nar Denizli K fl aylar n n K fl aylar n n flifal meyvesi Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ceyda Düvenci: Seyirci klifle ister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "nar Denizli K fl aylar n n K fl aylar n n flifal meyvesi Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ceyda Düvenci: Seyirci klifle ister"

Transkript

1 2008 say 14 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR K fl aylar n n flifal meyvesi K fl aylar n n nar Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ege nin pamuktan kenti Denizli Ceyda Düvenci: Seyirci klifle ister

2

3 Sunufl Dünyam z ve ülkemiz yeni bir s navdan geçiyor. Türkiye olarak bu s nav en az hasarla atlatabilmek için hepimize büyük görevler düflüyor. fiimdi daha dikkatli düflünme ve daha dikkatli harcama zaman Büyük bir aile olman n gücünü hissediyoruz Amerika da bafllayan ve tüm dünyay dalga dalga saran global ekonomik kriz bir süredir hepimizin gündeminde. Tüm dünya ülkeleri ekonomik krizle ilgili olarak oldukça kritik bir dönemden geçiyor. Yaflananlar n, dünyan n sosyoekonomik dengelerinde yeni bir yap lanmay bile gündeme getirece ine dair öngörüler bulunuyor. Finansal krizle bafllayan ve reel sektöre yans mas kaç n lmaz olan bu krizden Türk ekonomisinin lokomotifini oluflturan ifl dünyas n n tedirgin olmamas mümkün de ildir. fiu an için Türkiye yi saran bir yang n olmasa da gerekli önlemler al nmazsa yan bafl m zdaki alevlerin ülkemize s çramas olas d r. Bu konuda herkesin tedbirli ve sorumlu davranmas kaç n lmazd r. Boydak Holding olarak bizler bu dönemde bir panik havas yaratmaktan ziyade ayaklar yere basan stratejilerle yolumuzda ilerlemeye devam etmeyi do ru buluyoruz. Etkisinin en çok 2009 y l nda hissedilece i öngörülen ekonomik durgunlu u en az kay pla atlatmak üzere planlamalar gerçeklefltiriyoruz. Bu do rultuda 2009 y l na iliflkin planlar m z revize ediyoruz. Grup olarak bafllatt m z yat r mlar m z sürdürmekte ve tamamlamakta kararl y z. Ancak tüm dünyay etkisi alt na alan bu dalga durulana ve önümüzü görene kadar yeni bir yat r m yapman n da macera olaca düflüncesindeyiz. Firmalar m z k sa vadeli risklerden ar nd rmay hedefliyoruz. Verimlili in art r lmas ve üretim maliyetlerinin düflürülmesi yönünde baz planlamalar üzerinde çal flmalar m z bulunuyor. Dünyam z ve ülkemiz yeni bir s navdan geçiyor. Türkiye olarak bu s nav en az hasarla atlatabilmek için hepimize büyük görevler düflüyor. fiimdi daha dikkatli düflünme ve daha dikkatli harcama zaman. Böyle bir dönemde çal flanlar m z ve bayilerimizle büyük bir aile olarak hareket etmek bizler için çok önemli. Yar m as rl k bir grup olarak, geçmiflte oldu u gibi hem bugün hem de gelecekte bu tip krizleri, birlik ve beraberli imizi koruyarak daha kolay aflaca m za inan yoruz. Bu güven duygusuyla hareket eden ve krizi f rsata çeviren bir ülke olmak ümidiyle... Sayg lar mla... Bekir Boydak 3

4 çindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler V ZYON Nazif Türko lu 6 GÜNDEM Salim Kad beflegil 8 RENKLER Mehmet Ali Alabora, Roza Erdem 14 Ceyda Düvenci 22 KAMERA ARKASI stikbal Mobilya Beyrut ta 18 Deco reklam kampanyas 20 8 AKTÜEL Can Atilla NEREYE G DEL M? Denizli 32 SA LIK 40 ÇAY MOLASI Ayça fien 44 SPOR Ayhan Akman 46 LEZZET 50 KÜLTÜR-SANAT 52 BOYDAK TAN HABERLER Bulmacan n çözümü 46 mtiyaz Sahibi Boydak Holding ad na Bekir Boydak Yaz iflleri Müdürü Murtaza Durmufl Editörler Toros Panos Tu çe Alt nsoy Görsel Yönetmen H. Ertunç Keskin Düzelti Ercan Yafla Foto raf Editörü Batuhan K ran Yay n Kurulu Bilal Uyan k Mustafa Büyükkat rc Bülent Al c Muzaffer Çetinkaya Ekrem Bakt r Hasan Ünal Ar n Saydam Ülkü Karaosmano lu Ayflin Kaymaz Reklam Ebru Çal flkan Yap mc Kesiflim Yay nc l k ve Tasar m Hizmetleri A.fi. Kasap Sokak, Hilmi Hak Han, 22/ Esentepe-fiiflli/ stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Yönetim Yeri Organize Sanayi Bölgesi, 6. Cadde No: 35 Kayseri e-posta: Bask Elma Bas m Halkal Caddesi No: 164 B-4 Blok Sefaköy/ stanbul Tel: (0212) Yay n Türü Yerel, Süreli Yay n 4

5 40 Günümüzde flirketler itibarlar yla rekabet ediyor. Kurumsal itibar n marka de eri içinde yüzde 84 oran nda bir pazar de eri yaratt n görüyoruz. Milyar dolarl k flirket de erlemelerini de dikkate ald n z zaman bu durum son derece önemsenmesi gereken bir konu haline geliyor Editörün Notu 28 Kurumsal itibar m z avantaj m z Türkiye Mobilya Sanayicileri Derne i (MOSDER), her biri markalaflm fl, Ar-Ge ve ihracat yapan 30 üyesiyle, Türkiye'de sektörün ciro ve çal flan say s bak m ndan yar s ndan fazlas n temsil ediyor. Türk mobilya markalar n n uluslararas pazarlara daha fazla aç lmas amac yla 2003 y l nda kurulan derne in beflinci dönem baflkanl na Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nazif Türko lu seçildi. Yeni görevinde kendisine baflar lar diliyoruz. Ekim ay nda stanbul da düzenlenen Biliflim Zirvesi '08 etkinli i ifl dünyas n n üst düzey yöneticilerini " flini yeniden keflfet!" ana temas yla bir araya getirdi. fl ve Teknoloji Liderleri Buluflmas 'n n konuk konuflmac lar ndan Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Mustafa Boydak n biliflim sektörüne yapt m z yat r mlar ve geri dönüflleri anlatt konuflmay dergimizin ilerleyen sayfalar nda bulabilirsiniz. Kurumsal itibar yönetimi ve halkla iliflkiler faaliyetleri günümüzde tüm flirketlerin önem vermesi gereken olmazsa olmazlar n bafl nda geliyor. letiflim dünyas n n duayenlerinden Orsa Stratejik letiflim Dan flmal Baflkan Salim Kad beflegil ile yapt m z söyleflide, ekonomik kriz ortam nda flirketlerin iletiflim stratejilerinde nelere dikkat etmesi gerekti ini ve kurumsal itibar n önemiyle ilgili ipuçlar n bulabilirsiniz. Ayr ca dergimizin bu say s nda stikbal markam z için Lübnan da çekilen reklam kampanyas n n ayr nt lar n ve Deco markam z için haz rlad m z yeni reklam kampanyas n n kulisinde yaflananlar da bulacaks n z. Kas m-aral k say m zda bu kez do al ve tarihi güzellikleriyle büyüleyici bir flehir olan Denizli yi ve Denizli de bulunan stikbal, Bellona, Mondi ve Regina bayilerimizi, ziyaret ettik. Ege Bölgesi nin baflar l bayileriyle yapt m z sohbetlere göz gezdirmeyi unutmay n. Galatasaray n ve Milli Tak m n baflar l orta saha oyuncusu Ayhan Akman dergimizin bu say s nda bizlere futbol hayat n ve gelecek hedeflerini anlatt. Ulu önder Atatürk ün ölüm y ldönümü olan 10 Kas m gününü sayg yla an yoruz. stanbul Beyo lu nda aç lan yeni kültür-sanat merkezi garajistanbul da ünlü tiyatro oyuncular Mehmet Ali Alabora ve Roza Erdem le garajistanbul ve yeni projeleri Histanbul hakk nda yapt m z keyifli sohbet dergimizin ilerleyen sayfalar nda sizleri bekliyor. Oktay Usta sizler için bu say da, k fl aylar na özel hem sa l kl hem de leziz bir mönü haz rlad. Sa l kl yaflam bölümümüzde ise ça m z n en önemli hastal klar ndan biri olan kanserden korunman n yollar n bulacaks n z. Elektronik new age müzi in ülkemizde ve yurtd fl ndaki baflar l temsilcisi Can Atilla ile Mevlânâ ezgileri tafl yan son albümü Mevlâna dan Ça r -Dans Müzi i üzerine yapt m z söylefli müzik severlerin ilgisini çekecek. Dama n z, ruhunuzu ve çevrenizi tatland ran, güzel ve bereketli Kurban Bayram n z kutluyorum. Bayram tad nda günler dile iyle. 44 Murtaza Durmufl / Yaz iflleri Müdürü 5

6

7 Sunufl Dünyam z ve ülkemiz yeni bir s navdan geçiyor. Türkiye olarak bu s nav en az hasarla atlatabilmek için hepimize büyük görevler düflüyor. fiimdi daha dikkatli düflünme ve daha dikkatli harcama zaman Büyük bir aile olman n gücünü hissediyoruz Amerika da bafllayan ve tüm dünyay dalga dalga saran global ekonomik kriz bir süredir hepimizin gündeminde. Tüm dünya ülkeleri ekonomik krizle ilgili olarak oldukça kritik bir dönemden geçiyor. Yaflananlar n, dünyan n sosyoekonomik dengelerinde yeni bir yap lanmay bile gündeme getirece ine dair öngörüler bulunuyor. Finansal krizle bafllayan ve reel sektöre yans mas kaç n lmaz olan bu krizden Türk ekonomisinin lokomotifini oluflturan ifl dünyas n n tedirgin olmamas mümkün de ildir. fiu an için Türkiye yi saran bir yang n olmasa da gerekli önlemler al nmazsa yan bafl m zdaki alevlerin ülkemize s çramas olas d r. Bu konuda herkesin tedbirli ve sorumlu davranmas kaç n lmazd r. Boydak Holding olarak bizler bu dönemde bir panik havas yaratmaktan ziyade ayaklar yere basan stratejilerle yolumuzda ilerlemeye devam etmeyi do ru buluyoruz. Etkisinin en çok 2009 y l nda hissedilece i öngörülen ekonomik durgunlu u en az kay pla atlatmak üzere planlamalar gerçeklefltiriyoruz. Bu do rultuda 2009 y l na iliflkin planlar m z revize ediyoruz. Grup olarak bafllatt m z yat r mlar m z sürdürmekte ve tamamlamakta kararl y z. Ancak tüm dünyay etkisi alt na alan bu dalga durulana ve önümüzü görene kadar yeni bir yat r m yapman n da macera olaca düflüncesindeyiz. Firmalar m z k sa vadeli risklerden ar nd rmay hedefliyoruz. Verimlili in art r lmas ve üretim maliyetlerinin düflürülmesi yönünde baz planlamalar üzerinde çal flmalar m z bulunuyor. Dünyam z ve ülkemiz yeni bir s navdan geçiyor. Türkiye olarak bu s nav en az hasarla atlatabilmek için hepimize büyük görevler düflüyor. fiimdi daha dikkatli düflünme ve daha dikkatli harcama zaman. Böyle bir dönemde çal flanlar m z ve bayilerimizle büyük bir aile olarak hareket etmek bizler için çok önemli. Yar m as rl k bir grup olarak, geçmiflte oldu u gibi hem bugün hem de gelecekte bu tip krizleri, birlik ve beraberli imizi koruyarak daha kolay aflaca m za inan yoruz. Bu güven duygusuyla hareket eden ve krizi f rsata çeviren bir ülke olmak ümidiyle... Sayg lar mla... Bekir Boydak 3

8 Gündem Salim Kad beflegil: En büyük güç: tibar 33 y ld r iletiflim dünyas n n içinde bulunan Salim Kad beflegil itibar yönetimini yaln z ulusal delil ve olaylarla de il, uluslararas ve çok boyutlu bir bak fl aç s ile ele al p sevk ve idarenin merkezine yerlefltiriyor, böylece Türk ifl âlemine fl k tutuyor, yol gösteriyor. Salim Kad beflegil ile kurumsal itibar yönetiminden ekonomik krizde kurumlar n izlemesi gereken iletiflim stratejilerine kadar birçok konuyu masaya yat rd k ne i ve Halkla liflkiler Dan flmanlar Derne i üyeli i yapt. Salim Kad beflegil, IPR ( ngiliz Halkla liflkiler Enstitüsü) ve IPRA (Uluslararas Halkla liflkiler Derne i) üyeliklerinde bulundu. letiflim Dan flmanl mesle inin dünyadaki en genifl tabanl meslek örgütü olan IC- CO nun (Uluslararas letiflim Dan fl- 8 Salim Kad beflegil, 1977 y l nda Ege Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla liflkiler Yüksek Okulu'nu bitirdi. Çal flma yaflam na 1975 y l nda gazetecilik yaparak bafllad. Turizm ve Tan tma Bakanl nda Bas n Müflaviri, Washington'da Bas n Atafle Yard mc s, Ege Bölgesi Sanayi Odas ve Turya 'da Halkla liflkiler Müdürü olarak görev yapt y l nda zmir'de iletiflim flirketi ORSA'y kurdu ve 1993 y l nda merkezini stanbul'a tafl d y l nda zmir Halkla liflkiler Derne i kurucular aras nda yer ald ve üç dönem bu derne in Yönetim Kurulu Baflkanl 'n yapt. Halkla liflkiler Der-

9 manl klar Birli i) yönetim kurulunda ülkemizi alt y l temsil eden Salim Kad beflegil, bu oluflumun ülkemizdeki yerel örgütü olan PRCI (PR Dan flmanl klar Birli i) ve yine ülkemizin ilk medya ölçümleme ve de erlendirme flirketi olan PRNET'in kuruluflunda da etkin görevler ald. 1990'l y llar n sonunda Türkiye'de halkla iliflkilerin ölçülebilir standartlara sahip stratejik yönetim disiplini olmas yönünde önemli katk larda bulundu. Reputation Institute'un Türkiye temsilcisi olan Kad beflegil, Türkiye Kurumsal Yönetim Derne i ve Bu day Ekolojik Dönüflüm Derne inde yönetim kurulu üyesi olarak görev yap yor ve Bahçeflehir Üniversitesi letiflim Fakültesi nde dersler veriyor. Halkla liflkilerin Temel lkeleri, Halkla liflkiler Reçeteleri, Halkla liflkilere Nereden Bafllamal?, Kriz Geliyorum Der!, tibar Yönetimi gibi kitaplar bulunan Kad beflegil, 33 y ll k meslek hayat ndaki deneyimlerini ve araflt rmalar n bu kitaplarda toplam fl. Türkiye deki kurumlar n, Halkla liflkiler aç s ndan nerede olduklar, Halkla liflkilerin alg lan fl n n mevcut durumu ve gelece i için neler söyleyebilirsiniz? 80 li y llar n bafl nda halkla iliflkiler alan nda etkinlik yapmaya bafllad m dönemde kurumlardaki halkla iliflkiler bilgisi çok do al olarak zay ft ve kapsam dard. O dönemde zmir Halkla liflkiler Derne i olarak üyemizle haftada en az iki veya üç tane etkinlik yapard k. Amac m z halkla iliflkiler konusundaki birikimlerimizi paylaflmakt. Çünkü o dönemde halkla iliflkiler konusunda derinleflebilece imiz kaynaklar yoktu, uygulamalar s n rl yd. Ayr ca bu konun önemi az say da flirket yöneticisi taraf ndan alg lanm flt. 90 l y llarla beraber halkla iliflkiler alan nda bir kimlik bunal m ortaya ç kt. Önemi anlafl ld fakat ne ifle yarayaca konusunda bir açmaz ortaya ç kt li y llara geldi imizde kurumsal iletiflim, itibar yönetimi, sosyal sorumluluk gibi konular halkla liflkilerle iliflkilendirilmeye bafllad. Ayn y llarda Avrupa da ve geliflmifl ülkelerin halkla iliflkiler tabanlar nda da bu konjonktürde devam eden sorunlar ve bir kimlik bunal m yaflan yordu. K r lma noktas ise 1997 Helsinki PRA kongresi oldu. Bu kongrede Dünya da Halkla iliflkiler alan nda son derece etkin olan Uluslararas Halkla liflkiler Derne i, Uluslararas Dan flmanl k fiirketleri Birli i ( CCO) tibar yönetimi derken asl nda finansal bir olgudan söz ediyoruz. Dolay s yla flirketler kârl l klar n art rmak, kârl l klar n sürdürülebilir k lmak, geleceklerini güvence alt na almak ve halka aç k olsunlar veya olmas nlar pazar de erlerini rekabetçi bir alanda bir yere odaklamak istiyorlarsa bunu ancak yaratt klar itibarla yapabilirler ve Avrupa Halkla liflkler Dernekleri konfederasyonu (SERP) ayn zaman dilimi içinde Helsinki de kendi toplant lar n yapt lar. Her üç örgütün yapt toplant lar n temel konusu da halkla iliflkilerde ölçümleme ve de erlendirmeydi. Bu alana yap lan yat r mlar n ne flekilde geri dönüflüm sa layabilece ine dair somut verilerin elde edilmesiyle meslekte ciddi bir farkl laflma yaflanmaya bafllad. Türkiye flansl ülkelerden biriydi çünkü bu de iflimi ve dönüflümü yerinde ve zaman nda görüp kendini adapte etti. Türkiye de aile flirketlerinin çok fazla say da oldu unu görmekteyiz. Firmalar n ço unun aile flirketi olmas ndan dolay bu flirketlerde kurumsal itibar n kurumsal yönetimle iliflkilendirilmesi konusunda siz ne düflünüyorsunuz? Bafllang çta bir aile flirketi olarak kurulan Boydak Holding in zaman içinde kurumsallaflm fl yap s ve yönetim sistemi sizce ça a ayak uydurmak isteyen di er aile flirketlerine de örnek olabilir mi? Günümüzde flirketler itibarlar yla rekabet ediyor. Kurumsal itibar n marka de- eri içinde yüzde 84 oran nda bir pazar de eri yaratt n görüyoruz. Milyar dolarl k flirket de erlemelerini de dikkate ald n z zaman bu durum son derece önemsenmesi gereken bir konu haline geliyor. tibar yönetimi derken asl nda biz finansal bir olgudan söz ediyoruz. Dolay s yla flirketler kârl l klar n art rmak, kârl l klar n sürdürülebilir k lmak, geleceklerini güvence alt na almak ve halka aç k olsunlar veya olmas nlar pazar de erlerini rekabetçi bir alanda bir yere odaklamak istiyorlarsa bunu ancak yaratt klar itibarla yapabilirler. Bu noktada en önemli unsur, bu ifle inanan bir liderin ve onun bir yönetim tak m n n olmas. Çünkü onlar n inanc olmadan bir kurumun itibar n yönetmek mümkün de il. Halka aç k flirketler için zaten bu bir zorunluluk. Kim itibarl, kim de il kriz ortamlar nda belli oluyor. tibar yönetimiyle ilgili reflekslerini kriz olmayan durumlarda yeteri kadar anlatm fl olan flirketler bu krizleri rahat geçiriyor çünkü itibar bugünler için gerekli. tibar n ihmal etmifl olan flirketler ise krizlerde çok daha fazla zorlan yor çünkü marka de erleri konusunda gerekli duyarl l k ve hassasiyeti oluflturmuyorlar. Boydak Holding in kurumsal itibar n nas l de erlendiriyorsunuz? Art lar ve eksileri nelerdir? Boydak Holding in kurum itibar yla ilgili alanlardaki performans flirketin kriz döneminden daha güçlü olarak ç kmas n sa layacak önemli bir gösterge. Halka aç k olmamas na ra men kurumsallaflma konusunda flirketin marka de- erini ve flirket de eri bileflenlerini etkin bir flekilde yönetecek sistemleri kurumsal yap n n içinde bar nd rmas krizden hasars z ç kman n güvencesi haline dönüflüyor. Boydak Holding de kurumsal yap n n adeta flirketin k lcal damarlar na kadar yay ld n ve iyi tasarland n görüyoruz. Fakat önemli olan konu perfor- 9

10 Gündem bir flirket de eri var. Kararlar da bu de- erler gözetilerek al n yor. Bu yüzden aile flirketlerini kriz dönemlerini atlatmakta son derece flansl görüyorum. 10 Orsa Stratejik letiflim Dan flmanl Baflkan Salim Kad beflegil, kriz dönemlerinde so ukkanl l n kaybedilmemesi gerekti ini vurguluyor. mans. Bu da tasar m günlük hayata nas l geçirdi imizle ilgili bir durum. Ünlü yat r mc Warren Buffet in itibarla ilgili konularda bir deyifli vard r: flle ilgili konularda bir hata yaparsan z affedebilirim ama flirketin itibar n zedeleyecek bir durum olursa, bu durumda son derece ac mas z olurum. tibar konusu flirketler için maalesef bu derece hassas. Y llarca itibarla ilgili konularda her fleyin mükemmel olmas na çaba gösterirsiniz fakat flirket içinde çal flan bir kiflinin ufak bir dikkatsizli i, alelacele olmufl bir yönetimsel giriflim veya bir karar y llar boyunca yap lan çal flman n bir anda yerle bir olmas na neden olabilir. Dolay s yla flirketleri böyle durumlarda bekleyen en büyük tehlike, so ukkanl l klar n kaybedip sa duyular ndan yoksun, günü kurtarmak için alacaklar birtak m kararlar n içinde yatar. Boydak Holding gibi kurumsal yap lar bu yüzden biraz daha flansl. Çünkü bir karar al nmas - n n arkas nda bir sistem yat yor. Bu sistemin uzant s olan marka de erleri ve Kurumsal itibar n önemli bir parças olan toplumsal sorumluluk kapsam nda Boydak Holding in bafll ca görevlerinin neler oldu unu düflünüyorsunuz? fiirketler kurulduklar ilk günden itibaren zaten topluma karfl sorumlu olmak zorundad r. Bunun için flirketlerin karfl taraftan birfley beklemesine gerek yoktur. Sosyal sorumluluklar çok genifl bir yelpazede de erlendiriyoruz. Burada çal flanlar n zla olan iliflkilerinizden toplumun ihtiyaçlar olan alanlara kadar genifl bir yelpazede bir de erlendirme yapmak mümkün. Önemli olan flirketin, yapt her iflin arkas nda bu duyarl l gösterebilmesi, ürün ve hizmetlerinin kalitesinde sorumluluklar n n bilincinde olmas, tedarik zincirinden bafllayan zincirin tüm halkalar nda bu sorumluluk silsilesini çal flt rabilmesi, çal flanlar yla olan iliflkilerinde gerçekten etik ve vicdani duygularla hareket edebilmesi. Bunlar bir bütün olarak de erlendirdi- iniz zaman sosyal sorumluluk çerçevesinde bir performans görebiliyoruz. Ben özellikle aile flirketlerinin bu alanda çok flansl oldu unu düflünüyorum çünkü halka aç k flirketlerde özellikle sosyal sorumluluk alanlar nda, bilgi ve bilinç düzeyinden yoksun birtak m yat r mc lar n Niye oraya para harc yorsun, niye buraya kaynak ay r yorsun? diyerek hesap sormas gündeme geliyor. Fakat aile flirketlerinin böyle bir otorizasyona ihtiyac yok. Onlar kendi aile kültürlerini ve geleneklerini yaflatmak için bunu bir flekilde hayata geçirmek durumunda kal - yorlar. Anadolu da bunun en güzel ör- tibar n temel girdileri flirketin kültür ve de erleridir. Bu bölgede bir erozyon olmad sürece flirket itibar na bir fley olmaz. Dolay s yla bu flirket için bir sigortad r. Bugüne kadar bu flirketin itibar nda hiçbir sorun olmam flsa, bu flirketin kültür ve de erlerinin toplumun duyarl l klar yla örtüflen bir içerikte oldu u anlam na gelir

11 neklerini görebilirsiniz. Kayseri özellikle bu konuda son derece önemli projelere imza atan, önemli markalarla donat lm fl bir yöre. Boydak Holding in de sosyal sorumluluk anlay fl yla örnek bir flirket oldu unu söyleyebilirim. Boydak Holding in yaratt markalar n birço u Türkiye de bulunduklar sektörün liderleri konumundalar. Bu baflar n n sürekli olabilmesi için dikkat edilmesi gereken anahtar noktalar nelerdir? tibar n temel girdileri flirketin kültür ve de erleridir. Bu bölgede bir erozyon olmad sürece flirket itibar na bir fley olmaz. Dolay s yla bu flirket için bir sigortad r. Bugüne kadar bu flirketin itibar nda hiçbir sorun olmam flsa, bu flirketin kültür ve de erlerinin toplumun duyarl l klar yla örtüflen bir içerikte oldu u anlam - na gelir. kinci anahtar nokta ise performans kriterleriyle ilgili. Bu performans kriterleri her flirkete göre de iflebilir. Fakat öncelikli olarak yönetim kalitesi, ürün ve hizmet kalitesi, çal flanlar n nitelikleri, finansal kredibilite, toplumsal ve ekolojik sorumluluklar bu performans kriterleri içinde yer al yor. fiirketin bu ana alanlardaki performans n tüketicilerin anlayabilece i ve alg layabilece i bir içerikte yönetebiliyor olmas gerekiyor. Örne in araflt rma-gelifltirme, yarat c l k ve yenilikçilik gibi kavramlar flirketlerin yaratm fl olduklar de erlerin gelecekte de varl n sürdürebilmesinin anahtar olan kavramlar. Bence sürdürülebilirli in güvencesi, kültür ve de erleri korumak, liderli i güvence alt na alacak itibar kriterleri konusunda da iyi performans göstermektir. Son olarak eklemek istedikleriniz ve Boydak Holding e mesajlar n z nelerdir? Boydak Holding Anadolu nun içinden do mufl önemli bir grup ve bizim daha çok Boydak lara ihtiyac m z var. Dolay - s yla d flardan bir kifli olarak benim Boydak Holding den kiflisel beklentim Anadolu nun ücra köflelerinde baflka Boydak lar n oluflmas na öncülük edecek bir liderlik vazifesini yapmalar. Bir bayra tafl yarak bu bayra birilerine teslim etmeleri gerekiyor. Baflka sektörlerde, baflka Boydak lar n do mas n sa layacak bir a abeylik fonksiyonu üstlenmeleri gerekti ine inan yorum. Bunu yapabilecek donan ma sahip olduklar n görüyorum. Özellikle kriz ortamlar bunun için önemli bir f rsatt r. Anadolu nun baflka kentlerine gidip orada kurumsallaflma sanc lar çeken birtak m flirketlere yol ve yöntem göstermeleri, kendilerinin baz konular nas l aflt klar konusunda üreticiyi yönlendirici ve e itici çal flmalar yapmalar Boydak n itibar na yak flacak ve itibar n katlayacak önemli bir gösterge olacakt r. Boydak Holding den kiflisel beklentim Anadolu nun ücra köflelerinde baflka Boydak lar n oluflmas na öncülük edecek bir liderlik vazifesini yapmalar. Bir bayra tafl yarak bu bayra birilerine teslim etmeleri gerekiyor. Baflka sektörlerde, baflka Boydak lar n do mas n sa layacak bir a abeylik fonksiyonu üstlenmeleri gerekti ine inan yorum 11

12 Gündem Biliflim Zirvesi 08 ifl dünyas n n liderlerini a rlad 12 nterpromedya taraf ndan Turkcell ana sponsorlu unda, HP ve Tellcom resmi sponsorlu unda düzenlenen Biliflim Zirvesi '08 etkinli inin ilk gününde ifl dünyas n n üst düzey yöneticileri ve kurumlar n teknoloji liderleri flini yeniden keflfet! ana temas yla bir araya geldi. Zirvede ifl ve teknoloji liderleri dünyan n de iflen yüzünü anlatt stanbul Dijital Kültür ve Sanat Vakf 'n n sponsorlu unda gerçekleflen fl ve Teknoloji Liderleri Buluflmas 'nda sektörün önde gelen isimleri tecrübe ve baflar örneklerini paylaflt. Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Mustafa Boydak, Turkcell Servis ve Ürün Gelifltirmeden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Cenk Bayrakdar, Akbank Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yard mc s Alparslan Özlü, Forrester Research Bafl Analisti Paul Jackson ve Songphonic Records Yönetim Kurulu Baflkan Osman Kent dünyadaki yenilikçi uygulamalar paylafl rken, biliflim teknolojilerinin flirket geliflimlerindeki s rlar n da ele ald lar. Bir tuflla gelece in rotas n çiziyoruz fl ve Teknoloji Liderleri Buluflmas 'n n konuk konuflmac lar ndan Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Mustafa Boydak, "Biliflim sektörüne gerekli yat r mlar yapmam fl olsayd k kendi sektörlerimizde bir yerlere gelemezdik. Geleneksel yap da kal rd k diye düflünüyorum. Ama bugün bir tuflla Türkiye'deki 1800 ma azam z görüyoruz. Bir tuflla tüm ürünlerimizi tüm dünyaya duyurma imkân m z var ve bir tuflla hangi üründen, hangi marka, hangi renk, ne kadar üretti imizi an nda görme imkân m z var. Tabii ki tüm bunlar bize çok önemli bir gelecek rotas sunuyor. Dolay s yla biliflime yat r - lan bilinçli yat r mlar hiçbir zaman bofla gitmemifltir. Boydak Holding olarak bütçelerimizin ciddi bir k sm n biliflim yat r mlar na harc yoruz. Gerek donan m, gerekse yaz l mlar konusunda harcamalar yapmaktay z. Grubumuzun da ifl alanlar n bu alanda daha da gelifltirmek düflüncesindeyiz. Özellikle Türkiye Finans'a yapt m z biliflim yat r m, bankam z kat l m bankac l nda Türkiye'nin lideri konumuna getirdi dedi.

13

14 Renkler stanbul da, Beyo lu nun tam orta yerinde, Galatasaray da yeni bir garaj aç ld. Her etkinlik için yeniden tasarlanmak üzere 600 metrekare bombofl bir alan olarak yap lanan garajistanbul, kültürleraras bir buluflma noktas olmay hedefliyor. Garajistanbul da hem oyunculuk hem de yöneticilik yapan Mehmet Ali Alabora ve Roza Erdem le, birlikte rol ald klar yeni oyunlar Histanbul ve garajistanbul hakk nda konufltuk fiimdi sahne s ras garajistanbul da Sokak Tiyatrosu nu yine bir garajda kuran Övül Avk ran ve Mustafa Avk - ran n bir sanatç giriflimi olarak bafllad klar proje flimdi 47 sanatç n n bir araya geldi i, 50 ye yak n bireysel, 10 dan fazla kurumsal destekçisi olan, yerel yönetimin ve bakanl klara varana kadar birçok kurumun deste ini alm fl, Hollanda n n dört kentinin stanbul da kendi sahnesi, mekân seçti i sivil bir kültürel dönüflüm projesine dönüfltü. Garajistanbul bu programla Türkiye de farkl disiplinlerdeki ça dafl sanat kültürü birikimini seyirci ile buluflturmay, yeni bir seyir ve seyirci kültürü yaratmay hedefliyor. Bu program sadece farkl

15 Ça dafl dans ve ça dafl tiyatro için bir oluflum olarak garajistanbul, kendi mekân yla bu ifllerin Türkiye de görünürlü ünü sa lamaya çal fl rken, yurtd fl ndan önemli örnekleri sahnesinde konuk ediyor disiplinlerden en seçkin sanatç lar de- il, ayn zamanda farkl kültürlerden, farkl ilgi alanlar ndan, hatta farkl co rafyalardan izleyicileri de bir araya getiriyor. Bu amaçla garajistanbul da yer alan etkinlikler ngilizce altyaz l izlenebilecek. Kendine özgü tasar m, ço ulcu, paylafl mc, ba ms z yap s yla garajistanbul, stanbul un 2010 Avrupa Kültür Baflkentli inde önemli bir rol oynayarak, Türkiye nin ça dafl kültür birikimini Anadolu dan garaj a, garaj dan Avrupa ya; Avrupa dan garaj a garaj dan Anadolu ya tafl mak istiyor. Garajistanbul fikri nas l ortaya ç kt? Bu yeni kültür ve sanat konsepti hakk nda bilgi verebilir misiniz? Mehmet Ali Alabora: Garajistanbul fikri Mustafa ve Övül Avk ran a ait. Bu ikili 5. Sokak Tiyatrosu adl tiyatrolar n n 10 uncu y l n kutlamak ve 10 uncu y lda bütün oyunlar n sergileyebilmek için bir mekân ar yorlar ve bu garaj buluyorlar. Sonra bu garaj kendileri kullanmak yerine Türkiye de ça dafl gösteri sanatlar yapan dansç lar, müzisyenler ve tiyatrocularla paylaflal m diyorlar ve böylece birlikten kuvvet do ar fliar yla garajistanbul fikri ortaya ç k yor. Kiraland Kas m 2005 ten, inflaat n bafllad Haziran 2006 dan aç ld Ocak 2007 ye kadar büyük bir kampanyayla tan t l yor. Kurumsal ayni ve nakdi destekçiler, garajistanbul fikrine inanan sanatç lar, gönüllüler ve yandafllar, en önemlisi de daha henüz ortada hiçbir fley yokken destek veren seyircilerle birlikte Ocak 2007 de garajistanbul aç ld ve bugün hayat na bir S n rl sorumlu sanat üretim ve pazarlama kooperatifi olarak bu kurumsal kimlik içinde birçok sanatç - n n üretim yapt bir üretim alan ve kâr amac gütmeyen bir sivil toplum kuruluflu olarak hayat na devam ediyor. Garajistanbul un di er tiyatrolardan farkl bir konsepti bulunuyor. Bu konseptin içeri inden bahsedebilir misiniz? Garajistanbul da ne gibi etkinlikler yap labiliyor? Alabora: Garajistanbul öncelikle ça dafl dans ve ça dafl tiyatro için var. Öncelikli amac bu. Bu y lki program - m z da Pazartesi Sal günleri dans; Çarflamba günleri dans ve tiyatro aras nda farkl çal flmalar; Perflembe, Cuma günleri de tiyatro fleklinde olacak. Sanat yönetmenlerimiz olan Mustafa ve Övül Avk ran n di er sanatç larla yapt klar ortak çal flmalarla ortaya ç - kan y ll k program sonucunda yolumuza devam edece iz. Öncelikle ça dafl dans ve ça dafl tiyatro için bir oluflum olarak garajistanbul, kendi mekân yla bu ifllerin Türkiye de görünürlü ünü sa lamaya çal fl rken, yurt d fl ndan önemli örnekleri sahnesinde konuk ediyor. Kendi ürettikleriyle de Avrupa n n çeflitli flehirlerinde ve ülkelerinde ifllerini sergiliyor. Kurulufl aflamas ndaki amac m z, flimdiye kadar birikmifl ifllerin bir arada görünece i ve bugüne kadar birikmifl de erlerin ilk kez bu kadar yo un olarak hissedilebilece i ve yaflanabilece i bir program oluflturmakt. fiu anda, flimdi, burada, bu topraklar üzerinde yap lan, bu topraklar n insanlar yla buluflturmak ve buran n de erlerini kendilerinden bir fley kaybetmeden yurtd - fl nda, baflka topraklara tafl mak ve ordan edindi imiz bilgi ve deneyimi buraya tafl mak gibi bir misyonumuz var. Bunun d fl nda yapt ortakl klarla garajistanbul her zaman var olan bir ifli de il, burada yeniden dönüfltürülecek özgün ifller yapmay tercih ediyor. 15

16 Renkler 16 Garajistanbul da kaç kiflilik bir ekip çal fl yor. Nas l bir yönetim ve ifl yap lanman z var? Alabora: Garajistanbul un Mustafa Avk ran, Övül Avk ran, Erdo an Kahyao lu, Özgür Genli ve Mehmet Ali Alabora dan oluflan bir yönetim kurulu var. Mustafa Avk ran ve Övül Avk ran ayn zamanda sanat yönetmenlerimiz. Özgür Genli garajistanbul un flletme Yönetmeni. Erdo an Kahyao lu ise Finans Yönetmeni. Ben de iletiflim yönetmeni olarak çal fl yorum. Bu befllinin bir alt kademesinde de bir yürütücü ekibimiz var. Rosa Erdem Program Direktörü ve Sanat Yönetmeni Yard mc s, Pelin Baflaran Uluslararas liflkiler Sorumlusu, Berna Uzel Koordinatör Destekçi letiflim Sorumlusu ve Zeynep Okyay da letiflim Sorumlusu olarak çal fl yor. Bu ekibin alt nda da bir teknik ekibimiz var. Garajistanbul mekan n n içinde sesçisi, fl kç s, sahne amiriyle birlikte toplam 23 kiflilik bir kadrodan söz ediyoruz. Bununla birlikte garajistanbul un gönüllüleri bulunuyor. Bizimle her gün gelip belli zamanlarda çal flan stajyerlerimiz bulunuyor. Garajistanbul un üyeleri, kurumsal ve bireysel destekçileri ve iki tane Hamisi var. Ve asl nda kendisine dört hami ar yor. lk iki hamisi Garanti Bankas ve TAV Havalimanlar Garajistanbul da sergilenen Ashura oyunundan bir sahne. Garajistanbulpro 2007 y l Ocak ay ndan itibaren dört tane dans gösterisi, iki tane tiyatro oyunu bir tane de müzik gösterisi gerçeklefltirdi ve bu prodüksiyonlar n yurtd fl ve yurtiçinde yap lan festivallere de tafl d. Tiyatro projelerinin üçüncüsü ve en yenisiyse Histanbul oyunu olacak oldu. Bütün bunlar asl nda garajistanbul u oluflturuyorlar. Garajistanbul asl nda bir kooperatif. Bir sahibi yok ancak sahiplenildi inde büyüyen bir organizma... Garajistanbul un daha kurulmadan önce de destekçileri oldu unu söylediniz, bunu nas l baflard n z? Alabora: Daha ilk kurulufl aflamas nda Mustafa ve Övül Avk ran benim de dahil oldu um süreçlerde garajistanbul üyesi olacak kiflilere 50 YTL bedel ödeyerek bu imkân sundu. Bu oluflumun üyesi olacak seyircilerle yaz flmalar gerçeklefltirildi. Örne in Mersin den bir kifli ben bu olufluma destek veriyorum diye üye oldu. Belki de oyunlar m za hiçbir zaman gelmedi, belki de bir kere geldi ama daha ilk oluflum aflamas nda ilerdeki muhtemel seyircinin de içine dahil oldu u bir süreç yafland. Ayr ca daha henüz bir mekân - m z yokken bu oluflumun bir sanatsal program haz rlanm flt. Ne kadar sürelik bir çal flma sonucunda garajistanbul perdesini açt? Roza Erdem: 25 ocak 2007 den beri garajistanbul sürekli olarak tiyatro, dans ve bu disiplinlerle iliflki kuran, ça dafl müzik, edebiyat okumalar, festivaller, sergiler gibi di er iflleriyle 20 ayd r gösterilerine devam ediyor. Garajistanbul un kendi yap mevi de bulunuyor. Burada yap lan çal flmalardan bahsedebilir misiniz? Erdem: Garajistanbul, garajistanbulpro adl kendi yap mevinde genç tasar mc - lar n daha önce yapm fl olduklar ifllere artistik ve teknik anlamda destek olarak ya da onlara s f rdan bir ifl smarlayarak yap mlar haz rlayan bir prodüksiyon evi. Garajistanbulpro 2007 y l Ocak ay ndan itibaren dört tane dans gösterisi, iki tane tiyatro oyunu bir tane de müzik gösterisi gerçeklefltirdi ve bu prodüksiyonlar n yurtd fl ve yurtiçinde yap lan festivallere de tafl d. Tiyatro projelerinin üçüncüsü ve en yenisiyse Histanbul oyunu olacak. Yeni oyununuz Histanbul ve hikâyesinden bahsedebilir misiniz? Alabora: Histanbul oyununda Ali Bora ad nda bir Jeolog var. Bu jeolog stanbul un zemin etüdünü yap yor ve o s rada stanbul a âfl k oluyor. stanbul bir kad n ve her seferinde ayn kad n farkl bir k l kta karfl s na ç k yor ve birlikte böyle amans z bir aflk yafl yorlar. Oyunda bir aflk hikâyesi anlat l yor. Bir karfl laflma, âfl k olma ve ayr l klar konu ediliyor. Bütün oyunun konseptini gelifltiren ve bu oyunu yöneten Mustafa Avk ran n, yazar Kemal Gökhan Gürses in, müzik düzenlemesini yapan Evrim Demirel ve Ata Güner in, oyuncular olarak bizlerin ve asl nda tüm garajistanbul ekibinin stanbul un bugünkü zemin etüdünü yap-

17 ma yolculu u. Bugün stanbul un hep beraber zemin etüdünü yap yoruz. Histabul un dünya prömiyeri yurtd fl nda yap ld. Bu ve benzeri birçok oyunu yurtd fl nda da sergileme imkân buluyorsunuz. Yurtd fl nda bulundu unuz sahnelerde sergiledi iniz oyunlarda izleyicinin tepkisi nas l oluyor? Alabora: Histanbul un dünya prömiyerini 9 Ekim de Utrecht de yapt k sonra ayn oyunu Rotterdam ve Lahey de oynad k. Türkiye prömiyerini ise 22 Ekim de garajistanbul da yapt k. Kas m ay boyunca da garaj istanbul da bu oyunu sergilemeye devam edece iz. Yurtd fl nda oyun, buradan biraz daha farkl tepki görüyor. Çünkü yurtd fl nda stanbul u veya Türkiye yi özleyerek yaflayan insanlar var. O insanlarda bu özlem duygusu bir al flkanl k haline gelmifl. Öyle ki flimdi art k neyi özlediklerini bile unutmufllar. stanbul a geldiklerinde eski stanbul u, kendi düflündükleri stanbul u bulam yorlar. Ama oyunu izlediklerinde stanbul u özlemifltik, özlemimizi iyice kabartt n z, çok güldük, çok e lendik, zaman zaman da a latt - n z, gibi olumlu elefltiriler ald k. Rotherdam da sahneledi imiz oyun bizler için özellikle inan lmaz bir deneyim oldu. Oyunda çok büyük bir Türk izleyici kitlesi vard. Oyunun sonunda biz gerçekten o kadar yükseldik ve heyecanland k ki seyirci tempo tutmaya bafllad. Oyunlardan sonra bir after party oluyordu. Rotterdam daki parti üç saat sürdü. Genel olarak Histanbul oyununun stanbul un d fl nda ve bir baflka ülkede prömiyer yapm fl olmas bizim için çok keyifli bir yolculuk oldu. Baflka duygularla stanbul da bu oyuna bafllamam - za ve baflka duygular al p buraya getirmemize neden oldu asl nda bir taraftan da. Bu oyun için çal flmak çok keyifliydi ve bu keyfi seyirciyle de paylaflmak istiyoruz. Bunun için oyunu izlemek isteyenler adresinden bilgi sahibi olabilir ya da biletix ten bilet al p oyunumuzu izleyebilirler; veya bizi görmek isterlerse garajistanbul a istedikleri zaman gelebilirler. Garajistanbul yöneticilerinden Mehmet Ali Alabora ve Roza Erdem yeni oyunlar Histanbul a herkesi davet ediyor. Önümüzdeki dönemde garajistanbul un bir marka olabilmesi için hem oyunlar baz nda hem de marka bilinirli i anlam nda ne gibi projelere imza atmay planl yorsunuz? Erdem: Bu y l için üç olaya konsantre oluyoruz. Bunlardan bir tanesi program m z. Haftay pazar günü ile bafllatmay planl yoruz ve pazar günü ile ilgili izleyicilerimize bir sürprizimiz olacak. Burada öncelikle ça dafl dans ve tiyatronun görünürlü ü devam edecek. Biz bu y l garajistanbulluyum adl bir kampanya bafllat yoruz. Herkes 100 YTL vererek garajestanbul a üye olabilir. Bir y l boyunca bütün gösterilerden yüzde 25 indirim alabilir. Y lda iki kez ç kan ve 220 sayfay bulan ça dafl gösteri sanatlar yay n olan G ST adl dergimize ücretsiz abone olabilir. Garajistanbulluyum kampanyas yla hem daha çok izleyici elde etmek hem de daha çok kalabal klaflmak ve ço almak istiyoruz. Bunlar n d fl nda sürekli yurtd fl turnelerimiz ve devam edecek. Her ay mutlaka garajistanbul da yurtd fl ndan gelen sanatç lar ifllerini sergiliyor. Bunlar devam ederken 2009 ve 2010 için yapt m z projeler de devam ediyor olacak. 17

18 Kamera Arkas stikbal Mobilya Beyrut ta kamera karfl s nda Ortado u ve Körfez ülkelerinde arka arkaya ma aza aç l fllar yapmaya haz rlanan stikbal Mobilya, bölgeye yönelik tan t m kampanyalar na h z kazand r yor. stikbal Mobilya n n Beyrut ta çekilen yeni reklam filminde Bülent nal, kamera önünde olmay seven bir sunucuyu esprili bir yaklafl m ile canland r yor. hraç pazarlar n çeflitlendirme konusunda ad mlar atan Türkiye nin öncü mobilya markas stikbal, Ortado u ve Körfez ülkelerine yönelik yat r mlar n art r yor. stikbal Mobilya, önümüzdeki dönem bölgedeki bayi a n geniflleterek ürünlerini daha yayg n bir co rafyada tüketiciye ulaflt rmay amaçl yor. Ortado u ve Körfez ülkelerinde arka arkaya ma aza aç l fllar yapmaya haz rlanan stikbal Mobilya, bölgeye yönelik tan t m kampanyalar na da a rl k veriyor. Bu sunucu çok güldürüyor Bu tan t m kampanyalar kapsam nda bölgeye yönelik olarak yap lacak çal flmalar Beyrut ta çekilen reklam filmi ile bafllam fl oldu. Kurflun Yaras ve yay nland dönemde reyting rekorlar k ran Ihlamurlar Alt nda dizisi ile be eni toplayan ve bu sezon Kalpsiz Adam dizisi ile ekranlara gelen Bülent nal, stikbal Mobilya n n Ortado- u daki reklam yüzü oldu. Bölgede Sanawat Al Daya Ah ad yla gösterilen Ihlamurlar Alt nda dizisinin sevilen oyuncusu bölge halk ndan da büyük sevgi görüyor. Bir anda flöhretini uluslararas boyuta tafl yan nal, Beyrut ta tüm hafta yay nlanan dizide Yahya karakterini canland r yor ve yöre halk

19 taraf ndan çok seviliyor. stikbal Mobilya n n yeni reklam kampanyas ile flöhretini reklam y ld z olarak sürdürecek olan nal, stikbal markas n n bölgedeki tan t m na büyük katk sa l yor. Çekimler için gitti i Beyrut ta büyük sevgi ile karfl lanan Bülent nal a bölge ülkelerine yay n yapan medya organlar da büyük ilgi gösterdi. Reklam çekimlerinde ak c bir Arapça ile konuflmas da filmin do- all n ve tüketici nezdindeki alg lanma oran n art r yor. Bülent nal yeni reklam filminde kamera önünde olmay seven bir sunucuyu esprili bir yaklafl mla canland r - yor. zleyicileri hem güldüren hem de stikbal markas na s nmalar n sa layan reklam kampanyas, içinde bulundu u co rafyaya uygun mesajlar veriyor. Marka bilinirli i artacak stikbal in yeni reklam filmi, 27 yafl ndaki Lübnal yönetmen Leila Kanaan taraf ndan çekildi. Bölge ülkelerinde yay nlanan kliplerin yaklafl k yüzde 80 ini de yöneten Kanaan a çekimler s ras nda Beyrut ta bulunan Boydak D fl Ticaret stanbul Bölge Müdürü Ömer Yavafl, Boydak D fl Ticaret Raklam Servis fiefi Hülya Bal ve Boydak Holding Reklam Müdürü Murtaza Durmufl da efllik etti. Çekimlerde büyük bir titizlikle çal flan Kanaan etraf ndakilere verdi i pozitif enerjiyle de herkesi etkiledi. stikbal Mobilya, bafllatt - reklam kampanyas ile bu co rafyada marka bilinirli ini ve tüketici kitlesini art rmay amaçl yor. Ortado u ve Körfez ülkelerinde arka arkaya ma aza aç l fllar yapan stikbal Mobilya, bafllatt reklam kampanyas ile bu co rafyada marka bilinirli i ve tüketici kitlesini k sa sürede art - raca a benziyor. Leila Kanaan 19

20 Kamera Arkas Yine Deco yepyeni Deco Mekâna özel tasar mlar yla farkl laflan Deco nun, yeni relansman kampanyas markan n özgün hal ve aksesuar tasar mlar n ve çekici modellerini ekranlara tafl yor. Özellikle han mlar Deco nun 2009 koleksiyonunu görmeye davet eden reklam kampanyas, Deco yu tek bafl na ayakta duran bir dekorasyon markas olarak konumland r yor Y aflam kalitemizi art ran ürünleriyle Türkiye nin dünyaya aç lan mobilya markas olan stikbal in bünyesinde bulunan hal ve aksesuar markam z Deco nun 2009 koleksiyonu için haz rlanan relansman kampanyas, Yine Deco, yepyeni Deco slogan yla tüketicilerin be enisine sunuldu. Reklam filminin kamera arkas n aktarmak amac yla stikbal Deco ma azas nda oluflturulan sette bulundu umuz dakikalarda, Deco ürünlerinin fl kç dan kameramana, sanat yönetmeninden oyunculara kadar herkeste hayranl k ve konfor duygusu uyand rd n görme f rsat n da yakalad k. 20 Haydi han mlar ma azaya Reklam filmini haz rlayan Atlantis Reklam Ajans kreatif grubu, yeni koleksiyonu yerinde yani ma azada görüp, inceleyerek kampanyan n stratejisini ve konseptini oluflturmufl. Deco nun ürün gam nda bulunan modern ve klasik hal lar n yan s ra, stikbal oturma gruplar yla ayn desende, yetiflkinlere ve çocuklara özel hal çeflitlerinin de bulunmas öncelikle han mlara seslenen bir reklam kampanyas n n oluflturulmas na önayak olmufl. Bir önceki Deco lansman filminden beri ürünlerin gelifltirilerek çok daha iyi hale getirildi ini vurgulayan reklam filmi-

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

BEH Ç. Çocuklar n Dünyas na S nan Yazar. Yaflamdan Kesitler

BEH Ç. Çocuklar n Dünyas na S nan Yazar. Yaflamdan Kesitler Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Çocuklar n Dünyas na S nan Yazar BEH Ç AK B ehiç Ak, yaz n dünyas na çocuklar için yazd kitaplarla ad m atan bir isim. Cumhuriyet Gazetesi nde bant karikatürler çizdi, karikatürleri

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Etkin Sunumlar Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

Odalar planlama sürecinde bulunmal

Odalar planlama sürecinde bulunmal Servotel Yönetim Kurulu Baflkan Ömer svan: Odalar planlama sürecinde bulunmal Dubai Towers ve Zorlu projeleri konusunda, ülke olarak hatal davran ld n ileri süren Ömer svan a göre, bu tür sorunlar n giderilmesi

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı