A. Ceylanoğlu & Y. Gül Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Sivas

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A. Ceylanoğlu & Y. Gül Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü 58140 Sivas"

Transkript

1 KAYAMEK 2004-VII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu / ROCKMEC 2004-VIIth Regional Rock Mechanics Symposium, 2004, Sivas, Türkiye yükleme deney düzeneğinin oluşturulması ve denenmesi çalışmaları Establishment of plate loading test system and experimental studies A. Ceylanoğlu & Y. Gül Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Sivas ÖZET: Bu çalışma kapsamında, öncelikle farklı kaya birimlerinin taşıma kapasitelerinin değişik koşullarda belirlenmesine yönelik kontrollü bir plaka yükleme deney düzeneği oluşturulması amaçlanmıştır. Daha sonra, bu deney düzeneğinin arazide denenmesi amacıyla Sivas-Ulaş sölestit açık ocağında iki değişik birimde (toprak+jips, jips) deneyler yapılmıştır. Arazi deney sonuçları değerlendirilmiş ve birimlerin taşıma kapasiteleri belirlenmiştir. ABSTRACT: Within the scope of this study, setting up of a controlled plate loading test system for the monitoring of the ground bearing capacities of various rock units at different conditions is initially aimed. Then plate loading experiments have been carried out in order to test the developed system on two different units (soil+gypsum, gypsum) at Sivas-Ulaş celestite open-pit mine. The results of field experiments are evaluated and the bearing capacities of two rock units are determined. 1 GİRİŞ Maden hammaddelerinin yenilenemeyen kaynaklar olduğu ve ülke ekonomisi üzerindeki önemli etkileri bilinmektedir. Bu nedenle, maden mühendisleri işletmelerde en az maliyetle en çok kazanımı sağlamak için çeşitli projeler ve değişik alternatifler geliştirmektedirler. Bu kapsamda, maden mühendisleri maden işletmelerindeki kazı-yükleme ve taşıma işlemleri için kazı ve nakliye araçlarının özelliklerini de dikkate alarak uygun kazı-yükleme alanları ve taşıma yolları tasarlamakta ve yapmaktadırlar. Gelişen teknolojiye paralel olarak madencilik sektörü de gelişim göstermektedir. Özellikle yüksek yatırımların gerektiği nakliye araçlarında büyük ilerleme (kapasite, güç vb.) görülmektedir. Diğer yandan, nakliye araçlarının verimli çalışabilmesi için gerekli olan koşullar hazırlanmaya çalışılmaktadır. Yolların tasarlanması, taşıma kapasitelerinin belirlenmesi ve gerekli bakımın yapılması, taşıma işleminin gerçekleştirilebilmesi için vazgeçilmez unsurlardır. Son 45 yılı aşkın bir süredir maden nakliye taşıtları 20 ton kapasiteden 400 ton kapasiteye kadar büyük bir gelişme göstermiştir. Bir maden işletmesinin verimliliğini, yüksek kapasiteli nakliye araçlarının istenilen hız ve sıklıktaki hareketi de etkilemektedir. Dolayısıyla, nakliye yapılan yolların bakımlı ve arızasız olması gerekmektedir. 45 yıl önce maksimum kapasitesi 20 ton olan taşıtlar kullanılmaktaydı ve o zamanın teknolojisine uygun olarak projelendirilen ve inşa edilen taşıma yollarının bugün ihtiyaç duyulan 400 ton mertebesindeki yükleri aynı başarıyla taşıyabilmesi mümkün olmamaktadır. Açık işletmelerde üretim sürecinin temel işlemlerinden biri olan taşımanın üretim maliyeti içerisindeki payı %50 lere kadar çıkabilmekte, ancak uygun yol tasarımlarının planlanması ve uygulanması sonucunda bu pay %20 lerin altına indirilebilmektedir. Ekonomik ve emniyetli bir taşıma ancak uygun yol tasarımı ve ekipman seçimi sonucunda mümkün olabilmektedir. Bu nedenle, kazı-yükleme makinalarının ve nakliye araçlarının gerek ekonomiklik gerekse emniyetlilik açısından değerlendirilmesinde kazı-yükleme makinalarının çalışma sahalarının ve nakliye araçlarının taşıma yollarının zemin taşıma kapasitelerinin belirlenmesi ve tahmin edilmesi büyük önem taşımaktadır. İşletmelerde öncelikle, alınacak ya da mevcut kazıyükleme makinalarının zemine batma sorunlarının olup olmayacağının ve yine alınacak yada mevcut nakliye araçlarının yapılacak ve/veya yapılmış yollarda çalışıp çalışamayacağının belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, zeminlerin taşıma kapasitelerinin belirlenmesine yönelik olarak oluşturulan plaka yükleme deney düzeneği açıklanmış ve bu düzenek kullanılarak arazide gerçekleştirilen deney sonuçları sunulmuştur.

2 2 DENEY DÜZENEĞİNİN OLUŞTURULMASI Bu çalışmada, açık işletmelerde değişik kaya birimlerindeki çalışma alanlarının ve nakliye yollarının taşıma kapasitelerinin belirlenmesine yönelik olarak yapılan literatür çalışması (EİE; Kumbasar & Kip 1984; Anonim 1987; Anonim 1988; Gökay 1988; Paşamehmetoğlu vd. 1991; Anonim 1994) ışığında kontrollü bir plaka yükleme deney düzeneğinin oluşturulması ve denenmesi amaçlanmıştır. Deney düzeneğinin kurulması için gerekli alet ve cihazların bir bölümü (Hidrolik silindir, hidrolik pompa, basınç çevirici, güç çevirici, elektronik deplasman ölçerler ve veri toplama ünitesi) Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Kaya Mekaniği Laboratuvarı ndan sağlanmıştır. Şekil 1 de gösterilen deney düzeneğindeki diğer aletler ise (Deplasman ölçer bağlama ünitesi, metal diskler ve zemin plakaları) tasarlanmış ve Sivas Organize Sanayii nde yaptırılmıştır. 2.1 Deney düzeneğinde kullanılan alet ve cihazlar Yağ basıncı 700 bar lık hidrolik bir el pompası (Enerpac P-80) tarafından sağlanan alüminyum hidrolik silindir, 50 ton kapasiteye ve 150 mm strok boyuna sahiptir. Enerpac RAC-506 marka bu hidrolik silindir 11.1 kg ağırlığındadır. Uygulanan basıncı sürekli ve sayısal olarak ölçebilmek için basınç çevirici (PW-500), plaka batmalarının ölçülebilmesi için ise iki adet (5 cm ve 10 cm lik) elektronik deplasman ölçer (CDP-50 ve SDP-100C) bulunmaktadır. Basınç çevirici ve elektronik deplasman ölçerlerden veri toplama işlemi ise TDS- 601 marka veri toplama ünitesi (data logger) kullanılarak sağlanmaktadır. Ayrıca deney düzeneğinde 110 veya 220 V ile çalışan veri toplama ünitesinin arazide kullanılabilmesi için 12 V luk aküden beslenebilen ve 220 V çıkışı olan XPower Inverter 300 marka güç çevirici bulunmaktadır (Şekil 1). Hidrolik silindir pistonu ile sabitleyici (yüklü kamyon) arasındaki mesafeyi azaltmak ve yük aktarımını sağlamak için 1, 2, 5, 10 ve 15 cm kalınlıklarında paslanmaz çelikten metal diskler yaptırılmıştır. Zemin ile hidrolik silindir arasına yerleştirilen 10, 12, 15, 19, 20 ve 30 cm çaplarında, 2.5 cm kalınlığında ve yüzeyleri ± mm hassasiyetinde paslanmaz çelikten zemin plakaları tasarlanmış ve sanayide imal ettirilmiştir. Elektronik deplasman ölçerlerin, hidrolik silindire bağlantısını ve zemine dik konumda kalmalarını sağlayan iki parçalı (hidrolik silindir üzerinde birleşen) bir bağlantı ünitesi tasarlanmış ve sanayide yaptırılarak deney düzeneğine eklenmiştir (Şekil 1). Şekil 1 yükleme deney düzeneği

3 2.2 Arazide deney düzeneğinin kurulması ve deneyin yapılışı Arazide yapılması gereken çalışmalar aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir. Arazi deney düzeneği Şekil 2 de gösterilmektedir. Bu deney düzeneğinde kullanılan basınç çevirici ve elektronik deplasman ölçerlerin deney öncesinde mutlaka kalibrasyonu yapılmalıdır. a. Deney yapılacak birim belirlendikten sonra zemin çekiç, spatula vb. aletler ile düzeltilir ve su terazisi ile kontrol edilir. b. Sabitleyici (yüklü kamyon) deney alanı üzerine konumlandırılır ve zemin plakası yerleştirilir. c. Zemin plakası üzerine, deplasman ölçer bağlama ünitesi takılı olan hidrolik silindir yerleştirilir ve hidrolik silindire hidrolik pompa bağlanır. d. Hidrolik silindir ve sabitleyici arasındaki boşluk metal disklerle doldurulur. e. Elektronik deplasman ölçerler bağlama ünitesine monte edilir ve ayarlanır. f. Güç çeviricinin 12 voltluk aküye bağlantısı yapılır. g. Elektronik deplasman ölçerler ve basınç çevirici, güç çeviri ile beslenen veri toplama ünitesine bağlanır. h. Hidrolik silindire hidrolik pompa ile yük uygulanmaya başlanır. i. Yük ve deplasman değerleri veri toplama ünitesinde istenilen aşamaya kadar sürekli ve zamana bağlı olarak kaydedilir. 3 ARAZİ ÇALIŞMALARI yükleme deney düzeneğinin oluşturulmasından ve arazi çalışmaları planlandıktan sonra bu deney düzeneğinin arazide denenmesi düşünülmüştür. Bu amaç doğrultusunda gerek düzenekte kullanılan alet ve cihazların bulunduğu CÜ Maden Mühendisliği Bölümü Kaya Mekaniği Laboratuvarı na yakın olması ve deneyde sabitleyici olarak kullanılacak ağır kamyon bulunması gerekse kaya birimlerinin daha önceki çalışmalardan bazı kütle ve malzeme özelliklerinin bilinmesi nedeniyle Barit Maden TAŞ ne ait sölestit açık işletmesi seçilmiş ve plaka yükleme deney düzeneğinin denenmesi burada gerçekleştirilmiştir. Şekil 2 yükleme deneyi

4 3.1 Çalışılan İşletmenin tanıtımı Barit Maden TAŞ tarafından açık ocak işletmeciliği ile üretim faaliyetleri sürdürülen Sivas-Ulaş Akkaya yöresi sölestit sahası, Sivas-Malatya karayolunun 27. km sinin 3 km kuzeydoğusunda yer alan Akkaya köyü yakınındadır. İşletmenin tuvönan cevher üretim kapasitesi ortalama ton/yıl, örtü kazı programı ise m³/yıl dır. Örtükazı ve cevher üretimi 2003 yılından itibaren taşeron firma tarafından yapılmaktadır. Gerek cevherde, gerekse örtü tabakasında delme-patlatma uygulanmaktadır. Yıllık ortalama çalışma süresi yaklaşık 5 aydır. Ocakta üretilen cevher (-60 cm), açık ocak sahasında bulunan primer kırıcıdan geçirildikten sonra (-5 cm), ocak sahasına 9 km uzaklıkta, Sivas Malatya yolunun 21. kilometresindeki Taşlı Dere mevkiinde kurulan cevher zenginleştirme tesisine taşınmaktadır. Burada zenginleştirme işlemine tabii tutulduktan sonra, elde edilen konsantre ihraç edilmek üzere İskenderun a gönderilmektedir. Sölestit sahasındaki örtü tabakası esas itibariyle jips ve anhidrittir yılına kadar sahadaki alçıtaşı dekapaj olarak çıkarılmakta iken saha içerisinde 1999 yılında faaliyete geçen alçı fabrikası için alçıtaşı hammadde olarak çıkarılmakta ve fabrikaya beslenmektedir. Primer kırıcıya beslenen cevher boyutu 60 cm dir. Bu amaçla işletmede bulundurulan bir hidrolik çekiç (hidrolik kırıcı), gerektiğinde atımlarda ortaya çıkan büyük blokların küçültülmesinde kullanılmaktadır. 3.2 Deney sonuçları Arazi çalışması; jeoteknik tanımı, Schmidt çekici testini (N-tipi), nokta yükleme testini ve plaka yükleme deneylerini içermiştir. Deney sonuçları Çizelge 1 de verilmektedir. 4 SONUÇLAR ve ÖNERİLER Zemin taşıma kapasitesi dikkate alınarak, açık işletme taşıma yollarının ve çalışma sahalarının tasarımında ve ekipman seçiminde daha ekonomik ve emniyetli bir tasarım gerçekleştirilebilmektedir. Toplam üretim maliyeti içerisinde % 50 lere kadar çıkabilen taşıma maliyeti uygun tasarımlar ve uygulamalar sonucunda azaltılabilmekte ve işletmelerin daha etkin ve verimli çalışmaları sağlanabilmektedir. Çizelge 1 yükleme deney sonuçları Kaya Birimi Jips Toprak ( 5 cm)+ Jips Jeoteknik Tanım Açık gri, eklem yüzeylerinde kahverengimsi, az derecede ayrışmış, aynaya dik olan 1. eklem seti: 60-70, yatay olan 2. eklem seti: 15 eğimde, ort. eklem aralığı : 4.4 m, az pürüzlü. - Nokta Yükleme Dayanımı I s(50) (MPa) 1.928± Schmidt Sertliği 33.60± Yükleme Deney Sonuçları Ortalama Batma Miktarı (mm) Maksimum Taşıma Kapasitesi (kg/cm²) (12 cm) (19 cm) (12 cm) (19 cm)

5 Bu çalışma, yazarlar tarafından halen sürdürülmekte olan Değişik Kaya Birimlerindeki Açık Ocak Yollarının Taşıma Kapasitelerinin Araştırılması ve Kayaç Özellikleri ile İlişkilendirilmesi adlı araştırma projesinin bir bölümüdür. Bu yazıda, oluşturulan plaka yükleme deney düzeneği açıklanmıştır. Ayrıca bu deney düzeneği Barit Maden TAŞ ne ait sölestit açık ocağında denenmiştir. Bu ocakta bulunan toprak+jips ve jips kaya birimlerinin maksimum taşıma kapasiteleri iki değişik plaka çapında belirlenmiştir. Bu deney düzeneği kullanılarak, ocak çalışma koşulları da dikkate alınarak en az yedi farklı kaya biriminin taşıma kapasiteleri belirlenecektir. Aynı kaya birimlerinde sismik ve yer sarsıntısı ölçümleri gerçekleştirilecek ve kaya birimlerinin bazı malzeme ve kütle özellikleri arazi ve laboratuvar çalışmaları ile belirlenecektir. Taşıma kapasitesi ölçüm sonuçları diğer arazi ve laboratuvar sonuçları ile ilişkilendirilmeye çalışılacaktır. KAYNAKLAR Anonim Standart Method for Bearing Capacity of Soil for Static Load and Spread Footings, Vol , Annual Book of ASTM Standarts (D ), Philadelphia. Anonim İnşaat Mühendisliğinde Temel Zemini Özelliklerinin Yerinde Ölçümü, TS 5744/Nisan 1988, Türk Standartları Enstitüsü, 33 s., Ankara. Anonim Caterpillar Performance Handbook, Construction & Mining Trucks, 9. Edition. EİE Yükleme Deneyi Normu, Mühendislik Hizmetleri Normları, EİE Norm No : EİE-122, Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü,17 s., Ankara. Gökay K Bearing Capacity Analysis of Layered Rock for an Underground Mine. Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ, 135 s., Ankara. Kumbasar V. & Kip F İnşaat Mühendisliğinde Zemin Mekaniği, Çeviri: Capper, P.L., Cassie, W.F., İstanbul: Çağlayan Kitabevi. Paşamehmetoğlu G., Özgenoğlu A., Karpuz C., Sarı D. & Sel İ Keles Linyit İşletmesi Şev Stabilitesi Çalışmaları, ODTÜ, Nihai Rapor, 77 s., Ankara. TEŞEKKÜR Yazarlar, bu çalışmaya maddi destek sağlayan Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı na ve ocak çalışmaları sırasındaki ilgi ve yardımlarından dolayı Barit Maden TAŞ ne teşekkür ederler.

DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 32, 2, 81-88, 2012 J. of Thermal Science and Technology 2012 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

TAŞOCAKLAREVDAKİ PATLATMALARIN ÇEVRESEL ETKİLERİNİN ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

TAŞOCAKLAREVDAKİ PATLATMALARIN ÇEVRESEL ETKİLERİNİN ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 2 Ulusal Kırmataş Sempozyumu'99, lstanbul-999, ISBN B 6.0.KGM0.63.00.03/606 TAŞOCAKLAREVDAKİ PATLATMALARIN ÇEVRESEL ETKİLERİNİN ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ RECORD and EVALUATION of ENVIRONMENTAL IMPACTS

Detaylı

AÇIK İŞLETME PROJELERİNDE JEODEZİK ÇALIŞMALAR GEODETIC RESEARCHES IN OPET PIT MINE PROJECTS

AÇIK İŞLETME PROJELERİNDE JEODEZİK ÇALIŞMALAR GEODETIC RESEARCHES IN OPET PIT MINE PROJECTS AÇIK İŞLETME PROJELERİNDE JEODEZİK ÇALIŞMALAR B. AN 1, H. ERKAYA 2 1 T.K.İ. Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü, burakan2002@hotmail.com 2 Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri

Detaylı

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI PATLAYICI MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI PATLAYICI MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI PATLAYICI MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÜSKÜDAR- ÜMRANİYE- ÇEKMEKÖY METRO HATTI LİBADİYE İSTASYONU

Detaylı

EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ

EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ 337 EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ Hacı SARI Yücel ERCAN ÖZET Ekskavatör değişik seviyelerdeki

Detaylı

Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of Underground Resources

Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of Underground Resources www.mtbilimsel.com Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of Underground Resources Yıl:2 Sayı:3 Ocak 2013 Year:2 Number:3 January 2013 ISSN: 2146-9431 MT Bilimsel Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of Underground

Detaylı

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Cumhur KARACA MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2008

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İ 6. Bölüm Klasik kazı yöntemleri (Kazı şekilleri, iksa sistemleri ve kazı makinelerinin kollu ve hidrolik kırıcılar kapasiteleri) Prof. Dr. Müh. Yapı

Detaylı

BİR OTOMOBİL ÜRETİM FİRMASI İÇİN YURTİÇİ MİLK RUN MALZEME TEDARİK SİSTEMİNİN TASARLANMASI

BİR OTOMOBİL ÜRETİM FİRMASI İÇİN YURTİÇİ MİLK RUN MALZEME TEDARİK SİSTEMİNİN TASARLANMASI ODTÜ Endüstri Mühendisliği BİR OTOMOBİL ÜRETİM FİRMASI İÇİN YURTİÇİ MİLK RUN MALZEME TEDARİK SİSTEMİNİN TASARLANMASI Vugar ABDULLAYEV Ezgi AKKAYA Murat CESUR Kübra GÜRBÜZ 20.01.2012 Ankara 1 1. ÖZET Üzerinde

Detaylı

MİLAS OSB-GÜLLÜK LİMANI DEMİRYOLU HATTI PROJE FİZİBİLİTESİ

MİLAS OSB-GÜLLÜK LİMANI DEMİRYOLU HATTI PROJE FİZİBİLİTESİ MİLAS OSB-GÜLLÜK LİMANI DEMİRYOLU HATTI PROJE FİZİBİLİTESİ Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Mahmut Ali Gökçe Yrd. Doç. Dr. Erdinç Öner Yrd. Doç. Dr. Zeynep Sargut İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Sistemleri

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

Development of Low-Cost Dynamic Triaxial Test Apparatus for Granular Materials

Development of Low-Cost Dynamic Triaxial Test Apparatus for Granular Materials Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12-1 (2008),26-34 Granüler Yol Malzemeleri için Düşük Maliyetli Dinamik Üç Eksenli Test Cihazı Geliştirilmesi Altan YILMAZ *, Mustafa KARAŞAHİN

Detaylı

KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ 1 2 KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Serhat KARYEYEN 1, Muharrem H.AKSOY 2, Muammer ÖZGÖREN 2, Saim KOÇAK 2 1 Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Siirt, ağırlıklı olarak Arap kökenli Türklerin yaşadığı

Siirt, ağırlıklı olarak Arap kökenli Türklerin yaşadığı Tanıtım www.madencilik-turkiye.com Madencilik Türkiye Dergisi bilgi@madencilik-turkiye.com Park Elektrik AŞ, Siirt Madenköy Bakır Madeni Dönem dönem gerçekleştirdiğimiz maden işletmesi ziyaretlerine bir

Detaylı

Ordu Çevreyolu Projesİ. Türkİye nin En Uzun Sulama Tünelİ. İstanbul Selİmpaşa Atıksu Tünelİ

Ordu Çevreyolu Projesİ. Türkİye nin En Uzun Sulama Tünelİ. İstanbul Selİmpaşa Atıksu Tünelİ ISSN 2148-1768 İki ayda bir yayınlanır. Ocak-Şubat 2014 Yıl:1 Sayı: 2 Ordu Çevreyolu Projesİ Türkİye nin En Uzun Sulama Tünelİ İstanbul Selİmpaşa Atıksu Tünelİ BİLGİ VE REZERVASYON info@tunnelexpoturkey.com

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı Mehmet ÖZEL Eylül, 2006

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ

Detaylı

MTA 2007 Yılı Yıllık Faaliyet Raporu

MTA 2007 Yılı Yıllık Faaliyet Raporu MTA Genel Müdürlüğü, ülkemizin jeolojik yapısını incelemek, bu jeolojik yapıya bağlı olarak oluşan maden ve enerji kaynaklarını araştırıp bulmak, ekonomiye kazandırmak, muhtemel doğal afet potansiyelini

Detaylı

MAKİNE İMALATI ARGE Gazi Univ PROJE PAZARI

MAKİNE İMALATI ARGE Gazi Univ PROJE PAZARI 1 GAZİANTEP SANAYİ ODASI GU MAKİNE İMALATI ARGE Gazi Univ PROJE PAZARI 26.03.2010 2 I. İÇİNDEKİLER I. İÇİNDEKİLER... 2 II. GENEL BİLGİ... 3 III. YARI-KATI METAL DÖKÜM TEKNOLOJİSİ... 4 IV. LİFSİ TEKSTİL

Detaylı

AFYON DEPREMİNDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİR YAPININ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI

AFYON DEPREMİNDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİR YAPININ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI Afyon Kocatepe Üniversitesi 6 (1) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 81-96 JOURNAL OF SCIENCE AFYON DEPREMİNDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİR YAPININ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI ÖZET Kamuran ARI, Hamdi

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi Fatih GEDİK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI TEKİRDAĞ - 2008

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi Fatih GEDİK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI TEKİRDAĞ - 2008 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELAZIĞ İLİ İÇİN ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ OLUŞTURULMASI Fehmi Fatih GEDİK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI DANIŞMAN: Yrd. Doç Dr. Füsun

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 7. Bölüm (Tünel açma makineleri, arın basınç hesapları, tünel kaplamaları, bir proje örneği) Prof. Dr. Müh. Yapı Merkezi AR&GE Bölümü 2009 1 Tünel

Detaylı

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL)

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL) PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFONU VE FAKS NUMARALARI CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Muallim Naci Cad. No:69 Ortaköy Beşiktaş / İSTANBUL Tel : (212) 310 33 00 Faks: (212) 310 33 00 PROJENİN ADI İSKELESİ PROJENİN

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 39-56 Mayıs 2005

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 39-56 Mayıs 2005 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 39-56 Mayıs 2005 TORBALI (İZMİR) KATI ATIK DEPOLAMA SAHASININ JEOLOJİK VE HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ (INVESTIGATION

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 16 No: 1 Sayı: 46 sh. 59-67 Ocak 2014 YERALTI KÖMÜR İŞLETMELERİNDE GAZ İZLEME VE ERKEN UYARI SİSTEM TEKNOLOJİSİNİN İŞ KAZALARININ ÖNLENMESİNDEKİ

Detaylı

Cam Elyaf Takviyeli Plastik Profilli Pasif Kazık Grup Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi *

Cam Elyaf Takviyeli Plastik Profilli Pasif Kazık Grup Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi * İMO Teknik Dergi, 2012 5931-5950, Yazı 377 Cam Elyaf Takviyeli Plastik Profilli Pasif Kazık Grup Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi * Mehmet Rifat KAHYAOĞLU * Mutlu SEÇER ** Arif Ş. KAYALAR *** ÖZ

Detaylı

TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) PROJE GELİŞME RAPORU

TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) PROJE GELİŞME RAPORU TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) PROJE GELİŞME RAPORU PROJE NO: 105G023 Alt Proje noları:107g049, 107G050 PROJE ADI : BİYOKÜTLE ve BİYOKÜTLE/KÖMÜR KARIŞIMLARINI

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Bir milletin tealisi, yer altı zenginliklerinin işlem ve değerlendirilmesine bağlıdır. Mustafa Kemal ATATÜRK BAKAN SUNUŞU Dünyada

Detaylı

Kömürhan Köprüsünün Sonlu Eleman Model İyileştirilmesi *

Kömürhan Köprüsünün Sonlu Eleman Model İyileştirilmesi * İMO Teknik Dergi, 2009 4675-4700, Yazı 307 Kömürhan Köprüsünün Sonlu Eleman Model İyileştirilmesi * Alemdar BAYRAKTAR* Ahmet Can ALTUNIŞIK** Barış SEVİM*** Temel TÜRKER**** ÖZ Bu çalışmada, Malatya-Elazığ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yoldaş ERDOĞAN TARIMSAL ÜRETİMDE ENERJİ GİRDİ ÇIKTI ANALİZLERİNDE KULLANILACAK İNTERNET TABANLI BİR YAZILIMIN GELİŞTİRİLMESİ TARIM MAKİNALARI

Detaylı