Yunanistan'ýn önemli gazetelerinden Kathimerini, Theo Angelopoulos'un ölüm haberini, ölümünün þüpheli olabileceði imasý ile, manþetten verdi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yunanistan'ýn önemli gazetelerinden Kathimerini, Theo Angelopoulos'un ölüm haberini, ölümünün þüpheli olabileceði imasý ile, manþetten verdi."

Transkript

1 KESK Ankara Þubeler Platformu 4688 sayýlý yasa tasarýsýnýn TBMM'de görüþülmesini protesto etmek için meclis önüne yürümek istedi. Polis biber gazý sýkarak kamu emekçilerine müdahale etti. Kamu emekçilerinin grev ve toplu sözleþme haklarýný düzenleyen 4688 sayýlý yasa tasarý bugün saat 14.00'te TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüþülmeye baþlandý. Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) dün yaptýðý basýn açýklamasýnda yasaklama ve sýnýrlamalara donatýldýðýný ileri sürdüðü yasa tasarýsýný Komisyon'da görüþüldüðü sýralarda tüm yurtta alanlara çýkarak protesto edeceðini duyurmuþtu. Bugün sýralarýnda "Grevsiz Toplu Sözleþme, Toplu Sözleþmesiz Sendika Olmaz" pankartý açan KESK Ankara Þubeler Platformu, yasa tasarýsýný protesto etmek için Gazi Mustafa Kemal Bulvarý'nda toplandý. TBMM'ye yürümek isteyen sendika üyelerini polis biber gazý kullanarak engelledi. KESK üyeleri polis müdahalesini protesto etmek için Güvenpark'ýn önünde oturma eylemi yaptý. KESK adýna yapýlan yazýlý açýklamada Adalet ve Kalkýnma Partisi'nin (AKP) en demokratik hak olan yürüyüþ hakkýna bile tahammülünün olmadýðýný belirtildi. Anayasada kamu emekçilerine toplu sözleþme hakký tanýyan 12 Eylül Referandumu'nun üzerinden 16 ay, Üçlü Danýþma Kurulu toplantýlarýnýn üzerinden 6 ay, Yasa Taslaðýnýn Bakanlar Kurulu'na gönderilmesinin üzerinden tam 3 ay geçtiðinin altýnýn çizildiði açýklamada, sendikal hak ve özgürlükleri geniþleten bir yasa bekleyen 2 milyon kamu emekçisinin hayalkýrýkklýðýna uðradýðý belirtildi. KESK'in protesto nedenlerini þöyle açýklýyor: Aðustos 2011'de baþlayan ve defalarca toplanan Üçlü Danýþma Kurulu ve Teknik Heyet toplantýlarýnda hazýrlanan taslaklarda görüþ ve önerilerimize hemen hemen hiç yer verilmedi. Bunun yerine ehven-i þer sayýlabilecek düzenlemeler KESK'e bildirilmeden Bakanlar Kurulu'na gönderildi ve son taslaktan çýkarýldý. AKP iktidarý kamu emekçilerinin toplusözleþme hakký konusunda verdiði sözleri tutmadý. Ankara - BÝA Haber Merkezi 26 Ocak 2012 ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ 2011 KONGRESÝ SONUÇ BÝLDÝRGESÝ "Saðlýk için mücadele ve mücadele için saðlýk" anlayýþý ile yola çýkan, Meþruiyetini emek-sermaye çeliþkisindeki "emeðin saðlýklý olma hakký"ndan alan, Bugüne kadar iþçi saðlýðý ve güvenliðine iliþkin birikimlere sahip çýkýp, üzerine yenisini eklemeyi hedefleyen, Ýþçinin/emekçinin bulunduðu her yerde kendisini tanýmlayan, adres olan ve adrese giden, iþçi/emekçiye karþý sorumluluk duygusu olan herkesi(mi) doðal ortaðý olarak gören, Bu nedenlerle DÝSK-KESK- TMMOB ile TTB tarafýndan çaðrýsý yapýlan ve bunun yanýnda, bölgelerden-illerden-havzalardan gelen; Ýþçi Saðlýðý ve Güvenliði Meclisleri nden ve meclis giriþimlerinden, Tuzla Tersaneler Bölgesi nden, Kot Kumlama Ýþçileriyle Dayanýþma Komitesi nden, Mevsimlik Tarým Ýþçileri... Diyarbakýr'da Ýçkale'deki kazýlarda bulunan kafatasý sayýsý 23 oldu. Kayýp yakýnlarý da bu sabah savcýlýða baþvurarak kemiklerin kimlik tespiti ve faillerin bulunup yargý önüne çýkarýlmasý talebinde bulundu. Nevþehir-Antalya demiryolu baðlantýsýnýn yapýmý için çalýþmalar devam ediyor. Nevþehir Valiliði'nden alýnan bilgiye göre, Antalya-Konya- Aksaray-Nevþehir-Kayseri demiryolu projesinin Nevþehir bölümünü kapsayan 65 kilometrelik hattýn Çevre Deðerlendirme (ÇED) raporlarýnýn hazýrlýklarý hýzla sürmekte. Projeye göre demiryolu Acýgöl ilçesinden Nevþehir il sýnýrýna kadar girecek ve Avanos ilçesinden il sýnýrý dýþýnda Kayseri demiryolu ile baðlanacak. Projeyle Acýgöl ve Avanos'ta da istasyon yapýlacak. Avrupa Birliði Hayat Boyu Öðrenme Programý, 'Leonardo da Vinci Yenileþtirme Projesi Transferi' kapsamýnda Nevþehir Üniversitesi Fen edebiyat... Akþam saatlerinde Atina'da ''Öteki Deniz-The Other Sea'' adlý yeni filminin çekimi sýrasýnda bir motosikletin çarptýðý Theodoros Angelopoulos, yaralý olarak kaldýrýldýðý hastanede hayatýný kaybetti. Dün akþam saatlerinde Pire Drapetsona otoyolunda, ''Öteki Deniz- The Other Sea'' adlý yeni filminin çekimi sýrasýnda bir motosikletin çarptýðý Theodoros Angelopoulos, hastaneye kaldýrýlarak yoðun bakýma alýndý. Ünlü yönetmen tüm çabalara karþýn kurtarýlamadý. Sayýsýz ödülün sahibi 77 yaþýndaki yönetmen Angelopoulos'un ölümü þüpheleri de beraberinde getirdi. Yunanistan'ýn önemli gazetelerinden Kathimerini, Theo Angelopoulos'un ölüm haberini, ölümünün þüpheli olabileceði imasý ile, manþetten verdi.

2 Eda Yýldýrým / Erdal Eren Kotan Hemen itiraf edeyim; konunun uzmaný deðilim. Ancak, Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sýhhat gibi diyerek, koskoca Sultan Süleyman ýn bile her þeyden daha önemli olduðunu kayda geçirdiði saðlýk gibi bir konuda, iki önemli gözlemimi aktarmama izin verin. Bir; bu iktidar saðlýk konusunda yaptýðý her þeyi en baþarýlý icraatlarýndan biri olarak satmayý baþardý, baþarýyor. Pek çok alanda olduðu gibi, bu alanda da mükemmel bir algý yönetimi var AKP nin. Ýnsanlardan, Oh ne güzel istediðimiz hastaneye gidiyor, istediðimiz hizmeti alýyoruz gibi deðerlendirmeler duyuyorsunuz. Ýki; yakýn çevremdeki pek çok emeklinin, memurun, saðlýk alanýndaki yakýnmalarýna tanýk oluyorum. Kendi annemden de biliyorum. Emekli karnesiyle eskisi gibi muayene olamýyor, ilaçlarýný yazdýramýyor. Üniversite hastanelerinde hocalar hasta bakamýyor. Tam gün yasasý bizzat iktidar tarafýndan ya Baþbakan ýn ameliyatý söz konusu olunca deliniyor, ya da dünya ölçeðinde baþarý olan bir yüz nakli yapýldýðýnda. O her isteyen gidebilecek denilen özel hastaneler, kapanýrýz ha havasýnda. Bir emekli, Ankara da tanýnmýþ bir özel hastaneye gidip muayene olduðunda, anlaþmalarýný yenilemedikleri için tam muayene ücreti ödemek zorunda kalýyor. Kýsacasý, hükümetin þu çok alkýþ alan saðlýk uygulamalarý, bir zorunluluklar zincirine dönüþtü ki, emeklinin, çalýþanýn anasýný aðlatýyor. 1 Ocak itibariyle artýk Genel Saðlýk Sigortasý var artýk. Genel Saðlýk Sigortasý Ne güzel deðil mi? Adý, herkesin saðlýk güvencesine kavuþturulacaðýný düþündürtüyor insana. Oysa, daha þimdiden, konuyu inceleyen, haklarýnýn bilincinde vatandaþlarýn sigortasýný attýrmýþ durumda. Onlardan birisi de, her konuda kýlý kýrk yaran titizliðiyle tanýdýðým okurlardan Akýn Güre. Akýn Bey, ne zamandýr bu konuda her kapýyý çalarak uyarýlarda bulunuyor: Zorunlu saðlýk sigortasý sistemi, sadece yeþil kart sahiplerini deðil, 18 yaþýndan büyük milyonlarca iþsiz veya sigortasýz çalýþaný maðdur edecek. Çalýþmayan ve okumayan çocuklarýna bakmakta olan ailelerin durumu da acý. Toplumdan gizlenmesine raðmen, bu olayýn arkasýnda kayýt dýþý ekonomiyi adam etmek, sigorta sisteminin büyüyen açýklarýný halkýn cebinden kapatmak gibi kumpaslar var diyor. Ýþte, Genel Saðlýk Sigortasý ile sigortasý atan emeklilerden biri olan Akýn Bey in yazdýklarý: Ülkemizde çalýþmayan, iþ bulamamýþ veya iþ arayan milyonlarca insan var. Bunlarýn içinde anne ve babasýnýn sigortasýndan yararlanamayan ama onlarýn bakmakla mükellef olduðu, 18'den büyük, okulu bitirmiþ veya okumayan milyonlarca genç var. Þimdi, bu insanlar çalýþmasalar da saðlýk sigortasý pirimi yatýrmak zorundalar. Kayýt dýþý olarak istihdam edilenler de prim yatýrmak zorunda. Bundan kurtulmanýn tek yolu gelirlerinin hane halký bazýnda asgari ücretin üçte birinden az olduðunu ispatlamalarý. Yani geliriniz yaklaþýk 300 TL nin altýnda deðilse prim ödemeye baþlayacaksýnýz. Burada diðer bir acýklý durum, gelir testinin hane halký bazýnda yapýlmýþ olmasý. Yani 18 yaþýndan büyükseniz ve hala baba veya anne yanýnda iseniz, aile reisi baba ve anneden biri bu kiþi için bildirim yapmak zorunda. Bu durumda, örneðin benim gibi emekli bir babanýn geliri hane geliri havuzuna girecek ve kiþi baþý gelir durumu buna göre hesaplanacak. Baþka deyiþle devlet, babasýnýn sigortasýndan yararlanamayan çocuðun gelirini hesaplarken babasýnýn gelirini dikkate alacak ve pirim borcunu doðrudan babaya yükleyecek. Emeklilere verilen eziyet yetmiyormuþ gibi, þimdi iþ bulamayan çocuðumun saðlýk sigortasýný da ödeyeceðim. Ayný acýklý durum kayýt dýþý çalýþan sigortasýzlar için de geçerli. Gerek iþsizler, gerekse düþük gelirli anne ve babalar yeni sistemden dolayý büyük bir maðduriyet içine giriyor. Bu haksýzlýk hükümetin paralý saðlýk sistemini her geçen gün daha acýmasýz bir þekilde pekiþtirme kararýndan ileri gelmektedir. Akýn Bey gibi durumun farkýnda olanlardansanýz, sigortanýzýn atmasý iþten bile deðil! (BirGün) Genel Saðlýk Sigortasý (GSS) baþvurularý nedeniyle Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýflarý önünde oluþan uzun kuyruklar çileye dönüþtü. Sabahýn erken saatlerinden itibaren vakýf þubelerine geldikleri halde akþama kadar kayýt iþlemlerini halledemeyen vatandaþlar, kayýt olmamalarý halinde ödemek zorunda býrakýlacaklarý cezalarýn endiþesini yaþýyor. Benzer bir durum kayýtlý 800 bin nüfusa sahip olan Ýstanbul un Baðcýlar ilçesi için de geçerli. Dört katlý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý binasýndan dýþarýya taþan kuyruk izdihama dönüþmüþ. Baþvuruya gelen bir vatandaþ, Hükümete tepki göstererek, Hem prim ödeyeceðiz hem de böyle kuyruklarda rezil olacaðýz! diye isyan ediyor. Böbrek hastasý olduðu halde ayakta beklemek zorunda kaldýðýný söyleyen Hazreti Kurnaz da, Benim ayakta duracak halim yok. Ancak saatlerce ayakta bekliyorum. Yaþlý kadýnlar gece vakitlerinde buraya gelip, kaldýrým taþlarýnýn üzerine oturarak sýranýn kendilerine gelmesini bekliyor. Bu duruma bir çözüm bulunsun diyor. En azýndan baþvuru tarihinin uzatýlmasý gerektiðini ifade eden Kurnaz, kuyruklar içinde bir çözüm bulunmasýný istiyor. AMELÝYATTAN ÇIKTI AYAKTA BEKLÝYOR Günlerdir baþvuru kuyruklarýnda beklediðini söyleyen Fatma Er, 20 gün oldu ameliyattan kalkalý, ama günlerdir ayakta bekliyorum ve artýk bacaklarým titriyor diyor. Hükümetin vatandaþýna, eziyet ettiðini söyleyen Er ekliyor: Ben Baþbakan gibi 30 koruma ile gelemiyorum buraya. Ayakta duracak halim olmadýðý halde beklemek RSF tarafýndan açýklanan rapora göre dünya genelinde basýn özgürlüðü açýsýndan Türkiye'den kötü durumda olan sadece 31 ülke var. Türkiye'den daha özgür olan ülke sayýsý ise 147. Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Dünya Basýn Özgürlüðü Raporu'nu açýkladý. Geçen sene 179 ülke arasýnda 138. sýrada yer alan Türkiye, bu yýl on basamak birden gerileyerek 148. sýrada yer aldý. RSF'nin internet sayfasýnda Türkiye ile ilgili þu ifadelere yer verildi: "Kendisini bölgesel model olarak sunan Türkiye, basýn özgürlüðünde bir zorundayým. Baþbakan duysun sesimizi. Ýnsanlara niye böyle sýkýntý çektiriyorlar Bu kadar uzun kuyruklar varken baþvurularýn yetiþmeyeceðini söyleyen Fecri Polat da, insanlarýn bu eziyeti haketmediðini belirtiyor. Devlet bizi güvencesine aldýðýný söylüyor. Primimizi ödeyemeyip hastaneye gidemezsek, nasýl bir güvence olacak bu? Bizim belli bir ekonomimiz var. 800 lira bile almayan biri nasýl prim ödeyebilir? diye soruyor Polat. SORULAR ÇOK SAÇMA Baþvuru kuyruklarýnda konuþtuðumuz vatandaþlar, doldurmalarý gereken hane beyan formundaki sorulara da isyan ediyorlar. 18 yaþýnda iþsiz bir genç, Yemeðinizi tezekle mi piþiriyorsunuz? Tuvaletiniz içerde mi dýþarýda mý? Yiyecekleri haftada birkaç kez mi yoksa bir kere mi yiyorsunuz? þeklinde sorularýn olduðunu, bunlara karþýn formda iþsiz olup olmadýklarýna dair bir soru görmediklerini söylüyor. Ancak bu kadar saçma sorular sorulabilirdi diyerek ankete tepki gösteren Mehmet Aslan da, Ýstanbul gibi bir yerde tuvaletiniz içeride mi dýþarýda mý diye soru var. Eðer Ýstanbul gibi bir yerde bir ailenin tuvaleti dýþarýda olursa, bundan daha ibret verici bir yýl içinde on adým birden geriledi. "Türkiye verdiði sözleri yerine getirmek bir yana, askeri darbe dönemlerinden bu yana örneði görülmemiþ þekilde gazeteciler seri þekilde tutuklanýyor." Türkiye'nin basýn özgürlüðü alanýnda düþüþünün sürdüðü ve 2011'de on basamak birden gerilediðinin vurgulandýðý raporda medyadaki çeþitlilik ve enerjiye raðmen gazetecilerin yargý tehdidiyle karþý karþýya kaldýðý ifade edildi. Raporda, terörizmle mücadelenin mazeret gösterilerek onlarca gazetecinin Ergenekon ve KCK davasý kapsamýnda durum olamaz diye konuþuyor. ÜCRETSÝZ SAÐLIK GÜVENCESÝ ÝSTÝYORUZ Vatandaþlar, GSS uygulamasýnýn kendisine de tepkili. Saðlýk güvencesinden yararlanabilmek için prim ödemek zorunda olmalarýnýn sosyal devlet anlayýþýna uymadýðýný söylüyorlar. Dört yýl önce yeþil kartý iptal edilen Mehmet Tükenmez, herhangi bir sosyal güvenceden faydalanamadýðýný bu yüzden þeker hastasý olan eþini doktora götüremediðini vurguluyor. Saðlýk güvencesinin herkes için zorunlu bir ihtiyaç olduðunu söyleyen Tükenmez, Devlet vatandaþa ekmek vermesin para vermesin devlet vatandaþa, ücretsiz saðlýk güvencesi sunsun. Saðlýk güvencesi, herkesin ihtiyacý. Biz devletten ev istemiyoruz, para istemiyoruz sadece saðlýk güvencesi istiyoruz diyor. Ýþimiz yokken, nasýl para ödeyeceðiz diye soran Soner Budak ise, saðlýk güvencesi için devletin prim almasýna tepki gösteriyor ve ekliyor: Yetkililer ellerini vicdanýna koysun. Biz bu parayý ödemezsek para cezasýna çarptýrýlacaðýz. Bu da, bir suçtur ve insan haklarýna sýðmaz. (Ýstanbul/EVRENSEL) yargýlanmadan hapse atýldýðý ifade edildi ve benzeri görülmemiþ geniþlikte tutuklamalarýn, gizli telefon dinlemelerin, gazetecilerin haber kaynaklarýný aþaðýlamanýn medyada tehdit ikliminin yeniden oluþmasýný saðladýðý açýklandý. RSF'nin sayfasýnda yer alan rakamlara göre Türkiye'nin 2002'den itibaren dünya basýn özgürlüðü sýralamasýndaki yeri þöyle: 2002: 100. sýra, 2003: 116. sýra, 2004: 114. sýra, 2005: 98. sýra, 2006: 100. sýra, 2007: 101. sýra, 2008: 103. sýra, 2009: 123. sýra, 2010: 138. sýra, 2011: 148. sýra BÝA Haber Merkezi

3 Hüseyin KAÝM Nevþehir-Antalya demiryolu baðlantýsýnýn yapýmý için çalýþmalar devam ediyor. Nevþehir Valiliði'nden alýnan bilgiye göre, Antalya-Konya-Aksaray-Nevþehir- Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir Belediyesi tarafýndan 2006 yýlýnda hizmete kazandýrýlan Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde 2011 yýlý içinde 305 deðiþik kültürel ve sanatsal etkinlik düzenlendi. Nevþehir'de hizmete girdiði günden beri kültür ve sanat hayatýnýn nabzýnýn attýðý bir merkeze dönüþen Nevþehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde, geçen yýl boyunca tiyatro, panel, toplantý, sempozyum olarak çeþitli resmi ve özel kurum ve kuruluþlarca bir dizi etkinlik düzenlendi. Kültür ve sanat ile iç içe bir görüntünün ana misyon olarak ortaya konulduðu Kayseri demiryolu projesinin Nevþehir bölümünü kapsayan 65 kilometrelik hattýn Çevre Deðerlendirme (ÇED) raporlarýnýn hazýrlýklarý hýzla sürmekte. Projeye göre demiryolu Acýgöl ilçesinden Nevþehir il sýnýrýna kadar girecek ve Avanos ilçesinden il sýnýrý dýþýnda Kayseri demiryolu ile baðlanacak. Projeyle Acýgöl ve Avanos'ta da istasyon yapýlacak. Öte yandan, Nevþehir'i çevre illere baðlayan karayollarýnýn standardý yükseliyor. Geçtiðimiz yýl Karayollarý 67. Þube Þefliði tarafýndan 480 metrekare yatay iþaretleme 64 metrekare bilgi levhasý, bin 516 adet standart levha, 20,5 kilometrelik korkuluk yapýmý, 3,6 kilometre korkuluk onarýmý yapýldý. Bu çalýþmalarda 2011 yýlý boyunca toplam 2 milyon 220 bin 515 TL harcama yapýldýðý belirtildi. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde geçen yýl boyunca düzenlenen kültürel ve sanatsal amaçlý olarak 305 etkinlik gerçekleþtirildi. Nevþehirli vatandaþlarýn büyük ilgi ve beðeni içerisinde takip ettiði etkinliklerin, 2012 yýlý içerisinde de artarak devam edeceði belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanlýðý, yapýlacak arkeolojik kazýlar için öncelikli alanlarý belirledi. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðü 2863 Sayýlý Kanun un 35. maddesi kapsamýnda yapýlacak arkeolojik kazýlar için öncelikli alanlar listesini belirledi. Listede 28 arkeolojik alan bulunuyor. Arkeolojik kazýlar için öncelikli alanlar, bulunduklarý il ve ilgili müzeler þöyle: Anzavurtepe (Aðrý - Patnos), Giriktepe Höyüðü (Aðrý-Patnos), Nysa Antik Kenti (Aydýn-Sultanhisar), Tralleis Antik Kenti (Aydýn-Merkez), Akropol (Bartýn-Amasra), Bayburt Kalesi (Bayburt - Merkez), Saka Köyü Ören Yeri (Bitlis-Ahlat), Kef Kalesi (Bitlis-Adilcevaz), Tripolis Antik Kenti (Denizli-Buldan), Satala Antik Kenti (Gümüþhane-Kelkit), Ýssos (Epifonie) Antik Kenti (Hatay-Erzin), Hipodrum, Tapýnak, Saray, Hamam (Hatay-Antakya), Hereke Kalesi (Kocaeli-Körfez), Vasada Antik Kenti (Konya-Seydiþehir), Dara Antik Kenti (Mardin-Merkez), Knidos Antik Kenti (Muðla-Datça), Dolabaþ Höyüðü (Muþ- Malazgirt), Bostankale Höyüðü (Muþ- Malazgirt), Konakkuran Höyüðü (Muþ- Malazgirt), Alyar Köyü Mezarlýðý (Muþ- Malazgirt), Sobesos Antik Kenti ( Nevþehir- Ürgüp), Kurul Kayasý (Ordu-Merkez), Çarmelik Kervansarayý, Cami, Hamam, Su Sarnýcý (Þanlýurfa-Bozova), Sebastopolis Antik Kenti (Tokat-Sulusaray), Akçakale (Trabzon-Akçaabat), Eski Van Þehri (Van Merkez), Aþaðý ve Yukarý Anzaf Urartu Kaleleri (Van-Merkez), Zaynel Höyüðü Tümülüsü (Yozgat-Sorgun). Öte yandan, listede yer almayan ancak kamu yatýrým projeleri kapsamýnda etkilenmesi muhtemel alanlarýn da öncelikli alanlar olarak deðerlendirileceði kaydedildi. Listenin 2013 yýlý için de geçerli olduðu belirtildi. Sulucakarahöyük/KOZAKLI Hasan KANKAL Kozaklý Belediye Baþkaný Erdoðan Çelik, yaptýðý açýklamada, Kozaklý'nýn þifalý suyu ve modern Termal tesisleri ile ilk planda tercih edilen bir merkez haline geldiðini, okullarýn yarýyýl tatiline girmesi ile ilçedeki otellerde yüzde yüz doluluða ulaþmasýnýn da bunun en iyi göstergesi olduðunu söyledi. Kozaklý'nýn ilçe nüfusunun 7 bin olduðunu, ilçede bulanan Yýldýzlý ve apart otellerin yatak kapasitesinin de yaklaþýk 7 bin olduðuna vurgu yapan Çelik, "Kozaklý Termal suyu kadar modern tesisleriyle de adýndan söz ettiriyor. Ýlçemizi tercih eden misafirler yaptýklarý araþtýrmalar neticesinde þifalý suyun yanýnda tesis kalitesini de göz önüne alarak Kozaklý'ya geliyor. Kozaklý'da yapýlacak tatilin çocuklarýmýza verilebilecek en güzel karne hediyelerinden biri olduðunu düþünüyorum" dedi. "Dýþarýda eksi 26 derece yaþanýrken, misafirlerimiz içeride artý 26 derecede Termal keyfi yaþýyor" diye konuþan Çelik, Türkiye'nin dört bir köþesinden gelen misafirleri aðýrlamaktan mutluluk duyduklarýný ve en iyi þekilde aðýrlamaya çalýþtýklarýný kaydetti. Kozaklý'nýn her geçen gün büyüyen bir trend içinde olduðunu ve önümüzdeki süreçte hedeflerinin "10 bin nüfus, 10 bin yatak kapasitesi" olduðunu belirten Çelik, þöyle devam etti: "Kozaklýmýzýn var olan tesislerine her geçen gün ek tesisler kuruluyor. Yatýrýmcýlar sýrada bekliyor. Artýk biz de bu tesisleþmeye belediye olarak bir plan dahilinde izin veriyoruz. Yatýrým gelsin de nasýl gelirse gelsin dönemi Kozaklý açýsýndan bitti. Þu anda 484 yatak kapasiteleri dev bir tesisin inþaatý devam ediyor. Ayrýca 500 yataklý bir 5 Yýldýzlý otelin projesi tamamlandý ve kýsa sürede inþaatýna baþlanacak. Yine dünya çapýnda dev bir turizm firmasý, 30 bin metrekarelik arazi bakýyor. Onlar da arazi teminini yaptýktan sonra inþaata baþlayacak. Kozaklý Termal turizmin merkezi olduðu gibi Termal saðlýk merkezi olmaya da aday. Yaklaþýk 1 yýl önce açýlan Kozaklý Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bu süre zarfýnda þifalý suyumuz ile umut bekleyen hastalara þifa oldu. Buraya koltuk deðnekleri ve tekerlekli sandalye ile gelen birçok hasta yürüyerek gitti. Bizim bir diðer mutluluðumuz da bu. Ayrýca ilçemiz seracýlýk faaliyetleri açýsýndan da sürekli yatýrým alýyor. Önümüzdeki süreçte yeni seralar kurulacak. Bizden yoðun bir yer talebi var. Termal tesislerimizden faydalanan misafirlerimiz bu süreçte Termal suyla ýsýnan seralarda yetiþen organik ürünlerden de burada olduklarý süreçte faydalanabiliyor." Horasan Termal Otel Genel Müdürü Ercüment Turhal, yaptýðý açýklamada, geçtiðimiz hafta hava sýcaklýklarýnýn eksi 26 dereceye düþmesinin kendilerini korkuttuðunu fakat okullarýn tatil olmasý ile birlikte otellerine olan talebin kendilerini rahatlattýðýný söyledi. Yarýyýl tatili nedeniyle yüzde yüz doluluk oranýna ulaþtýklarýný belirten Turhal, "Yarýyýl tatili Termal turizmcilere yaradý diyebiliriz. Geçen hafta yaþanan soðuk hava dalgasý bizi korkuttu. Ama cuma günü okullarýn kapanmasý ile rezervasyon almaya baþladýk ve kýsa sürede otelimiz yüzde yüz doluluða ulaþtý. 15 gün boyunca tam kapasite ile çalýþacaðýz" dedi. Diva Ýbis Termal Otel Ön Büro Müdürü Derya Çöl de yarýyýl tatilinin yüzlerini güldürdüðünü, cumartesi gününden itibaren otellerinin yüzde yüz doluluk oranýna ulaþtýðýný ifade etti. Talepleri karþýlamakta zorlandýklarýný belirten Çöl, "Okullar tatil olmadan bir hafta önce rezervasyonlara baþladý ve tatile son 2 gün kala tam doluluða ulaþtýk. Türkiye'nin dört bir tarafýndan Kozaklý'ya gelen misafirlerimizi en iyi þekilde aðýrlamaya çalýþýyoruz" diye konuþtu.

4 1915 olaylarýný ele aldýðý kitaplarýyla Türkiye nin en önde gelen tarihçilerinden biri olarak kabul edilen Prof. Dr. Taner Timur ile Fransa meclisinde kabul edilen 1915 Ermeni olaylarý nýn reddini suç sayan teklifin dün senato gündemine de gelmesi üzerine geçmiþten bugüne Ermeni olaylarý na karþý alýnan tutumlarý konuþtuk.» Ermeni soykýrýmýnýn inkârýný suç sayan yasa tasarýsý önce Fransa meclisine ardýndan da Senato da oylandý. Yasaya karþý bazý eleþtiriler var. Siz bu yasayý ve yasa karþýsýnda alýnan tutumu nasýl deðerlendiriyorsunuz? Yasa tasarýsý elbette ki çok saçma; zaten Fransýz kamuoyunda da hak ettiði tepkileri almakta gecikmedi. Ülkenin en önemli gazetelerinde ünlü hukukçu ve tarihçiler, tartýþma özgürlüðünü yok eden bu tasarýyý kýyasýya eleþtirdiler. Fransa da idam cezasýnýn kaldýrýlmasýnda baþrolü oynayan eski adalet bakaný R. Badinter in Le Monde da yayýnlanan yazýsý -Fransýz deðerler sistemi içinde- öneriye verilebilecek en güzel yanýtý teþkil ediyordu. Ayrýca Fransýz gazetelerine kendi okuyucularýndan yollanan sayýsýz protesto mektubu da Fransa nýn bu konuda baþkalarýna ders verme durumunda olmadýðýný açýkça ortaya koyuyordu. Buna karþýlýk Türk siyasetçilerin ve milliyetçi militanlarýn yanýtý maalesef her zamanki gibi fevri, duygusal ve ölçüsüz oldu. Dünya kamuoyu duyarlýklarýndan habersiz olan, ya da bunlarý iç politika hesaplarýyla hiçe sayan Türk yönetici sýnýfý, haklý olduðumuz konularda bile bizi haksýz duruma düþürme gibi bir yeteneðe sahip. Bugün milyonlarca kiþinin ilgiyle izlediði bir konuda beþ yüz yýl önce Kanuni nin I. François ya yolladýðý mektubu okumak, ya da 1950 lerde Birleþmiþ Milletler de devamlý sessiz kaldýðýmýz Cezayir Savaþý ve soykýrýmý ný bugün koz olarak kullanmaya kalkmak kimin için inandýrýcý olabilir? Zaten Cezayir yöneticileri bile buz gibi bir yanýtla bunu bizimkilere hatýrlattýlar. Cezayirliler özgürlükleri için savaþýrken Türkiye de bugün AKP lilerin her fýrsatta andýklarý DP ve A. Menderes iktidardaydý. Bir milli emniyet ajanýnýn Selanik te, Atatürk ün evine koyduðu bombayla baþlayan 6-7 Eylül fecaati de ayný yýllarda yaþandý.» Ermeni soykýrýmýný inkâr yasasý ile Soykýrým olmadý diyene 1 yýl hapis ve 45 bin Euro para cezasý getirilmek isteniyor. Geçmiþe baktýðýmýzda Almanya, Avrupa Birliði dönem baþkanlýðý süresinde Irkçýlýk ve Yabancý Düþmanlýðýyla Mücadele Çerçeve Kararý ný getirdi. Fransa da bunun üzerine bir komisyon kurdu ve tarihle yüzleþme parlamentolara býrakýlamaz düþüncesinde birleþti. þimdi ise tam tersi bir hareket içerisine girip 500 bin Ermeni nin oyu için böyle bir yasa çýkartýyor. Siz bu durumu geçmiþten bugüne göre deðerlendirdiðimizde ne þekilde görmektesiniz? Bugün Fransýzlar da biliyor ve kabul ediyor ki bu tasarý, yaklaþan seçimlerde, iktidar partisine mensup bazý milletvekilleri tarafýndan oy hesaplarýyla Meclis e getirildi. Bundan önce ayný konuda Meclis ten geçen yasa tasarýlarý da büyük ölçüde oy avcýlýðý peþindeydiler. Mevcut tasarýyý hazýrlayan, iktidar partisine mensup Valérie Boyer in kendisi de bol miktarda Ermeni seçmenin bulunduðu Bouches du Rhône ilinden seçilmiþ bir milletvekilidir. Fakat ne oldu? Fransa da bu kez bir ilk gerçekleþti; kamuoyu sessizliðini bozdu ve tasarýya karþý cephe aldý. Oysa bir kýsým Türkler ne yaptý? Valérie Boyer e hakaretler, tehditler (öldürme, ýrza geçme vb) yaðdýrdý; kadýnýn web sitesi hack lendi ve kendisi de Fransýz emniyetinden koruma istedi. Bütün bunlarýn tasarýya karþý cephe almýþ Fransýz kamuoyunu ne yönde etkileyeceðini kestirmek zor deðildir? Oysa Türkiye soðukkanlýlýðýný korusaydý ve sadece bu konuda Fransýz hukukçularýn ve tarihçilerin söylediklerini Fransýz sorumlulara iletmekle yetinseydi, kuþkusuz durum bundan daha iyi olurdu.» Ermeni soykýrýmýný inkâr yasasý ayný zamanda araþtýrmacý ve tarihçileri de kapsamakta. Bir tarihçi iþini yaptýðý için de hapis yatabilir. Bu durumu düþündüðünüzde ifade özgürlüðü artýk Fransa da kýsýtlý denilebilir. Fransýz tarihçilerinin içine düþtüðü durumu nasýl yorumluyorsunuz? Bu durum onlara suskunluk getirir mi? Kanýmca bu kanun uygulanabilir nitelikte deðildir; görüþler bir gösteri ya da meydan okuma þeklini almadan ifade edilirse kimseyi de susturamaz: fakat elbette ki en iyisi böyle bir tasarýnýn Senato dan geçmemesi, caduc olmasýdýr. SARKOZY VE YANDAÞLARI ERMENÝ LÝDERLERÝNÝ KÜSTÜRMÜÞ DURUMDA»Fransýz Millet Meclisi 12 Ekim 2006 tarihinde, Ermeni soykýrým ý iddialarýný inkâr edenlerin beþ yýla kadar hapis ve 45 bin Euro ya kadar da para cezasýna çarptýrýlmasýný öngören bir kanun tasarýsýný kabul etti. Tasarý 2006 tarihinden bugüne kadar gündemdeydi ve þimdi etkinleþtirildi. Siz bugünün gözüyle bu beklemeyi nasýl açýklýyorsunuz? Buna yanýt vermek hayli zor; fakat iki olasýlýk aklýma geliyor. Birincisi Fransa da bu yýl sonlarýnda yapýlacak seçimler çok zorlu geçeceðe benziyor. Sarkozy ve yandaþlarý, Deveciyan vb. gibi bir kýsým Ermeni liderlerini küstürmüþ durumda. Öyle ki bazý milletvekilleri tek oy bile kaybetmemek için her þeye kararlý görünüyorlar. Bunun dýþýnda AKP yöneticileri AB sorunu dolayýsýyla Sarkozy ve Fransa hakkýnda çok aðýr þeyler söylediler. Hatta bu da aþýlarak baþbakanýn aðzýnda Fransýzlaþma deyimi bir aþaðýlama sýfatý olarak kullanýlmaya baþlandý. Bütün bunlarý Fransýz basýný herhalde biraz da Fransa daki anti-türk duygularý tahrik etmemek için- hep görmezden geldi. Sanýyorum ki bütün bu politicaly correct sayýlamayacak beyanatlar alttan alta etkili oldular. Ayrýca þunu da hatýrlamamýz gerekiyor ki Sarkozy Türklerden ve Türkiye den söz ederken, her defasýnda, -içten olmasa da- büyük devlet, büyük uygarlýk, dost ve müttefik ülke vb. gibi sýfatlar kullanmaya özen gösterdi. Burjuva dünyasýnda diplomatik dil ile dangul dungul konuþma arasýndaki fark bazen önemli krizlere yol açar.»hrant Dink, Türkiye nin demokratikleþmesi, Türkiye nin soykýrýmý tanýmasýndan daha önemlidir demiþti, 2007 de den bugüne geldiðimizde sizce Dink in düþünceleri Ermeni ve Türk toplumlarýnda nasýl bir deðiþiklik yaratmýþtýr? Bugün milletvekili, gazeteci, bilim adamý, siyasetçi, bürokrat, asker vb. binlerce kiþi demir parmaklýklarýn arkasýnda adeta rehin tutulurken ve bunlar için fazla bir gürültü kopmazken Hrant ý öldüren þebeke ortaya çýkmadý diye on binlerin yürümesi bu davaya verilen önemin göstergesidir. Bunda kuþkusuz Hrant ýn kiþiliðinin de payý büyüktür. Ne var ki bu davayý da, bir Ergenekon histerisi içinde, baþka bazý davalar gibi kiþisel kin ve nefret kampanyalarýnýn aracý haline getirmek isteyenlere de þiddetle karþý çýkmak lazýmdýr. Bu Hrant ýn davasýna ve anýsýna da saygýsýzlýk olur. Unutmayalým ki, Hrant ýn kendisi, sizin de hatýrlattýðýnýz gibi, Türkiye nin demokratikleþmesi, Türkiye nin soykýrýmý tanýmasýndan daha önemlidir diyen biriydi. Yasa tasarýsý oportünist politikacýlarýn eseri» 1915 ve Sonrasý Türkler ve Ermeniler adlý kitabýnýzda Dink in dostluk iliþkileri adýna mücadele verdiðini; fakat üçüncü nesil Diyaspora Ermenilerinin kimliklerini soykýrým olgusuna dayandýrdýðýný söylüyorsunuz. Bugünü göz önünde bulundurursak Fransa nýn bu tutumu Ermeni ve Türk toplumlarýný daha fazla milliyetçi bir yöne itebilir mi? Aradaki mesafeyi arttýrýr mý? Sanmýyorum. Hrant ýn öldürülmesi Türkiye de eskiden ifade edilemeyen bazý duygularýn setlerini yýkmýþ, bir dönemi kapatmýþtýr. Protestolar, biraz önce de söylediðim gibi, tüm zulüm ve haksýzlýklara karþý yayýlmak þartýyla, son derece olumlu bir geliþmedir. Ermeni topluluðunda büyük bir deðiþiklik olacaðýný düþünmüyorum. Tasarý zaten opportünist politikacýlarýn eseridir.»kamuoyunda farklý bir görüþ daha var. þudur ki; 'soykýrým' yasa olarak kabul ediliyorsa, inkârý da kabul edilmeli ve bu kabul ifade özgürlüðünü sýnýrlamaz tam tersi kabul edilmemesi 'Ermeni soykýrýmý' ný bilip de 'yok' demektir; yani bir nevi insanlýk suçudur. Sizce bu yönde bir kaný ne derece doðrudur? 1948 tarihli B.M. Konvansiyonu na göre jenosit, kiþisel bir suçtur; bir Devlet in jenosit le suçlanmasý için Uluslararasý bir mahkemede yargýlanmasý ve mahkûm olmasý gerekir. Türkiye için böyle bir durum olmamýþtýr. Bugüne kadar 1915 Jenosidi ni parlamentolarýnda oylayan yirmi kadar ülkenin yaptýklarý, aslýnda, siyasal ve moral bir jesttir da yine Fransa da bu tasarý gündeme geldiði zaman Türk yetkililer -bu gibi olaylara kesin bir son vermek amacýyla- iddialarý Uluslararasý Adalet Divaný na taþýmak niyetlerini ortaya koymuþlardý. Bu konuda Dýþiþleri Bakaný Abdullah Gül BMM de bir beyanat vermiþ, CHP de bunu desteklemiþti. Fakat, anlaþýlan, sonradan bazý çekinceler devreye girdi; ulusal konsensüs bozuldu; bundan vazgeçildi. Ve tiyatro da kaldýðý yerden sahnelenmeye devam edildi.»bu geliþmelerin ýþýðýnda iki halkýn aydýnlarýnýn ve demokratik kamuoyunun, halkýn þu an yaþadýðý durumlara iliþkin yapmasý gerekenler sizce nedir? 1915 Jenositi tezi, Ermeniler tarafýndan, ilk kez 1965 de yani olaylarýn ellinci yýldönümünde ortaya atýlmýþtýr. Üç yýl sonra, 2015 te ise olaylarýn yüzüncü yýldönümünü yaþayacaðýz. Bu dönem içinde gelinen nokta ortadadýr. Aslýnda 1965 te, henüz dünya kamuoyu bu konuda tamamen bilgisiz iken, Türk devlet adamlarýnýn içten bir þekilde üzüntülerini bildirmeleri, 1915 felaketinde analarýný, babalarýný kaybedenlerin acýlarýný paylaþmalarýyla çözülebilecek bir sorun, dar kafalý politikacýlarýmýzýn boþ gururu ve inadý yüzünden tüm ulusu küçük düþüren boyutlar kazanmýþtýr. Bu arada resmi tarihçilerimizin yapabildikleri tek þey de, Osmanlý Devleti ni sorumsuz Ermeni teröristleriyle ayný kefeye koyarak, onlar da öldürdü; biz de öldürdük demek olmuþtur: Bunun, övünüp durduklarý Osmanlý tarihine en büyük hakaret olduðunun ayýrtýna varamadan! Ya bugün? Ne yazýk ki, bugün de tasarýcý Fransýz parlamenterleri gibi oy ve rant avcýlýðýndan baþka bir kaygýsý olmayan ve her sorun karþýsýnda acaba bu bize ne getirir, bizden ne götürür? diye hesaplar yapan AKP iktidarýndan bu konuda bir þey bekleyemeyiz. Tabii kimileri gibi aslýnda hiç de inanmadýðýmýz hayallere inanmýþ görünerek bazý itiraf edilmez çýkarlar peþinde koþmuyorsak! (BirGün)