Uluslararası Jeodezik Referans Sistemleri ve CBS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Jeodezik Referans Sistemleri ve CBS"

Transkript

1 Uluslararası Jeodezik Referans Sistemleri ve CBS Rasim Deniz 1, Tevfik Ayan 1, Onur Gürkan 2, Ergün Öztürk 3, R. Nurhan Çelik 1 1 İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Jeodezi ABD, Maslak İstanbul, 2 Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Jeodezi ABD, Kandilli İstanbul, 3 Kocaeli Üniversitesi, Karamürsel/Kocaeli, Özet. Bu çalışmada Uluslararası Jeodezik Referans Sistemleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile olan ilişkileri yürütülen uluslararası çalışmalar ve projeler incelenerek örneklerle açıklanmaktadır. Anahtar Kelimeler. Jeodezik Referans Sistemleri, Datum, GPS, GIS, IGS, EUREF, ITRF Abstract. In this study International Geodetic Reference Systems and relations with Geographic Information Systems are explained with examples regarding international studies and projects. Keywords. Geodetic Reference Systems, Datum, GPS, GIS, IGS, EUREF, ITRF 1 Coğrafi Bilgi ve Coğrafi Konum Coğrafi konum; tanımlanan ve oluşturulan yersel koordinat sisteminde ve datumda bir yer noktasının konumunun genel ifadesidir (Mueller 1992). Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinin uygulamalarında, küresel, bölgesel, lokal, jeosentrik, toposentrik, kartezyen, kutupsal koordinat sistemlerinin ve düzlem, küre, elipsoit, geoit yüzeylerini esas alan datumların kullanıldığı bilinmektedir. Yer üzerindeki konumlarla doğrudan veya dolaylı olarak ilişkilendirilen detaylara veya olaylara ait bilgiler coğrafi veya mekansal bilgi olarak tanımlanmaktadır (ISO 2003). Yeryüzünün konumlandırılmasına aşağıdaki modelleme aşamalarıyla yaklaşılır: 1-) Gerçek yeryüzünün bazı parçaları diğerlerinden daha önemlidir basitleştirme yaklaşımıyla, amaç ve ölçek dengesi içinde gerçek dünyanın bir algılama yapısı veya zihinsel modeli noktalarla oluşturulur. 2-) Bu zihinsel model bir kavramsal veya lojik model ile kullanıcıların ve bilgisayarların anlayabileceği kodlara ve formatlara dönüştürülür. Kavramsal model; Geometriyi Topolojiyi Detayları ve öznitelikleri Detay ve öznitelikler arasındaki bağıntıları içerir (Reinhardt 2000). Ölçüler, koordinatlar ve yükseklikler, ölçü krokisi ve diğer sözel bilgiler bu modelin elemanlarıdır. Zihinsel modelin ve kavramsal modelin oluşturulması ölçme sanatını gerektirir. Kavramsal model standartlarla bir ortak veri platformu biçiminde düzenlenir. 3-) Ortak veri platformundaki coğrafi bilgi, bir coğrafi veri tabanı yapısına dönüştürülerek coğrafi bilgi sistemleri nde kullanılır biçime sokulur. Yukarıda tanımlanan süreç bir coğrafi veri üretimi süreci olarak kalite yönetimi esaslarına göre organize edilir. Coğrafi bilgi sistemlerinde kalite model kalitesi ve veri kalitesi olarak iki grupta incelenir. Model, genellikle gerçeğin bir basitleştirmesidir ve modellerin kalitesi hem detayların veya detay noktalarının seçimiyle ve hem de abartma veya genelleştirme derecesiyle ilgilidir. Model kalitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinin bilgi birikimi ve deneyimi ile büyük ölçüde güvence altına alınır. Verilerin kalitesi, yersel veya uydu teknikleriyle, fotogrametrik veya uzaktan algılama teknikleriyle veya mevcut plan veya haritalardan veri elde etmeye bağlı olarak, geometrinin, topolojinin, detayların ve öznitelikler ile aralarındaki ilişkilerin kalitesiyle ilgilidir. Genel olarak coğrafi verinin kalite parametreleri ; verinin doğruluğu (konum, yükseklik, detay, topoloji) TUJK 2003 Yılı Bilimsel Toplantısı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı Eylül 2003 Konya 4. Oturum (CBS ve Jeodezik Ağlar) Çağrılı Bildiri

2 verinin bütünlüğü verinin topolojik uyumluluğu verinin güvenirliği verinin eksiksizliği olarak alınır. Bu parametrelerin ilki jeodezik altyapı ve veri elde etme tekniği ile doğrudan ilgili önemli bir parametredir (Reinhardt 2000). Coğrafi veri standartlarından, Geometri Kalite Meta veri Referans sistemleri Standartları, uygulamadan bağımsız, genel bilgi teknolojisinin gerektirdiği standartlardır (Ostensen 1996). 2 CBS ve Jeodezik Altyapı Coğrafi konumlar için koordinat sisteminin, datumun, konum ve yükseklik parametrelerinin ve bunların doğruluklarının tanımlanması, gerçekleştirilmesi ve kalite güvencesine ilişkin çalışmaların tümü genel olarak CBS nin jeodezik altyapısı olarak tanımlanır. Bu alandaki kapsamlı araştırmaların ve çalışmaların 1990 lı yılların başlarında başlatıldığı söylenebilir. GPS den tam kapasite yararlanılmaya başlanması ve GPS in sağladığı olanaklar, coğrafi bilgi sektörünün gelecekte ekonomik bir sektör olarak uluslararası kuruluşlarca desteklenmesi ve bu alanda büyük yatırımların yapılması, ulusal nitelikteki çalışmaların uluslararası organizasyonlarla desteklenmesini sağlamıştır. Uluslararası ve bölgesel organizasyonlar, coğrafi bilginin yönetimi için yöntemler, araçlar, hizmetler için ve bu bilginin farklı kullanıcılar, sistemler arasında sayısal/elektronik biçimlerde iletimi için standartlar belirlemeye yardımcı olmaktadır (Ostensen 1996). Uluslararası Standartlar Organizasyonu ISO nun 211 nolu teknik komitesi sayısal coğrafi bilginin standardizasyonu için 1994 yılında çalışmalarına başladı. Avrupa daki coğrafi bilgi alanındaki standardizasyon çalışmaları CEN/TC de çalışmaya başlamıştır. EUREF çalışmaları, Ulusal Avrupa Kartoğrafya Kuruluşları Birliği CERCO nun öncülüğünde 1988 de başlatılmıştır. CERCO 1991 de Çok Amaçlı Avrupa Yer Bazlı Bilgi Ağı MEGRIN çalışmalarını önerdi ve başlattı. Avrupa da coğrafi bilginin ekonomik bir sektör olarak gelişimini sağlamak için bir Avrupa Organizasyon Şemsiyesi olarak EU- ROGI 1993 de kuruldu. CERCO ve MEGRIN in yeni görevi EUROGEOGRAPHICS i oluşturmaktır (EUREF , s160). Eurogeographics in temel görevlerinden biri, Jeodezik Referans Sistemlerini de içeren Avrupa Coğrafi Bilgi Altyapısını desteklemektir. Genel olarak, EUREF çalışmaları olarak adlandırılan Avrupa da coğrafi bilgi altyapısı oluşturma çalışmaları ülkemizi de yakından ilgilendirmektedir. Bu nedenle burada daha yakından incelenecektir. EUREF in temel amacı; Avrupa nın tüm ülkelerini kaplayan, Avrupa daki özgül gereksinimleri karşılayabilen, Jeodezi, haritalama, navigasyon (otomobil), jeodinamik için kullanılabilir, Yüksek presizyonlu bir global datuma bağlı, 3 boyutlu jeosentrik koordinatlara sahip, bir jeodezik altyapının oluşturulması olarak belirlenmiştir (EUREF 1990) yılında, koordinatlara hızlarında eklenmesi amaçlanmıştır. CERCO, ED50 ve ED87 de üretilen coğrafi konumların ±10cm doğrulukla yeni sisteme dönüştürülmesini de EUREF e görev olarak vermiştir. Kadastral ve jeodinamik çalışmalar için ise ±1cm lik presizyon amaçlanmıştır (EUREF 1991). Avrupa daki geleneksel yöntemlerle oluşturulan jeodezik altyapının kalitesi göz önüne alındığında, EUREF çalışmalarının önemi daha iyi anlaşılabilir. CBS için oluşturulan yeni jeodezik altyapıdan, global veya bölgesel koordinat sistemlerine ve datumlara bağlı doğru ve distorsiyonsuz üç boyutlu konumlar amaçlanmaktadır ve bu altyapı yeniden oluşturulmaktadır. Coğrafi verinin doğruluğu, CBS için önemli parametrelerden biridir. Veriler doğruluk standartları ile sınıflandırılmaktadır. Örneğin, FGDC 1998 de Milimetre Santimetre Desimetre Metre 10-Metre 1, 2, 5 mm 1, 2, 5 cm 1, 2, 5 dm 1, 2, 5 m 10 m doğruluk sınıflandırması belirlenmiştir. Daha genel olarak verinin içeriği ve doğruluğu; büyük ölçekli (çözünürlüklü), orta ölçekli ve küçük ölçekli olarak da sınıflandırılmaktadır. Bu çalışmada, büyük ölçekli, milimetre ve santimetre mertebesinde doğruluklu coğrafi veri dikkate alınacaktır. Jeodezide noktaların konum ve yüksekliklerinin doğrulukları, mutlak ve rölatif olmak üzere bir çok doğruluk kriteriyle ifade edilebilmektedir. Ancak, CBS lerinde mutlak doğruluk lar önemlidir. Bir çok standart da kabul edilen bir noktanın ağ doğ- 116

3 Şekil 1. Gök küresi, bir uzay-zaman yaklaşımı (BKG 1998) ruluğu, jeodezik datuma göre noktanın koordinatlarındaki belirsizliği gösteren değer olarak tanımlanmaktadır (ISO, FGDC, Kanada). Burada coğrafi verinin doğruluğu ile topolojik uyumluluğu arasındaki ilişki gözden kaçırılmamalıdır. Eğer, örneğin kadastroda olduğu gibi çözünürlüğü veya belirlenecek en küçük detay boyutu 15 cm alınırsa buna uygun bir mutlak doğruluğun belirlenmesi gerekir. Ağ doğruluğu ±50 cm olan bir sistemde 15 cm lik detayların topolojik uyumluluğu matematiksel olarak sağlanamaz. Böyle bir sistem çalıştırılamaz. Geleneksel uygulamalarda komşuluk doğrulukları benimsenmiştir. Bunun sonucu, hangi bağlantı noktalarının uyumlu sonuç vereceği ayırımına ihtiyaç duyulmuştur. Oysa Beşiktaş taki bir kontrol noktasından Üsküdar daki bir detay noktasının belirlenen konumu ve yüksekliği, bu noktanın çevresindeki noktalarla uyumlu olmalıdır. Bir coğrafi veri kümesinin içine sonradan ilave edilecek bilgi, kontrol noktasının konumu, alım yöntemi v.b. sınırlamalara bağlı olmamalıdır. Bu ise ancak olurunca yüksek mutlak doğruluklarla sağlanabilir. CBS lerde coğrafi bilginin konum ve yükseklik doğruluklarının hesaplanabilir ve bilinir olması gerekir. Bu nedenle nokta koordinat değerleriyle bir- 117

4 likte 2x2 veya 3x3 kovaryans matrisininde verilmesi önerilmektedir (OpenGIS 1999, ISO 2003). Coğrafi verinin konum doğruluğunun kolayca otomatik olarak hesaplanabilmesi için hiyerarşik jeodezik ağ yapısının olması gerekir (Kanada 2000). Astronomik, jeodinamik, jeodezik v.b. bilimsel araştırmalar ve CBS lerdeki pratik gereksinimler, yüksek doğrulukta global referans sistemlerinin ve ağlarının tanımlanmasını, oluşturulmasını ve yaşatılmasını gerektirmiştir. Bu alandaki hiyerarşik yapı; A Derece Ağlar: Global ve Bölgesel Ağlar B Derece Ağlar: Ülke Ağları C Derece Ağlar: Ülke Ağlarının Sıklaştırması (C1, C2, C3, C4 derece v.b.) olarak benimsenmiştir (Seeber 1993). Bu ağların her noktası için doğruluk sınıflandırması ise (EUREF 1995, s33, s352); Standart A: üç koordinat bileşeninden her biri i- çin 1cm doğruluk ( 1σ ) Standart B: sadece özel epoklarda garanti edilen 1cm doğruluk (hızlar yetersiz doğrulukta ise) Standart C: üç koordinat bileşeninden her biri i- çin 5cm doğruluk Bu çalışmada Global ve Bölgesel ağların son durumları özetlenecektir. 3 Uluslararası Referans Sistemleri ve Ağları 3.1 Temel Yaklaşımlar Bilimsel ve pratik gereksinimler, uzay-zaman referans sistemlerinin (Şekil 1) uluslararası organizasyonlarla oluşturulmasını zorlamıştır. Önceleri Uluslararası Zaman Bürosu BIH tarafından yürütülen çalışmalar, 1 Ocak 1988 tarihinden sonra Uluslararası Yer Dönme Servisi IERS tarafından sürdürülmektedir. IERS, Uluslararası Astronomi Birliği IAU ve Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliği I- UGG tarafından kurulmuştur ve Astronomik ve Jeofizik Veri Analiz Merkezi FAGS ın da üyesidir. IERS nin temel amaçları, astronomi, jeodezi ve jeofizik araştırmalarına ve uygulamalarına aşağıdakileri sağlamaktadır: Uluslararası Göksel Referans Sistemi ICRS ve bunun somutlaştırması Uluslararası Göksel Referans Ağı ICRF Uluslararası Yersel Referans Sistemi ITRS ve bunun somutlaştırması Uluslararası Yersel Referans Ağı ITRF Yerin dönme hızındaki değişimleri incelemek i- çin ICRF ve ITRF arasındaki dönüşüm için gereken yer dönme parametreleri ICRF, ITRF veya yer dönme parametrelerindeki ve modellerindeki değişimleri Uzay-Zaman değişmeleri olarak yorumlamak için jeofiziksel veri Uluslararası işbirliğini cesaretlendiren standartlar, sabitler ve modeller IERS, yönetimler ve seçilmiş ticari organizasyonlar tarafından sağlanan geniş bir etkinlikler bütünüdür. IERS, çok geniş içerikte uygulamaların araştırmaların ve deneylerin amaçlarına hizmet e- debilecek üretimleri toplar, arşivler ve dağıtır. Bu üretimlerin doğrulukları aşağıdaki bilimsel ve teknik amaçlar için yeterlidir: Temel astronomik ve jeodezik referans sistemleri Yer dönme-yöneltme parametrelerinin izlenmesi ve modellenmesi Yer kabuğundaki deformasyonların izlenmesi ve modellenmesi Atmosferi ve hidrosferi içeren jeofiziksel akışkanlardaki kütle değişmelerinin izlenmesi Yapay uyduların yörüngelerinin belirlenmesi Jeofiziksel akışkanlar ve katı yer arasındaki dinamik yer değiştirmenin jeofiziksel ve atmosferik araştırması ve incelenmesi Uzay navigasyonu IERS görevlerini, Teknik komiteler, Üretim merkezleri Kombinasyon merkezi (leri) Analiz koordinatörü Merkez büro Yönetim kurulu Çalışma gurupları yoluyla gerçekleştirir. Teknik komiteler, genellikle IERS ile işbirliği yapan otonom bağımsız kuruluşlardır. Bu teknik komitelerden; Uluslararası GPS Servisi IGS Uluslararası Lazer Ölçmeleri Servisi ILRS Uluslararası Çok Uzun Bazlı Enterferometri Servisi IVS DORIS Servisi (Gelecekte eklenecek) önemli veri üretim ve araştırma merkezleri olarak çalışırlar. Bu servisler birçok araştırma merkezlerinden oluşur. Her araştırma merkezi farklı ölçme ve gözlem tekniğiyle veri üretir. Şekil 2 de gözlenen hedef, gözlem tekniği ve yer istasyonlarının a- 118

5 Radyo Yıldızlar Milisaniye Pulsarlar Kuasarlar Optik Yıldızlar Gezegenler Radyo Puls Zamanlama VLBI VLBI / VLA Radar+S/C Uzunluk Bel. Astrometri Hareketli VLBI İstasyonları Sabit VLBI İstasyonları Radyometrik Uzunluk Bel. İst. Ay Yapay Uydular LLR SLR Doppler GPS LLR İstasyonları SLR Hareketli/Sabit SLR İstasyonları Hareketli/Sabit Doppler İstas. GPS İstasyonları HEDEF GÖZLEM TEKNİĞİ YER İSTASYONU Şekil 2. Gözlenen hedef, gözlem tekniği ve yer istasyonları arasındaki bağlantılar. rasındaki bağlantılar görülmektedir (Mueller, 1992). Kombinasyon merkezi (veya merkezleri) farklı servislerdeki farklı araştırma merkezlerinin üretimlerini ve çözümlerini ağırlıklandırıp birleştirerek IERS in ürünlerini hazırlarlar ve yayınlarlar. Bu çerçevede IERS ürünlerinin tanımlanabilmesi için, IERS standartları ve ürün tanımlama sistematiği geliştirilmiştir. Veri grupları; EOP (AAAAA) XX E YY: Yer dönme parametreleri için SSC (AAAAA) XX E YY: İstasyon koordinatları için SSV (AAAAA) XX E YY: İstasyon hızları için RSC (AAAAA) XX E YY: Radyo kaynaklarının koordinatları için EPH (AAAAA) XX E YY:Efemerisler için olarak planlanmıştır. Burada; AAAAA Sonucu üreten araştırma merkezinin beş harfe kadar kodu XX Verinin hesaplanma yılı 1 Ocak 2000 den öncesi için XX: Yıl Ocak 2000 den sonrası için XX: Yıl E Gözlem tekniği R Radyo enterferometri A Optik astrometri L Uydulara lazer ölçmeleri D DORIS M Aya lazer ölçmeleri P GPS C Tekniklerin kombinasyonu 119

6 Şekil 3. IERS Veri analiz organizasyonu (IERS, 1999, s.79) G YY Konvansiyonel jeodezik gözlemler (SSC için) XX yılındaki verinin seri numarası olarak alınmaktadır. Örneğin, EOP (JPL) 00 C 01; Jet Populsion Laboratory tarafından 2000 yılı için, tekniklerinin kombinasyonu ile hazırlanan 1. seri yer dönme parametreleri anlamındadır. Tüm üretimler: den elde edilebilir. IERS deki veri analiz organizasyon şeması Şekil 3 de görülmektedir. 120

7 3.2 Uluslararası Göksel Koordinatlar Sistemi ICRS ve Ağı ICRF Göksel koordinat sisteminin tanımlanmasında, dönme ekseninin ve ekvatorun tanımlanması, yarı yıldız gök cisimleri (kuasarlar) ve nükleer gökadalar olan radyo kaynakları kullanılır. Bu kaynakların deklinasyonları ve rektasansiyon farkları seçilen kaynağa (3C273, NRA140, Persei (Algol) vb) göre belirlenir. Ancak rektesansiyonun başlangıcı İlkbahar Noktası, Güneşin, gezegenlerin ve uydularının gözlenmesiyle belirlenir. Böylece ilki kinematik, ikincisi dinamik sistemden tanımlanan göksel koordinat sistemi yarı-inersiyal sistem olarak tanımlamak daha uygundur. Yani dönme hareketi yapmayan, orijini ivmeye sahip bir hızla hareket eden sistemdir (Mueller 1992). Uluslararası göksel koordinat sisteminin son güncellenmesi, Uluslararası Astronomi Birliğinin 1997 yılındaki 23. genel kurulu ve 2000 yılındaki 24. genel kurulunda alınan kararlar doğrultusunda yapılmıştır (IAU 2002). 1 Ocak 2003 tarihinden sonra kullanılan yeni sistemin temel özellikleri aşağıdaki gibidir: 1 Uluslararası Göksel Referans Sistemi ICRS, U- luslararası Göksel Referans Sistemi ICRF ile somutlaştırılmıştır. ICRF, VLBI ile ekvatoryal koordinatları belirlenen ve FK5 teki tüm yıldızları içeren Hipparcos Kataloğu ndaki konumlarla, 3C273B nin sabit alınmasıyla gerçekleştirilmiştir. Bu katalogdaki 608 galaksi ötesi, radyo kaynağının J2000 deki koordinatları Rektesansiyonda 0, s ve deklinasyonda 0,00026 doğrulukla belirlenmiştir. Bu kataloğun oluşturduğu ağ Hippeucos Göksel Referans A- ğı HCRF olarak da adlandırılmaktadır. 2 Barisentrik Göksel Referans Sistemi BCRS ile Jeosentrik Göksel Referans Sistemi GCRS a- rasındaki dönüşüm genel relativite teorisine göre oluşturulmuştur. Böylece doğruluk 10-9 dan 5x10-18 e yükseltilmiştir. 3 Yeni sistemde IAU 2000 Presesyon, Nutasyon Modeli kullanılmıştır. 4 Gök efemeris kutbu CEP yerine, iki günden daha uzun peryodlar için yerin Tisserand ortalama ekseninin (mantonun katı yapısına göre ortalama eksen) hareketiyle Jeosentrik Göksel Referans Sistemine özgü hareketleri içeren bir Göksel Ara Kutup (Celestial Intermediate Pole) CIP tanımlanıyor. J2000 deki CIP ın doğrultusu IAU 2000A presesyon-nutasyon modeliyle hesaplanıyor. ITRS de CIP ın hareketi IERS tarafından uygun astro-jeodezik gözlemlerle belirlenerek yayınlanmaktadır. CIP, 1 Ocak 2003 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 5 CIP ın ekvatoru üzerinde Göksel Efemeris Orijini CEO (İlkbahar Noktası Doğrultusu) bir nokta olarak ve CIP ekvatoru üzerinde Yersel Efemeris Orijini TEO (Greenwich Astronomik Meridyen Doğrultusu) planlanıyor. CIP ın ekvatorunda CEO ve TEO doğrultuları arasındaki açı, yer dönme açısı UT1 olarak tanımlanıyor. ITRS de CIP ın konumu, GCRS de CIP ın konumu ve yer dönme açısı ile ifade edilen ITRS ve GCRS arasındaki dönüşüm 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren IERS tarafından yayınlanmaktadır. 6 Uluslararası Atomik Zaman TAI nin doğruluğu ve stabilitesi ±10-15 e ulaşmıştır. Jeosentrik efemerislerde kullanılan yersel zaman TT, 1 Ocak 1977, TAI=0 h için, TT-TAI= s olacak biçimde tanımlanır. Jeosentrik Koordine Zaman TCG ile TT arasındaki bağıntı; TCG-TT= x10-10 x(jd )x86400 olarak alınmıştır. TT nin birimi geoid üzerindeki SI saniyesidir. TT günü; geoid üzerindeki SI saniyesi ve TT Jülyen yüzyılı TT günü olarak alınmaktadır. 3.3 Uluslararası Yersel Referans Sistemi ITRS ve Ağı ITRF Uluslararası Yersel Referans Sistemi, IUGG nin 1991 yılında Viyana da benimsediği ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Uluslararası Astronomi Birliğinin (IAU) 1991 deki Buenos Aires toplantısındaki önerileri de bu gerçekleştirmede dikkate alınmıştır. ITRS in tanımı için, 1 ITRS, dönmeyen jeosentrik sistemden özel dönmelerle bir kartezyen sisteme geçişe yol gösterecek, 2 Dönmeyen jeosentrik sistem, IAU nun önerileri doğrultusunda bir Jeosentrik Referans Sistemi olacak, 3 ITRS nin koordinat-zamanı hem GRS ve hem de Jeosentrik Koordine Zamanı TCG olacak, 4 Sistemin orijini okyanus ve atmosferi de içeren yerin kütle merkezi olacak, 5 Sistem, yer yüzeyindeki yatay hareketlere göre global artık dönmelere sahip olmayacak 6 önerileri geçerlidir. ITRS nin ideal gerçekleştirmesi, noktalarının üç boyutlu Kartezyen koordinatlarıyla Uluslararası Yersel Referans Ağı ITRF dir. ITRF in içeriği; 121

8 Şekil 4. ITRF 2000 in birinci derece istasyonları İstasyonların kartezyen koordinatları ve hızları İstasyonların kataloğu DOMES istasyon kimlik numaraları Lokal bağlantılar Güncelleştirmeler: ITRF 89, ITRF 90, ITRF 91, ITRF 92, ITRF93, ITRF 94, ITRF 95, ITRF 96, ITRF 97, ITRF 2000 dir. Burada, son güncelleştirme ITRF 2000 in özellikleri özetlenecektir. ITRF 2000 in datumu aşağıdaki esaslar çerçevesinde tanımlanmıştır: 1 Ölçek değişimi, tüm SLR ve VLBI çözümlerinin ağırlıklı kombinasyonuyla tanımlanmıştır. Genel relativitenin kullanılması sonucu, Yersel Zaman TT ölçeğindeki değişim, 0.7*10-9 büyüklüğünde fark oluşturmuştur. Bu ölçek değişimi, ITRF 94 ve dolayısıyla ITRF 96, ITRF 97 nin yeniden ölçeklendirilmesini gerektirmektedir. 2 Yönelme, ITRF 97 nin referans epoku 1997 deki yönelme olarak alınmıştır. Bu amaçla seçilen istasyonlar; i. en az 3 yıl sürekli gözleme sahip, ii. deformasyon bölgelerinden uzakta ve rijit plaka üzerinde bulunan, iii. hız hatası 3mm/yıl dan daha iyi olan, iv. en az üç farklı çözümden bulunan hız hataları 3mm/yıl dan daha iyi olan, v. sınırlamalarını sağlayan istasyonlardır. Yerin katı kabuğuna göre global ağın dönmesizliğini sağlamak için, NNR-NUVEL-1A jeolojik plaka modeline göre farkları minimum yapan bir koşul kullanılmıştır. Ancak, bu modelin yetersizlikleri görülmüştür ve ampirik jeodezik gözlemler ü- zerine kurulacak gelişmiş jeolojik modeller konusundaki çalışmalar devam etmektedir. ITRF 2000 in birinci derece yönlendirilmesinde, yukarıdaki kriterlere göre seçilen 54 istasyon Şekil 4 de görülmektedir. Ayrıca Şekil 4 de, yukarıdaki 1., 2., 4. kriterleri sağlayan 41 istasyonda gösterilmiştir. Sistemin orijini, ICRF den ITRF ye temel dönüşüm, ICRF = [P][N][R][W]{[ITRF]-[O]} yoluyla sağlanır. Burada; P N R W O Presesyon Nutasyon Yerin dönmesi Kutup hareketi Anlık yer merkezi ile ITRF orijinleri arasındaki öteleme matrisi zamana bağlı ve kesin olarak hesaplanan matrisleri ifade ederler. Buna göre ITRF 2000 de ifade edilen yeryüzündeki bir noktanın anlık konum vektörü, t ) = X + V ( t t ) + X ( ) X ( i t olur. Burada; X (t) zamanın fonksiyonu olarak ITRF 2000 ori- 122

9 Şekil 5. EUREF Sürekli İstasyonlar Ağı (EUREF No:10, 2002, s.73) jinine göre noktanın konum vektörü, X 0, V 0 ITRF 2000 i güncelleştirme referans epoğunda noktanın konum ve hız vektörü, X i (t) yerin gelgit yer değiştirmeleri (sabit gelgit etkisini içeren tüm gelgit düzeltmesi), okyanus gelgit yüklemesi v.b. zamanla değişen etkileri içeren konuma bağlı düzeltmeler, dir.itrf 2000 ile ilgili daha detaylı bilgiler adresinden elde edilebilir. 3.4 Avrupa Bölgesel Referans Sistemleri ve Ağları Genel olarak EUREF çalışmaları olarak tanımladığımız Avrupa jeodezik altyapı oluşturma çalışmaları, birbiriyle bağlantılı bir dizi bölgesel ve ulusal projeden oluşmaktadır. ITRF ye paralel olarak Avrupa Yersel Referans Sistemi ETRS nin oluşturulmasına 1990 da IAG nin alt komisyonunda karar verilmiştir. Avrasya plakasının hareketsiz kesimi sabit alınarak 1989 yılında ETRS 89 tanımlanmıştır. 123

10 Şekil 6. Avrupa Düşey GPS Referans Ağı (EUREF No:11/I, 2002, s.54) Avrupa Yersel Referans Ağı ETRF, ITRF ye bağlı olarak Helmert dönüşümü ile belirlenmektedir. Bu çerçevede her ITRF güncellenmesine karşılık bir ETRF hesaplanmaktadır. ITRF 2000 e karşılık, Avrupa daki yüksek presizyonlu 19 istasyondan yararlanılarak ETRF 2000 hesaplanmıştır. Ancak ITRF 2000 de kullanılan NNR-NUVEL-1A modelinin Avrasya plakasının hareketi ile uyuşmadığı görülmüş ve ETRF 2000 için ITRF 2000 in hız a- lanından yararlanılmıştır. ETRF oluşturma ve sıklaştırma çalışmalarına paralel olarak Avrupa nın yatay ve düşey kinematiğini izlemek ve belirlemek için EUREF Sürekli İstasyonlar Ağı EPN, Haziran 2000 de çalışmalarına başlamıştır. Mevcut EPN Ağı Şekil 5 de görülmektedir (EUREF ). Avrupa Düşey GPS Referans Ağı EUVN; 79 EUREF, 53 Ülke nivelman ağı düğüm noktası ve 63 mareograf istasyonu olmak üzere 195 noktadan oluşmaktadır. Bu ağın pratik ve bilimsel amaçları; 124

11 Avrupa birleşik yükseklik datumunun oluşturulmasına katkı, Mutlak deniz seviyesi değişimlerinin izlenmesine yardım için Avrupa mareograf istasyonlarına bağlantı, Avrupa geoidinin belirlenmesi için dayanak noktalarının tesisi, Avrupa düşey kinematik ağının hazırlanması, olarak belirlenmiştir. UEVN çalışmaları çerçevesinde 1997 deki GPS kampanyası sonucunda EUVN 97 hesaplanmıştır. Avrupa Birleşik Nivelman Ağı UELN 95/99 o- luşturulmuştur. Avrupa Gravimetrik Geoidi 1997 EGG97 (cm geoidi) bitirilmiş ve pratik kullanıma sunulmuştur. Avrupa Deniz Seviyesi Gözlem Sistemi E- OSS yi oluşturma projesi çerçevesinde, Avrupa Deniz Seviyesi Servisi ESEAS Aralık 2000 de çalışmalarına başlamıştır. ESEAS ın amaçları; Avrupa sularında bilimsel ve bilimsel olmayan deniz seviyesine ilişkin bilgi toplamak, Tüm Avrupa kıyılarının veri tabanını oluşturmak için koordinasyon sağlamak, Yer bilimleri ve çevre için deniz seviyesine ilişkin bilgi toplamak, olarak belirlenmiştir (EUREF ). EUREF çalışmaları, bu temel projelerle ilgili veya bağımsız birçok Bölgesel ve Ulusal proje ile devam etmektedir. 4 Değerlendirmeler Gerek global, bölgesel ve gerekse ulusal jeodezik altyapı oluşturma çalışmalarının amaçları, kapsam ve içeriği açıkça belirginleşmiştir. Ülkemizin Avrupa Birliğine girme aşamasına geldiği günümüzde, bu çalışmalardan ulusal görevler çıkarmak ve projeler üretmek zorunluluğu görülmektedir. Coğrafi bilginin ekonomik pazarının geliştirilmesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinin geleceği açısından yaşamsal önemlidir. Bu pazarın geliştirilmesi için altyapı oluşturma çalışmalarına Ulusal kurum ve kuruluşlarımızın katılım ve katkısını sağlamak yönündeki çabalar desteklenmelidir. Tüm çalışmalarda, gerçek ve anlık konumların ve bunlara bağlı gerçek zamanlı coğrafi verinin elde edilmesine yönelik eğilimlerde gözlenmektedir. Kaynaklar BKG (1998) Earth Rotation,Research Group for Space Geodesy, BKG, Frankfurt EUREF (1990) Report on the Symposium of IAG Subcommission for the European Reference Frame (EU- REF) held in Florence May 1990, Astronomisch- Geodatische Arbeiten Heft Nr: 52, München, 1992 EUREF (1991) Report on the Symposium of IAG Subcommission for the European Reference Frame (EU- REF) held in Vienna August, Astronomisch- Geodatische Arbeiten Heft Nr: 52, München, 1992 EUREF (1995) Report on the Symposium of IAG Subcommission for the European Reference Frame (EU- REF) held in Helsinki 3-6 May 1995, Astronomisch- Geodatische Arbeiten Heft Nr: 56, München, 1995 EUREF (2002-1), The ITRS and ETRS 89 Relationship: New Results from ITRF2000, BKG EUREF Publication No:10, Band 23, Frankfurt EUREF (2002-2), BKG EUREF Publication Band 25, No: 11/1, Frankfurt FGDC (1998) Geospatial Positioning Accuracy Standards Part 1: Reporting Methodology, Federal Geodetic Control Subcommittee, Federal Geographic Data Commitee, racy/ IAU (2002) , Division I Report for IAU, ISO (2003) Kanada (2000) Accuracy Standards for Positioning Version 1.0, Mueller I (1992) Reference Coordinate Systems: An Update, Sixth International Geodetic Sysmposium on Satellite Positioning, March, Columbus, Ohio Mueller I (1997) Spherical and Practical Astronomy as Applied to Geodesy, Ungar Publ. Co., New York OpenGIS (1999) The Open GIS Abstract Specification Topic 9: Quality, Version 4, Ostensen O (1996) ISO standardization in the field of Geographic Information: the global perspective, Spatial Database Transfer Standards 2: Characteristics for Assessing Standards and Full Desccriptions of the National and International Standards in the World, Editor: Harold Moelling, International Cartographic Association, Pergamon, EUREF 2002 Reinhardt W (2000) Quality of Geo data- technical, political, aspects, Siemens Nixdorf, Munich Seeber G (1993) Satellite Geodesy: Fondations, Methods and Applications, Walter de Gruyter, Berlin-New York 125

FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI i T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Hazırlayan

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; a) Büyük ölçekli (1/5000 ve daha

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ 4575 BÜYÜK ÖLEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/6/2005 o : 2005/9070 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22/4/1925 o : 657 26/9/1984 o : 3045 3/5/1985 o : 3194

Detaylı

GLOBAL KONUM STEMİ GPS

GLOBAL KONUM STEMİ GPS GLOBAL KONUM BELİRLEME SİSTEMS STEMİ GPS BÜ KRDAE JEODEZİ ANABİLİM DALI Herhangi bir zamanda, dünyanın herhangi bir yerinde bulunan bir kullanıcının konumunu belirleyen ve en az 4 uydudan kod-faz varış

Detaylı

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ BÜ KRDAE JEODEZİ ANABİLİM DALI KAVRAMLAR Bilgi: Verinin işlenmiş hali Sistem: Ortak bir amaç için etkileşimli faaliyetlerin ve varlıkların oluşturduğu bir gruptur. Bilgi Sistemi:

Detaylı

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 4 2. ÖZET DEĞERLENDİRME 5 2.1. Sismik Ağların Rehabilitasyonu ve Bütünleştirilmesi 5 2.2. Diri Fay - Neotektonik - Paleosismoloji

Detaylı

GNSS ANTENLERİNİN FAZ MERKEZİ VE DEĞİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI

GNSS ANTENLERİNİN FAZ MERKEZİ VE DEĞİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara GNSS ANTENLERİNİN FAZ MERKEZİ VE DEĞİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI Engin Gülal 1, N.Onur Aykut

Detaylı

GPS'E ATMOSFERİN ETKİLERİ

GPS'E ATMOSFERİN ETKİLERİ GPS'E ATMOSFERİN ETKİLERİ Çetin MEKİK* ÖZET Atmosferden geçen GPS'in mikrodalga sinyalleri, elekromagnetik dalgaların yayınımı ilkelerine tabidir. Atmosfer GPS'in her iki sinyalini de, Ll ve L2, etkilemekte

Detaylı

Ulaştırma Altyapısı İhtiyaç Değerlendirmesi Teknik Yardım Çalışması

Ulaştırma Altyapısı İhtiyaç Değerlendirmesi Teknik Yardım Çalışması Katılım Öncesi Türkiye ye Mali Yardım Ulusal Programı 2003 Türkiye nin Ulaştırma Altyapısı İhtiyaç Değerlendirmesi Teknik Yardım Çalışması Bu proje Avrupa Birliği TINA Türkiye Ortak Girişimi tarafından

Detaylı

The First International Records Management Standard: A Point of View

The First International Records Management Standard: A Point of View Özdemirci, Fahrettin. Đlk Uluslararası Belge Yönetim Standardı: Ülkemiz Açısından Bir Değerlendirme= The First International Records Management Standard: A Point of View, Türk Kütüphaneciliği, 17: 3 (2003),

Detaylı

Çok Çözünürlüklü Mekansal Veri Tabanları

Çok Çözünürlüklü Mekansal Veri Tabanları Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Çok Çözünürlüklü Mekansal Veri Tabanları Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ JEODEZİ UYGULAMALARİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ JEODEZİ UYGULAMALARİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ JEODEZİ UYGULAMALARİ ÖZET: Doç. Dr. E. Doğan, Dir. A. Güler, Doç. Dr. E. Koçak, Dr. D. Koyuncu, Dr. T. Özdü, Dr. H. Özen, Prof. Dr. M. Şerbetçi, Doç. Dr. A. Yaşayan Karadeniz Üniversitesi

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI TEKNOLOJİ YÖNETİM STRATEJİSİ

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI TEKNOLOJİ YÖNETİM STRATEJİSİ SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI TEKNOLOJİ YÖNETİM STRATEJİSİ 2011-2016 ... tekniğin ve sanatların her türlü ilerlemelerine uygun olarak yapılan silâhlar ve savaş gereç ve araçları, memleketin ekonomisiyle

Detaylı

Bir Disiplin Olarak Belge Yönetimi Records Management As a Discipline

Bir Disiplin Olarak Belge Yönetimi Records Management As a Discipline Özdemirci, Fahrettin. Bir Disiplin Olarak Belge Yönetim=Records Management As a Discipline, Kütüphaneciliğin Destanı Uluslar arası Sempozyumu 21-24 Ekim 2004, Ankara: (Bildiriler) = The Saga Of Librarianship

Detaylı

Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası

Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası TÜSI AD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu ve Ulusal I novasyon Girişimi Yol Haritası Serisi 1: Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası 2009 2009 REF, Tüm Hakları Saklıdır Uzay Ve Havacılık Teknolojileri

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2862 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1819 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Oğuz IŞIK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Ali YILMAZ (Ünite 2, 3) Doç.Dr.

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ SİSTEMLERİ: HAVACILIK YER HİZMETLERİNDE UÇUŞ ZAMANLAMASI İÇİN BİLGİ PAYLAŞIM MODELİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ SİSTEMLERİ: HAVACILIK YER HİZMETLERİNDE UÇUŞ ZAMANLAMASI İÇİN BİLGİ PAYLAŞIM MODELİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2014 CİLT 7 SAYI 1 (1-23) TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ SİSTEMLERİ: HAVACILIK YER HİZMETLERİNDE UÇUŞ ZAMANLAMASI İÇİN BİLGİ PAYLAŞIM MODELİ Mehmet YÖRÜKOĞLU

Detaylı

Abstract. Bülent YILMAZ* ve Hakan AYDIN** BİLGİ DÜNYASI, 2011, 12 (1) 46-69

Abstract. Bülent YILMAZ* ve Hakan AYDIN** BİLGİ DÜNYASI, 2011, 12 (1) 46-69 BİLGİ DÜNYASI, 2011, 12 (1) 46-69 Bilgi Politikası Konusundaki Uluslararası Çalışmalarda Kütüphane Kurumuna Yaklaşım: Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi ile Birleşmiş Milletler Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi

Detaylı

ORTOGÖRÜNTÜ ÜRETİMİNDE YER KONTROL NOKTASI SEÇİMİ VE SONUÇLARA ETKİSİ

ORTOGÖRÜNTÜ ÜRETİMİNDE YER KONTROL NOKTASI SEÇİMİ VE SONUÇLARA ETKİSİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2 6 Nisan 2007, Ankara ORTOGÖRÜNTÜ ÜRETİMİNDE YER KONTROL NOKTASI SEÇİMİ VE SONUÇLARA ETKİSİ ÖZET H. Topan, M.

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER

GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2015 CİLT 8 SAYI 1 (55-65) GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER Nusret Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü 07220,

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK KOLAYLAŞTIRICI BİLGİLER ELKİTABI Hazırlayan: Sadun EMREALP TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK

Detaylı

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Giriş Necip POLAT Günümüzde kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen işlem sayısı ve sahip olunan bilgi hızla artmakta, buna karşın işlemlerin

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

ROTSE III-c: TUG da Kurulacak GIP Optik Araştırma Teleskobu

ROTSE III-c: TUG da Kurulacak GIP Optik Araştırma Teleskobu XIII. Ulusal Astronomi Toplantısı, 2-6 Eylül 2002, Antalya ROTSE III-c: TUG da Kurulacak GIP Optik Araştırma Teleskobu M.E.Özel 1, A.T.Saygaç 2, T.Güver 2, H.H.Esenoğlu 2, Ü. Kızıloğlu 3, Z. Aslan 4 1

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

GPS Hata Kaynakları GPS hataları, gürültü (noise; karışıklık, tesadüfi hata), sapma (bias; kayıklık) ve kaba hatanın (blunder) bir tertibinden oluşur.

GPS Hata Kaynakları GPS hataları, gürültü (noise; karışıklık, tesadüfi hata), sapma (bias; kayıklık) ve kaba hatanın (blunder) bir tertibinden oluşur. GPS Hata Kaynakları GPS hataları, gürültü (noise; karışıklık, tesadüfi hata), sapma (bias; kayıklık) ve kaba hatanın (blunder) bir tertibinden oluşur. GPS Hata Kaynakları Gürültü hatası, PRN kod gürültüsü

Detaylı

SAYISAL ÜRETİLMİŞ, YA DA SAYISALLAŞTIRILMIŞ PAFTALAR ÎLE UYGULAMALAR

SAYISAL ÜRETİLMİŞ, YA DA SAYISALLAŞTIRILMIŞ PAFTALAR ÎLE UYGULAMALAR 20 SAYISAL ÜRETİLMİŞ, YA DA SAYISALLAŞTIRILMIŞ PAFTALAR ÎLE UYGULAMALAR Ahmet YAŞAYAN. GİRİŞ Büyük ölçekli haritaların alışılmış yöntemlerle üretiminde, arazide uygulama amacı ile de kullanılabilecek poligon

Detaylı