V. ULUSLARARASI SAĞLIK TURĠZMĠ KONGRESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "V. ULUSLARARASI SAĞLIK TURĠZMĠ KONGRESĠ"

Transkript

1 V. ULUSLARARASI SAĞLIK TURĠZMĠ KONGRESĠ KASIM 2012 CONGRESIUM (ATO KONGRE MERKEZĠ) ANKARA

2 20 KASIM 2012 ANKARA DA TERMAL TURĠZM POTANSĠYELĠ VE YEREL YÖNETĠMĠN ROLÜ DOĞAN ACAR ANKARA KÜLTÜR VE TURĠZM ĠL MÜDÜRÜ

3 İÇERİK Sağlık Turizminin Tanımı, çeşitleri ve paydaşları Dünyada Tıp Sağlık Turizmi Türkiye de Tıp Sağlık Turizmi Ankara da Tıp Sağlık Turizmi

4 İÇERİK Termal Sağlık Turizminin Tanımı Dünyada Termal Sağlık Turizmi Türkiye de Termal Sağlık Turizmi Ankara da Termal Sağlık Turizmi

5 İÇERİK Dünyada ve Türkiye de İleri yaş (Üçüncü yaş) ve Engelli Sağlık Turizmi Ankara nın Sağlık Turizminde Güçlü ve Zayıf Yönleri Yerel Yönetimin Rolü (Sonuç ve Değerlendirme)

6 SAĞLIK TURĠZMĠ T.C. ANKARA VALİLİĞİ KÜLTÜR ve TURİZM İL MÜDÜRLÜĞÜ

7 SAĞLIK TURİZMİ TANIMI Bir ülkeden diğer ülkeye veya ülke içerisinde herhangi bir sağlık sebebiyle hizmet almak için yapılan seyahatlerdir. *kaliteli sağlık hizmeti, * tedavinin ekonomik olması, * bulunduğu yerdeki bekleme süresinin uzunluğu v.b. sebeplerle yapılmaktadır.

8 SAĞLIK TURİZMİ DÜNYADA SAĞLIK TURİZMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ ANKARA DA SAĞLIK TURİZMİ

9 SAĞLIK TURİZMİ ÇEŞİTLERİ I. TIP (MEDİKAL) SAĞLIK TURİZMİ II. TERMAL SAĞLIK TURİZMİ III. İLERİ YAŞ (Üçüncü Yaş) VE ENGELLİ SAĞLIK TURİZMİ

10 SAĞLIK TURİZMİ PAYDAŞLARI Sağlık Kurum ve KuruluĢları Seyahat Acentaları Sigorta ġirketleri Turizm Sektörü Aracı ve DanıĢman Firmalar UlaĢım Sektörü ĠletiĢim ve BiliĢim Sektörü ĠnĢaat Sektörü (yeni yatırımlar) Sağlık Turizminde Kamu- Özel sektör-stk iģbirliği çok önemli bir husustur.

11 DÜNYADA TIP SAĞLIK TURİZMİ

12 DÜNYADA TIP SAĞLIK TURĠZMĠ 2007 yılında Amerikalı sağlık turistlerinin sayısı, sağlık turizmi tarihindeki en yüksek rakam olan e yükseldi yılında bu sayının 1 milyona yaklaģması ve 100 milyar dolarlık sağlık turizmi harcaması bekleniyor. Sağlık için Türkiye'ye gelen misafir sayısı 2005'te 126 bin iken 2010 sonunda 500 bine yaklaģtı yılında Türkiye ye tedavi amaçlı gelen yabancı sayısı tıp turizminde 242 bin, termal turizmde 260 bin olup toplamda yaklaģık 500 bin kiģidir. Sağlık turizminden 2010 yılında 800 milyon dolar gelir sağlanmıģtır. Türkiye ye gelen bir tıp turisti ortalama dolar harcamaktadır. Kaynak: Türkiye Sağlık Turizmi Özet Raporu 2011

13 SAĞLIK TURİZMİNDE ÜLKE SIRALAMASI DÜNYADA ĠLK 10 A GĠREN ÜLKELER (HASTA SAYISI VE GELĠRĠ) 1.HĠNDĠSTAN 2.TAYLAND 3.SĠNGAPUR 4.A.B.D 5.MALEZYA 6.ALMANYA 7.MEKSĠKA 8.GÜNEY AFRĠKA 9.BREZĠLYA 10.KOSTA RĠCA TÜRKĠYE ĠSE BU SIRALAMADA 17. SIRADA YER ALMAKTADIR. Kaynak: Sağlık Bakanlığı Medikal Turizm AraĢtırması 2010/wikipedia 2010

14 SAĞLIK TURİZMİ Zirvedeki ilk üç ülkenin sahip olduğu ortak özellikler Doktorların ve yardımcı sağlık personelinin kendi alanlarında ileri teknoloji bilgisine sahip olmaları, Sağlık bakım ve hizmet standartlarının yüksek olması, Destinasyona ulaşım kolaylığı, Hasta memnuniyeti

15 JCI - Joint Commission International SAĞLIK ORGANĠZASYON AKREDĠTASYONU BĠRLEġĠK KOMĠSYONU, dünyada 500 ün üzerinde Türkiye de ise 47 hastaneye akredite belgesi vermiģtir. Türkiye, dünyada en fazla akreditasyona sahip hastane sıralamasında, Amerika dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye de 9 ilde bulunan akredite hastanelerden en fazla payı % 49 luk oranla Ġstanbul (23), arkasından %17 lik oranla Ankara almaktadır. ((Adana(5), Adıyaman(1), Afyonkarahisar(1), Antalya(2), Bursa(2), Ġzmir(4), Kocaeli(2) )

16 DÜNYADA BAZI ÜLKELERDE AKREDİTE HASTANE SAYILARINDAN ÖRNEKLER ÜLKE HASTANE SAYISI TÜRKĠYE 47 HĠNDĠSTAN 16 TAYLAND 11 SĠNGAPUR 16 BREZĠLYA 23 SUUDĠ ARABĠSTAN 33 ALMANYA 5 ÇĠN 8

17 TÜRKİYE DE TIP SAĞLIK TURİZMİ

18 TIP TURİZMİNDE YURTDIŞINDAN GELEN HASTALAR VE GELDİKLERİ BRANŞLAR 2011 Yılında % 91 Özel Hastanelere, % 9 Kamu Hastanelerine BranĢlar: Göz, DiĢ, Ortopedi, Kardiyoloji, Onkoloji, Plastik Cerrahi ve Beyin Cerrahisi olup %80 i bu branģlara gelmiģtir. Ülkelerin Sıralaması: Almanya, Rusya, Hollanda, Azerbaycan ve Fransa dır. Hastanelerimizde 107 farklı ülkeden yabancı uyruklu hasta tedavi görmüģtür. Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Sağlık turizmi çalıģmaları, 2012

19 BAZI ÜLKELERLE TÜRKİYE NİN TEDAVİ MALİYETLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ülkelere Göre Tıbbi Hizmet Ücretlerinin Dağılımı ($) ABD Hasta ödemeli ABD Sigorta TÜRKĠYE Hindistan Tayland Singapur Anjiyo Bypass Kalp kapakçığı ameliyatı tek) Kalça ameliyatı Diz ameliyatı Omurga Kaynak: Sağlık Turizm Sektör Raporu, Medical Tourism: Global Competition in Health Care, Devon M. Herrick National Center for Policy Analysis

20 SAĞLIK TURİZMİNDE SON YILLARDA SAĞLANAN BAZI TEŞVİKLER 1.MALĠYE BAKANLIĞINDAN VERGĠ ĠNDĠRĠMĠ Sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleģmiģ olmayan kiģilere hizmet veren iģletmelerin, bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın yüzde 50'si de beyanname üzerinden indirilebilecek. Bakanlar Kurulu, yüzde 50 oranını, hizmet alanları itibarıyla sıfıra kadar indirmeye ya da yüzde 100'e kadar artırmaya yetkili olacak. Yatırımcıların vergi nedeniyle karģılaģtığı mali yükler azaltılacaktır. 2.TÜRK HAVA YOLLARI ĠNDĠRĠMĠ Geçtiğimiz yıldan bu yana tedavi amacıyla Türkiye ye gelen yolculara iki refakatçısı ile birlikte bilet fiyatlarında % 20 indirim yapıyor. Bu oran ABD den gelen yolcular için % 25 tir. 3.EKONOMĠ BAKANLIĞINDAN HASTA YOL DESTEK TEġVĠĞĠ Sağlık kuruluģlarının yurtdıģından getirecekleri yabancı hastaların uçuģ giderlerinin yüzde 50 oranında Bakanlık bütçesinden karģılanması ve hasta baģına 1000 dolara kadar destek verilmesini içermektedir.

21 SAĞLIK SERBEST BÖLGELERİ 2010 yılında 668 sayılı KHK nin 49. maddesinde Sağlık Serbest Bölgelerine değinilmektedir. Maddeye göre: Bakanlık, ülkenin sağlık alanında bölgesel bir cazibe merkezi haline getirilmesi, yabancı sermaye ve yüksek tıbbî teknoloji giriģinin hızlandırılması amacıyla, 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu hükümleri çerçevesinde, sağlık serbest bölgelerinin kurulması ve yönetilmesine iliģkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Serbest bölgelerde verilecek sağlık hizmetlerine iliģkin usûl ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. Ģeklinde devam etmektedir.

22 TIP SAĞLIK TURİZMİNDE ÖNCELİKLİ SUNULABİLECEK HİZMET BRANŞLARI GÖZ LAZER TEDAVİSİ ESTETİK CERRAHİ HİZMETLERİ DİŞ TEDAVİSİ TÜP BEBEK BÖBREK (DİYALİZ) KALP-DAMAR CERRAHİSİ KULAK BURUN BOĞAZ FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON ONKOLOJİ VB.

23 YURTDIŞINDAN GELEN HASTALARIN TEDAVİ GÖRDÜKLERİ HASTANEYE GELİŞ KANALLARI Hastaların % 50 sinin daha önce tedavi görmüģ olan yakınlarının tavsiyesi kanalıyla geldikleri cevabı alınmıģtır. Ġkinci sırada da %48,39 ile internet görülmektedir. Hastalar, sadece tedavi görecekleri hastane hakkında değil Ģehir, otel, restoranlar konusunda da diğer bilgileri internet aracılığıyla elde edebilmektedirler. Kaynak: Sağlık turizmi, İstanbul a yönelik bir Değerlendirme

24 ANKARA DA TIP SAĞLIK TURİZMİ

25 ANKARA DAKĠ HASTANE SAYILARI 36 Devlet hastanesi 11 Üniversite hastanesi 30 Özel hastane Toplam 77 Hastane ile sağlık hizmeti verilmektedir.

26 ANKARA DAKİ HASTANE SAYILARI SAYISI JCI AKREDĠTE YATAK SAYISI PERSONEL SAYISI DEVLET ÜNĠVERSĠTE ÖZEL TOPLAM

27 ANKARA DA BULUNAN AKREDİTE HASTANELER 1. ANKARA GÜVEN HASTANESĠ 2. BAYINDIR HASTANESĠ 3. HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ HASTANESĠ 4. HRS (HEALTH RESEARCH SYSTEM) ANKARA KADIN HASTALIKLARI DOĞUM HASTANESĠ 5. MEDĠCANA INTERNATĠONAL ANKARA HASTANESĠ 6. TOBB(TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ) ETU HASTANESĠ 7. TDV (TÜRKĠYE DĠYANET VAKFI) ÖZEL 29 MAYIS HASTANESĠ AYRICA TÜRK KIZILAY DERNEĞĠ ORTA ANADOLU BÖLGESEL KAN MERKEZĠ ULUSLARARASI AKREDĠTE BELGESĠ ALMIġTIR.

28 ANKARA SAĞLIK TURİZMİ İLE İLGİLİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN BAZILARI SAĞLIK TURİZM DERNEĞİ TÜRKİYE SAĞLIK VAKFI SAĞLIK TURİZMİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ ANKARA TERMAL TURİZM YATIRIM VE İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ

29 2010 YILI YURTDIġINDAN ANKARA YA GELEN SAĞLIK TURĠSTĠ VERĠLERĠ YIL TÜRKĠYE DE TIP TURĠZMĠ (yabancı uyruklu kiģi ) ANKARA DA TIP TURĠZMĠ % (110 özel+132 kamu) ANKARA NIN SAĞLIK TIP TURĠZMĠNDEN ALDIĞI PAY %3 LERE TEKABÜL ETMEKTEDĠR. EN ÇOK GELĠNEN BÖLÜM ĠSE KARDĠYOLOJĠDĠR. GÖZ DĠġ ORTOPEDĠ KARDĠYOLO JĠ ONKOLOJĠ PLASTĠK C. BEYĠN C. DĠĞER ÖZEL DEVLET genel Özel Dev Özel Dev Özel Dev Özel Dev. Özel Dev Özel Dev Özel Dev Özel Dev. Toplam Toplam TOPLAM

30 TERMAL SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİ

31 TERMAL SAĞLIK TURİZMİ TANIMI Mineralize termal sular ile çamurların, kaynağın yöresindeki çevre ve iklim faktörleri bileşiminde, insan sağlığına olumlu katkı sağlamak üzere, uzman hekim denetim ve programında; fizik tedavi, rehabilitasyon, egzersiz, psikoterapi, diyet gibi destek tedavilerle koordineli kür uygulamaları için yapılan turizm hareketidir. Sıcak kaplıca suyu anlamına gelen termaller, sunduğu tedavi ve eğlence imkanları sayesinde büyük bir turizm potansiyeli yaratmaktadır. Yapılan arkeolojik kazılarda çıkan sonuçlara göre insanlar, yaklaşık 10 bin yıldır termal kaynaklardan tedavi amaçlı olarak yararlanmaktadır. Çünkü bu sihirli sular insanlara güzellik, sağlık, stressiz bir hayat, bedenen ve zihnen rahatlama vaat etmektedir.

32 TERMAL SAĞLIK TURİZMİ Termal turizmin avantajları; 12 ay turizm yapma imkanı, Tesislerde yüksek doluluk oranına ulaģılması, Yüksek istihdam yaratması, Diğer alternatif turizm türleri ile kolay entegrasyon oluģturarak, bölgesel dengeli turizmin geliģmesini sağlaması, Termal tesislerde tedavinin yanı sıra sağlıklı-zinde insan yaratma, eğlence ve dinlenme imkanlarının da bulunması, Kür merkezi olan tesislerin maliyetini çabuk geri ödeyen karlı ve rekabet gücüne sahip yatırımlar olması

33 TERMAL SAĞLIK TURİZMİ Termal turizm tesisleri, termomineral suların kullanıldığı termal otel, kür parkı, kür merkezi birimleri vb. tesislerdir. Termal Turizm Tesislerine Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre turizm yatırımı ve işletmesi belgesi verilmektedir. Bu yönetmeliğe göre, Termal Turizm Tesisleri: Toprak, yer altı, deniz ve iklim kaynaklı doğal tedavi unsurlarının tedavi edici faktör olarak kullanıldığı kaplıcalar, içme ve iklim kür merkezleri ile buralarda kurulan tedavi ve rekreasyon amaçlı üniteleri içeren Termal Konaklama Tesisleri ve Termal Kür Merkezleridir.

34 DÜNYADA TERMAL SAĞLIK TURİZMİ

35 DÜNYADA TERMAL SAĞLIK TURİZMİ Termal turizm amaçlı olarak senede Almanya ve Macaristan'a 10 milyon, Rusya'ya 8 milyon, Fransa'ya yaklaģık 1 milyon, Ġsviçre'ye 800 bin, Japonya'nın Beppu Ģehrine 13 milyon kiģi gitmektedir. Kaynak: Dünyada ve Türkiye de Sağlık turizmi 2010

36 TÜRKİYE DE TERMAL SAĞLIK TURİZMİ

37 TÜRKİYE DE TERMAL SAĞLIK TURİZMİ Kaynak zenginliği açısından Dünyada ilk 7 ülke arasında yer alan Türkiye nin termal suları, hem debi ve sıcaklıkları hem de çeģitli fiziksel ve kimyasal özellikleri ile Avrupa daki termal sulardan daha üstün nitelikler taģımaktadır. Ülkemizde sıcaklıkları derece arasında, debileri ise lt/sn arasında değiģebilen dolayında termal kaynak bulunmaktadır. Kaynak: Dünyada ve Türkiye de Sağlık turizmi 2010

38 TÜRKĠYE DE TERMAL SAĞLIK TURĠZM Artan talep üzerine yılları arasında 22 yeni termal otel inģa edilmiģtir. Kaplıca tesis sayısı 46 ilde 240'a, yatak kapasitesi ise 17 bin 767'den 29 bin 727'ye çıkarılmıģtır. Kültür ve Turizm Bakanlığı nca, 2023 yılında 500 bin termal yatağa ulaģılmasının hedeflendiği belirtilmiģtir. Türkiye'de yılda 10 Milyon kiģi, 240 kaplıcadan birçok hastalığın tedavisinde, rehabilitasyon ve dinlenme amaçlı faydalanmaktadır. Kaynak:Termal Turizm Master Planı

39 TERMAL TURĠZMĠNDE YURTDIġINDAN GELEN YABANCI VERĠLERĠ 2010 Yılında - Termal Turizm Amaçlı Gelen Yabancı Uyruklu Sayısı: kiģi - Ülkeler: Japonya, Almanya, Rusya, Kore, Ortadoğu Ülkeleri, Ġran, ABD. - Tercih edilen iller: Denizli, Ġzmir, Balıkesir, Afyon ve Bursa. Kaynak: Türkiye Sağlık Turizmi Özet Raporu 2011

40 TERMAL TURĠZM MASTER PLANI Kültür ve Turizm Bakanlığın hazırladığı Termal Turizm Master Planında 2634 sayılı Turizm teģvik kanunu uyarınca ilan edilen *4 adet Kültür ve Turizm Koruma ve GeliĢim Bölgesi ve 70 adet Termal Turizm Merkezi bulunmaktadır. Termal Turizm Master Plan Bölgeleri: Güney Marmara, Güney Ege, Frigya, Orta Anadolu dur. Kaynak: Termal Turizm Master Planı

41 FRĠG VADĠSĠ PROJESĠ Kültür ve Turizm Koruma ve GeliĢim Termal Turizm Master Plan Bölgeleri KAPSAMINDA ANKARA FRĠGYA BÖLGESĠ ĠÇĠNDE YER ALMAKTADIR. FRĠGYA BÖLGESĠ ĠÇĠNDE KALAN DĠĞER ĠLLER: AFYONKARAHĠSAR ESKĠġEHĠR KÜTAHYA UġAK

42 ANKARA DA TERMAL SAĞLIK TURİZMİ

43 ANKARA DA TERMAL SAĞLIK TURĠZMĠ Günümüzde doktorlar tıbbi yöntemlerin yanında, çeşitli mineraller içeren şifalı sulardan yararlanarak da hastalarını tedavi etmektedirler. Bu tedavi şeklinin yaygın olarak kullanılması Termal Sağlık Turizmini bir endüstri haline getirmiştir. Ankara, termal kaynakları ve kaplıcalar bakımından zengin bir ildir. Romalılar, Selçuklular, Osmanlılar döneminden kalma kaplıca ve hamamları korunarak yaşatılmaya çalışılmaktadır.

44 ANKARA NIN TERMAL KAYNAK BULUNAN ĠLÇELERĠ 1. AYAŞ 2. BEYPAZARI 3. ÇAMLIDERE 4. ÇUBUK 5. GÜDÜL 6. HAYMANA 7. KIZILCAHAMAM 8. POLATLI

45 ANKARA DA TERMAL SU BULUNAN İLÇELER

46 ANKARA NIN TERMAL TURİZM KAPASİTESİ SIRA NO KONAKLAMA TESĠSLERĠ TESĠS SUĠT ODA YATAK 1 ĠĢletme Belgeli Konaklama Tesisleri Belediye Belgeli Konaklama Tesisleri Yatırım Belgeli Konaklama Tesisleri Genel Toplam: ilk altı ay verileri

47 ANKARA DA TERMAL TURİZMİ TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLER NO İLÇE ADI TESİS SAYISI ODA SAYISI YATAK SAYISI 1 AYAŞ BEYPAZARI ÇAMLIDERE 4 ÇUBUK GÜDÜL HAYMANA KIZILCAHAMAM POLATLI TOPLAM ilk altı ay

48 ANKARA NIN TERMAL TURİZM KAPASİTESİ TURİZM İŞLETME BELGELİ KONAKLAMA TESİSLERİ SIRA NO OTEL ADI ĠLÇE ODA SUĠT YATAK 1 ASYAFĠN OTEL Kızılcahamam ***** 2 PATALYA TERMAL RESORT Kızılcahamam **** 3 BAġAK TERMAL Kızılcahamam *** 4 AB-I HAYAT OTEL Kızılcahamam *** 5 ġġfa HAYAT SUYU KAPLICA OTELĠ Kızılcahamam *** 6 DOKTORUN YAġAM OTELĠ Haymana *** 7 SARAÇOĞLU TERMAL OTEL Haymana **

49 8 CĠMCĠME OTEL * Haymana REYHAN PANSĠYON Haymana BEYPAZARI ĠPEKYOLU KONAĞI ** Beypazarı KAYIBOYU OTEL ** Beypazarı MÜFTÜZADE BEYLER SOFRASI Özel Beypazarı 3 8 ÇAKIR HAFIZLAR KONAĞI PANSĠYON Beypazarı 8 16 GRAND SAKARYA *** Polatlı DUA TEPE OTEL *** Polatlı FRĠGYA OTEL ** Polatlı ODA SUĠT KĠġĠ Toplam : Genel Toplam : 767

50 ANKARA DA TERMAL TURİZMİ BELEDİYE BELGELİ TESİSLER NO İLÇE ADI TESİS SAYISI ODA SAYISI YATAK SAYISI 1 AYAŞ BEYPAZARI ÇAMLIDERE 4 ÇUBUK GÜDÜL HAYMANA KIZILCAHAMAM POLATLI TOPLAM ilk altı ay

51 ANKARA NIN TERMAL TURİZM KAPASİTESİ BELEDİYE BELGELİ KONAKLAMA TESİSLERİ OTEL ADI İLÇE ODA YATAK 1 Ayaş Oteli Ayaş Akşemseddin Otel Beypazarı Selam Otel Beypazarı Has Otel Beypazarı Cevizli Otel Beypazarı Memişzade Konağı Beypazarı Taş Mektep Konağı Beypazarı Hacı Bostan Konağı Beypazarı Termal Otel Haymana Saraçoğlu Otel Haymana Yılmaz Pansiyon Haymana Haymana Resort Haymana Doğan Kardeşler Pansiyon Haymana Huzur Pansiyon Haymana Özlem Pansiyon Haymana Reyhan Otel Haymana Adıgüzel Pansiyon Haymana Sena Otel Haymana 17 50

52 19 Emek Pansiyon Haymana Güngör Pansiyon Haymana Demirel Pansiyon Haymana Ünal Pansiyon Haymana Kardeşler Pansiyon Haymana Demirtaş Pansiyon Haymana Rabia Pansiyon Haymana Ali Pansiyon Haymana Yıldırım Pansiyon Haymana Doğan Aile Pansiyon Haymana Soğuksu Termal Otel Kızılcahamam Kaplıca Otel Kızılcahamam Zevk Palas Otel Kızılcahamam Eğitim ve Dinlenme Tesisi(Adalet) Kızılcahamam Aksu Otel Çubuk Şanlı Otel Çubuk Gordion Otel Polatlı Genel Toplam: 700 Oda 1662 Yatak

53 ANKARA DA TERMAL TURİZM YATIRIM BELGELİ TESİSLER SIRA NO OTEL ADI ĠLÇE ODA SUĠT YATAK 1 Soğuksu Milli Parkı Çam OtelKızılcahamam ***** 2 ġahinler Otel Haymana ***** 3 Midas Otel Haymana **** 4 Adıgüzel Termal Resort Haymana *** 5 Doğanbey Otel Beypazarı *** 6 Grand Uzay Beypazarı *** 7 Sezenler Otel Kızılcahamam ** 8 Emsey Apart Haymana Akropol Termal Beypazarı Beypazarı ODA SUĠT YATAK Genel Toplam: ilk altı ay verileri

54 ANKARA NIN TERMAL KAYNAK BULUNAN İLÇELERİ

55 AYAŞ

56 AYAŞ İLÇESİNDEN GÖRÜNÜM

57 TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLER İLÇE ADI TESİS SAYISI ODA SAYISI YATAK SAYISI AYAŞ BELEDİYE BELGELİ TESİSLER İLÇE ADI TESİS SAYISI ODA SAYISI YATAK SAYISI AYAġ yılı sonu itibariyle

58 AYAŞ İÇMECE VE KAPLICALARI AyaĢ Ġçmesi ve Kaplıcası Sıcaklık derecesi 51 C dir. Üst solunum yolu hastalıklarına ve akciğer hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir. AyaĢ Karakaya Kaplıcası Kaplıca suyunun sıcaklık derecesi 31 C. Kimyasal bileģimi bikarbonat, sodyum, kalsiyum ve karbondioksit içermektedir. Ġçme olarak da yararlanılmaktadır.

59

60

61

62 BEYPAZARI

63 BEYPAZARI İLÇESİNDEN GÖRÜNÜMLER

64 TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLER İLÇE ADI TESİS SAYISI ODA SAYISI YATAK SAYISI BEYPAZARI BELEDİYE BELGELİ TESİSLER ĠLÇE ADI TESĠS SAYISI ODA SAYISI YATAK SAYISI BEYPAZARI yılı sonu itibariyle

65 BEYPAZARI DUTLU-TAHTALI KAPLICA VE İÇMELERİ Su kaynaklarından kaplıca ve içme olarak yararlanılmaktadır. Su sıcaklığı C dir. Kaplıca suyu klorürlü, sülfatlı, sodyumlu, kalsiyumlu, karbondioksitli bir bileģime sahiptir. Cilt hastalıkları, karaciğer, safra kesesi, pankreas, damar sertliği rahatsızlıklarına iyi gelmektedir.

66 DUTLU TAHTALI BEYTEK TERMAL TESİSLERİ DUTLU-TAHTALI KAPLICASI ÖZELLĠKLERĠ Yer: Ankara'ya 90 km, Beypazarı'na 20 km uzaklıktadır. Kimyasal Özellikleri: Sülfatlı, klorürlü, sodyumlu, kalsiyumlu, karbondioksitli, radyoaktif, 51 C sıcaklığında mineralli termal sudur. ġifa Özellikleri: Hekim kontrolünde ve banyo uygulamaları Ģeklinde tüm romatizmal hastalıklar, nörolojik ve ortopedik sekellerin tedavisi içme uygulamaları Ģeklinde ise, böbrek tembelliği, mide-bağırsak-karaciğer sistemi ile safra kesesi fonksiyonel rahatsızlıklarında etkindir. Kaplıca Ruhsatı: Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı olup doktoru ve tedavi merkezi vardır.

67

68 ÇAMLIDERE

69 ÇAMLIDERE İLÇESİNDEN GÖRÜNÜMLER

70 ÇUBUK

71 ÇUBUK İLÇESİNDEN GÖRÜNÜMLER

72 TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLER İLÇE ADI TESİS SAYISI ODA SAYISI YATAK SAYISI ÇUBUK BELEDİYE BELGELİ TESİSLER İLÇE ADI TESİS SAYISI ODA SAYISI YATAK SAYISI ÇUBUK yılı sonu itibariyle

73 ÇUBUK MELİKŞAH KAPLICASI Ankara`ya 30 km. uzaklıkta Çubuk ilçesindedir. Suyun sıcaklığı 31 C dir. Kaynak suları kalsiyum, magnezyum ve bikarbonat içermektedir.

74 ÇUBUK MELİKŞAH YÜZME HAVUZU Yer: Ankara Esenboğa yolu üzerinde Esenboğa köyünden 4 km. içeridedir. Kimyasal Özellikleri: Bikarbonatlı, sodyumlu, kalsiyumlu, magnezyumlu, karbondioksitli, 39 C termal sudur. ġifa Özellikleri: Romatizmal hastalıklara, beslenme bozukluklarına, sinirsel hastalıklara ve kas yorgunluklarına iyi geldiği söylenmektedir. Termal tedavi tesisi yoktur. Sadece yüzme havuzu ve tesisi bulunmaktadır.

75 GÜDÜL

76 YEŞİL CENNET GÜDÜL İLÇESİNDEN GÖRÜNÜMLER

77 TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLER İLÇE ADI TESİS SAYISI ODA SAYISI YATAK SAYISI GÜDÜL BELEDİYE BELGELİ TESİSLER İLÇE ADI TESİS SAYISI ODA SAYISI YATAK SAYISI GÜDÜL yılı sonu itibariyle

78 ILICAKÖY Yer: AyaĢ-Güdül karayolu üzerinde bulunan Ilıcaköy içindeki çamaģırhane denilen yerden çıkmaktadır. Kimyasal Özellikleri: Normal klorürlü, sülfatlı, karbonatlı 20,5 C termal sudur. ġifa Özellikleri: Tedavi özelliği bakımından AyaĢ Karakaya kaplıcasına benzemektedir. Nörolojik hastalıklara, romatizma hastalıklarına iyi geldiği belirtilmektedir.

79 ANTİK KAYNAK ÇOBAN HAMAMI ÇOBAN HAMAMI (TERMAL KAYNAĞI ÖZELLĠKLERĠ Yer: AyaĢ-Beypazarı yolu üzerinde AyaĢ a 20 km. mesafededir. Kimyasal Özellikleri: Sodyum kalsiyum klorürlü, sülfatlı, karbondioksitli,radyoaktif, 52 C sıcaklığında sıcak mineralli sudur. Endikasyon Özellikleri: Sağlık Bakanlığı'ndan alınmıģ endikasyon raporu yoktur. AraĢtırmalardaki fiziksel ve kimyasal analizlere göre Çoban Hamamı-AyaĢiçmecesi-Dutlu Hamamı ayni orjinli ve özellikte sular olduğundan Ģifa özelliklerinin de aynı olabileceği düģünebilir. Bu termal kaynak bölgesinde hiçbir tesis yoktur.

80 HAYMANA

81 TERMAL TURİZM MERKEZİ HAYMANA İLÇESİNDEN GENEL GÖRÜNÜM

82 TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLER İLÇE ADI TESİS SAYISI ODA SAYISI YATAK SAYISI HAYMANA BELEDİYE BELGELİ TESİSLER İLÇE ADI TESİS SAYISI ODA SAYISI YATAK SAYISI HAYMANA yılı sonu itibariyle

83 HAYMANA KAPLICASI Ankara`ya 73 km. uzaklıktaki Haymana ilçesindeki kaplıcanın su sıcaklığı 44.5 C dir. Suyun bileģimi; bikarbonat, kalsiyum, sodyum, magnezyum ve karbondioksitten oluģmaktadır. Mide, karaciğer, pankreas, damar sertliği, akciğer rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Haymana Ġlçesi Termal Turizm Merkezi ilan edilmiģtir. ( Tarih ve sayılı resmi gazete) Haymana ilçesine kür merkezi yapılması öngörülmektedir.

84 BELEDİYE KAPLICASI HAYMANA KAPLICALARI ÖZELLĠKLERĠ Yer: Ankara'ya 74 km. uzaklıktadır. Kimyasal Özellikleri: Bikarbonatlı, kalsiyumlu, sodyumlu, magnezyumlu ve karbondioksitli, sıcak mineralli (44.5 C) termal sudur. ġifa Özellikleri: Tüm romatizmal hastalıklar, deri ve kan dolaģımı, solunum yolu hastalıkları, sinirsel ve kas yorgunlukları, kadın hastalıkları, karaciğer ve safra kesesi hastalıkları, beslenme bozukluklarına etkili olduğu belirlenmiģtir.

85 CİMCİME ve TERMAL TESİSLERİ

86 HAYMANA RESORT OTEL

87 DOKTORUN YAŞAM OTELİ

88 KIZILCAHAMAM

89 ORMAN İLE TERMALİN BULUŞTUĞU YER KIZILCAHAMAM İLÇESİNDEN GENEL GÖRÜNÜM

90 TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLER İLÇE ADI TESİS SAYISI ODA SAYISI YATAK SAYISI KIZILCAHAMAM BELEDİYE BELGELİ TESİSLER İLÇE ADI TESİS SAYISI ODA SAYISI YATAK SAYISI KIZILCAHAMAM yılı sonu itibariyle

91 KIZILCAHAMAM KAPLICASI Suyun ısısı; büyük kaplıca kaynağında 47 C, küçük kaplıca kaynağında 44 C, Kızılcahamam Maden Suyu kaynağında 19.5 C, Acısu Kaplıcası kaynağında 34 C, ġey Hamamı kaynağında 43 C, Acısu kaynağında 37 C dir. Su fiziki ve kimyasal bileģim olarak hipertermal, hipotonik sular sınıfındadır. Tesislerden içme ve banyo kürleri Ģeklinde yararlanılmaktadır. Ġçme kürleri karaciğer, safra kesesi, mide ve bağırsak, iç ve dıģ sökresyon kolenlar ve metabolizma hastalıkları; banyo kürleri kalp, dolaģım bozuklukları, romatizma üzerinde etkilidir. Alan çevresinde konaklama tesisleri mevcuttur. KIZILCAHAMAM SEY HAMAMI TERMAL TURĠZM MERKEZĠ ( Tarih ve sayılı resmi gazete) Kızılcahamam-ÇerkeĢ yolu üzerinde Güvem bucağının 2 km. batısındadır. Suyun ısısı 43 C dir. Su kimyasal bileģim olarak bikarbonatlı, sodyumlu, kalsiyumlu, karbondioksiti ve florürlü bir bileģime sahiptir. Termal tesislerden içme ve banyo kürleri olarak yararlanılmaktadır. Termal suların romatizma, eklem ve kireçlenme, mide ve bağırsak, kan dolaģımı, sinirsel hastalıklar, karaciğer ve safra kesesi, beslenme bozukluğu gibi hastalıklara olumlu etki yaptığı bilinmektedir. Tesis çevresinde konaklama tesisleri bulunmaktadır.

92 SEY HAMAMI KIZILCAHAMAM KAPLICALARI ÖZELLĠKLERĠ Yer: Ankara'ya 76 km. uzaklıkta, E-5 karayolu üzerindedir. Kimyasal Özellikleri: Sodyum birkarbonatlı, klorürlü, karbondioksitli, florürlü, termomineralli, 78 C sıcaklıkta sudur. ġifa Özellikleri: Tüm romatizmal Hastalıklar, nörolojik, jinekolojik hastalıklar, sinirsel ve kas yorgunlukları, kalp ve damar, kan dolaģımı, eklem ve kireçlenme, sindirim sistemi, solunum yolları hastalıkları, kırık çıkık sekelleri, sedef, egzamaya iyi gelmektedir.

93 KIZILCAHAMAM TERMAL, SOĞUKSU TERMAL OTEL ve KAPLICA OTELİ

94 HOTEL AB-I HAYAT

95 ASYAFİN OTEL

96 PATALYA THERMAL RESORT

97 Kızılcahamam Asya Termal Tesisleri Akasya termal devremülkleri

98 POLATLI

99 POLATLI İLÇESİNDEN GENEL GÖRÜNÜŞ

100 TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLER İLÇE ADI TESİS SAYISI ODA SAYISI YATAK SAYISI POLATLI BELEDİYE BELGELİ TESİSLER ĠLÇE ADI TESĠS SAYISI ODA SAYISI YATAK SAYISI POLATLI yılı sonu itibariyle

101 POLATLI MALIKÖY KAPLICASI Ankara Polatlı Karayolunun sağında anayoldan 10 km içerde yer almaktadır. Üçüncü derecede önemli ve öncelikli kaplıcalardandır. Ankara çayının karģısı yakasından çıkan kaplıca suyunun sıcaklığı 30 derece, debisi 5lt/sn banyo kapasitesi 720 kiģi/gündür. Bikarbonatlı, Klorürlü, sodyumlu, bromürlü ve karbondioksitli bir bileģimi olan su oldukça kuvvetli bir mineralizasyona sahiptir. Özellikle içme kürlerinde tavsiye edilen su karaciğer ve safra kesesi bozukluklarına olumlu etki yapar. Herhangi bir tesis yoktur.

102 ANTİK KAYNAK MALIKÖY Yer: Ankara'ya 45 km. uzaklıkta Polatlı asfaltının 6 km sağında Malıköy'e 2 km uzaklıkta, Ankara Çayı'nın karģı yakasında yer almaktadır. Kimyasal Özellikleri: Bikarbonat, klorür, sodyum bromür ve karbondioksitli termomineralli 36 C dir. ġifa Özellikleri: Karaciğer, safra kesesi, diabet, gut sendromlarına, romatizmal, sinirsel hastalıklara, adale yorgunluklarına etkili olduğu ifade edilmektedir. ġifalı suyun bulunduğu yerde tesis yoktur.

103 ŞABANÖZÜ HAMAMI MÜSLÜM ÇAMAŞIRHANESİ

104 POLATLI SARIOBA Polatlı Ayaş Sarıoba Termal Turizm Merkezi ilan edilmesi ile ilgili çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce sürdürülmektedir.

105 DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İLERİ YAŞ (ÜÇÜNCÜ YAŞ) ve ENGELLİ SAĞLIK TURİZMİ

106 İLERİ YAŞ SAĞLIK TURİZMİ İleri yaş (Üçüncü yaş) turizmi ( gezi turları, meşguliyet terapileri ) Yaşlı bakım hizmetleri ( bakım evlerinde veya rehabilitasyon hizmetleri ) Klinik otelde rehabilitasyon hizmetleri Engelliler için özel bakım ve gezi turlarını kapsamaktadır. Hizmet Yerleri: Klinik oteller, rekreasyon alanları, tatil köyleri ve bakım evleri v.b dir.

107 İLERİ YAŞ (ÜÇÜNCÜ YAŞ) SAĞLIK TURİZMİ Türkiye deki ileri yaģın toplam nüfusa oranı ise % 19 civarındadır. Bir diğer ifadeyle ülkemizde 5 milyon civarında ileri yaģ (65 yaģ üstü) insan bulunmaktadır. Ülke Toplam Nüfus Yaşlı Oranı Türkiye % 7 Ġngiltere %16,5 Almanya %21 Ġtalya %21 Ġsveç %18,1 Norveç %14,9

108 İLERİ YAŞ (ÜÇÜNCÜ YAŞ) SAĞLIK TURİZMİ Türkiye de ileri yaģ ve yaģlılarını üç ana gruba ayırmak mümkündür: Erken dönem yaģlıları (50-65 yaģ) YaĢlılar (65-85 yaģ) Ġleri yaģlılar (85+ yaģ) TOPLAM 9 milyon 4,5 milyon 0,5 milyon 14 milyon Kaynak: TUİK 2010 ANKARA DA YAKLAġIK 1 MĠLYON YAġLI BULUNMAKTADIR. Kaynak: TUİK 2011

109 ENGELLİ SAĞLIK TURİZMİ Türkiye deki engellilerin toplam nüfusa oranı ise % 12 civarındadır. Bir diğer ifadeyle ülkemizde 9 milyon civarında engelli insan bulunmaktadır. Ülke Toplam Nüfus Engelli Oranı Engelli Sayısı Türkiye % Ġngiltere % Avusturya % 20, Ġsveç % 12, Norveç % Kaynak: TUIK 2010 Verileri

110 İLERİ YAŞ VE ENGELLİ SAĞLIK TURİZMİ Avrupa ve ABD de yaģlı nüfus oranı % 20 lere ulaģmaktadır. Ortadoğu, Balkanlar ve diğer komģu ülkelerde bulunan milyonlarca yaģlının da dahil edilmesi halinde; ülkemizin bu sağlık turizmi potansiyelini mutlaka değerlendirmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.

111 ENGELLER SUDA KALKAR! Özellikle fizik tedavi yöntemleri arasında su terapisi önemli yer tutmaktadır. Bu noktadan bakıldığında engelli sağlık turizmi talep sahipleri, aynı zamanda termal turizmin de potansiyel müģterisidir.

112 ANKARA NIN SAĞLIK TURİZMİNDE GÜÇLÜ YÖNLERİ BAŞKENT OLMASI BİLİNEN VE GÜVENLİ BİR İL OLMASI YILLIK 10 MİLYON YOLCU KAPASİTELİ HAVALİMANINA SAHİP OLMASI YURTDIŞI MERKEZLERİNE GİDEREK ARTAN DİREKT UÇUŞLARIN BAŞLAMIŞ OLMASI PROFESYONEL VE KALİFİYE İNSAN GÜCÜNÜN BULUNMASI YETERLİ SAYIDA AKREDİTE HASTANE BULUNMASI

113 ANKARA NIN SAĞLIK TURİZMİNDE GÜÇLÜ YÖNLERİ TERMAL KAYNAKLARA SAHİP OLMASI TURİZM ÇEŞİTLİLİĞİ AÇISINDAN ZENGİN BİR İL OLMASI HASTANELERİN ALTYAPI VE DONANIMLARININ YÜKSEK KALİTELİ OLMASI DİĞER ÜLKELERE GÖRE SUNDUĞU FİYAT AVANTAJLARI BULUNDUĞU COĞRAFİ KONUM TURİZM KONAKLAMA TESİSLERİNİN YETERLİ OLMASI

114 ANKARA NIN SAĞLIK TURİZMİNDE ZAYIF YÖNLERİ ANKARA NIN ÇOK TANINMIŞ BİR TURİZM BÖLGESİ OLMAMASI SAĞLIK ALANINDA DİĞER ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİ EKSİKLİĞİ SAĞLIK PERSONELİ SAYISININ YETERSİZ OLMASI SAĞLIK PERSONELİNİN YABANCI DİL KONUSUNDA YETERSİZLİĞİ KURUMLARARASI İLİŞKİLERİN ZAYIF OLMASI (Acenta, hastane, sigorta şirketleri vb.)

115 ANKARA NIN SAĞLIK TURİZMİNDE ZAYIF YÖNLERİ TERMAL TURİZM POTANSİYELİNE RAĞMEN, TESİSLERİN YETERLİ SAYIDA OLMAMASI SAĞLIK TURİZMİ MEVZUATININ ÇIKMAMIŞ OLMASI SİGORTA MEVZUATININ GELİŞMEMİŞ OLMASI TANITIM EKSİKLİĞİ

116 YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

117 TERMAL TURĠZM POTANSĠYELĠ ve YEREL YÖNETĠMLERĠN ROLÜ Dünya sağlık turizm gelirlerinden Ankara nın yeterince pay almadığı görülmektedir. Mevcut Termal turizm potansiyelini değerlendirmek için yerel yönetimlerin üzerine düģenleri Ģu baģlıklar altında değerlendirebiliriz:

118 Proje ofisleri kurulmalı, termal kaynakların mevcut durumları tespit edilerek, müdahale biçimlerinin belirlenmesine ve uygulanmasına yönelik eylem planları hazırlanmalıdır. Yerel yöneticilerin vizyonunu geliştirmeye yönelik yurtiçi ve yurtdışı geziler ve eğitimler düzenlenmelidir. Bir iş programı çıkarılmalı, ilçelerdeki kentsel tasarım ve sağlıklaştırma çalışmaları yapılmalıdır. Alt yapı çalışmaları tamamlanarak, çevre atıklarının termal kaynakları kirletmelerinin önüne geçilmelidir.

119 Yerel yönetimlerin, işletmeci ve yatırımcıların projeye katılımları sağlanarak turizm stratejileri belirlenmelidir. Bölge halkı ve esnafa termal sağlık turizmi hakkında bilinç kazandırmak, yaratıcı girişimciliği desteklemek, turizme karşı duyarlı hale getirmek için eğitimler planlanmalıdır. Ankara da termal sağlık turizminin hayata geçirilmesi için gereken mali kaynaklar araştırılmalıdır. ( AB, UNESCO, ANKARA KALKINMA AJANSI vb. ulusal ve uluslararası kuruluşlardan karşılıksız kredi temini gibi)

FETHİYE GİRMELER 4 YILDIZLI TERMAL OTEL VE SAĞLIK MERKEZİ FİZİBİLİTE RAPORU

FETHİYE GİRMELER 4 YILDIZLI TERMAL OTEL VE SAĞLIK MERKEZİ FİZİBİLİTE RAPORU FETHİYE GİRMELER 4 YILDIZLI TERMAL OTEL VE SAĞLIK MERKEZİ FİZİBİLİTE RAPORU 1. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 1.1.Projenin Gerekçesi Bu fizibilite etüdü, Fethiye Girmeler Köyü bölgesinde yapılması düģünülen 4 yıldızlı

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU

SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU ÖNSÖZ Gelişmiş ülkelerde 1900 lü yılların başlarından itibaren kurulmuş olan kalkınma ajansları, ülkemizde yeni

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU

SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI WEST MEDITERRANEAN DEVELOPMENT AGENCY Mayıs, 2013 ÖNSÖZ Gelişmiş ülkelerde 1900 lü yılların başlarından itibaren

Detaylı

EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org.

EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org. EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org.tr ĠZMĠR MEDĠKAL TURĠZM SEKTÖR ANALĠZĠ PROJESĠ ARAġTIRMA RAPORU Bu

Detaylı

BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI

BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI 2015 İÇİNDEKİLER ÇALIŞMANIN AMACI 10 ÇALIŞMA EKİBİ 10 METODOLOJİ 11 Mevcut Durum Analizi 11 1. GİRİŞ 12 2. DÜNYA DA

Detaylı

Türkiye nin Dünya Sağlık Turizmindeki Yeri ve Ekonomik Boyutu. Turkey s Position in the World Health Tourism and Its Economic Dimension

Türkiye nin Dünya Sağlık Turizmindeki Yeri ve Ekonomik Boyutu. Turkey s Position in the World Health Tourism and Its Economic Dimension Turkey s Position in the World Health Tourism and Its Economic Dimension Özlem ÖZER 1, Cuma SONĞUR 2 Öz Tedavi ve tatil amaçlı şehirlerarası veya ülkelerarası yapılan seyahatler olarak ifade edilen sağlık

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir;

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir; Yrd. Doç Dr. Gonca Güzel Şahin SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE Sağlık Turizmi; insanların tedavi olmak amacıyla yaşadıkları ülkeden, kaliteli ve görece daha ucuz hizmet alabilecekleri başka ülkelere

Detaylı

Termal Turizme Entegrasyonu

Termal Turizme Entegrasyonu Jeotermal Kaynakların Sağlık ve Termal Turizme Entegrasyonu Dilek Özbek, Toros Özbek Hızla gelişen teknoloji ve sanayinin yanı sıra artan ve yaşlanan nüfus nedeniyle toprak, su hava hızla kirlenmektedir.

Detaylı

GAZİANTEP TEN SAĞLIK TURİZM EKONOMİSİNE KATKI

GAZİANTEP TEN SAĞLIK TURİZM EKONOMİSİNE KATKI www.gaziantepsaglikturizmi.com GAZİANTEP TEN SAĞLIK TURİZM EKONOMİSİNE KATKI SÖZLEŞME NO:TCR1/12DFD/2011 2012 SAYFALARI ÇEVİREBİLİRSİNİZ Doğrudan Faaliyet Programı Mali Destek Programı Kapsamında İpekyolu

Detaylı

ÇERMİK TERMAL TURİZM RAPORU

ÇERMİK TERMAL TURİZM RAPORU ÇERMİK TERMAL TURİZM RAPORU Selman DELİL, Uzman Armağan TANRIKULU, Uzman Program Yönetim Birimi Haziran 2012, Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 2 2. TÜRKİYE DE TERMAL TURİZM... 2 3. ÇERMİK İLÇESİ... 5

Detaylı

SAGLIK TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU

SAGLIK TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU SAGLIK TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 1 1. GİRİŞ Sağlık hizmetlerinin uluslararası düzeyde üretimi, tüketimi ve bu bağlamda hastaların uluslararası düzeyde dolaşımı tarih boyunca her zaman var olan bir olgu

Detaylı

Türkiye de Sağlik Turizmi: Türkiye Ve Özelinde Izmir de Sağlik Turizminin Mevcut Durum Analizi Ve Strateji Önerileri

Türkiye de Sağlik Turizmi: Türkiye Ve Özelinde Izmir de Sağlik Turizminin Mevcut Durum Analizi Ve Strateji Önerileri Türkiye de Sağlik Turizmi: Türkiye Ve Özelinde Izmir de Sağlik Turizminin Mevcut Durum Analizi Ve Strateji Önerileri Health Tourism In Turkey: Swot Analysis Of Health Tourism In Turkey And Izmir, And Strategy

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013)

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISBN: 978-975-590-440-5

Detaylı

Sağlık turizminde sunulan hizmetler dört ana başlıkta incelenmektedir; 1. Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Hizmetler; (Alternatif tamamlayıcı, SPA

Sağlık turizminde sunulan hizmetler dört ana başlıkta incelenmektedir; 1. Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Hizmetler; (Alternatif tamamlayıcı, SPA İkamet edilen yerden başka bir ülkeye herhangi bir sebeple sağlık hizmeti almak için yapılan planlı seyahate Sağlık Turizmi, seyahat edene de Uluslararası Hasta denir. Amacında turistik faaliyet olmadığından

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı I TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet KAŞLI Yrd. Doç. Dr. Cüneyt TOKMAK Araş. Gör. Ebru ARSLANER Araş. Gör. Barış DEMİRCİ Araş. Gör. Orhan Can YILMAZDOĞAN

Doç. Dr. Mehmet KAŞLI Yrd. Doç. Dr. Cüneyt TOKMAK Araş. Gör. Ebru ARSLANER Araş. Gör. Barış DEMİRCİ Araş. Gör. Orhan Can YILMAZDOĞAN ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ "BURSA, ESKİŞEHİR, BİLECİK TE TERMAL TURİZM" SEKTÖR ARAŞTIRMASI Doç. Dr. Mehmet KAŞLI Yrd. Doç. Dr. Cüneyt TOKMAK Araş. Gör. Ebru ARSLANER Araş. Gör. Barış DEMİRCİ Araş.

Detaylı

YÖNETĠCĠ ÖZETĠ. Ġçindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giriş s.2

YÖNETĠCĠ ÖZETĠ. Ġçindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giriş s.2 T Ü R K Ġ Y E Ġ Ç Ġ N Y E N Ġ B Ġ R F I R S A T P E N C E R E S Ġ : T I P T U R Ġ Z M Ġ G Ö R Ü ġ B E L G E S Ġ Ġçindekiler Yönetici Özeti s.1 1. Giriş s.2 2. Küresel Sağlık Harcaması ve Turizm Perspektifiyle

Detaylı

EXPO 2020 İZMİR EXPO 2020 İZMİR HERKES İÇİN SAĞLIK PROJESİ ARAŞTIRMASI İZMİR 2012

EXPO 2020 İZMİR EXPO 2020 İZMİR HERKES İÇİN SAĞLIK PROJESİ ARAŞTIRMASI İZMİR 2012 EXPO 2020 İZMİR EXPO 2020 İZMİR HERKES İÇİN SAĞLIK PROJESİ ARAŞTIRMASI İZMİR 2012 YAZAN VE YÖNETEN İZMİR YAŞAR ÜNİVERSİTESİ- İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ- ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ-

Detaylı

Sağlık Turizmi Açısından Türkiye nin Durumu

Sağlık Turizmi Açısından Türkiye nin Durumu J Kartal TR 2013;24(2):136-144 doi: 10.5505/jkartaltr.2013.69335 DERLEME REVIEW Sağlık Turizmi Açısından Türkiye nin Durumu Health Tourism Situation in Turkey Salih Haluk ÖZSARI, 1 Özlem KARATANA 2 1 İstanbul

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ TÜRKİYEDE EN HIZLI GELİŞEN HİZMET SEKTÖRÜDÜR

SAĞLIK TURİZMİ TÜRKİYEDE EN HIZLI GELİŞEN HİZMET SEKTÖRÜDÜR SAĞLIK TURİZMİ TÜRKİYEDE EN HIZLI GELİŞEN HİZMET SEKTÖRÜDÜR SAĞLIK TURİZMİ TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Sağlık Turizmi: Herhangi bir sebeple sağlık hizmeti almak için ikamet edilen yerden başka bir yere yapılan

Detaylı

DİYARBAKIR SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI RAPORU

DİYARBAKIR SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI RAPORU DİYARBAKIR SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI RAPORU Selman DELİL, Uzman Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Ekim 2013, Diyarbakır İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... II GRAFİKLER LİSTESİ... II RESİMLER LİSTESİ...

Detaylı

Telif Hakkı Sahibi: ANKARA - 2011

Telif Hakkı Sahibi: ANKARA - 2011 2011 Telif Hakkı Sahibi: TC Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2011 Tüm hakları TC Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne aittir Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz

Detaylı

MANAVGAT SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI RAPORU

MANAVGAT SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI RAPORU MANAVGAT SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI RAPORU 2013 Hazırlayan Sağlıktur Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Katkıda Bulunanlar Dr. Dursun Aydın Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Kurucu Başkanı Enginer Birdal Türkiye

Detaylı

Global Pazar ve Rekabet

Global Pazar ve Rekabet NE GENEL BAKIŞ Global Pazar ve Rekabet Özlem KARAKIŞ SAĞLIK TURİZMİ EKONOMİSİ Dünya da 2008 yılında toplam 4,1 trilyon, 2009 yılında ise 5,4 trilyon dolar tutarında sağlık harcaması yapıldı. ABD deki sağlık

Detaylı

TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ

TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ HAZIRLAYAN Dr. Dursun Aydın Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Kurucu Başkanı Visitturkeyforhealthcare Platformu Başkanı 2014 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON İL SAĞLIK

Detaylı

Türkiye de Alternatif Bir Turizm; Sağlık Turizmi. An Alternative Tourism in Turkey; Health Tourism

Türkiye de Alternatif Bir Turizm; Sağlık Turizmi. An Alternative Tourism in Turkey; Health Tourism KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 14 (23): 91-96, 2012 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Türkiye de Alternatif Bir Turizm; Sağlık Turizmi Oğuz AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli Meslek

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ. MSc Yeşim TOLA İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Taşınır Mal Süreç Sorumlusu

SAĞLIK TURİZMİ. MSc Yeşim TOLA İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Taşınır Mal Süreç Sorumlusu SAĞLIK TURİZMİ MSc Yeşim TOLA İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Taşınır Mal Süreç Sorumlusu SAĞLIK TURİZMİ: İkamet edilen yerden başka bir ülkeye herhangi bir sebeple sağlık hizmeti almak için yapılan planlı

Detaylı

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 4 2. YÖNETİCİ ÖZETİ 5 3.

Detaylı

Sağlık Turizmi ve Uluslararası Hastalar İçin Türkiye Pazarı

Sağlık Turizmi ve Uluslararası Hastalar İçin Türkiye Pazarı DERLEME Sağlık Yönetimi Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 3 Sayı: 3 Temmuz 2012 Sağlık Turizmi ve Uluslararası Hastalar İçin Türkiye Pazarı Ufuk Altın 1, Gülfer Bektaş 2, Zehra Antep

Detaylı