T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920"

Transkript

1 T.. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim idare ve yazı işleri için aşbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 3 MYIS UMRTESİ Sayı: 800 akanlar Kurulu Kararları Karar Sayısı: 45 5//95, 4/2/95 tarihli ve 3/3834, 3/40 sayılı kararlarla verilen yetfciye dayanılarak Federal lmanya umhuriyeti Ticaret Heyetiyle 6 Şuibat 952 tarihinde nkara'da imlaalanan ilişik Ticaret ödeme nlaşmaları ile ekleri, üsteler, mektuplar, protokolılarm ve Türkiye umhuriyeti ile limanya Devleti arasındaki 28 Mayıs 929 tarihli Konsolosluk Mukavelenamesinin, 2 Ocak 927 tarihli ikamet, Mukavelenamesinin, 3 Eylül 930 tarihli îadei Mücrimin Muahedenataesinin, 28 Mayıs 929 tarihli Hukuki ve Ticarî Mevaddı dliyeye mütaallik münasebatı mütekatoiliyeye dair mukavelenamenin, 27 Mayıs 930 tarihli Ticaret ve Seyrüsefain Mukavelenamesinin yalnız 6 ncı, 8 inci, 9 ve uncu, l( b fıkrası müstesna) 0 uncu, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 9 uncu ve 20 nci maddelerinin yeniden yürürlüğe konulmasına dair teati olunan mektupların ve Torquay'de tanzim edilen karşılıklı ve lman taviz listelerinim yürürlüğe konulması hakkındaki IV Türk sayılı protokolün onanması; Dışişleri akanlığının 25/2/952 tarihli ve 509/59 sayılı yazısı üzerine, 5589 sayılı kain/unla süresi uzatılan 4582 sayılı kanunun inci maddesine göre, akanlar Kurulunca 26/2/952 tarihinde kararlaştınlımıştiır. 26/2/952 UMHURŞKNI. Y R aşbakan Devlet akanı Devlet akanı V. dalet akanı.menderes ^ ^ g g ^ - F. L. KROSMNOĞLU R.NSÜHlOĞLU M. Savunma akanı İçimleri akanı Dışişleri akanı V. Maliye akanı H.KÖYMEN F.L.KROSMNOĞLU RNSUHlOĞLU H.POLTKN VI. Ekilim akanı ayındırlık akanı Eko. ve Ticaret akanı Sa. ve So. Y. akanı T.ÎLERl K.ZEYTİNOĞLU MUHLİS ETE Dr. H. ÜSTÜN DĞ G. ve T. akamı Tarım akanı Ulaştırma akanı Çalışma akara İşletmeler akanı V. S.YIRLI N.ÖKMEN S.KURTEK N.ÖZSN N-ÖZSN Türkiye ile lmanya Federal umhuriyeti arasımda Ticaret nlaşması Türkiye Hükümeti ile lmanya Federal umhuriyeti Hükümeti, iki memleket arasındaki ticari mübadeleleri, vrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtı çerçevesi dâhilinde, daha geniş ölçüde artırmak ve geliştirmek arzusu ile aşağıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır : Madde Türkiye ile lmanya Federal umhuriyeti arasındaki mal mltilbaıdeleieri her iki memlekette cari umumi ithalât ve ihracat reimlerine uygun olarak icra edilecektir. Madde - 2 Türkiye Hükümeti ve lmanya Federal umhuriyeti Hükümeti Ocak 952 ile 3 ralık 952 arasındaki devre zarfında işbu nlaşmaya ek ve listelerinde yazılı malıların ithal ve ihracı için, şayet bu malların ithal veya ihracı önceden müsaadeye bağlı ise, gereken müsaadeyi karşılıklı olarak vereceklerdir. iki Âkıd Taraf, işbu nlaşmaya ek ve listelerinin tahdidi mahiyette olmaması ve bunların 6 ncı maddede derpiş edilen Karana Komisyon tarafından daima genişletilmeleri veya bunlara ilâveler yapılması hususunda mutabıktırlar. Madde 3 Her iki Âkıd Taraf, karşılıklı mal mübadelelerinde mâni veya tahdidi tedbirler almamayı prensip olarak taahhüt ederler. ununla beraber Âkıd Taraflardan birisi ithalat veya ihracata mütedair olarak mâni veya tahdidi tedbirler almak mecburiyetinde kalırsa keyfiyet derhal 6 ncı maddede derpiş edilen Karma Komisyonun tetkikma arzedilecektiı. Madde 4 İşbu nlaşmanın yürürlük süresi zarfında, Âkıd Taraflardan her ikisi veya biri işbu nlaşma ile ilgili ıçok taraflı bir anlaşmaya iştirak ettiği takdirde, iki Âkıd Taraf bu nlaşma hükümlerinin değiştirltoıeisi' icap edip etımiyeceğini tetkik eyleyeceklerdir. Madde 5 Ticari mübadelelere ait ödemeler, bulgünkü tarihte imzalanan ödeme nlaşmasının hükümlerine göre ifa olunacaktır.

2 «i«htf» (Reuní Gut») 3 MYIS 958 vrupa Tediye irliğinin Âkıd Taraflardan biri hakkında taliki veya Taraflardan birinin irlikten çekilmesi veyahut da irliğin tasfiyesi halinde işbu nlaşmanın 6 nçı maddesinde derpiş edilen Karma Komisyon talik, çekilme veya tasfiyenin muteber olduğu tarihten itibaren 45 gün içinde, hâsıl olan yeni vaziyeti tetkik etmek üzere, toplanacaktır, îkl Âkıd Taraf mutabakata varamadıkları takdirde, Âkıdlardan her biri, (iç ay evvel İhbarda bulunaraik işfbu nlaşmayı feshetmek hakkını haiz olacaktır. Madde 6 Türk ve lman temsilcilerinden terekküp edecek olan ve iki memleket arasındaki ticari münasebetleri geliştlrmelk ve işbu nlaşmanın tatbikından doğabilecek müşküllerin haili için lüzumlu tekliflerde bulunmakla mükellef bir Karma Komisyon İki Âkıd Taraftan her hangi birinin talebi üzerine toplanacaktır. Madde 7 îşbu nlaşmanın yürürlük süresi zarfında her İki memleketin yetkili maıkamlarınca onanmış olup nlaşmanın sona erdiği tarihte henüz neticelendirilmemiş bulunan tdoari muameleler, işbu nlaşma hükümleri gereğince tasfiye olunacaktır. Madde 8 îkl kıd Taraftan her biri, her iki taraftan sevkedllen mallar için, İlişik Örneğe uygun bir mense şahadetnamesi lstiyebllecektir. edeli 50 Doyçe Mankı aşmayan Türk mallan sevkıyatında ve bedeli 00 Türk lirasını aşmayan lman malları sevkıyatında menşe şahadetnamesi aranmıyacactır. Madde 9 îşbu nlaşma, Türküye ile lmanya için merika irleşik Devletleri, irleşik Kırallık ve Fransız skeri Guvernörleri arasındaki 5 Ocak 949 tarihli Ticaret nlaşması İle bunun tadilleri ve ekleri yerine kaim olacaktır. Madda 0 îşbu nlaşma Ocak 952 de yürürlüğe girecek ve 3 ralık 952 ye kadar muteber olacaktır. Süre sonu tarihinden üç ay evvel iki kıd Taraftan birisi tarafından feshi ihbar edilmediği takdirde, altı aylıkı bir müddet için tecddt edilmiş sayılacaktır. Şurası mukarrerdir ki, bu altı aylık müddet içinde işbu nlaşmaya ekli ve listelerinde yazılı lar mukabil kıymetlerinin % 50 si nispetinde muteber olacaklardır. ltı aylık müddet için uzatılan nlaşma, süre sonu tarihinden üç ay önce haber verilerek feshedilmezse, senelik süreler için zımnen uzatılmış sayılacaktır. u takdirde, mıütaakıp devre zarfında tatbik edilecek eşya listeleri üzerinde mutabakata varmak tiaere Karma Komisyon süre sonu tarihine en geç altı hafta kala toplanacaktır. iki kıd Taraf bir mutabakata varamadıkları takdirde, İM Taraftan her biri nlaşmayı 30 gün içinde feshetmek hakkını haiz olacaktır. nkara'da, 6 Şubat 952 tarihinde, her iki dildeki metinler muteber sayılmak üzere imsi Türkıçe ve ikisi lmanca olarak dört nüsha tanzim edilmiştir. Fransızca bir resmî tercüme eklidir. Türk Hükümeti adına (Fatin Rüştü Zorlu) Gönderen Menşe Şahadetnamesi îsîm a m İkametgah" İkametgâh Sokak No: ; S a k a k N o : Malıın cinsi. mbala tarzı Koli adedi Marka numarası ğırlık gayrisafı Kıymet Malın gönderileceği yol lmanya Federal umhuriyeti Hükümeti adına (Dr. Hans Heinrich Strack) lan n-s- Türkiye İle lmanya Federal umhuriyeti arasında 6 Şubat 952 tarihli Ticaret nlaşması hükümlerine uyarak, vasıfları yukarda yazılı emtianın Ta menşeli olduğunu tasdik eder. lman lman İstatistik No. 060 ex 0705 O LİSTESİ Tarih lmanya Federal umhuriyetine ithal olunacak 0,59 90 ex ex 0302 ex , , ex 320 ex 330 ex ex , Türk malları Malın cinsi Çiçek soğanı ve ilâh Fiğ (tohumluk olarak kullanılacaklardan gayri) Portakal Kavun dâhil yaş meyva (herkese eşit muamele tatbik edilmek şartiyle, yasak edilme devrelerinin tesblti hakkı mahfuzdur.) Gıda sanayiinde kullanılan çekirdekler Serbestleştlrilmiş olmadıkları müddetçe ta- ~\ ze veya tuzlu balıklar t Tuzlu balıklar Hava geçmeız şekilde kapalı kutular İçinde konserve balıklar Şarap : içilen şarap Sanayinle kullanılan şarap' Likör Kepek Tütün döküntüsü Lüle taşı Talk Kömür Palamut hulâsası Gülyağı Defne yağı Keten elyafı El ile düğümlü yün halı ve kilimler Muhtelif mallar LİSTESİ Türkiye'ye ithal olunacak lman malları Gümrük İstatistik tarife No. No. Malın cinsi 3, , , , , , , , 4, Yalnız damızlık aygır (Tarım akanlığının önceden müsaadesiyle) Yalnız damızlık" boğa ve inek (Tarım akanlığının önceden müsaadesiyle) Yalnız damızlık koç ve koyun (Tarım akanlığının önceden müsaadesiyle) Yalnız damızlık kümes hayvanları (Tarım akanlığının önceden müsaadesiyle) Yalnız Kg. a kadar kutular içinde ambalalı ve üzerinde çocuk gıdası olduğunu bildiren etiketi havi koyu nıayl halinde teksif edilmiş süt İşlenmiş deriler Yalnız röntgencilere ve sanayicilere mahsus deri eldiven Yalnız telâ Yünden şerltçl ve kaytancı eşyası ] İpekten ve suni ipekten şeritçi ve kay- tancı eşyası İ Yalnız ihraç mallarının ambalaında ( kullanılan pamuk kordelâ Pamuktan şeritçi ve kaytancı eşyası Pamuktan ocak fitili Yalnız makine ve sanayide kullanılan l keçe ve keçeci mamulâtı Yalnız pamuktan silindir keçesi f p. in

3 3 MYIS 952 (Resmî Gazete) Safaifo: 3499 Gümrük tarife No. istatistik No. Maun cinsi Gülmrük istatistik tarife No. No. Malın cinsi / /, , , , 449/ / İ73-76/ /a, b, e /a 880/a, b 882/a 977, , , , , , 072, / Yalnız yün ve pamukla karışık yün- ] den mamul İç çamaşırı (Sadeleri) Yalnız pamuktan erkek yakalıkları f- Yalnız pamuktan varis çorapları Sade veya makine işi ile aurlu ve-) ya işlemeli pamuk veya keten men- [ diller Yalnız erkek için fötr şapka { Keçe şapka taslağı Yalnız 400 dönyeden daha yukarı (400 dönye hariç) suni ipek ipliği Yalnız paraşütlük ] Yalnız korse imalinde kullanılan ipek, [ suni ipek ve diğer lifî maddeler ile f mensuç kumaş Yalnız filtrasyonda kullanılan vatka Yalnız 20 numara ve daha yukarı pen- ) ye ve mako, trikota, koton perle pa- muk iplikleri [ Yalnız 20 numara ve daha yukarı f Penye ve mako, trikota ve 2 numa- ra ve daha yukarı koton perle iplikleri numara (50 ve 60 dâhil) pamuk iplikleri Yalnız ağ ipliği Yalnız dekstrin Yalnız film ve hassas maddeler yapış- \ tomağa mahsus müstahzar zamklar Ömür otu (ira çiçeği) Fidanlar ve aşı kalemleri (Tarım akanlığının önceden müsaadesiyle) Tohum (Tarifenin hangi posisyonuna girerse girsin Tarım akanlığının önceden müsaadesi "alınmak şartiyle ithal listesinin tahsis bölümünde telâkki edilerek muamele görür) Levha, yaprak, çubuk, şerit veya boru "] şeklinde plâstik maddeler (renkli ve şeffaf olanlar da dâhildir.) ) Her nevi plâstik mensucat Şeritçi ve kaytancı eşyası Yalnız dolma kalemler (Kurşun veya mürekkepli) } /b-882/b3 Yalnız motosikletler için siper, şuhu- net muhafaza eden kaplar, fluorensan lâmbalar için duy, plâstik diş ile ben- zerleri genel ithal listesinde bulunan diğer plâstik mamuller ile plâstik kli- şeler ğaçtan talaş Yalnız ağaçtan tecrit malzemesi ( santimetreden İnce olanlar) ve ağaç, yün, İplik ve bunlar ile talaş veya yongalardan malzeme! inşaiye vesair mamulât (bir veya İki yüzü tahta veya kontroplâk kaplı olanlar hariç) Yalnız akümülâtör için tahta separatör, yağ makinesi merdaneleri, piston baş"ığı ve kalıpları Yalnız kundura kalıbı ğaçtan suni aza ğaç kundura çivisi Yalnız ağaçtan stor takımları Diş fırçası hariç fırçacı mamulâtz Spor aletleri Mekik hariç ağaçtan dokumacı mamulâtı Yalnız diş fırçalan hşap kurma evler (Gümrük Tarife Kanununda ismen yer almamış olan sair kurma ve portatif evler tarifenin hangi pozisyonuna girerse girsin mütemmim cüzleri İle beraber ithal listesinin tahsis bölümünde telâkki edilerek muamele görür) Sargüık kâğıt Âdi matbaa kâğıdı.(gazete kâğıdı hariç) , , a T5 079, [ İyi matbaa kâğıdı Yalnız hendese vesairede müstamel hassas kâğıtlar Yalnız muhasebe ve İstatistik maki- ] neleri için delgi kartları Yalnız taş hurufat ile basılmış veya [ çizilmiş milimetreli hendese kâğıdı ve f mukayyit aletleri için diyagram kâ- gıdı Sigara kâğıdı Katranlı ve salrell sangılık kâğıtlar baur ı(krep) kâğıdı Yalnız uçak postaları İçin ince zarf ve yazı kâğıdı Renkli kâğıtlar Yalnız yağlı," parafinli, mumlu, gliserini!, zamklı, kolalı, kitreli, reçineli, albuminli, kollodyumlu ve emsali kâğıtlar (matbu olanlar dâhildir) Kesilmemiş yazı kâğıdı , 092 Zımpara vesaireli kâğıt ve mukavvalar 34 09,, İ2 Mukavvalar , , , , , , , 248, 249 Yalnız masura, bobin, düğmeler, kaynakçı siperleri ve akar kartonları (maşe mukavvadan mamul) Yalnız baritli cilâlı âlâ mukavvalar } Yalnız ihracatta kullaaılacak yapıl- } mış veya kesilmiş mukavva kutu Resimli, resimsiz ilânat ] Yalnız sanayide kullanılan çıkartma kâğıtları Yalnız ham karbon kâğıdı, heliograf aletleri için hususi evsafta kâğıt, tel- } graf bandı ve ihraç mallarının kıymet- îendirllmesinde kullanılan kâğıt ban- drollar ile lokomotif sürat kontrol saati bandı Yalnız ihraç mallarının ambalaında kul'.anılan hususi evsafta kâğıt torbalar ve çimento torbalan Yalnız filtre bezi '(Sanayi irliğince filtre bezi olduğunun tevsiki şartiyle Yalnız filtre bezi ve dekatir bezi (Sanayi irliğince dekatir veya filtre bezi olduğunun tevsiki şartiyle) Kasarsız pamuk mensucat Yalnız filtre makinesinde kullanılan bez (ISanayi irliğince filtre bezi olduğunun tevsiki şartiyle) Kaşarlı pamuk mensucat Yalnız su geçmez trençkotluk kumaşlar ve dekatir bezi (ISanayi irliğince dekatir bezi olduğunun tevsiki şartiyle) , 269, 27, 272, 274, 284, 288, 29, 292, 294, 295, 299, [303, 303/a, 304, 304/a, 307, 307/a, 309, 309/a, Pamuk mensucat 30, 30/a, 3, 3/a, 33, 3.3/a, 34, 34/a, 35, 35/a, 3«, 36/a, 0.37, 37/a, 38, 38/a, 320, 320/a 380 ( / Yalnız cibinlik ve perde için tüller / Tül-bobino (perdelik tül) Yalnız sımti baldırak } Her nevi korseler, karın bağları ve} kemerler

4 Sahiíe: 3500 (Rcgmî Gwte) 3 MYIS 988 Gümrük tarife No. istatistik No. Malın cinsi Gümrük tarife No. istatistik No. Malın cinsi dolar olarak ütten kasarsız iplik 390 Yalınız 4 numara ve daha ince iplikler 39 Yalnız kasarsız keten ipliği ', 392 üt ipliği 394 Yalnız 4 numara ve daha ince kenevir, iplikleri 395 Yalnız kasarlık keten ipliği 396 Yalnız keten ipliği (boyalı ve yıkanmış) Müfredat ifeere satılabilecek hale getirilmiş iplikler (kendir ipliği hariç) ve kunduracı ipliği Yalnız biçer bağiar makinelerine mahsus kutru 5 mm. ye kadar sicim ve iplikler 399 Kutru 5 mim. den yukarı manilâ ve sdsalden sicim, ip ve halat Yalnız balık ağları Kendir ve ramiden sargılık kaba bez 48 4, 42 Yelken ve çadır bezi 42 45, ]45/, Keten mensucat 49, 49/, , 420/ Yalnız zeytin tâsir torbaları 426 Yalnız sair kolanlar Yalnız yelken, her nevi çadır, vagon ve mavna örtüleri Lâstik ve kauçuk tel , 462 Elâstiki mensucat Yalnız sanayiye mahsus çizme Sair kauçuk maımulât, kauçuk con talar (fren lâstikleri ve takozlar dâ - hil) 46 ;52 rduaz taşı , Çimentolar , / teş toprağı , 577 teş tuğlası ve kiremidi Í Toprak pota 58 Yalnız lâboratuvar için toprak pota r Yalnız lâmba beki , 588 Döşemelik tuğla / anyo, kurna ve saire , 597/ Çini veya porselenden sofra takımları , -600/ (kahve fincanları hariç) 603, 603/ ,,65 Çini ve porselenden izalâtörler Yalnız makineler için çini veya por I selenden parçalar 4, Yalımız şişeler Yalnız damlalıklı şişeler f / yna, mağaza ve emniyet camlan Her nevi lâmba şıişeleri Elektrik ampulleri , 662/ Yalnız camdan düğmeler ve yalmz camdan ve camlaştınlmış ' porselenden sanayide ve elektrik tesisatında tecrit için kullanılan mamuller , 702 Yaılnız boş cam tüp ile damlalıklar ve sühunet muhafaza eden kaplar, hususi yıkıma makineleri ile temizlenen camdan tükrük hokkası, cam irrigatör, cam baget, cam göz kadehi, tecrübe tüpü, cam küvet ve cam huni ile elektrik ampulü imalinde yarı mamul madde olarak kullanılacak cam ve cam tüpler, deri, perdahlamaya mahsus cam merdane, cam elyafından safiha camdan tecrit pamuğu ve madenci lâmbalarımın far camları Et kalınlığı 6 mim. den yukarı ve kutru 60 mm. den büyük ve 600 mm. den -küçük dökme borular ve bunlarım raptiye ve kapakları Yalnız vesaiti nakliye dingilleri ile rulmanlı küçük tekerlekler Fonttan, demirden kaba mamulât 89, 82 Demir s'oıba, ocaklar ve aksamı ile şof- 822, 824 benler ı(şoffoenier hangi maddeden ma- 827 mul olursa olsun bu bölümden nıuame- le görürler) L 829 Yalnız havagazı fırın ve ocakları ve f. aksamı, ispirto ocağı ve aksamı 830, 832 Demir sobalar, ocaklar ve aksamı , , 86/ 862, , , , , , 909/, 9 Elektrik sobaları ve aksamı Demir kasa alta hariç her nevi demirden el alâtı} Yalnız koyun kırpma ve tenekeci ma- kasları, keser ve başka yerde zikre- } dilmiyen diğer, dülger alâtı ve diğren 855, 855/ /,, a S8 92, 924, , , , , , , ıçakçılık eşyası ve diğer bıçakçılık ] eşyası L Yaynız çakı ve kalemtraş Sade ve boyalı demir yazıhane, dolap, kutu, çekmece ve aksamı Yalmz menteşeler ve kapı sürgü yayı} Diğer çilingir mamulâtı Yalnız saç tokası, toplu İğne, çorap şişi, çuvaldız, firkete ve çengelli iğne Demir telden kafeslikler Yalnız kopça ve raptiyeler Demir mensucat Demir bidon ve fıçı ] Yalnız demir bidon ve fıçı Diğerleri Demir bidon ve fıçı Diğerleri s Yalnız lâmba ve aksamı, şişe kapsül-' leri, saç ve çelik kayış raptiyeleri, emaye ve galvanizli teneke mutfak takımları, banyo, lavabo ve aptesane levazımatı, cep fenerleri, demirden mamul makine ayakları, kızak ve destekleri, film kutu ve makaraları ve film sarma aletleri, irrigatör, sürgü ve mümasili sıhhi levazım, su tasfiye cihazı, elektrik ütüsü ve aksamı, dökme ve çelik banyolar, et makineleri ve istim ile yemek pişirme dolapları, sıhhi süt güğümleri, madenî yağ kutuları, yağdanlıklar ve avadanlık kutuları, içine konulan maddelerin suhunetini muhafaza eden kaplar, perde kornişleri için tekemmül etmiş ray veya teferruatı, çelik tel halat, bağ raptiyeleri ve gergileri, yürek ve zincir kilitleri, buyot, ekmek kızartıcı gibi elektrikli ev eşyası, demir yünü ve talaşı, flüoresan ampullerine alt demirden askı tertibatı, fıçı kapsülü, çelik bilya, demir pim ve kupilye, kelepçe boru raptiyesi Yalmz imalâtta kullanılan clemlr eş- ya ve aksamı, kayış raptiye ve makineleri, yüksük, düğme, firkete, çelik klasör ve müeellit nümeratıörleri, mşan tüfeklerine mahsus hedef çivileri, tlrlin, saçtan gözlük muhafazası (üzeri suni deri kaplı veyahut siyahlanmış saç, içi keçeli), bisiklet zilleri ve asılları bu listeye dâhil al&t ve eşyanın aksamı Yalnız bakır kaynak tozu ] Lama, çubuk tahta veya yaprak ha- [ ünde bakır ve pirinç akırdan ve pirinçten izole tel ve kablolar Sair tel ve 'kablolar akır çivli, vida, perçin, cıvata ve somun 990/, Âdi veya cilâlı çatal ve kaşık, lâmbalar, edevatı beyftiye l Maden ocakları lâmbaları 995/, Çatal ve kaşık, lâmbalar, edevatı }, bey tiye r Maden ocakları lâmbaları ve aksamı Kahve değirmeni, çay ve kahve ta- kumları 2004/ Yalnız lâmbalar ve edevatı beytiye Zincirler ] / Düğme, üniforma yıldızı vesaire ] 205, 205/ Yalnız traş makineleri ve pirinç ka- ) lem ucu I 206 Yalnız traiş makineleri

5 3 MYIS 958 (Rewn Gart») Sahffe: 3S0 Oütmrük istatistik tarife No. No. Malın cinsi Gümrük istatistik tarife No. No. Malın cinsi /a /lb 2027/c 2027/d 2027/f! 2027/ , , , ! ,8, V , , , mı 248, , , 2559, / ' , , , lüminyumdan mutfak talkımı vesaire Yalnız alüminyum kapsüller ") Yalnız buıvatagres modelleri ve duvar karoları lüminyumdan ve halitasından çilin- gir v» hurtdavaitıçılık eşyası Yalnız alüminyumdan mafcra, fermu- ar, ambala maieemıesi, çaydanlılk ak- [- samından emzik, fluoresan ampulle- f rine ait alüminyumdan askı tertibatı, hususli yıkaımıa makineleri ile temizle- nen tükrüfe hokkası, sinema makinesi bobini, boya tabancası ve çorap ültüle- me makinesi aksamımdan çorap kalıbı Yalmız alüminyumdan kalem ucu Kütük, tahta, çulbuk, boru ve tel ha-) linde kurşun ve halitası f Tbz halinde kurşun oru ve tel halinde çinko Varak hallinde tutya Her nevi kutwe{ muharrike île işle-"] yen alâtı musikiye [ Tuşlu musiki alâtı )- lâtı musikiye aksaımı, tefarrualtı ve yedek parçaları Gramofon, fonograf, grafofon (pikap hariç) Graımofom plökları Telsiz telefon mürsile makinesi Mevaddı kimyeviye ile yanığın söndüren alât ve aksamı Yalnız otomatik teraziler askülller Vantilatör ve aspiratör Yaş piller Kayış, sırını makineleri Elbise ve şapka makineleri ve aksamı ve yedek parçaları Tadat vesaire makineleri ve bunların aksaımı Pulluk) Ziraat aletleri, makineleri ve aksaımı '(içırçır makinelerinden Roller - Gm tipi dâhildir) Yalnız mayi mahrukat, yağ ve hava tulumbaları Yalnız döşenmiş römork Yolcu vagonu, drezin ve oto drezin Külçe halinde linyit kömürü mumu, yer sakızı (ozoterit) Mürekkep, kurşun kaleımi v,e saire Potasyum oksalat Potasyum nitrat Ksanltat dö pdtas vesaire Âdi audkostik Kreozot ve emlâhı yarlı kimyevi mıahlüller ve kimyevi miyarlar Hidroen Şaplar drenalin Salvarsan vesaire seton vesaire Fürfürol vesaire Trinitrin vesaire Sairleri Sakarin (Sağlık ve Sosyal Yardım akanlığının önceden müsaadesiyle) Karmen Merhemler Sülfür dö karbon sit asetik (tütücü mayi veya âdi, gayrisâf olanları) (Sağlık ve Sosyal Yardım akanlığının önceden müsaadesiyle) Maden parlatmaya mahsus her türlü müstahzarat Huydan çıkarılânvyağlar vesaire Yalnız saf tolüen (Toluol) Yalnız saf benzol ([enzen) , 343, , 387, 393, , , ay aşkan, Kınakına hulâsası Yalnız valeryan belladom, fuermal ve alap hulâsaları Seyyal hulâsalar Peridrol ve mükessef muzalı sular Uçan yağlar vesaire müveliidüihv Itriyatçılıkta) kullanılan cisimler Yalnız tampon lçılı sargı vesaire Dren kauçuk Laminarya Tıbbi yakılar fyon müştakkatı ve emlâhı / Müstahzaratı tıbbiye, serumlar ve aşılar 383 Yün mensucat Muhtelif nkara, 6 Şubat yılında Türkiye'de kurulacak fuarlarda lmanya Federal umhuriyetinden mal teşhir edecek olanlara, serbest bırakılmış olmıyan malların ithali için, 'ahdî hesabın müsaadesi nispetinde, ceman dolarlık yekûna kadar, fuar ları vermeğe Türkiye Hükümetinin hazır olduğunu bildirmekle şeref kazanırım. Fuar larına mütaallik özel teferruat eskiden olduğu gibi yetkili Türk makamları ile Türkiye'deki lmanya Federal umhuriyeti dip'omatik temsilciliği veya konsoloslukları arasrada tesbit edilecektir.» Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim,, ay aşkan. ay Dr. Hans Heinridh Strack lman Heyeti aşkanı nkara. (ay aşkan, Mef adı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım : «952 yılında Türkiye'de kurulacak fuarlarda lmanya Federal umhuriyetinden mal teşhir edecek olanlara, serbest bırakılmış olmayan mallarm ithali içitn, ahdî hesabım müsaadesi nispetinde, eman dolarlık yekûna kadar, fuar ları vermeğe Türkiye Hükümetinin hazır olduğunu bildirmekle şeref kazanırım. Fuar larına mütaallik özel teferruat eskiden olduğu gilbi yetkili Türk makamları ile Türkiye'deki lmanya Federal umhuriyeti diplomatik temsilciliği veya konsoloslukları arasında tesbit edilecektir.» Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, ay aşkan. Ekselans Fatih Rüştü Zorlu Milletlerarası iktisadi işbirliği Teşkilâtı ıgenel Sekreteri Türk Heyeti aşkanı nkara..ay aşkan, Hans Heinrich Strack 952 yılında lmanya'da kurulacak fuarlarda mal teşhir edecek Türklere, serbest bırakılmış olmayan malların ithali için, ahdi hesabın müsaadesi nispetinde, ceman.oö0.o0o dolarlık yekûna kadar fuar kon-

6 Saffie; 3502 (Resmi Gazete) 3 MYIS 952 tenanlan vermeğe lmanya Federal umhuriyeti olduğunu bildirmekle şeref kazanırım. Hükümetinin hazır Fuar larına mütaalllk özel teferruat, eskiden olduğu gibi, yetkili lman makamları ile lmanya'daki Türkiye diplomatik temsilciliği veya konsoloslukları arasında tesbit edilecektir.» Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, ay aşkan. Ekselans Fatin Rüştü Zorlu Milletlerarası İktisadi İşbirliği Türk Heyeti aşkanı nkara. ay aşkan, Dr. Hans Heinrich Strack Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım: «952 yılında lmanya'da kurulacak fuarlarda mal teşhir edecek Türklere, serbest bırakılmış olmıyan malların ithali için, ahdî hesabın müsaadesi nispetinde ceman dolarlık yekûna kadar fuar ları vermeğe lmanya Federal umhuriyeti Hükümetinin hazır olduğunu bildirmekle şeref kazanırımı. Fuar larına mütaalllk özel teferruat, eskiden olduğu gibi, yetkili lman makamları ile lmanya'daki Türkiye diplomatik temsilciliği veya konsoloslukları arasında tesbit edllecektlr.> Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, ay aşkan.» ay Dr. Hana Helnrich Strack lman Heyeti aşkanı nkara. PROTOKOL I Fatin Rüştü Zorlu Türk - lman ticaret mübadelelerini daha geniş surette inkişaf ettirmek maksadiyle Türk Hükümeti ile lmanya Federal umhuriyeti Hükümeti âtideki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır: şağıda tadat edilen Türk mallarından her birinin karşısında gösterilen kıymet veya miktarı aşan ihracından tahassül edecek dlsponibiliteler, bugünkü tarihte imzalanan Ticaret nlaşmasına ekli listesinde yazılı lman mallan İçin tesbit edilmiş bulunan lardan fazla olarak işbu malların ithaline tahsis olunacaktır. Şurası mukarrerdir ki munzam lar, ancak aşağıda tütün İçin tâyin edilen miktarın tükenmesinden sonra tahsis edileceklerdir. PROTOKOL II Türk Heyeti ile lmanya Federal umhuriyeti Heyeti, bugünkü tarihte İmzalanan nlaşmalarla neticelenen müzakereler sonunda ve iki Âkit Tarafın OEE'ye karşı olan taahhütlerini mahfuz tutarak, aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır : Türkiye veya lmanya Federal umhuriyeti mevcut serbestleştirme tedbirlerinde herhangi bir değişiklik yapmak mecburiyetinde kaldığı takdirde, halen serbestleştirilmiş olan malların ithali için verilecek lar, diğer memleketler mevritli aynı mallara nlsbetle eşit bir muameleyi sağlıyacak şekilde tesbit edilecektir. 2 Türkiye'de ve lmanya Federal umhuriyetinde halen mevcut olan serbestleştirme tedbirlerinde böyle bir değişiklik yapıldığı takdirde, bugünkü tarihte imzalanan Ticaret nlaşmasının 6 ncı maddesinde derpiş olunan Karma Komisyon, halen serbestleştirilmiş bulunan malların ithali ve ihracı için ları tesbit etmek üzere derhal toplanacaktır. nkara'da, 6 Şubat 952 tarihinde her iki dildeki metinler muteber sayılmak üzere, ikisi Türkçe ve ikisi lmanca olarak dört nüsha tanzim edilmiştir. Fransızca bir resmî tercüme eklidir. Türk Hükümeti adına Fatin Rüştü Zorlu ay aşkan, lmanya Federal umhuriyeti Hükümeti adına Hans Heinrich Strack ugünkü tarihte imzalanan Ticaret nlaşmasının akdi İçin cereyan eden müzakereler esnasında tütün için toplanan talî komisyonda yapılan konuşmalar sırasında, bu talî komisyondaki temsilciniz lman firmalarının Doğu lmanya'ya ihraç edilmek üzere Türkiye'den takriben tonluk bir miktarda tütün satın almak niyetinde olduklarını bildirmişti. lmanya Federal umhuriyeti tarafndan satın alman tütünün prensip itibariyle lmanya Federal umhuriyetinin dahilî istihlâkine tahsis edileceği mukarrer bulunduğundan, bu şekilde tekrar ihraç edilecek tütünün, bugünkü tarihte imzalanan Ticaret nlaşmasına ek Protokol I de derpiş olunan tonluk miktarın dışında kalması şartiyle, böyle bir ameliyeye Türk Hükümetinin mutabakatmı size bildirmekle şeref kananırım. Tukardaki husus hakkında mutabakatınızı bildirmenizi rica ederim. Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, ay aşkan. ay Dr. Hans Heinrich Strack lman Heyeti aşkanı nkara Fatin Rüştü Zorlu Tütün Fındık Pamuk Kuru üzüm Kuru İncir Tiftik Türk mallan Ton $ $ nkara'da, 6 Şubat 952 tarihinde, her iki dildeki metinler muteber sayılmak üzere ikisi Türkçe, ikisi lmanca olarak dört nüsha tanzim edilmiştir. Fransızca bir resmî tercüme ilişiktir. Türk Hükümeti adına Fatin Rüştü Zorlu $ $ lmanya Federal umhuriyeti Hükümeti adına t» ans Heinrich Strack ay aşkan, Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım: «ugünkü tarihte imzalanan Ticaret nlaşmasının akdi için cereyan eden müzakereler esnasında tütün için toplanan talî komisyonda yapılan konuşmalar sırasında, bu talî komisyondaki temsilciniz lman firmalarının Doğu lmanya'ya ihraç edilmek üzere Türkiye'den takriben tonluk bir miktarda tütün satın almak niyetinde olduklarım bildirmişti. lmanya Federal umhuriyeti tarafından satın alman tütünün prensip itibariyle lmanya Federal umhuriyetinin dahilî istihlâkine tahsis edileceği mukarrer bulunduğundan, bu şekilde tekrar ihraç edilecek tütün, bugünkü tarihte İmzalanan Ticaret nlaşmasına ek Protokol I de derpiş olunan tonluk miktarın dışında kalması şartiyle, böyle bir

7 3 MYIS 952 (Resmi GanteT Saiıife: 3503 ameliyeye Türk Hükümetinin mutabakatını size bildirmekle şeref kazanırım. Yukardaki husus hakkında mutabakatımı bildirmekle şeref kazanırım. Yukardaki husus hakkında mutabakatınızı bildirmenizi rica ederim.» Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, ay aşkan. Ekselans Fatin Rüştü Zorlu Milletlerarası İktisadi İşbirliği Türk Heyeti aşkanı PROTOKOL m Hons Heinrich Strack Türk Heyeti ile lmanya Federal umhuriyeti Heyeti, bugünkü tarihte imzalanan nlaşmalarla neticelenen müzakereler sonunda, aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır: Türkiye Hükümeti ve lmanya Federal umhuriyeti Hükümeti, 0 Ocak 952 ile 3 ralık 952 arasındaki devre zarfında işbu Protokola ek ve D listelerinde yazılı malların ihracına karşılıklı olarak müsaade edeceklerdir. Şurası mukarrerdir ki bugünkü tarihte imzalanan Ticaret nlaşması, işbu nlaşmanın 0 uncu maddesi hükümleri gereğince altı aylık bir devre için yenilenirse ve D listelerindeki lar mukabil kıymetlerinin % 50 si nispetinde muteber olacaklardır. 2 lmanya'federal umhuriyeti, D listesinde hurda demir için ayrılan ı aşan bir miktarda ithalâtta bulunursa, fazla olarak ihraç edilen hurda demir miktarına göre, listesinin toplu ı bire üç nispetinde artırılacaktır. nkara'da 6 Şubat 952 tarihinde, her iki dildeki metinler muteber sayılmak üzere, İkisi Türkçe ve ikisi lmanca olarak dört nüsha tanzim edilmiştir. Fransızca bir resmî tercüme eklidir. Türk Hükümeti adına Fatın Rüştü Zorlu lmanya Federal umhuriyeti Hükümeti adına H,ans Heinrich Strack Gümrük İstatistik tarife No. No. Malın cinsi , , , 74 74a 746, Demiryolu ray, yastık ve parçaları Demiryolu traversleri Demir veya' çelik saç levha, çemberlik den : mm. den 3 mm. ye kadar ( mm. hariç) daha kalınları den : Yalnız 3 mm. İlk saç levhalar (düz) den : Yalnız 3 mm. lik demir saç levhalar (oluklu) den : Yalnız,5 mm. ye kadar (,5 mm. hariç) demir veya çelik saç levhalar (oluklu hariçtir) Teneke Çelik saç levha, düz, oluklu, çember-) lik, resimli, ıstampalı f Demir veya çe'ik tel, demir bantlar) I (soğuk haddeli) f Dikişsiz çelik boru (Mannesman) D LİSTESİ ton ton ton.000 ton.300 ton ton ton Federal lmanya umhuriyetine ihraç olunacak Türk malları Krom Manganez cevheri Kurşun ve çinko cevheri ntlmuan cevheri akır Karabük pig demiri Hurda demir Malın cinsi $ $ $ $ $ Ton Ton Güımrük tarife No LİSTESİ Türkiye'ye ihraç olunacak lman malları İstatistik No. 78, 79 72, , , , , , 736 Halis çelikler Malın cinsi Her nevi demir çelik den : 22 X 22 den daha büyük dört köşe demir ve çeliklerle (20 50) X (5 9) ebadından daha kalın haddelenmiş demir ve çeik. (25 30) X 0 mm. İlkler müstesna, den : Yalnız 2 mm. den daha kalın yuvarlak demirler den: f Yalnız 2 mm. den daha kalın beyzi demirler den: Köşebentlerden yalnız 30 X 30 X 3 mm. den daha kalınları ve çeşitli köşebent- lerden yalnız 30 X 45 X 5 den daha bü- yükleri ' dan : Yalnız 80 mm. den daha büyük I, U ve T demirleri, 30 X 30 X 5 ten büyük L demirleri hariçtir. Galvanizli her nevi demir Çelik ton Türkiye ile lmanya Federal umhuriyeti arasında laktedilen ödeme nlaşması Türkiye ile lmanya Federal umhuriyeti arasındaki ödemeleri tanzim ve 9 Eylül 950 de Paris'te imzalarnmış olan vrupa Tediye irliğinin Kurulmasına dair nlaşma (aşağıda vrupa Tediyeler nlaşması tesmiye olunan) hükümlerine uymak gayesiyle, Türkiye Hükümeti ve lmanya Federal umhuriyeti Hükümeti aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır : MaVlde lmanya Federal umhuriyetinden Türkiye'ye ithal edilmiş veya edilecek olan lmanya Federal umhuriyeti mevrltü malların bedellerine ait ödemelerle, Türkiye'den lmanya Federal umhuriyetine yapılacak, işbu nlaşmanın ekinde zilkredlilmaş olup kambiyo kontrolü konusunda mer'i mevzuatça müsaade edilen diğer her türlü ödemeler «ank deutscher Laender» namına «ank deutscher Laender.. D. dolan hesabı» İsmiyle Türkiye umhuriyet Merkez ankası nezdinde açılacak olan faizsiz bir.. D. doları hesabına, yapılacak ödemelerle İcra olunacaktır. Madde 2 Türkiye'den lmanya Federal umhuriiyetlıne ithal edilmiş veya edilecek olan Türkiye mevrltli malların bedellerine alt ödemelerle, lmanya Federal umhuriyetinden Türkiye'ye yapılacak, İşbu nlaşmanın ekinde zikredilmiş olup kambiyo kontrolü konusunda mer'l mevzuatça müsaade edilen diğer her türlü ödemeler, inci maddede zikredilen hesabın zlunmetâyle icra edilecektir.

