ALMANYA DA YABANCI fi RKETLER N VE fiubeler N N KURULMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALMANYA DA YABANCI fi RKETLER N VE fiubeler N N KURULMASI"

Transkript

1 ALMANYA DA YABANCI fi RKETLER N VE fiubeler N N KURULMASI Prof. Dr. Christian RUMPF* ÖNSÖZ Bu metin, yabanc iflletmelerin ve yat r mc lar n, Almanya ya yerleflme aflamalar nda dikkat etmeleri gereken birkaç önemli noktaya fl k tutma amac n gütmektedir. Bu noktalar aras nda, flirket türünün belirlenmesi, vize al nmas, ifl hukuku veya vergi ve sosyal güvenlik hukuku say labilir. Burada verilen bilgiler, yaln zca yönlendirme amac na hizmet etmekte olup, sürekli de iflime tabi olduklar ndan, güncel yasal durumu tam olarak yans tmayabilirler. Bu metin, alan nda uzman olan kiflilerin, özellikle avukatlar n ya da vergi dan flmanlar n n verdi i hizmetin yerini tutmaz. Yabanc flirketlerin Almanya daki ekonomik faaliyetleri, Alman flirketleri ile k yasland nda, özel k s tlamalara tabi de ildir. Ancak, bununla birlikte ticari faaliyette bulunan kifliler Yabanc lar Kanunu na tabidirler; hangi milliyete haizse ona göre kat veya daha az kat olan yabanc lar hukuku hükümlerine dikkat etmek gerekir. Öncelikle, en önemli flirket türlerine, özellikle sermaye flirketleri GmbH (limited flirket) ve AG (anonim flirket) ile ticaret kanununda düzenlenen flah s ortakl klar OHG ve KG ye aç kl k getirmek isteriz. Yat r mc lar için, dernek, vak f, adi ortakl k (bir ortak giriflimin kurulmas veya iflletilmesi hali d fl nda) ve kooperatif kurma ilgi alanlar içinde yer almamaktad r. fi RKET TÜRLER Yabanc lar, Almanya da yeni bir flirket kurabilir veya mevcut bir flirketi ya da bu flirketin hisselerini sat n alabilirler. lgili müessese için hangi flirket türünün tercih edilmesi gerekti i konusunda münferit olay baz nda karar verilmeli ve bu konuda bir avukat ve/veya vergi dan flman - (*) Stuttgart Barosu avukatlar ndan,

2 1446 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 na baflvurulmal d r. Avukat di er görevlerinin yan nda flirket sözleflmesini haz rlayabilir, noter randevular n ayarlayabilir, ticaret siciline kay t ifllemlerini gerçeklefltirebilir ve bir iflletmenin faaliyetleri ile ilgili olan ifl sözleflmeleri ve genel ifllem koflullar gibi belgeleri düzenleyebilir. Almanya da iflletmeler, baflka bir Avrupa Birli i ülkesi hukuk düzeninin öngördü ü tipte kuralabilece i gibi, Avrupa çap nda var olan bir flirket tipinde de kurulabilirler. Özellikle, ngiliz, limitet flirket ve Societas Europea genifl çapl bir hukuki koruma sunmaktad rlar. Ancak, AB hukukuna göre kurulan flirketler de Avrupa Ekonomik Menfaatler Birli i ve Societas Europea AB d fl ndan olan yabanc lar için kolay seçilebilecek flirket türlerinden say lmaz. Limited flirket (GmbH) Limited flirket (Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH) bir tüzel kiflidir; buna göre GmbH, kendine ait yasal kiflili i olan ve ortaklar n, hissedar olarak geri plana çekildi i ve kiflisel olarak flirketin yükümlülüklerinden sorumlu tutulmad bir flirket türüdür. GmbH, organlar arac - l ile faaliyet gösterir: bu organlar müdür (Geschäftsführer) ve ortaklar kuruludur (Gesellschafterversammlung). Ortaklar kurulu flirket politikas hakk nda temel kararlar al r ve ana sözleflme de iflikli ine gidebilir. Müdür ise flirketi d flar ya karfl temsil eder. Avantajlar GmbH n n bir avantaj, ortaklar n kiflisel sorumlulu un ana sermaye ile (en az Euro) s n rland r lm fl olmas d r. fiirket ortaklar, sermaye paylar n flirket hesab na tamamen öderlerse, art k flahsi mal varl klar ile sorumlu tutulamazlar. GmbH n n bir baflka avantaj ise, ortaklar n flirketlerini kendilerinin yönetmesinden ziyade (kendi kendine yönetim), müdür görevlendirmek suretiyle (d flardan yönetim) flirketlerinin yönetimini sa lamalar ve böylece kiflisel olarak Almanya da sürekli ikamet etme zorunluluklar n n ve dolay s yla ikamet izni alma zorunlulu unun ortadan kalkmas d r. Bir GmbH n n hisseleri, afla da 2. ve 3. maddeler alt nda incelenecek olan flah s flirketlerine göre daha kolay devredilebilir. Türkiye de flu an var olan durumun aksine, GmbH tek bir flah s taraf ndan da kurulabilir (Tek-flah s-gmbh). Bir GmbH için zanaat icras sözkonusuysa, iflletme yöneticisinin (Betriebsleiter) Sanatkârlar Tüzü üne (Handwerksordnung) uygun olarak flartlar yerine getirmesi gerekli ve yeterlidir. Bunun için di er ortaklar nkendi niteliklerinin tüzü e uygunlu- unu kan tlamalar na gerek yoktur. Dezavantajlar Kurulufl aflamas nda yap lacak daha yüksek harcama tutar (ana sermaye, noter taraf ndan düzenlenen anasözleflme, gerekti inde bir kurulufl raporu) ve ortak olmayan bir müdüre yönetimin b rak lmas halinde

3 Almanya da Yabanc fiirketlerin Kurulmas Prof. Dr. C. RUMPF ayr bir denetime gereksinim duyulmas GmbH nin flah s flirketlerine k - yasla dezavantajlar d r. Kurulufl Kurulufl için ilk olarak bir ana sözleflme (Satzung, Gesellschaftsvertrag) gereklidir. Bu sözleflmenin noter veya Almanya n n konsolosluk gibi bir d fl temsilcili inde görevli bir memur taraf ndan düzenlenmesi gerekir. fiirket ticaret siciline kay tla birlikte teflekkül etmifl olup, tüzel kiflili i kazan r. Ticaret siciline baflvururken, ana sermayenin en az ndan yar s flirket hesab na yat r lm fl olmak zorundad r. Tek flah s-gmbh n nda ana sermayenin tümü ödenmifl olmal veya teminat gösterilmelidir. Ayni kurulufl sözkonusu olup sermaye para yerine ayni edimden olufluyorsa, bunlar bir bütün olarak tedarik edilir ve ayni edimin de erinin hesap edildi i bir ayni edim raporu düzenlenir. fiirketin, faaliyetlerini kurulufl ifllemlerinin tamamlanmas ndan önce bafllatmas mümkün olmakla beraber, bu durumda ticaret siciline kay t gerçekleflene kadar ortaklar, flahsi mal varl klar ile sorumlu olmaya devam ederler. fiah s fiirketleri (OHG, KG) fiah s flirketleri en az iki ortaktan oluflur. fiirket ad na hukuki muameleler yap lmas halinde, bir flah s flirketinin ortaklar esas itibariyle kiflisel olarak da taahhüt alt na girerler, sadece birlikte dava açabilir ve dava edilebilirler. Türk Ticaret Kanunu nda düzenlenen kollektif flirkete benzeyen Aç k Ticaret fiirketi nde (offene Handelsgesellschaft OHG) tüm ortaklar flahsi mal varl klar ile sorumluluk tafl rken, Komandit fiirket te (Kommanditgesellschaft KG) flahsi sorumluluk tafl yan komandite orta- n yan nda, komanditer ortak olarak bilinen ve sadece yat rd sermaye tutar nda sorumluluk tafl yan bir baflka ortak tipi sözkonusudur. fiah s flirketlerinde kendi kendine yönetim ilkesi geçerlidir. Di er bir deyiflle, yönetim görevlerinin tümü üçüncü flah slara devredilemez. Komadite Ortak, bir flirket de olabilir. Bu yüzden Almanya da GmbH & Co KG uygulamada giderek yayg nl k kazanmaktad r. Avantajlar Zorunlu olan kendi kendine yönetim sayesinde ortaklar, daha fazla denetim imkan na sahiptirler. Bir flah s flirketi için gerekli kurulufl masraf ve buna harcanacak mesai bir sermaye flirketininkinden daha azd r. Örne in, bir asgari sermaye gerekli de ildir. Yine flirketin esas sözleflmesi noterin tasdikine tabi de ildir. Özellikle küçük ve yeni kurulmufl flirketlerde, flah s flirketlerinde nispeten fleffaf vergilendirme nedeniyle flirket yerine orta n gelir vergisine tabi olmas durumu, flirketin zararlar n n, orta n di er faaliyetlerinden elde etti i gelirlerinden mahsup edilebilmesi bir avantajd r.

4 1448 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 Dezavantajlar fiah s flirketlerinin sermaye flirketlerine k yasla en önemli dezavantaj, orta n flahsi mal varl ile sorumluluk tafl mas durumudur. Sorumluluk sadece KG de ve burada da yaln zca komanditer orta n koydu u sermaye ile s n rland r labilir. Hisse devri bir sermaye flirketinde (GmbH veya AG) oldu undan daha zordur. Sürekli olarak iflinin bafl nda flahsen bulunma gereklili i nedeniyle yabanc orta n bir oturma izni sahibi olmas gereklidir. Uygulamada sorumluluk sorunu, flirkete komandite ortak olarak bir sermaye flirketinin al nmas ile atlat lmaktad r. Kurulufl fiirket esas sözleflmesinin noter taraf ndan tasdik edilmesi gerekmedi i için bu tür bir flirketin kuruluflu bir sermaye flirketinin kuruluflundan daha kolayd r. Adi Ortakl k (GbR, BGB fiirketi) En basit flirket flekli GbR d r (Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, BGB-Gesellschaft). Türkiye de adi flirket ile k yaslanabilir bu flirket türünün esas sözleflmesi, sözlü olarak da yap labilir. GbR özellikle perakende ticarette, gastronomide, küçük esnaf iflletmelerinde ve doktorlar, avukatlar ya da vergi uzmanlar gibi serbest meslek alanlar nda tercih edilir; yine Ortak Giriflim (Joint Venture), önceden bir ticaret flirketi olarak kurulmam fl ise bir GbR dir. GbR, ticari faaliyetlerini en genifl kapsamda ortak bir ünvan çat s alt nda sürdürürse, OHG ye dönüflür. Tacir Tek bir kifli flah s flirketi kuramaz; ancak ticari tarzda örgütlenmifl bir ticari iflletmenin bulunmas halinde tek kifli tacir olarak ticari faaliyette bulunabilir. Tek kifli tacir, hukuki ifllemlerden do an yükümlülükler için tüm flahsi malvarl ile s n rs z olarak sorumludur. Anonim fiirket (AG) AG (Aktiengesellschaft), yüksek kurulufl masraflar ve özellikle büyük çapta yasal kurallara ba lanm fl kurulufl prosedürleri nedeniyle geleneksel olarak daha ziyade büyük iflletmeler taraf ndan tercih edilen bir flirket türü iken; son zamanlarda daha küçük iflletmeler taraf ndan tercih edilmesi, sadece bu flirket türüne borsaya kote olma imkan tan nmas ve son yasal düzenlemelerle küçük birimlere baz kolayl klar tek flah s taraf ndan kurulabilmesi gibi sa lanmas ndan kaynaklanmaktad r. AG tüzel kifli olarak yasal kiflili ie sahip oldu undan, tek bafl na tüm ticari yükümlülükler için kendi bafl na sorumluluk tafl r. fiirketin iflleri, bir teftifl kurulu (denetleme kurulu Aufsichtsrat) taraf ndan denetlenen, yönetim kurulu taraf ndan yürütülür. Ortaklar (hissedarlar) menfaatlerini dü-

5 Almanya da Yabanc fiirketlerin Kurulmas Prof. Dr. C. RUMPF zenli olarak toplanan genel kurulda gözetebilirler. Bir AG deki paylar n (hisselerin) devri, kural olarak sorunsuzdur. Avrupa Anonim fiirketi ( Societas Europa SE ) K sa bir süreden beri SE, AB üyesi ülkeler içerisinde iflletmeler için yeni bir flirket türü olarak karfl m za ç kmaktad r. Bu flirket tipi, farkl farkl AB ülkelerinde faaliyet gösteren ya da faaliyet göstermek isteyen iflletmelere hitap etmektedir. Bu tür yaln zca, AB ülkelerinden birinde merkezi bulunan sermaye flirketlerine aç kt r. Yüksek sermaye flart nedeniyle ( Euro) bu flirket türü, yaln zca dünya çap nda faaliyet göstermek isteyen büyük iflletmeler ya da di erlerine göre daha büyük olan orta ölçekli iflletmeler için uygundur. Bu ba lamda, AB ülkeleri d fl ndaki yabanc lar için öncelikle AB ülkelerinden birinde yerleflmek gerekecektir. Di er fiirket Türleri Di er flirket türleri olarak Ortakl k fiirketi (Partnerschaftsgesellschaft) ve Avrupa ktisadi Menfaat Birli i (Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung EWIV) sözkonusudur (EWIV, sadece AB ülkelerinden birinde ikametgah bulunan iflletmeler için). Bunlar yap sal olarak OHG ye benzemektedirler. Sermayesi paylara bölünmüfl komandit flirketin (Kommanditgesellschaft auf Aktien KGaA) AG ye benzer bir yap s olmas na ra men, flirketin d fl nda en az bir orta n kiflisel olarak flirket yükümlülükleri için sorumluluk tafl mas gerekmektedir. Tescilli kooperatif ise(e.g.) ekonomik yaflamda karfl lafl lan, en iyi örne i muhtelif yerlerde kurulan Halk Bankalar (Volks. Und Raiffeisenbank) olan ve bunlar n d - fl nda tar msal bölgelerde görülen flirket türlerindendir. Yasalara dayanarak düzenlenmifl bu modellerin yan nda, uygulamada hepsinden önce GmbH & Co KG (nadiren de AG & Co. KG) gibi kar - fl k flirket türleri de ortaya ç km flt r. Bunlardan en yayg n olan ve Türkiye de karfl l olmayan GmbH & Co. KG ilginç bir örnek teflkil etmektedir. Bü tür bir sermaye flirketi, komandite orta n yerine almakta ve böylece di er gerçek kifli ortaklar yaln zca koyduklar sermaye pay ile s n rl sorumlu olmaktad rlar. Bu flirket türü, vergiye ve bilançoya iliflkin nedenler ile iflçinin kat l m hakk na iliflkin nedenler dolay s yla ço unlukla GmbH ye tercih edilmektedir. S kl kla gözlendi i üzere bu oluflum, bir kiflinin önce bir GmbH kurmas ve bu GmbH ile ayn flah s (Komanditer) bir KG kurarak komandite ortak rolünü üstlenmesi fleklinde tezahür eder. fi RKET KURULUfiUNA L fik N MASRAFLAR fiirket kuruluflunda noter, ticaret sicili ve sanayi/ticaret odas masraflar meydana gelmektedir. Bu as l kurulufl masraflar n n d fl nda, ilave kurulufl masraflar olarak avukatl k ve vergi dan flmanl ücretleri de hesaba kat lmal d r. Bu masraflar kurulmakta olan flirkete uygun bir miktarda yüklenebilir.

6 1450 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 Noter ücreti, kurulmakta olan flirketin ana sermayesine denk olan iflletme de erine göre belirlenir. Bir GmbH ya ait flirket sözleflmesinin düzenlenmesi için, ,00 EURO luk bir ana sermaye dikkate al nd nda, halihaz rda di er ödemeler ve katma de er vergisi vergisi hariç olmak üzere 84,00 EURO talep edilmektedir. Buna ilaveten flirket müdürünün atanmas iflleminin onay, ortaklar listesi ve ticaret siciline baflvuru için katma de er vergisi hariç 250,00 EURO istenmektedir. Bu masraflar baflkaca hiç bir iflleme gerek olmaks z n yeni kurulacak flirkete yüklenebilir; bunlar flirket sermayesinden karfl lanabilir. Ticaret siciline kay t için gerekli masraflar, ,00 EURO luk ana sermayeye sahip olan bir GmbH n n kuruluflu için flu günlerde di er masraflar da dahil olmak üzere 350,00 EURO civar ndad r. Bundan baflka, miktar düflük olan ticaret sicil kayd n n yay mlanmas na ve Esnaf Odas na baflvuruya iliflkin masraflar hesaba kat l r. Avukatlar ve vergi dan flmanlar bir ücret anlaflmas na dayal olarak toptan ücret ya da saat bafl ücret talep etmektedirler. Bu masraflar n kurulmakta olan flirket taraf ndan üstlenilmesi ortaklar n anlaflmas na ba l d r. Aksi takdirde, bu ücretlerden ortaklar kiflisel olarak sorumludurlar. TEMS LC L K TÜRLER Yabanc bir müessese, tabi oldu u yabanc hukuktaki flirket türünü muhafaza ederek bir flube de kurabilir. fiube için baflvuru, Ticaret Kanunu nun 13 vd. hükümlerinde yaz l hususlar dikkate al narak ticaret siciline yap l r. Baflvuru yükümlülü ü yabanc flirketin temsil organlar - na aittir. Bunun sonucu, uygulamada büyük ölçüde yabanc ülkenin flirketler hukuku geçerlilik tafl yacak olmas gerekir iken, Almanya da Alman fiirketler Hukukuna göre flirket kurulmas n n Alman flirket hukukunun uygulanmas fleklinde bir sonucu olacakt r. STOK fi RKET Baz kurulufl masraflar ndan kaç nmak için ve hepsinden önemlisi en k sa sürede kendine ait, flahsi sorumlulu u üstlenmeksizin bir flirket ile ticari faaliyete bafllayabilmek için, halihaz rda mevcut bir flirketin sat n al nmas Almanyauygulamas nda s kça görülen bir yoldur. Bu konuda uzmanlaflm fl baz flirketler Advoselect Service AG gibi veya avukatl k bürolar s k s k stok flirketleri (Vorratsgesellschaft) olarak da bilinen flirketleri satmaktad rlar. Burada sözkonusu olan sadece sat fl amaçl olarak kurulmufl, yani yedek olarak teflekkül etmifl olan GmbH veya AG lerdir. Evvelden aktif olarak faaliyet göstermifl bir flirketin (Mantelgesellschaft) sat n al nmas nda, gözard edilemeyecek risklerin dikkate al nmas gerekirken özel veya kamu alacakl lar na karfl sakl yükümlülükler, güvenilirli in olmay fl, önceki ifllerden do an sorumluluk riskleri, bu tür yedek flirketler deyim yerinde ise temiz dir. Sermayenin tamam ödenmifltir, kurulufl masraflar karfl lanm flt r, ticaret siciline kay t yap lm fl-

7 Almanya da Yabanc fiirketlerin Kurulmas Prof. Dr. C. RUMPF t r, tehlike do urabilecek herhangi bir ticari faaliyet gerçeklefltirilmemifltir. Sat n alma ile ba lant l masraflar bir sermaye flirketi için gerekli sermayenin yat r lmas ve sat n al m için ödenen fiyattan oluflur. Bunlara ilave olarak, e er halihaz rda dahil edilmemiflse, flirketin yeni al c ya devri için yap lacak masraflar sözkonusu olacakt r; bu masraflar kural olarak önceden tahmin edilebilir. Bu tür bir flirket ile ticari faaliyet hemen bafllat labilir, ancak yine de do al olarak yeni Firma n n yeni merkezi, yeni idarecileri ve yeni ortaklar ticaret siciline kaydedilene kadar az da olsa belli bir sürenin geçmesi gerekecektir. Bu tür flirketler sat n al nmalar n n kolay olmas nedeniyle Almanya da gün geçtikçe daha da popülerlik kazanmakta olup, ayn nedenlerden dolay yabanc firma kurucular için de çekicidirler. SINA VE T CAR filetme HUKUKU Almanya da temelde meslek ve iflletme hürriyeti vard r, bununla birlikte esnaf n faaliyete bafllad n, yetkili esnaf dairesine bildirme yükümlülü ü bulunmaktad r (iflletme bildirisi). Yetkili makam, valilik ya da kaymakaml k bünyesinde örgütlenmifltir. Zanaat, lokantac l k ve seyahat iflleri gibi ifllerde önceden bir izin alma yükümlülü ü vard r (iflletme izni). Bu ba lamda, Alman hukukunun ve uygulamas n n, Türkçe de net bir tercümesi bulunmayan bir kavram ndan bahsetmek gerekir: Gewerbe, sanat (zanaat) ve esnafl k ile ticari iflletme veya sanayi kavramlar n içermektedir. Hirfet olarak da tercüme edilebilir. Bu broflürde, bu kavram s nai ve ticari iflletme olarak çevrilecektir. Tacir veya serbest meslek sahibi? Bir iflletme bildirisinde bulunup bulunulmayaca veya bir iflletme izni baflvurusu yap l p yap lmayaca öncelikle, ortada bir s nai veya ticari iflletme nin söz konusu olup olmad sorusuna ve buna olumlu cevap verildi i takdirde, iflletmenin türüne göre belirlenir. Bu ba lamda serbest meslekler, s nai veya ticari iflletme say lmamaktad r. Fark ise Gelir Vergisi Yasas nda (EStG) kendisini göstermektedir. S nai veya ticari flletme olmak için flu flartlar aran r: Ba ms zl k Süreklilik Kâr elde etme niyeti Genel ekonomik yaflama kat l m An lan flartlar tafl mayan serbest meslekler ve di er müstakil faaliyetler, s nai veya ticari iflletme kavram na girmemektedir. Serbest meslek sahibi, Müstakil ve ba ms z olan, Üst düzey bilimsel, sanatsal, yaz nsal faaliyetlerde bulunan veya

8 1452 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 Üst düzey bir e itim gerektiren üst düzey kiflisel bir hizmet veren kiflidir. Serbest meslek sahiplerinde zihinsel ve yarat c çal flma ön plandad r, özellikle Gelir Vergisi Kanunu, 18 I Nr. 1, serbest meslek faaliyetlerini gösterir bir listeyi, bir baflka deyimle katalog mesleklerini içerir. Zanaat Bir zanaat icra etmek ya da zanaate benzer bir faaliyette bulunmak için esnaf loncas na veya zanaat benzeri faaliyet için esnaf ve sanatkârlar odas na kay t yapt rmak zorunludur. Bir zanaat, Zanaatkârlar Tüzü ünün (HandwO) A ekinde s ralanan faaliyetlerdendir. Zanaat benzeri faaliyetler ise, HandwO nun B ekinde tan mlanm flt r. Esnaf loncas na kay t için temel flart, ilgili ya da benzer zanaate ait ustal k s nav n n baflar ile verildi inin veya en az ndan eflde erde bir Alman diplomas na sahip olundu unun ispatlanmas d r. AB ülkelerinden gelen yabanc lar n diplomalar, Almanya da k smen denk tutulur. Gerekli bitirme derecesi mevcut de ilse, gerekli bilgi ve becerilerin ispatlanmas halinde ve baflvuru tarihi itibariyle ustal k s nav n n verilmesi, baflvuru sahibini normalin d fl nda zorlamak anlam n tafl yacaksa, esnaf ve sanatkârlar odas süreli bir müsaade tahsis edebilir. AB vatandafllar ayr - ca, Zanaatkarlar Tüzü ü nün 9. maddesine göre süreli bir müsaade alabilirler. Zanaat benzeri bir faaliyet sözkonusu ise ispat zorunlulu u aranmaz. spat yükümlülü ü yak n zamana kadar iflletme sahibinin üzerindeydi. Bir flah s flirketinde en az ndan flahsi sorumlulu a sahip bir ortak, ispat yükümlülü ünü tafl maktayd. Bir sermaye flirketinde ise ehil bir müdürün istihdam yeterliydi. Müdür, mevcut tüm zanaat faaliyetlerini daima mesleki ve teknik aç dan idare etmek ve bunun için uygun çal flma süresi ve ücret ile istihdam edilmek zorundad r. An lan flartlar tafl yan ve teknik yönetimden sorumlu bir müdürün istihdam edilmesi, sermaye flirketleri için yeterlidir. Dükkanlar n Kapan fl Saatleri Hakk nda Kanun Almanya ya özgü bir özellik dükkanlar n kapan fl saatleri hakk ndaki yasad r (Ladenschlussgesetz). Bu yasa, her bir ticari iflletmenin müflteri çevresine hangi günler kapal olmas gerekti ini belirler. fiu anki yasal düzenlemeye göre, esasen Pazar ve di er tatil günlerinde veya pazartesi den cuma ya kadar, akflam saat 20:00 den sabah saat 18:00 ya kadar iflletmeler kapal olmal d r. Aç l fl saatleri konusunda ise, ak fla göre bir çok faktör ve daha rahat hareket etme imkan oldu u göz önüne al nmal d r. Benzer hükümlere ve bölgelerdeki istisnalara iliflkin ayr nt l bilgi ve Sanayi ve Ticaret Odas ndan (IHK) temin edilebilir.

9 Almanya da Yabanc fiirketlerin Kurulmas Prof. Dr. C. RUMPF YABANCILAR HUKUKU Yabanc lar n Almanya ya seyahat ve Almanya da ikamet için bir oturma izni almalar gerekmektedir. Kural olarak iki tür oturma izni bulunmaktad r: kamet izni ve Yerleflme izni. Kendilerine, kural olarak girifl hakk tan nan AB d fl ndaki yabanc lar istisna teflkil ederler. Di er bir istisna ise, 3 aydan fazla oturmamak ve bir ifl tutmamak kayd yla ABD ve Japonya gibi belirli ülkelerin vatandafllar d r. 3 ay için verilen bu tür bir oturma izni müddetince, sözleflme görüflmeleri sözleflme akdedilmesi ve flirket kurulufllar n n gerçeklefltirilmesi mümkündür. Oturma zni tarihinden bu yana kamet Yasas, Almanya da faaliyette bulunmak için hem yat r mc lara hem de iflçilere yeni imkanlar sunmaktad r. Temel olarak vize yan nda, bir ifl tutulmas halinde 3 y la kadar verilen ikamet izni ve süresiz olarak verilen, yer olarak da s n rland r lmam fl olan ve ayn zamanda bir ifl görme iznini de içeren yerleflme iznidir. kamet izni, 3 y l n bitimini müteakip, ifl görmeye, gelire ve topluma uyum sa lamaya iliflkin belli baz flartlar n gerçekleflmesi halinde yerleflme iznine dönüfltürülebilir. kamet Yasas, vizeyi oturma izni olarak ifade etmektedir. Vize, yurtd fl ndaki devlet temsilcili inden elçilik ya da konsolosluk verilen bir oturma müsaadesidir. Daha uzun süreli bir oturma için verilen vize, ülkeye giriflten sonra belli flartlar n gerçekleflmesi halinde bir ikamet iznine ya da bir yerleflme iznine çevrilebilir. K sa süreli kal fllarda ilgili ülke temsilci i bizzat kendisi tetkik eder. Planlanan kal fl 3 ay aflacak olursa, inceleme yerel Yabanc lar Makam n n kat l m yla taraf ndan yerine getirilir. Bir ifl görmek amaçlan yor ve herhangi bir istisnai durum da söz konusu de ilse, ayr ca ilgili yerdeki ülke temsilcili i de incelemeye dahil olur. Daha önce girifl k sm nda de inildi i gibi, oturma iznine kural olarak seyahatten önce baflvurulmal ve bu izin, seyahatten önce verilmelidir. Bu duruma göre de iflmekle birlikte bir kaç ay bulabilmektedir. Belli ülkelerin (Avustralya, Kanada, ABD veya Japonya) vatandafllar, ülkeye giriflten sonra da oturma izni için baflvuruda bulunabilirler. flçi (Ba ml Çal flma) fl görmeye yönelik olan oturma izni ayr olarak düzenlenmifltir ( 18-21). Eski 15 AB ülkesinin ve Norveç, Liechtenfltayn ve sviçre vatandafllar Bu ülkelerin vatandafllar serbest dolafl mdan yararlanmaktad rlar. Bir oturma izni gerekli de ildir. Temel olarak, s n rs z bir girifl ve oturma izinleri bulundu u gibi, üye ülkelerdeki ifl pazarlar na serbestçe girebilme hakk na sahiptirler.

10 1454 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 AB ye giren yeni ülke vatandafllar Bu s n f içerisinde, özellikle 2005 y l nda giren ülkelerin vatandafllar n durumu ise komplikedir. Almanya da bu ülkelerin vatandafllar n n serbest dolafl m tam anlamda henüz sa lanmam fl olup bu vatandafllar yetkili ülke temsilcili ine baflvurarak bir çal flma izni almak zorundad rlar. Üçüncü Dünya Ülkeleri Yukar da s n flar n hiç birisine dahil olmayan ülkelerin vatandafllar - na belli bir iflin görülmesi için verilecek olan oturma izni, ekonomik duruma ba l olarak ya da ilgili Tüzük ün zorunlu görmesihalinde ülke temsilcili inin çal flmaya onay vermesi flart aran r ( 18 f. 2). Nitelikli bilim adamlar, ö retim üyeleri, bilim alan nda çal flanlar, uzmanlar ve özellik arzeden mesleki tecrübe ve bu tecrübeye uygun maafl alan kifliler kifliler yerleflim izni alabilirler. Bu düzenleme Greencard sistemini yans tmaktad r. Türkiye ile AB aras nda bunlar n d fl nda bir ortakl k konseyi karar bulunmaktad r. Bu karara göre Türk vatandafllar na belirli flartlar n yerine getirilmesi durumunda oturma izni verilmektedir. Ba ms z Çal flma AB ülkeleri vatandafllar için ba ms z çal flma alan nda da serbestlik vard r. Bunlar, baflka bir üye ülkede yerleflebilecekleri gibi hizmet de ifa edebilirler. Ayr ca belirli yönergeler ve yönetmelikler bu konuya iliflkin düzenlemeler içermektedirler. Ayn flekilde, esnaf iflletmesine, zanaatkarl a ve meslek hukukuna iliflkin baz kurallara da dikkat etmek gerekmektedir. AB ye yeni giren ülkelerden gelen serbest çal flanlar için kural olarak s n rlama olmamakla beraber bunlar için baz ek flartlar n da mevcut olmas gerekir. Baflka AB ülkelerine hizmet götürülmesi konusunda Avrupa Parlementosu Hizmet Sunumu Yönergesiyle ilgili bir tasla ilk görüflmede kabul etmifltir. Bu düzenleme, hizmetlerin serbest dolafl m önündeki engelleri kald racak ve bir AB iç hizmet pazar n n oluflmas n sa lamak amac - n gütmektedir. Komisyonun önceki tasla na göre, s n rötesi hizmetler menfle ülke ölçütüne göre yerine getirilebilecekti. Bu flekilde, Polonya menfleili bir iflletmenin Almanya daki faaliyetlerine Polonya n n Sosyal ve fl Hukuku hükümleri uygulanacakt. AB ülkelerinde hizmet sektöründe faaliyet gösteren iflletmelerin, standart ve kontrollerin en az oldu u AB ülkesini kayacaklar endiflesinin has l olmas ndan sonra Avrupa Parlementosu, menfle ülke ölçütüne iliflkin olarak baz de iflikliklere girmifltir. Norveç, Liechtenfltayn ve sviçre vatandafllar da serbest dolafl m hakk na sahiptirler. Oturma izni hakk EWR belgesini ald ktan sonra, ülke

11 Almanya da Yabanc fiirketlerin Kurulmas Prof. Dr. C. RUMPF temsilcili inden çal flma iznine gerek duymadan serbest meslek faaliyeti yürütebilirler. Di er ülke vatandafllar için ise, ancak üstün bir ekonomik menfaatin varl veya özel bir bölgesel ihtiyac n bulunmas veyahut faaliyetin ülke ekonomisine katk da bulunmas flart lar ndan birinin varl halinde, ba ms z çal flmaya yönelik oturma izni verilebilir. En az Euro yat r m yap lmas ve 10 iflyerinin oluflturulmas halinde Kanunun amac - na uygun olarak bu flart n gerçekleflti i varsay l r. Di er bir flart ise, yat r m n iflletmenin kendi kaynaklar ndan karfl lanmas ya da bir kredi taahhüdünün mevcut olmas d r. E er yabanc 45 yafl nda ise, ek bir flart olarak onun uygun bir emeklilik ikramiyesi de teminat alt na al nm fl olmal d r. Oturma izni ilk önce 3 y l için geçerli olur. E er ifl modeli baflar l olarak görülürse yabanc n n ekonomik geçimi güvenceye al n rsa bu izin, süresiz olarak verilen bir yerleflme iznine dönüfltürülebilir. Usul lk olarak, Almanya n n yetkili yurtd fl temsilcili ine vize baflvurusunda bulunulur. Yurtd fl temsilcilik baflvurunun yap lmas ndan sonra Almanya da ikamet edilmesi düflünülen bölgedeki Yabanc lar Dairesi nden gerekirse görüfl ister ve dilekçeyi d fl temsilcili in kurye hizmeti arac l yla ya da Köln de bulunan Federal dare Makam üzerinden ilgili yabanc lar dairesine gönderir. Gerekli belgeler Vize baflvurusu için gerekli evraklar ilgili yerdeki Alman D fl Temsilcili i nden edinilebilir ya da internet üzerinden indirilebilir. Oturma izninin türüne göre farkl belgeler talep edilmektedir. Buna yönelik olarak her Alman D fl Temsilcili i nde, hem Almanca dilinde hem de ilgili ülkenin dilinde bilgilendirme broflürleri bulunmaktad r. Önemli olan oturma izni baflvurusuna yönelik olan dilekçenin tam olarak, gerçe e uygun ve özellikle seyahat ve oturma amac na, oturma yerine ve süresine iliflkin bilgilerin do ru olarak bildirilmesidir. fi HUKUKU Alman ifl hukuku, çal flanlar korumaya yönelik birçok hüküm içermesi özelli i gösterir. Bunlar aras nda çal flanlar n, çal flt klar iflletme belli bir çal flan say s na eriflmiflse, baz konularda iflletme yönetiminde söz sahibi olma haklar bir imkan olarak ortaya ç kar (yönetime kat lma hakk ). Müdürün ifl sözleflmesi kural olarak bir çal flma sözleflmesi de il, sadece basit bir hizmet sözleflmesi olup, çal flma hukukuna iliflkin düzenlemeler kapsam nda de erlendirilmez. Yurtd fl ba lant s olan durumlarda, çal flma sözleflmesinin hangi hukuka tabi olaca seçilebilir. Ancak, yabanc bir hukukun seçimi Alman mevzuat n çal flan n korunmas na yönelik hükümlerini ortadan kal-

12 1456 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 d rmaz. Bu seçim mutlaka bir avukat n eflli inde yap lmal d r. Uygulanacak hukukun seçimi, iflçinin, kendisine tan nan haklardan mahrum kalmas na sebebiyet vermemelidir. Afla da, ifl hukukuna iliflkin çeflitli önemli düzenlemeler yer almaktad r. Ayr mc l k Yasa Hakk nda Kanun Bu kanun A ustos 2006 tarihinde, 4 ayr AB yönergesine uyarak yürürlü e girmifltir. Genel Eflit Muamele Yasa olarak adland r lan bu yasan n amac, rk, etnik köken, cinsiyet, din, dünya görüflü, herhangi bir sakatl k, yafll l k veya cinsel kimlik nedeniyle ortaya ç kabilecek ayr mc - l önlemek ve kald rmakt r. Bu Kanun hakl olarak herfleyden önce iflveren kesimi taraf ndan, AB yönergelerinin abart ld fleklinde elefltiri de bulmufltur. Yasa aleyhine Anayasa Mahkemesinde iptal baflvurular n yap laca na kesin gözüyle bak labilir. Yasa, fl Hukuku üzerinde, flimdiden net olarak görülemeyecek olan etkilere sahiptir. Yasaya ayk r l k, manevi zararlar için tazminat ödenmesine yol açacakt r. Bu yasan n, iflverenler aleyhine bir çok dava aç lmas - na neden olabilece i tahmin edilmektedir. Bu nedenle yat r mc lar, yeni yasal düzenlemeler hakk nda bilgi edinmeliler; ki yasaya ayk r l klar baflta önlenebilsin. Çal flma Saatleri Hakk nda Kanun Çal flma saatlerini belirleyen yasa (Arbeitszeitgesetz), en yüksek çal flma saatinin ifl günlerinde (Pazartesi den Cumartesi ye kadar) esas itibariyle 8 saati aflamayaca n belirler. Bunun yan nda ifl aralar ve istirahat zamanlar na da riayet edilmelidir. Tazminat Ödenmesi Hakk nda Kanun Tazminat ödenmesine iliflkin yasaya (Entgeltfortzahlungsgesetz) istinaden iflveren, çal flan n kendi kabahati olmaks z n iflgöremez duruma gelmesi halinde, kendisine alt haftaya kadar bir süre ile ücretini ödemekle yükümlüdür. zin Hakk nda Yasa Yasal izin süresini belirleyen yasaya (Urlaubsgesetz) istinaden çal - flan, alt ayl k bir çal flma süresinin bitiminden itibaren 24 iflgünü süreli ücretli izne hak kazan r. fl Akdinin Feshine Karfl Korunma Hakk nda Kanun fl akdinin feshine karfl korunma sa layan yasa (Kündigungsschutzgesetz) befl ten fazla çal flan bulunan iflletmelerde uygulan r. Buna göre alt aydan uzun bir süre iflletmede çal flm fl kiflilerin, ifl akitlerinin feshi ancak sosyal aç dan hakl ise yani kifliye, davran fla veya iflletmeye ba l olarak ortaya ç km flsa, geçerlilik kazan r.

Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir.

Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir. Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir. TÜRK YE N N BATI AKDEN Z BÖLGES NDE YATIRIM türkiye nin bat akdeniz bölgesi nin

Detaylı

ve DEVRALMALARI* *connectedthinking

ve DEVRALMALARI* *connectedthinking fiirket BiRLEfiMELERi ve DEVRALMALARI* *connectedthinking fiirket BiRLEfiMELERi ve DEVRALMALARI Haz rlayan: PricewaterhouseCoopers Türkiye Dan flmanl k Hizmetleri Bas m Tarihi Mart, 2006 Yap m nfomag Yay

Detaylı

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR VERG DE GÜNDEM VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR Mehmet KORKUSUZ Geçti imiz y l, vergilendirme sistemimizde önemli bir ad

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2725 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1687 T CARET HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2725 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1687 T CARET HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2725 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1687 T CARET HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Sami KARAHAN (Ünite 1-5) Prof.Dr. Mustafa ÇEKER (Ünite 6-8) Editörler Prof.Dr. Sami KARAHAN

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/336)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/336) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/336) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

AMER KA HUKUK S STEM NE KISA B R BAKIfi

AMER KA HUKUK S STEM NE KISA B R BAKIfi AMER KA HUKUK S STEM NE KISA B R BAKIfi AV. NEZ H SÜTÇÜ Bu yaz da Amerika Barolar Birli i ne (American Bar Association) ait internet sitesinde (www.abanet.org/media/factbooks/judifact.pdf), yer alan 75

Detaylı

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m,

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m, BAfiKAN dan Sevgili Meslektafllar m, Sigortac l k Kanunu ad ile haz rlanan Kanun tasar s n n Baflbakanl a sevk edilmifl oldu unu memnuniyetle ö renmifl bulunuyoruz. Y llard r kanuni dayanaktan yoksun olan

Detaylı

OECD 1999 2000, TÜS AD

OECD 1999 2000, TÜS AD OECD 1999 Bu yap t n bir bölümünün ABD d fl ndaki ülkelerde ticari olmayan amaçlarla veya okullarda kullan lmak üzere ço alt lmas için flu adresten izin al nmas gerekmektedir: Centre français d exploitation

Detaylı

Karflılafltırmalı Analizi

Karflılafltırmalı Analizi Birleflmifl Milletlerin Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi Yönetici Özeti Birleflmifl Milletlerin Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi Yönetici Özeti Bu rapor Prof. Dr. Turgut Tahranlı

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

100 Soruda Serbest Bölgeler

100 Soruda Serbest Bölgeler 100 Soruda Serbest Bölgeler Sunufl Serbest bölgeler; siyasal olarak ülke s n rlar içinde olmakla beraber gümrük hatt d fl nda say lan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara iliflkin hukuki ve

Detaylı

B R NC BÖLÜM I. ÇEVRE SORUNLARI ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ-

B R NC BÖLÜM I. ÇEVRE SORUNLARI ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ- B R NC BÖLÜM ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ- I. ÇEVRE SORUNLARI A. Sorunlar ve Ekolojik Gerçekler Hava, su ve toprak kirlili i; gürültü; asit ya murlar ; küresel s nma ve bunun olumsuz

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 159 2010/1. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No: 159 2010/1. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No: 159 2010/1 ISBN No: 978-605-5614-20-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt

KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt KOB LER Ç N F KRÎ VE SINAÎ MÜLK YET HAKLARI II KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt r. Türkiye

Detaylı

2012 Faaliyet Raporu

2012 Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A.fi. 2012 YILI FAAL YET RAPORU F NANSAL DURUM TABLOSU (B LANÇO), GEL R TABLOSU, BA IMSIZ DENET M RAPORU ve DENETÇ RAPORU Yönetim Kurulumuzun 13/02/2013

Detaylı

B R NC BÖLÜM I. TANIMLAR

B R NC BÖLÜM I. TANIMLAR B R NC BÖLÜM - I. Tan mlar B R NC BÖLÜM I. TANIMLAR 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen hak ve yükümlülükleri ve sosyal sigorta ifllemlerine

Detaylı

COC Brochure FINAL PS TU 25-08-2004 18:11 Page 1 fi Y Ö N E T M E L G Ü V E N I korumak 2/04 0315606A

COC Brochure FINAL PS TU 25-08-2004 18:11 Page 1 fi Y Ö N E T M E L G Ü V E N I korumak 2/04 0315606A fi Y Ö N E T M E L GÜVENI korumak Sevgili Çal flanlar m z: Abbott Laboratuarlar nda biz, ismimizi ve ünümüzü her gün yapt m z günlük ifllerle yeniden hak ederiz. Bu, ister büyük ister küçük olsun, çal

Detaylı

B REYSEL EMEKL L K SÖZLEfiMELER NDE

B REYSEL EMEKL L K SÖZLEfiMELER NDE Makale - 1 B REYSEL EMEKL L K SÖZLEfiMELER NDE CAYMA (GER ALMA) HAKKI 4 I-Genel Olarak Son günlerde bas na yans yan haberlerin bir k sm, bireysel emeklilik sözleflmeleri üzerine. Bu ba lamda günlük hayat

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporu 2006 Faaliyet Raporu 2006 FAAL YET RAPORU I ç i n d e k i l e r Sunufl 4 Gündem 5 Yönetim Kurulu Raporu 6 Girifl 8 Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar 11 Mali Tablolar 15 Bilanço 16 Gelir Tablosu 18

Detaylı

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com A USTOS/AUGUST 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere

Detaylı

YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ

YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ R.G. 02 Mart 2005 - Say : 25743 YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ Bakanlar Kurulu Karar 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanunun 51 inci Maddesine Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zamm Oran ile lgili

Detaylı