Temporomandibular Eklem Disfonksiyonlu Hastalarda Fizik Tedavi Etkinliğinin Klinik ve Sonografik Olarak Değerlendirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Temporomandibular Eklem Disfonksiyonlu Hastalarda Fizik Tedavi Etkinliğinin Klinik ve Sonografik Olarak Değerlendirilmesi"

Transkript

1 ORİJİNAL ARAŞTIRMA Temporomandibular Eklem Disfonksiyonlu Hastalarda Fizik Tedavi Etkinliğinin Klinik ve Sonografik Olarak Değerlendirilmesi Nilgün ÜSTÜN, a İbrahim DAMLAR, b Fundagül BİLGİÇ, c Deniz İNANOĞLU, a Abdullah Erman YAĞIZ, a Nesrin ATCI, d Ayşe Dicle TURHANOĞLU a a Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, d Radyoloji AD, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, b Ağız Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi AD, c Ortodonti AD, Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Hatay Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: Ka bul Ta ri hi/ac cep ted: Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Nilgün ÜSTÜN Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Hatay, TÜRKİYE/TURKEY ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı disk kayması olan semptomatik temporomandibular eklem (TME) disfonksiyonlu hastalarda fizik tedavinin etkinliğini klinik ve sonografik olarak araştırılmaktır. Gereç ve Yöntemler: TME disfonksiyonu ve anterior disk kayması olan 17 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar 15 seans fizik tedavi programına (eğitim, fizik tedavi modaliteleri ve mobilizasyon/egzersiz) alındı. Tedavi öncesi ve sonrası klinik (ağrısı şiddeti ve maksimal ağız açıklığı) ve sonografik (lateral kapsül kondil mesafesi) değerlendirme yapıldı. Bulgular: On yedi hastanın (17 kadın, ortalama yaş 32,88±15,70 yıl) ortalama semptom süresi 14,05±16,74 ay idi. Hastaların 15 (%88) inde redüksiyonsuz, 2 (%12) inde redüksiyonlu anterior disk kayması mevcuttu. Tedavi sonrası ağrı şiddeti ve ağız açıklığı anlamlı düzeyde düzeldi (p<0,05). Sonografik lateral kapsül-kondil mesafesinde anlamlı düzeyde değişiklik olmadı (p>0,05). Sonuç: TME disfonksiyonu ve anterior disk kayması olan hastalarda eğitim, fizik tedavi modaliteleri, mobilizasyon/egzersizi içeren fizik tedavi ile anlamlı düzeyde klinik iyileşme sağlanmaktadır. Fizik tedavinin disk kayması üzerindeki iyileştirici etkisini net ortaya koyabilmek için daha fazla hasta sayısı ve daha uzun süreli tedavi/takip süresi ile yapılan çalışmalara ihtiyaç vardır. Anah tar Ke li me ler: Temporomandibular eklem disfonksiyonu sendromu; fizik tedavi modaliteleri; ultrasonografi ABS TRACT Objective: The aim of the study was to determine the efficacy of physical therapy in patients with temporomandibular joint (TMJ) dysfunction clinically and sonographically. Material and Methods: Seventeen patients with TMJ dysfunction and anterior disc displacement were included in the study. Patients enrolled in 15 seance of physical therapy program (education, physical therapy modalities, mobilization/exercises). Clinical (pain intensity and maximal mouth opening) and sonografic (lateral capsule-condyle distance) evaluations were done before and at the end of the therapy. Results: Mean symptom duration of the 17 patients (17 female, mean age 32.88±15.70 years) was 14.05±16.74 months. Fifteen (88%) patients had anterior disc displacement without reduction, 2 (12%) patients had anterior disc displacement with reduction. There was significant improvement in pain intensity and mouth opening at the end of the therapy (p<0.05). There was no significant change in the sonographic lateral capsule-condyle distance (p>0.05). Conclusion: Significant clinic improvement is provided with physical therapy including education, physical therapy modalities and mobilization/exercise in the patients with TMJ dysfunction and anterior disc displacement. The studies with more patients and longer-term treatment/follow-up are needed in order to clarify the therapeutic effect of physical therapy on disc displacement. Key Words: Temporomandibular joint dysfunction syndrome; physical therapy modalities; ultrasonography Ro ma tol Tıp Re hab 2014;25(2):25-9 Copyright 2014 by Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği emporomandibular eklem (TME) disfonksiyonu, sık görülen orofasiyal ağrı nedenlerindendir, en sık genç-orta yaş kadınlarda görülür. 1 TME disfonksiyonunda en önemli semptomlar eklemde ve/veya çe- Turkiye RomatolKlinikleri Tıp RehabJ 2014;25(2) Int Med Sci 2008, 4 25

2 Nilgün ÜSTÜN ve ark. TEMPOROMANDİBULAR EKLEM DİSFONKSİYONLU HASTALARDA FİZİK TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN... ne kas la rın da ağ rı ol ma sı, ek lem den ses gel me si ve ağız açık lı ğı nın azal ma sı dır. 2 Ta nı kli nik ola rak konu lur. Kli nik şüp he var lı ğın da mag ne tik re zo nans gö rün tü le me (MRG) is te nir. Ço ğu has ta da, özel lik le akut baş lan gıç lı olanlar da, te da vi de has ta yı bil gi len dir mek ve ona gö re ted bir ler al mak ye ter li dir. Kro nik has ta lar da sık lık - la kon ser va tif te da vi ye ter li ol mak ta dır. Kon ser va - tif te da vi ler fi zik te da vi, ilaç te da vi si ve or to don tik (splint) te da vi dir. 3,4 TME dis fonk si yo nu olup disk kay ma sı ol ma yan 5,6 ve olan 7-9 has ta lar da fi zik te da - vi ile ağ rı ve ağız açık lı ğın da an lam lı iyi leş me olmak ta dır. TME dis fonk si yon lu has ta lar da disk kay ma sı - nı en iyi de ğer len di ren gö rün tü le me yön te mi MRG ol mak la bir lik te 10 ul tra so nog ra fi (USG) nin de yarar lı ola bi le ce ği ile il gi li çok sa yı da ça lış ma bu lun - mak ta dır Fa kat TME dis fonk si yon lu has ta lar da uy gu la nan te da vi le rin disk kay ma sı na et ki si ni USG ile araş tı ran ça lış ma bu lun ma mak ta dır. Bu ça lış - ma nın ama cı disk kay ma sı olan semp to ma tik TME dis fonk si yon lu has ta lar da fi zik te da vi nin et kin li ği - ni kli nik ve so nog ra fik ola rak araş tı rıl mak tır. GEREÇ VE YÖNTEMLER HAS TA LAR Kli nik ve MRG ye gö re semp to ma tik TME dis fonksi yo nu ve disk kay ma sı olup Diş po lik li ni ğin den Fi - zik Te da vi ve Re ha bi li tas yon po lik li ni ği ne yön len di ri len 54 has ta dan 25 i ayak tan fi zik te da vi prog ra mı na gel me yi ka bul et ti. Bu 25 has ta nın 8 i dü zen li ola rak FTR prog ra mı na de vam ede me di ği için ça lış ma ya alın ma dı. Prog ra ma dü zen li de vam ede bi len 17 ka dın has ta ça lış ma ya da hil edil di. İnf la ma tu ar ar tri ti olan has ta lar, TME dis fonk si yo nu için ilaç te da vi si, splint kul lan mak ta olan ve ope re ol muş has ta lar ça lış ma ya alın ma dı. Ça lış ma pro to - ko lü lo kal etik ku rul ta ra fın dan onay lan dı. TE DA Vİ Has ta la ra, et ki le nen ek le me ola cak şekil de, 15 se ans fi zik te da vi (eği tim, fi zik te da vi mo da li te le ri ve mobi li zas yon/eg zer siz) uy gu lan dı. Eği tim ola rak alt ta ya tan ola sı ne de nin (ha bi tu al bo zuk luk lar, psi ko - sos yal prob lem ler) or ta dan kal dı rıl ma sı, ağ zı doğ ru aç ma/ka pa ma/kul lan ma eği ti mi ve is ti ra hat te iken çe ne kas la rı nı N har fi söy ler gi bi gev şek tut ma eği ti mi ve ril di. Fi zik te da vi mo da li te le ri ola rak TME üze ri ne in fra ruj (20 da ki ka), ul tra son (1 watt/cm 2 ; 6 da ki ka) ve TENS (30 da ki ka) uy gu lan dı. Mo bi li zas - yon her fi zik te da vi se an sı son ra sı 5 tek rar ol mak üze re ay nı fiz yo te ra pist ta ra fın dan ağız ka pa lı ve mak si mum açık ken 2 şekil de uy gu lan dı. Ma ni pü - las yon için te ra pist baş par ma ğı nı has ta nın alt-ar ka mo lar diş le ri ne, işa ret ve or ta par ma ğı nı has ta nın çe ne si nin al tı na yer leş tir di. Has ta nın ka fa sı nı göğ sü ve di ğer eli ile sta bi li ze et tik ten son ra baş par ma ğı ile na zik çe aşa ğı ya doğ ru güç uy gu la ya rak man di - bu la kon di li ne uzun ek se ni bo yun ca 5 sa ni ye sü re ile it me kuv ve ti uy gu la dı. Eg zer siz ola rak her bi ri 5 tek rar lı ol mak üze re çe ne ek le mi ni ver ti kal ve hori zon tal yön de ge ren eg zer siz ler, çe ne yi açan ve kapa tan kas la rı güç len di ren eg zer siz ler gös te ril di ve has ta nın tüm eg zer siz ler fi zik te da vi üni te sin de fizyo te ra pist eş li ğin de yap tı rıl dı. Ay rı ca ağ rı lı yüz ve/ve ya tem po ral kas la ra yö ne lik has ta la ra ma saj eği ti mi ve ril di. Bİ RİN CİL ÖL ÇÜM LER 1- Te da vi ön ce si ve son ra sı kli nik de ğer len dir - me de ha re ket et tir mek le olan TME ağ rı sı şid de ti sor gu lan dı (10 luk VAS ile; 0, ağ rı yok) ve has ta la - ra ağız la rı nı ola bil di ğin ce aç ma sı söy le ne rek maksi mal ver ti kal ağız açık lı ğı öl çül dü (abes lank la işa ret le nip mi li met rik cet vel ile öl çü le rek). 2- Te da vi ön ce si ve son ra sı so nog ra fik de ğer - len dir me ler ağız ka pa lı iken ya pıl dı; lon gi tu di nal (Resim 1) ve trans vers (Resim 2) plan lar da ek lem kap sü lü la te ra li ile man di bu lar kon dil la te ra li arasın da ki me sa fe (la te ral kap sül-kon dil me sa fe si) ölçül dü (LO GIQ5Pre, GE, 4-11-MHz li ne er prob). So nog ra fik öl çüm ler 3 tek rar lı ya pıl dı ve or ta la ma - la rı alın dı. Kli nik ve so nog ra fik öl çüm ler fark lı iki he kim ta ra fın dan ya pıl dı. İSTA TİS TİK SEL ANA LİZ Ana liz ler için SPSS 13 kul la nıl dı. İsta tis tik sel analiz için ta nım la yı cı ana liz ler, Stu dent T tes ti, Mann- Whit ney U tes ti ve Wil co xon tes ti kul la nıl dı. p<0,05 an lam lı ka bul edil di. 26 Turkiye Klinikleri Romatol Tıp J Int Rehab Med Sci 2014;25(2) 2008, 4

3 TEMPOROMANDİBULAR EKLEM DİSFONKSİYONLU HASTALARDA FİZİK TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN... Nilgün ÜSTÜN ve ark. RESİM 1: Temporomandibular eklemde longitudinal lateral kapsül-kondil mesafesinin sonografik ölçümü. RESİM 2: Temporomandibular eklemde transvers lateral kapsül-kondil mesafesinin sonografik ölçümü. BULGULAR Ça lış ma ya da hil edi len 17 has ta nın ta ma mı ka dın idi. Or ta la ma yaş la rı 32,88±15,70 yıl ve or ta la ma semp tom sü re le ri 14,05±16,74 ay idi. 12 (%70) hasta da semp tom sü re si 6 ay dan faz la idi. Has ta la rın 14 ün de sağ TME, 3 ün de sol TME et ki len miş idi. Has ta la rın ta ma mın da ek lem de ağ rı mev cut tu. İla ve ten 9 has ta da yüz de, 4 has ta da ku lak ta ve 4 has ta da tem po ral böl ge de ağ rı mev cut tu. 8 has ta da ek lem de klik (ta kıl ma) se si var dı. Has ta la rın ta ma - mın da ısır mak la, 15 in de çiğ ne me ve es ne me ile ağ - rı mev cut tu. Et yo lo ji de has ta la rın 11 in de ge ce ve/ve ya gün düz diş sık ma/gı cır dat ma gi bi ha bi tu al prob lem ler ve 3 ün de trav ma ve ya diş ile il gi li prob lem ler mev cut tu. 3 has ta nın et yo lo ji sin de belir gin bir ne den yok tu. MRG bul gu la rı na gö re has ta la rın 15 (%88) in- de re dük si yon suz an te ri or disk kay ma sı, 2 (%12) in de re dük si yon lu an te ri or disk kay ma sı mev cut tu. Has ta la rın te da vi ön ce si/son ra sı ha re ket le olan ağ rı şid de ti ve mak si mal ver ti kal ağız açık lı ğı öl çüm le ri or ta la ma de ğer le ri Tab lo 1 de, has ta baz - lı de ğer le ri Tab lo 2 de gö rül mek te dir. Has ta la rın te da vi son ra sı ha re ket le olan ağ rı şid de ti ve maksi mal ver ti kal ağız açık lı ğı de ğer le ri an lam lı düzey de dü zel di (p<0,05). Te da vi son ra sın da 2 has ta nın ağ rı sı ta ma men geç ti. 6 has ta nın ağ rı sı ha fif, 7 has ta nın or ta, 2 has ta nın ile ri dü zey de ağrı sı de vam et ti. Has ta la rın te da vi ön ce si/son ra sı so nog ra fik lon gi tu di nal ve trans vers la te ral kap sül-kon dil mesa fe si öl çüm le ri or ta la ma de ğer le ri Tab lo 1 de, has - ta baz lı de ğer le ri Tab lo 3 de gö rül mek te dir. Has ta la rın te da vi son ra sı so nog ra fik lon gi tu di nal ve trans vers la te ral kap sül-kon dil me sa fe si de ğer le ri azal mak la bir lik te an lam lı dü zey de de ği şik lik olma dı (p>0,05). Te da vi son ra sı 4 has ta nın ağız açıklı ğı nor mal leş ti ( 40 mm), 7 has ta da ha fif dü zey de art tı, 2 has ta da de ği şik lik ol ma dı. TARTIŞMA TME dis fonk si yo nu ek lem ve/ve ya ek lem kas pato lo ji si ile or ta ya çı ka bi len, ge nel lik le kon ser va tif te da vi yak la şım la rı na çok iyi ce vap ve ren, genç- TABLO 1: Hastaların tedavi öncesi/sonrası klinik ve sonografik ölçümleri (mean±sd). Tedavi öncesi Tedavi sonrası p Ağrı şiddeti (0-10) 6,71±2,43 3,85±2,74 0,010 Maksimal vertikal ağız açıklığı (N 40 mm) 33,5±9,89 37,78±9,46 0,005 Longitudinal lateral kapsül-kondil mesafesi (mm) 1,62±0,85 1,03±0,56 0,173 Transvers lateral kapsül-kondil mesafesi (mm) 1,38±0,59 1,19±0,63 0,213 Turkiye Romatol Klinikleri Tıp Rehab J 2014;25(2) Int Med Sci 2008, 4 27

4 Nilgün ÜSTÜN ve ark. TEMPOROMANDİBULAR EKLEM DİSFONKSİYONLU HASTALARDA FİZİK TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN... TABLO 2: Hastaların tedavi öncesi/sonrası klinik ölçümleri. Ağrı şiddeti Maksimal vertikal (0-10) ağız açıklığı (mm) Hasta Tedavi öncesi Tedavi sonrası Tedavi öncesi Tedavi sonrası TABLO 3: Hastaların tedavi öncesi/sonrası sonografik ölçümleri (mm). Longitudinal lateral Transvers lateral kapsül-kondil mesafesi kapsül-kondil mesafesi Hasta Tedavi öncesi Tedavi sonrası Tedavi öncesi Tedavi sonrası 1 1,80 2,00 1,90 1,84 2 1,25 1,52 1,33 1,35 3 2,63 2,35 1,27 1,89 4 1,00 1,19 1,25 1,63 5 1,00 1,49 1,20 1,04 6 1,00 1,08 1,08 1,16 7 1,00 1,19 1,02 1,46 8 1,00 0,22 0,17 0,17 9 1,00 0,17 0,12 0, ,34 2,4 1,03 1, ,28 2,49 1,05 1, ,21 1,52 1,01 1, ,00 1,46 1,00 1, ,00 0,16 1,00 1, ,00 0,15 1,07 1, ,60 1,9 1,09 1, ,60 1,9 1,01 1,11 eriş kin ka dın lar da sık gö rü len bir ora fa si yel ağ rı nede ni dir. 1 TME dis fonk si yo nu ve disk kay ma sı olan has ta la rın ço ğun lu ğun da, te mel de eği tim ve eg zer - si zi içe ren fi zik te da vi yak la şım la rı ile ağ rı ve ağız açık lı ğı gi bi kli nik pa ra met re ler de tat min edi ci düzey de iyi leş me sağ lan mak ta dır. 7,8,14 Bu ça lış ma da semp to ma tik TME dis fonk si yo nu ve disk kay ma sı olan has ta lar da bah se di len ça lış ma lar la ben zer olarak fi zik te da vi son ra sın da ek lem ağ rı sın da ve ek - lem ha re ket açık lı ğın da an lam lı dü zey de iyi leş me ol du. 15 Te da vi son ra sın da 2 has ta nın ağ rı sı ta ma - men geç ti; 6 has ta nın ağ rı sı ha fif, 7 has ta nın or ta, 2 has ta nın ile ri dü zey de de vam et ti. 4 has ta nın ağız açık lı ğı 40 mm idi (nor mal leş ti), 7 has ta da ha fif dü zey de art tı, 2 has ta da de ği şik lik ol ma dı. Fi zik teda vi son ra sın da so nog ra fik öl çüm ler de ise an lam lı dü zey de iyi leş me gö rül me di. TME, man di bu la nın kon di ler ba şı, tem po ral ke mik ek lem yü ze yi, ek lem dis ki ve ek lem kap sü - lün den olu şan si nov yal bir ek lem dir. Tem po ral ke - mik ek lem yü ze yi ni gle no id fos sa ve ar ti kü ler emi nens oluş tu rur. Dis kin alt yü ze yi kon di lin konveks li ği ne uy gun şekil de kon kav dır, üst yü ze yi ise gle o id fos sa ta ra fın da kon veks, ar ti kü ler emi nens ta ra fın da kon kav dır. Disk me di al den ve la te ral den kon di le, ön den la te ral pte ri go id ka sa, ar ka dan gleno id fos sa, ret ro dis kal do ku ya ve kon dil pos te ri o - ru na ya pı şık tır. Eli as ve ar k. 16 TME dis fonk si yo nu olan has ta lar da ek lem kap sü lü la te ra li ile man di - bu lar kon dil la te ra li ara sın da ki me sa fe yi -MRG bul gu la rı ile kar şı laş tır ma lı ola rak- ul tra son ile tanı sal amaç lı ölç tü. TME dis fonk si yon lu has ta lar da uy gu la nan te da vi nin ne ka dar ba şa rı lı ol du ğu genel lik le mak si mal ağız açık lı ğı nın art ma sı ve ek lem ağ rı sı nın azal ma sı gi bi kli nik pa ra met re ler le de ğer - len di ril mek le be ra ber, ila ve ten gö rün tü le me yöntem le ri de kul la nı la bi lir. 17 Biz bu ça lış ma da kli nik ve MRG ye gö re semp to ma tik TME dis fonk si yo nu ve an te ri or disk kay ma sı olan has ta lar da lon gi tu di - nal ve trans vers la te ral kap sül-kon dil me sa fe le ri ni USG ile te da vi ön ce si ve son ra sı te da vi ye ya nıt olarak ölç tük. Te da vi son ra sın da bu me sa fe ler de so nog ra fik ola rak an lam lı de ği şik lik göz lem le me dik. TME dis fonk si yo nun da fi zik te da vi nin et kin li ği ne da ir te da vi ön ce si ve son ra sı MRG ve ya USG ile yapıl mış ça lış ma bu la ma dık. 28 Turkiye Klinikleri Romatol Tıp J Int Rehab Med Sci 2014;25(2) 2008, 4

5 TEMPOROMANDİBULAR EKLEM DİSFONKSİYONLU HASTALARDA FİZİK TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN... Nilgün ÜSTÜN ve ark. Fi zik te da vi ile ağ rı ve ek lem açık lı ğın da anlam lı dü zel me olur ken disk kay ma sı nın mik ta rı nı in di rek ola rak so nog ra fik ola rak de ğer len di re bi len öl çümler de de ği şik lik ol ma ma sı sa de ce la te ral kapsül-kon dil ara sı me sa fe yi ölç müş ol ma mız dan do la - yı ola bi lir. La te ral kap sül-kon dil ara sın da ki me safe nin art ma sı eğer disk an te ro la te ral kay mış ise sonog ra fik ola rak art mış ol ma sı bek le nir, disk an te ro - me di a le kay mış sa USG ile ak si ne bu me sa fe nin azal ma sı nı ve te da vi ile art ma sı nı bek le riz. Bu ça lışma da kli nik ya nı tın olup so nog ra fik öl çüm ler de fark lı lık ol ma ma sı semp to ma tik has ta lar da %75 ora nın da disk kay ma sı nın sap ta na ma yı şı na bağ lı ola bi le ce ği gi bi disk kay ma sı ol mak sı zın ge li şen ağ - rı ve fonk si yon kay bı na da bağ lı ola bi lir. 18,19 Disk kay ma sı ol ma dan ağ rı ve kas spaz mı ne de niy le TME de ha re ket kı sıt lı lı ğı ola bi lir, 19 te da vi son ra sı ağ rı nın azal ma sı ve kas la rın re lak sas yo nu na bağ lı ola rak da ek lem ha re ket açık lı ğı art mış ola bi lir. Ağ - rı ve kas ka sıl ma sı da disk kay ma sı ol ma sa bi le ek - lem kı sıt lı lı ğı na ne den ola bi lir, 19 te da vi son ra sı ağ rı nın azal ma sı ve kas la rın re lak sas yo nu na bağ lı ola rak da disk kay ma sı mik ta rı de ğiş me se de ek lem açık lı ğı art mış ola bi lir. SONUÇ Semp to ma tik temporoman di bu lar ek lem dis fonk - si yo nu ve an te ri or disk kay ma sı olan has ta lar da eğitim, fi zik te da vi mo da li te le ri, mo bi li zas yon ve eg zer si zi içe ren fi zik te da vi ile an lam lı dü zey de klinik iyi leş me sağ lan mak ta dır. Fi zik te da vi nin disk kay ma sı üze rin de ki iyi leş ti ri ci et ki si ni net or ta ya ko ya bil mek için da ha faz la has ta sa yı sı ve da ha uzun sü re li te da vi/ta kip sü re si ile ya pı lan ça lış ma - la ra ih ti yaç var dır. KAYNAKLAR 1. Conti PC, Ferreira PM, Pegoraro LF, Conti JV, Salvador MC. A cross-sectional study of prevalence and etiology of signs and symptoms of temporomandibular disorders in high school and university students. J Orofac Pain 1996;10(3): Truelove EL, Sommers EE, LeResche L, Dworkin SF, Von Korff M. Clinical diagnostic criteria for TMD. New classification permits multiple diagnoses. J Am Dent Assoc 1992;123(4): Haketa T, Kino K, Sugisaki M, Takaoka M, Ohta T. Randomized clinical trial of treatment for TMJ disc displacement. J Dent Res 2010;89(11): Anastassaki A, Magnusson T. Patients referred to a specialist clinic because of suspected temporomandibular disorders: a survey of 3194 patients in respect of diagnoses, treatments, and treatment outcome. Acta Odontol Scand 2004;62(4): De Laat A, Stappaerts K, Papy S. Counseling and physical therapy as treatment for myofascial pain of the masticatory system. J Orofac Pain 2003;17(1): Nicolakis P, Erdogmus B, Kopf A, Nicolakis M, Piehslinger E, Fialka-Moser V. Effectiveness of exercise therapy in patients with myofascial pain dysfunction syndrome. J Oral Rehabil 2002;29(4): Nicolakis P, Erdogmus B, Kopf A, Ebenbichler G, Kollmitzer J, Piehslinger E, et al. Effectiveness of exercise therapy in patients with internal derangement of the temporomandibular joint. J Oral Rehabil 2001;28(12): Yoshida H, Sakata T, Hayashi T, Shirao K, Oshiro N, Morita S. Evaluation of mandibular condylar movement exercise for patients with internal derangement of the temporomandibular joint on initial presentation. Br J Oral Maxillofac Surg 2011;49(4): Murakami K, Kaneshita S, Kanoh C, Yamamura I. Ten-year outcome of nonsurgical treatment for the internal derangement of the temporomandibular joint with closed lock. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2002;94(5): Tasaki MM, Westesson PL. Temporomandibular joint: diagnostic accuracy with sagittal and coronal MR imaging. Radiology 1993;186(3): Hayashi T, Ito J, Koyama J, Yamada K. The accuracy of sonography for evaluation of internal derangement of the temporomandibular joint in asymptomatic elementary school children: comparison with MR and CT. AJNR Am J Neuroradiol 2001;22(4): Vilanova JC, Barceló J, Puig J, Remollo S, Nicolau C, Bru C. Diagnostic imaging: magnetic resonance imaging, computed tomography, and ultrasound. Semin Ultrasound CT MR 2007;28(3): Delle Sedie A, Riente L, Iagnocco A, Filippucci E, Meenagh G, Valesini G, et al. Ultrasound imaging for the rheumatologist. VI. Ultrasonography of the elbow, sacroiliac, parasternal, and temporomandibular joints. Clin Exp Rheumatol 2006;24(6): Ferrando M, Galdón MJ, Durá E, Andreu Y, Jiménez Y, Poveda R. Enhancing the efficacy of treatment for temporomandibular patients with muscular diagnosis through cognitivebehavioral intervention, including hypnosis: a randomized study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2012;113(1): de Leeuw, Boering G, Stegenga B, de Bont LG. Symptoms of temporomandibular joint osteoarthrosis and internal derangement 30 years after nonsurgical treatment. Cranio 1995;13(2): Elias FM, Birman EG, Matsuda CK, Oliveira IR, Jorge WA. Ultrasonographic findings in normal temporomandibular joints. Braz Oral Res 2006;20(1): Lee SH, Yoon HJ. MRI findings of patients with temporomandibular joint internal derangement: before and after performance of arthrocentesis and stabilization splint. J Oral Maxillofac Surg 2009;67(2): Tomas X, Pomes J, Berenguer J, Mercader JM, Pons F, Donoso L. Temporomandibular joint soft-tissue pathology, II: Nondisc abnormalities. Semin Ultrasound CT MR 2007; 28(3): Roberts CA, Tallents RH, Espeland MA, Handelman SL, Katzberg RW. Mandibular range of motion versus arthrographic diagnosis of the temporomandibular joint. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1985;60(3): Turkiye Romatol Klinikleri Tıp Rehab J 2014;25(2) Int Med Sci 2008, 4 29

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006. Faz lur Rah man: 21 Ey lül 1919 da Pa kis tan n Ha za ra şeh rin de doğ du. İlk öğ re ni mi ni Pa kis tan da Ders-i Niza mî ola rak bi li nen ge le nek sel med re se eği ti mi şek lin de biz zat ken di

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 398 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SI NAV YÖ NET ME L GE RE, UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU ULUSLARARASI.... USKUDARSEMPOZYUMU V 1-5 Kasım 2007 BİLDİRİLER CİLT I EDİTÖR DR. COŞKUN YILMAZ USKUDAR SEMPOZYUMU V KURULU Prof. Dr. Mehmet Prof. Eriinsal Prof. Dr. Mustafa Uzun Prof. Dr. Zekeriya Prof.

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X.

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X. TEST 1 ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 40m a =3m/s 4m/s 3 1m/s 6m/s 4m/s ere göre yüzücünün hızı: = 5 m/s olur I yargı doğrudur a =3m/s y =4m/s + Hareketlilerin yere göre hızları; = 1 m/s = 6 m/s = 4 m/s olarak veriliyor

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR ÇÖZÜMLER . 60 N N 45. N 75 N N I 20 . 30

DÜZLEM AYNALAR ÇÖZÜMLER . 60 N N 45. N 75 N N I 20 . 30 Tİ Tİ 49 3 75 75 4 5 5 80 80 6 35 7 8 0 0 70 70 80 0 0 80 9 0 50 0 50 0 DÜZE AAAR DÜZE AAAR BÖÜ BÖÜ AŞTRAAR AŞTRAAR DÜZE AAAR ÇÖZÜER 5 9 3 3 3 6 0 3 3 3 3 7 3 3 3 4 8 3 3 3 50 Tİ 3 5 9 6 0 3 7 4 8 Tİ 5

Detaylı

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ 1 VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir vektörün tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan vektördür:. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek 30 MALİ BORÇLAR *** 3.. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek olan borçlardır. 30 Mali Borçlar 14 32 Ticari Borçlar 33

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha...

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha... İÇİNDEKİLER Türkçe Çeviri Hakk nda.............................................................. 7 kinci Bask Hakk nda................................................................ 8 Sahada Dil Dokümantasyonu....................................................

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Diz Osteoartritinde Biofeedback Cihazı Yardımlı İzometrik Egzersiz Programının Etkinliği

Diz Osteoartritinde Biofeedback Cihazı Yardımlı İzometrik Egzersiz Programının Etkinliği ORİJİNAL ARAŞTIRMA Diz Osteoartritinde Biofeedback Cihazı Yardımlı İzometrik Egzersiz Programının Etkinliği Saime AY, a Şebnem KOLDAŞ DOĞAN, b Deniz EVCİK c a Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Ufuk Üniversitesi

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

Protezinizle İlk Dokunuş

Protezinizle İlk Dokunuş Protezinizle İlk Dokunuş Üst Ekstremite Protezleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler indeks Bizim Ölçümüz İnsan 3 Kol Protezleri 4 Anatomi ve Tıbbi Terimler 5 Protez Tipleri 6 Elektronik El Sistemleri 8 Sensör

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Genel Tıp Pratiğinde Psikosomatik Bozukluklar

Genel Tıp Pratiğinde Psikosomatik Bozukluklar 3-5926:Layout 1 24.11.2008 17:00 Page 17 DERLEME Genel Tıp Pratiğinde Psikosomatik Bozukluklar Dr. Ayşegül YILMAZ, a Dr. Hakan KUMBASAR a a Psikiyatri AD, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi BD, Ankara Üniversitesi

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı ORİJİNAL ARAŞTIRMA Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı Seher ÜNVER, a Emine DİRİ, b İlker ERCAN c a Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr www.ot to bock.com.tr SA TIŞ NOK TA SI Te ker lek li San dal ye Kİ ME, Nİ ÇİN, NA SIL? www.ot to bock.com.tr Te ker lek li San dal ye; Ki me, ni çin, na sıl? İn deks Te ker lek li San dal ye de Otur mak.......................................

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

Diyaliz Olgularına Uygulanan Sorun Çözme Eğitiminin Depresyon Düzeylerine ve Sorun Çözme Becerilerine Etkisi

Diyaliz Olgularına Uygulanan Sorun Çözme Eğitiminin Depresyon Düzeylerine ve Sorun Çözme Becerilerine Etkisi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Diyaliz Olgularına Uygulanan Sorun Çözme Eğitiminin Depresyon Düzeylerine ve Sorun Çözme Becerilerine Etkisi Dr. Leyla KÜÇÜK, a Dr. Özlem IŞIL b a Psikiyatri Hemşireliği AD, İstanbul

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

Yoğun Bakımda Ekip Çalışması

Yoğun Bakımda Ekip Çalışması DERLEME Yoğun Bakımda Ekip Çalışması a a Hemşirelik Bölümü, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 25.12.2011 Ka bul Ta ri hi/ac cep ted: 08.08.2012 Bu makale

Detaylı

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve ISSN: 13057839 Ocak - Mart 2012 SAYI: 27 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Organ nakli ve sigorta Organ ve doku naklinde, hekimlerin verdikleri zarar nedeniyle ödemek zorunda

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

BİLİMSEL MEKTUP. Dr. Selma GÜRLER, a Kıvanç YÜKSEL b

BİLİMSEL MEKTUP. Dr. Selma GÜRLER, a Kıvanç YÜKSEL b BİLİMSEL MEKTUP Türkiye Sağlık Bakanlığı Yönetmeliği ile FDA Kılavuzunun Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik Çalışmalarının İstatistiksel Değerlendirmelerine Karşılaştırılmalı Bir Bakış Dr. Selma GÜRLER,

Detaylı

Manyetik Rezonans Görüntülemenin Dentomaksillofasiyal Bölgedeki Kullanım Alanları

Manyetik Rezonans Görüntülemenin Dentomaksillofasiyal Bölgedeki Kullanım Alanları DERLEME Manyetik Rezonans Görüntülemenin Dentomaksillofasiyal Bölgedeki Kullanım Alanları Seçil AKSOY, a Kaan ORHAN a a Oral Diagnoz ve Radyoloji AD, Yakındoğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Lefkoşa

Detaylı

Orta Frekanslı Akımlar Enterferansiyel Akımlar (EFA)

Orta Frekanslı Akımlar Enterferansiyel Akımlar (EFA) Orta Frekanslı Akımlar Enterferansiyel Akımlar (EFA) Uzm. Fzt. Ayşe Zengin Alpözgen A. TA RİH ÇE Hans Nemec ta ra fın dan bu lun muş ve ilk ola rak 1950 ler de Av ru pa da ta nı tıl mış tır. 1980 ler de

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜ VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir kuvvetin tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan kuvvettir. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17 B R N C BÖ LÜM SES B L G S a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER Gazi Üniversitesi 17 1-ALFABE Tür ki ye Türk çe sinin alfabesinde 29 harf var d r. A a (a) ayakkab B b (be) bebek C

Detaylı

Bir Ceza Yargılamasında Yapılan Hatalar

Bir Ceza Yargılamasında Yapılan Hatalar OLGU SUNUMU Bir Ceza Yargılamasında Yapılan Hatalar Dr. Jale BAFRA, a Dr. Gönül FİLOĞLU, b Dr. Havva ALTUNÇUL b a Sosyal Bilimler AD, b Fen Bilimleri AD, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, İSTANBUL

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetim

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetim Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetim Yeflil Kalem Hile Riski Değerlendirmesi Acil Durum Yönetimi Suistimal Tespiti ve İncelemesinde Veri Analiz Teknikleri Solvency II ye Uyum Yolunda Kurumsal Yönetim

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 5. T 1. uvvet vektörünün dengeden uzaklaşan ucu ile hız vektörünün ları çakışık olmalıdır. Buna göre şeklinde CEVA C 2. Dal ga la rın gen li ği den ge

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

Lateral Epikondilitli Hastalarda Kinezyo Bant Etkinliğinin Klinik ve Sonografik Olarak Değerlendirilmesi

Lateral Epikondilitli Hastalarda Kinezyo Bant Etkinliğinin Klinik ve Sonografik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Lateral Epikondilitli Hastalarda Kinezyo Bant Etkinliğinin Klinik ve Sonografik Olarak Değerlendirilmesi Nilgün ÜSTÜN, a Abdullah Erman YAĞIZ, a Nesrin ATCI, b Raif ÖZDEN, c Deniz İNANOĞLU,

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelirin Yeniden Dağılımı Açısından Kamusal Harcama Politikalarının Analizi II

Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelirin Yeniden Dağılımı Açısından Kamusal Harcama Politikalarının Analizi II Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelirin Yeniden Dağılımı Açısından Kamusal Harcama Politikalarının Analizi II CUMHUR İNAN BİLEN Hesap Uzmanı VII. Tür ki ye'de Sos yal Har ca ma la rın Ge li şi mi, Ge lir Da

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

Türkçe Kültürler Arası Duyarlılık Ölçeğinin Hemşirelik Öğrencilerinde Ölçümsel Özellikleri

Türkçe Kültürler Arası Duyarlılık Ölçeğinin Hemşirelik Öğrencilerinde Ölçümsel Özellikleri ORİJİNAL ARAŞTIRMA Türkçe Kültürler Arası Duyarlılık Ölçeğinin Hemşirelik Öğrencilerinde Ölçümsel Özellikleri Serap BULDUK, a Hale TOSUN, a Elif ARDIÇ a a Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul

Detaylı

L BERAL MARX STE FAfi ST NASYONAL SOSYAL ST VE SOSYAL DEVLET

L BERAL MARX STE FAfi ST NASYONAL SOSYAL ST VE SOSYAL DEVLET Prof. Dr. AYFER GÖZE L BERAL MARX STE FAfi ST NASYONAL SOSYAL ST VE SOSYAL DEVLET Yedinci Basım Yay n No : 2328 Hukuk Dizisi : 1153 5. Bas m - Eylül - stanbul 2009 T pk 6. Bas m - Ekim - stanbul 2010 7.

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Canan ÇETİN Marmara Üniversitesi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Kalitenin Unsurları Kalitenin Stratejik Yayılımı İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi İlişkisi Kalite Kontrol Çemberleri Ülkeler ve Toplam

Detaylı

Psikosomatik Hastalıklarda Tedavi

Psikosomatik Hastalıklarda Tedavi DERLEME Psikosomatik Hastalıklarda Tedavi Dr. Ayşegül YILMAZ, a Dr. Hakan KUMBASAR a a Psikiyatri AD, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi BD, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, ANKARA Yazışma Adresi/Correspondence:

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

Aydınlatılmış Onam ve Yaşamın Sonunda Alınan Etik Kararlar-Hacettepe Örneği

Aydınlatılmış Onam ve Yaşamın Sonunda Alınan Etik Kararlar-Hacettepe Örneği ORİJİNAL ARAŞTIRMA Aydınlatılmış Onam ve Yaşamın Sonunda Alınan Etik Kararlar-Hacettepe Örneği Dr. Aysun BALSEVEN ODABAŞI, a Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN b a Adli Tıp AD, b Tıp Etiği AO, Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

VEKTÖRLER. 1. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y. kuv vet le ri ( 1) ile çar pı lıp top lanır. ve F 3

VEKTÖRLER. 1. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y. kuv vet le ri ( 1) ile çar pı lıp top lanır. ve F 3 ALIŞTIMALA. BÖLÜM VETÖLE ÇÖZÜMLE VETÖLE. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y : 0 : 4. ve kuv vet le ri ( ) ile çar pı lıp top lanır sa, kuv ve ti el de edi lir. x y : 0 : 4 : 0

Detaylı

Artroplasti ve Etik: Değişen-Genişleyen Endikasyonlar ve Etik Sorunlar

Artroplasti ve Etik: Değişen-Genişleyen Endikasyonlar ve Etik Sorunlar ORİJİNAL ARAŞTIRMA Artroplasti ve Etik: Değişen-Genişleyen Endikasyonlar ve Etik Sorunlar Dr. Teoman ATICI, a Dr. Elif ATICI b a Ortopedi ve Travmatoloji AD, b Tıp Tarihi ve Etik AD, Uludağ Üniversitesi

Detaylı

ORİJİNAL ARAŞTIRMA. Şebnem KOLDAŞ DOĞAN, a Saime AY, b Deniz EVCİK, c Hande EZERARSLAN, d Güçlü Kaan BERİAT, d Şefik Halit AKMANSU, d Sinan KOCATÜRK d

ORİJİNAL ARAŞTIRMA. Şebnem KOLDAŞ DOĞAN, a Saime AY, b Deniz EVCİK, c Hande EZERARSLAN, d Güçlü Kaan BERİAT, d Şefik Halit AKMANSU, d Sinan KOCATÜRK d ORİJİNAL ARAŞTIRMA Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigoda Brand-Daroff Egzersizlerine Epley Manevrasının Eklenmesinin Vertigo Şiddeti ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkinliği: Randomize Kontrollü Çalışma Vertigo,

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı