Kentin turizm üssü: KONAK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kentin turizm üssü: KONAK"

Transkript

1 Kapak.rh 21/8/10 0:51 Page 3 KENT KONAK Y A Z / 3 Tar k Dursun K. yazd... DAMLACIK DERLER ADIMA Alt nordulu Milli Amigo SARI YAfiAR KENT KONAK F U A R / 4 Marulun göbe i KESTANE PAZARI Seyyahlar n izinde BASMANE 60 y ll k sanat yolculu u ZÜHAL YORGANCIO LU Tayfur Göçmeno lu yazd... NE GÜZEL E LEN RD K FUARDA ARKEOLOJ MÜZES NDE TAR HE YOLCULUK Kültür hazinemiz KARATAfi BEYLER SOKA I NDA CEKETLER L KLEN RD B R ZAMANLAR PAKET POSTANES YD Engin Yavuz yazd... ATLI TRAMVAYDAN METROYA Kentin turizm üssü: KONAK

2 03 merhaba 20/8/10 21:50 Page 3 Merhaba TUR ZM ÜSSÜ: KONAK Uygarl klar n befli i zmir'in vitrinidir Konak. yonlar n deniz ticaretiyle canland rd, Roma mparatorlu u'nun ticaret merkezi, 17'inci Yüzy l'dan itibaren ise Avrupal tüccarlar n yerleflti i bir Levanten flehri olan zmir'in geçmifline dair say s z kan t bu ilçenin s n rlar ndad r. zmir Liman, tarihi Kemeralt Çarfl s, Agora, Kadifekale; dahas müzeler, tarihi köflkler, yap lar buradad r. Camiler, havralar ve kiliseler yine bu ilçede omuz omuza yükselir. Bu nedenle kentin turizm üssüdür Konak. Bu say n n kapak konusu da, turizm. Arkeolojik, tarihsel ve kültürel miraslar bir çeyiz sand gibi bünyesinde bulunduran ilçenin zenginliklerini bir bir ortaya koyduk. Çankaya Bitpazar 'ndaki dükkan nda kilit ve anahtar koleksiyonunu hâlâ özenle koruyan Ahmet Cihan Özinci, elindeki kültür hazinesinin hikayesini anlatt. zmir Arkeoloji Müzesi'nde tarihe yolculu a ç kt k; kentin tarih boyu yaflad görkemi, de iflimi izledik. Kemeralt 'ndaki bak rc lar dolaflt k. Bak r ustalar bu geleneksel ifl kolunu nas l gelece e tafl d klar n anlatt. Zühal Yorganc o lu, nam- di er Bayan Z ile moda tasar m nda 60 y ld r biriktirdiklerini konufltuk. Kemeralt Beyler Soka 'n n hikayesini anlatt k. Süleyman Ferit Eczac bafl 'n n kolonya imalâthanesi, Hac Mehmet Efendi'den Salepçio ullar na dek varl kl ailelerin evleri hep buradaym fl. Sonra geçen yüzy l n yar s na do ru aç lan doktor muayenehaneleri de var. Bugün ise doktorlar n da zenginlerin de terk etti i, optikçiler ile medikalcilerin merkezi haline gelmifl, yenilenmeye ihtiyaç duyan üç Beyler Soka mevcut. Kemeralt 'nda bir lezzet molas verdik; gerçek bir esnaf lokantas na, Adil Müftüo lu U ur Lokantas 'na da u rad k y l ndan bu yana Çankaya Bit Pazar 'nda hizmet veren ve zmir'in en köklü esnaf lokantalar ndan biri kabul edilen U ur Lokantas 'nda 55 y ll k bir maziye dald k. Kemeralt 'nda 60 y ld r ayn yerde f r n küre i üreten bir ailenin hikayesini konu ettik. Ramazan Al, bundan 60 y l önce Kemeralt 'nda f r n küre i yapmaya bafllam fl. fiimdi ayn yerde ve ayn dükkanda o lu Mesut Al ifli sürdürüyor; daha do rusu yaflat p, gelece e tafl yor. Tayfur Göçmeno lu, zmir'de 1970'li y llar n e lence hayat n anlatt. Fuar'da ne güzel e lenirdik diye söze bafllad, gerisi geldi. Eski kuflaklar n sözlü ünde olan gazino, disko ve aile bahçelerini anlatt. Pasaport'ta bugün l Kültür ve Turizm Müdürlü ü'ne ev sahipli i yapan tarihi yap n n eskiden Paket Postanesi oldu unu bilen var m? fiimdi mimarisi ile büyülüyor ama geride mektuplarla bezeli bir tarih var. Biz de Paket Postanesi y llar na döndük. Annesinden kalan miras, kentin yok olmaya yüz tutan tarihi de erlerini gelece e tafl mak için harcayan Cumhuriyet kad n Seniha Kavala ile söylefltik. Engin Yavuz, atl tramvaydan metroya zmir'deki ulafl m sistemini anlatt. Bu y l biliflim ve iletiflim sektörü zmir Fuar 'nda ZFAfi taraf ndan 27 A ustos-5 Eylül tarihleri aras nda Kültürpark'ta 79. kez düzenlenecek zmir Enternasyonal Fuar ( EF) kapsam nda bu y l enerji ve biliflim baflrolde. zmir'deki di er etkinlikler; konserler, tiyatrolar, geziler yine KNK sayfalar nda. KNK'y izlemeye devam edin 3

3 04-05 icinde.rh 20/8/10 21:59 Page 2 Biliflim ve iletiflim sektörü zmir Fuar nda Sayfa 9 Ç NDEK LER 6 KÜLTÜR-SANAT ETK NL KLER Fuar Seminer Söylefli, Festival, Sergiler, Konserler, Tiyatrolar 10 ZÜHAL YORGANCIO LU: Haz r giyimcilerden biri bana ulaflsa nefis fleyler yapard Türkiye nin tan t m na Türk motifleriyle imzas n atan Madam Z, gelinen yerden hoflnut de il. "Fasoncusuyuz. flçisiyiz, amelesiyiz Avrupa n n" diyor. Modac lar n Türk modas yla kendisini kan tlayamad n, genç tasar mc lara ifl verilmedi ini söylüyor. Tasar mc Zühal Yorganc o lu nun 60 y ll k sanat yolculu u, Bodrum da sergilendi. 16 B R KÜLTÜR HAZ NES : KARATAfi Konak tan Karatafl a uzan rken, s ras yla tarihi Sar K flla dan ve ünlü tramvaylardan bafllamak gerek... Sayfa 22 Sayfa FUAR DA NE GÜZEL E LEN RD K Bugünkü kufla a gazino, disko, aile çay bahçesi gibi kavramlar anlatmak mümkün de il. Bunlar bizim e lence kültürümüzdü. 30 ATLI TRAMVAYDAN METROYA zmir de toplu tafl mac l k 1800 lü y llarda atl tramvayla bafllad. 4

4 04-05 icinde.rh 20/8/10 22:00 Page YILDIR AYNI YERDE FIRIN KÜRE ÜRET YOR Ramazan Al, 60 y l önce Kemeralt nda f r n küre i yapmaya bafllam flt. fiimdi ayn yerde ve ayn dükkânda o lu Mesut Al ifli sürdürüyor; daha do rusu gelece e tafl yor. Sayfa B R ZAMANLAR PAKET POSTANES YD Bugün l Kültür ve Turizm Müdürlü ü ne ev sahipli i yap yor. Sayfa KENT N TUR ZM ÜSSÜ: KONAK zmir in tarihsel, kültürel ve arkeolojik ne kadar miras varsa ço u Konak ta. Bu nedenle bölge kimli ini kentin turizm üssü olarak kuruyor. Sayfa 62 Sayfa 58 Sayfa CUMHUR YET KADINI SEN HA KAVALA Annesinden kalan miras kentin tarihi de erleri için harc yor. 52 ARKEOLOJ MÜZES NDE TAR HE YOLCULUK zmir in de erini anlamak için bu binada gezinmek laz m AHMET C HAN ÖZ NC N N K L T KOLEKS YONU Bit Pazar ndaki dükkan nda de erlere sahip ç k yor. Ya sonra? 62 BEYLER SOKAKLARI NDA CEKETLER L KLEN RD Zenginlerin de doktorlar n da terketti i üç Beyler Soka nday z. 68 UNUTULMAYA YÜZ TUTAN BAKIRA DÖNÜfi VAKT Sa l k ve lezzet tutkunlar n n sayesinde hâlâ soluk al yor GERÇEK B R ESNAF LOKANTASI: U UR 55 y ld r kaliteden ödün vermeden Çankaya da hizmet sunuyor. 74 GÜNDEM 76 REHBER 82 BULMACA 5

5 06-09 Etkinlik 20/8/10 22:07 Page 2 oldu u gibi bu yaz da zmirlileri Yeniden Sinematek etkinli i ile buluflturuyor. Tarihi Havagaz Fabrikas nda 15 Eylül e kadar sürecek sinema gecelerinde sanatseverler, sineman n klasiklerini saat da bafllayan gösterimlerle ücretsiz olarak seyredebilecek. Ayr ca gösterimler öncesinde, filmlere iliflkin bir sunum da gerçeklefltiriliyor. Büyükflehir Belediyesi, bu etkinliklerle TEPEKULE AÇIK HAVA S NEMASI Makina Mühendisleri Odas zmir fiubesinin kente kazand rd Tepekule Aç k Hava Sinemas, alt nc yafl n kutlad bu y l da izleyicilerine tam bir sinema flenli i yaflat yor. Ödüller kazanm fl yerli ve yabanc filmler ve belgesel sineman n en güzel örneklerini ücretsiz izleyebilece iniz Tepekule Aç k Hava Sinemas nda gösterimler; hafta içi Sal, Çarflamba ve Perflembe akflamlar saat te yap lacak. PROGRAM: VAV EN A ustos ta. Yönetmen: Ya mur-durul Taylan. Oyuncular: Engin Günayd n, Binnur Kaya, lker Aksum. Celal, kar s ve çocu uyla mutsuz bir hayat sürmektedir. F LM GÖSTER M S NEMA KAMPÜS Ege Üniversitesi Yabanc Diller Konferans Salonu nda gösterilecek filmler, tarihleri belirtilen haftan n her günü ve seanslar yla sinemaseverlerle buluflacak. Tam: 4.50 TL. Ö renci: 3.50 TL. Ayr nt l bilgi için PROGRAM: ALACAKARANLIK EFSANES : TUTULMA A ustos ta. Yönetmen: David Slade. Oyuncular: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner. Bella Swan, kendisini yine tehlikenin tam ortas nda bulur. Edward Cullen a olan aflk yla arkadafl Jacob Black aras nda bir seçim yapmak durumundad r ve verece i karar n vampirlerle kurt adamlar aras nda as rlard r varolan kavgay ateflleyebilece inin fark ndad r. Bella hayat n n en zor karar n vermeye yaklaflmaktad r. GECE ve GÜNDÜZ 27 A ustos-2 Eylül de. Abisi Cemal le birlikte ortak olduklar elektrik dükkân nda da ifller pek parlak de ildir. Tek e lencesi Samsun da pavyona gitmektir. Pavyonda çal flan Sibel Ceylan a olan aflk Celal in bafl na dert açar. BAfiKA D LDE AfiK 31 A ustos-2 Eylül de. Yönetmen: lksen Baflar. Oyuncular: Saadet Ifl l Aksoy, Mert F rat, Emre Karayel, Lale Mansur. flitme engelli bir gencin ça r merkezinde çal flan bir k za afl k olmas n fliirsel bir dille anlatan film, aflk n hiçbir engel tan - mayaca n birbirinden ilginç anekdotlarla beyazperdeye aktar yor. Film, sosyal sorumluluk konular nda daha duyarl olmaya davet eden mesajlar yla dikkat çekiyor. Yönetmen: James Mangold. Oyuncular: Tom Cruise, Cameron Diaz, Pater Sarsgaard. Aksiyon - komedi türündeki filmde, Tom Cruise gizli ajan ve Cameron Diaz da onunla, ona tuzak kurduklar n iddia etti i bir grup aras nda kalan birini canland r yor. Dünyay turlayarak süren maceralar, çak - flan yollar, son dakika kaç fllar, sahte kimlikler ve bafl döndürücü romantik problemlerle labirente dönüflür ve sadece birbirlerine güvenebileceklerini fark ederler. URLA MÜZ K AKADEM S NDE YAZ ETK NL KLER Türkiye nin özel giriflimle kurulmufl iki müzik akademisinden biri olan Urla Müzik Akademisi (UMA), kuruluflunun ikinci y l nda da dünyaca tan nan müzik ustalar n n yönetimindeki masterclass program n sürdürüyor. Profesyonel müzisyenlerin, usta müzik elçileriyle buluflmalar n ve sanatlar nda aflama kaydetmelerini sa lamay ve parlayan yeteneklere yol gösterici olmay amaçlayan UMA da 2010 yaz etkinlikleri Paris Müzik Akademisi Viyolonsel sanatç s Marc Coppey in eflli inde bafllad. UMA n n koordinatörü Elif Pekin, Avrupa n n sayg n müzik akademileri ile iflbirlikleri gelifltirerek, müzik dünyas n n önde gelen müzik akademilerinden biri olmay hedefleyen UMA da, önümüzdeki y llarda, di er akademilerle ortak projeler sayesinde, daha çok say da genç müzisyenin ustalarla buluflmas n sa layarak müzi e katk s n art racaklar - n söyledi. PROGRAM: A ustos Hansjörg Schellenberger (Berlin Filarmoni Orkestras Obua) Eylül Gay Dangain (CNSM de Paris Klarnet) Eylül Tom Krause (Madrid Reina Sofia Müzik Yüksekokulu fian) ETK NL KLER TAR H HAVAGAZI NDA YEN DEN S NEMATEK zmir Büyükflehir Belediyesi, geçti imiz y l 6

6 06-09 Etkinlik 20/8/10 22:07 Page li y llarda yaflanan ve "filmlerin sanat, e itim ve genellikle kültür amaçlar gözetilerek halka sunulmas " olarak tan mlanan Sinematek ruhunu yeniden yaratmay amaçl yor. Dramdan komediye, müzikalden aksiyona, polisiyeden gerilime bir çok türde filmin gösterilece i etkinli in program flöyle: 25 A ustos Malta fiahini Yönetmen: John Huston. 1 Eylül fiahane Macera Yönetmen: Stanley Donen 8 Eylül p Yönetmen: Alfred Hitchcock. 15 Eylül R ht mlar Üzerinde Yönetmen: Elia Kazan. PLAJLARDA FUTBOL fienl DEVAM ED YOR Dünya futboluna renk, heyecan ve keyif katan plaj futbolu, ülkemizde de günden güne gelifliyor ve yayg nlafl yor. Türkiye Futbol Federasyonu taraf ndan düzenlenen Garanti Plaj Futbol Ligi, yaz boyunca plajlarda futbol keyfi yaflatacak. Özel plaj kumunda, 5'er kiflilik oyunculardan oluflan tak mlar n mücadele etti i Garanti Plaj Futbolu Ligi nin zmir dura nda; A ustos ta Foça, A ustos ta ise Seferihisar var. Detayl bilgi için: TFF Ceyla Kütüko lu MESE Mert Aybars 5. ULUSAL B YOMEKAN K KONGRES Multidisipliner bir bilim dal olan Biyomekanik alan nda bilgi ve birikimleri artt rmak, paylaflmak ve bu alandaki çal flmalara fl k tutmak amac yla Dokuz Eylül Üniversitesi nin düzenleyece i "Uluslararas Kat - l ml V. Ulusal Biyomekanik Kongresi" Eylül tarihleri aras nda Çeflme de gerçeklefltirilecek. SERG fiefkat filegen RES M SERG S ÇEfiME ALTINYUNUS SANAT GALER S NDE Çeflme Alt nyunus Sanat Galerisi nde aç - lan sergi, 27 A ustos a kadar ziyaret edilebilir. zmirli resim sanatç s fiefkat fllegen, 1978 y l nda zmir Buca E itim Fakültesi Resim (Grafik) Bölümünden mezun olmufl. 24 y l ö retmenlik yapan flle en, Uluslararas Plastik Sanatç lar Derne i üyesidir. Özgün grafik bask çal flmalar nda metal ve linolü tercih eden sanatç, zaman zaman da mudaheleli monoprint çal flmalar yap yor. Sanatç, resim anlay fl n flu sözlerle ifade ediyor: "Benim için resim yapmak bir düflünme, yaratma etkinli idir. Bu ayn zamanda bir yaflama biçimidir. Yaratarak,düflünerek,üreterek yaflamak,kendimi ve çevremi daha anlaml k lman n yollar ndan biri MUTLU EVL L K, MUTLU KONAK Konak Belediyesi, ülkemizde yaflanan sosyal bir yaran n çözüme kavuflturulmas için önemli bir ad m att. çinde cinsel yaflam önerilerinden k skançl a karfl önlemlere kadar birçok konunun yer ald - ''Mutlu Evlilik'' rehberi evlenen çiftelere gelecek yaflamlar nda yol gösteriyor, çözümler öneriyor. Konak Belediye Baflkan Dr.Hakan Tartan, Türkiye'de son y llarda özellikle aile içinde ciddi s k nt - lar yaflanmaya bafllad n ifade etti. Aile içinde yaflanan sorunlar n zaman içinde boflanma ile topluma yans d n dile getiren Tartan, mutlu aile yap s n korumak ve ülke gelece inin sa l kl olmas için Uzman Psikolojik Dan flman Ferhan B çakç lar, Arma an P nar Adanar, Hüsnü Uçar ve fienel Kahraman' n katk lar yla ''Mutlu Evlilik, Mutlu Konak'' adl bir rehber ve CD oluflturdu unu söyledi. benim için. Yarat lan objeler do adan al ns n veya al nmas n öncelikle anlatmak istediklerimi dile getirmeliler. Resim yapmay,öncelikle düflünsel bir etkinlik ve dile getirmek istediklerimin bir tasviri olarak yorumluyorum." YARIfiMALAR M N ATÜRK EGE, TAR H AYA IMIZA GET RECEK Konak Belediyesi'nin projelerini tamamlad ve önümüzdeki günlerde çal flmalar bafllayacak Gültepe Rekreasyon Alan 'nda, bir de tarihi miras m z n sergilendi i Minyatürk Ege kurulacak. Bir benzeri stanbul'da bulunan Minyatürk Ege'de zmir ve çevre il ve ilçelerde yer alan tarihi ve kültürel zenginliklerimizin yan s ra An tkabir'in de minyatürü sergilenecek. Yerli ve yabanc turistlerin ziyaret edebilece i bir alan daha zmir'e kazand rd klar n dile getiren Konak Belediye Baflkan Dr.Hakan Tartan, Binlerce y ll k geçmifli olan Anadolu'dan 12 tarihi miras n sergilenece i Minyatürk Ege, zmir için önemli bir proje olacak. Minyatürk Ege'de, zmir'de yer alan Saat Kulesi, Kordonboyu Evleri, K zlara as Han, Celcus Kütüphanesi, Artemis Tap na, Meryemana Evi, Zeus Tap na 'n n yan s ra çevre illerden de önemli mimari eserler sergilenecek. An tkabir, Çanakkale fiehitli i, Manisa Muradiye Camisi, Sardes Harabeleri ve Halikarnas Mozolesi de minyatür parkta yerlerini alacak dedi. 34. DYO RES M YARIfiMASI NA SON KATILIM TAR H 31 A USTOS Yaflar E itim ve Kültür Vakf taraf ndan gerçeklefltirilen DYO Resim Yar flmas n n 34 ncüsü bafllad. Son baflvuru tarihinin 31 A ustos olarak belirlendi i yar flma, Türk özel sektörünün sanata destek verdi i örnek projelerden biri olma özelli ini tafl yor. Yar flman n seçici kurulu da de erli sanatç lardan olufluyor: Prof. Gören Bulut, Prof. Mümtaz Sa lam, Prof. Ergin nan, Burhan Do ançay, Yalç n Gökçeba, Prof. Atilla Atar ve Prof. Dr. Mustafa Pilevneli kurulda yer alan isimler. AKBANK 7. KI- SA F LM FEST - VAL BAfiVURU- LARI BAfiLADI Türkiye'de k sa film alan nda etkin bir platform oluflturan Akbank K sa Film Festivali bu y l 7. 7

7 06-09 Etkinlik 20/8/10 22:07 Page 4 Coflkulu ramazan akflamlar nda gelenekler unutulmad Konak Belediyesi'nin vatandafllar için haz rlad meddahl, Hacivatl, Karagözlü, kantolu Ramazan e lenceleri Ege Mahallesi'nde vatandafllar n coflkulu ilgisiyle bafllad. Bir ay boyunca sürecek olan e lenceler çeflitli semtlerden tüm Konak'a yay lacak; vatandafllar nostaljik Ramazanlar yaflayacak. Sosyal Belediyecilik uygulamalar ile öne ç kan Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan' n da yer ald gecede, vatandafllar ünlü kantocu Nurhan Damc o lu'nun flark lar na efllik etti, onunla birlikte dans edip e lendi. Ramazan e lencelerinin bir ay boyunca renkli geçece ini ifade eden Baflkan Tartan, Vatandafllar hem ibadetlerini yapacak, hem de Ramazan aylar n n geleneksel yap s içinde e lenceye de vakit ay racaklar dedi. Ege Mahallesi'nde Kukla Fiko ve Hacivat Karagöz gösterilerinde çocuklar n kahkahalar, kantolar yla Nurhan Damc o lu'nun flark lar geceye damgas n vurdu. Dopdolu geçen konserin ard ndan konuflan Konak Belediye Baflkan Dr.Hakan Tartan, unutulmaya yüz tutan geleneklerin yaflat lmaya devam edilece ini söyledi. Ramazan E lenceleri Program 26 A USTOS 2010 PERfiEMBE Kukla Fiko Karagöz Hacivat Gölge Oyunu Gösterisi Hayali Deniz Özgökbel Konser Nurhan Damc o lu Yer: Kocatepe Mahallesi Kocatepe lkö retim Okulu Bahçesi Eflrefpafla 31 A USTOS 2010 SALI Kukla Fiko Karagöz Hacivat Gölge Oyunu Gösterisi Hayali Deniz Özgökbel Konser Nurhan Damc o lu Yer: smetpafla lkö r. Okulu Bahçesi kiçeflmelik 2 EYLÜL 2010 PERfiEMBE Kukla Fiko Karagöz Hacivat Gölge Oyunu Gösterisi Hayali Deniz Özgökbel Konser Nurhan Damc o lu Yer: Kenan Evren Lisesi Bahçesi Gültepe 6 EYLÜL 2010 PAZARTES Kukla Fiko Karagöz Hacivat Gölge Oyunu Gösterisi Hayali Deniz Özgökbel Konser Nurhan Damc o lu Yer: Yenido an Mah.Muhtarl karfl s park içi 7 EYLÜL 2010 SALI Kukla Fiko Karagöz Hacivat Gölge Oyunu Gösterisi Hayali Deniz Özgökbel Konser Nurhan Damc o lu Yer: Ö. Lütfü Akat lk. Okulu Bahçesi Eflrefpafla kez düzenleniyor. Yeni fikirleri desteklemeyi ve k sa film kültürüne katk sa lamay amaçlayan festival, 7-17 Mart 2011 tarihlerinde gerçeklefltirilecek. Akbank 7. K sa Film Festivali program nda, "Festival K salar ", "Uluslararas Bölüm", "K sadan Uzuna", "Belgesel Sinema", "Canland rma K salar", "Özel Gösterim" ve "Deneyimler" bölümleri yer al yor. Bu y l da sinema severler için seçkin bir festival ortam oluflturmay hedefleyen festivalin son baflvuru tarihi 04 Aral k Yar flmaya kat lan ve ön elemeyi geçen filmler, Festival K salar bölümünü oluflturacak ve festivalde izleyicilerle buluflacak. Ayr ca kurmaca ve belgesel kategorilerinde oluflturulacak iki ayr jüri taraf ndan, her iki kategoride "En yi Film" seçilecek. Yar flma baflvuru formlar, Akbank Sanat'tan ya da ve adreslerinden temin edilebilir. GEZ EBRUL TUR ZM Ebruli Turizm in a ustos etkinlikleri hakk nda daha ayr nt l bilgiye ulaflmak için nolu telefonlar arayabilir, web adresini ziyaret edebilirsiniz. PROGRAM: "Bodrum / Maz Koyu nda Bir Hafta Sonu" A ustos ta. "Ayval k Adalar " Tekne ile 29 A ustos ta. "Güneydo u Anadolu" Mardin, Midyat, fianl urfa, Gaziantep, Antakya gibi illerin ziyaret edilece i Güneydo u gezisi 5-12 Eylül de. "Gürcistan-Azerbaycan" 4-11 Eylül tarihleri aras nda. "Karadeniz" Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin in görülece i tur, 6-11 Eylül tarihleri aras nda. DESBAfi 4. ULUSAL KAR KATÜR YARIfiMASI: "Deri ve Kad n" zmir Menemen Serbest Bölge A.fi. ( DESBAfi) ilkini 2006 y l nda düzenledi i "Deri" konulu ulusal karikatür yar flmas n bu y l da sürdürüyor. Dericilik kültürünün farkl boyutlarda ele al nmas n amaçlayan yar flman n bu y l ki temas "Deri ve Kad n". Herkesin kat l m na aç k olan karikatür yar flmas nda çal flmalar n çizim tekni i serbest. Son kat l m n 31 A ustos olarak belirlendi i yar flman n ödülleri Ege Bölgesi Sanayi Odas Sergi Salonu'nda aç lacak sergide törenle verilecek. Daha ayr nt l bilgi için: 8

8 06-09 Etkinlik 20/8/10 22:08 Page 5 B L fi M ve LET fi M SEKTÖRÜ ZM R FUARI NDA ZFAfi taraf ndan 27 A ustos-5 Eylül tarihleri aras nda Kültürpark ta 79. kez düzenlenecek zmir Enternasyonal Fuar ( EF) kapsam nda bu y l enerji, biliflim iletiflim, tekne yat, yöresel ürünler, kitap, g da, mobilya, otomotiv ticari araçlar ifl makineleri ve sat fl olmak üzere dokuz özel bölüm oluflturuldu. Geçti imiz y l düzenlenen 78. EF nin ana temas olan " letiflim Teknolojileri ve Telekomünikasyon"dan yola ç k larak, firmalardan gelen talep do rultusunda oluflturulan Biliflim ve letiflim Özel Bölümü" zmir Uluslararas Fuar Alan 1-B nolu holde gerçeklefltirilecek. Bilgisayar, teknoloji, telekomünikasyon ve yaz l m firmalar n n ürün ve hizmetlerini fuar ziyaretçilerine sunma imkân bulaca Biliflim ve letiflim Özel Bölümü nde 41 firma yer alacak. Biliflim ve letiflim Özel Bölümü nün ilerleyen y llarda bir ihtisas fuar na dönüfltürülmesi planlan yor. 79. EF nin Onur Konu u ili bu y l Güneydo u Anadolu Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 6. büyük kenti Gaziantep olacak. Deniz Tutkunlar, EF de EF; Tekne, Yat ve Denizcilik Özel Bölümü ile sektörün önde gelen kurulufllar ve deniz tutkunlar n zmir de buluflturacak olman n gururunu yafl yor. EF kapsam nda, yaln zca profesyonel ziyaretçiye aç k olan tekne, yat ve deniz teknolojilerinin sergilenece i özel hol ikinci kez oluflturuldu. Geçti imiz y l ilki baflar yla düzenlenen etkinlik ile denizcilik sektörüne yönelik bir ihtisas fuar n n ilk ad mlar at ld ; 2011 y - l nda bu etkinli in, zmir Boatshow ad yla özel bir fuara dönüfltürülmesi planlan yor. DENTUR (Deniz Endüstrisini ve Denizcili i Gelifltirme Derne i), YATEF (Yat ve Tekne Endüstrisi Federasyonu) ve zmir Tekne malatç lar Dayan flma Derne i deste iyle gerçeklefltirilecek olan etkinlik, 1500 metrekaresi aç k, toplam 6750 metrekarelik alan üzerinde yap lacak. Ayr ca Pasaport R ht m nda 50 teknelik geçici marina sistemi kurulacak ve fuar için gelen tekneler bu marinada a rlanacak. Özel davetiye giriflli alanda motorlu ve yelkenli gezi ve sürat tekneleri, deniz motorlar ve güç ekipmanlar, tekne yap m malzemeleri, tekne aksesuarlar, marina ve donan mlar, su sporu donan mlar, deniz giyim ve aksesuarlar, deniz acil ve kurtarma ekipmanlar, deniz turizmi firmalar ile sektör yay nlar na yer verilecek. Genç Sinemac lar Atölye de 79. zmir Enternasyonal Fuar ( EF) kapsam nda, ZFAfi ve 9 Eylül Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü nün iflbirli iyle gerçeklefltirilecek 10. Sinema Burada Festivali 27 A ustos-5 Eylül tarihleri aras nda düzenlenecek. Festivalin en ilgi çekici etkinliklerinden biri olan Gençler çin Film Atölyesi ise bu y l 6. kez gerçeklefltiriliyor. EF kapsam nda kurulacak film atölyesinde, konunun uzman isimler sinema tutkunu gençlere senaryo, kamera kullan m, çekim teknikleri, kurgu, ses ve müzik bilgisine iliflkin e itim verecekler. Daha sonra ise kendilerine tahsis edilen teçhizatlarla ilk filmlerini çekme olana sa lanacak A ustos ta aç lacak atölyeye yafl aras ndaki tüm gençler baflvurabiliyor. Ücretsiz gerçeklefltirilecek atölyeye kat lmak isteyenlerin, A ustos 2010 tarihlerinde ZFAfi dan flmaya baflvurarak müracaat etmesi gerekiyor. Atölyenin A ustos tarihleri aras nda gerçeklefltirilirken Gala Gösterimi de 5 Eylül de yap lacak. 9

9 10-15 zuhal 6 20/8/10 22:16 Page 2 Türkiye'nin tanıtımına Türk motifleriyle imzasını atan Madam Z, gelinen yerden hoşnut değil. Fasoncusuyuz. İşçisiyiz, amelesiyiz Avrupa'nın diyor. Modacıların Türk modasıyla kendisini kanıtlayamadığını, genç tasarımcılara iş verilmediğini söylüyor. Tasarımcı Zühal Yorgancıoğlu'nun 60 yıllık sanat yolculuğu, Bodrum'da sergilendi. Zühal Yorganc o lu: Haz r giyimcilerden biri bana ulaflsa nefis fleyler yapard Duygu Özsüphanda Yayman Alpay Sönmez Türkiye'nin markalaflm fl ilk moda tasar mc - s ve ilk fahri kültür elçisi o. 10 y l ö retmenlik yapt ktan sonra, üç çocuklu ve evli bir kad n olarak ABD'ye gitti. Döndü ünde öyle fleyler biriktirmiflti ki h zla bafllad üretim sürecinde, Turizm Bakanl onu Türkiye'nin tan t m ile görevlendirdi. Anadolu ve Osmanl motiflerini modernize ederek yapt - tasar mlarla ülke ülke gezdi, defileler yapt, ödüller ald, Türk kültürünü dünyaya tan tt, Türk modas diye bir kavram yerlefltirdi. Yapt gece elbiseleri ve gelinlikler, dünyan n en ünlü first lady'lerinin, sanatç - lar n n gardrobuna girdi. Türkiye'nin kültür elçisi olan Yorganc o lu nun ad, bu kentin gurur tablosunda. Ad zmir'le özdeflleflmifl: Zühal Yorganc o lu. Yapt ifli Ben tasar mc y m, terzi de ilim diye tarif ediyor. Pek çok modac n n Avrupa taklidi oldu unu, Türk motiflerini tan tmad klar n söylüyor, tasar mc çal flt rmad klar ndan yak n - yor. Geldi i mevkide Adalet Partisi kurucusu olan efli Mehmet Yorganc o lu'nun hakk n teslim eden, art k kapatt modaevinin kap s n ne zaman t klatsan z pat diye karfl - n za ç k veren, telefon etti inizde Buyurun, benim diyen mütevaz bir moda devi. Zühal Yorganc o lu'nun -nam di er Madam Z- 60 y ll k çal flmalar ndan oluflan sergisi, Bodrum Yakaköy'deki Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nde aç ld : Do unun Gizemi, Bat n n Rüyas. Sergiyi bize gezdiren Madam Z, sorular m z içtenlikle yan tlad. 10

10 10-15 zuhal 6 20/8/10 22:17 Page 3 Zühal gibisinin lisana ihtiyac olmaz 60 y l n dökümünü Bodrum'da yapt - n z. 60 y l dile kolay, ortalama bir insan ömrü. Buraya gelene kadar nas l bir yol izlediniz? Ben zaten çal flmak için okudum ve Resim üzerine çal flaca m dedim. Daha 12 yafl ndayken eflim beni istedi. Annem 17 yafl na gelsin, kendisi karar versin dedi. Hakikaten befl sene sonra geldi Mehmet, benden de karar ald ve evlendik. Ben Ankara K z Teknik'te okurken fiükrü Saraço lu baflbakand, mektebi ziyarete geldi. Beni tan tt hocam. Resimlerime bakt, çenemi kald rd ; Seni Paris'e göndereyim mi? dedi. En büyük idealim dedim. Derhal! Okulu bitir ve bana gel dedi. Fakat eflimle niflanl yd m o zaman. Seni ben de Paris'e götürece im. Beni mi tercih edersin, Saraço lu'nu mu? dedi. Ona olan hissim yüzünden Peki dedim. Ama o da götürmedi beni Paris'e. Sonra ben kendi gayretimle gittim. Mezun oldu um sene ö retmen oldum. Ama ö retmenlikte bir fley alm yorsunuz, kendinizde olan veriyorsunuz. lle D flar da ihtisas yapaca m dedim. Amerika'da k z kardeflim vard, 10 sene ö retmenlik yapt ktan sonra, 1960 y l nda oraya gitme imkân m do du. Mehmet de Yass ada'dan gelmiflti. K z m 11 yafl ndayd, ilk mektebi bitirmiflti. O ullar m Faruk 14, Haluk 12 yafl ndayd. ki ayl na gideyim, dedim. K z m ald m, iki o lumu eflime b rakt m. Gitti imin ertesi günü Müberra'y High School'a yazd rd m, ben de güzel sanatlar fakültesine kayd m yapt rd m. Çok az dil biliyordum. Okul befl seneydi. Ankara'daki diplomam üç senelik oldu u için iki senede befl senelik okulu bitirece im. Bu imkân bir daha elde edemem. Eflime telefon ettim. Mehmet dedim, ben iki ay sonra gelemiyorum. ki sene sonra... ster bekle, ister çocuklar al gel Beni anlar, beni biliyor. Efliniz resim ö retmeninizmifl zaten Evet. Zaten onun dizaynlar na hayran oldum evvela, sonra kendisine âfl k oldum. Benim portremi 15 dakikada çizdi. Ama sonra politikaya girdi. B rakt sanat hayat n. Amerika'dan geldikten sonra bafllad bütün hikâye... Evet. Do u ve bat modas n n sentezini yaparak geldim. Orada geceleri okudum, gündüzleri çal flt m. News Post gazetesinin moda dizayn r yd m. Karfl ma Avrupa'dan k yafetler gelirdi, orada modelleri çizilirdi, her gün gazetelerde ç kard. Gazetede çal fl rken bir ay sonra röportaj m yap ld. Zühal Türkiye'nin zikzakl flehri olan zmir'de yafl - yor. Onun lisan aks yor ama ultra modern sanat tekni i hiçbir aksama yapmadan ak - yor. Zühal gibisi için hayatta lisana ihtiyac n olmaz. O bazen bir Parisli, bazen bir cenubi Amerikal. Ayn zamanda birkaç fabrikaya çizimler yapt m. Hep d flar dan m çal flt n z? Hay r. Gazete beni ald. Yabanc lara verilmeyen çal flma iznini ald. Gazeteye görüflmeye gitti imde, Fazla lisan m yok dedim. Senin bana lisan n laz m de il dedi art direktör. mtihan etmifllerdi, 18 kifli içinde ben kazand m. Bak dedi, O da Portekizli, üç y ld r konuflmuyoruz ama çal fl yor. Ben hemen onun yan na oturdum. Az az konufluyordum, ancak onlarla anlaflabiliyordum. Me er o, do ufltan dilsizmifl. Burada yaya olmay Amerika'daki uça a tercih ettim Amerika'dan dönmeseydiniz ne de iflirdi hayat n zda? Dönmeseydim bugün buraya uça mla gelirdim. O kadar güzel para kazan yordum ve her gün bir ad m yükseldim. Ama ben burada yaya olmay o uça a tercih ederim, bin defa. O hasret yok mu, memleket hasreti? stanbul'dan da çok teklifler alm fls - n z ama sizde bir zmir sevdas var. stanbul'dan da ald m, Ankara'dan da. Do- ufl Holding'in kay npederi Halil Baflyazgan bana çok büyük bir teklif yapt. Kaleminizi al n gelin Zühal Han m dedi. Müessesenin ismini Zu.Hal koyaca z; Zuhal'in Zu'su, Halil'in Hal'i. Ama yar n ayr lmak isterseniz Zu.Hal ismi sizin dedi. Mukavele yapt k. mzalamak için bir hafta bana müsaade edin dedim. Uçakla zmir'e inerken flöyle bir bakt m; üç hafta Ankara'da, bir hafta zmir'de olaca m, çocuklar mdan ayr laca- m, onlar okula gidecekler ben yokken... Mehmet dedim, Ben yapamayaca m. Hemen telefon et Halil'e dedi. ndim, kar s na telefon ettim, Nezahat Han m, ben maalesef menfi karar verdim dedim, Halil Bey'i rica edece im. Halil, dedi Londra'da. Yeni modaevine mobilyalar almaya gitti. Bu, Amerika'dan döndükten hemen sonra m gerçekleflti? Evet, Ankara'daki defilemde. Turizm Bakan Nihat Kürflat ilk defilemde aya a kalkt. Art k Zühal Han m sizi yurt d fl nda bir moda elçisi olarak görevlendiriyorum dedi. Ankara Valisi Ali R za Yaradanakul aya a f rlad. 11

11 10-15 zuhal 6 20/8/10 22:17 Page 4 Kalk dedi, Atam, kalk da gör, görmek istedi in Türk kad n n gör! 1963'te Amerika'dan döndükten hemen sonra çal flmalar ma bafllad m. Rahmetli Hümeyra Özbafl, K smet'in sahibi, yabanc müflterileri getirirdi bana. Niye bunlar defileyle göstermiyoruz? dedi. K smet Otel'in Roof'unda, Amerikal lar, talyanlar, Frans zlara bir defile yapt k. Beni yetifltiren hocam Saniye Han m' fleref misafiri olarak davet etmifltim. NATO generalinin kar s kalkt. Madam bunlar size kimler ö retti? dedi. 60 y l n dökümü bu sergide Serginizin ad, Do u'nun Gizemi, Bat 'n n Rüyas. Anadolu'nun bu gizemi, verimlili i sizin desenlerinize nas l yans yor? Do u daima gizemlidir onlar için. Anadolu ayr bir grup, bir de Osmanl mparatorlu u ayr bir grup. Onu da yaflad m. Üsküdar'da Salacak'ta oturdu um ev, son flehlülislam n eviydi. K z oturuyordu yukar da. 70 yafl nda kad n, ben 15 yafl nda, benim en iyi arkadafl md. Beni çok besledi, sand ktan ç kard resimleriyle, k yafetleriyle sanat hayat n anlat rd bana. lk defa retrospektif sergi açt n z. Özellikle 60'nc y l m beklediniz? 60'nc y l bekledim. 50'nci y lda hastayd m, düfltüm, ayaklar m k r ld. O lum serginin küratörlü ünü yapt, k z m Müberra ile birlikte haz rlad. Beni davet ettiler. Hakk mda ç kan yaz - lar, resimler, bakanl n yazd yaz lar, ald m ödüller, çizimlerim, yapt m k yafetler, yapt - m defileler var sergide. Esas gaye benim desinatör yönümü ön plana ç karmak. Ben terzi de ilim. Ben esas modac y m. Tasar mc oldu- um için bugün buraya gelebildim. Çok k ymetli terziler var. Y ld r m Mayruk söyler, ben terziyim, der. Hakikaten kal b al r, ayn s n yapar. Hemen hocam ald m. flte dedim, Bana bunlar ö reten hocam. O da ald mikrofonu, Ben bir bahç van m dedi, Bugüne kadar binlerce çiçek yetifltirdim ama yetifltirdi im en nadide çiçe im Zühal. Neyi tasarl yordunuz Amerika'dan dönerken? Moda tasar mdan mezun oldum ben Ankara'da. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk modac s benim. Okuldan mezun oldu um sene mahalle terzileri ve Yahudi k zlar vard, gündelikçi giden. Küçükten yetifltim ben. Akl m fikrim modayd benim. Alt - yedi yafl ndayd m, k yafetler yapard m, giyinirdim, çarflaflar dolard m üstüme Babam memurdu. Ermenek ve Ilg n'dan sonra Konya'n n Çumra kazas na gittik. Çumra yemyeflil bir yerdi. Ortadan baraj geçiyor, Almanlar n yapt Bavyera evleri Cennet gibi bir yerdi. Dört - befl yafl ndayd m, benim dünyam Çumra'yd. Sanki Çumra'dan baflka yer yoktu. Fakat tren geçerdi. 18 bebe im vard, bebeklerimizi kendimiz yapt k. Sat bebe imi çok severdim. Tren geçerken atard m kendimi tel örgülerden. Ayaklar m kanar elbisemin yar s kal r, terli im kal r hiç ald rmazd m. Ter içinde yatard m çimenlere, trene bakard m. Allah Allah! derdim, Bir yerden gelip bir yere giden insanlar var. Demek ki Çumra'dan baflka bir yer var. E er Sat 'm, varsa baflka yer biz de oraya gidece iz y llar falan. 1976'da talyanlar bana moda Oscar' Maschera D'argento ödülünü verdiler. Roma'ya uçakla gittik k z mla, Roma'dan ödül merasiminin yap laca yere de trenle. Trende flöyle bir bakt m. Köylü çocuklar toplanm fl; sümüklü, yal n ayak, trene bak yorlar merakla. Kendimi gördüm sanki. K rkma saçl bir k z vard. Sat dedim bebe ime, fiimdilik Çumra'dan Roma'ya gelebildik. Bir küçük köylü k z için oradan buraya gelebilmek meseleydi. Türk imzas dünyaca ünlü kad nlar n gardrobunda Baban zla moda kataloglar na bakarm fls n z Babam çok iyi bir koleksiyonerdi. Müthifl bir pul koleksiyonu vard, befl tane de katalogu vard. Tarih, siyaset, sinema, spor ve moda kataloglar. Modan n ilk gününden alm fl, yaz lar, resimleri yap flt rm fl. Kendisi haz rl yordu. Sinema yok, gazete yok, tiyatro yok, kütüphane yok; babam n kataloglar vard. Babamd bizi yetifltiren. Ben orada üniversite tahsilimi yapt m. Kura çekerdik. Hangisi ç karsa onu indirirdi dolab ndan, bize izah ederdi. Moda katalogu ç kt vakit ben çok mutluydum. zin al rd m, modellerin krokisini çizerdim, befl alt yafl mda. Annemle beraber isli gaz lambas n n fl alt nda bebeklere elbise dikerdik. Akflam k yafeti, gündüz k yafeti, plaj k yafeti yapard m. O zamanlar bu k yafetler yoktu hayatta. Bugünkü baflar m n çekirdekleri, temeli orada at ld. Bir de Anadolu kad n n n yaflant - s n gördüm orada. 12

Yokufllar n yükünü s rt nda tafl yor MERD VENL SOKAKLAR

Yokufllar n yükünü s rt nda tafl yor MERD VENL SOKAKLAR 12/7/10 13:12 Page 3 KENT KONAK Kapak.rh Y A Z 2 0 1 0 / 3 Tar k Dursun K. yazd... DAMLACIK DERLER ADIMA Alt nordulu Milli Amigo SARI YAfiAR Marulun göbe i KESTANE PAZARI Seyyahlar n izinde BASMANE Mehmet

Detaylı

OTELLER CAZ P KENTLER SEVER. HAVRA SOKA I eski günlerini ar yor Sanata adanm fl bir ömür NEJAT ECZACIBAfiI

OTELLER CAZ P KENTLER SEVER. HAVRA SOKA I eski günlerini ar yor Sanata adanm fl bir ömür NEJAT ECZACIBAfiI Kapak.rh 6/3/10 12:18 Page 3 KENT KONAK L K B A H A R 2 0 1 0 / 2 Katipzadelerle bafllayan dönüflüm, kamusal alan KONAK MEYDANI O yang n hep konuflulacak ZM R YANGINI fiimdi sevgili flehrinden çok uzaklarda

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

89. YILA BUYUK COfiKU

89. YILA BUYUK COfiKU SAYFA 01 80. İEF dünyaya merhaba dedi 8-18 Eylül aras nda aç k kalacak olan fuar, 12 si yabanc 15 bakan n kat ld - törenle aç ld Çevre ve Çevre Teknolojileri temas yla 8-18 Eylül 2011 tarihleri aras nda

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in SAYFA 01 Aziz Kocaoğlu sert konuştu Baflkan, persoeliyle bayramlaflma töreninde içini döktü Baflkan Aziz Kocao lu, belediye personeliyle bayramlaflma töreninde sert ç kt. Belediyede dedikodular n artt

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

Baflkanlar hesap verdi

Baflkanlar hesap verdi SAYFA 01 N SAN 2010 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlu olsun 10 Kr Baflkanlar hesap verdi Birinci hizmet y l n dolduran zmir in belediye baflkanlar yapt klar n anlatt. Muhalefetin gündeminde

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR

İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR SAYFA 01 Konkart la yaflam n z kolaylaflacak Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan bir ilke imza atarak örnek olmaya devam ediyor KONAK Belediyesi, Mondial Assistance ve Real Life Assist flirketleriyle ortak

Detaylı

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17 SAYFA 01 10 Kr fiubat 2010 Nalbanto lu çekildi BAYKAL n flok zmir müdahalesi sonras beklenen aç klamay yapan CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu, 27 fiubat taki kongrede adayl ktan çekildi ini aç klad. 7 de

Detaylı

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu MAYIS - HAZ RAN 56 Popüler müzi in sevilen ismi; Ferhat Göçer Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu Küçükçekmece 1 milyon kitapla bulufltu Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan

Detaylı

Baflkanlar n y ldönümü

Baflkanlar n y ldönümü SAYFA 01 Dokuz Eylül den korkutan tablo DEÜ E itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. brahim Atalay, küresel s nman n etkisiyle Türkiye'de nelerin de iflti ini ve 15-20 y l içinde nelerin yaflanabilece

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 02 www.kavaklidereneresi.net

Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 02 www.kavaklidereneresi.net Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 02 www.kavaklidereneresi.net Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 03 www.kavaklidereneresi.net Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 04 www.kavaklidereneresi.net Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 05 www.kavaklidereneresi.net

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

AY SONU AÇILIYOR. Ankara-İstanbul YHT hattı

AY SONU AÇILIYOR. Ankara-İstanbul YHT hattı Türkiye'nin de üretim ortağı olduğu "geleceğin nakliye uçağı" olarak nitelendirilen ve uzun uçuş özelliğiyle ön plana çıkan A400M göreve hazır. 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı 221. Filo Komutanı

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Esnaf da Halk da Periflan

Esnaf da Halk da Periflan Divri i Külliyesi ve Darüflifas n n Do u cephesi 158 Ada 3 Parsel de bafllat lan kaz çal flmalar devam ediyor. Darüflifa ya a rl k olarak bask yap p yap n n bozulmalar na neden olan toprak y nt lar temizleniyor.

Detaylı

KHAS33 KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... EYLÜL - EK M 08. BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA

KHAS33 KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... EYLÜL - EK M 08. BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA KHAS33 EYLÜL - EK M 08 BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

B R LER N korkutan ses

B R LER N korkutan ses ISSN 1308-7622 6 Haziran 2014 Cuma www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Yeni dünya Alanya dan Yenidünya meyvesinin 2013 y l nda Türkiye üretiminin yaklafl k yüzde 50'sini Alanya gerçeklefltirdi. HABER

Detaylı

10-13. 8Portre 14-18. 26Sa l k 20-23. 32Gurme. 40Çocuk I N D E K S. indeks. Konuk Yazar Elif Da deviren 84. Aktüalite

10-13. 8Portre 14-18. 26Sa l k 20-23. 32Gurme. 40Çocuk I N D E K S. indeks. Konuk Yazar Elif Da deviren 84. Aktüalite indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Elif Da deviren 84 Opafl Sigorta Genel Müdürü Kamil Yi it 20-23 Duyurular m z 30 Kiflisel Geliflim Prof. Dr. pek Gürkaynak 64 36 Gezi Rehberi Üç Nesil Kolejli Himalayalar

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 8 Ekim-Kas m-aral k 2006 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 Tarihî Kentler Birli i ad na imtiyaz sahibi: Yaz iflleri müdürü: Yay

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı