E er bu yasa ç karsa... Sokakta "yabanc " kalmayaca z. Bize yaz n: e-posta: faks:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E er bu yasa ç karsa... Sokakta "yabanc " kalmayaca z. Bize yaz n: e-posta: tuketici@ancyragazetesi.com faks: 441 37 26"

Transkript

1 74.sayi 11/3/06 11:43 AM Page 1 E er bu yasa ç karsa... Sokakta "yabanc " kalmayaca z E er Meclis komisyonunda olan Türkçe nin Kullan lmas na liflkin Kanun Teklifi yasalafl rsa, sicilde yerli, tabelada yabanc isim kullanan firmalar tabela isimlerini de ifltirecek. Yani art k her yerde Türkçe markalar yer alacak... [6 da] Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z 3 Kas m Cuma 2006 Say : 74 Ba ms z Haftal k Ücretsiz Gazete TüketiYORUM'a yaz n! Bundan sonra bir "tüketici" olarak sorular n z ve flikayetleriniz sayfalar m zda cevap buluyor. TüketiYORUM köflesinde sorular n z, Sanayi ve Ticaret Bakanl Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ü uzmanlar nca yan tlan yor. [7 de] Bize yaz n: e-posta: faks: En seksi "Carmen" "En seksi Carmen" ilan edilen dünyaca ünlü spanyol dansç Aida Gomez, dünyan n bir ucundan Ancyra okuyucular için konufltu...aida Gomez, 4 Kas m'daki gösterisinde Baflkenti flamenko atefliyle yakacak... [4 de] Gençlik Park 29 Ekim e yetiflemedi... 1,5 y l önce, 29 Ekim'de tamamlanaca sözü verilen Nostaljik Gençlik Park nda Baflkentlileri çöp ve moloz y nlar karfl lad. [7 de] Bu konut flehri, f rçayla y kan p temizlenen sokaklar, yemyeflil ve otopark na kartla girilen mesire yerleri, 99 y l garantili yollar, son teknolojiyle donat lm fl okulu, modern camisiyle Baflkent e örnek olabilecek nitelikte. Habitat ödüllü kente, haftada ortalama 25 aile tafl n yor... [8-9 da] CSO Müdürü Aycan Sancar "Bütçemizi bize b rak n!" Önceden kendimize özel bir bütçemiz vard. Bu bütçeyle, kendi ya m zla kavruluyorduk. Bütçe elimizden al n nca s k nt lar ortaya ç kt. Yeni uygulamaya göre masraflar n onay al nmadan, paras gelmiyor [14 de] Bu kentte yaflan r!

2 74.sayi 11/3/06 11:43 AM Page 2 2 Ancyra 3 Kas m 2006 Cuma Beyaz notalara olan hasret bitti lhan rem'le tarihi buluflma Beypazar bayramda doldu taflt... Ramazan Bayram n n en gözde mekan bu y l da Beypazar oldu. Üç günlük bayram tatilini hafta sonuyla birlefltiren kültür turizmi merakl lar Beypazar na ak n etti. Konaklama yerlerinin yüzde 100 doluluk oran yla geçirdi i Ramazan Bayram Beypazar l lar n yüzünü güldürdü. Türkiye nin hemen hemen her bölgesinden Beypazar n n tarihi ve do al güzelliklerini görmeye gelen ziyaretçiler; bayram tarihi mekanlarda bambaflka güzellikte yaflad lar. Ziyaretçi yo unlu unun 80 bin turistin geldi i Beypazar Festivali ne efl de er oldu unu belirten turistik iflletme sahipleri; özellikle Bayram n ikinci günü yöresel yemeklere olan talebi karfl - lamak için çok yo un çal flt klar n söylediler. 18 y l aradan sonra ilk defa sahne alan lhan rem, üç konserinden sonuncusunu Baflkent'te verdi Beyaz notalar n ismi lhan rem, sevenlerine sürpriz yaparak 18 y l aradan sonra gerçeklefltirdi i üç konserden sonuncusunu Baflkent'te verdi. stanbul ve zmir'in ard ndan Baflkent'te gerçeklefltirilen tarihi buluflmada lhan rem'e büyük sevgi gösterileri vard. Anatolia Gösteri Merkezi'ndeki konserde dakikalarca ayakta alk fllanan lhan rem, nostaljik eserlerini seslendirerek sevenlerinin duygular n fethetti. Uzun y llar n ard ndan rem'e kavuflman n heyecan n yaflayan müzikseverler, kendilerinden geçtikleri konseri soluksuz izledi. Sahnede beyaz hayk r fl Çok kilo ald iddia edilen lhan rem, sahneye ç kt nda bu elefltirilere de görüntüsüyle yan t vermifl oldu. Siyah renkli k yafeti, siyah gözlü ü ve uzun saçlar ile de iflmedi ini bir kez daha gösteren rem, bir ara eline ald mikrofon aya n havaya kald rarak hayk r rcas na ba rd. Bu an ilk defa gören müzikseverler de ellerini havaya kald rarak ç lg nca sevgi gösterilerinde bulundu. 14 y l sessiz direnifl Toplumun bozulan dokusuna, kolay tüketilen de erlere karfl sanat yla sessiz direnifl göstererek 14 y ld r bütün tan t m ortamlar ndan çekilen lhan rem, son albümü Cennet lahileri ile fliirsel ve müzikal yönlerden bir devrim yapt. Ça dafl bir ozan olarak nitelendirilen lhan rem; befl kitap, yedi alt n plak, on single ve yirmi üç uzunçalar yay mlad. Erhan K l ç Nikah h z kesmedi... Sonbahar n ilk ay olan Eylül'de dünya evine girenlerin say s yine oldukça fazlayd. 01 Eylül Eylül 2006 tarihleri aras nda Yenimahalle Belediyesi nikah ve dü- ün salonlar nda 520 çiftin nikah k y ld. Nikah ve dü ün salonlar n, daha ça dafl ve daha modern bir görünüme kavuflturan Yenimahalle Belediyesi, böylece hem evlenen çiftlerin hem de davetlilerin daha güzel ortamlarda dü ün sevinci yaflamalar na imkan tan yor. lkbahar Tangosu büyüledi Ankara Devlet Opera ve Balesi ilkbahar sevincini sahneye tafl d. Baflkentli sanatsaverler, bu sezon Baflkent'te prömiyeri yap - lan ve izleyicilerin büyük ilgisini toplayan " lkbahar Tangosu" adl eserle geçti imiz hafta yeniden bulufltu. Üç perdelik eserde, flamenko ve caz n mükemmel birleflimiyle Entre Dos Aguas adl bale sahnelendi. kentyaflam Alt nc hissinizin sizi götürdü ü yer... ARCADIUM - ÇAYYOLU Tel: Ünlü Makyöz Corci den e itim alan tecrübeli kadromuz ve Corci nin özel ürünleri ile hizmetinizdeyiz. Güzellik özen ister ya siz... Hofldere Caddesi 172/8 Çankaya D A Y S I N C O L O U R S Hediyelik Eflya Mobilya Dekorasyon Aksesuar Avize Çayyolu köyü 8. cad. (Yeni bulvar) 41/D Çayyolu/Ankara Tel: Fax: tel: ALO PAKET Mesnevi Dünya mutfa n n Sok 9/A eflsiz Çankaya lezzetleri

3 74.sayi 11/3/06 11:43 AM Page 3 Ancyra 3 Kas m 2006 Cuma 3 Baykal 'S nav'da! CHP lideri Baykal, Bayram' n ilk günü S nav filmini izledi Gazeteci: Bafll 'Baykal S nav'da' diye atar z Baykal: Evet do ru, ama biz daima kendimizi s navda hissediyoruz Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Baflkan Deniz Baykal, Ramazan Bayram 'n n ilk günü siyasete ara vererek ailesiyle birlikte S nav filmini izledi. Filmi izlemeden önce gazetecilerle sohbet eden Baykal, Biz kendimizi daima s navda hissediyoruz dedi. CHP lideri Baykal kendi kulland özel otomobiliyle; Bir Cumhuriyet klasi i Cumhuriyet'in 83. y ldönümü baflta Baflkent Ankara olmak üzere tüm yurtta büyük coflkuyla kutland. Kad nlar n sosyal hayatta yerlerini almalar amac yla düzenlenen Cumhuriyet balolar ndan biri de önceki gün Mesa Plaza Al flverifl Merkezi'nde düzenlendi. Cumhuriyet Bayram kutlamalar kapsam nda gerçeklefltirilen etkinlikte ilk olarak Jandarma Bando Komutanl Hafif Müzik Orkestras konser verdi. Konserin sonunda 10. Y l Marfl büyük coflkuyla söylendi. Orkesrta Çap' n konseri ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün foto raflar n n yer ald sinevizyon gösterisinin ard ndan Cumhuriyet Balosu bafllad. Ad Ankara Palas ile an lan ve ayn anda bin kiflinin dans etti i Cumhuriyet Balolar 'n aratsa da dans ve müzi in büyüleyici atmosferi herkesi etkiledi. Ekin Çoruh ve Hakan Kocakara çiftinin dans büyük ilgi gördü. efli Olcay Baykal, k z Asl Baykal' n çocuklar Mehmet (13) ve Alican'la (12) birlikte Büyülü Fener Sinemas 'na geldi. Gazetecilerin bayram n kutlayan Baykal, sohbet s ras nda Filmi izlediniz mi? Sizleri de davet ediyoruz. S nav gençlerin problemi. S nav psikolojisi ile ilgili filmi görüp s nava yavafl yavafl kendilerini haz rlas nlar istedik dedi. Bir gazetecinin, Ama biz bafll 'Baykal S nav'da' diye atar z sözü üzerine CHP lideri, Evet do ru, ama biz daima kendimizi s navda hissediyoruz diye konufltu. Baykal daha sonra ailesiyle birlikte Van Damme' n da rol ald Ömer Faruk Sorak' n yönetti i S nav filmini izledi. Erhan K l ç Bütün tatlar kalitesiyle bir telefon kadar size yak n... Ankara n n her yerine servis Emek 8. Cad. (Biflkek) No:2 Emek / ANKARA Meksika Mutfa n n unutulmaz lezzetleri Günefl Sok No: 4/8 Kavakl dere Çankaya/Ankara Tel: Fax:

4 74.sayi 11/3/06 11:43 AM Page 4 4 Ancyra 3 Kas m 2006 Cuma Dünyaca ünlü spanyol dansç Aida Gomez: Güçlü ve kad ns y m Carmen adl dans gösterisiyle 4 Kas m da Baflkentlilerle buluflacak olan dünyaca ünlü spanyol dansc Aida Gomez, dünyan n di er ucundan telefonla sadece Ancyra'ya röportaj verdi. Gomez, Sahneye ilk defa kad n eli de iyor. Sanat yönetmeni olarak kad ns ve güçlü Carmen'in bu yönlerinin daha çok alt n çizdim dedi boyunca izleyiciyi coflturacak n Türk izleyicisini ve Türkiye'yi nas l buluyorsunuz? Daha önce Aç khava da, stanbul da oldukça coflkulu ama bir o kadar da sayg l bir izleyiciyle karfl - laflm flt m. Çok iyi tepki ald m z düflünüyorum. Ayn s n Ankara da da yaflamay diliyorum. Röportaj: Erhan K l ç röportaj İspanya'da defalarca Y - l n Dansç s olarak ödüllendirilen ve medyan n en seksi Carmen ilan etti i spanya ve flamenko dans n n dünyaca ünlü y ld z A da Gomez, 4 Kas m da Anatolia Gösteri ve Kongre Merkezi'nde Carmen adl dans gösterisi ile Baflkentlilerle buluflacak. Dünya turnesi kapsam nda Çin, Japonya ve Amerika'n n ard ndan Türkiye'ye gelen Gomez, dans ve müzik severlere adeta aflk n flehvetini tatt racak. Güzel dansç Gomez, telefonla sadece Ancyra'ya verdi i röportajda flamenkoyu özgürlük olarak tan mlad. Sahneye ilk kez bir kad n yönetmenin eli de iyor. Oyunun ayn zamanda sanat yönetmenli ini de yapan Gomez, oynad Carmen rolüyle tüm erkekleri cezbediyor ve aflktan söz eden flark s yla dansa bafll yor. Hayranlar n küçümseyerek reddeden Carmen, sadece Don Jose ile ilgileniyor. flte ac çektiren ve erkekleri cezbeden Aida Gomez oyunda böyle biri. Ancak gerçek hayatta durum biraz farkl. Tutkulu oldu unu belirten Gomez aflk için, Ac çektiren iliflkilerin pefline düflmedim. Aflk, insan n duygular n yukar çekmeli diyor. En seksi Carmen yak flt rmas na Gomez, Kad ns olmak ayn zamanda seksi olmaksa, evet Benim için güçlü ama bir o kadar da feminen olabilmek önemli yan t n veriyor. 7 yafl ndan beri günde en az ortalama saat dans çal flan Aida Gomez ile 30 y ld r vazgeçmedi i dans tutkusunu konufltuk. n Daha önce Türkiye'ye gelerek stanbul'da da Carmen i sahnelediniz. 4 Kas m da Baflkentlilerle buluflacaks n z. Çin, Japonya ve Amerika'n n da oldu u dünya turnesi kapsam nda neden Türkiye'yi de seçtiniz? Dünyan n her yerine ulaflabilmek, dünyan n farkl izleyicilerinin, farkl kültürleriyle buluflmak bu iflin en renkli taraflar ndan biri. Ekibimle beraber bu konuda her türlü güzel f rsat de erlendirmeye çal fl yoruz. n Dansa küçük yaflta bafllayan biri olarak dans ya da Flamenko size neyi ifade ediyor? Flamenko yu özel k lan ve di er danslardan ay ran, dansç ya verdi i özgürlük. Kendi duygular n z maksimum düzeyde katabiliyorsunuz. Coflabilir, hatta duygular m abartabilir ve tüm coflkumu izleyiciye aktarabilirim. Bu klasik danslar n birço unda olmayan bir özgürlük. n Sizce dans yetenek ifli mi yoksa çal flmayla gelifltirilecek bir fley mi? Tabi ki yetenek ama disiplin olmadan, çal flmadan asla kendinizi gelifltiremezsiniz. 7 yafl mdan beri günde en az ortalama saat dans çal fl yorum. Neredeyse 30 y ld r bu disiplinden vazgeçmedim. Bence en önemlisi bu. n Çok küçük yaflta bafllayarak hayat n z n birçok döneminde pekçok ödül ald n z, dünya çap nda turnelere ç kt n z. Bütün bu baflar lar n z neye ba l - yorsunuz? Tutkuya ba l yorum. Flamenko tutkuyla, coflkuyla yap lan bir dans. Dans benim için para kazanaca m bir u rafltan çok bir yaflam biçimi. Bu yüzden kendimi verebiliyorum ve izleyici bunu çok iyi görüyor, hissediyor. n spanya'da En seksi Carmen olarak an lman z nas l de- erlendiriyorsunuz, kendinizi seksi olarak görüyor musunuz? Kad ns olmak ayn zamanda seksi olmaksa, evet Benim için güçlü ama bir o kadar da feminen olabilmek önemli. Carmen güçlü ve tutkulu bir kad n, ben de güçlü olmay önemsiyorum. Ekibimi olufltururken de kad n dansç lar n güçlü ama feminen olmalar bizim için çok önemli bir kriterdi. n Oyunda tüm erkekleri cezbeden bir rolünüz var. natç hayranlar n z küçümseyerek reddediyor, sadece Done Jose ile ilgileniyorsunuz. Gerçek hayatta nas l bir Carmen var peki? Gerçek hayatta da tutkulu bir kad n oldu umu söyleyebilirim, ama herkesin edebiyatta, operada, fliirde, romanda hep anlatt n n aksine ac çektiren, ac ya dönüflen iliflkilerin pefline düflmek isteyebilecek biri de ilim. Aflk mutlu edebilmeli, aflk insan n duygular n yukar çekmeli. n Oyunda sizi en çok etkileyen sahne hangisi? Bu kez bafltan sona farkl l klar var ve flimdiye kadar Carmen ler hep erkekler taraf ndan sahnelenmiflti. Bu kez tüm oyun boyunca Carmen in daha etkileyici oldu unu söyleyebilirim. Ayn zamanda sanat yönetmeni olarak kad ns ve güçlü olan Carmen in bu yönlerinin daha çok alt n çizdim. Müziklerinde de ifliklikler oldu u gibi kostümlerle bile Carmen in daha güçlü bir kad n oldu unun alt çiziliyor. n 4 Kas m da Baflkentlileri aflk n flehveti bekliyor diyebilir miyiz? Daha önce de söyledi im gibi sahnede ilk kez bir kad n yönetmenin eli var. Bu tüm oyun boyunca hissediliyor. Ayr ca müziklerinde de de ifliklikler var. Flamenkonun tutku ve duygu yo unlu u, gösteri n Türk danslar hakk nda bir bilginiz var m, estetik olarak nas l buluyorsunuz? Oryantal danslar n z hakk nda fikrim oldu unu söyleyebilirim. Daha önce stanbul a geldi imde televizyonda bir dans yar flmas na kat lm flt m. Hem küçük bir flamenko gösterisi için hocal k yapt m, hem de küçük bir gösteri sundum. Yar flma s ras nda izledi im oryantal oldukça erotik ve k flk rt c bir danst. Erkek ve k z partnerler beraber oryantal yap yorlard. n Tango ile flamenko aras ndaki farklar nelerdir? kisini karfl laflt rmak çok do ru olmaz ama Arjantin tangodaki tutkuyu ve coflkuyu flamenkoyla karfl laflt rabilirsiniz. Yine de içlerinde dansç y en özgür b rakan ve en coflkulu olan flamenko.

5 74.sayi 11/3/06 11:44 AM Page 5 Ancyra 3 Kas m 2006 Cuma 5 flte 29 Ekim'e yetifltirilen (!) Gençlik Park Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Gökçek'in 29 Ekim'de tamamlanaca sözünü verdi i Nostaljik Gençlik Park yerine Baflkentlileri çöp ve moloz y nlar bekliyor. Ankara Büyükflehir Belediyesi'nce bir buçuk y l önce kapat lan ve 29 Ekim 2006 da aç laca sözü verilen Gençlik Park, 29 Ekim e çöplük y n halinde giriyor. Çöp ve moloz y nlar içindeki görüntüsüyle Ankaral lara hüzün veren Gençlik Park 'n n kullan lamayacak hale getirildi ini belirten TMMOB Çevre Mühendisleri Odas Ankara fiube Sekreteri Baran Bozo lu, Oras adeta karanl k bir bölge görüntüsü veriyor. Bir buçuk y l öncesine kadar kay k sefas yap lan havuzda flimdi çöpler yüzüyor. nsanlar n girifline dahi izin verilmiyor dedi. Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, geçti imiz y l Cumhurbaflkan Ahmet Necdet Sezer taraf ndan kabulünün ard ndan yapt aç klamada, Gençlik Park 'n n 29 Ekim 2006 tarihine kadar kapat laca n aç klam flt. Ondan sonra nostaljik Gençlik Park 'n bütün canl l yla göreceksiniz diyen Baflkan Gökçek'in planlar tutmad. Daha ihalesi bile yap lamayan Gençlik Park 'n n flimdiki görüntüsü içler ac s. Gökçek'in sözünü hat rlay p da 29 Ekim'de Nostaljik Gençlik Park n görmek isteyen Baflkentlileri flimdi çöp ve moloz y nlar karfl l yor. Kullan lamayacak hale getirdiler TMMOB Çevre Mühendisleri Odas Ankara fiube Sekreteri Baran Bozo lu, Ankara'n n ekolojik dengesine katk sa layan bir alan n kullan lamayacak hale getirildi ini söyledi. Bozo lu, Ça dafl kente yak flan bir tablo de il bu. Oras insanlar n rahatlayabilecekleri rekreasyon alanlar ndan biriydi. Bunu da yok ettiler. Girifle izin vermiyorlar. Karanl k bir bölge görüntüsü veriyor. Ne yapacaklar - n ne edeceklerini bilmiyorlar. Bize de hiçbir flekilde bilgi vermiyorlar dedi. Erhan K l ç BAfiKENT kürsüsü "Taksiler duraklar iflgal ediyor" Ahmet Y lmaz- Memur (29) K z lay civar ndaki afla yukar bütün otobüs duraklar taksilerce iflgal ediliyor. Yayalar olarak inmekte binmekte güçlük çekiyoruz. Trafik polislerinin, EGO'nun bu konuyla ilgilenmesi gerek... "Yollara 'cep' aç lmal " kürsüsü n Bu konuyla ilgili okurlar m z n flikayetlerini Ankara Umum Otomobilciler ve fioförler Odas Baflkan Ali Ekber Akyol'a ilettik ve çözüm önerilerini sorduk: "Ankarada taksi say s çok, duraklara s m yor. Bu nedenle de taksiler, ifl alabilmek için bulvarlara iniyorlar. Durak önlerinde durmay n diye bizim de uyar lar m z oluyor. Taksiciler duraklarda bekleme yapt klar zaman zaten ceza kesiliyor. Onlar n duraklarda otobüs duraklar nda durmalar na ben de karfl y m, durak haricinde durmal d rlar ama evine ekmek paras götürmeye çal flan insan bazen böyle ayr nt lar atl yor... Biz y llar öncesinde l Trafik Komisyonu olarak bir karar ald k. Çankaya Kavakl dere'den D flkap 'ya, Tando an'dan Kolej kavfla na kadar indirme ve bindirme yerlerine cep aç lacak diye... Bu konuyu Say n Büyükflehir Belediye Baflkan m z'a sunduk. Maalesef o günden bugüne bu karar, uygulamaya geçmedi. O uygulamaya göre, taksiler cebe girecek ve ç kacak. Bu sorun ortadan kalkacak. Ayr ca, otobüs çok fazla oldu u için durak da çok. Ankara'da taksiden bile fazla otobüs var. Körüklü otobüsler o kadar trafi i aksat yorlar ki bizim taksiler hiç kal r onlar n yan nda. Metronun güzergah üzerinden bile otobüs geçiyor. Metro üzerinde otobüs çal flan memleket bir tek Ankara'd r herhalde. Metronun geçti i yerden belediye otobüsü geçmez normalde... Soka elleriyle temizlediler Bölgenin eski haline göre kirli oldu unu düflünen Çayyolu Platformu yetkilileri, kendileri bizzat olaya el at p, çöp toplad lar. Çayyolu Platformu Çevre Komisyonu 8 Ekim de Çayyolu nda Arcadium un hemen yan bafl ndaki soka temizledi. Soka n bir ucundan girip öteki ucundan ç kan gruba, baz vatandafllar da efllik etti. Çöp toplama eyleminin mucidi Türk Cerrahlar Derne i Baflkan Semih Baskan da faaliyete kat lanlar aras ndayd. ÇAP Çevre Komisyonu Baflkan Saim G DER bu konuda; Çayyolu sakinlerinin ve gençlerimizin çevre ve do a bilincinin oluflmas maksad yla temizli e, evimizde gösterdi imiz özeni ve titizli i çevremize de vermemiz gerekiyor. Çevre kirlili i yaratanlar ikaz eden kartlar m z haz r. Bunlar yüklü bir flekilde okullara da taca z. Çayyolu nda çevre bilincini oturtana kadar çal flmalar m z sürecek. dedi. Belediye de, platformun bu duyarl davran fl ndan sonraki onbefl gün içinde Çayyolu nda yo un bir temizlik uygulamas na bafllad. Türkan Yezer Cumhuriyet için yürüyecekler Demokratik kitle örgütünün, üniversitelerin, meslek odalar n n, sendikalar n ve siyasi partilerin temsilcileri ve halk, cumhuriyet için yürüyecek. Cumhuriyete ve sosyal hukuk devletine sahip ç kmak için bu yürüyüfle kat lmak isteyen herkes, Cumartesi günü saat 11.00'de, Atatürk Kültür Merkezi Hipodrom Önü'nde biraraya gelecek. Tando an meydan nda ise, bir miting düzenlenecek. Çayyolu Platformu'nun da kat laca yürüyüfle Çayyolu'ndan da kat l m n artmas için, 4 Kas m saat 10.00'da, Arcadium önünden otobüs kalkacak. Yürüyüfl ve mitinge kat l m n yüksek düzeyde olmas bekleniyor. "EGO 5. bölgede otobüsler sorunlu" A. fiafak Tomruk - Elektronikçi (54) n EGO 5. bölgede saatlerce duraklarda bekliyoruz. Di er bölgelerdeki otobüs say s 5. bölgeden fazla. 5. Bölge görünüflte otobüsle hizmet vermeye çal fl yor ama yar s hurda oldu u ve yedekparça al - namad için garajda yat r l yor. Oldukça genifl alanda hizmet vermeye çal flan 5. bölge iflletmesi yönetimi, bu ifllerin üstesinden gelemiyor. Hurdas ç km fl otobüsler yollarda kal yor. Yolcular periflan, floför arkadafllar periflan. Toplam tane olan yeni MAN' lar n birkaç tanesi Adliye servisi ad alt nda çal flt r l yor, dolay s yla vatandafla bir faydas olmuyor. 5. bölgeye ba l Çayyolu 1. ve 2. son duraklar nda en az 15' erden 30 otobüs var. Bu otobüslerin mazotlar saat civar nda bitiyor. Bu 30 otobüs Çayyolu' ndan Fatih' teki garaja bombofl gidip mazot al p geri dönüyor. Çayyolu Fatih aras en az 20 kilometre. Yani 20 Km. gider, 20 Km. döner, eder 40 Km. Bu say y 30 otobüsle çarp n, toplam 1200 Km. eder. Ayr ca mazota giden her otobüs birer sefer de devre d fl kal yor, bir de otobüsün y pranma pay n üzerine koyun. Bunun belediyenin ekonomisine olan zarar n bir düflünün. Halbuki küçük boy bir tanker mevcut duraklarda akaryak t ikmali yapsa buradan yap - labilecek tasarruf baflka ihtiyaçlar karfl lar. " skitler'de güvenlik s f r" Bahar Gülcan - Ev Han m (35) n skitler'de eski sanayi bölgesi olan yerde ciddi problemler var. Eski barakalar, dükkanlar, sarhofllar n, tinercilerin ve fuhuflun mekan oldu. Sokak lambalar da yanmad için, güvenlik anlam nda s k nt yafl yoruz, korkuyoruz. Ayr ca yollar çamur, her yer berbat vaziyette. Belediye çöpleri al yor ama onlardan akan sular kal yor ve çok kötü kokulara neden oluyor. Bunun yan s ra, kald r lan baz dükkanlarda illegal olarak, "montajlama" falan gibi adlar alt nda çal flmalar devam ediyor. Bu da yetmezmifl gibi cumartesi ve pazar günleri çal nt mallar pazar aç l yor. Yani herfley düzensiz, belediye yetkililerini göreve ça r yoruz.

6 74.sayi 11/3/06 11:44 AM Page 6 6 Ancyra 3 Kas m 2006 Cuma Yabanc tabelalar n yayg nlaflmas n n sebebi yasal boflluk... Sicilde yerli, tabelada yabanc haber flyerleri sicil al rken Türkçe isimlerle baflvurmak zorundalar. Fakat tabelaya isim yaz lma aflamas nda ciddi bir yasal boflluk var. Belediyeden ifl yeri açma belgesi al n rken orada tamamen farkl isimler kullan l yor. fiirketin ad Ticaret Sicil Gazetesi'ndekiyle ayn ama, tabelaya ço unlukla yabanc isimler yaz l yor. Yabanc isimli tabelalarla ilgili yasa teklifi bir y ld r beklemede... fiu anda bu konudaki yasal bofllu un dolay s yla yabanc isimlerin bu kadar yayg nlaflmas n n en önemli nedeni ise, sicilde Türkçe isimli görünen flirketlerin, tabela isimlerini yabanc seçmeleri... Çanakkale, Afyon, Konya ve Kayseri belediyeleri, belediye meclislerinde, iflyerlerinde Türkçe ad kullan lmas konusunda karar ald. Ankara Büyükflehir Belediyesi'nin böyle bir karar ise henüz mevcut de il. Sicilde Türkçe, tabelada yabanc AK Parti Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ve Türk Dil Kurumu Baflkan Prof. Dr. fiükrü Halûk Akal n' n çal flmalar yla haz rlanan Türkçenin Kullan lmas na liflkin Kanun Teklifi flu anda Meclis komisyonlar nda ancak yak n zamanda genel kurula gelip yasalaflabilece- i konufluluyor. TDK Baflkan fiükrü Haluk Akal n, tabelalara yans yan yabanc isimlerin yasal boflluktan kaynakland na dikkat çekiyor: flyerleri, ticarethaneler flirket kurarken Sanayi ve Ticaret Bakanl - 'na, daha önce kullan lmam fl, Türkçe isimlerle baflvurmak zorundalar. Sanayi ve Ticaret Bakanl bize ço u zaman soruyor. 'fiu isimde bir flirket kurulmak isteniyor, bu isim Türkçe midir, de il midir' diye. Türk Dil Kurumu Baflkan Prof. Dr. fiükrü Halûk Akal n Bu konuda ciddi bir denetim ve uygulama var. Fakat tabelaya isim yaz lma aflamas nda ciddi bir yasal boflluk var. Belediyeden ifl yeri açma belgesi al n rken orada tamamen farkl isimler kullan l yor. fiirketin ad Ticaret Sicil Gazetesi'ndekiyle ayn ama, tabelaya ço unlukla yabanc isimler yaz l yor. Çünkü bu konuda belediyelerin bir yetkisi yok. Belediyeler ifl yeri açma belgesi isteyene belgeyi veriyorlar. Burada belediyelerimize yetki verilmesi gerekiyor. Ticaret Sicil Belgesi'nde flirketin ad nas l yay nlan yorsa, dükkan, ma aza aç lacaksa kullan lacak isim de mutlaka belirtilmeli. kincisibu isim farkl bir isim olmamal, Türkçe olmal. Bu uygulaman n bir an önce yasaya geçmesi laz m. Olan Türkçe'ye oluyor Teklifin yasalaflmas ve esnaftüccar n konuyla ilgili hassasiyetinin artt r lmas konusunda mücadele verenlerin bafl nda gelen Ankara Ticaret Odas Baflkan Sinan Aygün, yabanc isimlerin sak ncalar n flöyle özetliyor: flyerlerine ve ürünlere yabanc isim koyma merak m z ne yaz k ki güzel Türkçe mizi kullan lmaz hale getiriyor. Örne in simiti simmit, balonu baloon, salonu saloon, pazar bazaar fleklinde yaz yoruz. Türkçe yi e ip büküyoruz. Bu e ip bükmeyle ne biz ngiliz, ne de ürünümüz ngiliz mal oluyor. Bal k yerine fish, ev yerine house demekle kimli imiz de iflmiyor ama olan Türkçe ye oluyor. Bir ülkede birlik ve beraberli i sa layan önemli bir unsurdur dil. Toplumun çimentosu dilimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak için gerekli tedbirleri almam z gerekti ini düflünüyorum. Bu aç dan söz konusu yasa teklifi yasalaflt taktirde önemli bir ad m at lm fl olacak. Ankara Ticaret Odas Baflkan Sinan Aygün n Ankara Büyükflehir de karar almal m? Akal n, bu yasal boflluk nedeniyle belediyelerin çaresiz kald na ama baz belediyelerin bu konuda özel çal flmalar oldu una dikkat çekiyor: Kayseri, Konya, Afyon, Çanakkale gibi pekçok belediye, belediye meclislerinde iflyerlerinde Türkçe ad kullan lmas konusunda karar ald lar ve bu karar uygulamaya çal fl yorlar Akal n'a, Bir ticari iflletmenin, yabanc isim almaktan ne ç kar olabilir diye soruyoruz, cevap veriyor: nsanlar yabanc markal ürünlere yöneliyor. 'Yerli mal daha kalitesiz, yabanc markal olan daha kaliteli' düflüncesiyle insanlarda bir yabanc marka tutkusu yarat ld. Yabanc markalar da nerelerde sat l r? Esnaf m z bakt ki halk yabanc adl ifl yerlerine gidiyor, yabanc markal ürünleri al yor. Onlar da yabanc adlar kullanmaya bafllad lar Akal n konunun sadece yasakla hallolamayaca na, kurallar n do ru belirlenip uygulanmas gerekti ine vurgu yap - yor: Yasal boflluklar n giderilmesi gerekiyor. Bu ülkede çamafl r hangi balkona asaca n za dair kanun var. Ama ifl yerine isim verme konusunda yasal boflluk var. AB'ye girece iz diyoruz. Fransa, Almanya'da bir tane ngilizce tabela göremezsiniz. spanya'da spanyolca bilmiyorsan z yatacak bir otel bile bulamazs n z. Her ülke kendi diline sayg gösteriyor. Ama biz kendi sokaklar m z n ad n bile yabanc laflt r yoruz. nsanlar trafik fl klar na uymay p nas l kazaya yol aç yorlarsa yabanc adlar kullanarak da, dilimizi kazaya u rat - yorlar. Erhan K l ç n fiu anda, konuyla ilgili nas l bir yasal boflluk var? Yasalara göre flirketlerin ticaret ünvanlar Türkçe olarak belirleniyor. Bu maddeye bir istisna olarak flirketin faaliyet konusuna giren mal ve hizmetin yabanc dilde olmas ya da flirket ortaklar aras nda bir yabanc n n olmas halinde flirket isminde yabanc kelime bulundurulmas na izin verilebiliyor. Yani flirketler zaten Türkçe isimle kuruluyor. Sorun bu flirkete ba l aç lan ma aza ve bürolara verilen isimlerde yani tabelalara yaz lan isimlerde ortaya ç k yor. Esnaf m z, tüccar m z bu konuda duyarl olmaya davet ediyorum. Nas l çocuklar m za isim koyarken, Türkçe olmas na özen gösteriyor, Hans, Jack, Tom ad n koymuyorsak, iflyerlerimize de, üretti imiz ürünlere de yabanc isimler koymayal m. Yasa ç karsa elbette geçifl süreci nedeniyle bir tak m s k nt lar yaflanacakt r. Y llard r ayn isimle hizmet veren, bu isimle tan nan iflyerlerinin yeni isimlerine al flmalar zaman alacakt r. Ancak bu sayede esnaf m z, tüccar m z ülkemizin milli kültürel de erlerine sahip ç kmak gibi önemli bir misyona katk da bulunacaklard r. Pizza King Art k Türkiye de Paket Servis & Rezervasyon Hilal Mahallesi 4. Cadde 56. Sokak No: 49 Y ld z/ Çankaya - ANKARA Tel: Tel&Fax: l Profiterol l Kazandibi l Tavuk Gö sü l Aflure l Krem fiokola l Light Kazandibi l Sak zl muhallebi l Dondurma çeflitleri l Krem Karamel l Keflkül l F r n sütlaç l Ekmek Kaday f l fiekerpare l Güllaç ODTÜ, Bilkent, Hacettepe, Angora Evleri ve Çayyoluna Evlere ve flyerlerine Servis Yap l r. Ümitköy: Galeria Tel: Anatolia Çiçek Sancak Mah. 1. Cad Sok No:2/A Y ld z- Çankaya/ANKARA Tel: Tel-Fax: Cep:

7 74.sayi 11/3/06 11:44 AM Page 7 Ancyra 3 Kas m 2006 Cuma 7 BUNLARI n Kirpiklerin, di er k llar n aksine yafllanmayla beyazlaflmad klar n, n Bir bal ar s n n, bir çorba kafl bal yapabilmek için 4200 çiçe e kondu unu, n Yaser Arafat bir çizgi film hastas oldu unu, n Bir denizanas n n yüzde 95'inin sudan olufltu unu, n Denizde 1 cam fliflenin 1 milyon y lda, 1 plastik fliflenin 450 y lda kayboldu unu, n Kutup ay lar n n solak oldu unu B L YOR MUYDUNUZ? TüketiYORUM Bu köfle, Sanayi ve Ticaret Bakanl Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ü'nün katk lar yla haz rlanmaktad r... Kap dan sat fllar Bu say da, kap dan sat fllarla ilgili iki tüketici flikayetimiz var. Kap dan sat fl; özellikle küçük ev aletleri, elektrikli mutfak ürünleri, sa l k ürünleri gibi tafl nmas kolay olan ürünlerin, firmalar n pazarlamac denen elemanlar taraf ndan kendilerine özgü sat fl yöntemleri kullan larak, ola an sat fl mekanlar d fl nda ve genellikle ev ev gezerek yap lmas d r. Bu sat fllar özellikle yafll, e itimsiz ve bayan tüketiciler ikna edilerek yap l yor. Kap dan sat fllar konusu, 4077 say l Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun un 8 nci ve 9 uncu maddelerinde yer alm fl, konunun uygulamaya dönük ayr nt lar na Kap dan Sat fllara liflkin Uygulama Usul ve Esaslar Hakk ndaki Yönetmelikte yer verilmifltir. Buna göre Kanun'da, kap dan sat fl; iflyeri, fuar, panay r gibi sat fl mekanlar d fl nda yap lan sat mlard r. fleklinde tan mlanm flt r. n Kap dan sat fl yapan firman n pazarlama eleman ndan s cak - so uk özelli i olan su sebili sat n ald m. Üründen beklediklerimi bulamad m. 7 gün içinde telefonla firma görevlilerine bildirerek cayma hakk m kulland m. Ancak firma bu talebi dikkate almay p iki hafta sonra eleman n tahsilata gönderdi. Haklar m neler, ne yapmam gerekirdi? Bu olayda tüketici daha mal al rken öncelikle kendi imzas yla sözleflmeyi imzalay p bir nüshas n almal, daha sonra tüketici 7 gün içinde cayma hakk n kullanmas na ra men firmadan olumlu bir cevap alamad ysa, 7 günü geçirmeden cayma hakk n ispat edilebilir (postadan iadeli mektup, noterden cayma ihbar veya Tüketici Sorunlar Hakem Heyetine müracaat edebilir.) flekilde kullanmas gerekir. Örnek olayda tüketicinin cayma talebine firma olumlu yan t vermemifl, sonras nda da tüketici cayma hakk n ispat edilebilir flekilde kullanmad için bu haktan faydalanamayacak ve ürünün bedelini ödeyecektir. Konuyla ilgili olarak Yarg tay tarihinde verdi i kararda, cayma süresi içinde tüketicinin hakem heyetine müracaat n, sözleflmenin iptali amac n tafl d ndan yeterli kabul etmifltir. n Evime gelen bir pazarlama eleman ndan buharl ütü sat n ald m ancak sat c bununla ilgili bana sözleflme vermedi. Borçlu oldu uma dair bir taksit belgesi verip gitti; ürünü iade etmek istedim, firmay arad m, kabul etmediler, bu konuda Tüketici Yasas 'ndan do an haklar m nelerdir? Bu olaydaki kap dan sat fl iflleminde tüketiciye sözleflme verilmedi i için, tüketici 7 günlük cayma süresiyle ba l de ildir. Dolay s yla bu hakk n her zaman kullanabilir. Cayma hakk n kulland takdirde de her hangi bir borç alt na girmemifl olur. Son zamanlarda ma duriyetlerin oluflmas na neden olan bir konu da, e itim ve kültürel amaçl ürünlerdi. Bununla ilgili olarak ilgili Yönetmelikte yap lan de ifliklikle e itim ve kültürel amaçl ürünler de art k kap dan sat fllar kapsam na al nm flt r. Kap dan sat fllarda nelere dikkat etmeli? l Bu tür sat fllardan ürün almadan önce, ihtiyaç duyulan ürünle ilgili mutlaka piyasa fiyat ö renilmifl olmal d r. l Markas bilinmeyen ürünler tercih edilmemelidir. l Sat c n n ikna çabalar na önem verilmemeli. Ürüne ihtiyaç duymuyorsan z hay r demelisiniz. l E er ürünü almaya karar verdiyseniz; sat c firmaya ait bir sözleflme isteyiniz ve bu sözleflmede sat c n n unvan, adresi ile telefon bilgilerini kontrol ediniz. Sat fl eleman n n firma ad na sat fl yetki belgesini sorunuz. l Kendi el yaz n zla tarih at p imzalayaca n z sözleflmede haklar n z n yaz l olup olmad n kontrol ediniz. Sözleflmenin bir nüshas n al n z. l Bu al fl veriflte hiçbir ödeme yapmay n z ve k ymetli evrak ile borç alt na girmeyiniz. E er ürünü be enirseniz yedi gün sonra ödeme yap n z. lürünün Türkçe tan tma ve kullanma k lavuzunu, garanti kapsam nda ise Garanti Belgesini isteyiniz. SORULARINIZ Ç N: Tel: Faks: HER YERDE Ankara'n n en seçkin otellerinde, konutlar nda, güzellik ve spor merkezlerinde, pastane, cafe, bar ve restaurantlar nda, kültür ve sanat merkezlerinde, ma azalar ve al flverifl merkezlerinde, özel hastanelerinde ve daha bir çok yerde Ancyra okunuyor. flte Ancyra'n n seyir haritas : K z lay, Kavakl dere, Gaziosmanpafla, A.Ayranc, Y.Ayranc, Bahçelievler, Balgat, Dikmen, Emek, Çankaya, Or-An, Y ld z, Çayyolu, Bilkent, Ümitköy... n Oteller: Ankara HiltonSA, Aktif Metropolitan Otel, Bilkent Hotel, Büyükhanl Park Hotel, Best Otel, Dedeman Otel, Do a Residence, Etap Alt nel, Elit Otel, Elit Palas, Gordion Otel, Gazi Park Otel, Hotel çkale, Houston Hotel, lci Residence, nternational Otel, Kent Otel, King Otel, Midas Otel, Midi Hotel, Mega Residence, Otel Sürmeli, Otel TESK, Radisson Otel, Sheration Otel. n Restaurantlar: Akdeniz Mutfa, Asos Prestij Restoran, Agora, Akdeniz Akdeniz, Amasra Bal kç s, Adana Sofras, Beyaz Beyaz, Çat Kap, Dafne, Dalyan Tava, Evim Ev Yemekleri, Gado, Goya Brasseire, Hac baba, kbal, lbo K rm z Rouge, Kukla Kebap, Kebap 44, Körfez, Köflebafl, Küfte, Lazuri, Lagos, Liman,Lazoli, Mikado Restoran, Mezzaluna, Meze, Marco Polo, S r Mekan, Meandros, Midas Wine Cafe, Meze, Marco Polo, Mantar, ODTÜ Eymir Gölü Ba- evi, Peppermill, Piano Plus, Pizza House, Pizza King, Planet, RV Restoran, Sofra London, Salata, Sampi, Skyland, fianl Edesa, fiömine, Tike, Tad m Pizza, Trilye, Turka, Uluda Kebap, Yakamoz, Yeni Çiftlik, Yeflil Vadi, Yosun, Zarife, 01 S f r Bir Adanal smail Ustan n Yeri. n Barlar: Aden Club, Ankara Barosu Lokali,Blu Marlin, Beyaz Ev Caz Club, Çengel, Copper Club, Club Ay-Fi, Club Hera, Faces, Gece Dostlar, Gusto, Ivy Nyx, K rm z, Murppies, May Day, Nihavend Nihavend, Pruva, Raja, Replik, Salata, Too Late, Yer F st, TÜ Evi. n Tiyatro-Sinema: Akün Sahnesi, Büyük Tiyatro, Küçük Tiyatro, fiinasi Sahnesi, Yeni Sahne, Büyülü Fener (K z lay), Büyülü Fener (Bahçelievler), Kavakl dere. n Cafeler: Arien Las, Adrenal Cafe, Buenos Aires, Brothers Cafe, Budakalt, Chiccas, Cafemiz, Coconotte, Cafe Des Cafe s, Classic Cafe, Dolphin, Elpaso, Hayyami, Kahvenaz, Kap 7,Ku ulu Park, Laf Laf, London Pub, Mey's Fey's Cafe, Otantik Cafe, Pampero, Paul, Starbucks, Tapas, Tea House, Ice Salad, Vitamin. n Magaza-Tekstil: Ayda Triko, Aysu Bebe, Be endik, Baran Tekstil, Baykal Triko, Bisera, Blu Ma azas, Cmc Tekstil, Çözgü Tekstil, Derimod, Desen Örme, Ekol, Gezma Gezer, Gilda, Ginoni Giyim, Gürel,Hell Clar, Kabban, Kandemir Tekstil, Karton Triko, Kimlik,, Kipteks,Llf For You, Loft Collins, Merve Tekstil, Moda lgi, Moda Life, On Triko, Panno, Seçil Etek, Sementa, Stil. n Güzellik-Estetik Merkezleri: Ale's Güzellik Merkezi, Armani Saç Ekimi, Cardellia, Day-Light Sa l k Estetik Merkezi, Diva Estetik, Epiderm Clinic, Eti Güzellik Merkezi, Flaivus Clinic, Helena Güzelik Merkezi, Hera Güzellik, Marmara Saç Ekimi, Mayra Güzellik Salonu, Moss Kuaför, MC Güzellik Salonu, Nil Estetik, Paris Kuaför, Red&White Kuaför, Sano Clinic, Sosyete Kuaför, T&T Güzellik Merkezi, Tenis Clinic, Touch Up Clinic, Venera Güzellik Merkezi, Wella, Vitolite Hairland. n Pastaneler: Angora Pastanesi, Bulka, Best, Divan, Funda, Kuki, Liva (tüm flubeler), Livora, Melissa, Melis, Palet, Palais, Sim Dondurma, fiamdan, Seda Pasta, Vanessa. n Spor Merkezleri: Ankara fiehir Klübü, Atl Spor Klübü, Ar Spor ve Dinlenme Tesisleri, Dynamic Spor Center, Fitness Cowet, Kavakl dere Tenis Kulubü, Oranium Sports, Renewa, Sport nternational, Spor Med. n Otomotiv: Alkan, Borusan Oto, Do ufl Oto, loto, Koluman Mercedes, Mengerler, Oto Koç, Neziro lu, Nissan, Sa Otomotiv, Tekoto Ankara, Toyota,Göral, Honda Plaza, Hundai, Vopel Otomotiv. n Turizm-Seyahat: Boss, Bakus Tur, Hoytur, remtur, Jolly Tur, Kutup Tur, Madalyon Turizm, Saltur, Tempo Tur, Ulusoy Turizm, Varan Turizm,Yamaç Tur, Zetur. n Konutlar: Angora Evleri, Ansera Vadi Apartman, Beysu Park, Çankaya Konut Kuleleri, Çankaya Park Evleri, Çaml k Sitesi, Eston Konutlar, Hekimköy Villalar, Mesa Yonca Evleri, Mesa Koru Sitesi, Park Manzara Evleri, Metifl Country, Nurol Residence, Prestij Konutlar, Park Villalar, Park Rönesans, Teras Evler, Zirvekent 1 - Zirvekent 2 Konutlar. n Al flverifl Merkezleri: Armada, Arcadium, Ankuva, Atakule, Bilkent Center, Be endik, Carrefour, Karum, Mesa Plaza, Optimum Outlet, Praktiker, Real. n Hastaneler: Akay, Advenced Care T p Merkezi, Bay nd r Hastanesi, Bay nd r T p Merkezi, Ça Hastanesi, Ça T p Merkezi, Ekip T p Merkezi, Çare T p Merkezi, Güven Hastanesi, Hasvak T p Merkezi, Ifl k Göz Klini i, Kudret Göz Hastanesi, Lünet Lens Merkezi, Lady Med Kad n Sa l, Mesa Hastanesi, Medart T p Merkezi, Medline, Maya Tüp Bebek ve Kad n Sa l Merkezi, Net Fizyomed, Özel lgi Hastanesi, Özel lgi Göz ve KBB Merkezi, Özel Yüzüncü Y l Hastanesi, Sezen Akupuktur Klini i, Umut Hastanesi ve Üro-fiz. n Büyükelçilikler: ABD, Almanya, Avusturya,Arjantin,Belçika, Birleflmifl Milletler, Çin, Dünya Bankas Daimi Temsilcili i, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Japonya, ngiltere, srail, sviçre, talya, Malezya, Özbekistan, Portekiz, Tunus, Ukrayna, Yunanistan. n Vak f: Mülkiyeliler Birli i. n nflaat Firmalar : AGE, Akfen, Aktürk, Astur, Ay-Sel, Ayd ner, Baytur, Büyük Bay nd r,canbek, GAMA, Haflemo lu, çtafl, lci, KC Group, Kiska, Kolin, Limak, Mensel JV, Mesa, Metifl, MNG, Mustafa Özcan, Nurol, Özalt n, Özdemir, Palet, Peker, Summa, Suta, Tepe, Usluel, Yaflar Özkan, Yenigün, Zafer. n Üniversiteler: Ankara, Baflkent, Bilkent, Çankaya, Gazi, Hacettepe, ODTÜ.

8 74.sayi 11/3/06 11:44 AM Page 8 8 Ancyra 3 Kas m 2006 Cuma Habitat ödüllü bu kente, haftada 25 aile tafl n yor... Türkkonut mucizesi Haber: Türkan Yezer kinleri park ve bahçelerde dinleniyor, yürüme bantlar nda spor yap yor, Ankara'n n nadir bisiklet yollar ndan birinde bisiklete biniyor, otopark na özel kartlarla girifiehre uzak olmas na karfl n, konutkentlere ilgi günden güne art yor. fiehir merkezine uzakl n, gecekondulardan ar nd r larak kurulan yap l çevresi, sosyal birimleri ve kaliteli konutlar yla telafi eden Türkkonut a bu dönemde, haftada ortalama 25 aile yerlefliyor. Türkkonut, yemyeflil alanlar, f rçalanarak y kanan p r l p r l yollar ve insan öncelikli konutlar flu anda 1700 aileye ev sahipli i yap yor. Erhan K l ç Habitat ödüllü Türkkonut'un, p r l p r l sokak ve caddelerinde ekzos ve gürültü kirlili inden eser yok. Yollar 99 y l garantili, okulu standartlar n üzerinde. Oturanlar için do a ile iç içe mesire alanlar n n dahi düflünüldü ü Türkkonut'un camisinin ünü ise, Türkiye'yi aflm fl durumda...bu nedenlerle son dönemde her hafta yaklafl k 25 aile bölgeye yerlefliyor. Çayyolu'na 5-6 km uzakl kta olan Türkkonut, flehir merkezine uzakl n telafi etmek amac yla bir kentin bütün ihtiyaçlar n hem de en yüksek standartlarda, bünyesinde bar nd r yor. Çok katl ve villa tipi evleri, insan bunaltmayan mimari yap s ile yaflanabilir bir kent havas veriyor. Bölge sakinleri, Hava karard nda do an n kuca nda ve modern bir kentin ba r nda olman n huzur ve mutlulu unu yafl yoruz diyor. Çayyolu Uydukent Dodurga Projesi Türkkonut Camisi Türkiye S.S Yap Kooperatifleri Merkez Birli i Türkkonut taraf ndan gerçeklefltirilen Çayyolu II Uydukent Dodurga Projesi kapsam nda, 3332 konut bulunuyor. Dubleks ve çok katl konutlar, merkezi ifl alanlar, ticaret ve ifl merkezleri, sosyal-kültürel tesisleri, sa l k, iletiflim ve resmi yönetim birimleri, e itim, spor ve dini tesisler görenleri flafl rt yor. Kentin sokak ve caddeleri hem yemyeflil hem de p r l p r l. Kentte yollar su ile f rçalanarak y kan yor. Kent sa- haber

9 74.sayi 11/3/06 11:44 AM Page 9 Ancyra 3 Kas m 2006 Cuma 9 Say larla Türkkonut... n Türkkonut 35 m. geniflli inde bulvar, 22 km. yol, 20 km uzunlu- unda kanalizasyon, 9 km. ya mur suyu flebekesi, 26 km. içme suyu flebekesi, 16 km. do algaz hatt var. n 650 adet mavi çam yollar süslüyor. 360 ton su ile bölgedeki toplam 19 bin adet a aç ve çimler sulan yor. n Haftada dört kez Türkkonut'un tamam nda ilaçlama yap l yor. n 15 günde bir tüm yollar f rçalanarak y kan yor. n 400'e yak n kifliden oluflan, içinde çocuklar n da bulundu u çevre gönüllüleri grubu, çevreye zarar veren bütün olaylar yetkililere flikayet ediyor. n Türkkonut Camii, giriflteki cemaat yeri ve üst kattaki bayan yeri 4 bin kiflilik olup, toplam 8 bin kiflinin ibadet edebilece i büyüklükte. len mesire alanlar nda mangal keyfi yap yor. Hava karard nda ise teknoloji harikas fl kland rma sistemi ile ayd nlat lan kentte huzur ve güven hakim. 99 y l garantili yollar ile de altyap sorunu halledilmifl. 60 bin abonenin yararland Telekom hizmet binas n n yan s ra, sa l k oca, hastaneler, meslek lisesi ve rekreasyon alanlar da kentin gurur kayna. 20 dakikada bir otobüs hizmetinin verildi i kentte ulafl m sorunu da fazla yok. Ankara'n n en büyük ilkokullar ndan... Türkkonut'un en büyük özelli i genel ve sosyal altyap n n ileri teknoloji ile infla edilmesi. Peki sosyal altyap da neler var? Avrupa standartlar ndaki Türkkonut lkö retim Okulu, Ankara'n n en büyük ilkokullar n n bafl nda geliyor. 24 dersli i, 5 laboratuar, 800 kiflilik kapal spor salonu, kütüphanesi ve 3 bin kiflilik aç k hava amfisi bulunuyor. Okulun bahçesinde, 160 çam a ac dikili. Önümüzdeki y l bölgeye lise yap lmas da planlan yor. Türkkonut Genel Baflkan Y lmaz Odabafl, özellikle okulun üzerine titriyor ve tüm ihtiyaçlar n n giderilmesiyle bizzat ilgileniyor. Önce altyap, sonra konut Avrupa'daki kentlerde Türkiye'den farkl olarak önce altyap daha sonra konutlar yap l yor. Türkkonut'ta da bu uygulama görülüyor. Türkiye S.S Yap Kooperatifleri Merkez Birli i Genel Sekreteri Mehmet Atabey, Gitti imiz her bölgede alt yap ile üst yap y efl zamanl bitiririz. Yani konutlardan önce; su, elektrik, telekom, do algaz, kanalizasyon gibi alt yap hizmetleri bitirilmifl olur diyor. Özel boyayla yol fleridi Habitat'tan proje ödülü alan kentte, kifli bafl na 100 m2'ye kadar yeflil alan var. Gecekondudan ar nd r lan bölge adeta yaflanabilir bir bölge haline getirilmifl. Nitelikli konut ile donat lan kentte kullan lan inflaat malzemeleri, depreme karfl dayan kl l k testlerinden geçirilmifl. Yollara, Avrupa'dan getirtilen özel boyalarla kal c fleritler çekiliyor. Avrupa ve Ortado u'nun en modern camii Türkkonut'un projesinde dört cami görünmesine karfl n, bu dört caminin yerine tüm halk n kullanabilece i tam teflekküllü, Avrupa'n n ve Ortado u'nun en modern camisi infla edilmifl. Selçuklu mimarisi örnek al narak yap - lan cami, kütüphaneleri, lojmanlar, konferans salonlar, kapal ve aç k alanlar, külliyesi, 300 araçl k otopark ile tüm tesislerin var oldu u bir mekan. D fl görüntüsü ve iç dizayn ile dikkat çeken caminin konforlu lavabolar, lüks otellerde bile yok. Caminin içindeki mihrap ise asl nda Mescid-i Aksa için yap lm fl. Projesi Y lmaz Odabafl 'na ait olan caminin di er bir önemli özelli- i de, cenazenin evden al n p kabristanda defnedilmesine kadar bütün aflamalar n, caminin teknik olanaklar yla gerçeklefltirilebilmesi... Mehmet Atabey Y lmaz Odabafl Sevdam z üniversite kenti kurmak Çayyolu'nun ilçe olmas na katk sa layacak bir proje gerçeklefltirdiklerini ve bölgenin ilçe olmas için gerekli bütün altyap ya sahip oldu unu söyleyen Türkkonut Genel Sekreteri Atabey, Türkkonut Genel Baflkan Y lmaz Odabafl 'n n Londra seyahatinde gördü ü bir 'üniversite kent' sevdas oldu unu da belirtti. Atabey, Hedefimiz üniversite kentinin kurulmas. Sosyal ve kültürel anlamda tam donan ml bir kent. Türkiye'de bu yok. Bu genel baflkan m z Y lmaz Odabafl 'n n bir sevdas fleklinde konufltu.

10 74.sayi 11/3/06 11:44 AM Page Ancyra 3 Kas m 2006 Cuma Haz rlayan: Meral Tunçay Cilt bak m mevsimi: Sonbahar moda&trend So uk havan n yavafl yavafl yaflam m za geri döndü ü flu günlerde, kazaklar m z, botlar m z dolaptan indirdik. Ancak sonbahar mevsiminin kuru so u undan korunmak için sadece vücudumuzu örtmek yeterli olmuyor. K fl n gelmesiyle, yaz mevsiminde güneflin alt nda su kaybeden cildimiz bu kez de so uk havalar n etkisiyle kuruyup hassaslaflabilir. Özellikle kuru ve karma ciltler, k fl n özel bak mlarla, derilerindeki kurumaya karfl önlem almal lar. Asl nda sadece kuru ve karma ciltler de il, ya l ciltler de dahil olmak üzere bütün cilt tipleri, içinde bulundu umuz mevsimde mutlaka bak ma ihtiyaç duyar. Çünkü ya l ciltler kuru ve karma ciltler kadar hassas olmasalar da, ya oran yüksek ama su oran düflük bir yap da da olabilecekleri için, hassasiyet tafl yabilirler. Dolay s yla ya l ciltler de bak ma ihtiyaç duyar. Yaz boyunca serbest radikallere ve özellikle günefle maruz kalan cildimiz nemini kaybederek donuk mat bir görünüm al r. Gerekli bak mlarla desteklenmeyen cilt, Ankara n n kuru so uk havas na maruz kal nca iyiden iyiye kurur. Bu kuruma, cildin canl l n kaybetmesine neden olur. Buna yaz n oluflan lekeler de eklenince, sonbahar aylar kendinize bak m yapman z için en do ru zamand r. E er, cilt bak m n ciddiye almay p bak m yapt rmazsan z, cildiniz kal c zararlar görebilir. Bak m yap lmayan ciltlerde görülebilecek problemlerden sadece birkaç flunlar: K lcal damarlar n yüzeye ç kmas ve art fl, afl r kuruluk ve pul pul dökülmeler, cilt çatlaklar, lekelenmelerde art fl RenewaClub Day SPA da da bulabilece iniz, meyve asitleriyle yap lan kimyasal peeling, oksijen bak m, yo un nem bak mlar bu dönemlerde yap lmas en uygun bak mlar aras nda. Ayr ca bu bak mlar flu aralar çok moda! Bu bak m programlar n uygulad ktan sonra cildinizin eski günlerdeki gibi parlad n ve canl l k kazand n görüp mutlu olacaks n z.

11 74.sayi 11/3/06 11:44 AM Page 11 Haz rlayan: Fehmi BAfiUSTA Ancyra 3 Kas m 2006 Cuma11 Klasikten moderne... Hal n n adresi: ankara n n markalar Renklerin birbiriyle dansedip fl k oyunlar yla arkadafl oldu u bir sanat eseridir hal... Evimizi 'yuva' haline getiren hal yla ilgili bütün alternatiflere tek bir adresten ulaflmak mümkün... Hal n n adresi Hal c zade art k ulusal anlamda bir marka olma yolunda... Ayaklar n z n alt ndan kayan yumuflac k bir doku, evinizin ruhuna iflleyip onu "yuva" haline getiren, yaflam detaylar n z, dünyaya bak fl aç n z, her renginde ve dü ümünde gözler önüne seren bir vazgeçilmez... Bazen do unun egzotik havas n n, büyüleyici motiflerinin yer ald bazen modern hayat n pastel tonlar n, tezat renklerini, sadeli e dayal geometrisini yans tan bir tual. Renklerin birbiriyle dansedip fl k oyunlar yla arkadafl oldu u bir sanat eseri... Nas l tan mlarsak tan mlayal m hal hayat m z n vazgeçilmezi. Bir süredir hal deyince Ankara'da akla gelen ilk isim Hal c zade... Ve hal merakl lar na bir müjde, art k Hal c zade Ankara içinde ve Türkiye genelinde flubelefliyor. Ad n 3 y l gibi k sa bir sürede bir marka olarak insanlar n beynine kaz may baflaran Hal c zade, art k ulusal bir marka olma yolunda. Türkiye'nin her yerinde bu ince zevke ulaflmak mümkün olacak. Tamam el hal lar ndan oluflan muhteflem bir koleksiyona sahip olan Hal c zade'nin Sahibi Metin Özer, dünyada yapt gezilerde gördüklerinden, hal ile ilgili yenilikler tafl m fl ma azas na. Özel merak olan hal y, dünyan n birçok yerinde incelemifl. Yani hal konusunda gerçek bir uzman ve s k bir AR-GE'ci... Özer, hal n n kokusuna ve dokunuflundaki yumuflakl na olan hayranl n da her f rsatta dile getiriyor. Hal y onlara dan fl n! Hal c zade'nin Turan Günefl'teki 1000 metrekarelik alana yay lm fl 3 katl showroomu, hal konusunda çok genifl bir ürün yelpazesi sunuyor. Daha ma azaya ad m atmadan, vitrindeki büyüleyici ayr nt lardan, hal - ya ve tüketiciye gösterilen özeni alg - lamak mümkün. Bu devasa ma azada hal seçmek zorunlu al flverifl de- il, resim sergisi gezmek kadar keyifli bir u rafl adeta. Personelin ve Özer'in özel ilgisi, hal yla ilgili yönlendirici bilgileri ve s - cak tav rlar, burada geçirilen zaman dilimlerini daha da zevkli hale getiriyor. Özer, "En güzel hal yerine yak flan hal d r" diyor ve ekliyor: " ç mimarlarla, uzman kadromuzla tüketicilere yard mc oluyoruz. Tüketici gelir, hal y be enir. Sat n almadan önce evine serip görmesini ister, tavsiyelerde bulunuruz. Çünkü tüketicimizin, tam olarak içine sinen hal y almas gerekti ine inan yoruz" Hal c zade'nin showroomunda birbirinden güzel hal lar incelerken, "Arabam ne olacak?" derdinde olmaman z için, Hal c zade'nin bir otopark da mevcut. Her renk, her zevk... Hal c zade'nin showroomunda modern ve klasik 3000'e yak n el yap m hal var. Modern hal larda, geometrik çizgileri olan, bol rengin kullan ld alternatiflerin yan s ra, postlar ve deri hal lar da muhteflem detaylar yla dikkat çekiyor. Klasik hal larda ise tam bir motif ve renk zenginli i görüyoruz. Harem Koleksiyonu, kendine özel renkleriyle Osmanl ve Do- u saraylar ndan esintileri evinizde hissetmenize neden olabilir. Türk desenleriyle süslü ya da daha oryantal desenli ipek ve yün hal - lar, görüntüleri ve kaliteleriyle göz dolduruyor. Hal lar öyle yumuflak bir dokuya sahip ki, içinizden hepsine birer birer dokunmak geliyor. Evinizin en müstesna köfleleri için hayallerini kurdu unuz her hal y bu adreste bulmak mümkün. Hal c - zade her eve özel, her dekorasyona uygun kupon ürünler de sunuyor. Tek bir makine hal n n bile bulunmad Hal c zade, el eme iyle üretilen bu sanat eserlerini, ciddi servis a - n n yard m yla her evin dekorasyonuna uygun hale ve ölçülere getiriyor. Evinizin çehresini tamamen de- ifltirecek, dekorasyonunuza yaflam katacak hal y en kolay flekilde seçebilmek için do ru bir adres belirlemek laz m. Birbirinden muhteflem binlerce alternatife birarada ulaflmak için Hal c zade'yi mutlaka gezin... Gözlerinize yaflataca n z ziyafet de yan n za kar kals n.

12 74.sayi 11/3/06 11:44 AM Page Ancyra 3 Kas m 2006 Cuma Bir keyif klasi i NEYZEN Yüzlerce yaflanm fll an msatan, sazl sözlü e lenen insanlar n kulaklar ç nlatan kahkahalar n duyar gibi oldu unuz bu mekan n önemli özelliklerinden biri de, kaliteli insanlar n, ünlülerin de iflmez adresi olmas... restaurant Rak fliflesinde bal k olmaya gönüllü bir neslin evlatlar olarak, rak ya, birbirinden leziz mezelere bir de hoflsohbet efllik ederse, zevke bal klama dalar z. Ama flu da bir gerçek ki, sohbetin k vamland, yaflam m za renk katan bu muhabbetler alelade yerlerde ve herhangi insanlarla yap lmaz. A z n z n tad kaçmadan, artan bir keyifle sofraya oturmak ve kalkmak gerekir. Yaflad dönemde edebiyat, felsefe, politika ve mizah n konufluldu u sofralar n de iflmez ismi olan Neyzen Tevfik, yaflam felsefesinin izlerini tafl yan bir mekana isim babal yapm fl. Bulvardan yukar yürüyüp Kavakl dere'deki Tübitak binas na varmadan sol kolda mütevaz bir tabelan n içinde Neyzen Tevfik'in foto raf gözünüze çarp yor. Üstünde Neyzen Restaurant & Bar yaz l olan bu tabela, t pk Neyzen gibi mütevaz ama bir o kadar da etkileyici bir mekan n davetiyesi asl nda. Neyzen'e girip birkaç basamak afla indi inizde, yemyeflil, geniflçe bir bahçe ç k yor karfl n za. O anda sanki yaz akflamlar n n deniz kokusu geliyor burnunuza ve o yaz akflamlar nda dostlarla aç k havada yiyip içmenin keyfi beyninizi kurcal yor. Kap dan içeri ad n z att n zda ise art k farkl bir boyutta, büyülü bir ortamdas n z. Duvarlarda, Neyzen'den bahseden gazete küpürleri ve Neyzen Tevfik'in tasvir edildi i -hatta tekinin de Abidin Dino'ya ait oldu u-resimler dikkatinizi çekiyor. Tarihin sihirli de ne ini dokundurdu- u mekan n en unutulmaz imgesi ise kuflkusuz o nostaljik ahflap kokusu. Tavan n orta yerinde 182 y ll k bir salon avizesi as l. Avizenin üzerindeki, yald zlarla süslenmifl zarif kabartma ve her biri Ermeni evlerinden al nm fl antika say labilecek orjinal kap lar, Safranbolu pencereleri ve kilise vitraylar yla kapl tüm o duvarlar; Neyzen'den farkl bir boyuta, bambaflka dünyalara aç lan kap lar, pencereler, nesneler asl nda... VIP Müflteriler Yüzlerce yaflanm fll an msatan, sazl sözlü e lenen insanlar n kulaklar ç nlatan kahkahalar n duyar gibi oldu unuz bu mekan n önemli özelliklerinden biri de, kaliteli insanlar n de iflmez adresi olmas. Büyükelçilik görevlileri, bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, ifl adamlar, sanatç lar ve gazeteciler mekan n müdavimleri aras nda. Her köflesinden zarafet akan bu dergah n de eri, ünlülerin, önemli insanlar n varl yla daha da artm fl. Tayfun Talipo lu'nun fliir geceleri, TRT'nin saz üstadlar n n eflli inde fas l geceleri unutulmazlar aras nda saatleri aras devam eden müzikle, herkese da t lan "teflerle" e lencenin mekandaki her insan n ruhuna sindi i Neyzen, türkçe pop, fas l, nostaljik, yunan ve latin müziklerle hemen hemen her be eniye hitap ediyor. Pazar günleri kapal olan Neyzen in k sa sürede sevilen bir mekan haline gelmesinde menü kalitesinin de pay büyük. Fiks menüsü alt nda tercihe gore deniz ürünleri ve et yemekleri, meze ve salatalar da içeren zengin seçenekler bulunduran Neyzen de meze seçenekleri her hafta de ifliyor. Daima güleryüzle, samimiyet ve nezaketle karfl land n z ve u urland n z bu mekan yaln z bafl na gelen iki bayan n kesinlikle rahats z edilmeden e lenip gece diledikleri vakitte evlerine dönebilecekleri güvende ve rahatl kta... Dostlar FRIENDZ'de bulufluyor Neyzen'in sevilen Halkla liflkiler Sorumlusu Nermin Gürsoy, 1 Kas m'da aç - lacak Friendz Bar ile, müflterilerine daha do rusu 'dostlar na' farkl bir hizmet vermeyi amaçlad klar n belirtiyor: "Özellikle 28 yafl ve üstü kitleye hitap eden yeni bar m z, gün boyu pub olarak hizmet verecek, geceleri ise bar olacak. Birçok dünya müzi ine, yabanc nostaljik, yunan ve latin ezgilerine de yer verece i için özellikle büyükelçiliklere hitap etmesi beklenen Friendz Bar için, özel müflterilerimize yönelik bir Friendz VIP girifl kart da düflünüyoruz. Program na civar nda bafllayacak olan orkestram z, yaklafl k 03.30'a kadar devam ediyor. Türk popüler müzi i de çalacak orkestram z n program ile bu mekandan güzel vakit geçirmeden ayr lman z mümkün de il. Mekan m zdaki projeksiyon sistemiyle Digiturk yay n da, müflterilerimizin be eniyle karfl lad bir uygulama... Keyifle yiyip içilebilecek ve e lenilebilecek bir ortamla ve bizlerle tan flmalar için herkesi Neyzen'e bekliyoruz" Neyzen'de günlük yaflant n n yo un, stresli temposundan, yaflam n karmaflas ndan birkaç saatli ine de olsa uzaklafl p, kendinizi fliirin, müzi in kollar na b - rakabilirsiniz. sterseniz duvarlardaki antika eflyalar inceleyip onlardaki tarihi, yaflanm fll düflünerek farkl dünyalara dalabilir ve bir yandan da içece inizi yudumlayabilirsiniz. Tercih sizin...

13 74.sayi 11/3/06 11:44 AM Page 13 burçlar FATURA LI Ancyra 3 Kas m 2006 Cuma13 cihan KOÇ: mail-yorum (21 Mart- 19 Nisan) Bundan böyle Ancyra okurlar n n ile ulaflt raca bilgileri de erlendirerek yorumlar m paylaflaca m. Bunun için yorum yap lacak kiflinin Ad, hafta anne ad ve nüfusta yaz l iflyerinizdeki do um tarihi bilgilerini iletmeleri konumunuz ve prestijiniz için oldukça yeterli olacakt r. lerinizi adresine bekliyorum. h rsl olaca n z bir dönem. Bu yüzden ifllerinize yo unlaflarak baflka ilgi alanlar n z ihmal edebilirsiniz. kili iliflkinizde bu hafta ani ç k fllardan ve tart flmalardan uzak durmal s n z. Sakin olman z iliflkinizin daha sa lam bir flekilde ilerlemesini sa layacakt r. Bu hafta, midenize dikkat edin. BO A: (20 Nisan- 20 May s) fllerinizde bu hafta durgunluk yaflayabilirsiniz. Ancak durum k sa sürecek. Bu sakin geçen dönemde sevdiklerinizle daha çok vakit geçirebileceksiniz. kili iliflkinizde bu dönem kafan zda oluflan sorulara cevap ve sorunlar n za çözüm bulacaks n z. Ancak sorunlara çözüm bulurken gereksiz ayr nt lara girmemelisiniz. Bu dönem bafl ve boyun bölgenize dikkat etmelisiniz. K ZLER: (21 May s- 21 Haziran) fllerinizde kazançl bir dönem. fllerinizde gereksiz sorumluklar almamaya çal fl n. Harcamalar n za dikkat etmelisiniz. Bu günlerde yaflad n z k sa ve tats z bir iliflkinin kötü an lar n üzerinizden atacak ve eski neflenize kavuflacaks n z. Aflk konular ndaki hareketlilik artacak ve flans n z n da yard m yla ulaflmay istedi iniz kifliyi elde edeceksiniz. YENGEÇ: (22 Haziran- 22 Temmuz) Bu dönem ifllere isteksiz ve karamsar bafllayabilirsiniz. Bu yüzden ufak gerginlikler yaflayabilirsiniz. Hafta ortas nda alaca n z haberlerle iflleriniz olumlu ölçüde yo unlaflacak. Aflk hayat n zda önemli kararlar alabilece iniz bu dönemde sakin olman z birçok durumda olumlu sonuçlar elde etmenizi sa layacakt r. Ev içerisinde yap lmas gereken de iflikleri biraz erteleyebilirsiniz. Say : 74 Tarih: 27 Ekim 2006 Sahibi CEGAM A.fi. Ad na B. Ali POLAT Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: B. Ali POLAT Editör: Ebru BORANLIO LU TEK N Yay n Kurulu: smet SOLAK, Turan ÖZKAN, Dursun KILIÇ Görsel Yönetmen: Okan AKYÜREK Reklam ve Halkla liflkiler Müdürü: Fehmi BAfiUSTA Müflteri Temsilcisi: Nurgül POLAT Halkla liflkiler Temsilcisi: Meral TUNÇAY Çayyolu Ümitköy Temsilcisi: Türkan YEZER Da t m: Ulkar Da t m Yönetim Yeri: Çankaya Konaklar 11. sokak F/1 Çankaya/ ANKARA Tel: Faks: Bask : Feza Yay nc l k Havaalan Yolu üzeri 13. km. Pursatlar/ANKARA Tel: Ancyra bas n meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir Yay n Türü: Yerel Haftal k Süreli tel: astroloji&fal ASLAN: (23 Temmuz- 22 A ustos) fllerinizde yo un bir dönem olsa da çevrenizdeki insanlar n deste i ile birçok zor iflin üstesinden gelebileceksiniz. Maddi olarak kazançl bir hafta olsa da harcamalar n za dikkat etmelisiniz. Bu günlerde aflk hayat n zda tart flmal zamanlar geçirebilirsiniz. Bu yüzden sakin olman zda fayda var. Zira olaylar aleyhinize dönebilir. BAfiAK: (23 A ustos - 22 Eylül) Bu hafta ifllerinizde oldukça flansl bir dönemdesiniz. Yapman z gereken sadece iflinize odaklanmak ve pozitif düflünmek. Bu davran fllar sizi götürecektir. Aflk hayat n zda bu günlerde oluflabilecek ufak tart flmalar büyütmemenizde fayda var. Sab rl ve sakin davran fllar n z her iki taraf da sakinlefltirecektir. Bu dönem bo az a r lar na dikkat etmelisiniz. TERAZ : (23 Eylül- 22 Ekim) Bu hafta ifllerinizde biraz gergin ortamlarda bulunsan z da tart flmalara girmemeniz sizin lehinize olacakt r. Bu da ifl hayat n zda ve ayn zamanda özel hayat n zda s k nt yaflam n za sebep olabilir. Sakin ve olaylara karfl so ukkanl olman zda fayda var. Bu günlerde dinlenmek için kendinize zaman ay rmal s n z. AKREP: (23 Ekim 21 Kas m) fllerinizde uzun zamand r bekledi iniz neticeleri bu dönem elde edebilirsiniz. flleriniz için ç kaca n z seyahatlerde oldukça baflar l olabilirsiniz. Aflk hayat n zda iliflkinizde süregelen sorunlardan kurtulman z için al ngan tutumlar n z biraz azaltmal s n z. Yorgunlu a ba l bafl ve boyun a r lar na dikkat etmelisiniz. Dinlenmek için kendinize vakit ay rmal s n z. YAY: (22 Kas m 21 Aral k) fllerinizin yo unlu u ve ters giden durumlardan dolay biraz gerilebilirsiniz. Yaflad n z tersliklere karfl zaman nda çözüm bulmal s n z. Zira müdahaleleriniz gecikirse, iflleriniz kar flabilir. Aflk hayat n zda var olan s k nt l ve s k c anlar art k yerini keyifli olanlara b rakacak. Yorgunlu unuzu atmak için bir an önce dinlenmeli ve rahatlamal s n z. O LAK: (22 Aral k 19 Ocak) Bu dönem iflleriniz aç s ndan oldukça sakin geçecek. kili iliflkinizde oldukça keyifli ve olumlu geliflmeler söz konusu. Ve uzun zamand r görüflemedi iniz sevdiklerinizle haberleflme ve görüflmeler sizi oldukça mutlu edecek. Hafta ortas nda ifllerinizle ilgili alaca n z teklifler olabilir. Bunlar iyi de erlendirin. Bu hafta bel ve s rt a r lar na dikkat etmelisiniz. KOVA: (20 Ocak 18 fiubat) fllerinizde sizi yeni projeler bekliyor. Bu yorucu günlerde planl olman z ifllerinizi daha çabuk neticelendirecektir. Aflk hayat n zda sevdi iniz insan ihmal etmenizden dolay tart flmalar gündeme gelebilir. Dikkatli olmal s n z. Bu günlerde gerek ifl gerek özel hayat n zda aceleci olmamaya özen göstermelisiniz. Zira acelecilik sizde ve ifllerinizde s k nt yaratabilir. BALIK: (19 fiubat 20 Mart) Bu hafta ifl hayat n zda gösterece iniz çabalardan dolay, parlak fikirleriniz ve projelerinizle göz dolduracaks n z. Bu günlerde ifllerinize çok yo unlaflaca n zdan sevdiklerinize fazla zaman ay ramayabilirsiniz. Ara tatil dönemlerinizde dinlenmek için zaman ay rmal s n z. Aflk hayat n zda sevdi iniz kifli ile pürüzleri geride b rakarak keyifli zaman geçirece iniz bir dönemdesiniz.

14 74.sayi 11/3/06 11:44 AM Page Ancyra 3 Kas m 2006 Cuma stifa eden ve yeniden seçilen CSO Müdürü Aycan Sancar: "Bize haks zl k yap l yor" Haber: Ebru Boranl o lu Tekin kültürsanat Cumhuriyet in ilk orkestras olan hatta temelleri, II. Mahmut döneminde kurulan M z ka-i Humayun'a kadar giden Cumhurbaflkanl Senfoni Orkestras s k nt l günler geçiriyor. CSO Müdürü Aycan Sancar' n istifas yla gündeme tafl nan s k nt lar, Sancar ve grubunun erken seçimle yeniden yönetime gelmesine karfl n s - cakl n koruyor. Peki yaklafl k 10 y ld r devam eden ve CSO'yu yeni sezonda da yaln z b rakmayan bu sorunlar neler? Aycan Sancar ile CSO'yu konufltuk. n CSO'nun yan nda yaklafl k 10 y ld r devam eden bir inflaat var. Teknik anlamda CSO binas n n içinde de birçok sorun oldu u söyleniyor. Bu s k nt l süreci anlat r m s n z? Biz 2001 y l nda ekibimizle beraber göreve geldik. O zaman burada çok büyük bir tadilat yafland. Bunun olumlu yönlerini de göz ard etmemek laz m y ld r yap lmam fl alt yap çal flmalar yap ld. Fakat büyük bir flanss zl k ki, yüksek miktarlarda para harcanmas na karfl n, ortaya ç kan ifl çok iyi de ildi. Konser salonunda koltuklar son derece rahats z. Akustik de olmas gerekti i gibi de il. Konser salonlar orkestralar n enstrümanlar d r. Nas l bir sanatç, çok iyi bir enstrümanla iyi bir sonuç al rsa, bir orkestra da iyi bir konser salonunda öyle güzel sonuçlar al r. Yurt d fl nda iyi konser salonlar nda orkestralar n performans n n kat kat artt n görüyoruz. Bu aç dan bize haks zl k yap ld n düflünüyoruz. Bizim izleyicimiz çok vefakar, bütün bu olumsuzluklara ra men bizi yaln z b rakm yor. Ama neden daha iyi flartlar sunmayal m. n Yönetim olarak bazen elinizin kolunuzun ba land n hissettiniz mi? Böyle bir durum varsa, sizce bu kas tl m yd? Bizi k s tlamalar farkl bir de erlendirme tabi. Ama düflünün ki, bir ülkenin baflkentinde bir konser salonunun inflaat n n tamamlanamamas gibi bir durum söz konusu. Bu durumda bunun tamamlanmas ya istenmiyordur ya da para yoktur. Her yere, her fleye para var, konser salonuna neden yok? En be enmedi iniz ülkeye gidin, bizden çok daha iyi konser salonlar var. darecilerimiz yurt d fl gezilerine ç kt klar zaman, o ülkenin yetkilileri onlar konser salonlar na götürüyorlar. Ama bizim devlet büyüklerimizin baflka ülkelerden gelenleri büyük bir onurla götürebilecekleri çok fazla yer yok maalesef. Bir ülkede Bo az Köprüsü ayda bitiyorsa, bir konser salonu 10 y lda bitmiyorsa demek ki farkl fleyler konuflmal y z. n Bu ortam nedeniyle istifa ettiniz ve istifan z onayland. Ancak erken seçimle yeniden geldiniz... Sizi bu sürece ne getirdi? Bu bir kaç fl m yd yoksa amac n z bu sorunlar gündeme tafl mak m yd? Biz politikac de iliz. Biz sanattan iyi anlar z ve iyi yapar z. Dolay s yla bizim bu tavr m z herhangi bir huzursuzluk yaratmak amac n tafl m yor. yi sanat yapam yoruz, iflimizi iyi yapam yoruz. Biz çok uzun zamand r bu eksik ifllerin takibinden sorumluyuz. Seçimle geldi imiz için, öncelikle bizi yönetime getiren sanatç lara sonra da izleyicilere karfl sorumluyuz. Çeflitli zamanlarda Bakanl k tan olumlu dönüfller de ald k, sorunlar hallolacak diye. Ama olmad. Ayn s - k nt larla sezonu açaca m z için sorumlu oldu umuz kiflilere olan hassasiyetimiz dolay s yla istifa ettik. Daha sonra erken seçim karar al nd ve orkestradan bizim karfl m za herhangi bir liste ç kmad. Neden ç kmad? Yani bu mevcut sorunlardan bizi sorumlu tutmad lar. Çünkü bizim ne kadar u raflt m z, her s k nt m z için ayr ayr Bakanl k'a yazd m z yaz lar görüyorlar. Önceden kendimize özel bir bütçemiz vard. Bu bütçeyle, kendi ya m zla kavruluyorduk. Bütçe elimizden al n nca s k nt lar ortaya ç kt. Benim do algaz m n ne zaman bitece ini ben bilir ve bitmeden al r m ama yeni uygulamaya göre hiçbir masraf n, onay al nmadan paras gelmiyor n Yeniden yönetime geldi iniz bu seçim, bir erken seçimdi. Mart ay nda ise ola an secimleriniz oldu unu biliyoruz. Yeniden aday olacak m s n z? Bu konuda bir fley söylemek istemiyorum, bunu zaman gösterir. Öncelikle içinde bulundu umuz süreçten sorumluyuz. Bu süreci orkestram z için en olumlu flekilde de erlendirmek istiyoruz. Bir ülkede bo az köprüsü ayda bitiyorsa, bir konser salonu 10 y lda bitmiyorsa demek ki farkl fleyler konuflmal y z n Bütçeniz konusunda da s - k nt lar oldu unu duyduk... Evet. Asl nda biz sorunlar m z bu flekilde dile getirmekten de s k nt duyuyoruz. Daha önce bu tür s k nt lar olmuyordu. Bunun en önemli sebebi, önceden kendimize özel bir bütçemizin olmas yd. Bu bütçeyle, kendi ya m zla kavruluyorduk. Bütçe elimizden al n nca bu s k nt lar ortaya ç kt. Benim do algaz m n ne zaman bitece ini ben bilir ve bitmeden al r m ama yeni uygulamaya göre hiçbir masraf n, onay al nmadan paras gelmiyor. Bu da uzun bir süreç al yor tabi. Bunun tek çözümü var, eski y llarda oldu u gibi bizim bütçemiz kendimize ait olmal. Asl nda bizim ad m - za bir bütçe ç k yor ancak bizim yerimize Güzel Sanatlar Genel Müdürlü ü yönlendiriyor bu bütçeyi. Güzel Sanatlar Genel Müdürlü ü herkese eflit da t yoruz diyor ama bu mant kl de il. Çünkü bizim binam z kendimize ait bir bina. Is nmas ndan, elektri inden, çevre temizli inden, güvenli inden, herfleyinden biz sorumluyuz. Örne- in bir Atatürk Kültür Merkezi'nde görev yapan stanbul Devlet Senfoni Orkestras 'n n durumu ile ayn de il. flin çözümü, analitik bütçeden vazgeçip eskisi gibi bizim orkestram z n bütçesini ay rmak. Bakan'la görüflemedik n Kültür Bakan m z n bu konudaki yaklafl m nas l? stifan zdan sonra olumlu bir geliflme oldu mu? Bunlar çözülmeyecek fleyler de- il, belki bir iletiflim bozuklu u. Belki Say n Bakan' n birçok fleyden haberi yok. Belki ilgili genel müdürlük içinde çözülebilecek bir sorun olarak görünür, genel müdürlük üst makama iletmez. Kendisi halletmeye çal fl r... Zaten Say n Kültür Bakan ile birebir görüflmedik. Bakanlar m zla, müsteflar ve genel müdürlerimizle yak n çal flmaya al fl z biz. Ama Say n Bakan - m zla sorunlar m z aktarabilmek için böyle bir flans m z olmad. Hiyerarflik sistem gere i genel müdür ve müsteflara kadar gidebiliyoruz. Ancak flu andan sonra, olumlu bir yaklafl m bekliyoruz Say n Bakan m z'dan.

15 74.sayi 11/3/06 11:44 AM Page 15 Ancyra 3 Kas m 2006 Cuma15 Film atölyesi ÇSM'de... Goethe-Institut Ankara, birbirinden önemli sanat etkinliklerini baflkentlilerle buluflturmaya devam ediyor. Bu kapsamda 6 Kas m Saat 18.30'da aç l fl yap lacak "Konufl Benimle: Genç Kuflaktan Farkl Yaklafl mlar sergisi, dikkat çekici ve Ankara kökenli bir grup genç sanatç n n yaklafl mlar ndan kesitler sunuyor. Kuruluflun katk da bulundu u di er bir etkinlik de, "Transfer Uluslararas Sanat ve Sanatç De iflimi Program " kapsam ndaki sanatç söyleflileri. Transfer projesi, 1990 y l ndan beri uluslararas bir sanatç de iflim program olarak Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Kültür Sekreterli i taraf ndan de iflik partner ülke ve de isik kültür kurumlar yla KRV de düzenleniyor. Bu program kapsam nda, 9 Kas m saat 18.30'da ve 11 Kas m saat 'da sanatç söyleflileri yap lacak. Sinema ile ilgilenenlere müjde! Sinematek Derne i Ankara Film Yap m atölyesi, Ça dafl Sanatlar Merkezi'nde çal flmalar na bafllad. Üü15 Ekim pazar günü saat 11.00'de bafllayan atölye çal flmalar, 26 Kas m'a kadar devam edecek. Lárte sanatsal ürünler Mesa Plaza No:19 Çayyolu/ANKARA Tel: Sanat etkinliklerine devam... Ankara'da sergi ya muru Abidin Dino, El Kompozisyon Beklenen festival Ankara'da 12. Avrupa Filmleri Festivali - Gezici Festival, bu y l yine Avrupa Sinemas n n en iyi örneklerini görücüye ç kar yor. 9 Kas m'a kadar program kapsam nda Büyülü Fener K z lay'da izlenebilecek filmlerden baz lar flöyle; Yaln zl k temas üzerine kurulu 2006 yap m Alacakaranl ktaki Ifl klar (lights in the dusk) Norveçli genç yönetmen Jens Lien in bu y l Cannes Film Festivali nde gösterilen 2006 yap m filmi Sorun Yaratan Adam (Bothersome Man) Alman-Makedon ortak yap m Temas (Kontakt). Bu y l Berlin Film Festivali nde Jüri Büyük Ödülü'nü ve En yi lk Film Ödülü'nü alan Sabun Köpü ü (A Soap) Steen Agro nun ngiltere ve Çek Cumhuriyeti ortak yap m kara komedi türündeki filmi Kapa Çeneni ve Vur Beni (Shut Up and Shoot Me) Berlin Çocuk Filmleri Festivali'nde Uluslararas Jüri Özel Ödülü ve Berlin Film Festivali'nde Özel Mansiyon'a lay k görülen Ben Buraday m (I Am) Gezici Festival ile ilgili detayl bilgiye adresinden veya Büyülü Fener K z lay sinemalar ndan ulaflabilirsiniz. Kas m ay kültür sanat aç s ndan Ankara'ya pek çok güzellik getirirken aç lan sergiler Ankara'n n sanat yelpazesini daha da geniflletiyor. Bu ay ziyaret edebilece iniz sergilerden baz lar flöyle; n Galeri Soyut, 9 Kas m'a kadar Almanya'da pek çok kiflisel sergi açm fl olan Mehmet Alagöz'ün resimlerini sanatseverler ile buluflturacak. n Bas n Tarihinde Atatürk ve Cumhuriyetin zleri Foto raf Sergisi; 13 Kas m'a kadar Ça dafl Sanatlar Merkezi E Galeri'de görülebilir. n Arda Sanat Galerisi'nin ev sahipli ini yapt ve pek çok ressam n bir araya getirildi i karma sergide Abidin Dino, Ömer Kalefli, Komet, Fikret Mualla, Hasan Vecih Bereketlio lu gibi ünlü ressamlar n eserlerini 14 Kas m tarihine kadar yak ndan inceleyebilirsiniz. n 16 Kas m'a kadar Nilgün Tan' n peyzaj a rl kl suluboya çal flmalar Anadolu Ajans Sanat Galerisi'nde ziyaretçileri bekliyor olacak. KRC akademi gelece i yakalayan çözümler sunuyor... l ECDL E yönelik temel bilgisayar kullan m l Mimari Autocad ve 3D max l Temel web tasar m e itimi l Grafik tas r m e itimi Arjantin Cad. Kader Sok. No:13 GOP Tel: Ayr nt l bilgi için: OLGA ÇERÇEVE Hayat n z n renklerini seçin ÇERÇEVELEY N * thal; ahflap, lamanie çerçeve, ya l boya tablolar *ithal; reprodüksiyon, poster, aynal ahflap çerçeve *Foto raf çerçeveleri Tel: (Pbx) 23.Cad No: 23/A K rkkonaklar VETER NER KL N PANS YON lko Sit Cad. No: 19 Çayyolu/ANKARA Tel:(312) Fax: (312) Reflit Galip No: 44/8 Tel: G.O.P. Ankara/ Türkiye Ankyra Gsm:

16 74.sayi 11/3/06 11:44 AM Page 16 Ci erciiiiiiiiiiiiii, ci erciiii Naci geldi Küçük pikab ile Ankara'n n en iyi semtlerini dolafl p Ci erciiiiiiiiiiiiiii, ci erciiii Naci geldi diye ba r yor. Ünü ise Ankara s n rlar n aflm fl durumda. Hakk nda ç kan haberleri gururla gösteriyor. Bembeyaz önlü ünü mesai boyunca hiç ç kartm yor. flinde oldukça iddial ve her fleyden öte yapt ifle büyük sayg duyuyor, Ankaral lar da O na n Nas l bafllad n z bu ifle? fl yoklu undan. flim yoktu. Bir aray fl içerisindeydim. Eflim de o luma hamileydi. Kendimize ci er yapm flt k. Yerken, Bu çok leziz birfley dedik. Sonra ben bu ifli yapaca m diye kafama koydum Haber: Emine fiahin Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z 3 Kas m Cuma 2006 Say : 74 Haftal k Ücretsiz Gazete n Tan nan bir ci ercisiniz hatta Ankara'n n simgelerinden biri haline geldiniz. Bu üne ne kadar zamanda kavufltunuz? 21 y l oldu. Nedeni de temiz ve titiz olmam z. Ci eri kötü yaparsam yanl fl yapt - m hissederim zaten insanlar da söylerler. Hiç kötü yapmad m, yapmam da, kimse bana kötü yapt ramaz. n Bir internet siteniz var... Evet. Bir ifl adam yapt. Kart m da var benim. Bu kart da, ci erin tad n da alan hep ar yor telefonumu. n nternet sitenizde Ci erci Naci'nin bir aile iflletmesi oldu unu unutmaman z dilerim demiflsiniz... Evde eflim çocuklar m beraber haz rl - yoruz, ci erleri. Aile iflletmesi derken bunu kastettim. n AB standartlar n n servis ve fiehrinizdeki, ilçenizdeki, semtinizdeki sorunlara duyarl oldu unuzu gösterin. Tüm flikayetleriniz ve önerileriniz için B Z ARAYIN!: Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z Ba ms z Haftal k Ücretsiz Gazete stihbarat Servisi: Tel: Faks: kalite düzeyimizi yakalayamayaca n iddia ediyoruz diyorsunuz bir de. Servis ve kalite düzeyinden kast n z nedir? Valla öyle bir fley iddia etmedim n Sitenizde yaz yor ama? Yaz yor mu? (Gülüyor) Sen iyi okumuflsun. n Biliyorsunuz, aç kta sat lan yiyeceklerden almak AB standartlar nedeniyle tart flma konusu. Ben Avrupa'ya da gittim. Almanya, sviçre, Danimarka, Hollanda, Belçika... Gezdim oralar. Ayn fleyler var. Nas l yapm fllar? Vatandafl arabas n getirmifl, koymufl. Çok güzel. Bize de izin verseler keflke. Cereyan n koymufllar, buzdolab n çal flt r yorlar. Ben orada onlar n foto raflar n çektim ki, Türkiye'de göstereyim diye. Avrupa'n n her yerinde bu tür fleyler var. Hatta ço unu da bizim Türkler yap yor. n Ünlü müflterileriniz var m? Var. n Kimler? simlerini söyleyemem. K z yorlar sonra. Her türden müflterim var. Türkiye'de en yukardan tut afla ya kadar her kesimden yani. Sokak çocuklar da benim müflterim. Benim sesimi duyunca koflar gelirler. Ci erin tazesini al yoruz. nek ci eri koku yapar. Biz taze dana ci eri al r z. Evde eflim ve ben haz rlar z. Bir baflkas bunu düzgün yapmaz. Damarl do rar, zar n soymaz. Onun için de onlar n ci eri güzel olmaz, bizimki olur Mesela MGK toplant lar olur. O zaman paflalar, a alar hep oraya gelir. Beni de ça r rlar n Fiyatlar nas l? Bir ekmek 8 YTL, yar m ekmek 4 YTL. Bunlar geçen senenin fiyatlar bu sene zam yapmad m. n Müflterilerle ilginç an lar var m? Çok vard r da akl ma gelmiyor. Mesela vatandafl n birisi geldi. Ne sat yorsun? dedi. Kuzu eti dedim. Bize sekiz tane ver dedi. Kayseriliymifl. Yapt m... Güzelim sen bunu çok güzel yapm fls n. A z n yedi im. Bu etin hiç damar mamar yok dedi. Yoktur amca dedim. Çok hofluna gitmifl sekiz tane daha yap dedi. Onu da yapt m. En sonunda dedi ki Ya kardeflim herfleyi güzel yapm fls n ama bu etin içine iki tane ci er katm fls n. Bak n, ci er yedi ini hissedemiyor. Zaten benim özelli- im budur. Ci er kokusunu ben de sevmem. Beni tiksindirir. Ama benim yapt m ci erde yok böyle bir fley. n Peki bu özel lezzeti elde etmek için ne yap yorsunuz? Ci erin tazesini al yoruz. nek ci eri koku yapar. Biz taze dana ci eri al r z. Evde eflim ve ben haz rlar z. Bir baflkas bunu düzgün yapmaz. Damarl do rar, zar n soymaz. Onun için de onlar n yapt ci er güzel olmaz, bizimki olur. Biz dikkat ediyoruz. Ekme imizi zor kazand k çünkü. nsanlar bizim haz rlad - m z ci eri götürüp tahlil yapt rm fl, bu insan ne yap yor da bu kadar güzel yap yor diye. Lokantac n n biri y llar önce ben de yapaca m demiflti. Dedim abi yapabilirsin. Gerçekten harika bir dükkan vard. Gitti, yapt. Ma azan n önünde iki tane güzel k z giydirdi ama tutamad. n Yani iflin s rr Naci Usta'n n elinde mi? flin s rr elde. Yani Allah' n bize verdi i bir lütuf diyelim art k n leride bir yer açmay düflünüyor musunuz? leride düflünüyorum. O lum asker flimdi, gelsin. O luma bir dükkan açmak istiyorum e er yapabilirse. Ama yapmazsa ben böyle devam ederim. O lum sokakta ci- er satmaya utan yor: Baba e er dükkan açarsan olur ama açmazsan ben böyle yapamam diyor. n Peki restoran açarsan z yine ayn tad verebilece inizi düflünüyor musunuz? Yani ayn ünü devam ettirebilir misiniz? Yapar m ben. Çünkü yapt m iflten korkmuyorum. Yani bana on bin, bir milyon müflterim diyor ki, Naci yer aç, Naci yer aç, Naci yer aç n Nerelerde geziyorsunuz? Cinnah Caddesi, Meclis, Köflk,Vergi Dairesi, Tunal, Esat Caddesi. n Size birisi gelse Ben yapt n z ifle çok büyük sayg duyuyorum, çok da seviyorum. Bana bu ifli ö retir misiniz? dese yard mc olur musunuz? Tabi olurum. Kim olursa olsun. Ankara çok büyük, ekmek çok. Çal flmak isteyen insan varsa ben yard m ederim. Yapar m, ö retirim. Ne olacak ki? Zaten befl milyon nüfusu var. Benim kalbim çok genifl çok.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Türk nflaat sektörünün deneyimli ve yenilikçi firmalar ndan Reskon nflaat olarak, iki y ld r üzerinde çal flt m z Maritza Evleri projesiyle gelece i infla etmeye devam ediyoruz. Geçmiflten günümüze, hayata

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız Konya nın son dönemlerde en hızlı gelişen bölgesinde, DEKOR inşaatın 30 yılı aşkın tecrübesinin yansıması, yakından tanıdığınız yaşamınıza kalite kazandıran felsefesiyle MERAM PARK VİLLARI hayata geçiyor.

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! Efsanevi ve ödüllü servisi ile dünyanın en prestijli otel gruplarından Mandarin Oriental ın Türkiye deki ilk oteli Mandarin

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com

ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com 0282 444 69 96 ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com ARMADA CITY B R PROJES D R. Trakya n n en baflar l projesiyle tan fl n. Çorlu nun tam kalbinde, konforla donanm fl, ihtiyac n z olan

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar Konutkent Mah. 42. Cad. No: 66 06810 Çayyolu / Ankara T: 0.312 241 0 444 F: 0.312 241 2 212 www.arteinsaat.com SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE 30 Mart 2001 tarihinde

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 2:54 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Page II Kültür ve Sanat Bir yönetmen, bir uluslararas gurur FERZAN ÖZPETEK 1959 y l nda stanbul da do du. 1976 y l nda, Roma daki La Sapienza

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER Ramazan e lenceleri Orion Al flverifl Merkezi nde Her y l oldu u gibi bu y l da Ramazan, Orion da dolu dolu e lencelerle geçecek. Çocuklar bu y l da Karagöz ile Hacivat, Orion da ücretsiz olarak izleyecekler.

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

Akdeniz in İncisi Antalya

Akdeniz in İncisi Antalya Akdeniz in İncisi Antalya Turizm zenginlikleri ve sahip olduğu birbirinden kaliteli tesisleriyle Türk turizminin başkenti kabul edilen Antalya, her sene milyonlarca turiste ev sahipliği yapmakta. Yüksek

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Bölgemizi Tan yal m TEST 100 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki foto raflarda yer alan evleri inceleyiniz. Bu evlerin hangi bölgelerde yayg n oldu unu ve bu bölgelerin

Detaylı

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında.

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında. Cazkolik.com "Jazz"lı Gündem Jazzlı Gündem Türkiye idealist, heyecanlı ve pırıl pırıl insanlardan oluşan bir ekibin hazırladığı yeni bir caz festivali kazandı. Burak Sülünbaz Cazkolik için izledi ve yazdı.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS Doç. Dr. Haydar Karabey MSGSÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS 1972 de (yani k rk y l önce ) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Ankara nın liderler zirvesi...

Ankara nın liderler zirvesi... Ankara nın liderler zirvesi... 1 2 Başkent e yeni bir yıldız doğuyor 3 4 İvedik OSB de yıldızlar geçidi! Ankara nın ilk modern organize sanayi bölgesi İvedik OSB de yer alan Commerce Center la, İvedik

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

60 000 000.-EURO KLASSİS OTEL

60 000 000.-EURO KLASSİS OTEL KLASSİS OTEL İstanbul Silivri sahilinde,anadolu medeniyetlerinden esinlenen yunan,roma,selçuklu,ve Osmanlı stillerinin mimari olarak uygulandığı 43514 m2 tapulu,17692 m2 hazineden kiralık olan toplam 61206

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı