T.C. SA Ğ LIK BA K A N LIĞ I Türkiye Halk Sağlığı K urum u Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SA Ğ LIK BA K A N LIĞ I Türkiye Halk Sağlığı K urum u Başkanlığı"

Transkript

1 T.C. SA Ğ LIK BA K A N LIĞ I Türkiye Halk Sağlığı K urum u Başkanlığı 1 lifsciyiy K&& K U M iıü Sayı : Konu: K ati T ek lif venneye davet (2015/155) K urum um uz ihtiyacı olan 1 K alem m alzem e 4734 sayılı ihale kanununu 22/d m addesi doğrudan tem in alım usulüne göre satın alınacaktır. A lım yapılacak 1 kalem m alzem e için fırm anızca belirtm ek suretiyle KDV hariç fiyat teklifinizi aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak en geç 31/03/2015 tarih saat 15:00 kadar kadar K urum um uz satm alm a doğrudan tem in birim ine teslim edilm esi hususunda; G ereğini bilgilerinize rica ederiz. S.No Malzemenin Adı Miktarı Birim Fiyatı Toplam Fiyat 1 Datalogger Alımı 30 Adet GENEL TOPLAM DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI 1-Fiyat Teklifinizi birim im ize antetli kağıdınıza yazılarak kapalı z a rf içerisinde teslim edilm esi veya faks çekilerek iletilm esi 2-Teklife esas m alzem elerin m arkası ve m odeli m utlaka belirtilecektir. 3-T eklif veren tüm firm alar UBB ürün kodlarını m utlaka belirtilecektir. 4-Firm a alunı yapılacak m alzem eleri teknik şartnam eye uygun olarak verm eyi/yapm ayı taahhüt edecektir. 5-Zam anınıda fiyat verm eyen tek lif kabul edilm eyecektir. 6-Silinti ve k azm tı o lan teklifler değerlendirm e dışı bırakılacaktır. 7-T eklif edilen ürünlerin teslim at süresi yazılacaktır. 8-T eklif form unda firm a kaşesi ve firma yetkilisinin imzası bulunacaktır. Satınalma Ve İdari İşler Daire Başkanlığı Sağlık Malı. Adnan Saygım Cad. No:55 A blok Oda No: 117 Sıhhiye / ANKARA Teîefon:(312) Faks: (312) Ayrıntılı Bilgi :(Doğrudan Tem in Birimi) E gov.tr

2 Mart 2015 D İJİT A L DATALOGGER TEK N İK ŞARTNAM ESİ 1. KONU: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığına bağlı Biyosidal Ürünler Araştırma Laboratuvarları (9 adet), Tüketici Ürünleri Kimyasal Araştırma Laboratuvarları ( 8 adet) ve Tüketici Ürünleri Mikrobiyolojik Araştırma Laboratuvarlarında (9 adet), Numune Kayıt Kabul Birimi (1 adet), Laboratuvar Ofis ve Evrak İşlemleri Birimi Arşiv Bölümünde (1 adet) ve Kimyasal depolarda (2 adet) kullanılmak üzere, 30 adet Dijital Datalogger cihazı satın alınacaktır. 2. GENEL Ş A R T L A R : İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin veya cihazların TITUBB kayıt / bildirim işlemini tamamlamış olmalıdır. Teklif edilen ürünlerin veya cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) tarafından onaylanmış ürün numaraları, ihale sıra numarası belirtilmek kaydıyla teklifle birlikte yazılı olarak verilecektir. TITUBB tarafından onaylanmayan ürünlerin alımı yapılmayacaktır. Ancak, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler veya cihazlar için TİTUBB kayıt veya bildirimi aranmayacaktır. 3. TEK N İK Ö Z E L L İK L E R : Dijital Datalogger cihazı içerisinde bulunduğu ortamda sıcaklık, nem ve basınç ölçümü için; 3.1. Cihaz kablosuz (wi-fı) olarak çalışabilmeli, hem datalogger görevi görüp hem de datayı kablosuz olarak PC ye aktarab ilmelidir Ölçüm aralığı sıcaklık için (-20)... (...+70) C ve nem için (%0)...(% 95) RH olmalıdır. Cihaz ortamın sıcaklık değerini C cinsinden ve ortamın nem değerini % Rh cinsinden ölçebilmelidir Cihazın sıcaklık ölçüm standart belirsizliği (< 0,3 C) ve Nemölçer, standart belirsizliği (< % 5) olmalıdır Cihazın sıcaklık değerinde çözünürlüğü 0,01 C ( sıfır sıfır, b ir) ve nem değerinde çözünürlüğü % 0,1 ( yüzde sıfır, b ir) olmalıdır Cihaz -20 C C sıcaklık aralığında çalışabilmelidir Cihaz değiştirilebilir batarya veya pil ile çalışmalıdır. Batarya ile çalışan cihazlarda cihaz başına iki adet yedek batarya ve pil ile çalışan cihazlarda cihaz başına 10 adet pil ile birlikte verilmelidir.

3 i i Mart Cihaz kendi hafızasına sıcaklık ve nem değerlerini kayıt edebilmeli ve kayıt alma zaman aralığı ayarlanabilmelidir. Cihaz en az 1 saniye 60 dakika arasında ayarlanabilir bir kayıt periyoduna sahip olmalıdır. Dahili Hafızası en az ölçüm olmalıdır LCD ekranı olmalı ve cihazın yaptığı ölçümler, maksimum-minimum değer ve tarih, saat bilgileri LCD ekranda okunabilm elidir Her bir cihaz için 1 adet Türkçe kullanım kılavuzu, PC bağlantı kablosu, duvar monte aparatları ve kablo giriş korum ası ile birlikte teslim edilm elidir Cihaza TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bir kalibrasyon Laboratuvarında sıcaklık ve nem kalibrasyonu yapılm alıdır Cihaz TÜ R K A K onaylı kalibrasyon sertifikası ile birlikte verilm elidir Firma kablosuz iletişimin sorunsuz olarak çalışm asını sağlam akla yüküm lüdür Firmalar teklif vermeden önce yerinde inceleme yapmalıdır. Mesafeden kaynaklanan sorunların önüne geçmek ve kablosuz veri kaydının sorunsuz olarak yapılabilmesi için gerekli yardımcı ekipmanları (mesafe arttırıcı ara birim, veri toplayıcı ethernet modem vb.) sağlamak firmanın sorum luluğundadır ve ayrıca ücret talep edilemez. 4. YA ZILIM : 4.1. D atalogger dan P C ye aktarılan verinin yönetim ine imkan vermelidir Dataların cihazlardan toplanm asını sağlamalıdır İstatistiksel data ile beraber liste ve grafik veriyi sağlayabilm elidir Datanın M icrosoft Office program larına (excel, word vb.) atılmasını sağlayabilm elidir Yazılım elektronik data güvenilirliğini sağlayabilm elidir Şifreli girişe imkân vermeli ve kullanıcılar atanabilm elidir. 5. ALARM SİSTEM İ : 5.1. Datalogger lar ile birlikte bir alarm sistemi kurulacaktır. Alarm sistemi görsel ve sesli olarak kullanıcıyı uyaracaktır Alarm sistemi cihaz ve yazılımı ile uyumlu olmalıdır. Yazılım üzerinden de uyarı vermeli ve alarm alınmasını sağlamalıdır. Kullanıcıya mail yoluyla uyarı vermelidir. Ayrıca cep telefonlarına uyarı mesajı gönderm e özelliğine de sahip olmalıdır Firmalar teklif vermeden önce yerinde inceleme yapmalıdır. Alarm sistemi için gerekli tüm ekipmanları sağlam ak firm anın sorum luluğundadır ve ayrıca ücret talep edilemez. 2

4 6. E Ğ İT İM : 6.1 Cihazın kullanımı, bakımı ve tüm kullanım fonksiyonları ile ilgili eğitim firma tarafından Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı Biyosidal Ürünler Araştırma Laboratuvarları, Tüketici Ürünleri Kimyasal Araştırma Laboratuvarları ve Tüketici Ürünleri M ikrobiyolojik Araştırma Laboratuvarlarındaki kullanıcı personeline cihaz tesliminde l er (birer) gün süresince verilecektir. 7. TEK N İK SERVİS VE GARANTİ: Cihazlarda 2 yıl tam garanti, 10 yıl yedek parça garantisi olacaktır. Garanti belgeleri satıcı ve İmalatçı/İthalatçı tarafından ayrı ayrı cihazın teslimi esnasında M uayene ve Kabul Komisyonuna teslim edilecektir. Firmalar; garanti sonrasında; bakım ve onarım hizmetlerinin hangi şartlarda (parça dâhil, parça hariç, vb.) ve ihale fiyatına göre hangi oranda olacağı ile periyodik olarak gerçekleştirilecek kalite kontrol testleri ve gerektiğinde yapılacak kalibrasyonların fiyat tekliflerinin, ihale dosyasına giren evraklar içerisinde yazılı olarak bulunduracaklardır. Tasarım ve üretim hatalarından kaynaklanan tüm arızalar ile ilgili olarak yüklenici firma sorumludur. 8. TEK LİFLER İN HAZIRLANM ASI Firm alar şartnam e m addelerine Türkçe olarak, ayrı ayrı ve şartnam edeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar "... m arka...m odel...cihazı teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi" başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firm a ihale dışı bırakılacaktır. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan firm aların teklifleri ret edilecektir. Satın Alma ve İhale Komisyonu gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon isteyebilir. Firmalar demonstrasyonu nasıl sağlayacaklarını bildireceklerdir. Demonstrasyon yapmayan veya dem onstrasyon sonucu cihazı uygun görülm eyen firmaların teklifleri ret edilecektir.

5 r * i Mart 2015 > Cihaz ile ilgili tüm teknik doküm anlar teklif ile birlikte verilecektir. Teklif edilen cihaz için üretici veya distribütör firma tarafından satıcı firmaya verilen yetki belgesi olacaktır. 9. M UAYENE VE KABUL Cihaz ve ekipm anlar ilgili firm a tarafından kurulup çalışır halde teslim edilm elidir. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazların veya ürünlerin kullanma kılavuzu ve etiket bilgileri Yönetmeliklere uygun olarak Türkçe olacaktır. Türkçe kullanım kılavuzu bulunmayan tıbbi cihazların m uayene ve kabul işlemleri yapılm ayacaktır. Firma yetkilileri, muayene sırasında hazır bulunmadıkları takdirde muayenenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. Muayene sonucuna itiraz edilmesi halinde 3 (üç) gün içerisinde İkinci muayene Başkanlıkça (birinci muayenede bulunmayanlardan) oluşturulacak İtiraz Komisyonu tarafından yapılacaktır. Bu muayenede sadece birinci muayenede uygun bulunmayan özellikler değerlendirilecektir. İtiraz Komisyonunun kararı kesindir. Bu şartnam ede belirtilm eyen hüküm ler konusunda idari şartnam e hüküm leri geçerlidir. İş bu şartnam e 9 (dokuz) ana başlık altında 4 (dört) sayfadan ibarettir. 4

SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığına bağlı İstanbul 3 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarında kullanılmak üzere

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK KOAGÜLASYON TEST KİTLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. KOAGÜLASYON CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 4 3. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR....4 3. TESLİMAT...4,5

Detaylı

TÜRK KIZILAYI TAM OTOMATİK EKSTRAKTÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI TAM OTOMATİK EKSTRAKTÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI TAM OTOMATİK EKSTRAKTÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 2 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 3 3. GARANTİ

Detaylı

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI KAN SAKLAMA DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI KAN SAKLAMA DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2014 YILI KAN SAKLAMA DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ. 3,4 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR.. 4 3. CİHAZLARIN

Detaylı

SO Ğ U TM A LI KAN SA N TRİFÜ JÜ SATIN ALINACAKTIR.

SO Ğ U TM A LI KAN SA N TRİFÜ JÜ SATIN ALINACAKTIR. .ssös^' SO Ğ U TM A LI KAN SA N TRİFÜ JÜ SATIN ALINACAKTIR. 1- Türk Kızılayı Bölge Kan M erkezlerinde kullanılmak üzere aşağıdaki tabloda m iktarı belirtilen m alzem e idari ve teknik şartnam e hüküm lerine

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ....1 2. TAŞINABİLİR

Detaylı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Doç. Dr. Cüneyt ÖZAKIN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 1. İhtiyacın ortaya çıkması 2. Satın alma bilgisinin oluşturulması

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı KİLSVfîHJ Sayı : Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/191) Kurumumuz ihtiyacı olan 1 Kalem Hizmet Alımı 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi doğrudan temin alım

Detaylı

ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1- TEDARİK EDİLECEK KİTLER 3 2- KİTLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 3 3- OTOMATİK TEST CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 5 4- İŞİN BAŞLICA

Detaylı

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU T.C. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U İZM İR K U Z E Y KA M U H A S T A N E LER İ B İR L İĞ İ G E N E L S E K R E T E R L İĞ İ Bergama Dr.Faruk İlker Devlet

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk K ızılayı Kan Hizmetleri Genel M üdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi m alzem

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İçindekiler Sayfa No 1. TANIMLAR 3 2. İHALENİN KONUSU VE İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI 3 3. İŞİN İNCELENMESİ 4 4. TEDARİK

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/04/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20112935 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/05/2011 TARİHİ,

Detaylı

Zeyilname Zeyilname No:2

Zeyilname Zeyilname No:2 Zeyilname Zeyilname No:2 Not: Bu Zeyilname bu sayfa dahil olmak üzere toplam 8 sayfadan oluşmaktadır. Zeyilname No:2 1 GİRİŞ 4x4 MOBİL HABERLEŞME ARACI ALIMI (GA4.18) ZEYİLNAME NO: 2 Orijinal ihale dökümanları

Detaylı

T E K L İF M EK TU BU

T E K L İF M EK TU BU T O Î.V A I D E S T fk P R O G R A M I ' ^ ı r. VAN \ALİI V A N H A L K S A Ğ L IĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü (B ÎZ D E V A R IZ ) S A Y I ; 2 0 1 4 K O N U : P iy a sa A ra ştırm a sı T E K L İF M EK TU BU S

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TERMAL KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ MART 2014 / İDB-31 TERMAL KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Genel Şartlar 1.3. Standartlar

Detaylı

ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI EGE BKM ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ Sıra No Ürün 1. Elektrikli Kan Nakil Kutusu Tam Kan Torba Sistemi Taşıma

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 19363 01.10.2012 Konu : Disk Depolama Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız Disk Depolama Sistemi Alımı kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemize ait ihtiyaçlar için aşağıda verilen Mal alım ile ilgili 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesi ile satın

Detaylı

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır.

Detaylı

OF TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERNEĞİ-OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI İÇİN CİHAZ SATIN ALMA İLANI

OF TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERNEĞİ-OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI İÇİN CİHAZ SATIN ALMA İLANI OF TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERNEĞİ-OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI İÇİN CİHAZ SATIN ALMA İLANI Of Teknik Eğitim Fakültesi Derneği, KTÜ Of Teknoloji Fakültesine bağlı bölümlerde(enerji Sistemleri

Detaylı

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve TEKNİK ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No BACKUP YAZILIMI ve STORAGE KAPASİTE ARTIRIMI, YENİ SİSTEM ALIM İŞİ

Detaylı

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü nün bir ucu İzmir diğer ucu Ankara (Devamlılık fiber odası) olmak üzere, üzerinden video&audio

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ TANIMA VE ARAÇ UYDU TAKİP SİSTEMLİ AKARYAKIT ALIM TEKNİK ŞARTNAME

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ TANIMA VE ARAÇ UYDU TAKİP SİSTEMLİ AKARYAKIT ALIM TEKNİK ŞARTNAME TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ TANIMA VE ARAÇ UYDU TAKİP SİSTEMLİ AKARYAKIT ALIM TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- Yüklenici, İdarenin (TRT Kurumunun) hizmetinde kullanılan yaklaşık 270 adet araca (Araç sayısı %5 oranında

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

Teknik Şartname Yazımı

Teknik Şartname Yazımı Teknik Şartname Yazımı Doç. Dr. Gönül ŞENGÖZ 22 haziran 2013 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı neler yapar? Poliklinik hizmeti verir Yataklı servise bakar EHU konsültasyonlarını yapar

Detaylı