0 :.) İş. tutanai;* 4 b) Kadastro" name="description"> 0 :.) İş. tutanai;* 4 b) Kadastro">

üozuîûhjbüjm mti1 ilan edildiğine dair alınan aa&ı iâaghateeımn tarihi t... 3AY?Ay 3 ÎBJOfİK. ^İLOİUSR *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "üozuîûhjbüjm mti1 ilan edildiğine dair alınan aa&ı iâaghateeımn tarihi t... 3AY?Ay 3 ÎBJOfİK. ^İLOİUSR *"

Transkript

1 MmmtA AMR i A tu İJjçmİ üozuîûhjbüjm mti1 34 Su'tujrelı broan ssadastro i\o.sis^om* 1 i^iiüi&ki'hgsl ûpşj&ll..^^^..., ~ 1- İlanlar f a- SeknU -ail^ il ** J s."a -^'A.>0 :.) İş. tutanai;* 4 b) Kadastro tutanakları 5-31 e) 2noi»aâds tutanakları M «) İşi bitin», tutanağı ' OA&-A? 2 JL^&ö^lİli öakanule Olurunun Sarihi : Sayısı s Olur mi S âady. haber bülteni»in tarihi : 1-9.3, İlanın yapıldığa, re«al gaftetersins 1) üunim. : Sayışa : I) tarihi * 24.3* 4 Sayın : İlacın ya^ıldiijı Side sıkan «halûk ^agetenias, 1- Atı $ İleri OaMteai l'arihi s ayraıt 10S26 2- Afla. : i lort iareotoai tarihi s «/xaı* İlanın yapıldığı ilçede çıkatı dbalilk gazetenin t 1*Atfa. t Alanya altesi tarihi t a.?ısıa âdı t Alanya aasetesi tarihi * i 3341 «ataâ vasıta ile yapıla» ilanları tensik Men belgeleri» i. 1» Adı s farim i Şayian 2- Adı t Sarihi s tt.yastı İlgili, beldedejltöyde yapılan huşla» ilanının tarihi î Bitişi* bolde e köylerde /.pılsn iha^la» llammn s ü s «fâritlsr Sarihi * ^ t Kargıca* Tarihi : »» şeyhler Şeritli : İüyü «u»uö#» Sarihi ı Köytt s KuKuyaka farihi s SiKiriaıaaraitt m 2mî m 4& ayıplamaları m» bittiğine vs ilgili beldede/k^ydo ilan edildiğine dair alınan aa&ı iâaghateeımn tarihi t.... 3AY?Ay 3 ÎBJOfİK. ^İLOİUSR * A) İlgili haritalar : 1-2/ taçeioi s ALAUYA â- 1/ 500 m«efeli t / 5000 den büyük ĞlgeJsli î ) Kullaralan ortal^e 1/ ölçekli hava roto^raflsrıcım i^jftt.,,, i&üglmsl* JmŞğM* S Kullanılan ölgü aletinin cinai, matarası j Wild fl-a Grosa sı car noktaların. verilen cuıoaralar» 1- Orsan dıg ve i, suaırım tegml eden poligonlara: Cl) Kanaradan (102) numaraya keder aütesolsil maaara verilmiştir. 2-2/B mmm&i uygulanan yerlerin eımnaı tenkil eden pâli^enlara s C )feyaaradan( ) maaraya kadar nütoaelsil Kasara verildijtir.

2 ij&jb&aa TtiSâ^Mî S A Xtfâ: 4 Tutarak mm 1 fanm Oraan m iglori üalcaalıiııııı^ 5#3#I984 fğta m 6 sayılı olurları m 20*4*1984 gün m rntyılı i eartyîe Antalya İli âianya ilçesi mmı %m% İçiBdo bulunan orıaamlarıa 6S31 mayala a*mnn 0m orsan, kadastromu ve aynı yamanun M/B «Adamı uygulan çalıklarım rapmtfetizorefces&myojaımangörevlen d&jd^m^ltâjpe terndd/onumusda îmı 0*man m Köy taleri BmkatilaâuNNi atanan*ftomdmyanb kam JNMmu* üsagipftn temsyöta ataantt tlyeai âli 2rşi*ni» yine San» ortıaıt va İ l#rt.bakatilıgının 31*î*33â4 gön ** GStf»xaft*l«*l,]/29 sayılı elmrlanı ila g&avl*»» dirile» ^oıdsyon "âtemateı Ottan Kelle"niıı* Koy mtıhtarlı&oın 2*16*1984 ı#nt vı sayımız./anılarıyla koaimyon Uf mi olarak güre anlaşılma üye Abdullah S raksl^ın aal*çme yârenimde ham» İmltatfukları w böyleoo 6831 sayılı omam ymm* m>m>u 7m maddemi uyarınca komim^mmmmb, yasal fearufeşumn olduğu ve Mürkifl ferim 1943 doğumlu lîehmst üymal+ından ua»» bulunduğu girtâldtl* 6831 sayılı orman yasanıma 8 nci maddemim göre tüm, ilanların şamamada,apılmş ve yasal küreni rsla dolmu? omu u amla^&ldığıtıâatt ^dmyefn^mmtn bu köyfe çalışmalara ba&lamamıada tokaik idari ve tümel bir mmptummk bu tutanak fûmui «de tartanımda* diimenlemrek imma altı» alıı^ı* 10#lö#l So*lu Or&an Kadastro KoıtisyotM Başkan Oraa&eı İye 2iraat«ı K6y üyemi, MMrki^i?*tfa»ts i&b&k AH İR^İ X UUt Abdullah JCâBâ&LAH Mimmt î$mm imma imm '' 'l&ima imza tf Yrî SAY^Al 5 ÖfciAS K&DMfüOUu YASAĞİ Tutanak m: 2 r Ormana Adı : öobireim $jtvl*t S m Kullanıla» pafta ne: Albaya ÖtS»^ Kullanılan fotoğraflım ger&t fin : 126 filit So: 1453 s^otofiraf no* 872 Antalya ili, Alanya ilçesi aömiküçilklil köyü attlm hudutlar* içinda kalaö Ooblraia iavlst oraıan kadastrosu ya&maktizer^tojâbyoratauz başkan mız öü^i: Ormancı Öyo AH lr i f Ziraatçı %# Basa» ifelle* Köy Uyo^ Abânllab fera külah ol&ifeı. hmlia bilirliği Uysal «fakata alınarak gösikttçüklü köyö ııorteo- ^Lnâo işe başlan^. KoytedutiMmasilâ»tetkiki Mlirklfi m-^mm, m amig&zan iacalanınesi aoımotı köy ıidl.lm toıd-adıırm^ ku^yi : ^asaa batoço^l d#r#ki f do^su: ürıirtı evliya b#lawt kabri at aıılık t ^jaoyi: km^hmlbn kuyusu #rl#vik bagyr kaml feresi t l^rgıcak d^r^ai boiam 9 hebil âoroai ve sarı çof» t batısı: ÇelMrli doro^l ile çevrili oliuj u g^llldüt hudutlar aadoce mrmm kadaatromı. çaîas malarım eaas elaak özere 3/ 10 ^Kî ölçekli paftalarına ve hava fotoğrafına iflonorak aı^ırlaım Oebiroia d#vl#t ^rammii kımyi^fe köy rtiha aımrı ii«rinûoki 1649 «rtro yükseklikt#ki ttpodo bulunan rtlı^^gl^la bulu^totu yort X m*tu 08 noktam immâm * Mı noktadan oraaa sınır hattıaııı doğu yî^öe bilahare gilmy yönâ köy rium sınırım takibatı gidilerek ^halloai mmrl% $k mvk&im goli^of^k bu usvkidefet "uauf ötürkan laeyvc bahçesiriin kuzeydoğu orna» agaçlandıı^ıa rnmmtmm batıdan doğuya ytmamı temm» köy Mllki iianm koatiü ve koy aımn ri^bit kayaya 2 ^ noktası tenis edildi, Buradan enaan sınır ha&tuııiî kıasaybatı yöi^âe dia hatla aag taraf oabir^ia davla t oratm aol taraf iaa gö^lköçüklü köyümden. M&hmt oğlu Yusuf fiür&anp im b^hçaai olmak üzere 6 - gidilerek öu bolıçoıan ktımyöntı ko'iesi^ tesbit oüil^rok yorli km;m 3 M.lu m mktası toaia Bu aoktadatı itd baron orcmın aımr hattı01ü batı yönda düz hatla sağ t^r^f Cebirois devlet iram aol tanıt ise gö^lküçttklü ^öyüadoıı Yusuf opu illtley^n Gürkan tarlası,. mhm% 05lu Y^aı^S^p^Ltarlası il# eski şıklar yolu ^t^rok tıkarı üzoriııio geldiği Bmptûm^)^^^ ^mm k mr%nâm mbit kaya iteoriro 4 rto#lu QB noktası tasia eâilait " "" * "

3 3AWAı 6* mn devam yolu bo** &ı noktadan itibaren or;aan sınır hat t ıram batı yönünde edki yuııca takiple sağ tamf mbifnim devlet ormanı sol taraf köy toplu tara* aabaaı mk Umere gidi/l erek.-lebaget oğlu Yumuf ^yaal tarlasının kuzeybatı küfesi ım gel&lg teabit edilerek» ımaa yoluma kanarına yerli kaya üzerin* 5 w.la 00 noktası tamla #ülii * Bu noktadan itiuaren or-;gn sıuır tattıran batı vünde düz hatla tamf cobiroio devlet organı sol taraf İ00famı? 'iysa 1 tarlası olmakfizere gidilorofe Kerim oğ u '»jymal tarlasının kızılfcayak deresine bitişik kuzeybatı küğfeaimar.0 idi 4i tembit edilerek dare içi uda ki yerli taya üzerine 6 no*!» 08 mktm% teeia ettldl* Bıı mk tadan itibar»cıraar* sımr hattının kuzey yününde kınıltorfak deremim&z akışınım akmi /Önünde âere yatağım takiple tıog taraf cebirdi s d#vlat &vmnx mel ta- raf köy toplu, t ana sahası olmakttmeregî&llerek bu dore II0 Alanya -ööjpf yayla yolumu kesim yerindeki AH M^rnkülatt tarftaaunn güneybatı küsenine geliigâ tembit odilerek.yolunfcameykenarındaki yerli kayaya? no.lu noktanı Bu noktadan itibaren omı sınır ha tt utun y&n&sâe Alanya Siğili yaylı akraba ^olu froyunaa sağdacai>îrtoim devlet or^ıara aolia Mm^t o-lu Ali mmmümib. tarlası olaak üzere glâilerek bu tarlama araba yalnız bitijik ı^to^y M «A: 7 doğu ks^eeine geldiği teâbit eâilerdk yolara İmssoy kenarındaki yerli kmyeya 8 im noktamı fesin edildi» Bu mktaûm itibaren omm% &%sat? nattısın kumeyyik-tumte dum hatla sa& taraf eebirela devle* m^mm»ol taraf AH Karafct&ah turlum olmaktineregidilerek bu far* Imn kuaey doğu küfesine geldiği tonmt edilerek yerli kaya Ümerana 9 nebin 08»k* tamı trniu edildi» Su noktadan İtibaren orsı&n sınır Hattının l&tnseyba&ı fmxumûb dün hatla mit taraf eobireis devlet oraaım sel taraf ise Ahmet âh t&r&kftlah, Kertu İrtt tarlnları ilo Ahmat Karaklilah tarlası olmak îısmm ^üll m% mmm^ Imr %mlm%mn lmm?hm% IsMşmmkm ealâiiîi tmblt mul^mk yarli kaya îlmrlm- W m*«lu öb TOkttaı te^.^ edildik Bu nokt^daa itibaren or.^m sı ru r teitınin t;îirıayb^tı./önünde döb hatla ro taraf otmrrti i^vlat sol taraf tomat tıırlatıı olm^k liseeidilamk dağlı ç^gıteri» 11 OS noktııaı l^ı»ktmöari itiba»n or^a^ ııırar hattifno batı yörıü^lo düz tayfta Oobirois dovl#t ortı^m sol tarafta Ahmt K^raklllaft i îh^mli KajmMü^ mm»* l#ri tarlaları ol:«k ilmoı^ -gi âi lamk İCaraklUito mmmilmri turlasınız Mmy batı kodesine g.lüği teabit yerli kaya iimrim »lu 09 wktaaı toais &u mktaümm. iti baran oram sımr mt%%mn batı ^ibireia âsvlot orsıam sol tnra isa Ahı«t oğlu âli imib hatla m^ taraf ogltı öasaa Coşkun tarlaları olaafc üeo» cjioilö^k *%lmot Oo^kun tarlaaıaııı MaralıMr İan tapeya 0^1011 yolu» bitişik kölesi00 golâi^l # tesmt edilerek yerli mktası ısomia eilmi* Mı»ktâdaıı itibs orman sıımr hottıniü to^e/batı yöıtîlı^te İâJSfAt 8 liamîiı^ir -topo ersum araba yolu üoyuöca yolu takiheıt sa^dafebiroisdavlot or^am aolda köy topla taı^a satomı olıtak Umm giâilorok >tehmt oğluii^saıı Ooştan tarlaaırmıt yol^ biti54k kuzeybatı kîi^^füûe ı^liigi tesbit aaitersk yeril kaya 14 mo«iuitö moktam edildi Aa noktodao itibaı^n o^on luaır hattiîıin ^ünaybotı y&rriime dîiz hatla sai taraf öebiroia âmlmt mrmm mt tararla i m ^ş&mt oiüu ilmmtı Coşkun ila laya otlu JCori^ tarlaları ol^k ümm Ali Cogfcun ««İndio 40 a* kuzoybatı8 suptaki sivriteyalık ta^nin sârveainâom yerli kayaya ı^ldil^i teabit edilerek 15 rto.lu OS uoktası t esi a edilerek bu tâtrmeâ, taaiii yayılâıi Bu rîoktaâm itibaren orman eırıır hattını» kumay^atı yütüindo hatla aas taraf Otblr^la â^vlot ommm sol taraf i^e Hüseyin ihı^or İİ0 âli Coşkun aereaelmri alçt^r^k tarlaları olwk nmm gidilo^k mii^tmmk t^rlmnn kmmr^m geldiiyt teabit eöilerak yorli ksyn tl^ertııe 16 no.lu mktm% teoi-s dildi Bıı mmn sınır aattıniîi batı yötıiîtîcte âlîz hatla aag taraf CeMroiii d^vl^t or^ıu ise Hüseyin Tniıoer tarlsaı olrmk ttsere gldtlor^ bu tarlama ku^ey konar^^i^i^^b tesbit Biü İçrek yerli toya 17 m#lu ^ noktası tesis adildik \ aı mktadatı itfifişö^ hattının batı yötdinda düz hatla taraf Oobireis devlet iaa.lifseyin fımoer turl^ı olmtk ilzaı^

4 gidilerek tarlama ^ümufcüçtikltt köyü ila Amutlar i&ldsai ^ülki huâudu olan atılı dereye bitijik f kuzeybatı küçemine ildiği teabit edilerek dere içindeki yerli kay üzerine IS ııa.lu OH mk&m% tesis- edildi. Bu noktadan itibaren ora&n oınır hattının kus&y günümle aiılı devesinin rınıa aksi bönünde uöziucuçuklii ile»ohâutla? SAYrA: 9 mülki hududu boyı^nea sal tarafta Ceblrel m devlot mmm. aol tayfta i00 îsahıautlar mülki hududunda kaim devlet oî^si olrak üzere gidilerek ııözüküçiikl^^imıtlar^ Umunün köyleri mülkî hudutları sürterek noktamı olaa Oebirois dağı ana sırtı tizerindaki noktaya buradan da doğu yükünde Oebir^ia dağı ana sırtı üzerinden ltt»uzunü köyleri nâslid hududa boyunca sağ tarafta O^bireis davlot ormanı» sol tarattı isa U ;müm köyundo kalan devlet er&am. olaafc ümera Edilerek, poligona başlangıç noktası olan 1649 m* rakınla tepede tenis edilen 1 08 noktasına geld&erok poligon kapatıldı* Bugtîö tesis edilen yukarıda» lan yazılı oları 03 ıtolrtaları terdi? e&laa yerlerine yağlı boya ile yazalâı* Bu noktalanıra» birleştiren o*man sıtnr hattı nirengi rnılaaş tınması yapılarak m yersel»todls ölçülerek ölçü dogerleri tamımml* ı» ymm&lâ&e- Yukarıda açıklanâıfjı ilmaro îm^ta başlanan 1 no+lu 0S- mktamın&aa 18 so«2u os to^abira ve» 1 no«2u 03 noktasına kndü? gidif yistoe sal tarafım It^teak lasılçam ve sandal ile kaplı t oebireis dovlet orısam 2 m*hz 03 noktasından İS ao«3*ı OS nok&aa&fuı Undur yönü» göro sol tarafı» orann sa^lmayatı avaai olarnfe sütnırlandırıl^sına bm nımrlar içiaâa fculaü ânvlet orstısj» içinde mmm mwxlmşm arazi l^luitodıiıııs oy MlrULü ila karar «ar&utt* Bu tutanak athalliıaâa üym-nmmmk otaundufctan sonra isaza altına alımdı # SSUttOMI asışkum Orsana* Uya Sireate* Üya Köy Üyesi MIArkişâ i'erasum vsjsk Ali İRjî 1 A b d u l l a h SMlâJOiMH ıfehmat USSAL ima âasa itema insn ; ' T, W* QAİPÂt 10 fcifâkâ;; ao: 3 V ; y// Mı s %#» devlet omanı;...^v' Itıllaûilam pafta m: Alenin MuHaıııl^» Şoiit ılo : fite Ho: 1455 Saat»»o: 372 Antalya ilâ, âloaya il #ai GÜ^ikÜçiScM kast möim hiiâmilam içij^e kölan tîççam devlet orman kadastrom ti»re k mbfmmm% Başkan feramm Ormancı tiye Ali İr i t Siraatoı Öyo ^iasan fello f ICöy byoâ Abdullah Karakül^b oldulu hmmm feilirmşi Mhmt ^gmt mmimm alaııank M^m^u-m^ktiMÛ^ ifo btf- 2 Bo.lu Omm mâmtm Tutanaâmâa köy bilici htîikıte içib^te felan w ilgili pufta va htft fotoğrafım işlmmiş mmm.m içiafem bu oj^aanıa te^ybatı yöresinde mmkmym^k û^mnlnm ütgır^n üorominin - birleştiği y^rie Ifö to^y dopauııda ucte«küçüklü ile larıjıo^: köyleri ciülki hududu tleori^âe OtSzüfeüçüiati köfh»^ dtıı icurttı oglm üüaefim t&xm%îm% üagır^a d^resie^ bitişik gll»fbatı sind^ içindeki yerh kayaya 19 ^ lu 08 ırktım yamlurak edil^kle sı- Buradan oman hattının ^ür^/doğy ^öme düz iıatla sag ter^f devlet mmm ml tmmt üiteeyin ^aiıi^ar tarlamı olsak îlmore giâile-rtk aym tarlamı 0mj idigi tevhit ^diltrek jarli kaya ysertne ^ OS mktm% t#sis jaoktaöaa itibam^ omuûii sıi'o^ hattının ^^JûoM^öjıfe^Jüz törsfın ilççası devlet or^mı 00i tar^f iae ^ilbeyin ^ahinor^tarlamnm dopı kölesine g0iâi l toabit ^dil^rek yerli fctyü üzericıe El föd.liî OS noktası toois edildi. ân mktamn. omau anar hattıtma ku^yt yokm ku^c-ybatı yönüme düz bttla nng tarafın üçgm davlat or^m 00i tarafın ise latecyiıı tarlası olmk iteero gidilecek aym tmt&uku ku^sydo^, Ali oğlu Çetifc tarlasının ^încydogui köfo - sine teabit eaier^r l^ya 22 no#la 03 noîci^oı temö #dildi»

5 Du noktaftar* iti^arcn oruaa b%rar Hattının ta^eyâoğu yünttade âfm hatla sağ taraf ttçça& devlet ormanı sol taraf iao «îahaıet o lu üuvut tfan tarlası oluaak üzer* gidilerek bu tarlanın kuaoydogu «Davut oifjlu itorali Oükfcaya tarlasının tenanna geldiği toabit eâilcrek ysrü kaya ne«lu ûö noktam teadu edildi* Bu noktadan or&an sanır uattını* ^ü^eyda^u yününde â&z- hatla saâ tara? üç» çii d^vl^t o» ı sol taraf isa Kerim kısa, Ayşe (Jetin tarlası olr&k ü^e-re gidilerek hu tarlanın ^Ua^yCo^u ; ildiği toa^it aîdlcr^l /^rli hû/a cim 24 no#lu M noktanı W»i3 Ja uolt^u^a «u^au...attiuia r.ai&e/ ^ı^t^de uâs katla ua/, taraf liççaa âavlet oimanı.aol ta^l iaa Af o yatırı tarlaaı ol^uk ühor^ Jl dilerek bu tarlanın doğu kenarına fjolâiiii tesisi t c^iiı^a^ ^a^lan kayanı i3i-âl bü. v tik -jorli kayaya 25 no»lu 08 noktası iu^ia adildi* Bu nokîadaa oraaa Uattıuın ka&c/c yakın kuzoydo u gönünde dü» hatla sağ taraf Sçç&a dcvlfct cavıata sol tarafın ine? -asan vs Yuauf Akoy tarlalara olmak ilzors /i talar ek tsrl asının Çol&ili dercine Utıjik batı kc starına gol-» ditesbit edilerek ters i tindeki yarli kaya^e 26 no.iu r.olcteîn te&is edildik ıju a&kta&act i tibu-t/eü yükünde îel&ili deresi akarı takiben d^r^ boyı*nea sa& taraf üççns devlet orısm sol tarafın ine küy teplu terası manası üzere ficilerde Itu&oy doğuda a Latif ^etiu tarlası içi tiden geçerek Çcİdili derenine biricim İcur^ ücrettin İdili d^rcci *«; >drle,;tijt ^ İdi fi tesbit edilerek iki mm kevşajutâafei yerli tavaca 27 «c«2*ı us noktamı tonls adildi* ifc noktadgfe or~iö& smar kattırır: do&u gününde dite hatla sok tarsf iıççam devle let ornatıl sol tarafın i do Latif yetin. türlööi olr^ık imera bu tarlama B&^&t 12 SOİdi^i tcöoit."iaı^^vlı VıCî^ıöti uîlirih tc 23 no.lu cr ı^fcta^ tt^te tâilii* ite «aa ıır.^taaa /^a»; :Zc _v -mva aaf taraf îtççam devlot arlara sol taraf i a Mtlf t, otiii torlaaı oiıaek l^ero düs hatla ni^il^ bu tmmmn ıs&my karnim geldito^bit edilire-!-: yerli kuya ü^cımao#lıı 08 fioktıraı tireiö edilâî» Aa noktada;, itibaren or.ıaö arır hattınıisı^c/âo^ :/5UÎ:îiöo dıl$5 hatlu o^t t tirfili devlet ora^m sol tnrafın iso ^utif v-^i» imrali öö&kaya tarlılan olaak tasara gidilerek ^urali cöklcay^ t^rl^ımn do Su coldi^i teıshit eâile- mk y^rli kaya as^ri,^ 30 Kı.lu 03 rortarü tasî^ % ıifâktai^! iti baron omatı aırar İtattımn kı^yf yakın fcıseıiogu. yortinâ düz!mtla aaıft turaf îiççaa 4evlot ermım ırol taraf ia^ çab^n t^rl^bi olnak ilse»!>i d i l e r i bu tarlar^a kanarı m ^teldi^i teobit tc^lv hû ;ilk kafmiprm batı köriarınâam /^rli Jmya îl^erir^ 31 i^.lu 0S mokt^eı tonî^ edildi* hx noktadan itibar- or^nu sısar arttırırı lamay ftlııtlme âlin hatla asi tar^f âevlat or.ara ^ol taraf 100 -fefri^t çobaa t^lam ol-ıak tuscro glâil^relc bu t^rla ilo toıso^/iıicâ^m, Mtra t mil tarlabi^ııa mlgie^cic im^uduımb ö^l^ı uomnd^m sivri büyük ^erm ka^a ûe^ri» 32 m*lu «c tyaâ. iki m^ttu^i. ititı^^ıi or^u fövit^r ^fetıt^n Icı^e^-dogu nzitm mt taraf üçça^ı devlet omaıa aal îaraf;ui ir^t tarlam olıa^k Uzero C;1 âileroe bu tarlamrı c^lâili-* Sinâo l>#lcrd ^haileni artöa şohmc bitişik mmfüom kö^oaiı^ i^mî^i tc&htu tvi livok yoluu ı.ut^y kt^ımzmleki ^rli /ı 33 <M rıoktaeı tesi oâildi* tc.öin a^liicu vutem^n iıolaa.arıılı Oû noktnmrı SA.^Aa 13 tarif ^üileîi ye^lci-i^c ya^lı ile ^a^ımı» 'X nok birlortirc^ orr-^a sınır İcattı irctı,^ z x / e r n e l \ctcdls ol çt'leruk ölçü dozerleri Valili: r^cilt/csi ilo tiçça^ Oc vlct or kadaatr^ra bâr somdaki i'vtm dc vaa y^ra galı^.nl^rfi üou vorixdi# Yukarıd^ açıklamllöi, li^oro bu^üp. 13 m*lv* ^ 33 0S noit^oır.a (i'idlş yt>u&m tarafın bosuk, ı.ırjrml> vo eaııdal oaara sol tarafı» İ30 örcıan sayıl^myan ara a olörra sır^ırlanûı^ılııasır^ı oy birlimi 11c l^rur v^ıalfti^ At tutaııak aal^almııorelc lî\mû r ktan &Qnm ±nm ûltzm aliöâı# 12aoa984 'Bmşimtk ^î'ı^âtaı l^e xvjy Lycni AH lli^i' " ' Abdullah.cu-efe.u^AJU %mm imma _ ^ i-^a i- e/eev- 5 '

6 Ti/iA^Ü bcz 4 t (fro&ijiû AîU ; Cççsia L^vlet viva^a %*llauılo;i ^ufta i Al&uya 0&3~f!3 l&^ianıi&îi fotoğrafla * *crlt 126 il. ı o : l* < 372 Antalya ili* Alanya ilçeni k't.ü ^urutlsra ioitrfr fcaîan Uççam devlet scnauı or <\ ount^ır* \ <î *w t rh r <:- fco o:îte*: ttrcraım ek # Mr..autu Aıi ıvî f /Amutcı eve Kuy I! mal Abd.*Xlafc oldfecu ^alie MIiHciji loîrıot -^tîûl refakate rılımrak Kshvehs* ste vîd i mie 3 no.iti Orsıaa Kalastra t^ta/ı^/ır^ 33 no.ir* 0;* noki-:r$ıtuus*j l.;o Hu noktadan : tiı jtcu ' ntı Şelfti33 ^.ınl^esi araba yolu bozunca lia;; tarafı üççoa devlot orıanı sal tarafın r'-at^a hml îarlsm i!sera İçrek onan en ar -ujttı ıa bu tarlanın ^itijik kn^vi-atı ksjcs&rrjc plâii5i tedbit edilerek yola bitişik j^rj.1 rteael r.o 34 Oü aoktaaı toaj e od? İdi * Bu ^a^t^ai* Itil^ı^r;; vz-ys.u samr ısttı-as* yv'cin gttoo /^-îiindo âibz hatla înmf üçgai arasnı sal taraf ir#o -at *s Ünal vo feh'-urt? ço*>«r< tablaları olmak üzere ^öilorsîk toîvaot -oban torlastıan batı femına^ ^Tilcîi/i t?a-jit odilerok; /arli»caya üzo riae 35 tıa.l^ us noktsm temin i^ül/.vu Bu noktaca itibaren or^mı sırır hattına ;;Unsye cnnoroo^u hatla sağ taraf i»çça;i devlet or mm aol tar*f isa Şahmı tarlası o 3tank üzere 45i** dilorck in* tarlamla ^aiı komama.r-ldirj 10 öt i t bilerek /erli»ta/a üzorins 36 nn*lu 03 mkimz tonlu c-cimi. Bu itl'^ara^ ormn aııvu? imttxmn but iye,/akın ^cîiüaûa dilb lıatla t o raf îig^aa Cicvlet or,ıaı:ı 30i isa laiiact {-ohm tarlabi oirmk liaara (^idi Mmk bu tarlam m l^flef bitijilt îaı^y^atı kesine ^olâia tesbi t edilerek Ğ&m içind^ld yrrü &a/aya 37 rıo.ltı noktası tesis edildi JAV^a: 35 Bu mr^.tmia^ Itibnr^^ ar ^ı^ır ten-^ey ybup&âı lef lef akan aksi förâîpc^ anr tm^af li-g-çm devlet ardanı sol tm^^f İbo toplu ^^a^isi olmmk üscr?- Icflef ocı^irl-. 3iridobal^ilieldi31 artıba /ol^ru iv^rir* y^ra aaicru û.ro i^inaerl tli ü^rlr.e 33 r-e # lû 53 itoktsii fcooib üu»oktaua^ iti Ciron or l&ti^ia- r-^fcı «lû-^oybctı foauade ^imaoel ^ afeıll^içfjklli.:i0lıalloi0ri ıımm folu bo^tm^ me> taraf âisvlot taraf i koy to:>l\ı lâiia o'lı^k ik^mm ;.1 vicctldili ^ahalleai vmiııdc ^cri^ Omûamİı vcr^aoleri i^rl^aıraia nym araba ^it^ uiti JÜ; kc^eiiiıın gemilıi eâi- İ0rc#lt 70la bitişik yerli k^ya 39 m>#lu GS ualcüiûi edildi* ^ noktfiunu îti-ı>rou or'fâan &xrxr hatt^ian ir.^^y rüuüride ciiı^ hati4 taraf t^ üci? 3ot o-raaııı nol tıu^f ise Ü^ttp^iir tıırlecı ^lâildî^k İbraMrt feaetıir tarlimr^/mrti kc^mi^ galcıiti ieamt öâil^mte kaya tt^ Seritıe j no.îr? r^üfct^sı t cmciltli «% noktadan itifiümn nmâtı nı^r hattınıo l>afıya jnk%>ı ntı âüs ixat«id iirtis tar^f îlççam davl^ orısıa sol tomf isa istenir t^ırl^ı olmalı 'ûmı^û di lor^ ay El tartnı.at^ ^ ^ntı 3 t^sbit c^cillere^ rerll toya tiss^pe ^tl tıo.l^r noîcta^l ^nrl^ bileli ^ tin itibar-eıt ^Mt ^itur aattıniu icut^/ -oiîti^cte dur, Uırti^ Irnuf üççast d vlot oim^a la-e koy taplıt olnak iımoro chle^te İlk aevülmi^ki âli glm Aii çcşfeım tarlalara a ela; -n mmr% m i^mi^i t&mit %ıxlm k ymlâ lib'fn lî^aı^ ne 4? n-o.ltı OS n^fetasa tesifi stîimi# Bit itit^^er» do^u vaminde di^ >nttıa aa^ taraf aevlot artanı boi tanı? âli Co^tejn tar,t^sı olmk imm? şp.aiiea^s, nattıaii^ o^lu Unaeviu "«^mmı* torîcıaifmn lö. /ol:vxa.ov - k ;; M "oin Htî^lK /er 1:1 ü^ueiı.e 4J urf noktası ı?r:iidi. Ja mrsü';an iti t^uı ov-au ıinur ^aıs/aoıoı ciii^ nötla safi taraf ilçs^ âev-let ^ol iscı ^ntmru olu ieafilot C^jlcı^n tarlamı ol mk il zere /^tliijrolc 4 j ; ei^i ti r.ıtif^ımi KS.n ürerine 4A liı itö mkiazx tcıri^ ;tdl * 3n itinrr^n aiâ&r a^tiıraii /a rmfsntte taraf ü^ç^a üavlat or vsoı aol v 4ırrif tarlaaı ol^alc ur^-m Muilorojc ajrns fa^bit ecilero»; m nnnmmm 15 r^neımo&uouiiâafci r^rli 45 t^ cd f j bileli»

7 raf Sgçam ûq%?m% oz^m^ı 00i tam iso l-lo/asisat oğlu üz^ür tarlası olstak ü^ajm gidilerek os^ön tarlaca İle r vvtvucleri tarlaları sınıranin batı uoanânki kileye ^eldi-.i tostit e&'ier&k yerli kava Üzerine» 46 m*lbd 03 noktası tesia odiliâ* Bu &aktauan itibaren omı, mmr -\att;uaa ii&ayo jöftıi'x y imlinde dîlm ita t la 00I t?traf tlççaa devlet organı 00i taraf ise ozgur vereseleri tarlası olmk gidilerek >nı tarlama &iitföykatı küfesir-ldi-i tssait crâilerek yerli tatya üzeriao 47 «ulu c^ göktaşı tenis edildi* nokta^ an itibaren or-'-an rj^ır '.ıcttımu yuiıtinde dtte latif* salt taraf Uççam âovlot oıv-ajui sol taraf İE0 iu^is* -izuesıir v-rfei^lori ila âe-duı ^ade-sar vereseleri tarlaları ol^-ı t'zore ir ^erin ûmde.ir v&roaeleri tarlasının $007 kebesine c^mifd tsabıt ti..il&rek yerli kaya üaerdra* 4a ims.la as *-«oktası tesda edildi # Bu noktadan orest; sı*»ır Ssttıra»5 ku^/âo&u rörâinâe âiin hatla sağ ta» raf üçç^ii â&ırlot aol taraf ise ^âemi 4 verseler! tarlamı olbîafe Umm gidilesek A&set oğlu -srak-lah ile fevlili.irar-fcöloh tarlalaı-ı aınırının üney küfesin teali it e-ülorek /c^rli hsya lideri uc 49 to.lu u^ nokta*»! tealin edildik ÖA^A: 17 Aı mktmmn itibnı^n sıuir %mn duz aatla sağ taraf öççâm dgvlst or.umı rol iso ^rakulaft tarlnaı olaak üzc-ro Edilerek bu tarlamın batı kilesir>o * ^İdifd tos&it ^erli itaya 50 ao.lu 08 noktacı tenis edildi* % nektarlar* itioo**e» onsu sınır : ıstfcı«ıu ^U&aydo^u yütaindo âîls icatla sağ t&&at tt$ç&& devlet organı sol i^rof ise? -»ovlût ^arslnllak tablası olaak ti&orc Edilerek bu tarlanın ^Kney fcofösim ^İdif;! tc0b.1t m i l i m i ^erli tl sari m nofe tmm ttım.0 edildi ön»jct^tlan jivtımii ia^eyto^u jöıainio cllis "^atla mg taraf tlçças devlet orîîaııı sol taımf ise ^vlöt ta^labi alı^k îfee^ bu. ara» Itn^sjda/c ku^.^ino /eldi,i t^3bit o a i ; c r l i fcar^ tlscrim lu 03 noktası toısia hâildi«aı ijtto t^-alfj e^iieı:; UA mktelam inifif anîibn yerleri-» ya^lı boya İM /ct^laı. jfa üs»tt&lanıa kattı nimmğk saj&aştınlnaöı j^rkihm^ yevmi sıatadlü ^İçiat^fe riçiı âerorlcri kamenine f^mılia^ faktin ıı^fleoi Ujfö.ı ^levlet arı^ıa^aü kadasttomum bir aoı^raki İS iiirm mm m odil^k Üsa^e n^unmı oan verildi ftımuuda açıiu^adı^ il^oro uajlöm^ 3i fü.la CS noktacında a i? îâo.lt> us»ktfmm Itııdar iiâş fömi» tm&fuk b&mk ıtaje aa^âal oc: ma tursfıa iac ûi^aa cıayılımym olarak c^iari-a^clı^tv/ feirliii îlo italar varildi Bu tutii^aâ ;mhr4iiiaci0 öh- nöuktna so^ra inza altını aliî^a» Bûğknn vmm'im h^ '.ülirkigi famm^ H1 âli ^d.ıll^ -ivöâlı i^a i^ri imza it^a ûr^araiı Mı s üçgn^ ut-micm ai-^ıfal :* &nlx%n%lnn ^afta t 02B-d3 i^toliracır^ ^.rit io â 126, Antolya ili* İlqmx, kuyü uöiua içindo kalm^çnm û&^ici ıtor. fe^fistro^^r^ devaa o^ij^.uk ut^ro Icü.üe^oı v^s. ^İca^ı i-^r/ıv.dm ÖEbak^ Or aa.ii.c;ı tiye âli Eî^y Uy^ai ^bdollah ^aramılah oldulıı halte bilirkişi jysai rtıfatetfe alarramk Jrerî)^^ ^^kilm-::: 4 m*h, ûmm Kadast Jfe ao&t^aaıt it ibaren oraan aaı ır ^amıouc t^ua ^atla ^aâ taraf üççam devlet oruom &ol taraf ise fepi^ Uysal tarlası ol^ak r^r^r^ rok Uafcıet ^rkr:; ^al ve AH ;iu4v^'laraua,a birleştim küfeye göldilii tesbit 01İİ İcr^k yerli -a^iue 53 mutu% İM mkimx tmib odilcti^ a I itibaren c^n^au sucar -bstı y*s:mrtâ düz tatla a^û tamf üçgifeiı d^vlot or^ara'aöl taruf i^ Ali imvku* oim&k vmm ^îûil&zvk tarlanın h^mlm ^lâicîf?j^fei't 7erli kaya Üzerim 54 m mk tamı toai a edildi -^l/'. -,

8 Bu noktadan i tx tmpoü oı~:ar K*ttı?*ın- y&$qıı&3 düz hatla sar: taraf üç a t devlet ommm ml raf ise 41i üörkafc tarlanı olmak tlsser^ gidilerek bu ta&~ lanın ^mybatı Kge^ioe İdi5i tesbit e İlerek yerji kaya U^örfto 55 m*bı m mk%m% edildi «Bu noktadau itı^areu or^ sınr ;x&ttııar* ao-tr/s rakın yöriln&e düz uatla toı-ar iîçgam devlet organı sol taraf ise âli turken tarlası ol-ask ü- sere gidilerek âli, lirkaı* ile ^i&fu tc;rinkarı ııitıı-ını:. ü* ucunâ&ki tepeye celâi(4 tesbıt edilerek yorli U-cH^e 56 ik>.3l; u.3 mktooı tesis & eli Mİ * ÖA-Fdt 19 Bu uvktaa^a i. İr- o? u^üir attıran doyu nutuk? düm.astla sag tacmf üççam devlet ormanı oo! t ara: in»; ^ükrü "yani ilo Ali fetkin tarlaları olmak itıaere gluilerek Sindet'fclcui- yeluiii.calıallolöri araba /olu ta&&llip içildikten sonra itiferü Uysal "UnsyOatı t eöâi-^mk fenya il&eri no 57 na.iii us noktası maildi* ita tıalcta-virı i^ i 'auron ^vou ^ uattıoiu kk^yâoiaj ^örjünfie dite hatla mağ taraf ttççaflt devlot or^aıu aoı tamf ine ^iikra w ysal tarlaaı ttelt ü&ort* ı^dâibr&k bu tarlöü&ji kısılko/ak ttereolno biti jtk ^juııayâoöı küj&aino tembit adilarek dsre irindeki y^rli toyu üzeri5ö no+1.. >)& ı-oktası tosio ouildi» âti n&ktm&n ivio«u'-en or^un aıtar attıran doğu yönünde cliln batla sa^ tnraff üççaaı ievlot ortanı 30i tttrac il^ao JLu Aiı^t tarlamı ol?i k u^re rft&i- İçrek bu tarlanı; uür.ey Jtenarifte ^olâi»;! tosbit ^iillorek yerli baya iîssorlne 5f no.lu ös jo&ktemı ^oal-i adildi» Bu nı&tauah i t ibaret ar^t: ^ır iettıar* roralraı ^îte astla saiv taraf îîçç ı csvlot m?'mm, ml tnraf ia^ liysal tarlsaı ol&mk ilser^ gidilevejc bo tarlayım Jtfâ^ Ita^^sir^ ^jlâi^i l^sbit o^ler-ak,;3rli taî,>a fisari 60.mı.3u C3 teaia edildi.# Bıa a^fctüâarv l tlhû^c-n oe.jar) brıttıpıa kur^cj^ru dl^ hatla aag taraf tlççena duvlet ormra 00i tsrof ine Afi^Dt tarlaaı 0Isıak ii^er^ gidilerek bu taı^larıiii lo{ü 1 tcna^ıım fjüldiji ttvsblt ^cücrak yerli kaya ü^id^e 61 lu üs ûaktaaı toaicnlilâi» Bu mkiacfea iiıtl^on e^ar^ saa^ aattıruja Ictu/^y yarâito^ cüi^ Uat;^ sag üçça^ ie lt't uol tt^mî tmı % xmx 'ö-smra BicUle^k bit tarlamiı k^jeaiı^ ı^iaifi tonhit sdilerok yerli taj^ îi^ri&e 62.^o.lu noktası tesis uoktada.. itîvru^ıı omm Hattınır> /tinli^dd düz hatla sag taraf llçeaa i^tlat or^aaı GO! t^raf ısimi 1 turlar oltmk ûmm i^mmml lfa0stı ogkı Ife^ira t^rl^a^ıiıu ^Bb^l^JÂ, a^nbcı /olunn biti ik.taj^öiırie t ^ ı t yo İt hjtişâk yeril kıifa Itaer-lne lıı <M noktamı teala aâildi. Bu nofetaâao, itibaren o>? atı ;iüt%xt i u\ ^rörflaclc 3 i r ı m dafeian araba ho r vı/taa m taraf ilgçam ueviet y^a^u eol takif ise köy toplu tann araşiti old^k fl'ara çiaixa^> uysal torlasımı:^ yola tdtigik teuzoy iaâi köşeoito ^.elâiia tesait oaileresc ^rli teya Oaerim H m*tn as mktam toais Bu itiaaraa oxnrs ^attıra-i atı fötâltı&z üû% imtlm buc taraf üççsa devlet urnmm ml inmi îb ^im&t t^rlaaı olîtek üssto liiailerok bu tarlaa^ Hr^tmMıa Mti)ik feıseyhttı kö-jeaim götü yi tosmt tdil^tok dar^s^e bitigik luı-m Ür^^ir^ 65 t^.lu 0S rcktaeı t^^i^ edildi» % mktmmn itiımmu uraau 3ı-11? yarttoâc Siodeboleai mkmz ho/^moa aa^ taraf devlet o^ıura aol tar^f i od kely topl^a tana arardsi olnak rmm ^idile^îc iiü^t, o c lv Ali i id itere çaiıaa bitişik {dlöa^batı köş^^ir^ ı^ldi^ ^di icrck r, I ti :41c Inîcittc yerli kayugm 66 iio.ili ös mk%m% &Câlkûi* liu rıolctaâai ı^u.ır..ai^ıran H:\oj fö^&hyci? dlfn hatla ^ağ taraf üçça^ı devlat orr^pı uca teraf iuo ^ri^ı 00lu otîdu tarlanı olıak illere ^tdi" îarakâli ^'cıtltiıı-ihaari GSkt^o t^lül^rı aim^yua batı uoau^ ^İdİM teabit adilemk yorli t>? ûa teais ozûjm # ^ iti^ arc^'cr^on sı^-^^tinan ^Ja^^^atı yüıruri^; Hl% lmtlı% mit taraf üçç^ı devlet or^m M^t^l^.^h^aii u<jktupo tarlası ol.^ık üsort iheaıt r^kte^a f sırm^ttırt batı lîcym

9 geldiği t os&it edilerek yerıı»aya tımar ine w ua vcmın ıma^m* l*u mktf;üan or^u ^ümf ystölnde dfîc: hatlu taraf Uççam dsvlot or-am sol taraf ise Jsh^t t;öktepe tarlası olmak üse^o fddile^ rok bu. terlenin batı küfesine ildiği teati t edilerek yerh knya U& 2lne İU 03 noktası ta^ic- vcaldi, mj t,okt2-:s^; Itii^ea vr hsttı.arî 0 0 : -istlı* taraf üççaj* devlet orasın sol tsrof isa -îiaet eüktsps ieelast oî-%mi?r v,;/* finail*%,?sfc bu tarlam,** Kellecilor «aiitea yalana ti ti w i ~.il^e^do,^ h'i^o tine. filûi:^ teabit edilerek Mlçük kuru dört* ün...^e,., eril ta a t^eriîh 70 ao.l noktası tosis tmmi. Mu na^ick^u IU:;area ir ^ru ı; ttırxc ktffco, ^«tjs taraf İoı-l^t or taraf -isn^ct uuktc^e ol-rn-fc us&cro gidilerek bu tarlam,?. Ilellecilur joluco uiii -clci^i ttsbit edilerek Oöktsjo u ^ 1^.60 s* **c >ccoc agı ve 294*30 graâ oturt açısı H0 rcraa volt bıii.dk./erli toya fc&crir/î 71 no.lu OS noktn mı tesdm Su ı-okt.vi&r. iüb^on or^v sz? 3lıvti ımr Ltn<; ysc: u /om^? hatlo smg taraf tiçç*3 deflet col vsrtı ise ;rot&s#ı tarlamı ûh^k Usorr gidilerek bu tarlana yola citljik ı^tuayaaçu 72 no,il * 3, c 0 Ğ 8 Ç Icnık iıserim tesis- edilerek ti- i'.ok%,\cm noaj 18l*I>0 ^aâ 0cat açıcı vo 6 a. r&asfedvfc 1 yolun ettaoy *:oı arınsaiti : crlâ /asıldı» Bı\0$fı trtûtı cc&lon yukarıda neleri > o2,1lı noktaları SAY; A* 22 tt^if eailorı. I i o - iiu aö no'kfc alildin s-lt'in'ci, a y e t & t i l rrt-cla Ulctülorelc ülçit karnesine yakıldı, f afeti il ıpcıl^ca il-?; clı. vlet or.rrr^ ın k^^a^iroam. bir ^or^raki iy gi'.maûo ^vai "odiluck "Iı^r^ in;; : thilril calı^ns^nra son vorildi# îııtorıcle açıfclcnâıgı Üzere-.ı^ârı î>4j3rtm> no^la föo.lii vu tmkim&m giıüş ye- ÖİİI10 iigre sa^ h ıcı^ılşe^ ^mıal ^10 frı ^a^sl omrtu sol tmrafın İno oruau sa./ıi^^-cia ar^.-.t oltr^,^ L'ira^l^aia^alr^^ı^a oy uirli^yle karar vekildi4» U;iox<m lir-se î f. v.. o r - ra 3/-^ alta e alındı^ ^agktm or^ım -life ıvüy 1 İtrfii.fi âli Ü14İ ^a^tn uhnihv^lı ^ık^-tmi yîsâl uiuâı% Kiilrs^ilC -.7» SâYUt 23 âiı : üçça^ vlr.t or^aım. Ktalleınl&f* paft^ııiî. raca s Jİuııyt ^ullı^alaa foto L mxir; vîl! i i 1453 Tas 3?2 Aûtalfû ili t glmm ilg^^i kcifü ımûıiçinde, kalan ilçç^ âevmt o^ıarı^ i - l ı -. e k fmmmm İr#i f Eirn^tosu ^ya ifesan köy i?r#ai Aba?ıllak iiaraklllab olâııfo; tomt r4 li r};ı r'ca^to m.bl Aer^fel 5 ıı^.l-t oraan katlantto ttitcına^mia r^ttmn 72 ÜO^IP rıofetaaındarj ^açlardı* lioktad-ttı itibaren osvmı aattırıı^ l^-û^^yo^'^ıı arafea yolu boyıukm teu 4 aî f^}^ j t oje a^a uol tern^ rai Yetkin t^rlnm olsıalte Ös^re niail^^plt o t \lu tarleoımu Bulul: iter^srirıe ve arâba yolum biti:âk kuzeydoi^u -dilrrcv rol dere kedini,rtn rfinajr feaı:ıa»tıd!iicî büyilk^ yerli ürerin;, 73 no.l^ OK t^ ^is cküidi ^ 3ü mnıtmiûti l^i^u^a m:mu & * ku* ^tlınıu - > tlıöc^ dîte iıatl:^ öaf: taraf ttfçua ctevlöt cr.aaı sel trn^f 10e o^lıı Ali ^eiirir; inrlsm ii% m ilerok hv tevvn^.v^o ^itî.jlîc r: lal fi t^irit yerli kaja -v&^vtm 74 CO noltası i^riı. Bu mltt^dau 1 t i ı s t t ı r a r,.f^rfiâfe öüs hatla eai taraf öççara âevlet ^ i;li etkin terine olmık i^ro dilemek bu tarlatan dalın ü^ı^ı^a İçrek H-çük eart üzeriiadcî'd yerli kayafa 75 no^ln Crj noktanı t^is B^»ktadan, anar imttıuırı raüay yumhıda âiı^ i^tla sağ taraf

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili ARAŞTIRMA VE İNCELEME Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili a a Sosyoloji Bölümü, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Bitlis Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 17.09.2012

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri DERLEME İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri Dr. Cahit KALKAN, a Dr. Halis ÖCAL, a Dr. Ali RİŞVAN,

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

Usulüne Uygun İbadet,

Usulüne Uygun İbadet, 1 DİYANET ORGANİZASYONUNDA ORTAK HEDEF!.. n Usulüne Uygun İbadet, n n n n n İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Tercih, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet.

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI Serik - ANTALYA (A.İnce) SUNUŞ...5 A B ÖNSÖZ...3 GENEL ORMAN DURUMU... 7 İllere Göre Orman Yoğunluğu Haritası...8 Ormanlık Alanların

Detaylı

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan programa göre hazırlanmıştır.

Detaylı

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi Dr. İsmail ÇALIŞKAN a a Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tefsir AD, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sivas Ya zış ma

Detaylı

Hiper tan si yon da Bes len me

Hiper tan si yon da Bes len me İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sağlıkta ve Hastalıkta Beslenme Sempozyum Dizisi No: 41 Kasım 2004; s. 85-91 Hiper tan si yon da Bes len me Uzm. Dr. Demet Özgül Yetkin Son

Detaylı

TARİH / HISTORY YAYINA HAZIRLAYAN / EDITED BY: TİMUR KURAN SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN SEVENTEENTH-CENTURY ISTANBUL:

TARİH / HISTORY YAYINA HAZIRLAYAN / EDITED BY: TİMUR KURAN SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN SEVENTEENTH-CENTURY ISTANBUL: B Genel Yayın: 2800 TARİH / HISTORY YAYINA HAZIRLAYAN / EDITED BY: TİMUR KURAN MAHKEME KAYITLARI IŞIĞINDA 17. YÜZYIL İSTANBUL UNDA SOSYO-EKONOMİK YAŞAM - CİLT 9 SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN SEVENTEENTH-CENTURY

Detaylı

Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri

Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri DERLEME Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri Nazir DUMANLI, a Kürşat ALTAY, b Mehmet Fatih AYDIN c a Parazitoloji AD, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ b Parazitoloji

Detaylı

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri DERLEME Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri Dr. Turan CİVELEK a a İç Hastalıkları AD, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Afyonkarahisar

Detaylı

Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri

Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s. 87-103 Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri Dr. Hül ya Bil gen

Detaylı

Dispepsiye Yaklaşım. Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik

Dispepsiye Yaklaşım. Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Gastroenterolojide Klinik Yaklaşım Sempozyum Dizisi No: 38 Mart 2004; s. 27-32 Dispepsiye Yaklaşım Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik DİS PEP Sİ

Detaylı

Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler

Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 91-95 Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler Doç. Dr. Kül

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Ar. Gör. Giil ÜSTÜN' İDARENİN USUL DIŞI FİİLLERİNDEN: FİİLİ YOL. olabilir'. İdare t arafından gerçekleştirilen bir işl emin icras ının açıkça hukuka

Ar. Gör. Giil ÜSTÜN' İDARENİN USUL DIŞI FİİLLERİNDEN: FİİLİ YOL. olabilir'. İdare t arafından gerçekleştirilen bir işl emin icras ının açıkça hukuka Gül Üstün - idarenin Usul D ışı Fiilierinden Fiili Yol 2 ıı İDARENİN USUL DIŞI FİİLLERİNDEN: FİİLİ YOL Ar. Gör. Giil ÜSTÜN' GİRİş İdarenin gerçekleştirdiğ i işlem ve eylemler kural olarak idari nitelik

Detaylı