SÖYLEMİN KULLANIMI: ALMANYA, FRANSA VE İSVEÇ ÖRNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÖYLEMİN KULLANIMI: ALMANYA, FRANSA VE İSVEÇ ÖRNEĞİ"

Transkript

1 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Yıl:13 Sayı:25 Bahar 2014 s SİYASAL PARTİ REKLAMLARINDA MİLLİYETÇİ SÖYLEMİN KULLANIMI: ALMANYA, FRANSA VE İSVEÇ ÖRNEĞİ Erdem TATLI1 ÖZET 19. ve 20. yüzyılın en etkili ideolojisi şüphesiz milliyetçilik olmuştur. Büyük imparatorlukların çözülme sürecinden başlayarak ulus devletlerin kurulma ve uluslararası ilişkilerin en önemli aktörleri haline gelmesi sürecinde milliyetçiliğin önemi yadsınamaz. Bununla birlikte milliyetçilik diğer ideolojilere eklemlenebilme yeteneği sayesinde gücünü günümüzde de korumaktadır. Refah ve demokrasi düzeyi en yüksek ülkelerde dahi milliyetçi hareketlere ve bu hareketler çerçevesinde ötekileştirici, dışlayıcı söylemlere rastlanmaktadır. Bu çalışmada milliyetçilik ideolojisi ve milliyetçi söylem tartışmaları ele alındıktan sonra, refah ve demokrasi düzeyi bakımından Avrupa nın en gelişmiş ülkelerinden Almanya, Fransa ve İsveç te bulunan milliyetçi partilerden Nationaldemokratische Partie Deutschlands (NPD), Front National (FN) ve Sverigedemokraterna nın (SD) reklamları incelenmiştir. Araştırmada ele alınan söz konusu reklamların içerdiği milliyetçi unsurların incelenmesinde yöntem olarak söylem çözümlemesi ve göstergebilimsel çözümleme kullanılmıştır. İnceleme sonucunda her üç partinin reklamlarında da göçmen ve yabancı karşıtı unsurların, biz/onlar karşıtlığı çerçevesinde özellikle İslam düşmanlığına varacak bir biçimde kullanıldığı, ötekileştirici ve dışlayıcı bir tonun hakim olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Milliyetçilik, Milliyetçi Söylem, Siyasal Parti Reklamları USE OF NATIONALIST DISCOURSE IN POLITICAL PARTY ADVERTISEMENTS: CASES OF GERMANY, FRANCE AND SWEEDEN ABSTRACT The most efficient ideology of 19th and 20th centuries was, undoubtedly, nationalism. Beginning from collapse of big empires to constitution and power gain process nation states in international field, the importance of nationalism is incontrovertible. In the meantime, with its ability to attach itself to other ideologies, nationalism still preserves its strength. It is possible to encounter nationalist movements and marginalizing/exclusivist discourses even in the countries which have the highest level of prosperity and democracy. In this study, after dealing with the nationalism and nationalist discourse discussions, advertisements of Nationaldemokratische Partie Deutschlands (NPD), Front National (FN), and Sverigedemokraterna (SD), which are three political parties in most-developed countries in Europe in terms of high prosperity and democracy level such as Germany, France, and Sweden, are analized. While analizing nationalist elements included in these advertisements, discourse analysis and semiological analysis are used. As a result, it is observed that anti-immigrant and anti-foreigner elements are used in the advertisements within the frame of us/them enmity nearly with a sense of anti-islam, and marginalizing and exclusivist tones are dominant. Keywords: Nationalism, Nationalist Discourse, Political Party Advertisements 1 Öğr. Gör. Dr. İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi

2 Erdem TATLI 1. GİRİŞ Her ne kadar farklı toplumlarda farklı biçimlerde ortaya çıkmış/çıkıyor olsa da milliyetçilik son iki yüzyılın en etkili ideolojilerinden biridir. Milliyetçi ideoloji gücünü hem başka ideolojilere eklemlenebilme ve bu sayede varlığını sürdürebilme yeteneğinden, hem de teorik tartışmalara girmek yerine kitleleri eyleme çağırmadaki pratik başarısından almaktadır. Milliyetçilik bu özelliklerini kimi zaman millet i farklı tanımlama biçimlerinde, kimi zamansa kültürel milliyetçilik, etnik milliyetçilik ya da ırkçılık gibi olgularla etkileşimde bulunarak gerçekleştirir. Öte yandan tüm bunların somutlaşması toplumda milliyetçi bir söylemin oluşturulması, yayılması ve kabul edilmesine bağlıdır. Bu anlamda milliyetçi söylem(ler) önem kazanmaktadır. Kimi zaman haber metinlerinde, kimi zaman siyasal söylevlerde, kimi zamansa siyasal parti reklamlarında karşımıza çıkan milliyetçi söylem, toplumda yaygınlaşıp canlı tutuldukça başarıya ulaşır. Öte yandan iç ve/ya da dış düşmanlar üretme, belirli toplumsal kesimleri ötekileştirme ve farklı kültürel özellikleri ve bu özelliklere sahip toplulukları dışlama gibi unsurları barındırabilen milliyetçi söyleme eleştirel bir perspektiften yaklaşılmaktadır. Söylem çözümlemesi çalışmalarında daha çok araştırmacının konumunu belirtmek için kullanılan eleştirel söylem çözümlemesi kavramının çıkış noktası tam da budur. Eleştirel söylem çözümlemesinde amaç toplumsal eşitsizlikleri normalleştiren, güçlendiren ya da üzerini örten, adaletsiz ve temel insan haklarına aykırı olduğu düşünülen her türlü söylemin, azınlıkta kalan ve hakları çiğnenen, nefret ve öfkeye maruz kalan ve dışlananlar lehinde yer alarak eleştirel biçimde çözümlenmesi ve açığa çıkarılmasıdır. Tüm bunlar ışığında bu çalışmada milliyetçilik ideolojisine ve millet kavramına karşı çeşitli yaklaşımlar ele alınmış, bunların ırkçılık ve etnisite gibi kavramlarla ilişkisine değinilmiş ve ardından tüm bu kavramların somutluğa büründüğü milliyetçi söylemin temel özellikleri üzerinde durulmuştur. Çalışmada Almanya, Fransa ve İsveç te bulunan Nationaldemokratische Partie Deutschlands (NPD), Front National (FN) ve Sverigedemokraterna (SD) siyasal partilerinin reklamları üzerinden milliyetçi söylemin biz/onlar karşıtlığı yaratma biçimleri, eleştirel söylem çözümlemesinin tanımına uygun düşecek biçimde eleştirel olarak incelenmiştir. 2. MİLLET KAVRAMI VE MİLLİYETÇİ İDEOLOJİ Millet kavramı farklı araştırmacılarca farklı biçimlerde tanımlanmıştır. Anderson a göre millet hayal edilmiş bir siyasi topluluktur; çünkü ulusun üyeleri bile diğer üyeleri tanımayacak, onlarla tanışmayacak, çoğu hakkında hiçbir şey işitmeyecektir ama yine de her birinin zihninde toplamlarının hayali yaşamaya devam eder (Anderson, 2011: 20). Gellner ise iki insanın ancak aynı kültürü paylaşıyorlarsa ya da birbirlerini aynı ulusun üyesi olarak kabul ediyorlarsa aynı ulusa mensup olabilecekleri görüşündedir (Gellner, 2008: 78). Öte yandan milliyetçiliğin önemli bir boyutu, bir ülke halkının toplumsal olarak bütünleşmiş, anlamlı bir bütün olduğu iddiasıdır (Calhoun, 2007: 107). Örneğini Rousseau nun genel irade kavramında bulan bu yaklaşım kolektivist bir milliyetçiliğe yol açar. 2

3 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 Roger (2008) bireyci milliyetçilikle kolektivist milliyetçiliği birbirinden ayırmaktadır. Ona göre bireyci milliyetçilik egemen halkın soyut bir tanımından hareket eder: Tasarlayanların zihninde halkın egemenliği bireylerin egemenliğinden başka bir şey değildir; bireyler bu egemenliği uyguladıkları ölçüde bir ulus oluştururlar. Kolektivist bir milliyetçilik geliştiği zaman egemen halk kompakt bir varlık olarak alımlanır: Tek bir iradeye sahip bir kolektif birey oluşturur; bu iradeyi yorumlama yetkisi yalnızca iktidarı elinde tutandadır (Roger, 2008: 172). Sonuç olarak ortaya vatandaşlar topluluğu olarak millet ve kültürel topluluk olarak millet olmak üzere birbiriyle çelişen iki millet anlayışı çıkmaktadır (Kerestecioğlu, 2007: 329). Vatandaşlığı temel alan millet anlayışında önemli olan vatandaşların kültürel kimlikleri değil siyasal haklarıdır. Bu anlamda millete üyeliğin kapıları açıktır; doğuştan gelen bir aidiyet değil, toprağa dayalı aidiyet esastır. Buna karşın kültürel topluluk yaklaşımı kolektif niteliklidir ve toplumu oluşturan bireylere kolektivite içinde bir kimlik sunar. Bu anlamda ilk yönelimde milliyet bir irade edimiyle edinildiği için medeni, ikinci yönelim bireye dayatılan ve değiştirilemez bir yüklem olduğundan etnik milliyetçiliğe yol açar (Roger, 2008: 172). Milliyetçiliğe dair yapılan çalışmalardaysa, milliyetçiliğin ne zaman ve nerede başladığına dair farklı görüşler ileri sürülmektedir. Milliyetçi tasarımların köken olarak Avrupalı olduğu görüşünü savunanlar arasında milliyetçiliğin ilk kez Fransız Devrimi nde ifadesini bulduğunu söyleyenler olduğu gibi (Best, 1988; Alter, 1989) köken olarak İngiltere yi gösterenler de (Greenfeld, 1992) bulunmaktadır. Öte yandan kimi araştırmacılar milliyetçiliğin Amerikalar da doğmuş Avrupa kökenli criollo2 ların deneyimiyle ortaya çıktığını öne sürmüşlerdir (akt. Anderson, 2011). Milliyetçilik; varolmaya devam eden etnik kimliklerin (Gertz, 1963; Smith, 1986; Hutcheson, 1994), sanayileşmeyle gelen siyasi ve kültürel değişimlerin (Gellner, 1964, 2008), bütünleşik bir ekonomi ve devletin çeperlerindeki ekonomik eşitsizliğe gösterilen ayrılıkçı tepkilerin (Hechter, 1975), eski seçkinlerden ya da komşularından farklı oldukları iddiasındaki yeni seçkinlerin statü kaygılarının ve hınçlarının (Greenfeld, 1992), kapitalist ekonomik ilişkiler içindeki devletleri meşrulaştırmaya yönelik bir ideoloji icadının (Hobsbawn, 2010) ya da devlet kurmaya eşlik eden merkezileşme ve birliğini sağlama çabalarını pekiştirmenin (Tilly, 1975; Mann, 1995, 2013) bir sonucu olarak açıklanmıştır (akt. Calhoun, 2007: 28-29). Öte yandan milliyetçilik bir ideoloji olarak ele alındığında sabit, evrensel nitelikli milliyetçi ilkelerden bahsetmenin zorluğu göze çarpmaktadır. Bu da milliyetçiliğin kaypak bir ideoloji olarak ele alınmasına neden olmuştur; liberalizm, muhafazakarlık, faşizm ya da sosyalizm gibi farklı ideolojilerin her birine 2 Criollo: (hiç değilse teorik olarak) safkan Avrupalı olmakla birlikte Amerikalar da doğmuş kişi. (Terim daha sonra Avrupa dışında herhangi bir yerde doğmuş olanları kapsayacak biçimde genişledi.) (Anderson, 2011: 63, 1. dipnot) 3

4 Erdem TATLI eklemlenmekte zorluk çekmez. Dolayısıyla tek bir milliyetçilik yerine farklı milliyetçiliklerden söz edilebilmektedir. Bununla birlikte milliyetçilik sürekli biçimde hatırlatılması gereken bir ideolojidir (Billig, 2002). Bu da toplumsal dil ve eylemlerle gerçekleşir. Milliyetçilikle ilgili yapılacak bir çalışmada değinilmesi gereken en önemli noktalardan biri milliyetçi söylemdir; çünkü bize kim olduğumuzu da, kim olmadığımızı da bu milliyetçi söylem söyler. Milliyetçilik başka şeylerin yanı sıra Michel Foucault nun söylemsel oluşum (discursive formation) diye adlandırdığı ve bilincimizi de şekillendiren bir konuşma biçimidir (Calhoun, 2007: 4). Milliyetçiliğin varlığını sürdürebilmesi her gün yeniden üretilmesine bağlıdır. Soyut bir topluluk olarak hayal edilen millet var olduğunu kendine sürekli hatırlatmalıdır. Böylece milletin varlığı güvence altına alınmış olur. 3. MİLLİYETÇİLİK-IRKÇILIK-ETNİSİTE Milliyetçi söylem üzerine çalışma yapılırken ırkçılık ve etnisite gibi kavramlar da tanımlanmalıdır. Irk düşüncesi tarihin farklı dönemlerinde farklı anlamlara işaret etse de, çalışmanın konusu bağlamındaki ırk kavramı, on sekizinci yüzyılın sonundan itibaren belirli bir insan tipini tanımlaması bakımından önemlidir. Bu dönemde bilim, hem ırkların sayısal dökümünü yapmakla ve genel niteliklerini tanıtmakla, hem de aralarında hiyerarşik bir ilişki kurmaya çalışmakla uğraştı. Dahası bilim, her ırkın biyolojik niteliklerinin, grupların psikolojik ve sosyal yeteneklerinin dağılımını belirlediğini ve buna dayanarak grupların sınıflandırılabileceğini iddia etti (Miles, 2000: 48). Bu yaklaşım biyolojik determinizmin bir örneği olarak tarif edilebilecek bir söylemdir. Bu biyolojik perspektif ırkçılık açısından önemlidir, çünkü ırkçılığa sözde bilimsel bir temel oluşturur. Bununla birlikte aynı sebeple milliyetçilikle arasında sınırlar vardır. Irkçılık, biyolojik açıdan tanımlanmış, kategorize edilmiş ve hiyerarşik olarak sıralanmış ırklardan birini/bazılarının, diğerine/diğerlerine karşı üstünlüğünü savunan bir yaklaşımdır. Irkçılık gerçek bir bütüncül toplumsal görüngü farklılık işaretlerinin (isim, derinin rengi, dinsel ibadet) etrafında eklemlenen ve korunma ya da ayrım hayalinin (toplumsal bünyeyi arılaştırma, kendi, biz kimliğini her türlü melezleşme, karışma ve istiladan koruma zorunluluğu) zihinsel ürünleri olan söylemlerde, temsillerde ve pratiklerde (şiddet, hor görme, hoşgörüsüzlük, aşağılama, sömürü biçimlerinde) kayıtlıdır (Balibar ve Wallerstein, 2007: 27-28). Milliyetçiliğin aksine ırkçılık tarih dışıdır. Zenciler sonsuza kadar zenci, Yahudiler de hangi pasaportu taşırlarsa taşısınlar Yahudi dirler. Irkçı anlayış dış savaşları değil, içerdeki baskı ve egemenliği gerekçelendirir (Anderson, 2011: 168). Öte yandan milliyetçilik ulusun kendisini ancak insanların sadece onlara ait olan ve kendilerini yönettikleri belirli bir toprakta bulunmaları halinde ifade edebileceğini iddia eder. Buna benzer hiçbir net politik düşünce ırkçılık ideolojisinde mevcut değildir (Miles, 2000: 126). Etnisitenin ortaya çıkışıysa grupların birbirleri ile temasa geçmesiyle olmaktadır. Bu grupların birbirlerinden farklı algılanmaları gerekmektedir; çünkü etnisite bir 4

5 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 grubun özellikleri değil, ilişkilerin bir görünüşüdür (Eriksen, 2004: 27). Dolayısıyla etnisiteye öncelikle etnisitenin aile üyelerinin hareketli hale gelip, doğdukları yerlerin dışındaki yeni ilişki ağlarına doğru harekete geçtikleri modernleşen toplumlarda rastlanır (Fenton, 2001: 152). Kendilerini farklı addeden iki ya da daha çok grubun karşılıklı temasları arttıkça, ayırt edicilikleriyle daha fazla ilgili olacaklarından bu durum etnisitenin yapılanmasına neden olur (Eriksen, 2004: 35). Kültürel farklılık, her şeyden önce, gerçek ya da yaygın bir biçimde gerçek olarak algılanan ortak bir soy, ayırıcı dil özellikleri ve ulusal ya da bölgesel köken ile bağlantılıdır. Dolayısıyla fiziksel/biyolojik temelli ırk la karşılaştırıldığında etnisite/etnik grup kültürel/soysal temelli olmasıyla farklılaşmaktadır. 4. MİLLİYETÇİ SÖYLEM Milliyetçi ideolojinin güçlü bir şekilde varlığını sürdürmesinin sebeplerinden biri, onun farklı söylem biçimlerine sızarak kendini tabiileştirmesindeki başarısıdır. Toplumsal yapılar değişse de, milliyetçi ideoloji yeni hakim ideolojiye söylemler üzerinden uyum sağlamada zorluk çekmez. Özkırımlı (2009) milliyetçi söylemin üç temel özelliği olduğunu belirtir. Buna göre milliyetçi söylemde millet her şeyden önce gelir. Milletin çıkar ve değerleri diğer tüm çıkar ve değerlerden üstündür. İkinci olarak milliyetçilik söylemi milleti tek meşruiyet kaynağı olarak görür. Millet adına hareket etmek normal koşullar altında hoş görülmeyecek, hatta suç sayılabilecek pek çok davranış ve eyleme göz yumulmasını sağlar. Üçüncü olarak da milliyetçilik söylemi dünyayı ikili kategorilere ayırır: biz ve onlar, dostlar ve düşmanlar gibi. Başka bir deyişle kimlikler ve karşı kimlikler üretir. Bizi, ötekilere göre tanımlar; kendinden bir türlü emin olamadığı için de bu ayrımı hep canlı tutar (Özkırımlı, 2009: ). Calhoun (2007) milliyetçi söylemin en önemli özelliklerini on maddelik bir listede toparlamıştır. Bu özellikler, her biri farklı uluslarda farklı derecelerde bulunsa da, Sınırları olan bir toprak veya belirli bir nüfus ya da her ikisi. Bölünmezlik ulusun bir bütün olduğu kavramı. Egemenlik ya da en azından egemenlik ülküsü taşımak ve böylece özerk ve kendine yeterli olduğu varsayılan bir devlet olarak diğer uluslarla şekli eşitlik. Üstün bir meşruiyet kavramı örneğin hükümetin ancak halkın iradesi tarafından desteklendiği veya en azından halkın ya da ulusun çıkarlarına hizmet ettiği sürece adil olduğu düşüncesi. Halkın kolektif olaylara katılımı ulus mensubiyeti esasına göre seferber edilen bir nüfus (ister savaşla, ister sivil yurttaşlıkla ilgili faaliyetler için). Doğrudan üyelik her bir bireyin, ulusun ivedi bir parçası oluşu ve bu bağlamda diğer üyelerle kategorik olarak eşit görülmesi. Dilin, paylaşılan inanç ve değerlerin, alışılmış pratiklerin bir birleşimini içerecek biçimde bir kültür. Zamansal derinlik ulusun, geçmiş ve gelecek nesilleri içerdiği ve ortak bir tarihi olduğu haliyle zaman içinde varolduğu anlayışı. Ortak mezhep veya ırkçı özellikleri. 5

6 Erdem TATLI 10. Belli bir toprakla tarihi, hatta kutsal bir bağ. olarak sıralanmaktadır (Calhoun, 2007: 6). Milliyetçi söylem, birbiriyle yüz yüze ilişki kurması çok zor olan, çok büyük bir topluluğa hitap ettiğinden dolayı bireylerin birbirlerine soyut bir eşitlikler küresinin mensubu olmalarından dolayı bağlılarmış gibi bakmalarını teşvik eder (Calhoun, 2007: 65). Öte yandan bu soyutluğu sıkça kullandığı akrabalık terimleriyle (anavatan, ulusun atası vb.) somuta dönüştürmeye çalışır. Milliyetçi söylem bir ulusun üyelerinin büyük bir aile olduğunu öne sürer. Böylece milliyetçilik geniş tabanlı modern topluma uydurulmuş mecazi bir akrabalık olarak görünür bu ulus-devletin ideolojisidir (Eriksen, 2004: 165). Bu açıdan yaklaşıldığında milliyetçilik bir biz oluşturma ve sürdürme ideolojisidir. Dolayısıyla biz in yaratılması aynı zamanda öteki ya da ötekiler in yaratılmasıdır. Ötekiler hem içeride hem dışarıdadır. Dışarıdakiler diğer milletler, içeridekiler ise kimi zaman farklı kültürel özelliklere sahip azınlıklar ya da herhangi bir nedenle kimi zaman yeterince gelişmemiş/aydınlanmamış olmalarından dolayı- milliyetçi projenin önünde engel oluşturanlardır (Kerestecioğlu, 2007: 319). Dolayısıyla etnik köken ya da ırk farklılıklarından, vücut yapısındaki belirgin farklardan dolayı, biz ve onlar arasındaki ayrımlara işaret etmek amacıyla yararlanılmaktadır (Hobsbawn, 2010: 87). Buradaki belirgin fark, bireyin (ya da grubun) dini ya da felsefi durumunu ortaya koyan işaretleri de kapsayacak biçimde genişletilebilir. Milliyetçi söylem, yandaşlarının kültürel benzerliğini vurgular ve diğerleri ile arasına sınırlar çizer; başkaları bu yolla birer yabancıya dönüşürler (Eriksen, 2004: 18). Bu durum kimi zaman bir etnisite diliyle ifade edilen kızgınlık/farkına varma seyrine dönüşür. Bu dünya çok kötü değişti den dünya onlar geldiğinden bu yana çok değişti ye doğru bir adımdır. Kendi dünyasının yıkılmaya çalışıldığını ve hor görüldüğünü düşünenler, kayıplarının sorumlusu olarak etnik rakipleri veya istilacıları görme eğilimindedirler (Fenton, 2001: 127). Sonuç olarak milliyetçilik açıklığı, basitliği, geçmişi tasarlaması/kullanması ve diğer ideolojilerle ittifaklara açık olması gibi özellikleriyle son iki yüzyılın en güçlü ideolojisi haline gelmiştir. Öte yandan milliyetçi söylem kitleleri harekete geçirmede oldukça başarılı olmuştur. Milliyetçilik toplumu, toplumla birlikte bireyi eyleme çağıran bir söylemdir (Kerestecioğlu, 2007: 324). 5. ALMANYA, FRANSA VE İSVEÇ TE BULUNAN MİLLİYETÇİ PARTİLERİN REKLAMLARININ İÇERDİĞİ MİLLİYETÇİ SÖYLEM UNSURLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ Araştırmanın Konusu Millet ve milliyetçilik kavramlarına farklı yaklaşımlar olsa da, araştırmacılar milliyetçi söylemin temel özellikleri üzerinde uzlaşmaya varmış gözükmektedirler. Bu çalışmada bir ideoloji olarak milliyetçiliğin, milliyetçi söylem üzerinden topluma nasıl yansıtıldığı, milliyetçi parti reklamlarının analizleri yapılarak araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini oluşturan partiler, Avrupa nın gelişmiş ülkelerinden 6

7 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 Almanya, Fransa ve İsveç in milliyetçi partileri olan Nationaldemokratische Partie Deutschlands (NPD), Front National (FN) ve Sverigedemokraterna (SD) olarak belirlenmiştir. Bu partilerin reklamları, içerdikleri milliyetçi söylemin temel özellikleri çerçevesinde incelenmiştir. Reklamlara Türkiye nin bu ülkelerde bulunan temsilcilikleriyle yazışarak ulaşılmıştır Araştırmanın Yöntemi Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden söylem çözümlemesi ve göstergebilim kullanılmıştır. Foucault a göre söylem tüm dünyayı ve insanları şekillendiren ancak sınırları belirlenebilecek ve sarsılabilecek olan düşünceler, inanışlar, yargılar, değerler, semboller, kelimeler, harfler, kurumlar, normlar, gelenekler ve dilden oluşan ve içerisinde birçok hiyerarşik yapıyı, güç ilişkisini bulunduran dev bir organizmadır (Elliot, 1996, s. 65 aktaran Baş ve Akturan, 2008, s. 25). Söylem çözümlemesi ise yazılı ya da sözlü bir söylemi analiz etmede yürütülen bir analiz yöntemidir. Burada söylem esas alınır, araştırma alanı olarak çok farklı konulara yönelebilir. Söylem analizi sırasında, dilin yapısı gereği konuşmalar ve yazılı metinler gibi bir takım donanımlara ihtiyaç vardır. Bu donanımlardan her biri analiz edilmeye olanak sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır (Yüksel vd., 2007, s. 162). Söylem çözümlemesi bireylerin dili nasıl kullandıklarına odaklanır, metnin görünen yüzünden çok yaratıcısının niyetini çözümlemeye çalışır; ideolojiler, kimlikler, güç ilişkileri, kültürel değerler, dil aracılığıyla ya da dilsel kurgulamalar yoluyla ortaya konulduklarından, seçilmiş medya metinleri nde dil kullanıcılarının dil kullanımını ön plana çıkarmak gerekmektedir (İnceoğlu ve Çomak, 2009, s. 44). Söylem çözümlemesinde ana amaç, anlamlandırma ya da yorumlamadır; gerçeğe dayalı değil anlama dayalı bir sonuç amaçlanır (Nixon ve Pover, 2007, s. 75 aktaran Atabek ve Atabek, 2007, s. 152). Söylem çözümlemesi kimin ne söylediğinin araştırılması anlamına gelmemektedir; daha ziyade söylenen cümlelerin anlamını, bir başka deyişle gerçek değerini belirlemek ve anlatılmak isteneni ortaya çıkarmaktır (Baş ve Akturan, 2008, s. 26). Asıl amaç ele alınan metin(ler)in açık dilsel yapılarından hareketle örtük ideolojik yapılara ulaşmaktır. Söylem çözümlemesinde düşünce, davranış ve konuşma arasındaki ilişki ortaya konmaya çalışılmaktadır. Öte yandan söylemin çözümleniş biçimi öznel olabilir; çözümleyicinin yorumu olası yorumlardan yalnızca biridir (Zajacova, 2002, s. 38 aktaran Atabek ve Atabek, 2007, s. 152). Öte yandan çalışmada söylem çözümlemesi literatürüne eleştirel söylem çözümlemesi olarak giren yaklaşım benimsenmiştir. Eleştirel söylem çözümlemesinin amaçlarından biri toplumsal çatıdaki söylemleri çözümlemektir. Bu sebeple ırkçılık, cinsiyetçilik ya da sınıfçılıkla ilgili eleştirel söylem çalışmaları söylemin özelliklerini, grup üyelerinin diğer grup üyeleri hakkında konuşurken ya da yazarken bir kaynak olarak kullandıkları bu altta yatan, toplumsal olarak paylaşılan temsillerle ilişkilendirmelidirler. Dış-grup bozulması ve iç-grup kutsanması bu tarz şoven söylemi tanımlayan sosyal-psikolojik stratejilerdir (van Dijk, 2002). 7

8 Erdem TATLI Eleştirel çalışmalar, ideoloji kavramını merkeze alarak, toplumsal iktidarın dilsel pratikler aracılığıyla nasıl gerçekleştiği üzerinde durur. Eleştirel yaklaşımın temel önermesi, iktidar ilişkilerinin dil içinde kodlandığı ve dil aracılığıyla dolaşımda olduğudur. Eleştirel söylem çözümlemesi toplumsal ve politik bilimlerdeki gibi alanlarda adaletsiz olabilecek metin ve konuşma biçimleriyle ilgilenir. Eleştirel söylem çözümlemesinin işlevlerinden biri böylesi söylemsel adaletsizlikleri tanımlayan kuralları formülleştirmektir. Eleştirel söylem çözümlemesi böylesi bir adaletsizliği açığa vurmayı ve onunla mücadele etmeyi amaçlar. Disiplin ya da teori odaklı olmaktansa sorun odaklıdır. Göstergebilimse gösterge dizgelerini inceleyen bilim dalı dır (Güz vd., 2002: 155). Gösterge ise bir başka şeyin yerini alabilmesini sağlayan özellikler taşıdığından kendi dışında bir nesne, olgu, varlık belirtebilen öğedir (Vardar, 2001: 72). Daha açık bir ifadeyle; Kendi dışında bir şeyi temsil eden ve dolayısıyla bu temsil ettiği şeyin yerini alabilecek nitelikte olan her çeşit biçim, nesne, olgu, vd. dille ilgili bilimlerde genel olarak gösterge diye adlandırılır (Rifat, 2005: 115). Gösterge, Saussure ün işitim imgesi yerine kullandığı gösteren ile kavram yerine kullandığı gösterilen öğelerinin birleşimiyle oluşur (Saussure, 1998: 109). Göstergebilim yalnızca sözcükleri değil, tüm gösterge dizgelerini inceler. Böylece o anlam üretim sürecini anlamayı amaçlayan bir anlamlayım bilimi olmaya yönelir (Bourse ve Yücel, 2012: 178). Göstergebilimsel araştırmanın amacı dil dışındaki anlamlama dizgelerinin işleyişini belirleyip ortaya koymaktır (Barthes, 2005: 87). Eleştirel bir çözümleme etik bir değer önvarsaymaktadır: Toplumsal etkileşim olarak söylem bazı temel normlara göre, örneğin uluslararası insan haklarına göre, gayrimeşru olabilmektedir. Bu yüzden bir kriter olarak, uluslararası alanda tanınan insan haklarını çiğniyorsa ve toplumsal eşitsizliğe neden oluyorsa bir söylem adaletsiz olarak adlandırılır. Cinsiyet, ırk ya da sınıf eşitsizliğini (yeniden) üreten söylemler tipik örneklerdendir. Eleştirel çözümleme bir metot değil, daha ziyade çok disiplinli söylem çalışmaları içerisinde eleştirel bir bakış açısı, bir konum ya da bir tavırdır. Eleştirel araştırma, hem söylem çalışmalarının kendisinden, hem de insanbilimleri, psikoloji ve toplumbilimlerinden çok sayıda metot kullanmaktadır (van Dijk, 2002) Araştırmanın Sınırları Araştırmaya konu olan milliyetçi partiler Avrupa nın en gelişmiş ülkeleri olan Almanya, Fransa ve İsveç te bulunan partilerdir. Bu üç ülke gelişmişlik durumları bakımından sadece Avrupa nın değil dünyanın önde gelen ülkeleri olma durumları göz önünde bulundurularak, rastlantısal olmayan yöntemle tercih edilmiştir. Öte yandan çalışmanın maliyet ve zaman sınırlaması dolayısıyla ülke/parti sayısı üçle sınırlı tutulmuştur. Araştırmada Almanya ve Fransa da bulunan NPD ve FN nin basılı reklamları, İsveç te bulunan SD nin ise televizyon reklamı incelenmiştir. 8

9 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar Araştırma Bulgularının Analizi ve Değerlendirilmesi Araştırma bulgularının analizi ve değerlendirme aşamasında önce reklam görselleri ve Türkçe çevirileri verilmiş, ardından değerlendirmeler yapılmıştır. Almanya daki NPD ve Fransa daki FN nin reklamları basılı reklam, İsveç teki SD nin reklamıysa televizyon reklamıdır. Buna göre NPD ve FN nin reklamları olduğu gibi verilmiş, SD nin reklamıysa filmden kareler ve dış ses öğelerinin yer aldığı senaryo formatında düzenlenen bir şekil aracılığıyla okuyucuya sunulmuştur. a) Nationaldemokratische Partie Deutschlands (NPD) Almanya Almanya da bulunan ve aşırı sağcı Alman milliyetçisi siyaset anlayışıyla bilinen NPD 1964 tarihinde kurulmuş bir partidir. Neo-Nazilerin örgütlendiği parti olarak bilinen NPD radikal milliyetçi ve popülist bir politik duruşa sahiptir. Oy oranı inişli çıkışlı bir grafik sergilemesine karşın NPD hiçbir zaman Almanya nın büyük partilerinden biri haline gelmemiştir yılında yapılan ve seçim barajının bulunmadığı Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde NPD %0,8 oranında oy alarak ilk kez AP de sandalye kazanmıştır. NPD böylece AP ye 1 milletvekili göndermeye hak kazanmıştır. NPD nin bazı reklam örnekleri şu şekildedir: Şekil 1: NPD Reklamı No. 1 Türkçe: Yerli dostu 9

10 Erdem TATLI Şekil 2: NPD Reklamı No. 2 Türkçe: Toplumsallık ancak ulusallıkla gerçekleşir! Şekil 3: NPD Reklamı No. 3 Türkçe: Vatanı koru. Camiye hayır de. NPD ye oy ver. 10

11 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 Şekil 4: NPD Reklamı No. 3 Türkçe: Cami yerine kedi (Muschi/Moschee ses benzerliğine gönderme yapılmış) b) Front National (FN) Fransa Fransa da milliyetçi görüşe sahip farklı partiler bulunmasına karşın bunlar arasında en bilineni ve en güçlüsü FN dir yılında Jean-Marie Le Pen tarafından kurulan parti 2011 yılına kadar bu kişi tarafından yönetilmiş, 2011 de ise başkanlığı küçük kızı Marine Le Pen e bırakmıştır. Parti yabancı karşıtı politikalarıyla tanınmaktadır da %6,3 oranında oy alabilen parti, buna karşın 2014 yılında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde %24,95 lik bir oy oranına ulaşarak birinci parti olmayı başarmıştır. FN nin bazı reklam örnekleri şu şekildedir: 11

12 Erdem TATLI Şekil 5: FN Reklamı No. 1 Türkçe: Acilen Müslümanlık karşısında sert bir tavır almak gerekmektedir: 12 Tüm yabancı suçlular sınır dışı edilmelidir. İslamcı bireyler ve hareketleri önlemek adına tüm şüpheli mahallelerde düzenli operasyonlar ve kontroller yapılmalıdır. Siyasal ve dini oluşumlar ve bunların özellikle hapislerdeki vaizleri katı bir şekilde denetlenmelidir. Yabancı güçler (Katar, Sudi Arabistan vs.) tarafından yürütülen tüm ekonomik aktiviteler yasaklanmalıdır. Her türlü suça karşı mücadele verirken işten çıkarılan tüm istihbarat ve polis güçlerinin hakları iade edilmelidir.

13 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 Şekil 6: FN Reklamı No. 2 Türkçe: Tamam mı devam mı? Seçim sizin. Front National e oy verin! Marsilya Bled in (Kuzey Afrika nın içleri) başkenti. Şekil 7: FN Reklamı No. 3 Türkçe: İslamcılığa hayır! Gençlik Le Pen le birlikte. 13

14 Erdem TATLI c) Sverigedemokraterna (SD) İsveç SD 1988 de İsveç te kurulan ve kendisini milliyetçi bir hareket olarak tanımlayan aşırı sağ/popülist bir partidir. Bununla birlikte son yıllarda kendisini muhafazakar bir parti olarak konumlandırmaya çalışmaktadır. Parti 2010 genel seçimlerinde ilk defa %4 lük seçim barajını geçerek parlamentoya temsilci sokabilmiştir Avrupa Parlamentosu seçimlerinde SD oy oranını %9,7 ye ulaşmıştır daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aldığı %3,3 lük sonuç göz önünde bulundurulduğunda partinin önemli bir başarı kazandığı görülmektedir. SD nin reklam filminin konusu şu şekildedir: Filmde devlet görevlisi olduğu düşünülen ve göç ve emeklilikle ilgili iki farklı masada oturan iki kişi, önlerindeki para sayma makinesine sürekli para koymaktadırlar. Arkalarındaki ekrandaysa devlet bütçesinin sürekli azalmakta olduğu görülmektedir ve belli bir miktara kadar düştüğünde alarm çalmaya başlar, ışıklar yanar ve tavandan sarkan iki adet kol belirir. Bu esnada etek ve palto giymiş, gözlüklü, yaşlı bir İsveçli kadın, tekerlekli değneğinin de yardımıyla, elinden geldiğince hızlı bir biçimde ilerlemeye gayret edip emeklilik kolunu çekmeye çabalarken; yan taraftan gelen bebek arabalı ve bedenleri siyah çarşaflarla tamamen örtülü bir grup kadın hızla ilerleyerek göç kolunu çekmek için uzanırlar. Film bu noktada sona erer. 14

15 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Tablo 1: Bahar 2014 SD Reklam Filmi FİLMDEN KARELER DIŞ SES Politika önceliklendirme işidir. Şimdi senin de bir tercih şansın var. 15

16 Erdem TATLI 19 Eylül de göç frenini emeklilik freninden önce kullanabilirsin. İsveçli Demokratlara oy ver! Kaynak: 16

Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim. Necla Mora

Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim. Necla Mora Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim Necla Mora 2008 Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim Necla Mora Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim, Necla Mora

Detaylı

TERÖRİZMİN DİL POLİTİKASI: ETA ÖRNEĞİ

TERÖRİZMİN DİL POLİTİKASI: ETA ÖRNEĞİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI TERÖRİZMİN DİL POLİTİKASI: ETA ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan P.Yzb. Rıza Halil KINALI Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ERDAL EKE

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ERDAL EKE T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SİYASAL PROPAGANDA ARAÇLARININ SEÇMEN DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ISPARTA ÖRNEK OLAYI YÜKSEK LİSANS TEZİ ERDAL

Detaylı

TC ATILIM ÜNĐVESĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ AVRUPA BĐRLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ CEMĐLE ASLAN 070405013

TC ATILIM ÜNĐVESĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ AVRUPA BĐRLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ CEMĐLE ASLAN 070405013 TC ATILIM ÜNĐVESĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ AVRUPA BĐRLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ AVRUPA KĐMLĐĞĐ OLUŞUMUNA TÜRK KĐMLĐĞĐNĐN ETKĐSĐ CEMĐLE ASLAN 070405013 ANKARA,2009 TC ATILIM ÜNĐVESĐTESĐ

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİMDE ANADİLİNİN KULLANILMAMASI SORUNU VE KÜRT ÖĞRENCİLERİN DENEYİMLERİ VAHAP COŞKUN M. ŞERİF DERİNCE NESRİN UÇARLAR

TÜRKİYE DE EĞİTİMDE ANADİLİNİN KULLANILMAMASI SORUNU VE KÜRT ÖĞRENCİLERİN DENEYİMLERİ VAHAP COŞKUN M. ŞERİF DERİNCE NESRİN UÇARLAR TÜRKİYE DE EĞİTİMDE ANADİLİNİN KULLANILMAMASI SORUNU VE KÜRT ÖĞRENCİLERİN DENEYİMLERİ VAHAP COŞKUN M. ŞERİF DERİNCE NESRİN UÇARLAR DiL YARASI i Vahap Coşkun M. Şerif Derince Nesrin Uçarlar EKİM 2010 DİSA

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK POLİTİKASI VE KANADA DA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK Sevgi ERZURUMLU No: 0230220195

Detaylı

GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ

GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ Ahmet GÜNEŞ Cumhuriyet University, Turkey ahmetgunes5050@gmail.com ÖZET Türkiye, siyasal bir deneyim

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI 28 ŞUBAT SÜRECİ VE ANA AKIM MEDYANIN SİYASET MÜHENDİSLİĞİNDEKİ ROLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ... V ŞEKİL LİSTESİ...VI RESİM LİSTESİ...VII GİRİŞ...1 Sorun ve Kavramsal Çerçeve...3 Yöntem...12 ULUSAL VE YEREL BASINDA IRKÇI-AYRIMCI ÇERÇEVELER...20 Irkçılık-Ayrımcılık Karşıtı

Detaylı

Proje No: 2009BSP012

Proje No: 2009BSP012 İnternet Üzerinde Semiyotik Pazarlama Üzerine Bir Araştırma Proje No: 2009BSP012 Yr.Doç.Dr.Selçuk Burak Haşıloğlu OCAK 2011 DENİZLİ 1 İnternet Üzerinde Semiyotik Pazarlama Üzerine Bir Araştırma Proje No:

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKİYE VE IRAK KÜRT ULUSAL HAREKETLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ (1958-1999) YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

Kapitalist üretim sürecinde ırkçılık, futbol ve medya

Kapitalist üretim sürecinde ırkçılık, futbol ve medya İletişim kuram ve araştırma dergisi Sayı 26 Kış-Bahar 2008, s. 223-248 Makale Kapitalist üretim sürecinde ırkçılık, futbol ve medya Füsun Alver 1 Öz: Avrupa ülkelerinde farklı toplumsal alanlarda gözlenilen

Detaylı

MİLEL VE NİHAL. inanç, kültür ve mitoloji araģtırmaları dergisi ISSN: 1304-5482 BİR ARADA YAŞAMA

MİLEL VE NİHAL. inanç, kültür ve mitoloji araģtırmaları dergisi ISSN: 1304-5482 BİR ARADA YAŞAMA inanç, kültür ve mitoloji araģtırmaları dergisi ISSN: 1304-5482 BİR ARADA YAŞAMA Cilt/Volume: 6 Sayı/Number: 2 Mayıs Ağustos / May August 2009 Almanya da Çokkültürlü Yapının Ayrıştırılan Unsuru Olarak

Detaylı

TÜRKİYE DE BİR MESLEK OLARAK SİNEMA YAZARLIĞI ALANINDAKİ PROFESYONELLEŞME MERVE YASEMİN TÜKELAY 109680009

TÜRKİYE DE BİR MESLEK OLARAK SİNEMA YAZARLIĞI ALANINDAKİ PROFESYONELLEŞME MERVE YASEMİN TÜKELAY 109680009 TÜRKİYE DE BİR MESLEK OLARAK SİNEMA YAZARLIĞI ALANINDAKİ PROFESYONELLEŞME MERVE YASEMİN TÜKELAY 109680009 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

TÜRKİYE DE ULUSALCILIĞIN DEĞİŞMEYEN SİMGESİ: ONUNCU YIL MARŞI. THE UNCHANGING SYMBOL OF NATIONALISM IN TURKEY: 10 th ANNUAL MARCH

TÜRKİYE DE ULUSALCILIĞIN DEĞİŞMEYEN SİMGESİ: ONUNCU YIL MARŞI. THE UNCHANGING SYMBOL OF NATIONALISM IN TURKEY: 10 th ANNUAL MARCH ANADOLU ÜNİVERS İTES İ S OS YAL BİLİMLER DERGİS İ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol. : 9 - S ayı/no: 2 : 199 208 (2009) TÜRKİYE DE ULUSALCILIĞIN DEĞİŞMEYEN SİMGESİ: ONUNCU YIL MARŞI

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 20.04.2012

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 20.04.2012 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 20.04.2012 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 19.09.2012 Cilt: 14, Sayı: 3, Yıl: 2012, Sayfa: 65-83 Online Yayın Tarihi: 05.12.2012 ISSN:

Detaylı

ÜNİVERSİTE REKLAMLARINDA KONUMLANDIRMA MESAJLARININ KULLANIMI

ÜNİVERSİTE REKLAMLARINDA KONUMLANDIRMA MESAJLARININ KULLANIMI İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Yıl:12 Sayı:23 Bahar 2013 s.289-316 ÜNİVERSİTE REKLAMLARINDA KONUMLANDIRMA MESAJLARININ KULLANIMI Erdem TATLI 1 ÖZET 20. yüz yılının ikinci yarısındaki

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

TURİZM REKLAMLARINDA YAŞAM TARZLARININ İNŞASI: GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÜKSEK LİSANS TEZİ

TURİZM REKLAMLARINDA YAŞAM TARZLARININ İNŞASI: GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TURİZM REKLAMLARINDA YAŞAM TARZLARININ İNŞASI: GÖSTERGEBİLİMSEL

Detaylı

Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap

Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap "Eşit Bireyler Olarak Onurlu Biçimde Bir Arada Yaşamak" Avrupa Konseyi Dışişleri Bakanları tarafından 118. Bakanlar Komitesi Oturumunda uygulamaya konulmuştur. (Strazburg,

Detaylı

Küçük Ağa Romanının Eleştirel Söylem Analizi. Yrd. Doç. Dr. Ömer SOLAK

Küçük Ağa Romanının Eleştirel Söylem Analizi. Yrd. Doç. Dr. Ömer SOLAK Küçük Ağa Romanının Eleştirel Söylem Analizi Yrd. Doç. Dr. Ömer SOLAK ÖZET Hadiselerin bin bir cepheli bir hakikat olduğu gerçeğinden hareketle, disiplinler arası yöntemlerin edebi metinlerin farklı cephelerini

Detaylı

YENİ (DUYUŞSAL) REKLAM İLETİLERİ BAĞLAMINDA GÖSTERGELERİ OKUMAK: GÖSTERGEBİLİMSEL YÖNTEMDEN YARARLANARAK BİR REKLAM İLETİSİ ÇÖZÜMLEMESİ

YENİ (DUYUŞSAL) REKLAM İLETİLERİ BAĞLAMINDA GÖSTERGELERİ OKUMAK: GÖSTERGEBİLİMSEL YÖNTEMDEN YARARLANARAK BİR REKLAM İLETİSİ ÇÖZÜMLEMESİ 36 R e k l a m İletileri B ağ l a mında Gö s t e rg e leri Oku ma k YENİ (DUYUŞSAL) REKLAM İLETİLERİ BAĞLAMINDA GÖSTERGELERİ OKUMAK: GÖSTERGEBİLİMSEL YÖNTEMDEN YARARLANARAK BİR REKLAM İLETİSİ ÇÖZÜMLEMESİ

Detaylı

WEB 1.0 DAN WEB 2.0 A BARIŞ ve DEMOKRASI PARTİSİ: 2011 GENEL SEÇİMLERİNDE FACEBOOK KULLANIMINDAN BİR KESİT

WEB 1.0 DAN WEB 2.0 A BARIŞ ve DEMOKRASI PARTİSİ: 2011 GENEL SEÇİMLERİNDE FACEBOOK KULLANIMINDAN BİR KESİT WEB 1.0 DAN WEB 2.0 A BARIŞ ve DEMOKRASI PARTİSİ: 2011 GENEL SEÇİMLERİNDE FACEBOOK KULLANIMINDAN BİR KESİT Doç. Dr. Günseli BAYRAKTUTAN Prof. Dr. Mutlu BİNARK Tuğrul ÇOMU Gözde İSLAMOĞLU Burak DOĞU Yard.

Detaylı

TÜRKİYE DE NEGATİF SİYASAL REKLAMLAR: 1995, 1999 ve 2002 GENEL SEÇİMLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ Şükrü Balcı

TÜRKİYE DE NEGATİF SİYASAL REKLAMLAR: 1995, 1999 ve 2002 GENEL SEÇİMLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ Şükrü Balcı TÜRKİYE DE NEGATİF SİYASAL REKLAMLAR: 1995, 1999 ve 2002 GENEL SEÇİMLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ Şükrü Balcı ÖZET Demokratik toplumlarda siyasi parti ya da adaylar çeşitli yöntemler kullanmak suretiyle insanları

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.11.2012

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.11.2012 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.11.2012 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 10.04.2014 Cilt: 16, Sayı: 1, Yıl: 2014, Sayfa: 83-113 Online Yayın Tarihi: 29.04.2014 ISSN:

Detaylı

Between Assimilation And Multiculturalism Rethinking The American Mainstream. Mustafa Kemal Şan 2 İrfan Haşlak 3

Between Assimilation And Multiculturalism Rethinking The American Mainstream. Mustafa Kemal Şan 2 İrfan Haşlak 3 Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries) Cilt/ Volume:7, Sayı/Number:1 Yıl/Year:2012 Asimilasyon ile Çokkültürlülük Arasında Amerikan Anaakımını Yeniden Düşünmek 1 Between Assimilation

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı

Ulusal Basında Nefret Suçları: 10 yıl, 10 Örnek Sosyal Değişim Derneği

Ulusal Basında Nefret Suçları: 10 yıl, 10 Örnek Sosyal Değişim Derneği Ulusal Basında Nefret Suçları: 10 yıl, 10 Örnek Sosyal Değişim Derneği Nisan 2010 1 Ulusal Basında Nefret Suçları: 10 Yıl, 10 Örnek Sosyal Değişim Derneği 1. Baskı Nisan 2010, İstanbul İstiklal Caddesi,

Detaylı

IDEOLOGY AS PART OF NEW FORMS OF DISCIPLINE

IDEOLOGY AS PART OF NEW FORMS OF DISCIPLINE Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 14, Haziran 2015, s. 39-51 Gülsüm KAYMAK 1 Nilüfer ÖZTÜRK AYKAÇ 2 YENİ DENETİM BİÇİMLERİ BAĞLAMINDA İDEOLOJİ Özet Bu makale, küreselleşme diye özetlenen

Detaylı

TELEVİZYONDA SAVAŞ HABERLERİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA 2003 IRAK VE 2011 SURİYE OLAYLARI

TELEVİZYONDA SAVAŞ HABERLERİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA 2003 IRAK VE 2011 SURİYE OLAYLARI Journal of Yasar University 2011 24(6) 3990-4006 TELEVİZYONDA SAVAŞ HABERLERİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA 2003 IRAK VE 2011 SURİYE OLAYLARI A COMPARISON OF WAR NEWS ON TELEVISION 2003 IRAQ AND 2011 SYRIA

Detaylı