Sizin için varız We are here for you مكلجا نم نيدوجوم اننا تيفوا

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sizin için varız We are here for you مكلجا نم نيدوجوم اننا تيفوا"

Transkript

1 Sizin için varız We are here for you مكلجا نم نيدوجوم اننا تيفوا T: F:

2 Önsöz ةمدقملا / Foreword Önsöz OVİT, asansör sektöründe 1976 yılından bu yana hizmet vermiş, çalışmalarında uluslararası sertifikalar ve ödüller kazanmış, kalitesini Türkiye ve dünya ya kanıtlamış, tescilli bir kuruluş ve markadır. Firmamız OVİT asansör olarak % 100 Yerli sermaye ile kurulmuş olup bu gün 7000m 2 kapalı alan içerisinde faaliyetine devam etmektedir. Teknik ve üretim kapasitesini her geçen gün yükseltmeye devam ediyor. Yeni nesil çevre dostu ileri teknoloji ürünleri bünyesinde bulundurmaktadır. Sektör içerisindeki birçok yabancı firma ile ortaklık sağlamıştır. Sektöründeki birçok kuruluşa öncülük eden firmamız Türkiye nin yerli üreticileri arasında 1. sıradadır. Dünya standartlı asansör sertifikalarına sahip bir firmadır. İTHALAT ve İHRACAT pazarlama ağında geniş yelpazeye sahip olan firmamız Türkiye de olduğu gibi tüm komşu ülkelerde dâhil olmak üzere Avrupa pazarında da başarılı çalışmalara imza atmıştır. Kalitesi referansları ile sabitleşmiş olan OVİT asansör, çalışmalarında kazanmış olduğu başarıların haklı gururunu taşımaktadır. Üretim ve Montaj faaliyetlerimizde can güvenliğini ön planda tutarak kalite standartlarımızı daima yüksek tutmaktayız. Her gün gelişen teknolojiyi aralıksız geliştiren ve teknolojik gelişmelerde pay sahibi olan firmamız çalışma politikamızdan ödün vermeden siz sayın çözüm ortaklarımıza en iyi hizmeti sağlamaktan onur duymaktadır. Foreword OVİT, is a certified institution and brand that proved its quality both in Turkey and in the world. It has gained international certificates and awards since it began its service in the elevator sector in Our firm as OVİT elevator, founded with 100% local capital, continues to increase its technical and production capacity day by day. It has new generation environment friendly high technology products within itself. It has made partnerships with many local and foreign firms within the sector. Our firm, pioneering many institutions in the sector, ranks number one among Turkey s local producers. It is a firm that has world standard elevator certificates. Our firm, having broad branches in IMPORT AND EXPORT marketing network, goes from strength to strength in European Market including all neighboring countries as it does in Turkey. OVİT Elevator, whose quality has been fixed with its references, is rightly proud of the successes that it has gained in its efforts. We are keeping our quality standards high, giving priority to human safety in our Production and Montage Activities. Our firm, developing new technology every day and having a role in technological developments, is honored to give our solution partners the best service without compromising our working policy. ةمدقملا اهناو اهلامعا يف ةيلودلا تاداهشلاو زئاوجلا تبستكاو ملاعلاو ايكرتل اهتدوج تابثا متو ةلجسم ةسسؤمل ةيراجت ةمالع نع ةرابع تيفوا نا. دعاصملا عاطق يف اذه انموي دح ىلاو 1976 ماع نم ارابتعا اهتامدخ ميدقتب موقت يف اهدجاوت مت دقلو. عاطقلا لخاد ةريبك دادعاب ةيبنجالاو ةيلحملا تاكرشلا عم تاكارشلا ريفوتب دعاصملل تيفوا انتكرش تماق دقلو يف رارمتسالا متي نا نكمملا نمو. ديدجلا ليجلا تاذو ةئيبلل ةقيدص نوكت يتلاو ةمدقتملا تاينقتلا تاذ تاجتنملل ةكرشلا ةيلكيه. 100% ةبسنب يلحملا لاملا سار لالخ نم اهسيسات مت دق يذلاو ةينقتلاو جاتنالا ةعس يف موي دعب اموي عافترالا نيجتنملا نيبام ىلوالا ةبترملا يف يتايو. ملاعلا يف ةيسايقلا دعاصملاب ةصاخلا تاداهشلا كلتمت ةكرش نع ةرابع انتكرش نا. عاطقلا يف تاسسؤملا نم ادج ريبك ددع ىلا ةيولوالا ءاطعا لالخ نم ايكرت يف نييلحملا ايكرت يف اهيلع لاحلا يه امك اهنمض نم راوجلا لود ةفاك نوكي نا ىلع ةيبروالا قاوسالا يف ةحجانلا لامعالا ىلع اهعيقوت عضوب تماق دقلو. ريدصتلاو داريتسالاو قيوستلا ةكبش يف اعساو اقاطن كلتمت يتلا اهلامعا يف اهتبستكا دق تناك يتلا تاحاجنلا نم كلذب ةقحم يهو رخفت ةدوجلا رداصم عم كارتشالاب اهتيبثت مت يذلا دعاصملل تيفوا نا. يتلا انتكرش لمع يف انتسايس نم تاضيوعت ةيا ءاطعا نودب لولحلا يف ءاكرشلل ادج ةديجلا تامدخلا ريفوت نمرخفلاب رعشت اهناو يف ةروطتملاو ةعسوتملا تاينقتلا ىلا ةفاسملا ءاطعا نودب عسوتت يتلاو ةينقتلا تاروطتلاو تاعسوتلا نم ةريبكلا صصحلا كلتمت تايلاعفلا يف حورلا ةقثل ىلوالا ةبترملاب ظافتحالا لالخ نم ةدوجلل ةيسايقلا تافصاوملل يمئادلا عافترالا ىلع ظافحلا متيو موي لك. بصنلا وا بيكرتلاو جاتنالاب ةصاخلا تاطاشنلاو 2 ةئيبلا ةقيدصو ةقاطلا يف داصتقالاو ديدجلا ليجلا دعاصم

3 Değerlerimiz Our Values / DEĞERLERİMİZ OUR VALUES انميق CESARET Risk alırız, Yenilikleri deneriz, Kararlıyız, azimliyiz, Cesaretliyiz. COURAGE We take risks and try innovations. We are determined and resolved. We are courageous. ةعاجشلا تاديدجتلا برجن رطاخملا يف لخدن نيممصمو نيمزاع. ناعجشو GÜVEN Adiliz, Paydaşlarımızın menfaatlerini gözetiriz, Tutarlıyız, verilen sözleri tutarız, yerine getiririz. TRUST We are trustworthy, We have respect for our shareholder s interests. We are consistent; we keep our promises and carry out them. ةقثلا نيلداع اننا ةحلصملا باحصال عفانملا ضرعب موقن اهانعطق يتلا دوعولاب يفونو ذيفنتلاب موقن. نيمزتلمو YENİLİK Yeni gelişmeleri izleriz, Yeni fikirleri dinleriz, değerlendiririz, Yenilikçi düşünceleri teşvik ederiz. INNOVATION We follow up new developments. We listen to new ideas and evaluate them. We support innovatory ideas. ديدجتلا ةديدجلا تاروطتلا ةعباتمب موقن اهمييقتب موقنو ةديدجلا راكفالا ىلا عمتسن. ددجتملا ريكفتلا ىلع عجسن EKİP ÇALIŞMASI Birlikte çalışmayı destekleriz, Farklı görüşleri değerlendiririz, Ekip çıkarlarını kişisel çıkarımızın üstünde tutarız. SÜREKLİ GELİŞİM Çalışanlarımızın gelişmesini ve memnuniyetini gözetiriz, Çalışanlarımızın gelişmesi için uygun fırsat ve ortamlar yaratırız, Her işimizi öncekinden daha iyi yapmaya çalışırız, İyileştirme için çaba harcarız, yatırım yaparız. TEAM WORK We support team work. We evaluate different ideas. We value team s interests above our personal interests. COUNTINUOS DEVELOPMENT We pay regard to our worker s development and satisfaction. We provide suitable opportunities and conditions for our worker s development. We try to do our work better than previous ones. We put some efforts and make investment for improvement. قيرفلا لمع ةكرتشملا لامعالل ةدناسملاو معدلا ميدقتب موقن ةفلتخملا رظنلا تاهجو مييقتب موقن رثكا ةكرتشملا حلاصملا ىلع ةظفاحملا ىلع لمعن. ةيصخشلا انحلاصم نم رمتسملا روطتلا يف ريوطتلاو عيسوتلاو ةحارلا ضرعب موقن انلامعا لجا نم ةمئالملا صرفلاو طاسوالا قلخب موقن انلامعا ريوطتو عيسوت نسحا ةديجلا لامعالاب مايقلا ىلع دهجلا لذبب موقن انلامعا ةفاك يف اهتاقباس نم نم دوهجلا لذبب وقنو تارامثتسالا لمعب مونقو. اهنيسحت لجا 3

4 İçindekiler تايوتحملا / Concents İnsan Asansörleri صاخشالا دعاصم / Lifts Passenger Panoramik Asansörler ةيمارونابلا دعاصملا / Lifts Panoramic Otel Asansörleri قدانفلا دعاصم / Lifts Hotel Villa Asansörleri للفلا دعاصم / Lifts Villa Hidrolik Asansörler ةيكيلورديهلا دعاصملا / Lifts Hydraulic Makina Dairesiz Asansörler نئاكملا ةرئاد دعاصم / Lifts Machine Room-less Makina Daireli Asansörler نئاكملا رئاود تاذ دعاصملا / Lifts MR Hastane Asansörleri نيقاعملا دعاصم / Lift Disabled 4

5 İçindekiler تايوتحملا / Concents Engelli Asansörleri نيقاعملا دعاصم / Lift Disabled Yük Asansörleri لامحالا دعاصم / Lift Hoists Araç Asansörleri تابكرملا دعاصم / Lift Vehicle Servis Asansörleri تامدخلا دعاصم / Lift Service Yatay Asansörler ةيكيلورديهلا دعاصملا / Lift Horizontal Yürüyen Merdivenler ةكرحتملا قرطلا / Escalators Yürüyen Yollar ةكرحتملا ملالسلا / Walkways Moving Estetik-Teknik Çözümler نئاكملا رئاود تاذ دعاصملا / Solutions Aesthetic 5

6 6

7 İnsan Asansörleri دعاصم / Lifts Passenger صاخشالا 7

8 İnsan Asansörleri Passenger Lifts / صاخشالا دعاصم 320 Kg. OV-01 İNSAN ASANSÖRLERİ PASSENGER ELEVATORS صاخشالا دعاصم 8 Şahıs asansörleri binaların projelendirilme aşamasında yapılan trafik hesaplamalarına ve Avan projelerine uygun olarak imal edilip, yerlerine monte edilir. 4 kişiden 21 kişiye kadar kapasiteye sahip yapılabilen şahıs asansörlerinin hızları, binanın yüksekliğine göre değişken bir şekilde 0,63 m/sn. den 2,5 m/sn. kadar çıkar. Projelendirme safhasında imalat ve montaj aşamasının sonuna kadar tüm kademeler, uzman ekiplerimiz tarafında kontrol edilerek son kullanıcıya en uygun hale getirilir. Passenger elevators are manufactured in accordance with Avan projects and traffic calculations carried out during the project designing and then they are located at their places. The speed of passenger elevators, that can be made to have the capacity ranging from 4 to 21 people, can have a value changing between 0,63 m/second and 2,5 m/second depending on the height of the buildings. During the project designing phase, all stages of manufacturing and montage are made suitable for the end user after being controlled by our expert staffs. لالخ نم ةددحملا اهنكاما يف بيكرتلا متي نافا عيراشمل مئالم لكشب عينصتلاب مايقلا مايقلا متي يذلا رورملا ريس باستحاب مايقلاو ةصاخلا ينابملل عورشملاب مايقلا ةلحرمب اهب ةيناث/م 0.63 نم دعصي فوسو. صاخشالا دعاصمب ىلا دانتسالاب ريغتم لكشب ةيناث /م 2.5 ةياغلو ةصاخلا دعاصملا زيهجتو ينابملل ىنبملا عافترا كلتمي يذلاو اهب مايقلا مهنكمي يذلا صاخشالاب فوسو. صخش 21 ةياغلو صاخشا 4 نيبام ةعسلا رخالا مدختسملل ادج ةمئالم ةلاح ىلا اهبلج متي لبق نم ةبقارملاو صحفلا لامعاب مايقلا لالخ نم ةلحرم ةياهن ةياغل لحارملا ةفاكو صتخملا انرداك تاحفص يف ةدجاوتملا عينصتلا وا بيكرتلا. عورشملا

9 İnsan Asansörleri 320 Kg. Passenger Lifts / صاخشالا دعاصم 320 Kg. 9

10 İnsan Asansörleri Passenger Lifts / صاخشالا دعاصم 450 Kg. OV-02 İNSAN ASANSÖRLERİ PASSENGER ELEVATORS صاخشالا دعاصم 10 Şahıs asansörleri binaların projelendirilme aşamasında yapılan trafik hesaplamalarına ve Avan projelerine uygun olarak imal edilip, yerlerine monte edilir. 4 kişiden 21 kişiye kadar kapasiteye sahip yapılabilen şahıs asansörlerinin hızları, binanın yüksekliğine göre değişken bir şekilde 0,63 m/sn. den 2,5 m/sn. kadar çıkar. Projelendirme safhasında imalat ve montaj aşamasının sonuna kadar tüm kademeler, uzman ekiplerimiz tarafında kontrol edilerek son kullanıcıya en uygun hale getirilir. Passenger elevators are manufactured in accordance with Avan projects and traffic calculations carried out during the project designing and then they are located at their places. The speed of passenger elevators, that can be made to have the capacity ranging from 4 to 21 people, can have a value changing between 0,63 m/second and 2,5 m/second depending on the height of the buildings. During the project designing phase, all stages of manufacturing and montage are made suitable for the end user after being controlled by our expert staffs. لالخ نم ةددحملا اهنكاما يف بيكرتلا متي نافا عيراشمل مئالم لكشب عينصتلاب مايقلا مايقلا متي يذلا رورملا ريس باستحاب مايقلاو ةصاخلا ينابملل عورشملاب مايقلا ةلحرمب اهب ةيناث/م 0.63 نم دعصي فوسو. صاخشالا دعاصمب ىلا دانتسالاب ريغتم لكشب ةيناث /م 2.5 ةياغلو ةصاخلا دعاصملا زيهجتو ينابملل ىنبملا عافترا كلتمي يذلاو اهب مايقلا مهنكمي يذلا صاخشالاب فوسو. صخش 21 ةياغلو صاخشا 4 نيبام ةعسلا رخالا مدختسملل ادج ةمئالم ةلاح ىلا اهبلج متي لبق نم ةبقارملاو صحفلا لامعاب مايقلا لالخ نم ةلحرم ةياهن ةياغل لحارملا ةفاكو صتخملا انرداك تاحفص يف ةدجاوتملا عينصتلا وا بيكرتلا. عورشملا

11 İnsan Asansörleri 450 Kg. Passenger Lifts / صاخشالا دعاصم 450 Kg. 11

12 İnsan Asansörleri Passenger Lifts / صاخشالا دعاصم 630 Kg. OV-03 İNSAN ASANSÖRLERİ PASSENGER ELEVATORS صاخشالا دعاصم 12 Şahıs asansörleri binaların projelendirilme aşamasında yapılan trafik hesaplamalarına ve Avan projelerine uygun olarak imal edilip, yerlerine monte edilir. 4 kişiden 21 kişiye kadar kapasiteye sahip yapılabilen şahıs asansörlerinin hızları, binanın yüksekliğine göre değişken bir şekilde 0,63 m/sn. den 2,5 m/sn. kadar çıkar. Projelendirme safhasında imalat ve montaj aşamasının sonuna kadar tüm kademeler, uzman ekiplerimiz tarafında kontrol edilerek son kullanıcıya en uygun hale getirilir. Passenger elevators are manufactured in accordance with Avan projects and traffic calculations carried out during the project designing and then they are located at their places. The speed of passenger elevators, that can be made to have the capacity ranging from 4 to 21 people, can have a value changing between 0,63 m/second and 2,5 m/second depending on the height of the buildings. During the project designing phase, all stages of manufacturing and montage are made suitable for the end user after being controlled by our expert staffs. لالخ نم ةددحملا اهنكاما يف بيكرتلا متي نافا عيراشمل مئالم لكشب عينصتلاب مايقلا مايقلا متي يذلا رورملا ريس باستحاب مايقلاو ةصاخلا ينابملل عورشملاب مايقلا ةلحرمب اهب ةيناث/م 0.63 نم دعصي فوسو. صاخشالا دعاصمب ىلا دانتسالاب ريغتم لكشب ةيناث /م 2.5 ةياغلو ةصاخلا دعاصملا زيهجتو ينابملل ىنبملا عافترا كلتمي يذلاو اهب مايقلا مهنكمي يذلا صاخشالاب فوسو. صخش 21 ةياغلو صاخشا 4 نيبام ةعسلا رخالا مدختسملل ادج ةمئالم ةلاح ىلا اهبلج متي لبق نم ةبقارملاو صحفلا لامعاب مايقلا لالخ نم ةلحرم ةياهن ةياغل لحارملا ةفاكو صتخملا انرداك تاحفص يف ةدجاوتملا عينصتلا وا بيكرتلا. عورشملا

13 İnsan Asansörleri 630 Kg. Passenger Lifts / صاخشالا دعاصم 630 Kg. 13

14 İnsan Asansörleri Passenger Lifts / صاخشالا دعاصم Kg. 14

15 İnsan Asansörleri صاخشالا دعاصم / Lifts Passenger KONUT / HOME m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s DURAK SAYISI STOPS 0,63 DURAK SAYISI STOPS 1 DURAK 0,63 SAYISI STOPS 1,6 1 0,63 2 1,6 2, ,6 2,5 2 DURAK 2,5 SAYISI STOPS 1 DURAK SAYISI STOPS 1,6 DURAK 1 SAYISI STOPS 2 1,6 2,5 1 2 >2,5 1,6 2,5 2 >2,5 2,5 DURAK >2,5 SAYISI STOPS 1 DURAK SAYISI STOPS 1,6 DURAK 1 SAYISI STOPS 2 1,6 2,5 1 2 >2,5 1,6 2,5 2 >2,5 2,5 >2, KONUT / HOME KONUT / HOME İŞ MERKEZİ / BUSINESS CENTER İŞ MERKEZİ / BUSINESS CENTER İŞ MERKEZİ / BUSINESS CENTER OTEL / HOTEL OTEL / HOTEL OTEL / HOTEL

16 16

17 Panoramik Asansörler ةيمارونابلا دعاصملا / Elevators Panoramic 17

18 Panoramik Asansörler ةيمارونابلا دعاصملا / Elevators Panoramic OV-04 OV-05 PANORAMİK ASANSÖRLER PANORAMIC ELEVATORS ةيمارونابلا دعاصملا 18 En önemli özelliği insanların asansörü kullanımı sırasında Panoramik asansörler klostrofobiyi ortadan kaldırır ve cam duvarlarıyla daha büyük alan duygusu oluşturur. Asansör seyahatleri sırasında iç yapı mimarisini daha iyi keşfedebilir yâda dış manzaraya hakim olabilirsiniz. Böylece asansör seyahatleri keyifli hale dönüşmektedir. Panoramik asansörlerde Avrupa Standartları kriterlerine göre lamine cam kullanmak zorunlu hale getirilmiştir. Bu nedenle panoramik asansör bileşenlerinde cam malzemelerin tümü ( EN 14179) ısıtma, soğutma testleri yapılarak kullanılmalıdır. The most important feature of this elevator results from the fact that it eliminates claustrophobia when people use it and creates a huge emotion with its glass walls. During elevator travels, you can discover the internal architecture or you can see the view. For these reasons, elevator travels become something entertaining. Usage of laminate glass in panoramic elevators has been made compulsory by European standards. Therefore, glass materials in panoramic elevator mixtures (EN 14179) should be used after heating, cooling tests are made. ةريبك اناكم لتحي يذلا ساسحالا نم اهليكشت متي طسولا نم عفرلاب موقيو ةيجاجزلا ناردجلا يف لامعتسا ءانثا ةيمارونابلا دعاصملا يف زاجتحالل نا نكمملا نمو. ةيمهالا يوذ صاخشالا لبق نم دعاصملا فشكلا ةيناكما وا ةيجراخلا رظانملا ىلع امكاح نوكي ينابملل ةيرامعملا ةسدنهلل ربكا لكشب ديجلا دقلو. دعاصملا هذه ةطساوب لاقتنالا ءانثا ةيلخادلا جاجزلا لامعتسا لالخ نم ةيرابجا ةلاح ىلا اهبلج مت تافصاوملاو ريياعملا ىلا دانتسالاب ةنيماللا دقلو. ةيمارونابلا دعاصملا يف ةيبروالا ةيسايقلا ةصاخلا تاشنملا لامعاب مايقلا لالخ نم اهلامعتسا مت (EN ةيجاجزلا داوملا ةفاكل فييكتلاو ديربتلاب اذهل يمارونابلا دعاصملا تانوكم يف ةيلخادلا ( ببسلا

19 Panoramik Asansörler ةيمارونابلا دعاصملا / Elevators Panoramic 19

20 Panoramik Asansörler ةيمارونابلا دعاصملا / Elevators Panoramic OV-06 OV-07 PANORAMİK ASANSÖRLER PANORAMIC ELEVATORS ةيمارونابلا دعاصملا 20 En önemli özelliği insanların asansörü kullanımı sırasında Panoramik asansörler klostrofobiyi ortadan kaldırır ve cam duvarlarıyla daha büyük alan duygusu oluşturur. Asansör seyahatleri sırasında iç yapı mimarisini daha iyi keşfedebilir yâda dış manzaraya hakim olabilirsiniz. Böylece asansör seyahatleri keyifli hale dönüşmektedir. Panoramik asansörlerde Avrupa Standartları kriterlerine göre lamine cam kullanmak zorunlu hale getirilmiştir. Bu nedenle panoramik asansör bileşenlerinde cam malzemelerin tümü ( EN 14179) ısıtma, soğutma testleri yapılarak kullanılmalıdır. The most important feature of this elevator results from the fact that it eliminates claustrophobia when people use it and creates a huge emotion with its glass walls. During elevator travels, you can discover the internal architecture or you can see the view. For these reasons, elevator travels become something entertaining. Usage of laminate glass in panoramic elevators has been made compulsory by European standards. Therefore, glass materials in panoramic elevator mixtures (EN 14179) should be used after heating, cooling tests are made. ةريبك اناكم لتحي يذلا ساسحالا نم اهليكشت متي طسولا نم عفرلاب موقيو ةيجاجزلا ناردجلا يف لامعتسا ءانثا ةيمارونابلا دعاصملا يف زاجتحالل نا نكمملا نمو. ةيمهالا يوذ صاخشالا لبق نم دعاصملا فشكلا ةيناكما وا ةيجراخلا رظانملا ىلع امكاح نوكي ينابملل ةيرامعملا ةسدنهلل ربكا لكشب ديجلا دقلو. دعاصملا هذه ةطساوب لاقتنالا ءانثا ةيلخادلا جاجزلا لامعتسا لالخ نم ةيرابجا ةلاح ىلا اهبلج مت تافصاوملاو ريياعملا ىلا دانتسالاب ةنيماللا دقلو. ةيمارونابلا دعاصملا يف ةيبروالا ةيسايقلا ةصاخلا تاشنملا لامعاب مايقلا لالخ نم اهلامعتسا مت (EN ةيجاجزلا داوملا ةفاكل فييكتلاو ديربتلاب اذهل يمارونابلا دعاصملا تانوكم يف ةيلخادلا ( ببسلا

21 Panoramik Asansörler ةيمارونابلا دعاصملا / Elevators Panoramic 21

22 22

23 İnsan Otel ve Asansörleri İş Merkezi 320 Asansörleri Kg. تالحمو قدانفلا دعاصم / İnsan Hotel and Asansörleri Business 320 Center Kg. Lifts لمعلا 23

24 Otel ve İş Merkezi Asansörleri لمعلا تالحمو قدانفلا دعاصم / Lifts Hotel and Business Center KONUT / HOME DURAK SAYISI STOPS ,63 1 m/s 1,6 2 2,5 OV-08 İŞ MERKEZİ / BUSINESS CENTER DURAK SAYISI STOPS ,6 m/s 2 2,5 24 >2,5

25 Otel ve İş Merkezi Asansörleri لمعلا تالحمو قدانفلا دعاصم / Lifts Hotel and Business Center 25

26 Otel ve İş Merkezi Asansörleri لمعلا تالحمو قدانفلا دعاصم / Lifts Hotel and Business Center KONUT / HOME OV-09 DURAK SAYISI STOPS 0, m/s 1,6 2 2,5 OV-10 İŞ MERKEZİ / BUSINESS CENTER DURAK SAYISI STOPS ,6 m/s 2 2,5 26 >2,5

27 Otel ve İş Merkezi Asansörleri لمعلا تالحمو قدانفلا دعاصم / Lifts Hotel and Business Center 27

28 Otel ve İş Merkezi Asansörleri لمعلا تالحمو قدانفلا دعاصم / Lifts Hotel and Business Center OV-11 DURAK SAYISI STOPS KONUT / HOME ,63 1 m/s 1,6 2 2,5 OV-12 İŞ MERKEZİ / BUSINESS CENTER DURAK SAYISI STOPS ,6 m/s 2 2,5 28 >2,5

29 Otel ve İş Merkezi Asansörleri لمعلا تالحمو قدانفلا دعاصم / Lifts Hotel and Business Center 29

30 30

31 Villa Asansörleri للفلا دعاصم / Villa Elevators 31

32 Villa Asansörleri للفلا دعاصم / Elevators Villa VİLLA ASANSÖRLERİ VILLA ELEVATORS للفلا دعاصم 32 Ev tipi yolcu asansörü olan MaisonLift, kuyusu olan binalarda kullanıldığı gibi, kuyusu olmayan binalarda da çelik veya alüminyum konstrüksiyon ile kullanılmaktadır. Kuyu dibi ve son kat yüksekliklerinde sıkıntı olan villa, işyerleri, çatı dubleksleri ve tüm binalarda kullanım için en iyi çözümdür. Asansör kuyusuna ihtiyaç duymaz. Düşük kuyu dibi ihtiyacı. (Min.: 200 mm). Düşük son kat yüksekliği. (Min.: 2450 mm). Makine dairesine ihtiyaç yoktur. 95/16 AT direktifine uygunluk. EN yönetmeliğine uygunluk. Otomatik kata getirme ve acil kurtarma sistemi. Düşük enerji sarfiyatı. Sessiz çalışma db. Kolay kullanım sağlar. MaisonLift, home type passenger elevator, is used both at buildings that have pits and at buildings that do not have one with steel or aluminum construction. It is the best solution for villas, working places, roof duplexes and all buildings which cause a problem at pit bottoms and final stage heights. It does not need elevator pit. Low pit requirement. (Min: 200 mm). Low floor height. (Min.: 2450 mm). It does not require machine room. It is suitable for 95/16 EU directive. It complies with EN regulation. Moving it to the floor and emergent saving system. Quite working place db. It provides easy application. Şahıs asansörleri binaların projelendirilme aşamasında yapılan trafik hesaplamalarına ve Avan projelerine uygun olarak imal edilip, yerlerine monte edilir. 4 kişiden 21 kişiye kadar kapasiteye sahip yapılabilen şahıs asansörlerinin hızları, binanın yüksekliğine göre değişken bir şekilde 0,63 m/sn. den 2,5 m/sn. kadar çıkar. Projelendirme safhasında imalat ve montaj aşamasının sonuna kadar tüm kademeler, uzman ekiplerimiz tarafında kontrol edilerek son kullanıcıya en uygun hale getirilir.

33 Villa Asansörleri للفلا دعاصم / Elevators Villa 33

34 34

35 Hidrolik Asansörleri ةيكيلورديهلا دعاصملا / Hydraulic Elevators 35

36 Hidrolik Asansörleri ةيكيلورديهلا دعاصملا / Elevators Hydraulic HİDROLİK ASANSÖRLERİ ةيكيلورديهلا دعاصملا HYDRAULIC ELEVATORS 36 Orta yükseklikteki binalarda hidrolik asansör farklı çözümleri ile hem konfor hem de maliyet açısından önemli bir alternatif oluşturmaktadır. Bu tip asansörler 240 kg dan 4000 kg a kadar ağırlık ve 1m/sn.ye kadar hız seçenekleri ile çeşitlendirilebilir. Makine dairesi uygun olmayan durumlarda en iyi çözüm seçeneklerinden biridir. Orta düzeyde yolcu akışı için idealdir. Asansörün seyri oldukça sessiz ve konforludur. Bu sistem direkt ve endirekt olarak iki sistemle çalışır.. Hidrolik asansörlerde elektrik kesilmesi halinde kat arasında kalma gibi bir problemi yoktur. Kendi kendini en yakın kata getirecek bir sistemle donatılmıştır. Hydraulic elevators at middle height buildings offer an important alternative with its different solutions in terms of comfort and cost. These kinds of elevators can be varied with their weight versions ranging from 240 kg from 4000 kg and speed versions up to 1 m/ second. In conditions where engine rooms are not suitable, it is one of the best options. It is also ideal for middle level passenger traffic. Elevator s running is really quite and comfortable. It runs with two systems, namely direct and indirect. With hydraulic elevators, in case of electricity cut, there is no risk of being locked between floors. It is supplied with a system that moves it to its nearest floor. فيلاكتلا ةيحان نم ةمهملا لئادبلا ليكشت متي دعاصملل ةفلتخملا لولحلا لالخ نم ةحارلاو تاعافترا ىلع نوكت يتلا ينابملل ةيكيلورديهلا لالخ نم ةيددعتلا ءارجا متي نا نكمملا نمو. ةطسوتم حوارتملا نزولاو ةيناثلا /م 1 ةياغلو ةعرسلا تارايتخا اذه نم دعاصملل مغك 4000 ةياغلو مغك 240 نيب ام لولحلل لثمالا تارايتخالا نم ادحاو ربتعيو. عونلا. نئاكملا ةرئادل ةمئالم نوكي ال يذلا عاضوالا يف دعاصملا رئاسل ةبسنلاب تماصو ةياغلل حيرم هناو نم عونلا اذهب ةصاخ لكاشم كلانه دجوت الو. ىرخالا ةلاح يف قباوطلا نيبام يف ءاقبلا لثم دعاصاملا نيماظنب لمعي هنال... يئابرهكلا رايتلا عاطقنا ماظن ةطساوب اهزيهجت متيو. رشابم ريغو رشابم. هسفن ءاقلت نم برقالا قباطلا ىلا هبلج متي

37 Hidrolik Asansörleri ةيكيلورديهلا دعاصملا / Elevators Hydraulic 37

38 38

39 Makina Dairesiz Asansörler نئاكملا ةرئاد ىلع ةيوتحملا ريغلا دعاصملا / Machine Roomless Elevators 39

40 Makina Dairesiz Asansörler نئاكملا ةرئاد ىلع ةيوتحملا ريغلا دعاصملا / Elevators Machine Roomless MAKİNA DAİRESİZ ASANSÖRLER نئاكملا ةرئاد ىلع ةيوتحملا ريغلا دعاصملا MACHINE ROOMLESS ELEVATOR 40 Makine Dairesiz Asansör Tahrik Sistemi (Dişlisiz Senkron Motor) Geleneksel şanzomanlı makineler ile karşılaştırıldığında kompakt küçük bir yapıya sahip olması nedeni ile şaft içerisinde yerleştirilerek makine dairesini ortadan kaldırmaktadır. Askı sisteminin getirdiği konfor ve verimlilik, asansörde enerji tasarrufunun artmasına, çalışma sesinin minimum seviyeye inmesini sağlamaktadır. Daimi ve kalıcı sızdırmazlık sağlanmış yataklara sahip bulunan dişlisiz asansör makinemiz herhangi ilave bir yağlama gerektirmemektedir. Makine dairesiz asansör çevre için bu özelliği ile yeşil asansör sistemi olarak göze çarpmaktadır. Makine Dairesiz Asansör Tahrik Sistemi (Dişlisiz Senkron Motor) Geleneksel şanzomanlı makineler ile karşılaştırıldığında kompakt küçük bir yapıya sahip olması nedeni ile şaft içerisinde yerleştirilerek makine dairesini ortadan kaldırmaktadır. Askı sisteminin getirdiği konfor ve verimlilik, asansörde enerji tasarrufunun artmasına, çalışma sesinin minimum seviyeye inmesini sağlamaktadır. Daimi ve kalıcı sızdırmazlık sağlanmış yataklara sahip bulunan dişlisiz asansör makinemiz herhangi ilave bir yağlama gerektirmemektedir. Makine dairesiz asansör çevre için bu özelliği ile yeşil asansör sistemi olarak göze çarpmaktadır. كارتشالاب اهلباقي امو جمادملل ةريغص ةيلكيه كلتمي ال يتلا دعاصملا كيرحت ةمظنال ةيديلقتلا نئاكملا عم (نانسا نودب نمازتملا كرحملا) نئاكملا ةرئاد ىلع يوتحت نم نئاكملا ةرئاد عفر متي هناف ةيصاخلا هذه ببسبو. متيو. ببسلا اذهل دومعلا لخاد اهعضو لالخ نم طسولا توصل تايوتسملا نم ىندالا دحلا ىلا اهضفخ ريفوت دعاصملا يف ةقاطلا يف داصتقالا ةدايزو لمعلا ةقلعملا ةمظنالا يف اهيلا تلصو يتلا ةحارلاو ةيجاتنالاو يا ىلا ةفاضالاب تييزتلا قيقحت متي نا نكمملا نمو. ةدجاوتملاو ةننسملا ريغلا نئاكملاب ةصاخلا نئاكملا نم برستلل ةعناملاو اهيفوت متي يذلا رئارسلا كلتمي ىلا هابتنالا متي نا نكمملا نمو. يمئاد وا تقؤم لكشب لجا نم ةيصاخلا هذه لالخ نم نوللا ءارضخلا دعاصملا ةمظنا. نئاكملا ةرئاد نم ةيلاخلا دعاصملل ةئيبلا

41 Makina Dairesiz Asansörler نئاكملا ةرئاد ىلع ةيوتحملا ريغلا دعاصملا / Elevators Machine Roomless KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ - Makina dairesiz sistem ( Dişlisiz Makina- Senkron Motor) - Hidrolik insan ve yük asansörleri - Mekanik 1: 1, 2: 1, 4: 1 askı asansör sistemleri KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ - Makina dairesiz sistem ( Dişlisiz Makina- Senkron Motor) - Hidrolik insan ve yük asansörleri - Mekanik 1: 1, 2: 1, 4: 1 askı asansör sistemleri ةلماكلا دعاصملا ةمظنا ريغلا ةنيكاملا) ةرئاد نودب ةنيكاملا ملاظن - ) ةننسملا ةيكيلورديهلا صاخشالاو لامحالا دعاصم - 2:1 1:1 ةيكيناكيملا ةقلعملا دعاصملا ةمظنا - 1.4:1 PAKET SİSTEMLERİN FAYDALARI - Üst sınıf birbiriyle uyumlu malzeme grubunu kısa sürede temin edebilmek - Kısa montaj süresi ve servis kolaylığını yaşamak - Tek noktadan teknik destek ve garantiye sahip olmak - 95/16/EC ye uyumlu sertifikalı malzeme kullanmak. PAKET SİSTEMLERİN FAYDALARI - Üst sınıf birbiriyle uyumlu malzeme grubunu kısa sürede temin edebilmek - Kısa montaj süresi ve servis kolaylığını yaşamak - Tek noktadan teknik destek ve garantiye sahip olmak - 95/16/EC ye uyumlu sertifikalı malzeme kullanmak. بلعلا ةمظنا نم ةدافتسالا اهضعب عم ةمئالملا داوملا ةعومجم نيماتب مايقلا - نكمم تقو رصقا يف ةيولعلا تاجردلا نمو ضعبلا يف ةريصق تارتفو تامدخلا يف ةلوهسلا ريفوت - بصنلاو بيكرتلا ةطقن نم ةينقتلا ةدناسملاو معدلاو نامضلا كلتمي - ةيداحا ل ةمئالملاو تاداهشلا لمحت يتلا داوملا لامعتسا - 95/16/EC. 41

42 42

43 Makina Daireli Asansörler نئاكملا رئاود تاذ دعاصملا / Lifts MR 43

44 Makina Daireli Asansörler نئاكملا رئاود تاذ دعاصملا / Lifts MR MAKİNA DAİRELİ ASANSÖRLER MR LIFTS صاخشالا دعاصم 44 Şahıs asansörleri binaların projelendirilme aşamasında yapılan trafik hesaplamalarına ve Avan projelerine uygun olarak imal edilip, yerlerine monte edilir. 4 kişiden 21 kişiye kadar kapasiteye sahip yapılabilen şahıs asansörlerinin hızları, binanın yüksekliğine göre değişken bir şekilde 0,63 m/sn. den 2,5 m/sn. kadar çıkar. Projelendirme safhasında imalat ve montaj aşamasının sonuna kadar tüm kademeler, uzman ekiplerimiz tarafında kontrol edilerek son kullanıcıya en uygun hale getirilir. Passenger elevators are manufactured in accordance with Avan projects and traffic calculations carried out during the project designing and then they are located at their places. The speed of passenger elevators, that can be made to have the capacity ranging from 4 to 21 people, can have a value changing between 0,63 m/second and 2,5 m/second depending on the height of the buildings. During the project designing phase, all stages of manufacturing and montage are made suitable for the end user after being controlled by our expert staffs. لالخ نم ةددحملا اهنكاما يف بيكرتلا متي نافا عيراشمل مئالم لكشب عينصتلاب مايقلا مايقلا متي يذلا رورملا ريس باستحاب مايقلاو ةصاخلا ينابملل عورشملاب مايقلا ةلحرمب اهب ةيناث/م 0.63 نم دعصي فوسو. صاخشالا دعاصمب ىلا دانتسالاب ريغتم لكشب ةيناث /م 2.5 ةياغلو ةصاخلا دعاصملا زيهجتو ينابملل ىنبملا عافترا كلتمي يذلاو اهب مايقلا مهنكمي يذلا صاخشالاب فوسو. صخش 21 ةياغلو صاخشا 4 نيبام ةعسلا رخالا مدختسملل ادج ةمئالم ةلاح ىلا اهبلج متي لبق نم ةبقارملاو صحفلا لامعاب مايقلا لالخ نم ةلحرم ةياهن ةياغل لحارملا ةفاكو صتخملا انرداك تاحفص يف ةدجاوتملا عينصتلا وا بيكرتلا. عورشملا

45 Makina Daireli Asansörler نئاكملا رئاود تاذ دعاصملا / Lifts MR 45

46 46

47 Hastane Asansörleri تالاقنلاب ةصاخلا دعاصملا / Lifts Hospital 47

48 Hastane Asansörleri تالاقنلاب ةصاخلا دعاصملا / Lifts Hospital HASTANE ASANSÖRLERİ HOSPITAL LIFTS تالاقنلاب ةصاخلا دعاصملا 48 Sedye asansörlerinde 1600 Kg, 2000 Kg ve 2500 Kg a kadar taşıma kapasitesine ve 0,40 m/sn.den 3m/sn.ye kadar hıza sahip olan III. sınıf hasta asansörleri tam otomatik veya yarı otomatik olarak tercih edile bilir. Diğer asansörlerden ayrıcalıklı özelliği; hastanın konforu ve daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde taşınmasını amaçlamaktadır. Sedyenin asansöre giriş çıkışlarında sarsıntı olmaması için kabin katlara göre ayarlanır. Elektrik kesilmelerine karşı önlem, ayarlanmış ışık akışı anti bakteriyel tedbirler, paslanmaz aksam gibi ekstra donanımlar ilave edilmiş asansörlerdir. In stretcher elevators, 3rd class patient elevators that have the carrying capacity of 1600 kg, 2000 kg and 2500 kg and the speed ranging from 0,40 m/second to 3 m/second are preferred as automatic or semi-automatic. The special feature of these elevators results from the fact that they aim at carrying the patient in a comfortable, healthy and safe way. Cabinet is set according to the stores so that no flips happened during the entrance and exit of stretchers into and from the elevator. These are elevators that are supplied with precautions against electricity cuts, with anti-bacterial precautions, adjusted light flow and stainless components. يحصو نما لكشب لقنلا ىلا فيدهتلا متي نع ةفلتخملا اهتيصاخ لالخ نم ىضرملل حيرمو لكشب اهرايتخا متي نا نكمملا نمو. ىخالا دعاصملا لكشب يكيتاموتوا وا لماك لكشب يكيتاموتوا يذلاو ةثلاثلا ةجردلا نم ىضرملا دعاصمل يفصن ةياغلو ةيناث /م 0.40 نيبام حوارتت ةعرس كلتمي مغك 2000 مغك 1600 نوكي لقن ةعسو ةيناث /م 3 متيو. رئارسلاب ةصاخلا دعاصملا يف مغك 2500 و لجا نم تانيباكلا قباوط ىلا دانتسالاب اهطبض دعاصملا جراخمو لخادم يف زازتهال لوصحلا بنجت مت يذلا دعاصملا نع ةرابع هناو. رئارسلاب ةصاخلا لثم ةيفاضالا تازيهجتلا ىلا دانتسالاب اهتفاضا ةداضملا ريبادتلاو أدصلل ةلباقلا ريغلا ماسقالا نم اهطبض مت يذلا ةرانالا قفدت يف ايرتكبلل. يئابرهكلا رايتلا عاطقنا دض ريبادتلا ذاختا لجا

Your Warehouse Partner. edessalift

Your Warehouse Partner. edessalift Your Warehouse Partner www. edessalift.com www.edessalift.com EDESSA ELEKTİRİK ASANSÖR SAN. vetic.ltd.şti. 1994 yılında kurulmuş olan firmamız, asansör sektöründeki faaliyetlerini geçen bu süre içinde

Detaylı

Yenibosna Merkezi Mah. 29 Ekim Cad. İstanbul Vizyon Park Ofis Plazaları 2.Plaza Kat:1 No: 9-10, Bahçelievler İstanbul telefon: faks:

Yenibosna Merkezi Mah. 29 Ekim Cad. İstanbul Vizyon Park Ofis Plazaları 2.Plaza Kat:1 No: 9-10, Bahçelievler İstanbul telefon: faks: Yenibosna Merkezi Mah. 29 Ekim Cad. İstanbul Vizyon Park Ofis Plazaları 2.Plaza Kat:1 No: 9-10, Bahçelievler İstanbul telefon: +90 212 6033184 faks: +90 212 6033185 info@heftek.com www.hestek.com Quality,

Detaylı

DİŞLİSİZ MAKİNELİ MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR

DİŞLİSİZ MAKİNELİ MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR DİŞLİSİZ MAKİNELİ MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR KLEEMANN ÇÖZÜMLERİ KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ Komple Hidrolik/Mekanik makine daireli asansörler Arion Hydro MRL (Hidrolik makine dairesiz asansör) Atlas Traction

Detaylı

Quality, Trust and Convenience... Kalite, Güvenlik ve Rahatlık...

Quality, Trust and Convenience... Kalite, Güvenlik ve Rahatlık... Quality, Trust and Convenience... Kalite, Güvenlik ve Rahatlık... Content / İçindekiler 4 6 12 19 25 30 38 40 44 General Information / Genel Bilgi Residential lift / Residance asansörü Commercial lift

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

GAYE ASANSÖR. Dün olduğu gibi bugünde sevdiklerinizi güvenle taşıyoruz

GAYE ASANSÖR. Dün olduğu gibi bugünde sevdiklerinizi güvenle taşıyoruz Dün olduğu gibi bugünde sevdiklerinizi güvenle taşıyoruz GAYE ASANSÖR 1980 li yıllarda münferit olarak asansör sektöründe faaliyet gösterirken, 1990 yılında teknik ve ekonomik güçlerin birleşmesiyle GAYE

Detaylı

Asansör. Başarı Kolay Değildir, Beraberlik Gerektirir...

Asansör. Başarı Kolay Değildir, Beraberlik Gerektirir... CEO Asansör Başarı Kolay Değildir, Beraberlik Gerektirir... 2 Fark Yaratmak Bizim İşimiz. Creating the difference is our job. "HAKKIMIZDA" İÇİNDEKİLER / CONTENTS 3 Hakkımızda About Us 5 Vizyon, Misyon,

Detaylı

Türkiye nin Krikosu. OUR VISION Is to be the most preferable mark of this sector with the trust of its own and giving the importance to its customers.

Türkiye nin Krikosu. OUR VISION Is to be the most preferable mark of this sector with the trust of its own and giving the importance to its customers. Türkiye nin Krikosu Jack of Turkey VİZYONUMUZ Hedef kitlesine verdiği önem ve kendini sürekli geliştiren yapısı ile sektörün en çok tercih edilen markası. MİSYONUMUZ Vizyonumuz doğrultusunda hidrolik sektöründeki

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

SRM 3000 SRM 3000. Yan Duvarlar Arka Duvar Aksesuar. Side Walls Rear Wall Accesories Ceiling Floor

SRM 3000 SRM 3000. Yan Duvarlar Arka Duvar Aksesuar. Side Walls Rear Wall Accesories Ceiling Floor ASANSÖR Faaliyetlerine 1995 yılında başlayan Serimas Asansör, kurulduğu günden itibaren kaliteyi ve kalıcılığı kendine ilke edinmiş ve müşteri memnuniyetini hep ön planda tutulmuştur. Serimas Asansör bugün,

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San.Tic.Ltd. Şti. 1979 Yılında kurulan EREN MAKİNA ; Bu gün asansör sektörüne 3500 m2 kapalı alanda, en son teknolojiye sahip 30

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur. Firmamız çok güçlü

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

systems kapı sistemleri Bartadoor, following the dynamics of modern Bartadoor yaşam alanlarında sıradanın dışına çıkma

systems kapı sistemleri Bartadoor, following the dynamics of modern Bartadoor yaşam alanlarında sıradanın dışına çıkma o r Bartadoor, following the dynamics of modern Bartadoor, modern ve estetik çizgileriyle çağın area gives the opportunity to go beyond the dinamiklerine uyumlu farklı sistemler ile ofis ve ordinary in

Detaylı

Zirveye uzanan çizgi

Zirveye uzanan çizgi HAKKIMIZDA RAY-MAK 2008 yılında beri SAKARYA da otomotiv, raylı taşıtlar ve parça üretiminde hizmet vermektedir. 2016 yılının son aylarında asansör sektöründe faaliyet göstermektedir. 6000 m 2 kapalı alan

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE ÖZDE MAKiNE GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE TOPUK TEL ÇIKARMA / TIRE DEBEADER TEKNiK ÖZELLiKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS EN / WIDTH BOY / LENGTH YÜKSEKLiK

Detaylı

MEKANÝK AKSAM OTOMATÝK YAÐLAMA Yüksek hassasiyetli vidalý miller, lineer yataklar, sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþ kramayer diþlilerde kalitesi dünyaca tanýnmýþ markalar seçilmiþtir. We use high-performance

Detaylı

SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ METAL WORKING TECNOLOGIES

SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ METAL WORKING TECNOLOGIES SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ METAL WORKING TECNOLOGIES 2013 yılında kurulan M-Bend Makine ile yirmi yıllık metallere şekil verme tecrübelerimizi makine sektöründe sizlerle paylaşmaktayız. M-Bend Makine 3000

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş.

ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş. ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş. ASANSÖR MAKİNALARI ELEVATOR MACHINES Bilgi Deneyim Yüksek teknoloji Know how Experience High-tech 13.000 m² alana sahip yeni tesisimizde en son teknoloji ve kalitede asansör

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ PANEL INTERIOR AND EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

Nisa Asansör ve Yürüyen Merdiven Sistemleri. ÜRÜN KATALOĞU

Nisa Asansör ve Yürüyen Merdiven Sistemleri.  ÜRÜN KATALOĞU Nisa Asansör ve Yürüyen Merdiven Sistemleri www.nisaelevator.com ÜRÜN KATALOĞU HAKKIMIZDA NİSA Asansör 1998 yılından beridir, Asansör sektöründe hizmet veren, asansör ve ekipmanları imalatında, sektöründe

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com 335 TRAKTÖR KOLTUKLARI ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE www.gurexseat.com Certificate Sertifikalarımız Sertifikalarımız Marka Tescil ISO 9001 : 00 HAKKIMIZDA ABOUT US Certificate Marka Tescil Şirket 197

Detaylı

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS >0.9 Hg Pb LED LIGHTING SOLUTIONS ÖZEL ÇÖZÜMLER SPECIALS PLANK SİSTEMLER PLANK SYSTEMS 02 BAFFLE LED 03 04 05 PLANK LINE 1 PLANK LINE 4 PLANK LINE 2 TILE

Detaylı

Cenka ENGELLİ ASANSÖR SİSTEMLERİ. Image here

Cenka ENGELLİ ASANSÖR SİSTEMLERİ. Image here Cenka ENGELLİ ASANSÖR SİSTEMLERİ Image here Makaslı Kapasite: 400 KG Hızı: 0,5-0,15 m/sn Kat ve Durak: 2/2 Askı Tipi: Makaslı Kat Rumuzları: 0,1 Makina Dairesi: Aşağıda Seyir: max-1700 mm Sistem: Hidrolik

Detaylı

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width 08 Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme mm mm mm mm mm mm kw mm mm mm kg AHS 20/04 2100 6 4 160 140 120 2.2 4142 1037 1140 2320 AHS 20/06 2100 8 6 190 170 150 3 4042 1254 1380 3290 AHS 20/08 2100 10

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

İmalatını yaptığımız tüm ürünlerimiz CE sertifika belgeli ve 2 yıl montaj ve işçilik hatalarına karşı garantilidir.

İmalatını yaptığımız tüm ürünlerimiz CE sertifika belgeli ve 2 yıl montaj ve işçilik hatalarına karşı garantilidir. Sayın Yetkili ; Yaşamlarını bedensel engelli olarak veya yürümekte zorluk çekerek sürdürmek zorunda kalan vatandaşlarımızın gündelik yaşamlarındaki ulaşımı kolaylaştırmak için DEVAS ASANSÖR ailesi olarak

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

BEKA değer katar BEKA adds value.

BEKA değer katar BEKA adds value. BEKA değer katar BEKA adds value www.bekayonetim.com.tr BEKA, var olan işletmeleri, kurumsal sistemlerle yönetilebilir, kalıcı işletmelere dönüştürmektedir. Bu dönüşüm çalışmaları sürecinde, işletmelerin

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

eco Birlikte Yükseliyoruz

eco Birlikte Yükseliyoruz www.asansor.com YOLCU ASANSÖRLERİ RAL Boyalı 1.5 mm SAC 7035 RAL Boyalı SAC 7035 RAL Boyalı SAC 7035 ECL-001 ECL-002 Dekoratif PVC KABİN İÇİ AYNA ŞEKLİ Yarım Boy MOZAİK PVC DERETAŞI PVC ECL-003 ECL-004

Detaylı

ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş.

ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş. ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş. ASANSÖR MAKİNALARI ELEVATOR MACHINES Bilgi Deneyim Yüksek teknoloji Know how Experience High-tech 13.000 m² alana sahip yeni tesisimizde en son teknoloji ve kalitede asansör

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE FİRMA PROFİLİ Üretime Buzdolabı Buzlukları imalatıyla başlayan AZAK Soğutma 1979 yılında Konya da kurulmuştur. 1983 yılında Sanayi Tipi

Detaylı

NİLÜFER LOTUS. Dikey Reyon / Vertical Multideck NİLÜFER FL LOTUS FL

NİLÜFER LOTUS. Dikey Reyon / Vertical Multideck NİLÜFER FL LOTUS FL NİLÜFER LOTUS NİLÜFER LOTUS Dikey Reyon / Vertical Multideck NİLÜFER FL LOTUS FL Nilüfer, estetik tasarımıyla mağazalarında şıklığı ön plana çıkarmak isteyenler için ideal bir tercihtir. Ambalajlı et,

Detaylı

GÜNDOĞDU. Asansör Bizim İşimiz...

GÜNDOĞDU. Asansör Bizim İşimiz... Asansör Bizim İşimiz... 1 1995 yılından beri asansör sektöründe hizmet vermekte olan firmamız yarı otomatik kat kapıları, yolcu kabinleri ve yük asansörleri kabinleri imalatı ile sektöre girmiştir. 2002

Detaylı

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK Temizlik Ürünleri AKOPAK Temizlik ve Hijyen Ürünleri; deterjan ve kozmetik ürünlerinde endüstriyel ve evsel ürün üretiminde faaliyet gösteren bir firmadır. Konya da 1500 m² kapalı, 2000 m² açık alan üzerine

Detaylı

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 AKYAPAK AKBEND üretimi üç valsli hidrolik silindir makineleri, 2 mm den 200 mm ye kadar sac kalınlığında ve 1000

Detaylı

F U E L S İ S. www.fuelsis.com.tr MOBİL İSTASYONLAR FUELSİS. Akaryakıt Otomasyon LPG CNG

F U E L S İ S. www.fuelsis.com.tr MOBİL İSTASYONLAR FUELSİS. Akaryakıt Otomasyon LPG CNG F U E L S İ S MOBİL İSTASYONLAR Akaryakıt Otomasyon LPG CNG FUELSİS Daha Fazla Teknoloji "Akaryakıt Dünyasını teknoloji ile buluşturmak" misyonuyla yola çıkan Fuelsis kurucu ekibi, sektördeki tecrübe ve

Detaylı

artık güç siz de! Now you have power! erdalozkanmakina.com

artık güç siz de! Now you have power! erdalozkanmakina.com artık güç siz de! Now you have power! ARABALI VİNÇ KEDİSİ Trolley Crane Hoist Özel Üretim Kaldırma Redüktörü Special Edition Lifting GearBox Elektro Manyetik Fren ElectroMagnetic Brake FEM Standartlarına

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

MÜKEMMEL FORMLAMA EXCELLENT FORMING. Termoform teknolojisinde dünya kalitesi. Thermoforming technology, the quality of the world

MÜKEMMEL FORMLAMA EXCELLENT FORMING.  Termoform teknolojisinde dünya kalitesi. Thermoforming technology, the quality of the world MÜKEMMEL FORMLAMA EXCELLENT FORMING Termoform teknolojisinde dünya kalitesi Thermoforming technology, the quality of the world Ambalaj ve Paketleme Dünyasında Aranan Marka A Brand to be Sougntin a World

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

HALATLI VE HĐDROLĐK ASANSÖR PROJESĐ HYDRAULIC AND TRACTION ELEVATORS

HALATLI VE HĐDROLĐK ASANSÖR PROJESĐ HYDRAULIC AND TRACTION ELEVATORS HALATLI VE HĐDROLĐK ASANSÖR PROJESĐ HYDRAULIC AND TRACTION ELEVATORS Proje Yürütücüleri Yusuf Mehmet SUAYĐ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP Şükrü KARA, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Kasa Refrigerated Bodyworks Frigorifik Kasa Refrigerated Bodyworks İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ INTERIOR & EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı yüksek,

Detaylı

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 İÇİNDEKİLER (INDEX) 1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type Welded Panelboards) Dikili Tip Modüler Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type

Detaylı

Everything you are looking for

Everything you are looking for Everything you are looking for Calm and peaceful life is awaiting you in the city A living area located within unique beauty created by the harmonious combination of colors and decorated with delicately-designed

Detaylı

ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş.

ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş. ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş. ASANSÖR MAKİNALARI ELEVATOR MACHINES Bilgi Deneyim Yüksek teknoloji Know how Experience High-tech 13.000 m² alana sahip yeni tesisimizde en son teknoloji ve kalitede asansör

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS AKSESUARLAR ACCESSORIES Sayfa/Page 9~ VENCO ER enerji geri kazanım cihazları, rotorlu tip eşanjörü sayesinde, yüksek enerji tasarrufu sağlamak

Detaylı

INDEX. vera. gordion. satiros. dora. tek parçalar single pieces. Mobilya Uyumlu Lavabolar Washbasin For Bathroom Furniture

INDEX. vera. gordion. satiros. dora. tek parçalar single pieces. Mobilya Uyumlu Lavabolar Washbasin For Bathroom Furniture 3 INDEX mira 8 lar 12 sera lar 16 vera lar 22 dora lar 26 satiros lar 30 gordion lar 34 kibele lar 38 midas Banyo Takımı Bathroom Set 42 tek parçalar single pieces BANYOLARINIZDA Kİ YAŞAM; ARTIK DAHA

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE

BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE KALIPLARIN ÖTESİNDE BETON KALIPLARI ÜRETİYORUZ WE MANUFACTURE CONCRETE MOLDS BEYOND THE STEREOTYPED IDEAS BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE İhtiyaçlarınıza Göre

Detaylı

MULTISILVER MULTISILVER. Multisilver Serisi, dayanıklılığı ve. işlevselliği ile ön. kullanılabilmesi

MULTISILVER MULTISILVER. Multisilver Serisi, dayanıklılığı ve. işlevselliği ile ön. kullanılabilmesi We About US MULTISILVER Alüminyum / Aluminum Multisilver SM - 01 15 cm Ayak / 15 cm Foot SM - 01 Multisilver SM - 05 U Bağlantı / U Link SM - 05 Multisilver SM - 02 10 cm Ayak / 10 cm Foot SM - 02 Multisilver

Detaylı

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company.

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the

Detaylı

HİDROLİK ASANSÖR ve MAKASLI PLATFORMLARI HYDRAULIC ELEVATORS

HİDROLİK ASANSÖR ve MAKASLI PLATFORMLARI HYDRAULIC ELEVATORS HİDROLİK ASANSÖR ve MAKASLI PLATFORMLARI HYDRAULIC ELEVATORS Tarihçemiz Firmamız 2002 yılında İstanbul'da kurulmuş olup hidrolik yük ve personel asansörleri, makaslı platformlar ve forklift ataçmaları

Detaylı

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Firma Profili Sardoğan Endüstri ve Ticaret üretim faaliyetlerine 1979 yılında bir çok Türkiye'li sanayiciye ev sahipliği yapan Karaköy'de başlamıştır. Firmamız çalışmalarını

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

www.monsarjasansor.com

www.monsarjasansor.com MONSARJ ASANSÖR SİSTEMLERİ Müşteri Odaklılık Teknik Üstünlük Etkin ve Verimli Yönetim Yeniliğe ve Sürekli Gelişmeye Açık Olmak Ekip Ruhu Etik Yönetim Profesyonel İş Yaklaşımı You can be confident in choosing

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

INDEX ROLLING ROOF PLUS WIND SCREEN AÇILIR CAM TAVAN PERGOLA SİSTEMİ

INDEX ROLLING ROOF PLUS WIND SCREEN AÇILIR CAM TAVAN PERGOLA SİSTEMİ 06 36 44 48 INDEX ROLLING ROOF PLUS WIND SCREEN AÇILIR CAM TAVAN PERGOLA SİSTEMİ Herşey GÜVENLE Başlar ROLLING ROOF PLUS ROLLING ROOF PLUS Her mekânda uygulanabilecek, patentli ürünümüz Rolling Roof Plus,

Detaylı

M03 SRG 100. Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware. Teknik Detaylar / Installation Guide.

M03 SRG 100. Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware. Teknik Detaylar / Installation Guide. Teknik Detaylar / Installation Guide Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware Sürgü Sistemler Kapı Donanımları Dekoratif Menfezler Ürün Bilgilendirme Product Information M03 SRG 100 60 KG

Detaylı

AVENTURINE SERVİS REYONLARI SERVE-OVER COUNTER

AVENTURINE SERVİS REYONLARI SERVE-OVER COUNTER AVENTURINE SERVİS REYONLARI SERVE-OVER COUNTER AVENTURINE SERVİS REYONLARI SERVE-OVER COUNTER Şarküteri, et, balık, hazır yemek ve meze ürünlerinizi aynı hat üzerinde sergileyebileceğiniz Aventurin, statik

Detaylı

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks TRAKSÝYONER AKÜ GRUPLARI TRACTION BATTERY GROUPS E N E N E N U Z U N Ö M Ü R the Longest Life Y Ü K S E K P E R F O R M A N S the Highest Performance E K O N O M Ý K Ç Ö Z Ü M L E R Ý Ç Ý N the Most Economical

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır.

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır. 20 yıllık sektörel deneyimle müşterisini merkeze konumlandıran, zamanında istenilen miktarda, en iyi kalitede, doğru fiyatlı ürün üretme idealini kurumsal kültür olarak benimseyerek kurulmuştur. Müşterilerini

Detaylı

* ASANSÖR KAT KAPILARI * ASANSÖR KABİN OPERATÖR KAPILARI * ASANSÖR KABİN EMNİYET KAPILARI.

* ASANSÖR KAT KAPILARI * ASANSÖR KABİN OPERATÖR KAPILARI * ASANSÖR KABİN EMNİYET KAPILARI. * SNSÖR T PILRI * SNSÖR İN OPERTÖR PILRI * SNSÖR İN EMNİYET PILRI SERTİİLR / ERTIITES HIMIZ İmalat alanında; otomotiv parça imalatı ve sonrasında sansör otomatik kat ve kabin kapılarında yeni proje ve

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel:

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel: www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYKO 65 AYKO 600 TEK KADEMELİ KOMPRESÖRLER SINGLE STAGE RECIPROCATING AIR COMPRESSORS AZİZ AYDIN KOMPRESÖR Aziz Aydın kompresör

Detaylı

2000 R PANORAMIK ASANSÖRLER IÇIN KAPILAR

2000 R PANORAMIK ASANSÖRLER IÇIN KAPILAR 2000 R PANORAMIK ASANSÖRLER IÇIN KAPILAR 2000 R Sematic Ürün Navigatörü UYGULAMALAR VARIŞ NOKTALARI ŞAHIS YÜK ÖZEL KULLANIMLAR KAPILAR KABİNLER KAPILAR KABİNLER KAPILAR KABİNLER EV ASANSÖRÜ ADAPTA VARIO

Detaylı

beyond your imagination

beyond your imagination beyond your imagination HAYALLERINIZIN ÖTESINDE... Biezza mobilya üstün teknoloji ile donatılmış üretim tesislerinde yarım asırlık tecrübesini uzman ekibiyle birleştirerek mobilya sektöründe saygın bir

Detaylı

COLLECTION PREVIEW 2015

COLLECTION PREVIEW 2015 COLLECTION PREVIEW 2015 Cardin Concept Eskişehir de 60000 m2 açık alan üzerine kurulu, 40000 m2 kapalı alana sahip; Türkiye de ve gelişen ihracatıyla dünyada önemli mobilya üretim tesislerinden biridir.

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers Darbeli Kırıcılar Impact Crushers TK15-TK16 Serisi Darbeli Kırıcılar TK15-TK16 Series Impact Crushers TK15 ve TK16 darbeli kırıcılar, tesiste sekonder veya tersiyer olarak kullanılabilir özellikte kırıcılardır.

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System Zamandan Tasarruf Kaliteli Malzeme Üst Düzey Güvenlik Müşteri Memnuniyeti 01 02 06 07 03 04 08 09 05 01-70cm H Dikme / 70cm H Frame 02 - Yürüme Platformu / Walking Platform 03-90cm H Dikme / 90cm H Frame

Detaylı

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org) This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Improvement of Occupational

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

ASANSÖR KABİN VE EKİPMANLARI ELEVATOR CABIN AND COMPONENTS

ASANSÖR KABİN VE EKİPMANLARI ELEVATOR CABIN AND COMPONENTS ASANSÖR KABİN VE EKİPMANLARI ELEVATOR CABIN AND COMPONENTS 2 HAKKIMIZDA Faaliyetlerine 1995 yılında başlayan Serimas Asansör, kurulduğu günden itibaren kaliteyi ve kalıcılığı kendine ilke edinmiş ve müşteri

Detaylı

Zirveye Uzanan Tecrübe...

Zirveye Uzanan Tecrübe... Zirveye Uzanan Tecrübe... HAKKIMIZDA 25 yıllık tecrübemiz ile güçlü, dinamik,verimli ve güvenilir teknik kadromuz eşliğinde ; kalite, zamanındalık ve müşteri memnuniyeti ilkelerinden taviz vermeden CE

Detaylı

HAKKIMIZDA / ABOUT US

HAKKIMIZDA / ABOUT US HAKKIMIZDA / ABOUT US 2016 yılında kurulmuştur. Firma ortakları 1995 yılından itibaren sektörde faaliyet göstermektedir. 2016 yılında ise markası altında NBR (Akrilonitril-Butadien) kauçuk karışım esaslı

Detaylı

Sarıcı Design Studio iç mimari projelerle birlikte ürün tasarımları geliştiren bir tasarım ofisidir.

Sarıcı Design Studio iç mimari projelerle birlikte ürün tasarımları geliştiren bir tasarım ofisidir. iç mimari projelerle birlikte ürün tasarımları geliştiren bir tasarım ofisidir. Yapı iç mimarisi ile ürün tasarımının yanında tekne iç mimarisi ve dış stil tasarımı alanlarında da hizmet veren ofis tasarladığı

Detaylı

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation.

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation. 1: To Zübeyde Hanım Öğretmenevi (Teacher s House) ---- from Sabiha Gökçen Airport Zübeyde Hanım Öğretmen Evi Sabiha Gökçen Airport From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there

Detaylı

DÜZCEDE KALİTE DENİNCE AKLA DÜZCE ASANSÖR GELİR

DÜZCEDE KALİTE DENİNCE AKLA DÜZCE ASANSÖR GELİR DÜZCE ASANSÖR ASANSÖR İMALAT/ MONTAJ / YEDEK PARÇA www.duzceasansor.com DÜZCEDE KALİTE DENİNCE AKLA DÜZCE ASANSÖR GELİR Hayatınızı geçireceğiniz mekanları en kaliteli ve en son teknoloji ürünlerle düzenleyelim!

Detaylı

BANT KONVEYÖR (BKV MODEL)

BANT KONVEYÖR (BKV MODEL) BANT KONVEYÖR (BKV MODEL) MYSİLO Bant konveyörü ürünlerinizin yatay ve eğimli olarak daha güvenli ve hassas bir şekilde taşınmasını sağlar. BKV Model Bant Konveyör değişik kapasitelerde çalışabilmesi için

Detaylı