Yunanistan'ýn önemli gazetelerinden Kathimerini, Theo Angelopoulos'un ölüm haberini, ölümünün þüpheli olabileceði imasý ile, manþetten verdi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yunanistan'ýn önemli gazetelerinden Kathimerini, Theo Angelopoulos'un ölüm haberini, ölümünün þüpheli olabileceði imasý ile, manþetten verdi."

Transkript

1 KESK Ankara Þubeler Platformu 4688 sayýlý yasa tasarýsýnýn TBMM'de görüþülmesini protesto etmek için meclis önüne yürümek istedi. Polis biber gazý sýkarak kamu emekçilerine müdahale etti. Kamu emekçilerinin grev ve toplu sözleþme haklarýný düzenleyen 4688 sayýlý yasa tasarý bugün saat 14.00'te TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüþülmeye baþlandý. Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) dün yaptýðý basýn açýklamasýnda yasaklama ve sýnýrlamalara donatýldýðýný ileri sürdüðü yasa tasarýsýný Komisyon'da görüþüldüðü sýralarda tüm yurtta alanlara çýkarak protesto edeceðini duyurmuþtu. Bugün sýralarýnda "Grevsiz Toplu Sözleþme, Toplu Sözleþmesiz Sendika Olmaz" pankartý açan KESK Ankara Þubeler Platformu, yasa tasarýsýný protesto etmek için Gazi Mustafa Kemal Bulvarý'nda toplandý. TBMM'ye yürümek isteyen sendika üyelerini polis biber gazý kullanarak engelledi. KESK üyeleri polis müdahalesini protesto etmek için Güvenpark'ýn önünde oturma eylemi yaptý. KESK adýna yapýlan yazýlý açýklamada Adalet ve Kalkýnma Partisi'nin (AKP) en demokratik hak olan yürüyüþ hakkýna bile tahammülünün olmadýðýný belirtildi. Anayasada kamu emekçilerine toplu sözleþme hakký tanýyan 12 Eylül Referandumu'nun üzerinden 16 ay, Üçlü Danýþma Kurulu toplantýlarýnýn üzerinden 6 ay, Yasa Taslaðýnýn Bakanlar Kurulu'na gönderilmesinin üzerinden tam 3 ay geçtiðinin altýnýn çizildiði açýklamada, sendikal hak ve özgürlükleri geniþleten bir yasa bekleyen 2 milyon kamu emekçisinin hayalkýrýkklýðýna uðradýðý belirtildi. KESK'in protesto nedenlerini þöyle açýklýyor: Aðustos 2011'de baþlayan ve defalarca toplanan Üçlü Danýþma Kurulu ve Teknik Heyet toplantýlarýnda hazýrlanan taslaklarda görüþ ve önerilerimize hemen hemen hiç yer verilmedi. Bunun yerine ehven-i þer sayýlabilecek düzenlemeler KESK'e bildirilmeden Bakanlar Kurulu'na gönderildi ve son taslaktan çýkarýldý. AKP iktidarý kamu emekçilerinin toplusözleþme hakký konusunda verdiði sözleri tutmadý. Ankara - BÝA Haber Merkezi 26 Ocak 2012 ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ 2011 KONGRESÝ SONUÇ BÝLDÝRGESÝ "Saðlýk için mücadele ve mücadele için saðlýk" anlayýþý ile yola çýkan, Meþruiyetini emek-sermaye çeliþkisindeki "emeðin saðlýklý olma hakký"ndan alan, Bugüne kadar iþçi saðlýðý ve güvenliðine iliþkin birikimlere sahip çýkýp, üzerine yenisini eklemeyi hedefleyen, Ýþçinin/emekçinin bulunduðu her yerde kendisini tanýmlayan, adres olan ve adrese giden, iþçi/emekçiye karþý sorumluluk duygusu olan herkesi(mi) doðal ortaðý olarak gören, Bu nedenlerle DÝSK-KESK- TMMOB ile TTB tarafýndan çaðrýsý yapýlan ve bunun yanýnda, bölgelerden-illerden-havzalardan gelen; Ýþçi Saðlýðý ve Güvenliði Meclisleri nden ve meclis giriþimlerinden, Tuzla Tersaneler Bölgesi nden, Kot Kumlama Ýþçileriyle Dayanýþma Komitesi nden, Mevsimlik Tarým Ýþçileri... Diyarbakýr'da Ýçkale'deki kazýlarda bulunan kafatasý sayýsý 23 oldu. Kayýp yakýnlarý da bu sabah savcýlýða baþvurarak kemiklerin kimlik tespiti ve faillerin bulunup yargý önüne çýkarýlmasý talebinde bulundu. Nevþehir-Antalya demiryolu baðlantýsýnýn yapýmý için çalýþmalar devam ediyor. Nevþehir Valiliði'nden alýnan bilgiye göre, Antalya-Konya- Aksaray-Nevþehir-Kayseri demiryolu projesinin Nevþehir bölümünü kapsayan 65 kilometrelik hattýn Çevre Deðerlendirme (ÇED) raporlarýnýn hazýrlýklarý hýzla sürmekte. Projeye göre demiryolu Acýgöl ilçesinden Nevþehir il sýnýrýna kadar girecek ve Avanos ilçesinden il sýnýrý dýþýnda Kayseri demiryolu ile baðlanacak. Projeyle Acýgöl ve Avanos'ta da istasyon yapýlacak. Avrupa Birliði Hayat Boyu Öðrenme Programý, 'Leonardo da Vinci Yenileþtirme Projesi Transferi' kapsamýnda Nevþehir Üniversitesi Fen edebiyat... Akþam saatlerinde Atina'da ''Öteki Deniz-The Other Sea'' adlý yeni filminin çekimi sýrasýnda bir motosikletin çarptýðý Theodoros Angelopoulos, yaralý olarak kaldýrýldýðý hastanede hayatýný kaybetti. Dün akþam saatlerinde Pire Drapetsona otoyolunda, ''Öteki Deniz- The Other Sea'' adlý yeni filminin çekimi sýrasýnda bir motosikletin çarptýðý Theodoros Angelopoulos, hastaneye kaldýrýlarak yoðun bakýma alýndý. Ünlü yönetmen tüm çabalara karþýn kurtarýlamadý. Sayýsýz ödülün sahibi 77 yaþýndaki yönetmen Angelopoulos'un ölümü þüpheleri de beraberinde getirdi. Yunanistan'ýn önemli gazetelerinden Kathimerini, Theo Angelopoulos'un ölüm haberini, ölümünün þüpheli olabileceði imasý ile, manþetten verdi.

2 Eda Yýldýrým / Erdal Eren Kotan Hemen itiraf edeyim; konunun uzmaný deðilim. Ancak, Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sýhhat gibi diyerek, koskoca Sultan Süleyman ýn bile her þeyden daha önemli olduðunu kayda geçirdiði saðlýk gibi bir konuda, iki önemli gözlemimi aktarmama izin verin. Bir; bu iktidar saðlýk konusunda yaptýðý her þeyi en baþarýlý icraatlarýndan biri olarak satmayý baþardý, baþarýyor. Pek çok alanda olduðu gibi, bu alanda da mükemmel bir algý yönetimi var AKP nin. Ýnsanlardan, Oh ne güzel istediðimiz hastaneye gidiyor, istediðimiz hizmeti alýyoruz gibi deðerlendirmeler duyuyorsunuz. Ýki; yakýn çevremdeki pek çok emeklinin, memurun, saðlýk alanýndaki yakýnmalarýna tanýk oluyorum. Kendi annemden de biliyorum. Emekli karnesiyle eskisi gibi muayene olamýyor, ilaçlarýný yazdýramýyor. Üniversite hastanelerinde hocalar hasta bakamýyor. Tam gün yasasý bizzat iktidar tarafýndan ya Baþbakan ýn ameliyatý söz konusu olunca deliniyor, ya da dünya ölçeðinde baþarý olan bir yüz nakli yapýldýðýnda. O her isteyen gidebilecek denilen özel hastaneler, kapanýrýz ha havasýnda. Bir emekli, Ankara da tanýnmýþ bir özel hastaneye gidip muayene olduðunda, anlaþmalarýný yenilemedikleri için tam muayene ücreti ödemek zorunda kalýyor. Kýsacasý, hükümetin þu çok alkýþ alan saðlýk uygulamalarý, bir zorunluluklar zincirine dönüþtü ki, emeklinin, çalýþanýn anasýný aðlatýyor. 1 Ocak itibariyle artýk Genel Saðlýk Sigortasý var artýk. Genel Saðlýk Sigortasý Ne güzel deðil mi? Adý, herkesin saðlýk güvencesine kavuþturulacaðýný düþündürtüyor insana. Oysa, daha þimdiden, konuyu inceleyen, haklarýnýn bilincinde vatandaþlarýn sigortasýný attýrmýþ durumda. Onlardan birisi de, her konuda kýlý kýrk yaran titizliðiyle tanýdýðým okurlardan Akýn Güre. Akýn Bey, ne zamandýr bu konuda her kapýyý çalarak uyarýlarda bulunuyor: Zorunlu saðlýk sigortasý sistemi, sadece yeþil kart sahiplerini deðil, 18 yaþýndan büyük milyonlarca iþsiz veya sigortasýz çalýþaný maðdur edecek. Çalýþmayan ve okumayan çocuklarýna bakmakta olan ailelerin durumu da acý. Toplumdan gizlenmesine raðmen, bu olayýn arkasýnda kayýt dýþý ekonomiyi adam etmek, sigorta sisteminin büyüyen açýklarýný halkýn cebinden kapatmak gibi kumpaslar var diyor. Ýþte, Genel Saðlýk Sigortasý ile sigortasý atan emeklilerden biri olan Akýn Bey in yazdýklarý: Ülkemizde çalýþmayan, iþ bulamamýþ veya iþ arayan milyonlarca insan var. Bunlarýn içinde anne ve babasýnýn sigortasýndan yararlanamayan ama onlarýn bakmakla mükellef olduðu, 18'den büyük, okulu bitirmiþ veya okumayan milyonlarca genç var. Þimdi, bu insanlar çalýþmasalar da saðlýk sigortasý pirimi yatýrmak zorundalar. Kayýt dýþý olarak istihdam edilenler de prim yatýrmak zorunda. Bundan kurtulmanýn tek yolu gelirlerinin hane halký bazýnda asgari ücretin üçte birinden az olduðunu ispatlamalarý. Yani geliriniz yaklaþýk 300 TL nin altýnda deðilse prim ödemeye baþlayacaksýnýz. Burada diðer bir acýklý durum, gelir testinin hane halký bazýnda yapýlmýþ olmasý. Yani 18 yaþýndan büyükseniz ve hala baba veya anne yanýnda iseniz, aile reisi baba ve anneden biri bu kiþi için bildirim yapmak zorunda. Bu durumda, örneðin benim gibi emekli bir babanýn geliri hane geliri havuzuna girecek ve kiþi baþý gelir durumu buna göre hesaplanacak. Baþka deyiþle devlet, babasýnýn sigortasýndan yararlanamayan çocuðun gelirini hesaplarken babasýnýn gelirini dikkate alacak ve pirim borcunu doðrudan babaya yükleyecek. Emeklilere verilen eziyet yetmiyormuþ gibi, þimdi iþ bulamayan çocuðumun saðlýk sigortasýný da ödeyeceðim. Ayný acýklý durum kayýt dýþý çalýþan sigortasýzlar için de geçerli. Gerek iþsizler, gerekse düþük gelirli anne ve babalar yeni sistemden dolayý büyük bir maðduriyet içine giriyor. Bu haksýzlýk hükümetin paralý saðlýk sistemini her geçen gün daha acýmasýz bir þekilde pekiþtirme kararýndan ileri gelmektedir. Akýn Bey gibi durumun farkýnda olanlardansanýz, sigortanýzýn atmasý iþten bile deðil! (BirGün) Genel Saðlýk Sigortasý (GSS) baþvurularý nedeniyle Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýflarý önünde oluþan uzun kuyruklar çileye dönüþtü. Sabahýn erken saatlerinden itibaren vakýf þubelerine geldikleri halde akþama kadar kayýt iþlemlerini halledemeyen vatandaþlar, kayýt olmamalarý halinde ödemek zorunda býrakýlacaklarý cezalarýn endiþesini yaþýyor. Benzer bir durum kayýtlý 800 bin nüfusa sahip olan Ýstanbul un Baðcýlar ilçesi için de geçerli. Dört katlý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý binasýndan dýþarýya taþan kuyruk izdihama dönüþmüþ. Baþvuruya gelen bir vatandaþ, Hükümete tepki göstererek, Hem prim ödeyeceðiz hem de böyle kuyruklarda rezil olacaðýz! diye isyan ediyor. Böbrek hastasý olduðu halde ayakta beklemek zorunda kaldýðýný söyleyen Hazreti Kurnaz da, Benim ayakta duracak halim yok. Ancak saatlerce ayakta bekliyorum. Yaþlý kadýnlar gece vakitlerinde buraya gelip, kaldýrým taþlarýnýn üzerine oturarak sýranýn kendilerine gelmesini bekliyor. Bu duruma bir çözüm bulunsun diyor. En azýndan baþvuru tarihinin uzatýlmasý gerektiðini ifade eden Kurnaz, kuyruklar içinde bir çözüm bulunmasýný istiyor. AMELÝYATTAN ÇIKTI AYAKTA BEKLÝYOR Günlerdir baþvuru kuyruklarýnda beklediðini söyleyen Fatma Er, 20 gün oldu ameliyattan kalkalý, ama günlerdir ayakta bekliyorum ve artýk bacaklarým titriyor diyor. Hükümetin vatandaþýna, eziyet ettiðini söyleyen Er ekliyor: Ben Baþbakan gibi 30 koruma ile gelemiyorum buraya. Ayakta duracak halim olmadýðý halde beklemek RSF tarafýndan açýklanan rapora göre dünya genelinde basýn özgürlüðü açýsýndan Türkiye'den kötü durumda olan sadece 31 ülke var. Türkiye'den daha özgür olan ülke sayýsý ise 147. Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Dünya Basýn Özgürlüðü Raporu'nu açýkladý. Geçen sene 179 ülke arasýnda 138. sýrada yer alan Türkiye, bu yýl on basamak birden gerileyerek 148. sýrada yer aldý. RSF'nin internet sayfasýnda Türkiye ile ilgili þu ifadelere yer verildi: "Kendisini bölgesel model olarak sunan Türkiye, basýn özgürlüðünde bir zorundayým. Baþbakan duysun sesimizi. Ýnsanlara niye böyle sýkýntý çektiriyorlar Bu kadar uzun kuyruklar varken baþvurularýn yetiþmeyeceðini söyleyen Fecri Polat da, insanlarýn bu eziyeti haketmediðini belirtiyor. Devlet bizi güvencesine aldýðýný söylüyor. Primimizi ödeyemeyip hastaneye gidemezsek, nasýl bir güvence olacak bu? Bizim belli bir ekonomimiz var. 800 lira bile almayan biri nasýl prim ödeyebilir? diye soruyor Polat. SORULAR ÇOK SAÇMA Baþvuru kuyruklarýnda konuþtuðumuz vatandaþlar, doldurmalarý gereken hane beyan formundaki sorulara da isyan ediyorlar. 18 yaþýnda iþsiz bir genç, Yemeðinizi tezekle mi piþiriyorsunuz? Tuvaletiniz içerde mi dýþarýda mý? Yiyecekleri haftada birkaç kez mi yoksa bir kere mi yiyorsunuz? þeklinde sorularýn olduðunu, bunlara karþýn formda iþsiz olup olmadýklarýna dair bir soru görmediklerini söylüyor. Ancak bu kadar saçma sorular sorulabilirdi diyerek ankete tepki gösteren Mehmet Aslan da, Ýstanbul gibi bir yerde tuvaletiniz içeride mi dýþarýda mý diye soru var. Eðer Ýstanbul gibi bir yerde bir ailenin tuvaleti dýþarýda olursa, bundan daha ibret verici bir yýl içinde on adým birden geriledi. "Türkiye verdiði sözleri yerine getirmek bir yana, askeri darbe dönemlerinden bu yana örneði görülmemiþ þekilde gazeteciler seri þekilde tutuklanýyor." Türkiye'nin basýn özgürlüðü alanýnda düþüþünün sürdüðü ve 2011'de on basamak birden gerilediðinin vurgulandýðý raporda medyadaki çeþitlilik ve enerjiye raðmen gazetecilerin yargý tehdidiyle karþý karþýya kaldýðý ifade edildi. Raporda, terörizmle mücadelenin mazeret gösterilerek onlarca gazetecinin Ergenekon ve KCK davasý kapsamýnda durum olamaz diye konuþuyor. ÜCRETSÝZ SAÐLIK GÜVENCESÝ ÝSTÝYORUZ Vatandaþlar, GSS uygulamasýnýn kendisine de tepkili. Saðlýk güvencesinden yararlanabilmek için prim ödemek zorunda olmalarýnýn sosyal devlet anlayýþýna uymadýðýný söylüyorlar. Dört yýl önce yeþil kartý iptal edilen Mehmet Tükenmez, herhangi bir sosyal güvenceden faydalanamadýðýný bu yüzden þeker hastasý olan eþini doktora götüremediðini vurguluyor. Saðlýk güvencesinin herkes için zorunlu bir ihtiyaç olduðunu söyleyen Tükenmez, Devlet vatandaþa ekmek vermesin para vermesin devlet vatandaþa, ücretsiz saðlýk güvencesi sunsun. Saðlýk güvencesi, herkesin ihtiyacý. Biz devletten ev istemiyoruz, para istemiyoruz sadece saðlýk güvencesi istiyoruz diyor. Ýþimiz yokken, nasýl para ödeyeceðiz diye soran Soner Budak ise, saðlýk güvencesi için devletin prim almasýna tepki gösteriyor ve ekliyor: Yetkililer ellerini vicdanýna koysun. Biz bu parayý ödemezsek para cezasýna çarptýrýlacaðýz. Bu da, bir suçtur ve insan haklarýna sýðmaz. (Ýstanbul/EVRENSEL) yargýlanmadan hapse atýldýðý ifade edildi ve benzeri görülmemiþ geniþlikte tutuklamalarýn, gizli telefon dinlemelerin, gazetecilerin haber kaynaklarýný aþaðýlamanýn medyada tehdit ikliminin yeniden oluþmasýný saðladýðý açýklandý. RSF'nin sayfasýnda yer alan rakamlara göre Türkiye'nin 2002'den itibaren dünya basýn özgürlüðü sýralamasýndaki yeri þöyle: 2002: 100. sýra, 2003: 116. sýra, 2004: 114. sýra, 2005: 98. sýra, 2006: 100. sýra, 2007: 101. sýra, 2008: 103. sýra, 2009: 123. sýra, 2010: 138. sýra, 2011: 148. sýra BÝA Haber Merkezi

3 Hüseyin KAÝM Nevþehir-Antalya demiryolu baðlantýsýnýn yapýmý için çalýþmalar devam ediyor. Nevþehir Valiliði'nden alýnan bilgiye göre, Antalya-Konya-Aksaray-Nevþehir- Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir Belediyesi tarafýndan 2006 yýlýnda hizmete kazandýrýlan Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde 2011 yýlý içinde 305 deðiþik kültürel ve sanatsal etkinlik düzenlendi. Nevþehir'de hizmete girdiði günden beri kültür ve sanat hayatýnýn nabzýnýn attýðý bir merkeze dönüþen Nevþehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde, geçen yýl boyunca tiyatro, panel, toplantý, sempozyum olarak çeþitli resmi ve özel kurum ve kuruluþlarca bir dizi etkinlik düzenlendi. Kültür ve sanat ile iç içe bir görüntünün ana misyon olarak ortaya konulduðu Kayseri demiryolu projesinin Nevþehir bölümünü kapsayan 65 kilometrelik hattýn Çevre Deðerlendirme (ÇED) raporlarýnýn hazýrlýklarý hýzla sürmekte. Projeye göre demiryolu Acýgöl ilçesinden Nevþehir il sýnýrýna kadar girecek ve Avanos ilçesinden il sýnýrý dýþýnda Kayseri demiryolu ile baðlanacak. Projeyle Acýgöl ve Avanos'ta da istasyon yapýlacak. Öte yandan, Nevþehir'i çevre illere baðlayan karayollarýnýn standardý yükseliyor. Geçtiðimiz yýl Karayollarý 67. Þube Þefliði tarafýndan 480 metrekare yatay iþaretleme 64 metrekare bilgi levhasý, bin 516 adet standart levha, 20,5 kilometrelik korkuluk yapýmý, 3,6 kilometre korkuluk onarýmý yapýldý. Bu çalýþmalarda 2011 yýlý boyunca toplam 2 milyon 220 bin 515 TL harcama yapýldýðý belirtildi. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde geçen yýl boyunca düzenlenen kültürel ve sanatsal amaçlý olarak 305 etkinlik gerçekleþtirildi. Nevþehirli vatandaþlarýn büyük ilgi ve beðeni içerisinde takip ettiði etkinliklerin, 2012 yýlý içerisinde de artarak devam edeceði belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanlýðý, yapýlacak arkeolojik kazýlar için öncelikli alanlarý belirledi. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðü 2863 Sayýlý Kanun un 35. maddesi kapsamýnda yapýlacak arkeolojik kazýlar için öncelikli alanlar listesini belirledi. Listede 28 arkeolojik alan bulunuyor. Arkeolojik kazýlar için öncelikli alanlar, bulunduklarý il ve ilgili müzeler þöyle: Anzavurtepe (Aðrý - Patnos), Giriktepe Höyüðü (Aðrý-Patnos), Nysa Antik Kenti (Aydýn-Sultanhisar), Tralleis Antik Kenti (Aydýn-Merkez), Akropol (Bartýn-Amasra), Bayburt Kalesi (Bayburt - Merkez), Saka Köyü Ören Yeri (Bitlis-Ahlat), Kef Kalesi (Bitlis-Adilcevaz), Tripolis Antik Kenti (Denizli-Buldan), Satala Antik Kenti (Gümüþhane-Kelkit), Ýssos (Epifonie) Antik Kenti (Hatay-Erzin), Hipodrum, Tapýnak, Saray, Hamam (Hatay-Antakya), Hereke Kalesi (Kocaeli-Körfez), Vasada Antik Kenti (Konya-Seydiþehir), Dara Antik Kenti (Mardin-Merkez), Knidos Antik Kenti (Muðla-Datça), Dolabaþ Höyüðü (Muþ- Malazgirt), Bostankale Höyüðü (Muþ- Malazgirt), Konakkuran Höyüðü (Muþ- Malazgirt), Alyar Köyü Mezarlýðý (Muþ- Malazgirt), Sobesos Antik Kenti ( Nevþehir- Ürgüp), Kurul Kayasý (Ordu-Merkez), Çarmelik Kervansarayý, Cami, Hamam, Su Sarnýcý (Þanlýurfa-Bozova), Sebastopolis Antik Kenti (Tokat-Sulusaray), Akçakale (Trabzon-Akçaabat), Eski Van Þehri (Van Merkez), Aþaðý ve Yukarý Anzaf Urartu Kaleleri (Van-Merkez), Zaynel Höyüðü Tümülüsü (Yozgat-Sorgun). Öte yandan, listede yer almayan ancak kamu yatýrým projeleri kapsamýnda etkilenmesi muhtemel alanlarýn da öncelikli alanlar olarak deðerlendirileceði kaydedildi. Listenin 2013 yýlý için de geçerli olduðu belirtildi. Sulucakarahöyük/KOZAKLI Hasan KANKAL Kozaklý Belediye Baþkaný Erdoðan Çelik, yaptýðý açýklamada, Kozaklý'nýn þifalý suyu ve modern Termal tesisleri ile ilk planda tercih edilen bir merkez haline geldiðini, okullarýn yarýyýl tatiline girmesi ile ilçedeki otellerde yüzde yüz doluluða ulaþmasýnýn da bunun en iyi göstergesi olduðunu söyledi. Kozaklý'nýn ilçe nüfusunun 7 bin olduðunu, ilçede bulanan Yýldýzlý ve apart otellerin yatak kapasitesinin de yaklaþýk 7 bin olduðuna vurgu yapan Çelik, "Kozaklý Termal suyu kadar modern tesisleriyle de adýndan söz ettiriyor. Ýlçemizi tercih eden misafirler yaptýklarý araþtýrmalar neticesinde þifalý suyun yanýnda tesis kalitesini de göz önüne alarak Kozaklý'ya geliyor. Kozaklý'da yapýlacak tatilin çocuklarýmýza verilebilecek en güzel karne hediyelerinden biri olduðunu düþünüyorum" dedi. "Dýþarýda eksi 26 derece yaþanýrken, misafirlerimiz içeride artý 26 derecede Termal keyfi yaþýyor" diye konuþan Çelik, Türkiye'nin dört bir köþesinden gelen misafirleri aðýrlamaktan mutluluk duyduklarýný ve en iyi þekilde aðýrlamaya çalýþtýklarýný kaydetti. Kozaklý'nýn her geçen gün büyüyen bir trend içinde olduðunu ve önümüzdeki süreçte hedeflerinin "10 bin nüfus, 10 bin yatak kapasitesi" olduðunu belirten Çelik, þöyle devam etti: "Kozaklýmýzýn var olan tesislerine her geçen gün ek tesisler kuruluyor. Yatýrýmcýlar sýrada bekliyor. Artýk biz de bu tesisleþmeye belediye olarak bir plan dahilinde izin veriyoruz. Yatýrým gelsin de nasýl gelirse gelsin dönemi Kozaklý açýsýndan bitti. Þu anda 484 yatak kapasiteleri dev bir tesisin inþaatý devam ediyor. Ayrýca 500 yataklý bir 5 Yýldýzlý otelin projesi tamamlandý ve kýsa sürede inþaatýna baþlanacak. Yine dünya çapýnda dev bir turizm firmasý, 30 bin metrekarelik arazi bakýyor. Onlar da arazi teminini yaptýktan sonra inþaata baþlayacak. Kozaklý Termal turizmin merkezi olduðu gibi Termal saðlýk merkezi olmaya da aday. Yaklaþýk 1 yýl önce açýlan Kozaklý Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bu süre zarfýnda þifalý suyumuz ile umut bekleyen hastalara þifa oldu. Buraya koltuk deðnekleri ve tekerlekli sandalye ile gelen birçok hasta yürüyerek gitti. Bizim bir diðer mutluluðumuz da bu. Ayrýca ilçemiz seracýlýk faaliyetleri açýsýndan da sürekli yatýrým alýyor. Önümüzdeki süreçte yeni seralar kurulacak. Bizden yoðun bir yer talebi var. Termal tesislerimizden faydalanan misafirlerimiz bu süreçte Termal suyla ýsýnan seralarda yetiþen organik ürünlerden de burada olduklarý süreçte faydalanabiliyor." Horasan Termal Otel Genel Müdürü Ercüment Turhal, yaptýðý açýklamada, geçtiðimiz hafta hava sýcaklýklarýnýn eksi 26 dereceye düþmesinin kendilerini korkuttuðunu fakat okullarýn tatil olmasý ile birlikte otellerine olan talebin kendilerini rahatlattýðýný söyledi. Yarýyýl tatili nedeniyle yüzde yüz doluluk oranýna ulaþtýklarýný belirten Turhal, "Yarýyýl tatili Termal turizmcilere yaradý diyebiliriz. Geçen hafta yaþanan soðuk hava dalgasý bizi korkuttu. Ama cuma günü okullarýn kapanmasý ile rezervasyon almaya baþladýk ve kýsa sürede otelimiz yüzde yüz doluluða ulaþtý. 15 gün boyunca tam kapasite ile çalýþacaðýz" dedi. Diva Ýbis Termal Otel Ön Büro Müdürü Derya Çöl de yarýyýl tatilinin yüzlerini güldürdüðünü, cumartesi gününden itibaren otellerinin yüzde yüz doluluk oranýna ulaþtýðýný ifade etti. Talepleri karþýlamakta zorlandýklarýný belirten Çöl, "Okullar tatil olmadan bir hafta önce rezervasyonlara baþladý ve tatile son 2 gün kala tam doluluða ulaþtýk. Türkiye'nin dört bir tarafýndan Kozaklý'ya gelen misafirlerimizi en iyi þekilde aðýrlamaya çalýþýyoruz" diye konuþtu.

4 1915 olaylarýný ele aldýðý kitaplarýyla Türkiye nin en önde gelen tarihçilerinden biri olarak kabul edilen Prof. Dr. Taner Timur ile Fransa meclisinde kabul edilen 1915 Ermeni olaylarý nýn reddini suç sayan teklifin dün senato gündemine de gelmesi üzerine geçmiþten bugüne Ermeni olaylarý na karþý alýnan tutumlarý konuþtuk.» Ermeni soykýrýmýnýn inkârýný suç sayan yasa tasarýsý önce Fransa meclisine ardýndan da Senato da oylandý. Yasaya karþý bazý eleþtiriler var. Siz bu yasayý ve yasa karþýsýnda alýnan tutumu nasýl deðerlendiriyorsunuz? Yasa tasarýsý elbette ki çok saçma; zaten Fransýz kamuoyunda da hak ettiði tepkileri almakta gecikmedi. Ülkenin en önemli gazetelerinde ünlü hukukçu ve tarihçiler, tartýþma özgürlüðünü yok eden bu tasarýyý kýyasýya eleþtirdiler. Fransa da idam cezasýnýn kaldýrýlmasýnda baþrolü oynayan eski adalet bakaný R. Badinter in Le Monde da yayýnlanan yazýsý -Fransýz deðerler sistemi içinde- öneriye verilebilecek en güzel yanýtý teþkil ediyordu. Ayrýca Fransýz gazetelerine kendi okuyucularýndan yollanan sayýsýz protesto mektubu da Fransa nýn bu konuda baþkalarýna ders verme durumunda olmadýðýný açýkça ortaya koyuyordu. Buna karþýlýk Türk siyasetçilerin ve milliyetçi militanlarýn yanýtý maalesef her zamanki gibi fevri, duygusal ve ölçüsüz oldu. Dünya kamuoyu duyarlýklarýndan habersiz olan, ya da bunlarý iç politika hesaplarýyla hiçe sayan Türk yönetici sýnýfý, haklý olduðumuz konularda bile bizi haksýz duruma düþürme gibi bir yeteneðe sahip. Bugün milyonlarca kiþinin ilgiyle izlediði bir konuda beþ yüz yýl önce Kanuni nin I. François ya yolladýðý mektubu okumak, ya da 1950 lerde Birleþmiþ Milletler de devamlý sessiz kaldýðýmýz Cezayir Savaþý ve soykýrýmý ný bugün koz olarak kullanmaya kalkmak kimin için inandýrýcý olabilir? Zaten Cezayir yöneticileri bile buz gibi bir yanýtla bunu bizimkilere hatýrlattýlar. Cezayirliler özgürlükleri için savaþýrken Türkiye de bugün AKP lilerin her fýrsatta andýklarý DP ve A. Menderes iktidardaydý. Bir milli emniyet ajanýnýn Selanik te, Atatürk ün evine koyduðu bombayla baþlayan 6-7 Eylül fecaati de ayný yýllarda yaþandý.» Ermeni soykýrýmýný inkâr yasasý ile Soykýrým olmadý diyene 1 yýl hapis ve 45 bin Euro para cezasý getirilmek isteniyor. Geçmiþe baktýðýmýzda Almanya, Avrupa Birliði dönem baþkanlýðý süresinde Irkçýlýk ve Yabancý Düþmanlýðýyla Mücadele Çerçeve Kararý ný getirdi. Fransa da bunun üzerine bir komisyon kurdu ve tarihle yüzleþme parlamentolara býrakýlamaz düþüncesinde birleþti. þimdi ise tam tersi bir hareket içerisine girip 500 bin Ermeni nin oyu için böyle bir yasa çýkartýyor. Siz bu durumu geçmiþten bugüne göre deðerlendirdiðimizde ne þekilde görmektesiniz? Bugün Fransýzlar da biliyor ve kabul ediyor ki bu tasarý, yaklaþan seçimlerde, iktidar partisine mensup bazý milletvekilleri tarafýndan oy hesaplarýyla Meclis e getirildi. Bundan önce ayný konuda Meclis ten geçen yasa tasarýlarý da büyük ölçüde oy avcýlýðý peþindeydiler. Mevcut tasarýyý hazýrlayan, iktidar partisine mensup Valérie Boyer in kendisi de bol miktarda Ermeni seçmenin bulunduðu Bouches du Rhône ilinden seçilmiþ bir milletvekilidir. Fakat ne oldu? Fransa da bu kez bir ilk gerçekleþti; kamuoyu sessizliðini bozdu ve tasarýya karþý cephe aldý. Oysa bir kýsým Türkler ne yaptý? Valérie Boyer e hakaretler, tehditler (öldürme, ýrza geçme vb) yaðdýrdý; kadýnýn web sitesi hack lendi ve kendisi de Fransýz emniyetinden koruma istedi. Bütün bunlarýn tasarýya karþý cephe almýþ Fransýz kamuoyunu ne yönde etkileyeceðini kestirmek zor deðildir? Oysa Türkiye soðukkanlýlýðýný korusaydý ve sadece bu konuda Fransýz hukukçularýn ve tarihçilerin söylediklerini Fransýz sorumlulara iletmekle yetinseydi, kuþkusuz durum bundan daha iyi olurdu.» Ermeni soykýrýmýný inkâr yasasý ayný zamanda araþtýrmacý ve tarihçileri de kapsamakta. Bir tarihçi iþini yaptýðý için de hapis yatabilir. Bu durumu düþündüðünüzde ifade özgürlüðü artýk Fransa da kýsýtlý denilebilir. Fransýz tarihçilerinin içine düþtüðü durumu nasýl yorumluyorsunuz? Bu durum onlara suskunluk getirir mi? Kanýmca bu kanun uygulanabilir nitelikte deðildir; görüþler bir gösteri ya da meydan okuma þeklini almadan ifade edilirse kimseyi de susturamaz: fakat elbette ki en iyisi böyle bir tasarýnýn Senato dan geçmemesi, caduc olmasýdýr. SARKOZY VE YANDAÞLARI ERMENÝ LÝDERLERÝNÝ KÜSTÜRMÜÞ DURUMDA»Fransýz Millet Meclisi 12 Ekim 2006 tarihinde, Ermeni soykýrým ý iddialarýný inkâr edenlerin beþ yýla kadar hapis ve 45 bin Euro ya kadar da para cezasýna çarptýrýlmasýný öngören bir kanun tasarýsýný kabul etti. Tasarý 2006 tarihinden bugüne kadar gündemdeydi ve þimdi etkinleþtirildi. Siz bugünün gözüyle bu beklemeyi nasýl açýklýyorsunuz? Buna yanýt vermek hayli zor; fakat iki olasýlýk aklýma geliyor. Birincisi Fransa da bu yýl sonlarýnda yapýlacak seçimler çok zorlu geçeceðe benziyor. Sarkozy ve yandaþlarý, Deveciyan vb. gibi bir kýsým Ermeni liderlerini küstürmüþ durumda. Öyle ki bazý milletvekilleri tek oy bile kaybetmemek için her þeye kararlý görünüyorlar. Bunun dýþýnda AKP yöneticileri AB sorunu dolayýsýyla Sarkozy ve Fransa hakkýnda çok aðýr þeyler söylediler. Hatta bu da aþýlarak baþbakanýn aðzýnda Fransýzlaþma deyimi bir aþaðýlama sýfatý olarak kullanýlmaya baþlandý. Bütün bunlarý Fransýz basýný herhalde biraz da Fransa daki anti-türk duygularý tahrik etmemek için- hep görmezden geldi. Sanýyorum ki bütün bu politicaly correct sayýlamayacak beyanatlar alttan alta etkili oldular. Ayrýca þunu da hatýrlamamýz gerekiyor ki Sarkozy Türklerden ve Türkiye den söz ederken, her defasýnda, -içten olmasa da- büyük devlet, büyük uygarlýk, dost ve müttefik ülke vb. gibi sýfatlar kullanmaya özen gösterdi. Burjuva dünyasýnda diplomatik dil ile dangul dungul konuþma arasýndaki fark bazen önemli krizlere yol açar.»hrant Dink, Türkiye nin demokratikleþmesi, Türkiye nin soykýrýmý tanýmasýndan daha önemlidir demiþti, 2007 de den bugüne geldiðimizde sizce Dink in düþünceleri Ermeni ve Türk toplumlarýnda nasýl bir deðiþiklik yaratmýþtýr? Bugün milletvekili, gazeteci, bilim adamý, siyasetçi, bürokrat, asker vb. binlerce kiþi demir parmaklýklarýn arkasýnda adeta rehin tutulurken ve bunlar için fazla bir gürültü kopmazken Hrant ý öldüren þebeke ortaya çýkmadý diye on binlerin yürümesi bu davaya verilen önemin göstergesidir. Bunda kuþkusuz Hrant ýn kiþiliðinin de payý büyüktür. Ne var ki bu davayý da, bir Ergenekon histerisi içinde, baþka bazý davalar gibi kiþisel kin ve nefret kampanyalarýnýn aracý haline getirmek isteyenlere de þiddetle karþý çýkmak lazýmdýr. Bu Hrant ýn davasýna ve anýsýna da saygýsýzlýk olur. Unutmayalým ki, Hrant ýn kendisi, sizin de hatýrlattýðýnýz gibi, Türkiye nin demokratikleþmesi, Türkiye nin soykýrýmý tanýmasýndan daha önemlidir diyen biriydi. Yasa tasarýsý oportünist politikacýlarýn eseri» 1915 ve Sonrasý Türkler ve Ermeniler adlý kitabýnýzda Dink in dostluk iliþkileri adýna mücadele verdiðini; fakat üçüncü nesil Diyaspora Ermenilerinin kimliklerini soykýrým olgusuna dayandýrdýðýný söylüyorsunuz. Bugünü göz önünde bulundurursak Fransa nýn bu tutumu Ermeni ve Türk toplumlarýný daha fazla milliyetçi bir yöne itebilir mi? Aradaki mesafeyi arttýrýr mý? Sanmýyorum. Hrant ýn öldürülmesi Türkiye de eskiden ifade edilemeyen bazý duygularýn setlerini yýkmýþ, bir dönemi kapatmýþtýr. Protestolar, biraz önce de söylediðim gibi, tüm zulüm ve haksýzlýklara karþý yayýlmak þartýyla, son derece olumlu bir geliþmedir. Ermeni topluluðunda büyük bir deðiþiklik olacaðýný düþünmüyorum. Tasarý zaten opportünist politikacýlarýn eseridir.»kamuoyunda farklý bir görüþ daha var. þudur ki; 'soykýrým' yasa olarak kabul ediliyorsa, inkârý da kabul edilmeli ve bu kabul ifade özgürlüðünü sýnýrlamaz tam tersi kabul edilmemesi 'Ermeni soykýrýmý' ný bilip de 'yok' demektir; yani bir nevi insanlýk suçudur. Sizce bu yönde bir kaný ne derece doðrudur? 1948 tarihli B.M. Konvansiyonu na göre jenosit, kiþisel bir suçtur; bir Devlet in jenosit le suçlanmasý için Uluslararasý bir mahkemede yargýlanmasý ve mahkûm olmasý gerekir. Türkiye için böyle bir durum olmamýþtýr. Bugüne kadar 1915 Jenosidi ni parlamentolarýnda oylayan yirmi kadar ülkenin yaptýklarý, aslýnda, siyasal ve moral bir jesttir da yine Fransa da bu tasarý gündeme geldiði zaman Türk yetkililer -bu gibi olaylara kesin bir son vermek amacýyla- iddialarý Uluslararasý Adalet Divaný na taþýmak niyetlerini ortaya koymuþlardý. Bu konuda Dýþiþleri Bakaný Abdullah Gül BMM de bir beyanat vermiþ, CHP de bunu desteklemiþti. Fakat, anlaþýlan, sonradan bazý çekinceler devreye girdi; ulusal konsensüs bozuldu; bundan vazgeçildi. Ve tiyatro da kaldýðý yerden sahnelenmeye devam edildi.»bu geliþmelerin ýþýðýnda iki halkýn aydýnlarýnýn ve demokratik kamuoyunun, halkýn þu an yaþadýðý durumlara iliþkin yapmasý gerekenler sizce nedir? 1915 Jenositi tezi, Ermeniler tarafýndan, ilk kez 1965 de yani olaylarýn ellinci yýldönümünde ortaya atýlmýþtýr. Üç yýl sonra, 2015 te ise olaylarýn yüzüncü yýldönümünü yaþayacaðýz. Bu dönem içinde gelinen nokta ortadadýr. Aslýnda 1965 te, henüz dünya kamuoyu bu konuda tamamen bilgisiz iken, Türk devlet adamlarýnýn içten bir þekilde üzüntülerini bildirmeleri, 1915 felaketinde analarýný, babalarýný kaybedenlerin acýlarýný paylaþmalarýyla çözülebilecek bir sorun, dar kafalý politikacýlarýmýzýn boþ gururu ve inadý yüzünden tüm ulusu küçük düþüren boyutlar kazanmýþtýr. Bu arada resmi tarihçilerimizin yapabildikleri tek þey de, Osmanlý Devleti ni sorumsuz Ermeni teröristleriyle ayný kefeye koyarak, onlar da öldürdü; biz de öldürdük demek olmuþtur: Bunun, övünüp durduklarý Osmanlý tarihine en büyük hakaret olduðunun ayýrtýna varamadan! Ya bugün? Ne yazýk ki, bugün de tasarýcý Fransýz parlamenterleri gibi oy ve rant avcýlýðýndan baþka bir kaygýsý olmayan ve her sorun karþýsýnda acaba bu bize ne getirir, bizden ne götürür? diye hesaplar yapan AKP iktidarýndan bu konuda bir þey bekleyemeyiz. Tabii kimileri gibi aslýnda hiç de inanmadýðýmýz hayallere inanmýþ görünerek bazý itiraf edilmez çýkarlar peþinde koþmuyorsak! (BirGün)

5 FERÝDUN ANDAÇ Mayýs 1951, Yaþar Kemal in Cumhuriyet gazetesinde yayýmlanmaya baþlayan Anadolu röportajlarýnýn ilkinin tarihi. Onu, Cumhuriyet gibi bir gazetede röportajlar yayýmlamaya yönelten kuþkusuz gazetecilik deneyimi deðil. Çünkü Yaþar Kemal, Kemal Sadýk Göðceli olarak öyküler yazmakta, yazdýðý þiirleri dergilerde yayýmlamakta, bir de Çukurova da derlemeler yapmakta. Yazdýðý öyküleri, yazarlýðýný, o günlerde Adana da (sürgünde) bulan Arif Dino yakýndan izlemekte. Onun önünün açýlmasý, yazý hayatýna adým atabilmesi için birinin öncül olmasý gerek. Arif Dino, ondaki cevher in farkýnda. Yaþar Kemal, o günlerde, Pis Hikâye ; Bebek ve diðerlerini yazmýþ. Arif Dino, onun anlatýmcýlýðýna güvenir. Ne yapar eder Cumhuriyet te Nadir Nadi ye söz eder Dino, Yaþar Kemal den. Sonrasýný Yaþar Kemal den dinleyelim: Sonunda Arif Bey benim hikâyeleri koltukladý, nadir Nadi yle gitti. Aradan ne kadar bir süre geçti, þimdi aklýmda yok. Arif Bey, bana: Git Nadir Nadi ye seninle konuþmak istiyor, dedi. Ben de gittim, Nadir Bey beni hemen iþe aldý, Doðan Bey'e gönderdi. Onunla da konuþtuk. Ben hemen o gün Doðu Anadolu ya röportaj yapmaya yola çýkmak için hazýrlýklara giriþtim. Röportajdan üç ay kadar sonra döndüm. Yazýlarým Cumhuriyet te yayýmlanmýþ, ilgi çekmeye baþlamýþtý. (1) ROMANCILIÐINA HAZIRLIK EVRELERÝ Folklor derlemeleri, þiirler, öykülerle edebiyata adým atan Yaþar Kemal in yazarlýðýnda röportajlar yazmaya baþlamasýný romancýlýðý için zenginleþtirici bir kaynak olarak görmek gerekir. Öyle ki; röportaj yazarlýðý, onun romancýlýðýnýn hazýrlýk evrelerinden birin oluþturur. Çocukluðu, ilk gençlik yýllarý Çukurova da geçer. Kuþkusuz, ileride, romancýlýðýnýn anakara sý olacak bu coðrafya tek bir yer olarak belirleyicilik kazanmaz. Ýþte onun gezindiði yurt coðrafyasý, bir zaman sonra, bu anakara nýn biçimleyicisi olacak; bir romancýnýn roman dünyasýnýn taþýyýcý öðelerini kurmasýna kapýlar aralayacak. Yaþar Kemal, bu anlamda, bir görme ustasýdýr, yalnýzca dil/anlatý ustasý deðil. Ýþte röportaj yazarlýðýnýn en önemli yaný da bu. Kendi deyimiyle; Röportaj bir yaratmadýr. Gerçeðe, gerçeðin, yaþamýn özüne yaratýlmadan varýlamaz. Yaratmadan hiç kimse hiçbir þekilde gerçeði yakalayamaz, yakalarsa da karþýsýndakine anlatamaz. Gerçeði yakalamanýn yolunun görmek eyleminden geçtiðinin bilincinde bir yazardýr Yaþar Kemal. Görmenin dilini/anlamýný/yordamýný kurmada taþýyýcý olan dilin ne anlama geldiðini de bilir. Bu salt sezgisel bir bilme/duyuþ deðil kuþkusuz. Gözlemdir esas olan, size görmenin dilini kurduran. Yaþar Kemal in röportaj yazarlýðýný asýl önemseten de budur. USTADAN GERÇEÐE VARMA DÜÞÜ O, Anadolu ya röportajlar yapmaya çýkarken, Bu Diyarý Baþtan Baþa adýný vereceði bir dizi röportajýný oluþturmaya bir görme/kendini verme/tutkulu yazma yolculuðu ile baþlar Þöyle der: Hemen þunu söyleyeyim ki, herhangi bir röportajýma bir roman kadar çalýþtým. Çoðunlukla dizi röportajlar yaptým. Ýkinci yaptýðým dizi röportaj kaçakçýlar. Güney sýnýrlarýmýzdaki kaçakçýlýðý konu almýþtým. Gittim, üç aydan fazla bir süre kaçakçýlar arasýnda bir kaçakçý gibi yaþadým. Onlarýn korkularýna, acýlarýna, sevinçlerine, varlýklarýna yokluklarýna katýldým. Bununla da, bize, Yaþar Kemal þunu gösteriyor; görme yolculuðu denen þey, bir yazar için uzaktan bakýþ/gözleyiþ deðildir. Onu anlatýlarýnda sahici kýlan þey bu. Dönüþtürdüðü gerçeðin dilini kurmadaki ustalýðý ise; iþte o gözlemlerinin yeni bir dilde var olmasý. Onun gerçeðe varma düþüdür de diyebiliriz röportajlarýna. Gördüklerinin/tanýklýklarýnýn ötesine geçen bir bakýþý kuþanmasýnda yurt/insan gerçeðine yakýndan bakma biçimini anlatýr her bir dizi röportajý. Yaþam duygusunu önceleyerek gittiði her yerde bir yazýcý gibi deðil; bir görme ustasý olarak davranýr, sezgisel yolculuðunun gözeneklerini açar ve anlamaya çalýþýr Çünkü, bilir ki, insan gerçeðine varmanýn tek yolu onu anlamaktýr. Ama yaþadýklarýndan soyutlayarak deðil, o yerin/doðanýn/duyuþun gerçeðinden geçerek onu anlamak Bu baðlamda Yaþar Kemal röportajlarýna diðer röportaj yazarlarýndan/yazarlýðýndan farklý kýlan da bu bakýþý. Örneðin; çaðdaþý Fikret Otyam da usta bir röportaj yazarý. Ama onun tanýklýðýnda öfke, yer yer sevecenlik, kendine has dili/bakýþý var; abartýsýný politik söylemini yansýtýyor yer yer Býrakýr sözcüklerini nereye giderse gitsin dercesine. Oysa Yaþar Kemal yazýsýný/anlatýmýný denetler; ayýklayýcý bir gözü var taþýyýcý dilinde de Cumhuriyet gazetesinde baþlayan, yaklaþýk on yýl süren röportaj yazarlýðýnda Anadolu nun birçok yerini gezip görerek, birçok sorunla yüzleþerek bunlarý yazmayý önceliyor. RÖPORTAJLAR "ANAKARA"NIN ANA ÝZLEKLERÝ Bu Diyarý Baþtan Baþa! Adýný vererek bir araya getirdiði Cumhuriyet röportajlarý [ ] (2) hem türsel olarak röportaj a yeni bir bakýþ açýsý, zenginlik getiriyor; hem de, imlediðim gibi, onun romancýlýðýnýn anakara sýnýn ana izleklerinin oluþmasýnda etkileyici olmuþ oluyor. Röportajý bir edebi tür olarak görmesini de buna baðlayabiliriz: Röportaj bir edebiyat dalý sayýlmak ne, röportaj bal gibi edebiyat. Onu haberden ayýran nitelik onun edebiyat gücü. Ýleriki basýmlarýnda konularýna göre ayrýþtýrarak, gene ayný baþlýk altýnda dört kitap haline (3) getirdiði bu röportajlarý Yaþar Kemal in dil ustalýðýný göstermesi açýsýndan da önemli bir birikim. Onun edebiyatýmýza taþýdýðý zenginliðin belki de baþlama noktasý olarak okumalý bunlarý. Röportaj yazarlýðýnýn 60. Yýlýnda derlenen seçkide (4) yer alan röportajlarýný okurken de o büyülü anlatýmýn, insan/doða/yaþam gerçekliðine bakýþýn ustalýklý yanlarýný bulmaktayýz. Dip notlar: (1) Baldaki Tuz, Yaþar Kemal, Cevat Fehmi Baþkut Ýçin, 1974, Cem Yay. s (2) Bu Diyar Baþtan Baþa, Yaþar Kemal, 1976, Cem Yay., 640 s. (3) 1.Peri Bacalarý, 2. Denizler Kurudu, 3.Nuhun Gemisi, 4.Bir Bulut Kaynýyor (1985, Toros Yayýnlarý) (4) Röportaj Yazarlýðýnda 60 Yýl, Yaþar Kemal, 2011, YKY, 306 s. BirGün Ýdefix Sanal Kitap Fuarý boyunca süren yazar ormaný anketinin sonuçlarý belli oldu. Daha önce verdikleri oylar doðrultusunda Yaþar Kemal ve Nazým Hikmet adýna iki orman kuran Ýdefix üyeleri, bu kez yüzde 13 oy ile Sabahattin Ali yi seçti. 21 Aralýk tarihinde sona eren ve 30 gün içinde yaklaþýk 3 milyon kiþiyi aðýrlayarak, kendi rekorunu bir kez daha kýran Ýdefix Sanal Kitap Fuarý süresince gerçekleþen yazar ormaný anketinin sonuçlarý belli oldu. Daha önce Yaþar Kemal ve Nazým Hikmet in adýna iki ormana hayat veren Ýdefix, bu yýl kuracaðý ormaný üyelerinin oylarý doðrultusunda Sabahattin Åli ye ithaf edecek. Kemerburgaz da orman 1948 de yasal yollardan yurtdýþýna çýkma olanaðý bulamadýðý için ülkeden kaçmaya çalýþýrken para karþýlýðý anlaþtýðý Ali Ertekin adlý kaçakçý tarafýndan katledilen ve cesedi aylar sonra Bulgar hududuna yakýn bir ormanlýk alanda bulunan Sabahattin Ali nin adýný alarak bir kez daha deðerlenecek olan bu orman, Nisan 2012 de ÇEKÜL ve Ýdefix in birlikte belirleyeceði bir alanda yeþerecek. Ortalama büyüklükteki her 200 kitap için yetiþkin bir aðacýn kesildiði bilgisiyle yola çýkan Ýdefix, bu projeyi o sene Ýdefix ten satýn alýnan kitaplar için kesilen aðaçlarý doðaya geri kazandýrmak amacýyla baþlattý. Her sene dikeceðimiz fidanlar ile oluþacak ormanlarýmýza da yazarlarýmýzýn ismini verelim istedik diyen Ýdefix Direktörü Bora Ekmekçi, sözlerine þöyle devam ediyor: Bu kapsamda TEMA ve ÇEKÜL ile birlikte ve onlarýn da katkýlarýyla ormanlarýmýzý oluþturmaya baþladýk. Ýlk ormanýmýzýn fidanlarýný usta yazarýmýz Yaþar Kemal e ithafen Malkara da diktik. Ýkinci ormanýmýz ise Nazým Hikmet adýna Kemerburgaz da yeþerdi. Sýra geldi Yazar Ormanlarý nýn üçüncüsü olan Sabahattin Ali Hatýra Ormaný na. Özgür Gündem Akþam saatlerinde Atina'da ''Öteki Deniz-The Other Sea'' adlý yeni filminin çekimi sýrasýnda bir motosikletin çarptýðý Theodoros Angelopoulos, yaralý olarak kaldýrýldýðý hastanede hayatýný kaybetti. Dün akþam saatlerinde Pire Drapetsona otoyolunda, ''Öteki Deniz- The Other Sea'' adlý yeni filminin çekimi sýrasýnda bir motosikletin çarptýðý Theodoros Angelopoulos, hastaneye kaldýrýlarak yoðun bakýma alýndý. Ünlü yönetmen tüm çabalara karþýn kurtarýlamadý. Sayýsýz ödülün sahibi 77 yaþýndaki yönetmen Angelopoulos'un ölümü þüpheleri de beraberinde getirdi. Yunanistan'ýn önemli gazetelerinden Kathimerini, Theo Angelopoulos'un ölüm haberini, ölümünün þüpheli olabileceði imasý ile, manþetten verdi. Gazete henüz teyit edilmemekle birlikte Angelopoulos'a çarpan motosikletin polise ait olduðu iddiasýnda bulundu. ANGELOPOULOS SÝNEMASI Sanatsal sinemanýn en önemli çaðdaþ temsilcilerinden Theodoros Angelopoulos Yunan sinemasýnýn Costas Gavras ve Costas Ferris ile birlikte öncü yönetmenleri arasýnda kabul ediliyor. 40 yýllýk sinema kariyerinde Angelopoulos, mitolojik göndermelere bol yer verilen filmlerinde, bireyden hareketle tarihsel baðlam içinde toplumsal olaylarý konu etmesiyle tanýnýyor. Angelopoulos'un dünyaca ünlü filmlerinden bazýlarý þöyle: 36 Günleri, Avcýlar, Kumpanya, Kitera'ya Yolculuk, Arýcý, Puslu Manzaralar, Leyleðin Geciken Adýmý, Ulis'in Bakýþý, Sonsuzluk ve Bir Gün, Aðlayan Çayýr, Zamanýn Tozu. (Evrensel)

6 Sulucakarahöyük/KAPADOKYA Hüseyin KAÝM Kapadokya Bölgesi'nde, 18'inci Yüzyýl'dan baþlayarak 1970'li yýllarýn sonuna kadar deðiþik köy, belde ve ilçelerde tahta tezgahlarda yaþatýlmaya çalýþýlan halýcýlýk alanýndaki çalýþmalar günümüzde özel sektörün desteði ile sürüyor. Nevþehir'de özellikle Avanos ve Ürgüp ilçesi baþta olmak üzere Göreme ve Uçhisar ile Ürgüp ilçesinin Ortahisar beldesindeki turistik halý maðazalarýnýn katkýlarý ile tezgahlardaki yerini alýyor. Özel firmalar Hüseyin KAÝM Nevþehirli atletler Dünya Liselerarasý Kros Þampiyonasý'na katýlabilmek için hazýrlýklarýný sürdürüyor Nevþehir Atletizm Ýl Temsilcisi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Atletizm Antrenörü Resul Köstekçi yaptýðý açýklamada, Mart ayýnda Malta'da gerçekleþtirilecek olan Liselerarasý Dünya Kros Þampiyonasý öncesinde, Nevþehir Lisesi öðrencilerinden 6 kiþilik bir takým kurduklarýný söyledi. Savaþ Demir, Hasan Çavdar, Mestan Turhan, Cengizhan Ersöz, Turgay Bayram ve Ersin Tekal'den oluþan takýmýn dünya þampiyonasý öncesinde Þubat ayýndaki grup elemelerine katýlacaðýný ve burada baþarýlý olmalarý durumunda finallere kalacaðýný kaydeden Köstekçi, finallerde baþarýlý olan sporcu ve takýmlarýn ise dünya þampiyonasýna katýlmaya hak kazanacaðýný açýkladý. kanalýyla yürütülen halýcýlýk alanýndaki çalýþmalarda yoðunlukla kök boya kullanýlarak yapýlan yün halýlarýn yanýnda, ipek dokuma halýcýlýðýnýn Yaygýn þekilde devam ettirildiði belirlendi. Oldukça zahmetli olmasýnýn yanýnda tarih boyunca Türk insanýnýn sevgi, acý ve mutluluðunu iþlediði rengarenk halýcýlýk, günümüzün aðýrlaþan ekonomik koþullarýnda evlerdeki tezgahlardan uzaklaþsa da sayýlarý 150 yi bulan genç kýz ve kadýn için aile ekonomisine bir katký olarak bir istihdam kaynaðý oluþturuyor Mart 2012 tarihleri arasýndaki Dünya Liselerarasý Kros Þampiyonasý'na katýlmak istediklerini ifade eden Resul Köstekçi "Daha önce bu þampiyonaya Nevþehirli atletimiz Mustafa Kocatepe katýlmýþ ve dünya 2'nciliði elde etmiþti. Þimdi hedefimiz dünya 1'inciliði. Bunun için çok iyi bir takým oluþturduk ve sporcularýmýz büyük bir gayretle çalýþýyoruz. Nevþehir'e ve ülkemize dünya 1'Ýnciliði hediye etmek istiyoruz." dedi. Cuma Onur ÞAHÝN Avrupa Birliði Hayat Boyu Öðrenme Programý, 'Leonardo da Vinci Yenileþtirme Projesi Transferi' kapsamýnda Nevþehir Üniversitesi Fen edebiyat fakültesi yürütücülüðünde 'Avrupa Çapýnda KnowledgeH2 (Bilinç H2) Hidrojen Enerji Bilincinin Arttýrýlmasý' konulu proje sunumunun açýlýþý yapýldý. Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Uygulama Otelinde düzenlenen açýlýþa Nevþehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Selçuk Kervan, Üniversitesi akademik ve idari personeli, çeþitli kurum ve kuruluþ temsilcileri ile yurtdýþýndan akademisyenler katýldý. Sunumun açýlýþ konuþmasýný yapan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Filiz, "Ýnsanoðlunun hayatýný idame ettirebilmesi için enerjiye ihtiyacý var. Ama günümüzün en büyük sorunu da enerji kaynaklarýnýn tükenmeye yüz tutmasý. Bütün dünyada bütün ülkeler, çevre kirliliðine sebep olmayan, elde etmesi ucuz ve yýllara sahi olan uzun vadeli enerji kaynaklarýnýn peþinde. Özellikle de çevre kirliliði konusunda tüm dünyada duyarlýlýk oluþmaya baþladý. Biz de Nevþehir Üniversitesi ve paydaþlarýmýzla bu noktadaki duyarlýlýðýmýzý sergiledik. Yenilenebilir enerji kaynaklarýndan birisi de hidrojen enerjisi. 'Avrupa Ülkelerinde Hidrojen Enerjisi Birincinin Geliþtirilmesi' baþlýklý projenin faydalarýndan yola çýkýlarak Nevþehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi yürütücülüðünde ve paydaþlarýmýz Niðde Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Portekiz'den Aveiro Üniversitesi, Litvanya'dan Eðitim ve Kültür Ýçin Mobil Teknolojiler Enstitüsü (ÝMOTEC), Almanya'dan Ýþ adamlarý ve Giriþimciler Derneði (EXUV), Nevþehir Belediyesi, Çorum Belediyesi, Nevþehir'den GESÝAD, Ýstanbul'dan Birleþmiþ Milletler Sanayi Geliþtirme Kuruluþu - Uluslar arasý Hidrojen Enerji Teknolojileri Merkezi (UNIDO-ICHET) ile birlikte bir proje hazýrlandý ve Avrupa Birliði Eðitim ve Gençlik Programý Merkezi Baþkanlýðýna sunuldu. Leonardo da Vinci Hayat Boyu Öðrenme Programý kapsamýnda kabul edilen yenileþtirme projesi transferi 1 Aralýk 2011 tarihinde baþlamýþ olup süresi 24 aydýr. Proje kapsamýnda yapýlacak çalýþmalarla yenilenebilir enerji kaynaklarýndan birisi olan hidrojen enerjisi hakkýnda halkýn ve ilgili sektörlerin bilinçlenmesi amaçlanmýþtýr. Ayrýca proje kapsamýnda hidrojen enerjisiyle ilgili çeþitli eðitim malzemelerinin hazýrlanmasý hedeflenmiþtir. Nevþehir Üniversitesi Rektörü olarak, projeyi hazýrlayan, paydaþ olarak katýlan ve emeði geçen herkesi kutluyorum. Ýnþallah baþka projelerde de birlikte oluruz. Bu projenin istenilen hedefe, istenilen amaçlara en iyi ve en verimli þekilde ulaþmasýný diliyorum. Gerek Üniversitemize, gerek þehrimize, gerek ülkemize, gerekse dünyaya hayýrlý, uðurlu olmasýný temenni ediyorum."dedi. Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç'ýn açýlýþ konuþmasýný gerçekleþtirdiði 'Avrupa Çapýnda KnowledgeH2 Hidrojen Enerji Bilincinin Arttýrýlmasý' konulu proje; projenin koordinatörlüðünü yürüten Prof. Dr. Selçuk Kervan'ýn 'KnowledgeH2 Projesinin Genel Görünümü' ve 'Ortaklar Arasýndaki Ýþ Paketlerinin Daðýlýmý', Zeynel Öztürk'ün 'KnowledgeH2 Projesi ve Ýþ Paketleri ile Sonuçlarýnýn Ayrýntýlý Sýnanmasý', Alptuð Yataðanbaba'nýn 'Transfer Edilen Projenin Sunumu' ve ortaklar tarafýndan yapýlan sunumlar ile tamamlandý. Cuma Onur ÞAHÝN Van'da 23 Ekim 2011 Pazar günü meydana gelen depremin ardýndan baþlatýlan kampanyalarda Nevþehir'de depremzedeler için toplam 45 bin TL nakdi yardým toplandý. Nevþehir Valiliði'nden alýnan bilgiye göre, Nevþehir'de baþlatýlan kampanyalara vatandaþlar büyük ilgi gösterdi. Valilik ve Kýzýlay Þubesi öncülüðünde düzenlenen kampanyalarda 45 bin TL nakdi yardým toplanarak, deprem bölgesine ulaþtýrýldý. Nakdi yardýmlarýn yaný sýra 3 týr ayni yardým ve 2 adet konteyner ev de deprem bölgesine ulaþtýrýldý. Ayrýca 85 depremzedenin Valilik imkanlarýyla Ürgüp'te, 42 depremzedenin de Kozaklý'da belediye tarafýndan saðladýðý imkanlarla ibate ve iaþesi karþýlandý. Depremzedeler halen Ürgüp ve Kozaklý'da barýnýyor.

7 Yapýlan yeni yatýrýmlarla süt üretimi artarken, tüketim ayný hýzla artmýyor. Son günlerde sütle ilgili gündeme gelen iddialar tüketimin artmasý bir yana daha da düþürecek nitelikte. Uzun ömürlü sütün (UHT) tüketilmemesi yönündeki açýklamalardan sonra þimdi de çið sütte antibiyotik kalýntýsý ve aflatoksin olduðu iddiasý ortaya atýldý. Bu iddialar süt tüketimini olumsuz etkileyecek. Çið sütte veya süt ürünlerinde antibiyotik kalýntýsý ve aflatoksin var mý? Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Kütahya Milletvekili Alim Iþýk, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðýna Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker in yanýtlamasý için yazýlý soru önergesi verdi. Sorulan sorulardan birisi þöyle: Piyasada satýlan çoðu firmalara ait sütlerde antibiyotik bulgusuna, bazý ürünlerde de Aflatoksin M1 e rastlandýðý ve bu maddenin karaciðer kanseri, sarýlýk ve siroza yakalanma riskini artýrdýðý iddialarý doðru mudur? Eker in bu soruya verdiði yanýt ise þöyle: 5996 sayýlý Kanunun Gýda ve Yem ile ilgili yaptýrýmlar baþlýklý 40. maddenin(d) bendi Gýda Kodeksine Aykýrýlýk hususunu içermektedir. Bakanlýðýmýzca yürütülen kontrol ve denetimlerde sütlerde antibiyotik kalýntýsýna ve aflatoksin M1 e rastlanabilmekte olup, bunlarla ilgili gerekli yasal iþlem yapýlmaktadýr. Sorulan soru ve verilen yanýt çok açýk. Sütlerde antibiyotik kalýntýsý ve aflatoksin M1 e rastlandýðý Bakan Eker tarafýndan doðrulanýyor. Fakat, antibiyotik kalýntýsý ve aflatoksinm1 in görülme oraný hakkýnda ayrýntýlý bilgi yok. Ankara daki gazeteci meslektaþlarýmýz böyle bir soru ve yanýtý okuyunca sütte kanser tehlikesi baþlýðýyla haber yaptý. Sadece baþlýða bakýldýðýnda sanki tüm sütlerde kanser tehlikesi varmýþ gibi algýlandý. Gazetecileri niye haber yaptýn diye suçlamak doðru deðil. Sorulan soruya verilen yanýt sütte kanser riski olduðu algýsýný veriyor. Haberler çýktýktan sonra yer yerinden oynadý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý antibiyotik kalýntýsýnýn görülme oranýnýn binde bir bile olmadýðýný açýklamak zorunda kaldý. Bu kýsa ama can alýcý bilgi keþke soru önergesine verilen yanýtta yer alsaydý. Konunun bir baþka boyutu var. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, son günlerde gýda denetimi konusunda çýkardýklarý yönetmelikleri anlatýrken öylesine pembe bir tablo çizdi ki, ölçüyü biraz kaçýrdý. Herhalde, sütü denetliyoruz, gerekli cezayý veriyoruz demek isterken, sanki tüm sütlerde antibiyotik ve aflatoksin varmýþ gibi bir algýya neden oldu. Sonra da bunu düzeltmeye çalýþtý. Yapýlan hatayý erken fark ederek iþi düzeltmeye çalýþan Bakan Eker, önceki gün sütte kanser tehlikesi baþlýklý haberleri hatýrlatan gazetecilere özetle þu açýklamayý yaptý: Bu çok insafsýzca bir þey, çok üzüldüm bir gazetede gördüm. Antibiyotik kalýntýsý; hayvanlar hastalandýðýnda onlar tedavi ediliyor; bazen çok çok nadir durumlarda bunlarýn içinde hala antibiyotik kalýntýsý bulunan sütler toplanabiliyor, iþlenebiliyor, sanayi sütü haline gelebiliyor. Ancak bu binde bir bile deðil, yani bin tane örneðin içerisinde 1 tane bile deðil. Ama bu dünyanýn hiçbir yerinde yüzde yüzde mutlaka sýfýr deðerine zaten sahip deðil. Biz tabi bize sorulduðunda zaman zaman (rastlanabiliyor) dedik. Ama bunu piyasadaki sütler kanserojen veya aflatoksin var diye verilmesi gerçekte Türkiye adýna, çiftçisi, üreticisi, tüketicisi, gýda sanayi adýna insafsýzlýk, doðru deðil Çýkan haberler ve bakanlýðýn açýklamasý ile kafalar iyice karýþtý. Gerçekte sütte antibiyotik kalýntýsý ve aflatoksin M1 var mý? Ýnsanlarda olduðu gibi hayvanlarda da belli hastalýklar antibiyotikle tedavi ediliyor. Bu nedenle süt hayvancýlýðýnda antibiyotikler yaygýn olarak kullanýlýyor. Zaman zaman üretici antibiyotikleri bilinçsizce kullandýðýnda hayvan saðlýðýný tehdit ediyor. Dolayýsýyla insanlarda olduðu gibi hayvanlarda da antibiyotiðin bilinçli kullanýlmasý gerekiyor. Kaldý ki, antibiyotiðin bilinçsiz kullanýmý üreticinin kendisini de ekonomik olarak zarara uðratýr. Süt ineklerinde kullanýlan antibiyotik hayvaný iyileþtirirken bir bölümü de süte geçer. Bu nedenle üretici antibiyotik kullandýðý hayvanýn sütünü diðer hayvanlarýn sütünden ayýrmak ve imha etmek zorunda. Üretici antibiyotik içeren sütü ayýrmaz ve diðer sütlere karýþtýrýrsa veya satarsa bu tüketiciye ulaþýr ve insan saðlýðýný tehdit eder. Sorun kaynaðýnda yani üreticide çözülmeli. Üreticiden süt alýnýrken antibiyotik testi yapýlmasý gerekiyor. Bir çok süt kooperatifi, üretici birliði,süt sanayicisi ve mandýra bu testi yapmadan üreticiden süt almýyor. Sütte antibiyotik kalýntýsý olup olmadýðýný günümüz teknolojisi ile öðrenmek çok basit. Antibiyotik testi yapýlarak bu anlaþýlabilir. Hamilelik testine benzer bir kit ile bu test yapýlýyor. Sadece 3 dakikada sonuç alýnýyor. Ayrýca çið,pastörize, uzun ömürlü(uht), süt tozu, koyun, keçi sütlerinde antibiyotik analizi yapabilen cihazlar var. Bu testlerde 20 ye yakýn antibiyotik türü test edilerek kalýntý limitleri tespit ediliyor. Antibiyotik kalýntýsý içeren sütün tüketiciye ulaþmasýný önlemenin bir yolu da sütün üretici örgütleri tarafýndan toplanmasýdýr. Tire Süt Kooperatifi nin çalýþmalarý bu anlamda örnek alýnabilir. Tire Süt Kooperatifi Baþkaný Mahmut Eskiyörük, yýllardan beri antibiyotik testi yaptýklarýný ve içerisinde antibiyotik kalýntýsý olan sütleri almadýklarýný söylüyor. Eskiyörük ün anlattýklarý özetle þöyle: Kooperatif olarak aylýk laboratuar,analiz masrafýmýz 15 bin liranýn üzerinde. Antibiyotik ölçümlerini dakikada yapýyoruz. Sütte antibiyotik varsa almýyoruz. Fakat, bizim almadýðýmýz sütü birileri gidip yarý fiyatýna alýyor. Öyle üreticiler var ki antibiyotikli sütü zararlý diye buzaðýya içirmiyor. Ama, tüketiciye satabiliyor. Kim alýyor bu sütleri? Bugün akaryakýt bayisinden biracýsýna herkes süt topluyor. Bilende bilmeyende bu iþi yaparsa antibiyotikli sütü de tüketiciye yedirmiþ olursunuz. Sütü üretici örgütleri toplamalý. Bakanlýkta geçmiþte olduðu gibi analiz yapan, teknik eleman çalýþtýran üretici örgütlerine çið sütün litresine kuruþ teknik prim vermeli. Biz yýllardýr antibiyotikli süt almýyoruz. Temiz ve kaliteli süt üreten üretici ortaðýmýza ek prim ödüyoruz. Karþýlýðýnda ne alýyoruz? Sadece aferin alýyoruz. Yapýlan haberler nedeniyle gazeteci arkadaþlarýmýza insafsýzlýkla suçlayan Gýda,Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, antibiyotikli sütle mücadele eden, aflatoksin riskini ortadan kaldýrmak için çabalayan ve teknik eleman çalýþtýran iþletmelere, kooperatiflere ve üreticilere verilen 1.5 kuruþluk teknik destek primini kaldýrdýðýný da hatýrlatmakta yarar var. Antibiyotik kalýntýlý sütü almayan, tüketiciyi koruyanlara hem moral hemde maddi destek saðlayan bu primin yeniden verilmesi þart. Kaldý ki, antibiyotik testi yapanlar test kitinin tanesine 5 lira ödüyor. Bu da litre baþýna 2 kuruþ olarak maliyetlerine yansýyor. Mahmut Eskiyörük ün söylediði gibi bunun karþýlýðý sadece aferin olmamalý. Antibiyotikli süt, yoðurt dýþýndaki tüm süt mamullerinde kullanýlabiliyor. Yoðurt üretiminde ise, maya tutmadýðý için kullanýlamýyor. Antibiyotik içeren süt ve süt mamulleri tüketen insanlarda antibiyotiðe karþý direnç geliþiyor. Aflatoksin M1 ise, hayvanlara yedirilen küflü yemden süte geçiyor. Hayvana yedirilen yem ve silaj uygun þartlarda korunmadýðýnda küflenir. Küflenen silaj ve yemin hayvanlara yedirilmemesi gerekiyor. Özetle, gerekli önlemler alýnmazsa sütte antibiyotik kalýntýsý ve aflatoksin M1 her zaman görülebilir. Ancak geliþen teknoloji ile bu kalýntýlarý tespit etmek çok kolay. Gýda,Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý sorunu iþin kaynaðýnda rahatlýkla çözebilir. Üreticiyi antibiyotik kullanýmý konusunda bilinçlendirerek, antibiyotikli, sütün imha edilmesini saðlayarak ve sütü üreticiden alanlarý denetleyerek bu sorunu rahatlýkla çözebilir. Yakýn zamanda Bakanlýðýn desteði ile Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði nin Ýzmir de açtýðý süt analiz laboratuarýnda 6 ayrý kalemde çok ayrýntýlý analizler yapýlýyor. Bu tür laboratuarlarýn yaygýnlaþtýrýlmasý sütteki birçok sorunu çözecektir. Kaynak : TarýmDünyasý.net Kazýlarda 23 kafatasý bulundu; ÝHD'den Bilici, insanlarýn nerede nasýl öldürüldüðü ve faillerin kimler olduðunun bilindiðini söyledi ve yetkililere "Ýsteseniz sorumlularý 24 saatte açýða çýkartabilirsiniz" çaðrýsýnda bulundu. Diyarbakýr'da Ýçkale'deki kazýlarda bulunan kafatasý sayýsý 23 oldu. Kayýp yakýnlarý da bu sabah savcýlýða baþvurarak kemiklerin kimlik tespiti ve faillerin bulunup yargý önüne çýkarýlmasý talebinde bulundu. Diyarbakýr'da 90'lý yýllarda Jandarma Ýstihbarat ve Terörle Mücadele Merkezi'nin (JÝTEM) kullandýðý bina ile Diyarbakýr Kapalý Cezaevi ve Adliye Sarayý'nýn bulunduðu Saraykapý'da 11 Ocak'ta baþlayan kazýlara hava þartlarý ve iþçilerin saðlýk sorunlarý nedeniyle ara verilmiþti. Ýl Özel Ýdare Müdürlüðü'nce görevlendirilen iþçilerin büyük bir kýsmý, saðlýk sorunlarý nedeniyle "aðýr iþ" yapamayacaklarýný gerekçe göstererek rapor almýþtý. Bunun üzerine Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, Diyarbakýr Valiliði'ne yazý yazarak, kazýlarda görev alacak yeni personel görevlendirilmesi talebinde bulunmuþtu. Dün valiliðin görevlendirdiði 20 iþçiyle kazýlara tekrar baþlandý. Ýþçilerin baþladýðý kazýda bugün dört kafatasý daha bulundu ve bulunan kafatasý sayýsý 23 oldu. Geçen hafta bulunan kemikler ve kafataslarý DNA tespiti için Ýstanbul Adli Týp Kurumu'na gönderilmiþti. Burada yapýlacak iþlemin ardýndan, kayýp yakýnlarýndan alýnan DNA örnekleriyle karþýlaþtýrma yapýlacak ve cenazelerin kimlik tespiti çalýþmasý yapýlacak. Hükümete seslendiler Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Diyarbakýr Þubesi yöneticileri bugün yakýnlarý gözaltýnda kaybolan ya da faili meçhul cinayete kurban giden 27 aile ile birlikte Diyarbakýr Cumhuriyet Savcýlýðý'na baþvurdu. Aileler, kazýlarda bulunan kemiklerin kimlik tespitinin yapýlmasý ve kaybedilen kiþilerin faillerinin bulunmasý talebinde bulundu. ÝHD Diyarbakýr Þube Sekreteri Raci Bilici, baþvuru öncesi yaptýðý açýklamada, "Ýnsan kemiklerinin bulunduðu Saraykapý sýradan bir yer deðil. Orasý JÝTEM'in ana karargahýydý, insanlarýn infaz edildiði yerdi" dedi. "Bölgede herkes orada katliamlar yapýldýðýný biliyor. Galiba tek bilmeyen devlet ki bütün giriþimlerimize raðmen herhangi bir soruþturma yapýlmamýþtý." Bilici, þöyle devam etti: "Bu insanlar nereden, nasýl kaçýrýlmýþ, kimler kaybetmiþ, kimin emriyle kaybetmiþ hepsi sizin elinizde mevcut. Ýsteseniz bunlarý 24 saatte açýða çýkartabilirsiniz. Bu vahþet her ne kadar kazý çalýþmasý sonucu ortaya çýkmýþsa da bunu fýrsata dönüþtürebiliriz. Baþbakan'a, Adalet ve Ýçiþleri bakanlarýna sesleniyoruz; Artýk bu kirliliðin üzerine oturmanýn bir anlamý yok." (AS) Diyarbakýr - BÝA Haber Merkezi 25 Ocak 2012

8 Sulucakarahöyük/ANKARA DÝSK-KESK-TMMOB ve TTB tarafýndan 2-4 Aralýk 2011 tarihlerinde ÝMO Teoman Öztürk konferans salonunda gerçekleþtirilen Ýþçi Saðlýðý ve Güvenliði Kongresi sonuç bildirgesi yayýmlandý. ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ 2011 KONGRESÝ SONUÇ BÝLDÝRGESÝ "Saðlýk için mücadele ve mücadele için saðlýk" anlayýþý ile yola çýkan, Meþruiyetini emek-sermaye çeliþkisindeki "emeðin saðlýklý olma hakký"ndan alan, Bugüne kadar iþçi saðlýðý ve güvenliðine iliþkin birikimlere sahip çýkýp, üzerine yenisini eklemeyi hedefleyen, Ýþçinin/emekçinin bulunduðu her yerde kendisini tanýmlayan, adres olan ve adrese giden, iþçi/emekçiye karþý sorumluluk duygusu olan herkesi(mi) doðal ortaðý olarak gören, Bu nedenlerle DÝSK-KESK-TMMOB ile TTB tarafýndan çaðrýsý yapýlan ve bunun yanýnda, bölgelerden-illerden-havzalardan gelen; Ýþçi Saðlýðý ve Güvenliði Meclisleri nden ve meclis giriþimlerinden, Tuzla Tersaneler Bölgesi nden, Kot Kumlama Ýþçileriyle Dayanýþma Komitesi nden, Mevsimlik Tarým Ýþçileri Sendika Giriþimi nden, Ev Eksenli Çalýþanlar Sendikasý ndan, Evde Çalýþan Kadýnlarla Dayanýþma Sendikasý ndan, Atýk Kaðýt Ýþçileri nden, Davut Paþa ve OSTÝM de iþ cinayetlerinde kaybettiðimiz iþçilerin yakýnlarýnýn dayanýþma örgütlenmelerinden, bu konuya sahip çýkan bilim insanlarýndan... doðru katýlýmla gerçekleþtirdiðimiz, Katýlýmcýlarý arasýna hiçbir hiyerarþi koymayan, eþit iliþkiler düzleminde kolektif üretimi esas alan, emeðe-emekçiye karþý sorumlu olan Ýþçi Saðlýðý ve Güvenliði Kongresi; Emperyal-kapitalist sistemin sömürgen yapýsý gereði kaçýn(a)madýðý ve insanlýðýn saðlýklý olma halinin alt yapýsýný bozan savaþ ortamýna sürüklediði, daha fazla kar amacýyla esnek üretimin tüm alt biçimlerini asýl üretim biçimi haline getirip, sosyal politika ve bu baðlamda da iþçinin/emekçinin saðlýklý olma ve güvenli ortamlarda çalýþmasýný tehdit eden önemli riskler ve çýkmazlar eklediði, Üretim ve ürün güvenliðinin öncelenip, emeðin saðlýklý olma hakkýnýn gasp edildiði, Emek-sermaye çeliþkisinin ve çatýþkýsýnýn, milliyetçiliðin-þovenizmin ve cinsiyet ayrýmcýlýðýnýn körüklediði çatýþma alanlarý ile iç içe geçerek çifte sömürü haline geldiði, Buna karþýn emek-barýþ-demokrasi ve özgürlük cephesinde, iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði baðlamýnda örgütlenme ihtiyacýnýn öne çýktýðý bir dönemde, Emeðin saðlýklý olma ve güvenli ortamlarda çalýþma hakkýný savunarak ve "örgütsüzlük" engelini "direnç" göstererek aþacak kararlýlýkta yapýlmýþtýr. Kongremiz; Dil, etnik köken, inanç, cinsiyet, cinsel yönelim ve benzeri alt kimliklerimizin gerçekliðini bir zenginlik olarak kabul ederek mücadelemizin bunlarý da kapsayacak þekilde örgütlenen sýnýf - üst kimliðimizden yola çýkarak hedefine ulaþabileceðini belirlemiþtir. Kongremiz; Ýþçi saðlýðý ve iþ güvenliði eksenli mücadele ve örgütlenmeyi, beyazmavi yakalý, kol-kafa emeði, memur-iþçi vb. gibi ayrýmlarý reddeder. Kongremiz; Taþeronlaþmanýn, güvencesiz istihdam biçimlerinin, kayýt dýþýlýðýn, kadýn, genç, çocuk emeði ile etnisite temelli ayrýmcýlýk ve sömürü biçimlerinin yaygýnlaþtýrýlýp egemen hale getirilmesine, iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði hizmetleri ve eðitimlerini piyasaya teslim etme çabalarý ile bütün bu saldýrý politikalarýna ve bu eksendeki þiddet-rýzaya dayalý hegemonya oluþturma biçimlerine karþý mücadele kararý almýþtýr. Kongremiz; Üretim alanlarýnda kar endeksli üretim için iþçiyi/emekçiyi bilgi aktarýlacak nesne olarak gören sermaye eksenli eðitim anlayýþýna karþý, alanýn öznesi olan iþçinin/emekçinin "bilme ve saðlýklý ortamlarda çalýþma hakký"na saygý duyan-bu anlayýþý merkeze alan ve "iþçideniþçiye/emekçiden-emekçiye" ilkesine uygun bir eðitim modelini tartýþmaya açmýþ, bu tarz eðitimleri iþçinin/emekçinin üretim alanlarýný "içeriden" denetleyeceði bir güce ulaþmada manivela olarak benimsemiþtir. Kongremiz; Ýþçi saðlýðý ve iþ güvenliði hizmetlerine eriþimin oldukça düþük olmasý gerekçesiyle yapýlan "Ýþçi Saðlýðý ve Güvenliði nde Model" konulu grup çalýþmasýnda, saðlýk hizmetinin öncelikli olarak geliþtirici ve koruyucu hizmetleri kapsamasý, fakat birinci basamak özelliði nedeniyle tedavi edici hizmetleri de içermesi, tüm emekçilerin eriþebileceði, multi disipliner bir ekip hizmeti olarak mesleki baðýmsýzlýðýn gözetildiði koþullarda üretim birimlerinde verilmesi gerektiði anlayýþýnda ortaklaþmýþtýr. Kongremiz; Üretim araçlarýnýn özel mülkiyeti temelinde kurulan sistemde, günlük yaþamýn tüm alanlarýnda olduðu gibi, iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði alanýnda da taraf olmamýz gerektiðini, bu alanýn salt hukuksal ve sendikal mücadele-örgütlenme alanýna sýkýþtýrýlamayacaðýný, bilimselpolitik-siyasal bir mücadele alaný olduðunu benimsemiþtir. Kongremiz; Ýþçi saðlýðý ve iþ güvenliði sorununun, gerçek anlamda, üretimin toplumsal oluþu ile üretim araçlarýnýn özel mülkiyeti arasýndaki çeliþkinin ortadan kalkacaðý bir üretim biçiminde çözümleneceðini, ancak bu gün için barýþ, demokrasi ve özgürlük mücadelesi kapsamýnda, iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði konusunda, daha ileri mevziler kazanmak için yoðun bir mücadele verilmesi gerektiðini karar altýna almýþtýr. ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ 2011 KONGRESÝ Ýngiliz paleontolog Dr. Howard Falcon- Lang, British Geological Survey bilim merkezindeki çalýþmalarý esnasýnda, eski ahþap bir dolabýn içinde Charles Darwin'e ait 165 yýllýk fosilleri buldu. Merkezin yýllardan beri el deðmeyen bölmelerindeki çekmecelerini gözden geçiren Falcon-Lang, üzerine 'C.Darwin Esq.' yazýlý bir numune buldu. Falcon-Lang, ilk þaþkýnlýðýn ardýndan, bulduðu numunenin üzerindeki yazýnýn evrim teorisinin sahibi Charles Darwin e ait olduðunu anladý. Falcon-Lang, araþtýrdýðý çekmecelerde ünlü biliminsaný ve onun yardýmcýlarýna ait 314 parça fosil buldu. Fosillerin ait olduðu diðer isimlerden ikisinin, Darwin le beraber çalýþan botanikçi John Hooker ve Darwin in Cambridge deki akýl hocasý John Henslow olduðu belirtildi. BirGün

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı