DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU;"

Transkript

1 DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; Rev_2012_1226_005 İçindekiler 01_Uygulamanın İçeriği 01_Hal Otomasyonunun Özelliği 02_Cari Kartların Tanımlanması 03_Yeni bir (müstahsil) tanımlama 04_Stok Kartlarının Tanımlanması 05_Parametrelerin Tanımlanması 07_Hal Satış Faturası Düzenleme 08_Fatura Alt Menü İşlemleri 09_Hal Müstahsil Makbuzu Sekmesi 10_Hal Satış Faturalarından, Hal Müstahsil Makbuzlarını Otomatik oluşturmak 11_Raporlar 13_Künye Bildirimi 17_ Klasik Ticari Set Ana Menüde Hal Belgelerini ilgilendiren Raporlar. 18_Muhasebe Entegrasyonu

2 Datasoft Yazılım Hal Programı Özellikleri ve Kullanım Kılavuzu Uygulamanın Đçeriği: 5957 sayılı Sebze Ve Meyveler Đle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu Kanunun amacı, sebze ve meyveler ile arz ve talep derinliğine göre belirlenecek diğer malların ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını, malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını, üretici ve tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasını, meslek mensuplarının faaliyetlerinin düzenlenmesini, toptancı halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamaktır.(2) Bu Kanun, sebze ve meyveler ile arz ve talep derinliğine göre belirlenecek diğer malların her ne şekilde olursa olsun alımı, satımı ve devri ile toptancı halleri ve pazar yerlerinin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları, uygulanacak yaptırımları ve bakanlıklar, belediyeler ile diğer idarelerin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar. Bu Kanunda geçen: Mal: Ticarete konu sebze ve meyveler ile arz ve talep derinliğine göre belirlenecek et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, su ve su ürünleri, bal ve yumurta gibi diğer gıda maddeleri ile kesme çiçek ve süs bitkilerini, Künye: Malların üretim yerini, cinsini, miktarını, hangi üretici ve işletmeye ait olduğunu, varsa sertifika bilgilerini ve Bakanlık ile Tarım ve Köy Đşleri Bakanlığınca uygun görülecek diğer hususları ihtiva eden barkodlu etiketi veya bu bilgileri içeren belgeyi, Hal rüsumu: Malları satın alanlarca toptan satış bedeli üzerinden ödenen meblağı, Komisyoncu: Malların toptan satışı amacıyla kendi adına ve başkası hesabına komisyon esası üzerinden çalışan meslek mensuplarını ifade eder denilmektedir. Hal Programının Özelliği: Hal Komisyoncusu müstahsilden malı almadan, Hal Satış Faturası aracılığı ile müstahsillerin mallarını Alıcıya (Tüccara) fatura etmektedir. Fatura hareketlerinde (klasik faturadan farklı olarak) Malın üreticisi olan müstahsil seçilmekte ve devamında bu müstahsile ait stok (mal) seçilip fiyatlandırılmaktadır. Böylece bir Hal Satış Faturasında, birden fazla müstahsilin birden fazla malı bulunabilmektedir. Fatura hareketleri tamamlandığında varsa KDV hesaplanmakta ve Fatura tutarı üzerinden parametrelerdeki orana uygun olarak da Rüsum hesaplanmaktadır. Hal Satış Faturası düzenlendikten sonra, hal satış faturasındaki müstahsil ve stok bilgilerinden, Hal Müstahsil Belgeleri otomatik oluşturulmaktadır. Hal Müstahsil düzenlenmesinde kesintilerin türleri ve oranları, bunlara KDV uygulanıp-uygulanmayacağı ve KDV oranı tamamen parametrik olup kullanıcı tanımlıdır. Hem Hal Satış Faturalarının hem de Hal Müstahsil Belgelerinin Genel Muhasebe Programına entegre edilmesi ve bu bilgilerin Muhtasar Beyanname Ödemeler Listesinde otomatik gösterilmesi mümkündür. Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 1

3 Cari Kartların Tanımlanması: 1. Hal Satış Faturası ekranında iken Yeni butonuna basılır. 2. Cari Kodu satırının sağındaki (...) butonuna basılır. 3. Açılan pencerede daha önce tanımlanmış alıcılar listelenecektir. Yeni Bir Alıcı Tanımlama: a. Alıcılar penceresindeki Ekle butonuna basılır. b. Açılan Pencerede; 1. Cari Tip: Sadece mal alışı yapanlar için Alıcı, sadece Mal Satışı yapanlar için Satıcı, Hem Alış hem de satış yapanlar için Alıcı/Satıcı türünden bir tanesi seçilir. 2. Hukuki Yapı: Şirketler için Tüzel, Gerçek Kişiler için Gerçek seçilir. Önemli: Hukuki Yapı Tüzel seçilen cari kartlarda vergi numarası, Hukuki Yapı gerçek seçilenlerde TC Kimlik numarası girilir. 3. Tipi: Đhracatçı (Bu seçenek tercih edildiğinde Hal Satış Faturasında Rüsum hesaplanmayacaktır.) Sanayici (Bu seçenek tercih edildiğinde Hal Satış Faturasında Rüsum hesaplanmayacaktır.) Diğer (Bu seçenek tercih edildiğinde) Hal Satış Faturasında parametrelerde belirtilen oranda Rüsum uygulanacaktır. 4. Gideceği Yer: TC. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt sisteminde Künye Bildiriminde zorunlu bir alandır. Alıcı için, Alıcının Hal Kayıt Sistemindeki kaydına uygun seçenek tercih edilir. a. Cari Kod: Bu alana Harf ve Sayılardan oluşan ve daha sonra raporlamada da kullanabileceğimiz mantıksal bir kod verilir. Örnek Đstanbul Alıcıları (tüccarları) için AL34001 gibi veya T gibi... b. Sonraki cari kod verme aşamasında, daha önce verilen bir cari kodun ilk harfleri yazılıp F2 fonksiyon tuşuna basıldığında program tercih edilen Harf/Rakam ile başlayan son cari kodu bir arttırarak cari kodu otomatik oluşturur. 5. Alıcının adresi bilgileri girilir ve Đl satırında iken (...) butonuna basılarak açılan pencereden Alıcının ili seçilir. 6. Alıcının il bilgisi seçildikten sonra, Đlçe satırında (...) butonuna basılarak seçilen ile ait ilçelerden seçim yapılır. 7. Alınıcının Đlçe bilgisi seçildikten sonra, Belde satırında (...) butonuna basılarak açılan pencereden seçim yapılır. 8. Vergi No: Alıcının Hukuki Yapısı Tüzel ise bu alana boşluk bırakmadan ve sadece rakamlardan oluşacak şekilde 10 Hane Vergi numarası girilir. Bilgi girişi tamamlandığında kaydet butonuna basılarak girilen bilgiler kaydedilir. Yeni bir cari kart tanımlamak istendiğinde Ekle butonuna basılarak açılan cari kart ekleme penceresinden yukarıdaki işlemler tekrar edilerek cari kart tanımlaması yapılır. Cari Kart Değiştirme: Hal Satış Faturası Cari Kod satırında iken (...) butonuna basılarak açılan pencerede değişiklik yapılacak cari kart fare imleci ile seçilip Değiştir butonuna basılarak açılan pencerede gerekli değişiklik yapılır. Kaydet butonuna basılarak kayıt güncellenir. Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 2

4 Yeni Bir Üretici (Müstahsil) Tanımlama: 1. Hal Satış Faturasında Mal sahibi kolonunda iken F1 fonksiyon tuşuna basılır. Açılan pencerede daha önce tanımlanmış müstahsiller listelenecektir 2. Yeni bir müstahsil cari kartı tanımlamak için ekle butonuna basılır. a. Cari Tipi: Satıcı b. Hukuki Yapı: Müstahsil seçilir. 3. Kodu: Bu alana Harf ve Sayılardan oluşan ve daha sonra raporlamada da kullanabileceğimiz mantıksal bir kod verilir. Örnek Demre (Kale) müstahsilleri için M veya M gibi... (Buradaki 018 Demre (Kale) ilçesinin ilçe kodudur.) Sonraki müstahsile kod verme aşamasında, daha önce verilen bir müstahsil kodun ilk harfleri yazılıp F2 fonksiyon tuşuna basıldığında program tercih edilen Harf/Rakam ile başlayan son müstahsilin kodunu bir arttırarak Müstahsil kodunu otomatik oluşturur. 4. Ad /Soyad/Adres1 ve Adres2 bilgileri girilir. 5. Đl satırında iken (...) butonuna basılarak Ticaret Bakanlığının verilerine uygun olarak müstahsilin ili açılan listeden seçilir. Đl seçimi tamamlandıktan sonra ilçe satırında (...) butonuna basılarak açılan pencereden seçilen ile ait ilçeler içerisinden müstahsilin ilçesi seçilir. Đlçe seçimi yapıldıktan sonra Belde satırında (...) butonuna basılarak müstahsilin beldesi seçilir. Gerekli görülen ve daha sonra gerekli olabilecek iletişim bilgileri girilir. 6. Müstahsilin: a. Deftere Tabi: satırındaki Tık işaretli ise bu müstahsilin Çiftçilikten dolayı deftere tabi olacağı anlaşılacağından bu müstahsilden bağ-kur kesinti yapılmaz. Ayrıca deftere tabi olan müstahsillerin malları %01 oranında KDV Vergisine tabidir. b. Deftere Tabi satırı işaretli değil ise müstahsilden Bağ-Kur kesilip kesilmeyeceği sorulmaktadır. Bağ-Kur Kesintisi: Evet tercih edilmiş ise parametrelerdeki oran dikkate alınarak Hal Müstahsil makbuzlarında bu müstahsil için bağ-kur kesintisi yapılacaktır. Hayır, tercih edilmiş ise müstahsilden bağ-kur kesintisi yapılmaz. c. Bağ-Kur No: Bu alana bağ-kur kesintisi yapılacaklar için Bağ-Kur numarası girilir. d. Bağ-Kur kesinti listesinin formata uygun oluşturulabilmesi için müstahsilin Baba Adı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi ilgili alanlara girilir. e. Komisyon Oranı: Hal Komisyoncu müstahsiller ile Komisyon oranı üzerinde özel olarak anlaşmışlar ise bu alana rakamsal bir değer girilir. Program bu alanda bir rakamsal değer var ise Hal Müstahsil Makbuzu hesaplamasında bu alandaki değeri dikkate alacak, bu alana değer girilmemiş ise (0.00) Hal Müstahsil makbuzu düzenlenmesinde parametrelerdeki komisyon oranı dikkate alınacaktır. Bilgi alanlarına giriş tamamlandığında kaydet butonuna basılarak girilen bilgiler kaydedilir. Müstahsil Kartını Değiştirme: Müstahsil kartı fare imleci (Aşağı/Yukarı ok) ile seçilip Değiştir (Alt+D) butonuna basılarak açılan pencerede gerekli değişiklik yapılır. Kaydet butonuna basılarak kayıt güncellenir. Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 3

5 Stok Kartlarının Tanımlanması: Hal Satış Faturasında Stok Kodu kolonunda iken F1 fonksiyon tuşuna basılır. Açılan pencerede daha önce tanımlanmış stoklar listelenecektir. Yeni Stok Kartı Ekleme: 1. Yeni bir stok kartı tanımlamak için Ekle butonuna basılır. 2. Stok Kodu: Bu alana Harf ve rakamlardan oluşan ve mantıksal bir anlamı olan stoka uygun bir kod veriniz. a. Daha sonraki stok kodlarında bu alanda ilken önceden kullanılmış bir stok kodunun ilk değerleri yazılıp F2 fonksiyon tuşuna basıldığında program aranan değere uygun son stok kodunu bulacak ve bu kodu bir arttırarak stok kodunu otomatik oluşturacaktır. 3. Stok Adı: Stokun adı yazılır. 4. Grubu: Satırın sağındaki (...) butonuna basılarak daha önce stoklar için tanımlanan bir grup seçilir. Hiç grup tanımlanmamış veya yeni bir grup tanımlanacak ise Yeni Kod Ekleme bölümü kullanılarak stoklar için kullanılacak bir grup tanımlanır. Tanımlanan gruplar seçim ekranında gözükecektir. 5. Ana Birimi: Ticaret Bakanlığının Künye Bildirim sayfasındaki değerlere uygun olarak Kg (Kilogram) Ad (Adet) Bağ. (Bağ) seçeneklerinden bir tanesi seçilir. Bu alanda varsayılan değer Kg (Kilogram) dır. 6. Künye Bildirim Kodları: a. Malın Adı: Tanımlanan stok kartının Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sisteminde bu mal için tanımlamış olduğu Ad (...) butonuna basılarak açılan pencereden bulunarak seçim yapılır. Bu pencerede Ada ve Koda göre sıralama ve Arama yapmak mümkündür. b. Malın Türü: Malın yetiştirilme türlerinden bir tanesi açılan pencereden seçim yapılır. c. Malın Cinsi: Malın Adı ve Malın türüne uygun olarak Hal Kayıt Sisteminde bu stok için tanımlı bulunan cinslerden bir tanesi seçilmelidir. Aynı isme sahip stokun üretim türü ve cinsleri farklılık göstermesi durumunda her birisi için ayrı bir stok kartı açılmalıdır. Girişler tamamlandığında kaydet butonuna basılarak stok kartı tanımı tamamlanır. Stok penceresinde bir stok kartı seçilip >Değiştir butonuna basılarak açılan stok penceresinde gerekli değişikliğin yapılması ve kaydedilmesi mümkündür. Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 4

6 Parametrelerin Tanımlanması: Hal Satış Faturasının düzenlenmesinde ve düzenlenen bu faturalardan otomatik olarak Hal Müstahsil Makbuzlarının oluşturulmasında ki bütün kritik değerler parametre tanımından gelmektedir. Bu nedenden dolayıdır ki, belge düzenlemeye geçmeden önce Parametrelerde firmaya ve yöreye uygun tanım yapılmalıdır. Kesintinin Adı: Bu kolonda 8 tane Kesinti adı tanımlamak mümkündür. Program ilk tanımlandığında varsayılan kesinti adları otomatik gelmektedir. Oranı (%): Kesintinin yüzde cinsinden ne kadar yapılacağının girildiği 2 ondalık hanesi bulunan rakamsal bir değerdir. Tür: Kesintinin matrahtan mı, (belge toplamının tümünden mi) yoksa stopaj düşülmüş olan Netten mi yapılacağının belirtildiği alandır. Üst Tutar: Bu kolondaki çentik tıklandığında ilgili kesinti türünde üst tutarın girilmesine olanak tanınır. Borsa kesintisi üst tutarı olan bir kesinti türüdür. Kesinti miktarının bu üst tutarı aşmasına izin verilmez. KDV (%): Her bir kesinti türü için KDV olupolmadığı bu alanda tercih edilir. KDV olacak kesinti türleri için bu alana rakamsal bir değer girilir. Hal Müstahsil Makbuzu: Bu firma için tanımlı olan bu kesinti alanlarından hangilerinin Hal Müstahsil Makbuzunda olacağının tercih edildiği bir kolondur. Bu kolonda işaretli olmayan kesinti türleri Hal Müstahsil Makbuzunda pasif olarak gözükecektir. Bağ-Kur Kesinti No: Raporlar bölümünden Bağ-Kur Listesi raporunun oluşturulması için kesinti satırlarından hangisini Bağ-Kur kesintisi olarak tanımlamış isek bu alana tanımlı satırın satır numarasını yazmamız gerekir. Komisyon Kesinti No: Müstahsil kartında müstahsil için farklı bir Komisyon oranı girilmiş ise girilen bu değerin Hal Müstahsil Makbuzunda doğru alana gelmesi için bu alana kesintiler içersinde tanımlı olan Komisyon satırının satır numarası girilmelidir. Bu alan ayrıca Muhasebe Entegrasyonu için de kullanılmaktadır. Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 5

7 Mal KDV (%): Müstahsil kartı tanımlamada Deftere Tabi mi alanı seçili ise, bu müstahsillere düzenlenecek Hal Müstahsil Makbuzlarında mallara uygulanacak KDV ve oranı bu alanda tercih edilir. Stopaj Kesinti No: Raporlar bölümünden Stopaj Listesi raporunun oluşturulması için kesinti satırlarından hangisini Stopaj kesintisi olarak tanımlamış isek bu alana tanımlı satırın satır numarasını yazmamız gerekir. Hal Müstahsil Form No: Hal Müstahsil Makbuzunun yazdırılmasını sağlamak üzere yapılan tanım numarası bu alanda seçilir. Sonraki butonuna basarak daha önce yapılan tanımlar sırasıyla bu alana gelmektedir. Program ilk kez yüklendiğinde varsayılan olarak iki tür Hal Müstahsil makbuzu tanımı otomatik olarak tanımlanmış olacaktır. Hal Müstahsil Makbuzunun form yazdırma tanımını, (O) Ana Menü, (P) Parametreler Menüsü, (E) Baskılı Form Tanımlama bölümünde Form Tipi: Hal Müstahsil Makbuzu seçilip yeni bir form numarası verilerek tanım yapılabilir. Hal Satış Faturası Parametreleri: Satış Fatura KDV % : Hal Satış faturasında uygulanacak KDV oranı bu alanda tanımlanır. KDV uygulama şekli : KDV sadece deftere tabi müstahsil mallarına seçeneği işaretli ise, müstahsil kartı tanımında deftere tabi olarak işaretlenmiş müstahsillerin mallarına KDV uygulanacak diğer müstahsillerin mallarına KDV uygulanmayacaktır. Ancak kimi alıcı tüm mala KDV uygulamak istemesi durumunda, Hal Satış Faturası düzenleme aşamasında da bu seçenek değiştirilebilinir. Satış Faturasında Iskonto : Bu seçenek işaretli ise satış faturasında ıskonto uygulanabilmektedir. Ancak 5957 Sayılı Yasaya göre Komisyoncular müstahsilin mallarını aldıkları fiyata Tüccara (alıcıya) satmak zorunda olduklarından, Hal Satış Faturalarında komisyon uygulanmaması gerekmektedir. Hal Satış Form No : Hal Satış Faturasının yazdırılmasını sağlamak üzere yapılan tanım numarası bu alanda seçilir. Sonraki butonuna basarak daha önce yapılan tanımlar sırasıyla bu alana gelmektedir. Program ilk kez yüklendiğinde varsayılan olarak bir tane Hal Satış Faturası tanımı otomatik oluşmaktadır. Hal Satış Faturasının form yazdırma tanımını, (O) Ana Menü, (P) Parametreler Menüsü, (E) Baskılı Form Tanımlama bölümünde Form Tipi: Fatura seçilip yeni bir form numarası verilerek tanım yapılabilir. Muhasebe Fişinde Komisyon Satış belgesi: Hal Müstahsil Makbuzu bir Alış belgesidir. Bu belge muhasebe programına entegre fiş oluştururken belge türü olarak Alış Belgesi ve alt tür olarak ta Hal Müstahsil Makbuzunu otomatik seçmektedir. Bu durumda Hal Müstahsil makbuzunda Komisyoncunun kazancına ait tutar da Alış Belgesi türü içerisinde gösterilmiş olmaktadır. Hâlbuki kimi uygulamalarda Hal Müstahsil Makbuzunda hem Alış işlemi hem de Komisyoncuya ait satış işlemi aynı belge içerisinde gösterildiği savına dayanarak, Komisyoncuya ait Komisyon tutarının 600 Hesaplara kaydı sırasında belge türü olarak Satış Faturasının tercih edilmesini ve limiti aşması durumunda Form Bs bildiriminde gösterilmesini uygun görmektedirler. Bu duruma uygun kayıt oluşturulması için hem Komisyon kesintisinin satır numarası girilmiş, hem de muhasebe fişinde komisyon satış belgesi işaretlenmiş olmalıdır. Toptancı Halinin Adı : Künye Bildiriminde kullanılmak üzere Komisyoncunun faaliyet gösterdiği toptancı halinin adı ve telefon numarası bu alana girilir. Şifre Đşlemleri : Künye Bildirimi için komisyoncunun şifresi bu alanda tanımlanır. Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 6

8 Hal Satış Faturası Düzenleme: 1. Hal Đşlemleri bölümünde Hal Satış Faturası sekmesine tıklanır. 2. Daha önce düzenlenen Hal satış Faturaları son faturadan geriye doğru ekranda gözükecektir. 3. Yeni Butonuna basılır Fatura No : Baskılı Hal Satış faturasının numarası bu alana bir kez girilir. Daha sonraki fatura düzenlemede fatura numarası otomatik gelmektedir. Herhangi bir nedenden fatura numarası farklılaşmış ise Fatura Seri numarasının ilk harfini yazıp F2 fonksiyon tuşuna basarak son numara otomatik oluşturulur. Fatura Tarihi : Bu alanda gün ve ay kullanıcı tarafından girilebileceği gibi, alanın sağında bulunan (...) butonuna basılarak açılan tarih seçim penceresinden Ay ve Gün değerleri seçilebilir. Cari Kodu : Kod girişi yapılacak alanın sağındaki (...) butonuna basılarak açılan pencerede Ada göre sıralı gelen Alıcıların içerisinden seçim yapılır. Hal Satış Faturası düzenleyeceğimiz cari mevcut değil ise bu alanda ekle butonuna basılarak yeni cari kart tanımı yapılabilir. Cari Kart seçim penceresinde Tümü işaretlendiğinde Cari Tipi Alıcı, Satıcı, Alıcı/Satıcı olan tüm cariler ekranda gözükecektir. Cari kart üzerine farenizle veya Aşağı/Yukarı ok tuşu ile gelip Enter veya Çift tık ile seçim yapılır. Seçimle birlikte ekrana seçilen carinin adres bilgisi, GSM numarası ve gideceği yer bilgileri Cari (Alıcı) Kartındaki tanımdan belge ekranına getirilir. Mal Sahibi : Müstahsil seçimi yapmak için F1 fonksiyon tuşuna basılır. Açılan Cari Seçim penceresinde müstahsiller ad sırasında ekrana gelmektedir. Koda ve Ada göre sıralamak veya aramak mümkündür. Ekran Sağındaki ( ) butonlar kullanılarak sonraki satırlara ulaşmak mümkündür. Seçim yapılacak müstahsil tanımlı değil ise bu pencerede Müstahsil Kartını tanımlamak mümkündür. Seçim yapılacak müstahsil işaretlenerek Enter veya çift tık ile seçim tamamlanır. Mal sahibi alanına (F1 fonksiyon tuşuna basmadan) müstahsilin kodunu yazarak da müstahsil bilgilerinin gelmesini sağlamak mümkündür. Stok Kodu : Satış yapılan stoklarının seçimini yapmak üzere F1 fonksiyon tuşuna basılır. Açılan Stok Seçim Penceresinde tanımlı stoklar Ad sırasında ekrana gelecektir. Ekran Sağındaki ( ) butonlar kullanılarak sonraki satırlara ulaşmak mümkündür. Seçim yapılacak stok tanımlı değil ise bu pencerede stok Kartını tanımlamak mümkündür. Seçim yapılacak stok işaretlenerek Enter veya çift tık ile seçim tamamlanır. Stok kodu alanına (F1 fonksiyon tuşuna basmadan) sadece stok kodunu yazarak ilgili stokun seçilmesini sağlamak mümkündür. Miktar : Stokun satış miktarı girilir. Ondalık hane girebilmek için (Nokta) tuşuna basılarak ondalık haneye geçiş yapılır. Sağ ok ile geçiş yapmak mümkündür. Fiyat : Stokun satış fiyatı girilir. Ondalık hane girebilmek için (Nokta) tuşuna basılarak ondalık haneye geçiş yapılır. Sağ ok ile geçiş yapmak mümkündür. Tutar : Program tarafından miktar ve fiyat çarpılarak bulunur. KDV : Satırdaki müstahsilin cari kartında Deftere Tabi mi sorusu evet ise bu alanda (E) Harfi oluşur ve fatura altında KDV hesaplanır. Deftere Tabi Sorusu seçilmemiş ise bu alan BOŞ gözükmekte ve KDV hesaplanması yapılmamaktadır. Seçilen Alıcı için hangi müstahsillerin hangi malları teslim edilmiş ise sırasıyla seçilir ve seçim işlemi tamamlandığında ESC tuşuna basılarak Fatura Alt Menüsüne gidilir Alış Künye Kodu ve Satış Künye Kodu program tarafından Hal Kayıt Sistemine bağlanılarak otomatik alınıp bu alanlara yazılacaktır. Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 7

9 Fatura Alt Menü Đşlemleri: Toplam Miktar : Birim ayrımı yapılmaksızın faturadaki miktar kolonunun toplamını gösterir. Toplam : Tutar kolonunun toplamını gösterir. Rüsum (%) Tutar : Parametrelerdeki tanıma uygun olarak rüsum yüzdesini ve bu yüzdeye göre hesaplanan rüsum tutarını gösterir. Rüsum oranı değiştirmek mümkündür. Oran değiştirilip TAB tuşuna basıldığında rüsum tutarı yeniden hesaplanmakta ve bu belge için rüsum oranı saklanmaktadır. Deftere Tabi KDV : KDV Deftere tabi müstahsil mallarına mı seçeneği (parametrelerde) seçilmiş ise bu alan işaretli gelmekte ve satırlarda (E) harfi olan tutarların toplamına KDV uygulanmaktadır. Bu seçim kaldırıldığında KDV hesaplaması tüm mallar için yapılmaktadır. KDV oranını veya tutarını değiştirmek mümkündür. Genel Toplam : Mal toplamına Rüsum tutarı ve Hesaplanan KDV tutarı eklenerek bulunan tutardır. Araç Plaka No : Hal Kayıt Sisteminden künye numarası alabilmek için bu alana malın taşıttırıldığı aracın plaka numarasının girilmesi zorunludur. Kaydet : Faturayı kaydeder. Yaz Kayıt : Faturanın forma yazdırılmasını ve kaydedilmesini sağlar. Bu seçenek tercih edildiğinde yazdırma işlemiyle ilgili tanım ve yazıcı seçim penceresi açılır. Kayıt Seçenekleri : Faturanın cari hesaba nasıl kaydedileceğini, muhasebe entegre firmasını, Nakdi işlemlerde kasa kodunu, referans tarihi ve fatura altı açıklama girilir. Kullanıcı Bilgileri : Faturayı oluşturan ve değiştiren kullanıcı bilgilerinin gözüktüğü seçenektir. KDV Rüsuma Git : Fare kullanmayanlar için alt menüden (Alt+G) tuşuna basarak KDV ve Rüsum oranlarının değiştirilmesi gerektiği durumlar için tanımlanmıştır. Đptal Et : Belgenin iptal edilmesini sağlar. Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 8

10 Hal Müstahsil Makbuzu Sekmesi: Bu sekme seçildiğinde daha önce düzenlenmiş/oluşturulmuş olan Hal Müstahsil makbuzları ekranda tarih sırasında ve son tarihten geriye doğru gözükecektir. Bu bölümden: Hal Satış Faturalarından otomatik olarak Hal Müstahsil Makbuzları oluşturulur. Yeni müstahsil makbuzu girilebilir, Önceki müstahsil makbuzları değiştirebilir. Önceki müstahsil makbuzları iptal edilebilir. Faturalardan Makbuz Oluştur: Faturalardan Makbuz Oluştur butonuna basıldığında, makbuz oluşturma seçenekleri penceresi açılır. Bu pencerede: Đşlem Tarihi: Program Hal Satış faturaları içersinde Müstahsil Makbuzu oluşturulmamış en son faturanın tarihini bu alana otomatik getirmektedir. Böylece Hal Satış Faturası düzenlenip de Müstahsil Makbuzuna dönüştürülmemiş belgenin kalmaması sağlanmaya çalışılmıştır. Kullanıcı bu tarihi değiştirebilir. Her Fatura için ayrı makbuz: Hal satış faturalarında aynı tarihte birden fazla alıcıya aynı müstahsilin malının verilmesi durumunda, her bir hal satış faturasında geçen her bir müstahsil için ayrı bir Hal Müstahsil Makbuzunun düzenleneceğini, diğer bir ifade ile aynı gün içerisinde aynı müstahsile ait malların farklı bir makbuzla düzenleneceğinin tercih edildiği seçenektir. Müstahsile Tek Makbuz: Hal satış faturalarında aynı tarihte birden fazla alıcıya aynı müstahsilin malının verilmesi durumunda, her bir hal satış faturasında geçen her bir müstahsil için satışı yapılan malların müstahsil bazında tek bir müstahsil makbuzunda birleştirilerek düzenlemesini sağlayan seçenektir. Toparlayarak: Müstahsil makbuzunda stok kodu ve birim fiyatı aynı olan malların tek bir satırda toparlanmasını sağlar. Önemli not: Künye kodu alınmış mallar için toparlayarak seçeneği tercih edilemez. Tercihler yapıldıktan sonra Tamam butonuna basılarak Hal Satış Faturalarından, Hal Müstahsil Makbuzu oluşturma işlemi başlatılmış olur. Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 9

11 Hal Satış Faturalarında, Hal Müstahsil Makbuzlarının Otomatik Oluşturulması: Tercihler yapıldıktan sonra Tamam butonuna basılarak Hal Satış Faturalarından, Hal Müstahsil Makbuzu oluşturma işlemi başlatılmış olur. 1. Seçilen tarihteki Hal Satış Faturası içersindeki müstahsillerin müstahsil kodu sırasında listesi ekranda oluşacaktır. 2. Makbuz Oluşturmaya Başla: Bu butona basılarak seçilen tarihteki Hal Satış Faturalarından, Hal Müstahsil Makbuzu oluşturma işlemi başlatılmış olur. a. Liste sırası Müstahsil Kodu sırasındadır. 3. Hal Satış Faturasında geçen müstahsiller için, Hal Müstahsil belgesi oluşturma işlemi başlatılarak ilk oluşturulan Hal Müstahsil Belgesi çalışma ekranına gelecektir. 4. Çalışma ekranındaki Hal Müstahsil belgesi üzerinde (kesintiler için) değişiklik yapmak mümkündür. 5. Kesintilere ait bilgiler Parametre tanımlarından otomatik gelmekte ancak bu belge için değişiklik yapmak mümkün bulunmaktadır. Hal Müstahsil Makbuzu Alt Menü Seçenekleri: Kaydet : Hal Müstahsil makbuzunun kaydedilmesini sağlar Yaz/Kayıt : Makbuzunun belge üzerine yazdırılmasını ve kaydedilmesini sağlar. Vazgeç : Hal Müstahsil makbuzunun oluşturmaktan vazgeçilmesini sağlar. Kayıt Seçenekleri : Makbuzun cari hesaba kayıt seçenekleri tercihlerini sunar. Kullanıcı Bilgileri : Makbuzu oluşturan ve değiştiren kullanıcı bilgilerini tutar. Kesintilere Git : Fare kullanmayanlar için kesintilerin değiştirilmesine olanak tanır. Đptal Et : Daha önce kaydedilmiş/yazdırılmış Hal Müstahsil makbuzunun iptal edilmesini sağlar. Önemli: Daha önce düzenlenmiş Hal Müstahsil makbuzu iptal edilmiş ise, bu müstahsil makbuzuna kaynaklık eden Hal Satış Faturasındaki kayıtların pozisyonu değişmektedir. Faturalardan Makbuz oluştur işlemi çalıştırıldığında iptal edilen Hal Müstahsil Makbuzuna kaynaklık eden Hal Satış Faturası da işlem sırasına alınmaktadır. Yeni : Kullanıcı tarafından yeni bir Hal Müstahsil Makbuzu oluşturulmasına olanak verir Değiştir : Daha önce oluşturulmuş/düzenlenmiş Hal Müstahsil makbuzunun değiştirilmesine olanak verir. Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 10

12 Raporlar Bağ-Kur Listesi: Bu sekme üzerinden Hal Müstahsil makbuzlarında Bağ-Kur kesilenlerin listelenmesi sağlanmaktadır. Raporun oluşturulmasında geçen: Tarih Aralığı : Kullanıcı tarafından girilebildiği gibi tarih alanının sağındaki (...) butonuna basılarak seçim yapmak da mümkündür. Bu satırda Bağ-Kur Listesinin oluşturulacağı ilk ve son tarih girilmiş olmalıdır. Cari Aralığı : Bağ-Kur Listesi alınacak ilk ve son cari kodlarının girilmesi beklenmektedir. Ancak liste tüm cariler için alınacak ise bu alandaki seçili değerin Đlk-Son olmasına dikkat edilmelidir. Listele : Bu butona basıldığında seçim yapılan tarih ve cari aralığındaki Bağ- Kur Kesintisi yapılan müstahsillerin ekranda listelenmesi sağlanacaktır. Excel : Ekranda oluşan Bağ-Kur kesinti listesinin Excel Formatında ve SGK standardında oluşmasını sağlar. Bankalara verilecek resmi Bağ-Kur Kesinti listesidir. Stopaj Listesi: Bu sekme üzerinden Hal Müstahsil makbuzlarında Müstahsillerden Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesine göre kesilen ve Muhtasar Beyanname ile beyan edilip Gelir Đdaresine ödenmesi gereken Stopaj Kesintilerinin listesinin oluşması sağlanmaktadır. Raporun oluşturulmasında geçen: Tarih Aralığı : Kullanıcı tarafından girilebildiği gibi tarih alanının sağındaki (...) butonuna basılarak seçim yapmak da mümkündür. Bu satırda Stopaj Listesinin oluşturulacağı ilk ve son tarih girilmiş olmalıdır. Cari Aralığı : Stopaj kesintisi Listesi alınacak ilk ve son cari kodlarının girilmesi beklenmektedir. Ancak liste tüm cariler için alınacak ise bu alandaki seçili değerin Đlk-Son olmasına dikkat edilmelidir. Listele : Bu butona basıldığında seçim yapılan tarih ve cari aralığındaki Stopaj Kesintisi yapılan müstahsillerin ekranda listelenmesi sağlanacaktır. Excel : Ekranda oluşan Stopaj kesinti listesinin Excel Formatında ve GIB standardında oluşmasını sağlar. Stopaj Listesi raporunu (Stok kartlarında tür kodu tanımlanmış ise) Muhtasar Beyanname tür kodu bazında da almak mümkündür. Tür kodu bazında rapor oluşturmak için rapor oluşturma seçenekleri içerisindeki tür kodu çentiğini işaretleyip tür kodları içerisinden raporlanmak istenen tür kodunun seçilmesi gerekir. Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 11

13 Rüsum Listesi: Bu sekme üzerinden Hal Satış Faturalarında gösterilen Rüsum tutarlarının ilgili yönetmelik gereği il bazında listelenmesini ve ödeme tutarlarının belirlenmesi sağlanmaktadır. Bu listenin aşağıda anlatılan kurallara uygun olarak alınabilmesi için Alıcıların (ihracattı ve sanayici hariç) cari kartlarında Đl bilgisinin seçilmiş (kayıtlı) olması gerekmektedir. 7 Aralık 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan SEBZE VE MEYVE TĐCARETĐ ĐLE HAL KAYIT SĐSTEMĐ HAKKINDA TEBLĐĞ de bu konuda aşağıda belirtilen hususlar açıklanmıştır. Hal rüsumu: Malları satın alanlarca toptan satış bedeli üzerinden toptancı hali bulunan belediye veya işletmelere ödenen meblağı, Hal rüsumuna ilişkin ödemeler, künye numarası veya bildirimciye ait TC Kimlik ya da MERSĐS numarası beyan edilerek yapılır. Hal rüsumu, bu maddeye göre Bakanlıkça belirlenen banka nezdinde malın üretildiği yerdeki toptancı halinin bağlı olduğu belediye veya işletmecisi adına açılan hesaba yatırılır. Bu hesapta toplanan tutarın yüzde yirmi beşi, adına hesap açılan belediye veya işletmeci tarafından bildirilen banka hesabına aynı gün içinde, yüzde yetmiş beşi ise malın tüketime sunulduğu yerdeki toptancı halinin bağlı olduğu belediye veya işletmecisi tarafından bildirilen banka hesabına izleyen ayın beşinci gününde ilgili banka tarafından aktarılır. Hal Rüsumu Oranı: Đlgili mevzuatı çerçevesinde ithal edilen mallar ile fatura veya müstahsil makbuzu ile üreticilerden satın alınan mallardan; toptancı halinde satılanlardan yüzde bir, toptancı hali dışında satılanlardan yüzde iki oranında hal rüsumu alınır. Raporun oluşturulmasında geçen: Tarih Aralığı : Kullanıcı tarafından girilebildiği gibi tarih alanının sağındaki (...) butonuna basılarak seçim yapmak da mümkündür. Bu satırda Rüsum Listesinin oluşturulacağı ilk ve son tarih girilmiş olmalıdır. Cari Aralığı : Rüsum Listesi alınacak ilk ve son cari (Alıcı) kodlarının girilmesi beklenmektedir. Ancak liste tüm cariler için alınacak ise bu alandaki seçili değerin ĐLK- SON olmasına dikkat edilmelidir. Đl Kod Aralığı : Rüsum Listesi ile göre filtrelenerek oluşturacağı için liste alınacak ilk ve son ilin girilmesi beklenmektedir. Liste tüm iller için alınacak ise bu alandaki seçili değerin ĐLK-SON olmasına dikkat edilmelidir. Listele : Bu butona basıldığında seçim yapılan tarih, cari ve il aralığındaki Rüsum Kesintisi yapılan Alıcıların il bazında ekranda listelenmesi sağlanacaktır. Excel: Ekranda oluşan Rüsum listesinin, excel tablo oluşturmadan öce açılan penceredeki kullanıcı tercihlerine uygun olarak filtrelenerek excel tablosunun oluşması sağlanır. Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 12

14 Künye Bildirimi: Hal Satış Faturası düzenleme aşamasında fatura ekranından veya sonradan düzenlenmiş fatura değişikliği ekranından, belge üzerinde kayıtlı malların künye bilgilerinin otomatik alınması ve alınan künye numaraların belge üzerine kaydedilmesi mümkündür. Bildirim Yapılmadan Önce Yapılması Gerekenler: Hal Satış Faturası düzenlenen Tüccarın cari kartında: Đli, ilçesi, beldesi seçilmiş olmalıdır. Cari hesabın tipi seçilmiş olmalıdır. Gideceği yer seçilmiş olmalıdır. Alıcı Tüzel kişi ise vergi numarası bitişik ve 10 haneden oluşan rakamsal değer olmalıdır. Alıcı gerçek kişi ise TC No 11 haneden oluşan rakamsal değer olmalıdır. Varsa alıcıya ait GSM numarası girilmiş olmalıdır. Müstahsilin cari kartında: Hukuki yapı müstahsil olmalıdır. Đli, ilçesi, beldesi seçilmiş olmalıdır. Müstahsile ait 11 hane sadece rakamdan oluşan değer TC No alanına girilmiş olmalıdır. Varsa müstahsile ait GSM numarası girilmiş olmalıdır Stok Kartında: Künye Bildirim Kodlarından Malın Adı seçilmiş olmalıdır. Malın Türü seçilmiş olmalıdır. Malın Cinsi seçilmiş olmalıdır. Belgede: Araç Plaka numarası girilmiş olmalıdır. Parametrelerde: Şifre Đşlemleri bölümünde hal künye bildirimi alacak komisyoncunun kullanıcı kodu (adı) ve şifreleri kaydedilmiş olmalıdır. Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 13

15 7 Aralık 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan SEBZE VE MEYVE TĐCARETĐ ĐLE HAL KAYIT SĐSTEMĐ HAKKINDA TEBLĐĞ de Künye Bildirimi ile ilgili olarak aşağıda belirtilen açıklama yapılmıştır. Künye ve künye numarası MADDE 6 (1) Bildirim yapıldıktan sonra, sistem tarafından bu işleme ilişkin bir künye oluşturulur. Künye, malın üretim yerini, cinsini, miktarını, hangi üretici ve işletmeye ait olduğunu, varsa sertifika bilgilerini ve Bakanlıkça uygun görülen diğer hususları içerir. (2) Her bir künye için sistem tarafından özgün bir künye numarası üretilir. Bu numara ve Bakanlıkça belirlenecek diğer bilgiler, bildirimde bulunulan mal miktarına göre ilgililer tarafından sistem üzerinden barkodlu etiket olarak basılır. Bakanlık, sistem üzerinden basılacak etiket adedini uygulama veya standartları dikkate alarak sınırlandırabilir. (3) Perakende satış yapan üreticiler, komisyoncular ile toptan veya perakende satış yapan diğer satıcılar, satışa sunduğu malların üzerinde veya kap ya da ambalajlarının herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek bir yerinde ikinci fıkraya göre basılan barkodlu etiketin bulundurulmasını sağlamak zorundadır. 5 inci maddenin on ikinci fıkrası hükmü saklıdır. (4) Barkodlu etiketin malların ya da kap veya ambalajlarının üzerinde bulundurulma zorunluluğu, malların üretildiği yerden veya girdiği gümrük kapısının bulunduğu yerden satışa sunulacağı yere sevki aşamasında aranmaz. (5) Kap veya ambalajlarından çıkarılarak satışa sunulan mallara ilişkin barkodlu etiketler, herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek bir şekilde bu malların satışa sunulduğu yerlerde bulundurulur. (6) Herkes, sistem internet sayfası veya çağrı merkezi üzerinden künye numarasını kullanarak, künyede yer alan bilgilerden üretim yeri ve bildirim tarihi ile Bakanlıkça gerekli görülen diğer hususları sorgulayabilir. (7) Üçüncü fıkraya aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre cezai işlem uygulanır. Bildirimcilerin yükümlülükleri MADDE 7 (1) Bildirimcilerin yükümlükleri şunlardır: a) Sisteme kaydolmak, b) Toptan satış miktarı veya üzerinde alım, satım ve devri yapılan mallara ilişkin bildirimde bulunmak, c) Bildirime bağlı olarak sistem tarafından gönderilen bilginin doğruluğunu kontrol etmek, eksiklik veya yanlışlıkların derhal düzeltilmesini sağlamak, ç) Bildirim üzerine tahakkuk eden hal rüsumunu beş iş günü içinde ödemek veya ödenmesini sağlamak, d) Sisteme giriş için kendisine tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresini mevzuata ve usulüne uygun kullanmak ve muhafaza etmek, e) Sistemde kayıtlı iletişim bilgilerindeki değişiklikleri derhal, diğer değişiklikleri ise en geç bir ay içinde sisteme işlemek veya toptancı hali ya da il müdürlüğü kanalıyla işlenmesini sağlamak, f) Toptancı halinde, toptan satış miktarının altında mal satmamak, g) Mevzuat ve Bakanlıkça belirlenen diğer işlemleri yapmak. (2) Sisteme kayıtlı diğer kişiler, birinci fıkranın (a), (d), (e) ve (g) bentlerindeki hükümlerden sorumludur. Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 14

16 Hal Satış Faturası ekranında iken faturada kayıtlı olan mallara ait künye numaralarının alınması: Alış Künye Al: Hal Satış Faturasında kayıtlı olan malların üreticisine ait Geçici/Sevkiyat olarak künye numaralarının alınmasını sağlar Satış Künye Al: Hal Satış Faturasında kayıtlı olan malların komisyoncu tarafından satış olarak künye numaralarının alınmasını sağlar. Alış-Satış Künye Al: Hal Satış Faturasında kayıtlı olan malların önce üretici adına geçici sevkiyat künyesinin alınmasını ve bu künye bilgisi de kullanılarak sonra komisyoncu adına satış künyesinin alınmasını sağlar. Datasoft Hal Kayıt Sistemi Eklentisi: Bu eklenti Datasoft Hal Satış Otomasyonu üzerinden düzenlenmiş Hal Satış faturalarındaki bilgileri kullanarak, bu faturalardaki mallara ait Künye Bildirimlerinin otomatik olarak alınmasını sağlar. Satış Künye Al: Butona basıldığında Datasoft Hal Kayıt Sistemi eklentisi çalışır. Bu eklenti, künye numarası alınması aşamasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sitesine otomatik bağlanarak bildirimcinin künye alışı sırasında girmesi gereken tüm verileri otomatik girerek künye verisinin alınmasını sağlar. 1.Adım: T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi sayfasına bağlanılarak bildirimciye ait kullanıcı adı ve şifre otomatik girilir. Doğrulama kodunun girilmesi için, Güvenlik Bilgisi Girişi penceresi açılır. Kullanıcı sistemin ürettiği doğrulama kodunu, açılan bu pencereye girip OK butonuna basar. Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 15

17 2.Adım: Mala ilişkin bilgiler Hal Satış Faturasındaki üretici TC Kimlik numarası ve malın künye bildirimi için stok kartında seçilip eşleştirilen kodları, program tarafından ilgili alanlara otomatik atanır. Çalışma ekranın sağ alt tarafında bildirimin aşamaları satır numaraları ile birlikte kullanıcı için özetlenir. Bildirim yapılan site, il kodu gönderildikten sonra kodu gönderilen ile ait ilçe kodlarının oluşması için beklemektedir. Bu bekleme aşamasında DHKS programı da veri gönderebilmek için beklemektedir. 3.Adım: Bildirim türüne ilişkin bilgiler Alıcının cari kart tanımındaki TC/Vergi numarası ve hal satış faturasındaki mala ilişkin miktar ve birim fiyat bilgileri DHKS programı tarafından otomatik girilmektedir. Satın alanın TC/Vergi numarası girildikten sonra sorgula butonuna program otomatik basmakta ve sorgulama aşamasında hal kayıt sistemi programından gelecek veriyi beklemektedir. 4.Aşama: Malın gideceği/tüketime sunulduğu yere ait bilgiler Alıcının Hal Kayıt Sistemindeki bilgilerinden otomatik getirilmektedir. Bu bölüm için alıcının cari kart tanımında gideceği yer bilgisinin hal kayıt sistemindeki veri ile uyumlu olması önemlidir. Malı taşıyan aracın plaka numarası hal satış faturasının sağ üst kısımda ilgili alana rakam ve harfler arasında boşluk bırakılmadan girilmiş olmalıdır. Doğrulama kodunun girilmesi için, Güvenlik Bilgisi Girişi penceresi açılır. Kullanıcı sistemin ürettiği doğrulama kodunu, açılan bu pencereye girip OK butonuna basar. Bu aşamadan itibaren, Hal Kayıt Sistemi, bilgileri gönderilen mal için bir künye numarası oluşturmaktadır. Datasoft Hal Kayıt Sistemi eklentisi, oluşan bu künye numarası çalışma ekranında bulunan Hal Satış Faturasının ilgili alanına kaydeder. Bilgi Notu: Herhangi bir nedenden dolayı işleme otomatik devam edilemediği durumlarda kullanıcı, yarım kalan işlemi kendisi tamamlayarak, ilgili mal için künye numarası alabilir. Alına bu künye numarasının Datasoft Hal Satış Faturasına aktarılması için DHKS eklentisindeki Sayfadaki Künyeyi Al butonuna basmak yeterli olacaktır. Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 16

18 Klasik Ticari Set Ana Menüde Hal Belgelerini ilgilendiren Raporlar Stok Raporları : Stok hareket giriş-çıkış ve kalan miktarlarını raporlamak için bu bölümde seçenekler mevcuttur. Raporlamada, verilen stok aralığına veya stok şablonuna uygun olarak filtreleme yapılarak istenilen rapor oluşmaktadır. Cari Raporlar : Cari Hesap (Alıcı, Satıcı, Alıcı/Satıcı) bakiye bilgilerinin bir arada veya seçilen cari hesapların işlemlerinin (tahsilat ve ödeme belgelerindeki hareketler ayrıntı veya özet olarak) raporlanmasını sağlayan seçenekler mevcuttur. Alış Raporları : Bu bölümde Hal Programı üzerinden veri girişi yapılan iki rapor seçeneği bulunmaktadır. Stok Bazında Alış Raporu : Bu rapor aracılığı ile tanımlı firmada normal faturalardan yapılan stok alışlarını ayrı olarak raporlamak mümkün olduğu gibi, bu alış raporuna Hal Müstahsil Makbuzlarını veya klasik müstahsil makbuzlarını kullanarak yapılan alışları da dâhil etmek mümkündür. Cari Bazda Alış Raporu : Bu rapor aracılığı ile tanımlı firmada seçilen cari için normal belgelerden yapılan işlemleri ayrı olarak raporlayabilmek mümkün olduğu gibi, bu cari bazda alış raporuna Hal Müstahsil Makbuzları veya Klasik Müstahsil makbuzlarından alışları da dâhil etmek mümkündür. Satış Raporları : Bu bölümde Hal Programı üzerinden veri girişi yapılan iki rapor seçeneği bulunmaktadır. Stok Bazında Satış Raporu : Bu rapor aracılığı ile tanımlı firmada normal faturalardan yapılan stok satışlarını ayrı olarak raporlamak mümkün olduğu gibi, bu satış raporuna Hal Faturalarını üzerinden yapılan satışları dâhil etmek mümkündür. Cari Bazda Satış Raporu : Bu rapor aracılığı ile tanımlı firmada seçilen cari için normal satış faturalarından yapılan işlemleri ayrı olarak raporlayabilmek mümkün olduğu gibi, bu cari bazda satış raporunda Hal Faturaları aracılığı ile yapılan satışları da dâhil etmek mümkündür. Klasik ticari set programının kullanımı konusunda ayrıntılı bilgiye, Genel Menüdeki Yardım Menüsünden ulaşmak mümkün olduğu gibi bağlantısından ulaşmak da mümkündür. Değerli Kullanıcımız, Bu kılavuzun amacı, Datasoft Yazılım Hal verimli kullanılmasını sağlamaya yardımcı olmaktır. Hal Programı Kurulum ve Eğitimi Datasoft Yazılım yetkili Satıcısının yükümlülüğündedir. Programı satın aldığınız Datasoft Yetkili Satıcınızdan mutlaka bedelsiz eğitim alınız. Bir sorunla karşılaştığınızda Datasoft Yazılımla e-posta aracılığı ile yardım talep ediniz. e-postada bulunması gereken bilgiler: o Adınız ve Soyadınız o Programın lisans numarası veya lisans sahibinin adı/soyadı/unvanı o Sorunun nasıl oluştuğu, siz ne bekliyordunuz da program ne yaptı, o Varsa hataya ait ekran görüntüsü veya firmanın sıkıştırılmış yedeği Lütfen bu bilgileri e-posta adresine veya bağlantısından yeni bir destek fişi oluşturarak Datasoft Destek Servisine iletiniz. Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 17

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Uygulamanın Đçeriği: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı 19 Aralık 2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi gazetede yayınladığı

Detaylı

KDV1 Tevkifatı Genel Açıklama:

KDV1 Tevkifatı Genel Açıklama: Datasoft Yazılım Klasik Ticari Entegre Programı KDV Tevkifatına Tabi Satış ve Alış Đşlemlerde Stok Kartlarının Tanımı, Alış/Satış Faturalarını Düzenlenme Entegrasyon Parametrelerini Tanımlama Kılavuzu

Detaylı

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi Sistemi) Programında Müşteri Kira Bilgilerinin Tanımlanması, Muhasebe, Đşletme Defteri ve BBS Programında Entegre Kira Kaydı Oluşturması Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Muhasebe Fişlerinin Günlük Birleştirilmesini Açıklayan Kılavuz

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Muhasebe Fişlerinin Günlük Birleştirilmesini Açıklayan Kılavuz Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Muhasebe Fişlerinin Günlük Birleştirilmesini Açıklayan Kılavuz Uygulamanın Đçeriği: Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programında muhasebe fişleri, oluşma kaynaklarına

Detaylı

Genel Açıklama: Bu çalışmanın kullanıcılarımıza yararlı olmasını temenni ederiz. Saygılarımızla, 22 Kasım 2012 Datasoft Yazılım

Genel Açıklama: Bu çalışmanın kullanıcılarımıza yararlı olmasını temenni ederiz. Saygılarımızla, 22 Kasım 2012 Datasoft Yazılım Genel Açıklama: Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programı Personel Meslek Kodlarının Toplu girilmesi, değiştirilmesi Aylık Prim ve Hizmet Belgesi XML Dosyasında Meslek Kodlarının yazdırılarak, SGK E-Bildirge

Detaylı

Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programında Yapılan Güncellemeler Kullanıcı Kılavuzu ( )

Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programında Yapılan Güncellemeler Kullanıcı Kılavuzu ( ) İçindekiler Tahakkuk İşlemleri... 2 Personel Bordrosu Muhasebe Entegrasyonu... 3 Muhasebe Fişi Parametreleri... 3 Muhtasar Beyannamede Belirtilen Türlere Uygun Olarak, Gelir Vergisi Kesintilerinin Tanımlanması...

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2)

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Genel Açıklama: 1.1. KDV TEVKĐFATININ NĐTELĐĞĐ KDV tevkifatı

Detaylı

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan

Detaylı

Zorunlu BES Kılavuzu PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım

Zorunlu BES Kılavuzu PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Zorunlu BES Kılavuzu Datasoft Yazılım 2017.01.30 datasoft@datasoft.com.tr Datasoft Yazılım Zorunlu BES Kılavuzu İçindekiler Zorunlu

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 1.1. AMAÇ ve KAPSAM... 3 1.2. YAZILIMA GENEL BAKIŞ... 3 2. SİSTEM KULLANMI... 3 2.1. SİSTEME GİRİŞ... 3 2.2. BİLDİRİM İŞLEMİ

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu Genel Açıklama: GIB (Gelir Đdaresi Başkanlığı) nın yayınladığı 117

Detaylı

İhracat İşlemlerinde e-fatura Uygulaması

İhracat İşlemlerinde e-fatura Uygulaması 2017 İhracat İşlemlerinde e-fatura Uygulaması Yener Kahraman Datasoft Yazılım 15.06.2017 İçindekiler 1. Gelir İdaresi başkanlığının Duyurusu:... 2 Giriş:... 3 1.İhracat Faturasının İş Akışı ve Roller...

Detaylı

Muhtasar Beyanname çalışması tamamlanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.

Muhtasar Beyanname çalışması tamamlanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur. Datasoft Yazılım Muhtasar Beyanname Ödemeler Listesinin Hazırlanmasına ilişkin Kılavuz. Değerli Datasoft Kullanıcısı; Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, "Gelir Đdaresi Başkanlığının 02/05/2012 tarihinde

Detaylı

Genel Açıklama: Bu çalışmanın kullanıcılarıma yararlı olmasını temenni ederiz. Saygılarımızla, 15 Ekim 2012 Datasoft Yazılım

Genel Açıklama: Bu çalışmanın kullanıcılarıma yararlı olmasını temenni ederiz. Saygılarımızla, 15 Ekim 2012 Datasoft Yazılım Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programı Kanuni Raporlar Menüsünde Aynı Đşyeri Đçin Birden Fazla Aylık Prim ve Hizmet Belgesi XML Dosyasını Bir Defada Hazırlayıp, SGK E-Bildirge Sitesine Gönderilmesini

Detaylı

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Entegre@6 (Muhasebeci Paketi) [X] Yeni Fonksiyon @6 4.0.12 Seti ve 4.0.10 Onaylı Sürüm Uygulama 6 Şubat 2008

Detaylı

Zorunlu BES PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZOR UNLU BES İŞLEMLERİ KULALNICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım

Zorunlu BES PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZOR UNLU BES İŞLEMLERİ KULALNICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZOR UNLU BES İŞLEMLERİ KULALNICI KILAVUZU Zorunlu BES Datasoft Yazılım 2017.01.30 datasoft@datasoft.com.tr Datasoft Yazılım Zorunlu BES Kılavuzu İçindekiler Zorunlu BES Bilgi

Detaylı

Telefon: 444-3282, Destek: +90 (216) 340-8300 Faks: +90 (216) 325-5664 Sayfa 2

Telefon: 444-3282, Destek: +90 (216) 340-8300 Faks: +90 (216) 325-5664 Sayfa 2 Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Faturalardan (Excel) Fiş Oluşturma Kılavuzu Uygulamanın Đçeriği: Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programında muhasebe fişleri, aşağıdaki seçenekler ile oluşturulur.

Detaylı

Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 1

Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 1 e-fatura Konusunda Bilgi Notu: Datasoft Yazılım e-fatura Uygulaması Kılavuzu a. Ticari program kullanıcıları, e-fatura kullanmak için kullandıkları ticari programın onaylı olması gibi bir kural mevcut

Detaylı

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Bilgi Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Presto Plus da iki farklı tip devir yapılabilir. İhtiyaca göre bu iki devir programından birisi tercih edilerek devir işlemi yapılmalıdır. Devir işlemlerinden

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN

Detaylı

UBL-2.1 Standardına Uygun olarak e-fatura Düzenleme Kılavuzu

UBL-2.1 Standardına Uygun olarak e-fatura Düzenleme Kılavuzu 18.10.2015 UBL-2.1 Standardına Uygun olarak e-fatura Düzenleme Kılavuzu DATASOFT YAZILIM LTD. ŞTİ. İçindekiler Bilgi Notu: Gelir İdaresi Başkanlığı www.efatura.gov.tr adresinde e-fatura konusunda muhtelif

Detaylı

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

Programımızda Müstahsil Alım Faturası düzenleyebilmek için yapılması gereken işlemler şunlardır:

Programımızda Müstahsil Alım Faturası düzenleyebilmek için yapılması gereken işlemler şunlardır: 11 Mayıs 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Fatura MÜSTAHSĐL MAKBUZU Müstahsil makbuzu gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini

Detaylı

Mükellef Bilgileri Bildirimi tamamlanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.

Mükellef Bilgileri Bildirimi tamamlanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur. Değerli Datasoft Kullanıcısı; Datasoft Yazılım, Genel Muhasebe Programı, Đşletme Defteri Programı ve BBS (Büro Bilgi Sistemi) Serbest Meslek Defteri programı Beyannameler menüsüne, Mükellef Bilgileri Bildirimi

Detaylı

GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı

GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı FİŞ GİRİŞ FORMUNA EKLENEN TCK/VKN KOLONU Fiş Giriş formuna, satır bazında T.C. Kimlik No veya Vergi Kimlik No. bilgisinin girilebileceği

Detaylı

KDV BEYANNAMESİ SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu. Datasoft Yazılım

KDV BEYANNAMESİ SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu. Datasoft Yazılım KDV BEYANNAMESİ 6736 SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu Datasoft Yazılım 2016.09.23 İçindekiler B- KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE MEVCUT

Detaylı

Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr

Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr Değerli Datasoft Kullanıcısı; Datasoft Yazılım, Genel Muhasebe Programı, Đşletme Defteri Programı ve BBS (Büro Bilgi Sistemi) Serbest Meslek Defteri programı KDV Beyannamesi menüsüne, KDV Beyannamesinin

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Fiş listelerinden de hatırlanacağı gibi pull down menüden fiş menü tercihleri veya görsel butonlardan Yeni, Değiştir, İzle, Sil, Kopyala ile kasa tahsilat ödeme ekranı açılır. Kasa tahsilat ve ödeme fişleri

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün : Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU Sayfa : 2/20 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Rev Tarih Değişiklik Tanımı 1.0 26.06.2012 İlk yayın. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 1.1 Kimlik... 3 1.2 Amaç ve Kapsam...

Detaylı

İHRACAT E-FATURA KULLANIMI

İHRACAT E-FATURA KULLANIMI İHRACAT E-FATURA KULLANIMI İhracat E-fatura : E-Fatura uygulamasına kayıtlı olanların ihracat ve yolcu beraberi eşya ihracı (Tax-Free) işlemlerinde 01/07/2017 tarihinden itibaren e-fatura düzenleme zorunluluğu

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK Doküman Kodu : FSG004 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK Genel Bilgi Fatura Girişleri Fatura Başlığı Fatura Detayı Alım Fatura Girişi Satış Fatura Girişi Fatura

Detaylı

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Mart - 2014

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Mart - 2014 Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Mart - 2014 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan Firma

Detaylı

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER 11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer EnRoutePlus TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI (FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET) Univera firmasının EnRoutePlus programından

Detaylı

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ HARCAMA MODÜLÜ PERİYODİK ABONELİK ÖDEMELERİ Yetki ve Yetkililer Harcama modülü, harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi yetkilisinden oluşur. Modül Ekranları H-01 Abonelik Girişi,

Detaylı

18 Haziran 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe

18 Haziran 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe 18 Haziran 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Muhasebe ÖRNEKLER ĐLE FĐŞ CAMBAZI Fiş cambazları muhasebe fişlerini işlerken hızlı, pratik ve hatasız işlememizi sağlayan ETA

Detaylı

Değerli Datasoft Kullanıcısı;

Değerli Datasoft Kullanıcısı; Değerli Datasoft Kullanıcısı; Datasoft Yazılım, Genel Muhasebe, İşletme Defteri ve BBS (Bürü Bilgi Sistemi) Serbest Meslek Defteri Programları Beyannameler bölümümden çalışan; beyanname paketlerini gönderme,

Detaylı

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU A- OKUL MUTEMETLERİ (Mutemet Yardımcısı Olarak Sisteme Tanımlanan Kullanıcılar) TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER; 1- SİSTEME GİRİŞ: Sisteme girebilmek

Detaylı

GMS.NET 3.2.2 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı

GMS.NET 3.2.2 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı GMS.NET 3.2.2 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı HESAP PLANINA HESAP TİPİ BİLGİSİ EKLENDİ Hesap Planı giriş formlarına eklenen Hesap Tipi bilgisinin amacı, Fiş Girişi sırasında tipi Alacaklı

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

Fiyat Farkı Faturası

Fiyat Farkı Faturası Fiyat Farkı Faturası Ürün Grubu [X] Redcode Enterprise [X] Redcode Standart [X] Entegre.NET Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu Uygulama 5.0.10 (Onaylı sürüm) Fiyat Farkı Faturası, kaydedilmiş

Detaylı

Turkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016

Turkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016 Turkcell leri Logo Ocak 2016 İçindekiler j-guar TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Fatura Eşleştirme Tabloları... 4 Online Fatura Aktarımları... 6 Fatura Şifre Talebi... 7 Turkcell leri 2 TURKCELL HİZMETLERİ j-guar

Detaylı

DARA PLUS PARAKENDE MODULU

DARA PLUS PARAKENDE MODULU DARA PLUS PARAKENDE MODULU PARAKENDE SATIŞ MÜŞTERİ BİLGİLERİ GİRİŞ VE DEĞİŞİKLİK Peşin satış adında bir tane cari hesap oluşturulur kod 1 adı peşin soyadı satış olan. Yeni bir müşteri açmak için : yeni

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI YÜKLENĐLEN KDV LĐSTESĐ

DESTEK DOKÜMANI YÜKLENĐLEN KDV LĐSTESĐ YÜKLENĐLEN KDV LĐSTESĐ Genel Muhasebe / E Beyannameler başlığı altına Yüklenilen KDV Listesi, Đndirilecek KDV Listesi ve Satış Faturaları ve GÇB Listesi beyanname seçenekleri eklenmiştir. Yüklenilen KDV

Detaylı

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4

Detaylı

LKS2. Muhasebeleştirme

LKS2. Muhasebeleştirme LKS2 Muhasebeleştirme LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4 Bağlantı

Detaylı

AKINSOFT Barkod 4. AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT Barkod 4. AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ Barkod 4 programı, her türlü barkod etiketi, raf etiketi ya da reyon etiketi

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler 1/18

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler 1/18 YÜKLENİLEN KDV LİSTESİ E-Beyannameler başlığında yer alan ve birlikte verilen beyannameler Yüklenilen KDV Listesi,İndirilecek KDV listesi ve Satış Faturaları GÇB Listesidir. Yüklenilen KDV Listesi iki

Detaylı

1. e-fatura ve e-arşiv Tipleri :

1. e-fatura ve e-arşiv Tipleri : İÇİNDEKİLER 1. e-fatura ve e-arşiv Tipleri :... 2 1.1. Gelir İdaresinin Belirlediği Fatura Tipleri :... 2 2. Tiger ve Go Ürün Gruplarından Gönderilebilen e-fatura ve e-arşiv Faturası Türleri :... 8 2.1.

Detaylı

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ E-Beyannameler başlığı altında yer alan katma değer vergisi beyannamesinin oluşturulması için öncelikle ilgili butona basılarak tanımlama ekranına ulaşılır. Katma değer

Detaylı

LUCA Sabit Kıymet İşlemleri

LUCA Sabit Kıymet İşlemleri PAKET PROGRAMLAR I WEB TABANLI MUHASEBE SİSTEMİ LUCA Sabit Kıymet İşlemleri Yrd.Doç.Dr.Murat ACET SABİT KIYMET İŞLEMLERİ İşletmelerin Sabit Kıymet Giriş/Çıkışı Sabit Kıymet Listesi Sabit Kıymetlerin Amortisman

Detaylı

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI Sürüm 1.3.5 Ağustos 2013 TegsoftCC Supervisor (Yetkili Kullanıcı) Kampanya Yönetimi Eğitim Dokümanı Sayfa 2 / 14 İÇİNDEKİLER A. SES KAMPANYASI

Detaylı

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014 14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,

Detaylı

GENEL MUHASEBE E-DEFTER

GENEL MUHASEBE E-DEFTER GENEL MUHASEBE E-DEFTER Kullanıcı Kılavuzu MART 2015 DATASOFT YAZILIM LTD. ŞTİ. Kartal/İstanbul R03_2015_03_03 ŞUBAT 2015 DATASOFT YAZILIM LTD. ŞTİ. Kartal/İstanbul R02_2015_02_20 İçindekiler Yazılımın

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Go Plus/Go 3 e-ihracat İşlemleri

DESTEK DOKÜMANI. Go Plus/Go 3 e-ihracat İşlemleri Go Plus/Go 3 e-ihracat İşlemleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğe istinaden E-fatura mükelleflerinin ihracat işlemlerinin elektronik olarak gönderiminin yapılabilmesi için 2.42.00

Detaylı

Seri Takibi Yenilikleri

Seri Takibi Yenilikleri Seri Takibi Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube/Parametre Tanımlamaları bölümünde

Detaylı

Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP

Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP 150 253-255 Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP FİRMA Faturayı keser ve faturayı malzemeyle birlikte ya BAP Birimi Satınalma Ofisine ya da ilgili Proje Yürütücüsüne Teslim eder. BAP Birimi Satınalma

Detaylı

MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme

MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme Versiyon : 1.00 Yayınlama Tarihi : 16.09.2007 23:00 Sayfa Aralığı : 1-19 MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme MEDULA Sistemi ile E-Fatura gönderme işleminde ilk adım gönderilecek faturaların GSS** icmallerinin

Detaylı

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu Barkomatik Stok Yönetimi Ürün Yönetimi Kullanım Kılavuzu A- Ürün Menü İşlemleri... 4 1- Ürün Ekleme... 4 2- Ürün Silme... 6 3- Ürün Değiştirme... 6 4- Azalanlar... 7 5- Hareketler... 7 7- Barkod Yazdırma...

Detaylı

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 İçindekiler Dövizli Kullanım... 3 Kavramlar... 3 Döviz Türleri... 4 Satır bilgilerinin silinmesi... 4 Tüm tablonun silinmesi... 4 Sistemde yer alan ilk tanımlara ulaşım...

Detaylı

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir. 22 Haziran 2012 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV KISMI TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat

Detaylı

KBS - MATRAH BİRLEŞTİRME (KBS DIŞINDA HESAPLANARAK ÖDENEN DÖNER SERMAYE KATKI PAYI VB. ÖDEMELERE AİT MATRAHLARIN MAAŞ MATRAHLARI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ)

KBS - MATRAH BİRLEŞTİRME (KBS DIŞINDA HESAPLANARAK ÖDENEN DÖNER SERMAYE KATKI PAYI VB. ÖDEMELERE AİT MATRAHLARIN MAAŞ MATRAHLARI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ) KBS - MATRAH BİRLEŞTİRME (KBS DIŞINDA HESAPLANARAK ÖDENEN DÖNER SERMAYE KATKI PAYI VB. ÖDEMELERE AİT MATRAHLARIN MAAŞ MATRAHLARI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ) UYGULAMA KILAVUZU (VERSİYON-2) PERSONEL YAZILIM VE

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları

Detaylı

KDV-1 BEYANNAMESİNDEKİ BELGE BİLGİLERİNİN OTOMATİK OLARAK HESAPLANMASI KULLANIM KILAVUZU

KDV-1 BEYANNAMESİNDEKİ BELGE BİLGİLERİNİN OTOMATİK OLARAK HESAPLANMASI KULLANIM KILAVUZU KDV-1 BEYANNAMESİNDEKİ BELGE BİLGİLERİNİN OTOMATİK OLARAK HESAPLANMASI KULLANIM KILAVUZU KDV-1 Beyannamesinin Sonuç Hesapları sekmesine aşağıda gösterilen Belge Bilgileri bölümü eklenmiştir. Uygulama Ekim

Detaylı

GENEL MUHASEBE PROGRAMI

GENEL MUHASEBE PROGRAMI GENEL MUHASEBE PROGRAMI e-defter Mevzuatına Uygun Muhasebe İşlemleri Kılavuzu DATASOFT YAZILIM LTD. ŞTİ. Kartal/İstanbul R01_2014_04_07 DATASOFT YAZILIM LTD. ŞTİ. Kartal/İstanbul R02_2015_02_20 DATASOFT

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. FORM Ba ve Bs

DESTEK DOKÜMANI. FORM Ba ve Bs FORM Ba ve Bs Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2005 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Sayı :B.12.2.TMO-00 77 00 03-705-99 /960 13/08/2012 Konu : 2012-2013 Alım Dönemi Mısır Ürünü Randevu Sistemi Uygulamaları İlgi

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Kasım 2012 İçindekiler Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...

Detaylı

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi EKİM -2014 I - VEKALET AYLIĞI FĠHRĠST 1. Bölüm : Vekalet Ġşlemleri Bilgi Girişi 1.1. Vekalet Bilgi Giriş Formu 1.2. Personel

Detaylı

SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU

SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU HAZİRAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ I-KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNE GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html

Detaylı

I-TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERE AİT SATIŞ FATURASI LİSTESİ

I-TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERE AİT SATIŞ FATURASI LİSTESİ TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERE AİT SATIŞ FATURASI LİSTESİ İLE İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERE AİT SATIŞ FATURASI LİSTESİ NİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Bilindiği üzere, katma

Detaylı

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI ARALIK 2011 0 Genel İşleyiş HARCAMA YETKİLİSİ/GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİNCE YAPILACAK İŞLEMLER Kullanıcı, http://www.kbs.gov.tr internet adresinden Kamu Harcama

Detaylı

1. Portala Giriş. 2. Portalın Kullanımı Genel

1. Portala Giriş. 2. Portalın Kullanımı Genel 1. Portala Giriş Masraf beyanı portalına girmek için http://www.agmasraf.com adresine girilir. Sistem sizi tanıyarak girişi gerçekleştirir, şifre sorması durumunda Kullanıcı adı kısmına; sicil numarası,

Detaylı

1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013

1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013 1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013 BarkomatikPOS Barkomatik Mucizesi olarak bilinen bilgisayarsız sistemlerimizin kolay ve hızlı kullanım özeliği olan yazılımlarına paralel olarak hazırlanan

Detaylı

7 Temmuz Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar

7 Temmuz Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar 7 Temmuz 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Raporlar RAPORLAR MODÜLÜNDE DOCMAGE DĐZAYNI Doküman sihirbazı DocMage den görsel açıdan zengin form dizaynları yapılır ve bu

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Kasım - 2013 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı

KATEGORİ MİZANI BAŞLARKEN KATEGORİ NEDİR? NEDEN N İHTİYAÇ DUYULUR?

KATEGORİ MİZANI BAŞLARKEN KATEGORİ NEDİR? NEDEN N İHTİYAÇ DUYULUR? KATEGORİ MİZANI Doküman Kodu : RNT-02 Açıklama : Vio Kategori Mizanı Kullanımı Kapsam : Vio Nitelikleri Revizyon No : 2 Yayın Tarihi : Aralık 2012 BAŞLARKEN SKOR YAZILIM tarafından geliştirilen ticari

Detaylı

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İçindekiler Tablosu GİRİŞ...2 I. BÖLÜM...3 HARCAMA BİRİMİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER...3 A. Kanıtlayıcı Belge Ekleme...3

Detaylı

e-arşiv Uygulaması Tarih: 24.02.2015 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir.

e-arşiv Uygulaması Tarih: 24.02.2015 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir. e-arşiv Uygulaması Tarih: 24.02.2015 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir. Contents 1. e-arşiv UYGULAMASI NEDİR?... 3 1.1. e-arşiv FATURASI NEDİR?... 3 1.2. e-arşiv RAPORU NEDİR?...

Detaylı

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan Kargo Modülü Ürün Grubu [X] 7.0 NetsisEnterprise Kategori [X] Yeni Modül Versiyon Önkoşulu 7.0 Onaylı Sürüm Uygulama Kargo modülü ile işletme içerisinde satışa yönelik yapılan işlemler, dağıtım şirketleri

Detaylı

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş Bölümü: Program ilk açıldığında karşımıza Kullanıcı Adı ve Şifre giriş bölümü gelir. Kullanıcı Adı: Programa giriş yapacak kullanıcının kodunu ve şifresini yazdıktan sonra Tamam tuşu ile programa

Detaylı

1. Medisoft ile ETS arasındaki bütünle ik yapı : hatasız ve hızlı ETS hastane otomasyonu için neden çok önemlidir :

1. Medisoft ile ETS arasındaki bütünle ik yapı : hatasız ve hızlı ETS hastane otomasyonu için neden çok önemlidir : ETS hastaneler için geliştirilmiş kullanımı kolay ve Medisoft ile bütünleşik çalışan bir kurumsal kaynak planlama sistemidir. Amacımız; Medisoft ile sağlanan eksiksiz hastane otomasyonunu tam entegre bir

Detaylı

DÖNER SERMAYE KATKI PAYI GİRİŞİ UYGULAMA KILAVUZU

DÖNER SERMAYE KATKI PAYI GİRİŞİ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE KATKI PAYI GİRİŞİ UYGULAMA KILAVUZU HAZİRAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ MUTEMETLER TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER; 1-

Detaylı

Bilgi. Ref. No : 2017/1/232 Tarih : Sürüm : PrestoPlus Konu : BES Otomatik Katılım

Bilgi. Ref. No : 2017/1/232 Tarih : Sürüm : PrestoPlus Konu : BES Otomatik Katılım Bilgi Ref. No : 2017/1/232 Tarih : 20.12.2016 Sürüm : PrestoPlus 2.01.75.001 Konu : BES Otomatik Katılım 10.08.2016 tarihde yayınlanan 6740 sayılı yasa ve 17.12.2016 tarihde yayınlanan 29921 sayılı yönetmelik

Detaylı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı BİLNEX YAZILIM Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı Hazırlayan Sinan Karagöz BİLNEX QUANTUM V3 PROGRAMLARINDA SERİ NUMARASI TAKİBİ İŞLEMLERİ Bilnex Yazılım Programlarında bir ürün için tek bir stok kartı

Detaylı

Doğrudan Borçlanma Sistemi

Doğrudan Borçlanma Sistemi Doğrudan Borçlanma Sistemi DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SİSTEMİ Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS), ana firmanın elektronik ortamda bankaya gönderdiği fatura bilgilerine göre fatura tarihlerinde müşteri hesaplarından

Detaylı

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU (Versiyon 4) Muhasebat Genel Müdürlüğü PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ ŞUBAT 2014 http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir.

DESTEK DOKÜMANI. Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir. Hızlı Üretim Fişleri Hızlı ve tek seviyeli üretim yapan işletmelerde üretim işlemine ait bilgiler, Hızlı Üretim Fişleri ile pratik olarak takip edilebilir. Hızlı üretim fişleri ile karma koli, mamul ve

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Mart - 2014 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı

ZİRVE İŞLETME DEFTERİ

ZİRVE İŞLETME DEFTERİ ZİRVE İŞLETME DEFTERİ İşletme defterinde kayıt yapılabilmesi için firma bilgileri bölümünden tanımlanan firmada defter türü; İ olarak seçilmesi gerekmektedir. Firma bilgileri sayfasında Beyanname bilgileri(f10)

Detaylı

DATASOFT E-DEFTER. Kurulum Kılavuzu 01 TEMMUZ DATASOFT YAZILIM LTD. ŞTİ. Kartal/İstanbul

DATASOFT E-DEFTER. Kurulum Kılavuzu 01 TEMMUZ DATASOFT YAZILIM LTD. ŞTİ. Kartal/İstanbul DATASOFT E-DEFTER Kurulum Kılavuzu 01 TEMMUZ 2014 DATASOFT YAZILIM LTD. ŞTİ. Kartal/İstanbul İçindekiler Tanımlar... 2 Datasoft e-defter Yazılımın Amacı:... 3 Yazılımın Kurulması:... 3 Yazılımın Çalıştırılması:...

Detaylı

FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU

FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU NİSAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ Kamuda farklı kanunlara tabi olarak, -Memur -Kadro karşılığı

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir.

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir. 1. KREDĐ KARTI UYGULAMASI LOGO Kredi Kartları uygulaması Cari hesap, banka hesapları ve ödeme tahsđlat planları ekleri ile Kredi Kartı Slipleri, Raporlama eklerinden oluşmaktadır. 1.1. Tanımlar & Uygulamalar

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler 1/13

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler 1/13 FORM BA - BS Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2005 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim

Detaylı

Ana Sayfaya Git. Yukarıdaki adrese tıklayıp, sizlere e-posta ile iletilen, «Kullanıcı adı» ve «Şifre» bilgileriniz ile giriş yapınız.

Ana Sayfaya Git. Yukarıdaki adrese tıklayıp, sizlere e-posta ile iletilen, «Kullanıcı adı» ve «Şifre» bilgileriniz ile giriş yapınız. Yukarıdaki adrese tıklayıp, sizlere e-posta ile iletilen, «Kullanıcı adı» ve «Şifre» bilgileriniz ile giriş yapınız. Sisteme giriş yapıldıktan sonra karşımıza bu ekran gelir. Burada sol üstte bulunan

Detaylı

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV 20 Mayıs 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ İndirilecek KDV Listesi raporu özellikle ihraç kayıtlı mal satan, ihracat yapan, yatırım

Detaylı