ALMANYA DA YABANCI fi RKETLER N VE fiubeler N N KURULMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALMANYA DA YABANCI fi RKETLER N VE fiubeler N N KURULMASI"

Transkript

1 ALMANYA DA YABANCI fi RKETLER N VE fiubeler N N KURULMASI Prof. Dr. Christian RUMPF* ÖNSÖZ Bu metin, yabanc iflletmelerin ve yat r mc lar n, Almanya ya yerleflme aflamalar nda dikkat etmeleri gereken birkaç önemli noktaya fl k tutma amac n gütmektedir. Bu noktalar aras nda, flirket türünün belirlenmesi, vize al nmas, ifl hukuku veya vergi ve sosyal güvenlik hukuku say labilir. Burada verilen bilgiler, yaln zca yönlendirme amac na hizmet etmekte olup, sürekli de iflime tabi olduklar ndan, güncel yasal durumu tam olarak yans tmayabilirler. Bu metin, alan nda uzman olan kiflilerin, özellikle avukatlar n ya da vergi dan flmanlar n n verdi i hizmetin yerini tutmaz. Yabanc flirketlerin Almanya daki ekonomik faaliyetleri, Alman flirketleri ile k yasland nda, özel k s tlamalara tabi de ildir. Ancak, bununla birlikte ticari faaliyette bulunan kifliler Yabanc lar Kanunu na tabidirler; hangi milliyete haizse ona göre kat veya daha az kat olan yabanc lar hukuku hükümlerine dikkat etmek gerekir. Öncelikle, en önemli flirket türlerine, özellikle sermaye flirketleri GmbH (limited flirket) ve AG (anonim flirket) ile ticaret kanununda düzenlenen flah s ortakl klar OHG ve KG ye aç kl k getirmek isteriz. Yat r mc lar için, dernek, vak f, adi ortakl k (bir ortak giriflimin kurulmas veya iflletilmesi hali d fl nda) ve kooperatif kurma ilgi alanlar içinde yer almamaktad r. fi RKET TÜRLER Yabanc lar, Almanya da yeni bir flirket kurabilir veya mevcut bir flirketi ya da bu flirketin hisselerini sat n alabilirler. lgili müessese için hangi flirket türünün tercih edilmesi gerekti i konusunda münferit olay baz nda karar verilmeli ve bu konuda bir avukat ve/veya vergi dan flman - (*) Stuttgart Barosu avukatlar ndan,

2 1446 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 na baflvurulmal d r. Avukat di er görevlerinin yan nda flirket sözleflmesini haz rlayabilir, noter randevular n ayarlayabilir, ticaret siciline kay t ifllemlerini gerçeklefltirebilir ve bir iflletmenin faaliyetleri ile ilgili olan ifl sözleflmeleri ve genel ifllem koflullar gibi belgeleri düzenleyebilir. Almanya da iflletmeler, baflka bir Avrupa Birli i ülkesi hukuk düzeninin öngördü ü tipte kuralabilece i gibi, Avrupa çap nda var olan bir flirket tipinde de kurulabilirler. Özellikle, ngiliz, limitet flirket ve Societas Europea genifl çapl bir hukuki koruma sunmaktad rlar. Ancak, AB hukukuna göre kurulan flirketler de Avrupa Ekonomik Menfaatler Birli i ve Societas Europea AB d fl ndan olan yabanc lar için kolay seçilebilecek flirket türlerinden say lmaz. Limited flirket (GmbH) Limited flirket (Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH) bir tüzel kiflidir; buna göre GmbH, kendine ait yasal kiflili i olan ve ortaklar n, hissedar olarak geri plana çekildi i ve kiflisel olarak flirketin yükümlülüklerinden sorumlu tutulmad bir flirket türüdür. GmbH, organlar arac - l ile faaliyet gösterir: bu organlar müdür (Geschäftsführer) ve ortaklar kuruludur (Gesellschafterversammlung). Ortaklar kurulu flirket politikas hakk nda temel kararlar al r ve ana sözleflme de iflikli ine gidebilir. Müdür ise flirketi d flar ya karfl temsil eder. Avantajlar GmbH n n bir avantaj, ortaklar n kiflisel sorumlulu un ana sermaye ile (en az Euro) s n rland r lm fl olmas d r. fiirket ortaklar, sermaye paylar n flirket hesab na tamamen öderlerse, art k flahsi mal varl klar ile sorumlu tutulamazlar. GmbH n n bir baflka avantaj ise, ortaklar n flirketlerini kendilerinin yönetmesinden ziyade (kendi kendine yönetim), müdür görevlendirmek suretiyle (d flardan yönetim) flirketlerinin yönetimini sa lamalar ve böylece kiflisel olarak Almanya da sürekli ikamet etme zorunluluklar n n ve dolay s yla ikamet izni alma zorunlulu unun ortadan kalkmas d r. Bir GmbH n n hisseleri, afla da 2. ve 3. maddeler alt nda incelenecek olan flah s flirketlerine göre daha kolay devredilebilir. Türkiye de flu an var olan durumun aksine, GmbH tek bir flah s taraf ndan da kurulabilir (Tek-flah s-gmbh). Bir GmbH için zanaat icras sözkonusuysa, iflletme yöneticisinin (Betriebsleiter) Sanatkârlar Tüzü üne (Handwerksordnung) uygun olarak flartlar yerine getirmesi gerekli ve yeterlidir. Bunun için di er ortaklar nkendi niteliklerinin tüzü e uygunlu- unu kan tlamalar na gerek yoktur. Dezavantajlar Kurulufl aflamas nda yap lacak daha yüksek harcama tutar (ana sermaye, noter taraf ndan düzenlenen anasözleflme, gerekti inde bir kurulufl raporu) ve ortak olmayan bir müdüre yönetimin b rak lmas halinde

3 Almanya da Yabanc fiirketlerin Kurulmas Prof. Dr. C. RUMPF ayr bir denetime gereksinim duyulmas GmbH nin flah s flirketlerine k - yasla dezavantajlar d r. Kurulufl Kurulufl için ilk olarak bir ana sözleflme (Satzung, Gesellschaftsvertrag) gereklidir. Bu sözleflmenin noter veya Almanya n n konsolosluk gibi bir d fl temsilcili inde görevli bir memur taraf ndan düzenlenmesi gerekir. fiirket ticaret siciline kay tla birlikte teflekkül etmifl olup, tüzel kiflili i kazan r. Ticaret siciline baflvururken, ana sermayenin en az ndan yar s flirket hesab na yat r lm fl olmak zorundad r. Tek flah s-gmbh n nda ana sermayenin tümü ödenmifl olmal veya teminat gösterilmelidir. Ayni kurulufl sözkonusu olup sermaye para yerine ayni edimden olufluyorsa, bunlar bir bütün olarak tedarik edilir ve ayni edimin de erinin hesap edildi i bir ayni edim raporu düzenlenir. fiirketin, faaliyetlerini kurulufl ifllemlerinin tamamlanmas ndan önce bafllatmas mümkün olmakla beraber, bu durumda ticaret siciline kay t gerçekleflene kadar ortaklar, flahsi mal varl klar ile sorumlu olmaya devam ederler. fiah s fiirketleri (OHG, KG) fiah s flirketleri en az iki ortaktan oluflur. fiirket ad na hukuki muameleler yap lmas halinde, bir flah s flirketinin ortaklar esas itibariyle kiflisel olarak da taahhüt alt na girerler, sadece birlikte dava açabilir ve dava edilebilirler. Türk Ticaret Kanunu nda düzenlenen kollektif flirkete benzeyen Aç k Ticaret fiirketi nde (offene Handelsgesellschaft OHG) tüm ortaklar flahsi mal varl klar ile sorumluluk tafl rken, Komandit fiirket te (Kommanditgesellschaft KG) flahsi sorumluluk tafl yan komandite orta- n yan nda, komanditer ortak olarak bilinen ve sadece yat rd sermaye tutar nda sorumluluk tafl yan bir baflka ortak tipi sözkonusudur. fiah s flirketlerinde kendi kendine yönetim ilkesi geçerlidir. Di er bir deyiflle, yönetim görevlerinin tümü üçüncü flah slara devredilemez. Komadite Ortak, bir flirket de olabilir. Bu yüzden Almanya da GmbH & Co KG uygulamada giderek yayg nl k kazanmaktad r. Avantajlar Zorunlu olan kendi kendine yönetim sayesinde ortaklar, daha fazla denetim imkan na sahiptirler. Bir flah s flirketi için gerekli kurulufl masraf ve buna harcanacak mesai bir sermaye flirketininkinden daha azd r. Örne in, bir asgari sermaye gerekli de ildir. Yine flirketin esas sözleflmesi noterin tasdikine tabi de ildir. Özellikle küçük ve yeni kurulmufl flirketlerde, flah s flirketlerinde nispeten fleffaf vergilendirme nedeniyle flirket yerine orta n gelir vergisine tabi olmas durumu, flirketin zararlar n n, orta n di er faaliyetlerinden elde etti i gelirlerinden mahsup edilebilmesi bir avantajd r.

4 1448 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 Dezavantajlar fiah s flirketlerinin sermaye flirketlerine k yasla en önemli dezavantaj, orta n flahsi mal varl ile sorumluluk tafl mas durumudur. Sorumluluk sadece KG de ve burada da yaln zca komanditer orta n koydu u sermaye ile s n rland r labilir. Hisse devri bir sermaye flirketinde (GmbH veya AG) oldu undan daha zordur. Sürekli olarak iflinin bafl nda flahsen bulunma gereklili i nedeniyle yabanc orta n bir oturma izni sahibi olmas gereklidir. Uygulamada sorumluluk sorunu, flirkete komandite ortak olarak bir sermaye flirketinin al nmas ile atlat lmaktad r. Kurulufl fiirket esas sözleflmesinin noter taraf ndan tasdik edilmesi gerekmedi i için bu tür bir flirketin kuruluflu bir sermaye flirketinin kuruluflundan daha kolayd r. Adi Ortakl k (GbR, BGB fiirketi) En basit flirket flekli GbR d r (Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, BGB-Gesellschaft). Türkiye de adi flirket ile k yaslanabilir bu flirket türünün esas sözleflmesi, sözlü olarak da yap labilir. GbR özellikle perakende ticarette, gastronomide, küçük esnaf iflletmelerinde ve doktorlar, avukatlar ya da vergi uzmanlar gibi serbest meslek alanlar nda tercih edilir; yine Ortak Giriflim (Joint Venture), önceden bir ticaret flirketi olarak kurulmam fl ise bir GbR dir. GbR, ticari faaliyetlerini en genifl kapsamda ortak bir ünvan çat s alt nda sürdürürse, OHG ye dönüflür. Tacir Tek bir kifli flah s flirketi kuramaz; ancak ticari tarzda örgütlenmifl bir ticari iflletmenin bulunmas halinde tek kifli tacir olarak ticari faaliyette bulunabilir. Tek kifli tacir, hukuki ifllemlerden do an yükümlülükler için tüm flahsi malvarl ile s n rs z olarak sorumludur. Anonim fiirket (AG) AG (Aktiengesellschaft), yüksek kurulufl masraflar ve özellikle büyük çapta yasal kurallara ba lanm fl kurulufl prosedürleri nedeniyle geleneksel olarak daha ziyade büyük iflletmeler taraf ndan tercih edilen bir flirket türü iken; son zamanlarda daha küçük iflletmeler taraf ndan tercih edilmesi, sadece bu flirket türüne borsaya kote olma imkan tan nmas ve son yasal düzenlemelerle küçük birimlere baz kolayl klar tek flah s taraf ndan kurulabilmesi gibi sa lanmas ndan kaynaklanmaktad r. AG tüzel kifli olarak yasal kiflili ie sahip oldu undan, tek bafl na tüm ticari yükümlülükler için kendi bafl na sorumluluk tafl r. fiirketin iflleri, bir teftifl kurulu (denetleme kurulu Aufsichtsrat) taraf ndan denetlenen, yönetim kurulu taraf ndan yürütülür. Ortaklar (hissedarlar) menfaatlerini dü-

5 Almanya da Yabanc fiirketlerin Kurulmas Prof. Dr. C. RUMPF zenli olarak toplanan genel kurulda gözetebilirler. Bir AG deki paylar n (hisselerin) devri, kural olarak sorunsuzdur. Avrupa Anonim fiirketi ( Societas Europa SE ) K sa bir süreden beri SE, AB üyesi ülkeler içerisinde iflletmeler için yeni bir flirket türü olarak karfl m za ç kmaktad r. Bu flirket tipi, farkl farkl AB ülkelerinde faaliyet gösteren ya da faaliyet göstermek isteyen iflletmelere hitap etmektedir. Bu tür yaln zca, AB ülkelerinden birinde merkezi bulunan sermaye flirketlerine aç kt r. Yüksek sermaye flart nedeniyle ( Euro) bu flirket türü, yaln zca dünya çap nda faaliyet göstermek isteyen büyük iflletmeler ya da di erlerine göre daha büyük olan orta ölçekli iflletmeler için uygundur. Bu ba lamda, AB ülkeleri d fl ndaki yabanc lar için öncelikle AB ülkelerinden birinde yerleflmek gerekecektir. Di er fiirket Türleri Di er flirket türleri olarak Ortakl k fiirketi (Partnerschaftsgesellschaft) ve Avrupa ktisadi Menfaat Birli i (Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung EWIV) sözkonusudur (EWIV, sadece AB ülkelerinden birinde ikametgah bulunan iflletmeler için). Bunlar yap sal olarak OHG ye benzemektedirler. Sermayesi paylara bölünmüfl komandit flirketin (Kommanditgesellschaft auf Aktien KGaA) AG ye benzer bir yap s olmas na ra men, flirketin d fl nda en az bir orta n kiflisel olarak flirket yükümlülükleri için sorumluluk tafl mas gerekmektedir. Tescilli kooperatif ise(e.g.) ekonomik yaflamda karfl lafl lan, en iyi örne i muhtelif yerlerde kurulan Halk Bankalar (Volks. Und Raiffeisenbank) olan ve bunlar n d - fl nda tar msal bölgelerde görülen flirket türlerindendir. Yasalara dayanarak düzenlenmifl bu modellerin yan nda, uygulamada hepsinden önce GmbH & Co KG (nadiren de AG & Co. KG) gibi kar - fl k flirket türleri de ortaya ç km flt r. Bunlardan en yayg n olan ve Türkiye de karfl l olmayan GmbH & Co. KG ilginç bir örnek teflkil etmektedir. Bü tür bir sermaye flirketi, komandite orta n yerine almakta ve böylece di er gerçek kifli ortaklar yaln zca koyduklar sermaye pay ile s n rl sorumlu olmaktad rlar. Bu flirket türü, vergiye ve bilançoya iliflkin nedenler ile iflçinin kat l m hakk na iliflkin nedenler dolay s yla ço unlukla GmbH ye tercih edilmektedir. S kl kla gözlendi i üzere bu oluflum, bir kiflinin önce bir GmbH kurmas ve bu GmbH ile ayn flah s (Komanditer) bir KG kurarak komandite ortak rolünü üstlenmesi fleklinde tezahür eder. fi RKET KURULUfiUNA L fik N MASRAFLAR fiirket kuruluflunda noter, ticaret sicili ve sanayi/ticaret odas masraflar meydana gelmektedir. Bu as l kurulufl masraflar n n d fl nda, ilave kurulufl masraflar olarak avukatl k ve vergi dan flmanl ücretleri de hesaba kat lmal d r. Bu masraflar kurulmakta olan flirkete uygun bir miktarda yüklenebilir.

6 1450 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 Noter ücreti, kurulmakta olan flirketin ana sermayesine denk olan iflletme de erine göre belirlenir. Bir GmbH ya ait flirket sözleflmesinin düzenlenmesi için, ,00 EURO luk bir ana sermaye dikkate al nd nda, halihaz rda di er ödemeler ve katma de er vergisi vergisi hariç olmak üzere 84,00 EURO talep edilmektedir. Buna ilaveten flirket müdürünün atanmas iflleminin onay, ortaklar listesi ve ticaret siciline baflvuru için katma de er vergisi hariç 250,00 EURO istenmektedir. Bu masraflar baflkaca hiç bir iflleme gerek olmaks z n yeni kurulacak flirkete yüklenebilir; bunlar flirket sermayesinden karfl lanabilir. Ticaret siciline kay t için gerekli masraflar, ,00 EURO luk ana sermayeye sahip olan bir GmbH n n kuruluflu için flu günlerde di er masraflar da dahil olmak üzere 350,00 EURO civar ndad r. Bundan baflka, miktar düflük olan ticaret sicil kayd n n yay mlanmas na ve Esnaf Odas na baflvuruya iliflkin masraflar hesaba kat l r. Avukatlar ve vergi dan flmanlar bir ücret anlaflmas na dayal olarak toptan ücret ya da saat bafl ücret talep etmektedirler. Bu masraflar n kurulmakta olan flirket taraf ndan üstlenilmesi ortaklar n anlaflmas na ba l d r. Aksi takdirde, bu ücretlerden ortaklar kiflisel olarak sorumludurlar. TEMS LC L K TÜRLER Yabanc bir müessese, tabi oldu u yabanc hukuktaki flirket türünü muhafaza ederek bir flube de kurabilir. fiube için baflvuru, Ticaret Kanunu nun 13 vd. hükümlerinde yaz l hususlar dikkate al narak ticaret siciline yap l r. Baflvuru yükümlülü ü yabanc flirketin temsil organlar - na aittir. Bunun sonucu, uygulamada büyük ölçüde yabanc ülkenin flirketler hukuku geçerlilik tafl yacak olmas gerekir iken, Almanya da Alman fiirketler Hukukuna göre flirket kurulmas n n Alman flirket hukukunun uygulanmas fleklinde bir sonucu olacakt r. STOK fi RKET Baz kurulufl masraflar ndan kaç nmak için ve hepsinden önemlisi en k sa sürede kendine ait, flahsi sorumlulu u üstlenmeksizin bir flirket ile ticari faaliyete bafllayabilmek için, halihaz rda mevcut bir flirketin sat n al nmas Almanyauygulamas nda s kça görülen bir yoldur. Bu konuda uzmanlaflm fl baz flirketler Advoselect Service AG gibi veya avukatl k bürolar s k s k stok flirketleri (Vorratsgesellschaft) olarak da bilinen flirketleri satmaktad rlar. Burada sözkonusu olan sadece sat fl amaçl olarak kurulmufl, yani yedek olarak teflekkül etmifl olan GmbH veya AG lerdir. Evvelden aktif olarak faaliyet göstermifl bir flirketin (Mantelgesellschaft) sat n al nmas nda, gözard edilemeyecek risklerin dikkate al nmas gerekirken özel veya kamu alacakl lar na karfl sakl yükümlülükler, güvenilirli in olmay fl, önceki ifllerden do an sorumluluk riskleri, bu tür yedek flirketler deyim yerinde ise temiz dir. Sermayenin tamam ödenmifltir, kurulufl masraflar karfl lanm flt r, ticaret siciline kay t yap lm fl-

7 Almanya da Yabanc fiirketlerin Kurulmas Prof. Dr. C. RUMPF t r, tehlike do urabilecek herhangi bir ticari faaliyet gerçeklefltirilmemifltir. Sat n alma ile ba lant l masraflar bir sermaye flirketi için gerekli sermayenin yat r lmas ve sat n al m için ödenen fiyattan oluflur. Bunlara ilave olarak, e er halihaz rda dahil edilmemiflse, flirketin yeni al c ya devri için yap lacak masraflar sözkonusu olacakt r; bu masraflar kural olarak önceden tahmin edilebilir. Bu tür bir flirket ile ticari faaliyet hemen bafllat labilir, ancak yine de do al olarak yeni Firma n n yeni merkezi, yeni idarecileri ve yeni ortaklar ticaret siciline kaydedilene kadar az da olsa belli bir sürenin geçmesi gerekecektir. Bu tür flirketler sat n al nmalar n n kolay olmas nedeniyle Almanya da gün geçtikçe daha da popülerlik kazanmakta olup, ayn nedenlerden dolay yabanc firma kurucular için de çekicidirler. SINA VE T CAR filetme HUKUKU Almanya da temelde meslek ve iflletme hürriyeti vard r, bununla birlikte esnaf n faaliyete bafllad n, yetkili esnaf dairesine bildirme yükümlülü ü bulunmaktad r (iflletme bildirisi). Yetkili makam, valilik ya da kaymakaml k bünyesinde örgütlenmifltir. Zanaat, lokantac l k ve seyahat iflleri gibi ifllerde önceden bir izin alma yükümlülü ü vard r (iflletme izni). Bu ba lamda, Alman hukukunun ve uygulamas n n, Türkçe de net bir tercümesi bulunmayan bir kavram ndan bahsetmek gerekir: Gewerbe, sanat (zanaat) ve esnafl k ile ticari iflletme veya sanayi kavramlar n içermektedir. Hirfet olarak da tercüme edilebilir. Bu broflürde, bu kavram s nai ve ticari iflletme olarak çevrilecektir. Tacir veya serbest meslek sahibi? Bir iflletme bildirisinde bulunup bulunulmayaca veya bir iflletme izni baflvurusu yap l p yap lmayaca öncelikle, ortada bir s nai veya ticari iflletme nin söz konusu olup olmad sorusuna ve buna olumlu cevap verildi i takdirde, iflletmenin türüne göre belirlenir. Bu ba lamda serbest meslekler, s nai veya ticari iflletme say lmamaktad r. Fark ise Gelir Vergisi Yasas nda (EStG) kendisini göstermektedir. S nai veya ticari flletme olmak için flu flartlar aran r: Ba ms zl k Süreklilik Kâr elde etme niyeti Genel ekonomik yaflama kat l m An lan flartlar tafl mayan serbest meslekler ve di er müstakil faaliyetler, s nai veya ticari iflletme kavram na girmemektedir. Serbest meslek sahibi, Müstakil ve ba ms z olan, Üst düzey bilimsel, sanatsal, yaz nsal faaliyetlerde bulunan veya

8 1452 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 Üst düzey bir e itim gerektiren üst düzey kiflisel bir hizmet veren kiflidir. Serbest meslek sahiplerinde zihinsel ve yarat c çal flma ön plandad r, özellikle Gelir Vergisi Kanunu, 18 I Nr. 1, serbest meslek faaliyetlerini gösterir bir listeyi, bir baflka deyimle katalog mesleklerini içerir. Zanaat Bir zanaat icra etmek ya da zanaate benzer bir faaliyette bulunmak için esnaf loncas na veya zanaat benzeri faaliyet için esnaf ve sanatkârlar odas na kay t yapt rmak zorunludur. Bir zanaat, Zanaatkârlar Tüzü ünün (HandwO) A ekinde s ralanan faaliyetlerdendir. Zanaat benzeri faaliyetler ise, HandwO nun B ekinde tan mlanm flt r. Esnaf loncas na kay t için temel flart, ilgili ya da benzer zanaate ait ustal k s nav n n baflar ile verildi inin veya en az ndan eflde erde bir Alman diplomas na sahip olundu unun ispatlanmas d r. AB ülkelerinden gelen yabanc lar n diplomalar, Almanya da k smen denk tutulur. Gerekli bitirme derecesi mevcut de ilse, gerekli bilgi ve becerilerin ispatlanmas halinde ve baflvuru tarihi itibariyle ustal k s nav n n verilmesi, baflvuru sahibini normalin d fl nda zorlamak anlam n tafl yacaksa, esnaf ve sanatkârlar odas süreli bir müsaade tahsis edebilir. AB vatandafllar ayr - ca, Zanaatkarlar Tüzü ü nün 9. maddesine göre süreli bir müsaade alabilirler. Zanaat benzeri bir faaliyet sözkonusu ise ispat zorunlulu u aranmaz. spat yükümlülü ü yak n zamana kadar iflletme sahibinin üzerindeydi. Bir flah s flirketinde en az ndan flahsi sorumlulu a sahip bir ortak, ispat yükümlülü ünü tafl maktayd. Bir sermaye flirketinde ise ehil bir müdürün istihdam yeterliydi. Müdür, mevcut tüm zanaat faaliyetlerini daima mesleki ve teknik aç dan idare etmek ve bunun için uygun çal flma süresi ve ücret ile istihdam edilmek zorundad r. An lan flartlar tafl yan ve teknik yönetimden sorumlu bir müdürün istihdam edilmesi, sermaye flirketleri için yeterlidir. Dükkanlar n Kapan fl Saatleri Hakk nda Kanun Almanya ya özgü bir özellik dükkanlar n kapan fl saatleri hakk ndaki yasad r (Ladenschlussgesetz). Bu yasa, her bir ticari iflletmenin müflteri çevresine hangi günler kapal olmas gerekti ini belirler. fiu anki yasal düzenlemeye göre, esasen Pazar ve di er tatil günlerinde veya pazartesi den cuma ya kadar, akflam saat 20:00 den sabah saat 18:00 ya kadar iflletmeler kapal olmal d r. Aç l fl saatleri konusunda ise, ak fla göre bir çok faktör ve daha rahat hareket etme imkan oldu u göz önüne al nmal d r. Benzer hükümlere ve bölgelerdeki istisnalara iliflkin ayr nt l bilgi ve Sanayi ve Ticaret Odas ndan (IHK) temin edilebilir.

9 Almanya da Yabanc fiirketlerin Kurulmas Prof. Dr. C. RUMPF YABANCILAR HUKUKU Yabanc lar n Almanya ya seyahat ve Almanya da ikamet için bir oturma izni almalar gerekmektedir. Kural olarak iki tür oturma izni bulunmaktad r: kamet izni ve Yerleflme izni. Kendilerine, kural olarak girifl hakk tan nan AB d fl ndaki yabanc lar istisna teflkil ederler. Di er bir istisna ise, 3 aydan fazla oturmamak ve bir ifl tutmamak kayd yla ABD ve Japonya gibi belirli ülkelerin vatandafllar d r. 3 ay için verilen bu tür bir oturma izni müddetince, sözleflme görüflmeleri sözleflme akdedilmesi ve flirket kurulufllar n n gerçeklefltirilmesi mümkündür. Oturma zni tarihinden bu yana kamet Yasas, Almanya da faaliyette bulunmak için hem yat r mc lara hem de iflçilere yeni imkanlar sunmaktad r. Temel olarak vize yan nda, bir ifl tutulmas halinde 3 y la kadar verilen ikamet izni ve süresiz olarak verilen, yer olarak da s n rland r lmam fl olan ve ayn zamanda bir ifl görme iznini de içeren yerleflme iznidir. kamet izni, 3 y l n bitimini müteakip, ifl görmeye, gelire ve topluma uyum sa lamaya iliflkin belli baz flartlar n gerçekleflmesi halinde yerleflme iznine dönüfltürülebilir. kamet Yasas, vizeyi oturma izni olarak ifade etmektedir. Vize, yurtd fl ndaki devlet temsilcili inden elçilik ya da konsolosluk verilen bir oturma müsaadesidir. Daha uzun süreli bir oturma için verilen vize, ülkeye giriflten sonra belli flartlar n gerçekleflmesi halinde bir ikamet iznine ya da bir yerleflme iznine çevrilebilir. K sa süreli kal fllarda ilgili ülke temsilci i bizzat kendisi tetkik eder. Planlanan kal fl 3 ay aflacak olursa, inceleme yerel Yabanc lar Makam n n kat l m yla taraf ndan yerine getirilir. Bir ifl görmek amaçlan yor ve herhangi bir istisnai durum da söz konusu de ilse, ayr ca ilgili yerdeki ülke temsilcili i de incelemeye dahil olur. Daha önce girifl k sm nda de inildi i gibi, oturma iznine kural olarak seyahatten önce baflvurulmal ve bu izin, seyahatten önce verilmelidir. Bu duruma göre de iflmekle birlikte bir kaç ay bulabilmektedir. Belli ülkelerin (Avustralya, Kanada, ABD veya Japonya) vatandafllar, ülkeye giriflten sonra da oturma izni için baflvuruda bulunabilirler. flçi (Ba ml Çal flma) fl görmeye yönelik olan oturma izni ayr olarak düzenlenmifltir ( 18-21). Eski 15 AB ülkesinin ve Norveç, Liechtenfltayn ve sviçre vatandafllar Bu ülkelerin vatandafllar serbest dolafl mdan yararlanmaktad rlar. Bir oturma izni gerekli de ildir. Temel olarak, s n rs z bir girifl ve oturma izinleri bulundu u gibi, üye ülkelerdeki ifl pazarlar na serbestçe girebilme hakk na sahiptirler.

10 1454 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 AB ye giren yeni ülke vatandafllar Bu s n f içerisinde, özellikle 2005 y l nda giren ülkelerin vatandafllar n durumu ise komplikedir. Almanya da bu ülkelerin vatandafllar n n serbest dolafl m tam anlamda henüz sa lanmam fl olup bu vatandafllar yetkili ülke temsilcili ine baflvurarak bir çal flma izni almak zorundad rlar. Üçüncü Dünya Ülkeleri Yukar da s n flar n hiç birisine dahil olmayan ülkelerin vatandafllar - na belli bir iflin görülmesi için verilecek olan oturma izni, ekonomik duruma ba l olarak ya da ilgili Tüzük ün zorunlu görmesihalinde ülke temsilcili inin çal flmaya onay vermesi flart aran r ( 18 f. 2). Nitelikli bilim adamlar, ö retim üyeleri, bilim alan nda çal flanlar, uzmanlar ve özellik arzeden mesleki tecrübe ve bu tecrübeye uygun maafl alan kifliler kifliler yerleflim izni alabilirler. Bu düzenleme Greencard sistemini yans tmaktad r. Türkiye ile AB aras nda bunlar n d fl nda bir ortakl k konseyi karar bulunmaktad r. Bu karara göre Türk vatandafllar na belirli flartlar n yerine getirilmesi durumunda oturma izni verilmektedir. Ba ms z Çal flma AB ülkeleri vatandafllar için ba ms z çal flma alan nda da serbestlik vard r. Bunlar, baflka bir üye ülkede yerleflebilecekleri gibi hizmet de ifa edebilirler. Ayr ca belirli yönergeler ve yönetmelikler bu konuya iliflkin düzenlemeler içermektedirler. Ayn flekilde, esnaf iflletmesine, zanaatkarl a ve meslek hukukuna iliflkin baz kurallara da dikkat etmek gerekmektedir. AB ye yeni giren ülkelerden gelen serbest çal flanlar için kural olarak s n rlama olmamakla beraber bunlar için baz ek flartlar n da mevcut olmas gerekir. Baflka AB ülkelerine hizmet götürülmesi konusunda Avrupa Parlementosu Hizmet Sunumu Yönergesiyle ilgili bir tasla ilk görüflmede kabul etmifltir. Bu düzenleme, hizmetlerin serbest dolafl m önündeki engelleri kald racak ve bir AB iç hizmet pazar n n oluflmas n sa lamak amac - n gütmektedir. Komisyonun önceki tasla na göre, s n rötesi hizmetler menfle ülke ölçütüne göre yerine getirilebilecekti. Bu flekilde, Polonya menfleili bir iflletmenin Almanya daki faaliyetlerine Polonya n n Sosyal ve fl Hukuku hükümleri uygulanacakt. AB ülkelerinde hizmet sektöründe faaliyet gösteren iflletmelerin, standart ve kontrollerin en az oldu u AB ülkesini kayacaklar endiflesinin has l olmas ndan sonra Avrupa Parlementosu, menfle ülke ölçütüne iliflkin olarak baz de iflikliklere girmifltir. Norveç, Liechtenfltayn ve sviçre vatandafllar da serbest dolafl m hakk na sahiptirler. Oturma izni hakk EWR belgesini ald ktan sonra, ülke

11 Almanya da Yabanc fiirketlerin Kurulmas Prof. Dr. C. RUMPF temsilcili inden çal flma iznine gerek duymadan serbest meslek faaliyeti yürütebilirler. Di er ülke vatandafllar için ise, ancak üstün bir ekonomik menfaatin varl veya özel bir bölgesel ihtiyac n bulunmas veyahut faaliyetin ülke ekonomisine katk da bulunmas flart lar ndan birinin varl halinde, ba ms z çal flmaya yönelik oturma izni verilebilir. En az Euro yat r m yap lmas ve 10 iflyerinin oluflturulmas halinde Kanunun amac - na uygun olarak bu flart n gerçekleflti i varsay l r. Di er bir flart ise, yat r m n iflletmenin kendi kaynaklar ndan karfl lanmas ya da bir kredi taahhüdünün mevcut olmas d r. E er yabanc 45 yafl nda ise, ek bir flart olarak onun uygun bir emeklilik ikramiyesi de teminat alt na al nm fl olmal d r. Oturma izni ilk önce 3 y l için geçerli olur. E er ifl modeli baflar l olarak görülürse yabanc n n ekonomik geçimi güvenceye al n rsa bu izin, süresiz olarak verilen bir yerleflme iznine dönüfltürülebilir. Usul lk olarak, Almanya n n yetkili yurtd fl temsilcili ine vize baflvurusunda bulunulur. Yurtd fl temsilcilik baflvurunun yap lmas ndan sonra Almanya da ikamet edilmesi düflünülen bölgedeki Yabanc lar Dairesi nden gerekirse görüfl ister ve dilekçeyi d fl temsilcili in kurye hizmeti arac l yla ya da Köln de bulunan Federal dare Makam üzerinden ilgili yabanc lar dairesine gönderir. Gerekli belgeler Vize baflvurusu için gerekli evraklar ilgili yerdeki Alman D fl Temsilcili i nden edinilebilir ya da internet üzerinden indirilebilir. Oturma izninin türüne göre farkl belgeler talep edilmektedir. Buna yönelik olarak her Alman D fl Temsilcili i nde, hem Almanca dilinde hem de ilgili ülkenin dilinde bilgilendirme broflürleri bulunmaktad r. Önemli olan oturma izni baflvurusuna yönelik olan dilekçenin tam olarak, gerçe e uygun ve özellikle seyahat ve oturma amac na, oturma yerine ve süresine iliflkin bilgilerin do ru olarak bildirilmesidir. fi HUKUKU Alman ifl hukuku, çal flanlar korumaya yönelik birçok hüküm içermesi özelli i gösterir. Bunlar aras nda çal flanlar n, çal flt klar iflletme belli bir çal flan say s na eriflmiflse, baz konularda iflletme yönetiminde söz sahibi olma haklar bir imkan olarak ortaya ç kar (yönetime kat lma hakk ). Müdürün ifl sözleflmesi kural olarak bir çal flma sözleflmesi de il, sadece basit bir hizmet sözleflmesi olup, çal flma hukukuna iliflkin düzenlemeler kapsam nda de erlendirilmez. Yurtd fl ba lant s olan durumlarda, çal flma sözleflmesinin hangi hukuka tabi olaca seçilebilir. Ancak, yabanc bir hukukun seçimi Alman mevzuat n çal flan n korunmas na yönelik hükümlerini ortadan kal-

12 1456 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 d rmaz. Bu seçim mutlaka bir avukat n eflli inde yap lmal d r. Uygulanacak hukukun seçimi, iflçinin, kendisine tan nan haklardan mahrum kalmas na sebebiyet vermemelidir. Afla da, ifl hukukuna iliflkin çeflitli önemli düzenlemeler yer almaktad r. Ayr mc l k Yasa Hakk nda Kanun Bu kanun A ustos 2006 tarihinde, 4 ayr AB yönergesine uyarak yürürlü e girmifltir. Genel Eflit Muamele Yasa olarak adland r lan bu yasan n amac, rk, etnik köken, cinsiyet, din, dünya görüflü, herhangi bir sakatl k, yafll l k veya cinsel kimlik nedeniyle ortaya ç kabilecek ayr mc - l önlemek ve kald rmakt r. Bu Kanun hakl olarak herfleyden önce iflveren kesimi taraf ndan, AB yönergelerinin abart ld fleklinde elefltiri de bulmufltur. Yasa aleyhine Anayasa Mahkemesinde iptal baflvurular n yap laca na kesin gözüyle bak labilir. Yasa, fl Hukuku üzerinde, flimdiden net olarak görülemeyecek olan etkilere sahiptir. Yasaya ayk r l k, manevi zararlar için tazminat ödenmesine yol açacakt r. Bu yasan n, iflverenler aleyhine bir çok dava aç lmas - na neden olabilece i tahmin edilmektedir. Bu nedenle yat r mc lar, yeni yasal düzenlemeler hakk nda bilgi edinmeliler; ki yasaya ayk r l klar baflta önlenebilsin. Çal flma Saatleri Hakk nda Kanun Çal flma saatlerini belirleyen yasa (Arbeitszeitgesetz), en yüksek çal flma saatinin ifl günlerinde (Pazartesi den Cumartesi ye kadar) esas itibariyle 8 saati aflamayaca n belirler. Bunun yan nda ifl aralar ve istirahat zamanlar na da riayet edilmelidir. Tazminat Ödenmesi Hakk nda Kanun Tazminat ödenmesine iliflkin yasaya (Entgeltfortzahlungsgesetz) istinaden iflveren, çal flan n kendi kabahati olmaks z n iflgöremez duruma gelmesi halinde, kendisine alt haftaya kadar bir süre ile ücretini ödemekle yükümlüdür. zin Hakk nda Yasa Yasal izin süresini belirleyen yasaya (Urlaubsgesetz) istinaden çal - flan, alt ayl k bir çal flma süresinin bitiminden itibaren 24 iflgünü süreli ücretli izne hak kazan r. fl Akdinin Feshine Karfl Korunma Hakk nda Kanun fl akdinin feshine karfl korunma sa layan yasa (Kündigungsschutzgesetz) befl ten fazla çal flan bulunan iflletmelerde uygulan r. Buna göre alt aydan uzun bir süre iflletmede çal flm fl kiflilerin, ifl akitlerinin feshi ancak sosyal aç dan hakl ise yani kifliye, davran fla veya iflletmeye ba l olarak ortaya ç km flsa, geçerlilik kazan r.

13 Almanya da Yabanc fiirketlerin Kurulmas Prof. Dr. C. RUMPF Özel korunma, iflçi temsilcileri konseyi üyeleri, a r derecede özürlü olan kifliler, hamileler ve e itim amaçl tatilde olan ebeveynler için geçerlidir. flletme Düzeni Hakk nda Kanun flletme Düzeni Hakk nda Kanun (Betriebsverfassungsgesetz) kural olarak befl veya daha fazla çal flan olan iflletmelerde bir IfiÇI TEMSILCILERI KONSEYI seçilmesi gerekti ini düzenler. flçi temsilcileri konseyi, sosyal ve personele ait konularda, iflyerinin, ifl ak fl n n, iflin kapsam n n flekillendirilmesinde ve iflletmeye ait ücret politikas n n belirlenmesinde söz hakk na sahiptir. fl akitlerinin feshi sözkonusu oldu unda da konseyin görüflü al nmal d r. flletmenin Devri ( 613a BGB) (Betriebsübergang) Bir iflletmenin tamam n n veya bir bölümünün sat n al nmas ile mevcut çal flma iliflkilerinden do an hak ve yükümlülükler iflletmenin al - c s na geçer. Bir baflka deyiflle, iflletmeyi devralan kifli iflçileri de devralmak durumundad r. flletmenin gerekleri dolay s yla do acak bir fesih hakk ise bundan ayr d r. VERG HUKUKU Alman Vergi Hukuku karmafl k bir yap ya sahip olup, sürekli olarak de iflikliklere u ramaktad r. Almanya da ekonomik faaliyette bulunulmas aç s ndan, özellikle Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Ticari ve Sanayi flletme Vergisi ve Katma De er Vergisi en önemli olanlardand r. ki farkl ülkede paralel vergilendirilmeyi önlemek için, Almanya baz ülkelerle Çifte Vergilendirme Anlaflmalar yapm flt r. lgili çifte vergilendirmeyi önleme anlaflmas na göre vergi muafiyetine veya mahsubuna iliflkin bilgiler vergi dairesinden edinilebilir. Gelir vergisi Gelir Vergisi (Einkommensteuer) ile gerçek kiflilerin gelirleri vergilendirilmektedir. Bu durum ayn zamanda, flah s flirketleri bünyesinde elde edilen gelirler için de geçerlidir, çünkü bu flirketlerin ortaklar fleffaf vergilendirme prensibi uyar nca vergi mükellefi s fat tafl maktad rlar. Evi veya mutat ikametgah Almanya da bulunan kifliler tam vergi mükellefidirler. Evi veya mutat ikametgah Almanya d fl nda bulunan kifliler yurtiçinde elde edilen gelirlere yönelik olarak dar vergi mükellefidirler. Gelir Vergisi yedi gelir türü üzerinden tahsil edilir: Ba ms z olmayan çal flmadan elde edilen gelirler (Ücret vergisi) Yat r m gelirleri (Nema vergisi) Ba ms z çal flmadan elde edilen gelirler Ticari ve sanayi iflletmelerden elde edilen gelirleri

14 1458 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 Tar m ve ormanc l ktan elde edilen gelirler Adi kira ve has lat kiras gelirleri Di er gelirler Almanya da tan nm fl dini tüzel kifli statüsündeki bir birli e üye olan bir kifli ayn zamanda, Gelir Vergisi ile ba lant l olarak, Kilise Vergisi ne tabi tutulabilir. flletme giderleri, reklam harcamalar ve di er yükümlülükler y ll k Gelir Vergisi Beyannamesi nde gösterilebilir. Maliye Bakanl, ön ödemeye iliflkin düzenleme yapmaya yetkilidir. Ücret Vergisi Bu vergi, iflçinin gelir vergisidir. flveren için önemi ise, iflverenin bu vergiyi do rudan vergi dairesine yat rmas n n zorunlu olmas nda yatar. Vergi yükümlüsü olan iflçiye, mahsup edilebilecek vergi yüklerini, her y - l n sonunda vergi dairesine bildirme ve böylece duruma göre vergi iadesi alma imkan verilmifltir. Kurumlar vergisi Kurumlar Vergisi (Körperschaftsteuer) tüzel kiflilere ait Gelir Vergisi dir ve oran % 25 tir. Almanya dan idare edilen veya merkezi Almanya da bulunan tüzel kifliler, flah s flirketleri ve malvarl klar s n rs z olarak vergi mükellefidirler. Yar gelir usulüne göre, kar paylar ve kat l m paylar ndan do an sat m bedelleri (baflkaca flartlar n da varl halinde) yar oranda vergiye tabidir. Di er yar ise vergiden istisna edilmifltir. Bu flekilde, kar paylar n n kurumlar vergisine tabi olmas önlenmifltir. Sonuç olarak, flirketin kurumlar vergisi ile ortaklar n da nema vergisi ile vergilendirilmeleri halinde ortaya ç kacak olan çifte vergilendirme bu sayede önlenmifltir. Ticari ve Sanayi flletme vergisi Her ticari ve sanayi iflletme, Almanya da faaliyet gösterdi i sürece, ticari ve sanayi iflletme vergisine (Gewerbesteuer) tabidir. Serbest meslek sahipleri ise, bu vergiye tabi de ildir. flletmenin, ad na faaliyet gösterdi- i müteflebbis vergilendirilir. fiah s flirketlerinde fleffaf olmayan bir vergilendirme söz konusudur; bir baflka deyiflle flah s yerine flirket vergilendirilir. Vergiye tabi olmayan miktarlar nedeniyle küçük veya yeni kurulmufl iflletmeler ilk y llarda ticari ve sanayi iflletme vergisi ödemezler. Katma de er vergisi Bir müteflebbisin, ücret karfl l Almanya da yapt her teslimat ya da verdi i her hizmet, Katma De er Vergisi ne (Mehrwertsteuer veya Umsatzsteuer) tabidir. Müteflebbis ödemek durumunda oldu u Katma De er

15 Almanya da Yabanc fiirketlerin Kurulmas Prof. Dr. C. RUMPF Vergisi ni ön vergi olarak kendine ait as l vergi borcundan indirebilir. Bu izni vermeye yetkili olan kurum Vergi Dairesi dir. Genel vergi oran tarihiitibariyle % 19 olmufltur. ndirimli vergi oranlar da mevcuttur; bu oranlar g da maddeleri, kitap ve dergiler ile bilim ve sanat ürünleri ve hizmetleri için % 7 dir. SOSYAL GÜVENL K HUKUKU Sosyal güvenlik hukuku afla da belirtilen yasal sigortalar düzenlemifltir: Emeklilik sigortas, Sa l k sigortas, Bak m sigortas, flsizlik sigortas, Kaza sigortas. Çal flana ait primler iflveren taraf ndan ücretinden kesilerek sigorta kurulufluna ödenir. Emeklilik, flsizlik, Sa l k ve Bak m sigortalar na iliflkin primler iflveren ve çal flan taraf ndan eflit olarak paylafl l r. Kaza sigortas priminin tamam ise iflveren taraf ndan ödenir. Bu primler esas itibariyle yabanc çal flanlar için de ödenmek durumundad r; me er ki bu çal flanlar n Almanya daki ikamet süreleri s n rl olsun. Burada dikkat edilmesi gereken husus; çal flanlar n geldikleri ülke ve kal fl süreleri dikkate al nmaks z n, onlar ad na prim ödemesi yap lmas gereken ve Ek bak m kasalar /teflkilatlar olarak da bilinen kurulufllara yap lacak ödemelerdir. Emeklilik sigortas Emeklilik sigortas (Rentenversicherung) primleri tüm iflçiler için ödenir. Prim oran 19,5% civar nda olup ara ara de iflmektedir. Almanya n n bat kesiminde Euro, do u kesiminde ise Euro olan prim ödemesine esas kazanç s n r na kadar gelirden, emeklilik primi kesilip ödenmelidir. Gelirin, yukar da an lan s n r aflan k sm üzerinden emeklilik primi ödenmez. Serbest meslek sahipleri de, çal flmaya bafllamalar ndan itibaren ilk befl y l içinde karar vermeleri durumunda, zorunlu veya ihtiyari sigorta korumas talep etme hakk na sahiptirler. Böyle bir durumda, zorunlu sigorta korumas n n tercih edilmesi halinde toplam serbest çal flma süresi boyunca prim ödeme yükümlülü ü devam edecektir. Esnaf loncas na kay tl zanaatkârlar, zaanatkâr mükellefiyet sigortas na tabidirler Esnaf loncas na kay tl olan bir flah s flirketi, kiflisel olarak esnaf loncas na kay t için gerekli flartlar yerine getiren zanaatkâr addedilir. ste i üzerine, 18 y l süre ile (216 ay) yasal emeklilik sigortas primlerini ödemifl bir kiflinin sigorta yükümlülü ü sona erdirilebilir. Ser-

16 1460 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 best çal flmaya bafllamadan itibaren üç y l geçene kadar prim ödemesi istek üzerine yar ya indirilebilir. Sa l k Sigortas Kanuni sa l k sigortas n n (Krankenversicherung) amac, sa l a yönelik tedbirlerin al nmas ve hastal klardan korunma ile erken teflhis ve tedavinin sa lanmas d r. Çal flan n sigorta korumas eflini ve çocuklar n da içerir ve t bbi ve difl hekimli i ile ilgili muayeneleri, al nan ilaçlar ve hastanede kal fllar kapsar. Çal flan kifli, hizmet yelpazeleri yasal hükümler nedeniyle büyük oranda ayn olan, ancak prim miktarlar aç s ndan (sa l k sigortas kasas n n türüne göre gelirin % 12-14,5 i aras nda de iflen oranlarda) farkl l k gösteren, çeflitli kanuni sa l k sigortas kasalar aras nda tercih yapabilir. Ancak, en fazla Euro olan rakamdan y ll k olarak sa l k sigortas primleri kesilmelidir. E er gelir, y ll k Euro olan esas kazanc n üst s n r n n alt nda kal yorsa iflçi, iste e ba l olarak özel bir sa l k kuruluflunda kalmak ya da özel bir sa l k sigortas sözleflmesi yapmak seçeneklerinedn birini tercih edebilir. Özel sa l k sigortalar, kanuni sa l k kurulufllar ndan, primin gelir üzerinden belli bir yüzde ile al nmamas nedeniyle farkl l k arzeder. Ba ms z çal flan kifliler sa l k sigortas ndan kendileri sorumludur. Özel bir sa l k sigortas flirketine sigorta yapt rabilirler. Ba ms z çal flmaya bafllamadan önce kanuni bir sa l k sigortas kasas na sigorta yapt rm fl kifliler, kural olarak bu sigortay sürdürebilirler. Bu durum belki de aile sigortas nedeniyle daha uygun olabilir. Sa l k sigortalar alan na yönelik sigorta piyasas nda fliddetli bir rekabet sözkonusu oldu undan, yap lan masraflar ile al nan hizmetlere dair titiz bir tetkikin yap lmas gerekmektedir. Bak m sigortas 1995 den bu yana bak ma muhtaç kiflilerin bak m n finanse etmeye yönelik bak m sigortas (Pflegeversicherung) uygulanmaktad r. Halihaz rda prim oran % 1,7 dir (ayr ca % 0.25 oran nda bir ek de çocuk sahibi olmayanlar için öngörülmüfltür). kanuni bir sa l k sigortas kurulufluna ihtiyari olarak sigorta yapt rm fl bir kifli, ihtiyari ve kanuni bak m sigortas aras nda tercih yapabilir. flsizlik sigortas Kanuni iflsizlik sigortas (Arbeitslosenversicherung) çal flan, iflsiz kalmas halinde, finansal olarak güvence alt na alma amac güder. Halihaz rda prim oran % 6,5 olmakla birlikte, Katma De er Vergisi artt r m ile birlikte azalt lm flt r. flsizlik durumunda çal flan ilk olarak iflsizlik paras, daha sonra da zaman içinde azalan, iflsizlik yard m al r. fl Bulma Ku-

17 Almanya da Yabanc fiirketlerin Kurulmas Prof. Dr. C. RUMPF rumu böyle durumlarda çal flan n ba ms z çal flmaya bafllamas na yönelik yard mlar sa lar. Serbest çal flanlar ve ba ms z çal flanlar iflsizlik sigortas na tabi de- ildir. Ancak, tarihinden itibaren ayn flekilde serbest çal - flanlar da belli flartlar n mevcudiyeti halinde iflsizlik sigortas na tabi edilmifltir. Kaza sigortas flverenler, çal flanlar n ifl kazalar na ve belirli ifl hastal klar na karfl sigortalamak zorundad rlar (Unfallversicherung). Çal flanlar, faaliyet alanlar ile ilgili bir meslek kooperatifi ne (Berufsgenossenschaft) üye olmakla yükümlüdürler. flveren ise buna iliflkin primlerin ödemesiyle yükümlüdür. Bu kooperatifler ayn zamanda ifl güvenli inin, özellikle de iflyeri güvenli in, sa lanmas ndan sorumludur. Serbest meslek sahipleri için kaza sigortas yükümlülü ü bulunmamaktad r. Bu kifliler kanuni kaza sigortas na ihtiyari olarak üye olabilirler veya özel bir kaza sigortas yapt rabilirler. Genel olarak, gerekli bilgiler Alman Emeklilik Sigortas Birli i nden (önceden: flçiler için Federal Sigorta Kurumu) temin edilebilir. Özel sigorta flirketlerinin fiyatlar ve hizmetleri aras nda bir karfl laflt rma yapmak faydal olabilir. TEfiV KLER Teflvik unsurlar (örne in krediler veya sübvansiyonlar) bir projenin finansman n önemli ölçüde kolaylaflt rabilece inden dolay, bu konuda erken aflamalarda bilgi edinilmesi tavsiye edilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, belediyeler, eyaletler ve federal hükümetin sa lad teflviklerin d fl nda, Avrupa Birli i nin sa lad teflviklerin de mevcut oldu- udur. Genel bilgiler Berlin de örnek olarak Teknoloji ve Ekonomi çin Yat - r m Yönetme Dairesi Senato daresi nde (Investorenleitstelle der Senatsverwaltung für Wirtschaft und Technologie) ve Wirtschaftsförderung Berlin GmbH dan elde edilebilir. Yat r m Yönetme Dairesi ve Berlin Yat r m Banka s nda an lan ve bilhassa Berlin ve civar için teflvike yönelik imkanlar aç klayan bu broflürler ücretsiz elde edilebilir. Buna benzer kurumlar, baflka eyaletlerde de ve ekonomi bakanl klar ya da eyalet esnaf dairelerinde teflkil edilmifl olarak bulunmaktad r. Eyaletlerin ço unlu unda, ekonomik teflvikler önceden ço unlukla bölgesel düzeyde ortakl klara devredilmifl bulunmaktad r: Baden-Württenberg de Ekonomik Ortak Çal flma fiirketi (GWZ, bu arada, bw-i ). Bankalar teflviklerle ilgili olarak dan flmanl k hizmeti vermekte, yat - r m plan n de erlendirmekte ve gerekli kredi için baflvurmaktad rlar. Bu-

18 1462 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 nun avantaj ise dan flmanl k ve parasal deste in tek bir elden sa lanmas d r. Sanayi ve Ticaret Odas ve Zanaatkarlar Odas kendi üyeleri ve giriflimciler için dan flmanl k hüzmeti sunmaktad r. Münferit dan flmanl k hizmetleri yan nda finansmana iliflkin sorulara yönelik olarak ya ayn zamanda özel olarak giriflimciler için seminerler düzenlemektedir. Bunun da ötesinde oda dergileri kendilerini teflvik konusuna adam fl durumdad rlar. Ekonomi birlikleri ve yukar da ad geçen ekonomik teflvik flirketlerinin bünyesinde de, teflvikler konusunda bilgi verebilecek özel e itim alm fl çal flanlar bulunmaktad r. Deutsche Ausgleichsbank (DtA) ifle yeni bafllayanlara uygun teflvik kredileri sunmaktad r. Bu krediler kural olarak kifliye ba l d r. Bu kredilerin flartlar ise yeterli seviyede mesleki ve ticari ehliyet ile faaliyetin ana meslek ve devaml olarak icra edilmesidir. Yabanc lar için bir oturma izninin varl da önemli rol oynayabilir. Yukar da bahsedilen DtA-kredisi ise kifliye ba l olmay p flirketlere de verilebilir. Bir teflvik kredisi ile ilgili baflvuru flirketin bulundu u yerde bir bankaya da yap labilir, çünkü DtA tüm bankalar ile birlikte çal flmaktad r. Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) da teflvik kredileri vermektedir. Burada da kredi baflvurusu, DtA da oldu u gibi, flirketin bulundu u yerdeki bankalara yap l r. AVUKATLAR, VERG DANIfiMANLARI, DENETÇ LER, NOTERLER Alman vergi sisteminin karmafl kl nedeniyle hiçbir flirket, hangi büyüklükte olursa olsun, vergi dan flmanlar n n yard m olmaks z n, sorunlar n n üstesinden gelemez. Ancak nitelikli bir hukuk dan flmanl n n da, daima yetkili makamlar, ifl ortaklar veya müflteriler ile olan yasal iliflkilerin belirli bir karmafl kl k düzeyine eriflti i ve ekonomik riskin yan nda yasal riskin de artt durumlarda sunulmas icap edebilir. Avukatlar Alman avukatlar, meslek hukukunu düzenleyen Federal Avukatl k Tüzü ü ne (BRAO), Avukatl k Mesle inin cras Hakk nda Yönetmelik (BORA), Avukatl k Ücretleri Kanunu na (RVG) dayal olarak faaliyet göstermektedirler. Avukatlar n yasa gere i eskiden oldu u gibi yarg n n nesnel bir unsuru (objektives Organ der Rechtspflege) olarak görüldüklerinden etik baz temel prensiplere ba l d rlar. Bu nedenle, önceden oldu u gibi baflar ya ba l ücret, meslek kurallar na ayk r d r. Avukatlar n, müvekkillerini düzenli bilgilendirme yükümlülükleri vard r. Di er taraftan, avukatlar n reklam yasa ortadan kald r lmas na ra men, reklam yapmalar baz kurallara ve s n rlamalara ba lanm flt r. Deterjan reklam gibi afl r olan ve nesnellik s n rlar n aflan bir reklam, avukatl k mesle ine yak flmaz. Bir avukat mektup bafll nda, telefon rehberinde veya kendine ait websayfas nda ifl ve ilgi alanlar hakk nda reklam yapabilir; ancak

19 Almanya da Yabanc fiirketlerin Kurulmas Prof. Dr. C. RUMPF bunu yaparken bu alanlar bir bak flta görülebilir flekilde ve muayyen belirli bir say ile s n rland rmal d r. Yaz l bir ücret sözleflmesi yapmak suretiyle, yasan n ücrete iliflkin hükümlerinden sap labilir. Bu ba lamda, özellikle Ticaret Hukuku alan nda çal flan hukuk bürolar n n saat bafl ücret anlaflmas yaparak çal flt klar gözlenmektedir. Saat ücretleri, uygulamada 200,00 Euro ile 300 Euro aras nda de iflmektedir. Baz merkezlerde ya da baz uzmanl k alanlar nda 600 Euro nun üzerine ç kan saat ücretlerinin varl da tespit olunmufltur. Bir dava halinde, kaybeden taraf di er taraf n avukatl k ücretini Avukatl k Ücret Kanunu na göre ödemekle yükümlüdür. Avukatlar yasa gere i SORUMLULUK SIGORTAS NA sahiptirler. E er avukatlar bir flirkette görevli iseler, davada kendi flirketlerini avukat olarak temsil edemezler. Avukatlar, meslekleri dolay s yla edindikleri bilgileri aç klamamakla yükümlüdürler. Bu ise, avukat ile müvekkil aras ndaki iliflkinin devlet müdahelesini engelleyen koruman n di er yüzünü oluflturur. Almanya da avukatlar, ortak meslek icras amac yla s k s k adi flirketin özelliklerini tafl yan ortakl k (Sozietät) halinde çal flmaktad rlar. Bu flekilde, müvekkile firma içi bir avukat n hatal tavsiyesi nedeniyle tüm ortakl k sorumlu tutulabilir. Öte yandan, avukatlar, ortakl klar n GmbH (Ltd. fiti.) ve AG (Anonim fiirket) olarak flekillendirerek sorumluluklar n mali yönden s n rland rabilirler. Avukatl kta iflbirli inin bir di er türü de, Avrupa Ekonomik Menfaatler Birli i (EWIV) olarak örgütlenen Ortak Hareket veya letiflim Birlikleri veya a lar d r. Bu durumda, hukuk bürolar hukuki konumlar n ve sorumluluklar n korur ve kifliliklerini muhafaza etmeye devam ederler. Ancak bu oluflum, bölgeler üstü ve daha iyi olan bir ortak çal flmay mümkün k lar. Bu tür birliklerin, farkl eyaletlerde ya da farkl AB ülkelerinde flubeleri olan büyük hukuk bürolar na alternatif olup olamayacaklar, her bir münferit olaya göre de erlendiirlmelidir. Vergi Dan flmanlar ve Denetçiler Vergi dan flmanlar ve denetçilerin de kendilerine ait meslek yasalar vard r. Denetçiler ço u kez avukatl k mesle inden gelirler. Vergi dan flmanl ndan yararlanmak, vergi idaresi ile olan iliflkileri önemli ölçüde kolaylaflt r r. Denetim flirketlerine uygulamada s k s k devletin denetim makamlar taraf ndan ticaret flirketlerinin faaliyetlerini, özellikle muhasebe iflleyifllerini denetleme görevi verilmektedir. Noterler Alman noterlerin esas itibariyle di er K ta Avrupas ülkelerinde faaliyet gösteren meslektafllar ile benzer fonksiyonlar vard r. Kendi yasal kurallar na (Noterlik Kanunu gibi) dayanarak çal flmaktad rlar. Resmi se-

20 1464 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 netler düzenlemek veya belgeleri onaylamak suretiyle kamusal görevler ifa ederler. Noterin mesleki hukuksal konumu her eyalete göre farkl d r. Baden- Württemberg eyaleti içerisinde bu konuda ayr ca bölünme söz konusudur. Bu eyaletin bir k sm nda, noter bir devlet memurudur. Buna karfl n Württemberg bölgesinde ise hem devlet memuru olan hem serbest olarak çal flan bir noter türü vard r. Buna benzer bir durum Rheinland-Pfalz da bulunmaktad r. Hessen ve di er birkaç eyalette Avukat Noterler mevcuttur. Ancak iç iflleyiflte, noterlik mesle i ile avukatl k iflleri kesinlikle birbirinden ayr tutulmal d r. Örnek olarak bir olayda avukat s fat yla hukuk dan flmanl n yapm fl bir avukat noter, noter s fat yla belge düzenleyemez. Noter olarak belli bir ücret tarifesine ba l d r ve bu tarifeden ayr bir ücret anlaflmas ile sapmas mümkün de ildir.

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 221 19 Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle de iflen madde

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler,

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler, B REYSEL EMEKL L K S STEM LE fiahis S GORTALARINA YAPILAN PR M ÖDEMELER N N GEL R VERG S MATRAHININ TESP T NDE G DER VEYA ND R M OLARAK DE ERLEND R LMES fienol ÇET N Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I-

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI?

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES 31 45 SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? Erol GÜNER* I. G R fi: Hafta tatili Türkiye de 1924 y l nda ç kar lan Hafta Tatili Kanunu ile düzenlenmifltir.

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç mali ÇÖZÜM 233 DEN Z ÇALIfiANLARINA ÖDENECEK KIDEM TAZM NATI VE HESAPLANMASI Ali TEZEL* I-Girifl Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç ana Kanun bulunmaktad r. Bunlardan

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda mali ÇÖZÜM 189 S GORTA ACENTELER VE KATMA DE ER VERG S KARfiISINDAK DURUMLARI Memifl KÜRK* I-G R fi: S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda Sigorta " Bir akittir

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER Yrd. Doç. Dr. Hediye ERG N* I. GENEL OLARAK Türk vatandafllar yurtd fl nda geçen hizmet sürelerini 8.5.1985 tarihli 3201 say l Yurt D fl nda Bulunan Türk

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER 5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER Yunus YELMEN* I-Girifl 01.10.2008 tarihinde yürürlü e giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda BFS - 2016/07 stanbul, 10.08.2016 Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi

Detaylı

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU Mehmet ALTINDA Bafl Hesap Uzman I- G R fi flletmelerin finansman yöntemlerinden birisi olan finansal kiralama, 1985 y - l nda 3226 say l Finansal Kiralama

Detaylı

Soru ve Yanıt. mali ÇÖZÜM 245 SMMMO Yay n Organ

Soru ve Yanıt. mali ÇÖZÜM 245 SMMMO Yay n Organ mali ÇÖZÜM 245 Soru ve Yanıt SORU 1 Yurt d fl nda iflçi olarak çal flt m süreler ile ilgili olarak ba kurdan borçlanma talep ederek ödemelerimi yapt m. Ödemeleri yapt m y l ile ilgili olarak y ll k gelir

Detaylı

Türkiye de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler için İŞGÜCÜ PİYASASINA ERİŞİM

Türkiye de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler için İŞGÜCÜ PİYASASINA ERİŞİM Türkiye de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler için İŞGÜCÜ PİYASASINA ERİŞİM SORULAR & YANITLAR MÜLTECİLER İÇİN ÜCRETSİZ HUKUKİ DESTEK Şubat 2016 Güncellemesi Türkiye de uluslararası korumaya başvurdum.

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler

K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler 41) Ba -Kur Mevzuat Uyar nca Kimler Sigortal Say l r? 1479 Say l Kanun Uyar nca; Kanunla ve Kanunlar n verdi i yetkiye dayan larak kurulu sosyal güvenlik kurulufllar

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

TÜRKİYE DE ŞİRKET KURULUŞU

TÜRKİYE DE ŞİRKET KURULUŞU TÜRKİYE DE ŞİRKET KURULUŞU Türk Ticaret Kanunu nda Şirketler Hukuku na ilişkin hükümler 124.madde ve devamında düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu nda şirket çeşitleri ve şirket kuruluşları ayrıntılı olarak

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

Bloomberg, Swift, Western Union, Google gibi Yurt D fl nda Bulunan Kurulufllara Yap lan Ödemelerdeki KDV ve Stopaj Yükümlülü ü Hakk nda

Bloomberg, Swift, Western Union, Google gibi Yurt D fl nda Bulunan Kurulufllara Yap lan Ödemelerdeki KDV ve Stopaj Yükümlülü ü Hakk nda Bloomberg, Swift, Western Union, Google gibi Yurt D fl nda Bulunan Kurulufllara Yap lan Ödemelerdeki KDV ve Stopaj Yükümlülü ü Hakk nda BFS - 2009/08 stanbul, 20.03.2009 Yurt d fl nda bulunan Bloomberg,

Detaylı

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü ANKARA 2016 ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ:

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: Sigortalının ürettiği malların/ürünlerin kullanılması esnasında 3.şahısların uğrayacağı zararlar neticesinde yasal olarak ödemekle sorumlu olduğu bedeni ve/veya maddi zararları

Detaylı

Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na

Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na m a l i Ç Ö Z Ü M 133! Ömer KÖSE* I- ÖZEL NfiAAT fi Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na bina infla etmelerini ifade etmektedir. Kendi nam ve hesab na inflaat

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES BOZMADAN ÖNCEK KARAR GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES E: 2004/798 K: 2004/819 T: 05.10.2004 fiikayet eden vekili: Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2003/560 esas say l 20.02.2004 günlü ara karar gere

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

S GORTA ARACILARININ BANKA VE S GORTA MUAMELELER VERG S KARfiISINDAK DURUMU

S GORTA ARACILARININ BANKA VE S GORTA MUAMELELER VERG S KARfiISINDAK DURUMU HAKEMS Z YAZILAR MAL S GORTA ARACILARININ BANKA VE S GORTA MUAMELELER VERG S KARfiISINDAK DURUMU Zübeyir BAKMAZ * G R fi Ülkemizdeki sigorta sözleflmelerini yapmaya yetkili sigorta flirketlerinin, Hazine

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme HURDAYA AYRILAN ARAÇLARDA MOTORLU TAfiITLAR VERG S fiaban KÜÇÜK Maliye Müfettifli G R fi E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri durumlar nedeniyle hurdaya ayr

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin KIDEM TAZM NATINA DAH L OLAN ÖDEMELER VE KIDEM TAZM NATI TAVAN TUTARI Resul KURT Sigorta Müfettifli I. GENEL B LG LER U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin bulunmas

Detaylı

YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC

YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC fievket TEZEL* I. Girifl: Türk vatandafllar n n, yurtd fl nda geçen ve belgelendirilen sigortal l k süreleri ile bu sigortal l k süreleri aras

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ:

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler kanununda belirtilen tüzel kişilerce

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ :

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. ve 6. maddelerine göre kimlerin sigortalı

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER Altar Ömer ARPACI* I - G R fi 213 say l Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, vergi alaca n n do umunu vergiyi do uran olay n vukuu veya hukuki durumun tekemmülüne ba

Detaylı