1/67. Operasyon ve Entegre Yön. Sis. Md. Yönetim Temsilcisi. SUNUġ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1/67. Operasyon ve Entegre Yön. Sis. Md. Yönetim Temsilcisi. SUNUġ:"

Transkript

1 SUNUġ: Endüstriyel geliģmelere paralel olarak ĠĢ Sağlığı Güvenliği (ĠSG) çalıģmalarının önemi de artmaktadır. Bunun nedeni; iģ kazalarından çalıģanın, iģ yerinin ve ülke ekonomisinin uğradığı maddi ve manevi kayıplardır. Bu kayıpların en önemlisi de insanın uğradığı zarardır. Diğer zararlar telafi edilebilir, ancak insana gelen zararların telafisi yoktur. Bu kayıpları azaltmak ve sıfırlamak amacıyla her çalıģanın yapmak ve uymak zorunda olduğu hususlar gerek ilgili Kanun, Tüzük ve Yönetmelik lerde ve gerekse EKOL Teknik Temizlik, Bakım, Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.ġ. ĠSG Kurallarında, Prosedür ve Talimatlarda çeģitli hükümlerle belirtilmiģtir. Elinizdeki EKOL Teknik Temizlik, Bakım, Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.ġ. Ġç Yönetmeliği ; EKOL Teknik Temizlik, Bakım, Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.ġ. Firmasının merkez ve bağlı projelerinde olabilecek iģ kazalarını sıfırlamak ve güvenli bir çalıģma düzeni kurulmasına katkıda bulunmak için hazırlanmıģ ve tüm çalıģanlara ulaģtırılarak bilgi sahibi olmaları amaçlanmıģtır. Burada belirtilen kuralların hafife alınmasının çeģitli iģ kazalarına doğrudan veya dolaylı olarak zemin oluģturduğu bir gerçektir ve meydana gelen iģ kazalarının yapılan analizlerinde bu doğrulanmaktadır. Bu nedenle; Ġġ KAZASIZ SAĞLIKLI VE MUTLU BĠR YAġAM ĠÇĠN BU DÖKÜMANDA BELĠRTĠLEN HER Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KURALINA UYUNUZ VE BU KONUDA ÇEVRENĠZĠ, ÇALIġMA ARKADAġLARINIZI UYARINIZ. Ali Asker SERVİ Operasyon ve Entegre Yön. Sis. Md. 1/67

2 Madde 1 : Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR, Ġġ GÜVENLĠĞĠ POLĠTĠKASI Bu yönetmeliğin amacı EKOL Teknik Temizlik merkez ve bağlı projelerinde, faaliyetlerini gerçekleģtirdiği zamanlarda can ve mal güvenliğini, her türlü tesis ve malzemenin hassaslıkla korunmasını sağlamak; bu koģulları oluģturmak için benimsediğimiz ortak anlayıģların, standartların ve yönergelerin iletiģimini kurmak, üretim faktörlerini koruyarak büyümeyi ve ülke ekonomisine katkıyı geliģtirmektir. Madde 2: Kapsam 1. Bu yönetmelik, yapan EKOL Teknik Temizlik, Bakım, Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.ġ. iģyerinde hizmet akdine bağlı olarak çalıģan tüm personeli, stajyerleri, ziyaretçilerini, 2. Uzmanlık gerektiren hallerde, özel anlaģma ile uzman ve danıģmanlar çalıģtırılabilir. Bunlar hakkında, bu yönetmelik hükümleri ve kendi özel anlaģma hükümleri uygulanır. Madde 3: Hukuki Dayanak Bu yönetmelikte temel alınan yasal mevzuat aģağıdadır: 6331 ve 4857 sayılı iģ kanunu ve bu kanunu ile birlikte yürürlüğe giren ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğine iliģkin yönetmelikler ve tebliğler ile iģin yürütümüne iliģkin yönetmelikler ve tebliğler ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik ĠĢyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine ĠliĢkin Yönetmelik ĠĢ Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik ġartları Yönetmeliği KiĢisel Koruyucu Donanımlar Yönetmeliği KiĢisel Koruyucu Donanımların ĠĢyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Güvenlik ve Sağlık ĠĢaretleri Yönetmeliği Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği Elle TaĢıma ĠĢleri Yönetmeliği ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğü Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik Ekranlı Araçlarla ÇalıĢmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kimyasal Maddelerle ÇalıĢmalarda Güvenlik ve Sağlık Önlemleri Hakkında Yönetmelik ĠĢ Yerlerinde Acil Durum Hakkında Yönetmelik Kadın ÇalıĢanların Gece Postalarında ÇalıĢmaları Hakkında Yönetmelik Çocuk ve Genç ĠĢlerin ÇalıĢtırılması Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kanserojen veya Mutajen Maddelerle ÇalıĢmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik ÇalıĢanların ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 2 / 2

3 Madde 4:Tanımlar Bu yönetmelikte geçen; 1. ÇalıĢan (ĠĢçi): Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel iģyerlerinde istihdam edilen gerçek kiģiyi, 2. ÇalıĢan temsilcisi: ĠĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalıģmalara katılma, çalıģmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalıģanları temsil etmeye yetkili çalıģanı, 3. ĠĢveren: ÇalıĢan istihdam eden gerçek veya tüzel kiģi yahut tüzel kiģiliği olmayan kurum ve kuruluģları, a. Burada iģveren, kuruluģ, Ģirket deyimleri yapan EKOL Teknik Temizlik, Bakım, Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.ġ. olarak anılacaktır. 4. ĠĢveren Vekili: ĠĢveren adına hareket eden ve iģin, iģyerinin ve iģletmenin yönetiminde görev alan kimselere iģveren vekili denir. 5. ĠĢ ĠliĢkisi: Bir iģ sözleģmesine dayanarak çalıģan gerçek kiģiye iģçi, iģçi çalıģtıran gerçek veya tüzel kiģiye yahut tüzel kiģiliği olmayan kurum ve kuruluģlara iģveren, iģçi ile iģveren arasında kurulan iliģkiye iģ iliģkisi denir. 6. ĠĢyeri: Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalıģanın birlikte örgütlendiği, iģverenin iģyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen iģyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyonu, 7. ĠĢ Güvenliği Uzmanı: ĠĢ sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiģ, iģ güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı, 8. ĠĢyeri Hekimi: ĠĢ sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiģ, iģyeri hekimliği belgesine sahip hekimi, 9. ĠĢ kazası: ĠĢyerinde veya iģin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olayı, 10. Tehlike: ĠĢyerinde var olan ya da dıģarıdan gelebilecek, çalıģanı veya iģyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini, 11. Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da baģka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini, 12. Ġlgilisi: ĠĢi doğrudan yapmakla sorumlu olan ihtisas sahibi ünite, kiģiler olup dıģındakiler ilgilisi değildir. (örnekle; Elektrik devresindeki arızaya elektrikle ilgili ihtisas sahibi müdahale eder. O an orada yok ise arızaya müdahale edilmez sıralı amirlere bilgi verilip iģin ilgilisi yani uzmanı beklenir.) Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 3 / 3

4 13. KiĢisel Koruyucu Donanım (KKD): ÇalıĢanı yürütülen iģten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karģı korunmak için kiģilerce giyilmek, takılmak riske karģı koruyan, çalıģan tarafından takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmıģ tüm alet araç, gereç ve cihazları ifade eder. 12.Maddede belirtilenlerdir. 14. ISG Kurulu: ĠSG (ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği) faaliyetlerinin sağlıklı bir Ģekilde yürütmek, üst yönetimin bu iģe doğrudan katılımını sağlamak, bu yönetmeliğin amacı doğrultusunda belirtilen faaliyetleri icra ederek yapacakları tekliflerde, bulunacakları tavsiyelerde ve verecekleri kararlarda iģyerinin durumunu ve iģverenin olanaklarını göz önünde bulundurarak, ĠSG kurulunun 18 Ocak 2013 tarihinde sayılı R.G. yayımlanan ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkındaki Yönetmelik te belirtilen esaslara göre yapılanan ve görevini icra eden kurula denir. 15. ISG Mevzuatı: 6331 Sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkan yönetmelikler, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü ve ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili diğer tüzük, yönetmelik, tebliğ, standartlar vb. ifade eder, 16. ĠĢyeri sağlık ve güvenlik birimi (ĠSGB): ĠĢyerinde iģ sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimi, 17. Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): Kamu kurum ve kuruluģları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren Ģirketler tarafından, iģyerlerine iģ sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi, 18. Meslek Hastalığı: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı 19. ĠĢ Kazası: ĠĢyerinde veya iģin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olayı. Bir kazanın iģ kazası olarak değelendirilmesi için aģağıdaki Ģartlardan birini taģıması gerekir; a. Sigortalının iģ yerinde bulunduğu sırada, b. ĠĢveren tarafından yürütülmekte olan iģ nedeniyle veya görevi nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalıģıyorsa, yürütmekte olduğu iģ veya çalıģma konusu nedeniyle, iģyeri dıģında, c. Bir iģverene bağlı olarak çalıģan sigortalının, görevli olarak iģyeri dıģında baģka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl iģini yapmaksızın geçen zamanlarda, d. Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, e. Sigortalının iģverence sağlanan bir taģıtla iģin yağıldığı yere gidiģ geliģi sırasında. 20. Acil Durum: ġirket çalıģanlarının, Ģirket sahasında çalıģan müteahhit firma personelinin, ziyaretçilerin, stajyerlerin veya yakın tesis ya da yerleģim merkezlerinde bulunanların yaralanmasına veya can kaybına neden olabilen, tesisin üretimini kısmen veya tamamen durdurabilen, tesise veya doğal çevreye zarar veren, tesisin finansal yapısını veya toplumdaki imajını tehdit eden planlanmamıģ olaylardır. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 4 / 4

5 Madde 5: Sorumluluklar Bu yönetmelik ĠSG Kurul BaĢkanı kontrolü ve onayı ile yürürlüğe girecek olup, yönetmelikte belirtilen hususların yürütülmesi ĠSG Kurul baģkanlığı koordinesinde ve ĠSG Kurulunca sağlanacaktır. Madde 6: Entegre Yönetim Sistemleri Politikası Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 5 / 5

6 ĠKĠNCĠ BÖLÜM YÜKÜMLÜLÜKLER Madde 7: ĠĢverenin Yükümlülükleri 1. ĠĢveren, çalıģanların iģle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; a. Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değiģen Ģartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileģtirilmesi için çalıģmalar yapar. b. ĠĢyerinde alınan iģ sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. c. Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. d. ÇalıĢana görev verirken, çalıģanın sağlık ve güvenlik yönünden iģe uygunluğunu göz önüne alır. e. Yeterli bilgi ve talimat verilenler dıģındaki çalıģanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. 2. ĠĢyerinde iģ sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkin bir biçimde sürdürülmesi için iģçilerin bilgilendirilmesi esastır. Bu amaçla; ÇalıĢanları ve çalıģan temsilcilerini iģyerinin özelliklerini de dikkate alarak iģyerinde karģılaģılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar, Ġlk yardım, olağan dıģı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye iģleri konusunda görevlendirilen kiģiler hakkında gerekli bilgiyi almalarını sağlamak zorundadır. 3. ĠĢveren, sağlık ve güvenlikle ilgili konularda çalıģanların görüģlerinin alınmasını ve katılımlarını sağlar. 4. ĠĢveren, her çalıģanın çalıģtığı yere ve yaptığı iģe özel bilgi ve talimatları da içeren sağlık ve güvenlik eğitimi almasını sağlamak zorundadır. 5. ĠĢyeri dıģındaki uzman kiģi ve kuruluģlardan hizmet alınması, iģverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. 6. ÇalıĢanların iģ sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, iģverenin sorumluluklarını etkilemez. 7. ĠĢveren, iģ sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalıģanlara yansıtamaz Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 6 / 6

7 Madde 8: ÇalıĢanların Yükümlülükleri ÇalıĢanlar iģyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili aģağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür; 1. ÇalıĢanlar, iģ sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve iģverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları iģten etkilenen diğer çalıģanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düģürmemekle yükümlüdür. 2. ÇalıĢanların, iģveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri Ģunlardır: a. ĠĢyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taģıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun Ģekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiģtirmemek. b. Kendilerine sağlanan kiģisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak. c. ĠĢyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karģılaģtıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, iģverene veya çalıģan temsilcisine derhal haber vermek. d. TeftiĢe yetkili makam tarafından iģyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, iģveren ve çalıģan temsilcisi ile iģ birliği yapmak. e. Kendi görev alanında, iģ sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için iģveren ve çalıģan temsilcisi ile iģ birliği yapmak. Madde 9: ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 1. Elli ve daha fazla çalıģanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli iģlerin yapıldığı iģyerlerinde iģveren, iģ sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalıģmalarda bulunmak üzere kurul oluģturur. 2. Altı aydan fazla süren asıl iģveren-alt iģveren iliģkisinin bulunduğu hallerde; a. Asıl iģveren alt iģverenin çalıģan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl iģveren ve alt iģveren ayrı ayrı kurul kurar. ĠĢ sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve kurullarca alınan kararların uygulanması konusunda iģbirliği ve koordinasyon asıl iģverence sağlanır. b. Bir iģyerinde sadece asıl iģverenin çalıģan sayısı elli ve daha fazla ise bu durumda kurul asıl iģverence kurulur. Kurul oluģturma yükümlülüğü bulunmayan alt iģveren, kurul tarafından alınan kararların uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar. c. Alt iģverenin çalıģan sayısı elli ve daha fazla, asıl iģverenin çalıģan sayısı ellinin altında ise iģyerinde kurul alt iģverence oluģturulur. Asıl iģveren alt iģverenin oluģturduğu kurula iģbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 7 / 7

8 d. Asıl iģveren ve alt iģverenin çalıģan sayıları ayrı ayrı ellinin altında ve toplam çalıģan sayısı elliden fazla bulunduğu durumlarda ise koordinasyon asıl iģverence yapılmak kaydıyla, asıl iģveren ve alt iģveren tarafından birlikte bir kurul oluģturulur. Kurulun oluģumunda üyeler 6 ncı maddeye göre her iki iģverenin ortak kararı ile atanır. 3. Asıl iģveren alt iģveren iliģkisi bulunmayan ve aynı çalıģma alanında birden fazla iģverenin bulunması ve bu iģverenlerce birden fazla kurulun oluģturulması hâlinde iģverenler, birbirlerinin çalıģmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer iģverenleri bilgilendirir. 4. ĠĢverenler, iģ sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular. Madde 9-1: Kurulun Kurulacağı Diğer ĠĢyerleri 1. ĠĢverene bağlı, fabrika, müessese, iģletme veya iģletmeler grubu gibi birden çok iģyeri bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalıģanın bulunduğu her bir iģyerinde ayrı ayrı kurul kurulur. 2. Birinci fıkrada belirtilen durumlarda ihtiyaç duyulması halinde kurullar arasında koordinasyon ve bilgi alıģ veriģi iģverence sağlanır. ĠĢveren, birden çok iģyerinin her birinde kurulacak kurulların çalıģma usullerini düzenlemek, iģ ve görüģ birliğini sağlamak amacıyla bu iģyerlerine ait iģ sağlığı ve güvenliği ile ilgili raporların, en az üç ayda bir, ilgili teknik eleman ve uzmanlarca incelenmesini sağlar. Ayrıca bu raporları göz önünde tutarak alınması gereken tedbirleri tespit eder ve uygulanmasını sağlar. Madde 9-2: Kurulun oluģumu 1. Kurul aģağıda belirtilen kiģilerden oluģur: a. ĠĢveren veya iģveren vekili, b. ĠĢ güvenliği uzmanı, c. ĠĢyeri hekimi, d. Ġnsan kaynakları, personel, sosyal iģler veya idari ve mali iģleri yürütmekle görevli bir kiģi, e. Bulunması halinde sivil savunma uzmanı, f. Bulunması halinde formen, ustabaģı veya usta, g. ÇalıĢan temsilcisi, iģyerinde birden çok çalıģan temsilcisi olması halinde baģ temsilci. 2. Kurulun baģkanı iģveren veya iģveren vekili, kurulun sekreteri ise iģ güvenliği uzmanıdır. ĠĢ güvenliği uzmanının tam zamanlı çalıģma zorunluluğu olmayan iģyerlerinde ise kurul sekretaryası; insan kaynakları, personel, sosyal iģler veya idari ve mali iģleri yürütmekle görevli bir kiģi tarafından yürütülür. 3. Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde gösterilen üyeler iģveren veya iģveren vekili tarafından atanırlar. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 8 / 8

9 4. Birden fazla iģ güvenliği uzmanı ve iģyeri hekiminin bulunduğu iģyerlerinde iģveren tarafından görevlendirme yapılır. ĠĢ güvenliği uzmanının görevlendirilmesinde o iģyerinin tehlike sınıfına uygun uzmanlar arasından birisi görevlendirilir. 5. Bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen üye o iģyerindeki formen, ustabaģı veya ustaların yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilir. Seçimle belirlenememesi halinde iģveren tarafından atanır. 6. Bu maddenin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sözü geçen kurul üyelerinin aynı usullerle yedekleri seçilir. 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendine göre kurulacak kurullarda üyeler ve kurul sekreteri asıl iģveren ve alt iģveren tarafından ortak kararla atanır. Madde 9-3: Görev ve Yetkiler 1. Kurulun görev ve yetkileri Ģunlardır; a. ĠĢyerinin niteliğine uygun bir iģ sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak, iģverenin veya iģveren vekilinin onayına sunmak ve yönergenin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak, b. ĠĢ sağlığı ve güvenliği konularında o iģyerinde çalıģanlara yol göstermek, c. ĠĢyerinde iģ sağlığı ve güvenliğine iliģkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, iģveren veya iģveren vekiline bildirimde bulunmak, d. ĠĢyerinde meydana gelen her iģ kazası ve iģyerinde meydana gelen ancak iģ kazası olarak değerlendirilmeyen iģyeri ya da iģ ekipmanının zarara uğratma potansiyeli olan olayları veya meslek hastalığında yahut iģ sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araģtırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek iģveren veya iģveren vekiline vermek, e. ĠĢyerinde iģ sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırlamak, iģveren veya iģveren vekilinin onayına sunmak ve bu programların uygulanmasını izlemek ve eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde bulunmak, f. ĠĢyerinde yapılacak bakım ve onarım çalıģmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek, g. ĠĢyerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalıģmalarını izlemek, h. ĠĢyerinin iģ sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki çalıģmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalıģma programında yer alacak hususları değerlendirerek belirlemek ve iģverene teklifte bulunmak i sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen çalıģmaktan kaçınma hakkı talepleri ile ilgili acilen toplanarak karar vermek, j. ĠĢyerinde teknoloji, iģ organizasyonu, çalıģma Ģartları, sosyal iliģkiler ve çalıģma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliģtirmeye yönelik çalıģmalar yapmak. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 9 / 9

10 2. Kurul üyeleri bu Yönetmelikle kendilerine verilen görevleri yapmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz, kötü davranıģ ve muameleye maruz kalamazlar. Madde 9-4: ÇalıĢma Usulleri 1. Kurul inceleme, izleme ve uyarmayı öngören bir düzen içinde ve aģağıdaki esasları göz önünde bulundurarak çalıģır. a. Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, iģyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak, tehlikeli iģyerlerinde bu sürenin iki ay, az tehlikeli iģyerlerinde ise üç ay olarak belirlenmesine karar verebilir. b. Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul üyelerine bildirilir. Gündem, sorunların ve varsa iģ sağlığı ve güvenliğine iliģkin projelerin önem sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri gündemde değiģiklik isteyebilirler. Bu istek kurulca uygun görüldüğünde gündem buna göre değiģtirilir. c. Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iģ kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki tekliflerin kurul baģkanına veya sekreterine yapılması gerekir. Toplantı zamanı, konunun ivedilik ve önemine göre tespit olunur. d. Kurul toplantılarının günlük çalıģma saatleri içinde yapılması asıldır. Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalıģma süresinden sayılır. e. Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile iģveren veya iģveren vekili baģkanlığında toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eģitliği halinde baģkanın oyu kararı belirler. Çoğunluğun sağlanamadığı veya baģka bir nedenle toplantının yapılmadığı hallerde durumu belirten bir tutanak düzenlenir. f. Her toplantıda, görüģülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Tutanak, toplantıya katılan baģkan ve üyeler tarafından imzalanır. Ġmza altına alınan kararlar herhangi bir iģleme gerek kalmaksızın iģverene bildirilmiģ sayılır. Ġmzalı tutanak ve kararlar sırasıyla özel dosyasında saklanır. g. Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. Ayrıca çalıģanlara duyurulması faydalı görülen konular iģyerinde ilân edilir. h. Her toplantıda, önceki toplantıya iliģkin kararlar ve bunlarla ilgili uygulamalar hakkında baģkan veya kurulun sekreteri tarafından kurula gerekli bilgi verilir ve gündeme geçilir. 2. Kurulca iģyerinde ilân edilen kararlar iģverenleri ve çalıģanları bağlar. 3. Kurul, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen çalıģmaktan kaçınma hakkı taleplerinde birinci fıkranın (a) bendine göre belirlenen süre dikkate alınmaksızın acilen toplanır. Toplantıda alınan karar çalıģan ve çalıģan temsilcisine yazılı olarak tebliğ edilir. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 10 / 10

11 Madde 9-5: ĠĢverenin veya ĠĢveren Vekilinin Kurula ĠliĢkin Genel Yükümlülüğü 1. ĠĢveren veya iģveren vekili, kurul için gerekli toplantı yeri, araç ve gereçleri sağlar. 2. ĠĢveren veya iģveren vekili, kurulca hazırlanan toplantı tutanaklarını, kaza ve diğer vakaların inceleme raporlarını ve kurulca iģyerinde yapılan denetim sonuçlarına ait kurul raporlarını, iģ müfettiģlerinin incelemesini sağlamak amacıyla, iģyerinde bulundurur. Madde 9-6: Kurulun Yükümlülüğü 1. Kurullar, yapacakları tekliflerde, bulunacakları tavsiyelerde ve verecekleri kararlarda iģyerinin durumunu ve iģverenin olanaklarını göz önünde bulundururlar. 2. Kurul üyeleri, görevleri nedeniyle iģyerlerinin yapım ve üretim teknikleri, ticari sırları ve ekonomik durumları hakkında gördükleri ve öğrendiklerini gizli tutmak zorundadırlar. 3. Kurullar, iģ sağlığı ve güvenliği yönünden teftiģ yapmaya yetkili Bakanlık iģ müfettiģlerine iģyerlerinde yapacakları teftiģ ve incelemelerde kolaylık sağlamak ve yardımcı olmakla yükümlüdür. Madde 9-7: ÇalıĢanların Yükümlülüğü 1. ÇalıĢanlar sağlık ve güvenliğin korunması ve geliģtirilmesi amacıyla iģ sağlığı ve güvenliği kurullarınca konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere uymak zorundadırlar. 2. ĠĢyerinde iģ sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması ve alınan tedbirlere uyulması hususunda çalıģanlar kurullarla iģbirliği yaparlar. 3. Kurullar tarafından alınan kararlar veya uygulamada karģılaģtıkları güçlükler hakkında çalıģanlar çalıģan temsilcileri aracılığı ile kurula bilgi verirler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GENEL GÜVENLĠK KURALLARI Madde 10: EKOL Personeli Genel ĠSG Kuralları ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasaklar ve bu yasaklara aykırı fiiller: 1. ĠĢyerini temiz tutmamak, mevcut çöp kutuları dıģında yerlere öteberi atmak 2. Bir emre dayanmadan; kapalı alanlarda bulunan asansör, robot, konveyör, kabin, fırın, bant çukuru, yüksek platform gibi hareketli olan parçaları temizlemek yahut adı geçen alanlara girmek. 3. Fabrika genelinde makine ve tesisattan gerekli görünenlerin çevresinde konulmuģ emniyet tertibatını sökmek veya bunlar olmadan çalıģmak 4. Görevi olmadığı halde geçilmesi veya oturulması yasak olan yerlere girmek. Fabrika içi belirlenen yaya yollarından kullanmamak, atölyelerde araç, forklift v.b. iģ makinalarının giriģçıkıģı için kullanılan giyotin kapılardan yaya olarak geçmek, test sürüģ pistinden geçmek. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 11 / 11

12 5. Görevli olduğu ve kullandığı; zemin yıkama makinesi- zemin süpürme makinesi - emme makineleri- taģıma ve istif makineleri ve benzeri tesisatların normal çalıģmadığını gördüğü ve arızalı olduğunu bildiği halde tamiri gerektiğini amirine bildirmemek veya müdahale etmeye kalkmak. 6. ÇalıĢılan iģin özelliğine göre, kiģisel korunma malzemesi olarak verilmiģ bulunan eldiven, gözlük, maske, kulak tıkacı, gaz maskesi, iģ elbisesi-emniyet ayakkabısı, paraģüt tipi emniyet kemeri ve benzerlerini kullanmamak, uygun muhafaza etmemek. 7. Bir makineyi çalıģtırmadan önce ya da bir iģi yaparken baģkalarına zarar verip vermeyeceğine dikkat etmemek. 8. Tanımlı olan alanların dıģında Ġstiflerin altında ve yanında oturmak veya paydos saatlerinde yatmak ya da uzanmak. 9. Civarına zararlı etkisi olabilecek iģler yaparken önlem almamak ve etrafta kimsenin bulunup bulunmadığına dikkat etmemek. 10. Ġçinde basınç kalmadığına tamamen emin olmadan herhangi bir makineyi veya cihazı açmak. 11. Bir emre dayanmadan her türlü vinç, konveyör, taģıma- istif aracı kaldırma tertibatlarına kapasitelerinin üstünde yük vurmak. 12. Bir emre dayanmadan tezgâh, makine, cihaz ve benzerlerine kapasitelerinin üstünde iģ gördürmek. 13. Görevli elektrikçilerden olmadığı halde elektrik tesisatını karıģtırmak, herhangi bir arızayı elektrikçiye haber vermeden kendi kendine tamire kalkıģmak. 14. Elektrik cihazlarının veya herhangi bir elektrik tesisatının üzerine malzeme, elbise ve öteberi bulundurmak. 15. Elektrik cihazlarının veya herhangi bir elektrik tertibatlı araç gerecin, elektrik aksamınınkablolarının kontrol edilmeden ya da arızalı olduğu bilindiği halde kullanmak. 16. Görevli olmadığı halde Ģalterleri kullanmak. 17. El matkaplarının veya benzeri el aletlerinin, kaçak yapmayacak Ģekilde kablolu ve arızasız olmasına, toprak hattının bulunmasına dikkat etmemek. 18. Görevli olmadığı halde benzin, Lpg, benzol, toluol, petrol, motorin, fuel-oil ve benzerlerinin bulunduğu yerlerde dolaģmak. 19. ÇalıĢtığı kısımda açıkça duyurulmuģ olan iģletme ve emniyet kurallarına uymamak. 20. ĠĢ elbiselerinin üzerine belirli olan standardın dıģında herhangi bir Ģey takmak, bağlamak yada gerekli olmayan kuģam takarak makine ve tezgâhlar da çalıģmak. 21. ĠĢyeri, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği kurulunun koyduğu ve açıkça duyurulmuģ olan kurallara riayet etmemek. 22. Harekette bulunan herhangi bir kısmın üzerine merdiven veya benzeri Ģeyleri dayayarak bir arızayı gidermeye çalıģmak, yahut bu durumda temizlik yapmak. 23. Vazifesi olmadığı halde parlayıcı, yanıcı ve yakıcı madde ve cihazları, tüpleri, tazyikli hava cihazlarını yahut bunların borularını karıģtırmak. 24. Yükleme-boĢaltma iģlerinde dikkatsiz çalıģmak, düzgün istif yapmamak, boģaltılacak istifleri üstten boģaltmamak. 25. Yanıcı ve yakıcı madde dolu kapları taģırken devrilmesine, kırılmasına ve etrafa zarar verecek Ģekilde dikkatsiz çalıģmak. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 12 / 12

13 26. Seyyar istif makinesinin veya vincin kaldırdığı yükün üzerine binmek, altına girmek. 27. Herhangi bir tezgah, makine, vinç ve benzeri tesisatı çalıģtıran elektrik akımını her ne maksatla olursa olsun bunları çalıģtırmakla görevli iģçiye veya onun amirine haber vermeden kesmek. 28. Amirin müsaadesi olmadan tanımlı KAPALI ALANLARDA ÇALIġMA ĠZĠN FORMUNU doldurmadan içinde gaz bulunması ihtimali olan kazan, baca yolu, tank ve benzerleri içine girmek veya bu gibi yerlerde kaynak ve tamir iģleri yapmak. 29. Bir emre dayanmadan oksijen ve baģka gaz tüplerini ısı yayan bir yerde bırakmak. 30. Ellerini elbiselerini benzin ve onun gibi tutuģturucu maddelerle temizlemek. 31. ĠĢ konusunda ilgili amirine kasten yanlıģ bilgi ve rakam vermek. 32. Yangın önleme ve söndürme tedbirlerine riayet etmemek, yangın söndürme tüplerinin, vanalarının ve ikaz iģaretlerinin önünü kapatmak-kapalı olduğunu gördüğü halde önünü açmamak, yangın baģlangıcını ilk amirine veya itfaiyeye haber vermemek. 33. Görevli ve MMO onaylı kullanım belgesi olmadığı halde vinç, konveyör, asansör, seyyar istif makinesi ve benzeri makinelerle taģıtları kullanmak. 34. Tüm kapalı alanlarda ve sigara içilmez iģareti bulunan yerlerde sigara içmek, kibrit veya çakmak kullanmak, bunlara sigara, ateģ veya yanıcı ve parlayıcı madde ile girmek. 35. Acil çıkıģ kapıları, yaya yolları ve çıkıģ kapıları önlerine ya da yol üzerine herhangi bir malzeme bırakmak, ya da bu kapı ve yollar üzerindeki malzemeyi kaldırmamak. 36. Bir emre dayanmadan kendi yetkisi dıģında olduğu halde bir tezgâhı, makineyi, motoru yâda tesisatı iģletmek veya durdurmak. 37. Tehlike iģareti bulunan ve ya el sürülmemesi iģareti konmuģ olan kapalı herhangi bir Ģalteri, anahtarı, kapıyı vb. amirine haber vermeden açmak. ĠĢ disiplini ile ilgili yasaklara aykırı fiiller: 1. GiriĢ çıkıģlara ayrılan kapılardan baģka yerlerden iģyerine girip çıkmak. 2. Kendisine tanımlanan kapı giriģ çıkıģ kartını 2. Ģahıslara vermek ve ya kendisine tanımlanan giriģ kartı ile 2. Ģahısları fabrika içine sokmak ya da sokmaya çalıģmak 3. ÇalıĢma saatlerinde iģ arkadaģlarını iģlerini aksatmaya sebep olacak Ģekilde fuzuli yere iģgal etmek. 4. Paydos saatleri gelmeden iģini izinsiz olarak bırakmak. 5. ĠĢyerindeki araç ve gereçlerle izinsiz olarak iģyerlerinde hususi iģler yapmak. 6. ÇalıĢma saatlerinde elindeki iģi ile doğrudan doğruya ilgi olmayan kitap, gazete, dergi okumak. 7. Çöpleri veya evsel ve tehlikeli atıkları Çevre Yönetim Sistemine aykırı yerlere atmak ya da dökmek. 8. Soyunma dolaplarının aranmasına karģı koymak veya engel olmak. 9. Soyunma, giyinme, yıkanma iģlerini bunlar için ayrılan yerler dıģında yapmak. 10. ĠĢveren tarafından çalıģana tahsis edilen iģ kıyafetlerini haftada enaz 2 kez yıkatmaması ve/veya yırtık iģ kıyafeti ile çalıģması ya da müģterinin iģ kıyafetini giymesi. 11. Günlük sakal traģı olunmaması ve belirlenen normların dıģında uygunsuz kıyafet ile iģe gelinmesi Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 13 / 13

14 12. ArkadaĢlarının alet, edevat ve malzemelerini saklamak ve onlardan habersiz kullanmak. 13. Ġstirahatlı veya izinli iken her ne sebep olursa olsun müsaadesiz iģyerlerine girmek veya iģyerinde çalıģmak. 14. ĠĢyerinde çalıģanların, iģyerine bildirmiģ oldukları medeni halleri ile ikametgâh adreslerinde meydana gelecek değiģiklikleri en geç bir ay zarfında personel servisine bildirmemek. 15. ĠĢyerinde ziyaretçi kabulüne ayrılan yerden baģka bir yere ziyaretçi ile temas etmek. 16. EKOL merkez ve bağlı projelerinde içerisinden her ne sebeple olursa olsun herhangi bir malzemeyi çıkarmak ve ya çıkarmaya teģebbüs etmek. Ayrıca haysiyet kırıcı olmamak kaydı ile üst baģ yoklamasına karģı koymak ve ya engel olmak. 17. Amirleri ve arkadaģları hakkında kasten ve mazeretsiz asılsız ihbarda bulunmak, hiyerarģi kurallarına aykırı davranmak. 18. Kendisine verilen iģi sebepsiz yere geciktirmek veya verilen iģlerden baģka iģlerle meģgul olmak. 19. ĠĢyeri hekiminden yada acil durumlarda vardiya amirinden onay almadan viziteye çıkmak yada vizite kağıdı istemek. 20. Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık TeĢekküllerince karar verilen istirahat, ayakta tedavi, yatarak tedavi durumlarını (en geç 12 saat içinde) iģverene bildirmemek. 21. ĠĢ hayatı ile ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Kararnameler ile yazılı hususlara ve bu sayılanlara uygun olarak iģveren tarafından çıkarılacak emir, tamim ve bildirgelere veya talimatlara aykırı hareket. 22. Normal fazla mesai konusunda muvafakat veren üye, bilahare kendisiyle ilgili fevkalade bir hal zuhurunda, fevkalade hali herhangi bir biçimde tevsik etmediği takdirde. 23. Fevkalade fazla mesaide çalıģamayan üye, kendisiyle ilgili fevkalade hali herhangi bir biçimde tevsik etmediği takdirde. 24. Tayin edilmiģ vasıta duraklarının haricinde vasıtaya binmek, inmek veya vasıtanın güzergâhını değiģtirmek için araç sürücüsüne baskı yapmak. 25. Belirli iģlerin yapılmasında ilk amirinden aldığı emre kasten ve sebepsiz yere uymamak. 26. ÇalıĢma saatlerinde oturmak-uzanmak-uyumak. 27. ĠĢe alınmadan önce veya alındıktan sonra iģveren tarafından herhangi bir sebeple istenecek bilgiye yanlıģ cevap vermek veya gerçek dıģı beyanda bulunmak. 28. ĠĢyerinde dıģardan bir kimseyi çağırıp müsaadesiz gezdirmek. 29. ĠĢyerine sarhoģ gelmek veya iģyerinde alkollü içki içmek veya satmak, uyuģturucu madde kullanmak veya satmak, kumar oynamak veya oynatmak. 30. Emniyeti kötüye kullanmak, iģverenin ve iģyerinin mesleki sırlarını yaymak. 31. Ġzin almaksızın ve tevsik edilmiģ bir mazerete dayanmaksızın ardı ardına iki gün veya bir takvim ayı baģlangıç ve bitimi ile bağlı olmamak üzere bir aylık süre içinde iki kere herhangi tatil gününden sonraki iģ günü veyahut topluca üç gün iģe gelmemek günlük ücretiyle tazmin edemeyeceği ölçüde iģvereni zarara uğratmak. 33. ĠĢyerinde baģkalarına karģı onur kırıcı davranıģlarda bulunmak, hakaret ve kavga etmek. 34. Edep ve ahlak ile bağdaģmayacak hareketlerde bulunmak, iģyerinin disiplin ve ahengini bozacak davranıģlar göstermek. 35. ĠĢverene ait makine, alet ve malzemeyi uygunsuz kullanma sonucu hasara uğratmak. 36. ĠĢveren tarafından öngörülen, tarih ve saati önceden duyurulmuģ eğitimlere katılmamak. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 14 / 14

15 37. Personel ay sonunda tahakkuk eden ve kendisine ücret bordrosu ile bildirilen ödemelere 1 hafta içerisinde yazılı olarak itiraz eder. 1 hafta içerisinde yazılı itirazda bulunmaması halinde mutabık kaldığını kabul eder. 38. Personel, ĠĢveren tarafından tespit edilen günlük ve haftalık mesai çalıģma saatleri ile ilgili düzenlemelere uymak zorundadır. Personelin iģveren tarafından belirlenen ve iģ yerinde ilan edilen çalıģma saatlerine uymaması ve mesaiye geç kalması halinde çalıģmadığı saat ücreti kesilir. Bir ay içinde iki defa geç gelen personele ihtar verilir. Ġhtar almıģ personel bir daha iģe kalırsa o gün iģbaģı yaptırılmaz ve iģe gelmemiģ kabul edilir ve o günkü ücreti ile hafta tatili ücreti kesilir. 39. Bu maddede yer almamıģ disiplin suçu sayılacak fiil ve davranıģlar için, fiilin niteliğine göre bu maddelerdeki müeyyidelerden biri kıyasen uygulanır. ÇalıĢanların Görevleri Madde 1- a) ÇalıĢanlar; Kitapçıkta bildirilen konuların ve görevlerin dıģında iģverenin ayrıca bildirdiği ve bildireceği ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymalıdır, b) ĠĢveren tarafından verilmiģ olan iģ araç ve gereçlerinin iģletilme ve kullanılma süresince, çalıģanlar tarafından iģ sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulması zorunludur, c) ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönünden yetersiz, tehlike arz eden acil durumlarda ilk amirlerine ve/veya ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kısım Yöneticiliği ne bildirim gerekir. d) Ġdari veya iģ güvenliği yönünden tespit edilmiģ olan iģ araç ve gereçleri ile makinelerin yerleri ve iģ güvenliği kuralları, iģveren veya vekillerinin izni olmadan değiģtirilemez. DeğiĢiklik, ayrıca yapan veya yaptırana sorumluluk yükler. e) ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği konusunda yetkili olmayan kimselerin herhangi bir durumda ve konuda müdahalede bulunmaları kesinlikle yasaktır. Madde 2- ÇalıĢanlar ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Ġç Yönetmeliği dıģında bazı çalıģmaların kurallarının düzenlenmesi için ayrı ayrı hazırlanan iģ güvenliği kaidelerine de uymak zorundadırlar. Madde 3 - Zemin ve geçitler malzemeyle dolu ve kapalı olmayacaklardır. Böylece normal olarak yaya yolları ve giriģ çıkıģ kapıları alanları serbest bırakılacaktır. Teknik yönden geçerli olan konular ve durumlar dıģında, geçitler muhakkak vasıtaların veya çalıģanların iģ güvenliği ve acil durumlarda çıkıģ olarak kullanılması yönünden muhtaç oldukları iģ güvenliği kuralları içinde açık bulundurulacaktır. Aksi durumlarda ise; gerekli iģaretler konulacak, böylece uyarma görevi yapılacaktır. Madde 4- ĠĢletme dahilinde muhtelif yangın tehlikeleri için yapılmıģ ikaz ve uyarılara riayet etmek gerekir. Yanıcı ve parlayıcı maddelerin bulunduğu yerlere açık ateģ ve alevle yaklaģmak, kıvılcım çıkartan araç ve gereç kullanmak ve Sigara içmek yasaktır. Madde 5- Her hangi bir acil durumda hizmet verilen firma kuralları gereği yangına kesinlikle müdahale edilmeyecek, derhal sesli olarak etrafa, yangın ihbar düğmesiyle ve en yakın acil durum telefonunu ile Acil Durum Merkezi ne olay duyurulacaktır. Telefonda ad, soyad, Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 15 / 15

16 bulunduğunuz bina, yeriniz (alan, kolon numarası), acil durumun yeri ve cinsi ( yangın, iģ kazası, dökülme ) hakkında bilgiler net olarak verilmelidir. Madde 6- ĠĢ gerekçesi durumları haricinde makinelerin iģ emniyeti yönünden kısım veya genel olarak, yer değiģtirmeleri yasaklanmıģtır. ĠĢ gerekçesi mevzuu bahis olduğu taktirde makinelerin yer değiģtirmeleri azami iģ sağlığı ve güvenliği durumları göz önünde tutularak ve en az tehlike arz eden durumları gerçekleģtirildikten sonra yapmak gerekir. Madde 7- Makinenin çalıģan ve hareket halinde bulunan organlarını ve kısımlarını temizlemek, yağlamak yasaktır. Teknik yönden temizlenmesi elzem olan organlar ve kısımlar bile, makine durdurulduktan sonra temizlenmeli ve yağlamalıdır. Ayrıca ideal ölçüler içinde hazırlanmıģ yardımcı malzeme veya aparatlar ile öngörülen temizlik veya yağlama iģlemi yapılmalıdır. Madde 8- Hareket halindeki makinelerde ayarlama ve tamir yapmak yasaktır. Makinenin çalıģması esnasında yapılması icap eden tamir veya ayarlama mevzuu bahis olduğu taktirde iģveren veya vekilleri tarafından gerekli tedbirler alınacak ve çalıģanların herhangi bir müessif olayın karģısında kalmaları önlenmiģ olacaktır. Madde 9- Yüklerin kaldırılmaları esnasında manevralarda ve kaldırılan yüklerin nakil esnasında yük, çalıģan iģçilerin üzerinden geçirilmemelidir. Muhtemelen yükün yere düģmesi halinde tehlike arz etmeyecek ve herhangi bir kaza olmayacak hallerde yük nakledilmelidir. Madde 10- Mekanik nakil vasıtalarının nakliye esnasındaki hızı, kat edilecek yolun karakteristik vasıf ve durumuna göre ayarlanmalıdır. Ayrıca nakledilen yükün tabi durumu ile nakil esnasındaki bozulmadan durabilme süreleri hız yönünden göz önünde tutulmalıdır. Madde 11- Hareket halinde olan vasıtaların bağlanmaları ve ayrılmaları yasaktır. Daha önceden yapılan incelemelerde, birbirlerine mekanik olarak bağlanan veya yine birbirlerinden mekanik olarak ayrılabilen vasıtalar iģ emniyeti yönünden her hangi bir tehlike arz etmiyorlarsa (plastik ambalaj bazrulanları) iģlem gerekli emniyet tedbirleri alındıktan sonra yapılabilinir. Madde 12- Mesai saatinin bitiminde, vasıta ve motorların durdurulmaları, evvela Ģalterleri kapayarak veya anahtar ile elektrik kabinini kilitleyerek yapılmalı ve kontrol edilmelidir. Üzerinde kesinlikli anahtarı bırakılmamalı, vardiya karģılığına teslim edilmelidir. Madde 13- Yüksek gerilimli elektrik nakledicilerinde (Trafo merkezi) çalıģanlar daha evvelden tespit edilen mesafelerden daha fazla ileri gidemezler. Madde 14- ĠĢçiler iģyerinde kendi bildiklerine muhtelif tipte ve değiģik Ģekilde Ģahsi iģ elbisesi giyemez. Giyilecek iģ elbiseleri, iģveren tarafından tek tip olarak hazırlatılır. ĠĢçiler tespit edilmiģ ve iģverence dağıtılmıģ olan bu iģ elbiselerini çalıģırken (Ceket-Pantolon-Ayakkabı, ġapka vb.) giymeye mecburdurlar. Madde 15- ĠĢçiler ve çalıģanlar, olağanüstü durum haricinde herhangi bir iģ kazasını iģveren veya iģveren vekiline, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kısım Yöneticiliği ne derhal haber vermeye mecburdurlar. ĠĢ kazasının küçüklüğü veya büyüklüğü bu durumda söz konusu olamaz. Bu durumda derhal alınması gereken tedbirler karģılaģtırılır ve tatbik olunur. Madde 16- ÇalıĢanlar ĠĢveren tarafından temin edilmiģ olan iģ sağlığı ve güvenliği ile ilgili malzeme ve diğer koruma araçlarını muntazam Ģekilde kullanmakla yükümlüdürler, Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 16 / 16

17 Madde 17- ÇalıĢanlar ne olursa olsun, iģyerinde Ģaka yapamazlar. Ayrıca iģ arkadaģlarını küçük düģürücü hareketlerde bulunamazlar. Madde 18- ÇalıĢanlar iģleri esnasında iģlerine azami dikkati göstermeye mecburdurlar. Madde 19- Yetkili amirin rızası alınmadıkça, karıģtırmak yasaktır. makine takım ve aparatları kullanmak veya Madde 20- Amirlerince görevlendirilmedikçe, kendi esas iģi ve sorumluluğu altında olmayan iģlere karıģmak veya iģi yapmak yasaktır. Madde 21- Fabrika dahilindeki tüm kapalı alanlarda sigara içmek, ayrıca patlayıcı ve yanıcı malzemenin bulunduğu yerlerde ateģ yakmak yasaktır. Yanıcı ve patlayıcı madde olan benzin, alkol ve diğer sıvı maddeler bina dıģında açık bir yerde bulunsalar dahi sigara içmek ve ateģle yaklaģmak yasaktır. Madde 22- Kâğıt sepetlerine sigara izmariti ve yanan kibrit çöplerini atmak yasaktır. Ayrıca lavabo, dolap ve pencereden aģağıya sigara izmariti, kibrit çöpü atmak yasaktır. Madde 23- Ġçecek ĢiĢeleri boģaldıktan sonra atık sahasında konmalıdır. ĠĢyerinde boģ ĢiĢeler, zeminden yukarıdaki geçitler, makineler, aparatlar ve naklediciler üzerine katiyen konamaz. Ayrıca boģ ĢiĢelerin zemin üzerine bırakılması da yasaktır. Madde 24- Yüksek dolapların veya yüksek malzemenin üzerine tırmanmak yasaktır. Yüksek bir yerin üzerine çıkmak icap ediyorsa yetkililere bilgi verdikten ve ĠSG tedbirlerini aldıktan sonra tanımlı olan en ideal vasıtaya baģvurmak lazımdır. (Merdiven, iki ayaklı merdiven, emniyet kemeri, vs ) Madde 25- ÇalıĢma yerinde iģ kazası vuku bulduğu takdirde, kaza esnasında orada bulunup kazayı görenlerin Ģahadetleri ile kazaya uğrayan derhal amirine baģvurarak iģ kazası raporunun tutulmasını sağlar. Madde 26- ĠĢ kazası vuku bulduktan sonra, derhal sağlık merkezine gidilerek ilk tedavi yaptırılır. ĠĢçinin ilk amiri tarafından ĠĢ Kazası Bildirim formu hazırlanır ve ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kısmına gönderilir. Madde 27-Bütün çalıģanlar belirlenmiģ olan dahili yön akıģına uymaya mecburdurlar. Bilhassa gerekli iģaretler ile iģaretlenmiģ veya yasaklanmıģ yerlerden geçmek, durmak, koģmak, bağırmak yasaktır. Madde 28-Yüklü pozisyonda bulunan vinçlerin, araç ve gereçlerin altından geçmek veya muhtemel bir çökme veya kaymanın olabileceği yerlerden geçmek yasaktır. Madde 29-Kapısında ĠġĠ OLMAYAN GĠREMEZ yazısı bulunan veya idarece girilmesi yasaklanmıģ veya tahdit edilmiģ yerlere girmek yasaktır. Madde 30-Hareket halindeki vasıtalara binmek veya inmek, Ģoför harici 2. Ģahsın binmesi ve ayrıca vasıtanın içine girmeyerek asılı olarak gitmek yasaktır. Ġnsan taģımaya elveriģli olmayan, ayrıca Ģoför mahalli dolu olan vasıtaların kasalarına binmek, arkalarına takılmak veya asılmak. Sıhhi yönden zararlı malzeme nakleden vasıtaların üstünde seyahat etmek yasaktır. (Forklift, traktör, vb.) Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 17 / 17

18 Madde 31-TaĢıtlar, yalnızca araç kullanma yetkisine sahip personel tarafından yani Makine Mühendisleri Odası tarafından verilen ĠĢ Makinesi Kullanma Belgesi sahibi olan kiģiler tarafından kullanabilir. Madde 32-ÇalıĢma süresi dıģında yetkililerin izni olmadan görevlilerden baģkası iģ yerinde bulunamaz. Madde 33- ÇalıĢanlar kendi çalıģma yerlerini düzenli ve temiz tutmaya mecburdurlar. Madde 34-ĠĢyerinde iģbaģı, paydos ve yemek saatleri kanun hükümleri dairesinde iģveren tarafından tayin, tespit ve ifa edilir. Vardiya çalıģmalarında da aynı koģular devam eder. Madde 35-Takımlar ve aparatlar rasyonel Ģekilde ve tertipli olarak yerlerine konmalıdır. Madde 36- Malzeme, cinsine ve duruģ Ģekline göre kendine ayrılmıģ olan kısım veya bölmelere konulmalı ve diğerleri ile karıģmasına sebebiyet vermemelidir. Ayrıca yerine konan malzemeye gerekli bütün alaka gösterilmelidir. (Yüksekten atmama veya yanlıģ yere koymama gibi ) Madde 37- ĠĢ gerekçesi nedeniyle yağlanmıģ veya yağ akıtan bir malzeme mevcutsa, yağın zemine akmamasını sağlamak gerekir. ġayet yine de dökülmüģ ise, derhal yağlanan yer temizlenmelidir. Madde 38- Zımba, nokta, keski gibi el aletlerinin darbe nedeniyle baģ kısımları deforme olmuģ/ģiģmiģ ise düzeltilmeden ve Koruyucu Gözlük takmadan kullanılamaz. Kullananlar hakkında disiplin iģlemi yapılır. Madde 39- Kesici makinelerde çalıģanlar iģ devirlerinin tayin ve tespit etmiģ olduğu süre içerisinde gerekli iģlerin, bitiminden sorumludur. Madde 40- Makinede talaģ alma esnasında meydana gelecek olan talaģlar el ile toplanamaz. Ancak bu iģ için gerekli olan alet ile toplanıp, alınır. Madde 41- Aparatların üstünde bulunan elektrik merkezlerini açmak veya bunları herhangi bir Ģeyden dolayı karıģtırmak, tamir etmeye çalıģmak yasaktır. Bu durumlarda ilk amirine durumu bildirmek çalıģanın baģlıca görevidir. Madde 42- Elektrik hatlarına dokunmak, geçen kabloları kurcalamak veya sivri uçlu Ģeyler ile üstüne bastırmak, kablosu eskimiģ veya yırtılmıģ yerleri tutmak yasaktır. Madde 43- ĠĢ bittikten sonra veya herhangi bir sebepten dolayı çalıģan makine terk ediliyorsa, Makine muhakkak durdurulmalı ve elektrik akımı kapatılmalıdır. Madde 44-Herhangi bir yük el ile kaldırılacaksa bütün güç bacak kısımlarına yüklenmeli ellere ve bilhassa bileklere fazla bir yük binmesi önlenmelidir, (Bel eğilmesi yerine diz kırılarak yük alınmalı ve konulmalıdır) Madde 45-Yükün elle nakliyesi esnasında, bütün yük vücut desteği ve kol yardımı ile yapılmalıdır. Madde 46- El arabaları Ģayet baģka bir gaye uğruna yapılmamıģ ise önden çekilmemeli, arkadan itilmelidir. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 18 / 18

19 Madde 47-Yapı itibariyle tehlike arz eden malzeme veya eģyaları nakledecek olanlar, gerekli teçhizatla donatılmıģ ve ancak bu iģlemi yapmakla görevlendirilmiģ iģçilerdir. BaĢkalarının bu tip iģlerle uğraģmaları veya çalıģtırılmaları yasaktır. Madde 48- Tozun, talaģın vs. basınçlı hava ile temizlenme esnasında etrafta baģka kimsenin bulunmamasına dikkat etmek gerekir. ġayet iģ mecburiyeti nedeniyle baģka kimse varsa, basınçlı havayı o yöne doğru tutmak bilhassa yasaktır. Böylece püskürtülmüģ olan malzeme veya talaģtan dolayı diğer kiģilerin yaralanmaları engellenmiģ olacaktır. Bu iģlem sırasında koruyucu gözlük kullanmak mecburidir. Madde 49- ĠĢ gerektirmediği taktirde basınçlı havayı kullanmak yasaktır. Madde 50- Basınçlı hava ile üflemek mecburiyeti hasıl olduğu taktirde iģçi muhakkak iģ güvenliği gözlüğünü takmaya mecburdur. Madde 51- ÇalıĢanlar iģveren tarafından tespit edilmiģ ve kullanılması hakkında gerekli karar verilmiģ olan koruma vasıtalarını yaptıkları iģ gereğince kullanmaya mecburdurlar. (Eldiven, gözlük, elektrik kaynağı gözlüğü, maske, ayakkabı, önlük, kulak tıkacı veya kulak manģonu vs.) Madde 52-Yapılan iģ nedeniyle meydana gelecek olan talaģ tozu, kaynak kıvılcımı veya benzeri Ģeyler iģ güvenliği yönünden sakıncalı olmaması için gözlük takmak mecburidir. Madde 53-ÇalıĢanlar, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği yönlerinden kendilerine teslim edilmiģ olan KiĢisel Koruyucu Malzemeleri en iyi Ģekilde kullanmaya ve istendiğinde iade etmeye mecburdurlar. Madde 54- ÇalıĢanlar hastalandıklarında kendi çalıģma saatleri içerisinde, idarece belirtilen muayene saatleri içinde ĠĢyeri Hekimine müracaat ederler. ĠĢyeri Hekimi tarafından yapılan muayene sonrası kendilerine verilen ilaçları almak ve bu hususta herhangi bir münakaģaya sebep olmamak mecburiyetindedirler. Madde 55- Hekimler iģyerinde iken, hekim muayene ve kontrolünde ilaç kullanımı uygulamasına riayet edilecektir. Ancak ĠĢyeri Hekimlerinin iģyerinde bulunmadıkları zamanlarda ilaç verme yetkisi Sağlık Memurlarınca kullanılacaktır. Madde 56- Sağlık servisi tarafından programlanmıģ olan periyodik muayenelerden geçirilmesi gereken her iģçi, bu davete uymaya mecburdur. Ayrıca muayyen süreler içerisinde yapılması öngörülmüģ olan aģı kampanyalarına daveti halinde, gidip aģının yaptırılması icap eder. Madde 57- ÇalıĢanlar iģ mahallerini, soyunma salonları, banyolar, duģlar, yemekhane ve tuvaletleri temiz tutmak ve kullanmak mecburiyetindedirler. Madde 58-ÇalıĢanlar yemeklerini sadece yemekhanede yemeye mecburdurlar. DıĢarıda pis ve mikrop taģıyan ortamlarda yiyecek yemek bilhassa yasaktır. ĠĢveren tarafından verilen her türlü gıda maddelerinin yemekhane dıģına çıkarılarak yenmesi yasaktır. Madde 59- ĠĢ kazasından dolayı veya ani hastalık durumlarında ilk yardımı yapacak yer muhakkak sağlık servisidir. Bu bakımdan üçüncü kiģilerin ilk yardım yapması yasaktır. Müessesece yasal düzenlemeler gereğince bu iģle görevlendirilmiģ Ģahıslar varsa bu kapsamın içine girmezler. Madde 60-Acil durum kapısı olarak adlandırılmıģ kapılar ve geçitler acil durumlar için geçiģe açık tutulacaktır. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 19 / 19

20 Madde 11: ĠĢe GiriĢ ve Sağlık Önlemleri ĠĢbaĢı ĠĢlemleri ĠĢe baģlatmadan önce aģağıda belirtilen evraklar istenir. Sağlık açısından çalıģması uygun olan personele EKOL tarafından tanımlanan temel eğitimler verilir. Sigorta giriģi yapıldıktan sonra Özürlüler ve doktorun çalıģmasında sakınca gördüğü kiģiler ve SSK bildirimi yapılmayan personel çalıģtırılamaz. ĠĢçiler için Sağlık Raporları ve Tetkikleri Sabıka Kaydı Ġkametgâh Belgesi Nüfus Cüzdan Sureti Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( 2 Adet ) Sürücü Belgesi Fotokopisi Fotoğraf ( 5 Adet ) En Son Mezun Olunan Okul Diploma Fotokopisi Evlenme Cüzdanı Fotokopisi EĢ ve Çocuk Nüfus Cüzdan Fotokopileri Askerlik Terhis Belgesi Fotokopisi Banka hesap cüzdanı fotokopisi ĠĢ baģı sağlık muayenesi raporu. (Bu rapor personelin; yüksekte çalıģmaya, gece çalıģmaya elveriģli olup olmadığını içermelidir. Raporun ekinde; solunum fonksiyon testi, odyometri,akciğer röntgeni, TĠT ve hemogram tetkik sonuçları zorunlu olup iģin ve iģ yerinin özellikleri ile asıl müģterinin taleplerine göre ek tetkikler eklenebilir.) Bununla birlikte; ÇalıĢanların iģyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik riskleri dikkate alınarak sağlık gözetimine tabi tutulurlar AĢağıdaki hallerde çalıģanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlanmalıdır: a)ġģe giriģlerinde b)ġģ değiģikliğinde c) ĠĢ kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan iģten uzaklaģmalarından sonra iģe dönüģlerinde talep etmeleri hâlinde d)ġģin devamı süresince, çalıģanın ve iģin niteliği ile iģyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iģyerlerinde çalıģacaklar, yapacakları iģe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan iģe baģlatılamaz. Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, iģyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan iģyeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir. Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet iģverence karģılanır, çalıģana yansıtılamaz. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 20 / 20

21 Sağlık muayenesi yaptırılan çalıģanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.. Personel iģe baģlamadan önce mutlaka EKOL tarafından tanımlanan eğitimler aldırılmalıdır. Eğitimler için Eğitim Katılım Formu düzenlenerek iģçinin dosyasında saklanır. ġirket çalıģanlarının eğitim süreci, iģe girmelerini takiben baģlar. Ayrıca firma çalıģanlarına fabrikada GENEL Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠÇĠN UYULMASI ZORUNLU OLAN KURALLAR hakkında yazılı bilgi verilerek imza altına alınır. ĠĢ baģı eğitimleri ile birlikte; ÇalıĢanlara iģ sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli tüm eğitimler verilir. Bu eğitim özellikle; iģe baģlamadan önce, çalıģma yeri veya iģ değiģikliğinde, iģ ekipmanının değiģmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değiģen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. ĠĢin özelliği ve ihtiyaçlarına göre gerekli görülen ancak aģağıdaki eğitim tablosunda olmayan eğitimler projenin eğitim planına eklenir. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 21 / 21

22 Ekol EYS Sisteminin Zorunlu Kıldığı Eğitimler: EKOL EĞĠTĠM PLANI KAPSAMINDAKĠ EĞĠTĠMLER S.No Eğitim Adı Kapsam Eitimci/Sorumlu Frekans 1 ĠĢ baģı ve oryantasyon eğitimi Ekol tanıtımı, çalıģacağı alan tanıtımı MüĢteri tanıtımı ve yapılacak iģlerin body sistemi ile öğretilmesi Operasyon Sor. Proje Sor. ĠĢe baģlamada 2 Kimyasal ve makine kullanım eğitimi Makine kullanım bilgisi Kimyasal kullanım bilgisi Diğer ekipmanlar kullanım bilgisi Operasyon Sor. Proje Sor. Tedarikçi Firma Yıl/1 Defa 3 Etkili iletiģim ve kurumsal iliģkiler eğitimi Personelin ast ve üstleri ile iletiģimi Personelin müģteri ile iletiģimi Personelin Ekol ile iletiģimi Genel davranıģ özellikleri Operasyon Sor. Proje Sor. Yıl/1 Defa 4 EYS eğitimi (Kalite ve Çevre) EYS politikamız,organizasyonumuz Hedef ve Amaçlarımız EYS departmanı Yıl/1 Defa 5 Temizlik proses eğitimleri Talimatlara uygun olarak projede yapılan iģlerin 5N1K ya göre anlatılması Operasyon Sor. Proje Sor. Yıl/1 Defa 6 Temel iģ güvenliği 7 KKD kullanım eğitimi 8 Yüksekte çalıģma eğitimi Yasal standartlara uygun içerik EYS departmanı ĠSG uzmanı Eğitim yönetmeliğindeki frekanslar geçerli 9 Hijyen Eğitimi Gıda ile ilgili alanlarda çalıģan personel Uzman Yıl/1 Defa 10 Ġlk yardım eğitimleri Ġlk yardım ekipleri alacak DıĢ kaynaklı Yönetmeliğe uygun 11 Yangın ve kurtarma ekipleri eğitimi Yangın ekipleri alacak DıĢ kaynaklı Yönetmeliğe uygun Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 22 / 22

23 ÇalıĢan temsilcileri özel olarak eğitilir. Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iģlerde, yapacağı iģle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıģtırılamaz. ĠĢ kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalıģana iģe baģlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalıģma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle iģten uzak kalanlara, tekrar iģe baģlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iģyerlerinde; yapılacak iģlerde karģılaģılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, baģka iģyerlerinden çalıģmak üzere gelen çalıģanlar iģe baģlatılamaz. Geçici iģ iliģkisi kurulan iģveren, iģ sağlığı ve güvenliği risklerine karģı çalıģana gerekli eğitimin verilmesini sağlar. Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalıģanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalıģma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalıģma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalıģma veya fazla çalıģma olarak değerlendirilir. Yine çalıģanlarımıza çalıģacağı bölümdeki risklere karģı gerekli kiģisel koruyucu malzemeler KKD Zimmet Formu doldurularak teslim edilmektedir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇALIġMA YÖNERGELERĠ Madde 13: Temizlik ĠĢleri Genel Emniyet Kuralları 1. Bütün temizlik iģleri verilen talimatlarda belirtildiği Ģekilde yapılmalıdır. 2. Temizlik iģlemlerine baģlanmadan önce kullanılacak aletler kontrol edilecektir. Hasarlı olanlar kullanılmayacaktır. 3. Temizlik iģlemleri sırasında yapılan iģe uygun gerekli KKD ler (gözlük,maske,kasık çizmesi, eldiven vb.) kullanılmalıdır. 4. Temizlik iģlemleri sırasında malzemeler tehlike oluģturacak Ģekilde geliģi güzel bırakılmamalıdır. 5. Temizlik yapılacak alanlarda yeterli ve uygun aydınlatma sağlanmalıdır. 6. Özel çalıģma gerektiren iģlerde izin formları doldurulmalıdır.(yüksekte çalıģma, kapalı alan çalıģması vb.) 7. Ağır malzemeler iki kiģi ile kaldırılmalıdır. 8. Islak çalıģma yapılacak ise çalıģma yapılan yerin diğer çalıģanların görebilecekleri noktalara kaygan zemin tabelalarının konulması gerekmektedir. 9. Islak zemin hemen ardından kurulanmalıdır. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 23 / 23

24 10. Öncelikle temizliğe baģlamadan zemin iyice süpürülüp kaba kir ve tozdan arındırılmalıdır. Cila makinesinin altına yapacağımız iģleme göre uygun pedi takıp ve ürün kullanılarak küçük daireler çizerek yüzey yıkanır. Dikkat edilmesi gereken nokta çözülen kir ve cilanın kuruyarak yüzeye yapıģmasını engellemektedir. 11. Yıkanan yerin peģinden hemen ıslak kuru vakum makinesi ile yüzeydeki kirli suyu çekmek gerekir. Yüksek alkali bir ürün kullandıktan sonra yüzeyi bir kaç defa bol su ile iyice durulamak gerekir, her seferinde kirli suyu ıslak kuru vakum makinesi ile toplamalıdır. 12. Temizlik çalıģma alanlarına (toz, sıvı vb..kirlilik) dağılmayacak Ģekilde yapılır. 13. Çatı, Duvar, Cam, kabin vb yerlerde yapılan çalıģmalarda oluģan kirlilik uygun kaplarda tutulur. Dökülme ve akma ihtimali olan çalıģmalarda insanın ve ürünün etkilenmemesi için gerekli önlemler alınır 14. Yapılacak genel temizlik ve lokal tamir bakımlarda ürün ve malzemelerin kirlilikten etkilenmemeleri için uygun önlemler alınır. 15. Ġskele vb. araçlarla yapılacak temizlik ve bakım onarımlarda mümkünse alan boģaltılır ürün ve malzemeler etkilenmeyecek bir yere taģınır 16. Bütün temizlik faaliyetlerinde Sağlık Güvenlik Çevre kurallarına mutlaka uyulur. Aksi durumda faaliyet derhal durdurulur 17. Malzeme ve insan trafiği düzenlenirken çevrenin ve ürünlerin kirlenmemesi için dikkat edilmesi gerekmektedir. 18. Temizlik araçları; sağlam ve tüm aksesuarları eksiksiz, amaca uygun seçilmiģ olmalıdır. Kolay taģınabilir ve temizlenebilir olmalı, topladığı kiri etrafa dağıtmadan tutabilmeli ve atık toplama kaplarına kolayca boģaltılabilmelidir. 19. Kullanılan tüm temizlik malzemeleri ve atıklarının insana, çevreye ve ürüne zarar vermeyecek olanlardan seçilmesine özen gösterilmelidir. Ürüne ait güvenlik formları olmalı, ürünler amaca uygun seçilmeli ve kullanılmalıdır. 20. ĠĢ bitiminde gerekli tüm malzemelere toplanmalı ve alan düzenli bırakılmalıdır. 21. Atık kapları, toplanan atığın etrafa yayılmasını önleyecek Ģekilde tanımlanmıģ yerlere konmalıdır. Ürünlerden ve malzeme transfer yolundan uzak olmalı, yıpranan ve eskiyen derhal değiģtirilmelidir. Atıkların depolanmasında taģınmasında ve bertaraf yerine götürülmesinde ürüne, insana ve çevreye zarar vermeyecek tedbirler alınmalıdır. ĠĢyerinde düzeni sağlayan en önemli etkenin temizlik olduğunu kabul ederek temiz çalıģılmalıdır ÇalıĢma süresi dolduğunda bir sonraki güne temiz ve düzenli olarak devredilmelidi Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 24 / 24

25 TEMĠZLĠK VE DÜZEN YETERSĠZLĠĞĠ AYNI SEVĠYEDE DÜġMELERE SEBEP OLUR ÇalıĢma alanlarının zemini düģmelere sebep olmayacak Ģekilde mümkün oldukça düz ve pürüzsüz olmalıdır. Teknik nedenlerle zeminlerde bulunan çukur, kanal vb. uygun ızgara ve kapaklarla kapatınız ya da kapatılmasını sağlayınız. Madde 14: El Aletleri Kullanımında Emniyet Kuralları 1. Kullanmaya baģlamadan önce gözle genel kontrolünü yapılmalıdır. 2. El aletlerini sadece yapımına özgü iģlerde kullanılmalıdır. Bunların ahģap sapları budaksız, uygun biçim ve boyutta, kenarları yuvarlatılmıģ, kıymıksız ve düzgün yapılmıģ olmalıdır. 3. ÇalıĢma esnasında azami dikkat gösterilmeli ve ĢakalaĢma yapılmamalıdır. 4. Keskin ve sivri el aletleri cepte taģınmamalı, takım çantalarında veya takım arabalarında taģınmalıdır. 5. Parlama ve patlama ihtimali olan / kıvılcımın tehlikeli olduğu bölgelerde kullanılan el aletleri kıvılcım çıkarmaz (non sparking) nitelikte olmalıdır. Bu nitelikte olmayan el aletlerini tehlikeli bölgelerde kullanmamalıdır. 6. Çekiç, balyoz, kalem, keski ve benzeri el aletleri standartlara uygun Ģekilde ve kaliteli çelikten yapılmıģ olmalıdır. Bunların bozulan veya ezilip çapaklanan baģlarını taģlayıp eğeleyerek düzeltiniz. Ağzı açılmıģ anahtarı kullanmayınız. 7. El aletlerinin bakım ve onarımı ehil kiģilerce yapılmalıdır. Bunların sivri veya keskin uçlarını kullanmadığınız zamanlar uygun Ģekilde korunmalıdır. 8. El aletlerini yerlerde, merdivenlerde, geçitlerde veya geçit olarak faydalanılan herhangi bir yer üzerinde ortada bulundurmamalıdır. Bunları; dolap, askı tablosu veya özel raflarında tutulmalı, baģ üstü yükseklikten düģmelere karģı gerekli tedbirleri alınmalıdır. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 25 / 25

26 9. Eğe ve törpülerin metal bileziği bulunan sağlam sapları veya baģka çeģit bir tutacakları olmalıdır. Bunları sapsız olarak kullanılmamalıdır. 10. Eğe ve törpüleri sandık açma, çivi sökme ve sert bir cisme vurma Ģeklinde kullanmamalı, bu malzemelere çekiç ve benzeri aletlerle vurulmamalıdır. 11. El aletlerini üretildiği amaç dıģında kullanmamalı, el aletlerinin yanlıģ kullanımları önemli kazalanmalara sebep olduğu unutulmamalıdır. 12. Anahtarların ucuna boru geçirerek veya benzerlerini takarak uzatılmamalı, anahtarlar çekiç olarak kullanılmamalıdır. 13. El aletlerini kullanmadığı zaman, askı, özel dolap veya çantaları içinde uygun bir yerde muhafaza edilecektir. 14. Kullanılan el aletinin sapı metal olmamalı, Sapı çatlamıģ, çapaklaģmıģ ve baģ kısmı oynayan çekiç v.b aletleri kesinlikle kullanılmamalıdır. 15. Uç kısmı bozulmuģ olan tornavida v.b. el aletleri kullanılmamalı, bu tür aletler baģkasının kullanmasını engellemek için imha edilmelidir. 16. Parça avuç içindeyken keskin kenar, uçlu el aleti kullanılmamalıdır. (Ele batma riski vardır.) 17. ÇalıĢma sırasında takı vb. aksesuar takılmamalıdır. 18. SertleĢtirilmiĢ bir malzemeyi sertleģtirilmiģ bir malzemeye direkt olarak vurmayacak, araya yumuģak malzeme konulmalıdır. 19. Kazma ve kürek bıçakları sivri uçlu, keskin olmamalıdır. Kazma uçları sivri olmalıdır. Kullanım esnasında sapına bir Ģey sarılmamalı ve sapında kıymık olmamalıdır. Sapları yağ ve akıcı maddelerden temizlenmelidir. GeçiĢ yerlerinden uzak, alet stok alanlarına yere serili bir Ģekilde konulmalı, köģelere ve duvarlara yaslanmamalıdır. 20. Seyyar el lambaları yeterli derecede tecrit edilmiģ olmalıdır. 21. Çıplak ampullü ve adi duylu el lambaları tehlikeli olduğundan kauçuk bedenli ve kauçuk saplı kafesli el lambaları kullanılmalıdır. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 26 / 26

27 22. Herhangi bir tehlike ihtimaline karģı ölüm tehlikesini bertaraf etmek için iģ yerindeki 110 veya 220 voltluk, 24 veya 42 volta düģürüldükten sonra el lambalarına verilmelidir 23. Elektrik kabloları üzerinden yük veya araç geçirilmemelidir. 24. Demir çubuk, köģebent ve uzun madeni parçalar taģınırken bunların elektrik taģıyan kablolara zarar vermemesine dikkat edilmelidir. 25. Seyyar el lambalarının kabloları daima kontrol edilmelidir volttan düģük Elektriğin bile ölüme sebebiyet verdiği unutulmamalıdır 27. Bütün elektrik kablo ve tellerinde akım varmıģ gibi düģünülmelidir. 28. Elektrik operatörleri dıģında hiçbir elektrikli arızayı gidermeye veya parçaları tamir etmeye kalkıģılmamalıdır. 29. Akımı kesmek için kabloya asılmadan fiģ çekilmelidir. 30. Kordonlar keskin kenarlı yerlerde sürüklenmemeli, kordonlar geliģigüzel yerlerden geçirilmemelidir. 31. Elektrik cihazları kullanılırken ellerin kuru olmasına dikkat edilmelidir 32. Elektrikle çalıģan motor ve cihazlarda herhangi bir duman veya kıvılcım çıktığı görülürse elektrik akımı derhal kesilmeli ve durum en yakın amire bildirilmelidir. 33. ĠĢ bittikten sonra kablolar dikkatlice toplanmalı, bir raf üzerine veya uygun bir askıya aģılmalıdır. 34. Elektrikli aletlerle iģ biter bitmez, akım kesilmelidir. 35. Elektrikli el aletlerini kullanırken fiģli, izoleli, topraklamalı, çift yalıtkan tertibatlı olduğunu kontrol edilmelidir. 36. El aletlerinin kablo izolasyonun yıpranmıģ olup olmadığı kontrol edilmelidir. 37. Elektrikli el aletlerinin kabloları ve fiģleri sağlam olmalıdır. 38. Kullanılan el aletinde yalıtkan özellik olmalıdır. 39. Döner aksamlı el aletleri (matkap v.b.) kullanırken eldiven kullanılmamalıdır. 40. Elektrikli el aletlerini yanıcı-parlayıcı-patlayıcı malzeme olduğu yerlerde ve ıslak olan bölgelerde kullanmamalı zorunlu kullanım söz konusu olduğu takdirde izin alınmalı ve gereken tedbirler alınmalıdır. 41. Elektrikli aletlerin enerji hattında kesinlikle kaçak akım röleli panolar kullanılmalıdır. 42. Kullanılacak ara kablolar sarılı oldukları makaradan boģaltılmalı ve düzgün biçimde zemine serilmelidir. 43. El aletlerinin kablo izalasyonun yıpranmıģ olup olmadığı kontrol edilmelidir. 44. Ara kablo ve panoların elektrik kablolarında bantlı, yaralı,ekli kısımlar olmamalıdır. 45. Elektrik veya pnömatik enerji ile çalıģan el aletlerinin kumanda tertibatları tetik vs koruyucu içinde olmalı ve istenmeyen temaslardan korunmalıdır. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 27 / 27

28 Madde 15: Bürolarda Alınacak Emniyet Tedbirleri 1. Tavanlara monte edilmiģ, lamba ve gloplar yerlerine sıkıca monte edilecektir. Onarım esnasında veya ampul değiģimi esnasında o lamba veya glop altında hiç kimse bulunmayacaktır. 2. Uçları sivri kurģun ve renkli kalemlerle, kapakları açık dolma kalemler, uçları yukarı bakacak Ģekilde göğüs ve arka ceplerde taģınmayacaktır. 3. Uçları sivri ofis makasları her zaman emniyetli bir pozisyonda ve yerde bulundurulacaktır. Bu makasların uçlarından yere düģmeleri halinde ayağa batabileceği akıldan çıkarılmayacaktır. 15.1: Dosya ve Dolap Raflarında Alınabilecek Emniyet Tedbirleri Dosya ve Dolap Raflarında olabilecek tek tehlike, onların dengesiz olarak yüklenerek devrilmeleridir. Buna karģı alınması gerekli tedbirler: 1. Tek olarak duran dosya dolapları devrilmelerine engel olacak Ģekilde monte edilecektir. ġayet birden fazla dolap mevcutsa bu dolaplar uygun bir Ģekilde birbirlerine monte edilecektir. Madeni dosya dolapları sırt sırta yerleģtirilecek ise bunların önüne 5 cm. geniģliğinde bir köģebent konmak suretiyle dolapların hizaya gelmeleri temin edileceği gibi gözler açıkken devrilmeleri de önlenmiģ olur. 2. Dikey Ģerit kilitleme tertibatı olan dosya dolapları, kilitleme tertibatları baģka türlü olan dolaplarla aynı hizada bulundurulmayacaktır. Aksine yapılacak dosya dolapları sıralamasında kilitleme Ģerit veya atkılarının keskin köģelere çarpması sonucu yaralanmalar olabilir. Sadece aynı tip ve aynı ebattaki dolaplar yan yana veya arka arkaya konulacaktır. 3. Kullanılmadıkları zamanlarda karteks dolaplarının gözleri açık bırakılmayacaktır. Dolapların birden fazla gözünün bir anda açık bulundurulması dengenin bozulmasına ve devrilmelerine sebep olabilir. 4. Dosya dolaplarının üstlerine ağır malzeme konulmayacaktır. 5. Dolaplar kullanılmaya baģlanmadan önce kontrol edilecek, eli kesebilecek ve elbiseleri yırtabilecek kenar ve köģelerin bulunmadığı görülecektir. Bu gibi aksaklıklar görülürse kullanılmadan önce düzeltilecektir Bürolar : 1. Kayma ve oynamalara engel olmak üzere masa ve diğer büro eģyalarının ayaklarına lastik pabuç geçirilmesi uygun olacaktır. Bilhassa masaların birbirine bitiģik olması Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 28 / 28

29 halinde masaların oynaması neticesi birleģme yerlerinin aralarına el sıkıģabileceğinden bu gibi durumlarda lastik pabuç takılması gereklidir. 2. Kalem, dolmakalem ve benzeri keskin uçlu cisimlerin uçları vücudun aksı istikametini gösterecek Ģekilde bırakılacaktır. Temin edilebilirse bu gibi cisimlerin kullanılmadıkları zamanlarda muhafazaları için kalemlikler kullanılacaktır. 3. Binalarda cam kırığı olması durumunda derhal değiģtirilecektir. Bürolarda bulunan kırık camlar ıģığı kırıp gözü bozabileceğinden kullanılmasına müsaade edilmeyecektir. 4. Çarpma ve takılma tehlikesi sebebiyle masa çekmeceleri açık bırakılmayacaktır. 5. Düzen ve temizliğe dikkat edilecektir Sandalye ve Koltuklar: 1. Döner koltukların yay tazyik ayar cıvataları zayıf olduklarında kırılırlar ve kırıldıklarında üst oturma kısmı fırlar ve kazalara sebep olur. Bu cıvatalar sık sık kontrol edilecektir 2. Personel sandalye ve koltuklarda kaykılmıģ vaziyette oturmayacaktır. 3. Sandalyeler personelin yapacağı iģe uygun olacak ve ayarlanabilir özellikte olacaktır Bilgisayarlar: 1. Masa üzerine konulmuģ olan bilgisayarlar kullanma talimatına uygun kullanılacaktır. 2. Bilgisayarda tahsis amacı dıģında program bulunmamasına dikkat edilecektir. 3. Mesai saatleri sonunda mutlaka bilgisayar kapatılacak ve elektrik kablosu prizden çıkartılacaktır. 4. Bilgisayar kullanımında ıģık yansımasına dikkat edilecektir Büro Makineleri: 1. Elektrikli büro makineleri fiģleri takılıyken temizlenmeyecek ve yağlanmayacaktır. 2. Elektrikli irtibat ve bağlantılar ıslak elle tutulmayacaktır. 3. Büro makineleri kullanma talimatlarına uygun olarak kullanılacak ve arıza durumunda yetkili servis çağrılacaktır. 4. Tüm elektrikli büro ekipmanları topraklı hat kullanılarak çalıģtırılacaktır. Madde 16: Ekranlı Araçlarda ÇalıĢmalarda Emniyet Kuralları 1. Ekranlı araçlarla çalıģırken dikkat edilmesi gereken noktalar aģağıda belirtilmiģtir. 2. Ekranlı araçlarda çalıģacak personelin Ġleri göz muayeneleri yaptırılacaktır ve her yıl periyodik olarak tekrarlanacaktır. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 29 / 29

30 16.1. OturuĢ ġekli ve YanlıĢ Hareketler Göz ve monitörün üst çizgisinin aynı hizada tutulmaması Sırtınızın dik tutulmaması, koltuğun arkalığına dayanarak oturulmaması BaĢın dik ve omuzların rahat bir konumda olmaması, Monitör üst yüzeyinin yere paralel olmaması Ellerin yere paralel bir konumda tutulmaması Baldırların koltuğa tam olarak oturtulmaması Kullanılacak malzemelerin kolay ulaģılabilir bir yerde bulundurulmaması durumlarında Hareket ve oturuģ Ģekli yanlıģtır Ġdeal OturuĢ ve DuruĢ ġekilleri Ġdeal oturuģ ve duruģ Ģekli aģağıdaki grafikte açıklamalı olarak belirtilmiģtir Bilgisayar Kullanımında Uzun Bir Zamandan Sonra Bekleyen Tehlikelerden Bazıları Disk Kayması Boyun Fıtığı Bel Fıtığı Bilek, Diz ve Dirsek Kireçlenmesi Omuz ve Boyun Tutulması Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 30 / 30

31 Sizi bekleyen ve eğer önemsenilmezse mutlaka baģınıza gelecek olan bu felaketlerden korunmak için aģağıdaki hareketleri mutlaka yapınız Sırt ve Omuz Egzersizleri Ayağa kalkınız ve sağ elinizle sol omzunuzu sol elinizle sağ omzunuzu kavrayınız. BaĢınızı kolunuzun aksi yönünde çevirebildiğiniz kadar hareket ettiriniz BaĢ ve Boyun Egzersizleri Boynunuzu beģer kez sağa sola öne ve arkaya doğru hareket ettiriniz. BaĢlangıçta kendinizi zorlamayınız. Gün geçtikçe ve Boyun kaslarınız güçlendikçe zaten hareket mesafesi artacaktır Bilgisayar ve Sandalye Egzersizleri Resimde görmüģ olduğunuz hareketleri her iki saatte bir kez mutlaka yapınız. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 31 / 31

32 Madde 17: Güvenlik ve Sağlık ĠĢaretleri Yönergesi Sağlık ve Güvenlik ĠĢaretlerindeki Renk, ġekil ve Anlamları Renk Anlamı veya Amacı Talimat ve Bilgi Kırmızı Yasak iģareti Tehlikeli hareket veya davranıģ Tehlike alarmı Dur, kapat, düzeneği acil durdur, tahliye et Yangınla mücadele ekipmanı Ekipmanların yerinin gösterilmesi ve ne olduğu Sarı Uyarı iģareti Dikkatli ol, önlem al, kontrol et Mavi (1) Zorunluluk iģareti Özel bir davranıģ ya da eylem YeĢil Acil kaçıģ, ilk yardım iģareti Tehlike yok KiĢisel koruyucu donanım kullan Kapılar, çıkıģ yerleri ve yolları, ekipman, tesisler Normale dön ĠĢaretlerdeki Geometrik ġekiller ve Anlamları Geometrik ġekil (1) Mavi: (2) Fluoresan turuncu: Anlamı Sadece dairevi bir Ģekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul edilir. Emniyet iģaretleri dıģında sarı yerine kullanılabilir. Özellikle zayıf doğal görüģ Ģartlarında bu renk çok dikkat çekicidir. Yasaklama, Zorunlu Hareket Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 32 / 32

33 Uyarı Bilgi Yasaklayıcı ĠĢaretler: Sigara Ġçilmez Açık Alev Yasaktır Yaya Giremez Yetkisiz KiĢi Giremez ĠĢ Makinesi Giremez Suyla Söndürülmez Dokunmak Yasak Ġçilmez Emredici ĠĢaretler: Baret Giy ĠĢ Ayakkabısı Giy Eldiven Giy Kemer Kullan ĠĢ Gözlüğü Kullan ĠĢ Elbisesi Giy Reflektörlü Yelek Giy Genel ĠĢaret Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 33 / 33

34 Uyarıcı ĠĢaretler: Tehlike Elektrik Tehlikesi DüĢme Tehlikesi Asılı Yük Yangın ĠĢaretler: Söndürme Cihazı Yangın Hortumu Yangın Merdiveni Yangın Telefonu Acil ÇıkıĢ ve KaçıĢ Yolları: Sağa KaçıĢ Sola KaçıĢ Arkaya KaçıĢ Öne KaçıĢ Sağdan ÇıkıĢ Soldan ÇıkıĢ Sağda Merdiven Solda Merdiven Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 34 / 34

35 Yardımcı Bilgi ĠĢaretleri Ġlk Yardım Sedye DuĢ Toplanma Noktası Madde 18: KiĢisel Koruyucu Donanım (KKD) Kullanım Yönergesi 1. Boyahane alanına giriģlerde beyaz iģ ayakkabısı ve boyahaneye uygun tulum ve bone / Ģapka takmak / giymek zorunludur. Boyahane alanı dıģına çıkıģlarda bunları çıkarılması gerekmektedir. 2. Hangi KKD yi kullanacağınızı eğitimlerden, MPS lerden ve sahadaki uyarı levhalarından öğreniniz. 3. Yaptığınız iģin ek KKD gerektirip gerektirmediğini öğreniniz. 4. Gerektiğini düģünüyorsanız iģvereninize danıģınız ve ek KKD talep ediniz. 5. Yüksekte çalıģırken kullanacağınız KKD ler için Yüksekte ÇalıĢma Yönergesine bakınız. 6. Bir KKD teslim alırken uygun standartta olduğundan emin olunuz. CE iģaretini kontrol ediniz. Ġmalatçı firmanın kullanım kılavuzunu okuyunuz. 7. Her kullanımdan önce, KKD lerinizin kullanıma uygunluğunu kontrol ediniz. 8. KKD yi aldığınız eğitime ve kullanım kılavuzunda verilen talimata uygun olarak kullanınız. 9. KKD lerinizi eğitimde öğrendiğiniz ve imalatçı firmanın öngördüğü Ģekilde saklayınız, temizlik ve bakımını yapınız. 10. KKD lerinizi baģkalarıyla paylaģmayınız. 11. KKD leriniz üzerinize zimmetlidir, kaybetmeyiniz. 12. KKD malzemelerinde eksiklik, uygunsuzluk veya arıza gördüğünüzde iģverene bildiriniz. 13. EskimiĢ ve yıpranmıģ KKD leri iģverene bildiriniz ve yenisini talep ediniz. 14. ÇalıĢırken; bir cismin düģmesi veya herhangi bir yere kazara çarpıp kazalanmanızı önlemek için verilen baģınızı koruyucu bareti mutlaka giyiniz, giymeyenleri uyarınız. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 35 / 35

36 15. Kimyasal sıçraması veya toz/partikül gibi gözlerinize tehlike oluģturabilecek çalıģmalar için verilen iģ gözlüklerini kullanınız. 16. Asit, kostik gibi aģındırıcı maddelerle yapılan çalıģmalarda gözünüzü ve yüzünüzü bu maddelerin sıçramalarından korumak için uygun gözlük ve yüz siperliği kullanınız. 17. Gürültülü yerlerde ve gürültülü çalıģmalarda iģitme organınızı korumak için verilen kulaklıkları takınız. 18. ĠĢçilerin kendi elbiselerine zarar verecek veya bunları sokakta giyilmez bir halde kirletecek iģlerde çalıģan iģçilere, iģin gerektirdiği Ģekil ve nitelikte koruyucu giyim eģyası olarak birer iģ elbisesi ve tulum verilecektir. 19. Koruyucu elbiseler; vücuda uygun, çalıģmada hareketi engellemeyecek nitelikte olacak ve bunların cep kapakları, saçak gibi sarkıntılı kısımları bulunmayacak ve cepleri az ve küçük olacaktır. 20. ĠĢ baģında yırtık, sökük, sarkıntılı elbiseler giyilmeyecek, döner veya diğer hareketli makinelerdeki çalıģmalarda, boyun bağı, anahtarlık, saat zinciri ve baģörtüsü gibi sarkan ve yüzük, bilezik ve kol saati gibi metal eģya kullanılmayacaktır. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 36 / 36

37 21. Yüksekte yapılan çalıģmalarda paraģüt tipi emniyet kemeri kullanınız. Kemerin ipini çalıģtığınız yere uygun bir Ģekilde tespit ediniz. 22. Emniyet kemerleri ve techizatının, kusurlu ve arızalı olup olmadığı periyodik olarak kontrol edilecek ve aksaklıkları giderilmeden kullanmayacaktır. 23. Emniyet kemerleri, kromlu kalın kösele kayıģlardan veya keten, pamuk dokuma veya uygun diğer bir malzemeden yapılmıģ olacaktır. 24. Emniyet kemerleri, en az 12 cm. geniģliğinde 6 mm. Kalınlığında uygun malzemeden yapılacak ve taģıma yükü en az 150 kg. olacaktır. 25. El ve kolların korunması için kullanılacak eldivenler, iģçinin ellerine ve yapacakları iģe uygun seçilmiģ olacaktır. 26. Matkap, pres ve benzeri diğer tezgahlarda çalıģan iģçiler eldiven kullanmayacaklar. 27. Kesici ve aģındırıcı maddelerde çalıģan iģçilere verilecek eldivenler, el kılıfları, iģe dayanıklı malzemeden yapılmıģ olacaktır. 28. AĢındırıcı, yıpratıcı, zehirli maddelerle veya sürekli olarak su içinde el ile yapılan çalıģmalarda, iģçilere lastik veya benzeri malzemeden yapılmıģ uygun eldivenler verilecektir. 29. Yaptığınız iģler gereği verilen iģ eldivenlerini iģ baģında mutlaka kullanınız. 30. ĠĢçilerin kullanacağı maske ve solunum cihazları, iģçilerin yüz ve boyunlarına ve yapacakları iģe uygun seçilmiģ olacak ve bunların basınç ayar valfları bulunacaktır. 31. Solunumu güçleģtiren veya depolama ve kullanma süresi biten filtre veya süzgeçler derhal değiģtirilecek ve maskeler, filtreler, süzgeçler ve tüpler, periyodik olarak kontrol edileceklerdir. 32. Maske veya solunum cihazına gelen havanın veya oksijen basıncı her zaman kullanan iģçiyi rahatsız etmeyecek Ģekilde ayarlanabilecektir. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 37 / 37

38 33. Temiz hava ile yeterli havalandırması yapılan kapalı kaplara giriģte ve sağlığa zararlı gazların çıkabildiği bakım çalıģmalarında tam yüz maskesi kullanınız ve bu maskeye çalıģma ortamında bulunabilecek zararlı gazlara karģı uygun filtre takınız. 34. Emniyet ayakkabılarının burunlarındaki metal bombeler, 100 cm. den düģecek 20 kg. ağırlığa dayanacak Ģekilde, çelik veya baģka bir maddeden yapılmıģ olacaktır. 35. Ayakkabılar bakımlı olmalıdır. Patlak, yırtık, dikiģi kopmuģ, tabanı açılmıģ ayakkabılar kullanılmamalıdır. Tabanı emniyetli olmalıdır. 36. Bağcıkları, fermuarı veya atkısı tümü ile kapalı olmalıdır. 37. ĠĢ ayakkabıları su ve aģırı sıcaktan korunmalıdır. Ayakkabılar topuğuna basılarak pabuç gibi kullanılmamalı, çorapsız giyilmemelidir. 38. Su ile yapılan temizlik iģlerinde çizme kullanılmalıdır. 39. Çamur ve bataklık gibi alanlarda temizlik yaparken kasık çizmesi kullanılmalıdır. 40. ĠĢ ayakkabıları orijinal Ģekilleri bozularak (çelik parmak uçları çıkartılarak) kullanılmamalıdır. Madde 19: Yüksekte ÇalıĢma Yönergesi a. Genel Hususlar: Zemin seviyesinden 2 metre veya daha yüksekteki çalıģmaları ancak uygun ekipmanlarla veya korkuluklar, platformlar, güvenlik ağları gibi toplu koruma araçları kullanarak yapılacaktır. Ancak bazı hallerde iģin doğası gereği toplu koruma önlemlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı hallerde, çalıģma yerine ulaģmak için uygun araçlar sağlanacaktır.(uygun sepetler, yüksekte çalıģma platformları v.b) ve yüksekte platform içinde dahi olunsa paraģüt tipi emniyet kemeri platform dıģında sabit bir yere bağlanacaktır. ÇalıĢma platformları, sepetler v.b çalıģan personeli düģmekten ve düģen cisimlerden koruyacak Ģekilde yapılacak, boyutlandırılacak, kullanılacak ve muhafaza edilecektir. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 38 / 38

39 Bölüm sorumlularının bilgisi olmadan, Yüksekte ÇalıĢma Ġzin Formu doldurulup izin alınmadan yüksekte çalıģma yapılmayacaktır. Her vardiya değiģimi ve mesai baģlangıcında form gözden geçirilecek veya yeniden doldurulacaktır. Yüksekte çalıģma yaparken yalnız çalıģma yapılmayacak ve bir kiģi nezaretçi olacaktır. Nezaretçi Bariyer ÇalıĢma mahallinin altında yukarıdan düģebilecek malzemelerden etkilenebilecek baģka çalıģma varsa durdurulacak ve etkilenmemesi için tedbir alınacaktır ve bir nezaretçi görevlendirilecektir. Hiçbir zaman sepet korkuluklarının üzerine basılarak daha yukarılara uzanmaya çalıģılmayacaktır. Yüksekte çalıģma sırasında el aleti kullanılacaksa boģluk kısımlara bırakılmayacak. Kaldırma ekipmanları belirlenen amacın dıģında kesinlikle kullanılmayacaktır. ĠĢ elbiseleri sarkıntılı olmayacaktır ve çalıģan kesinlikle yüzük, bileklik kullanmayacaktır Yüksekte özel yapılmıģ çalıģma platformları dıģında çalıģılmayacaktır. Yüksekte platform içinde dahi olsa emniyet kemerleri platform dıģında sabit bir yere bağlanacaktır. Hiç bir zaman boģta, kiriģ üzerinde çalıģılmayacak, oturulmayacaktır. BoĢlukta hareket mecburiyetinde güvenlik halatı çekilerek emniyet kemeri buraya tespit edilecektir. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 39 / 39

40 ÇalıĢma güzergâhında güvenlik halatında sabit kısımların geçilmesi durumunda çift halatlı emniyet kemerleri kullanılacaktır. b.sağlık Konuları 1. Yüksekte çalıģacak olan tüm personelin Ağır ve Tehlikeli iģlerde çalıģma Sağlık raporu ve yüksekte çalıģmalarda sakınca bulunmadığının doktor tarafından tespit edilerek rapora kaydedilmiģ olacaktır. 2. Sağlık raporları, yüksekte çalıģma kontrolleri yılda bir kez yenilenmiģ olacak. 3. Tansiyon, baģ dönmesi, yükseklik korkusu gibi rahatsızlıkları olanların mutlaka doktor kontrolünden geçirilecek ve gerekirse çalıģtırılmayacaktır. 4. Yüksekte yapılan çalıģma esnasında göz kararması, ter boģanması, el ayak titremesi gibi rahatsızlık hissedildiğinde çalıģan yerinden kıpırdamadan yardım isteyecek ve yetkiliye haber vererek çalıģma bırakılacaktır. 5. Eğik veya uzanarak yapılan çalıģmalardan sonra birden bire ayağa kalkılmayacak/ hareket edilmeyecek, bir müddet dinlendikten sonra hareket edilecektir. c.yüksekte çalıģırken merdiven kullanımı EKOL güvenli olmadığı için prensip olarak merdiven üzerinde yüksekte çalıģma yapılmasına müsaade edilmemektedir. Merdiven kullanmak son çare ise ancak özel izin alındıktan sonra kullanılabilir. AhĢap merdiven kullanılmayacaktır. Merdiven kol uçlarında kaymaz pabuçlar bulunacaktır. Merdivenler bulundukları yere oynamayacak Ģekilde sabitlenecektir. Basamaklar eģit aralıklı 30 cm ve sağlam olacaktır. Merdivenler sadece çıkıģ için kullanılacak uzun süre üzerinde çalıģma yapılmayacaktır. Dik merdivenlerde 2 m.yüksek olanlarda iki yanda korkuluk olacak ve insan düģmesine karģı yeterli sıklıkta ara kayıtlar atılacaktır. Bir merdivenden birkaç kata çıkılıyorsa her kat için ayrı ve rahat çıkıģ sahanlıkları olacaktır. d.boģluk kenarında çalıģma: ÇalıĢma mahallerinde boģlukların etrafına darbelere karģı dayanıklı 110cm.yüksekliğinde korkuluk yapılacak, deliklerin üzerleri sağlam Ģekilde kapatılacaktır. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 40 / 40

41 ÇalıĢma mahallinde yuvarlanabilir malzemeler boģta bırakılmayacak, uygun takozlama "malzemenin çapının 1/2 yüksekliğinde" yapılacaktır. BoĢluk kenarında yapılan çalıģmalarda korkuluk yapılamadığı durumlarda emniyet kemeri kullanılacak ve mutlaka sabit bir yere bağlanacaktır. BoĢluk kenarında yürüme gerektiğinde uygun nitelikte güvenlik halatı çekilecek ve emniyet kemeri buraya bağlanacaktır. e.düģüģ Tutucu Sistemler: Bel destekli paraģüt tipi emniyet kemeri, ġok emici, Askı halatı, Bağlantı elemanı ve bağlantı noktası veya dikey ya da yatay bağlantı kılavuzundan oluģur. Sistemler sadece eğitimi aldıktan sonra ve aldığınız eğitim ile imalatçı talimatlarına uygun olarak kullanılmalıdır. Yüksekte yapılan tüm çalıģmalarda paraģüt tipi bel destekli emniyet kemeri kullanmalıdır. Emniyet kemerleri geri sarmalı düģüģ tutucular ile birlikte kullanılmalıdır. Yükseklik mesafesine göre absorverler kullanılmalıdır. DüĢüĢ tutucuların mesafesi çalıģma yüksekliğine uygun olmalıdır. Absorverler, düģüģ tutucular ve can halatları kesinlikle kilit emniyetli karabiner ile kullanılmalıdır. Sistemlerin her kullanımdan önce hasarsız ve sağlam olup olmadığı kontrol edilmelidir. En az yılda bir kez, kullanma Ģartlarına bağlı olarak daha sık, bir uzman tarafından kontrol edilmelidir. Emniyet kemerlerini, bağlantı araçlarını ve Ģok emicileri; kuru, temiz ve ıģığa karģı korunmalı yerlerde asılı bir Ģekilde saklanmalıdır. f.yükseğe Kaldırma Makineleri: ÇalıĢma platformları, sepetler v.b çalıģan personeli düģmekten ve düģen cisimlerden koruyacak Ģekilde yapılmalı, boyutlandırılmalı, kullanılmalı ve muhafaza edilmelidir. TaĢıma kapasitesi, çalıģma yüksekliği yapılan iģe uygun olmalı. ÇalıĢma yapılacak yere sabitlenmeli ve sallanmamalı. Amaca uygun kullanılmalı. Kullanan kiģinin iģ makinesi kullanma yetki belgesi bulunmalı. ÇalıĢma zemini düzgün olmalı ve araç dengesinin bozulabileceği engel olmamalıdır. Elektrik kumanda sistemi ve kilitleme tertibatı kontrol edilmelidir. Hiçbir zaman sepet korkuluklarının üzerine basılarak daha yukarılara uzanmaya çalıģılmamalıdır. TaĢıma kabininde düģmeye karģı paraģüt tipi bel destekli emniyet kemeri kullanılmalı, gerekiyorsa güvenlik halatı kurulmalı ve güvenlik halatını kontrol ederek iģe baģlanmalıdır. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 41 / 41

42 Harici cisimlerle istenmeyen temas sonucu, çarpma, sıkıģma veya ezilme tehlikesine karģı operatörle sürekli iletiģim halinde kalınmalıdır. DıĢarıdan gelen araçta aracın MMO (Makine Mühendisleri Odası) tarafından yıllık periyodik kontrol raporunun alınması gerekmektedir. KiĢinin çıktığı sepetin sağlam olduğundan ve aracın üst kısmında acil durdurma butonunun çalıģır durumda olduğundan emin olunmalıdır. g. ĠĢ Ġskeleleri/Platform Kullanma: Yüksekte özel yapılmıģ çalıģma platformları ile çalıģılmalıdır. Yüksekte platform içinde dahi olsa emniyet kemerleri platform dıģında sabit bir yere bağlanmalıdır. Personel hiç bir zaman boģta, kiriģ üzerinde çalıģılmamalı, oturulmamalıdır. Ġskele üzerinde asla yalnız çalıģmamalı, bel destekli ParaĢüt tipi emniyet kemeri kullanılıp ve kemerin ucunu emniyet halatına veya sağlam bir noktaya bağlanmalıdır. Ġskele üzerinde asla iskelenin taģıyabileceği ağırlıktan daha fazla bir yük bulundurulmamalıdır. Ġskele üzerindeki yükleri dengeli yerleģtirilmeli ve düzgün istiflenmelidir. Ġskele üzerinden doğrudan doğruya yere malzeme atılmamalıdır. Ġskele üzerinde artıklar ile geçiģi engelleyecek malzeme bırakılmamalıdır. Ġskelelere iç merdivenler kullanarak eriģilmeli, tırmanılmamalıdır. Madde 20: Elektrikle ÇalıĢma Yönergesi 1. Boyahane alanlarında izin alınmadan elektrikli el aletleri kesinlikle kullanılmamalıdır. 2. Fabrika içerisindeki tüm elektrik iģleri sadece görev, yetki ve sorumluluğu olan belgeli elektrikçiler tarafından yapılacaktır. 3. Islak elbise veya ıslak elle elektrik cihazları üzerinde çalıģılmayacaktır. 4. Personel enerjili elektrikli cihazlarda çalıģırken üzerinde yüzük, kol saati, künye vb. madeni eģya bulunmayacaktır. Uygun kiģisel koruyucu malzeme kullanılacaktır. 5. Ortamda parlayıcı ve patlayıcı madde ile nem olmadığından emin olunmalı, Ģayet varsa ek güvenlik önlemleri için yetkili kiģilere baģvurulmalıdır. 6. Kullanacağınız aleti elektriğe bağlamadan önce kullanılacak kablo, fiģ, priz ve alet gözle muayene edilmelidir. Ekipmanınızın arızalı olmadığından emin olunmalı, bir arıza Ģüpheniz varsa hemen yetkili elektrikçiye baģvurulmalıdır. 7. YıpranmıĢ kablolu veya kırık/hasarlı fiģli seyyar ekipmanlar kullanılmayacaktır. 8. Ekli kablolar kullanılmayacaktır. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 42 / 42

43 9. Görevin icrası esnasında el aletleri üzerinde yazılı bulunan çalıģma voltajına göre gerekli emniyet tedbirleri alınacaktır. 10. Makineler üzerinde ve civarındaki izole materyalinin iletken özelliği kazanmaması ve zedelenmemesi için yağ, gres, karbon tozlardan temizlenmiģ olacaktır. 11. Cihaz fiģlerini enerjili devrelere takıp/çıkarmadan önce cihazın ON/OFF swichinin OFF konumunda bulunması sağlanacaktır. 12. Seyyar elektrikli cihaz fiģi, cihazı çalıģtırmak için önce uzatma kablosu prizine takıldıktan sonra uzatma kablosu fiģi takılacaktır. 13. Seyyar elektrikli cihaz ile yapılan çalıģma sona erdiğinde veya bir süre ara verildiğinde DAĠMA cihaz fiģi, uzatma kablosu fiģi çıkartılmadan önce uzatma kablosu prizinden çıkartılacaktır Seyyar kablolar takılma/tökezlenme tehlikesi yaratmayacak Ģekilde yerleģtirilmelidir. 15. Elektrik kabloları kimyasalların içinden, su içinden, keskin yerlerden ve sıcak yüzeyler üzerinden geçirilmeyecektir. 16. Elektrikli aletlerle çalıģmak için gösterilen panodan kaçak akım röleli firma panosu kullanarak enerji alınmalıdır. 17. Elektrikli el aletlerini kullanmadan önce aletin kapalı pozisyonda olduğuna emin olunmalıdır. 18. AĢırı ısınma, kıvılcım çıkarma gibi arıza sinyallerinde çalıģma kesilmeli ve yetkili elektrik teknisyenine haber verilmelidir. 19. Bir arıza durumunda elektrik akımı kesilmeli ve arızaya kesinlikle müdahale edilmemeli; yetkili elektrik teknisyenine haber verilmelidir. 20. Elektriğin su ile temasından kaçınılmalıdır. Bu durum kaçınılmaz ise yetkililere baģvurarak ek önlemler alınmalıdır. 21. Seyyar lamba kullanılması gerektiğinde led tipi aydınlatma kullanılmalıdır. 22. Elektrikli cihazların onarım ve ayarı yetkili kiģilere yaptırılmalıdır. Madde 21: Hijyen Yönergesi 1. Tuvaletten sonra, yemekten önce ve sonra eller yıkanmalıdır. 2. Koruyucu giysiler, baģı doğru ve tam olarak kapatacak Ģekilde giyilmelidir. 3. Hiçbir çalıģan bir baģkasının kiģisel koruyucu donanımlarını kullanmayacaktır. 4. Üretim sahaları içinde herhangi bir Ģey yememeli ve içilmemelidir. 5. Sigara, belli bölgeler dıģında tüm sahada yasaktır. Bu bölgeler dıģında sigara içilmemelidir. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 43 / 43

44 6. Özellikle kusma, ishal vs. olmak üzere bulaģıcı hastalık belirtileri hissedildiğinde doktora gidilmelidir. 7. Her türlü kesik ya da yaralanmalarda revire gidilmelidir. 8. Eldiven giymeden ĢiĢelere ve kapaklara dokunulmamalıdır. Yağa kimyasal maddeye temas edilecekse eldiven giyilmeli ve sık sık temiz eldivenlerle değiģtirilmelidir. 9. Saçlar temiz ve taranmıģ, tırnaklar kesik ve temiz olmalıdır. Erkek çalıģanlarımızın düzenli olarak her gün sakal traģı olması gerekmektedir. Bıyık bırakılmayacaktır. 10. Bulunduğu ortama koku yayan parfüm ya da tıraģ losyonu gibi maddeler iģletme içinde kullanılmayacaktır. 11. Partiküllerin girmesini önlemek için üretim sahalarının kapıları mümkün olduğu kadar kapalı tutulacaktır. 12. Toz ve çöp, süratli bir Ģekilde ortadan kaldırılacaktır. 13. Malzeme depolarında bulunan malzemelerin kapakları kapalı tutulacakır. 14. Üretim alanına girecek diğer personelin ve ziyaretçilerinde aynı kurallara uymaları sağlanacaktır. BEġĠNCĠ BÖLÜM KAPALI ALAN ve FIRINLARDA ÇALIġMA Madde 22: Kapalı Alanlarda ÇalıĢmalarda Dikkat Edilecek Hususlar 1. Sadece yeterli bilgiye sahip ve bu konuda yetkili kiģiler kapalı yerlere giriģ izni verebilir. 2. Kapalı alan çalıģmalarında bulunacak personele iģle ilgili tehlikeler, riskler ve kullanacakları ĠĢ Güvenliği malzemeleri hakkında ĠĢ Güvenliği Uzmanı ve Proje ġefleri eğitim vermelidir. 3. Yapılacak iģle ilgili olarak ĠĢ Güvenliği Uzmanı, Proje ġefi ile bağlantı kurarak gerekli önlemleri aldırmalıdır. 4. Kapalı Alan Eğitimi almayan personellerin Kapalı Alanlarda çalıģmamalıdır. 5. ÇalıĢmaya baģlamadan Alan Sorumlusu ile birlikte ĠĢ Güvenliği Uzmanı tarafından Kapalı Alan Gaz ölçümleri yapılmalı, ölçüm değerlerine göre gerekli tedbirler alınmalıdır. Kapalı Alanda ÇalıĢma izin formunu doldurulup, kapalı alan giriģine asılmalıdır. Ġzin formları en az bir yıl süre ile saklanmalıdır. 6. Kapalı alana girmeden önce elektrik hatları, panolar, hidrolik, pnömatik boru hatları gibi her çeģit enerji, dağıtım noktalarından kesilmeli, sıfırlanmalı ve güç kilitleme prosedürü uygulanmalıdır. 7. Kapalı alan giriģ bölgesine uyarı-ikaz tabelası asılmalıdır. 8. Kapalı alanda yapılan çalıģmalarda yapılacak iģe uygun KKD kullanılmalıdır. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 44 / 44

45 9. Kullanılan aletler patlayıcı yanıcı ortamlarda kıvılcım çıkartmayan özellikte olmalıdır. 10. Kapalı alanlarda led tipi el lambaları ve seyyar aydınlatmalar kullanılmalıdır. 11. El aletleri çift el yalıtkan tertibatlı ve kablolar dayanıklı kauçukla kapalı olmalıdır. 12. Kapalı alanda kullanılacak elektrikli ekipmanlar, kaçak akım röleli panolara bağlanmalıdır. Akabinde ana enerji hattına ara kablo fiģi takılmalıdır. Ara kablolarda bantlı, yaralı ve ekli kısımlar olmamalıdır. Ara kablolar sarılı oldukları makaradan tamamen boģaltılarak kullanılmalıdır. 13. Kapalı alanlarda kesinlikle sigara içilmemeli ve personel üzerinde çakmak vb. malzeme bulundurmamalıdır. 14. Kapalı alanlarda asla yalnız çalıģılmamalı, mutlaka gözlemci bulundurulmalıdır. Gözlemci; ÇalıĢmanın tehlikeli olduğu durumlarda, tüm ilgililere haber vermelidir. ÇalıĢma süresi boyunca içerideki çalıģanlarla iletiģim sağlamalı, içeridekileri görebilecek ve duyabilecek alanda durmalıdır. Her ne koģul olursa olsun kapalı alan girmemelidir. Ancak gerekli tüm donanımlara sahipse ve bu konuda talimat almıģsa kapalı alana girebilir. ÇalıĢanlarda herhangi bir davranıģ bozukluğu gördüğünde, alanda kontrol altına alınamayan bir risk oluģtuğunda, dıģarıdaki koģullarda içerideki çalıģanları tehlikeye sokacak türden bir değiģiklik tespit ettiğinde, içerideki çalıģanlara dıģarı çıkıģ talimatı vermelidir. Yetkisiz kiģilerin kapalı alana girmesini engellemelidir. Kapalı alanda yapılacak çalıģmalar hakkında ĠĢ Güvenliği Uzmanı/ Proje Ģefinden bilgi almalıdır. HaberleĢme için telefon/telsiz kullanmalıdır. 15. ĠĢ izninde belirtilen süre zarfında iģ bitirilmelidir. 16. Kapalı alanda 2m üzeri çalıģma yapılacak ise yüksekte çalıģma talimatında belirtilen hususlar uygulanacaktır. 17. ÇalıĢma sonrası kullanılan tüm malzeme ve ekipmanlar toplanarak malzeme deposuna teslim edilecektir. 18. Yapılan iģlem sonrası çıkan atıklar tasnif edilip, uygun renkli çöp torbalarına konulacak, tehlikeli atıklar etiketlenecek ve atık istasyonuna sevki sağlanacaktır. Madde23: Fırınlarda Yapılan ÇalıĢmalarda Dikkat Edilecek Hususlar 1. Kapalı alan ve proses eğitimleri almıģ personel fırınlarda çalıģma yapabilir. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 45 / 45

46 2. ÇalıĢamaya baģlamadan Alan Sorumlusu ile birlikte ĠĢ Güvenliği Uzmanı tarafından Kapalı Alan Gaz ölçümleri yapılmalı, ölçüm değerlerine göre gerekli tedbirler alınmalıdır. Kapalı Alanda ÇalıĢma izin formunu doldurulup, kapalı alan giriģine asılmalıdır. Ġzin formları en az bir yıl süre ile saklanmalıdır. 3. Kapalı alana girmeden önce elektrik hatları, panolar, hidrolik, pnömatik boru hatları gibi her çeģit enerji, dağıtım noktalarından kesilmeli, sıfırlanmalı ve güç kilitleme prosedürü uygulanmalıdır. Güç kilitlemesi yapılmadan çalıģma yapılmamalıdır. 4. Sıcaklık ölçümü yaptırılmadan Fırınlarda çalıģma yapılması kesinlikle yasaktır. 5. Fırın içi gerekli emniyet tedbirleri alınmalıdır. 6. Yüksekte çalıģma yapılması gerekiyorsa yüksekte çalıģma talimatında belirtilen kurallara uyulmalıdır. 7. Elektrikli ekipmanlar elektrikle çalıģma yönergesi ve kapalı alanda belirtilen hususlar doğrultusunda kullanılmalıdır. 8. Fırınlarda asla yalnız çalıģılmamalı, mutlaka gözlemci bulundurulmalıdır. 9. Yapılacak iģe göre gerekli kiģisel koruyucu donanım kullanılmalıdır. 10. Vücuttaki su kaybını önlemek için bol sıvı tüketilmelidir. AĢağıdaki tabloda sıcaklıklara göre çalıģma süresi ve içilecek suyun ısı derecesi verilmiģtir. Sıcaklık ÇalıĢma Süresi Ġçilecek Su derecesi 45 0 C ye kadar Süresiz 15 0 C 45 0 C C 1 Saat kadar 15 0 C 55 0 C C 45 dakika kadar 15 0 C 65 0 C C dakika 15 0 C 75 0 C C 10 dakika 15 0 C 90 0 C C 3-5 dakika 15 0 C C ½- 1 dakika 15 0 C Bu maddelere ilave olarak Kapalı Alanlarda ÇalıĢma Yönergesi dikkate alınarak çalıģma yapılmalıdır. Madde 24: Güç Kilitleme Kuralları 1. Tüm personele teorik ve uygulamalı güç kilitleme eğitimleri verilmelidir. 2. Tüm personelin güç kilit kartları ikiģer adet tanzim edilmelidir. Kartlar üzerinde personelin resmi olmalıdır. Personelin iletiģim bilgileri bulunmalıdır. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 46 / 46

47 3. Güç kilitleme kartları üzerine takılı asma kilit bulunmalı ve Kilit anahtarları personel üzerinde olmalıdır. Asma kilitler kiģiye özeldir. Ödünç verilmez ve ödünç alınamaz. Mesai saatleri içinde personel güç kilidi ve kartlarını üzerinde taģımakla sorumludur. 4. Mekanik ekipman ve prosesler üzerinde gerçekleģtirilecek güç kilidi uygulamalarında sahadan sorumlu ve yetkili kiģileri bilgilendirilmelidir. 5. Enerjinin kesilmesi, boģaltılması uygulamaları yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Bakım personeli enerji kontrolünü yaptıktan sonra güç kilitlemesi uygulamasına geçilmelidir. 6. Güç kilidi yapılacak alan ve sahada kullanılan enerjiler hakkında yetkili personelden bilgi alınacaktır. Elektrik enerjileri için ana besleyici kesicilerden eneri kesilerek ayrıca güç kilitlemesi yapılacaktır. Pnomatik sistemlerde hava, hidrolik, su, kimyasalların akıģı kesilecek, enerji sıfırlanacak akabinde güç kilitleme yapılacaktır. Mekanik sistemlerde tahrik diģlileri, kaplinler üzerindeki kilit tertibatları üzerine güç kilitlemesi yapılacaktır. 7. Kilitlemeye mani bir durum söz konusu olduğunda derhal sorumlu personele ve ĠSG uzmanına haber verilecektir. 8. Ekipman kapı giriģ sistemleri, enerji kesici anahtarlar vb. Üzerinde bulunan emniyet kilit aparatına personel kendi güç kilidini takmalı ve anahtarını üzerine almalıdır. 9. ÇalıĢma yapılacak alanda çok personel görev yaptığı takdirde çoklu güç kilidi aparatı üzerine kilitleme yapılacaktır. 10. Güç kilitlemesi sonrası makine, ekipmanlarda hareket, anormal ses kontrolü yapılacaktır. Herhangi tespit yapıldığında derhal alandan çıkılarak ilgili personele haber verilecektir. 11. ÇalıĢma araları, molalarda her personel güç kilidini aparat üzerinde çıkararak yanına alacaktır. Kesinlikle kart ve kilitler sistem üzerinde takılı kalmayacaktır. 12. ÇalıĢma bittikten sonra personel kendine ait emniyet kilidi ve güç kilitleme kartını yanına alacak, baģka çalıģan yoksa çalıģmanın tamamlandığını yetkili personele bildirecektir. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 47 / 47

48 ALTINCI BÖLÜM OTOMAT VE YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKĠNESĠ KULLANIMI Madde 25: Otomat Kullanımında Emniyet Kuralları 1. Otomat makinelerini kullanacak personelin otomat kullanma eğitimlerini almıģ olması gerekmektedir. 2. Yüzünüzü, parmaklarınızı ve tüm vücudunuzu makinenin hareketli aksamından uzak tutunuz. 3. Makineyi arıza halinde asla kendiniz tamir etmeye çalıģmayınız. 4. Bu makineye su veya baģka bir sıvı püskürtmeyiniz. 5. Makinenin motorlarının ya da akülerinin ıslanmasına müsaade etmeyiniz. 6. Makinenin kullanımı bittiğinde asla anahtarını üstünde bırakmayınız. 7. Makineyi, patlayıcı maddelerin bulunduğu bir ortamda kesinlikle çalıģtırmayınız. 8. Makineyi kullanmadan önce gözle ve elle kontrol ediniz. Kırılan ya da arızalanan herhangi bir parçası var ise makineyi çalıģtırmadan ilgili personele bilgi veriniz. 9. Bataryaların dolu olduğundan emin olunuz. 10. Temiz su tankına kaynar su koymayınız. Yıkama Öncesi Yapılacak Kontroller: 1. Otomat makineyi Ģarjdan çıkarın. 2. Akü sularını kontrol edin. Bu iģlem makine Ģarj edildikten sonra yapılmalıdır. Akü suları için doğru seviye plakaların üzeri olarak belirtilmiģtir. 3. Makinenin arkasında veya yanında bulunan jakı akü jakına takın. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 48 / 48

49 4. Hortum baģlıklarını kontrol edin. BaĢlıkların sıkıca kapalı olduğundan emin olun. 5. Fırça ve pedlerin doğru takıldığını kontrol edin. 6. Fırça ve pedlerin aynı tipte olmasına, aģınma miktarının da aynı miktarda olmasına dikkat edin. 7. Makinenin kaporta aksamının doğru Ģekilde oturtulduğunu kontrol edin. 8. Vakum aparatı ile vakum hortumunun doğru ve sıkıca yerleģtirildiğinden emin olun. 9. Temiz su tankını su ile doldurun. Tanka uygun kimyasalı ekleyin. Ġlk olarak temiz su tankını doldurun. Gerekirse kirli su tankına köpük kesici ekleyin. Yıkama Sonrası Yapılacak Kontroller: Yapılacak iģlemler günlük rutin faaliyetleri kapsamaktadır. ġayet makinenin haftalık veya aylık bakımı yapılacak ise temizlik otomatı haftalık ve aylık bakım talimatına göre iģlem yapılacaktır. 1. Kirli su ve temiz su tankını boģaltın. Temiz su tankı tekrar kullanılmayacak ise boģaltın. 2. Kirli su deposunu kaldırın ve depoyu su ile durulayarak tüm pisliği dıģarıya çıkarın 3. Makinenin temiz su çıkıģlarını kontrol edin 4. Kirli su depo filtresini kontrol edin. 5. Vakum aparatını ve vakum hortumunu kontrol edin. Kirli ise temizleyin. Gerekirse vakum lastiklerini ters çevirin. 6. Makinenin kirli su depo kapağını kontrol edin pislik var ise temizleyin. 7. Filtre eleğini ve kapağını temizleyin. 8. Batarya sularını kontrol edin. Eksik gözleri saf su ile tamamlayın. Batarya kontrolleri esnasında gözlük, lastik eldiven ve koruyucu kıyafet kullanınız. 9. Makinenin dıģ temizliğini yapın. 10. ġarjını kontrol edin. ġarj düģük seviyede ise Ģarja bağlayın. 11. ġarj sonrası makineyi tanımlı park alanına park ederek kontak anahtarını üzerinden alarak ilgili personele teslim ediniz. Madde 26: YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKĠNESĠ KULLANIMI 1. Makine yıkama yapılacak alana ekipmanları ile taģınmalı ve makine kontrolleri çalıģma öncesi yapılmalıdır. 2. Elektrik bağlantılarında kullanılacak ara kablo ve kaçak akım röleli pano kontrol edilmelidir. Makinenin elektrik bağlantısında kesinlikle kaçak akım röleli pano kullanılmalıdır. Ara kablo kullanım öncesi (bobin etkisi ile yangın tehlikesi riski) kesinlikle makarasından boģaltılmalıdır. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 49 / 49

50 3. Makinenin enerji hatlarının kontrolü yapıldıktan sonra temiz su ve basınçlı su çıkıģ bağlantıları kontrol edilmeli ve bağlantıları yapılmalıdır. 4. Basınçlı makine ile yapılan çalıģmalarda tesisatta kullanılan hortumlar ve bağlantıları sağlam, sızdırmaz ve kaçırmaz olmalıdır. 5. Tabanca baģlıkları ve tetik düzenleri iģe baģlamadan önce kontrol edilmelidir. 6. Yıkama alanında gerekli önlemler alınmalı uyarı ve ikaz yazıları asılmalıdır. 7. Makine devreye alınmadan önce basınç nedeniyle çarpmaya karģı tabancası muhafaza altına alınmalı. 8. Makine kullanacak personel; yüz siperi, koruyucu kıyafet, çelik maskaratlı kasık çizmesi veya lastik çizme, lastik eldiven ve kulak koruyucu kullanmalıdır. 9. Tabanca tetiği hiçbir Ģekilde bağlanmamalıdır. ÇalıĢma esnasında kısa süreli dinlenmelerde tabanca çalıģır halde bırakılmamalı, kapatılmalıdır. 10. Eğitim almamıģ kiģiler makineyi kullanmamalıdır. 11. Sepette ve kafeste yüksekte çalıģırken paraģüt tipi bel destekli emniyet kemeri kullanılmalıdır. 12. Tabanca yakınında kimse bulundurulmamalı ve tabanca diğer çalıģanların üzerine doğru tutulmamalıdır. 13. Yıkama iģlerinin tamamlanmasından sonra yıkama hortumları ve tabancaları toplanarak çalıģma alanından kaldırılmalıdır. YEDĠNCĠ BÖLÜM ELLE YÜK KALDIRMA ve TAġIMA KURALLARI & MALZEME YÜKLEME, BOġALTMA, DEPOLAMA ve ĠSTĠFLEME KURALLARI Madde 27: Yükleme Ve TaĢımada Emniyet Yükleme ve taģımalar esnasındaki kazalarda personelde ellerin ve ayakların ezilmesi, kemiklerin kırılması, fıtık sırt incinmeleri, ciddi sıyrıklar gibi yaralanmalar, taģınan cihaz ve malzemelerde ise bazen büyük masraflar açan hasarlar meydana gelmektedir. Kazaların oluģunda yine personel hatası ön planda olup bu da dikkatsizlik, ihmal ve bilgisizliğe dayanmaktadır. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 50 / 50

51 Yükleme ve taģıma malzemenin ağırlığına göre elle veya vinç, caraskal, forklift ve diğer araçlarla yapılır. Yükleme ve taģımalarda dikkat edilmesi gereken hususlar Ģunlardır: a. Elle Yükleme ve TaĢımalarda Emniyet: 1. Personelin kapasitesi haricindeki yükleri kaldırması ve taģımasına izin verilmemelidir. (Bir insan için maksimum ağırlık kaldırma miktarı 25 kg'dır.) 2. Zeminin kaygan, yağlı, buzlu, kuyu ve çukur olmamasına dikkat edilmelidir. 3. Gerektiğinde kaldırma, yükleme ve taģıma iģleri esnasında nezaretçi bulunmalıdır. 4. Yüklenen, kaldırılan ve taģınan cismin tutulacak kısımlarının kaygan olmamasına dikkat edilmelidir. 5. Yük kaldırılırken ağırlık bacaklara verilmeli, kesinlikle bele yüklenilmemelidir. 6. Yük indirilirken bel eğilmemelidir. Ağırlık bacaklara verilerek indirilmelidir. 7. Ağır yükler tek baģına kaldırılmamalıdır. 8. Kaldırılacak yükün üzerinde kesici kısımların veya düģebilecek malzemelerin bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir. 9. Malzemenin kaldırılması, taģınması, istiflenmesi ve depolanmasında genellikle mekanik araçlar kullanılması esastır. Ağır parçaların ekip halinde kaldırıldığı ve taģındığı hallerde, önceden belirtilen kumanda hareket ve iģaretleri kullanılmalıdır. 10. Fıçı, varil ve benzeri büyük yuvarlak kaplar eğik düzlemlerden indirilirken takoz, kaldıraçlar, halat ve ipler kullanılmalı ve iģçiler, eğik düzlemin alt baģında ve indirilen kapların önünde durmamalıdır. 11. Ağır parçaların boru veya çubuk ve benzeri yuvarlak parçalar üzerinde yürütülerek taģındığı hallerde, bunlar el ile itilmemeli, kaldıraçlarla veya benzeri ile hareket ettirilmelidir. 12. Malzemeleri taģımadan önce malzemelerin koyulacağı yer ve gideceğiniz yol durumu ve konumu kontrol edilmeli; görüģ açısını engelleyen bir durum varsa önlem alınmalıdır. 13. Kırılabilir ve dökülebilir malzemeler ile parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli malzemeler elle taģımamalı; amacına uygun olarak üretilmiģ özel taģıma araçları ile taģınmalıdır. 14. El ile taģıma yaparken yüzük, saat, kolye ve benzeri aksesuar takılmamalıdır. 15. Malzeme yüklenir veya boģaltılırken dikkatli bir biçimde ve yavaģça yerine konulmalıdır. 16. Malzeme yere bırakılırken kalın takozlar koyarak el ve ayaklar korunmalıdır. 17. Uzun parçalar taģınırken, uzun parçanın ön ucunun bir insan boyundan daha yukarda olmasına dikkat edilmelidir. 18. Kaldırma ve taģıma yaparken 6 noktaya dikkat edilmelidir; Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 51 / 51

52 Yüke doğru bakın. Yüke yaklaģın ve ayaklarınızı yükün çevresine yerleģtirin. Boynunuzu uzatıp çenenizi içeri çekerek sırtınızı dikleģtirin ve dizlerinizi kırarak eğilin. Yükü sınayın ve tüm avuç içinizle sıkıca kavrayın. Yükü kendinize yakın tutarak bacaklarınızdan güç alarak kaldırın ve taģıyın. Yükü bırakırken yine sırtınızı dik tutarak dizlerinizi kırın. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 52 / 52

53 b. Diğer Araçlarla Yükleme ve TaĢımalarda Emniyet: 1. Yükleme ve taģıma iģlemi öncesi kiģisel koruyucuları(mekanikçi eldiven, koruyucu kıyafet, iģ ayakkabısı )giyilmelidir. 2. Yükleme ve taģımalarda yüklenecek malzemenin cins ve ağırlığına göre uygun ve bakımı yapılmıģ alet veya araç kullanılmalıdır. 3. Bu araçları kullanan personelin yeterli eğitimden geçirilmesi sağlanmalıdır. 4. Yükleme boģaltma alanında gerekli önlemler alınmalıdır. Bu alana harici personel giriģi önlenmeli ve uyarı/ikaz levhaları kullanılmalıdır. 5. Daha ağır olanlar alt kısma hafifleri üste yerleģtirilerek ağırlık merkezi dip kısımda tutulmalıdır. 6. Araçların emniyet düzenlerinin her zaman çalıģtıklarından emin olunmalıdır. 7. Kullanılan aracın cinsine göre hızları ayarlanmalı, kullanılmaları yetkili kiģiler tarafından teknik talimatlarında olduğu gibi yapılmalıdır. 8. Araca yüklenen yükün tam yüklendiği ve emniyete alındığı kontrol edilmeden hareket verdirilmemelidir. 9.Yükleme, kaldırma ve taģıma halatları iģe baģlamadan önce kontrol edilmelidir. 10. Araçlarda yüklerin üzerine personel binerek taģıma yapılmasına izin verilmemelidir. 11. Belirli cins araçlara belirli cins yükler yüklenecekse önceden yükleme planlarının yapılması ve yüklemenin bu planlara bağlı kalması sağlanmalıdır. 12. Araçlarla kapasite dıģı yükleme, kaldırma ve taģıma yapılmamalıdır. 13. Araç boyunu önden ve arkadan aģacak Ģekilde yükleme yapılmamalıdır. 14. Yük altına istif ağırlığına dayanacak palet, kalas vb. sağlıklı malzemeler koyulmalıdır. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 53 / 53

54 15. Demir boru vb. uzun malzemeler dik ve çıkıntılı konumunda bırakılmamalı, dikkatlice yüklenmeli / boģaltılmalıdır. 16. GörüĢe engel olacak Ģekilde yükleme yapılmamalıdır. Madde 28: Malzemenin Ġstifleme ve Depolanmasında Alınacak Güvenlik Tedbirleri 1. ĠĢyerlerinde malzemeler, aydınlatmaları engellememeli, makine ve tesisatın çalıģmasını güçleģtirmemeli, geçitlerde gidiģ ve geliģi aksatmamalı ve yangın söndürme tesisatının kullanılmasını ve çalıģmasını engellememeli ve devrilmeyecek Ģekilde ve ağırlıklarına dayanacak taban üzerine ve ancak 3 metre yükseklikte istiflenmelidir. 2. Ağır çuval ve torbalar, dört köģesi çaprazlama olarak en çok 5 sırada bir, bir torba eksik olarak istif edilmelidir. 3. Depoların kuru maddeler, patlayıcı veya zehirli karıģımlar meydana getirebilecek nitelikte olduğu hallerde yükleme, boģaltma ve depolama iģlerinde ayrıca gerekli özel tedbirler alınmalıdır. 4. Yerler daima temiz tutulmalıdır. Yağ ve yanıcı madde birikintilerine yer verilmemeli, depolarda sigara içilmemelidir. 5. Depoların giriģ-çıkıģ kapıları, yürüme yolları imdat kapıları, elektrik panolarının söndürme cihazlarının bulunduğu yerler, su alma yerleri ve ilk yardım malzemelerinin bulunduğu yerlerin önleri herhangi bir Ģekilde kapatılmamalıdır. 6. ĠĢ ekipmanları, malzeme ve araçları geliģi güzel yerlere bırakılmamalı, hat içerisinde tanımlı alanlarda bekletilmeli iģ bitimi depolara bırakılmalıdır. 7. Herhangi bir kazaya neden olmayacak Ģekilde bulundurmak için yıkılma ve devrilmeleri önleyerek depolanmalı ve istiflenmelidir. 8. Rafların üzerinde taģıma kapasiteleri gösteren iģaretleme yapılmalı, dolap veya raflara taģıma kapasitelerinin üzerinde yük istiflenmemelidir. 9. Raf üzerinde stoklamayı max. 1m olacak Ģekilde, yatay pozisyonda ve sıralar halinde yapılmalıdır. 10. Saç ve benzeri levha halindeki malzemeleri istif ederken ellerin kesilmemesi için eldiven kullanılmalıdır. 11. Açık aydınlatma ampullerinin bulunduğu yerler ile sıcak su borularının geçtiği yerlerin civarına malzeme depolanmamalıdır. 12. YerleĢtirme sırasında en ağır parçalar en alt rafa konulacak ve ağırlık sırasına göre de aģağıdan yukarıya doğru yerleģtirilmelidir. 13. Ġçinde parlayıcı patlayıcı madde bulunan yere açık ateģle girilmemeli ve burada sigara içilmemelidir. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 54 / 54

55 14. Parlayıcı ve yanıcı kimyasal maddelerin bulunduğu depo güneģin ısı ve ıģığından korunacak ve iyice havalandırılmalıdır. 15. Depolarda gerekli güvenlik önlemi alınmadan bakım ve onarım iģlemleri yapılmamalıdır. 16. Tüm depolama iģlemlerinde gerekli KKD ler kullanılmalıdır. Madde 29: Yanıcı, Patlayıcı, Parlayıcı ve Kimyasal Maddelerle ÇalıĢmada Emniyet Kuralları 1. ĠĢletmeye alınacak bütün kimyasalların tedarikçi firmadan Malzeme Güvenlik Bilgi Formu alınmalıdır. 2. Kimyasalları güvenli bir Ģekilde kullanmak ve saklamak için tehlikeli olabileceği durumları gösteren etiketlerine dikkat edilmeli. 3. Kimyasal kullanımı özel izne tabidir. Kimyasal kullanacak kiģiler önce malzeme güvenlik bilgi formu eğitimi verilecek ve ondan sonra malzeme güvenlik bilgi formuna göre kimyasal kullanılacaktır. 4. Etiketinde yazılı bulunan uyarı ve önlemleri okumadan kimyasallar kullanılmamalı. Kullanılan kimyasalların Malzeme Güvenlik Bilgi Formları okunmalıdır. 5. Aksi söylenmedikçe kimyasallar koklanmamalı ve tadına bakılmamalıdır. 6. Hiçbir zaman kimyasallar içme kaplarının içine bırakılmamalıdır. Bu durum kaçınılmaz ise kesinlikle konulan kabın üzeri her taraftan görebilecek Ģekilde yazı yazılarak kimyasal madde olduğu belirtilmeli ve kesinlikle kilit altında saklanmalıdır. 7. Kimyasallar deriye temas ettirilmemeli. Kimyasallar ile çalıģırken gerekli kiģisel koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır. (Gaz maskesi, toz maskesi, asit eldiveni, gözlük v.b. gibi) 8. Personelin eli kimyasallara temas eder ise el önce bol soğuk su ile daha sonra sıcak su ve sabun ile temizlenmeli. Sıcak suyun önce kullanımı gözeneklerin açılarak daha fazla zarar görmesine sebep olur. 9. Asit veya alkali maddelerle temasla yanmalarda bol su ile temas bölgesi yıkanır. Eğer yanık ciddi boyutlarda ise acilen revire haber verilir. Bu sırada su ile yıkamaya devam edilir. 10. Reaktif kimyasallar tezgâhların kenarlarında bırakılmamalıdır. 11. Ortamda normalden ağır bir kimyasal kokusu var ise ve gazın/buharın zehirli olduğundan emin olunamıyorsa o alanda kalınmamalı, gerekli müdahale gaz maskesi kullanarak yapılmalıdır. 12. Tehlikeli maddelerin tanımlanmasında kullanılan sembol ve iģaretler öğrenilmelidir. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 55 / 55

56 13. Kimyasalların üzerinde kritik malzeme etiketi olması gerekmektedir. 14. Bir kaza anında ilgili birimdeki Malzeme Bilgi Formu ndan yararlanılarak yaralıya nasıl müdahale edileceği süratle tespit edilmelidir. ĠĢyeri revirine veya en yakın hastaneye sevk edilirken yaralı ile birlikte Malzeme Bilgi Güvenlik Formu mutlaka bulundurulmalıdır. 15. Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu mahallerde kesinlikle sigara içmeyecek, ateģ meydana getirebilecek hiçbir iģlem yapmayacaktır. 16. Patlayıcı maddeleri meskun yerlerin yakınında bulundurulmamalıdır. 17. Yanıcı ve patlayıcı maddelerin çevresini ot ve diğer yanıcı maddelerden temizlenecektir. Bu bölgelerde özel emniyet kurallarına mutlaka uyulacaktır. 18. Yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı maddelerin depolandığı ambar, sundurma ve sahalarda yangınla ilgili ikaz levhalarını mutlaka asılacaktır Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 56 / 56

57 Madde 30: Kimyasal Madde Depolama Emniyet Kuralları 1. Kanserojen maddeler, zehirler/ toksik sıvı kimyasallar kilitli bir depo içerisinde muhafaza edilmelidirler. 2. Kimyasal madde stok alanının taban kısmında ızgara sistemi olmalı ızgara altlarına metal tavalar döģenmelidir. 3. Depolar direk güneģ ıģığına maruz kalmayacak Ģekilde yapılmalıdır. 4. Depolar parlayıcı, patlayıcı maddeler tüzüğünde geçen mesafeye uygun olacaktır. 5. Depo kapılarında izinsiz girmenin ateģle yaklaģmanın yasak olduğunu belirtir uyarı yazısı asılacaktır. 6. Depo sorumlularının iletiģim bilgileri depo giriģinde asılı bulundurulacaktır. 7. Depo giriģi ve içinde malzeme güvenlik bilgi formları asılı bulundurulacaktır. 8. Depo içerisinde tüketim gerektiren kimyasalların tüketim sırasına dikkat edilecektir. 9. Her bir kimyasal grubun farklı özelliği olduğundan malzeme güvenlik bilgi formları ve Kimyasalların Depolama Matrisi göz önünde bulundurularak her madde kendi kategorisinde depolanacaktır. Kimyasalların kritik malzeme etiketleri ambalajları üzerinde yazılı olacaktır. 10. Kimyasalların dökülmesi veya taģması durumunda acil durum varillerinden yararlanılarak müdahale edilecektir. Absorbanlar ve bariyerler ile sızıntı kontrol altına alınacaktır. Müdahale esnasında kiģisel koruyucular kullanılacaktır. 11. Kimyasal maddeler depoda raf usulü stoklanacaktır. Kimyasallar üst üste en fazla iki birim olacak Ģekilde stoklanacaktır. 12. Tüm maddelerin etiketleri gözükecek ve istiflendiğinde yazıları düzgün okunabilecek Ģekilde düzenlenecektir. 13. Depolama raflarından malzemenin düģmemesi için önlem alınacaktır. 14. Depolama ve gözle kontroller sırasında, zedelenmiģ, patlamıģ, sızıntısı olan ambalajlar varsa derhal kullanım için gereken önlemler alınacaktır. 15. Alımı yapılan ve zararlı kimyasal madde sınıfına giren tüm hammaddelerin depolama ve stoklama iģlemleri sırasında isg-çevre yönetim sistemi gereklerine uymayan ve/veya çevre ve insan sağlığına doğrudan veya dolaylı etkisi olabilecek bir uygunsuzluk gözlendiğinde, bu uygunsuzluk için isg- çevre bölümüne haber verilecektir. 16. Depolara ve bunların yakınına depolanan hammadde ve ürünlerin yükleme, boģaltım ve kullanımları sırasında ortaya çıkabilecek tehlikeler ve bu tehlikelere karģı korunma önlemleri ile ilgi uyarı iģaretleri ve/veya yazıları asılacaktır. 17. Tehlikeli ve zararlı kimyasal maddelerin depolandığı yerlerde sigara içilmesine, kontrolsüz açık alev veya ateģ yakılmasına izin verilmeyecektir. 18. Depo önlerine hiçbir zaman araç veya malzeme bırakılmayacaktır. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 57 / 57

58 19. EğitilmiĢ, ilgili kiģiler dıģında kalan tüm çalıģanlar bu maddelerin depolandığı yerlere güvenlik açısından giremez ve ilgililerden izin almadan bu malzemelerden kullanamazlar. 20. Kimyasal malzeme deposunun temiz, düzenli ve bakımlı bulundurulması depo personelinin sorumluluğunda olacaktır. Saha denetimleri esnasında bu alanlar periyodik olarak denetlenecek ve kayıt altına alınacaktır. 21. Depo sorumluları sağlık ve güvenlik hususu, kullandıkları ekipmanlar hakkında periyodik eğitime tabi tutulacaktır. 22. Gres fıçıları/kovaları dikey olarak ve kapağı yukarı gelecek Ģekilde depolanacaktır. 23. Bazı kimyasalların orijinal ĢiĢesinden baģka bir ĢiĢeye aktarılması gerekiyorsa yeni ĢiĢe mutlaka uygun bir Ģekilde etiketlenecek ve zorunlu ambalaj iģaret etiketleri yapıģtırılacaktır. 24. Kimyasal depolarda elektrikli cihazların kullanımından mümkün olduğunca kaçınılacaktır. 25. Kimyasal madde depoları, aģındırıcı madde buharı alev alıcı gazların birikimine engel olacak Ģekilde, iyi havalandırılmalı ve bu durum depo planlamasında mutlaka göz önünde alınacaktır. Doğal havalandırmanın mümkün olduğu durumlarda, bu tür havalandırma tercih edilecektir. 26. Mevcut kimyasalların etiketlerinden yararlanarak tehlike sınıflarını belirlenmelidir. Bazı kimyasallar birden fazla tehlike sınıfında yer alabilir, böyle bir durumda bu kimyasala ait Güvenlik Bilgi Sertifikasına bakılarak öne çıkan tehlike sınıfı belirlenmelidir. (Ör: Yanıcı, patlayıcı, toksik vb.) 27. Mevcut kimyasalları PH değerine göre ayrılmalı, asidik ve bazik maddeler bir arada depolanmamalıdır. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 58 / 58

59 ph< 4: Asidik ph 4-10: Nötr ph >10: Bazik DOKUZUNCU BÖLÜM YANGINDAN KORUNMA Kontrolümüz dıģında meydana gelen yanma olayına yangın denir. Yanma meydana gelmesi için ortamda yanıcı madde, oksijen (hava) ve ısı (ateģ kaynağı) olması gerekir. Meydana gelen yangınların yapılan incelemeleri; yangın çıkmadan önce o yerde bir hatanın var olduğunu ve bu hatanın zamanında giderilememesinden dolayı yangınların çıktığını ortaya koymaktadır. Genellikle bilinenlere önem vermemek, gerekli tedbirleri zamanında almamak yüzünden çıkan yangınların yerine getirilmesi çoğunlukla mümkün olmayan can ve mal kaybına ve hasara neden olduğunu biliniz ve unutmayınız. Yangın üçgenini oluģturan unsurlardan herhangi birinin olmaması yangını baģlatmaz. Yangın baģlamıģ ise bu üç unsurdan biri ortamdan uzaklaģtırılırsa yangın sona erer. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 59 / 59

60 Bu nedenle; Yangın çıkmasına neden olmayacak Ģekilde çalıģmanız gerektiğini ve her yangın tehlikesini önlemenin ve güvenli çalıģmanın en öncelikli asli göreviniz olduğunu biliniz. YANGIN ÇEġĠTLERĠ Yangınlar; katı madde yangınları, sıvı madde (Kimyasal) yangınları, gaz ve elektrik kaynaklı yangınlar ile metal yangınları olarak sınıflandırılabilir. Yangınların Sebepleri: Çoğu yangınlar, sık sık rastlanan tehlikelere karģı gereken önlemlerin alınmamasından doğmaktadır. Bu tehlikeler; Açık ateģ, kendiliğinden tutuģma, sıcak yüzeyler, elektrik ve elektrikli aletler, sürtünme, portatif ısıtıcılar, statik elektrik, parlayıcı-patlayıcı maddeler, sigara, sıcak çalıģmalar (kaynak/kesme/taģlama vb) ve sabotaj. Elektrikli Aletler: Elektrik motorları, prizler, lambalar, fazla ısınan kablolar hasarlanıp kısa devre yaparsa. Mekanik Kıvılcımlar: Makina veya parçası kıvılcım çıkaracak bir zemine yüksekten düģerse veya makinanın dönen aksamları arasına kıvılcım çıkaracak yabancı metaller girerse. Sürtünme: Yağsız kalmıģ rulmanlar ve birbirine sürten diğer hareketli malzemeler aģırı ısınırsa ve ortamda var olan yanıcı maddeyi tutuģturabilirse. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 60 / 60

61 Portatif Isıtıcılar: ĠĢyerlerinde ısınma amaçlı kullanılan ısıtıcılar parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı maddelere çok yakın konulursa ve söz konusu hassas maddeleri ısıtarak etkilerse. Statik Elektrik: Özellikle organik maddelerin transferinde farklı özellikte olan iki yüzey arasındaki sürtünmeden doğan statik elektrik yükü birikimlerinin boģalımından kıvılcımlar oluģursa. Parlayıcı-Patlayıcı Maddeler: Kimyasal madde tanklarında yapılan çalıģmalar ile kapalı ortamlara sızan solvent, tiner gibi yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı özellikler içeren maddelerin, statik elektrik yükü boģalımlarında bu gibi maddeler için hazırlanan emniyet talimatlarına uyulmuyorsa. Sigara: Özellikle yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddelerin depolandığı ve/veya kullanıldığı sahalarda sigara içme yasağına uyulmazsa ve sigara içilmesinin serbest olduğu yerlerde yanan sigara izmaritleri söndürülmeden rastgele atılıyorsa. Kaynak ve Kesme: Gerekli güvenlik önlemleri alınmadan elektrik, oksijen kaynağı veya kesme gibi sıcak iģler yapılıyorsa. Sabotaj: Ekol personeli olan veya olmayan, tutumu ve davranıģları ile fabrikanın genel güvenliğine gölge düģürecek tarzda hareket eden kiģilere gerekli müdahalede geç kalınmıģsa. Madde 31: Yangından Korunma 1. Yangından korunma konusundaki talimat ve yönetmeliklere riayet ediniz. 2. Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı kimyasalların kullanımında azami dikkat gösteriniz. 3. ĠĢletme içerisinde belirlenmiģ mahallerin dıģında kesinlikle sigara içmeyiniz. 4. Sigara içme mahallerinde sigara ve kibritlerinizi kül tablalarına veya kovalarına atınız, bunların söndüğünden emin olunuz. 5. Elektrik tesisatında vuku bulan arızalara müdahale etmeyiniz, yetkili personele haber veriniz. 6. Akaryakıt, gaz kaçakları, yağ döküntüleri ve bu gibi yangına sebep olabilecek sızıntıları amirinize derhal bildiriniz. 7. Giyeceklerinizi, havlu benzerlerini kurutmak maksadıyla sıcak boru veya benzeri yerlere asmayınız. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 61 / 61

62 8. ġiģe ve benzeri cam kapaklar güneģ ıģığı karģısında mercek gibi vazife görürler, etraftaki cisimleri kolaylıkla yakabilirler. Bu yüzden ĢiĢe ve diğer cam kapakları güneģ ıģığı almayacak yerlere koyunuz. 9. Yangın söndürme cihazlarının yanına veya önüne, onlara eriģmeyi güçleģtirecek malzeme koymayınız. 10. Acil çıkıģ kapılarını, koridor ve geçiģ yollarını açık ve temiz bulundurunuz. Merdiven altları, küçük odalar,dolap arkaları gibi görünmeyen yerlere malzeme istiflemeyiniz. 11. Yangın söndürme sistemi bulunan yerlerde özellikle spring altlarına malzeme istiflemeyiniz. 12. Yangın söndürme cihazlarını ve ekipmanlarını her zaman temiz tutunuz. Kullanıma mani bir durum tespitinde derhal yetkili personele haber veriniz. 13. Aydınlatma armatörlerinin altına kesinlikle malzeme istifi yapmayınız. 14. Makine ve teçhizatın üzerinde yangına sebebiyet verebilecek yağ, toz v.s. gibi maddeleri temizleyiniz. 15. Elektrik motorları, panolar, trafolar, kablolar gibi tüm elektrik tesisatını, yangına sebebiyet verebilecek yanıcı toz ve maddelerden koruyunuz. Tozlanmaya ve kirlenmeye maruz kaldığında, gerekli Ģekilde uygun periyotlarla temizleyiniz. 16. Atık maddeler, çöp, kırpıntı ve toz birikintileri yangın tehlikesi oluģturur. Tahta, kağıt, plastik ve bazı metal tozları ise uygun koģullarda patlama tehlikesi yaratır. Bu nedenle çalıģma alanlarınızın düzenli ve temiz tutulmasına dikkat ediniz. 17. ĠĢ yerinden ayrılırken, kapı ve pencereleri açık bırakmayınız. Kullanılmayan ve açık bırakılan aydınlatma sistemlerinin anahtarlarını kapatınız. ÇalıĢma odalarınızın anahtarlarını yerine koyunuz veya ilgilisine teslim ediniz, yanınızda götürmeyiniz. 18. Benzin, mazot, alkol, eter gibi yanıcı ve parlayıcı maddeleri temizlik veya diğer maksatlarla kullanmayınız. 19. Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler bulunuyorsa talimatlara uygun olarak depolayınız, güvenlik tedbirlerini alınız. 20. Elektrikli cihazları topraklaması olmayan tesisatta (prizlerde) kullanmayınız. 21. Elektrik panolarını sürekli kapalı tutunuz. 22. Makaralı tip uzatma kablolarını tamamen açık olacak vaziyette kullanınız. Kapalı kullanımlarında bobin etkisi yaparak aģırı ısınma sebebiyle yangına neden olmaktadırlar. Bu kablolar ile çoklu prizleri sürekli kullanmayınız. AĢırı ısınmadan dolayı yangına sebebiyet verebilirsiniz. 23. TaĢınabilir fanlar, oda ve su ısıtıcıları, seyyar aydınlatmalar yangın tehlikesi oluģturmaktadır. Bu tür ekipmanların yakınında yanıcı madde bulundurmayınız. Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 62 / 62

63 24. Sıcak, rutubetli ve tozlu ortamların aydınlanmalarında etanj, kapalı tip armatürler kullanılmalıdır. 25. Kısa devre veya toprak teması sonucunda aģırı ısınma ile çıkabilecek yangınların önlenmesi için kaçak akım rölesi gibi uygun koruma sistemi kullanınız. 26. Tehlikeli durumlarda pano ve tablolar önünde ulaģmayı önleyecek hiçbir engel bulundurmayınız. Yangın çıktığı anda personelin/ziyaretçinin hareket tarzı: Yangının tespiti halinde telaģlanıp paniğe kapılmayınız. Yangını gördüğünüzde ne yapacağınızı biliniz. Bulunduğunuz yerde Yangın Ġhbar Düğmesi varsa basınız veya Ġtfaiye TeĢkilatına 1110 arayarak haber veriniz. Yangın yerinin adresini, en kısa ve doğru Ģekilde bildiriniz. Yangın cinsini bildiriniz (Bina, Benzin, Araç, Makine) Yangın mahallinde yaralı personelin tespiti halinde derhal sağlık merkezini arayarak bilgi veriniz. Yaralıya kesinlikle müdahale etmeyiniz. Yangını ve tespit edilen diğer hususları ilgili amirinize bildiriniz. Yangını çevrenizdekilere duyurunuz. Bunları yaparken kendinizi ve baģkalarını tehlikeye atmayınız. Size yakın olan acil çıkıģ kapısını kullanarak derhal ilk toplanma bölgenize gidiniz, yoklama vererek, gelecek talimatı bekleyiniz. Ziyaretçiler ise ziyaret kartı üzerinde belirtilen kurallara uyacaktır ve acil durumlarda personelle birlikte hareket edecektir. Madde 31: ĠSG Taahhütnamesi Ġç Yönetmelik Rev:00 Sayfa 63 / 63

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiģtir.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiģtir. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģ sağlığı

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.01.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.01. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak ve tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 4 İşverenin yükümlülüğü

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI 18/1/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan İSG Kurulları Hakkında Yönetmelik, İSGK kapsamına giren, 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli

Detaylı

KONU : İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR. KONU : İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR. 18 Ocak 2013 tarih ve 28532 sayılı resmi gazetede İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. İş sağlığı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURUL EĞİTİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURUL EĞİTİMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURUL EĞİTİMİ Hazırlayan İLKER KIYAK Makine Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı ( A sınıfı ) 1 2 Eğitimin Amacı Katılımcılara; İşyerlerinde yasal mevzuata uygun olarak İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ODAK KALİTE, Çevre, İş Güvenliği ve Risk Yönetimi Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kanunlarda yapılan düzenlemelerin sistemli

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Rev. Tarihi : S. No : 1/7 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Mustafa Selman GENÇ Kalite Yönetim Direktörü Hastane Müdürü Savaş

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

6331 sayılı İş sağlığı Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulları

6331 sayılı İş sağlığı Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulları 6331 sayılı İş sağlığı Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Bu yazıda, 30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan ve

Detaylı

İSG KURULUNU OLUŞTURMAK

İSG KURULUNU OLUŞTURMAK İSG KURULUNU OLUŞTURMAK *Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu okul ve kurumlarda Ek-2 doğrultusunda İSG Kurulu oluşturulur. *Ellinin altında çalışanı olan okul ve kurumlarda ise İSG hizmetlerini yürütecek

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Bartın Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İSG. Uzm. Ahmet ASLANCAN Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı 1 İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 6331 KANUNUNDAKİ TANIMLAR-1

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Konu; İSG Kurulları Amaç; Elliden fazla çalışanı olan işyerlerinde kurulması zorunlu olan İSG kurullarının oluşumu, görevleri ve önemi hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; İSG MEVZUATI-1 1- İş güvenliği uzmanının görevleri nelerdir? a- Rehberlik 1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURUL EĞİTİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURUL EĞİTİMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURUL EĞİTİMİ Yavuz CALP Makine Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Eğiticisi İş Güvenliği Bilim Uzmanı ve Bilirkişisi 0 532 518 21

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDATÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDATÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDATÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK Resmi Gazete: 28 Nisan 2006 - Sayı : 26152 MADDE 1 31/1/1973 tarihli ve 7/5734 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

KARAR 2016/43 Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Yönergesinin aşağıdaki şekliyle kabulüne;

KARAR 2016/43 Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Yönergesinin aşağıdaki şekliyle kabulüne; KARAR 2016/43 Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Yönergesinin aşağıdaki şekliyle kabulüne; UŞAK ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 1 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HOŞGELDİNİZ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 24.10.2013 İÇERİK İSG Açısından Devletin Sorumlulukları 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşverenlerin Yükümlülükleri

Detaylı

18 Ocak 2013 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

18 Ocak 2013 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 18 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28532 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ama

Detaylı

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI .. ALT YÜKLENICI. POLITIKASI. FUV Mühendislik, alt yüklenicilik hizmeti alması gereken durumlarda kendi çalışma prensiplerini paylaşan firmaları tercih eder. Alt yüklenici firma seçimi, kalite yönetim

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Çalışan Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişidir. Çalışan Temsilcisi İş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

Ögr.Gör.Halil ÇELİK Selçuk Üniversitesi A-Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İGU ve İYH Eğitimci. Page 1 ZİNDE

Ögr.Gör.Halil ÇELİK Selçuk Üniversitesi A-Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İGU ve İYH Eğitimci. Page 1 ZİNDE Ögr.Gör.Halil ÇELİK Selçuk Üniversitesi A-Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İGU ve İYH Eğitimci Page 1 İSG KANUNU -İŞVEREN İSİG KURULU 0 ve daha fazla çalışa ı bulu duğu ayda fazla süre işleri yapıldığı tü işyerleri

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ÇALIŞMA ESASLARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ÇALIŞMA ESASLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ÇALIŞMA ESASLARI EĞİTİM NOTLARI HAZIRLAYAN M. Özkan ÖZGÜR İş Güvenliği Uzmanı DETAM YAYINLARI 1 KURULLARIN OLUġTURULACAĞI ĠġYERLERĠNĠN ÖZELLĠKLERĠ İşyerlerinin İş Kanununa

Detaylı

ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR

ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR Yeni iģ sağlığı ve güvenliği konusundaki yasalar iģverenlere birçok yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülüklerin yerine

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

10 dan Az ÇalıĢanı Olan ĠĢyerleri 10-49 ÇalıĢanı Olan ĠĢyerleri. AZ TEHLĠKELĠ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLĠKELĠ (%50 artırılarak)

10 dan Az ÇalıĢanı Olan ĠĢyerleri 10-49 ÇalıĢanı Olan ĠĢyerleri. AZ TEHLĠKELĠ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLĠKELĠ (%50 artırılarak) 6645 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU ĠLE BI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ĠLE 6331 SAYILI ĠSG KANUNUNDAKĠ ĠDARĠ PARA CEZALARININ TEHLĠKE SINIFI VE ÇALIġAN

Detaylı

Dr.Yücel BENDER ĠĢyeri Hekimi

Dr.Yücel BENDER ĠĢyeri Hekimi Dr.Yücel BENDER ĠĢyeri Hekimi Yasal gereklilikleri karģılamak için, Yükümlülüklerin yerine getirildiğini kanıtlamak için, Erken tanı ve potansiyel problemlerin tespiti için, Ġzlenebilirlik sağlamak için,

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Ondokuz Mayıs Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurulu

Detaylı

ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2

ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2 ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU NA GÖRE KAYITLAR- KURUM HEKĠMLĠĞĠNDE ĠġYERĠ HEKĠMLĠĞĠ ĠĢçi Sağlığı

Detaylı

OCAK 2013 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

OCAK 2013 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ OCAK 2013 20 Haziran 2012 de kabul edildi. 30 Haziran tarih, 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN Sıra No / Konu Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri 9 / İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģyerlerinde iģ sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak

Detaylı

6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU ve KANUNUN GETĠRDĠĞĠ YÜKÜMLÜLÜKLER. Mehmet TUNÇ UZMANĠġ OSGB Genel Koordinatör

6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU ve KANUNUN GETĠRDĠĞĠ YÜKÜMLÜLÜKLER. Mehmet TUNÇ UZMANĠġ OSGB Genel Koordinatör 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU ve KANUNUN GETĠRDĠĞĠ YÜKÜMLÜLÜKLER Mehmet TUNÇ UZMANĠġ OSGB Genel Koordinatör 6331 Sayılı Kanun Kapsamı 6331 sayılı ĠĢ sağlığı ve Güvenliği Kanun kapsamı; Bu

Detaylı

YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER

YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER Yasal dayanaklar 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa

Detaylı

ASBESTLE ÇALIġMALARDA ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

ASBESTLE ÇALIġMALARDA ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASBESTLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK mad men VE season GÜVENLĠK 6 episode 10 ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Aslıcan GÜLER İSG Uzman

Detaylı

ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ KANUNLAR

ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ KANUNLAR ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ KANUNLAR 4857 SAYILI İŞ KANUNU 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TANIMLAR Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II-

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II- 1 / 10 Yusuf DOĞAN Mali Müşavirlik 4. İşverenin Risk Değerlendirmesi Yükümlülüğü İşveren, güvenlik tedbirleri ve koruyucu ekipmanlar ile

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi Y.Doç.Dr.Nezih VAROL, Halk Sağlığı & Adli Tıp Uzmanı Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hastanelerde İSG Sempozyumu 27.05.2014 Dünya

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk,

Detaylı

İŞVERENIN 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI KANUN UNA GÖRE KURULOLUŞTURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İŞVERENIN 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI KANUN UNA GÖRE KURULOLUŞTURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞVERENIN 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI KANUN UNA GÖRE KURULOLUŞTURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Recep GÜNER 38 * * ÖZ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nun 22 inci maddesine göre Kanun kapsamında bulunan

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Burhanettin KURT Genel Müdür Yardımcısı 23 Aralık 2014 6331 sayılı İş Sağlığı

Detaylı

Doç. Dr. Pir Ali KAYA

Doç. Dr. Pir Ali KAYA 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nda İşverenin Yükümlülükleri Doç. Dr. Pir Ali KAYA Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 1 I. 6331 Sayılı Kanuna Göre İşverenin

Detaylı

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız.

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız. DİKKAT!!!! İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALMAYA BAŞLAMADINIZ MI???? İşyeriniz Çok Tehlikeli ve Tehlikeli işler kapsamında ise ya da, İşyeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında ancak çalışan sayınız 50 nin üstünde

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları. Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları. Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd. Sunum Planı 6331 sayılı İSG Kanunu nda öne çıkan yükümlülükler ve cezai müeyyideler nedir? İSG teftişlerine

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648 ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ T Ü R K İ Y E K A M U - S E N G E N E L S E K R E T E R İ T Ü R K S A Ğ L I K - S E N G E N E L B A Ş K A N

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSİ. Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSİ. Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSİ Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İş Güvenliğinin Tanımı İş güvenliği; bir işin yapılması sırasında, işyerindeki fiziki çevre şartlarından

Detaylı

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ:

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: 12 39 Slayt 1/6 RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: Kazaların önlenmesinde, mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarımız, görevlerimiz ve yetkilerimiz hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme 2016 Güz

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri. AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak)

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri. AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) 6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE 6331 SAYILI İSG KANUNUNDAKİ İDARİ PARA CEZALARININ TEHLİKE SINIFI VE ÇALIŞAN

Detaylı

ZEYTĠNBURNU BELEDĠYESĠ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ

ZEYTĠNBURNU BELEDĠYESĠ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ ZEYTĠNBURNU BELEDĠYESĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ 1 ZEYTĠNBURNU BELEDĠYESĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ; MADDE 1 - (a) Bu İç

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. ORGANİZASYONDAKİ YERİ görev yapar. : : İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlu Koordinatörüne bağlı GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: İş Yeri Hekiminin Görevleri: (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde

Detaylı

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK F İ Y A T T E K L İ F İ ALTINIŞIK OSGB. Ltd. Şti. DİŞ HEKİMLERİ ODASI Tel-Fax : 0256-2591155 TEKLİF NO / TARİH 08.11.2013 / 301 GSM : 0532-4104875 (A. Hakan TÜRE) YETKİLİ Ayşegül hanım e-mail : a.hakanture@altinisikosgb.com.tr

Detaylı

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI SUNU PLANI 1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI -1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu İç Yönetmelik Giresun Belediyesine ait işçi çalıştıran birimlerde sağlık ve

Detaylı

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2017 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) (Yeniden nde Sözü Edilen Fiil 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

Apartmanlarda İSG ve Risk Analizleri

Apartmanlarda İSG ve Risk Analizleri Apartmanlarda İSG ve Risk Analizleri 1 Tanımlar (4857) Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir. İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği [Resmi Gazete: 09.12.2003 Salı, Sayı: 25311 (Asıl)] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2017 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %3,83) Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Ordu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurulu ile İş Sağlığı

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2017 Yılında Uygulanacak Miktarı 10-49 Çalışanı Olan 50-+ Çalışanı Olan Açıklamalar 4/1-a MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü

Detaylı

Dr.Yücel BENDER ĠĢyeri Hekimi

Dr.Yücel BENDER ĠĢyeri Hekimi Dr.Yücel BENDER ĠĢyeri Hekimi Ġzlenebilirlik sağlamak için, Yasal gereklilikleri karģılamak için, Erken tanı ve potansiyel problemlerin tespiti için, Yükümlülüklerin yerine getirildiğini kanıtlamak için,

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2017 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri Açıklamalar 4/1-a MADDE

Detaylı

(*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

(*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2017 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 4/1-a MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü 26/1-a İş güvenliğiyle ilgili tedbir almamak,

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Risk Değerlendirme Yükümlülüğü İLKER KIYAK MAKİNA MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI ) www.ilkmak.com Risk Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) (Yeniden nde Sözü Edilen 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri

Detaylı

SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ GENEL DEĞERLENDİRME...9. iii

SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ GENEL DEĞERLENDİRME...9. iii İçindekiler SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ...1 1.1. Sağlık Programları... 5 1.2. Güvenlik Programları... 5 1.3. Eğitim Programları... 6 2. GENEL DEĞERLENDİRME...9

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Bingöl Üniversitesi birimlerinde çalıģan tüm personelin,

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri Açıklamalar 4/1-a MADDE

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 4/1-a MADDE 4 - İşverenin

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2017 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2017 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 4/1-a MADDE 4 - İşverenin

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri

Detaylı

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri Çalışanı Olan İşyerleri AZ TEHLİKELİ ÇOK TEHLİKELİ TEHLİKELİ

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri Çalışanı Olan İşyerleri AZ TEHLİKELİ ÇOK TEHLİKELİ TEHLİKELİ nde 4/1-a MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü 26/1-a İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen

Detaylı

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri. AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak)

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri. AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) 6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE 6331 SAYILI İSG KANUNUNDAKİ İDARİ PARA CEZALARININ TEHLİKE SINIFI VE ÇALIŞAN

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

Gökhan KOLCU Bilgisayar Mühendisi Satış Yönetmeni

Gökhan KOLCU Bilgisayar Mühendisi Satış Yönetmeni Gökhan KOLCU Bilgisayar Mühendisi Satış Yönetmeni İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUN SÜRECİ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kabul Tarihi: 20 Haziran 2012 RG. Yayım Tarihi: 30 Haziran 2012 6331- İSG

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU Levha No Levha Temsili Resim Levha Boyutları (cm) Yükseklik x En UL-001 Makine, Alet ve Malzemelerinizi Özenli Kullanınız UL-002 Dikkat Tüpleri Bağlı Tut

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28681 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU UYARINCA İVEDİLİKLE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU UYARINCA İVEDİLİKLE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU UYARINCA İVEDİLİKLE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER Bilindiği gibi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla, kamu çalışanları dahil bütün çalışanlar ve işyerleri

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI nde Sözü 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 4/1-a İş güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu

Detaylı

6/1-a İşyeri hekimi çalıştırmamak. 5.601

6/1-a İşyeri hekimi çalıştırmamak. 5.601 Kanun Maddesi Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2014 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) Açıklamalar MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri MADDE 8 - İşyeri

Detaylı