T.C. GÜMÜfiHANE VAL L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GÜMÜfiHANE VAL L"

Transkript

1 T.C. GÜMÜfiHANE VAL L gezi rehberi / travel guide

2 10 Günümüzdeki Gümüflhane Contamporary Gümüflhane 24 Geçmiflten Günümüze Gümüflhane Gümüflhane From Past to Present 46 Gümüflhane Kültürü Gümüflhane Culture 68 Yayla fienlikleri Plateau Festivals 74 Halk Oyunlar Folk Dances 80 Gümüflhane nin Halk K yafetleri Gümüflhane Traditional Customes 82 Efsaneler Mythes and Legends 2

3 86 Gümüflhane de Geleneksel El Sanatlari Traditional Handicraft in Gümüflhane 96 Yöre Mutfa i Cuisine of the Region 114 Yöresel G da Üretimi Regional Food Production 120 Co rafi Yap Geographical Structure 138 Biyolojik Çeflitlilik Biological Diversity 160 Turizm Tourism 178 Gümüflhane li Tur Güzrgahlar ve Gezilecek Yerler Gümüflhane City Tour Trajectories and Places to Visit 3

4 GÜMÜfiHANE Sunufl Gümüflhane miz tarih boyunca sahip oldu u özel konum nedeniyle bir çok medeniyete ev sahipli i yapm flt r. limizin bu zenginli i, Karadeniz ile Do u Anadolu aras ndaki geçifl noktas üzerinde yer almas nedeniyle kültürel anlamda da kendini göstermektedir. Gümüflhane, hem Karadeniz in hem de Do u Anadolu nun zengin tarihi ve gelenekleriyle beslenerek kendine has bir doku ç karm flt r ortaya. Bu nedenle ne fiiran da tulum sesi, ne Torul da kemençe sesi, ne de Gümüflhane de davul zurna sesi flafl rt r bizi. Bir yan m z horona dururken, di er yan m z halaydad r ve bu zenginliktir bizi Gümüflhane yapan limiz tarihi eserler konusunda da ziyadesiyle zengindir. 350 nin üzerindeki tescilli tarihi eseriyle klifle tabirle Gümüflhane bir aç k hava müzesidir. Bu aç k hava müzesini gezerken minare ve çan kulesini yan yana görecek ve insanlar n hala uygulamay tam anlam yla gerçeklefltiremedi i medeniyetler ittifak n n, as rlar önce bu topraklarda sahne ald n göreceksiniz Torul ve Kürtün ü gezerken yaylalarda nefesleneceksiniz Örümcek Ormanlar n, Kad rga y, Zigana y gördü ünüzde nefesiniz kesilecek, Kelkit ovas na indi inizde bu verimli topraklar n bereketine, fiiran n ve Köse nin huzur dolu ortam na tan k olacaks n z. limiz bakir do as yla, tarihi eserleriyle ve zengin kültürel yap s yla ziyaretçilerini beklemektedir. Okuyaca n z bu kitapç k sizlere Gümüflhane de rehberlik etmesi için haz rlanm flt r. Siz de erli ziyaretçilerimizin ilimizde hofl vakit geçirmeleri dile iyle Dr. Yusuf MAYDA Gümüflhane Valisi 4

5 Foreword Gümüflhane, has been a home for many civilizations throughout the history due to it s special location. This richness of our city, has shown itself with cultural sense due to standing between the transition point of 2 different cultural region, Black Sea and Eastern Anatolia. Gümüflhane has built a unique cultural sense by mixing Black Sea and Eastern Anatolia s culture. You may feel this harmony in every part of the city. On the north part of Gümüflhane you may see the effects of Black Sea culture but on the South part of city you will feel yourself as you are in Eastern Anatolia city. These different folkloric cultures and the harmony built by differences made us Gümüflhane. Our city is also rich with historical monuments. Considering the number of registered historical monuments (more than 350) We may call Gümüflhane an open air museum with cliche phrase. You will see the minarets and bell towers side by side while travelling in this open air museum and you will be witnessed as how Gumushane managed to perform the alliance of civilizations centuries ago, which World countries still can t fully achieve. While passing Torul and Kürtün towns, you will feel the fresh plateu climate... When you see the Spider forests, Kad rga and Zigane Plateau you will be speechless and when you reach the fertile plains of Kelkit, fiiran and Köse towns you will be witnessed to a peaceful environment. Our city is awaiting visitors with it s unique nature, rich cultural structure and historical monuments. This booklet has been prepared as a guide for you. I hope you will enjoy your time in Gümüflhane Dr. Yusuf MAYDA Governor Of Gümüflhane 5

6

7

8 GÜMÜfiHANE GÜNÜMÜZDEK GÜMÜfiHANE CONTEMPORARY GÜMÜfiHANE Günümüzdeki Gümüflhane Gümüflhane, Do u Karadeniz Bölgesi nin iç kesiminde, il merkezi denize 100 km mesafede yer al r. Do usunda Bayburt, bat s nda Giresun, kuzeyinde Trabzon, güneyinde Erzincan illeri ile çevrilidir. l merkezi denizden m yükseklikte olup, Harflit Çay n n iki yakas nda vadi boyunca uzanan bir yerleflimdir. Abdal Musa Tepesi en yüksek zirvesi olup, m rak mdad r. lin, merkez ilçeyle birlikte alt ilçesi vard r. Contemporary Gümüflhane Gümüflhane is situated in the inner parts of the Eastern Black Sea region and the city center is 100 km away from the seaside. Gümüflhane is surrounded by Bayburt on the east, Giresun on the west, Trabzon on the north and Erzincan on the south. The city center is situated at an elevation of meters and lies at two sides of Harflit River on a valley. Abdal Musa Hill, the highest point of the city, is meters high. The city has a total of six provincial districts including the district of the city center: city center, Kelkit, Köse, Kürtün, fiiran and Torul. 8

9 Yerleflim Settlement lçe Merkez Nüfusu Population of the urban province Köyler Nüfusu Population of the villages Toplam Total Belediye Say s Number of municipalities Mahalle Say s Number of districts Köy Say s Number of villages Merkez Kelkit Köse Kürtün fiiran Torul TOPLAM TOTAL Kelkit rak mda bulunan Kelkit, do usunda Köse, bat s nda fiiran, kuzeyinde Gümüflhane nin merkez ilçesi, güneyinde Erzincan ile çevrilidir. Genellikle düz bir arazi yap - s na sahiptir. Tar ma elveriflli; Özlüce Vadisi ve Koflmaflat Vadisi bulunmaktad r. Kelkit Çay, Çimen Da lar ndan ç kan ve Yeflil rmak besleyen en büyük koldur. Kelkit, iklim olarak Do u Karadeniz ile Do u Anadolu Bölgesi aras nda bir iklim geçifli teflkil eder. Yazlar kurak, k fl ve bahar aylar ya fll geçer. Ekonomide büyük yeri tar m ve hayvanc l k kaplar. lçede genel olarak mera hayvanc l yap lmakta ise de, son y llarda ah r besicili ine yönelik hayvanc l k yap lmaya bafllanm flt r. lçede el sanatlar olarak zilli kilim üretilmektedir. Zilli kilimlerin tarihi Orta Asya ya dayanmaktad r. Kilimden günümüzde tek parça halinde çok büyük ebatta üretilmelerine ra men seccade kilimleri de çok nadir örneklerdendir. Zilli kilim dokumac l heybe, yast k, yolluk, duvar süsleri, nazarl k, isimlik, seccade olarak üretilmektedir. lçenin simgesi haline gelen zilli kilim dokumac l da son y llarda istihdam ve hediyelik ürün olarak büyük önem arz etmektedir. Kelkit Kelkit, at an elevation of is surrounded by the provincial districts of Köse on the east, fiiran on the west, the city center of Gümüflhane on the north and Erzincan on the south. It has a general flat soil structure. There are agriculturally 9

10 GÜMÜfiHANE rich valleys like Özlüce valley and Koflmaflat valley. Kelkit River, originating from Çimen Mountains, is the biggest branch feeding Yeflil rmak River. The climate of Kelkit has a transitory characteristic between Eastern Black Sea and Eastern Anatolia regions. The summers are dry, whereas winters and springs and falls are rainy. Agricultural and pastoral economy occupies an important place in the economy of the district. Even though in the district, generally cattle breeding is practiced, lately there is also breeding in stables. In the provincial district of Kelkit, as handicrafts zilli kilim (carpets with bells) are produced. The history of these carpets go back to Central Asia. Even though nowadays these carpets are produced in big sizes, there are also few examples of prayer rugs. Zilli kilim weaving of today produce different products like carpetbags, pillows, rugs, wall ornaments, evil eye beads, name plates and prayer rugs. Zilli kilim had become the symbol of the district and lately had started occupying an important place both for providing employment and for producing souvenirs of Kelkit. Köse Cumhuriyet Dönemi nde Gümüflhane'nin il yap lmas n n (1924) ard ndan Kelkit Kazas na ba l bir bucak merkezi haline getirilmifltir. Köse, 1954 y l nda belediye, 3392 say l kanunla da tarihinde ilçe olmufltur. Salyaz Beldesi ve köylerin kurulufllar konusunda da kesin bilgilerin bulunmamas na ra men, Türk kültürünün d fl nda daha önce yaflam fl olan milletlere ait iz ve eserlere rastlamak mümkündür. Köse, Gümüflhane il merkezinin güneyinde olup, boylamlar ile enlemler aras nda yer alan Kelkit Çay Vadisi nde kurulmufltur. Kuzeyde Gümüflhane il merkezi, do uda Bayburt il merkezi, bat da Kelkit ve güneyde Bayburt ili ve Kelkit ilçesi yer almaktad r. Deniz seviyesine göre ortalama yüksekli i m civar nda olup, yüzölçümü 500 km 2 'dir. Köse, iklim olarak Do u Karadeniz ile Do u Anadolu Bölgesi aras nda bir iklim geçifli teflkil eder. Yazlar kurak, k fl ve bahar aylar ya fll geçer. lçenin ekonomisinde büyük yeri tar m ve hayvanc l k almaktad r. Bunun yan s ra nakliyecilik ve yolcu tafl mac l, ticaret ve madencilikte belli ölçülerde yap lmaktad r. 10

11 Köse In the Republican period, when Gümüflhane becomes one of the cities of the Republic in 1924, Köse became a subdistrict as a part of the Kelkit disterict. Later on, Köse became a municipality in 1954 and became a provincial district by the law no 3392 on 19 June Even though we do not have detailed information about the formation of Salyaz resort and the villages, we see traces of different cultures, not only belonging to the Turkish culture. Köse, is situated on the south of the city center, on the Kelkit River Valley between longitude and latitude. On the north there is Gümüflhane city center, on the east there is Bayburt city center, on the west there is the province of Kelkit and on the south there are the city of Bayburt and the province of Kelkit. It has an average altitude of meters and an area of 500 km 2. The climate of Köse has a transitory characteristic between Eastern Black Sea and Eastern Anatolia regions. The summers are dry, whereas winters and springs and falls are rainy. Agriculture and cattle breeding occupie an important place in the economy of the district. Besides, transportation of goods and passengers, commerce and mining are also practiced. fiiran fiiran, Gümüflhane nin en eski ilçelerinden biridir. Evliya Çelebi nin Seyahatnamesi nden ö rendi imize göre ilçe merkezi Erenkaya Köyü nde iken, 1800 lü y llarda bugünkü ilçe merkezine tafl nm flt r. fiiran, Farsça bir kelime olup, aslanlar anlam na gelmektedir y l nda ba ms z sancaklar il olunca, Gümüflhane Ba ms z Sanca da il oldu te fiiran ilçe statüsü ald. lçe deniz seviyesinden m yükseklikte olup, 992 km 2 alan kapsar. lçenin kuzeyinde bulunan Tersun Da lar, do udan bat ya do ru uzan r. Güneyinde Çimen Da lar, do usunda Çilhoroz Da ile üç taraf kapal aç k hilal gibi görünmektedir. lçenin en önemli akarsuyu Kelkit Çay d r. Kelkit Çay, ilçenin do u - bat do rultusunda, güney yönünden geçer. Ayr ca Akbulak Deresi, Yukar kulaca Deresi, Yeflilbük Deresi, Karaca Suyu, Zunzurt Suyu, Kelkit Çay na kar flan akarsulard r. 11

12 Krom Vadisi Krom Valley

13

14 GÜMÜfiHANE lçenin iklimi; Do u Karadeniz ve Do u Anadolu Bölgeleri iklimi aras nda bir geçifl iklimi özelli i arz etmektedir. Yazlar s cak ve kurak, k fllar so uk ve ya fll geçer. lçede, el sanatlar olarak bütün köylerinde el tezgâhlar nda dokunan ala kilim yöremiz el sanatlar içinde önemli bir yere sahiptir. Ala kilimin i meleri keçi k l ndan, örgüsü yünden, tabii kök ile boyanm fl yün ipliklerden olup, çeflitli model ve motiflerden, a aç tezgâhlardan genel olarak 1,5 x 3 ve 3 x 4 ebatlar nda dokunmaktad r. fiiran fiiran is one of the oldest provincial districts of Gümüflhane. We learn from Travelogue of Evliya Çelebi that the center of the district was Erenkaya village but it has moved to today s center in the 1800s. fiiran is a Persian word literally meaning lions. When the independent communes became cities in 1921, Gümüflhane also became a city. In 1925 fiiran had gained the status of province. The district has an altitude of 1311 meters and covers an area of 992 km 2. Tersun Mountains at the north of the provincial district lie from east to west. The province looks like a crescent with three closed sides: with Çimen Mountains on the south, Çilhoroz Mountain on the east. The most important river of the district is Kelkit River. Kelkit River runs east-west direction on the south. Other rivers that run into Kelkit River are Akbulak river, Yukar kulaca river, Yeflilbük river, Karaca Water and Zunzurt Water. The climate of the district has a transitory characteristic between Eastern Black Sea and Eastern Anatolia regions. The summers are dry, whereas winters and springs and falls are rainy. Ala kilim that are produced in handlooms in all villages of the district has an important place among handicrafts of the region. Ala kilim carpets that have different models and motifs have usually a size of 1,5x3 and 3x4. Torul Trabzon - Gümüflhane - Erzurum karayolu üzerinde bulunan ve MÖ kuruldu u anlafl lan Torul, tarihi öneme haizdir. IV. Haçl Seferi s ras nda Trabzon u ele geçiren Ce-nevizliler, Torul u da ala-rak ilçenin birçok yerinde kaleler ve haberleflmede kullan lan 14

15 infla etmifllerdir. Torul Kalesi de bunlardan birisidir. Orta Khaldiya olarak an lan Torul madenleri ve ormanlar yla ün yapm fl olup sarp ve geçit vermeyen kayal klar nedeniyle s nma yeri olmufltur. Sellay Clavijo, yörede eflk yalar taraf ndan yollar n n kesildi ini ve yolculardan zorla para al nd n anlatmaktad r. Bölgede, Türkler ilk defa 1048 y llar nda do udan gelen Türkmen kitleleriyle görülmüfltür. Orta Asya dan bafllayan kitle halindeki göçler münasebetiyle çeflitli Türk oymaklar genellikle bat ya do ru ilerlemifllerdir. Bölgeye gelen ilk Türk boyu Çepniler dir. Selçuklu Sultan Tu rul Bey in kuzeydo u seferi s ras nda ota n Torul da kurmas na izafeten önceden Ardasa diye an lan ilçeye, Torul denmeye bafllanm flt r. 19. yüzy l n ilk senelerinde yaz ld anlafl lan Osmanl Devleti nin idari taksimat na dair bir defterde Gümüflhane nin nahiyesi olarak gösterilmifltir tarihli salnamede Torul, Gümüflhane Sanca n n kazas olmufltur da Trabzon un kazas olarak gösterilen Torul da, 1893 de yap lan say m sonuçlar na göre kifli olup Gümüflhane Sanca n n en büyük kazas yd. Cumhuriyet Dönemi nde Gümüflhane ye ba l bir ilçe merkezi olmufltur. Gümüflhane nin merkez ilçesinin bat s nda yer alan Torul, kuzeyinde Trabzon, güneybat s nda Giresun ile bat da Kürtün, güneyinde fiiran ile komfludur. Harflit Çay kenar nda ve Trabzon - ran Transit Yolu üzerinde kurulu olan ilçe, da l k bir arazi yap s na sahiptir. lçenin yüzölçümü; 1049 km 2 olup, denizden yüksekli i ise 950 m dir. lçede, iklim olarak Do u Karadeniz ile Do u Anadolu Bölgesi aras nda bir iklim geçifli teflkil eder gibi görünse de son y llarda yap lan Torul Baraj etkisiyle ilçede daha çok Karadeniz Bölgesi nin iklim tipi hüküm sürmektedir. Genifl ve zengin ormanlara sahip Torul da, ormanc l n köylünün iktisadi hayat nda önemli rolü vard r. lçede k s tl olarak hayvanc l k, halk n geçim kaynaklar nda önemli yer tutar. lçenin büyük bir alan n n ormanlarla kapl olmas nedeniyle, yöre insan n n el sanatlar na yatk nl a aç ifllemecili ini gündeme getirmifltir. lçede yay k, kova, külek, sofra, kafl k ve oklava gibi el sanatlar evlerde kurulu bulunan küçük atölyelerde imal edilmektedir. Torul Torul, situated on the highway Trabzon Gümüflhane Bayburt Erzurum, has a historical importance since it was founded before JC. When Genovans captured Trabzon during the Fourth Crusade, they also captured Torul and built many castles and fire towers used for sending information of which Torul Castle is an example. Torul, called as Central Khaldiya was famous for its mines 15

16 GÜMÜfiHANE and its forests and since it had steep and unpasseable rocks, it had become a place of refuge. Sellay Clavijo tells that in the region bandits used to interrupt the voyages and collected money by force from the passengers. The first Turks arriving at the region are the Turkmens coming from the east in With the migration flow from Central Asia, Turkish tribes had generally migrated to westward. The first Turkish tribe which arrived in the region were the Çepnis. The district which was called as Ardasa started to be called as Torul after the Sultan of the Selcuks Tugrul Bey halted at the district. In an official administrative Ottoman notebook written in the beginning of the 19th century, the district was referred to as the district Gümüflhane. In an official document dating back to 1886, Torul is written as district of the Gümüflhane. In 1890 however, Torul was a district of Trabzon whereas according to census results of 1893 it had a population of people and it was the biggest district of Gümüflhane. In the Republican era, it had becoma a district of Gümüflhane. Torul lies on the west of the city center of Gümüflhane, on the north of Trabzon, on the southwest of Giresun and on the west of Kürtün and on the south of fiiran. The province is situated on the edges of Harflit River and on the Trabzon-fiiran Transit Road and has a mountaneous structure. It covers an area of 1049 km 2 and has an altitude of 950 meters. Even though the district seems to have a transitory characteristic between Eastern Black Sea and East Anatolian climates, after the activation of the Torul Barrage, there is the influence of the Black Sea region climate. Torul has wide and rich forests and forestry has an important place in the economic life. Animal husbandry, even though it is much more limited has also an important place in the district s economy. Since an important part of the district is covered by forests, main handicraft of the people of the region is wood embroidery. Objects like buckets, dining tables, spoons and rolling pins are made in small ateliers in the houses. Kürtün lçe ile ilgili özel olarak, arkeolojik araflt rmalar yap lmam fl olmakla birlikte, Kürtün çevresinde görülen kale harabeleri ve zaman zaman tar m çal flmalar s ra-s nda yeralt ndan ç kar lan harabe bina kal nt lar dikkate 16

17 yörede yaflam, milattan önceki y llardan beri var oldu u kanaatini uyand rmaktad r. Hitit Devleti nin y k l fl ndan sonra Urartu hâkimiyetine girdi i tahmin edilmektedir. Fatih Sultan Mehmet Dönemi nde, Trabzon Sanca s n rlar çiziminde, Kürtün ismine rastlan lmaktad r. Çeflitli tarihi kaynaklarda Kürtün, 1461 y llar nda beylik olup ilk Osmanl - Akkoyunlu Antlaflmas yla (Yass Çimen Antlaflmas ), iki devlet aras nda tampon bölge olarak kald belirtilmektedir. Kürtün ün, Osmanl lar zaman ndaki ismi Kürtün Cezere olup Cezere denilen yerin Kürtün bölgesinin idare merkezinde bir kale oldu u, Sinan Bey in Trabzon daki Kulakl Çeflme kitabesinden anlafl lmaktad r. Fatih in Trabzon u 1461 y l nda fethinden sonra, Gümüflhane ile birlikte Trabzon a ba lanm flt r. Cumhuriyet Dönemi nde, Gümüflhane nin 1925 y l nda müstakil il olmas sonucu olarak Kürtün de, Torul a ba l olarak Gümüflhane ye ba lanm flt r. Daha sonraki y llarda ilçe statüsünü kazanm flt r. Kürtün ün kuzeyinde Giresun a ba l Çanakç lçesi, kuzeydo usunda Trabzon li Maçka, fialpazar ve Tonya ilçeleri, do usunda Torul lçesi, güneyinde ise Giresun ba l Alucra, bat s nda Do ankent lçesi yer al r. lçede, iklim olarak Do u Karadeniz ile Do u Anadolu Bölgesi aras nda bir iklim geçifli teflkil eder gibi görünse de, son y llarda yap lan Kürtün Baraj etkisiyle, ilçede daha çok Karadeniz Bölgesi nin iklim tipi hüküm sürmektedir. lçenin ekonomisinde tar m ve hayvanc l k k s tl olarak yap lmaktad r. Son y llarda ise Kürtün Baraj Gölü nde kafes bal kç l geliflmeye bafllam flt r. lçede, el sanatlar olarak ipek hal üretilmektedir. pek hal dokumac l, 1980 y l ndan sonra zmit ve çevresinde oturan yöremiz insanlar taraf ndan ilçemizde oturan vatandafllar m za ö retilmesi yoluyla bafllam fl olup, ilerleyen zamanlarda lçe Halk E itim Merkezi nce aç lan kurslarda daha yayg n hale gelmifltir. Yörede, ipek hal dokumac l hemen hemen her evde yap labilmektedir. pek hal dokumac l için hal tezgâh, makas, kirkit gibi araçlar gereklidir. 60 x 120 cm lik bir hal için 4 kg ipek ipi kullan lmaktad r. Bir hal iki kifli taraf ndan iki ayda dokunabilmektedir. Di er yandan, ilçenin büyük bir alan n n ormanlarla kapl olmas nedeniyle, yöre insan n n el sanatlar na yatk nl a aç ifllemecili ini gündeme getirmifltir. lçede, a aç ifllemecili inin yan nda demir iflleri, örgü iflleri ve sar iflleri el sanatlar da yap lmaktad r. Üretilen bu eflyalar turistik bölgelerde, yayla flenliklerinde ve yöre pazarlar nda do rudan tüketiciye sunulmaktad r. 17

18 GÜMÜfiHANE Kürtün Even though archeological studies were not conducted in the region, the existence of castle ruins and the foundings of the building ruins founded during agricultural activities make us presume that there was settlements in the district before JC. It is thought that the district came under the rule of Urartu after the fall of the Hittites. During the Ottoman Empire, in Fatih the Conqueror s tinme for example, there is the name of Kürtün in the scetches demonstrating Trabzon province. In several historical sources, it is stated that in the years 1461 Kürtün was a Principality and that with the first Ottoman- Akkoyunlu Treaty ( Yass Çimen Treaty), it stayed as a buffer zone between the two states. The name of Kürtün during the Ottoman Empire was Kürtün Cezere and Cezere was a castle in the administraton of Kürtün region. After Fatih the Conqueror conquers Trabzon in 1461, the district of Kürtün also alongside with Gümüflhane is annexed to Trabzon. In the Republican era, in 1925, Gümüflhane became a city and Kürtün alongside with Torul were annexed to Gümüflhane. In the following years, Kürtün gained the district status. On the north of Kürtün, there is Çanakç district of Giresun, on the northeast there are Maçka, fialpazar and Tonya districts of Trabzon; on the east there is Torul district; on the south there is Alucra district of Giresun and on the west there is Do ankent district. Even though the district seems to have a transitory characteristic between Eastern Black Sea and East Anatolian climates, after the activation of the Kürtün Barrage, there is the influence of the Black Sea region climate. Agriculture and cattle breeding have a limited place in the district s economy. Lately there is fishing in the Kürtün Barrage Lake. The main handicraft in the region is silk carpet. Silk carpet weaving first started after 1980s when the people of the region living in Izmit and Izmit s surroundings taught it to the people living in the district. It had been generalized with the opening of the courses at People s Education Center of the district. Silk carpet weaving is done nearly at each house in the region. For silk carpet weaving, tools like a carpet counter, scissors, kirkit are necessary. For a carpet size 60 x 120 cm, 4kg of silk is used. A carpet is woven in a period of two months by two people working at the same time on the same carpet. Since an important part of the district is covered by forests, the main handicraft of the people of the region is wood embroidery. A part from wood embroidery, there are several handicrafts like iron works, knit works and yellow works. These products are offered directly to customers in touristic regions, plateau festivals and regional markets. 18

19 Gümüflhane Aykut San Evi Gümüflhane Aykut San House

20 GÜMÜfiHANE ULAfiIM OLANAKLARI / TRANSPORTATION OPPORTUNITIES Di er fiehir Merkezlerine Ulafl m / Distance from other city centers Trabzon : 100 km Rize : 175 km Ordu : 279 km Giresun : 235 km Bayburt : 78 km Erzincan : 145 km Samsun : 371 km Erzurum: 202 km stanbul : km Ankara : 788 km zmir : km lden ilçelere, ulafl m karayoluyla sa lanmaktad r. The transportation from the city center to the provinces is done by highway. fiehirler Aras Otobüs flletmeleri Inter-city bus companies, telephones and timetables Kelkit: 71 km. Köse: 46 km fiiran: 101 km Torul: 20 km Kürtün: 55 km METRO TUR ZM 0(456) , stanbul Bursa Yalova Samsun - Ankara - Eskiflehir - Kütahya LÜKS GÜMÜfiHANE 0(456) , , Erzincan stanbul Bursa Samsun stanbul Ankara ULUSOY 0(456) Trabzon Samsun Erzurum YEfi L GÜMÜfiHANE 0(456) , stanbul GÜMÜfiVAD 0(456) Gümüflhane den saatleri aras nda her saat bafl Trabzon a hareket Trabzon dan saatleri aras nda her saat bafl Gümüflhane ye hareket. At each hour from 6 a.m. till 8 p.m., there is a bus from Gümüflhane to Trabzon and from Trabzon from 7 p.m. till 9 p.m. there is a bus to Gümüflhane. TURAY 0(456) Sivas Kayseri Adana - Mersin Osmaniye, skenderun Diyarbak r - Mardin Malatya - Gaziantep SÜZER 0(456) Bayburt Erzurum Trabzon - Rize Trabzon Bayburt - Erzurum Trabzon - Samsun 20

21 AYDO AN 0(456) Trabzon - Samsun Trabzon - Samsun I d r - Do ubeyaz t Erzurum - Kars VANGÖLÜ 0(456) , Trabzon Rize - Hopa Erzurum A r - Van Erzurum A r - Van Samsun C ZRE NUH 0(456) Trabzon - Rize Diyarbak r-mardin-cizre KANBERO LU 0(456) Trabzon Erzurum Samsun OTOGAR EMANET 0(535) Hava Yolu Ulafl m : fiehirde hava liman ulafl m yoktur. En yak n hava alanlar : Airway: There is not an airport in the city. The nearest airports are: Gümüflhane -Trabzon: 100 km Gümüflhane -Erzincan: 148 km Gümüflhane -Erzurum: 210 km Demir Yolu Ulafl m : l de Demiryolu bulunmamaktad r. En yak n Demiryolu: Gümüflhane - Erzincan: 148 km. Railway: There is no railway possibility in the city. The nearest railway is in Erzincan: Gümüflhane Erzincan: 148 km. HAS B NGÖL 0(456) Erzurum - Urfa BAYBURT TUR 0(456) Trabzon - Bayburt I DIRLI TUR ZM 0(456) Erzurum - I d r ÖZLEM B NGÖL TUR ZM 0(456) Erzurum Bingöl Diyarbak r - Mardin ERZ NCAN ÖZLEM 0(456) Trabzon fiiran 21

22 GÜMÜfiHANE GEÇM fiten GÜNÜMÜZE GÜMÜfiHANE GÜMÜfiHANE FROM PAST TO PRESENT Tarih Gümüflhane, Do u Karadeniz Bölgesi nin iç kesiminde denize 100 km mesafede yer al r. Do usunda Bayburt, bat s nda Giresun, kuzeyinde Trabzon, güneyinde Erzincan illeri ile çevrilidir. l Merkezi denizden m yükseklikte olup, Harflit Çay n n iki yakas nda vadi boyunca uzanan bir yerleflimdir. lin toplam yüzölçümü km 2 dir. Merkez ilçesiyle birlikte 6 ilçesine ba l 323 yerleflim birimi bulunmaktad r. Do uda, Bizer ve Muflkilerin yaflad Skidides ile bat da Pariyadres Da lar na uzanan ve güneyde Satala (Sadak) Ovas ile çevrili Gümüflhane de tam bir kavimler mozai i oluflmufltur. Yap lan araflt rmalarda elde edilen buluntular ancak M.Ö aras na tarihlenen ilk Tunç Ça n n ayd nlat lmas na yard mc olmaktad r. Gümüflhane bulundu u co rafi konum itibariyle tarihisel olaylar karfl s nda daima tampon bölge olarak kalm flt r. Gümüflhane yöresinin Azzi Ülkesi ad yla, güneyinden Suflehri ne kadar uzanan topraklar na ise Hayafla Ülkesi olarak an ld, Hititler zaman nda zenginlik kayna yine gümüfltür. Hititler al flveriflte de er ölçüsü olarak gümüflü kullan yorlard. 22

23 Hitit mparatorlu u, gerek bat dan gelen Frigllerin ve gerekse kuzey komflular Kaflkarlar n sald r lar sonucu zay flay nca, Urartular bölgeye hâkim oldular (MÖ 860). Asurlular n zay flamas ndan da faydalanan Urartular, bölgedeki nüfuzlar n art rd lar. Ayn y llarda, Ege adalar nda ticaretle u raflan Argonotlar Konuk kabul etmeyen h rç n deniz diye tabir ettikleri Karadeniz in madenleriyle ünlü yöresine koloniler kurdular (MÖ 756). Böylece Gümüflhane yöresi madenleri de uygarl a aç lm flt r. Bu geliflmeyle birlikte Urartu kültürü ve maden iflçili i Argonotlar arac l yla Ege adalar na dek yay ld. MÖ 560 l y llarda Medler, Gümüflhane yöresine yerlefltiler. Ancak Medler yine ayn sülaleden gelen Ahamemifl Sülalesi nden II. Kiros n (Kurafl) baflkald r s ile y k lm fl ve MÖ 550 de Pers Krall kurulmufltur. Gümüflhane de bu s n rlar içinde olup y lda 300 gümüfl talen vergi ödemekle yükümlü tutulmufltur. Persler, Yunanl larla yapt klar savafllarda yöre insan n da kullanm fl, nitekim Kserkes in MÖ 480 de Yunanistan a yapt sefere Khalip (Khaledi-Haldi=Gümüflhane, Trabzon ve çevresinde yaflad belirtilen halk) askerleri de kat lm flt r. Heredot, bu seferde Khaliplerin küçük kalkanlar, k sa m zraklar ve e ri k l çlarla donand n yazmaktad r. Baz kaynaklar ise bu sefere Çoruh Havzas nda yaflayan Muflkillerin kat ld n kaydederler. Heredot mparator II. Artakserkses Dönemi nde (MÖ 400), bölgeyi güneyden kuzeye dolaflm fl olan tarihçi Ksenefon ise, Pers Ordusu nda paral askerlik yapan Makedonyal lar n Babil yöresinde Karduklar a yenildiklerini, daha sonraki geri çekilme s ras nda Gümüflhane yöresinden de geçtiklerini yazmaktad r. M.Ö 350 lerde zay flamaya bafllayan Pers mparatorlu u na, Makedonya Kral Büyük skender son verdi (MÖ 334 ve 331). skender ordular Gümüflhane yörelerine kadar uzanamad lar. Yöre bu yüzden MÖ 4. yüzy l bafl nda siyasal bir bofllu un içine düfltü. Büyük skender in hâkimlerinden Flikos un Gümüflhane de gümüfl madeni bulmas üzerine buraya önem verdi i söylenir. Ege adalar ndan biri olan Kios Adas n n tiran Mitridates Ktistes, do uda ris (Yeflil rmak) ve Lykos (Kelkit) Havzas na dek uzanan topraklar ele geçirdi (MÖ 301). Pontos Krall n n kurucusu olan I. Mitridates, öldükten sonra yerine o ullar geçti. Savunma üstünlü ünü korumak için yüzlerce kale yap ld. Ordunun zor duruma düfltü ü zamanlarda da bu da l k bölgeye iyi bir saklanma yeri oluyordu. Pontos Krall n n üstünlü ü Kerona Savafl nda sars l nca iç çalkant lar bafllam fl, Lykos (Kelkit) yak nlar ndaki Kabira dolaylar nda Romal larla yap lan 23

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler History of Venice History of Venice Venice is one of the most beautiful cities of the world.it lies on over a hundred islands in a lagoon in the northern part of the Adriatic Sea.Venice is a cultural and

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli...

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli... HAKKIMIZDA Zaman her zamankinden daha değerli... Asya Kent Saatleri, sürekli değişen kentsel dinamiklere karşı, kültürel ve tarihsel bir bağ, bir diyalog kurmaktadır. Saatler sadece zamanı göstermez, mekanın

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location www.otonomi.com.tr BİR İLKİN OTONOMİSİ Son Teknoloji Donanımlar ve Stratejik Konum ile Yatırımların Merkez Üssü The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments

Detaylı

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 472 - Conservation Studio dersi kapsamında Düzce'nin Konuralp Belediyesi'ne, Bolu'nun

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

32 MERS N Ören Yerleri - Kaleleri - Müzeleri

32 MERS N Ören Yerleri - Kaleleri - Müzeleri 32 MERS N Ören Yerleri - Kaleleri - Müzeleri Toroslar lçesi Asar (Hisar) Kale 42 Belenefllik Kalesi 36 Çatalçeflme 36 Evciler Kalesi 43 Gözene Kalesi 37 Hangedigi Kalesi ve Manast r 41 K zlar Kalesi -Manast

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney THE SCHOOL S MYSTERY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474

Detaylı

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation.

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation. 1: To Zübeyde Hanım Öğretmenevi (Teacher s House) ---- from Sabiha Gökçen Airport Zübeyde Hanım Öğretmen Evi Sabiha Gökçen Airport From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

ERGAMON Antik ça da Pergamon ad ile an lan Bergama zmir ilinin s n rlar içinde, Helenistik dönemin önemli bir kültür sanat merkeziydi.

ERGAMON Antik ça da Pergamon ad ile an lan Bergama zmir ilinin s n rlar içinde, Helenistik dönemin önemli bir kültür sanat merkeziydi. Antik Kentlerimiz Süheyla Dinç P ERGAMON Antik ça da Pergamon ad ile an lan Bergama zmir ilinin s n rlar içinde, Helenistik dönemin önemli bir kültür sanat merkeziydi. ent arkaik devirden itibaren Frigya,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Bölgemizi Tan yal m TEST 100 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki foto raflarda yer alan evleri inceleyiniz. Bu evlerin hangi bölgelerde yayg n oldu unu ve bu bölgelerin

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU

ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU ORGANIC HAKKIMIZDA ABOUT US 1950'li yıllarda Sivas-Zara 'da öğretmen olan Mürteza Üstündağ'ın arzuladığı ve başlattığı, teknik arıcılık ile doğal bal üretimi, nesilden nesile aktarılarak

Detaylı

Fıstıkçı Şahap d t c ç

Fıstıkçı Şahap d t c ç To and from We have already seen the suffıx used for expressing the location of an object whether it s in, on or at something else: de. This suffix indicates that there is no movement and that the object

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU

ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU Turizm Raporları No:2 Süleyman TOY Emine Bilgen EYMİRLİ Murat KARAPINAR Erzurum 2010 KUZEYDO U ANADOLU KALKINMA AJANSI

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

Tralleis Antik Kenti

Tralleis Antik Kenti BELGESELC N N GÖZÜYLE Çetin mir Tralleis Antik Kenti (Ayd n) Tralleis Antik Kenti bugünkü Ayd n ilinin hemen kuzeyinde, Kestane Da n n (Mesogis) güney eteklerinde, Büyük Menderes ovas na hakim bir noktada

Detaylı

Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia. Otto Jastrow (Tallinn)

Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia. Otto Jastrow (Tallinn) Türk Dilleri Araştırmaları, 21.1 (2011): 83-94 Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia Otto Jastrow (Tallinn) Özet: Anadolu Arapçası, ayrı lehçeler (Sprachinseln) biçiminde ortaya

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI

Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI Ho-Chunk Resort Room Attendant İş Detayları Required Duties: Participants will be cleaning hotel rooms, making beds, stocking carts closer with linen

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU 201-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.YIL 2. YY. 1 YDİ2 YDA2 YDF2 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Almanca) Temel Yabancı Dil

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 1886 TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 21-46 1886 NÜFUS NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI* Eski Tahmin Türkiye Mersin 2008 Toplam Nüfus 71.517.100 72.561.312 fiehir 53.611.723 54.807.219 Köy 17.905.377 17.754.093 Nüfus

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Yabancı Dil-1 Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Yabancı Dil I A A DİKKAT! 1. Bu testte

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor The study underlying the results published in this paper was conducted as part of research financed under the Research and Technology Innovation Fund (KTIA_AIK_12-1-2013-0043) called Adaptation and ICT-supported

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR 840 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR 841 ALİYENLER MEZARLIĞI Karatay İlçesi, Yanık Camii Esiri Mehmet Sokakta yer almaktadır. 06.01.1989-370 Mezarlığa

Detaylı

Türkiye yi Anlama Kılavuzu

Türkiye yi Anlama Kılavuzu Türkiye yi Anlama Kılavuzu Doç. Dr. Halil Nalçaoğlu İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Bl. / Y. Lis Prog. http://mis.bilgi.edu.tr hnalcaoglu@bilgi.edu.tr 1 Research Design Life Trends

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Anasanat Dalı Danışman: Doç. Rıdvan COŞKUN Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Haziran

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI KARAR NO : 01 KARAR TARİHİ : 30/01/2013 Giresun İli Mahalli Çevre Kurulu 30/01/2013 Çarşamba günü saat 15:00 de Valilik Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Sayın Yüksel ÇELİK Başkanlığında toplanmış olup,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN DOĞA Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN 100 Çoruh Vadisi: Suya Gömülecek Miras Eray ÇAĞLAYAN Doğa Derneği Bozayı Araştırma ve Koruma Projesi Sorumlusu Çoruh Vadisi, Türkiye deki 305 Önemli Doğa Alanı ndan bir

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

1 MAYIS BİNGÖL DEPREMİNDE MEYDANA GELEN YIĞMA YAPI HASARLARI

1 MAYIS BİNGÖL DEPREMİNDE MEYDANA GELEN YIĞMA YAPI HASARLARI YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. 1 MAYIS BİNGÖL DEPREMİNDE MEYDANA GELEN YIĞMA YAPI HASARLARI A. Karaşin Dicle

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock.

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock. diyalogda boş bırakılan yere 1 uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. seçeneklerden hangisi verilen 5 cümle ile aynı anlamı taşımaktadır? What time is it? =... A:... time is it? B: It s three o clock. A)

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? 1. A) rude B) trustworthy C) generous D) supportive TEST - 2 (2011-2012)

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

STAR T URISM İHRACAT İTHALAT VE TİCARET LTD. ŞTİ. EXPORT IMPORT TRADE INC.

STAR T URISM İHRACAT İTHALAT VE TİCARET LTD. ŞTİ. EXPORT IMPORT TRADE INC. Excursion Program I: 5 th September 2013 4 Hours Ankara City Tour, 09:30 Starting Time 09:30. Sights that will be visited, Anıtkabir Mausoleum of Atatürk and Museum of Independence Hacıbayram Mosque and

Detaylı

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek MESLEKİ İNGİLİZCE I DERSİ - 1. HAFTA ÇEVİRİ METİNLERİ 1. NEW YORK UNIVERSITY New York University is in Greenwich Village. in: içinde, -de/da Village: köy, kasaba New York Üniversitesi Greenwich kasabasındadır.

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

GROWTH RELATIONSHIPS OF PINUS SILVESTRIS FOR AFFORESTATIONS OF DERBENT (MOR BEL)- HASAN MOUNTAIN (YENIPINAR)

GROWTH RELATIONSHIPS OF PINUS SILVESTRIS FOR AFFORESTATIONS OF DERBENT (MOR BEL)- HASAN MOUNTAIN (YENIPINAR) [ DERBENT (MOR BEL) VE HASAN DAĞI (YENĠPINAR) AĞAÇLANDIRMALARINDA SARIÇAMIN BÜYÜME ĠLĠġKĠLERĠ M. Doğan Kantarcı M. BarıĢ Uzun Bayram Kaçar İst. Üni. Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Abd (EM). E.Mail

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 www.hkmo.org.tr Türkiye de Kentsel Teknik Altyapý Tesisleri Uygulamalarýnda Koordinasyonun Önemi ve Altyapý Koordinasyon Merkezleri

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı