ANKARA BAROSU TÜM YÖNLERİYLE KDV TEVKİFATI. Hazırlayan Av. Dr. Serkan AĞAR Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA BAROSU TÜM YÖNLERİYLE KDV TEVKİFATI. Hazırlayan Av. Dr. Serkan AĞAR Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı"

Transkript

1 ANKARA BAROSU TÜM YÖNLERİYLE KDV TEVKİFATI Hazırlayan Av. Dr. Serkan AĞAR Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı Haziran, 2012

2 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GİRİŞ 1 II. KDV TEVKİFATI MÜESSESESİNE GENEL BAKIŞ 1 A. HUKUKİ NİTELİĞİ 1 B. TAM TEVKİFAT-KISMİ TEVKİFAT AYRIMI 1 C. BEYANI 1 D. TEVKİF EDİLEN KDV NİN İNDİRİMİ 2 III. TAM TEVKİFAT 3 A. GENEL BAKIŞ 3 B. TÜRKİYE DE MUKİM OLMAYANLARCA YAPILAN İŞLEMLER 3 C. TAM TEVKİFAT UYGULANACAK HİZMETLER 4 1. Serbest Meslek Hizmetleri 4 2. Kiralama İşlemleri 4 3. Reklam Verme İşlemleri 4 IV. KISMİ TEVKİFAT 5 A. GENEL BAKIŞ 5 B. KISMİ TEVKİFAT UYGULAYACAK ALICILAR 5 C. KISMİ TEVKİFAT KAPSAMINDAKİ HİZMETLER 6 1. Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri 6 2. Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler 7 3. Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri 8 4. Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri 8 5. İşgücü Temin Hizmetleri 9 6. Yapı Denetim Hizmetleri 9 7. Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri 9 8. Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmetleri Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri Servis Taşımacılığı Hizmeti Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri Yukarıda Belirtilenler Dışındaki Hizmet Alımları 11 D. KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK TESLİMLER Külçe Metal Teslimleri Bakır, Çinko ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi Hurda ve Atık Teslimleri Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt ve Cam Hurda ve Atıklarından Elde Edilen HammaddeTeslimi Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi 12 E. KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA MÜŞTEREK HUSUSLAR Tevkifat Uygulamasında Sınır Belge Düzeni Beyannamenin Düzenlenmesi Satıcıların Beyanı 13 V. DÜZELTME İŞLEMLERİ 14 A. MAL İADELERİ 14 B. MATRAHTA DEĞİŞİKLİK 14 C. FAZLA VE YERSİZ TEVKİF EDİLEN VERGİLERİN İADESİ 14 VI. BİLDİRİM ZORUNLULUĞU VE MÜTESELSİL SORUMLULUK 15 A. BİLDİRİM ZORUNLULUĞU 15 B. MÜTESELSİL SORUMLULUK 15

3 I. GİRİŞ KDV tevkifatı müessesesi; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu nun 9 ve 29. maddeleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 120. maddesinde düzenlenmiş olup, uygulamaya ilişkin ayrıntılara ise 117 seri numaralı KDV Genel Tebliği 1 ile 118 seri numaralı KDV Genel Tebliği nde 2 yer verilmiştir. II. KDV TEVKİFATI MÜESSESESİNE GENEL BAKIŞ A. HUKUKİ NİTELİĞİ KDV tevkifatı ile mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması veya Maliye Bakanlığı nın gerekli göreceği diğer hallerde vergi alacağının güvence altına alınması amaçlanmıştır. Böylece KDV ye tâbi olan bir işlemin (mal teslimi ve hizmet ifası) tarafı olanlar KDV den sorumlu tutulmak suretiyle KDV teminat altına alınır. Bu nedenle KDV tevkifatı, ihtiyari değil, zorunludur. Eş anlatımla, Maliye Bakanlığı tarafından tevkifat kapsamına dâhil edilmeyen işlemlerde, alıcılar tarafından tevkifat yapılamaz. B. TAM TEVKİFAT-KISMİ TEVKİFAT AYRIMI KDV tevkifatında, mal teslimi veya hizmet ifası şeklinde gerçekleşen işlemin bedeli üzerinden hesaplanan vergi, işlemi yapanlar tarafından değil, bu işleme muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenir. Tam tevkifat durumunda, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin tamamı, işleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenir. Kısmi tevkifat durumunda ise, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen belli bir oranı, işlemin muhatabı alıcılar tarafından, kalan kısmı ise işlemi yapan tarafından beyan edilip ödenir. C. BEYANI KDV tevkifatı, genel bütçeli idareler hariç, 3 işlemin yapıldığı dönemde sorumlulara ait 2 numaralı KDV Beyannamesi ile beyan edilir. İşlemin gerçekleştiği dönem, 3065 sayılı KDV Kanunu nun 10. maddesine 4 göre belirlenir. İşleme ait fatura veya benzeri belge, işlemin RG, 14/04/2012, RG, 16/05/2012, Genel bütçeli idareler, beyanname vermeden, tevkif edilen KDV yi doğrudan gelir kaydeder. Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi: Madde 10 Vergiyi Doğuran Olay: a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması, b) Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi, c) Kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması, d) Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda, malların alıcıya teslimi, e) Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesine başlanması veya nakliyeci veya sürücüye tevdii, f) (Mülga: 22/07/ / m. 82) 1

4 gerçekleştiği tarihi izleyen ay içinde düzenlense bile, sorumlu sıfatıyla beyan, işlemin vuku bulduğu dönemin beyan süresi içinde yapılır. Kısmi tevkifat uygulamasında, satıcının mükellef sıfatıyla 1 numaralı KDV Beyannamesi ile beyan edeceği kısım da aynı dönemde beyan edilir. Hizmet ifası işlemlerinde, hizmetin ayın sonunda tamamlanması halinde de fatura izleyen ayda düzenlense bile, yukarıda izah edildiği şekilde işlem yapılır. İşlem bedelinin hiç ödenmemesi, işleme ait faturanın süresinde düzenlenmemesi, alıcıya geç gelmesi veya hiç gelmemesi, KDV tevkifatının vergiyi doğuran olayın meydana geldiği süre içinde sorumlu tarafından beyan edilmesine engel değildir. Sorumlulara ait 2 numaralı KDV Beyannamesi, sadece tevkifata tâbi işlemlerin olduğu dönemlerde verilir. 1 numaralı KDV Beyannamesi nin verilmemesi, 2 numaralı KDV Beyannamesi nin verilmesine engel değildir. Gerçek usulde KDV mükellefleri (KDV1 vergi türünden mükellef sicilinde kayıtlı olanlar), tevkifata tâbi KDV'nin beyanında 1015B beyanname kodlu KDV2 beyannamesini; gerçek usulde KDV mükellefiyeti bulunmayanlar ise, 9015 beyanname kodlu KDV2 beyannamesini kullanmak zorundadır. 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu na ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşların KDV tevkifatı uygulaması kapsamındaki alımlarına ait bedellerin genel bütçe ödenekleri dışındaki bir kaynaktan karşılanması halinde, tevkif edilen KDV, anılan idare, kurum ve kuruluşlar tarafından 2 numaralı KDV Beyannamesi ile beyan edilip ödenir. KDV mükellefiyeti bulunmayan banka ve sigorta muameleleri vergisi mükelleflerinin, 2 numaralı KDV Beyannamesi ni kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekir. Bankalar tarafından tevkif edilen KDV, ödemeyi yapan şube itibariyle bu şubenin bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edilip ödenebilir. Ancak bunun için bankanın, durumu bir dilekçeyle genel müdürlüğün bağlı olduğu vergi dairesine önceden bildirmesi gerekir. D. TEVKİF EDİLEN KDV NİN İNDİRİMİ 2 numaralı KDV Beyannamesi nde hiçbir surette indirim yapılamaz. Tevkif edilen KDV nin tamamı beyan edilip ödenir. Alıcının KDV mükellefi olması ve tevkifat uygulanan teslim veya hizmeti indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacak olması halinde, 2 numaralı KDV Beyannamesi ile beyan edilen vergi, 1 numaralı KDV Beyannamesi nde indirim konusu yapılır. g) Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji dağıtım veya kullanımlarında bunların bedellerinin tahakkuk ettirilmesi, h) (Mülga: 05/11/ /m. 2) ı) İthalatta, Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili j) İkametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar tarafından yabancı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılıkta (Değişik ibare: 27/01/ /m. 3) gümrük bölgesine girilmesi veya gümrük bölgesinden çıkılması k) (Ek: 16/06/ /m. 10) 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin temsil ettiği ürünlerin depodan çekilmesi. anında meydana gelir. 2

5 Bu durumda indirimin dayanağı, 2 numaralı KDV Beyannamesi dir. Eş anlatımla bu durumda indirimin, fatura veya benzeri bir belgeye dayanması gerekmez. Kısmi tevkifata tâbi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin, satıcı tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilecek kısmı, takvim yılı aşılmamak şartıyla işleme ait fatura veya benzeri belgenin defterlere kaydedildiği döneme ilişkin olarak verilmesi gereken; sorumlu sıfatıyla beyan edilen kısmı ise, 2 numaralı KDV Beyannamesi nin verildiği ay içinde verilmesi gereken 1 numaralı KDV Beyannamesi nde indirim konusu yapılır. III. TAM TEVKİFAT A. GENEL BAKIŞ Tam tevkifatta, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin tamamı, alıcı tarafından tevkifata tâbi tutulur. Tam tevkifat uygulanacak işlemler, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. B. TÜRKİYE DE MUKİM OLMAYANLARCA YAPILAN İŞLEMLER 3065 sayılı KDV Kanunu nun 1 ve 6/b maddeleri çerçevesinde, Türkiye de mukim olmayanlar tarafından Türkiye de yapılan veya yararlanılan hizmetler Türkiye de ifa edilmiş sayılır. Eş anlatımla, ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye de bulunmayanların, Türkiye de yaptığı hizmetler ile bunların yurt dışında yaptığı, ancak Türkiye de yararlandıkları hizmetler KDV ye tâbidir. Türkiye de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmadığından, KDV nin tamamı, yurt içinde hizmetten yararlanan muhatap tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenir. Hizmetin vergiden müstesna olması veya hizmetin yurt dışında yapılıp hizmetten yurt dışında yararlanılması halinde, mükellef veya sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilmez. Hizmetten Türkiye de yararlanan muhatabın, KDV tevkifatı yaparak sorumlu sıfatıyla ödemesi için, KDV mükellefi olması gerekmez. KDV mükellefi olmayanlar da KDV ye tâbi hizmetler nedeniyle KDV tevkifatı yapmak ve bunu 2 numaralı KDV Beyannamesi ile beyan edip ödemek zorundadır. Yurt dışından temin edilen ve tevkifata tâbi tutulması gereken hizmetler kapsamında şu örnekler verilebilir: Türkiye de inşa edilecek bir alışveriş merkezi için yurt dışında hazırlanarak Türkiye ye gönderilen mimari proje hizmeti, Türkiye de faaliyette bulunan enerji santralinin işletilmesine ilişkin olarak yurt dışından verilen danışmanlık hizmeti, KDV mükellefi olmayan genel bütçeli bir idareye yurt dışından verilen bilgisayar yazılım hizmeti, KDV mükellefi olmayan bir sivil toplum kuruluşuna konusuyla ilgili olarak dünyadaki hukuki gelişmeler hakkında yurt dışından bilgi gönderilmesi hizmeti. 3

6 Sayılan hizmetler aynı zamanda kısmi tevkifat kapsamında da olsa, sadece tam tevkifat a göre işlem yapılır. C. TAM TEVKİFAT UYGULANACAK HİZMETLER 1. Serbest Meslek Hizmetleri Serbest meslek faaliyetini mutat ve sürekli olarak yapanlar KDV mükellefidir. Ancak 3065 sayılı KDV Kanunu nun 1. maddesine öre, ârızi olarak serbest meslek faaliyetinde bulunanlar için KDV mükellefiyeti tesis edilmez. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun (GVK) 18 ve 94. maddelerine göre, telif kazançları istisnası kapsamındaki serbest meslek faaliyetlerinden doğan KDV, sorumlular tarafından beyan edilebilir. Telif kazançları istisnası kapsamında olan işlemlerin gelir vergisi tevkifatı yapmakla sorumlu tutulmayanlara yapılması halinde, ihtiyari KDV tevkifatı uygulaması yapılamaz. 2. Kiralama İşlemleri 3065 sayılı KDV Kanunu nun 1/3-f ve 193 sayılı GVK nun 70. maddesine göre, mal ve hakların kiralanması işlemleri KDV kapsamındadır. Kiralama işlemleri ile ilgili KDV; kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetinin bulunmaması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhildir) ve kiracının KDV mükellefi olması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhil değildir) şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde, kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilir. Kiracının; basit usulde vergilendirilenler (istisnadan vazgeçerek KDV mükellefi olmasalar bile), banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV den istisna olan işletmeler, sadece KDV ye tâbi işlemlerinin bulunduğu dönemlerde KDV mükellefiyeti tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun görülenler ve 5018 sayılı kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar olması hallerinde de kiralama hizmetine ait KDV tevkifata tâbi tutulur. Kiraya verenin KDV mükellefi olması halinde, sorumluluk uygulamasından söz edilemez. Kiralama işleminin KDV den müstesna olması halinde (193 sayılı GVK m. 70, 3065 sayılı KDV Kanunu 17/4-d, iktisadi işletmeye dâhil olmayan gayrimenkul), mükellef veya sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilmez sayılı kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, kiralama işlemlerinde, kiracının KDV mükellefi olup olmadığına bakmaksızın, tevkifat yapmaz. 3. Reklam Verme İşlemleri KDV mükellefi gerçek veya tüzel kişiler, KDV mükellefiyeti olmayan; amatör spor kulüplerine, oyuncularının formalarında gösterilmek, şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleştirilmek, gerçek veya tüzel kişiler tarafından yayımlanan dergi, kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak ve benzeri şekillerde reklâm verir. Bu şekilde reklâm verme işlemleriyle ilgili KDV, reklâm hizmeti verenlerin KDV mükellefi olmaması halinde, reklâm hizmeti alanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilir. 4

7 Reklam hizmetini alanların; basit usulde vergilendirilenler (istisnadan vazgeçerek KDV mükellefi olmasalar bile), banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV den istisna olan işletmeler, sadece KDV ye tâbi işlemlerinin bulunduğu dönemlerde KDV mükellefiyeti tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun görülenler, 5018 sayılı kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar olması hallerinde de, reklam hizmetine ait KDV, hizmeti alanlar tarafından tevkifata tâbi tutulur sayılı kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşların reklâm hizmeti vermesi halinde, reklâm hizmeti alanın KDV mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın, tevkifat uygulanmaz. IV. KISMİ TEVKİFAT A. GENEL BAKIŞ Kısmi tevkifat ta, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin tamamı değil, belli bir oranı alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenir. Tevkifata tâbi tutulmayan kısım ise, satıcılar tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilip, (beyannamede Ödenmesi Gereken KDV çıkması halinde) ödenir. Kısmi tevkifat uygulanacak işlemler, 117 seri numaralı KDV Genel Tebliği nde belirlenenlerle sınırlı olup, bunlar dışındaki işlemlerde, işleme muhatap olanlar tarafından kısmi tevkifat yapılmaz. B. KISMİ TEVKİFAT UYGULAYACAK ALICILAR Sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler hariç, KDV mükellefleri, kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar kapsamındadır. Bunun yanında, KDV mükellefi olsun olmasın, aşağıdaki belirlenmiş alıcılar da kısmi tevkifat yapmak zorundadır: 5018 sayılı kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar (I sayılı cetvel Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, II sayılı cetvel Özel Bütçeli İdareler - Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri ve Özel Bütçeli Diğer İdareler-, III sayılı cetvel Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ve IV sayılı cetvel Sosyal Güvenlik Kurumları), il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyeler hariç belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, Yukarıda sayılanlar dışındaki kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, Döner sermayeli kuruluşlar, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, Bankalar (mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu m. 3), Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri; 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname m. 2), Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar (4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun), 5

8 Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dâhil bütün borsalar, Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına veya birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (İMKB) işlem gören şirketler, Kalkınma ve yatırım ajansları (5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun). Okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığı na bağlı aile hekimliği kurumları bu kapsamda değildir. Belirlenmiş alıcıların birbirleriyle yaptıkları teslim ve hizmetlerde (şirketleşenler dâhil, ancak profesyonel spor kulüpleri tarafından yapılanlar hariç) KDV tevkifatı uygulanmaz sayılı kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşların KDV tevkifatı kapsamındaki alımlarına ait bedellerin, genel bütçe ödenekleri dışındaki bir kaynaktan ödenmesi tevkifat uygulamasına engel değildir. Tevkif edilen vergiler, vergi sorumlularına ait 2 numaralı KDV beyannamesi ile yetki alanı içerisinde bulunulan vergi dairesine beyan edilip kanuni süresinde ödenir. KDV mükellefiyeti bulunmayanların, belirlenmiş alıcı olmamak kaydıyla, kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki alımlarında tevkifat yapılmaz. C. KISMİ TEVKİFAT KAPSAMINDAKİ HİZMETLER 1. Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri Bu tür işlerde KDV tevkifatını belirlenmiş alıcılar yapar. Tevkifat oranı, 2/10 dur. Yapım işleri ile birlikte ifa edilen; mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dâhil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler tevifat uygulanacak hizmetler kapsamındadır. Sayılan hizmetler yapım işlerinden ayrı ve bağımsız olarak verildiği takdirde tevkifat oranı 9/10 dur. Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen yapım işlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır. Tevkifat kapsamındaki işin bir kısmının alt yüklenicilere devredilmesi halinde, devir işlemlerinin yazılı bir sözleşmeye dayanıp dayanmaması tevkifat uygulaması bakımından önemli değildir. Alıcının, belirlenmiş alıcı olmaması halinde, ilk yüklenicinin ve alt yüklenicilerin tevkifat yapma sorumluluğu yoktur. İlk yüklenicinin belirlenmiş alıcı olmaması halinde, ilk aşamada tevkifat kapsamına girmeyen bu işin kısmen veya tamamen devredildiği alt yüklenicilerden tevkifat yapılır. Örnek: (A) Ltd. Şti., yaptıracağı hizmet binası inşaatını (B) A.Ş. ye ihale etmiştir. (B), hisse senetleri İMKB de işlem gören bir şirkettir. (B), bu inşaatın su basmanı işini (C) firmasına yaptırmaktadır. Bu durumda, (B) nin (A) ya düzenlediği faturada tevkifat uygulanmayacak, (C) nin (B) ye düzenlediği faturada ise tevkifat uygulanacaktır. Alıcı ve ilk yüklenici belirlenmiş alıcı ise, ilk aşamada tevkifat uygulanmaz. Ancak ilk yüklenicinin bu yapım işini belirlenmiş alıcı olmayan alt yüklenicilere devretmesi halinde kendisi tarafından tevkifat yapılır. 6

9 Tevkifata tâbi işler KDV den müstesna ise, KDV hesaplanmayacağı için tevkifat da yapılmaz. KDV den istisna olan işlerin alt yüklenicilere devredilmesi ve alt yüklenicilerin yaptığı işlemin KDV den müstesna olmaması halinde, alt yüklenicilerin gerçekleştirdikleri işlemler üzerinden hesaplanan KDV tevkifata tâbi tutulur. 30/04/2006 (bu tarih dâhil) tarihinden önce ihalesi tamamlanmış işlere ilişkin faturalarda gösterilen KDV tutarı tevkifata tâbi tutulmayacaktır. Bu kapsamda tevkifata tâbi tutulmayacak yapım işlerinin yüklenicileri, 30/04/2006 (bu tarih dâhil) tarihinden önce alt yüklenicilere devrettikleri kısımlara ait KDV üzerinden tevkifat yapmayacaktır. Ancak 30/04/2006 (bu tarih dâhil) tarihinden önce sözleşmesi imzalanan yapım işi yüklenicilerinin bu tarihten sonra alt yüklenicilere devrettikleri veya devredecekleri kısımlara ait KDV üzerinden ise tevkifat yapmaları gerekir. 2. Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetlerde, tevkifatı belirlenmiş alıcılar yapar. Tevkifat oranı 9/10 dur. Teknik, ekonomik, hukuki ve mali konularda sunulan danışmanlık, müşavirlik, denetim ve benzeri hizmetler bu kapsamdadır. Herhangi bir teslim ya da hizmet kapsamında veya bu teslim ya da hizmetin devamı niteliğinde verilmek ve bedeli ayrıca belirlenmek kaydıyla eğitim hizmetleri danışmanlık hizmeti kapsamında değerlendirilir. AVUKATLARIN KDV TEVKİFATI KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİ 117 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile aşağıda belirtilen kurumlara, yine aşağıda belirtilen şartlarda avukatlara KDV tevkifatı yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Bu çerçevede, aşağıda belirtilen işlemlere taraf olanlar verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten mükellef gibi sorumludurlar. KDV mükellefi olsun olmasın: sayılı kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birliklerine, - Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, - Döner sermayeli kuruluşlara, - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, - Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıklarına, - Bankalara, - Kamu iktisadi teşebbüslerine (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), - Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlara, 7

10 - Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dâhil bütün borsalara, - Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmelere, - Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (İMKB) işlem gören şirketlere, verilen teknik, ekonomik, mali ve HUKUKİ danışmanlık, müşavirlik, denetim ve benzeri hizmetlere 1 MAYIS 2012 TARİHİNDEN İTİBAREN 9/10 ORANINDA KDV TEVKİFATI uygulanacaktır. Hukuki uyuşmazlıklarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçlarıyla ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verilen hizmetler, kural olarak, tevkifat kapsamına girmez. Verilen danışmanlık hizmetleri ise tevkifata tâbidir. Avukatlarla yapılan sözleşmede avukatlık ve danışmanlık hizmetleri birlikte yer alıyorsa, bu iki unsur ayrı ayrı ücretlendirilmediği takdirde, toplam sözleşme bedeli üzerinden tevkifat uygulanır. Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dâhil bedeli 1.000,00 lirayı aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tâbi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise, tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır. Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamaz. Aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılır. Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairesi tarafından bütünlük arz ettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılır. 3. Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri Bu hizmetlerde tevkifatı belirlenmiş alıcılar yapar. Tevkifat oranı 5/10 dur. Isıtmasoğutma sistemleri, havalandırma sistemi, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, asansör ve benzerlerine yönelik bakım ve onarım hizmetleri bu bölüm kapsamında tevkifata tâbi tutulur. İlk yapımı veya tamamen yenilenmesi yapım işidir. Bakımı yapılan eşyanın belirli aksam ve parçalarının değiştirilmesi de hizmetin ayrılmaz bir parçasıdır. Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait bakım ve onarım hizmetlerinin yalnızca işçilik hizmetinden ibaret olmayıp, bu hizmetlerin gereği olarak yapılan malzeme, yedek parça ve sarf malzemesi teslimleri de bakım ve onarım hizmeti kapsamındadır. 4. Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri Bu türden hizmetlerde tevkifatı belirlenmiş alıcılar yapar. Tevkifat oranı 5/10 dur. Yemek servis hizmetleri personel, öğrenci, hasta, müşteri, misafir, yolcu sıfatı taşıyan kişilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapacakları hizmet alımlarını kapsar. Ancak bazı şirketlerin üreterek pazarladıkları ve oluşturulan sisteme dâhil işyerlerinde yeme-içme hizmeti teminine imkân veren yemek çeklerinin (karnelerinin / biletlerinin) bedeli üzerinden hesaplanan KDV, tevkifata tâbi tutulmaz. 8

11 Yemek servis hizmetinin hizmeti alan idare, kurum veya kuruluşun bünyesinde ve doğrudan yemek çekini satan firma tarafından verilmesi halinde de tevkifat uygulanır. Ayrıca otel, motel, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde, konaklama hizmetinden ayrı olarak verilen veya birlikte verilmekle beraber ayrı bir faturayla belgelendirilen ya da aynı faturada ayrı olarak gösterilen durumlarda yemek servis hizmetiyle ilgili olarak tevkifat kapsamında işlem yapılır. Tevkifat yapmak zorunda olan idare, kurum ve kuruluşların kendi personeli marifetiyle hazırlanacak yemekler için piyasadan yiyecek maddeleri ve hazırlanacak yemekle ilgili çeşitli malzemeleri satın alması tevkifata tâbi değildir. Diğer yandan idare, kurum ve kuruluşların konser, fuar, kutlama, parti, kokteyl, davet, kongre, seminer, panel, tanıtım ve benzeri hizmet alımları tevkifata tâbidir. Hizmetleri veren mükelleflerin, organizasyonun yapılacağı yeri (salon, otel ve benzeri) işletenlerden alacakları hizmetler tevkifat kapsamında değildir. Bu durum, organizasyonu yapan firmaların, hizmet verdikleri idare, kurum ve kuruluşlar adına düzenledikleri faturalarda yer alan toplam tutar üzerinden tevkifat yapılmasına engel değildir. 5. İşgücü Temin Hizmetleri Bu türden hizmetlerde tevkifatı KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar yapar. Tevkifat oranı 9/10 dur. Ücretli statüsünde olmayan işgücü bu kapsamdadır. Temin edilen elemanlar, hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin mümkün olduğu durumlarda tevkifat kapsamında değerlendirilir. Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi aşamalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilir. İşgücü temin hizmeti veren mükellefin, bu hizmeti bir başka mükelleften temin ettiği elemanları kullanarak sunması halinde sadece kendisine verilen işgücü temin hizmetinde tevkifat uygulanır. Özel güvenlik ve koruma hizmetleri de işgücü temin hizmeti kapsamındadır. Sadece özel güvenlik sistemlerinin kurulması bu kapsamda değildir. Güvenlik sistemi kurulumu yapım işi özelliği taşıyorsa, yapım işi olarak tevkifat yapılır. 6. Yapı Denetim Hizmetleri Tevkifatı KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar yapar. Tevkifat oranı 9/10 dur. Yapı denetim firmaları tarafından verilen yapı denetim hizmetleri bu kapsamdadır. Su yapıları denetim hizmeti ve benzeri hizmetler de bu kapsama girer. Arsa karşılığı inşaat işlerinde, hizmet bedeli müteahhit tarafından ödenmekle birlikte yapı denetim hizmetine ait fatura ilgili mevzuatı gereğince inşaat ruhsat sahibi (arsa sahibi) adına düzenlendiğinden, inşaat ruhsat sahibinin mükellefiyet durumuna göre hareket edilir. 7. Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri Bu türden hizmetlerde tevkifatı KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar yapar. Tevkifat oranı 5/10 dur. Terziler tarafından verilen dikim, tadil, onarım şeklindeki hizmetler de tevkifat kapsamındadır. Fason imalatın şartı, imal edilecek malla ilgili ana hammadde başta olmak üzere hammaddelerin fason iş yaptıranlar tarafından temin edilmesidir. 9

12 Fason işlere aracılık hizmetleri de tevkifata tâbidir. Fason yapılmak üzere alınan işin tamamen başka firmalara fason olarak yaptırılması halinde her iki aşamada tevkifat uygulanır. 8. Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmetleri Bu türden hizmetlerde tevkifatı KDV mükellefleri yapar. Tevkifat oranı 9/10 dur. Turizm acentesi, rehber ve benzerlerinin turist kafilelerini alışveriş etmeleri için belirli dükkânlara/mağazalara götürmeleri karşılığında bu işletmelerden aldıkları komisyonlar genel oranda KDV ye tâbidir. Bu kapsamdaki komisyon ve benzeri ödemeleri yapan işletmeler tarafından komisyon tutarına ait KDV üzerinden tevkifat uygulanır. 9. Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri Bu türden hizmetlerde tevkifatı KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar yapar. Tevkifat oranı 9/10 dur. Profesyonel spor kulüpleri (şirketleşenler dâhil); sponsorluk yoluyla veya reklâm almak (reklâm alanları ve panolarının kiralanması dâhil) suretiyle reklâm, spor müsabakalarının veya kulüple ilgili faaliyetlerin yayınlanması suretiyle yayın ve toplumsal şans oyunları ve diğer faaliyetlerde kulüp isminin kullanılmasına izin verilmesinden dolayı isim hakkı gelirleri %18 oranında KDV ye tâbi olup tevkifat uygulanır. 10. Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri Bu türden hizmetlerde tevkifatı KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar yapar. Tevkifat oranı 7/10 dur. Temizlik hizmetleri sektörünün yaygın olarak sunduğu hizmetler bu kapsamdadır. Bina temizliğine, iç ve dış temizliğin tamamı girer. Havlu, çarşaf, elbise, çamaşır gibi eşyaların temizlettirilmesi veya yıkattırılması da temizlik hizmetleri kapsamındadır. Park, bahçe ve mezarlık alanları ile bulvar, refüj, göbek, rekreasyon alanları ve havuzların bakımı, bitkilendirilmesi, sulanması, haşere mücadelesi, sokak hayvanlarının toplanması-ıslahı ve benzerlerine ilişkin hizmet alımları da bu kapsama girer. 11. Servis Taşımacılığı Hizmeti Bu türden hizmetlerde tevkifatı KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar yapar. Tevkifat oranı 5/10 dur. Personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dâhilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları bu kapsama girer. Hizmetin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlarla yapılıp yapılmaması tevkifat uygulamasını etkilemez. Servis hizmetinin, personel veya öğrencilerin (veya velilerin) kendi aralarında anlaşmak suretiyle doğrudan taşımacıyla sözleşme yapılması/anlaşılması suretiyle sağlanması halinde, esas olarak, hizmete ait faturaların servis hizmetinden yararlanan personel, öğrenci (veya velisi) adına düzenlenmesi gerektiğinden tevkifat uygulanmaz. Ancak, faturanın tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlar adına düzenlenmesi halinde tevkifat uygulanır. 12. Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri Bu türden hizmetlerde tevkifatı belirlenmiş alıcılar yapar. Tevkifat oranı 5/10 dur. Kitap, dergi ve benzeri baskı ve basımı hizmeti ile bunların veya sorumlu tayin edilenler tarafından kullanılan her çeşit evrakın ciltlenmesine ilişkin hizmetler bu kapsama girer. Üretimde 10

13 kullanılacak kâğıt, boya ve benzeri ham ve yardımcı maddelerin siparişi veren alıcı tarafından temin edilmesi veya edilmemesi tevkifat uygulamasını etkilemez. Basılmış ürünlerin doğrudan alınması halinde tevkifat uygulanmaz. 13. Yukarıda Belirtilenler Dışındaki Hizmet Alımları Yukarıda belirtilen hizmetler dışındakı hizmet alımlarında tevkifatı 5018 sayılı kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar yapar. Tevkifat oranı 5/10 dur. Yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifaları (3065 sayılı KDV Kanunu m. 1, 4, 5 ve 6) bu kapsamdadır. D. KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK TESLİMLER 1. Külçe Metal Teslimleri Bu türden teslimlerde tevkifatı KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar yapar. Tevkifat oranı 7/10 dur. Her türlü hurda metallerden elde edilen külçeler ile hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin teslimi bu kapsamdadır. Hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin ithalatçılar ve ilk üreticiler (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan teslimlerinde tevkifat uygulanmaz. Ancak bu aşamalardan sonraki el değiştirmelerde tevkifat uygulanır. Hurda metalden elde edilen külçelerin ithalatçıları ve üreticileri tarafından tesliminde de tevkifat uygulanır. 2. Bakır, Çinko ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi Bu türden teslimlerde tevkifatı KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar yapar. Tevkifat oranı 7/10 dur. İlk üreticileri (cevherden üretim yapanlar) ile ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmaz. Sonraki aşamaların teslimleri ise tevkifata tâbidir. Profilin boyanmış veya kaplanmış olması, bunların tesliminde tevkifat uygulanmasına engel değildir. 3. Hurda ve Atık Teslimleri Bu türden teslimlerde tevkifatı KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar yapar. Tevkifat oranı 9/10 dur sayılı KDV Kanunu nun 17/4-g maddesine göre metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi vergiden müstesnadır. Ancak aynı kanunun 18/1 maddesine göre, istisnadan vazgeçilmesi mümkündür. İstisnadan vazgeçenlerin metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminde KDV tevkifatı uygulanır. 4. Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt ve Cam Hurda ve Atıklarından Elde Edilen Hammadde Teslimi Bu türden teslimlerde tevkifatı KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar yapar. Tevkifat oranı 9/10 dur. Anılan ürünlerin teslimleri vergiden müstesna olmayıp, 3065 sayılı KDV Kanunu nun 17/4-g ve 28. maddeleri çerçevesinde genel oranda vergiye tâbidir. İthalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmaz. Sonraki aşamaların teslimleri ise tevkifata tâbidir. Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklarının çeşitli işlemlerden geçirilip işlenmesi sonucunda elde edilen ve genellikle hurda ve atık niteliğini kaybederek metal, plastik, 11

14 lastik, kauçuk, kâğıt ve cam esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan mamûl niteliğindeki kırık, çapak, toz, granül ve benzeri ürünlerin teslimi tevkifat uygulaması kapsamındadır. 5. Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri Bu türden teslimlerde tevkifatı KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar yapar. Tevkifat oranı 9/10 dur. Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 1 ve 2. sıraları kapsamına giren ürünlerin teslimi tevkifat uygulaması kapsamındadır. 6. Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi Bu türden teslimlerde tevkifatı KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar yapar. Tevkifat oranı 9/10 dur. Bunların ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmaz. Ağaç işleme endüstrisinde kullanılan ve ilk madde-malzeme niteliğinde olan her türlü ağaç, tomruk, odun ile bunların önceden belirlenmiş ölçülerde biçilmesiyle elde edilen inşaatlık, doğramalık, marangozluk, mobilyalık ve benzeri kereste, mobilya ve kereste imalatı sonucu ortaya çıkan kırpıntı, çıta ve benzeri imalat artıkları ile odun artığı talaş teslimleri tevkifat uygulaması kapsamındadır. Tomruk, odun, kereste, kırpıntı, atık ve benzeri mahiyetinde olmayan; mobilya, kapı-pencere doğraması, döşeme malzemesi, sunta, levha, mdf, rabıta, lambri, süpürgelik ve benzeri ürünlerin tesliminde tevkifat uygulanmaz. E. KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA MÜŞTEREK HUSUSLAR 1. Tevkifat Uygulamasında Sınır Belirlenmiş alıcıların kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki teslim ve hizmetlerinde hesaplanan KDV, alıcıların durumuna bakılmaksızın, tevkifata tâbi tutulmaz. Profesyonel spor kulüpleri tarafından (şirketleşenler dâhil) belirlenmiş alıcı olsa bile tevkifat uygulanır sayılı KDV Kanunu nun 11/c ve Geçici 17. maddesi çerçevesinde, ihraç kayıtlı teslimler ile dâhilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamındaki teslimlerde tevkifat söz konusu değildir. Vergiden müstesna teslim ve hizmetlerde tevkifat uygulanmaz. Zira burada hesaplanan KDV yoktur. Her bir işlemin KDV dâhil bedeli 1.000,00 lirayı aşmadığı takdirde tevkifata tâbi tutulmaz. Tevkifattan kaçınmak için bedel parçalara ayrılamaz. Aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak işlem yapılır. 2. Belge Düzeni Düzenlenecek belgelerde; İşlem Bedeli, Hesaplanan KDV, Tevkifat Oranı, Alıcı Tarafından Tevkif Edilecek KDV Tutarı, Tevkifat Dâhil Toplam Tutar ve Tevkifattan Sonra Tahsil Edilmesi Gereken Toplam Bedel (Tevkifat Hariç Toplam Tutar) ayrıca gösterilir. Fatura veya makbuz, satıcı açısından işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV ye tevkifat uygulandığını tevsik eden belge mahiyetini taşır. Faturaya borçlanılan miktar olarak rakam ve yazı ile tevkifattan sonra kalan tutar yazılır. 12

15 Örnek: KDV hariç 3.000,00 lira tutarında %18 oranında KDV ye tâbi bir işlem 5/10 oranında KDV tevkifatına tâbidir. Makbuz aşağıdaki şekilde düzenlenir: İşlem Bedeli 3.000,00 Hesaplanan KDV 540,00 Tevkifat Oranı 5/10 Alıcı Tarafından Tevkif Edilecek KDV 270,00 Tevkifat Dâhil Toplam Tutar 3.540,00 Tevkifat Hariç Toplam Tutar 3.270,00 Yalnız Üçbinikiyüzyetmiş Türk Lirası dır. Tevkifata tâbi işlem ile tevkifata tâbi olmayan işlem için tek fatura veya makbuz düzenlenmesi mümkündür. 3. Beyannamenin Düzenlenmesi Tevkifata tâbi tutulan KDV, 2 numaralı KDV Beyannamesi ile beyan edilip ödenir. Genel Bilgiler kulakçığında Vergi Sorumlusuna Ait Sicil Bilgileri ni kapsayan satırlara sicil bilgileri girilir. Kesinti Yapılan Satıcılar kulakçığında ise, her bir kesinti yapılan mükellef itibariyle tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemleri yapan (satıcı) mükellefle ilgili kimlik bilgileri, tevkifata tâbi işleme ait matrah ve tevkifat tutarına ilişkin kayıt yapılır. Vergi Bildirimi kulakçığının Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim tablosunda işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin tamamının alıcı tarafından tevkif edildiği işlemler beyan edilir. Tablonun İşlem Türü alanı, bu alana ilişkin işlem türü listesinden seçim yapılmak suretiyle doldurulur. Matrah alanına, işlemin KDV hariç bedeli, Oran alanına işlemin tâbi olduğu KDV oranı, Tevkifat Oranı alanına beyanı yapılan işlem için öngörülmüş alıcıların yapacağı tevkifat oranı yazılır. Alıcı tarafından tevkif edilen KDV tutarını gösteren Vergi alanı, e-beyanname programı tarafından hesaplanır. Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim tablosunda ise Maliye Bakanlığı tarafından kısmi tevkifat uygulaması kapsamına alınması uygun görülen ve işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV tutarının tamamı değil, alıcı tarafından tevkif edilen kısmı beyan edilir. Sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmesi gereken vergilerin beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde cezai işlem uygulanır. Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen tutarın 1 numaralı KDV beyannamesinde indirim konusu yapılmamış olması, bu şekilde işlem tesis edilmesine engel değildir. Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmiş olması halinde sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmaz. Sorumlu tarafından beyan edilip ödenmesi gerekirken satıcı tarafından beyan edilen KDV nin ödenmiş olması halinde, bu verginin normal vade tarihinden ödendiği tarihe kadar; söz konusu verginin ödenmemiş olması halinde ise normal vade tarihinden yapılacak tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar gecikme faizi uygulanır. 4. Satıcıların Beyanı 1 numaralı KDV Beyannamesi nin iki ayrı bölümüne kayıt yapılır. Birinci kayıt, Matrah kulakçığında Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler tablosuna; ikinci kayıt İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler kulakçığında Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler tablosuna yapılır. 13

16 Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler tablosunun İşlem Türü alanı, bu alana ilişkin işlem türü listesinden seçim yapılmak suretiyle doldurulur. Matrah alanına kısmi tevkifat uygulanan işleme ait bedel (KDV hariç) tam olarak yazılır. Oran alanına işlemin tâbi olduğu KDV oranı, Tevkifat Oranı alanına ise işlem için öngörülen tevkifat oranı yazılır. Vergi alanı, e- beyanname programı tarafından hesaplanır. İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler kulakçığında Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler tablosunda İşlem Türü listesinden, yapılan işleme ait Kod seçilir. Teslim ve Hizmet Tutarı alanına, işleme ait bedelin (KDV hariç) tamamı yazılır. Bu alana yazılacak tutar, Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler tablosunun Matrah alanına yazılan tutarla aynı olacaktır. İadeye Konu Olan KDV alanına, alıcı tarafından tevkifata tâbi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilen tutar yazılır. İade almak istemeyen mükellefler bu tabloya kayıt yapmazlar. V. DÜZELTME İŞLEMLERİ A. MAL İADELERİ Mal iadelerinde düzeltme, işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tevkifata tâbi tutulmayan kısmı üzerinden gerçekleştirilir. Defter kayıtlarında KDV nin sadece tevkifata tâbi tutulmayan kısmı için düzeltme işlemi yapılır. Tevkifata tâbi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilmiş ve indirim konusu yapılmış olan tutar için düzeltme işlemi yapılmaz. Hizmetlerde düzeltme, ifa edilen hizmetin iadesi söz konusu olmayacağından, faturanın veya makbuzun hizmetin ifasından önce düzenlendiği durumlarda hizmetten tamamen vazgeçilmesi ya da hizmetin sözleşme şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmemesi nedeniyle işlemin matrahında bir değişiklik meydana gelmesi halinde yapılabilir. B. MATRAHTA DEĞİŞİKLİK Fiyat farkı, kur farkı ve benzeri nedenlerle tevkifata tâbi işlemin bedelinde sonradan bir artış ortaya çıkması halinde, bu artışla ilgili olarak fatura düzenlenerek KDV hesaplanır ve hesaplanan KDV üzerinden (tevkifat alt sınırı dikkate alınmaksızın) tevkifat uygulanır. Bu şekilde işlem yapılabilmesi için fiyat farkı, kur farkı ve benzerinin ait olduğu asıl işleme ait KDV dâhil bedelin tevkifat alt sınırını geçmiş ve tevkifata tâbi tutulmuş olması gerekir. Alıcı lehine, ödemenin yapıldığı tarihte kur farkı oluşması halinde ise, kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekir. Böylece, matrahta oluşan azalma tutarı, tevkifata tâbi tutulmayan KDV tutarıyla birlikte, satıcı tarafından alıcıya iade edilir. Ayrıca söz konusu KDV tutarı alıcı tarafından 1 numaralı KDV Beyannamesi ile beyan edilir. Malların kısmen iade edilmesi, hizmetin bir kısmının tamamlanmaması, malların ve hizmetin sözleşmede belirtilen evsafa uymaması ve benzeri nedenlerle tevkifata tâbi işlem bedelinde sonradan bir azalma meydana gelmişse, azalma miktarıyla ilgili olarak mal iadelerine ilişkin açıklamalara göre işlem yapılır. C. FAZLA VE YERSİZ TEVKİF EDİLEN VERGİLERİN İADESİ Alıcı veya satıcının beyanlarının düzeltilmesi suretiyle işlemin tevkifat uygulanmadan önceki hale getirilmesi gerekir. Fazla veya yersiz tevkif edilen vergi, öncelikle tevkifatı yapan 14

17 alıcı tarafından satıcıya iade edilir. Alıcının, fazla veya yersiz tevkif ettiği KDV tutarını satıcıya ödediğini gösterir belge ve satıcının düzeltmeyi yaptığını gösterir vergi dairesi yazısıyla birlikte başvurması halinde fazla veya yersiz tevkif edilen vergi, bu vergiyi vergi dairesine beyan ederek ödeyen alıcıya iade edilir. Tevkifata tâbi olmadığı halde tevkifat uygulanan ve satıcı tarafından verginin tamamının beyan edildiği durumlarda, satıcının düzeltmeyi yaptığını gösterir vergi dairesi yazısının ibrazı aranmaz. Tevkifata tâbi olan ve tevkifata tâbi tutulan, ancak satıcı tarafından verginin tamamının beyan edildiği durumlarda, satıcının düzeltmeyi yapmasından sonra, varsa önceki beyanı üzerine ödenen KDV nin, söz konusu işlemle sınırlı kısmı satıcıya iade edilir. Dolayısıyla bu durumda alıcıya iade söz konusu değildir. Yapılacak iadelerde teminat, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ve Vergi İnceleme Raporu aranmaz. Tevkifata tâbi tutulan KDV nin alıcı tarafından beyan edilmiş, ancak ödenmemiş olması halinde, sorumlu sıfatıyla beyan edilen bu vergi tahakkuktan terkin edilir. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe birimleri tarafından yapılan fazla veya yersiz tevkifatlar, satıcının beyanlarını düzelttiğini gösterir vergi dairesi yazısını ibraz etmesi üzerine ödemeyi yapan muhasebe birimleri tarafından düzeltilir ve gereken durumlarda iade edilir. VI. BİLDİRİM ZORUNLULUĞU VE MÜTESELSİL SORUMLULUK A. BİLDİRİM ZORUNLULUĞU Kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemlerde satıcılar, tevkifat uygulanan satışları ile satış yaptıkları alıcılara ait bir listeyi, satışın yapıldığı döneme ait 1 numaralı KDV Beyannamesi ekinde elektronik ortamda vermek zorundadır. Buna göre, tevkifat uygulanan her satış faturası/serbest meslek makbuzu ve benzeri itibariyle; Belgenin tarih ve numarası, Tevkifat uygulanan işlemin cinsi, tutarı, İşlemin tâbi olduğu KDV oranı, toplam hesaplanan KDV tutarı, alıcı tarafından tevkif edilen KDV tutarı, Alıcının adı/soyadı-unvanı ve vergi kimlik numarası veya T.C. kimlik numarası, Ve benzeri bilgilerini içeren liste (Ek-1), satıcı mükellefler tarafından ilgili döneme ait beyanname ekinde verilir. Bu bildirim zorunluluğuna uymayan veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunanlar hakkında 213 sayılı VUK çerçevesinde işlem yapılır. B. MÜTESELSİL SORUMLULUK Tevkifata tâbi alımları dolayısıyla KDV tevkifatı uygulayanlar, tevkifat tutarını beyan edip ödemiş olmaları şartıyla, tevkif edilen vergiyle sınırlı olmak üzere bu işlemlerle ilgili olarak önceki aşamalarda ortaya çıkan verginin hazineye intikal etmemiş olması nedeniyle müteselsil sorumluluk kapsamında muhatap tutulmazlar. 15

KDV Tevkifat Oranları

KDV Tevkifat Oranları KDV Tevkifat Oranları 1 Mart 2013 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları -122 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Vergisinde Sorumluluk ve Tevkifata Tabi Mal veya Hizmetler Tevkifat Oranı Tevkifat

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/ Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/ Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/52 KONU: KDV Tevkifat Uygulamasında Yapılan Düzenlemeler. 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. Söz

Detaylı

Örnek: İşlem Bedeli : 10.000.- Hesaplanan KDV : 1.800.- Tevkifat Oranı : 5/10

Örnek: İşlem Bedeli : 10.000.- Hesaplanan KDV : 1.800.- Tevkifat Oranı : 5/10 Örnek: KDV hariç 10.000.-TL tutarındaki %18 oranında KDV ye tabi bir işlem oranında KDV tevkifatına tabidir. Bu işleme ait fatura aşağıdaki şekilde düzenlenecektir. Bedeli : 10.000.- Hesaplanan KDV : 1.800.-

Detaylı

KDV TEVKİFAT UYGULAMASI

KDV TEVKİFAT UYGULAMASI SİRKÜLER: AKAD.12/05-16.05.2012 KDV TEVKİFAT UYGULAMASI KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar 14 Nisan 2012

Detaylı

Kapsamında Kdv Tevkifatı Yapmak Üzere Sorumlu Tutulabilecek Olanlar tablosunda sayılmışlardır.

Kapsamında Kdv Tevkifatı Yapmak Üzere Sorumlu Tutulabilecek Olanlar tablosunda sayılmışlardır. Sirküler 2012/006 30 Mayıs 2012 Konu: 117 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile yeniden düzenlenen KDV Tevkifat Uygulaması ve Bu Uygulamadan Doğan İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi Hakkında Sirküler. KDV

Detaylı

SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi.

SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi. İSTANBUL, 08.05.2012 SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi. 14.04.2012 tarih 28364 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 117 seri numaralı

Detaylı

Değerli Üyemiz, 30/ Nisan/ 2012

Değerli Üyemiz, 30/ Nisan/ 2012 Değerli Üyemiz, 30/ Nisan/ 2012 KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı

Detaylı

tayınız. Sirküler Tarihi : 24.04.2012 Sirküler No : 2012/21 : KDV Tevkifatı Hakkında

tayınız. Sirküler Tarihi : 24.04.2012 Sirküler No : 2012/21 : KDV Tevkifatı Hakkında tayınız. AKKOR SİRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTİ. Tel: (216) 467 10 73 Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) 467 01 73 34728 Caddebostan E-mail:info@akkorymm.com Kadıköy / İstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler

Detaylı

KISMİ TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE İADE UYGULAMASI (117 SERİ NOLU KDVGENELTEBLİĞİ) 1) V.İ.R. 2)YMM 3)TEMİNAT ARANMKSIZIN 1) V.İ.R.

KISMİ TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE İADE UYGULAMASI (117 SERİ NOLU KDVGENELTEBLİĞİ) 1) V.İ.R. 2)YMM 3)TEMİNAT ARANMKSIZIN 1) V.İ.R. SİRKÜLER (2012/22) KONU: KDV TEVKİFAT UYGULAMASI Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı nca yayımlanan 117 Seri Nolu KDV Genel Tebliği 14.04.2012 tarihinde yayımlanmıştır. KDV tevkifatı ihtiyari bir uygulama

Detaylı

1 Mayıs 2012 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları - 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği

1 Mayıs 2012 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları - 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği 1 Mayıs 2012 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları - 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Katma Değer Vergisinde Sorumluluk ve Tevkifata Tabi Mal veya Hizmetler Tevkifat Oranı Tevkifat Yapacak

Detaylı

/ 127 YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 1/6 YA İNDİRİLMİŞ VE YAPI DENETİM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI GENİŞLETİLMİŞTİR

/ 127 YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 1/6 YA İNDİRİLMİŞ VE YAPI DENETİM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI GENİŞLETİLMİŞTİR 11.07.2006 / 127 YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 1/6 YA İNDİRİLMİŞ VE YAPI DENETİM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI GENİŞLETİLMİŞTİR A- Yapım İşlerinde Tevkifat Oranı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9 uncu

Detaylı

KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ.

KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ. 23/04/2012 KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ. SİRKÜLER 2012/22 Sayın yetkili, Bilindiği üzere 14 Nisan 2012

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/52. 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/52. 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

14 Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

14 Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. Söz konusu Tebliğde; KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin

Detaylı

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software For evaluation only. KDV Tevkifat Oranları

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software  For evaluation only. KDV Tevkifat Oranları KDV Tevkifat Oranları KDV Tevkifat Oranları / İlgili Tebliğler Katma Değer Vergisinde Sorumluluk ve Tevkifata Tabi Mal veya Hizmetler KDV mükellefi olanların,kdv mükellefi olmayanlardan, ticari işletmeye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...vi. TABLOLAR...xvii. KISALTMALAR...xviii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ SİSTEMİMİZ İÇİNDE KDV NİN YERİ VE KDV DE VERGİ SORUMLULUĞU

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...vi. TABLOLAR...xvii. KISALTMALAR...xviii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ SİSTEMİMİZ İÇİNDE KDV NİN YERİ VE KDV DE VERGİ SORUMLULUĞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vi TABLOLAR...xvii KISALTMALAR...xviii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ SİSTEMİMİZ İÇİNDE KDV NİN YERİ VE KDV DE VERGİ SORUMLULUĞU 1.TÜRKİYE DE VERGİ SİSTEMİNİN GELİŞİM SÜRECİ İÇİNDE KDV

Detaylı

KDV TEVKİFATI MUHASEBE UYGULAMALARI

KDV TEVKİFATI MUHASEBE UYGULAMALARI KDV TEVKİFATI MUHASEBE UYGULAMALARI A-) TEVKİFAT UYGULAMASINDA SINIR KDV Kanununun (11/1-c) ve geçici 17. maddeleri kapsamındaki teslimlerde ve KDV Kanunu uyarınca KDV'den istisna olan teslim ve hizmetlerde

Detaylı

ANKARA BAROSU TÜM YÖNLERİYLE KDV TEVKİFATI. Hazırlayan Av. Dr. Serkan AĞAR Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı

ANKARA BAROSU TÜM YÖNLERİYLE KDV TEVKİFATI. Hazırlayan Av. Dr. Serkan AĞAR Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı ANKARA BAROSU TÜM YÖNLERİYLE KDV TEVKİFATI Hazırlayan Av. Dr. Serkan AĞAR Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...1 II. KDV TEVKİFATI MÜESSESESİNE GENEL BAKIŞ...1 A.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ SİSTEMİMİZ İÇİNDE KDV'NİN YERİ VE KDV D E VERGİ SORUMLULUĞU 1.TÜRKİYE'DE VERGİ SİSTEMİNİN GELİŞİM SÜRECİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ SİSTEMİMİZ İÇİNDE KDV'NİN YERİ VE KDV D E VERGİ SORUMLULUĞU 1.TÜRKİYE'DE VERGİ SİSTEMİNİN GELİŞİM SÜRECİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ TABLOLAR KISALTMALAR vi xvii xviii GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ SİSTEMİMİZ İÇİNDE KDV'NİN YERİ VE KDV D E VERGİ SORUMLULUĞU 1.TÜRKİYE'DE VERGİ SİSTEMİNİN GELİŞİM SÜRECİ İÇİNDE KDV'NİN

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.05.2014 Sirküler No : 2014/20 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ UYGULAMASI Maliye Bakanlığı nca 26 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan

Detaylı

GELİR VERGİSİ (287 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği) SAKATLIK İNDİRİM ORANI (2017) (G.V.K. Md.31)

GELİR VERGİSİ (287 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği) SAKATLIK İNDİRİM ORANI (2017) (G.V.K. Md.31) GELİR VERGİSİ (287 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği) ÜCRETLİLER İÇİN GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ (2017) (G.V.K. Md.103) ORAN 13.000 Türk Lirasına kadar %15 30.000 Türk Lirasının 13.000 TL'si için 1.950,00

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMET TEVKİFAT ORANI TEVKİFAT YAPACAK OLANLAR KDV GENEL TEBLİĞ NO

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMET TEVKİFAT ORANI TEVKİFAT YAPACAK OLANLAR KDV GENEL TEBLİĞ NO KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMET TEVKİFAT ORANI TEVKİFAT YAPACAK OLANLAR KDV GENEL TEBLİĞ NO KDV mükellefi olanların,kdv mükellefi olmayanlardan, ticari işletmeye

Detaylı

KDV mükellefi olsun olmasın hizmeti satın alan herkes

KDV mükellefi olsun olmasın hizmeti satın alan herkes TAM TEVKİFAT TABLOSU İşlem Türü Yurtdışından alınan ve Türkiyede faydalanılan hizmetler (KDV den istisna edilmemiş olan) GVK nun 18 nci maddesi kapsamındaki telif niteliği taşıyan n münhasıran GVK nun

Detaylı

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. http://www.erciyesymm.com.tr

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. http://www.erciyesymm.com.tr SİRKÜ : 2012/09 KAYSERİ Konu : KDV Tevkifat Uygulamasına İlişkin 04.05.2012 117 No.lu KDV Genel Tebliği 3065 Sayılı KDV Kanununun 9/1 maddesi ile verilen yetkiye istinaden Maliye Bakanlığınca çeşitli mal

Detaylı

SĐRKÜLER ĐZMĐR 19/08/2008 SAYI 2008/141 REFERANS 4/141

SĐRKÜLER ĐZMĐR 19/08/2008 SAYI 2008/141 REFERANS 4/141 SĐRKÜLER ĐZMĐR 19/08/2008 SAYI 2008/141 REFERANS 4/141 KDV TEVFĐFAT ORANLARI[ 1] Açıklama [ 1]: TURMOB dan alınmıştır. Tevkifata Tabi Mal veya Hizmet Tevkifat Oranı Tevkifat Yapacak Olanlar KDV mükellefi

Detaylı

KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE BEYAN, BİLDİRİM VE DÜZELTME İŞLEMLERİ

KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE BEYAN, BİLDİRİM VE DÜZELTME İŞLEMLERİ KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE BEYAN, BİLDİRİM VE DÜZELTME İŞLEMLERİ 1. GİRİŞ Bilindiği üzere, 117 seri nolu KDV Genel Tebliği ile KDV tevkifatına tabi işlemler ile tevkifata ilişkin usul ve esaslar 01/05/2012

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİ SODES Proje Koordinasyon Birimi

ELAZIĞ VALİLİĞİ SODES Proje Koordinasyon Birimi ELAZIĞ VALİLİĞİ SODES Proje Koordinasyon Birimi 2013 PROJE HARCAMALARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER GENEL HÜKÜMLER PERSONEL ÖDEMELERİ, SATIN ALMA HARCAMALARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VERGİLER ve KDV TEVKİFATI A-GENEL

Detaylı

SİRKÜLER - XXXII. Sirküler Tarihi: 30.04.2012 Sirküler No : 32

SİRKÜLER - XXXII. Sirküler Tarihi: 30.04.2012 Sirküler No : 32 1 SİRKÜLER - XXXII Sirküler Tarihi: 30.04.2012 Sirküler No : 32 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510

Detaylı

SİRKÜLER 2012/11. : KDV Tevkifatı İle İlgili 117 Nolu KDV Genel Tebliğinde Öne Çıkanlar

SİRKÜLER 2012/11. : KDV Tevkifatı İle İlgili 117 Nolu KDV Genel Tebliğinde Öne Çıkanlar SİRKÜLER 2012/11 SİRKÜLERİN Tarihi : 24.04.2012 Konusu Mevzuat : KDV Tevkifatı İle İlgili 117 Nolu KDV Genel Tebliğinde Öne Çıkanlar : 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Yasal Dayanak : 14.04.2012

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2012-032 Tarih : 24.04.2012 Konu : Tevkifat Uygulaması Hakkında Yayımlanan 117 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği 14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 117 seri numaralı KDV Genel

Detaylı

1. YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ

1. YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ 1 SİRKÜLER - XXXI Sirküler Tarihi: 30.04.2012 Sirküler No : 31 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Selim TUNA* Öz Katma Değer Vergisinde kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin alıcı

Detaylı

GVK 94. Madde Kapsamında %100 KDV Mükellefiyetinden. 2.2 Vazgeçenler İçin) %100 %100

GVK 94. Madde Kapsamında %100 KDV Mükellefiyetinden. 2.2 Vazgeçenler İçin) %100 %100 İstanbul, 19.04.2012 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliği İşlemleri Takip Tablosu DUYURU NO:2012/31 KDVK nun 9. madde uygulaması kapsamındaki işlemlere yönelik açıklamaların toplu olarak

Detaylı

SERBEST MESLEK ERBABINA YAPILAN ÖDEMELERDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI

SERBEST MESLEK ERBABINA YAPILAN ÖDEMELERDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI SERBEST MESLEK ERBABINA YAPILAN ÖDEMELERDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI Mehmet ALTINDAĞ * 1. GİRİŞ Serbest meslek erbabı genel olarak defter tutmak suretiyle kazançlarını tespit eder ve kazanç elde edilmemiş

Detaylı

Sirküler Rapor 05.05.2014/121-1 ÖZEL SİRKÜLER : KDV TEVKİFATI KONUSUNDA YENİ KDV UYGULAMA TEBLİĞİ İLE DEĞİŞENLER

Sirküler Rapor 05.05.2014/121-1 ÖZEL SİRKÜLER : KDV TEVKİFATI KONUSUNDA YENİ KDV UYGULAMA TEBLİĞİ İLE DEĞİŞENLER Sirküler Rapor 05.05.2014/121-1 ÖZEL SİRKÜLER : KDV TEVKİFATI KONUSUNDA YENİ KDV UYGULAMA TEBLİĞİ İLE DEĞİŞENLER ÖZET : KDV tevkifatı uygulamasında bütün KDV tebliğlerini tek bir tebliğ haline getiren

Detaylı

Đstanbul, 26.04.2012 Sirküler No: 2012 /37 Konu: 117 Seri No lu KDV Tebliğ Đle Tevkifat Uygulamasına Getirilen Düzenlemeler

Đstanbul, 26.04.2012 Sirküler No: 2012 /37 Konu: 117 Seri No lu KDV Tebliğ Đle Tevkifat Uygulamasına Getirilen Düzenlemeler MUHASEBE BÖLÜMÜ Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15 Đkbal Ticaret Merkezi TR-34365 Teşvikiye-Đstanbul Telefon + 90 (212) 310 14 00 Telefax + 90 (212) 327 32

Detaylı

KDV Tevkifatı. Atölye Çalışması SMMMO ESKİŞEHİR. 6 Mayıs 2015. Stajyerler ve Büro Çalışanlarına MUSTAFAUÇKAÇ

KDV Tevkifatı. Atölye Çalışması SMMMO ESKİŞEHİR. 6 Mayıs 2015. Stajyerler ve Büro Çalışanlarına MUSTAFAUÇKAÇ KDV Tevkifatı 6 Mayıs 2015 ESKİŞEHİR SMMMO Stajyerler ve Büro Çalışanlarına Atölye Çalışması KDV Tevkifatı Tevkifat Uygulaması Tam Tevkifat Kısmi Tevkifat Ortak Hususlar KDV Tevkifatı Tevkifat Uygulaması

Detaylı

Konu : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğ inde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri No.lu Tebliğ yayımlanmıştır.

Konu : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğ inde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri No.lu Tebliğ yayımlanmıştır. 22.02.2017 Sirküler, 2017/07 Sayın Meslektaşımız; Konu : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğ inde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri No.lu Tebliğ yayımlanmıştır. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama

Detaylı

KDV Tevkifatı KDV Tevkifatı

KDV Tevkifatı KDV Tevkifatı KDV Tevkifatı KDV Tevkifatı ESKİŞEHİR SMMMO Tevkifat Uygulaması Tam Tevkifat Kısmi Tevkifat Ortak Hususlar Tevkifat Uygulaması Tam Tevkifat Kısmi Tevkifat KDV Tevkifatı Uygulama (KDV Kanunu 9/1 m.) Maliye

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ A- TAM TEVKİFAT TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMET TEVKİFAT ORANI

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ A- TAM TEVKİFAT TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMET TEVKİFAT ORANI SİRKÜLER NO: 2012 / 15 04 Mayıs 2012 Konu: KDV Tevkifat oranları hk. 117 seri nolu KDV genel tebliğine göre 01.05.2012 tarihinden geçerli olan katma değer vergisi tevkifat oranları aşağıda belirtilmiştir.

Detaylı

122 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

122 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.02.2013/68-1 122 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Tevkifat uygulamasına ilişkin 117 seri No lu KDV Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. 25/10/1984 tarihli ve 3065

Detaylı

Sirküler Rapor 05.05.2014/121-1 ÖZEL SİRKÜLER : KDV TEVKİFATI KONUSUNA YENİ KDV TEBLİĞİ UYGULAMA İLE DEĞİŞENLER

Sirküler Rapor 05.05.2014/121-1 ÖZEL SİRKÜLER : KDV TEVKİFATI KONUSUNA YENİ KDV TEBLİĞİ UYGULAMA İLE DEĞİŞENLER Sirküler Rapor 05.05.2014/121-1 ÖZEL SİRKÜLER : KDV TEVKİFATI KONUSUNA YENİ KDV TEBLİĞİ UYGULAMA İLE DEĞİŞENLER ÖZET : KDV tevkifatı uygulamasında bütün KDV tebliğlerini tek bir tebliğ haline getiren KDV

Detaylı

ANKA ANTALYA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DANIŞMANLIK VE DENETİM LTD.ŞTİ. ( Yeminli Mali Müşavir -047 Mustafa ŞİMŞEK ) GÜNCEL KDV TEVKİFAT ORANLARI

ANKA ANTALYA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DANIŞMANLIK VE DENETİM LTD.ŞTİ. ( Yeminli Mali Müşavir -047 Mustafa ŞİMŞEK ) GÜNCEL KDV TEVKİFAT ORANLARI Mustafa ŞİMŞEK Yeminli Mali Müşavir antalya@ankaymm.com GÜNCEL KDV TEVKİFAT ORANLARI Giriş: KDV Tevkifatının Yasal Dayanağı Ve Mahiyeti: KDV tevkifatının yasal dayanağı KDVK nun 9. maddesi olup, Maliye

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı Sayı: Rehber.2014/018 Ankara,19.04.2014 Konu: 34 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında (Vuruntuyu

Detaylı

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur.

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. 19 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28977 TEBLİĞ M aliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 34) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 4 üncü maddesinin 2 numaralı

Detaylı

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. A. FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE

Detaylı

No: 2012/57 Tarih:

No: 2012/57 Tarih: No: 2012/57 Tarih: 18.04.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

KDV İADELERİNDE UYGULANACAK HADLER VE İADE YÖNTEMLERİ (Azmi Demirci, YMM)

KDV İADELERİNDE UYGULANACAK HADLER VE İADE YÖNTEMLERİ (Azmi Demirci, YMM) KDV İADELERİNDE UYGULANACAK HADLER VE İADE YÖNTEMLERİ (Azmi Demirci, YMM) Mal İhracatı (Sınır ve kıyı ticareti ile uluslararası taşımacılık yapan araçlara mal teslimi dahil) Bavul Ticareti (Türkiyede İkamet

Detaylı

5- Ağaç ve orman ürünlerinin tesliminde kısmi tevkifat oranı 5/10 olarak belirlenmiştir (Daha önce 9/10 olarak uygulanıyordu).

5- Ağaç ve orman ürünlerinin tesliminde kısmi tevkifat oranı 5/10 olarak belirlenmiştir (Daha önce 9/10 olarak uygulanıyordu). 11.02.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/45 KONU: KDV TEVKİFATLARINDA 122 SERİ NOLU TEBLİĞLE YAPILAN DEGİŞİKLİKLER 01.03.2013 Tarihinden itibaren uygulanmak üzere

Detaylı

82 Sıra No.lu GVK Sirküleri

82 Sıra No.lu GVK Sirküleri Mustafa UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 82 Sıra No.lu GVK Sirküleri Yapılan değişiklik sonucunda; MAYIS 2012 vergilendirme döneminden itibaren, yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşanlara

Detaylı

117 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

117 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 16.04.2012/84-1 117 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : KDVK, m.9 da yer alan KDV tevkifatlarına ilişkin düzenlemeler bu Tebliğde yeniden düzenlenmiş olup, Tebliğ

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ

KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İADESİ VE 117 SERİ NUMARALI GENEL TEBLİĞ SONRASI KATMA DEĞER VERGİSİNDE TEVKİFAT UYGULAMALARI 27 HAZİRAN 2012 MEHMET SABRİ YÜCE YMM YÜCEL GENÇ YMM VERGİLEMEDE YARATILAN KATMA DEĞERİ ESAS ALAN BİR VERGİDİR.

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 27.05.2014. Konu: KDV TEVKİFAT UYGULAMASI HAKKINDA YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

SİRKÜLER İstanbul, 27.05.2014. Konu: KDV TEVKİFAT UYGULAMASI HAKKINDA YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER SİRKÜLER İstanbul, 27.05.2014 Sayı: 2014/114 Ref:4/114 Konu: KDV TEVKİFAT UYGULAMASI HAKKINDA YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bilindiği üzere 26.04.2014 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI

İNŞAAT İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI KEMAL OKTAR GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI EMEKLİ MÜDÜR N. HİDAYET YILDIZ YMM & BAĞIMSIZ DENETÇİ KILAVUZ DENETİM YMM SEYFİ AYRAL GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI EMEKLİ MÜDÜR & YMM & BAĞIMSIZ

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

KDV TEVKİFATINA TABİ YENİ İŞLEMLER (KISMİ TEVKİFAT)

KDV TEVKİFATINA TABİ YENİ İŞLEMLER (KISMİ TEVKİFAT) KDV TEVKİFATINA TABİ YENİ İŞLEMLER (KISMİ TEVKİFAT) Zihni KARTAL * Veysel Karani PALAK ** GİRİŞ Tevkifat, sözcüğü Arapça kökenli olup Türkçe kesinti, Fransızca stopaj sözcüğü ile aynı anlamda kullanılmaktadır.

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:6) YAYINLANMIŞTIR

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:6) YAYINLANMIŞTIR İstanbul, 01.06.2016 Sirküler No: 2016/012 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:6) YAYINLANMIŞTIR 21.05.2016 tarih ve 29716sayılı Resmi Gazete de 6

Detaylı

FASON TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 01/07/2007 TARİHİNDEN İTİBAREN KALDIRILDI

FASON TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 01/07/2007 TARİHİNDEN İTİBAREN KALDIRILDI FASON TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 01/07/2007 TARİHİNDEN İTİBAREN KALDIRILDI Değerli üyemiz, 02/07/2007 Fason olarak yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon işlerinde 10/Ocak/1996 Tarihinden

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 33/2012 İstanbul, 22.06.2012

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 33/2012 İstanbul, 22.06.2012 MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 33/2012 İstanbul, 22.06.2012 KONU: KDV Tevkifat Uygulamasına İlişkin 63 Sıra No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri Yayınlandı ÖZET: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan

Detaylı

117 NO LU KDV TEBLİĞ MUSTAFA TAN SMMM

117 NO LU KDV TEBLİĞ MUSTAFA TAN SMMM 117 NO LU KDV TEBLİĞ MUSTAFA TAN SMMM TEVKİFAT UYGULAMASI KDV DE MÜKELLEFİYET ASIL OLARAK, SATICI- MALI TESLİM EDEN, HİZMETİ SUNANDIR. TEVKİFAT İŞLEMİ İSE, BİR VERGİ GÜVENLİK ÖNLEMİDİR. TEVKİFAT, TEVKİF

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. 27.01.2016 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. 27.01.2016 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 27.01.2016 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 Sunum Planı Katma Değer Vergisi(K.D.V.) Genel Uygulama Tebliği Tevkifat Nedir? Tam Tevkifat, Kısmi Tevkifat Tanımları

Detaylı

Sirküler No: 039 İstanbul, 22 Nisan 2014

Sirküler No: 039 İstanbul, 22 Nisan 2014 Sirküler No: 039 İstanbul, 22 Nisan 2014 Konu: Özel tüketim vergisine tevkifat uygulaması getirildi. Özet: Maliye Bakanlığı, Özel Tüketim Vergisi Kanunu nun 4 üncü maddesi ile verilen yetkiye dayanarak

Detaylı

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 Sunuş Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9. maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde

Detaylı

KAMEDER DANIŞMANLIK VE EĞİTİM PRATİK BİLGİLER

KAMEDER DANIŞMANLIK VE EĞİTİM PRATİK BİLGİLER KAMEDER DANIŞMANLIK VE EĞİTİM PRATİK BİLGİLER 2014 Parasal Limitler (01.02.2014 31.01.2015) MAL ve HİZMET ALIMLARI İÇİN Yaklaşık Maliyet İlan Yayınlanması Gereken Süresi Yerler YAPIM İŞLERİ İÇİN Yaklaşık

Detaylı

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞ İLE GETİRİLEN KDV İADELERİNE İLİŞKİN ALT LİMİTLER

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞ İLE GETİRİLEN KDV İADELERİNE İLİŞKİN ALT LİMİTLER Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müşavir İSTANBUL YMMO 08/05/2014 KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞ İLE GETİRİLEN KDV İADELERİNE İLİŞKİN ALT LİMİTLER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM MAHSUBEN İADE NAKDEN İADE (Dikkat: Her

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/109 İstanbul, 31 Aralık 2005 KONU : 97 Seri Nolu KDV Genel

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

KDV TEVKİFATI İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÖZELLİKLİ KONULAR

KDV TEVKİFATI İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÖZELLİKLİ KONULAR KDV TEVKİFATI İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÖZELLİKLİ KONULAR 1. KONU: Katma Değer Vergisi, mal teslimi ve hizmet ifalarında her aşamada yaratılan katma değeri vergilemeyi hedef alan yayılı bir vergi türüdür.

Detaylı

Mali Bülten No: 2014/49

Mali Bülten No: 2014/49 ` Mali Bülten No: 2014/49 Vergi/ 21 Nisan 2014 4 No.lu ÖTV Genel Tebliği ile Getirilen ÖTV Tevkifat Uygulaması kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: Maliye Bakanlığı 4 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile ÖTV Kanunu

Detaylı

SİRKÜLER 2012 / Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler

SİRKÜLER 2012 / Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler SİRKÜLER 2012 / 07 116 Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler Sirkülerin Konusu 19 Ocak 2012 tarihli ve 28178 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 116 Seri No lu KDV Genel Tebliği ile KDV Kanunu

Detaylı

Konu : ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin tarife pozisyon numarasında yer alan malların tesliminde tevkifat uygulaması hk.

Konu : ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin tarife pozisyon numarasında yer alan malların tesliminde tevkifat uygulaması hk. Sirküler No : 2014/17 Sirküler Tarihi :24.04.2014 Konu : ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında yer alan malların tesliminde tevkifat uygulaması hk. 4760

Detaylı

* Tevkifat kapsamına alınan işlemlere yeni düzenleme getirildi.

* Tevkifat kapsamına alınan işlemlere yeni düzenleme getirildi. SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 37 İST,03.03.2004 ÖZET: * Tevkifat kapsamına alınan işlemlere yeni düzenleme getirildi. 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 28.02.2004 tarih ve 25387 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

KDV TEVKİFAT UYGULAMASI

KDV TEVKİFAT UYGULAMASI KDV TEVKİFAT UYGULAMASI İBRAHİM DEĞİRMENCİ Yeminli Mali Müşavir ANTALYA SMMO 25.05.2012 1 A- GENEL ESASLAR: 1- Yasal Hüküm: a) Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, iş yerinin, kanuni merkezi ve iş

Detaylı

HİZMET BEDELLERİNE İLİŞKİN KDV DE KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI

HİZMET BEDELLERİNE İLİŞKİN KDV DE KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI HİZMET BEDELLERİNE İLİŞKİN KDV DE KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI Dünya Gazetesinin 13 Kasım 2008 tarihli sayısında Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu uygulamalarında olduğu gibi Katma Değer Vergisi Kanunu nda

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ (1 MAYIS 2014 GÜNCELLENMİŞ HALİ)

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ (1 MAYIS 2014 GÜNCELLENMİŞ HALİ) KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ (1 MAYIS 2014 GÜNCELLENMİŞ HALİ) TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMET TEVKİFAT ORANI TEVKİFAT YAPACAK OLANLAR (KAPSAM ) KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ YERİ (26/04/2014

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ (1 MART 2013 GÜNCELLENMİŞ HALİ)

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ (1 MART 2013 GÜNCELLENMİŞ HALİ) KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ (1 MART 2013 GÜNCELLENMİŞ HALİ) TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMET TEVKİFAT ORANI TEVKİFAT YAPACAK OLANLAR (KAPSAM ) 117 SERİ NUMARALI KDV GENEL TEBLİĞİNDEKİ YERİ

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

SİRKÜLER (2012/24) Emsal ÖZCAN Yeminli Mali Müşavir

SİRKÜLER (2012/24) Emsal ÖZCAN Yeminli Mali Müşavir SİRKÜLER (2012/24) Bilindiği üzere KDV Kanunu nun 9/1 ve 29.maddesi ile V.U.K. nun 120 maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiler çerçevesinde KDV tevkifat uygulaması ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 36 İst. 2 Mart 2004 KONU : 89 Seri Nolu K.D.V. Genel Tebliği

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.04.2014/109-1 34 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 34 Seri No'lu ÖTV Genel Tebliğinde, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B)

Detaylı

ALICI (KDV MÜKELLEFİYETİ OLSADA, OLMASA DA)

ALICI (KDV MÜKELLEFİYETİ OLSADA, OLMASA DA) TAM TEVKİFAT İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından ödenmesi. KISMİ TEVKİFAT İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin belirlenen kısmının işleme muhatap

Detaylı

KONU: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

KONU: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Sayı: Vergi/2014.025 Tarih: 22.04.2014 -VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. Tebliğ aşağıda sunulmuştur. Maliye Bakanlığından: ÖZEL

Detaylı

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında SİRKÜLER Sayı : 2017/21 Tarih : 16.05.2017 Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında 26.4.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

No: 2016/45 Tarih:

No: 2016/45 Tarih: No: 2016/45 Tarih: 30.05.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

YM ORTAKLAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

YM ORTAKLAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SİRKÜLER NO : 2012/ 327-09 İstanbul, 04.05.2012 KONU Talepleri : KDV Tevkifat Uygulamasına ve Bu Uygulamadan Doğan İade KDV Tevkifat Uygulamasına ve Bu Uygulamadan Doğan İade Taleplerinin Yerine Getirilmesine

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ. Söz konusu tebliğ 1 Mayıs 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

VERGİ SİRKÜLERİ. Söz konusu tebliğ 1 Mayıs 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 20.04.2012 VERGİ SİRKÜLERİ KONU: KDV Tevkifat Uygulamasındaki Değişiklikler. 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğin de ;KDV tevkifat

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN VERİLEN BAZI HİZMETLERDE KDV TEVKİFATI KONUSUNDA DEĞERLENDİRMELER

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN VERİLEN BAZI HİZMETLERDE KDV TEVKİFATI KONUSUNDA DEĞERLENDİRMELER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN VERİLEN BAZI HİZMETLERDE KDV TEVKİFATI KONUSUNDA DEĞERLENDİRMELER 1. KONU: Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9 uncu maddesinde KDV uygulamasında sorumluluk konusunda düzenlemeler

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 20.04.2012 Sayı: 2012/92 Ref: 4/92

SİRKÜLER İstanbul, 20.04.2012 Sayı: 2012/92 Ref: 4/92 SİRKÜLER İstanbul, 20.04.2012 Sayı: 2012/92 Ref: 4/92 Konu: 117 SERİ NUMARALI K.D.V GENEL TEBLİĞİ İLE KISMİ K.D.V TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE K.D.V İADESİ USUL VE ESASLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR 14.04.2012

Detaylı

SİRKÜLER 2012/09. : KDV Tevkifatı İle İlgili 117 Nolu KDV Genel Tebliği Yayımlandı

SİRKÜLER 2012/09. : KDV Tevkifatı İle İlgili 117 Nolu KDV Genel Tebliği Yayımlandı SİRKÜLER 2012/09 SİRKÜLERİN Tarihi : 16.04.2012 Konusu Mevzuat : KDV Tevkifatı İle İlgili 117 Nolu KDV Genel Tebliği Yayımlandı : 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Yasal Dayanak : 14.04.2012 Tarih

Detaylı

117 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ÖZETİ Resmi Gazete Sayısı 28264 - Resmi Gazete Tarihi 14.04.2012

117 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ÖZETİ Resmi Gazete Sayısı 28264 - Resmi Gazete Tarihi 14.04.2012 117 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ÖZETİ Resmi Gazete Sayısı 28264 - Resmi Gazete Tarihi 14.04.2012 KDV TEVKİFAT UYGULAMASI Tevkifat, genel bütçeli idareler hariç, Tevkifata tabi işlemin yapıldığı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

YABANCILARA VE TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

YABANCILARA VE TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI 05.05.2017/60-1 YABANCILARA VE TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI ÖZET : 6824 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren konut

Detaylı

14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) İÇİNDEKİLER

14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) İÇİNDEKİLER 14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 1. KDV TEVKİFAT UYGULAMASI -1 1.1. Kdv Tevkifatının Niteliği 1.2. Beyan 1.3.

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 17.04.2012 Sayı: 2012/90 Ref: 4/90

SİRKÜLER İstanbul, 17.04.2012 Sayı: 2012/90 Ref: 4/90 SİRKÜLER İstanbul, 17.04.2012 Sayı: 2012/90 Ref: 4/90 Konu: K.D.V TEVKİFAT UYGULAMALARI VE BU UYGULAMALARDAN DOĞAN İADE TALEPLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERİ BİRLEŞTİREN, MEVCUT KDV TEVKİFATI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE

Detaylı

İSTANBUL, 14.07.2014 SİRKÜLER (2014/22) Konu: KDV Uygulama Genel Tebliği

İSTANBUL, 14.07.2014 SİRKÜLER (2014/22) Konu: KDV Uygulama Genel Tebliği İSTANBUL, 14.07.2014 Konu: KDV Uygulama Genel Tebliği SİRKÜLER (2014/22) 26.04.2014 tarih 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.05.2014 tarihinde yürülüğe giren KDV Uygulama Genel Tebliği ile bugüne

Detaylı

SİRKÜLER 2012 / 15. Yeni KDV Sorumluluk ve Tevkifat Uygulaması ( 117 Nolu KDV Tebliği)

SİRKÜLER 2012 / 15. Yeni KDV Sorumluluk ve Tevkifat Uygulaması ( 117 Nolu KDV Tebliği) Sirkülerin Konusu SİRKÜLER 2012 / 15 Yeni KDV Sorumluluk ve Tevkifat Uygulaması ( 117 Nolu KDV Tebliği) Katma Değer Vergisi ndeki sorumluluk (tam ve kısmi ve tevkifat) uygulamasını yeniden düzenleyen 117

Detaylı

1. KDV TEVKİFAT UYGULAMASI

1. KDV TEVKİFAT UYGULAMASI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) Maliye Bakanlığından: 14 Nisan 2012 Tarih ve Sayı: 28264 Resmi Gazete 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun (1) 9 uncu maddesinin

Detaylı

Petrol ürünleri, doğal gaz ve bunların türevleri ile biodizelden oluşan (I) sayılı liste, (A) ve (B) cetvellerinden meydana gelmektedir.

Petrol ürünleri, doğal gaz ve bunların türevleri ile biodizelden oluşan (I) sayılı liste, (A) ve (B) cetvellerinden meydana gelmektedir. A. VERGİNİN KONUSU Verginin konusu, ÖTV kapsamına giren (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dâhil olmak üzere imalatçıları tarafından teslimi veya ÖTV uygulanmadan önce müzayede

Detaylı

TAM TEVKİFAT İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından ödenmesi.

TAM TEVKİFAT İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından ödenmesi. TAM TEVKİFAT İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından ödenmesi. KISMİ TEVKİFAT İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin belirlenen kısmının işleme muhatap

Detaylı