SÖYLEMİN KULLANIMI: ALMANYA, FRANSA VE İSVEÇ ÖRNEĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÖYLEMİN KULLANIMI: ALMANYA, FRANSA VE İSVEÇ ÖRNEĞİ"

Transkript

1 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Yıl:13 Sayı:25 Bahar 2014 s SİYASAL PARTİ REKLAMLARINDA MİLLİYETÇİ SÖYLEMİN KULLANIMI: ALMANYA, FRANSA VE İSVEÇ ÖRNEĞİ Erdem TATLI1 ÖZET 19. ve 20. yüzyılın en etkili ideolojisi şüphesiz milliyetçilik olmuştur. Büyük imparatorlukların çözülme sürecinden başlayarak ulus devletlerin kurulma ve uluslararası ilişkilerin en önemli aktörleri haline gelmesi sürecinde milliyetçiliğin önemi yadsınamaz. Bununla birlikte milliyetçilik diğer ideolojilere eklemlenebilme yeteneği sayesinde gücünü günümüzde de korumaktadır. Refah ve demokrasi düzeyi en yüksek ülkelerde dahi milliyetçi hareketlere ve bu hareketler çerçevesinde ötekileştirici, dışlayıcı söylemlere rastlanmaktadır. Bu çalışmada milliyetçilik ideolojisi ve milliyetçi söylem tartışmaları ele alındıktan sonra, refah ve demokrasi düzeyi bakımından Avrupa nın en gelişmiş ülkelerinden Almanya, Fransa ve İsveç te bulunan milliyetçi partilerden Nationaldemokratische Partie Deutschlands (NPD), Front National (FN) ve Sverigedemokraterna nın (SD) reklamları incelenmiştir. Araştırmada ele alınan söz konusu reklamların içerdiği milliyetçi unsurların incelenmesinde yöntem olarak söylem çözümlemesi ve göstergebilimsel çözümleme kullanılmıştır. İnceleme sonucunda her üç partinin reklamlarında da göçmen ve yabancı karşıtı unsurların, biz/onlar karşıtlığı çerçevesinde özellikle İslam düşmanlığına varacak bir biçimde kullanıldığı, ötekileştirici ve dışlayıcı bir tonun hakim olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Milliyetçilik, Milliyetçi Söylem, Siyasal Parti Reklamları USE OF NATIONALIST DISCOURSE IN POLITICAL PARTY ADVERTISEMENTS: CASES OF GERMANY, FRANCE AND SWEEDEN ABSTRACT The most efficient ideology of 19th and 20th centuries was, undoubtedly, nationalism. Beginning from collapse of big empires to constitution and power gain process nation states in international field, the importance of nationalism is incontrovertible. In the meantime, with its ability to attach itself to other ideologies, nationalism still preserves its strength. It is possible to encounter nationalist movements and marginalizing/exclusivist discourses even in the countries which have the highest level of prosperity and democracy. In this study, after dealing with the nationalism and nationalist discourse discussions, advertisements of Nationaldemokratische Partie Deutschlands (NPD), Front National (FN), and Sverigedemokraterna (SD), which are three political parties in most-developed countries in Europe in terms of high prosperity and democracy level such as Germany, France, and Sweden, are analized. While analizing nationalist elements included in these advertisements, discourse analysis and semiological analysis are used. As a result, it is observed that anti-immigrant and anti-foreigner elements are used in the advertisements within the frame of us/them enmity nearly with a sense of anti-islam, and marginalizing and exclusivist tones are dominant. Keywords: Nationalism, Nationalist Discourse, Political Party Advertisements 1 Öğr. Gör. Dr. İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi

2 Erdem TATLI 1. GİRİŞ Her ne kadar farklı toplumlarda farklı biçimlerde ortaya çıkmış/çıkıyor olsa da milliyetçilik son iki yüzyılın en etkili ideolojilerinden biridir. Milliyetçi ideoloji gücünü hem başka ideolojilere eklemlenebilme ve bu sayede varlığını sürdürebilme yeteneğinden, hem de teorik tartışmalara girmek yerine kitleleri eyleme çağırmadaki pratik başarısından almaktadır. Milliyetçilik bu özelliklerini kimi zaman millet i farklı tanımlama biçimlerinde, kimi zamansa kültürel milliyetçilik, etnik milliyetçilik ya da ırkçılık gibi olgularla etkileşimde bulunarak gerçekleştirir. Öte yandan tüm bunların somutlaşması toplumda milliyetçi bir söylemin oluşturulması, yayılması ve kabul edilmesine bağlıdır. Bu anlamda milliyetçi söylem(ler) önem kazanmaktadır. Kimi zaman haber metinlerinde, kimi zaman siyasal söylevlerde, kimi zamansa siyasal parti reklamlarında karşımıza çıkan milliyetçi söylem, toplumda yaygınlaşıp canlı tutuldukça başarıya ulaşır. Öte yandan iç ve/ya da dış düşmanlar üretme, belirli toplumsal kesimleri ötekileştirme ve farklı kültürel özellikleri ve bu özelliklere sahip toplulukları dışlama gibi unsurları barındırabilen milliyetçi söyleme eleştirel bir perspektiften yaklaşılmaktadır. Söylem çözümlemesi çalışmalarında daha çok araştırmacının konumunu belirtmek için kullanılan eleştirel söylem çözümlemesi kavramının çıkış noktası tam da budur. Eleştirel söylem çözümlemesinde amaç toplumsal eşitsizlikleri normalleştiren, güçlendiren ya da üzerini örten, adaletsiz ve temel insan haklarına aykırı olduğu düşünülen her türlü söylemin, azınlıkta kalan ve hakları çiğnenen, nefret ve öfkeye maruz kalan ve dışlananlar lehinde yer alarak eleştirel biçimde çözümlenmesi ve açığa çıkarılmasıdır. Tüm bunlar ışığında bu çalışmada milliyetçilik ideolojisine ve millet kavramına karşı çeşitli yaklaşımlar ele alınmış, bunların ırkçılık ve etnisite gibi kavramlarla ilişkisine değinilmiş ve ardından tüm bu kavramların somutluğa büründüğü milliyetçi söylemin temel özellikleri üzerinde durulmuştur. Çalışmada Almanya, Fransa ve İsveç te bulunan Nationaldemokratische Partie Deutschlands (NPD), Front National (FN) ve Sverigedemokraterna (SD) siyasal partilerinin reklamları üzerinden milliyetçi söylemin biz/onlar karşıtlığı yaratma biçimleri, eleştirel söylem çözümlemesinin tanımına uygun düşecek biçimde eleştirel olarak incelenmiştir. 2. MİLLET KAVRAMI VE MİLLİYETÇİ İDEOLOJİ Millet kavramı farklı araştırmacılarca farklı biçimlerde tanımlanmıştır. Anderson a göre millet hayal edilmiş bir siyasi topluluktur; çünkü ulusun üyeleri bile diğer üyeleri tanımayacak, onlarla tanışmayacak, çoğu hakkında hiçbir şey işitmeyecektir ama yine de her birinin zihninde toplamlarının hayali yaşamaya devam eder (Anderson, 2011: 20). Gellner ise iki insanın ancak aynı kültürü paylaşıyorlarsa ya da birbirlerini aynı ulusun üyesi olarak kabul ediyorlarsa aynı ulusa mensup olabilecekleri görüşündedir (Gellner, 2008: 78). Öte yandan milliyetçiliğin önemli bir boyutu, bir ülke halkının toplumsal olarak bütünleşmiş, anlamlı bir bütün olduğu iddiasıdır (Calhoun, 2007: 107). Örneğini Rousseau nun genel irade kavramında bulan bu yaklaşım kolektivist bir milliyetçiliğe yol açar. 2

3 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 Roger (2008) bireyci milliyetçilikle kolektivist milliyetçiliği birbirinden ayırmaktadır. Ona göre bireyci milliyetçilik egemen halkın soyut bir tanımından hareket eder: Tasarlayanların zihninde halkın egemenliği bireylerin egemenliğinden başka bir şey değildir; bireyler bu egemenliği uyguladıkları ölçüde bir ulus oluştururlar. Kolektivist bir milliyetçilik geliştiği zaman egemen halk kompakt bir varlık olarak alımlanır: Tek bir iradeye sahip bir kolektif birey oluşturur; bu iradeyi yorumlama yetkisi yalnızca iktidarı elinde tutandadır (Roger, 2008: 172). Sonuç olarak ortaya vatandaşlar topluluğu olarak millet ve kültürel topluluk olarak millet olmak üzere birbiriyle çelişen iki millet anlayışı çıkmaktadır (Kerestecioğlu, 2007: 329). Vatandaşlığı temel alan millet anlayışında önemli olan vatandaşların kültürel kimlikleri değil siyasal haklarıdır. Bu anlamda millete üyeliğin kapıları açıktır; doğuştan gelen bir aidiyet değil, toprağa dayalı aidiyet esastır. Buna karşın kültürel topluluk yaklaşımı kolektif niteliklidir ve toplumu oluşturan bireylere kolektivite içinde bir kimlik sunar. Bu anlamda ilk yönelimde milliyet bir irade edimiyle edinildiği için medeni, ikinci yönelim bireye dayatılan ve değiştirilemez bir yüklem olduğundan etnik milliyetçiliğe yol açar (Roger, 2008: 172). Milliyetçiliğe dair yapılan çalışmalardaysa, milliyetçiliğin ne zaman ve nerede başladığına dair farklı görüşler ileri sürülmektedir. Milliyetçi tasarımların köken olarak Avrupalı olduğu görüşünü savunanlar arasında milliyetçiliğin ilk kez Fransız Devrimi nde ifadesini bulduğunu söyleyenler olduğu gibi (Best, 1988; Alter, 1989) köken olarak İngiltere yi gösterenler de (Greenfeld, 1992) bulunmaktadır. Öte yandan kimi araştırmacılar milliyetçiliğin Amerikalar da doğmuş Avrupa kökenli criollo2 ların deneyimiyle ortaya çıktığını öne sürmüşlerdir (akt. Anderson, 2011). Milliyetçilik; varolmaya devam eden etnik kimliklerin (Gertz, 1963; Smith, 1986; Hutcheson, 1994), sanayileşmeyle gelen siyasi ve kültürel değişimlerin (Gellner, 1964, 2008), bütünleşik bir ekonomi ve devletin çeperlerindeki ekonomik eşitsizliğe gösterilen ayrılıkçı tepkilerin (Hechter, 1975), eski seçkinlerden ya da komşularından farklı oldukları iddiasındaki yeni seçkinlerin statü kaygılarının ve hınçlarının (Greenfeld, 1992), kapitalist ekonomik ilişkiler içindeki devletleri meşrulaştırmaya yönelik bir ideoloji icadının (Hobsbawn, 2010) ya da devlet kurmaya eşlik eden merkezileşme ve birliğini sağlama çabalarını pekiştirmenin (Tilly, 1975; Mann, 1995, 2013) bir sonucu olarak açıklanmıştır (akt. Calhoun, 2007: 28-29). Öte yandan milliyetçilik bir ideoloji olarak ele alındığında sabit, evrensel nitelikli milliyetçi ilkelerden bahsetmenin zorluğu göze çarpmaktadır. Bu da milliyetçiliğin kaypak bir ideoloji olarak ele alınmasına neden olmuştur; liberalizm, muhafazakarlık, faşizm ya da sosyalizm gibi farklı ideolojilerin her birine 2 Criollo: (hiç değilse teorik olarak) safkan Avrupalı olmakla birlikte Amerikalar da doğmuş kişi. (Terim daha sonra Avrupa dışında herhangi bir yerde doğmuş olanları kapsayacak biçimde genişledi.) (Anderson, 2011: 63, 1. dipnot) 3

4 Erdem TATLI eklemlenmekte zorluk çekmez. Dolayısıyla tek bir milliyetçilik yerine farklı milliyetçiliklerden söz edilebilmektedir. Bununla birlikte milliyetçilik sürekli biçimde hatırlatılması gereken bir ideolojidir (Billig, 2002). Bu da toplumsal dil ve eylemlerle gerçekleşir. Milliyetçilikle ilgili yapılacak bir çalışmada değinilmesi gereken en önemli noktalardan biri milliyetçi söylemdir; çünkü bize kim olduğumuzu da, kim olmadığımızı da bu milliyetçi söylem söyler. Milliyetçilik başka şeylerin yanı sıra Michel Foucault nun söylemsel oluşum (discursive formation) diye adlandırdığı ve bilincimizi de şekillendiren bir konuşma biçimidir (Calhoun, 2007: 4). Milliyetçiliğin varlığını sürdürebilmesi her gün yeniden üretilmesine bağlıdır. Soyut bir topluluk olarak hayal edilen millet var olduğunu kendine sürekli hatırlatmalıdır. Böylece milletin varlığı güvence altına alınmış olur. 3. MİLLİYETÇİLİK-IRKÇILIK-ETNİSİTE Milliyetçi söylem üzerine çalışma yapılırken ırkçılık ve etnisite gibi kavramlar da tanımlanmalıdır. Irk düşüncesi tarihin farklı dönemlerinde farklı anlamlara işaret etse de, çalışmanın konusu bağlamındaki ırk kavramı, on sekizinci yüzyılın sonundan itibaren belirli bir insan tipini tanımlaması bakımından önemlidir. Bu dönemde bilim, hem ırkların sayısal dökümünü yapmakla ve genel niteliklerini tanıtmakla, hem de aralarında hiyerarşik bir ilişki kurmaya çalışmakla uğraştı. Dahası bilim, her ırkın biyolojik niteliklerinin, grupların psikolojik ve sosyal yeteneklerinin dağılımını belirlediğini ve buna dayanarak grupların sınıflandırılabileceğini iddia etti (Miles, 2000: 48). Bu yaklaşım biyolojik determinizmin bir örneği olarak tarif edilebilecek bir söylemdir. Bu biyolojik perspektif ırkçılık açısından önemlidir, çünkü ırkçılığa sözde bilimsel bir temel oluşturur. Bununla birlikte aynı sebeple milliyetçilikle arasında sınırlar vardır. Irkçılık, biyolojik açıdan tanımlanmış, kategorize edilmiş ve hiyerarşik olarak sıralanmış ırklardan birini/bazılarının, diğerine/diğerlerine karşı üstünlüğünü savunan bir yaklaşımdır. Irkçılık gerçek bir bütüncül toplumsal görüngü farklılık işaretlerinin (isim, derinin rengi, dinsel ibadet) etrafında eklemlenen ve korunma ya da ayrım hayalinin (toplumsal bünyeyi arılaştırma, kendi, biz kimliğini her türlü melezleşme, karışma ve istiladan koruma zorunluluğu) zihinsel ürünleri olan söylemlerde, temsillerde ve pratiklerde (şiddet, hor görme, hoşgörüsüzlük, aşağılama, sömürü biçimlerinde) kayıtlıdır (Balibar ve Wallerstein, 2007: 27-28). Milliyetçiliğin aksine ırkçılık tarih dışıdır. Zenciler sonsuza kadar zenci, Yahudiler de hangi pasaportu taşırlarsa taşısınlar Yahudi dirler. Irkçı anlayış dış savaşları değil, içerdeki baskı ve egemenliği gerekçelendirir (Anderson, 2011: 168). Öte yandan milliyetçilik ulusun kendisini ancak insanların sadece onlara ait olan ve kendilerini yönettikleri belirli bir toprakta bulunmaları halinde ifade edebileceğini iddia eder. Buna benzer hiçbir net politik düşünce ırkçılık ideolojisinde mevcut değildir (Miles, 2000: 126). Etnisitenin ortaya çıkışıysa grupların birbirleri ile temasa geçmesiyle olmaktadır. Bu grupların birbirlerinden farklı algılanmaları gerekmektedir; çünkü etnisite bir 4

5 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 grubun özellikleri değil, ilişkilerin bir görünüşüdür (Eriksen, 2004: 27). Dolayısıyla etnisiteye öncelikle etnisitenin aile üyelerinin hareketli hale gelip, doğdukları yerlerin dışındaki yeni ilişki ağlarına doğru harekete geçtikleri modernleşen toplumlarda rastlanır (Fenton, 2001: 152). Kendilerini farklı addeden iki ya da daha çok grubun karşılıklı temasları arttıkça, ayırt edicilikleriyle daha fazla ilgili olacaklarından bu durum etnisitenin yapılanmasına neden olur (Eriksen, 2004: 35). Kültürel farklılık, her şeyden önce, gerçek ya da yaygın bir biçimde gerçek olarak algılanan ortak bir soy, ayırıcı dil özellikleri ve ulusal ya da bölgesel köken ile bağlantılıdır. Dolayısıyla fiziksel/biyolojik temelli ırk la karşılaştırıldığında etnisite/etnik grup kültürel/soysal temelli olmasıyla farklılaşmaktadır. 4. MİLLİYETÇİ SÖYLEM Milliyetçi ideolojinin güçlü bir şekilde varlığını sürdürmesinin sebeplerinden biri, onun farklı söylem biçimlerine sızarak kendini tabiileştirmesindeki başarısıdır. Toplumsal yapılar değişse de, milliyetçi ideoloji yeni hakim ideolojiye söylemler üzerinden uyum sağlamada zorluk çekmez. Özkırımlı (2009) milliyetçi söylemin üç temel özelliği olduğunu belirtir. Buna göre milliyetçi söylemde millet her şeyden önce gelir. Milletin çıkar ve değerleri diğer tüm çıkar ve değerlerden üstündür. İkinci olarak milliyetçilik söylemi milleti tek meşruiyet kaynağı olarak görür. Millet adına hareket etmek normal koşullar altında hoş görülmeyecek, hatta suç sayılabilecek pek çok davranış ve eyleme göz yumulmasını sağlar. Üçüncü olarak da milliyetçilik söylemi dünyayı ikili kategorilere ayırır: biz ve onlar, dostlar ve düşmanlar gibi. Başka bir deyişle kimlikler ve karşı kimlikler üretir. Bizi, ötekilere göre tanımlar; kendinden bir türlü emin olamadığı için de bu ayrımı hep canlı tutar (Özkırımlı, 2009: ). Calhoun (2007) milliyetçi söylemin en önemli özelliklerini on maddelik bir listede toparlamıştır. Bu özellikler, her biri farklı uluslarda farklı derecelerde bulunsa da, Sınırları olan bir toprak veya belirli bir nüfus ya da her ikisi. Bölünmezlik ulusun bir bütün olduğu kavramı. Egemenlik ya da en azından egemenlik ülküsü taşımak ve böylece özerk ve kendine yeterli olduğu varsayılan bir devlet olarak diğer uluslarla şekli eşitlik. Üstün bir meşruiyet kavramı örneğin hükümetin ancak halkın iradesi tarafından desteklendiği veya en azından halkın ya da ulusun çıkarlarına hizmet ettiği sürece adil olduğu düşüncesi. Halkın kolektif olaylara katılımı ulus mensubiyeti esasına göre seferber edilen bir nüfus (ister savaşla, ister sivil yurttaşlıkla ilgili faaliyetler için). Doğrudan üyelik her bir bireyin, ulusun ivedi bir parçası oluşu ve bu bağlamda diğer üyelerle kategorik olarak eşit görülmesi. Dilin, paylaşılan inanç ve değerlerin, alışılmış pratiklerin bir birleşimini içerecek biçimde bir kültür. Zamansal derinlik ulusun, geçmiş ve gelecek nesilleri içerdiği ve ortak bir tarihi olduğu haliyle zaman içinde varolduğu anlayışı. Ortak mezhep veya ırkçı özellikleri. 5

6 Erdem TATLI 10. Belli bir toprakla tarihi, hatta kutsal bir bağ. olarak sıralanmaktadır (Calhoun, 2007: 6). Milliyetçi söylem, birbiriyle yüz yüze ilişki kurması çok zor olan, çok büyük bir topluluğa hitap ettiğinden dolayı bireylerin birbirlerine soyut bir eşitlikler küresinin mensubu olmalarından dolayı bağlılarmış gibi bakmalarını teşvik eder (Calhoun, 2007: 65). Öte yandan bu soyutluğu sıkça kullandığı akrabalık terimleriyle (anavatan, ulusun atası vb.) somuta dönüştürmeye çalışır. Milliyetçi söylem bir ulusun üyelerinin büyük bir aile olduğunu öne sürer. Böylece milliyetçilik geniş tabanlı modern topluma uydurulmuş mecazi bir akrabalık olarak görünür bu ulus-devletin ideolojisidir (Eriksen, 2004: 165). Bu açıdan yaklaşıldığında milliyetçilik bir biz oluşturma ve sürdürme ideolojisidir. Dolayısıyla biz in yaratılması aynı zamanda öteki ya da ötekiler in yaratılmasıdır. Ötekiler hem içeride hem dışarıdadır. Dışarıdakiler diğer milletler, içeridekiler ise kimi zaman farklı kültürel özelliklere sahip azınlıklar ya da herhangi bir nedenle kimi zaman yeterince gelişmemiş/aydınlanmamış olmalarından dolayı- milliyetçi projenin önünde engel oluşturanlardır (Kerestecioğlu, 2007: 319). Dolayısıyla etnik köken ya da ırk farklılıklarından, vücut yapısındaki belirgin farklardan dolayı, biz ve onlar arasındaki ayrımlara işaret etmek amacıyla yararlanılmaktadır (Hobsbawn, 2010: 87). Buradaki belirgin fark, bireyin (ya da grubun) dini ya da felsefi durumunu ortaya koyan işaretleri de kapsayacak biçimde genişletilebilir. Milliyetçi söylem, yandaşlarının kültürel benzerliğini vurgular ve diğerleri ile arasına sınırlar çizer; başkaları bu yolla birer yabancıya dönüşürler (Eriksen, 2004: 18). Bu durum kimi zaman bir etnisite diliyle ifade edilen kızgınlık/farkına varma seyrine dönüşür. Bu dünya çok kötü değişti den dünya onlar geldiğinden bu yana çok değişti ye doğru bir adımdır. Kendi dünyasının yıkılmaya çalışıldığını ve hor görüldüğünü düşünenler, kayıplarının sorumlusu olarak etnik rakipleri veya istilacıları görme eğilimindedirler (Fenton, 2001: 127). Sonuç olarak milliyetçilik açıklığı, basitliği, geçmişi tasarlaması/kullanması ve diğer ideolojilerle ittifaklara açık olması gibi özellikleriyle son iki yüzyılın en güçlü ideolojisi haline gelmiştir. Öte yandan milliyetçi söylem kitleleri harekete geçirmede oldukça başarılı olmuştur. Milliyetçilik toplumu, toplumla birlikte bireyi eyleme çağıran bir söylemdir (Kerestecioğlu, 2007: 324). 5. ALMANYA, FRANSA VE İSVEÇ TE BULUNAN MİLLİYETÇİ PARTİLERİN REKLAMLARININ İÇERDİĞİ MİLLİYETÇİ SÖYLEM UNSURLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ Araştırmanın Konusu Millet ve milliyetçilik kavramlarına farklı yaklaşımlar olsa da, araştırmacılar milliyetçi söylemin temel özellikleri üzerinde uzlaşmaya varmış gözükmektedirler. Bu çalışmada bir ideoloji olarak milliyetçiliğin, milliyetçi söylem üzerinden topluma nasıl yansıtıldığı, milliyetçi parti reklamlarının analizleri yapılarak araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini oluşturan partiler, Avrupa nın gelişmiş ülkelerinden 6

7 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 Almanya, Fransa ve İsveç in milliyetçi partileri olan Nationaldemokratische Partie Deutschlands (NPD), Front National (FN) ve Sverigedemokraterna (SD) olarak belirlenmiştir. Bu partilerin reklamları, içerdikleri milliyetçi söylemin temel özellikleri çerçevesinde incelenmiştir. Reklamlara Türkiye nin bu ülkelerde bulunan temsilcilikleriyle yazışarak ulaşılmıştır Araştırmanın Yöntemi Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden söylem çözümlemesi ve göstergebilim kullanılmıştır. Foucault a göre söylem tüm dünyayı ve insanları şekillendiren ancak sınırları belirlenebilecek ve sarsılabilecek olan düşünceler, inanışlar, yargılar, değerler, semboller, kelimeler, harfler, kurumlar, normlar, gelenekler ve dilden oluşan ve içerisinde birçok hiyerarşik yapıyı, güç ilişkisini bulunduran dev bir organizmadır (Elliot, 1996, s. 65 aktaran Baş ve Akturan, 2008, s. 25). Söylem çözümlemesi ise yazılı ya da sözlü bir söylemi analiz etmede yürütülen bir analiz yöntemidir. Burada söylem esas alınır, araştırma alanı olarak çok farklı konulara yönelebilir. Söylem analizi sırasında, dilin yapısı gereği konuşmalar ve yazılı metinler gibi bir takım donanımlara ihtiyaç vardır. Bu donanımlardan her biri analiz edilmeye olanak sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır (Yüksel vd., 2007, s. 162). Söylem çözümlemesi bireylerin dili nasıl kullandıklarına odaklanır, metnin görünen yüzünden çok yaratıcısının niyetini çözümlemeye çalışır; ideolojiler, kimlikler, güç ilişkileri, kültürel değerler, dil aracılığıyla ya da dilsel kurgulamalar yoluyla ortaya konulduklarından, seçilmiş medya metinleri nde dil kullanıcılarının dil kullanımını ön plana çıkarmak gerekmektedir (İnceoğlu ve Çomak, 2009, s. 44). Söylem çözümlemesinde ana amaç, anlamlandırma ya da yorumlamadır; gerçeğe dayalı değil anlama dayalı bir sonuç amaçlanır (Nixon ve Pover, 2007, s. 75 aktaran Atabek ve Atabek, 2007, s. 152). Söylem çözümlemesi kimin ne söylediğinin araştırılması anlamına gelmemektedir; daha ziyade söylenen cümlelerin anlamını, bir başka deyişle gerçek değerini belirlemek ve anlatılmak isteneni ortaya çıkarmaktır (Baş ve Akturan, 2008, s. 26). Asıl amaç ele alınan metin(ler)in açık dilsel yapılarından hareketle örtük ideolojik yapılara ulaşmaktır. Söylem çözümlemesinde düşünce, davranış ve konuşma arasındaki ilişki ortaya konmaya çalışılmaktadır. Öte yandan söylemin çözümleniş biçimi öznel olabilir; çözümleyicinin yorumu olası yorumlardan yalnızca biridir (Zajacova, 2002, s. 38 aktaran Atabek ve Atabek, 2007, s. 152). Öte yandan çalışmada söylem çözümlemesi literatürüne eleştirel söylem çözümlemesi olarak giren yaklaşım benimsenmiştir. Eleştirel söylem çözümlemesinin amaçlarından biri toplumsal çatıdaki söylemleri çözümlemektir. Bu sebeple ırkçılık, cinsiyetçilik ya da sınıfçılıkla ilgili eleştirel söylem çalışmaları söylemin özelliklerini, grup üyelerinin diğer grup üyeleri hakkında konuşurken ya da yazarken bir kaynak olarak kullandıkları bu altta yatan, toplumsal olarak paylaşılan temsillerle ilişkilendirmelidirler. Dış-grup bozulması ve iç-grup kutsanması bu tarz şoven söylemi tanımlayan sosyal-psikolojik stratejilerdir (van Dijk, 2002). 7

8 Erdem TATLI Eleştirel çalışmalar, ideoloji kavramını merkeze alarak, toplumsal iktidarın dilsel pratikler aracılığıyla nasıl gerçekleştiği üzerinde durur. Eleştirel yaklaşımın temel önermesi, iktidar ilişkilerinin dil içinde kodlandığı ve dil aracılığıyla dolaşımda olduğudur. Eleştirel söylem çözümlemesi toplumsal ve politik bilimlerdeki gibi alanlarda adaletsiz olabilecek metin ve konuşma biçimleriyle ilgilenir. Eleştirel söylem çözümlemesinin işlevlerinden biri böylesi söylemsel adaletsizlikleri tanımlayan kuralları formülleştirmektir. Eleştirel söylem çözümlemesi böylesi bir adaletsizliği açığa vurmayı ve onunla mücadele etmeyi amaçlar. Disiplin ya da teori odaklı olmaktansa sorun odaklıdır. Göstergebilimse gösterge dizgelerini inceleyen bilim dalı dır (Güz vd., 2002: 155). Gösterge ise bir başka şeyin yerini alabilmesini sağlayan özellikler taşıdığından kendi dışında bir nesne, olgu, varlık belirtebilen öğedir (Vardar, 2001: 72). Daha açık bir ifadeyle; Kendi dışında bir şeyi temsil eden ve dolayısıyla bu temsil ettiği şeyin yerini alabilecek nitelikte olan her çeşit biçim, nesne, olgu, vd. dille ilgili bilimlerde genel olarak gösterge diye adlandırılır (Rifat, 2005: 115). Gösterge, Saussure ün işitim imgesi yerine kullandığı gösteren ile kavram yerine kullandığı gösterilen öğelerinin birleşimiyle oluşur (Saussure, 1998: 109). Göstergebilim yalnızca sözcükleri değil, tüm gösterge dizgelerini inceler. Böylece o anlam üretim sürecini anlamayı amaçlayan bir anlamlayım bilimi olmaya yönelir (Bourse ve Yücel, 2012: 178). Göstergebilimsel araştırmanın amacı dil dışındaki anlamlama dizgelerinin işleyişini belirleyip ortaya koymaktır (Barthes, 2005: 87). Eleştirel bir çözümleme etik bir değer önvarsaymaktadır: Toplumsal etkileşim olarak söylem bazı temel normlara göre, örneğin uluslararası insan haklarına göre, gayrimeşru olabilmektedir. Bu yüzden bir kriter olarak, uluslararası alanda tanınan insan haklarını çiğniyorsa ve toplumsal eşitsizliğe neden oluyorsa bir söylem adaletsiz olarak adlandırılır. Cinsiyet, ırk ya da sınıf eşitsizliğini (yeniden) üreten söylemler tipik örneklerdendir. Eleştirel çözümleme bir metot değil, daha ziyade çok disiplinli söylem çalışmaları içerisinde eleştirel bir bakış açısı, bir konum ya da bir tavırdır. Eleştirel araştırma, hem söylem çalışmalarının kendisinden, hem de insanbilimleri, psikoloji ve toplumbilimlerinden çok sayıda metot kullanmaktadır (van Dijk, 2002) Araştırmanın Sınırları Araştırmaya konu olan milliyetçi partiler Avrupa nın en gelişmiş ülkeleri olan Almanya, Fransa ve İsveç te bulunan partilerdir. Bu üç ülke gelişmişlik durumları bakımından sadece Avrupa nın değil dünyanın önde gelen ülkeleri olma durumları göz önünde bulundurularak, rastlantısal olmayan yöntemle tercih edilmiştir. Öte yandan çalışmanın maliyet ve zaman sınırlaması dolayısıyla ülke/parti sayısı üçle sınırlı tutulmuştur. Araştırmada Almanya ve Fransa da bulunan NPD ve FN nin basılı reklamları, İsveç te bulunan SD nin ise televizyon reklamı incelenmiştir. 8

9 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar Araştırma Bulgularının Analizi ve Değerlendirilmesi Araştırma bulgularının analizi ve değerlendirme aşamasında önce reklam görselleri ve Türkçe çevirileri verilmiş, ardından değerlendirmeler yapılmıştır. Almanya daki NPD ve Fransa daki FN nin reklamları basılı reklam, İsveç teki SD nin reklamıysa televizyon reklamıdır. Buna göre NPD ve FN nin reklamları olduğu gibi verilmiş, SD nin reklamıysa filmden kareler ve dış ses öğelerinin yer aldığı senaryo formatında düzenlenen bir şekil aracılığıyla okuyucuya sunulmuştur. a) Nationaldemokratische Partie Deutschlands (NPD) Almanya Almanya da bulunan ve aşırı sağcı Alman milliyetçisi siyaset anlayışıyla bilinen NPD 1964 tarihinde kurulmuş bir partidir. Neo-Nazilerin örgütlendiği parti olarak bilinen NPD radikal milliyetçi ve popülist bir politik duruşa sahiptir. Oy oranı inişli çıkışlı bir grafik sergilemesine karşın NPD hiçbir zaman Almanya nın büyük partilerinden biri haline gelmemiştir yılında yapılan ve seçim barajının bulunmadığı Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde NPD %0,8 oranında oy alarak ilk kez AP de sandalye kazanmıştır. NPD böylece AP ye 1 milletvekili göndermeye hak kazanmıştır. NPD nin bazı reklam örnekleri şu şekildedir: Şekil 1: NPD Reklamı No. 1 Türkçe: Yerli dostu 9

10 Erdem TATLI Şekil 2: NPD Reklamı No. 2 Türkçe: Toplumsallık ancak ulusallıkla gerçekleşir! Şekil 3: NPD Reklamı No. 3 Türkçe: Vatanı koru. Camiye hayır de. NPD ye oy ver. 10

11 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 Şekil 4: NPD Reklamı No. 3 Türkçe: Cami yerine kedi (Muschi/Moschee ses benzerliğine gönderme yapılmış) b) Front National (FN) Fransa Fransa da milliyetçi görüşe sahip farklı partiler bulunmasına karşın bunlar arasında en bilineni ve en güçlüsü FN dir yılında Jean-Marie Le Pen tarafından kurulan parti 2011 yılına kadar bu kişi tarafından yönetilmiş, 2011 de ise başkanlığı küçük kızı Marine Le Pen e bırakmıştır. Parti yabancı karşıtı politikalarıyla tanınmaktadır da %6,3 oranında oy alabilen parti, buna karşın 2014 yılında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde %24,95 lik bir oy oranına ulaşarak birinci parti olmayı başarmıştır. FN nin bazı reklam örnekleri şu şekildedir: 11

12 Erdem TATLI Şekil 5: FN Reklamı No. 1 Türkçe: Acilen Müslümanlık karşısında sert bir tavır almak gerekmektedir: 12 Tüm yabancı suçlular sınır dışı edilmelidir. İslamcı bireyler ve hareketleri önlemek adına tüm şüpheli mahallelerde düzenli operasyonlar ve kontroller yapılmalıdır. Siyasal ve dini oluşumlar ve bunların özellikle hapislerdeki vaizleri katı bir şekilde denetlenmelidir. Yabancı güçler (Katar, Sudi Arabistan vs.) tarafından yürütülen tüm ekonomik aktiviteler yasaklanmalıdır. Her türlü suça karşı mücadele verirken işten çıkarılan tüm istihbarat ve polis güçlerinin hakları iade edilmelidir.

13 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 Şekil 6: FN Reklamı No. 2 Türkçe: Tamam mı devam mı? Seçim sizin. Front National e oy verin! Marsilya Bled in (Kuzey Afrika nın içleri) başkenti. Şekil 7: FN Reklamı No. 3 Türkçe: İslamcılığa hayır! Gençlik Le Pen le birlikte. 13

14 Erdem TATLI c) Sverigedemokraterna (SD) İsveç SD 1988 de İsveç te kurulan ve kendisini milliyetçi bir hareket olarak tanımlayan aşırı sağ/popülist bir partidir. Bununla birlikte son yıllarda kendisini muhafazakar bir parti olarak konumlandırmaya çalışmaktadır. Parti 2010 genel seçimlerinde ilk defa %4 lük seçim barajını geçerek parlamentoya temsilci sokabilmiştir Avrupa Parlamentosu seçimlerinde SD oy oranını %9,7 ye ulaşmıştır daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aldığı %3,3 lük sonuç göz önünde bulundurulduğunda partinin önemli bir başarı kazandığı görülmektedir. SD nin reklam filminin konusu şu şekildedir: Filmde devlet görevlisi olduğu düşünülen ve göç ve emeklilikle ilgili iki farklı masada oturan iki kişi, önlerindeki para sayma makinesine sürekli para koymaktadırlar. Arkalarındaki ekrandaysa devlet bütçesinin sürekli azalmakta olduğu görülmektedir ve belli bir miktara kadar düştüğünde alarm çalmaya başlar, ışıklar yanar ve tavandan sarkan iki adet kol belirir. Bu esnada etek ve palto giymiş, gözlüklü, yaşlı bir İsveçli kadın, tekerlekli değneğinin de yardımıyla, elinden geldiğince hızlı bir biçimde ilerlemeye gayret edip emeklilik kolunu çekmeye çabalarken; yan taraftan gelen bebek arabalı ve bedenleri siyah çarşaflarla tamamen örtülü bir grup kadın hızla ilerleyerek göç kolunu çekmek için uzanırlar. Film bu noktada sona erer. 14

15 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Tablo 1: Bahar 2014 SD Reklam Filmi FİLMDEN KARELER DIŞ SES Politika önceliklendirme işidir. Şimdi senin de bir tercih şansın var. 15

16 Erdem TATLI 19 Eylül de göç frenini emeklilik freninden önce kullanabilirsin. İsveçli Demokratlara oy ver! Kaynak: 16

17 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 Reklamlar sırasıyla incelendiğinde milliyetçi söylemin özelliklerinin çeşitli göstergeler aracılığıyla reklamlarda yer aldığı görülmektedir. NPD nin ilk reklamındaki yerli dostu ifadesi, yerli, yani Alman olanın yanında; yabancı, yani Alman olmayanın ya da Alman vatandaşı olsa dahi kültürel olarak Alman kültüründen olmayanın karşısında olma durumunu ifade etmektedir. Toplumsallık ancak ulusallıkla gerçekleşir! ifadesinin yer aldığı reklamdaysa üç beyaz ve bir siyah koyun görseli bulunmakta, beyaz koyunlardan birinin siyah koyunu tekmeleyerek dışarı attığı görülmektedir. Beyaz koyun göstergesi yerli anlamına gelmekte, siyah koyun göstergesiyse yabancı, öteki anlamı taşımaktadır. Bu reklamda açıkça tektipleştirici bir söylem hakimdir. Araştırmada incelenen NPD nin üçüncü reklamında Vatanı koru. Camiye hayır de. NPD ye oy ver. ifadeleri yer almaktadır. Reklamda bir cami görseli üzerine Dur! işareti konmuştur. Reklamdaki vatanı koru ifadesi vatanın bir saldırı altında olduğu yönünde bir anlama işaret etmektedir. Hemen ardından gelen Camiye hayır de. ifadesiyle birlikte bu saldırının cami göstergesiyle somutlaştırılan müslümanlar, ya da daha geniş anlamda İslam tarafından gerçekleştirildiği öne sürülmektedir. NPD kendisini bu saldırıya karşı koyan bir parti biçiminde konumlandırmaya çalışmış ve seçmenleri kendisine oy vermeye çağırmıştır. Muschi/Moschee ses benzerliğinden yararlanılarak tasarlanan dördüncü reklamında NPD, yıkılan bir minare yanında büyük bir kedi görseli yerleştirmiş ve Cami yerine kedi ifadesini kullanmıştır. Fransa da bulunan FN nin reklamlarındaki anti-islam vurgusunun oldukça yüksek olduğu görülmektedir. İlk reklamın başlığında müslümanlık karşısında sert bir tavır alınması gerektiği açıkça belirtilmiştir. Reklamda yer alan tavsiyelere göre tüm yabancı suçlular sınır dışı edilmeli, şüpheli mahallelerde düzenli operasyonlar ve kontroller yapılmalı, Katar, Suudi Arabistan gibi yabancıların tüm ekonomik aktiviteleri yasaklanmalıdır. Tamam mı devam mı? Seçim sizin. Front National e oy verin! ifadelerinin yer aldığı ikinci FN reklamında bir cami ve tesettürlü bir kadın görseli kullanılmış, ayrıca Fransa haritasının Cezayir bayrağı görseliyle birleştirilmiş biçimde kullanılmıştır. FN nin üçüncü reklamında yine Cezayir bayrağı görseliyle birleştirilerek verilen Fransa haritasında bu sefer cami minareleri yer almakta, ayrıca peçeli bir kadın görseline de yer verilmektedir. Reklamda İslamcılığa hayır. Gençlik Le Pen le birlikte. ifadelerine yer verilmiştir. Reklamlardaki cami minareleri, Cezayir bayrakları, peçeli kadın görselleri müslümanları işaret eden birer gösterge anlamındadır. İsveç te bulunan SD nin reklam filmindeyse devlet bütçesinin hızlı bir biçimde azaldığına vurgu yapılırken, İsveçli/göçmen karşıtlığı İsveçli bir kadın stereotipi ve bir grup çarşaflı kadın arasındaki mücadele ile verilmeye çalışılmıştır. Filme göre göçmenlere ayrılan bütçe dolayısıyla emekli hakları tehlikededir. Bu tehlikeyi bertaraf etmek için SD, seçmenleri seçimde kendisine oy vermeye çağırmaktadır. 6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Son iki yüzyıla damgasını vuran ve günümüzde varlığını hala konjonktürel olarak güçlenerek sürdüren milliyetçilik ideolojisi, milliyetçi söylemin çeşitli araçlar 17

18 Erdem TATLI vasıtasıyla topluma ulaştırılmasıyla canlılığını muhafaza etmektedir. Milliyetçi söylemin öne çıkan özellikleriyse iç ve dış düşmanlar yaratmak, biz/onlar ayrımı yaparak toplumu bölmek, bu bölünmeden kaynaklanan kimlikler yaratmak ve bu kimliklerden bazılarını eyleme çağırmak olarak sıralanabilir. Milliyetçi söylemin yer aldığı araçlardan biri de, bu çalışmada da incelenen siyasal parti reklamlarıdır. Çalışmada Almanya, Fransa ve İsveç te bulunan sırasıyla Nationaldemokratische Partie Deutschlands (NPD), Front National (FN) ve Sverigedemokraterna nın (SD) reklamları incelenmiştir. Üç farklı ülkede bulunan ve milliyetçi olarak nitelendirilen bu üç siyasal partinin reklamları incelendiğinde milliyetçi söylemin özelliklerini farklı biçimlerde taşıdıkları görülmektedir. Milliyetçi söylem dünyayı biz ve onlar, dostlar ve düşmanlar biçiminde ikili kategorilere ayırarak kimlikler ve karşı kimlikler üretir. Biz in yaratılması aynı zamanda ötekiler in de yaratılmasını gerektirir. İncelenen parti reklamlarındaki ötekiler, yani düşmanlar, ülke içinde yer alan yabancılardır. Bu yabancılar reklamlarda kendilerine ait simgeler aracılığıyla kategorileştirilmiştir. Yabancı karşıtlığı kimi zaman NPD nin yerli dostu ifadeli reklamında olduğu gibi çağrışımsal olarak yapılsa da çoğu zaman açıkça ifade edilmiştir. Siyah koyunu tekmeleyerek dışarı atan beyaz koyun örneğinde olduğu gibi tektipleştirilmiş biz farklı olan öteki ni dışarı atmaktadır. Bu düşmanca tavır Cami yerine kedi ifadesinin yer aldığı reklamda iyice bayağılaşmış görünmektedir. FN nin yabancı düşmanı fikirleri de biz/onlar karşıtlığını dini ve ulusal simgelerin bolca kullanıldığı reklamlar aracılığıyla iletilmektedir. FN nin reklamlarında cami, peçeli kadın, Fransa haritası ve Cezayir bayrağı sıkça kullanılan simgelerdir. SD nin reklam filmindeyse aynı karşıtlık bir grup çarşaflı kadınla mücadele etmeye çalışan İsveçli yaşlı bir kadın hikayesiyle verilmiştir. Tüm bu parti reklamları incelendiğinde, partilerin öteki olarak müslümanları, hatta İslam ı belirledikleri görülmektedir. NPD nin reklamlarında cami karşıtı bir söylem egemendir. Aynı İslam karşıtı vurgunun FN reklamlarında da görülmesine karşın, FN İslami unsurlar kadar Cezayir bayrağını da kullanmış, müslümanlar ile Cezayirliler arasında bir bağ kurmaya çalışmıştır. Bu da Fransa nın kendine has nüfus yapısının bir yansıması olarak yorumlanabilir. SD nin reklamındaki yabancı karşıtı unsurlar olarak, yine İslami simgelerden olan tesettür kullanılmış ve yabancı nüfusunun hızla arttığı gösterilmiştir. Yabancılardan kasıt, İsveç te belki de birçok farklı dinden yabancı bulunmasına karşın, müslümanlardır. Sonuç olarak çalışmanın ana amacının milliyetçi söylemin temel özelliklerini tanımlamak ve buradan hareketle siyasal parti reklamlarındaki milliyetçi ve ayrıştırıcı söylem öğelerini açığa çıkarmak olduğu göz önüne alındığında, incelenen reklam örneklerinin farklı biçimlerde de olsa bu özellikleri taşıdıkları saptanmıştır. Öte yandan böylesi söylemlerin eleştirel bir biçimde çözümlenmesi, hem bunların içerdiği özelliklerin daha iyi anlaşılması, hem de barışçı karşı söylemlerin oluşturulması için çalışmacılara imkan sağlayacaktır. Dolayısıyla, bu çalışmanın böylesi eleştirel söylem çözümlemeleri için bir örnek teşkil edeceği umulmakta, 18

19 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 benzer çalışmalarla milliyetçi söylemin olası başka öğelerine ulaşarak bunların da eleştirel bir çözümlemeye tabi tutulması önerilmektedir. KAYNAKÇA Anderson, B., (2011). Hayali Cemaatler, İstanbul: Metis Yayınları. Atabek, G. Ş. ve Atabek, Ü. (2007). Medya Metinlerini Çözümlemek, Ankara: Siyasal Kitabevi. Balibar, E. ve Wallerstein, I., (2007). Irk Ulus Sınıf, İstanbul: Metis Yayınları. Barthes, R., (2005). Göstergebilimsel Serüven, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Baş, T. ve Akturan, U., (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık. Billig, M., (2002). Banal Milliyetçilik, İstanbul: Gelenek Yayıncılık. Bourse, M., Yücel, H., (2012). İletişim Bilimlerinin Serüveni, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Calhoun, C., (2007). Milliyetçilik, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Dijk, T. A. V., (2002). Political discourse and political cognition in Paul A. Chilton & Christina Schäffner (Eds.), Politics as Text and Talk. Analytical approaches to political discourse. (pp ). Amsterdam: Benjamins. Eriksen, T. H., (2004). Etnisite ve Milliyetçilik, İstanbul: Avesta Basın Yayın. Fenton, S., (2001). Etnisite, İstanbul: Phoenix Yayınları. Gellner, E., (2008). Uluslar ve Ulusçucluk, İstanbul: Hil Yayınları. Güz, N., Küçükerdoğan, R., Sarı, N., Küçükerdoğan, B., Zeybek, I., (2002). Etkili İletişim Terimleri, İstanbul: İnkılap Kitabevi. Hobsbawm, E. J., (2010). Milletler ve Milliyetçilik, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. İnceoğlu, Y. ve Çomak, N., (2009). Metin Çözümlemeleri, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Kerestecioğlu, İ., Ö., (2007). Milliyetçilik: Uyuyan Güzeli Uyandıran Prens ten Frankeştayn ın Canavarına, içinde Birsen Örs (der.), 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. 19

20 Erdem TATLI Mann, M., (2013). İktidarın Tarihi Cilt II, İstanbul: Phoenix Yayınevi. Miles, R., (2000). Irkçılık, İstanbul: Sarmal Yayınevi. Özkırımlı, U., (2009). Milliyetçilik Kuramları, İstanbul: Doğu Batı Yayınları. Rifat, M., (2005). XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Roger, A., (2008). Milliyetçilik Kuramları, İstanbul: Versus Kitap. Saussure, F., (1998). Genel Dilbilim Dersleri, İstanbul: Multilingual. Vardar, B., (2001). Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri, İstanbul: Multilingual. Yüksel, A., Mil, B., Bilim, Y. (2007). Nitel Araştırma: Neden, Nasıl, Niçin?, Ankara: Detay Yayıncılık. 20

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5. Temel siyasal deyimleri ayırt eder 1,2,3 A,C

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5. Temel siyasal deyimleri ayırt eder 1,2,3 A,C DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017)

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) 12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) ÜNİTE: 2-KLASİK MANTIK Kıyas Çeşitleri ÜNİTE:3-MANTIK VE DİL A.MANTIK VE DİL Dilin Farklı Görevleri

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2 Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3 Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 Aile ve Toplumsal Gruplar ÜNİTE:5 1 Küreselleşme ve Ekonomi

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

KİMLİK, İDEOLOJİ VE ETİK Sevcan Yılmaz

KİMLİK, İDEOLOJİ VE ETİK Sevcan Yılmaz KİMLİK, İDEOLOJİ VE ETİK Sevcan Yılmaz Adem in elması nasıl boğazında kaldı? Adem: Tanrım, kime görünelim kime görünmeyelim? Tanrı: Bana görünmeyin de kime görünürseniz görünün. Kovuldunuz. Havva: Ama

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.10.2016 Diploma Program Adı : HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)

Detaylı

Politika Bilimi (LAW 221) Ders Detayları

Politika Bilimi (LAW 221) Ders Detayları Politika Bilimi (LAW 221) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Politika Bilimi LAW 221 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457)

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) 2. Hafta Ders Notları - 25/09/2017 Araş. Gör. Dr. Görkem

Detaylı

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457)

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) 1. Hafta Ders Notları - 18/09/2017 Araş. Gör. Dr. Görkem

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da YANLIŞ ALGILANAN FİKİR HAREKETİ: FEMİNİZM Feminizm kelimesi, insanlarda farklı algıların oluşmasına sebep olmuştur. Kelimenin anlamını tam olarak bilmeyen, merak edip araştırmayan günümüzün insanları,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çağdaş Siyasal Düşünceler PSIR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çağdaş Siyasal Düşünceler PSIR DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çağdaş Siyasal Düşünceler PSIR 302 6 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar Hamburg Uyum Meclisi Genel bilgiler Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar 1. Uyum Meclisi ne için gereklidir? Entegrasyon; örneğin politika, ekonomi, iş piyasası, eğitim, sosyal işler, kültür, din,

Detaylı

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr.Önder Kutlu Doç.Dr. Betül Karagöz Doç.Dr. Fazıl Yozgat Doç.Dr. Mustafa Talas Yrd.Doç.Dr. Bülent Kara Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Siyaset Kuramları KAM 401 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyal Psikoloji Nedir? ÜNİTE:2. Sosyal Algı: İzlenim Oluşturma ÜNİTE:3. Sosyal Biliş ÜNİTE:4. Sosyal Etki ve Sosyal Güç ÜNİTE:5

ÜNİTE:1. Sosyal Psikoloji Nedir? ÜNİTE:2. Sosyal Algı: İzlenim Oluşturma ÜNİTE:3. Sosyal Biliş ÜNİTE:4. Sosyal Etki ve Sosyal Güç ÜNİTE:5 ÜNİTE:1 Sosyal Psikoloji Nedir? ÜNİTE:2 Sosyal Algı: İzlenim Oluşturma ÜNİTE:3 Sosyal Biliş ÜNİTE:4 Sosyal Etki ve Sosyal Güç ÜNİTE:5 1 Tutum ve Tutum Değişimi ÜNİTE:6 Kişilerarası Çekicilik ve Yakın İlişkiler

Detaylı

Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları

Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Söylem Çözümlemesi ETI205 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ Yazar: Dr.Adem Sağır Yayınevi: Nobel Yer/yıl: Ankara/2012 Sayfa Sayısı: 272 Göç insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Bütün dönemler

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim Türkiye de 2007 genel milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirme yaparken seçim sistemine değinmeden bir çözümleme yapmak pek olanaklı değil. Türkiye nin

Detaylı

Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları

Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyaset Psikolojisi KAM 318 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

MEDYA VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR TEZLİ, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ (I. YARIYIL)

MEDYA VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR TEZLİ, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ (I. YARIYIL) MEDYA VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR TEZLİ, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2016-2017 DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ (I. YARIYIL) MKC501 MKC503 (Zorunlu) DERS İÇERİKLERİ Kültürel Çalışmaların Kuramsal Temelleri: Kültürel

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Siyasal Partiler ve Çıkar Grupları POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

Yaşam Boyu Sosyalleşme

Yaşam Boyu Sosyalleşme Yaşam Boyu Sosyalleşme Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 5. Ders Kültür, Toplum ve Çocuk Sosyalleşmesi Sosyalleşme Nedir? Çocuklar başkalarıyla temasla giderek kendilerinin farkına varırlar ve insanlar hakkında

Detaylı

KAPSAYICI EĞİTİM. Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler

KAPSAYICI EĞİTİM. Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler KAPSAYICI EĞİTİM Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Eğitimi 1 Kapsayıcı Eğitim Eğitimde kapsayıcılık

Detaylı

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Medya ve İletişim Merkezi İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ..i. İÇİNDEKİLER.iii. KISALTMALAR..ix GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DEMOKRASİ - VESAYET: TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ..i. İÇİNDEKİLER.iii. KISALTMALAR..ix GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DEMOKRASİ - VESAYET: TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE iii İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ..i İÇİNDEKİLER.iii KISALTMALAR..ix GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DEMOKRASİ - VESAYET: TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1.1. DEMOKRASİ TEORİSİNİN KAVRAMSAL ÇÖZÜMLENMESİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ...9

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2 HAFTA 2 Bu haftaki ders önü sorularımız: 1. Size göre hak kavramı nedir? Çocukluğunuzu da göz önünde tutarak sahip olduğunuz/olmadığınız veya kullanabildiğiniz haklarınızı tartışınız. 2 Geçmişte çocuklar

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ. 1.Eğitim Bilimi Nedir? 21

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ. 1.Eğitim Bilimi Nedir? 21 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EĞİTİM BİLİMİ-ALAN ÇALIŞMASI İÇİN BİR GİRİŞ 1.Eğitim Bilimi Nedir? 21 BİRSEL AYBEK Yeni "Eğitim Bilimi" 22 Eğitim Biliminin Doğası 23 Geleneksel Disiplinler ve Eğitim Bilimi 25 Dört

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞIN TANIMI Davranış Kavramı, öncelikle insan veya hayvanın tek tek veya toplu olarak gösterdiği faaliyetler olarak tanımlanabilir. En genel anlamda davranış, insanların

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Seyhan Aksoy, Televizyon Reklamlarında Ailenin Sunumu, Akdeniz Üniversitesi S.B.E., Halkla İlişkiler ve Tanıtım A.B.D., Antalya, 2008.

Seyhan Aksoy, Televizyon Reklamlarında Ailenin Sunumu, Akdeniz Üniversitesi S.B.E., Halkla İlişkiler ve Tanıtım A.B.D., Antalya, 2008. 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülseren ŞENDUR ATABEK 2. Doğum Tarihi: 05.05.1967 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Televizyon-Sinema-Fotoğraf Bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

DERS PROFİLİ. Türk Siyasi Hayatı POLS 401 Güz Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep

DERS PROFİLİ. Türk Siyasi Hayatı POLS 401 Güz Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Türk Siyasi Hayatı POLS 401 Güz 7 3+0+0 3 6 Ön Koşul None Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek!

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'de 1990'lı yıllardaki duvar yazıları, İslamcılığın yükseldiği döneme yönelik yakın bir tanıklık niteliğinde. 10.07.2017 / 18:00 Doksanlı

Detaylı

1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar. 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma. 3. Aile. 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre

1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar. 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma. 3. Aile. 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre 1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma 3. Aile 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre 5. Psikolojiye Giriş 1 6. Duyum ve Algı 7. Güdüler ve Duygular

Detaylı

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGIN SETA Abdullah YEGİN İstanbul

Detaylı

Avrupa da Yerelleşen İslam

Avrupa da Yerelleşen İslam Avrupa da Yerelleşen İslam Doç. Dr. Ahmet Yükleyen Uluslararası İlişkiler Bölümü Ticari Bilimler Fakültesi İstanbul Ticaret Üniversitesi İçerik Medeniyetler Sorunsalı: İslam ve Avrupa uyumsuz mu? Özcü

Detaylı

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Medya Ekonomisi Kavram ve Gelişimi Ünite 1 Medya ve İletişim Önlisans Programı MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 1 MEDYA EKONOMİSİ KAVRAM VE GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ NO.12, ARALIK 2016 ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI 30 Kasım 2016 Çarşamba günü Ortadoğu Stratejik

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER

DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Davranış Bilimleri I. Fizyobiyolojik Sistem A Biyolojik Yaklaşım II. Psikolojik Sistem B. Davranışçı Yaklaşım C. Gestalt

Detaylı

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

5. MESLEKİ REHBERLİK. Abdullah ATLİ

5. MESLEKİ REHBERLİK. Abdullah ATLİ 5. MESLEKİ REHBERLİK Abdullah ATLİ Meslek seçimi neden önemlidir? İnsan, yaşamı boyunca çeşitli seçimler yapar. Mesleğini, yiyeceğini, giyeceğini, evini, eşini, arkadaşlarını vb. seçer. Meslek seçimi,

Detaylı

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya ve Siyaset KAM 429 Her İkisi 3 0 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM - I

İÇİNDEKİLER BÖLÜM - I İÇİNDEKİLER BÖLÜM - I Eleştirel Düşünme Nedir?... 1 Bazı Eleştirel Düşünme Tanımları... 1 Eleştirel Düşünmenin Bazı Göze Çarpan Özellikleri... 3 Eleştirel Düşünme Yansıtıcıdır... 3 Eleştirel Düşünme Standartları

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü Öğretim Üyesi

Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü Öğretim Üyesi 10 KASIM 2015 ATATÜRK Ü ANMA GÜNÜ Yrd. Doç. Dr. Asaf ÖZKAN * Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Kolordu Komutanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Sayın Rektörüm,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Genel Kamu Hukuku I Law 151 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Lisans Zorunlu

Detaylı

MEDYADA NEFRET SÖYLEMİNİN İZLENMESİ

MEDYADA NEFRET SÖYLEMİNİN İZLENMESİ MEDYADA NEFRET SÖYLEMİNİN İZLENMESİ Amaçlar Türkiye de ırkçılık, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlükle mücadeleye katkı sağlamak Yazılı basındaki etnik ve dini kimliklere karşı ayrımcı, cinsiyetçi ve homofobik

Detaylı

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir 30 Haziran 2014 ÇALIŞMANIN AMACI Kutuplaşma konusu Türkiye de çok az çalışılmış olmakla birlikte, birçok Avrupa ülkesine

Detaylı

FEMİNİST PERSPEKTİFTEN KÜRT KADIN KİMLİĞİNİ ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA

FEMİNİST PERSPEKTİFTEN KÜRT KADIN KİMLİĞİNİ ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ/SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI FEMİNİST PERSPEKTİFTEN KÜRT KADIN KİMLİĞİNİ ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA Doktora Tezi

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

A N A L İ Z. 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi. Furkan BEŞEL

A N A L İ Z. 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi. Furkan BEŞEL A N A L İ Z 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi Furkan BEŞEL Ekim 2015 7 HAZİRAN DAN 1 KASIM A 7 Haziran 2015 te yapılan 25. Dönem milletvekili genel seçiminde 53.741.838 kayıtlı

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... V GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DİNSEL ÇOĞULCULUK ve BENZER KAVRAMLAR I. Vatandaşlık...7 A. Sosyal Bilimlerde Vatandaşlık Kavram(lar)ı...8

Detaylı

Kitap İnceleme / Book Review

Kitap İnceleme / Book Review Kitap İnceleme / Book Review 135 136 Kitap İnceleme / Book Review Kitabın Adı: İNSAN HAKLARI* Yazarı: Prof. Dr. Fatih Karaosmanoğlu Yayınevi: Seçkin Yayıncılık Basım Yılı: 2012 Figen KESKİN Öğr. Gör.,

Detaylı

Cinsiyet ve Toplumsal cinsiyet

Cinsiyet ve Toplumsal cinsiyet Toplumsal Cinsiyet Cinsiyet ve Toplumsal cinsiyet Cinsiyet (sex): kadın ya da erkek olmanın biyolojik yönünü ifade eder ve biyolojik bir yapıya karşılık gelir. Cinsiyet demografik bir kategoridir. Cins?

Detaylı

Toplumsal Hareketler (KAM 418) Ders Detayları

Toplumsal Hareketler (KAM 418) Ders Detayları Toplumsal Hareketler (KAM 418) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Toplumsal Hareketler KAM 418 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1 vii İÇİNDEKİLER BAŞLARKEN... 1 Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI I. Azınlık Tanımı... 5 A) Azınlık Tanımı Vermenin Zorluğu... 5 B) Uluslararası Daimi Adalet Divanı nın Azınlık Tanımı... 10 C) Capotorti Tanımı...

Detaylı

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ KISA ÖZET

Detaylı

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli eğitimi ile öğrencilerin sahip olmaları beklenen temel bilgi, beceri ve tutumları göstermek üzere bir model geliştirilmiştir. Yeterlilik Modeli olarak adlandırılan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 0102313 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457)

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) 3. Hafta Ders Notları - 02/10/2017 Araş. Gör. Dr. Görkem

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ Metin ÖZ Samsun, 2017 S E Ç İ M S İ S T E M L E R İ N İ N S E Ç M E N İ R A

Detaylı

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Mit, Mitoloji, Ritüel DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Kelime olarak Mit Yunanca myth, epos, logos Osmanlı Türkçesi esâtir, ustûre Türkiye Türkçesi: söylence DR. SÜHEYLA SARITAŞ

Detaylı

Türkiye de Seçim Uygulamaları/ Sorunları Işığında Temsilde Adalet Yönetimde İstikrar İlkelerinin İşlevselliği

Türkiye de Seçim Uygulamaları/ Sorunları Işığında Temsilde Adalet Yönetimde İstikrar İlkelerinin İşlevselliği Türkiye de Seçim Uygulamaları/ Sorunları Işığında Temsilde Adalet Yönetimde İstikrar İlkelerinin İşlevselliği Erol TUNCER Seçim sistemlerinin belirlenmesinde temsilde adalet ve yönetimde istikrar (fayda)

Detaylı

MEDYA ENTELEKTÜEL PAYLAŞIM PROGRAMI

MEDYA ENTELEKTÜEL PAYLAŞIM PROGRAMI MEDYA ENTELEKTÜEL PAYLAŞIM PROGRAMI İstanbul Enstitüsü Hakkında İstanbul Enstitüsü, toplumsal, iktisadi ve siyasal alanlarda yenilikçi bilgi ve fikirler üretmek amacıyla yüksek kaliteli, nesnel ve derinlemesine

Detaylı

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar Sosyoloji Konular ve Sorunlar Ontoloji (Varlık) Felsefe Aksiyoloji (Değer) Epistemoloji (Bilgi) 2 Felsefe Aksiyoloji (Değer) Etik Estetik Hukuk Felsefesi 3 Bilim (Olgular) Deney Gözlem Felsefe Düşünme

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ FARKLILIKLARA SAYGI

DEĞERLER EĞİTİMİ FARKLILIKLARA SAYGI VELİ BÜLTENİ DEĞERLER EĞİTİMİ FARKLILIKLARA SAYGI Günümüzde ulaşım ve iletişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, Dünya giderek çeşitli kültürlerin, ırk ve etnik kökenden insanların, farklı diller konuşarak

Detaylı

Araştırma Notu 15/181

Araştırma Notu 15/181 Araştırma Notu 15/181 29 Nisan 215 İdeolojik Yönelimler Çatışma ve Güven Algısını Şekillendiriyor Çiğdem Ok*, Bahar Ayça Okçuoğlu** Yönetici Özeti Toplumlardaki elitlerin değerlerini, inançlarını ve tutumlarını

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

Harita Üzerinde Türkiye Elektrik Tüketimi

Harita Üzerinde Türkiye Elektrik Tüketimi Harita Üzerinde Türkiye Elektrik Tüketimi Barış Sanlı, barissanli2@gmail.com, www.barissanli.com Türkiye elektrik tüketimini hep sayılarla, en çok tüketen iller sıralaması ve bazı gazete haberlerindeki

Detaylı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi genel Başkanı Selim Işık tarafından açıklanan raporda çok dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Raporun Kahramanmaraş Onikişubat

Detaylı

Türkiye nin Milli Güvenliği: Güncel Durum ve Gelecek

Türkiye nin Milli Güvenliği: Güncel Durum ve Gelecek Türkiye nin Milli Güvenliği: Güncel Durum ve Gelecek Prof. Dr. Sadi Çaycı Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk AD Öğretim Üyesi Ankara 1 Giriş İlk soru: Ne durumdayız? Neden? Sebepler

Detaylı

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi SOSYOLOJİ (TOPLUM BİLİMİ) 1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi Sosyoloji (Toplum Bilimi) Toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri,

Detaylı

tepav Mart2011 N201121 POLİTİKANOTU Seçim Barajını Yönetimde İstikrarı Azaltmayan Bir Seviyeye Düşürmek Mümkün mü?

tepav Mart2011 N201121 POLİTİKANOTU Seçim Barajını Yönetimde İstikrarı Azaltmayan Bir Seviyeye Düşürmek Mümkün mü? POLİTİKANOTU Mart2011 N201121 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Dr. Türkmen Göksel, Öğretim Görevlisi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dr. Yetkin Çınar, Öğretim Görevlisi,

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Siyasi Değişim ve Modernleşme. POLS 203 Güz Yok.

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Siyasi Değişim ve Modernleşme. POLS 203 Güz Yok. DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Siyasi Değişim ve Modernleşme POLS 203 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI

İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI İ ç M i m a r l ı k E ğ i t i m i 3. U l u s a l K o n g r e s i / A t ö l y e İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI KAVRAMLAR Araş. Gör. Merve Buldaç, Araş. Gör. Tuğba Levent Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

KARġILAġTIRMALI EĞĠTĠM

KARġILAġTIRMALI EĞĠTĠM KARġILAġTIRMALI EĞĠTĠM Toplumlarda var olan eğitim sorunlarını ve bu sorunları doğuran nedenleri, diğer toplumlarda benzer faktörlere değinerek saptayan, yorumlayan bir inceleme ve araştırma alanıdır.

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Doktora

DERS ÖĞRETİM PLANI. İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Doktora Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 8 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Dersin Verildiği Yıl Dersin Verildiği

Detaylı

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

Avrupa yı İnşaa Eden Gençler

Avrupa yı İnşaa Eden Gençler Avrupa yı İnşaa Eden Gençler Gençlik Politikasi Geliştirme Sosyal Uyum İnsan Hakları Kültürlerarasi Diyalog Katılım Araştırma AVRUPA KONSEYI VE GENÇLER 40 YILI AŞKIN BIR SÜREDIR AVRUPAYI BIRLIKTE INŞA

Detaylı