8 Sahife :3504 (Resmi Gazete) 3 MYIS 9S2 Madde 3 Türk lirası, Doyçe Mark veya diğer üçüncü bir para üzerinden yapılmış muamelelerde bu paraların.. D. dolarına tahvili, Milletlerarası Para Fonu tarafından reslmî rayiç kuru olarak kabul edilmiş rayiçler üzerinden yapılacaktır. öyle bir rayici mevcut olmayan paraların tahvili, Türkiye umhuriyet Merkez ankası tarafından ödeme günü tatbik olunan kur esası üzerinden ve «ank deutscher Laender» tarafından ödeme günü tatbik olunan ortalaıma resmî kur esası üzerinden yapılacaktır. Madde 4 lmanya Federal umhuriyeti dâhilinde bulunan merikan, ingiliz ve Fransız makamları tarafından doğrudan doğruya yapılan mubayaaların ödemeleri işbu nlaşmanın çerçevesi dâhilinde icra edilemez. Madde 5 vrupa Tediyeler nlaşmasının &b veya 6b maddelerine binaen veya vrupa Tediye irliğinim Âkıd Taraflardan biri hakkında taliki veyahut Taraflardan birinin irlikten çekilmesi veyahut da irliğin tas fiyesi gibi her hangi bir sebepten dolayı, inci maddede zakrolunan hesabın bakiyesinin tesviyesi muaccel olursa, alacaklı memleket, ancak hesap bakiyesi D. dolarını tecavüz ettiği ahvalde ve nispette serbest.. D. doları ile tediyesini isteyebilecektir. Madde 6 u nlaşmadan doğan bilcümle meseleleri halletmek gayesiyle, bugünkü tarihte imzalanan Ticaret nlaşmasının 6 ncı maddesinde derpiş edilesn Karma Komisyon, ÂkDd Taraflardan birinin talebi üzerine top- Lana çaktır. Madde T Türküye umhuriyet Merkez ankası ve «ank deutscher Daender» işbu nlaşmanın tatbiki için. lüzumlu bilûmum teknik husus&t üzerinde mutabık kalacaklardır. Madde & a) işbu nlaşmanın veya Ek'inin hükümlerinden her hangi' birisi, Âkıd Taraflardan birinin «vrupa iktisadi işbirliği Teşkilâtı» âzalığı sıfatından doğan hak ve mükellefiyetlerini ihlâl ettiği takdirde, böyle bir hüküm âzalık sıfatının devamı müddetince tatbik olunmıyacaktır. b) Hükümlerden birinin tatbiki imkânı hususunda bir görüş ayrılığı mevcut olduğu takdirde, Âkıd Taraflar, bahis konusu hükmün vrupa İktisadi işbirliği Teşkilâtı hüküm veya kararlarının meydana getirdiği reime tatbiki imkânı hususumda derhal müzakerelere girişeceklerdir. Madde 9 vrupa Tediye irliğinin Âkıd Taraflardan biri hakkında taliki veya Taraflardan birinin irlikten çekilmesi veyahut irliğin tasfiyesi halinde, bu günkü tarihte imzalanan Ticaret nlaşmasının 6 ncı maddesinde işaret olunan Karma Komisyon, talik, çekilme veya tasfiyenin muteber olduğu tarihten itibaren 45 günlük bir müddet içinde, bu suretle hâsıl olan yeni vaziyeti tetkik etmek üzere toplanacaktır, iki Âkıd Taraf bir mutabakata varamadıkları takdirde Taraflardan her biri üç ay evvel ihbarda bulunarak işbu nlaşmayı feshedebilecektir. Madde 0 Âkıd Taraflardan biri 9 uncu veya 2 nci maddeler mucibince nlaşmayı feshettiği takdirde, aşağıdaki hükümler, işbu nlaşmanın hitamından sonra, inci madde gereğince açılan hesaba tatbik olunacaktır. a) Hesap, işbu nlaşmanın hitamından evvel usulü dairesinde tasvip olunan ödemelerin hesaba geçmesini temin için, üç sene müddetle açık kalacaktır. b) Âkıd Taraflar, nlaşmanın hitamı tarihinden itibaren (a) fıkrasında bahis mevzuu üç senelik müddet içinde, hesabın bakiyesinin borçlu memleketten alacaklı memlekete mal teslimatı ve hizmet ifası suretiyle tasfiyesine gayret edeceklerdir. u muamelelerden mütevellit ödemeler, hesaba geçirilmeleri hususunda, işbu nlaşmanın hitamından evvel usulü dairesinde tasvip edilmiş bulunan ödemeler misillû muameleye tabi tutulacaktır. Üç senelik devrenin sonunda kalacak bakiye,.. 3D. doları veya iki Merkez ankasının üzerinde uyuşacakları başka bir para tediyesi suretiyle tasfiye olunacaktır. c) işbu nlaşmanın tasfiyesi esnasında, 2 ve 5 inci maddeler hesap hakkında yürürlükte kalacaktır. Madde a) 5 Ocak ı949 tarihli ödeme nlaşmasının inci maddesi gereğince «ank deutscher Laender Export-Imtport offset acoount» ismiyle Türkiye umhuriyet Merkez ankası defterlerinde açılmış bulunan hesabın bakiyesi, işbu nlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren inci maddede işaret olunan hesaba devrolunacaktır. b) Eski hesap kanaliyle tesviye edilecek bütün muameleler; yürürlüğe konulduğu tarihten itibaren, işbu nlaşmanın hükümleri gereğince ifa olunacaktır. Madde 2 a) işbu nlaşma, ayrılmaz bir cüz'ünü teşkil eden Ek'i ile birlikte, Türkiye i!e lmanya için irleşik merika Devletleri, irleşik Klrallık ve Fransız skerî Guvernörleri arasındaki, 5 Ocak 949 tarihli ödeme nlaşmasiyle Eki'nin ve 23 Haziran 950 ve 7 Mart 95 tarihli mektup teatilerinin yerine kaim olacaktır. b) işbu nlaşma Ocak 952 de, bu günkü tarihte imzalanan Ticaret nlaşmasiyle aynı zamanda yürürlüğe girecektir. 30 Haziran 953 e kadar muteber olacak ve Âkıd Taraflardan biri tarafından yazılı olarak üç ay.önce haber verilerek feshedilmedikçe senelik yeni devreler için uzatılmış sayılacaktır. nkara'da 6 Şubat 952 tarihinde, her iki dildeki metinler muteber sayılmak üzere ikisi Türkçe ikisi lmanca olarak dört nüsha tanzim edilmiştir. Fransızca bir resmî tercüme eklidir. Türk Hükümeti adına lmanya Federal umhuriyeti Hükümeti adına Fatin Rüştü Zorlu Dr. Hans Heinrich Strack ÖDEME NLŞMSI EKİ u nlaşmanın ve 2 nci maddelerinde derpiş olunan ödemeler aşağıdadır : Türkiye ile lmanya arasında, transit ticareti de dâhili, ticari mübadelelere mütaallik ticarette mûtat müteferri masraflar; ezcümle, bilûmum nakliye masrafları, navlun ve gemi kira bedelleri, deniz nakliyatına ait umumi masraflar ve malların gümrük, sigorta (prim ve tazminatlar) masrafları dâhil, gemilerin bakım, idare, tamir masrafları, ticari mübadelelerden mütevellit zararlarm tazmini; 2 Transit ticaretinden mütevellit hasılat ve masraflar; 3 Komisyonlar, simsariyeler, temsil masrafları, ilân masrafları, neşriyat; 4 Emaneten imalât hizmetleri, tebdil, monta, tamirat (gemi tamiratı dâhil) masrafları ve tekâmül işçiliği ücretleri; 5 Yevmiyeler, aylıklar, ücretler ve tekaüldiyeler; 6 Konsolosluk hasılatı; 7 ÎMira beratları, alâmeti farika, numune ve modeller, İnşaat plânları, telif hakkı ve diğer fikrî mülkiyet haklanma mlütaallik masraflar ve gelirler; 8 nime hizmetleri, vergiler, cezalar, mahkeme masrafları ve mümasil masraflar; ödemeleri; 9 Teminat mektuplarına mıütaallik ödemeler; 0 Posta, Telgraf, Telefon ve Demiryolları idarelerinin devrelik Seyahat ve tahsil masrafları; 2 Hastane masrafları; 3 Reasüranslar (bakiyeler, primler ve tazminat ödemeleri); 4 Fuar ve sergi masrafları; 5 iki tarafın yetkili makamlarınca tasvip olunan diğer her türlü muameleler.

9 3 MYIS 992 (R«mt G rtıa)* Saäufe: 3505 ay aşkan, ugünkü tarihte imzalanan Ödeme nlaşmasının 3 üncü madidesiofc atfen size aşağıdaki hususları bildirmekle şeref kazanınım : lmanya Federal umhuriyeti, MMlıetleraırası Para Fonuna henüz âza olmadığından DM. = 23, D. senti nispeti halen Doyçe Mark rayici olarak yürürlüktedir. Şurası mukarrerdir ki, bugünkü tarihte imzalanan ödeme nlaşmasının inci maddesinde derpiş edilen ahdî hesaptan mütevellit dolarların tahvilinde tatbik olunacak rayiç «ank deutscher Laender» tarafından.. D. serbest doları tahvilinde tattoik edilen rayiçten farklı olmayacaktır. lmanya Federal umhuriyetinde halen yürürlükte olan kambiyo 'SÜsteıminde esaslı değişiklik vukua geldiği takdirde, işbu mektupta derpiş edilen hususlar icabında, «ank deutscher Laender» ile Türkiye umhuriyeti Merkez ankası arasında müştereken, gözden geçirilecek ve tadil edilecektir. Yukardaki hususlar üzerimde Türkiye Hükümetinin teyid eylemenizi rica ederim, ay aşkan. Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, ay aşkan. Ekselans Fatin Rüştü Zorlu Milletlerarası iktisadi işbirliği Türk Heyeti aşkanı nkara Hans Heinrich mutabakatını Strach ugünkü tarihte imzalanan Ticaret ve ödeme nlaşmalarına atfen, bugünkü tarihte imzalanan Ödeme nlaşmasının 9 uncu maddesinde ve 2 maddesinin (b) fıkrasında derpiş edilen fesih imkânlarını, bugünkü tarihte imzalanan Ticaret nlaşmasının evvelce feshi ihbar edilmiş olmadıkça veya aynı zamanda feshi ihbar edilmedikçe, kullanmıyacağını lmanya Federal umhuriyeti Hükümetinin taahhüt ettiğini bildirmekle şeref kazanırım. Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, ay aşkan. Ekselans Fatin Rüştü Zorlu Milletlerarası iktisadi işbirliği Türk Heyeti aşkanı nkara ay aşkan, Hans Heinrich Strack bil Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı dirmekle şeref kazanırım: «ugünkü tarihte imzalanan Ticaret ve ödeme nlaşmalarına atfen, bugünkü tarihte imzalanan ödeme nlaşmasının 9 uncu maddesinde ve 2 nci maddesinin (b) fıkrasında derpiş edilen fesih imkânlarının, bugünkü tarihte imzalanan Ticaret nlaşmasının evvelce feshi ihbar edilmiş olmadıkça veya aynı zamanda feshi ihbar edilmedikçe kullanmıyacağını lmanya Federal umhuriyeti Hükümetinin taahhüt ettiğini bildirmekle şeref kazanırım.» Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, ay aşkan. ay Dr. Hans Heinrich Strack lman Heyeti aşkanı nkara Fatin Rüştü Zorlu ay aşkan, bil Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı dirmekle şeref kazanırım: «ugünkü tarihte imzalanan ödeme nlaşmasının 3 üncü maddesine atfen, size aşağıdaki hususları bildirmekle şeref kazanırım : lmanya Federal umhuriyeti, Milletlerarası Para Fonuna henüz âza olmadığından, DM. = 23, D. senti nispeti halen Doyçe Mark rayici olarak yürürlüktedir. Şurası mukarrerdir ki, bugünkü tarihte imzalanan ödeme nlaşmasının inci maddesinde derpiş edilen ahdî hesaptan mütevellit dolarların tahvilinde tatbik olunacak rayiç, «ank deutscher Laender» tarafından.. D. serbest doları tahvilinde tatbik edien rayiçten farklı olmıyacaktır. lmanya Federal umhuriyetinde halen yürürlükte olan kambiyo sisteminde esaslı değişiklik vukua geldiği takdirde, işbu mektupta derpiş edilen hususlar icabında, «ank deutscher Laender» ile Türkiye umhuriyeti 'Merkez ankası arasında müştereken, gözden geçirilecek ve tadil edilecektir. Yukardaki hususlar üzerinde Türkiye Hükümetinin teyit eylemenizi rica ederim, «ay aşkan.» mutabakatını Yukardaki hususlar üzerinde Hükümetimin mutabakatını bildirmekle şeref kazanırım. Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, ay aşkan. ay Dr. Hans Heinrich Strack ay lman Heyeti aşkanı aşkan, nkara Fotin üstü Zorlu ay aşkan, ugünkü tarihte imzalanan Ticaret ve Ödeme nlaşmalarına atfen, bugünkü tarihte imzalanan Ödeme nlaşmasının 9 uncu maddesinde ve 2 maddesinin (b) fıkrasında derpiş edilen fesih imkânlarını, bugünkü tarihte imzalanan Ticaret nlaşmasının evvelce feshi ihbar edilmiş olmadıkça veya aynı zamanda feshi ihbar edilmedikçe, kullanmıyacağını Türkiye Hükümetinin taahhüt ettiğini bildirmekle şeref kazanırım. Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim-, ay aşkan. ay Dr. Hans Heinrich Strack lman Heyeti aşkam nkara ay aşkan, Fatin üstü Zorlu Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım: «ugünkü tarihte imzalanan Ticaret ve ödeme nlaşmalarına atfen, bugünkü tarihte imzalanan ödeme nlaşmasının 9 uncu maddesinde ve 2 nci maddesinin (b) fıkrasında derpiş edilen fesih imkânlarının, bugünkü tarihte imzalanan Ticaret nlaşmasının evvelce feshi ihbar edilmiş olmadıkça veya aynı zamanda feshi ihbar edilmedikçe, kullanmıyacağını Türkiye Hükümetinin taahhüt ettiğini bildirmekle şeref kazanırım. Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, ay aşkan. Ekselans Fatin Rüştü Zorlu Milletlerarası iktisadi işbirliği Türk Heyeti aşkanı nkara Hans Heinrich Strack

10 Sahîfe: 3506 (Remit Gazete) 3 MYIS 952 ay aşkan, Türkiye ile lmanya Federal umhuriyeti arasındaki bugünkü tarihli Ticaret nlaşmasının ve ödeme nlaşmasının İmzası sırasında, iki nlaşmanın hükümlerinin erlin'in atı sektörlerinde de (West - erlin) cari olması hususunda iki kıd Taraf mutabıktırlar. Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, ay aşkan. ay Dr. Hans Heinrich Strack lman Heyeti aşkanı nkara ay aşkan, Fatin üstü Zorlu lmanya Federal umhuriyeti il Türkiye arasidakc 'bugünkü tarihli Ticaret nlaşmasının ve ödeme nlaşmasının imzası sırasında, iki nlaşmanın hükümlerinin erlin'in atı sektörlerinde de (West-erlin) cari olması hususunda iki Âkıd Taraf mutabıktırlar. Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, ay aşkan. Ekselans Fatin üstü Zorlu Milletlerarası iktisadi işbirliği Türk Heyeti aşkanı nkara ay aşkan, Hans Heinrich Strack Türkiye İle lmanya arasında yeni bir Sulh ndlasmasının akdine kadar, aşağıdaki nlaşmaların, Mart 952 tarihinden itibaren cari olmak üzere, muvakkaten tekrar yürürlüğe konulması hususunda Türkiye Hükümetinin mutabık olduğunu!ze bildirmekle şeref kazanırım: Türkiye umhuriyeti ile lmanya Devleti arasındaki 28 Mayıs 929 tarihli Konsolosluk Mukavelenamesi, 2 Türkiye umhuriyeti İle lmanya Devleti arasındaki 2 Ocak 927 tarihli ikamet Mukavelenamesi, 3 Türkiye umhuriyeti İle lmanya Devleti arasındaki 3 Eylül 930 tarihli ladei Mücrimin Muahedenamesi, 4 Türkiye umhuriyeti ile lmanya Devleti arasındaki 28 Mayıs 929 tarihli Hukuki ve Ticari Mevaddı dliyeye Mütaallik Münasebatı Mütekabiliyeye dair Mukavelename ile, 5 Türkiye umhuriyeti ile lmanya Devleti arasındaki 27 Mayıs 930 tarihli Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesinin yalnız 6 ncı, 8 İnci, 9 umcu, (b fıkrası müstesna) 0 uncu, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 9 uncu ve 20 nci maddeleri. Yeniden yürürlüğe konulan işbu anlaşmalar, bir taraftan lmanya Federal umhuriyeti ve atı erlin ile diğer taraftan Türkiye arasındaki münasebetlere şâmildir. Yukardaki husus hakkında lmanya Federal umhuriyetinin mutabakatını teyid etmenizi rica ederim, ay aşkan. Mef adı aşağıda yazılı mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kasnının : Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, ay aşkan. ay IDr. Hans Heinrich Strack lman Heyeti aşkanı nkara ay aşkan, Fatin Rüştü Zorlu «Türkiye İle lmanya arasında yeni bir Sulh ndlaşmasının akdine kadar, aşağıdaki nlaşmaların, Mart 952 tarihinden itibaren cari olmak üzere, muvakkaten tekrar yürürlüğe konulması hususunda Türkiye Hükümetinin mutabık olduğunu size bildirmekle şeref kazanırım: Türkiye umhuriyeti İle lmanya Devleti arasındaki 28 Mayıs 929 tarihli Konsolosluk Mukavelenamesi, 2 Türkiye umhuriyeti ile lmanya Devleti arasındaki 2 Ocak 927 tarihli ikamet Mukavelenamesi, 3 Türkiye umhuriyeti ile lmanya Devleti arasındaki S Eylül 930 tarihli ladei Mücrimin Muahedenamesi, 4 Türkiye umhuriyeti ile lmanya Devleti arasındaki 28 Mayıs 929 tarihli Hukuki ve Ticari Mevaddı dliyeye mütaallik Münasebatı Mütekabiliyeye dair Mukavelename ile, 5 Türkiye umhuriyeti ile lmanya Devleti arasındaki 27 Mayıs 930 tarihli Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesinin yalnız 6 ncı, 8 inci, 9 uncu, (b fıkrası müstesna) 0 uncu, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 9 uncu ve 20 nci maddeleri. Yeniden yürürlüğe konulan işbu nlaşmalar, bir. taraftan lmanya Federal umhuriyeti ve atı erlin ile diğer taraftan Türkiye arasındaki münasebetlere şâmildir. mu Yukardaki husus hakkında lmanya Federal umhuriyetinin tabakatını teyid etmenizi rica ederim, ay aşkan.> Yukarda anılan nlaşmaların tekrar yürürlüğe konulması hususunda lmanya Federal umhuriyetinin mutabakatını size teyid ederim. Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, ay aşkan, Ekselans Fatin üstü Zorlu Milletlerarası iktisadi işbirliği Türk Heyeti aşkam nkara PROTOKOL IV Hana Heinrich Strack Türk Heyeti ile lmanya Federal umhuriyeti Heyeti, bugünkü tarihte imzalanan nlaşmalarla neticelenen müzakereler sonunda, aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır: Türkiye Hükümeti ile lmanya Federal umhuriyeti Hükümeti Torquay'de tesbit edilen ve yürürlüğe konulması lmanya'da tütünlere tatbik edilen dahil! resimlerin lmanya Federal umhuriyeti Hükümeti tarafından esaslı bir şekilde indirilmesine bağlanan iki taraflı listelerin, muvakkaten ve GTT'ın çerçevesi haricinde, yürürlüğe konulması hususunda mutabıktırlar. Her iki Hükümet Türk listesinin 558 H bölümüne mütaallik gümrük resminin 65 T. L. dan 80 T. L. na çıkarmak hususunda mutabıktır. Üç ay evvel ihbar etmek şartiyle, her iki Hükümet karşılıklı listelerin tatblkma her an son verebileceklerdir. ışurası mukarrerdir ki, bahis konusu imtiyazların Gümrük Tarifelerine ve ticarete mütaallik Genel nlaşmaya ek listelere İthali, Torquay 'Konferansına iştirak eden Türkiye ve lmanya Federal umhuriyeti Heyetleri tarafından GTT'ın icra Sekreterine yazılan müşterek mektupta derpiş edildiği veçhile, lmanya'da tütünlere tatbik olunan dahilî resimlerde lmanya Federal umhuriyeti Hükümeti tarafından tatminkâr bir indirme yapıldıktan sonra, her iki Hükümet arasında varılacak nlaşmaya bağlı kalmaktadır. nkara'da 6 Şubat 962 tarihinde, her iki dildeki metinler mute-- ber sayılmak üzere, ikisi Türkçe ve ikisi lmanca olarak dört nüsha tanzim edilmiştir. Fransızca bir resmi tercüme eklidir. Türk Hükümeti adına Fatin üstü Zorlu lmanya Federal umhuriyeti Hükümeti adına Dr. Hans Heinrich Strack

11 3 MYIS 952 (Remi GoteT Sdhâfet 3507 lmanya Federal umhuriyetinin Türkiye'ye tanıdığı Gümrük Tarife Tavizleri Listesi lman Gümrük Tarife No. Eşya cinsi Verilen resim ad valorem % y Koyun bağırsağı (yaş, dondurulmuş, tuzlu veya kurutulmuş) Muaf y akla ve acı bakla 5 y İncirler : 05 Kuru Üzümler : Kuru : Diğerleri Muaf Tarifenin başka yerlerinde zikredilmeyen meyveler ı (kabuklu, kabuksuz, yaş veya kuru) Fındık y F Fiğ Nebati yağlar (mayi veya sulp) Ham y i Zeytinyağı Debagatte kullanılan nebati hulâsa 36 lar y D Palamut hulâsası a m 5 02 Tarifenin başka yerlerinde zikredilmeyen hayvani kıllar (yıkanmış, kaşarlanmış, boyanmış veya frize edilmiş y. olsun olmasın) nkara keçisi kılı Muaf Kaba kıllar ve Frize edilmemiş 6 Muaf döküntüleri 2 Frize edilmiş Muaf 58 0 Düğümlü ve sarmalı halflar 73 y Yünden (el ile dokunmuş) 30 l(*) Tarife No Torouay Umumi lman Taviz Listesi gereğince tatbik edilecek fülî resim % 5 tir. Türkiye'nin lmanya Federal umhuriyetine tanıdığı Gümrük Tarife Tavizleri Listesi Eşyanın cinsi İHTR: Nesli veya şeceresi resmen tevsik edilen damızlığa mahsus sâf kan at, sığır, koyun veya keçi', cinsleri hayvanlarla domuzlar resmî Türk makamlarınca teslbit edilen nizam ve şartlar dairesinde muıafen ithal olunur. İşlenmiş deriler Tabaklanmış fakat boyanimamış Vidala, vaketa ve telâtin denilen deriler Sair deriler İHTR: Parlatılmış fakat ruganlı ve lake olmayan dana ve inek derileri No. 75/.2 mucibince tarifelenıir. Lüıstro derilerinden, boyanmış biraızı parlak olup fakat ruganlı ve lake ve selüloit ve emsali maddelerle cilâlı ve lâk eli olmayan deriler anlaşılır. Koyun, kuzu, keçi, oğlak, fok, timsah, yılan derileriyle sair Micıiilmle derilerden ruganlı veya lâkedd, kabartmalı, g'&se, kumlu, resimli, yaldızlı^ kadife taklidi (podösüet) maroken, tüylü vesalr surette müzeyyen olanlar (eldiven için kesilmiş olanlar da dâhildir) İHTR: Kâğıt ve mukavvadan başka maddelerden deri taklitleri de fıkrasına dâhildir. Deri ve kösele mamuilâtı: Para cüzdanları, kadın çantası, sigara ve tütün çantaları, saat, dürbün, fotoğraf vesalr emsali alât gılâiları, tuvalet takımları mahfazaları, evrak ve dosya çantaları, deri köstek: Sadıe veya meviaıddı âdiye ile müretıtep olanlar. Para cüzdanları, ufak para çantası, kadın çantası, tuvalet takımları mahfazaları, sigara ve tütün çantaları, saat kösteği Evrak ve dosya çantaları Saat, dürbün, fotoğraf vesalr emsali alât gıtâflan Resim (T. L.) 420,- 220,- 2000,- 2463, , Tarife No y »6 362 y y y F Eşyanın cinsi ÎHTR: lât ve cihazlarla birlikte gelen ve bunlarla satılması ve faturalanması mûtat olan deri) ve kösele glâflar, âdi mevad veya suni İpekle mürettep olsun olmasın 00 kiloda 500 lira resme tabidir. yrı getirildikleri takdirde kendi ta T rifelerine tabidirler. Deri ve köseleden mamul kasık bağları Safi veya mahlut yünden kadife, pelüş, astragan, lutr vesalr kürkler taklidi olan mensucat ve bunların kordelâlan (ımevaddı saire ile mürettep olsun olmasın) Safi veya % 50 den fazlası yün olanlar Yüzde elliye kadar İpeğin gayri lifi mevad ile mahlut olanlar Tül, gaz ve elektrik, İpek veya suni ipekten veya diğer mevaddı lifiye İle karışık (madenî teller vesair ile maiılût olanlar da dâhilidir.) Düz tül ve gaz (benekli ve resimli olanlar da dâhildir) Perdelik tül (bobino) Kadife, pelüş ve kadifeli ve havlu kumaşlar ve kordelâlar '(madenî tellerle mahlut ve mevaddı saire ile mürettep olanlar da dâhildir.) Tamamen sun'i ipekten Sair mevaddı lifiye ile mahlut sun'i ipekten (% 70 den ziyade sun'i ipeği havi olanlar fıkrasına dâhildir.) Nişasta ve kola: Nişasta (torbalarda) 00 G. Mayi halimde kola (iç kaplarının sıkleti dâfhlidir.) Çiriş, dekistrin, leykom (doğulmuş, döğülmemiş.) 00 G. ira: Fıçı içinde Sair kaplarda (kapların sıkleti dâhildir.) Tohumlar : Şeker pancarı tohumu 00 G. 00 G. Selüloit ve kazein, elatin, nişasta, fenol, üre, asit, filatik, polyamüde (nylon), vinyl, chloridaaceta- Itak copolymer, vlnylidine chlorlde copolymer, acrylomitril copoılyme-r, polivimyl aonhnl, polistre ne, poliıethylene, tetrafluor oothylene polymer ve benzeri esaslardan terkip yolu ile sentetik olarak yapılan bilcümle plâstik maddeler. Tarifelerin başka yerlerinde zikredilmeyen plâstik maddelerin sair bilcümle mamulâtı (sair maddelerle mürettep veya gayri mürettep.) Sair maddelerle mürettep veya gayri mürettep. Elektrik tesisat malzemesi Resim edevatı ve hesap yapan cetveller Mutfak takımları, çay ve kahve takımları, dolma kurşun kalem ve dolma mürekkepli kalem Sairleri Fırça ve süpürge: Her nevi resim fırçaları (saplı ve sapsız) Resim kâğıdı İHTR: Mahsusen reçine ile mıasnu olan kâğıtlar reçinell kâğıt addolunur. Hassas kâğıt (her kalınlıkta) (İç kaplarının sıkleti dâhildir.) Hassas fotoğraf kâğıdı (hassas kart postallar da dâhildir.) Hendese vesalrede müstamel hassas kâğıtlar ve şeffaf saman kâğıtları Duvar kâğıdı ve mukavvaları ve şeridi vesalr kaplamalık kâğıtlar: Yaldızlı, kabartmalı, yün tozu vesaireden havlı ve deri taklitleri. Sairleri ilâlı alâ mukavvalar (beyaz veya bir renkli.) Metre murabbamm sıkleti üç yüz gram ve ondan yukarı 00 S. Resimler (ipekten gayri) kâğıt, mukavva, muşamba veya bez üzerine (ciltli ve çerçeveli olanlar da dâhildir.) Fotoğraf, fotoğravür, fotokoloğrafi, fototipl, litoğrafl, fotolitografi, kromolitoğrafi, çinkogravür, grafotlpi, tifdürük vesair sanatlarla yapılmış resimler (çıkartma, oyma resimler de dâhildir.) Kâğıt veya mukavvadan mamul eşya (mevaddı saire ile mürettep veya gayri mürettep) ezcümle: Elbise, yakalık, kolluk, cüzdan, çanta, dantelâ, mensucat, sicim, konfeti, serpantin, maske, abaur, Resim (T. L.) 500,- 78,63 52,0 8623,57 739, ,75 806,84 35, 37, 2 6,60 77, 0,26 50, 500, 700, 000, 28,6 28,87 20,3 57,75 5,33 20, 30,54 538,97

12 SafaHes 3508 (Hami G ene) 3 MYIS 952 Tarife No y 47 y 48 y y y Eşyama cinsi yaprak, çiçek, yelpaze, mendil, bayrak, fener, makara şeklinde zamklı kâğıt ve emsali. Selüloz vatkasından adet bezi Sairleri Pamuk vatka Tüller ve muslinler Düz tül ve muslin, benekli ve madenî teller ile mahlut veya ımürettep olanlar da dâhildir. Kasarsız Kaşarlı, boyalı veya ıstampalı Tül-bobino (perdelik tül vesair suretle fasone tüller) Kasarsız Kaşarlı veya boyalı Pamuk fisto (kenar ve ara) Pamuk fitiller : Lâmba, mum, çakmak ve ocak fitilleri (mevaddı saire ile mürettep ve gayri mürettep) eyaz alevli yanan fitiller (gömlek) (mevaddı saireden mamul olanlar veyahut mevaddı saire ile mürettep veya gayri mürettep olanlar) (yapılmış, yapılmamış dâhildir.) Pamuktan kuşak (şal taklidi olanlar da dâhildir.) ohça, omuz ve baş,-masa ve yatak örtüleri, perdeler, çocuk kundağı, bayrak ve emsali hazır şeyler, ipek vesaire ile işlemeli veya sair maddelerle mürettep olsun olmasın Her nevi keten mensucat (örme kumaşlar dâhildir.) (madenî teller ve pullar ve sair ile mürettep olanlar da dâhildir.) Kadife, pelüş: Sair nebati lifler ile karışık isiklet, otomobil, araba vesair vesaiti nakliye tekerleklerine mahsus iç ve dış lâstikleri ve şeritler (mevaddı saire ile mürettep ve gayri mürettep): Iç ve dış lâstikleri' isiklet için Elastiki mensucat ile lâstiğe batırılmış veya bir, tarafına veyahut arasına lâstik sürülmüş veyahut lâstiğe yapıştırılmış mensucat. Safi veya mahlut ipek ve suni ipek mensucat Safi veya ipekten gayri elyaf ile mahlut yün mensucat Sair mensucat Tarifenin başka yerlerinde zikredilmiyen sair kauçuk mamulâtı (mevaddı saire ile mürettep veya gayri mürettep) Kauçuk contalar (kesilmiş olarak) Sairleri Yere sermeğe mahsus lmoleom, kaptolikan muşambaları (parça veya. top halinde) Mantarlı ve mutaaddit renkli 00 G. Mantarlı yek-renk 00 G. Mantarsız bir veya ziyade renkli 00 G. puvar, raf, sofra ve mobilya örtmeğe ve kaplamağa mahsus muşambalar (parça veya top halinde) Siliko-alumino ve silisli ateş toprağı 00 G. Manyezit ve kıomit ateş tuğlası 00 S. Çiniden veya porselenden sofra, tuvalet takımları iki ve daha ziyade renkli, markalı, yaldızlı ve resimli mevaddı saire ile gayri mürettep 00 G. İHTR: Türkiye Hükümetinin bu resmi % 20 yi tecavüz etmemek kaydı ile advalorem bir resme tahvil hakkı mahfuzdur. Çiniden, porselenden, alâtı elektrikiye ve aksamı, ezcümle: izolatör (mücerrit), duy, sigorta, kupsirküi, enterrüptör, nipl, rozas vesaire Mevaddı saire ile mürettep 00 K. S Mevaddı saire ile gayri mürettep Porselenden, mineden ve emsalinden suni dişler: Çıplak kiloda S. Damacana: dileri: 2 Mevaddı saire file ımürettep (sepet örgüsü olanlar dâhildir.) 00 G. lâtı basarlye ve fenniye camlan (Fotoğraf ve sinematograf cihazlarına mahsus adeseler dâhildir.) amdan boncuk : Çıplak veya di maden veya maddelerle mürettep. Resim (T. L.) ,99 6,60 43,8 65,97 443,50 646,77 85,74 02,66 230,99 45,78 433,0 80, 283,27 492,78 277,9 23,0 230,99 38,8 24,70 35,93 97,02, ,50 70, 30 7,70 43,80 900,- 450, Tarife No. 528 y y y 563 y yc yo H D Eşyanın) cinsi Demir zincirleri: Gemi vesaire için kaba zincirler (Galvanizli, boyalı, ziftli olsun olmasın) 00. G Köpek, bisiklet, otomobil zincirleri ve emsali Sadeleri 2 akır, kalay, çinko, nikel, kurşun, alüminyum- galvanizli veya oksitli veyahut boyalı Fonttan borular : Dökme font 2 Yalnız et kalınlığı 6 milimetre ve daha aşağı olan dökme borular. 00 G. Fonttan, demirden kaba mamulât ezcümle çanak, pota, direk, delinmiş, delinmemiş levhalar, demir yolu makasları ve işaretleri, inşaatta müstamel çatılmış veya çatılmamış aksam, betonlarda müstamel kesilmiş, zımbalanmış saç levhaları, tekemmül etmiş alâtı mihanikiye aksamından maada gemi, demiryolu, ebniye vesaire için zikredilmeyen sair kaba mamulât ilâsız ve boyasız y Demiryolu makasları ve işaretleri, inşaatta müstamel çatılmış veya çatılmamış demir aksam 00 G. Her nevi demirden el alâtı (Saplı veya sapsız): Taşçı makkap ve kaşıkları 08 K. İS. Ziraatte müstamel makas, bağ bıçağı ve orak 00 K. S Tırpan Makas, makineli saç makası, ustura, makineli ustura, fındık kıran, tirbuşon ve emsali: H Sair mevad ile mürettep veya gayri mürettep Tarifenin başka yerlerinde zikredilmeyen demirden hırdavatçılık eşyası ezcümle: Mutfak takımı, sofra takımı, kahve ve çay takımları, lâmba ve aksamı, ütü, kahve değirmenleri, et makinesi, musluk, kova, banyo, apdeshane levazımatı, dirhemler, ateş kürek ve maşaları, hayvan canlan, üzengi, şişe kapsülleri ve emsali mamulât (mevaddı saire ile mürettep veya gayri mürettep): I D I 2 3 oyalı, cilâlı, sırlı veyahut sair maden ile galvanizli 00 K. IS. Elektrik tertibatını havi olanlar elektrik ütüsü 00. K.S. Sairleri ÎHTR : eyaz alevli petrol lâmbalan bu numaraya göre resme tabidir. akır tel (Yuvarlak) (Mütaaddlt tellerin bükülmüşü dâhildir.) ilâlı nikel, alüminyum vesair âdi mevadın galvanizli veya oksitli akırdan ceryanı elektrikide müstamel tel ve kablolar: (Diğer madenî tellerle mahlut olanlar da dâhildir.) Lâstik, kütaperka, kâğıt, aspestos, plâstik vesair maddelerle bir veya birden ziyade tecrit edilmiştir. 00 K. IS. akırdan sırmacılık eşyası (üzerine sarılı ibulıunduklan makara vesairenin ve içinde bulundukları kutuların sikleti dâhildir.) Tel ve pul (alâtı musikiye telleri hariçtir.) Âdi veya cilâlı. Nikel, pirinç vesaire İle yaldızlı ltın veya gümüş yaldızlı. akırdan heykeller, kazan, imbik, soba ve ütüler (Elektrikli ve mevaddı aaire tte mürettep olanlar da dâhildir.) akır semaver, kahve değirmeni, lâmbalar ve edevatı beytiye Elektrik tertibatını havi olanlar akırdan çilingir ve hırdavatçı eşyası ezcümle: Mobilye, kapı. ve pencere edevatı, gem, mahmuz, zil ve çıngırak, musluk, yorgancı çivileri, el aletleri, mobilye ve karyola vesair emsali saire ile mürettep ve gayri mürettep.) Âdi veya boyalı ilâlı veya nikel yaldızlı veya oksitli lüminyum ve halitası: Teller Levha ve yapraklar (düz) (Mevaddı Ondüle edilmiş, kemerlendirilmiş, yivli veya oluklu, ç'zgıli, kendinden desenli, vesair surette şekillendirilmiş levha ve yapraklar Granüle ince pul ve tozlar Realm (T. L.) 2,83 20,53 20,53 9,62 7,97 8,32 8,48 7,20 7,80 46,20 77, 23,9 64,80 200, 300, 450, 28,6 269,49 28,28 323,38 50, 30, 80,- S0,- 50,-

13 3 MYIS 952 (Reamî Gazete) Safaife: 3509 Tarife No. Eşyanın- cinsi Resim (T. L.) Tarife No. Eşyanın cinsi Resim (T. L.) F orular ve tüpler 00 Q Mutfak takımı ve ev işlerine mahsus kap ve edevat 200, I 3 inşaatta müstamel çatılmış veya çatılmamış aksam yerlerine göre kesilmiş veya delinmiş levhalar ve tarifenin başka yerlerinde zikredilmeyen alüminyumdan sair kaba mamulât (sair maddelerle mürettep veya gayri mürettep) 50, 576 Tutya ve halitasından mamulât (mevaddı saire ile mürettep veya gayri mürettep) Sair âdi maadin galvanizli veya vernikli veyahut boyalı 00 K. ıs. 05,0 598 İHTR : ekçi ve gece bekçilerine mahsus saatler bu numaraya göre tarifelenir. 60 H rmonik (el ile çalman) adedinden 5, 63 Teleskop ve mikroskop 346,48 65 Fotoğraf cihazı ve cihaza 'müteallik aksam kiloda K. S. 3,86 y 69 Telsiz telgraf ve telefon ahiıze makineleri (tamam veya natamam) lâmbalar ve hoparlörler 320, aşka yerde zikredilmeyen' fenne, mesaha! araziye, riyaziyeye, hikmeti tahliyeye, hey'ete ve ahvali ceviyeye mütaallik alât Tahtadan hesap vapan cetveller 500, Diğerleri 65, lâtı verniye Hassas teraziler (eczane ve tahlil hanelerde vesairede müstamel) (mahfaza ve dirhemler dâhildir) 577,47 H Demiryolu mevkilerinde ve fabrikalarda müstamel sabit büyük basküller 00 G. 2, kümülâtör ve yedek plâkları (akümülâtör plâklarından maada aksamı mamul oldukları mevada mahsus rüsuma tabidir.) 60, 670 Zatülhareke tramvay (muharrik, müteharrik, tamir 683 ve sair araibalar dâhildir.) 00 S. 77, Motorlu gemiler D Yat ve muş... beher hacmi istiabı tonundan 200, 685 Yelkenli yat ve kotra beher hacmi istiabı tonundan 250, 703 Matbaa ve yazı mürekkepleri ve resim boyaları : Matbaa mürekkebi.(her nevi) 8, D Istampa boyası, yazı makinesi şeridi, çini mürekkebi, kopya mürekkebi ve emsali mürekkepler 03,94 İHTR : Kapsüller içinde ithal edilen yazı makinesi şeritleri 703/D numara mucibince resme tabidir. V Kurşun kalemi ı(her -renk) kömür kalemleri ((füzen) resim tebeşiri (çıplak veya ağaçlı vesaireli) (Kurşun ve kömür kalemleri 350, Diğerleri 449,4 y 792 spirin (her şekilde) 40, Müstahzaratı tıbbiye ve seromlar ve aşılar : - irinci sınıf l#,' İkinci sınıf % 8, Üçüncü sınıf % 3,75 y 859 ğız armonikleri : y ğaçtan 0,06 di maadinden 00 K. IS. 280 O Kauçuktan, selüloittefl', deriden vesair gayri mezkûr âdi mevaddan 280, UMUMÎ İHTR : Türkiye Hükümetinin, resimlerinin ensidansı 5 ten aşağı olan tarife numaralarının spesifik resimlerini, % 5 i tecfavüz etmemek kaydiyle advalorem resimleri tahvil etmek veya bü resimleri 5 ad- ' valorem resme tekabül edecek (bir seviyeye çıkartmak hakkı mahfuzdur. 3 Karar Sayısı: 4820 Toprak Mahsulleri Ofisine ait silolarla makineli ambarlarda çalışan işçilerin Millî Korunma Kanununun 9 uncu maddesi gereğince gündüz ve gece postalarında üçer saate kadar fazla çalıştırılmalarına izin verilmesi hakkındaki ilişik K/862 sayılı kararın yürürlüğe konulması; akanlar Kurulunca 8/4/952 tarihinde kararlaştırılmıştır. 8/4/952 UMHURŞKNI -. DYR aşbakan Devlet akanı Devlet akanı dalet akanı 4. MENDERES ^g^^ğut R-.NSUHtOĞLU M. Savunma akanı İçişleri akanı V. Dışişleri akanı Maliye akamı^ H. KÖY MEN.MENDERES F. KÖPRÜLÜ H. POLTKN M. Eğitim akanı ayındırlık akanı. Eko. ve Ticaret akanı Sa. ve So. Y. akanı T. İLERİ K.ZEYTtNOĞLU MUHLÎS ETE Dr. H. ÜSTÜNDĞ G. ve T. akanı Tarım akanı Ulaştırma akanı Çalışma akanı işletmeler akanı V. S.YIRLI N.ÖKMEN" S. KURTEK N.ÖZSN N-ÖZSN K. Sayısı: 862 Madde Toprak Mahsulleri Ofisine alt silolarla maıkhıeld ambarlarda çalışan işçilerin gündüz ve gece postalarında Iş Kanununun 37 nci maddesinin 2 numaralı paragrafında yazılı 90 günle mukayyet olmaksızın bütün iş mevsimine şâmil olmak üzere Millî Korunma Kanununun değişik 9 uncu maddesi gereğince üçer saate kadar fazla çalıştırılmalarına izin verilmiştir. Madde 2 u suretle çalıştırılan işçilere, her bir fazla çalışma saati için İş Kanununun 37 nci maddesine dayanılarak munzam ücretler ödenir. Madde 3 irinci maddede yazılı işyerlerinde çalışan bütün işçiler hakkında Millî Korunma Kanununun değişik 9 uncu maddesinin III üncü fıkrasına müsteniden ve mezkûr maddenin İV üncü fıkrasındaki kayıt dâhilinde olmak üzere hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatiller hakkındaki kanun hükümleri tatbik olunmaz. ımadde 4 u karar neşri tarihinden itibaren muteberdir. KRRLR içişleri akanlığından : _ nkara Polis Enstitüsü Müdürü Fikri Oktar'm Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunda ve Samsun Emniyet Müdürü elâlettin Uınıseli'nin nkara Emniyet Müdürlüğünde 5439 sayılı kamunun ikinci maddesi gereğince kadrolariyle istihdamları tensip edilmiştir. 2 - u kararı yürütmeğe içişleri akanı memurdur. 4/4/952 UMHURŞKNI. Y S aşbakan İçişleri akanı V.. MENDERES. MENDERES Sağlık ve Sosyal Yardım akanlığından: Sağlık ve Sosyal Yardım akanlığı Müsteşarlığına, Müsteşar f (Muavini Dr. Nail Karabuda'nm 25 lira maaşla terfian tâyini tensip I edilmiştir. [ 2 u karar hükmünü yerine getirmeğe Sağlık ve Sosyal Yardım akanı memurdur. 2/4/952 UMHURŞKNI. Y R aşbakan Sağlık ve Sosyal Yardım akanı i. MENDERES Dr. H. ÜSTÜNDĞ

221 Türkiye ile Danimarka arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun

221 Türkiye ile Danimarka arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun 221 Türkiye ile Danimarka arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm: 3.1.1950 - Sayı: 7396) No. ~» Kabul tarihi 5484 26. XII. 1949 BlRÎNCl

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

101 Türk - Alman Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onanmasına dair Kanun

101 Türk - Alman Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onanmasına dair Kanun 101 Türk - Alman Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onanmasına dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 2. II.1953 - Sayı : 8324) No. Kabul tarihi 6031 23.1.1953 MADDE 1. Türkiye Cumhuriyeti ile Federal

Detaylı

19 HAZİRAN 1951 TAEİHLl TÜRK - İSPANYOL TİCARET VE ÖDEME ANLAŞMALARINA EK PROTOKOL

19 HAZİRAN 1951 TAEİHLl TÜRK - İSPANYOL TİCARET VE ÖDEME ANLAŞMALARINA EK PROTOKOL 1199 Türkiye ile İspanya arasında münakit 19 Haziran 1951 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına ek Protokolün tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 22. III. 1954 - Sayı : 8664) No. Kabul tarihi

Detaylı

Türkiye ile Avusturya arasında imzalanan Tiaret ve Ödeme Anlaşmaları ile Mödüs vivendinin onanması hakkında Kanun

Türkiye ile Avusturya arasında imzalanan Tiaret ve Ödeme Anlaşmaları ile Mödüs vivendinin onanması hakkında Kanun Türkiye ile Avusturya arasında imzalanan Tiaret ve Ödeme Anlaşmaları ile Mödüs vivendinin onanması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 19. I. 1950 - Sayı : 7410) No. Kabul tarihi 5513 11.1.1950 BlRÎNCl

Detaylı

TÜftKİYE İLE ÇEKOSLOVAKYA AKASINDA TİCARET ANLAŞMASI

TÜftKİYE İLE ÇEKOSLOVAKYA AKASINDA TİCARET ANLAŞMASI 59İ Türkiye ile Çekoslovakya arasında 5 Aralık 1946 tarihinde 'da imzalanan Jicaret ve Ödeme Anlaşmalariyle Modüs vivendiye Ek Anlaşma ve bağlantılarının on^annıaş?. hakkında kanun (Resmî Gazete ile ilâm

Detaylı

150 Türkiye ile Norveç arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun

150 Türkiye ile Norveç arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun 150 Türkiye ile Norveç arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm: 28.XII.1949 - Say % : 7391) No. Kabul tarihi 5471 21. XII. 1949 BİRÎNCÎ

Detaylı

360 Türkiye ile Çekoslovakya arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onanması hakkında Kanun

360 Türkiye ile Çekoslovakya arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onanması hakkında Kanun 360 Türkiye ile Çekoslovakya arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onanması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 10. I. 1950 - Sayı : 7402) No. * Kabul tarihi 5505 4.1.1950 BÎRÎNOÎ

Detaylı

110 27 Ekim 1953 tarihli Türkiye - Finlandiya Protokolünün tasdikına dair Kanun. (Resmî Gazete İle ilânı : 7. II. 1955 - Sayı : 8924)

110 27 Ekim 1953 tarihli Türkiye - Finlandiya Protokolünün tasdikına dair Kanun. (Resmî Gazete İle ilânı : 7. II. 1955 - Sayı : 8924) 110 27 Ekim 1953 tarihli Türkiye - Finlandiya Protokolünün tasdikına dair Kanun (Resmî Gazete İle ilânı : 7. II. 1955 - Sayı : 8924) Kabul tarihi 6457 28.1.1955 MADDE 1. Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 2. VI Sayı : 7824)

(Resmî Gazete ile ilâm : 2. VI Sayı : 7824) 792 Türk - Macar Tasfiye Protokolüne ek protokolün onanmasına dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 2. VI. 1951 - Sayı : 7824) No. Kabul tarihi 5778 28. V. 1951 BÎRÎNCÎ MADE 12 Mayıs 1949 tarihli Türk -

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MACARİSTAN HALK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ 12 MA YIS J949 TARİHLİ TİCARET VE TEDİYE ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MACARİSTAN HALK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ 12 MA YIS J949 TARİHLİ TİCARET VE TEDİYE ANLAŞMASINA EK PROTOKOL 79 Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti arasındaki 12 Mayıs İ949 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına ek Protokol ile eklerinin tasdiki hakkında geçici Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 16.8.1960

Detaylı

/ 73 İNDİRİMLİ ORANA TABİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN KAPSAMI

/ 73 İNDİRİMLİ ORANA TABİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN KAPSAMI 27.03.2006 / 73 İNDİRİMLİ ORANA TABİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN KAPSAMI 8/3/2006 tarih ve 26102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/10138 sayılı BKK ile tekstil ürünleri, Katma Değer Vergisi oranlarının belirlendiği

Detaylı

Türkiye ile italya arasında mevsimi zarfındaki ticarete mütaallik olarak mektup teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın tasdiki hakkında Kanun

Türkiye ile italya arasında mevsimi zarfındaki ticarete mütaallik olarak mektup teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın tasdiki hakkında Kanun Türkiye ile italya arasında 1956-1957 mevsimi zarfındaki ticarete mütaallik olarak mektup teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 4. VII. 1958 - Sayı : 9946)

Detaylı

Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24

Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24 Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24 YENİSİ--EK-24 TARİFE POZİSYONU TAHLİLİ YAPACAK LABORATUVAR EŞYANIN TANIMI TAHLİL FİYATI (TL) (KDV dahil) 4. FASIL GIDA 8. FASIL GIDA SÜT ÜRÜNLERİ, KUŞ VE KÜMES

Detaylı

(Memîî Guzete ile ilâm : 22.VII Scvyı : 8464)

(Memîî Guzete ile ilâm : 22.VII Scvyı : 8464) 946 Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile 10 Kasım 1950 tarihli Tütün Protokolü sürelerinin uzatılmaları hususunda teati olunan mektupların onanmasına dair Kanun (Memîî Guzete ile ilâm

Detaylı

No. 7âl2 &6 6. VI. 1950

No. 7âl2 &6 6. VI. 1950 826 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cumhuriyeti Hükümeti arasında 17 Nisan 1958 tarihinde imzalanan Ticaret Anlaşması ile en ziyade müsaadeye mazhar millet kaidesine mütaallik Protokolün ve ekleri mektupların

Detaylı

Tarihli Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar /9391 ile;

Tarihli Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar /9391 ile; 11.11.2016 Tarihli 29885 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9391 ile; Plastikten damacana şişe, matara, tapalar, tıpalar, kapaklar, kapsüller, Porselenden ve çiniden

Detaylı

MADDE 3. Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 19 Temmuz 1961

MADDE 3. Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 19 Temmuz 1961 No. 327 875 25.7.1961 «Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasındaki 23. 2.1955 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına ek protokol» ile eklerinin onaylanması hakkında Kanun (Resmî Gazete

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : i.ix. 1956 - Sayı : 9398)

(Resmî Gazete ile ilâm : i.ix. 1956 - Sayı : 9398) 137?. 16 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan Türk - Alman Ticaret Anlaşmasının IV sayılı Protokolüne merbut Gümrük Taviz Listesinin tadili hakkındaki 11 Haziran 1955 tarihli Protokolün tasdikine

Detaylı

MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE

MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE EK 4 MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE (T.G.T.C. nin XI. Bölümünde Sınıflandırılan Tekstil Ürünleri)

Detaylı

MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE

MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE EK 5 MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE (T.G.T.C. nin XI. Bölümünde Sınıflandırılan Tekstil Ürünleri)

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilânı : 28. V. 1949 - Sayı: 7218) Kabul tarihi 5394 < 24. V. 1949

(Resmî Gazete ile ilânı : 28. V. 1949 - Sayı: 7218) Kabul tarihi 5394 < 24. V. 1949 698, ^ New - York'ta Lake Success'te imzalanan (Kadın ve Çocuk Ticaretinin kaldırılması) ve (Müstehcen neşriyatın tedavül ve ticaretinin kaldırılması) hakkındaki Protokollerin onanmasına dair Kanun (Resmî

Detaylı

MADDE 4. Bu kanun hükümlerini Dışişleri ve Ulaştırana Bakanları yürütür.

MADDE 4. Bu kanun hükümlerini Dışişleri ve Ulaştırana Bakanları yürütür. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 27 Nisan 1961 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği

Detaylı

BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKLİ Madde 4: : Şirketin kuruluş maksadı, yani zaman ve imkanla mukayyet olarak tahakkuk ettirmeği derpiş ettiği iş programı

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU A. GENEL BİLGİLER 1.Taşıyıcı firma 4.Taşıtın 10.Beyan Türü

T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU A. GENEL BİLGİLER 1.Taşıyıcı firma 4.Taşıtın 10.Beyan Türü EK 10 T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU A. GENEL BİLGİLER 1.Taşıyıcı firma 4.Taşıtın 10.Beyan Türü a. Adı b. Numarası c. Referans numarası d. Ülkesi Tescil No: 2.Beyan sahibi/temsilcisi 5.Yükleme Yeri 6.Boşaltma

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9640 (Deri, kösele, kürkten giyim eşyası ve aksesuarları, Bebekler için giyim eşyası ve aksesuarı, çoraplar, eldivenler, şallar, eşarplar, fularlar, kaşkollar, şapkalar,

Detaylı

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 4 Haziran 1935 Kanun Tarih ve Sayısı: 9 Haziran 1937 / 3229 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı:

Detaylı

Tarihli Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar /9422 ile;

Tarihli Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar /9422 ile; 11.11.2016 Tarihli 29885 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9422 ile; Kırtasiye ve büro malzemeleri (Defterler, kalemler, resim, eğitim ve afiş boyaları, renkleri

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ( T R.G.)

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ( T R.G.) İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (31.12.2016 T. 23 R.G.) Karar Sayısı: 2016/640 20/12/1 tarihli ve /7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR- 2016/9548 ( T R.G.)

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR- 2016/9548 ( T R.G.) İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR- 2016/9548 (08.12.2016 T. 29912 R.G.) Karar Sayısı : 2016/9548 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe

Detaylı

1213 6 Ağustos 1953 tarihli Türk - Alman Protokolü ile eklerinin ve Şarap Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

1213 6 Ağustos 1953 tarihli Türk - Alman Protokolü ile eklerinin ve Şarap Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 1213 6 Ağustos 1953 tarihli Türk - Alman Protokolü ile eklerinin ve Şarap Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 22. III. 1954 - Sayı : 8664) No. Kabul tarihi 6399 11.III.1954 MADDE

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR- 2016/9548 ( T R.G.) İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR- 2016/9548 ( T R.G.) İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR Karar Sayısı : 2016/9548 İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR- 2016/9548 (08.12.2016 T. 29912 R.G.) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe

Detaylı

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ARASINDA TÜRKİYEDE BİR ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ KURULMASINA MÜTEALLİK 13 SAYILI EK ANLAŞMA Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (Badema Teşkilatı diye anılacaktır.)

Detaylı

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) İGV Ora nı (%) Min İGV (USD/ KG) İGV. Ora nı (%) İGV (USD/ KG) 11 % 4,25 1,25 4,25 1,25 18 % 4,25 1,25

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) İGV Ora nı (%) Min İGV (USD/ KG) İGV. Ora nı (%) İGV (USD/ KG) 11 % 4,25 1,25 4,25 1,25 18 % 4,25 1,25 15/7606 İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (.05.15 T. 29371 R.G.) Karar Sayısı : 15/7606 /23 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9548 (Halı, battaniye, perde, çuvallar, şemsiyeler, bastonlar, yapma çicekler v.b ürünlerde ilave gümrük vergisi) (08.12.2016 t. 29912 s. R.G.) Karar Sayısı : 2016/9548

Detaylı

Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı Giriş Genel Tarifesi Cetvelinde değişiklikler yapılması hakkında Kanun

Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı Giriş Genel Tarifesi Cetvelinde değişiklikler yapılması hakkında Kanun 1365 ümrük si Kanununa bağlı iriş enel si Cetvelinde değişiklikler yapılması hakkında Kanun (Resmî azete ile ilâm : 30. III. 1950 - Sayı : 7470) Kabul tarihi 5643 23. m. 1950 BİRİNCİ MADDE 2255 sayılı

Detaylı

81 Çekoslovakya, Elçiliği ile alınıp verilen dokuz milyon liralık takas anlaşmasına dair mektupların onanması hakkında kanun

81 Çekoslovakya, Elçiliği ile alınıp verilen dokuz milyon liralık takas anlaşmasına dair mektupların onanması hakkında kanun 81 Çekoslovakya, Elçiliği ile alınıp verilen dokuz milyon liralık takas anlaşmasına dair mektupların onanması hakkında kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 21. XII. 1946 - Sayı : 6486) Tjfo, Kabul tarihi 4970

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/25)

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/25) Ekonomi Bakanlığından: GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/25) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu in amacı; Ek-1 de

Detaylı

M VE KORUNMA ÖNLEMLER

M VE KORUNMA ÖNLEMLER 31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) YÖNETMELİK Başbakanlık (Dış Ticaret Müsteşarlığı) tan: BELİRLİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ PERU ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Nisan 2005 Ülke No: 504 C.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Peru Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu

Detaylı

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME 34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME Aynı konudaki 96 sayılı sözleşmenin onaylanması sonucu yürürlükten kalkmıştır ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1933 Kanun Tarih ve

Detaylı

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi 13 Ekim 1962 Karar Sayısı: 6/1011 Strazburg da 14/9/1962 tarihinde imzalanan ilişik Avrupa

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı :B.02.1.GÜM /24 ANKARA Konu :.../.../2000 GENELGE 2000/21

T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı :B.02.1.GÜM /24 ANKARA Konu :.../.../2000 GENELGE 2000/21 T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.33.961/24 ANKARA Konu :.../.../2000 GENELGE 2000/21 04.11.1999 tarih ve 23866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4458

Detaylı

GRUP: 3233 SARACİYE İMALATI

GRUP: 3233 SARACİYE İMALATI GRUP: 3233 SARACİYE İMALATI Bu sektör; tabii ve suni deri, çeşitli tekstil ürünleri, ağaç, kağıt, plastik ve metal maddeleri kullanmak suretiyle ayakkabı ve elbise dışında kullanma eşyası imal eden sanayi

Detaylı

S. Sayısı: 117. Başbakan Hasan Saka

S. Sayısı: 117. Başbakan Hasan Saka S. Sayısı: 117 Türkiye - Fransa ödeme Anlaşmasına ek olarak Ankara'da imzalanan Ek Protokolün onanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları raporları (1/424) r. c. Başbakanlık 11.XI.

Detaylı

İNGİLTERE PAZARININ STRATEJİK ANALİZİ. Pazara Giriş Fırsatları. Dr. H. Bader ARSLAN 3 Mayıs 2016, Gaziantep

İNGİLTERE PAZARININ STRATEJİK ANALİZİ. Pazara Giriş Fırsatları. Dr. H. Bader ARSLAN 3 Mayıs 2016, Gaziantep İNGİLTERE PAZARININ STRATEJİK ANALİZİ Pazara Giriş Fırsatları Dr. H. Bader ARSLAN 3 Mayıs 2016, Gaziantep İNGİLTERE & GAZİANTEP GAZİANTEP Dış Ticaret Verileri 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ URUGUAY ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Nisan 2005 Ülke No: 524 C.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Uruguay Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Demokrasi Coğrafi

Detaylı

MODÜS VİVENDİ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle İsrail Devleti Hükümeti aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır

MODÜS VİVENDİ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle İsrail Devleti Hükümeti aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır 159 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti arasında imzalanan Modüs vivendi ile Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarının onanması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 31. I. 1951 - Sayı : 7722)

Detaylı

MESLEKİ HASTALIKLARIN TAZMİNİ HAKKINDA SÖZLEŞME

MESLEKİ HASTALIKLARIN TAZMİNİ HAKKINDA SÖZLEŞME MESLEKİ HASTALIKLARIN TAZMİNİ HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 4 Haziran 1934 Kanun Tarih ve Sayısı: 11 Şubat 1946 / 4864 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 16 Şubat 1946 / 6234 Milletlerarası İş

Detaylı

- m - Türkiye ile Almanya arasında Ticari mübadelelerin tanzimine dair Ö ilkteşrin 1941 tarihli Anlaşmaya ek Anlaşmanın tasdikma dair kanun

- m - Türkiye ile Almanya arasında Ticari mübadelelerin tanzimine dair Ö ilkteşrin 1941 tarihli Anlaşmaya ek Anlaşmanın tasdikma dair kanun - m - Türkiye ile Almanya arasında Ticari mübadelelerin tanzimine dair Ö ilkteşrin 1941 tarihli Anlaşmaya ek Anlaşmanın tasdikma dair kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 17. XII. 1942 - Sayı: 5285)

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-60)

SİRKÜLER RAPOR (2009-60) 6 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel:

Detaylı

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software For evaluation only. KDV Tevkifat Oranları

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software  For evaluation only. KDV Tevkifat Oranları KDV Tevkifat Oranları KDV Tevkifat Oranları / İlgili Tebliğler Katma Değer Vergisinde Sorumluluk ve Tevkifata Tabi Mal veya Hizmetler KDV mükellefi olanların,kdv mükellefi olmayanlardan, ticari işletmeye

Detaylı

Diğerleri 26 30% Tuvalet için (tıbbi ürünler dahil) % Diğerleri 26 40% Diğer şekillerdeki sabunlar %

Diğerleri 26 30% Tuvalet için (tıbbi ürünler dahil) % Diğerleri 26 40% Diğer şekillerdeki sabunlar % EK I-B 1. Bu Ek'te listelenmiş olan Türk menşeli ürünlerin İran'a ithalatında uygulanan Temel Gümrük Tarifeleri, Tarife İndirimi ve İndirim Dönemi (Yıl) sütunlarında belirtildiği çerçevede, yıllık bazda

Detaylı

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$.

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$. TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) A-İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR MART OCAK- MART MART OCAK- MART 2013 214.838.980 666.294.172

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2005 Ülke No: 79- MD I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Kazakistan Cumhuriyeti

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- AĞUSTOS DÖNEMİ ) TL U.S.$. AĞUSTOS OCAK - AĞUSTOS AĞUSTOS OCAK - AĞUSTOS 2015 307.801.642

Detaylı

S. SAYISI 180. Devre *: X İçtima : 1

S. SAYISI 180. Devre *: X İçtima : 1 Devre *: X İçtima : 1 S. SAYISI 180 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile eklerinin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ Dış Ticaret Servisi Ocak 2013 KTO - Dış Ticaret Servisi KIRGIZİSTAN ÜLKE PROFİLİ Resmi Adı : Kırgızistan Cumhuriyeti Yönetim Biçimi : Parlamenter Cumhuriyet

Detaylı

Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/8)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/8) Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/8) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; EK I de gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ MOLDOVA ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 23 HAZİRAN 2005 Ülke No: 74, M.D. I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Moldova Cumhuriyeti

Detaylı

SİRKÜLER (2008 53) 2008/13902 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2007/13033 sayılı kararnameye ekli olup, bu kararname ile ;

SİRKÜLER (2008 53) 2008/13902 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2007/13033 sayılı kararnameye ekli olup, bu kararname ile ; 21.07.2008 SİRKÜLER (2008 53) 2008/13902 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2007/13033 sayılı kararnameye ekli olup, bu kararname ile ; Madde 1-2007/13033 sayılı kararname ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetler

Detaylı

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$.

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$. TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) A-İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR HAZİRAN OCAK - HAZİRAN HAZİRAN OCAK - HAZİRAN 2013 217.747.583

Detaylı

Türkiye ile Polonya arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun

Türkiye ile Polonya arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun Türkiye ile Polonya arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 18.II. 1949 - Sayı: 7135) No. Kabul tarihi 5334 14.11.1949 BİRİNCİ MADDE

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR EYLÜL OCAK - EYLÜL EYLÜL OCAK - EYLÜL 2015 292.478.851 2.719.285.208 97.138.158 1.022.326.394 2016 285.236.982

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 10. III. 1954 - Sayı : 8654)

(Resmî Gazete ile ilâm : 10. III. 1954 - Sayı : 8654) İngiltere ve Fransa Hükümetlerinden temin edilen teslihât kredileri ve diğer askerî borçların tasfiyesi hakkında imzalanan anlaşmaların tasdikma mütedair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 10. III. 1954 -

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- MART DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR MART OCAK - MART MART OCAK - MART 2015 331.188.309 815.701.486 127.851.561 330.386.817 2016 346.165.094 917.469.044

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2015/5 5 /1/2015 İçindekiler: * 2015 Yılında uygulanacak damga vergisi ve harç tutarları. 2015 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ VE HARÇ TUTARLARI: 1.Yeni Damga Vergisi Tutarları: Damga Vergisi

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2015 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR EYLÜL OCAK-EYLÜL EYLÜL OCAK-EYLÜL 2014 365.319.053 2.710.202.371 165.114.132 1.251.999.448 2015 302.024.826

Detaylı

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 3729 MĠLLETLERARASI ANDLAġMALARIN YAPILMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAYINLANMASI ĠLE BAZI ANDLAġMALARIN YAPILMASI ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 244 Kabul Tarihi : 31/5/1963

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ ( 2015 YILI OCAK- ARALIK DÖNEMİ ) TL U.S.$. ARALIK OCAK-ARALIK ARALIK OCAK-ARALIK 2014 359.176.370 3.906.864.197 156.662.514 1.784.268.243

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. İçindekiler: * 2014 Yılında uygulanacak damga vergisi ve harç tutarları. SİRKÜLER NO:2014/4 2 /1/2014 2014 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ VE HARÇ TUTARLARI: 1.Yeni Damga Vergisi Tutarları: Damga Vergisi

Detaylı

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.4. II 195 Fayı : 8034) No. Kabul tarihi 5876. 8.II.195 BİRİNCİ MADDE Devlet Demiryolları

Detaylı

KDV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KDV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI 2.7.28/5 KDV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Bazı mal teslimlerinde uygulanacak KDV oranlarının % ve % 8 e indirilmesine ilişkin BKK çıkarıldı. Katma Değer Vergisi Kanununun 28. maddesinde, katma

Detaylı

ZAMBİYA ÜLKE RAPORU Eylül 2013 A.Ç.

ZAMBİYA ÜLKE RAPORU Eylül 2013 A.Ç. ZAMBİYA ÜLKE RAPORU Eylül 2013 A.Ç. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Zambiya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Başkanlık rejimi Coğrafi Konumu : Afrika kıtasının güneyinde denize kıyısı olmayan bir

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR MAYIS OCAK-MAYIS MAYIS OCAK-MAYIS 2016 373.710.524 1.700.146.727 127.426.906 582.798.285 2017 494.686.922 2.365.734.606 138.576.184 646.668.021 132

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ ( 2016 YILI OCAK- KASIM DÖNEMİ ) TL U.S.$. KASIM OCAK - KASIM KASIM OCAK - KASIM 2015 335.440.622 3.399.379.114 116.608.459 1.256.497.744

Detaylı

GELİR VERGİSİ (287 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği) SAKATLIK İNDİRİM ORANI (2017) (G.V.K. Md.31)

GELİR VERGİSİ (287 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği) SAKATLIK İNDİRİM ORANI (2017) (G.V.K. Md.31) GELİR VERGİSİ (287 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği) ÜCRETLİLER İÇİN GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ (2017) (G.V.K. Md.103) ORAN 13.000 Türk Lirasına kadar %15 30.000 Türk Lirasının 13.000 TL'si için 1.950,00

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Mayıs 1983 ÇARŞAMBA. Tebliğler

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Mayıs 1983 ÇARŞAMBA. Tebliğler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 18 Mayıs 1983 ÇARŞAMBA Sayı: 18051 Mükerrer j J YÜRÜTME

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanması Hakkında Karar 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazete 22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Değişik:

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR

SİRKÜLER RAPOR ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 0660 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.42 67 50 Faks: 0.312.42 67 53 SİRKÜLER RAPOR 2006-13 YURT

Detaylı

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU ŞUBAT 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ EV TEKSTİLİ İHRACATI Türkiye de ev tekstili sektörü 2014 yılı ilk aylarında oldukça yüksek ihracat değerleri ile başlangıç yapmıştır. Bu

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

KAMERUN A SATILABİLECEKLER

KAMERUN A SATILABİLECEKLER KAMERUN A SATILABİLECEKLER GIDA SEKTÖRÜ: - Makarna - Un - Bisküvi - Şekerleme - Maya ve kabartma tozları - Unlu mamul katkı malzemeleri - Konserveler - Salça ve turşular - Margarin ve sıvı yağlar - Yoğurt

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.262-09/ Lefkoşa, 2 Haziran 2009 BASIN AÇIKLAMASI 1998-1999=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2009 MAYIS AYI SONUÇLARI Devlet

Detaylı

MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ

MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ 08.01.2005 Tarih 25694 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 18.05.2004 Tarihli ve 5174 sayılı Odalar ve Borsalar

Detaylı

DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT

DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARET VERİLERİ 19 Şubat 2012 T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARET

Detaylı

TEBLİĞ. DışTicaret Müsteşarlığından:

TEBLİĞ. DışTicaret Müsteşarlığından: 31 Aralık 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 26743 (Mükerrer) DışTicaret Müsteşarlığından: TEBLİĞ BAZI BOYAR MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ İTHALAT: (2008/15) MADDE 1- (1) İnsan sağlığına zararlıetkilerinin

Detaylı

İKİLİ ANLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

İKİLİ ANLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR İKİLİ ANLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (12.02.2016 t. 29622 s. R.G.) Karar

Detaylı

SİERRA LEONE CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ

SİERRA LEONE CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ SİERRA LEONE CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ Hazırlayan: Ümit SEVİM Uzman T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü 2015 İÇİNDEKİLER 1. TEMEL SOSYAL GÖSTERGELER... 3 2. TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER... 3 3.

Detaylı

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ BİRİMİ 474 VERGİ HADDİ 1 2 3 4 7001.00 Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları; külçe cam: 7001.00.10.00.00 - Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları - 10

Detaylı

GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ, MART 2014 1. GÜNEY KORE VE TÜRKİYE TEMEL GÖSTERGELER Güney Kore 1970 li yıllarda temelini attığı ihracata

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

Doπru Atık Ayrıµtırma Rehberi

Doπru Atık Ayrıµtırma Rehberi Doπru Atık Ayrıµtırma Rehberi Artık Çöp Bidonu Kül Bayan çorapları Bayan petleri Ampul Lastik Kedi kumu Süprüntü artıkları Mum artıkları Tükenmez kalem Deri Plaster, sargı malzemeleri Plastik kova Porselen,

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005.

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005 Tebliğ Maliye Bakanlığından: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

. Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan ödeme Anlaşmasiyle eklerinin onanması hakkında Kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu (1/597)

. Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan ödeme Anlaşmasiyle eklerinin onanması hakkında Kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu (1/597) S. Sayısı: 64. Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan ödeme Anlaşmasiyle eklerinin onanması hakkında Kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu (1/597) T. C. Başbakanlık 16. VI. 1949 Muamelât Genel

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Litvanya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı