KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü BĠTĠRME PROJESĠ PLC KONTROLLÜ ASANSÖR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü BĠTĠRME PROJESĠ PLC KONTROLLÜ ASANSÖR"

Transkript

1 KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü BĠTĠRME PROJESĠ PLC KONTROLLÜ ASANSÖR Efe Mehmet DĠNÇER Abdullah Mesud AYKAN Abdulhayy TURUS Ali ġahġn PROJE DANIġMANI Doç. Dr. Salim KAHVECĠ Mayıs, 2014 TRABZON

2 KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü BĠTĠRME PROJESĠ PLC KONTROLLÜ ASANSÖR Efe Mehmet DĠNÇER Abdullah Mesud AYKAN Abdulhayy TURUS Ali ġahġn PROJE DANIġMANI Doç. Dr. Salim KAHVECĠ Mayıs, 2014 TRABZON

3 LĠSANS BĠTĠRME PROJESĠ ONAY FORMU Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tarafından Doç. Dr. SALĠM KAHVECĠ yönetiminde hazırlanan PLC KONTROLLÜ ASANSÖR baģlıklı lisans bitirme projesi tarafımızdan incelenmiş, kapsamı ve niteliği açısından bir Lisans Bitirme Projesi olarak kabul edilmiştir. DanıĢman : Doç. Dr. Salim KAHVECĠ Jüri Üyesi 1 : Yrd. Doç. Dr. Adnan CORA Jüri Üyesi 2 : Yrd. Doç. Dr. Yusuf SEVĠM Bölüm BaĢkanı : Prof. Dr. Ġsmail H. ALTAġ ii

4 ÖNSÖZ Bu bitirme projesi çalıģması Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans programında yapılmıģtır. Bu tasarım projesinin hazırlanmasında bize emeği geçen kıymetli hocamız Sayın Doç. Dr. Salim KAHVECĠ ye ve Öğr. Gör. Oğuzhan ÇAKIR a Ģükranlarımızı sunarız. Ayrıca bu çalıģmayı bize uygulama fırsatı veren Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığına, bölüm olanaklarını bize sunduğu için Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığınıza ve KTÜ rektörlüğüne en içten dileklerimizi sunarız. Ayrıca öğretim hayatımızda bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ailelerimize de saygı ve sevgilerimizi sunarız. Mayıs, Efe Mehmet DĠNÇER Abdullah Mesud AYKAN Abdulhayy TURUS Ali ġahġn iii

5 ĠÇĠNDEKĠLER LĠSANS BĠTĠRME PROJESĠ ONAY FORMU... ii ÖNSÖZ... iii ĠÇĠNDEKĠLER... iv ÖZET... viii SEMBOLLER VE KISALTMALAR... ix 1. GĠRĠġ TEORĠK ALTYAPI KULLANILAN ELEMANLAR VE BAĞLANTILARI PLC ve Özellikleri Güç Kaynakları ve Özellikleri Redüktörlü DC Motor Sensörlerin Bağlanması Butonların Bağlanması MeĢgul Lambalarının Bağlanması Kabin Ġçi Aydınlatmasının Bağlanması Devre Ģeması Asansör modeli TASARIM PROJE LADDER DĠYAGRAMI GiriĢ ve ÇıkıĢlar Kat Sensörleri ve Özellikleri MeĢgul Lambaları Yardımcı Röle ve Zamanlayıcılar DENEYSEL ÇALIŞMA Kabin Hareketi Engelleme Düzeni Asansörün ÇalıĢması Kabinin Durması ve Kapı Sistemi iv

6 5. SONUÇ ÇALIġMA TAKVĠMĠ MALĠYET ÇĠZELGESĠ KAYNAKLAR EKLER EK 1.1. IEEE Code of Ethics EK 1.2. IEEE Etik Kuralları EK 1.3. Mühendisler Ġçin Etik Kuralları EK 2. Disiplinlerarası ÇalıĢma EK 3. STANDARTLAR VE KISITLAR FORMU ÖZGEÇMĠġLER v

7 ġekġller DĠZĠNĠ ġekil 2.1 Projede kullanılan Schneider Twido marka PLC miz ġekil V (solda) ve 12V güç kaynaklarımız... 3 ġekil 2.3 Projede Kullanılan redüktörlü dc motor... 3 ġekil 2.5 Sensör bağlantısı devre Ģeması... 6 ġekil 2.6 Buton bağlantısı devre Ģeması... 7 ġekil 2.7 MeĢgul lambası bağlantısı devre Ģeması... 8 ġekil 2.8 Kabin içi lamba bağlantısı devre Ģeması... 9 ġekil 2.9 Genel devre Ģeması ġekil 2.10 Asansör modeli önden görünümü ġekil 3.2 Kabinin yukarıya doğru hareketi ġekil 3.3 Kabinin aģağıya doğru hareketi ġekil 4.1 Kat çağırma butonları ve kabin içi butonların engelleme çıkıģlar ġekil 4.2 Kabinin Step motor ile çalıģması ġekil 4.3 Kabinin durması ve asansör kapısının açılması ġekil 4.4 MeĢgul lambaları vi

8 ÇĠZELGELER DĠZĠNĠ Çizelge 3.1 GiriĢ ve çıkıģ isimleri Çizelge 3.2 Yardımcı röle ve zamanlayıcı isimleri Çizelge 4. ÇalıĢma takvimi.. Çizelge 5. Maliyet çizelgesi. vii

9 ÖZET PLC ler öncelikli olarak endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemleri için özel tasarlanmıģ sayısal kontroller veya baģka bir deyiģle endüstriyel bilgisayarlardır. PLC lerin bu sistemlere uygunluğu hemen dikkat çekmiģ ve birçok alanda kullanılmaya baģlanmıģtır Günümüz endüstrisinde PLC ler birçok alanda kullanılmaktadır. PLC lerin, maliyetlerine ve diğer sistemlere oranla programlamada, tamirde ve kurulumundaki kolaylıkları, güvenilirlikleri ve yüksek verimlilikleri, onları endüstrinin temel taģlarından biri haline getirmiģtir. PLC lerin çok hızlı geliģimi, endüstrideki önemlerini korumalarına yardımcı olmuģ ve bunun sonucunda da birçok yeni firma PLC lere yatırım yapmaya baģlamıģtır. Günümüzde Siemens, Omron, Toshiba, Delta gibi firmaların da dahil olduğu, 10 dan fazla üretici bulunmaktadır. Bu projenin asıl amacı PLC ile motor kontrolü sağlamaktır. Bunun için bir asansör sistemi seçilip, maketi dizayn edilmiģtir. PLC li kontrol sisteminin bu küçük makette, gerçek bir asansörün iģlemlerini yapabilmesi amaçlanmıģtır. viii

10 SEMBOLLER VE KISALTMALAR PLC: DC: AC : V : A : Programmable Logic Controller Direct Current Alternative Current Volt Amper X : GiriĢ Y : ÇıkıĢ KÇ : Kat Çağırma Butonu KS : Kat Sensörü KKĠ: Kabin Ġçi Buton KM: Kat MeĢgul Lambası NA : Normalde Açık NK : Normalde Kapalı M : T : Yardımcı Röle Zamanlayıcı sn : Saniye msn: Milisaniye ix

11 1. GĠRĠġ Bu bitirme ödevinin amacı, dört katlı bir asansör modelinin 24V DC gerilim kullanılarak bir PLC (Programmable Lojic Controller) yardımı ile kontrol edilmek üzere genel amaçlı olarak tasarlanmasıdır. Bu model tasarlanırken, mümkün olduğunca ideale yakın yani günlük hayatta kullanılan Ģekle en uygun biçimde bir tasarım yapılmaya çalıģıldı. Bunu olanaklı kılmak için de neredeyse gerçek bir asansörde kullanılan bütün elemanların minimize edilmiģ halleri ortaya kondu. Örneğin her katta birer adet meģgul lambası ve çağrı butonu, kabin içinde de her kat için birer buton, ayrıca herhangi bir tehlike durumu göz önünde bulundurularak kabinin hareketini durduran STOP butonu koyulmuģtur. Bu bitirme ödevinde Bölüm 2 de projenin yapıtaģı olarak nitelendirebileceğimiz, asansör kabininin nasıl hareket edeceğini kontrol etmek üzere kullanılan PLC ile birlikte asansör modelinin Ģekli, asansör modeli hakkında genel bilgi, asansör modelinde kullanılan devrelerin Ģemaları ve çalıģma prensipleri ile birlikte asansör modelinde kullanılan motor ve özelliklerinden bahsedilmiģtir. Bölüm 3 te asansörün hareket kontrolünü sağlayan PLC nin içerisinde bulunan program çalıģma mantığının daha rahat anlaģılabilmesi adına ayrıntılı bir Ģekilde anlatılmıģtır. Bölüm 4 de ise sonuçlara yer verilmiģtir. 1

12 2. TEORĠK ALTYAPI 2.1. KULLANILAN ELEMANLAR VE BAĞLANTILARI PLC ve Özellikleri Asansörün butonlar aracılığı ile kontrolünü PLC üzerinden sağlarız. PLC üzerinde giriģ ve çıkıģlar bulunur. Öncelikle projeye uygun olan bir PLC nin özelliklerini bulmak gerekir. PLC de olması gereken giriģ ve çıkıģ sayılarını hesap edersek 13 giriģli ve 6 çıkıģlı bir PLC nin proje için yeterli olduğu sonucuna ulaģırız. Bu giriģler 4 er adet kat çağırma butonları, kabin içi butonlar ve sensör giriģleri ile 1 adet STOP butonu giriģidir. ÇıkıĢlar ise kabinin yönünü belirleyen 2 adet çıkıģ ile meģgul lambalarının çıkıģlarıdır. Ayrıca kullanılan motor Step motor olduğu için de PLC nin çıkıģlarından belli bir frekansta pulse dizisi alabilmek gerekir. Bu elemanları, ek bir devre kullanmadan sürebilmek içinse PLC nin transistör çıkıģlı olması gerekir [1,2]. Ġstenilen bu özellikleri, proje aģamasında kullandığımız Schneider Twido marka PLC karģılar. GiriĢlerin aktif olabilmeleri için her bir giriģe 24 V DC gerilim uygulanması gerekir. Devrenin tamamlanabilmesi için giriģ bölümündeki S/S, 24 V luk gerilim kaynağının ucuna bağlanır. Hem PLC hem de modülde tüm giriģler için ortak bir S/S vardır. Benzer bir olay çıkıģlar için de söz konusudur. PLC üzerindeki Y0 ve Y1 çıkıģları pulse çıkıģları oldukları için ikisinin de özel C leri (C0-C1) bulunmaktadır. Bundan sonraki Y2-Y3-Y4 ve Y5 çıkıģları içinse ortak bir C2 bulunmaktadır. Modül üzerinde ise tüm çıkıģlar için ortak bir C20 çıkıģı bulunur [3,4]. ġekil 2.1 de projede kullanılan PLC görülmektedir. ġekil 2.1 Projede kullanılan Schneider Twido marka PLC miz. 2

13 Güç Kaynakları ve Özellikleri Proje sırasında kullanılan malzemeler içinde, iki adet ayrı gerilim değerleri gerektiren eleman vardır. Bunlar 24 V DC gerilimle çalıģan PLC ile 12 V DC gerilimle çalıģan motor sürücü devreleridir. Bu sebeple proje sırasında 1,5 A çıkıģlı 24 V DC ile 8,5 A çıkıģlı 12 V DC güç kaynaklarından birer tane kullanılmıģtır. Sensör ve butonların güçleri 24 V, meģgul lambalarının güçleri ise 12 V luk gerilim kaynağından alınmıģtır. ġekil 2.2 de güç kaynaklarının resimleri vardır [5]. ġekil V (solda) ve 12V güç kaynaklarımız Redüktörlü DC Motor Bu projede asansör kabininin hareketini sağlamak üzere redüktörlü dc motor kullanılmıģtır. Kullanılan motorun modeli QJT-25JS-B dir. Motorun kontrolü ise PLC tarafından yapılmıģtır. Projede kullanılan redüktörlü dc motor ġekil 2.3 te verilmiģtir [6]. ġekil 2.3 Projede Kullanılan redüktörlü dc motor 3

14 Redüktörlü DC Motorun Özellikleri * DC motorlar güç, boyut ve hız olarak çok fazla çeģidi bulunmaktadır. * DC motorlar fiyat olarak çok uygundur. * DC motorların temini çok kolaydır. * DC motorlarla küçük akımlarda çalıģabiliriz. * Sürülmeleri kolay, bol seçenekli ve masrafsızdır. Redüktörlü DC motorların avantajları yanında belli dezavantajları da vardır. * Kolay zarar görebilirler. * Redüktörleri aģırı yükte kolaylıkla kullanılmaz duruma gelebilir. * Kararlılıkları ve konum değiģikliklerine cevap verme süreleri uzundur. * DüĢük redüktör oranına sahip motorlarda istenilen sonuçları vermekte zorlanırlar. Tüm bu özellikler göz önünde bulundurularak bu projede step motor kullanılması uygun bulunmuģtur [7] Sensörlerin Bağlanması Kabinin sağlıklı biçimde istenilen kata gidebilmesi ya da istenilen katta durabilmesi için, ana kumanda merkezine kaçıncı katta olduğunu bildirebilmesi gerekir. Bu amaçla asansörlerde sensör görevi gören anahtarlamalı Switch ler kullanılmıģtır. Bu Switch lerden her kata yerleģtirilir. ġimdi ise sensörlerin projedeki sisteme nasıl ekleneceğini inceleyelim. ĠĢe sensörlerin konumlarını belirleyerek baģlayalım. Yukarıda da söylediğimiz gibi belli bir katta duran kabinin, bu sırada ana kumanda merkezine (PLC ye) kaçıncı katta olduğunu bildirmesi gerekir. Yani bu sırada sensörle temas hâlinde olması gerekir. Bu sebeple de sensörün, kat hizasından en fazla kabinin boyu kadar yükseğe konulması gerekir. Bir diğer sorun ise kabinin aynı anda iki sensöre birden dokunması hâlinde oluģur. Bu sebeple de iki kat sensörü arasında en az kabinin boyu kadar mesafe olması gerekir. Sensörlerin konumlarını belirledikten sonra, Ģimdi de PLC nin giriģlerini uyarmasını sağlayalım. PLC nin giriģlerinin uyarılabilmesi için, bu giriģlere 24 V DC gerilim verilmesi gerektiğini daha önce de söylemiģtik. Bu sebeple, asansörün sensörün üzerinde olduğu anları da hesaba katarak, sensörün kapalı olduğu konumlarda PLC nin bağlandığı giriģine 24 V u iletmesi gerektiği sonucunu çıkarabiliriz. Yani sensörün ortak ucuna 24 V 4

15 DC gerilim uygulanmalı, kapalı konumda ileten ucuna bağlanan kablo ise PLC nin uygun giriģine bağlanmalıdır. Böylece sensör kapalı konumda iken PLC nin bu sensörün bağlandığı giriģi uyarılır ve diyagram içindeki kontakları ters konuma dönerler. ġekil 2.5 te sensörlerin bağlantı Ģeması verilmiģtir; Kabinin sağlıklı biçimde istenilen kata gidebilmesi ya da istenilen katta durabilmesi için, ana kumanda merkezine kaçıncı katta olduğunu bildirebilmesi gerekir. Bu amaçla asansörlerde hareket sensörü denilen algılayıcılar kullanılır. Bu sensörlerden her kata yerleģtirilir. ġimdi ise sensörlerin projedeki sisteme nasıl ekleneceğini inceleyelim. ĠĢe sensörlerin konumlarını belirleyerek baģlayalım. Yukarıda da söylediğimiz gibi belli bir katta duran kabinin, bu sırada ana kumanda merkezine(plc ye) kaçıncı katta olduğunu bildirmesi gerekir. Yani bu sırada sensörle temas hâlinde olması gerekir. Bu sebeple de sensörün, kat hizasından en fazla kabinin boyu kadar yükseğe konulması gerekir. Bir diğer sorun ise kabinin aynı anda iki sensöre birden dokunması hâlinde oluģur. Bu sebeple de iki kat sensörü arasında en az kabinin boyu kadar mesafe olması gerekir. Sensörlerin konumlarını belirledikten sonra, Ģimdi de PLC nin giriģlerini uyarmasını sağlayalım. PLC nin giriģlerinin uyarılabilmesi için, bu giriģlere 24 V DC gerilim verilmesi gerektiğini daha önce de söylemiģtik. Bu sebeple, asansörün sensörün üzerinde olduğu anları da hesaba katarak, sensörün kapalı olduğu konumlarda PLC nin bağlandığı giriģine 24 V u iletmesi gerektiği sonucunu çıkarabiliriz. Yani sensörün ortak ucuna 24 V DC gerilim uygulanmalı, kapalı konumda ileten ucuna bağlanan kablo ise PLC nin uygun giriģine bağlanmalıdır. Böylece sensör kapalı konumda iken PLC nin bu sensörün bağlandığı giriģi uyarılır ve diyagram içindeki kontakları ters konuma dönerler. ġekil 2.5 te sensörlerin bağlantı Ģeması verilmiģtir; 5

16 ġekil 2.5 Sensör bağlantısı devre Ģeması Butonların Bağlanması Proje asansöründe 4 er adet kat çağırma ve kat içi ve 1 adet STOP butonu bulunmaktadır. Bu butonların aynı sensörlerde olduğu gibi diyagramda giriģ olarak bulunacakları açıktır. Buna göre butonların bağlantısı da sensörlere benzer Ģekilde yapılmalıdır. Ancak butonların bacakları, sensörlerinki gibi harekete bağlı olmadıklarından bacaklarından hangisine 24 V DC gerilim bağlandığının önemi yoktur. Herhangi bir bacağına 24 V DC gerilimi, diğer bacağına bağlanan kablonun ise PLC nin o butona ait giriģine uygulanması, butonun bağlanması için yeterlidir. ġekil 2.6 da butonun bağlantı Ģeması gösterilmiģtir. 6

17 ġekil 2.6 Buton bağlantısı devre Ģeması MeĢgul Lambalarının Bağlanması Asansör sistemlerinde, kat çağrı butonlarına basan yolcuların, asansörün kullanılıp kullanılmadığını anlamaları için her kata meģgul lambası koyulmuģtur. Proje aģamasında kullanılan meģgul lambaları, belirli akım değerleri arasında çalıģan ledlerden seçilmiģlerdir. Bu ledlerin iç dirençleri çok küçük olduğu için, kullanılan güç kaynağına da bağlı olarak bacaklarına direnç bağlamak gerekebilir. Bu lambaların sisteme dâhil edilmesi sırasında bacaklarından herhangi birisine 560 Ω takılmıģtır. Güç kaynağı olarak ise 12 V luk güç kaynağı kullanıldığına göre, meģgul lambalarının üzerlerinden akan akım 20 ma dolaylarına olacaktır. Bu değer, bu ledlerden gerekli parlaklıkları almak için yeterlidir. Bu lambalardan herhangi birisinin yanması için, yazılan diyagrama bağlı çeģitli Ģartların oluģmuģ olması gerekir. Örneğin; asansör baģka bir kata giderken çağrı düğmesine basılması. Bu sebeple meģgul lambalarının PLC nin çıkıģlarına bağlanacağı açıktır. PLC nin Y0 ve Y1 çıkıģlarını Step motor için kullanacağımıza göre, meģgul lambaları için de sıradan devam ederek Y2-Y3-Y4 ve Y5 çıkıģlarını kullanmak yerinde olacaktır. PLC miz transistör çıkıģlı olduğuna göre meģgul lambası için bir nevi anahtarlama görevi görecektir. Yani bu çıkıģlara güç ulaģmadıktan sonra meģgul lambaları yanıt vermezler. Buna göre bağlantının nasıl yapılması gerektiğini bulabiliriz. 7

18 MeĢgul lambasının herhangi bir bacağına 1 kω luk direnç bağlanır. Aynı Ģekilde bu bacağına ya da diğer bacağına 12 V DC gerilim uygulanır. BoĢta kalan bacağına bağlanan kablo ise PLC nin ilgili çıkıģına bağlanır. Devrenin tamamlanabilmesi içinse PLC nin meģgul lambasını bağladığımız çıkıģının C sine (örn. Y2 için C2) 12 V luk gerilim kaynağının ucu bağlanır. Böylece devre tamamlanmıģ olur. ġekil 2.7 de meģgul lambasının bağlantı Ģeması verilmiģtir [8]. ġekil 2.7 MeĢgul lambası bağlantısı devre Ģeması Kabin Ġçi Aydınlatmasının Bağlanması Günlük hayatta kullandığımız asansör sistemlerinde, kabin kapısı çok farklı çalıģma mantıklarına sahip olabilir. Örneğin; bazı asansörlerde kata gelindiğinde kapı kilidi açılıp yolcu kapıyı eliyle açarken bazılarında ise kapı otomatik olarak açılabilir. Biz proje aģamasında kapının otomatik olarak açıldığı durumu düģündük. Bu durumda belli bir süre boyunca kapının açık kalması ve bu süre sonunda ise kapının kapanması gerekir. Eğer süre dolduğu anda kapı bölgesinde bir yolcu varsa kapının kapanmaması ve asansörün hareketlenmemesi gerekir. Bu ayarlama sensörle yapılabilir. 8

19 Proje aģamasında, bu kapı mantığına uyabilecek bir baģka seçenek düģündük ve kabinin içerisine kapının açık ya da kapalı olduğunu gösterebilecek bir aydınlatma koymayı düģündük. Bu lambanın açık olması kapının açık olduğunu gösterir. Bölüm 2.6 da bahsedildiği gibi burada da aydınlatmanın yanması(kapının açılması) için diyagrama bağlı olan bir dizi Ģartın gerçekleģmiģ olması gerekir. Bu sebeple aydınlatmanın PLC nin çıkıģına bağlanacağı aģikârdır. Lambanın herhangi bir duyuna 24 V luk gerilim kaynağı bağlanmıģ, boģtaki duyundan alınan kablo ise PLC nin ilgili çıkıģına bağlanmıģtır. Bu çıkıģın C sinden alınan kablo ise gerilim kaynağının ucuna bağlanarak devrenin tamamlanması sağlanmıģtır. ġekil 2.8 de kabin içindeki lambanın bağlantı Ģeması verilmiģtir. ġekil 2.8 Kabin içi lamba bağlantısı devre Ģeması 9

20 Devre ġeması ġekil 2.9 da genel hâliyle projenin devre Ģeması verilmiģtir. ġekil 2.9 Genel devre Ģeması 10

21 * 1.KÇ = 1. kat çağırma butonu * 1.KS = 1. kat sensörü * 1.KKĠ = Kabin içi 1. kat butonu * 1.KM = 1. kat meģgul lambası Asansör modeli Proje sonunda elde edilen asansör modeli ġekil 2.10 da verilmiģtir. ġekil 2.10 Asansör modeli önden görünümü 11

22 3. TASARIM 3.1. PROJE LADDER DĠYAGRAMI GiriĢ ve ÇıkıĢlar Proje aģamasında tasarlanan asansörün kontrolü için yazılan Ladder diyagramının giriģ ve çıkıģ isimleri ile görevleri aģağıdaki çizelgede verilmiģtir; Çizelge 3.1 GiriĢ ve çıkıģ isimleri GiriĢ isimleri Görevi ÇıkıĢ isimleri X STOP butonu Y X0 1. kat çağırma butonu Y0 X1 2. kat çağırma butonu Y1 X2 3. kat çağırma butonu Y2 X3 4. kat çağırma butonu Y3 X4 1. kat algılama Y4 X5 sensörü 2. kat algılama Y2 5 X6 sensörü 3. kat algılama 0 X7 sensörü 4. kat algılama 20 X sensörü Kabin içi 1. kat 21 X butonu Kabin içi 2. kat 22 X butonu Kabin içi 3. kat 23 X butonu Kabin içi 4. kat 24 butonu Görevi Darbe çıkıģı(geçerli yön yukarı) Geçerli yön aģağı 1. kat meģgul lambası 3. kat meģgul lambası 2. kat meģgul lambası 4. kat meģgul lambası Kabin kapısı çıkıģı(ġçteki ampul) Kat Sensörleri ve Özellikleri Bir asansörün sağlıklı bir Ģekilde çalıģabilmesi için hareket hâlinde iken istenilen kata geldiğinde yolcunun rahatlıkla inebilmesi için kata hizalı Ģekilde durabilmesi, duruyor iken ise basılan kata göre kabini aģağı ya da yukarıya hareketlendirebilmesi gerekir. Peki, asansör bu algıları kumanda merkezine nasıl iletecektir? Bunun için her kata bir hareket sensörü konulmuģ ve kabinin bu sensörlere dokunarak hangi katta olduğunu kumanda merkezine bildirmesi amaçlanmıģtır. Sensörlerle ilgili olan sorunlardan birisi kabinin, her iki sensöre de dokunamayacağı 12

23 yerlerde de bulunacak olmasından kaynaklanır. Bu anlarda STOP butonuna basılması hâlinde duran kabinin kat içi butonları ile hareketlenebilmesi için hangi katta olduğunu bilinmesi gerekir. Bu sorunun akla gelen en basit çözümü kabinin en son bulunduğu katı hatırlaması gerekliliğidir. Yani birinci kattan ayrılan bir asansör ikinci kat sensörünü algılayana kadar birinci katta olduğunu bildirecektir. Ġkinci kat sensörü algılandığı anda ise birinci katın sensörü etkinliğini yitirecek ve kabin baģka bir kat sensörüne dokununcaya kadar ikinci katın sensörünün etkinliği devam edecektir. Bu sorunun çözümü için her kat sensörünün kabinin geldiği katın sensörünün etkinliğini resetlediği bir sistem kurmak gerekir [9]. Bu açıklamalar ıģığında ġekil 3.1 deki diyagramı inceleyelim. X5-X6-X7 ve X20 kat sensörlerine ait giriģlerdi. Yukarıda da değindiğimiz gibi bunlardan herhangi ikisi aynı anda aktif olamazlar. Örneğin dördüncü katta duran bir kabin ikinci kattan çağrılsın. En baģtaki durumda 317 numaralı yoldan da görülebileceği gibi X20 giriģi ile tetiklenen M54 çıkıģı aktif hâldedir. AĢağı doğru hareketlenen kabin dördüncü katın sensöründen ayrılır. Mühürlemeden dolayı M54 çıkıģı halen aktiftir. Kabin üçüncü katın sensörüne değdiği anda ise X7 giriģi 334 numaradan da görülebileceği gibi M54 çıkıģını resetler ve 314 numaradan görülebileceği gibi M53 çıkıģı aktif olur. Böylece dördüncü kat sensörünün etkinliği sona erer ve üçüncü katın sensörünün etkinliği baģlar. Aynı Ģekilde ikinci kat sensörüne ulaģan kabin 329 ve 311 numaralarından görülebileceği gibi M53 ü resetler ve M52 çıkıģını aktif hâle getirir. 13

24 ġekil 3.2 Kabinin yukarıya doğru hareketi ġekil 3.3 Kabinin aģağıya doğru hareketi 14

25 MeĢgul Lambaları ġimdiye kadar ladder diyagramında meģgul lambalarından hiç bahsetmemiģtik. Projemizde katlardaki çağırma düğmelerine bastığımız zaman üç tane durum oluģabileceğini düģündük; * Kabin baģka bir katta ve kullanım hâlinde değilse çağrıldığı kata gelir ve kapı açılarak çağıran kiģinin binmesi sağlanır. Bu süre içerisinde çağrılan kattaki meģgul lambası yanmaz. Böylece asansörü çağıran kiģi kabinin kendisine doğru geldiğini anlar. Bu süre boyunca baģka bir kattan çağırma yapılması durumunda ise o katın meģgul lambası, asansör ilk yolcusunu bırakana kadar yanmaya devam eder. * Kabin çağrıldığı katta ise, daha önce de söylediğimiz gibi kabin kapısı açılır. Bu durumda da çağrıldığı kattaki meģgul lambası yanmayacaktır. Fakat asansör kapısı kapanana kadar diğer katlardan çağırma yapılırsa meģgul lambası yanacak ve kapı kapanana kadar yanmaya devam edecektir. * Kabin hareket halinde ise ilk durumda da bahsettiğimiz üzere meģgul lambası kabin ilk görevini bitirene kadar yanmaya devam eder. Fakat burada istisnaî bir durum vardır. Kabinin çağrıldığı kata geliyor olması durumu. Bu durumda meģgul lambasının yanmasına gerek olmadığı açıktır. Çağrı düğmesine bastığımızda meģgul lambasının yanmamıģ olmasının, kabinin o kata doğru gelmekte olduğunu gösterdiğini ilk maddede belirtmiģtik. Bu özelliğin bu istisnaî durumu da kapsadığı rahatlıkla söylenebilir Bu açıklamalardan sonra ġekil 3.7 deki diyagramımızı incelemeye baģlayabiliriz. Örneğin Y2 çıkıģı 1. katın meģgul lambası çıkıģıdır. Bu çıkıģın aktif olabilmesi için M2- M3-M4-M22- M23-M24 engelleme çıkıģları ile M42 STOP bekleme süresi(20 sn idi) çıkıģının herhangi birisinin aktif olması gerekmektedir. Ayrıca X1 çağırma butonuna da basılması gerekmektedir. Bunun anlamı ise, çağırma butonuna basılmadığı müddetçe meģgul lambasının yanmayacağıdır. Bu tasarruf açısından gerekli olan ve 15

26 neredeyse tüm asansörlerde kullanılan görülebilecek bir durumdur. Engelleme çıkıģlarının arasında M1 in olmamasının nedeni ise asansör 1. katta dururken aynı kattan çağrılırsa meģgul lambasının yanmayacak olmasıdır. Benzer Ģekilde M21 in olmamasının sebebi ise kabinin 1. kata doğru gelmekte olduğu durumda da meģgul lambasının yanmaması gerektiğidir Yardımcı Röle ve Zamanlayıcılar Ladder diyagramında kullanılan yardımcı röle ve zamanlayıcıların isimleri ve görevleri aģağıdaki çizelgede verilmiģtir; Çizelge 3.2 Yardımcı röle ve zamanlayıcı isimleri Yardımcı Görevi Zamanlayıcı Görevi röle ismi ismi M1 1. kat çağırma butonu engelleme T1 1.kat kabinin durma süresi M2 2. kat çağırma butonu engelleme T2 2.kat kabinin d.s. yukarı h. M3 3. kat çağırma butonu engelleme T3 2.kat kabinin d.s. aģağı h. M4 4. kat çağırma butonu engelleme T4 3.kat kabinin d.s. yukarı h. M10 Yukarı hareket kalkıģ çıkıģı T5 3.kat kabinin d.s. aģağı h. M11 AĢağı hareket kalkıģ çıkıģı T6 4.kat kabinin d.s. M12 Yukarı hareket kilitleme(y0 a) T7 Aynı kattan çağrı sırasında M13 AĢağı hareket kilitleme(y1 e) T8 Kapının açık kalma süresi M21 Kabin içi 1.kat butonu engelleme T9 Stop b.dan sonraki süre M22 Kabin içi 2.kat butonu engelleme M23 Kabin içi 3.kat butonu engelleme M24 Kabin içi 4.kat butonu engelleme M25 Kabin içi butonlar engelleme M26 Çağırma butonları engelleme M41 Lambanın 5 sn açık kalması için M42 Stop butonundan sonraki 20 sn için M51 1. kat sensörü etkinliği M52 2. kat sensörü etkinliği M53 3. kat sensörü etkinliği M54 4. kat sensörü etkinliği 16

27 4.DENEYSEL ÇALIġMA 4.1. Kabin Hareketi Herhangi bir kattaki asansörün çağrıldığı kata gidebilmesi için hangi katta olduğunu ana kumanda merkezine bildirmesi ve buna göre aģağı ya da yukarı hareketin baģlatılması gerektiğini Bölüm 3.3 te belirtmiģtik. Ayrıca kat aralarında durdurulan bir asansörün de buradan istenilen kata hareketlenebilmesi gerektiğini de belirtmiģtik. Bu da bize kabinin etkin sensöre göre hareketlenmesi gerektiğini söyler. Bu sebeple ġekil 3.2 ve ġekil 3.3 teki diyagramlardan da görülebileceği gibi STOP butonundan (X0) hemen sonra sensörlerin etkinlik çıkıģlarının(m51-m52-m53-m54) NA kontakları kullanılmıģtır [10]. ġimdi kabinin yukarı ve aģağı hareketlerini ayrı ayrı ele alalım. Kabinin yukarı hareketlenmesi için çağrılan ya da kabinin içinden basılan katın, kabinin durduğu yerin yukarısında olması gerektiği açıktır. Örneğin ġekil 3.2 deki diyagram incelenirse M51 birinci kat sensörü aktif çıkıģından hemen sonra M2-M3-M4-M22-M23-M24 engelleme çıkıģlarının konulduğu görülür. M2-M3 ve M4 çağırma butonlarının engelleme çıkıģları ve M22-M23 ve M24 ise kabin içindeki kat butonlarının engelleme çıkıģlarıdır(bu konuya Bölüm 3.5 te değinilecektir). Bu da yukarıda söylediğimizin teyidi demektir. Yani M10 yukarı yön kilitleme çıkıģının M51 kontağı kapalı iken aktif olabilmesi için ya da 4. katlardan çağrılması ya da kabin içinden bu katlara basılmıģ olması gerekir. STOP butonuna basıldığında ise kabinin durması ve gidilen katı unutması gerektiği açıktır. Bu yüzden de Ladder diyagramında en baģa X0 ın NK kontağı konulmuģtur [10,11]. Bu bölümde ise kabinin aģağı hareketi incelenecektir. Kabinin aģağı yönde hareketi için çağrılan ya da kabin içinden basılan katın, kabinin bulunduğu katın aģağısında bulunması gerektiği açıktır. ġekil 3.3 teki diyagramı incelersek M54 ün NA kontağından hemen sonra M1-M2-M3-M21-M22-M23 engelleme çıkıģlarının konulmuģ olduğunu görürüz. ÇıkıĢ olarak ise M11 aģağı yön kilitleme çıkıģı alınmıģtır. Yani M11 çıkıģının aktif olabilmesi için M54 kontağı kapalı iken ya da 3. katlardan çağrılması ya da kabin içinden bu katlara basılması gerekir. Burada değinilmeyen bir nokta da herhangi bir katta bulunan kabinin olduğu kattan çağrılması ya da kabin içinden olduğu kata basılması durumudur. Bu konuya Bölüm 3.8 de değinilecektir. 17

28 4.2. Engelleme Düzeni Herhangi bir kata hareket eden asansör baģka bir kattan çağrılması durumunda sonuç ne olacaktır? Bu konuda çeģitli varyasyonlar varsa da kat sayısı az olan binalarda genellikle kabin ilk çağrıldığı kata yönelmektedir. Daha sonra basanlar ise ilk basan yolcunun iniģini bekleyecektirler. Projede tasarladığımız asansör de bu prensibe uygun olarak çalıģmaktadır. Önce asansördeki engelleme düzeneğinin nasıl olacağına karar verelim. ÇalıĢma mantığı olarak katlardaki çağırma butonlarının birbirlerini engellemesi gerekir. Aynı Ģekilde kabin içerisinde bulunan butonların da birbirini engellemesi gerekir. Burada akla gelebilecek bir sorun yolcunun yanlıģ bir kata basması durumudur. Engelleme yapılmamıģ olsaydı kabin, yolcunun sonradan basacağı kata gidecekti. Fakat bu gidilecek katın durumuna göre kabinin hareket yönünün tersine dönmesine yol açar. Bu da kontrol merkezindeki programlarda daha fazla ayarlama yapmak anlamına gelir. Bunu engellemek için yolcunun önce STOP butonuna, daha sonra ise gitmesi gereken kat butonuna basması Ģeklinde bir plan geliģtirilmiģtir. Farklı bir durum ise kabin içi butonlar ile çağırma butonları arasındaki engelleme düzenidir. Bu durumda kabin içindeki yolcunun öncelikli olacağı açıktır. Yani kabin içindeki butonların katlardaki çağırma butonlarını engellemesi gerekir. Bu açıklamalar ıģığında ġekil 3.4 teki Ladder diyagramına bir göz atalım. M1-M2-M3 ve M4 kat çağırma butonlarının engelleme çıkıģlarıdır. Sabit duran bir asansörün X1 butonuna basılarak 1. kata çağrıldığını düģünelim. Bu durumda M1 çıkıģı mühürlenerek aktif olacaktır. Asansörün çağrıldığı kata gidinceye kadar diğer katlardan gelecek çağrılara tepki vermemesi gerekir. O yüzden de M2-M3 ve M4 çıkıģlarının yolları üzerine M1 çıkıģının NK kontağı konulmuģtur. Az önce aktif olan M1 çıkıģı sebebi ile X2-X3 ya da X4 e basılsa dahi bu çıkıģlar aktif olamazlar. Yani, çağırma butonları engelleme çıkıģları yollarının üzerine diğer katların engelleme çıkıģlarının NK kontakları koyulmalıdır. Bu kat çağırma butonlarının birbirlerini engelleme düzenidir. ġimdi de kabin içindeki kat butonlarının birbirlerini engelleme düzenini inceleyelim. Bu butonların engelleme çıkıģları M21-M22-M23 ve M24 idi. Yukarıdaki paragrafta açıklamaların bir benzerinin burada da geçerli olduğu açıktır. Örneğin M21 e 18

29 ulaģan yolun üzerinde diğer katların engelleme çıkıģları, yani M22-M23 ve M24 ün NK kontakları bulunmalıdır ki bunlardan birinin aktif olması durumunda M21 çıkıģı aktif duruma gelemesin [12]. ġimdi ise kabin içi butonları ile kat çağırma butonları arasındaki engelleme düzenini inceleyelim. M25 çıkıģına uzanan yol üzerinde kabin içi butonların engelleme çıkıģlarının NK kontakları sıralanmıģtır. Yani bu butonlara basılmazsa M25 çıkıģı sürekli aktif olacaktır. Bu çıkıģlardan birinin aktif olması ise M25 çıkıģını pasif konuma getirir. Yani M1-M2-M3 ve M4 çıkıģlarının yolu üzerine M25 in NA kontağını koyduğumuzda kabin içindeki butonların kat çağırma butonlarını engellemesini sağlarız. ġimdiye kadar değinilmeyen bir konu ise Ģudur; kabine binen bir yolcu gideceği katın butonuna basmadan önce kabin baģka bir kattan çağrılırsa ne olacaktır? Burada akla gelen bir cevap kabinin buna tepki vermemesi olacaktır. Çünkü öncelik kabin içerisindeki yolcudadır. Fakat bu düģünce sağlıklı bir sonuç vermeyebilir. Önceliği sınırsız olarak kabin içindeki yolcuya vermek dıģarıda bekleyen yolcuya haksızlık olacaktır. Bir baģka cevap ise kat çağırma butonlarının kabin içi butonlarını engellemesi olabilir. Bizim projede kullandığımız cevap da bu olmuģtur. Yukarıda M25 çıkıģı için söylediklerimizin bir benzerini M26 çıkıģı için söyleyeceğiz. M26 çıkıģı yolu önünde M1-M2-M3 ve M4 kat çağırma butonları engelleme çıkıģları sıralanmıģtır. Yani bu çıkıģlardan herhangi birisi aktif ise M26 çıkıģı pasif duruma düģer. Yani M21-M22-M23 ve M24 çıkıģları yolu üzerine M26 nın NA kontağını koymak gerekir. Bu durum ilk anda hoģ görünse de kabin içindeki yolcunun bir anlık gecikmesinin dahi önceliğin ondan alınmasına sebep olacağını gösterir. Kabin içindeki yolcunun kat butonlarına basması bu durumda yeterli sonuç vermez. Çünkü bu butonların engelleme çıkıģlarına ulaģan yol M26 çıkıģının kontağı açıldığından dolayı tıkanmıģtır. Kalan tek seçenek STOP butonudur. Kabin içindeki yolcu STOP butonuna basarsa Bölüm 3.2 de bahsettiğimiz gibi M42 çıkıģı aktif olur ve kat çağırma butonlarının önündeki M42 NK kontağı açılır. Bu durumda, M42 çıkıģı tekrar pasif konuma geçinceye kadar kabin içindeki yolcu 20 sn kadar bir zaman kazanır. Bu süre içinde kabin içinden bir kat butonuna basılırsa asansör o kata doğru harekete geçer. STOP butonuna basıldığı zaman asansörün hangi kata gittiğini unutması gerektiğinden daha önce bahsetmiģtik. Bu yüzden engelleme çıkıģlarının olduğu yol üzerine X0 ın NK kontağı konulmuģtur. T8 zamanlayıcısı ile asansör kapısının açılması ile ilgili 19

PLC İLE OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ

PLC İLE OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü PLC İLE OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ BİTİRME PROJESİ 228422 Tacit DURMUŞ 228498 Derya KÖKSALDI 210250

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ARDUINO İLE ROBOT KOL KONTROLÜ BİTİRME PROJESİ

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ARDUINO İLE ROBOT KOL KONTROLÜ BİTİRME PROJESİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ARDUINO İLE ROBOT KOL KONTROLÜ BİTİRME PROJESİ 243439 Gökay SEVİM 243475 Ufuk GÜRLER 243488 Sündüs ARINMIŞ

Detaylı

AKILLI AYDINLATMA DENETİM SİSTEMİ

AKILLI AYDINLATMA DENETİM SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI AYDINLATMA DENETİM SİSTEMİ 243456 Ceyhan ÇORAKÇI 243431 İbrahim Tolga KAMACI Doç. Dr. Halil İbrahim

Detaylı

WİRELESS KANTAR TEKNOLOJİSİ İLE KİLO TAKİP SİSTEMİ

WİRELESS KANTAR TEKNOLOJİSİ İLE KİLO TAKİP SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-ElektronikMühendisliği Bölümü WİRELESS KANTAR TEKNOLOJİSİ İLE KİLO TAKİP SİSTEMİ 243389 Tuğçe ŞENOCAK 255503 Ahmet ŞEN Prof.Dr. Temel KAYIKÇIOĞLU

Detaylı

MUTFAK HAVALANDIRMA SİSTEMİ

MUTFAK HAVALANDIRMA SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü MUTFAK HAVALANDIRMA SİSTEMİ 243414-Ozan Emre YILMAZER 243432-Mehmet Mücahit YAĞCI 210370-Hakan YAZICI Yrd.

Detaylı

SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ

SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ 243455 Doğan Can SAMUK 228418 Havva ÖZKAYA Yrd. Doç. Dr. Yusuf SEVİM Mayıs,

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAPI ALARM SİSTEMİ. BĠTĠRME ÇALIġMASI.

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAPI ALARM SİSTEMİ. BĠTĠRME ÇALIġMASI. T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAPI ALARM SİSTEMİ BĠTĠRME ÇALIġMASI Hazırlayanlar: 228559 MURAT YILMAZ 228500 ġahġn MĠRAN GÜLALDI Tez Danışmanı:

Detaylı

T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÇAY FABRĠKASI SCADA OTOMASYONU.

T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÇAY FABRĠKASI SCADA OTOMASYONU. T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÇAY FABRĠKASI SCADA OTOMASYONU Gökhan KILINÇ Ahmet ġeref KOÇAR Mehmet BELEK Yrd. Doç. Dr. Halil Ġbrahim OKUMUġ

Detaylı

KARBONMONOKSĠT GAZI DEDEKTÖRÜ

KARBONMONOKSĠT GAZI DEDEKTÖRÜ T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü KARBONMONOKSĠT GAZI DEDEKTÖRÜ Muhammet Dursun TATAS DANIġMAN Yrd. Doç. Dr. Gökçe HACIOĞLU Mayıs 2013 TRABZON

Detaylı

GÖRÜNTÜ AKTARMALI QUADROTOR

GÖRÜNTÜ AKTARMALI QUADROTOR T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü GÖRÜNTÜ AKTARMALI QUADROTOR Merve SAĞLAM Bahadır AYDINOĞLU Öğr. Gör. Cahit ALTAN Mayıs 2013 TRABZON i T.C.

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI PROJE YÖNETĠMĠ TEKNĠKLERĠ VE KARA SALYANGOZU ÜRETĠM ÇĠFTLĠĞĠ PROJESĠ ÜZERĠNE BĠR UYGULAMA Murat TEMEL YÜKSEK LĠSANS

Detaylı

BARKOD OKUYUCULU ÖĞRENCĠ TAKĠP SĠSTEMĠ

BARKOD OKUYUCULU ÖĞRENCĠ TAKĠP SĠSTEMĠ T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü BARKOD OKUYUCULU ÖĞRENCĠ TAKĠP SĠSTEMĠ 228424 Muammer ġule TÜFEKÇĠ 228502 Yunus Emre ORAL 228556 Sezgin

Detaylı

PLC KONTROLLÜ ASANSÖR EĞİTİM SETİ TASARIMI VE UYGULAMASI ÖZET DESIGN AND APPLICATION OF A PLC CONTROLLED ELEVATOR EDUCATION SET ABSTRACT

PLC KONTROLLÜ ASANSÖR EĞİTİM SETİ TASARIMI VE UYGULAMASI ÖZET DESIGN AND APPLICATION OF A PLC CONTROLLED ELEVATOR EDUCATION SET ABSTRACT Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 23 (1-2) 86-94 (2007) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 PLC KONTROLLÜ ASANSÖR EĞİTİM SETİ TASARIMI VE UYGULAMASI İlhami ÇOLAK a,*, Ramazan BAYINDIR

Detaylı

T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ. GEÇĠġ KONTROL SĠSTEMLERĠ MONTAJI 523EO0131

T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ. GEÇĠġ KONTROL SĠSTEMLERĠ MONTAJI 523EO0131 T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ GEÇĠġ KONTROL SĠSTEMLERĠ MONTAJI 523EO0131 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

MADENİ PARA AYIRMA VE SAYMA MAKİNASI

MADENİ PARA AYIRMA VE SAYMA MAKİNASI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü MADENİ PARA AYIRMA VE SAYMA MAKİNASI 228535 Ahmet SEZER 228526 Ozan KAR 196131 Gürcan DEMİREL Öğr. Gör.

Detaylı

ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ

ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ STEP MOTOR VE SÜRÜLMESĠ 523EO0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

YANGIN İHBAR SİSTEMİ

YANGIN İHBAR SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü YANGIN İHBAR SİSTEMİ SERHAT ALAY 228545 EREN DEMİRKAN 228532 SERVET TEKE 210342 DANIŞMAN PROF. DR. CEMİL

Detaylı

TOPRAKSIZ SERA OTOMASYONU

TOPRAKSIZ SERA OTOMASYONU T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü TOPRAKSIZ SERA OTOMASYONU 243394 Aziz BÜYÜKAKSU 243459 Hakan BEKTAŞ 076421 Ali TOPAL 290907 Bircan ŞAHİN

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ 210197 Abdullah YARIMBAŞ 210283 Ali ŞİMŞEK Doç. Dr. H. İbrahim OKUMUŞ Mayıs 2013 TRABZON

Detaylı

M O B Ġ L T A K Ġ P S Ġ S T E M Ġ V E O P T Ġ M Ġ Z A S Y O N U

M O B Ġ L T A K Ġ P S Ġ S T E M Ġ V E O P T Ġ M Ġ Z A S Y O N U DıĢ kapak T.C. BahçeĢehir Üniversitesi M O B Ġ L T A K Ġ P S Ġ S T E M Ġ V E O P T Ġ M Ġ Z A S Y O N U Yüksek Lisans Tezi Ġdris NAKIP Ġstanbul, 2010 Ġç kapak T.C. BahçeĢehir Üniversitesi Fen Bilimleri

Detaylı

RFID READER İLE KİMLİK TANIMLAMA SİSTEMİ

RFID READER İLE KİMLİK TANIMLAMA SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü RFID READER İLE KİMLİK TANIMLAMA SİSTEMİ 196106 Alper ÇAKAL 210248 Emin Furkan TÖRÜNER Yrd. Doç. Dr. YUSUF

Detaylı

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ Yusuf YALÇIN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ELEKTRONĠK VE BĠLGĠSAYAR

Detaylı

ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA

ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA Hamdi Suat AKNAR Muzaffer SEVEN Prof. Dr. Cemil

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ORTA ÖLÇEKLĠ BELEDĠYELERDE KULLANILABĠLECEK KAREKOD BARKOD DESTEKLĠ DOKÜMAN YÖNETĠM SĠSTEMĠ AYġE ÇELĠK TAġKIN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ

Detaylı

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM ANA BĠLĠM DALI HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠLĠM DALI ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SĠSTEMLERĠNĠN BAĞLANTILARI 523EO0125

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SĠSTEMLERĠNĠN BAĞLANTILARI 523EO0125 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SĠSTEMLERĠNĠN BAĞLANTILARI 523EO0125 Ankara 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan

Detaylı

ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU

ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU Dünyamızın son yıllarda karģı karģıya kaldığı enerji krizi, araģtırmacıları bir yandan yeni enerji kaynaklarına yöneltirken diğer yandan daha verimli sistemlerin

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERİ ÜRÜNLERİNİN KESİMİNDE VERİMLİLİK ARAŞTIRMASI VE YÜKSEK BAŞARIMLI HESAPLAMA KULLANIMI Kenan YAVUZ Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim

Detaylı

: Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN

: Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN AFAM İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AFET EĞİTİM, UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ Hazırlayanlar : Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN Katkıda Bulunanlar : Sedat GÜNEġ Selcen ÖZCAN Muzaffer Baca

Detaylı

MOBİL ARAŞTIRMA ROBOTU

MOBİL ARAŞTIRMA ROBOTU T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü MOBİL ARAŞTIRMA ROBOTU 210205 Ertunç AYYILDIZ 210222 Samed AL 210243 Alper AY Yrd. Doç. Dr. Haydar KAYA

Detaylı