T.C. NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPTANCI HAL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİGİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPTANCI HAL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİGİ"

Transkript

1 T.C. NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPTANCI HAL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİGİ Bu yönetmeliğin amacı, Hal Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Bu Yönetmelik, Hal Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar Toptancı Hal Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretini düzenleyen ve Toptancı Halleri Hakkında 4128 ve 4367 sayılı yasa ile değişikliğe uğrayan Kanun Hükmünde Kararname ve bu kararnameye göre hazırlanan; Toptancı Halleri Yönetim ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik. Bu Yönetmeliğe bağlı olarak Nazilli Belediye Meclisi kararı ile yürürlüğe giren Toptancı Halde İşyeri Tahsisinin Usul ve Esasları Çalışma Esasları HakkındaYönetmelik Hal Hakem Kurulu Yönetmeliği (3) Hal Zabıtası Teşkilat Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. (4) Yaş Sebze ve Meyve Üretici Birliklerinin Tabi Olduğu Esaslar Hakkında Yönetmelik (5) 1580Sayılıbelediyekanununun 15.maddesinin 58.bendine tevfikan belediyelerce kurulan Toptancı hallerinin sureti idaresi hakkındaki kanun (6) Yaş sebze ve meyve ticaretinin düzenlenmesi ve Toptancı halleri hakkında kanun hükmünde kararname (7) 5652sayılıYaş sebze ve meyve ticaretinin düzenlenmesi ve Toptancı halleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin bazı maddelerinin değiştirilerek kabulüne ilişkin kanun mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır. Tanımlar (1) Bu yönetmelikte geçen: Belediye :Nazilli Belediyesini Başkanlık :Nazilli Belediye Başkanlığı nı, Müdürlük :Toptancı Hal Müdürlüğü nü, Müdür :Toptancı Hal Müdürü nü, Yönetmelik :Toptancı Hal Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder. Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını Teşkilat ve Bağlılık (1) Hal Müdürlüğü nün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedirmüdür Şef Memurlar İşçiler Mevsimlik işçiler Diğer personel (2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir. Müdür Şef Memur (3) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği Büro Sorumlusu ve Yönetici Yardımcısı görevlendirilmesi yapılabilir. (4) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu Şefler dâhil olmak üzere Yönetici Yardımcısı ve Büro Sorumlusunun görev, yetki ve

2 sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır. Bağlılık (1) Hal Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve HalYönetimi: Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmelik, yaş sebze ve meyve ticaretinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak, serbest rekabet sistemi içinde yapılmasını sağlamak üzere, belediyeler ve/veya gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan Toptancı hallerinin, yönetim ve işleyişi ile buna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir. Dayanak Madde 2 - Bu Yönetmelik, 24/06/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 19 uncu maddesine göre hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen; a)toptancı Hal: Belediyeler ve diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından birlikte ya da ayrı ayrı projesine uygun olarak kurulmuş bulunan, yaş sebze ve meyvelerin toptan alım ve satımının yapıldığı yerleri, b) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nı, c) Mal: Toptancı hallerde işlem gören ve ilgili belediyelerce yöresel özellikler dikkate alınarak çeşitleri tespit olunan ticaret konusu yaş sebze ve meyveleri, d) Satıcı (Değişik bend: 26/08/ S. R.G. Yön./1. md.): Toptancı hallerde kendilerine usulüne uygun yer tahsis edilen ve bu yerlerde toptan yaş sebze ve meyve satışı yapan üretici, üretici birliği, Komisyoncu ve kendi nam ve hesabına olmak üzere yaş sebze ve meyve toptan ticaretini yapan gerçek ve tüzel kişileri, e) Hal İşletmecisi: Gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan özel Toptancı hallerinde bulunan işyerlerini bizzat çalıştırmaya veya kiralamaya, Hal personelini istihdam etmeye, Hal işletme payının belediyeye ait olan kısmını ilgili belediyeye ödemeye yetkili kişileri, f) Açık İşyeri: Belediyelerce işletilen Toptancı hallerinde boş durumda bulunan tahsise konu işyerlerini ifade eder. Toptancı HalTeşkilatı Madde 4 Toptancı halleri, Hal Müdürünün yönetim ve denetimi altında; a) Tahsis, tahakkuk ve tahsilâtı b) Mal tespit, kontrol ve istatistik, c) Denetim, d) Hakem Kurulu bürosu, e) Yardımcı hizmetler, birimlerinden oluşur. Toptancı hallerde kalite ve standart denetimi ve laboratuar hizmetlerini yapan veya bu hizmetlerin yürütülmesine aracılık eden personel çalıştırılması zorunludur. (Değişik fıkra: 26/08/ S. R.G. Yön./2. md.) Belediyelerce işletilen Toptancı hallerde (c) bendinde belirtilen ve münhasıran Toptancı Hal veya bu çerçevede denetim hizmetlerinin yerine getirilmesinde istihdam edilmek üzere Toptancı Hal müdürüne bağlı olarak görevlendirilen Toptancı Hal zabıtası birimi dışında kalan, yukarıda sayılan asgari hizmet birimleri Hal müdürünün önerisi üzerine belediye meclisi kararı ile oluşturulur. (Değişik fıkra: 26/08/ S. R.G. Yön./2. md.) (c) bendinde belirtilen denetim birimi hariç, bu hallerde oluşturulacak asgari hizmet birimlerinde çalıştırılacak personel sayısı, bunların niteliği, çalıştırılma şekli ve buna ilişkin diğer hususlar belediyelerce düzenlenir.

3 Özel Toptancı hallerde Hal müdürleri ve gerekli diğer personel Hal işletmecisi tarafından istihdam olunur. Bu hallerde ilgili belediyece bir denetim birimi oluşturulması zorunludur. Hal Müdürü Madde 5 Hal Müdürleri ziraat, ekonomi, tarım ekonomisi, işletme ve pazarlama konularında dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kişiler arasından atanır. Ayrıca bu kişilerin konusu ile ilgili en az beş yıllık tecrübeye sahip olmaları yanında; a) Türk vatandaşı olmaları, b) Kamu haklarından mahrum bulunmamaları, c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları, d) Askerlik durumu itibariyle; 1) Askerlikle ilgilerinin bulunmamaları, 2) Askerlik çağına gelmemiş olmaları, 3) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmaları, e) 12/05/1983 tarihli ve 83/6526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Hangi İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmeliğin 2inci maddesi hükmü saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ya da akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamaları şartları aranır. İstenilecek Belgeler Madde 6 - Belediye ve/veya gerçek veya tüzel kişilerce kurulan toptancı hallerinin Hal Müdürlüklerine atanacakların aşağıda sayılan belgeleri ilgili belediyeye ve/veya özel Hal işletmecilerine vermeleri zorunludur: a) Nüfus kaydı veya onaylı örneği, b) Diploma veya çıkış belgesinin aslı ya da örneği, c) Adli sicil kaydı, d) Askerlik durumuna ilişkin kayıt ve belgeler, e) Sağlık raporu, f) Öğrenim gördüğü konularda beş yıllık iş tecrübesi olduğunu kanıtlayan belge. Bakanlığa Bildirme Madde 7 Hal Müdürlüklerine yapılan atamalar ilgili belge örnekleri de eklenerek, belediye ve/veya özel Hal işletmecisince, atamanın yapıldığı tarihi izleyen bir ay içerisinde bulunulan yerdeki İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne bildirilir. Hal Müdürünün Görev ve Yetkileri Madde 8 Hal Müdürü Toptancı halin yönetim ve işleyişinden sorumludur.malların Toptancı hale giriş - çıkışı, muhafaza, depolama ve satışının bu Yönetmelikte düzenlenen hükümlere uygun olarak yapılmasına ilişkin konularda her türlü önlemleri almaya ve uygulamaya görevli ve yetkilidir. Bu konuda alınacak Hakem Kurulu kararları Hal Müdürünce uygulanır. (Ek fıkra: 26/08/ S. R.G. Yön./3. md.) Ayrıca; aşağıda (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bendlerinde belirtilen nakil vasıtaları dışında kalan, belediye sınırları veya mücavir alanları içerisinde yaş sebze ve meyvenin toptan alınarak sevk edildiği ve bu nitelikteki malların perakende satışının yapıldığı nakliyeci ve ambar sahiplerinin tasarrufu altındaki her türlü nakil vasıtalarını yedi gün süre ile parka çekmek suretiyle faaliyetten men'e yetkilidir: a) Toptancı Hal çıkış faturası bulunan malları taşıyan araçlar, b) Üretici pazarlarına gönderilmek üzere, üreticilerin ürettikleri malları taşıyan araçlar, c) Fatura veya müstahsil makbuzu, çiftçilik belgesi ve sevk irsaliyesi ile birlikte belli alıcılara satıldığı belirlenen malları taşıyan araçlar, d) Üretici birlikleri tarafından gerçek usuldeki vergi mükellefi olan perakendecilere satılmış bulunan malları taşıyan araçlar,

4 e) Çiftçilik belgesine sahip üreticilerin kendi ürettikleri ve satışını belli bir yerde yapacaklarını belirtikleri malları taşıyan, kendi tasarrufu altındaki veya kiraladıkları araçlar, f) İhraç edilecek yaş sebze ve meyveyi taşıyan araçlar, g) Salça, konserve, meyve suyu ve meyve konsantresi gibi sınai üretimde kullanılmak üzere bu işletmelerce satın alınan yaş sebze ve meyveleri taşıyan araçlar. Toptancı Hal Teşkilatı Birimlerinin Görevleri Madde 9 Toptancı Hal teşkilatı birimlerinin görevleri şunlardır: a) Tahsis, Tahakkuk ve Tahsilat Birimi: 1) Tahsis sahiplerinin işyeri tahsis işlemlerini yürütmek, tahsis ücret ve teminatlarını alıp belediye veznesine yatırmak, 2) Tahsis sahiplerinin satış işlemlerinden alınan belediye veya işletme payı gelirlerini hesap ederek tahakkuk belgesi düzenlemek, pay gelirlerini tahsil etmek, b) Mal Tespit, Kontrol ve İstatistik Birimi: 1) Hale giren malların tartı ve sayım işlerini yapmak, 2) Giren malların cins, miktar ve çeşidi ile göndericisi, nakliyecisi ve alıcısına ilişkin bilgileri kayda geçirmek, 3) Halden çıkan malların bordro ve faturalarda yazılı fiyatları, cins, miktar ve çeşitleri ile satıcısı ve alıcısına ilişkin bilgileri kaydetmek ve bu bilgilerin gerçeğe uygunluğunu kontrol etmek, gerçeğe uygun bilgi verilen ve fatura düzenlenen mallara çıkış izni vermek, 4) Mal giriş çıkış miktar ve çeşitlerine ve çıkış fiyatlarına ilişkin bilgileri her gün Hal Müdürüne iletmek, 5) Tespit, kontrol ve istatistik ile ilgili diğer görevleri yapmak, c) (Mülga bend: 26/08/ S. R.G. Yön./4. md.) d) Hakem Kurulu Bürosu: 1) Hakem kurullarının yazı, karar, tutanak ve tebligat işlemlerini yapmak, 2) (Değişik bend: 26/08/ S. R.G. Yön./4. md.) Hakem kuruluna; 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, bu Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapan 03/11/1995 tarihli ve 4128 sayılı Kanun ile 11/06/1998 tarihli ve 4367 sayılı Kanunla verilen görev ve yetkilere, toptancı halde çıkan anlaşmazlıklara ilişkin konularla, görüş istemine ilişkin olarak intikal eden konuları hakem kurulu başkanına sunarak toplantı gündemini hazırlamak ve kurul üyelerini toplantıya çağırma işlemlerini yürütmek, 3) Hakem Kurulunun vereceği diğer işleri yapmak. e) Yardımcı Hizmetler Birimi: 1) Hal personelinin özlük işleri ile genel yazışmaları yürütmek, 2) Halin gece ve gündüz güvenliğini sağlamak ve olayları zamanında kolluk kuvvetlerine bildirmek, Hal Müdürlüğünün direktifleri doğrultusunda çalışma saatleri dışındaki hale mal giriş - çıkışlarını düzenlemek, 3) Yangın ve sabotaj ihtimaline karşı tedbir almak, gerektiğinde itfaiye ve kolluk kuvvetlerinden yardım istemek, 4) Güvenliğe ilişkin olayları Hal Müdürü ve denetim birimine bildirmek, 5) Hal tesisinin genel temizlik, bakım ve yıkama işlerini yürütmek, 6) Hal içinde faaliyet gösterenlerin çöplerinin toplanması, uygun şekilde depolanması ve tahliye edilmesi işlerini yapmak, temizlik kurallarına uymayanları denetim birimine bildirmek. Toptancı Hale Mal Giriş İşlemleri Madde 10 - (Değişik fıkra: 26/08/ S. R.G. Yön./5. md.) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde yaş sebze ve meyvenin toptan alım satımı toptancı halinde yapılır. Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen toptan satış birimlerinden aşağı olmamak üzere ve belediye meclislerince belirlenen miktarları da aşmamak şartıyla, üretici pazarlarında, üreticilerin kendi ürettikleri ve satışını yaptıkları mallar, bu hükmün dışındadır. Üreticilerin satışını yapabilecekleri asgari mal miktar ve ölçüleri her cins mal için ayrı ayrı uygulanır. Toptan satış, yaş sebze ve meyvenin, tartılarak veya sayılarak toptancı hale fiili girişinin yapılması, malı gönderen ve nakleden kişilerle, malın cins, miktar ve ambalaj şekli ile ilgili bilgilerin toptancı hal kayıtlarına geçirilmesi ve malların boşaltılarak ya da Hakem Kurulunca belirlenecek

5 zorunlu durumlarda araç üzerinde mala ilişkin tüm bilgilerin satıcı kayıtlarına intikal ettirilmesinden sonra yapılabilir. Malların toptancı hal dışında toptan alım ve satımı yapılamaz. Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde, toptancı hal dışında malların toptan veya her ne şekilde olursa olsun toptancı halden geçirilmeden perakende satışa sunulduğunun tespiti halinde, perakende satışa sunulan malların toptancı hale giriş ve satışının yapılması ile ilgili işlemler, hal Hakem Kurulunun belirlediği esaslara göre yapılır. Madde 11 - (Değişik fıkra: 26/08/ S. R.G. Yön./6. md.) Toptancı hallerde satışlar; üreticiler, üretici birlikleri, komisyoncular ve kendi nam ve hesaplarına olmak üzere yaş sebze ve meyve toptan ticaretini yapan gerçek ve tüzel kişiler tarafından ve toptan satış birimi esas alınarak hal dışından gelen alıcılara yapılır.satıcıların hal içerisinde kendi aralarında mal almaları, satmaları ve devretmeleri yasaktır. Üreticilerle satıcılar arasında malın mülkiyetinin aktarılması amacıyla açık ya da gizli ticari muamele veya iş ortaklığı yapılamaz. (Değişik fıkra: 26/08/ S. R.G. Yön./6. md.) Kendi nam ve hesaplarına olmak üzere yaş sebze ve meyve toptan ticareti yapan gerçek ve tüzel kişiler hariç, üreticilerle, üretici birlikleri ve komisyoncular arasında malın mülkiyetinin aktarılması amacıyla açık ya da gizli ticari muamele veya iş ortaklığı yapılamaz. Toptan Satış Birimi Madde 12 - Kilo ile yapılan satışlarda 100 kg. tane ile yapılan satışlarda 150 adet, bağ ile yapılan satışlarda 50 bağ miktarındaki yaş sebze ve meyve veya bu miktarları içine alabilen dolu çuval, sandık, kasa v.b. kap veya kaplar toptan satış birimi sayılır. Adet ile yapılan satışlarda yöresel ticari teamüle uyularak gerektiğinde kilogram birimi de uygulanabilir. Satış birimi ve kaplara ilişkin konularda verilen Hakem Kurulu kararları Hal Müdürlüklerince uygulanır. Toptan Satış Usulü Madde 13 Toptancı hallerde fiyatlar arz ve talebe göre serbest rekabet şartlarında oluşur.hal Müdürlükleri serbest fiyat oluşumunu etkileyen hususları ortadan kaldırmakla görevlidir. Yaş sebze ve meyvenin pazarlık usulü ile satışı esastır. Alıcı sayısının fazla olması halinde açık arttırma yöntemiyle satış yapılabilir. Serbest Fiyat Oluşumunun Sağlanması Madde 14 Toptancı hallerde yaş sebze ve meyve piyasasında darlık yaratmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların düşmesine engel olmak için malların belli ellerde toplanması, satışından kaçınılması, stok edilmesi, yok edilmesi, bu amaçla propaganda yapılması ve benzeri davranışlarda bulunmak suretiyle serbest rekabetin engellenmesi yasaktır. Satıcılar, serbest rekabeti engellemek amacıyla kendi aralarında veya üreticilerle ticari anlaşmalar yapamaz, ortak harekette bulunamaz ve hakim durumlarını kötüye kullanamazlar. Hal Müdürlükleri, birinci fıkrada sayılan rekabetin kaldırılmasına, engellenmesine ve bozulmasına yönelik eylemleri önlemek için gereken tedbirleri almak ve düzenlemeleri yapmakla görevlidirler. Malların Ambalaj ve Teşhir Düzenine İlişkin Esaslar Madde 15 - Satıcıların kendilerine ayrılan yerlerin dışına mal koymaları, teşhir etmeleri ve her ne şekilde olursa olsun hal düzenini bozacak şekilde yerleştirmeleri yasaktır. Mücbir sebep ve zaruret hallerinde işgal bedeli peşin ödenmek koşuluylahal Müdürlüklerinden izin alınması hali bu hükmün dışındadır. Satışa sunulan her malın alt ve üst kısımlarının aynı standartta olması gerekir. Dökme satışlarda da standarda uygunluk esastır. Aynı kap içerisine değişik kalitede ve/veya üzerinde yazılı miktardan az mal konulması yasaktır. Satışa sunulan malın kabı üzerine, markanın, kap darasının, malın miktar, cins ve çeşidinin doğru ve okunaklı olarak yazılması zorunludur. Bundan dolayı satıcılar ve üreticiler müştereken sorumludur. Malların tip ve sınıflandırılmasını gösteren belgelerde bilerek değişiklik yapılması ve bu belgelerin kullanılması yasaktır. Küfe ve çuvallarla yapılan satışlarda, malların özelliklerine ilişkin olarak Hakem Kurullarınca verilmiş olan kararlar Hal Müdürlüklerince uygulanır.

6 Kapların standart dara miktarından ağır geldiğinin sonradan anlaşılması halinde, farka ait bedel satıcılar tarafından alıcılara ödenir. Ambalaj ve kap içerisinde hale getirilen malların Hal Müdürlüğünün izni alınmaksızın hal satış yerlerine dökülerek satışı yasaktır. (Değişik fıkra: 26/08/ S. R.G. Yön./7. md.) Kapların içindeki mal miktarı 100 kg'dan fazla olamaz. Hal Müdürlükleri, sebze ve meyve kaplarının malların doğal özellik ve biçimlerine uygun olarak standardizasyonu için gerekli önlemleri alırlar. Büyük kaplarla hale getirilen malların; Hal Müdürlüğünün izni ile, belirlenen satış birimin 1/4 ünden az olmamaları koşuluyla, küçük kaplara bölünerek satışı yapılabilir. İzin verilmesi halinde turfanda sebze ve meyveler bu kısıtlamaya tabi tutulmayabilir. Standarda Uymayan Malların İadesi Madde 16 - Alıcılar alt ve üstü aynı kalite ve büyüklükte olmayan malların alt kısmının istifini bozmamak şartıyla aynı gün hal kapanma saatini geçirmeden Hal Müdürlüklerine başvurmak zorundadırlar. Durum, Hakem Kuruluna havale edildikten sonra Hakem Kurulunun kararı Hal Müdürlüklerince yerine getirilir ve netice hal kayıtlarına da yansıtılır. Kapların Muhafaza Sorumluluğu Madde 17 - Üreticilere ait boş kapların kaybından satıcılar sorumludur. Üreticilerin başvurusu halinde Hal Müdürlükleri Hakem Kurulu kararlarına göre belirlenen zararın üreticiye ödenmesine aracılık eder. Zararın satıcılar tarafından ödenmemesi halinde, kap bedeli satıcı teminatından karşılanarak Hal Müdürlüğünce üreticilere ödenir. Boş kapların Toptancı hallerde bu amaçla ayrılan yerler dışına konulması yasaktır. Malın Teslim Alınma ve Korunma Zorunluluğu Madde 18 - Komisyoncular, kendilerine satılmak üzere getirilen veya gönderilen malları mücbir sebepler dışında, teslim almaktan kaçınamazlar. Teslim alınan malların tartısı, sayımı ve kalite kontrolu yapıldıktan sonra gönderme kayıtlarıyla karşılaştırması yapılır. Tartı ve kayıtlar arasında uyumsuzluk varsa, aynı gün Hakem Kurulu Bürosuna re'sen bildirilir. Komisyoncular teslim aldıkları malları cins ve doğal özelliklerine göre özenle korumak zorundadırlar. Çürüme ihtimali olan mallar ile koruma şartlarının yerine getirilmesine rağmen mallarda ortaya çıkan çürümeler komisyoncular tarafından, sözkonusu malların miktar, cins ve kalitesi belirtilerek hemen Hal Müdürlüğüne bildirilir. Bu durumda, komisyoncular, sadece Hal Müdürlüğünden gönderilen belgelere dayanarak üreticinin mal miktarına ilişkin kayıtlarında ve üreticilerin hesaplarında değişiklik yaparlar. Satışlarda Üretici Çıkarlarının Korunması Madde 19 - Komisyoncular, üreticilerin çıkarlarını gözeterek malını satışa sunmak zorundadırlar. Komisyoncular, alıcılarla üreticinin çıkarına aykırı ticari anlaşma yapamazlar ve iş ortaklığı kuramazlar. Malların miktar veya satış değerinin üreticiye gerçeğe uygun olmayarak intikal ettirilmesi yasaktır. Satış Sırasında Yapılan İşlemler Madde 20 - Satış bedelinden mevzuatla belirlenen oranlar üzerinden hesaplanan kanuni kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan miktar, komisyoncular tarafından üreticilere ödenir. Satış Sonrası İşlemleri Madde 21 - Satışı yapılan mallar,hal yönetimince belirlenen usule göre bir araca yüklenir, miktar, cins ve fiyatı ile alıcı ve satıcısına ilişkin bilgiler hal kayıtlarına yansıtılır. Hal kontrol görevlilerince denetlenir ve faturalarına çıkış damgası vurularak hal dışına çıkarılır. Hal Müdürlükleri mal çıkışlarını düzenleyen ayrıntılı yönergeler çıkarabilirler. Komisyoncular, kanuni kesintileri satış bedelinden düştükten sonra mal bedellerini satış tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde üreticiye ödemek zorundadırlar. Mal bedellerini ödemeyenlerin borçları hal Müdürlüklerince teminatlarından kesilerek üreticilere ödenir. Tahsis Sahibi Üreticiler Madde 22 - Belediyelerce kurulmuş bulunan toptancı hallerde Belediye meclisleri tarafından, yörenin üretim kapasitesi dikkate alınarak, belirlenen alt sınırı aşan miktarda yaş sebze ve meyve üretimi yapan üreticilere yer tahsisi yapılır.

7 Bu üreticilerin bulundukları yerdeki ziraat odalarına kayıtlı olmaları zorunludur. Üyeliklerinin bulunulan yerdeki mülki idare amirliklerince onaylanması gerekir. Üreticiler toptancı hallerde kendilerine ayrılan satış yerlerinde bulunurlar. Hal Müdürlükleri talebin fazla bulunması ve komisyoncular için ayrılan iş yerlerinin boş bulunması hallerinde, üreticilerin boş iş yerlerinden yararlanmaları için gereken önlemleri alırlar. Üretici Birliklerinin Bildirimlerini İzlemek ve Denetlemek Madde 23 - Üretici birlikleri gerçek usulde vergi mükellefi bulunan perakendecilere mallarını toptancı halden geçirmeden satabilirler. Ancak bu satışlarını, satışı izleyen iş günü sonuna kadar satılan malın cinsi, miktarı, fiyatı, satıldığı perakendecinin vergi numarası ve adresiyle nakliyatçı firmaya ilişkin bilgileri ve malların taşındığı araçların plaka numaralarını içerecek biçimde ilgili oldukları Hal Müdürlüklerine bildirirler. Toptancı Hal Müdürlükleri üretici birlikleriyle ilgili işlemleri izlemek ve denetlemek için gerekli önlemleri almak zorundadırlar. Mal Teslim Alma Yasağı Madde 24 Toptancı halde kendilerine tahsis edilen özel satış yerlerinde, üreticiler diğer üreticilerden, üretici birlikleri ise ortak dışı üreticilerden mal teslim alamazlar. Bu malları hal Müdürlüklerine bildirerek satılmasına aracılık ederler. İKİNCİ BÖLÜM Toptancı Hallerde Tahsis İlkeleri İşyeri Tahsis ve Teminat Ücret Tarifeleri Madde 25 - Belediyelerce tahsisi yapılan işyeri tahsis ücretleri her yıl belediye meclisince tespit edilir. Daha sonra yapılacak artışlar ise en fazla toptan eşya fiyat endeks artışı oranında yapılır. Tahsis teminat miktarları oniki aylık tahsis ücretinden yukarı olmamak üzere her yıl belediye meclisi kararıyla belirlenir. Yer tahsis ücretlerindeki artışlar ikinci bir meclis kararına gerek duyulmaksızın teminat miktarlarına yansıtılır, mevcut teminat miktarı yeni miktara tamamlanır. Gerçek ve tüzel kişilerce işletilen hallerde, işyeri kira bedeli ve dört aylık işyeri kira bedelinden aşağı olmamak kaydıyla teminat miktarı hal işletmesince belirlenir. İlan Zorunluluğu ve Kura Çekimi Madde 26 - Açık işyerleri tahsis tarihinden en az onbeş gün önce belediyece ilan edilerek ilgililere duyurulur. Tahsisin başkasına devredilmesi halinde teminat miktarı belediyeye irat kaydedilir. Tahsisle ilgili başvuruların işyeri sayısından fazla olması halinde, belediyece kura çekimi yapılır. Tahsise hak kazananların tahsise ilişkin teminatı nakit, banka teminat mektubu veya devlet tahvili olarak belediyeye teslim etmeleri gereklidir. Tahsis Sahiplerinde Arancak Nitelikler Madde 27 - Tahsis sahiplerinde aşağıda belirtilen nitelikler aranır: a) T.C. vatandaşı olmak, b) Reşit ve mümeyyiz olmak, c) Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, sahtekarlık, hileli iflas gibi suçlardan biriyle hükümlü bulunmamak. Belediyeler gerekli hallerde, bulunulan yerdeki esnaf veya ticaret odasına kayıtlı olma şartını da getirebilir. Tahsisin İptaline İlişkin İlkeler Madde 28 - Aşağıdaki hallerde belediyelerce yapılan işyeri tahsisi belediye encümeni kararı ile iptal edilir. a) Tahsis sahiplerinin gerekli nitelikleri taşımadıklarının sonradan anlaşılması, b) Tahsis sahiplerinin taşıması gerekli olan niteliklerden herhangi birini kaybettiklerinin belirlenmesi, c) Bu Yönetmelikte belirtilen hal yasaklarına uymamayı alışkanlık haline getirdiklerinin Hakem Kurulu kararı ile tespit edilmesi, d) Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde belirtilen asgari mal satış miktarından daha az satış yapıldığının tespit edilmesi,

8 e) 24/06/1995 tarihli ve 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen eylemlerin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi, f) Toptancı haldeki satış yerinin kabul edilebilir zorunlu bir sebep olmaksızın onbeş günden fazla kapatıldığının belirlenmesi. İlgililer kararın tebliği tarihinden itibaren haldeki yerlerini otuz gün içerisinde tahliye etmeye mecburdurlar. Bu süre sonunda tahliye edilmeyen yerler belediye zabıtasınca tahliye edilir. Hak Kaybı ve Terk Halindeki Sorumluluklar Madde 29 - Kendilerine işyeri tahsisi yapılmış olan satıcıların, bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirtilen niteliklerden birini kaybetmeleri halinde durumu en geç bir ay içerisinde Hal Müdürlüklerine yazı ile bildirmeleri gereklidir. Satış yerini boşaltacak olan satıcıların teminatı, Hal Müdürlüğünce; bunların belediye ve üreticilere herhangi bir borçlarının olmadığı tespit edildikten sonra iade edilir. Tahsisle İlgili Belediye Yönetmeliği Madde 30 - (Değişik madde: 26/08/ S. R.G. Yön./8. md.) Açık işyerlerinin ilan edilmesi, tahsis, teminat ve toptancı hal işyerlerinde bir yıl içinde satılması gereken asgari yaş sebze ve meyve miktarının tespiti, üretici birliklerine öncelik verme koşuluyla üretici, komisyoncu ve kendi nam ve hesaplarına olmak üzere yaş sebze ve meyve toptan ticaretini yapan gerçek ve tüzel kişilere, bu grupların tahsis hakları ortadan kaldırılmayacak şekilde yörenin ve toptancı halin nitelik ve özellikleri de dikkate alınarak hangi oranlarda tahsis yapılacağı, tahsis sahiplerinden ve çalışanlarından istenecek belgeler, tahsisin devri, intikali ve benzeri konulara ilişkin usul ve esaslar belediye meclisleri tarafından bu Yönetmelikte belirlenen tahsise ilişkin ilkeler çerçevesinde hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Toptancı Hallerde Tutulması Zorunlu Olan Defter, Belge ve Kayıtlar Hal Müdürlüklerince Tutulacak Defter ve Kayıtlar Madde 31 Hal Müdürlükleri aşağıda belirtilen defterleri tutmak zorundadırlar: a) Gelen ve Çıkan Mal Defteri: Bir sayfasına toptancı haline satılmak üzere gönderilen malların geliş tarihine, cinsine, miktarına, göndericisine, taşıyıcı firması ve araç plaka numaraları ile satıcısına; diğer sayfasına toptancı halde satılan malların satış tarihine, cins, miktar, satıcı ve alıcısına ait kayıtların yapıldığı defterdir. b) Tahakkuk ve Tahsilat Defteri: Toptancı halden satın alınan malların bedeli üzerinden alınan belediye veya işletme payının tahakkukuna ve bu payların tahsilatına ilişkin bilgilerin üzerine kaydedildiği defterdir. Bu deftere, üzerinden belediye ve işletme payı tahakkuk ettirilen malın cinsi, miktarı, bedeli, bordro numarası ile tahakkuk ettirilen belediye veya işletme payı miktarı ve tarihi kaydedilir. Ayrı bir sütuna, bu tahakkuklar sonucu satıcıdan tahsil edilen belediye veya işletme payı tahsilat miktarı ve tahsilat tarihi yazılır. c) İstatistik Defteri: Toptancı halden çıkan malların cins, miktar ve bedellerinin günü gününe kaydedildiği, kayıtların toplanmasından aylık ve yıllık mal çıkış bilgilerinin hesap edilebileceği bir defterdir. Hal Müdürlüklerinin yukarıda belirtilen defterleri kullanmadan önce toptancı halin bulunduğu İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüklerine mühürletmeleri gereklidir. Defter kayıtları bilgisayarla da tutulabilir. Bu defterlerin dışında, ayrıca tutulacak defter, belge ve kayıtlar her toptancı halin ihtiyacına göre Hal Müdürlüklerince tespit edilir. Satıcılar Tarafından Tutulması Gereken Defterler Madde 32 - Komisyoncular, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tutmak zorunda oldukları kanuni defterler dışında, Hal Müdürlüklerince örnekleri belirlenen ve onaylanan bu Yönetmeliğin 33 ve 34 üncü maddelerinde belirtilen Ambar Defteri ve Cari Hesap Defterlerini de tutmak zorundadır. (Değişik fıkra: 26/08/ S. R.G. Yön./9. md.) Üretici birlikleri ile kendi nam ve hesaplarına olmak üzere yaş sebze ve meyve toptan ticaretini yapan gerçek ve tüzel kişiler, 213 sayılı

9 Vergi Usul Kanununa göre tutmak zorunda oldukları kanuni defterler dışında bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde belirtilen Ambar Defterini tutmakla yükümlüdür. Hal Müdürlüğü ihtiyaca göre yukarıda belirtilenler dışında kalan defterlerin tutulmasını isteyebilir. Ambar Defteri Madde 33 - Ambar defteri, toptancı halde bulunan komisyonca ve üretici birliği satış yerine gelen yaş sebze ve meyvenin giriş tarihine göre cins, miktar ve adedinin, araçla yapılan taşımalarda araç plakasının, göndericisinin adı ve soyadı ile açık adresinin günü gününe kaydedildiği defterdir. Cari Hesap Defteri Madde 34 - Cari Hesap Defteri, komisyoncuların kendilerine satılmak üzere mal gönderen her üretici için ayrı sayfa açtıkları, mal giriş ve satış miktarları ile satış bedellerinin kaydedildiği defterdir. Bu deftere, mal giriş ve satış miktarlarının, masrafların, toplam mal satış bedelinin ve üreticiye gönderilmiş olan satış bedeli ve gönderilme tarihlerinin ayrı ayrı kaydedilmesi zorunludur. Satıcılar Tarafından Kullanılması Gereken Belgeler Madde 35 - (Değişik fıkra: 26/08/ S. R.G. Yön./10. md.) Komisyoncular, üretici birlikleri ile kendi nam ve hesaplarına olmak üzere yaş sebze ve meyve toptan ticaretini yapan gerçek ve tüzel kişiler mal satışlarında 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen belgeleri düzenlerler. Belgelerin bir örneği Hal Müdürlüğüne ibraz edilir. Komisyoncular belgelerin bir örneğini de on iş günü içinde malını sattıkları üreticiye gönderirler. Üreticiler mal satışlarında, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince kendileri veya alıcılar tarafından düzenlenen belgelerin bir örneğini Hal Müdürlüğüne ibraz ederler. Satış Bordrosu, Madde 36 - Satış bordrosu, satış sırasında satıcı tarafından iki örnek olarak düzenlenen, satılan malın cinsini, miktarını, kalitesini, fiyat ve kap markası ile satıcının unvanını belirten kopyalı ve zımbalı çizelgedir. Satış bordrosunun bir örneğinin satıcı tarafından imzalanarak her akşam Hal Müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler Bakanlığın Yetkisi Madde 37 - Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulaması ile ilgili olarak her türlü önlemi almaya, tebliğ çıkarmaya ve denetim yapmaya yetkilidir. Toptancı Hal Müdürlüğü personeli ve satıcılar; Bakanlığın denetim yetkisine sahip görevlilerinin istedikleri bilgi, defter, evrak ve belgeleri vermekle, ayrıca kasa, depo ve ambarları sayma ve inceleme isteklerini geciktirmeden yerine getirmekle yükümlüdür. Özel Toptancı Hal İşletmeleri ve Personelinin Cezai Sorumlulukları Madde 38 - Özel Toptancı Hal işletmecileri ile buralarda çalıştırılan personel kendi kusurlarından doğacak zararlardan sorumludurlar. Bunlar, suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden ve özellikle toptancı hale ait para ve mallar ile her türlü evrak, tutanak, rapor, defter ve diğer belgeler üzerinde işledikleri suçlardan dolayı Devlet memurları gibi ceza görürler. Yönetmelik Hükümlerine Aykırılık Halinde Yapılacak İşlemler Madde 39 - Bu Yönetmeliğin; a) 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına, 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına, 15 inci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarına, 18 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarına, 19 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarına, 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında 24/06/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin

10 Düzenlenmesi vetoptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 03/11/1995 tarihli ve 4128 sayılı Kanunla eklenen 26/A maddesinde öngörülen cezalar uygulanır. b) (a) bendi dışında kalan ve bu Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinde sözü edilen belediyelerce altı ay içinde tespit edilmesi öngörülen yasaklar ve bunlara uyulmaması karşısında uygulanacak cezalar da ayrıca ilgili belediye mevzuatına göre uygulanır. Geçici Madde Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde belirtilen tahsis işlemlerine ilişkin yönetmeliklerin çıkarılması ve 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belediye yasaklarını belirleme işlemleri, ilgili belediyelerin yetkili organları tarafından bu Yönetmeliğin yayımını izleyen altı ay içinde tamamlanır. BEŞİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluk Müdürlüğün idari görevleri MADDE 40 - (1) Hal Müdürlüğü Belediye hizmet binalarının bakım, onarım ve temizliğini sağlamakla yükümlüdür. Başkanlıkça kurulması kararlaştırılan işletme ve iştiraklerin kuruluş, işleyiş, ve her türlü iş ve işlemlerini yürütmektir. Müdürlük yetkisi MADDE 41 - (1)Hal Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. Müdürlüğün sorumluluğu MADDE 42- (1) Hal Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur. Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu MADDE 43 - (1) Hal Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.hal Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir.hal Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.ilgili mevzuat Başbakanlık ve ilgili Bakanlıklar genelge, bildiri, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirir.müdürlüğün çalışma ve usullerini gözden geçirerek Müdürlüğe bağlı büroların görevlerinin etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri alır, yetkisini aşan hususları da üst makamlara intikal ettirir.müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip eder.hal Müdürlüğünün harcama yetkilisi, Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olarak, memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.müdürlük personelini gerekli gördüğü durumlarda geçici olarak uygun gördüğü bölüm ve işte çalıştırır; Müdürlük personeli arasında görev ve iş bölümü yapar.emrindeki Büroların denetim ve gözetimini yaparak bürolar içinde yürütülen hizmetlerin usulüne uygun biçimde yürütülmesini sağlar, bu amaç için gerekli tedbirleri alır ve aldırır.hangi işlerin kimler tarafından yürütüleceğini ve verilerin yetkilerin kapsamının ne olduğunu gösteren bir görev bölümü emri çıkartılarak ilgililerine duyurur. Müdürlük görevlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli her türlü tedbiri alır. Kalem ( bilgisayar operatörü) görev, yetki ve sorumluluğu MADDE 44- (1) Müdürün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmakla sorumludur. (2)Müdürlük adına tüm resmi evrakları alır ve kaydeder. (3) Gelen giden evrakların dosyaların ve diğer belgelerin kayıt havale ve dosyalama işlerini yürütür. (4) Müdürlükçe belirlenen genelge, yönetmelik ve kararları deftere işleyerek, incelemeye hazır bulundurur.

11 (5)Müdürlüğün tüm yazılarını önceliklerine göre sıraya koyarak hazırlar, cevaplandırır, tasnif eder. Kararların ve her türlü yazıların örneklerini çıkarır. (6) Verilen ek görevleri yerine getirir. ALTINCI BÖLÜM Görev ve Hizmetlerin İcrası Görevin alınması MADDE 45 - (1) Daktilo ve katipler dışında kalan Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir. Görevin planlanması MADDE 46- (1) Hal Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür. Görevin yürütülmesi MADDE 47 - (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır YEDİNCİ BÖLÜM İşbirliği ve Koordinasyon Müdürlük birimleri arasında işbirliği MADDE 48 - (1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır. (2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir. (3)Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder. (4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz. (5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir. Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon MADDE 49 - (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür ün imzası ile yürütülür. (2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. SEKİZİNCİ BÖLÜM Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem MADDE 50 - (1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. (2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

12 Arşivleme ve dosyalama MADDE 51 - (1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır. (2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. (3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur. DOKUZUNCU BÖLÜM Denetim Denetim, personel sicil ve disiplin hükümleri MADDE 52 - (1) Hal Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.hal Müdürü 1. Sicil amiri olarak personelin yıllık sicil notlarını verir.hal Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.hal Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vd. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutulur. ONUNCU BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller MADDE 53 - (1)Bu yönetmelikte hal zabıtası personel çalışması usu ve esasları hakkındaki yönetmelik (2) Hal hakem kurulu yönetmeliği. (3) Yaş Sebze ve Meyve Üretici Birliklerinin Tabi Olduğu Esaslar Hakkında Yönetmelik (4) 1580Sayılıbelediyekanununun 15.maddesinin 58.bendine tevfikan belediyelerce kurulan toptancı hallerinin sureti idaresi hakkındaki kanun (5) Yaş sebze ve meyve ticaretinin düzenlenmesi vetoptancı halleri hakkında kanun hükmünde kararname (6) 5652sayılıYaş sebze ve meyve ticaretinin düzenlenmesi ve toptancı halleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin bazı maddelerinin değiştirilerek kabulüne ilişkin kanun mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır. İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 53.maddedeki yönetmelik,kanun ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Yürürlük MADDE 54 - (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 55 (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10513 SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5957 Kabul Tarihi : 11/3/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/3/2010

Detaylı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve işletilen su ürünleri

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Tarihi: 22.01.1990

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve eğitim kurumlarında okul-aile

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız denetim ile bağımsız denetim kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136; Kabul Tarihi: 19/3/1969. RG: 7/4/1969-13168; Düstur: Tertip 5, Cilt 8, s. 1694. Bu Kanun un yürürlükte olmayan hükümleri için bkz., Başbakanlık Yürürlükteki

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

TC. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat yapısını,

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI İÇİNDEKİLER 1 KANUNLAR 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu... 3 6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu... 163 YÖNETMELİKLER

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ BÖLÜM Bilançonun Tasdiki

Detaylı

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER M.Cemal ÖZYARDIMCI İçişleri Bakanlığı Mahalli İd.Gn. Md.lüğü E.Şube Müdürü Mehmet DÖNMEZ MİHDER Gn. Bşk.

Detaylı

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından: TÜRKĠYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 .YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UNVAN, MERKEZ, SÜRE,

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, UNVAN, MERKEZ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı