GERÇEK GAZLARIN TERMODİNAMİK VE TERMOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN LEE-KESLER HAL DENKLEMİ KULLANILARAK MODELLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GERÇEK GAZLARIN TERMODİNAMİK VE TERMOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN LEE-KESLER HAL DENKLEMİ KULLANILARAK MODELLENMESİ"

Transkript

1 GEÇEK GAZLAIN EMODİNAMİK E EMOFİZİKSEL ÖZELLİKLEİNİN LEE-KESLE HAL DENKLEMİ KULLANILAAK MODELLENMESİ M. uhan ÇOBAN Ege Ünivesitesi, Mühendislik Fakultesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Bonova, İZMİ Özet: İdeal gaz temodinamik modeli biçok posesde düşük basınç davanışlaını modellemek için yeteli olabilmektedi. Anak bazı posesle için gazlaın daha doğu temodinamik özellikleinin bilinmesi geeği mevuttu. Bu çalışmada geçek gazlaın temodinamik özelliklei Bendit-Webb-ubin hal denkleminin değiştiilmiş bi omu olan Lee-Kesle denklemi kullanılaak modellenmişti. emel pogamla Java pogamlama dilinde sını yapısında oluştuulmuştu. Modelleme yanma temodinamik denklemleinin tabanını oluştuan kimyasal entalpi, gibbs sebest enejisi gibi temodinamik özelliklei de kapsamaktadı. Sebest pogam kodu olaak sunulaak modellele, çevim ve yanma analizleinin ve poses optimizasyonunun tüm çalışma guuplaı için daha kolay bi şekilde modellenebilmesi hedelenmektedi. Anahta Kelimele: emodinamik, Geçek Gaz, Hal denklemi, Lee-Kesle MODELLİNG HEMODYNAMIC AND HEMOYSICAL OEIES OF EAL GASES BY USING LEE-KESLE EQUAION OF SAE Abstat: Ideal gas equation o state is suiient to model many poesses. But o some poesses moe auate inomation about themodynami popeties might be eqied. hemodynami popeties o eal gases ae modelled by using A modiied om o Benedit- Webb-ubin equation o state alled Lee-Kesle equation o state. Basi pogams ae developed in Java pogamming language in lass stutue. Models also inlude themohemial popety base alulation paametes su as hemial enthalpy, gibbs ee enegy et. Models ae oeed as GNU lien o all eseahes to utilize in thei own eseah on ombustion, posess design and optimisation. Key Wods: hemodynamis, eal gas, Equation o State, Lee-Kesle. GİİŞ Hehangi bi ısıl sistemi dizayn etmek istediğimizde kaşımıza çıkaak ilk poblem gazla için geçekçi bi basınç, özgül haim, sıaklık (, v, bağıntısının kullanılmasıdı. Buada yapılaak en kaba tahmin gazlaın ideal gaz davanışı gösteeeğini vasaymak ve diğe özelliklei bu bağıntı üzeinden geliştimekti. Bi çok posesde ideal gaz hal denklemi çok da büyük hatalaa yol açmasa da bu yaklaşımla elde edileek ve hesaplamalaımızda esas teşkil edeek bi çok temodinamik özellik geçek değeleinden uzaklaşabili ve bizi yanlış sonuçlaa götüebili. Bu noktada yapılaak şey işlem yükünü göz önüne alaak daha geçekçi bi hal denklemi kullanmak ve tüm temodinamik özelliklei olabildiğine geçekçi hesaplayabilmekti. Bu çalışmada genelleştiilmiş bi geçek gaz denklemi olan Lee-Kesle denkleminin modellenmesi ve bu modelleme sonuu oluştuulan Lee-Kesle sınıının kullanılması üzeinde duulaaktı.. GEÇEK GAZ HAL DENKLEMLEİ Lee-Kesle hal denklemine geçmeden öne başka kullanabileeğimiz hangi geçek gaz denklemlei olabileeğine bi göz atalım. Kullanım açısından çok önemli bi avantaj sağlayan bi guup hadenklemi kübik hal denklemlei ailesini oluştuula. Öne bu ailenin denklemleine bi göz atalım. Bu denklemlein önemi kübik bi denklem oluştuabilmelei ve dolayısıyle kübik polinomun çözüm kuallaıyla çözülebilmeleidi. Bu bize line olmıyan denklem sistemlei çözümüne göe bi avantaj sağlayabili. Biz modelimizde kübik denklemlei başka bi sebep için daha kullanmak istiyouz O da Eğe daha geçek davanış gösteen bi hal denklemi kullanısak linee olmıyan denklem sistemi çözümlei için ilk değelei oluştuaak bi ön çözüm sistemi elde etmekti. Kübik Hal Denklemlei b a ub ωb ( ( denkleminin bi başka iadesi de şu şekildedi. Z ( B ub Z ( A wb ub ub Z A B wb wb a buada A b B ( ve di.

2 Kübik denklemle içinde en çok kullanılanlaı ; van de Waals, edlih-kwong (K,Soave (SK, ve eng-obinson ( denklemleidi. üm bu denklemle aynı yapıya sahip olmalaına ağmen u, w, a, b, katsayılaının belilenmesi açısından aklılık gösteile. ablo. Kübik denklemle için katsayıla Genel Benedit-Webb-ubin Denklemlei Benedit-Webb-ubin (BW denklemi kübik denklemleden daha kaışıktı ve geniş bi aalıkta daha doğu sonuçla vei. Oijinal BW denkleminin başaısı üzeine bu hal denklemi hakkında bi çok çalışma yapılmıştı. Bunlaın en önemlisi Lee ve Keesle taaından geliştiilen modiiye edilmiş BW denklemi olaak anılı. Bu denklem paameteli bi yaklaşım kullanı. Gazın sıkıştıılabililik katsayısı w olan basit akışkanla, n-oktan eeans akışkanından hesaplanı. Bu yöntemde öne özelliği istenen akışkanın kitik sıaklık ve basınç değeleinden indigenmiş sıaklık ve basınç değelei hesaplanı(,. Bu değele kullanılaak basit akışkan için indigenmiş haim aşağıdaki bağıntıdan hesaplanı. ( ( ( B ( C ( ( γ β ( ( b b B b C D ( ( γ exp ( ( d D d b 5 ( (-a (-b (- Basit akışkan için katsayıla ablo de veilmişti. ( ( (d denkleminden bulunduktan sona Z aşağıdaki denklemden hesaplanı. ( ( Z ( Aynı ve değelei ile ( ve ( denklemlei ( kullanılaak bu kez eeans n-oktan için ve ( bu değeden de Z değei hesaplanı. ( ( ( B ( C ( ( D ( ( γ γ β exp ( ( ( ( ( ( Z (6 5 (5 eeans akışkan için katsayı değelei ablo de veilmişti. ablo. Basit ve eeans akışkan için katsayıla Katsayıla Basit akışkan eeans akışkan b b b b d x d x γ Daha sona hesaplanan bu sıkıştıılabililik oanlaında istenen gazın özelliklei aşağıdaki denklemden hesaplanı. Z Z ( ω ( Z ω ( Z ( Bu denklemde ω. 978 di. (7 Bu şekilde elde edilen değele sıvı ve gaz azlaı için % den az bi hata oanında olduğu göülmektedi[]. Lee-Kesle Denklemleinin Çözülmesi ( ( (-d ( ( Denkleminden doğu bi değeinin hesaplanabilmesi yöntemin başaısı için önemlidi. Bu denklem non linee bi yapıya sahip olduğu için

3 buna uygun nümeik bi çözüm yöntemi kullanılmalıdı. Denenen çözüm yöntemlei içinde en iyi çözüm veeni idde yöntemidi. Anak bu yöntem de tek başına he duumda yeteli olmamaktadı. Bu yüzden denklem çözülmeden tüm çözüm bölgesi daha küçük paçalaa ayılaak istenen köküne ulaşılabili. ( Lee-Kesle denklemide non linee yapısı geeği bibiine yakın bölgelede biden azla köke sahip olmaktadı. Bu yüzden nümeik çözüm için uygun başlangıç değeinin seçilmesi geekmektedi.bunu için daha öne adı geçen kübik denklemleden bii ilk yaklaşım olaak kullanılabili. Böylee çözüme yaklaşık bi ilk değe tahmini yapılabili. Bu denklemle içinde geçeğe en yakın değelei eng obinson denklemi vediği için bu ilk tahmine en uygun olanı bu denklemdi. Ayıa kübik denklemlein ilk yaklaşım olaak kullanılmasının bize sağladığı bi diğe avantaj da bu denklemin en büyük kökü bize gaz azının sıkıştıılabililik oanının veiken en küçük kökü aynı oanı sıvı azı için vemektedi. davanışına yaklaştığı bi basınç noktasına göe bi integal alıız. Bu basınç seviyesini olaak iade edebiliiz. ΔH ΔH ( H H d C d ( C ( d H H ( Buadaki ( H H ve ( H H onksiyonlaı sabit sıaklık da basının etkisi ile geçek gazın H da ideal gaza göe oluşan akı iade etmektedi.bu onksiyonlaın hesaplanması ile de geçek gazın H değeine ulaşılabili. Sapma (Depatue Fonksiyonlaı İdeal gaz olduğu bilinen bi eeans basınına göe he bi özellik için alttaki integallei hesaplayabiliiz d. GAZLAIN EMODİNAMİK ÖZELLİKLEİNİN BELİLENMESİ G G d d Hal denklemi ile gazın, v, üçlüsünden ikisi bilindiğinde diğeleini belileme imkanı sağla. Anak bi ısıl sistemin tasaımı için bunun dışında temodinamik özellikleinde hesaplanması geekmektedi. Geçek Gazın Entalpisinin Hesaplanması Geçek gazın entalpisi gazın basını ve sıaklığına bağlıdı. H (, (8 dh H H (9 d d d ( Buada sıaklık de sabit tutulup H ın boyuna değişimi alınıp daha sona sabit basınçta de değişimi sonuu H da bulunan değişim ile toplanı böylee iki sıaklık basınç noktası aasındaki H değişimi hesaplanı.bu H değişimi hesaplama yöntemleinden biidi. Sonuçta entalpi değişimi yoldan bağımsız olduğu için daha aklı bi yol da takip edilebili.anak geçekte biz yüksek basınçtaki gazın p değeini he zaman bilemeyiz dolayısı ile düşük basınçta gazın ideal gaz d d ln ( Z d ln ln ( S S ( G G Z Z d ln ln ( Bu iki integal de Z, ve bibiine Lee Kesle hal denklemi ile bağlıdı.buada Z yeine bu bağıntıdan alınan eşitlik yeleştiili ve geekli integal ve tüevle alını ise gibbs sebest enejisi ve entopi için geeken sapma onksiyonlaı hesaplanmış olu.bu iki temodinamik özellik belli olduğunda ise diğe temodinamik özelliklee geçiş yapılabili. H H ( G G ( S S (5 U U ( G G ( S S ( Z (6 ve son olaak helmhotz enejisi sapma onksiyonu : A A ( G G ( Z (7 Buada integal analitik olaak alındığında entalpi sapma onksiyonu şu şekilde elde edili.

4 H H E ( ( b b / b Z ( ( ( / ( γ β β ( γ ( d 5 ( γ exp ( ( ( 5 / E (8 Buada Lee Kesle hal denklemi için geliştiilen yöntem aynen uygulanısa ilgilendiğimiz gaz için sapma onksiyonu eeans ve basit gazın sapma onksiyonlaı üzeinden hesaplanabili. H H H H ( ω H H ω Entopi içinde benze şekilde; S S S S ( Denklemi yazılabili. ω S S ω ( ( H H (9 S S (. GAZLAIN EMOFİZİKSEL ÖZELLİKLEİNİN BELİLENMESİ Isı değiştiiile gibi ısı tanse yüzeylein elde etmeye yönelik bi hesaplamada akışkanın temodinamik özelliklei yanında temoiziksel özellikleine de ihtiyaç olmaktadı. Bu özelliklei ideal gaz modelinde eği uyduma yoluyla elde etmiştik. Anak geçek gaz modelinin az değiştimeyi de içemesinin yanı sıa basının etkisini hesaba katması geeki. Bu sebeple Bu modellemede biçok hidokabon akışkan için geçeli olabileek genel bağıntıla seçileek sıvı ve katı akışkanla için dinamik vizkozite, ısı iletim katsayısı, yüzey geilim katsayısı değelei elde edilmişti. Bu denklemle şu şekilde özetlenebili. Sıvı ısı iletim katsayısı: /. [ ( ] λ L( b ( / / M ( b buada b o basınçtaki kaynama noktasını indinemiş sıaklığı, b ise doyma sıaklığının indigenmiş sıaklığını temsil etmektedi.bu metod kaynama noktası metodu olaak tanımlanmaktadı. Gaz ısı iletim Katsayısı : Chung metodu λm.75ψ ηc C v v / M : moleküle ağılık, g/mol η : düşük basınçdaki gaz vizkositesi ( ( ( Ψ α{[.5.888α.6β.6665z]/ [.666 βz.6αβ ]} α ( Cv / / β ω.68ω Z..5 Düşük Basınç gaz vizkozitesi :Chung metodu / F ( M η.785 / Ωv η : viskozite, μ ( M : moleküleağılık, g / mol : kitikhaim * B * * Ω [ A( ] C[exp( D ] E[exp( F ] *.59 ( A.65 B.87, C.587, D.77, E.678, F.787 F.756ω.595μ κ (κ değei az sayıda madde için bilinmektedi. e bu maddele dışında alınmaktadı. Değei. ile aasında değişmektedi. μ μ. ( / μ : dipol moment, debyes Sıvı izkositesi : zezdzieki ve Sidha metodu η L E( ( ηl : sıvı vizkositesi, enti oise : mola haim m /mol E..9.M...85ω..(.58( m /.89 : donma noktası, K ω : eksentik aktöü m : de sıvı mola hami Bu denklemde m değeini bulmak he zaman mümkün olmamaktadı. Bu sounu aşmak için Gunn-Yamada metodunu kullanmak uygun olmaktadı.bu metot da bilinen bi değeinden yola çıkaak deki mola haim değei saptanabili. ( ( ( H ( ωh ( /

5 H H olaak kullanabileeğimiz iyi bi yaklaşımla tespit edilmiş eeans bi haim değeini kullanaak değeini hesaplamak doğu sonuçla vemektedi. Yüzey geilim Katsayısı: / / σ.α.79 / 9 ( ( b ln( /.5 α.976 b σ : yüzey geilim katsayısı, dyn/m b : indigenmiş kaynama sıaklığı, K. BİLGİSAYA SİMULASYON OGAMLAI Buada veilen temel modelleme bileşenlei kullanılaak çeşitli bilgisaya pogamlaı java pogamlama dili kullanılaak oluştuulmuştu. Bu pogamladan bazılaı: LeeKesle.java : Lee Kesle hal denklemi pogamı LeeKesleMix.java: LeeKesle hal denkleminin gaz kaışımlaına uyduulmuş şekli, bu pogamla dizel gibi ideal gaz olmıyan geçek gaz kaışımlaının temodinamik özellikleini ve kaynama posesini ideleyebiliiz. LeeKesle pogamını kendi pogamımızda çağımak için LeeKesle xnew LeeKesle("n-amylomate"; Fomatında bi nesne yaatmamız geeklidi. LeeKesle sınıı ealgas.txt isimli bi dosyadan kimyasal madde ile ilgili temel veilei oku. LeeKesle sınıında istenen gazı çeen nesne yaatıldıktan sona temodinamik ve temoiziksel özelliklei Double a[]x.popety_si(bilinençit,iv,iv; Şeklinde çağılabili. Buadaki bilinençit değişkeni iki bilinen temodinamik çiti içei. ogamın şu şekliyle kabul ettiği çitle : tp,tv,,th,tx,ts,vp,ph,ps (t sıaklık K, p basınç ba, v özgül haim m /kmol, h entalpi kj/kmol, s entopi kj/kmolk iv ve iv iki gidi çiti olup bilinen it değişkeninde veilen sıaya ve değelee göe değ alıla. Öneğin Azot için sıaklık ve basınç değelei veilmişse LeeKesle xnew LeeKesle("NO ; double ; double.5; double a[]x.popety_si( tv,,; şeklinde çağıabiliiz. Buada a boyutlu değişkeni şu değelei taşıyaaktı: a[] ba basınç a[] K sıaklık a[]v m /kmol özgül haim a[]h kj/kmol entalpi a[]u kj/kmol iç eneji a[5]s kj/kmolk entopi a[6]x kuuluk deeesi a[7]z temodinamik bölge (sıvı, gaz.. a[8]z sıkıştıılabililik aktöü a[9]g kj/kmol gibbs sebest enejisi Şekil de bu pogam için geliştidiğimiz bi insan aayüzü göülmektedi. Gazla he zaman sa omda kullanılmazla çoğu zaman diğe gazlala kaışım oluştuula. Bu duumda modellememizi yapabilmek için LeeKesle sınıı gazlaı kaıştıan LeeKesleMix sınıı oluştuulmuştu. Bu sınıı Kullanabilmek için kaışım yüzdeleini ealgasmix.txt dosyasına yazmamız geeki. Öneğin test8 5 HO 5.89 H.686 N.9 CO.9 CO.578 Şekil. LeeKesle sınıı insan aayüzü pogamı LKable Buadaki ilk satı gaz kaışımının ismini vemektedi. İkini satı gaz kaışımındaki gaz sayısıdı. Üçünü satı gazın ismini veya omülünü (ablo de veilen gazla olmak zoundadı, eğe gazınız listede yoksa geekli veilele bilikte ealgas.txt e ilave edilmesi geeki. ve mol sayısını (veya yüzdesini içemektedi. Gaz kaışımı çağılıken veilen isim kullanılı. LeeKesleMix LKnew LeeKesleMix("test8"; LeeKesleMix sınıında istenen gazı veen nesne yaatıldıktan sona temodinamik ve temoiziksel özelliklei double ikti[]lk.popety_si(bilinençit,iv,iv; Şeklinde çağılabili. Buadaki bilinençit değişkeni iki bilinen temodinamik çiti içei. anımı tam

6 olaak LeeKesle sınıında vediğimiz tanımın aynıdı. LeeKesleMix sınıı için insan aayüzü pogamı olaak LKable pogamı oluştuulmuştu. Bu pogamın çıktısı şekil de göülmektedi. Çoban, Katı Oksitli Yakıt illeinin Modellenmesi, I. Ege Eneji sempozyumu, - Mayıs 8, Ege Ünivesitesi, Mühendislik Fakultesi, Makina Mühendisliği Bölümü, İzmi Şekil. LeeKesleMix sınıı insan aayüzü pogamı LKMixable KAYNAKLA Çoban,. 8. Java ogamlama Dili Önekleiyle Sayısal Çözümleme. Ege Ünivesitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü. İzmi. 8 s. ISBN obet C. eid, John M. ausnitz, Bue E. oling; he opeties o Gases & Liquids, M- Gaw Hill, ISBN Ihsan Bain, hemohemial Data o ue Substanes, CH publishing, 989, ISBN N.B. agatik, able o hemophysial opeties o Liquids and Gases, 975, Hemisphee ublishing M. uhan Çoban, Java ogamlama Kılavuzu, ALFA yayınevi, tiaethane sok no / agaloglu Istanbul, ISBN Kenneth Wak, J. hemodynamis, M-Gaw Hill Intenational Editions, 5ini baskı, 989, ISBN M. uhan Çoban, Nemli havanın temodinamik özellikleinin modellenmesi, -6 Mayıs 6, III. Ege Eneji Sempozyumu, Bildiile Kitabı, Muğla Ünivesitesi, Muğla, saya 97-5M. uhan

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ, Zafe ĠNGĠZ Düzce Ünivesitesi, Düzce Meslek Yüksekokulu, Teknik Pogamla Uzunmustafa, 81010 DÜZE. Email: etemguel@gmail.com

Detaylı

5. ÜNİTE IS LM Analizi

5. ÜNİTE IS LM Analizi 5. ÜNİTE IS LM Analizi Bu bölümde mako iktisadın en çok bilinen modeli olan IS-LM modelini göeceğiz. Model statikti. Mako iktisatta statik vasayımı cai değişmelein stoklaı ve bekleyişlei etkilemediği vasayımıdı.

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi 1 3. ENERJİ VE ENTALPİ (Ref. e_makaleleri) ENERJİ Termodinamiğin birinci kanunu, mekanik enerjinin korunması ilkesinin genişletilmiş bir halidir. Enerjinin bir sistemden diğerine transfer edilmesi iş ve

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi itüdergisi/d mühendislik Cilt:1 Sayı:1 Ağustos 00 Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi Güven KÖMÜRGÖZ *, Nurdan GÜZELBEYOĞLU İTÜ Elektrik Elektronik

Detaylı

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 25 CİLT 2 SAYI 1 (19-36) PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI Elmas ANLI Uçak Müh. Böl İstanbul Teknik Üni. anli@itu.edu.tr Hüseyin

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

IARS. 02-20 Temmuz 2007. Marmaris Kuramsal ve Uygulamalı Fizik ( ITAP )

IARS. 02-20 Temmuz 2007. Marmaris Kuramsal ve Uygulamalı Fizik ( ITAP ) IARS İSTATİSTİK MEKANİK VE KARMAŞIKLIK SERİSİ İLERİ İSTATİSTİK MEKANİK VE KARMAŞIKLIK ÇALIŞTAYI DERS NOTLARI 02-20 Temmuz 2007 Marmaris Kuramsal ve Uygulamalı Fizik Araştırma Enstitüsü ( ITAP ) Turunç-

Detaylı

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1,(26),99-18 Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının K. A. KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Tarkan AYDIN DOKTORA TEZİ

Tarkan AYDIN DOKTORA TEZİ T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇİFTE AĞ METODUYLA STEREO, ODAK VE BULANIKLIK BİLGİSİNİ KULLANARAK RESİMLERDEN DERİNLİK ÇIKARIMI Tarkan AYDIN DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR

Detaylı

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ 19 VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ ALAEDDİNOĞLU, Faruk * -YILMAZ, Erkan ** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET XXI. yüzyıl birçok değişimi beraberinde getirmiştir. Bunların bir kısmı insanlığı

Detaylı

DİFÜZYON GENEL TANIMLAMA

DİFÜZYON GENEL TANIMLAMA DİFÜZYON GENEL TANIMLAMA Difüzyon, moleküllerin rast gele hareketinin meydana getirdiği, kendiliğinden vaki olan, yayılma-dağılma ya da madde hareketidir. Difüzyon, bir konsantrasyon gradieninden hareket

Detaylı

BAZ İSTASYONU YATIRIM PLANLAMASI

BAZ İSTASYONU YATIRIM PLANLAMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 21 Sayý: 3 Sayfa: (2-24) Makina Mühendisleri Odası BAZ İSTASYONU YATIRIM PLANLAMASI Oğuz KAYA, Sertaç KENDİRCİ, Çınar KILCIOĞLU*, Başar OKAY, Can ÖZÜRETMEN, Cem İYİGÜN,

Detaylı

Şek. 23-1a, s.710 Şek. 23-1b, s.710

Şek. 23-1a, s.710 Şek. 23-1b, s.710 Bölüm 3 ELEKTRİK ALANLARI Elektik Yükleinin Özelliklei Yalıtkanla ve İletkenle Coulomb Yasası Elektik Alan Süekli Bi Yük Dağılımının Elektik Alanı Elektik Alan Çizgilei Düzgün Bi Elektik Alanda Yüklü Paçacıklaın

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2005 199 İŞ ÖLÇÜMÜ TEKNİKLERİNDEN ZAMAN ETÜDÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2005 199 İŞ ÖLÇÜMÜ TEKNİKLERİNDEN ZAMAN ETÜDÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2005 199 İŞ ÖLÇÜMÜ TEKNİKLERİNDEN ZAMAN ETÜDÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Hüdaverdi BİRCAN * ve Gülseren İSKENDER ** Özet Bu çalışmada, Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım GİRİŞ Kök-yer eğrisi bize grafik olarak sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi verir. Sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi almak

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 238 DOA Yayın No: 31 ISSN:1300-7912 ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI ODC: 91: 94 : 907 : 911 : 062 Participatory Natural Resource

Detaylı

İçten Yanmalı Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Hidrojen Kullanılması

İçten Yanmalı Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Hidrojen Kullanılması İçten Yanmalı Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Hidrojen Kullanılması Nafiz KAHRAMAN, Selahattin Orhan AKANSU Yrd.Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Bilge ALBAYRAK

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ

ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ _ 909 ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ Erkan AYDER Ayhan Nazmi İLİKAN ÖZET Boru hatlarında yer alan pompanın çeşitli nedenlerle devre dışı kalması halinde su darbesi meydana gelir. Boru

Detaylı

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 7 (2010), No. 2, 169 185 Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması Reşat Kasap 1, ve Sibel Kavak 2 1 Gazi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

Bir Stratejik Öngörü Metodu Olarak Senaryo Planlama Dr. Murat Sevencan Citation Info/Referans Bilgisi: Öz: Anahtar Kelimeler: Abstract: Keywords:

Bir Stratejik Öngörü Metodu Olarak Senaryo Planlama Dr. Murat Sevencan Citation Info/Referans Bilgisi: Öz: Anahtar Kelimeler: Abstract: Keywords: Bir Stratejik Öngörü Metodu Olarak Senaryo Planlama Dr. Murat Sevencan Citation Info/Referans Bilgisi: M. SEVENCAN, Bir Stratejik Öngörü Metodu olarak Senaryo Planlama, KÖK Araştırmaları Journal, V. XI,

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VERİ SIKIŞTIRMADA YENİ YÖNTEMLER Altan MESUT Doktora Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı 2006 EDİRNE Danışman: Yrd. Doç. Dr. Aydın CARUS i ÖZET Bu

Detaylı

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini International Journal of Research and Development, Vol.3, No., January 20 28 Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini İbrahim EKE Gazi Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı