SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC"

Transkript

1 SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC

2 ÝÇÝNDEKÝLER 1 GENEL Telif Hakký Genel Talimatlar Taþýma ve Depolama Ýzin Verilen Çalýþma Þartlarý Motorun Tanýmý MOTOR ÖLÇÜLERÝ ve AÐIRLIKLARI SMT120-10, SMT120-14, SMT SMT140AC-10, SMT140AC-15, SMT140AC SMT200AC-15, SMT200AC-17, SMT200AC SMT225-20, SMT GÜVENLÝK TALÝMATLARI KURULUM Genel Motor Montajý Halat Koruma Kollarý DEVREYE ALMA Ýþletme Koþullarý Motor-Enkoder Baðlantýsý Enkoder Deðiþimi FREN BAÐLANTISI Elektromanyetik Frenler Ýçin Uygun Pano Ekipmaný Seçim Tablosu EN81-1 e Uygun Olarak Frenlerin Testi ACÝL KURTARMA SERVÝS ve BAKIM Bakým Sýrasýnda Yapýlacak Kontroller HATA GÝDERME MOTOR KLEMENS BAÐLANTI ÞEMALARI ENKODER BAÐLANTI ÞEMALARI Enkoder Renk Kodlarý Arkel Adrive (ECN 1313) Fuji FrenicLift (ECN1313) Fuji FrenicLift (ERN 1387 Sin-Cos) Omron Yaskawa (ECN 1313)... 28

3 1 GENEL Bu kullanma kýlavuzu motorun bir parçasý olup, içeriðinde yer alan hususlara tamamen uyulmalýdýr. Motorun kurulumu, iþletmesi, bakýmý ya da tamiri ile ilgili olan tüm þahýslar bu kullanma kýlavuzunu okumalý ve anlamalýdýr. Kullanma kýlavuzunun önemsenmemesi veya sözü geçen uyarý ve bilgilere riayet edilmemesi halinde doðacak zarar ve bozulmalardan AKAR firmasý kesinlikle sorumlu tutulamaz. 1.1 Telif Hakký Bu kullanma kýlavuzunun telif hakký Akar firmasýna aittir. Kullaným kýlavuzu rekabet amaçlý olarak kýsmen ve/veya tamamen izinsiz olarak üçüncü þahýslarca kopyalanamaz ve/veya alýntý yapýlamaz. 1.2 Genel Talimatlar Bu iþletme ve bakým talimatý, asansör tahrik sistemlerinde kullanýlmak üzere imal edilen AKAR marka mýknatýs uyarmalý senkron motorlarý kapsar. Motorlarýmýzýn üzerinde belirtilen güç deðerleri, denizden yüksekliði 1000 metreye kadar olan ve çevre sýcaklýðý 0 C ve +40 C arasýnda olan yerlerde geçerlidir. Bu þartlarý saðlamayan yerlerde kullanýlacak motorlar için AKAR ile irtibata geçilmelidir. Motorlarýmýz, 380V - 50Hz sürücü giriþ gerilimi ile çalýþmaya uygun olarak tasarlanmýþ ve imal edilmiþlerdir. Farklý gerilim ve frekansa sahip iþletmeler için özel istek üzerine tasarým yapýlýp motor imal edilebilmektedir. Bu talimat her türlü kurma, iþletme ve bakým olasýlýðýný kapsamayacaðýndan, en azýndan aþaðýdaki hususlar dikkate alýnmalý ve kontrol edilmelidir. Ýlgili katalogda, iþletme talimatýnda, plakada ve diðer belgelerde montaj, baðlantý, ortam ve iþletme koþullarý için verilen teknik deðerler ve bilgiler. Genel kurulum ve güvenlik talimatlarý. Yerel ve tesise özgü özellikler. Taþýma ve kaldýrma düzenleri ile aletlerin uygun kullanýmý.

4 1.3 Taþýma ve Depolama Mýknatýs uyarmalý senkron motorlarda bir adet gövdeye sabitlenmiþ kaldýrma halkasý vardýr. Motorlar, gövde üzerinde yer alan kaldýrma halkasý vasýtasýyla kaldýrýlmalýdýr. Motor belirli bir süre depolama yapýlacak ise, motorlar kendi ambalajýnda rutubetsiz ve kuru ortamlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajý açýlmýþ ürünler inþaat atýklarýna, dýþ etkenlere (su, nem ve toz vb.) karþý korunmalýdýr. 2. MOTOR ÖLÇÜLERÝ ve AÐIRLIKLARI 2.1 SMT120-10, SMT120-14, SMT Motorun aðýrlýðýna uygun taþýma ekipmaný kullanýlmalýdýr. Motorlarýn aðýrlýk bilgileri için Motor Ölçüleri ve Aðýrlýklarý bölümündeki tablolara bakýlmalýdýr. 1.4 Ýzin Verilen Çalýþma Þartlarý Motor devir sayýsýndan ve kasnak çapýndan kaynaklanan en yüksek kabul edilebilir hýz, motor etiketi üzerinde verilmiþtir. Motor %40 dolulukla 240 s/s çalýþacak þekilde tasarlanmýþtýr. Ýzin verilen en yüksek çalýþma ortam sýcaklýðý +40ºC'dir. Çalýþma ortam sýcaklýðýnýn aþýlmasý durumunda, ortam harici bir fan veya soðutucu ile mevcut çalýþma sýcaklýðýna getirilmelidir. 1.5 Motorun Tanýmý SMT serisi Mýknatýs Uyarmalý Senkron Motor; modern asansör motoru gereksinimlerini karþýlayacak biçimde, kolay montaj, yüksek kontrol edilebilme kabiliyeti, düþük gürültü seviyesi, yüksek konfor seviyesi, düþük enerji tüketimi ve kompakt yapýyý bünyesinde barýndýrmaktadýr. Motorun kompakt yapýsýndan dolayý makine daireli ve makine dairesiz sistemlerde, kuyu içi ve dýþýna asansör uygulamalarý için ideal bir motor olarak görülmektedir. Kabinin yukarý yönlü aþýrý hýzlanmasýna karþý CE belgeli güvenlik komponenti olan elektromanyetik frenler ile en üst düzeyde güvenlik saðlanmaktadýr. Motor Tipi Kasnak Çapý x Kayýþ Adedi A B Aðýrlýk (Kg) SMT Ø 120 x SMT Ø 120 x SMT Ø 120 x

5 2.2. SMT140AC-10, SMT140AC-15, SMT140AC SMT200AC-15, SMT200AC-17, SMT200AC-20 Motor Tipi Kasnak Tipi A B C D Aðýrlýk (kg) SMT 200AC - 15/17/20 Ø x 6,5* , SMT 200AC - 17/20 Ø x 6,5* SMT 200AC - 15/17/20 Ø 5..6 x SMT 200AC - 17/20 Ø 7..8 x SMT 200AC - 15/17/20 Ø x (*) Sertifikalý özel halat kullanýlmalýdýr. Motor Tipi Kasnak Tipi A B C D E F AÐIRLIK (kg.) SMT140AC-10 Ø x 6,5* SMT140AC-10 Ø x 6,5* SMT225-20, SMT SMT140AC-15 Ø x 6,5* SMT140AC-15 Ø x 6,5* SMT140AC-15 Ø x 6,5* SMT140AC-15 Ø 4 x Motor Tipi Kasnak Tipi A B C D E F Aðýrlýk (kg) SMT140AC-20 Ø210 7 x 6,5* SMT Ø 7..8 x Ø SMT140AC-20 Ø x 6,5* SMT Ø400 5 x Ø SMT140AC-20 Ø x 6,5* SMT140AC-20 Ø x 6,5* SMT SMT SMT Ø x Ø x 10 90,3,5 Ø400 7 x 10 90,3, Ø30 Ø30 Ø SMT140AC-20 Ø 4..5 x (*) Sertifikalý özel halat kullanýlmalýdýr.

6 3 GÜVENLÝK TALÝMATLARI! UYARI! Motor akýmý kesildiðinde motor bir tork üretmeyeceðinden frenler açýldýðýnda asansör kontrolsüz olarak hýzlanacaktýr. Bundan dolayý motorun enerjisi kesildiði zaman motor sargýlarýnýn kýsa devre edilmesi mecburidir. Senkron motorda yapýlacak olan bu uygulama, asenkron makine-motor sistemlerindeki sonsuz vidanýn otoblokaj özelliði ile aynýdýr. Kýsa devre akýmý yaklaþýk olarak motorun nominal akýmýna esit olacaðýndan; köprülemeyi saðlayacak kýsa devre baðlantýsý, kontaktörlerin ana kontaklarýyla yapýlmalýdýr. Ancak motor sargýlarýndan akým akýþý söz konusu iken herhangi bir sebeple sargýlar kýsa devre edilmemelidir Kurulumu gerçekleþtirme, elektriksel baðlantýlarý yapma ve devreye alma sadece yetkili ve nitelikli personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Kurulum ve devreye alma esnasýnda tesisin muhtemel koþullarý göz önünde bulundurulmalýdýr. Mýknatýs Uyarmalý Senkron Motor, mutlaka ekranlý topraklama iletkeni barýndýran enerji kablosu ile beslemelidir. Ekranlý kablolun topraklamasý binada ayrý bir topraklama sistemi ile kullanýlmalýdýr. Enerji kablosunun U,V,W faz iletkenleri, Oto-Ayar (Auto-Tuning) iþleminin baþarýlý olduðu sýralamaya göre klemens terminallerine baðlanmalýdýr. Fren bobinleri fren etiketinde belirtilen gerilime göre tasarlanmýþtýr. Fren bobini uçlarýna paralel varistörler baðlanarak aþýrý gerilime karþý koruma saðlanmýþtýr. Fren açma denetimi yapan mikro-kontak (micro-switch) gibi güvenlik komponentleri kesinlikle sökülmemeli ya da devre dýþý býrakýlmamalýdýr. Fren mikrokontaklarýnýn klemens kutusu baðlantýlarý normalde açýk (NO) kontaklarý üzerinden yapýlmýþtýr. Mýknatýs Uyarmalý Senkron Motorlar, aþýrý ýsýnmaya karþý faz sargýlarýna termistörler yerleþtirilerek koruma altýna alýnmýþtýr. Pano üzerinden mutlaka max. 2,5 Volt gerilim ile termistör baðlantýlarý yapýlmalýdýr. Aksi halde ürün garanti kapsamý dýþýnda kalýr. Mýknatýs Uyarmalý Senkron Motorun rotoruna monte edilen mutlak enkoder ile birlikte çalýþacaðý sürücünün (frekans inverterinin) enkoder baðlantý þemalarý kullanma kýlavuzunun son sayfalarýnda verilmiþ olup, enkoder baðlantýlarý bu þemalara uygun olarak yapýlmalýdýr. Motoru panoya baðlayan ana besleme kablosunun, enkoder kablosunun üzerinde elektromanyetik etki oluþturmasý engellenmelidir. Aksi halde enkoder parazit alarak, sürücü hatalarýna veya konfor bozukluklarýna sebep verebilir. 4.1 Genel Motor üzerindeki mühürlü kýrmýzý noktalara müdahale edilirse motor garanti kapsamý dýþýnda kalýr. 4 KURULUM Asansör motor montajý ve sistemin kurulum sorumluluðu taahhüt firmasýna aittir. Herhangi bir sorun ya da þüphe olmasý halinde lütfen AKAR ile iletiþime geçiniz. (Ýletiþim bilgileri kýlavuzun arka kapaðýnda yer almaktadýr.) Motorun kurulumuna baþlamadan önce nakil sýrasýnda oluþabilecek hasarlara karþý ürün kontrol edilmelidir. Kurulumu gerçekleþtirme, elektriksel baðlantýlarý yapma ve devreye alma sadece yetkili ve nitelikli personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Kurulum ve devreye alma esnasýnda tesisin muhtemel koþullarý göz önünde bulundurulmalýdýr. Motorun kuyu boþluðunda, zeminde çalýþmasý halinde motor ve özellikle frenler toz, su ve yabancý cisimlere karþý korunmalýdýr. Frenler CE sertifikalý olup, ayarý fabrikada yapýlmaktadýr. Müþterinin ayrýca bir ayar yapmasýna gerek yoktur. Frenlere müdahale edilmesi durumunda ürün, garanti kapsamý dýþýnda kalacaktýr! Motora (fren, gövde, kasnak) bir darbe oluþturulmamalýdýr. Motorun elektriksel baðlantýlarý, kullaným kýlavuzunun 21 ve 22. sayfalarýnda yer alan motor klemens baðlantý þemasýna göre yapýlmalýdýr. Motor üzerinde kesinlikle kaynak yapmayýn. Zira mýknatýslar ve rulmanlar hasar görebilir. Böyle bir durumda motor garanti kapsamýndan çýkar.

7 Motorun etrafýnda soðutma maksatlý hava akýþýna herhangi bir sebeple engel olunmamalýdýr. Enkodere eriþimi mümkün kýlmak amacýyla, eksenel yönde duvar ile fren arasýnda en az 150 mm mesafe býrakýlmalýdýr. Motor ve aksesuarlarý üzerinde yapýlan müdahaleler motorun garanti kapsamý dýþýnda kalmasýna sebep olacaktýr. 4.2 Motor Montajý Motorun montaj delikleri, motor gövdesi alt kýsmýndaki ayaklarda yer almaktadýr. SMT120-10/14/17 ve SMT140AC-10/15/20 tip motorlar montaj plakasýna 4 adet M16 (8.8) vidanýn 195 Nm tork sýkýlmasýyla tutturulmalýdýr. SMT200AC-15/17/20 ve SMT tip motorlar montaj plakasýna 4 Adet M20 (8.8) vidanýn 395 Nm tork ile sýkýlmasýyla tutturulmalýdýr. SMT tip motorlar montaj plakasýna 4 adet M24 (8.8) vidanýn 680 Nm tork ile sýkýlmasýyla tutturulmalýdýr. Baðlama vidalarý, çapraz bir sekilde ve eþit kuvvetle sýkýlmalýdýr. Montaj yüzeyi düzgünlüðü kontrol edilmelidir. (Tavsiye edilen yüzey kalitesi 3,2 ~ 4) Montaj yüzeyi, maruz kalacaðý kuvvetlere dayanýklý ve esnemez olmalýdýr. Titreþimi absorbe etmek için motor þasesinin altýna vibrasyon söndürücüler konulmalýdýr. 4.3 Halat Koruma Kollarý Motor ünitesi 2 adet halat koruma kolu ile donatýlmýþtýr. Her iki halat koruma kolu, Motor ön kapaðýna sabitlenecektir. Halatlarýn çalýþma yönüne baðlý olarak halat koruma kolu ayarlanabilir. Halat koruma kollarý, halatla 2-3 mm mesafede olmalýdýr. Motor kurulumundan sonra aþaðýdaki kontroller ve deneyler yapýlmalýdýr: - Yalýtým ve iþletme koþullarýnýn etiket bilgileri ile uygunluðu, - Motorun yatay düzlemde yerleþtirilmiþ ve dengede olmasý, - Yalýtým direncinin yeterli olmasý, - Dönme yönü, - Toprak baðlantý kontrolü, - Soðutma amaçlý hava akýþýnýn engellenmemesi, - Bütün sýkma elemanlarýnýn ve elektriksel baðlantýlarýnýn sýkýlý olmasý, - Hareketli ve gerilimli kýsýmlara karþý bütün koruyucu önlemlerin alýnmýþ, motorun boþta titreþimsiz ve gürültüsüz çalýþýyor olmasý, - Motor iþletme deðerleri ile motor etiketindeki bilgilerin uygunluðu, - Frenlerin etiketlerinde yazan deðerlere uygun olarak beslendiði, kontrol edilmelidir. PTC ýsý sensörleri panoya baðlý olmalý ve max. 2,5 V gerilim uygulanmalýdýr. Yukarýdaki kontrol listesi her türlü olasýlýðý kapsayamaz. Bu nedenle, tesisin özel koþullarýný ve bunlarla ilgili ek talimatlarý bilen, yerleþtirme ve devreye almaya konusunda yetkili teknik personel tarafýndan baþka önlemler de alýnabilir. Sistemin ilk devreye alýnmasýndan önce aþaðýdaki iþlemlerin uygulandýðýndan emin olun. Kurulumu ve elektriksel baðlantýlarý doðru bir þekilde gerçekleþtiriniz. Güvenlik ekipmanlarý (Hýz regülatörü, Güvenlik tertibatý) kurulu ve faal durumda olmalýdýr. 5.1 Ýþletme Koþullarý 5 DEVREYE ALMA Motoru patlayýcý gazlar içeren ortamlarda kullanýlmamalýdýr. Motorun çalýþtýrýlacaðý çevre sýcaklýðý 0ºC ile +40ºC arasýnda tasarlanmýþ olup bu deðerler dýþýndaki sýcaklýklar için AKAR ile iletiþime geçilmelidir. Motorun çalýþtýrýlacaðý ortamýn nem oraný %95'i aþmamalýdýr. Motor üzerinde herhangi bir yabancý madde (toz, su, katý maddeler vs.) düþmesi engellenmelidir.

8 5.2 Motor - Enkoder Baðlantýsý DÝKKAT! Enkoderin 0 offseti DC gerilim ile yapýlabilir. Bunun için U fazý (+) ya, V ve W fazlarý (-) ye baðlanmalýdýr. U,V ve W faz uçlarý motor ve sürücü tarafýnda doðru faz sýrasýyla baðlanmalýdýr ve deðiþtirilmemelidir. Aksi taktirde motor çalýþma süreci içinde kontrolsüz olarak aþýrý hýzlanabilir. Sürücü-motor baðlantýsý, mutlaka uygun kesitteki ekranlý kablo ile yapýlmalýdýr. Ekranlý kablonun her iki tarafýnda mümkün olan en geniþ yüzeyde topraklama kablosu baðlanmalýdýr. Binada ayrý bir topraklama hattý olmalýdýr. Binada ayrý bir topraklama hattý olmalý ve sistemin topraklanmasýna baðlantý yapýlmalýdýr. Motor, aþýrý ýsýnmaya karþý PTC dirençler ile korunmuþtur. PTC baðlantýsý, PTC kontrolörü yoluyla yapýlmalýdýr. PTC için izin verilen test voltajý maksimum 2,5V DC dir. 2.5 V un üzerinde gerilim uygulanmasý, PTC nin zarar görmesine sebep olabilir. Enkoderi sürücüye, Sayfalarda yer alan enkoder baðlantý þemalarýna uygun olarak baðlanmalýdýr. Fabrika ayarlarýný kaybetmemek için, zorunlu kalýnmadýkça enkodere dokunulmamalý ve sökülmemelidir. Eðer enkoder sökülürse sürücüye tekrar tanýtýlmalýdýr. 5.3 Enkoder Deðiþimi Motor sürücü olmaksýzýn doðrudan ana Þebekeye baðlanmamalýdýr. Enkoderin (ECN ERN1387) arkasýnda bulunan tornavida ve alyan aðýzlý vida AA 4 mm veya AA 3 mm alyan anahtar yardýmý ile sökülmelidir. Enkoder Sökme Ýþlemi: Enkoder üzerindeki kablo koruma kapaðý çýkarýlmalýdýr. AA 4 mm alyan anahtarý yardýmý ile M4x10 mm Enkoder baðlantý cývatasýný bir veya iki tur kadar gevþetilmelidir. M10x25 AKB veya Ýmbus baþlý cývata yardýmý ile çektirme yaparak enkoder rahatlatýlmalýdýr ve çektirme yapýlan cývata sökülmelidir. 4 mm alyan anahtarý yardýmý ile M4x10 mm Enkoder baðlantý cývatasý tamamen sökülerek alýnmalýdýr. Enkoder flanþ baðlama çemberi üzerindeki baðlantý cývatasý 2 mm alyan anahtar ile 3-4 tur gevþetilmelidir. Enkoder kontrollü olarak çýkartýlmalý ve yeni enkoder mile takýlmalýdýr. Enkoder Takma Ýþlemi: AA 4 mm alyan anahtarý yardýmý ile M4x50 mm enkoder baðlantý cývatasý max.5 Nm tork uygulanacak þekilde takýnýlmalýdýr. Enkoder flanþ baðlama çemberi üzerindeki baðlantý cývatasý, AA 2 mm alyan anahtar ile max 1,2 Nm tork uygulanacak þekilde sýkýlmalý ve enkoderin sýkýldýðýndan emin olunmalýdýr.

9 6 FREN BAÐLANTISI Enkoder kablosu, enkoder üzerindeki yuvasýndan geçirerek kablo muhafaza kapaðýna takýlmalý ve vidasý AA 4 mm veya AA3 mm alyan anahtar ile maksimum 5 Nm tork uygulayarak takýlmalýdýr. Yeni enkoderin sürücü ile tanýtma iþlemi yapýlmalý ve enkoder kablosu ilk anda olduðu gibi plastik kelepçe ile baðlanmalýdýr. NOT: Daha ayrýntýlý bilgi için lütfen Enkoder kitapçýðýna bakýnýz ya da firmamýzla irtibata geçiniz. Enkoder hassas elektronik bir ekipman olduðu için sökülürken yada takýlýrken aþýrý güçle zorlanmamalýdýr. Elektromanyetik frenler, etiketlerindeki güç deðerleri dikkate alýnarak beslenmelidir. Mýknatýs uyarmalý senkron motorlarda kullanýlan elektromanyetik frenler tamamen statik uygulamalar için dizayn edilmiþtir. Dinamik frenlemede kullanýlacaðý durumlar, test frenlemeleri ve acil durum frenlemeleri olarak sýnýrlandýrýlmýþtýr. Statik frenlemede kullanýldýðýndan balata aþýnmasý minimum düzeydedir. Bundan dolayý fren hemen hemen hiç bakýma ihtiyaç duymaz. Elektrik kesintisi durumunda frenlerin açýlmasý mekanik olarak mümkün deðildir. Ancak bir güç kaynaðý takviyesi ile frenler enerjilenerek açtýrýlabilir. Frenler, anahtarlamadan dolayý oluþabilecek aþýrý gerilim piklerine karþý varistörler ile korunmalýdýr. Fren bobinlerinin uçlarýna klemens kutusu içinde fabrika çýkýþý varistörler monte edilmiþtir.! UYARI! Acil durumlarda frenlerin enerjisinin kesilmesi, doðrultucunun hem AC hem DC kýsmýndaki 2 adet kontaðýn açýlmasý ile saðlanmalýdýr. Normal iþletme koþullarýnda ise, frenlerin duruþlar için doðrudan etkisi bulunmamaktadýr. Normal duruþ þartlarýnda frenlerin sessiz çalýþmasý ve diyotlarýn daha uzun ömürlü olmasý için fren beslemesinin kontrolü AC kýsmýndan gerçekleþtirilebilir. Fren açma kontrolü, fren üzerindeki mikro-kontak ile gerçekleþtirilmelidir. ÖNEMLÝ BÝLGÝ Fren mikro-kontaklarý, Mýknatýs Uyarmalý Senkron Motorlarýn üzerinde bulunan elektromanyetik frenlerin anlýk durumunun izlenmesi için kullanýlýr. Sürücü (frekans inverteri), mikro-kontaðýn vereceði sinyale göre çalýþýp çalýþmayacaðýna karar verecektir. Mikro-kontaktan frenin açýldýðýna dair sinyal gelirse, sürücü motoru çalýþtýrmayý sürdürecektir. Eðer mikro-kontaktan frenin açýlmadýðýna yönelik sinyal gelirse, sürücü çalýþmasýný durduracaktýr. Böylece motor, fren torkunu yenebilmek için nominal akýmýnýn çok üzerinde bir akým çekmeyecektir. Bu da hem sürücünün hem de motorun aþýrý akýmdan dolayý zarar görme riskini ortadan kaldýracaktýr.

10 6.1 Elektromanyetik Frenler Ýçin Uygun Pano Ekipmaný Seçim Tablosu Motor Tipi SMT140AC- 10/15/20 SMT200AC- 15/17/20 SMT225-20/30 Fren Tipi BR 210 S BR S BR 425 S (198V) BR 620 D BR 730 D BR 850 D (198V) BR/1-800/1200 (198V) Fren Gücü (W) 140 2x114 2x110 * Standart fren voltajý 198 V DC dir. Fren Akýmý (A) 0,714 1,13 1 Uygun Trafo Gücü (VA) Sigorta 4 A 4 A 4 A Uygun Kablo Kesiti 2 0,50 mm 2 0,75 mm 2 0,75 mm 6.2 EN81-1'e Uygun Olarak Frenlerin Testi Fren testlerinin, kabin kuyunun orta noktasýndayken yapýlmasý önerilir. a) Motor Fren testi 1) SMT200AC ve SMT225 motor için fren testleri: I) Çift Fren Testi: Beyan yükünün 1,25 katý yükle yüklenen kabin nominal hýzda aþaðý yönde hareket ederken, motorun ve frenlerin enerjisinin ayný anda kesilmesi ile gerçekleþtirilmelidir. Test sýrasýnda motor uçlarý kýsa devre edilmemelidir. II)Tek Fren Testi: Beyan yükü ile yüklenen kabin, nominal hýzda aþaðý yönde hareket ederken motor ve fren enerjisinin kesilmesi ile gerçekleþtirilmelidir. Test sýrasýnda motor uçlarý kýsa devre edilmemelidir. Not 1: Tek fren durdurma yeteneðini test ederken frenlerden biri sürekli açýk olmalýdýr. Diðeri ise tek olarak kapatýlabilmelidir. Not 2: Bu testi gerçekleþtirirken asansör gözetim altýnda olmalýdýr. Bir yavaþlama gözlenmezse açýk olan fren devresi acilen kapatýlmalýdýr. ÖNEMLÝ BÝLGÝ Fren bobin uçlarýna; çalýþma geriliminden daha düþük gerilim uygulanmasý, frenin tam olarak çalýþmamasýna sebep olacaktýr. Bu durumda frenden sürtme sesi gelebilir, motor fazla akým çekebilir, motor aþýrý ýsýnabilir veya sürücü hataya geçebilir. Çalýþma geriliminden daha yüksek gerilim uygulanmasý ise frenin çabuk ýsýnmasýna sebep olacaktýr. 2) SMT120 - SMT140AC motor için fren testi: a. Beyan yükünün 1.25 katý yük ile yüklenen kabin nominal hýzda aþaðý yönde hareket ederken, motorun ve frenin enerjisinin ayný anda kesilmesi ile gerçekleþtirilmelidir. Test sýrasýnda motor uçlarý kýsa devre edilmemelidir. b. Kabin boþ olarak yukarý yönde nominal hýzda hareket ederken motor ve frenin enerjisinin kesilmesiyle gerçekleþtirilmelidir. Test sýrasýnda motor uçlarý kýsa devre edilmemelidir. b) Mikro-kontak Testi Mikro-kontak, frenlerden ayrý olarak test edilmelidir. Mikro-kontak için güvenlik devresindeki kullanýmýna baðlý olarak anlýk açýk yada kapalý kontak durumunda olmalýdýr. Yanlýþ yada beklenmeyen bir sinyal halinde, hareket baþlamamalýdýr.

11 7 ACÝL KURTARMA! UYARI! Acil kurtarma sýrasýnda Asansör sistemine mutlaka yetkili ve nitelikli personel müdahale etmelidir. BÝLGÝ! Mýknatýs uyarmalý senkron motorlar, beyan yükü ile yüklü kabini elle yukarý yönde hareket ettirebilmek için 400 N'dan fazla kuvvet uygulanmasýný gerektiren tahrik motorlarýdýr. Bu sebepten dolayý, ilgili standardýn maddesi gereðince (*) acil kurtarma sýrasýnda kullanýlacak elektrikli elle kumanda tertibatý için bir vasýta saðlanmasý zorunludur.(*) Senkron motorlarda kurtarma iþlemi Elektrikli Elle Kumanda tertibatý ile yapýlmalýdýr. Bunun için harici bir enerji kaynaðýnýn kullanýlmasý önerilir. Otomatik kata getirme ile elektrikli elle kurtarma sistemi farklý çalýþan sistemlerdir, karýþtýrýlmamalýdýr. Acil kurtarma esnasýnda kullanýlacak olan Elektrikli elle kumanda tertibatý aþaðýdaki özellikleri saðlamalýdýr. (*) Bkz, TS EN 81-1: 2001 Ek-A2 Madde NOT:Acil kurtarma sýrasýnda kullanýlacak elektrikli elle kumanda anahtarý, aþaðýdaki elektrik cihazlarýný devre dýþý býrakmalýdýr: (Bkz: TS EN 81-1: 2001 Ek-A2 Madde ) Hýz regülatörleri, Yukarý yönde hareket eden kabini aþýrý hýzlanmasýna karþý koruma tertibatlarý, Sýnýr güvenlik kesicileri, Tamponlara monte edilen güvenlik kesicilerini devre dýþý býrakmalýdýr. Elektrikli elle kumanda anahtarý kullanýlýrken kabin hýzýnýn 0,63 (m/s)'yi geçmemesi istenir. * Daha detaylý bilgi için lütfen ilgili standardý inceleyiniz. Mekanik olarak yapýlacak elle kurtarma iþlemi, ancak ve ancak acil kurtarma için baþka çare kalmamasý durumunda yapýlabilir. (Örneðin fren bobininin yanmasý durumunda) Böyle bir durumun oluþmasý halinde asansör sistemine hâkim, yetkili nitelikli bir personel tarafýndan, mekanik elle kurtarma kollarý kullanýlarak yapýlmalýdýr. Motor uçlarýnýn kýsa devre edildiðinden mutlaka emin olunmalýdýr. Kurtarma iþlemi için mekanik kolun kullanýlmasý durumunda þaftýn boþta kalmamasý için motor uçlarý kýsa devre edilmiþ olmalýdýr. Aksi durumda motor boþa çýkar ve kontrol edilemeyecek kuvvette aðýr olan tarafa doðru hýzla hareket oluþur. Motor uçlarýnýn kýsa devre edilmesi durumunda ise belirli bir hýzla aðýr olan tarafa doðru hareket edecektir. Bu iþlem yapýlmadan önce bu durum dikkate alýnarak gerekli önlemlerin alýnmýþ olmasý gereklidir. Gerektiðinde fren kapatýlarak hareketin durdurulabilmesi saðlanacak þekilde iþlem gerçekleþtirilmelidir. Mekanik elle kurtarma kollarý, asansör sistemine dýþarýdan yetkisi olmayan bir kiþinin müdahale edemeyeceði güvenli bir yerde muhafaza edilmelidir. Aksi takdirde AKAR firmasý sorumlu tutulamaz. Kabinin kontrolsüz hýzlanmasýný önlemek için motor sargýlarýnýn kýsa devre edildiðinden emin olunuz. (Motor sargýlarýna uygulanan kýsa devre ile asansör hýzý güvenli bir deðerde sabitlenerek, hýza baðlý frenleme torku üretilir. Bu kýsa devre sistemi panodan yapýlmalýdýr. ) Elektrik enerjisi kesintisi durumunda kurtarma, otomatik kurtarma ünitesi veya elektrik butonu vasýtasýyla gerçekleþtirilmelidir. Otomatik kurtarma, ancak kumanda panosu üzerinde yer alan bir kesintisiz güç kaynaðý veya batarya grubu ile kuyu boþluðunda katýna ulaþamayan bir asansör kabinini tahliye etmek amacýyla uygun kata getirmek için yapýlacak uygulamadýr. Kumanda panosu kesintisiz güç kaynaðýndan (UPS) beslenir, asansör kabininin konum bilgisi alýndýktan sonra, sürücü otomatik olarak düþük çýkýþ frekansýnda asansör kabinini uygun kata ulaþtýrýp kabin içerisinde kalan yolcularýn emniyetli bir þekilde tahliye edilmelerini saðlamalýdýr. Acil Kurtarma ile Otomatik Kurtarma, birbirinden farklý iþlemlerdir ve birbirine karýþtýrýlmamalýdýr. Servis ve bakým hizmeti, mutlaka yetkili ve nitelikli personel tarafýndan verilmelidir. 8 SERVÝS VE BAKIM Mýknatýs uyarmalý senkron motorda bulunan rulmanlar, dýþarýdan yaðlamaya ihtiyaç duymayacak yapýdadýr. Kesinlikle yaðlamaya çalýþmayýnýz. Acil kurtarma gerektirebilecek durumlarda, pano üzerinde bulunan kesintisiz güç kaynaðýnýn (UPS) arýzalanmýþ olabileceði ihtimaline servis personelinin yanýnda çalýþtýðýndan emin olunan, yeterli güçteki bir kesintisiz güç kaynaðý bulundurulmalýdýr.

12 8.1 Bakým Sýrasýnda Yapýlacak Kontroller Yapýlacak Kontrol Halat koruma kolunun halatlara olan mesafesi Kesintisiz Güç Kaynaðýnýn (UPS) çalýþma kontrolü Genel Kontrol: Civatalarýn sýkýlýk kontrolü, tahrik kasnaðýnýn ve frenlerin çalýþmasýnýn kontrolü Tahrik kasnaðýnýn aþýnma kontrolü Kontrol Sýklýðý Her 4 ayda bir Aylýk kontrollerde Aylýk kontrollerde Yýllýk kontrollerde HATA MUHTEMEL SEBEP ÇÖZÜM Motor Gövdesinde Kaçak var Motor Dönmüyor Motor Fazla Akým Çekiyor 9 HATA GÝDERME Topraklama iþlemi yapýlmamýþtýr. Fren açmýyor. Faz uçlarý hatalý baðlanmýþ. Mikro-kontaktan gelen yanlýþ sinyal Fren tam olarak açmýyor. Faz uçlarý hatalý baðlanmýþ. Karþý aðýrlýk dengesi bozuk. Topraklama kablosu motor klemensine baðlanmalýdýr. Hata giderme tablosundaki frenle ilgili hatalara bakýnýz. Motor klemensine baðlanmýþ olan U,V,W uçlarýný kontrol ediniz. Mikro-kontak ayarý yapýlmalýdýr. Frenle ilgili hatalara bakýnýz. Motor klemensine baðlanmýþ olan U,V,W faz uçlarý kontrol edilmelidir. Kabin yarý yükle yüklenip asansör en alt kata ve en üst kata yönlendirilerek, iniþ ve çýkýþtaki akýmlar sürücü ekranýndan izlenir. Ýniþ ve çýkýþta, kabin kuyunun orta noktasýndan geçerken çekilen akýmlar birbirine yakýn olmalýdýr. HATA MUHTEMEL SEBEP ÇÖZÜM Motor Gürültülü Çalýþýyor Fren açmýyor Frenleme Gerçekleþmiyor Kararsýz Frenleme Fren Kapatýrken Çok Ses Yapýyor Fren tam olarak açmýyor. VVVF sürücü ayarlarý hatalý. Fren besleme gerilimi düþük. Fren bobini yanmýþ Fren aynasý ve fren gövdesi arasýndaki çalýþma boþluðu izin verilen aralýk dýþýnda. (max. 0.6) Frenlerin kapanmasý esnasýnda gerilim uygulanýyor olmasý. Fren besleme gerilimi düþük. Mikro-kontaktan gelen yanlýþ sinyal. VVVF sürücü ayarlarý hatalý Normal iþletme çalýþmasýnda DC kýsýmdan anahtarlama. Frenin hava boþluðu olmasý gerekenden fazla. (max. 0.6 mm) Frenle ilgili hatalara bakýnýz. VVVF sürücü ayarlarý kontrol edilmelidir. Besleme gerilimi, fren etiketinde belirtilen gerilim düzeyine getirilmelidir. Firmamýzla irtibata geçiniz. Firmamýzla irtibata geçiniz. Mikro-kontak ayarý ve güç kaynaðýný kontrol edilmelidir. Fren besleme gerilimi fren etiketinde belirtilen gerilim düzeyine çýkartýlmalýdýr. Mikro-kontak ayarý yapýlmalýdýr. VVVF sürücü ayarlarýný (durma aný ile ilgili parametreleri) kontrol edilmelidir. Fren anahtarlamasýnýn, kullanma kýlavuzunun 6. Fren Baðlantýsý bölümündeki uyarýlara uygun olarak AC kýsýmdan yapýlmasý saðlanmalýdýr. Firmamýzla irtibata geçiniz.

13 10 MOTOR KLEMENS BAÐLANTI ÞEMALARI SMT200AC / SMT225 TÝP MOTOR KLEMENS BAÐLANTI ÞEMASI SMT140AC TÝP MOTOR KLEMENS BAÐLANTI ÞEMASI * PTC (TERMÝSTÖR) MAX 2.5 (V) DC * PTC (TERMÝSTÖR) MAX 2.5 (V) DC 198 V. DC *PTC BAÐLANTISINA 2,5V ÜSTÜ VOLTAJ UYGULANIRSA MOTOR GARANTÝ KAPSAMI DIÞINDA KALIR *PTC BAÐLANTISINA 2,5V ÜSTÜ VOLTAJ UYGULANIRSA MOTOR GARANTÝ KAPSAMI DIÞINDA KALIR

14 11 ENKODER BAÐLANTI ÞEMALARI 11.2 Arkel Adrive (ECN 1313) 11.1 Enkoder Renk Kodlarý Sinyal Kodu KABLO RENGÝ (EnDat) Heidenhain ECN V (Up) Kahverengi / Yeþil (Mavi) 0V (GND) Yeþil / Beyaz (Beyaz) A+ Yeþil / Siyah A- Sarý / Siyah B+ Mavi / Siyah B- Kýrmýzý / Siyah CL+ Mor CL- Sarý DA+ Gri Pembe Mat Siyah (Ýnce) Mat Siyah (Kalýn) CL+ DA+ DA- Ekran (Sinyal) Ekran CL- DA- KABLONUN EKRANINI MUTLAKA ÞASEYE BAÐLAYINIZ!

15 11.3 Fuji Frenic Lift (ECN1313) 11.4 Fuji Frenic Lift (ERN 1387 Sin-Cos)) KABLONUN EKRANINI MUTLAKA ÞASEYE BAÐLAYINIZ! KABLONUN EKRANINI MUTLAKA ÞASEYE BAÐLAYINIZ!

16 11.5 Omron Yaskawa (ECN 1313) ARKA KAPAK ÝÇÝ BOÞ KABLONUN EKRANINI MUTLAKA ÞASEYE BAÐLAYINIZ!

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU 170 KUÞE 1000 BASKI MAT SELEFON ÖRNEK KÝTAP VAR ONA GÖRE BASILACAK 1000 ADET www.akarasansor.com AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ASANSÖR MOTOR MAKÝNA SAN. LTD. ÞTÝ. Selimpaþa Araptepe Mevkii Sanayi ve Depolama

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com 2x15V 1A Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý h www. 2 1- Plastik Kutu x 1 üst alt 2- Plastik Alt Kapak x 1 3- Eco Simetrik Güç Kaynaðý PCB FR4, 1.6mm x 1 üst alt 4- Transformatör 2x12V 16VA x 1 3

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Bobin Gövdesi. Flanşı Tork Ayar Vidası. Balata. Dişli. Montaj Vidası

Bobin Gövdesi. Flanşı Tork Ayar Vidası. Balata. Dişli. Montaj Vidası Kompakt bir yapıya sahip olan serisi frenler kontrollü veya kontrolsüz elektrik kesilmelerinde devreye giren kolay montajlı sistemlerdir. Vinç ve otomasyon sistemlerinde, asansörlerde, tekstil, tarım,

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP Ürün Kodu: 26000 Ürün Kodu: 2600 Ürün Kodu: 260 CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP ISO Class D standardýna göre test edilen CAT 5e kablolar 55 Mbit/Sn hýza kadar

Detaylı

Eko Seri Dijital Kasalar

Eko Seri Dijital Kasalar Eko Seri Dijital Özellikler: 3 hatalý kod giriþinden sonra kasa 3 dakika süre ile bloke olacaktýr. Yaklaþýk 00,000 farklý kombinasyon sayesinde yüksek güvenlik saðlar. Düþük pil uyarýsý 2 adet Yale mekanik

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim Örneði

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5 2. EOS 2 _ A/X SERİSİ, C. 2 IŞIK BARİYERLERİ İLE BAĞLANTILARI, 7-14 3. EOS 4 _ A/X SERİSİ, C.

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME:

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME: S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI TELEF HATTI S-16 PHE PHE 18V AC +AUX +BELL Y G PGM1 PGM2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 1.1K Trafo + - Y G SK 16 TUÞTAKIMI NC MK 41 MANYETÝK KTAK + - ALARM TAMPER AC 150 PIR

Detaylı

Ürün özellikleri: AX ve BIAS deðerleri baðýmsýz ayarlanabilir. Aþaðý açýlan panel ile kolay sigorta deðiþimi yapýlabilir. ax ve S için, ön panelde kurulan VR ile kolay ayarlama imkaný sunar. ulti-led ekran

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Motorlarýn elektriksel korunmalarý...18 Toleranslar...19 Motor sipariþlerinde istenen bilgiler...19 ÝÞLETME DEÐERLERÝ

ÝÇÝNDEKÝLER. Motorlarýn elektriksel korunmalarý...18 Toleranslar...19 Motor sipariþlerinde istenen bilgiler...19 ÝÞLETME DEÐERLERÝ ÝÇÝNDEKÝER OTOR TÝPERÝNDE ÝGEERÝN TANII... TANDARTAR VE TAVÝYEER... EKANÝK YAPI Gövde ve yatak taþýyýcý kapaklar... ahfaza koruma dereceleri... oðutma... Uç baðlantý kutusu... Kablo giriþi... Yataklar...5

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QualstikPlus Live-Line Power Qual i ty Survey Meter Model 8-061 XT Plus Model 8-062Plus Ýçerik Tablosu Sayfa Ýþlem Teorisi 2 Özellikler 3 Güvenlik Önlemleri 4 Ýþlem Direktifleri

Detaylı

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ seviye þalteri iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

Titreþim Denetleyici Tip 640

Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim hýzý (mm/s, rms) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz Ýþletim kýlavuzu Türkçe Ýþletim kýlavuzu Titreþim Denetleyici Tip 640 Standart

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

Dekoratif Tip Fan Coil Cihazlarý

Dekoratif Tip Fan Coil Cihazlarý Fan cil cihazlarý Dekratif Tip Fan Cil Cihazlarý Mdel: GFC-T 200 300 400 500 600 380 540 800 900 1100 Hava Debisi (m³/h) 290 430 590 665 850 220 320 435 480 640 2150 3180 4320 4970 5820 1914 2767 3715

Detaylı

Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi

Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi Montaj, Kullaným, Bakým Kýlavuzu .. Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi Montaj Kullaným Bakým Kýlavuzu .. 3

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Panel Yapýþtýrýcýsý Çift Taraflý Yapýþkan Köpük Bant Astar SAYFA NO 174 175 176 Simson PanelTack Panel

Detaylı

ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, / Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi veya 2

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Ýhsan Çamlýca kurumsal logo uygulamalarý aþaðýdaki gibidir. Baský aþamasý web dizayný vs. için renk kodlarý belirtilmiþtir. 1 CMYK : C100 M0

Detaylı

EN 81-1/2 STANDARTLARI GÜNCELLEMESİ

EN 81-1/2 STANDARTLARI GÜNCELLEMESİ EN 81-1/2 STANDARTLARI GÜNCELLEMESİ İSTEM DIŞI KABİN HAREKETİ UNINTENDED CAR MOVEMENT Asansör kabininin katta kapısı açık iken kontrolsüz olarak hareket etmesi İstem Dışı Kabin Hareketi olarak tanımlanmıştır.

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz.

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. GÝRÝÞ Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

KULLANMA KLAVUZU No.: 0107004

KULLANMA KLAVUZU No.: 0107004 ASANSÖR MAKİNASI KULLANMA KLAVUZU Uzundere Artvin Cad. No:70 81458 Sultanbeyli / İSTANBUL Tel: 0 16-398 46 10 / 419 68 78 KULLANMA KILAVUZU MAKİNA - MOTOR GENEL BİLGİLERİ KULLANMA KILAVUZU TEMEL İKAZ BİLGİLERİ

Detaylı

ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE

ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE Kolay Kullaným Kýlavuzu Özellikler V/F veya vektör kontrol Yüksek baþlangýç torku 8 kademeli hýz ayarý PNP/NPN dijital giriþ PID fonksiyonu Kopyalama ünitesi Built-in EMC filtre

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC38R-120 Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma (Output-1) ON/OFF Çalýþma veya Alarm

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Çekmeceli tip Kontrol devreleri X konnektörünün kutuplarýnýn arasýna yerleþtirilir (XV terminal kutusu saðlanmaz).

Çekmeceli tip Kontrol devreleri X konnektörünün kutuplarýnýn arasýna yerleþtirilir (XV terminal kutusu saðlanmaz). 18. Devre þemalarý Uyarý Devre kesiciyi kurmadan önce devre þemasýndaki F ve O notlarýný dikkatle okuyun Çalýþma durumu gösterilir Devre þemasý aþaðýdaki durumlarý kapsar: - çekmeceli devre kesici, açýk

Detaylı

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr .3 X X testregistrierung Genişletme modülleri TAM EASYLAB adaptör modülü EASYLAB'in 30 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için TCU3 Tipi EASYLAB kontrolörlerinin ve TAM Tipi adaptör modüllerinin

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. SQML Dişlisiz Asansör Motoru. www.emfmotor.com ver.2015.0.0

Kullanım Kılavuzu. SQML Dişlisiz Asansör Motoru. www.emfmotor.com ver.2015.0.0 Kullanım Kılavuzu SQML Dişlisiz Asansör Motoru www.emfmotor.com ver.2015.0.0 İÇİNDEKİLER 1- SQML ASANSÖR MOTORLARI HAKKINDA 02 2- GENEL BİLGİLER 03 2.1 Teknik Destek 03 2.2 Genel 03 3- GÜVENLİK 04 3.1

Detaylı

SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ

SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ l CORONA DISHARGE SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ > Uygulanan yüksek voltaj, ultra keskin noktasal sensör çevresinde dairesel ýþýn dalgasý oluþturur.

Detaylı

Tek Setli Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Tek Setli Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC73-100 TC73-100 Temperature Controller Tek li Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) çalýþma Komprosör koruma zamaný Sensör koptu arýzasýnda

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi.

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi. seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür.

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı.

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı. 1 TEKNİK ÖZELLİKLER Giriş besleme voltajı Maks. güç harcaması Besleme koruması Motor gerilimi Motor çıkış akımı Motor kontrol şekli Motor koruması Encoder tipi Encoder çözünürlüğü Encoder voltajı Kumanda

Detaylı

Düzeltme. Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS *21330360_1014* www.sew-eurodrive.com

Düzeltme. Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS *21330360_1014* www.sew-eurodrive.com Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler *21330360_1014* Düzeltme SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU GNT604 R1 R2 COM F1 F2 F3 Exit Flowmeter&Controller GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU Ýçindekiler Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu mutlaka okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Lumination LED Armatürler

Lumination LED Armatürler GE Lighting Solutions Montaj Kılavuzu Lumination LED Armatürler Askılı LED Bağlantı Elemanı (EP14 Serisi) Özellikler Uzun ömürlü (50.000 saat nominal ömür) 5 yıl garanti IP30 Kuru yere uygun BAŞLAMADAN

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ Ortamdaki ýsý deðiþimini algýlamamýza yarayan cihazlara ýsý veya sýcaklýk sensörleri diyoruz.emko ELEKTRONÝK tarafýndan üretilen ýsý sensörleri, kullanýlan alan

Detaylı

Subminyatür Sensör zor montaj şartları için

Subminyatür Sensör zor montaj şartları için Çok Küçük İndüktif Proximity Sensör Subminyatür Sensör zor montaj şartları için mm çap algılama kafası en zor montaj şartları için uygundur 1 mm uzun çok kısa M12 boy muhafaza Uygulamalar Robot kol freze

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC37-120 TC37-120 Prog Temperature Controller Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma

Detaylı

VVVF ASANSÖR KUMANDA PANOLARI MONTAJ VE KULLANIM KLAVUZU

VVVF ASANSÖR KUMANDA PANOLARI MONTAJ VE KULLANIM KLAVUZU VVVF ASANSÖR KUMANDA PANOLARI MONTAJ VE KULLANIM KLAVUZU Niosis ver1.1 PANO KLEMENS BAĞLANTILARI R,S,T - Faz girişleri, U,V,W Motor uçları, Nötr Nötr Mp, UPS + (ups fazını bağlayınız) (Eğer UPS yoksa R

Detaylı

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1-

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1- DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM DKG-190 telekom sistemlerinde kullanılan jeneratörlerin çalışma saatlerini azaltmak amacıyla tasarlanmış ileri teknoloji ürünü bir cihazdır. Cihaz kullanıldığı yerlerde

Detaylı

Dichiarazione CE di conformità EC declaration of conformity EC Uyumluluk Bildirgesi

Dichiarazione CE di conformità EC declaration of conformity EC Uyumluluk Bildirgesi Dichiarazione CE di conformità EC declaration of conformity EC Uyumluluk Bildirgesi REER SpA via Carcano 32 10153 Torino Italy Torino, 04/07/2001 dichiara che il module di sicurezza AD SR1 unitimante ai

Detaylı

Aktüatörler Sıvı yakıt brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için

Aktüatörler Sıvı yakıt brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için 7 812 Aktüatörler Sıvı yakıt brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için SQM1... SQM2... Ters çevrilebilir elektromotor aktüatörler Torklar: - SQM1 10 Nm'ye kadar - SQM2 20 Nm'ye kadar Çalışma

Detaylı

GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU -

GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU - GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU - Bu kılavuz GRUP ASM tarafından üretilen PBB-XX-YY Akü hakkında güvenliğiniz için gerekli bilgileri ve kullanım talimatlarını içerir. 1. Genel

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod.

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod. LA.PR.001 Boyut Bilgileri LA.PR.001, 15 ile 120 arasýnda deðiþen lens opsiyonlarý sayesinde yatay ve dikey polarizasyonda istenilen açýda ve uzaklýkta yüksek güçlü aydýnlatma saðlayabilmektedir. Modüler

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı