KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü BĠTĠRME PROJESĠ PLC KONTROLLÜ ASANSÖR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü BĠTĠRME PROJESĠ PLC KONTROLLÜ ASANSÖR"

Transkript

1 KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü BĠTĠRME PROJESĠ PLC KONTROLLÜ ASANSÖR Efe Mehmet DĠNÇER Abdullah Mesud AYKAN Abdulhayy TURUS Ali ġahġn PROJE DANIġMANI Doç. Dr. Salim KAHVECĠ Mayıs, 2014 TRABZON

2 KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü BĠTĠRME PROJESĠ PLC KONTROLLÜ ASANSÖR Efe Mehmet DĠNÇER Abdullah Mesud AYKAN Abdulhayy TURUS Ali ġahġn PROJE DANIġMANI Doç. Dr. Salim KAHVECĠ Mayıs, 2014 TRABZON

3 LĠSANS BĠTĠRME PROJESĠ ONAY FORMU Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tarafından Doç. Dr. SALĠM KAHVECĠ yönetiminde hazırlanan PLC KONTROLLÜ ASANSÖR baģlıklı lisans bitirme projesi tarafımızdan incelenmiş, kapsamı ve niteliği açısından bir Lisans Bitirme Projesi olarak kabul edilmiştir. DanıĢman : Doç. Dr. Salim KAHVECĠ Jüri Üyesi 1 : Yrd. Doç. Dr. Adnan CORA Jüri Üyesi 2 : Yrd. Doç. Dr. Yusuf SEVĠM Bölüm BaĢkanı : Prof. Dr. Ġsmail H. ALTAġ ii

4 ÖNSÖZ Bu bitirme projesi çalıģması Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans programında yapılmıģtır. Bu tasarım projesinin hazırlanmasında bize emeği geçen kıymetli hocamız Sayın Doç. Dr. Salim KAHVECĠ ye ve Öğr. Gör. Oğuzhan ÇAKIR a Ģükranlarımızı sunarız. Ayrıca bu çalıģmayı bize uygulama fırsatı veren Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığına, bölüm olanaklarını bize sunduğu için Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığınıza ve KTÜ rektörlüğüne en içten dileklerimizi sunarız. Ayrıca öğretim hayatımızda bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ailelerimize de saygı ve sevgilerimizi sunarız. Mayıs, Efe Mehmet DĠNÇER Abdullah Mesud AYKAN Abdulhayy TURUS Ali ġahġn iii

5 ĠÇĠNDEKĠLER LĠSANS BĠTĠRME PROJESĠ ONAY FORMU... ii ÖNSÖZ... iii ĠÇĠNDEKĠLER... iv ÖZET... viii SEMBOLLER VE KISALTMALAR... ix 1. GĠRĠġ TEORĠK ALTYAPI KULLANILAN ELEMANLAR VE BAĞLANTILARI PLC ve Özellikleri Güç Kaynakları ve Özellikleri Redüktörlü DC Motor Sensörlerin Bağlanması Butonların Bağlanması MeĢgul Lambalarının Bağlanması Kabin Ġçi Aydınlatmasının Bağlanması Devre Ģeması Asansör modeli TASARIM PROJE LADDER DĠYAGRAMI GiriĢ ve ÇıkıĢlar Kat Sensörleri ve Özellikleri MeĢgul Lambaları Yardımcı Röle ve Zamanlayıcılar DENEYSEL ÇALIŞMA Kabin Hareketi Engelleme Düzeni Asansörün ÇalıĢması Kabinin Durması ve Kapı Sistemi iv

6 5. SONUÇ ÇALIġMA TAKVĠMĠ MALĠYET ÇĠZELGESĠ KAYNAKLAR EKLER EK 1.1. IEEE Code of Ethics EK 1.2. IEEE Etik Kuralları EK 1.3. Mühendisler Ġçin Etik Kuralları EK 2. Disiplinlerarası ÇalıĢma EK 3. STANDARTLAR VE KISITLAR FORMU ÖZGEÇMĠġLER v

7 ġekġller DĠZĠNĠ ġekil 2.1 Projede kullanılan Schneider Twido marka PLC miz ġekil V (solda) ve 12V güç kaynaklarımız... 3 ġekil 2.3 Projede Kullanılan redüktörlü dc motor... 3 ġekil 2.5 Sensör bağlantısı devre Ģeması... 6 ġekil 2.6 Buton bağlantısı devre Ģeması... 7 ġekil 2.7 MeĢgul lambası bağlantısı devre Ģeması... 8 ġekil 2.8 Kabin içi lamba bağlantısı devre Ģeması... 9 ġekil 2.9 Genel devre Ģeması ġekil 2.10 Asansör modeli önden görünümü ġekil 3.2 Kabinin yukarıya doğru hareketi ġekil 3.3 Kabinin aģağıya doğru hareketi ġekil 4.1 Kat çağırma butonları ve kabin içi butonların engelleme çıkıģlar ġekil 4.2 Kabinin Step motor ile çalıģması ġekil 4.3 Kabinin durması ve asansör kapısının açılması ġekil 4.4 MeĢgul lambaları vi

8 ÇĠZELGELER DĠZĠNĠ Çizelge 3.1 GiriĢ ve çıkıģ isimleri Çizelge 3.2 Yardımcı röle ve zamanlayıcı isimleri Çizelge 4. ÇalıĢma takvimi.. Çizelge 5. Maliyet çizelgesi. vii

9 ÖZET PLC ler öncelikli olarak endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemleri için özel tasarlanmıģ sayısal kontroller veya baģka bir deyiģle endüstriyel bilgisayarlardır. PLC lerin bu sistemlere uygunluğu hemen dikkat çekmiģ ve birçok alanda kullanılmaya baģlanmıģtır Günümüz endüstrisinde PLC ler birçok alanda kullanılmaktadır. PLC lerin, maliyetlerine ve diğer sistemlere oranla programlamada, tamirde ve kurulumundaki kolaylıkları, güvenilirlikleri ve yüksek verimlilikleri, onları endüstrinin temel taģlarından biri haline getirmiģtir. PLC lerin çok hızlı geliģimi, endüstrideki önemlerini korumalarına yardımcı olmuģ ve bunun sonucunda da birçok yeni firma PLC lere yatırım yapmaya baģlamıģtır. Günümüzde Siemens, Omron, Toshiba, Delta gibi firmaların da dahil olduğu, 10 dan fazla üretici bulunmaktadır. Bu projenin asıl amacı PLC ile motor kontrolü sağlamaktır. Bunun için bir asansör sistemi seçilip, maketi dizayn edilmiģtir. PLC li kontrol sisteminin bu küçük makette, gerçek bir asansörün iģlemlerini yapabilmesi amaçlanmıģtır. viii

10 SEMBOLLER VE KISALTMALAR PLC: DC: AC : V : A : Programmable Logic Controller Direct Current Alternative Current Volt Amper X : GiriĢ Y : ÇıkıĢ KÇ : Kat Çağırma Butonu KS : Kat Sensörü KKĠ: Kabin Ġçi Buton KM: Kat MeĢgul Lambası NA : Normalde Açık NK : Normalde Kapalı M : T : Yardımcı Röle Zamanlayıcı sn : Saniye msn: Milisaniye ix

11 1. GĠRĠġ Bu bitirme ödevinin amacı, dört katlı bir asansör modelinin 24V DC gerilim kullanılarak bir PLC (Programmable Lojic Controller) yardımı ile kontrol edilmek üzere genel amaçlı olarak tasarlanmasıdır. Bu model tasarlanırken, mümkün olduğunca ideale yakın yani günlük hayatta kullanılan Ģekle en uygun biçimde bir tasarım yapılmaya çalıģıldı. Bunu olanaklı kılmak için de neredeyse gerçek bir asansörde kullanılan bütün elemanların minimize edilmiģ halleri ortaya kondu. Örneğin her katta birer adet meģgul lambası ve çağrı butonu, kabin içinde de her kat için birer buton, ayrıca herhangi bir tehlike durumu göz önünde bulundurularak kabinin hareketini durduran STOP butonu koyulmuģtur. Bu bitirme ödevinde Bölüm 2 de projenin yapıtaģı olarak nitelendirebileceğimiz, asansör kabininin nasıl hareket edeceğini kontrol etmek üzere kullanılan PLC ile birlikte asansör modelinin Ģekli, asansör modeli hakkında genel bilgi, asansör modelinde kullanılan devrelerin Ģemaları ve çalıģma prensipleri ile birlikte asansör modelinde kullanılan motor ve özelliklerinden bahsedilmiģtir. Bölüm 3 te asansörün hareket kontrolünü sağlayan PLC nin içerisinde bulunan program çalıģma mantığının daha rahat anlaģılabilmesi adına ayrıntılı bir Ģekilde anlatılmıģtır. Bölüm 4 de ise sonuçlara yer verilmiģtir. 1

12 2. TEORĠK ALTYAPI 2.1. KULLANILAN ELEMANLAR VE BAĞLANTILARI PLC ve Özellikleri Asansörün butonlar aracılığı ile kontrolünü PLC üzerinden sağlarız. PLC üzerinde giriģ ve çıkıģlar bulunur. Öncelikle projeye uygun olan bir PLC nin özelliklerini bulmak gerekir. PLC de olması gereken giriģ ve çıkıģ sayılarını hesap edersek 13 giriģli ve 6 çıkıģlı bir PLC nin proje için yeterli olduğu sonucuna ulaģırız. Bu giriģler 4 er adet kat çağırma butonları, kabin içi butonlar ve sensör giriģleri ile 1 adet STOP butonu giriģidir. ÇıkıĢlar ise kabinin yönünü belirleyen 2 adet çıkıģ ile meģgul lambalarının çıkıģlarıdır. Ayrıca kullanılan motor Step motor olduğu için de PLC nin çıkıģlarından belli bir frekansta pulse dizisi alabilmek gerekir. Bu elemanları, ek bir devre kullanmadan sürebilmek içinse PLC nin transistör çıkıģlı olması gerekir [1,2]. Ġstenilen bu özellikleri, proje aģamasında kullandığımız Schneider Twido marka PLC karģılar. GiriĢlerin aktif olabilmeleri için her bir giriģe 24 V DC gerilim uygulanması gerekir. Devrenin tamamlanabilmesi için giriģ bölümündeki S/S, 24 V luk gerilim kaynağının ucuna bağlanır. Hem PLC hem de modülde tüm giriģler için ortak bir S/S vardır. Benzer bir olay çıkıģlar için de söz konusudur. PLC üzerindeki Y0 ve Y1 çıkıģları pulse çıkıģları oldukları için ikisinin de özel C leri (C0-C1) bulunmaktadır. Bundan sonraki Y2-Y3-Y4 ve Y5 çıkıģları içinse ortak bir C2 bulunmaktadır. Modül üzerinde ise tüm çıkıģlar için ortak bir C20 çıkıģı bulunur [3,4]. ġekil 2.1 de projede kullanılan PLC görülmektedir. ġekil 2.1 Projede kullanılan Schneider Twido marka PLC miz. 2

13 Güç Kaynakları ve Özellikleri Proje sırasında kullanılan malzemeler içinde, iki adet ayrı gerilim değerleri gerektiren eleman vardır. Bunlar 24 V DC gerilimle çalıģan PLC ile 12 V DC gerilimle çalıģan motor sürücü devreleridir. Bu sebeple proje sırasında 1,5 A çıkıģlı 24 V DC ile 8,5 A çıkıģlı 12 V DC güç kaynaklarından birer tane kullanılmıģtır. Sensör ve butonların güçleri 24 V, meģgul lambalarının güçleri ise 12 V luk gerilim kaynağından alınmıģtır. ġekil 2.2 de güç kaynaklarının resimleri vardır [5]. ġekil V (solda) ve 12V güç kaynaklarımız Redüktörlü DC Motor Bu projede asansör kabininin hareketini sağlamak üzere redüktörlü dc motor kullanılmıģtır. Kullanılan motorun modeli QJT-25JS-B dir. Motorun kontrolü ise PLC tarafından yapılmıģtır. Projede kullanılan redüktörlü dc motor ġekil 2.3 te verilmiģtir [6]. ġekil 2.3 Projede Kullanılan redüktörlü dc motor 3

14 Redüktörlü DC Motorun Özellikleri * DC motorlar güç, boyut ve hız olarak çok fazla çeģidi bulunmaktadır. * DC motorlar fiyat olarak çok uygundur. * DC motorların temini çok kolaydır. * DC motorlarla küçük akımlarda çalıģabiliriz. * Sürülmeleri kolay, bol seçenekli ve masrafsızdır. Redüktörlü DC motorların avantajları yanında belli dezavantajları da vardır. * Kolay zarar görebilirler. * Redüktörleri aģırı yükte kolaylıkla kullanılmaz duruma gelebilir. * Kararlılıkları ve konum değiģikliklerine cevap verme süreleri uzundur. * DüĢük redüktör oranına sahip motorlarda istenilen sonuçları vermekte zorlanırlar. Tüm bu özellikler göz önünde bulundurularak bu projede step motor kullanılması uygun bulunmuģtur [7] Sensörlerin Bağlanması Kabinin sağlıklı biçimde istenilen kata gidebilmesi ya da istenilen katta durabilmesi için, ana kumanda merkezine kaçıncı katta olduğunu bildirebilmesi gerekir. Bu amaçla asansörlerde sensör görevi gören anahtarlamalı Switch ler kullanılmıģtır. Bu Switch lerden her kata yerleģtirilir. ġimdi ise sensörlerin projedeki sisteme nasıl ekleneceğini inceleyelim. ĠĢe sensörlerin konumlarını belirleyerek baģlayalım. Yukarıda da söylediğimiz gibi belli bir katta duran kabinin, bu sırada ana kumanda merkezine (PLC ye) kaçıncı katta olduğunu bildirmesi gerekir. Yani bu sırada sensörle temas hâlinde olması gerekir. Bu sebeple de sensörün, kat hizasından en fazla kabinin boyu kadar yükseğe konulması gerekir. Bir diğer sorun ise kabinin aynı anda iki sensöre birden dokunması hâlinde oluģur. Bu sebeple de iki kat sensörü arasında en az kabinin boyu kadar mesafe olması gerekir. Sensörlerin konumlarını belirledikten sonra, Ģimdi de PLC nin giriģlerini uyarmasını sağlayalım. PLC nin giriģlerinin uyarılabilmesi için, bu giriģlere 24 V DC gerilim verilmesi gerektiğini daha önce de söylemiģtik. Bu sebeple, asansörün sensörün üzerinde olduğu anları da hesaba katarak, sensörün kapalı olduğu konumlarda PLC nin bağlandığı giriģine 24 V u iletmesi gerektiği sonucunu çıkarabiliriz. Yani sensörün ortak ucuna 24 V 4

15 DC gerilim uygulanmalı, kapalı konumda ileten ucuna bağlanan kablo ise PLC nin uygun giriģine bağlanmalıdır. Böylece sensör kapalı konumda iken PLC nin bu sensörün bağlandığı giriģi uyarılır ve diyagram içindeki kontakları ters konuma dönerler. ġekil 2.5 te sensörlerin bağlantı Ģeması verilmiģtir; Kabinin sağlıklı biçimde istenilen kata gidebilmesi ya da istenilen katta durabilmesi için, ana kumanda merkezine kaçıncı katta olduğunu bildirebilmesi gerekir. Bu amaçla asansörlerde hareket sensörü denilen algılayıcılar kullanılır. Bu sensörlerden her kata yerleģtirilir. ġimdi ise sensörlerin projedeki sisteme nasıl ekleneceğini inceleyelim. ĠĢe sensörlerin konumlarını belirleyerek baģlayalım. Yukarıda da söylediğimiz gibi belli bir katta duran kabinin, bu sırada ana kumanda merkezine(plc ye) kaçıncı katta olduğunu bildirmesi gerekir. Yani bu sırada sensörle temas hâlinde olması gerekir. Bu sebeple de sensörün, kat hizasından en fazla kabinin boyu kadar yükseğe konulması gerekir. Bir diğer sorun ise kabinin aynı anda iki sensöre birden dokunması hâlinde oluģur. Bu sebeple de iki kat sensörü arasında en az kabinin boyu kadar mesafe olması gerekir. Sensörlerin konumlarını belirledikten sonra, Ģimdi de PLC nin giriģlerini uyarmasını sağlayalım. PLC nin giriģlerinin uyarılabilmesi için, bu giriģlere 24 V DC gerilim verilmesi gerektiğini daha önce de söylemiģtik. Bu sebeple, asansörün sensörün üzerinde olduğu anları da hesaba katarak, sensörün kapalı olduğu konumlarda PLC nin bağlandığı giriģine 24 V u iletmesi gerektiği sonucunu çıkarabiliriz. Yani sensörün ortak ucuna 24 V DC gerilim uygulanmalı, kapalı konumda ileten ucuna bağlanan kablo ise PLC nin uygun giriģine bağlanmalıdır. Böylece sensör kapalı konumda iken PLC nin bu sensörün bağlandığı giriģi uyarılır ve diyagram içindeki kontakları ters konuma dönerler. ġekil 2.5 te sensörlerin bağlantı Ģeması verilmiģtir; 5

16 ġekil 2.5 Sensör bağlantısı devre Ģeması Butonların Bağlanması Proje asansöründe 4 er adet kat çağırma ve kat içi ve 1 adet STOP butonu bulunmaktadır. Bu butonların aynı sensörlerde olduğu gibi diyagramda giriģ olarak bulunacakları açıktır. Buna göre butonların bağlantısı da sensörlere benzer Ģekilde yapılmalıdır. Ancak butonların bacakları, sensörlerinki gibi harekete bağlı olmadıklarından bacaklarından hangisine 24 V DC gerilim bağlandığının önemi yoktur. Herhangi bir bacağına 24 V DC gerilimi, diğer bacağına bağlanan kablonun ise PLC nin o butona ait giriģine uygulanması, butonun bağlanması için yeterlidir. ġekil 2.6 da butonun bağlantı Ģeması gösterilmiģtir. 6

17 ġekil 2.6 Buton bağlantısı devre Ģeması MeĢgul Lambalarının Bağlanması Asansör sistemlerinde, kat çağrı butonlarına basan yolcuların, asansörün kullanılıp kullanılmadığını anlamaları için her kata meģgul lambası koyulmuģtur. Proje aģamasında kullanılan meģgul lambaları, belirli akım değerleri arasında çalıģan ledlerden seçilmiģlerdir. Bu ledlerin iç dirençleri çok küçük olduğu için, kullanılan güç kaynağına da bağlı olarak bacaklarına direnç bağlamak gerekebilir. Bu lambaların sisteme dâhil edilmesi sırasında bacaklarından herhangi birisine 560 Ω takılmıģtır. Güç kaynağı olarak ise 12 V luk güç kaynağı kullanıldığına göre, meģgul lambalarının üzerlerinden akan akım 20 ma dolaylarına olacaktır. Bu değer, bu ledlerden gerekli parlaklıkları almak için yeterlidir. Bu lambalardan herhangi birisinin yanması için, yazılan diyagrama bağlı çeģitli Ģartların oluģmuģ olması gerekir. Örneğin; asansör baģka bir kata giderken çağrı düğmesine basılması. Bu sebeple meģgul lambalarının PLC nin çıkıģlarına bağlanacağı açıktır. PLC nin Y0 ve Y1 çıkıģlarını Step motor için kullanacağımıza göre, meģgul lambaları için de sıradan devam ederek Y2-Y3-Y4 ve Y5 çıkıģlarını kullanmak yerinde olacaktır. PLC miz transistör çıkıģlı olduğuna göre meģgul lambası için bir nevi anahtarlama görevi görecektir. Yani bu çıkıģlara güç ulaģmadıktan sonra meģgul lambaları yanıt vermezler. Buna göre bağlantının nasıl yapılması gerektiğini bulabiliriz. 7

18 MeĢgul lambasının herhangi bir bacağına 1 kω luk direnç bağlanır. Aynı Ģekilde bu bacağına ya da diğer bacağına 12 V DC gerilim uygulanır. BoĢta kalan bacağına bağlanan kablo ise PLC nin ilgili çıkıģına bağlanır. Devrenin tamamlanabilmesi içinse PLC nin meģgul lambasını bağladığımız çıkıģının C sine (örn. Y2 için C2) 12 V luk gerilim kaynağının ucu bağlanır. Böylece devre tamamlanmıģ olur. ġekil 2.7 de meģgul lambasının bağlantı Ģeması verilmiģtir [8]. ġekil 2.7 MeĢgul lambası bağlantısı devre Ģeması Kabin Ġçi Aydınlatmasının Bağlanması Günlük hayatta kullandığımız asansör sistemlerinde, kabin kapısı çok farklı çalıģma mantıklarına sahip olabilir. Örneğin; bazı asansörlerde kata gelindiğinde kapı kilidi açılıp yolcu kapıyı eliyle açarken bazılarında ise kapı otomatik olarak açılabilir. Biz proje aģamasında kapının otomatik olarak açıldığı durumu düģündük. Bu durumda belli bir süre boyunca kapının açık kalması ve bu süre sonunda ise kapının kapanması gerekir. Eğer süre dolduğu anda kapı bölgesinde bir yolcu varsa kapının kapanmaması ve asansörün hareketlenmemesi gerekir. Bu ayarlama sensörle yapılabilir. 8

19 Proje aģamasında, bu kapı mantığına uyabilecek bir baģka seçenek düģündük ve kabinin içerisine kapının açık ya da kapalı olduğunu gösterebilecek bir aydınlatma koymayı düģündük. Bu lambanın açık olması kapının açık olduğunu gösterir. Bölüm 2.6 da bahsedildiği gibi burada da aydınlatmanın yanması(kapının açılması) için diyagrama bağlı olan bir dizi Ģartın gerçekleģmiģ olması gerekir. Bu sebeple aydınlatmanın PLC nin çıkıģına bağlanacağı aģikârdır. Lambanın herhangi bir duyuna 24 V luk gerilim kaynağı bağlanmıģ, boģtaki duyundan alınan kablo ise PLC nin ilgili çıkıģına bağlanmıģtır. Bu çıkıģın C sinden alınan kablo ise gerilim kaynağının ucuna bağlanarak devrenin tamamlanması sağlanmıģtır. ġekil 2.8 de kabin içindeki lambanın bağlantı Ģeması verilmiģtir. ġekil 2.8 Kabin içi lamba bağlantısı devre Ģeması 9

20 Devre ġeması ġekil 2.9 da genel hâliyle projenin devre Ģeması verilmiģtir. ġekil 2.9 Genel devre Ģeması 10

21 * 1.KÇ = 1. kat çağırma butonu * 1.KS = 1. kat sensörü * 1.KKĠ = Kabin içi 1. kat butonu * 1.KM = 1. kat meģgul lambası Asansör modeli Proje sonunda elde edilen asansör modeli ġekil 2.10 da verilmiģtir. ġekil 2.10 Asansör modeli önden görünümü 11

22 3. TASARIM 3.1. PROJE LADDER DĠYAGRAMI GiriĢ ve ÇıkıĢlar Proje aģamasında tasarlanan asansörün kontrolü için yazılan Ladder diyagramının giriģ ve çıkıģ isimleri ile görevleri aģağıdaki çizelgede verilmiģtir; Çizelge 3.1 GiriĢ ve çıkıģ isimleri GiriĢ isimleri Görevi ÇıkıĢ isimleri X STOP butonu Y X0 1. kat çağırma butonu Y0 X1 2. kat çağırma butonu Y1 X2 3. kat çağırma butonu Y2 X3 4. kat çağırma butonu Y3 X4 1. kat algılama Y4 X5 sensörü 2. kat algılama Y2 5 X6 sensörü 3. kat algılama 0 X7 sensörü 4. kat algılama 20 X sensörü Kabin içi 1. kat 21 X butonu Kabin içi 2. kat 22 X butonu Kabin içi 3. kat 23 X butonu Kabin içi 4. kat 24 butonu Görevi Darbe çıkıģı(geçerli yön yukarı) Geçerli yön aģağı 1. kat meģgul lambası 3. kat meģgul lambası 2. kat meģgul lambası 4. kat meģgul lambası Kabin kapısı çıkıģı(ġçteki ampul) Kat Sensörleri ve Özellikleri Bir asansörün sağlıklı bir Ģekilde çalıģabilmesi için hareket hâlinde iken istenilen kata geldiğinde yolcunun rahatlıkla inebilmesi için kata hizalı Ģekilde durabilmesi, duruyor iken ise basılan kata göre kabini aģağı ya da yukarıya hareketlendirebilmesi gerekir. Peki, asansör bu algıları kumanda merkezine nasıl iletecektir? Bunun için her kata bir hareket sensörü konulmuģ ve kabinin bu sensörlere dokunarak hangi katta olduğunu kumanda merkezine bildirmesi amaçlanmıģtır. Sensörlerle ilgili olan sorunlardan birisi kabinin, her iki sensöre de dokunamayacağı 12

23 yerlerde de bulunacak olmasından kaynaklanır. Bu anlarda STOP butonuna basılması hâlinde duran kabinin kat içi butonları ile hareketlenebilmesi için hangi katta olduğunu bilinmesi gerekir. Bu sorunun akla gelen en basit çözümü kabinin en son bulunduğu katı hatırlaması gerekliliğidir. Yani birinci kattan ayrılan bir asansör ikinci kat sensörünü algılayana kadar birinci katta olduğunu bildirecektir. Ġkinci kat sensörü algılandığı anda ise birinci katın sensörü etkinliğini yitirecek ve kabin baģka bir kat sensörüne dokununcaya kadar ikinci katın sensörünün etkinliği devam edecektir. Bu sorunun çözümü için her kat sensörünün kabinin geldiği katın sensörünün etkinliğini resetlediği bir sistem kurmak gerekir [9]. Bu açıklamalar ıģığında ġekil 3.1 deki diyagramı inceleyelim. X5-X6-X7 ve X20 kat sensörlerine ait giriģlerdi. Yukarıda da değindiğimiz gibi bunlardan herhangi ikisi aynı anda aktif olamazlar. Örneğin dördüncü katta duran bir kabin ikinci kattan çağrılsın. En baģtaki durumda 317 numaralı yoldan da görülebileceği gibi X20 giriģi ile tetiklenen M54 çıkıģı aktif hâldedir. AĢağı doğru hareketlenen kabin dördüncü katın sensöründen ayrılır. Mühürlemeden dolayı M54 çıkıģı halen aktiftir. Kabin üçüncü katın sensörüne değdiği anda ise X7 giriģi 334 numaradan da görülebileceği gibi M54 çıkıģını resetler ve 314 numaradan görülebileceği gibi M53 çıkıģı aktif olur. Böylece dördüncü kat sensörünün etkinliği sona erer ve üçüncü katın sensörünün etkinliği baģlar. Aynı Ģekilde ikinci kat sensörüne ulaģan kabin 329 ve 311 numaralarından görülebileceği gibi M53 ü resetler ve M52 çıkıģını aktif hâle getirir. 13

24 ġekil 3.2 Kabinin yukarıya doğru hareketi ġekil 3.3 Kabinin aģağıya doğru hareketi 14

25 MeĢgul Lambaları ġimdiye kadar ladder diyagramında meģgul lambalarından hiç bahsetmemiģtik. Projemizde katlardaki çağırma düğmelerine bastığımız zaman üç tane durum oluģabileceğini düģündük; * Kabin baģka bir katta ve kullanım hâlinde değilse çağrıldığı kata gelir ve kapı açılarak çağıran kiģinin binmesi sağlanır. Bu süre içerisinde çağrılan kattaki meģgul lambası yanmaz. Böylece asansörü çağıran kiģi kabinin kendisine doğru geldiğini anlar. Bu süre boyunca baģka bir kattan çağırma yapılması durumunda ise o katın meģgul lambası, asansör ilk yolcusunu bırakana kadar yanmaya devam eder. * Kabin çağrıldığı katta ise, daha önce de söylediğimiz gibi kabin kapısı açılır. Bu durumda da çağrıldığı kattaki meģgul lambası yanmayacaktır. Fakat asansör kapısı kapanana kadar diğer katlardan çağırma yapılırsa meģgul lambası yanacak ve kapı kapanana kadar yanmaya devam edecektir. * Kabin hareket halinde ise ilk durumda da bahsettiğimiz üzere meģgul lambası kabin ilk görevini bitirene kadar yanmaya devam eder. Fakat burada istisnaî bir durum vardır. Kabinin çağrıldığı kata geliyor olması durumu. Bu durumda meģgul lambasının yanmasına gerek olmadığı açıktır. Çağrı düğmesine bastığımızda meģgul lambasının yanmamıģ olmasının, kabinin o kata doğru gelmekte olduğunu gösterdiğini ilk maddede belirtmiģtik. Bu özelliğin bu istisnaî durumu da kapsadığı rahatlıkla söylenebilir Bu açıklamalardan sonra ġekil 3.7 deki diyagramımızı incelemeye baģlayabiliriz. Örneğin Y2 çıkıģı 1. katın meģgul lambası çıkıģıdır. Bu çıkıģın aktif olabilmesi için M2- M3-M4-M22- M23-M24 engelleme çıkıģları ile M42 STOP bekleme süresi(20 sn idi) çıkıģının herhangi birisinin aktif olması gerekmektedir. Ayrıca X1 çağırma butonuna da basılması gerekmektedir. Bunun anlamı ise, çağırma butonuna basılmadığı müddetçe meģgul lambasının yanmayacağıdır. Bu tasarruf açısından gerekli olan ve 15

26 neredeyse tüm asansörlerde kullanılan görülebilecek bir durumdur. Engelleme çıkıģlarının arasında M1 in olmamasının nedeni ise asansör 1. katta dururken aynı kattan çağrılırsa meģgul lambasının yanmayacak olmasıdır. Benzer Ģekilde M21 in olmamasının sebebi ise kabinin 1. kata doğru gelmekte olduğu durumda da meģgul lambasının yanmaması gerektiğidir Yardımcı Röle ve Zamanlayıcılar Ladder diyagramında kullanılan yardımcı röle ve zamanlayıcıların isimleri ve görevleri aģağıdaki çizelgede verilmiģtir; Çizelge 3.2 Yardımcı röle ve zamanlayıcı isimleri Yardımcı Görevi Zamanlayıcı Görevi röle ismi ismi M1 1. kat çağırma butonu engelleme T1 1.kat kabinin durma süresi M2 2. kat çağırma butonu engelleme T2 2.kat kabinin d.s. yukarı h. M3 3. kat çağırma butonu engelleme T3 2.kat kabinin d.s. aģağı h. M4 4. kat çağırma butonu engelleme T4 3.kat kabinin d.s. yukarı h. M10 Yukarı hareket kalkıģ çıkıģı T5 3.kat kabinin d.s. aģağı h. M11 AĢağı hareket kalkıģ çıkıģı T6 4.kat kabinin d.s. M12 Yukarı hareket kilitleme(y0 a) T7 Aynı kattan çağrı sırasında M13 AĢağı hareket kilitleme(y1 e) T8 Kapının açık kalma süresi M21 Kabin içi 1.kat butonu engelleme T9 Stop b.dan sonraki süre M22 Kabin içi 2.kat butonu engelleme M23 Kabin içi 3.kat butonu engelleme M24 Kabin içi 4.kat butonu engelleme M25 Kabin içi butonlar engelleme M26 Çağırma butonları engelleme M41 Lambanın 5 sn açık kalması için M42 Stop butonundan sonraki 20 sn için M51 1. kat sensörü etkinliği M52 2. kat sensörü etkinliği M53 3. kat sensörü etkinliği M54 4. kat sensörü etkinliği 16

27 4.DENEYSEL ÇALIġMA 4.1. Kabin Hareketi Herhangi bir kattaki asansörün çağrıldığı kata gidebilmesi için hangi katta olduğunu ana kumanda merkezine bildirmesi ve buna göre aģağı ya da yukarı hareketin baģlatılması gerektiğini Bölüm 3.3 te belirtmiģtik. Ayrıca kat aralarında durdurulan bir asansörün de buradan istenilen kata hareketlenebilmesi gerektiğini de belirtmiģtik. Bu da bize kabinin etkin sensöre göre hareketlenmesi gerektiğini söyler. Bu sebeple ġekil 3.2 ve ġekil 3.3 teki diyagramlardan da görülebileceği gibi STOP butonundan (X0) hemen sonra sensörlerin etkinlik çıkıģlarının(m51-m52-m53-m54) NA kontakları kullanılmıģtır [10]. ġimdi kabinin yukarı ve aģağı hareketlerini ayrı ayrı ele alalım. Kabinin yukarı hareketlenmesi için çağrılan ya da kabinin içinden basılan katın, kabinin durduğu yerin yukarısında olması gerektiği açıktır. Örneğin ġekil 3.2 deki diyagram incelenirse M51 birinci kat sensörü aktif çıkıģından hemen sonra M2-M3-M4-M22-M23-M24 engelleme çıkıģlarının konulduğu görülür. M2-M3 ve M4 çağırma butonlarının engelleme çıkıģları ve M22-M23 ve M24 ise kabin içindeki kat butonlarının engelleme çıkıģlarıdır(bu konuya Bölüm 3.5 te değinilecektir). Bu da yukarıda söylediğimizin teyidi demektir. Yani M10 yukarı yön kilitleme çıkıģının M51 kontağı kapalı iken aktif olabilmesi için ya da 4. katlardan çağrılması ya da kabin içinden bu katlara basılmıģ olması gerekir. STOP butonuna basıldığında ise kabinin durması ve gidilen katı unutması gerektiği açıktır. Bu yüzden de Ladder diyagramında en baģa X0 ın NK kontağı konulmuģtur [10,11]. Bu bölümde ise kabinin aģağı hareketi incelenecektir. Kabinin aģağı yönde hareketi için çağrılan ya da kabin içinden basılan katın, kabinin bulunduğu katın aģağısında bulunması gerektiği açıktır. ġekil 3.3 teki diyagramı incelersek M54 ün NA kontağından hemen sonra M1-M2-M3-M21-M22-M23 engelleme çıkıģlarının konulmuģ olduğunu görürüz. ÇıkıĢ olarak ise M11 aģağı yön kilitleme çıkıģı alınmıģtır. Yani M11 çıkıģının aktif olabilmesi için M54 kontağı kapalı iken ya da 3. katlardan çağrılması ya da kabin içinden bu katlara basılması gerekir. Burada değinilmeyen bir nokta da herhangi bir katta bulunan kabinin olduğu kattan çağrılması ya da kabin içinden olduğu kata basılması durumudur. Bu konuya Bölüm 3.8 de değinilecektir. 17

28 4.2. Engelleme Düzeni Herhangi bir kata hareket eden asansör baģka bir kattan çağrılması durumunda sonuç ne olacaktır? Bu konuda çeģitli varyasyonlar varsa da kat sayısı az olan binalarda genellikle kabin ilk çağrıldığı kata yönelmektedir. Daha sonra basanlar ise ilk basan yolcunun iniģini bekleyecektirler. Projede tasarladığımız asansör de bu prensibe uygun olarak çalıģmaktadır. Önce asansördeki engelleme düzeneğinin nasıl olacağına karar verelim. ÇalıĢma mantığı olarak katlardaki çağırma butonlarının birbirlerini engellemesi gerekir. Aynı Ģekilde kabin içerisinde bulunan butonların da birbirini engellemesi gerekir. Burada akla gelebilecek bir sorun yolcunun yanlıģ bir kata basması durumudur. Engelleme yapılmamıģ olsaydı kabin, yolcunun sonradan basacağı kata gidecekti. Fakat bu gidilecek katın durumuna göre kabinin hareket yönünün tersine dönmesine yol açar. Bu da kontrol merkezindeki programlarda daha fazla ayarlama yapmak anlamına gelir. Bunu engellemek için yolcunun önce STOP butonuna, daha sonra ise gitmesi gereken kat butonuna basması Ģeklinde bir plan geliģtirilmiģtir. Farklı bir durum ise kabin içi butonlar ile çağırma butonları arasındaki engelleme düzenidir. Bu durumda kabin içindeki yolcunun öncelikli olacağı açıktır. Yani kabin içindeki butonların katlardaki çağırma butonlarını engellemesi gerekir. Bu açıklamalar ıģığında ġekil 3.4 teki Ladder diyagramına bir göz atalım. M1-M2-M3 ve M4 kat çağırma butonlarının engelleme çıkıģlarıdır. Sabit duran bir asansörün X1 butonuna basılarak 1. kata çağrıldığını düģünelim. Bu durumda M1 çıkıģı mühürlenerek aktif olacaktır. Asansörün çağrıldığı kata gidinceye kadar diğer katlardan gelecek çağrılara tepki vermemesi gerekir. O yüzden de M2-M3 ve M4 çıkıģlarının yolları üzerine M1 çıkıģının NK kontağı konulmuģtur. Az önce aktif olan M1 çıkıģı sebebi ile X2-X3 ya da X4 e basılsa dahi bu çıkıģlar aktif olamazlar. Yani, çağırma butonları engelleme çıkıģları yollarının üzerine diğer katların engelleme çıkıģlarının NK kontakları koyulmalıdır. Bu kat çağırma butonlarının birbirlerini engelleme düzenidir. ġimdi de kabin içindeki kat butonlarının birbirlerini engelleme düzenini inceleyelim. Bu butonların engelleme çıkıģları M21-M22-M23 ve M24 idi. Yukarıdaki paragrafta açıklamaların bir benzerinin burada da geçerli olduğu açıktır. Örneğin M21 e 18

29 ulaģan yolun üzerinde diğer katların engelleme çıkıģları, yani M22-M23 ve M24 ün NK kontakları bulunmalıdır ki bunlardan birinin aktif olması durumunda M21 çıkıģı aktif duruma gelemesin [12]. ġimdi ise kabin içi butonları ile kat çağırma butonları arasındaki engelleme düzenini inceleyelim. M25 çıkıģına uzanan yol üzerinde kabin içi butonların engelleme çıkıģlarının NK kontakları sıralanmıģtır. Yani bu butonlara basılmazsa M25 çıkıģı sürekli aktif olacaktır. Bu çıkıģlardan birinin aktif olması ise M25 çıkıģını pasif konuma getirir. Yani M1-M2-M3 ve M4 çıkıģlarının yolu üzerine M25 in NA kontağını koyduğumuzda kabin içindeki butonların kat çağırma butonlarını engellemesini sağlarız. ġimdiye kadar değinilmeyen bir konu ise Ģudur; kabine binen bir yolcu gideceği katın butonuna basmadan önce kabin baģka bir kattan çağrılırsa ne olacaktır? Burada akla gelen bir cevap kabinin buna tepki vermemesi olacaktır. Çünkü öncelik kabin içerisindeki yolcudadır. Fakat bu düģünce sağlıklı bir sonuç vermeyebilir. Önceliği sınırsız olarak kabin içindeki yolcuya vermek dıģarıda bekleyen yolcuya haksızlık olacaktır. Bir baģka cevap ise kat çağırma butonlarının kabin içi butonlarını engellemesi olabilir. Bizim projede kullandığımız cevap da bu olmuģtur. Yukarıda M25 çıkıģı için söylediklerimizin bir benzerini M26 çıkıģı için söyleyeceğiz. M26 çıkıģı yolu önünde M1-M2-M3 ve M4 kat çağırma butonları engelleme çıkıģları sıralanmıģtır. Yani bu çıkıģlardan herhangi birisi aktif ise M26 çıkıģı pasif duruma düģer. Yani M21-M22-M23 ve M24 çıkıģları yolu üzerine M26 nın NA kontağını koymak gerekir. Bu durum ilk anda hoģ görünse de kabin içindeki yolcunun bir anlık gecikmesinin dahi önceliğin ondan alınmasına sebep olacağını gösterir. Kabin içindeki yolcunun kat butonlarına basması bu durumda yeterli sonuç vermez. Çünkü bu butonların engelleme çıkıģlarına ulaģan yol M26 çıkıģının kontağı açıldığından dolayı tıkanmıģtır. Kalan tek seçenek STOP butonudur. Kabin içindeki yolcu STOP butonuna basarsa Bölüm 3.2 de bahsettiğimiz gibi M42 çıkıģı aktif olur ve kat çağırma butonlarının önündeki M42 NK kontağı açılır. Bu durumda, M42 çıkıģı tekrar pasif konuma geçinceye kadar kabin içindeki yolcu 20 sn kadar bir zaman kazanır. Bu süre içinde kabin içinden bir kat butonuna basılırsa asansör o kata doğru harekete geçer. STOP butonuna basıldığı zaman asansörün hangi kata gittiğini unutması gerektiğinden daha önce bahsetmiģtik. Bu yüzden engelleme çıkıģlarının olduğu yol üzerine X0 ın NK kontağı konulmuģtur. T8 zamanlayıcısı ile asansör kapısının açılması ile ilgili 19

EK-1 STANDARTLAR VE KISITLAR FORMU 1. Çalışmanın amacını özetleyiniz. Orta gerilim seviyesinde kullanılan modüler hücrelerin çalışma mantığını anlamak, hücrenin devreye alma ve devreden çıkarma manevralarını

Detaylı

T.C. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü BĠTĠRME ÖDEVĠNĠN ADI BİTİRME PROJESİ

T.C. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü BĠTĠRME ÖDEVĠNĠN ADI BİTİRME PROJESİ T.C. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü BĠTĠRME ÖDEVĠNĠN ADI BİTİRME PROJESİ 130100310.. Ad SOYAD 130100310.. Ad SOYAD 130100310..

Detaylı

5.49. METRO ULAŞIM SİSTEMİ OTOMASYONU

5.49. METRO ULAŞIM SİSTEMİ OTOMASYONU 5.49. METRO ULAŞIM SİSTEMİ OTOMASYONU Prof. Dr. Asaf VAROL avarol@firat.edu.tr Giriş: Metro ulaģım sisteminde amaç araçların değil insanların ekonomik, hızlı ve güvenli bir biçimde ulaģımına öncelik vermektir.

Detaylı

UYGULAMA 1 SİEMENS S PLC UYGULAMALARI-2. Mühürleme Elemanları:

UYGULAMA 1 SİEMENS S PLC UYGULAMALARI-2. Mühürleme Elemanları: Mühürleme Elemanları: UYGULAMA 1 Mühürlemenin başlayacağı bir bitlik adres yazılır S Başlangıç adresi dahil mühürlenecek adres adedi Resetlemenin başlayacağı bir bitlik adres yazılır R Başlangıç adresi

Detaylı

UYGULAMA 1 24V START CPU V LO. Verilen PLC bağlantısına göre; START butonuna basıldığında Q0.0 çıkışını aktif yapan PLC programını yazınız.

UYGULAMA 1 24V START CPU V LO. Verilen PLC bağlantısına göre; START butonuna basıldığında Q0.0 çıkışını aktif yapan PLC programını yazınız. UYGULAMA 1 24V 0V START I1.5 I1.4 I1.3 I1.2 I1,1 I1.0 I0.7 I0.6 I0.5 I0.4 I0.3 I0.2 I0.1 I0.0 CPU-224 Q1.1 Q1.0 Q0.7 Q0.6 Q0.5 Q0.4 Q0.3 Q0.2 Q0.1 Q0.0 0V 24V LO Verilen PLC bağlantısına göre; START butonuna

Detaylı

UYGULAMA 1 SİEMENS S PLC UYGULAMALARI CPU-1214C

UYGULAMA 1 SİEMENS S PLC UYGULAMALARI CPU-1214C UYGULAMA 1 +24V 0V I1.5 I1.4 I1.3 I1.2 I1.1 I1.0 I0.7 I0.6 I0.5 I0.4 I0.3 I0.2 I0.1 I0.0 START CPU-1214C Q1.1 Q1.0 Q0.7 Q0.6 Q0.5 Q0.4 Q0.3 Q0.2 Q0.1 Q0.0 +24V L0 0V Verilen PLC bağlantısına göre; START

Detaylı

SIEMENS LOGO KULLANIMI VE UYGULAMALAR

SIEMENS LOGO KULLANIMI VE UYGULAMALAR SIEMENS LOGO KULLANIMI VE UYGULAMALAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 SIEMENS S7 200 UYGULAMALARI UYGULAMA _1 3 Fazlı Asenkron motorun iki yönde

Detaylı

K10S1 PLC`si içerisindeki zamanlama bilgilerinin T zamanlayıcı rölelerinde tutulduğunu daha once anlatmıştık. T zamanlayıcı röleleri kullanıcının

K10S1 PLC`si içerisindeki zamanlama bilgilerinin T zamanlayıcı rölelerinde tutulduğunu daha once anlatmıştık. T zamanlayıcı röleleri kullanıcının Zamanlayıcılar 1 K10S1 PLC`si içerisindeki zamanlama bilgilerinin T zamanlayıcı rölelerinde tutulduğunu daha once anlatmıştık. T zamanlayıcı röleleri kullanıcının belirlediği zaman süresi değerine kadar

Detaylı

ZAMANLAYICILAR S de, 4 farklı zamanlayıcı vardır.

ZAMANLAYICILAR S de, 4 farklı zamanlayıcı vardır. ZAMANLAYICILAR S7-1200 de, 4 farklı zamanlayıcı vardır. 1.Timer Pals: (TP): Girişe (IN) gelen sinyalle beraber çıkış (Q) «1» olur. Ayarlanan süre (PT) sonunda çıkış (Q) «0» olur. Ayarlanan süre (PT) dolmadan,

Detaylı

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ IŞIK İZLEYEN ROBOT TASARIM PROJESĠ SALĠHA PĠRBUDAK TUĞBA ÖZTÜRK 2015-2016 GÜZ DÖNEMĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK

Detaylı

DELTA PLC EĞİTİM SETİ KİTAPÇIĞI

DELTA PLC EĞİTİM SETİ KİTAPÇIĞI DELTA PLC EĞİTİM SETİ KİTAPÇIĞI Beti Delta PLC Eğitim Seti üzerinde kullanılan donanımlar Delta marka DVP20SX211T Model PLC DVP16SP11T Genişleme yuvası DOP-B07S411 7 Operatör Paneli PLC CPU sunu üzerindeki

Detaylı

DENEY 6: FLİP-FLOP (BELLEK) DEVRESİ UYGULAMALARI

DENEY 6: FLİP-FLOP (BELLEK) DEVRESİ UYGULAMALARI DENEY 6: FLİP-FLOP (BELLEK) DEVRESİ UYGULAMALARI Deneyin Amaçları Flip-floplara aģina olmak. DeğiĢik tipte Flip-Flop devrelerin gerçekleģtirilmesi ve tetikleme biçimlerini kavramak. ArdıĢık mantık devrelerinin

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİYEL TASARIMDA MODERN KONTROL TEKNİKLERİ PROGRAMLANABİLİR LOJİK DENETLEYİCİLER DENEY FÖYÜ

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİYEL TASARIMDA MODERN KONTROL TEKNİKLERİ PROGRAMLANABİLİR LOJİK DENETLEYİCİLER DENEY FÖYÜ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİYEL TASARIMDA MODERN KONTROL TEKNİKLERİ PROGRAMLANABİLİR LOJİK DENETLEYİCİLER DENEY FÖYÜ 1 DENEY NO : 1 DENEYİN ADI : Start Stop Kullanılarak

Detaylı

TC. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

TC. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TC. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ PLC OTOMASYON RAPORU PROBLEM :... İSİM :... SINIF/ŞUBE :... NO :... 28) ELMA KUTULAMA OTOMASYONU ŞekilX1. Elma Kutulama Otomasyonu 1)PROBLEM:

Detaylı

5.50. OTOMOBĠL TEKERLEĞĠ MONTAJ OTOMASYONU

5.50. OTOMOBĠL TEKERLEĞĠ MONTAJ OTOMASYONU 5.50. OTOMOBĠL TEKERLEĞĠ MONTAJ OTOMASYONU Prof. Dr. Asaf VAROL avarol@firat.edu.tr GiriĢ: Hızla geliģen bilgisayar teknolojisi, her alanda olduğu gibi etkisini robot teknolojisi ve otomasyon sistemleri

Detaylı

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARA BUTON VE KONTAKTÖRLE YOL VERME

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARA BUTON VE KONTAKTÖRLE YOL VERME ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARA BUTON VE KONTAKTÖRLE YOL VERME Şekil - 1 Şekilde üç fazlı asenkron motora buton ve kontaktörle yol veren devre görülmektedir. Devrede start butonuna basıldığında K 1 kontaktörünün

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU DCB-I KRAMER KAPI KONTROL KARTI. Lifkon Elektrik Elektronik DCB-I. D.No: 005 - D.Ver: 104-27.04.2015 - www.lifkon.

KULLANIM KLAVUZU DCB-I KRAMER KAPI KONTROL KARTI. Lifkon Elektrik Elektronik DCB-I. D.No: 005 - D.Ver: 104-27.04.2015 - www.lifkon. KRAMER KAPI KONTROL KARTI KULLANIM KLAVUZU Bütün Hakları Saklıdır. 1 / 11 İÇİNDEKİLER GĠRĠġ... 3 TEKNĠK ÖZELLĠKLER... 4 BAĞLANTI ġemasi... 5 KART ÇALIġMA MODLARI... 6 MENÜ... 7 KAPI HAREKETLERĠ... 10 MONTAJ...

Detaylı

GSM Kartı. Programlama Butonu

GSM Kartı. Programlama Butonu Teknik Özellikler GSM DIALER KULLANMA KILAVUZU Besleme Gerilimi : 12 Volt Sukunet Akımı : 35 ma. Arama Esnasında Çekilen Akım : 100 ma. Tetikleme Türü : Negatif (-) Tetikleme Bağlantı Şekli GSM Kartı SIM

Detaylı

Fatih Üniversitesi. İstanbul. Haziran 2010. Bu eğitim dokümanlarının hazırlanmasında SIEMENS ve TEKO eğitim dokümanlarından faydalanılmıştır.

Fatih Üniversitesi. İstanbul. Haziran 2010. Bu eğitim dokümanlarının hazırlanmasında SIEMENS ve TEKO eğitim dokümanlarından faydalanılmıştır. Fatih Üniversitesi SIMATIC S7-200 TEMEL KUMANDA UYGULAMALARI 1 İstanbul Haziran 2010 Bu eğitim dokümanlarının hazırlanmasında SIEMENS ve TEKO eğitim dokümanlarından faydalanılmıştır. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...

Detaylı

EĞĐTĐM AMAÇLI PLC KONTROLLU BĐR ASANSÖR MODELĐ TASARIMI. Özgür Cemal Özerdem * Nedim Perihanoğlu ÖZET

EĞĐTĐM AMAÇLI PLC KONTROLLU BĐR ASANSÖR MODELĐ TASARIMI. Özgür Cemal Özerdem * Nedim Perihanoğlu ÖZET EĞĐTĐM AMAÇLI PLC KONTROLLU BĐR ASANSÖR MODELĐ TASARIMI Özgür Cemal Özerdem * Nedim Perihanoğlu oozerdem@neu.edu.tr perihanoglu@gmail.com * Yakın Doğu Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Detaylı

BĠLGĠSAYAR AĞLARI. 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri

BĠLGĠSAYAR AĞLARI. 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri BĠLGĠSAYAR AĞLARI 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri Ağ Kavramı Bilgisayarların birbirleri ile iletiģimlerini sağlamak, dosya paylaģımlarını aktif

Detaylı

RTX 6A-BX RF Uzaktan Kumanda

RTX 6A-BX RF Uzaktan Kumanda RTX 6A-BX RF Uzaktan Kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:0216-348 65 21 Yüksek performanslı 6 kanal RF kontrol alıcı verici seti. Çalışma frekansı UHF 434.9 MHz. Endüstriyel çalışmalara uyumlu.açık

Detaylı

5.46. EBAT KONTROL OTOMASYONU

5.46. EBAT KONTROL OTOMASYONU 5.46. EBAT KONTROL OTOMASYONU Prof. Dr. Asaf VAROL avarol@firat.edu.tr Giriş: ÇeĢitli bilimsel, sanayi, tarımsal ve idari iģlerin yürütülmesinde insan müdahalesini tamamen ya da kısmen ortadan kaldırmaya

Detaylı

OTOMASYON PROJELERİ VE UYGULAMALARI

OTOMASYON PROJELERİ VE UYGULAMALARI OTOMASYON PROJELERİ VE UYGULAMALARI Otomasyon Nedir? Otomasyon u kısaca, bir işin insan ile makine arasında paylaşılması şeklinde tanımlayabiliriz. Bir otomasyon sisteminde toplam işin paylaşım yüzdesi

Detaylı

BÖLÜM 1. ASENKRON MOTORLAR

BÖLÜM 1. ASENKRON MOTORLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...iv GİRİŞ...v BÖLÜM 1. ASENKRON MOTORLAR 1. ASENKRON MOTORLAR... 1 1.1. Üç Fazlı Asenkron Motorlar... 1 1.1.1. Üç fazlı asenkron motorda üretilen tork... 2 1.1.2. Üç fazlı asenkron motorlara

Detaylı

ÖZKAY ELEKTRONİK. TK-103 Asansör Kumanda Kartı. KULLANIM KILAVUZU v1.00

ÖZKAY ELEKTRONİK. TK-103 Asansör Kumanda Kartı. KULLANIM KILAVUZU v1.00 ÖZKAY ELEKTRONİK TK-103 Asansör Kumanda Kartı KULLANIM KILAVUZU v1.00 TK-103 ASANSÖR KUMANDA KARTI KULLANIM KILAVUZU v1.00 ÖZKAY ELEKTRONİK 2008 Eğitim Mahallesi Postane Sokak 13/2 Kadıköy İstanbul Tel

Detaylı

Program AkıĢ Kontrol Yapıları

Program AkıĢ Kontrol Yapıları C PROGRAMLAMA Program AkıĢ Kontrol Yapıları Normal Ģartlarda C dilinde bir programın çalıģması, komutların yukarıdan aģağıya doğru ve sırasıyla iģletilmesiyle gerçekleģtirilir. Ancak bazen problemin çözümü,

Detaylı

Şekil XNOR Kapısı ve doğruluk tablosu

Şekil XNOR Kapısı ve doğruluk tablosu DENEY 2: KARŞILAŞTIRICILAR Deneyin Amaçları KarĢılaĢtırıcıların kavramını, içeriğini ve mantığını öğrenmek. Ġki bir karģılaģtırıcı uygulaması yaparak sonuçları deneysel olarak doğrulamak. Deney Malzemeleri

Detaylı

OTOMATİK KAPI KONTROL CİHAZI

OTOMATİK KAPI KONTROL CİHAZI OTOMATİK KAPI KONTROL CİHAZI EKONT Otomatik kapı kontrol cihaz her türlü tam otomatik kapı otomasyonu uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmış, çok fonksiyonelli ve her türlü güvenlik önlemleri düşünülmüş

Detaylı

5.Butonlar. Resim 1: Değişik yapıdaki buton resimleri. Tablo 1 Tahrik türleri ve sembolleri. Şekil 3 Çok tahrikli üniteler

5.Butonlar. Resim 1: Değişik yapıdaki buton resimleri. Tablo 1 Tahrik türleri ve sembolleri. Şekil 3 Çok tahrikli üniteler 5.Butonlar Butonlar, kumanda devrelerinde, devrenin çalışmasını başlatmak ve durdurmak amacı ile kullanılan elemanlardır. Çalışma şekillerine göre değişik tip ve yapıda imal edilirler. Butonlar çalışma

Detaylı

3. Çok kontaklı, tek konumlu röleler 2. Tek kontaklı, çift konumlu röleler

3. Çok kontaklı, tek konumlu röleler 2. Tek kontaklı, çift konumlu röleler Mekatronik Mühendisliği DENEY-1: Röle Yük Sürülmesi ve Sürekli Çalışma (Mühürleme) Ön Bilgi: Ø Butonlar Butona basıldığında kontakları konum değiştirir, üzerinden basınç kaldırıldığında yay aracılığı ile

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu ZONGULDAK 2015 ÖNCE EMNİYET SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ GENEL SINAV RAPORU Yöneten: Yrd. Doç.

Detaylı

BÖLÜM 5 S_BĐT. Komut listesi (STL) Network 1 LD I0.0 S Q0.0, 1

BÖLÜM 5 S_BĐT. Komut listesi (STL) Network 1 LD I0.0 S Q0.0, 1 BÖLÜM 5 ET VE EET ÖLELEĐ : PLC teknolojisinde sürekli çalışmayı sağlamak için mühürleme (kilitleme) pek kullanılmaz. ürekli çalışma başka bir yöntemle çözülür. Bu da ET ve EET tekniğidir. Çıkışın girişe

Detaylı

KUMANDA DEVRELERİ Örnek 1: Stop öncelikli Start Stop Devresi (Klasik Mühürleme Devresi):

KUMANDA DEVRELERİ Örnek 1: Stop öncelikli Start Stop Devresi (Klasik Mühürleme Devresi): KUMANDA DEVRELERİ Örnek 1: Stop öncelikli Start Stop Devresi (Klasik Mühürleme Devresi): START butonuna basıldığında M kontaktörü enerjilenir, M kontaktörünün normalde açık (NO) kontakları kapanır ve motor

Detaylı

5.27. ŞİFRELİ OTOMATİK KAPI KONTROL PROJESİ

5.27. ŞİFRELİ OTOMATİK KAPI KONTROL PROJESİ 5.27. ŞİFRELİ OTOMATİK KAPI KONTROL PROJESİ Prof. Dr. Asaf Varol avarol@firat.edu.tr Yoğun bir insan trafiğine maruz kalan havaalanı, uluslararası ve şehirlerarası otogar veya garlarda, giriş çıkışı sağlayan

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU. Buraya Öğrencinin Adı Soyadı yazılacaktır

T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU. Buraya Öğrencinin Adı Soyadı yazılacaktır T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU Buraya Öğrencinin Adı Soyadı yazılacaktır Buraya Staj Yaptığı Yer yazılacaktır Buraya Ay, Yıl yazılacaktır

Detaylı

Programlanabilir Mantık Kontrolcüleri

Programlanabilir Mantık Kontrolcüleri Programlanabilir Mantık Kontrolcüleri Katı-hal mantık devrelerine gelmeden önce, yalnızca elektromekaniksel röleler etrafında mantıksal kontrol sistemleri tasarlandı ve inşa edildi. Yeni röle tasarımları

Detaylı

5.24. TAVUK KÜMESLERİ İÇİN SULAMA OTOMASYONU

5.24. TAVUK KÜMESLERİ İÇİN SULAMA OTOMASYONU 5.24. TAVUK KÜMESLERİ İÇİN SULAMA OTOMASYONU Prof. Dr. Asaf VAROL avarol@firat.edu.tr GİRİŞ Günümüzde üretim sektöründe geliģme hızlı bir Ģekilde sürmektedir. Üretimin her çeģidinde hız, güven ve düģük

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (3) 65-70 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Problemlerin Farklı Endüstriyel Otomasyon Yöntemleri ile Çözümlenerek

Detaylı

HM150 ZEMİN KAT 1. KAT 2. KAT KUMANDA PANOSU 031 032 02 12 100 A B C D E F G 2BC 2G İBRAHİMOĞLU MÜHENDİSLİK ÇAĞRI BAĞLANTILARI

HM150 ZEMİN KAT 1. KAT 2. KAT KUMANDA PANOSU 031 032 02 12 100 A B C D E F G 2BC 2G İBRAHİMOĞLU MÜHENDİSLİK ÇAĞRI BAĞLANTILARI ZEMİN KAT 1. KAT 2. KAT KUMANDA PANOSU 031 032 02 12 SDS MEŞGUL SDS MEŞGUL SDS MEŞGUL 1000 816 YK YK YK 100 A B C D E F G 2BC 2G g 2g ORTAK ANOT DISPLAY e d c d 2g ef f g b a bc a g 2g ORTAK ANOT DISPLAY

Detaylı

PİST AYDINLATMA KULE KUMANDA MASASI

PİST AYDINLATMA KULE KUMANDA MASASI PİST AYDINLATMA KULE KUMANDA MASASI TEK.225.E KULLANIM ve BAKIM ONARIM KİTABI V1.1 TEKSAV Teknoloji Elektrik Elektronik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adres : A.O.S.B. 10016 Sok. No:20 Çiğli - İzmir Tel

Detaylı

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE 1 KONTROL CİHAZLARI 2 Autel in elektronik kontrol cihazlarının kapsamı hem küçük hem de büyük tesislerin ihtiyaçlarını karģılamaya yetecek düzeydedir. Autel, üç farklı devirli zamanlayıcı modeli üretmektedir:

Detaylı

AC SERİSİ ASANSÖR KUMANDA SİSTEMLERİ. Melih AYBEY AYBEY ELEKTRONİK

AC SERİSİ ASANSÖR KUMANDA SİSTEMLERİ. Melih AYBEY AYBEY ELEKTRONİK AC SERİSİ ASANSÖR KUMANDA SİSTEMLERİ Melih AYBEY AYBEY ELEKTRONİK AC SERİSİ GENEL ÖZELLİKLERİ CANBus tabanlı kat, kabin ve grup haberleşme sistemi Kat bilgisini sayıcı, monostabil sayıcı, gray kod, kuyu

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (2) 79-83 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Problemlerin Farklı Endüstriyel Otomasyon Yöntemleri ile Çözümlenerek

Detaylı

SIGNO BARİYER BAĞLANTI ŞEMASI

SIGNO BARİYER BAĞLANTI ŞEMASI SIGNO BARİYER BAĞLANTI ŞEMASI Mekanik Montaj 1) Bariyerle gelen malzemeleri resim 1 de görüldüğü gibi kontrol edin. 2) Bariyerin kolunun sağa mı yoksa sola mı çalışacağını belirleyip yay yönünü kolun

Detaylı

BQ300 RF Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK

BQ300 RF Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK RF Röle Kontrol Ünitesi Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.2 Cihaz Bağlantı Şeması...

Detaylı

5.34. VİDA YUVASI AÇMA OTOMASYONU

5.34. VİDA YUVASI AÇMA OTOMASYONU 5.34. VİDA YUVASI AÇMA OTOMASYONU Prof. Dr. Asaf VAROL avarol@firat.edu.tr Giriş: Günümüzde birçok alanda özellikle üretimde otomasyon sistemleri kullanılmaktadır. Otomasyonun girdiği ortamlarda insan

Detaylı

5.25. TÜP GAZ DOLUM TESİSİ OTOMASYON SİSTEMİ PROJESİ

5.25. TÜP GAZ DOLUM TESİSİ OTOMASYON SİSTEMİ PROJESİ 5.25. TÜP GAZ DOLUM TESİSİ OTOMASYON SİSTEMİ PROJESİ Prof. Dr. Asaf VAROL avrol@firat.edu.tr ÖZET Günümüz teknolojisinde tüpün yerine bir çok alternatifler gelmiş olsa bile kullanımı, pratikliği ve diğer

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

PULSE ÇIKIŞI İLE SERVO MOTOR KONTROLÜ. Giriş PLS2 Komutunun Açıklanması CP1H ve Smart Step 2 Kablo Bağlantıları Sonuç

PULSE ÇIKIŞI İLE SERVO MOTOR KONTROLÜ. Giriş PLS2 Komutunun Açıklanması CP1H ve Smart Step 2 Kablo Bağlantıları Sonuç PULSE ÇIKIŞI İLE SERVO MOTOR KONTROLÜ Giriş PLS2 Komutunun Açıklanması CP1H ve Smart Step 2 Kablo Bağlantıları Sonuç GİRİŞ Bu dökümanda CP1H plc sinden pulse çıkışı alınarak Smart Step 2 üzerinden nasıl

Detaylı

S71200 PLC UYGULAMA ÖRNEKLERİ

S71200 PLC UYGULAMA ÖRNEKLERİ S71200 PLC UYGULAMA ÖRNEKLERİ 1Örnek: Bir matbaacıda kitapların sayfa kenarlarındaki fazla kağıtları kesmek için bir giyotin makası kullanılacaktır. Bu makasın hareket etmesi çift taraflı pnömatik silindir

Detaylı

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE SERİ KUMANDA KUTUSU RPB

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE SERİ KUMANDA KUTUSU RPB SERİ ÇÖZÜMLER Seri çözümler, orta ve büyük ölçekli tesisler için en iyi sistemlerdir. Bu aletle, kontrol ve kumanda cihazlarına valfların bağlantı maliyetlerinin azalmasını hatta neredeyse tamamen yok

Detaylı

FP52 PROXIMITY KART OKUYUCUSU KULLANIM KILAVUZU

FP52 PROXIMITY KART OKUYUCUSU KULLANIM KILAVUZU FP52 PROXIMITY KART OKUYUCUSU KULLANIM KILAVUZU FP52 kart okuyucusunu; Mody serisi dış kapı buton modülleri ile birlikte kullanılır. Fp52 ile iki farklı röle çıkışı vardır.500 kullanıcıya kadar tanımlanabilir.

Detaylı

TENİS TOPU FIRLATMA MAKİNESİ

TENİS TOPU FIRLATMA MAKİNESİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü TENİS TOPU FIRLATMA MAKİNESİ 243297 Şafak KOÇBIYIK Öğr. Gör. Oğuzhan ÇAKIR Haziran 2014 TRABZON LİSANS BİTİRME

Detaylı

Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Elazığ

Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Elazığ DEĞĐŞĐK BĐR TĐP ASANSÖR SĐSTEMĐNĐN TASARIMI VE PROTOTĐPĐNĐN ĐMALATI Haşim PIHTILI Hüseyin YETĐK Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Elazığ hpihtili@firat.edu.tr h_yetik@yahoo.com

Detaylı

GEPA. RFD-121 Arıza Gösterge Düzeneği. Kullanma Kılavuzu. Orta Gerilim Yer Altı Şebekeleri İçin Arıza Akımı Gösterge Düzeneği.

GEPA. RFD-121 Arıza Gösterge Düzeneği. Kullanma Kılavuzu. Orta Gerilim Yer Altı Şebekeleri İçin Arıza Akımı Gösterge Düzeneği. GEPA RFD-121 Arıza Gösterge Düzeneği Orta Gerilim Yer Altı Şebekeleri İçin Arıza Akımı Gösterge Düzeneği Kullanma Kılavuzu www.gepaelk.com İçindekiler 1. Genel... 1 2. Özellikler... 1 3. Bağlantı ve Montaj...

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

5.15. VİNÇ BENZETİM PROJESİ

5.15. VİNÇ BENZETİM PROJESİ 5.15. VİNÇ BENZETİM PROJESİ Prof. Dr. Asaf VAROL avarol@firat.edu.tr 1. PROJE KONUSU Metal parçaların bant üzerinden elektromıknatıs vasıtasıyla alınarak taģınması ve bir yerde istiflenmesi bu projenin

Detaylı

RTX2-LRN BX UZAKTAN KUMANDA

RTX2-LRN BX UZAKTAN KUMANDA UZAKTAN KUMANDA delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel-Fax:06-348 65 Kod öğrenmeli, Toplam 5 röle çıkışlı olarak kullanılabilen Toggle- Momentary ve Latch şeklinde çalışabilen genel amaçlı rf uzaktan

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-1200 SOLAR KUTU Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili kullanmak için lütfen

Detaylı

ELK432-MİKROBİLGİSAYARLI SİSTEM TASARIMI LABORATUAR DENEY FÖYÜ

ELK432-MİKROBİLGİSAYARLI SİSTEM TASARIMI LABORATUAR DENEY FÖYÜ ELK432-MİKROBİLGİSAYARLI SİSTEM TASARIMI LABORATUAR DENEY FÖYÜ İÇİNDEKİLER 1. ASENKRON MOTORA YOLVERME YÖNTEMLERİ 2. ASENKRON MOTORA YILDIZ ÜÇGEN YOLVERME 3. OTOMATİK GİRİŞ KAPISININ PLC ÜZERİNDEN KONTROLU

Detaylı

OTOMASYON ATÖLYESİ TEMEL PLC SORULARI

OTOMASYON ATÖLYESİ TEMEL PLC SORULARI Soru1 ) Start butonuna bastığımız anda M1 motoru, start butonundan elimizi çektiğimiz anda M2 motoru çalışacak. Stop butonuna bastığımız anda ise iki motor birden duracaktır. M1 Q0.0 M2 Q0.1 OTOMASYON

Detaylı

Teorik Bilgi DENEY 7: ASENKRON VE SENKRON SAYICILAR

Teorik Bilgi DENEY 7: ASENKRON VE SENKRON SAYICILAR DENEY 7: ASENKRON VE SENKRON SAYICILAR Deneyin Amaçları Asenkron ve senkron sayıcı devre yapılarının öğrenilmesi ve deneysel olarak yapılması Deney Malzemeleri 74LS08 Ve Kapı Entegresi (1 Adet) 74LS76

Detaylı

PLS2 KOMUTU. Giriş PLS2 Komutunun Açıklanması Sonuç

PLS2 KOMUTU. Giriş PLS2 Komutunun Açıklanması Sonuç Giriş PLS2 Komutunun Açıklanması Sonuç GİRİŞ Bu dökümanda PLS2 komutunun nasıl kullanılacağı anlatılacaktır.pls2, çoğunlukla pulse ile servo sürme uygulamalarında kullanılır. Kısaca bahsedilecek olunursa

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

TEMEL ELEKTRONĠK DERS NOTU

TEMEL ELEKTRONĠK DERS NOTU TEMEL ELEKTRONĠK DERS NOTU A. ELEKTRONĠKDE BĠLĠNMESĠ GEREKEN TEMEL KONULAR a. AKIM i. Akımın birimi amperdir. ii. Akım I harfiyle sembolize edilir. iii. Akımı ölçen ölçü aleti ampermetredir. iv. Ampermetre

Detaylı

AA Motorlarında Yol Verme, Motor Seçimi Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören

AA Motorlarında Yol Verme, Motor Seçimi Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören 04.12.2011 AA Motorlarında Yol Verme, Motor Seçimi Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören İçerik AA Motorlarının Kumanda Teknikleri Kumanda Elemanları na Yol Verme Uygulama Soruları 25.11.2011 2 http://people.deu.edu.tr/aytac.goren

Detaylı

RTX1_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX1_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX1_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:0216-348 65 21 Genel amaçlı, 1 röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

4-1. Ön Kontrol Paneli

4-1. Ön Kontrol Paneli 4-1. Ön Kontrol Paneli 1 Açma/Kapama(ON/OFF) Düğmesi.! Fan motoru termostat kontrollü olduğu için sadece soğutma gerektiğinde çalışır.! Su soğutma ünitesi otomatik kontrollüdür, sadece gerektiğinde çalışır.

Detaylı

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu okunmalıdır ve cihaz

Detaylı

UYGULANMIŞ ÖRNEK PLC PROGRAMLARI

UYGULANMIŞ ÖRNEK PLC PROGRAMLARI UYGULANMIŞ ÖRNEK PLC PROGRAMLARI Örnek 1: Örneğ e başlamadan önce CPU yu 221 seçmeliyiz.(bu işlem program sonunda da yapılabilir.) Girişler I 0.0 dan I 0.5 e, Çıkışlar Q 0.0 dan Q 0.3 e kadardır. Amacı

Detaylı

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV.

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV. ALEV MONİTÖRÜ 03A1 Uygulama Alev monitörleri, uygun alev elektrodu veya UV. fotosel ile birlikte, alevin belirli bir standardın altında olduğunu, yanmanın iyi olduğunu veya alevin söndüğünü haber verir.

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

GEPA. set. RQ-112B Reaktif Güç Kontrol Rölesi. set. set RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ

GEPA. set. RQ-112B Reaktif Güç Kontrol Rölesi. set. set RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B Serisi reaktif güç röleleri, alçak gerilim elektrik tesislerinin reaktif güç kompanzasyonunda kullanılırlar. Kondansatör gruplarını devreye alan ve çıkaran reaktif

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

010 SİSTEMİ. TEKNOSİSTEM MÜHENDİSLİK - Gazcılar Cad. Anafarta Sok. No:1/A BURSA, Tel:(224)272 37 34 Faks:272 40 19

010 SİSTEMİ. TEKNOSİSTEM MÜHENDİSLİK - Gazcılar Cad. Anafarta Sok. No:1/A BURSA, Tel:(224)272 37 34 Faks:272 40 19 010 SİSTEMİ 1 VOLUMETRİK DAĞITICILAR US ve USM Serisi volumetrik yağlama blokları endirek yağlama için tasarlanmıştır. Pompa basıncının düşmesinden sonra yağlama bloklarına gönderilen yağ yaylar vasıtasıyla

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNALARI VE KUMANDA 4.1.ASENKRON MOTORLARA DİREKT YOL VERME VE DEVRE ŞEMALARI

ELEKTRİK MAKİNALARI VE KUMANDA 4.1.ASENKRON MOTORLARA DİREKT YOL VERME VE DEVRE ŞEMALARI BÖLÜM 4 OTOMATİK KUMANDA DEVRELERİ 4.1.ASENKRON MOTORLARA DİREKT YOL VERME VE DEVRE ŞEMALARI Basitliği, dayanıklılığı ve ekonomik olmasından endüstride en çok kullanılan asenkron motora, gücüne, işletme

Detaylı

AKILLI EV OTOMASYONU

AKILLI EV OTOMASYONU T.C KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği AKILLI EV OTOMASYONU 243403 Mehmet YILMAZ 243433 Emre PAÇACI 228421 Sercan BOZKURT Doç. Dr Ayten ATASOY Mayıs, 2014

Detaylı

NİCE TURKİYE. ROBUS 600-1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu ELEKTRİKSEL BAĞLANTI

NİCE TURKİYE. ROBUS 600-1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu ELEKTRİKSEL BAĞLANTI ELEKTRİKSEL BAĞLANTI ROBUS 600-1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu Bağlantı yapılmayan hiçbir yere köprüleme yapmanıza gerek yok. Bağlantilarınızda Nice marka ürünleri kullanmanızda fayda vardır. SMX2 Bağlantısı

Detaylı

ÇİZGİ İZLEYEN ROBOTUN ELEKTROMEKANİK TASARIMI VE PROTOTİP ÜRETİMİ

ÇİZGİ İZLEYEN ROBOTUN ELEKTROMEKANİK TASARIMI VE PROTOTİP ÜRETİMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ÇİZGİ İZLEYEN ROBOTUN ELEKTROMEKANİK TASARIMI VE PROTOTİP ÜRETİMİ 228543 Damla SAYLAM 228511 Ömer Faruk

Detaylı

TECO N3 SERĐSĐ HIZ KONTROL CĐHAZI HIZLI BAŞLAT DÖKÜMANI. ADIM 1: Sürücü beslemesini ve motor uçlarını bağlama

TECO N3 SERĐSĐ HIZ KONTROL CĐHAZI HIZLI BAŞLAT DÖKÜMANI. ADIM 1: Sürücü beslemesini ve motor uçlarını bağlama 1/6 TECO N3 SERĐSĐ HIZLI BAŞLAT DÖKÜMANI ADIM 1 Sürücü beslemesini ve motor uçlarını bağlama Monofaze N3 serisinde 220 volt beslemesi L1 (L) ve L3 (N) girişlerine bağlanarak cihaza enerji verilir. Aşağıdaki

Detaylı

DENEY 21 IC Zamanlayıcı Devre

DENEY 21 IC Zamanlayıcı Devre DENEY 21 IC Zamanlayıcı Devre DENEYİN AMACI 1. IC zamanlayıcı NE555 in çalışmasını öğrenmek. 2. 555 multivibratörlerinin çalışma ve yapılarını öğrenmek. 3. IC zamanlayıcı anahtar devresi yapmak. GİRİŞ

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi ) GÜÇ ELEKTRONİĞİ (0860120203-0860170113) VE ENERJİ Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri ) 4 56 44 100 Kredisi 3+1 4 Bu derste; yarı iletken anahtarlama elemanları, doğrultucu ve kıyıcı

Detaylı

Trafik Işık Kontrolü

Trafik Işık Kontrolü Trafik Işık Kontrolü TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMASYON LABORATUVARI DENEY NO:2 1. Zamanlayıcılar PLC bünyesinde bulunan zamanlayıcılar klasik

Detaylı

GA 2.0 220V YANAKAYAR BAHÇE KAPISI MOTOR KONTROL KARTI

GA 2.0 220V YANAKAYAR BAHÇE KAPISI MOTOR KONTROL KARTI GA 2.0 220V YANAKAYAR BAHÇE KAPISI MOTOR KTROL KARTI Kullanım Kitabı V 1.0 Aralık, 2011 KTAL ELEKTRİK :: 220V YANAKAYAR BAHÇE KAPISI MOTROL KTROL KARTI 0 YANAKAYAR BAHÇE KAPISI MOTOR KTROL KARTI Yanakayar

Detaylı

PROGRAMLANABİLİR LOJİK DENETLEYİCİ İLE DENEYSEL ENDÜSTRİYEL SİSTEMİN KONTROLÜ

PROGRAMLANABİLİR LOJİK DENETLEYİCİ İLE DENEYSEL ENDÜSTRİYEL SİSTEMİN KONTROLÜ PROGRAMLANABİLİR LOJİK DENETLEYİCİ İLE DENEYSEL ENDÜSTRİYEL SİSTEMİN KONTROLÜ Öğr.Gör. Mehmet TAŞTAN Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç M.Y.O 45700-Kırkağaç/Manisa Tel:0-236-5881828 mehmettastan@hotmail.com

Detaylı

TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ PROGRAMLANABĠLĠR LOJĠK DENETLEYĠCĠLER DENEY FÖYÜ

TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ PROGRAMLANABĠLĠR LOJĠK DENETLEYĠCĠLER DENEY FÖYÜ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ PROGRAMLANABĠLĠR LOJĠK DENETLEYĠCĠLER DENEY FÖYÜ 1 DENEY NO : 1 DENEYĠN ADI : Start Stop Kullanılarak Motorun Sürekli Çalıştırılması Deneyin Amacı:

Detaylı

PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU

PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU 1.Malzeme Listesi TuĢtakımı 1 Kullanım kılavuzu 1 Tornavida 1 20mmx60mm özel tuştakımı Lastik tıpa 2 6mmx30mm,sıkmak için kullanılır

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal 7 ve 8. dereceli

Detaylı

5.41. UYDU ANTENİ YÖNLENDİRME OTOMASYON PROJESİ

5.41. UYDU ANTENİ YÖNLENDİRME OTOMASYON PROJESİ 5.41. UYDU ANTENİ YÖNLİRME OTOMASYON PROJESİ Prof. Dr. Asaf VAROL avarol@firat.edu.tr GİRİŞ 1960 lı yıllardan sonra ABD ve Rusya arasında yaşanan aya adım atma yarışı uzay teknolojisinin süratle gelişmesine

Detaylı

SEESAW 24V DC BARİYER KONTROL KARTI KULLANIM KİTABI V 2.0

SEESAW 24V DC BARİYER KONTROL KARTI KULLANIM KİTABI V 2.0 SEESAW 24V DC BARİYER KONTROL KARTI KULLANIM KİTABI V 2.0 EKİM, 2010 KONTAL ELEKTRONİK :: SEESAW BARİYER KONTROL KARTI KULLANIM KİTABI V2.0 0 SEESAW 24V DC BARİYER KONTROL KARTI KARTI VE KULLANIMI Seesaw

Detaylı

ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ ÖRNEK UYGULAMALAR

ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ ÖRNEK UYGULAMALAR ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ ÖRNEK UYGULAMALAR PROBLEM 1: 3 Fazlı Bir Asenkron Motoru Kesik Kesik Çalıştırmak Çalışma Şekli : Kumanda devresindeki start butonuna basıldığında M kontaktörünün bobinine

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ELEKTRONĠK DEVRELER LABORATUVARI I DENEY 2: DĠYOT UYGULAMALARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ELEKTRONĠK DEVRELER LABORATUVARI I DENEY 2: DĠYOT UYGULAMALARI T.. ULUDAĞ ÜNĠERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ELEKTRONĠK DERELER LABORATUARI I Kırpıcı devreler Kenetleme devreleri Doğrultma devreleri DENEY 2: DĠYOT UYGULAMALARI

Detaylı

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Geleceğe En Ġyiye PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ġubat-2012 Yürütülmekte Olan ĠĢler Personele ait günlük her türlü evrak akıģı ve ilgili evrakın otomasyon

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

WINGO2024-3524 Hızlı Kullanma Kılavuzu

WINGO2024-3524 Hızlı Kullanma Kılavuzu WINGO2024-3524 Hızlı Kullanma Kılavuzu Mekanik Montaj 1) Motorları kapıların açılma yönüne göre Motor1 i sol kanada, Motor2 yi sağ kanata takınız. Başka türlü bağlantılarda kapıların programlamasında sıkıntı

Detaylı

OPEN ADVANCE V.1.1 FOTOSELLİ OTOMATİK KAPI SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU

OPEN ADVANCE V.1.1 FOTOSELLİ OTOMATİK KAPI SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU OPEN ADVANCE V.. FOTOSELLİ OTOMATİK KAPI SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU Adres : SAKARYA. ORG.SAN.BÖL. 964 ADA PARSEL NO: HENDEK/SAKARYA Tel No : 009 064 64 8 0 Fax No : 009 064 64 8 3 www.alkur.com.tr info@alkur.com.tr

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

6. ENVERSÖR PAKET ŞALTER

6. ENVERSÖR PAKET ŞALTER 6. ENVERSÖR PAKET ŞALTER Küçük güçlü motorlarda devir yönü değiştirme genellikle, buton ve kontaktör yerine paket şalterle veya kollu şalterle yapılmaktadır. Daha çok ekonomik olmaları nedeniyle tercih

Detaylı

DENEY 12 SCR ile İki yönlü DC Motor Kontrolü

DENEY 12 SCR ile İki yönlü DC Motor Kontrolü DENEY 12 SCR ile İki yönlü DC Motor Kontrolü DENEYİN AMACI 1. Elektromanyetik rölelerin çalışmasını ve yapısını öğrenmek 2. SCR kesime görüme yöntemlerini öğrenmek 3. Bir dc motorun dönme yönünü kontrol

Detaylı