T.C. GÜMÜfiHANE VAL L

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GÜMÜfiHANE VAL L"

Transkript

1 T.C. GÜMÜfiHANE VAL L gezi rehberi / travel guide

2 10 Günümüzdeki Gümüflhane Contamporary Gümüflhane 24 Geçmiflten Günümüze Gümüflhane Gümüflhane From Past to Present 46 Gümüflhane Kültürü Gümüflhane Culture 68 Yayla fienlikleri Plateau Festivals 74 Halk Oyunlar Folk Dances 80 Gümüflhane nin Halk K yafetleri Gümüflhane Traditional Customes 82 Efsaneler Mythes and Legends 2

3 86 Gümüflhane de Geleneksel El Sanatlari Traditional Handicraft in Gümüflhane 96 Yöre Mutfa i Cuisine of the Region 114 Yöresel G da Üretimi Regional Food Production 120 Co rafi Yap Geographical Structure 138 Biyolojik Çeflitlilik Biological Diversity 160 Turizm Tourism 178 Gümüflhane li Tur Güzrgahlar ve Gezilecek Yerler Gümüflhane City Tour Trajectories and Places to Visit 3

4 GÜMÜfiHANE Sunufl Gümüflhane miz tarih boyunca sahip oldu u özel konum nedeniyle bir çok medeniyete ev sahipli i yapm flt r. limizin bu zenginli i, Karadeniz ile Do u Anadolu aras ndaki geçifl noktas üzerinde yer almas nedeniyle kültürel anlamda da kendini göstermektedir. Gümüflhane, hem Karadeniz in hem de Do u Anadolu nun zengin tarihi ve gelenekleriyle beslenerek kendine has bir doku ç karm flt r ortaya. Bu nedenle ne fiiran da tulum sesi, ne Torul da kemençe sesi, ne de Gümüflhane de davul zurna sesi flafl rt r bizi. Bir yan m z horona dururken, di er yan m z halaydad r ve bu zenginliktir bizi Gümüflhane yapan limiz tarihi eserler konusunda da ziyadesiyle zengindir. 350 nin üzerindeki tescilli tarihi eseriyle klifle tabirle Gümüflhane bir aç k hava müzesidir. Bu aç k hava müzesini gezerken minare ve çan kulesini yan yana görecek ve insanlar n hala uygulamay tam anlam yla gerçeklefltiremedi i medeniyetler ittifak n n, as rlar önce bu topraklarda sahne ald n göreceksiniz Torul ve Kürtün ü gezerken yaylalarda nefesleneceksiniz Örümcek Ormanlar n, Kad rga y, Zigana y gördü ünüzde nefesiniz kesilecek, Kelkit ovas na indi inizde bu verimli topraklar n bereketine, fiiran n ve Köse nin huzur dolu ortam na tan k olacaks n z. limiz bakir do as yla, tarihi eserleriyle ve zengin kültürel yap s yla ziyaretçilerini beklemektedir. Okuyaca n z bu kitapç k sizlere Gümüflhane de rehberlik etmesi için haz rlanm flt r. Siz de erli ziyaretçilerimizin ilimizde hofl vakit geçirmeleri dile iyle Dr. Yusuf MAYDA Gümüflhane Valisi 4

5 Foreword Gümüflhane, has been a home for many civilizations throughout the history due to it s special location. This richness of our city, has shown itself with cultural sense due to standing between the transition point of 2 different cultural region, Black Sea and Eastern Anatolia. Gümüflhane has built a unique cultural sense by mixing Black Sea and Eastern Anatolia s culture. You may feel this harmony in every part of the city. On the north part of Gümüflhane you may see the effects of Black Sea culture but on the South part of city you will feel yourself as you are in Eastern Anatolia city. These different folkloric cultures and the harmony built by differences made us Gümüflhane. Our city is also rich with historical monuments. Considering the number of registered historical monuments (more than 350) We may call Gümüflhane an open air museum with cliche phrase. You will see the minarets and bell towers side by side while travelling in this open air museum and you will be witnessed as how Gumushane managed to perform the alliance of civilizations centuries ago, which World countries still can t fully achieve. While passing Torul and Kürtün towns, you will feel the fresh plateu climate... When you see the Spider forests, Kad rga and Zigane Plateau you will be speechless and when you reach the fertile plains of Kelkit, fiiran and Köse towns you will be witnessed to a peaceful environment. Our city is awaiting visitors with it s unique nature, rich cultural structure and historical monuments. This booklet has been prepared as a guide for you. I hope you will enjoy your time in Gümüflhane Dr. Yusuf MAYDA Governor Of Gümüflhane 5

6

7

8 GÜMÜfiHANE GÜNÜMÜZDEK GÜMÜfiHANE CONTEMPORARY GÜMÜfiHANE Günümüzdeki Gümüflhane Gümüflhane, Do u Karadeniz Bölgesi nin iç kesiminde, il merkezi denize 100 km mesafede yer al r. Do usunda Bayburt, bat s nda Giresun, kuzeyinde Trabzon, güneyinde Erzincan illeri ile çevrilidir. l merkezi denizden m yükseklikte olup, Harflit Çay n n iki yakas nda vadi boyunca uzanan bir yerleflimdir. Abdal Musa Tepesi en yüksek zirvesi olup, m rak mdad r. lin, merkez ilçeyle birlikte alt ilçesi vard r. Contemporary Gümüflhane Gümüflhane is situated in the inner parts of the Eastern Black Sea region and the city center is 100 km away from the seaside. Gümüflhane is surrounded by Bayburt on the east, Giresun on the west, Trabzon on the north and Erzincan on the south. The city center is situated at an elevation of meters and lies at two sides of Harflit River on a valley. Abdal Musa Hill, the highest point of the city, is meters high. The city has a total of six provincial districts including the district of the city center: city center, Kelkit, Köse, Kürtün, fiiran and Torul. 8

9 Yerleflim Settlement lçe Merkez Nüfusu Population of the urban province Köyler Nüfusu Population of the villages Toplam Total Belediye Say s Number of municipalities Mahalle Say s Number of districts Köy Say s Number of villages Merkez Kelkit Köse Kürtün fiiran Torul TOPLAM TOTAL Kelkit rak mda bulunan Kelkit, do usunda Köse, bat s nda fiiran, kuzeyinde Gümüflhane nin merkez ilçesi, güneyinde Erzincan ile çevrilidir. Genellikle düz bir arazi yap - s na sahiptir. Tar ma elveriflli; Özlüce Vadisi ve Koflmaflat Vadisi bulunmaktad r. Kelkit Çay, Çimen Da lar ndan ç kan ve Yeflil rmak besleyen en büyük koldur. Kelkit, iklim olarak Do u Karadeniz ile Do u Anadolu Bölgesi aras nda bir iklim geçifli teflkil eder. Yazlar kurak, k fl ve bahar aylar ya fll geçer. Ekonomide büyük yeri tar m ve hayvanc l k kaplar. lçede genel olarak mera hayvanc l yap lmakta ise de, son y llarda ah r besicili ine yönelik hayvanc l k yap lmaya bafllanm flt r. lçede el sanatlar olarak zilli kilim üretilmektedir. Zilli kilimlerin tarihi Orta Asya ya dayanmaktad r. Kilimden günümüzde tek parça halinde çok büyük ebatta üretilmelerine ra men seccade kilimleri de çok nadir örneklerdendir. Zilli kilim dokumac l heybe, yast k, yolluk, duvar süsleri, nazarl k, isimlik, seccade olarak üretilmektedir. lçenin simgesi haline gelen zilli kilim dokumac l da son y llarda istihdam ve hediyelik ürün olarak büyük önem arz etmektedir. Kelkit Kelkit, at an elevation of is surrounded by the provincial districts of Köse on the east, fiiran on the west, the city center of Gümüflhane on the north and Erzincan on the south. It has a general flat soil structure. There are agriculturally 9

10 GÜMÜfiHANE rich valleys like Özlüce valley and Koflmaflat valley. Kelkit River, originating from Çimen Mountains, is the biggest branch feeding Yeflil rmak River. The climate of Kelkit has a transitory characteristic between Eastern Black Sea and Eastern Anatolia regions. The summers are dry, whereas winters and springs and falls are rainy. Agricultural and pastoral economy occupies an important place in the economy of the district. Even though in the district, generally cattle breeding is practiced, lately there is also breeding in stables. In the provincial district of Kelkit, as handicrafts zilli kilim (carpets with bells) are produced. The history of these carpets go back to Central Asia. Even though nowadays these carpets are produced in big sizes, there are also few examples of prayer rugs. Zilli kilim weaving of today produce different products like carpetbags, pillows, rugs, wall ornaments, evil eye beads, name plates and prayer rugs. Zilli kilim had become the symbol of the district and lately had started occupying an important place both for providing employment and for producing souvenirs of Kelkit. Köse Cumhuriyet Dönemi nde Gümüflhane'nin il yap lmas n n (1924) ard ndan Kelkit Kazas na ba l bir bucak merkezi haline getirilmifltir. Köse, 1954 y l nda belediye, 3392 say l kanunla da tarihinde ilçe olmufltur. Salyaz Beldesi ve köylerin kurulufllar konusunda da kesin bilgilerin bulunmamas na ra men, Türk kültürünün d fl nda daha önce yaflam fl olan milletlere ait iz ve eserlere rastlamak mümkündür. Köse, Gümüflhane il merkezinin güneyinde olup, boylamlar ile enlemler aras nda yer alan Kelkit Çay Vadisi nde kurulmufltur. Kuzeyde Gümüflhane il merkezi, do uda Bayburt il merkezi, bat da Kelkit ve güneyde Bayburt ili ve Kelkit ilçesi yer almaktad r. Deniz seviyesine göre ortalama yüksekli i m civar nda olup, yüzölçümü 500 km 2 'dir. Köse, iklim olarak Do u Karadeniz ile Do u Anadolu Bölgesi aras nda bir iklim geçifli teflkil eder. Yazlar kurak, k fl ve bahar aylar ya fll geçer. lçenin ekonomisinde büyük yeri tar m ve hayvanc l k almaktad r. Bunun yan s ra nakliyecilik ve yolcu tafl mac l, ticaret ve madencilikte belli ölçülerde yap lmaktad r. 10

11 Köse In the Republican period, when Gümüflhane becomes one of the cities of the Republic in 1924, Köse became a subdistrict as a part of the Kelkit disterict. Later on, Köse became a municipality in 1954 and became a provincial district by the law no 3392 on 19 June Even though we do not have detailed information about the formation of Salyaz resort and the villages, we see traces of different cultures, not only belonging to the Turkish culture. Köse, is situated on the south of the city center, on the Kelkit River Valley between longitude and latitude. On the north there is Gümüflhane city center, on the east there is Bayburt city center, on the west there is the province of Kelkit and on the south there are the city of Bayburt and the province of Kelkit. It has an average altitude of meters and an area of 500 km 2. The climate of Köse has a transitory characteristic between Eastern Black Sea and Eastern Anatolia regions. The summers are dry, whereas winters and springs and falls are rainy. Agriculture and cattle breeding occupie an important place in the economy of the district. Besides, transportation of goods and passengers, commerce and mining are also practiced. fiiran fiiran, Gümüflhane nin en eski ilçelerinden biridir. Evliya Çelebi nin Seyahatnamesi nden ö rendi imize göre ilçe merkezi Erenkaya Köyü nde iken, 1800 lü y llarda bugünkü ilçe merkezine tafl nm flt r. fiiran, Farsça bir kelime olup, aslanlar anlam na gelmektedir y l nda ba ms z sancaklar il olunca, Gümüflhane Ba ms z Sanca da il oldu te fiiran ilçe statüsü ald. lçe deniz seviyesinden m yükseklikte olup, 992 km 2 alan kapsar. lçenin kuzeyinde bulunan Tersun Da lar, do udan bat ya do ru uzan r. Güneyinde Çimen Da lar, do usunda Çilhoroz Da ile üç taraf kapal aç k hilal gibi görünmektedir. lçenin en önemli akarsuyu Kelkit Çay d r. Kelkit Çay, ilçenin do u - bat do rultusunda, güney yönünden geçer. Ayr ca Akbulak Deresi, Yukar kulaca Deresi, Yeflilbük Deresi, Karaca Suyu, Zunzurt Suyu, Kelkit Çay na kar flan akarsulard r. 11

12 Krom Vadisi Krom Valley

13

14 GÜMÜfiHANE lçenin iklimi; Do u Karadeniz ve Do u Anadolu Bölgeleri iklimi aras nda bir geçifl iklimi özelli i arz etmektedir. Yazlar s cak ve kurak, k fllar so uk ve ya fll geçer. lçede, el sanatlar olarak bütün köylerinde el tezgâhlar nda dokunan ala kilim yöremiz el sanatlar içinde önemli bir yere sahiptir. Ala kilimin i meleri keçi k l ndan, örgüsü yünden, tabii kök ile boyanm fl yün ipliklerden olup, çeflitli model ve motiflerden, a aç tezgâhlardan genel olarak 1,5 x 3 ve 3 x 4 ebatlar nda dokunmaktad r. fiiran fiiran is one of the oldest provincial districts of Gümüflhane. We learn from Travelogue of Evliya Çelebi that the center of the district was Erenkaya village but it has moved to today s center in the 1800s. fiiran is a Persian word literally meaning lions. When the independent communes became cities in 1921, Gümüflhane also became a city. In 1925 fiiran had gained the status of province. The district has an altitude of 1311 meters and covers an area of 992 km 2. Tersun Mountains at the north of the provincial district lie from east to west. The province looks like a crescent with three closed sides: with Çimen Mountains on the south, Çilhoroz Mountain on the east. The most important river of the district is Kelkit River. Kelkit River runs east-west direction on the south. Other rivers that run into Kelkit River are Akbulak river, Yukar kulaca river, Yeflilbük river, Karaca Water and Zunzurt Water. The climate of the district has a transitory characteristic between Eastern Black Sea and Eastern Anatolia regions. The summers are dry, whereas winters and springs and falls are rainy. Ala kilim that are produced in handlooms in all villages of the district has an important place among handicrafts of the region. Ala kilim carpets that have different models and motifs have usually a size of 1,5x3 and 3x4. Torul Trabzon - Gümüflhane - Erzurum karayolu üzerinde bulunan ve MÖ kuruldu u anlafl lan Torul, tarihi öneme haizdir. IV. Haçl Seferi s ras nda Trabzon u ele geçiren Ce-nevizliler, Torul u da ala-rak ilçenin birçok yerinde kaleler ve haberleflmede kullan lan 14

15 infla etmifllerdir. Torul Kalesi de bunlardan birisidir. Orta Khaldiya olarak an lan Torul madenleri ve ormanlar yla ün yapm fl olup sarp ve geçit vermeyen kayal klar nedeniyle s nma yeri olmufltur. Sellay Clavijo, yörede eflk yalar taraf ndan yollar n n kesildi ini ve yolculardan zorla para al nd n anlatmaktad r. Bölgede, Türkler ilk defa 1048 y llar nda do udan gelen Türkmen kitleleriyle görülmüfltür. Orta Asya dan bafllayan kitle halindeki göçler münasebetiyle çeflitli Türk oymaklar genellikle bat ya do ru ilerlemifllerdir. Bölgeye gelen ilk Türk boyu Çepniler dir. Selçuklu Sultan Tu rul Bey in kuzeydo u seferi s ras nda ota n Torul da kurmas na izafeten önceden Ardasa diye an lan ilçeye, Torul denmeye bafllanm flt r. 19. yüzy l n ilk senelerinde yaz ld anlafl lan Osmanl Devleti nin idari taksimat na dair bir defterde Gümüflhane nin nahiyesi olarak gösterilmifltir tarihli salnamede Torul, Gümüflhane Sanca n n kazas olmufltur da Trabzon un kazas olarak gösterilen Torul da, 1893 de yap lan say m sonuçlar na göre kifli olup Gümüflhane Sanca n n en büyük kazas yd. Cumhuriyet Dönemi nde Gümüflhane ye ba l bir ilçe merkezi olmufltur. Gümüflhane nin merkez ilçesinin bat s nda yer alan Torul, kuzeyinde Trabzon, güneybat s nda Giresun ile bat da Kürtün, güneyinde fiiran ile komfludur. Harflit Çay kenar nda ve Trabzon - ran Transit Yolu üzerinde kurulu olan ilçe, da l k bir arazi yap s na sahiptir. lçenin yüzölçümü; 1049 km 2 olup, denizden yüksekli i ise 950 m dir. lçede, iklim olarak Do u Karadeniz ile Do u Anadolu Bölgesi aras nda bir iklim geçifli teflkil eder gibi görünse de son y llarda yap lan Torul Baraj etkisiyle ilçede daha çok Karadeniz Bölgesi nin iklim tipi hüküm sürmektedir. Genifl ve zengin ormanlara sahip Torul da, ormanc l n köylünün iktisadi hayat nda önemli rolü vard r. lçede k s tl olarak hayvanc l k, halk n geçim kaynaklar nda önemli yer tutar. lçenin büyük bir alan n n ormanlarla kapl olmas nedeniyle, yöre insan n n el sanatlar na yatk nl a aç ifllemecili ini gündeme getirmifltir. lçede yay k, kova, külek, sofra, kafl k ve oklava gibi el sanatlar evlerde kurulu bulunan küçük atölyelerde imal edilmektedir. Torul Torul, situated on the highway Trabzon Gümüflhane Bayburt Erzurum, has a historical importance since it was founded before JC. When Genovans captured Trabzon during the Fourth Crusade, they also captured Torul and built many castles and fire towers used for sending information of which Torul Castle is an example. Torul, called as Central Khaldiya was famous for its mines 15

16 GÜMÜfiHANE and its forests and since it had steep and unpasseable rocks, it had become a place of refuge. Sellay Clavijo tells that in the region bandits used to interrupt the voyages and collected money by force from the passengers. The first Turks arriving at the region are the Turkmens coming from the east in With the migration flow from Central Asia, Turkish tribes had generally migrated to westward. The first Turkish tribe which arrived in the region were the Çepnis. The district which was called as Ardasa started to be called as Torul after the Sultan of the Selcuks Tugrul Bey halted at the district. In an official administrative Ottoman notebook written in the beginning of the 19th century, the district was referred to as the district Gümüflhane. In an official document dating back to 1886, Torul is written as district of the Gümüflhane. In 1890 however, Torul was a district of Trabzon whereas according to census results of 1893 it had a population of people and it was the biggest district of Gümüflhane. In the Republican era, it had becoma a district of Gümüflhane. Torul lies on the west of the city center of Gümüflhane, on the north of Trabzon, on the southwest of Giresun and on the west of Kürtün and on the south of fiiran. The province is situated on the edges of Harflit River and on the Trabzon-fiiran Transit Road and has a mountaneous structure. It covers an area of 1049 km 2 and has an altitude of 950 meters. Even though the district seems to have a transitory characteristic between Eastern Black Sea and East Anatolian climates, after the activation of the Torul Barrage, there is the influence of the Black Sea region climate. Torul has wide and rich forests and forestry has an important place in the economic life. Animal husbandry, even though it is much more limited has also an important place in the district s economy. Since an important part of the district is covered by forests, main handicraft of the people of the region is wood embroidery. Objects like buckets, dining tables, spoons and rolling pins are made in small ateliers in the houses. Kürtün lçe ile ilgili özel olarak, arkeolojik araflt rmalar yap lmam fl olmakla birlikte, Kürtün çevresinde görülen kale harabeleri ve zaman zaman tar m çal flmalar s ra-s nda yeralt ndan ç kar lan harabe bina kal nt lar dikkate 16

17 yörede yaflam, milattan önceki y llardan beri var oldu u kanaatini uyand rmaktad r. Hitit Devleti nin y k l fl ndan sonra Urartu hâkimiyetine girdi i tahmin edilmektedir. Fatih Sultan Mehmet Dönemi nde, Trabzon Sanca s n rlar çiziminde, Kürtün ismine rastlan lmaktad r. Çeflitli tarihi kaynaklarda Kürtün, 1461 y llar nda beylik olup ilk Osmanl - Akkoyunlu Antlaflmas yla (Yass Çimen Antlaflmas ), iki devlet aras nda tampon bölge olarak kald belirtilmektedir. Kürtün ün, Osmanl lar zaman ndaki ismi Kürtün Cezere olup Cezere denilen yerin Kürtün bölgesinin idare merkezinde bir kale oldu u, Sinan Bey in Trabzon daki Kulakl Çeflme kitabesinden anlafl lmaktad r. Fatih in Trabzon u 1461 y l nda fethinden sonra, Gümüflhane ile birlikte Trabzon a ba lanm flt r. Cumhuriyet Dönemi nde, Gümüflhane nin 1925 y l nda müstakil il olmas sonucu olarak Kürtün de, Torul a ba l olarak Gümüflhane ye ba lanm flt r. Daha sonraki y llarda ilçe statüsünü kazanm flt r. Kürtün ün kuzeyinde Giresun a ba l Çanakç lçesi, kuzeydo usunda Trabzon li Maçka, fialpazar ve Tonya ilçeleri, do usunda Torul lçesi, güneyinde ise Giresun ba l Alucra, bat s nda Do ankent lçesi yer al r. lçede, iklim olarak Do u Karadeniz ile Do u Anadolu Bölgesi aras nda bir iklim geçifli teflkil eder gibi görünse de, son y llarda yap lan Kürtün Baraj etkisiyle, ilçede daha çok Karadeniz Bölgesi nin iklim tipi hüküm sürmektedir. lçenin ekonomisinde tar m ve hayvanc l k k s tl olarak yap lmaktad r. Son y llarda ise Kürtün Baraj Gölü nde kafes bal kç l geliflmeye bafllam flt r. lçede, el sanatlar olarak ipek hal üretilmektedir. pek hal dokumac l, 1980 y l ndan sonra zmit ve çevresinde oturan yöremiz insanlar taraf ndan ilçemizde oturan vatandafllar m za ö retilmesi yoluyla bafllam fl olup, ilerleyen zamanlarda lçe Halk E itim Merkezi nce aç lan kurslarda daha yayg n hale gelmifltir. Yörede, ipek hal dokumac l hemen hemen her evde yap labilmektedir. pek hal dokumac l için hal tezgâh, makas, kirkit gibi araçlar gereklidir. 60 x 120 cm lik bir hal için 4 kg ipek ipi kullan lmaktad r. Bir hal iki kifli taraf ndan iki ayda dokunabilmektedir. Di er yandan, ilçenin büyük bir alan n n ormanlarla kapl olmas nedeniyle, yöre insan n n el sanatlar na yatk nl a aç ifllemecili ini gündeme getirmifltir. lçede, a aç ifllemecili inin yan nda demir iflleri, örgü iflleri ve sar iflleri el sanatlar da yap lmaktad r. Üretilen bu eflyalar turistik bölgelerde, yayla flenliklerinde ve yöre pazarlar nda do rudan tüketiciye sunulmaktad r. 17

18 GÜMÜfiHANE Kürtün Even though archeological studies were not conducted in the region, the existence of castle ruins and the foundings of the building ruins founded during agricultural activities make us presume that there was settlements in the district before JC. It is thought that the district came under the rule of Urartu after the fall of the Hittites. During the Ottoman Empire, in Fatih the Conqueror s tinme for example, there is the name of Kürtün in the scetches demonstrating Trabzon province. In several historical sources, it is stated that in the years 1461 Kürtün was a Principality and that with the first Ottoman- Akkoyunlu Treaty ( Yass Çimen Treaty), it stayed as a buffer zone between the two states. The name of Kürtün during the Ottoman Empire was Kürtün Cezere and Cezere was a castle in the administraton of Kürtün region. After Fatih the Conqueror conquers Trabzon in 1461, the district of Kürtün also alongside with Gümüflhane is annexed to Trabzon. In the Republican era, in 1925, Gümüflhane became a city and Kürtün alongside with Torul were annexed to Gümüflhane. In the following years, Kürtün gained the district status. On the north of Kürtün, there is Çanakç district of Giresun, on the northeast there are Maçka, fialpazar and Tonya districts of Trabzon; on the east there is Torul district; on the south there is Alucra district of Giresun and on the west there is Do ankent district. Even though the district seems to have a transitory characteristic between Eastern Black Sea and East Anatolian climates, after the activation of the Kürtün Barrage, there is the influence of the Black Sea region climate. Agriculture and cattle breeding have a limited place in the district s economy. Lately there is fishing in the Kürtün Barrage Lake. The main handicraft in the region is silk carpet. Silk carpet weaving first started after 1980s when the people of the region living in Izmit and Izmit s surroundings taught it to the people living in the district. It had been generalized with the opening of the courses at People s Education Center of the district. Silk carpet weaving is done nearly at each house in the region. For silk carpet weaving, tools like a carpet counter, scissors, kirkit are necessary. For a carpet size 60 x 120 cm, 4kg of silk is used. A carpet is woven in a period of two months by two people working at the same time on the same carpet. Since an important part of the district is covered by forests, the main handicraft of the people of the region is wood embroidery. A part from wood embroidery, there are several handicrafts like iron works, knit works and yellow works. These products are offered directly to customers in touristic regions, plateau festivals and regional markets. 18

19 Gümüflhane Aykut San Evi Gümüflhane Aykut San House

20 GÜMÜfiHANE ULAfiIM OLANAKLARI / TRANSPORTATION OPPORTUNITIES Di er fiehir Merkezlerine Ulafl m / Distance from other city centers Trabzon : 100 km Rize : 175 km Ordu : 279 km Giresun : 235 km Bayburt : 78 km Erzincan : 145 km Samsun : 371 km Erzurum: 202 km stanbul : km Ankara : 788 km zmir : km lden ilçelere, ulafl m karayoluyla sa lanmaktad r. The transportation from the city center to the provinces is done by highway. fiehirler Aras Otobüs flletmeleri Inter-city bus companies, telephones and timetables Kelkit: 71 km. Köse: 46 km fiiran: 101 km Torul: 20 km Kürtün: 55 km METRO TUR ZM 0(456) , stanbul Bursa Yalova Samsun - Ankara - Eskiflehir - Kütahya LÜKS GÜMÜfiHANE 0(456) , , Erzincan stanbul Bursa Samsun stanbul Ankara ULUSOY 0(456) Trabzon Samsun Erzurum YEfi L GÜMÜfiHANE 0(456) , stanbul GÜMÜfiVAD 0(456) Gümüflhane den saatleri aras nda her saat bafl Trabzon a hareket Trabzon dan saatleri aras nda her saat bafl Gümüflhane ye hareket. At each hour from 6 a.m. till 8 p.m., there is a bus from Gümüflhane to Trabzon and from Trabzon from 7 p.m. till 9 p.m. there is a bus to Gümüflhane. TURAY 0(456) Sivas Kayseri Adana - Mersin Osmaniye, skenderun Diyarbak r - Mardin Malatya - Gaziantep SÜZER 0(456) Bayburt Erzurum Trabzon - Rize Trabzon Bayburt - Erzurum Trabzon - Samsun 20

21 AYDO AN 0(456) Trabzon - Samsun Trabzon - Samsun I d r - Do ubeyaz t Erzurum - Kars VANGÖLÜ 0(456) , Trabzon Rize - Hopa Erzurum A r - Van Erzurum A r - Van Samsun C ZRE NUH 0(456) Trabzon - Rize Diyarbak r-mardin-cizre KANBERO LU 0(456) Trabzon Erzurum Samsun OTOGAR EMANET 0(535) Hava Yolu Ulafl m : fiehirde hava liman ulafl m yoktur. En yak n hava alanlar : Airway: There is not an airport in the city. The nearest airports are: Gümüflhane -Trabzon: 100 km Gümüflhane -Erzincan: 148 km Gümüflhane -Erzurum: 210 km Demir Yolu Ulafl m : l de Demiryolu bulunmamaktad r. En yak n Demiryolu: Gümüflhane - Erzincan: 148 km. Railway: There is no railway possibility in the city. The nearest railway is in Erzincan: Gümüflhane Erzincan: 148 km. HAS B NGÖL 0(456) Erzurum - Urfa BAYBURT TUR 0(456) Trabzon - Bayburt I DIRLI TUR ZM 0(456) Erzurum - I d r ÖZLEM B NGÖL TUR ZM 0(456) Erzurum Bingöl Diyarbak r - Mardin ERZ NCAN ÖZLEM 0(456) Trabzon fiiran 21

22 GÜMÜfiHANE GEÇM fiten GÜNÜMÜZE GÜMÜfiHANE GÜMÜfiHANE FROM PAST TO PRESENT Tarih Gümüflhane, Do u Karadeniz Bölgesi nin iç kesiminde denize 100 km mesafede yer al r. Do usunda Bayburt, bat s nda Giresun, kuzeyinde Trabzon, güneyinde Erzincan illeri ile çevrilidir. l Merkezi denizden m yükseklikte olup, Harflit Çay n n iki yakas nda vadi boyunca uzanan bir yerleflimdir. lin toplam yüzölçümü km 2 dir. Merkez ilçesiyle birlikte 6 ilçesine ba l 323 yerleflim birimi bulunmaktad r. Do uda, Bizer ve Muflkilerin yaflad Skidides ile bat da Pariyadres Da lar na uzanan ve güneyde Satala (Sadak) Ovas ile çevrili Gümüflhane de tam bir kavimler mozai i oluflmufltur. Yap lan araflt rmalarda elde edilen buluntular ancak M.Ö aras na tarihlenen ilk Tunç Ça n n ayd nlat lmas na yard mc olmaktad r. Gümüflhane bulundu u co rafi konum itibariyle tarihisel olaylar karfl s nda daima tampon bölge olarak kalm flt r. Gümüflhane yöresinin Azzi Ülkesi ad yla, güneyinden Suflehri ne kadar uzanan topraklar na ise Hayafla Ülkesi olarak an ld, Hititler zaman nda zenginlik kayna yine gümüfltür. Hititler al flveriflte de er ölçüsü olarak gümüflü kullan yorlard. 22

23 Hitit mparatorlu u, gerek bat dan gelen Frigllerin ve gerekse kuzey komflular Kaflkarlar n sald r lar sonucu zay flay nca, Urartular bölgeye hâkim oldular (MÖ 860). Asurlular n zay flamas ndan da faydalanan Urartular, bölgedeki nüfuzlar n art rd lar. Ayn y llarda, Ege adalar nda ticaretle u raflan Argonotlar Konuk kabul etmeyen h rç n deniz diye tabir ettikleri Karadeniz in madenleriyle ünlü yöresine koloniler kurdular (MÖ 756). Böylece Gümüflhane yöresi madenleri de uygarl a aç lm flt r. Bu geliflmeyle birlikte Urartu kültürü ve maden iflçili i Argonotlar arac l yla Ege adalar na dek yay ld. MÖ 560 l y llarda Medler, Gümüflhane yöresine yerlefltiler. Ancak Medler yine ayn sülaleden gelen Ahamemifl Sülalesi nden II. Kiros n (Kurafl) baflkald r s ile y k lm fl ve MÖ 550 de Pers Krall kurulmufltur. Gümüflhane de bu s n rlar içinde olup y lda 300 gümüfl talen vergi ödemekle yükümlü tutulmufltur. Persler, Yunanl larla yapt klar savafllarda yöre insan n da kullanm fl, nitekim Kserkes in MÖ 480 de Yunanistan a yapt sefere Khalip (Khaledi-Haldi=Gümüflhane, Trabzon ve çevresinde yaflad belirtilen halk) askerleri de kat lm flt r. Heredot, bu seferde Khaliplerin küçük kalkanlar, k sa m zraklar ve e ri k l çlarla donand n yazmaktad r. Baz kaynaklar ise bu sefere Çoruh Havzas nda yaflayan Muflkillerin kat ld n kaydederler. Heredot mparator II. Artakserkses Dönemi nde (MÖ 400), bölgeyi güneyden kuzeye dolaflm fl olan tarihçi Ksenefon ise, Pers Ordusu nda paral askerlik yapan Makedonyal lar n Babil yöresinde Karduklar a yenildiklerini, daha sonraki geri çekilme s ras nda Gümüflhane yöresinden de geçtiklerini yazmaktad r. M.Ö 350 lerde zay flamaya bafllayan Pers mparatorlu u na, Makedonya Kral Büyük skender son verdi (MÖ 334 ve 331). skender ordular Gümüflhane yörelerine kadar uzanamad lar. Yöre bu yüzden MÖ 4. yüzy l bafl nda siyasal bir bofllu un içine düfltü. Büyük skender in hâkimlerinden Flikos un Gümüflhane de gümüfl madeni bulmas üzerine buraya önem verdi i söylenir. Ege adalar ndan biri olan Kios Adas n n tiran Mitridates Ktistes, do uda ris (Yeflil rmak) ve Lykos (Kelkit) Havzas na dek uzanan topraklar ele geçirdi (MÖ 301). Pontos Krall n n kurucusu olan I. Mitridates, öldükten sonra yerine o ullar geçti. Savunma üstünlü ünü korumak için yüzlerce kale yap ld. Ordunun zor duruma düfltü ü zamanlarda da bu da l k bölgeye iyi bir saklanma yeri oluyordu. Pontos Krall n n üstünlü ü Kerona Savafl nda sars l nca iç çalkant lar bafllam fl, Lykos (Kelkit) yak nlar ndaki Kabira dolaylar nda Romal larla yap lan 23

Genel Yay n Yönetmeni / Executive Editor Dr. Tahir Büyükak n. Yay na Haz rlayan / Prepared for Publication by Ali Yeflildal

Genel Yay n Yönetmeni / Executive Editor Dr. Tahir Büyükak n. Yay na Haz rlayan / Prepared for Publication by Ali Yeflildal Çal fl nca oluyor. KOCAELi BÜYÜKfiEHiR BELEDiYESi BASIN-YAYIN VE HALKLA ilifikiler DA RESi BAfiKANLI I YAYINLARI 13 METROPOLITAN MUNICIPALITY OF KOCAELi-PUBLICATION OF DEPARTMENT OF MEDIA AND PUBLIC RELATIONS

Detaylı

ÜSKÜDAR. turizm. rehberi ÜSKÜDAR. tourism guide

ÜSKÜDAR. turizm. rehberi ÜSKÜDAR. tourism guide ÜSKÜDAR turizm rehberi ÜSKÜDAR tourism guide Yay nlayan Üsküdar Belediyesi Bas n Yay n ve Halkla liflkiler Müdürlü ü Municipality of Uskudar Press and Public Relation Office Publications Editörler - Edited

Detaylı

STANBUL DAN MED NE YE B R TAR H BELGESEL HİCAZ DEMİRYOLU FOTOĞRAF ALBÜMÜ ALBARAKA TÜRK

STANBUL DAN MED NE YE B R TAR H BELGESEL HİCAZ DEMİRYOLU FOTOĞRAF ALBÜMÜ ALBARAKA TÜRK STANBUL DAN MED NE YE B R TAR H BELGESEL HİCAZ DEMİRYOLU FOTOĞRAF ALBÜMÜ ALBARAKA TÜRK STANBUL DAN MED NE YE B R TAR H BELGESEL H CAZ DEM RYOLU FOTO RAF ALBÜMÜ ALBARAKA TÜRK YAYINLARI: 12 KÜLTÜR K TAPLARI:

Detaylı

1. INTRODUCTION 1. GİRİŞ 1. INTRODUCTION

1. INTRODUCTION 1. GİRİŞ 1. INTRODUCTION 1. GİRİŞ Kars Kaleiçi Osmanlı Mirası Canlandırma Projesi, Kars Belediyesi, Küresel Miras Fonu ve Christensen Fonu nun işbirliği, Çekül ve Kars Kent Konseyi gibi sivil toplum kuruluşlarının katkıları ile

Detaylı

Midas. Frigler ve efsanevi krallar. Kybele. Phrygians and their legendary king Midas. Anadolu Uygarl klar / Anatolian Civilizations

Midas. Frigler ve efsanevi krallar. Kybele. Phrygians and their legendary king Midas. Anadolu Uygarl klar / Anatolian Civilizations 120 Anadolu Uygarl klar / Anatolian Civilizations Mart-Nisan / March - April 2005 Seramik Türkiye Nezih Baflgelen Arkeolog / Editör Archaeologist / Editor Frigler ve efsanevi krallar Phrygians and their

Detaylı

Kapadokya yı Niğde de Keşfedin! Explore the Cappadocia In Niğde

Kapadokya yı Niğde de Keşfedin! Explore the Cappadocia In Niğde 6 Kapadokya yı Niğde de Keşfedin! Explore the Cappadocia In Niğde Çizim: Yrd. Doç. Dr. Cengiz KAYACILAR Grafik Tasarım: Şule ERDİLMEN GENEL BİLGİLER OVERVIEW 8 GENEL BİLGİLER Niğde İli ülkemizin iç Anadolu

Detaylı

Pendik on the Verge of Civilization. Medeniyetin Eşiğinde. Pendik

Pendik on the Verge of Civilization. Medeniyetin Eşiğinde. Pendik Pendik on the Verge of Civilization Medeniyetin Eşiğinde Pendik Medeniyetin Eşiğinde Pendik Pendik on the Verge of Civilization Yönetmen/Director Ekrem OKUTAN Abdurrehim BAYRAM Hazırlayan/Editors Mustafa

Detaylı

Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde

Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde Göynük Göynük is in the leading role Şimdi Artısı Var Özel

Detaylı

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR BANU SARI Türkiye de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y llard r gündemdeki yerini koruyor. halelerin ard

Detaylı

Ozanlar Diyarı, Şirin KIRŞEHİR

Ozanlar Diyarı, Şirin KIRŞEHİR PUBLISHED QUARTERLY, YEAR: 3, ISSUE NO: 10, OCTOBER - DECEMBER 2012 3 AYDA BiR YAYIMLANIR SAYI 10 EKİM / ARALIK 2012 CHAMBER of ANTALYA TOUR GUIDES QUARTERLY Ozanlar Diyarı, Şirin KIRŞEHİR The Land of

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TARİH VE COĞRAFYA

AFYONKARAHİSAR TARİH VE COĞRAFYA TARİH VE COĞRAFYA Afyonkarahisar Ege Bölgesinin İç Batı Anadolu bölümü sınırları içerisinde yer alır. Kuzeyde Eskişehir, kuzeybatıda Kütahya, doğuda Konya, batıda Uşak, güneyde Burdur, güneydoğuda Isparta,

Detaylı

TÜRSAB DERGİ TOKAT. HIDRELLEZ GELİYOR! Dilek tutmayı unutmayın! HIDRELLEZ IS COMING! Don't forget to make a wish! İSTANBUL UN FETHİNİN 561.

TÜRSAB DERGİ TOKAT. HIDRELLEZ GELİYOR! Dilek tutmayı unutmayın! HIDRELLEZ IS COMING! Don't forget to make a wish! İSTANBUL UN FETHİNİN 561. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies MAYIS 2014 MAY 347 TÜRSAB DERGİ ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN! Have a Good Mother s Day 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR

Detaylı

KONYA NIN COĞRAFİ VE EKONOMİK ÖZELLİKLERİ 5 Coğrafi Durumu ve Stratejik Konumu 5 Yer altı Zenginlikleri 6 Konya nın Tarihi 7 Konya nın Doğal

KONYA NIN COĞRAFİ VE EKONOMİK ÖZELLİKLERİ 5 Coğrafi Durumu ve Stratejik Konumu 5 Yer altı Zenginlikleri 6 Konya nın Tarihi 7 Konya nın Doğal İÇİNDEKİLER SAYFA NO KONYA NIN COĞRAFİ VE EKONOMİK ÖZELLİKLERİ 5 Coğrafi Durumu ve Stratejik Konumu 5 Yer altı Zenginlikleri 6 Konya nın Tarihi 7 Konya nın Doğal Güzellikleri 10 KONYA NIN EKONOMİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 1

Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 1 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 1 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 2 Dizgi & Kolaj Elaz TSO Bas n ve Halkla liflkiler Servisi Yay n No: 2009/2 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies MART 2015 MARCH 357 KAPADOKYA NIN KAPISI:

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies MART 2015 MARCH 357 KAPADOKYA NIN KAPISI: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies MART 2015 MARCH 357 TÜRSAB 18 MART ŞEHITLERI ANMA GÜNÜ VE ÇANAKKALE ZAFERI NIN 100. YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN! HAPPY 100 TH ANNIVERSARY

Detaylı

Gaziantep Mozaik Müzesi

Gaziantep Mozaik Müzesi 82 Kas m - Aral k / November - December 2005 / No.12 Aktüel / Aktuel The largest mosaic museum in the world Gaziantep Mozaic Museum Dünyan n en büyük mozaik müzesi Gaziantep Mozaik Müzesi Gaziantep Mozaik

Detaylı

DÜNYANIN EN ESKİ TANRISAL KAYA ANITI

DÜNYANIN EN ESKİ TANRISAL KAYA ANITI MANİSA Spil Dağı ile Gediz Nehri arasında, İzmir- İstanbul karayolunun kuzeyinde, İzmir e 36 km uzaklıkta bulunan Manisa, Ege Bölgesinin önemli şehirlerinden biridir. Homeros a göre ilk yerleşimin, Truva

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 06 LKBAHAR-SPRING 2010

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 06 LKBAHAR-SPRING 2010 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 06 LKBAHAR-SPRING 2010 Coflkun Aral dan Haberler The latest news from Coflkun Aral Bir Baflka Kapadokya A different side of Cappadocia Dedeman Konya dan Tatl Büfesi Dessert

Detaylı

TÜRSAB DERGİ. Kırılması Güç Bir Rekor TÜRSAB BAŞARAN ULUSOY İLE DEVAM EDİYOR ERKEN REZERVASYON KAMPANYASI BAŞLADI EARLY RESERVATION CAMPAIGN BEGAN

TÜRSAB DERGİ. Kırılması Güç Bir Rekor TÜRSAB BAŞARAN ULUSOY İLE DEVAM EDİYOR ERKEN REZERVASYON KAMPANYASI BAŞLADI EARLY RESERVATION CAMPAIGN BEGAN Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies OCAK 2014 JANUARY 343 TÜRSAB DERGİ Kırılması Güç Bir Rekor TÜRSAB BAŞARAN ULUSOY İLE DEVAM EDİYOR A Hard to-beat Record TÜRSAB

Detaylı

Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine

Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 04 SONBAHAR-FALL 2009 Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine E lenceli ve Muzip: Ayhan Sicimo lu Funny

Detaylı

Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine

Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 04 SONBAHAR-FALL 2009 Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine E lenceli ve Muzip: Ayhan Sicimo lu Funny

Detaylı

İznik: Surlar ve kapılar kenti İznik: A city of walls and gates Sırrı isminde saklı: Kuşkonmaz Camii Its secret is hidden in the name: Kuşkonmaz

İznik: Surlar ve kapılar kenti İznik: A city of walls and gates Sırrı isminde saklı: Kuşkonmaz Camii Its secret is hidden in the name: Kuşkonmaz İznik: Surlar ve kapılar kenti İznik: A city of walls and gates Sırrı isminde saklı: Kuşkonmaz Camii Its secret is hidden in the name: Kuşkonmaz Mosque Kavala Suyun Öte Yanı nda eski bir dost Kavala an

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009 Kapadokya'n n Mistik Köflelerine Yolculuk Travels to Cappadocia's Mystic Corners Dedeman Antakya'da Ziyafet Banquet at the Dedeman Antakya Milano'dan,

Detaylı

Amasya The city where history was written

Amasya The city where history was written Alabilirsiniz / Complimantary Copy KÜLTÜR ve TURİZM DERGİSİ CULTURE & TOURISM MAGAZINE HAZİRAN-TEMMUZ /JUNE-JULY 2012 YIL / YEAR : 1 SAYI /EDITION : 1 Tarihin yazıldığı şehir Amasya The city where history

Detaylı

OCAK-ŞUBAT-MART 2015 JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2015 SAYI 16 ISSUE 16

OCAK-ŞUBAT-MART 2015 JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2015 SAYI 16 ISSUE 16 OCAK-ŞUBAT-MART 2015 JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2015 SAYI 16 ISSUE 16 FRESKO FRESCO DÜNYANIN EN BÜYÜK MÜZESI: TÜRKIYE THE GREATEST MUSEUM OF THE WORLD: TURKEY ÇORUM ARKEOLOJI MÜZESI ÇORUM ARCHAELOGICAL MUSEUM

Detaylı

İÇ TURİZMDE ÖNEMLİ BİR ADIM Rezervasyon Baharı. A CRUCIAL STEP IN THE DOMESTIC TOURISM Reservation Spring. çindekiler Contents

İÇ TURİZMDE ÖNEMLİ BİR ADIM Rezervasyon Baharı. A CRUCIAL STEP IN THE DOMESTIC TOURISM Reservation Spring. çindekiler Contents çindekiler Contents Kapak Fotoğraflar Cover Photos: Rasim Konyar 18 Mezopotamya n n miras The legacy of Mesopotamia Sayı: 287 / Mayıs 2009 Issue: 287 / 2009 May 26 Zamanda ve mekânda yolculuk Travel in

Detaylı

Contents çindekiler DERG DOSYA GEZİ GEZİ KÜLTÜR GEZİ TÜRSAB. 20 Galata ve gizemleri DOĞAMIZI KORUMUYORUZ!..

Contents çindekiler DERG DOSYA GEZİ GEZİ KÜLTÜR GEZİ TÜRSAB. 20 Galata ve gizemleri DOĞAMIZI KORUMUYORUZ!.. TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı

Ara Güler Point Hotel de Ara Güler at Point Hotel. Yay na Haz rlayan Editor Umut Sülün. Fotograflar ve Metinler Photographs and Texts Ara Güler

Ara Güler Point Hotel de Ara Güler at Point Hotel. Yay na Haz rlayan Editor Umut Sülün. Fotograflar ve Metinler Photographs and Texts Ara Güler Ara Güler Point Hotel de Ara Güler at Point Hotel Bu kitap Point Hotel Taksim in lobisi, katlar, restaurantlar ve odalar nda yer alan Ara Güler in stanbul fotograflar n paylaflmak için Point Hotel ve Fotograf

Detaylı

ÇORUM. Gezi Rehberi / Travel Guide

ÇORUM. Gezi Rehberi / Travel Guide ÇORUM Gezi Rehberi / Travel Guide ÇORUM Anadolu nun kültür ve sanat geleneðini devam ettiren, birçok uygarlýk kalýntýsýný saklayan açýk hava müzesi durumundaki Çorum, Ýç Anadolu nun kuzeyi ile Orta Karadeniz

Detaylı