DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU;"

Transkript

1 DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; Rev_2012_1226_005 İçindekiler 01_Uygulamanın İçeriği 01_Hal Otomasyonunun Özelliği 02_Cari Kartların Tanımlanması 03_Yeni bir (müstahsil) tanımlama 04_Stok Kartlarının Tanımlanması 05_Parametrelerin Tanımlanması 07_Hal Satış Faturası Düzenleme 08_Fatura Alt Menü İşlemleri 09_Hal Müstahsil Makbuzu Sekmesi 10_Hal Satış Faturalarından, Hal Müstahsil Makbuzlarını Otomatik oluşturmak 11_Raporlar 13_Künye Bildirimi 17_ Klasik Ticari Set Ana Menüde Hal Belgelerini ilgilendiren Raporlar. 18_Muhasebe Entegrasyonu

2 Datasoft Yazılım Hal Programı Özellikleri ve Kullanım Kılavuzu Uygulamanın Đçeriği: 5957 sayılı Sebze Ve Meyveler Đle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu Kanunun amacı, sebze ve meyveler ile arz ve talep derinliğine göre belirlenecek diğer malların ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını, malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını, üretici ve tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasını, meslek mensuplarının faaliyetlerinin düzenlenmesini, toptancı halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamaktır.(2) Bu Kanun, sebze ve meyveler ile arz ve talep derinliğine göre belirlenecek diğer malların her ne şekilde olursa olsun alımı, satımı ve devri ile toptancı halleri ve pazar yerlerinin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları, uygulanacak yaptırımları ve bakanlıklar, belediyeler ile diğer idarelerin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar. Bu Kanunda geçen: Mal: Ticarete konu sebze ve meyveler ile arz ve talep derinliğine göre belirlenecek et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, su ve su ürünleri, bal ve yumurta gibi diğer gıda maddeleri ile kesme çiçek ve süs bitkilerini, Künye: Malların üretim yerini, cinsini, miktarını, hangi üretici ve işletmeye ait olduğunu, varsa sertifika bilgilerini ve Bakanlık ile Tarım ve Köy Đşleri Bakanlığınca uygun görülecek diğer hususları ihtiva eden barkodlu etiketi veya bu bilgileri içeren belgeyi, Hal rüsumu: Malları satın alanlarca toptan satış bedeli üzerinden ödenen meblağı, Komisyoncu: Malların toptan satışı amacıyla kendi adına ve başkası hesabına komisyon esası üzerinden çalışan meslek mensuplarını ifade eder denilmektedir. Hal Programının Özelliği: Hal Komisyoncusu müstahsilden malı almadan, Hal Satış Faturası aracılığı ile müstahsillerin mallarını Alıcıya (Tüccara) fatura etmektedir. Fatura hareketlerinde (klasik faturadan farklı olarak) Malın üreticisi olan müstahsil seçilmekte ve devamında bu müstahsile ait stok (mal) seçilip fiyatlandırılmaktadır. Böylece bir Hal Satış Faturasında, birden fazla müstahsilin birden fazla malı bulunabilmektedir. Fatura hareketleri tamamlandığında varsa KDV hesaplanmakta ve Fatura tutarı üzerinden parametrelerdeki orana uygun olarak da Rüsum hesaplanmaktadır. Hal Satış Faturası düzenlendikten sonra, hal satış faturasındaki müstahsil ve stok bilgilerinden, Hal Müstahsil Belgeleri otomatik oluşturulmaktadır. Hal Müstahsil düzenlenmesinde kesintilerin türleri ve oranları, bunlara KDV uygulanıp-uygulanmayacağı ve KDV oranı tamamen parametrik olup kullanıcı tanımlıdır. Hem Hal Satış Faturalarının hem de Hal Müstahsil Belgelerinin Genel Muhasebe Programına entegre edilmesi ve bu bilgilerin Muhtasar Beyanname Ödemeler Listesinde otomatik gösterilmesi mümkündür. Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 1

3 Cari Kartların Tanımlanması: 1. Hal Satış Faturası ekranında iken Yeni butonuna basılır. 2. Cari Kodu satırının sağındaki (...) butonuna basılır. 3. Açılan pencerede daha önce tanımlanmış alıcılar listelenecektir. Yeni Bir Alıcı Tanımlama: a. Alıcılar penceresindeki Ekle butonuna basılır. b. Açılan Pencerede; 1. Cari Tip: Sadece mal alışı yapanlar için Alıcı, sadece Mal Satışı yapanlar için Satıcı, Hem Alış hem de satış yapanlar için Alıcı/Satıcı türünden bir tanesi seçilir. 2. Hukuki Yapı: Şirketler için Tüzel, Gerçek Kişiler için Gerçek seçilir. Önemli: Hukuki Yapı Tüzel seçilen cari kartlarda vergi numarası, Hukuki Yapı gerçek seçilenlerde TC Kimlik numarası girilir. 3. Tipi: Đhracatçı (Bu seçenek tercih edildiğinde Hal Satış Faturasında Rüsum hesaplanmayacaktır.) Sanayici (Bu seçenek tercih edildiğinde Hal Satış Faturasında Rüsum hesaplanmayacaktır.) Diğer (Bu seçenek tercih edildiğinde) Hal Satış Faturasında parametrelerde belirtilen oranda Rüsum uygulanacaktır. 4. Gideceği Yer: TC. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt sisteminde Künye Bildiriminde zorunlu bir alandır. Alıcı için, Alıcının Hal Kayıt Sistemindeki kaydına uygun seçenek tercih edilir. a. Cari Kod: Bu alana Harf ve Sayılardan oluşan ve daha sonra raporlamada da kullanabileceğimiz mantıksal bir kod verilir. Örnek Đstanbul Alıcıları (tüccarları) için AL34001 gibi veya T gibi... b. Sonraki cari kod verme aşamasında, daha önce verilen bir cari kodun ilk harfleri yazılıp F2 fonksiyon tuşuna basıldığında program tercih edilen Harf/Rakam ile başlayan son cari kodu bir arttırarak cari kodu otomatik oluşturur. 5. Alıcının adresi bilgileri girilir ve Đl satırında iken (...) butonuna basılarak açılan pencereden Alıcının ili seçilir. 6. Alıcının il bilgisi seçildikten sonra, Đlçe satırında (...) butonuna basılarak seçilen ile ait ilçelerden seçim yapılır. 7. Alınıcının Đlçe bilgisi seçildikten sonra, Belde satırında (...) butonuna basılarak açılan pencereden seçim yapılır. 8. Vergi No: Alıcının Hukuki Yapısı Tüzel ise bu alana boşluk bırakmadan ve sadece rakamlardan oluşacak şekilde 10 Hane Vergi numarası girilir. Bilgi girişi tamamlandığında kaydet butonuna basılarak girilen bilgiler kaydedilir. Yeni bir cari kart tanımlamak istendiğinde Ekle butonuna basılarak açılan cari kart ekleme penceresinden yukarıdaki işlemler tekrar edilerek cari kart tanımlaması yapılır. Cari Kart Değiştirme: Hal Satış Faturası Cari Kod satırında iken (...) butonuna basılarak açılan pencerede değişiklik yapılacak cari kart fare imleci ile seçilip Değiştir butonuna basılarak açılan pencerede gerekli değişiklik yapılır. Kaydet butonuna basılarak kayıt güncellenir. Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 2

4 Yeni Bir Üretici (Müstahsil) Tanımlama: 1. Hal Satış Faturasında Mal sahibi kolonunda iken F1 fonksiyon tuşuna basılır. Açılan pencerede daha önce tanımlanmış müstahsiller listelenecektir 2. Yeni bir müstahsil cari kartı tanımlamak için ekle butonuna basılır. a. Cari Tipi: Satıcı b. Hukuki Yapı: Müstahsil seçilir. 3. Kodu: Bu alana Harf ve Sayılardan oluşan ve daha sonra raporlamada da kullanabileceğimiz mantıksal bir kod verilir. Örnek Demre (Kale) müstahsilleri için M veya M gibi... (Buradaki 018 Demre (Kale) ilçesinin ilçe kodudur.) Sonraki müstahsile kod verme aşamasında, daha önce verilen bir müstahsil kodun ilk harfleri yazılıp F2 fonksiyon tuşuna basıldığında program tercih edilen Harf/Rakam ile başlayan son müstahsilin kodunu bir arttırarak Müstahsil kodunu otomatik oluşturur. 4. Ad /Soyad/Adres1 ve Adres2 bilgileri girilir. 5. Đl satırında iken (...) butonuna basılarak Ticaret Bakanlığının verilerine uygun olarak müstahsilin ili açılan listeden seçilir. Đl seçimi tamamlandıktan sonra ilçe satırında (...) butonuna basılarak açılan pencereden seçilen ile ait ilçeler içerisinden müstahsilin ilçesi seçilir. Đlçe seçimi yapıldıktan sonra Belde satırında (...) butonuna basılarak müstahsilin beldesi seçilir. Gerekli görülen ve daha sonra gerekli olabilecek iletişim bilgileri girilir. 6. Müstahsilin: a. Deftere Tabi: satırındaki Tık işaretli ise bu müstahsilin Çiftçilikten dolayı deftere tabi olacağı anlaşılacağından bu müstahsilden bağ-kur kesinti yapılmaz. Ayrıca deftere tabi olan müstahsillerin malları %01 oranında KDV Vergisine tabidir. b. Deftere Tabi satırı işaretli değil ise müstahsilden Bağ-Kur kesilip kesilmeyeceği sorulmaktadır. Bağ-Kur Kesintisi: Evet tercih edilmiş ise parametrelerdeki oran dikkate alınarak Hal Müstahsil makbuzlarında bu müstahsil için bağ-kur kesintisi yapılacaktır. Hayır, tercih edilmiş ise müstahsilden bağ-kur kesintisi yapılmaz. c. Bağ-Kur No: Bu alana bağ-kur kesintisi yapılacaklar için Bağ-Kur numarası girilir. d. Bağ-Kur kesinti listesinin formata uygun oluşturulabilmesi için müstahsilin Baba Adı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi ilgili alanlara girilir. e. Komisyon Oranı: Hal Komisyoncu müstahsiller ile Komisyon oranı üzerinde özel olarak anlaşmışlar ise bu alana rakamsal bir değer girilir. Program bu alanda bir rakamsal değer var ise Hal Müstahsil Makbuzu hesaplamasında bu alandaki değeri dikkate alacak, bu alana değer girilmemiş ise (0.00) Hal Müstahsil makbuzu düzenlenmesinde parametrelerdeki komisyon oranı dikkate alınacaktır. Bilgi alanlarına giriş tamamlandığında kaydet butonuna basılarak girilen bilgiler kaydedilir. Müstahsil Kartını Değiştirme: Müstahsil kartı fare imleci (Aşağı/Yukarı ok) ile seçilip Değiştir (Alt+D) butonuna basılarak açılan pencerede gerekli değişiklik yapılır. Kaydet butonuna basılarak kayıt güncellenir. Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 3

5 Stok Kartlarının Tanımlanması: Hal Satış Faturasında Stok Kodu kolonunda iken F1 fonksiyon tuşuna basılır. Açılan pencerede daha önce tanımlanmış stoklar listelenecektir. Yeni Stok Kartı Ekleme: 1. Yeni bir stok kartı tanımlamak için Ekle butonuna basılır. 2. Stok Kodu: Bu alana Harf ve rakamlardan oluşan ve mantıksal bir anlamı olan stoka uygun bir kod veriniz. a. Daha sonraki stok kodlarında bu alanda ilken önceden kullanılmış bir stok kodunun ilk değerleri yazılıp F2 fonksiyon tuşuna basıldığında program aranan değere uygun son stok kodunu bulacak ve bu kodu bir arttırarak stok kodunu otomatik oluşturacaktır. 3. Stok Adı: Stokun adı yazılır. 4. Grubu: Satırın sağındaki (...) butonuna basılarak daha önce stoklar için tanımlanan bir grup seçilir. Hiç grup tanımlanmamış veya yeni bir grup tanımlanacak ise Yeni Kod Ekleme bölümü kullanılarak stoklar için kullanılacak bir grup tanımlanır. Tanımlanan gruplar seçim ekranında gözükecektir. 5. Ana Birimi: Ticaret Bakanlığının Künye Bildirim sayfasındaki değerlere uygun olarak Kg (Kilogram) Ad (Adet) Bağ. (Bağ) seçeneklerinden bir tanesi seçilir. Bu alanda varsayılan değer Kg (Kilogram) dır. 6. Künye Bildirim Kodları: a. Malın Adı: Tanımlanan stok kartının Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sisteminde bu mal için tanımlamış olduğu Ad (...) butonuna basılarak açılan pencereden bulunarak seçim yapılır. Bu pencerede Ada ve Koda göre sıralama ve Arama yapmak mümkündür. b. Malın Türü: Malın yetiştirilme türlerinden bir tanesi açılan pencereden seçim yapılır. c. Malın Cinsi: Malın Adı ve Malın türüne uygun olarak Hal Kayıt Sisteminde bu stok için tanımlı bulunan cinslerden bir tanesi seçilmelidir. Aynı isme sahip stokun üretim türü ve cinsleri farklılık göstermesi durumunda her birisi için ayrı bir stok kartı açılmalıdır. Girişler tamamlandığında kaydet butonuna basılarak stok kartı tanımı tamamlanır. Stok penceresinde bir stok kartı seçilip >Değiştir butonuna basılarak açılan stok penceresinde gerekli değişikliğin yapılması ve kaydedilmesi mümkündür. Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 4

6 Parametrelerin Tanımlanması: Hal Satış Faturasının düzenlenmesinde ve düzenlenen bu faturalardan otomatik olarak Hal Müstahsil Makbuzlarının oluşturulmasında ki bütün kritik değerler parametre tanımından gelmektedir. Bu nedenden dolayıdır ki, belge düzenlemeye geçmeden önce Parametrelerde firmaya ve yöreye uygun tanım yapılmalıdır. Kesintinin Adı: Bu kolonda 8 tane Kesinti adı tanımlamak mümkündür. Program ilk tanımlandığında varsayılan kesinti adları otomatik gelmektedir. Oranı (%): Kesintinin yüzde cinsinden ne kadar yapılacağının girildiği 2 ondalık hanesi bulunan rakamsal bir değerdir. Tür: Kesintinin matrahtan mı, (belge toplamının tümünden mi) yoksa stopaj düşülmüş olan Netten mi yapılacağının belirtildiği alandır. Üst Tutar: Bu kolondaki çentik tıklandığında ilgili kesinti türünde üst tutarın girilmesine olanak tanınır. Borsa kesintisi üst tutarı olan bir kesinti türüdür. Kesinti miktarının bu üst tutarı aşmasına izin verilmez. KDV (%): Her bir kesinti türü için KDV olupolmadığı bu alanda tercih edilir. KDV olacak kesinti türleri için bu alana rakamsal bir değer girilir. Hal Müstahsil Makbuzu: Bu firma için tanımlı olan bu kesinti alanlarından hangilerinin Hal Müstahsil Makbuzunda olacağının tercih edildiği bir kolondur. Bu kolonda işaretli olmayan kesinti türleri Hal Müstahsil Makbuzunda pasif olarak gözükecektir. Bağ-Kur Kesinti No: Raporlar bölümünden Bağ-Kur Listesi raporunun oluşturulması için kesinti satırlarından hangisini Bağ-Kur kesintisi olarak tanımlamış isek bu alana tanımlı satırın satır numarasını yazmamız gerekir. Komisyon Kesinti No: Müstahsil kartında müstahsil için farklı bir Komisyon oranı girilmiş ise girilen bu değerin Hal Müstahsil Makbuzunda doğru alana gelmesi için bu alana kesintiler içersinde tanımlı olan Komisyon satırının satır numarası girilmelidir. Bu alan ayrıca Muhasebe Entegrasyonu için de kullanılmaktadır. Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 5

7 Mal KDV (%): Müstahsil kartı tanımlamada Deftere Tabi mi alanı seçili ise, bu müstahsillere düzenlenecek Hal Müstahsil Makbuzlarında mallara uygulanacak KDV ve oranı bu alanda tercih edilir. Stopaj Kesinti No: Raporlar bölümünden Stopaj Listesi raporunun oluşturulması için kesinti satırlarından hangisini Stopaj kesintisi olarak tanımlamış isek bu alana tanımlı satırın satır numarasını yazmamız gerekir. Hal Müstahsil Form No: Hal Müstahsil Makbuzunun yazdırılmasını sağlamak üzere yapılan tanım numarası bu alanda seçilir. Sonraki butonuna basarak daha önce yapılan tanımlar sırasıyla bu alana gelmektedir. Program ilk kez yüklendiğinde varsayılan olarak iki tür Hal Müstahsil makbuzu tanımı otomatik olarak tanımlanmış olacaktır. Hal Müstahsil Makbuzunun form yazdırma tanımını, (O) Ana Menü, (P) Parametreler Menüsü, (E) Baskılı Form Tanımlama bölümünde Form Tipi: Hal Müstahsil Makbuzu seçilip yeni bir form numarası verilerek tanım yapılabilir. Hal Satış Faturası Parametreleri: Satış Fatura KDV % : Hal Satış faturasında uygulanacak KDV oranı bu alanda tanımlanır. KDV uygulama şekli : KDV sadece deftere tabi müstahsil mallarına seçeneği işaretli ise, müstahsil kartı tanımında deftere tabi olarak işaretlenmiş müstahsillerin mallarına KDV uygulanacak diğer müstahsillerin mallarına KDV uygulanmayacaktır. Ancak kimi alıcı tüm mala KDV uygulamak istemesi durumunda, Hal Satış Faturası düzenleme aşamasında da bu seçenek değiştirilebilinir. Satış Faturasında Iskonto : Bu seçenek işaretli ise satış faturasında ıskonto uygulanabilmektedir. Ancak 5957 Sayılı Yasaya göre Komisyoncular müstahsilin mallarını aldıkları fiyata Tüccara (alıcıya) satmak zorunda olduklarından, Hal Satış Faturalarında komisyon uygulanmaması gerekmektedir. Hal Satış Form No : Hal Satış Faturasının yazdırılmasını sağlamak üzere yapılan tanım numarası bu alanda seçilir. Sonraki butonuna basarak daha önce yapılan tanımlar sırasıyla bu alana gelmektedir. Program ilk kez yüklendiğinde varsayılan olarak bir tane Hal Satış Faturası tanımı otomatik oluşmaktadır. Hal Satış Faturasının form yazdırma tanımını, (O) Ana Menü, (P) Parametreler Menüsü, (E) Baskılı Form Tanımlama bölümünde Form Tipi: Fatura seçilip yeni bir form numarası verilerek tanım yapılabilir. Muhasebe Fişinde Komisyon Satış belgesi: Hal Müstahsil Makbuzu bir Alış belgesidir. Bu belge muhasebe programına entegre fiş oluştururken belge türü olarak Alış Belgesi ve alt tür olarak ta Hal Müstahsil Makbuzunu otomatik seçmektedir. Bu durumda Hal Müstahsil makbuzunda Komisyoncunun kazancına ait tutar da Alış Belgesi türü içerisinde gösterilmiş olmaktadır. Hâlbuki kimi uygulamalarda Hal Müstahsil Makbuzunda hem Alış işlemi hem de Komisyoncuya ait satış işlemi aynı belge içerisinde gösterildiği savına dayanarak, Komisyoncuya ait Komisyon tutarının 600 Hesaplara kaydı sırasında belge türü olarak Satış Faturasının tercih edilmesini ve limiti aşması durumunda Form Bs bildiriminde gösterilmesini uygun görmektedirler. Bu duruma uygun kayıt oluşturulması için hem Komisyon kesintisinin satır numarası girilmiş, hem de muhasebe fişinde komisyon satış belgesi işaretlenmiş olmalıdır. Toptancı Halinin Adı : Künye Bildiriminde kullanılmak üzere Komisyoncunun faaliyet gösterdiği toptancı halinin adı ve telefon numarası bu alana girilir. Şifre Đşlemleri : Künye Bildirimi için komisyoncunun şifresi bu alanda tanımlanır. Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 6

8 Hal Satış Faturası Düzenleme: 1. Hal Đşlemleri bölümünde Hal Satış Faturası sekmesine tıklanır. 2. Daha önce düzenlenen Hal satış Faturaları son faturadan geriye doğru ekranda gözükecektir. 3. Yeni Butonuna basılır Fatura No : Baskılı Hal Satış faturasının numarası bu alana bir kez girilir. Daha sonraki fatura düzenlemede fatura numarası otomatik gelmektedir. Herhangi bir nedenden fatura numarası farklılaşmış ise Fatura Seri numarasının ilk harfini yazıp F2 fonksiyon tuşuna basarak son numara otomatik oluşturulur. Fatura Tarihi : Bu alanda gün ve ay kullanıcı tarafından girilebileceği gibi, alanın sağında bulunan (...) butonuna basılarak açılan tarih seçim penceresinden Ay ve Gün değerleri seçilebilir. Cari Kodu : Kod girişi yapılacak alanın sağındaki (...) butonuna basılarak açılan pencerede Ada göre sıralı gelen Alıcıların içerisinden seçim yapılır. Hal Satış Faturası düzenleyeceğimiz cari mevcut değil ise bu alanda ekle butonuna basılarak yeni cari kart tanımı yapılabilir. Cari Kart seçim penceresinde Tümü işaretlendiğinde Cari Tipi Alıcı, Satıcı, Alıcı/Satıcı olan tüm cariler ekranda gözükecektir. Cari kart üzerine farenizle veya Aşağı/Yukarı ok tuşu ile gelip Enter veya Çift tık ile seçim yapılır. Seçimle birlikte ekrana seçilen carinin adres bilgisi, GSM numarası ve gideceği yer bilgileri Cari (Alıcı) Kartındaki tanımdan belge ekranına getirilir. Mal Sahibi : Müstahsil seçimi yapmak için F1 fonksiyon tuşuna basılır. Açılan Cari Seçim penceresinde müstahsiller ad sırasında ekrana gelmektedir. Koda ve Ada göre sıralamak veya aramak mümkündür. Ekran Sağındaki ( ) butonlar kullanılarak sonraki satırlara ulaşmak mümkündür. Seçim yapılacak müstahsil tanımlı değil ise bu pencerede Müstahsil Kartını tanımlamak mümkündür. Seçim yapılacak müstahsil işaretlenerek Enter veya çift tık ile seçim tamamlanır. Mal sahibi alanına (F1 fonksiyon tuşuna basmadan) müstahsilin kodunu yazarak da müstahsil bilgilerinin gelmesini sağlamak mümkündür. Stok Kodu : Satış yapılan stoklarının seçimini yapmak üzere F1 fonksiyon tuşuna basılır. Açılan Stok Seçim Penceresinde tanımlı stoklar Ad sırasında ekrana gelecektir. Ekran Sağındaki ( ) butonlar kullanılarak sonraki satırlara ulaşmak mümkündür. Seçim yapılacak stok tanımlı değil ise bu pencerede stok Kartını tanımlamak mümkündür. Seçim yapılacak stok işaretlenerek Enter veya çift tık ile seçim tamamlanır. Stok kodu alanına (F1 fonksiyon tuşuna basmadan) sadece stok kodunu yazarak ilgili stokun seçilmesini sağlamak mümkündür. Miktar : Stokun satış miktarı girilir. Ondalık hane girebilmek için (Nokta) tuşuna basılarak ondalık haneye geçiş yapılır. Sağ ok ile geçiş yapmak mümkündür. Fiyat : Stokun satış fiyatı girilir. Ondalık hane girebilmek için (Nokta) tuşuna basılarak ondalık haneye geçiş yapılır. Sağ ok ile geçiş yapmak mümkündür. Tutar : Program tarafından miktar ve fiyat çarpılarak bulunur. KDV : Satırdaki müstahsilin cari kartında Deftere Tabi mi sorusu evet ise bu alanda (E) Harfi oluşur ve fatura altında KDV hesaplanır. Deftere Tabi Sorusu seçilmemiş ise bu alan BOŞ gözükmekte ve KDV hesaplanması yapılmamaktadır. Seçilen Alıcı için hangi müstahsillerin hangi malları teslim edilmiş ise sırasıyla seçilir ve seçim işlemi tamamlandığında ESC tuşuna basılarak Fatura Alt Menüsüne gidilir Alış Künye Kodu ve Satış Künye Kodu program tarafından Hal Kayıt Sistemine bağlanılarak otomatik alınıp bu alanlara yazılacaktır. Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 7

9 Fatura Alt Menü Đşlemleri: Toplam Miktar : Birim ayrımı yapılmaksızın faturadaki miktar kolonunun toplamını gösterir. Toplam : Tutar kolonunun toplamını gösterir. Rüsum (%) Tutar : Parametrelerdeki tanıma uygun olarak rüsum yüzdesini ve bu yüzdeye göre hesaplanan rüsum tutarını gösterir. Rüsum oranı değiştirmek mümkündür. Oran değiştirilip TAB tuşuna basıldığında rüsum tutarı yeniden hesaplanmakta ve bu belge için rüsum oranı saklanmaktadır. Deftere Tabi KDV : KDV Deftere tabi müstahsil mallarına mı seçeneği (parametrelerde) seçilmiş ise bu alan işaretli gelmekte ve satırlarda (E) harfi olan tutarların toplamına KDV uygulanmaktadır. Bu seçim kaldırıldığında KDV hesaplaması tüm mallar için yapılmaktadır. KDV oranını veya tutarını değiştirmek mümkündür. Genel Toplam : Mal toplamına Rüsum tutarı ve Hesaplanan KDV tutarı eklenerek bulunan tutardır. Araç Plaka No : Hal Kayıt Sisteminden künye numarası alabilmek için bu alana malın taşıttırıldığı aracın plaka numarasının girilmesi zorunludur. Kaydet : Faturayı kaydeder. Yaz Kayıt : Faturanın forma yazdırılmasını ve kaydedilmesini sağlar. Bu seçenek tercih edildiğinde yazdırma işlemiyle ilgili tanım ve yazıcı seçim penceresi açılır. Kayıt Seçenekleri : Faturanın cari hesaba nasıl kaydedileceğini, muhasebe entegre firmasını, Nakdi işlemlerde kasa kodunu, referans tarihi ve fatura altı açıklama girilir. Kullanıcı Bilgileri : Faturayı oluşturan ve değiştiren kullanıcı bilgilerinin gözüktüğü seçenektir. KDV Rüsuma Git : Fare kullanmayanlar için alt menüden (Alt+G) tuşuna basarak KDV ve Rüsum oranlarının değiştirilmesi gerektiği durumlar için tanımlanmıştır. Đptal Et : Belgenin iptal edilmesini sağlar. Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 8

10 Hal Müstahsil Makbuzu Sekmesi: Bu sekme seçildiğinde daha önce düzenlenmiş/oluşturulmuş olan Hal Müstahsil makbuzları ekranda tarih sırasında ve son tarihten geriye doğru gözükecektir. Bu bölümden: Hal Satış Faturalarından otomatik olarak Hal Müstahsil Makbuzları oluşturulur. Yeni müstahsil makbuzu girilebilir, Önceki müstahsil makbuzları değiştirebilir. Önceki müstahsil makbuzları iptal edilebilir. Faturalardan Makbuz Oluştur: Faturalardan Makbuz Oluştur butonuna basıldığında, makbuz oluşturma seçenekleri penceresi açılır. Bu pencerede: Đşlem Tarihi: Program Hal Satış faturaları içersinde Müstahsil Makbuzu oluşturulmamış en son faturanın tarihini bu alana otomatik getirmektedir. Böylece Hal Satış Faturası düzenlenip de Müstahsil Makbuzuna dönüştürülmemiş belgenin kalmaması sağlanmaya çalışılmıştır. Kullanıcı bu tarihi değiştirebilir. Her Fatura için ayrı makbuz: Hal satış faturalarında aynı tarihte birden fazla alıcıya aynı müstahsilin malının verilmesi durumunda, her bir hal satış faturasında geçen her bir müstahsil için ayrı bir Hal Müstahsil Makbuzunun düzenleneceğini, diğer bir ifade ile aynı gün içerisinde aynı müstahsile ait malların farklı bir makbuzla düzenleneceğinin tercih edildiği seçenektir. Müstahsile Tek Makbuz: Hal satış faturalarında aynı tarihte birden fazla alıcıya aynı müstahsilin malının verilmesi durumunda, her bir hal satış faturasında geçen her bir müstahsil için satışı yapılan malların müstahsil bazında tek bir müstahsil makbuzunda birleştirilerek düzenlemesini sağlayan seçenektir. Toparlayarak: Müstahsil makbuzunda stok kodu ve birim fiyatı aynı olan malların tek bir satırda toparlanmasını sağlar. Önemli not: Künye kodu alınmış mallar için toparlayarak seçeneği tercih edilemez. Tercihler yapıldıktan sonra Tamam butonuna basılarak Hal Satış Faturalarından, Hal Müstahsil Makbuzu oluşturma işlemi başlatılmış olur. Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 9

11 Hal Satış Faturalarında, Hal Müstahsil Makbuzlarının Otomatik Oluşturulması: Tercihler yapıldıktan sonra Tamam butonuna basılarak Hal Satış Faturalarından, Hal Müstahsil Makbuzu oluşturma işlemi başlatılmış olur. 1. Seçilen tarihteki Hal Satış Faturası içersindeki müstahsillerin müstahsil kodu sırasında listesi ekranda oluşacaktır. 2. Makbuz Oluşturmaya Başla: Bu butona basılarak seçilen tarihteki Hal Satış Faturalarından, Hal Müstahsil Makbuzu oluşturma işlemi başlatılmış olur. a. Liste sırası Müstahsil Kodu sırasındadır. 3. Hal Satış Faturasında geçen müstahsiller için, Hal Müstahsil belgesi oluşturma işlemi başlatılarak ilk oluşturulan Hal Müstahsil Belgesi çalışma ekranına gelecektir. 4. Çalışma ekranındaki Hal Müstahsil belgesi üzerinde (kesintiler için) değişiklik yapmak mümkündür. 5. Kesintilere ait bilgiler Parametre tanımlarından otomatik gelmekte ancak bu belge için değişiklik yapmak mümkün bulunmaktadır. Hal Müstahsil Makbuzu Alt Menü Seçenekleri: Kaydet : Hal Müstahsil makbuzunun kaydedilmesini sağlar Yaz/Kayıt : Makbuzunun belge üzerine yazdırılmasını ve kaydedilmesini sağlar. Vazgeç : Hal Müstahsil makbuzunun oluşturmaktan vazgeçilmesini sağlar. Kayıt Seçenekleri : Makbuzun cari hesaba kayıt seçenekleri tercihlerini sunar. Kullanıcı Bilgileri : Makbuzu oluşturan ve değiştiren kullanıcı bilgilerini tutar. Kesintilere Git : Fare kullanmayanlar için kesintilerin değiştirilmesine olanak tanır. Đptal Et : Daha önce kaydedilmiş/yazdırılmış Hal Müstahsil makbuzunun iptal edilmesini sağlar. Önemli: Daha önce düzenlenmiş Hal Müstahsil makbuzu iptal edilmiş ise, bu müstahsil makbuzuna kaynaklık eden Hal Satış Faturasındaki kayıtların pozisyonu değişmektedir. Faturalardan Makbuz oluştur işlemi çalıştırıldığında iptal edilen Hal Müstahsil Makbuzuna kaynaklık eden Hal Satış Faturası da işlem sırasına alınmaktadır. Yeni : Kullanıcı tarafından yeni bir Hal Müstahsil Makbuzu oluşturulmasına olanak verir Değiştir : Daha önce oluşturulmuş/düzenlenmiş Hal Müstahsil makbuzunun değiştirilmesine olanak verir. Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 10

12 Raporlar Bağ-Kur Listesi: Bu sekme üzerinden Hal Müstahsil makbuzlarında Bağ-Kur kesilenlerin listelenmesi sağlanmaktadır. Raporun oluşturulmasında geçen: Tarih Aralığı : Kullanıcı tarafından girilebildiği gibi tarih alanının sağındaki (...) butonuna basılarak seçim yapmak da mümkündür. Bu satırda Bağ-Kur Listesinin oluşturulacağı ilk ve son tarih girilmiş olmalıdır. Cari Aralığı : Bağ-Kur Listesi alınacak ilk ve son cari kodlarının girilmesi beklenmektedir. Ancak liste tüm cariler için alınacak ise bu alandaki seçili değerin Đlk-Son olmasına dikkat edilmelidir. Listele : Bu butona basıldığında seçim yapılan tarih ve cari aralığındaki Bağ- Kur Kesintisi yapılan müstahsillerin ekranda listelenmesi sağlanacaktır. Excel : Ekranda oluşan Bağ-Kur kesinti listesinin Excel Formatında ve SGK standardında oluşmasını sağlar. Bankalara verilecek resmi Bağ-Kur Kesinti listesidir. Stopaj Listesi: Bu sekme üzerinden Hal Müstahsil makbuzlarında Müstahsillerden Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesine göre kesilen ve Muhtasar Beyanname ile beyan edilip Gelir Đdaresine ödenmesi gereken Stopaj Kesintilerinin listesinin oluşması sağlanmaktadır. Raporun oluşturulmasında geçen: Tarih Aralığı : Kullanıcı tarafından girilebildiği gibi tarih alanının sağındaki (...) butonuna basılarak seçim yapmak da mümkündür. Bu satırda Stopaj Listesinin oluşturulacağı ilk ve son tarih girilmiş olmalıdır. Cari Aralığı : Stopaj kesintisi Listesi alınacak ilk ve son cari kodlarının girilmesi beklenmektedir. Ancak liste tüm cariler için alınacak ise bu alandaki seçili değerin Đlk-Son olmasına dikkat edilmelidir. Listele : Bu butona basıldığında seçim yapılan tarih ve cari aralığındaki Stopaj Kesintisi yapılan müstahsillerin ekranda listelenmesi sağlanacaktır. Excel : Ekranda oluşan Stopaj kesinti listesinin Excel Formatında ve GIB standardında oluşmasını sağlar. Stopaj Listesi raporunu (Stok kartlarında tür kodu tanımlanmış ise) Muhtasar Beyanname tür kodu bazında da almak mümkündür. Tür kodu bazında rapor oluşturmak için rapor oluşturma seçenekleri içerisindeki tür kodu çentiğini işaretleyip tür kodları içerisinden raporlanmak istenen tür kodunun seçilmesi gerekir. Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 11

13 Rüsum Listesi: Bu sekme üzerinden Hal Satış Faturalarında gösterilen Rüsum tutarlarının ilgili yönetmelik gereği il bazında listelenmesini ve ödeme tutarlarının belirlenmesi sağlanmaktadır. Bu listenin aşağıda anlatılan kurallara uygun olarak alınabilmesi için Alıcıların (ihracattı ve sanayici hariç) cari kartlarında Đl bilgisinin seçilmiş (kayıtlı) olması gerekmektedir. 7 Aralık 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan SEBZE VE MEYVE TĐCARETĐ ĐLE HAL KAYIT SĐSTEMĐ HAKKINDA TEBLĐĞ de bu konuda aşağıda belirtilen hususlar açıklanmıştır. Hal rüsumu: Malları satın alanlarca toptan satış bedeli üzerinden toptancı hali bulunan belediye veya işletmelere ödenen meblağı, Hal rüsumuna ilişkin ödemeler, künye numarası veya bildirimciye ait TC Kimlik ya da MERSĐS numarası beyan edilerek yapılır. Hal rüsumu, bu maddeye göre Bakanlıkça belirlenen banka nezdinde malın üretildiği yerdeki toptancı halinin bağlı olduğu belediye veya işletmecisi adına açılan hesaba yatırılır. Bu hesapta toplanan tutarın yüzde yirmi beşi, adına hesap açılan belediye veya işletmeci tarafından bildirilen banka hesabına aynı gün içinde, yüzde yetmiş beşi ise malın tüketime sunulduğu yerdeki toptancı halinin bağlı olduğu belediye veya işletmecisi tarafından bildirilen banka hesabına izleyen ayın beşinci gününde ilgili banka tarafından aktarılır. Hal Rüsumu Oranı: Đlgili mevzuatı çerçevesinde ithal edilen mallar ile fatura veya müstahsil makbuzu ile üreticilerden satın alınan mallardan; toptancı halinde satılanlardan yüzde bir, toptancı hali dışında satılanlardan yüzde iki oranında hal rüsumu alınır. Raporun oluşturulmasında geçen: Tarih Aralığı : Kullanıcı tarafından girilebildiği gibi tarih alanının sağındaki (...) butonuna basılarak seçim yapmak da mümkündür. Bu satırda Rüsum Listesinin oluşturulacağı ilk ve son tarih girilmiş olmalıdır. Cari Aralığı : Rüsum Listesi alınacak ilk ve son cari (Alıcı) kodlarının girilmesi beklenmektedir. Ancak liste tüm cariler için alınacak ise bu alandaki seçili değerin ĐLK- SON olmasına dikkat edilmelidir. Đl Kod Aralığı : Rüsum Listesi ile göre filtrelenerek oluşturacağı için liste alınacak ilk ve son ilin girilmesi beklenmektedir. Liste tüm iller için alınacak ise bu alandaki seçili değerin ĐLK-SON olmasına dikkat edilmelidir. Listele : Bu butona basıldığında seçim yapılan tarih, cari ve il aralığındaki Rüsum Kesintisi yapılan Alıcıların il bazında ekranda listelenmesi sağlanacaktır. Excel: Ekranda oluşan Rüsum listesinin, excel tablo oluşturmadan öce açılan penceredeki kullanıcı tercihlerine uygun olarak filtrelenerek excel tablosunun oluşması sağlanır. Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 12

14 Künye Bildirimi: Hal Satış Faturası düzenleme aşamasında fatura ekranından veya sonradan düzenlenmiş fatura değişikliği ekranından, belge üzerinde kayıtlı malların künye bilgilerinin otomatik alınması ve alınan künye numaraların belge üzerine kaydedilmesi mümkündür. Bildirim Yapılmadan Önce Yapılması Gerekenler: Hal Satış Faturası düzenlenen Tüccarın cari kartında: Đli, ilçesi, beldesi seçilmiş olmalıdır. Cari hesabın tipi seçilmiş olmalıdır. Gideceği yer seçilmiş olmalıdır. Alıcı Tüzel kişi ise vergi numarası bitişik ve 10 haneden oluşan rakamsal değer olmalıdır. Alıcı gerçek kişi ise TC No 11 haneden oluşan rakamsal değer olmalıdır. Varsa alıcıya ait GSM numarası girilmiş olmalıdır. Müstahsilin cari kartında: Hukuki yapı müstahsil olmalıdır. Đli, ilçesi, beldesi seçilmiş olmalıdır. Müstahsile ait 11 hane sadece rakamdan oluşan değer TC No alanına girilmiş olmalıdır. Varsa müstahsile ait GSM numarası girilmiş olmalıdır Stok Kartında: Künye Bildirim Kodlarından Malın Adı seçilmiş olmalıdır. Malın Türü seçilmiş olmalıdır. Malın Cinsi seçilmiş olmalıdır. Belgede: Araç Plaka numarası girilmiş olmalıdır. Parametrelerde: Şifre Đşlemleri bölümünde hal künye bildirimi alacak komisyoncunun kullanıcı kodu (adı) ve şifreleri kaydedilmiş olmalıdır. Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 13

15 7 Aralık 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan SEBZE VE MEYVE TĐCARETĐ ĐLE HAL KAYIT SĐSTEMĐ HAKKINDA TEBLĐĞ de Künye Bildirimi ile ilgili olarak aşağıda belirtilen açıklama yapılmıştır. Künye ve künye numarası MADDE 6 (1) Bildirim yapıldıktan sonra, sistem tarafından bu işleme ilişkin bir künye oluşturulur. Künye, malın üretim yerini, cinsini, miktarını, hangi üretici ve işletmeye ait olduğunu, varsa sertifika bilgilerini ve Bakanlıkça uygun görülen diğer hususları içerir. (2) Her bir künye için sistem tarafından özgün bir künye numarası üretilir. Bu numara ve Bakanlıkça belirlenecek diğer bilgiler, bildirimde bulunulan mal miktarına göre ilgililer tarafından sistem üzerinden barkodlu etiket olarak basılır. Bakanlık, sistem üzerinden basılacak etiket adedini uygulama veya standartları dikkate alarak sınırlandırabilir. (3) Perakende satış yapan üreticiler, komisyoncular ile toptan veya perakende satış yapan diğer satıcılar, satışa sunduğu malların üzerinde veya kap ya da ambalajlarının herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek bir yerinde ikinci fıkraya göre basılan barkodlu etiketin bulundurulmasını sağlamak zorundadır. 5 inci maddenin on ikinci fıkrası hükmü saklıdır. (4) Barkodlu etiketin malların ya da kap veya ambalajlarının üzerinde bulundurulma zorunluluğu, malların üretildiği yerden veya girdiği gümrük kapısının bulunduğu yerden satışa sunulacağı yere sevki aşamasında aranmaz. (5) Kap veya ambalajlarından çıkarılarak satışa sunulan mallara ilişkin barkodlu etiketler, herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek bir şekilde bu malların satışa sunulduğu yerlerde bulundurulur. (6) Herkes, sistem internet sayfası veya çağrı merkezi üzerinden künye numarasını kullanarak, künyede yer alan bilgilerden üretim yeri ve bildirim tarihi ile Bakanlıkça gerekli görülen diğer hususları sorgulayabilir. (7) Üçüncü fıkraya aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre cezai işlem uygulanır. Bildirimcilerin yükümlülükleri MADDE 7 (1) Bildirimcilerin yükümlükleri şunlardır: a) Sisteme kaydolmak, b) Toptan satış miktarı veya üzerinde alım, satım ve devri yapılan mallara ilişkin bildirimde bulunmak, c) Bildirime bağlı olarak sistem tarafından gönderilen bilginin doğruluğunu kontrol etmek, eksiklik veya yanlışlıkların derhal düzeltilmesini sağlamak, ç) Bildirim üzerine tahakkuk eden hal rüsumunu beş iş günü içinde ödemek veya ödenmesini sağlamak, d) Sisteme giriş için kendisine tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresini mevzuata ve usulüne uygun kullanmak ve muhafaza etmek, e) Sistemde kayıtlı iletişim bilgilerindeki değişiklikleri derhal, diğer değişiklikleri ise en geç bir ay içinde sisteme işlemek veya toptancı hali ya da il müdürlüğü kanalıyla işlenmesini sağlamak, f) Toptancı halinde, toptan satış miktarının altında mal satmamak, g) Mevzuat ve Bakanlıkça belirlenen diğer işlemleri yapmak. (2) Sisteme kayıtlı diğer kişiler, birinci fıkranın (a), (d), (e) ve (g) bentlerindeki hükümlerden sorumludur. Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 14

16 Hal Satış Faturası ekranında iken faturada kayıtlı olan mallara ait künye numaralarının alınması: Alış Künye Al: Hal Satış Faturasında kayıtlı olan malların üreticisine ait Geçici/Sevkiyat olarak künye numaralarının alınmasını sağlar Satış Künye Al: Hal Satış Faturasında kayıtlı olan malların komisyoncu tarafından satış olarak künye numaralarının alınmasını sağlar. Alış-Satış Künye Al: Hal Satış Faturasında kayıtlı olan malların önce üretici adına geçici sevkiyat künyesinin alınmasını ve bu künye bilgisi de kullanılarak sonra komisyoncu adına satış künyesinin alınmasını sağlar. Datasoft Hal Kayıt Sistemi Eklentisi: Bu eklenti Datasoft Hal Satış Otomasyonu üzerinden düzenlenmiş Hal Satış faturalarındaki bilgileri kullanarak, bu faturalardaki mallara ait Künye Bildirimlerinin otomatik olarak alınmasını sağlar. Satış Künye Al: Butona basıldığında Datasoft Hal Kayıt Sistemi eklentisi çalışır. Bu eklenti, künye numarası alınması aşamasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sitesine otomatik bağlanarak bildirimcinin künye alışı sırasında girmesi gereken tüm verileri otomatik girerek künye verisinin alınmasını sağlar. 1.Adım: T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi sayfasına bağlanılarak bildirimciye ait kullanıcı adı ve şifre otomatik girilir. Doğrulama kodunun girilmesi için, Güvenlik Bilgisi Girişi penceresi açılır. Kullanıcı sistemin ürettiği doğrulama kodunu, açılan bu pencereye girip OK butonuna basar. Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 15

17 2.Adım: Mala ilişkin bilgiler Hal Satış Faturasındaki üretici TC Kimlik numarası ve malın künye bildirimi için stok kartında seçilip eşleştirilen kodları, program tarafından ilgili alanlara otomatik atanır. Çalışma ekranın sağ alt tarafında bildirimin aşamaları satır numaraları ile birlikte kullanıcı için özetlenir. Bildirim yapılan site, il kodu gönderildikten sonra kodu gönderilen ile ait ilçe kodlarının oluşması için beklemektedir. Bu bekleme aşamasında DHKS programı da veri gönderebilmek için beklemektedir. 3.Adım: Bildirim türüne ilişkin bilgiler Alıcının cari kart tanımındaki TC/Vergi numarası ve hal satış faturasındaki mala ilişkin miktar ve birim fiyat bilgileri DHKS programı tarafından otomatik girilmektedir. Satın alanın TC/Vergi numarası girildikten sonra sorgula butonuna program otomatik basmakta ve sorgulama aşamasında hal kayıt sistemi programından gelecek veriyi beklemektedir. 4.Aşama: Malın gideceği/tüketime sunulduğu yere ait bilgiler Alıcının Hal Kayıt Sistemindeki bilgilerinden otomatik getirilmektedir. Bu bölüm için alıcının cari kart tanımında gideceği yer bilgisinin hal kayıt sistemindeki veri ile uyumlu olması önemlidir. Malı taşıyan aracın plaka numarası hal satış faturasının sağ üst kısımda ilgili alana rakam ve harfler arasında boşluk bırakılmadan girilmiş olmalıdır. Doğrulama kodunun girilmesi için, Güvenlik Bilgisi Girişi penceresi açılır. Kullanıcı sistemin ürettiği doğrulama kodunu, açılan bu pencereye girip OK butonuna basar. Bu aşamadan itibaren, Hal Kayıt Sistemi, bilgileri gönderilen mal için bir künye numarası oluşturmaktadır. Datasoft Hal Kayıt Sistemi eklentisi, oluşan bu künye numarası çalışma ekranında bulunan Hal Satış Faturasının ilgili alanına kaydeder. Bilgi Notu: Herhangi bir nedenden dolayı işleme otomatik devam edilemediği durumlarda kullanıcı, yarım kalan işlemi kendisi tamamlayarak, ilgili mal için künye numarası alabilir. Alına bu künye numarasının Datasoft Hal Satış Faturasına aktarılması için DHKS eklentisindeki Sayfadaki Künyeyi Al butonuna basmak yeterli olacaktır. Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 16

18 Klasik Ticari Set Ana Menüde Hal Belgelerini ilgilendiren Raporlar Stok Raporları : Stok hareket giriş-çıkış ve kalan miktarlarını raporlamak için bu bölümde seçenekler mevcuttur. Raporlamada, verilen stok aralığına veya stok şablonuna uygun olarak filtreleme yapılarak istenilen rapor oluşmaktadır. Cari Raporlar : Cari Hesap (Alıcı, Satıcı, Alıcı/Satıcı) bakiye bilgilerinin bir arada veya seçilen cari hesapların işlemlerinin (tahsilat ve ödeme belgelerindeki hareketler ayrıntı veya özet olarak) raporlanmasını sağlayan seçenekler mevcuttur. Alış Raporları : Bu bölümde Hal Programı üzerinden veri girişi yapılan iki rapor seçeneği bulunmaktadır. Stok Bazında Alış Raporu : Bu rapor aracılığı ile tanımlı firmada normal faturalardan yapılan stok alışlarını ayrı olarak raporlamak mümkün olduğu gibi, bu alış raporuna Hal Müstahsil Makbuzlarını veya klasik müstahsil makbuzlarını kullanarak yapılan alışları da dâhil etmek mümkündür. Cari Bazda Alış Raporu : Bu rapor aracılığı ile tanımlı firmada seçilen cari için normal belgelerden yapılan işlemleri ayrı olarak raporlayabilmek mümkün olduğu gibi, bu cari bazda alış raporuna Hal Müstahsil Makbuzları veya Klasik Müstahsil makbuzlarından alışları da dâhil etmek mümkündür. Satış Raporları : Bu bölümde Hal Programı üzerinden veri girişi yapılan iki rapor seçeneği bulunmaktadır. Stok Bazında Satış Raporu : Bu rapor aracılığı ile tanımlı firmada normal faturalardan yapılan stok satışlarını ayrı olarak raporlamak mümkün olduğu gibi, bu satış raporuna Hal Faturalarını üzerinden yapılan satışları dâhil etmek mümkündür. Cari Bazda Satış Raporu : Bu rapor aracılığı ile tanımlı firmada seçilen cari için normal satış faturalarından yapılan işlemleri ayrı olarak raporlayabilmek mümkün olduğu gibi, bu cari bazda satış raporunda Hal Faturaları aracılığı ile yapılan satışları da dâhil etmek mümkündür. Klasik ticari set programının kullanımı konusunda ayrıntılı bilgiye, Genel Menüdeki Yardım Menüsünden ulaşmak mümkün olduğu gibi bağlantısından ulaşmak da mümkündür. Değerli Kullanıcımız, Bu kılavuzun amacı, Datasoft Yazılım Hal verimli kullanılmasını sağlamaya yardımcı olmaktır. Hal Programı Kurulum ve Eğitimi Datasoft Yazılım yetkili Satıcısının yükümlülüğündedir. Programı satın aldığınız Datasoft Yetkili Satıcınızdan mutlaka bedelsiz eğitim alınız. Bir sorunla karşılaştığınızda Datasoft Yazılımla e-posta aracılığı ile yardım talep ediniz. e-postada bulunması gereken bilgiler: o Adınız ve Soyadınız o Programın lisans numarası veya lisans sahibinin adı/soyadı/unvanı o Sorunun nasıl oluştuğu, siz ne bekliyordunuz da program ne yaptı, o Varsa hataya ait ekran görüntüsü veya firmanın sıkıştırılmış yedeği Lütfen bu bilgileri e-posta adresine veya bağlantısından yeni bir destek fişi oluşturarak Datasoft Destek Servisine iletiniz. Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 17

GO Plus Diğer İşlemler

GO Plus Diğer İşlemler GO Plus Diğer İşlemler LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Diğer İşlemler...5 Birim Setleri...6 Birim Bilgileri...7 Çevrim Bilgileri...8 Kullanıldığı Kartlar...9 Döviz Tablosu...10 Döviz türleri

Detaylı

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Ocak-2013 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi Ödeme Emri Belgesi Düzenleme Kılavuzu 1.0 Nisan 2010 Ödeme Emri Belgesi Düzenleme

Detaylı

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Nisan-2010 BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi GİRİŞ ÖEB Uygulamasına bağlanılabilmesi için aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilir. Uygulama internet

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2012 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO

Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO Ocak 2011 İçindekiler Dış Ticaret... 5 İthalat... 5 İthalat Operasyon Fişleri... 6 İthalat Operasyon Fişi... 8 İthalat Bilgileri... 9 Fatura Bilgileri... 12 Fatura Detay

Detaylı

Bordro LOGO Kasım 2011

Bordro LOGO Kasım 2011 Bordro LOGO Kasım 2011 içindekiler Bordro... 5 Hesap Şablonları... 6 Şablon Tanımları... 7 Puantaj Öndeğerleri... 11 Öndeğer Tanımları... 12 Öndeğer Tanım ve Fonksiyonları... 13 Geçerli olacak parametre

Detaylı

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10513 SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5957 Kabul Tarihi : 11/3/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/3/2010

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme Nasıl Girilir? İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme girmek için Kurum Portal/Intranet sayfasından Kurumsal Uygulamalar İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı

Versiyon 12. 2006 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Versiyon 12. 2006 Mikro Yazılımevi A.Ş. Versiyon 12 1 İçindekiler Versiyon 12 nin ayrıcalığını yaşayın...6 1.Yeni bir yüz...7 2. Yeni Kuruluş programı ile iş akışınız çok daha hızlı......8 2.1 Programdan çıkmadan farklı firma datalarına geçiş....

Detaylı

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU KULLANIM KILAVUZU 2012 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 1. GİRİŞ 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nün 11. maddesinde iş kazası ve meslek hastalığının tanımı yapılmıştır.

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI LOGO CONNECT TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI)

DESTEK DOKÜMANI LOGO CONNECT TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI) LOGO CONNECT TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI) LogoConnect FDA,Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların, ticari sistem içinde bir firmadan diğer

Detaylı

[X] Fusion Standard. [ ] EntegreW3 [X] 3.0.2. [X] Set. [X] DBUPDATE Programının Çalıştırılması. [X] İlgili Program Seçeneklerine Hak Tanımlanması

[X] Fusion Standard. [ ] EntegreW3 [X] 3.0.2. [X] Set. [X] DBUPDATE Programının Çalıştırılması. [X] İlgili Program Seçeneklerine Hak Tanımlanması ESNEK YAPILANDIRMA Amaç ve Fayda Bu uygulama ile, stokların sahip oldukları özellikler bazında, ayrı kartlar yerine tek bir kartta takibinin yapılabilmesi amaçlanmıştır. Böylece hareket girişlerinde, reçetelerde

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI ARALIK 2011 0 GİRİŞ Bilindiği üzere, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde yer alan Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri tarafından, kamu idarelerinin

Detaylı

SENE SONU DEVİR 2012 2013

SENE SONU DEVİR 2012 2013 SENE SONU DEVİR 2012 2013 1. Sene Sonu Devir Modülü Netsis ERP paketleri (Netsis Enterprise, Netsis Standart, Netsis Entegre) temel setinde, bir cari yıla ait bilgiler, bir şirkette bulunur ve her yeni

Detaylı

TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ PROGRAMI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 44, 45 ve 60 ıncı maddelerine

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları

Detaylı

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3 KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ ANKARA EYLÜL-2011 I-SİSTEME GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html

Detaylı

Program içinden, program eğitim ve anlatım videolarını direkt olarak YouTube üzerinden izleyebilirsiniz.

Program içinden, program eğitim ve anlatım videolarını direkt olarak YouTube üzerinden izleyebilirsiniz. Genel Kayıt Alanlarına (Hesap Plan Kodu, Cari Kart, Demirbaş, Personel, Fatura, Stok Kartı ) ait Word, Excel, PowerPoint, Microsoft ofis dosyalarını ekleyebileceğiniz gibi PDF, JPG, BMP gibi resim dosyalarının

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ VE İKRAMİYE İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU (1. BÖLÜM BİLGİ GİRİŞİ)

KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ VE İKRAMİYE İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU (1. BÖLÜM BİLGİ GİRİŞİ) T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ VE İKRAMİYE İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU (1. BÖLÜM BİLGİ GİRİŞİ) HAZİRAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ 19 Aralık 2008 ANKARA TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Resmi Gazete Sayı: 27323 Resmî Gazete Tarihi: 18 Ağustos 2009 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1 (1)

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız denetim ile bağımsız denetim kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı