TANITIM DÖKÜMANLARI /COMPANY INFORMATION

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TANITIM DÖKÜMANLARI /COMPANY INFORMATION"

Transkript

1 Yaşam için altyapı Infrastructure for life TANITIM DÖKÜMANLARI /COMPANY INFORMATION acer Mühendislik ve Müşavirlik Ltd AICG Grubu (ABD) Üyesi / Member of AICG Group (USA) Haziran / June 2008 Đstanbul Adres(Address) : Eston Çamlıevler Beyazçam Apartmanı Daire , Đçerenköy ĐSTANBUL Telefon : +90 (216) (216) Fax : +90(216) /Web : /

2 TANITIM DÖKÜMANLARI /COMPANY INFORMATION

3 ĐÇĐNDEKĐLER / CONTENTS I. Genel Bilgi / Overview II. Firma Organizasyonu ve Faaliyet Alanları / Company Organization and Areas of Activity II.1. Organizasyon / Organization II.2. Firmanın Tanıtımı / Introduction to the Company II.3. Faaliyet Alanları / Areas of Activity III. Personel Durumu / Staff Resources IV. Ekipman ve Bilgisayar Programları / Equipment and Computer Programs V. Kanuni Adres ve Bilgiler / Legal Address & Details VI. Türkiye de Đş Tecrübesi / Work Experience in Turkey VII. Uluslararası Đş Tecrübesi / International Work Experience

4 I. GENEL BĐLGĐ OVERVIEW

5 Genel Bilgi An Overview Acer 1993 yılında kurulmuş çok yönlü bir mühendislik müşavirlik şirketidir. Grubun bünyesinde 1231 personel çalışmakta ve elektrik mühendisliği, karayolları, demiryolları, yapı mühendisliği, geoteknik, trafik ve ulaşım planlaması, çevresel hizmetler ve liman kıyı işlerinde uzmanlık sağlamaktadır. Sağlanan hizmetler master plan, uygulama projeleri hazırlanması, proje yönetimi, inşaat kontrollüğü, ihale belgelerinin hazırlanması ve tekliflerin değerlendirilmesi, işletim ve işletim/bakım çalışmalarını kapsamaktadır. Grubun dünya genelinde birçok şirketi vardır ve bu şirketler 2006 yılında kurulan Acer Infrastructure Corporation Group (AICG) şemsiyesi altında yönetilmektedir. AICG proje odaklı olarak birçok uzman şirketle ortaklık yapmış bulunmaktadır. Bunlar AICG nin gerek bazı branşlarda kapasitesini artırmasına gerekse, ortak teşebbüslerde olduğu gibi, bazı coğrafi yada iş sektörlerine yakınlaşmasına destek sağlamaktadır. Acer is a multidisciplinary engineering consultant formed in The Group has staff of 1231 and provides expertise in mechanical and electrical engineering, power generation, water supply, public health engineering, highways, railways, structural engineering, geotechnics, traffic and transportation planning, environmental services, and ports and harbour work. Services offered include master planning, detailed design, project management, construction supervision, commissioning and operation and maintenance. Acer have numerous companies worldwide, which are currently managed under the umbrella of Acer Infrastructure Corporation Group (AICG) founded in AICG has a number of affiliated companies and joint ventures with outside organizations. These either enhance AICG s own capabilities in particular disciplines, or in the case of joint ventures provide strategic support in approaching certain geographical or business sectors.

6 II. FĐRMA ORGANĐZASYONU VE FAALĐYET ALANLARI COMPANY ORGANIZATION AND AREAS OF ACTIVITY

7 II.1. ORGANĐZASYON ORGANIZATION

8 AICG SUPPORT DEPT. ACER MANAGEMENT (AMERICA) ACER INVESMENTS (ASIA/PASIFIC) ACER CONSULTANTS (EAME) ACER ENGINEERING (AUSTRALIA) Strategic Planning Strateji Planlama ACER MÜHENDĐSLĐK MÜŞAVĐRLĐK LTD. ŞTĐ TÜRKĐYE Marketing Pazarlama Personnel & Admin Personel ve Đdare Finance & Corporate Affairs Legal Insurance Legal / Sigorta QA Kalite Kontrol Information Technology Bilgi Teknolojisi TABLO 1. GENEL ORGANĐZASYON TABLE 1. GENERAL ORGANIZATION

9 SHARE HOLDERS AICG / Acer Consultants MANAGING DIRECTOR Cetin Gumusoglu Consultants Gordon Pirie FINANCE-ADMINISTRATION Serdar Çetintürk Finance Ekrem Đğde Admin. Secretary / Communications Aylin Aktaş PROJECT MANAGERS TABLO 2. TÜRKĐUE ORGANĐZASYONU TABLE II. TURKEY ORGANIZATION

10 II.2 FĐRMANIN TANIMI INTRODUCTION TO THE COMPANY

11 FĐRMANIN TANIMI INTRODUCTION OF THE COMPANY Acer Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti nin 1993 yılında bir Türk firması olarak kuruluşunu tamamlamasından sonra Acer Consultants Ltd. Türkiye deki Projelerde Acer Müh.Müş.Ltd.Şti. aracılığı ile görev almıştır. AICG organizasyonunda yer alan her iki firma, uluslararası tecrübe, bilgi birikimi ve teknolojinin Türkiye ye aktif ve organize aktarımı konusunu çok etkili ve dinamik bir şekilde çalışmıştır. Ana Firması AICG olan Acer dünya coğrafyası üzerinde dört uzmanlık ve coğrafi yönetim birimi ile hizmet vermektedir: Acer Management (Amerika) Acer Investments (Asya/Pasifik) Acer Consultants (Avrupa / Afrika / Ortadoğu) Acer Engineering (Avustralya) AICG, altyapı alanında çeşitli global mühendislik firmalarında, özellikle demiryolları, otoyollar, köprüler, tüneller, enerji, sağlık, su ve çevre konularında uzmanlaşan kurucu direktörlerinin tecrübe birikimleri üzerinde kurdukları ittifak ile hayata geçmiştir. AICG halihazırda, Avrasya coğrafyasında Türkiye ve Romanyadaki şirket de dahil olmak üzere, 5 kıtada 12 ülkede faaliyet gösteren dünyanın önemli mühendislik kuruluşlarından birisi haline gelmiştir. Son 30 yıl boyunca AICG nin direktörleri mühendislik yetenek ve becerilerini Avrasya nın önemli altyapı projelerinde göstermişlerdir. AICG dünya genelinde ün üstünde profesyonel yönetici, uzman ve teknik eleman istihdam etmekte, bu insan kaynağı aracılığıyla mühendislik, müşavirlik, proje yönetimi, finans, bakım ve işletme hizmetlerini çeşitli sektörlerde sunmaktadır. Đştigal alanları arasında otoyollar, metro ve demiryolu sistemleri, limanlar, hava meydanları, binalar ve After it s establishment in 1993, Acer Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti. has been directly involved with Acer Consultants Ltd during execution of projects in Turkey. These two companies, as part of the AICG Group, provide an effective and dynamic use of international expertise, information and technology in projects. The parent company of the Acer companies is AICG and AICG s geographical activities have been organized through four geographical and specific operating units: Acer Management (America) Acer Investments (Asia/Pasific) Acer Consultants (Europe / Africa / MiddleEast) Acer Engineering (Australia) AICG has been established by the alliance of directors from various global project management companies in infrastructure business, specializing in railways, motorways, bridges, tunnels, energy, health, water and environmental schemes. AICG has currently become one of the World's leading engineering practices in 5 continents and in 12 countries, including, two operating companies in Turkey and Romania within Eurasia Geography. Principals of AICG have demonstrated their engineering excellence in Eurasia's major infrastructure projects over the last 30 years. AICG Group employes over 1,200 professionally qualified staff around the world and provides engineering, consultancy, project management, finance, maintenance and operation services in various disciplines, such as highways, metro and rail systems, ports, airports, buildings and industrial facilities, health, energy, telecom, water supply,

12 endüstriyel tesisler, sağlık, enerji, telekom, su temini, su arıtma, çevre ve kent gelişimi projeleri bulunmaktadır. AICG nin Avrasya Bölgesi nde ana hedefi kamu ve özel sektörün altyapı yatırımcılarına, yaratıcı, ekonomik ve çevreye uyumlu mühendislik çözümleri üretmektir. AICG proje yönetimini üstlendiği projelerin istenilen kaliteye göre zamanında ve bütçesi içinde bitmesini temin bakımından haklı bir üne sahip olmuştur. wastewater treatment, environment and urban development. AICG s principal mission in Eurasia has been to offer to the clients of public and private infrastructure innovative, economically and environmentally sound engineering solutions. AICG aims for timely completion of projects, within budget and as per desired quality.

13 II.3. FAALĐYET ALANLARI AREAS OF ACTIVITY

14 II.3 FAALĐYET ALANLARI Acer Mühendislik Ltd. Şti. Genel organizasyon içerisindeki konumu nedeniyle, AICG Organizasyonu içerisinde yer alan ve ana çalışma konuları farklı olan tüm şirketlerin uluslararası deneyim ve bilgi birikiminin gerektiğinde Türkiye ye direkt olarak aktarılması ve teknoloji transferinin sağlanması konusunda büyük dinamizme sahip bulunmaktadır. Mühendislik ve proje yönetimi hizmetleri vermek üzere kurulmuş olan Acer Müh. Müş. Ltd. Şti. nin başlıca faaliyet alanları aşağıda listelenmiştir: Proje Yönetimi Otoyollar, karayolları, kent içi ve dışı yol ulaşım sistemleri Demiryolları, kent içi toplu taşın sistemleri (Metro ve Hafif Raylı Sistemler) Her çeşit ulaşım etüt ve planlamaları Viyadük, köprü ve her çeşit büyük ve küçük yol sanat yapıları Tüneller Kıyı ve liman yapıları Özel binalar (hastane, fabrika, otel v.b.), toplu konut sistemleri Su temini altyapı projeleri Kanalizasyon, drenaj altyapı sistemleri, her çeşit atık su ve katı atık arıtma tesisi Yapı, geoteknik, hidroloji, hidrolik ve çevre mühendisliği hizmetleri Elektro-mekanik tesisler Keşif, metraj ve kesin hesap mühendislik hizmetleri II.3 AREAS OF ACTIVITY Acer Mühendislik Ltd. has a great potential to transfer AICG Group s experience and knowhow gained through the international projects. Acer Müh. Müş. Ltd. Şti. is established to provide Engineering and Project Management Services in the following areas below : Project Management Motorways, highways, urban and rural transport systems Railways, urban mass transit systems (Metro and Light Rail Systems) All types of transportation studies and planning Viaducts, bridges, all types of large and small road structrures Tunnels Coastal and Port structures Special buildings (hospital, factory, hotel etc.), mass housing systems Infrastructure projects for water supply Sewerage, drainage infrastructure systems, all types of wastewater and solid waste treatment plants Structural, geotechnical, hydrological, hydraulic and environmental engineering services Electro-Mechanical facalities Cost estimate, bills of quantities and final design engineering services Yukarıda verilen uzmanlık alanlarında aşağıdaki hizmetler verilmektedir: Fizibilite Çalışmaları Mastır Plan Hazırlanması Strateji Planlaması Avan Proje Hazırlanması Services provided in the above listed experience areas are: Feasibility Studies Masterplanning Strategic Planning Preliminary Design

15 . Uygulama Projesi Hazırlanması Sözleşme Yönetimi Proje Yönetimi Đnşaat Kontrollüğü Đşletmeye Alma Anahtar Teslim Projeler Bilirkişilik Hizmetleri Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetim Sözleşmesi Proje ve Đmalat Sözleşmeleri Ana Müteahhit Detail Design Contract Administration Project Management Construction Supervision Works Commissioning Turnkey Projects Expert Witness at Litigation Environmental Impact Assessment Management Contracting Design and Build Main Contractor

16 III. PERSONEL DURUMU STAFF RESOURCES

17 ACER MÜHENDĐSLĐK VE MÜŞAVĐRLĐK LĐMĐTED ŞĐRKETĐ PERSONEL KAYNAKLARI (AVRASYA) STAFF RESOURCES (EUROASIA) Merkez Ofisi Central Office Đstanbul Şantiye Ofisleri Site Offices (Turkey and Romania) Direktör Director Đdari Personel/Teknik Personel Admin. Personel/Technical Personnel Toplam Total MEVCUT YÖNETĐCĐLER EXISTING DIRECTORS ĐSĐM/NAME Dr. M. Çetin Gümüşoğlu POZĐSYON/POZITION Direktör / Director

18 AICG GROUP PERSONEL KAYNAKLARI / STAFF RESOURCES Şirketin bünyesinde halihazırda değişik mühendislik dallarında hizmet veren sayısı 1231 teknik ve idari personel çalışmaktadır. There are 1231 technical and administrative personnel currently working in various engineering projects within the Company. Acer bir çok dalda tecrübeli mühendislik, bilim ve yönetim personelini bünyesinde bulundurmaktadır. Teknik özellikleriyle sınıflandırılmış olarak personelimizin bir listesi aşağıda sunulmaktadır. Acer employs engineering, scientific and management staff experienced in a wide range of disciplines. Below we provide a breakdown of our personnel by technical specialization. Acer Consultants (EAME) Other AICG Operations Köprü ve Yapı Mühendisleri Bridges & Structural Engineers Geoteknik Mühendisleri Geotechnical Engineers Elektrik Makina Mühendisleri Elec/Mech Engineer Yol Mühendisleri Highway Engineers Kesin Hesap Müh. Quantity Surveyors Su ve Kanalizasyon Müh. Water and Sewerage Engineers Kıyı ve Liman Müh. Ports and Coastal Engineers Hidroloji Müh. Hydrologists Mimarlar Architects

19 Yönetim Uzmanları Management Specialists Çevre Uzmanları Environmental Scientists Bilgisayar Programcıları Computer Programmers Demiryolu Mühendisleri Railway Engineers Ulaştırma Planlamacıları Transport Planners Havacılık Aviation Planners Ekonomistler Economists Fiyatlandırma Uzmanları Valuation Surveyors Bina Sürveyanları Building Surveyors Diğer Teknik Personel Other Technical Staff Teknikerler Technicians Teknik Ressamlar / CAD Operatörleri Draughtsmen / CAD Operators Đdari Personel Administrative Staff Toplam / Total

20 IV. EKĐPMAN VE BĐLGĐSAYAR PROGRAMLARI EQUĐPMENT AND COMPUTER PROGRAMS

21 ACER MÜHENDĐSLĐK VE MÜŞAVĐRLĐK LĐMĐTED ŞĐRKETĐ MEVCUT EKĐPMAN / EXISTING EQUIPMENT Kesintisiz Güç Kaynağı/Uninterrupted Power Supply (U.P.S.) 1 Adet/No Ana sunucu / Main Server Windows Enterprise Server Đşletim Sistemi / Operating System 50 anlık kullanıcı kapasitesi / 50 individual user capacity Yedekli dış kablosuz internet bağlantılı sistemi Backup up wireless internet output system Mevcut 9 kullanıcılı toplam 50 kullanıcı kapasiteli gelişmiş ağ sistemi High speed Network System, currently 9 user, total capacity is 50 1 Adet/No 1 Adet/No 1 Adet/No Dell Optifleks PC Đş Đstasyonları / Dell Optiflex series Workstation PC s 5 Adet/No Diğer Đş Đstasyonu PC ler / Other Workstation PC s 2 Adet/No Dell Core2Duo Taşınabilir Bilgisayarlar / Laptop Computers 2 Adet/No Xerox Phaser Renkli Lazer Yazıcı / Xerox Phaser Colour Laser Printer 1 Adet/No HP OfficeJet All in one Inkjet Yazıcı / All in one inkjet printer 1 Adet/No OKI Microline 3321 Dotmatriks Yazıcı / Dotmatrix Printer 1 Adet/No Xerox 428 Fotokopi Makinesi / Xerox 428 Copier 1 Adet/No Gelişmiş Faks Makinesi / New sytle fax machine 1 Adet/No Renault Megane Otomobil / Car 1 Adet/No Kia Sorento (4x4) Jip / Jeep 1 Adet/No Grand Cheroke (4x4) Jip / Jeep 1 Adet/No

22 INTERNATIONAL OFFICES MEVCUT EKĐPMAN / EXISTING EQUIPMENT Acer Organizasyonunun dünya çapında yayılmış bulunan ofislerinde 1200 ün üzerinde çalışma istasyonu bulunmakta ve en son sayısal teknoloji üzerine kurulmuş bulunan bu donanım ile her türlü bilginin eksiksiz, doğru, etkin ve süratli biçimde kullanılması, aktarılması ve işlenmesi mümkün olmaktadır. There are over 1200 work stations in the offices of Acer Organization worldwide and it is possible to use, transfer and operate all types of information in a complete, correct, effective and speedy fashion with this equipment. MEVCUT BĐLGĐSAYAR PROGRAMLARI / EXISTING COMPUTER PROGRAMS AUTOCAD Microstation MOSS Autosketch OpenPlan Pertmaster Timeline Forte* Syntech* Oasys SID Professional File Foxpro dbase Mumps Superstress II Trips Saturn Oscady Picady Arcady Transyt Supercalc 5 Excel Lotus Windows XX Word for Windows Word Wordperfect PagemakerCorel Draw Micrographic Designer Walrus Wassp Stoner Unix

23 Dox VMS PCLink Precurser Quatro Quadro Coba * AICG tarafından geliştirilen yazılımlar / Programs developed by AICG

24 V. KANUNĐ ADRES VE BĐLGĐLER LEGAL ADDRESS & DETAILS

25 Firmanın Ticari Ünvanı Commerical Title of the Company : ACER MÜHENDĐSLĐK MÜŞAVĐRLĐK LĐMĐTED ŞĐRKETĐ Ticaret Sicil no Commerical Registration Number : Kadıköy 5496 Firmanın Kanuni Adresi Legal Address of the Company Firmanın Tebligat Adresi Postal Address of the Company : Eston Çamlıevler Beyazçam Apartmanı Daire , Đçerenköy ĐSTANBUL : Eston Çamlıevler Beyazçam Apartmanı Daire , Đçerenköy ĐSTANBUL Tel : +90 (216) Fax : +90 (216) Ödenmiş Sermaye Paid Capital Ciro 2007 (Avrasya) 2007 Turnover (Euroasia) Ciro 2007 (AICG) 2007 Turnover (AICG) : 125,000._ USD : 1,210,000._ USD : 106,768,200._ USD

26 VI. TÜRKĐYE DE ĐŞ TECRÜBESĐ WORK EXPERIENCE IN TURKEY

27 TÜRKĐYE DE ĐŞ TECRÜBESĐ WORK EXPERIENCE IN TURKEY Acer Mühendislik, Acer Grubunun Türkiye de kayıtlı üyesi olarak güçlü bir kadro ve uluslararası grubun teknik desteği ile ulaştırma, çevresel projeler, yapı ve binalar, kanalizasyon ve arıtma tesisleri, kıyı ve limanlar konusunda çok yönlü mühendislik ve müşavirlik hizmeti sağlamak amacıyla 1993 yılında kurulmuştur. Acer in Türkiye deki önemli projelerde 20 yılı aşkın bir süredir verdiği hizmetlerin devamı olarak bugün Acer Mühendislik Müşavirlik Ltd. in sorumluluğunda bulunan Mühendislik ve Müşavirlik işleri aşağıda verilmiştir: Amerikan Hastahanesi Yapı Projelendirmesi Đzmir Çeşme Otoyolu I. Boğaziçi Köprüsü ve Yaklaşım Yolları II. Boğaz Köprüsü ve Yaklaşım Yolları Đstanbul Kanalizasyonu 1. Aşama Đstanbul Kanalizasyonu 2. Aşama Baltalimanı ve Kadıköy Atıksu Arıtma Tesisleri Glaxo Sağlık Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. nin Gebze tesislerinin mühendislik hizmetleri. Đstanbul Hızlı Tramvay Sistemi II.Aşama Đnşaatı Đstanbul Metrosu 1. Aşama Đnce Đşler, Rayların Döşenmesi, Elektrik ve Mekanik Sistem, Temin ve Montaj Đşleri Mühendislik ve Kontrolluk Đşleri. ANKARAY Ankara Hafif Raylı Toplu Taşın Sistemi Proje Đzleme ve Müşavirlik Hizmetleri. Acer Mühendislik, as a Turkish registered mourner of the Acer Group, was established in 1993 with a strong staff and the technical support of the Group s international experience at provide multidisciplinary engineering and cansultancy services in transportation, environmental sciences, structures and buildings, sewerage and treatment facilities, ports and harbours. In Acer s continuing role within major projects in Turkey for a period of over 20 years, Acer Mühendislik is new responsible for the engineering and consultancy services for the following projects: American Hospital Structural Design Đzmir-Çeşme Motorway I. Bosphorus Bridge and Approach Roads II. Bosphorus Bridge and Approach Roads Istanbul Sewerage Phase 1 Works Istanbul Sewerage Phase 11 Works Baltalimanı and Kadıköy Waste Water Treatment Works Engineering services for Glaxo Manufacturing Services in Gebze. Đstanbul Rapid Tramway Systern Phase Il Construction. Đstanbul Metro First Stage Finishing Works, Track Laying, E M System, Supply and Erection Works Engineering and Supervision Services. ANKARAY Ankara Light Rail Mass Transit System Project Supervision and Consulting Services. Istanbul Sewerage Project North Haliç, Baltalimanı and Moda Tunnels Consultancy Services.

28 Đstanbul Kanalizasyon Projesi, Kuzey Haliç, Baltalimanı ve Moda Tünelleri Müşavirlik Hizmeti Yenikapı Pompa Đstasyonu Müşavirlik Hizmetleri Tuzla ve K.Çekmece Pis Su Arıtma Tesisi Müşavirlik Hizmetleri Ankara Sızıntı Kontrol Etüdü Yenikapı Pump Station Consultancy Works Tuzla and K.Cekmece Sewerage Treatment Plant Consultancy Works Ankara Leakage Control Study Tuzla Reinforced Concrete Factory Consultancy Works Tuzla Betonarme Boru Fabrikası Müşavirlik Hizmetleri

29 TÜRKĐYE AMERĐKAN HASTANESĐ YAPI TASARIMI Đşin Sahibi : Yükümlü Firma : Amerikan Hastanesi ACER Consultants Ltd. Tarih : 1985 Hizmetlerin Đçeriği : Tasarım Hizmetleri Bedel : Uzman Yapısal 56,000._ USD Acer Consultants Ltd. Amerikan Hastanesine yapılan ek bölüm ile ilgili problemleri araştırmakla görevlendirilmiştir. Bodrum katlarının inşası yanlış yapıldığından bu bölgedeki yapısal tasarımın tümünün yeniden değerlendirilmesini gerektirmektedir ve mevcut yapıyı kaldırmadan işin devam etmesini sağlayan bir çözümün bulunması gerekmektedir, bununla beraber yapının planlanan şekilde yapımına devam etmek için kolon ve temellerin yapısal geçerliliklerini tespit etmek gerekmektedir.

30 TURKEY AMERICAN HOSPITAL STRUCTURAL DESIGN Client : American Hospital Firm Responsible : Date : 1985 Extent of Services : Specialist Structural Design Services ACER Consultants Ltd. Cost: 56,000._ USD Acer Consultants Ltd. were appointed to investigate problems related to the extension of the American Hospital. Construction of the basement levels had been carried out incorrectly necessitating re-assessment of the whole structural design in this area and determination of a solution enabling the work to proceed without removing the existing structure but ensuring that the structural viability of the columns and foundation were adequate to proceed with the complete structure as planned.

31 TURKEY ĐZMĐR ÇEŞME OTOYOLU Đşin Sahibi : Karayolları Genel Müdürlüğü Yüklenici Firma : Yükümlü Firma : TEMELSU ACER Mühendislik Müşavirlik Ltd.Şti. Tarih : Hizmetlerin Đçeriği: Đzmir-Çeşme Otoyolunun 1. ve 2. aşaması için projelendirme müşavirliği Bedel : 7,420,000._ USD Acer, yakın tarihlerde, Đzmir-Çeşme Otoyolunun 1. ve 2. aşaması için projelendirme müşaviri olarak görevlendirilmiştir. işin iki kesiminin toplam yatırım bedeli 204 Milyon Amerikan Doları olarak hesaplanmıştır. Acer Mühendislik Müşavirliğin Ankara irtibat Bürosunda bir projelendirme ve yönetim grubu kurulmuştur. Bu çalışma, MOSS sisteminin kullanılması, büyük ve küçük yapıların projelendirmesi ile her alanda geniş ölçekli bir proje yönetimi, işin sahibi ve Bayındırlık Bakanlığı ile irtibatı ve otoyol çalışmalarını kapsamaktadır. Ofis otoyollar, yapılar ve drenaj projelendirme çalışmaları için yeni, hardware ve software bilgisayarlar ile donatılmıştır. Đzmir-Çeşme Otoyol projesinin tanımı şöyledir: 1. Aşama - Đzmir-Urla arasındaki çalışmaları, aşağıda tanımlanan Ön ve Uygulama Projesi hizmetlerini sağlamaktadır. * Mevcut iki şeritli iki taşıt yolunun 3 tam şeritli ve banketli iki taşıt yolundan oluşan otoyola dönüştürülmesi. Yaklaşık uzunluk 7 Km. * Mevcut tek taşıt yolundan ayrı olarak yeni 3 şeritli bir otoyolun sağlanması. Kireçtaşı kaya dolgu üzerinde kıyıda ya da kıyıya yakın bir güzergah. Yaklaşık uzunluk 4 Km. Daha az gelişmiş bir bölgede tepeler ve düzlüklerden geçen yeni 3 er şeritli iki taşıt yolundan oluşan yeni otoyol güzergahı. Yaklaşık uzunluk 17 Km. * Otoyol kapalı gişe sistemi olarak çalışacaktır; başka deyişle bütün kavşaklarda gişe hizmeti bulunacaktır. * Proje başlangıcında başka firmalar tarafından projelendirilecek olan kavşak haricinde toplam üç köprülü kavşak bulunacaktır. * Hazır döküm inşa yöntemiyle yapılacak bir viyadük ile birçok köprü ve alt geçit yer alacaktır. Jeoteknik, topografik ve hidrolojik çalışma, ortak müşavirlik firması Temelsu nun sorumluluğundadır. Önproje iki müşavirlik firmasının ortak çalışması olacak, ilk 11 Km nin Uygulama Projesi Temelsu, kalan 17 Km lik bölümünün Uygulama Projesi ise, Projenin 1. Aşamasında yeralan bütün kavşaklar ve yapılar ile birlikte, Acer in sorumluluğundadır. 2. Aşama Urla-Çeşme arasındaki yol çalışmaları aşağıda tanımlanan Ön ve Uygulama Projesi hizmetlerini sağlamaktadır. * Çoğunlukla tepelik ve düzlük arazide tarımsal alanlardan geçen yeni bir güzergah üzerinde 3 er şeritli iki taşıt yolundan oluşan yeni bir otoyolun yapımı. Toplam uzunluk yaklaşık olarak 50 Km. * Otoyol kapalı gişe sistemi olacaktır.

32 * Yapılar 1. kesimdekiler ile aynı şekilde projelendirilecektir. Ancak, bu kesimde tüm uzunluğu daha fazla olacak birkaç viyadük yeralacaktır. * Đşin sorumluluğu Acer ve Temelsu arasında yarı yarıya bölüşülmüştür.

33 TURKEY ĐZMĐR ÇEŞME MOTORWAY Client : Firm Responsible : Associated Firm : Ministry of Public Works and Highways ACER Mühendislik Müşavirlik Ltd.Şti. TEMELSU Date : Extent of Services : Preliminary and Final Design, Project Management Cost : 7,420,000._ USD Acer was appointed as design consultants for Phase I Phase II of the 76km long Đzmir-Çeşme Motorway. A design and management team has been established at the company s office in Ankara, where it is engaged on the operation of the MOSS CAD program, design of the road surface, large and small structures and extensive project management involving alt disciplines, client liaison and interpretation Ministry of Public Works and Highway procedures. The office is fully equipped with new computer hard and software facilities for the highways, structures and drainage design works. The project includes the following components :- Phase I provides for preliminary and final design of the section of road between Đzmir and Urla, and involves: * Widening of 6km of existing dual 2 lane carriageway to full 3 lane motorway with hard shoulders. * Provision of 3km of new 3 lane motorway independent of existing single carriageway. The alignment runs along or near the coast on limestone rockfill. * Provision of 17km of new 3 Iane motorway on a new alignment in hills and flatlands through relatively undeveloped land. * 4 grade seperated interchanges. * One viaduct and numerous overbridges and underpasses which will be of precast construction. Phase II provides for preliminary and final design of the section of road between Urla and Çesme, and involves: * Provision of 50km of new dual3 -lane motorway on a new alignment generally in hilly terrain and flatlands through agricultural land. * A total of 3 interchanges and a number of structures, being of similar design to Phase I but with some longer overall span viaducts. The motorway will operate as a closed toll system with facilities at all interchanges.

34 alacak köprü ve yaklaşım viyadüklerinin projelendirmesine başlamıştır. TÜRKĐYE BOĞAZĐÇĐ KÖPRÜSÜ VE YAKLAŞIM YOLLARI, ĐSTANBUL Đşin Sahibi : Yükümlü Firma : Tarih : Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü Acer / Freeman Fox and Partners Hizmetlerin Đçeriği : Projelendirme ve Yapım Kontrolluğu Bedel : 2,160,000._ USD Üçer şeritli iki taşıt yoluna sahip Boğaziçi Köprüsü Đstanbul Çevre Yolunun en önemli kesimidir. Bu köprü Türkiye nin, Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve Boğaziçi ile ayrılmış bulunan Avrupa ve Asya kesimleri arasındaki ilk kalıcı bağlantıdır. Ülkenin daha önce Başkenti ve halende en büyük kenti olan Đstanbul Boğazının iki kıyısında inşa edilmiş olup bu köprü, şehrin iki yakası arasında bir yol bağlantısı ve yaya geçişleri sağlamaktadır. Çevre yolu kıtalararası anayolun bir parçasını oluşturmakta ve böylelikle Boğaziçi Köprüsü Avrupa ile Ortadoğu ve ötesi arasında işleyen karayolu taşımacılığı ve uzun mesafeli yolcu taşımacılığı hacmindeki büyümeye önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Köprü gişelidir. Freeman Fox Partners 1966 yılında Đngiltere de Severn Köprüsünü başarıyla tamamladıktan sonra bu köprünün ve yaklaşım viyadüklerinin projelendirme ve inşaat kontrollüğü ile görevlendirilmiştir. (Çevre yolunun projelendirmesi idarenin yükümlülüğü olarak kalmıştır). Firma 1967 yılında idare tarafından daha önceden belirlenmiş olan güzergah üzerinde yer Boğazda gemi trafiğinin yoğunluğu ve su derinliğinin fazla oluşu nedeniyle Firma, her iki ana kulesi kara üzerinde konumlandırılacak ve böylelikle 1074 m ana açıklığı ile zamanının ABD dışındaki en uzun ve dünyadaki dördüncü en uzun ana açıklığa sahip olacak bir asma köprüde karar kılmıştır. Toplam uzunluğu 1560 m dir. Köprü seferde bulunan en büyük gemilerin sorunsuz geçişine imkan tanımak amacıyla suyun en yüksek seviyesinden 64 m lik bir açıklığa sahiptir. Şantiye de inşaat 1970 yılında başlamış ve köprü oldukça kısa sayılabilecek 3.5 yıllık bir süre içerisinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Firma aynı zamanda, aydınlatma ve trafik kontrolü ile anında işlem tipi ücret toplama sisteminin projelendirmesi ve kontrollüğünü da yükümlenmiştir. Uluslararası yolcu otobüsleri ve taşımacılık vasıtaları da dahil olmak üzere trafiğin çok yoğun olması nedeniyle gişe gelirleri köprünün maliyetini açılışından sonra üç yıldan az bir süre içinde karşılamıştır. Bugün köprüden ortalama günlük araç geçiş yapmaktadır. Acer Freeman Fox, yapımına 1985 yılında başlanan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü adıyla 1090 m lik ana açıklığa sahip benzeri bir ikinci asma köprüsü projelendirmesini de gerçekleştirmiştir. Boğaziçi Köprüsü aşağıdaki ödülü kazanmıştır: Çelik Konstrüksiyonlar için Avrupa Konvansiyonu, Avrupa Çelik Ödülü, (European Steel Award for the European Convention for Constructional Steelwork, 1975).

35 TURKEY BOSPORUS BRIDGE AND APPROACH VIADUCTS, ISTANBUL Client : Ministry of Public Works and Highways Firm Responsible : Acer / Freeman Fox and Partners Date: Firm s Responsibilities : Design and Supervision of Construction Cost : 2,160,000._ USD The Bosporus Bridge, with dual three-lane carriageways, is a major section of the new Peripheral Highway around Istanbul. It is the first permanent fixed link between the European and Asian parts of Turkey, which are separated be the Dardanelles, the Sea of Marmara and the Bosporus itself. Istanbul, still the country s largest city and formerly the capital, is built on both sides of the Bosporus and the bridge provides a road connection and footpaths between the two halves of the city. The Peripheral Highway forms part of the intercontinental trunk road and the Bosporus Bridge has thus contributed significantly to the growth in volume of road freight and long-distance passenger coaches operating between Europe and the Middle East and beyond. It is a tall bridge. Freeman Fox & Partners was retained to design and supervise construction of the bridge and approach viaducts after the successful completion of the Şevern Bridge in the UK in (Design of the Peripheral Highway remained the responsibility of the Turkish authority). The Firm began design of the bridge and approach viaducts in 1967 on an alignment already selected by the Client. Because of the heavy volume of shipping using the Bosporus, and the considerable depths of water, the Firm decided on a suspension bridge having both main towers sited on dry land, thus requiring a main span of 1,047m, at the time the fourth longest in the world and the longest then outside the USA. To enable the largest ships afloat to have unimpeded passage, the bridge has a clearance of 64m above high water. The total length is 1560m. Construction began on site in 1970 and the bridge was completed and opened 10 traffic in the commendably short period of 3 years. The Firm was also responsible for the design and supervision of the lighting and traffic controls, and of the toll collecting system which is of the instant audit type. Traffic has been very heavy, including large international coaches and freight vehicles; toll revenues covered the cost of the bridge in less than three years from opening. On average over 120,000 vehicles now cross the bridge daily. Freeman Fax has now designed a second similar suspension bridge, the Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, with a main span of 1090m over the Bosporus, with construction completed in1989. This structure gained the following award: European Steel Award for the European Convention for Construction Steelwork, 1975

Tünelcilik ve Yeraltı Teknolojileri Dergisi

Tünelcilik ve Yeraltı Teknolojileri Dergisi Tünelcilik ve Yeraltı Teknolojileri Dergisi Turkish Tunneling and Underground Technologies Magazine ISSN 2148-1768 İki ayda bir yayınlanır / Every other months Mart-Nisan / March-April 2014 Yıl / Year:1

Detaylı

GİA İNŞAAT VE MEKANİK;

GİA İNŞAAT VE MEKANİK; İNŞAAT VE MEKANİK HAKKIMIZDA ADA GRUP, bünyesindeki Ada Enerji ve Gia İnşaat ve Mekanik firmalarıyla Raylı Sistemler, Enerji, Endüstriyel Tesisler, İnşaat ve Haberleşme sektörlerinde faaliyetlerine devam

Detaylı

İbrahim ÖZ. Sayın Ulaştırma Sektörü Temsilcileri, Dear Representatives of the Transportation Sector,

İbrahim ÖZ. Sayın Ulaştırma Sektörü Temsilcileri, Dear Representatives of the Transportation Sector, 1 2 Sayın Ulaştırma Sektörü Temsilcileri, Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD) yeşil ve temiz taşımacılık türü olan demiryolu taşımacılığını çağın ve ülkenin gerekleri doğrultusunda geliştirmek ve demiryolunun

Detaylı

2 8 YILDA 80 PROJE 80 Projects in 8 Years

2 8 YILDA 80 PROJE 80 Projects in 8 Years 1 www.tcdd.gov.tr 2 8 YILDA 80 PROJE 80 Projects in 8 Years Demiryolları, Türk milletinin refah ve medeniyet yollarıdır. Railways are the ways of prosperity and civilization of Turkish people. Mustafa

Detaylı

Her yerde metro. Her yere metro İÇİNDEKİLER INDEX. Kadir TOPBAŞ. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mayor of the Istanbul Metropolitan Municipality

Her yerde metro. Her yere metro İÇİNDEKİLER INDEX. Kadir TOPBAŞ. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mayor of the Istanbul Metropolitan Municipality İÇİNDEKİLER INDEX BAŞKANIN MESAJI... 1 ŞİRKET PROFİLİ...2 MİSYON & VİZYON... 4 KRONOLOJİ... 6 İŞLETME HİZMETLERİ... 8 BAKIM HİZMETLERİ...10 MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ...12 RAYLI SİSTEM ARACI

Detaylı

İzmir i şahlandıracak

İzmir i şahlandıracak Mart March 2014 Sayı Issue 32 Alabilirsiniz Your Complimentary Copy İzmir i şahlandıracak entegre ulaşım projeleri Integrated transport projects for development of İzmir LAKE VAN VAN GÖLÜ Its name is lake,

Detaylı

TARİHÇE, MİSYON ve VİZYONUMUZ. www.can-insaat.com

TARİHÇE, MİSYON ve VİZYONUMUZ. www.can-insaat.com TARİHÇE: Can İnşaat Ticaret ve İhracat Anonim Şirketi, 1982 yılında 5 ortaklı olarak kurulmuştur. Kurulduğu günden beri Türkiye nin çeşitli bölgelerinde çok çeşitli projeler gerçekleştirmiştir. Halen de

Detaylı

SARGIN İNŞAAT VE MAKİNE SANAYİ SARGIN CONSTRUCTION AND TİCARET A.Ş. MACHINERY INDUSTRY TRADE INC.

SARGIN İNŞAAT VE MAKİNE SANAYİ SARGIN CONSTRUCTION AND TİCARET A.Ş. MACHINERY INDUSTRY TRADE INC. 0 03 SARGIN 0 SARGIN İNŞAAT VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş. 977 yılında Doç. Dr. Muharrem Sargın tarafından şahıs şirketi olarak SARGIN MÜHENDİSLİK adı altında kurulmuştur. Firma 977-990 yılları arasında

Detaylı

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide Türkiye Kompozit Sanayi 2013 Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2013 Türkiye Kompozit Sanayi Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2012-2013 KOMPOZİT SANAYİCİLERİ

Detaylı

Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems

Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems A.S.M ARITMA SİSTEMLERİ A.S.M TREATMENT SYSTEMS Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems www.asmaritma.com.tr info@asmaritma.com.tr

Detaylı

VİZYONUMUZ gerçekçi bütçeler MİSYONUMUZ OUR VISION OUR MISSION

VİZYONUMUZ gerçekçi bütçeler MİSYONUMUZ OUR VISION OUR MISSION Ülkemizin ve kentlerimizin sorunlarına cevap veren, bu sorunların her aşamasında bilgisi ve deneyimi ile çözüm üreten, bir proje ve danışmanlık firması olarak 1987 yılında yeni bir iş anlayışı ve yeni

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

FUAR ÖZEL SAYISI. Tünelcilik ve Yeraltı Teknolojileri Dergisi. Kargı HES Projesİ. Çayelİ Bakır İşletmelerİ. edition

FUAR ÖZEL SAYISI. Tünelcilik ve Yeraltı Teknolojileri Dergisi. Kargı HES Projesİ. Çayelİ Bakır İşletmelerİ. edition Tünelcilik ve Yeraltı Teknolojileri Dergisi Turkish Tunneling and Underground Technologies Magazine ISSN 2148-1768 İki ayda bir yayınlanır / Every other months Temmuz-Ağustos / July-August 2014 Yıl / Year:1

Detaylı

Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu

Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu Seismic Isolation Methods and Practices Symposium 28 Şubat - 1 Mart 2013 ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi ODTÜ-TEKNOKENT işbirliğiyle Değerli Meslektaşım,

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT 2 3 Sedat Gümüşoğlu / CEO U.N. RO-RO deniz otoyolları ağı geleceğe hazır 2012 yılında öncelikli hedeflerimizi, hizmet kalitemizi geliştirme,

Detaylı

TOSB, JAPON YATIRIMCI TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI

TOSB, JAPON YATIRIMCI TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAYIN ORGANI YIL:3 SAYI:11 TOSB, JAPON YATIRIMCI TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANI SAYIN NİHAT ERGÜN ZİYARETİ 2011 TOSB ÜYE TOPLANTISI HATİCE BAYRAKTAR

Detaylı

YENİ İSTANBUL HAVALİMANI

YENİ İSTANBUL HAVALİMANI Temmuz July 2014 Sayı Issue 36 Alabilirsiniz Your Complimentary Copy YENİ İSTANBUL HAVALİMANI İSTANBUL S NEW AIRPORT Küresel sivil havacılıkta yüksek irtifa High altitude in global civil aviation Matchless

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Göstergeler 8 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

KONGRE KATALOĞU / CONGRESS CATALOGUE

KONGRE KATALOĞU / CONGRESS CATALOGUE KONGRE KATALOĞU / CONGRESS CATALOGUE Değerli Sektör Paydaşları, 7-8 Kasım 2012 tarihleri arasında, WOW Convention Center da düzenlediğimiz Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi - TÜREK 2012 de sizleri ağırlamaktan

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality Sevgili İstanbullular, Yaşanabilir bir İstanbul için pek çok dev projeye imza attık. Hayata geçireceğimiz her projeyi çevre

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2014 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Önsöz Foreword Geniş Açı Wide Angle 6 Genel Kurul Toplantı Gündemi General Assembly Agenda Ortaklar Yapısı ve Yönetim Kurulu Shareholder Structure and Board of Directors

Detaylı

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim Eğer, Kaliteli ve ucuz üretim yaptırmak, Üretim mühendisliği bilgisi ve tecrübesi gelişmiş çözüm ortaklarıyla çalışmak, Ürün almak, Ürünlerinizi satmak, Yerinde üretim

Detaylı

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail:

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: info@turkuazpolyester.com.tr 2015 Türkiye Kompozit Sanayi

Detaylı

ŞIRKET REHBERI COMPANY DIRECTORY

ŞIRKET REHBERI COMPANY DIRECTORY ŞIRKET REHBERI COMPANY DIRECTORY 02 COMPANY DIRECTORY ŞIRKET REHBERI İÇINDEKILER/CONTENTS Ministerial Introduction 04 Introduction from Enterprise Ireland 06 AdaptiveMobile 09 Altobridge 10 brite:bill

Detaylı

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29 İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın mesajı... 3 Genel Müdür ün mesajı... 5 Gündem... 8 I. Giriş...9 A. Raporun Dönemi...9 B. Ortaklığın Ünvanı...9 C. Yönetim Kurulu Üyeleri...9 D. Denetleme Kurulu...9

Detaylı

Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi. The Voice of Experience in Project Management. www.siemens.com/answers

Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi. The Voice of Experience in Project Management. www.siemens.com/answers Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi The Voice of Experience in Project Management www.siemens.com/answers Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi The Voice of Experience in Project Management 1 KÜNYE Yayına Hazırlayanlar

Detaylı

Faaliyet Raporu. Annual Report

Faaliyet Raporu. Annual Report Faaliyet Raporu 2013 Annual Report Faaliyet Raporu 2013 Annual Report Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu İş Ortakları 2014 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi Otomotiv Sektörü

Detaylı

Hakkımızda / About Us

Hakkımızda / About Us Hakkımızda / About Us Bilişim Sektöründe faaliyet gösteren ilk ve amiral şirketimiz olan Kontrol Bilgi Sistemleri 2002 yılında, Eğitim ve Danışmanlık sektöründe çalışmalarını sürdüren ikinci şirketimiz

Detaylı

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - Petkim Faaliyet Raporu 2008 ANNUAL REPORT İçindekiler Contents 04 08 10 14 17 21 Yönetim Kurulu Mesajı Message from the Board of Directors Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı

Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 3 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı MESSAGE OF THE CHAIRMAN Yorum İnşaat olarak şirketimizin temelini oluşturan kültür, ulusal ve uluslararası alanda çalışmaya dayalı stratejik ortaklıklar kurmak ve bu

Detaylı