T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920"

Transkript

1 T.. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim idare ve yazı işleri için aşbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 3 MYIS UMRTESİ Sayı: 800 akanlar Kurulu Kararları Karar Sayısı: 45 5//95, 4/2/95 tarihli ve 3/3834, 3/40 sayılı kararlarla verilen yetfciye dayanılarak Federal lmanya umhuriyeti Ticaret Heyetiyle 6 Şuibat 952 tarihinde nkara'da imlaalanan ilişik Ticaret ödeme nlaşmaları ile ekleri, üsteler, mektuplar, protokolılarm ve Türkiye umhuriyeti ile limanya Devleti arasındaki 28 Mayıs 929 tarihli Konsolosluk Mukavelenamesinin, 2 Ocak 927 tarihli ikamet, Mukavelenamesinin, 3 Eylül 930 tarihli îadei Mücrimin Muahedenataesinin, 28 Mayıs 929 tarihli Hukuki ve Ticarî Mevaddı dliyeye mütaallik münasebatı mütekatoiliyeye dair mukavelenamenin, 27 Mayıs 930 tarihli Ticaret ve Seyrüsefain Mukavelenamesinin yalnız 6 ncı, 8 inci, 9 ve uncu, l( b fıkrası müstesna) 0 uncu, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 9 uncu ve 20 nci maddelerinin yeniden yürürlüğe konulmasına dair teati olunan mektupların ve Torquay'de tanzim edilen karşılıklı ve lman taviz listelerinim yürürlüğe konulması hakkındaki IV Türk sayılı protokolün onanması; Dışişleri akanlığının 25/2/952 tarihli ve 509/59 sayılı yazısı üzerine, 5589 sayılı kain/unla süresi uzatılan 4582 sayılı kanunun inci maddesine göre, akanlar Kurulunca 26/2/952 tarihinde kararlaştınlımıştiır. 26/2/952 UMHURŞKNI. Y R aşbakan Devlet akanı Devlet akanı V. dalet akanı.menderes ^ ^ g g ^ - F. L. KROSMNOĞLU R.NSÜHlOĞLU M. Savunma akanı İçimleri akanı Dışişleri akanı V. Maliye akanı H.KÖYMEN F.L.KROSMNOĞLU RNSUHlOĞLU H.POLTKN VI. Ekilim akanı ayındırlık akanı Eko. ve Ticaret akanı Sa. ve So. Y. akanı T.ÎLERl K.ZEYTİNOĞLU MUHLİS ETE Dr. H. ÜSTÜN DĞ G. ve T. akamı Tarım akanı Ulaştırma akanı Çalışma akara İşletmeler akanı V. S.YIRLI N.ÖKMEN S.KURTEK N.ÖZSN N-ÖZSN Türkiye ile lmanya Federal umhuriyeti arasımda Ticaret nlaşması Türkiye Hükümeti ile lmanya Federal umhuriyeti Hükümeti, iki memleket arasındaki ticari mübadeleleri, vrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtı çerçevesi dâhilinde, daha geniş ölçüde artırmak ve geliştirmek arzusu ile aşağıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır : Madde Türkiye ile lmanya Federal umhuriyeti arasındaki mal mltilbaıdeleieri her iki memlekette cari umumi ithalât ve ihracat reimlerine uygun olarak icra edilecektir. Madde - 2 Türkiye Hükümeti ve lmanya Federal umhuriyeti Hükümeti Ocak 952 ile 3 ralık 952 arasındaki devre zarfında işbu nlaşmaya ek ve listelerinde yazılı malıların ithal ve ihracı için, şayet bu malların ithal veya ihracı önceden müsaadeye bağlı ise, gereken müsaadeyi karşılıklı olarak vereceklerdir. iki Âkıd Taraf, işbu nlaşmaya ek ve listelerinin tahdidi mahiyette olmaması ve bunların 6 ncı maddede derpiş edilen Karana Komisyon tarafından daima genişletilmeleri veya bunlara ilâveler yapılması hususunda mutabıktırlar. Madde 3 Her iki Âkıd Taraf, karşılıklı mal mübadelelerinde mâni veya tahdidi tedbirler almamayı prensip olarak taahhüt ederler. ununla beraber Âkıd Taraflardan birisi ithalat veya ihracata mütedair olarak mâni veya tahdidi tedbirler almak mecburiyetinde kalırsa keyfiyet derhal 6 ncı maddede derpiş edilen Karma Komisyonun tetkikma arzedilecektiı. Madde 4 İşbu nlaşmanın yürürlük süresi zarfında, Âkıd Taraflardan her ikisi veya biri işbu nlaşma ile ilgili ıçok taraflı bir anlaşmaya iştirak ettiği takdirde, iki Âkıd Taraf bu nlaşma hükümlerinin değiştirltoıeisi' icap edip etımiyeceğini tetkik eyleyeceklerdir. Madde 5 Ticari mübadelelere ait ödemeler, bulgünkü tarihte imzalanan ödeme nlaşmasının hükümlerine göre ifa olunacaktır.

2 «i«htf» (Reuní Gut») 3 MYIS 958 vrupa Tediye irliğinin Âkıd Taraflardan biri hakkında taliki veya Taraflardan birinin irlikten çekilmesi veyahut da irliğin tasfiyesi halinde işbu nlaşmanın 6 nçı maddesinde derpiş edilen Karma Komisyon talik, çekilme veya tasfiyenin muteber olduğu tarihten itibaren 45 gün içinde, hâsıl olan yeni vaziyeti tetkik etmek üzere, toplanacaktır, îkl Âkıd Taraf mutabakata varamadıkları takdirde, Âkıdlardan her biri, (iç ay evvel İhbarda bulunaraik işfbu nlaşmayı feshetmek hakkını haiz olacaktır. Madde 6 Türk ve lman temsilcilerinden terekküp edecek olan ve iki memleket arasındaki ticari münasebetleri geliştlrmelk ve işbu nlaşmanın tatbikından doğabilecek müşküllerin haili için lüzumlu tekliflerde bulunmakla mükellef bir Karma Komisyon İki Âkıd Taraftan her hangi birinin talebi üzerine toplanacaktır. Madde 7 îşbu nlaşmanın yürürlük süresi zarfında her İki memleketin yetkili maıkamlarınca onanmış olup nlaşmanın sona erdiği tarihte henüz neticelendirilmemiş bulunan tdoari muameleler, işbu nlaşma hükümleri gereğince tasfiye olunacaktır. Madde 8 îkl kıd Taraftan her biri, her iki taraftan sevkedllen mallar için, İlişik Örneğe uygun bir mense şahadetnamesi lstiyebllecektir. edeli 50 Doyçe Mankı aşmayan Türk mallan sevkıyatında ve bedeli 00 Türk lirasını aşmayan lman malları sevkıyatında menşe şahadetnamesi aranmıyacactır. Madde 9 îşbu nlaşma, Türküye ile lmanya için merika irleşik Devletleri, irleşik Kırallık ve Fransız skeri Guvernörleri arasındaki 5 Ocak 949 tarihli Ticaret nlaşması İle bunun tadilleri ve ekleri yerine kaim olacaktır. Madda 0 îşbu nlaşma Ocak 952 de yürürlüğe girecek ve 3 ralık 952 ye kadar muteber olacaktır. Süre sonu tarihinden üç ay evvel iki kıd Taraftan birisi tarafından feshi ihbar edilmediği takdirde, altı aylıkı bir müddet için tecddt edilmiş sayılacaktır. Şurası mukarrerdir ki, bu altı aylık müddet içinde işbu nlaşmaya ekli ve listelerinde yazılı lar mukabil kıymetlerinin % 50 si nispetinde muteber olacaklardır. ltı aylık müddet için uzatılan nlaşma, süre sonu tarihinden üç ay önce haber verilerek feshedilmezse, senelik süreler için zımnen uzatılmış sayılacaktır. u takdirde, mıütaakıp devre zarfında tatbik edilecek eşya listeleri üzerinde mutabakata varmak tiaere Karma Komisyon süre sonu tarihine en geç altı hafta kala toplanacaktır. iki kıd Taraf bir mutabakata varamadıkları takdirde, İM Taraftan her biri nlaşmayı 30 gün içinde feshetmek hakkını haiz olacaktır. nkara'da, 6 Şubat 952 tarihinde, her iki dildeki metinler muteber sayılmak üzere imsi Türkıçe ve ikisi lmanca olarak dört nüsha tanzim edilmiştir. Fransızca bir resmî tercüme eklidir. Türk Hükümeti adına (Fatin Rüştü Zorlu) Gönderen Menşe Şahadetnamesi îsîm a m İkametgah" İkametgâh Sokak No: ; S a k a k N o : Malıın cinsi. mbala tarzı Koli adedi Marka numarası ğırlık gayrisafı Kıymet Malın gönderileceği yol lmanya Federal umhuriyeti Hükümeti adına (Dr. Hans Heinrich Strack) lan n-s- Türkiye İle lmanya Federal umhuriyeti arasında 6 Şubat 952 tarihli Ticaret nlaşması hükümlerine uyarak, vasıfları yukarda yazılı emtianın Ta menşeli olduğunu tasdik eder. lman lman İstatistik No. 060 ex 0705 O LİSTESİ Tarih lmanya Federal umhuriyetine ithal olunacak 0,59 90 ex ex 0302 ex , , ex 320 ex 330 ex ex , Türk malları Malın cinsi Çiçek soğanı ve ilâh Fiğ (tohumluk olarak kullanılacaklardan gayri) Portakal Kavun dâhil yaş meyva (herkese eşit muamele tatbik edilmek şartiyle, yasak edilme devrelerinin tesblti hakkı mahfuzdur.) Gıda sanayiinde kullanılan çekirdekler Serbestleştlrilmiş olmadıkları müddetçe ta- ~\ ze veya tuzlu balıklar t Tuzlu balıklar Hava geçmeız şekilde kapalı kutular İçinde konserve balıklar Şarap : içilen şarap Sanayinle kullanılan şarap' Likör Kepek Tütün döküntüsü Lüle taşı Talk Kömür Palamut hulâsası Gülyağı Defne yağı Keten elyafı El ile düğümlü yün halı ve kilimler Muhtelif mallar LİSTESİ Türkiye'ye ithal olunacak lman malları Gümrük İstatistik tarife No. No. Malın cinsi 3, , , , , , , , 4, Yalnız damızlık aygır (Tarım akanlığının önceden müsaadesiyle) Yalnız damızlık" boğa ve inek (Tarım akanlığının önceden müsaadesiyle) Yalnız damızlık koç ve koyun (Tarım akanlığının önceden müsaadesiyle) Yalnız damızlık kümes hayvanları (Tarım akanlığının önceden müsaadesiyle) Yalnız Kg. a kadar kutular içinde ambalalı ve üzerinde çocuk gıdası olduğunu bildiren etiketi havi koyu nıayl halinde teksif edilmiş süt İşlenmiş deriler Yalnız röntgencilere ve sanayicilere mahsus deri eldiven Yalnız telâ Yünden şerltçl ve kaytancı eşyası ] İpekten ve suni ipekten şeritçi ve kay- tancı eşyası İ Yalnız ihraç mallarının ambalaında ( kullanılan pamuk kordelâ Pamuktan şeritçi ve kaytancı eşyası Pamuktan ocak fitili Yalnız makine ve sanayide kullanılan l keçe ve keçeci mamulâtı Yalnız pamuktan silindir keçesi f p. in

3 3 MYIS 952 (Resmî Gazete) Safaifo: 3499 Gümrük tarife No. istatistik No. Maun cinsi Gülmrük istatistik tarife No. No. Malın cinsi / /, , , , 449/ / İ73-76/ /a, b, e /a 880/a, b 882/a 977, , , , , , 072, / Yalnız yün ve pamukla karışık yün- ] den mamul İç çamaşırı (Sadeleri) Yalnız pamuktan erkek yakalıkları f- Yalnız pamuktan varis çorapları Sade veya makine işi ile aurlu ve-) ya işlemeli pamuk veya keten men- [ diller Yalnız erkek için fötr şapka { Keçe şapka taslağı Yalnız 400 dönyeden daha yukarı (400 dönye hariç) suni ipek ipliği Yalnız paraşütlük ] Yalnız korse imalinde kullanılan ipek, [ suni ipek ve diğer lifî maddeler ile f mensuç kumaş Yalnız filtrasyonda kullanılan vatka Yalnız 20 numara ve daha yukarı pen- ) ye ve mako, trikota, koton perle pa- muk iplikleri [ Yalnız 20 numara ve daha yukarı f Penye ve mako, trikota ve 2 numa- ra ve daha yukarı koton perle iplikleri numara (50 ve 60 dâhil) pamuk iplikleri Yalnız ağ ipliği Yalnız dekstrin Yalnız film ve hassas maddeler yapış- \ tomağa mahsus müstahzar zamklar Ömür otu (ira çiçeği) Fidanlar ve aşı kalemleri (Tarım akanlığının önceden müsaadesiyle) Tohum (Tarifenin hangi posisyonuna girerse girsin Tarım akanlığının önceden müsaadesi "alınmak şartiyle ithal listesinin tahsis bölümünde telâkki edilerek muamele görür) Levha, yaprak, çubuk, şerit veya boru "] şeklinde plâstik maddeler (renkli ve şeffaf olanlar da dâhildir.) ) Her nevi plâstik mensucat Şeritçi ve kaytancı eşyası Yalnız dolma kalemler (Kurşun veya mürekkepli) } /b-882/b3 Yalnız motosikletler için siper, şuhu- net muhafaza eden kaplar, fluorensan lâmbalar için duy, plâstik diş ile ben- zerleri genel ithal listesinde bulunan diğer plâstik mamuller ile plâstik kli- şeler ğaçtan talaş Yalnız ağaçtan tecrit malzemesi ( santimetreden İnce olanlar) ve ağaç, yün, İplik ve bunlar ile talaş veya yongalardan malzeme! inşaiye vesair mamulât (bir veya İki yüzü tahta veya kontroplâk kaplı olanlar hariç) Yalnız akümülâtör için tahta separatör, yağ makinesi merdaneleri, piston baş"ığı ve kalıpları Yalnız kundura kalıbı ğaçtan suni aza ğaç kundura çivisi Yalnız ağaçtan stor takımları Diş fırçası hariç fırçacı mamulâtz Spor aletleri Mekik hariç ağaçtan dokumacı mamulâtı Yalnız diş fırçalan hşap kurma evler (Gümrük Tarife Kanununda ismen yer almamış olan sair kurma ve portatif evler tarifenin hangi pozisyonuna girerse girsin mütemmim cüzleri İle beraber ithal listesinin tahsis bölümünde telâkki edilerek muamele görür) Sargüık kâğıt Âdi matbaa kâğıdı.(gazete kâğıdı hariç) , , a T5 079, [ İyi matbaa kâğıdı Yalnız hendese vesairede müstamel hassas kâğıtlar Yalnız muhasebe ve İstatistik maki- ] neleri için delgi kartları Yalnız taş hurufat ile basılmış veya [ çizilmiş milimetreli hendese kâğıdı ve f mukayyit aletleri için diyagram kâ- gıdı Sigara kâğıdı Katranlı ve salrell sangılık kâğıtlar baur ı(krep) kâğıdı Yalnız uçak postaları İçin ince zarf ve yazı kâğıdı Renkli kâğıtlar Yalnız yağlı," parafinli, mumlu, gliserini!, zamklı, kolalı, kitreli, reçineli, albuminli, kollodyumlu ve emsali kâğıtlar (matbu olanlar dâhildir) Kesilmemiş yazı kâğıdı , 092 Zımpara vesaireli kâğıt ve mukavvalar 34 09,, İ2 Mukavvalar , , , , , , , 248, 249 Yalnız masura, bobin, düğmeler, kaynakçı siperleri ve akar kartonları (maşe mukavvadan mamul) Yalnız baritli cilâlı âlâ mukavvalar } Yalnız ihracatta kullaaılacak yapıl- } mış veya kesilmiş mukavva kutu Resimli, resimsiz ilânat ] Yalnız sanayide kullanılan çıkartma kâğıtları Yalnız ham karbon kâğıdı, heliograf aletleri için hususi evsafta kâğıt, tel- } graf bandı ve ihraç mallarının kıymet- îendirllmesinde kullanılan kâğıt ban- drollar ile lokomotif sürat kontrol saati bandı Yalnız ihraç mallarının ambalaında kul'.anılan hususi evsafta kâğıt torbalar ve çimento torbalan Yalnız filtre bezi '(Sanayi irliğince filtre bezi olduğunun tevsiki şartiyle Yalnız filtre bezi ve dekatir bezi (Sanayi irliğince dekatir veya filtre bezi olduğunun tevsiki şartiyle) Kasarsız pamuk mensucat Yalnız filtre makinesinde kullanılan bez (ISanayi irliğince filtre bezi olduğunun tevsiki şartiyle) Kaşarlı pamuk mensucat Yalnız su geçmez trençkotluk kumaşlar ve dekatir bezi (ISanayi irliğince dekatir bezi olduğunun tevsiki şartiyle) , 269, 27, 272, 274, 284, 288, 29, 292, 294, 295, 299, [303, 303/a, 304, 304/a, 307, 307/a, 309, 309/a, Pamuk mensucat 30, 30/a, 3, 3/a, 33, 3.3/a, 34, 34/a, 35, 35/a, 3«, 36/a, 0.37, 37/a, 38, 38/a, 320, 320/a 380 ( / Yalnız cibinlik ve perde için tüller / Tül-bobino (perdelik tül) Yalnız sımti baldırak } Her nevi korseler, karın bağları ve} kemerler

4 Sahiíe: 3500 (Rcgmî Gwte) 3 MYIS 988 Gümrük tarife No. istatistik No. Malın cinsi Gümrük tarife No. istatistik No. Malın cinsi dolar olarak ütten kasarsız iplik 390 Yalınız 4 numara ve daha ince iplikler 39 Yalnız kasarsız keten ipliği ', 392 üt ipliği 394 Yalnız 4 numara ve daha ince kenevir, iplikleri 395 Yalnız kasarlık keten ipliği 396 Yalnız keten ipliği (boyalı ve yıkanmış) Müfredat ifeere satılabilecek hale getirilmiş iplikler (kendir ipliği hariç) ve kunduracı ipliği Yalnız biçer bağiar makinelerine mahsus kutru 5 mm. ye kadar sicim ve iplikler 399 Kutru 5 mim. den yukarı manilâ ve sdsalden sicim, ip ve halat Yalnız balık ağları Kendir ve ramiden sargılık kaba bez 48 4, 42 Yelken ve çadır bezi 42 45, ]45/, Keten mensucat 49, 49/, , 420/ Yalnız zeytin tâsir torbaları 426 Yalnız sair kolanlar Yalnız yelken, her nevi çadır, vagon ve mavna örtüleri Lâstik ve kauçuk tel , 462 Elâstiki mensucat Yalnız sanayiye mahsus çizme Sair kauçuk maımulât, kauçuk con talar (fren lâstikleri ve takozlar dâ - hil) 46 ;52 rduaz taşı , Çimentolar , / teş toprağı , 577 teş tuğlası ve kiremidi Í Toprak pota 58 Yalnız lâboratuvar için toprak pota r Yalnız lâmba beki , 588 Döşemelik tuğla / anyo, kurna ve saire , 597/ Çini veya porselenden sofra takımları , -600/ (kahve fincanları hariç) 603, 603/ ,,65 Çini ve porselenden izalâtörler Yalnız makineler için çini veya por I selenden parçalar 4, Yalımız şişeler Yalnız damlalıklı şişeler f / yna, mağaza ve emniyet camlan Her nevi lâmba şıişeleri Elektrik ampulleri , 662/ Yalnız camdan düğmeler ve yalmz camdan ve camlaştınlmış ' porselenden sanayide ve elektrik tesisatında tecrit için kullanılan mamuller , 702 Yaılnız boş cam tüp ile damlalıklar ve sühunet muhafaza eden kaplar, hususi yıkıma makineleri ile temizlenen camdan tükrük hokkası, cam irrigatör, cam baget, cam göz kadehi, tecrübe tüpü, cam küvet ve cam huni ile elektrik ampulü imalinde yarı mamul madde olarak kullanılacak cam ve cam tüpler, deri, perdahlamaya mahsus cam merdane, cam elyafından safiha camdan tecrit pamuğu ve madenci lâmbalarımın far camları Et kalınlığı 6 mim. den yukarı ve kutru 60 mm. den büyük ve 600 mm. den -küçük dökme borular ve bunlarım raptiye ve kapakları Yalnız vesaiti nakliye dingilleri ile rulmanlı küçük tekerlekler Fonttan, demirden kaba mamulât 89, 82 Demir s'oıba, ocaklar ve aksamı ile şof- 822, 824 benler ı(şoffoenier hangi maddeden ma- 827 mul olursa olsun bu bölümden nıuame- le görürler) L 829 Yalnız havagazı fırın ve ocakları ve f. aksamı, ispirto ocağı ve aksamı 830, 832 Demir sobalar, ocaklar ve aksamı , , 86/ 862, , , , , , 909/, 9 Elektrik sobaları ve aksamı Demir kasa alta hariç her nevi demirden el alâtı} Yalnız koyun kırpma ve tenekeci ma- kasları, keser ve başka yerde zikre- } dilmiyen diğer, dülger alâtı ve diğren 855, 855/ /,, a S8 92, 924, , , , , , , ıçakçılık eşyası ve diğer bıçakçılık ] eşyası L Yaynız çakı ve kalemtraş Sade ve boyalı demir yazıhane, dolap, kutu, çekmece ve aksamı Yalmz menteşeler ve kapı sürgü yayı} Diğer çilingir mamulâtı Yalnız saç tokası, toplu İğne, çorap şişi, çuvaldız, firkete ve çengelli iğne Demir telden kafeslikler Yalnız kopça ve raptiyeler Demir mensucat Demir bidon ve fıçı ] Yalnız demir bidon ve fıçı Diğerleri Demir bidon ve fıçı Diğerleri s Yalnız lâmba ve aksamı, şişe kapsül-' leri, saç ve çelik kayış raptiyeleri, emaye ve galvanizli teneke mutfak takımları, banyo, lavabo ve aptesane levazımatı, cep fenerleri, demirden mamul makine ayakları, kızak ve destekleri, film kutu ve makaraları ve film sarma aletleri, irrigatör, sürgü ve mümasili sıhhi levazım, su tasfiye cihazı, elektrik ütüsü ve aksamı, dökme ve çelik banyolar, et makineleri ve istim ile yemek pişirme dolapları, sıhhi süt güğümleri, madenî yağ kutuları, yağdanlıklar ve avadanlık kutuları, içine konulan maddelerin suhunetini muhafaza eden kaplar, perde kornişleri için tekemmül etmiş ray veya teferruatı, çelik tel halat, bağ raptiyeleri ve gergileri, yürek ve zincir kilitleri, buyot, ekmek kızartıcı gibi elektrikli ev eşyası, demir yünü ve talaşı, flüoresan ampullerine alt demirden askı tertibatı, fıçı kapsülü, çelik bilya, demir pim ve kupilye, kelepçe boru raptiyesi Yalmz imalâtta kullanılan clemlr eş- ya ve aksamı, kayış raptiye ve makineleri, yüksük, düğme, firkete, çelik klasör ve müeellit nümeratıörleri, mşan tüfeklerine mahsus hedef çivileri, tlrlin, saçtan gözlük muhafazası (üzeri suni deri kaplı veyahut siyahlanmış saç, içi keçeli), bisiklet zilleri ve asılları bu listeye dâhil al&t ve eşyanın aksamı Yalnız bakır kaynak tozu ] Lama, çubuk tahta veya yaprak ha- [ ünde bakır ve pirinç akırdan ve pirinçten izole tel ve kablolar Sair tel ve 'kablolar akır çivli, vida, perçin, cıvata ve somun 990/, Âdi veya cilâlı çatal ve kaşık, lâmbalar, edevatı beyftiye l Maden ocakları lâmbaları 995/, Çatal ve kaşık, lâmbalar, edevatı }, bey tiye r Maden ocakları lâmbaları ve aksamı Kahve değirmeni, çay ve kahve ta- kumları 2004/ Yalnız lâmbalar ve edevatı beytiye Zincirler ] / Düğme, üniforma yıldızı vesaire ] 205, 205/ Yalnız traş makineleri ve pirinç ka- ) lem ucu I 206 Yalnız traiş makineleri

5 3 MYIS 958 (Rewn Gart») Sahffe: 3S0 Oütmrük istatistik tarife No. No. Malın cinsi Gümrük istatistik tarife No. No. Malın cinsi /a /lb 2027/c 2027/d 2027/f! 2027/ , , , ! ,8, V , , , mı 248, , , 2559, / ' , , , lüminyumdan mutfak talkımı vesaire Yalnız alüminyum kapsüller ") Yalnız buıvatagres modelleri ve duvar karoları lüminyumdan ve halitasından çilin- gir v» hurtdavaitıçılık eşyası Yalnız alüminyumdan mafcra, fermu- ar, ambala maieemıesi, çaydanlılk ak- [- samından emzik, fluoresan ampulle- f rine ait alüminyumdan askı tertibatı, hususli yıkaımıa makineleri ile temizle- nen tükrüfe hokkası, sinema makinesi bobini, boya tabancası ve çorap ültüle- me makinesi aksamımdan çorap kalıbı Yalmız alüminyumdan kalem ucu Kütük, tahta, çulbuk, boru ve tel ha-) linde kurşun ve halitası f Tbz halinde kurşun oru ve tel halinde çinko Varak hallinde tutya Her nevi kutwe{ muharrike île işle-"] yen alâtı musikiye [ Tuşlu musiki alâtı )- lâtı musikiye aksaımı, tefarrualtı ve yedek parçaları Gramofon, fonograf, grafofon (pikap hariç) Graımofom plökları Telsiz telefon mürsile makinesi Mevaddı kimyeviye ile yanığın söndüren alât ve aksamı Yalnız otomatik teraziler askülller Vantilatör ve aspiratör Yaş piller Kayış, sırını makineleri Elbise ve şapka makineleri ve aksamı ve yedek parçaları Tadat vesaire makineleri ve bunların aksaımı Pulluk) Ziraat aletleri, makineleri ve aksaımı '(içırçır makinelerinden Roller - Gm tipi dâhildir) Yalnız mayi mahrukat, yağ ve hava tulumbaları Yalnız döşenmiş römork Yolcu vagonu, drezin ve oto drezin Külçe halinde linyit kömürü mumu, yer sakızı (ozoterit) Mürekkep, kurşun kaleımi v,e saire Potasyum oksalat Potasyum nitrat Ksanltat dö pdtas vesaire Âdi audkostik Kreozot ve emlâhı yarlı kimyevi mıahlüller ve kimyevi miyarlar Hidroen Şaplar drenalin Salvarsan vesaire seton vesaire Fürfürol vesaire Trinitrin vesaire Sairleri Sakarin (Sağlık ve Sosyal Yardım akanlığının önceden müsaadesiyle) Karmen Merhemler Sülfür dö karbon sit asetik (tütücü mayi veya âdi, gayrisâf olanları) (Sağlık ve Sosyal Yardım akanlığının önceden müsaadesiyle) Maden parlatmaya mahsus her türlü müstahzarat Huydan çıkarılânvyağlar vesaire Yalnız saf tolüen (Toluol) Yalnız saf benzol ([enzen) , 343, , 387, 393, , , ay aşkan, Kınakına hulâsası Yalnız valeryan belladom, fuermal ve alap hulâsaları Seyyal hulâsalar Peridrol ve mükessef muzalı sular Uçan yağlar vesaire müveliidüihv Itriyatçılıkta) kullanılan cisimler Yalnız tampon lçılı sargı vesaire Dren kauçuk Laminarya Tıbbi yakılar fyon müştakkatı ve emlâhı / Müstahzaratı tıbbiye, serumlar ve aşılar 383 Yün mensucat Muhtelif nkara, 6 Şubat yılında Türkiye'de kurulacak fuarlarda lmanya Federal umhuriyetinden mal teşhir edecek olanlara, serbest bırakılmış olmıyan malların ithali için, 'ahdî hesabın müsaadesi nispetinde, ceman dolarlık yekûna kadar, fuar ları vermeğe Türkiye Hükümetinin hazır olduğunu bildirmekle şeref kazanırım. Fuar larına mütaallik özel teferruat eskiden olduğu gibi yetkili Türk makamları ile Türkiye'deki lmanya Federal umhuriyeti dip'omatik temsilciliği veya konsoloslukları arasrada tesbit edilecektir.» Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim,, ay aşkan. ay Dr. Hans Heinridh Strack lman Heyeti aşkanı nkara. (ay aşkan, Mef adı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım : «952 yılında Türkiye'de kurulacak fuarlarda lmanya Federal umhuriyetinden mal teşhir edecek olanlara, serbest bırakılmış olmayan mallarm ithali içitn, ahdî hesabım müsaadesi nispetinde, eman dolarlık yekûna kadar, fuar ları vermeğe Türkiye Hükümetinin hazır olduğunu bildirmekle şeref kazanırım. Fuar larına mütaallik özel teferruat eskiden olduğu gilbi yetkili Türk makamları ile Türkiye'deki lmanya Federal umhuriyeti diplomatik temsilciliği veya konsoloslukları arasında tesbit edilecektir.» Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, ay aşkan. Ekselans Fatih Rüştü Zorlu Milletlerarası iktisadi işbirliği Teşkilâtı ıgenel Sekreteri Türk Heyeti aşkanı nkara..ay aşkan, Hans Heinrich Strack 952 yılında lmanya'da kurulacak fuarlarda mal teşhir edecek Türklere, serbest bırakılmış olmayan malların ithali için, ahdi hesabın müsaadesi nispetinde, ceman.oö0.o0o dolarlık yekûna kadar fuar kon-

6 Saffie; 3502 (Resmi Gazete) 3 MYIS 952 tenanlan vermeğe lmanya Federal umhuriyeti olduğunu bildirmekle şeref kazanırım. Hükümetinin hazır Fuar larına mütaalllk özel teferruat, eskiden olduğu gibi, yetkili lman makamları ile lmanya'daki Türkiye diplomatik temsilciliği veya konsoloslukları arasında tesbit edilecektir.» Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, ay aşkan. Ekselans Fatin Rüştü Zorlu Milletlerarası İktisadi İşbirliği Türk Heyeti aşkanı nkara. ay aşkan, Dr. Hans Heinrich Strack Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım: «952 yılında lmanya'da kurulacak fuarlarda mal teşhir edecek Türklere, serbest bırakılmış olmıyan malların ithali için, ahdî hesabın müsaadesi nispetinde ceman dolarlık yekûna kadar fuar ları vermeğe lmanya Federal umhuriyeti Hükümetinin hazır olduğunu bildirmekle şeref kazanırımı. Fuar larına mütaalllk özel teferruat, eskiden olduğu gibi, yetkili lman makamları ile lmanya'daki Türkiye diplomatik temsilciliği veya konsoloslukları arasında tesbit edllecektlr.> Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, ay aşkan.» ay Dr. Hana Helnrich Strack lman Heyeti aşkanı nkara. PROTOKOL I Fatin Rüştü Zorlu Türk - lman ticaret mübadelelerini daha geniş surette inkişaf ettirmek maksadiyle Türk Hükümeti ile lmanya Federal umhuriyeti Hükümeti âtideki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır: şağıda tadat edilen Türk mallarından her birinin karşısında gösterilen kıymet veya miktarı aşan ihracından tahassül edecek dlsponibiliteler, bugünkü tarihte imzalanan Ticaret nlaşmasına ekli listesinde yazılı lman mallan İçin tesbit edilmiş bulunan lardan fazla olarak işbu malların ithaline tahsis olunacaktır. Şurası mukarrerdir ki munzam lar, ancak aşağıda tütün İçin tâyin edilen miktarın tükenmesinden sonra tahsis edileceklerdir. PROTOKOL II Türk Heyeti ile lmanya Federal umhuriyeti Heyeti, bugünkü tarihte İmzalanan nlaşmalarla neticelenen müzakereler sonunda ve iki Âkit Tarafın OEE'ye karşı olan taahhütlerini mahfuz tutarak, aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır : Türkiye veya lmanya Federal umhuriyeti mevcut serbestleştirme tedbirlerinde herhangi bir değişiklik yapmak mecburiyetinde kaldığı takdirde, halen serbestleştirilmiş olan malların ithali için verilecek lar, diğer memleketler mevritli aynı mallara nlsbetle eşit bir muameleyi sağlıyacak şekilde tesbit edilecektir. 2 Türkiye'de ve lmanya Federal umhuriyetinde halen mevcut olan serbestleştirme tedbirlerinde böyle bir değişiklik yapıldığı takdirde, bugünkü tarihte imzalanan Ticaret nlaşmasının 6 ncı maddesinde derpiş olunan Karma Komisyon, halen serbestleştirilmiş bulunan malların ithali ve ihracı için ları tesbit etmek üzere derhal toplanacaktır. nkara'da, 6 Şubat 952 tarihinde her iki dildeki metinler muteber sayılmak üzere, ikisi Türkçe ve ikisi lmanca olarak dört nüsha tanzim edilmiştir. Fransızca bir resmî tercüme eklidir. Türk Hükümeti adına Fatin Rüştü Zorlu ay aşkan, lmanya Federal umhuriyeti Hükümeti adına Hans Heinrich Strack ugünkü tarihte imzalanan Ticaret nlaşmasının akdi İçin cereyan eden müzakereler esnasında tütün için toplanan talî komisyonda yapılan konuşmalar sırasında, bu talî komisyondaki temsilciniz lman firmalarının Doğu lmanya'ya ihraç edilmek üzere Türkiye'den takriben tonluk bir miktarda tütün satın almak niyetinde olduklarını bildirmişti. lmanya Federal umhuriyeti tarafndan satın alman tütünün prensip itibariyle lmanya Federal umhuriyetinin dahilî istihlâkine tahsis edileceği mukarrer bulunduğundan, bu şekilde tekrar ihraç edilecek tütünün, bugünkü tarihte imzalanan Ticaret nlaşmasına ek Protokol I de derpiş olunan tonluk miktarın dışında kalması şartiyle, böyle bir ameliyeye Türk Hükümetinin mutabakatmı size bildirmekle şeref kananırım. Tukardaki husus hakkında mutabakatınızı bildirmenizi rica ederim. Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, ay aşkan. ay Dr. Hans Heinrich Strack lman Heyeti aşkanı nkara Fatin Rüştü Zorlu Tütün Fındık Pamuk Kuru üzüm Kuru İncir Tiftik Türk mallan Ton $ $ nkara'da, 6 Şubat 952 tarihinde, her iki dildeki metinler muteber sayılmak üzere ikisi Türkçe, ikisi lmanca olarak dört nüsha tanzim edilmiştir. Fransızca bir resmî tercüme ilişiktir. Türk Hükümeti adına Fatin Rüştü Zorlu $ $ lmanya Federal umhuriyeti Hükümeti adına t» ans Heinrich Strack ay aşkan, Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım: «ugünkü tarihte imzalanan Ticaret nlaşmasının akdi için cereyan eden müzakereler esnasında tütün için toplanan talî komisyonda yapılan konuşmalar sırasında, bu talî komisyondaki temsilciniz lman firmalarının Doğu lmanya'ya ihraç edilmek üzere Türkiye'den takriben tonluk bir miktarda tütün satın almak niyetinde olduklarım bildirmişti. lmanya Federal umhuriyeti tarafından satın alman tütünün prensip itibariyle lmanya Federal umhuriyetinin dahilî istihlâkine tahsis edileceği mukarrer bulunduğundan, bu şekilde tekrar ihraç edilecek tütün, bugünkü tarihte İmzalanan Ticaret nlaşmasına ek Protokol I de derpiş olunan tonluk miktarın dışında kalması şartiyle, böyle bir

T.C. Kuruluş tarihi: 7Ekim1336-1920 19 ŞUBAT 1949 CUMARTESİ KANUNLAR

T.C. Kuruluş tarihi: 7Ekim1336-1920 19 ŞUBAT 1949 CUMARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7Ekim1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 19 ŞUBAT 1949 CUMARTESİ Sayı: 7136 KANUNLAR Türkiye ile Âlmanya'daki

Detaylı

Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920

Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 r Tdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 16 ŞUBAT 1946 CUMARTESİ SAYI: 6234 KANUNLAR Meslekî hastalıklarım

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021) 475 Aydın demiryollarının satın alınmasına dair mukavelenin tasdiki hakkında kanun No. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021) Kabul tarihi 2745 30 - V -1935 BİRİNCİ MADDE Aydın demiryollarının

Detaylı

ORT ALA MA KAR HADLERi

ORT ALA MA KAR HADLERi İSTANBUL TiCARET ODASI Yayınları ORT ALA MA KAR HADLERi 1. izahname ll. 73 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği lll. 1973-1975 Yıllarına Ait Nisbetler Çeltüt Matbaacılık istanbul- 1974 Koli. Şti. ÖN SÖZ

Detaylı

Bütçe, Dahiliye ve Nafia encümenlerinden seçilen 5 er azadan mürekkeb Muvakkat encümen mazbatası

Bütçe, Dahiliye ve Nafia encümenlerinden seçilen 5 er azadan mürekkeb Muvakkat encümen mazbatası S. Sayısı: 184 Bursa ve Mûttehid elektrik Türk anonim şirketleri imtiyazlahle tesisatının ve Mersin elektrik Türk anonim şirketi hisse senedlerinden bir kısmının satın alınmasına dair mukavelenin tasdiki

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: 06 Mart 2005, Sayı: 25747

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: 06 Mart 2005, Sayı: 25747 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: 06 Mart 2005, Sayı: 25747 Madde 1-16/12/2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

ORTALAMA KAR HADLERİ ASGARİ GAYRİSAFİ. HASıLAT ESASı. T. Açık l ama. istanbul TicARET ODASı YAYıN NO: 1990-3. istanbul

ORTALAMA KAR HADLERİ ASGARİ GAYRİSAFİ. HASıLAT ESASı. T. Açık l ama. istanbul TicARET ODASı YAYıN NO: 1990-3. istanbul istanbul TicARET ODASı YAYıN NO: 1990-3 ORTALAMA KAR HADLERİ VE ASGARİ GAYRİSAFİ HASıLAT ESASı T. Açık l ama ıı. i 988-1990 Yı ll arına Aiı i')' isbelier '. istanbul istanbul TicARET ODASı YAYıN NO: 1990-3

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği Madde 1-16/12/2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İşyeri Sağlık Birimleri ve

Detaylı

BÖLÜM I FİRE VE ZAYİAT ORANLARI

BÖLÜM I FİRE VE ZAYİAT ORANLARI BÖLÜM I FİRE VE ZAYİAT ORANLARI 1 A AMBALAJ MALZEMESİ : A Oluklu Mukavva ve Oluklu Mukavvadan Kutu İmali : 1 Alış safha sında ( Hazırlık safhasında ) 533. Kg. lık 72 cm. genişliğinde bobin çapı 80 cm.olan

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 27417

Resmî Gazete Sayı : 27417 25 Kasım 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27417 TEBLĐĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐNE ĐLĐŞKĐN TEHLĐKE SINIFLARI LĐSTESĐ TEBLĐĞĐ MADDE 1 (1) 15/8/2009 tarihli ve 27320

Detaylı

1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236)

1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236) S. Sayısı: 137 1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236) T. C. Başbakanlık 17. V. 1948 Muamelât Genel Müdürlüğü Kararlar Müdürlüğü

Detaylı

BİLGİTAŞ BÜRO MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. Ticaret Merkezi: İstanbul, Şişli, Gayrettepe Gülbahar Mah. Otello Kamil Sok.

BİLGİTAŞ BÜRO MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. Ticaret Merkezi: İstanbul, Şişli, Gayrettepe Gülbahar Mah. Otello Kamil Sok. BİLGİTAŞ BÜRO MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ticaret Merkezi: İstanbul, Şişli, Gayrettepe Gülbahar Mah. Otello Kamil Sok. No:6 Bilgitaş Büro Makinaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Esas

Detaylı

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1)

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) 1721 MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3780 Kabul Tarihi : 18/ 1/1940 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/ 1/1940 Sayı : 4417 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 21 Sayfa : 274 BİRİNCİ FASIL

Detaylı

DIŞ TİCARET (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI. (Değiştirilmiş şekliyle 12/1983 sayılı Yasa)

DIŞ TİCARET (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI. (Değiştirilmiş şekliyle 12/1983 sayılı Yasa) DIŞ TİCARET (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI (Değiştirilmiş şekliyle 12/1983 sayılı Yasa) Madde 4, 8, 9 ve 13 Tahtında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Dış Ticaret (Düzenleme ve

Detaylı

Madde 1 - Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisine tabidir.

Madde 1 - Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisine tabidir. DAMGA VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası: 488 Kabul Tarihi: 01/07/1964 Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 11/07/1964 Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 11751 BİRİNCİ BÖLÜM: MÜKELLEFİYET VE İSTİSNALAR KONU: Madde

Detaylı

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ (26 Eylül 1995 Sayı:22416) (23 Ağustos 2003 Sayı:25208) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ (26 Eylül 1995 Sayı:22416) (23 Ağustos 2003 Sayı:25208) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ (26 Eylül 1995 Sayı:22416) (23 Ağustos 2003 Sayı:25208) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmelik 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 268-275

Detaylı

DAMGA VERGİSİ KANUNU

DAMGA VERGİSİ KANUNU 3885 DAMGA VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 488 Kabul Tarihi : 1/7/1964 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1964 Sayı : 11751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2741 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BİRİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM KEGM FAALİYET ALANI TAHLİSİYE HİZMETLERİ TANITIMI TEŞKİLATIN TARİHİ GELİŞİMİ İKİNCİ BÖLÜM MONTRÖ SÖZLEŞMESİ ARAMA VE KURTARMA ULUSLARARASI MEVZUAT: - DENİZDE ARAMA VE KURTARMA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN BEYANNAMELER

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN BEYANNAMELER T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN BEYANNAMELER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Temel Markalaşma Rehberi

Temel Markalaşma Rehberi KOBİ LER İÇİN, Temel Markalaşma Rehberi Hazırlayanlar Marka Uzm. Huriye KAYABAŞI Yrd. Doç. Alparslan ÖZMEN OCAK 2014 Bu Proje T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Tarafından, Finanse Edilmiştir. Bu KOBİ lerin Rekabet

Detaylı

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ 1 KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UNVAN, MERKEZ, SÜRE,

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26.1.1942 - Sayı : 5016)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26.1.1942 - Sayı : 5016) 100 Türkiye - Fransa - İngiltere Üç taraflı karşılıklı yardım Muahedesine merbut Hususi Anlaşmanın tatbiki zımnında 8 sonkânun 1940 tarihinde Paris'te imzalanan Kredi Anlaşmalarının tasdiki hakkında kanun

Detaylı

HARÇLAR KANUNU Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 17/7/1964 Sayı: 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 * * * Kanunun şümulü: Madde 1 - Bu

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.)

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : 6/1/1961 Sayı: 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 850 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2006/1) Madde 1-7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar

Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2006/1) Madde 1-7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2006/1) Madde 1-7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 733

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 733 3903 HARÇLAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1)(2)

HARÇLAR KANUNU (1)(2) 3903 HARÇLAR KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 517

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 517 3349 GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/1/1961 Sayı : 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 850 Bu Kanunun

Detaylı

DÖRDÜNCÜ KİTAP. Deniz Ticareti BİRİNCİ FASIL. Gemi BİRİNCİ KISIM. Umumi Hükümler

DÖRDÜNCÜ KİTAP. Deniz Ticareti BİRİNCİ FASIL. Gemi BİRİNCİ KISIM. Umumi Hükümler DÖRDÜNCÜ KİTAP Deniz Ticareti BİRİNCİ FASIL Gemi BİRİNCİ KISIM Umumi Hükümler A) Tarifler: I - Gemi, ticaret gemisi: Madde 816 Tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılması, denizde hareket etmesi imkanına

Detaylı

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU Kanun No. : 205 Kabul Tarihi : 3/1/1961 Yay m Tarihi : 9/1/1961 Resmi Gazete : 10702 Yürürlük Tarihi : 1/3/1961 KURULUŞ Madde 1- Milli Savunma Bakanlığı na bağlı olmak ve

Detaylı