SERİ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN GEÇİCİ HAL KARARLILIĞINA ETKİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERİ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN GEÇİCİ HAL KARARLILIĞINA ETKİLERİ"

Transkript

1 Eİ KOMPANZAYON İTEMLEİNİN GEÇİCİ HAL KAALILIĞINA ETKİLEİ Ömer Özgür GENCE 1 emra ÖZTÜK 1, Eletri Mühendisliği Bölümü, Mühendisli Faültesi, Kocaeli Üniversitesi, 41100, İzmit/Kocaeli, 1 e-posta: e-posta: Anahtar özcüler: eri ompanzasyon, Geçici hal ararlõlõğõ, Gerilim ararlõlõğõ. ABTACT It is becoming increasingly important for power system planning and operating engineers to be capable of performing comprehensive transient stability analyses of the systems. This need is largely due to the recent trends towards operating systems under stressed conditions, as a result of increasing system loads without sufficient transmission and/or generation enhancements. There have been many failures, due to transient instability in power systems around the world. In recent years many researchers have suggested techniques for transient stability analysis considering both static and dynamic aspects. This paper is mainly concerned with analysis of transient stability effects of series compensation. The goal of this study is to present certain problem situations that are often encountered in the power system and show how series compensation can be used to improve the system performance. 1. GİİŞ Günümüzde süreli artan eletri enerjisi ihtiyacõna cevap verebilme için yeni üretim tesisleri urma geremetedir. Anca üretim tesislerini, coğrafi, eonomi, çevresel, politi, vb. nedenlerle her zaman tüeticilere ve özellile büyü tüetim merezlerine yaõn urma olanağõ bulunmadõğõ için, uza mesafelerden, büyü mitarda güç iletilmesi zorunludur [1]. Uzun mesafelerden, büyü mitarlarda enerji iletimi pe ço problemi beraberinde getirmetedir. Öncelile iletim geriliminin belirlenmesi, dolayõsõyla iletim hattõna ilişin iletenler, direler ve izolatörler gibi elemanlarõn gerilim düzeyine uygun olara boyutlandõrõlmasõ geremetedir. Bunun sonucu olara ortaya çõaca iletim ayõplarõnõn azaltõlmasõ ve iletim apasitesinin arttõrõlabilmesi için ontrolumanda sistemlerinin seçimi, esici ve ayõrõcõlarõn boyutlandõrõlmasõ, işletme ile ilgili olara iletimin tehat, çift-hat veya daha fazla sayõda hatla yapõlmasõ da başlõca problemlerdir. Şüphesiz bunlarõn yanõnda, üretimde ullanõlan senron generatörlerin, sistemlerinde oluşabilece bozucu etiler sonrasõnda, senronizmadan opup opmayacağõ diğer bir değişle ararlõlõ problemi, işletimin ana problemidir. Diğer önemli bir problem ise, yine bu tür işletme oşullarõna bağlõ olara ortaya çõan gerilim ve rotor açõsõ aralõlõğõ sorunudur. özü geçen bu problemleri çözme için bir taõm yöntem ve teniler geliştirilmiştir. Bunlardan bazõlarõ, gerilim seviyesinin yüseltilmesi, paralel hat çeilmesi, senron ondansatörler veya stati senron ondansatörler ullanõlmasõ ve yüse doğru gerilimle enerji iletimi yapmatõr. Bu yöntemlerin hepsi büyü yatõrõmlar geretirmetedir. eatif güç ontrolü ile sistemin gerilim ararlõlõğõnõn sağlanmasõnda, seri ompanzatör sistemlerinin ullanõlmasõ, yuarõda sayõlan yöntemlere göre daha prati ve eonomi bir çözümdür. Bu nedenle, bu çalõşmada iletim sistemlerinde reatif güç ontrolünü sağlayan seri ompanzasyon onusu ele alõnara, seri ompanzasyon sistemlerinin geçici hal ararlõlõğõna etileri örne bir test sistemi üzerinde incelenecetir.. KAALILIK - EAKTAN İLİŞKİİ Modern güç sistemlerimde enerji iletiminin önemli gün geçtiçe artmatadõr. Buna bağlõ olara çeşitli arõza durumlarõnda senron generatörlerin senronizmadan çõmalarõ, ararlõlõ sorunu meydana getirmetedir. Güç sistemlerinde geçici hal ararlõlõğõ, õsadevreler, üretim birimlerinin veya büyü güçlü tüeticilerin devre dõşõ almasõ gibi bozucu etiler sonucunda sistemin senronizmada alma yeteneği olara tanõmlanõr []. Geçici hal ararlõlõğõ, senron mainalarõn reatanslarõ ve ivmelenme sabitleri, iletim hatlarõnõn reatanslarõ gibi birço fatöre bağlõdõr. Çeşitli arõza durumlarõnda davranõşõ belirlenme istenilen güç sistemleri için geçici hal ararlõlõğõ analizi yapõlõren lineer olmayan denlemler ullanõlõr. Bu denlemlerin çözümü armaşõtõr ve uzun zaman almatadõr. Faat güç sistemleri ile ilgili

2 güvenilir bilgilere anca geçici hal ararlõlõ analizi ile ulaşõlabilir. eri ompansatörler, güç aõşõnõ ontrol etme yöntemlerinden biridir. İletim hatlarõnõn toplam reatanslarõnõ düşürmeleri başlõca ullanõm sebebidir. Şeil 1. Örne sistem. Şeil 1 dei gibi ii paralel hat üzerinden sonsuz baraya bağlõ bir senron mainede, şaft üzerinde ön hareetlendiricilerin meydana getirdiği T m meani moment ve eletrisel uvvetlerin oluşturduğu T e eletrisel moment vardõr. istemde oluşan bir hata sonucunda meani moment, eletrisel momentten daha büyü olursa aradai far, T a hõzlanma momenti meydana gelir ve j atalet atsayõsõ ile w açõsal hõzõna bağlõ olara, dw j Ta Tm Te (1 dt Şeil 1 de sistemde, mainada oluşan eletrisel gücün rotor açõsõna bağlõ değişimi, E. P sin δ (3 eşitliği ile bulunur. Burada E hat başõ gerilimi, hat sonu gerilimi, devrenin toplam reatansõdõr. onsuz büyü güçlü şebeeye göre salõnõm yapan bir mainanõn bulunduğu bir sistemde mainanõn rotor açõsõnõn belirsiz şeilde artõp artmadõğõnõ veya belirli bir çalõşma notasõ etrafõnda salõnõm yapõp yapmadõğõnõ, başa bir değişle mainanõn senronizma dõşõ olup olmadõğõnõ belirleme üzere salõnõm denlemlerinin çözülmesi ve rotor açõsõnõn zamana göre değişiminin çizilmesi gerelidir. Eğer sistem ararlõ ise salõnõm denleminin çözümü, δ rotor açõsõnõn belli bir denge (çalõşma notasõ etrafõnda eşit genlile salõnõm yaptõğõnõ gösterir. 3. Eİ KOMPANZE EDİLMİŞ İTEM eri ompanzasyon sistemlerinin geçici hal ararlõlõğõna etilerini inceleme için Şeil 3 dei ii mainalõ ve aralarõndai iletim hattõna seri ompanzasyon yapõlmõş sistemden yararlanõlmõştõr [4] bulunur. denleminde t zaman (s, w mainanõn rotor hõzõdõr (rad/s. Burada j, H ivmelenme atsayõsõ, δ rotor açõsõ ve öngörülen w 0 çalõşma hõzõna bağlõ olara yazõldõğõnda bozucu bir etide, mainada oluşa salõnõmlarõ gösteren salõnõm denlemi elde edilir. 0 H d δ T w t m T e ( Güç sistemine bağlõ bir generatör için salõnõm denleminin blo diyagramõ Şeil dei gibi çizilebilir. [3]. Diyagramda, iletim hatlarõ, yüler, güç eletroniği ontrolörleri ve diğer devre elemanlarõ, güç sisteminde temsil edilmetedir. δ 0 hatadan öncei rotor açõsõ, δ 0 ve mainanõn hõzõ w 0 olara belirlenmiştir. istemde olabilece arõzalar (õsa devreler, hat ve generatör arõzalarõ güç sistemi bloğunu etilemetedir. Şeil 3. eri ompanze edilmiş sistem. Devrenin eşdeğer hat reatansõ, seri ompanzasyon derecesi ya bağlõ olara: C L C L 1 L (4 L bulunur. Orta notasõna göre simetri olan sistemin, hat başõ ve hat sonu gerilimlerine göre hesaplanabilen M orta nota gerilimi referans alõndõğõnda, s hat başõ ve hatsonu gerilimleri: e jθ e jθ ( ( + j + j (5 olara elde edilir. Bunlara göre M gerilimi: Şeil. alõnõm denlemi blo diyagramõ.

3 M + M elinde bulunur. Hat aı mı ise, I j I + (6 olacatõr. Aõm ve gerilim denlemleri elde edildiğinden, hat başõ ve hat sonu görünür güç bağõntõlarõ yazõlabilir. * P + jq.i sin( θ θ + j * P + jq.i sin( θ θ + j M ve M gerilimleri: M M cosθ 1 + cosθ cos( θ θ (8 cos( θ θ ( 1 ( eri ompanzatörler tarafõndan üretilen reatif güç ise, Q C L olara elde edilir. ( + cos( θ θ (10 Hat başõ ve hat sonu gerilimlerini birbirine eşit, değerinde alõndõğõnda şu değerler bulunur. I sin P P Q + jq M + jq M C ( δ cos cos L cos δ cos δ ( δ sin( δ ( δ + j sin( δ sin δ + j sin δ + j 1 1 cos δ (7 (9 (11 Şeil 4 de seri ompanzasyon oranõ, 0,5 olan bir hat için hat başõ atif ompanzasyon ile üretilen reatif güç değerlerinin değişimi görülmetedir. Buna göre, ompanzasyon mitarõ arttõğõnda, ompanzasyon ile üretilen reatif güç ço artmata, sistem ararlõlõğõ arttõrmatõr. Şeil 4. eri ompanzasyon yapõlmõş sisteminde hatbaşõ atif ve reatif güçler. Şeil 4 dei eğriler incelendiğinde bir hatta %50 seri ompanzasyon yapõlmasõ durumunda, hatta verilen atif gücün yalaşõ 1,7 at arttõğõ görülmetedir. Buna göre ompanzasyon mitarõ arttõrõldõğõnda, üretilen reatif güç ve hattan çeilen gücün artacağõ anlaşõlmatadõr. değeri 1 yapõldõğõnda ise üretilen reatif güç ontrolsüz olara artaca, hat sonunda aşõrõ gerilimlere yol açacatõr. 4. TET İTEMİ ÜZEİNDE YAPILAN İMÜLAYONLA eri ompanzasyon sistemlerinin geçici hal ararlõlõğõna olan etilerinin incelenmesi için gerçe sistemde bulunan birço modeli apsayan 11 baralõ bir test sistemi ullanõlmõştõr [5]. Şeil 5 dei test sisteminde süreli hal oşullarõnõn sağlanmasõ sonuçlarõn daha anlaşõlõr bir biçimde elde edilmesi için tüm iletim hatlarõnda uzun hat modeli ullanõlmõş, ve hatlar doğal yülenme atsayõsõ oranlarõna yaõn değerlerde yülenmesi sağlanmõştõr. Şeil baralõ test sistemi.

4 11 baralõ test sistemi, eletrisel özellileri aynõ 4 generatörden beslenmetedir. Her bir generatörün gücü 700 MA dir. istem orta notasõ olan 8 No lu babaya göre simetritir. istemin temel güç değeri 100 MA dir. Bir güç sisteminin dinami davranõşõ incelenmeden önce, süreli haldei durumu, çalõşma notasõ belirlenmelidir. Bunun için test sisteminin 5-6 ve Nolu baralarõ arasõndai hatlara değişi oranlarda seri ompanzasyon yapõlmasõ durumunda Tablo- 1 dei yü aõşõ sonuçlarõ elde edilmiştir. Yü aõşõ analizi için IMPOW güç sistemleri analiz programõnõn OPTPOW yü aõşõ analiz modülü ullanõlmõştõr [6]. Şeil 6. 3 Faz-topra õsadevresinde GEN1 generatörü Tablo 1. Değişi ompanzasyon durumlarõnda bara gerilimleri. Başlangõç Durumu %50 eri Komp. %70 eri Komp. Bara Şeil 7. Faz-topra õsadevresinde GEN1 generatörü Tablo 1 dei bara gerilimlerine batõğõmõzda ompanzasyon mitarõ arttõça bara gerilimlerinin arttõğõ faat tüm ompanzasyon oranlarõnda bara gerilimlerinin süreli hal gerilim ararlõlõ sõnõrlarõ içinde aldõğõ görülmetedir. Şeil 8. 3 Faz-topra õsadevresinde GEN1 generatörü Yü aõşõ analiz sonuçlarõ ullanõlara sistemin dinami haldei davranõşõnõ belirleme için test sisteminin BU6 barasõnda 0,5 saniye süre ile sõrasõyla 3 Faz-topra, Faz-topra, 1 Faz-topra, Faz õsa devreleri oluşturulmuştur. Değişi ompanzasyon mitarlarõ için generatörlerin ve bara gerilimlerinin zaman bağlõ değişimleri IMPOW programõnõn DYNPOW dinami analiz modülü ullanõlara elde edilmiştir. Şeil 6-9 da GEN1 generatörününün rotor açõsõnõn GEN3 salõnõm barasõna bağlõ olara, değişi hata durumlarõnda, farlõ ompanzasyon mitarlarõ için zaman göre değişimleri çizilmiştir. Şeil 6. Faz õsadevresinde GEN1 generatörü rotor açõsõnõn değişimi. 5 saniye simülasyon süresi sonunda elde edilen sonuçlar incelendiğinde, tüm hata durumlarõnda seri ompanzasyon yapõlmadan önce generatörlerin rotor açõlarõnõn salõnõmlarõ süreli arttõğõ, sistemin

5 senronizmadan optuğu, ararsõz olara çalõştõğõ görülmetedir. isteme seri ompanzasyon yapõlara bazõ hatlarõn reatanslarõ düşürüldüğünde ise, salõnõmlarõn azaldõğõ, biraç periyot sonunda tamamen sönümleneceği görülmetedir. Şeil 5 dei test sisteminde barasõ eletrisel olara orta nota olmasõ, sistemin en büyü yüünün bulunduğu BU8 e ve hatalarõn oluşturulduğu BU6 ya yaõn olmasõ nedeniyle BU7 barasõnõn gerilim değişimleri değişi hata durumlarõ için incelendiğinde, Şeil eğrileri elde edilir. Şeil 10. Faz õsadevresinde BU7 barasõnõn Değişi hata durumlarõnda BU7 barasõnõn gerilim değişimleri incelendiğinde, ompanzasyon mitarõ arttõça bara gerilimlerindei salõnõmlarõn azaldõğõ, gerilim ararlõğõnõn arttõğõ görülmetedir. Şeil Faz-topra õsadevresinde BU7 barasõnõn Şeil 11. Faz-topra õsadevresinde BU7 barasõnõn Şeil 1. Faz-topra õsadevresinde BU7 barasõnõn 5. ONUÇLA Bu çalõşmada seri ompanzasyon sistemlerinin geçi hal ararlõlõğõna etileri örne bir sistem üzerinde, çeşitli hata durumlarõ için incelenmiştir. Elde edilen sonuçlardan, bir sistemde hata olmasõ durumunda, seri ompanzasyon yapõlmamõş ise generatörlerin rotor açõlarõndai salõnõmlarõn sönümlenmediği, benzer şeilde bara gerilimleri genliğinin süreli arttõğõ, sistemin gidere senronizmadan optuğu ve ararsõz olara çalõştõğõ gözlenmiştir. Değişi oranlarda seri ompanzasyon yapõlmõş sistemde bir ise, süreli halde iletim hatlarõnõn yü taşõma apasitesinin arttõğõ, bara gerilimlerindei salõnõmlarõnõn istenen değerler arasõnda olduğu, generatörlerin rotor açõlarõndai salõnõmlarõn ise azaldõğõ, sistemin hem açõsal hem de gerilim ararlõlõğõnõn arttõğõ görülmüştür. 6. KAYNAKLA [1] Ö. Özgür GENCE, eri Kompanzasyon istemlerinin Geçici Hal Kararlõlõğõna Etilerinin Örne Bir istem Üzerinde İncelenmesi, Kocaeli Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüse Lisans Tezi. [] P. M. ANDEON, A. A. FOUAD, Power ystem Control and tability, IEEE Pres, pp [3] IEEE committee report on voltage stability of power systems: Concepts, analytical tools and industry experience IEEE:PE publication 90TH0358 PW. [4] P. M. Anderson,. G. Farmer eries Compensation of Power ystems, ayfa: [5] P. Kundur, Power ystem tability and Control, McGraw-Hill, New Yor, 1994, pp [6] emra ÖZTÜK, Ö. Özgür GENCE, Angle & oltage tability Improvement with eries Compensation, Proceedings of the econd IATED International Conference, Power And Energy ystems, pp

FAZ KAYDIRICI TRANSFORMATÖRLERİN STATİK GERİLİM KARARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

FAZ KAYDIRICI TRANSFORMATÖRLERİN STATİK GERİLİM KARARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 3, 43-52, 203 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 3, 43-52, 203 FAZ KAYDIRICI TRANSFORMATÖRLERİN STATİK GERİLİM KARARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN

Detaylı

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ ESRA BOSTANCIOĞLU 1, EMEL DÜZGÜN BİRER 2 ÖZET Bir binanın fonsiyon ve performansının değerlendirilmesinde; diğerlerinin yanında maliyet önemli bir parametredir.

Detaylı

Turizm Sektörünün Türkiye nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı

Turizm Sektörünün Türkiye nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Turizm Setörünün Türiye nin Eonomi Büyümesi Üzerindei Etisi: VAR Analizi Yalaşımı Yrd. Doç. Dr. Ozan BAHAR Muğla Üniversitesi,

Detaylı

Küçük Hidroelektrik Santrallerde Yük-Frekans Kontrolü

Küçük Hidroelektrik Santrallerde Yük-Frekans Kontrolü Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Engineering 23 (2), 9-28, 2 23 (2), 9-28, 2 Küçük Hidroelektrik Santrallerde Yük-Frekans Kontrolü Ebru ÖZBAY, Muhsin Tunay GENÇOĞLU Fırat

Detaylı

İKİ BÖLGELİ ARA-ISITMALI TERMAL GÜÇ SİSTEMİNİN YÜK-FREKANS KONTROLÜ İÇİN PARÇACIK SÜRÜSÜ OPTİMİZASYONU TABANLI PI-KONTROLÖR

İKİ BÖLGELİ ARA-ISITMALI TERMAL GÜÇ SİSTEMİNİN YÜK-FREKANS KONTROLÜ İÇİN PARÇACIK SÜRÜSÜ OPTİMİZASYONU TABANLI PI-KONTROLÖR Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 3,, 3-2, 2 J. of Thermal Science and Technology 2 TIBTD Printed in Turkey ISSN 3-365 İKİ BÖLGELİ ARA-ISITMALI TERMAL GÜÇ SİSTEMİNİN YÜK-FREKANS KONTROLÜ İÇİN PARÇACIK SÜRÜSÜ

Detaylı

Esnek Bir Yapı Üzerinde Yol Pürüzlülüğüne Bağlı Olarak Araç Lastik Sertliğinin Yolcu Konforu Üzerine Etkisinin Dinamik Analizi

Esnek Bir Yapı Üzerinde Yol Pürüzlülüğüne Bağlı Olarak Araç Lastik Sertliğinin Yolcu Konforu Üzerine Etkisinin Dinamik Analizi UluslararasıKatılımlı 7. MainaTeorisiSempozyumu, İzmir, 4-7 Haziran 5 Esne Bir Yapı Üzerinde Yol Pürüzlülüğüne Bağlı Olara Araç asti Sertliğinin Yolcu Konforu Üzerine Etisinin Dinami Analizi İ. Esen *

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE UYGULANMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN BİR ÖRNEK APPLICATION

Detaylı

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI A CLASSIFICATION MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING SOLVING TECHNİQUES

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI A CLASSIFICATION MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING SOLVING TECHNİQUES ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 1 : 47 68 (2008) ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Yrd. Doç.

Detaylı

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini International Journal of Research and Development, Vol.3, No., January 20 28 Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini İbrahim EKE Gazi Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

Türkiye Ekonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Birikimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli *

Türkiye Ekonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Birikimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli * Eonomi-te Volume / Cilt: 1 No: 2 May / Mayıs 2012, 21-60 Türiye Eonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Biriimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli * Erinç eldan ** Özet Bu çalışmanın amacı Türiye

Detaylı

DA-DA Boost Dönüştürücü Tasarımı ve Gerçeklenmesi Design and Implementation of DC-DC Boost Converter

DA-DA Boost Dönüştürücü Tasarımı ve Gerçeklenmesi Design and Implementation of DC-DC Boost Converter DA-DA Boost Dönüştürücü Tasarımı ve Gerçeklenmesi Design and Implementation of DC-DC Boost Converter Nasır Çoruh 1, Tarık Erfidan 2, atılmış Ürgün 3 1,2 Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Ulaştırma Uygulamalarına Yönelik Çok Modlu Model Önerisi. Multimodal Model Suggestion for Transportation Applications

Ulaştırma Uygulamalarına Yönelik Çok Modlu Model Önerisi. Multimodal Model Suggestion for Transportation Applications Saunma ilimleri Dergisi The Journal o Deense Sciences ayıs/ay 2014 Cilt/olume 13 Sayı/Issue 1 75-105. ISS (asılı) : 1303-6831 ISS (Online): 2148-1776 Ulaştırma Uygulamalarına Yöneli Ço odlu odel Önerisi

Detaylı

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 7 (2010), No. 2, 169 185 Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması Reşat Kasap 1, ve Sibel Kavak 2 1 Gazi

Detaylı

Yük Tahmini İçin Hibrit (YSA ve Regresyon) Model

Yük Tahmini İçin Hibrit (YSA ve Regresyon) Model Yük Tahmini İçin Hibrit (YSA ve Regresyon) Model * 1 Kübra KAYSAL 2 Fatih Onur HOCAOĞLU ve 3 Ahmet KAYSAL 1,2,3 Elektrik & Elektronik Mühendisliği Bölümü, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye Abstract

Detaylı

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 25 CİLT 2 SAYI 1 (19-36) PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI Elmas ANLI Uçak Müh. Böl İstanbul Teknik Üni. anli@itu.edu.tr Hüseyin

Detaylı

200 Amper, Yüksek Frekans ve Anahtarlamalı Gerçekleştirilmesi DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

200 Amper, Yüksek Frekans ve Anahtarlamalı Gerçekleştirilmesi DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi Koparan A., Aydemir M. T., Şimşek O., 200 Amper, Yüksek Frekans Anahtarlamalı DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, 200 Amper, Yüksek Frekans Anahtarlamalı DA Kaynak Makinesinin Tasarımı

Detaylı

ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ

ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ _ 909 ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ Erkan AYDER Ayhan Nazmi İLİKAN ÖZET Boru hatlarında yer alan pompanın çeşitli nedenlerle devre dışı kalması halinde su darbesi meydana gelir. Boru

Detaylı

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını ENDÜKSİYON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ Ahmet Teke, Mehmet Tümay ahmetteke@cu.edu.tr, mtumay@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI Enver AYDOĞAN*

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI Enver AYDOĞAN* KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI Enver AYDOĞAN* Özet: Bu makalede, ileri bilgi teknolojileri içinde yer alan Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma, KKP sisteminin özellikleri ve gelişimi

Detaylı

YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU

YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU Haziran 1995 ( Yayõn No: TÜSİAD T / 95, 6 180 ) ÖNSOZ TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve işadamlarõ Derneği) kurulduğu 1971 yõlõndan bu yana Türkiye'nin

Detaylı

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.237266 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.237266 İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Detaylı

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA Kas m BAYNAL Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i Bölümü

Detaylı

ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA

ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA Beykoz Akademi Dergisi, 1(2), s.47-75. doi: 10.14514/BYK.m.21478082.2013.1/2.47-75 MAKALE ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA UMUT RIFAT TUZKAYA (1), İREM AKSU (2) ÖZ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DEĞER AKIġLARININ BELĠRSĠZLĠK ALTINDA ANALĠZĠ VE HARĠTALANDIRILMASI: BÜYÜK ÖLÇEKLĠ BĠR GIDA ĠġLETMESĠNDE UYGULAMA Mehmet ÖZFINDIK YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Endüstri

Detaylı

Ad Hoc Ağları İçin Kuyruk Ağ Analizi Ve Yapay Arı Kolonisi Algoritmalarının Birleştirilerek Routing Probleminin Simülasyonu

Ad Hoc Ağları İçin Kuyruk Ağ Analizi Ve Yapay Arı Kolonisi Algoritmalarının Birleştirilerek Routing Probleminin Simülasyonu Ad Hoc Ağları İçin Kuyruk Ağ Analizi Ve Yapay Arı Kolonisi Algoritmalarının Birleştirilerek Routing Probleminin Simülasyonu 1 Hakan Üçgün *2 Mustafa Danacı 1 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2518 ÖİK: 536 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun Hükmünde

Detaylı

TKİ YE BAĞLI İŞLETMELERDE YARALANMALI İŞ KAZALARININ ANALİZİ

TKİ YE BAĞLI İŞLETMELERDE YARALANMALI İŞ KAZALARININ ANALİZİ Madencilik, Cilt 49, Sayı 3, Sayfa 3-12, Eylül 2010 Vol.49, No.3, pp 3-12, September 2010 TKİ YE BAĞLI İŞLETMELERDE YARALANMALI İŞ KAZALARININ ANALİZİ Analysis of Injured Occupational Accidents at Turkish

Detaylı

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ 19 VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ ALAEDDİNOĞLU, Faruk * -YILMAZ, Erkan ** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET XXI. yüzyıl birçok değişimi beraberinde getirmiştir. Bunların bir kısmı insanlığı

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ Faruk KÖSE, Muammer ÖZGÖREN * GİRİŞ Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü bölgesinde kurulan ölçüm istasyonunda yapılan

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2005 199 İŞ ÖLÇÜMÜ TEKNİKLERİNDEN ZAMAN ETÜDÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2005 199 İŞ ÖLÇÜMÜ TEKNİKLERİNDEN ZAMAN ETÜDÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2005 199 İŞ ÖLÇÜMÜ TEKNİKLERİNDEN ZAMAN ETÜDÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Hüdaverdi BİRCAN * ve Gülseren İSKENDER ** Özet Bu çalışmada, Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı