Kentin turizm üssü: KONAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kentin turizm üssü: KONAK"

Transkript

1 Kapak.rh 21/8/10 0:51 Page 3 KENT KONAK Y A Z / 3 Tar k Dursun K. yazd... DAMLACIK DERLER ADIMA Alt nordulu Milli Amigo SARI YAfiAR KENT KONAK F U A R / 4 Marulun göbe i KESTANE PAZARI Seyyahlar n izinde BASMANE 60 y ll k sanat yolculu u ZÜHAL YORGANCIO LU Tayfur Göçmeno lu yazd... NE GÜZEL E LEN RD K FUARDA ARKEOLOJ MÜZES NDE TAR HE YOLCULUK Kültür hazinemiz KARATAfi BEYLER SOKA I NDA CEKETLER L KLEN RD B R ZAMANLAR PAKET POSTANES YD Engin Yavuz yazd... ATLI TRAMVAYDAN METROYA Kentin turizm üssü: KONAK

2 03 merhaba 20/8/10 21:50 Page 3 Merhaba TUR ZM ÜSSÜ: KONAK Uygarl klar n befli i zmir'in vitrinidir Konak. yonlar n deniz ticaretiyle canland rd, Roma mparatorlu u'nun ticaret merkezi, 17'inci Yüzy l'dan itibaren ise Avrupal tüccarlar n yerleflti i bir Levanten flehri olan zmir'in geçmifline dair say s z kan t bu ilçenin s n rlar ndad r. zmir Liman, tarihi Kemeralt Çarfl s, Agora, Kadifekale; dahas müzeler, tarihi köflkler, yap lar buradad r. Camiler, havralar ve kiliseler yine bu ilçede omuz omuza yükselir. Bu nedenle kentin turizm üssüdür Konak. Bu say n n kapak konusu da, turizm. Arkeolojik, tarihsel ve kültürel miraslar bir çeyiz sand gibi bünyesinde bulunduran ilçenin zenginliklerini bir bir ortaya koyduk. Çankaya Bitpazar 'ndaki dükkan nda kilit ve anahtar koleksiyonunu hâlâ özenle koruyan Ahmet Cihan Özinci, elindeki kültür hazinesinin hikayesini anlatt. zmir Arkeoloji Müzesi'nde tarihe yolculu a ç kt k; kentin tarih boyu yaflad görkemi, de iflimi izledik. Kemeralt 'ndaki bak rc lar dolaflt k. Bak r ustalar bu geleneksel ifl kolunu nas l gelece e tafl d klar n anlatt. Zühal Yorganc o lu, nam- di er Bayan Z ile moda tasar m nda 60 y ld r biriktirdiklerini konufltuk. Kemeralt Beyler Soka 'n n hikayesini anlatt k. Süleyman Ferit Eczac bafl 'n n kolonya imalâthanesi, Hac Mehmet Efendi'den Salepçio ullar na dek varl kl ailelerin evleri hep buradaym fl. Sonra geçen yüzy l n yar s na do ru aç lan doktor muayenehaneleri de var. Bugün ise doktorlar n da zenginlerin de terk etti i, optikçiler ile medikalcilerin merkezi haline gelmifl, yenilenmeye ihtiyaç duyan üç Beyler Soka mevcut. Kemeralt 'nda bir lezzet molas verdik; gerçek bir esnaf lokantas na, Adil Müftüo lu U ur Lokantas 'na da u rad k y l ndan bu yana Çankaya Bit Pazar 'nda hizmet veren ve zmir'in en köklü esnaf lokantalar ndan biri kabul edilen U ur Lokantas 'nda 55 y ll k bir maziye dald k. Kemeralt 'nda 60 y ld r ayn yerde f r n küre i üreten bir ailenin hikayesini konu ettik. Ramazan Al, bundan 60 y l önce Kemeralt 'nda f r n küre i yapmaya bafllam fl. fiimdi ayn yerde ve ayn dükkanda o lu Mesut Al ifli sürdürüyor; daha do rusu yaflat p, gelece e tafl yor. Tayfur Göçmeno lu, zmir'de 1970'li y llar n e lence hayat n anlatt. Fuar'da ne güzel e lenirdik diye söze bafllad, gerisi geldi. Eski kuflaklar n sözlü ünde olan gazino, disko ve aile bahçelerini anlatt. Pasaport'ta bugün l Kültür ve Turizm Müdürlü ü'ne ev sahipli i yapan tarihi yap n n eskiden Paket Postanesi oldu unu bilen var m? fiimdi mimarisi ile büyülüyor ama geride mektuplarla bezeli bir tarih var. Biz de Paket Postanesi y llar na döndük. Annesinden kalan miras, kentin yok olmaya yüz tutan tarihi de erlerini gelece e tafl mak için harcayan Cumhuriyet kad n Seniha Kavala ile söylefltik. Engin Yavuz, atl tramvaydan metroya zmir'deki ulafl m sistemini anlatt. Bu y l biliflim ve iletiflim sektörü zmir Fuar 'nda ZFAfi taraf ndan 27 A ustos-5 Eylül tarihleri aras nda Kültürpark'ta 79. kez düzenlenecek zmir Enternasyonal Fuar ( EF) kapsam nda bu y l enerji ve biliflim baflrolde. zmir'deki di er etkinlikler; konserler, tiyatrolar, geziler yine KNK sayfalar nda. KNK'y izlemeye devam edin 3

3 04-05 icinde.rh 20/8/10 21:59 Page 2 Biliflim ve iletiflim sektörü zmir Fuar nda Sayfa 9 Ç NDEK LER 6 KÜLTÜR-SANAT ETK NL KLER Fuar Seminer Söylefli, Festival, Sergiler, Konserler, Tiyatrolar 10 ZÜHAL YORGANCIO LU: Haz r giyimcilerden biri bana ulaflsa nefis fleyler yapard Türkiye nin tan t m na Türk motifleriyle imzas n atan Madam Z, gelinen yerden hoflnut de il. "Fasoncusuyuz. flçisiyiz, amelesiyiz Avrupa n n" diyor. Modac lar n Türk modas yla kendisini kan tlayamad n, genç tasar mc lara ifl verilmedi ini söylüyor. Tasar mc Zühal Yorganc o lu nun 60 y ll k sanat yolculu u, Bodrum da sergilendi. 16 B R KÜLTÜR HAZ NES : KARATAfi Konak tan Karatafl a uzan rken, s ras yla tarihi Sar K flla dan ve ünlü tramvaylardan bafllamak gerek... Sayfa 22 Sayfa FUAR DA NE GÜZEL E LEN RD K Bugünkü kufla a gazino, disko, aile çay bahçesi gibi kavramlar anlatmak mümkün de il. Bunlar bizim e lence kültürümüzdü. 30 ATLI TRAMVAYDAN METROYA zmir de toplu tafl mac l k 1800 lü y llarda atl tramvayla bafllad. 4

4 04-05 icinde.rh 20/8/10 22:00 Page YILDIR AYNI YERDE FIRIN KÜRE ÜRET YOR Ramazan Al, 60 y l önce Kemeralt nda f r n küre i yapmaya bafllam flt. fiimdi ayn yerde ve ayn dükkânda o lu Mesut Al ifli sürdürüyor; daha do rusu gelece e tafl yor. Sayfa B R ZAMANLAR PAKET POSTANES YD Bugün l Kültür ve Turizm Müdürlü ü ne ev sahipli i yap yor. Sayfa KENT N TUR ZM ÜSSÜ: KONAK zmir in tarihsel, kültürel ve arkeolojik ne kadar miras varsa ço u Konak ta. Bu nedenle bölge kimli ini kentin turizm üssü olarak kuruyor. Sayfa 62 Sayfa 58 Sayfa CUMHUR YET KADINI SEN HA KAVALA Annesinden kalan miras kentin tarihi de erleri için harc yor. 52 ARKEOLOJ MÜZES NDE TAR HE YOLCULUK zmir in de erini anlamak için bu binada gezinmek laz m AHMET C HAN ÖZ NC N N K L T KOLEKS YONU Bit Pazar ndaki dükkan nda de erlere sahip ç k yor. Ya sonra? 62 BEYLER SOKAKLARI NDA CEKETLER L KLEN RD Zenginlerin de doktorlar n da terketti i üç Beyler Soka nday z. 68 UNUTULMAYA YÜZ TUTAN BAKIRA DÖNÜfi VAKT Sa l k ve lezzet tutkunlar n n sayesinde hâlâ soluk al yor GERÇEK B R ESNAF LOKANTASI: U UR 55 y ld r kaliteden ödün vermeden Çankaya da hizmet sunuyor. 74 GÜNDEM 76 REHBER 82 BULMACA 5

5 06-09 Etkinlik 20/8/10 22:07 Page 2 oldu u gibi bu yaz da zmirlileri Yeniden Sinematek etkinli i ile buluflturuyor. Tarihi Havagaz Fabrikas nda 15 Eylül e kadar sürecek sinema gecelerinde sanatseverler, sineman n klasiklerini saat da bafllayan gösterimlerle ücretsiz olarak seyredebilecek. Ayr ca gösterimler öncesinde, filmlere iliflkin bir sunum da gerçeklefltiriliyor. Büyükflehir Belediyesi, bu etkinliklerle TEPEKULE AÇIK HAVA S NEMASI Makina Mühendisleri Odas zmir fiubesinin kente kazand rd Tepekule Aç k Hava Sinemas, alt nc yafl n kutlad bu y l da izleyicilerine tam bir sinema flenli i yaflat yor. Ödüller kazanm fl yerli ve yabanc filmler ve belgesel sineman n en güzel örneklerini ücretsiz izleyebilece iniz Tepekule Aç k Hava Sinemas nda gösterimler; hafta içi Sal, Çarflamba ve Perflembe akflamlar saat te yap lacak. PROGRAM: VAV EN A ustos ta. Yönetmen: Ya mur-durul Taylan. Oyuncular: Engin Günayd n, Binnur Kaya, lker Aksum. Celal, kar s ve çocu uyla mutsuz bir hayat sürmektedir. F LM GÖSTER M S NEMA KAMPÜS Ege Üniversitesi Yabanc Diller Konferans Salonu nda gösterilecek filmler, tarihleri belirtilen haftan n her günü ve seanslar yla sinemaseverlerle buluflacak. Tam: 4.50 TL. Ö renci: 3.50 TL. Ayr nt l bilgi için PROGRAM: ALACAKARANLIK EFSANES : TUTULMA A ustos ta. Yönetmen: David Slade. Oyuncular: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner. Bella Swan, kendisini yine tehlikenin tam ortas nda bulur. Edward Cullen a olan aflk yla arkadafl Jacob Black aras nda bir seçim yapmak durumundad r ve verece i karar n vampirlerle kurt adamlar aras nda as rlard r varolan kavgay ateflleyebilece inin fark ndad r. Bella hayat n n en zor karar n vermeye yaklaflmaktad r. GECE ve GÜNDÜZ 27 A ustos-2 Eylül de. Abisi Cemal le birlikte ortak olduklar elektrik dükkân nda da ifller pek parlak de ildir. Tek e lencesi Samsun da pavyona gitmektir. Pavyonda çal flan Sibel Ceylan a olan aflk Celal in bafl na dert açar. BAfiKA D LDE AfiK 31 A ustos-2 Eylül de. Yönetmen: lksen Baflar. Oyuncular: Saadet Ifl l Aksoy, Mert F rat, Emre Karayel, Lale Mansur. flitme engelli bir gencin ça r merkezinde çal flan bir k za afl k olmas n fliirsel bir dille anlatan film, aflk n hiçbir engel tan - mayaca n birbirinden ilginç anekdotlarla beyazperdeye aktar yor. Film, sosyal sorumluluk konular nda daha duyarl olmaya davet eden mesajlar yla dikkat çekiyor. Yönetmen: James Mangold. Oyuncular: Tom Cruise, Cameron Diaz, Pater Sarsgaard. Aksiyon - komedi türündeki filmde, Tom Cruise gizli ajan ve Cameron Diaz da onunla, ona tuzak kurduklar n iddia etti i bir grup aras nda kalan birini canland r yor. Dünyay turlayarak süren maceralar, çak - flan yollar, son dakika kaç fllar, sahte kimlikler ve bafl döndürücü romantik problemlerle labirente dönüflür ve sadece birbirlerine güvenebileceklerini fark ederler. URLA MÜZ K AKADEM S NDE YAZ ETK NL KLER Türkiye nin özel giriflimle kurulmufl iki müzik akademisinden biri olan Urla Müzik Akademisi (UMA), kuruluflunun ikinci y l nda da dünyaca tan nan müzik ustalar n n yönetimindeki masterclass program n sürdürüyor. Profesyonel müzisyenlerin, usta müzik elçileriyle buluflmalar n ve sanatlar nda aflama kaydetmelerini sa lamay ve parlayan yeteneklere yol gösterici olmay amaçlayan UMA da 2010 yaz etkinlikleri Paris Müzik Akademisi Viyolonsel sanatç s Marc Coppey in eflli inde bafllad. UMA n n koordinatörü Elif Pekin, Avrupa n n sayg n müzik akademileri ile iflbirlikleri gelifltirerek, müzik dünyas n n önde gelen müzik akademilerinden biri olmay hedefleyen UMA da, önümüzdeki y llarda, di er akademilerle ortak projeler sayesinde, daha çok say da genç müzisyenin ustalarla buluflmas n sa layarak müzi e katk s n art racaklar - n söyledi. PROGRAM: A ustos Hansjörg Schellenberger (Berlin Filarmoni Orkestras Obua) Eylül Gay Dangain (CNSM de Paris Klarnet) Eylül Tom Krause (Madrid Reina Sofia Müzik Yüksekokulu fian) ETK NL KLER TAR H HAVAGAZI NDA YEN DEN S NEMATEK zmir Büyükflehir Belediyesi, geçti imiz y l 6

6 06-09 Etkinlik 20/8/10 22:07 Page li y llarda yaflanan ve "filmlerin sanat, e itim ve genellikle kültür amaçlar gözetilerek halka sunulmas " olarak tan mlanan Sinematek ruhunu yeniden yaratmay amaçl yor. Dramdan komediye, müzikalden aksiyona, polisiyeden gerilime bir çok türde filmin gösterilece i etkinli in program flöyle: 25 A ustos Malta fiahini Yönetmen: John Huston. 1 Eylül fiahane Macera Yönetmen: Stanley Donen 8 Eylül p Yönetmen: Alfred Hitchcock. 15 Eylül R ht mlar Üzerinde Yönetmen: Elia Kazan. PLAJLARDA FUTBOL fienl DEVAM ED YOR Dünya futboluna renk, heyecan ve keyif katan plaj futbolu, ülkemizde de günden güne gelifliyor ve yayg nlafl yor. Türkiye Futbol Federasyonu taraf ndan düzenlenen Garanti Plaj Futbol Ligi, yaz boyunca plajlarda futbol keyfi yaflatacak. Özel plaj kumunda, 5'er kiflilik oyunculardan oluflan tak mlar n mücadele etti i Garanti Plaj Futbolu Ligi nin zmir dura nda; A ustos ta Foça, A ustos ta ise Seferihisar var. Detayl bilgi için: TFF Ceyla Kütüko lu MESE Mert Aybars 5. ULUSAL B YOMEKAN K KONGRES Multidisipliner bir bilim dal olan Biyomekanik alan nda bilgi ve birikimleri artt rmak, paylaflmak ve bu alandaki çal flmalara fl k tutmak amac yla Dokuz Eylül Üniversitesi nin düzenleyece i "Uluslararas Kat - l ml V. Ulusal Biyomekanik Kongresi" Eylül tarihleri aras nda Çeflme de gerçeklefltirilecek. SERG fiefkat filegen RES M SERG S ÇEfiME ALTINYUNUS SANAT GALER S NDE Çeflme Alt nyunus Sanat Galerisi nde aç - lan sergi, 27 A ustos a kadar ziyaret edilebilir. zmirli resim sanatç s fiefkat fllegen, 1978 y l nda zmir Buca E itim Fakültesi Resim (Grafik) Bölümünden mezun olmufl. 24 y l ö retmenlik yapan flle en, Uluslararas Plastik Sanatç lar Derne i üyesidir. Özgün grafik bask çal flmalar nda metal ve linolü tercih eden sanatç, zaman zaman da mudaheleli monoprint çal flmalar yap yor. Sanatç, resim anlay fl n flu sözlerle ifade ediyor: "Benim için resim yapmak bir düflünme, yaratma etkinli idir. Bu ayn zamanda bir yaflama biçimidir. Yaratarak,düflünerek,üreterek yaflamak,kendimi ve çevremi daha anlaml k lman n yollar ndan biri MUTLU EVL L K, MUTLU KONAK Konak Belediyesi, ülkemizde yaflanan sosyal bir yaran n çözüme kavuflturulmas için önemli bir ad m att. çinde cinsel yaflam önerilerinden k skançl a karfl önlemlere kadar birçok konunun yer ald - ''Mutlu Evlilik'' rehberi evlenen çiftelere gelecek yaflamlar nda yol gösteriyor, çözümler öneriyor. Konak Belediye Baflkan Dr.Hakan Tartan, Türkiye'de son y llarda özellikle aile içinde ciddi s k nt - lar yaflanmaya bafllad n ifade etti. Aile içinde yaflanan sorunlar n zaman içinde boflanma ile topluma yans d n dile getiren Tartan, mutlu aile yap s n korumak ve ülke gelece inin sa l kl olmas için Uzman Psikolojik Dan flman Ferhan B çakç lar, Arma an P nar Adanar, Hüsnü Uçar ve fienel Kahraman' n katk lar yla ''Mutlu Evlilik, Mutlu Konak'' adl bir rehber ve CD oluflturdu unu söyledi. benim için. Yarat lan objeler do adan al ns n veya al nmas n öncelikle anlatmak istediklerimi dile getirmeliler. Resim yapmay,öncelikle düflünsel bir etkinlik ve dile getirmek istediklerimin bir tasviri olarak yorumluyorum." YARIfiMALAR M N ATÜRK EGE, TAR H AYA IMIZA GET RECEK Konak Belediyesi'nin projelerini tamamlad ve önümüzdeki günlerde çal flmalar bafllayacak Gültepe Rekreasyon Alan 'nda, bir de tarihi miras m z n sergilendi i Minyatürk Ege kurulacak. Bir benzeri stanbul'da bulunan Minyatürk Ege'de zmir ve çevre il ve ilçelerde yer alan tarihi ve kültürel zenginliklerimizin yan s ra An tkabir'in de minyatürü sergilenecek. Yerli ve yabanc turistlerin ziyaret edebilece i bir alan daha zmir'e kazand rd klar n dile getiren Konak Belediye Baflkan Dr.Hakan Tartan, Binlerce y ll k geçmifli olan Anadolu'dan 12 tarihi miras n sergilenece i Minyatürk Ege, zmir için önemli bir proje olacak. Minyatürk Ege'de, zmir'de yer alan Saat Kulesi, Kordonboyu Evleri, K zlara as Han, Celcus Kütüphanesi, Artemis Tap na, Meryemana Evi, Zeus Tap na 'n n yan s ra çevre illerden de önemli mimari eserler sergilenecek. An tkabir, Çanakkale fiehitli i, Manisa Muradiye Camisi, Sardes Harabeleri ve Halikarnas Mozolesi de minyatür parkta yerlerini alacak dedi. 34. DYO RES M YARIfiMASI NA SON KATILIM TAR H 31 A USTOS Yaflar E itim ve Kültür Vakf taraf ndan gerçeklefltirilen DYO Resim Yar flmas n n 34 ncüsü bafllad. Son baflvuru tarihinin 31 A ustos olarak belirlendi i yar flma, Türk özel sektörünün sanata destek verdi i örnek projelerden biri olma özelli ini tafl yor. Yar flman n seçici kurulu da de erli sanatç lardan olufluyor: Prof. Gören Bulut, Prof. Mümtaz Sa lam, Prof. Ergin nan, Burhan Do ançay, Yalç n Gökçeba, Prof. Atilla Atar ve Prof. Dr. Mustafa Pilevneli kurulda yer alan isimler. AKBANK 7. KI- SA F LM FEST - VAL BAfiVURU- LARI BAfiLADI Türkiye'de k sa film alan nda etkin bir platform oluflturan Akbank K sa Film Festivali bu y l 7. 7

7 06-09 Etkinlik 20/8/10 22:07 Page 4 Coflkulu ramazan akflamlar nda gelenekler unutulmad Konak Belediyesi'nin vatandafllar için haz rlad meddahl, Hacivatl, Karagözlü, kantolu Ramazan e lenceleri Ege Mahallesi'nde vatandafllar n coflkulu ilgisiyle bafllad. Bir ay boyunca sürecek olan e lenceler çeflitli semtlerden tüm Konak'a yay lacak; vatandafllar nostaljik Ramazanlar yaflayacak. Sosyal Belediyecilik uygulamalar ile öne ç kan Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan' n da yer ald gecede, vatandafllar ünlü kantocu Nurhan Damc o lu'nun flark lar na efllik etti, onunla birlikte dans edip e lendi. Ramazan e lencelerinin bir ay boyunca renkli geçece ini ifade eden Baflkan Tartan, Vatandafllar hem ibadetlerini yapacak, hem de Ramazan aylar n n geleneksel yap s içinde e lenceye de vakit ay racaklar dedi. Ege Mahallesi'nde Kukla Fiko ve Hacivat Karagöz gösterilerinde çocuklar n kahkahalar, kantolar yla Nurhan Damc o lu'nun flark lar geceye damgas n vurdu. Dopdolu geçen konserin ard ndan konuflan Konak Belediye Baflkan Dr.Hakan Tartan, unutulmaya yüz tutan geleneklerin yaflat lmaya devam edilece ini söyledi. Ramazan E lenceleri Program 26 A USTOS 2010 PERfiEMBE Kukla Fiko Karagöz Hacivat Gölge Oyunu Gösterisi Hayali Deniz Özgökbel Konser Nurhan Damc o lu Yer: Kocatepe Mahallesi Kocatepe lkö retim Okulu Bahçesi Eflrefpafla 31 A USTOS 2010 SALI Kukla Fiko Karagöz Hacivat Gölge Oyunu Gösterisi Hayali Deniz Özgökbel Konser Nurhan Damc o lu Yer: smetpafla lkö r. Okulu Bahçesi kiçeflmelik 2 EYLÜL 2010 PERfiEMBE Kukla Fiko Karagöz Hacivat Gölge Oyunu Gösterisi Hayali Deniz Özgökbel Konser Nurhan Damc o lu Yer: Kenan Evren Lisesi Bahçesi Gültepe 6 EYLÜL 2010 PAZARTES Kukla Fiko Karagöz Hacivat Gölge Oyunu Gösterisi Hayali Deniz Özgökbel Konser Nurhan Damc o lu Yer: Yenido an Mah.Muhtarl karfl s park içi 7 EYLÜL 2010 SALI Kukla Fiko Karagöz Hacivat Gölge Oyunu Gösterisi Hayali Deniz Özgökbel Konser Nurhan Damc o lu Yer: Ö. Lütfü Akat lk. Okulu Bahçesi Eflrefpafla kez düzenleniyor. Yeni fikirleri desteklemeyi ve k sa film kültürüne katk sa lamay amaçlayan festival, 7-17 Mart 2011 tarihlerinde gerçeklefltirilecek. Akbank 7. K sa Film Festivali program nda, "Festival K salar ", "Uluslararas Bölüm", "K sadan Uzuna", "Belgesel Sinema", "Canland rma K salar", "Özel Gösterim" ve "Deneyimler" bölümleri yer al yor. Bu y l da sinema severler için seçkin bir festival ortam oluflturmay hedefleyen festivalin son baflvuru tarihi 04 Aral k Yar flmaya kat lan ve ön elemeyi geçen filmler, Festival K salar bölümünü oluflturacak ve festivalde izleyicilerle buluflacak. Ayr ca kurmaca ve belgesel kategorilerinde oluflturulacak iki ayr jüri taraf ndan, her iki kategoride "En yi Film" seçilecek. Yar flma baflvuru formlar, Akbank Sanat'tan ya da ve adreslerinden temin edilebilir. GEZ EBRUL TUR ZM Ebruli Turizm in a ustos etkinlikleri hakk nda daha ayr nt l bilgiye ulaflmak için nolu telefonlar arayabilir, web adresini ziyaret edebilirsiniz. PROGRAM: "Bodrum / Maz Koyu nda Bir Hafta Sonu" A ustos ta. "Ayval k Adalar " Tekne ile 29 A ustos ta. "Güneydo u Anadolu" Mardin, Midyat, fianl urfa, Gaziantep, Antakya gibi illerin ziyaret edilece i Güneydo u gezisi 5-12 Eylül de. "Gürcistan-Azerbaycan" 4-11 Eylül tarihleri aras nda. "Karadeniz" Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin in görülece i tur, 6-11 Eylül tarihleri aras nda. DESBAfi 4. ULUSAL KAR KATÜR YARIfiMASI: "Deri ve Kad n" zmir Menemen Serbest Bölge A.fi. ( DESBAfi) ilkini 2006 y l nda düzenledi i "Deri" konulu ulusal karikatür yar flmas n bu y l da sürdürüyor. Dericilik kültürünün farkl boyutlarda ele al nmas n amaçlayan yar flman n bu y l ki temas "Deri ve Kad n". Herkesin kat l m na aç k olan karikatür yar flmas nda çal flmalar n çizim tekni i serbest. Son kat l m n 31 A ustos olarak belirlendi i yar flman n ödülleri Ege Bölgesi Sanayi Odas Sergi Salonu'nda aç lacak sergide törenle verilecek. Daha ayr nt l bilgi için: 8

8 06-09 Etkinlik 20/8/10 22:08 Page 5 B L fi M ve LET fi M SEKTÖRÜ ZM R FUARI NDA ZFAfi taraf ndan 27 A ustos-5 Eylül tarihleri aras nda Kültürpark ta 79. kez düzenlenecek zmir Enternasyonal Fuar ( EF) kapsam nda bu y l enerji, biliflim iletiflim, tekne yat, yöresel ürünler, kitap, g da, mobilya, otomotiv ticari araçlar ifl makineleri ve sat fl olmak üzere dokuz özel bölüm oluflturuldu. Geçti imiz y l düzenlenen 78. EF nin ana temas olan " letiflim Teknolojileri ve Telekomünikasyon"dan yola ç k larak, firmalardan gelen talep do rultusunda oluflturulan Biliflim ve letiflim Özel Bölümü" zmir Uluslararas Fuar Alan 1-B nolu holde gerçeklefltirilecek. Bilgisayar, teknoloji, telekomünikasyon ve yaz l m firmalar n n ürün ve hizmetlerini fuar ziyaretçilerine sunma imkân bulaca Biliflim ve letiflim Özel Bölümü nde 41 firma yer alacak. Biliflim ve letiflim Özel Bölümü nün ilerleyen y llarda bir ihtisas fuar na dönüfltürülmesi planlan yor. 79. EF nin Onur Konu u ili bu y l Güneydo u Anadolu Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 6. büyük kenti Gaziantep olacak. Deniz Tutkunlar, EF de EF; Tekne, Yat ve Denizcilik Özel Bölümü ile sektörün önde gelen kurulufllar ve deniz tutkunlar n zmir de buluflturacak olman n gururunu yafl yor. EF kapsam nda, yaln zca profesyonel ziyaretçiye aç k olan tekne, yat ve deniz teknolojilerinin sergilenece i özel hol ikinci kez oluflturuldu. Geçti imiz y l ilki baflar yla düzenlenen etkinlik ile denizcilik sektörüne yönelik bir ihtisas fuar n n ilk ad mlar at ld ; 2011 y - l nda bu etkinli in, zmir Boatshow ad yla özel bir fuara dönüfltürülmesi planlan yor. DENTUR (Deniz Endüstrisini ve Denizcili i Gelifltirme Derne i), YATEF (Yat ve Tekne Endüstrisi Federasyonu) ve zmir Tekne malatç lar Dayan flma Derne i deste iyle gerçeklefltirilecek olan etkinlik, 1500 metrekaresi aç k, toplam 6750 metrekarelik alan üzerinde yap lacak. Ayr ca Pasaport R ht m nda 50 teknelik geçici marina sistemi kurulacak ve fuar için gelen tekneler bu marinada a rlanacak. Özel davetiye giriflli alanda motorlu ve yelkenli gezi ve sürat tekneleri, deniz motorlar ve güç ekipmanlar, tekne yap m malzemeleri, tekne aksesuarlar, marina ve donan mlar, su sporu donan mlar, deniz giyim ve aksesuarlar, deniz acil ve kurtarma ekipmanlar, deniz turizmi firmalar ile sektör yay nlar na yer verilecek. Genç Sinemac lar Atölye de 79. zmir Enternasyonal Fuar ( EF) kapsam nda, ZFAfi ve 9 Eylül Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü nün iflbirli iyle gerçeklefltirilecek 10. Sinema Burada Festivali 27 A ustos-5 Eylül tarihleri aras nda düzenlenecek. Festivalin en ilgi çekici etkinliklerinden biri olan Gençler çin Film Atölyesi ise bu y l 6. kez gerçeklefltiriliyor. EF kapsam nda kurulacak film atölyesinde, konunun uzman isimler sinema tutkunu gençlere senaryo, kamera kullan m, çekim teknikleri, kurgu, ses ve müzik bilgisine iliflkin e itim verecekler. Daha sonra ise kendilerine tahsis edilen teçhizatlarla ilk filmlerini çekme olana sa lanacak A ustos ta aç lacak atölyeye yafl aras ndaki tüm gençler baflvurabiliyor. Ücretsiz gerçeklefltirilecek atölyeye kat lmak isteyenlerin, A ustos 2010 tarihlerinde ZFAfi dan flmaya baflvurarak müracaat etmesi gerekiyor. Atölyenin A ustos tarihleri aras nda gerçeklefltirilirken Gala Gösterimi de 5 Eylül de yap lacak. 9

9 10-15 zuhal 6 20/8/10 22:16 Page 2 Türkiye'nin tanıtımına Türk motifleriyle imzasını atan Madam Z, gelinen yerden hoşnut değil. Fasoncusuyuz. İşçisiyiz, amelesiyiz Avrupa'nın diyor. Modacıların Türk modasıyla kendisini kanıtlayamadığını, genç tasarımcılara iş verilmediğini söylüyor. Tasarımcı Zühal Yorgancıoğlu'nun 60 yıllık sanat yolculuğu, Bodrum'da sergilendi. Zühal Yorganc o lu: Haz r giyimcilerden biri bana ulaflsa nefis fleyler yapard Duygu Özsüphanda Yayman Alpay Sönmez Türkiye'nin markalaflm fl ilk moda tasar mc - s ve ilk fahri kültür elçisi o. 10 y l ö retmenlik yapt ktan sonra, üç çocuklu ve evli bir kad n olarak ABD'ye gitti. Döndü ünde öyle fleyler biriktirmiflti ki h zla bafllad üretim sürecinde, Turizm Bakanl onu Türkiye'nin tan t m ile görevlendirdi. Anadolu ve Osmanl motiflerini modernize ederek yapt - tasar mlarla ülke ülke gezdi, defileler yapt, ödüller ald, Türk kültürünü dünyaya tan tt, Türk modas diye bir kavram yerlefltirdi. Yapt gece elbiseleri ve gelinlikler, dünyan n en ünlü first lady'lerinin, sanatç - lar n n gardrobuna girdi. Türkiye'nin kültür elçisi olan Yorganc o lu nun ad, bu kentin gurur tablosunda. Ad zmir'le özdeflleflmifl: Zühal Yorganc o lu. Yapt ifli Ben tasar mc y m, terzi de ilim diye tarif ediyor. Pek çok modac n n Avrupa taklidi oldu unu, Türk motiflerini tan tmad klar n söylüyor, tasar mc çal flt rmad klar ndan yak n - yor. Geldi i mevkide Adalet Partisi kurucusu olan efli Mehmet Yorganc o lu'nun hakk n teslim eden, art k kapatt modaevinin kap s n ne zaman t klatsan z pat diye karfl - n za ç k veren, telefon etti inizde Buyurun, benim diyen mütevaz bir moda devi. Zühal Yorganc o lu'nun -nam di er Madam Z- 60 y ll k çal flmalar ndan oluflan sergisi, Bodrum Yakaköy'deki Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nde aç ld : Do unun Gizemi, Bat n n Rüyas. Sergiyi bize gezdiren Madam Z, sorular m z içtenlikle yan tlad. 10

10 10-15 zuhal 6 20/8/10 22:17 Page 3 Zühal gibisinin lisana ihtiyac olmaz 60 y l n dökümünü Bodrum'da yapt - n z. 60 y l dile kolay, ortalama bir insan ömrü. Buraya gelene kadar nas l bir yol izlediniz? Ben zaten çal flmak için okudum ve Resim üzerine çal flaca m dedim. Daha 12 yafl ndayken eflim beni istedi. Annem 17 yafl na gelsin, kendisi karar versin dedi. Hakikaten befl sene sonra geldi Mehmet, benden de karar ald ve evlendik. Ben Ankara K z Teknik'te okurken fiükrü Saraço lu baflbakand, mektebi ziyarete geldi. Beni tan tt hocam. Resimlerime bakt, çenemi kald rd ; Seni Paris'e göndereyim mi? dedi. En büyük idealim dedim. Derhal! Okulu bitir ve bana gel dedi. Fakat eflimle niflanl yd m o zaman. Seni ben de Paris'e götürece im. Beni mi tercih edersin, Saraço lu'nu mu? dedi. Ona olan hissim yüzünden Peki dedim. Ama o da götürmedi beni Paris'e. Sonra ben kendi gayretimle gittim. Mezun oldu um sene ö retmen oldum. Ama ö retmenlikte bir fley alm yorsunuz, kendinizde olan veriyorsunuz. lle D flar da ihtisas yapaca m dedim. Amerika'da k z kardeflim vard, 10 sene ö retmenlik yapt ktan sonra, 1960 y l nda oraya gitme imkân m do du. Mehmet de Yass ada'dan gelmiflti. K z m 11 yafl ndayd, ilk mektebi bitirmiflti. O ullar m Faruk 14, Haluk 12 yafl ndayd. ki ayl na gideyim, dedim. K z m ald m, iki o lumu eflime b rakt m. Gitti imin ertesi günü Müberra'y High School'a yazd rd m, ben de güzel sanatlar fakültesine kayd m yapt rd m. Çok az dil biliyordum. Okul befl seneydi. Ankara'daki diplomam üç senelik oldu u için iki senede befl senelik okulu bitirece im. Bu imkân bir daha elde edemem. Eflime telefon ettim. Mehmet dedim, ben iki ay sonra gelemiyorum. ki sene sonra... ster bekle, ister çocuklar al gel Beni anlar, beni biliyor. Efliniz resim ö retmeninizmifl zaten Evet. Zaten onun dizaynlar na hayran oldum evvela, sonra kendisine âfl k oldum. Benim portremi 15 dakikada çizdi. Ama sonra politikaya girdi. B rakt sanat hayat n. Amerika'dan geldikten sonra bafllad bütün hikâye... Evet. Do u ve bat modas n n sentezini yaparak geldim. Orada geceleri okudum, gündüzleri çal flt m. News Post gazetesinin moda dizayn r yd m. Karfl ma Avrupa'dan k yafetler gelirdi, orada modelleri çizilirdi, her gün gazetelerde ç kard. Gazetede çal fl rken bir ay sonra röportaj m yap ld. Zühal Türkiye'nin zikzakl flehri olan zmir'de yafl - yor. Onun lisan aks yor ama ultra modern sanat tekni i hiçbir aksama yapmadan ak - yor. Zühal gibisi için hayatta lisana ihtiyac n olmaz. O bazen bir Parisli, bazen bir cenubi Amerikal. Ayn zamanda birkaç fabrikaya çizimler yapt m. Hep d flar dan m çal flt n z? Hay r. Gazete beni ald. Yabanc lara verilmeyen çal flma iznini ald. Gazeteye görüflmeye gitti imde, Fazla lisan m yok dedim. Senin bana lisan n laz m de il dedi art direktör. mtihan etmifllerdi, 18 kifli içinde ben kazand m. Bak dedi, O da Portekizli, üç y ld r konuflmuyoruz ama çal fl yor. Ben hemen onun yan na oturdum. Az az konufluyordum, ancak onlarla anlaflabiliyordum. Me er o, do ufltan dilsizmifl. Burada yaya olmay Amerika'daki uça a tercih ettim Amerika'dan dönmeseydiniz ne de iflirdi hayat n zda? Dönmeseydim bugün buraya uça mla gelirdim. O kadar güzel para kazan yordum ve her gün bir ad m yükseldim. Ama ben burada yaya olmay o uça a tercih ederim, bin defa. O hasret yok mu, memleket hasreti? stanbul'dan da çok teklifler alm fls - n z ama sizde bir zmir sevdas var. stanbul'dan da ald m, Ankara'dan da. Do- ufl Holding'in kay npederi Halil Baflyazgan bana çok büyük bir teklif yapt. Kaleminizi al n gelin Zühal Han m dedi. Müessesenin ismini Zu.Hal koyaca z; Zuhal'in Zu'su, Halil'in Hal'i. Ama yar n ayr lmak isterseniz Zu.Hal ismi sizin dedi. Mukavele yapt k. mzalamak için bir hafta bana müsaade edin dedim. Uçakla zmir'e inerken flöyle bir bakt m; üç hafta Ankara'da, bir hafta zmir'de olaca m, çocuklar mdan ayr laca- m, onlar okula gidecekler ben yokken... Mehmet dedim, Ben yapamayaca m. Hemen telefon et Halil'e dedi. ndim, kar s na telefon ettim, Nezahat Han m, ben maalesef menfi karar verdim dedim, Halil Bey'i rica edece im. Halil, dedi Londra'da. Yeni modaevine mobilyalar almaya gitti. Bu, Amerika'dan döndükten hemen sonra m gerçekleflti? Evet, Ankara'daki defilemde. Turizm Bakan Nihat Kürflat ilk defilemde aya a kalkt. Art k Zühal Han m sizi yurt d fl nda bir moda elçisi olarak görevlendiriyorum dedi. Ankara Valisi Ali R za Yaradanakul aya a f rlad. 11

11 10-15 zuhal 6 20/8/10 22:17 Page 4 Kalk dedi, Atam, kalk da gör, görmek istedi in Türk kad n n gör! 1963'te Amerika'dan döndükten hemen sonra çal flmalar ma bafllad m. Rahmetli Hümeyra Özbafl, K smet'in sahibi, yabanc müflterileri getirirdi bana. Niye bunlar defileyle göstermiyoruz? dedi. K smet Otel'in Roof'unda, Amerikal lar, talyanlar, Frans zlara bir defile yapt k. Beni yetifltiren hocam Saniye Han m' fleref misafiri olarak davet etmifltim. NATO generalinin kar s kalkt. Madam bunlar size kimler ö retti? dedi. 60 y l n dökümü bu sergide Serginizin ad, Do u'nun Gizemi, Bat 'n n Rüyas. Anadolu'nun bu gizemi, verimlili i sizin desenlerinize nas l yans yor? Do u daima gizemlidir onlar için. Anadolu ayr bir grup, bir de Osmanl mparatorlu u ayr bir grup. Onu da yaflad m. Üsküdar'da Salacak'ta oturdu um ev, son flehlülislam n eviydi. K z oturuyordu yukar da. 70 yafl nda kad n, ben 15 yafl nda, benim en iyi arkadafl md. Beni çok besledi, sand ktan ç kard resimleriyle, k yafetleriyle sanat hayat n anlat rd bana. lk defa retrospektif sergi açt n z. Özellikle 60'nc y l m beklediniz? 60'nc y l bekledim. 50'nci y lda hastayd m, düfltüm, ayaklar m k r ld. O lum serginin küratörlü ünü yapt, k z m Müberra ile birlikte haz rlad. Beni davet ettiler. Hakk mda ç kan yaz - lar, resimler, bakanl n yazd yaz lar, ald m ödüller, çizimlerim, yapt m k yafetler, yapt - m defileler var sergide. Esas gaye benim desinatör yönümü ön plana ç karmak. Ben terzi de ilim. Ben esas modac y m. Tasar mc oldu- um için bugün buraya gelebildim. Çok k ymetli terziler var. Y ld r m Mayruk söyler, ben terziyim, der. Hakikaten kal b al r, ayn s n yapar. Hemen hocam ald m. flte dedim, Bana bunlar ö reten hocam. O da ald mikrofonu, Ben bir bahç van m dedi, Bugüne kadar binlerce çiçek yetifltirdim ama yetifltirdi im en nadide çiçe im Zühal. Neyi tasarl yordunuz Amerika'dan dönerken? Moda tasar mdan mezun oldum ben Ankara'da. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk modac s benim. Okuldan mezun oldu um sene mahalle terzileri ve Yahudi k zlar vard, gündelikçi giden. Küçükten yetifltim ben. Akl m fikrim modayd benim. Alt - yedi yafl ndayd m, k yafetler yapard m, giyinirdim, çarflaflar dolard m üstüme Babam memurdu. Ermenek ve Ilg n'dan sonra Konya'n n Çumra kazas na gittik. Çumra yemyeflil bir yerdi. Ortadan baraj geçiyor, Almanlar n yapt Bavyera evleri Cennet gibi bir yerdi. Dört - befl yafl ndayd m, benim dünyam Çumra'yd. Sanki Çumra'dan baflka yer yoktu. Fakat tren geçerdi. 18 bebe im vard, bebeklerimizi kendimiz yapt k. Sat bebe imi çok severdim. Tren geçerken atard m kendimi tel örgülerden. Ayaklar m kanar elbisemin yar s kal r, terli im kal r hiç ald rmazd m. Ter içinde yatard m çimenlere, trene bakard m. Allah Allah! derdim, Bir yerden gelip bir yere giden insanlar var. Demek ki Çumra'dan baflka bir yer var. E er Sat 'm, varsa baflka yer biz de oraya gidece iz y llar falan. 1976'da talyanlar bana moda Oscar' Maschera D'argento ödülünü verdiler. Roma'ya uçakla gittik k z mla, Roma'dan ödül merasiminin yap laca yere de trenle. Trende flöyle bir bakt m. Köylü çocuklar toplanm fl; sümüklü, yal n ayak, trene bak yorlar merakla. Kendimi gördüm sanki. K rkma saçl bir k z vard. Sat dedim bebe ime, fiimdilik Çumra'dan Roma'ya gelebildik. Bir küçük köylü k z için oradan buraya gelebilmek meseleydi. Türk imzas dünyaca ünlü kad nlar n gardrobunda Baban zla moda kataloglar na bakarm fls n z Babam çok iyi bir koleksiyonerdi. Müthifl bir pul koleksiyonu vard, befl tane de katalogu vard. Tarih, siyaset, sinema, spor ve moda kataloglar. Modan n ilk gününden alm fl, yaz lar, resimleri yap flt rm fl. Kendisi haz rl yordu. Sinema yok, gazete yok, tiyatro yok, kütüphane yok; babam n kataloglar vard. Babamd bizi yetifltiren. Ben orada üniversite tahsilimi yapt m. Kura çekerdik. Hangisi ç karsa onu indirirdi dolab ndan, bize izah ederdi. Moda katalogu ç kt vakit ben çok mutluydum. zin al rd m, modellerin krokisini çizerdim, befl alt yafl mda. Annemle beraber isli gaz lambas n n fl alt nda bebeklere elbise dikerdik. Akflam k yafeti, gündüz k yafeti, plaj k yafeti yapard m. O zamanlar bu k yafetler yoktu hayatta. Bugünkü baflar m n çekirdekleri, temeli orada at ld. Bir de Anadolu kad n n n yaflant - s n gördüm orada. 12

12 10-15 zuhal 6 20/8/10 22:17 Page 5 Araflt rma yap yor muydunuz çizimlerinizi yaparken. Çok yap yordum. Topkap Saray 'nda üç ay çal flt m. Rahmetli Bahattin Tat fl benden bir Dîvan- Âli kompozisyonu istedi, k yafet olarak. Kimseye göstermedikleri Osmanl tarihini bana gösterdiler. Sultan 3. Ahmet'in k yafetinin ayn s n yapt m. Kaptan derya, kazasker, flair Nedim 12 kifli. Dîvan- Âli demek, o zaman n Büyük Millet Meclisi demek. Onlar haz rlarken Topkap Saray 'n gezdim. Defterim vard r, oradan ald m eskizlerle dolu. Ankara'daki defileden sonra ilk teklifi ald n z, vazgeçtiniz. zmir'de kalmaya karar verdiniz. Turizm Bakan Nihat Kürflat bana bir yurt d fl gezisi haz rlad. Ankara gemisiyle bir Akdeniz gezisi; Roma, Milano, Napoli, Fas, Cezayir, Tunus. Ondan sonra Paris teklifi geldi bakanl ktan. Sonra New York'a, Washington'a, Chicago'ya, Abu Dabi'ye, Dubai'ye, Endonezya'ya, Meksika'ya her yere... Tasar mlar n z dünyan n her yerinden kad nlar n gardrobuna girdi mi? Benim arzum oydu. Ben hiçbir zaman sokaktaki insana bir fley yapmad m. O kadar çok var ki onu yapan... Ben Haute Couture çal flt m. Bütün gayem, first lady'lerin gardrobuna bir Türk imzas girsin. Amerika'da News Post'ta çal fl rken karfl ma gelen k yafetlere merakla bakard m, acaba bir Türk ismi görecek miyim, diye. Yoktu. Rum, Ermeni, Yahudi, Frans z, talyan Türk ismi yok. Türk motifli k yafetlerde bile Türk ismi yok. Kimlerin gardrobuna girdi? Jaqueline Onasis'in gardrobuna girdi, first lady Nancy Reagan' n, Metropolitan Müzesi ve Guggenheim Müzesi sahiplerinin, Belçika'da Prenses Paola'n n, Frans z flark c Dalida'n n, Amerikal oyuncu Linda Gray'in gardrobuna girdi... Modac lar n hepsi Avrupa taklidi lk sizinle mi gördüler Türk modas n? lk benimle gördüler. Münih'e gittik. Almanya D fl Ticaret Genel Müdürlü ü yedi modac y seçmifl, gönderdi. Telefon ettim, Lütfen beni azat edin. Beni bir kifli gönderirseniz giderim. Çünkü di erleriyle benim koleksiyonum anlafl lmaz dedim. Onlar n hepsi Avrupa taklidi. Hay r dedi genel müdür, siz olmazsan z olmaz. Sizi fleref misafiri olarak davet ediyorlar. Israr edince Peki dedim. Münih'te çok güzel, opera salonu gibi bir defile salonu. Çok kalabal k. lk benim defilem oldu. Güzel bir Türk müzi i eflli inde kaftanlardan bafllad k, günümüze kadar geldik. A layanlar bile vard. Büyükelçinin yan na oturdum, benden sonra ç kanlar seyredeyim diye. Ifl klar kapat ld, bir pop müzi i, caz r caz r ama kulaklar rahats z eden bir pop müzi i, sahnede 20 manken, 20'si de simsiyah. Saçlar siyah, gözlükler siyah, eldivenler siyah, k yafetler Jaqueline Onasis'in annesinin gardrobuna nas l girdi? Chicago'da bir defile yapt k. Büyükelçinin efli Emine Han m, arkamdan kofltu. Zuhal Han m, bugüne kadar siz benim peflimden kofltunuz, bugün ben kofluyorum. Bu defileyi Washington'a göstermeden sizi göndermem dedi. Ertesi gün götürdük Washington'a. Sefarette bir haftada davet haz rlanamaz. Bir hafta içinde telefonlarla davet etti konuklar. Orada bir defile yapt k. Sonunda büyükelçi bana bir han m getirdi. Bizim için çok mühim dedi. Söylemedi kim oldu unu. Bir elbiseyi çok be enmifl görmek istiyor dedi. Ç kt k yukar ya. Ald m, giydirdim. Uzun geldi. Kad n aynaya bak yor. Ölçüsünü alal m, stanbul'da ben yapay m göndereyim size, dedim. Ben bunu bugün almazsam bu gece uyuyamam dedi. Ne kadar güzel bir fley! Benim kreasyonum, first lady'lerden birisinin uykusunu kaç r yor. Onu verdik. D flar da o kadar çok hayran n z var ki, onlara sizi tan tmak istiyorum. Yar n akflam bir parti veriyorum evimde, ne olur oraya bekliyorum dedi. Bir de katalog getirirmemi istedi. ki k z m var benim. Biri Polonyal yla, öteki Yunanla evli. kisi de çok merakl d r, onlar da seçer dedi. Hayhay dedim. Kad n kap ya kadar inmifl, iki k z yla. Benim flerefime parti veriyor. Sa ndaki, Polonyal yla evli dedi i k z Prenses Christina Radzwill, solundaki, Yunanl yla evli k z Jaqueline Kennedy Onasis. 13

13 10-15 zuhal 6 20/8/10 22:17 Page 6 Emel Say n: Bu kostümün fiyat n karfl layamam Sizinle çal flan hangi sanatç vard? Ajda Pekkan, Türkan fioray Türkan fioray, Moskova Film Festivali'ne ödül almaya giderken benden iki tane kaftan ald. Hatta ben sordum, Hangisini be endiniz? Ah! dedi. Ben ikisini de be endim ama bilmiyorum Rüçhan hangisini ald. ki kaftanla Rusya'ya gitti. Ertesi gün gazeteler Türkan fioray'dan çok kaftanlar ilgi çekti diye yazm fl. Bana k zm fl. Ben size tesir edebilir miyim, Böyle yaz n diye. Ajda Pekkan ilk geldi benim ma azama. Mankenin üstünde bir elbise vard. Korkunç bu! dedi. Onu yapt k kendisine. Emel Say n, Rumelihisar konseri için Zühal Han m, çok güzel k - yafet istiyorum, çizin bana, be endi imi yapt - raca m dedi. Dedim Emel'ci im, bende o kadar güzel bir kostüm var ki tam sana göre, yapt rmana lüzum yok. Onun fiyat n karfl layamam dedi. Hiç düflünme. Dolapta duraca- na senin üzerinde göstersin dedim. Bir de iç yapt m ona, bafl yla beraber. Beline kadar aç k... Kaftan bir ç kard, içinden o ç kt. Üç befl defa, Bu Zühal Yorganc o lu'nun kreasyonu diye lanse etti. Nükhet Duru çok güzel tafl d. Hatta benim defilem vard r, Nükhet Duru hem mankenlik yapt hem flark söyledi. siyah, pabuçlar siyah. Büyükelçi dedi ki Bunlar Türkiye'ye ne yapar. Bunlara burada ölü ya mac lar derler. Ard ndan Carl Orff'un kilise müzi i ile Serdar ç kt, smokinlerle. Hah! dedi büyükelçi, Ölüyü almaya geldiler. Ertesi gün Aktüel dergisinde dokuz resim, iki sayfa hepsi bana ait. Gökçayl, Mayruk, Yarg c, Serdar hiçbirinden resim yok. Diyor ki; Türkler ilk defa Almanya'da. Ve bu güzel nadide iflli elbiseler, Almanlar n ilk tatt Türk meyveleriydi. Hâlbuki Türkler her sene 10 defa gidiyor. Ama Türk olduklar n göstermiyorlar. Hakl lar, para kazanmak için gidiyorlar. Bir modeli, deseni görüyorlar; ayn s n yapal m Tasar mc lar kendi tarzlar n ortaya koyam yorlar m? Hay r, imkân vermiyorlar. Ben her zaman ifladamlar na sesleniyorum. Fevkalade tasar mc lar var. Onlara imkân versinler, yer versinler ve para versinler. Modac l k biraz popüler bir meslek haline geldi. Bana birkaç genç k z geliyor, staj yap yorlar, bir - iki sene. Çok iyileri için telefon ediyorum, tan d m bir konfeksiyoncuya. Derhal, Zühal Han m! diyorlar. K z gönderiyorum, a layarak geliyor. Hayrola, niye geldin? diyorum. Onlar n tasar mc ya ihtiyac yokmufl, bütün modelleri Avrupa'dan geliyormufl diyor. Bize okullu laz m de il, alayl laz m diyorlar. Al yor bir dizayn r yan na, Avrupa'ya gidiyor. Gördü ünün ayn s n yapt r yor. Ço u böyle mi çal fl yor? Böyle. Neden? Fasoncusuyuz. flçisiyiz, amelesiyiz Avrupa'n n. Kendimizi kan tlayamad k. Türk modas flalvar - cepken de il. Türk motifinden yap l r, gömlek de olur, flort da olur ama bir Türk imzas olsun üzerinde. Japonlar motifleriyle, dizaynlar yla, kimonolar yla dünyay fethettiler. Kimono Vakf kurdular. Bugün bir Japonu davet edin, kimonolar yla gelirler. Tansu Çiller baflbakand. Japonya'ya davet edildi. mparatoriçe onu saray n n merdivenlerinin bafl nda nefis bir kimonoyla karfl lad. Ne vard Tansu Çiller'de? Escada tayyör! Bizim sanat m z, kültürümüzü en mükemmel tan tacaklar, devlet büyükleri. Hele baflbakan kad n olursa... Olgunlaflma enstitüleri yok mu? Harika fleyler yap yorlar. Onlara yapt r. llâ kaftan giymesi flart de il, elbise giysin ama bir Türk motifi olsun. Turkish Daily News'in sahibi rahmetli lhan Çevik çok iyi arkadafl md. Kar s yla beraber her y l gazetelerinin y ldönümünü yaparlar. Gazetenin ortas ndaki iki sayfa o güne aittir. Kar s na bir kaftan yapt m. nan n, adam lhan' n elini s k yor, gözü kad n n kaftan nda. lhan Çevik, Zühal'ci im orta sayfay aç da kendini gör diyor. Bir haz r giyimci bana ulaflsa nefis fleyler yapard Bir tek Cemil pekçi'nin Türk tasar mlar yapt n söylüyorsunuz. Evet. Vural Gökçayl Türk modas na asaleti getirdi. En son defilesini gördüm televizyonda, ola anüstüydü. Ama Türk motifi yok üzerinde. Tamam yla Frans z. Biraz bizden bir fley koysa... Bir tek Cemil pekçi var, Türk motifleri çal flan. Mesela Dilek Hanif Türk motifi diyor ama Türk motifi yok onda. Modac lar magazin dünyas sayesinde mi ünlü oluyor? stanbul'da olduklar için daha çok. Biz taflral y z. zmirli oldu umuz için taflrada kal - yoruz. Benim hiçbir gayem yok, stanbul'a gideyim de flunlar yapay m stanbul'dan çok teklif geldi. Öyle bir yerden teklif geldi ki flöyle dediler: Sizin isminizi öyle yazaca- z ki uçakla Sultanahmet minaresinden Zühal'i göreceksiniz. Günlük, sokakta giyilecek tasar mlar yapm yorsunuz. Ama sizin çizgilerinizden esinlenerek bunlar haz r giyime dönüfltürülebilir mi? Tabii. Mükemmel dönüfltürülür. Denendi mi hiç? Ben yapt m. Amerika'ya ihraç ettim. Buldan bezinden bluzlar yapt m. Hilton'da bir ma- 14

14 10-15 zuhal 6 20/8/10 22:17 Page 7 azaya gönderildi. Bir Amerikal çift, bir bluzumu görüp sat n alm fl. Resepsiyondan adresimi vermifller, geldiler zmir'e. Benden bluz ald lar. Telefonu aç yorsunuz, Zuhal Designer Fashions diyerek aç yor. Bir atölye kurdum. Ayda befl yüz tane gönderiyordum oraya. O lum Chicago'da görmüfl, bir ma azada. Ben 9 dolara veriyorum, 90 dolar orada. çeriye girmek istemifl akflamüzeri kapan rken. Ben bir fley almayaca m. fiu bluzu yapan benim annem demifl. Bunun üzerine hemen patronu ça rm fllar. Ne olur annene söyle, do rudan do ruya bize göndersin demifl. Hay r gönderemez demifl, Mukavele yapt. Bunu sürekli yapamad m. Adam, Befl bin tane haz rlay n dedi. Ben befl bin tanelik atölye haz rlarsam seneye ne malum bana o kadar yapt raca. Onu yapsayd m bugünkü Zühal Yorganc - o lu olamazd m. Para kazan rd m. Kap y t klat p girdi imizde hemen karfl m zda sizi görüyorduk, dikifl makinesinin bafl nda. Telefon etti imizde telefona siz ç k yorsunuz. Çok büyük modac y m ben, havas yok sizde. Hay r, asla! Avrupa'da, Amerika'da modac - y görmek imkâns z. Genç bir Türk k z Paris'e gitmifl. Evlenirken gelinli ini bana yapt racakm fl. Paris'te bir k smeti ç km fl. Alm fl niflanl s n, zmir'e gelmifl. Demifl ki niflanl s, sen hep Zühal Yorganc o lu diyorsun ama acaba kendisini görecek misin? Kap y ben aç yorum onlara, servisi ben yap yorum. 15 gün sonra gelinlik haz r, diyorum. Geliyorlar, gelinli i ben verirken kap - da k z dayanamad. Bir foto raf çektirebilir miyiz? Zühal Han m bizi karfl lad, geçirdi diyece im, hiç kimse inanmayacak dedi. Bir han m geldi bana. Zühal Han m, üç gündür dolafl yoruz dedi. Girelim mi, girmeyelim mi, ya bizi kovarsa En sonunda, gel k z m, öldürmez ya, kovarsa kovsun! demifl. Ben açt m kap y. Beni görünce flafl rd lar, Olamaz, Zühal Yorganc o lu! dediler. Neden olmas n? Sebep? Bunlar hep kredilerini art rmak için yap yorlar. O sekreterden o sekretere, ondan ona Modaevini kapatt n z m? Kapatt m. Atölyem var, kendim çal fl yorum. Ticari çal flmam b rakt m. Sergiler haz rl yorum. Bilhassa tasar mc lar, yeni talebeler gelsin, fikir als n diye. Yard m dernekleri yarar na da defile yap yorum. Staj için gelmek isteyenler var, bu sene alm yorum art k. Haz r giyimcilerden size hiç dan flan, ulaflan oldu mu? Hay r, hiç kimse olmad. Birisi ulaflsa nefis fleyler yapard. Ben çizerdim, fikri verirdim, onlar yapard. Ben günün atmosferine, kumafl na, modas na göre çizecektim. Ama mutlaka bir Türk çizgisi koyacakt m üstüne. Kap y açan, telefona bakan dünyaca ünlü modac Halen defile teklifi al yor musunuz? ki sene öncesine kadar gidiyorduk. En son Doha'ya gittik. Londra'dan teklif geldi. Tam dosya haz rlad m, gönderemeden buraya geldim. Yurt d fl na hep ben gitti im için stanbullu modac lar gitmifller devrin Turizm Bakan na: Biz de modac y z, neden bizi göndermiyorsunuz? Bakan Lütfi Toko lu, Evet demifl, Hakikaten hepiniz bir stanbulsunuz, Zühal Han m bir Türkiye. Defile yerine göndere ç kan etek Hvar Adas 'nda enternasyonal moda festivali vard. Adriyatik'in ortas nda küçük bir ada. Bütün dünya modac lar orada. Pierre Carden'ler, Ungaro'lar; Frans z, talyan, Rus, Amerikan, Meksika lk defileye ben ç kaca m. Eski bir manast r. Belki 500 tane spot, bin tane gazeteci, televizyoncu, senatörler, bakanlar, hepsi gelmifller. Korkunç bir topluluk var. Heyecanla flöyle bir bakt m bayraklara milletin bayra gururla dalgalan yor. Bir tek Türk bayra yok. Hemen gittim komite baflkan na. Hani benim bayra m, dedim. Olmas laz m, dedi. Nerede ama, dedim. Hemen ça rd görevlileri. Belgrad'da, Zagreb'te, Türkiye büyükelçili inde aratt k, istedik, bu ölçüde bayraklar yokmufl, dediler. Ben ç km yorum, dedim. Bayra m olmazsa ben ç kmam! Adam ç ld rd, terlemeye bafllad. Türk bayra bulmaya imkân ihtimal yok. Bir akl ma geldi. K rm z bir ete im var defilede. Tafta. Bakt m adam bay lacak, ben ç km yorum deyince. Git, animasyon yapt r, müzik yapt r, defileyi bir saat geciktir, dedim. 45 dakika sonra bayrak haz r. Adam flafl rd, nereden bulacaks n z, dedi. Ben yapaca m dedim. Onun için ben Avrupa'n n Oscar' n kazand m; hem sanat var hem milli hisler. Hemen parçalatt m kreasyonumdaki ete i. Bir beyaz elbiseden de ay y ld z... Dikifl makinesi yok; toplu i neyle, uhuyla yap flt rd k. Bütün modac lar flafl rd lar, bafl ma geldiler. Ne yap yor bu diye. Göndere ç kard k. Ondan sonra rahat rahat ç kt k. O bayra hâlâ sakl yorum. 15

15 16-21 karatas /8/10 22:39 Page 2 Bir kültür hazinesi KARATAfi Gürkan Ertaç Konak Belediye Baflkanl geçti imiz y llarda Tantalos'tan Üçkuyulara adl bir belgesel haz rl yor. TV ekipleriyle s ra Karatafl'a geldi. Çocuklu umdan itibaren çok uzun y llar yaflad m semtin tarihi geçmifline bildi im kadar yla katk da bulunmay bir zmirli olarak görev sayd m. Konak'tan Karatafl'a uzan rken, s ras yla Tarihi Sar K flla'dan, ünlü tramvaylardan bafllamak gerek. Tramvaylar, Avrupa kentlerinde hala süregeldi i gibi o zamanlar zmir'in simgesiydi. Belçika'n n Charleroi kentinden ithal edilmiflti. Ön s ra 5, arka vagon delikli 2.5 kurufla binilirdi. Konak-Güzelyal aras nda çal fl rd. Tek tehlikesi, h zl giderken Karatafl Ortaokulu'nu geçerken viraj alamay p raylardan ç kmas ve o zaman n ünlü foto raf stüdyosu Foto Gagin'e girmesiydi. Bu olay s k s k tekrarlan r, muhittekilerin ilgi oda olurdu. smet Gazinosu öncüydü Tabii Konak'tan Karatafl'a yol al rken, öncelikle gazinoculuk kültürünün ilk meyvesi Sabanc Kültür Merkezi s ras ndaki smet Gazinosu'ndan söz etmek gerek. Ünlü sanatç lar, Müzeyyen Senar, Safiye Ayla, Perihan Alt nda ve Hamiyet Yüceses, en flaflaal devirlerinde orada program yapard. Ve smet Gazinosu'nun hemen yan nda da zmir'in ilk spor salonu. Tribünü sadece 40 kifli al rd ama Türkiye'ye oradan en nadide, milli sporcular yetiflti. Türk Beden E itimi Ö retmenli i nin an t ismi. Eski milli atlet Hilmi Hoca (Mergen) Karatafl Ortaokulu'ndaki görevinin yan s ra bu salonda öyle de erli sporcular Türk Sporu na arma an etti ki, saymakla bitmez. Bir efsane okul: K z Lisesi zmir K z Lisesi, kentin bir e itim sembolüdür. Karatafl semti denince akla hemen K z Lisesi gelir, duayen ö retmenlerin yetifltirip arma an etti i her branfltan ünlülerle. K z Lisesi, 1917 y l nda zmir Valisi Rahmi Bey taraf ndan yapt r lmaya baflland. 1919'da Yunan iflgali bafllad nda her fleyiyle tamamlanm fl bir bina de ildi. flgal bafllad nda iktidarda olan Venizelos Hükümeti özellikle Baflbakan Venizelos buraya yonya Üniversitesi ad alt nda bir üniversite açmaya karar vermiflti. Hatta bu ifl için Venizelos flahsen, dünyaca tan nm fl, seceresi stanbullu aristokrat bir Rum ailenin ferdi, matematikçi Caratheodory'yi (babas Osmanl mparatorlu u 16

16 16-21 karatas /8/10 22:39 Page 3 Almanya elçisi idi) Almanya'dan zmir'e getirtti ve ona bugünkü Izmir K z Lisesi'nin binas n verdirtti. (Venizelos'un kendisi zmir Körfezi ne gelmekle birlikte, flehirde kar fl kl k yaratmaktan çekinerek karaya ayak basmad ) Yani binay Yunanl lar üniversite olarak kullanmay planl yor ve bu ifl için de hiçbir masraftan kaç nm yorlard. Türk Ordusu gelince kaçt lar Binada planlanan üniversite için hemen tüm haz rl klar bitmiflti ve Iyonya Üniversitesi'nin 1922 Eylül sonunda aç lmas planlan yordu ki, Yunan cephesinin yar ld haberi geldi. Türk Ordusu nun flehri geri almas üniversite plan na son verdi. Üniversitenin zmir'den son anda ç kar lan tüm orijinal demirbafl bugün Atina'da muhafaza ediliyor. Yunanl lar kaçt ktan sonra 4200 metrekarelik alana yerleflen iki katl bina " zmir K z Sultanisi" ad alt nda hizmete girdi. Nevber Han m dan Türkan Hocaya zmir K z Lisesi'nde çok de erli ö retmenler görev yapt. Bunlar aras nda Nevber Su, Türkan Yalaz, Kevser Çekin pek çok duayen hoca aras nda bir ç rp da say verdiklerimiz. Türk Müzi i'nin Minik Serçe'si Sezen Aksu, flantöz-yazar Pakize Suda, gazeteci-yazar fienay Düdek, milli manken ve yar m asra yak n koreografi hizmeti veren, ayn zamanda sporcu fiafak Fiflek, Türk Voleybol Milli Tak m n n ve Eczac bafl 'n n de iflmez kaptan Aylin Özpars Üstünda, Milli Atlet Lale Beset de K z Lisesi'nin yetifltirdi i de erler aras nda çekip ç kar verdiklerimiz. Milletvekilinden hakimine, profesörlerine K z Lisesi'nin de erli mezunlar tabii ki bunlarla s n rl de il. zmir'in yaflayan tarihi K z Lisesi'nden t bba ve hukuka yön verenler, son derece yetenekli ö renciler yetiflti. Unuttuklar m z affola, genel bir s ralama: Prof.Dr.Cahide AYDIN, Prof.Dr.Nahide AL- TAN, Prof.Dr. Gülgün OKTAY, Prof.Dr.Sabire KARAÇALI, Prof.Dr.Berrin YEN GÜL, Prof.Dr.Leman SAGAT, Prof.Dr.Rüfltüye SÜ- RÜCÜ, Prof.Dr.Akgün EV NÇ, Prof.Dr.Sezen KOfiAY, Prof.Dr. nci EREFE, Yrd. Doç. Dr. Müflerref ARDA, Ö retim Üyesi Nefle ÇOK - VECEN, Ö retim Üyesi Güler BAfiOL, Ö retim Üyesi Zehra K L SL, Ö retim Üyesi Berna TANER, Ö retim Üyesi Esin ERC YE, Hakim Nermin Turgut GÜNGÖR, Hakim G.Gönül ÖZULUS, Özenç ÖZKÖK (Emekli Genelkurmay Bflk. Hilmi ÖZKÖK'ün efli), Aylin ÖZ- MENEK (Spiker -Ankara Radyosu), Yurdanur PAKALIN (Seramik Sanatç s ), Aliye AYDO AN (Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu'nun dan flman )), Ayfle K L MC (Yazar), Fatofl SE MEN (1999 Türkiye Güzeli), Ceyla K RAZLI (2006 Türkiye 2. Güzeli), Ayfle TEK (Opera Sanatç s ), Avukat Gönül YILMAZ, Avukat Neflecan HÜRTÜRK, Avukat Sevinç ALTIN- DA, Avukat Melek DEM RBA, Avukat Besen SORAL, Avukat Ayflenur AKDEM R, Avukat K vanç ÖZÜTOK, Avukat Nuray AL- TINBA, Avukat Güner YAZICI, Psikolog Berrin ESK ZM RL LER, Devlet Hastanesi bafl eczac lar ndan Nesrin Karar, Patoloji Uzman Dr. Emel D K C O LU, Ekonomist Engin ÖZGÜVEN, Ekonomist Özden Filiz GÜ- VENÇ, Ekonomist Perihan ELÇ N. Yahudilere kucak açan semt: Karatafl Yahudilerin Karatafl semtinde özel bir tarihçeleri var y l nda spanya Kral Ferdinand, Yahudileri göçe zorlam fl, teknelere y m fl, s n r d fl etmifl. Baz ülkeler kabul etmemifller ama, devrin Osmanl Padiflah 2.Bayezid onlar ba r na basm fl. stanbul'a, zmir'e özellikle Karatafl'a ve Ayd n'a yerleflmifller. fiimdiki K z Lisesi'nin karfl s nda sonradan Urganc Apartman olan Yahudihane o y llarda kurulmufl, Karatafl'a da lm fl. slam- Musevi ayr m yap lmaks z n dostluklar, arkadafll klar kurulmufl, kaynaflm fllar. Karatafl Havras Haham Bohor Melamet, bizim karfl komflumuzdu. Sünnetime geldi, haf zlar n okudu u mevlidi dinledi, bafl n sallayarak. Ve bizim evden ayr l rken de, "Dinler insanlar n iyili i içindir. Musevi- slam farketmez" Karatafl Lisesi Dario Moreno Soka dedi. Samimi dostlar m aras nda Musevi arkadafllar m da ço unluktayd. O lum Serhan', Dr.fievket Befle, Musevilerin Karatafl Hastanesi nde dünyaya getirtmiflti. Ayr ca o zamanlar Difl Hekimli i geliflmemiflti. Musevi diflçi Griflon gelir, biraz uyuflturduktan sonra diflinizi kerpetenle bir güzel çekerdi. O zamanlar öyle iç içeydik. Hala da zmir'de böyle bir ayr m yok. Keflke srail nedeniyle iliflkiler gerilmeseydi. Türkiye'deki Musevileri srail'in yapt klar yla suçlamaktan kaç nal m. Onlar bu ülkenin vazgeçilmez fertleri, hem de kaç göbekten... Ermeni'nin yaratt eser zmir K z Lisesi'yle birlikte Karatafl' n simgesi okul, Karatafl Ortaokulu. Ermeni Balyozo lu'nun 1887 y l nda infla etti i okul, önce k zerkek ö rencilerle kar fl k ö renim yapt ktan sonra k zlar n K z Lisesi'ne aktar lmas yla erkek ortaokulu olarak uzun y llar hizmet etti. Uzun y llar görevde kalan müdür Garra Sarmat, müdür yard mc s Saim E ilmez, ünlü ö retmenler Kemal Bilbaflar, Türkçeci Saffet Aykun (Vatanla ilgili fliirler okunurken a lard ), Matematikçi Osman Gedik (Tahta pergelle daya meflhurdu. Ad "Osman Gedik, pergeli yedik"e ç km flt ), Co rafyac Saime Nayman, Müzikçi Mediha Öztin, ngilizceci Feriha Han m bizim 30 y l içinde gözledi imiz, bir ç rp da sayabildi imiz sembol hocalard. Yazamad klar m z affetsin. zmir'den, Türkiye'de nam salm fl ne kadar ünlü sporcu varsa ço u Hilmi Mergen Hocan n ö rencisidir. Karatafl Ortaokulu, bahçesi denize naz r harika bir okuldu. Karfl s nda da futbol sahas vard. Baflta Göztepeli Ali Artuner, Halil Kiraz, Bülent Buda, Abdürrahim Ördölek gibi pek çok y ld z futbolcu bu toprak sahada filiz vermiflti. Bu güzel irfan yuvas ndan Y lmaz Vardaro lu, Ak n Gönülflen, Vehbi Paykoç, Öztürk Ayd nol, 17

17 16-21 karatas /8/10 22:39 Page 4 Merdivenli Yokufl Özer Ayd nol, Gökhan Güner, Mehmet Baflev gibi basketbolcular ve voleybolcular da yetiflti. Maalesef Karatafl Ortaokulu'nu bitirdik, yerine yollar yapt k, bu güzellikleri yok ettik. Karatafl Ortaokulu'ndan Atilla Gökçe ve Y lmaz Özdil gibi ünlü gazeteciler de yetiflti. Karatafl turu inan lmaz Karatafl turunda Barbaros Mahallesi Muhtarl n 40 y l üst üste sürdüren Erdo an Dinçel'i unutmayal m. Dinçel, semtin ünlü berberi Murat' n kalfas yd, sonradan çal flkanl - yla takdir toplad. Karatafl Mahallesi Muhtarl ismini de ifltirmifller, Barbaros koymufllar, ne ilgisi var? Ve ilginç bir rastlant, muhtarl n bulundu u apartmanda eskiden flimdiki ses ve TV y ld z Emre Altu 'un ailesi oturuyordu. Babas Dr.Tuncay Altu, annesi Gülçin Han mla evlenince stanbul'a göçmüfller. fiimdi aile Çeflme'de inzivaya çekilmifl. Ünlü teknik direktörlerden Turgay Meto da, Emre Altu 'un teyzesi Nefle Han mla evlendi, aileye damat oldu. Onlar da flimdi Özdere'de yafl yor. Matbaadan sabunhaneye Karatafl' irdelerken, zmir'in ilk matbaac lar ndan, Kemeralt 'ndaki Marifet Matbaas 'n n sahibi Faz l Bask n, efli Mensure Han m ve k z Cici de unutulamaz. Tabii yan s radaki Madam Ester'i, o ullar Sami ve Yüksel'i geçmek olmaz. Ve nihayet köfledeki flimdiki Alt nkap 'c lar n ebediyete göçen babalar, amcalar hsan-do an Özesen'in iflletti i Labri Kahvehanesi sembol mekanlardand. Kömür skelesi vard, Labri Kahvesi ve Karatafl Ortaokulu aras nda. Biz çocukken buradan denize girer, çipura, ekmekle kefal avlard k, deniz o kadar temizdi. Yelkenlilerin seren dire ine t rmanarak denize atlamak bir marifet ifliydi, atlayanlar alk fllan rd. fiimdi nas l iç geçirmeyelim Karatafl' n o zamanki do al haline. Oray dolafl rken köfledeki kurabiye karpuzcular Boflnak Enver ile Topal Lütfi'yi anmamak haks zl k. Ve tabii ünlü foto rafç Rag p', damad Sinan' Sokak çok önemli Ve Karatafl' n en gözde sokaklar ndan 332.soka a geçelim. Köflede, babam, Kemeralt Bafloturak'taki (Bafldurak) zmir'in ilk büyük bakkallar ndan "Bakkal Ali Bey"in evi. Biraz ilerde Susam Soka ve di er TV dizilerinden tan d m z ünlü sanatç, Köfteci smail Bey'in o lu Alp Öyken'in bir zamanlar yaflad eve vard k. Yan yana iki ev tarih kokuyor. Nas l oldu da buralar koruyamam fl, rant u runa güzelim evlere k ym fl z. Ve nihayet az ilerde bir zamanlar zmir l Genel Meclisi Baflkanl da yapan Çeflmeli Halim Kabasakallar' n evi var. Sporcu-sanayici Özden Ertöz'e de bir parantez açal m. Tabii Dökümcü Nazmi'yi de unutmayaraktan. zmir'in ilk mimarlar ndan Ses Hazar' da anmamak vefas zl k olur. K z Lisesi'nden sonraki 334 sokaktan 95'in kahvesine uzanan 40 merdiven yokuflunda Sabah Postas Gazetesi Sahibi ve Baflyazar Orhan Rahmi Gökçe otururdu. Basketbolcuifladam Mehmet Baflev, f r nc Haf z oran n ünlüleriydi. ki çeflit ekmek sat l rd. Harc ekmek dedi imiz kara, has dedi imiz beyaz francala. Paras olan francalalar götürürdü, dar gelirlilerse harc ya talim. Musevi Hasta- Tarihi bina Eski stad n yerinde bugün Sabanc Kültür Saray var Urganc Apartman 18

18 16-21 karatas /8/10 22:40 Page 5 95 in Kahvesi semtin u rak yerlerinden nesi ne ç kan 331 sokakta ise, Diflçi Hulusi Ertöz, o lu, yelkenci, ifladam Özden Ertöz bu soka n ünlüleri aras ndayd. Dalan'lar n sabunhanesi Köfleyi dönünce zmir'in ilk do al sabunhanesi karfl m za ç kard. Yeflil ve beyaz kal plar yla Sabri-Hamdi Dalan kardefller hala zmir'e kuflak kuflak damgas n vuruyor. Oradan çapraz köfleye ulafl ld, bir edebiyet dehas Kemal Bilbaflar' n evine. Bilbaflar Türk Romanc l n n bir deviydi. Anadolu'da a al - n insanlar kullanmas yla ilgili eserleri, özellikle ödüller kazanan Türkan fioray' n baflrolünü oynad filme de konu olan Cemo isimli roman. Taçs z Kral Ayhan Ifl k' n oca Türk Sinemas n n Taçs z Kral Ayhan Ifl k' n çocuklu u, gençli i, Karatafl Ortaokulu'nun karfl s ndaki evde geçti. Hemen köflede ünlü piyanist-flantör Ferdi Özbe en'lerin evi. Ferdi Özbe en, Kestelli Yokuflu'ndaki Yusuf R za lkokulu'nda s n f arkadafl md. Yeflilçam'dan karakter rolleriyle tan d m z Muzaffer Tema (fiimdi Çeflme'de yafl yor), ünlü müzisyen Arma an fienol, Yeflilçam'da çocuk rolleriyle iz b rakan ve hala karakter rolleriyle hizmete devam eden k z Parla fienol, oyuncu Meltem Cumbul, Yeflilçam'da kötü adam rolleriyle ünlü Atilla Ergün, Devlet Tiyatrosu sanatç s Türker Tekin de semtin sanat elçileri. Dünyaca tan nm fl Dario Moreno'yu saymaya gerek yok. Ve Bilbaflar' n evinin hemen karfl s nda o zaman n meflhur ngiliz Bahçesi. Çocuklar n, ulu a açlara ceketlerini b rakarak okul k yafetleriyle çift kale maç yapt klar yer. Tepelerden ngiliz Bahçesi ne p nardan memba suyu niteli inde su akard, çocuklar kana kana içerdi. Oraya bir cami yapm fllar, ngiliz Bahçesi yok olup gitmifl. Neyi koruyabildik ki? Ve zmir de restoran iflletmecilerinin en ünlülerinden Erol Birkan da (Erol'un Yeri restoranlar sahibi) semtin isim yapm fl sakinlerinden. 19

19 16-21 karatas /8/10 22:40 Page 6 Salim Amca ve yar m kal p buz Karatafl gezisinde, meflhur spanakl kol böre- iyle ve çevirme dondurmas yla ünlü smail Amca, yan nda Berber Murat, s rada Bakkal Salim ve Sadettin Amcalar unutulamaz. Berber Murat da. O zamanlar buzdolab kimsede yok. Yaz s caklar nda sular testilerde so utulurdu. Bir tek Çeflme'de buzhane vard. Salim Amca oradan gelen kal p kal p buzlar bölerek satar, iplere dolayarak eve götürürdük. Sirke alman z için de bofl flifle götürmeniz gerekirdi... "Ve dondurmac, flambalici Çingen Nazmi. Mezarl kbafl Lale Sinemas 'ndan yola ç kar, nefis imalatlar n Karatafl'ta bitirir dönerdi. Meflhur Karatafl Hamam Karatafl'tan söz ederken ünlü Karatafl Hamam 'dan söz etmemek olmaz. Önce Yahudiler in iflletti i hamam daha sonra Özyavuzlar'ca sat n al nd, daha sonra da Hoflgör Hamam olarak Alt nordulu yönetici, uzun y llar n Hamamc lar Kral Nafi Karaca taraf ndan iflletiliyor. Tarihi hamam n en önemli özelli i, gelin olacaklar için ayr bir bölümün bulunmas yd. Asansöre do ru geçifl Karatafl'tan Asansöre do ru yürürken Do an, Alp, Selahattin (Ünlü güreflçi), Nevzat, Birsen Bulgurcuo lu kardefller semtin ünlü ailelerindendi. Tabii Öztürk ve Özer Ayd nol'lar da basketbol ve voleybolun simge isimleri aras ndayd lar. Dr.Baha Genez, Milli Güreflçi Mazhar Can, do um hastanesi sahibi Dr.Hasan Yusuf Baflkam, Dr.Sami Cebecio lu, Havra'y hemen geçince Rafael Kanyas, Avram Ventura ve ailesi, Peksimetçi Hidayet, Karatafl' n gözdeleriydi. Ayr ca K z Lisesi'ne giderken, ünlü basketbolcu-atlet Murat Güngör de iz b rakm fl sporcular aras ndayd. Ayr ca ekonominin duayenlerinden Hayri Özmeriç ve Vafir Ertan da Karatafl 303 soka n tan nan, sevilen isimleriydi. Boyoz, Karatafl' n gevre iydi Sabahlar, f r n yumurta ile yemeye doyamad m z boyoza spanyol Gevre i diyorlar. Sefarad kökenli Yahudiler oradan göçünce Türkiye'ye de bu enfes unlu mamulü getirmifller. Ama nerde o eski boyozlar? Mis gibi tahin kokard, çünkü bol tahin kullan l rd. Karatafl'ta ngiliz Bahçesi karfl s nda Numan Efendi bu iflin ustas yd. Günde 500 boyoz satt - n biliriz. Zaten üç saatte kap fl l rd. fiimdikilere boyoz demeye bin flahit ister. Hamur topa sanki, tahin koymuyorlar ucuza ç ks n diye. Boyozun zmir'de özel sevdal lar vard. Efsane Göztepe Tak m n n unutulmaz y ld zlar ndan "Bombac " lakapl Halil Kiraz' n bir boyoz an s n anlatmadan geçmek olmaz. Beraber Ayval k'a Ayval kgücü ile röportaja gidiyoruz. Sabah sular nda yola ç kt k. Foça sapa n geçtikten sonra Buruncuk beldesi var. Caminin önünde de bir adam boyoz-yumurta sat yor. "Halil Hoca, kahvalt ettin mi?" dedim. "Eh biraz altl k yapt m" dedi. " ki-üç tane boyoz alal m m, ister misin?" teklifime, "Eh 10 boyoz, 4 yumurta al" karfl l - Karatafl Hamam 331 Sokakta eski ev n verdi. fiaka yapt n sand m. Yar m saat içinde iki büyük çay ile 10 boyoz, 4 yumurtay mideye indirirken ben küçük dilimi yutacakt m neredeyse. Hem de yafl kaç biliyor musunuz, tam tam na 62. Karatafl bir hazine. Eksiklerimiz olsa da eskiyi anmak, yaflamak çok güzel. Herkes geçmiflten an msayabildiklerini yazmal. Eskinin sayaç atölyesi, bugünün KSEV binas 20

20 16-21 karatas /8/10 22:41 Page 7 KENT GÜNDEM ÖDÜLLER ANILARI OLDU Konak Belediyesi nin düzenledi i Ata ya Mektuplar yar flmas nda dereceye girenler, ödül olarak kazand klar seyahatlerden memnun ancak duygu yüklü an lar ile döndüler. Yar flman n birincileri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ün Selanik te do du u eve yapt klar ziyarette, duygu seline kap ld lar, gözyafllar na hakim olamad lar. Ata n n evindeki özel eflyalar n hayranl kla ve ilgiyle izleyen kategorilerinin birincileri Bensu Lenger, Onur Gürses, Gözde Demirci, Erkan fiemin ve Eda Kurt, Konak Belediye Baflkan Dr.Hakan Tartan a kendilerine özel bir gün yaflatt klar için teflekkür ettiler. Ata n n do du u evde heyecan Yunanistan, Çanakkale ve Ankara gezilerine kat lan finalistler de unutulmaz an lar ile zmir e döndü. Selanik te flehir turunun yan s ra Atatürk ün evi, Selanik Kordon u, Beyaz Kule, Döner Kule, Fuar, Selanik Kalesi ve Aya Dimitros Kilisesi ziyaret edildi. Selanik te ilk durak Ata n n evi oldu. Ata n n evinde her fleyi ilgiyle ve yak ndan inceleyen gençler, zaman zaman duygusal anlar da yaflad. Ata n n bir zamanlar yaflad odalarda gezinen gençler, hayranl kla eflyalar incelerken gözyafllar n tutamad lar. Mutluluk ve duygusall n hakim oldu u gezide ayn bahçede bulunan Türk Konsoloslu u da ziyaret edildi. Atina ya da giden gençler burada da Akropolis, Agora, Zeus Tap na, Parlamento Binas, Syntagma ve Omonia alanlar ile Panathenrian Stadyumu nu gezdiler. Selanik e ve Atina ya hayran kalan gençler, Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan a teflekkür ederek, "Unutulmaz an larla zmir e döndük. Özellikle Selanik Kordon, bize zmir imizi an msatt. Bu gezi bizim için çok de erli " dediler. An tkabir de hüzün Ankara gezisi talihlileri ise baflta An tkabir olmak üzere Atakule ve genifl çapl bir flehir turu yapt lar. An tkabir ziyaretinde Ata n n huzuruna ç kan finalistler hem çok heyecanland lar hem de çok duygulu anlar yaflad lar. Ata n n mozolesine çelenk koyarak sayg duruflunda bulunan gençler, Atalar na özlem ve sevgilerini dile getirdiler. Rehber eflli inde An tkabir in dört bir yan n gezen gençler, flimdiye kadar hiç bilmedikleri bilgileri de yerinde ö rendikleri için kendilerini çok flansl hissettiklerini dile getirdiler. Gençler ayr ca Atatürk Orman Çiftli i, Eski Meclis, Rahmi Koç Müzesi, Ankara Kalesi ve tarihi evleri gezdiler. Çanakkale de tarih Çanakkale gezisine kat lan yar flmac lar da keyifli bir gün geçirdiler. Adatepe Zeytinya Müzesi, Atina Tap na, Asos, fiehitlik gibi yerleri gezen gençler, zmir e hayatlar boyunca unutamayacaklar tecrübeler ve an larla döndüler. Gezilere kat lan tüm gençler kendilerine rehber eflli inde verilen hizmetten oldukça memnun kald klar n belirterek, "E itime, gençlere ve çocuklara verdi i önemle tan d m z baflkan - m za her fley için teflekkür ediyoruz. Gelecek y l yine mektup yazaca z. Bu önemli kentlere her Türk çocu- u gelmeli ve mutlaka bizim edindi imiz bilgileri ö renmeli" dediler. lkö retim ö rencilerine ise gezilerde efllik eden veli ve ö retmenler de verilen hizmetten çok memnun olduklar n dile getirdiler. Özellikli ödüller lkö retim, Ortaö retim, Lise, Üniversite ve 18 yafl üstü toplam befl ayr kategoride düzenlenen Ata ya Mektuplar Yar flmas n n birincilerine Yunanistan Selanik gezisi ve kitap seti, ikincilerine Ankara gezisi ve kitap seti, üçüncülerine Samsun gezisi ve kitap seti, mansiyon alanlara ise Çanakkale Gezisi ve kitap seti ödül olarak verildi. Ayr ca her kat l mc ya Konak Belediye Baflkan Dr.Hakan Tartan n kaleme ald ''Atatürk'ün zmir'i'' kitab ve Konak Belediyesi teflekkür belgesi verildi. Yar flma amac na ulaflt Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan, yüz binlerce mektup yaz lan yar flman n baflar ya ulaflt n ve her kesim taraf ndan ilgiyle izlendi ini belirtti. Baflkan Tartan, ödüllerin de çok anlaml seçildi ini, yar flmada dereceye girenlerin yaflamlar boyunca unutamayacaklar an lar ile zmir e döndüklerini söyledi. Baflkan Tartan flöyle konufltu: Ne zaman bafl m s k flsa Atatürk ün hayat ndan, yaflam biçiminden, düflüncelerinden, sevgisinden ç k fl fl n yakalayabiliyorum. Atatürk, devrimlerle önümüzü açt. Atatürk sadece askeri bir deha de ildir. Yaflama biçimiyle, düflünceleriyle toplumu ayd nlatan bir önderdir. Bizim düzenledi imiz etkinlik; Atatürk ün unutturulmaya çal fl ld, sadece karga kovalayan bir çocuk olarak gösterildi i dönemde; asl nda Atatürk ün bizim en önemli yap tafl m z, en önemli güven kayna m z oldu unu göstermeye yönelik bir çal flmad r. Bu çal flma çorbada bir tutam tuzdu. Bundan sonra baflkalar n n da tafl n alt na elini koymas n diliyorum. Yar flmaya mektup gönderen, duygular n paylaflan, küçük büyük herkese teflekkür ediyorum. Ondan hala ö renecek çok fley var. Ata ya Mektuplar n amac na ulaflt n düflünüyorum." 21

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında.

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında. Cazkolik.com "Jazz"lı Gündem Jazzlı Gündem Türkiye idealist, heyecanlı ve pırıl pırıl insanlardan oluşan bir ekibin hazırladığı yeni bir caz festivali kazandı. Burak Sülünbaz Cazkolik için izledi ve yazdı.

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki Yağmur Beril Dikmeci Uyumayan Şehir Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki kadar etkileyici mi diye kendi kendime

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç Faizsiz Kazanç OSMAN ÖZÇAY 1963 y l nda Trabzon un Çaykara ilçesinde do du. lk ve orta tahsilini a abeyi ile beraber Gerede de tamamlad. 1980 y l nda girdi i Erzurum Yüksek slam Enstitüsü nde iki y l kadar

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER Ramazan e lenceleri Orion Al flverifl Merkezi nde Her y l oldu u gibi bu y l da Ramazan, Orion da dolu dolu e lencelerle geçecek. Çocuklar bu y l da Karagöz ile Hacivat, Orion da ücretsiz olarak izleyecekler.

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU A. ŞEHİR TİYATROLARI ve SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA GENEL BİLGİ Bağlı Olduğu

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 2:54 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Page II Kültür ve Sanat Bir yönetmen, bir uluslararas gurur FERZAN ÖZPETEK 1959 y l nda stanbul da do du. 1976 y l nda, Roma daki La Sapienza

Detaylı

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS Doç. Dr. Haydar Karabey MSGSÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS 1972 de (yani k rk y l önce ) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k

Detaylı

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714 1 / 5 2015/10/13 10:43 Gündem 11 Ekim 2015 Tek dilekleri barıştı TÜRKĐYE de en büyük terör saldırısı olarak tarihe geçen saldırıda ölenler arasında yurdun dört bir yanından barış ve demokrasi için Ankara

Detaylı

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan;

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan; SAYI : 2012/ KONU : Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru /05/2012 KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUNA (GÖNDERİLMEK ÜZERE) DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA 30 Nisan- 21 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılan

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ ORGANİZASYONU ŞARTNAMESİ

KONAK BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ ORGANİZASYONU ŞARTNAMESİ KONAK BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ ORGANİZASYONU ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU: Belediyemizce düzenlenecek kültür ve sanat etkinliklerinin organizasyonu işi aşağıdaki

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

2015 9. GEL NL K, DAMATLIK VE AB YE G Y M FUARI 4-7 fiubat 2015 zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark / ZM R LET fi M Gözde Erçetingöz Ulman - Halkla liflkiler fiefi Tel: 0.232. 497 11 46 Faks: 0.232.

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI GENEL BİLGİLER Okul Kodu : 974794 Okul Adı :

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı