nar Denizli K fl aylar n n K fl aylar n n flifal meyvesi Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ceyda Düvenci: Seyirci klifle ister

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "nar Denizli K fl aylar n n K fl aylar n n flifal meyvesi Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ceyda Düvenci: Seyirci klifle ister"

Transkript

1 2008 say 14 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR K fl aylar n n flifal meyvesi K fl aylar n n nar Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ege nin pamuktan kenti Denizli Ceyda Düvenci: Seyirci klifle ister

2

3 Sunufl Dünyam z ve ülkemiz yeni bir s navdan geçiyor. Türkiye olarak bu s nav en az hasarla atlatabilmek için hepimize büyük görevler düflüyor. fiimdi daha dikkatli düflünme ve daha dikkatli harcama zaman Büyük bir aile olman n gücünü hissediyoruz Amerika da bafllayan ve tüm dünyay dalga dalga saran global ekonomik kriz bir süredir hepimizin gündeminde. Tüm dünya ülkeleri ekonomik krizle ilgili olarak oldukça kritik bir dönemden geçiyor. Yaflananlar n, dünyan n sosyoekonomik dengelerinde yeni bir yap lanmay bile gündeme getirece ine dair öngörüler bulunuyor. Finansal krizle bafllayan ve reel sektöre yans mas kaç n lmaz olan bu krizden Türk ekonomisinin lokomotifini oluflturan ifl dünyas n n tedirgin olmamas mümkün de ildir. fiu an için Türkiye yi saran bir yang n olmasa da gerekli önlemler al nmazsa yan bafl m zdaki alevlerin ülkemize s çramas olas d r. Bu konuda herkesin tedbirli ve sorumlu davranmas kaç n lmazd r. Boydak Holding olarak bizler bu dönemde bir panik havas yaratmaktan ziyade ayaklar yere basan stratejilerle yolumuzda ilerlemeye devam etmeyi do ru buluyoruz. Etkisinin en çok 2009 y l nda hissedilece i öngörülen ekonomik durgunlu u en az kay pla atlatmak üzere planlamalar gerçeklefltiriyoruz. Bu do rultuda 2009 y l na iliflkin planlar m z revize ediyoruz. Grup olarak bafllatt m z yat r mlar m z sürdürmekte ve tamamlamakta kararl y z. Ancak tüm dünyay etkisi alt na alan bu dalga durulana ve önümüzü görene kadar yeni bir yat r m yapman n da macera olaca düflüncesindeyiz. Firmalar m z k sa vadeli risklerden ar nd rmay hedefliyoruz. Verimlili in art r lmas ve üretim maliyetlerinin düflürülmesi yönünde baz planlamalar üzerinde çal flmalar m z bulunuyor. Dünyam z ve ülkemiz yeni bir s navdan geçiyor. Türkiye olarak bu s nav en az hasarla atlatabilmek için hepimize büyük görevler düflüyor. fiimdi daha dikkatli düflünme ve daha dikkatli harcama zaman. Böyle bir dönemde çal flanlar m z ve bayilerimizle büyük bir aile olarak hareket etmek bizler için çok önemli. Yar m as rl k bir grup olarak, geçmiflte oldu u gibi hem bugün hem de gelecekte bu tip krizleri, birlik ve beraberli imizi koruyarak daha kolay aflaca m za inan yoruz. Bu güven duygusuyla hareket eden ve krizi f rsata çeviren bir ülke olmak ümidiyle... Sayg lar mla... Bekir Boydak 3

4 çindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler V ZYON Nazif Türko lu 6 GÜNDEM Salim Kad beflegil 8 RENKLER Mehmet Ali Alabora, Roza Erdem 14 Ceyda Düvenci 22 KAMERA ARKASI stikbal Mobilya Beyrut ta 18 Deco reklam kampanyas 20 8 AKTÜEL Can Atilla NEREYE G DEL M? Denizli 32 SA LIK 40 ÇAY MOLASI Ayça fien 44 SPOR Ayhan Akman 46 LEZZET 50 KÜLTÜR-SANAT 52 BOYDAK TAN HABERLER Bulmacan n çözümü 46 mtiyaz Sahibi Boydak Holding ad na Bekir Boydak Yaz iflleri Müdürü Murtaza Durmufl Editörler Toros Panos Tu çe Alt nsoy Görsel Yönetmen H. Ertunç Keskin Düzelti Ercan Yafla Foto raf Editörü Batuhan K ran Yay n Kurulu Bilal Uyan k Mustafa Büyükkat rc Bülent Al c Muzaffer Çetinkaya Ekrem Bakt r Hasan Ünal Ar n Saydam Ülkü Karaosmano lu Ayflin Kaymaz Reklam Ebru Çal flkan Yap mc Kesiflim Yay nc l k ve Tasar m Hizmetleri A.fi. Kasap Sokak, Hilmi Hak Han, 22/ Esentepe-fiiflli/ stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Yönetim Yeri Organize Sanayi Bölgesi, 6. Cadde No: 35 Kayseri e-posta: Bask Elma Bas m Halkal Caddesi No: 164 B-4 Blok Sefaköy/ stanbul Tel: (0212) Yay n Türü Yerel, Süreli Yay n 4

5 40 Günümüzde flirketler itibarlar yla rekabet ediyor. Kurumsal itibar n marka de eri içinde yüzde 84 oran nda bir pazar de eri yaratt n görüyoruz. Milyar dolarl k flirket de erlemelerini de dikkate ald n z zaman bu durum son derece önemsenmesi gereken bir konu haline geliyor Editörün Notu 28 Kurumsal itibar m z avantaj m z Türkiye Mobilya Sanayicileri Derne i (MOSDER), her biri markalaflm fl, Ar-Ge ve ihracat yapan 30 üyesiyle, Türkiye'de sektörün ciro ve çal flan say s bak m ndan yar s ndan fazlas n temsil ediyor. Türk mobilya markalar n n uluslararas pazarlara daha fazla aç lmas amac yla 2003 y l nda kurulan derne in beflinci dönem baflkanl na Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nazif Türko lu seçildi. Yeni görevinde kendisine baflar lar diliyoruz. Ekim ay nda stanbul da düzenlenen Biliflim Zirvesi '08 etkinli i ifl dünyas n n üst düzey yöneticilerini " flini yeniden keflfet!" ana temas yla bir araya getirdi. fl ve Teknoloji Liderleri Buluflmas 'n n konuk konuflmac lar ndan Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Mustafa Boydak n biliflim sektörüne yapt m z yat r mlar ve geri dönüflleri anlatt konuflmay dergimizin ilerleyen sayfalar nda bulabilirsiniz. Kurumsal itibar yönetimi ve halkla iliflkiler faaliyetleri günümüzde tüm flirketlerin önem vermesi gereken olmazsa olmazlar n bafl nda geliyor. letiflim dünyas n n duayenlerinden Orsa Stratejik letiflim Dan flmal Baflkan Salim Kad beflegil ile yapt m z söyleflide, ekonomik kriz ortam nda flirketlerin iletiflim stratejilerinde nelere dikkat etmesi gerekti ini ve kurumsal itibar n önemiyle ilgili ipuçlar n bulabilirsiniz. Ayr ca dergimizin bu say s nda stikbal markam z için Lübnan da çekilen reklam kampanyas n n ayr nt lar n ve Deco markam z için haz rlad m z yeni reklam kampanyas n n kulisinde yaflananlar da bulacaks n z. Kas m-aral k say m zda bu kez do al ve tarihi güzellikleriyle büyüleyici bir flehir olan Denizli yi ve Denizli de bulunan stikbal, Bellona, Mondi ve Regina bayilerimizi, ziyaret ettik. Ege Bölgesi nin baflar l bayileriyle yapt m z sohbetlere göz gezdirmeyi unutmay n. Galatasaray n ve Milli Tak m n baflar l orta saha oyuncusu Ayhan Akman dergimizin bu say s nda bizlere futbol hayat n ve gelecek hedeflerini anlatt. Ulu önder Atatürk ün ölüm y ldönümü olan 10 Kas m gününü sayg yla an yoruz. stanbul Beyo lu nda aç lan yeni kültür-sanat merkezi garajistanbul da ünlü tiyatro oyuncular Mehmet Ali Alabora ve Roza Erdem le garajistanbul ve yeni projeleri Histanbul hakk nda yapt m z keyifli sohbet dergimizin ilerleyen sayfalar nda sizleri bekliyor. Oktay Usta sizler için bu say da, k fl aylar na özel hem sa l kl hem de leziz bir mönü haz rlad. Sa l kl yaflam bölümümüzde ise ça m z n en önemli hastal klar ndan biri olan kanserden korunman n yollar n bulacaks n z. Elektronik new age müzi in ülkemizde ve yurtd fl ndaki baflar l temsilcisi Can Atilla ile Mevlânâ ezgileri tafl yan son albümü Mevlâna dan Ça r -Dans Müzi i üzerine yapt m z söylefli müzik severlerin ilgisini çekecek. Dama n z, ruhunuzu ve çevrenizi tatland ran, güzel ve bereketli Kurban Bayram n z kutluyorum. Bayram tad nda günler dile iyle. 44 Murtaza Durmufl / Yaz iflleri Müdürü 5

6

7 Sunufl Dünyam z ve ülkemiz yeni bir s navdan geçiyor. Türkiye olarak bu s nav en az hasarla atlatabilmek için hepimize büyük görevler düflüyor. fiimdi daha dikkatli düflünme ve daha dikkatli harcama zaman Büyük bir aile olman n gücünü hissediyoruz Amerika da bafllayan ve tüm dünyay dalga dalga saran global ekonomik kriz bir süredir hepimizin gündeminde. Tüm dünya ülkeleri ekonomik krizle ilgili olarak oldukça kritik bir dönemden geçiyor. Yaflananlar n, dünyan n sosyoekonomik dengelerinde yeni bir yap lanmay bile gündeme getirece ine dair öngörüler bulunuyor. Finansal krizle bafllayan ve reel sektöre yans mas kaç n lmaz olan bu krizden Türk ekonomisinin lokomotifini oluflturan ifl dünyas n n tedirgin olmamas mümkün de ildir. fiu an için Türkiye yi saran bir yang n olmasa da gerekli önlemler al nmazsa yan bafl m zdaki alevlerin ülkemize s çramas olas d r. Bu konuda herkesin tedbirli ve sorumlu davranmas kaç n lmazd r. Boydak Holding olarak bizler bu dönemde bir panik havas yaratmaktan ziyade ayaklar yere basan stratejilerle yolumuzda ilerlemeye devam etmeyi do ru buluyoruz. Etkisinin en çok 2009 y l nda hissedilece i öngörülen ekonomik durgunlu u en az kay pla atlatmak üzere planlamalar gerçeklefltiriyoruz. Bu do rultuda 2009 y l na iliflkin planlar m z revize ediyoruz. Grup olarak bafllatt m z yat r mlar m z sürdürmekte ve tamamlamakta kararl y z. Ancak tüm dünyay etkisi alt na alan bu dalga durulana ve önümüzü görene kadar yeni bir yat r m yapman n da macera olaca düflüncesindeyiz. Firmalar m z k sa vadeli risklerden ar nd rmay hedefliyoruz. Verimlili in art r lmas ve üretim maliyetlerinin düflürülmesi yönünde baz planlamalar üzerinde çal flmalar m z bulunuyor. Dünyam z ve ülkemiz yeni bir s navdan geçiyor. Türkiye olarak bu s nav en az hasarla atlatabilmek için hepimize büyük görevler düflüyor. fiimdi daha dikkatli düflünme ve daha dikkatli harcama zaman. Böyle bir dönemde çal flanlar m z ve bayilerimizle büyük bir aile olarak hareket etmek bizler için çok önemli. Yar m as rl k bir grup olarak, geçmiflte oldu u gibi hem bugün hem de gelecekte bu tip krizleri, birlik ve beraberli imizi koruyarak daha kolay aflaca m za inan yoruz. Bu güven duygusuyla hareket eden ve krizi f rsata çeviren bir ülke olmak ümidiyle... Sayg lar mla... Bekir Boydak 3

8 Gündem Salim Kad beflegil: En büyük güç: tibar 33 y ld r iletiflim dünyas n n içinde bulunan Salim Kad beflegil itibar yönetimini yaln z ulusal delil ve olaylarla de il, uluslararas ve çok boyutlu bir bak fl aç s ile ele al p sevk ve idarenin merkezine yerlefltiriyor, böylece Türk ifl âlemine fl k tutuyor, yol gösteriyor. Salim Kad beflegil ile kurumsal itibar yönetiminden ekonomik krizde kurumlar n izlemesi gereken iletiflim stratejilerine kadar birçok konuyu masaya yat rd k ne i ve Halkla liflkiler Dan flmanlar Derne i üyeli i yapt. Salim Kad beflegil, IPR ( ngiliz Halkla liflkiler Enstitüsü) ve IPRA (Uluslararas Halkla liflkiler Derne i) üyeliklerinde bulundu. letiflim Dan flmanl mesle inin dünyadaki en genifl tabanl meslek örgütü olan IC- CO nun (Uluslararas letiflim Dan fl- 8 Salim Kad beflegil, 1977 y l nda Ege Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla liflkiler Yüksek Okulu'nu bitirdi. Çal flma yaflam na 1975 y l nda gazetecilik yaparak bafllad. Turizm ve Tan tma Bakanl nda Bas n Müflaviri, Washington'da Bas n Atafle Yard mc s, Ege Bölgesi Sanayi Odas ve Turya 'da Halkla liflkiler Müdürü olarak görev yapt y l nda zmir'de iletiflim flirketi ORSA'y kurdu ve 1993 y l nda merkezini stanbul'a tafl d y l nda zmir Halkla liflkiler Derne i kurucular aras nda yer ald ve üç dönem bu derne in Yönetim Kurulu Baflkanl 'n yapt. Halkla liflkiler Der-

9 manl klar Birli i) yönetim kurulunda ülkemizi alt y l temsil eden Salim Kad beflegil, bu oluflumun ülkemizdeki yerel örgütü olan PRCI (PR Dan flmanl klar Birli i) ve yine ülkemizin ilk medya ölçümleme ve de erlendirme flirketi olan PRNET'in kuruluflunda da etkin görevler ald. 1990'l y llar n sonunda Türkiye'de halkla iliflkilerin ölçülebilir standartlara sahip stratejik yönetim disiplini olmas yönünde önemli katk larda bulundu. Reputation Institute'un Türkiye temsilcisi olan Kad beflegil, Türkiye Kurumsal Yönetim Derne i ve Bu day Ekolojik Dönüflüm Derne inde yönetim kurulu üyesi olarak görev yap yor ve Bahçeflehir Üniversitesi letiflim Fakültesi nde dersler veriyor. Halkla liflkilerin Temel lkeleri, Halkla liflkiler Reçeteleri, Halkla liflkilere Nereden Bafllamal?, Kriz Geliyorum Der!, tibar Yönetimi gibi kitaplar bulunan Kad beflegil, 33 y ll k meslek hayat ndaki deneyimlerini ve araflt rmalar n bu kitaplarda toplam fl. Türkiye deki kurumlar n, Halkla liflkiler aç s ndan nerede olduklar, Halkla liflkilerin alg lan fl n n mevcut durumu ve gelece i için neler söyleyebilirsiniz? 80 li y llar n bafl nda halkla iliflkiler alan nda etkinlik yapmaya bafllad m dönemde kurumlardaki halkla iliflkiler bilgisi çok do al olarak zay ft ve kapsam dard. O dönemde zmir Halkla liflkiler Derne i olarak üyemizle haftada en az iki veya üç tane etkinlik yapard k. Amac m z halkla iliflkiler konusundaki birikimlerimizi paylaflmakt. Çünkü o dönemde halkla iliflkiler konusunda derinleflebilece imiz kaynaklar yoktu, uygulamalar s n rl yd. Ayr ca bu konun önemi az say da flirket yöneticisi taraf ndan alg lanm flt. 90 l y llarla beraber halkla iliflkiler alan nda bir kimlik bunal m ortaya ç kt. Önemi anlafl ld fakat ne ifle yarayaca konusunda bir açmaz ortaya ç kt li y llara geldi imizde kurumsal iletiflim, itibar yönetimi, sosyal sorumluluk gibi konular halkla liflkilerle iliflkilendirilmeye bafllad. Ayn y llarda Avrupa da ve geliflmifl ülkelerin halkla iliflkiler tabanlar nda da bu konjonktürde devam eden sorunlar ve bir kimlik bunal m yaflan yordu. K r lma noktas ise 1997 Helsinki PRA kongresi oldu. Bu kongrede Dünya da Halkla iliflkiler alan nda son derece etkin olan Uluslararas Halkla liflkiler Derne i, Uluslararas Dan flmanl k fiirketleri Birli i ( CCO) tibar yönetimi derken asl nda finansal bir olgudan söz ediyoruz. Dolay s yla flirketler kârl l klar n art rmak, kârl l klar n sürdürülebilir k lmak, geleceklerini güvence alt na almak ve halka aç k olsunlar veya olmas nlar pazar de erlerini rekabetçi bir alanda bir yere odaklamak istiyorlarsa bunu ancak yaratt klar itibarla yapabilirler ve Avrupa Halkla liflkler Dernekleri konfederasyonu (SERP) ayn zaman dilimi içinde Helsinki de kendi toplant lar n yapt lar. Her üç örgütün yapt toplant lar n temel konusu da halkla iliflkilerde ölçümleme ve de erlendirmeydi. Bu alana yap lan yat r mlar n ne flekilde geri dönüflüm sa layabilece ine dair somut verilerin elde edilmesiyle meslekte ciddi bir farkl laflma yaflanmaya bafllad. Türkiye flansl ülkelerden biriydi çünkü bu de iflimi ve dönüflümü yerinde ve zaman nda görüp kendini adapte etti. Türkiye de aile flirketlerinin çok fazla say da oldu unu görmekteyiz. Firmalar n ço unun aile flirketi olmas ndan dolay bu flirketlerde kurumsal itibar n kurumsal yönetimle iliflkilendirilmesi konusunda siz ne düflünüyorsunuz? Bafllang çta bir aile flirketi olarak kurulan Boydak Holding in zaman içinde kurumsallaflm fl yap s ve yönetim sistemi sizce ça a ayak uydurmak isteyen di er aile flirketlerine de örnek olabilir mi? Günümüzde flirketler itibarlar yla rekabet ediyor. Kurumsal itibar n marka de- eri içinde yüzde 84 oran nda bir pazar de eri yaratt n görüyoruz. Milyar dolarl k flirket de erlemelerini de dikkate ald n z zaman bu durum son derece önemsenmesi gereken bir konu haline geliyor. tibar yönetimi derken asl nda biz finansal bir olgudan söz ediyoruz. Dolay s yla flirketler kârl l klar n art rmak, kârl l klar n sürdürülebilir k lmak, geleceklerini güvence alt na almak ve halka aç k olsunlar veya olmas nlar pazar de erlerini rekabetçi bir alanda bir yere odaklamak istiyorlarsa bunu ancak yaratt klar itibarla yapabilirler. Bu noktada en önemli unsur, bu ifle inanan bir liderin ve onun bir yönetim tak m n n olmas. Çünkü onlar n inanc olmadan bir kurumun itibar n yönetmek mümkün de il. Halka aç k flirketler için zaten bu bir zorunluluk. Kim itibarl, kim de il kriz ortamlar nda belli oluyor. tibar yönetimiyle ilgili reflekslerini kriz olmayan durumlarda yeteri kadar anlatm fl olan flirketler bu krizleri rahat geçiriyor çünkü itibar bugünler için gerekli. tibar n ihmal etmifl olan flirketler ise krizlerde çok daha fazla zorlan yor çünkü marka de erleri konusunda gerekli duyarl l k ve hassasiyeti oluflturmuyorlar. Boydak Holding in kurumsal itibar n nas l de erlendiriyorsunuz? Art lar ve eksileri nelerdir? Boydak Holding in kurum itibar yla ilgili alanlardaki performans flirketin kriz döneminden daha güçlü olarak ç kmas n sa layacak önemli bir gösterge. Halka aç k olmamas na ra men kurumsallaflma konusunda flirketin marka de- erini ve flirket de eri bileflenlerini etkin bir flekilde yönetecek sistemleri kurumsal yap n n içinde bar nd rmas krizden hasars z ç kman n güvencesi haline dönüflüyor. Boydak Holding de kurumsal yap n n adeta flirketin k lcal damarlar na kadar yay ld n ve iyi tasarland n görüyoruz. Fakat önemli olan konu perfor- 9

10 Gündem bir flirket de eri var. Kararlar da bu de- erler gözetilerek al n yor. Bu yüzden aile flirketlerini kriz dönemlerini atlatmakta son derece flansl görüyorum. 10 Orsa Stratejik letiflim Dan flmanl Baflkan Salim Kad beflegil, kriz dönemlerinde so ukkanl l n kaybedilmemesi gerekti ini vurguluyor. mans. Bu da tasar m günlük hayata nas l geçirdi imizle ilgili bir durum. Ünlü yat r mc Warren Buffet in itibarla ilgili konularda bir deyifli vard r: flle ilgili konularda bir hata yaparsan z affedebilirim ama flirketin itibar n zedeleyecek bir durum olursa, bu durumda son derece ac mas z olurum. tibar konusu flirketler için maalesef bu derece hassas. Y llarca itibarla ilgili konularda her fleyin mükemmel olmas na çaba gösterirsiniz fakat flirket içinde çal flan bir kiflinin ufak bir dikkatsizli i, alelacele olmufl bir yönetimsel giriflim veya bir karar y llar boyunca yap lan çal flman n bir anda yerle bir olmas na neden olabilir. Dolay s yla flirketleri böyle durumlarda bekleyen en büyük tehlike, so ukkanl l klar n kaybedip sa duyular ndan yoksun, günü kurtarmak için alacaklar birtak m kararlar n içinde yatar. Boydak Holding gibi kurumsal yap lar bu yüzden biraz daha flansl. Çünkü bir karar al nmas - n n arkas nda bir sistem yat yor. Bu sistemin uzant s olan marka de erleri ve Kurumsal itibar n önemli bir parças olan toplumsal sorumluluk kapsam nda Boydak Holding in bafll ca görevlerinin neler oldu unu düflünüyorsunuz? fiirketler kurulduklar ilk günden itibaren zaten topluma karfl sorumlu olmak zorundad r. Bunun için flirketlerin karfl taraftan birfley beklemesine gerek yoktur. Sosyal sorumluluklar çok genifl bir yelpazede de erlendiriyoruz. Burada çal flanlar n zla olan iliflkilerinizden toplumun ihtiyaçlar olan alanlara kadar genifl bir yelpazede bir de erlendirme yapmak mümkün. Önemli olan flirketin, yapt her iflin arkas nda bu duyarl l gösterebilmesi, ürün ve hizmetlerinin kalitesinde sorumluluklar n n bilincinde olmas, tedarik zincirinden bafllayan zincirin tüm halkalar nda bu sorumluluk silsilesini çal flt rabilmesi, çal flanlar yla olan iliflkilerinde gerçekten etik ve vicdani duygularla hareket edebilmesi. Bunlar bir bütün olarak de erlendirdi- iniz zaman sosyal sorumluluk çerçevesinde bir performans görebiliyoruz. Ben özellikle aile flirketlerinin bu alanda çok flansl oldu unu düflünüyorum çünkü halka aç k flirketlerde özellikle sosyal sorumluluk alanlar nda, bilgi ve bilinç düzeyinden yoksun birtak m yat r mc lar n Niye oraya para harc yorsun, niye buraya kaynak ay r yorsun? diyerek hesap sormas gündeme geliyor. Fakat aile flirketlerinin böyle bir otorizasyona ihtiyac yok. Onlar kendi aile kültürlerini ve geleneklerini yaflatmak için bunu bir flekilde hayata geçirmek durumunda kal - yorlar. Anadolu da bunun en güzel ör- tibar n temel girdileri flirketin kültür ve de erleridir. Bu bölgede bir erozyon olmad sürece flirket itibar na bir fley olmaz. Dolay s yla bu flirket için bir sigortad r. Bugüne kadar bu flirketin itibar nda hiçbir sorun olmam flsa, bu flirketin kültür ve de erlerinin toplumun duyarl l klar yla örtüflen bir içerikte oldu u anlam na gelir

11 neklerini görebilirsiniz. Kayseri özellikle bu konuda son derece önemli projelere imza atan, önemli markalarla donat lm fl bir yöre. Boydak Holding in de sosyal sorumluluk anlay fl yla örnek bir flirket oldu unu söyleyebilirim. Boydak Holding in yaratt markalar n birço u Türkiye de bulunduklar sektörün liderleri konumundalar. Bu baflar n n sürekli olabilmesi için dikkat edilmesi gereken anahtar noktalar nelerdir? tibar n temel girdileri flirketin kültür ve de erleridir. Bu bölgede bir erozyon olmad sürece flirket itibar na bir fley olmaz. Dolay s yla bu flirket için bir sigortad r. Bugüne kadar bu flirketin itibar nda hiçbir sorun olmam flsa, bu flirketin kültür ve de erlerinin toplumun duyarl l klar yla örtüflen bir içerikte oldu u anlam - na gelir. kinci anahtar nokta ise performans kriterleriyle ilgili. Bu performans kriterleri her flirkete göre de iflebilir. Fakat öncelikli olarak yönetim kalitesi, ürün ve hizmet kalitesi, çal flanlar n nitelikleri, finansal kredibilite, toplumsal ve ekolojik sorumluluklar bu performans kriterleri içinde yer al yor. fiirketin bu ana alanlardaki performans n tüketicilerin anlayabilece i ve alg layabilece i bir içerikte yönetebiliyor olmas gerekiyor. Örne in araflt rma-gelifltirme, yarat c l k ve yenilikçilik gibi kavramlar flirketlerin yaratm fl olduklar de erlerin gelecekte de varl n sürdürebilmesinin anahtar olan kavramlar. Bence sürdürülebilirli in güvencesi, kültür ve de erleri korumak, liderli i güvence alt na alacak itibar kriterleri konusunda da iyi performans göstermektir. Son olarak eklemek istedikleriniz ve Boydak Holding e mesajlar n z nelerdir? Boydak Holding Anadolu nun içinden do mufl önemli bir grup ve bizim daha çok Boydak lara ihtiyac m z var. Dolay - s yla d flardan bir kifli olarak benim Boydak Holding den kiflisel beklentim Anadolu nun ücra köflelerinde baflka Boydak lar n oluflmas na öncülük edecek bir liderlik vazifesini yapmalar. Bir bayra tafl yarak bu bayra birilerine teslim etmeleri gerekiyor. Baflka sektörlerde, baflka Boydak lar n do mas n sa layacak bir a abeylik fonksiyonu üstlenmeleri gerekti ine inan yorum. Bunu yapabilecek donan ma sahip olduklar n görüyorum. Özellikle kriz ortamlar bunun için önemli bir f rsatt r. Anadolu nun baflka kentlerine gidip orada kurumsallaflma sanc lar çeken birtak m flirketlere yol ve yöntem göstermeleri, kendilerinin baz konular nas l aflt klar konusunda üreticiyi yönlendirici ve e itici çal flmalar yapmalar Boydak n itibar na yak flacak ve itibar n katlayacak önemli bir gösterge olacakt r. Boydak Holding den kiflisel beklentim Anadolu nun ücra köflelerinde baflka Boydak lar n oluflmas na öncülük edecek bir liderlik vazifesini yapmalar. Bir bayra tafl yarak bu bayra birilerine teslim etmeleri gerekiyor. Baflka sektörlerde, baflka Boydak lar n do mas n sa layacak bir a abeylik fonksiyonu üstlenmeleri gerekti ine inan yorum 11

12 Gündem Biliflim Zirvesi 08 ifl dünyas n n liderlerini a rlad 12 nterpromedya taraf ndan Turkcell ana sponsorlu unda, HP ve Tellcom resmi sponsorlu unda düzenlenen Biliflim Zirvesi '08 etkinli inin ilk gününde ifl dünyas n n üst düzey yöneticileri ve kurumlar n teknoloji liderleri flini yeniden keflfet! ana temas yla bir araya geldi. Zirvede ifl ve teknoloji liderleri dünyan n de iflen yüzünü anlatt stanbul Dijital Kültür ve Sanat Vakf 'n n sponsorlu unda gerçekleflen fl ve Teknoloji Liderleri Buluflmas 'nda sektörün önde gelen isimleri tecrübe ve baflar örneklerini paylaflt. Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Mustafa Boydak, Turkcell Servis ve Ürün Gelifltirmeden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Cenk Bayrakdar, Akbank Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yard mc s Alparslan Özlü, Forrester Research Bafl Analisti Paul Jackson ve Songphonic Records Yönetim Kurulu Baflkan Osman Kent dünyadaki yenilikçi uygulamalar paylafl rken, biliflim teknolojilerinin flirket geliflimlerindeki s rlar n da ele ald lar. Bir tuflla gelece in rotas n çiziyoruz fl ve Teknoloji Liderleri Buluflmas 'n n konuk konuflmac lar ndan Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Mustafa Boydak, "Biliflim sektörüne gerekli yat r mlar yapmam fl olsayd k kendi sektörlerimizde bir yerlere gelemezdik. Geleneksel yap da kal rd k diye düflünüyorum. Ama bugün bir tuflla Türkiye'deki 1800 ma azam z görüyoruz. Bir tuflla tüm ürünlerimizi tüm dünyaya duyurma imkân m z var ve bir tuflla hangi üründen, hangi marka, hangi renk, ne kadar üretti imizi an nda görme imkân m z var. Tabii ki tüm bunlar bize çok önemli bir gelecek rotas sunuyor. Dolay s yla biliflime yat r - lan bilinçli yat r mlar hiçbir zaman bofla gitmemifltir. Boydak Holding olarak bütçelerimizin ciddi bir k sm n biliflim yat r mlar na harc yoruz. Gerek donan m, gerekse yaz l mlar konusunda harcamalar yapmaktay z. Grubumuzun da ifl alanlar n bu alanda daha da gelifltirmek düflüncesindeyiz. Özellikle Türkiye Finans'a yapt m z biliflim yat r m, bankam z kat l m bankac l nda Türkiye'nin lideri konumuna getirdi dedi.

13

14 Renkler stanbul da, Beyo lu nun tam orta yerinde, Galatasaray da yeni bir garaj aç ld. Her etkinlik için yeniden tasarlanmak üzere 600 metrekare bombofl bir alan olarak yap lanan garajistanbul, kültürleraras bir buluflma noktas olmay hedefliyor. Garajistanbul da hem oyunculuk hem de yöneticilik yapan Mehmet Ali Alabora ve Roza Erdem le, birlikte rol ald klar yeni oyunlar Histanbul ve garajistanbul hakk nda konufltuk fiimdi sahne s ras garajistanbul da Sokak Tiyatrosu nu yine bir garajda kuran Övül Avk ran ve Mustafa Avk - ran n bir sanatç giriflimi olarak bafllad klar proje flimdi 47 sanatç n n bir araya geldi i, 50 ye yak n bireysel, 10 dan fazla kurumsal destekçisi olan, yerel yönetimin ve bakanl klara varana kadar birçok kurumun deste ini alm fl, Hollanda n n dört kentinin stanbul da kendi sahnesi, mekân seçti i sivil bir kültürel dönüflüm projesine dönüfltü. Garajistanbul bu programla Türkiye de farkl disiplinlerdeki ça dafl sanat kültürü birikimini seyirci ile buluflturmay, yeni bir seyir ve seyirci kültürü yaratmay hedefliyor. Bu program sadece farkl

15 Ça dafl dans ve ça dafl tiyatro için bir oluflum olarak garajistanbul, kendi mekân yla bu ifllerin Türkiye de görünürlü ünü sa lamaya çal fl rken, yurtd fl ndan önemli örnekleri sahnesinde konuk ediyor disiplinlerden en seçkin sanatç lar de- il, ayn zamanda farkl kültürlerden, farkl ilgi alanlar ndan, hatta farkl co rafyalardan izleyicileri de bir araya getiriyor. Bu amaçla garajistanbul da yer alan etkinlikler ngilizce altyaz l izlenebilecek. Kendine özgü tasar m, ço ulcu, paylafl mc, ba ms z yap s yla garajistanbul, stanbul un 2010 Avrupa Kültür Baflkentli inde önemli bir rol oynayarak, Türkiye nin ça dafl kültür birikimini Anadolu dan garaj a, garaj dan Avrupa ya; Avrupa dan garaj a garaj dan Anadolu ya tafl mak istiyor. Garajistanbul fikri nas l ortaya ç kt? Bu yeni kültür ve sanat konsepti hakk nda bilgi verebilir misiniz? Mehmet Ali Alabora: Garajistanbul fikri Mustafa ve Övül Avk ran a ait. Bu ikili 5. Sokak Tiyatrosu adl tiyatrolar n n 10 uncu y l n kutlamak ve 10 uncu y lda bütün oyunlar n sergileyebilmek için bir mekân ar yorlar ve bu garaj buluyorlar. Sonra bu garaj kendileri kullanmak yerine Türkiye de ça dafl gösteri sanatlar yapan dansç lar, müzisyenler ve tiyatrocularla paylaflal m diyorlar ve böylece birlikten kuvvet do ar fliar yla garajistanbul fikri ortaya ç k yor. Kiraland Kas m 2005 ten, inflaat n bafllad Haziran 2006 dan aç ld Ocak 2007 ye kadar büyük bir kampanyayla tan t l yor. Kurumsal ayni ve nakdi destekçiler, garajistanbul fikrine inanan sanatç lar, gönüllüler ve yandafllar, en önemlisi de daha henüz ortada hiçbir fley yokken destek veren seyircilerle birlikte Ocak 2007 de garajistanbul aç ld ve bugün hayat na bir S n rl sorumlu sanat üretim ve pazarlama kooperatifi olarak bu kurumsal kimlik içinde birçok sanatç - n n üretim yapt bir üretim alan ve kâr amac gütmeyen bir sivil toplum kuruluflu olarak hayat na devam ediyor. Garajistanbul un di er tiyatrolardan farkl bir konsepti bulunuyor. Bu konseptin içeri inden bahsedebilir misiniz? Garajistanbul da ne gibi etkinlikler yap labiliyor? Alabora: Garajistanbul öncelikle ça dafl dans ve ça dafl tiyatro için var. Öncelikli amac bu. Bu y lki program - m z da Pazartesi Sal günleri dans; Çarflamba günleri dans ve tiyatro aras nda farkl çal flmalar; Perflembe, Cuma günleri de tiyatro fleklinde olacak. Sanat yönetmenlerimiz olan Mustafa ve Övül Avk ran n di er sanatç larla yapt klar ortak çal flmalarla ortaya ç - kan y ll k program sonucunda yolumuza devam edece iz. Öncelikle ça dafl dans ve ça dafl tiyatro için bir oluflum olarak garajistanbul, kendi mekân yla bu ifllerin Türkiye de görünürlü ünü sa lamaya çal fl rken, yurt d fl ndan önemli örnekleri sahnesinde konuk ediyor. Kendi ürettikleriyle de Avrupa n n çeflitli flehirlerinde ve ülkelerinde ifllerini sergiliyor. Kurulufl aflamas ndaki amac m z, flimdiye kadar birikmifl ifllerin bir arada görünece i ve bugüne kadar birikmifl de erlerin ilk kez bu kadar yo un olarak hissedilebilece i ve yaflanabilece i bir program oluflturmakt. fiu anda, flimdi, burada, bu topraklar üzerinde yap lan, bu topraklar n insanlar yla buluflturmak ve buran n de erlerini kendilerinden bir fley kaybetmeden yurtd - fl nda, baflka topraklara tafl mak ve ordan edindi imiz bilgi ve deneyimi buraya tafl mak gibi bir misyonumuz var. Bunun d fl nda yapt ortakl klarla garajistanbul her zaman var olan bir ifli de il, burada yeniden dönüfltürülecek özgün ifller yapmay tercih ediyor. 15

16 Renkler 16 Garajistanbul da kaç kiflilik bir ekip çal fl yor. Nas l bir yönetim ve ifl yap lanman z var? Alabora: Garajistanbul un Mustafa Avk ran, Övül Avk ran, Erdo an Kahyao lu, Özgür Genli ve Mehmet Ali Alabora dan oluflan bir yönetim kurulu var. Mustafa Avk ran ve Övül Avk ran ayn zamanda sanat yönetmenlerimiz. Özgür Genli garajistanbul un flletme Yönetmeni. Erdo an Kahyao lu ise Finans Yönetmeni. Ben de iletiflim yönetmeni olarak çal fl yorum. Bu befllinin bir alt kademesinde de bir yürütücü ekibimiz var. Rosa Erdem Program Direktörü ve Sanat Yönetmeni Yard mc s, Pelin Baflaran Uluslararas liflkiler Sorumlusu, Berna Uzel Koordinatör Destekçi letiflim Sorumlusu ve Zeynep Okyay da letiflim Sorumlusu olarak çal fl yor. Bu ekibin alt nda da bir teknik ekibimiz var. Garajistanbul mekan n n içinde sesçisi, fl kç s, sahne amiriyle birlikte toplam 23 kiflilik bir kadrodan söz ediyoruz. Bununla birlikte garajistanbul un gönüllüleri bulunuyor. Bizimle her gün gelip belli zamanlarda çal flan stajyerlerimiz bulunuyor. Garajistanbul un üyeleri, kurumsal ve bireysel destekçileri ve iki tane Hamisi var. Ve asl nda kendisine dört hami ar yor. lk iki hamisi Garanti Bankas ve TAV Havalimanlar Garajistanbul da sergilenen Ashura oyunundan bir sahne. Garajistanbulpro 2007 y l Ocak ay ndan itibaren dört tane dans gösterisi, iki tane tiyatro oyunu bir tane de müzik gösterisi gerçeklefltirdi ve bu prodüksiyonlar n yurtd fl ve yurtiçinde yap lan festivallere de tafl d. Tiyatro projelerinin üçüncüsü ve en yenisiyse Histanbul oyunu olacak oldu. Bütün bunlar asl nda garajistanbul u oluflturuyorlar. Garajistanbul asl nda bir kooperatif. Bir sahibi yok ancak sahiplenildi inde büyüyen bir organizma... Garajistanbul un daha kurulmadan önce de destekçileri oldu unu söylediniz, bunu nas l baflard n z? Alabora: Daha ilk kurulufl aflamas nda Mustafa ve Övül Avk ran benim de dahil oldu um süreçlerde garajistanbul üyesi olacak kiflilere 50 YTL bedel ödeyerek bu imkân sundu. Bu oluflumun üyesi olacak seyircilerle yaz flmalar gerçeklefltirildi. Örne in Mersin den bir kifli ben bu olufluma destek veriyorum diye üye oldu. Belki de oyunlar m za hiçbir zaman gelmedi, belki de bir kere geldi ama daha ilk oluflum aflamas nda ilerdeki muhtemel seyircinin de içine dahil oldu u bir süreç yafland. Ayr ca daha henüz bir mekân - m z yokken bu oluflumun bir sanatsal program haz rlanm flt. Ne kadar sürelik bir çal flma sonucunda garajistanbul perdesini açt? Roza Erdem: 25 ocak 2007 den beri garajistanbul sürekli olarak tiyatro, dans ve bu disiplinlerle iliflki kuran, ça dafl müzik, edebiyat okumalar, festivaller, sergiler gibi di er iflleriyle 20 ayd r gösterilerine devam ediyor. Garajistanbul un kendi yap mevi de bulunuyor. Burada yap lan çal flmalardan bahsedebilir misiniz? Erdem: Garajistanbul, garajistanbulpro adl kendi yap mevinde genç tasar mc - lar n daha önce yapm fl olduklar ifllere artistik ve teknik anlamda destek olarak ya da onlara s f rdan bir ifl smarlayarak yap mlar haz rlayan bir prodüksiyon evi. Garajistanbulpro 2007 y l Ocak ay ndan itibaren dört tane dans gösterisi, iki tane tiyatro oyunu bir tane de müzik gösterisi gerçeklefltirdi ve bu prodüksiyonlar n yurtd fl ve yurtiçinde yap lan festivallere de tafl d. Tiyatro projelerinin üçüncüsü ve en yenisiyse Histanbul oyunu olacak. Yeni oyununuz Histanbul ve hikâyesinden bahsedebilir misiniz? Alabora: Histanbul oyununda Ali Bora ad nda bir Jeolog var. Bu jeolog stanbul un zemin etüdünü yap yor ve o s rada stanbul a âfl k oluyor. stanbul bir kad n ve her seferinde ayn kad n farkl bir k l kta karfl s na ç k yor ve birlikte böyle amans z bir aflk yafl yorlar. Oyunda bir aflk hikâyesi anlat l yor. Bir karfl laflma, âfl k olma ve ayr l klar konu ediliyor. Bütün oyunun konseptini gelifltiren ve bu oyunu yöneten Mustafa Avk ran n, yazar Kemal Gökhan Gürses in, müzik düzenlemesini yapan Evrim Demirel ve Ata Güner in, oyuncular olarak bizlerin ve asl nda tüm garajistanbul ekibinin stanbul un bugünkü zemin etüdünü yap-

17 ma yolculu u. Bugün stanbul un hep beraber zemin etüdünü yap yoruz. Histabul un dünya prömiyeri yurtd fl nda yap ld. Bu ve benzeri birçok oyunu yurtd fl nda da sergileme imkân buluyorsunuz. Yurtd fl nda bulundu unuz sahnelerde sergiledi iniz oyunlarda izleyicinin tepkisi nas l oluyor? Alabora: Histanbul un dünya prömiyerini 9 Ekim de Utrecht de yapt k sonra ayn oyunu Rotterdam ve Lahey de oynad k. Türkiye prömiyerini ise 22 Ekim de garajistanbul da yapt k. Kas m ay boyunca da garaj istanbul da bu oyunu sergilemeye devam edece iz. Yurtd fl nda oyun, buradan biraz daha farkl tepki görüyor. Çünkü yurtd fl nda stanbul u veya Türkiye yi özleyerek yaflayan insanlar var. O insanlarda bu özlem duygusu bir al flkanl k haline gelmifl. Öyle ki flimdi art k neyi özlediklerini bile unutmufllar. stanbul a geldiklerinde eski stanbul u, kendi düflündükleri stanbul u bulam yorlar. Ama oyunu izlediklerinde stanbul u özlemifltik, özlemimizi iyice kabartt n z, çok güldük, çok e lendik, zaman zaman da a latt - n z, gibi olumlu elefltiriler ald k. Rotherdam da sahneledi imiz oyun bizler için özellikle inan lmaz bir deneyim oldu. Oyunda çok büyük bir Türk izleyici kitlesi vard. Oyunun sonunda biz gerçekten o kadar yükseldik ve heyecanland k ki seyirci tempo tutmaya bafllad. Oyunlardan sonra bir after party oluyordu. Rotterdam daki parti üç saat sürdü. Genel olarak Histanbul oyununun stanbul un d fl nda ve bir baflka ülkede prömiyer yapm fl olmas bizim için çok keyifli bir yolculuk oldu. Baflka duygularla stanbul da bu oyuna bafllamam - za ve baflka duygular al p buraya getirmemize neden oldu asl nda bir taraftan da. Bu oyun için çal flmak çok keyifliydi ve bu keyfi seyirciyle de paylaflmak istiyoruz. Bunun için oyunu izlemek isteyenler adresinden bilgi sahibi olabilir ya da biletix ten bilet al p oyunumuzu izleyebilirler; veya bizi görmek isterlerse garajistanbul a istedikleri zaman gelebilirler. Garajistanbul yöneticilerinden Mehmet Ali Alabora ve Roza Erdem yeni oyunlar Histanbul a herkesi davet ediyor. Önümüzdeki dönemde garajistanbul un bir marka olabilmesi için hem oyunlar baz nda hem de marka bilinirli i anlam nda ne gibi projelere imza atmay planl yorsunuz? Erdem: Bu y l için üç olaya konsantre oluyoruz. Bunlardan bir tanesi program m z. Haftay pazar günü ile bafllatmay planl yoruz ve pazar günü ile ilgili izleyicilerimize bir sürprizimiz olacak. Burada öncelikle ça dafl dans ve tiyatronun görünürlü ü devam edecek. Biz bu y l garajistanbulluyum adl bir kampanya bafllat yoruz. Herkes 100 YTL vererek garajestanbul a üye olabilir. Bir y l boyunca bütün gösterilerden yüzde 25 indirim alabilir. Y lda iki kez ç kan ve 220 sayfay bulan ça dafl gösteri sanatlar yay n olan G ST adl dergimize ücretsiz abone olabilir. Garajistanbulluyum kampanyas yla hem daha çok izleyici elde etmek hem de daha çok kalabal klaflmak ve ço almak istiyoruz. Bunlar n d fl nda sürekli yurtd fl turnelerimiz ve devam edecek. Her ay mutlaka garajistanbul da yurtd fl ndan gelen sanatç lar ifllerini sergiliyor. Bunlar devam ederken 2009 ve 2010 için yapt m z projeler de devam ediyor olacak. 17

18 Kamera Arkas stikbal Mobilya Beyrut ta kamera karfl s nda Ortado u ve Körfez ülkelerinde arka arkaya ma aza aç l fllar yapmaya haz rlanan stikbal Mobilya, bölgeye yönelik tan t m kampanyalar na h z kazand r yor. stikbal Mobilya n n Beyrut ta çekilen yeni reklam filminde Bülent nal, kamera önünde olmay seven bir sunucuyu esprili bir yaklafl m ile canland r yor. hraç pazarlar n çeflitlendirme konusunda ad mlar atan Türkiye nin öncü mobilya markas stikbal, Ortado u ve Körfez ülkelerine yönelik yat r mlar n art r yor. stikbal Mobilya, önümüzdeki dönem bölgedeki bayi a n geniflleterek ürünlerini daha yayg n bir co rafyada tüketiciye ulaflt rmay amaçl yor. Ortado u ve Körfez ülkelerinde arka arkaya ma aza aç l fllar yapmaya haz rlanan stikbal Mobilya, bölgeye yönelik tan t m kampanyalar na da a rl k veriyor. Bu sunucu çok güldürüyor Bu tan t m kampanyalar kapsam nda bölgeye yönelik olarak yap lacak çal flmalar Beyrut ta çekilen reklam filmi ile bafllam fl oldu. Kurflun Yaras ve yay nland dönemde reyting rekorlar k ran Ihlamurlar Alt nda dizisi ile be eni toplayan ve bu sezon Kalpsiz Adam dizisi ile ekranlara gelen Bülent nal, stikbal Mobilya n n Ortado- u daki reklam yüzü oldu. Bölgede Sanawat Al Daya Ah ad yla gösterilen Ihlamurlar Alt nda dizisinin sevilen oyuncusu bölge halk ndan da büyük sevgi görüyor. Bir anda flöhretini uluslararas boyuta tafl yan nal, Beyrut ta tüm hafta yay nlanan dizide Yahya karakterini canland r yor ve yöre halk

19 taraf ndan çok seviliyor. stikbal Mobilya n n yeni reklam kampanyas ile flöhretini reklam y ld z olarak sürdürecek olan nal, stikbal markas n n bölgedeki tan t m na büyük katk sa l yor. Çekimler için gitti i Beyrut ta büyük sevgi ile karfl lanan Bülent nal a bölge ülkelerine yay n yapan medya organlar da büyük ilgi gösterdi. Reklam çekimlerinde ak c bir Arapça ile konuflmas da filmin do- all n ve tüketici nezdindeki alg lanma oran n art r yor. Bülent nal yeni reklam filminde kamera önünde olmay seven bir sunucuyu esprili bir yaklafl mla canland r - yor. zleyicileri hem güldüren hem de stikbal markas na s nmalar n sa layan reklam kampanyas, içinde bulundu u co rafyaya uygun mesajlar veriyor. Marka bilinirli i artacak stikbal in yeni reklam filmi, 27 yafl ndaki Lübnal yönetmen Leila Kanaan taraf ndan çekildi. Bölge ülkelerinde yay nlanan kliplerin yaklafl k yüzde 80 ini de yöneten Kanaan a çekimler s ras nda Beyrut ta bulunan Boydak D fl Ticaret stanbul Bölge Müdürü Ömer Yavafl, Boydak D fl Ticaret Raklam Servis fiefi Hülya Bal ve Boydak Holding Reklam Müdürü Murtaza Durmufl da efllik etti. Çekimlerde büyük bir titizlikle çal flan Kanaan etraf ndakilere verdi i pozitif enerjiyle de herkesi etkiledi. stikbal Mobilya, bafllatt - reklam kampanyas ile bu co rafyada marka bilinirli ini ve tüketici kitlesini art rmay amaçl yor. Ortado u ve Körfez ülkelerinde arka arkaya ma aza aç l fllar yapan stikbal Mobilya, bafllatt reklam kampanyas ile bu co rafyada marka bilinirli i ve tüketici kitlesini k sa sürede art - raca a benziyor. Leila Kanaan 19

20 Kamera Arkas Yine Deco yepyeni Deco Mekâna özel tasar mlar yla farkl laflan Deco nun, yeni relansman kampanyas markan n özgün hal ve aksesuar tasar mlar n ve çekici modellerini ekranlara tafl yor. Özellikle han mlar Deco nun 2009 koleksiyonunu görmeye davet eden reklam kampanyas, Deco yu tek bafl na ayakta duran bir dekorasyon markas olarak konumland r yor Y aflam kalitemizi art ran ürünleriyle Türkiye nin dünyaya aç lan mobilya markas olan stikbal in bünyesinde bulunan hal ve aksesuar markam z Deco nun 2009 koleksiyonu için haz rlanan relansman kampanyas, Yine Deco, yepyeni Deco slogan yla tüketicilerin be enisine sunuldu. Reklam filminin kamera arkas n aktarmak amac yla stikbal Deco ma azas nda oluflturulan sette bulundu umuz dakikalarda, Deco ürünlerinin fl kç dan kameramana, sanat yönetmeninden oyunculara kadar herkeste hayranl k ve konfor duygusu uyand rd n görme f rsat n da yakalad k. 20 Haydi han mlar ma azaya Reklam filmini haz rlayan Atlantis Reklam Ajans kreatif grubu, yeni koleksiyonu yerinde yani ma azada görüp, inceleyerek kampanyan n stratejisini ve konseptini oluflturmufl. Deco nun ürün gam nda bulunan modern ve klasik hal lar n yan s ra, stikbal oturma gruplar yla ayn desende, yetiflkinlere ve çocuklara özel hal çeflitlerinin de bulunmas öncelikle han mlara seslenen bir reklam kampanyas n n oluflturulmas na önayak olmufl. Bir önceki Deco lansman filminden beri ürünlerin gelifltirilerek çok daha iyi hale getirildi ini vurgulayan reklam filmi-

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI yar n n yaflam biçimi 2 ED TÖR beyaz kelaynaklar uçmal... Kelaynaklar ; y llar evvel neslinin tükenmesini önlemek amac yla infla edilen; Urfa-Birecik

Detaylı

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor.

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. portre Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. flletme Fakültesi Dekan Yard mc s Doç. Dr. Asl han Altay Salih, akademik

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz.

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz. BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Bahar n bereketiyle canlan p renklenen tabiat gibi, ifl âleminde, perakendede, sanayide, ülkemizde ve tüm dünyada canlanma vaktinin

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Tepe yöneticilerden gençlere mektup Cazip ifl alanlar Özgeçmifl ve baflvuru hatalar ISSN 1308-5689 2011 fiirketler ve dahas Yeni Mezunun fl Rehberi 2011 Yeni Mezunun fl Rehberi

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz Yaflam n za art bir kat yoruz 17 EK M 2009 Dördüncü y l m z kutluyoruz Cumhuriyetimiz in 86. y l hepimize kutlu olsun... s.20 42 y ll k ELMOR Erzurum bayimiz Arif Birdal ve Metin Birdal ile 23 y ll k ELMOR

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Her kurumun krizden ç k fla iliflkin farkl stratejileri olabilir. Bizimkisi, krize teslim olmadan büyümeye devam etmek fleklinde biçimlendi. ODE olarak

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

bag lant Noktas b1 EK M 2010 »SERP L TIMURAY, VODAFONE DAK FARKI ANLATIYOR Yasemin Bal k: Bihter olmak istemezdim

bag lant Noktas b1 EK M 2010 »SERP L TIMURAY, VODAFONE DAK FARKI ANLATIYOR Yasemin Bal k: Bihter olmak istemezdim N bag b1 EK M 2010 S:21 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi»SERP L TIMURAY, VODAFONE DAK FARKI ANLATIYOR Yasemin Bal k: Bihter olmak istemezdim»» Süleyman Karaman:

Detaylı

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE!

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE! Say : 8 2008/1 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Gürcistan ofisi pazar lideri > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! > Görüfl Makina: Yedek parçada Hyundai dört

Detaylı

Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12. Kurban Bayram n z ve Yeni Y l n z Kutlar z...

Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12. Kurban Bayram n z ve Yeni Y l n z Kutlar z... Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12 Kurban Bayram n z ve Yeni Y l n z Kutlar z... Günefl ne zaman do acak? fiu an yaflanan; kimine göre daha kriz de il, kesin olan; piyasalar m zda kaos yafl yoruz Birçok

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

bizden Umutlu Olmak çin Çok Nedenimiz Var

bizden Umutlu Olmak çin Çok Nedenimiz Var ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ford Otosan, Ticari Araç Segmentinin Lideri! e-dönüflüm...10 Koç Bilgi Grubu ndan E-Dönüflüm Program letiflim...23 Koç Yönder Üyeleri Uluslararas Arenada Suna K

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

E-SOSYAL. Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları

E-SOSYAL. Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları Ocak-fiubat-Mart 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 39 Türk Kalp Vakfı kalp dostu Dimes i öneriyor Tanıdık Bir Yüz Çetin Yıldırımakın Kuşburnu Mucizesi 100 gr ı bir sandık portakala eşdeğer!

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı