Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 SERVON ASANSÖR Ankara merkezli,türkiye nin her yerine hizmet sunabilen,asansör sektöründe yýllardýr faaliyet gösteren bir kuruluþtur. Kurulduðu 1989 yýlýndan bugüne, sektördeki geliþmeleri yakýndan takip eden ve projelerinde uygulayan,inþaat taahhüt firmalarý,kamu kurum ve kuruluþlarý olarak birçok projede imzasý bulunan,imza attýðý projelerde yaratýcý,güncel ve verimli çözümler sunan SERVON ASANSÖR, sektörde faaliyetine baþladýðý günden bugüne kadar yurt içinde yaptýðý çalýþmalar ve saðladýðý müþteri memnuniyeti ile haklý yerini almýþtýr. Firmamýz baþta kendi tesis ettiði asansörler olmak üzere her marka asansörlerin periyodik bakýmlarýný, servisini ve yenilemesini yapmaktadýr. Firmamýzý rakiplerinden ayýran en önemli özellik; müþteri memnuniyetine verdiði önem ve hayata geçirdiði projelerde kalite politikasýndan ödün vermemesidir. %100 müþteri memnuniyetini hedef almýþ olan firmamýz sektörde önde gelen kuruluþlar arasýnda olmaya devam etmektedir. Kalite politikasý ve hedeflerine baðlý olarak çalýþmalarýný ayný kararlýlýkla sürdürmektedir. Saygýlarýmýzla, Mars Müh. Tic. Ltd. Þti.

3

4

5

6

7 Panoramik Asansörler Hidrolik Asansörler Panoramik asansörler otel binalarýnda, tatil köylerinde, alýþveriþ merkezlerinde yolcularýn manzarayý görebilmesi ve ferah bir ortamda seyahati için tasarlanýr. Kýrýlmaz lamine camdan yapýlýp herhangi bir tehlike esnasýnda yolculara zarar vermeyecek þekilde tasarlanýr. Kabinin cam ile çerçevelenmiþ olmasý kullanýcýsýna ferahlýk vermekte ve insanlar kapalý bir kabin yerine panoramik asansörleri tercih etmektedir. Cazip tasarýmlarý, müþteri beklentilerini ve kullanýcýlarýn kullaným keyfini eþsiz bir þekilde birleþtiren özel bir çözümdür. Bina mimarisine uygun olarak tahrik düzeni elektrik ve hidrolik yapýlabilmektedir. Panoramik asansörlerimiz bina mimarisine uygun olarak 4 kiþiden 21 kiþiye kadar çeþitli kapasite ve 0,63 m/sn hýzdan 2,5 m/sn hýza kadar çýkabilen özelliklere sahiptirler. Yüksek hýz ve konfora aþýrý dikkat edilen binalarda frekans kontrollü hýz kontrol üniteleri kullanýlmaktadýr. Frekans kontrollü sistemler konfor ve hassasiyetin yanýnda %45 elektrik tasarrufu saðlar. Hidrolik asansörler trafiði yoðun olmayan ve yukarýda makine dairesi yapýlamayan yerlerde uygun çözümlerdir. 5 ile 13 kiþiye 0,63 m/s'ye kadar hýzlarda sessiz ve konforlu bir seyir saðlanýr. Hidrolik asansörler hidrolik ünitenin motor vasýtasýyla pistonlara yað pompalanmasý ile tahrik edilen sistemdir. Binanýn üstünde bir yük uygulanmayacaðýndan yük hesabý tabana göre yapýlýr. Kabin tasarýmý genelde laminant veya krom-nikel kaplama olarak yapýlýr. Binanýza uygun Hidrolik Sisteminin uzman mühendislerlerimizce belirlenmesi için bizimle irtibata geçmeniz yeterli. Firmamýz bütün bunlarýn dýþýnda sizin için tasarlanmýþ, size özel çözümler; müþterilerinin arzularý doðrultusunda uygun tasarýmlar sunar. 8 9

8 Monþarj (yemek) Asansörleri Yük, Araç Asansörleri Yük asansörleri 500 Kg'den Kg ye kapasitelerde olmaktadýr. Tahrik düzeni olarak hem elektrik hem de hidrolik tahrikli olabilmektedir. Yük asansörlerimiz diðer asansör kabinlerine oranla yük tepkilerine baðlý olarak daha dayanýklý ve saðlamdýr. Yükleme ve boþaltmayý kolaylaþtýrabilmek için, + / - 5mm lik bir kat seviyeleme hassasiyeti saðlanmýþtýr. Kýrýlgan yükleri sessiz ve sarsýntýsýz bir þekilde taþýyarak korumaktadýr. Kapý tiplerimiz ihtiyaca göre özel olarak, istenilen temiz açýklýðý ve yüksekliði saðlayacak þekilde yarý otomatik çift kanatlý veya tam otomatik olarak kullanýlmaktadýr. Yük asansörleri Hidrolik tahrikli ve elektrik tahrikli yapýlabilmektedir. Servis asansörleri genelde otel, restoran ve villalarda mutfaktan yemek yenilen kata, tabak, bardak, tepsi taþýnmasýnda kullanýlýr. Sadece yük taþýmak amaçlý olarak, insanlarýn giremeyeceði boyutlarda tasarlanýrlar. Küçük tip yük asansörleri olarak düþünebileceðimiz servis asansörlerimiz 50 Kg'den 250 Kg'ye kadar deðiþik taþýma kapasitelere sahiptir. Monþarj tipi servis asansörleri, genelde giyotin tipte kapýlýdýrlar. Hijyenik þartlara dikkat edilmesi gereken servis asansörlerinde paslanmaz çelik kabin içi kaplamalarý, antibakteriyel taban malzemeleri seçilir. Yapýnýza uygun servis asansörünü planlayabilmemiz için satýþ sorumlumuzu aramanýz yeterli

9 Sedye Asansörleri Makine Dairesiz Asansörler Sedye asansörleri tam otomatik 630 ile 1600 kg kaldýrma kapasitesine sahip olmasý gerekmektedir. ( Sýnýf III )Özel durumlarda daha yüksek kapasiteli sedye asansörleri yer müsait olduðunca yapýlabilir. En az 1 sedye ve 1 refakatçinin rahat bir þekilde seyahat edebileceði þekilde yapýlmalýdýr. Hastanelerde kullanýlan sedye asansörlerinin özellikleri, her zaman için mümkün olan en yüksek teknoloji kullanýlarak tasarýmlanmalýdýr. Sedyedeki hastanýn gözünü almayan aydýnlatmalar ve hastanýn kendini daha iyi hissetmesini saðlamasý amacý ile konfor, estetik gibi ayrýntýlara özellikle dikkat edilir. Frekans kontrollü kademesiz hýz sistemleri sayesinde, hassas kat seviyesi ayarý ile tekerlekli sandalye, sedye gibi araçlar ile giriþ çýkýþ yapýlýrken takýlma riski en aza indirilmiþtir. Sedye çarpma seviyesine konulan çarpma kiriþleri kabinde oluþan çarpma sýrasýnda hastaya ve kabine verebilecek zararlarý kaldýracak þekilde tasarýmlanýr. Hýz seçimleri binalar çok yüksek olmasa da 1,6 m/sn seçilerek hastalarýn veya doktorlarýn en kýsa zamanda istedikleri kata ulaþmasý saðlanmaktadýr. Hijyenik þartlara dikkat edilmesi gereken sedye asansörlerinde paslanmaz çelik kabin içi kaplamalarý, anti bakteriyel taban malzemeleri seçilir. Tam otomatik kapýlý ve frekans kontrollü çözümler dýþýnda, çift hýzlý yarým otomatik kapýlý asansörlerimiz de bazý hastanelerde yeterli olabilmektedir. Makine dairesiz asansörler özellikle yolcu terminalleri, çok katlý maðazalar, alýþveriþ merkezleri ile eðitim, kültür ve saðlýk kuruluþlarý için uygun bir çözüm oluþturur. Özellikle daha yoðun yolcu trafiði olan ve daha yüksek ticari binalarda tasarýmcýlar, inþaatçýlar ve bina sahipleri için önemli avantajlar saðlar. Makine dairesine gerek duymamasý bina alanýný arttýrmakta ve sistemin enerji etkinliði, iþletme maliyetini düþürerek ek bir deðer kazandýrmaktadýr. Makine dairesiz asansörlerimizin, 24 kata kadar olan binalarda, 2000 kg. Kapasiteye ve 1.6 m/sn hýza kadar, tesis edilebilme imkaný vardýr. Geleneksel motorlara göre % 40'a varan enerji tasarrufunun yanýsýra, diþli kutusunun olmamasý nedeniyle yýpranma son derece az olmaktadýr. Sistemin yaðsýz olmasý çevre kirliliði ve yangýn tehlikesini tamamen ortadan kaldýrmaktadýr. V3F kontrolü ise son derece sessiz ve konforlu bir seyir saðlarken, düþük motor devri de sistemin güvenliðini en üst düzeye çýkartmaktadýr

10 Yürüyen Merdivenler Kabinler Yürüyen merdivenler günümüzde insan trafiðinin bulunduðu oteller iþ merkezleri, süpermarketler, büyük maðazalar, metrolar, havaalanlarý, fabrikalar, hastaneler, restoranlar vs. gibi yerlerde her türlü bina tipine uygun olarak kullanýlabilir. Yürüyen Merdivenlerimiz EN-115 Avrupa Standartlarýna uygun olup, birçok güvenlik elemaný ve enerji koruma sistemi ile donatýlmýþtýr. Size özel çözümlerle her zaman yanýnýzdayýz. SV - 01 Yan Duvarlar 18mm MDF üzerine laminat kaplama Arka Duvar Tam boy ayna SV - 02 Taban Tavan Aksesuar Küpeþte Doðal granit / mermerit Alt bombe Satina paslanmaz Paslanmaz boru 14 15

11 Kabinler Kabinler SV - 03 Yan Duvarlar Parlak kaplama Arka Duvar Tam boy ayna SV - 05 Yan Duvarlar 4x4 Lamine cam Taban Doðal granit Arka Duvar Tam boy ayna Tavan Lazer endirekt aydýnlatma Taban Doðal granit Aksesuar Satina Paslanmaz Tavan Led ve spot aydýnlatma Küpeþte Paslanmaz boru Aksesuar Satina paslanmaz Küpeþte Paslanmaz boru SV - 04 Yan Duvarlar Paslanmaz kaplama / Satina paslanmaz Arka Duvar Tam boy ayna Taban Doðal granit Tavan Lazer endirekt aydýnlatma Aksesuar Decostel / Deri Desen Küpeþte Paslanmaz boru SV - 06 Yan Duvarlar 18mm MDF üzerine laminat kaplama Arka Duvar Tam boy ayna Taban Doðal granit / mermerit Tavan Lazer endirekt aydýnlatma Aksesuar Ayna paslanmaz Küpeþte Paslanmaz boru 16 17

12 Projelerimizde Kullandýðýmýz Markalar Tavan Seçenekleri Not:Listede belirtilmeyen markalar da müþterilermizin talepleri doðrultusunda temin edilmektedir

13 Butonlar Makine Motor S-205 S-102 S-314 S-105 S-314 S-101 S-103 S-201 S-203 S-306 S-304 S-305 S-303 S-302 Þýk, zarif, modern tasarýmlar Kullanmýþ olduðumuz makine motorlar yüksek verime sahip isteðe göre çift hýzlý veya hýz kontrollü olmaktadýr ve CE TSE ve DIN normlarýna göre üretilmiþtir. S-301 S-202 S-204 S-310 S-311 S-312 S-313 S- 401 S- 402 S- 403 S- 404 S- 405 S-406 S-407 S-408 S- 409 S-409 S

14 Referanslarýmýzdan Bazýlarý Belgelerimiz ISO 9001 : 2008 CE BELGESÝ ( MODÜL H) SANAYÝ BAKANLIÐI GARANTÝ BELGESÝ SANAYÝ BAKANLIÐI SATIÞ SONRASI HÝZMET YETERLÝLÝK BELGESÝ TSE HÝZMET YERÝ YETERLÝLÝK BELGESÝ TSE EN BAKIM YETERLÝLÝK BELGESÝ MAKÝNE MÜHENDÝSÝ SMM BELGESÝ ELEKTRONÝK MÜHENDÝSÝ SMM BELGESÝ KAPASÝTE RAPORU SANAYÝ SÝCÝL BELGESÝ MARKA TESCÝL BELGESÝ TÝCARET ODASI BELGESÝ 22 23

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK FÝRMA TANITIMI ÇÖZÜM ORTAKLARI FÝRMA TANITIMLARI A.G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ KOMPENZASYON PANOSU HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU

Detaylı

Teknoloji üretiyoruz

Teknoloji üretiyoruz Yüzey Montaj (SMT) Makine Parký Yüzey Montaj (SMT) Makinesi PCB Yüzey Montaj Krem Lehimleme Hata Algýlama Kalite Kontrol Laboratuvarý Teknoloji üretiyoruz Kararlýlýk Testi Ar-Ge PCB Tasarýmý Ýklimlendirme

Detaylı

TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI

TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI 2016 SAVUNMA SANAYÝÝ MÜSTEÞARLIÐI 2015 5 SAVUNMA SANAYÝÝ MÜSTEÞARLIÐI TÜRKÝYE TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI www.ssm.gov.tr TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI 2015 2016 SAVUNMA SANAYÝÝ MÜSTEÞARLIÐI TÜRKÝYE MSB

Detaylı

MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN ARALIK 2003 SAYI: 1 TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TARAFINDAN 3 AYDA BÝR YAYINLANIR

Detaylı

profesyonel yaþama açýlan kapý Profesyonel Site Yönetimi ve Danýþmanlýk Hizmetleri

profesyonel yaþama açýlan kapý Profesyonel Site Yönetimi ve Danýþmanlýk Hizmetleri profesyonel yaþama açýlan kapý Profesyonel Site Yönetimi ve Danýþmanlýk Hizmetleri biz Profesyonel site yönetimi, gayrimenkul yönetim hizmetleri, gayrimenkul satýþ ve pazarlama ile kariyer, eðitim ve sosyal

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 9 Beton pompalarýnda yakýt sarfiyatý PUTZMEISTER EPS li makinelerin sayýsý hýzla artýyor Chernobyl den sonra Fukushima da da kusursuz Putzmeister teknolojisi

Detaylı

Bizim Enerjimiz... Geçmiþimiz, Yenilikçiliðimiz, Sorumluluðumuz, Geleceðimiz. Akçansa 2011 Faaliyet Raporu Ýçindekiler Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

TEDAÞ Röle Ýhalesi sonuçlandý AKTÝF MÜHENDÝSLÝK. Türkiye Elektrik Daðýtým A.Þ. nin 11.10.2005 tarihli "530 ADET TEKRAR KAPAMASIZ 2 FAZ AÞIR1 AKIM VE 1 TOPRAK AÞlRI AKIM RÖLESÝ' ihalesini, yerli yabancý

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

SILENTA SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKLEME PARÇALARI

SILENTA SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKLEME PARÇALARI SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKEME PARÇAARI Hakan 01 hakan plastik product catalogue 2007 Hakan Plastik üretim kataloðu Ses Geçirmeyen Atýk Su Boru Sistemi PP-Extra 3 Katlý Mineral Katkýlý Atýk Su Boru Sistemi

Detaylı

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 I I S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 EDÝTÖR 05 "Merhaba" TEKNOLOJÝ JCB Paletli Ekskavatör 06 BÝLGÝ Rekabet Çaðýnda Karlýlýk Ýlkeleri ve Lider Yönetici SÖYLEÞÝ "CE" Ýþareti ve Güvenlik

Detaylı

Hastalarýn Hastane Tercihinde Etkili Olan Halkla Ýliþkiler Faaliyetleri

Hastalarýn Hastane Tercihinde Etkili Olan Halkla Ýliþkiler Faaliyetleri Hastalarýn Hastane Tercihinde Etkili Olan Halkla Ýliþkiler Faaliyetleri Arþ. Gör. Dr. Bünyamin AYHAN, Arþ. Gör. Kadir CANÖZ Selçuk Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet Hastaneler, hizmet açýsýndan sadece

Detaylı

caldera KAZAN BOYLER ÞOFBEN DÝZAYN RAD. Akilli Isitma Sistemleri GROUP Kaldera Isitma Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. www.caldera.com.

caldera KAZAN BOYLER ÞOFBEN DÝZAYN RAD. Akilli Isitma Sistemleri GROUP Kaldera Isitma Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. www.caldera.com. AVUPA. NIN. TEIHI...... caldera H EATING GOUP caldera H EATING GOUP Kaldera Isitma Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. Fabrika - Genel Müdürlük Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi N.22 Sk. No: Bursa / TÜKÝYE Tel.:

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı

Roto Sunroof Yaþamýn güneþli yüzü. Solar termal enerji, fotovoltaik enerji ve çatý pencerelerinin mükemmel entegrasyonu. Roto Sunroof: Koruyucu Çatýdan, Faydalý Çatýya Roto Sunroof. Ekolojik. Ekonomik.

Detaylı

Genel Ürün Kataloðu KYK - Kalitenin Yeni Kimligi KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Kuruluþumuz da müþteri odaklýlýk ve paydaþ memnuniyeti esastýr. Bu amaçla, Tüm çalýþanlarýmýza liderlik nitelikleri kazandýrarak, Sürekli

Detaylı

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ Sektör lideri... BAYKON; sahip olduðu tartým sektörü ile ilgili uluslararasý sertifikasyonlarý, konusunda eðitimli personeli ve geniþ ürün portföyünün desteklediði

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

1 Ýçindekiler 80 8 34 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim - Aralýk 2012 Yýl :13 Sayý : 179 38 5 20 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Öne Çýkanlar Güncel Fuar 2 2013 Umut Treninde Yerlerimizi

Detaylı

KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU

KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU Konya - 2007 TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Konya Þubesi Adres :Hazým Uluþahin Ýþ Merkezi A Blok Kat 1 No:120-121 - 122 Selçuklu / KONYA Telefon : 0.332.238 52 72

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

13 2015 FATÝH Fatih Projesinin "Fatih"i Federal Termik ve Manyetik Ayarlý F31 Tip Þalterler Bayi Raflarýnda Yerini Alýyor 25 yýldýr yanýmýzda olan çalýþanlarýmýza, tedarikçilerimize ve müþterilerimize

Detaylı