ANABĠLĠM DALI ADI: PEYZAJ MĠMARLIĞI. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SERPĠL ÖNDER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANABĠLĠM DALI ADI: PEYZAJ MĠMARLIĞI. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SERPĠL ÖNDER"

Transkript

1 ANABĠLĠM DALI ADI: PEYZAJ MĠMARLIĞI ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SERPĠL ÖNDER ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) ASLA nın (Amerika Peyzaj Mimarlığı Topluluğu) tanımına göre, Peyzaj Mimarlığı; Doğal ve kültürel kaynakları koruma ve yönetme temelinde, kültürel ve bilimsel birikimin (oluģturulacak fiziksel çevrenin iģlevsel ve yaģam kalitesini artırma yönünde) yeryüzünde uygulanması kapsamında, doğal ve kültürel elamanların düzenlenmesi, arazinin planlanması, tasarlanması ve yönetimi sanatıdır. Doğa, planlama ve tasarım kavramlarını sistematik bir yapı içinde inceleyen Peyzaj Mimarlığı, sanat, bilim, mühendislik ve teknolojiyi bir araya getirerek alan tasarımı, planlaması ve yönetimi ile uğraģmaktadır. Peyzaj Mimarlığı bilim disiplini, çevreyle ilgili kriterler ve insan yaģamsal gereklilikleri göz önüne alınarak doğal kaynak kullanımlarının planlanması temeline dayanır. Doğa koruma, biyolojik onarım, kentsel ve kırsal alan kullanım planlaması gibi çalıģmalarda önemli rol üstlenen Peyzaj Mimarlığı disiplini, insanın yakın çevresindeki mekânların organizasyonuna yönelik tasarım ve çevre düzenleme çalıģmalarını da ortaya koymaktadır. Peyzaj Mimarlığı geniģ konu ve ölçekleri kapsayan çalıģma alanı nedeniyle diğer planlama ve tasarım mesleklerinin çalıģmalarıyla karģılıklı etkileģim halindedir. Buradaki etkileģim planlama ve tasarım ile ilgili tüm bu disiplinlerin ayrı ayrı mesleki üretimlerinde ortaya çıkmanın yanı sıra, üretimleri entegre edecek ortak üretim sürecidir. Özellikle bu ortak üretim sürecinde Peyzaj Mimarlığı; sosyal bilimler ve doğa bilimleri, sanat ve bilim, toplum ve doğa konularını birleģtiren köprü konumundadır. Ulusal parklar ve doğa koruma alanları, kıyısal alanlar, sulak alanlar, kentsel açık ve yeģil alanlar, turizm ve dinlenme alanları, arberetumlar, sergi ve fuar alanları, üniversite kampusları, botanik ve hayvanat bahçeleri gibi modern yaģamın gerekleri olarak görülen ve toplum için oluģturulan alan ve mekânların planlama ve tasarımı da Peyzaj Mimarlığı mesleğinin önemli çalıģma alanları arasında yer almaktadır. Peyzaj mimarları parklar, bahçeler, turizm ve dinlenme alanları, üniversite yerleģkeleri, yerleģim alanları, ticari merkezler, kamu yapıları gibi çeģitli kullanımlara iliģkin yer seçimi yapar, gerek yerel, gerekse bölgesel ölçekte alan kullanım kararları üretir. Peyzaj Mimarlığı kavramı, ilk defa 1863 yılında ABD'de F. L.Olmsted ve C. Vaux tarafından New York Central Parkı tasarladıkları zaman gündeme gelmiģtir. O günden itibaren, Peyzaj Mimarlığı, diğer çevre bilimcileriyle (mimarlar, mühendisler, holtikültürcüler gibi) rekabet içinde faaliyetini sürdürmüģtür. Türkiye'de Peyzaj Mimarlığı eğitimi, 1933 yılında kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü bünyesinde "Süs Nebatları ġubesi- olarak baģlamıģtır. Ankara Üniversitesi'nin 1946 yılında kurulmasıyla bu kuruluģ içinde yer alan Ziraat Fakültesi'nde "Bahçe Mimarisi ve Ağaçlandırma Kürsüsü- adı altında faaliyetine devam etmiģtir. Bugün itibari ile ülkemizde 25 in üzerinde Peyzaj Mimarlığı Bölümü açılmıģ olup bunların yarısından fazlasında yüksek lisans eğitimi verilmektedir. Peyzaj Mimarlığı Bölümünde lisansüstü eğitim 2000 yılında baģlamıģtır. Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı nda sürdürülen lisansüstü eğitim ilk mezununu 2002 yılında vermiģtir yılına dek Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalından 17 Yüksek Lisans öğrencisi mezun olmuģtur Eğitim ve Öğretim Yılı itibariyle Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında 14 Yüksek Lisans öğrencisi eğitimlerini sürdürmektedir. Eğitim programı ile, ülke gerçekleri ve gereksinimleri de göz önünde bulundurularak, nitelikli, yetenekli, giriģimci, sosyal adalet, ekonomik refah ve kaynakların etkin kullanımına iliģkin değerler yanında sosyal ve tarihsel çevreyi koruyan, mesleki etik sorumluluklarına sahip Peyzaj Yüksek Mimarları yetiģtirmektir. Eğitim sonucunda bir Peyzaj Mimarının, peyzaj kalitesini geliģtirmeye ve korumaya karģı duyarlı olması, tasarımın sanatsal, insancıl ve çevreyle ilgili yaklaģımlarını anlaması, planlama ve tasarımda sorunu analiz etme yeteneğine sahip olması hedeflenmektedir.

2 MĠSYON Peyzaj Mimarlığı disiplini tüm ölçeklerde yönlendiren, köklü geçmiģini çağdaģ atılımlarla bütünleģtiren, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, yenilikçi kadrosu ile eğitim ve öğretim, araģtırma ve uygulama alanlarında öncü bir Bölüm olmaktır. Peyzaj Mimarlığı Bölümü; Peyzaj mimarlığı yüksek lisans eğitimi almayı isteyen öğrenciler için; Kapsamlı ve sürekli geliģtirilip iyileģtirilen bir eğitim programı hazırlar ve uygular. Peyzaj Mimarlığı Bölümü; önemli paydaģlarından birisi olan lisansüstü eğitim-öğretime de önem verir. Bu amaçla lisansüstü seviyede, Peyzaj Mimarlığı temel alanlarında uzmanlaģmıģ bireyler yetiģtirmeyi, Peyzaj Mimarlığı bilim ve teknolojisine katkı sağlamayı, Peyzaj Mimarlığı uygulama alanlarında çözüm ve projeler üretmeyi, Peyzaj Mimarlığı ürettiği çözümleri ve bilgi birikimini toplumla paylaģmayı, Peyzaj Mimarlığı uluslararası boyutlarda bilimsel mükemmelliği ölçüt almayı görev edinmiģtir. Peyzaj Mimarlığı Bölümü komģu disiplinlere (Ziraat fakültesi, Güzel sanatlar fakültesi) kendi alanıyla ilgili servis dersleri vermektedir. Önümüzdeki yıllarda da bu desteği sürdürecektir. Peyzaj Mimarlığı öğretim elemanları, TMMOB Peyzaj Mimarlığı Odasının yönetim icra organlarına katılmakta ve kurulan bilimsel komisyonlarına katkı vermektedir. Peyzaj Mimarlığı Bölümü yukarıdaki özgörevleri yerine getirebilmek için; personel, alt yapı, öğretimini içeriğiyle birlikte sürekli iyileģtirmeye yönelik çaba harcamaktadır. VĠZYON Günden güne geliģen bilim ve teknoloji ıģığında ülke gereksinimlerine uygun eğitim-öğretim veren, bilimsel araģtırma ve uygulama projeleri ile bilime ve teknolojiye ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapan, yetiģtirdiği Peyzaj Yüksek Mimarlarını toplumun hizmetine sunan ulusal ve uluslararası alanda tanınmıģ saygın bir anabilim dalı olmaktır. ANABĠLĠM DALINDAKĠ BĠLĠM DALLARI Bölümün ve programın temel amacı; kentsel ve kırsal alanlarda doğal ve kültürel çevrenin koruma-kullanım dengesi gözetilerek; ekolojik, ekonomik, iģlevsel ve estetik ölçütlere uygun olarak planlanması, tasarımı, korunması ve yönetimi konularında hizmet vermektir. Bu amaç doğrultusunda yapılan hizmetler aģağıda açıklanmıģtır: Peyzaj Planlama, Peyzaj Tasarım, Bitki Materyali ve YetiĢtiriciliği, Peyzaj Teknikleri, Çevre Koruma ve Peyzaj Onarımı, Peyzaj Yönetimi

3 PEYZAJ MĠMARLIĞI A.B.D. AKADEMĠK KADROSU ÖĞRETĠM ÜYESĠ BĠLĠM DALI E-POSTA UZMANLIK ALANI Prof.Dr.Serpil ÖNDER Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç.Dr.Sertaç GÜNGÖR Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç.Dr.Banu ÖZTÜRK KURTASLAN Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç.Dr.Ahmet Tuğrul POLAT Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Planlama ve Tasarımı, Kentsel Açık YeĢil Alan Sistemleri, Çocuk Oyun Alanları, Rekreasyonel Planlama, Çevre Koruma Coğrafi bilgi sistemleri (CBS), Bilgisayar destekli tasarım (CAD), Kırsal ve kentsel peyzaj planlaması, Açık ve yeģil alan sistemleri, Rekreasyon, SWOT analizi, Görsel Kalite değerlendirmesi, Ġklim konforu analizi ve planlaması, Turizm planlaması. Kentsel peyzaj planlama ve tasarımı, kentsel açık ve yeģil alan sistemi, kent ekolojisi, doğa koruma, kentsel sanat, açık alanda heykel ve plastik elemanlar Peyzaj Planlama ve Tasarımı, Görsel Kalite Değerlendirmesi, Kent Parkları, Ekoturizm ArĢ.Gör.Dr.Filiz AKLANOĞLU Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Planlama ve Tasarımı, Ekolojik Tasarım, Sürdürebilirlik

4 Peyzaj Mimarlığı A.B.D. Güz Dönemi Ders-Öğretim Üyesi Dersno Öğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Prof. Dr. Serpil Önder Kentsel Açık YeĢil Alan Kullanımı Ve Mekansal Standartlar Urban Landuse And Open Spaces Standards Peyzaj Mimarlığı Prof. Dr. Serpil Önder Çocuk Oyun Alanları Children Playgrounds Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç.Dr. Sertaç Güngör Peyzaj Mimarlığında CAD(Bilgisayar Destekli Tasarım) Kullanı. Computer Aided Design Ġn Landscape Architecture Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç.Dr. Sertaç Güngör Bedensel Özürlüler Ġçin DıĢ Mekan Peyzaj Tasarımı Outdoor Landscape Desıgn For Handıcapped People Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç.Dr. Sertaç Güngör Karayolları Peyzaj Planlaması Highway Landscape Design Peyzaj Mimarlığı Prof. Dr. Serpil Önder YeĢil Yol Planlaması Greenway Planning Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç.Dr. Banu Kurtaslan Peyzaj Mimarlığında Estetik Değerler Aesthetıc Prıncıples In Landscape Archıtecture Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç.Dr. Banu Kurtaslan Peyzaj Mimarlığında Kent Mobilyaları Urban Furnıtures In Landscape Archıtecture Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç.Dr. Ahmet Tuğrul Polat Kent Parkı Kavramı Ve Tasarımı Urban Park Consept And Design Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç.Dr. Ahmet Tuğrul Polat Peyzaj Mimarlığında Su Öğesinin Kullanımı The Use Of Water As An Element Ġn Landscape Architecture Peyzaj Mimarlığı 8 3 Peyzaj Mimarlığı A.B.D. Bahar Dönemi Ders-Öğretim Üyesi Dersno Öğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Prof. Dr. Serpil Önder YeĢil Alanlarda Yıl Boyu Yapılan ÇalıĢmalar The Whole Year Works Ġn Green Spaces Peyzaj Mimarlığı Prof. Dr. Serpil Önder Kentsel Açık YeĢil Alan Sistemleri Ve Planlama Ġlkeleri Urban Open And Green Space Systems And Planning Policy Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç.Dr. Ahmet Tamkoç Çim Alanlarını Kurulması Ve Bakımı Establishment And Maintenance Of Lawn Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç.Dr. Sertaç Güngör Turizm Ve Rekreasyon Kullanımına Yönelik Peyzaj Planlaması Landscape Plannıng Aımed At Tourısm And Recreatıonal Usage Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç.Dr. Sertaç Güngör Peyzaj Mimarlığında Ġklim Konforu Ve Analizi Climate Comfort And Analysis Ġn Landscape Architecture Peyzaj Mimarlığı Prof. Dr. Serpil Önder Peyzaj Mimarlığı Ve Kentsel Çevre Sorunları Landscape Architecture And Urban Environmental Problems Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç.Dr. Sertaç Güngör Tema Parkları Theme Parks Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç.Dr. Banu Kurtaslan Kentsel Alanlarda Ekolojik Tasarım YaklaĢımları Ecologıcal Desıgn Approachs In Urban Areas Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç.Dr. Banu Kurtaslan Kentsel Peyzaj Tasarımında Kompozisyon Ġlkeleri Composıtıon Prıncıples In Urban Landscape Desıgn Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç.Dr. Banu Kurtaslan Kent Ġçi Yol Ve Meydan Ağaçlandırması Arbor Ġn Urban Roads And Squares Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç.Dr. Ahmet Tuğrul Polat Ekoturizm Ecotourism Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç.Dr. Ahmet Tuğrul Polat Peyzaj Mimarlığında Görsel Kalite Değerlendirmesi Assessing The Visual Quality Ġn Landscape Architecture Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç.Dr. Ahmet Tuğrul Polat Tarihsel Ve Kültürel Tabanlı Peyzaj Tasarımı Historical And Cultural Based Landscape Design Peyzaj Mimarlığı 8 3

5 DERS ĠÇERĠKLERĠ Kentsel Açık YeĢil Alan Kullanımı Ve Mekansal Standartlar Urban Landuse And Open Spaces Standards 1- Kentsel Alanların Envanter Ve Kaynak AraĢtırması, 2- Kentsel Alan Kullanım ÇeĢitleri, 3- Kentsel 1- Urban Land Inventory And Resource Analyses, 2- Urban Land-Uses, Residential, Commercial Açık YeĢil Alanların (Mekan) Türleri Standartları, 4- Kentsel Açık YeĢil Alanların (Mekan) Health, Education, Circulation, Sport, Green Areas, 3- Functions Of Green Areas, 4- History And Fonsiyonları 5- Kentsel Açık YeĢil Alanların (Mekan) Envanterleri, 6- Parklar, 7- Oyun Alanları, Heritage Of Urban Land Use, 5- Culture And Landuse, 6- Development And Landuse, 7- Standards 8- Spor Ve Rekreasyonel Alanlar, 9- Yaya Ve TaĢıt Yolları, 10- Özel YeĢil Alanlar Ve Standartları, Of Urban Open Spaces, 8- Urban Pedestrian Areas And Standards, 9- Bicycle Way Standards, 11- Yurt DıĢı Örnekleri Ve Ülkemiz Açısından Değerlendirilmesi. 10- Street Standards, 11- Parking Standards, 12- Traffic Road Standards, 13- Green Area Standards, 14-Park Standards,15.Play Graund Standards,16.Sport And Recreation Standards, 17. Urban Farming Çocuk Oyun Alanları Children Playgrounds 1- Oyun Nedir? 2- Çocuk Nedir? 3- Çocukların Sosyal, Fiziksel Ve Psikolojik GeliĢmeleri, 4- Oyun 1- What Is Play, 2- What Is Child, 3- Physical Development Of Child, 4- Social Development Of Alanları Materyal Ve Ekipmanları, 5- Oyun Alanları Tasarım Ve Planlama Kriterleri, 6- Fiziksel Child, 5- Psychological Development Of Child, 6- Playground Materials And Equipment, 7- Design Engelli Çocuklar Için Oyun Alanları, 7- Trafik Parkları, 8- Macera Oyun Alanları, 9- Tema Oyun And Planning Criteria Of Playgrounds, 8- Housing Playgrounds, 9- School Playgrounds For Alanları, 10- Oyun Alanlarının Nitelik Ve Nicelikleri. Physically Handicapped Children, 10- Water Playgrounds, 11- Traffic Parks, 12- Adventure Playgrounds, 13- Large Playgrounds, 14- Theme Playgrounds YeĢil Yol Planlamas Greenway Planning 1- Kentsel Bölgeler Ve Kentsel Alan Kullanımı, 2- Kentsel Açık YeĢil Alanlar, 3- Açık YeĢil 1- Urban Spaces And Urban Spaces Using, 2- The Definition, 3- Classification, 4- Short Historitical Alanlarının Kent Makro Formu Ile Olan IliĢkileri, 4- Kentsel Açık YeĢil Alan Sistemleri Tanım, Growth Of Urban Open Green Space, 5- The Connection Of Open Green Space And Urban Macro 5- Kentsel Açık YeĢil Alan Sistemleri Sınıflandırma, 6- Kentsel Açık YeĢil Alan Sistemleri Tarihçe, Form, 6- The Planning Methods Of Greenway, 7- The Phases Of Greenway; 8- Inventory, 7- YeĢil Yol Planlama Yöntemleri, 8- YeĢil Yol Planlama AĢamaları (Envanter, Analiz, Konsept, 9- Analyze, 10- Concept, 11- Master Plan, 12- Applying Plan, 13- The Samples Of Greenway From Taslak Plan Uygulama Plan), 9- Türkiye'den Ve Dünyadan Örnekler. Turkey And World Peyzaj Mimarlığında Su Öğesinin Kullanımı The Use Of Water As An Element In Landscape Architecture 1. Suyun Peyzaj Mimarlığındaki Yeri Ve Önemi, 2. Su Yüzeyleri; Durgun Su, Hareketli Su, 3. Su 1. Significance Of Water In Landscape Architecture, 2. Water Surfaces; Still Water, Moving Water, Yapıları Tasarım Ve Konstrüksiyon Ġlkeleri; 4. Süs Havuzları, 5. Yüzme Havuzları, 6. Yapay Göller, 3. Fundementals Of Construction And Design Of Water Elements, 4. Decorative Pool, 5. Swimming 7. ġelale Ve Kaskatlar, 8. Su Gösterileri, 9. Su Parkları (Aquaparklar); Su Parklarının Özellikleri, Pool, 6. Ponds, 7. Waterfall And Cascade, 8. Water Shows, 9. Aquaparks, 10. Water Gardens Tasarım Kriterleri, Kullanılan Elemanlar Ve Özellikleri, Su Parklarının Yönetimi, 10. Su Bahçeleri; 11. Plantation Technics 12. Constructional Application Technics 11. Bitkilendirme Teknikleri, 12. Yapısal Uygulama Teknikleri Kent Parkı Kavramı Ve Tasarımı Urban Park Consept And Design 1. Kent Kavramı 2. Park Kavramı 3. Parkların Sınıflandırılması 4. Park Standartları 5. Kent Parkları 1. Urban Consept 2. Park Consept 3. Classification Of Parks 4. Standards Of Park 5. Urban Parks 6. Kent Parklarının Tarihsel GeliĢimi 7. Kent Parklarına Örnekler 8. Kent Parklarının Planlama Ve 6. History Of Urban Parks 7. Urban Park Samples 8. Planning And Design Principles Of Urban Parks Tasarım Ilkeleri 9. Kent Parklarında Tesis Standartları 10. Kent Parklarının IĢlevleri 11. Kent 9. Facility Standards 10. Functions Of Urban Parks 11. Recreation And Urban Parks 12. Management Parklarının Rekreasyonel Yönden Içerikleri Ve Kullanımları 12. Kent Parklarının Yönetimi Of Urban Parks 13. Urban Parks In Konya 13. Konya Kenti Parklarının Nicelik Ve Dağılım Yönünden Değerlen Bedensel Özürlüler Ġçin DıĢ Mekan Peyzaj Tasarımı Outdoor Landscape Design For Handicapped People 1. GiriĢ 2. Bedensel Özürlüler Ġçin Tasarim 3. Tasarimla Ilgili Ilkeler 4. Kullaniciyla Dost Alan 1. Design Standards For Handicapped People 2. Urban Furniture. 3. Basic Principles Of Design Planlama 5. Yollar Ve Meydanlar 6. Kent Mobilyalari 7. BitkilendirilmiĢ Bir Çevrenin OluĢturulmasi 4. Roads And Public Square 5. Planting 8. Alan Elemanlari Ġçin Önerilen Gereksinimler

6 Peyzaj Mimarlığında Estetik Değerler Aesthetic Principles In Landscape Architecture 1. Estetik Ve Sanat Kavramları, Estetik Biliminin ÇalıĢma Konuları 2. Estetik Algılama, Estetik 1. The Concepts Of Aesthetic And Art, Study Areas Of Aesthetic Science 2. Aesthetic Perceiving, Yargılama Ve Estetik Deneyim 3. Gestalt Ilkeleri 4. Peyzaj Mimarlığı Ve Estetik Ölçütü [Biçimsel Aesthetic Judging, Aesthetic Experience 3. Gestalt Principles 4. Landscape Architecture And (Ölçü, Biçim, Doku Renk, Tasarım Ilkeleri Ve Kompozisyon) Ve Simgesel] 5. BaĢarılı Kentsel Aesthetic Criterion [ Formal (Size, Form, Texture, Color, Design Principles And Composition) And Mekân, Algı Ve Imge Kavramları 6. Duyum Zenginliği Kavramı 7. Resim, Heykel (Ve Diğer Plastik Symbolic] 5. The Concepts Of Successful Urban Place, Perceive And Image 6. The Concept Of Elemanlar) Ve Diğer Biçimlendirici Sanatsal Etkinlikler Ile Kamusal Alan IliĢkisi 8. Açık Alan Richness Of Sensation 7. The Relations Of Painting, Sculpture, (And Other Plastic Objects), The Heykelleri, Anıtlar Ve Çevre Ile Olan IliĢkileri 9. Açık Alan Heykelleri Ve Anıtlara IliĢkin Görsel Other Forming Artistic Activities With Public Spaces 8. Open Space Statues And Monuments And Örnekler 10. Arazi Sanatı (Land Art) 11. Kentsel Mekânda ÇağdaĢ Sanat Uygulamaları Relationship With Their Environments 9. Visual Samples Related To Open Space Statues And 12. Sanatsal Peyzaj Tasarımlarına IliĢkin Örnekler Ve Değerlendirmeler 13. Sanat Monuments 10. Land Art 11. Contemporary Art Implementations In Urban Space 12. Samples Peyzaj Mimarlığında Kent Mobilyaları Urban Furnitures In Landscape Architecture 1.Kent Mobilyası Kavramı 2. Altyapıya Bağlı Olan Kent Mobilyaları 3. Altyapıya Bağlı Olmayan 1- Urban Furniture Concept 2- Urban Furniture Which Are Connected To Infrastructure 3- Urban Kent Mobilyaları 4.Kent Mobilyalarının Seçimi Ve Konumlandırılmasındaki Genel Ölçütler Furniture Which Are Not Connected To Infrastructure 4- The General Criteria On Choosing And 5. ĠĢlevsel Ölçütler 6. Ergonomi Ve Antropometri Kavramları 7. Psikolojik Ölçütler 8. Teknolojik Locating Of Urban Furnitures 5- Functional Criteria 6-Ergonomy And Antropometry Concepts Ölçütler 9. Estetik Ölçütler 10.Kent Mobilyası - Kentsel Mekân IliĢkisi 11. Kent Mobilyası - Kent 7- Psychological Criteria 8-Technological Criteria 9- Aesthetic Criteria 10- The Relation Of Urban Kimliği IliĢkisi 12.Çocuk Oyun Elemanları Ve Görsel Örnekler 13.Türkiye'den Görsel Örnekler Furniture And Place 11- The Relation Of Urban Furniture And Urban Identitiy 12-Children Üzerinde Irdelemeler 14. Dünyadan Görsel Örnekler Üzerinde Irdelemeler Playground Equipment And Visual Samples13- Evaluations On Samples From Turkey14- Evaluations On Samples From Turkey Peyzaj Mimarlığında CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) Kullanımı Computer Aided Design In Landscape Architecture 1. Dersin Amacı Öğrenciye Bilgisayar Yardımıyla Tasarım Ve Çizim Yapmasını Sağlayacak Temel 1. The Aim Of The Lesson Is To Design And Draw The Projects By Using Computer. 2. Definition Bilginin Verilmesi 2. Farklı Ölçeklerde Ölçekte Hazırlanacak Peyzaj Projelerinin Autocad Ve Of Computer Software Such As Autocad, Landcadd In The Design Of Small And Large Scaled Landcad Yazılımları Ile Çizilebilmesini Sağlamak 3. Temel Çizim Komutlarının Anlatılması. Environmental Design Projects And Detailing Of These Projects. 3. Usage Principles, Land Surveys 4. Anlatılan Komutların Çizimde Pratik Kullanım Yollarının Anlatılması. 5. Alan Ve Çevre Hesabı. And Usage Possibilities And Formation Of Landscape Projects. 4. Designing And Drawing The 6. Diğer Yazılımlarla Olan IliĢkiler Ve Dosya PaylaĢımı. 7. Örnek Olarak Seçilen Alanda Sörvey Ve Projects And Forming The Details With Software's. 5. Generating Different Alternatives To Provide Proje Çizimi. The Best Appropriate And Economical Conditions.6. The Determination Of The Appropriate Area For The Application.7. Measurements Of The Area. 8. The Association Of Cad With Other Software's Karayolları Peyzaj Planlaması Highway Landscape Design 1. Karayolu Çevre ĠliĢkisi 2. Karayollarının Neden Olduğu Çevre Sorunları 3. Karayolları Peyzaj 1. Highway And Environment. 2. Landscape And Highway 3. Landscape And Basic Principles Of Planlamasını Etkileyen Etmenler 4. Karayolları Peyzaj Planlama Ġlkeleri 5. Karayolları Bitkilendirme Highway Design. 4. Environmental Analysis 5. Planting Design Ve Erozyon Kontrol Ilkeleri 6. Karayolları Peyzaj Planlamanın Amacı 7. Yol Ile Peyzaj Arasındaki IliĢkiye Etki Eden Plan Elemanları 8. Kazı Ve Dolgular, Yol Geometrik Standartları 9. Güzergah Belirleme Sürecinde Çevresel Analizler 10. Jeoloji, Topografya, Toprak, Drenaj 11. Bitki Örtüsü, Yaban YaĢamı, Ġklimsel Özellikler, Görsel Değerler 12. Kültürel - Tarihi Ve Arkeolojik Değerler, Sosyoekonomik Yapı 13. Bitkilendirme De Dikkat Edilecek Hususlar 14. Bitkisel Tasarım YaklaĢımı, Karayollarında Bitki Çim Alanlarının Kurulması Ve Bakımı 1-2-Çimlerin ekonomik değeri 3-4-Morfolojik özellikleri Çimlerin yetiģtirilmesi Çim alanların kurulması ve bakımı Çim alanların ıslahı ve devamlılığı Propagation and recovery of ruined lawn Establishment And Maintenance Of Lawn 1-2-Economic value of turfgrasses 3-4-Morphological features Cultivation of turfgrasses Establishment and renovation of lawn Breeding and maintenance methods of lawn Propagation and recovery of ruined lawn

7 Kentsel Alanlarda Ekolojik Tasarım YaklaĢımları 1.Ekoloji, kentsel ekoloji, kentsel sürdürülebilirlik kavramları 2.Ekolojik planlama ve tasarım, 3.Kentsel alanlarda yayalaģtırma olanakları, 4.Ekolojik uyumlu diğer ulaģım olanakları ile su yüzeylerini artırma olanakları; 5.Geçirimli ve geçirimsiz yüzeylerin ekolojik performans açısından irdelenmesi ve karģılaģtırılması; 6.Arazi morfolojisi ile entegre yapılar ve örnekleri; 7.Kentlerde ekolojik rejenerasyon çalıģmaları 8.Kentsel yaban yaģamı ve habitatların korunması; 9.Kentsel çevreyi yeģillendirmek için stratejiler, 10.Çatı bahçeleri 11.YeĢil çatılar ve yeģil duvarlar 12.Kentsel açık ve yeģil alan sistemleri, yeģil yollar, yeģil kamalar vb. 13.Kentsel açık ve yeģil alan sistemlerine iliģkin örneklerin irdelenmesi Peyzaj Mimarlığında Ġklim Konforu Ve Analizi 1.Peyzajda bireyler için iklim konforunun tanımlanması 2.Peyzaj mimarlığında iklim planlamasında kullanılan faktörler 3.Nem 4.Ortalama yağıģ 5.Ortalama sıcaklık 6.Rüzgâr hızı 7.Faktörler için planlama kriterlerinin seçimi ilkelerinin tespiti 8.Nem kriterleri 9.Ortalama yağıģ kriterleri 10.Ortalama sıcaklık kriterleri 11.Rüzgâr hızı kriterleri 12.Ġklim istasyonlarının seçim kriterleri 13.ÇalıĢma alanının seçimi 14.Ġklim istasyonlarının koordinat sistemine göre sayısallaģtırılması 15.Ġklim verilerin Arcview yazılımına aktarılması 16.M.S. Excelde DBF verilerin hazırlanması 17.M.S. Excelde hazırlanan DBF verilerinin Arcview yazılımına aktarılması 18.Arcview ortamında analizlerin gerçekleģtirilmesi 19.Yapıla Ekoturizm 1.Ekoturizm kavramı, 2.Ekoturizm ve kitle turizminin karģılaģtırılması, 3.Ekoturist profili, 4.Ekoturizmin tarihi geliģimi, 5.Ekoturizmin faydaları, 6.Ekoturizm ve korunan alanlar, 7.Ekoturizmin etkileri, 8.Ekoturizmin kriterleri, 9.Ekoturizmde yerel toplum katılımı, 10.Ekoturizm planlaması, 11.Ekoturizm örnekleri, 12.Türkiye de Ekoturizm, 13.Dünyada Ekoturizm, 14.Ekoturizm etkinliklerinin sınıflandırılması, Peyzaj Mimarlığı Ve Kentsel Çevre Sorunları E- Çevrenin tanımı ve çevre iliģkileri, 2- Çevre politikaları, 3- Çevre sorunlarının nedenleri, 4- Kentsel çevre sorunları ( hava, su, toprak, gürültü, görüntü kirliliği ), 5- Çevre sorunları ve peyzaj mimarlığı iliģkileri, 6- Çevre sorunlarının çözülmesinde peyzaj mimarlığının rolü Peyzaj Mimarlığında Görsel Kalite Değerlendirmesi 1.Ġnsan ve fiziksel çevre iliģkisi, 2.Görsel kalite kavramı, 3.Görsel kalite değerlendirmesine yönelik araģtırma konuları, 4.Kentsel ve kırsal peyzajda görsel kaliteyi oluģturan unsurlar, 5.Çevresel deneyim ve görsel kalite iliģkisi, 6.Görsel kalite değerlendirme teknikleri, 7.Ülkemizde ve dünyada görsel kalite değerlendirmesine yönelik çalıģmalardan örnekler YeĢil Alanlarda Yıl Boyu Yapılan ÇalıĢmalar 1- YeĢil alanların tasarımı ve önemi, 2- YeĢil alanlarda yıl boyu çalıģmalar (ekim, dikim, üretim, tohum hasadı, muhafaza, toprak eleme, ot alma, havalandırma, sulama, gübreleme, ilaçlama, budama, yara onarımı), 3- YeĢil alanlarda çeģitli çalıģmalar için en uygun zamanlar (aylar, mevsimler). Ecologıcal Desıgn Approachs In Urban Areas 1- Ecology, urban ecology, urban sustainibility concepts; 2- Ecological planning and design, 3- Pedestrianization possibilities in urban areas; 4- The increasing possibility of other communication possibilities and water surfaces 5-Investigating and comparing the permeable and impermeable surfaces from the point of ecological performance; 6- Constructions which is entegrated with the land morphology and their examples 7- Ecological regeneration studies in cities; 8- Conservation of wildlife an habitats 9- Strategies for greening the urban environment; 10-Roof gardens 11-Green roofs and umb walls 12-Urban open and umb area systems, greenways, umb wedges etc.13- Investigating the samples related to open and umb area systems 14-Urban ecologic networks Climate Comfort And Analysis Ġn Landscape Architecture 1.The aim of the course is to attract attention to the significance of climate in urban design. 2.In this lesson four climatic factors influence the comfort and health of people in most urban environments: air temperature, humidity, wind speed and precipitation are analyzing by GIS. 3.The effect of climate to the landscape planning studies. 4.The function of climate with respect to human comfort, various land uses considering the climate. 5.The functions of open and umb spaces in urbanization with respect to their potential of providing bioclimatic comfort. Ecotourism 1.The concept of ecotourism, 2.Comparation of ecotourism and tourism, 3.Profile of an ecotourist, 4.Historical development of ecotourism, 5.Benefits of ecotourism, 6.Ecotourism and protected areas, 7.Impacts of ecotourism, 8.Standards of ecotourism, 9.Participation of local community in ecotourism, 10.Ecotourism planning, 11.Patterns of ecotourism, Ecotourism in Turkey, 12.Ecotourism in World, 13.Classification of ecotourism activities. Landscape Architecture And Urban Environmental Problems 1- The definition of environmental, 2- the connection of environment with landscape architecture and the other scientific branches, 3- environmental politic, 4- urban environment problems (air pollution, noise pollution, water pollution, soil pollution, visual pollution), 5- the cause of environmental problems 6- the role of landscape architecture in the solutions of environmental problems. Assessing The Visual Quality Ġn Landscape Architecture 1.Relationship between people and physical environment, 2.The context of visual quality, 3.Research subjects belong to assessing the visual quality, 4.Elements consisted of visual quality in rural and urban landscape, 5.Relationship between environmental experience and visual quality, 6.Methods of assessing the visual quality, 7.Patterns on assessing visual quality application in Turkey and World. The Whole Year Works Ġn Green Spaces 1- Green spaces definition, 2- umb spaces importance, 3- whole year umbe in umb spaces (sawing, plating, production, seed, harvesting, protection, cultivating, ventilating, watering, fertilizing, spraying, pruning, wound repairing), 4- the best time for many kinds of activities in umb spaces (months, seasons).

8 Kentsel Açık YeĢil Alan Sistemleri Ve Planlama Ġlkeleri 1- Kentsel açık ve yeģil alan sistemleri, 2- Açık yeģil alanların fonksiyonları, 3- Açık yeģil alanların dağılımları, 4- kentsel kullanım açısından kentsel açık yeģil alanlar, 5- Kentsel kullanım açısından belirleyici unsurlar, 6- Kentsel açık yeģil alan sistemlerinin oluģturulması Turizm Ve Rekreasyon Kullanımına Yönelik Peyzaj Planlaması 1.Turizm ve Rekreasyon 2.Turizm kavramının tanımı 3.Turizm türleri ve sınıflaması 4.Amacına göre turizm türleri 5.Katılanların sayısına göre turizm türleri 6.Katılanların yaģına göre turizm türleri 7.Katılanların gelir düzeyine göre turizm türleri 8.Katılımların süresine göre turizm türleri 9.Temel turizm yaklaģımına göre turizm türleri 10.Turistik hareketin öznesine göre turizm türleri 11.GerçekleĢme mevsimine göre turizm türleri 12.Turizm planlaması ve çevre iliģkisi 13.Turizmin çevre üzerine etkileri 14.Turizmi etkileyen faktörler 15.Sosyal faktörler 16.Teknolojik faktörler 17.Ekonomik faktörler 18.Siyasi faktörler 19.Turizm planlamasında coğrafi bilgi sistemleri kullanımı 20.Rekreasy Tema Parkları 1.Tema Parkı Kavramı, 2.Tanımı, 3.Amaca ve ĠĢlevlerine Göre Sınıflandırılması; 4.Eğlence ve Maceraya Yönelik Tema Bahçeleri, 5.Tarih ve Safari Parkları, 6.Bitki Tanıtımına ve Gösterimine ĠliĢkin Bahçeler, 7.Heykel Bahçesi, 8.Su Parkları Vb. 9.Tema Parkları Tasarım Ġlkeleri ve Yönetimi, 10.Yurt DıĢından Örnekler, 11.Ülkemiz Ġçin Tema Parkı Planlama ve Uygulama Öneril Kentsel Peyzaj Tasarımında Kompozisyon Ġlkeleri 1.Tasarım, kentsel peyzaj tasarımı kavramları, 2.Tasarımda temel elemanlar 3. Temel tasarımın değiģkenleri (sayı, pozisyon, yön, ölçü, form, doku, renk, zaman, ıģık, görsel güç vb.) 4. Organizasyon (tasarımın amaçları, mekânsal ipuçları, yapısal elemanlar ve düzenleme) 5. Organizasyon (devam) 6. Mekân organizasyonunda Kevin Lynch kuramı (sınırlar, yollar, bölgeler, özgün belirleyiciler, düğüm noktaları) 7. Kentsel tasarım kavramı 8. Doğal ve kültürel peyzaj kavramları, 9. Doğal peyzajda tasarım elemanlarının araģtırılması, 10. Kentsel peyzajın doğal elemanları (topoğrafya, su yüzeyi vb.) kompozisyon oluģturmadaki etkileģimleri, 11. Kentsel peyzajın kültürel elemanlarının (yapılar, yeģil alanlar, sokaklar..) kompozisyon oluģtur Kent Ġçi Yol Ve Meydan Ağaçlandırması Ağaçlarla ilgili genel bilgiler 2- Kent ekolojisine ve iklimine iliģkin genel bilgiler 3- Kent yollarının ekolojik koģulları 4- Kentlerde yol ağaçlarının iģlevleri (trafik tekniği, kent sağlığı, kent peyzajını düzenleme yönünden iģlevleri), 5- Kentlerde yol ağaçlarına iliģkin temel ilkeler (planlama ve tasarım ilkeleri, yetiģme ortamı koģulları ve diğer teknik konular dikim aralıkları, köklerin korunması, budama, sulama, gübreleme, fidanların korunması vb.), 6- Kentlerde yol ağaçlarına iliģkin temel ilkeler (devam) 7- Yol ağacı türlerinin seçimi 8- Orta refüjler ve trafik adalarında ağaçlandırma 9- Yaya yolları ve kent meydanlarında ağaçlandırma 10- Bitkisel tasarım 11- Park yolu kavramı 12- Manzara yolu kavramı 13-Türkiye d Urban Open And Green Space Systems And Planning Policy 1- Systems of urban open and umb spaces, 2- the fact of urban open and umb spaces; 3- distinguishing factors of urban open and umb spaces, 4- urban open and umb spaces from the point of view of urban use, 5- determining components of urban open and umb spaces, 6- creating the systems of urban open and umb spaces. Landscape Plannıng Aımed At Tourısm And Recreatıonal Usage 1.The aim of the course is to represent example district with various future. 2.The concept of lesson, besides the touristic potential of the region, its natural specialties of landscape, and being a good source for scientific researches have had to be determined the criteria of its usage by taking especially these matters into consideration. 3.The increasing touristic demand together with the commercial developments supported by the improving tourism sector, the rapid increase in population and the unplanned urbanization have gradually been causing more harm to natural and cultural resources of the country. 4.The numbers of national and international congresses have been held in order to hinder this situation, and decisions have m Theme Parks 1.The aim of the course is to represent gardens with various themes. 2.The concept of the theme parks 3.Definition, classification according to design purposes and to their functions. 4.Theme parks for fun and action, historical and safari parks, parks for plant presentations and shows, statue gardens, water parks etc., 5.Design principles, management, examples, planning suggestions for Turkey. 6.Classification of theme park. Composıtıon Prıncıples In Urban Landscape Desıgn 1- Design and urban landscape design concepts 2-Basic elements in design 3-The variables of basic design ( umber, position, direction, size, form, texture, colour, time, light, visual force etc..) 4-Organization (objectives of design, spatial cues, structural elements and ordering) 5- Organization (continue) 6-Kevin Lynch Ttheory in spatial organization (edges, paths, districts, landmarks, nodes) 7-Urban design concept 8- the concepts of natural and cultural landscapes 9- investigating the design principles in natural landscape 10- the interaction of natural elements of urban landscape, on the direction of composition principles; 11- the interaction of cultural elements of urban landscape, on the direction of composition principl Arbor Ġn Urban Roads And Squares 1.The general information about trees, 2.Urban ecology and climate 3.Ecological conditions of urban roads, 4.Functions of the road trees in towns, (traffic technic, urban health, the functions from the point of ordering the townscape), 5.The basic psinciples about arbor in towns (planning and design principes, conditions of growing environment and other technical issues planting gaps, protecting the roots, prunning, watering, fertilizing, protecting of the saplings), 6.The basic psinciples about arbor in towns (continue) 7.Choosing the types of road tree, 8.Arbor in refuges traffic islands 9.Arbor in pedestrian roads and urban squares 10.Planting design 11.Parkway concept 12.Scenic rod concept 13.Arbor in Turkey

DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S)

DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) ANABĠLĠM DALI ADI: ġehġr VE BÖLGE PLANLAMA ANABĠLĠM DALI BAġKANI: DOÇ. DR. KORAY ÖZCAN ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Selçuk Üniversitesi, ġehir ve Bölge Planlama

Detaylı

MAT113 Matematik 1 Reel sayılar, fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları. Eğri çizimi. Ekstremum problemi.

MAT113 Matematik 1 Reel sayılar, fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları. Eğri çizimi. Ekstremum problemi. OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLERİN İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. Yarıyıl ARCH115 Basic Design Basic design tools as

Detaylı

DEÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ / DEÜ FACULTY OF ARCHITECTURE DERS İÇERİKLERİ / COURSE CONTENTS

DEÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ / DEÜ FACULTY OF ARCHITECTURE DERS İÇERİKLERİ / COURSE CONTENTS DEÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ / DEÜ FACULTY OF ARCHITECTURE MİMARLIK BÖLÜMÜ / ARCHITECTURE DERS İÇERİKLERİ / COURSE CONTENTS MİM 1011 Matematik (4+0) Limit ve süreklilik. Türev, türev alma kuralları, çeşitli

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR 101 - TASARIMA GİRİŞ AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı tasarımın ilke

Detaylı

Osman UZUN*, Pınar GĐRTĐ GÜLTEKĐN*

Osman UZUN*, Pınar GĐRTĐ GÜLTEKĐN* Peyzaj Mimarlığı 4. Kongresi 21-24 Ekim 2010 Kuşadası TÜRKĐYE DE LĐSANSÜSTÜ PEYZAJ MĐMARLIĞI EĞĐTĐMĐ VE ÇALIŞMA KONULARI Osman UZUN*, Pınar GĐRTĐ GÜLTEKĐN* *Düzce Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Detaylı

Mimarlık FakültesiDers Programı

Mimarlık FakültesiDers Programı 1 İÇİNDEKİLER Mimarlık Fakültesi Ders Programı... 1 Mimarlık Fakültesi Öğrenim Çıktıları... 6 Mimarlık Fakültesi Birinci Sınıf Ders İçerikleri... 8 Birinci Sınıf Güz Dönemi... 9 Birinci Sınıf Bahar Dönemi...

Detaylı

ÖZET. Harun ALGÜL Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı

ÖZET. Harun ALGÜL Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı Peyzaj Mimarlığı i ÖZET Yüksek Lisans Tezi AQUAPARK'LARIN TASARIM VE PLANLAMA İLKELERİ VE ÜLKEMİZDEKİ ÖRNEK AQUAPARKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Harun ALGÜL Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj

Detaylı

COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐNĐN VE UZAKTAN ALGILAMA NIN PEYZAJ PLANLAMADA KULLANIMI

COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐNĐN VE UZAKTAN ALGILAMA NIN PEYZAJ PLANLAMADA KULLANIMI III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZALCBS 2010) 11 13 Ekim 2010, Gebze KOCAELĐ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐNĐN VE UZAKTAN ALGILAMA NIN PEYZAJ PLANLAMADA KULLANIMI O. Uzun 1, A.

Detaylı

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi : 965-966, ISBN: 978-975-96260-3-7 Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi The Process of Building a City Brand and a Model Proposal for Branding of Istanbul City

Detaylı

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880 INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880 Volume (1) İssue I (1) _April 2014 İÇİNDEKİLER GÜNÜMÜZ YAPILARININ FİZİKSEL AÇIDAN KORUNMALARINDA ISI, NEM VE SESLE İLGİLİ YALITIM

Detaylı

Adresi: BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI EK BİNASI, 2179. SOK. NO. 5 SÖĞÜTÖZÜ/ÇANKAYA-ANKARA + 90 312 286 56 53

Adresi: BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI EK BİNASI, 2179. SOK. NO. 5 SÖĞÜTÖZÜ/ÇANKAYA-ANKARA + 90 312 286 56 53 Proje Sahibinin Adı: T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA VE KIRSAL ALANLAR DAİRE BAŞKANLIĞI Adresi: BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI EK BİNASI,

Detaylı

ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL

ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL EK-2 ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL TEMEL TASARIM I (4-4) 6 Tasarımın temel kavramları, elemanları ve ilkelerine giriģ. Nokta, çizgi, düzlem, hacim, doku, renk,

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2012 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJELER, SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER, SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI! SUSTAINABLE PROJECTS, SUSTAINABLE CITIES, SUSTAINABLE SUCCESS! İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENT BAŞKANIN

Detaylı

ANABĠLĠM DALI ADI: ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SAADETDĠN HERDEM

ANABĠLĠM DALI ADI: ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SAADETDĠN HERDEM ANABĠLĠM DALI ADI: ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SAADETDĠN HERDEM ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi Cilt:7, Sayı:2. : Yrd. Doç.Dr. Aybike Ayfer KARADAĞ. : Arş. Gör. Ömer ÖZYÜREK : Arş. Gör.

Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi Cilt:7, Sayı:2. : Yrd. Doç.Dr. Aybike Ayfer KARADAĞ. : Arş. Gör. Ömer ÖZYÜREK : Arş. Gör. i Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi Cilt:7, Sayı:2 Fakülte Adına Sahibi Baş Editör Konu Editörü Konu Editörü Konu Editörü Dizgi Sorumluları Kapak Tasarım : Prof.Dr. Süleyman AKBULUT : Doç.Dr. Oktay

Detaylı

T. C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ

T. C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ T. C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ BAHÇE TARIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ Adı Yarıyılı

Detaylı

ANABĠLĠM DALI ADI: ZOOTEKNĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. RAMAZAN YETĠġĠR ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.

ANABĠLĠM DALI ADI: ZOOTEKNĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. RAMAZAN YETĠġĠR ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V. ANABĠLĠM DALI ADI: ZOOTEKNĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. RAMAZAN YETĠġĠR ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Zootekni; ekonomik olarak hayvan ve hayvan ürünleri üretmek

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL700100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

TARİHÇE, MİSYON ve VİZYONUMUZ. www.can-insaat.com

TARİHÇE, MİSYON ve VİZYONUMUZ. www.can-insaat.com TARİHÇE: Can İnşaat Ticaret ve İhracat Anonim Şirketi, 1982 yılında 5 ortaklı olarak kurulmuştur. Kurulduğu günden beri Türkiye nin çeşitli bölgelerinde çok çeşitli projeler gerçekleştirmiştir. Halen de

Detaylı

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee Part I. Program Information Program Title INTERIOR ARCHITECTRE Program code 72/ INAR Faculty / School ARCHITECTURE Department INTERIOR ARCHITECTURE

Detaylı

MİMARİ TASARIM STÜDYOLARINDA İŞİTSEL KONFOR GEREKSİNİMLERİ VE BİR ÖRNEK Aslı ÖZÇEVİK Yüksek Lisans Tezi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim

MİMARİ TASARIM STÜDYOLARINDA İŞİTSEL KONFOR GEREKSİNİMLERİ VE BİR ÖRNEK Aslı ÖZÇEVİK Yüksek Lisans Tezi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim i MİMARİ TASARIM STÜDYOLARINDA İŞİTSEL KONFOR GEREKSİNİMLERİ VE BİR ÖRNEK Aslı ÖZÇEVİK Yüksek Lisans Tezi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Ağustos - 2005 ii JÜRİ VE ENSTİTÜ ONAYI Aslı Özçevik

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Tekirdağ, Ağustos 2009 Ġçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 GiriĢ... 7 Rehber...

Detaylı

MUSTAFA GÜRBÜZ KORUCU

MUSTAFA GÜRBÜZ KORUCU LEFKOŞA BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE MİMARİ YAPILANMADAKİ GELİŞMELERİN KENT BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULMASI İLE TAKİP VE ANALİZİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM DALI MUSTAFA

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÜLKEMİZDE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ

KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2001, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 27-48 KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ Atila GÜL* Volkan KÜÇÜK**

Detaylı

1. INTRODUCTION 1. GİRİŞ 1. INTRODUCTION

1. INTRODUCTION 1. GİRİŞ 1. INTRODUCTION 1. GİRİŞ Kars Kaleiçi Osmanlı Mirası Canlandırma Projesi, Kars Belediyesi, Küresel Miras Fonu ve Christensen Fonu nun işbirliği, Çekül ve Kars Kent Konseyi gibi sivil toplum kuruluşlarının katkıları ile

Detaylı

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS 6UYDATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 6UYDING101 İngilizce-I 2 0 2 2 6304M101 Mimarlığa Giriş 2 2 3 5 6MMFTBA103 Teknik Resim-I 2 2 3 6 6MMFTBA101 Temel

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS 03 BAŞKANIN MESAJI: TÜRKİYE DE HALİÇ'İN RÖNESANSI MESSAGE OF THE PRESIDENT: RENAISSANCE OF THE GOLDEN HORN 06 12 YABANCI AMPLIO YATIRIMCI OLMAK BEING

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL ZORUNLU

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA TÜRKİYE DEKİ TOPLU KONUT ÖRNEKLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA TÜRKİYE DEKİ TOPLU KONUT ÖRNEKLERİ 997 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA TÜRKİYE DEKİ TOPLU KONUT ÖRNEKLERİ Nilhan VURAL Nihan ENGİN Serbülent VURAL ÖZET Sürdürülebilirlik, son yıllarda yeşil, ekolojik, iklim ve çevre dostu, sıfır enerji gibi

Detaylı