Sizin için varız We are here for you مكلجا نم نيدوجوم اننا تيفوا

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sizin için varız We are here for you مكلجا نم نيدوجوم اننا تيفوا"

Transkript

1 Sizin için varız We are here for you مكلجا نم نيدوجوم اننا تيفوا T: F:

2 Önsöz ةمدقملا / Foreword Önsöz OVİT, asansör sektöründe 1976 yılından bu yana hizmet vermiş, çalışmalarında uluslararası sertifikalar ve ödüller kazanmış, kalitesini Türkiye ve dünya ya kanıtlamış, tescilli bir kuruluş ve markadır. Firmamız OVİT asansör olarak % 100 Yerli sermaye ile kurulmuş olup bu gün 7000m 2 kapalı alan içerisinde faaliyetine devam etmektedir. Teknik ve üretim kapasitesini her geçen gün yükseltmeye devam ediyor. Yeni nesil çevre dostu ileri teknoloji ürünleri bünyesinde bulundurmaktadır. Sektör içerisindeki birçok yabancı firma ile ortaklık sağlamıştır. Sektöründeki birçok kuruluşa öncülük eden firmamız Türkiye nin yerli üreticileri arasında 1. sıradadır. Dünya standartlı asansör sertifikalarına sahip bir firmadır. İTHALAT ve İHRACAT pazarlama ağında geniş yelpazeye sahip olan firmamız Türkiye de olduğu gibi tüm komşu ülkelerde dâhil olmak üzere Avrupa pazarında da başarılı çalışmalara imza atmıştır. Kalitesi referansları ile sabitleşmiş olan OVİT asansör, çalışmalarında kazanmış olduğu başarıların haklı gururunu taşımaktadır. Üretim ve Montaj faaliyetlerimizde can güvenliğini ön planda tutarak kalite standartlarımızı daima yüksek tutmaktayız. Her gün gelişen teknolojiyi aralıksız geliştiren ve teknolojik gelişmelerde pay sahibi olan firmamız çalışma politikamızdan ödün vermeden siz sayın çözüm ortaklarımıza en iyi hizmeti sağlamaktan onur duymaktadır. Foreword OVİT, is a certified institution and brand that proved its quality both in Turkey and in the world. It has gained international certificates and awards since it began its service in the elevator sector in Our firm as OVİT elevator, founded with 100% local capital, continues to increase its technical and production capacity day by day. It has new generation environment friendly high technology products within itself. It has made partnerships with many local and foreign firms within the sector. Our firm, pioneering many institutions in the sector, ranks number one among Turkey s local producers. It is a firm that has world standard elevator certificates. Our firm, having broad branches in IMPORT AND EXPORT marketing network, goes from strength to strength in European Market including all neighboring countries as it does in Turkey. OVİT Elevator, whose quality has been fixed with its references, is rightly proud of the successes that it has gained in its efforts. We are keeping our quality standards high, giving priority to human safety in our Production and Montage Activities. Our firm, developing new technology every day and having a role in technological developments, is honored to give our solution partners the best service without compromising our working policy. ةمدقملا اهناو اهلامعا يف ةيلودلا تاداهشلاو زئاوجلا تبستكاو ملاعلاو ايكرتل اهتدوج تابثا متو ةلجسم ةسسؤمل ةيراجت ةمالع نع ةرابع تيفوا نا. دعاصملا عاطق يف اذه انموي دح ىلاو 1976 ماع نم ارابتعا اهتامدخ ميدقتب موقت يف اهدجاوت مت دقلو. عاطقلا لخاد ةريبك دادعاب ةيبنجالاو ةيلحملا تاكرشلا عم تاكارشلا ريفوتب دعاصملل تيفوا انتكرش تماق دقلو يف رارمتسالا متي نا نكمملا نمو. ديدجلا ليجلا تاذو ةئيبلل ةقيدص نوكت يتلاو ةمدقتملا تاينقتلا تاذ تاجتنملل ةكرشلا ةيلكيه. 100% ةبسنب يلحملا لاملا سار لالخ نم اهسيسات مت دق يذلاو ةينقتلاو جاتنالا ةعس يف موي دعب اموي عافترالا نيجتنملا نيبام ىلوالا ةبترملا يف يتايو. ملاعلا يف ةيسايقلا دعاصملاب ةصاخلا تاداهشلا كلتمت ةكرش نع ةرابع انتكرش نا. عاطقلا يف تاسسؤملا نم ادج ريبك ددع ىلا ةيولوالا ءاطعا لالخ نم ايكرت يف نييلحملا ايكرت يف اهيلع لاحلا يه امك اهنمض نم راوجلا لود ةفاك نوكي نا ىلع ةيبروالا قاوسالا يف ةحجانلا لامعالا ىلع اهعيقوت عضوب تماق دقلو. ريدصتلاو داريتسالاو قيوستلا ةكبش يف اعساو اقاطن كلتمت يتلا اهلامعا يف اهتبستكا دق تناك يتلا تاحاجنلا نم كلذب ةقحم يهو رخفت ةدوجلا رداصم عم كارتشالاب اهتيبثت مت يذلا دعاصملل تيفوا نا. يتلا انتكرش لمع يف انتسايس نم تاضيوعت ةيا ءاطعا نودب لولحلا يف ءاكرشلل ادج ةديجلا تامدخلا ريفوت نمرخفلاب رعشت اهناو يف ةروطتملاو ةعسوتملا تاينقتلا ىلا ةفاسملا ءاطعا نودب عسوتت يتلاو ةينقتلا تاروطتلاو تاعسوتلا نم ةريبكلا صصحلا كلتمت تايلاعفلا يف حورلا ةقثل ىلوالا ةبترملاب ظافتحالا لالخ نم ةدوجلل ةيسايقلا تافصاوملل يمئادلا عافترالا ىلع ظافحلا متيو موي لك. بصنلا وا بيكرتلاو جاتنالاب ةصاخلا تاطاشنلاو 2 ةئيبلا ةقيدصو ةقاطلا يف داصتقالاو ديدجلا ليجلا دعاصم

3 Değerlerimiz Our Values / DEĞERLERİMİZ OUR VALUES انميق CESARET Risk alırız, Yenilikleri deneriz, Kararlıyız, azimliyiz, Cesaretliyiz. COURAGE We take risks and try innovations. We are determined and resolved. We are courageous. ةعاجشلا تاديدجتلا برجن رطاخملا يف لخدن نيممصمو نيمزاع. ناعجشو GÜVEN Adiliz, Paydaşlarımızın menfaatlerini gözetiriz, Tutarlıyız, verilen sözleri tutarız, yerine getiririz. TRUST We are trustworthy, We have respect for our shareholder s interests. We are consistent; we keep our promises and carry out them. ةقثلا نيلداع اننا ةحلصملا باحصال عفانملا ضرعب موقن اهانعطق يتلا دوعولاب يفونو ذيفنتلاب موقن. نيمزتلمو YENİLİK Yeni gelişmeleri izleriz, Yeni fikirleri dinleriz, değerlendiririz, Yenilikçi düşünceleri teşvik ederiz. INNOVATION We follow up new developments. We listen to new ideas and evaluate them. We support innovatory ideas. ديدجتلا ةديدجلا تاروطتلا ةعباتمب موقن اهمييقتب موقنو ةديدجلا راكفالا ىلا عمتسن. ددجتملا ريكفتلا ىلع عجسن EKİP ÇALIŞMASI Birlikte çalışmayı destekleriz, Farklı görüşleri değerlendiririz, Ekip çıkarlarını kişisel çıkarımızın üstünde tutarız. SÜREKLİ GELİŞİM Çalışanlarımızın gelişmesini ve memnuniyetini gözetiriz, Çalışanlarımızın gelişmesi için uygun fırsat ve ortamlar yaratırız, Her işimizi öncekinden daha iyi yapmaya çalışırız, İyileştirme için çaba harcarız, yatırım yaparız. TEAM WORK We support team work. We evaluate different ideas. We value team s interests above our personal interests. COUNTINUOS DEVELOPMENT We pay regard to our worker s development and satisfaction. We provide suitable opportunities and conditions for our worker s development. We try to do our work better than previous ones. We put some efforts and make investment for improvement. قيرفلا لمع ةكرتشملا لامعالل ةدناسملاو معدلا ميدقتب موقن ةفلتخملا رظنلا تاهجو مييقتب موقن رثكا ةكرتشملا حلاصملا ىلع ةظفاحملا ىلع لمعن. ةيصخشلا انحلاصم نم رمتسملا روطتلا يف ريوطتلاو عيسوتلاو ةحارلا ضرعب موقن انلامعا لجا نم ةمئالملا صرفلاو طاسوالا قلخب موقن انلامعا ريوطتو عيسوت نسحا ةديجلا لامعالاب مايقلا ىلع دهجلا لذبب موقن انلامعا ةفاك يف اهتاقباس نم نم دوهجلا لذبب وقنو تارامثتسالا لمعب مونقو. اهنيسحت لجا 3

4 İçindekiler تايوتحملا / Concents İnsan Asansörleri صاخشالا دعاصم / Lifts Passenger Panoramik Asansörler ةيمارونابلا دعاصملا / Lifts Panoramic Otel Asansörleri قدانفلا دعاصم / Lifts Hotel Villa Asansörleri للفلا دعاصم / Lifts Villa Hidrolik Asansörler ةيكيلورديهلا دعاصملا / Lifts Hydraulic Makina Dairesiz Asansörler نئاكملا ةرئاد دعاصم / Lifts Machine Room-less Makina Daireli Asansörler نئاكملا رئاود تاذ دعاصملا / Lifts MR Hastane Asansörleri نيقاعملا دعاصم / Lift Disabled 4

5 İçindekiler تايوتحملا / Concents Engelli Asansörleri نيقاعملا دعاصم / Lift Disabled Yük Asansörleri لامحالا دعاصم / Lift Hoists Araç Asansörleri تابكرملا دعاصم / Lift Vehicle Servis Asansörleri تامدخلا دعاصم / Lift Service Yatay Asansörler ةيكيلورديهلا دعاصملا / Lift Horizontal Yürüyen Merdivenler ةكرحتملا قرطلا / Escalators Yürüyen Yollar ةكرحتملا ملالسلا / Walkways Moving Estetik-Teknik Çözümler نئاكملا رئاود تاذ دعاصملا / Solutions Aesthetic 5

6 6

7 İnsan Asansörleri دعاصم / Lifts Passenger صاخشالا 7

8 İnsan Asansörleri Passenger Lifts / صاخشالا دعاصم 320 Kg. OV-01 İNSAN ASANSÖRLERİ PASSENGER ELEVATORS صاخشالا دعاصم 8 Şahıs asansörleri binaların projelendirilme aşamasında yapılan trafik hesaplamalarına ve Avan projelerine uygun olarak imal edilip, yerlerine monte edilir. 4 kişiden 21 kişiye kadar kapasiteye sahip yapılabilen şahıs asansörlerinin hızları, binanın yüksekliğine göre değişken bir şekilde 0,63 m/sn. den 2,5 m/sn. kadar çıkar. Projelendirme safhasında imalat ve montaj aşamasının sonuna kadar tüm kademeler, uzman ekiplerimiz tarafında kontrol edilerek son kullanıcıya en uygun hale getirilir. Passenger elevators are manufactured in accordance with Avan projects and traffic calculations carried out during the project designing and then they are located at their places. The speed of passenger elevators, that can be made to have the capacity ranging from 4 to 21 people, can have a value changing between 0,63 m/second and 2,5 m/second depending on the height of the buildings. During the project designing phase, all stages of manufacturing and montage are made suitable for the end user after being controlled by our expert staffs. لالخ نم ةددحملا اهنكاما يف بيكرتلا متي نافا عيراشمل مئالم لكشب عينصتلاب مايقلا مايقلا متي يذلا رورملا ريس باستحاب مايقلاو ةصاخلا ينابملل عورشملاب مايقلا ةلحرمب اهب ةيناث/م 0.63 نم دعصي فوسو. صاخشالا دعاصمب ىلا دانتسالاب ريغتم لكشب ةيناث /م 2.5 ةياغلو ةصاخلا دعاصملا زيهجتو ينابملل ىنبملا عافترا كلتمي يذلاو اهب مايقلا مهنكمي يذلا صاخشالاب فوسو. صخش 21 ةياغلو صاخشا 4 نيبام ةعسلا رخالا مدختسملل ادج ةمئالم ةلاح ىلا اهبلج متي لبق نم ةبقارملاو صحفلا لامعاب مايقلا لالخ نم ةلحرم ةياهن ةياغل لحارملا ةفاكو صتخملا انرداك تاحفص يف ةدجاوتملا عينصتلا وا بيكرتلا. عورشملا

9 İnsan Asansörleri 320 Kg. Passenger Lifts / صاخشالا دعاصم 320 Kg. 9

10 İnsan Asansörleri Passenger Lifts / صاخشالا دعاصم 450 Kg. OV-02 İNSAN ASANSÖRLERİ PASSENGER ELEVATORS صاخشالا دعاصم 10 Şahıs asansörleri binaların projelendirilme aşamasında yapılan trafik hesaplamalarına ve Avan projelerine uygun olarak imal edilip, yerlerine monte edilir. 4 kişiden 21 kişiye kadar kapasiteye sahip yapılabilen şahıs asansörlerinin hızları, binanın yüksekliğine göre değişken bir şekilde 0,63 m/sn. den 2,5 m/sn. kadar çıkar. Projelendirme safhasında imalat ve montaj aşamasının sonuna kadar tüm kademeler, uzman ekiplerimiz tarafında kontrol edilerek son kullanıcıya en uygun hale getirilir. Passenger elevators are manufactured in accordance with Avan projects and traffic calculations carried out during the project designing and then they are located at their places. The speed of passenger elevators, that can be made to have the capacity ranging from 4 to 21 people, can have a value changing between 0,63 m/second and 2,5 m/second depending on the height of the buildings. During the project designing phase, all stages of manufacturing and montage are made suitable for the end user after being controlled by our expert staffs. لالخ نم ةددحملا اهنكاما يف بيكرتلا متي نافا عيراشمل مئالم لكشب عينصتلاب مايقلا مايقلا متي يذلا رورملا ريس باستحاب مايقلاو ةصاخلا ينابملل عورشملاب مايقلا ةلحرمب اهب ةيناث/م 0.63 نم دعصي فوسو. صاخشالا دعاصمب ىلا دانتسالاب ريغتم لكشب ةيناث /م 2.5 ةياغلو ةصاخلا دعاصملا زيهجتو ينابملل ىنبملا عافترا كلتمي يذلاو اهب مايقلا مهنكمي يذلا صاخشالاب فوسو. صخش 21 ةياغلو صاخشا 4 نيبام ةعسلا رخالا مدختسملل ادج ةمئالم ةلاح ىلا اهبلج متي لبق نم ةبقارملاو صحفلا لامعاب مايقلا لالخ نم ةلحرم ةياهن ةياغل لحارملا ةفاكو صتخملا انرداك تاحفص يف ةدجاوتملا عينصتلا وا بيكرتلا. عورشملا

11 İnsan Asansörleri 450 Kg. Passenger Lifts / صاخشالا دعاصم 450 Kg. 11

12 İnsan Asansörleri Passenger Lifts / صاخشالا دعاصم 630 Kg. OV-03 İNSAN ASANSÖRLERİ PASSENGER ELEVATORS صاخشالا دعاصم 12 Şahıs asansörleri binaların projelendirilme aşamasında yapılan trafik hesaplamalarına ve Avan projelerine uygun olarak imal edilip, yerlerine monte edilir. 4 kişiden 21 kişiye kadar kapasiteye sahip yapılabilen şahıs asansörlerinin hızları, binanın yüksekliğine göre değişken bir şekilde 0,63 m/sn. den 2,5 m/sn. kadar çıkar. Projelendirme safhasında imalat ve montaj aşamasının sonuna kadar tüm kademeler, uzman ekiplerimiz tarafında kontrol edilerek son kullanıcıya en uygun hale getirilir. Passenger elevators are manufactured in accordance with Avan projects and traffic calculations carried out during the project designing and then they are located at their places. The speed of passenger elevators, that can be made to have the capacity ranging from 4 to 21 people, can have a value changing between 0,63 m/second and 2,5 m/second depending on the height of the buildings. During the project designing phase, all stages of manufacturing and montage are made suitable for the end user after being controlled by our expert staffs. لالخ نم ةددحملا اهنكاما يف بيكرتلا متي نافا عيراشمل مئالم لكشب عينصتلاب مايقلا مايقلا متي يذلا رورملا ريس باستحاب مايقلاو ةصاخلا ينابملل عورشملاب مايقلا ةلحرمب اهب ةيناث/م 0.63 نم دعصي فوسو. صاخشالا دعاصمب ىلا دانتسالاب ريغتم لكشب ةيناث /م 2.5 ةياغلو ةصاخلا دعاصملا زيهجتو ينابملل ىنبملا عافترا كلتمي يذلاو اهب مايقلا مهنكمي يذلا صاخشالاب فوسو. صخش 21 ةياغلو صاخشا 4 نيبام ةعسلا رخالا مدختسملل ادج ةمئالم ةلاح ىلا اهبلج متي لبق نم ةبقارملاو صحفلا لامعاب مايقلا لالخ نم ةلحرم ةياهن ةياغل لحارملا ةفاكو صتخملا انرداك تاحفص يف ةدجاوتملا عينصتلا وا بيكرتلا. عورشملا

13 İnsan Asansörleri 630 Kg. Passenger Lifts / صاخشالا دعاصم 630 Kg. 13

14 İnsan Asansörleri Passenger Lifts / صاخشالا دعاصم Kg. 14

15 İnsan Asansörleri صاخشالا دعاصم / Lifts Passenger KONUT / HOME m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s DURAK SAYISI STOPS 0,63 DURAK SAYISI STOPS 1 DURAK 0,63 SAYISI STOPS 1,6 1 0,63 2 1,6 2, ,6 2,5 2 DURAK 2,5 SAYISI STOPS 1 DURAK SAYISI STOPS 1,6 DURAK 1 SAYISI STOPS 2 1,6 2,5 1 2 >2,5 1,6 2,5 2 >2,5 2,5 DURAK >2,5 SAYISI STOPS 1 DURAK SAYISI STOPS 1,6 DURAK 1 SAYISI STOPS 2 1,6 2,5 1 2 >2,5 1,6 2,5 2 >2,5 2,5 >2, KONUT / HOME KONUT / HOME İŞ MERKEZİ / BUSINESS CENTER İŞ MERKEZİ / BUSINESS CENTER İŞ MERKEZİ / BUSINESS CENTER OTEL / HOTEL OTEL / HOTEL OTEL / HOTEL

16 16

17 Panoramik Asansörler ةيمارونابلا دعاصملا / Elevators Panoramic 17

18 Panoramik Asansörler ةيمارونابلا دعاصملا / Elevators Panoramic OV-04 OV-05 PANORAMİK ASANSÖRLER PANORAMIC ELEVATORS ةيمارونابلا دعاصملا 18 En önemli özelliği insanların asansörü kullanımı sırasında Panoramik asansörler klostrofobiyi ortadan kaldırır ve cam duvarlarıyla daha büyük alan duygusu oluşturur. Asansör seyahatleri sırasında iç yapı mimarisini daha iyi keşfedebilir yâda dış manzaraya hakim olabilirsiniz. Böylece asansör seyahatleri keyifli hale dönüşmektedir. Panoramik asansörlerde Avrupa Standartları kriterlerine göre lamine cam kullanmak zorunlu hale getirilmiştir. Bu nedenle panoramik asansör bileşenlerinde cam malzemelerin tümü ( EN 14179) ısıtma, soğutma testleri yapılarak kullanılmalıdır. The most important feature of this elevator results from the fact that it eliminates claustrophobia when people use it and creates a huge emotion with its glass walls. During elevator travels, you can discover the internal architecture or you can see the view. For these reasons, elevator travels become something entertaining. Usage of laminate glass in panoramic elevators has been made compulsory by European standards. Therefore, glass materials in panoramic elevator mixtures (EN 14179) should be used after heating, cooling tests are made. ةريبك اناكم لتحي يذلا ساسحالا نم اهليكشت متي طسولا نم عفرلاب موقيو ةيجاجزلا ناردجلا يف لامعتسا ءانثا ةيمارونابلا دعاصملا يف زاجتحالل نا نكمملا نمو. ةيمهالا يوذ صاخشالا لبق نم دعاصملا فشكلا ةيناكما وا ةيجراخلا رظانملا ىلع امكاح نوكي ينابملل ةيرامعملا ةسدنهلل ربكا لكشب ديجلا دقلو. دعاصملا هذه ةطساوب لاقتنالا ءانثا ةيلخادلا جاجزلا لامعتسا لالخ نم ةيرابجا ةلاح ىلا اهبلج مت تافصاوملاو ريياعملا ىلا دانتسالاب ةنيماللا دقلو. ةيمارونابلا دعاصملا يف ةيبروالا ةيسايقلا ةصاخلا تاشنملا لامعاب مايقلا لالخ نم اهلامعتسا مت (EN ةيجاجزلا داوملا ةفاكل فييكتلاو ديربتلاب اذهل يمارونابلا دعاصملا تانوكم يف ةيلخادلا ( ببسلا

19 Panoramik Asansörler ةيمارونابلا دعاصملا / Elevators Panoramic 19

20 Panoramik Asansörler ةيمارونابلا دعاصملا / Elevators Panoramic OV-06 OV-07 PANORAMİK ASANSÖRLER PANORAMIC ELEVATORS ةيمارونابلا دعاصملا 20 En önemli özelliği insanların asansörü kullanımı sırasında Panoramik asansörler klostrofobiyi ortadan kaldırır ve cam duvarlarıyla daha büyük alan duygusu oluşturur. Asansör seyahatleri sırasında iç yapı mimarisini daha iyi keşfedebilir yâda dış manzaraya hakim olabilirsiniz. Böylece asansör seyahatleri keyifli hale dönüşmektedir. Panoramik asansörlerde Avrupa Standartları kriterlerine göre lamine cam kullanmak zorunlu hale getirilmiştir. Bu nedenle panoramik asansör bileşenlerinde cam malzemelerin tümü ( EN 14179) ısıtma, soğutma testleri yapılarak kullanılmalıdır. The most important feature of this elevator results from the fact that it eliminates claustrophobia when people use it and creates a huge emotion with its glass walls. During elevator travels, you can discover the internal architecture or you can see the view. For these reasons, elevator travels become something entertaining. Usage of laminate glass in panoramic elevators has been made compulsory by European standards. Therefore, glass materials in panoramic elevator mixtures (EN 14179) should be used after heating, cooling tests are made. ةريبك اناكم لتحي يذلا ساسحالا نم اهليكشت متي طسولا نم عفرلاب موقيو ةيجاجزلا ناردجلا يف لامعتسا ءانثا ةيمارونابلا دعاصملا يف زاجتحالل نا نكمملا نمو. ةيمهالا يوذ صاخشالا لبق نم دعاصملا فشكلا ةيناكما وا ةيجراخلا رظانملا ىلع امكاح نوكي ينابملل ةيرامعملا ةسدنهلل ربكا لكشب ديجلا دقلو. دعاصملا هذه ةطساوب لاقتنالا ءانثا ةيلخادلا جاجزلا لامعتسا لالخ نم ةيرابجا ةلاح ىلا اهبلج مت تافصاوملاو ريياعملا ىلا دانتسالاب ةنيماللا دقلو. ةيمارونابلا دعاصملا يف ةيبروالا ةيسايقلا ةصاخلا تاشنملا لامعاب مايقلا لالخ نم اهلامعتسا مت (EN ةيجاجزلا داوملا ةفاكل فييكتلاو ديربتلاب اذهل يمارونابلا دعاصملا تانوكم يف ةيلخادلا ( ببسلا

21 Panoramik Asansörler ةيمارونابلا دعاصملا / Elevators Panoramic 21

22 22

23 İnsan Otel ve Asansörleri İş Merkezi 320 Asansörleri Kg. تالحمو قدانفلا دعاصم / İnsan Hotel and Asansörleri Business 320 Center Kg. Lifts لمعلا 23

24 Otel ve İş Merkezi Asansörleri لمعلا تالحمو قدانفلا دعاصم / Lifts Hotel and Business Center KONUT / HOME DURAK SAYISI STOPS ,63 1 m/s 1,6 2 2,5 OV-08 İŞ MERKEZİ / BUSINESS CENTER DURAK SAYISI STOPS ,6 m/s 2 2,5 24 >2,5

25 Otel ve İş Merkezi Asansörleri لمعلا تالحمو قدانفلا دعاصم / Lifts Hotel and Business Center 25

26 Otel ve İş Merkezi Asansörleri لمعلا تالحمو قدانفلا دعاصم / Lifts Hotel and Business Center KONUT / HOME OV-09 DURAK SAYISI STOPS 0, m/s 1,6 2 2,5 OV-10 İŞ MERKEZİ / BUSINESS CENTER DURAK SAYISI STOPS ,6 m/s 2 2,5 26 >2,5

27 Otel ve İş Merkezi Asansörleri لمعلا تالحمو قدانفلا دعاصم / Lifts Hotel and Business Center 27

28 Otel ve İş Merkezi Asansörleri لمعلا تالحمو قدانفلا دعاصم / Lifts Hotel and Business Center OV-11 DURAK SAYISI STOPS KONUT / HOME ,63 1 m/s 1,6 2 2,5 OV-12 İŞ MERKEZİ / BUSINESS CENTER DURAK SAYISI STOPS ,6 m/s 2 2,5 28 >2,5

29 Otel ve İş Merkezi Asansörleri لمعلا تالحمو قدانفلا دعاصم / Lifts Hotel and Business Center 29

30 30

31 Villa Asansörleri للفلا دعاصم / Villa Elevators 31

32 Villa Asansörleri للفلا دعاصم / Elevators Villa VİLLA ASANSÖRLERİ VILLA ELEVATORS للفلا دعاصم 32 Ev tipi yolcu asansörü olan MaisonLift, kuyusu olan binalarda kullanıldığı gibi, kuyusu olmayan binalarda da çelik veya alüminyum konstrüksiyon ile kullanılmaktadır. Kuyu dibi ve son kat yüksekliklerinde sıkıntı olan villa, işyerleri, çatı dubleksleri ve tüm binalarda kullanım için en iyi çözümdür. Asansör kuyusuna ihtiyaç duymaz. Düşük kuyu dibi ihtiyacı. (Min.: 200 mm). Düşük son kat yüksekliği. (Min.: 2450 mm). Makine dairesine ihtiyaç yoktur. 95/16 AT direktifine uygunluk. EN yönetmeliğine uygunluk. Otomatik kata getirme ve acil kurtarma sistemi. Düşük enerji sarfiyatı. Sessiz çalışma db. Kolay kullanım sağlar. MaisonLift, home type passenger elevator, is used both at buildings that have pits and at buildings that do not have one with steel or aluminum construction. It is the best solution for villas, working places, roof duplexes and all buildings which cause a problem at pit bottoms and final stage heights. It does not need elevator pit. Low pit requirement. (Min: 200 mm). Low floor height. (Min.: 2450 mm). It does not require machine room. It is suitable for 95/16 EU directive. It complies with EN regulation. Moving it to the floor and emergent saving system. Quite working place db. It provides easy application. Şahıs asansörleri binaların projelendirilme aşamasında yapılan trafik hesaplamalarına ve Avan projelerine uygun olarak imal edilip, yerlerine monte edilir. 4 kişiden 21 kişiye kadar kapasiteye sahip yapılabilen şahıs asansörlerinin hızları, binanın yüksekliğine göre değişken bir şekilde 0,63 m/sn. den 2,5 m/sn. kadar çıkar. Projelendirme safhasında imalat ve montaj aşamasının sonuna kadar tüm kademeler, uzman ekiplerimiz tarafında kontrol edilerek son kullanıcıya en uygun hale getirilir.

33 Villa Asansörleri للفلا دعاصم / Elevators Villa 33

34 34

35 Hidrolik Asansörleri ةيكيلورديهلا دعاصملا / Hydraulic Elevators 35

36 Hidrolik Asansörleri ةيكيلورديهلا دعاصملا / Elevators Hydraulic HİDROLİK ASANSÖRLERİ ةيكيلورديهلا دعاصملا HYDRAULIC ELEVATORS 36 Orta yükseklikteki binalarda hidrolik asansör farklı çözümleri ile hem konfor hem de maliyet açısından önemli bir alternatif oluşturmaktadır. Bu tip asansörler 240 kg dan 4000 kg a kadar ağırlık ve 1m/sn.ye kadar hız seçenekleri ile çeşitlendirilebilir. Makine dairesi uygun olmayan durumlarda en iyi çözüm seçeneklerinden biridir. Orta düzeyde yolcu akışı için idealdir. Asansörün seyri oldukça sessiz ve konforludur. Bu sistem direkt ve endirekt olarak iki sistemle çalışır.. Hidrolik asansörlerde elektrik kesilmesi halinde kat arasında kalma gibi bir problemi yoktur. Kendi kendini en yakın kata getirecek bir sistemle donatılmıştır. Hydraulic elevators at middle height buildings offer an important alternative with its different solutions in terms of comfort and cost. These kinds of elevators can be varied with their weight versions ranging from 240 kg from 4000 kg and speed versions up to 1 m/ second. In conditions where engine rooms are not suitable, it is one of the best options. It is also ideal for middle level passenger traffic. Elevator s running is really quite and comfortable. It runs with two systems, namely direct and indirect. With hydraulic elevators, in case of electricity cut, there is no risk of being locked between floors. It is supplied with a system that moves it to its nearest floor. فيلاكتلا ةيحان نم ةمهملا لئادبلا ليكشت متي دعاصملل ةفلتخملا لولحلا لالخ نم ةحارلاو تاعافترا ىلع نوكت يتلا ينابملل ةيكيلورديهلا لالخ نم ةيددعتلا ءارجا متي نا نكمملا نمو. ةطسوتم حوارتملا نزولاو ةيناثلا /م 1 ةياغلو ةعرسلا تارايتخا اذه نم دعاصملل مغك 4000 ةياغلو مغك 240 نيب ام لولحلل لثمالا تارايتخالا نم ادحاو ربتعيو. عونلا. نئاكملا ةرئادل ةمئالم نوكي ال يذلا عاضوالا يف دعاصملا رئاسل ةبسنلاب تماصو ةياغلل حيرم هناو نم عونلا اذهب ةصاخ لكاشم كلانه دجوت الو. ىرخالا ةلاح يف قباوطلا نيبام يف ءاقبلا لثم دعاصاملا نيماظنب لمعي هنال... يئابرهكلا رايتلا عاطقنا ماظن ةطساوب اهزيهجت متيو. رشابم ريغو رشابم. هسفن ءاقلت نم برقالا قباطلا ىلا هبلج متي

37 Hidrolik Asansörleri ةيكيلورديهلا دعاصملا / Elevators Hydraulic 37

38 38

39 Makina Dairesiz Asansörler نئاكملا ةرئاد ىلع ةيوتحملا ريغلا دعاصملا / Machine Roomless Elevators 39

40 Makina Dairesiz Asansörler نئاكملا ةرئاد ىلع ةيوتحملا ريغلا دعاصملا / Elevators Machine Roomless MAKİNA DAİRESİZ ASANSÖRLER نئاكملا ةرئاد ىلع ةيوتحملا ريغلا دعاصملا MACHINE ROOMLESS ELEVATOR 40 Makine Dairesiz Asansör Tahrik Sistemi (Dişlisiz Senkron Motor) Geleneksel şanzomanlı makineler ile karşılaştırıldığında kompakt küçük bir yapıya sahip olması nedeni ile şaft içerisinde yerleştirilerek makine dairesini ortadan kaldırmaktadır. Askı sisteminin getirdiği konfor ve verimlilik, asansörde enerji tasarrufunun artmasına, çalışma sesinin minimum seviyeye inmesini sağlamaktadır. Daimi ve kalıcı sızdırmazlık sağlanmış yataklara sahip bulunan dişlisiz asansör makinemiz herhangi ilave bir yağlama gerektirmemektedir. Makine dairesiz asansör çevre için bu özelliği ile yeşil asansör sistemi olarak göze çarpmaktadır. Makine Dairesiz Asansör Tahrik Sistemi (Dişlisiz Senkron Motor) Geleneksel şanzomanlı makineler ile karşılaştırıldığında kompakt küçük bir yapıya sahip olması nedeni ile şaft içerisinde yerleştirilerek makine dairesini ortadan kaldırmaktadır. Askı sisteminin getirdiği konfor ve verimlilik, asansörde enerji tasarrufunun artmasına, çalışma sesinin minimum seviyeye inmesini sağlamaktadır. Daimi ve kalıcı sızdırmazlık sağlanmış yataklara sahip bulunan dişlisiz asansör makinemiz herhangi ilave bir yağlama gerektirmemektedir. Makine dairesiz asansör çevre için bu özelliği ile yeşil asansör sistemi olarak göze çarpmaktadır. كارتشالاب اهلباقي امو جمادملل ةريغص ةيلكيه كلتمي ال يتلا دعاصملا كيرحت ةمظنال ةيديلقتلا نئاكملا عم (نانسا نودب نمازتملا كرحملا) نئاكملا ةرئاد ىلع يوتحت نم نئاكملا ةرئاد عفر متي هناف ةيصاخلا هذه ببسبو. متيو. ببسلا اذهل دومعلا لخاد اهعضو لالخ نم طسولا توصل تايوتسملا نم ىندالا دحلا ىلا اهضفخ ريفوت دعاصملا يف ةقاطلا يف داصتقالا ةدايزو لمعلا ةقلعملا ةمظنالا يف اهيلا تلصو يتلا ةحارلاو ةيجاتنالاو يا ىلا ةفاضالاب تييزتلا قيقحت متي نا نكمملا نمو. ةدجاوتملاو ةننسملا ريغلا نئاكملاب ةصاخلا نئاكملا نم برستلل ةعناملاو اهيفوت متي يذلا رئارسلا كلتمي ىلا هابتنالا متي نا نكمملا نمو. يمئاد وا تقؤم لكشب لجا نم ةيصاخلا هذه لالخ نم نوللا ءارضخلا دعاصملا ةمظنا. نئاكملا ةرئاد نم ةيلاخلا دعاصملل ةئيبلا

41 Makina Dairesiz Asansörler نئاكملا ةرئاد ىلع ةيوتحملا ريغلا دعاصملا / Elevators Machine Roomless KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ - Makina dairesiz sistem ( Dişlisiz Makina- Senkron Motor) - Hidrolik insan ve yük asansörleri - Mekanik 1: 1, 2: 1, 4: 1 askı asansör sistemleri KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ - Makina dairesiz sistem ( Dişlisiz Makina- Senkron Motor) - Hidrolik insan ve yük asansörleri - Mekanik 1: 1, 2: 1, 4: 1 askı asansör sistemleri ةلماكلا دعاصملا ةمظنا ريغلا ةنيكاملا) ةرئاد نودب ةنيكاملا ملاظن - ) ةننسملا ةيكيلورديهلا صاخشالاو لامحالا دعاصم - 2:1 1:1 ةيكيناكيملا ةقلعملا دعاصملا ةمظنا - 1.4:1 PAKET SİSTEMLERİN FAYDALARI - Üst sınıf birbiriyle uyumlu malzeme grubunu kısa sürede temin edebilmek - Kısa montaj süresi ve servis kolaylığını yaşamak - Tek noktadan teknik destek ve garantiye sahip olmak - 95/16/EC ye uyumlu sertifikalı malzeme kullanmak. PAKET SİSTEMLERİN FAYDALARI - Üst sınıf birbiriyle uyumlu malzeme grubunu kısa sürede temin edebilmek - Kısa montaj süresi ve servis kolaylığını yaşamak - Tek noktadan teknik destek ve garantiye sahip olmak - 95/16/EC ye uyumlu sertifikalı malzeme kullanmak. بلعلا ةمظنا نم ةدافتسالا اهضعب عم ةمئالملا داوملا ةعومجم نيماتب مايقلا - نكمم تقو رصقا يف ةيولعلا تاجردلا نمو ضعبلا يف ةريصق تارتفو تامدخلا يف ةلوهسلا ريفوت - بصنلاو بيكرتلا ةطقن نم ةينقتلا ةدناسملاو معدلاو نامضلا كلتمي - ةيداحا ل ةمئالملاو تاداهشلا لمحت يتلا داوملا لامعتسا - 95/16/EC. 41

42 42

43 Makina Daireli Asansörler نئاكملا رئاود تاذ دعاصملا / Lifts MR 43

44 Makina Daireli Asansörler نئاكملا رئاود تاذ دعاصملا / Lifts MR MAKİNA DAİRELİ ASANSÖRLER MR LIFTS صاخشالا دعاصم 44 Şahıs asansörleri binaların projelendirilme aşamasında yapılan trafik hesaplamalarına ve Avan projelerine uygun olarak imal edilip, yerlerine monte edilir. 4 kişiden 21 kişiye kadar kapasiteye sahip yapılabilen şahıs asansörlerinin hızları, binanın yüksekliğine göre değişken bir şekilde 0,63 m/sn. den 2,5 m/sn. kadar çıkar. Projelendirme safhasında imalat ve montaj aşamasının sonuna kadar tüm kademeler, uzman ekiplerimiz tarafında kontrol edilerek son kullanıcıya en uygun hale getirilir. Passenger elevators are manufactured in accordance with Avan projects and traffic calculations carried out during the project designing and then they are located at their places. The speed of passenger elevators, that can be made to have the capacity ranging from 4 to 21 people, can have a value changing between 0,63 m/second and 2,5 m/second depending on the height of the buildings. During the project designing phase, all stages of manufacturing and montage are made suitable for the end user after being controlled by our expert staffs. لالخ نم ةددحملا اهنكاما يف بيكرتلا متي نافا عيراشمل مئالم لكشب عينصتلاب مايقلا مايقلا متي يذلا رورملا ريس باستحاب مايقلاو ةصاخلا ينابملل عورشملاب مايقلا ةلحرمب اهب ةيناث/م 0.63 نم دعصي فوسو. صاخشالا دعاصمب ىلا دانتسالاب ريغتم لكشب ةيناث /م 2.5 ةياغلو ةصاخلا دعاصملا زيهجتو ينابملل ىنبملا عافترا كلتمي يذلاو اهب مايقلا مهنكمي يذلا صاخشالاب فوسو. صخش 21 ةياغلو صاخشا 4 نيبام ةعسلا رخالا مدختسملل ادج ةمئالم ةلاح ىلا اهبلج متي لبق نم ةبقارملاو صحفلا لامعاب مايقلا لالخ نم ةلحرم ةياهن ةياغل لحارملا ةفاكو صتخملا انرداك تاحفص يف ةدجاوتملا عينصتلا وا بيكرتلا. عورشملا

45 Makina Daireli Asansörler نئاكملا رئاود تاذ دعاصملا / Lifts MR 45

46 46

47 Hastane Asansörleri تالاقنلاب ةصاخلا دعاصملا / Lifts Hospital 47

48 Hastane Asansörleri تالاقنلاب ةصاخلا دعاصملا / Lifts Hospital HASTANE ASANSÖRLERİ HOSPITAL LIFTS تالاقنلاب ةصاخلا دعاصملا 48 Sedye asansörlerinde 1600 Kg, 2000 Kg ve 2500 Kg a kadar taşıma kapasitesine ve 0,40 m/sn.den 3m/sn.ye kadar hıza sahip olan III. sınıf hasta asansörleri tam otomatik veya yarı otomatik olarak tercih edile bilir. Diğer asansörlerden ayrıcalıklı özelliği; hastanın konforu ve daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde taşınmasını amaçlamaktadır. Sedyenin asansöre giriş çıkışlarında sarsıntı olmaması için kabin katlara göre ayarlanır. Elektrik kesilmelerine karşı önlem, ayarlanmış ışık akışı anti bakteriyel tedbirler, paslanmaz aksam gibi ekstra donanımlar ilave edilmiş asansörlerdir. In stretcher elevators, 3rd class patient elevators that have the carrying capacity of 1600 kg, 2000 kg and 2500 kg and the speed ranging from 0,40 m/second to 3 m/second are preferred as automatic or semi-automatic. The special feature of these elevators results from the fact that they aim at carrying the patient in a comfortable, healthy and safe way. Cabinet is set according to the stores so that no flips happened during the entrance and exit of stretchers into and from the elevator. These are elevators that are supplied with precautions against electricity cuts, with anti-bacterial precautions, adjusted light flow and stainless components. يحصو نما لكشب لقنلا ىلا فيدهتلا متي نع ةفلتخملا اهتيصاخ لالخ نم ىضرملل حيرمو لكشب اهرايتخا متي نا نكمملا نمو. ىخالا دعاصملا لكشب يكيتاموتوا وا لماك لكشب يكيتاموتوا يذلاو ةثلاثلا ةجردلا نم ىضرملا دعاصمل يفصن ةياغلو ةيناث /م 0.40 نيبام حوارتت ةعرس كلتمي مغك 2000 مغك 1600 نوكي لقن ةعسو ةيناث /م 3 متيو. رئارسلاب ةصاخلا دعاصملا يف مغك 2500 و لجا نم تانيباكلا قباوط ىلا دانتسالاب اهطبض دعاصملا جراخمو لخادم يف زازتهال لوصحلا بنجت مت يذلا دعاصملا نع ةرابع هناو. رئارسلاب ةصاخلا لثم ةيفاضالا تازيهجتلا ىلا دانتسالاب اهتفاضا ةداضملا ريبادتلاو أدصلل ةلباقلا ريغلا ماسقالا نم اهطبض مت يذلا ةرانالا قفدت يف ايرتكبلل. يئابرهكلا رايتلا عاطقنا دض ريبادتلا ذاختا لجا

Quality, Trust and Convenience... Kalite, Güvenlik ve Rahatlık...

Quality, Trust and Convenience... Kalite, Güvenlik ve Rahatlık... Quality, Trust and Convenience... Kalite, Güvenlik ve Rahatlık... Content / İçindekiler 4 6 12 19 25 30 38 40 44 General Information / Genel Bilgi Residential lift / Residance asansörü Commercial lift

Detaylı

Hayat Renklendikçe Güzelleşir...

Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Wood Coating Systems Mobilya ve Sanayi Grubu Ürün Detayları Product Details for Furniture and Industrial Group www.polchem.com.tr Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Ahşap Boyama Sistemleri Hayatınıza renk

Detaylı

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman 2 Kuruluşumuzun 34. yılını kutladığımız 2014 yılında şirketimiz; genç ve dinamik bir firma olarak sektörümüzde gelişmiş ve modern yeniliklerin altına imza atarak, ülkemizin ekonomisine yeni katkılar sağlama

Detaylı

Hakkımızda / About Us

Hakkımızda / About Us Hakkımızda / About Us Bilişim Sektöründe faaliyet gösteren ilk ve amiral şirketimiz olan Kontrol Bilgi Sistemleri 2002 yılında, Eğitim ve Danışmanlık sektöründe çalışmalarını sürdüren ikinci şirketimiz

Detaylı

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 INDEX Şirket Profili Company Profile 5 İstanbul Tramvayı Montajı Istanbul Tram Assembly 7 Pozotosu Kabinleri Pozotosu Cabinets 9 Kablo Kanalları

Detaylı

HZESAL MAKİNA İMALAT İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ.

HZESAL MAKİNA İMALAT İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ. MAKİNA İMALAT İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ. 2005 yılında Ankara da kurulan HZESAL MAKİNA İMALAT İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ. 5 mühendis, 20 çalışanı, Ankara Ostim deki 800 m2, lik üretim tesisleri ile Türk sanayisine hizmet

Detaylı

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life...

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Türkiye den dünyaya yüksek teknoloji Metal bükme, kesme ve delme makineleri ile 5 kıtada 82 ülkeye ihracat yapan Bursa nın en köklü üreticilerinden

Detaylı

İçindekiler Contents

İçindekiler Contents İçindekiler Contents OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği Adına Küme Yönetim Kurulu Başkanı Murat ATAMAN on behalf of OSTİM Medical Industry Cluster Association Chairman of the Board Gülnaz KARAOSMANOĞLU

Detaylı

Raylı Sistemler Katalog 2011

Raylı Sistemler Katalog 2011 Raylı Sistemler Katalog 2011 çindekiler Railway Substations Sheet Steel & Concrete Kiosk Switchgears Transformers Inductive&Capacitive Compensation Rectifiers Disconnecting Cubicles Negative Panels Over

Detaylı

2014 Entek LED Kurumsal Ürün Kataloğu

2014 Entek LED Kurumsal Ürün Kataloğu 2014 Entek LED Kurumsal Ürün Kataloğu INDEX Bir Bakışta Entek LED Entek LED At a Glance Misyonumuz, Vizyonumuz ve Prensiplerimiz Our Mission,Vision and Principles Hakkımızda About Us Sokak Aydınlatma Street

Detaylı

Işık Hayattır Doğru Aydınlatılması Light is Life Proper Lighting

Işık Hayattır Doğru Aydınlatılması Light is Life Proper Lighting MİSYON Işık Hayattır tezine odaklanmış bir çalışma ekibiyle; özgün, yüksek teknoloji içeren, enerji tasarruflu ve çevre dostu aydınlatma sistemleri tasarlamak ve üretmek, üretilen bu seçkin aydınlatma

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX 06 SERTİFİKASYON ŞİRKET PROFİLİ COMPANY CERTIFICATION SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE

İÇİNDEKİLER INDEX 06 SERTİFİKASYON ŞİRKET PROFİLİ COMPANY CERTIFICATION SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE ENTER 04 ŞİRKET PROFİLİ COMPANY 06 SERTİFİKASYON CERTIFICATION 08 10 22 26 28 32 36 46 48 54 56 58 60 SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE DÜZ KAYAR KAPILAR İÇİN OTOMASYON AUTOMATISMS FOR STRAIGHT SLIDING DOORS

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX 004 MİSYON 006 SERTİFİKASYON MISSION CERTIFICATION SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE

İÇİNDEKİLER INDEX 004 MİSYON 006 SERTİFİKASYON MISSION CERTIFICATION SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE ENTER 004 MİSYON MISSION 006 SERTİFİKASYON CERTIFICATION 008 010 022 026 028 033 036 049 054 SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE DÜZ KAYAR KAPILAR İÇİN OTOMASYON AUTOMATISMS FOR STRAIGHT SLIDING DOORS OTOMATİK

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

İyi teknolojilerin arkasında hep biz varız... We always drive the best technologies... Arkel, since 1998. 1998 den günümüze, Arkel

İyi teknolojilerin arkasında hep biz varız... We always drive the best technologies... Arkel, since 1998. 1998 den günümüze, Arkel 1998 den günümüze, Arkel Arkel, since 1998 İyi teknolojilerin arkasında hep biz varız... We always drive the best technologies... Asansör sektöründe sunduğu ürünler ve çözümler ile güveninizi ve beğeninizi

Detaylı

TARİHÇE, MİSYON ve VİZYONUMUZ. www.can-insaat.com

TARİHÇE, MİSYON ve VİZYONUMUZ. www.can-insaat.com TARİHÇE: Can İnşaat Ticaret ve İhracat Anonim Şirketi, 1982 yılında 5 ortaklı olarak kurulmuştur. Kurulduğu günden beri Türkiye nin çeşitli bölgelerinde çok çeşitli projeler gerçekleştirmiştir. Halen de

Detaylı

Verimli Aydınlatma Uzmanı Expertise in Efficient Lighting

Verimli Aydınlatma Uzmanı Expertise in Efficient Lighting ENDÜSTRİYEL ve DIŞ MEKAN AYDINLATMA KATALOĞU INDUSTRIAL and OUTDOOR LIGHTING CATALOG Verimli Aydınlatma Uzmanı Expertise in Efficient Lighting /LightmasterTR /Light_MasterTR info@lightmaster.com.tr www.lightmaster.com.tr

Detaylı

Ulusal Bilet Dağıtım Sistemi

Ulusal Bilet Dağıtım Sistemi Ulusal Bilet Dağıtım Sistemi Nereye gitmek istiyorsan oraya!... Ulusal Bilet Dağıtım Sistemi Nereye gitmek istiyorsan oraya!... 06 07 08 10 12 22 32 34 42 48 09 11 21 31 33 41 47 49 50 Biz Kimiz? Who Are

Detaylı

Changes For Better - Today And Tomorrow CONTEK ŞİRKET PROFİLİ

Changes For Better - Today And Tomorrow CONTEK ŞİRKET PROFİLİ CONTEK ŞİRKET PROFİLİ Contek Sanayi ve Ticaret AŞ faaliyetlerini 1987 yılında Almanya da Contek GMBH olarak başlamıştır. 1995 yılında da Türkiye de ve Azerbaycan da ısıtma ve soğutma sektörüne girerek

Detaylı

50 yılı aşkın, başarı ve memnuniyetle dolu hikayemiz; 1960 yılında kaynak makinası imalatı ile başladı...

50 yılı aşkın, başarı ve memnuniyetle dolu hikayemiz; 1960 yılında kaynak makinası imalatı ile başladı... 50 yılı aşkın, başarı ve memnuniyetle dolu hikayemiz; 1960 yılında kaynak makinası imalatı ile başladı... www.aydintrafo.com.tr Aydın Trafo nun 1960 ta kaynak makinesi imalatı ile başlayan iş hayatı 1977

Detaylı

www.meka.com.tr www.mekaconcreteplants.com sales@meka.com.tr

www.meka.com.tr www.mekaconcreteplants.com sales@meka.com.tr 2012 05 MEKA BETON SANTRALLERİ HABER BÜLTENİ MEKA CONCRETE PLANTS BULLETIN Basım Tarihi / Issue Date Aralık 2011 / December 2011 Yayın Türü ve Süresi / Type and Time of Issue Yerel Süreli, 6 Aylık / Local

Detaylı

Tek noktadan dünya markalarına...

Tek noktadan dünya markalarına... Tek noktadan dünya markalarına... 1954 yılında İstanbul da kurulan İntermobil, Avrupa da yerleşik lider otomotiv sanayi tedarikçilerinin temsilciliğini ve distribütörlüğünü yapmakta olup; bu konuda Türkiye

Detaylı

Tasarım + Uygulama. Design + Build

Tasarım + Uygulama. Design + Build Tasarım + Uygulama Design + Build En büyük avantajımız, yapısal tasarım ve uygulama hizmetlerini birlikte sunmak olup, projenizin tasarım aşamasından uygulanmasına kadar olan süreçte tüm çalışmaların Key

Detaylı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Official Hidromas magazine / Resmi Hidromas yayın organıdır 2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Hidromas New Generation Gear Pumps Yeni Nesil Hidromas Dişli Pompaları Interview: JOST South

Detaylı

Kapak Fotoğrafı Cover Photograph: İTOB, Menderes / İzmir Gizli Klipsli Sistem İTOB, Menderes / İzmir Hidden Clips Fitted Facade System Mimar

Kapak Fotoğrafı Cover Photograph: İTOB, Menderes / İzmir Gizli Klipsli Sistem İTOB, Menderes / İzmir Hidden Clips Fitted Facade System Mimar A B Kapak Fotoğrafı Cover Photograph: İTOB, Menderes / İzmir Gizli Klipsli Sistem İTOB, Menderes / İzmir Hidden Clips Fitted Facade System Mimar Architect: Pao Mimarlık Kalebodur Kalesinterflex 1 Türkiye'nin

Detaylı

BİR İŞ TEKLİFİ A BUSINESS OFFER

BİR İŞ TEKLİFİ A BUSINESS OFFER BİR İŞ TEKLİFİ A BUSINESS OFFER Multi Corporation ın daha önceki ofis projelerinden bazıları: Previous office projects by Multi Corporation include: Arquiparque Lisbon, Portugal 1993 Utrechtsebaan Den

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2012 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJELER, SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER, SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI! SUSTAINABLE PROJECTS, SUSTAINABLE CITIES, SUSTAINABLE SUCCESS! İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENT BAŞKANIN

Detaylı

1983 yılında İstanbul da kurulan panel elektro sanayi ve ticaret a.ş., Türkiye elektrik pazarının öncü elektrik panel üreticisidir.

1983 yılında İstanbul da kurulan panel elektro sanayi ve ticaret a.ş., Türkiye elektrik pazarının öncü elektrik panel üreticisidir. panel elektro 1983 yılında İstanbul da kurulan panel elektro sanayi ve ticaret a.ş., Türkiye elektrik pazarının öncü elektrik panel üreticisidir. Üretimine sürekli olarak gelişen ve genişleyen ürün yelpazesiyle

Detaylı

Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems

Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems A.S.M ARITMA SİSTEMLERİ A.S.M TREATMENT SYSTEMS Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems www.asmaritma.com.tr info@asmaritma.com.tr

Detaylı

Deckon Asma Tavan Sistemleri 2008 yılında İstanbul merkez olmak üzere Kayseri ve Mersin bölgelerinde Rockwool bünyesinde bulunan Rockfon Asma Tavan Sistemlerinin distribütörlüğünü alarak faaliyetlerine

Detaylı