KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ"

Transkript

1 Prizren Zambaðý nýn 3 ncüsü Tolga Kazaz Kosova nýn Prizren þehrinde 14 yýldýr geleneksel olarak düzenlenen Prizren Zambaðý müzik yarýþmasý Salý gecesi Türkiye Ekonomi Bankasý nýn-teb ana sponsorluðunda gerçekleþti. Türkçe ve Boþnakça birer þarkýnýn da yer aldýðý müzik yarýþmasýnda toplan 14 beste birinci olmak için yarýþtý. Kosova Devlet Televizyonu-RTK nýn canlý olarak yayýnladýðý yarýþmada en iyi þarkýyý jüri yaný sýra ilk kez cep telefonuyla halkta mesaj göndererek puanlarý etkiledi. Program sonunda jüriden ve gelen mesajlar sonucu Altýn Mikrofon u Mendar Simitçiu, Gümüþ Zambak ý Besim Mydyti ve üçüncülüðü ise Türkçe beste ile Tolga Kazaz kazandý. SAYI: 434 YIL: 10 Sayfa 13 te KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Perşembe,, 3 Temmuz 2008 Fiyatý: 0.50 KDTP Prizren Þubesinde yeni bir dönem Kosova Demokratik Türk Partisinin Prizren Þubesinde hafta sonunda yapýlan seçimler ile 17 kiþiden oluþan yeni yönetim kurulu ile yeni meclis üyeleri seçildi. Hafta sonuna kadar yeni yönetim kurulunun baþkanýný ve yeni kurmaylarýný seçmesi bekleniyor. Kosova Demokratik Türk Partisi- KDTP Prizren þubesi bir haftalýk ertelemenin ardýndan 29 Haziran Pazar günü seçim toplantýsýný gerçekleþtirdi. Prizren Cemali Beriþa Kültü Evi Salonunda gerçekleþen seçim toplantýsýna 400 e yakýn üye katýldý. KDTP Prizren Þubesi Baþkaný Ercan Þpat ýn açýlýþ konuþmasýyla baþlayan toplantý da yeni seçim öncesi oy birliðiyle divan baþkanlýðý ve seçim komisyonu üyeler tarafýndan seçildi. Divan baþkanlýðý ve seçim komisyonunun seçimi ardýndan kürsüye çýkan KDTP Genel Baþkaný Mahir Yaðcýlar, KDTP nin çalýþmalarý hakkýnda bilgi vererek geçtiðimiz günlerde onaylanan ve Türk Dilinin Anayasa da yer almamasýyla ilgili açýklamada bulundu. Yaðcýlar Türk Dilinin Anayasa içerisinde yer aldýðýný hatýrlatarak, Türk Dili baþta Prizren olmak üzere bir çok belediyede resmi olarak kullanýldýðýný söyledi. Kültürel ve eðitim konularýna da deðinen Yaðcýlar, hep birlikte el ele vererek varlýðýmýzý ve kimliðimizi yaþatýrýz þeklinde ifadeler kullandý. Yaðcýlar ýn konuþmalarý ardýndan KDTP Priþtine Þubesi Baþkaný Nevzat Hüdaverdi ve KDTP Mamuþa Þubesi Baþkaný Rifat Krasniç te gerçekleþecek olan seçimlerde seçimlerin demokratik ve baþarýlý geçmelerini söylediler. Açýlýþ konuþmalarý ardýndan KDTP Prizren Þubesi Baþkaný Ercan Þpat, partinin iki yýllýk çalýþma raporunu okudu. Þpat sunduðu iki yýllýk çalýþma raporunda öncelik olarak Türk dili kullanýmý ve yazýsýnýn konumu ve kullanýmýyla ilgili gerçekleþtirdikleri çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Yeni anayasanýn baþta parti ve Türk toplumunu tatmin etmediðini belirten Þpat, dil eþitliði konusunda kazanýlmýþ haklarýn üstüne gidildiðini belirtti. Þpat, Kosova Anayasasýnýn Türk dilinde yükseköðrenim imkaný tanýmadýðýný belirtirken mücadelenin devamýný ve var olan haklarýn kullanýlmasý üzerine ýsrar ettiklerini söyledi. Þpat, son seçimlerde bazý parti adaylarýnýn davranýþlarýný eleþtirirken parti þubesinin son seçim deðerlendirmesinin her þeye raðmen olumlu olduðunu belirtti. Yapýlan koalisyon anlaþmalarýnýn uygulanmasýnda sorunlarýn yaþandýðýný söyleyen Þpat, konuþmasýnýn büyük bir bölümünü eðitime ve karþýlaþýlan sorunlara ayýrdý. Þpat, sivil toplum kuruluþlar ile iliþkileri olumlu olarak deðerlendirirken, Türkiye nin her alanda desteði için Türkiye ye de teþekkürlerini ifade etti. Haber sayfa 3 te Thaçi: Kosova yatýrýmlar için ideal bir ülke Uluslararasý bir toplantýya katýlým için yurt dýþýnda bulunan Baþbakan Haþim Thaçi, Kosova nýn baðýmsýzlýðýna ve ekonomik kalkýnmasý için destek istedi. Kosova nýn yatýrýmlar için ideal bir ülke konumunda olduðunu savunan Baþbakan, Kosova nýn geleceðinin de AB ve NATO da olduðunu söyledi. Haber sayfa 3 te Sýrplar, devlet içinde devlet kuruyor Kosova nýn geleceði ile ilgili en önemli engel olan Sýrbistan, Kosova nýn içiþlerine karýþmaya devam ediyor. NATO müdahalesinden sonra Kosova da paralel organlar ile varlýðýný sürdüren Sýrbistan, Kosova nýn baðýmsýz bir devlet ve yeni Anayasasýna kavuþmasýna raðmen kendi güdümü altýnda Kosova ve Metohiya Belediyeler Birliðini kurarak, Kosova nýn egemenliðini yine çiðnemiþ oldu. Sýrbistan ýn bu adýmý uluslararasý ve Kosova kurumlarý tarafýndan sert bir dille eleþtirmekten öteye gitmedi. Haber sayfa 2 de Kosova Türkiye Ticaret Odasý kuruldu Kosova Türkiye Ticaret Odasý, Kosova nýn baþkenti Priþtine de kuruldu. Salı düzenlenen bir basýn toplantýsý ile Kosova Türkiye Ticaret Odasýnýn kurulup, resmen faaliyete geçtiði duyuruldu. Haber sayfa 6 da EURO 2008 İspanya nın! Haber sayfa 20 de

2 K o s o v a 2 Sýrplar, devlet içinde devlet kuruyor Kosova nýn geleceði ile ilgili en önemli engel olan Sýrbistan, Kosova nýn içiþlerine karýþmaya devam ediyor. NATO müdahalesinden sonra Kosova da paralel organlar ile varlýðýný sürdüren Sýrbistan, Kosova nýn baðýmsýz bir devlet ve yeni Anayasasýna kavuþmasýna raðmen kendi güdümü altýnda Kosova ve Metohiya Belediyeler Birliðini kurarak, Kosova nýn egemenliðini yine çiðnemiþ oldu. Sýrbistan ýn bu adýmý uluslararasý ve Kosova kurumlarý tarafýndan sert bir dille eleþtirmekten öteye gitmedi. Kosova da uzun zamandan beri en önemi sorunu olan paralel organlarýn varlýðý bugün dahi ciddiyetini korumaya devam ediyor. Sýrbistan ýn NATO müdahalesinden sonra varlýðýný sürdürmeye çalýþtýðý paralel organlar, yeni bir boyut kazandý. Sýrbistan ýn güdümünde bulunan Kosovalý Sýrplar, Kosova da Kosova ve Metohiya Belediyeler Meclisini kurarak paralel organlarý için bir alt yapý oluþturdular. Sýrplar bu hareket ile Kosova nýn baðýmsýzlýðýný ve yürürlüðe giren yeni Anayasayý hiçe sayarak, Kuzey Mitroviça da Kosova resmi kurumlarýna karþý kendi yasal örgütünü kurdular. 43 kiþiden oluþmasý planlanan Kosova ve Metohiya Belediyeler Meclisi kuruluþ toplantýsýna Kosova çapýndan 30 delege katýldý. Toplantýya katýlan delegeler toplantý sonrasýnda bir bildiri yayýnlayarak, meclis üyelerini seçtiklerini kamuoyu ile paylaþtýlar. Yayýnlamýþ olduklarý bildiri ile bu meclisin, Kosova özerk bölgesinde Sýrbistan Cumhuriyetinin bir organý olacaðýný bildirdiler. Kosova ve Metohiya Belediyeler Meclisinin dört yöneticisinden üçünü Sýrp Radikal Partisi üyeleri oluþturuyor. Meclisin baþkanlýðýný Radovan Niciç, yardýmcýlýðýný Srcan Nikoliç ve sekreterliði ise Boban Saviç yapacaðý bildirilirken, Sýrp Demokrat Partisinden Makro Yakþiç ise diðer bir baþkan yardýmcýsý görevini yürüteceði bildirildi. Kosova Mitroviça da düzenlenen meclis toplantýsýna Boris Tadiç in Demokrat Partisi ile G 18 temsilcileri katýlmadýlar. Bu iki partinin Kosova ve Metohiya Belediyeler meclisi toplantýsýna katýlmamasý ile ilgili yapýlan açýklamada Sýrbistan yeni hükümetinin kurulmasý ve meclisle ilgili kararýn alýnmasý olduðu açýklandýlar. Kosova ve Metohiya Sýrp Belediyeler Meclisi Baþkan yardýmcýsý Makro Yakþiç, Reuters ajansýna yaptýðý açýklamada bu meclisin amacýnýn Kosova da iki Arnavut devletinin kurulmasýnýn engellenmesi olduðunu söyledi. Sýrp medyasý tarafýndan yapýlan açýklamada kuruluþ toplantýsýna Sýrbistan Hükümetinin Kosova dan Sorumlu Bakaný Slobodan Samarciç, Baþpiskopos Anfilohiye, Karadað Sýrp listesi baþkaný Andriya Mandiç, Makedonya Sýrplarý temsilcisi Ývan Stoyilkoviç, AGÝT ve KFOR temsilcilerinin hazýr bulunduðunu ileri sürdü. Slobodan Samarciç konu ile ilgili yapmýþ olduðu açýklamada, bu meclisin kuruluþ amacýnýn Kosova belediyeleri ile Sýrbistan kurumlarý arasýnda arabuluculuk yapmasý olduðunu söyledi. Samarciç, Arnavutlar kendi, bizlerde kendi yolumuzu seçtik. Bundan sonra çalýþmalarýmýzý kendi kurumlarýmýz çatýsý altýnda sürdüreceðiz diye konuþtu. Kosova ve Metohiya Sýrp Belediyeler Mecisinin Vidovdan gününde kurulmasýnýn tesadüf olmadýðýný belirten Piskopos Anfilohiye, Meclis delegeleri bulunduklarý belediyelerde Sýrp halkýnýn ve devletini onurlu ve baþarýlý çalýþmalarýný daha ileriye taþýyacaklarý ile ilgili herhangi bir kuþku duymuyorum diye konuþtu. Baþkanlýk ve hükümet: Hukuki deðeri olmayan bir eylem Di Karlo: Kosova yý destekleyeceðiz ABD Dýþiþleri Bakaný yardýmcýsý Rozmari Di Carlo, Kosova ziyareti çerçevesinde Cumhurbaþkaný Fatmir Seydiu ile bir araya geldiði toplantýda Kosova daki geçiþ süreci ve iki ülke arasýndaki iliþkilerin masaya yatýrýldýðý toplantýda ABD nin Priþtine Büyükelçisi Tina Kaidanov ile Dýþiþleri Bakaný Skender Hüseni hazýr bulundu. Görüþme ardýndan basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtlayan Di Carlo, Cumhurbaþkaný ile gerçekleþtirmiþ olduðu görüþmeyi olumlu ve geleceðe yönelik olarak deðerlendirdi. Kosova ile ilgili ABD nin net bir tutumu olduðunu ve bu tutumda herhangi bir Cumhurbaþkaný Fatmir Seydiu, Kosova ve Metohiya Sýrp Belediyeler Meclisinin kurulmasýný sert bir dille eleþtirdi. Ahtisaari planýna uygun olarak hazýrlanan yeni Anayasasýna göre paralel organlarýn daðýtýlmasý gerektiðine dikkat çeken Seydiu, yeni meclisin kurulmasýnýn Kosova da paralel organlarýn güçlenmesine katkýda bulunacaðýný söyledi. K o s o v a d a Sýrplarýn örgütlenmesini yasa dýþý olarak deðerlendiren Seydiu, Belgrat ýn bu siyaset ile K o s o v a y ý istikrarsýzlýða sevk e t m e y i a m a ç l a d ý ð ý n ý söyledi. B a þ b a k a n Yardýmcýsý Ram M a n a y d a Sýrplarýn bu yönde almýþ olduðu kararý eleþtirirken, bu karar ve siyasetin Kosova nýn karþýlaþtýðý en önemli sorunlardan birine tekabül ettiðini söyledi. Bu siyasetin Sýrbistan ýn Kosova nýn iç iþlerine karýþma giriþimlerinin açýk bir göstergesi olduðunun altýný çizen Manay, Belgrat ýn Kosova da bazý kiþileri kýþkýrtarak ve kandýrarak bu siyaseti uygulamaya çalýþtýðýný belirtti. Kosova ve uluslararasý kurumlarýn Kosova da 11 Mayýsta gerçekleþen Sýrbistan seçimlerini yasa dýþý ilan ettiðine dikkat çeken Manay, yasa dýþý seçimlerden sonra kurulan bu meclisin alacaðý kararlar ve kurulacaðý kurumlarýn yasa dýþý olacaðýný söyledi. ICO: Kosova kurumlarýný destekleyeceðiz Kosova ve Metohiya Sýrp Belediyeler Meclisinin kurulmasýný Kosova da görev yapan uluslararasý yönetim birimleri olan UNMIK ve ICO bu adýmý eleþtirdiler. ICO Basýn sözcüsü Endi Mek Gafi, Kosova da 11 Mayýsta düzenlenen Sýrbistan seçimleri ile ilgili tutumlarýnýn deðiþmediðine dikkat çekerken, Sýrbistan seçimlerinin yasa dýþý olduðunu tekrarladý. Gafi, Kosova hükümeti Marthi Ahtisaari tarafýndan hazýrlanan Kosova paket önerisini yerine getirme çalýþmalarý ve bu çalýþmalar ile ilgili takýndýðý tutumu destekliyoruz. ICO olarak hükümeti Kosova çapýnda deðiþmenin olmadýðýný açýkça ifade eden Di Carlo, ABD nin Kosova ya dün olduðu gibi bugünde ve yarýnda da edeceðini söyledi. ABD olarak Kosova nýn her yanlý geliþmesi için yardým sunacaklarýný ifade eden Di Carlo, Kosova da demokratik sürece ve kurumlarýn çalýþmalarýna desteðin artarak devam edeceðini belirtti. Cumhurbaþkaný Fatmir Seydiu ise görüþme ardýndan yapmýþ olduðu açýklamasýnda, ABD nin Kosova nýn baðýmsýzlýðý kazanana kadar ki süreçte sunduðu yardýmdan dolayý Kosova halkýnýn ABD ye minnettar olduðunu söyledi. otoritesini sürdürmesi için destekleyeceðiz diye konuþtu. Öte yandan Kosova nýn kuzeyinde kurulan Kosova ve Metohiya Sýrp Meclisinin, Kosovalý Sýrplara yardýmda bulunmayacaðýný belirten UNMIK Basýn sözcüsü Aleksandar Ivanko, Kosovalý Sýrplar Kosova da görevde bulunana yerli ve uluslar arasý kurumlarla iþbirliði yapmasý gerektiðini söyledi. Sýrplar tarafýndan kurulan meclisin ciddi bir sorun olmadýðýný belirten Ývanko, bu organýn operatif rolü olmadýðýný söyledi. Belgrat yeni meclisi kabul etmeyecek Kosova Demokrat Partisi Baþkaný Goran Bogdanoviç parti temsilcilerinin yeni kurulacak olan meclis toplantýsýna katýlmayacaklarýný söyledi. Bogdanoviç yeni hükümetin kurulmasýndan sonra meclise katýlýp katýlmamak için karar alacaðýz dedi. Kosova ve Metohiya listesi baþkaný Oliver Ývanoviç Kosova ve Metohiya Sýrp Belediyeler Meclisinin kurulmasýný sert ir dille eleþtirdi. Ývanoviç objektif olarak ben bu meclisin kurulmasýndan yanayým. Sýrbistan hükümeti tarafýndan desteklenecek olan meclisin önemi olabilir. Ama Sýrbistan hükümetini bu tür meclisin kabul edeceðine inanmýyorum. Sýrbistan ýn Avrupa ya yönelik hükümetine sorun yaratmak isteyenler bu meclisin kurulmasý inisiyatifinde bulundular. Bu meclisin kurulmasý Kosovalý Sýrplara olumlu etki edeceðine inanmýyorum dedi. ABD Dýþiþleri Bakaný yardýmcýsý Rozmari Di Karlo Kosova ya yaptýðý ziyaret sýrasýnda ABD nin Kosova ya desteðini bir daha dile getirirken, Kosova yý parlak bir geleceðin beklediðini söyledi.

3 3 Thaçi: Kosova yatýrýmlar için ideal bir ülke Uluslararasý bir toplantýya katýlým için yurt dýþýnda bulunan Baþbakan Haþim Thaçi, Kosova nýn baðýmsýzlýðýna ve ekonomik kalkýnmasý için destek istedi. Kosova nýn yatýrýmlar için ideal bir ülke konumunda olduðunu savunan Baþbakan, Kosova nýn geleceðinin de AB ve NATO da olduðunu söyledi. Baþbakan Haþim Thaçi, Kransa Montana Forumu toplantýsýna katýlmak için bulunduðu Monako da Kosova nýn geleceði ile ilgili önemli açýklamalar imza attý. Toplantýnýn ikinci gününde misafirlere hitap etme þansý yakalayan Baþbakan Thaçi, Kosova yatýrýmlar için ideal bir ülke olduðunu söyledi. Thaçi, Baðýmsýzlýðý ilan etikten sonra Kosova nýn perspektifi baþlýklý tebliðinde, Kosova sorununun çözümü için baðýmsýzlýk ilanýnýn tek çözüm yolu olduðundan dolayý Kosova nýn uluslar arasý toplumun desteði ile baðýmsýzlýðýný ilan ettiðini söyledi. Thaçi, Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn ilaný uluslar arasý birliði desteði ile oldu. Kosova nýn baðýmsýzlýðý bölgeye istikrarlýðý saðladý. Kosova nýn baðýmsýzlýðýný bu güne dek çok sayýda AB, NATO ve çok sayýda diðer ülkeler tarafýndan tanýndý. Þu anda da tanýma süreci devam ediyor. Baðýmsýzlýðýmýzý tanýmayan ülkelerin baðýmsýzlýðýmýzý tanýmasýný bekliyoruz diye konuþtu. Kosova da topluluklarýn durumunu da elen alan Thaçi, Kosova yeni Anayasasý ve Ahtisaari planýna göre topluluklara bütün haklar saðlanmýþtýr. Sýrplara bu garantilerin yanýnda kültür ve dini mirasýný korunmasý için özel haklar verilmiþtir diye konuþtu. Kosova nýn iþlevsel bir pazar ekonomisine geçiþ için yasal alt yapýyý oluþturduðuna dikkat çeken Thaçi, bu siyaset sayesinde ekonominin kalkýnacaðýný söyledi. Baþbakan, Tüm yatýrýmcýlar, Kosova yý yatýrým yapacak saðlýk bir ülke olduðunu algýlamalýdýrlar. Onlar, enerji, mineral, altyapý, tarýmcýlýk ve diðer alanlarda Kosova da yatýrým yapabilirler diye konuþtu. Kosova Cumhuriyetinin önem bir diðer sorununun ise uluslararasý kurumlara üyeliði olduðunu belirten Thaçi, Uluslar arasý örgütlere üyeliðimiz, Kosova nýn sürekli ve kalýcý ekonomik geliþmesine katkýda bulunacaktýr. Kosova da yatýrým yapmak isteyen yatýrýmcýlarý da bekliyor ve onlarý her ortamda yatýrým için Kosova ya davet ediyoruz. Kosova nýn geleceði AB ve NATO dadýr. Bu örgütlere üye olmakla ülkemiz, Balkanlarda istikrarýn saðlanmasýna olumlu katkýda bulunacaktýr diye konuþtu. Baþbakanlýk Dairesi tarafýndan yapýlan bir açýklamada Baþbakan Haþim Thaçi, Krans Montana Forumuna dünyadan katýlan bazý ülke yetkilileri ile bir araya geldiði belirtildi. Bakan Payaziti, Kosova mührünü ilk pasaporta damgaladý Baðýmsýzlýk ilanýndan sonra Kosova Cumhuriyeti atmasý gereken bir diðer önemli adým olan Kosova Cumhuriyeti mührünü Kosova ya giriþlerde kullanmakla attý. Ýçiþleri Bakaný Zenun Payaziti, Kosova Cumhuriyetinin ilk mührünü Abelinde Zogay ýn pasaportuna damgaladý. Ýçiþleri Bakaný Zenun Payaziti Kosova ya giriþ yapmak isteyen ilk yolcunun pasaportuna ilk defa Kosova Cumhuriyetinin resmi mühür vurdu. Priþtine hava limanýna iniþ yapan ve Almanya nýn Ahen kentinden Kosova ya tatile gelen Maliþeva doðumlu 18 yaþýndaki Abelinda Zogay ýn pasaportuna ilk Kosova Cumhuriyeti mührü Bakan Payaziti vurdu. Kosova mührünün bugün ilk defa bir pasaporta vurduðuna dikkat çeken Ýçiþleri Bakaný, Kosova da yolcularýn serbest hareket etmeleri yönünde çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz. Devlet görevimizi yerine getirmek için bu mührü kullanmamýz gerekmektedir. Avrupa devletlerinde kýsa bir zaman içinde serbest hareket edeceðimize inanýyorum diye konuþtu. Pasaportuna ilk defa Kosova Cumhuriyeti mührü vurulan yolcu Abelinda Zogay, Bakan Payaziti ye teþekkürlerini ilettikten sonra yaptýðý açýklamada bu ilki yaþamanýn mutluluðunu gazeteciler ile paylaþtý. Kosova ya giren ya da çýkan yolculara artýk UNMIK mührü deðil de, Kosova Cumhuriyeti mührü vurulacak. K o s o v a KDTP Prizren Þubesinde yeni bir dönem Çalýþma Raporu Tartýþmalarýnda tansiyon yükseldi Þube Baþkaný Ercan Þpat ýn çalýþma raporu ardýndan üyeler raporla ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Yirmi ye yakýn üyenin konuþtuðu tartýþma raporunda üyeler, KDTP nin birçok alanda pasif kaldýklarýný ileri sürerek KDTP yöneticilerini istifaya çaðýrdýlar. Yeni anayasada Türk dilinin resmi olmasýný azmedemeyen üyelerin çoðu, KDTP Genel Baþkaný Mahir Yaðcýlar ýn bu konuda pasif davrandýklarýný ileri sürdüler. KDTP nin raporuyla ilgili tartýþma bölümü ardýndan sözü alan KDTP Genel Baþkaný Mahir Yaðcýlar, KDTP nin dokuz yýllýk baþarýsýnýn neticesinde Kosova da Türklerim varlýðýnýn ispatlandýðýný söyledi. Partinin çalýþmalarýnda bazý eksikliklerin olduðunu ifade eden Yaðcýlar, Ancak partimiz saldýrýldýðý kadar baþarýsýz deðildir ifadelerini kullandý. Halk yeni yönetimi seçti Ateþli geçen konuþmalarýn ardýndan KDTP üyeleri sandýk aþýna geçerek oylarýný kullandý. Yaklaþýk bir saat süren oylamanýn ardýndan seçim komisyonu sandýklarý açarak oylarý saydý. KDTP Prizren Þubesi Seçim Toplantýsýnýn ikinci seçim ve oylarýn sayýlmasý bölümü saat e kadar sürdü. Seçim Komisyonu Baþkaný Mehmet Bütüç komisyonun 330 oy listesinden 4 nün geçersiz olarak kabul ettiðini bildirdi, oy daðýlýmýný ve seçilen yeni meclis ve yönetim kurulu üyelerini açýkladý. KDTP Prizren Þubesi yeni Yönetim Kuruluna þu kiþiler seçildi: Cemil Luma, Enis Kervan, Mahir Yaðcýlar, Orhan Lopar, Fikrim Damka, Ergin Kala, Güner Ureya, Özcan Micalar, Bülent Kýrle, Ercan Þpat, Varol Bekteþ, Levent Buþ, Sencar Karamuço, Müfera Þinik, Cengiz Çesko, Halil Lika, Erol Þiþko veya Engin Tokay (her ikisinin ayný oyu 57 oyu olduðu için KDTP Prizren Þubesi Meclisinin yönetim kuruluna kimin seçileceði karar vermesi gerekiyor) KDTP Prizren Þubesi Meclis üyeliðine ise yönetim kurulu dýþýnda þu üyeler seçildi: Cengiz Kovaç, Bengi Muzbeg, Ferhat Derviþ, Fidan Jýlta, Günay Spahi, Cemali Koro, Enis Subi, Arzu Výrþevca, Adnan Yaðcýlar veya Aþim Þaçir (son ikisinin de 40 oyu olduðu için karar KDTP Prizren Þubesi Meclis toplantýsýnda alýnacak) Bakan Hocay dan eðitimcilere zam müjdesi Her yýl ders dönemi baþlamadan önce grevlere sahne olan eðitimcilerin maaþlarýna yönelik zam, eðitimcilerin greve baþvurmalarýna gerek kalmaksýzýn sonuçlandý. Eðitim Bakaný Enver Hocay, eðitimcilere 1 Eylülden itibaren zam yapýlacaðýný müjdelerken, zammýn miktarý ile bilgi vermekten kaçýndý. Eðitim Bilim ve Teknoloji Bakaný Enver Hocay, Ferizovik belediyesi eðitimcileri ile yaptýðý görüþmede Kosova daki eðitimin ve eðitimcilerin geleceði ile ilgili önemli açýklamalara imza attý. Kosova da eðitimcilerin durumunun gün geçtikçe daha da aðýrlaþtýðýný kabul eden Bakan Hocay, 1 Eylül de Kosova eðitimcilerin gelirlerine zam yapýlacaðýný müjdeledi. Hocay, Baþbakan Haþim Thaçi adýna Ekim ayýndan baþlayarak maaþlarýnýzýn artacaðý müjdesini vermek istiyorum. Bu zam ile eðitimcilerimiz ekimden sonra durumu biraz daha düzelecektir diye konuþtu. Maaþ zammý ile açýklama yapmaktan kaçýnan Hocay, eðitimcilerin daha iyi bir gelecek ve hayat yaþamasý gerekliliðine iþaret ederken, Kosovalý eðitimcilerin Kosova nýn baðýmsýzlýðýný kazanmasýnda baþrol oynadýðýný söyledi. Toplantýda hazýr bulunan Ferizovik Belediye Baþkaný Bayruþ Cemayli de bu belediyede okullarda aðýr durumun giderilmesi için aldýklarý önlemlere deðinirken, okullarda eðitim kalitesinin artmasý yönünde çalýþmalarýn aralýksýz sürdüðünü söyledi. Cemayli, Bu yýl bütçeden eðitim ile ilgili 2,5 milyon avro yatýrým yaptýk. Özelikle bu yatýrýmlarý yeni okullarýn inþa için harcadýk. Bu okul yýlý içinde eðitimcilerin standartlarýnýn da artacaðý beklentisi içindeyiz diye konuþtu.

4 Kosova da Boþnak Köyünde Sýrp Belediyesi Kuruluyor Sýrbistan 1999 NATO Müdahalesiyle Kosova da Yönetimi Birleþmiþ Milletler e (BM) Devretmesinden Sonra Sýrplarýn Yoðun Olarak Yaþadýklarý Yerlerde Paralel Yönetimler Kurarak Varlýðýný Devam Ettirmeye Çalýþýyor. Enis TABAK Sýrbistan 1999 NATO müdahalesiyle Kosova da yönetimi Birleþmiþ Milletler e (BM) devretmesinden sonra Sýrplarýn yoðun olarak yaþadýklarý yerlerde paralel yönetimler kurarak varlýðýný devam ettirmeye çalýþýyor. Belgrad yönetimi, baþta Kosova liderleri olmak üzere uluslararasý toplumun da ciddi bir þekilde tepkisini çekmesine raðmen bu konuda geri adým atmýyor. Ülkenin güneyindeki Gora bölgesinde bir köyde Sýrp belediyesi kurulmasý konusunda giriþimler baþladý. Sýrp yetkililer, 11 Mayýsta Sýrbistan ile eþ zamanlý olarak Kosova da da yapýlan yerel ve genel seçimlerden baþarýyla çýkan adaylarýn Kosova daki gerçek Sýrp temsilcileri olduðunu ve bunlarýn kurulacak olan yeni paralel K o s o v a 4 belediyelerde kendi halkýný temsil edeceklerini söylemiþti. Bu açýklamanýn ardýndan hafta sonu Kosovalý Sýrplarýn bazý temsilcileri, çoðunlukta olduklarý Mitroviça þehrinin kuzeyinde Kosova Sýrp Belediyeleri Topluluðu nun Meclisi ni kurdu. Meclis, Kosova da da Sýrbistan la eþ zamanda yapýlan yerel seçimlerde seçilen 45 Sýrp temsilciden oluþuyor. Mitroviça da kurulan Kosova Sýrp Belediyeleri Topluluðu nun ardýndan Kosova nýn güney bölgesinde bulunan Gora bölgesine baðlý Vraniþta da önümüzdeki günlerde Sýrp belediyesinin kurulacaðý ileri sürüldü. Geçtiðimiz yýl Sýrbistan tarafýndan ofis açýlan bu bölgede ofis temsilciliðine Abdi Aliya getirilmiþti. Kurulacak olan Sýrp belediyesine de Abdi Aliya nýn baþkanlýk yapmasý bekleniyor. Sýrbistan ayrýca bu bölgeye 12 Sýrp temsilci de gönderecek. Türk Askeri Kosova da Ýhtiyaç Sahibi Arnavutlara Yardým Etmeye Devam Ediyor Kosova da KFOR Barýþ Gücü çerçevesinde görev yapan Türk Askeri din, dil, ýrk ayrýmý gözetmeksizin yardýmlarýna aralýksýz devam ediyor. Bugüne kadar her türlü destekle Kosovalýlarýn yanýnda olan Türk Askeri, yine ihtiyaç sahibi yüze yakýn aileye yardým paketi daðýttý. Enis TABAK Kosova da KFOR barýþ gücü çerçevesinde görev yapan Türk askeri din, dil, ýrk ayrýmý gözetmeksizin yardýmlarýna aralýksýz devam ediyor. Bugüne kadar her türlü destekle Kosovalýlarýn yanýnda olan Türk askeri, yine ihtiyaç sahibi yüze yakýn aileye yardým paketi daðýttý. Prizren bölgesiyle sýnýrlý kalmayan Türk askeri baþta Priþtine, Ýpek, Gilan, Výçýtýrýn bölgeleri olmak üzere köylere de giderek yardým paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrdý. Mehmetçik gýda paketleri yardýmý dýþýnda Türk Taburu saðlýk personeli de her hafta düzenli olarak durumu iyi olmayan Arnavut ve Boþnak aileleri bedava muayene ederek ilaçlarýný veriyor. Kosovalý Gençler Türkiye den Balýk Deðil, Balýk Tutmalarýný Öðretmesini Ýstiyor Uzun Yýllar Savaþ ve Krizlerle Boðuþan Kosova da Ýþsizlik Oraný Yüzde Yetmiþlere Yükseldi Savaþý Öncesi Fabrikalarýn Kapatýldýðý Kosova da Bugün Halen Hizmet Verilmeye Baþlanmadý. NATO Müdahalesi Ardýndan Kosova nýn Birleþmiþ Milletler - BM Denetimi Altýna Girmesiyle Kosova da Bulunan Onlarca Fabrika Özelleþtirilerek Sudan Ucuz Paralar Karþýlýðý Satýldý. Uzun yýllar savaþ ve krizlerle boðuþan Kosova da iþsizlik oraný yüzde yetmiþlere yükseldi savaþý öncesi fabrikalarýn kapatýldýðý Kosova da bugün halen hizmet verilmeye baþlanmadý. NATO müdahalesi ardýndan Kosova nýn Birleþmiþ Milletler-BM denetimi altýna Enis TABAK girmesiyle Kosova da bulunan onlarca fabrika özelleþtirilerek sudan ucuz paralar karþýlýðý satýldý. Tito döneminde açýlan ve Avrupa ya üretim yapan baþta en büyük fabrikalar arasýnda yer alan ve binlerce Kosovalýnýn çalýþtýðý Perlonka (Ýplik fabrikasý), Komuna (Ayakkabý fabrikasý), Printeks (Tekstil fabrikasý), Filigran (Altýn fabrikasý), Famipa (Gümüþ fabrikasý), Farmakos (Ýlaç fabrikasý) çok ucuz paralar karþýlýðý satýldý ve þu an depo olarak kullanýlýyorlar. Hayat þartlarýnýn zor olduðu Kosova da gençler çareyi Kosova yý terk etmekte ya da deðiþik yollarla para kazanmayý seçiyor. Ýþsizliðin bu denli yüksek olmasý nedeniyle ne yapacaðýný bilmeyen Kosovalý gençler,zamanlarýný sabahtan akþama kadar kahvelerde geçiriyor. Türkiye de eðitim tamamlamýþ ve Kosova ya geri dönen onlarca genç de iþsizlikle boðuþuyor. Türkiye de Ankara Üniversitesi Bilgisayar Öðretmenliði ni tamamlayan Akif Koro, Lisans ve yüksek lisansýmý Türkiye de tamamladým vatanýma hizmet etmek için döndüðüm Kosova da bir buçuk yýldýr iþ arýyorum. Türkiye Kosova ya deðiþik alanlarda yardým yapýyor en son Ankara Belediyesi tarafýndan 1 milyon Euro luk park açýldý, kendilerine çok teþekkür ediyoruz. Ancak biz Türkiye den artýk balýk deðil, balýk tutmamýzý öðretmelerini istiyoruz. Türkiye de onlarca Kosova göçmeni iþadamý var en azýndan onlar buralara yatýrým yapsýnlar, bizlerde boþ gezmektense bir iþe yararýz ve evimize ekmek götürürüz þeklinde konuþuyor. Akif Koro gibi Türkiye üniversitelerinden mezun olan onlarca genç ayný sorunla karþý karþýya hepsi iþsizlikten yakýnarak Türkiye Cumhuriyetinden iþ olanaklarý saðlamasýný istiyorlar. Trakya Üniversitesi Anestezi Bölümünden mezun olan Türkiye de öðrenim görmüþ bir diðer genç de Bilgin Opoya. Ýki yýl önce mezun olmasýna raðmen iþsiz gezmekten býktýðýný belirten Opoya, böyle devam ederse en kýsa zamanda Kosova dan göç etmek istediðini söylüyor. Opoya, Buradaki saðlýk alanýnda kadro sýkýntýsý var ancak bizleri iþe almýyorlar; biz de boþ boþ, ellerimizde diplomalarla gezinip duruyoruz. Býrakýn iþe almayý Türkiye üniversitelerinden mezun olduðumuz için de diplomalarýmýzý kabul etmiyorlar, denklik istiyorlar. Hatta birçok arkadaþým denkliðini almak içinde burada Kosova da baþtan 3-4 sýnava giriyorlar, bu denkliði almak içinde en aþa 200 Euro para ödememiz lazým, çok zor durumdayýz. Türkiyeli iþadamlarýndan buralara yatýrým yapmalarýný istiyoruz, bize yardým deðil iþ açmalarýný istiyoruz þeklinde konuþuyor. Sahibi ve Genel Müdürü: Mehmet BÜTÜÇ Yazı İşleri Müdürü: Sencar KARAMUÇO Sayý:434 KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ H a f t a l ý k g a z e t e Ýç Haberler: Fevzi KARAMUÇO Kültür: Ýskender MUZBEG Yayýn Koordinatörü: Taner GÜÇLÜTÜRK Balkan ve Ankara Muhabiri: Erhan TÜRBEDAR Gilan Muhabiri: Celal MUSTAFA Mamuþa Muhabiri: Suphi MAZREK Muhabirler Koordinatörü: Enis TABAK Muhabir: Yüksel POMAK Spor: Ýsmail MAKASÇÝ, Abdülkadir BIYIKLI Mizanpaj: Eren BÜTÜÇ Yazýlarda ortaya atýlan fikirler, yazarlara aittir. Gazetemizin resmi görüþü deðildir. Yazýlarýn sorumluluðu yazarlara aittir. Adres: Adem Yaþari No: 8, Prizren/Kosova Tel Fax: (0) Banka: Raiffeisen Bank Yeni Dönem Hesap No: Baský: ALL COA IMPEX basýmevi Prizren Yeni Dönem Kosova Türk Medyasý yayýnýdýr. Yeni Dönem KTM Þirketi Danýþma Kurulu: Fikri Þiþko (Ýl Mahkeme Yargýcý) Refki Taç (Avukat, Uluslararasý Hukuk Uzmaný) Zeynel Beksaç (Türkçem Dergisi Sahibi) Agim Rifat Yeþeren (Belediye Kamu Avukatý) Levent Koro (UNDP Ekonomi Uzmaný) Elsev Brina (Türk Dili Öðretmeni)

5 5 K o s o v a Mamuþa da hasat iþleri baþladý Suphi MAZREK Mamuþa da hafta sonu buðday hasat iþleri için biçerdöverciler mesaiye baþladý. Mamuþalý tarýmcýlar kavurucu yaz sýcaðýnda sýcaða aldýrmadan hasat iþleri ile ilgili çalýþmalarýný aralýksýz olarak sürdürüyorlar. Mamuþa Belediyesi Planlama Þehirleþme ve Müfettiþlik Memuru Yüksen Topoyan, 120 hektarlýk ekili olan buðday tarlalarýný ziyaret ederek, hasat iþleri ile yakýndan ilgilendi. Yüksen Topoyan dan aldýðýmýz bilgiye göre, Mamuþa Belediyesinde baþlatýlan hasat iþleri, bir hafta içinde 20 hektar alanýnda buðdaylarý toplamasý ile start aldý. Þu ana kadar hasat iþleri sadece daha yükseklikte olan arazilerde çalýþmalar baþlatýlmýþtýr. Düzlük arazilerde ise fizyolojik faktörlerden dolayý buðdaylarýn halen hasat olmaya hazýr olmadýðýndan dolayý buralarda hasat iþleri halen baþlamamýþtýr. Bugüne kadar yapýlan hasat iþlerinden hektar baþýna ortalama 4.500, kg. buðday elde etmiþtir. Buðdaylarý toplamak için üç biçerdöver çalýþmaktadýr. Biçerdövercilere Kosova Tarým Bakanlýðý tarafýndan yüzde 30 sübvansiyon yapýlmýþtýr. Önümüzdeki on gün içerisinde elveriþli hava þartlarý iyi olursa 10 gün içerisinde Mamuþa Belediyesinde bütün buðdaylarýn hasattý yapýlacaktýr diye konuþtu. TÝKA Heyeti KDTP Mamuþa Þubesini ziyaret etti Suphi MAZREK Pazartesi günü Türkiye Ýþbirliði ve Kalkýnma Ajansý Kosova temsilcisi Kürþat Mahmad ve beraberindeki heyet KDTP Mamuþa Þubesini ziyaret ederek, þube çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldýlar. KDTP Mamuþa Þubesi ofisinde gerçekleþen görüþmede Eski Milletvekili ve KDTP Mamuþa Þube Baþkaný Rýfat Krasniç, Ýþ Adamlar Derneði Baþkaný Samedin Taç, Mamuþa Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve KDTP Mamuþa Þubesi Kadýn Kolu Baþkaný Seylan Mazrek ile KDTP Meclis üyeleri hazýr bulundular. KDTP Mamuþa Þube Baþkaný Rifat Krasniç gelen heyete, þube çalýþmalarý ile Mamuþa da ki genel durum hakkýnda bilgi verdi. Mamuþa nýn karþýlaþtýðý en büyük sorunun iþsizliðin ve ekonomik durum olduðuna dikkat çeken Krasniç, karþýlaþýlan diðer önemli bir diðer sorunun da elektrik sorunu olduðunu söyledi. Mamuþa Ýþ Adamlar Derneði Baþkaný Samedin Taç ise, baþkaný olduðu dernek hakkýnda bilgi verirken, Mamuþa da iþsizliðin azaltýlmasý için bazý küçük sanayi fabrikalarýn kurulmasý ile bu sorunun aþýlabileceðini bu yüzden de Mamuþa ya daha fazla yatýrým yapýlmasý gerektiðini savundu. KDTP Mamuþa Þubesi Kadýn Kolu Baþkaný Seylan Mazrek ise kadýn kolu çalýþmalarý hakkýnda bilgi verirken, kol olarak bugüne kadar baþarýlý çalýþmalara imza attýklarýný ve bu çerçevede de kadýnlara çeþitli konularda kurslar düzenlediklerini dile getirdiler. Kosova gündemi Sencar Karamuço Meclisler diyarı Kosova! Kosova nýn baðýmsýzlýk ilanýndan sonra öngörülen geçiþ döneminde aþýlmasý gereken sorunlar, halen çözülmediði için kalýcý kusurlarý da beraberinde getirmeye baþladý. Kosova nýn baðýmsýzlýðýný ilan ettiði plan gereði Kosova ya denetim altýnda verilen baðýmsýzlýðý denetlemesi gereken Avrupa Birliði kurumlarý Birleþmiþ Milletlerin arkasýna saklanan güçlerin muhalefeti yüzünden görev alamýyor. Bunun nedeni de sürekli yazýlarýmda altýný çizmeye çalýþtýðýn güç dengesinin yaný sýra Kosova nýn uluslararasý toplumda bir prestij mücadelesine dönüþmesinde yatýyor. Kosova nýn geleceðini de pranga vuran ve olumsuz yönde etkileyen bu çýkmaz, bölgeyi de olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kosova da uluslararasý toplumun bir bütün olmadýðýndan dolayý bugün Kosova nýn parçalanmasý da tekrar gündeme gelebilir. Bu konudaki sinyalleri Kosova gündemine bomba etkisi ile düþen Sýrplarýn, Kosova da organ içinde organ kurmalarý ile tescilleþmiþ oldu. Sýrbistan bu politikasý ile Kosova dan vazgeçme durumunda olmadýðýný ve Kosovalý Sýrplarý daima kendi güdümünde tutacaðýný bir daha kanýtlamýþ oldu. Sýrplarýn, Kosova nýn bütünlüðünü tehdit eden bu giriþimi Kosovalý liderler ve uluslararasý toplum sadece olayý kýnamakla ve yasa dýþý ilan etmekle yetindiler. Bu da Sýrplarý, bu konuda daha kararlý olmalarýna hizmet etmekten baþka bir iþe yaramýyor. Çünkü, þu anda Kosova da yönetim konusunda yetki sahibi olan UNMIK, ben ne etliye ne de butluya karýþýrým mantýðýyla hareket ederek, Kosova nýn parçalanmasýna gizliden hizmet ediyor. Sýrbistan ýn da NATO müdahalesinden sonra yýllardan beri hayata geçirmeyi planladýðý bu plan bu meclisin kurulmasý ile gerçeðe dönüþmeye yakýn. Temas Artý Gurubunun da almýþ olduðu kararýna aykýrý olan bu hareket, karþýsýnda uluslararasý toplumun tepkisinin sadece kýnamak mý? yoksa iptal etmek mi? olacaðý önem kazanmýþ bulunuyor. On yýla yakýn Kosova statü sürecinin çözümünde uluslararasý toplumun Kosova konusunda net bir tutum takýnamadýðýný iyi bildiðimiz için bu konuda da her kafadan bir ses çýkacaðýna kesin gözüyle bakabiliriz. Çünkü, her iki kesimde oturduklarý en uç noktalardan biraz daha ortaya yanaþmamalarýndan kaynaklanýyor. Bu da Kosova nýn parlak bir geleceðe sahip olmasýný ciddi bir þekilde engelleyen önemli bir geliþmeyle eþdeðer. Bu tür olumsuzluklar artýk ekonomik çýkmazdan, fakirlikten, iþsizlikten ve belirsizlikten geleceðe kuþku ile bakan Kosova halkýný tümüyle karamsar olmaya itmekten baþka bir iþe yaramýyor. Sonuçta, artýk Avrupa, Kosova yý kendi sýnýrlarý içine almak isteyip istemediðini açýk bir þekilde kamuoyu ile paylaþmalýdýr. Eðer Kosova yý kendi sýnýrlarý içinde görmek istiyor ise önce içinde Kosova nýn baðýmsýzlýðý konusunda muhalefete olan üyelerinin bu politikasýndan vazgeçerek, Kosova nýn birliðe üyelik için gereken süreci baþlatýp, hýzlandýrmalýdýr.

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Baþbakan Haþim Thaçi, ile özel roportaj Thaçi: Baðýmsýzlýk sürecinde Türkiye nin yanýmýzda olmasýný istiyoruz Kosova Baþbakaný Hashim Thaçi, muhabirimiz Enis Tabak ý makamýnda kabul ederek son günlerde

Detaylı

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici Kosova Üniversite Eðitiminde Yeni Bir Geliþme TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici TOBB Kosova ya sunabileceði en iyi desteði sundu.

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ THY Kosova daki 5. Yýlýný Kutladý Türk Hava Yollarý (THY) düzenlediði törenle Ýstanbul ile Priþtine arasýnda baþlayan uçak seferlerinin 5. yýlýný görkemli bir þekilde kutladý. Çok sayýda davetlinin hazýr

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Orman yangýnlarýnýn maliyeti; 17,5 milyon avro Avrupa nýn birçok bölgelerinde olduðu gibi Kosova da da bu yaz aylarýnda meydana gelen orman yangýnlarý büyük maddi zarara yol açtý. Kosova da ormanlar yangýnlar

Detaylı

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý 15 Nisan Pazar günü Gora nýn Brod köyünde DAG Kültür ve Araþtýrma Derneði tarafýndan geleneksel hale gelen Çanakkale Þehitlerini anma töreninin üçüncüsü düzenledi. Törene

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ KDTP Mamuþa Þubesi Kosova Milletvekili Adayý Rifat Krasniç Kosova Demokratik Türk Partisi Mamuþa Þubesi nde 28.08.2007 tarihinde yapýlan toplantýda, 17 Kasým 2007 tarihinde Kosova da yapýlacak seçimlerde

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL Kerkük kimin topraðý? - sayfa: 3 Emeðin sesinin inþasý acil bir görev - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL SIRA ÝRAN A GELÝYOR BUSH ÝRAN A DOKUNMA! ABD Baþkaný Bush yeni

Detaylı

EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR

EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR Sol bir alternatifin gerekliliði - Sayfa 3 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 238 31 Mayýs 2005 1.000.000 TL - 1 YTL Emekçiler yeni-liberal politikalara karþý çýktý EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR

Detaylı

Geysen baþörtüsü yasaðýna tepkisini Binfikir e anlattý

Geysen baþörtüsü yasaðýna tepkisini Binfikir e anlattý Belçika nýn nabzý burada atýyor www.binfikir.be Türkçe haber-yorum siteniz Geysen baþörtüsü yasaðýna tepkisini Binfikir e anlattý Geldiði günden itibaren partiye yeni bir ruh veren Bettina Geysen ile Spirit

Detaylı

Ambalaj atýklarý milli servet

Ambalaj atýklarý milli servet Katýlým Emeklilik ten Gazeteciler Cemiyeti ne ziyaret Cemiyet üyelerine özel bireysel emeklilik fýrsatý Ziyarette, Cemiyet üyeleri için hazýrlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Planý ele alýndý. ÇORUM Katýlým

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL F. ALOÐLU KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL sayfa: 10-11 Þenol Karakaþ ABD nin yeni ulusal güvenlik strateji belgesi Hem saldýrganlýk hem çöküþ belgesi sayfa: 9 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 251 25 Mart

Detaylı

Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak'

Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak' Yeni Osmancýk Devlet Hastanesi hizmette SAYFA DA www.yildizhaber.com 0 KURUÞ Kenan Nuhut: En Büyük Projem, Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak' Daþdan'dan Adnan Türkoðlu'na ziyaret TE MHP Çorum Belediye Baþkan

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı

* HABERÝ 3 DE * HABERÝ 2 DE. Kavþaklar akýllandý, cüzdanlar rahatladý. Çorum

* HABERÝ 3 DE * HABERÝ 2 DE. Kavþaklar akýllandý, cüzdanlar rahatladý. Çorum Gurbetçilere yatýrým çaðrýsý Tanýtým filmimiz hazýr Baþarýlý iþadamý hemþehrimiz Mustafa Yaðlý, geçtiðimiz pazar günü ATV Avrupa kanalýndaki canlý yayýnda yatýrýmcýlarý Türkiye ye yatýrýma davet etti.

Detaylı

Çözüm sürecine destek

Çözüm sürecine destek Hayvancýlýk üzerine kurulu 5 Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi Baþkaný Salim Uslu yu ziyaret Kooperatifler kredi bekliyor Çorum da hayvancýlýk üzerine kurulu 5 Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi Baþkaný, AK Parti

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

Kentpark a kredi izni çýktý

Kentpark a kredi izni çýktý Panel Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Kadýn Olmak Zor Zanaat Çorum Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜKAM) tarafýndan Kadon Olmak Zor Zanaat konulu

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AB MÜKTESEBATI FASIL 19 SOSYAL POLÝTÝKA VE ÝSTÝHDAM SUNUMU YAPILDI AB Müktesebatýnýn Uygulanmasýna Dönük Program kapsamýnda AB Müktesebatý Fasýl 19

Detaylı

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre Kerküklü soydaþlarý nasýl kurtaracaðýz? - sayfa: 3 Auschwitz tarihte hüzünlü bir sayfa mý? - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 230 2 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL IRAK TA SEÇÝMLER YÝNE ABD YÖNETECEK AMA Demokrasi

Detaylı

www.sivilsavunmakktc.com

www.sivilsavunmakktc.com Yýl:24 Sayý: 39 Eylül-Ekim-Kasým-Aralýk 2006 www.sivilsavunmakktc.com Felaket baþa gelmeden önce, onu önleme ve ondan korunma çarelerini bulmak gerekir... www.sivilsavunmakktc.com K.ATATÜRK ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Çorum Ýl Özel Ýdaresi 2014 yýlý asfalt yapým çalýþmalarýnýn startý, Vali Baþköy tarafýndan veril- Köy yollarýnda asfalt baþladý * HABERÝ 6 DA

Çorum Ýl Özel Ýdaresi 2014 yýlý asfalt yapým çalýþmalarýnýn startý, Vali Baþköy tarafýndan veril- Köy yollarýnda asfalt baþladý * HABERÝ 6 DA Kamunun bölgede tek Tüp Bebek Merkezi açýlýyor Sýcak artý, sinekler türedi Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde yapýlandýrýlan Tüp Bebek Merkezi nin Ramazan ayý içinde hizmete açýlacaðý

Detaylı

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil-

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil- Hitit e 300 konut yolda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca ve ilgili dairenin teknik uzmanlarý ile bir araya geldi. * HABERÝ 2 DE Hitit Üniversitesi

Detaylı

ÇÝN PAZARINDA REKABET

ÇÝN PAZARINDA REKABET SAVAÞ KARÞITLARI YÝNE SOKAKLARDA 19 MART TA KADIKÖY ÞENLENÝYOR sosyalist isci SAYI: 232 4 Mart 2005 1 YTL / 1 milyon TL EVET BÝZ ABD YÝ SEVMÝYORUZ Türkiye halký, kim ne derse desin ABD yi sevmiyor. Türkiye

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Engellilere yeni okul müjdesi

Engellilere yeni okul müjdesi Kýzýlýrmak Projesi 150 milyona mâl olacak AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Devlet Su Ýþleri nin 2012 yýlý Ek Yatýrým Programýna koyduðu ve iki yýl içerisinde bitirilmesi

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı