ENVIRONMENTALLY FRIENDLY (ECO-CEMETERY) CEMETERY PLANNING APPROACHES AND CEMETERY SAMPLES OF WORLD CITIES:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENVIRONMENTALLY FRIENDLY (ECO-CEMETERY) CEMETERY PLANNING APPROACHES AND CEMETERY SAMPLES OF WORLD CITIES:"

Transkript

1 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), Mayıs 2009, Karabük, Türkiye ÇEVREYE DOST MEZARLIK (EKOLOJİK MEZARLIK) PLANLAMA YAKLAŞIMLARI VE DÜNYA KENTLERİNDEN ÖRNEKLER ENVIRONMENTALLY FRIENDLY (ECO-CEMETERY) CEMETERY PLANNING APPROACHES AND CEMETERY SAMPLES OF WORLD CITIES: Aysel USLU a, * a, * Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ankara, Türkiye, E-posta: Özet Dünya, artan nüfus, hızlı kentleşme ve buna bağlı olarak çevresel bozunumun yaşandığı rahatsız edici bir süreci yaşamaktadır. Günümüzde her geçen gün daha fazla hissedilen çevre kirliliği, doğal kaynakların kaybı gibi problemlerin çözümü için, günlük yaşamın her alanında yeni yaklaşımlar ve kavramlar kentlerin gündeminde öncelik kazanmaktadır. Çevresel etkileri en aza indirgemek amacı ile, yeşil hareket, ekolojik yaklaşım, sürdürülebilir gelişim, yeşil kentleşme gibi pek çok benzer kavramlar tamaman farklı alanlarda oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Doğal kaynakların kaybı ve çevre kirliliği gibi problemlerin azaltılması ya da önlenmesinde oldukça önemli role sahip olan yeşil, ya da ekolojik yaklaşımlar kent planlama ve tasarımı gündeminde öncelikli konulardır. Gelişmiş ülkelerde, yerleşim alanlarında kaçınılmaz bir alan kullanım biçimi olan mezarlıklar da ekolojik, çevreyi (hava, toprak, su kaynakları vb.) daha az kirleten alanlar olarak görüldüğü planlama yaklaşımları eğilimi artmaktadır. Bu çalışmada, son yıllarda özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa dan bazı kentlerde görülen çevreye dost ekolojik mezarlık planlama, ve yönetim yaklaşımlarını açıklanmaktadır. Çalışma genel olarak çevreye duyarlı daha az kirletici mezarlık yaklaşımlarından örnekler vermektedir. Çalışmada özellikle farklı dinlere ait mezarlıklardan örnekler verilmekte ve sağlıklı yaşam ortamı olarak kentlerde mezarlık alanları için çevreye duyarlı yaklaşımlar tartışılmaktadır. Anahtar kelimeler: Çevreye dost mezarlık, ekolojik mezarlık, yeşil mezarlık, kirleticiler, kent planlama Abstract The world is living a disturbing period because of growing population, rapid urbanization and environmental degradation. Nowadays, the new approaches and terms in the field of daily life which will be the solution of environmental problems, the loss of natural resources etc. are getting priority in the agenda of cities. Many similar terms such as green movement, ecological approaches, sustainable development, green urbanization play an increasingly important role in the purpose of minimizing environmental degradation in totally different areas. Green (ecological) movements or approaches in the field of urban planning, which are playing crucial important role the minimizing or preventing of the loss of natural resources and environmental problems, are the priority subjects in the urban planning and design agenda. In the developed countries, cemeteries as the inevitable form of land use in cities are planned with ecological approaches. In this study; environmentally friendly cemetery planning and management approaches, which are seen especially USA, Canada and some cities from Europe are clarified. Generally, this study gives some samples of eco-cemetery, environmentally friendly and has less pollutant. The study especially gives some cemetery samples from different religions and discusses environmentally friendly approaches for cemeteries in the cities as healthy urban habitats. Keywords: environmentally friendly cemeteries, eco cemetery, green burial, pollutants, urban planning 1. Giriş Mezarlıkların temel işlevi, ölü bedenlerin kamu sağlığını tehlikeye atmadan toprağa dönüşümün sağlandığı depolama alanları olmasıdır. Ayırca, geride kalanlar için ziyaret, hatırlama ve sembol alanlarıdır. Ancak, mezarlıklar, ilahiyat, sanat tarihi, antropoloji gibi disiplinler için dini, sembolik, ruhani anlam içermekle birlikte kent planlama yada ekoloji ile ilgilenen bilim dalları için önemli ekolojik reserv alanlar yada potansiyel yeşil alan olarak ilgi görmektedir[1]. Her yönü ile ele alındığında bu alanlar, aslında yaşam alanları olarak yerleşim alanları için vazgeçilmez alan kullanım biçimidir. Artan ekoloji bilgileri ve çevre sorunları karşısında çözüm arayışı içerisinde olan plancı, mezarlık yöneticileri ve çevreye karşı daha sorumluluk hisseden kentliler, mezarlık alanlarında da çevreye daha duyarlı yaklaşımları barındıran ekolojik mezarlıkları gündeme getirmektedirler. Çevre kirliliği konusunda duyarlılığın artışı kaynak kullanımı, enerji üretimi gibi yaşamın her alanında ekolojik kaygılarla hareket edilmesini gerektirmektedir.çağdaş kentlerde, alan kullanımı, planlama, ekolojik yerleşimler, yeşil kentler, enerji etkin kullanımı gibi konular, çevreye dost ürünlerin kişisel bakım ürünlerinden kent- bölge ölçeğine kadar her planlama alanınında kendine yer bulmuştur. Ekolojik kaygıların etkin olduğu alanlardan birisi de mezarlık alanlarıdır. 2. Mezarlık ve Çevre İlişkisi IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2 Mezarlıklar, ölü bedenlerin yaşam mekanından ayrı bir yerde tutulması gerekliliğinden doğmuştur. Açıkta kalan ve uygun şekilde gömülmeyen ölüler belirli süre sonra çürümeye başlar ve koku salarak, mikrop üremesine neden olabilir. Ölüm anından saat sonra anaerob bakterilerin ve vücuttaki sindirici bir takım enzimlerin etkisiyle yumuşak vücut bölümleri erimeye başlar. Kokuşma süreci sırasında oluşan bir takım gazlar, çevreye yayılır. Bu gazların içerisinde indol, skodol, hidrojen sülfür, değişik karbon bileşikleri sayılabilir. Bu evre 3-4 ay sürmektedir. Bu evreden sonra aerob mikroorganizmaların etkisi başlar. Söz konusu mikroorganizmaların etkisi, toprağın özelliklerine, nem oranına, topraktaki oksijen miktarına bağlıdır. Topraktaki böcek ve solucanlarda söz konusu parçalanmayı hızlandırır.tabanı nemli mezarlarda, seroadipoz değişiklikler meydana gelir ve beden uzun süre bozulmadan kalabilir. Cesetlerin su altında kalmaları durumun da da aynı etki ortaya çıkar[2]. Canlı vücudu ölümden sonra üzerinde kolayca pek çok hastalık etkeninin üreyebileceği ortam haline geldiğinden ölülerin, yaşayanlardan farklı mekanlarda depolanmalarını gerektirmiştir. Çok eski çağlardan beri ölülerin saklanması coğrafik koşullar, iklim, dini inançlar, geleneksel ve toplumsal davranış özellikleri, sağlık kaygıları ve kentsel koşullara bağlı olarak biçimlenmiştir. Gömü biçimlerine ve daha sonra mezarlıklarda yapılacak uygulamalara bağlı olarak mezarlık alanları bazen çevre sağlığını tehdit eden, yer altı su kaynaklarının kirlenmesine neden olan, fauna ve flora üzerinde olumsuz etkiler neden olan alanlar haline gelebilir. Oysa, uygun yöntem ve doğru yer seçimi ilkeleri uygulandığında mezarlık alanları, barındırdıkları fauna ve flora ile özel ekolojik alanlardır. Kentlerdeki diğer arazi kullanım biçimlerinden farklı olarak, kentsel rantın yüksek olduğu alanlarda bile özellikle felsefi ve dini anlamları nedeni ile kolaylıkla farklı işlevlere dönüştürülemezler. Dinsel, ekolojik, folklorik ve rekreasyonel işlevleri başta olmak üzere çok sayıda işlevi bulunan mezarlıklar, özellikle büyük kentlerde giderek azalan yeşil alanlar içinde önemli bir parçayı oluşturmaktadır[3]. Önceleri kent dışında kalan mezarlıklar, zamanla kentsel yerleşim alanları arasında kalmış ve yaşama mekanları ile iç içe girmiştir. Kent mekanı içinde veya yakın çevresindeki bu alanlar kentin yeşil alanlarını ve ekolojik koridorlarını da birbirine bağlayan organik bağları oluşturmaktadır. Mezarlık için yeterli büyüklükte ve uygun özelliklere sahip yer seçimi en önemli çevresel konudur. Mezarlık büyüklüğünün saptanmasında kentin nüfus projeksiyonu, ölüm oranı gibi demografik veriler ile bir mezar yapısı için gerekli alan büyüklüğü dikkate alınır. Artan nüfusa paralel olarak mezarlık alanı gereksinimi de her geçen gün artması ise en önemli sorundur. Mezarlık alanı toprağı su tutmamalı, geçirgen yapı da ve mikroorganizma faliyetleri yeterli düzeyde olmalıdır. Çok gevşek zeminli araziler, kayalık ve çok sert zeminli araziler uygun değildir. Toprak özellikleri mezarların kazılması ve ölünün çözülmesi yönünden önem kazanmaktadır. Ayrıca, mezarlıklar yer altı su havzaları, ve içme suyu kaynaklarından uzak olmalıdır. Bu amaçla, andezit, topraksız zeminler seçilmemelidir.bu tür zeminlerde; cesedin çürüyüp toprağa karışmasının kolaylığı sağlanmaldır. Bu nedenle; toprak zeminler, kum, çakıl, karışımı olan alüvyon zeminler mezarlık için uygundur. Eğim; %0-10 arasında olmalıdır. Genel bir ilke olarak eğimi % 15 in üzerinde olan alanlar mezarlık yeri olarak seçilmemelidir. Yönlenme kuzey bakarlı alanlarda cesedin çürümesi daha zaman alacağı düşüncesi ile güney bakarlı alanlar seçilmelidir[4]. Çok düz araziler drenaj sorunları nedeniyle mezarlık yeri olarak uygun değildir. Kazı ve dolgu gerektirecek kadar eğimli alanlar da tercih edilmemelidir. Ölü bedenin ayrışması ile potansiyel kirletici (karbon, amonyak, klor, sülfat, sodyum ve potasyum esaslı elementler) kimyasal açığa çıkabilir. İnsan vücudunda bulunan elementler çizelge 1 de verilmektedir[5]. Çizelge 1 İnsan vücudunda bulunan temel elementler ( ortalama 70 kg.ağırlığında bir insan için standart kompozisyon). Element Kütle (gr.) Oksijen Karbon Hidrojen 7000 Nitrojen 1800 Kalsiyum 1100 Fosfor 500 Sülfür 140 Potasyum 140 Sodyum 100 Klor 95 Magnezyum 19 Demir 4.2 Bakır 0.07 Kurşun 0.12 Kadminyum 0.05 Nikel 0.01 Uranyum Toplam vücut kütlesi Çizelge 2 de ise, insan vücudundaki doku ve ağırlıkları verilmektedir. (Ortalama 70 kg.ağırlığında bir insan için). Doku Kütle (gr.) Toplam vücut kütlesi İskelet Kası Adipose doku Kemik 5000 Kıkırdak 1100 Periartikular doku 900 İlik 3000 Deri 4900 Ciğer 1800 Beyin 1400 Doku ve organların ayrışması ile açığa taban suları ya da toprak kirliliği sözkonusu olabilir Ayrışma faktörleri Mezarlık planlama ve yönetiminde çevresel konuları doğrudan ilgilendiren bir başka faktör ölü bedenin ayrışma( çürüme) ve toprağa karışma süresine doğrudan ya da dolaylı etkileyen faktörlerin varlığıdır. Ölü bedenin ayrışmasını belirleyen dışsal faktörler ;

3 Toprağın özellikle mikrobiyolojik yapısı ile fiziksel özellikleri (tekstür, strüktür, porpzite, havalandırma koşulları gibi) Toprağın PH derecesi( özellikle nötral topraklarda ideal ayrışma süreci olmaktadır), Gömü derinliği (vücutta ayrışma aktivitesini yapacak olan omurgalı ve omurgasızların erişimi için ), Toprak nemi (nem yüksek olduğunda ayrışma hızı kesilir) Mevsimsel yer altı su seviyesi İklimsel faktörler Tabutun yapıldığı ya da boyandığı malzemeler, tekstil ürüleri(tabutla gömüde ). Ölü bedenin ayrışmasını belirleyen içsel faktörler ise aşağıda sıralanmıştır, Ayrışmayı başlatacak bakteriyel faliyetleri elimine edecek beden özellikleri( otopsi sonrası gibi), Koruyucu uyugulamalar( formaldehid bazlı maddelerle yapılan mumyalama gibi) Yine bakteriel aktiviteyi engelleyecek ilaç ve kimyasalların uygulanması (antibiyotik, kemoterapi gibi) Ayrışmanın hızlı ve kolay olması toğrağa dönüşümü sağlayacaktır. 3. Mezarlık Ve Din İlişkisi Tarih boyunca toplumlar farklı nedenlerle (dini, arazi kıtlığı, gelenekler vb) ölülerini, yakma, doğrudan yada mumyalayarak toprağa gömme, doğaya olduğu gibi terk etme, gibi farklı teknikleri uygulayarak yaşam alanlarından farklı alanlara hatta ilk çağlarda yaşam mekanlarında depolanmışlardır.yerleşim alanlarında oluşturulan düzenli mezarlıkların geçmişi, antik döneme kadar uzanmaktadır. Mezarlık biçimlenmesinde; gömü biçimleri en önemli etkendir. Gömü biçimleri ise büyük oranda dini inançların getirdiği kurallar ve yönlendirmelerle belirlenmiştir. Dünya genelinde; ölü, dinin izin verdiği yada yasakladığı yöntemlere göre yakılmakta yada doğrudan toprağa gömülmektedir. İslam dinine göre ölü doğrudan toprağa, en kısa zamanda toprağa karışmasına olanak verecek şekilde gömülmelidir. Kur an da açık ve kesin bir hüküm bulunmamakla birlikte İslamiyet te süslü ve dikkat çekici mezarlar yapılması hoş görülmemiştir. Belli başlı fıkıh kitaplarında ölünün nasıl gömüleceği ve mezarlarının nasıl yapılacağı belirtilmiştir. Buna göre; ölü toprağa kıble yönünde konulduktan sonra mezarın üzeri kerpiç veya kamış ile örtülür, toprak verilir. Mezarı taş, tahta gibi maddelerle örtmek; köşeli olarak tuğla, kireç, tahta vs. gibi şeylerle inşa etmek uygundur. Mezar, toprak seviyesinden bir karıştan fazla olmamalıdır[6]. Mezar üzerine yapı yapılmaması ve mezarlıklarda bulunun ağaç ve bitkilere zarar verilmemesi istenir. Bir islam mezar yapısı ortalama 200 cm. boyunda, 100 cm. derinliğinde ve 80 cm. eninde bir lahitdir. Lahit üzerine serilen kapak 80 cm.boyunda, 40 cm. eninde ve 10 cm. kalınlığındadır. Toplam çıkarılan toprak miktarı 1.6 m³, beton miktarı= 0.878m³ dür.ve gömü yapıldıktan sonra lahit içine konan toprak miktarı 0.9m³, kapak üstü toprak kalınlığı ise ortalama 50 cm. cir.bunun üzerine mezar taşı konulmaktadır. Toprağa herhangi bir ilaçlama uygulanmamaktadır. Ancak Mezarlık alanındaki yol ağaçları vb. bitkilere ilaçlama yapılmaktadır. Mezarlık projelendirilmesinde; ada, parsel ve sirkülasyon sisteminin tesisinde kıble yönü (mezarların kısa kenarlarının kıble doğrultusunda olması gereklidir) belirleyicidir. İslam dini mezarlara saygıyı ve yeşil dokuca zengin mezarlıkları önermektedir. Eski İslam mezarlıklarının bu açıdan bakıldığında bitkisel doku açısından zengin olduğu dikkat çeker. İslam mezarlıklarında doğal olarak yetişen türler yanında Cupressus sp.(servi) başta olmak üzere, pek çok ağaç, çalı ve çiçek türlerine yer verilmektedir[7]. Hristiyanlık ta doğrudan toprağa (tabut içinde) gömü yapılabildiği gibi, yakma yöntemi ile de ölü toprağa gömülmektedir. Gömü tercihleri, bireylere, inançlara, ekonomik faktörlere bağlı olarak farklılık göstermektedir. Örneğin Batı ülkelerinde gömü ve katholizm arasında güçlü bir ilişki vardır.katholik İtalya, İrlanda ve Fransa da diğer Avrupa ülkelerine göre yakma daha az tercih edilmektedir[8]. 4. Ekolojik Mezar Kavramı ve Örnekleri Hızlı kentleşme, çevresel kaygılar mezarlık alanında da yeni yaklaşımları gündeme getirmiştir. Ekolojik mezarlık ya da diğer isimleri ile yeşil mezarlık, doğal gömü alanı kavramları, batı medeniyetlerinde öne çıkmıştır. Bu kavram, ekolojik döngü içerisinde yer alan ve çevresel dönüşümü destekleyen bir yaklaşımdır. Ekolojik mezarlık, ölü bedenlerin doğaya dönüşümü en kısa zamanda sağlayacak ve kirletici unsurları içermeyecek gömü yöntemleri ve mezarlık planlama anlayışını ifade etmektedir. Eko mezarlıklar başta gömü tipleri olmak üzere çevresel açıdan sürdürülebilirliği sağlayan, doğal yollardan geri dönüşümü kapsayan yaklaşımdır.tabut yapımında kullanılan odun, çelik yada diğer metallerin azaltılması ve gömü sırasında ölüye uygulanan kimyasal işlemlerin çevreye vereceği kirletici unsurlar nedeni ile yeni yöntemler önermektedir. Mezarlıkların yer seçiminde ve planlanmasında doğal peyzaj özelliklerinin en yüksek oranda korunmasını ve fauna ve floranın geliştirilmesini özendirmektedir. Ekolojik mezarlıklarda temek amaç, mezarlıkların, bulundukları alan içinde yer altı suları, doğal bitki örtüsü, faunaya daha az olumsuz etki yapması, doğada daha hızlı çözünen malzemelerin kullanılması ve bireyin ekolojik ayak izini daha küçültmesi esasına dayanır. Ekolojik ayak izi, bireyin gıda, konut yada enerji gereksinimleri için kullandığı toprak, su, orman vb. doğal kaynaklarla gezegende yarattığı izi ifade eder. Ekolojik ayak izinin büyüklüğü, doğa da yapılan tahribatın da büyüklüğünü ifade etmektedir[9]. Ekolojik ayak izinin küçültülmesini hedefleyen ekolojik mezarlık yaklaşımı için, mezarlığın yer seçimi, gömü biçimleri, mezar yapıları, ve mezarlıkta yapısal ve bitkisel tasarımı konuları ele alınmaktadır.

4 Yakma yada tabut içerisinde toprağa yapılan gömü ile çevreye olan etkiler nedeni ile gündeme getirilmiştir. Örneğin Amerika Birleşik Devletlerinde her yıl yapılan gömü işlemi ( her yıl mezarlıkta ve 2.5 milyondan fazla insanın gömülmesi sonucunda) sırasında; 30 milyon kereste( m³) tabut için, ton çelik ( yine tabut için), ton çelik ( mezar için), ton bakır ve bronz (tabut için), ton beton (mezar için), gallon (3.130m³) mumyalama sıvısı formaldehit kullanılmaktadır. Koruyucu kimyasal olarak formeldehid kullanımının kanserojen olabileceği de bildirilmektedir[10]. işlemi sırasında formaldehid in okside olarak formik asite dönüştüğü ve atmosfere verildiği de beliritlmektedir. Ayrıca yakma işlemi ile yüksek oranda enerji harcanması da bu yöntemein ekolojik unsurları içermediği vurgulanmaktadır. Bu gömü yöntemleri yerine, kanserojen madde kullanımının olmadığı ve enerji tüketilmeyen bir yöntem olarak, ekolojik mezarlık ve eko-defin önerilmektedir. Modern bir görüş olarak doğal gömü kavramı ilk defa İngiltere de 1993 yılında (Carlisle Cemetery) başlamış ve daha sonra diğer ülkelerde yaygınlaşmıştır. Amerika Birleşik devletlerinde, ilk eko-mezarlık 1998 yılında Ramsey Creek mezarlığı ile kurulmuştur [11]. Doğal Gömü Merkezine (Center for Natural Burial) göre İngiltere de yüzlerce ekolojik mezarlık vardır, bunu Amerika Birleşik Devletlerinde ve daha sonra Kanada, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve hatta Çin de de planlan ekolojik mezarlıklar izlemektedir. Oysaki, kırsal mezarlık hareketleri ve ölünün doğal bir döngü içerisinde ve doğal bir peyzajda gömülmesi geleneğinin başlangıcı henüz 1803 de Paris te Pere-Lachaise mezarlığında başlamış,1831 yılında da Amerika Birleşik Devletleri nde görülmüştür (Massachusett de Mount Aubern mezarlığı ile) [12]. Mount Aubern mezarlık planlamasında; mimarlar, plancılar, hidrojeolojist, grafik tasarımcısı, peyzaj mimarı ve yaban yaşamı ile ilgilenen biylojist gibi pek çok disiplinin dahil olduğu bir grup tarafından çağımız koşulları için yeniden master plan hazırlanmış, peyzaj özellikleri ve biyolojik çeşitliliği ile önem kazanmıştır[13]. Ekolojik mezarlıklarda tabut ile toprağa gömü yapılması durumunda geleneksel tabutlar kullanılmamaktadır.bunun yerine mukavva gibi geri dönüşümlü materyaller tercih edilmektedir. Gömü yapılma sırasında ölü bedene mumyalama yapılmaması, çözünebilir malzemeden tabut kullanılması ve mezarlık alanındaki biyolojik çeşitliliğin korunması yaklaşımı öncelik kazanmaktadır. Ekolojik mezarlık anlayışında yakma yönteminin de çevreye karşı kirletici unsurlar içerdiği ve yakma işlemi için kullanılan enerji ile atmosfere kirletici verildiği savunulmaktadır. Habitat sağlaması koşulu ile (kuşya da diğer hayvanlara gıda, barınak temini için) yerli olmayan bitki türlerine yer verilmekte, aksi takdirde doğal bitki örtüsüne ait yerli türlere ağırlık verilmektedir. Bazı ekolojik mezarlarda mezar taşları bile kullanılmamış, doğal bir alan içinde mezarlar ancak ziyaretçilere verilen GPS (Ground Positioning System-Küresel Konumlandırma Sistemi ya da Küresel Yer Belirleme Sistemi olarak da bilinen) ile koordinatları önceden girilmiş mezar yapılarının yerleri tespit edilmektedir[14]. Bir başka ekolojik mezarlıkta ( Spring Vale Cemetery La Fayatte) yaklaşık 200 adet çevreye dost gömü alanı bulunmaktadır. Ölüler tabut ile gömüldüğünde; çözünebilir malzemeden bambu, mukavva tabut kullanılmakta ya da tabutsuz olarak doğrudan toprağa gömü yapılmaktadır. Bazı ekolojik mezarlık uygalamaların da ise; doğal bir alan içerisinde yer alan mezarların kime ait oldukları yalnızca metal levhalarla belirtilmiştir. Ziyaretçiler metal dedaktörler ile mezarları bulabilmektedirler. 5. Sonuç ve Tartışma Mezarlıklar özel alan kullanım biçimi olarak, yer seçimi, planlama, tasarım ve yönetimi konularında çevresel konularla birlikte ele alınmalıdır. Gömü özellikleri kadar, mezar yapıları, mezar alanında kullanılacak yapısal ve bitkisel tasarım bütün olarak düşünülmelidir. Mezarlıkların peyzaj özellikleri ve çevrsesel etkileri ele alınmalıdır. Yeni mezarlıklarla birlikte eski mezarlıkların korunması, tarihi, sembolik anlamları ile birlikte ekolojik önemi ile de vurgulanmalıdır[15]. Farklı türleri destekleyen habitatların varlığı, yaban yaşam koridorlarının korunması çabaları, ekolojik alan olarak mezarlıklara getirilecek çevreci yaklaşımın temelini oluşturur. Yurtdışında yaygın olan ekolojik mezarlık yaklaşımları, gömü biçimlerinden doğan nedenlerle özellikle ortaya çıkmıştır. Ancak islam mezar geleneğinde, gömü biçimi nedeni ile (tabutsuz gömü yapılması, yakmanın yasaklanması, kimyasal işlemlerin uygulanmaması gibi) doğasından gelen bir ekolojik anlayış içinde olduğu dikkati çekmektedir. Mezarlık ziyaretlerinde Coğrafi Bilgi Sistemleri gibi teknolojik olanaklardan ülkemiz mezarlıkların da da yararlanılmaktadır. Nitekim Ankara da, 3 büyük mezarlığa Coğrafi Bilgi İstasyonu olarak konulan kiosklarda mezarların konumları, mezarlıktaki yeri ziyaretçilere verilmektedir [16]. Ölü kimliği, ölüm tarihi gb.veriler sisteme girilerek ölüye ait mezarın yeri, bulunulan konumdan en kısa ulaşım güzergahı gibi bilgiler ekranda ziyaretçilere sunulmaktadır [17]. Ancak, ülkemizde mezarlıkların uygun yer seçimi, mezarlık yönetimi, mezarlık peyzajının önemle ele alınması konularında eksiklikler göze çarpmaktadır. Mezarlıklarda, yoğunluk, mezar yapılarında katlı yapılara kadar artış (anıtsal mezar yapıları gibi) bitkisel dokunun kontrolsüz ve rastgele bırakılması gibi konular da eksiklikler söz konusudur. Mezarlıklar, fauna ve florası ile özel ekolojik ve yeşil alanlar olarak planlama ve yönetilmesi zorunlu olan kentsel alan tipleridir. Rekreasyonel ve yeşil alanlar olarak ele alındıklarında sosyal olarak da kabul gören alanlar olacak (korku veren yaygın kanının aksine) yeşil strüktüre de katkı veren kentsel sürdürülebilirliğin bir parçası olacaktır. Ayrıca mezarlıklara bağlı olarak gelişen mezar yapıları imal yerleri (mermer atölyeleri vb.), bitkisel materyal sağlayan fidanlıklar, demir atölyeleri ve ulaşım araçlarının da yerleri, büyüklükleri (otobüs, araba, otopark) mezarlık planlaması içinde ekolojik kaygılarla planlanması gereken diğer yan alanlardır.

5 Özel öneme sahip olan mezarlık alanları planlama, yönetim ve tasarım konularında yaşamın her alanında olduğu gibi ekolojik kaygıların öncelikli olduğu alanlar olarak görülmeleri halinde kentlerin sağlıklı, estetik ve yaşanabilir mekanlar olmaları için önemli birer kaynak olacaktır. Kaynaklar [1] Uslu, (Odabaş), A.,Tarihi Süreç İçerisinde Anadolu Mezarlıkları Ve çağdaş Bir Yaklaşımla Ankara Kenti İçin Örnek Bir Mezarlık Planlaması Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı Basılmamış Doktora Tezi, Ankara, [2] Güler, Ç., Çobanoğlu, Z., Mezarlıklar Tesisi, Ölü Defin ve Nakil İşleri, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi, Cilt: 20, s.2-16, Ankara, [3] Uslu, A., Hasgüler, A., Ölüler Kentinden Sağlıklı Kentlere Dönüşümü Sağlayacak Peyzaj Tasarımı Üzerine Düşünceler. Kent ve Sağlık Sempozyumu Bildiri Özetleri, Bursa, [4] Özkan, B., Küçükerbaş, E., Kaplan A., Aslan, N., Açık- Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanı Olarak Mezarlıkların Planlama ve Tasarım Sorunları İle Çözüm Olanaklarının İzmir Kenti Örneğinde Araştırılması. Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Araştırma Raporu, Proje No: 1994/006, Bornova, İzmir, [5] Fogli, D. Techniques of Decomposition of Bodies Adopted in Cemeteries and Their Relations with The Environment,., /effs/docs/shangai_Ing.pdf son erişim tarihi [6] Karamağaralı, B., Ahlat Mezar Taşları. Kültür Bakanlığı Yayınları/1394, Sanat Tarihi Dizisi/19, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, [7] Keleş, R., Kentsel Yeşil Doku Olarak Mezarlıklar. Bilgi Hazinesi, 2007 [8] Walter, T., 1993.Dust Not Ashes.The American Preference For Burial.Landscape, Volume 32, Number 1, p [9] Wackernagel, M., and Rees, E. W., Our Ecological Footprint. Reducing Human Impact On the Earth. New Society Publishers, Canada, 1996 [10] http: // www. green burialcouncil.org son erişim tarihi: [11] ttp://www.memorialecosystems.com/locations son erişim tarihi 28 aralık 2008 [12] Walter, T.,.Dust Not Ashes.The American Preference For Burial.Landscape, Volume 32, Number Berkeley, California, [13] Landscape Architecture, The International Magazine of Landscape Design, Planning and Management- ASLA ( THA American Society of Landscape Architects) Awards, november 1993 USA). [14] http: // [15] Rugg, J., and Dunk, J:,. Conserving Cemeteries. Landscape Design- Journal of The Landscape Institute, No:235, November 1994-p-24-27, Norman Printing Ltd.London, [16] [17] Erçetin, Y.Ö.,Yarının Kentleri İçin Kentsel Hizmetlerde Gösteri İstasyonların Kullanımı t_bildiri.doc son erişim tarihi

KARACAAHMET MEZARLIĞININ PEYZAJ TASARIMI ve BAKIM ÇALIŞMALARI AÇISINDAN İNCELENMESİ *

KARACAAHMET MEZARLIĞININ PEYZAJ TASARIMI ve BAKIM ÇALIŞMALARI AÇISINDAN İNCELENMESİ * İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ (İAÜD) Yıl 3, Sayı 12, Sayfa (83-102) KARACAAHMET MEZARLIĞININ PEYZAJ TASARIMI ve BAKIM ÇALIŞMALARI AÇISINDAN İNCELENMESİ * Yıldız AKSOY İstanbul Aydın Üniversitesi,

Detaylı

ANTALYA KENT PLANINDA MEZARLIKLARIN YERİ VE SORUNLARI

ANTALYA KENT PLANINDA MEZARLIKLARIN YERİ VE SORUNLARI ANTALYA KENT PLANINDA MEZARLIKLARIN YERİ VE SORUNLARI Cemali SARI * ve İlksen KOÇAK** *Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Öğretim Görevlisi, Antalya **Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yardımcı

Detaylı

KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ

KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2001, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 27-48 KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ Atila GÜL* Volkan KÜÇÜK**

Detaylı

GELENEKSEL SAFRANBOLU EVLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

GELENEKSEL SAFRANBOLU EVLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 12 Sayı: 23 Bahar 2013 s. 13-31 GELENEKSEL SAFRANBOLU EVLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Hale GEZER 1 Geliş:20.05.2013 Kabul:29.05.2013

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Mustafa ARTAR KARATEPE-ASLANTAŞ MİLLİ PARKI ÖRNEĞİNDE KORUNAN ALANLAR İÇİN BİR İZLEME YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

Detaylı

ISPARTA İLİ MİLLİ PARKLARININ REKREASYONEL FAALİYETLERDE KULLANIMI (The Use of National Parks for Recreational Activities in the Province of Isparta)

ISPARTA İLİ MİLLİ PARKLARININ REKREASYONEL FAALİYETLERDE KULLANIMI (The Use of National Parks for Recreational Activities in the Province of Isparta) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 81-110 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.com ISPARTA İLİ MİLLİ PARKLARININ REKREASYONEL FAALİYETLERDE

Detaylı

KATI ATIKLAR. Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU. Birinci Baskı

KATI ATIKLAR. Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU. Birinci Baskı KATI ATIKLAR Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU Birinci Baskı Ankara-1994 I. Basım: 3500 Adet-1994 ISBN 975-7572-30-6 Bu kitap, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi

Detaylı

ABütünleşik değerlendirme

ABütünleşik değerlendirme ABütünleşik değerlendirme DA Bütünleşik değerlendirme Mevcut durumun belirlenmesi 1 Çevre ve yaşam kalitesi 28 2 Avrupa nın değişen yüzü 36 Atmosferik ortam 3 İklim değişikliği 62 4 Hava kirliliği ve sağlık

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ i TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Hazırlayan : Pelin SENCAR Danışman : Yrd. Doç. Dr. Berkan DEMİRAL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Kamu Yönetimi Anabilim dalı için

Detaylı

HATAY'IN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU

HATAY'IN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU HATAY'IN ÇEVRE HATAY 28-30 Mayıs 2015 Editörler Yrd.Doç.Dr. Mustafa YİPEL Doç.Dr. Alpaslan KAYA Arş.Gör. İbrahim Ozan TEKELİ ISBN : 978-605-65131-3-8 Basım Yeri ARI Baskı Merkezi-Antakya Tel: 0326 216

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE: TEORİK BİR İNCELEME

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE: TEORİK BİR İNCELEME SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE: TEORİK BİR İNCELEME H. Hayrettin TIRAŞ ÖZET İnsanoğlu yüzyıllar boyunca doğayı sınırsız bir kaynak olarak görmüş, onu hor kullanmış, kirletmiş ve çevre sorunlarının ortaya

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZAFER MEYDANI'NIN YAYALAŞTIRILMASININ PEYZAJ MİMARLIĞI TASARIM KRİTERLERİ AÇISINDAN İRDELENMESİ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZAFER MEYDANI'NIN YAYALAŞTIRILMASININ PEYZAJ MİMARLIĞI TASARIM KRİTERLERİ AÇISINDAN İRDELENMESİ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZAFER MEYDANI'NIN YAYALAŞTIRILMASININ PEYZAJ MİMARLIĞI TASARIM KRİTERLERİ AÇISINDAN İRDELENMESİ SEÇİL SÖZERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM

Detaylı

Doğal Kaynak Yönetimi İçin Sürdürülebilir İndikatörler ve İlkeler

Doğal Kaynak Yönetimi İçin Sürdürülebilir İndikatörler ve İlkeler II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Doğal Kaynak Yönetimi İçin Sürdürülebilir İndikatörler ve İlkeler Sibel

Detaylı

ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI

ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI Dersin amacı, kentsel planlama aracı olarak ulaşım planlama yaklaşımlarının tanımlanmasıdır. Bu amacı desteklemek için arazi kullanımı ve ulaşım modelleri

Detaylı

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Ankara 1997 Toprak yeryüzünün yaşam dolu yumuşak derisidir Helmut Stremme 1.Basım: 3500 Adet-1997 ISBN 975-8088-42-4

Detaylı

KENTSEL KATI ATIKLAR VE YÖNETİMİ. Toplumların kalkınmışlık düzeylerine, siyasal ve toplumsal örgütlenme

KENTSEL KATI ATIKLAR VE YÖNETİMİ. Toplumların kalkınmışlık düzeylerine, siyasal ve toplumsal örgütlenme Çalışmanın yayınlanmış son hali için lütfen bkz. Palabıyık, H., D. Altunbaş, "Kentsel Katı Atıklar ve Yönetimi", Çevre Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar: Ekolojik, Ekonomik, Politik ve Yönetsel Perspektifler,

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YEŞİL BİNALARIN UYGULANABİLİRLİĞİ

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YEŞİL BİNALARIN UYGULANABİLİRLİĞİ KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YEŞİL BİNALARIN UYGULANABİLİRLİĞİ ÖZET S.Bilge ERDEDE 1, Burç ERDEDE 2, Sebahattin BEKTAŞ 3 1 Tapu ve Kadastro X. Böl. Müd., 55100,Samsun, bilgeerdede@gmail.com 2 Sahra Sıhhiye Okulu

Detaylı

Çevre Yönetiminin Bir Aracı Olarak Atık Yönetimi: Antakya Metropoliten Alanı Örneği

Çevre Yönetiminin Bir Aracı Olarak Atık Yönetimi: Antakya Metropoliten Alanı Örneği Çevre Yönetiminin Bir Aracı Olarak Atık Yönetimi: Antakya Metropoliten Alanı Örneği Şenol Adıgüzel * Özet: Günümüzde artan sanayileşme ve kentleşme hareketleriyle birlikte atık sorunu önemli bir çevresel

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA TÜRKİYE DEKİ TOPLU KONUT ÖRNEKLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA TÜRKİYE DEKİ TOPLU KONUT ÖRNEKLERİ 997 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA TÜRKİYE DEKİ TOPLU KONUT ÖRNEKLERİ Nilhan VURAL Nihan ENGİN Serbülent VURAL ÖZET Sürdürülebilirlik, son yıllarda yeşil, ekolojik, iklim ve çevre dostu, sıfır enerji gibi

Detaylı

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr.

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr. Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK Dr. Mustafa Tolay TOLAY Energy Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No: 15/34

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TEHLĐKELĐ ATIK GERĐ KAZANIM/BERTARAF TESĐSLERĐNDE ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐNĐN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Aslı YAPICI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Çevre Mühendisliği

Detaylı

GELECEĞİN EKOLOJİK VE TEKNOLOJİK KENTLERİ

GELECEĞİN EKOLOJİK VE TEKNOLOJİK KENTLERİ YTÜ Arch. Fac. E-Journal Cilt 3, Sayı 3, 2009 Volume 3, Issue 3, 2009 GELECEĞİN EKOLOJİK VE TEKNOLOJİK KENTLERİ Özge Yalçıner Ercoşkun 1, Şule Karaaslan Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi,

Detaylı

Ilgaz Dağı Milli Parkı nın Rekreasyonel Olanakları

Ilgaz Dağı Milli Parkı nın Rekreasyonel Olanakları I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi: 611-628, 12 15 Nisan 2012, Kemer, Antalya, Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-605-5437-79-4 Ilgaz Dağı Milli Parkı nın Rekreasyonel Olanakları Sevgi ÖZTÜRK T. C. Kastamonu

Detaylı

ENERJİ KULLANIMININ COĞRAFİ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. (Effects of Energy Consumption on Geographical Environment)

ENERJİ KULLANIMININ COĞRAFİ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. (Effects of Energy Consumption on Geographical Environment) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 36-52 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com ENERJİ KULLANIMININ COĞRAFİ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (Effects of Energy Consumption

Detaylı

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları ÇEVRE HUKUKU Ders Notları Bu çalışma Çevre Hukuku-I dersine katılan öğrencilerin faydalanması için hazırlanmış ders notu niteliğindedir. Bu itibarla bilimsel atıf kuralları, dikkate alınmamıştır. Çalışmanın

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İL ÖLÇEĞİNDE AFET YÖNETİM AMAÇLI PLANLAMA S. Reis

Detaylı

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ ATELYE70 Planlama ve Tasarım Grubu Hüseyin KAPTAN Oda Sicil: 1746

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Necati ŞİMŞEKLİ KARAPINAR RÜZGÂR EROZYONUNU ÖNLEME ALANININ SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ/TOPRAK YÖNETİMİ PLANININ GELENEKSEL YAPININ PERSFEKTİFİNDE

Detaylı

Hüseyin KOÇAK 2. The Evaluatıon On Posıtıve Impacts Of Geographıcal Informatıon Systems In The Improvement Of Qualıty Of Urban Lıfe

Hüseyin KOÇAK 2. The Evaluatıon On Posıtıve Impacts Of Geographıcal Informatıon Systems In The Improvement Of Qualıty Of Urban Lıfe Coğrafi Bilgi Sistemlerinin 1 Hüseyin KOÇAK 2 Özet Dünya hızla kentleşmekte, öte yandan kentsel yaşam kalitesi ile ilgili sorunlar da hızla artmaktadır. Kentler, ekonomik durum, nüfus, konut, işgücü, sağlık,

Detaylı

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 19-33, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre Şafak KAYPAK Mustafa

Detaylı