MEVCUT B NALARA YEN ASANSÖRLER YAPILIRKEN YETERS Z KUYU ALT VE/VEYA ÜST BO LUKLARI Ç N ALINMASI GEREKEN LAVE GÜVENL K TEDB RLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEVCUT B NALARA YEN ASANSÖRLER YAPILIRKEN YETERS Z KUYU ALT VE/VEYA ÜST BO LUKLARI Ç N ALINMASI GEREKEN LAVE GÜVENL K TEDB RLER"

Transkript

1 Asansör Sempozyumu Eylül 2014 // zmir 269 MEVCUT BNALARA YEN ASANSÖRLER YAPILIRKEN YETERSZ KUYU ALT VE/VEYA ÜST BOLUKLARI ÇN ALINMASI GEREKEN LAVE GÜVENLK TEDBRLER Mehmet Melih Küçükçalõk Arkel Elektrik Elektronik ÖZET Asansör yönetmelii (95/16/AT) Ek1 bölüm 2 madde 2.2 asansör, kabin uç pozisyonlarõndan birindeyken ezilme riskini önleyecek ekilde tasarlanmasõ ve yapõlmasõ gerekliliine dikkat çeker ve uç pozisyonlarõn ötesinde serbest boluk veya sõõnak ile bu amacõn salanabileceini belirtir. Ancak, belirli durumlarda, özellikle mevcut binalarda, bu çeit bir çözümün uygulanmasõnõn imkansõz olduu durumlarda bu riski önlemek amacõyla bakanlõkça gerekli ulusal düzenlemelerin yapõlacaõ gene madde 2.2 de belirtilir. Bu çalõmada mevcut binalarda serbest boluk ve sõõnaklarõn yetersiz olmasõ durumunda alõnmasõ gereken ilave tedbirler incelenmitir. 1.GR EN 81-1 Elektrikli asansörler yapõm ve montaj için güvenlik kuralarõnõ, EN 81-2 Hidrolik asansörler yapõm ve montaj için güvenlik kurallarõ belirtilmitir. Bu standartlarda kabin uç pozisyonlarõndan birinde iken ezilme riskine karõ, uç pozisyonlarõn ötesinde serbest boluk ve sõõnak bölgeleri tanõmlanõr. Tanõmlanan minimum ölçülerdeki bu boluklardan daha büyük boyutlardaki boluklar güvenli ve yeterli kuyu alt ve üst boluklarõ olarak adlandõrõlõr. Bu ölçülerin altõndaki boluklar ise yetersiz, güvenli olmayan ve ilave tedbir alõnmasõ gereken boluklardõr. 2. ELEKTRKL ASANSÖRLERDE KUYU ÜST BOLUU MESAFELER NASIL TANIMLANIR? EN 81-1 Madde de Kuyu üst boluu u ekilde tanõmlanõr: Karõ aõrlõk tam kapanmõ tampon üzerinde otururken, aynõ zamanda aaõdaki dört art yerine getirilmi olmalõdõr: a) Kabin kõlavuz rayõ uzunluu, yukarõ yönde en az 0,1+0,035v² metre daha hareket mesafesine izin vermelidir, b) Boyutlarõ Madde de verilen deerlere uygun olan kabin üstünün, (Madde c de belirtilen parçalarõn üstündeki alanlar hariç) üst seviyesiyle, kuyu tavanõnõn en alt seviyesi (kabin izdüümüne rastgelen tavan altõndaki sarkan kiri ve parçalar dâhil) arasõndaki serbest düey mesafe en az 1,0 + 0,035 v² metre olmalõdõr, c) Kuyu tavanõnõn en alt kõsmõndan, 1) Aaõdaki 2. madde kapsamõna girenlerin dõõndaki kabin üstündeki en yüksek teçhizat parçasõna olan mesafe en az 0,3 + 0,035v² metre olmalõdõr, 2) Patenler veya makaralarõ, halat balantõlarõ, varsa kabin üstü siperi ve varsa düey hareket eden sürmeli kapõ balõk ve parçalarõnõn en yüksek kõsmõna olan serbest mesafe en az 0,1 + 0,035 v² metre olmalõdõr.

2 Asansör Sempozyumu Eylül 2014 // zmir 270 d) Kabin üzerinde, 0,5 m x 0,6 m x 0,8 m boyutlarõndan küçük olmayan, bir yüzeyi üzerinde duran dikdörtgen blou alabilecek yer bulunmalõdõr. Bloun igal ettii mekan içinde direkt askõ sisteminde (1/1 askõ) askõ halatlarõ ve balantõlarõ yer alabilir; ancak hiçbir halatõn merkezi, bloun düey yüzeylerinden 0,15 m den fazla mesafede bulunmamalõdõr. ekil 1. Kuyu üst boluklarõ 3. ELEKTRKL ASANSÖRLERDE KUYU ALT BOLUU MESAFELER NASIL TANIMLANIR? EN 81-1 Madde de Kuyu alt boluu u ekilde tanõmlanõr: Kabin tam kapanmõ tampon üzerinde otururken, aynõ zamanda aaõdaki üç art yerine getirilmi olmalõdõr: a) Kuyu alt boluunda, bir yüzü üzerinde duran, boyutlarõ en az 0,5 m x 0,6 m x 1,0 m olan bir dikdörtgen blou içine alabilecek bir mekan bulunmalõdõr, b) Kuyu tabanõ ile kabinin en alt kõsõmlarõ arasõndaki serbest düey mesafe en az 0,5 m olmalõdõr. Bu mesafe: 1) Kabin etei, düey hareket eden sürmeli kapõ parçalarõnõn en alt kõsõmlarõ ile bitiik duvarlar, 2) Kabinin en alt kõsõmlarõ ile kõlavuz raylar arasõnda, 0,15 m yatay bir mesafede en fazla 0,1 m ye düürülebilir; c) Kuyu dibine sabit olarak tespit edilmi parçalarõn en yüksek olanlarõ (mesela: en yüksek konumunda bulunan denge halatlarõnõn gergi tertibatõ) ile b) 1. ve b) 2. maddelerinde belirtilenler hariç, kabinin en alt kõsõmlarõ arasõnda en az 0,3 m serbest düey mesafe bulunmalõdõr.

3 Asansör Sempozyumu Eylül 2014 // zmir 271 ekil 2. Kuyu alt boluklarõ 4. MEVCUT BNALARA YEN ASANSÖRLER VE KUYU BOLUKLARI EN 81-1 ve EN 81-2 de belirtilen güvenlik mesafelerini mevcut binalarda tam olarak uygulamak teknik olarak mümkün olmayabilir. Ne kuyunun dibini derinletirmek mümkün olur, ne de kuyu üstünü uzatmak. Bu gibi durumlarda EN mevcut binalara yeni asansörlerin yapõmõ ile ilgili güvenlik kurallarõnõ belirler. EN Madde 5.5 de kuyu üst boluklarõnõ azaltmak için alõnmasõ gereken ilave tedbirleri, EN Madde 5.7 de ise kuyu alt boluklarõn azaltmak için alõnmasõ gereken ilave tedbirleri belirlemitir. EN Madde 5.5 ve 5.7 güvenlik alanõnõ salayacak aaõdaki düzenekler kullanõldõõnda EN81-1 madde ve de belirtilen ölçülerde deiiklie gidilebileceini belirtir: Hareket edebilen durdurucu düzenekler veya Önceden tetiklemeli bir durdurma düzenei Kullanõlacak bu ilave düzeneklerin ise asansörün çalõmasõnõ salayan ilave bir güvenlik sistemi ile donatõlmasõ gereklidir. (EN Madde 5.5.3, Madde 5.7.3) lave düzenekler ile salanan boluklar EN81-21 de aaõdaki gibi belirtilmitir: Kabin çatõsõ - kuyu üstü mesafesi > 1,2 + 0,035 v² Kabinin üzeri dikdörtgen boluk >0,50 m x 0,60 m x 0,80 Kuyu dibi dikdörtgen boluk >0,50 m x 0,60 m x 1,0 Görüldüü gibi bu boluklarõn sabit olmamasõ sebebi ile kuyu dibi ve kuyu üst boluklarõ EN81-21 de biraz daha artõrõlmõtõr.

4 Asansör Sempozyumu Eylül 2014 // zmir YETERSZ KUYU BOLUKLARI ÇN ÜRETC ÇÖZÜMLER Hareketli durdurucu ve ön tetiklemeli sistemlerin birçok varyasyonu gelitirilmi ve halen de gelitirilmeye devam etmektedir. Günümüze kadar kabul görmü bazõ uygulamalara kõsaca aaõda deinilmitir. 5.1 Elle Katlanabilir Tamponlar Kuyuya giren bakõm personeli bu tamponlarõ tam olarak açarak güvenli çalõma alanõnõ kendisine salar. Tamponlar karõ aõrlõkta kullanõldõõnda kuyu üst boluklarõ için, kabinde kullanõldõõnda kuyu alt boluklarõ için güvenli çalõma alanõnõ salanõr. ekil 3. Elle katlanabilir tampon (Emesa) ekil 4. Elle katlanabilir tampon (Wittur) 5.2 Otomatik katlanabilir Tamponlar Bu tarz tamponlara bakõm personelinin müdahalesine gerek kalmaz. Asansör bakõm kumandasõnda iken otomatik olarak gerekli güvenlik boluklarõnõ salayacak mekanik destei olutururlar.

5 Asansör Sempozyumu Eylül 2014 // zmir 273 ekil 5. Otomatik katlanabilir tampon (Wittur) 5.3 Durdurma Çubuklar Bazõ firmalar katlanõr tamponlarõn dahi yerletirilmesinde güçlük çekilen dar kuyularda durdurma çubuklarõ kullanmaktadõrlar. Elle açõlan durdurma çubuklarõ kullanõlabilecei gibi otomatik açõlanlarda kullanõlabilir. ekil 6.a Otomatik durdurma çubuu (Otis)

6 Asansör Sempozyumu Eylül 2014 // zmir 274 ekil 6.b Raya montajlõ durdurma blou (Otis) 5.4 Ön Tetiklemeli Durdurucular Ön tetiklemeli durdurucular kabin paraüt frenine veya muadil bir durdurma sistemine etkiyerek güvenli çalõma bölgesi salarlar. ekil 7. Ön tetiklemeli durdurucu (CMF)

7 Asansör Sempozyumu Eylül 2014 // zmir 275 Ön tetiklemeli durduruculara bir dier örnekte regülatör üzerindeki kitleme bobinlerini kullanõlarak yapõlan düzeneklerdir. Bakõm sõrasõnda bu bobinlerin tetiklenmesini salayacak bir güvenlik devresi sayesinde güvenli çalõma alanlarõ yaratõlabilir. 5.5 Kõsalabilir Korkuluklar ekil 8. Hõz regülatörü ve paraüt fren Bakõm sõrasõnda uzayõp gerekli güvenlii salarlar. Normal çalõmada ise kõsalõp asansör kabininin düük yükseklikli kuyularda rahatça hareket edebilmesini salarlar. 5.6 Kõsalabilecek Etek Sacõ ekil 9. Kõsalabilir korkuluklar (Octe) Normal çalõmada ise kõsalõp asansör kabininin düük yükseklikli kuyularda rahatça hareket edebilmesini salarlar. Kabinde mahsur kalan kiiyi kurtarma sõrasõnda açõk konumda olup kuyuya düme riskini ortadan kaldõrõr. ekil 10. Kõsalabilir etek sacõ (WW)

8 Asansör Sempozyumu Eylül 2014 // zmir EN81-21 e Uygun Kapõ Kilit ve alterleri Kuyuya giri sõrasõnda güvenlik emniyet devresini aktive ederler. Elektrik kesintilerinde normal konuma dönmez konumlarõnõ korurlar. ekil 11. lave kontaklõ kapõ kilidi (Slycma) ekil 12. Kapõ mandalõna yerletirilen reset bobinli, çift konumlu alter (Bernstein)

9 Asansör Sempozyumu Eylül 2014 // zmir KUYU ALT VE ÜST BOLUKLARINI AZALTMAK ÇN GEREKL OLAN LAVE ELEKTRK GÜVENLK DEVRELER Kuyu alt ve üst boluklarõnõ azaltmak için kullanõlan hareketli durdurucular veya ön tetiklemeli sistemler ilave elektrik güvenlik devreleri izlenmelidir. Standardõn ilgili maddeleri (EN madde ve 5.5.7) u ekildedir; Normal çalõmayõ nötralize eden bir güvenlik sistemini harekete geçirmelidir. Kabin çatõsõna ve/veya çukura eriim salayan herhangi bir kapõ/çatõ kapaõ bir anahtar vasõtasõyla açõldõõnda, çalõtõrõlmalõdõr. ki konumlu anahtar olmalõdõr. Güvenlik sisteminin balangõç konumuna alõnmasõyla birlikte balangõç konumuna getirilmelidir. Balangõç konumuna getirme yalnõzca aaõdakiler olduunda etkin olmalõdõr: a) Asansör inceleme çalõmasõnda deilken, b) Çukurdaki ve kabin çatõsõndaki durdurma konumunda deilken, c) Kabin çatõsõna eriim salayan herhangi bir kapõ/çatõ kapaõ kapalõ ve kilitli iken, d) Güvenlik alanõ salayan düzenler aktif olmayan konumda iken Balangõç konumuna getirme anahtarõ asansör boluunun dõõna konulabilir ve yalnõzca etkili kiilerce eriilebilir ve balangõç konumuna getirme düzeni aktif kaldõõnda normal çalõmayõ önleyen bir elektrik güvenlik düzeni ile izlenebilir olmalõdõr. Güç arõzasõ güvenlik sistemini balangõç konumuna getirmemelidir. lave bir son sõnõr anahtarõ, hareketli durdurucular tampon bölümlerine çarpmadan önce veya tetikleme düzeni durdurma dilisini takõlmadan önce hareketi sõnõrlamalõdõr. Asansörün normal çalõmasõ yalnõzca eer hareketli durdurucular veya tetikleme düzenleri aktif olmayan konumda ise ve güvenlik sistemi harekete geçirilemiyorsa mümkün olmalõdõr. Kabin çatõsõna eriim salayan herhangi bir kapõ/çatõ kapaõ bir anahtar vasõtasõyla açõldõõnda, çalõtõrõlmalõdõr. Güvenlik sistemi harekete geçirildiinde, inceleme ilemi yalnõzca eer hareketli durdurucular veya tetikleme düzenleri aktif konumda ise mümkün olmalõdõr. Güvenlik sistemi harekete geçirildiinde ve hareketli durdurucular veya tetikleme düzeni aktif konumda olmadõõnda, elektriksel acil durum ilemi yalnõzca güvenlik boluunu azaltmayacak yönde mümkün olmalõdõr. 7. GÖRÜLEBLR VE/VEYA DUYULABLR BLG Kuyu alt ve üst boluklarõnõ azaltmak için kullanõlan hareketli durdurucular veya ön tetiklemeli sistemler için ilave sesli ve görsel uyarõ sinyalleri sisteme eklenmelidir. Standardõn ilgili maddeleri (EN madde ve 5.7.5) u ekildedir; Kabin çatõsõna ve/veya kuyu tabanõna ini salayan herhangi bir kapõ/çatõ kapaõnõn bir anahtarõ vasõtasõyla açõlmasõ üzerine initen oluan görülebilir ve/veya duyulabilir bir iaret aaõdaki konumlar (aktif veya aktif deil) bilgi vermelidir: a) Hareketli durdurucular veya b) Tetikleme düzeni. lerlemenin her iki ucu hareketli durdurucu/durdurucular ve/veya ön tetiklemeli durdurma sistemi/sistemleri vasõtasõyla korunuyorsa, bu bilgi bunun asansör boluunun üst veya alt ucundan olup olmadõõnõ dikkate almaya izin vermelidir. Duyulabilir iaret, hareketli durdurucular veya tetikleme düzeni aktif konumda olmasõ durumunda, 60 saniye sonra kapatõlabilmelidir.

10 Asansör Sempozyumu Eylül 2014 // zmir 278 ekil 13. Görülebilir uyarõ iaretleri 8. REVZYONDA LAVE SINIR KESCLER lave sõnõr kesiciler revizyon hareketlerini açõk durumdaki tamponlara gelmeden sõnõrlayõp, kabini güvenli mesafede durdurmalõdõrlar. ekil 14. Revizyonda ilave sõnõr kesiciler.

11 Asansör Sempozyumu Eylül 2014 // zmir ÖRNEK SENARYOLAR Yetersiz kuyu üst boluu olan örnek bir asansör bakõm senaryosu u ekilde olabilir; Bakõmcõ asansörü normal çarõ ile bulunduu katõn bir altõna gönderir. Kat kapõsõnõ anahtar ile açar. Kapõnõn açõlmasõ ile birlikle ilave kapõ alteri emniyet güvenlik tertibatõnõ aktif eder. Kuyuya girmeden görebilecei ve duyabilecei ekilde õõklõ ve sesli bir uyarõ ile karõlaõr. Uyarõ karõ aõrlõk tamponun açõk olmadõõnõ belirtmektedir. Bakõmcõ uyarõ ile tamponu açmadõõnõ hatõrlar, kapõyõ tekrar kapatarak en alt kata iner ve zemin katõn kapõsõnõ açar. Bakõmcõ kuyu dibi stop butonuna basar kuyuya iner. Aõrlõk tamponunu tam açõk duruma getirir. Uyarõ õõõ kalkar. Sesli uyarõ kesilir. Asansör revizyon kumandasõnda olmadõõ halde elektrik kesilip gelse bile asansör normal çalõmaya dönmez. Güvenlik devreleri aktif kalõr. Bakõmcõ kuyu dibi stop butonunu normale alõr, kuyudan çõkar. Kabin üzerine eriebilmek için tekrar kabinin bulundu katõn bir üstündeki kapõyõ açar. Katlanõr kabin korkuluklarõnõ açar. Artõk asansörün revizyonda hareketi mümkün olur. Bakõmcõ kabin üzerindeki iini birince asansörü revizyondan çõkarõr, korkuluklarõ katlar, kat kapõsõnõ kapatõr. Bakõmcõ kuyu dibine tekrar inerek açõk durumdaki aõrlõk tamponunu da kapatõr. Bakõmcõ kumanda panosunun yanõna gider, anahtarõ ile panoya eriir ve reset butonuna basarak ilave güvenlik devresini pasif hale getirir. Asansör normal çalõmasõna balar. Yetersiz kuyu alt boluu olan örnek bir asansör bakõm senaryosu u ekilde olabilir; Bakõmcõ asansörü normal çarõ ile en alt katõn bir üstüne gönderir. Zemin katõn kapõsõnõ anahtar ile açar. Kapõnõn açõlmasõ ile birlikle ilave kapõ alteri emniyet güvenlik tertibatõnõ aktif eder. Kuyuya girmeden görebilecei ve duyabilecei ekilde õõklõ ve sesli bir uyarõ ile karõlaõr. Uyarõ kabin tamponun açõk olmadõõnõ belirtmektedir. Bakõmcõ kuyu dibi stop butonuna basar kuyuya iner. Kabin tamponunu tam açõk duruma getirir. Uyarõ õõõ kalkar. Sesli uyarõ kesilir. Asansörün revizyonda hareketi mümkün olur. Asansör revizyon kumandasõnda olmadõõ halde elektrik kesilip gelse bile asansör normal çalõmaya dönmez. Güvenlik devreleri aktif kalõr. Bakõmcõ iini bitirip kuyudan çõkar. Tüm stoplarõ normal konumuna alõr, tamponu katlar, kapõlarõ kapatõr ama hala asansör normal çalõma konumuna dönmez. Bakõmcõ kumanda panosunun yanõna gider anahtarõ ile panoya eriir ve reset butonuna basarak ilave güvenlik devresini pasif hale getirir. Asansör normal çalõmasõna balar. 9. SONUÇ Mevcut binalara yeni asansörlerin yapõlmasõ durumunda kuyu uç noktalarõndaki serbest boluklar EN 81-1 ve EN 81-2 de belirtilen güvenli sõnõrlar içerisinde olmayabilir. Teknik olarak bu boluklarõn oluturulmasõnõn mümkün olmadõõ bu gibi durumlarda EN de belirtilen ilave tedbirler alõnarak kuyu boluklarõnõn azaltõlmõ olarak kullanõlmasõna izin verilir. Ek güvenlik tedbirlerinin birçok varyasyonu olup üreticisine göre çeitlilik göstermektedir. Bu yazõmõzda genel kabul görmü en sõk kullanõlan tekniklerin ve teçhizatõn kõsa bir özetini görmü olduk.

12 Asansör Sempozyumu Eylül 2014 // zmir 280 KAYNAKLAR [1] TSE, TS EN A3, Mart Asansörler yapõm montaj ve güvenlik kurallarõ bölüm 1 [2] TSE, TS EN 81-21:2009+A1:2012 (EN), MEVCUT BNALARDA NSAN VE YÜK/NSAN TAIMA ÇN YEN ASANSÖRLER [3] Healt & Safety Laboratory, Report Number ME/07/07, Technical assessment of means of preventing crushing risks on lifts subject to directive 95/16/EC [4] WITTUR, Article code GM EN, System for temporary safety room type HSK/HSG [5] CMF, Installation manual for AMI 100 device in compliance with EN 81-21:2012 [6] BERNSTEIN, Article number , Technical data safety switch series SGS [7] WW, Technical data, TekoS-450mm Telescopic apron, two part [8] OCTE, Technical data, Retractable car roof handrail [9] SLYCMA, Genalock U & H range Technical data, DeltaBlock Lock

MEVCUT BİNALARA YENİ ASANSÖRLER YAPILIRKEN YETERSİZ KUYU ALT VE/VEYA ÜST BOŞLUKLARI İÇİN ALINMASI GEREKEN İLAVE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

MEVCUT BİNALARA YENİ ASANSÖRLER YAPILIRKEN YETERSİZ KUYU ALT VE/VEYA ÜST BOŞLUKLARI İÇİN ALINMASI GEREKEN İLAVE GÜVENLİK TEDBİRLERİ Asansör Sempozyumu 25-27 Eylül 2014 // İzmir 269 MEVCUT BİNALARA YENİ ASANSÖRLER YAPILIRKEN YETERSİZ KUYU ALT VE/VEYA ÜST BOŞLUKLARI İÇİN ALINMASI GEREKEN İLAVE GÜVENLİK TEDBİRLERİ Mehmet Melih Küçükçalık

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 91.140.90 TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 13015+A1 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 13015 + A1 Haziran 2009 ICS 91.140.90 ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVENLERİN BAKIMI BAKIM TALİMATLARI İÇİN KURALLAR

Detaylı

İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.

İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. HİROLİK ASANSÖR KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU İTİMAT 2007 İTİMAT ASANSÖR.TM.TD.70.Rev.00 Sayfa 1 / 22 İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. AMAÇ ve KAPSAM 3 2. SORUMLULUKLAR

Detaylı

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR AVAN PROJE VE ASANSÖR AVAN PROJE İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Yapı Ruhsatı almak üzere hazırlanan mimari, yapı aplikasyon, statik, sıhhi tesisat, asansör, ısı yalıtım,

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri,

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, ASANSÖR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörler ve bunlara

Detaylı

Montaj, Bakõm ve Kullanma

Montaj, Bakõm ve Kullanma 72111000 09/2003 TR Montaj, Bakõm ve Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kombi Logamax U012-24/24 K/28 K Logamax U014-24/24 K Montaj, bakõm ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz

Detaylı

Kılavuz Sürümü: 2.01 (HV: 2.01, SV: 2.01)

Kılavuz Sürümü: 2.01 (HV: 2.01, SV: 2.01) GüvenCE ACİL KURTARMA SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU Seri No:. Kılavuz Sürümü: 2.01 (HV: 2.01, SV: 2.01) NOT: Bu kılavuz, donanım sürümü 2.01 ve yazılım sürümü 2.01 olan kartlar için hazırlanmıştır. Farklı

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ELEKTRİK MOTORLU İNSAN ASANSÖRÜ KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU

İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ELEKTRİK MOTORLU İNSAN ASANSÖRÜ KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ELEKTRİK MOTORLU İNSAN ASANSÖRÜ KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU İTİMAT 2012 İTİMAT ASANSÖR.TM.TD.70.Rev.00 Sayfa 1 / 23 İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. AMAÇ ve

Detaylı

AKUS-SD COMBI. Akülü Kata Getirme Sistemi KULLANIM KILAVUZU

AKUS-SD COMBI. Akülü Kata Getirme Sistemi KULLANIM KILAVUZU Akülü Kata Getirme Sistemi KULLANIM KILAVUZU Yayıncı Firma ARKEL Elektrik Elektronik Ticaret Ltd. Şti. Doküman Sürümü V1.2 Doküman Tarihi 2011 Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı Şehit Sk. No:32 Umraniye Istanbul

Detaylı

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ASANSÖR YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taģınmasında kullanılan asansörler ve bunlara

Detaylı

CİHAN ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

CİHAN ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. CİHAN ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. ASANSÖR KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU CİHAN 2007 İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. AMAÇ ve KAPSAM 2 2. SORUMLULUKLAR 2 3. TANIMLAR 2 3.1. SİMGELER 4 3.2. ASANSÖR SİSTEMİNİN

Detaylı

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Asansör Yönetmeliği Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine

Detaylı

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - letme Kılavuzu 51247137 04.13 T EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaylı

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar.

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ENISo0 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 2025 Ekim 1983 ICS 27.060.30 Buhar kazanları işletme, muayene ve bakım genel kuralları General Rules for Operation Inspection and Maintenance of Steam Boilers

Detaylı

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 1445/Aralõk 1997

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 1445/Aralõk 1997 ÖN SÖZ Bu standard, Türk Standardlarõ Enstitüsü nün Petrol Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 8 Nisan 1991 tarihli toplantõsõnda kabul edilmiş, 19 Ocak 1996 ve 30 Aralõk 1997 tarihli

Detaylı

ASANSÖR KULLANMA KILAVUZU

ASANSÖR KULLANMA KILAVUZU ASANSÖR KULLANMA KILAVUZU Konya 2009 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi Adres : Hazım Uluşahin İş Merkezi A Blok Kat:1 No:120 Selçuklu - KONYA Telefon : 0 332 444 8 666 0 332 238 52 70 (pbx)

Detaylı

Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar

Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar Kurulumu ve Bakõmõ GENEL UYARI Eşzamansõz kafesli üç Bu dokümanda, kurulum, kullanõm ve bakõmla ilgili olarak alõnmasõ gerekli tedbirleri belirten, kullanõlmõştõr.

Detaylı

Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı - Bakım Talimatları için Kurallar b) Yönetmelikler: RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ AÇIKLAMA

Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı - Bakım Talimatları için Kurallar b) Yönetmelikler: RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ AÇIKLAMA ASANSÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 - GENEL işindeki.. adet asansörün yapımına ilişkin şartnamedir. 1.2 - UYULMASI ZORUNLU STANDARTLAR, YÖNETMELİKLER ve ŞARTNAMELER Aşağıda belirtilen yerel Standart ve Yönetmeliklerin

Detaylı

ARL-200S ASANSÖR KUMANDA KARTI

ARL-200S ASANSÖR KUMANDA KARTI ASANSÖR KUMANDA KARTI KULLANIM KLAVUZU Yayıncı Firma ARKEL Elektrik Elektronik Ticaret Ltd. Şti. Doküman Tarihi 2011 Doküman Sürümü V1.8 Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı Şehit Sok. No:32 Umraniye Istanbul

Detaylı

Optical Time Domain Reflectometers

Optical Time Domain Reflectometers Agilent Technologies Optical Time Domain Reflectometers Cep Kõlavuzu Agilent Technologies Bildirimler Bu belge telif haklarõ yasalarõ ile korunmuş ve yasal sahipleri bulunan bilgiler içermektedir. Tüm

Detaylı

1. DEPREM. a. DEPREM ÖNCES ALINMI ÖNLEMLERLE NASIL HAREKET EDECEKSNZ? DEPREM ÖNCES NE GB ÖNLEMLER ALMALISINIZ.

1. DEPREM. a. DEPREM ÖNCES ALINMI ÖNLEMLERLE NASIL HAREKET EDECEKSNZ? DEPREM ÖNCES NE GB ÖNLEMLER ALMALISINIZ. 1 1. DEPREM a. DEPREM ÖNCES ALINMI ÖNLEMLERLE NASIL HAREKET EDECEKSNZ? aa. DEPREM ÖNCES NE GB ÖNLEMLER ALMALISINIZ. 1. Öncelikle binanızın depreme dayanıklılıkla ilgili testlerini yaptırmalısınız. 2. Bina

Detaylı

PS-6400 PS-7300 PS-7900

PS-6400 PS-7300 PS-7900 Kullanõm Kõlavuzu Orjinal Kullanõm Kõlavuzu ÖNEMLİ Testereyi kullanmadan önce, bu kullanõm kitabõnõ dikkatle okuyun Güvenlik kurallarõna mutlaka uyunuz. Bu kitabõ her zaman elinizin altõnda bulundurun!

Detaylı

D 16 T - D 18 T - D 21 T

D 16 T - D 18 T - D 21 T D16T - D18T - D21T Türkçe 1. Giri Sayın müterimiz, SAGEMCOM Dect telefonu satın aldıınız ve bize gösterdiiniz güven için size teekkür ederiz. Bu materyal, büyük bir özenle imal edilmitir. Kullanımı esnasında

Detaylı

ASANSÖRLERDE KARŞI AĞIRLIK KAYNAKLI RİSKLER

ASANSÖRLERDE KARŞI AĞIRLIK KAYNAKLI RİSKLER Asansör Sempozyumu 25-27 Eylül 2014 // İzmir 181 ASANSÖRLERDE KARŞI AĞIRLIK KAYNAKLI RİSKLER Nafi Baran S&Q Mart Muayene ve Belgelendirme nbaran@sqmart.com ÖZET Bu çalışmada amaç, asansörlerde kullanılan

Detaylı

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Baskõ 02/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 8077 / TR SEWEURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 3 Motorun Yapõsõ...

Detaylı

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

JEOTERMAL SANTRALLERN LETLMES

JEOTERMAL SANTRALLERN LETLMES 291 JEOTERMAL SANTRALLERN LETLMES Fasih KUTLUAY Sabri Serkan SAYGILI ÖZET Jeotermal enerji kaynaının üretim deerlerine göre tasarlanan elektrik santrali kesintisiz üretim esasına göre iletilir. Santralin

Detaylı