T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL YÖNETMELİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi: 11/04/2005 Kabul Sayısı: 38 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/06/2005 Tarihli Hakimiyet Gazetesinde Yayınlanmıştır. TARİFLER : Madde 1 : Bu yönetmelikte geçen; Belediye : Konya Büyükşehir Belediyesini, Meclis : Konya Büyükşehir Belediye Meclisini, Encümen : Konya Büyükşehir Belediye Encümenini, Daire Başkanlığı : Hal Müdürlüğünün bağlı olduğu daire başkanlığını, Müdürlük : Hal Müdürlüğünü, Toptancı Hal : Her türlü sebze ve meyvenin toptan satışının yapıldığı Konya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Halini ve şubelerini, Mal : Toptancı Halde işlem gören her türlü yaş sebze ve meyveyi, Üretici : Ticaret konusu her türlü yaş sebze ve meyveyi üretenleri, Üretici Birliği : Yaş meyve ve sebze üretimi ve ticareti ile uğraşan üreticilerin oluşturduğu birlikleri, Satıcılar : Toptancı halinde kendisine yer tahsisi yapılan üretici, üretici birliği, komisyoncu ve kendi nam ve hesabına yaş meyve ve sebze toptan satışı yapan gerçek ve tüzel kişileri, Alıcılar : Hal den toptan mal satın alanları, Hal Hakem Kurulu : Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün görevlendirdiği bir memurun başkanlığında; Büyükşehir belediyesinden, Komisyonculardan, Ziraat odasından, Ticaret odasından ve Tüketiciler örgütünden seçilen birer üyeyi, ifade eder. YÖNETMELİĞİN DAYANAĞI: Madde 2: Bu yönetmelik, 5393 sayılı kanunun 15 nci maddesinin b ve fıkrası ile 552 sayılı KHK nin Toptancı Hallerin Yönetim ve İşleyişi Hakkındaki Yönetmeliğini 30. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. YÖNETMELİĞİN UYGULAMA ALANI VE AMACI Madde 3: Bu yönetmelik hükümleri Konya Büyükşehir Belediyesi Halleri ve mücavir alan sınırı dahilindeki halde ve hal dışında yapılan meyve ve sebze satışları ile Hal kompleksinde faaliyette bulunan satıcılar ile yanlarında çalışanlar, meyve ve sebze taşımacılığı yapanlar, Halden mal alanlar,hal içerisinde mal indirme ve yükleme işi yapanlar, hal içerindeki sosyal tesis müstecirleri ve çalışanları ve halde bulunan diğer kişilerin uyacakları esaslar ve tahsislerin ne şekilde yapılacağı, hale malların giriş ve çıkış kuralları, halin güvenliği, trafik düzeni ve çevre temizliği konusundaki düzenlemeler ile bu kurallara uymayanlara uygulanacak cezai işlemleri kapsar. Bu yönetmeliğin amacı, yaş meyve ve sebze ticaretinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak, serbest rekabet sistemi içerisinde yapılmasını sağlamaktır. SEVK VE İDARE: Madde 4 : Halin sevk ve idaresi Hal Müdürlüğünce yapılır.hal Müdürlüğü bağlı bulunduğu Daire Başkanlığına bağlı olarak çalışır.bu yönetmelik hükümlerini Konya Büyükşehir Belediye Başkanı adına Hal Müdürü yürütür. Halin açılış ve kapanış saatleri azami ve asgari saatlerin tespiti Müdürlükçe yapılır. Kış ve Yaz sezonlarına uygun olarak tespit edilen saatler ilan edilerek duyurulur.

2 TOPTANCI HAL DE YER TAHSİSİ Madde 5 : Hal de yer tahsisi aşağıda belirtilen guruplara yapılır. Yaş sebze ve meyve üreticilerine Yaş sebze ve meyve üretici birliklerine Yaş sebze ve meyve komisyoncularına Yaş sebze ve meyve ticareti yapan gerçek ve tüzel kişilere, Madde 6 : Tahsislerde öncelik üretici birliklerine yapılır. AÇIK İŞ YERİ TAHSİSİ Madde 7 : Hal içerisinde boş bulunan iş yeri en az 15 gün önce belediyece ilan edilerek duyurulur. İlan tarihinden itibaren başlayarak tahsis işleminin öncesi günün mesai saati bitimine kadar istenen belgelerle birlikte belediyeye müracaat edilerek kayıt numarası alınır. Müracaat edenlerden belediyenin tespit ettiği yıllık tahsis ücretinin % 3 oranında geçici teminat alınır. Tahsisle ilgili başvuruların işyeri sayısından fazla olması durumunda kura çekilir.kurada işyeri çıkmayanlara geçici teminatları iade edilir. Madde 8 : Tahsis işlemi kura sonucunun Encümende karar verilmesi ile tamamlanır.ilgililer kuradan itibaren 15 gün içersinde yerlerini teslim almak zorundadırlar.teslim almayanların tahsisleri belediye encümenince iptal edilir. Kura sonucu yer tahsisi yapılan satıcılardan belediye meclisince belirlenen miktarda teminat alınır. TAHSİSİN İPTALİ Madde 9: Belediye Encümeni kararı; Tahsis sahiplerinin gerekli nitelikleri taşımadıklarının sonradan anlaşılması veya bu niteliklerden herhangi birini kaybetmeleri, Bu yönetmelikte belirtilen hal yasaklarına uymamayı alışkanlık haline getirdiklerinin tespit edilmesi, Satıcılar devamlı satış yapmak zorunda olduğundan, zorunlu bir sebep olmaksızın ve Hal Müdürlüğüne bilgi vermeksizin işyerini 15 günden fazla kapalı tutulması, Yaş sebze ve meyve piyasasında darlık yaratmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların düşmesine engel olmak için malların belli ellerde toplanması, satıştan kaçınılması, stok edilmesi, yok edilmesi, bu amaçla propaganda yapılması veya benzeri davranışlarda bulunulması suretiyle serbest rekabetin engellenmesi. Asgari Senelik mal satış cirosu YTL den aşağı olması, (Bu tutar her yıl Maliye bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır.) Bir aydan fazla kapatma cezası verilmesi, Hallerinde yer tahsisleri iptal edilir. Madde 10: Haklarında hal deki yerlerini tahliyesine karar verilenler, ilgili kararın tebliğinden itibaren 30 gün süre içerisinde işyerini tahliye ederek belediye ye teslim etmek zorundadır.aksi halde tahliye herhangi bir hükme gerek kalmadan Büyükşehir belediye Zabıtasınca yerine getirilir. TAHSİS HAKKI DEVRİ VE TAHSİS YERİNE ORTAK ALMA İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER Madde 11: Kendilerine halde yer tahsis edilenler tahsis tarihinden itibaren bir yıl süreyle devir yapamazlar. Madde 12: İşlerini yürütemeyen satıcılar kime devredecekleri veya kimi ortak alacaklarını belirten (en çok bir ortak alınabilir) aşağıdaki ilgili belgelerle beraber bir dilekçe ile Hal Müdürlüğüne baş vurması ve Belediye Encümenin uygun görmesi halinde devir ve ortaklık işlemi gerçekleşir. 2

3 Tahsisle ilgili yönetmelikte belirtilen nitelikleri taşıması ile tahsiste istenen belgelerin tamamının Hal müdürlüğüne verilerek belediye encümeninin onayı ile tamamlanır. Devir, ortak olma veya ortaklıktan ayrılma işlemi belediye encümenince kabulü ile önceki teminat belediyeye gelir kaydedilir. Yeni teminat alınır. Tahsis yerini devralan veya ortak olanlar diğer tahsis sahipleri gibi tüm yasa, kararname yönetmelik hükümleri ile Hal müdürlüğünce çıkarılacak emir,talimat ve yasaklara uymak zorundadır. Tahsis sahibinin Bağ-kur dan emekliliği veya ölümü halinde veraset ilamında kayıtlı varislerin, ölüm tarihinden itibaren üç ay içerisinde Hal Müdürlüğüne müracaat edilerek işi fiilen yürüteceklerini taahhüt etmeleri şartı ile adlarına veya içlerinden biri veya birkaçı adına feragat etmeleri halinde, tahsis için istenen nitelikleri taşıması ve istenen evrakları tamamlamak suretiyle belediye encümenin onayı ile tahsis yapılır. Varislerin anlaşamaması halinde encümen varislere veya üçüncü şahıslara tahsis yapıp yapmamakta serbesttir. TAHSİS TALEBİNDE BULUNANLARDAN ARANAN NİTELİKLER Madde 13: Tahsis talebinde bulunan Üreticiler, komisyoncular ve yaş meyve ve sebze ticareti yapan şahıslarda aranan nitelikler: a. T.C. vatandaşı olmak b. Reşit ve mümeyyiz olmak c. Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, sahtekarlık, hileli iflas gibi suçlardan biriyle hükümlü bulunmamak. Madde 14: Tahsis talebinde bulunan Üreticiden istenen belgeler; a. Dilekçe, b. T.C. kimliğinin fotokopisi c. İkametgah belgesi, d. Sabıka kaydı e. Sağlık raporu f. Yerel ziraat odası ve ilçe tarım müdürlüğünden alınmış yaş sebze ve meyve üretimi yaptıklarını belgeleyen resmi yazı, g. Sahip oldukları veya kiraya kullandıkları arazileri belgeleyen noterden onaylı tapu örnekleri ve noter onaylı kira sözleşmeleri, Madde 15: Tahsis talebinde bulunan Üretici Birliklerinden istenen belgeler; a. Dilekçe, b. Birliğin yaş sebze ve meyve üzerinde çalıştığına ait ana sözleşmesi, c. Tüzel kişiliğinin devam ettiğine dair ticaret sicilinden alınacak belge, d. Birliğin yıllık üretim miktarını gösteren yerel ziraat odası ile ilçe tarım müdürlüğünden alınmış belge, e. Birlik yönetim kurulunca temsilci atanmasına ilişkin kararın noterden onaylı örneği, f. Birlik üyelerinin en az yedi ortağının sahip oldukları veya kiraya kullandıkları arazileri belgeleyen noterden onaylı tapu örnekleri veya noter onaylı kira sözleşmeleri, Madde 16: Tahsis talebinde bulunan Komisyoncular, Yaş Sebze ve Meyve ticareti yapan Gerçek ve Tüzel kişilerden istenecek belgeler; a. Dilekçe, b. T.C kimlik fotokopisi, (şahıslardan) c. İkametgah belgesi, d. Sabıka kaydı, (şahıslardan) e. Sağlık raporu (şahıslardan) f. Ticaret odası kayıt belgesi, g. Yaş sebze ve meyve ticareti yaptıklarına dair Ticaret sicili belgesi, h. Şirket imza sirküleri (şirketlerden) ı. Ticari sicil gazetesi (şirketlerden) 3

4 SATICILARIN TUTMAK ZORUNDA OLDUĞU DEFTERLER VE DİĞER BELGELER Madde 17 : Satıcıların tutmak zorunda olduğu defterler ve diğer belgeler: A- AMBAR DEFTERİ : Gelen malların giriş tarihine göre cins, miktar ve adedinin, araç plakasının, gönderenin adı ve soyadı ile açık adresinin günü gününe kaydedildiği defterdir.ambar defterinin her yıl Ocak ayı içerisinde Hal Müdürlüğüne onaylatılması zorunludur. B- CARİ HESAP DEFTERİ : Bu deftere her mal gönderenlerin isimlerinin ve açık adreslerinin, telefon numaralarının ayrı ayrı yazılacağı birer giriş ve çıkış hesabı tutulacaktır. Satıcılar bu deftere satışları, masrafları, üreticiye gönderdiği parayı, para banka aracılığı ile gönderilmişse havale belgesinin tarih ve sayısını, banka şubesi adını, elden teslim etmişse, teslim edildiği tarih, alanın adı ve soyadını yazmaya ve imzalatmaya zorunludur. Bu defterin her yıl noterde onaylattırılması ve her işlemin yapıldığı günde işlenmesi zorunludur. C- SATIŞ BORDROSU : Satış sırasında satıcı tarafından iki örnek olarak düzenlenen, satılan malın cinsini, miktarını, kalitesini, fiyat ve kap markası(ambalajı) ile satıcının unvanını belirten kopyalı çizelgedir. Satış bordrosunun bir örneğinin satıcı tarafından imzalanarak her gün en geç saat ye kadar Hal Müdürlüğüne verilmesi zorunludur. Madde 18 : 17. Madde de belirtilen defter ve belgeleri tutmayanlar, bu maddede öngörülen hususları yerine getirmeyenlere, defter ve belgeleri Hal Müdürlüğünce istenildiği zaman getirmeyenler, bunlarda tahrifat yapanlara ve onaylatmayanlara yasal işlem yapılır. Madde 19 : Satıcıların tahsis yerlerinde çalışan katip, şoför, aşçı, işçi ve diğer çalışanların taşıyacağı nitelikler ve Hal müdürlüğüne vermek zorunda oldukları belgeler şunlardır; a. T.C. vatandaşı olmak b. Reşit ve mümeyyiz olmak c. Savcılık belgesi d. İkametgah belgesi e. Nüfus cüzdan örneği f. Sağlık raporu g. Kan gurubu belgesi, İstenilen bu belgeleri 10 gün içinde tamamlamayanların hal dahilinde çalıştırılması yasaktır. HAL E MALIN GETİRİLMESİ VE HAL DE SATIŞ ESASLARI Madde 20 : Toptancı Hal ine giriş yapan malın kime geldiği, fatura ve irsaliyesiyle birlikte hal giriş kapısında müdürlük görevlilerince tespit edilir. Madde 21 : Satıcıların toptan satışları sonucu kesilen faturayı okunaklı doldurarak alıcının adı ve soyadı, malın kaç parça olduğunu, cinsi, daralı ve safi kilogramı fiyatı ile birlikte yekun tutarının yazılması mecburidir. Satışı yapılan malın faturasının tam ve doğru olarak kesilmesi zorunludur. Hal çıkış kontrol görevlileri tarafından, çıkış yapmakta olan araç üzerindeki mal ile faturanın doğruluğu kontrol edilerek Konya Büyükşehir Belediyesi Hal Şube Müdürlüğünün görülmüştür damgası vurularak çıkış yapılır. Eksiklik tespit edilmesi halinde aracın çıkışı yapılmaz.cezai işlem uygulanır. Madde 22 : Satıcıların fatura düzenlememeleri veya eksik düzenlemeleri halinde, satıcılardan mal bedelinin % 25 i oranında belediye payı tahsil edilir.eylemin tekrarı halinde işyeri tahsisi Belediye Encümenince iptal edilir. Madde 23 : Hal e mal getirmek isteyenler aşağıdaki şartlara uymak zorundadır. a) Hal e gelen malların evrakları tam olacaktır. b) Araç hal e girer girmez derhal tahliye işlemlerine başlayacaktır.tahliye işlemine başlamayan vasıta görevlilerce dışarıya çıkarılacaktır. c) Tahliye bittikten sonra araç derhal hal i terk etmek zorundadır. 4

5 d) Hal müdürlüğünün izni ile araç üzerinde satış yapılması halinde araçlar yolu işgal etmeyecek şekilde işyerlerine yanaştırılacaktır. e) Satıcılar işyerlerinin önlerine, yollara, refüj kenarlarına veya halin herhangi bir yerine mal indiremez, boş ve dolu araçlarını koyamazlar. Madde 24 : Yaş meyve ve sebze belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde toptan satışı toptancı hallerinde yapılır. Üreticiler çiftçi belgeleri ile kendi ürettikleri malları muhtelif semt pazarlarında her cins malı için; kilo ile yapılan satışlarda 100 Kg, tane ile yapılan satışlarda 150 adet, bağ ile yapılan satışlarda 50 bağ ı geçmemek üzere bizzat tüketiciye perakende satış yapabilir. Üreticilerin yukarda ki miktarı aşan satışlarında çiftçi belgesi ile, perakende mal satmak üzere üreticiden mal satın alanlar ise fatura ve müstahsil makbuzu ile hal müdürlüğüne gelerek % 15 oranın da belediye payı ödeyerek satış yaparlar. Bildirimde bulunulmaması veya yanlış bildirimde bulunması halinde % 30 belediye payı alınır. Üretici ürettiği malı Hal de Komisyoncu vasıtası ile toptan satış yapabilir. Madde 25 : Yaş meyve ve sebze halleri dışında Malların toptan ve toptancı halinden satın alınmadan perakende satışı yasaktır. Bu malları taşıyan nakliyeci ve ambar sahipleri de mal sahibi ile birlikte müteselsilen sorumludur. Üretici birlikleri hal dışındaki her türlü satışlarını, gerçek usulde vergi mükellefi olan perakende mal satanlara yapmaları halinde birinci fıkra uygulanmaz. Fakat satış işleminin yapıldığı günü izleyen iş gününün sonuna kadar satılan malın cinsi, miktarı ve fiyatını hal müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Madde 26 : Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde toptancı hal dışında malların toptan veya her ne şekilde olursa olsun toptancı hal in den satın alınmadan perakende satışa sunulduğunun tespiti halinde, mal hal e girişi sağlanarak hal müdürlüğünce açık artırma ile satışı yapılır veya yaptırılır. Bu durumda belediye işletme payı % 25 olarak uygulanır. Bu payın yarısı yakalayan görevliler arasında pay edilir. Madde 27 : Belediyelerin izin verdiği sebze ve meyve satış yerleri hariç bu yerlerin müştemilatından sayılan yol, meydan çevresi gibi açık yerlerde teşhir ve satış yapılamaz. Madde 28 : Hal de her malın alt ve üstünün bir olması esastır.aynı kabın içine değişik kalitede mal konulması yasaktır. a)dökme suretiyle satılan malda aynı şarta tabidir. b)alıcılar altları, üstlerinde uygun çıkmayan malları için malın alt kısmının istifinin bozulmaması ve satın alındığı gün mesai saatinin geçmemiş olması şartıyla durumu müdürlüğe bildirir.konu Hal Hakem kuruluna havale edilir, alınan kararı Hal müdürlüğü uygular. Acil durumlarda Hal müdürü kendi yetkisini kullanarak karar verir.mal satıcıya iade edilir. Madde 29 : Toptancı hal lerinde mal satan üretici birlikleri komisyonculuk yapamayacakları gibi komisyoncularda malların mülkiyetine sahip olmak üzere ticari muamele yapamaz. Hal içerisinde mal devri veya satıcılar arasında mal satışı yasaktır. Madde 30 : Çevre il ve ilçelerden gelen her türlü müstahsil malını hal de satmak veya komisyoncu eliyle sattırmak istediği taktirde malın menşeini gösteren belge (fatura,irsaliye,muhtarlıktan alınacak belge, çitçilik belgesi ve müstahsil belgesi vs.) gösterme zorunluluğu vardır. Belge göstermeyen müstahsilin malını komisyoncunun satması yasaktır. Madde 31 : Hal kompleksin de faaliyet gösteren market ve manavlar alıcılar gibi, satıcılardan Hal faturası ile aldıkları malları perakende satışa sunarlar. Komisyonculuk yapamazlar. Madde 32 : Satıcılar tarafından satışı yapılan mallar alıcıya kantar üzerinde veya dükkanında teslim edilir. 5

6 Madde 33 : Satış müsaadesi taşıyanlar yetkilerini herhangi bir kimseye veya firmaya devredemezler. Faturalarını başkalarına vermek suretiyle namlarına olsa dahi mal satamazlar.ancak yanlarında çalıştırdıkları yetkili müstahdemleri tarafından bu işleri yapılır. Madde 34 : Hal de toptan satışlarda ölçü birimi, malların içine konduğu kaptır.tek bir kabın açılıp,kısımlara ayrılarak satışı perakende satışlara girdiğinden bu tür satışlara izin verilmez. Bağ ile satışlar en az 50 bağ, kilo ile satışlarda 10 kg.,tane ile satışlarda en az 50 tane toptan satış sayılır;ancak malın cinsine göre bu miktarı indirip, yükseltmeye müdürlük yetkilidir. Turfanda meyve ve sebzeler müdürlükten izin alınmak suretiyle tahdide tabi tutulmayabilir. Madde 35 : Vatandaş, Kooperatif, Askeri Birlik, Okul, Hastane vs. gibi Hal den mal alanların faturalarının üzerine Müessese haricinde satılmaz ibaresi yazılır. SATICILARIN UYACAKLARI HUSUSLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ: Madde 36 : Satıcıların, faturaları bilgileri tam olarak bilgisayarda kesmesi zorunludur. Madde 37 : Hal giriş kapısında görevli tarafından hal e gelen malın araç şoförleri hangi komisyoncuya ait olduğunu bildirerek yazdırır. Bu husus görevli tarafından araç plakası ile satıcıya günlük olarak beyanname ile imza karşılığı bildirilir. Satıcılar dışarıdan mal getirip satabileceği gibi dışarıya da mal sevk edebilir. Dışarıya mal sevki müdürlüğün iznine tabidir. Satıcıların aldıkları ve sattıkları malların satış neticesi faturalarına göre tanzim edilen kayıtlı günlük satış fatura tutarı üzerinden Meclis tarifesine göre Belediye hal resmi alınır Madde 38 : Müstahsilin satmak üzere Hal e getirdiği malını kendi istediği bir satıcıya vererek sattırması serbesttir. Satıcılar, kendilerine satılmak üzere getirilen veya gönderilen malları mücbir sebepler dışında teslim almaktan kaçınamazlar. Satıcılar; teslim aldıkları malları cins ve doğal özelliklerine göre özenle korumak, üreticinin haklarını koruyarak satışa sunmak ve kanuni kesintileri satış bedelinden düştükten sonra mal bedelini satış tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde üreticiye ödemek zorundadır. Satıcılar malın miktar veya satış değerini üreticiye gerçeğe uygun intikal ettirmek zorundadırlar. Müstahsilin yükümlüsü satıcıdır. Madde 39: Haldeki tüm satıcılar satışa sundukları mallar üzerine marka vurmak zorundadırlar.marka olarak amblem, ad, soyadı, lakap veya dükkan numarasından birisi vurulabilir. Madde 40: Satıcıların müstahsil mallarının satış bedeli üzerinden alacakları komisyon oranı taraflarca serbestçe tespit edilir. Madde 41: Hal den sebze, meyve vs. gibi mallar alan alıcı 2 tondan fazla olan (2 ton dahil) malları kantara çıkarmak mecburiyetindedir. Kantara mesai saatleri içerisinde çıkış yapılır. HAL DEKİ FİYAT TESBİTİ: Madde 42: Toptancı hallerde fiyatlar arz ve talebe göre serbest rekabet şartlarında oluşur. Hal müdürlüğü serbest fiyat oluşumunu etkileyen hususları ortadan kaldırmakla görevlidir. Satışlar pazarlık usulü ile yapılır.alıcı sayısının fazla olması durumunda açık artırma yöntemiyle satış yapılabilir. Fiyat tespit kurulu haftada iki sefer serbest şekilde oluşan fiyatı ilan eder. 6

7 HAL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU: Madde 43 : HAL MÜDÜRÜ a) Hal dahililinde intizamı temin eder. Satıcılar, müşteriler ve hal de çalışan bilumum şahısların gerek birbirleri ile gerekse hal personeli ile olan ilişkilerinin tanzimi ve aralarındaki ihtilafların çözümüne yardımcı olur, b) Hal e giriş ve çıkış kontrolü ile malların gece ve gündüz muhafazasına ait tedbirleri alır, c) Yönetmelik hükümlerine göre satıcıların faaliyetlerini denetleme ve her türlü inzibati tedbirleri alır, d) Hal dahilinde yapılan her türlü işlemden müdür sorumludur, e) Hal de çalışan tüm hizmetli, taşıyıcı, ve vasıta şoförlerinin, kanun ve yönetmelik hükümleri ile Hal Müdürlüğünün talimat ve emirlerine uymaları zorunludur. Aksi halde hal müdürlüğünce hal içerisinde hizmet vermelerine mani olunur.hal içerisinde resmi yada özel duyurular ses yayın cihazları ile yapılır. Bu cihaz hal müdürlüğünde hazırlanacak bir talimata göre kullanılır. f) Komisyoncu kıymetli evrak ve emtiasını korumakla yükümlüdür.bu konuda müdürlüğe sorumluluk yükleyemez. g) Hal in dahili düzeni Belediye Başkanlığınca tayin olunan personelin, müdürlük tarafından görev bölümü yapılarak sağlanır. ı) Hal Müdürlüğü görevleriyle ilgili olarak Konya Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içerisinde denetim yapmaya yetkilidir. Bu denetimi Zabıta Müdürlüğü ile koordineli yapar. BELEDİYECE ALINACAK RUSUM VE DÜKKAN İŞGALİ ÜCRETİ: Madde 44: Hal içerisinde toptan satış yapan satıcıların, sattıkları toplam malın % 2 si belediye payı olarak tahsil edilir. Madde 45: Belediyelerce tahsisi yapılan Dükkan İşgal ücretleri belediye meclisince tespit edilir. Daha sonraki yapılacak artışlar ise en fazla ÜFE artış oranında yapılır. Dükkan İşgal ücreti 12 takside bölünerek ait olduğu ay içerisinde ödenir Madde 46 : Satıcılar Dükkan işgal ücreti ve hal rüsum ücretlerini belediye meclisince kabul edilecek tarifeye göre ödeme yaparlar. Süresi içerisinde ödenmeyen Dükkan İşgal Ücreti ve Hal rüsum ücretine her ay için gecikme zammı uygulanır. Borçlarını zamanında ödememeyi alışkanlık haline getirenlere Belediye Encümenince para ve/veya işyeri kapatma cezası verilir. Madde 47: Hal e giren yaş meyve ve sebze hal resmine tabidir. HAL ZABITASI Madde 48:: a) Belediyeler tarafından işletilen toptancı hallerinde doğrudan hal müdürlüğüne bağlı denetim biriminde görev yapmak üzere ilgili belediye tarafından yeterli miktarda zabıta tespit edilerek, Hal zabıta teşkilatı kurulur. b)toptancı hal zabıtası olarak görevlendirilen personel, bu görevde bulunduğu sürece başka bir görevde çalıştırılamaz. Halde çalışan diğer memurlar gibi hal müdürlüğü personelidirler. c)bu şekilde görevlendirilen personelin tayin,izin ve nakil işlemlerinin yapılmasında, hal müdürünün olumlu görüşü alınır. d)hal zabıtası, hal müdürlüğünün emri ile hal içersinde trafik ve denetim ile hal dışında denetim hizmetlerini yapar. e)hal zabıta mensuplarının toptancı haldeki görevlerinin altı aydan fazla sürmesi durumunda, sicil amiri hal müdürüdür. f)hal zabıtası semt pazarları ve Konya Büyükşehir Belediyesi mücavir alan içerisinde denetim yapmaya, ceza uygulamaya ve para cezası tahsil etmeye yetkilidir. 7

8 HAL HAKEM KURULUNUN GÖREVİ VE KURULUŞU Madde 49 : Hal hakem kurulunun amacı, üreticiler, üretici birlikleri, komisyoncular, kendi nam ve hesaplarına yaş meyve ve sebze ticareti ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişiler, halden mal satın alanlar ile hal müdürü arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları çözümlemek ve kendisine intikal eden konularda görüş bildirmektir Madde 50 : Hal hakem kurulu Sanayi ve ticaret il müdürlüğünün görevlendireceği bir memurun başkanlığında ; Belediye encümeni tarafından konunun uzmanı bir memur, Ziraat odasından bir üye, Komisyonculardan faaliyette bulunan bir üye, Ticaret odasından bir üye, tüketiciler örgütünden bir üye olmak üzere altı kişiden oluşur. Asıl üyelerle beraber yedek üyelerde belirlenir. Boş kalan üyeliklere belediye encümenince doğrudan atama yapılabilir. Madde 51: Belediye tarafından hal hakem kuruluna uygun bir çalışma yeri ve ihtiyaç duyulan malzemeleri sağlamakla yükümlüdür. HAL DÜZENİ VE TEMİZLİĞİ HUSUSUNDA UYGULANACAK KURALLAR: Madde 52 : Hal de toplu satışlar Hal kanununa göre yapılır.hal in açılış saatlerinden evvel ve kapanış saatlerinden sonra kesinlikle satış yapılması yasaktır. Hal e mal girişi açılış saatinden en fazla 3 saat önce başlar ve satış yapılması kaydıyla hal kapanıncaya kadar devam eder. Bu saatler dışında mecburiyet sebebiyle mal getiren araçlar için görevlilerin emirleri geçerlidir. Hal in kapanış saatinden sonra hal içerisinde hiçbir kimse kalmaz. Ancak satıcılar dükkanını temizlemek veya hesap yapmak defterlerini toparlamak için kapanış saatinden en geç iki saat sonra çıkar ve önemli bir durum olmadıkça bundan sonra hale giremez. Hal e giriş çıkışla ilgili yasaklar resmi tatil günlerinde de geçerlidir. Ancak hal de daha önce satış yapılmış olup ta bekletilmesi evsaf ve değer bakımından zarar görebilecek mallar için daha önceden Hal Müdürlüğüne haber vermiş olması şartı ile gösterilen yerde ambalaj ve yükleme yapılarak resmi tatil günlerinde de dışarı çıkışına izin verilebilir. Hal alanında Müdürlüğün izni dışında sesli yayın yapılmaz. Mal satışı için çığırtkan bulundurulmaz. Dini ve milli bayram günlerinde Hal Müdürlüğünden şifai izin alınarak dükkanlar, görevli bekçilerin nezaretinde açılabilir. Madde 53 : Komisyoncu, işyerinin temizliğine dikkat etmek ve satışlardan ötürü biriken ambalaj, ot vs. çöplerini çöp kabına koymak zorundadır.çöplerini çöp kabının dışarısına atanlara cezai işlem uygulanır Malları koku yapan suları sızan veya çürük raporu verilmiş bulunan malları satışa sunanlar ile bekletenler hakkında Hal Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ve hıfzısıha mevzuatı uyarınca cezai işlem yapılır. Madde 54: Hal de kendilerine dükkan tahsis edilenler müdürlüğün onayı olmadan satış yerlerinin iç ve dış kısımlarına ilan, afiş vs. asamazlar. Bu yerleri temiz tutmak zorundadır. Madde 55 : Hal içerisinde klakson çalmak ve aşırı süratle vasıta kullanmak yasaktır. Madde 56 : Hal de dükkanların temizliği belediye ye ait olmayıp temizlik peron uçlarına kadar dükkan sahiplerine aittir. HAL E GİRİŞ YAPAN MALIN TEKRAR ÇIKIŞ YAPMA DURUMU: Madde 57: Hal e giriş yapan malların bir kısmının indirilmesi ve bir kısmının çıkışının yapılmasının istenmesi durumunda, çıkışı yapılacak malın belgeleri ile giriş kapısındaki görevliye ibraz edilerek belediye payı alınmadan çıkışı yapılır. 8

9 Madde 58 : Satılmak üzere Hal e gelen malın satılmaması halin de mal sahibi tarafından geriye götürülmesi durumunda malın bozulma ve çürüme haricindeki rüsumu alınır. HAL KANUNU VE YÖNETMELİĞİNE AYKIRI HAREKET EDENLER HAKKINDA CEZAİ HÜKÜMLER: Madde 59 : Büyükşehir belediyesi Hal Müdürlüğü müdür, memur ve müstahdeminin görevi sırasında işlerini güçleştirmiş bulunanlar, 80 sayılı hal kanunu ve 552 sayılı KHK ile bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında suç durumlarına göre 3506 sayılı kanuna tabi olmak üzere yasada belirlenen miktarlar üzerinden belediye encümenince para cezası veya yasada belirtilen kapatma cezası verilebilir. Madde 60 : Bu yönetmeliğe uymayanlar hakkında 80 sayılı haller kanunu, 552 sayılı KHK ve diğer kanunlar ile söz konusu yasalar çerçevesinde hazırlanmış olan aşağıdaki cezalar uygulanır. Bu yönetmelik hükümlerine uymayanlara; Belediye Encümeni, 330,35.YTL den 3.303,5.YTL kadar para cezası ve 3 yıla kadar Hal dahilinde faaliyetten men e karar verebilir. Hal şube müdürü 123,88.YTL den 165,17 YTL ye kadar para cezası ve 15 güne kadar Hal dahilinde faaliyetten men e cezası vermeye yetkilidir. Ayrıca; Bu hal yönetmeliğinin 25 inci maddesini ihlal edenlere 6.607,05.YTL para cezası ve tasarrufu altındaki araçların trafik ruhsatları alınarak Hal müdürlüğünce yedi, hakem kurulu kararıyla on beş gün süreyle parka çekilmek suretiyle faaliyetten men e, 25 inci maddenin 2 fıkrası ile 38 inci maddenin 2 ve 3 ncü fıkrasına aykırı hareket edenlere 1.982,12.YTL para cezasına, 28 inci maddenin 1 inci fıkrası, 29 uncu maddenin 1 ve 2 nci fıkrası ile 38 inci maddenin 4 üncü fıkrasına aykırı hareket edenlere 2.642,82 YTL para cezası ile üç aya kadar kapatma cezasına, 9 uncu maddenin d bendine aykırı hareket edenler hakkında Hakem Kurulu ile tespit edilmesi halinde, söz konusu kurulun önerisi ile ilgililere ,10.YTL para cezası ve süresiz olarak faaliyetten men e Belediye Encümenince, karar verilir. Madde 61: Toptancı hal dahilinde bir aydan fazla faaliyetten men edilenler veya haldeki yerleri bir aydan fazla kapatılanların dükkanları mühürlenir ve dükkanda bulunan mallar ise; Dükkanda bulunan Mallar diğer bir satıcıya satılır veya komisyon olarak sattırılır. Satıcılar arasında malın satılamaması durumunda, hoparlörle ilan edilerek açık artırma suretiyle satışı yapılır. Masraflar düşüldükten sonra mal bedeli sahibi adına belediye veznesine emanet olarak yatırılır. Sahibinin müracaatı üzerine belediye alacakları mahsup yapılarak kalan para verilir. Madde 62: Bu yönetmelik hükümlerini ihlal edenler hakkında tutulan zabıtlar encümene intikal ettirilir. Encümen, belediye başkanı ve müdürlükçe verilecek belgelere göre gerekli cezanın tayininde yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre işlem yapar. HAL DE MALLARIN TAŞINMASI: Madde 63: Malların Hal de yükleme ve indirmesi hamallar veya satıcıların işçileri tarafından yapılır, Hamallar Hal müdürünün direktiflerine uymak zorundadırlar. Aksi halde Hal le ilişkileri kesilir. Alıcılar, satıcılar ve nakliyeciler arasında meydana gelecek taşıma ücretinin ihtilafı halinde çözümü için, gerekirse Hal Müdürünün başkanlığında veya görevlendireceği personelin başkanlığında, 2 nakliyeci, 2 komisyoncu derneği üyesi ve 2 alıcıdan oluşacak bir komisyonca semtlere göre nakliye ücreti tespit edilir. 9

10 HALDE BOZULAN MALLARIN DURUMU: Madde 64: Hal de satılan malların gayri sıhhi olanların tespiti belediye tabipliği, ziraat mühendisi ve gıda mühendisinden herhangi birisinin yetkisi dahilindedir. Hal de çürüyen veya herhangi bir şekilde gayri sıhhi durumda bulunan yaş meyve ve sebzeler, gıda maddeleri nizamnamesinin ilgili maddeleri gereğince muamele görür ve zabıta eliyle imha edilir. SABİT VE SEYYAR DENETİM EKİPLERİ: Madde 65 : Kurulacak ekiplerde, Belediye, Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü, Komisyoncular Derneği, Emniyet Müdürlüğü, Defterdarlık, Ticaret Odası, Pazarcılar Odası, Ticaret Borsası ve Ziraat Odasından birer görevli bulundurulur. SABİT DENETİM EKİBİ: Madde 66 : Şehir giriş ve çıkışlarına kurulan denetim noktalarıyla yaş meyve ve sebze yüklü araçları kontrol edilerek; Hal faturası bulunan araçlar, Üretici pazarlarına gönderilen malları taşıyan araçlar, Fatura veya Müstahsil makbuzu, Çiftçi belgesi ve Sevk ve İrsaliye belli alıcılara satıldığı belirtilen araçlar, Üretici birlikleri tarafından gerçek usulde vergi mükelleflerine satılan ve belediye payının ödendiğini gösteren makbuz olan araçlar, Çiftçi belgesine sahip üreticilerin araçlar, İhraç malları ile salça,konserve, meyve suyu gibi sınaide kullanılan meyve ve sebzeleri taşıyan, araçların dışında kalan, geçerli bir belgesi olmayan araçların ruhsatları alınarak parka çektirilerek yasal işlem yapılır. SEYYAR DENETİM EKİBİ: Madde 67: Seyyar denetim ekiplerince, Semt Pazarları, şehir içi yollarda yaş meyve ve sebze satışı yapan araçlar ve bu malları satan sabit işyerleri denetlenerek perakende satışa sunulan malların toptancı halden satın alınıp alınmadığı tespit edilir.ayrıca bu yönetmeliğin 24 maddesine uygun satış yapanlar hariç, diğerleri hakkında yasal işlem yapmak üzere tutanak düzenlenir. Yukarıdaki maddelere aykırı malları taşıyan araç sahiplerinin trafik ruhsatnameleri alınır, Hal müdürlüğüne bilgi verilerek araç faaliyetten men ettirilir. ÖZEL HÜKÜMLER: Madde 68 : Hal dahili kısmında cari olmak kayıt ve şartıyla herhangi bir komisyoncuya verilmeksizin açık bir yerde ve toplu bir şekilde müstahsil malının satılması için münasip bir yer tayin ve tespitine Belediye Encümeni yetkilidir. Bu gibi yerlerin işgal süreleri mevcut malın elden çıkarılması için geçecek zamana özgü olup devamlı olarak herhangi bir gerçek veya tüzel kişilerin işgal ve tasarrufuna müsaade olunamaz. Madde 69 : Bu yönetmelikte yazılı olmayan hallerde, 80 sayılı Hal Kanunu, 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Gıda Denetim Kanunu ile 552 sayılı KHK ve bu kapsamında çıkarılan Tüzükler Yönetmelikler, Genelgeler, diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Madde 70 : Bu yönetmelikten önce tarihinde yayınlanan Konya Büyükşehir Belediyesi Hal yönetmeliği ve bundan sonra yapılan değişikliklerle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. YÜRÜRLÜK: Madde 71 : Bu yönetmelik, Büyükşehir Belediyesi Meclisinin kabulü ve mahalli gazetede ilanından sonra yürürlüğe girer. YÜRÜTME: Madde 72 : Bu yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür. 10

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU (VUK)

VERGİ USUL KANUNU (VUK) 5- Fatura İşlemleri Üniversitemiz birimlerince Döner Sermaye kapsamında yapılacak faaliyetler için belirtilen kararlar alındıktan sonra açılan hesaba ilgili firma/şahıs tarafından yatırılan ücretin faturası

Detaylı

YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük.Kar.nin Tarihi : 24/6/1995 No: 552 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995 No: 4113 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

HAL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Hal Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek,

Detaylı

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 30.04.2009 / 27215 30 Nisan 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27215 (Mükerrer) TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 769 YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük.Kar.nin Tarihi : 24/6/1995, No : 552 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

TOPTANCI HALLERĐ KONTROL VE DENETĐM NOKTALARININ KURULUŞ, ĐŞLEYĐŞ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAĐR GENELGE

TOPTANCI HALLERĐ KONTROL VE DENETĐM NOKTALARININ KURULUŞ, ĐŞLEYĐŞ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAĐR GENELGE TOPTANCI HALLERĐ KONTROL VE DENETĐM NOKTALARININ KURULUŞ, ĐŞLEYĐŞ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAĐR GENELGE Genelge No: 2007/1 Tarihi: 17 Nisan 2007 Sayısı: 2831 27/06/1995 tarihli ve 22326 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Önceki Metin Tanımlar MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında; a) Bakanlık:

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk.

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 67854564-1741-51 30/01/2015 Konu : Bedelsiz

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıbeyler barajından tarımsal sulama amaçlı

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, belediyemiz sınırları içinde

Detaylı

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/25) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ

SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine ilişkin işlemler 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Su Ürünleri Ruhsat

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI)

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI) KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI) S. SUNULAN Tüm Vatandaşlar İçin Ortak Belgeler; 3. Nüfus cüzdan fotokopisi, 4. Adli sicil beyanı, 5. (4) adet fotoğraf, Bunlara ilave

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SIRA NO İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi Alınması -İlan Reklam Vergisi Beyannamesi 2 Reklam Panosu Terkini 2 Gün 3 Ayaklı Tanıtım Levhası Dikilmesi İçin İzin

Detaylı

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN Olağanüstü Hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunu, yasası 4325

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Torbalı

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:RDM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

TOPTANCI HALLERĐN YÖNETĐM VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Hal Yönetimi

TOPTANCI HALLERĐN YÖNETĐM VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Hal Yönetimi TOPTANCI HALLERĐN YÖNETĐM VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK Resmi Gazete Tarihi: 28 Aralık 1997 Resmi Gazete Sayısı: 23214 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Hal Yönetimi Amaç ve kapsam Madde

Detaylı

T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 KARAR SAYISI : 90/390 RESMİ GAZETE TARİHİ :27-06-1990/20561 KARAR SAYISI

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 0 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 20 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28239 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN TAMİR VE AYARINI YAPACAK KİŞİLERE VERİLECEK YETKİ BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

TOPTANCI HAL HAKEM KURULLARI YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar

TOPTANCI HAL HAKEM KURULLARI YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar TOPTANCI HAL HAKEM KURULLARI YÖNETMELĐĞĐ Resmi Gazete Tarihi: 26 Ağustos 1998 Resmi Gazete Sayısı: 23445 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1.- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; toptancı hallerinde

Detaylı

TAPDK SATIŞ BELGESİ BAŞVURU VE DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

TAPDK SATIŞ BELGESİ BAŞVURU VE DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ TAPDK SATIŞ BELGESİ BAŞVURU VE DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ TAPDK satış belgesi 15.04.2008 tarih ve 26848 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5752 sayılı kanunla değişik 4733 sayılı Tütün ve Alkol

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

POSTA PULU SATICILIKLARI İŞLETME USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

POSTA PULU SATICILIKLARI İŞLETME USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler POSTA PULU SATICILIKLARI İŞLETME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esaslar, posta pulu satıcıları vasıtasıyla yapılacak posta pulu, posta kartı, pul baskılı zarf

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU S.NU. HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Tüm Vatandaşlar İçin Ortak Belgeler; 1. Dilekçe, 2. Sağlık raporu,

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın 2015/8

Detaylı

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Tüketicileri Koruma Yasası nın 22 nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNERGESİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNERGESİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 Bu Yönerge Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Konukevi nin yönetimi, yararlanma usul ve esasları ile uygulamaya ilişkin diğer hususları tespit

Detaylı

Sahte Fatura Muhteviyatı İtibariyele Yanıltıcı Belge. Yüksel KOÇ YMM

Sahte Fatura Muhteviyatı İtibariyele Yanıltıcı Belge. Yüksel KOÇ YMM Sahte Fatura Muhteviyatı İtibariyele Yanıltıcı Belge Yüksel KOÇ YMM 23.05.2012 BELGE Belge tanımına VUK nda yer verilmemiş, belgelerin adları belirtilmiştir. Vergi Hukukunda yer alan belgelerden bazıları;

Detaylı

f) Personel, Necmettin Erbakan Üniversitesinde görevli tüm akademik ve idari personeli ifade eder.

f) Personel, Necmettin Erbakan Üniversitesinde görevli tüm akademik ve idari personeli ifade eder. T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİS VE MİSAFİRHANE YÖNERGESİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1-Bu yönerge Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Tesis ve Misafirhanesinin yönetimi, yararlanma

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

NİTRAT AZOTU İÇEREN KİMYEVİ GÜBRELERİN SATIŞI, NAKLİ VE STOK

NİTRAT AZOTU İÇEREN KİMYEVİ GÜBRELERİN SATIŞI, NAKLİ VE STOK 10 Ekim 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29498 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: NİTRAT AZOTU İÇEREN KİMYEVİ GÜBRELERİN SATIŞI, NAKLİ VE STOK BİLDİRİMİNİN KONTROLÜNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan 2014 yılında Yeni

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Yeminli Mali Müşavirler

Detaylı

taraflara verilen yetki ve görevler ile sorumluluk ve yükümlülükleri, mali konuları, sözleşmenin

taraflara verilen yetki ve görevler ile sorumluluk ve yükümlülükleri, mali konuları, sözleşmenin SĐRKÜLER ĐZMĐR 27/02/2008 SAYI 2008/33 REFERANS 4/33 Ulaştırma Bakanlığından: Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19 Kasım 2006 Tarihli ve 26351 Sayılı Resmî Gazete)

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İKAMETGAH GEÇİCİ YER TAHSİS BELGESİ ENCÜMEN ONAYI GEREKLİDİR. (İŞGALİYE) TALEBİ TEK ÜRÜN İÇİN GEÇERLİDİR.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İKAMETGAH GEÇİCİ YER TAHSİS BELGESİ ENCÜMEN ONAYI GEREKLİDİR. (İŞGALİYE) TALEBİ TEK ÜRÜN İÇİN GEÇERLİDİR. SIRA NO HİZMETİN ADI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1 Sayfa 1 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ (EN GEÇ) 130 ADRES TESPİTİ 2 GÜN İLAN METNİ 131 ANONS TARİH VE NO 132 CEZAYA İTİRAZ ZABIT VARAKASI

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI DEVİR EDEN 1- İş yeri devir etme dilekçesi 2- Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Gelirler Md., İSKİ, İGDAŞ) 3- Kesin teminat mektubu

Detaylı

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.)

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) (10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK I.BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ ]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ ] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 68554973-105[413-2016-4]-73 09.12.2016 Konu : Depoya Emanet Gelen Ticari Mala İlişkin Belge Düzeni

Detaylı

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI  BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Mayıs 2017 BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Konu Madde 1- Bu Yönetmeliğin konusu; Türk Telekom Biriktirme ve Yardım Sandığı

Detaylı

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442)

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler AMAÇ MADDE 1 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emlak ve İstimlâk

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Temizlik İşleri

Detaylı

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. ( tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 476)

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. ( tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 476) ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI (01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 476) a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine

Detaylı

PASİNLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARDI

PASİNLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARDI S.NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) PASİNLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARDI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin amacı; Çerkezköy

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ZORUNLU STAJ, BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VE BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE TBMM Başkanlık Makamının

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

Sirküler Tarihi: Sirküler No : 2015 / 051

Sirküler Tarihi: Sirküler No : 2015 / 051 Sirküler Tarihi: 29.12.2015 Sirküler No : 2015 / 051 YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN (YN ÖKC), GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ SİSTEMİNE (GİB BS) KAYDI, KULLANICILARA SATIŞI VE SATIŞ SONRASI SERVİS

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE MECLISI 2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 6475 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

YÖNETMELİK. MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 6475 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar yanında; 29 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29639 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: YÖNETMELİK EVRENSEL POSTA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

VUK SĐRKÜLERĐ. Đkametgâhlarını işyeri adresi olarak gösteren hekimlerin durumu

VUK SĐRKÜLERĐ. Đkametgâhlarını işyeri adresi olarak gösteren hekimlerin durumu 18.02.2009/56 HEKĐMLERĐN POS CĐHAZI KULLANIMI VE ECZANELERĐN MUAYENE KATILIM PAYINA ĐLĐŞKĐN VUK SĐRKÜLERĐ ÖZET 40 sıra No lu VERGĐ USUL KANUNU SĐRKÜLERĐnde, sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler (diş

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 2 KAPASİTE RAPORU EKSPERTİZ RAPORU (Gıda) 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Özel Engelli Çocuk Bakımevi Açma İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Özel Engelli Çocuk Bakımevi Açma İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Özel Engelli Çocuk Bakımevi Açma İşlem Basamakları ÖZEL ENGELLİ ÇOCUK BAKIMEVİ AÇMA İŞLEM BASAMAKLARI Merkezin Adının Belirlenmesi 1 İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.11.2013/201-1 SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte sendika ve konfederasyonların

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HAL KOMPLEKSİNDE İŞYERİ TAHSİSLERİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HAL KOMPLEKSİNDE İŞYERİ TAHSİSLERİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında; 11 Haziran 1998 tarih ve 4367 sayılı kanun ve 24 06 1995 ve 552 sayılı Yaş

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.12.0.GKG.0.02.03/ 01-3423././2011 Konu : Yönetmelik Uygulama Talimatı 25.11.2011 * 39743.. VALİLİĞİNE (İl Müdürlüğü) Bilindiği üzere, 5996 sayılı Kanuna göre yayımlanan Veteriner Hekim Muayenehane

Detaylı

SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE

SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Somuncu Gruba bağlı birimlerde staj yapacak

Detaylı

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğü nün

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı