SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC"

Transkript

1 SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC

2 ÝÇÝNDEKÝLER 1 GENEL Telif Hakký Genel Talimatlar Taþýma ve Depolama Ýzin Verilen Çalýþma Þartlarý Motorun Tanýmý MOTOR ÖLÇÜLERÝ ve AÐIRLIKLARI SMT120-10, SMT120-14, SMT SMT140AC-10, SMT140AC-15, SMT140AC SMT200AC-15, SMT200AC-17, SMT200AC SMT225-20, SMT GÜVENLÝK TALÝMATLARI KURULUM Genel Motor Montajý Halat Koruma Kollarý DEVREYE ALMA Ýþletme Koþullarý Motor-Enkoder Baðlantýsý Enkoder Deðiþimi FREN BAÐLANTISI Elektromanyetik Frenler Ýçin Uygun Pano Ekipmaný Seçim Tablosu EN81-1 e Uygun Olarak Frenlerin Testi ACÝL KURTARMA SERVÝS ve BAKIM Bakým Sýrasýnda Yapýlacak Kontroller HATA GÝDERME MOTOR KLEMENS BAÐLANTI ÞEMALARI ENKODER BAÐLANTI ÞEMALARI Enkoder Renk Kodlarý Arkel Adrive (ECN 1313) Fuji FrenicLift (ECN1313) Fuji FrenicLift (ERN 1387 Sin-Cos) Omron Yaskawa (ECN 1313)... 28

3 1 GENEL Bu kullanma kýlavuzu motorun bir parçasý olup, içeriðinde yer alan hususlara tamamen uyulmalýdýr. Motorun kurulumu, iþletmesi, bakýmý ya da tamiri ile ilgili olan tüm þahýslar bu kullanma kýlavuzunu okumalý ve anlamalýdýr. Kullanma kýlavuzunun önemsenmemesi veya sözü geçen uyarý ve bilgilere riayet edilmemesi halinde doðacak zarar ve bozulmalardan AKAR firmasý kesinlikle sorumlu tutulamaz. 1.1 Telif Hakký Bu kullanma kýlavuzunun telif hakký Akar firmasýna aittir. Kullaným kýlavuzu rekabet amaçlý olarak kýsmen ve/veya tamamen izinsiz olarak üçüncü þahýslarca kopyalanamaz ve/veya alýntý yapýlamaz. 1.2 Genel Talimatlar Bu iþletme ve bakým talimatý, asansör tahrik sistemlerinde kullanýlmak üzere imal edilen AKAR marka mýknatýs uyarmalý senkron motorlarý kapsar. Motorlarýmýzýn üzerinde belirtilen güç deðerleri, denizden yüksekliði 1000 metreye kadar olan ve çevre sýcaklýðý 0 C ve +40 C arasýnda olan yerlerde geçerlidir. Bu þartlarý saðlamayan yerlerde kullanýlacak motorlar için AKAR ile irtibata geçilmelidir. Motorlarýmýz, 380V - 50Hz sürücü giriþ gerilimi ile çalýþmaya uygun olarak tasarlanmýþ ve imal edilmiþlerdir. Farklý gerilim ve frekansa sahip iþletmeler için özel istek üzerine tasarým yapýlýp motor imal edilebilmektedir. Bu talimat her türlü kurma, iþletme ve bakým olasýlýðýný kapsamayacaðýndan, en azýndan aþaðýdaki hususlar dikkate alýnmalý ve kontrol edilmelidir. Ýlgili katalogda, iþletme talimatýnda, plakada ve diðer belgelerde montaj, baðlantý, ortam ve iþletme koþullarý için verilen teknik deðerler ve bilgiler. Genel kurulum ve güvenlik talimatlarý. Yerel ve tesise özgü özellikler. Taþýma ve kaldýrma düzenleri ile aletlerin uygun kullanýmý.

4 1.3 Taþýma ve Depolama Mýknatýs uyarmalý senkron motorlarda bir adet gövdeye sabitlenmiþ kaldýrma halkasý vardýr. Motorlar, gövde üzerinde yer alan kaldýrma halkasý vasýtasýyla kaldýrýlmalýdýr. Motor belirli bir süre depolama yapýlacak ise, motorlar kendi ambalajýnda rutubetsiz ve kuru ortamlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajý açýlmýþ ürünler inþaat atýklarýna, dýþ etkenlere (su, nem ve toz vb.) karþý korunmalýdýr. 2. MOTOR ÖLÇÜLERÝ ve AÐIRLIKLARI 2.1 SMT120-10, SMT120-14, SMT Motorun aðýrlýðýna uygun taþýma ekipmaný kullanýlmalýdýr. Motorlarýn aðýrlýk bilgileri için Motor Ölçüleri ve Aðýrlýklarý bölümündeki tablolara bakýlmalýdýr. 1.4 Ýzin Verilen Çalýþma Þartlarý Motor devir sayýsýndan ve kasnak çapýndan kaynaklanan en yüksek kabul edilebilir hýz, motor etiketi üzerinde verilmiþtir. Motor %40 dolulukla 240 s/s çalýþacak þekilde tasarlanmýþtýr. Ýzin verilen en yüksek çalýþma ortam sýcaklýðý +40ºC'dir. Çalýþma ortam sýcaklýðýnýn aþýlmasý durumunda, ortam harici bir fan veya soðutucu ile mevcut çalýþma sýcaklýðýna getirilmelidir. 1.5 Motorun Tanýmý SMT serisi Mýknatýs Uyarmalý Senkron Motor; modern asansör motoru gereksinimlerini karþýlayacak biçimde, kolay montaj, yüksek kontrol edilebilme kabiliyeti, düþük gürültü seviyesi, yüksek konfor seviyesi, düþük enerji tüketimi ve kompakt yapýyý bünyesinde barýndýrmaktadýr. Motorun kompakt yapýsýndan dolayý makine daireli ve makine dairesiz sistemlerde, kuyu içi ve dýþýna asansör uygulamalarý için ideal bir motor olarak görülmektedir. Kabinin yukarý yönlü aþýrý hýzlanmasýna karþý CE belgeli güvenlik komponenti olan elektromanyetik frenler ile en üst düzeyde güvenlik saðlanmaktadýr. Motor Tipi Kasnak Çapý x Kayýþ Adedi A B Aðýrlýk (Kg) SMT Ø 120 x SMT Ø 120 x SMT Ø 120 x

5 2.2. SMT140AC-10, SMT140AC-15, SMT140AC SMT200AC-15, SMT200AC-17, SMT200AC-20 Motor Tipi Kasnak Tipi A B C D Aðýrlýk (kg) SMT 200AC - 15/17/20 Ø x 6,5* , SMT 200AC - 17/20 Ø x 6,5* SMT 200AC - 15/17/20 Ø 5..6 x SMT 200AC - 17/20 Ø 7..8 x SMT 200AC - 15/17/20 Ø x (*) Sertifikalý özel halat kullanýlmalýdýr. Motor Tipi Kasnak Tipi A B C D E F AÐIRLIK (kg.) SMT140AC-10 Ø x 6,5* SMT140AC-10 Ø x 6,5* SMT225-20, SMT SMT140AC-15 Ø x 6,5* SMT140AC-15 Ø x 6,5* SMT140AC-15 Ø x 6,5* SMT140AC-15 Ø 4 x Motor Tipi Kasnak Tipi A B C D E F Aðýrlýk (kg) SMT140AC-20 Ø210 7 x 6,5* SMT Ø 7..8 x Ø SMT140AC-20 Ø x 6,5* SMT Ø400 5 x Ø SMT140AC-20 Ø x 6,5* SMT140AC-20 Ø x 6,5* SMT SMT SMT Ø x Ø x 10 90,3,5 Ø400 7 x 10 90,3, Ø30 Ø30 Ø SMT140AC-20 Ø 4..5 x (*) Sertifikalý özel halat kullanýlmalýdýr.

6 3 GÜVENLÝK TALÝMATLARI! UYARI! Motor akýmý kesildiðinde motor bir tork üretmeyeceðinden frenler açýldýðýnda asansör kontrolsüz olarak hýzlanacaktýr. Bundan dolayý motorun enerjisi kesildiði zaman motor sargýlarýnýn kýsa devre edilmesi mecburidir. Senkron motorda yapýlacak olan bu uygulama, asenkron makine-motor sistemlerindeki sonsuz vidanýn otoblokaj özelliði ile aynýdýr. Kýsa devre akýmý yaklaþýk olarak motorun nominal akýmýna esit olacaðýndan; köprülemeyi saðlayacak kýsa devre baðlantýsý, kontaktörlerin ana kontaklarýyla yapýlmalýdýr. Ancak motor sargýlarýndan akým akýþý söz konusu iken herhangi bir sebeple sargýlar kýsa devre edilmemelidir Kurulumu gerçekleþtirme, elektriksel baðlantýlarý yapma ve devreye alma sadece yetkili ve nitelikli personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Kurulum ve devreye alma esnasýnda tesisin muhtemel koþullarý göz önünde bulundurulmalýdýr. Mýknatýs Uyarmalý Senkron Motor, mutlaka ekranlý topraklama iletkeni barýndýran enerji kablosu ile beslemelidir. Ekranlý kablolun topraklamasý binada ayrý bir topraklama sistemi ile kullanýlmalýdýr. Enerji kablosunun U,V,W faz iletkenleri, Oto-Ayar (Auto-Tuning) iþleminin baþarýlý olduðu sýralamaya göre klemens terminallerine baðlanmalýdýr. Fren bobinleri fren etiketinde belirtilen gerilime göre tasarlanmýþtýr. Fren bobini uçlarýna paralel varistörler baðlanarak aþýrý gerilime karþý koruma saðlanmýþtýr. Fren açma denetimi yapan mikro-kontak (micro-switch) gibi güvenlik komponentleri kesinlikle sökülmemeli ya da devre dýþý býrakýlmamalýdýr. Fren mikrokontaklarýnýn klemens kutusu baðlantýlarý normalde açýk (NO) kontaklarý üzerinden yapýlmýþtýr. Mýknatýs Uyarmalý Senkron Motorlar, aþýrý ýsýnmaya karþý faz sargýlarýna termistörler yerleþtirilerek koruma altýna alýnmýþtýr. Pano üzerinden mutlaka max. 2,5 Volt gerilim ile termistör baðlantýlarý yapýlmalýdýr. Aksi halde ürün garanti kapsamý dýþýnda kalýr. Mýknatýs Uyarmalý Senkron Motorun rotoruna monte edilen mutlak enkoder ile birlikte çalýþacaðý sürücünün (frekans inverterinin) enkoder baðlantý þemalarý kullanma kýlavuzunun son sayfalarýnda verilmiþ olup, enkoder baðlantýlarý bu þemalara uygun olarak yapýlmalýdýr. Motoru panoya baðlayan ana besleme kablosunun, enkoder kablosunun üzerinde elektromanyetik etki oluþturmasý engellenmelidir. Aksi halde enkoder parazit alarak, sürücü hatalarýna veya konfor bozukluklarýna sebep verebilir. 4.1 Genel Motor üzerindeki mühürlü kýrmýzý noktalara müdahale edilirse motor garanti kapsamý dýþýnda kalýr. 4 KURULUM Asansör motor montajý ve sistemin kurulum sorumluluðu taahhüt firmasýna aittir. Herhangi bir sorun ya da þüphe olmasý halinde lütfen AKAR ile iletiþime geçiniz. (Ýletiþim bilgileri kýlavuzun arka kapaðýnda yer almaktadýr.) Motorun kurulumuna baþlamadan önce nakil sýrasýnda oluþabilecek hasarlara karþý ürün kontrol edilmelidir. Kurulumu gerçekleþtirme, elektriksel baðlantýlarý yapma ve devreye alma sadece yetkili ve nitelikli personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Kurulum ve devreye alma esnasýnda tesisin muhtemel koþullarý göz önünde bulundurulmalýdýr. Motorun kuyu boþluðunda, zeminde çalýþmasý halinde motor ve özellikle frenler toz, su ve yabancý cisimlere karþý korunmalýdýr. Frenler CE sertifikalý olup, ayarý fabrikada yapýlmaktadýr. Müþterinin ayrýca bir ayar yapmasýna gerek yoktur. Frenlere müdahale edilmesi durumunda ürün, garanti kapsamý dýþýnda kalacaktýr! Motora (fren, gövde, kasnak) bir darbe oluþturulmamalýdýr. Motorun elektriksel baðlantýlarý, kullaným kýlavuzunun 21 ve 22. sayfalarýnda yer alan motor klemens baðlantý þemasýna göre yapýlmalýdýr. Motor üzerinde kesinlikle kaynak yapmayýn. Zira mýknatýslar ve rulmanlar hasar görebilir. Böyle bir durumda motor garanti kapsamýndan çýkar.

7 Motorun etrafýnda soðutma maksatlý hava akýþýna herhangi bir sebeple engel olunmamalýdýr. Enkodere eriþimi mümkün kýlmak amacýyla, eksenel yönde duvar ile fren arasýnda en az 150 mm mesafe býrakýlmalýdýr. Motor ve aksesuarlarý üzerinde yapýlan müdahaleler motorun garanti kapsamý dýþýnda kalmasýna sebep olacaktýr. 4.2 Motor Montajý Motorun montaj delikleri, motor gövdesi alt kýsmýndaki ayaklarda yer almaktadýr. SMT120-10/14/17 ve SMT140AC-10/15/20 tip motorlar montaj plakasýna 4 adet M16 (8.8) vidanýn 195 Nm tork sýkýlmasýyla tutturulmalýdýr. SMT200AC-15/17/20 ve SMT tip motorlar montaj plakasýna 4 Adet M20 (8.8) vidanýn 395 Nm tork ile sýkýlmasýyla tutturulmalýdýr. SMT tip motorlar montaj plakasýna 4 adet M24 (8.8) vidanýn 680 Nm tork ile sýkýlmasýyla tutturulmalýdýr. Baðlama vidalarý, çapraz bir sekilde ve eþit kuvvetle sýkýlmalýdýr. Montaj yüzeyi düzgünlüðü kontrol edilmelidir. (Tavsiye edilen yüzey kalitesi 3,2 ~ 4) Montaj yüzeyi, maruz kalacaðý kuvvetlere dayanýklý ve esnemez olmalýdýr. Titreþimi absorbe etmek için motor þasesinin altýna vibrasyon söndürücüler konulmalýdýr. 4.3 Halat Koruma Kollarý Motor ünitesi 2 adet halat koruma kolu ile donatýlmýþtýr. Her iki halat koruma kolu, Motor ön kapaðýna sabitlenecektir. Halatlarýn çalýþma yönüne baðlý olarak halat koruma kolu ayarlanabilir. Halat koruma kollarý, halatla 2-3 mm mesafede olmalýdýr. Motor kurulumundan sonra aþaðýdaki kontroller ve deneyler yapýlmalýdýr: - Yalýtým ve iþletme koþullarýnýn etiket bilgileri ile uygunluðu, - Motorun yatay düzlemde yerleþtirilmiþ ve dengede olmasý, - Yalýtým direncinin yeterli olmasý, - Dönme yönü, - Toprak baðlantý kontrolü, - Soðutma amaçlý hava akýþýnýn engellenmemesi, - Bütün sýkma elemanlarýnýn ve elektriksel baðlantýlarýnýn sýkýlý olmasý, - Hareketli ve gerilimli kýsýmlara karþý bütün koruyucu önlemlerin alýnmýþ, motorun boþta titreþimsiz ve gürültüsüz çalýþýyor olmasý, - Motor iþletme deðerleri ile motor etiketindeki bilgilerin uygunluðu, - Frenlerin etiketlerinde yazan deðerlere uygun olarak beslendiði, kontrol edilmelidir. PTC ýsý sensörleri panoya baðlý olmalý ve max. 2,5 V gerilim uygulanmalýdýr. Yukarýdaki kontrol listesi her türlü olasýlýðý kapsayamaz. Bu nedenle, tesisin özel koþullarýný ve bunlarla ilgili ek talimatlarý bilen, yerleþtirme ve devreye almaya konusunda yetkili teknik personel tarafýndan baþka önlemler de alýnabilir. Sistemin ilk devreye alýnmasýndan önce aþaðýdaki iþlemlerin uygulandýðýndan emin olun. Kurulumu ve elektriksel baðlantýlarý doðru bir þekilde gerçekleþtiriniz. Güvenlik ekipmanlarý (Hýz regülatörü, Güvenlik tertibatý) kurulu ve faal durumda olmalýdýr. 5.1 Ýþletme Koþullarý 5 DEVREYE ALMA Motoru patlayýcý gazlar içeren ortamlarda kullanýlmamalýdýr. Motorun çalýþtýrýlacaðý çevre sýcaklýðý 0ºC ile +40ºC arasýnda tasarlanmýþ olup bu deðerler dýþýndaki sýcaklýklar için AKAR ile iletiþime geçilmelidir. Motorun çalýþtýrýlacaðý ortamýn nem oraný %95'i aþmamalýdýr. Motor üzerinde herhangi bir yabancý madde (toz, su, katý maddeler vs.) düþmesi engellenmelidir.

8 5.2 Motor - Enkoder Baðlantýsý DÝKKAT! Enkoderin 0 offseti DC gerilim ile yapýlabilir. Bunun için U fazý (+) ya, V ve W fazlarý (-) ye baðlanmalýdýr. U,V ve W faz uçlarý motor ve sürücü tarafýnda doðru faz sýrasýyla baðlanmalýdýr ve deðiþtirilmemelidir. Aksi taktirde motor çalýþma süreci içinde kontrolsüz olarak aþýrý hýzlanabilir. Sürücü-motor baðlantýsý, mutlaka uygun kesitteki ekranlý kablo ile yapýlmalýdýr. Ekranlý kablonun her iki tarafýnda mümkün olan en geniþ yüzeyde topraklama kablosu baðlanmalýdýr. Binada ayrý bir topraklama hattý olmalýdýr. Binada ayrý bir topraklama hattý olmalý ve sistemin topraklanmasýna baðlantý yapýlmalýdýr. Motor, aþýrý ýsýnmaya karþý PTC dirençler ile korunmuþtur. PTC baðlantýsý, PTC kontrolörü yoluyla yapýlmalýdýr. PTC için izin verilen test voltajý maksimum 2,5V DC dir. 2.5 V un üzerinde gerilim uygulanmasý, PTC nin zarar görmesine sebep olabilir. Enkoderi sürücüye, Sayfalarda yer alan enkoder baðlantý þemalarýna uygun olarak baðlanmalýdýr. Fabrika ayarlarýný kaybetmemek için, zorunlu kalýnmadýkça enkodere dokunulmamalý ve sökülmemelidir. Eðer enkoder sökülürse sürücüye tekrar tanýtýlmalýdýr. 5.3 Enkoder Deðiþimi Motor sürücü olmaksýzýn doðrudan ana Þebekeye baðlanmamalýdýr. Enkoderin (ECN ERN1387) arkasýnda bulunan tornavida ve alyan aðýzlý vida AA 4 mm veya AA 3 mm alyan anahtar yardýmý ile sökülmelidir. Enkoder Sökme Ýþlemi: Enkoder üzerindeki kablo koruma kapaðý çýkarýlmalýdýr. AA 4 mm alyan anahtarý yardýmý ile M4x10 mm Enkoder baðlantý cývatasýný bir veya iki tur kadar gevþetilmelidir. M10x25 AKB veya Ýmbus baþlý cývata yardýmý ile çektirme yaparak enkoder rahatlatýlmalýdýr ve çektirme yapýlan cývata sökülmelidir. 4 mm alyan anahtarý yardýmý ile M4x10 mm Enkoder baðlantý cývatasý tamamen sökülerek alýnmalýdýr. Enkoder flanþ baðlama çemberi üzerindeki baðlantý cývatasý 2 mm alyan anahtar ile 3-4 tur gevþetilmelidir. Enkoder kontrollü olarak çýkartýlmalý ve yeni enkoder mile takýlmalýdýr. Enkoder Takma Ýþlemi: AA 4 mm alyan anahtarý yardýmý ile M4x50 mm enkoder baðlantý cývatasý max.5 Nm tork uygulanacak þekilde takýnýlmalýdýr. Enkoder flanþ baðlama çemberi üzerindeki baðlantý cývatasý, AA 2 mm alyan anahtar ile max 1,2 Nm tork uygulanacak þekilde sýkýlmalý ve enkoderin sýkýldýðýndan emin olunmalýdýr.

9 6 FREN BAÐLANTISI Enkoder kablosu, enkoder üzerindeki yuvasýndan geçirerek kablo muhafaza kapaðýna takýlmalý ve vidasý AA 4 mm veya AA3 mm alyan anahtar ile maksimum 5 Nm tork uygulayarak takýlmalýdýr. Yeni enkoderin sürücü ile tanýtma iþlemi yapýlmalý ve enkoder kablosu ilk anda olduðu gibi plastik kelepçe ile baðlanmalýdýr. NOT: Daha ayrýntýlý bilgi için lütfen Enkoder kitapçýðýna bakýnýz ya da firmamýzla irtibata geçiniz. Enkoder hassas elektronik bir ekipman olduðu için sökülürken yada takýlýrken aþýrý güçle zorlanmamalýdýr. Elektromanyetik frenler, etiketlerindeki güç deðerleri dikkate alýnarak beslenmelidir. Mýknatýs uyarmalý senkron motorlarda kullanýlan elektromanyetik frenler tamamen statik uygulamalar için dizayn edilmiþtir. Dinamik frenlemede kullanýlacaðý durumlar, test frenlemeleri ve acil durum frenlemeleri olarak sýnýrlandýrýlmýþtýr. Statik frenlemede kullanýldýðýndan balata aþýnmasý minimum düzeydedir. Bundan dolayý fren hemen hemen hiç bakýma ihtiyaç duymaz. Elektrik kesintisi durumunda frenlerin açýlmasý mekanik olarak mümkün deðildir. Ancak bir güç kaynaðý takviyesi ile frenler enerjilenerek açtýrýlabilir. Frenler, anahtarlamadan dolayý oluþabilecek aþýrý gerilim piklerine karþý varistörler ile korunmalýdýr. Fren bobinlerinin uçlarýna klemens kutusu içinde fabrika çýkýþý varistörler monte edilmiþtir.! UYARI! Acil durumlarda frenlerin enerjisinin kesilmesi, doðrultucunun hem AC hem DC kýsmýndaki 2 adet kontaðýn açýlmasý ile saðlanmalýdýr. Normal iþletme koþullarýnda ise, frenlerin duruþlar için doðrudan etkisi bulunmamaktadýr. Normal duruþ þartlarýnda frenlerin sessiz çalýþmasý ve diyotlarýn daha uzun ömürlü olmasý için fren beslemesinin kontrolü AC kýsmýndan gerçekleþtirilebilir. Fren açma kontrolü, fren üzerindeki mikro-kontak ile gerçekleþtirilmelidir. ÖNEMLÝ BÝLGÝ Fren mikro-kontaklarý, Mýknatýs Uyarmalý Senkron Motorlarýn üzerinde bulunan elektromanyetik frenlerin anlýk durumunun izlenmesi için kullanýlýr. Sürücü (frekans inverteri), mikro-kontaðýn vereceði sinyale göre çalýþýp çalýþmayacaðýna karar verecektir. Mikro-kontaktan frenin açýldýðýna dair sinyal gelirse, sürücü motoru çalýþtýrmayý sürdürecektir. Eðer mikro-kontaktan frenin açýlmadýðýna yönelik sinyal gelirse, sürücü çalýþmasýný durduracaktýr. Böylece motor, fren torkunu yenebilmek için nominal akýmýnýn çok üzerinde bir akým çekmeyecektir. Bu da hem sürücünün hem de motorun aþýrý akýmdan dolayý zarar görme riskini ortadan kaldýracaktýr.

10 6.1 Elektromanyetik Frenler Ýçin Uygun Pano Ekipmaný Seçim Tablosu Motor Tipi SMT140AC- 10/15/20 SMT200AC- 15/17/20 SMT225-20/30 Fren Tipi BR 210 S BR S BR 425 S (198V) BR 620 D BR 730 D BR 850 D (198V) BR/1-800/1200 (198V) Fren Gücü (W) 140 2x114 2x110 * Standart fren voltajý 198 V DC dir. Fren Akýmý (A) 0,714 1,13 1 Uygun Trafo Gücü (VA) Sigorta 4 A 4 A 4 A Uygun Kablo Kesiti 2 0,50 mm 2 0,75 mm 2 0,75 mm 6.2 EN81-1'e Uygun Olarak Frenlerin Testi Fren testlerinin, kabin kuyunun orta noktasýndayken yapýlmasý önerilir. a) Motor Fren testi 1) SMT200AC ve SMT225 motor için fren testleri: I) Çift Fren Testi: Beyan yükünün 1,25 katý yükle yüklenen kabin nominal hýzda aþaðý yönde hareket ederken, motorun ve frenlerin enerjisinin ayný anda kesilmesi ile gerçekleþtirilmelidir. Test sýrasýnda motor uçlarý kýsa devre edilmemelidir. II)Tek Fren Testi: Beyan yükü ile yüklenen kabin, nominal hýzda aþaðý yönde hareket ederken motor ve fren enerjisinin kesilmesi ile gerçekleþtirilmelidir. Test sýrasýnda motor uçlarý kýsa devre edilmemelidir. Not 1: Tek fren durdurma yeteneðini test ederken frenlerden biri sürekli açýk olmalýdýr. Diðeri ise tek olarak kapatýlabilmelidir. Not 2: Bu testi gerçekleþtirirken asansör gözetim altýnda olmalýdýr. Bir yavaþlama gözlenmezse açýk olan fren devresi acilen kapatýlmalýdýr. ÖNEMLÝ BÝLGÝ Fren bobin uçlarýna; çalýþma geriliminden daha düþük gerilim uygulanmasý, frenin tam olarak çalýþmamasýna sebep olacaktýr. Bu durumda frenden sürtme sesi gelebilir, motor fazla akým çekebilir, motor aþýrý ýsýnabilir veya sürücü hataya geçebilir. Çalýþma geriliminden daha yüksek gerilim uygulanmasý ise frenin çabuk ýsýnmasýna sebep olacaktýr. 2) SMT120 - SMT140AC motor için fren testi: a. Beyan yükünün 1.25 katý yük ile yüklenen kabin nominal hýzda aþaðý yönde hareket ederken, motorun ve frenin enerjisinin ayný anda kesilmesi ile gerçekleþtirilmelidir. Test sýrasýnda motor uçlarý kýsa devre edilmemelidir. b. Kabin boþ olarak yukarý yönde nominal hýzda hareket ederken motor ve frenin enerjisinin kesilmesiyle gerçekleþtirilmelidir. Test sýrasýnda motor uçlarý kýsa devre edilmemelidir. b) Mikro-kontak Testi Mikro-kontak, frenlerden ayrý olarak test edilmelidir. Mikro-kontak için güvenlik devresindeki kullanýmýna baðlý olarak anlýk açýk yada kapalý kontak durumunda olmalýdýr. Yanlýþ yada beklenmeyen bir sinyal halinde, hareket baþlamamalýdýr.

11 7 ACÝL KURTARMA! UYARI! Acil kurtarma sýrasýnda Asansör sistemine mutlaka yetkili ve nitelikli personel müdahale etmelidir. BÝLGÝ! Mýknatýs uyarmalý senkron motorlar, beyan yükü ile yüklü kabini elle yukarý yönde hareket ettirebilmek için 400 N'dan fazla kuvvet uygulanmasýný gerektiren tahrik motorlarýdýr. Bu sebepten dolayý, ilgili standardýn maddesi gereðince (*) acil kurtarma sýrasýnda kullanýlacak elektrikli elle kumanda tertibatý için bir vasýta saðlanmasý zorunludur.(*) Senkron motorlarda kurtarma iþlemi Elektrikli Elle Kumanda tertibatý ile yapýlmalýdýr. Bunun için harici bir enerji kaynaðýnýn kullanýlmasý önerilir. Otomatik kata getirme ile elektrikli elle kurtarma sistemi farklý çalýþan sistemlerdir, karýþtýrýlmamalýdýr. Acil kurtarma esnasýnda kullanýlacak olan Elektrikli elle kumanda tertibatý aþaðýdaki özellikleri saðlamalýdýr. (*) Bkz, TS EN 81-1: 2001 Ek-A2 Madde NOT:Acil kurtarma sýrasýnda kullanýlacak elektrikli elle kumanda anahtarý, aþaðýdaki elektrik cihazlarýný devre dýþý býrakmalýdýr: (Bkz: TS EN 81-1: 2001 Ek-A2 Madde ) Hýz regülatörleri, Yukarý yönde hareket eden kabini aþýrý hýzlanmasýna karþý koruma tertibatlarý, Sýnýr güvenlik kesicileri, Tamponlara monte edilen güvenlik kesicilerini devre dýþý býrakmalýdýr. Elektrikli elle kumanda anahtarý kullanýlýrken kabin hýzýnýn 0,63 (m/s)'yi geçmemesi istenir. * Daha detaylý bilgi için lütfen ilgili standardý inceleyiniz. Mekanik olarak yapýlacak elle kurtarma iþlemi, ancak ve ancak acil kurtarma için baþka çare kalmamasý durumunda yapýlabilir. (Örneðin fren bobininin yanmasý durumunda) Böyle bir durumun oluþmasý halinde asansör sistemine hâkim, yetkili nitelikli bir personel tarafýndan, mekanik elle kurtarma kollarý kullanýlarak yapýlmalýdýr. Motor uçlarýnýn kýsa devre edildiðinden mutlaka emin olunmalýdýr. Kurtarma iþlemi için mekanik kolun kullanýlmasý durumunda þaftýn boþta kalmamasý için motor uçlarý kýsa devre edilmiþ olmalýdýr. Aksi durumda motor boþa çýkar ve kontrol edilemeyecek kuvvette aðýr olan tarafa doðru hýzla hareket oluþur. Motor uçlarýnýn kýsa devre edilmesi durumunda ise belirli bir hýzla aðýr olan tarafa doðru hareket edecektir. Bu iþlem yapýlmadan önce bu durum dikkate alýnarak gerekli önlemlerin alýnmýþ olmasý gereklidir. Gerektiðinde fren kapatýlarak hareketin durdurulabilmesi saðlanacak þekilde iþlem gerçekleþtirilmelidir. Mekanik elle kurtarma kollarý, asansör sistemine dýþarýdan yetkisi olmayan bir kiþinin müdahale edemeyeceði güvenli bir yerde muhafaza edilmelidir. Aksi takdirde AKAR firmasý sorumlu tutulamaz. Kabinin kontrolsüz hýzlanmasýný önlemek için motor sargýlarýnýn kýsa devre edildiðinden emin olunuz. (Motor sargýlarýna uygulanan kýsa devre ile asansör hýzý güvenli bir deðerde sabitlenerek, hýza baðlý frenleme torku üretilir. Bu kýsa devre sistemi panodan yapýlmalýdýr. ) Elektrik enerjisi kesintisi durumunda kurtarma, otomatik kurtarma ünitesi veya elektrik butonu vasýtasýyla gerçekleþtirilmelidir. Otomatik kurtarma, ancak kumanda panosu üzerinde yer alan bir kesintisiz güç kaynaðý veya batarya grubu ile kuyu boþluðunda katýna ulaþamayan bir asansör kabinini tahliye etmek amacýyla uygun kata getirmek için yapýlacak uygulamadýr. Kumanda panosu kesintisiz güç kaynaðýndan (UPS) beslenir, asansör kabininin konum bilgisi alýndýktan sonra, sürücü otomatik olarak düþük çýkýþ frekansýnda asansör kabinini uygun kata ulaþtýrýp kabin içerisinde kalan yolcularýn emniyetli bir þekilde tahliye edilmelerini saðlamalýdýr. Acil Kurtarma ile Otomatik Kurtarma, birbirinden farklý iþlemlerdir ve birbirine karýþtýrýlmamalýdýr. Servis ve bakým hizmeti, mutlaka yetkili ve nitelikli personel tarafýndan verilmelidir. 8 SERVÝS VE BAKIM Mýknatýs uyarmalý senkron motorda bulunan rulmanlar, dýþarýdan yaðlamaya ihtiyaç duymayacak yapýdadýr. Kesinlikle yaðlamaya çalýþmayýnýz. Acil kurtarma gerektirebilecek durumlarda, pano üzerinde bulunan kesintisiz güç kaynaðýnýn (UPS) arýzalanmýþ olabileceði ihtimaline servis personelinin yanýnda çalýþtýðýndan emin olunan, yeterli güçteki bir kesintisiz güç kaynaðý bulundurulmalýdýr.

12 8.1 Bakým Sýrasýnda Yapýlacak Kontroller Yapýlacak Kontrol Halat koruma kolunun halatlara olan mesafesi Kesintisiz Güç Kaynaðýnýn (UPS) çalýþma kontrolü Genel Kontrol: Civatalarýn sýkýlýk kontrolü, tahrik kasnaðýnýn ve frenlerin çalýþmasýnýn kontrolü Tahrik kasnaðýnýn aþýnma kontrolü Kontrol Sýklýðý Her 4 ayda bir Aylýk kontrollerde Aylýk kontrollerde Yýllýk kontrollerde HATA MUHTEMEL SEBEP ÇÖZÜM Motor Gövdesinde Kaçak var Motor Dönmüyor Motor Fazla Akým Çekiyor 9 HATA GÝDERME Topraklama iþlemi yapýlmamýþtýr. Fren açmýyor. Faz uçlarý hatalý baðlanmýþ. Mikro-kontaktan gelen yanlýþ sinyal Fren tam olarak açmýyor. Faz uçlarý hatalý baðlanmýþ. Karþý aðýrlýk dengesi bozuk. Topraklama kablosu motor klemensine baðlanmalýdýr. Hata giderme tablosundaki frenle ilgili hatalara bakýnýz. Motor klemensine baðlanmýþ olan U,V,W uçlarýný kontrol ediniz. Mikro-kontak ayarý yapýlmalýdýr. Frenle ilgili hatalara bakýnýz. Motor klemensine baðlanmýþ olan U,V,W faz uçlarý kontrol edilmelidir. Kabin yarý yükle yüklenip asansör en alt kata ve en üst kata yönlendirilerek, iniþ ve çýkýþtaki akýmlar sürücü ekranýndan izlenir. Ýniþ ve çýkýþta, kabin kuyunun orta noktasýndan geçerken çekilen akýmlar birbirine yakýn olmalýdýr. HATA MUHTEMEL SEBEP ÇÖZÜM Motor Gürültülü Çalýþýyor Fren açmýyor Frenleme Gerçekleþmiyor Kararsýz Frenleme Fren Kapatýrken Çok Ses Yapýyor Fren tam olarak açmýyor. VVVF sürücü ayarlarý hatalý. Fren besleme gerilimi düþük. Fren bobini yanmýþ Fren aynasý ve fren gövdesi arasýndaki çalýþma boþluðu izin verilen aralýk dýþýnda. (max. 0.6) Frenlerin kapanmasý esnasýnda gerilim uygulanýyor olmasý. Fren besleme gerilimi düþük. Mikro-kontaktan gelen yanlýþ sinyal. VVVF sürücü ayarlarý hatalý Normal iþletme çalýþmasýnda DC kýsýmdan anahtarlama. Frenin hava boþluðu olmasý gerekenden fazla. (max. 0.6 mm) Frenle ilgili hatalara bakýnýz. VVVF sürücü ayarlarý kontrol edilmelidir. Besleme gerilimi, fren etiketinde belirtilen gerilim düzeyine getirilmelidir. Firmamýzla irtibata geçiniz. Firmamýzla irtibata geçiniz. Mikro-kontak ayarý ve güç kaynaðýný kontrol edilmelidir. Fren besleme gerilimi fren etiketinde belirtilen gerilim düzeyine çýkartýlmalýdýr. Mikro-kontak ayarý yapýlmalýdýr. VVVF sürücü ayarlarýný (durma aný ile ilgili parametreleri) kontrol edilmelidir. Fren anahtarlamasýnýn, kullanma kýlavuzunun 6. Fren Baðlantýsý bölümündeki uyarýlara uygun olarak AC kýsýmdan yapýlmasý saðlanmalýdýr. Firmamýzla irtibata geçiniz.

13 10 MOTOR KLEMENS BAÐLANTI ÞEMALARI SMT200AC / SMT225 TÝP MOTOR KLEMENS BAÐLANTI ÞEMASI SMT140AC TÝP MOTOR KLEMENS BAÐLANTI ÞEMASI * PTC (TERMÝSTÖR) MAX 2.5 (V) DC * PTC (TERMÝSTÖR) MAX 2.5 (V) DC 198 V. DC *PTC BAÐLANTISINA 2,5V ÜSTÜ VOLTAJ UYGULANIRSA MOTOR GARANTÝ KAPSAMI DIÞINDA KALIR *PTC BAÐLANTISINA 2,5V ÜSTÜ VOLTAJ UYGULANIRSA MOTOR GARANTÝ KAPSAMI DIÞINDA KALIR

14 11 ENKODER BAÐLANTI ÞEMALARI 11.2 Arkel Adrive (ECN 1313) 11.1 Enkoder Renk Kodlarý Sinyal Kodu KABLO RENGÝ (EnDat) Heidenhain ECN V (Up) Kahverengi / Yeþil (Mavi) 0V (GND) Yeþil / Beyaz (Beyaz) A+ Yeþil / Siyah A- Sarý / Siyah B+ Mavi / Siyah B- Kýrmýzý / Siyah CL+ Mor CL- Sarý DA+ Gri Pembe Mat Siyah (Ýnce) Mat Siyah (Kalýn) CL+ DA+ DA- Ekran (Sinyal) Ekran CL- DA- KABLONUN EKRANINI MUTLAKA ÞASEYE BAÐLAYINIZ!

15 11.3 Fuji Frenic Lift (ECN1313) 11.4 Fuji Frenic Lift (ERN 1387 Sin-Cos)) KABLONUN EKRANINI MUTLAKA ÞASEYE BAÐLAYINIZ! KABLONUN EKRANINI MUTLAKA ÞASEYE BAÐLAYINIZ!

16 11.5 Omron Yaskawa (ECN 1313) ARKA KAPAK ÝÇÝ BOÞ KABLONUN EKRANINI MUTLAKA ÞASEYE BAÐLAYINIZ!

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com.

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com. Kullaným Kýlavuzu Commander SK 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW Boy A, B, C ve D Sürüm: 6 www.controltech.com.tr Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn veya çalýþma parametreleri

Detaylı

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, / Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi veya 2

Detaylı

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C.

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C. EF www.controltechniques.com Kullaným Kýlavuzu Commander SK 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü Model boyutlarý A, B ve C Yayýn No: 1 Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi OCAK AOB 6028 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK FÝRMA TANITIMI ÇÖZÜM ORTAKLARI FÝRMA TANITIMLARI A.G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ KOMPENZASYON PANOSU HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU

Detaylı

Titreþim Denetleyici Tip 640

Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim hýzý (mm/s, rms) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz Ýþletim kýlavuzu Türkçe Ýþletim kýlavuzu Titreþim Denetleyici Tip 640 Standart

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 5 ÝÇÝNDEKÝLER 05 05 06 07 08 09 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 26 23

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ Türkçe, 1 PK 644 D GH X /HA PKQ 644 D GH /HA PK 755 D GH X/HA PKQ 755 D GH /HA Ýçindekiler Montaj, 2-5 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Özellikler etiketi Brülör

Detaylı

ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE

ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE Kolay Kullaným Kýlavuzu Özellikler V/F veya vektör kontrol Yüksek baþlangýç torku 8 kademeli hýz ayarý PNP/NPN dijital giriþ PID fonksiyonu Kopyalama ünitesi Built-in EMC filtre

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Commander SK Boy 2, 3, 4, 5 ve 6 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 5,5kW - 132kW Sürüm: 3 www.controltechniques.

Kullanım Kılavuzu Commander SK Boy 2, 3, 4, 5 ve 6 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 5,5kW - 132kW Sürüm: 3 www.controltechniques. Kullanım Kılavuzu Commander SK Boy 2, 3, 4, 5 ve 6 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 5,5kW - 132kW Sürüm: 3 www.controltechniques.com Genel Bilgi Sürücü bağlantılarının veya çalışma parametreleri

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID PID Sýcaklýk Kontrol Cihazý Ekonomik Seri PID 500 / 110 / 330 PID Sýcaklýk Kontrölörü PID 500 / 110 / 330 KULLANMA TALÝMATI Döküman Ýsmi : Operating / 0510 / PID500/110/330 / Ver1, OP159-V01. SN: 7053.

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAYÝ A.Þ. Kullanma Kýlavuzu HALKALI TURBO 180

OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAYÝ A.Þ. Kullanma Kýlavuzu HALKALI TURBO 180 OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAYÝ A.Þ. Kullanma Kýlavuzu HALKALI ÝÇÝNDEKÝLER 1. Güvenlik Kurallarý...2 GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝNÝN TANIMLANMASI Bu semboller potansiyel tehlikelerin tanýmlanmasýnda kullanýlýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı