SAĞLIK BAKANLIĞI KURUMLARININ TÜRKİYE NİN BİLİMSEL YAYIN SAYISINA KATKILARI ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK BAKANLIĞI KURUMLARININ TÜRKİYE NİN BİLİMSEL YAYIN SAYISINA KATKILARI (1981-2006)"

Transkript

1 SAĞLIK BAKANLIĞI KURUMLARININ TÜRKİYE NİN BİLİMSEL YAYIN SAYISINA KATKILARI (98-006) SAĞLIK BAKANLIĞI KURUMLARININ TÜRKİYE NİN BİLİMSEL YAYIN SAYISINA KATKILARI (98-006) Editörler İ. H. Demirel - C. Saraç - E. Akıllı - Ö. Büyükçınar - S. Yetgin - E.A. Gürses Yapım: TÜBİTAK-ULAKBİM 008 ISBN:

2 SAĞLIK BAKANLIĞI KURUMLARININ TÜRKİYE NİN BİLİMSEL YAYIN SAYISINA KATKILARI (98-006)

3 SAĞLIK BAKANLIĞI KURUMLARININ TÜRKİYE NİN BİLİMSEL YAYIN SAYISINA KATKILARI (98-006).G R Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara t rma Kurumu (TÜB TAK), bilim ve teknolojideki en son yenilikleri takip etmek ve geli meleri ülke ekonomisinin hedeflerine göre düzenlemek, mevcut insan gücünün geli mesini koordine etmek ve özendirmek için ülkenin bilimsel potansiyelinin bölgesel, sektörel (kamu ve özel) ve hatta organizasyon baz ndaki da l m hakk nda fikir sahibi olmak zorundad r. Bu öngörüden hareketle TÜB TAK, Ulusal bilimsel yay n göstergelerine yönelik çal malar planlam ve bunlar n ilki olarak Kas m 007 tarihinde Türkiye Bilimsel Yay n Göstergeleri (): isimli çal may tamamlayarak kitap haline getirmi tir. Bu çal mada sadece 8 kurumun (GATA dahil 80 Üniversite ve TÜB TAK) yay n göstergeleri verilmi tir. Bu çal ma kapsam nda ise; Türkiye Cumhuriyeti Sa l k Bakanl na ba l kurumlar n bilimsel yay n performanslar incelenerek; n en çok yay n yapt konu ba l klar, Hangi alanlarda önde oldu u ile Ülke bilimsel performans na katk lar belirlenmeye çal lm t r..yöntem Çal mada kullan lan veriler TÜB TAK-ULAKB M (Ulusal Akademik A ve Bilgi Merkezi) taraf ndan tüm üniversitelere ve baz kamu kurulu lar na sa lanan Web of Science (ISI, Thomson. Institute for Scientific Information,, Philadelphia, USA) veri taban ndan elde edilmi tir. Zaman aral y llar dahil 6 y ll k bir dönemi kapsamaktad r.

4 SAĞLIK BAKANLIĞI KURUMLARININ TÜRKİYE NİN BİLİMSEL YAYIN SAYISINA KATKILARI (98-006) WoS veri taban nda yer alan Fen Bilimleri At f ndeksi (SCI-Exp)-Geni letilmi, Sosyal Bilimler At f ndeksi (SSCI) ve Sanat ve Be eri Bilimler At f ndeksi (A&HCI) nin her üçünü de kapsayacak ekilde tarama yap lm t r. Yay n say lar tüm doküman tipleri (makale, not, mektup v.b.) taranarak belirlenmi tir. Yay n analizlerinde sonuçlar, son yay na kadar indirgenerek incelenmi tir. aras ortak çal madan kaynaklanan tekrarlamalardan do an hatalar, her bilim dal nda Türkiye nin kesin y ll k yay n say s üzerinden gerekli düzeltmeler yap larak ortadan kald r lm t r. Konu kategorileri THOMSON Firmas n n User Documentation National Science Indicators belgesinin ekinde verilen Standard ve Alt Bilim Dallar Listesi nden aynen al nm t r. Bu ara t rma standard konu ba l klar üzerinde yap lm olup, 06 Alt Bilim Dallar da bu Standard Bilim Dal kapsam ndad r (Ek-)..SONUÇLAR Sa l k Bakanl (SB) kurulu lar E itim Ara t rma Hastaneleri (EAH), Devlet Hastaneleri, Sa l k Bakanl ve ona ba l Dr.Refik Saydam H fz s hha Merkezi Ba kanl eklindedir. Bu kurulu lar n Türkiye yay n performans na en çok katk yapt klar be konu kategorisi klinik t p (% 0,78), nörolojik bilimler (% 7,9), psikoloji ve psikiyatri (% 6,7), mikrobiyoloji (%,6) ve immunoloji (%,) dir. Farmakoloji (%,0), moleküler biyoloji ve genetik (%,80), sosyal bilimler (%,77), biyoloji ve biyokimya (%,0) ile multidisipliner bilim dallar da ilk 0 s rada yer alan di er kategorilerdir. Do al olarak astrofizik, bilgisayar bilimleri, e itim, ekonomi ve i letme, yerbilimleri ve hukuk kategorilerinde Sa l k Bakanl kurulu lar n n adreslerine rastlanmam t r. Tablo ayr nt l olarak incelendi inde;

5 SAĞLIK BAKANLIĞI KURUMLARININ TÜRKİYE NİN BİLİMSEL YAYIN SAYISINA KATKILARI (98-006) Tablo. Sa l k Bakanl kurumlar n n dönemi bilim dal nda yay n say s ve yüzde katk oranlar. Konu Kategorileri Toplam Oran Say s % Klinik T p 6.8 0,78 Nörolojik Bilimler 9 7,9 Psikoloji ve Psikiyatri 60 6,7 Mikrobiyoloji 60,6 mmünoloji 07, Farmakoloji 98,0 Moleküler Biyoloji ve Genetik 0,80 Sosyal Bilimler 87,77 Biyoloji ve Biyokimya 6,0 Ortak Disiplinler 8,6 Matematik 6,86 Bitki ve Hayvan Bilimleri 8,8 Zirai Bilimler 0,8 Fizik 6 0, Ekoloji ve Çevre 6 0,7 Malzeme Bilimleri 6 0,0 Mühendislik 6 0,09 Kimya 7 0,0 TÜRK YE 79.79

6 SAĞLIK BAKANLIĞI KURUMLARININ TÜRKİYE NİN BİLİMSEL YAYIN SAYISINA KATKILARI (98-006) * Zirai bilimlerde toplam yay n say s adet olup, adedi Dr.Behçet Uz Çocuk Hast. EAH, adedi de Ankara taraf ndan yap lm t r. Tablo döneminde 8 Bilim Dal nda ilk 0 s rada en çok yay n yapan Sa l k Bakanl na ba l kurumlar* *Sa l k Bak nl kurumlar na ait Tabloda verilen katk oranlar kendi aralar ndaki göreceli oranlar olup Türkiye toplam na ait katk oranlar de ildir. AGRICULTURAL SCIENCES/Z RA B L MLER (87 = %,) zmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hast. ve Cer. EAH 6,88 Ankara,0 Ankara Sa.Bak.Dr.Refik Saydam H fz s hha Enst. 9,7 Ankara D kap Y ld r m Beyaz t EAH, Ankara Dr.Sami Ulus Çocuk Sa l, Ankara Belediye Hastanesi, stanbul Haseki EAH, stanbul Haydarpa a, stanbul Kartal Dr.Lütfi K rdar EAH, zmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hast. ve Cer. EAH, AGRICULTURAL SCIENCES / Z RA Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. ve Cer. EAH ( zmir; 0,00 %) Di er Sa l k K l(9, %) (Ankara;,0 %) Sa. Bak. Dr. Refik Saydam H fz s hha Enst. (Ankara; 9,7 %) 6 D kap Y ld r m Beyaz t EAH (Ankara;, %) Dr. Sami Ulus Çocuk Sa l (Ankara;, %) Belediye Hastanesi (Ankara;, %) 6 Haseki EAH ( stanbul;, %) Haydarpa a ( stanbul;, %) Kartal Dr. Lütfi K rdar EAH ( stanbul;, %) 6

7 SAĞLIK BAKANLIĞI KURUMLARININ TÜRKİYE NİN BİLİMSEL YAYIN SAYISINA KATKILARI (98-006) * Biyoloji ve biyokimya dal nda toplam 6 adet yay n n adedi E itim Ara t rma Hastanelerine, adedi de di er sa l k kurumlar na aittir. Ankara EAH (% 6,0), i li Etfal EAH (%,), Ankara (%,8), Haseki EAH (% 7,) ve Ankara Atatürk EAH (%,8) ile Kartal Dr. Lütfi K rdar EAH (%,8) ilk 6 s rada yer almaktad r. Tablo. Devam Ediyor. BIOLOGY & BIOCHEMISTRY/B YOLOJ VE B YOK MYA (0 = %,7) Yay n Say s Katk Oran (%) Ankara Ankara EAH 0 6,0 stanbul i li Etfal EAH 8, Ankara 8,8 stanbul Haseki EAH 8 7, Ankara Atatürk EAH,8 stanbul Kartal Dr.Lütfi K rdar EAH,8 Ankara Dr.A. Yurtarslan Onkoloji EAH,7 stanbul Haydarpa a,7 zmir Atatürk EAH 9,66 stanbul Göztepe EAH 9,66 BIOLOGY & BIOCHEMISTRY / B YOLOJ VE B YOK MYA Di er Sa l k (,7 %) Ankara EAH (Ankara; 6,0 %) (Ankara;,8 %) Atatürk EAH (Ankara;,8 %) Haseki EAH ( stanbul; 7, %) i li Etfal EAH ( stanbul;, %) Dr. A. Yurtarslan Onkoloji EAH (Ankara;,7 %) Kartal Dr. Lütfi K rdar EAH ( stanbul;,8 %) Haydarpa a ( stanbul;,7 %) Göztepe EAH ( stanbul;,66 %) Atatürk EAH ( zmir;,66 %) 7

8 SAĞLIK BAKANLIĞI KURUMLARININ TÜRKİYE NİN BİLİMSEL YAYIN SAYISINA KATKILARI (98-006) * Ankara EAH ( adet) ve SB Dr.Refik Saydam H fz s hha Merkezi Ba kanl ( adet) kimya kategorisinde toplam 7 yay n yapan kurumlard r. Tablo. Devam Ediyor. CHEMISTRY/K MYA ( = %,0) Ankara Ankara EAH 7, Ankara Sa.Bak.Dr.Refik Saydam H fz s hha Enst,86 CHEMISTRY / K MYA Sa. Bak. Dr. Refik Saydam H fz s hha Enst (Ankara;,86 %) Ankara EAH (Ankara; 7, %) * Klinik T p dal nda Türkiye toplam 998 adet yay n n 68 (% 0,78) adedi Sa l k Bakanl na aittir. Ankara 7 adet yay n ve % 7,97 lik katk oran ile kendisine en yak n s radaki Ankara Yüksek htisas EAH nin (% 8,69) iki kat ndan fazla bir paya sahiptir. Ankara, yay n say s olarak, bünyesinde T p Fakültesi bulunan pek çok devlet üniversitesinin de (Uluda T p=90, Pamukkale T p=8, Dicle T p=787, F rat T p=68, Trakya T p=7, Atatürk T p=07, Osmangazi=0, Gaziantep=66, Erciyes=9, nönü=996, Ondokuz May s T p=98 v.b. gibi) önündedir. Daha az say da olmak üzere benzer sonuçlar Ankara Yüksek htisas EAH ( adet) ve Ankara EAH (08 8

9 SAĞLIK BAKANLIĞI KURUMLARININ TÜRKİYE NİN BİLİMSEL YAYIN SAYISINA KATKILARI (98-006) adet) için de geçerlidir.. ve. s rada i li Etfal EAH (%,90), Haydarpa a (%,70) yer almaktad r. D kap Y ld r m Beyazit EAH (%,9), Dr. Sami Ulus Çocuk Hast. EAH (%,), Kartal Ko uyolu Yüksek htisas EAH (%,8), Dr.A. Yurtarslan Onkoloji EAH (%,7) ve Ankara Atatürk EAH (%,) ilk 0 da yer alan di er e itim-ara t rma hastaneleridir. lk s rada %, lik katk ya sahip SB ve Dr.Refik Saydam H fz s hha Merkezi Ba kanl hariç tutuldu unda, kurumun tümü e itim-ara t rma hastaneleridir. Tablo. Devam Ediyor. CLINICAL MEDICINE/KL N K TIP (998 = %,0) Yay n Say s Katk Oran (%) Ankara 7 7,97 Ankara Yüksek htisas EAH 8,69 Ankara Ankara EAH 08 7,96 stanbul i li Etfal EAH 77,90 stanbul Haydarpa a 6,70 Ankara D kap Y ld r m Beyaz d EAH 80,9 Ankara Dr.Sami Ulus Çocuk Hast. EAH 70, stanbul Kartal Ko uyolu Yük. ht. EAH,8 Ankara Dr.A. Yurtarslan Onkoloji EAH 09,7 Ankara Atatürk EAH 07, stanbul Dr.Siyami Ersek Gö üs Kalp ve Damar Hast. EAH 76,76 stanbul Kartal Dr.Lütfi K rdar EAH 9, Ankara Dr.Zekai Tahir Burak Kad n Sa. ve Do um EAH, zmir Tepecik EAH 6,8 stanbul Vak f Gureba EAH 0,7 zmir Atatürk EAH 9, Ankara Sa.Bak.ve Dr.Refik Saydam H fz s hha Enst. 8, stanbul Okmeydan EAH 80, stanbul Haseki EAH 78, zmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hast. ve Cer. EAH 6 0,97 Ankara Atatürk Gö üs Hast. ve Cer. EAH 0,66 stanbul Taksim EAH 8 0,9 stanbul Göztepe EAH 6 0,6 zmir Göztepe EAH 0, 9

10 SAĞLIK BAKANLIĞI KURUMLARININ TÜRKİYE NİN BİLİMSEL YAYIN SAYISINA KATKILARI (98-006) CLINICAL MEDICINE / KL N K TIP Di er Sa l k (, %) (Ankara; 7,97 %) Yüksek htisas EAH (Ankara; 8,69 %) Ankara EAH (Ankara; 7,96 %) D kap Y ld r m Beyaz d EAH (Ankara;,9 %) Dr. Sami Ulus Çocuk Hast. EAH (Ankara;, %) Dr. A. Yurtarslan Onkoloji EAH (Ankara;,7 %) Atatürk EAH (Ankara;, %) Sa. Bak.ve Dr. Refik Saydam H fz s hha Enst. (Ankara;, %) Atatürk Gö üs Hast. ve Cer. EAH (Ankara; 0,66 %) i li Etfal EAH ( stanbul;,90 %) 7 6 Haydarpa a ( stanbul;,70 %) Kartal Ko uyolu Yük. ht. EAH ( stanbul;,8 %) 8 Dr. Zekai Tahir Burak Kad n Sa. ve Do um EAH (Ankara;, %) Dr. Siyami Ersek Gö üs Kalp ve Damar Hast. EAH ( stanbul;,76 %) Kartal Dr. Lütfi K rdar EAH ( stanbul;, %) Vak f Gureba EAH ( stanbul;,7 %) Okmeydan EAH ( stanbul;, %) Haseki EAH ( stanbul;, %) Taksim EAH ( stanbul; 0,9 %) Göztepe EAH ( stanbul; 0,6 %) Tepecik EAH ( zmir;,8 %) Atatürk EAH ( zmir;, %) Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. ve Cer. EAH ( zmir; 0,97 %) Göztepe EAH ( zmir; 0, %) 0

11 SAĞLIK BAKANLIĞI KURUMLARININ TÜRKİYE NİN BİLİMSEL YAYIN SAYISINA KATKILARI (98-006) Tablo. Devam Ediyor. ECOLOGY & ENVIRONMENT/EKOLOJ VE ÇEVRE ( = %,9) Yay n Say s Katk Oran (%) Ankara Ankara EAH, Ankara Dr.A. Yurtarslan Onkoloji EAH 6,66 Ankara l Kontrol Laboratuvar Müdürlü ü 6,66 Ankara 6,66 stanbul Haydarpa a 6,66 ECOLOGY & ENVIRONMENT / EKOLOJ VE ÇEVRE (Ankara; 6,66 %) Haydarpa a ( stanbul; 6,66 %) Ankara EAH (Ankara;, %) l Kontrol Laboratuvar Müdürlü ü (Ankara; 6,66 %) Dr. A. Yurtarslan Onkoloji EAH (Ankara; 6,66 %) * Ekoloji ve Çevre ile Mühendislik, Malzeme Bilimleri, Matematik ve Fizik kategorilerinde SB kurumlar n n katk s üniversitelerin katk lar ile k yasland nda çok do al olarak ihmal edilebilir azl ktad r.

12 SAĞLIK BAKANLIĞI KURUMLARININ TÜRKİYE NİN BİLİMSEL YAYIN SAYISINA KATKILARI (98-006) Tablo. Devam Ediyor. ENGINEERING/MÜHEND SL K (69 = % 9,) Ankara Yüksek htisas EAH,00 Ankara Atatürk EAH,0 stanbul Vak f Gureba EAH,0 zmir Atatürk EAH,0 zmir Devlet Hastanesi,0 Ankara Ankara EAH 6, Ankara D kap Y ld r m Beyaz t EAH 6, Ankara 6, stanbul Anadolu Hastanesi 6, ENGINEERING / MÜHEND SL K Anadolu Hastanesi ( stanbul; 6, %) Atatürk EAH ( zmir;,0 %) Devlet Hastanesi ( zmir;,0 %) Yüksek htisas EAH (Ankara;,00 %) Vak f Gureba EAH ( stanbul;,0 %) (Ankara; 6, %) D kap Y ld r m Beyaz t EAH (Ankara; 6, %) Ankara EAH (Ankara; 6, %) Atatürk EAH (Ankara;,0 %)

13 SAĞLIK BAKANLIĞI KURUMLARININ TÜRKİYE NİN BİLİMSEL YAYIN SAYISINA KATKILARI (98-006) * mmunoloji bilim dal nda Ankara % 7,76 l k katm ile ilk s radad r. Haseki EAH (%,), Haydarpa a (% 0,8), Dr.Sami Ulus Çocuk Hast. EAH (% 9,) ve stanbul Göztepe EAH (% 8,) ilk be dilimde yer almaktad r. zmir Tepecik EAH (%,80) ve Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik mmunoloji Derne i (%,80) e it paylarla ilk 0 kurulu içindedirler. Tablo. Devam Ediyor. IMMUNOLOGY/ MMUNOLOJ (00 = %,) Ankara 9 7,76 stanbul Haseki EAH, stanbul Haydarpa a 0,8 Ankara Dr.Sami Ulus Çocuk Hast. EAH 0 9, stanbul Göztepe EAH 9 8, Ankara Dr.A. Yurtarslan Onkoloji EAH 7 6, Ankara Ankara EAH,67 Ankara D kap Y ld r m Beyaz t EAH,67 Ankara Yüksek htisas EAH,67 Ankara Atatürk EAH,7 zmir Tepecik EAH,80 Ankara Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik mmunoloji Derne i,80 IMMUNOLOGY / MMUNOLOJ 6 Göztepe EAH ( stanbul; 8, %) Haydarpa a ( stanbul; 0,8 %) Di er Sa l k (,0 %) (Ankara; 7,76 %) Dr. Sami Ulus Çocuk Hast. EAH (Ankara; 9, %) Dr. A. Yurtarslan Onkoloji EAH (Ankara; 6, %) Haseki EAH ( stanbul;, %) Ankara EAH (Ankara;,67 %) D kap Y ld r m Beyaz t EAH (Ankara;,67 %) Yüksek htisas EAH (Ankara;,67 %) 6 Atatürk EAH (Ankara;,7 %) Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik mmünoloji Derne i (Ankara;,80 %) Tepecik EAH ( zmir;,80 %)

14 SAĞLIK BAKANLIĞI KURUMLARININ TÜRKİYE NİN BİLİMSEL YAYIN SAYISINA KATKILARI (98-006) Tablo. Devam Ediyor. MATERIALS SCIENCE/MALZEME B L MLER (8=%,06) Ankara Ankara EAH, stanbul Bak rköy Ruh Sa. ve Hast. EAH, Ankara 6,66 stanbul Baltaliman Kemik Hastal klar EAH 6,66 MATERIALS SCIENCE / MALZEME B L MLER Baltaliman Kemik Hastal klar EAH ( stanbul; 6,66 %) Ankara EAH (Ankara;, %) Bak rköy Ruh Sa. ve Hast. EAH ( stanbul;, %) (Ankara; 6,66 %)

15 SAĞLIK BAKANLIĞI KURUMLARININ TÜRKİYE NİN BİLİMSEL YAYIN SAYISINA KATKILARI (98-006) Tablo. Devam Ediyor. MATHEMATICS/MATEMAT K (6 = %,8) Ankara,9 Ankara D kap Y ld r m Beyaz t EAH 8, stanbul Haydarpa a 7,8 Ankara Sa.Bak.Dr.Refik Saydam H fz s hha Enst 8,0 stanbul Florance Nightingale Metropol Hast. 8,0 stanbul Taksim EAH 6, Ankara Ankara EAH,9 Ankara Atatürk EAH,8 Kütahya Devlet Hastanesi,8 stanbul Vak f Gureba EAH,8 MATHEMATICS / MATEMAT K Di er Sa l k (, %) (Ankara;,9 %) Taksim EAH ( stanbul; 6, %) Florance Nightingale Metropol Hast. ( stanbul; 8,0 %) D kap Y ld r m Beyaz t EAH (Ankara;, %) Haydarpa a ( stanbul;,8 %) Sa. Bak. Dr. Refik Saydam H fz s hha Enst. (Ankara; 8,0 %) Ankara EAH (Ankara;,9 %) Atatürk EAH (Ankara;,8 %) Vak f Gureba EAH ( stanbul;,8 %) Devlet Hastanesi (Kütahya;,8 %)

16 SAĞLIK BAKANLIĞI KURUMLARININ TÜRKİYE NİN BİLİMSEL YAYIN SAYISINA KATKILARI (98-006) * Mikrobiyoloji bilim dal nda Türkiye toplam n n %, i SB kurumlar na aittir. Ankara, D kap Y ld r m Beyazit EAH, Haydarpa a, SB.Dr.Refik Saydam H fz s hha Menkezi Ba kanl ve Florance Nightingale Metropol Hastanesi ilk s rada yer almakta ve katk paylar toplam % 66,7 dir. Tablo. Devam Ediyor. MICROBIOLOGY/M KROB YOLOJ (099 = % 0,6) Ankara,00 Ankara D kap Y ld r m Beyaz t EAH 8, stanbul Haydarpa a 7,67 Ankara Sa.Bak.Dr.Refik Saydam H fz s hha Enst 8, stanbul Florance Nightingale Metropol Hast. 8, stanbul Taksim EAH 6,67 Ankara Ankara EAH,00 Ankara Atatürk EAH, Kütahya Devlet Hastanesi, stanbul stanbul EAH, MICROBIOLOGY / M KROB YOLOJ Di er Sa l k (,68 %) (Ankara;,00 %) Taksim EAH ( stanbul; 6,67 %) Florance Nightingale Metropol Hast. ( stanbul; 8, %) D kap Y ld r m Beyaz t EAH (Ankara;, %) Haydarpa a ( stanbul;,67 %) Sa. Bak. Dr. Refik Saydam H fz s hha Enst. (Ankara; 8, %) Ankara EAH (Ankara;,00 %) Atatürk EAH (Ankara;, %) stanbul EAH ( stanbul;, %) Devlet Hastanesi (Kütahya;, %) 6

17 SAĞLIK BAKANLIĞI KURUMLARININ TÜRKİYE NİN BİLİMSEL YAYIN SAYISINA KATKILARI (98-006) * Moleküler Biyoloji ve Genetik bilim dal nda SB kurumlar n n Türkiye toplam nda paylar sadece % olup, bu pay n önemli bir k sm (% 8,90) da Ankara EAH, Ankara Numune EAH, D kap Y ld r m Beyazit EAH, Dr.Zekai Tahir Burak Kad n Sa l ve Do um EAH ve Haydarpa a ne aittir. Tablo. Devam Ediyor. MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS/MOLEKÜLER B YOLOJ VE GENET K (7 = %,0) Ankara Ankara EAH, Ankara 7 8,7 Ankara D kap Y ld r m Beyaz t EAH 6 7,88 Ankara Dr.Zekai Tahir Burak Kad n Sa. ve Do um EAH,9 stanbul Haydarpa a, stanbul i li Etfal EAH 0,9 stanbul Haseki EAH 9, zmir Atatürk EAH 9, Ankara Dr.Sami Ulus Çocuk Hast. EAH 8,9 stanbul Dr.A. Yurtarslan Onkoloji EAH 7, MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS / MOLEKÜLER B OLOJ VE GENET K Di er Sa l k (9,9 %) Ankara EAH (Ankara;, %) 7 6 Dr. Zekai Tahir Burak Kad n Sa. ve Do um EAH (Ankara;,9 %) Dr. Sami Ulus Çocuk Hast. EAH (Ankara;,9 %) Haydarpa a ( stanbul;, %) i li Etfal EAH ( stanbul;,9 %) (Ankara; 8,7 %) D kap Y ld r m Beyaz t EAH (Ankara; 7,88 %) 6 7 Haseki EAH ( stanbul;, %) Dr. A. Yurtarslan Onkoloji EAH ( stanbul;, %) Atatürk EAH ( zmir;, %) 7

18 SAĞLIK BAKANLIĞI KURUMLARININ TÜRKİYE NİN BİLİMSEL YAYIN SAYISINA KATKILARI (98-006) * Multidisiplinler kategorisinde SB kurumlar Türkiye toplam nda % lik paya sahip olup, hemen tümü EAH nin yapt klar yay nlard r. Tablo. Devam Ediyor. MULTIDISCIPLINARY/MULT D S PL NLER (88 = %,7) Ankara,0 stanbul Bak rköy Dr.Sadi Konuk EAH 9 0,7 Ankara Ankara EAH 6 7, stanbul Haydarpa a 6 7, Ankara Yüksek htisas EAH,9 stanbul Haseki EAH,76 stanbul i li Etfal EAH,76 zmir Atatürk EAH,76 Ankara Dr.A. Yurtarslan Onkoloji EAH,7 zmir Göztepe Devlet Hastanesi,7 stanbul Kartal Dr.Lütfi K rdar EAH,7 MULTIDISCIPLINARY / MULT D S PL NLER (Ankara;,0 %) Ankara EAH (Ankara; 7, %) 7 6 Bak rköy Dr. Sadi Konuk EAH ( stanbul; 0,7 %) Di er Sa l k (0,97 %) Haydarpa a ( stanbul; 7, %) Haseki EAH ( stanbul;,76 %) i li Etfal EAH ( stanbul;,76 %) Kartal Dr. Lütfi K rdar EAH ( stanbul;,7 %) Atatürk EAH ( zmir;,76 %) 6 7 Göztepe Devlet Hastanesi ( zmir;,7 %) Dr. A. Yurtarslan Onkoloji EAH (Ankara;,7%) Yüksek htisas EAH (Ankara;,9 %) 8

19 SAĞLIK BAKANLIĞI KURUMLARININ TÜRKİYE NİN BİLİMSEL YAYIN SAYISINA KATKILARI (98-006) * Nörolojik Bilimler de SB kurumlar n n katk s (% 7,0) klinik t p dal ndan sonra en fazla de ere sahip iki bilim dal ndan birisidir. Ankara (%,07), Bak rköy Dr.Sadi Konuk EAH (% 0,0), Bak rköy Ruh Sa l ve Hast. EAH (% 9,9), Haydarpa a Numune EAH (% 8,) ve i li Etfal EAH (% 7,76) ilk s rada yer almaktad r. Toplam katk oranlar % 0,69 dur. Alt -onuncu s rada yer alanlar da Ankara, Haseki, Ankara Atatürk, zmir Atatürk ve Dr.A. Yurtarslan Onkoloji EAH dir. Tablo. Devam Ediyor. NEUROSCIENCES/NÖROLOJ K B L MLER (07 = %,70) Ankara,07 stanbul Bak rköy Dr.Sadi Konuk EAH 0,0 stanbul Bak rköy Ruh Sa l ve Hast. EAH 9,9 stanbul Haydarpa a 8 8, stanbul i li Etfal EAH 7 7,76 Ankara Ankara EAH 0,7 stanbul Haseki EAH 9, Ankara Atatürk EAH 8,6 zmir Atatürk EAH 8,6 Ankara Dr.A. Yurtarslan Onkoloji EAH 6,7 NEUROSCIENCES / NÖROLOJ K B L MLER (Ankara;,07 %) Bak rköy Dr. Sadi Konuk EAH ( stanbul; 0,0 %) Di er Sa l k (0,9 %) Bak rköy Ruh Sa l ve Hast. EAH ( stanbul; 9,9 %) i li Etfal EAH ( stanbul; 7,76 %) Haydarpa a ( stanbul; 8, %) Haseki EAH ( stanbul;, %) Atatürk EAH ( zmir;,6 %) Dr. A. Yurtarslan Onkoloji EAH (Ankara;,7 %) Atatürk EAH (Ankara;,6 %) Ankara EAH (Ankara;,7 %) 9

20 SAĞLIK BAKANLIĞI KURUMLARININ TÜRKİYE NİN BİLİMSEL YAYIN SAYISINA KATKILARI (98-006) * Farmakoloji bilim dal nda Türkiye adresli 99 adet yay n n 98 adeti (% ) ba ta Ankara ( adet=% 0,70), Ankara EAH ve Atatürk EAH (her ikisi de adet=%,), Dr. A.Yurtarslan Onkoloji EAH (8 adet=% 9,09), Yüksek htisas EAH (7 adet=% 8,6) ve Haydarpa a ( adet=% 6,06) ne aittir. SB ad na, piyasada hangi ilaçlar n sat labilece ine karar veren ve bu konuda ara t rma laboratuvarlar na sahip Dr. Refik Saydam H fz s hha Merkezi Ba kanl n n %, lük (7 adet yay n) katk s yla 9. s rada yer almas Sa l k Bakanl nca gözden geçirilmelidir. Tablo. Devam Ediyor. PHARMACOLOGY/FARMAKOLOJ (99 = %,7) Ankara 0,70 Ankara Ankara EAH, Ankara Atatürk EAH, Ankara Dr.A. Yurtarslan Onkoloji EAH 8 9,09 Ankara Yüksek htisas EAH 7 8,6 stanbul Haydarpa a 6,06 stanbul Bak rköy Kad n Do um ve Çocuk Hast. EAH 9, Ankara D kap Y ld r m Beyaz t EAH 7, Ankara Sa.Bak. Dr.Refik Saydam H fz s hha Enst. 7, stanbul i li Etfal EAH, PHARMACOLOGY / FARMAKOLOJ Di er Sa l k (9, %) (Ankara; 0,70 %) Yüksek htisas EAH (Ankara; 8,6 %) Dr. A. Yurtarslan Onkoloji EAH (Ankara; 9,09 %) Ankara EAH (Ankara;, %) Atatürk EAH (Ankara;, %) D kap Y ld r m Beyaz t EAH (Ankara;, %) Sa. Bak. Dr. Refik Saydam H fz s hha Enst. (Ankara;, %) Haydarpa a ( stanbul; 6,06 %) Bak rköy Kad n Do um ve Çocuk Hast. EAH ( stanbul;, %) i li Etfal EAH ( stanbul;, %) 0

21 SAĞLIK BAKANLIĞI KURUMLARININ TÜRKİYE NİN BİLİMSEL YAYIN SAYISINA KATKILARI (98-006) Tablo. Devam Ediyor. PHYSICS/F Z K ( = % 6,89) Ankara Yüksek htisas EAH 7,0 Ankara D kap Y ld r m Beyaz t EAH 0 7,86 Ankara Ankara EAH 9 6,07 Ankara Dr.Zekai Tahir Burak Kad n Sa l EAH 8,9 stanbul Haydarpa a 7, Ankara 7, stanbul Bak rköy Kad n Do um ve Çoucuk Hast. EAH,78 Ankara Atatürk EAH,78 Kayseri Dr.Sami Ulus Çocuk Hast. EAH,78 PHYSICS / F Z K Yüksek htisas EAH (Ankara; 7,0 %) D kap Y ld r m Beyaz t EAH (Ankara; 7,86 %) Ankara EAH (Ankara; 6,07 %) (Ankara; 7, %) Dr. Zekai Tahir Burak Kad n Sa l EAH (Ankara; 8,9 %) Atatürk EAH (Ankara;,78 %) Haydarpa a ( stanbul; 7, %) Bak rköy Kad n Do um ve Çocuk Hast. EAH ( stanbul;,78 %) Dr. Sami Ulus Çocuk Hast. EAH (Kayseri;,78 %)

22 SAĞLIK BAKANLIĞI KURUMLARININ TÜRKİYE NİN BİLİMSEL YAYIN SAYISINA KATKILARI (98-006) * Bitki ve Hayvan Bilimlerinde %, lük katk pay na sahip SB kurumlar ; Merkez Veteriner Kontrol ve Ara t rma Enstitüsü (% 7,90), Dr.Refik Saydam H fz s hha Merkezi Ba kanl (% 7,), Bornova ve Pendik Veteriner Kontrol ve Ara t rma Enstitüleri ile Manisa Tavukçuluk Ara t rma Enstitüsü dür. Tablo. Devam Ediyor. PLANT & ANIMAL SCIENCES/B TK VE HAYVAN B L MLER (706 = %,9) Ankara Merkez Veteriner Kontrol ve Ara t rma Enstitüsü 6 7,90 Ankara Sa.Bak. Dr.Refik Saydam H fz s hha Enst. 6 7, zmir Bornova Veteriner Kontrol ve Ara t rma Enstitüsü,8 stanbul Pendik Veteriner Kontrol ve Ara t rma Enstitüsü,6 Ankara Sa l k Bakanl,6 Ankara D kap Y ld r m Beyaz t EAH, Manisa Tavukçuluk Ara t rma Enstitüsü, PLANT & ANIMAL SCIENCES / B TK VE HAYVAN B L MLER Merkez Veteriner Kontrol ve Ara t rma Enstitüsü (Ankara; 7,90 %) 6 Sa l k Bakanl Dr. Refik Saydam H fz s hha Enst. (Ankara; 7, %) Sa l k Bakanl (Ankara;,6 %) D kap Y ld r m Beyaz t EAH (Ankara;, %) 6 Pendik Veteriner Kontrol ve Ara t rma Enstitüsü ( stanbul;,6 %) Bornova Veteriner Kontrol ve Ara t rma Enstitüsü ( zmir;,8 %) Tavukçuluk Ara t rma Enstitüsü (Manisa;, %)

23 SAĞLIK BAKANLIĞI KURUMLARININ TÜRKİYE NİN BİLİMSEL YAYIN SAYISINA KATKILARI (98-006) * Psikoloji ve Psikiyatri bilim dal nda SB kurumlar Türkiye toplam nda % 7,0 lik paya sahiptir. Bu pay n %,6 si Bak rköy Ruh Sa l ve Hast. EAH ne, % 9,8 i Ankara ne, %,6 ü de Dr. A.Yurtarslan Onkoloji EAH ne aittir. Av.Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi (G.Antep) ve Adana Devlet Hastaneleri de s rayla %,7 ve %,88 lik paylarla ilk 0 s rada yer almaktad r. Tablo. Devam Ediyor. PSYCHOLOGY & PSYCHIATRY/PS KOLOJ VE PS K YATR (76 = %,) stanbul Bak rköy Ruh Sa l ve Hast. EAH 7,6 Ankara 9,8 Ankara Dr.A. Yurtarslan Onkoloji EAH 9,6 stanbul i li Etfal EAH 7,8 Ankara Ankara EAH 6,7 Ankara D kap Y ld r m Beyaz t EAH 6,7 Gaziantep Av.Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi 6,7 stanbul Baltaliman Kemik Hast. EAH,0 Ankara Atatürk EAH,0 Adana Devlet Hastanesi,88 Ankara Yüksek htisas EAH, PSYCHOLOGY & PSYCHIATRY/PS KOLOJ VE PS K YATR Bak rköy Ruh Sa l ve Hast. EAH ( stanbul;,6 %) (Ankara; 9,8 %) Di er Sa l k (,6 %) Av. Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi (Gaziantep;,7 %) Devlet Hastanesi (Adana;,88 %) Baltaliman Kemik Hast. EAH ( stanbul;,0 %) Dr. A. Yurtarslan Onkoloji EAH (Ankara;,6 %) Ankara EAH (Ankara;,7 %) D kap Y ld r m Beyaz t EAH (Ankara;,7 %) Atatürk EAH (Ankara;,0 %) Yüksek htisas EAH (Ankara;, %) i li Etfal EAH ( stanbul;,8 %)

24 SAĞLIK BAKANLIĞI KURUMLARININ TÜRKİYE NİN BİLİMSEL YAYIN SAYISINA KATKILARI (98-006) * Sosyal Bilimler dal nda 87 adet yay n ve %,77 lik paya sahip SB kurumlar n n ba l calar Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon EAH (% 0,69), Sa l k Bakanl (% 7,), Ankara Numune (%,9), Ankara Atatürk (% 0,) ve Ankara EAH (% 8,0) dir. Biyoloji ve biyokimya, klinik t p ve farmakoloji bilim dallar nda EAH lerinin ve di er SB kurulu lar n n katk oranlar % 87 ve % eklindedir. mmunoloji bilim dal nda üretilen 07 adet yay n n 0 adedi (% 9) EAH adreslidir. Bitki ve Hayvan bilimlerinde üretilen 8 yay n n 8 i (% 98) de EAH d ndaki SB kurulu lar na aittir. Tablo. Devam Ediyor. SOCIAL SCIENCES/SOSYAL B L MLER (6 = %,7) Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon EAH 8 0,69 Ankara Sa l k Bakanl 7, Ankara,9 Ankara Atatürk EAH 9 0, Ankara Ankara EAH 7 8,0 stanbul Haydarpa a,60 Ankara Yüksek htisas EAH, Ankara Dr.A. Yurtarslan Onkoloji EAH, Ankara D kap Y ld r m Beyaz t EAH, stanbul Kartal Dr.Lütfi K rdar EAH,0 SOCIAL SCIENCES / SOSYAL B L MLER Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon EAH (Ankara; 0,69 %) Di er Sa l k (,9 %) Sa l k Bakanl (Ankara; 7, %) (Ankara;,9 %) Atatürk EAH (Ankara; 0, %) Ankara EAH (Ankara; 8,0 %) Yüksek htisas EAH (Ankara;, %) Dr. A. Yurtarslan Onkoloji EAH (Ankara;, %) D kap Y ld r m Beyaz t EAH (Ankara;, %) Haydarpa a ( stanbul;,60 %) Kartal Dr. Lütfi K rdar EAH ( stanbul;,0 %)

25 SAĞLIK BAKANLIĞI KURUMLARININ TÜRKİYE NİN BİLİMSEL YAYIN SAYISINA KATKILARI (98-006) Ek: Thomson User documentation National Science Indicators STANDARD FIELDS Agricultural Sciences Astrophysics Biology & Biochemistry Chemistry Clinical Medicine Computer Sciences Ecology / Environment DELUXE FIELDS Agricultural Chemistry Agriculture / Agronomy Food Science / Nutrition Space Science Biochemistry & Biophysics Biology, General Biotechnology & Applied Microbiology Endocrinology, Nutrition & Metabolism Experimental Biology Physiology Chemical Engineering Chemistry & Analysis Chemistry Inorganic & Nuclear Chemistry Organic Chemistry / Polymer Science Physical Chemistry / Chemical Physics Spectroscopy / Instrumentation / Analytical Science Anesthesia & Intensive Care Cardiovascular & Hematology Research Cardiovascular & Respiratory Systems Clinical Immunology & Infectious Disease Clinical Psychology & Psychiatry Dentistry / Oral Surgery & Medicine Dermatology Endocrinology, Metabolism & Nutrition Environmental Medicine & Public Health Gastroenterology & Hepatology General & Internal Medicine Health Care Sciences & Services Hematology Medical Research, Diagnosis & Treatment Medical Research, General Topics Medical Research, Organs & Systems Neurology Oncogenesis & Cancer Research Oncology Ophthalmology Orthopedics & Sports Medicine Otolaryngology Pediatrics Pharmacology/Toxicology Radiology, Nuclear Medicine & Imaging Reproductive Medicine Research/Lab Medicine & Medical Technology Rheumatology Surgery Urology & Nephrology Computer Science & Engineering Information Technology & Communications Systems Environment / Ecology

26 SAĞLIK BAKANLIĞI KURUMLARININ TÜRKİYE NİN BİLİMSEL YAYIN SAYISINA KATKILARI (98-006) Economics & Business Education Engineering Geosciences Immunology Law Materials Science Mathematics Microbiology Molecular Biology & Genetics Multidisciplinary Neurosciences Pharmacology Physics Plant & Animal Sciences Psychology/Psychiatry Social Sciences, General Arts & Humanities categories are not included in the Standard Indicators database Economics Management Education Aerospace Engineering AI, Robotics & Automatic Control Civil Engineering Electrical & Electronics Engineering Engineering Management/General Engineering Mathematics Environmental Engineering / Energy Instrumentation / Measurement Mechanical Engineering Nuclear Engineering Earth Sciences Geological, Petroleum & Mining Engineering Immunology Law Materials Science & Engineering Metallurgy Mathematics Microbiology Cell & Developmental Biology Molecular Biology & Genetics Multidisciplinary Excludes the majority of articles from Science, Nature and PNAS. Articles from these journals have been reassigned to specific categories. Neurosciences & Behavior Pharmacology & Toxicology Applied Physics / Condensed Matter / Materials Science Optics & Acoustics Physics Animal & Plant Sciences Animal Sciences Aquatic Sciences Entomology / Pest Control Plant Sciences Veterinary Medicine / Animal Health Psychiatry Psychology Anthropology Communication Environmental Studies, Geography & Development Library & Information Science Political Science & Public Administration Public Health & Health Care Science Rehabilitation Social Work & Social Policy Sociology and Social Sciences Archaeology Art & Architecture Classical Studies General History Language & Linguistics Literature Performing ArtsPhilosophy Religion & Theology 6

27 SAĞLIK BAKANLIĞI KURUMLARININ TÜRKİYE NİN BİLİMSEL YAYIN SAYISINA KATKILARI (98-006) 7

28

TÜRKİYE NİN BİLİMSEL YAYIN HARİTASI

TÜRKİYE NİN BİLİMSEL YAYIN HARİTASI 1 TÜRKİYE NİN BİLİMSEL HARİTASI 1.GİRİŞ Türkiye nin bilim, teknoloji ve yenilik (BTY) politikalarının oluşturulmasında hükümetlere danışmanlık yapan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK),

Detaylı

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014)

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014) Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014) Bu çalışma, 2012-2014 yılları arasında Türkiye nin sağlık bilimleri alanında ürettiği bilimsel yayınlara en çok katkı sağlayan tıp

Detaylı

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı ( )

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı ( ) Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014) Bu çalışma, 2012-2014 yılları arasında Türkiye nin sağlık bilimleri alanında ürettiği bilimsel yayınlara en çok katkı sağlayan tıp

Detaylı

Keşfetmeniz Gereken Cevher: ScienceDirect Üzerindeki İçerik Çeşitliliği

Keşfetmeniz Gereken Cevher: ScienceDirect Üzerindeki İçerik Çeşitliliği Keşfetmeniz Gereken Cevher: ScienceDirect Üzerindeki İçerik Çeşitliliği 19.04.2014 AYHAN AKANAY SARACOGLU Satis Muduru Turkiye & Orta Asya A&G Sales - ELSEVIER BV 2 HER IKI DAKIKA DA SCIENCEDIRECT DE YENI

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi ADIM Üniversiteleri Bilimsel Araştırma Destek Ve Teşvikler Toplantısı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi ADIM Üniversiteleri Bilimsel Araştırma Destek Ve Teşvikler Toplantısı T.C. Celal Bayar Üniversitesi ADIM Üniversiteleri Bilimsel Araştırma Destek Ve Teşvikler Toplantısı InCites Programı ile ADIM Üniversitelerinin Akademik Performans Göstergeleri Prof.Dr. Ramazan GÖKBUNAR

Detaylı

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n Tablo 2.2. Türkiye Kurumlarının 1981-2006 döneminde 24 ayrı bilim dalında yaptığı toplam YS, AS Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri 1 0 0,00 Bitki ve Hayvan Bilimleri 49 59 1,20 Biyoloji

Detaylı

BOŞ KONTENJAN. Programın Adı KODU

BOŞ KONTENJAN. Programın Adı KODU KODU Programın Adı BOŞ KONTENJAN Adalet Meslek Yüksekokulu 105350875 Adalet 2 105370313 Adalet (İÖ) 2 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. 105350293 Anestezi 1 105350309 Çocuk Gelişimi 2 105350893 Eczane Hizmetleri

Detaylı

ELSEVIER E-REFERENCE KÜTÜPHANES

ELSEVIER E-REFERENCE KÜTÜPHANES ELSEVIER E-REFERENCE 1 Mimari, sanat, t p, i letme, ekonomi, kimya, bilgisayar, mühendislik, fizik, astronomi, sosyal bilimler, hukuk vb. konularda 79 adet elektronik ansiklopedi tam metin olarak yer almaktad

Detaylı

ATAMA YAPILACAK KLINIK SEFI VE KLINIK SEF YARDIMCISI KADROLARI ILI HASTANE ADI BRANS KADRO UNVANI KADRO ADEDI ADANA NUMUNE EAH ÇOCUK SAGLIGI VE

ATAMA YAPILACAK KLINIK SEFI VE KLINIK SEF YARDIMCISI KADROLARI ILI HASTANE ADI BRANS KADRO UNVANI KADRO ADEDI ADANA NUMUNE EAH ÇOCUK SAGLIGI VE ATAMA YAPILACAK KLINIK SEFI VE KLINIK SEF YARDIMCISI KADROLARI ILI HASTANE ADI BRANS KADRO UNVANI KADRO ADEDI ADANA NUMUNE EAH ÇOCUK SAGLIGI VE HASTALIKLARI SEF 1 ADANA NUMUNE EAH IÇ HASTALIKLARI SEF 1

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY (HATAY) 1 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 0 1

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY (HATAY) 1 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 0 1 Programın Adı Name of Programme Öğretim Süresi Duration Diploma puanına göre tercih edecekler için KONTENJAN YÖS puanına göre tercih edecekler için Özel Koşullar Requirements & Explanations MUSTAFA KEMAL

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111088 Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

TABLO 17. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANLARI SINIFLAMASINA GÖRE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI,

TABLO 17. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANLARI SINIFLAMASINA GÖRE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI, TOPLAM TOTAL BEŞERİ BİLİMLER VE SANAT HUMANITIES & ARTS BEŞERİ BİLİMLER HUMANITIES ANADİL MOTHER TONGUE DİN RELIGION FELSEFE VE ETİK PHILOSOPHY & ETHICS TARİH VE ARKEOLOJİ HISTORY & ARCHAEOLOGY YABANCI

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) GAZI UNIVERSITY (ANKARA) 104110015 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 10 104110024 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 11 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANELERİ NİN

SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANELERİ NİN SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANELERİ BİLİMSEL YAYIN ANALİZİ 2012-2014 SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANELERİ NİN BİLİMSEL YAYIN ANALİZİ 2012-2014 Telif Hakkı Sahibi: Türkiye Kamu

Detaylı

2010-2011 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri

2010-2011 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri 1. Sınıf / 1st Year Ders kodu Ders adı (TR) Ders adı (İng) Ders tipi Sömestir Kredi ECTS kredisi 101 Türk Dili 1 Turkish Language 1 Zorunlu / Obligatory 1 2 2 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ataturk's

Detaylı

INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES

INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/BASKENT UNIVERSITY 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI/2016-2017 ACADEMIC YEAR LİSANSÜSTÜ ve DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI INTERNATIONAL STUDENTS QUOTAS FOR GRADUATE PROGRAMMES

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,29625 52,38247 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP K 1 1 0 57,95892 57,95892 100111043

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700111046 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 4 K 1 - - Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları

Detaylı

2009-2010 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri

2009-2010 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri 1. Sınıf / 1st Year Ders kodu Ders adı (TR) Ders adı (İng) Ders tipi Sömestir Kredi ECTS kredisi 101 Türk Dili 1 Turkish Language 1 Zorunlu / Obligatory 1 2 2 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ataturk's

Detaylı

KADRO ADEDİ ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE

KADRO ADEDİ ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1 ADANA NUMUNE EĞİTİM

Detaylı

S.B. K.H.B. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ BİLİMSEL YAYIN SAYISI

S.B. K.H.B. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ BİLİMSEL YAYIN SAYISI S.B. K.H.B. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ BİLİMSEL YAYIN SAYISI Kurum Atıf Sayısı Yayın Sayısı Etki Ort. ANKARA NUMUNE 932 779 1,20 ANKARA DISKAPI YILDIRIM BEYAZIT 583 534 1,09 ANKARA ATATURK 619 475

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 48,61183 50,20475 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2015-TUS Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Bakanlığımız Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı ve Başasistan Ataması Yapılacak Kadrolar

Bakanlığımız Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı ve Başasistan Ataması Yapılacak Kadrolar Ankara Atatürk Eğt.ve Arş.H. Deri ve Zührevi Hastalıkları 2 Ankara Atatürk Eğt.ve Arş.H. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 1 1 Ankara Atatürk Eğt.ve Arş.H. Göğüs Hastalıkları 1 Ankara Atatürk

Detaylı

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO D ergimizin 7. sayısında yer alan ve T.C. Sa lık Bakanlı ı laç ve Eczacılık Genel Müdürlü ü nden Seyfullah Da ıstanlı, Hilal Aybars ve Sevinç Yazgan tarafından hazırlanan Türkiye de Kinilk laç Arafltırmaları

Detaylı

Diğerleri, Mühendislik, Teknoloji Other, Engineering, Technology (Computer Engineering, IT)

Diğerleri, Mühendislik, Teknoloji Other, Engineering, Technology (Computer Engineering, IT) Diğerleri, Mühendislik, Teknoloji Other, Engineering, Technology (Computer Engineering, IT) HAFTA - WEEK - 5 7 9 5 7 9 0 Diller ve Fileloji Bilimleri Languageas and Philological Sciences İlköğretim Öğretmenliği

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2014-TUS İlkbahar Tercih Kılavuzu Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık

Detaylı

2011-2012 B.E.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU BÖLÜM KODU : 12101 1. SINIF 2. SINIF. Ders Kodu

2011-2012 B.E.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU BÖLÜM KODU : 12101 1. SINIF 2. SINIF. Ders Kodu B.E.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU BÖLÜM KODU : 12101 2011-2012 1. SINIF 2. SINIF Adı Dönemi İngilizce Adı TE PR TE PR AKTS Adı Dönemi İngilizce Adı TE PR TE PR AKTS DIS 101

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2013-TUS Sonbahar Dönemi Tercih Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı

Detaylı

1 ANKEM Dergisi 2 ARTEMİS (Y.A.Journal of the Turkish German Gynecological Association (2005- ) ) 3 Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 4

1 ANKEM Dergisi 2 ARTEMİS (Y.A.Journal of the Turkish German Gynecological Association (2005- ) ) 3 Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 4 1 ANKEM Dergisi 2 ARTEMİS (Y.A.Journal of the Turkish German Gynecological Association (2005- ) ) 3 Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 4 Adli Bilimler Dergisi 5 Adli Tıp Bülteni / Bulletin of

Detaylı

194 22. TABABET UZMANLIK TÜZÜĞÜNE GÖRE İHTİSAS YAPANLARIN EĞİTİM BİRİMLERİNE GÖRE SAYILARI

194 22. TABABET UZMANLIK TÜZÜĞÜNE GÖRE İHTİSAS YAPANLARIN EĞİTİM BİRİMLERİNE GÖRE SAYILARI 194 TÜRKİYE TOPLAMI 2859 1059 1800 10211 3521 6690 2302 745 1557 TOTAL FOR TURKEY ÜNİVERSİTELER TOPLAMI 1539 546 993 6131 2024 4107 1013 310 703 TOTAL FOR THE UNIVERSITIES DİĞER EĞİTİM KURUMLARI TOPLAMI

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700111064 Genel Cerrahi 5 K 1 - - 700111082 İç Hastalıkları 4 K 1 - - Ankara Dışkapı

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10

Özel Koşullar Requirements & Explanations Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) English Language and Literature

Detaylı

ÖD: Öğrenci Değişimi SE: Student Exchange

ÖD: Öğrenci Değişimi SE: Student Exchange ABAİ MİLLİ PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ (KAZAKİSTAN) ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL ÖD: Öğrenci Değişimi SE: Student Exchange Alan kodu Field code Derece Degree Yükseköğretim Kurumu Higher

Detaylı

Eğitim Süresi Puan Türü

Eğitim Süresi Puan Türü Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar*

Detaylı

Dersin I.Sınıf 2.Yarıyıl (02) I. st Year 2. nd Semester Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS

Dersin I.Sınıf 2.Yarıyıl (02) I. st Year 2. nd Semester Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS T.C. ISTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ISTANBUL BILIM UNIVERSITY SCHOOL OF HEALTH FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DEPARTMENT OF PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION MÜFREDAT DERS PROGRAMI

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

Lab./Lab Teorik/Theory

Lab./Lab Teorik/Theory Dersin ISınıf IYarıyıl I st Year 1 st Teorik/Theory Lab/Lab Uyg/Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS Kodu/Co (01) Semester (01) 101 Anatomi -I Anatomy-I 2 2-4 3 5 103 Fizyoloji - I Physiology-I 2 2-4

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Edilecek Program Kontenjanları (Ek Yerleştirme)

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Edilecek Program Kontenjanları (Ek Yerleştirme) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Edilecek Program ları (Ek Yerleştirme) Eczacılık Fakültesi (Faculty of Pharmacy ) Faculty of Pharmacy 5 2 11 Eğitim Fakültesi

Detaylı

Ek Kontenjan Additional Quota. Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA)

Ek Kontenjan Additional Quota. Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA) Programın Adı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA) Name of Programme Süre Duration Ek Kontenjan Additional Quota Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 4 Edebiyat Fakültesi Faculty

Detaylı

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp 4 K 2 - - Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp 4 K 1 - - Adnan Menderes Üniversitesi Acil Tıp 4 K

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510085 Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)

Detaylı

KABUL EDEN ÖN LİSANS DEĞİŞİM SÜRESİ ALAN KODU YÜKSEK LİSANS DOKTORA GÖNDEREN ALAN ADI LİSANS IBU

KABUL EDEN ÖN LİSANS DEĞİŞİM SÜRESİ ALAN KODU YÜKSEK LİSANS DOKTORA GÖNDEREN ALAN ADI LİSANS IBU NO KURUM ADI ÜLKE ALAN KODU ALAN ADI ÖN LİSANS LİSANS YÜKSEK LİSANS DOKTORA GÖNDEREN KABUL EDEN DEĞİŞİM SÜRESİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Uluslararası Balkan International Balkan Uluslararası

Detaylı

2015-YÖS Kontenjanları (Lisans) Kontenjan Quota ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL UNIVERSITY (BOLU)

2015-YÖS Kontenjanları (Lisans) Kontenjan Quota ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL UNIVERSITY (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL UNIVERSITY (BOLU) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Teacher Training in Computer Sciences and Teaching Technologies 4 2 Biyoloji

Detaylı

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp K 3 - - Afyon Kocatepe Üniversitesi Acil Tıp K 2 - - Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp K 2

Detaylı

2010-2011 Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışından Öğrenci Kabul Ücretleri

2010-2011 Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışından Öğrenci Kabul Ücretleri 1 Abant İzzet Baysal 2 Adıyaman 3 Adnan Menderes 4 (dört) katı 4 Afyon Kocatepe Fen-Edebiyat Fakültesi Faculty of Sciences and Arts 1.022.40 TL 5 Afyon Kocatepe İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1.126.80

Detaylı

2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Kadrolar Adıyaman Üni. Tıp F. Acil 4 K 2 - - Adnan Menderes Üni. Tıp F. Acil 4 K 2 - - Afyon Kocatepe Üni. Tıp F. Acil 4 K 1 - - Akdeniz

Detaylı

2011 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI(YDUS) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2011 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI(YDUS) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR () 1011147 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ GASTROENTEROLOJİ 1 1 0 54.500 54.500 1011155 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9 2012-YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN VE LAR () 100111034 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ 1 1 0 67,50000 67,50000 100311032 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TABABET UZMANLIK TÜZÜĞÜNE GÖRE İHTİSAS YAPANLARIN EĞİTİM BİRİMLERİNE GÖRE SAYILARI

TABABET UZMANLIK TÜZÜĞÜNE GÖRE İHTİSAS YAPANLARIN EĞİTİM BİRİMLERİNE GÖRE SAYILARI 199 TÜRKİYE TOPLAMI 3128 1229 1899 10914 4024 6890 2116 690 1426 TOTAL FOR TURKEY ÜNİVERSİTELER TOPLAMI 1823 738 1085 6468 2335 4133 1165 380 785 TOTAL FOR THE UNIVERSITIES DİĞER EĞİTİM KURUMLARI TOPLAMI

Detaylı

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 2 2 0 60,48456 61,13287 100111088 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU 2 0 10 TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU THE GUİDE FOR FOREIGN STUDENTS FOR HIGHER EDUCATION PROGRAMS IN TURKEY Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700111028

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2015 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2015 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2015 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2015 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510094 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) / English Translation and Interpretation ( English)) DİL-1 264,18889 34.900 323,58081 203510101

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2016 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2016 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2016 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2016 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510094 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) / English Translation and Interpretation ( English) DİL-1 252,14758 43600 334,98005 203510101

Detaylı

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU 2 0 10 TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU THE GUİDE FOR FOREIGN STUDENTS FOR HIGHER EDUCATION PROGRAMS IN TURKEY Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) 2011 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) İLKBAHAR DÖNEMİ TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara Tablo 2 Ünirsitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar Kontenjanları

Detaylı

Fakülte Adı Programın Adı Name of Programme

Fakülte Adı Programın Adı Name of Programme Fakülte Adı Programın Adı Name of Programme 2. Ek Kontenjan Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Justice 2 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Coach Training 2 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Detaylı

2015-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) YAN DAL YAN DAL ADI

2015-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) YAN DAL YAN DAL ADI 100311129 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları 1 1 0 84,06250 84,06250 100311138 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Tablo1 KAPASİTESİ OLAN HASTANELER

Tablo1 KAPASİTESİ OLAN HASTANELER BÖLÜM ADI TIP FAKÜLTESİ KAPASİTESİ OLAN HASTANELER İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ ZEYNEP KAMİL KADIN DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DİŞ HEKİMLİĞİ ECZACILIK İSTANBUL FİZİK TEDAVİ

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL) Programın Adı BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Adalet Adalet (İÖ) Ağız ve Diş Sağlığı Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Anestezi (İÖ) Aşçılık Aşçılık (İÖ) Bankacılık

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS Programın Adı LİSANS PROGRAMLARI - UNDERGRADUATE PROGRAMS Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

Arkeoloji Archaeology 4 5 46 Coğrafya Geography 4 2 46 Kimya Chemistry 4 5 46 Matematik Mathematics 4 8 46 Tarih History 4 10 46

Arkeoloji Archaeology 4 5 46 Coğrafya Geography 4 2 46 Kimya Chemistry 4 5 46 Matematik Mathematics 4 8 46 Tarih History 4 10 46 Sayfa 1 / 4 SÜRE Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Faculty of Marine Sciences and Technologies Su Ürünleri Mühendisliği Marine Science Engineering 4 2 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA

Detaylı

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008)

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008) 10111392 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 3 3 0 056.740 059.925 10112982 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ K 2 2 0 059.229 059.259

Detaylı

ULAKBİM Hizmetleri. Dr. Ahmet Kaplan Enstitü Müdürü TÜBİTAK ULAKBİM

ULAKBİM Hizmetleri. Dr. Ahmet Kaplan Enstitü Müdürü TÜBİTAK ULAKBİM ULAKBİM Hizmetleri Dr. Ahmet Kaplan Enstitü Müdürü TÜBİTAK ULAKBİM ULAKBİM Faaliyet Alanları Altyapı Hizmetleri ULAKNET TRUBA TR-Grid Bilgiye Erişim Yayın Abonelikleri Ulusal Dergi Dizinleri Eğitim Fatih

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510085 Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)

Detaylı

Öğretim Süresi Genel. Kontenjan

Öğretim Süresi Genel. Kontenjan ı (1) (2) (3) (4) (5) (6) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Yan Dal Asistan Sayıları Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700111019 Gastroenteroloji 3 1 - - 700111046 Tıbbi

Detaylı

ÖD: Öğrenci Değişimi; SE: Student Exchange

ÖD: Öğrenci Değişimi; SE: Student Exchange ÖD: Öğrenci Değişimi; SE: Student Exchange Alan kodu Field code Yükseköğretim Kurumu Higher Education Institution Toplam Total Kod Code Ad Field Name Lisans Bachelor Degree Yüksek Lisans MA Doktora PhD

Detaylı

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Kurumları ve Kodları

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Kurumları ve Kodları Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Kurumları ve Kodları A 010 İstanbul, Adli Tıp Kurumu D 010 Adana, Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi D 020 Ankara, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) fl0ral

EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) fl0ral KONT 100711019 AKDİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 59,07666 61,95058 102911011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 1 0 55,29796 55,29796 105631018 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS MD 103 Temel Biyokimya-I Basic Biochemistry-I ,5 5,5

Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS MD 103 Temel Biyokimya-I Basic Biochemistry-I ,5 5,5 Kodu/Co I.Sınıf I.Yarıyıl (01) I. st Year I. st Semester (01) MD 103 Temel Biyokimya-I Basic Biochemistry-I 2 1-3 2,5 5,5 MD 105 Biyofizik Biophysics 2 - - 2 2 4 MD 107 Tıbbi Biyoloji ve Genetik-I Medical

Detaylı

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU 2 0 10 TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU THE GUİDE FOR FOREIGN STUDENTS FOR HIGHER EDUCATION PROGRAMS IN TURKEY Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNE BAŞASİSTAN ATAMASI YAPILMAK ÜZERE İLAN EDİLECEK KADROLAR

BAKANLIĞIMIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNE BAŞASİSTAN ATAMASI YAPILMAK ÜZERE İLAN EDİLECEK KADROLAR BAKANLIĞIMIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNE BAŞASİSTAN ATAMASI YAPILMAK ÜZERE İLAN EDİLECEK KADROLAR İl Adı Hastane Adı Uzmanlık Dalı Ankara Ankara Numune Acil Tıp 2 Ankara Ankara Numune Aile Hekimliği

Detaylı

Türkiye nin Yayın ve Atıf Performansı

Türkiye nin Yayın ve Atıf Performansı Türkiye nin Yayın ve Atıf Performansı Umut Al Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü http://yunus.hacettepe.edu.tr/~umutal umutal@hacettepe.edu.tr -1 Plan Terminoloji Araştırmanın amacı

Detaylı

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sayfa 1 / 6

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sayfa 1 / 6 0 0 0 Sayfa / 0 0 0 0 0 Sayfa / 0 Sayfa / YURTDIŞINDA DOKU VE ORGAN NAKLİ AMACIYLA SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ RESMİ SAĞLIK KURUMLARI LİSTESİ AKCİĞER NAKLİ MERKEZLERİ İstanbul Üniversitesi İstanbul

Detaylı

MÜDEK - Association for Evaluation and Accreditation of Engineering Programme (TR) EUR-ACE Accredited Programmes as of September 30, 2011

MÜDEK - Association for Evaluation and Accreditation of Engineering Programme (TR) EUR-ACE Accredited Programmes as of September 30, 2011 MÜDEK - Association for Evaluation and Accreditation of Engineering Programme (TR) Programmes as of September 30, 2011 School : Anadolu Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (TR) Web Address: http://www.anadolu.edu.tr/

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNE EĞİTİM GÖREVLİSİ ATAMASI İÇİN İLAN EDİLECEK KADROLAR

BAKANLIĞIMIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNE EĞİTİM GÖREVLİSİ ATAMASI İÇİN İLAN EDİLECEK KADROLAR BAKANLIĞIMIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNE EĞİTİM GÖREVLİSİ ATAMASI İÇİN İLAN EDİLECEK KADROLAR İl Adı Hastane Adı Uzmanlık Dalı Ankara Ankara Numune Anesteziyoloji ve Reanimasyon 1 Ankara Ankara Numune

Detaylı

Duyuru. BaĢvuru Ģartları

Duyuru. BaĢvuru Ģartları Duyuru Mevlana DeğiĢim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdıģında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değiģimini gerçekleģtirmeyi amaçlayan

Detaylı

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

TOPLAM/TOTAL ,5 30 Dersin TOPLAM/TOTAL Dersin

TOPLAM/TOTAL ,5 30 Dersin TOPLAM/TOTAL Dersin Kodu/Code I.Sınıf I.Yarıyıl (01) I. st Year I. st Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./PracticeToplam/Total Kredi/Credit ECTS Semester (01) MD 103 Temel Biyokimya-I Basic Biochemistry-I 2 1-3 2,5 5,5 MD 105 Biyofizik

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3. Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.DERS B123 2 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1100 1150

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100411013 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 0 1 --- --- 101411019 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 0 3 --- --- 700111019 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Detaylı

Fakülteler Tarafından Hazırlanan 1.1.1.04 Kategorisi Dergi Listeleri Hakkında ADEK Görüş ve Önerileri

Fakülteler Tarafından Hazırlanan 1.1.1.04 Kategorisi Dergi Listeleri Hakkında ADEK Görüş ve Önerileri Fakülteler Tarafından Hazırlanan 1.1.1.04 Kategorisi Dergi Listeleri Hakkında ADEK Görüş ve Önerileri Akademik yükseltmelerde adaylardan istenen Citation Index yayınlarının amacı; bir taraftan üniversitedeki

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı 2014-TUS Ek Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve

Detaylı

fl0ral EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) PUAN TÜRÜ KONTEN JAN YERLEŞ EN DAL ADI BOŞ MİN. PUAN MAX. PUAN DAL KODU

fl0ral EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) PUAN TÜRÜ KONTEN JAN YERLEŞ EN DAL ADI BOŞ MİN. PUAN MAX. PUAN DAL KODU DAL KODU 100711019 AKDİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 59,07666 61,95058 102911011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 1 0 55,29796 55,29796 105631018 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

39. DÖNEM DHY MAZERET KURASI UZMAN TABİP MÜNHAL YERLER LİSTESİ S.N. İL BİRİM BRANŞ ADET 1 ADANA ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BEYİN VE

39. DÖNEM DHY MAZERET KURASI UZMAN TABİP MÜNHAL YERLER LİSTESİ S.N. İL BİRİM BRANŞ ADET 1 ADANA ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BEYİN VE 1 ADANA ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1 2 ADANA ADANA ÇUKUROVA DR.AŞKIM TÜFEKÇİ DEVLET HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI 1 3 ADANA ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Detaylı

Koordinatörler Listesi Coordinator List

Koordinatörler Listesi Coordinator List Erasmus Program Koordinatörlüğü Erasmus Programme Koordinatörler Listesi Coordinator List Fakülte Faculty Bölüm Unvan Title Soyad Name and Surna E-Mail Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Ahmet Keleşoğlu

Detaylı

106 18. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM BİRİMLERİNE GÖRE SAYILARI NUMBER OF FOREIGN STUDENTS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

106 18. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM BİRİMLERİNE GÖRE SAYILARI NUMBER OF FOREIGN STUDENTS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 106 TÜRKİYE TOPLAMI/ TOTAL FOR TURKEY 3632 929 2703 18350 4753 13597 2078 581 1497 ÜNİVERSİTELER TOPLAMI/TOTAL FOR THE UNIVERSITIES 3311 918 2393 17510 4721 12789 1927 566 1361 DİĞER EĞİTİM KURUMLARI TOPLAMI/TOTAL

Detaylı

Türkiye nin Mühendislikteki Bilimsel Yayın Performansı

Türkiye nin Mühendislikteki Bilimsel Yayın Performansı Türkiye nin Mühendislikteki Bilimsel Yayın Performansı Umut Al Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr -1 Plan Terminoloji Araştırmanın amacı Kapsam ve yöntem Bulgular

Detaylı

T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dekanlığı ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT S.U.A.M.

T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dekanlığı ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT S.U.A.M. Evrak Tarih ve Sayısı: 14/08/2017-E.11106 T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dekanlığı *BENNN7KF* Sayı : 48865165-051.04 Konu : Tıbbi Sorumluluk Sempozyumu ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT

Detaylı

2014-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) GENEL KONT. BOŞ EN KÜÇÜK KONT. PUAN 100111079 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK NÖROLOJİSİ 1 1 0 81,56250 81,56250 100121018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET ARANAN NİTELİKLER

KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET ARANAN NİTELİKLER POZİSYON 3826805 ADANA ÇUKUROVA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ EBE(ADANA - DÖNER SERMAYE) SH 1 4603 1103 3826807 ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ FİZYOTERAPİST(ADANA - DÖNER SERMAYE) SH 1 4587

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları *

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları * Tablo 2 Ünirsitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar Kontenjanları * 2010-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI Abant İzzet Baysal Ünirsitesi Başkent Ünirsitesi 1011163 Çocuk Sağlığı

Detaylı

NİT1 NİT2 NİT3 NİT4 NİT5

NİT1 NİT2 NİT3 NİT4 NİT5 ADANA ÇUKUROVA DR.AŞKIM TÜFEKÇİ 190160001 177004 DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE YOK ADANA TKHK-TAŞRA SH 1 2125 190160007 6284 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE YOK ADANA TKHK-TAŞRA SH 1 2125

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı