KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ"

Transkript

1 Prizren Zambaðý nýn 3 ncüsü Tolga Kazaz Kosova nýn Prizren þehrinde 14 yýldýr geleneksel olarak düzenlenen Prizren Zambaðý müzik yarýþmasý Salý gecesi Türkiye Ekonomi Bankasý nýn-teb ana sponsorluðunda gerçekleþti. Türkçe ve Boþnakça birer þarkýnýn da yer aldýðý müzik yarýþmasýnda toplan 14 beste birinci olmak için yarýþtý. Kosova Devlet Televizyonu-RTK nýn canlý olarak yayýnladýðý yarýþmada en iyi þarkýyý jüri yaný sýra ilk kez cep telefonuyla halkta mesaj göndererek puanlarý etkiledi. Program sonunda jüriden ve gelen mesajlar sonucu Altýn Mikrofon u Mendar Simitçiu, Gümüþ Zambak ý Besim Mydyti ve üçüncülüðü ise Türkçe beste ile Tolga Kazaz kazandý. SAYI: 434 YIL: 10 Sayfa 13 te KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Perşembe,, 3 Temmuz 2008 Fiyatý: 0.50 KDTP Prizren Þubesinde yeni bir dönem Kosova Demokratik Türk Partisinin Prizren Þubesinde hafta sonunda yapýlan seçimler ile 17 kiþiden oluþan yeni yönetim kurulu ile yeni meclis üyeleri seçildi. Hafta sonuna kadar yeni yönetim kurulunun baþkanýný ve yeni kurmaylarýný seçmesi bekleniyor. Kosova Demokratik Türk Partisi- KDTP Prizren þubesi bir haftalýk ertelemenin ardýndan 29 Haziran Pazar günü seçim toplantýsýný gerçekleþtirdi. Prizren Cemali Beriþa Kültü Evi Salonunda gerçekleþen seçim toplantýsýna 400 e yakýn üye katýldý. KDTP Prizren Þubesi Baþkaný Ercan Þpat ýn açýlýþ konuþmasýyla baþlayan toplantý da yeni seçim öncesi oy birliðiyle divan baþkanlýðý ve seçim komisyonu üyeler tarafýndan seçildi. Divan baþkanlýðý ve seçim komisyonunun seçimi ardýndan kürsüye çýkan KDTP Genel Baþkaný Mahir Yaðcýlar, KDTP nin çalýþmalarý hakkýnda bilgi vererek geçtiðimiz günlerde onaylanan ve Türk Dilinin Anayasa da yer almamasýyla ilgili açýklamada bulundu. Yaðcýlar Türk Dilinin Anayasa içerisinde yer aldýðýný hatýrlatarak, Türk Dili baþta Prizren olmak üzere bir çok belediyede resmi olarak kullanýldýðýný söyledi. Kültürel ve eðitim konularýna da deðinen Yaðcýlar, hep birlikte el ele vererek varlýðýmýzý ve kimliðimizi yaþatýrýz þeklinde ifadeler kullandý. Yaðcýlar ýn konuþmalarý ardýndan KDTP Priþtine Þubesi Baþkaný Nevzat Hüdaverdi ve KDTP Mamuþa Þubesi Baþkaný Rifat Krasniç te gerçekleþecek olan seçimlerde seçimlerin demokratik ve baþarýlý geçmelerini söylediler. Açýlýþ konuþmalarý ardýndan KDTP Prizren Þubesi Baþkaný Ercan Þpat, partinin iki yýllýk çalýþma raporunu okudu. Þpat sunduðu iki yýllýk çalýþma raporunda öncelik olarak Türk dili kullanýmý ve yazýsýnýn konumu ve kullanýmýyla ilgili gerçekleþtirdikleri çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Yeni anayasanýn baþta parti ve Türk toplumunu tatmin etmediðini belirten Þpat, dil eþitliði konusunda kazanýlmýþ haklarýn üstüne gidildiðini belirtti. Þpat, Kosova Anayasasýnýn Türk dilinde yükseköðrenim imkaný tanýmadýðýný belirtirken mücadelenin devamýný ve var olan haklarýn kullanýlmasý üzerine ýsrar ettiklerini söyledi. Þpat, son seçimlerde bazý parti adaylarýnýn davranýþlarýný eleþtirirken parti þubesinin son seçim deðerlendirmesinin her þeye raðmen olumlu olduðunu belirtti. Yapýlan koalisyon anlaþmalarýnýn uygulanmasýnda sorunlarýn yaþandýðýný söyleyen Þpat, konuþmasýnýn büyük bir bölümünü eðitime ve karþýlaþýlan sorunlara ayýrdý. Þpat, sivil toplum kuruluþlar ile iliþkileri olumlu olarak deðerlendirirken, Türkiye nin her alanda desteði için Türkiye ye de teþekkürlerini ifade etti. Haber sayfa 3 te Thaçi: Kosova yatýrýmlar için ideal bir ülke Uluslararasý bir toplantýya katýlým için yurt dýþýnda bulunan Baþbakan Haþim Thaçi, Kosova nýn baðýmsýzlýðýna ve ekonomik kalkýnmasý için destek istedi. Kosova nýn yatýrýmlar için ideal bir ülke konumunda olduðunu savunan Baþbakan, Kosova nýn geleceðinin de AB ve NATO da olduðunu söyledi. Haber sayfa 3 te Sýrplar, devlet içinde devlet kuruyor Kosova nýn geleceði ile ilgili en önemli engel olan Sýrbistan, Kosova nýn içiþlerine karýþmaya devam ediyor. NATO müdahalesinden sonra Kosova da paralel organlar ile varlýðýný sürdüren Sýrbistan, Kosova nýn baðýmsýz bir devlet ve yeni Anayasasýna kavuþmasýna raðmen kendi güdümü altýnda Kosova ve Metohiya Belediyeler Birliðini kurarak, Kosova nýn egemenliðini yine çiðnemiþ oldu. Sýrbistan ýn bu adýmý uluslararasý ve Kosova kurumlarý tarafýndan sert bir dille eleþtirmekten öteye gitmedi. Haber sayfa 2 de Kosova Türkiye Ticaret Odasý kuruldu Kosova Türkiye Ticaret Odasý, Kosova nýn baþkenti Priþtine de kuruldu. Salı düzenlenen bir basýn toplantýsý ile Kosova Türkiye Ticaret Odasýnýn kurulup, resmen faaliyete geçtiði duyuruldu. Haber sayfa 6 da EURO 2008 İspanya nın! Haber sayfa 20 de

2 K o s o v a 2 Sýrplar, devlet içinde devlet kuruyor Kosova nýn geleceði ile ilgili en önemli engel olan Sýrbistan, Kosova nýn içiþlerine karýþmaya devam ediyor. NATO müdahalesinden sonra Kosova da paralel organlar ile varlýðýný sürdüren Sýrbistan, Kosova nýn baðýmsýz bir devlet ve yeni Anayasasýna kavuþmasýna raðmen kendi güdümü altýnda Kosova ve Metohiya Belediyeler Birliðini kurarak, Kosova nýn egemenliðini yine çiðnemiþ oldu. Sýrbistan ýn bu adýmý uluslararasý ve Kosova kurumlarý tarafýndan sert bir dille eleþtirmekten öteye gitmedi. Kosova da uzun zamandan beri en önemi sorunu olan paralel organlarýn varlýðý bugün dahi ciddiyetini korumaya devam ediyor. Sýrbistan ýn NATO müdahalesinden sonra varlýðýný sürdürmeye çalýþtýðý paralel organlar, yeni bir boyut kazandý. Sýrbistan ýn güdümünde bulunan Kosovalý Sýrplar, Kosova da Kosova ve Metohiya Belediyeler Meclisini kurarak paralel organlarý için bir alt yapý oluþturdular. Sýrplar bu hareket ile Kosova nýn baðýmsýzlýðýný ve yürürlüðe giren yeni Anayasayý hiçe sayarak, Kuzey Mitroviça da Kosova resmi kurumlarýna karþý kendi yasal örgütünü kurdular. 43 kiþiden oluþmasý planlanan Kosova ve Metohiya Belediyeler Meclisi kuruluþ toplantýsýna Kosova çapýndan 30 delege katýldý. Toplantýya katýlan delegeler toplantý sonrasýnda bir bildiri yayýnlayarak, meclis üyelerini seçtiklerini kamuoyu ile paylaþtýlar. Yayýnlamýþ olduklarý bildiri ile bu meclisin, Kosova özerk bölgesinde Sýrbistan Cumhuriyetinin bir organý olacaðýný bildirdiler. Kosova ve Metohiya Belediyeler Meclisinin dört yöneticisinden üçünü Sýrp Radikal Partisi üyeleri oluþturuyor. Meclisin baþkanlýðýný Radovan Niciç, yardýmcýlýðýný Srcan Nikoliç ve sekreterliði ise Boban Saviç yapacaðý bildirilirken, Sýrp Demokrat Partisinden Makro Yakþiç ise diðer bir baþkan yardýmcýsý görevini yürüteceði bildirildi. Kosova Mitroviça da düzenlenen meclis toplantýsýna Boris Tadiç in Demokrat Partisi ile G 18 temsilcileri katýlmadýlar. Bu iki partinin Kosova ve Metohiya Belediyeler meclisi toplantýsýna katýlmamasý ile ilgili yapýlan açýklamada Sýrbistan yeni hükümetinin kurulmasý ve meclisle ilgili kararýn alýnmasý olduðu açýklandýlar. Kosova ve Metohiya Sýrp Belediyeler Meclisi Baþkan yardýmcýsý Makro Yakþiç, Reuters ajansýna yaptýðý açýklamada bu meclisin amacýnýn Kosova da iki Arnavut devletinin kurulmasýnýn engellenmesi olduðunu söyledi. Sýrp medyasý tarafýndan yapýlan açýklamada kuruluþ toplantýsýna Sýrbistan Hükümetinin Kosova dan Sorumlu Bakaný Slobodan Samarciç, Baþpiskopos Anfilohiye, Karadað Sýrp listesi baþkaný Andriya Mandiç, Makedonya Sýrplarý temsilcisi Ývan Stoyilkoviç, AGÝT ve KFOR temsilcilerinin hazýr bulunduðunu ileri sürdü. Slobodan Samarciç konu ile ilgili yapmýþ olduðu açýklamada, bu meclisin kuruluþ amacýnýn Kosova belediyeleri ile Sýrbistan kurumlarý arasýnda arabuluculuk yapmasý olduðunu söyledi. Samarciç, Arnavutlar kendi, bizlerde kendi yolumuzu seçtik. Bundan sonra çalýþmalarýmýzý kendi kurumlarýmýz çatýsý altýnda sürdüreceðiz diye konuþtu. Kosova ve Metohiya Sýrp Belediyeler Mecisinin Vidovdan gününde kurulmasýnýn tesadüf olmadýðýný belirten Piskopos Anfilohiye, Meclis delegeleri bulunduklarý belediyelerde Sýrp halkýnýn ve devletini onurlu ve baþarýlý çalýþmalarýný daha ileriye taþýyacaklarý ile ilgili herhangi bir kuþku duymuyorum diye konuþtu. Baþkanlýk ve hükümet: Hukuki deðeri olmayan bir eylem Di Karlo: Kosova yý destekleyeceðiz ABD Dýþiþleri Bakaný yardýmcýsý Rozmari Di Carlo, Kosova ziyareti çerçevesinde Cumhurbaþkaný Fatmir Seydiu ile bir araya geldiði toplantýda Kosova daki geçiþ süreci ve iki ülke arasýndaki iliþkilerin masaya yatýrýldýðý toplantýda ABD nin Priþtine Büyükelçisi Tina Kaidanov ile Dýþiþleri Bakaný Skender Hüseni hazýr bulundu. Görüþme ardýndan basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtlayan Di Carlo, Cumhurbaþkaný ile gerçekleþtirmiþ olduðu görüþmeyi olumlu ve geleceðe yönelik olarak deðerlendirdi. Kosova ile ilgili ABD nin net bir tutumu olduðunu ve bu tutumda herhangi bir Cumhurbaþkaný Fatmir Seydiu, Kosova ve Metohiya Sýrp Belediyeler Meclisinin kurulmasýný sert bir dille eleþtirdi. Ahtisaari planýna uygun olarak hazýrlanan yeni Anayasasýna göre paralel organlarýn daðýtýlmasý gerektiðine dikkat çeken Seydiu, yeni meclisin kurulmasýnýn Kosova da paralel organlarýn güçlenmesine katkýda bulunacaðýný söyledi. K o s o v a d a Sýrplarýn örgütlenmesini yasa dýþý olarak deðerlendiren Seydiu, Belgrat ýn bu siyaset ile K o s o v a y ý istikrarsýzlýða sevk e t m e y i a m a ç l a d ý ð ý n ý söyledi. B a þ b a k a n Yardýmcýsý Ram M a n a y d a Sýrplarýn bu yönde almýþ olduðu kararý eleþtirirken, bu karar ve siyasetin Kosova nýn karþýlaþtýðý en önemli sorunlardan birine tekabül ettiðini söyledi. Bu siyasetin Sýrbistan ýn Kosova nýn iç iþlerine karýþma giriþimlerinin açýk bir göstergesi olduðunun altýný çizen Manay, Belgrat ýn Kosova da bazý kiþileri kýþkýrtarak ve kandýrarak bu siyaseti uygulamaya çalýþtýðýný belirtti. Kosova ve uluslararasý kurumlarýn Kosova da 11 Mayýsta gerçekleþen Sýrbistan seçimlerini yasa dýþý ilan ettiðine dikkat çeken Manay, yasa dýþý seçimlerden sonra kurulan bu meclisin alacaðý kararlar ve kurulacaðý kurumlarýn yasa dýþý olacaðýný söyledi. ICO: Kosova kurumlarýný destekleyeceðiz Kosova ve Metohiya Sýrp Belediyeler Meclisinin kurulmasýný Kosova da görev yapan uluslararasý yönetim birimleri olan UNMIK ve ICO bu adýmý eleþtirdiler. ICO Basýn sözcüsü Endi Mek Gafi, Kosova da 11 Mayýsta düzenlenen Sýrbistan seçimleri ile ilgili tutumlarýnýn deðiþmediðine dikkat çekerken, Sýrbistan seçimlerinin yasa dýþý olduðunu tekrarladý. Gafi, Kosova hükümeti Marthi Ahtisaari tarafýndan hazýrlanan Kosova paket önerisini yerine getirme çalýþmalarý ve bu çalýþmalar ile ilgili takýndýðý tutumu destekliyoruz. ICO olarak hükümeti Kosova çapýnda deðiþmenin olmadýðýný açýkça ifade eden Di Carlo, ABD nin Kosova ya dün olduðu gibi bugünde ve yarýnda da edeceðini söyledi. ABD olarak Kosova nýn her yanlý geliþmesi için yardým sunacaklarýný ifade eden Di Carlo, Kosova da demokratik sürece ve kurumlarýn çalýþmalarýna desteðin artarak devam edeceðini belirtti. Cumhurbaþkaný Fatmir Seydiu ise görüþme ardýndan yapmýþ olduðu açýklamasýnda, ABD nin Kosova nýn baðýmsýzlýðý kazanana kadar ki süreçte sunduðu yardýmdan dolayý Kosova halkýnýn ABD ye minnettar olduðunu söyledi. otoritesini sürdürmesi için destekleyeceðiz diye konuþtu. Öte yandan Kosova nýn kuzeyinde kurulan Kosova ve Metohiya Sýrp Meclisinin, Kosovalý Sýrplara yardýmda bulunmayacaðýný belirten UNMIK Basýn sözcüsü Aleksandar Ivanko, Kosovalý Sýrplar Kosova da görevde bulunana yerli ve uluslar arasý kurumlarla iþbirliði yapmasý gerektiðini söyledi. Sýrplar tarafýndan kurulan meclisin ciddi bir sorun olmadýðýný belirten Ývanko, bu organýn operatif rolü olmadýðýný söyledi. Belgrat yeni meclisi kabul etmeyecek Kosova Demokrat Partisi Baþkaný Goran Bogdanoviç parti temsilcilerinin yeni kurulacak olan meclis toplantýsýna katýlmayacaklarýný söyledi. Bogdanoviç yeni hükümetin kurulmasýndan sonra meclise katýlýp katýlmamak için karar alacaðýz dedi. Kosova ve Metohiya listesi baþkaný Oliver Ývanoviç Kosova ve Metohiya Sýrp Belediyeler Meclisinin kurulmasýný sert ir dille eleþtirdi. Ývanoviç objektif olarak ben bu meclisin kurulmasýndan yanayým. Sýrbistan hükümeti tarafýndan desteklenecek olan meclisin önemi olabilir. Ama Sýrbistan hükümetini bu tür meclisin kabul edeceðine inanmýyorum. Sýrbistan ýn Avrupa ya yönelik hükümetine sorun yaratmak isteyenler bu meclisin kurulmasý inisiyatifinde bulundular. Bu meclisin kurulmasý Kosovalý Sýrplara olumlu etki edeceðine inanmýyorum dedi. ABD Dýþiþleri Bakaný yardýmcýsý Rozmari Di Karlo Kosova ya yaptýðý ziyaret sýrasýnda ABD nin Kosova ya desteðini bir daha dile getirirken, Kosova yý parlak bir geleceðin beklediðini söyledi.

3 3 Thaçi: Kosova yatýrýmlar için ideal bir ülke Uluslararasý bir toplantýya katýlým için yurt dýþýnda bulunan Baþbakan Haþim Thaçi, Kosova nýn baðýmsýzlýðýna ve ekonomik kalkýnmasý için destek istedi. Kosova nýn yatýrýmlar için ideal bir ülke konumunda olduðunu savunan Baþbakan, Kosova nýn geleceðinin de AB ve NATO da olduðunu söyledi. Baþbakan Haþim Thaçi, Kransa Montana Forumu toplantýsýna katýlmak için bulunduðu Monako da Kosova nýn geleceði ile ilgili önemli açýklamalar imza attý. Toplantýnýn ikinci gününde misafirlere hitap etme þansý yakalayan Baþbakan Thaçi, Kosova yatýrýmlar için ideal bir ülke olduðunu söyledi. Thaçi, Baðýmsýzlýðý ilan etikten sonra Kosova nýn perspektifi baþlýklý tebliðinde, Kosova sorununun çözümü için baðýmsýzlýk ilanýnýn tek çözüm yolu olduðundan dolayý Kosova nýn uluslar arasý toplumun desteði ile baðýmsýzlýðýný ilan ettiðini söyledi. Thaçi, Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn ilaný uluslar arasý birliði desteði ile oldu. Kosova nýn baðýmsýzlýðý bölgeye istikrarlýðý saðladý. Kosova nýn baðýmsýzlýðýný bu güne dek çok sayýda AB, NATO ve çok sayýda diðer ülkeler tarafýndan tanýndý. Þu anda da tanýma süreci devam ediyor. Baðýmsýzlýðýmýzý tanýmayan ülkelerin baðýmsýzlýðýmýzý tanýmasýný bekliyoruz diye konuþtu. Kosova da topluluklarýn durumunu da elen alan Thaçi, Kosova yeni Anayasasý ve Ahtisaari planýna göre topluluklara bütün haklar saðlanmýþtýr. Sýrplara bu garantilerin yanýnda kültür ve dini mirasýný korunmasý için özel haklar verilmiþtir diye konuþtu. Kosova nýn iþlevsel bir pazar ekonomisine geçiþ için yasal alt yapýyý oluþturduðuna dikkat çeken Thaçi, bu siyaset sayesinde ekonominin kalkýnacaðýný söyledi. Baþbakan, Tüm yatýrýmcýlar, Kosova yý yatýrým yapacak saðlýk bir ülke olduðunu algýlamalýdýrlar. Onlar, enerji, mineral, altyapý, tarýmcýlýk ve diðer alanlarda Kosova da yatýrým yapabilirler diye konuþtu. Kosova Cumhuriyetinin önem bir diðer sorununun ise uluslararasý kurumlara üyeliði olduðunu belirten Thaçi, Uluslar arasý örgütlere üyeliðimiz, Kosova nýn sürekli ve kalýcý ekonomik geliþmesine katkýda bulunacaktýr. Kosova da yatýrým yapmak isteyen yatýrýmcýlarý da bekliyor ve onlarý her ortamda yatýrým için Kosova ya davet ediyoruz. Kosova nýn geleceði AB ve NATO dadýr. Bu örgütlere üye olmakla ülkemiz, Balkanlarda istikrarýn saðlanmasýna olumlu katkýda bulunacaktýr diye konuþtu. Baþbakanlýk Dairesi tarafýndan yapýlan bir açýklamada Baþbakan Haþim Thaçi, Krans Montana Forumuna dünyadan katýlan bazý ülke yetkilileri ile bir araya geldiði belirtildi. Bakan Payaziti, Kosova mührünü ilk pasaporta damgaladý Baðýmsýzlýk ilanýndan sonra Kosova Cumhuriyeti atmasý gereken bir diðer önemli adým olan Kosova Cumhuriyeti mührünü Kosova ya giriþlerde kullanmakla attý. Ýçiþleri Bakaný Zenun Payaziti, Kosova Cumhuriyetinin ilk mührünü Abelinde Zogay ýn pasaportuna damgaladý. Ýçiþleri Bakaný Zenun Payaziti Kosova ya giriþ yapmak isteyen ilk yolcunun pasaportuna ilk defa Kosova Cumhuriyetinin resmi mühür vurdu. Priþtine hava limanýna iniþ yapan ve Almanya nýn Ahen kentinden Kosova ya tatile gelen Maliþeva doðumlu 18 yaþýndaki Abelinda Zogay ýn pasaportuna ilk Kosova Cumhuriyeti mührü Bakan Payaziti vurdu. Kosova mührünün bugün ilk defa bir pasaporta vurduðuna dikkat çeken Ýçiþleri Bakaný, Kosova da yolcularýn serbest hareket etmeleri yönünde çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz. Devlet görevimizi yerine getirmek için bu mührü kullanmamýz gerekmektedir. Avrupa devletlerinde kýsa bir zaman içinde serbest hareket edeceðimize inanýyorum diye konuþtu. Pasaportuna ilk defa Kosova Cumhuriyeti mührü vurulan yolcu Abelinda Zogay, Bakan Payaziti ye teþekkürlerini ilettikten sonra yaptýðý açýklamada bu ilki yaþamanýn mutluluðunu gazeteciler ile paylaþtý. Kosova ya giren ya da çýkan yolculara artýk UNMIK mührü deðil de, Kosova Cumhuriyeti mührü vurulacak. K o s o v a KDTP Prizren Þubesinde yeni bir dönem Çalýþma Raporu Tartýþmalarýnda tansiyon yükseldi Þube Baþkaný Ercan Þpat ýn çalýþma raporu ardýndan üyeler raporla ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Yirmi ye yakýn üyenin konuþtuðu tartýþma raporunda üyeler, KDTP nin birçok alanda pasif kaldýklarýný ileri sürerek KDTP yöneticilerini istifaya çaðýrdýlar. Yeni anayasada Türk dilinin resmi olmasýný azmedemeyen üyelerin çoðu, KDTP Genel Baþkaný Mahir Yaðcýlar ýn bu konuda pasif davrandýklarýný ileri sürdüler. KDTP nin raporuyla ilgili tartýþma bölümü ardýndan sözü alan KDTP Genel Baþkaný Mahir Yaðcýlar, KDTP nin dokuz yýllýk baþarýsýnýn neticesinde Kosova da Türklerim varlýðýnýn ispatlandýðýný söyledi. Partinin çalýþmalarýnda bazý eksikliklerin olduðunu ifade eden Yaðcýlar, Ancak partimiz saldýrýldýðý kadar baþarýsýz deðildir ifadelerini kullandý. Halk yeni yönetimi seçti Ateþli geçen konuþmalarýn ardýndan KDTP üyeleri sandýk aþýna geçerek oylarýný kullandý. Yaklaþýk bir saat süren oylamanýn ardýndan seçim komisyonu sandýklarý açarak oylarý saydý. KDTP Prizren Þubesi Seçim Toplantýsýnýn ikinci seçim ve oylarýn sayýlmasý bölümü saat e kadar sürdü. Seçim Komisyonu Baþkaný Mehmet Bütüç komisyonun 330 oy listesinden 4 nün geçersiz olarak kabul ettiðini bildirdi, oy daðýlýmýný ve seçilen yeni meclis ve yönetim kurulu üyelerini açýkladý. KDTP Prizren Þubesi yeni Yönetim Kuruluna þu kiþiler seçildi: Cemil Luma, Enis Kervan, Mahir Yaðcýlar, Orhan Lopar, Fikrim Damka, Ergin Kala, Güner Ureya, Özcan Micalar, Bülent Kýrle, Ercan Þpat, Varol Bekteþ, Levent Buþ, Sencar Karamuço, Müfera Þinik, Cengiz Çesko, Halil Lika, Erol Þiþko veya Engin Tokay (her ikisinin ayný oyu 57 oyu olduðu için KDTP Prizren Þubesi Meclisinin yönetim kuruluna kimin seçileceði karar vermesi gerekiyor) KDTP Prizren Þubesi Meclis üyeliðine ise yönetim kurulu dýþýnda þu üyeler seçildi: Cengiz Kovaç, Bengi Muzbeg, Ferhat Derviþ, Fidan Jýlta, Günay Spahi, Cemali Koro, Enis Subi, Arzu Výrþevca, Adnan Yaðcýlar veya Aþim Þaçir (son ikisinin de 40 oyu olduðu için karar KDTP Prizren Þubesi Meclis toplantýsýnda alýnacak) Bakan Hocay dan eðitimcilere zam müjdesi Her yýl ders dönemi baþlamadan önce grevlere sahne olan eðitimcilerin maaþlarýna yönelik zam, eðitimcilerin greve baþvurmalarýna gerek kalmaksýzýn sonuçlandý. Eðitim Bakaný Enver Hocay, eðitimcilere 1 Eylülden itibaren zam yapýlacaðýný müjdelerken, zammýn miktarý ile bilgi vermekten kaçýndý. Eðitim Bilim ve Teknoloji Bakaný Enver Hocay, Ferizovik belediyesi eðitimcileri ile yaptýðý görüþmede Kosova daki eðitimin ve eðitimcilerin geleceði ile ilgili önemli açýklamalara imza attý. Kosova da eðitimcilerin durumunun gün geçtikçe daha da aðýrlaþtýðýný kabul eden Bakan Hocay, 1 Eylül de Kosova eðitimcilerin gelirlerine zam yapýlacaðýný müjdeledi. Hocay, Baþbakan Haþim Thaçi adýna Ekim ayýndan baþlayarak maaþlarýnýzýn artacaðý müjdesini vermek istiyorum. Bu zam ile eðitimcilerimiz ekimden sonra durumu biraz daha düzelecektir diye konuþtu. Maaþ zammý ile açýklama yapmaktan kaçýnan Hocay, eðitimcilerin daha iyi bir gelecek ve hayat yaþamasý gerekliliðine iþaret ederken, Kosovalý eðitimcilerin Kosova nýn baðýmsýzlýðýný kazanmasýnda baþrol oynadýðýný söyledi. Toplantýda hazýr bulunan Ferizovik Belediye Baþkaný Bayruþ Cemayli de bu belediyede okullarda aðýr durumun giderilmesi için aldýklarý önlemlere deðinirken, okullarda eðitim kalitesinin artmasý yönünde çalýþmalarýn aralýksýz sürdüðünü söyledi. Cemayli, Bu yýl bütçeden eðitim ile ilgili 2,5 milyon avro yatýrým yaptýk. Özelikle bu yatýrýmlarý yeni okullarýn inþa için harcadýk. Bu okul yýlý içinde eðitimcilerin standartlarýnýn da artacaðý beklentisi içindeyiz diye konuþtu.

4 Kosova da Boþnak Köyünde Sýrp Belediyesi Kuruluyor Sýrbistan 1999 NATO Müdahalesiyle Kosova da Yönetimi Birleþmiþ Milletler e (BM) Devretmesinden Sonra Sýrplarýn Yoðun Olarak Yaþadýklarý Yerlerde Paralel Yönetimler Kurarak Varlýðýný Devam Ettirmeye Çalýþýyor. Enis TABAK Sýrbistan 1999 NATO müdahalesiyle Kosova da yönetimi Birleþmiþ Milletler e (BM) devretmesinden sonra Sýrplarýn yoðun olarak yaþadýklarý yerlerde paralel yönetimler kurarak varlýðýný devam ettirmeye çalýþýyor. Belgrad yönetimi, baþta Kosova liderleri olmak üzere uluslararasý toplumun da ciddi bir þekilde tepkisini çekmesine raðmen bu konuda geri adým atmýyor. Ülkenin güneyindeki Gora bölgesinde bir köyde Sýrp belediyesi kurulmasý konusunda giriþimler baþladý. Sýrp yetkililer, 11 Mayýsta Sýrbistan ile eþ zamanlý olarak Kosova da da yapýlan yerel ve genel seçimlerden baþarýyla çýkan adaylarýn Kosova daki gerçek Sýrp temsilcileri olduðunu ve bunlarýn kurulacak olan yeni paralel K o s o v a 4 belediyelerde kendi halkýný temsil edeceklerini söylemiþti. Bu açýklamanýn ardýndan hafta sonu Kosovalý Sýrplarýn bazý temsilcileri, çoðunlukta olduklarý Mitroviça þehrinin kuzeyinde Kosova Sýrp Belediyeleri Topluluðu nun Meclisi ni kurdu. Meclis, Kosova da da Sýrbistan la eþ zamanda yapýlan yerel seçimlerde seçilen 45 Sýrp temsilciden oluþuyor. Mitroviça da kurulan Kosova Sýrp Belediyeleri Topluluðu nun ardýndan Kosova nýn güney bölgesinde bulunan Gora bölgesine baðlý Vraniþta da önümüzdeki günlerde Sýrp belediyesinin kurulacaðý ileri sürüldü. Geçtiðimiz yýl Sýrbistan tarafýndan ofis açýlan bu bölgede ofis temsilciliðine Abdi Aliya getirilmiþti. Kurulacak olan Sýrp belediyesine de Abdi Aliya nýn baþkanlýk yapmasý bekleniyor. Sýrbistan ayrýca bu bölgeye 12 Sýrp temsilci de gönderecek. Türk Askeri Kosova da Ýhtiyaç Sahibi Arnavutlara Yardým Etmeye Devam Ediyor Kosova da KFOR Barýþ Gücü çerçevesinde görev yapan Türk Askeri din, dil, ýrk ayrýmý gözetmeksizin yardýmlarýna aralýksýz devam ediyor. Bugüne kadar her türlü destekle Kosovalýlarýn yanýnda olan Türk Askeri, yine ihtiyaç sahibi yüze yakýn aileye yardým paketi daðýttý. Enis TABAK Kosova da KFOR barýþ gücü çerçevesinde görev yapan Türk askeri din, dil, ýrk ayrýmý gözetmeksizin yardýmlarýna aralýksýz devam ediyor. Bugüne kadar her türlü destekle Kosovalýlarýn yanýnda olan Türk askeri, yine ihtiyaç sahibi yüze yakýn aileye yardým paketi daðýttý. Prizren bölgesiyle sýnýrlý kalmayan Türk askeri baþta Priþtine, Ýpek, Gilan, Výçýtýrýn bölgeleri olmak üzere köylere de giderek yardým paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrdý. Mehmetçik gýda paketleri yardýmý dýþýnda Türk Taburu saðlýk personeli de her hafta düzenli olarak durumu iyi olmayan Arnavut ve Boþnak aileleri bedava muayene ederek ilaçlarýný veriyor. Kosovalý Gençler Türkiye den Balýk Deðil, Balýk Tutmalarýný Öðretmesini Ýstiyor Uzun Yýllar Savaþ ve Krizlerle Boðuþan Kosova da Ýþsizlik Oraný Yüzde Yetmiþlere Yükseldi Savaþý Öncesi Fabrikalarýn Kapatýldýðý Kosova da Bugün Halen Hizmet Verilmeye Baþlanmadý. NATO Müdahalesi Ardýndan Kosova nýn Birleþmiþ Milletler - BM Denetimi Altýna Girmesiyle Kosova da Bulunan Onlarca Fabrika Özelleþtirilerek Sudan Ucuz Paralar Karþýlýðý Satýldý. Uzun yýllar savaþ ve krizlerle boðuþan Kosova da iþsizlik oraný yüzde yetmiþlere yükseldi savaþý öncesi fabrikalarýn kapatýldýðý Kosova da bugün halen hizmet verilmeye baþlanmadý. NATO müdahalesi ardýndan Kosova nýn Birleþmiþ Milletler-BM denetimi altýna Enis TABAK girmesiyle Kosova da bulunan onlarca fabrika özelleþtirilerek sudan ucuz paralar karþýlýðý satýldý. Tito döneminde açýlan ve Avrupa ya üretim yapan baþta en büyük fabrikalar arasýnda yer alan ve binlerce Kosovalýnýn çalýþtýðý Perlonka (Ýplik fabrikasý), Komuna (Ayakkabý fabrikasý), Printeks (Tekstil fabrikasý), Filigran (Altýn fabrikasý), Famipa (Gümüþ fabrikasý), Farmakos (Ýlaç fabrikasý) çok ucuz paralar karþýlýðý satýldý ve þu an depo olarak kullanýlýyorlar. Hayat þartlarýnýn zor olduðu Kosova da gençler çareyi Kosova yý terk etmekte ya da deðiþik yollarla para kazanmayý seçiyor. Ýþsizliðin bu denli yüksek olmasý nedeniyle ne yapacaðýný bilmeyen Kosovalý gençler,zamanlarýný sabahtan akþama kadar kahvelerde geçiriyor. Türkiye de eðitim tamamlamýþ ve Kosova ya geri dönen onlarca genç de iþsizlikle boðuþuyor. Türkiye de Ankara Üniversitesi Bilgisayar Öðretmenliði ni tamamlayan Akif Koro, Lisans ve yüksek lisansýmý Türkiye de tamamladým vatanýma hizmet etmek için döndüðüm Kosova da bir buçuk yýldýr iþ arýyorum. Türkiye Kosova ya deðiþik alanlarda yardým yapýyor en son Ankara Belediyesi tarafýndan 1 milyon Euro luk park açýldý, kendilerine çok teþekkür ediyoruz. Ancak biz Türkiye den artýk balýk deðil, balýk tutmamýzý öðretmelerini istiyoruz. Türkiye de onlarca Kosova göçmeni iþadamý var en azýndan onlar buralara yatýrým yapsýnlar, bizlerde boþ gezmektense bir iþe yararýz ve evimize ekmek götürürüz þeklinde konuþuyor. Akif Koro gibi Türkiye üniversitelerinden mezun olan onlarca genç ayný sorunla karþý karþýya hepsi iþsizlikten yakýnarak Türkiye Cumhuriyetinden iþ olanaklarý saðlamasýný istiyorlar. Trakya Üniversitesi Anestezi Bölümünden mezun olan Türkiye de öðrenim görmüþ bir diðer genç de Bilgin Opoya. Ýki yýl önce mezun olmasýna raðmen iþsiz gezmekten býktýðýný belirten Opoya, böyle devam ederse en kýsa zamanda Kosova dan göç etmek istediðini söylüyor. Opoya, Buradaki saðlýk alanýnda kadro sýkýntýsý var ancak bizleri iþe almýyorlar; biz de boþ boþ, ellerimizde diplomalarla gezinip duruyoruz. Býrakýn iþe almayý Türkiye üniversitelerinden mezun olduðumuz için de diplomalarýmýzý kabul etmiyorlar, denklik istiyorlar. Hatta birçok arkadaþým denkliðini almak içinde burada Kosova da baþtan 3-4 sýnava giriyorlar, bu denkliði almak içinde en aþa 200 Euro para ödememiz lazým, çok zor durumdayýz. Türkiyeli iþadamlarýndan buralara yatýrým yapmalarýný istiyoruz, bize yardým deðil iþ açmalarýný istiyoruz þeklinde konuþuyor. Sahibi ve Genel Müdürü: Mehmet BÜTÜÇ Yazı İşleri Müdürü: Sencar KARAMUÇO Sayý:434 KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ H a f t a l ý k g a z e t e Ýç Haberler: Fevzi KARAMUÇO Kültür: Ýskender MUZBEG Yayýn Koordinatörü: Taner GÜÇLÜTÜRK Balkan ve Ankara Muhabiri: Erhan TÜRBEDAR Gilan Muhabiri: Celal MUSTAFA Mamuþa Muhabiri: Suphi MAZREK Muhabirler Koordinatörü: Enis TABAK Muhabir: Yüksel POMAK Spor: Ýsmail MAKASÇÝ, Abdülkadir BIYIKLI Mizanpaj: Eren BÜTÜÇ Yazýlarda ortaya atýlan fikirler, yazarlara aittir. Gazetemizin resmi görüþü deðildir. Yazýlarýn sorumluluðu yazarlara aittir. Adres: Adem Yaþari No: 8, Prizren/Kosova Tel Fax: (0) Banka: Raiffeisen Bank Yeni Dönem Hesap No: Baský: ALL COA IMPEX basýmevi Prizren Yeni Dönem Kosova Türk Medyasý yayýnýdýr. Yeni Dönem KTM Þirketi Danýþma Kurulu: Fikri Þiþko (Ýl Mahkeme Yargýcý) Refki Taç (Avukat, Uluslararasý Hukuk Uzmaný) Zeynel Beksaç (Türkçem Dergisi Sahibi) Agim Rifat Yeþeren (Belediye Kamu Avukatý) Levent Koro (UNDP Ekonomi Uzmaný) Elsev Brina (Türk Dili Öðretmeni)

5 5 K o s o v a Mamuþa da hasat iþleri baþladý Suphi MAZREK Mamuþa da hafta sonu buðday hasat iþleri için biçerdöverciler mesaiye baþladý. Mamuþalý tarýmcýlar kavurucu yaz sýcaðýnda sýcaða aldýrmadan hasat iþleri ile ilgili çalýþmalarýný aralýksýz olarak sürdürüyorlar. Mamuþa Belediyesi Planlama Þehirleþme ve Müfettiþlik Memuru Yüksen Topoyan, 120 hektarlýk ekili olan buðday tarlalarýný ziyaret ederek, hasat iþleri ile yakýndan ilgilendi. Yüksen Topoyan dan aldýðýmýz bilgiye göre, Mamuþa Belediyesinde baþlatýlan hasat iþleri, bir hafta içinde 20 hektar alanýnda buðdaylarý toplamasý ile start aldý. Þu ana kadar hasat iþleri sadece daha yükseklikte olan arazilerde çalýþmalar baþlatýlmýþtýr. Düzlük arazilerde ise fizyolojik faktörlerden dolayý buðdaylarýn halen hasat olmaya hazýr olmadýðýndan dolayý buralarda hasat iþleri halen baþlamamýþtýr. Bugüne kadar yapýlan hasat iþlerinden hektar baþýna ortalama 4.500, kg. buðday elde etmiþtir. Buðdaylarý toplamak için üç biçerdöver çalýþmaktadýr. Biçerdövercilere Kosova Tarým Bakanlýðý tarafýndan yüzde 30 sübvansiyon yapýlmýþtýr. Önümüzdeki on gün içerisinde elveriþli hava þartlarý iyi olursa 10 gün içerisinde Mamuþa Belediyesinde bütün buðdaylarýn hasattý yapýlacaktýr diye konuþtu. TÝKA Heyeti KDTP Mamuþa Þubesini ziyaret etti Suphi MAZREK Pazartesi günü Türkiye Ýþbirliði ve Kalkýnma Ajansý Kosova temsilcisi Kürþat Mahmad ve beraberindeki heyet KDTP Mamuþa Þubesini ziyaret ederek, þube çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldýlar. KDTP Mamuþa Þubesi ofisinde gerçekleþen görüþmede Eski Milletvekili ve KDTP Mamuþa Þube Baþkaný Rýfat Krasniç, Ýþ Adamlar Derneði Baþkaný Samedin Taç, Mamuþa Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve KDTP Mamuþa Þubesi Kadýn Kolu Baþkaný Seylan Mazrek ile KDTP Meclis üyeleri hazýr bulundular. KDTP Mamuþa Þube Baþkaný Rifat Krasniç gelen heyete, þube çalýþmalarý ile Mamuþa da ki genel durum hakkýnda bilgi verdi. Mamuþa nýn karþýlaþtýðý en büyük sorunun iþsizliðin ve ekonomik durum olduðuna dikkat çeken Krasniç, karþýlaþýlan diðer önemli bir diðer sorunun da elektrik sorunu olduðunu söyledi. Mamuþa Ýþ Adamlar Derneði Baþkaný Samedin Taç ise, baþkaný olduðu dernek hakkýnda bilgi verirken, Mamuþa da iþsizliðin azaltýlmasý için bazý küçük sanayi fabrikalarýn kurulmasý ile bu sorunun aþýlabileceðini bu yüzden de Mamuþa ya daha fazla yatýrým yapýlmasý gerektiðini savundu. KDTP Mamuþa Þubesi Kadýn Kolu Baþkaný Seylan Mazrek ise kadýn kolu çalýþmalarý hakkýnda bilgi verirken, kol olarak bugüne kadar baþarýlý çalýþmalara imza attýklarýný ve bu çerçevede de kadýnlara çeþitli konularda kurslar düzenlediklerini dile getirdiler. Kosova gündemi Sencar Karamuço Meclisler diyarı Kosova! Kosova nýn baðýmsýzlýk ilanýndan sonra öngörülen geçiþ döneminde aþýlmasý gereken sorunlar, halen çözülmediði için kalýcý kusurlarý da beraberinde getirmeye baþladý. Kosova nýn baðýmsýzlýðýný ilan ettiði plan gereði Kosova ya denetim altýnda verilen baðýmsýzlýðý denetlemesi gereken Avrupa Birliði kurumlarý Birleþmiþ Milletlerin arkasýna saklanan güçlerin muhalefeti yüzünden görev alamýyor. Bunun nedeni de sürekli yazýlarýmda altýný çizmeye çalýþtýðýn güç dengesinin yaný sýra Kosova nýn uluslararasý toplumda bir prestij mücadelesine dönüþmesinde yatýyor. Kosova nýn geleceðini de pranga vuran ve olumsuz yönde etkileyen bu çýkmaz, bölgeyi de olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kosova da uluslararasý toplumun bir bütün olmadýðýndan dolayý bugün Kosova nýn parçalanmasý da tekrar gündeme gelebilir. Bu konudaki sinyalleri Kosova gündemine bomba etkisi ile düþen Sýrplarýn, Kosova da organ içinde organ kurmalarý ile tescilleþmiþ oldu. Sýrbistan bu politikasý ile Kosova dan vazgeçme durumunda olmadýðýný ve Kosovalý Sýrplarý daima kendi güdümünde tutacaðýný bir daha kanýtlamýþ oldu. Sýrplarýn, Kosova nýn bütünlüðünü tehdit eden bu giriþimi Kosovalý liderler ve uluslararasý toplum sadece olayý kýnamakla ve yasa dýþý ilan etmekle yetindiler. Bu da Sýrplarý, bu konuda daha kararlý olmalarýna hizmet etmekten baþka bir iþe yaramýyor. Çünkü, þu anda Kosova da yönetim konusunda yetki sahibi olan UNMIK, ben ne etliye ne de butluya karýþýrým mantýðýyla hareket ederek, Kosova nýn parçalanmasýna gizliden hizmet ediyor. Sýrbistan ýn da NATO müdahalesinden sonra yýllardan beri hayata geçirmeyi planladýðý bu plan bu meclisin kurulmasý ile gerçeðe dönüþmeye yakýn. Temas Artý Gurubunun da almýþ olduðu kararýna aykýrý olan bu hareket, karþýsýnda uluslararasý toplumun tepkisinin sadece kýnamak mý? yoksa iptal etmek mi? olacaðý önem kazanmýþ bulunuyor. On yýla yakýn Kosova statü sürecinin çözümünde uluslararasý toplumun Kosova konusunda net bir tutum takýnamadýðýný iyi bildiðimiz için bu konuda da her kafadan bir ses çýkacaðýna kesin gözüyle bakabiliriz. Çünkü, her iki kesimde oturduklarý en uç noktalardan biraz daha ortaya yanaþmamalarýndan kaynaklanýyor. Bu da Kosova nýn parlak bir geleceðe sahip olmasýný ciddi bir þekilde engelleyen önemli bir geliþmeyle eþdeðer. Bu tür olumsuzluklar artýk ekonomik çýkmazdan, fakirlikten, iþsizlikten ve belirsizlikten geleceðe kuþku ile bakan Kosova halkýný tümüyle karamsar olmaya itmekten baþka bir iþe yaramýyor. Sonuçta, artýk Avrupa, Kosova yý kendi sýnýrlarý içine almak isteyip istemediðini açýk bir þekilde kamuoyu ile paylaþmalýdýr. Eðer Kosova yý kendi sýnýrlarý içinde görmek istiyor ise önce içinde Kosova nýn baðýmsýzlýðý konusunda muhalefete olan üyelerinin bu politikasýndan vazgeçerek, Kosova nýn birliðe üyelik için gereken süreci baþlatýp, hýzlandýrmalýdýr.

6 Fevzi Karamuço K o s o v a 6 Sýrplar amacýna vardýlar mý? Kosova da neler oluyor? Kosova bölündü mü yoksa halen tek bir ülke mi? Bu sorulara yanýt vermek zor deðil. Kosova nýn artýk parçalandýðýný söylemek zor olmayacaktýr. Parçalanma ile ilgili farklý görüþler ortaya atýlýyor. Kimileri parçalandý, kimileri ise parçalanmadý ve parçalanmayacakta diyorlar. Uluslararasý toplum ise Kosova nýn bir bütün olduðunu savunmaya devam ediyor. Bu tür açýklamalara inanmalý mýyýz yoksa inanmamalý mýyýz artýk bilmiyoruz. Kosovalý yetkililer Kosova nýn parçalanamadýðý yönünde açýklamalara imza atýyor. Ama ortada bunun tam tersine bir tablo hüküm sürüyor. Kosova da Sýrplarýn yaþadýklarý bölgelerde Arnavutlarýn dýþýnda bir hayat kurduklarý gözlerden kaçmýyor. Kosova nýn parçalandýðý gerçeðine cumartesi günü þahit olduk. Kosovalý Sýrplar uzun zaman Kosova nýn Sýrbistan topraklarýndan ayrýlmasýný kabul etmediklerini attýklarý bu adým ile kanýtladýlar. Sýrbistan desteði ile Kosovalý Sýrplar, 11 Mayýs seçimleri sonuçlarýna göre Kosova ve Metohiya Sýrplar Belediyeler Meclisini kurdular. Belgrat bu meclisin kurulmasýný sesiz izlediðini ve bu konuda hiçbir etkisi olmadýðýný savunmakla yetindi. Sýrbistan ýn bu açýklamalarý kimseyi tatmin etmediði gibi olayýn organizatörü olmasýndan dolayý Kosova kurumlarý ile uluslararasý toplum tarafýndan eleþtirildi. Kosova ve Metohiya Sýrplar Belediyeler Meclisine, Radikal ve Koþtuniça nýn partisi katýlýrken, Avrupa yanlýsý olan Tadiç ve G 18 katýlmadýlar. Bu da Belgrat ýn da bu konuda ne istediðini bilmediðinin açýk bir kanýtý niteliðindeydi. Kosovalý Sýrplar uzun bir bekleyiþten sonra, cumartesi günü Kosova ve Metohiya Sýrplarý belediyeler Meclisini kurarak, bir bakýma güç gösterisinde bulundular. Onlar bu meclisi kurmadan önce çoðunluk olunduklarý bölgelerde paralel organlar kurarak, Sýrbistan yasalarýný da uygulamaya çalýþtýlar. Sýrplar 28 Haziraný tesadüfen seçmediler. 28 Haziran Sýrplarýn tarihinde özel önemi vardýr. Aya Vid günü olarak kutlanan bu gün Sýrp tarihinde Osmanlýlara karþý kaybettikleri ama tarihte var oluþu mücadelesini simgelemektedir. Sýrplara göre Kosova savaþýnda savaþý kaybetmelerine raðmen Kosova mitosu sayesinde kalmalarý var olmalarýný baþardýlar. NATO güçlerinin Kosova ya girmesi ile Kosova bütünlüðünü kaybettiðini göze çarpmaktaydý. Sýrplarýn yaþadýklarý bölgelerde onlarýn tarihte müttefikleri olan Fransýzlar ve Slav asýllý askerler yerleþtirildi. Diðer taraftan ise Arnavutlarýn çoðunluk olduðu yerlere ABD ve AB üyeleri askerleri yerleþti. Ruslar ise Rahovça bölgesine yerleþemeyince, Maliþevo belediyesinde kalarak, kýsa bir süre sonra Kosova dan ayrýldýlar. Kosova ve Metohiya Belediyeler Meclisi kuruluþ toplantýsýna 30 delege katýldý. Meclis 43 kiþiden oluþmasý gerekiyordu. Ama kuruluþ toplantýsýna Avrupalý Boris Tadiç in ve G 18 partisi temsilcileri bulunmadýlar. Toplantýya katýlan delegeler, Bu meclis Kosova özerk bölgesinde Sýrbistan Cumhuriyet inin organý olacaðý þeklinde bir bildiri yayýnladýlar. UNMIK yönetimi, Kosova nýn parçalandýðýný ilk günden gözlemci olarak kabul etti. Görmedim, bizi ilgilendirmiyor gibi siyasetle bir statükoyu sürdürdü. UNMIK þiddet olaylarý ortaya çýkmasýn diye, statüko durumunu kabul etmeye hazýr olduðunu daha önceden de izlediði politikalar ile açýkça gözler önüne sermiþti Þimdi ne olacak? Sýrada Kosova için B 2 planý var. Þimdi bu planýn hayata geçirilmesi zamanýn gelip gelmediði sorusu sorulmaya baþlandý? Bu B plana göre Kuzey Kosova ile Preþevo ve Buyanovaç belediyelerinin ile takas edilmesi gerekiyor. Bir kaç yýl önce Kosova eski Baþbakaný ve þimdi Mitroviça belediye Baþkaný bu öneriyi gündeme getirmiþti. Ayný, Bayram Recepi yaptýðý son açýklamasýnda UNMIK i yasadýþý Sýrp kurumlarý ile iþbirliði yapmakla suçladý. Makedonya ve Kosova devlet sýnýrý çizme iþlemine resmen baþladýlar Makedonya ve Kosova, 150 kilometre uzunluðundaki ortak sýnýrlarýný çizme çalýþmalarýnýn resmen baþlatýlmasýnýn bir simgesi olarak 30 Haziran Pazartesi günü üçgen bir levha diktiler. Makedonya nýn Kosova ile arasýndaki kuzey sýnýrý, eski Yugoslav cumhuriyetinin 1991 yýlýnda baðýmsýzlýk kazanmasýndan bu yana resmen çizilmemiþti. Makedonya ve Kosova Mart ayýnda, Kosova nýn Sýrbistan dan baðýmsýzlýk ilan etmesinden kýsa bir süre sonra konuyla ilgili ortak bir komite kurdular. Makedonya Dýþiþleri Bakanlýðý sözcüsü Vasko Andonovski nin açýklamasýna göre sýnýr çizimi yaz boyunca devam ederken, çalýþmalarýn hýzýný daðlýk arazideki hava þartlarý belirleyecek. Andonovski iþçilerin Pazartesi günü 12 km yi çizdiðini de ekledi. Öte yandan Pazartesi günü, Kosova daki Uluslararasý Sivil Dairesi baþkaný Pieter Feith, AB polis ve yargý misyonu EULEX in Kosova nýn tamamýnda görev yapmasýnýn önemini vurguladý. Uluslararasý Kosova Ýcra Grubu toplantýsý sonrasýnda Cumhurbaþkaný Fatmir Seydiu ile ortak basýn toplantýsý düzenleyen Feith, EULEX in Sýrp nüfusun yoðun olduðu kuzey bölgesinde bir an önce göreve baþlamasýný umduðunu belirtmekle birlikte belli bir takvim vermekten kaçýndý. Yetkili, uluslararasý toplum açýsýndan, Kosova nýn kuzeyinde yeni kurulan Sýrp parlamentosunun hiçbir hukuki etkisi bulunmadýðýný da kaydetti. Bu arada AGÝT tarafýndan düzenlenen yeni bir ankette, KFOR un Kosova da en fazla güvenilen kurum olduðu ve onu Kosova Polis Teþkilatý nýn izlediði ortaya kondu. Katýlýmcýlar en çok yargýya güvenmediklerini belirttiler. Anket kuruluþu anketi geçen yýl, Kosova nýn baðýmsýzlýk ilanýndan önce düzenlemiþlti. Kosova Türkiye Ticaret Odasý kuruldu Kosova Türkiye Ticaret Odasý, Kosova nýn baþkenti Priþtine de kuruldu. Bugün düzenlenen bir basýn toplantýsý ile Kosova Türkiye Ticaret Odasýnýn kurulup, resmen faaliyete geçtiði duyuruldu. Esin Muzbeg Kosova Türkiye Ticaret Odasý Baþkaný Oðuz Ali Türkeli, yaptýðý açýklamada Kosova ile Türkiye arasýnda ticaret hacmini geliþtirmek, Türkiye den ekonomik yatýrýmlarý çekmek ve Türkiye ile Kosova arasýnda bir ekonomik köprü kurmak amacýyla bu Oda nýn kurulduðunu ifade etti. Türkeli, bu Oda nýn içinde 11 kurucu firmanýn bulunduðunu belirterek bunlarýn arasýnda Kosovalý, Türk sermayeli, veya doðrudan Türk yatýrýmý olan nadide firmalar olduðunu belirtti. Türk Hava Yollarý Kosova Müdürlüðünü de yürütmekte olan Oðuz Ali Türkeli, Kosova da iþ yapan veya Türkiye ile yakýn ekonomik iliþkisi olan firmalarýn Kosova Türkiye Ticaret Odasýný oluþturduðunu bildirdi. Oðuz Ali Türkeli, Türkiye Cumhuriyeti Priþtine Eþgüdüm Bürosunun da, Kosova Türkiye Ticaret Odasýnda Onursal Baþkanlýk görevinin bulunduðunu söyledi. Öte yandan Türk Eþgüdüm Bürosu Baþkaný Mustafa Sarnýç, Türkiye nin Kosova ile yakýn ve yoðun bir ekonomik iliþki içinde olduðunu belirtti. Kosova Türkiye Ticaret Odasýnýn da bir ihtiyaçtan doðduðunu belirten Sarnýç, Kosova ya ithal edilen mallarýn yüzde 20 sinin Türk malý olduðunu kaydetti. Kosova finans sektöründe Türkiye nin bir açýlýmý olduðunu belirten Sarnýç, burada iki Türk Bankasýnýn faal olduðunu, bir sigorta þirketinin bulunduðunu çok sayýda fabrika ve firmanýn da çalýþtýðýný bildirdi. Kosova Türkiye Ticaret Odasýna Kosova dan olduðu kadar Türkiye den de büyük bir ilgi duyuldu. Odanýn tanýtým kokteyline katýlmak üzere Dýþ Ticaret Müsteþar Yardýmcý Ülker Güzel, bugün Kosova ya geldi. Ülker Güzel, bugün Kosova Çevre ve Alan Planlama Bakaný Mahir Yaðcýlar, Kosova Ekonomi ve Maliye Bakaný Ahmet Þala ve Kosova Ticaret ve Sanayi Bakaný Lütfi Jarku ile bir araya geldi. Güzel in yarýn Kosova Cumhurbaþkaný Fatmir Seydiu ile görüþmesi öngörülüyor. Dýþ Ticaret Müsteþar Yardýmcýsý Ülker Güzel daha sonra da Kosova Türkiye Ticaret Odasý Tanýtým kokteyline katýlacak. Yarýnki tanýtým kokteyline Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yardýmcý, DEÝK üyesi Zeki Çalýþkan ve Türk Havayollarýndan üst düzey bir heyetin katýlmasý bekleniyor.

7 7 B a l k a n Hýrvatistan AB üyeliðiyle ilgili geri kalan belgelerin hepsini sunacak Hýrvatistan ýn AB baþ müzakerecisi Vladimir Drobnjak Vjesnik gazetesine verdiði demeçte, ülkenin AB üyelik süreci için gerekli geri kalan belgelerin tümünü 30 Haziran Pazartesi gününe kadar sunmayý planladýðýný söyledi. Belgeler, Hýrvatistan ýn yargý reformlarý ve yolsuzlukla mücadele gibi hassas alanlar da dahil olmak üzere henüz açýlmamýþ müzakere fasýllarýyla ilgili tutumlarýný ortaya koyuyor. Avrupa Komisyonu katýlým müzakerelerinin son safhasý için ayrýntýlý bir yol haritasý yayýnlamaya hazýr durumda. En iyimser senaryoda, Hýrvatistan müzakereleri gelecek yaz tamamlayarak 2011 yýlýnda AB üyesi olabilecek. Celiç, Sýrbistan a AB aday statüsünün Aralýk ayýnda verileceðini öngördü Baþbakan Yardýmcýsý Bozidar Celiç 30 Haziran Pazartesi günü yaptýðý açýklamada, Sýrbistan ýn 11 Aralýk ta baþlayacak olan AB zirvesinde AB aday statüsü alabileceðini düþündüðünü söyledi. Düzenlediði basýn toplantýsýnda Celiç, tahminin Cumhurbaþkaný Boris Tadiç in Demokrat Partisi nin yeni kabinede çoðunluk sahibi olmasý ve bunun da daha net bir þekilde ifade edilmiþ bir AB entegrasyon politikasýna yol açabilecek olmasýna dayandýrdýðýný söyledi. Baþbakan yardýmcýsý, AB nin Sýrp turistlere ve kýsa iþ gezilerine uygulanan giriþ vizelerini yýl sonuna kadar kaldýrmasýný beklediðini de sözlerine ekledi.bu arada yerel basýn yeni kabinenin kurulmasýnýn çok yakýn olduðunu ve güven oylamasýnýn Cuma günü yapýlabileceðini bildirmeye devam ediyor. Gregorian YTD'nin bir yıl içinde kapatılabileceğini ileri sürdü Yüksek Temsilci Yardımcısı Raffi Gregorian 30 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada, BH'nin mevcut reform hızını devam ettirmesi ve Barış Uygulama Konseyi'nin (PIC) öne sürdüğü beş şart ve iki ek gereği yerine getirmesi halinde, Yüksek Temsilciler Dairesi'nin (YTD) bir yıl içinde kapanabileceğini söyledi. Gregorian, medyada anayasa reformu da dahil olmak üzere yeni şartların listeye eklenebileceği yönünde çıkan söylentileri reddetti. Yetkili, uzmanlar anayasa reformunun gelecekteki reform çabalarını yönlendirmesini önermekle birlikte, bunun YTD'nin kapatılmasına şart teşkil etmediğini belirtti. Gregorian, bununla ilgili takvimin tamamen BH'li siyasilere bağlı olduğunu da sözlerine ekledi. YTD görevini Temmuz 2007'de tamamlayacak olmasına karşın, PIC üyeleri polis teşkilatında yeniden yapılanma ve anayasa reformları konularında devam eden siyasi karmaşanın BH'yi kendi kendisini idare edemez hale getirdiğine karar vermişlerdi. Şubat ayında PIC, YTD'nin kapatılması için beş şart koşmuştu. Devlet Seçim Komisyonu Başkaný Jovan Yosifovski, 29 Haziran Pazar günü 15 sandýkta yapýlan ikinci tekrar seçimlerinin sorunsuz ve hilesiz bir þekilde geçtiðini söyledi. Yetkililer, daha önceki iki turun þiddet olaylarý ve hilelerle gölgelendiði Arnavut nüfusun çoðunlukta olduðu bazý bölgelerde seçimleri tekrar ettirdiler. Hiçbir sorun çýkmadýðý takdirde sonuçlar belgelenecek. Pazar günü, AB nin Üsküp Büyükelçisi Erwan Fouere seçimlerin fazla uzun sürdüðünü söyledi. ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Rosemary DiCarlo da Cuma günü yaptýðý ziyarette, Makedonya nýn VMRO-DPMNE liderliðindeki bir hükümeti bir an önce kurmasý ve Avrupa-Atlantik entegrasyonu reform gündemini hayata geçirmeye devam etmesi gerektiðini söyledi. DiCarlo ile birlikte düzenlediði basýn toplantýsýnda konuþan Makedonya Dýþiþleri Bakaný Antonio Milososki de yeni hükümetin en az bir etnik Arnavut partisinin katýlýmýyla iki hafta içinde kurulmasýný beklediðin i söyledi. Cumhurbaþkaný Georgi Parvanov 30 Haziran Pazartesi günü yaptýðý açýklamada, seçim sistemine çoðunluk oylamasý unsuru getirmek için referandum düzenleyebileceðini söyledi. Parvanov parlamentoyu konuyla ilgili referandum tarihi belirlemeye çaðýrdý ve bunu için imza kampanyasý baþlatabileceðini öne sürdü. Cumhurbaþkaný daha önce çoðunluk oylamasýyla sýnýrlý sayýda milletvekilinin - muhtemelen 240 kiþiden 30 u- sandalye kazanabileceðini ileri sürmüþtü. Parvanov un desteklediði bir diðer öneri de, seçmenlere parti listelerindeki adaylarýn sýrasýný deðiþtirme olanaðý saðlayacak olan tercihli oylamayý getirecek.diðer yandan Pazartesi günü, Ýçiþleri Bakaný Mihail Mikov güvenlik dairelerinin çalýþmasýný en iyi hale getirecek ve suç ve yolsuzlukla daha verimli þekilde mücadele edilmesini saðlayacak köklü bir yeniden yapýlanma uygulamak istediðini söyledi. Bulgaristan Ýþverenler ve Sanayiciler Konfederasyonu ile bir araya gelen Mikov, içiþleri kadrolarýnýn daha iyi organize edilmesi yönünde çaðrýda bulunarak, bunun ille de iþten çýkarma anlamýna gelmediðini de sözlerine ekledi. Bakan, halkýn polise olan güveninin yüksek olmadýðýný kabul etmekle birlikte, yeniden yapýlanmanýn bunu deðiþtirebileceðini kaydetti. Makedonya daki tekrar seçimleri sorunsuz geçti Bulgaristan referandum yapmaya hazýr Tadiç, Afrika Birliği üyelerine Kosova'nın bağımsızlığını reddetme çağrısı yaptı Sı r b i s t a n C u m h u r b a ş k a n ı Boris Tadiç Afrika ülkelerinden Kosova'nın bağımsızlığını tanımamalarını istiyor. 30 Haziran Pazartesi günü Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde düzenlenen Afrika Birliği zirvesinde konuşan Tadiç, Sırbistan'ın Kosova ile arasındaki anlaşmazlığı Uluslararası Adalet Divanı'na götürmeyi planladığını söyledi. Cumhurbaşkanı Afrika ülkelerinden Sırbistan'ın Eylül ayında mahkemede söz almak için BM'den izin alma hedefine destek olmalarını istedi. Tadiç, Afrika'nın bölücü ve ayrılıkçı ihtilafları iyi bildiğini ve Kosova meselesinin bunlara emsal teşkil edebileceğini de belirtti. Bugüne kadar Kosova'nın bağımsızlığını yalnızca üç ülke tanıdı: Senegal, Burkina Faso ve Liberya.

8 D ü n y a 8 Dünya Turu Lizbon Anlaþmasý na yeni darbeler Polonya Cumhurbaþkaný Lech Kaczynski, Dziennik gazetesiyle yaptýðý mülakatta, Polonya parlamentosunun Nisan ayýnda kabul ettiði Lizbon Anlaþmasý ný imzalayýp imzalamayacaðý sorusuna, Ýrlanda nýn anlaþmayý reddetmesi nedeniyle þu aþamada imzalamanýn anlamsýz olduðunu söyledi. Almanya Cumhurbaþkaný Horst Köhler ise, Anayasa Mahkemesi nin ricasý üzerine anlaþmayý imzalamayý askýya aldý. Euro bölgesinde rekor enflasyon Euro kullanan 15 Avrupa Birliði ülkesinde yýllýk ortalama enflasyon yüzde 4 olarak açýklandý. Bu, dokuz yýl önce ortak para birimine geçilmesinden bu yana görülen en yüksek oran. Ekonomi uzmanlarý, bu oranda, enerji ve gýda fiyatlarýnýn artmasýnýn önemli rolü olduðunu belirtiyorlar. BBC ekonomi muhabiri, bu durumda enflasyonu yüzde iki civarýnda tutmasý gereken Avrupa Merkez Bankasý nýn faiz oranlarýný yukarý çekmesinin kaçýnýlmaz olduðuna dikkat çekiyor. Merkez Bankasý nýn Perþembe günü toplanmasý bekleniyor. Banka nýn gösterge faizi çeyrek puan artýrarak yüzde 4.25 e çýkaracaðý tahmin ediliyor. Euro kullanan ülkelerde Mayýs ayý enflasyon ortalamasý yüzde 3,7 düzeyindeydi. Almanya Maliye Bakaný Peer Steinbrück, hafta sonunda, Avrupa Merkez Bankasý nýn faizleri artýrmasýnýn ekonomik yavaþlamayý artýracaðý endişesini dile getirmişti. Türkmenistan miladi takvime döndü Türkmenistan da 7 yýl aradan sonra miladi takvime dönüldü, eski gün ve ay adlarý kullanýlmaya baþladý. Ülkede 2001 yýlýnda kurucu Devlet Baþkaný Saparmurat Türkmenbaþý döneminde adlarý deðiþtirilen ay ve günlerin eski adlarý, Türkmenistan meclisinin kararýyla bugünden itibaren yeniden kullanýlacak. Bugünkü gazete ve televizyonlarda miladi takvimin kullanýlmasý halk arasýnda memnuniyetle karþýlandý. Devlet Baþkaný Gurbangulu Berdimuhamedov baþkanlýðýnda geçen aylarda yapýlan bakanlar kurulunda ay ve gün adlarýnýn yeniden deðiþtirilmesi gündeme gelmiþ ve Berdimuhamedov, bu konuda gerekli çalýþmalarýn yapýlmasý talimatý vermiþti. Yürürlüðe bugün giren uygulamayla, Türkmenbaþý, Korkut, Alparslan, Saparmurat Türkmenbaþý nýn annesinin adý olan Gurbansoltan gibi ay adlarý ile baþgün, hoþgün, yaþgün, ruhgün gibi gün adlarýnýn kullanýmý sona erdi. ABD den Ýran a: Petrol geçmezse savaþ çýkar Ýran ýn, Saldýrýya uðrarsak Basra Körfezi ve Hürmüz Boðazý ný kontrol altýna alýrýz açýklamasýna ABD den yanýt gecikmedi: Petrol geçiþ yolunu kapatma çabasý, savaþ eylemi olacaktýr. Ýran Devrim Muhafýzlarý Komutaný Tuðgeneral Muhammed Ali Caferi nin saldýrý durumunda Ýran da dünya enerjisinin geçiþ noktalarýndan biri olan Basra Körfezi ve Hürmüz Boðazýný kontrol altýna alýr açýklamasýna yanýt, Basra Körfezindeki ABD donanma güçleri komutaný Tümamiral Kevin Cosgriff den geldi. ABD 5 inci Filo komutaný Cosgriff, Bahreyn de gazetecilere yaptýðý açýklamada, Hürmüz Boðazýný kapatmaya yönelik bir giriþime izin vermeyeceklerini vurguladý. Mandela, 90. yaşında terör listesinden çıkarıldı Amerikan Senatosu, Güney Afrika Cumhuriyeti nin ilk siyahi devlet başkanı olan 90 yaşındaki Nelson Mandela yı ABD nin kara terör listesinden çıkardı. Senatör John Kerry, Güney Afrika Cumhuriyeti nin bugün 90 yaşında olan eski Devlet Başkanı Nelson Mandela nın kara listeden çıkarılmasıyla ilgili olarak, Bugün ABD, nihayet bu büyük liderin şerefini karalayan büyük bir utancın izlerini silmek bakımından yeni bir sayfa açmıştır dedi. Senatör Sheldon Whitehouse da, Nelson Mandela nın terör zanlılarını izleme listesinde yeri yoktur, nokta. Senatonun bugünkü kararı, Güney Afrikalı liderlere haksızlık eden, ABD için de sıkıntı yaratan bir meselenin halledilmesine olanak sağlayacaktır ifadesini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice da, nisan ayındaki bir açıklamasında, Senatoyu partisi Afrika Ulusal Kongresi ne (ANC) yönelik kısıtlamaları kaldırmaya çağırmış, ancak Mandela nın adından söz etmemişti. Senatoda yapılan oylamadan çıkan kanun Beyaz Saraya gönderilecek ve ABD Başkanı George Bush un imzasına sunulacak. Ülkesinde ırkçı rejime karşı mücadelenin simgesi olan Mandela, Nobel Barış Ödülüne layık görülmüştü. ABD Başkanı George Bush un 18 Temmuzda kanunu imzalaması bekleniyor. Ronald Reagan döneminden beri, BM nin merkezinin bulunduğu New York a gidebilen ANC mensuplarının, Washington ile ABD nin diğer kentlerine gitmeleri yasaktı. Belçika da futbol liginde bölünme Yıllardır ayrılma mücadelesi veren, ancak ayrıntılarda anlaşamayan Belçika nın Hollandaca konuşan Flaman ve Fransızca konuşan Valon bölgeleri, futbol liglerini kademeli olarak ayırma konusunda uzlaşma sağladı. Belçika da Valon ve Flamanlar arasındaki bölünme tartışmaları futbol ligine de yansıdı ve iki bölgenin futbol liglerinin kademeli olarak ayrılmasına karar verildi. Flaman bölge hükümetinin Spor Bakanı Bert Anciaux, 2009 yılı başında faaliyete geçecek Flaman ve Valon futbol federasyonlarının birinci ve ikinci lig dışındaki tüm futbol kulüplerinden ve genç takımlardan sorumlu olacağını söyledi. Anciaux, hem Fransızca, hem de Hollandacanın resmi dil olduğu Brüksel deki futbol kulüplerinin ise arzu ettikleri federasyona katılabileceklerini bildirdi. Plana göre yetkileri daraltılsa da varlığını sürdüren Belçika Futbol Federasyonu, milli takımlarla birinci ve ikinci liglerden sorumlu olacak. Flaman bölge hükümeti, bu kapsamda 4 ya da 5 büyük stadyumun inşasına 10 ar milyon Euro katkı sağlayacağını, genç futbolcular için 80 suni çim sahayı hizmete sokacağını ve Flaman futbol federasyonuna kaynak aktaracağını duyurdu. Türkmenistan da evlere internet izni Türkmenistan da vatandaşlar, 7 yıl aradan sonra internete evlerinden bağlanabilecekler. Ü lkenin tek internet sağlayıcısı konumunda bulunan Türkmentelekom dan alınan bilgiye göre, geçen hafta başından itibaren 20 eve internet bağlandı. Yetkililer, 2001 yılından beri ilk defa evlere internet bağlandığını, evlerde internet bağlantısına izin veren yasanın önceki yıllarda çıktığını belirttiler.türkmenistan da teknik yetersizlik ve yasal nedenlerden dolayı 2001 yılından bu yana evlere internet bağlanamıyordu ve internet kafeler de kapatılmıştı.türkmentelekom, internet kullanıcılarına, aylık 8 dolar sabit ücretin haricinde saati yaklaşık bir dolardan hizmet veriyor. Bu ücret internet kafelerde saati iki doları aşıyor. Sağlanan internet, çevirmeli ağ bağlantısı ile 56 kbps gibi düşük hızda çalışıyor. Batý Þeria da su sýkýntýsý için Ýsrail suçlanýyor Ýsrailli bir insan haklarý örgütü, Batý Þeria nýn aðýr su sýkýntýsýyla karþý karþýya olduðunu belirterek, bunun için Ýsrail i suçladý. Filistin bölgelerinde incelemeler yapan Ýsrailli insan haklarý örgütü B Tselem, Ýsrailli yerleþimcilerin Filistinlilerden üç kat daha fazla su aldýðýný kaydetti. Batý Þeria daki su sýkýntýsýnýn kronik olduðu belirtilen B Tselem in raporunda, Ýsrail in, Filistinlilerin yeni kuyular açmasýna izin vermemesi eleþtirildi. Raporda, su sýkýntýsýnýn ekonomiye ve on binlerce Filistinlinin saðlýðýna aðýr yansýmalarý olacaðý belirtilerek Ýsrail, Filistin in suyunu çalmakla suçlandý. Bölgenin, yýllardýr kuraklýðýn yol açtýðý su sýkýntýsýyla karþý karþýya olduðuna dikkat çekiliyor. Fitne nin yönetmenine dava yok Hollanda savcýlýðý Ýslam karþýtý Fitne isimli filmin yapýmcýsý aþýrý saðcý Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders a kamu davasý açýlmayacaðýný bildirdi. Savcý, Wilder ýn filminin ve Hollanda gazetelerinde yayýmlanan yazýlarýnýn incitici ve küçümseyici olduðunu, ancak suç unsuru oluþturmadýðýný ifade etti. Savcýlýktan yapýlan açýklamada, Wilder ýn Ýslam karþýtý sözlerinin yasal tartýþma kapsamýnda yapýldýðý, tahrik ve ayrýmcýlýk la suçlanamayacaðý görüþü savunuldu. Wilders da AP ye yaptýðý açýklamada, kararýn kendisini þaþýrtmadýðýný, çünkü yasalarý ihlal etmediðini söyledi. Geert Wilder ýn, mart ayýnda internetten yayýmlanan Fitne adlý Ýslam karþýtý filmi Müslüman dünyasýnda protestolara yol açmýþtý. Berlusconi den dokunulmazlýk adýmý Ýtalya da Baþbakan Berlusconi ile beraber bazý üst düzey yetkililere dokunulmazlýk uygulanmasýný öngören tasarýnýn, gelecek ay parlamentoda oylanmasý bekleniyor. Tasarý, burada da kabul görürse, hakkýndaki yolsuzluk suçlamalarý nedeniyle yýllardýr baþý yargýyla dertte olan Baþbakan Berlusconi, rahat bir nefes alacak. Sýk sýk hakimleri, kendisine karþý kampanya yürütmekle suçlayan Berlusconi, son olarak yargýyý kanserli tümöre benzetmiþti. Tasarý, Berlusconi nin de aralarýnda bulunduðu üst düzey dört yetkiliye dokunulmazlýk tanýnmasýný öngörüyor. Ýtalya da hafta baþýnda, uzun süredir devam eden davalarýn 1 yýllýðýna askýya alýnmasýný öngören yasa Senato dan geçmiþti. Bu davalarýn arasýnda Berlusconi nin yargýlandýðý bir dava da var. Batý Þeria da su sýkýntýsý için Ýsrail suçlanýyor Ýsrailli bir insan haklarý örgütü, Batý Þeria nýn aðýr su sýkýntýsýyla karþý karþýya olduðunu belirterek, bunun için Ýsrail i suçladý. Filistin bölgelerinde incelemeler yapan Ýsrailli insan haklarý örgütü B Tselem, Ýsrailli yerleþimcilerin Filistinlilerden üç kat daha fazla su aldýðýný kaydetti. Batý Þeria daki su sýkýntýsýnýn kronik olduðu belirtilen B Tselem in raporunda, Ýsrail in, Filistinlilerin yeni kuyular açmasýna izin vermemesi eleþtirildi. Raporda, su sýkýntýsýnýn ekonomiye ve on binlerce Filistinlinin saðlýðýna aðýr yansýmalarý olacaðý belirtilerek Ýsrail, Filistin in suyunu çalmakla suçlandý. Bölgenin, yýllardýr kuraklýðýn yol açtýðý su sýkýntýsýyla karþý karþýya olduðuna dikkat çekiliyor. Dünya Turu

9 9 Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ve Baþbakaný Tayyip Erdoðan, polis a k a d e m i s i n i n mezuniyet törenine katýldý. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Türkiye demokrasiyi de, laikliði de, temel hak ve özgürlükleri de, çaðdaþ hukuk devleti anlayýþýný da bir arada yaþatabilme kapasitesine sahiptir dedi. Erdoðan, törende yaptýðý konuþmada, Polis Akademisi ve Güvenlik B i l i m l e r i A k a d e m i s i n i n Türkiye nin en seçkin kurumlarýndan olduðunu söyledi. Demokrasiyi her þeyin üzerinde tutacaðýz Türkiye nin zor bir coðrafyada olduðunu vurgulayan Erdoðan, bu coðrafyada dengelerin çok sýk deðiþtiðini ve istikrar ile istikrarsýzlýk arasýnda çok ince bir çizgi bulunduðunu ifade etti. Bu durumun Türkiye adýna bazý risklere de zemin hazýrladýðýný kaydeden Erdoðan, savaþlarýn, etnik çatýþmalarýn ve terörün yaný baþýnda bulunan bir ülkede yaþadýðýmýzý dile getirdi. Erdoðan, Riskleri fýrsatlara dönüþtürmek tamamen bizim elimizde dedi. Üç kýta arasýnda çalkantýlý bir bölgede bulunan Türkiye nin bir güven ve istikrar ülkesi olarak dünyaya anlamlý bir mesaj verdiðini vurgulayan Erdoðan, Türkiye nin demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti olarak farklý ve seçkin bir yere sahip bir ülke olduðunu söyledi. T ü r k i y e Erdoðan: Asker ve polis yýpratýlamaz Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoðan, törendeki konuþmasýnda Polisi ve askeri yýpratmaya çalýþanlar karþýlarýnda en baþta milletimizi bulacaklardýr dedi. Baþbakan Erdoðan, Türkiye nin AB yolunda bir ülke olarak köprü görevi gördüðünü ve medeniyetlerin buluþmasýnda rol oynadýðýný belirterek, son 5,5 yýlda demokrasi standartlarýnda, insan hak ve özgürlüklerinde, iç politika ve dýþ politikada özellikle de ekonomi alanýnda tarihi baþarýlar elde edildiðini anlattý. Türkiye nin elde ettiði baþarýlarýn altýnda istikrar ve güvenin yattýðýný kaydeden Baþbakan Erdoðan, Türkiye nin gelecek hedeflerine ulaþmasýnda da ayný þekilde istikrar ve güvene ihtiyaç olduðunu ifade etti. Baþbakan Erdoðan, þunlarý kaydetti: Demokratik, laik, ve sosyal bir hukuk devleti olan cumhuriyetimizin her özelliðini ayný hassasiyetle sahiplenecek, hiç birinden geri adým atmayacaðýz. Geçmiþte ülkemizde demokrasi ile güvenliðin birbirine feda edilebileceði gibi yanlýþ bir algý vardý. Sanki demokrasi geliþirse, güvenlik zaafa uðrar. Sanki özgürlüklerle güvenlik ayný hassasiyetle sürdürülemez gibi bir yanlýþ anlayýþ ortaya çýktý. Bu anlayýþ ve yaklaþýmýn Türkiye ye hiç bir fayda saðlayamayacaðýný gördük, buna þahit olduk. Oysa þu 5,5 yýllýk dönemde gördük ki, demokrasi geliþtikçe ekonomi güçleniyor. Ekonomi güçlendikçe huzur artýyor, refah artýyor, demokratik standartlar daha da geliþiyor. Suç oranlarý ve göç azalýyor, terörün istismar ettiði sebepler azalýyor. Türkiye demokrasiyi de laikliði de, temel hak ve özgürlükleri de çaðdaþ hukuk devleti anlayýþýný da bir arada yaþatabilme kapasitesine sahiptir. Temmuz da Ýstanbul a yýldýz yaðacak Ayasofya cami olmayacak Danýþtay, Ayasofya Camisi nin müzeye dönüþtürülmesine iliþkin 24 Kasým 1934 tarihli Bakanlar Kurulu Kararý nýn iptal istemini oy birliðiyle reddetti. Sürekli Vakýflar Tarihi Eserler ve Çevreye Hizmet Derneði nin Ayasofya Camisi nin müzeye çevrilmesini iliþkin 24 Kasým 1934 tarihli Bakanlar Kurulu Kararý nýn kaldýrýlarak müze vasfý korunarak söz konusu caminin ibadete açýlmasý istemiyle Baþbakanlýða baþvurmuþ, Baþbakanlýk bu isteme yanýt vermemiþti. Dernek bunun üzerine, 1934 tarihli Bakanlar Kurulu Kararý nýn iptali istemiyle Danýþtay da dava açmýþtý. Danýþtay 10. Dairesi, Ayasofya Camisi nin müze olarak kullanýlmasýnda hukuka aykýrýlýk bulunmadýðýna iþaret ederek, davayý oy birliðiyle reddetti. Dairenin kararýnda, türbe, akaret, muvakkýthane ve medreseyi de kapsayan Ayasofya Camisi nin bulunduðu Eminönü ilçesi, Cankurtaran Mahallesi Bab-ý Hümayun Sokaðý nda bulunan 2 hektar 6644 metrekarelik taþýnmazýn, 24 Kasým 1934 de Bakanlar Kurulu kararýyla müzeye çevrilmesine karar verildiði belirtildi. Sözleþme hükümlerinin bir gereði olarak oluþturulan Dünya Miras Listesinin de UNESCO ya baðlý Dünya Miras Komitesi tarafýndan belirlenerek bulunduklarý ülkenin devleti tarafýndan korunmasý garanti edilmiþ doðal ve kültürel varlýklarý gösterdiði ifade edilen kararda, kültürel bir miras niteliði taþýyan Ýstanbul un tarihi alanlarýnýn da 6 Aralýk 1985 te Dünya Miras Listesine dahil edildiði hatýrlatýldý. Kararda, þöyle denildi: Ýstanbul un tarihi alanlarýnýn en önemli parçalarýndan biri olan ve ortak miras olarak kabul edilen evrensel deðerlere sahip Ayasofya nýn, inþa edildiði yüz yýllar öncesinden günümüze kadar uzanan süreçte tarihe tanýklýk etmesi, belli bir zaman diliminde veya kültürel mekanda, mimarinin veya teknolojinin, anýtsal sanatlarýn geliþiminde, þehirlerin planlanmasýnda veya peyzajlarýn yaratýlmasýnda, insani deðerler arasýndaki önemli etkileþimi göstermesi, insanlýk tarihinin bir veya birden fazla anlamlý dönemini temsil eden yapý tipinin ya da mimari veya teknolojik veya peyzaj topluluðunun deðerli bir örneðini sunmasý ve bir veya birden fazla kültürü temsil eden önemli bir örnek olmasý nedeniyle tüm dünyaya tanýtýlma iþlevinin gereði gibi yerine getirilebilmesi amacýyla müze olarak kullanýlmasýnda hukuka aykýrýlýk bulunmamaktadýr. Ýstanbul da yýldýz yaðmuru 5 Temmuz Cumartesi akþamý Alanis Morissette konseriyle baþlayacak. Sanatçý, Masstival 2008 etkinliði kapsamýnda Parkorman da sahne alacak. Little Jagged Pill albümü tüm dünyada 33 milyondan fazla satarak önemli bir baþarýya imza atan, 3 dalda Grammy kazanan Alanis Morissette, radyo listelerinde en çok çalýnanlar arasýnda yer alan þarkýlarý Hand In My Pocket, You Learn, Ironic, Head Over Feet, Forgiven, Uninvited ve Thank You þarkýlarýyla tanýnýyor. Parkorman, 6 Temmuz Pazar günü ise 70 lerin rock grubu Whitesnake i aðýrlayacak. David Coverdale nin grubuyla sahne alacaðý konserde, müzikseverler, Coverdale in tondan tona atlayabilen etkileyici sesi ve yetenekli müzisyenlerle iyi çalýnmýþ þarkýlara tanýk olacaklar. Dünyanýn önde gelen rock gruplarýndan Ýngiliz Def Leppard da, 6 Temmuz Pazar günü Parkorman da Masstival 2008 kapsamýnda sahne alacak li yýllarda sesini milyonlara duyuran ve rock müzik tarihinin önemli gruplarý arasýnda girmeyi baþaran Def Leppard 1977 yýlýnda kuruldu. Def Leppard, attýðý saðlam adýmlar sayesinde kalitesini öne çýkarmayý baþaran ve bugün bile adýndan övgüyle söz ettiren müzik gruplarýndan biri oldu. Trip-Hop un öncüsü Massive Attack grubu, 13 Temmuz da Parkorman da Ýstanbullu müzikseverler için çalacak. Blue Lines, Protection ve Mezzanine albümleriyle tüm ödülleri toplayan, Unfinished Symphony adlý þarkýlarý ise Ýngiltere de gelmiþ geçmiþ en iyi 10 parça arasýnda yer aldýðý grup, Robert Del Naja ve Grantley Marshall dan oluþuyor. Son albümleri 100th Window un turnesi kapsamýnda 2003 te Türkiye de sahne alan Massive Attack in bu konseri, United Visual Artist in katýlýmýyla gerçekleþecek.

10 Elyazmasý Caner SÜLEYMAN Eðitim Þart Günümüzde bilginin yaygýnlaþmasý, bilginin kolay bulunabilmesini fakat bilgelerin kýtlýðýný getirmiþtir. Maalesef millet olarak artýk toplumun düþünce yapýsýna yön verecek adamlar çýkartamýyoruz. Son yüzyýllarda dünyaya yön veren Batý da aslýnda geçmiþ yüzyýllarda ortaya çýkarttýðý düþünürler sayesinde bugün istediði çöplükte horozunu öttürüyor. Yani Türk filmlerindeki ideal mirasyedi çocuklarý gibi bir durum söz konusu. Fakat þöyle bir farklýlýk arz etmekte, o da mirasyedi çocuðun her baþý sýkýþtýðýnda babasýna koþmasý bir nebze kendisini bu zor durumda kurtarmaktaydý. Bugün Batý ise koþup yardým dileyecek birisini bulamýyor. Açýkçasý bulmak da istemiyor. Yazýmýn ana konusu bu olmamakla beraber, önce genel görünüm hakkýnda bir profil çizme ondan sonra da konuma dönmeyi uygun gördüm. Geçen günlerde okuduðum bir haber tüylerimin diken diken olmasýna sebep oldu. Kosova da lise bitirme sonuçlarýnýn açýklandýðý haberi. Pek çok kimsenin doðrudan bir þekilde alakalý olduðu fakat, hiç kimsenin bu konuda kýlýný kýpýrdatmamasý oldukça üzüntü verici bir olay. Bu okullarda bizler, kardeþlerimiz, çocuklarýmýz, akrabalarýmýz, yakýnlarýmýz okuyor. Bu sene girmemiþseler bile birkaç sene içinde onlar da bu sýnava girecek ve sonucun bu gidiþle ayný, hatta daha da kötü olma ihtimali var gibi gözüküyor. Hiçbir þehirde mezun oranýnýn %50 yi geçmemesi kimsenin bu konuda bir þeyler yapmamasýna yeterli bir oran mý acaba? TCS sýnavlarýnýn mezuniyet sýnavýndan önce açýklanmasý rehavetine kapýlmasý olasýlýðý ile öðrencilerin sýnavý önemsememesi belli bir sebep olmakla beraber yeterli bir sebep deðildir. Sonuçta lise eðitimi tamamlamadan yükseköðrenim eðitimine baþlanmasý söz konusu deðil. Þansýný ikinci sefer deneyecek olan adaylar ya bu sefer de sýnavdan düþerse o zaman ana-babalarýn kýyamet koparmasý hiç de doðru deðil. Bir kiþinin eðitiminin toplumumuzda yalnýzca yükseköðretime endekslenmesi, onun öncesinin ciddiye alýnmamasý þimdi olmadýðý kadar bizi ilerde daha zor durumlarda býrakacaktýr. Ýster Kosova üniversitelerinde isterse Türkiye üniversitelerinde öðrenimine devam edecek arkadaþlarýmýzýn aldýklarý bilgi ve eðitim zafiyetleriyle buralarda karþýlaþmamasý mümkün deðil. Eðitim kadrolarýmýzý yenileyemeyiþimiz ve dünya þartlarýna uyum saðlayabilecek genç ve dinamik öðrenci yetiþtiremeyiþimizin çürük meyvelerini birkaç yýl sonra alacaðýmýz muhakkak. Eðitim sisteminin kuruluþ veya bu yenilenme aþamasýnda, belli hedef ve rotalar çizilir. Þöyle ki yetiþtirilmek istenen öðrenci tipleri planlanýr. Her bir sistem belli bir felsefi düþünceye dayanýr ve temel olarak o düþünce ile paralel olarak çalýþmalarýný sürdürür. Eðer bunu yapacak durumda deðilse kendi içinde çeliþkiye düþer. Diyelim ki kapitalist sisteme dayanan bir düþünce çeþitli sistemlerle (ekonomik, toplumsal, siyasi) donatýlýr ve eðitim alt sistemi ile düþünce felsefesine hizmet edecek pragmatist görüþlü insan yetiþtirir. Buradan hareketle, içinde bulunduðumuz tabloyu analiz etmede zorlanmaktan öte, üzüntünün getirdiði bir çaresizlik, çaresizliðin getirdiði üzüntünün bir kýsýrdöngü içine düþme durumu çok acý. Bunun için acil olarak yetkilileri bu konuda bir durum tespiti yapmasý ve çözüm önerisi üretmeye davet ediyorum. Bu konuyla birinci derecede alakalý olan sivil toplum kuruluþlarýmýz, ve ayný zamanda Kosova da Türkçenin yaþatýlmasý için emek verenler bu yönde çalýþma yapmalarý gerekir. Milli takýmýn elde ettiði baþarýlarýn ve bize yaþattýðý sevinçlerin tarifi yapýlamaz. Fakat gazýmýzý tamamen bu maçlara harcayarak, diðer alanlarda yaya kalmamamýz temennisi ile bitiriyor ve son olarak þunlarý da eklemek istiyorum. Türklerin yaþadýðý ve Türk ellerinde yapýlan gösteriler her yerde olduðu gibi Balkanlarda fazlaca hissedilmiþtir. Bu durumu þöyle tarif etmek istiyorum. Birkaç yýl önce televizyon ekranlarýnda yayýnlanan, daðýlmýþ ailelerin hikayesini konu alan bir program vardý. Çocuk yýllarca görmediði annesini kapýnýn ardýndan bekliyor, kapýdan bazen gelen oluyor bazen de olmuyordu. Balkanlar da yýllarca o kapýdan çýkacak anasýný bekledi. Kapý bundan birkaç yýl önce açýldý, yönetmenlerin programý daha heyecanlý yapmasý amacýyla gelenin bir anda gözükmemesi için etrafa duman saçmasý sebebiyle heyecan doruða ulaþýyor, zaman geçtikçe tablo netleþiyordu. Bu sevinçler ile bu netlik biraz daha artmýþtýr.gelen ile bir an önce kavuþmak dileði ile G ü n c e l 10 Aytmatov Uçmağa Vardı Bugün çok uzak diyarlardan bir rüzgar ulaştı. Önce Çin sınırında hafif hafif esti. Gülümsüyordu yaşlı bir çınar. Gözyaşları tebessümlerinde gizliydi. Geçti sınırsız ülkedeki sınırları. Uçsuz bucaksız toprakları, bozkırın çatlamış ovalarını Geldi bir başka diyara. İnsanları aynıydı kendi ülkesindeki insanlarla. Yüz ifadeleri, kıyafetleri, anaların çocukları akşam yemeğine çağırması Herşey bir an kendi ülkesini aklına getirdi. Sınırın bu yakasında da kendi insanı vardı. Her iki sınırda da insanlar sınırlı olmaktan utanç duyuyorlardı. Acı acı gülümsedi tekrar yaşlı çınar. Kaşgarlı Mahmut un topraklarında Türkçe unutturulmaya çalışılıyor, çocuklar artık Türkçe ağlayamıyor, türküler artık Türklere yazılmıyor diyerek gözleri buğulandı. Bir sınırdan bir başka sınıra geldi. Heyhat!! Burada da aynı insanlarla karşılaştı. Aynı insanlar ve aynı düşmanlar Yesevi yi düşündü biran. Kaşgarlı Mahmut tan Ulu Yesevi ye selam getirmişti. Ama selamını iletemedi. Utandı Gözyaşları tekrar yanaklarına döküldü. Düşen her damla, bozkırın yakıcı güneşinde kuruyordu. Ama o inatla ağlamaya devam etti. Sessizce ağlıyordu. O heybetli bir çınardı. Çınarlar sessiz ağlardı. O da öyle yapmalıydı. Zaten yıllarca öyle yapmamış mıydı? Babasından yıllarca haber alamayan bir çocuk nasıl ağlarsa, yazmak istediklerini yazamayan bir yazar da öyle ağlardı. Ama bu sefer onun gözyaşları ne babası içindi, ne de yazmak için. Sadece ağlamak istiyordu. Hıçkıra hıçkıra Yıllarca başka bayrak altında esir yaşayan soydaşları için ağlamıştı gözyaşlarını göstermeden. Şimdi de başka sınırlar altında yaşayan soydaşları için ağlıyordu. Peki ya Mahtumkulu ya uğramadan ata toprağı, ana toprağı geçilir miydi? Ulu çınar, Yesevi ocağından getirdiği çile gözyaşlarını umut tebessümüyle demlerken, yüreği tekrar sızladı. Aklına trenler geldi. Hani Doğu dan Batı ya, Batı dan Doğu ya giden trenler varya Bozkırın demir atları Onlar bile artık yabancılaşıyor dedi. Buralarda yiğit bir Türkmenbaşı vardı, o varken kimse buralara yanaşamazdı diye bir iç geçirdi. Heyhat!! Bozkurt un terk ettiği vadiye akbabalar inmiş... Sustu, tekrar. Türkmenbaşı artık yoktu, akbabalar inerdi tabi vadiye. Yılların verdiği yorgunluğa aldırmıyordu. Kuş olmuştu, kartal olmuştu, gökyüzünden sınırsız Türk topraklarını geziyordu. Özbekistan a uğramazsa Çolpan Ata darılmaz mıydı? Güzel Türkistan Sana Ne Oldu diyen Çolpan Ata bile bugün sessizdi, susmuştu dizeler. Bugün gökte uçan bu kartalı, yere inince dalları eğilmeyen bu çınarı görmek Çolpan ı da derinden yaralamıştı. Sen de geldin yanımıza ey koca çınar, artık Turan ellerinde kim haykıracak? diye üzülen Çolpan ı gözyaşları içinde selamlayan çınar yoluna devam etti. Yolunun üstünde Kafkaslar vardı. Fuzuli mısraları önünde saygıyla eğilmeden, Üzeyir Hacıbeyli nin esaret altındaki topraklarından gelen hüzne kulak vermeden olmazdı. Ahmet Cevat Kafkaslardan esen yeller, Türkistan a selam söyler derken, yaşlı çınar da Türkistan dan Kafkaslar a selam getirmişti. Az öteye baktı. Gözleri buğulandı tekrar. Buğular pınar oldu gözyaşından. Pınarlar kurudu kurudu tekrar aktı. Sultan Alparslan ı düşündü yaşlı çınar. Daha da ağladı. Nasıl ağlanılmazdı ki? Toprak ağlarsa, ürün ağlamaz mıydı? Toprak ağlarsa, halk ağlamaz mıydı? Halk ağlarsa, yazar ağlamaz mıydı? Ağlardı elbet, o da öyle yaptı. Kimler geçmedi ki aklından. Yunuslar, Uluğ Beyler, Köroğlular, Timurlar, Fatihler, Atatürkler. Hepsinden özür diledi. Kendi adına değil elbette. Bizim adımıza. Onların kemiklerini sızlatan biz Türkiye Türkleri adına. Yaşlı çınar artık yorulmuştu. Tam Süleymaniye bahçesine dinlenmek için yaklaştığında, ilerde Kürşad la Atsız kolkola Ziya Gökalp ve Gaspıralı yı selamlıyorlardı. Onlara yaklaşmak istedi. Adımlar attı, koşmaya çalıştı. Ama bir şeyler izin vermiyordu ona. Kürşad a sarılmak için son bir hamle yapsa da, Kürşad a çınara doğru bakarak, Kırım ı işaret ediyordu, Kazan ı işaret ediyordu, Kıbrıs ı, Kerkük ü, Kosova yı, Avrupa Türkleri ni işaret ediyordu. Süyüm Bike aklına geldi birden. Onu nasıl unutabilirdi ki? Aslında unutmamıştı. Ama ona selamı İstanbul dan göndermek istedi. Çünkü zamanında Kazan, İstanbul dan selam alamadığı için düşmüştü. Sadece Kazan değil, bütün Türk illeri Ahh bir kere de İstanbul bizi görse diye haykırmıştı sessizlik duvarında yankılanan sesleriyle. Tıpkı bugün olduğu gibi Süreyya Yusuf un yanına gidip, Kosova topraklarında susturulmaya çalışan Türkçe nin feryadına kulak vermemek olmaz. Sahi, daha dün bu topraklar Türkçe konuşanlara saygı duyardı, şimdi Türkçe unutulsun diye, her türlü oyuna başvuruyorlar. Bu topraklarda Türklüğü silmenin yolunu çok iyi tahlil etmişler. Türkçe yi unutturup, Türkleri de diğerlerinin arasında eritecekler değil mi? Süreyya Yusuf üzülme dedi yaşlı çınara. Bu topraklardan Türk ü asırlardır beri silemediler, şimdi de sildirmeye niyetimiz yok. Tebessüm etti yine ulu çınar ve son birkaç hamleyle Kırım a da uğramak istedi. Orada da Cengiz Dağcı vardı. Gerçi şimdi Kırım da yazmıyordu ama, o her zaman Kırım dan yükselen Türkçe nin büyük yazarıydı. Şanla, şöhretle, parayla, pulla işi olmazdı. Kırım da Türkçe ağıtları duyuyorsanız onun da büyük emeği vardı. Onunla sevgiyle kucaklaştılar. Cengiz Dağcı hiç ayrılmak istemedi adaşından. Ama nihayet ayrılık vaktiydi bir sonraki vuslata kadar. Ulu çınar, Dağcı yla tekrar kucaklaşırken, Gaspıralı nın onu alnından öptüğünü de iletti kendisine. Kıbrıs, Kerkük, Avrupa Türkleri derken artık dermanı kalmamıştı. Bütün Turan elleri gezip, halkımla kucaklaştıktan sonra ölüm nedir ki dedi? Yaşarken belki kısmet olmamıştı böyle bir kucaklaşma. Heyhat!! Yüreğine bir kor düştü tekrar. Türkiye Türklerini anımsadı. Yaşarken Türkçe düşünen yazarları yerine, Amerikan ca, Rus ça, Ermeni ce, Rum ca düşünen kim varsa kucaklamışlardı. O yüzden belki kendisine sıra gelmemişti. Sovyetçi demişlerdi, komünist-faşist-dinsiz demişlerdi, milli-milli değil demişlerdi. Herkes kafasına göre bir şey söylemişti. Hepsine gülüp geçmişti. Yine de çoğunluk Türklerin onu ne kadar sevdiğini bilirdi. Türk okurun ona verdiği değeri bilirdi. Şimdi ölünce ne olacaktı kim bilir? Kızmıyordu, kızamıyordu. O hiçbir zaman belki birgün benim de kıymeti bilirler demedi. O Turan ın sınırını ne Batı kalemiyle, ne Sovyet perdesiyle çizmişti. Çizdirmeye çalışanların kalemini fırlattı, perdesini başlarına yıktı Belki hiç kimse onun ağzından ben Turancıyım, Türkçüyüm sözlerini duymadı. Zaten kimsenin bu sözleri duymasına da gerek yoktu. Türkçü olmak illa Türkçüyüm demek değildi onun için. O zaten Türkçülüğün en hasını devrin bütün baskı ve şiddetine rağmen, gözyaşı dökmeden ağlamasını bilerek yapmıştı. Babasını vatanı uğrunda kaybeden bir yazar, başka vatanların menfaatine çalışır mıydı? Halkına hizmet için başka halkın diliyle yazıp, dünyaya açıldıktan sonra bizzat kendi Kırgız Türkçesine çevirirdi eserlerini. Bugün Türkiye de insanlar Cengiz Aytmatov ismini duyunca Türk bir yazardı diyebilirken, filanca yazar Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı taşısa da ona Türk demekten kaçınıyorlarsa, sizce de Cengiz Aytmatov bizim bir yazarımız değil miydi? O hep milliydi, milletinin köklerinden geleni dünya edebiyatına bir zenginlik olarak sunmuştu. Evrenselliğe böyle ulaşmıştı. Kırgızlar bilmem kimi katletti diye Avrupa gazetelerine demeçler vermemişti. Heyhat! Nobel i de belki bu yüzden almamıştı Nobeller Aytmatovlar için değildi zaten. Aytmatov gibileri için en büyük ödül, milyonların, milyarların sevgisiydi. Peki bu satırları yazdıran ulu çınar nereye vardı? Onu biz diyelim. Cengiz Aytmatov uçmağa vardı. Ulu çınar, sana hak ettiğin saygıyı bizler gösteremedik. Birgün bağımsız ve tek yürek Türk illerinde bizler de senle buluştuğumuzda, bize yüz çevirme. Her şeye rağmen hakkını helal et bize. Fırat Başbuğ /

11 11 G ü n c e l Türkoloji Bölümü bir mastýr mezunu daha verdi Türkçenin Kosova sý Bir Olayın Özü Alpay ÝÐCÝ Priþtine Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümünden yüksek lisans (mastýr) adayý bir öðrenci daha mezun oldu. 30 Haziran Pazartesi günü Filoloji Fakültesi dekanlýðý salonunda düzenlenen törenle aday Zeynep Yazarkan, danýþmanlýðýný Prof. Dr. Nimetullah Hafýz ýn yaptýðý Þemsettin Sami nin Zübdetül Vakayi Eseri konulu yüksek lisans çalýþmasýný savundu. Prof. Dr. Hamdi Hasan ile Dr. Ýbrahim Bülbül ün de yer aldýðý savunma komisyonun yapmýþ olduðu deðerlendirme sonucunda Zeynep Yazarkan ýn Þemsettin Sami nin Zübdetül Vakayi Eseri yüksek lisans çalýþma tezi baþarýlý olarak deðerlendirildi. Yazarkan ýn öðrenci ve sýnýf arkadaþlarýnýn da katýldýðý törenli savunmaya Türkoloji bölümü baþkaný ile hocalarýnýn katýlmamasý yine dikkatleri çekti. Toplantýyý açan savunma komisyonu baþkaný Prof. Dr. Hamdi Hasan, böyle deðerli bir çalýþmadan dolayý aday Zeynep Yazarkan ý takdir etti ve sözü tez danýþmaný Prof. Dr. Nimetullah Hafýz a verdi. Danýþmanlýðýný yaptýðý çalýþmayla ilgili jüri heyetine ve katýlýmcýlara rapor sunan Prof. Dr. Nimetullah Hafýz, aday Zeynep Yazarkan ýn çalýþmalarý hakkýnda da bilgi sundu. Ardýndan çalýþmayý gerçekleþtiren Zeynep Yazarkan, Þemsettin Sami nin Zübdetül Vakayi Eseri konulu yüksek lisans çalýþmasý ve elde ettiði sonuçlar hakkýnda savunma komisyonu üyelerine bilgi verdi, ileri sürdüðü tezleri savundu. Daha sonra sözü alan Dr. Ýbrahim Bülbül, Prof. Dr. Hamdi Hasan ve Prof. Dr. Nimetullah Hafýz, adaya konuyla ilgili sorular yönelttiler ve kimi uyarýlarda bulundular. Çalýþmayý ve ileri sürülen tezleri baþarýlý olarak savunan Zeynep Yazarkan ý baþarýlý bulan savunma jüri heyeti, beþ dakikalýk bir aradan sonra kararýný açýkladý ve Yazarkan a Filoloji Bilimleri Türk Dili ve Edebiyatý yüksek lisans (mastýr) ünvaný verdi. Yazarkan a öðrencilerinin çiçek getirdiði savunma töreni, çekilen hatýra fotoðraflarýyla son buldu. Zeynep Yazarkan ýn Þemsettin Sami nin Zübdetül Vakayi Eseri konulu master çalýþmasý toplam 235 sayfadan ve 7 ana bölümden oluþuyor. 160 sayfalýk Zübdetül Vakayi eseri, Sami Bey in bugüne kadar bilinmeyen, kendi eliyle yazdýðý Osmanlýca el yazmasý bir eseridir. Çok genç yaþta (22) kaleme aldýðý bu eser, Sami Bey in ilk eserlerinden biri olmasý ihtimaline kesin gözüyle bakýlýyor. Yazma eserin konusu milattan önceki devirde Roma tarihi ve Romalýlarýn hakim olduðu topraklarda yaþayan halklarla münasebetlerini oluþturuyor. Bu çalýþma ile Þemsettin Sami Bey in bugüne kadar bilinmeyen Zübdetül Vakayi el yazma eseri Türkoloji dünyasýna kazandýrýlmakla birlikte; Eski Roma Devleti nin, Dünya ve Arnavut tarihlerinin aydýnlatýlmasýna katkýlar saðlýyor, ayrýca Türk Dilinin, Türk Edebiyatýnýn, Türk ve Arnavut kültürlerine çok faydalý bir çalýþma olarak arz ediyor yýlýnda kurulan ve bugüne kadar çalýþmalarýn aralýksýz olarak sürdüren, Priþtine Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü, savaþ sonrasý ilk yüksek lisans mezunlarýný bu yýlýn Þubat ayýnda vermiþ, Taner Güçlütürk danýþmanlýðýný Prof. Dr. Tacida Hafýz ýn ýn yaptýðý Hasan Mercan ve Edebiyatý, Enis Kervan da Yanova Türkleri Halk Edebiyatý ve Folklor Zenginlikleri konulu yüksek lisans çalýþmalarýný savunmuþlardý. Zeynep Yazarkan, akademik yılında yüksek lisans eğitimini sırasıyla başarıyla bütünleyen üçüncü öğrenciydi. Kuzey Kıbrıs ta bir deniz kıyısındayım. Geçen yazımda bahsettiğim 4. Türk Dünyası Gençlik Buluşması için buralardayım. Burası, uzaktan ve kitaplardan edindiğimiz bilgilerle geliştirdiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti algısının bizzat yerindeki görüşmelerle teyit edildiği, onaylandığı bir yer. Kuzey Kıbrıs ı ve onun düşündürdüklerini, gösterdiklerini sizlerle uzun uzun paylaşacağım ancak, bu sefer bir giriş olması açısından, size biraz insanların bir araya gelmesinden nasıl durumlar ortaya çıkabileceğinden söz edeceğim. Burada 17 ila 30 yaş arası gençlerle beraber olundu. Farklı farklı meslekler, dünyalar ve algılamalar çok kolayca görülebildi. Henüz öğrenciliğinin başları sayılabilecek dönemlerde olandan tutun da, akademik eğitimde veya meslekî alanda düşünce üreten insanlara kadar çeşitli yapıda insanlarla beraber olmak... K a l a b a l ı k insan toplulukl a r ı n ı n beraberce bir araya gelmesi ile ortaya çıkan bu tarz buluşmalarda çeşitli y a p ı l a n m a kaliteleri olabilir. Bunlar içinde, en basit ve amatöründen en düzenli ve profesyoneline kadar, bütün bir araya gelmelerde ortaklığın dili devreye girer. Türk Dünyasının en doğusundan en batısına; güneyinden en kuzeyine kadarki bütün coğrafyalarından gelen gençlerde, sizin de takdir edebileceğiniz gibi, ortaklaşma çabaları veya çabasızlıkları olacaktır. Ben size, gördüklerimi; tecrübelerimi bu yazımda sunmayacağım. Onlar, bir sonraki, yazımın konusu olacak. Burada size bazı psikolojik çıkarımları söylemek niyetindeyim. Çünkü uygulamalar önce fikir aşamasında olur. Oradan eyleme geçilir ve fikirler uygulanarak projeler oluşturulur. Bizim Kosova dan dünyanın herhangi bir yerinde yapılan temsillerde de benzer durumlar olduğu gibi, önce insan ne istediğini iyi bilmeli, toplantıdan ne beklediğini belirlemelidir. Kendi dünyanızın dışına çıkıp, yakın veya uzak çevrenizdeki insanları fikir ve hareketlerine bakınca insan, kendi fikir ve hareketlerini tartma, geçerliliğini kontrol etme şansı bulabilir. Bu yüzden de sevmediğiniz, fikirlerini paylaşmadığınız insanların ortamında bulunmakta bile, bu açılardan dolayı yarar olabilir. Hele ki söz konusu olan buluşmanın sebebi Türk Dünyası ise, daha doğru temasların gerekliliği ortaya çıkar. Bir proje veya yol ortaya koymadıktan sonra, fikirlerinizi savunmanız çok da önemli değil. Zira dünya uygulanan projeler sonucunda bugünkü dünya olmuştur. Projeler iyi olsun, kötü olsun... Fark etmez. İyi proje sizin desteklediğiniz projedir; sizi sevindirir. Kötü projenin kötülüğüyse size göredir. Başkaları için o kötü proje de iyi olduğu için uygulanmıştır. Bu seferki yazımı biraz düşünce temelinde tutma isteğindeyim. Zira ne yapılmak istendiğinde kararlı olunursa, nasıl yapılması gerektiğini düşünülmeye başlanır. Nasıl yapılacağı düşünülüp yol veya yollar bulununca da projelerle yol alınır.

12 Reform Anlaşması, ya da daha çok bilinen adıyla Lizbon Anlaşması, AB nin genişleme politikası üzerindeki etkisi sebebiyle hem Birlik hem de Güneydoğu Avrupa bölgesi için bir kilometre taşı oldu. Bir tarafta AB liderleri bu önemli anlaşmayı hayata geçirmenin yollarını aramakla meşgulken, diğer tarafta da AB'ye tam üye olmak isteyen ülkeler, bu savaşın sonucundan endişe ediyor. 12 Haziran'da yapılan referandumda AB üyesi İrlanda, -- beklenenin çok daha üzerinde bir farkla yüzde 47'lik evet oyuna karşı yüzde 53 hayır ile anlaşmayı reddederek AB yi yeni bir krizin içine soktu. Aralık 2007'de imzalanan Lizbon Anlaşması, 2005 yılında Fransa ve Hollanda'daki seçmenler tarafından reddedilen Avrupa anayasası taslağının yerini alacak. Söz konusu anlaşma, AB kapılarının yeni üyelere açılmasını sağlayacak, zira Nice Anlaşması kapsamındaki mevcut düzenlemelere göre AB ve kurumları en çok 27 üyeye sahip olabiliyor. AB'nin 27 üyesinden herhangi birinin anlaşmayı onaylamaması halinde, anlaşma yürürlüğe giremiyor. Farklı görüşler İrlanda dan gelen red oyunun ardından, AB dönem başkanı Slovenya herkesi sakin ve anlayışlı olmaya çağırdı. Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Lizbon Anlaşmasının hâlâ canlı olduğunu söyledi ve diğer ülkelerin, AB nin 18 üyesinin yapmış oldukları gibi, anlaşmayı onaylamaya devam etmelerini istedi. Ülkesi 1 Temmuz da AB dönem başkanlığını devralacak olan Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile Almanya Başbakanı Angela Merkel de Barroso nun bu tutumunu destekledi. Anlaşma çerçevesinde düzenlenen genişleme politikası ile ilgili olarak Brüksel ve diğer AB başkentlerinden farklı sesler geliyor. Avrupa Parlamentosu Başkanı Hans- Gert Poettering, İrlanda dan gelen hayır oyunun, 27 üye devletten oluşan Birliğin, Hırvatistan muhtemel bir istisna olmak kaydıyla, daha fazla genişlemesinin şimdilik mümkün olmadığı anlamına geldiğini söyledi. Associated Press in haberine göre Avrupa Parlamentosu üyeleri, Lizbon Anlaşması olmadan AB nin daha fazla genişlemesinin akla yatkın olmayacağını dile getirdi. Fakat AB nin Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Olli Rehn, İrlanda nın vetosunun, bloğun Türkiye'yi ve Balkanlar'dan yeni üyeleri kabul etme sözünü etkilemediğini söyledi. Reuters'e verdiği demeçte Rehn, " Lizbon Anlaşması ile ilgili mevcut sıkıntılara rağmen AB, Güneydoğu Avrupa yani Batı Balkanlar ve Türkiye ile ilgili bakış açısını korumaktadır, dedi. Benzer bir açıklama da Slovenya Dışişleri Bakanı Dimitrij Rupel den geldi. Vetonun, genişleme sürecini değiştirmeyeceğini söyleyen Rupel, "İrlanda'da yapılan referandumun sonucu, genişleme politikasını hiçbir şekilde değiştirmez. AB, Batı Balkan ülkelerine üyelik davetinde bulunmayı oybirliğiyle kabul etti, yani bu konuda hiçbir şüphe yok, dedi. AB, Birlik devlet başkanları ve hükümetinin açık kapı politikasını kabul ettikleri 2003 yılındaki Selanik Zirvesinde, Batı Balkan ülkelerine yönelik taahhütlerde bulundu. İrlanda dan gelen red oyu, Rehn ve Rupel in tutumuna rağmen, genişleme politikasında gecikmeye G ü n c e l 12 Lizbon Anlaşmasının reddi, Güneydoğu Avrupa da genişleme sürecini etkileyebilir AB nin Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Olli Rehn, Lizbon Anlaşması ile ilgili mevcut sıkıntılara rağmen AB, Güneydoğu Avrupa yani Batı Balkanlar ve Türkiye ile ilgili bakış açısını korumaktadır, dedi. İrlanda nın Lizbon Anlaşmasına hayır demesi, AB nin genişleme süreci açısından zorlu soruları da beraberinde getiriyor, ki bu soruların yanıtları Güneydoğu Avrupa ülkelerini etkileyebilir. Fakat yine de Brüksel den iyimser sesler geliyor. yol açabilir. Lüksemburg Başbakanı Jean- Claude Juncker, İrlanda nın hayır oyu nedeniyle, anlaşmanın planlanana uygun şekilde önümüzdeki yılın başı itibariyle yürürlüğe girmesi mümkün olmayacak, dedi. Ç e k Cumhuriyetine yaptığı ziyaret sırasında konuşan Fransa C u m h u r b a ş k a n ı Nicolas Sarkozy ise, " B a l k a n l a r a, Hırvatistan'a açılabilmek için Lizbon Anlaşmasına ihtiyacımız var", dedi. Vetonun Türkiye, Hırvatistan ve Makedonya üzerindeki etkileri İrlanda nın vetosunun ardından neler olacağını en çok merak edenler üç aday ülke: Makedonya, Türkiye ve Hırvatistan. Hırvatistan ve Türkiye, AB'ye katılım için müzakere sürecindeyken, Makedonya henüz görüşmelere başlamayı bekliyor. Karadağ hariç tüm Batı Balkan ülkeleri, AB ye katılım sürecinin ilk adımı olarak görülen İstikrar ve Ortaklık Anlaşmasını imzaladı. İrlanda dan gelen red oyunun en önemli etkisi, Türkiye nin bloğa katılmak için fazla kalabalık ve kültürel açıdan da farklı olduğu görüşünü savunanların iddialarını desteklemek olabilir. Fransa Tarım Bakanı Michel Barnier e göre referandum, vatandaşların sınırsız ve limitsiz bir AB fikrinden korktuklarını gösterdi. Yine de 18 Haziran da AB ile Türkiye arasındaki katılım müzakereleri, şirketler hukuku ve fikri mülkiyet hukuku alanlarını da kapsayacak şekilde devam etti. Katılım sürecinde oldukça büyük ilerleme kaydeden ve Avrupa müşterek hukukunda yeni müzakere başlıkları açma şansına sahip olan Hırvatistan ın müzakereleri gelecek yıl tamamlaması bekleniyor. İrlanda, 12 Haziran da yapılan referandumda Lizbon Anlaşmasını reddetti. AB ve Hırvatistan, anlaşmanın İrlanda da reddedilmesinin ardından katılım müzakerelerinde iki yeni başlık daha açtılar. AB ve Hırvatistan arasındaki görüşmeler, işçilere yönelik dolaşım serbestliği ve yanı sıra sosyal politika ve istihdam konularını kapsayacak şekilde devam ediyor. Makedonya, müzakerelere bu sonbaharda başlamayı bekliyor. Müzakerelerin başlaması, zayıf organizasyonlu 1 Haziran seçimlerinin ardından ülkenin iç siyasetinde yaşanacak gelişmelere ve Lizbon Anlaşmasının kaderine bağlı olacak. Bölgede tepkiler, anlaşmanın yaşatılması fikri ile aynı yönde. Hırvatistan Başbakanı İvo Sanader geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada, bu hafta Brüksel de yaptığı görüşmelerin ve İngiliz Başbakanı Gordon Brown ile yaptığı görüşmenin ışığında, AB'nin, İrlanda'nın Lizbon Anlaşmasını reddetmesinden bağımsız olarak, Hırvatistan'ı üyeliğe kabul etmenin bir yolunu bulacağı konusunda iyimser olduğunu söyledi. Makedonya nın eski Dışişleri Bakanı Slobodan Casule, Birliğin, Makedon Eylem Planında da yer verilen değerleri bir kriz içinde değildir ve yerine getirilmelidir. Bizim için önemli olan Avrupa standartlarında bir ülke olmak ve katılım da bu hedefe ulaşmak için sadece bir araç", dedi. İyimser bir açıdan bakılırsa, Batı Balkan ülkelerinin Lizbon Anlaşması ile ilgili olaylardan çok fazla endişe etmemeleri ve reformlara devam etmeleri gerekiyor. Fakat Brüksel bir çözüm buluncaya kadar süreçte bir gecikme olacağı da kesin. Kare Bulmaca No: 59 Soldan Saða 1. Bayan sanatçý Sayan- Seçkin 2.Baba, büyük babalardan her biri- Yunanistan ýn baþkenti 3.Hayýr (Ýngilizce)- Bayan sanatçý Müftüoðlu- Alfabenin 21 inci harfi 4.Döteryumun kýsaltmasý-eski Fransýz futbolcu Kahtona-Beyaz (renk) 5.Safeviler devrinde Ýran da yaþayan Türk oynaklardan biri-göçebelerin konak yeri 6.Kosovalý boksör Krasniçi-islam dinine inanma, itikat Hazýrlayan: Abdülhadi Taduþka Yukarýdan Aþaðýya 1.Erkek sanatçý Mustafa 2.Senegallý futbolcu Samuel- Yerde, zamanda veya en yakýnlý gösterir 3. Development Academy -Davranýþ, tavýr 4.Alfabenin ilk harfi-ün Asya da bir ülke 5. Baþka bir ülkeye kaçma orada koruma altýna alýnma 6.Bir kadýn giysisi (Belden Aþaðýsýna giyilir)- Ýyot un kýsaltmasý 7.Fransa da bir þehir-elektrik basýnç direnci 8.Ýngilizce (Giril)-Kalýn ve kaba kumaþ 9.Türkiye nin megastarý (erkek) Geçen haftaki bulmacanın çözümü NO:58 Mitroviça, oba, Sinan, so, gala, k,t, taka,ba, Adana, mor, Roma, tina...

13 13 Prizren doðumlu, Türk Sporunun ve Ýþ dünyasýnýn tanýnmýþ isimlerinden Ali Þen, Balkanlarýn ve Türk Dünyasýnýn en köklü derneklerinden Prizren in Doðru Yol Türk Kültür Sanat Derneðine 2500 euro deðerinde baðýþ yaptý. Derneðin kuruluþ aþamasýnda ve Prizren deki öðrencilik yýllarýnda gösterdiði faaliyetlerle Doðru Yol Türk Kültür Sanat Derneðine katkýlarýný sunan Ali Þen, memleketine, soydaþlarýný ve derneðini unutmayarak, vefa borcunu bir daha dile getirdi. Prizren i sýk sýk ziyaret eden, televizyon programlarýnda ve köþe yazýlarýnda memleketini, hemþehrilerini dile getirmeye ihmal etmeyen Ali Þen, son zamanlarda memleketlilerinin sorunlarýna çözüm arayýþlarýyla, maddi ve manevi destekleriyle de dikkatleri üzerine topluyor. Þen, Prizren deki yeðeni Ýbrahim Refeya aracýlýðýyla 2500 euro deðerindeki maddi baðýþýný 26 Haziran 2008 tarihinde Doðru Yol Türk Kültür Sanat Derneðine ulaþtýrdý. Böyle anlamlý bir desteði Doðru Yol Türk Kültür Sanat Derneðine takdim etmenin memnuniyet ve mutluluðunu yaþadýðýný ifade eden Ali Þen in yeðeni Ýbrahim Refeya, Doðru Yol bizim güzide derneðimizdir. Bu dernek kültürümüzün, dilimizin ve varlýðýmýzýn çekirdeðidir. Böyle bir desteði böyle bir derneðe iletmenin ve aracý G ü n c e l Ali Þen den Doðru Yol Derneðine 2500 euro deðerinde baðýþ olmanýn mutluluðunu, memnuniyetini yaþýyorum dedi. Ali Þen bir daha derneðini unutmadýðýný ve desteðini esirgemediðini kanýtlamýþtýr diyen Doðru Yol Türk Kültür Sanat Derneði Baþkaný Tahir Luma, desteklerinden ve son zamanlarda memleketine gösterdiði hassasiyetinden dolayý Þen i takdir etti. 4 Temmuz 2008 tarihinde ailesiyle (iki oðlu, gelinleri ve torunlarýyla) birlikte Prizren i ziyaret edecek olan Ali Þen, yeðeni Ýbrahim Refeya nýn aile düðünlerine katýlacak. Ali Þen in Prizren ziyareti sýrasýnda Doðru Yol Türk Kültür Sanat Derneði tarafýndan dernek salonunda Þen Ailesine þükran nitelikli bir programýn da sunulmasý bekleniyor. Ali Şen e Prizren ziyareti sırasında İzmir li eski milletvekilli Sua Tarık da eşlik edecek. ESNAF Derneği gençlere yönelik meslek edindirme ve uzmanlaşma programlarını sürdürüyor Esnaf İşadamları ve Esnaflar Derneği, 2001 yılından bu yana sürdürdüğü mesleki ara eğitim ve uzmanlaşma kurslarına devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 400 kadar genci mesleki ara eğitim ve uzmanlaşma kurslarına gömnderen Esnaf İşadamları ve Esnaflar Derneği, bu yaz toplam 37 genci Türkiye ye-samsun a gönderiyor. 15 meslek alanında bir ay boyunca eğitim görecek olan gençler, Kosova ya döndükten sonra Esnaf İşadamları ve Esnaflar Derneği nin destek ve teşvikiyle söz konusu alanlarda iş edinme imkanına sahip olabilecekler. Bilgisayar tamircisi, bilgisayar servisi, bilgisayar programcılığı, kuaför, cilt bakımı, oto mekanik, berber, kadın terzisi, modelci-tekstil, model iç giyim, diş teknisyeni, et ve et ürünleri ve ayakkabıcı branşlarında olmak üzere toplam 37 gencimiz meslek edinme kurslarına katılacaklar. 1 Temmuz Salı günü Türkiye ye yol alan gençleri aile yakınları, Esnaf İşadamları ve Esnaflar Derneği Başkanı Şarık Cibo ve Meslek Edindirme Komisyonu Başkanı Adnan Fuşa uğurladı. Esnaf Derneðiyle iþbirliði protokolü imzalayan Süleyman Demirel Üniversitesi kampüsüne Prizren Belediyesi yeþil ýþýk yakmadý Esnaf Ýþadamlarý ve Esnaflar Derneðiyle iþbirliði protokolü için hafta içerisinde Prizren i ziyaret eden Isparta nýn Süleyman Demirel Üniversitesi heyeti, Eðitim Bakanlýðý ve Priþtine Üniversitesi rektöründen destek aldý ancak, Prizren Belediyesi Baþkaný Süleyman Demirel Üniversitesi kampüsü inþasý için arazi tahsisine yeþil ýþýk yakmadý. Arazi tahsisi konusundaki heyetin taleplerine net bir cevap vermeyen Prizren Belediyesi Baþkaný Ramadan Muya nýn yaklaþýmýný üzücü olarak bulan Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfü Baydar ve Esnaf Ýþadamalarý ve Esnaflar Derneði Baþkaný Þarýk Cibo, sivil toplum kuruluþlarýný ve KDTP yi Prizren Belediyesi ne taleplerin artarak baský uygulanmalarý için duyarlýlýða davet etti. Prizren Belediyesi arazi tahsis etmediði takdirde inþa etmeyi planladýðýmýz kampüsü Mamuþa ya yönlendireceðiz diyen Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfü Baydar, nihai karar için 11 Temmuz tarihine kadar bir cevap bekleyeceklerini söyledi. Ýktisat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Hasan Ýbicioðlu ve Üniversite Genel Sekreteri Ahmet Tevfik Köse nin de yer aldýðý heyetin Mamuþa ziyaretleri sýrasýnda Mamuþa Belediyesi baþkaný ve yetkililerinden tam destek aldýklarýný belirten Rektör Prof. Dr. Metin Lütfü Baydar, Prizren Belediyesinden arazi tahsis edilemediði halde Mamuþa Belediyesi nin Süleyman Demirel Üniversitesinin kampüs inþasý için 10 hekterlik bir arazi saðlamaya hazýr olduklarýný ve Mamuþa Belediyesinin bu konuda ön mutabakata vardýðýný açýkladý. Ýngilizce, Arnavutça ve Türkçe olmak üzere üç dilde eðitim yapacak üniversitenin bölgenin ve yöre halkýnýn ihtiyacýna göre fakülteler açýlacaðýný ifade eden Rektör Prof. Dr. Metin Lütfü Baydar, bu sürecin ilk aþamada meslek edindirme kurslarýyla baþlayacaðýný, bunu daha sonra fakültelerin kurulmasý ve bölümlerin açýlmasý, üçüncü aþamada da yüksek lisans ve doktora programlarýnýn baþlatýlmasýnýn izleyeceðini vurguladý. Sadece eðitim ve bilimsel olarak deðil, elimizden gelen her türlü desteðe sunmaya hazýrýz. Ayný desteðin Prizren Belediyesi tarafýndan verilmesi bekliyoruz. Uzattýðýmýz yardým elinin Prizrenliler tarafýndan da tutulmasýný istiyoruz diyen Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfü Baydar, Esnaf Ýþadamlarý ve Esnaflar Derneðiyle sadece saðlýk kolu ve saðlýk alanýyla deðil, ihtiyaç duyulan bütün uzmanlýk alanlarýyla geniþ kapsamlý bir iþbirliði protokolü imzaladý. Geçenlerde uzmansal eðitimlerini geliþtirmek amacýyla Süleyman Demirel Üniversitesinin misafiri olarak Ýsparta da bulunan doktorlarýmýza sertifikalarý da takdim edilirken, Rektör Prof. Dr. Metin Lütfü Baydar, kendisi ve týp fakültesi arkadaþlarýnýn üç aylýk aralýklarla Prizren Hastanesindeki meslektaþlarýyla uzmansal birikimlerini paylaþacaðýný, Prizrenli hastalarý ücretsiz olarak týbbi muayene edecekleri müjdesini verdi. Amacýmýz iki kurum arasýndaki iþbirliðini artýrmak ve Prizren ile yöresinin bilimsel olarak kalkýnmasýna hizmet sunmaktýr diyen Rektör Prof. Dr. Metin Lütfü Baydar, bu iyi niyet ve desteðin ayný þekilde anlayýþ ve destek bulmasý gerektiðini, belirlenecek ortak bir stratejiyle yarýnlarýmýza hizmet sunacaðýný dile getirdi. Protokol imzasý ardýndan taraflar birbirlerine karþýlýklý olarak plaket ve teþekkür belgesi takdim ettiler.

14 K ü l t ü r 14 Bir araba almak için On bin þiir yazmak gerek Sen on bin þiir ne zaman yazarsýn Bir ev yapmak için Yüz roman yazacaksýn Yüz roman kim yazmýþ ki Edebiyatý býrak salak! Olmaz Olmaz Olmuyor Her þey için üzülmek olmuyor Ama her þeye de boþ vermek olmuyor Þiiri Bu.oku býraksam diyorum O da olmuyor Foto: Nafiz Lokviça Yok Abi Çarþýya çýkýyorsun Çarþý yok Eve geliyorsun Ev yok Çocuk hasta Döþek yok / Yok Bu dizeler benim deðil Yok abi Bu bir tekerlemedir / Yaþlanýyor abi yaþlanýyorsun demek istiyorum / Hayýr Ben bunu þimdi kendime söylüyorum / Kusura bakma ama Kadýnlar çoðalýyor Sen azalýyorsun Agim Rifat ÞÝÝRÝN ATEÞÝ Teþfik etmek, Kosova Türk þiirinin yolunu açýp tekrar tekrar ateþini yakmak adýna, bundan böyle bu sayfada usta þair Agim Rifat Yeþeren, her hafta bir þiirle çýkacak karþýnýza sevgili okuyucular. Cahillerin Milyoner Olduðu Bir Dünyada Bir moda oldu sanki meşhur filan olmaya manken, sanatçý derken göklerde mekân kurmaya ses var yok önemi yok yetenekten zaten soran yok yeter ki fizik güzel olsun ve silikonlar dik dursun işler mutlaka týkýrýnda gider, medyatik olanýn voltajý yüksek elektriði çok sonuçta bir çarpar, bir kere daha yere serer tek tek sanattan yoksun hayranlarýný, beste yorum ne demek modasý geçmiþ bir kere þöhret sahibi kýymette her şeyden önce güzellik kiþilik, raðbet görmekte iþte bizim sözde sanatçýlar gözünü kýrpmadan milyoner olmakta. HATALI DOSTLUK Bilmem ki nasýl da dostluk edebiliriz ikimiz yediðin pirzola, benýmki peynir ekmek bindiðin uçak, benimki bisiklet giydiðin smokin, benimki kot farklýdýr kardeş dünyalar kadar yolculuk ettiðimiz gemiler. Balkan Türk Þiiri BÝR MODA KÝ Bilmem ki nasýl da dostluk edebiliriz ikimiz gururun yüksek, benimki alçak burnun büyük, benimki küçük baþýn havada, benimki yerde farklýdýr kardeþ dünyalar kadar yolculuk ettiðimiz gemiler. Bir bildiðim var tabii dünya eðer ters dönmüþ olursa belki de dostluk ederiz mahşerde. PARA ÝSTEMEZ Kin gütmek bedava istediðin kadar güt zehir et içini istersen para falan istemez kimse. Kara düşünmekte bedava zindan et kafaný istersen içe kapan kara kara para isteyen olmaz senden. Aþýk olmak tamamen bedava istersen sýrýlsýklam ol kara sevdalý bile o da para falan istemez. Hazýrlayan: Agim Rifat Vahit Ergin Prizren Zambaðý nýn 3 ncüsü Tolga Kazaz Kosova nýn Prizren þehrinde 14 yýldýr geleneksel olarak düzenlenen Prizren Zambaðý müzik yarýþmasý Salý gecesi Türkiye Ekonomi Bankasý nýn- TEB ana sponsorluðunda gerçekleþti. Türkçe ve Boþnakça birer þarkýnýn da yer aldýðý müzik yarýþmasýnda toplan 14 beste birinci olmak için yarýþtý. Kosova Devlet Televizyonu- RTK nýn canlý olarak yayýnladýðý yarýþmada en iyi þarkýyý jüri yaný sýra ilk kez cep telefonuyla halkta mesaj göndererek puanlarý etkiledi. Program sonunda jüriden ve gelen mesajlar sonucu Altýn Mikrofon u Mendar Simitçiu, Gümüþ Zambak ý Besim Mydyti ve üçüncülüðü ise Türkçe beste ile Tolga Kazaz kazandý. Gecede bir konuþma yapan festivalin ana sponsoru TEB Bankasý Kosova Birimi Genel Müdürü Alp Yýlmaz, Kosova da altý aydýr faaliyet gösteren TEB in 80 yýllýk bir geçmiþi olduðunu belirtti. Dünyada 6. en büyük banka olan TEB in Türkiye de kültür, sanat, eðitim ve gelenek-göreneklere destek olduðu gibi bundan böyle Kosova da da bu tür organizasyonlara destek olacaðýný vurgulayan Alp Yýlmaz, Kosova da canlý icra ve 3 dilde katýlým ile tek Festival olan Prizren Zambaðý genel sponsoru olmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný ifade etti. Prizren Zambaðý Eski Kent Þarkýlarý Festivalinde çok sayýda seyirce yaný sýra davetli katýldý. Davetliler arasýnda Kosova Çevre ve Alan Planlama Bakaný Mahir Yaðcýlar, TEB Bankasý Kosova Birimi Genel Müdürü Alp Yýlmaz, Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet Komutaný Yarbay Kerim Acar, Prizren Belediyesi Kültür Gençlik ve Spor Müdürü Adnan Yaðcýlar da hazýr bulundu.

15 15 K ü l t ü r Ýnsan duygusunu, düþünce ve hayalini yansýyan bir ayna olarak sanat ve kültür.. PRÝZREN DE KÜLTÜR, SANAT VE ÞAÝRLÝK GELENEÐÝ XIV Raif VIRMİÇA HACI HAFIZ AHMET FETHİ EFENDİ - b DÝVANI Hacý Hafýz Fethi Efendinin yazmýþ olduðu Divaný 21 x 15 cm boyutunda olup, 281 sayfadan ibarettir. Divanda, mütenevvi türde 150 civarýnda eseri vardýr. Þiirleri 5-7 bazen de 9-11 mýsradan oluþmaktadýr. On bir mýsradan fazla olan þiirlerini þair, kaside olarak belirlemiþtir. Hacý Hafýz Fethi Efendi Divanýný üç yýl içinde yani yýllarý arasýnda tamamlamýþtýr. Bu ise divanýn sonunda yer alan þu sonuç dizilerinden anlaþýlmaktadýr: La Hacý Hafýz Fethi, Fi þehri Þaban yevmu l Cumati badýl hasýr bihât. Hamdi Seydi er Rifai el Melami 9 Þaban el muzzam Sene 1374 Sene 19 Mart 1371 Divanda ki eserler arasýnda münacatlar, naatlar, methüsenalar, istimdat (önemli kiþilerin tecdidi Tarihi vefatýyla ilgili þiirler), ilahiler, kasideler, gazeller, rubailer, tahmisler, muhavereler vb. türde þiirler yer almaktadýr. Divanýn baþýnda Mukaddeme akabinde münacatlar naatlar, niyazlar ve sýrasýyla diðer eserler yer almaktadýr. Hacý Hafýz Fethi Efendi nin yazmýþ olduðu bütün þiirleri ve þiir biçiminde diðer yazý türleri kafiyelidir. Divanýnda ki çoðu þiirlerinde ve methüsenalarýnda þair, Peygamberimizi ve ashaplarýný, müteakiben Piranî, Gausa azamlarý, mürþitleri, sahi bul hayratlarý ve diðer ehemmiyetli kiþiler hakkýnda e h e m m i y e t l i malumatlar teþhir ederek, bütün bunlarý samimi bir görüþ ve derin bir anlayýþla tahlil ve tasvir etmektedir. Yalnýz kaldýðý durumlarda kendi sýkýntýsýný ve iç dünyasýný dile getirmek amacýyla Divan da, þairin kendine hitaben þiirleri de yer almaktadýr. Bu þiirlerde þair iç duygusallýðýný dile getirirken, çýkmaz durumlar için yol ve yanýt aramaktadýr. Divanda, babasýndan daha fazla sevdiði Þeyhi Hacý Ömer Lütfi için de yazmýþ olduðu þiirlerinde ona karþý sevgisi yanýnda, ölümünden sonra örneðin þu þiirlerinde derin üzüntü ve yâdýný da üstün bir þiir diliyle ve üslubuyla dile getirmektedir: Her dem ki geçer yâdý hazînýn hâtýrýmdan Aþkým yerîne kân dökülür dîdelerimden Hicrân âteþi yâktý beni külli külletdi Mecnûn gibi dâðda gezerim ol kederimden Berk sânmayýnýz ufki semâda görünendir Ahu þeririmdir çýkýyor hep ciðerimden Dünyâ gözüme muzlim olûp âyrý düþünce Ol rûhi revan mürþidi cân Þeyh Ömer imden FETHÝ nice þât ola bu gönül rûhi Revânsýz Sevmiþtim âni ben ziyâde öz pederimden. Þeyhine büyük sevdadandýr ki onun ölümünden sonra sadece bu þiiri deðil, çok sayýda diðer þiirler yaný sýra Hacý Ömer Lütfi nin dizelerinin üzerine tahmisler de yazmýþtýr. Hacý Ömer Lütfi nin yetiþtirdiði âþýk ve ihvanlardan en önemlisini teþkil eden Hafýz Fethi Efendi de þeyhinin etkisi altýnda kalarak, þiirlerinde yaþanan pek çok olayý yansýtmaya çalýþmýþtýr. Fakat þeyhinden daha ileriye gidememiþtir. Hacý Ömer Lütfi nin ardýndan gelen dönemin en önemli ve en son divan þairlerimizden biri olmasýna raðmen, Hafýz Fethi, þeyhi Hacý Ömer Lütfi kadar eser yaratamamýþtýr. Hacý Hafýz Fethi nin bütün þiirleri kafiyeli olduðu için, ilahi türündeki çoðu þiirlerinin makamýný ve usulünü belirleyip derlemiþtir. Hacý Adnan Nurko, Hafýz Fethi Efendinin bir makam üstadý, yani Ehli Makam olduðu yanýnda, müziðini ve usulünü yapmýþ olduðu ilahilerini de hep makamla söylediðini ve bunlarý da ona öðrettiðini bildirmektedir. Bununla kalmayarak Hafýz Fethi, Þeyhi olan Hacý Ömer Lütfi nin de çoðu ilahilerinin müziðini yapýp bizzat onlarý icra ederek tanýtmaya çalýþmýþtýr. Makamlarý iyi bildiðinden dolayý Hafýz Fethiye makamlarý öðrenmek için, Doðru Yol Derneðinin kuruluþ döneminde faaliyete bulunan çoðu sanatçýlarýn ona geldiðini ve makamlarý da ondan öðrendiklerini anlýyoruz. Hacý Adnan Nurko nun vermiþ olduðu bilgilerden zamanýnda Hafýz Fethi den makamlar üzerinde bilgi alanlarýn arasýnda Üstad Rasim Salih nin de yer aldýðýný öðreniyoruz. Bununla kalmayarak Hafýz Fethi, Niyazi nin, Yunus un ve bazý diðer Divan þairlerinin de ilahilerinin müziðini yaptýðý öðreniyoruz. Sonuç olarak Hafiz Fethi nin, Prizren de Osmanlýlar döneminden günümüze kadar yaratýlan Divan Edebiyatýmýzýn son þairlerinden biri olduðunu, ölümünden sonra da Prizren de divan edebiyatýnýn devam etmediðini aksine söndüðünü açýkça söyleyebiliriz. Metnin devamýnda bugün Hacý Adnan Nurko nun elinde bulunan Hacý Hafýz Ahmet Fethi Efendinin yazmýþ olduðu ve bugüne kadar hala yayýnlanmayan el yazma Divanýndan ilk defa Yeni Dönem Gazetesinde yayýnlayacaðýmýz birkaç þiirine yer vereceðiz. Burada yayýnlanan bütün þiirlerin transkripti Sayýn Hacý Adnan Nurko ve Hacý Ali Aliya Efendi yardýmýyla gerçekleþmiþtir. Sitâyiþ cihâar yâr ve bazý ahyâr radiâllahu anhuma ÝLAHÝ Cihâne rahmeti Rahmân Muhammed Mustafa geldi Hakîkat mülküne sultân Ebûbekir safâ geldi Koyûp ol küfrü tugyani Begendi dînu imâni Adâlet mülkün hâni Ümer Fâruk vefâ geldi Hayâ kîsverýnýn hâni Cem îden cümle Kur âni Vîren hak yoluna câni Osmân Nurû Ziyâ geldi. En evvel eyleyen ikrâr Resûli hayderi kerâr Yüzünde nûri hak parlâr Ali Murtezâ geldi. Sever bâyu kedâ hani Kim oldor cânlarýn câni Resuli kuretul hayni Hasan Hulki Rýzâ geldi. Cihânýn kûretûl ayni Buyurdi el Hüseyin minni Sever insu melek cini Hüseyîn Kerbelâ geldi. Meþâi içre en ekber Anýn asâri vâr ekser Fusûsi kalba Feyza ver Muhitdîn Mehlikâ geldi. Melâmiler seref râzi Ariflerin o mümtâzi Ýden arþ hüzre pervâzi Muhammet Nûr Hoca geldi. Cihânýn kutbi ol server Kîm oldor varisi hayder Yüzünden nuri hak ezher Ümer Lütfi Hudâ geldi. Âþýklar içre en ahkar Bûlunmâz ol gibi kemter Hatâsi vâr anýn evfer Bu FETHÝ bi hayâ geldi. ÝLAHÝ Zâhirin oldi Muhammed, bâhtýnýn Allah týr Sendedýr sýrrý Hudâ, kalbin Beytullâh dýr. Limai tâbân hak, levhi, kemâlullahun Hüsni husâfýn bütün, kenzi husârullâhtýr. Azamu halkýn de senýn, sýrri mearullahu Veçhi nûrun el hak, nûri cemâlullahdýr. Vallâhu halekakun, vemâ ta melune bak Zâhir olan efâlýn efârullahdýr. Halekallahu Âdeme ala sûretihi Sende ki sifâtlar bütün sifâtulladýr. Kulli þeyin hâlikun ilâ veçhehe FETHÝ Lâ raybefihi mirâtýn zâtullahuri

16 G ü n c e l 16 Priþtine Uluslararasý Üniversitesi öðrencileri TOBB ETÜ uzmansal programlarýna katýlýyor Türkiye nin ad yapmýþ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliðinin - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi iþbirliðiyle geçen akademik yýlýndan itibaren çalýþmalarýný Priþtine de baþlatan Priþtine Uluslararasý Üniversitesinden 5 kiþiden oluþan ilk öðrenci kafilesi Ankara yolcusu. Arnavutça, Ýngilizce, Türkçe ve Boþnakça olmak üzere dört dilde öðrenim yapan ve yerel ile uluslararasý çapta tanýnmýþ hocalarýyla eðitim imkaný sunan Priþtine Uluslararasý Üniversitesi (PUÜ) Rektörü Prof. Dr. Nazmi Mustafa, akademik eðitim yýlý boyunca üstün baþarý gösteren 5 öðrencinin TOBB ETÜ de uzmansal programlara katýlacaðýný açýkladý. Rektör Mustafa, Priþtine Uluslararasý Üniversitesinin TOBB ETÜ yle yapmýþ olduðu iþbirliði protokolünce de öngörülen program ziyaretleri anlaþmasýna göre, PUÜ üniversitesi öðrencilerinin ziyaret boyunca TOBB ETÜ nün çalýþma sistemi hakkýnda daha detaylý bilgiler edineceðini ve yaz okulu programlarý çerçevesinde uzmanlýk alanlarýyla ilgili uzmansal programlarýna katýlacaðýný ifade etti. Bu faaliyetin iki üniversite arasýnda varýlan anlaþma uygulanmasýnýn somut bir örneði daha oluþturduðunu ifade eden Prof. Dr. Nazmi Mustafa, geçenlerde TOBB hocalarýyla birlikte uluslararasý çapta konferans düzenlediklerini, üniversitedeki Türkçe eðitime hoca yaný sýra literatür temininde de TOBB ETÜ den somut olarak destek gördüklerini ifade etti. Söz konusu 5 kiþilik öðrenci kafilesinin TOBB ETÜ ye ilk uzmansal ziyareti oluþturduðunu ifade eden kaydeden Rektör Mustafa, önümüzdeki akademik yýlýndan itibaren TOBB ETÜ yle iþbirliðin artarak, geniþleyerek geliþeceðinin altýný çizdi. Priþtine Uluslararasý Üniversitesi Türkçe eðitim yapan Kosova nýn ilk özel üniversitesi Kosova da hatýrý sayýlýr bir oranda Türk Toplumunun yaþadýðýný, Kosova da Türkçe konuþanlarýn da sayýsýnýn azýmsanamayacaðýný ifade eden PUÜ Rektörü Prof. Dr. Nazmi Mustafa, Kosova Türk Toplumunun ilk ve orta okul düzeyinde ana dillerinde eðitim gördüðünü, dolayýsýyla Kosova toplumunun Türk toplumuna yüksek eðitim seviyesinde de ana dillerinde eðitim saðlamasý baþlýca borcudur dedi. Prof. Dr. Mustafa, bu anlayýþ ve vizyondan yola çýkarak Priþtine Uluslararasý Üniversitesinin Türk dilinde de eðitim yaptýðýný vurguladý. Üniversitede Türkçe nin resmi kullanýmýna önem verdiklerini altýný çizen Mustafa, öðrenci indekslerinde, diplomalarda, idari iþlerde Türkçe nin kullanýldýðýný ve üniversitede görev alan personelin Türkçe yi de bildiðini vurguladý. Türk hocalarý yaný sýra Türkçe literatürle birlikte üniversitede Türkçe eðitimin yapýldýðýný kaydeden Prof. Dr. Mustafa, matematik, informatik gibi ortak derslerin Ýngilizce yapýldýðýný söyledi. Mustafa, Türkçe bölümünde Dr. Mustafa Deniz, Levent Koro gibi bu sahada uzmanlýk yapmýþ kiþilerin görev aldýðýný belirtti. Önümüzdeki yeni akademik yýlýndan itibaren TOBB ETÜ den görevli hocalarýn sayýsýnýn artarak Türkçe eðitimine dahil edileceðini, Türkçe derslerin de artacaðýný vurgulayan üniversite rektörü, Türkçe bölümünde görev alacak hocalarýn uzmanlýk alanlarýnda gerekli kalifiyeyle donanýmlý olmalarýna özen gösterdiklerini belirtti. TOBB ETÜ hocalarýnýn belirli dönemlerle ve blok dersler halinde sýrasýyla ard arda eðitim Priştine Uluslararası Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nazmi Mustafa vereceðini ve sýnavlarýn þimdiye kadar olduðu gibi þimdiden sonra da Türkçe yapýlacaðýný söyleyen Prof. Dr. Mustafa, Akademi ve ekonomi dünyasýnda TOBB ETÜ gibi ad yapmýþ ve prestijli bir üniversitenin öðretim görevlilerini Priþtine Uluslararasý Üniversitesi öðretim kadrosu arasýnda görmek, onlarý eðitimize dahil etmenin ayrýcalýðýný ve onurunu yaþýyoruz dedi. Ýlk yýl Türk öðrencilerinin sayýsal olarak ilgisini (belki de ekonomik açýdan ve nedenlerden ötürü) çekemediklerini belirten Priþtine Uluslararasý Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazmi Mustafa, þu an Türkçe Bölümde 12 öðrencinin eðitim gördüðünü ifade etti. Mustafa, Ancak bu bir baþlangýçtýr. Bizim hedeflerimiz uzun vadeli. Amaçlarýmýzý ve hedeflerimizi rakamlarla sýnýrlandýrmýyoruz. Biz nicelikten ziyade niteliðe önem veriyoruz dedi. En fazla Türkçe eðitim gören kadrolara ihtiyaç duyulacak Kosova ve Türkiye Cumhuriyeti arasýnda her geçen yýl ekonomik iliþkilerin artacaðýný ifade eden Rektör Mustafa, bilhassa ticaret ve iþletme alanýnda sadece Ýngilizce deðil Türkçe bilen uzman kadrolara en fazla ihtiyaç duyulacaðýný söyledi. Mustafa, bu üniversitede uluslararasý maliye, uluslararasý muhasebe, uluslararasý iþletme alanlarýndan mezun olacak kadrolarýn sadece Kosova da deðil, Türkiye, Arnavutluk ve diðer Avrupa ülkelerinde iþ imkaný bulabileceðini ifade etti. Ortak iletiþim dili olarak Ýngilizce yi de bilen kadrolarýn ekonomide aranacak kadrolar olacaðýný belirten Prof. Dr. Mustafa, Türk öðrencilerinin Ýngilizce, Arnavutça ve Boþnakça yý yaný sýra ana dilleri olan Türkçe yi de bilmeleri onlara çok fazla avantaj ve öncelik saðlayacaðýna dikkati çekti. Kosova ya Türk sermayesinin yatýrýmýyla birlikte kendi kadrosunu da getirebileceðini, ancak ortam dilleri olan Arnavutça ve Boþnakça ya vakýf kadrolara bu sahada daha fazla ihtiyaç duyacaklarýnýn önemine deðinen PUÜ Rektörü Prof. Dr. Nazmi Mustafa, Bu noktada bu üniversiteden mezun kadrolar aranacak ve tercih edilecek kadrolar olacaktýr. Ýþte bu noktada bizim mezunlarýmýz devreye gireceklerdir dedi. Prof. Dr. Mustafa: Kosova Türk Toplumu Kosova nýn gerçeðidir. Bu gerçeði göz ardý edemeyiz ve dýþlayamayýz. Ekonomik kalkýnmada ve yüksek öðretimde Türk toplumunu da düþünmemiz lazým... Priþtine Uluslararasý Üniversitesi nin baþlýca amacýnýn uluslararasý ticaret alanýnda %100 donanýmlý ve kalifiyeli karolar yetiþtirmek olduðunun altýný çizen Rektör Prof. Dr. Nazmi Mustafa, Kosova ekonomisi uluslararasý ticaret ve ekonomisine açýktýr. Bu yönde kadrolara çok fazla ihtiyaç var. Ancak bu üniversiteden mezun olacak kadrolar Kosova nýn toplumsal ve etnik gerçeðini yansýtmalýdýr. Kosova Türk Toplumu Kosova nýn gerçeðidir. Bu gerçek geçici bir gerçek deðildir. Hiçbir zaman deðildi, olmayacak da. Buralarda her zaman Türk Toplumu olacaktýr. Bu yüzden bu gerçeði göz ardý edemeyiz ve dýþlayamayýz. Ekonomik kalkýnmada ve onlarýn yüksek öðretiminde Türk toplumunu da düþünmemiz lazým dedi. Üniversitedeki eðitim programlarýnýn Avrupa programlarýna göre uygunluk arz ettiðini, Bolonya anlaþmasý esasýna göre kredi transferinin tüm ülkelere yapýlabildiðini açýklayan üniversite rektörü, þu an üniversitede eðitim programýnýn Ýngilizce, Arnavutça ve Türkçe dillerinde yürütüldüðünü ifade etti. Ödevlerin, analizlerin, raporlarýn ve araþtýrmalarýn Ýngilizce dilinde yapýldýðýný söyleyen Mustafa, Bu bakýmdan yetiþecek kadrolarýmýz yerelde deðil, uluslararasý çapta görev yapmaya donanýmlý olacaklardýr. Üniversitemizde altyapý yaný sýra eðitim öðretim için tüm araç ve gereçlerle donanýmlý, laboratuar, araþtýrma kabineleri ve dershaneleriyle; her dilde literatürle, kadrolarýyla, internet baðlantýsýyla, Tirana Üniversitesi, Paris Üniversitesi ile Ankara TOBB ETÜ Üniversitesi elektronik kütüphaneleriyle baðlantý içerisindedir dedi. Eðitim Bakanlýðýnýn savaþtan sonra kurulan özel üniversitelerin gerekli koþullarý saðlayýp saðlamadýðýný tespit etmek için görevlendirdiði ve Ýngiltere den gelen uzman heyetin denetimleri sonrasýnda övgüler aldýðýný vurgulayan Priþtine Uluslararasý Üniversitesi (PUÜ) Rektörü Prof. Dr. Nazmi Mustafa, Baþlangýçtan bugüne kadar belirlediðimiz amaçlar, hedefler ve vizyonumuz bir bir gerçekleþiyor dedi.

17 17 G e n ç l i k Sevgilinizin caný sýkkýnsa... Hayat her zaman mükemmel gidecek deðil ya, sevgiliniz arada sýrada huysuz davranýþlarda bulunabilir. Bu durumda ne yapmanýz gerekiyor? Ýþte izlemeniz gereken yollar Aþkýnýzý tazelemenin yollarý Kötü bir dönem geçiren sevgilinize yardýmcý olmak istemenize raðmen, onun için ne yapabileceðinizi bir türlü kestiremiyorsunuz. Acaba neye ihtiyacý var? Candan bir sarýlýþa mý? Sevdiði kurabiyelere mi? Yoksa uzun bir sohbete mi? Kötü bir dönem geçiren erkeklerin çoðu, sorunlarýndan bahsetmek yerine, içlerine kapanmayý tercih eder. Bu durum eþlerini zor durumda býrakýr, çünkü onlara nasýl davranmalarý gerektiðini bir türlü kestiremez. Ýþte huysuzlaþan sevgilinizi anlayýp, onu huysuz ruh halinden çýkarmanýn yollarý... Ýþyerinde mutsuzsa Elindeki kumandayla kanallar arasýnda amaçsýzca sörf yapmasýndan mý yoruldunuz? Yoksa ne yemek istediði sorusuna, Fark etmez diye cevap vermesine mi sinirlendiniz? Her iki durumda da sevgiliniziniþyerinde kötü bir gün geçirdiðini gösterir. Bunun acýsýný sizden çýkarmasýna sinirlenmekte haklýsýnýz ama ona karþý anlayýþlý davranmaktan baþka çareniz yok. Durmadan, Ne oldu? Moralin neden bozuk? diye sormak yerine, istediðinde ona yardým etmeye hazýr olduðunuzu belli edin. Çözüm sunmak yerine, ne yapmak istediðini sorarsanýz daha memnun olacaktýr. Arkadaþý taþýnýyorsa Aþkýnýzýn en yakýn arkadaþý evleniyor ya da baþka bir þehire taþýnýyorsa, durum vahim demektir. Ya arkadaþýný eskiden olduðu kadar sýk göremezse? Ya ihtiyacý olduðunda onunla bir bira içmeye çýkamazsa? Sevgilinizin endiþesi sebepsiz deðil aslýnda çünkü, erkeklerin az sayýda ama son derece samimi dostlarý olur. Bu dostlar her þeylerinden haberdardýr. Onlarýn birini kaybedince, kendilerini kötü hissederler. Bu yüzden onu anlamaya çalýþýn. Hayatýndan memnun deðilse Ýþinden, saç stiline ve restorandaki servise kadar her þeyi kötü görüyor ve hiç durmadan þikayet ediyorsa, tipik bir somurtkanlýk vakasýyla karþý karþýyasýnýz demektir. Büyük deðiþiklikler yapacak kadar cesur olmadýðý için, küçük olaylarý takýntý haline getirir ve her þeye kusur bulmaya hazýrdýr. Sorunun ne olduðunu kendisi de bilmez, çünkü duygularýný tam olarak tanýmlayamaz. Sevgilinizin sorunu rutin olabilir. Birkaç soruda onu mutsuz eden sebepleri ortaya çýkarmaya çalýþýn. Durumun depresyon olduðuna inanýyor ise, onun bir uzmanla konuþmasýný önerebilirsiniz. Kalbi kýrýldýysa Sýradan bir aþk tartýþmasýnýn sonunda güçlü sevgilinizin nazlý bir bebeðe dönüþtüðünü mü fark ettiniz? Size sorun çýkarmasýndan býktýysanýz, bunu açýk açýk söylemelisiniz. Tartýþýrken, hangi davranýþlarýnýn sizi neden kýzdýrdýðýný açýklayýn. Son dönemde sevgilinize veya eþinize karþý bu tür karmaþýk duygular içerisindeyseniz, hatta ayrýlýk noktasýna geldiyseniz iþte aþkýnýzý canlandýrmanýzý saðlayacak öneriler. Eleþtirmeyin, pozitif olun. Utanma, suçlama ve eleþtirmekten vazgeçin. Bunun yerine açýk, özel ve pozitif tarzý benimseyin, deðerlendirmeyi ve takdiri partnerinize býrakýn. Erkekler becerikli olduklarýný ve sizin kendisi için özenle hazýrlandýðýnýzý görmek ister. Gerisini ona býrakýn. Takýntýlarýnýzdan kurtulun Sabit alýþkanlýklarýnýzý ve takýntýlarýnýzý deðiþtirin. Partnerinizin hatalarýný geçmiþtekilerle karýþtýrmayýn. Pozitif olarak hatalrýný düzeltmesine yardýmcý olun. Ayrýlma noktasýndan U dönüþ Ýliþkiniz bitme noktasýna geldiði zaman, üç þeye ihtiyacýnýz olacak: Mazeret ya da özür, þefkat ve çaba gösterme sözü vermek.. Partnerinizden yapmýþ olduðunuz hatalar veya onu kýrdýðýnýz için özür dileyin. Birden anlamlý ve sýcak bir Yaz alýþveriþine çýkmadan önce Kendime artýk yaz alýþveriþi listesi çýkarsam iyi olacak. Bir yandan her kadýn gibi alýþveriþ açlýðýmý bastýrmak istiyorum, bir yandan da ne gerek var bunlara, yeterince kýyafetin var, fazlasý bütçeyi zorlar diye iç geçiriyorum. Bütçeyi aþmadan istediklerime nasýl kavuþabilirim diye kara kara düþünürken, nelere ihtiyacým olduðunu þöyle bir sýralamak da fayda var aslýnda: - Bir kere diz hizasýnda siyah, gri ya da krem bir etek lazým bana. Hafif volanlý olabilir. - Kesinlikle bir adet kot pantolon ya da kilo vermeyi göze alabilirsem 2 yýl önce içine sýðabildiðim pantolonlarýmý deneyebilirim.(çok mu cimri davranýyorum ne!) - Elbise, elbise, elbise. Aslýnda yeterince elbisem var; ama ofiste rahatlýkla giyebileceðim, altýna yine tayt mý giyeceðim hayýflanmayacaðým kýsa kollu, diz hizasýnda ya da uzun þekilde sýkýca sarýlýp öpün.. Böylece partnerinizin size yeniden güvenmesini ve iliþkinizin devam etmesini saðlayabilirsiniz. Özel hayatýnýzý canlandýrýn Ýliþkinizde anlaþma konusunda sorun yaþamýyorsanýz seks konusunda kitaplar alarak ona nasýl bir kadýn olabileceðinizi gösterebilirsiniz. Memnuniyet odaklý bir özel hayat, aþkýnýzýn daha tutkulu olmasýný saðlayabilir. Tutkularýnýzý alevlendirin Tüm iliþkiler zamanla yýpranýr veya sýradalanlaþýr. Bu sürecin hýzlanmasýnda çiftlerinde önemli rolü vardýr. Yapabileceðiniz en iyi þey biraz temiz hava pompalamak olabilir. Haftasonu uzak bir yerde romantik bir gece geçirmek ideal olabilir. Hatta bir motel odasý bile size yardýmcý olabilir. Nerede olduðunuzu kimseye söylemeyin, cep telefonlarýnýzý kapatýn ve TV nin fiþini çekin. Ege geldiðiniz zaman iliþkinizin tazelendiðini, canlandýðýný göreceksiniz. Yaz alýþveriþine çýkmadan önce Bütçeyi aþmadan istediklerime nasýl kavuþabilirim diye kara kara düþünürken, nelere ihtiyacým olduðnu þöyle bir sýralamak da fayda var aslýnda elbise olabilir. - Farklýlýk olsun diye siyah þalvar tarzý pantolonu da listeme ekleyebilirim. Olmasa da olur. Onun yerine siyah, kanvas tarzý, kapri pantolon da olabilir. - Siyah/beyaz/krem/kahverengi dýþýnda yaza uygun renkli bir çanta - Gladyatör sandaletler yine çok moda. Parmak arasý sandalet de istiyorum, ne olacak þimdi! En iyisi büyük indirimlerin baþladýðý Aðustos sonunu beklemek. - Kýsa kollu beyaz tiþört artýk þart! Bu gerçekten kaçamazsýn Simge. - Sýcak yaz günlerinde yakmayacak, güzel kumaþlý 1-2 adet renkli, baskýlý gömlek. Grafik desenli olanlarý favorim. - Sevgilime polo yakalý tiþört ve kýsa kollu gömlek.

18 Ç o c u k Hiçler Şehrinin Kızı Kirman Bölgesi nden bir masal) Bir varmış bir yokmuş. Hiçler Şehri nde bir kız vardı. Bir gün eli yaralandı. Yarası iyileşmeye başladıktan birkaç gün sonra, merhem ve ilaç alıp yarasına sürmek için halasına gitti. Halası, Bende merhem yok dedi. Onun yerine iki yumurta verdi kıza. - Bu yumurtaları pazara götürüp sat ve parasıyla attardan merhem al, dedi. Şimdi dinleyin bakın, kızacağız başından geçenleri nasıl anlatıyor: Pazara giderken yolda yumurtalarımı kaybettim. Çok üzüldüm. Elimi keseye soktum. Kesenin dibinde bir kuruş buldum. Sonra yumurtaları bulmak için o bir kuruşu bir adama verdim. Adam bana iğneden bir minare yaptı. Minareye çıktım. Şehrin dört bir yanına baktım. Yumurtalardan birinin tavuk olup bir ihtiyarın elinde dolaştığını gördüm. İkinci yumurta horoz olmuş, bir köyde harman biçmekle meşguldü. Önce Gidip horozu alayım, dedim. Minareden aşağıya indim. Köye gittim. Oraya varınca horozumun kendisi için çalıştığı çiftçiye: - Horozumu ver. Ayrıca sana çalıştığı kadarının ücretini de ver dedim. Uzun tartışmalardan sonra çeltik ekili tarlanın ürününden bana bir öküz dengi hak vermesinde anlaştık. Harman kaldırıldıktan sonra yirmi beş batman pirinç benim payıma düştü. Pirinçleri götürmek istedim. Çuvalım yoktu. Bir pire öldürdüm. Derisinden çuval yaptım. Pirinçleri içine doldurup horozun sırtına yükledim. Yürümeye başladım. Çok pirincim olduğu için pirinç ticareti yapmaya karar verdim. Şehirden çıktım. İki konaklık yol gittim.bir de baktım, horozun sırtı pirinç yükünden yara bere olmuş. Orada bulunanlara: - Bu yaranın ilacı nedir? diye sordum. - Ceviz içini kavurup horozun sırtına sürersen yarası iyileşir, dediler. Bir ceviz içini kavurdum. Yarası iyileşsin diye sırtına koydum ve yattım. Sabah uyandığımda bir de ne göreyim, horozun sırtında kocaman bir ceviz ağacı bitmiş! Çocuklar ağacın etrafına toplanmışlar, ceviz düşürüp yemek için ağaca taş ve kesek atıyorlar! Ağacın dalına çıktım. Ağaçta yüz eşek yükü taş ve kesek toplandığını gördüm. Bir keser bulup yer dümdüz olana kadar kesekleri parçaladım. Burasının salatalık ve karpuz ekimi için uygun olduğunu gördüm. Bir parça salatalık ve karpuz tohumu ektim. Ertesi sabah pek çok salatalık ve karpuz bitmişti. Bir karpuz koparıp kesmeye başladım. Karpuzu keserken çakım kayboluverdi. Belime bir hamam peştamalı bağlayıp çakımı bulmak için karpuzun içine girdim. Çok büyük ve kalabalık bir şehir gördüm orda. O şehrin çarşısına gittim. Aşçı dükkanında bir dinar verdim, biraz çorba satın aldım ve içmeye başladım. Çorba o kadar lezzetliydi ki kasesini bile yaladım. Kaseyi o kadar yaladım ki inceldi, inceldi neredeyse delinecekti. Bir de baktım ki kasenin dibinde bir kıl belirdi. Kılı alıp dışarı atmak isterken kılın ardından bir deve yuları çıktı. Yuları çektim. Arkasından yedi katar deve geldi. Develerin hepsi tam teçhizatlıydı. Birbiri ardı sıra geldiler. Çakım da en arkadaki devenin kuyruğuna bağlanmıştı. Masalımız burada bitti, ama serçecik daha evine gitmedi. Komik soru ve cevaplar Hangi gül kokmaz? Virgül. Hangi bağda üzüm yetişmez? Ayakkabı bağında. En kestirme yol hangisidir? Bilinen yol. 18 Avukatlar niçin kadın gibi uzun elbise giyerler? Çok konuştukları için. Tüfek, makineli tüfeğe ne demiş? Amma gevezesin be kardeşim. Hiç hareket etmeden neyimizi değiştirebiliriz? Düşüncemizi. Hiç kimsenin okuyamadığı yazı hangisidir? Alın yazısı. Kadınla radyo arasında ne benzerlik vardır? İkisi de her havadan çalar. İki kadınla evlenmenin en kötü tarafı nedir? İki kaynanaya sahip olmak. İlanı aşk ile ilanı harp arasında ne benzerlik vardır? Her ikisi de ilan edilir edilmez çarpışmalar başlar. Geveze bir kadın ile tespih arasında ne gibi bir fark vardır. Biri çekilir, biri çekilmez. Termometre ile öğretmen arasında ne benzerlik vardır? Her ikisi de sıfırı gösterdiği zaman, insanlar titrer. Hangi kanun insanları yargılamaz? Yer çekimi kanunu. Bir politikacının ölüp ölmediğini nasıl anlarız? Ağzına bakarız, kapalıysa ölmüştür. Hangisi Uzak Öğretmen ve Zeynep sınıfta konuşmaktadırlar: - Söyle bakalım yavrum, Hindistan mı daha uzaktır Ay mı? - Hindistan efendim. - Nasıl olur kızım? - Öğretmenim gökyüzüne bakınca Ay ı görebiliyoruz ama Hindistan ı hiç gördüğümüz yok ki... İlk Gün Anne sorar: - Ne haber, okulda ilk günün nasıl geçti? Çocuk cevap verir: - Ne! İlk gün mü? Yarın da mı gideceğim? Atın İstediği Yere... Nasreddin Hoca,bir gün huysuz bir ata binmiş. At durmadan koşuyormuş. Yolda hocayı gören biri sormuş: -Hocam? Böyle nereye? Hoca tedirginlik içinde cevap vermiş: -Atın istediği yere! İki Dondurma... Serkan dondurmasını aynanın karşısında yiyordu. Annesi bunun nedenini sordu: - Oğlum dondurmanı niçin aynanın karşısında yiyorsun? -Burada yiyince sanki iki dondurmam varmış gibi mutlu oluyorum da ondan!

19 19 T o p l u m Eşi Bulunmayan Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Dünyada en faydalý ilaç, maddi ve manevi bakýmdan eþi bulunmayan tek ilaç, Kur an-ý kerimdir. Bilinen bilinmeyen, görünen görünmeyen, maddi manevi her hastalýðýn, her derdin devasý, þifasý Kur an-ý kerimdir. Kur an-ý kerimin her bir harfi, yüz bin derde, yüz bin þifadýr. Müslümana niye bela geliyor? Bunun çeþitli cevabý var. Ýkisi þöyle: 1- Günahkâr Müslümanlarýn günahlarýna karþýlýk olarak bela verir. Bir Müslümana ne kadar çok bela geliyorsa, ne kadar çok sýkýntý geliyorsa, bu demektir ki, ahirette ona dokunulmayacak, ona hesap sorulmayacak. Hadis-i þerifte buyuruluyor ki: (Ümmetimin cezasý dünyada verilir.) 2- Enbiyaya, evliyaya da çok bela gelir. Bunlara niye gelir? Allahü teâlâ bunlara bir derece, bir makam vereceði zaman bela verir. Mesela, Yusuf aleyhisselam kuyuya atýlmasaydý, o yüksek dereceye ulaþamazdý. Onun için Allahü teâlânýn gönderdiklerine razý olmak lazým. Çok insanýn Allah demesi, Allahü teâlâ için deðildir. Onlar kafasýndaki þeye Allah diyor. Hayallerindeki tanrý adýna ahkâm kesiyorlar. Allah ýn deðil, kendi isteklerinin peþindeler. Allahü teâlâ, Habibini tanýmadan kendisine yapýlan ameli de, Tek ilaç Prof.Dr. Ahmed YARDIM imaný da kabul etmez. Allahü teâlâ, Habibimi geçerek, arada o olmadan bana gelmeyin, onsuz olan hiçbir şeyi kabul etmem buyuruyor. Allahü teâlâ kendisine kavuþturacak her kapýyý kapatmýþ, tek kapýyý açýk býrakmýþtýr. Bu tek kapý, Peygamber efendimizin mübarek kalbidir. Peygamberler dâhil herkes bu kapýdan geçmedikçe Allahü teâlânýn rýzasýna kavuşamaz. Evliyanýn zahiri [dýþ görünüþü] cahilin zehiridir. Cahil, bâtýndan haberi olmadýðý için zahire bakar. Evliyaya, akýlla, gözle kulakla giden helak olur. Müþrikler de böyle yapmýþlardý. Ebu Cehil, Muhammed aleyhisselama Abdullah ýn yetimi gözüyle baktý. Ebu Bekr-i Sýddîk, âlemlerin Rabbinin Habibi gözüyle baktý. Ona her þeyini feda etti, her sözüne, (O söylüyorsa doðrudur) diyerek tam inandý, sýddîk oldu. Peygamberlerden sonra insanlarýn en üstünü oldu. Onun için birisi Ebu Cehil oldu, diðeri Ebu Bekr-i Sýddîk oldu. Bu, nasip meselesidir. Mýknatýs molozu çekmez, içinde cevher olaný çeker. Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarý, mýknatýs gibidir. Kalbinde cevher olaný çeker. Kalbinde saman çöpü olaný çekmez. Büyükleri de, molozlar sevmez. Ýçinde cevher olanlar sever. Deðerli kardeþim, dayýmýz... Bürhan KIRLE Deðerli kardeþim aramýzdan ayrýlýþýn hepimizin yüreðine acý bir hançer gibi saplandý. Yokluðun her geçen gün daha da acýtýyor yüreðimizi. Kardeþim mutluluða açýlmýþ kucaðýmýzda yeni boþ senin.seni hiçbir zaman unutamayan: Kýz kardeþin: Rebiye Eþi: Hýzýr Yeðenleri: Erden, Erhan, Gelinleri: Sadiye, Ayhan Torunlarý: Iþýl, Mert, Alkan, Ezgi Deðerli abim... Raif BATA Ölümünün 40 ncý gününde seni rahmetle anýyoruz. Mekanýnýn cennette olmasý için yüce Allah a duacýyýz. Seni hiçbir zaman unutamayan: Eþim, babamýz... Raif BATA Eþi: Hamdiye, Oðullarý: Adnan, Ayhan, Kýzý: Raife ve Bata ailesi Kardeþi: Necmidin ve ailesi Kýz kardeþi: Þüret ve ailesi Ölümünün 40 ncý gününde seni rahmetle anýyoruz. Deðerli babam mekanýnýn cennette olmasý için yüce Rabbimize her gün dua ediyoruz. Seni hiçbir zaman unutamayan: Deðerli kardeþim... Raif BATA Ölümünün 40 ncý gününde seni rahmetle anýyoruz. Mekanýnýn cennette olmasý için yüce Allah a duacýyýz: seni hiçbir zaman unutamayan: Deðerli abim... Raif BATA Yokluðun her geçen gün daha da acýtýyor içimizi, gidiþin derinden yaktý içimizi. Yokluðunla yanan yüreðimiz, seni ölümünün 40 ncý gününde rahmetle anýyor. Aðabeyim... Raif BATA Çok kýsa bir zaman içinde ayrýldýn aramýzdan. Yokluðun her geçen gün acýtýyor içimizi. Bizden uzaklardasýn ama ta kalbimizin derinlerindesin: Ölümünün 40 ncý gününde seni rahmetle anýyor, mekanýnýn cennette olmasý için yüce Mevla ya duacýyýz. Kýz kardeþi: Sevdiye ve ailesi Seni hiçbir zaman unutamayan Kýz kardeþi: Þemsiye ve ailesi

20 S p o r EURO 2008 İspanya nın! EURO 2008 Ýspanya nýn zaferiyle sona ererken turnuva ilginç istatistiklere sahne oldu. Þampiyon Ýspanya toplam 117 þut atarken, 3415 kez pas alýþveriþi gerçekleþtirdi. -31 karþýlaþmanýn oynandýðý þampiyonada, toplamda 29 bin 15 kez pas alýþveriþi gerçekleþtirilirken, en çok paslaþma da 1390 ile Ýspanya-Ýtalya maçýnda yapýldý. - Finallerdeki 31 mücadelede 892 þut atýlýrken, Hollanda-Rusya maçýnda futbolcular rakip kalelere 54 kez şut gönderdi. - Þampiyon Ýspanya nýn oyuncularý 6 kez maçýn adamý kategorisine seçilmeyi baþardý. David Villa (2), Xabi Alonso, Iker Casilas, Andres Iniesta ve Fernando Torres maçýn adamlarý oldu. Gol kralý David Villa,Hollandalý Wesley Sneijder ve Rusya dan Andrei Arshavin bu kategoride 2 kez yer aldý. Hýrvatistan dan Stipe Pletikosa ve Ýspanyol Iker Casillas maçýn adamý kategorisine seçilen kaleciler olmayý baþardýlar. - Türkiye den Arda Turan, Nihat Kahveci ve Hamit Altýntop da Maçýn adamý istatistiklerinde yer alan isimler oldu. - Ýspanya dan Cesc Fabregas ve (A) Milli Takým dan Hamit Altýntop 3 er asistle ilk sýradaki isimler olmayý baþardý. -Ýspanya ile þampiyonluk kupasýna uzanan, Fenerbahçe nin yeni sezondaki teknik direktörü Luis Aragones, turnuvayý kazanan en yaþlý teknik adam unvanýný elde etti. Hamit rüya takýmda! UEFA Avrupa Futbol Þampiyonasý nýn en iyi 23 oyuncusunu seçti. Ýspanya nýn þampiyonluðu ile sona eren 2008 Avrupa Futbol Þampiyonasý nda Avrupa Futbol Federasyonlarý Birliði (UEFA), turnuvanýn en iyi 23 oyuncusunu belirledi. UEFA teknik ekibi tarafýndan bugün açýklanan 23 kiþilik kadroda, orta sahada Türkiye den Hamit Altýntop da karmada yer almayý baþardý. Kaleci, defans, orta saha ve forvet mevkilerine toplam 9 oyuncusu seçilen þampiyon Ýspanya nýn yaný sýra 23 kişilik kadroda yer alan isimler şöyle: Kaleciler: Gianluigi Buffon (Ýtalya), Iker Casillas (Ýspanya), Edwin van der Sar (Hollanda) Defans oyuncularý: Jose Bosingwa (Portekiz), Philipp Lahm (Almanya), Carlos Marchena (Ýspanya), Pepe (Portekiz), Carles Puyol (Ýspanya), Yuri Zhirkov (Russia) Orta saha: Hamit Altýntop (Türkiye), Luka Modric (Hýrvatistan), Marcos Senna (Ýspanya), Xavi (Ýspanya),Konstantin Zyryanov (Rusya), Michael Ballack (Almanya), Cesc Fabregas (Ýspanya), Andres Iniesta (Ýspanya), Lukas Podolski (Almanya), Wesley Sneijder (Hollanda) Forvet: Andrei Arshavin (Rusya), Roman Pavlyuchenko (Rusya), Fernando Torres (Ýspanya), David Villa (Ýspanya).

Viyana nýn Horburg sarayýnda

Viyana nýn Horburg sarayýnda Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri nin Tepki Mektubu, Ahtisaari yi harekete geçirdi BM nin Özel Kosova Elçisi Baþmüzakereci Martti Ahtisaari nin, Kosova nýn nihai statüsüyle ilgili olarak taraflara sunacaðý

Detaylı

Enis TABAK KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Enis TABAK KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Uluslararasý Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali Konya da Yapýldý... Konya Devlet Tiyatrosu, 10. Yýlýný Gururla Kutladý Konya da bu yýl ilki gerçekleþtirilen Uluslararasý Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TSK: K.Irak taki PKK kamplarý vuruldu Türk Silahlý Kuvvetleri, Kuzey Irak ta Zap, Hakurk ve Kandil Daðý nýn Irak tarafýndaki kesimlerinde yer alan PKK hedeflerinin Türk savaþ uçaklarý tarafýndan vurulduðunu

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. adýna özverili çalýþmalarda bulunacaðýný

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. adýna özverili çalýþmalarda bulunacaðýný Erdoðan, Thaçi yi Tebrik Etti Türkiye Cumhuriyeti Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Kosova nýn yeni Baþbakaný Haþim Thaçi yi tebrik etti. Erdoðan, Kosova nýn içinden geçmekte olduðu bu tarihi dönemde, 17

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Baþbakan Haþim Thaçi, ile özel roportaj Thaçi: Baðýmsýzlýk sürecinde Türkiye nin yanýmýzda olmasýný istiyoruz Kosova Baþbakaný Hashim Thaçi, muhabirimiz Enis Tabak ý makamýnda kabul ederek son günlerde

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Lahey in adaleti: Soykýrým var; ama Sýrbistan masum Uluslararasý Adalet Divaný, Srebrenitsa da yaþayan 8 bin Müslüman ýn 1995 yýlýnda Sýrplar tarafýndan katledilmesini soykýrým olarak nitelendirdi. Ancak

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Baþbakan: Kosova sizlerden minnettar

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Baþbakan: Kosova sizlerden minnettar Çanakkale Zaferi ve Þehitleri anma günü törenlerle kaydedildi Çanakkale içinde yatan Kosovalýlar anýldý 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma Günü nedeniyle, Dragaş ta ve Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Ýbrahim Arslan: Ahtisaari' nin paketi demokratik deðil, ayrýmcýlýk taþýyan bir pakettir... Nercivan Cota: Kosova Demokratik Türk Partisi nin toplantýya katýlmamasý bizleri derinden üzmüþtür... Ercan Kasap:

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Türkçe Avrupa Dili Oluyor `Türkçemiz, olmazsa olmazýmýzdýr` VI. Avrupa Türkçe Süreli Yayýnlar Sempozyumu, Türkçenin uluslararasý platformlara taþýnmasý yönünde tavsiye kararý aldý Basri Doðan - Mehmet

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOBB - ETÜ (AA) KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

TOBB - ETÜ (AA) KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ PRÝÞTÝNE ULUSLARARASI ÜNÝVERSÝTESÝ Kosova da Türkiye Odalar Borsalar Birliði (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iþbirliðiyle uluslararasý üniversite açýlýyor. Yeni açýlacak Uluslararasý Priþtine

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici Kosova Üniversite Eðitiminde Yeni Bir Geliþme TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici TOBB Kosova ya sunabileceði en iyi desteði sundu.

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Sýrplarý aklayan Lahey Uluslararasý Adalet Divaný, arþive bakmamýþ bile Uluslararasý Adalet Divaný nýn Bosna daki soykýrýmla ilgili davada Sýrbistan ý aklamasýnýn perde arkasý netleþmeye baþladý. Mahkemenin,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova sürecinin nasýl iþleyeceði ile ilgili bilgi

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova sürecinin nasýl iþleyeceði ile ilgili bilgi AKP nin adayı Abdullah Gül AK Parti MYK, Dýþiþleri Bakaný Abdullah Gül ün yine aday gösterilmesine karar verdi. Baþbakan Erdoðan Kesinlikle baþka aday çýkmayacak. Adayýmýz Sayýn Gül dür dedi. Temmuz seçimleri

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 407 YIL: 9 Perþembe, 13 Aralık k 2007 Fiyatý: 0.50 Yerelde de zafer PDK nýn Kosova nýn 23 belediyesinde Cumartesi günü yapýlan belediye baþkanlýk seçimlerinin

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Belediye Meclisi nin en yakýn tarihte Dillerin Kullanýmý Yasasý na dayanarak,

Belediye Meclisi nin en yakýn tarihte Dillerin Kullanýmý Yasasý na dayanarak, Výçýtýrn Türkleri Türkçe nin resmiyeti için baþvuruda bulundu Mitroviça da Türkçe nin kullanýmda resmi dil olmasýndan sonra Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Výçýtýrýn Þubesi de Türkçe nin resmileþmesi

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Pazar günü Kosova nýn baðýmsýzlýðý ve

Pazar günü Kosova nýn baðýmsýzlýðý ve KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Tüm vatandaşlarımıza Kosova nın bağımsızlığı hayırlı olsun. SAYI: 416 YIL: 10 Çarşamba,, 20 Şubat 2008 Fiyatý: 0.50 Bir yüzyıl bekleyişten sonra... Yeni Dönem KTM

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart

Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart Priþtine ABD Ofisi Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri Heyetini Kabul Etti Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart 2007,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Kosova Azýnlýk Topluluklarý Sivil Toplum Kuruluþlarý Buluþmasý Brezoviça da gerçekleþti Bir adým ileri Taner GÜÇLÜTÜRK Kosova Açýk Toplum Vakfý (KFOS un) ev sahipliðinde geleneksel hale gelen Kosova Azýnlýk

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Geliþtirme Projesi KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Geliþtirme Projesi KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 409 KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ 409 YIL: 9 Perşembe, embe, 27 Aralık k 2007 Fiyatý: 0.50 PDK ve LDK koalisyonunda sona doğru Seçimlerden galip çýkan Kosova Demokratik Partisi (PDK),

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Yaðcýlar: Bu konuda giriþimlerimiz sürecek

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Yaðcýlar: Bu konuda giriþimlerimiz sürecek Nevzat Þundo 40. Sanat yılını sahnede kutladı Osmanlý döneminde olduðu gibi bugün de Kosova da Türk kültürünün, yazýnýn, sanatýnýn, müziðinin ve burada yaþamakta olan diðer halk kültürlerinin belirli bir

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Tugay komutanlýðýnda görev yapacak birlik Kosova ya uðurlandý Çok Uluslu Güney Görev Kuvvet Komutanlýðýnda görev yapacak Türk askeri birlikleri törenle görev yapacaðý Kosova ya uðurlandý. Birlikler için

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Polt: Kosova baðýmsýz olacak Polt, Konseyin bölgeyi ziyaret etmesini taraflar arasýnda görüþmelerin yeniden baþlatýlmasýnýn bir adýmý olarak algýlanmasýna þiddetle karþý çýkarken, Kosova nýn yaza kadar

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Edirne Trakya Üniversitesi 25 Yaþýnda Trakya Üniversitesi, Balkanlarýn Barýþ ve Dostluk Penceresi 14-16 Haziran 2007 tarihlerinde Edirne Trakya Üniversitesi 25 inci yýldönümünü kutladý. Üniversitenin 2006-2007

Detaylı

terörü kýnama töreni Ýstiklal marþý nýn okunmasýyla KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TÝKA Kosova Program Koordinatörü Metin Arslanbaþ

terörü kýnama töreni Ýstiklal marþý nýn okunmasýyla KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TÝKA Kosova Program Koordinatörü Metin Arslanbaþ Kosova Türklerinin anavatanla anlamlý dayanýþmasý Türkiye deki terör Kosova da kýnandý Kosova Türkleri, terörle mücadelede anavatan Türkiye ye her türlü destek sunma hazýrlýlýðýný ifade etti. Prizren de

Detaylı

Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Makedonya nýn Ohri þehrinde

Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Makedonya nýn Ohri þehrinde Guehenno: UNMIK deðiþecek Kosova ziyaretinde bulunan Birleþmiþ Milletlerin iki numaralý ismi Guehenno, Kosova da görevde bulunana UNMIK misyonunun deðiþeceðinin sinyallerini verirken, herkesi Güvenlik

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý 15 Nisan Pazar günü Gora nýn Brod köyünde DAG Kültür ve Araþtýrma Derneði tarafýndan geleneksel hale gelen Çanakkale Þehitlerini anma töreninin üçüncüsü düzenledi. Törene

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar Tuðgeneral Tarçýn: Kosova da güvenlik durumu istikrarlý Çok Uluslu Güney Kuvvet Komutanlýðý görevini üstlenen Tuðgeneral Uður Tarçýn, ilk kez Prizren de basýn mensuplarýyla bir araya geldi. Tarçýn, Çok

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Prizren Belediye Baþkanı Ramadan Muya ile Yeni Dönem KTM na Özel Röportaj... Baþkan Muya: Topluluk partileriyle koalisyon kurmamýz, burada yaþayan halka verilen deðerin göstergesidir SAYI: 413 YIL: 10

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ THY Kosova daki 5. Yýlýný Kutladý Türk Hava Yollarý (THY) düzenlediði törenle Ýstanbul ile Priþtine arasýnda baþlayan uçak seferlerinin 5. yýlýný görkemli bir þekilde kutladý. Çok sayýda davetlinin hazýr

Detaylı

Mehmetçiðin Kosova ya adým atmasýyla 23 Nisan þenliðinin Kosova da yaþayan Türk, Arnavut ve

Mehmetçiðin Kosova ya adým atmasýyla 23 Nisan þenliðinin Kosova da yaþayan Türk, Arnavut ve 23 Nisan merkezi tören kutlamasý Prizren de yapýldý 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý Türkiye de olduðu gibi dün Kosova da da kutlandý. Atatürk ün Çocuklara Armaðan Ettiði 23 Nisan Ulusal Egemenlik

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Bir bakýma yýlan hikayesine dönen 17 Kasým seçimleri Pazartesi günü Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafýndan resmi olarak açýklandý.

Bir bakýma yýlan hikayesine dönen 17 Kasým seçimleri Pazartesi günü Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafýndan resmi olarak açýklandý. Türk Dernekleri Tek Çatý Altýnda Toplanýyor Kosova Türk Eþgüdüm Bürosu Müsteþarý Mustafa Sarnýç ýn, Kosova da 30 u aþkýn sivil toplum kuruluþu temsilcileriyle yaptýðý toplantýda, Türk sivil toplum kuruluþlarýnýn

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Genel Baþkan Mahir Yaðcýlar, 4 üncü milletvekilinin

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Genel Baþkan Mahir Yaðcýlar, 4 üncü milletvekilinin Gazi Üniversitesi Türkiyat Araþtýrmalarý Merkezi Baþkaný Prof. Dr. Hülya Çengel ile röportaj... Türkiyat, Türkoloji, Türklük Bilimi ve Kosova KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 404 YIL: 9 Perþembe,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova arsýndaki çok yönlü iliþkilerin deðerlendirildiðini,

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova arsýndaki çok yönlü iliþkilerin deðerlendirildiðini, Kosova Demokratik Türk Partisi adaylarını belirledi Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), 17 Kasım 2007 tarihinde düzenlenecek Parlamento, belediye başkanlıkları ve belediye meclis seçimleri için aday

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. 19 da kapanacak. Ýhtiyaç duyulmasý halinde oy kullanma hakkýna sahip olan her vatandaþa,

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. 19 da kapanacak. Ýhtiyaç duyulmasý halinde oy kullanma hakkýna sahip olan her vatandaþa, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasýmda Kosova da anýldý Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Kosova Türk Öðretmenler Derneði organizasyonuyla düzenlenen törenle anýldý. Ulu Önder Mustafa

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Şehzadeler Şehri Manisa, Balkanlıları konuk etti Şehzadeler Şehri Manisa, AK Gençliğin örgütlemiş olduğu I. Dostluk ve Kardeşlik Günleri çerçevesinde Balkan Buluşması na ev sahipliği yaptı. Türkiye ve

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kosova 15 Haziranda en önemli tarihi günlerinden birini yaþayacak. Bu tarihte 17 Þubatta ilan edilen baðýmsýzlýk

Kosova 15 Haziranda en önemli tarihi günlerinden birini yaþayacak. Bu tarihte 17 Þubatta ilan edilen baðýmsýzlýk Başbakan Thaçi'nin evine saldırı Kosova için hayati önem taşıyan Anayasasının yürürlüğe girişinin arifesinde Başbakan Haşim Thaçi nin evine silahlı saldırı girişimi, Kosova gündeminde bomba etkisi yarattı.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Mart 25, 2008-12:00:00 AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütüne yönelik

Detaylı

Ramazan Bayramınızı Kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz.

Ramazan Bayramınızı Kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz. sayfa 10 da Þpat: Belediye seçimlerinde iddialýyýz KDTP Prizren Şubesi Baþkaný ve Prizren Belediye Baþkan adayý Ercan Þpat ile seçimler, seçim sistemi, seçim stratejisi, seçimden beklentilerini bir söyleþide

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ KDTP Mamuþa Þubesi Kosova Milletvekili Adayý Rifat Krasniç Kosova Demokratik Türk Partisi Mamuþa Þubesi nde 28.08.2007 tarihinde yapýlan toplantýda, 17 Kasým 2007 tarihinde Kosova da yapýlacak seçimlerde

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Nazlým Þiirler, Yaþam ve Ötesi vardý. Saraç ýn kurduðu Türk Milli Birlik KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Nazlým Þiirler, Yaþam ve Ötesi vardý. Saraç ýn kurduðu Türk Milli Birlik KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Makedonyalý Türk Yazar Sabit Yusuf Öldü Makedonyalý türk þair, yazar, gazeteci ve aydýnlarýndan biriolan Sabit Yusuf geçirdiði kalp krizi sonucu 8 Mayýs Salý günü hayatýný kaybetti. Makedonyalý Türk yazar

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ KDTP Genel Başkanı, Anayasa Komisyonu Üyesi ve Çevre ve Alan Planlama Bakanı Mahir Yağcılar ile kabul edilen yeni Anayasa üzerine özel röportaj Yağcılar: Anayasayı bir maddeye indirgemek doğru değil SAYI:

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Yağcılar: Stratejimiz Oylarımızı Artırmak KDTP Genel Başkanı ve milletvekili adayı Mahir Yağcılar ile seçim öncesinde yaptığımız söyleşide, KDTP nin seçim stratejisini, beklentilerini, seçim sistemini,

Detaylı

İHA KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

İHA KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Türkçe Priştine de Resmi Dil Oldu Priştine Belediye Meclisi üyeleri, Türkçe'nin geneksel diller kapsamı çerçevesinde Türkçe'nin resmi dil olmasına karar verdi. Belediye Meclisi'nin toplantısında, Belediye

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Edirne Trakya Üniversitesi nden Kosova ya Büyük Destek KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Edirne Trakya Üniversitesi nden Kosova ya Büyük Destek KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Edirne Trakya Üniversitesi nden Kosova ya Büyük Destek Edirne Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enver DURAN: Bu yardýmlar burada bitmeyecek. Kosova bizim gönlümüzde, Kosova Türk toplumuna ve tüm Kosovalýlara

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı