SÖYLEMİN KULLANIMI: ALMANYA, FRANSA VE İSVEÇ ÖRNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÖYLEMİN KULLANIMI: ALMANYA, FRANSA VE İSVEÇ ÖRNEĞİ"

Transkript

1 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Yıl:13 Sayı:25 Bahar 2014 s SİYASAL PARTİ REKLAMLARINDA MİLLİYETÇİ SÖYLEMİN KULLANIMI: ALMANYA, FRANSA VE İSVEÇ ÖRNEĞİ Erdem TATLI1 ÖZET 19. ve 20. yüzyılın en etkili ideolojisi şüphesiz milliyetçilik olmuştur. Büyük imparatorlukların çözülme sürecinden başlayarak ulus devletlerin kurulma ve uluslararası ilişkilerin en önemli aktörleri haline gelmesi sürecinde milliyetçiliğin önemi yadsınamaz. Bununla birlikte milliyetçilik diğer ideolojilere eklemlenebilme yeteneği sayesinde gücünü günümüzde de korumaktadır. Refah ve demokrasi düzeyi en yüksek ülkelerde dahi milliyetçi hareketlere ve bu hareketler çerçevesinde ötekileştirici, dışlayıcı söylemlere rastlanmaktadır. Bu çalışmada milliyetçilik ideolojisi ve milliyetçi söylem tartışmaları ele alındıktan sonra, refah ve demokrasi düzeyi bakımından Avrupa nın en gelişmiş ülkelerinden Almanya, Fransa ve İsveç te bulunan milliyetçi partilerden Nationaldemokratische Partie Deutschlands (NPD), Front National (FN) ve Sverigedemokraterna nın (SD) reklamları incelenmiştir. Araştırmada ele alınan söz konusu reklamların içerdiği milliyetçi unsurların incelenmesinde yöntem olarak söylem çözümlemesi ve göstergebilimsel çözümleme kullanılmıştır. İnceleme sonucunda her üç partinin reklamlarında da göçmen ve yabancı karşıtı unsurların, biz/onlar karşıtlığı çerçevesinde özellikle İslam düşmanlığına varacak bir biçimde kullanıldığı, ötekileştirici ve dışlayıcı bir tonun hakim olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Milliyetçilik, Milliyetçi Söylem, Siyasal Parti Reklamları USE OF NATIONALIST DISCOURSE IN POLITICAL PARTY ADVERTISEMENTS: CASES OF GERMANY, FRANCE AND SWEEDEN ABSTRACT The most efficient ideology of 19th and 20th centuries was, undoubtedly, nationalism. Beginning from collapse of big empires to constitution and power gain process nation states in international field, the importance of nationalism is incontrovertible. In the meantime, with its ability to attach itself to other ideologies, nationalism still preserves its strength. It is possible to encounter nationalist movements and marginalizing/exclusivist discourses even in the countries which have the highest level of prosperity and democracy. In this study, after dealing with the nationalism and nationalist discourse discussions, advertisements of Nationaldemokratische Partie Deutschlands (NPD), Front National (FN), and Sverigedemokraterna (SD), which are three political parties in most-developed countries in Europe in terms of high prosperity and democracy level such as Germany, France, and Sweden, are analized. While analizing nationalist elements included in these advertisements, discourse analysis and semiological analysis are used. As a result, it is observed that anti-immigrant and anti-foreigner elements are used in the advertisements within the frame of us/them enmity nearly with a sense of anti-islam, and marginalizing and exclusivist tones are dominant. Keywords: Nationalism, Nationalist Discourse, Political Party Advertisements 1 Öğr. Gör. Dr. İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi

2 Erdem TATLI 1. GİRİŞ Her ne kadar farklı toplumlarda farklı biçimlerde ortaya çıkmış/çıkıyor olsa da milliyetçilik son iki yüzyılın en etkili ideolojilerinden biridir. Milliyetçi ideoloji gücünü hem başka ideolojilere eklemlenebilme ve bu sayede varlığını sürdürebilme yeteneğinden, hem de teorik tartışmalara girmek yerine kitleleri eyleme çağırmadaki pratik başarısından almaktadır. Milliyetçilik bu özelliklerini kimi zaman millet i farklı tanımlama biçimlerinde, kimi zamansa kültürel milliyetçilik, etnik milliyetçilik ya da ırkçılık gibi olgularla etkileşimde bulunarak gerçekleştirir. Öte yandan tüm bunların somutlaşması toplumda milliyetçi bir söylemin oluşturulması, yayılması ve kabul edilmesine bağlıdır. Bu anlamda milliyetçi söylem(ler) önem kazanmaktadır. Kimi zaman haber metinlerinde, kimi zaman siyasal söylevlerde, kimi zamansa siyasal parti reklamlarında karşımıza çıkan milliyetçi söylem, toplumda yaygınlaşıp canlı tutuldukça başarıya ulaşır. Öte yandan iç ve/ya da dış düşmanlar üretme, belirli toplumsal kesimleri ötekileştirme ve farklı kültürel özellikleri ve bu özelliklere sahip toplulukları dışlama gibi unsurları barındırabilen milliyetçi söyleme eleştirel bir perspektiften yaklaşılmaktadır. Söylem çözümlemesi çalışmalarında daha çok araştırmacının konumunu belirtmek için kullanılan eleştirel söylem çözümlemesi kavramının çıkış noktası tam da budur. Eleştirel söylem çözümlemesinde amaç toplumsal eşitsizlikleri normalleştiren, güçlendiren ya da üzerini örten, adaletsiz ve temel insan haklarına aykırı olduğu düşünülen her türlü söylemin, azınlıkta kalan ve hakları çiğnenen, nefret ve öfkeye maruz kalan ve dışlananlar lehinde yer alarak eleştirel biçimde çözümlenmesi ve açığa çıkarılmasıdır. Tüm bunlar ışığında bu çalışmada milliyetçilik ideolojisine ve millet kavramına karşı çeşitli yaklaşımlar ele alınmış, bunların ırkçılık ve etnisite gibi kavramlarla ilişkisine değinilmiş ve ardından tüm bu kavramların somutluğa büründüğü milliyetçi söylemin temel özellikleri üzerinde durulmuştur. Çalışmada Almanya, Fransa ve İsveç te bulunan Nationaldemokratische Partie Deutschlands (NPD), Front National (FN) ve Sverigedemokraterna (SD) siyasal partilerinin reklamları üzerinden milliyetçi söylemin biz/onlar karşıtlığı yaratma biçimleri, eleştirel söylem çözümlemesinin tanımına uygun düşecek biçimde eleştirel olarak incelenmiştir. 2. MİLLET KAVRAMI VE MİLLİYETÇİ İDEOLOJİ Millet kavramı farklı araştırmacılarca farklı biçimlerde tanımlanmıştır. Anderson a göre millet hayal edilmiş bir siyasi topluluktur; çünkü ulusun üyeleri bile diğer üyeleri tanımayacak, onlarla tanışmayacak, çoğu hakkında hiçbir şey işitmeyecektir ama yine de her birinin zihninde toplamlarının hayali yaşamaya devam eder (Anderson, 2011: 20). Gellner ise iki insanın ancak aynı kültürü paylaşıyorlarsa ya da birbirlerini aynı ulusun üyesi olarak kabul ediyorlarsa aynı ulusa mensup olabilecekleri görüşündedir (Gellner, 2008: 78). Öte yandan milliyetçiliğin önemli bir boyutu, bir ülke halkının toplumsal olarak bütünleşmiş, anlamlı bir bütün olduğu iddiasıdır (Calhoun, 2007: 107). Örneğini Rousseau nun genel irade kavramında bulan bu yaklaşım kolektivist bir milliyetçiliğe yol açar. 2

3 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 Roger (2008) bireyci milliyetçilikle kolektivist milliyetçiliği birbirinden ayırmaktadır. Ona göre bireyci milliyetçilik egemen halkın soyut bir tanımından hareket eder: Tasarlayanların zihninde halkın egemenliği bireylerin egemenliğinden başka bir şey değildir; bireyler bu egemenliği uyguladıkları ölçüde bir ulus oluştururlar. Kolektivist bir milliyetçilik geliştiği zaman egemen halk kompakt bir varlık olarak alımlanır: Tek bir iradeye sahip bir kolektif birey oluşturur; bu iradeyi yorumlama yetkisi yalnızca iktidarı elinde tutandadır (Roger, 2008: 172). Sonuç olarak ortaya vatandaşlar topluluğu olarak millet ve kültürel topluluk olarak millet olmak üzere birbiriyle çelişen iki millet anlayışı çıkmaktadır (Kerestecioğlu, 2007: 329). Vatandaşlığı temel alan millet anlayışında önemli olan vatandaşların kültürel kimlikleri değil siyasal haklarıdır. Bu anlamda millete üyeliğin kapıları açıktır; doğuştan gelen bir aidiyet değil, toprağa dayalı aidiyet esastır. Buna karşın kültürel topluluk yaklaşımı kolektif niteliklidir ve toplumu oluşturan bireylere kolektivite içinde bir kimlik sunar. Bu anlamda ilk yönelimde milliyet bir irade edimiyle edinildiği için medeni, ikinci yönelim bireye dayatılan ve değiştirilemez bir yüklem olduğundan etnik milliyetçiliğe yol açar (Roger, 2008: 172). Milliyetçiliğe dair yapılan çalışmalardaysa, milliyetçiliğin ne zaman ve nerede başladığına dair farklı görüşler ileri sürülmektedir. Milliyetçi tasarımların köken olarak Avrupalı olduğu görüşünü savunanlar arasında milliyetçiliğin ilk kez Fransız Devrimi nde ifadesini bulduğunu söyleyenler olduğu gibi (Best, 1988; Alter, 1989) köken olarak İngiltere yi gösterenler de (Greenfeld, 1992) bulunmaktadır. Öte yandan kimi araştırmacılar milliyetçiliğin Amerikalar da doğmuş Avrupa kökenli criollo2 ların deneyimiyle ortaya çıktığını öne sürmüşlerdir (akt. Anderson, 2011). Milliyetçilik; varolmaya devam eden etnik kimliklerin (Gertz, 1963; Smith, 1986; Hutcheson, 1994), sanayileşmeyle gelen siyasi ve kültürel değişimlerin (Gellner, 1964, 2008), bütünleşik bir ekonomi ve devletin çeperlerindeki ekonomik eşitsizliğe gösterilen ayrılıkçı tepkilerin (Hechter, 1975), eski seçkinlerden ya da komşularından farklı oldukları iddiasındaki yeni seçkinlerin statü kaygılarının ve hınçlarının (Greenfeld, 1992), kapitalist ekonomik ilişkiler içindeki devletleri meşrulaştırmaya yönelik bir ideoloji icadının (Hobsbawn, 2010) ya da devlet kurmaya eşlik eden merkezileşme ve birliğini sağlama çabalarını pekiştirmenin (Tilly, 1975; Mann, 1995, 2013) bir sonucu olarak açıklanmıştır (akt. Calhoun, 2007: 28-29). Öte yandan milliyetçilik bir ideoloji olarak ele alındığında sabit, evrensel nitelikli milliyetçi ilkelerden bahsetmenin zorluğu göze çarpmaktadır. Bu da milliyetçiliğin kaypak bir ideoloji olarak ele alınmasına neden olmuştur; liberalizm, muhafazakarlık, faşizm ya da sosyalizm gibi farklı ideolojilerin her birine 2 Criollo: (hiç değilse teorik olarak) safkan Avrupalı olmakla birlikte Amerikalar da doğmuş kişi. (Terim daha sonra Avrupa dışında herhangi bir yerde doğmuş olanları kapsayacak biçimde genişledi.) (Anderson, 2011: 63, 1. dipnot) 3

4 Erdem TATLI eklemlenmekte zorluk çekmez. Dolayısıyla tek bir milliyetçilik yerine farklı milliyetçiliklerden söz edilebilmektedir. Bununla birlikte milliyetçilik sürekli biçimde hatırlatılması gereken bir ideolojidir (Billig, 2002). Bu da toplumsal dil ve eylemlerle gerçekleşir. Milliyetçilikle ilgili yapılacak bir çalışmada değinilmesi gereken en önemli noktalardan biri milliyetçi söylemdir; çünkü bize kim olduğumuzu da, kim olmadığımızı da bu milliyetçi söylem söyler. Milliyetçilik başka şeylerin yanı sıra Michel Foucault nun söylemsel oluşum (discursive formation) diye adlandırdığı ve bilincimizi de şekillendiren bir konuşma biçimidir (Calhoun, 2007: 4). Milliyetçiliğin varlığını sürdürebilmesi her gün yeniden üretilmesine bağlıdır. Soyut bir topluluk olarak hayal edilen millet var olduğunu kendine sürekli hatırlatmalıdır. Böylece milletin varlığı güvence altına alınmış olur. 3. MİLLİYETÇİLİK-IRKÇILIK-ETNİSİTE Milliyetçi söylem üzerine çalışma yapılırken ırkçılık ve etnisite gibi kavramlar da tanımlanmalıdır. Irk düşüncesi tarihin farklı dönemlerinde farklı anlamlara işaret etse de, çalışmanın konusu bağlamındaki ırk kavramı, on sekizinci yüzyılın sonundan itibaren belirli bir insan tipini tanımlaması bakımından önemlidir. Bu dönemde bilim, hem ırkların sayısal dökümünü yapmakla ve genel niteliklerini tanıtmakla, hem de aralarında hiyerarşik bir ilişki kurmaya çalışmakla uğraştı. Dahası bilim, her ırkın biyolojik niteliklerinin, grupların psikolojik ve sosyal yeteneklerinin dağılımını belirlediğini ve buna dayanarak grupların sınıflandırılabileceğini iddia etti (Miles, 2000: 48). Bu yaklaşım biyolojik determinizmin bir örneği olarak tarif edilebilecek bir söylemdir. Bu biyolojik perspektif ırkçılık açısından önemlidir, çünkü ırkçılığa sözde bilimsel bir temel oluşturur. Bununla birlikte aynı sebeple milliyetçilikle arasında sınırlar vardır. Irkçılık, biyolojik açıdan tanımlanmış, kategorize edilmiş ve hiyerarşik olarak sıralanmış ırklardan birini/bazılarının, diğerine/diğerlerine karşı üstünlüğünü savunan bir yaklaşımdır. Irkçılık gerçek bir bütüncül toplumsal görüngü farklılık işaretlerinin (isim, derinin rengi, dinsel ibadet) etrafında eklemlenen ve korunma ya da ayrım hayalinin (toplumsal bünyeyi arılaştırma, kendi, biz kimliğini her türlü melezleşme, karışma ve istiladan koruma zorunluluğu) zihinsel ürünleri olan söylemlerde, temsillerde ve pratiklerde (şiddet, hor görme, hoşgörüsüzlük, aşağılama, sömürü biçimlerinde) kayıtlıdır (Balibar ve Wallerstein, 2007: 27-28). Milliyetçiliğin aksine ırkçılık tarih dışıdır. Zenciler sonsuza kadar zenci, Yahudiler de hangi pasaportu taşırlarsa taşısınlar Yahudi dirler. Irkçı anlayış dış savaşları değil, içerdeki baskı ve egemenliği gerekçelendirir (Anderson, 2011: 168). Öte yandan milliyetçilik ulusun kendisini ancak insanların sadece onlara ait olan ve kendilerini yönettikleri belirli bir toprakta bulunmaları halinde ifade edebileceğini iddia eder. Buna benzer hiçbir net politik düşünce ırkçılık ideolojisinde mevcut değildir (Miles, 2000: 126). Etnisitenin ortaya çıkışıysa grupların birbirleri ile temasa geçmesiyle olmaktadır. Bu grupların birbirlerinden farklı algılanmaları gerekmektedir; çünkü etnisite bir 4

5 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 grubun özellikleri değil, ilişkilerin bir görünüşüdür (Eriksen, 2004: 27). Dolayısıyla etnisiteye öncelikle etnisitenin aile üyelerinin hareketli hale gelip, doğdukları yerlerin dışındaki yeni ilişki ağlarına doğru harekete geçtikleri modernleşen toplumlarda rastlanır (Fenton, 2001: 152). Kendilerini farklı addeden iki ya da daha çok grubun karşılıklı temasları arttıkça, ayırt edicilikleriyle daha fazla ilgili olacaklarından bu durum etnisitenin yapılanmasına neden olur (Eriksen, 2004: 35). Kültürel farklılık, her şeyden önce, gerçek ya da yaygın bir biçimde gerçek olarak algılanan ortak bir soy, ayırıcı dil özellikleri ve ulusal ya da bölgesel köken ile bağlantılıdır. Dolayısıyla fiziksel/biyolojik temelli ırk la karşılaştırıldığında etnisite/etnik grup kültürel/soysal temelli olmasıyla farklılaşmaktadır. 4. MİLLİYETÇİ SÖYLEM Milliyetçi ideolojinin güçlü bir şekilde varlığını sürdürmesinin sebeplerinden biri, onun farklı söylem biçimlerine sızarak kendini tabiileştirmesindeki başarısıdır. Toplumsal yapılar değişse de, milliyetçi ideoloji yeni hakim ideolojiye söylemler üzerinden uyum sağlamada zorluk çekmez. Özkırımlı (2009) milliyetçi söylemin üç temel özelliği olduğunu belirtir. Buna göre milliyetçi söylemde millet her şeyden önce gelir. Milletin çıkar ve değerleri diğer tüm çıkar ve değerlerden üstündür. İkinci olarak milliyetçilik söylemi milleti tek meşruiyet kaynağı olarak görür. Millet adına hareket etmek normal koşullar altında hoş görülmeyecek, hatta suç sayılabilecek pek çok davranış ve eyleme göz yumulmasını sağlar. Üçüncü olarak da milliyetçilik söylemi dünyayı ikili kategorilere ayırır: biz ve onlar, dostlar ve düşmanlar gibi. Başka bir deyişle kimlikler ve karşı kimlikler üretir. Bizi, ötekilere göre tanımlar; kendinden bir türlü emin olamadığı için de bu ayrımı hep canlı tutar (Özkırımlı, 2009: ). Calhoun (2007) milliyetçi söylemin en önemli özelliklerini on maddelik bir listede toparlamıştır. Bu özellikler, her biri farklı uluslarda farklı derecelerde bulunsa da, Sınırları olan bir toprak veya belirli bir nüfus ya da her ikisi. Bölünmezlik ulusun bir bütün olduğu kavramı. Egemenlik ya da en azından egemenlik ülküsü taşımak ve böylece özerk ve kendine yeterli olduğu varsayılan bir devlet olarak diğer uluslarla şekli eşitlik. Üstün bir meşruiyet kavramı örneğin hükümetin ancak halkın iradesi tarafından desteklendiği veya en azından halkın ya da ulusun çıkarlarına hizmet ettiği sürece adil olduğu düşüncesi. Halkın kolektif olaylara katılımı ulus mensubiyeti esasına göre seferber edilen bir nüfus (ister savaşla, ister sivil yurttaşlıkla ilgili faaliyetler için). Doğrudan üyelik her bir bireyin, ulusun ivedi bir parçası oluşu ve bu bağlamda diğer üyelerle kategorik olarak eşit görülmesi. Dilin, paylaşılan inanç ve değerlerin, alışılmış pratiklerin bir birleşimini içerecek biçimde bir kültür. Zamansal derinlik ulusun, geçmiş ve gelecek nesilleri içerdiği ve ortak bir tarihi olduğu haliyle zaman içinde varolduğu anlayışı. Ortak mezhep veya ırkçı özellikleri. 5

6 Erdem TATLI 10. Belli bir toprakla tarihi, hatta kutsal bir bağ. olarak sıralanmaktadır (Calhoun, 2007: 6). Milliyetçi söylem, birbiriyle yüz yüze ilişki kurması çok zor olan, çok büyük bir topluluğa hitap ettiğinden dolayı bireylerin birbirlerine soyut bir eşitlikler küresinin mensubu olmalarından dolayı bağlılarmış gibi bakmalarını teşvik eder (Calhoun, 2007: 65). Öte yandan bu soyutluğu sıkça kullandığı akrabalık terimleriyle (anavatan, ulusun atası vb.) somuta dönüştürmeye çalışır. Milliyetçi söylem bir ulusun üyelerinin büyük bir aile olduğunu öne sürer. Böylece milliyetçilik geniş tabanlı modern topluma uydurulmuş mecazi bir akrabalık olarak görünür bu ulus-devletin ideolojisidir (Eriksen, 2004: 165). Bu açıdan yaklaşıldığında milliyetçilik bir biz oluşturma ve sürdürme ideolojisidir. Dolayısıyla biz in yaratılması aynı zamanda öteki ya da ötekiler in yaratılmasıdır. Ötekiler hem içeride hem dışarıdadır. Dışarıdakiler diğer milletler, içeridekiler ise kimi zaman farklı kültürel özelliklere sahip azınlıklar ya da herhangi bir nedenle kimi zaman yeterince gelişmemiş/aydınlanmamış olmalarından dolayı- milliyetçi projenin önünde engel oluşturanlardır (Kerestecioğlu, 2007: 319). Dolayısıyla etnik köken ya da ırk farklılıklarından, vücut yapısındaki belirgin farklardan dolayı, biz ve onlar arasındaki ayrımlara işaret etmek amacıyla yararlanılmaktadır (Hobsbawn, 2010: 87). Buradaki belirgin fark, bireyin (ya da grubun) dini ya da felsefi durumunu ortaya koyan işaretleri de kapsayacak biçimde genişletilebilir. Milliyetçi söylem, yandaşlarının kültürel benzerliğini vurgular ve diğerleri ile arasına sınırlar çizer; başkaları bu yolla birer yabancıya dönüşürler (Eriksen, 2004: 18). Bu durum kimi zaman bir etnisite diliyle ifade edilen kızgınlık/farkına varma seyrine dönüşür. Bu dünya çok kötü değişti den dünya onlar geldiğinden bu yana çok değişti ye doğru bir adımdır. Kendi dünyasının yıkılmaya çalışıldığını ve hor görüldüğünü düşünenler, kayıplarının sorumlusu olarak etnik rakipleri veya istilacıları görme eğilimindedirler (Fenton, 2001: 127). Sonuç olarak milliyetçilik açıklığı, basitliği, geçmişi tasarlaması/kullanması ve diğer ideolojilerle ittifaklara açık olması gibi özellikleriyle son iki yüzyılın en güçlü ideolojisi haline gelmiştir. Öte yandan milliyetçi söylem kitleleri harekete geçirmede oldukça başarılı olmuştur. Milliyetçilik toplumu, toplumla birlikte bireyi eyleme çağıran bir söylemdir (Kerestecioğlu, 2007: 324). 5. ALMANYA, FRANSA VE İSVEÇ TE BULUNAN MİLLİYETÇİ PARTİLERİN REKLAMLARININ İÇERDİĞİ MİLLİYETÇİ SÖYLEM UNSURLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ Araştırmanın Konusu Millet ve milliyetçilik kavramlarına farklı yaklaşımlar olsa da, araştırmacılar milliyetçi söylemin temel özellikleri üzerinde uzlaşmaya varmış gözükmektedirler. Bu çalışmada bir ideoloji olarak milliyetçiliğin, milliyetçi söylem üzerinden topluma nasıl yansıtıldığı, milliyetçi parti reklamlarının analizleri yapılarak araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini oluşturan partiler, Avrupa nın gelişmiş ülkelerinden 6

7 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 Almanya, Fransa ve İsveç in milliyetçi partileri olan Nationaldemokratische Partie Deutschlands (NPD), Front National (FN) ve Sverigedemokraterna (SD) olarak belirlenmiştir. Bu partilerin reklamları, içerdikleri milliyetçi söylemin temel özellikleri çerçevesinde incelenmiştir. Reklamlara Türkiye nin bu ülkelerde bulunan temsilcilikleriyle yazışarak ulaşılmıştır Araştırmanın Yöntemi Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden söylem çözümlemesi ve göstergebilim kullanılmıştır. Foucault a göre söylem tüm dünyayı ve insanları şekillendiren ancak sınırları belirlenebilecek ve sarsılabilecek olan düşünceler, inanışlar, yargılar, değerler, semboller, kelimeler, harfler, kurumlar, normlar, gelenekler ve dilden oluşan ve içerisinde birçok hiyerarşik yapıyı, güç ilişkisini bulunduran dev bir organizmadır (Elliot, 1996, s. 65 aktaran Baş ve Akturan, 2008, s. 25). Söylem çözümlemesi ise yazılı ya da sözlü bir söylemi analiz etmede yürütülen bir analiz yöntemidir. Burada söylem esas alınır, araştırma alanı olarak çok farklı konulara yönelebilir. Söylem analizi sırasında, dilin yapısı gereği konuşmalar ve yazılı metinler gibi bir takım donanımlara ihtiyaç vardır. Bu donanımlardan her biri analiz edilmeye olanak sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır (Yüksel vd., 2007, s. 162). Söylem çözümlemesi bireylerin dili nasıl kullandıklarına odaklanır, metnin görünen yüzünden çok yaratıcısının niyetini çözümlemeye çalışır; ideolojiler, kimlikler, güç ilişkileri, kültürel değerler, dil aracılığıyla ya da dilsel kurgulamalar yoluyla ortaya konulduklarından, seçilmiş medya metinleri nde dil kullanıcılarının dil kullanımını ön plana çıkarmak gerekmektedir (İnceoğlu ve Çomak, 2009, s. 44). Söylem çözümlemesinde ana amaç, anlamlandırma ya da yorumlamadır; gerçeğe dayalı değil anlama dayalı bir sonuç amaçlanır (Nixon ve Pover, 2007, s. 75 aktaran Atabek ve Atabek, 2007, s. 152). Söylem çözümlemesi kimin ne söylediğinin araştırılması anlamına gelmemektedir; daha ziyade söylenen cümlelerin anlamını, bir başka deyişle gerçek değerini belirlemek ve anlatılmak isteneni ortaya çıkarmaktır (Baş ve Akturan, 2008, s. 26). Asıl amaç ele alınan metin(ler)in açık dilsel yapılarından hareketle örtük ideolojik yapılara ulaşmaktır. Söylem çözümlemesinde düşünce, davranış ve konuşma arasındaki ilişki ortaya konmaya çalışılmaktadır. Öte yandan söylemin çözümleniş biçimi öznel olabilir; çözümleyicinin yorumu olası yorumlardan yalnızca biridir (Zajacova, 2002, s. 38 aktaran Atabek ve Atabek, 2007, s. 152). Öte yandan çalışmada söylem çözümlemesi literatürüne eleştirel söylem çözümlemesi olarak giren yaklaşım benimsenmiştir. Eleştirel söylem çözümlemesinin amaçlarından biri toplumsal çatıdaki söylemleri çözümlemektir. Bu sebeple ırkçılık, cinsiyetçilik ya da sınıfçılıkla ilgili eleştirel söylem çalışmaları söylemin özelliklerini, grup üyelerinin diğer grup üyeleri hakkında konuşurken ya da yazarken bir kaynak olarak kullandıkları bu altta yatan, toplumsal olarak paylaşılan temsillerle ilişkilendirmelidirler. Dış-grup bozulması ve iç-grup kutsanması bu tarz şoven söylemi tanımlayan sosyal-psikolojik stratejilerdir (van Dijk, 2002). 7

8 Erdem TATLI Eleştirel çalışmalar, ideoloji kavramını merkeze alarak, toplumsal iktidarın dilsel pratikler aracılığıyla nasıl gerçekleştiği üzerinde durur. Eleştirel yaklaşımın temel önermesi, iktidar ilişkilerinin dil içinde kodlandığı ve dil aracılığıyla dolaşımda olduğudur. Eleştirel söylem çözümlemesi toplumsal ve politik bilimlerdeki gibi alanlarda adaletsiz olabilecek metin ve konuşma biçimleriyle ilgilenir. Eleştirel söylem çözümlemesinin işlevlerinden biri böylesi söylemsel adaletsizlikleri tanımlayan kuralları formülleştirmektir. Eleştirel söylem çözümlemesi böylesi bir adaletsizliği açığa vurmayı ve onunla mücadele etmeyi amaçlar. Disiplin ya da teori odaklı olmaktansa sorun odaklıdır. Göstergebilimse gösterge dizgelerini inceleyen bilim dalı dır (Güz vd., 2002: 155). Gösterge ise bir başka şeyin yerini alabilmesini sağlayan özellikler taşıdığından kendi dışında bir nesne, olgu, varlık belirtebilen öğedir (Vardar, 2001: 72). Daha açık bir ifadeyle; Kendi dışında bir şeyi temsil eden ve dolayısıyla bu temsil ettiği şeyin yerini alabilecek nitelikte olan her çeşit biçim, nesne, olgu, vd. dille ilgili bilimlerde genel olarak gösterge diye adlandırılır (Rifat, 2005: 115). Gösterge, Saussure ün işitim imgesi yerine kullandığı gösteren ile kavram yerine kullandığı gösterilen öğelerinin birleşimiyle oluşur (Saussure, 1998: 109). Göstergebilim yalnızca sözcükleri değil, tüm gösterge dizgelerini inceler. Böylece o anlam üretim sürecini anlamayı amaçlayan bir anlamlayım bilimi olmaya yönelir (Bourse ve Yücel, 2012: 178). Göstergebilimsel araştırmanın amacı dil dışındaki anlamlama dizgelerinin işleyişini belirleyip ortaya koymaktır (Barthes, 2005: 87). Eleştirel bir çözümleme etik bir değer önvarsaymaktadır: Toplumsal etkileşim olarak söylem bazı temel normlara göre, örneğin uluslararası insan haklarına göre, gayrimeşru olabilmektedir. Bu yüzden bir kriter olarak, uluslararası alanda tanınan insan haklarını çiğniyorsa ve toplumsal eşitsizliğe neden oluyorsa bir söylem adaletsiz olarak adlandırılır. Cinsiyet, ırk ya da sınıf eşitsizliğini (yeniden) üreten söylemler tipik örneklerdendir. Eleştirel çözümleme bir metot değil, daha ziyade çok disiplinli söylem çalışmaları içerisinde eleştirel bir bakış açısı, bir konum ya da bir tavırdır. Eleştirel araştırma, hem söylem çalışmalarının kendisinden, hem de insanbilimleri, psikoloji ve toplumbilimlerinden çok sayıda metot kullanmaktadır (van Dijk, 2002) Araştırmanın Sınırları Araştırmaya konu olan milliyetçi partiler Avrupa nın en gelişmiş ülkeleri olan Almanya, Fransa ve İsveç te bulunan partilerdir. Bu üç ülke gelişmişlik durumları bakımından sadece Avrupa nın değil dünyanın önde gelen ülkeleri olma durumları göz önünde bulundurularak, rastlantısal olmayan yöntemle tercih edilmiştir. Öte yandan çalışmanın maliyet ve zaman sınırlaması dolayısıyla ülke/parti sayısı üçle sınırlı tutulmuştur. Araştırmada Almanya ve Fransa da bulunan NPD ve FN nin basılı reklamları, İsveç te bulunan SD nin ise televizyon reklamı incelenmiştir. 8

9 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar Araştırma Bulgularının Analizi ve Değerlendirilmesi Araştırma bulgularının analizi ve değerlendirme aşamasında önce reklam görselleri ve Türkçe çevirileri verilmiş, ardından değerlendirmeler yapılmıştır. Almanya daki NPD ve Fransa daki FN nin reklamları basılı reklam, İsveç teki SD nin reklamıysa televizyon reklamıdır. Buna göre NPD ve FN nin reklamları olduğu gibi verilmiş, SD nin reklamıysa filmden kareler ve dış ses öğelerinin yer aldığı senaryo formatında düzenlenen bir şekil aracılığıyla okuyucuya sunulmuştur. a) Nationaldemokratische Partie Deutschlands (NPD) Almanya Almanya da bulunan ve aşırı sağcı Alman milliyetçisi siyaset anlayışıyla bilinen NPD 1964 tarihinde kurulmuş bir partidir. Neo-Nazilerin örgütlendiği parti olarak bilinen NPD radikal milliyetçi ve popülist bir politik duruşa sahiptir. Oy oranı inişli çıkışlı bir grafik sergilemesine karşın NPD hiçbir zaman Almanya nın büyük partilerinden biri haline gelmemiştir yılında yapılan ve seçim barajının bulunmadığı Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde NPD %0,8 oranında oy alarak ilk kez AP de sandalye kazanmıştır. NPD böylece AP ye 1 milletvekili göndermeye hak kazanmıştır. NPD nin bazı reklam örnekleri şu şekildedir: Şekil 1: NPD Reklamı No. 1 Türkçe: Yerli dostu 9

10 Erdem TATLI Şekil 2: NPD Reklamı No. 2 Türkçe: Toplumsallık ancak ulusallıkla gerçekleşir! Şekil 3: NPD Reklamı No. 3 Türkçe: Vatanı koru. Camiye hayır de. NPD ye oy ver. 10

11 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 Şekil 4: NPD Reklamı No. 3 Türkçe: Cami yerine kedi (Muschi/Moschee ses benzerliğine gönderme yapılmış) b) Front National (FN) Fransa Fransa da milliyetçi görüşe sahip farklı partiler bulunmasına karşın bunlar arasında en bilineni ve en güçlüsü FN dir yılında Jean-Marie Le Pen tarafından kurulan parti 2011 yılına kadar bu kişi tarafından yönetilmiş, 2011 de ise başkanlığı küçük kızı Marine Le Pen e bırakmıştır. Parti yabancı karşıtı politikalarıyla tanınmaktadır da %6,3 oranında oy alabilen parti, buna karşın 2014 yılında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde %24,95 lik bir oy oranına ulaşarak birinci parti olmayı başarmıştır. FN nin bazı reklam örnekleri şu şekildedir: 11

12 Erdem TATLI Şekil 5: FN Reklamı No. 1 Türkçe: Acilen Müslümanlık karşısında sert bir tavır almak gerekmektedir: 12 Tüm yabancı suçlular sınır dışı edilmelidir. İslamcı bireyler ve hareketleri önlemek adına tüm şüpheli mahallelerde düzenli operasyonlar ve kontroller yapılmalıdır. Siyasal ve dini oluşumlar ve bunların özellikle hapislerdeki vaizleri katı bir şekilde denetlenmelidir. Yabancı güçler (Katar, Sudi Arabistan vs.) tarafından yürütülen tüm ekonomik aktiviteler yasaklanmalıdır. Her türlü suça karşı mücadele verirken işten çıkarılan tüm istihbarat ve polis güçlerinin hakları iade edilmelidir.

13 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 Şekil 6: FN Reklamı No. 2 Türkçe: Tamam mı devam mı? Seçim sizin. Front National e oy verin! Marsilya Bled in (Kuzey Afrika nın içleri) başkenti. Şekil 7: FN Reklamı No. 3 Türkçe: İslamcılığa hayır! Gençlik Le Pen le birlikte. 13

14 Erdem TATLI c) Sverigedemokraterna (SD) İsveç SD 1988 de İsveç te kurulan ve kendisini milliyetçi bir hareket olarak tanımlayan aşırı sağ/popülist bir partidir. Bununla birlikte son yıllarda kendisini muhafazakar bir parti olarak konumlandırmaya çalışmaktadır. Parti 2010 genel seçimlerinde ilk defa %4 lük seçim barajını geçerek parlamentoya temsilci sokabilmiştir Avrupa Parlamentosu seçimlerinde SD oy oranını %9,7 ye ulaşmıştır daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aldığı %3,3 lük sonuç göz önünde bulundurulduğunda partinin önemli bir başarı kazandığı görülmektedir. SD nin reklam filminin konusu şu şekildedir: Filmde devlet görevlisi olduğu düşünülen ve göç ve emeklilikle ilgili iki farklı masada oturan iki kişi, önlerindeki para sayma makinesine sürekli para koymaktadırlar. Arkalarındaki ekrandaysa devlet bütçesinin sürekli azalmakta olduğu görülmektedir ve belli bir miktara kadar düştüğünde alarm çalmaya başlar, ışıklar yanar ve tavandan sarkan iki adet kol belirir. Bu esnada etek ve palto giymiş, gözlüklü, yaşlı bir İsveçli kadın, tekerlekli değneğinin de yardımıyla, elinden geldiğince hızlı bir biçimde ilerlemeye gayret edip emeklilik kolunu çekmeye çabalarken; yan taraftan gelen bebek arabalı ve bedenleri siyah çarşaflarla tamamen örtülü bir grup kadın hızla ilerleyerek göç kolunu çekmek için uzanırlar. Film bu noktada sona erer. 14

15 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Tablo 1: Bahar 2014 SD Reklam Filmi FİLMDEN KARELER DIŞ SES Politika önceliklendirme işidir. Şimdi senin de bir tercih şansın var. 15

16 Erdem TATLI 19 Eylül de göç frenini emeklilik freninden önce kullanabilirsin. İsveçli Demokratlara oy ver! Kaynak: 16

17 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 Reklamlar sırasıyla incelendiğinde milliyetçi söylemin özelliklerinin çeşitli göstergeler aracılığıyla reklamlarda yer aldığı görülmektedir. NPD nin ilk reklamındaki yerli dostu ifadesi, yerli, yani Alman olanın yanında; yabancı, yani Alman olmayanın ya da Alman vatandaşı olsa dahi kültürel olarak Alman kültüründen olmayanın karşısında olma durumunu ifade etmektedir. Toplumsallık ancak ulusallıkla gerçekleşir! ifadesinin yer aldığı reklamdaysa üç beyaz ve bir siyah koyun görseli bulunmakta, beyaz koyunlardan birinin siyah koyunu tekmeleyerek dışarı attığı görülmektedir. Beyaz koyun göstergesi yerli anlamına gelmekte, siyah koyun göstergesiyse yabancı, öteki anlamı taşımaktadır. Bu reklamda açıkça tektipleştirici bir söylem hakimdir. Araştırmada incelenen NPD nin üçüncü reklamında Vatanı koru. Camiye hayır de. NPD ye oy ver. ifadeleri yer almaktadır. Reklamda bir cami görseli üzerine Dur! işareti konmuştur. Reklamdaki vatanı koru ifadesi vatanın bir saldırı altında olduğu yönünde bir anlama işaret etmektedir. Hemen ardından gelen Camiye hayır de. ifadesiyle birlikte bu saldırının cami göstergesiyle somutlaştırılan müslümanlar, ya da daha geniş anlamda İslam tarafından gerçekleştirildiği öne sürülmektedir. NPD kendisini bu saldırıya karşı koyan bir parti biçiminde konumlandırmaya çalışmış ve seçmenleri kendisine oy vermeye çağırmıştır. Muschi/Moschee ses benzerliğinden yararlanılarak tasarlanan dördüncü reklamında NPD, yıkılan bir minare yanında büyük bir kedi görseli yerleştirmiş ve Cami yerine kedi ifadesini kullanmıştır. Fransa da bulunan FN nin reklamlarındaki anti-islam vurgusunun oldukça yüksek olduğu görülmektedir. İlk reklamın başlığında müslümanlık karşısında sert bir tavır alınması gerektiği açıkça belirtilmiştir. Reklamda yer alan tavsiyelere göre tüm yabancı suçlular sınır dışı edilmeli, şüpheli mahallelerde düzenli operasyonlar ve kontroller yapılmalı, Katar, Suudi Arabistan gibi yabancıların tüm ekonomik aktiviteleri yasaklanmalıdır. Tamam mı devam mı? Seçim sizin. Front National e oy verin! ifadelerinin yer aldığı ikinci FN reklamında bir cami ve tesettürlü bir kadın görseli kullanılmış, ayrıca Fransa haritasının Cezayir bayrağı görseliyle birleştirilmiş biçimde kullanılmıştır. FN nin üçüncü reklamında yine Cezayir bayrağı görseliyle birleştirilerek verilen Fransa haritasında bu sefer cami minareleri yer almakta, ayrıca peçeli bir kadın görseline de yer verilmektedir. Reklamda İslamcılığa hayır. Gençlik Le Pen le birlikte. ifadelerine yer verilmiştir. Reklamlardaki cami minareleri, Cezayir bayrakları, peçeli kadın görselleri müslümanları işaret eden birer gösterge anlamındadır. İsveç te bulunan SD nin reklam filmindeyse devlet bütçesinin hızlı bir biçimde azaldığına vurgu yapılırken, İsveçli/göçmen karşıtlığı İsveçli bir kadın stereotipi ve bir grup çarşaflı kadın arasındaki mücadele ile verilmeye çalışılmıştır. Filme göre göçmenlere ayrılan bütçe dolayısıyla emekli hakları tehlikededir. Bu tehlikeyi bertaraf etmek için SD, seçmenleri seçimde kendisine oy vermeye çağırmaktadır. 6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Son iki yüzyıla damgasını vuran ve günümüzde varlığını hala konjonktürel olarak güçlenerek sürdüren milliyetçilik ideolojisi, milliyetçi söylemin çeşitli araçlar 17

18 Erdem TATLI vasıtasıyla topluma ulaştırılmasıyla canlılığını muhafaza etmektedir. Milliyetçi söylemin öne çıkan özellikleriyse iç ve dış düşmanlar yaratmak, biz/onlar ayrımı yaparak toplumu bölmek, bu bölünmeden kaynaklanan kimlikler yaratmak ve bu kimliklerden bazılarını eyleme çağırmak olarak sıralanabilir. Milliyetçi söylemin yer aldığı araçlardan biri de, bu çalışmada da incelenen siyasal parti reklamlarıdır. Çalışmada Almanya, Fransa ve İsveç te bulunan sırasıyla Nationaldemokratische Partie Deutschlands (NPD), Front National (FN) ve Sverigedemokraterna nın (SD) reklamları incelenmiştir. Üç farklı ülkede bulunan ve milliyetçi olarak nitelendirilen bu üç siyasal partinin reklamları incelendiğinde milliyetçi söylemin özelliklerini farklı biçimlerde taşıdıkları görülmektedir. Milliyetçi söylem dünyayı biz ve onlar, dostlar ve düşmanlar biçiminde ikili kategorilere ayırarak kimlikler ve karşı kimlikler üretir. Biz in yaratılması aynı zamanda ötekiler in de yaratılmasını gerektirir. İncelenen parti reklamlarındaki ötekiler, yani düşmanlar, ülke içinde yer alan yabancılardır. Bu yabancılar reklamlarda kendilerine ait simgeler aracılığıyla kategorileştirilmiştir. Yabancı karşıtlığı kimi zaman NPD nin yerli dostu ifadeli reklamında olduğu gibi çağrışımsal olarak yapılsa da çoğu zaman açıkça ifade edilmiştir. Siyah koyunu tekmeleyerek dışarı atan beyaz koyun örneğinde olduğu gibi tektipleştirilmiş biz farklı olan öteki ni dışarı atmaktadır. Bu düşmanca tavır Cami yerine kedi ifadesinin yer aldığı reklamda iyice bayağılaşmış görünmektedir. FN nin yabancı düşmanı fikirleri de biz/onlar karşıtlığını dini ve ulusal simgelerin bolca kullanıldığı reklamlar aracılığıyla iletilmektedir. FN nin reklamlarında cami, peçeli kadın, Fransa haritası ve Cezayir bayrağı sıkça kullanılan simgelerdir. SD nin reklam filmindeyse aynı karşıtlık bir grup çarşaflı kadınla mücadele etmeye çalışan İsveçli yaşlı bir kadın hikayesiyle verilmiştir. Tüm bu parti reklamları incelendiğinde, partilerin öteki olarak müslümanları, hatta İslam ı belirledikleri görülmektedir. NPD nin reklamlarında cami karşıtı bir söylem egemendir. Aynı İslam karşıtı vurgunun FN reklamlarında da görülmesine karşın, FN İslami unsurlar kadar Cezayir bayrağını da kullanmış, müslümanlar ile Cezayirliler arasında bir bağ kurmaya çalışmıştır. Bu da Fransa nın kendine has nüfus yapısının bir yansıması olarak yorumlanabilir. SD nin reklamındaki yabancı karşıtı unsurlar olarak, yine İslami simgelerden olan tesettür kullanılmış ve yabancı nüfusunun hızla arttığı gösterilmiştir. Yabancılardan kasıt, İsveç te belki de birçok farklı dinden yabancı bulunmasına karşın, müslümanlardır. Sonuç olarak çalışmanın ana amacının milliyetçi söylemin temel özelliklerini tanımlamak ve buradan hareketle siyasal parti reklamlarındaki milliyetçi ve ayrıştırıcı söylem öğelerini açığa çıkarmak olduğu göz önüne alındığında, incelenen reklam örneklerinin farklı biçimlerde de olsa bu özellikleri taşıdıkları saptanmıştır. Öte yandan böylesi söylemlerin eleştirel bir biçimde çözümlenmesi, hem bunların içerdiği özelliklerin daha iyi anlaşılması, hem de barışçı karşı söylemlerin oluşturulması için çalışmacılara imkan sağlayacaktır. Dolayısıyla, bu çalışmanın böylesi eleştirel söylem çözümlemeleri için bir örnek teşkil edeceği umulmakta, 18

19 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 benzer çalışmalarla milliyetçi söylemin olası başka öğelerine ulaşarak bunların da eleştirel bir çözümlemeye tabi tutulması önerilmektedir. KAYNAKÇA Anderson, B., (2011). Hayali Cemaatler, İstanbul: Metis Yayınları. Atabek, G. Ş. ve Atabek, Ü. (2007). Medya Metinlerini Çözümlemek, Ankara: Siyasal Kitabevi. Balibar, E. ve Wallerstein, I., (2007). Irk Ulus Sınıf, İstanbul: Metis Yayınları. Barthes, R., (2005). Göstergebilimsel Serüven, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Baş, T. ve Akturan, U., (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık. Billig, M., (2002). Banal Milliyetçilik, İstanbul: Gelenek Yayıncılık. Bourse, M., Yücel, H., (2012). İletişim Bilimlerinin Serüveni, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Calhoun, C., (2007). Milliyetçilik, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Dijk, T. A. V., (2002). Political discourse and political cognition in Paul A. Chilton & Christina Schäffner (Eds.), Politics as Text and Talk. Analytical approaches to political discourse. (pp ). Amsterdam: Benjamins. Eriksen, T. H., (2004). Etnisite ve Milliyetçilik, İstanbul: Avesta Basın Yayın. Fenton, S., (2001). Etnisite, İstanbul: Phoenix Yayınları. Gellner, E., (2008). Uluslar ve Ulusçucluk, İstanbul: Hil Yayınları. Güz, N., Küçükerdoğan, R., Sarı, N., Küçükerdoğan, B., Zeybek, I., (2002). Etkili İletişim Terimleri, İstanbul: İnkılap Kitabevi. Hobsbawm, E. J., (2010). Milletler ve Milliyetçilik, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. İnceoğlu, Y. ve Çomak, N., (2009). Metin Çözümlemeleri, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Kerestecioğlu, İ., Ö., (2007). Milliyetçilik: Uyuyan Güzeli Uyandıran Prens ten Frankeştayn ın Canavarına, içinde Birsen Örs (der.), 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. 19

20 Erdem TATLI Mann, M., (2013). İktidarın Tarihi Cilt II, İstanbul: Phoenix Yayınevi. Miles, R., (2000). Irkçılık, İstanbul: Sarmal Yayınevi. Özkırımlı, U., (2009). Milliyetçilik Kuramları, İstanbul: Doğu Batı Yayınları. Rifat, M., (2005). XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Roger, A., (2008). Milliyetçilik Kuramları, İstanbul: Versus Kitap. Saussure, F., (1998). Genel Dilbilim Dersleri, İstanbul: Multilingual. Vardar, B., (2001). Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri, İstanbul: Multilingual. Yüksel, A., Mil, B., Bilim, Y. (2007). Nitel Araştırma: Neden, Nasıl, Niçin?, Ankara: Detay Yayıncılık. 20

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5. Temel siyasal deyimleri ayırt eder 1,2,3 A,C

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5. Temel siyasal deyimleri ayırt eder 1,2,3 A,C DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

KİMLİK, İDEOLOJİ VE ETİK Sevcan Yılmaz

KİMLİK, İDEOLOJİ VE ETİK Sevcan Yılmaz KİMLİK, İDEOLOJİ VE ETİK Sevcan Yılmaz Adem in elması nasıl boğazında kaldı? Adem: Tanrım, kime görünelim kime görünmeyelim? Tanrı: Bana görünmeyin de kime görünürseniz görünün. Kovuldunuz. Havva: Ama

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar Hamburg Uyum Meclisi Genel bilgiler Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar 1. Uyum Meclisi ne için gereklidir? Entegrasyon; örneğin politika, ekonomi, iş piyasası, eğitim, sosyal işler, kültür, din,

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Medya ve İletişim Merkezi İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Siyasal Partiler ve Çıkar Grupları POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim Türkiye de 2007 genel milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirme yaparken seçim sistemine değinmeden bir çözümleme yapmak pek olanaklı değil. Türkiye nin

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir 30 Haziran 2014 ÇALIŞMANIN AMACI Kutuplaşma konusu Türkiye de çok az çalışılmış olmakla birlikte, birçok Avrupa ülkesine

Detaylı

Seyhan Aksoy, Televizyon Reklamlarında Ailenin Sunumu, Akdeniz Üniversitesi S.B.E., Halkla İlişkiler ve Tanıtım A.B.D., Antalya, 2008.

Seyhan Aksoy, Televizyon Reklamlarında Ailenin Sunumu, Akdeniz Üniversitesi S.B.E., Halkla İlişkiler ve Tanıtım A.B.D., Antalya, 2008. 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülseren ŞENDUR ATABEK 2. Doğum Tarihi: 05.05.1967 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Televizyon-Sinema-Fotoğraf Bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

IRKCILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞI MEVCUT DURUM ANKETİ SONUÇLARI

IRKCILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞI MEVCUT DURUM ANKETİ SONUÇLARI IRKCILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞI MEVCUT DURUM ANKETİ SONUÇLARI GENEL TOPLAM (SPSS VERİ GİRİŞİ SONUÇLARI) Cinsiyetiniz : Bayan ( 220 ) Bay ( 181 ) Diğer ( ) Yaş grubunuz : 18-25: (297 ) 26-35: ( 81 ) 36-45

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi SOSYOLOJİ (TOPLUM BİLİMİ) 1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi Sosyoloji (Toplum Bilimi) Toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri,

Detaylı

MEDYADA NEFRET SÖYLEMİNİN İZLENMESİ

MEDYADA NEFRET SÖYLEMİNİN İZLENMESİ MEDYADA NEFRET SÖYLEMİNİN İZLENMESİ Amaçlar Türkiye de ırkçılık, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlükle mücadeleye katkı sağlamak Yazılı basındaki etnik ve dini kimliklere karşı ayrımcı, cinsiyetçi ve homofobik

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

Yaşam Boyu Sosyalleşme

Yaşam Boyu Sosyalleşme Yaşam Boyu Sosyalleşme Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 5. Ders Kültür, Toplum ve Çocuk Sosyalleşmesi Sosyalleşme Nedir? Çocuklar başkalarıyla temasla giderek kendilerinin farkına varırlar ve insanlar hakkında

Detaylı

Harita Üzerinde Türkiye Elektrik Tüketimi

Harita Üzerinde Türkiye Elektrik Tüketimi Harita Üzerinde Türkiye Elektrik Tüketimi Barış Sanlı, barissanli2@gmail.com, www.barissanli.com Türkiye elektrik tüketimini hep sayılarla, en çok tüketen iller sıralaması ve bazı gazete haberlerindeki

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER

DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Davranış Bilimleri I. Fizyobiyolojik Sistem A Biyolojik Yaklaşım II. Psikolojik Sistem B. Davranışçı Yaklaşım C. Gestalt

Detaylı

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... V GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DİNSEL ÇOĞULCULUK ve BENZER KAVRAMLAR I. Vatandaşlık...7 A. Sosyal Bilimlerde Vatandaşlık Kavram(lar)ı...8

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Ergonomi Türkçe anlamı ile iş bilim olarak adlandırılan ergonomi, insan çalışmasına ilişkin bilim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1 vii İÇİNDEKİLER BAŞLARKEN... 1 Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI I. Azınlık Tanımı... 5 A) Azınlık Tanımı Vermenin Zorluğu... 5 B) Uluslararası Daimi Adalet Divanı nın Azınlık Tanımı... 10 C) Capotorti Tanımı...

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Avrupa yı İnşaa Eden Gençler

Avrupa yı İnşaa Eden Gençler Avrupa yı İnşaa Eden Gençler Gençlik Politikasi Geliştirme Sosyal Uyum İnsan Hakları Kültürlerarasi Diyalog Katılım Araştırma AVRUPA KONSEYI VE GENÇLER 40 YILI AŞKIN BIR SÜREDIR AVRUPAYI BIRLIKTE INŞA

Detaylı

I. BÖLÜM I. DİL. xiii

I. BÖLÜM I. DİL. xiii I. BÖLÜM I. DİL DİL NEDİR?... 1 İNSAN HAYATINDA DİLİN ÖNEMİ... 3 ÇOCUĞUN İNSAN OLMA SÜRECİNDE DİLİN ÖNEMİ... 5 ANA DİLİNİN ÖNEMİ... 6 DİL VE DÜŞÜNCE... 7 DİL, SEMBOL VE İŞARET İLİŞKİSİ... 12 DİL, KÜLTÜREL

Detaylı

Türkiye de Seçim Uygulamaları/ Sorunları Işığında Temsilde Adalet Yönetimde İstikrar İlkelerinin İşlevselliği

Türkiye de Seçim Uygulamaları/ Sorunları Işığında Temsilde Adalet Yönetimde İstikrar İlkelerinin İşlevselliği Türkiye de Seçim Uygulamaları/ Sorunları Işığında Temsilde Adalet Yönetimde İstikrar İlkelerinin İşlevselliği Erol TUNCER Seçim sistemlerinin belirlenmesinde temsilde adalet ve yönetimde istikrar (fayda)

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

tepav Mart2011 N201121 POLİTİKANOTU Seçim Barajını Yönetimde İstikrarı Azaltmayan Bir Seviyeye Düşürmek Mümkün mü?

tepav Mart2011 N201121 POLİTİKANOTU Seçim Barajını Yönetimde İstikrarı Azaltmayan Bir Seviyeye Düşürmek Mümkün mü? POLİTİKANOTU Mart2011 N201121 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Dr. Türkmen Göksel, Öğretim Görevlisi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dr. Yetkin Çınar, Öğretim Görevlisi,

Detaylı

İSLAM VE MEDYA ARAŞTIRMALARI YAZILI BASINDA RAMAZAN REKLAMLARI GİRİŞ

İSLAM VE MEDYA ARAŞTIRMALARI YAZILI BASINDA RAMAZAN REKLAMLARI GİRİŞ YAZILI BASINDA RAMAZAN REKLAMLARI GİRİŞ Ramazan ayı, medyanın İslam a olan ilgisinin arttığı dönemlerin başında gelmektedir. Öteden beri televizyon ve radyolarda Ramazan programlarının, gazete ve internet

Detaylı

MEDYA ENTELEKTÜEL PAYLAŞIM PROGRAMI

MEDYA ENTELEKTÜEL PAYLAŞIM PROGRAMI MEDYA ENTELEKTÜEL PAYLAŞIM PROGRAMI İstanbul Enstitüsü Hakkında İstanbul Enstitüsü, toplumsal, iktisadi ve siyasal alanlarda yenilikçi bilgi ve fikirler üretmek amacıyla yüksek kaliteli, nesnel ve derinlemesine

Detaylı

İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI

İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI İ ç M i m a r l ı k E ğ i t i m i 3. U l u s a l K o n g r e s i / A t ö l y e İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI KAVRAMLAR Araş. Gör. Merve Buldaç, Araş. Gör. Tuğba Levent Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI 2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Zorunlu Dersler Uluslararası İlişkilerde Araştırma

Detaylı

A N A L İ Z. 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi. Furkan BEŞEL

A N A L İ Z. 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi. Furkan BEŞEL A N A L İ Z 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi Furkan BEŞEL Ekim 2015 7 HAZİRAN DAN 1 KASIM A 7 Haziran 2015 te yapılan 25. Dönem milletvekili genel seçiminde 53.741.838 kayıtlı

Detaylı

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik İdari Özet Türkçe Avustralya Hükümet hizmetlerinin Avustralya nın kültür ve dil bakımından çeşitlilikler gösteren nüfusuna duyarlılığı üzerine bir araştırma

Detaylı

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ 15 1.1. Sosyolojinin Tanımı 16 1.2. Sosyolojinin Alanı, Konusu, Amacı ve Sınırları 17 1.3. Sosyolojinin Alt Disiplinleri 18 1.4.

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları,

Detaylı

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli eğitimi ile öğrencilerin sahip olmaları beklenen temel bilgi, beceri ve tutumları göstermek üzere bir model geliştirilmiştir. Yeterlilik Modeli olarak adlandırılan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ Günün Menüsü Görsel İletişim Tasarımı nedir? Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?

Detaylı

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ KISA ÖZET

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

Doğruların buluştuğu adres...

Doğruların buluştuğu adres... M E D I A Doğruların buluştuğu adres... İletişim Sanattır Firmaların kıyasıya rekabet ettikleri Etnik Pazar sürekli yeniliklere açıktır. Reklam stratejileri yapılırken hedef kitlenin doğru bir şekilde

Detaylı

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Sinema ve Televizyon da Etik Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Etik ve Ahlâk Ayrımı Etik gelenek anlamına gelir ve törebilim olarak da adlandırılır. Bir başka deyişle etik, Bireylerin doğru davranış

Detaylı

SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI

SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI BIL3403 Öğ. Gör. ASLI BiROL abirol@kavram.edu.tr 01.10.2012 Dersin Amacı Bu ders ile öğrenci; edindiği mesleki bilgi birikimini kullanarak sektörde uygulanabilir bir projeyi

Detaylı

DERS PROFİLİ. Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep

DERS PROFİLİ. Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin Yrd. Doç. Dr. Leyla ÖZDEMİR Holtur Evleri 2. Etap A Blok Daire 24 Boztepe/Trabzon Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com Doğum Tarihi: 12.01.1980 Eğitim Bilgileri 10/2008 12/2012 Doktora Humboldt Üniversitesi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

YAŞLANMA /YAŞLANMA ÇEŞİTLERİ VE TEORİLERİ BEYZA KESKINKARDEŞLER 0341110024

YAŞLANMA /YAŞLANMA ÇEŞİTLERİ VE TEORİLERİ BEYZA KESKINKARDEŞLER 0341110024 YAŞLANMA /YAŞLANMA ÇEŞİTLERİ VE TEORİLERİ BEYZA KESKINKARDEŞLER 0341110024 YAŞLANMA Hücre yapısını ve organelleri oluşturan moleküler yapılarından başlayıp hücre organelleri,hücre,doku,organ ve organ sistemlerine

Detaylı

BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi

BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Berlin-City e. V. BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi BACIM projesinin tanıtımı BACIM Berlin-City ev Alman Kızıl

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri -

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Günümüz toplumlarında

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 GZT - 101 Temel Gazetecilik 3 0 3 GZT - 105 Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 2 3 HİL - 107 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 HİL - 111 Sosyal

Detaylı

DERS PROFİLİ. Siyaset Sosyolojisi POLS 312 Bahar 6 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Seda Demiralp

DERS PROFİLİ. Siyaset Sosyolojisi POLS 312 Bahar 6 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Seda Demiralp DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Siyaset Sosyolojisi POLS 312 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim T.C. Galatasaray Üniversitesi 2004. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim T.C. Galatasaray Üniversitesi 2004. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İrem Kahyaoğlu 2. Doğum Tarihi: 23/05/1986 3. Ünvanı: Öğr. Gör. 4. Öğrenim Durumu: e-posta: iremkahyaoglu@plato.edu.tr Tel: 533 669 37 95 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 21-23 Ekim 2011, Çanakkale Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği Aslı

Detaylı

Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas

Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas Ali Aslan Almanya son on yıllarda her şeyden önce Müslüman ağırlıklı devletlerden gelen göçmenler yoluyla dini ve kültürel

Detaylı

Türkiye Değerler Atlası - 2012

Türkiye Değerler Atlası - 2012 Benim için İnsan Hakları Türkiye Değerler Atlası - 2012 ~ Prof. Dr. Yılmaz Esmer ~ Hasan Ferhat GÜNGÖR DEĞERLER (Values) İnsan bireyleri ya da grupları tarafından, neyin istenir, uygun, iyi ya da kötü

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ?

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? Aralık 2011 de kurulan Türk Psikologlar Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi (TPD-KTCÇB),TPD bünyesinde düzenlenecek toplumsal

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 346 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 346 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Uluslararası Siyasette Orta Doğu POLS 346 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 260 Bahar 4 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 260 Bahar 4 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Avrupa Birliği Politikaları POLS 260 Bahar 4 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

Daima eşit fırsatlar. 2014 ırkçılığa karşı konu yılı. Federal Hükümetin Ayrımcılıkla Mücadele Ofisi

Daima eşit fırsatlar. 2014 ırkçılığa karşı konu yılı. Federal Hükümetin Ayrımcılıkla Mücadele Ofisi Daima eşit fırsatlar. 2014 ırkçılığa karşı konu yılı Federal Hükümetin Ayrımcılıkla Mücadele Ofisi Irkçılık hepimizi ilgilendiriyor Ev yok, iş teklifi yok, sokakta hakaretler: Ayrımcılıkla ırkçılığın birçok

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

Çocuğunuz ne kadar zeki?

Çocuğunuz ne kadar zeki? On5yirmi5.com Çocuğunuz ne kadar zeki? Psikolojik Danışman Yusuf Menki ile zeka testi konusunu konuştuk. Yayın Tarihi : 20 Aralık 2012 Perşembe (oluşturma : 1/4/2016) Gizem Gül'ün röportajı Hepimiz zeki

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

KARTVİZİT. www.diversotour.com. Ceren ANADOL ceren@diversotour.com. tour. tour

KARTVİZİT. www.diversotour.com. Ceren ANADOL ceren@diversotour.com. tour. tour Diverso Firmanız tarafından verilen sözlü brief de de belirtildiği üzere Diverso farklı anlamına gelen İtalyanca bir kelimedir. Marka olarak diverso nun tercih edilmiş olması aynı zamanda oluşturulmak

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı