TANITIM DÖKÜMANLARI /COMPANY INFORMATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TANITIM DÖKÜMANLARI /COMPANY INFORMATION"

Transkript

1 Yaşam için altyapı Infrastructure for life TANITIM DÖKÜMANLARI /COMPANY INFORMATION acer Mühendislik ve Müşavirlik Ltd AICG Grubu (ABD) Üyesi / Member of AICG Group (USA) Haziran / June 2008 Đstanbul Adres(Address) : Eston Çamlıevler Beyazçam Apartmanı Daire , Đçerenköy ĐSTANBUL Telefon : +90 (216) (216) Fax : +90(216) /Web : /

2 TANITIM DÖKÜMANLARI /COMPANY INFORMATION

3 ĐÇĐNDEKĐLER / CONTENTS I. Genel Bilgi / Overview II. Firma Organizasyonu ve Faaliyet Alanları / Company Organization and Areas of Activity II.1. Organizasyon / Organization II.2. Firmanın Tanıtımı / Introduction to the Company II.3. Faaliyet Alanları / Areas of Activity III. Personel Durumu / Staff Resources IV. Ekipman ve Bilgisayar Programları / Equipment and Computer Programs V. Kanuni Adres ve Bilgiler / Legal Address & Details VI. Türkiye de Đş Tecrübesi / Work Experience in Turkey VII. Uluslararası Đş Tecrübesi / International Work Experience

4 I. GENEL BĐLGĐ OVERVIEW

5 Genel Bilgi An Overview Acer 1993 yılında kurulmuş çok yönlü bir mühendislik müşavirlik şirketidir. Grubun bünyesinde 1231 personel çalışmakta ve elektrik mühendisliği, karayolları, demiryolları, yapı mühendisliği, geoteknik, trafik ve ulaşım planlaması, çevresel hizmetler ve liman kıyı işlerinde uzmanlık sağlamaktadır. Sağlanan hizmetler master plan, uygulama projeleri hazırlanması, proje yönetimi, inşaat kontrollüğü, ihale belgelerinin hazırlanması ve tekliflerin değerlendirilmesi, işletim ve işletim/bakım çalışmalarını kapsamaktadır. Grubun dünya genelinde birçok şirketi vardır ve bu şirketler 2006 yılında kurulan Acer Infrastructure Corporation Group (AICG) şemsiyesi altında yönetilmektedir. AICG proje odaklı olarak birçok uzman şirketle ortaklık yapmış bulunmaktadır. Bunlar AICG nin gerek bazı branşlarda kapasitesini artırmasına gerekse, ortak teşebbüslerde olduğu gibi, bazı coğrafi yada iş sektörlerine yakınlaşmasına destek sağlamaktadır. Acer is a multidisciplinary engineering consultant formed in The Group has staff of 1231 and provides expertise in mechanical and electrical engineering, power generation, water supply, public health engineering, highways, railways, structural engineering, geotechnics, traffic and transportation planning, environmental services, and ports and harbour work. Services offered include master planning, detailed design, project management, construction supervision, commissioning and operation and maintenance. Acer have numerous companies worldwide, which are currently managed under the umbrella of Acer Infrastructure Corporation Group (AICG) founded in AICG has a number of affiliated companies and joint ventures with outside organizations. These either enhance AICG s own capabilities in particular disciplines, or in the case of joint ventures provide strategic support in approaching certain geographical or business sectors.

6 II. FĐRMA ORGANĐZASYONU VE FAALĐYET ALANLARI COMPANY ORGANIZATION AND AREAS OF ACTIVITY

7 II.1. ORGANĐZASYON ORGANIZATION

8 AICG SUPPORT DEPT. ACER MANAGEMENT (AMERICA) ACER INVESMENTS (ASIA/PASIFIC) ACER CONSULTANTS (EAME) ACER ENGINEERING (AUSTRALIA) Strategic Planning Strateji Planlama ACER MÜHENDĐSLĐK MÜŞAVĐRLĐK LTD. ŞTĐ TÜRKĐYE Marketing Pazarlama Personnel & Admin Personel ve Đdare Finance & Corporate Affairs Legal Insurance Legal / Sigorta QA Kalite Kontrol Information Technology Bilgi Teknolojisi TABLO 1. GENEL ORGANĐZASYON TABLE 1. GENERAL ORGANIZATION

9 SHARE HOLDERS AICG / Acer Consultants MANAGING DIRECTOR Cetin Gumusoglu Consultants Gordon Pirie FINANCE-ADMINISTRATION Serdar Çetintürk Finance Ekrem Đğde Admin. Secretary / Communications Aylin Aktaş PROJECT MANAGERS TABLO 2. TÜRKĐUE ORGANĐZASYONU TABLE II. TURKEY ORGANIZATION

10 II.2 FĐRMANIN TANIMI INTRODUCTION TO THE COMPANY

11 FĐRMANIN TANIMI INTRODUCTION OF THE COMPANY Acer Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti nin 1993 yılında bir Türk firması olarak kuruluşunu tamamlamasından sonra Acer Consultants Ltd. Türkiye deki Projelerde Acer Müh.Müş.Ltd.Şti. aracılığı ile görev almıştır. AICG organizasyonunda yer alan her iki firma, uluslararası tecrübe, bilgi birikimi ve teknolojinin Türkiye ye aktif ve organize aktarımı konusunu çok etkili ve dinamik bir şekilde çalışmıştır. Ana Firması AICG olan Acer dünya coğrafyası üzerinde dört uzmanlık ve coğrafi yönetim birimi ile hizmet vermektedir: Acer Management (Amerika) Acer Investments (Asya/Pasifik) Acer Consultants (Avrupa / Afrika / Ortadoğu) Acer Engineering (Avustralya) AICG, altyapı alanında çeşitli global mühendislik firmalarında, özellikle demiryolları, otoyollar, köprüler, tüneller, enerji, sağlık, su ve çevre konularında uzmanlaşan kurucu direktörlerinin tecrübe birikimleri üzerinde kurdukları ittifak ile hayata geçmiştir. AICG halihazırda, Avrasya coğrafyasında Türkiye ve Romanyadaki şirket de dahil olmak üzere, 5 kıtada 12 ülkede faaliyet gösteren dünyanın önemli mühendislik kuruluşlarından birisi haline gelmiştir. Son 30 yıl boyunca AICG nin direktörleri mühendislik yetenek ve becerilerini Avrasya nın önemli altyapı projelerinde göstermişlerdir. AICG dünya genelinde ün üstünde profesyonel yönetici, uzman ve teknik eleman istihdam etmekte, bu insan kaynağı aracılığıyla mühendislik, müşavirlik, proje yönetimi, finans, bakım ve işletme hizmetlerini çeşitli sektörlerde sunmaktadır. Đştigal alanları arasında otoyollar, metro ve demiryolu sistemleri, limanlar, hava meydanları, binalar ve After it s establishment in 1993, Acer Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti. has been directly involved with Acer Consultants Ltd during execution of projects in Turkey. These two companies, as part of the AICG Group, provide an effective and dynamic use of international expertise, information and technology in projects. The parent company of the Acer companies is AICG and AICG s geographical activities have been organized through four geographical and specific operating units: Acer Management (America) Acer Investments (Asia/Pasific) Acer Consultants (Europe / Africa / MiddleEast) Acer Engineering (Australia) AICG has been established by the alliance of directors from various global project management companies in infrastructure business, specializing in railways, motorways, bridges, tunnels, energy, health, water and environmental schemes. AICG has currently become one of the World's leading engineering practices in 5 continents and in 12 countries, including, two operating companies in Turkey and Romania within Eurasia Geography. Principals of AICG have demonstrated their engineering excellence in Eurasia's major infrastructure projects over the last 30 years. AICG Group employes over 1,200 professionally qualified staff around the world and provides engineering, consultancy, project management, finance, maintenance and operation services in various disciplines, such as highways, metro and rail systems, ports, airports, buildings and industrial facilities, health, energy, telecom, water supply,

12 endüstriyel tesisler, sağlık, enerji, telekom, su temini, su arıtma, çevre ve kent gelişimi projeleri bulunmaktadır. AICG nin Avrasya Bölgesi nde ana hedefi kamu ve özel sektörün altyapı yatırımcılarına, yaratıcı, ekonomik ve çevreye uyumlu mühendislik çözümleri üretmektir. AICG proje yönetimini üstlendiği projelerin istenilen kaliteye göre zamanında ve bütçesi içinde bitmesini temin bakımından haklı bir üne sahip olmuştur. wastewater treatment, environment and urban development. AICG s principal mission in Eurasia has been to offer to the clients of public and private infrastructure innovative, economically and environmentally sound engineering solutions. AICG aims for timely completion of projects, within budget and as per desired quality.

13 II.3. FAALĐYET ALANLARI AREAS OF ACTIVITY

14 II.3 FAALĐYET ALANLARI Acer Mühendislik Ltd. Şti. Genel organizasyon içerisindeki konumu nedeniyle, AICG Organizasyonu içerisinde yer alan ve ana çalışma konuları farklı olan tüm şirketlerin uluslararası deneyim ve bilgi birikiminin gerektiğinde Türkiye ye direkt olarak aktarılması ve teknoloji transferinin sağlanması konusunda büyük dinamizme sahip bulunmaktadır. Mühendislik ve proje yönetimi hizmetleri vermek üzere kurulmuş olan Acer Müh. Müş. Ltd. Şti. nin başlıca faaliyet alanları aşağıda listelenmiştir: Proje Yönetimi Otoyollar, karayolları, kent içi ve dışı yol ulaşım sistemleri Demiryolları, kent içi toplu taşın sistemleri (Metro ve Hafif Raylı Sistemler) Her çeşit ulaşım etüt ve planlamaları Viyadük, köprü ve her çeşit büyük ve küçük yol sanat yapıları Tüneller Kıyı ve liman yapıları Özel binalar (hastane, fabrika, otel v.b.), toplu konut sistemleri Su temini altyapı projeleri Kanalizasyon, drenaj altyapı sistemleri, her çeşit atık su ve katı atık arıtma tesisi Yapı, geoteknik, hidroloji, hidrolik ve çevre mühendisliği hizmetleri Elektro-mekanik tesisler Keşif, metraj ve kesin hesap mühendislik hizmetleri II.3 AREAS OF ACTIVITY Acer Mühendislik Ltd. has a great potential to transfer AICG Group s experience and knowhow gained through the international projects. Acer Müh. Müş. Ltd. Şti. is established to provide Engineering and Project Management Services in the following areas below : Project Management Motorways, highways, urban and rural transport systems Railways, urban mass transit systems (Metro and Light Rail Systems) All types of transportation studies and planning Viaducts, bridges, all types of large and small road structrures Tunnels Coastal and Port structures Special buildings (hospital, factory, hotel etc.), mass housing systems Infrastructure projects for water supply Sewerage, drainage infrastructure systems, all types of wastewater and solid waste treatment plants Structural, geotechnical, hydrological, hydraulic and environmental engineering services Electro-Mechanical facalities Cost estimate, bills of quantities and final design engineering services Yukarıda verilen uzmanlık alanlarında aşağıdaki hizmetler verilmektedir: Fizibilite Çalışmaları Mastır Plan Hazırlanması Strateji Planlaması Avan Proje Hazırlanması Services provided in the above listed experience areas are: Feasibility Studies Masterplanning Strategic Planning Preliminary Design

15 . Uygulama Projesi Hazırlanması Sözleşme Yönetimi Proje Yönetimi Đnşaat Kontrollüğü Đşletmeye Alma Anahtar Teslim Projeler Bilirkişilik Hizmetleri Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetim Sözleşmesi Proje ve Đmalat Sözleşmeleri Ana Müteahhit Detail Design Contract Administration Project Management Construction Supervision Works Commissioning Turnkey Projects Expert Witness at Litigation Environmental Impact Assessment Management Contracting Design and Build Main Contractor

16 III. PERSONEL DURUMU STAFF RESOURCES

17 ACER MÜHENDĐSLĐK VE MÜŞAVĐRLĐK LĐMĐTED ŞĐRKETĐ PERSONEL KAYNAKLARI (AVRASYA) STAFF RESOURCES (EUROASIA) Merkez Ofisi Central Office Đstanbul Şantiye Ofisleri Site Offices (Turkey and Romania) Direktör Director Đdari Personel/Teknik Personel Admin. Personel/Technical Personnel Toplam Total MEVCUT YÖNETĐCĐLER EXISTING DIRECTORS ĐSĐM/NAME Dr. M. Çetin Gümüşoğlu POZĐSYON/POZITION Direktör / Director

18 AICG GROUP PERSONEL KAYNAKLARI / STAFF RESOURCES Şirketin bünyesinde halihazırda değişik mühendislik dallarında hizmet veren sayısı 1231 teknik ve idari personel çalışmaktadır. There are 1231 technical and administrative personnel currently working in various engineering projects within the Company. Acer bir çok dalda tecrübeli mühendislik, bilim ve yönetim personelini bünyesinde bulundurmaktadır. Teknik özellikleriyle sınıflandırılmış olarak personelimizin bir listesi aşağıda sunulmaktadır. Acer employs engineering, scientific and management staff experienced in a wide range of disciplines. Below we provide a breakdown of our personnel by technical specialization. Acer Consultants (EAME) Other AICG Operations Köprü ve Yapı Mühendisleri Bridges & Structural Engineers Geoteknik Mühendisleri Geotechnical Engineers Elektrik Makina Mühendisleri Elec/Mech Engineer Yol Mühendisleri Highway Engineers Kesin Hesap Müh. Quantity Surveyors Su ve Kanalizasyon Müh. Water and Sewerage Engineers Kıyı ve Liman Müh. Ports and Coastal Engineers Hidroloji Müh. Hydrologists Mimarlar Architects

19 Yönetim Uzmanları Management Specialists Çevre Uzmanları Environmental Scientists Bilgisayar Programcıları Computer Programmers Demiryolu Mühendisleri Railway Engineers Ulaştırma Planlamacıları Transport Planners Havacılık Aviation Planners Ekonomistler Economists Fiyatlandırma Uzmanları Valuation Surveyors Bina Sürveyanları Building Surveyors Diğer Teknik Personel Other Technical Staff Teknikerler Technicians Teknik Ressamlar / CAD Operatörleri Draughtsmen / CAD Operators Đdari Personel Administrative Staff Toplam / Total

20 IV. EKĐPMAN VE BĐLGĐSAYAR PROGRAMLARI EQUĐPMENT AND COMPUTER PROGRAMS

21 ACER MÜHENDĐSLĐK VE MÜŞAVĐRLĐK LĐMĐTED ŞĐRKETĐ MEVCUT EKĐPMAN / EXISTING EQUIPMENT Kesintisiz Güç Kaynağı/Uninterrupted Power Supply (U.P.S.) 1 Adet/No Ana sunucu / Main Server Windows Enterprise Server Đşletim Sistemi / Operating System 50 anlık kullanıcı kapasitesi / 50 individual user capacity Yedekli dış kablosuz internet bağlantılı sistemi Backup up wireless internet output system Mevcut 9 kullanıcılı toplam 50 kullanıcı kapasiteli gelişmiş ağ sistemi High speed Network System, currently 9 user, total capacity is 50 1 Adet/No 1 Adet/No 1 Adet/No Dell Optifleks PC Đş Đstasyonları / Dell Optiflex series Workstation PC s 5 Adet/No Diğer Đş Đstasyonu PC ler / Other Workstation PC s 2 Adet/No Dell Core2Duo Taşınabilir Bilgisayarlar / Laptop Computers 2 Adet/No Xerox Phaser Renkli Lazer Yazıcı / Xerox Phaser Colour Laser Printer 1 Adet/No HP OfficeJet All in one Inkjet Yazıcı / All in one inkjet printer 1 Adet/No OKI Microline 3321 Dotmatriks Yazıcı / Dotmatrix Printer 1 Adet/No Xerox 428 Fotokopi Makinesi / Xerox 428 Copier 1 Adet/No Gelişmiş Faks Makinesi / New sytle fax machine 1 Adet/No Renault Megane Otomobil / Car 1 Adet/No Kia Sorento (4x4) Jip / Jeep 1 Adet/No Grand Cheroke (4x4) Jip / Jeep 1 Adet/No

22 INTERNATIONAL OFFICES MEVCUT EKĐPMAN / EXISTING EQUIPMENT Acer Organizasyonunun dünya çapında yayılmış bulunan ofislerinde 1200 ün üzerinde çalışma istasyonu bulunmakta ve en son sayısal teknoloji üzerine kurulmuş bulunan bu donanım ile her türlü bilginin eksiksiz, doğru, etkin ve süratli biçimde kullanılması, aktarılması ve işlenmesi mümkün olmaktadır. There are over 1200 work stations in the offices of Acer Organization worldwide and it is possible to use, transfer and operate all types of information in a complete, correct, effective and speedy fashion with this equipment. MEVCUT BĐLGĐSAYAR PROGRAMLARI / EXISTING COMPUTER PROGRAMS AUTOCAD Microstation MOSS Autosketch OpenPlan Pertmaster Timeline Forte* Syntech* Oasys SID Professional File Foxpro dbase Mumps Superstress II Trips Saturn Oscady Picady Arcady Transyt Supercalc 5 Excel Lotus Windows XX Word for Windows Word Wordperfect PagemakerCorel Draw Micrographic Designer Walrus Wassp Stoner Unix

23 Dox VMS PCLink Precurser Quatro Quadro Coba * AICG tarafından geliştirilen yazılımlar / Programs developed by AICG

24 V. KANUNĐ ADRES VE BĐLGĐLER LEGAL ADDRESS & DETAILS

25 Firmanın Ticari Ünvanı Commerical Title of the Company : ACER MÜHENDĐSLĐK MÜŞAVĐRLĐK LĐMĐTED ŞĐRKETĐ Ticaret Sicil no Commerical Registration Number : Kadıköy 5496 Firmanın Kanuni Adresi Legal Address of the Company Firmanın Tebligat Adresi Postal Address of the Company : Eston Çamlıevler Beyazçam Apartmanı Daire , Đçerenköy ĐSTANBUL : Eston Çamlıevler Beyazçam Apartmanı Daire , Đçerenköy ĐSTANBUL Tel : +90 (216) Fax : +90 (216) Ödenmiş Sermaye Paid Capital Ciro 2007 (Avrasya) 2007 Turnover (Euroasia) Ciro 2007 (AICG) 2007 Turnover (AICG) : 125,000._ USD : 1,210,000._ USD : 106,768,200._ USD

26 VI. TÜRKĐYE DE ĐŞ TECRÜBESĐ WORK EXPERIENCE IN TURKEY

27 TÜRKĐYE DE ĐŞ TECRÜBESĐ WORK EXPERIENCE IN TURKEY Acer Mühendislik, Acer Grubunun Türkiye de kayıtlı üyesi olarak güçlü bir kadro ve uluslararası grubun teknik desteği ile ulaştırma, çevresel projeler, yapı ve binalar, kanalizasyon ve arıtma tesisleri, kıyı ve limanlar konusunda çok yönlü mühendislik ve müşavirlik hizmeti sağlamak amacıyla 1993 yılında kurulmuştur. Acer in Türkiye deki önemli projelerde 20 yılı aşkın bir süredir verdiği hizmetlerin devamı olarak bugün Acer Mühendislik Müşavirlik Ltd. in sorumluluğunda bulunan Mühendislik ve Müşavirlik işleri aşağıda verilmiştir: Amerikan Hastahanesi Yapı Projelendirmesi Đzmir Çeşme Otoyolu I. Boğaziçi Köprüsü ve Yaklaşım Yolları II. Boğaz Köprüsü ve Yaklaşım Yolları Đstanbul Kanalizasyonu 1. Aşama Đstanbul Kanalizasyonu 2. Aşama Baltalimanı ve Kadıköy Atıksu Arıtma Tesisleri Glaxo Sağlık Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. nin Gebze tesislerinin mühendislik hizmetleri. Đstanbul Hızlı Tramvay Sistemi II.Aşama Đnşaatı Đstanbul Metrosu 1. Aşama Đnce Đşler, Rayların Döşenmesi, Elektrik ve Mekanik Sistem, Temin ve Montaj Đşleri Mühendislik ve Kontrolluk Đşleri. ANKARAY Ankara Hafif Raylı Toplu Taşın Sistemi Proje Đzleme ve Müşavirlik Hizmetleri. Acer Mühendislik, as a Turkish registered mourner of the Acer Group, was established in 1993 with a strong staff and the technical support of the Group s international experience at provide multidisciplinary engineering and cansultancy services in transportation, environmental sciences, structures and buildings, sewerage and treatment facilities, ports and harbours. In Acer s continuing role within major projects in Turkey for a period of over 20 years, Acer Mühendislik is new responsible for the engineering and consultancy services for the following projects: American Hospital Structural Design Đzmir-Çeşme Motorway I. Bosphorus Bridge and Approach Roads II. Bosphorus Bridge and Approach Roads Istanbul Sewerage Phase 1 Works Istanbul Sewerage Phase 11 Works Baltalimanı and Kadıköy Waste Water Treatment Works Engineering services for Glaxo Manufacturing Services in Gebze. Đstanbul Rapid Tramway Systern Phase Il Construction. Đstanbul Metro First Stage Finishing Works, Track Laying, E M System, Supply and Erection Works Engineering and Supervision Services. ANKARAY Ankara Light Rail Mass Transit System Project Supervision and Consulting Services. Istanbul Sewerage Project North Haliç, Baltalimanı and Moda Tunnels Consultancy Services.

28 Đstanbul Kanalizasyon Projesi, Kuzey Haliç, Baltalimanı ve Moda Tünelleri Müşavirlik Hizmeti Yenikapı Pompa Đstasyonu Müşavirlik Hizmetleri Tuzla ve K.Çekmece Pis Su Arıtma Tesisi Müşavirlik Hizmetleri Ankara Sızıntı Kontrol Etüdü Yenikapı Pump Station Consultancy Works Tuzla and K.Cekmece Sewerage Treatment Plant Consultancy Works Ankara Leakage Control Study Tuzla Reinforced Concrete Factory Consultancy Works Tuzla Betonarme Boru Fabrikası Müşavirlik Hizmetleri

29 TÜRKĐYE AMERĐKAN HASTANESĐ YAPI TASARIMI Đşin Sahibi : Yükümlü Firma : Amerikan Hastanesi ACER Consultants Ltd. Tarih : 1985 Hizmetlerin Đçeriği : Tasarım Hizmetleri Bedel : Uzman Yapısal 56,000._ USD Acer Consultants Ltd. Amerikan Hastanesine yapılan ek bölüm ile ilgili problemleri araştırmakla görevlendirilmiştir. Bodrum katlarının inşası yanlış yapıldığından bu bölgedeki yapısal tasarımın tümünün yeniden değerlendirilmesini gerektirmektedir ve mevcut yapıyı kaldırmadan işin devam etmesini sağlayan bir çözümün bulunması gerekmektedir, bununla beraber yapının planlanan şekilde yapımına devam etmek için kolon ve temellerin yapısal geçerliliklerini tespit etmek gerekmektedir.

30 TURKEY AMERICAN HOSPITAL STRUCTURAL DESIGN Client : American Hospital Firm Responsible : Date : 1985 Extent of Services : Specialist Structural Design Services ACER Consultants Ltd. Cost: 56,000._ USD Acer Consultants Ltd. were appointed to investigate problems related to the extension of the American Hospital. Construction of the basement levels had been carried out incorrectly necessitating re-assessment of the whole structural design in this area and determination of a solution enabling the work to proceed without removing the existing structure but ensuring that the structural viability of the columns and foundation were adequate to proceed with the complete structure as planned.

31 TURKEY ĐZMĐR ÇEŞME OTOYOLU Đşin Sahibi : Karayolları Genel Müdürlüğü Yüklenici Firma : Yükümlü Firma : TEMELSU ACER Mühendislik Müşavirlik Ltd.Şti. Tarih : Hizmetlerin Đçeriği: Đzmir-Çeşme Otoyolunun 1. ve 2. aşaması için projelendirme müşavirliği Bedel : 7,420,000._ USD Acer, yakın tarihlerde, Đzmir-Çeşme Otoyolunun 1. ve 2. aşaması için projelendirme müşaviri olarak görevlendirilmiştir. işin iki kesiminin toplam yatırım bedeli 204 Milyon Amerikan Doları olarak hesaplanmıştır. Acer Mühendislik Müşavirliğin Ankara irtibat Bürosunda bir projelendirme ve yönetim grubu kurulmuştur. Bu çalışma, MOSS sisteminin kullanılması, büyük ve küçük yapıların projelendirmesi ile her alanda geniş ölçekli bir proje yönetimi, işin sahibi ve Bayındırlık Bakanlığı ile irtibatı ve otoyol çalışmalarını kapsamaktadır. Ofis otoyollar, yapılar ve drenaj projelendirme çalışmaları için yeni, hardware ve software bilgisayarlar ile donatılmıştır. Đzmir-Çeşme Otoyol projesinin tanımı şöyledir: 1. Aşama - Đzmir-Urla arasındaki çalışmaları, aşağıda tanımlanan Ön ve Uygulama Projesi hizmetlerini sağlamaktadır. * Mevcut iki şeritli iki taşıt yolunun 3 tam şeritli ve banketli iki taşıt yolundan oluşan otoyola dönüştürülmesi. Yaklaşık uzunluk 7 Km. * Mevcut tek taşıt yolundan ayrı olarak yeni 3 şeritli bir otoyolun sağlanması. Kireçtaşı kaya dolgu üzerinde kıyıda ya da kıyıya yakın bir güzergah. Yaklaşık uzunluk 4 Km. Daha az gelişmiş bir bölgede tepeler ve düzlüklerden geçen yeni 3 er şeritli iki taşıt yolundan oluşan yeni otoyol güzergahı. Yaklaşık uzunluk 17 Km. * Otoyol kapalı gişe sistemi olarak çalışacaktır; başka deyişle bütün kavşaklarda gişe hizmeti bulunacaktır. * Proje başlangıcında başka firmalar tarafından projelendirilecek olan kavşak haricinde toplam üç köprülü kavşak bulunacaktır. * Hazır döküm inşa yöntemiyle yapılacak bir viyadük ile birçok köprü ve alt geçit yer alacaktır. Jeoteknik, topografik ve hidrolojik çalışma, ortak müşavirlik firması Temelsu nun sorumluluğundadır. Önproje iki müşavirlik firmasının ortak çalışması olacak, ilk 11 Km nin Uygulama Projesi Temelsu, kalan 17 Km lik bölümünün Uygulama Projesi ise, Projenin 1. Aşamasında yeralan bütün kavşaklar ve yapılar ile birlikte, Acer in sorumluluğundadır. 2. Aşama Urla-Çeşme arasındaki yol çalışmaları aşağıda tanımlanan Ön ve Uygulama Projesi hizmetlerini sağlamaktadır. * Çoğunlukla tepelik ve düzlük arazide tarımsal alanlardan geçen yeni bir güzergah üzerinde 3 er şeritli iki taşıt yolundan oluşan yeni bir otoyolun yapımı. Toplam uzunluk yaklaşık olarak 50 Km. * Otoyol kapalı gişe sistemi olacaktır.

32 * Yapılar 1. kesimdekiler ile aynı şekilde projelendirilecektir. Ancak, bu kesimde tüm uzunluğu daha fazla olacak birkaç viyadük yeralacaktır. * Đşin sorumluluğu Acer ve Temelsu arasında yarı yarıya bölüşülmüştür.

33 TURKEY ĐZMĐR ÇEŞME MOTORWAY Client : Firm Responsible : Associated Firm : Ministry of Public Works and Highways ACER Mühendislik Müşavirlik Ltd.Şti. TEMELSU Date : Extent of Services : Preliminary and Final Design, Project Management Cost : 7,420,000._ USD Acer was appointed as design consultants for Phase I Phase II of the 76km long Đzmir-Çeşme Motorway. A design and management team has been established at the company s office in Ankara, where it is engaged on the operation of the MOSS CAD program, design of the road surface, large and small structures and extensive project management involving alt disciplines, client liaison and interpretation Ministry of Public Works and Highway procedures. The office is fully equipped with new computer hard and software facilities for the highways, structures and drainage design works. The project includes the following components :- Phase I provides for preliminary and final design of the section of road between Đzmir and Urla, and involves: * Widening of 6km of existing dual 2 lane carriageway to full 3 lane motorway with hard shoulders. * Provision of 3km of new 3 lane motorway independent of existing single carriageway. The alignment runs along or near the coast on limestone rockfill. * Provision of 17km of new 3 Iane motorway on a new alignment in hills and flatlands through relatively undeveloped land. * 4 grade seperated interchanges. * One viaduct and numerous overbridges and underpasses which will be of precast construction. Phase II provides for preliminary and final design of the section of road between Urla and Çesme, and involves: * Provision of 50km of new dual3 -lane motorway on a new alignment generally in hilly terrain and flatlands through agricultural land. * A total of 3 interchanges and a number of structures, being of similar design to Phase I but with some longer overall span viaducts. The motorway will operate as a closed toll system with facilities at all interchanges.

34 alacak köprü ve yaklaşım viyadüklerinin projelendirmesine başlamıştır. TÜRKĐYE BOĞAZĐÇĐ KÖPRÜSÜ VE YAKLAŞIM YOLLARI, ĐSTANBUL Đşin Sahibi : Yükümlü Firma : Tarih : Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü Acer / Freeman Fox and Partners Hizmetlerin Đçeriği : Projelendirme ve Yapım Kontrolluğu Bedel : 2,160,000._ USD Üçer şeritli iki taşıt yoluna sahip Boğaziçi Köprüsü Đstanbul Çevre Yolunun en önemli kesimidir. Bu köprü Türkiye nin, Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve Boğaziçi ile ayrılmış bulunan Avrupa ve Asya kesimleri arasındaki ilk kalıcı bağlantıdır. Ülkenin daha önce Başkenti ve halende en büyük kenti olan Đstanbul Boğazının iki kıyısında inşa edilmiş olup bu köprü, şehrin iki yakası arasında bir yol bağlantısı ve yaya geçişleri sağlamaktadır. Çevre yolu kıtalararası anayolun bir parçasını oluşturmakta ve böylelikle Boğaziçi Köprüsü Avrupa ile Ortadoğu ve ötesi arasında işleyen karayolu taşımacılığı ve uzun mesafeli yolcu taşımacılığı hacmindeki büyümeye önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Köprü gişelidir. Freeman Fox Partners 1966 yılında Đngiltere de Severn Köprüsünü başarıyla tamamladıktan sonra bu köprünün ve yaklaşım viyadüklerinin projelendirme ve inşaat kontrollüğü ile görevlendirilmiştir. (Çevre yolunun projelendirmesi idarenin yükümlülüğü olarak kalmıştır). Firma 1967 yılında idare tarafından daha önceden belirlenmiş olan güzergah üzerinde yer Boğazda gemi trafiğinin yoğunluğu ve su derinliğinin fazla oluşu nedeniyle Firma, her iki ana kulesi kara üzerinde konumlandırılacak ve böylelikle 1074 m ana açıklığı ile zamanının ABD dışındaki en uzun ve dünyadaki dördüncü en uzun ana açıklığa sahip olacak bir asma köprüde karar kılmıştır. Toplam uzunluğu 1560 m dir. Köprü seferde bulunan en büyük gemilerin sorunsuz geçişine imkan tanımak amacıyla suyun en yüksek seviyesinden 64 m lik bir açıklığa sahiptir. Şantiye de inşaat 1970 yılında başlamış ve köprü oldukça kısa sayılabilecek 3.5 yıllık bir süre içerisinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Firma aynı zamanda, aydınlatma ve trafik kontrolü ile anında işlem tipi ücret toplama sisteminin projelendirmesi ve kontrollüğünü da yükümlenmiştir. Uluslararası yolcu otobüsleri ve taşımacılık vasıtaları da dahil olmak üzere trafiğin çok yoğun olması nedeniyle gişe gelirleri köprünün maliyetini açılışından sonra üç yıldan az bir süre içinde karşılamıştır. Bugün köprüden ortalama günlük araç geçiş yapmaktadır. Acer Freeman Fox, yapımına 1985 yılında başlanan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü adıyla 1090 m lik ana açıklığa sahip benzeri bir ikinci asma köprüsü projelendirmesini de gerçekleştirmiştir. Boğaziçi Köprüsü aşağıdaki ödülü kazanmıştır: Çelik Konstrüksiyonlar için Avrupa Konvansiyonu, Avrupa Çelik Ödülü, (European Steel Award for the European Convention for Constructional Steelwork, 1975).

35 TURKEY BOSPORUS BRIDGE AND APPROACH VIADUCTS, ISTANBUL Client : Ministry of Public Works and Highways Firm Responsible : Acer / Freeman Fox and Partners Date: Firm s Responsibilities : Design and Supervision of Construction Cost : 2,160,000._ USD The Bosporus Bridge, with dual three-lane carriageways, is a major section of the new Peripheral Highway around Istanbul. It is the first permanent fixed link between the European and Asian parts of Turkey, which are separated be the Dardanelles, the Sea of Marmara and the Bosporus itself. Istanbul, still the country s largest city and formerly the capital, is built on both sides of the Bosporus and the bridge provides a road connection and footpaths between the two halves of the city. The Peripheral Highway forms part of the intercontinental trunk road and the Bosporus Bridge has thus contributed significantly to the growth in volume of road freight and long-distance passenger coaches operating between Europe and the Middle East and beyond. It is a tall bridge. Freeman Fox & Partners was retained to design and supervise construction of the bridge and approach viaducts after the successful completion of the Şevern Bridge in the UK in (Design of the Peripheral Highway remained the responsibility of the Turkish authority). The Firm began design of the bridge and approach viaducts in 1967 on an alignment already selected by the Client. Because of the heavy volume of shipping using the Bosporus, and the considerable depths of water, the Firm decided on a suspension bridge having both main towers sited on dry land, thus requiring a main span of 1,047m, at the time the fourth longest in the world and the longest then outside the USA. To enable the largest ships afloat to have unimpeded passage, the bridge has a clearance of 64m above high water. The total length is 1560m. Construction began on site in 1970 and the bridge was completed and opened 10 traffic in the commendably short period of 3 years. The Firm was also responsible for the design and supervision of the lighting and traffic controls, and of the toll collecting system which is of the instant audit type. Traffic has been very heavy, including large international coaches and freight vehicles; toll revenues covered the cost of the bridge in less than three years from opening. On average over 120,000 vehicles now cross the bridge daily. Freeman Fax has now designed a second similar suspension bridge, the Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, with a main span of 1090m over the Bosporus, with construction completed in1989. This structure gained the following award: European Steel Award for the European Convention for Construction Steelwork, 1975

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir.

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir. Kurumsal Türkiye nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı projelerinde edinilen deneyimler ile 17. 04. 2006 tarihinde Mas Endüstriyel Proje Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited

Detaylı

COMPANY PRESENTATION Engineering Services Recent Project References Representations

COMPANY PRESENTATION Engineering Services Recent Project References Representations MCG MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK SANAYİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. COMPANY PRESENTATION Engineering Services Recent Project References Representations ITEMIZED ENGINEERING, DESIGN AND SUPERVISION ACTIVITIES IN CIVIL

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Projects Manufacturing Construction Energy Assembling

Projects Manufacturing Construction Energy Assembling Projects Manufacturing Construction Energy Assembling Proje / Project 01 İmalat / manufacturing 02 İnşaat / construction 03 Enerji / energy 04 Montaj / installation 05 hakkımızda / abaut us Firmamız daha

Detaylı

Design & Project. Construction & Fabrication. Revision & Maintenance. Consulting & Operation

Design & Project. Construction & Fabrication. Revision & Maintenance. Consulting & Operation Water Wastewater Design & Project Construction & Fabrication Revision & Maintenance Consulting & Operation 3/18 Sok. No: 2/D Buca/İZMİR TURKEY Tel: +90 232 348 00 70 Faks: +90 232 348 00 72 Company profile

Detaylı

Organizasyon Şeması / Organizational Chart Yönetim Kurulu / Board of Directors Genel Koordinatör / General Coordinator Teknik Danışmanlar Technical Consultants Genel Müdür General Manager Finansal Hukuki

Detaylı

TAAHHÜT İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. CONSTRUCTION CO., LTD.

TAAHHÜT İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. CONSTRUCTION CO., LTD. TAAHHÜT İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. CONSTRUCTION CO., LTD. İnşaat sektöründe, çözüm odaklı ve işveren memnuniyeti öncelikli yaklaşımıyla yer alan Kandemir Taahhüt ve İnşaat Ltd., seçkin projelerin gerçekleştirilmesinde

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER The Tunnels The Channel Tunnel is the longest undersea tunnel in the world. This tunnel was

Detaylı

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company.

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI KODU : 81109 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu INS735* 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış HAKKIMIZDA Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış ağına sahip olan ASİSTAL ALÜMİN- YUM, 1994 yılından bu yana hizmet vermektedir. Fabrikamız Kırklareli Organize Sanayi bölgesi içinde yer almakta olup,

Detaylı

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış HAKKIMIZDA Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış ağına sahip olan ASİSTAL ALÜMİN- YUM, 1994 yılından bu yana hizmet vermektedir. Fabrikamız Kırklareli Organize Sanayi bölgesi içinde yer almakta olup,

Detaylı

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye 1 Grontmij Profilimiz Kuruluş; 1915 Hizmet Alanı; Danışmanlık, Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri Halka açık; EuroNext Amsterdam

Detaylı

SL38T YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ THERMAL SLIDING SYSTEM

SL38T YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ THERMAL SLIDING SYSTEM SL38T YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ THERMAL SLIDING SYSTEM HAKKIMIZDA Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış ağına sahip olan ASİSTAL ALÜMİN- YUM, 1994 yılından bu yana hizmet vermektedir. Fabrikamız Kırklareli

Detaylı

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış HAKKIMIZDA Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış ağına sahip olan ASİSTAL ALÜMİN- YUM, 1994 yılından bu yana hizmet vermektedir. Fabrikamız Kırklareli Organize Sanayi bölgesi içinde yer almakta olup,

Detaylı

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış HAKKIMIZDA Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış ağına sahip olan ASİSTAL ALÜMİN- YUM, 1994 yılından bu yana hizmet vermektedir. Fabrikamız Kırklareli Organize Sanayi bölgesi içinde yer almakta olup,

Detaylı

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış HAKKIMIZDA Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış ağına sahip olan ASİSTAL ALÜMİN- YUM, 1994 yılından bu yana hizmet vermektedir. Fabrikamız Kırklareli Organize Sanayi bölgesi içinde yer almakta olup,

Detaylı

İŞ MERKEZLERİ VE YÖNETİM YAPILARI BUSINESS CENTERS AND ADMINISTRATION BUILDINGS VIII. 23

İŞ MERKEZLERİ VE YÖNETİM YAPILARI BUSINESS CENTERS AND ADMINISTRATION BUILDINGS VIII. 23 Özel ve Devlet İdari Binaları Holding Merkez Binaları İş Merkezleri Genel Amaçlı Ticaret Merkezleri İŞ MERKEZLERİ VE YÖNETİM YAPILARI BUSINESS CENTERS AND ADMINISTRATION BUILDINGS Private and Governmental

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır.

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Tüm altyapı çalışmalarının ilk adımı olan harita mühendislik hizmetlerinin ülke kalkınmasındaki

Detaylı

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Yildiz Technical University, Environmental Engineering Dept., Istanbul-Turkey Aim and

Detaylı

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US /

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / 1 2 2 www.lukas.com.tr 3 4 4 HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / Firmamız 2002 yılında Konya da kurulmuştur. Süt sistemleri ve tarım makineleri üretimi yapmaktayız. Üretmiş olduğumuz ürünleri Avrupa başta

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Ders Planı Güz Yarıyılı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu Saat AKTS 501 Tez Çalışması Thesis Zorunlu 3 60 503 Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model 2016 Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model İsmet Kandilli 1 Ali Güven 2, Ercüment Karakaş 3, Melih Kuncan 4 1 Kocaeli Üniversitesi, Karamürsel MYO, Elektronik ve Otomasyon

Detaylı

HAKKIMIZDA / ABOUT US

HAKKIMIZDA / ABOUT US HAKKIMIZDA / ABOUT US 1985 YILINDAN BERİ TESLA ELEKTROMEKANİK, BULUT TASARIM VE KAYAZ GRUP ŞİRKETLERİMİZ; YURTİÇİ VE YURTDIŞINDA AG, OG, AYDINLATMA, VE KABLO SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE NİN YANI SIRA DÜNYANIN SAYILI

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar Üniversite leşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS University Campuses Research Institutes Schools 47 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA YAPILARI REFERANS

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Environment and Forestry General Directorate of State Hydraulic Works (DSI)

Republic of Turkey Ministry of Environment and Forestry General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Republic of Turkey Ministry of Environment and Forestry General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) April 2009 Turkey is located on the crossroads of Europe and Asia Turkey DSI DSI is a state organization

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu

Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu Ekim 2016 Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu Restricted Siemens AG 2015 siemens.com Key figures for fiscal 2015 Siemens at a glance Page 2 Restricted Siemens AG 2015 Global presence Page 3 Restricted

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI -5 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem

Detaylı

KMG PROJE MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

KMG PROJE MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. KMG PROJE MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. HAKKIMIZDA KMG Proje 2007 yılında karayolu, demiryolu, metro ve hafif raylı sistemler ile yine bu işler kapsamında yer alan güzergah, tüneller,

Detaylı

2012 Günümüze / Present ... PRİZMA MÜHENDİSLİK ... PRIZMA ENGINEERING. www.prizmamuhendislik.net

2012 Günümüze / Present ... PRİZMA MÜHENDİSLİK ... PRIZMA ENGINEERING. www.prizmamuhendislik.net 2012 Günümüze / Present..................... PRİZMA MÜHENDİSLİK PRIZMA ENGINEERING w w w. p r i z m a g r o u p. n e t www.prizmamuhendislik.net 1 İÇİNDEKİLER / INDEX 01. Hakkımızda / About Us 02. Ulaşım

Detaylı

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış HAKKIMIZDA Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış ağına sahip olan ASİSTAL ALÜMİN- YUM, 1994 yılından bu yana hizmet vermektedir. Fabrikamız Kırklareli Organize Sanayi bölgesi içinde yer almakta olup,

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Firma Profili Sardoğan Endüstri ve Ticaret üretim faaliyetlerine 1979 yılında bir çok Türkiye'li sanayiciye ev sahipliği yapan Karaköy'de başlamıştır. Firmamız çalışmalarını

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2 Z Principals of Ataturk and Revolution History

Detaylı

KARAYOLU ULAŞIM İSTATİSTİKLERİ (2013)

KARAYOLU ULAŞIM İSTATİSTİKLERİ (2013) KARAYOLU ULAŞIM İSTATİSTİKLERİ (213) Highway Transportation Statistics UE1 - TÜRKİYE VE KARAYOLU İSTATİSTİKLERİ Turkey and Road Statistics UE2 - YILLARA GÖRE KARAYOLU AĞI Road Network By Years UE3 - KARAYOLU

Detaylı

artık güç siz de! Now you have power! erdalozkanmakina.com

artık güç siz de! Now you have power! erdalozkanmakina.com artık güç siz de! Now you have power! ARABALI VİNÇ KEDİSİ Trolley Crane Hoist Özel Üretim Kaldırma Redüktörü Special Edition Lifting GearBox Elektro Manyetik Fren ElectroMagnetic Brake FEM Standartlarına

Detaylı

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2)

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (2/2) «REPA» WIND ATLAS prepared by General Directorate of Renewable Energy (former EIE) indicates wind resource

Detaylı

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products.

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Page 1 We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Alüminyum Hakkındaki Bilgi ve Tecrübemizi Kaliteli Ürünlere Dönüştürüyoruz Highest security with SSL Page 2 Aluminum

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

EKOL LOJİSTİK YALOVA RORO LİMANI

EKOL LOJİSTİK YALOVA RORO LİMANI EKOL LOJİSTİK YALOVA RORO LİMANI İş Veren: EKOL LOJİSTİK A.Ş. İşin Tanımı: Anahtar Teslim Rıhtım, İskele, Depolama, Gümrük ve Yardımcı Binaların İnşaatı Tarih : 2016-2017 Tutar: 27.500.000,00 USD EKOL

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

Bilfinger Water Technologies. Cazibeli Kanalizasyon Sistemi ile Vakum Kanalizasyon Sisteminin Maliyet Karşılaştırması

Bilfinger Water Technologies. Cazibeli Kanalizasyon Sistemi ile Vakum Kanalizasyon Sisteminin Maliyet Karşılaştırması Bilfinger Water Technologies Cazibeli Kanalizasyon Sistemi ile Vakum Kanalizasyon Sisteminin Maliyet Karşılaştırması TPT 2013 03.02.2014 Yer çekimli ve vakum sistemli alanlar Yer çekimi alanı Vakum alanı

Detaylı

METSAN METSAN. TEL : +90 (322) FAX : +90 (322)

METSAN METSAN. TEL : +90 (322) FAX : +90 (322) METSAN M E K A N İ K & M Ü H E N D İ S L İ K METSAN M E K A N İ K & M Ü H E N D İ S L İ K info@metsanmekanik.com TEL : +90 (322) 458 78 78 FAX : +90 (322) 453 00 29 Belediye Evleri Mah. T.Başı Blvr 84127

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY KURUMSAL BİLGİLER Firmamız 2001 yılında kurulmuştur ve 2003 yılından bu yana da çalışmalarına limited şirket olarak devam etmektedir.

Detaylı

National Hydrologic Information Network

National Hydrologic Information Network Seminar on Water Information Systems of Turkey & EMWIS 15 December 2005 General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Ankara / TURKIYE National Hydrologic Information Network Hamza ÖZGÜLER Person

Detaylı

GÜRMAK KONSTRÜKSİYON. Çelik Konstrüksiyon. Steel Construction GÜRSOY GRUP

GÜRMAK KONSTRÜKSİYON. Çelik Konstrüksiyon. Steel Construction GÜRSOY GRUP Çelik Konstrüksiyon Steel Construction GÜRSOY GRUP Sektöründe öncü bir firma olan GÜRSOY GRUP a bağlı GÜRMAK KONSTRÜKSİYON un başarıyla tamamladığı projeler arasında; otel inşaatları, sanayi tesisleri,

Detaylı

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R TECHLOLOGYPARTNER agem.com.tr TECHLOLOGYPARTNER 3 Agem, 2005 yılında kurulan bilişim teknolojileri, yazılım ve hizmetleri şirketidir. Agem olarak, sahip olduğumuz uzman kadromuz, bireysel danışma havuzumuz

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

Proje Hakkında Genel Bilgi

Proje Hakkında Genel Bilgi www.tellus-group.ru Proje Hakkında Genel Bilgi Proje geliştirme: Tellus Group LLC (Rusya) Tellus Group, merkez ofisi Rusya nın Kuzey- Batı bölgesinde St. Petersburg şehrinde olan gayrimenkul sektöründe

Detaylı

YÜKSEL PROJE A.Ş. Birlik Mahallesi 9. Cadde No: 41 Çankaya 06610 ANKARA Phone : ++ 90 312 495 70 00 (pbx) Fax : ++ 90 312 495 70 24 E-Mail :

YÜKSEL PROJE A.Ş. Birlik Mahallesi 9. Cadde No: 41 Çankaya 06610 ANKARA Phone : ++ 90 312 495 70 00 (pbx) Fax : ++ 90 312 495 70 24 E-Mail : YÜKSEL PROJE A.Ş. Birlik Mahallesi 9. Cadde No: 41 Çankaya 06610 ANKARA Phone : ++ 90 312 495 70 00 (pbx) Fax : ++ 90 312 495 70 24 E-Mail : yproje@yukselproje.com.tr Web : www.yukselproje.com.tr YÜKSEL

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

ENGINEERING. Successful Project Management

ENGINEERING. Successful Project Management Hakkımızda / About Us Power Mühendislik olarak; Projelendirme, Taahhüt işleri, danışmanlık hizmetleri, bakım ve işletme, Güneş Enerji Santralleri projendirmesi ve kurulumunu yapmaktayız. Yenilenebilir

Detaylı

İsmail KARTAL. Bölge Müdürü

İsmail KARTAL. Bölge Müdürü İsmail KARTAL Bölge Müdürü 25.11.2014 ASMA KÖPRÜ LOKASYONU ( KM: 4+175-7+082) DİLOVASI HERSEK BURNU İSTANBUL-BURSA-İZMİR OTOYOLU ( İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞİ VE BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) YAP-İŞLET-DEVRET PROJESİ

Detaylı

ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE

ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE *Hasan Hüseyin EKER *Sanaa İSHAG **Eyup DEBİK **Ahmet DOGAN * Ceyda ACAR *** Ahmed Beraka *Bezmialem Vakİf University - School of Medicine

Detaylı

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr SAC KÖŞKLER SAC KÖŞKLER METAL KIOSKS (CABINETS) Sac köşkler müşteri taleplerine göre üretilmekte, yurt içi ve yurt dışı piyasalarına sevk edilmektedir.

Detaylı

2010 Bentley Systems, Incorporated HOŞGELDİNİZ. Taner Aksel, Genel Müdür Benko Ltd.

2010 Bentley Systems, Incorporated HOŞGELDİNİZ. Taner Aksel, Genel Müdür Benko Ltd. HOŞGELDİNİZ Taner Aksel, Genel Müdür Benko Ltd. Bentley Hakkında Bentley Subscribers are the ENR Top Design Firms: 20 of the Top 20 in: General Building Transportation Power Manufacturing Water Sewer/Waste

Detaylı

e-motion Operasyonel Sistemler - Operational Systems

e-motion Operasyonel Sistemler - Operational Systems Operasyonel Sistemler - Operational Systems Operasyonel Sistemler - Operational Systems Duygular bize ilham verir. Tasarlamak, özgün bir ifade biçimidir. Tasarımın endüstriyel, ekonomik, pratik, uygulanabilir

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

KARAYOLU ULAŞIM İSTATİSTİKLERİ (2012) Highway Transportation Statistics

KARAYOLU ULAŞIM İSTATİSTİKLERİ (2012) Highway Transportation Statistics T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULAŞIM ETÜTLERİ ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF TRANSPORT MARITIME AFFAIRS

Detaylı

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San.Tic.Ltd. Şti. 1979 Yılında kurulan EREN MAKİNA ; Bu gün asansör sektörüne 3500 m2 kapalı alanda, en son teknolojiye sahip 30

Detaylı

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS >0.9 Hg Pb LED LIGHTING SOLUTIONS ÖZEL ÇÖZÜMLER SPECIALS PLANK SİSTEMLER PLANK SYSTEMS 02 BAFFLE LED 03 04 05 PLANK LINE 1 PLANK LINE 4 PLANK LINE 2 TILE

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

www.kar-sa.com.tr 0216 491 67 67 0216 491 67 66 kar-sa@kar-sa.com.tr

www.kar-sa.com.tr 0216 491 67 67 0216 491 67 66 kar-sa@kar-sa.com.tr Tel : Fax : E-mail : 0216 491 67 67 0216 491 67 66 kar-sa@kar-sa.com.tr Yeni Şehir Mh. Osmanlı Bulvarı Çağdaş İş Merkezi A Blok K:5 D:9 Kurtköy - Pendik / İSTANBUL Faaliyet Alanlarımız: Endüstriyel Tesis

Detaylı

The part is in the whole and the whole is in the part Edgar Morin. www.brnmimarlik.com www.brnarchitects.com

The part is in the whole and the whole is in the part Edgar Morin. www.brnmimarlik.com www.brnarchitects.com The part is in the whole and the whole is in the part Edgar Morin www.bizlergroup.com C O N T E N T S A B O U T U S P R O J E C T S H O U S I N G VEDAT AŞÇI HOUSE Bebek İstanbul ASTORIA KEMPINSKY RESIDENCE

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS

ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS AYÇİÇEK YAĞLARI SUNFLOWER OILS MISIR YAĞLARI CORN OILS KANOLA YAĞLARI CANOLA OILS BİTKİSEL YAĞLAR VEGETABLE OILS www.soyyigit.com.tr / www.kentboringer.com.tr

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr ALISTONE OUR COMPANY Our Company ALISTONE Marble Company has founded by Mr. Ali and Mehmet Başarır in 2005 with a long business life experience started with turning machine manufacturing and respectively

Detaylı

Gasterm Mühendislik ve Ticaret Ltd. Şti.

Gasterm Mühendislik ve Ticaret Ltd. Şti. Gasterm Mühendislik ve Ticaret Ltd. Şti. 1991 yılında Gasterm Mühendislik olarak kurulan firmamız, ileri teknoloji binalarının her türlü ısıtma, soğutma, havalandırma, yangın söndürme, otomasyon, temiz

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Genel Tanıtım Overview ZET Redüktör 60 yılı aşkın deneyimi ile Türkiye nin en köklü dişli ve redüktör üreticilerindendir. ZET Redüktör ün 10.000 m2 lik

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

CITY KAYSERI GO TO TENDER

CITY KAYSERI GO TO TENDER NEW WAVE OF INTEREST IN TROLLEYBUS IN TURKEY AND WORLDWIDE MALATYA, 1 ST AND 2 ND OCTOBER 2015 CITY KAYSERI GO TO TENDER FEYZULLAH GUNDOGDU KAYSERI ULAŞIM A.Ş İÇERİK/CONTENT Kayseri Ulaşım A.Ş Kayseri

Detaylı

BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU Application Form for Certification

BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU Application Form for Certification 1. Firma Bilgileri / Firm Information Firma Firm Firma Adresi Firm Address Yönetim Temsilcisi Management Representative Telefon Phone Faks Fax e-mail e-mail Web-Sitesi Web-site Denetim Tipi Audit Type

Detaylı

Proje Adı Project Name GÖCEK-DMARİN RESORT HOTEL

Proje Adı Project Name GÖCEK-DMARİN RESORT HOTEL ELEKTRİK ELEKTRİK Skala Elektrik, 2011 yılındaki kuruluş tarihinden itibaren mesleki tecrübelerini kullanarak orta gerilim,alçak gerilim, zayıf akım sistemleri ve bina otomasyon sistemleri ile bu sistemlerin

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 www.hkmo.org.tr Türkiye de Kentsel Teknik Altyapý Tesisleri Uygulamalarýnda Koordinasyonun Önemi ve Altyapý Koordinasyon Merkezleri

Detaylı

İNŞAAT TAAH. LTD. ŞTİ.

İNŞAAT TAAH. LTD. ŞTİ. BZ G GROUP İNŞAAT TAAH. LTD. ŞTİ. HAKKIMIZDA GMT GENEL MAKINA TASARIM 1996 yýlýnda kurulmuþ olup, bu güne kadar Su Yapýlarý ve Endüstriyel tesislerde bir çok ekipmanýn Proje, Ýmalat ve Montajýný gerçekleþtirmiþtir.

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr ESKORT MAKİNA A.Ş. Eskort Makina bisküvi makineleri konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Komple anahtar teslimi bisküvi hatları, paketleme makineleri,bisküvi ve gıda ile siparişe özel makinelerin tasarım

Detaylı

"Kaliteli Hizmet" "Quality Service" www.neonenerji.com

Kaliteli Hizmet Quality Service www.neonenerji.com "Kaliteli Hizmet" "Quality Service" www.neonenerji.com MİSYON Çözüm ortaklarına, deneyimli kadrosuyla kaliteden ödün vermeyerek enerji teknolojisinin gerektirdiği şekilde müşteri memnuniyetinin sürekliliğini

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı