0 :.) İş. tutanai;* 4 b) Kadastro" name="description"> 0 :.) İş. tutanai;* 4 b) Kadastro">

üozuîûhjbüjm mti1 ilan edildiğine dair alınan aa&ı iâaghateeımn tarihi t... 3AY?Ay 3 ÎBJOfİK. ^İLOİUSR *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "üozuîûhjbüjm mti1 ilan edildiğine dair alınan aa&ı iâaghateeımn tarihi t... 3AY?Ay 3 ÎBJOfİK. ^İLOİUSR *"

Transkript

1 MmmtA AMR i A tu İJjçmİ üozuîûhjbüjm mti1 34 Su'tujrelı broan ssadastro i\o.sis^om* 1 i^iiüi&ki'hgsl ûpşj&ll..^^^..., ~ 1- İlanlar f a- SeknU -ail^ il ** J s."a -^'A.>0 :.) İş. tutanai;* 4 b) Kadastro tutanakları 5-31 e) 2noi»aâds tutanakları M «) İşi bitin», tutanağı ' OA&-A? 2 JL^&ö^lİli öakanule Olurunun Sarihi : Sayısı s Olur mi S âady. haber bülteni»in tarihi : 1-9.3, İlanın yapıldığa, re«al gaftetersins 1) üunim. : Sayışa : I) tarihi * 24.3* 4 Sayın : İlacın ya^ıldiijı Side sıkan «halûk ^agetenias, 1- Atı $ İleri OaMteai l'arihi s ayraıt 10S26 2- Afla. : i lort iareotoai tarihi s «/xaı* İlanın yapıldığı ilçede çıkatı dbalilk gazetenin t 1*Atfa. t Alanya altesi tarihi t a.?ısıa âdı t Alanya aasetesi tarihi * i 3341 «ataâ vasıta ile yapıla» ilanları tensik Men belgeleri» i. 1» Adı s farim i Şayian 2- Adı t Sarihi s tt.yastı İlgili, beldedejltöyde yapılan huşla» ilanının tarihi î Bitişi* bolde e köylerde /.pılsn iha^la» llammn s ü s «fâritlsr Sarihi * ^ t Kargıca* Tarihi : »» şeyhler Şeritli : İüyü «u»uö#» Sarihi ı Köytt s KuKuyaka farihi s SiKiriaıaaraitt m 2mî m 4& ayıplamaları m» bittiğine vs ilgili beldede/k^ydo ilan edildiğine dair alınan aa&ı iâaghateeımn tarihi t.... 3AY?Ay 3 ÎBJOfİK. ^İLOİUSR * A) İlgili haritalar : 1-2/ taçeioi s ALAUYA â- 1/ 500 m«efeli t / 5000 den büyük ĞlgeJsli î ) Kullaralan ortal^e 1/ ölçekli hava roto^raflsrıcım i^jftt.,,, i&üglmsl* JmŞğM* S Kullanılan ölgü aletinin cinai, matarası j Wild fl-a Grosa sı car noktaların. verilen cuıoaralar» 1- Orsan dıg ve i, suaırım tegml eden poligonlara: Cl) Kanaradan (102) numaraya keder aütesolsil maaara verilmiştir. 2-2/B mmm&i uygulanan yerlerin eımnaı tenkil eden pâli^enlara s C )feyaaradan( ) maaraya kadar nütoaelsil Kasara verildijtir.

2 ij&jb&aa TtiSâ^Mî S A Xtfâ: 4 Tutarak mm 1 fanm Oraan m iglori üalcaalıiııııı^ 5#3#I984 fğta m 6 sayılı olurları m 20*4*1984 gün m rntyılı i eartyîe Antalya İli âianya ilçesi mmı %m% İçiBdo bulunan orıaamlarıa 6S31 mayala a*mnn 0m orsan, kadastromu ve aynı yamanun M/B «Adamı uygulan çalıklarım rapmtfetizorefces&myojaımangörevlen d&jd^m^ltâjpe terndd/onumusda îmı 0*man m Köy taleri BmkatilaâuNNi atanan*ftomdmyanb kam JNMmu* üsagipftn temsyöta ataantt tlyeai âli 2rşi*ni» yine San» ortıaıt va İ l#rt.bakatilıgının 31*î*33â4 gön ** GStf»xaft*l«*l,]/29 sayılı elmrlanı ila g&avl*»» dirile» ^oıdsyon "âtemateı Ottan Kelle"niıı* Koy mtıhtarlı&oın 2*16*1984 ı#nt vı sayımız./anılarıyla koaimyon Uf mi olarak güre anlaşılma üye Abdullah S raksl^ın aal*çme yârenimde ham» İmltatfukları w böyleoo 6831 sayılı omam ymm* m>m>u 7m maddemi uyarınca komim^mmmmb, yasal fearufeşumn olduğu ve Mürkifl ferim 1943 doğumlu lîehmst üymal+ından ua»» bulunduğu girtâldtl* 6831 sayılı orman yasanıma 8 nci maddemim göre tüm, ilanların şamamada,apılmş ve yasal küreni rsla dolmu? omu u amla^&ldığıtıâatt ^dmyefn^mmtn bu köyfe çalışmalara ba&lamamıada tokaik idari ve tümel bir mmptummk bu tutanak fûmui «de tartanımda* diimenlemrek imma altı» alıı^ı* 10#lö#l So*lu Or&an Kadastro KoıtisyotM Başkan Oraa&eı İye 2iraat«ı K6y üyemi, MMrki^i?*tfa»ts i&b&k AH İR^İ X UUt Abdullah JCâBâ&LAH Mimmt î$mm imma imm '' 'l&ima imza tf Yrî SAY^Al 5 ÖfciAS K&DMfüOUu YASAĞİ Tutanak m: 2 r Ormana Adı : öobireim $jtvl*t S m Kullanıla» pafta ne: Albaya ÖtS»^ Kullanılan fotoğraflım ger&t fin : 126 filit So: 1453 s^otofiraf no* 872 Antalya ili, Alanya ilçesi aömiküçilklil köyü attlm hudutlar* içinda kalaö Ooblraia iavlst oraıan kadastrosu ya&maktizer^tojâbyoratauz başkan mız öü^i: Ormancı Öyo AH lr i f Ziraatçı %# Basa» ifelle* Köy Uyo^ Abânllab fera külah ol&ifeı. hmlia bilirliği Uysal «fakata alınarak gösikttçüklü köyö ııorteo- ^Lnâo işe başlan^. KoytedutiMmasilâ»tetkiki Mlirklfi m-^mm, m amig&zan iacalanınesi aoımotı köy ıidl.lm toıd-adıırm^ ku^yi : ^asaa batoço^l d#r#ki f do^su: ürıirtı evliya b#lawt kabri at aıılık t ^jaoyi: km^hmlbn kuyusu #rl#vik bagyr kaml feresi t l^rgıcak d^r^ai boiam 9 hebil âoroai ve sarı çof» t batısı: ÇelMrli doro^l ile çevrili oliuj u g^llldüt hudutlar aadoce mrmm kadaatromı. çaîas malarım eaas elaak özere 3/ 10 ^Kî ölçekli paftalarına ve hava fotoğrafına iflonorak aı^ırlaım Oebiroia d#vl#t ^rammii kımyi^fe köy rtiha aımrı ii«rinûoki 1649 «rtro yükseklikt#ki ttpodo bulunan rtlı^^gl^la bulu^totu yort X m*tu 08 noktam immâm * Mı noktadan oraaa sınır hattıaııı doğu yî^öe bilahare gilmy yönâ köy rium sınırım takibatı gidilerek ^halloai mmrl% $k mvk&im goli^of^k bu usvkidefet "uauf ötürkan laeyvc bahçesiriin kuzeydoğu orna» agaçlandıı^ıa rnmmtmm batıdan doğuya ytmamı temm» köy Mllki iianm koatiü ve koy aımn ri^bit kayaya 2 ^ noktası tenis edildi, Buradan enaan sınır ha&tuııiî kıasaybatı yöi^âe dia hatla aag taraf oabir^ia davla t oratm aol taraf iaa gö^lköçüklü köyümden. M&hmt oğlu Yusuf fiür&anp im b^hçaai olmak üzere 6 - gidilerek öu bolıçoıan ktımyöntı ko'iesi^ tesbit oüil^rok yorli km;m 3 M.lu m mktası toaia Bu aoktadatı itd baron orcmın aımr hattı01ü batı yönda düz hatla sağ t^r^f Cebirois devlet iram aol tanıt ise gö^lküçttklü ^öyüadoıı Yusuf opu illtley^n Gürkan tarlası,. mhm% 05lu Y^aı^S^p^Ltarlası il# eski şıklar yolu ^t^rok tıkarı üzoriııio geldiği Bmptûm^)^^^ ^mm k mr%nâm mbit kaya iteoriro 4 rto#lu QB noktası tasia eâilait " "" * "

3 3AWAı 6* mn devam yolu bo** &ı noktadan itibaren or;aan sınır hat t ıram batı yönünde edki yuııca takiple sağ tamf mbifnim devlet ormanı sol taraf köy toplu tara* aabaaı mk Umere gidi/l erek.-lebaget oğlu Yumuf ^yaal tarlasının kuzeybatı küfesi ım gel&lg teabit edilerek» ımaa yoluma kanarına yerli kaya üzerin* 5 w.la 00 noktası tamla #ülii * Bu noktadan itiuaren or-;gn sıuır tattıran batı vünde düz hatla tamf cobiroio devlet organı sol taraf İ00famı? 'iysa 1 tarlası olmakfizere gidilorofe Kerim oğ u '»jymal tarlasının kızılfcayak deresine bitişik kuzeybatı küğfeaimar.0 idi 4i tembit edilerek dare içi uda ki yerli taya üzerine 6 no*!» 08 mktm% teeia ettldl* Bıı mk tadan itibar»cıraar* sımr hattının kuzey yününde kınıltorfak deremim&z akışınım akmi /Önünde âere yatağım takiple tıog taraf cebirdi s d#vlat &vmnx mel ta- raf köy toplu, t ana sahası olmakttmeregî&llerek bu dore II0 Alanya -ööjpf yayla yolumu kesim yerindeki AH M^rnkülatt tarftaaunn güneybatı küsenine geliigâ tembit odilerek.yolunfcameykenarındaki yerli kayaya? no.lu noktanı Bu noktadan itibaren omı sınır ha tt utun y&n&sâe Alanya Siğili yaylı akraba ^olu froyunaa sağdacai>îrtoim devlet or^ıara aolia Mm^t o-lu Ali mmmümib. tarlası olaak üzere glâilerek bu tarlama araba yalnız bitijik ı^to^y M «A: 7 doğu ks^eeine geldiği teâbit eâilerdk yolara İmssoy kenarındaki yerli kmyeya 8 im noktamı fesin edildi» Bu mktaûm itibaren omm% &%sat? nattısın kumeyyik-tumte dum hatla sa& taraf eebirela devle* m^mm»ol taraf AH Karafct&ah turlum olmaktineregidilerek bu far* Imn kuaey doğu küfesine geldiği tonmt edilerek yerli kaya Ümerana 9 nebin 08»k* tamı trniu edildi» Su noktadan İtibaren orsı&n sınır Hattının l&tnseyba&ı fmxumûb dün hatla mit taraf eobireis devlet oraaım sel taraf ise Ahmet âh t&r&kftlah, Kertu İrtt tarlnları ilo Ahmat Karaklilah tarlası olmak îısmm ^üll m% mmm^ Imr %mlm%mn lmm?hm% IsMşmmkm ealâiiîi tmblt mul^mk yarli kaya îlmrlm- W m*«lu öb TOkttaı te^.^ edildik Bu nokt^daa itibaren or.^m sı ru r teitınin t;îirıayb^tı./önünde döb hatla ro taraf otmrrti i^vlat sol taraf tomat tıırlatıı olm^k liseeidilamk dağlı ç^gıteri» 11 OS noktııaı l^ı»ktmöari itiba»n or^a^ ııırar hattifno batı yörıü^lo düz tayfta Oobirois dovl#t ortı^m sol tarafta Ahmt K^raklllaft i îh^mli KajmMü^ mm»* l#ri tarlaları ol:«k ilmoı^ -gi âi lamk İCaraklUito mmmilmri turlasınız Mmy batı kodesine g.lüği teabit yerli kaya iimrim »lu 09 wktaaı toais &u mktaümm. iti baran oram sımr mt%%mn batı ^ibireia âsvlot orsıam sol tnra isa Ahı«t oğlu âli imib hatla m^ taraf ogltı öasaa Coşkun tarlaları olaafc üeo» cjioilö^k *%lmot Oo^kun tarlaaıaııı MaralıMr İan tapeya 0^1011 yolu» bitişik kölesi00 golâi^l # tesmt edilerek yerli mktası ısomia eilmi* Mı»ktâdaıı itibs orman sıımr hottıniü to^e/batı yöıtîlı^te İâJSfAt 8 liamîiı^ir -topo ersum araba yolu üoyuöca yolu takiheıt sa^dafebiroisdavlot or^am aolda köy topla taı^a satomı olıtak Umm giâilorok >tehmt oğluii^saıı Ooştan tarlaaırmıt yol^ biti54k kuzeybatı kîi^^füûe ı^liigi tesbit aaitersk yeril kaya 14 mo«iuitö moktam edildi Aa noktodao itibaı^n o^on luaır hattiîıin ^ünaybotı y&rriime dîiz hatla sai taraf öebiroia âmlmt mrmm mt tararla i m ^ş&mt oiüu ilmmtı Coşkun ila laya otlu JCori^ tarlaları ol^k ümm Ali Cogfcun ««İndio 40 a* kuzoybatı8 suptaki sivriteyalık ta^nin sârveainâom yerli kayaya ı^ldil^i teabit edilerek 15 rto.lu OS uoktası t esi a edilerek bu tâtrmeâ, taaiii yayılâıi Bu rîoktaâm itibaren orman eırıır hattını» kumay^atı yütüindo hatla aas taraf Otblr^la â^vlot ommm sol taraf i^e Hüseyin ihı^or İİ0 âli Coşkun aereaelmri alçt^r^k tarlaları olwk nmm gidilo^k mii^tmmk t^rlmnn kmmr^m geldiiyt teabit eöilerak yorli ksyn tl^ertııe 16 no.lu mktm% teoi-s dildi Bıı mmn sınır aattıniîi batı yötıiîtîcte âlîz hatla aag taraf CeMroiii d^vl^t or^ıu ise Hüseyin Tniıoer tarlsaı olrmk ttsere gldtlor^ bu tarlama ku^ey konar^^i^i^^b tesbit Biü İçrek yerli toya 17 m#lu ^ noktası tesis adildik \ aı mktadatı itfifişö^ hattının batı yötdinda düz hatla taraf Oobireis devlet iaa.lifseyin fımoer turl^ı olmtk ilzaı^

4 gidilerek tarlama ^ümufcüçtikltt köyü ila Amutlar i&ldsai ^ülki huâudu olan atılı dereye bitijik f kuzeybatı küçemine ildiği teabit edilerek dere içindeki yerli kay üzerine IS ııa.lu OH mk&m% tesis- edildi. Bu noktadan itibaren ora&n oınır hattının kus&y günümle aiılı devesinin rınıa aksi bönünde uöziucuçuklii ile»ohâutla? SAYrA: 9 mülki hududu boyı^nea sal tarafta Ceblrel m devlot mmm. aol tayfta i00 îsahıautlar mülki hududunda kaim devlet oî^si olrak üzere gidilerek ııözüküçiikl^^imıtlar^ Umunün köyleri mülkî hudutları sürterek noktamı olaa Oebirois dağı ana sırtı tizerindaki noktaya buradan da doğu yükünde Oebir^ia dağı ana sırtı üzerinden ltt»uzunü köyleri nâslid hududa boyunca sağ tarafta O^bireis davlot ormanı» sol tarattı isa U ;müm köyundo kalan devlet er&am. olaafc ümera Edilerek, poligona başlangıç noktası olan 1649 m* rakınla tepede tenis edilen 1 08 noktasına geld&erok poligon kapatıldı* Bugtîö tesis edilen yukarıda» lan yazılı oları 03 ıtolrtaları terdi? e&laa yerlerine yağlı boya ile yazalâı* Bu noktalanıra» birleştiren o*man sıtnr hattı nirengi rnılaaş tınması yapılarak m yersel»todls ölçülerek ölçü dogerleri tamımml* ı» ymm&lâ&e- Yukarıda açıklanâıfjı ilmaro îm^ta başlanan 1 no+lu 0S- mktamın&aa 18 so«2u os to^abira ve» 1 no«2u 03 noktasına kndü? gidif yistoe sal tarafım It^teak lasılçam ve sandal ile kaplı t oebireis dovlet orısam 2 m*hz 03 noktasından İS ao«3*ı OS nok&aa&fuı Undur yönü» göro sol tarafı» orann sa^lmayatı avaai olarnfe sütnırlandırıl^sına bm nımrlar içiaâa fculaü ânvlet orstısj» içinde mmm mwxlmşm arazi l^luitodıiıııs oy MlrULü ila karar «ar&utt* Bu tutanak athalliıaâa üym-nmmmk otaundufctan sonra isaza altına alımdı # SSUttOMI asışkum Orsana* Uya Sireate* Üya Köy Üyesi MIArkişâ i'erasum vsjsk Ali İRjî 1 A b d u l l a h SMlâJOiMH ıfehmat USSAL ima âasa itema insn ; ' T, W* QAİPÂt 10 fcifâkâ;; ao: 3 V ; y// Mı s %#» devlet omanı;...^v' Itıllaûilam pafta m: Alenin MuHaıııl^» Şoiit ılo : fite Ho: 1455 Saat»»o: 372 Antalya ilâ, âloaya il #ai GÜ^ikÜçiScM kast möim hiiâmilam içij^e kölan tîççam devlet orman kadastrom ti»re k mbfmmm% Başkan feramm Ormancı tiye Ali İr i t Siraatoı Öyo ^iasan fello f ICöy byoâ Abdullah Karakül^b oldulu hmmm feilirmşi Mhmt ^gmt mmimm alaııank M^m^u-m^ktiMÛ^ ifo btf- 2 Bo.lu Omm mâmtm Tutanaâmâa köy bilici htîikıte içib^te felan w ilgili pufta va htft fotoğrafım işlmmiş mmm.m içiafem bu oj^aanıa te^ybatı yöresinde mmkmym^k û^mnlnm ütgır^n üorominin - birleştiği y^rie Ifö to^y dopauııda ucte«küçüklü ile larıjıo^: köyleri ciülki hududu tleori^âe OtSzüfeüçüiati köfh»^ dtıı icurttı oglm üüaefim t&xm%îm% üagır^a d^resie^ bitişik gll»fbatı sind^ içindeki yerh kayaya 19 ^ lu 08 ırktım yamlurak edil^kle sı- Buradan oman hattının ^ür^/doğy ^öme düz iıatla sag ter^f devlet mmm ml tmmt üiteeyin ^aiıi^ar tarlamı olsak îlmore giâile-rtk aym tarlamı 0mj idigi tevhit ^diltrek jarli kaya ysertne ^ OS mktm% t#sis jaoktaöaa itibam^ omuûii sıi'o^ hattının ^^JûoM^öjıfe^Jüz törsfın ilççası devlet or^mı 00i tar^f iae ^ilbeyin ^ahinor^tarlamnm dopı kölesine g0iâi l toabit ^dil^rek yerli fctyü üzericıe El föd.liî OS noktası toois edildi. ân mktamn. omau anar hattıtma ku^yt yokm ku^c-ybatı yönüme düz bttla nng tarafın üçgm davlat or^m 00i tarafın ise latecyiıı tarlası olmk iteero gidilecek aym tmt&uku ku^sydo^, Ali oğlu Çetifc tarlasının ^încydogui köfo - sine teabit eaier^r l^ya 22 no#la 03 noîci^oı temö #dildi»

5 Du noktaftar* iti^arcn oruaa b%rar Hattının ta^eyâoğu yünttade âfm hatla sağ taraf ttçça& devlet ormanı sol taraf iao «îahaıet o lu üuvut tfan tarlası oluaak üzer* gidilerek bu tarlanın kuaoydogu «Davut oifjlu itorali Oükfcaya tarlasının tenanna geldiği toabit eâilcrek ysrü kaya ne«lu ûö noktam teadu edildi* Bu noktadan or&an sanır uattını* ^ü^eyda^u yününde â&z- hatla saâ tara? üç» çii d^vl^t o» ı sol taraf isa Kerim kısa, Ayşe (Jetin tarlası olr&k ü^e-re gidilerek hu tarlanın ^Ua^yCo^u ; ildiği toa^it aîdlcr^l /^rli hû/a cim 24 no#lu M noktanı W»i3 Ja uolt^u^a «u^au...attiuia r.ai&e/ ^ı^t^de uâs katla ua/, taraf liççaa âavlet oimanı.aol ta^l iaa Af o yatırı tarlaaı ol^uk ühor^ Jl dilerek bu tarlanın doğu kenarına fjolâiiii tesisi t c^iiı^a^ ^a^lan kayanı i3i-âl bü. v tik -jorli kayaya 25 no»lu 08 noktası iu^ia adildi* Bu nokîadaa oraaa Uattıuın ka&c/c yakın kuzoydo u gönünde dü» hatla sağ taraf Sçç&a dcvlfct cavıata sol tarafın ine? -asan vs Yuauf Akoy tarlalara olmak ilzors /i talar ek tsrl asının Çol&ili dercine Utıjik batı kc starına gol-» ditesbit edilerek ters i tindeki yarli kaya^e 26 no.iu r.olcteîn te&is edildik ıju a&kta&act i tibu-t/eü yükünde îel&ili deresi akarı takiben d^r^ boyı*nea sa& taraf üççns devlet orısm sol tarafın ine küy teplu terası manası üzere ficilerde Itu&oy doğuda a Latif ^etiu tarlası içi tiden geçerek Çcİdili derenine biricim İcur^ ücrettin İdili d^rcci *«; >drle,;tijt ^ İdi fi tesbit edilerek iki mm kevşajutâafei yerli tavaca 27 «c«2*ı us noktamı tonls adildi* ifc noktadgfe or~iö& smar kattırır: do&u gününde dite hatla sok tarsf iıççam devle let ornatıl sol tarafın i do Latif yetin. türlööi olr^ık imera bu tarlama B&^&t 12 SOİdi^i tcöoit."iaı^^vlı VıCî^ıöti uîlirih tc 23 no.lu cr ı^fcta^ tt^te tâilii* ite «aa ıır.^taaa /^a»; :Zc _v -mva aaf taraf îtççam devlot arlara sol taraf i a Mtlf t, otiii torlaaı oiıaek l^ero düs hatla ni^il^ bu tmmmn ıs&my karnim geldito^bit edilire-!-: yerli kuya ü^cımao#lıı 08 fioktıraı tireiö edilâî» Aa noktada;, itibaren or.ıaö arır hattınıisı^c/âo^ :/5UÎ:îiöo dıl$5 hatlu o^t t tirfili devlet ora^m sol tnrafın iso ^utif v-^i» imrali öö&kaya tarlılan olaak tasara gidilerek ^urali cöklcay^ t^rl^ımn do Su coldi^i teıshit eâile- mk y^rli kaya as^ri,^ 30 Kı.lu 03 rortarü tasî^ % ıifâktai^! iti baron omatı aırar İtattımn kı^yf yakın fcıseıiogu. yortinâ düz!mtla aaıft turaf îiççaa 4evlot ermım ırol taraf ia^ çab^n t^rl^bi olnak ilse»!>i d i l e r i bu tarlar^a kanarı m ^teldi^i teobit tc^lv hû ;ilk kafmiprm batı köriarınâam /^rli Jmya îl^erir^ 31 i^.lu 0S mokt^eı tonî^ edildi* hx noktadan itibar- or^nu sısar arttırırı lamay ftlııtlme âlin hatla asi tar^f âevlat or.ara ^ol taraf 100 -fefri^t çobaa t^lam ol-ıak tuscro glâil^relc bu t^rla ilo toıso^/iıicâ^m, Mtra t mil tarlabi^ııa mlgie^cic im^uduımb ö^l^ı uomnd^m sivri büyük ^erm ka^a ûe^ri» 32 m*lu «c tyaâ. iki m^ttu^i. ititı^^ıi or^u fövit^r ^fetıt^n Icı^e^-dogu nzitm mt taraf üçça^ı devlet omaıa aal îaraf;ui ir^t tarlam olıa^k Uzero C;1 âileroe bu tarlamrı c^lâili-* Sinâo l>#lcrd ^haileni artöa şohmc bitişik mmfüom kö^oaiı^ i^mî^i tc&htu tvi livok yoluu ı.ut^y kt^ımzmleki ^rli /ı 33 <M rıoktaeı tesi oâildi* tc.öin a^liicu vutem^n iıolaa.arıılı Oû noktnmrı SA.^Aa 13 tarif ^üileîi ye^lci-i^c ya^lı ile ^a^ımı» 'X nok birlortirc^ orr-^a sınır İcattı irctı,^ z x / e r n e l \ctcdls ol çt'leruk ölçü dozerleri Valili: r^cilt/csi ilo tiçça^ Oc vlct or kadaatr^ra bâr somdaki i'vtm dc vaa y^ra galı^.nl^rfi üou vorixdi# Yukarıd^ açıklamllöi, li^oro bu^üp. 13 m*lv* ^ 33 0S noit^oır.a (i'idlş yt>u&m tarafın bosuk, ı.ırjrml> vo eaııdal oaara sol tarafı» İ30 örcıan sayıl^myan ara a olörra sır^ırlanûı^ılııasır^ı oy birlimi 11c l^rur v^ıalfti^ At tutaııak aal^almııorelc lî\mû r ktan &Qnm ±nm ûltzm aliöâı# 12aoa984 'Bmşimtk ^î'ı^âtaı l^e xvjy Lycni AH lli^i' " ' Abdullah.cu-efe.u^AJU %mm imma _ ^ i-^a i- e/eev- 5 '

6 Ti/iA^Ü bcz 4 t (fro&ijiû AîU ; Cççsia L^vlet viva^a %*llauılo;i ^ufta i Al&uya 0&3~f!3 l&^ianıi&îi fotoğrafla * *crlt 126 il. ı o : l* < 372 Antalya ili* Alanya ilçeni k't.ü ^urutlsra ioitrfr fcaîan Uççam devlet scnauı or <\ ount^ır* \ <î *w t rh r <:- fco o:îte*: ttrcraım ek # Mr..autu Aıi ıvî f /Amutcı eve Kuy I! mal Abd.*Xlafc oldfecu ^alie MIiHciji loîrıot -^tîûl refakate rılımrak Kshvehs* ste vîd i mie 3 no.iti Orsıaa Kalastra t^ta/ı^/ır^ 33 no.ir* 0;* noki-:r$ıtuus*j l.;o Hu noktadan : tiı jtcu ' ntı Şelfti33 ^.ınl^esi araba yolu bozunca lia;; tarafı üççoa devlot orıanı sal tarafın r'-at^a hml îarlsm i!sera İçrek onan en ar -ujttı ıa bu tarlanın ^itijik kn^vi-atı ksjcs&rrjc plâii5i tedbit edilerek yola bitişik j^rj.1 rteael r.o 34 Oü aoktaaı toaj e od? İdi * Bu ^a^t^ai* Itil^ı^r;; vz-ys.u samr ısttı-as* yv'cin gttoo /^-îiindo âibz hatla înmf üçgai arasnı sal taraf ir#o -at *s Ünal vo feh'-urt? ço*>«r< tablaları olmak üzere ^öilorsîk toîvaot -oban torlastıan batı femına^ ^Tilcîi/i t?a-jit odilerok; /arli»caya üzo riae 35 tıa.l^ us noktsm temin i^ül/.vu Bu noktaca itibaren or^mı sırır hattına ;;Unsye cnnoroo^u hatla sağ taraf i»çça;i devlet or mm aol tar*f isa Şahmı tarlası o 3tank üzere 45i** dilorck in* tarlamla ^aiı komama.r-ldirj 10 öt i t bilerek /erli»ta/a üzorins 36 nn*lu 03 mkimz tonlu c-cimi. Bu itl'^ara^ ormn aııvu? imttxmn but iye,/akın ^cîiüaûa dilb lıatla t o raf îig^aa Cicvlet or,ıaı:ı 30i isa laiiact {-ohm tarlabi oirmk liaara (^idi Mmk bu tarlam m l^flef bitijilt îaı^y^atı kesine ^olâia tesbi t edilerek Ğ&m içind^ld yrrü &a/aya 37 rıo.ltı noktası tesis edildi JAV^a: 35 Bu mr^.tmia^ Itibnr^^ ar ^ı^ır ten-^ey ybup&âı lef lef akan aksi förâîpc^ anr tm^af li-g-çm devlet ardanı sol tm^^f İbo toplu ^^a^isi olmmk üscr?- Icflef ocı^irl-. 3iridobal^ilieldi31 artıba /ol^ru iv^rir* y^ra aaicru û.ro i^inaerl tli ü^rlr.e 33 r-e # lû 53 itoktsii fcooib üu»oktaua^ iti Ciron or l&ti^ia- r-^fcı «lû-^oybctı foauade ^imaoel ^ afeıll^içfjklli.:i0lıalloi0ri ıımm folu bo^tm^ me> taraf âisvlot taraf i koy to:>l\ı lâiia o'lı^k ik^mm ;.1 vicctldili ^ahalleai vmiııdc ^cri^ Omûamİı vcr^aoleri i^rl^aıraia nym araba ^it^ uiti JÜ; kc^eiiiıın gemilıi eâi- İ0rc#lt 70la bitişik yerli k^ya 39 m>#lu GS ualcüiûi edildi* ^ noktfiunu îti-ı>rou or'fâan &xrxr hatt^ian ir.^^y rüuüride ciiı^ hati4 taraf t^ üci? 3ot o-raaııı nol tıu^f ise Ü^ttp^iir tıırlecı ^lâildî^k İbraMrt feaetıir tarlimr^/mrti kc^mi^ galcıiti ieamt öâil^mte kaya tt^ Seritıe j no.îr? r^üfct^sı t cmciltli «% noktadan itifiümn nmâtı nı^r hattınıo l>afıya jnk%>ı ntı âüs ixat«id iirtis tar^f îlççam davl^ orısıa sol tomf isa istenir t^ırl^ı olmalı 'ûmı^û di lor^ ay El tartnı.at^ ^ ^ntı 3 t^sbit c^cillere^ rerll toya tiss^pe ^tl tıo.l^r noîcta^l ^nrl^ bileli ^ tin itibar-eıt ^Mt ^itur aattıniu icut^/ -oiîti^cte dur, Uırti^ Irnuf üççast d vlot oim^a la-e koy taplıt olnak iımoro chle^te İlk aevülmi^ki âli glm Aii çcşfeım tarlalara a ela; -n mmr% m i^mi^i t&mit %ıxlm k ymlâ lib'fn lî^aı^ ne 4? n-o.ltı OS n^fetasa tesifi stîimi# Bit itit^^er» do^u vaminde di^ >nttıa aa^ taraf aevlot artanı boi tanı? âli Co^tejn tar,t^sı olmk imm? şp.aiiea^s, nattıaii^ o^lu Unaeviu "«^mmı* torîcıaifmn lö. /ol:vxa.ov - k ;; M "oin Htî^lK /er 1:1 ü^ueiı.e 4J urf noktası ı?r:iidi. Ja mrsü';an iti t^uı ov-au ıinur ^aıs/aoıoı ciii^ nötla safi taraf ilçs^ âev-let ^ol iscı ^ntmru olu ieafilot C^jlcı^n tarlamı ol mk il zere /^tliijrolc 4 j ; ei^i ti r.ıtif^ımi KS.n ürerine 4A liı itö mkiazx tcıri^ ;tdl * 3n itinrr^n aiâ&r a^tiıraii /a rmfsntte taraf ü^ç^a üavlat or vsoı aol v 4ırrif tarlaaı ol^alc ur^-m Muilorojc ajrns fa^bit ecilero»; m nnnmmm 15 r^neımo&uouiiâafci r^rli 45 t^ cd f j bileli»

7 raf Sgçam ûq%?m% oz^m^ı 00i tam iso l-lo/asisat oğlu üz^ür tarlası olstak ü^ajm gidilerek os^ön tarlaca İle r vvtvucleri tarlaları sınıranin batı uoanânki kileye ^eldi-.i tostit e&'ier&k yerli kava Üzerine» 46 m*lbd 03 noktası tesia odiliâ* Bu &aktauan itibaren omı, mmr -\att;uaa ii&ayo jöftıi'x y imlinde dîlm ita t la 00I t?traf tlççaa devlet organı 00i taraf ise ozgur vereseleri tarlası olmk gidilerek >nı tarlama &iitföykatı küfesir-ldi-i tssait crâilerek yerli tatya üzeriao 47 «ulu c^ göktaşı tenis edildi* nokta^ an itibaren or-'-an rj^ır '.ıcttımu yuiıtinde dtte latif* salt taraf Uççam âovlot oıv-ajui sol taraf İE0 iu^is* -izuesıir v-rfei^lori ila âe-duı ^ade-sar vereseleri tarlaları ol^-ı t'zore ir ^erin ûmde.ir v&roaeleri tarlasının $007 kebesine c^mifd tsabıt ti..il&rek yerli kaya üaerdra* 4a ims.la as *-«oktası tesda edildi # Bu noktadan orest; sı*»ır Ssttıra»5 ku^/âo&u rörâinâe âiin hatla sağ ta» raf üçç^ii â&ırlot aol taraf ise ^âemi 4 verseler! tarlamı olbîafe Umm gidilesek A&set oğlu -srak-lah ile fevlili.irar-fcöloh tarlalaı-ı aınırının üney küfesin teali it e-ülorek /c^rli hsya lideri uc 49 to.lu u^ nokta*»! tealin edildik ÖA^A: 17 Aı mktmmn itibnı^n sıuir %mn duz aatla sağ taraf öççâm dgvlst or.umı rol iso ^rakulaft tarlnaı olaak üzc-ro Edilerek bu tarlamın batı kilesir>o * ^İdifd tos&it ^erli itaya 50 ao.lu 08 noktacı tenis edildi* % nektarlar* itioo**e» onsu sınır : ıstfcı«ıu ^U&aydo^u yütaindo âîls icatla sağ t&&at tt$ç&& devlet organı sol i^rof ise? -»ovlût ^arslnllak tablası olaak ti&orc Edilerek bu tarlanın ^Kney fcofösim ^İdif;! tc0b.1t m i l i m i ^erli tl sari m nofe tmm ttım.0 edildi ön»jct^tlan jivtımii ia^eyto^u jöıainio cllis "^atla mg taraf tlçças devlet orîîaııı sol taımf ise ^vlöt ta^labi alı^k îfee^ bu. ara» Itn^sjda/c ku^.^ino /eldi,i t^3bit o a i ; c r l i fcar^ tlscrim lu 03 noktası toısia hâildi«aı ijtto t^-alfj e^iieı:; UA mktelam inifif anîibn yerleri-» ya^lı boya İM /ct^laı. jfa üs»tt&lanıa kattı nimmğk saj&aştınlnaöı j^rkihm^ yevmi sıatadlü ^İçiat^fe riçiı âerorlcri kamenine f^mılia^ faktin ıı^fleoi Ujfö.ı ^levlet arı^ıa^aü kadasttomum bir aoı^raki İS iiirm mm m odil^k Üsa^e n^unmı oan verildi ftımuuda açıiu^adı^ il^oro uajlöm^ 3i fü.la CS noktacında a i? îâo.lt> us»ktfmm Itııdar iiâş fömi» tm&fuk b&mk ıtaje aa^âal oc: ma tursfıa iac ûi^aa cıayılımym olarak c^iari-a^clı^tv/ feirliii îlo italar varildi Bu tutii^aâ ;mhr4iiiaci0 öh- nöuktna so^ra inza altını aliî^a» Bûğknn vmm'im h^ '.ülirkigi famm^ H1 âli ^d.ıll^ -ivöâlı i^a i^ri imza it^a ûr^araiı Mı s üçgn^ ut-micm ai-^ıfal :* &nlx%n%lnn ^afta t 02B-d3 i^toliracır^ ^.rit io â 126, Antolya ili* İlqmx, kuyü uöiua içindo kalm^çnm û&^ici ıtor. fe^fistro^^r^ devaa o^ij^.uk ut^ro Icü.üe^oı v^s. ^İca^ı i-^r/ıv.dm ÖEbak^ Or aa.ii.c;ı tiye âli Eî^y Uy^ai ^bdollah ^aramılah oldulıı halte bilirkişi jysai rtıfatetfe alarramk Jrerî)^^ ^^kilm-::: 4 m*h, ûmm Kadast Jfe ao&t^aaıt it ibaren oraan aaı ır ^amıouc t^ua ^atla ^aâ taraf üççam devlet oruom &ol taraf ise fepi^ Uysal tarlası ol^ak r^r^r^ rok Uafcıet ^rkr:; ^al ve AH ;iu4v^'laraua,a birleştim küfeye göldilii tesbit 01İİ İcr^k yerli -a^iue 53 mutu% İM mkimx tmib odilcti^ a I itibaren c^n^au sucar -bstı y*s:mrtâ düz tatla a^û tamf üçgifeiı d^vlot or^ara'aöl taruf i^ Ali imvku* oim&k vmm ^îûil&zvk tarlanın h^mlm ^lâicîf?j^fei't 7erli kaya Üzerim 54 m mk tamı toai a edildi -^l/'. -,

8 Bu noktadan i tx tmpoü oı~:ar K*ttı?*ın- y&$qıı&3 düz hatla sar: taraf üç a t devlet ommm ml raf ise 41i üörkafc tarlanı olmak tlsser^ gidilerek bu ta&~ lanın ^mybatı Kge^ioe İdi5i tesbit e İlerek yerji kaya U^örfto 55 m*bı m mk%m% edildi «Bu noktadau itı^areu or^ sınr ;x&ttııar* ao-tr/s rakın yöriln&e düz uatla toı-ar iîçgam devlet organı sol taraf ise âli turken tarlası ol-ask ü- sere gidilerek âli, lirkaı* ile ^i&fu tc;rinkarı ııitıı-ını:. ü* ucunâ&ki tepeye celâi(4 tesbıt edilerek yorli U-cH^e 56 ik>.3l; u.3 mktooı tesis & eli Mİ * ÖA-Fdt 19 Bu uvktaa^a i. İr- o? u^üir attıran doyu nutuk? düm.astla sag tacmf üççam devlet ormanı oo! t ara: in»; ^ükrü "yani ilo Ali fetkin tarlaları olmak itıaere gluilerek Sindet'fclcui- yeluiii.calıallolöri araba /olu ta&&llip içildikten sonra itiferü Uysal "UnsyOatı t eöâi-^mk fenya il&eri no 57 na.iii us noktası maildi* ita tıalcta-virı i^ i 'auron ^vou ^ uattıoiu kk^yâoiaj ^örjünfie dite hatla mağ taraf ttççaflt devlot or^aıu aoı tamf ine ^iikra w ysal tarlaaı ttelt ü&ort* ı^dâibr&k bu tarlöü&ji kısılko/ak ttereolno biti jtk ^juııayâoöı küj&aino tembit adilarek dsre irindeki y^rli toyu üzeri5ö no+1.. >)& ı-oktası tosio ouildi» âti n&ktm&n ivio«u'-en or^un aıtar attıran doğu yönünde cliln batla sa^ tnraff üççaaı ievlot ortanı 30i tttrac il^ao JLu Aiı^t tarlamı ol?i k u^re rft&i- İçrek bu tarlanı; uür.ey Jtenarifte ^olâi»;! tosbit ^iillorek yerli baya iîssorlne 5f no.lu ös jo&ktemı ^oal-i adildi» Bu nı&tauah i t ibaret ar^t: ^ır iettıar* roralraı ^îte astla saiv taraf îîçç ı csvlot m?'mm, ml tnraf ia^ liysal tarlsaı ol&mk ilser^ gidilevejc bo tarlayım Jtfâ^ Ita^^sir^ ^jlâi^i l^sbit o^ler-ak,;3rli taî,>a fisari 60.mı.3u C3 teaia edildi.# Bıa a^fctüâarv l tlhû^c-n oe.jar) brıttıpıa kur^cj^ru dl^ hatla aag taraf tlççena duvlet ormra 00i tsrof ine Afi^Dt tarlaaı 0Isıak ii^er^ gidilerek bu taı^larıiii lo{ü 1 tcna^ıım fjüldiji ttvsblt ^cücrak yerli kaya ü^id^e 61 lu üs ûaktaaı toaicnlilâi» Bu mkiacfea iiıtl^on e^ar^ saa^ aattıruja Ictu/^y yarâito^ cüi^ Uat;^ sag üçça^ ie lt't uol tt^mî tmı % xmx 'ö-smra BicUle^k bit tarlamiı k^jeaiı^ ı^iaifi tonhit sdilerok yerli taj^ îi^ri&e 62.^o.lu noktası tesis uoktada.. itîvru^ıı omm Hattınır> /tinli^dd düz hatla sag taraf llçeaa i^tlat or^aaı GO! t^raf ısimi 1 turlar oltmk ûmm i^mmml lfa0stı ogkı Ife^ira t^rl^a^ıiıu ^Bb^l^JÂ, a^nbcı /olunn biti ik.taj^öiırie t ^ ı t yo İt hjtişâk yeril kıifa Itaer-lne lıı <M noktamı teala aâildi. Bu nofetaâao, itibaren o>? atı ;iüt%xt i u\ ^rörflaclc 3 i r ı m dafeian araba ho r vı/taa m taraf ilgçam ueviet y^a^u eol takif ise köy toplu tann araşiti old^k fl'ara çiaixa^> uysal torlasımı:^ yola tdtigik teuzoy iaâi köşeoito ^.elâiia tesait oaileresc ^rli teya Oaerim H m*tn as mktam toais Bu itiaaraa oxnrs ^attıra-i atı fötâltı&z üû% imtlm buc taraf üççsa devlet urnmm ml inmi îb ^im&t t^rlaaı olîtek üssto liiailerok bu tarlaa^ Hr^tmMıa Mti)ik feıseyhttı kö-jeaim götü yi tosmt tdil^tok dar^s^e bitigik luı-m Ür^^ir^ 65 t^.lu 0S rcktaeı t^^i^ edildi» % mktmmn itiımmu uraau 3ı-11? yarttoâc Siodeboleai mkmz ho/^moa aa^ taraf devlet o^ıura aol tar^f i od kely topl^a tana arardsi olnak rmm ^idile^îc iiü^t, o c lv Ali i id itere çaiıaa bitişik {dlöa^batı köş^^ir^ ı^ldi^ ^di icrck r, I ti :41c Inîcittc yerli kayugm 66 iio.ili ös mk%m% &Câlkûi* liu rıolctaâai ı^u.ır..ai^ıran H:\oj fö^&hyci? dlfn hatla ^ağ taraf üçça^ı devlat orr^pı uca teraf iuo ^ri^ı 00lu otîdu tarlanı olıak illere ^tdi" îarakâli ^'cıtltiıı-ihaari GSkt^o t^lül^rı aim^yua batı uoau^ ^İdİM teabit adilemk yorli t>? ûa teais ozûjm # ^ iti^ arc^'cr^on sı^-^^tinan ^Ja^^^atı yüıruri^; Hl% lmtlı% mit taraf üçç^ı devlet or^m M^t^l^.^h^aii u<jktupo tarlası ol.^ık üsort iheaıt r^kte^a f sırm^ttırt batı lîcym

9 geldiği t os&it edilerek yerıı»aya tımar ine w ua vcmın ıma^m* l*u mktf;üan or^u ^ümf ystölnde dfîc: hatlu taraf Uççam dsvlot or-am sol taraf ise Jsh^t t;öktepe tarlası olmak üse^o fddile^ rok bu. terlenin batı küfesine ildiği teati t edilerek yerh knya U& 2lne İU 03 noktası ta^ic- vcaldi, mj t,okt2-:s^; Itii^ea vr hsttı.arî 0 0 : -istlı* taraf üççaj* devlet orasın sol tsrof isa -îiaet eüktsps ieelast oî-%mi?r v,;/* finail*%,?sfc bu tarlam,** Kellecilor «aiitea yalana ti ti w i ~.il^e^do,^ h'i^o tine. filûi:^ teabit edilerek Mlçük kuru dört* ün...^e,., eril ta a t^eriîh 70 ao.l noktası tosis tmmi. Mu na^ick^u IU:;area ir ^ru ı; ttırxc ktffco, ^«tjs taraf İoı-l^t or taraf -isn^ct uuktc^e ol-rn-fc us&cro gidilerek bu tarlam,?. Ilellecilur joluco uiii -clci^i ttsbit edilerek Oöktsjo u ^ 1^.60 s* **c >ccoc agı ve 294*30 graâ oturt açısı H0 rcraa volt bıii.dk./erli toya fc&crir/î 71 no.lu OS noktn mı tesdm Su ı-okt.vi&r. iüb^on or^v sz? 3lıvti ımr Ltn<; ysc: u /om^? hatlo smg taraf tiçç*3 deflet col vsrtı ise ;rot&s#ı tarlamı ûh^k Usorr gidilerek bu tarlana yola citljik ı^tuayaaçu 72 no,il * 3, c 0 Ğ 8 Ç Icnık iıserim tesis- edilerek ti- i'.ok%,\cm noaj 18l*I>0 ^aâ 0cat açıcı vo 6 a. r&asfedvfc 1 yolun ettaoy *:oı arınsaiti : crlâ /asıldı» Bı\0$fı trtûtı cc&lon yukarıda neleri > o2,1lı noktaları SAY; A* 22 tt^if eailorı. I i o - iiu aö no'kfc alildin s-lt'in'ci, a y e t & t i l rrt-cla Ulctülorelc ülçit karnesine yakıldı, f afeti il ıpcıl^ca il-?; clı. vlet or.rrr^ ın k^^a^iroam. bir ^or^raki iy gi'.maûo ^vai "odiluck "Iı^r^ in;; : thilril calı^ns^nra son vorildi# îııtorıcle açıfclcnâıgı Üzere-.ı^ârı î>4j3rtm> no^la föo.lii vu tmkim&m giıüş ye- ÖİİI10 iigre sa^ h ıcı^ılşe^ ^mıal ^10 frı ^a^sl omrtu sol tmrafın İno oruau sa./ıi^^-cia ar^.-.t oltr^,^ L'ira^l^aia^alr^^ı^a oy uirli^yle karar vekildi4» U;iox<m lir-se î f. v.. o r - ra 3/-^ alta e alındı^ ^agktm or^ım -life ıvüy 1 İtrfii.fi âli Ü14İ ^a^tn uhnihv^lı ^ık^-tmi yîsâl uiuâı% Kiilrs^ilC -.7» SâYUt 23 âiı : üçça^ vlr.t or^aım. Ktalleınl&f* paft^ııiî. raca s Jİuııyt ^ullı^alaa foto L mxir; vîl! i i 1453 Tas 3?2 Aûtalfû ili t glmm ilg^^i kcifü ımûıiçinde, kalan ilçç^ âevmt o^ıarı^ i - l ı -. e k fmmmm İr#i f Eirn^tosu ^ya ifesan köy i?r#ai Aba?ıllak iiaraklllab olâııfo; tomt r4 li r};ı r'ca^to m.bl Aer^fel 5 ıı^.l-t oraan katlantto ttitcına^mia r^ttmn 72 ÜO^IP rıofetaaındarj ^açlardı* lioktad-ttı itibaren osvmı aattırıı^ l^-û^^yo^'^ıı arafea yolu boyıukm teu 4 aî f^}^ j t oje a^a uol tern^ rai Yetkin t^rlnm olsıalte Ös^re niail^^plt o t \lu tarleoımu Bulul: iter^srirıe ve arâba yolum biti:âk kuzeydoi^u -dilrrcv rol dere kedini,rtn rfinajr feaı:ıa»tıd!iicî büyilk^ yerli ürerin;, 73 no.l^ OK t^ ^is cküidi ^ 3ü mnıtmiûti l^i^u^a m:mu & * ku* ^tlınıu - > tlıöc^ dîte iıatl:^ öaf: taraf ttfçua ctevlöt cr.aaı sel trn^f 10e o^lıı Ali ^eiirir; inrlsm ii% m ilerok hv tevvn^.v^o ^itî.jlîc r: lal fi t^irit yerli kaja -v&^vtm 74 CO noltası i^riı. Bu mltt^dau 1 t i ı s t t ı r a r,.f^rfiâfe öüs hatla eai taraf öççara âevlet ^ i;li etkin terine olmık i^ro dilemek bu tarlatan dalın ü^ı^ı^a İçrek H-çük eart üzeriiadcî'd yerli kayafa 75 no^ln Crj noktanı t^is B^»ktadan, anar imttıuırı raüay yumhıda âiı^ i^tla sağ taraf

10 üççaa devlet cr-^jü mi taraf lau «31 ietkin t&rlanı olaak üm^o âli Yetki; ile -umta b ^fa tarlaları aırınnın doğu ucuna ^oldi'-1 teslit?crli ket/a 76 0*3 r.oktcki ieına cnildi. 3â- vju 24 2u ucltattöı; iti arem or'v.n av&r ^tiz^ı: ^^vjâo 1 u ö : Js ^atls sa" tarafı üçça:a öcvlet or.ıai.1 ool tarafın iso A*?jnet -vat af s /fe Snrlpsı olrak tosre vs?.taoı&olfcn yo 1j mmxio geçi i-sok te,>dileıvk ma /olv,n c/ı^u /aia^iıi'ia 4uatöfa ^fo tâ^ââı^fi Au?e/t,atı k^esino eeldi, i teabit eftiljr^k a/- ç kmtk T? GS noktası tenis ^filâi, Bu nükim.ûn i ti arc r: ow:mı &ır\r«5 nttını^ < rt'röo âus iıctlü t&rc-fı üççaîa cfcvk'l ov «s aol tarafı i -r.st^fa teri acı oî^a!; t^er.i ^dilorsk bu tarlanın yppıl^elta olsr. or. an 'ol-.nr: -iiirîi: o -oleini tcsfcit edilerek >ola w kucük >crli /aya iueriue-?8 no*iu ftcktndi te&i$ adildi. Bu noktsüa. iti^-rchi uınır..attıran îr;-/^ulkat eliz tla yolu kesilip ^eçilvü-tcp ao?-re ear i&refı ' Savlet or^a sol tarafın ioc Şatafa o&lu &alit sfo torla yo evi o İnak üzere pidllerefc &8İit &fe evi ulu J'^jyd^^ana İditesbifc ^vin 1C m* 4u.a ;: İL, ovl:ı a -a 79 X no?rfcsm. teala adildi.*.8u 1 Şifren ^lau- attırın hata yivi. s S* ^ntlo taraftı üçç&a devlet cr~*auı sol taraf i».;*uit ; fe avi olauit usare evin 346#00 se;t;t açısı ve -16*4 grad dii-ıay açı m 28 ^û-bbmû^ rfehaet oğlu Ahsıet üyasl taelösın^ yola ^lî; ico^^ci^e coldi^ teobit adilere^: ^arli ter^.a ö ııo.ln uokiası ^^iltî*.bu rolrirıa^^ iti ote^e kumırûo^ı jbimrau lımtlm saft tarafı ö^vlct or^atn sol tar^f t^^l^ıiı ili; Jin,dcuc2İapi İlgi olmî: Ilı^rc r'dil^ -etîlc asaarlı.; m, ^ıhluv ict\/lcrl ^.dilki hvaıuu^ı bitişik U'ıc^t&e tı.^^ı t aralorok Vvîi.;e tivc-jindr y e t ı ^ e - ri^ü 81 m.lı: C-:; ui-kimx i-^alıı tidi^orekos 3 ııo.lü mktaaı yapıldı fe? ncjctıdar os J.n^ri u. ıljdunı taiciks** güfiöy /örrimlci ûglllçasi ^na aırtım tmat-on i'irücbolo-ni- 1er patika al4e,ta aıyrı-ırın ; r ı> but-av^ar. da nofu m, linc/^ut^ ana 01%* tı t ski, /lıdlü^ek 523 ^orarîıır âa faatı /uıtaı ^.AifAf m da îcuro^biitı - ml^ ridiidrok bcyreli- Jcellaoile^ o^tika yoluna i/arstâa^ öcı bu,>atikayı ^r^yoatı vc tatdt-ea t iailhabil drrees^ln çıi3i> yc^ ^lau iiu ^ jara çe^ne/o -cîlika..^ı^ii^an ^^yb-atı jrormıvm '^ctlc feo^îo^: Uı^tdıı ^la.ı d^rerji akan bm/nttm Sjiûiltmk m, ö^retıi:: öer -3i e.irlejti^i r^ölıtöya buladaıt lan^ kayasl İ0- hatı?l"r;taı2c r "Nrv^ Uı fîcjl'^ ân ^a^r^n ö^t^aim hirloşti- ; % % mâmn da Imrnfünfy-* y^rde- '-V :ırı ^igiiom^ oal:if^m oeblamp.ç noktası elan 3 mul/: Orr^-ı ^'icaatro t^taiiva^&s adı ev^en no.uı nolrta- ^u.fthı cusic^ vktıim^a /anvcu^im «K-J imi yerloîsli^a y^tlı t^oya iao ^k urt,uı -.-..(ur Umtı uıklaştı^ ku% yapauu^k y^r mel &&toâi UlçiCun^k olyü âo erleri îfr/uc.-iuj 3 aio.i^ t.t-, ^ o ^ İ/lv, v^ tt^r-:naklarl^ aıoıri^^arılaj» if^fra devlet' ur. ü-i. i;, v;> av,la öl ats noktakaâgr ; ^liu^aç ^üi'o t u ' pırns 1, aese- ^atıdal kızıîo0:a ila ka^lı d:vl^t or aai iac- «^a** ammı al^rafe sınırlandırıiua^iüiı 19 rıo.lj ı^lâfa^ ve iriyor: 19 no.lu 03 t^k^aa^na coli^mj; hu or sınırları igiıvfe k^i6iıı nınlk vo ta-îra^ v^tilaoek cararlaı* aqkîı ü^r-.. a^ İM iıarar ve ti İdi # üut miliaa:- r sa-^a l^ee; attı» ^l^ndı* ^aa Ur ^ijoı ; y r t c ı lîüy â^eai iiiîirmgi ^ra^ın: GU Ali V " - i*,,,; Afcâıtlie: L i;«a ırı^^ ' " i^m ifö^a i aza t. ^

11 ^TAÎeAÜ NO* 7 Organın *dı s Ûççast devlet mvmmk Kullanılan paftanın '--âı : AMSYA Kullumla fotoğrafın Şerit üo: 126, ıftjaı Sot 1453 Konim Po : 372 üüzâküçtiklü ki>yö aınırları içlini bulman Üç^a** û&vlet or«uının dış suamm teşkil eöor* joli^pmm hu oonaran iç mmrumu tayin va tembiti için ko*dsjron Bankaca, öa^ei^yr-ı^paı üyo Ali İrgi f 2ireateı fiye binaen î&lle, Eliy tiyosi Abdalla karakulah" dara teşekkül eden kosimyoiurausa bilirkişi -ieteaot Uyaal'da rei'akata aliasrok ûronbaşı altı mevkiinde LilirMfi taraflıdan Yusuf oğla Ahmet öîirkmn*a ait olduğa bildirilen tarlaya -elindi» ^traaı için mülkiyet bal^eai ibram eâihmüi.* hu yerin kacii-ıcîon beri tarla olduğunu süyleâi* sıormaeı t*nbit edilen tekmi m idari bulsalar sonucu bu -^ritı anaan mıyxlua>atı iıirmıt âfia - zisi olduğu mılû:$%m;mk cttmaala torak sınırı 0laıı bu tarlanın &400JF köşesinde yerli kabaya 82 no»lu OS noktası tesis edilerek or^n Jutâastresuna başlandı» Bu &okta».an itihsran %*man sıaır ;ı*t titan güneydoğu yöntto&e düz hatla giöif ycmliı» gmp 00i taraf devlet mesaim eag taraf i0# aym, ait tarla oluşuk fibere takiple 'fen tarl&nın ^Unoydo^u k&#e&if*e ^löigi f tesbit e&iloıt& yorli toya ilseriaıa 83 ttd»2u %IS noktası iusis edildi. Bu no&taclan itilsren ^jüney**atı düb nstla sol tarafı d&vlcrt c&matsı sağ taraf ise aym alt tarla olmak tilere gidilerek mumu sınır uattı»in bu tarlanın ^mjîjbt% k^jam.m tosbi*; ydrld teyn İ4».la 0$ noktası tasla 01ü Mi* mkiumu itib^ra^ m*ma sınır hattımn ku&oyuoğu ı'mıürzû âüm im%xm gidiş yü Jlutt sol tarafı devlet ram ssg tarafı isa aynı şahsa ait farlu oluıak Qme<» re takiple ^dilerok bsglan^ç noktası olan 82 n&.lu afi oktaaim &elâdiü tc-sbit edildi» JSiîyleca aosi^n ka^ntımı* Bu IcapaSj, ^öllgoöö 1 na.lu Parsel ımmörnsı di. iiobil de^eai bilirkigi tafiiı^dın n&tmt 27 ve ^urtli yelik" 0 ait ol&^ğn bilâaril^ıı tarlaya gelindi» Surnaı İçin MllMyet b#lgosi İbrmz edia^dl. Bilirkişi bu yerin IemâHsfian bari tarla söyle^i^ KoöâSf^î^aiEca tosbit teteik vo icinı?i bttliplu^ marnım bu sayı,ima» yan sirııat arasiai anlatılarak ^uram çelik ta^la^if^n or^aısaa sıırnn tılâb lııı^iiıatı tarla dtıv^rı iî^erins ^ no.lıı OD mlttm% taaib Buradmt or^an aı^ır h^ttımii doira diıs tıatla.yaıulm:' güre aol îsmf devlet oi^ara tmmf ise yelik tarlası olrr^jc ii^ora lıu tai^ Mmır A kii^sfdoıja k-^cssiua gölcli^ t^abit auilc^ek yerli kaya tisorito 86 r^.ln, noktam toais oui lâi«jtemdua orîftrı SJ.Uİİ: 5 ' jjirıayğöftu öîia giuif ytlim» ^ol tarsfı d^aıu sal taraf i^a ayrn tarla olmk tlscrt slâilerek bu tarlam» Emse^'i^iu dııtan ümsrfne taabit eti-ı le-r^fc üseriuo Sî îs ımkbûm edildi» Bammü. ar-^a sınır lmtixn%n üm y yönündü âüs lıatla glaiş yo^rıa sol tamcı âevj^t or-^^ı takati ayt^ ütırali y^lijc tarlamı olmk îi^ere gldilorok bu tarlanın kurnam üogu teriariaa ıplâigl te^it edil^rak tarla âuvsn «rarfua 08»ktası yazılâı» oı-^au a-u^ır r.attıran çltoyaaaı i* tıüjıâa duz uâtlm ^idif ytîmiııe göre sol tarafı d^vlut or, aaü t amfi i^a ihır&ii çoli^t ile tarlaları olmk Umm ı^üleinık busari Çelik i:uzoyâı^u toimaea çtmigi tı^pbit limsa^l Çelik evifdn 25 kıı^yiodoki yarli kaya üsoriöa 89 ı^.lu us»ktaaı t^sdâ or^aıı aaıo^r ı^ittıraa ^oöilr^: düs lıati^ yuırilöa giîre sol taraf â^vlci saii tarafı isa y^lik tarlâ^ olzsk gi^leı^ bu tarlama gfiı^y yclrosinik dogu tombit e^dle^ek yar 11 kaya lam m+ İu 0S rıoktaaı t^^ia adildi 0ruan aiınr hattıiıib giıı^y^^fcı -oru^nde öiig; hatla ^idiy yöıüı^e gt^ ml tarafı ^vlüt omiu Eat tariifiı.iao aya tarla olmk tt^eı^ gidilerek tarlanın gpmy köı^al^ ^MiiU to^ait ^erli teı^n üsöiil» 31 m*xu OH ııokt^aı tosis fâaldi ' ^ &ıraaaa or:;ıan sınır iıat 11 b atı jsrıtteâe tlîls hat in gidiş* ASLÎ

12 gidilerek bu tarjj Ilo israil <jelik tarlsaı mı taranın batı mum ^eldi^i tesmt edilerek kaya üzerine 92 öo.lu v3 mkt tesis e di İdi Buradan orman aı-^r feattımn kuiscybstı yl'nüntfc düz hatla yününe gür» aol tarafı deflet cr^uı tsref ise ^ufcali Çelik tarlası olmak' üsere ^Ailirefe bu tarlanın ; ime fim tı kölesine ^lii^i toaöit edilerek yerli kır/a üzartrıe 33 m»lu OS noktası t si e edildik Bu noktada*: itibaren or. 4:1,1 sınır hat t itanı vüuk^c aig; üstle* i a âi yö^ *&nn sol tcırafı devlet or«m taraf i00 Durali 50li 1c iari&aı olsmü ümm gidilerek başlangıç r^ofetası ol m 85 Mult^ Oto noktasına ildiği* tomtt odildi* Isoo poligon i^patımı* Bu tepeli 00Usancı 2?armol matarası vmtfudi* Su^ün tesiri 0öilen yukanda m.lan yasıl* OS r&2ct oları tsrif câilon yerleri** m ya^lı bo u il OS»irtalarım birleştiren orman sınır hattı nirengi sıfe» İnştırılsıanı yakılarak yeren 1 metotta ölçülerek Ölçü d^/crleıi kar «eni ne yazıldı* ayçanda üççatt devlet or^am iç sıınrmâa tenis çoılen 6 lao.l** öû noktasıadsa 04- no.lu 03 noktasına ve bunun fealpjmdıgı 82 s ÖS noktası»* 85 no»lu 03 s^ltaaıudan 93 no.in 08 ne&t asına ve bunun fea^laı^ı^ 85 nolu 0S noktasına kedm s* diş yünün <îre sol tarafı sayılan yarl^râon olu? kımılça* vo sandal ile ft,;>lı devlet organa* aa tarafı isa yukarıda isialeri /amili gaflara ait or»an sayılmayan vorlnr&esı omuftıf^ ey birlik ile karar verildi» ön tu^or^ık aahauinâe dnsonlensrck okunduktan satıcı i,asa altına alındı* 24*10*1984 Jijkan ür uj&ea Ziraatçı öye JC;>y bilirkişi jer^aız iîasa AH iaşi imza ^^S^^SSlİlt " AbdıOlüii ^Jiviâi i ^lıaet J - t T ':! * âay/a* 23. in 8 ''-V Orsanı âöı : dovlot or.^cım ^ Kullanılan imun adı 1 ISallaralaa rotor rafın.jorlt 326 f ril^ r.o: 1453 I^ai^ı 312 âs&tam ili, âlanya il^osi Cc^Mlçötlîi teyö aiîlm sınırlan imim üççust dc-vlot a^^r.ıuıri u%i'^r%r%n om îıada^trosra^ ööilıaek ümer^ üddsyoişkalı ^r/^neı Uya âli ziraatçı l^yö icöy Üyesi Jîiiîjllah om^gu Lıaldi MU.rM.3i ı^tot yyaal»fatote Çeldi 11 mahallesi J^flof dor^ai ^^îdlııâa iîimrki^i t^rafıman ös&m? verecelert ite İni vali Akay"a alt oldv. ^ h±tmni n tarlaya ^p!iıım+ âıraoı l^zn ımlktymt belcani i^raz bilirkişi btı yeri a kmlimten iiort terl^a oldua^» IjDmI sıj^aa.^sorî tööîıl^ lası t eletti t ve îd&ti bul guîw bu jarfa mj% 1- aıytıı örıiât arasial olritjm aıalanılarak okmıj^ı jtorak mıan olaaı a^lıı Ibraih üaâ^^ir telası lan kar^yh^tı kttıeisi^do ltuluuau ^erli Ica/aja 34 OS 00tetaaı fia^ls adi umr ar feea^ötro^iföa E ^.mir rmttırııri fâm^^n düa fömm ı0m 30i tcıraf o^uari aa.;:fcm^afi w sırasıyla İh^eMim O^da.^ir va ikrahla -c ait tablalar öi.msk 13 ser s t^ki^ic iur^u ia v^âar^ir tırlatı^tma tesaı^ıaa 1 te-jl-ik Itt/B İfeorirr^ 95 oc mktası tesiri di» JiiTr^a or OİA Ü0ı: tî 'itîmmt âös ^a,' *M i^ yarâlno ^ora sol turüfı dovlst tarafı ise sıinaı ila ara^alr, ^arat ygd^riir tarlaları Kdrl. üede-.dr vera^idrî su tt^vuzu cl^jak üz^rfe gidilerek havumui, 20 do^sarıüa ıc ria ^tjâc.dr va^sejı^ri t arları rmı Laf laf âi-rtsikt bitişik e, b7aî x >İ $ tmb%t coilo^k ûö5/ fcc-;, s&bâivkı j^rli küföya 96 no#lu noktası cdilil# j^traden di car uattıııın -^airiâ^ alls uatia ıviöis / ; 00i tarafı devlet ortcuı ua. ;-Urria o c,lu ^mfcafa ^ade ir ^ ^A'sAs 30 tarlası ol^ıak a^ere çaki^lo JP ;:Âmj do/u tea-it eıdlojrek rı^lrtı^ı olau eviö 30 edildi* jüi^^cı; um^ıdsferli kaya 97 nc*la CB aur^d^ü or m-ır ^öttı'^af b^ti uiis uatia yaua,^ ^ü^- aol tarafı devlot o^ta b^j o: lu fetoct ^a^t,.>ir tarl mı ol.mk üsero takiple bu Gncy^ntı i t^sbit ccü kaça Hsorİî^

13 oı? mu si/iir hattxıatı t%m m%:ui ^ioirj yönüne ml feöti onanı sua tarafı iao Ibruum ait tarlo al^mfe ıisero takiple bu torların,, üuo /fes % -*ına ; e îdi 3 tespit ^âiist^k jwü kaya ürort» 99 no*xu 0 nolrtauı hâildi* ^orcrian sı&ır ^utlva-ı "cu^o/^aa. -o s'încu»atla y&süue Bol tarafı üeyle* a aai tiıi\a ı asd^air'm tarlam olmalı i&ero tetkik lo bu t arlara, u ^ ; i /cı hiti;ik riiaeybatı keoârzntı D>reli Aîiîty tarla» amin fc.ı^ydo.-u kreşine jeldi.i teubit eâilırek.idtaitst/a Mti-jik yerli m 260 m* Xî saîctaaı «e si e e^ilai. İku % a4gr* si ir hattının ^u^cy ^r^mîo çitte î^.la j /t:î;ü2tc ^ör-e auî tarafı Aa^lct or vauı tarafı luo urnli Aköy** ait tarla ol^kik takiple ha tarla» ıir* ^Ur^/lo^u itcjasi,*;* 'I teshil* -ailü/^k' /«^li fcs/o derişte noktası tcföi-^ ^uildi* durudan ar3ü iu'itcymtı nrit^...îaiı >Üa&no Hire sol taradı t ar m t&^vfı lac -«-rsli Aka/a ait tarl** oll'^crc bu tarjıaiîi ^Uıc^u % ^^cniut r^lrs î tc^it ciilcrok ^ noktası fiildi* otttcft catii/ fcu-;:u: i a o - P r * r.irtin ^LĞi;* v^itumc sol tarafı devlet omu-a tarafı ise Darali ilo ibrahim ûsdeaılr tarlaları ol^k îîzorc takileu.jlcullesek MğZmitM noktası oîo» 94 nc»lu 03 nokte^ıen ^elââfî fes** bit e iti Mi» ^yic-ccf aoli^on RapslllÖı* r>oli fona 3 Peresi imamımı 'JAYpAs 31 Bı^JIîi to^s:: c^ileıı mknnm yaralı 00 adı t^çmt yerleri m yıifriı ij-ö/it İla ;"azı!tdıs Oli mktût&mm hith^ii^en m,mw> hsttı nimrmi ya^ılarak ııotoâla»iftıle^k illgö âr^^rl^ri teı^sâiie fasıldı * Itıtaıı^Sa çıîclaı^ıcr^ nmm îl^çm devlet or^ıa iç sıi-am^la tosla odimıı»#111, ÖS tiofctammaa »ictiöi^ı bmm 94 m*lxı M îtn^nr ^idi-; fmıüm giim uol tarafı sonsal ile tea^lı dovlot ^ıım tr^fı isa ^-ökanûiı ibiırde^a ^a^nslara ait oı-^^aıı aayıl^/an yerler i» omııfnım oy öirli^ karar Go^îil:üe41lilü teuyfi aijim Dirufka ieimie /^laaak haşkmm o^'isn ol hîlipmyl imrnm m^at w roto^mflar ila teotion alı^îı, 10*1984 / eraaus âli İE i Abdullah.uiaiv, ^iuî Sol^t "OiSAL imm imm lam z&m X' l :; ' 32 ^atııteltlo: 9 i)rmmt% Açtı : ^d-liktlçflfclu îroyft peftaiii- aüı t âlaıtyct ' ^lla-ralaa iotu^j: fm v^it -o t 126 ^iîu ^o: 1453 ı 372 ^ösiffefleilklit tgimio b^hıma /1 iı kanuna 34 lajlb/aıı t^rafırıâcra S6*ll#1934 tarih!od^ ^rarla/ıa:» devlet or-^rmlsınnda CS31 sayılı kmmmmm 2/B ÎM^S yaıraafc iitmvo l^ıânımn Gr >diıoı 'yo -ii üı^ot cı ^yo ^ibaii Calla, 3y A&dtall^b tl^rı tejekliül a-den ^tlrirtugi ^yıtal alıuaı^ak Myifİ :i0veut torfîa, lıava rotorcarisı^ı, ^.In. ircolcn^ai TO '41ikirişi beyam aapact^ Ctîsükûeu&lü koyu firarla» igjîiöc 2/3 a^ıdcfc aytııl^^abi yr^iilacııfe olıcı^iığl kü'-mbyaı^mym 2/S ı^mcai^e kom:* lîlmociteı aalajılcr^lı 6631 sayılı ar^an kauumtoıt^ <?/B msme uy^ yei; bviih^^ijieö oj bi^lifi ile karar voıdlol* tata^ai: mte ofoııât1 va i^ss altım elindik G.: i. -i^aç^a^, rertrium Ali İlip u^riav.seltaet UfSâlî «A - I î- "

14 m- ^ Ut hi'jiıi ^i'i Tdfcâi.A*; 10 Antalya ili, Alanya İlçesi, cîteüküçiiiaü küyu.tıiilki şiarları içinâg lenlsnf' Cebireia ve Üççam devlet oranla*inin ar&nn kadastrosu ve Ornan ksırunumın 2/B ^ ^aaddo çalış-ıalarına kordmyomm&m 10.30*1984 tarihinde baslamteif 30»lft*1384 tarihinfe ikaal ocilsiştir* * vs 2/B Bu sınırları içerisindeki oıvmnlorğa on.an kanununun 1 nci sımâdani kn^aaıs&na i?en bakaca yerîarln bulumıp bulummâzğxm Inmlmmk llsere j So^sfoıı Sagkn&ı öabek, ö^iboi öye âli İr.şi f Ziraatçı î^yc Kıtaatı Kaile # u-;c-3i Abdullaiı arakiilsıh f dan teşokkül ko^sîsyofö^iu&a «Cc-kîiet Uysal bilici ji olavalı refakate alındı».iarita fotoğraf Vv ömii üanlri ya:ıi lan kontrol scau.cu ayrıca Mlirkigİ bu kay sıkarla» içinde oroan kadastrosu vo 2/B sadâo kapaamtıa giron h^vfmm bir yor olmadığı ve i$in ol&ıı: u ^orüi^rıkle bu ko/d^âd çalış maya aon verildi; ;ine fiair i;îbu tutanak di^ıılem^k okundu ve* i tasa altına alıldı Ita.lu Or:^3rı Sado&tro 0yemı i^tum öriaa&cı %s &iraatoı Üye üyesi Mlirkîgi ıteakiuft üsk&k Ali ÎRŞÎ âasnn X U^ ALdollab UYSAL immn imza imm i asa iımsm teli 0iL2ı:l;i»" mmm

ORMAN KADASTROSU VE 2.NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ

ORMAN KADASTROSU VE 2.NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ ANTALYA İBRADI BUCAKALAN ÎLİ İLÇESÎ KÖYÜ ORMAN KADASTROSU VE 2.NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ 29 NUMARALI ORMAN KADASTRO KOMİSYONU 1 Tutanak Defteri sayfa No : 1 İÇİNDEKİLER KONUSU Sayfa No : 1-

Detaylı

T.C. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 2.KUR ŞUBELENDİRME LİSTESİ

T.C. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 2.KUR ŞUBELENDİRME LİSTESİ AA İ ÜÜÜĞÜ ÖĞ.. A A AÜ ÖÜ Ş 1 170308019 İ AÇÖ İŞ 2 170512903 A AÇ AĞ İİİ Şİİ 3 170314013 AŞA İĞ İİ 4 170308905 A İAİ A AŞ İŞ 5 170813017 ÜŞ Aİ 6 170163093 A İİ 7 170512031 İ ÇA AĞ İİİ Şİİ 8 170308011 A

Detaylı

Tutanak Defteri sayfa No :1 İÇİNDEKİLER. KONUSU : Sayfa No : 1 - İlanlar 2. 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR

Tutanak Defteri sayfa No :1 İÇİNDEKİLER. KONUSU : Sayfa No : 1 - İlanlar 2. 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR Tutanak Defteri sayfa No :1 ^ İÇİNDEKİLER KONUSU : Sayfa No : 1 - İlanlar 2 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR 3-1) İşe başlama tutanağı 4 3-2)( Kadastro tutanakları)çalışma alanı sınırı tesbit tutanağı

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

İŞE BAŞLAMA TUTANAĞI TUTANAK NO : 18

İŞE BAŞLAMA TUTANAĞI TUTANAK NO : 18 İŞE BAŞLAMA TUTANAĞI TUTANAK NO : 18 Defter Sayfası: 54 Devlet Ormanın Adı: Çaltılı Devlet Ormanı Kullanılan Pafta No: Alanya 028-d-16-c Orman Genel Müdürlüğünün 11.05.2007 tarih ve B.18.1.0GM.0.07.01.202.06.13-1587

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ORMAN KADASTROSU VE 2/B MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ

ORMAN KADASTROSU VE 2/B MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ 1 ANTALYA İLİ KUMLUCA İLÇESİ GÖLCÜK KÖYÜ ORMAN KADASTROSU VE 2/B MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ 25 NUMARALI ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Tutanak defteri sayfa İÇİNDEKİLER KONUSU : Sayfa No: 1-İIanlar 2

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

ORMAN KADASTROSU VE 2.NCÎ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ

ORMAN KADASTROSU VE 2.NCÎ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ ANTALYA ÎLİ KAŞ İLÇESİ GÖMBE BELDESİ ORMAN KADASTROSU VE 2.NCÎ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ 26 NUMARALI ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Sayfa no: 1 İÇİNDEKİLER KONUSU 1. İlanlar 2. Teknik bilgiler 3. TUTANAKLAR

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

ORMAN KADASTRO 2. NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTMAK DEFTERİ

ORMAN KADASTRO 2. NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTMAK DEFTERİ ANTALYA AKSEKİ YARPUZ İLİ İLÇESİ BELDESİ ORMAN KADASTROSU VE 2. NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTMAK DEFTERİ 9 NUMARALI'. ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Aslıgibidir. 28.2.1997 Muzaffer AZİZOĞLU Kom.Zir.Üyesi SAYFA

Detaylı

ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö İ İ Ş Ş ö İİ Şİİ İ İ ç Üİ ç ö İ ö ö ç ö ç İ

ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö İ İ Ş Ş ö İİ Şİİ İ İ ç Üİ ç ö İ ö ö ç ö ç İ İ İ İ İ Ö İ ç İ ö İ ö ö ç İ ö ç ç ö ö İç ö ç ö ö ö ö ç ç ö ö ç İ İ ç ö ç İ ç İ İ ö ö ö ö ç ç ö ö ç ö ç ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö

Detaylı

-1- ÎÇÎNDEKÎLER. 1- îlanlar 2. 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR. 3ol) îşe başlama tutanağa 4~5. 3*2) Kadastro tutanaklara 6-38

-1- ÎÇÎNDEKÎLER. 1- îlanlar 2. 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR. 3ol) îşe başlama tutanağa 4~5. 3*2) Kadastro tutanaklara 6-38 -1- ÎÇÎNDEKÎLER KONUSU Sayfa No 1- îlanlar 2 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR 3ol) îşe başlama tutanağa 4~5 3*2) Kadastro tutanaklara 6-38 3#3) 2 Nci madde tutanaklara 39 3*4) İşi bitirme tutanağa 40-41

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ.

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ. q=100 ATAM MARŞI Söz ve Müzik: Ziya AYDINTAN Eşlik Düzenleme:Ercan BAŞ 2 &b4 { Piano q=100.......... 2 & b - 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ intro...? 2 b 4 œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. -œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ..

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

TC Kimlik Numarasi Öğrenci No Adı Soyadı Kampüs Ad Bina Ad Sinav Yeri 16337***274 o FET*** ÇEL*** Göztepe GZNS - Nihat Sayar Binası GZNS.

TC Kimlik Numarasi Öğrenci No Adı Soyadı Kampüs Ad Bina Ad Sinav Yeri 16337***274 o FET*** ÇEL*** Göztepe GZNS - Nihat Sayar Binası GZNS. TC Kimlik Numarasi Öğrenci No Adı Soyadı Kampüs Ad Bina Ad Sinav Yeri 16337***274 o230114134 FET*** ÇEL*** Göztepe GZNS - Nihat Sayar Binası GZNS.401 19693***406 o238114131 İRE*** BAL*** Göztepe GZNS -

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

( I ) Sayfa s 48. iç i; «i i % i l ı &

( I ) Sayfa s 48. iç i; «i i % i l ı & ( I ) Sayfa s 48 iç i; «i i % i l ı & KOBlîSt i Sayfa No : 1» İlanlar 2 2- feknik bilgiler 3 3- SUÎA1AKLAR 4-135 3-1)İş başlama tutanağı 4-5 3-2)Xadaatro tutanakları(aplikasyon tutanakları) 6-65 3-3)2

Detaylı

4% ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İM A R V E B A Y IN D IR L IK K O M İSY O N U R A P O R U

4% ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İM A R V E B A Y IN D IR L IK K O M İSY O N U R A P O R U 4% ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İM A R V E B A Y IN D IR L IK K O M İSY O N U R A P O R U B İR İM Tarih: 16.07.2014 D E P R E M R İS K Y Ö N ET İM İ V E K E N T S E L İY İL E Ş T İR M E D A İR E BA ŞK

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır.

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. 1 Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. Kitaptan azami seviyede yararlanılması amacıyla Cadem CATIA Kitabı Türk CAD/CAM dünyasına

Detaylı

ORAN ORANTI 2 1 3 - - 4 4 2 1 1 2 ÖYS. = = yazılabilir. veya ALIŞTIRMALAR

ORAN ORANTI 2 1 3 - - 4 4 2 1 1 2 ÖYS. = = yazılabilir. veya ALIŞTIRMALAR YILLAR 00 003 00 00 006 00 008 009 00 0 3 - - ÖYS ORAN ORANTI ve t. t. t.e zılilir. f Or: E z iri sıfır frklı ı iste iki çokluğu ölümüe or eir. Or irimsizir. Ortı : iki ve h fzl orı eşitliğie ortı eir.

Detaylı

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de Böç E R Y ğ B B D. ; o ğ o. ü z. ğ ç om f z üm öm c ş mâ ö ç ç ğ f v u v p ç oom çğ c ö p u mo ü z oo j, o o f,, o ğ m ğ. m ş m o öü m j o. ş uuu uc z u ü u f öc üv oo üşü üm şm ç ö z, f üz Fc o ö m çö

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

GİDİDİR ASLI. Sayfa:l İLANLAR

GİDİDİR ASLI. Sayfa:l İLANLAR 1 İÇİNDEKİLER KONUSU Sayfa No : 1-İlanlar..2 2-Teknik Bilgiler...3 3-TUTAN AKLAR 3-1) İşe başlama Tutanağı..4-5 3-2) Kadastro tutanakları...6-7 3-3) 2 nci madde tutanakları 3-4) İşi bitirme tutanakları...8

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

A)22 B)24 C)zo D)za E)so

A)22 B)24 C)zo D)za E)so üçrırın çıorty 1 1. bir üçgen _...-\ _,.-..\ m() : m() Io1 = 2.. Ia1 = 4.. I + ; = 9.1n 4. 6 üçgeninde [] dı açıortay n1 = 4., IR1 = 6.. l = 12 m 2 x Yukarıdakiverilere göre, = x kaç m dir? )ı )4 )5 )6

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU \ ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Canan ÇETİN Marmara Üniversitesi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Kalitenin Unsurları Kalitenin Stratejik Yayılımı İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi İlişkisi Kalite Kontrol Çemberleri Ülkeler ve Toplam

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

OTS 2735: Sami Kosat evinin kuzeybatı köşesinden 29 metre kadar kuzeyde aynı şahsa ait tarla içinde ağaç kazık çakılarak nokta yenilendi.

OTS 2735: Sami Kosat evinin kuzeybatı köşesinden 29 metre kadar kuzeyde aynı şahsa ait tarla içinde ağaç kazık çakılarak nokta yenilendi. APLİKASYON TUTANAĞI Antalya Orman Kadastro Komisyonları Koordinatörlüğü'nün 11/02/2011 tarih ve B.18.1.0GM.1.05.00.09-255.01(07.19.06)-(07.19.42)-111 sayılı yazıları ekinde alman Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

sâfe « & AyM S S iiî (} & (fitli (p/iv» m p S» c sş> g&> H ı P Yevmiye No. Cilt No. Sahife No. Sıra No. «M» Geldisi Tarihi Gittisi a ' ; ^?

sâfe « & AyM S S iiî (} & (fitli (p/iv» m p S» c sş> g&> H ı P Yevmiye No. Cilt No. Sahife No. Sıra No. «M» Geldisi Tarihi Gittisi a ' ; ^? (p/iv m p S (. vo i- o & j r*7) f\ 4 gvn S?5> (} & c sş> g&> ı 1 1 Geldisi S t? Sicilirış, (fitli V &rj i 6 i 18.03.2011 Gittisi S S iiî NOT: ' Mülkiyetin gayri ayni h a Miti 1 ^ e tmçfâjnjitfryûtîfyıas

Detaylı

EKİP BAŞKANI ABDÜLKADİR HASBUTÇU İmza

EKİP BAŞKANI ABDÜLKADİR HASBUTÇU İmza Sayfa:36 3 nolu defter Sahife: 18 İŞE BAŞLAMA TUTANAĞI,, Abbas Yıldırım, Köy İhtiyar Kurulu Üyesi Hasan Kütle, İsmail Şahinden Kurulu Ekibimizde karar için gerekli çoğunluğun bulunduğu, ilanların 14-11-1974

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

Volon. Marka: B131. Model. Yükselen Milli Sürgülü Vana, Model F907, 17.2Bar(250psi) 10" 12" 14" 16" Volon 135Q. Marka: Model:

Volon. Marka: B131. Model. Yükselen Milli Sürgülü Vana, Model F907, 17.2Bar(250psi) 10 12 14 16 Volon 135Q. Marka: Model: AT LT L No: AAAT T h : P No: m T: ÇB BP) O G A Ö V od B 3 odu Gö d B 3PN U PD Kpm Km p b o u ou u mb Cmx m d) AwwwC d d u u d AwwC u m o p m po p p öh b m ö d m d m dd p ö ½"4" d ½" "8" d ¾" "" d " CTUWWRA

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

«*' '{ j. /-.A T.C. \ #V \ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü

«*' '{ j. /-.A T.C. \ #V \ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü «*' '{ j. /-.A T.C. \ #V \ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Exp^ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- I 3*6 I - OC/04/2015 Konu: Finike 1130 parsel UİP. BAŞKANLIK

Detaylı

.. t Q t» D S K İ L M R

.. t Q t» D S K İ L M R .. t Q t» D S K İ L M R KONU -8 U.,...,.. ^ ' s Sayfa Ho: 1-. İlanlar - 2 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR 4-45 a) İşe bağlama tutanağı. 4-7 b) Kadastro tutanakları 8-24 o) 2 nci Madde tutanakları 25-42

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ. 9 9 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ. 9 9 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ 9 9 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü \ ' O S sf ( -/ EXP02016 A N T A L Y A Sayı : 90852262-301.03-- 39'S(/ Konu: Alanya İlçesi, Cumhuriyet

Detaylı

İŞİ BAŞLAMA 2UÎANAĞI

İŞİ BAŞLAMA 2UÎANAĞI T m ASAK Bflh 8 İŞİ BAŞLAMA 2UÎANAĞI Sahife î îarım erman ve köyişleri bakanlığınım 13*2.1987 tarih v. OÛM.Kd.l.İ/6 sayılı.lurları, «ma. gem el müdürlüsünün 14.5.1987 gün v. OGM.Kd.l.İp 3/IH32 «ayılı iş

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE e-imzahdır Birol EKİCİ Genel Sekreter

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE e-imzahdır Birol EKİCİ Genel Sekreter M ik d iy c i D u y u K ş e n ıı D u iu u ıy e b i Planlama Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.583 Tarih: 28.02.201719:53 Dosya Numarası: 2017-40963 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

GSB KOD / GSB CODE GSB KOD / CODE :

GSB KOD / GSB CODE GSB KOD / CODE : P-1 Si E imi Pim Üiri / Si Uis, ii i ixi y + 2 +.2 2x1 1 /2 H 1 H 2 1 Kr Ps Si P Pim Siyii Pi Hor /2 = o o 2 (Bou / Cr :, -,) GSB KO / GSB COE:P-1.s-oiss.om Ko / Co P-1-- P-1-- P-1-- P-1-1- P-1-- P-1--

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞIOVNLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞIOVNLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Anlalya Bûyükşehir Belediyesi Planlama Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301 03-E.2954 Tarih; 31.10.2017 Dosya Numarasj: 2017-200182 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞIOVNLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planiama Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.1513 Tarih: 02.06.2017 10:02 Dosya Numarası: 2017-101720 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Sayı : 90852262-301.03-E.1513

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT ÜÇGNLR ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT ÜÇGNLRİN ŞLİĞİ Üçgende çılar. azanım : ir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 80, dış açılarının ölçüleri toplamının 0 olduğunu gösterir. İki Üçgenin şliği. azanım

Detaylı

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi 237116094 EL.. ÇATA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) İkinci Öğretim Lisans ÖSYM: Ek Kontenjan Türkçe 577,5 237116095 FE.. ASLA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Ş ö ç ö ç Ç ö Ğ ö ö ç ç ç Ğ ö Ü Ö Ş ö ö ç Ö ö ö

Ş ö ç ö ç Ç ö Ğ ö ö ç ç ç Ğ ö Ü Ö Ş ö ö ç Ö ö ö Ş Ş ö ç ö ç Ç ö Ğ ö ö ç ç ç Ğ ö Ü Ö Ş ö ö ç Ö ö ö Ş Ö Ğ Ç Ç Ğ ç Ç «ö ç Ğ Ç ö Ö Ğ ö ö ö Ü ç Ğ Ğ ö ç ö ö Ü ç Ö Ü Ü ç Ş Ç Ü ö ö ö Ş Ü ç Ç ö Ü ç ö ç ö ö Ü ö ö ö ö Ü Ü ö ö Ğç Ç ö Ş Ğ ö ö ö ö ç ö ö ö ö ç ç ö

Detaylı

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları...

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları... ÜNİTE Safa No............................................................ 79 98 Fonksionlar Konu Özeti...................................................... 79 Konu Testleri ( 8)...........................................................

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

ANTALYA İLİ KAŞ İLÇESİ BAYINDIR KÖYÜ ORMAN KADASTROSU VS 2.Cİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEPTBRİ 9 ITO1U " ORSAN UMMM KOKÎSKHTO

ANTALYA İLİ KAŞ İLÇESİ BAYINDIR KÖYÜ ORMAN KADASTROSU VS 2.Cİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEPTBRİ 9 ITO1U  ORSAN UMMM KOKÎSKHTO ANTALYA İLİ KAŞ İLÇESİ BAYINDIR KÖYÜ ORMAN KADASTROSU VS 2.Cİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEPTBRİ 9 ITO1U " ORSAN UMMM KOKÎSKHTO

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE

KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU ÖNEMLİGÜVENLİ K UYARILARI 1- C möö 2- Bö ö 3- G p 4- B m m ö 5- B m m 6- K m A m m m m m Tm m ö Dİ KKAT:ELEKTRİ KŞOKU Rİ SKİVARDI R KASAYI ARKAKAPAĞIAÇMAYI N KULLANICIYA YÖNELİ

Detaylı

Met 1. i f i mı««i i sı

Met 1. i f i mı««i i sı Met 1 i f i mı««i i sı 1- İlanlar 2-fekaik Bilgiler jnîlffiiiakm» e) İşe bailama tutanağı b) Kadastro tutanakları o) t nci Kaide tutanakları d) İşi bitirme tutanağı \ - / t'. 3..5..... 386....e. Bakanlık

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Planlama Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.950 Tarih: 05.04.20171227 Dos/a Numarası: 2017-63880 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

En iyi donanımlı yatlarla en iyi hizmet

En iyi donanımlı yatlarla en iyi hizmet Bi Cruisr 00 + TH Dufour r'lg 0 Kopri + TH KP Fi Döri 0 Oc is is M M Hz Hz ADB 0-0 Tm p B Pr Pr Y A Ti Y A Y / Hf Kim / Ism 0 Kirm Fi Lis 0 Ks Ar Ei 0 Ks E Ei Br 0 -.0.0.0.0.0 MI.0.0.0.0.0 Oc Smos 0 0

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı A ı 4 a ty a B ü y C k ş e l«r B e le d iy e s i 4 P la n la m a Ş u b e ( / «R ıriü ğ ü S a y ı 9 0 8 5?? 6? - 3 0 1 0 3 - F? 3 6 1 T a tih. 2 3.0 8. 2 0 1 7 D o s y a N u m a ra sı- 2 Ü 1 7-5 d i! 5

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ org GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ NİSAN 2015 Ç N DE K LER ÖNSÖZ 1. SÜT ve SÜT MA MÜL LE R 1.1. Ge nel Du rum 1.2. Tür ki ye de süt üre ti mi ve sü tün top lan ma s 1.3. Süt üre

Detaylı