ANABĠLĠM DALI ADI: PEYZAJ MĠMARLIĞI. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SERPĠL ÖNDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANABĠLĠM DALI ADI: PEYZAJ MĠMARLIĞI. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SERPĠL ÖNDER"

Transkript

1 ANABĠLĠM DALI ADI: PEYZAJ MĠMARLIĞI ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SERPĠL ÖNDER ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) ASLA nın (Amerika Peyzaj Mimarlığı Topluluğu) tanımına göre, Peyzaj Mimarlığı; Doğal ve kültürel kaynakları koruma ve yönetme temelinde, kültürel ve bilimsel birikimin (oluģturulacak fiziksel çevrenin iģlevsel ve yaģam kalitesini artırma yönünde) yeryüzünde uygulanması kapsamında, doğal ve kültürel elamanların düzenlenmesi, arazinin planlanması, tasarlanması ve yönetimi sanatıdır. Doğa, planlama ve tasarım kavramlarını sistematik bir yapı içinde inceleyen Peyzaj Mimarlığı, sanat, bilim, mühendislik ve teknolojiyi bir araya getirerek alan tasarımı, planlaması ve yönetimi ile uğraģmaktadır. Peyzaj Mimarlığı bilim disiplini, çevreyle ilgili kriterler ve insan yaģamsal gereklilikleri göz önüne alınarak doğal kaynak kullanımlarının planlanması temeline dayanır. Doğa koruma, biyolojik onarım, kentsel ve kırsal alan kullanım planlaması gibi çalıģmalarda önemli rol üstlenen Peyzaj Mimarlığı disiplini, insanın yakın çevresindeki mekânların organizasyonuna yönelik tasarım ve çevre düzenleme çalıģmalarını da ortaya koymaktadır. Peyzaj Mimarlığı geniģ konu ve ölçekleri kapsayan çalıģma alanı nedeniyle diğer planlama ve tasarım mesleklerinin çalıģmalarıyla karģılıklı etkileģim halindedir. Buradaki etkileģim planlama ve tasarım ile ilgili tüm bu disiplinlerin ayrı ayrı mesleki üretimlerinde ortaya çıkmanın yanı sıra, üretimleri entegre edecek ortak üretim sürecidir. Özellikle bu ortak üretim sürecinde Peyzaj Mimarlığı; sosyal bilimler ve doğa bilimleri, sanat ve bilim, toplum ve doğa konularını birleģtiren köprü konumundadır. Ulusal parklar ve doğa koruma alanları, kıyısal alanlar, sulak alanlar, kentsel açık ve yeģil alanlar, turizm ve dinlenme alanları, arberetumlar, sergi ve fuar alanları, üniversite kampusları, botanik ve hayvanat bahçeleri gibi modern yaģamın gerekleri olarak görülen ve toplum için oluģturulan alan ve mekânların planlama ve tasarımı da Peyzaj Mimarlığı mesleğinin önemli çalıģma alanları arasında yer almaktadır. Peyzaj mimarları parklar, bahçeler, turizm ve dinlenme alanları, üniversite yerleģkeleri, yerleģim alanları, ticari merkezler, kamu yapıları gibi çeģitli kullanımlara iliģkin yer seçimi yapar, gerek yerel, gerekse bölgesel ölçekte alan kullanım kararları üretir. Peyzaj Mimarlığı kavramı, ilk defa 1863 yılında ABD'de F. L.Olmsted ve C. Vaux tarafından New York Central Parkı tasarladıkları zaman gündeme gelmiģtir. O günden itibaren, Peyzaj Mimarlığı, diğer çevre bilimcileriyle (mimarlar, mühendisler, holtikültürcüler gibi) rekabet içinde faaliyetini sürdürmüģtür. Türkiye'de Peyzaj Mimarlığı eğitimi, 1933 yılında kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü bünyesinde "Süs Nebatları ġubesi- olarak baģlamıģtır. Ankara Üniversitesi'nin 1946 yılında kurulmasıyla bu kuruluģ içinde yer alan Ziraat Fakültesi'nde "Bahçe Mimarisi ve Ağaçlandırma Kürsüsü- adı altında faaliyetine devam etmiģtir. Bugün itibari ile ülkemizde 25 in üzerinde Peyzaj Mimarlığı Bölümü açılmıģ olup bunların yarısından fazlasında yüksek lisans eğitimi verilmektedir. Peyzaj Mimarlığı Bölümünde lisansüstü eğitim 2000 yılında baģlamıģtır. Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı nda sürdürülen lisansüstü eğitim ilk mezununu 2002 yılında vermiģtir yılına dek Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalından 17 Yüksek Lisans öğrencisi mezun olmuģtur Eğitim ve Öğretim Yılı itibariyle Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında 14 Yüksek Lisans öğrencisi eğitimlerini sürdürmektedir. Eğitim programı ile, ülke gerçekleri ve gereksinimleri de göz önünde bulundurularak, nitelikli, yetenekli, giriģimci, sosyal adalet, ekonomik refah ve kaynakların etkin kullanımına iliģkin değerler yanında sosyal ve tarihsel çevreyi koruyan, mesleki etik sorumluluklarına sahip Peyzaj Yüksek Mimarları yetiģtirmektir. Eğitim sonucunda bir Peyzaj Mimarının, peyzaj kalitesini geliģtirmeye ve korumaya karģı duyarlı olması, tasarımın sanatsal, insancıl ve çevreyle ilgili yaklaģımlarını anlaması, planlama ve tasarımda sorunu analiz etme yeteneğine sahip olması hedeflenmektedir.

2 MĠSYON Peyzaj Mimarlığı disiplini tüm ölçeklerde yönlendiren, köklü geçmiģini çağdaģ atılımlarla bütünleģtiren, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, yenilikçi kadrosu ile eğitim ve öğretim, araģtırma ve uygulama alanlarında öncü bir Bölüm olmaktır. Peyzaj Mimarlığı Bölümü; Peyzaj mimarlığı yüksek lisans eğitimi almayı isteyen öğrenciler için; Kapsamlı ve sürekli geliģtirilip iyileģtirilen bir eğitim programı hazırlar ve uygular. Peyzaj Mimarlığı Bölümü; önemli paydaģlarından birisi olan lisansüstü eğitim-öğretime de önem verir. Bu amaçla lisansüstü seviyede, Peyzaj Mimarlığı temel alanlarında uzmanlaģmıģ bireyler yetiģtirmeyi, Peyzaj Mimarlığı bilim ve teknolojisine katkı sağlamayı, Peyzaj Mimarlığı uygulama alanlarında çözüm ve projeler üretmeyi, Peyzaj Mimarlığı ürettiği çözümleri ve bilgi birikimini toplumla paylaģmayı, Peyzaj Mimarlığı uluslararası boyutlarda bilimsel mükemmelliği ölçüt almayı görev edinmiģtir. Peyzaj Mimarlığı Bölümü komģu disiplinlere (Ziraat fakültesi, Güzel sanatlar fakültesi) kendi alanıyla ilgili servis dersleri vermektedir. Önümüzdeki yıllarda da bu desteği sürdürecektir. Peyzaj Mimarlığı öğretim elemanları, TMMOB Peyzaj Mimarlığı Odasının yönetim icra organlarına katılmakta ve kurulan bilimsel komisyonlarına katkı vermektedir. Peyzaj Mimarlığı Bölümü yukarıdaki özgörevleri yerine getirebilmek için; personel, alt yapı, öğretimini içeriğiyle birlikte sürekli iyileģtirmeye yönelik çaba harcamaktadır. VĠZYON Günden güne geliģen bilim ve teknoloji ıģığında ülke gereksinimlerine uygun eğitim-öğretim veren, bilimsel araģtırma ve uygulama projeleri ile bilime ve teknolojiye ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapan, yetiģtirdiği Peyzaj Yüksek Mimarlarını toplumun hizmetine sunan ulusal ve uluslararası alanda tanınmıģ saygın bir anabilim dalı olmaktır. ANABĠLĠM DALINDAKĠ BĠLĠM DALLARI Bölümün ve programın temel amacı; kentsel ve kırsal alanlarda doğal ve kültürel çevrenin koruma-kullanım dengesi gözetilerek; ekolojik, ekonomik, iģlevsel ve estetik ölçütlere uygun olarak planlanması, tasarımı, korunması ve yönetimi konularında hizmet vermektir. Bu amaç doğrultusunda yapılan hizmetler aģağıda açıklanmıģtır: Peyzaj Planlama, Peyzaj Tasarım, Bitki Materyali ve YetiĢtiriciliği, Peyzaj Teknikleri, Çevre Koruma ve Peyzaj Onarımı, Peyzaj Yönetimi

3 PEYZAJ MĠMARLIĞI A.B.D. AKADEMĠK KADROSU ÖĞRETĠM ÜYESĠ BĠLĠM DALI E-POSTA UZMANLIK ALANI Prof.Dr.Serpil ÖNDER Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç.Dr.Sertaç GÜNGÖR Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç.Dr.Banu ÖZTÜRK KURTASLAN Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç.Dr.Ahmet Tuğrul POLAT Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Planlama ve Tasarımı, Kentsel Açık YeĢil Alan Sistemleri, Çocuk Oyun Alanları, Rekreasyonel Planlama, Çevre Koruma Coğrafi bilgi sistemleri (CBS), Bilgisayar destekli tasarım (CAD), Kırsal ve kentsel peyzaj planlaması, Açık ve yeģil alan sistemleri, Rekreasyon, SWOT analizi, Görsel Kalite değerlendirmesi, Ġklim konforu analizi ve planlaması, Turizm planlaması. Kentsel peyzaj planlama ve tasarımı, kentsel açık ve yeģil alan sistemi, kent ekolojisi, doğa koruma, kentsel sanat, açık alanda heykel ve plastik elemanlar Peyzaj Planlama ve Tasarımı, Görsel Kalite Değerlendirmesi, Kent Parkları, Ekoturizm ArĢ.Gör.Dr.Filiz AKLANOĞLU Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Planlama ve Tasarımı, Ekolojik Tasarım, Sürdürebilirlik

4 Peyzaj Mimarlığı A.B.D. Güz Dönemi Ders-Öğretim Üyesi Dersno Öğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Prof. Dr. Serpil Önder Kentsel Açık YeĢil Alan Kullanımı Ve Mekansal Standartlar Urban Landuse And Open Spaces Standards Peyzaj Mimarlığı Prof. Dr. Serpil Önder Çocuk Oyun Alanları Children Playgrounds Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç.Dr. Sertaç Güngör Peyzaj Mimarlığında CAD(Bilgisayar Destekli Tasarım) Kullanı. Computer Aided Design Ġn Landscape Architecture Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç.Dr. Sertaç Güngör Bedensel Özürlüler Ġçin DıĢ Mekan Peyzaj Tasarımı Outdoor Landscape Desıgn For Handıcapped People Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç.Dr. Sertaç Güngör Karayolları Peyzaj Planlaması Highway Landscape Design Peyzaj Mimarlığı Prof. Dr. Serpil Önder YeĢil Yol Planlaması Greenway Planning Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç.Dr. Banu Kurtaslan Peyzaj Mimarlığında Estetik Değerler Aesthetıc Prıncıples In Landscape Archıtecture Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç.Dr. Banu Kurtaslan Peyzaj Mimarlığında Kent Mobilyaları Urban Furnıtures In Landscape Archıtecture Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç.Dr. Ahmet Tuğrul Polat Kent Parkı Kavramı Ve Tasarımı Urban Park Consept And Design Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç.Dr. Ahmet Tuğrul Polat Peyzaj Mimarlığında Su Öğesinin Kullanımı The Use Of Water As An Element Ġn Landscape Architecture Peyzaj Mimarlığı 8 3 Peyzaj Mimarlığı A.B.D. Bahar Dönemi Ders-Öğretim Üyesi Dersno Öğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Prof. Dr. Serpil Önder YeĢil Alanlarda Yıl Boyu Yapılan ÇalıĢmalar The Whole Year Works Ġn Green Spaces Peyzaj Mimarlığı Prof. Dr. Serpil Önder Kentsel Açık YeĢil Alan Sistemleri Ve Planlama Ġlkeleri Urban Open And Green Space Systems And Planning Policy Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç.Dr. Ahmet Tamkoç Çim Alanlarını Kurulması Ve Bakımı Establishment And Maintenance Of Lawn Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç.Dr. Sertaç Güngör Turizm Ve Rekreasyon Kullanımına Yönelik Peyzaj Planlaması Landscape Plannıng Aımed At Tourısm And Recreatıonal Usage Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç.Dr. Sertaç Güngör Peyzaj Mimarlığında Ġklim Konforu Ve Analizi Climate Comfort And Analysis Ġn Landscape Architecture Peyzaj Mimarlığı Prof. Dr. Serpil Önder Peyzaj Mimarlığı Ve Kentsel Çevre Sorunları Landscape Architecture And Urban Environmental Problems Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç.Dr. Sertaç Güngör Tema Parkları Theme Parks Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç.Dr. Banu Kurtaslan Kentsel Alanlarda Ekolojik Tasarım YaklaĢımları Ecologıcal Desıgn Approachs In Urban Areas Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç.Dr. Banu Kurtaslan Kentsel Peyzaj Tasarımında Kompozisyon Ġlkeleri Composıtıon Prıncıples In Urban Landscape Desıgn Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç.Dr. Banu Kurtaslan Kent Ġçi Yol Ve Meydan Ağaçlandırması Arbor Ġn Urban Roads And Squares Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç.Dr. Ahmet Tuğrul Polat Ekoturizm Ecotourism Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç.Dr. Ahmet Tuğrul Polat Peyzaj Mimarlığında Görsel Kalite Değerlendirmesi Assessing The Visual Quality Ġn Landscape Architecture Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç.Dr. Ahmet Tuğrul Polat Tarihsel Ve Kültürel Tabanlı Peyzaj Tasarımı Historical And Cultural Based Landscape Design Peyzaj Mimarlığı 8 3

5 DERS ĠÇERĠKLERĠ Kentsel Açık YeĢil Alan Kullanımı Ve Mekansal Standartlar Urban Landuse And Open Spaces Standards 1- Kentsel Alanların Envanter Ve Kaynak AraĢtırması, 2- Kentsel Alan Kullanım ÇeĢitleri, 3- Kentsel 1- Urban Land Inventory And Resource Analyses, 2- Urban Land-Uses, Residential, Commercial Açık YeĢil Alanların (Mekan) Türleri Standartları, 4- Kentsel Açık YeĢil Alanların (Mekan) Health, Education, Circulation, Sport, Green Areas, 3- Functions Of Green Areas, 4- History And Fonsiyonları 5- Kentsel Açık YeĢil Alanların (Mekan) Envanterleri, 6- Parklar, 7- Oyun Alanları, Heritage Of Urban Land Use, 5- Culture And Landuse, 6- Development And Landuse, 7- Standards 8- Spor Ve Rekreasyonel Alanlar, 9- Yaya Ve TaĢıt Yolları, 10- Özel YeĢil Alanlar Ve Standartları, Of Urban Open Spaces, 8- Urban Pedestrian Areas And Standards, 9- Bicycle Way Standards, 11- Yurt DıĢı Örnekleri Ve Ülkemiz Açısından Değerlendirilmesi. 10- Street Standards, 11- Parking Standards, 12- Traffic Road Standards, 13- Green Area Standards, 14-Park Standards,15.Play Graund Standards,16.Sport And Recreation Standards, 17. Urban Farming Çocuk Oyun Alanları Children Playgrounds 1- Oyun Nedir? 2- Çocuk Nedir? 3- Çocukların Sosyal, Fiziksel Ve Psikolojik GeliĢmeleri, 4- Oyun 1- What Is Play, 2- What Is Child, 3- Physical Development Of Child, 4- Social Development Of Alanları Materyal Ve Ekipmanları, 5- Oyun Alanları Tasarım Ve Planlama Kriterleri, 6- Fiziksel Child, 5- Psychological Development Of Child, 6- Playground Materials And Equipment, 7- Design Engelli Çocuklar Için Oyun Alanları, 7- Trafik Parkları, 8- Macera Oyun Alanları, 9- Tema Oyun And Planning Criteria Of Playgrounds, 8- Housing Playgrounds, 9- School Playgrounds For Alanları, 10- Oyun Alanlarının Nitelik Ve Nicelikleri. Physically Handicapped Children, 10- Water Playgrounds, 11- Traffic Parks, 12- Adventure Playgrounds, 13- Large Playgrounds, 14- Theme Playgrounds YeĢil Yol Planlamas Greenway Planning 1- Kentsel Bölgeler Ve Kentsel Alan Kullanımı, 2- Kentsel Açık YeĢil Alanlar, 3- Açık YeĢil 1- Urban Spaces And Urban Spaces Using, 2- The Definition, 3- Classification, 4- Short Historitical Alanlarının Kent Makro Formu Ile Olan IliĢkileri, 4- Kentsel Açık YeĢil Alan Sistemleri Tanım, Growth Of Urban Open Green Space, 5- The Connection Of Open Green Space And Urban Macro 5- Kentsel Açık YeĢil Alan Sistemleri Sınıflandırma, 6- Kentsel Açık YeĢil Alan Sistemleri Tarihçe, Form, 6- The Planning Methods Of Greenway, 7- The Phases Of Greenway; 8- Inventory, 7- YeĢil Yol Planlama Yöntemleri, 8- YeĢil Yol Planlama AĢamaları (Envanter, Analiz, Konsept, 9- Analyze, 10- Concept, 11- Master Plan, 12- Applying Plan, 13- The Samples Of Greenway From Taslak Plan Uygulama Plan), 9- Türkiye'den Ve Dünyadan Örnekler. Turkey And World Peyzaj Mimarlığında Su Öğesinin Kullanımı The Use Of Water As An Element In Landscape Architecture 1. Suyun Peyzaj Mimarlığındaki Yeri Ve Önemi, 2. Su Yüzeyleri; Durgun Su, Hareketli Su, 3. Su 1. Significance Of Water In Landscape Architecture, 2. Water Surfaces; Still Water, Moving Water, Yapıları Tasarım Ve Konstrüksiyon Ġlkeleri; 4. Süs Havuzları, 5. Yüzme Havuzları, 6. Yapay Göller, 3. Fundementals Of Construction And Design Of Water Elements, 4. Decorative Pool, 5. Swimming 7. ġelale Ve Kaskatlar, 8. Su Gösterileri, 9. Su Parkları (Aquaparklar); Su Parklarının Özellikleri, Pool, 6. Ponds, 7. Waterfall And Cascade, 8. Water Shows, 9. Aquaparks, 10. Water Gardens Tasarım Kriterleri, Kullanılan Elemanlar Ve Özellikleri, Su Parklarının Yönetimi, 10. Su Bahçeleri; 11. Plantation Technics 12. Constructional Application Technics 11. Bitkilendirme Teknikleri, 12. Yapısal Uygulama Teknikleri Kent Parkı Kavramı Ve Tasarımı Urban Park Consept And Design 1. Kent Kavramı 2. Park Kavramı 3. Parkların Sınıflandırılması 4. Park Standartları 5. Kent Parkları 1. Urban Consept 2. Park Consept 3. Classification Of Parks 4. Standards Of Park 5. Urban Parks 6. Kent Parklarının Tarihsel GeliĢimi 7. Kent Parklarına Örnekler 8. Kent Parklarının Planlama Ve 6. History Of Urban Parks 7. Urban Park Samples 8. Planning And Design Principles Of Urban Parks Tasarım Ilkeleri 9. Kent Parklarında Tesis Standartları 10. Kent Parklarının IĢlevleri 11. Kent 9. Facility Standards 10. Functions Of Urban Parks 11. Recreation And Urban Parks 12. Management Parklarının Rekreasyonel Yönden Içerikleri Ve Kullanımları 12. Kent Parklarının Yönetimi Of Urban Parks 13. Urban Parks In Konya 13. Konya Kenti Parklarının Nicelik Ve Dağılım Yönünden Değerlen Bedensel Özürlüler Ġçin DıĢ Mekan Peyzaj Tasarımı Outdoor Landscape Design For Handicapped People 1. GiriĢ 2. Bedensel Özürlüler Ġçin Tasarim 3. Tasarimla Ilgili Ilkeler 4. Kullaniciyla Dost Alan 1. Design Standards For Handicapped People 2. Urban Furniture. 3. Basic Principles Of Design Planlama 5. Yollar Ve Meydanlar 6. Kent Mobilyalari 7. BitkilendirilmiĢ Bir Çevrenin OluĢturulmasi 4. Roads And Public Square 5. Planting 8. Alan Elemanlari Ġçin Önerilen Gereksinimler

6 Peyzaj Mimarlığında Estetik Değerler Aesthetic Principles In Landscape Architecture 1. Estetik Ve Sanat Kavramları, Estetik Biliminin ÇalıĢma Konuları 2. Estetik Algılama, Estetik 1. The Concepts Of Aesthetic And Art, Study Areas Of Aesthetic Science 2. Aesthetic Perceiving, Yargılama Ve Estetik Deneyim 3. Gestalt Ilkeleri 4. Peyzaj Mimarlığı Ve Estetik Ölçütü [Biçimsel Aesthetic Judging, Aesthetic Experience 3. Gestalt Principles 4. Landscape Architecture And (Ölçü, Biçim, Doku Renk, Tasarım Ilkeleri Ve Kompozisyon) Ve Simgesel] 5. BaĢarılı Kentsel Aesthetic Criterion [ Formal (Size, Form, Texture, Color, Design Principles And Composition) And Mekân, Algı Ve Imge Kavramları 6. Duyum Zenginliği Kavramı 7. Resim, Heykel (Ve Diğer Plastik Symbolic] 5. The Concepts Of Successful Urban Place, Perceive And Image 6. The Concept Of Elemanlar) Ve Diğer Biçimlendirici Sanatsal Etkinlikler Ile Kamusal Alan IliĢkisi 8. Açık Alan Richness Of Sensation 7. The Relations Of Painting, Sculpture, (And Other Plastic Objects), The Heykelleri, Anıtlar Ve Çevre Ile Olan IliĢkileri 9. Açık Alan Heykelleri Ve Anıtlara IliĢkin Görsel Other Forming Artistic Activities With Public Spaces 8. Open Space Statues And Monuments And Örnekler 10. Arazi Sanatı (Land Art) 11. Kentsel Mekânda ÇağdaĢ Sanat Uygulamaları Relationship With Their Environments 9. Visual Samples Related To Open Space Statues And 12. Sanatsal Peyzaj Tasarımlarına IliĢkin Örnekler Ve Değerlendirmeler 13. Sanat Monuments 10. Land Art 11. Contemporary Art Implementations In Urban Space 12. Samples Peyzaj Mimarlığında Kent Mobilyaları Urban Furnitures In Landscape Architecture 1.Kent Mobilyası Kavramı 2. Altyapıya Bağlı Olan Kent Mobilyaları 3. Altyapıya Bağlı Olmayan 1- Urban Furniture Concept 2- Urban Furniture Which Are Connected To Infrastructure 3- Urban Kent Mobilyaları 4.Kent Mobilyalarının Seçimi Ve Konumlandırılmasındaki Genel Ölçütler Furniture Which Are Not Connected To Infrastructure 4- The General Criteria On Choosing And 5. ĠĢlevsel Ölçütler 6. Ergonomi Ve Antropometri Kavramları 7. Psikolojik Ölçütler 8. Teknolojik Locating Of Urban Furnitures 5- Functional Criteria 6-Ergonomy And Antropometry Concepts Ölçütler 9. Estetik Ölçütler 10.Kent Mobilyası - Kentsel Mekân IliĢkisi 11. Kent Mobilyası - Kent 7- Psychological Criteria 8-Technological Criteria 9- Aesthetic Criteria 10- The Relation Of Urban Kimliği IliĢkisi 12.Çocuk Oyun Elemanları Ve Görsel Örnekler 13.Türkiye'den Görsel Örnekler Furniture And Place 11- The Relation Of Urban Furniture And Urban Identitiy 12-Children Üzerinde Irdelemeler 14. Dünyadan Görsel Örnekler Üzerinde Irdelemeler Playground Equipment And Visual Samples13- Evaluations On Samples From Turkey14- Evaluations On Samples From Turkey Peyzaj Mimarlığında CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) Kullanımı Computer Aided Design In Landscape Architecture 1. Dersin Amacı Öğrenciye Bilgisayar Yardımıyla Tasarım Ve Çizim Yapmasını Sağlayacak Temel 1. The Aim Of The Lesson Is To Design And Draw The Projects By Using Computer. 2. Definition Bilginin Verilmesi 2. Farklı Ölçeklerde Ölçekte Hazırlanacak Peyzaj Projelerinin Autocad Ve Of Computer Software Such As Autocad, Landcadd In The Design Of Small And Large Scaled Landcad Yazılımları Ile Çizilebilmesini Sağlamak 3. Temel Çizim Komutlarının Anlatılması. Environmental Design Projects And Detailing Of These Projects. 3. Usage Principles, Land Surveys 4. Anlatılan Komutların Çizimde Pratik Kullanım Yollarının Anlatılması. 5. Alan Ve Çevre Hesabı. And Usage Possibilities And Formation Of Landscape Projects. 4. Designing And Drawing The 6. Diğer Yazılımlarla Olan IliĢkiler Ve Dosya PaylaĢımı. 7. Örnek Olarak Seçilen Alanda Sörvey Ve Projects And Forming The Details With Software's. 5. Generating Different Alternatives To Provide Proje Çizimi. The Best Appropriate And Economical Conditions.6. The Determination Of The Appropriate Area For The Application.7. Measurements Of The Area. 8. The Association Of Cad With Other Software's Karayolları Peyzaj Planlaması Highway Landscape Design 1. Karayolu Çevre ĠliĢkisi 2. Karayollarının Neden Olduğu Çevre Sorunları 3. Karayolları Peyzaj 1. Highway And Environment. 2. Landscape And Highway 3. Landscape And Basic Principles Of Planlamasını Etkileyen Etmenler 4. Karayolları Peyzaj Planlama Ġlkeleri 5. Karayolları Bitkilendirme Highway Design. 4. Environmental Analysis 5. Planting Design Ve Erozyon Kontrol Ilkeleri 6. Karayolları Peyzaj Planlamanın Amacı 7. Yol Ile Peyzaj Arasındaki IliĢkiye Etki Eden Plan Elemanları 8. Kazı Ve Dolgular, Yol Geometrik Standartları 9. Güzergah Belirleme Sürecinde Çevresel Analizler 10. Jeoloji, Topografya, Toprak, Drenaj 11. Bitki Örtüsü, Yaban YaĢamı, Ġklimsel Özellikler, Görsel Değerler 12. Kültürel - Tarihi Ve Arkeolojik Değerler, Sosyoekonomik Yapı 13. Bitkilendirme De Dikkat Edilecek Hususlar 14. Bitkisel Tasarım YaklaĢımı, Karayollarında Bitki Çim Alanlarının Kurulması Ve Bakımı 1-2-Çimlerin ekonomik değeri 3-4-Morfolojik özellikleri Çimlerin yetiģtirilmesi Çim alanların kurulması ve bakımı Çim alanların ıslahı ve devamlılığı Propagation and recovery of ruined lawn Establishment And Maintenance Of Lawn 1-2-Economic value of turfgrasses 3-4-Morphological features Cultivation of turfgrasses Establishment and renovation of lawn Breeding and maintenance methods of lawn Propagation and recovery of ruined lawn

7 Kentsel Alanlarda Ekolojik Tasarım YaklaĢımları 1.Ekoloji, kentsel ekoloji, kentsel sürdürülebilirlik kavramları 2.Ekolojik planlama ve tasarım, 3.Kentsel alanlarda yayalaģtırma olanakları, 4.Ekolojik uyumlu diğer ulaģım olanakları ile su yüzeylerini artırma olanakları; 5.Geçirimli ve geçirimsiz yüzeylerin ekolojik performans açısından irdelenmesi ve karģılaģtırılması; 6.Arazi morfolojisi ile entegre yapılar ve örnekleri; 7.Kentlerde ekolojik rejenerasyon çalıģmaları 8.Kentsel yaban yaģamı ve habitatların korunması; 9.Kentsel çevreyi yeģillendirmek için stratejiler, 10.Çatı bahçeleri 11.YeĢil çatılar ve yeģil duvarlar 12.Kentsel açık ve yeģil alan sistemleri, yeģil yollar, yeģil kamalar vb. 13.Kentsel açık ve yeģil alan sistemlerine iliģkin örneklerin irdelenmesi Peyzaj Mimarlığında Ġklim Konforu Ve Analizi 1.Peyzajda bireyler için iklim konforunun tanımlanması 2.Peyzaj mimarlığında iklim planlamasında kullanılan faktörler 3.Nem 4.Ortalama yağıģ 5.Ortalama sıcaklık 6.Rüzgâr hızı 7.Faktörler için planlama kriterlerinin seçimi ilkelerinin tespiti 8.Nem kriterleri 9.Ortalama yağıģ kriterleri 10.Ortalama sıcaklık kriterleri 11.Rüzgâr hızı kriterleri 12.Ġklim istasyonlarının seçim kriterleri 13.ÇalıĢma alanının seçimi 14.Ġklim istasyonlarının koordinat sistemine göre sayısallaģtırılması 15.Ġklim verilerin Arcview yazılımına aktarılması 16.M.S. Excelde DBF verilerin hazırlanması 17.M.S. Excelde hazırlanan DBF verilerinin Arcview yazılımına aktarılması 18.Arcview ortamında analizlerin gerçekleģtirilmesi 19.Yapıla Ekoturizm 1.Ekoturizm kavramı, 2.Ekoturizm ve kitle turizminin karģılaģtırılması, 3.Ekoturist profili, 4.Ekoturizmin tarihi geliģimi, 5.Ekoturizmin faydaları, 6.Ekoturizm ve korunan alanlar, 7.Ekoturizmin etkileri, 8.Ekoturizmin kriterleri, 9.Ekoturizmde yerel toplum katılımı, 10.Ekoturizm planlaması, 11.Ekoturizm örnekleri, 12.Türkiye de Ekoturizm, 13.Dünyada Ekoturizm, 14.Ekoturizm etkinliklerinin sınıflandırılması, Peyzaj Mimarlığı Ve Kentsel Çevre Sorunları E- Çevrenin tanımı ve çevre iliģkileri, 2- Çevre politikaları, 3- Çevre sorunlarının nedenleri, 4- Kentsel çevre sorunları ( hava, su, toprak, gürültü, görüntü kirliliği ), 5- Çevre sorunları ve peyzaj mimarlığı iliģkileri, 6- Çevre sorunlarının çözülmesinde peyzaj mimarlığının rolü Peyzaj Mimarlığında Görsel Kalite Değerlendirmesi 1.Ġnsan ve fiziksel çevre iliģkisi, 2.Görsel kalite kavramı, 3.Görsel kalite değerlendirmesine yönelik araģtırma konuları, 4.Kentsel ve kırsal peyzajda görsel kaliteyi oluģturan unsurlar, 5.Çevresel deneyim ve görsel kalite iliģkisi, 6.Görsel kalite değerlendirme teknikleri, 7.Ülkemizde ve dünyada görsel kalite değerlendirmesine yönelik çalıģmalardan örnekler YeĢil Alanlarda Yıl Boyu Yapılan ÇalıĢmalar 1- YeĢil alanların tasarımı ve önemi, 2- YeĢil alanlarda yıl boyu çalıģmalar (ekim, dikim, üretim, tohum hasadı, muhafaza, toprak eleme, ot alma, havalandırma, sulama, gübreleme, ilaçlama, budama, yara onarımı), 3- YeĢil alanlarda çeģitli çalıģmalar için en uygun zamanlar (aylar, mevsimler). Ecologıcal Desıgn Approachs In Urban Areas 1- Ecology, urban ecology, urban sustainibility concepts; 2- Ecological planning and design, 3- Pedestrianization possibilities in urban areas; 4- The increasing possibility of other communication possibilities and water surfaces 5-Investigating and comparing the permeable and impermeable surfaces from the point of ecological performance; 6- Constructions which is entegrated with the land morphology and their examples 7- Ecological regeneration studies in cities; 8- Conservation of wildlife an habitats 9- Strategies for greening the urban environment; 10-Roof gardens 11-Green roofs and umb walls 12-Urban open and umb area systems, greenways, umb wedges etc.13- Investigating the samples related to open and umb area systems 14-Urban ecologic networks Climate Comfort And Analysis Ġn Landscape Architecture 1.The aim of the course is to attract attention to the significance of climate in urban design. 2.In this lesson four climatic factors influence the comfort and health of people in most urban environments: air temperature, humidity, wind speed and precipitation are analyzing by GIS. 3.The effect of climate to the landscape planning studies. 4.The function of climate with respect to human comfort, various land uses considering the climate. 5.The functions of open and umb spaces in urbanization with respect to their potential of providing bioclimatic comfort. Ecotourism 1.The concept of ecotourism, 2.Comparation of ecotourism and tourism, 3.Profile of an ecotourist, 4.Historical development of ecotourism, 5.Benefits of ecotourism, 6.Ecotourism and protected areas, 7.Impacts of ecotourism, 8.Standards of ecotourism, 9.Participation of local community in ecotourism, 10.Ecotourism planning, 11.Patterns of ecotourism, Ecotourism in Turkey, 12.Ecotourism in World, 13.Classification of ecotourism activities. Landscape Architecture And Urban Environmental Problems 1- The definition of environmental, 2- the connection of environment with landscape architecture and the other scientific branches, 3- environmental politic, 4- urban environment problems (air pollution, noise pollution, water pollution, soil pollution, visual pollution), 5- the cause of environmental problems 6- the role of landscape architecture in the solutions of environmental problems. Assessing The Visual Quality Ġn Landscape Architecture 1.Relationship between people and physical environment, 2.The context of visual quality, 3.Research subjects belong to assessing the visual quality, 4.Elements consisted of visual quality in rural and urban landscape, 5.Relationship between environmental experience and visual quality, 6.Methods of assessing the visual quality, 7.Patterns on assessing visual quality application in Turkey and World. The Whole Year Works Ġn Green Spaces 1- Green spaces definition, 2- umb spaces importance, 3- whole year umbe in umb spaces (sawing, plating, production, seed, harvesting, protection, cultivating, ventilating, watering, fertilizing, spraying, pruning, wound repairing), 4- the best time for many kinds of activities in umb spaces (months, seasons).

8 Kentsel Açık YeĢil Alan Sistemleri Ve Planlama Ġlkeleri 1- Kentsel açık ve yeģil alan sistemleri, 2- Açık yeģil alanların fonksiyonları, 3- Açık yeģil alanların dağılımları, 4- kentsel kullanım açısından kentsel açık yeģil alanlar, 5- Kentsel kullanım açısından belirleyici unsurlar, 6- Kentsel açık yeģil alan sistemlerinin oluģturulması Turizm Ve Rekreasyon Kullanımına Yönelik Peyzaj Planlaması 1.Turizm ve Rekreasyon 2.Turizm kavramının tanımı 3.Turizm türleri ve sınıflaması 4.Amacına göre turizm türleri 5.Katılanların sayısına göre turizm türleri 6.Katılanların yaģına göre turizm türleri 7.Katılanların gelir düzeyine göre turizm türleri 8.Katılımların süresine göre turizm türleri 9.Temel turizm yaklaģımına göre turizm türleri 10.Turistik hareketin öznesine göre turizm türleri 11.GerçekleĢme mevsimine göre turizm türleri 12.Turizm planlaması ve çevre iliģkisi 13.Turizmin çevre üzerine etkileri 14.Turizmi etkileyen faktörler 15.Sosyal faktörler 16.Teknolojik faktörler 17.Ekonomik faktörler 18.Siyasi faktörler 19.Turizm planlamasında coğrafi bilgi sistemleri kullanımı 20.Rekreasy Tema Parkları 1.Tema Parkı Kavramı, 2.Tanımı, 3.Amaca ve ĠĢlevlerine Göre Sınıflandırılması; 4.Eğlence ve Maceraya Yönelik Tema Bahçeleri, 5.Tarih ve Safari Parkları, 6.Bitki Tanıtımına ve Gösterimine ĠliĢkin Bahçeler, 7.Heykel Bahçesi, 8.Su Parkları Vb. 9.Tema Parkları Tasarım Ġlkeleri ve Yönetimi, 10.Yurt DıĢından Örnekler, 11.Ülkemiz Ġçin Tema Parkı Planlama ve Uygulama Öneril Kentsel Peyzaj Tasarımında Kompozisyon Ġlkeleri 1.Tasarım, kentsel peyzaj tasarımı kavramları, 2.Tasarımda temel elemanlar 3. Temel tasarımın değiģkenleri (sayı, pozisyon, yön, ölçü, form, doku, renk, zaman, ıģık, görsel güç vb.) 4. Organizasyon (tasarımın amaçları, mekânsal ipuçları, yapısal elemanlar ve düzenleme) 5. Organizasyon (devam) 6. Mekân organizasyonunda Kevin Lynch kuramı (sınırlar, yollar, bölgeler, özgün belirleyiciler, düğüm noktaları) 7. Kentsel tasarım kavramı 8. Doğal ve kültürel peyzaj kavramları, 9. Doğal peyzajda tasarım elemanlarının araģtırılması, 10. Kentsel peyzajın doğal elemanları (topoğrafya, su yüzeyi vb.) kompozisyon oluģturmadaki etkileģimleri, 11. Kentsel peyzajın kültürel elemanlarının (yapılar, yeģil alanlar, sokaklar..) kompozisyon oluģtur Kent Ġçi Yol Ve Meydan Ağaçlandırması Ağaçlarla ilgili genel bilgiler 2- Kent ekolojisine ve iklimine iliģkin genel bilgiler 3- Kent yollarının ekolojik koģulları 4- Kentlerde yol ağaçlarının iģlevleri (trafik tekniği, kent sağlığı, kent peyzajını düzenleme yönünden iģlevleri), 5- Kentlerde yol ağaçlarına iliģkin temel ilkeler (planlama ve tasarım ilkeleri, yetiģme ortamı koģulları ve diğer teknik konular dikim aralıkları, köklerin korunması, budama, sulama, gübreleme, fidanların korunması vb.), 6- Kentlerde yol ağaçlarına iliģkin temel ilkeler (devam) 7- Yol ağacı türlerinin seçimi 8- Orta refüjler ve trafik adalarında ağaçlandırma 9- Yaya yolları ve kent meydanlarında ağaçlandırma 10- Bitkisel tasarım 11- Park yolu kavramı 12- Manzara yolu kavramı 13-Türkiye d Urban Open And Green Space Systems And Planning Policy 1- Systems of urban open and umb spaces, 2- the fact of urban open and umb spaces; 3- distinguishing factors of urban open and umb spaces, 4- urban open and umb spaces from the point of view of urban use, 5- determining components of urban open and umb spaces, 6- creating the systems of urban open and umb spaces. Landscape Plannıng Aımed At Tourısm And Recreatıonal Usage 1.The aim of the course is to represent example district with various future. 2.The concept of lesson, besides the touristic potential of the region, its natural specialties of landscape, and being a good source for scientific researches have had to be determined the criteria of its usage by taking especially these matters into consideration. 3.The increasing touristic demand together with the commercial developments supported by the improving tourism sector, the rapid increase in population and the unplanned urbanization have gradually been causing more harm to natural and cultural resources of the country. 4.The numbers of national and international congresses have been held in order to hinder this situation, and decisions have m Theme Parks 1.The aim of the course is to represent gardens with various themes. 2.The concept of the theme parks 3.Definition, classification according to design purposes and to their functions. 4.Theme parks for fun and action, historical and safari parks, parks for plant presentations and shows, statue gardens, water parks etc., 5.Design principles, management, examples, planning suggestions for Turkey. 6.Classification of theme park. Composıtıon Prıncıples In Urban Landscape Desıgn 1- Design and urban landscape design concepts 2-Basic elements in design 3-The variables of basic design ( umber, position, direction, size, form, texture, colour, time, light, visual force etc..) 4-Organization (objectives of design, spatial cues, structural elements and ordering) 5- Organization (continue) 6-Kevin Lynch Ttheory in spatial organization (edges, paths, districts, landmarks, nodes) 7-Urban design concept 8- the concepts of natural and cultural landscapes 9- investigating the design principles in natural landscape 10- the interaction of natural elements of urban landscape, on the direction of composition principles; 11- the interaction of cultural elements of urban landscape, on the direction of composition principl Arbor Ġn Urban Roads And Squares 1.The general information about trees, 2.Urban ecology and climate 3.Ecological conditions of urban roads, 4.Functions of the road trees in towns, (traffic technic, urban health, the functions from the point of ordering the townscape), 5.The basic psinciples about arbor in towns (planning and design principes, conditions of growing environment and other technical issues planting gaps, protecting the roots, prunning, watering, fertilizing, protecting of the saplings), 6.The basic psinciples about arbor in towns (continue) 7.Choosing the types of road tree, 8.Arbor in refuges traffic islands 9.Arbor in pedestrian roads and urban squares 10.Planting design 11.Parkway concept 12.Scenic rod concept 13.Arbor in Turkey

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI TEZ AŞAMASI DERS AŞAMASI ANABİLİM DALI BİLİM DALI / PROGRAMI Yüksek Lisans Programı 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI I. YARIYIL / GÜZ II. YARIYIL / BAHAR Kodu Dersin Adı Türü T U L Kredi AKTS

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ, FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ PEYZAJ MĠMARLIĞI ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ, FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ PEYZAJ MĠMARLIĞI ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ, FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ PEYZAJ MĠMARLIĞI ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ SIRA DERSĠN DERSĠ ADI DERS SAATĠ AKTS NO KODU T U 1 600 Peyzaj Planlamada Coğrafi Bilgi 2 2 6 Sistemleri

Detaylı

PEYZAJ MĠMARLIĞINDA BĠLĠMSEL SUNU Z PYM5002 PLANLAMASI VE DEĞERLENDĠRME YÖNTEMLERĠ

PEYZAJ MĠMARLIĞINDA BĠLĠMSEL SUNU Z PYM5002 PLANLAMASI VE DEĞERLENDĠRME YÖNTEMLERĠ TEZ AġAMASI DERS AġAMASI FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI DERS PLANLARI ANABĠLĠM DALI PEYZAJ MĠMARLIĞI BĠLĠM DALI / PROGRAMI Yüksek Lisans Programı I. YARIYIL / GÜZ II. YARIYIL / BAHAR

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI : MİMARLIK FAKÜLTESİ : ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM PLANI : MİMARLIK FAKÜLTESİ : ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI Fakülte/MYO/YO Adı : Bölüm/Program Adı : MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DEMİ... 2 1. SINIF BAHAR DEMİ... 3 2. SINIF GÜZ DEMİ... 5 2. SINIF BAHAR DEMİ... 7

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI

ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI ORNAMENTAL HORTIKULTUR DERS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL T U K T U K Dersin Adı Dersin Adı Matematik I 2 0 2 Matematik II 2 0 2 Genel Kimya 2 2 3 Türk Dili II

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Çiğdem BOGENÇ. İletişim Bilgileri Ev Adresi : Safranbolu/ Karabük

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Çiğdem BOGENÇ. İletişim Bilgileri Ev Adresi : Safranbolu/ Karabük ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Çiğdem BOGENÇ İletişim Bilgileri Ev Adresi Safranbolu/ Karabük İş Adresi Karabük Üniversitesi Eskipazar Meslek Yüksek Okulu PK 78050 Telefon - Mail - 2.Doğum Tarihi 15.08.1981 Doğum

Detaylı

T.Ü.MİMARLIK FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ DERS PLANI

T.Ü.MİMARLIK FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ DERS PLANI Güncellenme: Temmuz 2015 T.Ü.MİMARLIK FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ DERS PLANI 1.YARIYIL PEM 105 Temel Tasarım I Z 2 2 3 4 PEM 103 Peyzaj Mimarlığına Giriş Z 2 2 3 6 PEM 107 Botanik Z 2 0 2 3 PEM 108

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ, FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ PEYZAJ MĠMARLIĞI ANABĠLĠM DALI DOKTORA DERSLERĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ, FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ PEYZAJ MĠMARLIĞI ANABĠLĠM DALI DOKTORA DERSLERĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ, FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ PEYZAJ MĠMARLIĞI ANABĠLĠM DALI DOKTORA DERSLERĠ SIRA DERSĠN DERSĠ ADI DERS SAATĠ AKTS NO KODU T U 1 803 Korunan Alan ve Milli Park Planlamaları 2 2 6 2 804

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ ( )

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ ( ) YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ (2014-2015) ZORUNLU DERSLER Yürürlükteki programdaki tüm zorunlu derslerin adı ve/veya kodu ve/veya kredisi değişmiş olduğundan

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI ZORUNLU DERSLER DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 10 0 10 30 SEÇMELİ DERSLER GÜZ YARIYILI

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL D. KODU DERSİN ADI T+U+L KREDİ ÖNŞART AKTS 3503151 Planlama Stüdyosu 1

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

IŞIK ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ IŞIK ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ PEM 101 Peyzaj Mimarlığına Giriş (3+0+0) 3 AKTS: 4 (Introduction to Landscape Architecture) Peyzaj Mimarlığında

Detaylı

REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ

REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Dr. Cenap SANCAR Arş. Gör. Ebru SİNAN Arş. Gör. Sanem ÖZEN TURAN Karadeniz

Detaylı

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring Term Gr.1 ZEYTİNBURNU ODAKLI MİMARİ / KENTSEL YENİLEME

Detaylı

URBAN AND REGIONAL PLANNING ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ARCHITECHTURE MİMARLIK ACADEMIC AKADEMİK GRAPHIC DESIGN GRAFİK TASARIM SKETCHES ÇİZİMLER

URBAN AND REGIONAL PLANNING ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ARCHITECHTURE MİMARLIK ACADEMIC AKADEMİK GRAPHIC DESIGN GRAFİK TASARIM SKETCHES ÇİZİMLER URBAN AND REGIONAL PLANNING ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ARCHITECHTURE MİMARLIK ACADEMIC AKADEMİK GRAPHIC DESIGN GRAFİK TASARIM SKETCHES ÇİZİMLER MODEL OF THE CITY OF TAVILDARA TAVİLDARA ŞEHRİN MODELİ (Tavildara

Detaylı

PEYZAJ, PEYZAJ İLE İLGİLİ TANIMLAR, PEYZAJ TASARIMI VE ÖRNEKLER

PEYZAJ, PEYZAJ İLE İLGİLİ TANIMLAR, PEYZAJ TASARIMI VE ÖRNEKLER PEYZAJ, PEYZAJ İLE İLGİLİ TANIMLAR, PEYZAJ TASARIMI VE ÖRNEKLER PEYZAJ NEDİR? PEYZAJ SÖZLÜK ANLAMI GÖRÜNÜM, MANZARA OLAN FRANSIZCA PAYSAGE KELİMESİNDEN DİLİMİZE GİRMİŞTİR. İNGİLİZCEDE LANDSCAPE, ALMANCADA

Detaylı

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar feke cd. zübeyde hanm cd turgut özal bul. bosna sk. K A L İ T E L İ B İ R Y A Ş A M otogar Q U A L I T Y O F L I F E adana Tufanpaşa Mah. Şıhefendi bulvarı Halimhoca Apt. No:5/(kozan lisesi karsısı) 0355

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

ISSN:2149-7710 BORNOVA BÜYÜK PARK

ISSN:2149-7710 BORNOVA BÜYÜK PARK ISSN:2149-7710 BORNOVA BÜYÜK PARK K N A AR PRO 1 OK Y Ü ÜN V R N B R N Ü Ü R V B P AN A A ANAB A K N A AR PRO RA 2 3 Y O A A B B B BİF (Bornova İçin Fikirler) Bir kenti tasarlamak, o kent için bir yașam

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI ZORUNLU DERSLER KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Proje Yazımı ve Akademik İlgili Öğretim Üyeleri 3 0 3 7,5 Sunum Teknikleri FBE Seminer

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ Ders No : 0010120012 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü - Seçiniz - Öğretim

Detaylı

Not: Programda belirtilmeyen dersler var ise öğretim üyesi ile temasa geçilmelidir.

Not: Programda belirtilmeyen dersler var ise öğretim üyesi ile temasa geçilmelidir. BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI SINAV PROGRAMI Matematik Botanik (ZF306 ) Bahçe Bitkilerine Giriş Fizik Toprak Bilgisi Sebze Tohumculuğu Genel Meyvecilik Bahçe Bitkilerinde Hasat ve Muhafaza I I Genel

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (25.09.2011)

IŞIK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (25.09.2011) IŞIK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (25.09.2011) PEM 101 PEYZAJ MİMARLIĞINA GİRİŞ (2+0+0) 2 AKTS: 4 (Introduction to Landscape Architecture) Peyzaj Mimarlığında

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI PEYZAJ MİMARLIĞI ANA Doç. Dr. Selma ÇELİKYAY ( Bilim Başkanı ) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Ens./Anabilim / Bilim Mimar Sinan Şehir ve Bölge Planlama Kentsel

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI Botanik Bahçe Bitkileri Fizyolojisi Proje Hazırlama Tekniği Kimya (ZF306 ) Matematik Toprak Bilgisi (ZF 302) Sert Kabuklu Meyveler (306) Sebze

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER: KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer Anabilim

Detaylı

Kimlik Bilgileri : Eğitim Bilgileri :

Kimlik Bilgileri : Eğitim Bilgileri : ÖZGEÇMİŞ Kimlik Bilgileri : Adı Soyadı: Cemal ARKON Doğum Yeri ve Tarihi: İzmir / 23.03.1946 Medeni Durum: Evli, İki Çocuklu Yabancı Dili: İngilizce Uzmanlık Alanı: Şehir Planlama / Kentsel Tasarım/ Koruma

Detaylı

PEYZAJ MĠMARLIĞI MESLEĞĠ VE KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ MĠMARLIĞI MESLEĞĠ VE KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI BÖLÜMÜ PEYZAJ MĠMARLIĞI MESLEĞĠ VE KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI BÖLÜMÜ BU DOSYADA ULAġABĠLECEĞĠNĠZ BĠLGĠLER 1. PEYZAJ MĠMARLIĞI NIN TANIMI 2. PEYZAJ MĠMARLIĞI Ġġ OLANAKLARI VE ÇALIġMA

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY 2016 2 0 2 2 Z FİZ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Deniz ÇELİK

Yrd. Doç. Dr. Deniz ÇELİK Yrd. Doç. Dr. Deniz ÇELİK Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü-Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı İLETİŞİM BİLGİLERİ Yazışma Adresi BARTIN ÜNİVERSİTESİ, Bartın Meslek Yüksekokulu 74100 BARTIN Telefon 0 378 227

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Yasin DÖNMEZ Doğum Tarihi : 06.01.1977 Ünvan Mail : Yrd.Doç.Dr. :yasindonmez@karabuk.edu.tr DERECE ÖĞRENİM ALANI ÜNİVERSİTE YIL Y. Lisans Peyzaj Mimarlığı Ankara

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

AKARSU KÖPRÜLERİNDE EKOLOJİK TASARIM VE DOĞA ONARIMI

AKARSU KÖPRÜLERİNDE EKOLOJİK TASARIM VE DOĞA ONARIMI 3. KÖPRÜLER VİYADÜKLER SEMPOZYUMU TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ 08-09-10 MAYIS 2015 AKARSU KÖPRÜLERİNDE EKOLOJİK TASARIM VE DOĞA ONARIMI H. Ülgen Yenil, Osman Uzun ve Şükran Şahin Sav Doğaya

Detaylı

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL I. YIL I II (ECTS) Fİ-101 FİİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 MATEMATİK I MATHEMATICS II (3+0)-3 4 CM-101 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Ders Planı Güz Yarıyılı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu Saat AKTS 501 Tez Çalışması Thesis Zorunlu 3 60 503 Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Mimarlık Bölümü Final Sınavları

Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Mimarlık Bölümü Final Sınavları Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Mimarlık Bölümü Final Sınavları 02.01.2017 03.01.2017 04.01.2017 05.01.2017 06.01.2017 10:00 11:00

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3. Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.DERS B123 2 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1100 1150

Detaylı

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ www.izu.edu.tr 1 2 3 4 FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği - Okul Öncesi Öğretmenliği - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Türkçe Öğretmenliği - Üstün Zekalılar Öğretmenliği

Detaylı

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model 2016 Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model İsmet Kandilli 1 Ali Güven 2, Ercüment Karakaş 3, Melih Kuncan 4 1 Kocaeli Üniversitesi, Karamürsel MYO, Elektronik ve Otomasyon

Detaylı

BOŞ KONTENJAN. Programın Adı KODU

BOŞ KONTENJAN. Programın Adı KODU KODU Programın Adı BOŞ KONTENJAN Adalet Meslek Yüksekokulu 105350875 Adalet 2 105370313 Adalet (İÖ) 2 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. 105350293 Anestezi 1 105350309 Çocuk Gelişimi 2 105350893 Eczane Hizmetleri

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 02.08.2013 Toplantı Sayısı : 019 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2013/019-01: Enstitümüz disiplinler arası İş Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI DERS AŞAMASI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015 2016EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI EK: 1/7 ANABİLİM DALI BİLİM DALI / PROGRAMI Mimarlık Yüksek Lisans Programı I. YARIYIL / GÜZ II. YARIYIL

Detaylı

Türkçe (Turkish) İngilizce (English) Dersin Önkoşulları (Course Prerequisites)

Türkçe (Turkish) İngilizce (English) Dersin Önkoşulları (Course Prerequisites) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Kent Mobilyaları ve Mekan Course Name Urban Furnitures and Space Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ İletişim: www.bartin.edu.tr/ Tel : 03782235126 Fax : 03782235065 Adres : Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi,

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL I. YIL I II FİZ-101 Z FİZİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 Z KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 Z MATEMATİK I MATHEMATICS I (3+0)-3 4 CM-101 Z ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli...

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli... HAKKIMIZDA Zaman her zamankinden daha değerli... Asya Kent Saatleri, sürekli değişen kentsel dinamiklere karşı, kültürel ve tarihsel bir bağ, bir diyalog kurmaktadır. Saatler sadece zamanı göstermez, mekanın

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) 4,6, PeyzajMimarlığı Bölümü / Peyzaj Mimarlığı Programı Seçmeli (Elective) Yok

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) 4,6, PeyzajMimarlığı Bölümü / Peyzaj Mimarlığı Programı Seçmeli (Elective) Yok Dersin Adı Peyzaj ve Sanat Kodu (Code) PEM 410 PEM 410E Yarıyılı (Semester) Bölüm / Program (Department/Program) Dersin Türü (Course Type) Dersin Önkoşulları (Course Prerequisites) Dersin mesleki bileşene

Detaylı

Kentsel Tasarıma Giriş (GTM 016) Ders Detayları

Kentsel Tasarıma Giriş (GTM 016) Ders Detayları Kentsel Tasarıma Giriş (GTM 016) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kentsel Tasarıma Giriş GTM 016 Seçmeli 1 2 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ SENATO KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 2 2008/7-12 29/01/2008

T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ SENATO KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 2 2008/7-12 29/01/2008 T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ SENATO KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 2 2008/7-12 29/01/2008 Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Funda SĐVRĐKAYA ŞERĐFOĞLU başkanlığında Rektörlük Toplantı

Detaylı

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Dersin kodu : 1 : Güz Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S T U L ATI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Principles of Ataturk and History of Revolutions I Z 0 0

Detaylı

DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S)

DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) ANABĠLĠM DALI ADI: ġehġr VE BÖLGE PLANLAMA ANABĠLĠM DALI BAġKANI: DOÇ. DR. KORAY ÖZCAN ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Selçuk Üniversitesi, ġehir ve Bölge Planlama

Detaylı

Biyoloji bilimi kısaca; canlıları, bu canlıların birbirleriyle ve çevreleri ile olan ilişkisini inceleyen temel yaşam bilimidir.

Biyoloji bilimi kısaca; canlıları, bu canlıların birbirleriyle ve çevreleri ile olan ilişkisini inceleyen temel yaşam bilimidir. . Biyoloji bilimi kısaca; canlıları, bu canlıların birbirleriyle ve çevreleri ile olan ilişkisini inceleyen temel yaşam bilimidir. Biyolojik Çeşitlilik ise; Populasyonların gen havuzlarındaki gen çeşitliliği

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

Diğerleri, Mühendislik, Teknoloji Other, Engineering, Technology (Computer Engineering, IT)

Diğerleri, Mühendislik, Teknoloji Other, Engineering, Technology (Computer Engineering, IT) Diğerleri, Mühendislik, Teknoloji Other, Engineering, Technology (Computer Engineering, IT) HAFTA - WEEK - 5 7 9 5 7 9 0 Diller ve Fileloji Bilimleri Languageas and Philological Sciences İlköğretim Öğretmenliği

Detaylı

ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE (*) ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI

ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE (*) ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL ÜNVANI ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ve YERİ :23.05.1970 :Yrd.Doç.Dr. Kayhan KAPLAN 2. EĞİTİM (Son aldığınız dereceden / diplomadan başlayarak yazınız) ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE (*) ÜNİVERSİTE

Detaylı

2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI

2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI 009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY FİZ 101 FİZİK PHYSICS HM 101 BİLGİSAYAR

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Tekirdağ, Eylül 2009 İçindekiler listesi İçindekiler, tablo, şekil listeleri... 2 1. Sunuş... 5

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Kentsel Tasarım İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Urban Design Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS Kredisi Ders

Detaylı

KONUT ALANLARıNDA BIORETENTION / RESIDENTIAL BIORETENTION IMPERVIOUS SURFACES / GEÇİRİMSİZ YÜZEYLER

KONUT ALANLARıNDA BIORETENTION / RESIDENTIAL BIORETENTION IMPERVIOUS SURFACES / GEÇİRİMSİZ YÜZEYLER KONUT ALANLARıNDA BIORETENTION / RESIDENTIAL BIORETENTION IMPERVIOUS SURFACES / GEÇİRİMSİZ YÜZEYLER BETON / CONCRETE KALDIRIM / PAVEMENT ÇATILAR / ROOFTOPS ARTAN YÜZEY AKIŞLARI / INCREASED RUNOFF SIZMANIN

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Ağaçlandırma ve Dikim Teknikleri İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Forestration and Plantation Techniques Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week)

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Peyzaj Mimarlığı, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Peyzaj Mimarlığı, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi TÜRKĠYE DE LĠSANSÜSTÜ PEYZAJ MĠMARLIĞI EĞĠTĠMĠ VE ÇALIġMA KONULARI Osman UZUN*, Pınar GĠRTĠ GÜLTEKĠN* *Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 81620 Konuralp /DÜZCE osmanuzun@duzce.edu.tr,

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI -5 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Peyzaj Yönetimi Course Name Landscape Management AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR

KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR Dr. Canan KARAKAġ ULUSOY Jeoloji Yüksek Mühendisi 26-30 Ekim 2015 12.11.2015 Antalya Kentsel Su Yönetiminin Evreleri Kentsel Su Temini ve Güvenliği

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** YDİ Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English))

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MİMARLIK İÇİN MATEMATİK Ders No : 0010120004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Peyzaj Ekolojisi Course Name Landscape Ecology AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı

Detaylı

A ALANI (RITM) İÇ MİMARLIKTA RESTORASYON MÜDAHALE DÖNÜŞÜM MODİFİKASYON Alanı

A ALANI (RITM) İÇ MİMARLIKTA RESTORASYON MÜDAHALE DÖNÜŞÜM MODİFİKASYON Alanı Anabilim Dalı Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Zeynep TUNA ULTAV Program Kordinatorü: Yrd.Doç.Dr. Çiğdem ÇETINKAYA Araştırma Görevlisi: Araş.Gör. Selin KARAGÖZLER ALANLAR A ALANI (RITM) İÇ MİMARLIKTA RESTORASYON MÜDAHALE

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kuruluş 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1985 te İ.Ü. Orman Fakültesinin 3. bölümü olarak açılmıştır. Fakültemiz,

Detaylı

Vizyon: Verimli sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasında ve nitelikli ara eleman yetiştirilmesinde daha etkin ve öncü olmaktır.

Vizyon: Verimli sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasında ve nitelikli ara eleman yetiştirilmesinde daha etkin ve öncü olmaktır. 2012-2013 Yeni Misyon ve Vizyon Sulama Teknolojisi Misyon: Tatlı su kaynaklarının en uygun şekilde kullanılmasına yönelik sulama sistem ve yöntemlerinin seçilmesini ve uygulamasını sağlamak için gereksinim

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) DERSİN ADI COURSE NAME GELENEKSEL TAKI VE AKSESUARLAR TRADITIONAL ORNAMENTS AND ACCESSORIES AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation,

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMLERİ VE EĞİTİM-ÖĞRETİME İLİŞKİN MEVCUT DURUM

TÜRKİYE DEKİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMLERİ VE EĞİTİM-ÖĞRETİME İLİŞKİN MEVCUT DURUM TÜRKİYE DEKİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMLERİ VE EĞİTİM-ÖĞRETİME İLİŞKİN MEVCUT DURUM INFORMATION ABOUT THE LANDSCAPE ARCHITECTURE SCHOOLS AND EDUCATION IN TURKEY Ülkemizdeki Peyzaj Mimarlığı Bölümleri Landscape

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

APPLICATION CRITERIA CURRICULUM: CP 253 Statistical Methods for Planners (3-0) 3 CP 343 Urban Economics (3-0) 3

APPLICATION CRITERIA CURRICULUM: CP 253 Statistical Methods for Planners (3-0) 3 CP 343 Urban Economics (3-0) 3 İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY CITY PLANNING MASTER PROGRAMME APPLICATION CRITERIA 1. Graduates who have a Bachelor degree in any field can apply fort he City Planning Master Program. 2. Students who do

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 2011 2012 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 2011 2012 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 2011 2012 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI 1. Dönem (Güz) 25 saat 2. Dönem (Bahar) 26 saat Kodu Ders T U K AKTS Kodu Ders T U K AKTS

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

Osman UZUN*, Pınar GĐRTĐ GÜLTEKĐN*

Osman UZUN*, Pınar GĐRTĐ GÜLTEKĐN* Peyzaj Mimarlığı 4. Kongresi 21-24 Ekim 2010 Kuşadası TÜRKĐYE DE LĐSANSÜSTÜ PEYZAJ MĐMARLIĞI EĞĐTĐMĐ VE ÇALIŞMA KONULARI Osman UZUN*, Pınar GĐRTĐ GÜLTEKĐN* *Düzce Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MİMARLIK KAVRAMLARI Ders No : 0010120005 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FAKÜLTE : BÖLÜM : İKTİSAT Dersin Açıldığı Dersin Dersin 1301001322002-1501001152002 COMPUTER COURSE FEN BİYOLOJİ 402001732012 COMPUTER 11320201E11563- GLOBAL MARKETING

Detaylı

www.renkpeyzaj.com.tr

www.renkpeyzaj.com.tr www.renkpeyzaj.com.tr PEYZAJ MİMARLIĞINA BAKIŞ AÇIMIZ Monec Otel Peyzaj si PEYZAJ MİMARLIĞINA BAKIŞ AÇIMIZ PEYZAJ MİMARLIĞI insanların ruhsal ve fiziksel yönden sağlıklı olabilmelerine imkan sağlayıcı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KENTSEL EKOLOJİ. Aybüke KOZAN PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KENTSEL EKOLOJİ. Aybüke KOZAN PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KENTSEL EKOLOJİ Aybüke KOZAN PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI ANKARA 2015 ÖZET Yüksek Lisans Projesi Aybüke KOZAN Ankara Üniversitesi Fen

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) GAZI UNIVERSITY (ANKARA) 104110015 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 10 104110024 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 11 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters

Detaylı

Düzenlenmesi. Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN BARTIN.

Düzenlenmesi. Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN BARTIN. Ekonomik Ömrünü Tamamlamıs s Açık A k Maden Ocaklarının n Rekreasyonel Amaçlarla Düzenlenmesi Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN ZKÜ,, Bartın n Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, BARTIN. Teknolojik gelismelere

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İçindekiler... v Tablolar... xi Şekiller... xii Resimler... xii Önsöz... iii

İÇİNDEKİLER. İçindekiler... v Tablolar... xi Şekiller... xii Resimler... xii Önsöz... iii İÇİNDEKİLER İçindekiler... v Tablolar... xi Şekiller... xii Resimler... xii Önsöz... iii Birinci Bölüm REKREASYON OLGUSUNA GENEL YAKLAŞIM (Arş. Gör. Tolga GÜL) 1. İnsanlığın Temel İhtiyacı Olarak Zaman...

Detaylı