E er bu yasa ç karsa... Sokakta "yabanc " kalmayaca z. Bize yaz n: e-posta: faks:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E er bu yasa ç karsa... Sokakta "yabanc " kalmayaca z. Bize yaz n: e-posta: tuketici@ancyragazetesi.com faks: 441 37 26"

Transkript

1 74.sayi 11/3/06 11:43 AM Page 1 E er bu yasa ç karsa... Sokakta "yabanc " kalmayaca z E er Meclis komisyonunda olan Türkçe nin Kullan lmas na liflkin Kanun Teklifi yasalafl rsa, sicilde yerli, tabelada yabanc isim kullanan firmalar tabela isimlerini de ifltirecek. Yani art k her yerde Türkçe markalar yer alacak... [6 da] Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z 3 Kas m Cuma 2006 Say : 74 Ba ms z Haftal k Ücretsiz Gazete TüketiYORUM'a yaz n! Bundan sonra bir "tüketici" olarak sorular n z ve flikayetleriniz sayfalar m zda cevap buluyor. TüketiYORUM köflesinde sorular n z, Sanayi ve Ticaret Bakanl Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ü uzmanlar nca yan tlan yor. [7 de] Bize yaz n: e-posta: faks: En seksi "Carmen" "En seksi Carmen" ilan edilen dünyaca ünlü spanyol dansç Aida Gomez, dünyan n bir ucundan Ancyra okuyucular için konufltu...aida Gomez, 4 Kas m'daki gösterisinde Baflkenti flamenko atefliyle yakacak... [4 de] Gençlik Park 29 Ekim e yetiflemedi... 1,5 y l önce, 29 Ekim'de tamamlanaca sözü verilen Nostaljik Gençlik Park nda Baflkentlileri çöp ve moloz y nlar karfl lad. [7 de] Bu konut flehri, f rçayla y kan p temizlenen sokaklar, yemyeflil ve otopark na kartla girilen mesire yerleri, 99 y l garantili yollar, son teknolojiyle donat lm fl okulu, modern camisiyle Baflkent e örnek olabilecek nitelikte. Habitat ödüllü kente, haftada ortalama 25 aile tafl n yor... [8-9 da] CSO Müdürü Aycan Sancar "Bütçemizi bize b rak n!" Önceden kendimize özel bir bütçemiz vard. Bu bütçeyle, kendi ya m zla kavruluyorduk. Bütçe elimizden al n nca s k nt lar ortaya ç kt. Yeni uygulamaya göre masraflar n onay al nmadan, paras gelmiyor [14 de] Bu kentte yaflan r!

2 74.sayi 11/3/06 11:43 AM Page 2 2 Ancyra 3 Kas m 2006 Cuma Beyaz notalara olan hasret bitti lhan rem'le tarihi buluflma Beypazar bayramda doldu taflt... Ramazan Bayram n n en gözde mekan bu y l da Beypazar oldu. Üç günlük bayram tatilini hafta sonuyla birlefltiren kültür turizmi merakl lar Beypazar na ak n etti. Konaklama yerlerinin yüzde 100 doluluk oran yla geçirdi i Ramazan Bayram Beypazar l lar n yüzünü güldürdü. Türkiye nin hemen hemen her bölgesinden Beypazar n n tarihi ve do al güzelliklerini görmeye gelen ziyaretçiler; bayram tarihi mekanlarda bambaflka güzellikte yaflad lar. Ziyaretçi yo unlu unun 80 bin turistin geldi i Beypazar Festivali ne efl de er oldu unu belirten turistik iflletme sahipleri; özellikle Bayram n ikinci günü yöresel yemeklere olan talebi karfl - lamak için çok yo un çal flt klar n söylediler. 18 y l aradan sonra ilk defa sahne alan lhan rem, üç konserinden sonuncusunu Baflkent'te verdi Beyaz notalar n ismi lhan rem, sevenlerine sürpriz yaparak 18 y l aradan sonra gerçeklefltirdi i üç konserden sonuncusunu Baflkent'te verdi. stanbul ve zmir'in ard ndan Baflkent'te gerçeklefltirilen tarihi buluflmada lhan rem'e büyük sevgi gösterileri vard. Anatolia Gösteri Merkezi'ndeki konserde dakikalarca ayakta alk fllanan lhan rem, nostaljik eserlerini seslendirerek sevenlerinin duygular n fethetti. Uzun y llar n ard ndan rem'e kavuflman n heyecan n yaflayan müzikseverler, kendilerinden geçtikleri konseri soluksuz izledi. Sahnede beyaz hayk r fl Çok kilo ald iddia edilen lhan rem, sahneye ç kt nda bu elefltirilere de görüntüsüyle yan t vermifl oldu. Siyah renkli k yafeti, siyah gözlü ü ve uzun saçlar ile de iflmedi ini bir kez daha gösteren rem, bir ara eline ald mikrofon aya n havaya kald rarak hayk r rcas na ba rd. Bu an ilk defa gören müzikseverler de ellerini havaya kald rarak ç lg nca sevgi gösterilerinde bulundu. 14 y l sessiz direnifl Toplumun bozulan dokusuna, kolay tüketilen de erlere karfl sanat yla sessiz direnifl göstererek 14 y ld r bütün tan t m ortamlar ndan çekilen lhan rem, son albümü Cennet lahileri ile fliirsel ve müzikal yönlerden bir devrim yapt. Ça dafl bir ozan olarak nitelendirilen lhan rem; befl kitap, yedi alt n plak, on single ve yirmi üç uzunçalar yay mlad. Erhan K l ç Nikah h z kesmedi... Sonbahar n ilk ay olan Eylül'de dünya evine girenlerin say s yine oldukça fazlayd. 01 Eylül Eylül 2006 tarihleri aras nda Yenimahalle Belediyesi nikah ve dü- ün salonlar nda 520 çiftin nikah k y ld. Nikah ve dü ün salonlar n, daha ça dafl ve daha modern bir görünüme kavuflturan Yenimahalle Belediyesi, böylece hem evlenen çiftlerin hem de davetlilerin daha güzel ortamlarda dü ün sevinci yaflamalar na imkan tan yor. lkbahar Tangosu büyüledi Ankara Devlet Opera ve Balesi ilkbahar sevincini sahneye tafl d. Baflkentli sanatsaverler, bu sezon Baflkent'te prömiyeri yap - lan ve izleyicilerin büyük ilgisini toplayan " lkbahar Tangosu" adl eserle geçti imiz hafta yeniden bulufltu. Üç perdelik eserde, flamenko ve caz n mükemmel birleflimiyle Entre Dos Aguas adl bale sahnelendi. kentyaflam Alt nc hissinizin sizi götürdü ü yer... ARCADIUM - ÇAYYOLU Tel: Ünlü Makyöz Corci den e itim alan tecrübeli kadromuz ve Corci nin özel ürünleri ile hizmetinizdeyiz. Güzellik özen ister ya siz... Hofldere Caddesi 172/8 Çankaya D A Y S I N C O L O U R S Hediyelik Eflya Mobilya Dekorasyon Aksesuar Avize Çayyolu köyü 8. cad. (Yeni bulvar) 41/D Çayyolu/Ankara Tel: Fax: tel: ALO PAKET Mesnevi Dünya mutfa n n Sok 9/A eflsiz Çankaya lezzetleri

3 74.sayi 11/3/06 11:43 AM Page 3 Ancyra 3 Kas m 2006 Cuma 3 Baykal 'S nav'da! CHP lideri Baykal, Bayram' n ilk günü S nav filmini izledi Gazeteci: Bafll 'Baykal S nav'da' diye atar z Baykal: Evet do ru, ama biz daima kendimizi s navda hissediyoruz Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Baflkan Deniz Baykal, Ramazan Bayram 'n n ilk günü siyasete ara vererek ailesiyle birlikte S nav filmini izledi. Filmi izlemeden önce gazetecilerle sohbet eden Baykal, Biz kendimizi daima s navda hissediyoruz dedi. CHP lideri Baykal kendi kulland özel otomobiliyle; Bir Cumhuriyet klasi i Cumhuriyet'in 83. y ldönümü baflta Baflkent Ankara olmak üzere tüm yurtta büyük coflkuyla kutland. Kad nlar n sosyal hayatta yerlerini almalar amac yla düzenlenen Cumhuriyet balolar ndan biri de önceki gün Mesa Plaza Al flverifl Merkezi'nde düzenlendi. Cumhuriyet Bayram kutlamalar kapsam nda gerçeklefltirilen etkinlikte ilk olarak Jandarma Bando Komutanl Hafif Müzik Orkestras konser verdi. Konserin sonunda 10. Y l Marfl büyük coflkuyla söylendi. Orkesrta Çap' n konseri ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün foto raflar n n yer ald sinevizyon gösterisinin ard ndan Cumhuriyet Balosu bafllad. Ad Ankara Palas ile an lan ve ayn anda bin kiflinin dans etti i Cumhuriyet Balolar 'n aratsa da dans ve müzi in büyüleyici atmosferi herkesi etkiledi. Ekin Çoruh ve Hakan Kocakara çiftinin dans büyük ilgi gördü. efli Olcay Baykal, k z Asl Baykal' n çocuklar Mehmet (13) ve Alican'la (12) birlikte Büyülü Fener Sinemas 'na geldi. Gazetecilerin bayram n kutlayan Baykal, sohbet s ras nda Filmi izlediniz mi? Sizleri de davet ediyoruz. S nav gençlerin problemi. S nav psikolojisi ile ilgili filmi görüp s nava yavafl yavafl kendilerini haz rlas nlar istedik dedi. Bir gazetecinin, Ama biz bafll 'Baykal S nav'da' diye atar z sözü üzerine CHP lideri, Evet do ru, ama biz daima kendimizi s navda hissediyoruz diye konufltu. Baykal daha sonra ailesiyle birlikte Van Damme' n da rol ald Ömer Faruk Sorak' n yönetti i S nav filmini izledi. Erhan K l ç Bütün tatlar kalitesiyle bir telefon kadar size yak n... Ankara n n her yerine servis Emek 8. Cad. (Biflkek) No:2 Emek / ANKARA Meksika Mutfa n n unutulmaz lezzetleri Günefl Sok No: 4/8 Kavakl dere Çankaya/Ankara Tel: Fax:

4 74.sayi 11/3/06 11:43 AM Page 4 4 Ancyra 3 Kas m 2006 Cuma Dünyaca ünlü spanyol dansç Aida Gomez: Güçlü ve kad ns y m Carmen adl dans gösterisiyle 4 Kas m da Baflkentlilerle buluflacak olan dünyaca ünlü spanyol dansc Aida Gomez, dünyan n di er ucundan telefonla sadece Ancyra'ya röportaj verdi. Gomez, Sahneye ilk defa kad n eli de iyor. Sanat yönetmeni olarak kad ns ve güçlü Carmen'in bu yönlerinin daha çok alt n çizdim dedi boyunca izleyiciyi coflturacak n Türk izleyicisini ve Türkiye'yi nas l buluyorsunuz? Daha önce Aç khava da, stanbul da oldukça coflkulu ama bir o kadar da sayg l bir izleyiciyle karfl - laflm flt m. Çok iyi tepki ald m z düflünüyorum. Ayn s n Ankara da da yaflamay diliyorum. Röportaj: Erhan K l ç röportaj İspanya'da defalarca Y - l n Dansç s olarak ödüllendirilen ve medyan n en seksi Carmen ilan etti i spanya ve flamenko dans n n dünyaca ünlü y ld z A da Gomez, 4 Kas m da Anatolia Gösteri ve Kongre Merkezi'nde Carmen adl dans gösterisi ile Baflkentlilerle buluflacak. Dünya turnesi kapsam nda Çin, Japonya ve Amerika'n n ard ndan Türkiye'ye gelen Gomez, dans ve müzik severlere adeta aflk n flehvetini tatt racak. Güzel dansç Gomez, telefonla sadece Ancyra'ya verdi i röportajda flamenkoyu özgürlük olarak tan mlad. Sahneye ilk kez bir kad n yönetmenin eli de iyor. Oyunun ayn zamanda sanat yönetmenli ini de yapan Gomez, oynad Carmen rolüyle tüm erkekleri cezbediyor ve aflktan söz eden flark s yla dansa bafll yor. Hayranlar n küçümseyerek reddeden Carmen, sadece Don Jose ile ilgileniyor. flte ac çektiren ve erkekleri cezbeden Aida Gomez oyunda böyle biri. Ancak gerçek hayatta durum biraz farkl. Tutkulu oldu unu belirten Gomez aflk için, Ac çektiren iliflkilerin pefline düflmedim. Aflk, insan n duygular n yukar çekmeli diyor. En seksi Carmen yak flt rmas na Gomez, Kad ns olmak ayn zamanda seksi olmaksa, evet Benim için güçlü ama bir o kadar da feminen olabilmek önemli yan t n veriyor. 7 yafl ndan beri günde en az ortalama saat dans çal flan Aida Gomez ile 30 y ld r vazgeçmedi i dans tutkusunu konufltuk. n Daha önce Türkiye'ye gelerek stanbul'da da Carmen i sahnelediniz. 4 Kas m da Baflkentlilerle buluflacaks n z. Çin, Japonya ve Amerika'n n da oldu u dünya turnesi kapsam nda neden Türkiye'yi de seçtiniz? Dünyan n her yerine ulaflabilmek, dünyan n farkl izleyicilerinin, farkl kültürleriyle buluflmak bu iflin en renkli taraflar ndan biri. Ekibimle beraber bu konuda her türlü güzel f rsat de erlendirmeye çal fl yoruz. n Dansa küçük yaflta bafllayan biri olarak dans ya da Flamenko size neyi ifade ediyor? Flamenko yu özel k lan ve di er danslardan ay ran, dansç ya verdi i özgürlük. Kendi duygular n z maksimum düzeyde katabiliyorsunuz. Coflabilir, hatta duygular m abartabilir ve tüm coflkumu izleyiciye aktarabilirim. Bu klasik danslar n birço unda olmayan bir özgürlük. n Sizce dans yetenek ifli mi yoksa çal flmayla gelifltirilecek bir fley mi? Tabi ki yetenek ama disiplin olmadan, çal flmadan asla kendinizi gelifltiremezsiniz. 7 yafl mdan beri günde en az ortalama saat dans çal fl yorum. Neredeyse 30 y ld r bu disiplinden vazgeçmedim. Bence en önemlisi bu. n Çok küçük yaflta bafllayarak hayat n z n birçok döneminde pekçok ödül ald n z, dünya çap nda turnelere ç kt n z. Bütün bu baflar lar n z neye ba l - yorsunuz? Tutkuya ba l yorum. Flamenko tutkuyla, coflkuyla yap lan bir dans. Dans benim için para kazanaca m bir u rafltan çok bir yaflam biçimi. Bu yüzden kendimi verebiliyorum ve izleyici bunu çok iyi görüyor, hissediyor. n spanya'da En seksi Carmen olarak an lman z nas l de- erlendiriyorsunuz, kendinizi seksi olarak görüyor musunuz? Kad ns olmak ayn zamanda seksi olmaksa, evet Benim için güçlü ama bir o kadar da feminen olabilmek önemli. Carmen güçlü ve tutkulu bir kad n, ben de güçlü olmay önemsiyorum. Ekibimi olufltururken de kad n dansç lar n güçlü ama feminen olmalar bizim için çok önemli bir kriterdi. n Oyunda tüm erkekleri cezbeden bir rolünüz var. natç hayranlar n z küçümseyerek reddediyor, sadece Done Jose ile ilgileniyorsunuz. Gerçek hayatta nas l bir Carmen var peki? Gerçek hayatta da tutkulu bir kad n oldu umu söyleyebilirim, ama herkesin edebiyatta, operada, fliirde, romanda hep anlatt n n aksine ac çektiren, ac ya dönüflen iliflkilerin pefline düflmek isteyebilecek biri de ilim. Aflk mutlu edebilmeli, aflk insan n duygular n yukar çekmeli. n Oyunda sizi en çok etkileyen sahne hangisi? Bu kez bafltan sona farkl l klar var ve flimdiye kadar Carmen ler hep erkekler taraf ndan sahnelenmiflti. Bu kez tüm oyun boyunca Carmen in daha etkileyici oldu unu söyleyebilirim. Ayn zamanda sanat yönetmeni olarak kad ns ve güçlü olan Carmen in bu yönlerinin daha çok alt n çizdim. Müziklerinde de ifliklikler oldu u gibi kostümlerle bile Carmen in daha güçlü bir kad n oldu unun alt çiziliyor. n 4 Kas m da Baflkentlileri aflk n flehveti bekliyor diyebilir miyiz? Daha önce de söyledi im gibi sahnede ilk kez bir kad n yönetmenin eli var. Bu tüm oyun boyunca hissediliyor. Ayr ca müziklerinde de de ifliklikler var. Flamenkonun tutku ve duygu yo unlu u, gösteri n Türk danslar hakk nda bir bilginiz var m, estetik olarak nas l buluyorsunuz? Oryantal danslar n z hakk nda fikrim oldu unu söyleyebilirim. Daha önce stanbul a geldi imde televizyonda bir dans yar flmas na kat lm flt m. Hem küçük bir flamenko gösterisi için hocal k yapt m, hem de küçük bir gösteri sundum. Yar flma s ras nda izledi im oryantal oldukça erotik ve k flk rt c bir danst. Erkek ve k z partnerler beraber oryantal yap yorlard. n Tango ile flamenko aras ndaki farklar nelerdir? kisini karfl laflt rmak çok do ru olmaz ama Arjantin tangodaki tutkuyu ve coflkuyu flamenkoyla karfl laflt rabilirsiniz. Yine de içlerinde dansç y en özgür b rakan ve en coflkulu olan flamenko.

5 74.sayi 11/3/06 11:44 AM Page 5 Ancyra 3 Kas m 2006 Cuma 5 flte 29 Ekim'e yetifltirilen (!) Gençlik Park Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Gökçek'in 29 Ekim'de tamamlanaca sözünü verdi i Nostaljik Gençlik Park yerine Baflkentlileri çöp ve moloz y nlar bekliyor. Ankara Büyükflehir Belediyesi'nce bir buçuk y l önce kapat lan ve 29 Ekim 2006 da aç laca sözü verilen Gençlik Park, 29 Ekim e çöplük y n halinde giriyor. Çöp ve moloz y nlar içindeki görüntüsüyle Ankaral lara hüzün veren Gençlik Park 'n n kullan lamayacak hale getirildi ini belirten TMMOB Çevre Mühendisleri Odas Ankara fiube Sekreteri Baran Bozo lu, Oras adeta karanl k bir bölge görüntüsü veriyor. Bir buçuk y l öncesine kadar kay k sefas yap lan havuzda flimdi çöpler yüzüyor. nsanlar n girifline dahi izin verilmiyor dedi. Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, geçti imiz y l Cumhurbaflkan Ahmet Necdet Sezer taraf ndan kabulünün ard ndan yapt aç klamada, Gençlik Park 'n n 29 Ekim 2006 tarihine kadar kapat laca n aç klam flt. Ondan sonra nostaljik Gençlik Park 'n bütün canl l yla göreceksiniz diyen Baflkan Gökçek'in planlar tutmad. Daha ihalesi bile yap lamayan Gençlik Park 'n n flimdiki görüntüsü içler ac s. Gökçek'in sözünü hat rlay p da 29 Ekim'de Nostaljik Gençlik Park n görmek isteyen Baflkentlileri flimdi çöp ve moloz y nlar karfl l yor. Kullan lamayacak hale getirdiler TMMOB Çevre Mühendisleri Odas Ankara fiube Sekreteri Baran Bozo lu, Ankara'n n ekolojik dengesine katk sa layan bir alan n kullan lamayacak hale getirildi ini söyledi. Bozo lu, Ça dafl kente yak flan bir tablo de il bu. Oras insanlar n rahatlayabilecekleri rekreasyon alanlar ndan biriydi. Bunu da yok ettiler. Girifle izin vermiyorlar. Karanl k bir bölge görüntüsü veriyor. Ne yapacaklar - n ne edeceklerini bilmiyorlar. Bize de hiçbir flekilde bilgi vermiyorlar dedi. Erhan K l ç BAfiKENT kürsüsü "Taksiler duraklar iflgal ediyor" Ahmet Y lmaz- Memur (29) K z lay civar ndaki afla yukar bütün otobüs duraklar taksilerce iflgal ediliyor. Yayalar olarak inmekte binmekte güçlük çekiyoruz. Trafik polislerinin, EGO'nun bu konuyla ilgilenmesi gerek... "Yollara 'cep' aç lmal " kürsüsü n Bu konuyla ilgili okurlar m z n flikayetlerini Ankara Umum Otomobilciler ve fioförler Odas Baflkan Ali Ekber Akyol'a ilettik ve çözüm önerilerini sorduk: "Ankarada taksi say s çok, duraklara s m yor. Bu nedenle de taksiler, ifl alabilmek için bulvarlara iniyorlar. Durak önlerinde durmay n diye bizim de uyar lar m z oluyor. Taksiciler duraklarda bekleme yapt klar zaman zaten ceza kesiliyor. Onlar n duraklarda otobüs duraklar nda durmalar na ben de karfl y m, durak haricinde durmal d rlar ama evine ekmek paras götürmeye çal flan insan bazen böyle ayr nt lar atl yor... Biz y llar öncesinde l Trafik Komisyonu olarak bir karar ald k. Çankaya Kavakl dere'den D flkap 'ya, Tando an'dan Kolej kavfla na kadar indirme ve bindirme yerlerine cep aç lacak diye... Bu konuyu Say n Büyükflehir Belediye Baflkan m z'a sunduk. Maalesef o günden bugüne bu karar, uygulamaya geçmedi. O uygulamaya göre, taksiler cebe girecek ve ç kacak. Bu sorun ortadan kalkacak. Ayr ca, otobüs çok fazla oldu u için durak da çok. Ankara'da taksiden bile fazla otobüs var. Körüklü otobüsler o kadar trafi i aksat yorlar ki bizim taksiler hiç kal r onlar n yan nda. Metronun güzergah üzerinden bile otobüs geçiyor. Metro üzerinde otobüs çal flan memleket bir tek Ankara'd r herhalde. Metronun geçti i yerden belediye otobüsü geçmez normalde... Soka elleriyle temizlediler Bölgenin eski haline göre kirli oldu unu düflünen Çayyolu Platformu yetkilileri, kendileri bizzat olaya el at p, çöp toplad lar. Çayyolu Platformu Çevre Komisyonu 8 Ekim de Çayyolu nda Arcadium un hemen yan bafl ndaki soka temizledi. Soka n bir ucundan girip öteki ucundan ç kan gruba, baz vatandafllar da efllik etti. Çöp toplama eyleminin mucidi Türk Cerrahlar Derne i Baflkan Semih Baskan da faaliyete kat lanlar aras ndayd. ÇAP Çevre Komisyonu Baflkan Saim G DER bu konuda; Çayyolu sakinlerinin ve gençlerimizin çevre ve do a bilincinin oluflmas maksad yla temizli e, evimizde gösterdi imiz özeni ve titizli i çevremize de vermemiz gerekiyor. Çevre kirlili i yaratanlar ikaz eden kartlar m z haz r. Bunlar yüklü bir flekilde okullara da taca z. Çayyolu nda çevre bilincini oturtana kadar çal flmalar m z sürecek. dedi. Belediye de, platformun bu duyarl davran fl ndan sonraki onbefl gün içinde Çayyolu nda yo un bir temizlik uygulamas na bafllad. Türkan Yezer Cumhuriyet için yürüyecekler Demokratik kitle örgütünün, üniversitelerin, meslek odalar n n, sendikalar n ve siyasi partilerin temsilcileri ve halk, cumhuriyet için yürüyecek. Cumhuriyete ve sosyal hukuk devletine sahip ç kmak için bu yürüyüfle kat lmak isteyen herkes, Cumartesi günü saat 11.00'de, Atatürk Kültür Merkezi Hipodrom Önü'nde biraraya gelecek. Tando an meydan nda ise, bir miting düzenlenecek. Çayyolu Platformu'nun da kat laca yürüyüfle Çayyolu'ndan da kat l m n artmas için, 4 Kas m saat 10.00'da, Arcadium önünden otobüs kalkacak. Yürüyüfl ve mitinge kat l m n yüksek düzeyde olmas bekleniyor. "EGO 5. bölgede otobüsler sorunlu" A. fiafak Tomruk - Elektronikçi (54) n EGO 5. bölgede saatlerce duraklarda bekliyoruz. Di er bölgelerdeki otobüs say s 5. bölgeden fazla. 5. Bölge görünüflte otobüsle hizmet vermeye çal fl yor ama yar s hurda oldu u ve yedekparça al - namad için garajda yat r l yor. Oldukça genifl alanda hizmet vermeye çal flan 5. bölge iflletmesi yönetimi, bu ifllerin üstesinden gelemiyor. Hurdas ç km fl otobüsler yollarda kal yor. Yolcular periflan, floför arkadafllar periflan. Toplam tane olan yeni MAN' lar n birkaç tanesi Adliye servisi ad alt nda çal flt r l yor, dolay s yla vatandafla bir faydas olmuyor. 5. bölgeye ba l Çayyolu 1. ve 2. son duraklar nda en az 15' erden 30 otobüs var. Bu otobüslerin mazotlar saat civar nda bitiyor. Bu 30 otobüs Çayyolu' ndan Fatih' teki garaja bombofl gidip mazot al p geri dönüyor. Çayyolu Fatih aras en az 20 kilometre. Yani 20 Km. gider, 20 Km. döner, eder 40 Km. Bu say y 30 otobüsle çarp n, toplam 1200 Km. eder. Ayr ca mazota giden her otobüs birer sefer de devre d fl kal yor, bir de otobüsün y pranma pay n üzerine koyun. Bunun belediyenin ekonomisine olan zarar n bir düflünün. Halbuki küçük boy bir tanker mevcut duraklarda akaryak t ikmali yapsa buradan yap - labilecek tasarruf baflka ihtiyaçlar karfl lar. " skitler'de güvenlik s f r" Bahar Gülcan - Ev Han m (35) n skitler'de eski sanayi bölgesi olan yerde ciddi problemler var. Eski barakalar, dükkanlar, sarhofllar n, tinercilerin ve fuhuflun mekan oldu. Sokak lambalar da yanmad için, güvenlik anlam nda s k nt yafl yoruz, korkuyoruz. Ayr ca yollar çamur, her yer berbat vaziyette. Belediye çöpleri al yor ama onlardan akan sular kal yor ve çok kötü kokulara neden oluyor. Bunun yan s ra, kald r lan baz dükkanlarda illegal olarak, "montajlama" falan gibi adlar alt nda çal flmalar devam ediyor. Bu da yetmezmifl gibi cumartesi ve pazar günleri çal nt mallar pazar aç l yor. Yani herfley düzensiz, belediye yetkililerini göreve ça r yoruz.

6 74.sayi 11/3/06 11:44 AM Page 6 6 Ancyra 3 Kas m 2006 Cuma Yabanc tabelalar n yayg nlaflmas n n sebebi yasal boflluk... Sicilde yerli, tabelada yabanc haber flyerleri sicil al rken Türkçe isimlerle baflvurmak zorundalar. Fakat tabelaya isim yaz lma aflamas nda ciddi bir yasal boflluk var. Belediyeden ifl yeri açma belgesi al n rken orada tamamen farkl isimler kullan l yor. fiirketin ad Ticaret Sicil Gazetesi'ndekiyle ayn ama, tabelaya ço unlukla yabanc isimler yaz l yor. Yabanc isimli tabelalarla ilgili yasa teklifi bir y ld r beklemede... fiu anda bu konudaki yasal bofllu un dolay s yla yabanc isimlerin bu kadar yayg nlaflmas n n en önemli nedeni ise, sicilde Türkçe isimli görünen flirketlerin, tabela isimlerini yabanc seçmeleri... Çanakkale, Afyon, Konya ve Kayseri belediyeleri, belediye meclislerinde, iflyerlerinde Türkçe ad kullan lmas konusunda karar ald. Ankara Büyükflehir Belediyesi'nin böyle bir karar ise henüz mevcut de il. Sicilde Türkçe, tabelada yabanc AK Parti Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ve Türk Dil Kurumu Baflkan Prof. Dr. fiükrü Halûk Akal n' n çal flmalar yla haz rlanan Türkçenin Kullan lmas na liflkin Kanun Teklifi flu anda Meclis komisyonlar nda ancak yak n zamanda genel kurula gelip yasalaflabilece- i konufluluyor. TDK Baflkan fiükrü Haluk Akal n, tabelalara yans yan yabanc isimlerin yasal boflluktan kaynakland na dikkat çekiyor: flyerleri, ticarethaneler flirket kurarken Sanayi ve Ticaret Bakanl - 'na, daha önce kullan lmam fl, Türkçe isimlerle baflvurmak zorundalar. Sanayi ve Ticaret Bakanl bize ço u zaman soruyor. 'fiu isimde bir flirket kurulmak isteniyor, bu isim Türkçe midir, de il midir' diye. Türk Dil Kurumu Baflkan Prof. Dr. fiükrü Halûk Akal n Bu konuda ciddi bir denetim ve uygulama var. Fakat tabelaya isim yaz lma aflamas nda ciddi bir yasal boflluk var. Belediyeden ifl yeri açma belgesi al n rken orada tamamen farkl isimler kullan l yor. fiirketin ad Ticaret Sicil Gazetesi'ndekiyle ayn ama, tabelaya ço unlukla yabanc isimler yaz l yor. Çünkü bu konuda belediyelerin bir yetkisi yok. Belediyeler ifl yeri açma belgesi isteyene belgeyi veriyorlar. Burada belediyelerimize yetki verilmesi gerekiyor. Ticaret Sicil Belgesi'nde flirketin ad nas l yay nlan yorsa, dükkan, ma aza aç lacaksa kullan lacak isim de mutlaka belirtilmeli. kincisibu isim farkl bir isim olmamal, Türkçe olmal. Bu uygulaman n bir an önce yasaya geçmesi laz m. Olan Türkçe'ye oluyor Teklifin yasalaflmas ve esnaftüccar n konuyla ilgili hassasiyetinin artt r lmas konusunda mücadele verenlerin bafl nda gelen Ankara Ticaret Odas Baflkan Sinan Aygün, yabanc isimlerin sak ncalar n flöyle özetliyor: flyerlerine ve ürünlere yabanc isim koyma merak m z ne yaz k ki güzel Türkçe mizi kullan lmaz hale getiriyor. Örne in simiti simmit, balonu baloon, salonu saloon, pazar bazaar fleklinde yaz yoruz. Türkçe yi e ip büküyoruz. Bu e ip bükmeyle ne biz ngiliz, ne de ürünümüz ngiliz mal oluyor. Bal k yerine fish, ev yerine house demekle kimli imiz de iflmiyor ama olan Türkçe ye oluyor. Bir ülkede birlik ve beraberli i sa layan önemli bir unsurdur dil. Toplumun çimentosu dilimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak için gerekli tedbirleri almam z gerekti ini düflünüyorum. Bu aç dan söz konusu yasa teklifi yasalaflt taktirde önemli bir ad m at lm fl olacak. Ankara Ticaret Odas Baflkan Sinan Aygün n Ankara Büyükflehir de karar almal m? Akal n, bu yasal boflluk nedeniyle belediyelerin çaresiz kald na ama baz belediyelerin bu konuda özel çal flmalar oldu una dikkat çekiyor: Kayseri, Konya, Afyon, Çanakkale gibi pekçok belediye, belediye meclislerinde iflyerlerinde Türkçe ad kullan lmas konusunda karar ald lar ve bu karar uygulamaya çal fl yorlar Akal n'a, Bir ticari iflletmenin, yabanc isim almaktan ne ç kar olabilir diye soruyoruz, cevap veriyor: nsanlar yabanc markal ürünlere yöneliyor. 'Yerli mal daha kalitesiz, yabanc markal olan daha kaliteli' düflüncesiyle insanlarda bir yabanc marka tutkusu yarat ld. Yabanc markalar da nerelerde sat l r? Esnaf m z bakt ki halk yabanc adl ifl yerlerine gidiyor, yabanc markal ürünleri al yor. Onlar da yabanc adlar kullanmaya bafllad lar Akal n konunun sadece yasakla hallolamayaca na, kurallar n do ru belirlenip uygulanmas gerekti ine vurgu yap - yor: Yasal boflluklar n giderilmesi gerekiyor. Bu ülkede çamafl r hangi balkona asaca n za dair kanun var. Ama ifl yerine isim verme konusunda yasal boflluk var. AB'ye girece iz diyoruz. Fransa, Almanya'da bir tane ngilizce tabela göremezsiniz. spanya'da spanyolca bilmiyorsan z yatacak bir otel bile bulamazs n z. Her ülke kendi diline sayg gösteriyor. Ama biz kendi sokaklar m z n ad n bile yabanc laflt r yoruz. nsanlar trafik fl klar na uymay p nas l kazaya yol aç yorlarsa yabanc adlar kullanarak da, dilimizi kazaya u rat - yorlar. Erhan K l ç n fiu anda, konuyla ilgili nas l bir yasal boflluk var? Yasalara göre flirketlerin ticaret ünvanlar Türkçe olarak belirleniyor. Bu maddeye bir istisna olarak flirketin faaliyet konusuna giren mal ve hizmetin yabanc dilde olmas ya da flirket ortaklar aras nda bir yabanc n n olmas halinde flirket isminde yabanc kelime bulundurulmas na izin verilebiliyor. Yani flirketler zaten Türkçe isimle kuruluyor. Sorun bu flirkete ba l aç lan ma aza ve bürolara verilen isimlerde yani tabelalara yaz lan isimlerde ortaya ç k yor. Esnaf m z, tüccar m z bu konuda duyarl olmaya davet ediyorum. Nas l çocuklar m za isim koyarken, Türkçe olmas na özen gösteriyor, Hans, Jack, Tom ad n koymuyorsak, iflyerlerimize de, üretti imiz ürünlere de yabanc isimler koymayal m. Yasa ç karsa elbette geçifl süreci nedeniyle bir tak m s k nt lar yaflanacakt r. Y llard r ayn isimle hizmet veren, bu isimle tan nan iflyerlerinin yeni isimlerine al flmalar zaman alacakt r. Ancak bu sayede esnaf m z, tüccar m z ülkemizin milli kültürel de erlerine sahip ç kmak gibi önemli bir misyona katk da bulunacaklard r. Pizza King Art k Türkiye de Paket Servis & Rezervasyon Hilal Mahallesi 4. Cadde 56. Sokak No: 49 Y ld z/ Çankaya - ANKARA Tel: Tel&Fax: l Profiterol l Kazandibi l Tavuk Gö sü l Aflure l Krem fiokola l Light Kazandibi l Sak zl muhallebi l Dondurma çeflitleri l Krem Karamel l Keflkül l F r n sütlaç l Ekmek Kaday f l fiekerpare l Güllaç ODTÜ, Bilkent, Hacettepe, Angora Evleri ve Çayyoluna Evlere ve flyerlerine Servis Yap l r. Ümitköy: Galeria Tel: Anatolia Çiçek Sancak Mah. 1. Cad Sok No:2/A Y ld z- Çankaya/ANKARA Tel: Tel-Fax: Cep:

7 74.sayi 11/3/06 11:44 AM Page 7 Ancyra 3 Kas m 2006 Cuma 7 BUNLARI n Kirpiklerin, di er k llar n aksine yafllanmayla beyazlaflmad klar n, n Bir bal ar s n n, bir çorba kafl bal yapabilmek için 4200 çiçe e kondu unu, n Yaser Arafat bir çizgi film hastas oldu unu, n Bir denizanas n n yüzde 95'inin sudan olufltu unu, n Denizde 1 cam fliflenin 1 milyon y lda, 1 plastik fliflenin 450 y lda kayboldu unu, n Kutup ay lar n n solak oldu unu B L YOR MUYDUNUZ? TüketiYORUM Bu köfle, Sanayi ve Ticaret Bakanl Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ü'nün katk lar yla haz rlanmaktad r... Kap dan sat fllar Bu say da, kap dan sat fllarla ilgili iki tüketici flikayetimiz var. Kap dan sat fl; özellikle küçük ev aletleri, elektrikli mutfak ürünleri, sa l k ürünleri gibi tafl nmas kolay olan ürünlerin, firmalar n pazarlamac denen elemanlar taraf ndan kendilerine özgü sat fl yöntemleri kullan larak, ola an sat fl mekanlar d fl nda ve genellikle ev ev gezerek yap lmas d r. Bu sat fllar özellikle yafll, e itimsiz ve bayan tüketiciler ikna edilerek yap l yor. Kap dan sat fllar konusu, 4077 say l Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun un 8 nci ve 9 uncu maddelerinde yer alm fl, konunun uygulamaya dönük ayr nt lar na Kap dan Sat fllara liflkin Uygulama Usul ve Esaslar Hakk ndaki Yönetmelikte yer verilmifltir. Buna göre Kanun'da, kap dan sat fl; iflyeri, fuar, panay r gibi sat fl mekanlar d fl nda yap lan sat mlard r. fleklinde tan mlanm flt r. n Kap dan sat fl yapan firman n pazarlama eleman ndan s cak - so uk özelli i olan su sebili sat n ald m. Üründen beklediklerimi bulamad m. 7 gün içinde telefonla firma görevlilerine bildirerek cayma hakk m kulland m. Ancak firma bu talebi dikkate almay p iki hafta sonra eleman n tahsilata gönderdi. Haklar m neler, ne yapmam gerekirdi? Bu olayda tüketici daha mal al rken öncelikle kendi imzas yla sözleflmeyi imzalay p bir nüshas n almal, daha sonra tüketici 7 gün içinde cayma hakk n kullanmas na ra men firmadan olumlu bir cevap alamad ysa, 7 günü geçirmeden cayma hakk n ispat edilebilir (postadan iadeli mektup, noterden cayma ihbar veya Tüketici Sorunlar Hakem Heyetine müracaat edebilir.) flekilde kullanmas gerekir. Örnek olayda tüketicinin cayma talebine firma olumlu yan t vermemifl, sonras nda da tüketici cayma hakk n ispat edilebilir flekilde kullanmad için bu haktan faydalanamayacak ve ürünün bedelini ödeyecektir. Konuyla ilgili olarak Yarg tay tarihinde verdi i kararda, cayma süresi içinde tüketicinin hakem heyetine müracaat n, sözleflmenin iptali amac n tafl d ndan yeterli kabul etmifltir. n Evime gelen bir pazarlama eleman ndan buharl ütü sat n ald m ancak sat c bununla ilgili bana sözleflme vermedi. Borçlu oldu uma dair bir taksit belgesi verip gitti; ürünü iade etmek istedim, firmay arad m, kabul etmediler, bu konuda Tüketici Yasas 'ndan do an haklar m nelerdir? Bu olaydaki kap dan sat fl iflleminde tüketiciye sözleflme verilmedi i için, tüketici 7 günlük cayma süresiyle ba l de ildir. Dolay s yla bu hakk n her zaman kullanabilir. Cayma hakk n kulland takdirde de her hangi bir borç alt na girmemifl olur. Son zamanlarda ma duriyetlerin oluflmas na neden olan bir konu da, e itim ve kültürel amaçl ürünlerdi. Bununla ilgili olarak ilgili Yönetmelikte yap lan de ifliklikle e itim ve kültürel amaçl ürünler de art k kap dan sat fllar kapsam na al nm flt r. Kap dan sat fllarda nelere dikkat etmeli? l Bu tür sat fllardan ürün almadan önce, ihtiyaç duyulan ürünle ilgili mutlaka piyasa fiyat ö renilmifl olmal d r. l Markas bilinmeyen ürünler tercih edilmemelidir. l Sat c n n ikna çabalar na önem verilmemeli. Ürüne ihtiyaç duymuyorsan z hay r demelisiniz. l E er ürünü almaya karar verdiyseniz; sat c firmaya ait bir sözleflme isteyiniz ve bu sözleflmede sat c n n unvan, adresi ile telefon bilgilerini kontrol ediniz. Sat fl eleman n n firma ad na sat fl yetki belgesini sorunuz. l Kendi el yaz n zla tarih at p imzalayaca n z sözleflmede haklar n z n yaz l olup olmad n kontrol ediniz. Sözleflmenin bir nüshas n al n z. l Bu al fl veriflte hiçbir ödeme yapmay n z ve k ymetli evrak ile borç alt na girmeyiniz. E er ürünü be enirseniz yedi gün sonra ödeme yap n z. lürünün Türkçe tan tma ve kullanma k lavuzunu, garanti kapsam nda ise Garanti Belgesini isteyiniz. SORULARINIZ Ç N: Tel: Faks: HER YERDE Ankara'n n en seçkin otellerinde, konutlar nda, güzellik ve spor merkezlerinde, pastane, cafe, bar ve restaurantlar nda, kültür ve sanat merkezlerinde, ma azalar ve al flverifl merkezlerinde, özel hastanelerinde ve daha bir çok yerde Ancyra okunuyor. flte Ancyra'n n seyir haritas : K z lay, Kavakl dere, Gaziosmanpafla, A.Ayranc, Y.Ayranc, Bahçelievler, Balgat, Dikmen, Emek, Çankaya, Or-An, Y ld z, Çayyolu, Bilkent, Ümitköy... n Oteller: Ankara HiltonSA, Aktif Metropolitan Otel, Bilkent Hotel, Büyükhanl Park Hotel, Best Otel, Dedeman Otel, Do a Residence, Etap Alt nel, Elit Otel, Elit Palas, Gordion Otel, Gazi Park Otel, Hotel çkale, Houston Hotel, lci Residence, nternational Otel, Kent Otel, King Otel, Midas Otel, Midi Hotel, Mega Residence, Otel Sürmeli, Otel TESK, Radisson Otel, Sheration Otel. n Restaurantlar: Akdeniz Mutfa, Asos Prestij Restoran, Agora, Akdeniz Akdeniz, Amasra Bal kç s, Adana Sofras, Beyaz Beyaz, Çat Kap, Dafne, Dalyan Tava, Evim Ev Yemekleri, Gado, Goya Brasseire, Hac baba, kbal, lbo K rm z Rouge, Kukla Kebap, Kebap 44, Körfez, Köflebafl, Küfte, Lazuri, Lagos, Liman,Lazoli, Mikado Restoran, Mezzaluna, Meze, Marco Polo, S r Mekan, Meandros, Midas Wine Cafe, Meze, Marco Polo, Mantar, ODTÜ Eymir Gölü Ba- evi, Peppermill, Piano Plus, Pizza House, Pizza King, Planet, RV Restoran, Sofra London, Salata, Sampi, Skyland, fianl Edesa, fiömine, Tike, Tad m Pizza, Trilye, Turka, Uluda Kebap, Yakamoz, Yeni Çiftlik, Yeflil Vadi, Yosun, Zarife, 01 S f r Bir Adanal smail Ustan n Yeri. n Barlar: Aden Club, Ankara Barosu Lokali,Blu Marlin, Beyaz Ev Caz Club, Çengel, Copper Club, Club Ay-Fi, Club Hera, Faces, Gece Dostlar, Gusto, Ivy Nyx, K rm z, Murppies, May Day, Nihavend Nihavend, Pruva, Raja, Replik, Salata, Too Late, Yer F st, TÜ Evi. n Tiyatro-Sinema: Akün Sahnesi, Büyük Tiyatro, Küçük Tiyatro, fiinasi Sahnesi, Yeni Sahne, Büyülü Fener (K z lay), Büyülü Fener (Bahçelievler), Kavakl dere. n Cafeler: Arien Las, Adrenal Cafe, Buenos Aires, Brothers Cafe, Budakalt, Chiccas, Cafemiz, Coconotte, Cafe Des Cafe s, Classic Cafe, Dolphin, Elpaso, Hayyami, Kahvenaz, Kap 7,Ku ulu Park, Laf Laf, London Pub, Mey's Fey's Cafe, Otantik Cafe, Pampero, Paul, Starbucks, Tapas, Tea House, Ice Salad, Vitamin. n Magaza-Tekstil: Ayda Triko, Aysu Bebe, Be endik, Baran Tekstil, Baykal Triko, Bisera, Blu Ma azas, Cmc Tekstil, Çözgü Tekstil, Derimod, Desen Örme, Ekol, Gezma Gezer, Gilda, Ginoni Giyim, Gürel,Hell Clar, Kabban, Kandemir Tekstil, Karton Triko, Kimlik,, Kipteks,Llf For You, Loft Collins, Merve Tekstil, Moda lgi, Moda Life, On Triko, Panno, Seçil Etek, Sementa, Stil. n Güzellik-Estetik Merkezleri: Ale's Güzellik Merkezi, Armani Saç Ekimi, Cardellia, Day-Light Sa l k Estetik Merkezi, Diva Estetik, Epiderm Clinic, Eti Güzellik Merkezi, Flaivus Clinic, Helena Güzelik Merkezi, Hera Güzellik, Marmara Saç Ekimi, Mayra Güzellik Salonu, Moss Kuaför, MC Güzellik Salonu, Nil Estetik, Paris Kuaför, Red&White Kuaför, Sano Clinic, Sosyete Kuaför, T&T Güzellik Merkezi, Tenis Clinic, Touch Up Clinic, Venera Güzellik Merkezi, Wella, Vitolite Hairland. n Pastaneler: Angora Pastanesi, Bulka, Best, Divan, Funda, Kuki, Liva (tüm flubeler), Livora, Melissa, Melis, Palet, Palais, Sim Dondurma, fiamdan, Seda Pasta, Vanessa. n Spor Merkezleri: Ankara fiehir Klübü, Atl Spor Klübü, Ar Spor ve Dinlenme Tesisleri, Dynamic Spor Center, Fitness Cowet, Kavakl dere Tenis Kulubü, Oranium Sports, Renewa, Sport nternational, Spor Med. n Otomotiv: Alkan, Borusan Oto, Do ufl Oto, loto, Koluman Mercedes, Mengerler, Oto Koç, Neziro lu, Nissan, Sa Otomotiv, Tekoto Ankara, Toyota,Göral, Honda Plaza, Hundai, Vopel Otomotiv. n Turizm-Seyahat: Boss, Bakus Tur, Hoytur, remtur, Jolly Tur, Kutup Tur, Madalyon Turizm, Saltur, Tempo Tur, Ulusoy Turizm, Varan Turizm,Yamaç Tur, Zetur. n Konutlar: Angora Evleri, Ansera Vadi Apartman, Beysu Park, Çankaya Konut Kuleleri, Çankaya Park Evleri, Çaml k Sitesi, Eston Konutlar, Hekimköy Villalar, Mesa Yonca Evleri, Mesa Koru Sitesi, Park Manzara Evleri, Metifl Country, Nurol Residence, Prestij Konutlar, Park Villalar, Park Rönesans, Teras Evler, Zirvekent 1 - Zirvekent 2 Konutlar. n Al flverifl Merkezleri: Armada, Arcadium, Ankuva, Atakule, Bilkent Center, Be endik, Carrefour, Karum, Mesa Plaza, Optimum Outlet, Praktiker, Real. n Hastaneler: Akay, Advenced Care T p Merkezi, Bay nd r Hastanesi, Bay nd r T p Merkezi, Ça Hastanesi, Ça T p Merkezi, Ekip T p Merkezi, Çare T p Merkezi, Güven Hastanesi, Hasvak T p Merkezi, Ifl k Göz Klini i, Kudret Göz Hastanesi, Lünet Lens Merkezi, Lady Med Kad n Sa l, Mesa Hastanesi, Medart T p Merkezi, Medline, Maya Tüp Bebek ve Kad n Sa l Merkezi, Net Fizyomed, Özel lgi Hastanesi, Özel lgi Göz ve KBB Merkezi, Özel Yüzüncü Y l Hastanesi, Sezen Akupuktur Klini i, Umut Hastanesi ve Üro-fiz. n Büyükelçilikler: ABD, Almanya, Avusturya,Arjantin,Belçika, Birleflmifl Milletler, Çin, Dünya Bankas Daimi Temsilcili i, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Japonya, ngiltere, srail, sviçre, talya, Malezya, Özbekistan, Portekiz, Tunus, Ukrayna, Yunanistan. n Vak f: Mülkiyeliler Birli i. n nflaat Firmalar : AGE, Akfen, Aktürk, Astur, Ay-Sel, Ayd ner, Baytur, Büyük Bay nd r,canbek, GAMA, Haflemo lu, çtafl, lci, KC Group, Kiska, Kolin, Limak, Mensel JV, Mesa, Metifl, MNG, Mustafa Özcan, Nurol, Özalt n, Özdemir, Palet, Peker, Summa, Suta, Tepe, Usluel, Yaflar Özkan, Yenigün, Zafer. n Üniversiteler: Ankara, Baflkent, Bilkent, Çankaya, Gazi, Hacettepe, ODTÜ.

Baflkentte yayalar n ulafl m hakk günden güne k s tlan yor. Tabanvayc n n vay haline!

Baflkentte yayalar n ulafl m hakk günden güne k s tlan yor. Tabanvayc n n vay haline! 72.sayi 11/25/06 1:03 PM Page 1 Baflkentte yayalar n ulafl m hakk günden güne k s tlan yor Tabanvayc n n vay haline! Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z fiehrimizde bir süredir, otomobil öncelikli ulafl m

Detaylı

Kar m kahveden ç km yor

Kar m kahveden ç km yor hepsi 10/6/06 4:40 PM Page 1 Büyüten ama büyümeyen bir çocuk: Trafikteki de iflikliklerin alt nda tek bir imza var... Kim bu UKOME? Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z 6 Ekim Cuma 2006 Say : 73 Ba ms z Haftal

Detaylı

Gökdelen modern bir "ifl merkezi" oluyor

Gökdelen modern bir ifl merkezi oluyor 71.sayi 11/25/06 1:35 PM Page 1 Gökdelen modern bir "ifl merkezi" oluyor Podyuma y ld z ya d Baflkent Moda Günleri podyumlar n ünlü mankenlerini a rlad. Önümüzdeki y l n sonbahar-k fl kreasyonlar dünyaya

Detaylı

Baflkent ten yürek s zlatan manzaralar

Baflkent ten yürek s zlatan manzaralar 77.sayi 12/15/06 3:59 PM Page 1 Movie Hall Tatilde Nereye Gitmeli? Y lbafl ve Kurban Bayram yaklafl rken tatil özlemi de bafllad. Kimileri gidecekleri yerlerin rotas n belirlerken kimileri de hala karars

Detaylı

K M SAH P ÇIKACAK BU ÇOCUKLARA?

K M SAH P ÇIKACAK BU ÇOCUKLARA? 78.sayi 12/29/06 1:21 PM Page 1 Liman Movie Hall Ankara yeni y la haz r Ankara, e lence ve al flverifl merkezleri ile yeni y l heyecanla bekliyor. Y lbafl n n Kurban Bayram ile birleflmesi sonucu ekonomik

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 02 www.kavaklidereneresi.net

Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 02 www.kavaklidereneresi.net Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 02 www.kavaklidereneresi.net Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 03 www.kavaklidereneresi.net Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 04 www.kavaklidereneresi.net Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 05 www.kavaklidereneresi.net

Detaylı

Do algaza Eylül de zam yok

Do algaza Eylül de zam yok GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Do algaza Eylül de zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde

Detaylı

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI yar n n yaflam biçimi 2 ED TÖR beyaz kelaynaklar uçmal... Kelaynaklar ; y llar evvel neslinin tükenmesini önlemek amac yla infla edilen; Urfa-Birecik

Detaylı

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in SAYFA 01 Aziz Kocaoğlu sert konuştu Baflkan, persoeliyle bayramlaflma töreninde içini döktü Baflkan Aziz Kocao lu, belediye personeliyle bayramlaflma töreninde sert ç kt. Belediyede dedikodular n artt

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 23 OCAK 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13865 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti, Ankara da ilçe belediye baflkan adaylar n aç klad MAMAK GÜNCEL Gökçek e ziyaretler aral

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Baflkanlar hesap verdi

Baflkanlar hesap verdi SAYFA 01 N SAN 2010 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlu olsun 10 Kr Baflkanlar hesap verdi Birinci hizmet y l n dolduran zmir in belediye baflkanlar yapt klar n anlatt. Muhalefetin gündeminde

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Ankara tfaiyesi nin ocak raporu aç kland. Paylafl m Noktas yüzleri güldürüyor

Ankara tfaiyesi nin ocak raporu aç kland. Paylafl m Noktas yüzleri güldürüyor ODTÜ Yolu flubat sonunda aç l yor Ankara Büyükflehir Belediyesi nce yapt r lan ODTÜ Yolu flubat ay sonunda hizmete aç l yor. Eskiflehir Yolu ile Anadolu Bulvar n Konya Yoluna ba layacak bir k sm ODTÜ arazisinden

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Baflkanlar n y ldönümü

Baflkanlar n y ldönümü SAYFA 01 Dokuz Eylül den korkutan tablo DEÜ E itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. brahim Atalay, küresel s nman n etkisiyle Türkiye'de nelerin de iflti ini ve 15-20 y l içinde nelerin yaflanabilece

Detaylı

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak Nisan-May s-haziran 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 40 Dimes in İngiltere deki yükselişi Özel Dosya: Bu Bahar Siz de Yenilenin Sıcak günlerin serin dostu Limonata Dünyada Dimes tutkusu

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

bizden Umutlu Olmak çin Çok Nedenimiz Var

bizden Umutlu Olmak çin Çok Nedenimiz Var ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ford Otosan, Ticari Araç Segmentinin Lideri! e-dönüflüm...10 Koç Bilgi Grubu ndan E-Dönüflüm Program letiflim...23 Koç Yönder Üyeleri Uluslararas Arenada Suna K

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

10-13. 8Portre 14-18. 26Sa l k 20-23. 32Gurme. 40Çocuk I N D E K S. indeks. Konuk Yazar Elif Da deviren 84. Aktüalite

10-13. 8Portre 14-18. 26Sa l k 20-23. 32Gurme. 40Çocuk I N D E K S. indeks. Konuk Yazar Elif Da deviren 84. Aktüalite indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Elif Da deviren 84 Opafl Sigorta Genel Müdürü Kamil Yi it 20-23 Duyurular m z 30 Kiflisel Geliflim Prof. Dr. pek Gürkaynak 64 36 Gezi Rehberi Üç Nesil Kolejli Himalayalar

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25

Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25 Ç NDEK LER HABERLER 6-25 Makromarket ten Konya ya dev yat r m Makromarket çocuk flenli i bafllad Makromarket ten bir ilk daha: Hipodrom da Makromarket çad r ma aza Makromarket te Oktay Usta ile yemek yar

Detaylı

SAHTE ILACA CEP KONTROL

SAHTE ILACA CEP KONTROL Erdo an, Sincan Metrosu nda test sürüflü yapt Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Baflkent Ankara'n n en geç 2014 y l sonuna kadar yeni metro hatlar yla buluflaca n söyledi. GÜNCEL Yap m aflamas süren Bat

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı