İMMATÜR SIĞIR OOSİTLERİNİN VİTRİFİKASYON TEKNİĞİ ile ETİLEN GLİKOL ve DMSO KULLANARAK PAYETLERDE DONDURULMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMMATÜR SIĞIR OOSİTLERİNİN VİTRİFİKASYON TEKNİĞİ ile ETİLEN GLİKOL ve DMSO KULLANARAK PAYETLERDE DONDURULMASI"

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İMMATÜR SIĞIR OOSİTLERİNİN VİTRİFİKASYON TEKNİĞİ ile ETİLEN GLİKOL ve DMSO KULLANARAK PAYETLERDE DONDURULMASI Yunus ÇETİN DOĞUM VE JİNEKOLOJİ ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ DANIŞMAN Prof. Dr. Ayhan BAŞTAN 2004-ANKARA

2 iii ÖNSÖZ Giderek gelişen ve yeni boyutlar kazanan, yardımcı üreme tekniklerine paralel olarak, memeli oositlerini in vitro ortamda uzun süreli saklama ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla, değişik tekniklerle oositler dondurularak saklanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada, özellikle oosit dondurmada ümit verici sonuçlar veren ve halen geliştirilmekte olan vitrifikasyon tekniği kullanılmıştır. Sunulan çalışmayla, gelecek vaat eden ancak zorluklarla karşılaşılan, oosit dondurma konusuna küçük de olsa bir katkı yapıldığı inancındayız. Doktoramın ve tez çalışmamın her aşamasında yardımlarını esirgemeyen danışman hocam Prof. Dr. Ayhan BAŞTAN a, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı nın öğretim üyesi ve yardımcılarına, malzeme teminindeki yardımlarından dolayı Prof. Dr. Selim ASLAN a, oositlerin boyanması konusundaki katkılarından ötürü Prof. Dr. Hikmet ALTUNAY a, ovaryumların toplanması ve laboratuvar çalışmasındaki işbirliği nedeniyle çalışma arkadaşım Araş. Gör. H. Ceyhun MACUN a, medyumların hazırlanmasındaki desteğinden dolayı meslektaşım Dr. Musa ALKAN a, beni yetiştirerek bugünlere gelmemi sağlayan aileme ve bana her koşulda destek olan eşime teşekkürü bir borç bilirim.

3 iv İÇİNDEKİLER Kabul ve Onay...ii Önsöz...iii İçindekiler...iv Simgeler ve Kısaltmalar...vi Şekiller...viii Çizelgeler...viii 1. GİRİŞ Tarihçe Oosit Dondurmanın Önemi Dondurmada Kullanılan Malzemeler Oosit Dondurmada Kullanılan Taşıyıcı Kaplar Dondurmada Kullanılan Medyum Katkı Maddeleri Oosit Dondurmada Kullanılan Kryoprotektan Özellikteki Maddeler İn Vitro Oosit Toplama Teknikleri Aspirasyon Tekniği Follikül Diseksiyonu Ovaryum Dilimleme Tekniği İn Vitro Oosit Maturasyonu Oositlerde Maturasyon Kriterleri İmmatür ve Matür Oositlerin Kryobiyolojik Özellikleri Oositlerde Soğuğa Karşı Duyarlılık Oositlerde Dondurma-Çözdürme Sonucu Oluşan Hasarlar Oosit Dondurma Teknikleri Klasik Yavaş Dondurma Ultra Hızlı Dondurma ve Vitrifikasyon Oosit Boyama Teknikleri GEREÇ ve YÖNTEM Ovaryumların Toplanması ve Taşınması Follikül Aspirasyonu ve Oositlerin Seleksiyonu Deney Düzeneği...32

4 v Medyumların Hazırlanması Vitrifikasyon Medyumları Çözdürme Medyumları Maturasyon Medyumu Fiksasyon Solüsyonları Oositlerin Vitrifikasyonu Payetlerin Çözdürülmesi İn Vitro Maturasyon Maturasyon Kriterlerinin Değerlendirilmesi Kumulus Ekspansiyonunun Değerlendirilmesi Kutup Hücresinin Belirlenmesi Oositlerin Fiksasyonu ve Boyanması İstatistiksel Analiz BULGULAR Vitrifikasyon ve Çözdürme Sonrası Elde Edilen Bulgular Maturasyon Sonrası Bulgular Çekirdek Maturasyonu Bulguları TARTIŞMA SONUÇ...56 ÖZET...58 SUMMARY...60 KAYNAKLAR...62

5 vi SİMGELER VE KISALTMALAR % ± C µg µm < > ark. ATP BCB BSA cfda cm CO 2 dk DMSO DNA DPBS EG EGTA FCS FDA Fiks1 Fiks2 G GL gr GV GVBD Yüzde Standart sapma Santigrat derece Mikrogram Mikrometre Küçüktür Büyüktür Arkadaşları Adenozin trifosfat Brilliant Cresyl Blue Bovine Serum Albumin (sığır serum albumini) Carboxylfluorescein diacetate Santimetre Karbondioksit Dakika Dimetil sülfoksid Deoksiribonükleik asit Dulbecco nun PBS Etilen glikol Etilen glikol tetraasetik asit Fetal calf serum (fötal buzağı serumu) Fluorescein diacetate Fiksasyon 1 Fiksasyon 2 Gauge Gliserol Gram Germinal vezikül Germinal vezikül break down (germinal vezikülün yıkımlanması)

6 vii HEPES Hidroksietil piperazine-n-2-ethanesulfonik asit ICSI İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu IU İnternational ünite IVF İn vitro fertilization kg Kilogram KH Kutup hücresi KH- Kutup hücresi negatif KH+ Kutup hücresi pozitif KOK Kumulus oosit kompleks M Molar M I Metafaz 1 M II Metafaz 2 MDS Mikro damlacık ml Mililitre mm Milimetre mosm Miliosmolar Na Sodyum NaCl Sodyum Klorür -OH Hidroksil OPS Open Pulled Straw (Modifiye payet) PBS Fosfat tamponlu tuz solüsyonu ph Asidite değeri PROH Propilen glikol PVA Polivinil alkol s Saniye SSV Solid sürface vitrification (Katı yüzey vitrfikasyonu) TCM Tissue Culture Medium (Dokul kültür medyumu) Vit1 Vitrifikasyon 1 Vit2 Vitrfikasyon 2 ZP Zona pellusida

7 viii ŞEKİLLER Şekil 2.1. Sıvı azota atılamaya hazır bir payetin görünümü Şekil 3.1. Kumulus ekspansiyonu gösteren KOK lar (X40) ve 1. kutup hücresini atmış, matür oositler (X50) Şekil 3.2. Gruplarda maturasyon sonrası, kumulus ekspansiyonu dağılım grafiği Şekil 3.3. A) Zona kırılması sonucunda sitoplazmasını kaybetmiş bir oosit (X400), B (X200) ve C) zonası kırılan oositler (oklar) (X400) Şekil 3.4. A) Dejenere iki oosit (X50). B) Zonası hasar görmesine karşın kutup hücresini atmış oosit (X100). C) Sağlıklı matür oositler (X50) Şekil 3.5. Gruplarda maturasyon sonrası, kutup hücresi ve dejenerasyon oranları Şekil 3.6. Boyama sonrası oositlerin görünümü. A) GV aşamasında oosit (X200). B) GVBD-MI döneminde oosit kromozom yoğunlaşması (büyük ok) ve oositin etrafında kumulus hücreleri (küçük oklar) (X400). C) M II dönemindeki bir oositte maternal (ok başı) ve kutup hücresi kromozomları (büyük ok) (X400). D) Kesin olarak genetik materyali tanımlanamayan oosit (X400) ÇİZELGELER Çizelge 1.1.Soğutma veya dondurmaya ilişkin sistemlerde meydana gelen hasarlar (Shaw ve ark., 2000) Çizelge 1.2. Dondurma sırasında ortaya çıkması muhtemel hasarların karşılaştırılması (Vajta, 1999) Çizelge 3.1. Gruplarda kullanılan ovaryum ve oosit sayıları Çizelge 3.2. Gruplarda maturasyon sonrası, kumulus ekspansiyonu ve kutup hücresine ilişkin bulgular. Farklı harflere sahip satırlar istatistiki açıdan önemli derecede (p<0,001) faklıdır Çizelge 3.3. Gruplarda boyama sonrası oositlerin çekirdek maturasyonu bulguları. Farklı harflere sahip satırlar istatistiki olarak önemli derecede (p<0,001) farklıdır... 46

8 1 1. GİRİŞ İn vitro maturasyon, fertilizasyon ve kültür gibi teknolojilerin hızlı bir şekilde gelişmesi sonucu, memeli oositlerine duyulan ihtiyaç artmıştır. İstenilen zamanda oosit bulabilmenin en kolay yolu, oositlerin çok düşük sıcaklıklarda saklanmasıdır. Oositlerin dondurulması, insan hekimliğinde de büyük ilgi görmüştür ve bu konuda birçok bilim adamı çalışmalar yapmış ve de yapmaktadır. Bu ilginin en büyük sebebi, bu teknik ile oosit bankalarının kurulabilecek olmasıdır. Böylece değişik nedenlerden ötürü infertilite riski taşıyan hastaların, oositleri burada saklanabilecektir. Avusturya, Almanya, İsviçre, Danimarka ve İsveç gibi birçok Avrupa ülkesinde embriyo dondurma yasaklanmış ya da sınırlandırılmıştır (Cha ve ark., 2000; Bahadur, 2002). Oysa oosit dondurma tekniğinde, bu gibi yasal ve etik sorunlar söz konusu değildir. Dondurulmuş sığır oositlerinin sürekli elde mevcut olması, in vitro fertilizasyon ve bununla ilgili teknolojilerde büyük bir esneklik sağlamaktadır (Saunders ve Parks, 1999). Bu avantajlarına karşın dondurma sonrasında gelişim potansiyelinde meydana gelen azalmalar, memeli oositlerinin dondurulmasını güçleştirmektedir Tarihçe Chris Polge tarafından 1948 yılında kryoprotektan olarak gliserolün (GL) tesadüfi keşfinden sonra, gametlerin dondurularak saklanması konusunda büyük ilerlemeler sağlanmıştır (Pegg, 2002). Oositlerin dondurulması üzerine ilk çalışmalar, fare ve hamster oositlerinin dondurulmasıyla başlamıştır (Martino ve ark., 1996). Rall (1992) ın bildirdiğine göre, 1977 yılında Whittingham ve ark. geleneksel dondurma yöntemleri ile dondurdukları fare oositlerinin %6 14 ünden gebelik elde etmişlerdir. Vitrifikasyon tekniği ise ilk olarak Rall ve Fahy (1985) tarafından fare embriyolarının dondurulmasında kullanılmıştır. Nakagata (1989), Miyake ve ark., (1993) fare oositlerini

9 2 vitrifikasyon tekniği ile dondurmayı başarmışlardır. Bu çalışmalara paralel olarak oositlerde dondurmaya ilişkin ortaya çıkan hasarları inceleyen çalışmalar da yapılmıştır (Subramaniam ve ark., 1990). Dondurulan insan oositleri kullanılarak in vitro fertilizasyon (IVF) sonrası ilk bebek, Chen (1986) tarafından elde edilmiştir. İlk olarak 1991 de Lim metafaz II dönemindeki sığır oositlerini dondurup çözdürmüş ve blastosist aşamasına kadar kültüre etmeyi başarmıştır (Lim ve ark. 1999). Dondurulan oositlerden, ilk canlı buzağılar ise Fuku ve ark. (1992) tarafından elde edilmiştir Oosit Dondurmanın Önemi Günümüzde sığır embriyoları, klasik dondurma teknikleri ile başarılı şekilde dondurulabilmektedir. Ancak dondurulan embriyolar, gen kaynaklarının saf olarak korunmasına imkan vermemektedir. Bunun yerine gen kaynaklarını korumak, genetik değerliliğe sahip hayvanları, daha verimli değerlendirmek, bunlar üzerinde yapılacak olan çalışmalara geniş bir açı kazandırmak için oositlerin dondurulması daha uygun olabilmektedir. İn vitro çalışmalar için memeli oositlerinin temel kaynağı mezbahalar olmaktadır. Ancak bu mezbaha materyalinden elde edilen oositlerin yaşam sürelerinin sınırlı olması araştırmaları güçleştirmektedir. Memeli oositleri, kısa bir ömre sahiptirler ve fertilize olmadıkları sürece dejenere olurlar (Paytner, 2000). Oositlerin düşük sıcaklıklarda saklanması, ticari kullanımı yanında araştırmalar için de oosit teminini kolaylaştıracaktır. Beklenmeyen nedenlerden dolayı ölen hayvanların ovaryumlarından elde edilen oositler de oosit bankalarında saklanabilmektedir. Sayıları çok azalmış olan türlerde ölen dişilerin oositlerinin dondurulması, kalan popülasyonun genetik farklılığının korunmasında çok faydalı bulunmaktadır (Ballou, 1992). Deneysel araştırmalar için (örneğin sibling test) aynı bireyin oositlerinin kullanılması çalışmanın güvenirliliği açısından daha yararlı olabilmektedir. Ayrıca dondurulan oositlerin çekirdek transferi gibi teknolojilere de kolaylık sağladığı bildirilmektedir (Ito ve ark., 1999). Ancak dondurulan oositlerden düşük oranlarda embriyo elde edilebilmesi nedeniyle, bu yöntem şimdiye kadar

10 3 pratik olarak kullanım alanı bulamamıştır. Tekniğin pratiğe aktarılabilmesi, üzerinde yapılacak olan araştırmalarla başarı oranlarının artırılmasına bağlı görülmektedir. Bugün beşeri hekimlikte de bazı ahlaksal ve etik nedenlerden dolayı embriyo dondurma yerine oositlerin dondurulması tercih edilmektedir. Kadınlarda Turner sendromu gibi genetik hastalıklar, kemoterapi veya radyoterapi, kist veya endometriozis gibi tekrarlayan hastalıklar, endometriozisin tedavisi için ovaryumların alınması, ovaryum ağrısı veya genital organ kanserleri gibi erken yaşta infertiliteye neden olan hastalıklarda fertilitenin devamı için oosit dondurulması, yeni ufuklar açmıştır (Wood ve ark., 1997; Porcu ve ark., 2000) Dondurmada Kullanılan Malzemeler Oosit Dondurmada Kullanılan Taşıyıcı Kaplar Oositlerin dondurulmasında 0,25 ml lik payetler kullanılabilmektedir. Payetlerde olabilecek muhtemel toksik maddeler, dondurma işleminden önce, payet içlerinin medyumlarla yıkanması ile giderilebilmektedir. Plastik payetler kolay maniple edilebilmeleri, ucuz olmaları ve kolay bulunabilmeleri nedeniyle, çok sayıda araştırmada tercih edilmektedir. Vitrifikasyon tekniğinde sıcaklığın ani düşürülmesi çok önemlidir. Bunun başlıca iki sebebi bulunmaktadır. Birincisi soğuma hızı yüksek olursa, vitrifikasyon için gereken kryoprotektan miktarı azalmakta, böylece toksik hasar riski düşmektedir. İkincisi ise sıcaklık düşüşü ani olduğunda, soğuğa duyarlı olan biyolojik yapıların zarar gördüğü, sıcaklık dereceleri (-5 C ila +15 C arası) hızla geçilebilmektedir. Bu amaçla dondurma tüpleri ve klasik payetler yetersiz kalabilmektedir. Bunlar sadece 40 C/s lik bir soğuma oranı sağlamaktadırlar. Elektron mikroskobu ızgaraları (Martino ve ark., 1996; Park

11 4 ve ark., 1999), naylon taşıyıcılar (Matsumo ve ark., 2001; Mavrides ve Morroll, 2002) gibi farklı kaplar yaklaşık 250 C/s lik soğuma oranı sağlayabilmektedirler. Klasik 0,25 ml lik payetlerin ısıtılıp, çekilerek uzatılması suretiyle elde edilen modifiye payetlerde, payetin hem hacmi küçülmekte hem de çeperi incelmektedir. Bu şekilde elde edilen payetlere OPS (Open Pulled Straw) denmektedir. Modifiye payetler (OPS gibi) yaklaşık 300 C/s lik soğuma oranı sağlayabilmektedir. Ancak, bu teknikte payetin iki ucu açık olduğundan dondurulan materyalin kontaminasyon riski bulunmaktadır (Vajta ve ark., 1998; Vajta, 1999). Hurtt ve ark. (2000), immatür ve matür at, sığır oositlerinin vitrifikasyonunda OPS payetlerin başarıyla kullanılabileceğini bildirmektedirler Dondurmada Kullanılan Medyum Katkı Maddeleri Dondurma medyumlarında, serum ve sığır serum albümini, yüzey gerilimini düşürme ve koruyucu özelliklerinden ötürü yaygın olarak kullanılmaktadır. Fötal buzağı serumu (FCS) ve sığır serum albümininin (BSA) zona pellusidayı koruduğu bildirilmektedir (Paytner, 2000). Dondurma medyumunda proteinler (serumlar, BSA, makromoleküller) sürfaktan etkilerinden dolayı da kullanılmaktadır. Serumların düşürdüğü yüzey gerilimi, oositlerin birbirine, payetin duvarına ya da solüsyonun yüzeyine yapışmasına engel olmaktadır. Proteinler hücre membranlarını da stabilize ederek, dondurma sırasında zarar görmelerine engel olmaktadır. Fötal buzağı serumu ve BSA gibi biyolojik proteinler dondurma medyumlarında vazgeçilmez katkı maddeleri olarak kullanılmaktadırlar (Palasz ve ark., 1993). Cooper ve ark., (1996) dondurma medyumunda kullanılan protein kaynağının, fare oositlerinin canlılığına etkisini araştırmak amacıyla yaptıkları çalışmada, BSA nın FCS ye göre daha iyi sonuçlar verdiğini, ancak ortaya çıkan farkın istatistiki olarak önemli olmadığını belirtmişlerdir.

12 5 Serum toplama ve işleme metotlarındaki ilerlemelere rağmen, bazı virüsler serumlarda canlılığını muhafaza edebilmektedir. Embriyo transferi yapılan alıcılarda ortaya çıkan, sığır viral diare vakalarının büyük kısmı dondurma ve taşıma medyumlarında kullanılan serumdan kaynaklanmaktadır. Bu kontaminasyon risklerini ortadan kaldırmak amacıyla serumların yerine polivinilalkol (PVA), polivinilpirrolidon ve sodyum hyaluronat gibi maddeler denenmiştir (Palazs ve Mapletoft, 1996). Yüksek molekül ağırlıklı, büyük moleküllü bir mukopolisakkarit olan sodyum hyaluronat embriyo dondurma çalışmalarında serum katkısı yerine kullanılmıştır (Palazs ve ark.,1993). Araştırıcılar olumlu özelliklerinden dolayı, serumların yerine bu maddelerin kullanılabileceğini, ancak sürfaktan özelliği olmadığından dolayı manipülasyon güçlükleri olduğunu bildirmişlerdir. Vitrifikasyonda kullanılan medyumların vitrifikasyon özelliklerini geliştirmek amacıyla ficoll, PVA, BSA gibi maddeler denenmiştir (Checura ve Seidel, 2002). Wowk ve ark. (2000), küçük konsantrasyonlardaki polivinilalkolün soğutma ve çözdürme sırasında vitrifikasyon solüsyonlarında, buz oluşumunu engellediğini bildirmiştir. Asada ve ark. (2002) da %0,1 oranında kullanılan PVA nın, etilen glikol (EG) bazlı vitrifikasyon solüsyonlarında kullanılabileceğini ifade etmektedirler. Düşük molekül ağırlıklı ve vinil asetat kapsayan PVA, daha etkin olmasına ilaveten solüsyonun viskozitesinin de azaltmaktadır. Ancak araştırıcılar bu etkinin ortaya çıkabilmesi için düşük molekül ağırlıklı PVA nın %0,001 gibi çok düşük konsantrasyonlarda kullanılması gerektiğini bildirmişlerdir (Wowk ve ark., 2000) Oosit Dondurmada Kullanılan Kryoprotektan Özellikteki Maddeler Kryoprotektanların koruyucu etkileri, suyla hidrojen bağları oluşturarak, buz kristallerinin boyutlarını küçültmeleriyle ortaya çıkmaktadır. Gliserol ve propanediol, bu işi hidroksil grupları ile (-OH) yaparken dimetil sülfoksit (DMSO) oksijen atomu sayesinde yapmaktadır. Kryoprotektanlar medyumun

13 6 donmadan kalan kısmındaki elektrolit konsantrasyonunu da azaltarak koruyucu etki göstermektedirler (Porcu, 2001). Kryoprotektanlar, genelde intraselüler ve ekstraselüler olmak üzere iki grupta incelenmektedirler. İntraselüler kryoprotektanlardan en yaygın kullanılanları DMSO, GL, EG ve propilen glikoldür (PROH). Bu kryoprotektanların molekül ağırlıkları sırasıyla 78,13, 92,10, 62,07, 76,10 gramdır (Palasz ve Mapletoft, 1996). Ekstraselüler kryoprotektanlar büyük moleküllerdir. Vitrifikasyonu kolaylaştırmak ve toksik hasarı azaltmak amacıyla mono ve disakkaridler (glukoz, galaktoz, sükroz, trehaloz gibi), BSA, polivinilpirrolidon, dekstran ve fikol gibi oositin içine giremeyen bileşikler de kullanılmaktadır. Genel olarak dondurma medyumunda tek bir kryoprotektan yerine kombine kryoprotektanların kullanımının daha başarılı olacağı ileri sürülmektedir (Vajta, 1999). Disakkaridler gibi, hücre dışı kryoprotektanlar dondurma sırasında hücre içindeki suyu hücre dışına çekerek, öldürücü olan hücre içi buz oluşumunu azaltmaktadırlar. Çözdürme sonrasında da kryoprotektanın uzaklaştırılması basamaklarında dehidre hücreye suyun aniden girmesi sonucunda oluşabilecek ozmotik stresi önlemektedirler. Bunlara ilave olarak karbonhidratların membran stabilize edici etkisi olduğu da bildirilmektedir (Arav ve ark., 1993). Klasik kryoprotektanlar dışında antifreeze proteinler, betahidroksi bütilen, etilen glikol tetra asetik asit (EGTA) veya cytochalasin B gibi kimyasal bileşiklerin de soğuktan koruyucu özellikleri araştırılmıştır. İmmatür ve matür oositlerin dondurma öncesi EGTA veya cytochalasin B ile muamele edilmesinin hücre membranını ve sitoskeletal elementleri stabilize ederek, yarar sağladığı bildirilmektedir (Younis ve ark., 1997; Zeron ve ark., 1999). Arav ve ark. (1993) antifreeze proteinler olarak bilinen, bazı bileşiklerin etkilerini domuz oositleri üzerinde inceleyerek, bu proteinlerin farklı tiplerinin

14 7 benzer etkilere sahip olduğunu ve yararlı olabileceklerini bildirmişlerdir. Antifreeze proteinlerin araştırmalarda kullanılmasının üç ana nedeni bulunmaktadır. Bu proteinler 0 ºC altındaki sıcaklıklarda buz oluşumunu engelleyebilirler, çözdürme sırasında kristalizasyonu durdurabilirler ve düşük ısılarda plazma membranını koruyucu özellikleri de vardır. Ancak etkilerinin tartışmalı olduğu da bildirilmektedir (Wang, 2000). O Neil ve ark. (1998), antifreeze proteinlerin, matür fare oositlerinin vitrifikasyonuna etkilerini araştırmıştır. Ancak araştırmacılar bu proteinlerin çok başarılı sonuçlar vermediğini ifade etmişlerdir. Kryoprotektanlar, dondurma sırasında vazgeçilmez bileşikler olmalarına rağmen, oositler üzerine zararlı etkileri de bulunabilmektedir. Fare oositleri üzerinde yapılan bir araştırmada (Trounson ve Kirby, 1989) DMSO nun 4-37 C lik sıcaklıklarda kullanıldığında iğ ipliklerinin dağılmasına ve pericentrioler materyalin yer değiştirmesine neden olduğu bildirilmektedir. Ayrıca DMSO kullanarak fare oositleri vitrifiye edildiğinde çözdürme sonrası aneuploidi olgularının arttığı bildirilmiştir. Dimetil sülfoksit kullanarak yapılan dondurmalardan sonra meydana gelen fertilizasyon oranlarındaki düşmelerin DMSO nun, kromozom yoğunlaşması ve fertilizasyon için gerekli olan mikrotubüller üzerindeki olumsuz etkilerinden kaynaklanabileceği bildirilmiştir (Trounson ve Kirby, 1989). Ullah ve ark. (1997) kryoprotektanın oosit gelişimi üzerine etkilerini araştırdıkları bir çalışmada %10 oranında kullanılan EG ye 10 veya 20 dk maruz bırakmanın, daha sonraki gelişim basamaklarını önemli derecede etkilemediğini belirtmektedirler. Ancak konsantrasyon %20 ye çıktığında uygulama süresine bakılmaksızın fertilizasyon sonrası blastosist dönemine ulaşan oosit sayısı azalmaktadır. Etilen glikol yüksek permeabilitesi ve düşük sitotoksisitesi nedeniyle immatür insan, sığır ve at oositlerinin vitrifikasyonu için uygun bulunmaktadır (Cha ve ark.,2000; Hurtt ve ark, 2000). Araştırıcılar kullanılan kryoprotektanın M II döneminde dondurulan sığır oositlerinde gelişimsel kapasiteyi etkileyen

15 8 faktörlerden birisi olduğunu belirtmektedirler. Bu amaçla PROH un, GL ve DMSO ya göre daha etkili olduğu ileri sürülmektedir (Lim ve ark., 1999) İn Vitro Oosit Toplama Teknikleri Sığır oositlerinin ovaryumlardan toplanması amacıyla aspirasyon, follikül diseksiyonu ve ovaryum dilimleme olmak üzere başlıca 3 ana teknik kullanılmaktadır (Duran, 2000) Aspirasyon Tekniği Sığır oositlerinin toplanmasında, veziküler folliküllerin aspirasyonu yaygın olarak kullanılan bir tekniktir. Bu amaçla özel olarak yapılmış aspiratörler kullanılabileceği gibi, 5-10 ml lik enjektörlerin ucuna takılmış 18 G lik iğneler de kullanılabilmektedir. Bu teknik uygulaması pratik olmakla birlikte, folliküllerin sadece %30 60 ından oosit elde etmek mümkün olmaktadır. Oysa daha zaman alıcı olan follikül diseksiyon tekniğinde, bu oran %100 e kadar ulaşmaktadır. Ayrıca aspirasyon yöntemi ile toplanan oositlerin yaklaşık olarak %43 ü morfolojik olarak normal olmaktadır. Bu teknikte ovaryum başına elde edilen kullanılabilir kalitedeki oosit sayısı, 5-8 adet olduğu bildirilmektedir. Dezavantajlarına rağmen, pratik olması ve çok sayıda ovaryumun işlenebilmesine olanak vermesi nedeniyle, aspirasyon yöntemi tercih edilmektedir. Araştırmacılar, çok sayıda ovaryumun işlenmesinin önemli olduğu ticari embriyo üretimi yapılan laboratuarlarda, aspirasyon tekniğini oosit kalitesinin önemli olduğu durumlarda ise diseksiyon yöntemini önermektedirler (Gordon, 1994) Follikül Diseksiyonu Veziküler folliküllerin (2-8 mm) diseksiyonunu takiben, parçalayarak oosit toplanması, öncelikle koyunlarda kullanılmış bir tekniktir. Bu teknikte

16 9 öncelikle oositi çevreleyen kumulus hücrelerine zarar vermeden oosit elde edilmesi amaçlanmaktadır. En büyük avantajı atretik ve atretik olmayan folliküllerin belirlenebilmesidir. Follikülün homojen olarak saydam ve açık renkte olması, damarlaşmanın iyi, stratum granulozum tabakasının düzenli oluşu, follikülün atretik olmadığını göstermektedir. Diğer taraftan, atretik folliküllerin damarlaşması zayıftır ve donuk gri renktedirler. Diseksiyon tekniğinde aspirasyonda olduğu gibi, oositi çevreleyen kumulus hücrelerine zarar verilmediği için, fazla sayıda kaliteli oosit elde etmek mümkün olmaktadır. Ayrıca, kaliteli oositlere ait kumulus oophorus follikül duvarına sıkıca bağlandığı için, bunlar aspirasyonla her zaman alınamamaktadır (Gordon, 1994) Ovaryum Dilimleme Tekniği Ovaryum dilimleme tekniği direkt olarak uygulanabildiği gibi, aspirasyon sonrası da yapılabilmektedir. Ovaryum başına arasında oosit elde etmek mümkün olmaktadır. Özellikle koyun - keçi gibi küçük ovaryumlu hayvanlarda, ovaryum yüzeyinin dilimlenmesi iyi sonuçlar vermektedir. Bu teknikte, çok sayıda oosit elde edilmekle birlikte, mayotik olarak yetersiz oositler de toplanabilmektedir. Çok sayıda ovaryumun işlenmesi için uygun olmamakla birlikte, az sayıdaki ovaryum için önerilmektedir (Duran, 2000) İn Vitro Oosit Maturasyonu Maturasyon sırasında oosit çekirdeği, diploid kromozom sayısını azaltarak haploid yapmak amacıyla bir dizi bölünmeye girmektedir. Bu çekirdek maturasyonu, genetik materyali çevreleyen bir zar olan, germinal vezikülün gözden kaybolması (GVBD) ve kromozomların yoğunlaşması ile başlamaktadır. Sığır, koyun ve domuz oositlerinde mayozun yeniden başlaması ve kromatin yoğunlaşması için aktif olarak protein sentezi gerekmekte iken, rodent ve tavşanlarda, böyle bir zorunluluk

17 10 bulunmamaktadır. Tam olarak gelişmiş rodent ve tavşan oositleri GVBD, kromatinin yoğunlaşması için gereken bütün proteinlere sahiptirler. Germinal vezikülün yıkımlanması ile birlikte kromozomlar yoğunlaşarak sıkı bir yapı oluştururlar. Primer oositler birbirini takip eden iki mayotik bölünmeye girerler. Diploid kromozom çiftleri sitoplazmada serbest bulunurken, ekvatoral düzlem üzerinde dizilerek metafaz I safhasına geçerler. İlk bölünmeyi takiben iki hücre oluşur. Bunlardan bir tanesi, tam bir sitoplazmaya sahip iken, ikinci hücrede neredeyse hiç sitoplazma yoktur. Bu küçük hücreye, kutup hücresi ismi verilmektedir. Kutup hücresinde kromozomlara ilaveten, çeşitli sitoplazmik organeller de bulunmaktadır. İlk bölünmeyi tamamlayan oosit sekonder oosit adını alır ve diploid kromozom sayısına sahiptir. Birinci bölünmeden sonra, ikinci bölünme başlar ve metafaz II safhasına kadar ilerler. Bu safhada duran bölünme, oosite spermin penetrasyonu ile yeniden başlamaktadır. İkinci mayotik bölünmenin tamamlanması ile perivitellin boşluğa ikinci kutup hücresi atılır ve kromozom sayısı haploid sayıya (n=30) düşer (Greve ve ark., 1993; Gordon, 1994). Sığır oositlerinin gelişim kapasitesini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Oositlerin toplandığı hayvanın yaşı (Paz ve ark., 2001), ırkı, beslenmesi (Kendrick, 1997; Sinclair ve ark., 2000), follikül çapı (Duran, 2000), seksüel siklus dönemi (Wit ve ark., 2000), mevsim (Katanani ve ark., 2002), kumulus oosit kompleksinin morfolojik özellikleri (Sylvie ve Panich, 2002) gibi faktörler örnek olarak verilebilir. Gelişme yeteneğine sahip oositleri belirlemenin en basit yollarından birisi, kumulus yapısının değerlendirilmesidir. Kumulus hücreleri farklı fonksiyonlara sahip granuloza hücrelerinin bir alt kümesidir. Oositin gelişmesi sırasında besin desteği, zona pellusidanın oluşturulmasına katılma, çeşitli proteinlerin sentezlenmesi gibi görevleri bulunmaktadır. Kumulus hücrelerinin zona pellusida ile temas halindeki bölümü corona radiata olarak adlandırılır ve oosit ile yakın sitoplazmik bağlantılar içindedirler. Yapılan çalışmalar sıkı ve kalın bir kumulus katı ile çevrili oositlerin daha yüksek gelişim potansiyeline sahip olduklarını göstermiştir (Gordon, 1994; Sirard ve Blondin, 1996). Pujol ve ark.

18 11 (2004), geleneksel değerlendirme teknikleri yanında glukoz-6-fosfat dehidrojenaz aktivitesini belirleyen brilliant cresyl blue (BCB) boyası kullanarak da gelişim yeteneğine sahip oositlerin seçilebileceğini bildirmişlerdir. Kumulus hücrelerinin, sun i olarak uzaklaştırılması oositlerin maturasyon oranlarını düşürmektedir (Sirard ve Blondin, 1996). Ayrıca kumulus hücrelerinin sitoplazmik maturasyona katkı yaptıkları bildirilmektedir (Hassan, 2001). Fertilizasyon öncesi kumulus hücrelerinden tamamen arındırılan oositlerde fertilizasyon sonrası erken bölünme oranları düşmektedir (Fatehi ve ark., 2002). Araştırmacılar oosit çapı ile kumulus oosit kompleks (KOK) kalitesi arasında yakın bir ilişki bulunduğunu bildirmektedirler. Kumulus oosit kompleksinde atrezi arttıkça oositin çapı da büyümektedir. Ancak atrezi belli bir noktaya ulaştığında oosit büzüşmekte ve çapı daralmaktadır (Wit ve Kruip, 2001). Bu araştırmacılar (Wit ve Kruip, 2001) KOK un atrezi belirtileri göstermesinin, uzun bir süreçte kazanılan maturasyon, fertilizasyon ve embriyo olabilme yeteneklerinin bir sonucu olduğunu düşünmektedirler. Goesseels ve Panich (2002), erken atrezi belirtileri gösteren oositlerin daha yüksek embriyo oluşturma yeteneğine sahip olduğunu belirtmektedirler. Yapılan çalışmalar 3-4 mm çaptaki folliküllerin gelişim yeteneklerini kazandıkları ve follikül çapı büyüdükçe oositin ileriki gelişim basamaklarına geçme yeteneğinin arttığını göstermektedir. Ayrıca follikül sağlığının da içindeki oositi yakından etkilediği bilinmektedir. Follikülün atrezi olması, oositin de dejenerasyonuna neden olmaktadır (Lonergan ve ark., 1994; Sirard ve Blondin, 1996). Ancak atrezinin başlarındaki folliküllerden elde edilen oositlerde, yüksek gelişim potansiyellerine sahip olabilmektedirler (Mayes ve Sirard, 2001; Wit ve Kruip, 2001). Gordon (1994), in vivo maturasyon sonrası, sığır oositlerinin tam olarak genişlemiş ve dejenerasyon göstermeyen bir kumulus katına sahip olmaları gerektiğini bildirmişlerdir. Aynı zamanda homojen olarak

19 12 granülasyon gösteren bir sitoplazma ve küçük perivitellin boşluk olması gerekmektedir. Bu özellikleri gösteren oositlerin fertilizasyon kapasitelerinin yüksek olduğu bildirilmiştir. İn vitro maturasyonda kullanılan medyum sadece M II dönemine gelen oosit sayısını değil, fertilizasyon ve ileriki gelişim basamaklarına geçen oosit sayısını da etkilemektedir. Sığır oositlerinin in vitro maturasyonunda en yaygın olarak kullanılan medyum TCM 199 medyumudur. Bu medyum Earl ün tuzlarını içerir ve sodyum bikarbonat ile tamponlanmıştır (Gordon, 1994). Memeli oositlerinin kendi ortamlarında alındıktan sonra maturasyonlarını tamamlamaları için farklı serumların ya da BSA gibi protein kaynağının kültür medyumuna katılmış olması gerekmektedir (Mingoti ve ark., 1995; Chanson ve ark., 2001). Kültür ortamına katılan serum (Ocana ve ark., 1999a) ve hormonların (Ocana ve ark., 1999b) maturasyon oranlarını artırdıkları ve embriyonik gelişimi destekledikleri saptanmıştır. Ayrıca kültür ortamına bakteriyel kontaminasyonlardan korunmak amacıyla penisilin, streptomisin, gentamisin gibi antibiyotikler de ilave edilebilmektedir (Shirazi, 2003) Oositlerde Maturasyon Kriterleri Oositlerde maturasyon nükleer maturasyon ve sitoplazmik maturasyon olmak üzere iki basamakta incelenmektedir. Sitoplazmik maturasyon oositin germinal vezikül (GV) aşamasından M II aşamasına kadar geçen süreçteki değişiklikleri ve oositin gelişimsel kapasiteyi kazanmasını ifade etmektedir. Çekirdek maturasyonu ise GV aşamasındaki oositin metafaz II dönemine ulaşması anlamına gelmektedir. İn vitro maturasyon sırasında sığır oositlerinde kumulus hücreleri genişlemekte, perivitellin boşluk meydana gelmekte ve ilk kutup hücresinin bu boşluğa atılımı gerçekleşmektedir (Gordon, 1994). Mayes (2002) sitoplazmik maturasyonun indirekt morfolojik kriteri olarak, anılan özelliklerin kullanılabileceğini bildirmiştir. İnsanlarda yapılan IVF çalışmalarında genellikle kumulus ekspansiyonu oosit

20 13 maturasyonunun bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Ancak kumulus ekspansiyonu maturasyondan bağımsız olarak da meydana gelebilmektedir. Boyama ile yapılan değerlendirmelerde kromozomal durumu M II yi gösteren oositlerin yalnızca %50 sinde kutup hücresinin belirlenebildiği bildirilmektedir. Dolayısıyla kutup hücresinin atılmaması nükleer maturasyonun meydana gelmediğini göstermemektedir. Ancak çekirdek maturasyonunu daha doğru bir biçimde saptamak amacıyla boyama tekniklerinden yararlanılabilmektedir (Gordon, 1994). Xu ve ark. (1986), maturasyonun tek gerçek güvenilir kriterinin, canlı bir yavrunun doğumu olduğunu bildirmektedirler İmmatür ve Matür Oositlerin Kryobiyolojik Özellikleri Genel bir kural olarak, tek bir hücrenin dondurulması, hücre kitlelerinin dondurulmasına göre daha başarılı olmaktaysa da memeli oositleri için bu durum geçerli değildir (Özkavukçu ve Erdemli, 2002). Memeli oositleri, dondurulmaya karşı zigot ve embriyo dönemine göre duyarlı bulunmaktadır (Vajta,1999). Oosit veya embriyoların büyüklüğü, şekli, geçirgenliği, kalitesi, ait olduğu tür ve gelişim dönemi başarılı bir dondurma için önemli özelliklerdir. Matür bir oosit en büyük (yaklaşık 130 µm çapında) memeli hücrelerinden birisidir (Paytner, 2000). Evcil memelilerde erkek gametlerinin boyutları dişilerinkine göre daha küçük olduğundan, başarıyla dondurulabilmektedir. Benzer şekilde fare oositlerinin insan ve tavşan oositlerine göre küçük olması dondurma çözdürme sonrasında yüksek canlılık oranları elde edilmesine olanak tanımaktadır (Porcu, 2001). Oosit, tek bir hücre olduğundan çevre değişikliklerine, çok hücreli implantasyon öncesi embriyolara göre daha hassastır (Im ve ark., 1997). Bu hassasiyetin diğer sebepleri şu şekilde sıralanabilmektedir; Yüksek hacim/yüzey oranı nedeniyle hücrenin bir kısmında yüksek kryoprotektan konsantrasyonu, toksik hasara neden olurken, diğer tarafta

KADIN GAMET HÜCRESİNDE OPTİMAL VİTRİFİKASYON ARAŞTIRMASI

KADIN GAMET HÜCRESİNDE OPTİMAL VİTRİFİKASYON ARAŞTIRMASI T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KADIN GAMET HÜCRESİNDE OPTİMAL VİTRİFİKASYON ARAŞTIRMASI Aslıhan ŞAYLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ HĠSTOLOJĠ EMBRĠYOLOJĠ (TIP) ANABĠLĠM DALI Danışman Prof. Dr.

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ALBİNO IRKI SIÇANLARDANSÜPEROVULASYON İLE PRONÜKLEER AŞAMADAKİ EMBRİYOLARIN ELDESİ, VİTRİFİKASYONU VE VİTRİFİKASYONSONRASI EMBRİYO KÜLTÜR KOŞULLARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

OKSİJEN KONSANTRASYONUNUN İMPLANTASYON ÖNCESİ EMBRİYO GELİŞİMİ VE GEBELİK ORANI ÜZERİNE ETKİSİ

OKSİJEN KONSANTRASYONUNUN İMPLANTASYON ÖNCESİ EMBRİYO GELİŞİMİ VE GEBELİK ORANI ÜZERİNE ETKİSİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI OKSİJEN KONSANTRASYONUNUN İMPLANTASYON ÖNCESİ EMBRİYO GELİŞİMİ VE GEBELİK ORANI ÜZERİNE ETKİSİ Tıbbi

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE AMAÇ...1 GENEL BİLGİLER...3

İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE AMAÇ...1 GENEL BİLGİLER...3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE AMAÇ...1 GENEL BİLGİLER...3 OVERİEL ANATOMİ VE HİSTOLOJİ...3 NORMAL OVER SİKLUSU VE NÖROENDOKRİN REGÜLASYONU...6 GnRH AGONİSTLERİ...10 GnRH ANTAGONİSTLERİ...12 KEMOTERAPİ...14 KEMOTERAPÖTİK

Detaylı

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi, tüp bebek ve infertilite tedavileri üzerine özelleşmiş dinamik bir merkezdir. Bizler tüm ekip olarak Küçük bir

Detaylı

POSTPARTUM DÖNEMDEKĠ ĠNEKLERDE RASYONDAKĠ PROTEĠN ORANININ SÜT ÜRE NĠTROJEN VE FERTĠLĠTEYE ETKĠSĠ.

POSTPARTUM DÖNEMDEKĠ ĠNEKLERDE RASYONDAKĠ PROTEĠN ORANININ SÜT ÜRE NĠTROJEN VE FERTĠLĠTEYE ETKĠSĠ. T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ POSTPARTUM DÖNEMDEKĠ ĠNEKLERDE RASYONDAKĠ PROTEĠN ORANININ SÜT ÜRE NĠTROJEN VE FERTĠLĠTEYE ETKĠSĠ. Arif TAġAGĠREN DOKTORA TEZĠ DOĞUM VE JĠNEKOLOJĠ (VET)

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİN TERATOZOOSPERMİNİN ICSI de GEBELİK SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TEZ DANIŞMANI Klinik Şefi Doç.Dr. A.Süha

Detaylı

LAKTASYONDA OLMAYAN İSVİÇRE ESMERİ İNEK ve DÜVELERDE KETOPROFEN ve FLUNİXİN MEGLUMİN UYGULAMASININ GEBE KALMA ORANI ÜZERİNE ETKİSİ

LAKTASYONDA OLMAYAN İSVİÇRE ESMERİ İNEK ve DÜVELERDE KETOPROFEN ve FLUNİXİN MEGLUMİN UYGULAMASININ GEBE KALMA ORANI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LAKTASYONDA OLMAYAN İSVİÇRE ESMERİ İNEK ve DÜVELERDE KETOPROFEN ve FLUNİXİN MEGLUMİN UYGULAMASININ GEBE KALMA ORANI ÜZERİNE ETKİSİ Şükrü DURSUN DOKTORA

Detaylı

N MTT (3-[4,5-DIMETHYLTHIAZOLE-2- YL]-2,5-DIPHENYLTETRAZOLIUM BROMIDE; THIAZOLYL BLUE)

N MTT (3-[4,5-DIMETHYLTHIAZOLE-2- YL]-2,5-DIPHENYLTETRAZOLIUM BROMIDE; THIAZOLYL BLUE) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI PEDİATRİK HEMATOLOJİ BİLİM DALI K562 HÜCRE DİZİSİNDE FOSFİN BİLEŞİKLERİNİN SİTOTOKSİK ETKİSİNİN MTT (3-[4,5-DIMETHYLTHIAZOLE-2-

Detaylı

Transgenik Rodent Üretimi

Transgenik Rodent Üretimi Journal of Clinical and Analytical Medicine Haydar Bağış Özet Transgenik hayvanlar kendi genomunda baska bir organizmaya ait rekombinant bir geni tasıyan hayvanlardır. Mikroenjeksiyon teknigi ile üretilen

Detaylı

SIĞIRLARDA GEBELİĞİN SON DÖNEMİNDE UYGULANAN VİTAMİN E VE SELENYUMUN POSTPARTUM DÖNEM SORUNLARI ÜZERİNE ETKİSİ

SIĞIRLARDA GEBELİĞİN SON DÖNEMİNDE UYGULANAN VİTAMİN E VE SELENYUMUN POSTPARTUM DÖNEM SORUNLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOĞUM VE JİNEKOLOJİ ANABİLİM DALI VDJ YL- 2013-003 SIĞIRLARDA GEBELİĞİN SON DÖNEMİNDE UYGULANAN VİTAMİN E VE SELENYUMUN POSTPARTUM DÖNEM SORUNLARI

Detaylı

Cryptosporidium parvum İLE DENEYSEL ENFEKTE BUZAĞILARDA SERUM DEMİR, BAKIR VE ÇİNKO KONSANTRASYONLARININ İNCELENMESİ

Cryptosporidium parvum İLE DENEYSEL ENFEKTE BUZAĞILARDA SERUM DEMİR, BAKIR VE ÇİNKO KONSANTRASYONLARININ İNCELENMESİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI VİH-YL-2014-0002 Cryptosporidium parvum İLE DENEYSEL ENFEKTE BUZAĞILARDA SERUM DEMİR, BAKIR VE ÇİNKO KONSANTRASYONLARININ

Detaylı

Kaynak: Biotechnology (An Introduction) - Susan S. BARNUM. Prof. Dr. Bektaş TEPE. Giriş

Kaynak: Biotechnology (An Introduction) - Susan S. BARNUM. Prof. Dr. Bektaş TEPE. Giriş TIBBİ BİYOTEKNOLOJİ Giriş Genomik, proteomik, farmakogenomik, kök hücreler ve klonlama süreçleri hakkındaki bilgilerimizin artışına bağlı olarak terapötik (therapeutics) adlı yeni bir alanın doğmasına

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KUMULUS OOSİT KOMPLEKSİNDE KÖK HÜCRE POPULASYONUNUN ARAŞTIRILMASI.

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KUMULUS OOSİT KOMPLEKSİNDE KÖK HÜCRE POPULASYONUNUN ARAŞTIRILMASI. T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KUMULUS OOSİT KOMPLEKSİNDE KÖK HÜCRE POPULASYONUNUN ARAŞTIRILMASI Nihan GÜNASLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ HĠSTOLOJĠ EMBRĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI Danışman Doç.

Detaylı

ERZURUM BÖLGESİNDE 0-5 YAŞ ARASI GASTROENTERİTLİ ÇOCUKLARDA TESPİT EDİLEN ROTAVİRUSLARIN MOLEKÜLER TİPLENDİRİLMESİ. Hakan AYDIN

ERZURUM BÖLGESİNDE 0-5 YAŞ ARASI GASTROENTERİTLİ ÇOCUKLARDA TESPİT EDİLEN ROTAVİRUSLARIN MOLEKÜLER TİPLENDİRİLMESİ. Hakan AYDIN ERZURUM BÖLGESİNDE 0-5 YAŞ ARASI GASTROENTERİTLİ ÇOCUKLARDA TESPİT EDİLEN ROTAVİRUSLARIN MOLEKÜLER TİPLENDİRİLMESİ Hakan AYDIN Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tez Danışmanı Prof. Dr. Osman AKTAŞ Doktora

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ HLA-G GENİNİN 3' UT BÖLGESİNDEKİ 14 BAZ ÇİFTLİK DELESYON POLİMORFİZMİNİN FERTİLİZASYON ÜZERİNE ETKİSİ Evrim ÜNSAL Danışman Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Detaylı

HAYVANCILIĞA GENEL BAKIŞ

HAYVANCILIĞA GENEL BAKIŞ HAYVANCILIĞA GENEL BAKIŞ (Kaynak: http://www.volkanderinbay.net/tarimnet/hayvancilik.asp) 1. GİRİŞ 2. TÜRKİYE DE TARIM İŞLETMELERİNİN YAPISI 3. TÜRKİYE DE HAYVAN VARLIĞI 4. TÜRKİYE DE HAYVANSAL ÜRETİM

Detaylı

ORAL BÖLGE KÖK HÜCRE ELDE EDİLME KAYNAKLARI VE KULLANIMI

ORAL BÖLGE KÖK HÜCRE ELDE EDİLME KAYNAKLARI VE KULLANIMI T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı ORAL BÖLGE KÖK HÜCRE ELDE EDİLME KAYNAKLARI VE KULLANIMI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi: Eda ŞAHİN Danışman Öğretim

Detaylı

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI 1 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI Dersin Sorumluları: Yrd. Doç. Dr. Evrim Karaçetin Arş. Gör. Hamdi Mıhçıokur Arş. Gör. Ömür Gökkuş Arş. Gör. Taner Azgın 2 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ

Detaylı

IVF-ICSI-ET SĠKLUSLARINDA LUTEAL FAZ DESTEĞĠ ĠÇĠN VERĠLEN PROGESTERON VE PROGESTERON + ÖSTRADĠOLÜN GEBELĠK ORANLARINA ETKĠSĠ

IVF-ICSI-ET SĠKLUSLARINDA LUTEAL FAZ DESTEĞĠ ĠÇĠN VERĠLEN PROGESTERON VE PROGESTERON + ÖSTRADĠOLÜN GEBELĠK ORANLARINA ETKĠSĠ T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABĠLĠM DALI IVF-ICSI-ET SĠKLUSLARINDA LUTEAL FAZ DESTEĞĠ ĠÇĠN VERĠLEN PROGESTERON VE PROGESTERON + ÖSTRADĠOLÜN GEBELĠK ORANLARINA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GIDA TEKNOLOJİSİ YOĞURT

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GIDA TEKNOLOJİSİ YOĞURT T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GIDA TEKNOLOJİSİ YOĞURT ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

GENETİK DERS NOTLARI

GENETİK DERS NOTLARI KAFKAS ÜNİVERSITESİ VETERİNER FAKÜLTESİ GENETİK DERS NOTLARI YRD.DOÇ.DR.ALİ RIZA AKSOY 1998 KARS 1 Genetik sözcüğü gen kökünden gelir. Bilgi ve oluşum anlamını taşır. Genetik biyolojik bilimler içinde

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I. ÜROLOJİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: DOÇ. DR. H. METE ÇEK BİLGİSAYAR DESTEKLİ SEMEN ANALİZ SİSTEMİ (CASA) İLE YAPILAN SPERM MORFOLOJİSİ İNCELEMELERİNİN

Detaylı

FERTİL VE İNFERTİL SEMEN ÖRNEKLERİNDE ENERJİ ÜRETİMİNDE GÖREV ALAN BAZI SİTOZOLİK VE MİTOKONDRİYAL ENZİM AKTİVİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

FERTİL VE İNFERTİL SEMEN ÖRNEKLERİNDE ENERJİ ÜRETİMİNDE GÖREV ALAN BAZI SİTOZOLİK VE MİTOKONDRİYAL ENZİM AKTİVİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI FERTİL VE İNFERTİL SEMEN ÖRNEKLERİNDE ENERJİ ÜRETİMİNDE GÖREV ALAN BAZI SİTOZOLİK VE MİTOKONDRİYAL ENZİM AKTİVİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

GENEL BİLGİLER TESTİSİN EMBRİYOLOJİK GELİŞİMİ

GENEL BİLGİLER TESTİSİN EMBRİYOLOJİK GELİŞİMİ GİRİŞ VE AMAÇ Testis torsiyonu, çocukluk çağında akut skrotuma yol açan önemli sebeplerden biridir. Spermatik kordun kendi ekseni etrafında dönmesine bağlı olarak, testis ve eklentilerinin kan akımının

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI TARTIŞMA YÖNTEMİNE DAYALI ETKİNLİKLERİN SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ (GD) BESİNLERE İLİŞKİN RİSK ALGILARINA

Detaylı

İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ALAN KADINLARDA ÜREME PROBLEMLERİNİN FİZİKSEL, DUYGUSAL, SOSYAL VE İLİŞKİSEL YAŞAM ALANLARINA ETKİSİ

İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ALAN KADINLARDA ÜREME PROBLEMLERİNİN FİZİKSEL, DUYGUSAL, SOSYAL VE İLİŞKİSEL YAŞAM ALANLARINA ETKİSİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ALAN KADINLARDA ÜREME PROBLEMLERİNİN FİZİKSEL, DUYGUSAL, SOSYAL VE İLİŞKİSEL YAŞAM ALANLARINA

Detaylı

VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON VE EMBRİYO TRANSFER SONUÇLARINI ÖNGÖRMEDE KLİNİK ETKİSİ

VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON VE EMBRİYO TRANSFER SONUÇLARINI ÖNGÖRMEDE KLİNİK ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Op. Dr. Mehmet ULUDOĞAN VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON

Detaylı

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN BÜT-2-ENDOİK ASİT BİS-(BENZİL-FENİL-AMİT) TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, ASETİLKOLİNESTERAZ VE BUTİLKOLİNESTERAZ ENZİMLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Detaylı

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI ve/veya E VİTAMİNİ + ORGANİK SELENYUM KATKISININ ETLİK PİLİÇLERDE PERFORMANS ve OKSİDATİF STABİLİTE ÜZERİNE ETKİLERİ

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI ve/veya E VİTAMİNİ + ORGANİK SELENYUM KATKISININ ETLİK PİLİÇLERDE PERFORMANS ve OKSİDATİF STABİLİTE ÜZERİNE ETKİLERİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI VHB DR-2013 0001 ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI ve/veya E VİTAMİNİ + ORGANİK SELENYUM KATKISININ ETLİK

Detaylı