T.C. SA LIK BAKANLI I KAMU HASTANELER KURUMU SAKARYA KAMU HASTANELER B RL GENEL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SA LIK BAKANLI I KAMU HASTANELER KURUMU SAKARYA KAMU HASTANELER B RL GENEL"

Transkript

1 Doküman Kodu YÖN.RH.07 lk Yay n Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No 0 Sayfa:1/12 T.C. SA LIK BAKANLI I KAMU HASTANELER KURUMU SAKARYA KAMU HASTANELER B RL GENEL SEKRETERL KARASU DEVLET HASTANES KURUM B LG REHBER HAZIRLAYAN KONTROL EDEN TAST K OLUNUR KYB KAL TE YÖNET M D REKTÖRÜ BA HEK M

2 ÖNSÖZ Hastanemizde sunulan sa k hizmetimiz hasta odakl olup, en son teknoloji ve bilgiler kullan lmaktad r. Hasta haklar uygulamalar ile hasta memnuniyetinin ve yap lan düzenlemelerle çal an güvenli inin en üst düzeye ç kar lmas hedeflenmi olup çal malar z ara vermeden devam etmektedir. Kurulu undan itibaren özveri ile çal an ve idealist bir kadroya sahip olan hastanemizde amac z her zaman daha iyiye ula mak ve referans bir ilçe devlet hastanesi olmakt r BA HEK M

3 KAL TE POL KAMIZ Hastanemizde görev yapan personelimizin verimli çal mas n süreklili ini sa lamak, hasta ve yak nlar na kaliteli, ilkeli hizmet sunmak, yasal mevzuatlar do rultusunda kalite yönetim sistemi prensiplerini uygulamak ve geli tirmektir. SYONUMUZ Hasta ve yak nlar n memnuniyetini önemseyen, çal an memnuniyetini dikkate alan, ekip ruhu içinde bilimsel, etik, kolay ula labilir, kaliteli hizmet sunan referans bir ilçe devlet hastanesi olmakt r. ZYONUMUZ Bölge halk na kaliteli sa k hizmeti ula ran, Öncülük rolünü üstlenen bir ilçe devlet hastanesi olmay öngörüyoruz

4 HASTANEM N YAPILANMASI

5 1. POL KL KLER Hastanemiz polikliniklerinde muayene olmak isteyen hastalar z telefon ve internet ile MHRS (182) internet üzerinden randevu alarak T.C. kimlik numaralar ile müracaat etmektedirler. Ayn zamanda hastanemizin web sayfas MHRS randevu bölümünden ve hastanemiz hasta kay t/vezne biriminden de bu i lemleri gerçekle tirebilirsiniz. Hastanemizde acil vakalara, özürlülere,65 ya üstü ya lara, yedi ya ndan küçük çocuklara, harp ve vazife ehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gazilere öncelik tan nmaktad r. Bu hasta grubu için ayr bir hasta kay t masas mevcuttur. Ya ve özürlü hastalar z lütfen yard m için dan ma birimine ba vurunuz. er hastanemize ilk kez ba vuruda bulunuyorsan z hasta kay t biriminden hekiminizi seçebilip kayd yapt rabilirsiniz. Hasta kabulü ve di er tüm i lemler için resmi kimlik ve kurum belgeleriniz kullan laca ndan yan zda getirmeyi lütfen unutmay z. Özlük bilgileriniz al nd ktan ve bilgisayar sistemine giri iniz yap ld ktan sonra ilgili bölüme yönlendirmeniz yap lacakt r. Hastanemizde sigara içmek yasakt r. Hastanemizde poliklinik hizmetleri; çal ma günlerinde ile saatleri aras nda, yatan hasta hizmetleri ise 7 gün 24 saat verilmektedir. Hastanemizde acil servis hizmetleri de 7 gün 24 saat aral ks z verilmektedir. HASTANEM ZDE POL KL K H ZMET VER LEN BÖLÜMLER ç Hastal klar Kad n Do um Hastal klar 1 2, Cerrahi Poliklini i, Gö üs Hastal klar, Göz Hastal klar, Enfeksiyon Hastal klar, Ortopedi, Üroloji, Çocuk Sa ve Hastal klar, Cildiye z ve Di Sa YATAN HASTA KL KLER Hastanemiz 58 yatak kapasiteli olup; 1 adet 2 yatakl Genel Yo un Bak m ünitesi, 1 adet ç Hastal klar ve Gö üs Hastal klar Servisi, 1 adet Cerrahi Hastal klar,1 adet Çocuk Sa ve Hastal klar,1 adet Kad n Do um Hastal klar Servisleri ve 11 yatakl Hemodiyaliz Servisinden olu mu tur. Bunun yan nda Ameliyathanemiz 2 ameliyathane odas ve bir küçük müdahale odas yla hizmet vermektedir. Acil servisimizde 1 tane Resursitasyon Odas ve 6 yatakl Mü ahade odas bulunmaktad r. Hastanemizde ziyaretçi saatleri gündüz13:00-14:00, ak am 18:30-20:00 saatleri aras ndad r. Hastalar n yemek saatleri sabah kahvalt 07:00-07:30, ö le yeme i 11:30-12:30 ak am yeme i 18:00-19:00 saatleri aras ndad r. Kliniklerde hastalar n durumuna göre refakatçi kalabilmektedir. Hastanemizin güvenli i 24 saat hizmet veren güvenlik elemanlar ve güvenlik kameralar ile sa lanmaktad r. 3. LABORATUAR VE GÖRÜNTÜLEME H ZMETLER Hastanemizde biyokimya laboratuarlar nda çal an test raporlar na internetten ula ma imkân vard r. Bunun için hastanemiz internet web adresi kullan labilir.

6 Radyoloji tetkik sonuçlar PACS sistemi ile çekimden hemen sonra ilgili poliklinik bilgisayarlar ndan görülebilmektedir. Ayr ca USG çekimleri hastanemizde yap lmaktad r. Laboratuar ve görüntüleme birimleri 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Hastanemizin i leyi ve düzeni ile ilgili her türlü soru ve sorunlar z için; HASTA HAKLARI B ne ba vurabilirsiniz. Hasta haklar Birim Telefonu: HASTA HAKLARI a) Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakk b) Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde; rk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumlar dikkate al nmadan hizmet alma. c) Bilgilendirme ve Bilgi steme Hakk d) Her türlü sa k hizmetinin ve imkanlar n neler oldu unu ö renmeye ve sa k durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yaz isteme. e) Sa k Kurulu unu ve Personelini Seçme ve De tirme Hakk f) Sa k kurulu unu seçme, de tirme, seçti i sa k tesisinde verilen sa k hizmetlerinden faydalanma; g) sa k hizmeti verecek olan tabiplerin ve di er sa k çal anlar n kimliklerini, görev ve unvanlar ö renme, sa k personeli seçme ve de tirme. h) Mahremiyet Hakk i) Gizlili e uygun bir ortamda, her türlü sa k hizmeti alma. j) Reddetme, Durdurma ve R za Hakk k) Tedaviyi reddetme, durdurulmas isteme, t bbi müdahalelerde r zas n al nmas na ve r za çerçevesinde hizmetten faydalanma. l) Güvenlik Hakk ; Sa k hizmetini güvenli bir ortamda alma. m) Dini vecibeleri yerine getirebilme Hakk ; Sa k tesisinin imkanlar ölçüsünde ve idarece al nan tedbirler çerçevesinde, dini vecibeleri yerine getirme. n) nsani De erlere Sayg Gösterilmesi, Sayg nl k Görme ve Rahatl k Hakk o) Sayg, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, efkatli bir ortamda, her türlü hijyenik- artlar sa lanm, gürültülü ve rahats z edici bütün etkenlerin giderilmi oldu u bir sa k hizmeti alma. p) Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma: Sa k tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etme, mevzuat n ve sa k tesisinin imkânlar ölçüsünde refakatçi bulundurma. q) Müracaat, ikâyet ve Dava Hakk : Haklar n ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü ba vuru, ikayet ve dava hakk kullanma 5. HASTA SORUMLULUKLARI Kendi sa na dikkat etmekten ve sa kl bir ya am için verilen tavsiyelere uymaktan, Basit durumlarda ki iler kendi bak mlar yapmaktan, Sa k, sosyal güvenlik ve ki isel bilgilerindeki de iklikleri ilgili yerlere zaman nda bildirmekten, ikayetlerini, geçirdi i hastal klar, önceden hastanede yatarak tedavi görüp görmedi ini, kronik hastal klar, devaml kulland ilaçlar olup olmad ve buna benzer bilgileri eksiksiz vermekten, Ba vurdu u sa k kurulu unun kural ve uygulamalar na uymaktan, Sa k Bakanl ve di er sosyal güvenlik kurumlar nca belirlenen sevk zincirine uymaktan, Tedavi, bak m ve rehabilitasyon süresince sa k çal anlar ile i birli i içerisinde olmaktan, Di er hastalar n ve hastane personelinin haklar na sayg göstermekten, Hastanede kullan ma sunulan ya ve cihazlara zarar vermemekten ve verdi i zararlar kar lamaktan, Tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemekten ve anlamad yerleri sormaktan, tedavisi ile ilgili tavsiyelere uyum sa layamama durumu söz konusu ise bunu bildirmekten, Tedaviyi reddetme veya önerilere uymamas ndan dolay do acak sonuçlardan kendisi SORUMLUDUR. 6. YARET VE Z YARETÇ KURALLARI

7 a) Ziyaret saatleri 13: ve 18: saatleri aras ndad r. b) Hasta ziyaretleri, ziyaret saatleri aras nda yap lmal ve k sa tutulmal r. c) Hasta ziyaretleri kalabal k gruplar halinde yap lmamal r. d) Ziyaret s ras nda hastaya ait e yalar kullan lmamal ve hasta yataklar na oturulmamal r. e) Ate, burun ak nt, öksürük, ishal, kusma ve enfeksiyöz dermatiti olan ki iler ziyaretçi olarak kabul edilmemektedir. f) Enfeksiyon kontrol ilkelerine uymak kayd ve doktor bilgisi dahilinde hastan n çocuklar ve karde çocuklar n ziyaretine izin verilebilir. g) Ziyaret öncesi ve sonras mutlaka eller y kanmal r. h) Hastalar enfeksiyondan korumak amac yla hasta odalar na toprakl ve canl çiçek kabul edilmemektedir. i) Tedavi ve muayene i lemleri s ras nda ziyaretçiler odadan ç karak hasta mahremiyetine özen göstermelidirler. j) Hastalar n ziyareti t bbi nedenlerle hekimi taraf ndan yasakland ysa, ziyaret konusunda srar edilmemelidir. k) Ziyaretçilerimizin hastane içinde sigara içmesi kesinlikle yasakt r. 7. REFAKAT KURALLARI a) Refakatçi say z 1 (bir) dir. b) Hastan n yat yap ld ktan sonra, refakatçilere kat görevlisi taraf ndan refakatçi kart verilmektedir. c) Refakatçiler, kendilerine verilen refakatçi kart yanlar nda ta mal ve görevli istedi i zaman göstermelidir. d) Refakatçiler, hekim ve hem irelerin direktifi d nda hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamal r. e) Refakatçiler, hastaneye ait e ya ve malzemeleri düzenli ve temiz kullanmal, zarar vermemelidir. f) Refakatçi de imlerinde servis hem iresi bilgilendirilmelidir. g) Hekim viziti s ras nda t.v.ler kapat lmal r. h) Refakatçiler hasta yataklar na oturmamal ve hastaya ait e yalar kullanmal r. i) Hasta yata nda olmad zamanlarda, oksijen sistemleri kapat lmamal r. j) Refakatçilerin odalarda elektrikli ev aletleri (çay, kahve makinesi gibi)kullanmas kesinlikle yasakt r. k) Refakatçilerin odalarda a r kokulu yiyecekler (so an, sar msak) ve kabuklu kuruyemi yemesi kesinlikle yasakt r. l) Yang n merdiveninde ve tuvaletlerde sigara içmek, yang n merdivenine ç kmak kesinlikle yasakt r. m) Taburcu olurken refakatçi kart kat görevlisine teslim edilmelidir. n) Çöplerinizi evsel at k kutular na at z. o) Hastanemizde Kahvalt Saati: 07:00-07:30 Ö le Yeme i 11:30-12:30 Ak am Yeme i 18:00-18:30 dur. p) Hastanemizde bay/bayan mescid yatakl servis binas bodrum katta mevcuttur. 8. GENEL GÜVENL K ÖNLEMLER a) Genel olarak hastanelere giderken, yan za de erli e yalar getirmemeniz ve gere inden fazla para bulundurmaman z önerilir. b) Servislerde yata n ba ucunda ve banyolarda bulunan hem ire ça sistemini kullanarak acil durumlarda servis hem iresine ula abilirsiniz. c) Yan zda getirdi iniz ilaçlar servis hem iresine veriniz. d) Size verilen ilaçlar d nda doktorunuza dan madan hiçbir ilaç kullanmay z. e) Servislere yat zda tak lacak olan hasta bilekliklerini hiçbir ekilde karmay z.

8 f) Nüfus cüzdan hastan n yan nda bulundurunuz. g) yalar odalarda bulunan dolaplarda muhafaza ediniz. h) Refakatçi kald z sürece hastan n yan nda bulununuz. i) Bir e yan n kaybolmas veya çal nmas durumunda servisinizin sorumlu hem iresine haber veriniz. j) Tan mad z ki ilerden yard m istemeyiniz ve onlar n yard m tekliflerini kabul etmeyiniz. k) Herhangi bir acil durumda katlarda bölüm giri lerinde yer alan krokilerdeki AC L kap i aretlerine, yine tavanda as bulunan AC L ç levhalar na ve hastane personelinin yönlendirmelerine uyunuz. 9. ÇALI AN HAKLARI VE GÜVENL a) BEYAZ KOD UYGULAMASI: Olas bir kavga, taciz ve çal anlara yönelik bir tehdit oldu u zaman hastanede olu turulan beyaz kod ekibi taraf ndan olaya müdahale edilir.ayr ca Bakanl k Beyaz Kod birimi 24 saat hizmet vererek 113 numaral telefon ve internet sayfas olu turmu tur. iddete u rayan çal anlar n bu adreslerden bakanl a bildirim yapma haklar vard r. b) ZMETTEN ÇEK LME: Sa k çal an acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilirler. c) ÇALI AN HAKLARI VE GÜVENL B NE BA VURU: Çal anlar, çal an haklar ve güvenli ine yönelik talep ve ikayetlerini çal an haklar ve güvenli i birimine bildirebilirler. 10. KOM TELER Z VE KURULLARIMIZ a) HASTA HAKLARI B Sa k Bakanl, hastalar n haklar n korunmas ve hastanelerde ya anan sorunlar önlemek amac yla Devlet Hastanelerinde Hasta Haklar Birimleri kurdu. Sa k Bakanl 'nca haz rlanan Sa k Tesislerinde Hasta Haklar Uygulamalar na ili kin Yönerge'ye göre hasta haklar ihlallerinin önlenmesi, uygulamalar n geli tirilmesi, izlenmesi ve ülke genelinde koordine edilmesi amac yla kurulan Hasta Haklar Birimleri; hasta haklar n neler oldu una dair bir standart olu turacak, hasta haklar n uygulanmas na yönelik proje çal malar yapacak, hasta haklar ihlallerinin önlenmesine çal acak. Birimler ikâyetleri dinleyecek, yönlendirecek, takip edecek ve ikâyetlerin belirlenen süre içerisinde sonuçlanmas sa layacak. Hastanelerde ayr ca, hastalar n haklar korumak ve sorunlara çözüm bulabilmek amac yla Hastane Hasta Haklar Kurulu olu turuldu. Kurul hasta haklar ihlallerine ili kin ba vurular inceleyerek, de erlendirecek ve sonuçland racak. Hastanede hasta haklar uygulamalar geli tirmek için Ba hekime önerilerde bulunacak. Hastanemizde, Sa k Tesislerinde Hasta Haklar Uygulamalar na ili kin Yönerge 'sine istinaden Hasta Haklar Birimi resmi olarak olu turulmu, k sa bir süre içinde gerekli çal malar yap p faaliyetlerine ba lam r. Hasta haklar biriminin temel sorumluluklar öyledir; Özürlü hastalara hastane içerisinde muayene ve tedavilerinde yard mc olmak Hasta ve sa k personeli aras nda ili ki a kurulmas sa lamak Hasta memnuniyetini ölçmek için anket çal malar yapmak. Hasta haklar merkez biriminin haz rlam oldu u hizmet içi e itim ve halk n sa k itimi çal malar na yard m etmek. Hasta haklar uygulamalar n geli tirilmesi için yerel düzeyde çal malar yapmak. Her türlü öneri ve ikâyetiniz için Hasta Haklar Birimi ne ba vurabilirsiniz Birim Telefonu: Dahili 144 Hastanemizde Hasta Haklar Birimi Ana Bina Poliklinik Kat ndad r.

9 Ayr ca Sa k Bakanl WEB Sayfas lik.gov.tr ve Alo 184 SABiM (Sa k Bakanl leti im Merkezi) hatt ndan ba vuru yap labilmektedir. b) ÇALI AN HAKLARI VE GÜVENL B Çal anlar n haklar korumak, güvenli ini sa lamak ve sorunlar na çözüm bulabilmek amac yla Hastane Çal an Haklar ve Güvenli i Birimi çal an haklar ihlallerine ili kin ba vurular inceleyerek, de erlendirecek ve sonuçland racakt r.ayr ca Çal an güvenli i Komitemiz mevcut olup periyodik aral klarla toplanarak çal an güvenli ini tehdit eden konularla ilgili iyile tirme faaliyetleri gerçekle tirmekte ve yönetime bilgi vermektedir. Birimin Görevleri: Çal anlar n maruz kald klar olaylar kay t alt na almak, Çal anlara yönelik belirli zamanlarda sa k taramas yapt rmak, Çal anlara yönelik Çal an haklar ve güvenli i konular nda e itmek, Çal an memnuniyetini ölçmek için anket çal malar yapmak. c) KAL TE YÖNET M B Z Hastanemizde sunulan hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, uyumlu; ekip anlay içerisinde; hizmetin kalitesini ve hizmet verenlerle, hizmet verilenlerin memnuniyetini art rmak için, iyile tirme faaliyetlerinde bulunmak, geli me ve süreklili i sa lamak gayesiyle kurulan birimimizdir. d) M KOM TES itim birimimiz, tüm personelimizin güncel bilgilere sahip olmas ve hastalar za en üst düzeyde hizmet vermek amac yla y ll k e itim planlar haz rlayarak sürekli e itimler düzenlemektedir. Personelimize, Enfeksiyon Kontrol Komitesi ile birlikte, At k Yönetimi, Kan Yoluyla Bula an Hastal klar, El Hijyeni, T bb At k Yönetimi, Hastane Temizli i, Hijyen ve K m Kongo Kanamal Ate i gibi enfeksiyon kontrolünü sa lamaya yönelik e itimlerin yan nda; leti im, nsan li kileri, Empati, Sempati, Hasta Haklar, Hasta Haklar n Hukuki Boyutu, gibi genel konular hakk nda e itimler verilmi tir. e) ENFEKS YON KONTROL KOM TES Hastane enfeksiyonunu en aza indirebilmek amac yla sürveyans takiplerini yapar. Hasta ve çal an güvenli i aç ndan sterilizasyon, temizlik hizmetlerini denetler ve takibini yapar. f) HASTA VE ÇALI AN GÜVENL KOM TELER Hastanemizde hastalar, yak nlar ve çal anlar için tehlikeli ve riskli durumlar azaltmaya, kaza ve yaralanmalar önlemeye, güvenli bir tesis ortam sa lamaya çal lmaktad r. Fiziki çevrenin yönetimi bbi at k kontrolü Yang n emniyeti Elektrik ve su kesintisi önlemleri Hastalar, yak nlar ve çal anlar için emniyetli bir ortam olu turulmas çin çal lmaktad r. 11. LEK ÖNER VE KÂYET DE ERLEND RMELER Dilek öneri ve ikâyetlerinizi; hastanemizin belirli bölgelerinde bulunan Dilek/Öneri ve ikayet kutular yla veya internet üzerinden WEB sayfam zdan bize iletebilirsiniz. Öneri ve ikâyetler belirli aral klarla toplan p titizlikle de erlendirilmektedir.(ileti im bilgileri doldurulmayan öneri ve ikâyetler dikkate al nmayacakt r, lütfen bilgileri eksiksiz doldurunuz.)

10 12. GÜVENL K KODU UYGULAMALARI MAV KOD 2222 (AC L MÜDAHALE (CPR) GEREKT REN HASTALAR N) BEYAZ KOD 1111 (PERSONEL GÜVENL N) PEMBE KOD 3333 ( BEBEK VE ÇOCUK HASTALARIN GÜVENL N) 13. EVDE SA LIK H ZMETLER HAKKINDA GENEL B LG LER VE H ZMET N KAPSAMI Evde sa k hizmetleri biriminin görevi hastal n te hisini koymak olmay p daha önce ilgili dal uzman tabiplerince konulmu olan tan ve planlanan tedavi çerçevesinde ve ki inin bulundu u ev ortam nda; muayene, tetkik, tahlil, tedavi, t bbi bak m ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi, ilac n reçete edilmesindeki özel düzenlemeler sakl kalmak kayd yla uzun süreli kullan sa k raporu ile belgelendirilen ilaçlar n reçete edilmesi, t bbi cihaz ve malzeme kullan na ili kin raporlar n ç kar lmas na yard mc olunmas, hastan n ve ailesinin evde bak m sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastal k ve bak m süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi ve hastal ile alakal evde kullan gerektiren t bbi cihaz ve ekipmanlar n do ru ve uygun ko ullarda kullan lmas konusunda e itim ve dan manl k gibi hizmetlerin verilmesini kapsar. Lüzumu halinde ilgili dal uzmanlar n da görü ü al narak gerekli konsültasyon sa lan r. Evde sa k hizmeti alan ki iler, t bbi zorunluluk hallerinde sorumlu tabibin gördü ü lüzum üzerine en uygun sa k kurum veya kurulu una sevk edilir. Sevkine karar verilen hastan n sevk edildi i sa k kurumuna veya gerekti inde sa k kurumundan eve nakli evde bak m hizmetleri için tahsis edilen veya ilgili sa k kurumuna ait hasta nakil arac ile yap r. Evde sa k hizmetleri, randevu sistemi ile ve mesai saatleri dahilinde yürütülür. Ev ziyaretlerinde verilen sa k hizmetleri s ras nda hastan n ailesinden birinin veya bir yak n bulunmas sa lan r. Yaln z ya ayan hastalara yap lan ev ziyaretlerinde ekipte görevli di er bir sa k personeli hizmete kat r. Evde sa k hizmeti verilen ki ilerin mevcut durumlar hariç, yeni olu an acil haller birimin görev alan na girmez. Bu durumlarda 112 il Ambulans Servisi ya da do rudan sa k kurulu lar n acil servislerine ba vuru esast r. Evde Bak m Hizmetleri Birim Telefonu :144/ Evde Bak m Hizmetleri Ana Bina Poliklinik kat ndad r. HASTANE HEP ND R! LÜTFEN BULMAK STED Z G BIRAKALIM. GEÇM OLSUN D LEKLER ZLE

11 Web Ula m: E-posta: Telefon:

12 Ç HAT TELEFON L STELER Telefon Numaras Birimi Telefon Numaras Birimi Santral LABORATUVAR AC L Di Laboratuar 136 Acil Doktor Odas 157 EKG/SFT Laboratuvar 144 Acil Poliklinik 116 Biyokimya Laboratuvar Acil Poliklinik Röntgen Kay t ve Dinlenme Odas 123 Acil Müdahale Odas 114 Röntgen 122 Acil Hem ire Odas 115 SERV SLER Acil Dan ma 121 Çocuk Servisi 153 Acil erkek personel odas 125 Cerrahi Servisi Doktor Odas 160 Cerrahi Servisi Hem ire Odas 161 AMEL YATHANE Cerrahi 108 nolu oda 170 Cerrahi Servis 109nolu oda 171 Ameliyathane ç K m 187 Cerrahi 101 nolu oda 169 Ameliyathane Dinlenme Erkek 188 Cerrahi 102 nolu oda 168 Cerrahi 103 nolu oda 167 DARE Cerrahi 104 nolu oda 166 Ba hekim 159 Cerrahi 105 nolu oda 165 Ba hekim Sekreteri 158 Cerrahi 106 nolu oda 164 Ba hekim Yard mc 200 Cerrahi 107 nolu oda 163 Ba hekim Yard mc Sekreteri 209 Cerrahi Desk 162 Sa k Bak m Hizmetleri Müdürü 203 Do um Servisi 149 dari Mali ler Müdürü 202 Dahiliye 208 nolu oda 185 Ayniyat 201 Dahiliye 209 nolu oda 184 Bilgi i lem 205 Dahiliye 202 nolu oda 183 Muhasebe efi 211 Dahiliye 201 nolu oda 182 Muhasebe 208 Dahiliye Banko 181 Maa Mutemetli i 197 Dahiliye 203 nolu oda 180 Personel Özlük 210 Dahiliye 204 nolu oda 179 Sat n alma 206 Dahiliye 205 nolu oda 178 POL KL KLER Dahiliye 206 nolu oda 177 Cerrahi Poliklini i 156 Dahiliye Servisi Hem ire Odas 175 Cildiye Poliklini i Dahiliye 207 nolu oda 176 Çocuk 1 Poliklini i 207 Dahiliye Servisi Doktor Odas 174 Di 1 Poliklini i 126 ER TELEFONLAR Di 2 Poliklini i 130 Enfeksiyon Hastal klar Poliklini i 212 Dan ma 195 Gö üs Hastal klar Poliklini i Evde Sa k Hizmetleri Birimi 144 ç Hastal klar Poliklini i Eczane 154 ç Hastal klar Poliklini i Kantin 124 ç Hastal klar Poliklini i Mutfak 131 KBB Poliklini i 132 Polis 155 Kad n Do um Poliklini i 142 oför Odas 112 Nöroloji Poliklini i 134 Vezne 150 Ortopedi Poliklini i 133 Kalite Yönetim Birimi/Bilgi lem 205 Ultrason Poliklini i 139 Hemodiyaliz 140 Üroloji Poliklini i 213 Hemodiyaliz Dr.Odas 141 Üst Kat Poliklinik Sekreteri 196 Göz Poliklini i 138 Ruh sa ve Hast.(Psikiyatri) 143 Yemekhane 131

ÖZEL EGEUMUT HASTANESİ HASTANE BİLGİ REHBERİ

ÖZEL EGEUMUT HASTANESİ HASTANE BİLGİ REHBERİ ÖZEL EGEUMUT HASTANESİ HASTANE BİLGİ REHBERİ ODAK NOKTAMIZ SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI SİZİN SAĞLIĞINIZ İÇİN HEP BİRLİKTE ÇABALIYORUZ Hastanemize Hoş Geldiniz; Özel Ege Umut Hastanesi olarak tecrübeli

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL

ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 say l Resmi Gazete de yay mlanan Özel Hastaneler Yönetmeli inin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326-15.02.2008/26788-23.07.2008/26945-11/3/2009/27166

Detaylı

AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K

AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeli in amac ; kaynak israf ve at l kapasiteye yol aç lmaks

Detaylı

ÖZEL KÖRFEZ MARMARA HASTANESİ HASTANE BİLGİ REHBERİ

ÖZEL KÖRFEZ MARMARA HASTANESİ HASTANE BİLGİ REHBERİ ÖZEL KÖRFEZ MARMARA HASTANESİ HASTANE BİLGİ REHBERİ Sağlık Mutluluktur Sağlığınızın Her Anında 7 Gün 24 Saat Hizmetinizdeyiz Hastanemize Hoş Geldiniz; Özel Körfez Marmara Hastanesi olarak tecrübeli ve

Detaylı

Bir nefes, sihhat için Palandöken Devlet Hastanesi

Bir nefes, sihhat için Palandöken Devlet Hastanesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ERZURUM İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ HASTANE BİLGİ REHBERİ Bir nefes, sihhat için Palandöken Devlet

Detaylı

SIEMENS SAN. VE TIC. A.. EMEKLI VE YARDIM SANDI I VAKFI GRUP ÖZEL SA LIK S GORTASI UYGULAMA ESASLARI

SIEMENS SAN. VE TIC. A.. EMEKLI VE YARDIM SANDI I VAKFI GRUP ÖZEL SA LIK S GORTASI UYGULAMA ESASLARI L M TS Z POL ÇE TEM NATLARI UYGULAMA B LG LER SIEMENS SAN. VE TIC. A.. EMEKLI VE YARDIM SANDI I VAKFI GRUP ÖZEL SA LIK S GORTASI UYGULAMA ESASLARI Siemens L M TS Z POL ÇE TEM NATLARI TEM NATIN ADI TEM

Detaylı

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Ç NDEK LER Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu...29 Sa l k Bilimleri Yüksekokulu...34

Detaylı

T.C. KOCAELø ÜNøVERSøTESø 2008 YILI ødare FAALøYET RAPORU Nisan 2009

T.C. KOCAELø ÜNøVERSøTESø 2008 YILI ødare FAALøYET RAPORU Nisan 2009 T.C. KOCAEL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU Nisan 2009 Sunarken Kocaeli Üniversitesi nin De erli Mensuplar, Sevgili Ö rencilerimiz, Mezunlar m z, Üniversitemizin Çal malar n zleyen De erli

Detaylı

RADYASYON GÜVENL EL K TABI

RADYASYON GÜVENL EL K TABI ONDOKUZ MAYIS ÜN VERS TES Sa k Uygulama ve Ara rma Merkezi RADYASYON GÜVENL EL K TABI HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Fevziye CANBAZ TOSUN Uzm. Fiz. Tenzile YA AYACAK OFLUO LU 2013 1 NDEK LER 1. Genel Bilgiler 6

Detaylı

KONTROL ORTAMI KOS 1 KOS 1.1 Etik De erler ve Dürüstlük: Personel davran lar n belirleyen kurallar n personel taraf ndan bilinmesi sa lanmal d r. ç kontrol sistemi ve i leyi i yönetici ve personel taraf

Detaylı

İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği HASTA BİLGİLENDİRME REHBERİ TİRE DEVLET HASTANESİ

İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği HASTA BİLGİLENDİRME REHBERİ TİRE DEVLET HASTANESİ İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği HASTA BİLGİLENDİRME REHBERİ HASTA BİLGİLENDİRME REHBERİ H ASTA NE REHBERİ GİRİŞ Bu, rehber ne yapmış olduğunuz ziyaretin daha rahat geçmesi,

Detaylı

HASTANE BİLGİ REHBERİ 2013

HASTANE BİLGİ REHBERİ 2013 KONYA T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Bölgenin Sağlık Güvencesi... HASTANE BİLGİ REHBERİ 2013 1.GİRİŞ Hastane Rehberi : Bu rehber hastanemiz tarafından hastalarımızın

Detaylı

KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ HEKİM GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBER

KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ HEKİM GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBER KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ HEKİM GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBER Doküman Kodu YÖN.RH.02 Yayın Tarihi 02.01.2013 Revizyon Tarihi

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri A-M SYON V ZYON VE DE ERLER B-YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- DAREYE L K N B LG LER

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri I- GENEL B LG LER 1 A-M SYON V ZYON VE 3 DE ERLER B-YETK GÖREV VE 3 SORUMLULUKLAR C-

Detaylı

Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam

Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES ET K LKELER VE ET K KURULU HAKKINDA YÖNERGE NC BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amac Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi nde (ÇOMÜ) etik

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SAMSUN İLİ KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERLİĞİ GAZİ DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SAMSUN İLİ KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERLİĞİ GAZİ DEVLET HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SAMSUN İLİ KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERLİĞİ GAZİ DEVLET HASTANESİ BİLGİ REHBERİM 1 S a y f a İÇİ NDEKİ LER BİLGİ REHBERİMDE YER ALAN KONULAR Sizin

Detaylı

HAZıRLAYAN: AYŞE YıLMAZ YETIM KALITE YÖNETIM DIREKTÖRÜ ŞAHİNBEY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

HAZıRLAYAN: AYŞE YıLMAZ YETIM KALITE YÖNETIM DIREKTÖRÜ ŞAHİNBEY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HAZıRLAYAN: AYŞE YıLMAZ YETIM KALITE YÖNETIM DIREKTÖRÜ ŞAHİNBEY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HASTANEMİZİN YERLEŞİM PLANI 1. KAT PROTEZ LABORATUARI 1. KAT POLİKLİNİKLER 2. KAT İDARİ BİRİM BODRUM KAT AMBAR

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

HAVAALANI AC L DURUM PLANLAMASI

HAVAALANI AC L DURUM PLANLAMASI HAVAALANI AC L DURUM PLANLAMASI S V L HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜ Ü YAYINLARI Yay n No Yay n Türü Konu lgili Birim Bask : HAD/T-17 : Tercüme : Uluslararas Sivil Havac l k Te kilat (ICAO) taraf ndan yay mlanan

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 218 1618 0312 218 1654 Faks: 0312 218 1511 E-posta: taiex@abgs.gov.tr Avrupa Birli i

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

HASTA EL KİTABI ANKARA, 2010. www.anh.gov.tr

HASTA EL KİTABI ANKARA, 2010. www.anh.gov.tr HASTA EL KİTABI ANKARA, 2010 www.anh.gov.tr Adres : Ülkü Mahallesi, Talatpaşa Bulvarı, No:5 06100 Altındağ - Ankara Tel : 0 312 508 40 00 Faks : 0 312 311 43 40 e-posta : bilgi@anh.gov.tr web : www.anh.gov.tr

Detaylı

GÜNCEL KURUM BİLGİ REHBERİ

GÜNCEL KURUM BİLGİ REHBERİ AMAÇ SAYFA : 1 / 11 Bu El Kitabı, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, polikliniklerine yapmış olduğunuz ziyaretin daha rahat geçmesi, kurumumuzu sizlere tanıtmak ve işleyiş hakkında

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

De erli zmirliler, Kamu kurumlar n n stratejik planlar nda belirttikleri misyon, vizyon, amaç ve hedefleriyle uyumlu performans program olu turmalar ve bütçelerini de bu programa dayal olarak gerçekle

Detaylı

Uyum Eğitimi zorunlu konu başlıkları aşağıdaki gibidir.

Uyum Eğitimi zorunlu konu başlıkları aşağıdaki gibidir. REV. NO 00 REV. TRH. 00 SAYFA NO 1 SAYFA SAYISI 23 AMACIMIZ;Bu rehber, hastanemizde işe yeni başlayan personelimizin, hastanemize ve görevine uyum sürecini kolaylaştırmak, hastanemizin kurum kültürünü,

Detaylı

KURUM TANITIM REHBERİ

KURUM TANITIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çankırı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği KURUM TANITIM REHBERİ Doküman No : F BT 109 Yayın Tarihi : Kasım 2009 Revizyon Tarihi: 08/2011 Rev.No : 02 İÇİNDEKİLER MERKEZİMİZ

Detaylı