ARŞİV BİRİMİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK PROSEDÜR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARŞİV BİRİMİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK PROSEDÜR"

Transkript

1 Doküman Kodu: ARŞ.PR.01 Yayın Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon Tarihi:- Revizyon No:0 Sayfa No:1/5 1. Amaç: Tarsus Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binası hizmetleri ve faaliyetleri sonucunda oluşan her türlü arşiv malzemesi ile ileride arşiv malzemesi niteliği kazanacak olan arşivlik malzemenin herhangi bir sebepten dolayı kayba uğramasını engellemek, uygun şartlarda korunmalarını sağlamak, hasta dosyalarını asli düzenleri içerisinde tasnif etmek, dosyaların ne şekilde kabul edileceği ve içerisinde bulunması gereken muhteviyatı yazılı olarak belirlemek, dosyalama işlemlerinde standart dosya planını uygulamak ile arşivden alınması ve iadesi, lüzum kalmaması halinde ayıklama ve imhasına dair esasları düzenlemektir. 2. Kapsam: Bu prosedür arşiv birimini kapsar. 3.Kısaltmalar: ARŞ:Arşiv PR:Prosedür TİG: Tanı İlişkili Gruplar YTKİY: Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yöneticiliği 4. Tanımlar: Hasta dosyası : Yataklı tedavi kurumlarına müracaat eden hastaların muayene teşhis ve tedavi evrakının muhafaza edildiği kartondan imal edilmiş saklama dosyasıdır. Standart Dosta Planı: Kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri sonucunda teşekkül eden belgelerin, sistemli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak üzere önceden hazırlanmış konu ve konu numaraları envanteridir. Sabit Dosya Numarası: Yatarak tedavi olan hastaların almış oldukları hasta kayıt numaralarının tek bir dosya numarasında birleştirilmesi işlemidir. 5.Sorumlular: Bu prosedürün uygulanmasından arşiv personeli sorumludur 6.Faaliyet Akışı: 6.1. Arşiv Planı: Ana Hizmet Binası Arşiv Birimi zemin kat ve katlardan oluşmaktadır. Zemin katta yılları arasındaki dosyalar yer almaktadır Katta L1 odasında 2006 yılı yatış dosyaları 1-55raf, 2011 yılı yatış dosyaları raf, raf ve adli vaka tutanakları bulunur. L1 odası içerisindeki odada adli vaka röntgen filmleri yer almaktadır.arşiv büro odasında L1odası devamı olan rafları, L2odasının 1-6 rafları, L2 odası 7-30 rafları yer almaktadır Katta M odası yılı yatış dosyaları, yılı yatış dosyaları, Satın alma Birimi Arşivi, Faturalandırma Birimi Arşivi ve hasta yatış dosyaları bulunan R odası vardır.

2 Doküman Kodu: ARŞ.PR.01 Yayın Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon Tarihi:- Revizyon No:0 Sayfa No:2/ Katta yılı hasta yatış dosyaları, ayaktan hasta onam evrakları, SSK muhasebe evrakları, Özlük Birim Arşivi, Sağlık Kurulu Arşivi, Satın Alma Birim Arşivi, adli evrak ve adli röntgen filmi arşivi yer almaktadır Ek Hizmet Binası nda Başhekimlik Arşiv Odasında yılları dosyalarıyla 2013 yılı adli vaka klasörleri, Kadın Doğum Salon Defterleri, Ameliyathane defterleri yer almaktadır Ek Hizmet Binası Başhekimlik Zemin Katta yılları arası hasta yatış dosyaları yer almaktadır Ek Hizmet Binası Poliklinik Zemin Katta yıllarına ait hasta yatış dosyaları 2009 yılından 2012 yılına kadar adli vaka klasörleri, yılları arasındaki hasta kabul defterleri ve yılları arası Kadın Doğum kayıt defterleri vardır Arşiv Biriminde kimlerin çalıştığı listelenir ve çalışan personele yönelik yetkilendirme yapılır. Arşiv Biriminden ayrılan personel olursa veya yeni gelen personel olursa liste güncellenir. Arşiv Birimine Arşiv çalışanları ve kurum yetkilileri dışında kimse giremez.yetkilendirme aşağıdaki tablodaki gibidir. HASTANE YÖNETİCİSİ BAŞHEKİM BAŞHEKİM YARDIMCISI İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜR YARDIMCISI ARŞİV BİRİM SORUMLUSU ARŞİV BİRİM ÇALIŞANLARI

3 Doküman Kodu: ARŞ.PR.01 Yayın Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon Tarihi:- Revizyon No:0 Sayfa No:3/ İdari ve Mali Hizmetler Müdürü: İdari ve Mali Hizmetler Müdürü bu alandaki görevini hastane yöneticisi onayı ile bir Hastane Müdür Yardımcısına devreder İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı: İdari ve Mali Hizmetler Müdürünün teklifi ve hastane yöneticisi onayı ile belirlenir. Arşivin işleyişini kontrol eder; eksiklikleri tespit edip düzeltilmesini sağlar. Yangına, rutubete, haşerelere karşı önlem alınmasını sağlar. Arşivle ilgili teknik ve maddi imkanları sağlatır. Arşivle ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar Arşiv Birim Sorumlusu: Arşiv çalışanları ile birlikte; arşive hasta dosyaları, servislerde işi biten defter, form vb evrakların kabulünü yapar. Malzemelerin arşivdeki düzenini sağlar.dosya ve evrakların bulunmasını sağlar. Kullanıma verilen evrakların Arşive geri teminini sağlar Arşiv Birim Çalışanları: Arşiv Birim Sorumlusu ile birlikte; arşive hasta dosyaları, servislerde işi biten defter, form vb evrakların kabulünü yaparlar. Dosyaların uygun şekilde dizilmesini sağlarlar. Hasta dosyasındaki evrakları tarayıcıda tarayarak elektronik arşiv oluştururlar. 6.3.Hasta Dosyalarının Arşivlenmesi: Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği nin 66. Maddesi ne göre hastane kliniklerine yatırılan hastalara ait işi biten dosyalar sırasıyla servis sorumlu hemşiresi, TİG görevlisi, faturalandırma görevlisi kontrollerinden geçtikten sonra Arşiv Birimine ARŞ.FR.03 Hasta Dosyasında Bulunan Evraklar Formu ile teslim edilir Hasta Dosyasında Bulunan Evraklar Formu ile hasta dosyaları için standart bir dosya içeriği belirlenmiştir. Teslim alma aşamasında dosya düzeni kontrol edilir.kontrolü yapılıp teslim alınan dosyalar bilgisayar ortamında elektronik arşiv programından da teslim alınıp, her bir dosyaya arşiv numarası verilir. Arşiv görevlisine teslim edilecek dosyanın muhtevasına göre her hangi bir evrakın eksik olup olmadığını kontrol etmek teslim edenin sorumluğundadır. Eksik olan dosya olması durumunda arşiv programından eksik evrak işaretlenerek sorumlu hemşireye eksikler tamamlanıp tekrar getirmesi için teslim edilir. Arşive teslim edilen dosyalar Standart Dosya Planına uygun olarak teslim alınır. 6.4.Arşiv numarası ile numaralandırılan dosyalar dolap ve raf numarası ile birlikte Arşivde sağlıklı korunabilecek şekilde numara sırasına göre düzenlenir. Elektronik arşiv programında arşiv numarası her hastaya bir kez verilir. Hastanın tüm yatışları tek dosyada birleştirilerek muhafaza edilir Arşivden istenen hasta dosyaları: Doktor tarafından (daha önceki tetkikler incelenmek için), Savcılık tarafından ( dava ve soruşturmalar için), İl Sağlık Müdürlüğü tarafından (araştırmalar için), hasta tarafından istendiğinde (hastanın kendisine veya hastanın avukatına) hasta dosyası fotokopisi (bilgi edinmek için) resmi yazı istenir. İstenen hasta dosyaları posta zimmet defterine kaydedilerek verilir. Hastanemizde tedavi gören

4 Doküman Kodu: ARŞ.PR.01 Yayın Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon Tarihi:- Revizyon No:0 Sayfa No:4/5 hastalara ait tıbbi dokümanların fotokopileri talep edildiği zaman Hasta Hakları Yönetmeliği ve -Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesi doğrultusunda; -Hastanın kendisine yazılı müracaatı ile verilebilir. -Hastanın küçük, temyiz kudretinden yoksun veya kısıtlı olması halinde velisi veya vasisinin yazılı müracaatı ile verilebilir. Hasytanın birinci derece yakınına hastanın yazılı izni ile verilebilir. -Adli vaka ve Ex hasta dosyaları sadece gerekçeli yazı ve Başhekimlik onayı ile verilebilir Hasta dosyalarının aslı talep edildiği durumda dosyanın içindeki evraklar tek tek ARŞ.FR.06 Arşiv Birimi Dışına Çıkan Hasta Dosyası Aslı Devir Teslim ve Takip Formuna kaydedilerek teslim edilir Verilen hasta dosyaları iade edilene kadar takibi yapılır ve dosyanın muhafazası sağlanır Arşivden alınan dosyalar belirlenen süre içerisinde gelmelidir. Bazı durumlarda (hasta yatış, savcılık vb.) bu süre uzamaktadır. 6.6.Arşivde dosyalar sağlıklı korunabilecek şekilde numara sırasına göre düzenlenir. 6.7.Yangın sel, tabi afet gibi konularda gerekli tedbirler alınır.(tahliye talimatına göre) 6.8.Arşiv odasına yakıcı madde ile girilmesi yasaktır. 6.9.Arşiv hizmetleri için kullanılacak her türlü malzeme hastane idaresi tarafından temin edilir Arşivin güvenliği azami şekilde sağlanır Adli vakalara ve diğer hasta dosyalarına ilişkin tüm tahlil tetkik sonuçları ile her türlü kayıt dokümanlar ve hasta dosyalarının en az yirmi yıl süreyle yataklı tedavi kurumunun arşivinde muhafazası zorunludur Evrakların Arşiv süreleri ve İmha İşlemleri ile ilgili hususlar 3473 Sayılı Kanun, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesi kapsamında değerlendirilir. Hasta dosyalarının arşive kabulü sırasında; Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde belertilen esaslar hükmü uygulanır. (Y.T.K.İ.Y. madde 12) Malzemenin Adı Ve Konusu Saklama Süresi Düşünceler Hasta Yatış Dosyaları Süresiz Kurumda Saklanır, İmha Edilmez Ameliyat Defterleri Süresiz Kurumda Saklanır Anestezi Defterleri Süresiz Kurumda Saklanır Hasta Yatış Defterleri 20 Yıl Devlet Arşivine Gönderilmez Poliklinik Kayıt Defterleri 20 Yıl Devlet Arşivine Gönderilmez Laboratuar Defterleri 10 Yıl Devlet Arşivine Gönderilmez Eeg-Emg Kayıt Defterleri 10 Yıl Devlet Arşivine Gönderilmez Endoskopi Kayıt Defterleri 20 Yıl Devlet Arşivine Gönderilmez

5 Doküman Kodu: ARŞ.PR.01 Yayın Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon Tarihi:- Revizyon No:0 Sayfa No:5/5 Kolonoskopi Defterleri 20 Yıl Devlet Arşivine Gönderilmez Doğum Kayıtları Dosyası Süresiz Devlet Arşivine Gönderilmez Sağlık Kurulu Defterleri 20 Yıl Devlet Arşivine Gönderilmez Klinik Tedavi Defterleri 20 Yıl Devlet Arşivine Gönderilmez Yoğun Bakım Defterleri 10 Yıl Devlet Arşivine Gönderilmez Küçük Cer. Müd. Defterleri 10 Yıl Devlet Arşivine Gönderilmez Aşı Kayıt Defterleri 2 Yıl Devlet Arşivine Gönderilmez Ayıklama Ve İmha Tutanakları 10 Yıl Devlet Arşivine Gönderilmez Kurum İçi Ve Dışı Yazış Dosyası 5 Yıl Devlet Arşivine Gönderilmez Arşiv Mevzuatı Dokümanı Süresiz Kurumda Saklanır Dosya Planı Yönetmeliği Süresiz Kurumda Saklanır Genelgeler (İç-Dış) 2 Yıl Devlet Arşivine Gönderilmez Muhtelif Yazışmalar 5 Yıl İmha Komisyonunca Değerlendirilir 7.İlgili Dokümanlar: ARŞ.FR.03 Hasta Dosyasında Bulunan Evraklar Formu ARŞ.FR.02 Dosya Muhteviyatı Döküm Formu ARŞ.FR.05 Kayıt Defterleri Arşiv Listesi Formu ARŞ.FR.06 Arşiv Birimi Dışına Çıkan Hasta Dosyası Aslı Devir Teslim ve Takip Formu Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesi

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ İDARİ HİZMETLER BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ 1 GENEL TANITIM Birim

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

1- GENEL BİLGİLER. 1.3- KISALTMALAR Bu prosedürde kısaltma kullanılmamıştır.

1- GENEL BİLGİLER. 1.3- KISALTMALAR Bu prosedürde kısaltma kullanılmamıştır. 1- GENEL BİLGİLER 1.1- AMAÇ deposunda bulunan malzeme ve ekipmanın saklanması, teslim alınması, teslim edilmesi işlemlerinin ilgili mevzuata göre sistemli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. 1.2- KAPSAM

Detaylı

ARŞİV EVRAKI İSTEM FORMU

ARŞİV EVRAKI İSTEM FORMU ARŞİV MEVZUATI 3473 SAYILI KANUN DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN KASIM 2005 AYINDA GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ OLDUĞU (Arşiv Malzemesi) TESPİT VE DEĞRLENDİRME ÇALIŞMALARI

Detaylı

İDARİ ve MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ. İDARİ PERSONEL GENEL ve BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ

İDARİ ve MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ. İDARİ PERSONEL GENEL ve BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ İDARİ ve MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ PERSONEL GENEL ve BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ İDARİ PERSONEL

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Sultangazi Belediyesi ne bağlı müdürlüklerin arşiv malzemesi ve ileride

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM

YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Ekim 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27378 TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ HEKİM GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBER

KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ HEKİM GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBER KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ HEKİM GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBER Doküman Kodu YÖN.RH.02 Yayın Tarihi 02.01.2013 Revizyon Tarihi

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avcılar Belediyesi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.15/251-07 22.01.2010*2818 DOSYA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.15/251-07 22.01.2010*2818 DOSYA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.15/251-07 22.01.2010*2818 Konu : Yataklı Sağlık Tesislerinde Yanık Tedavi Birimlerinin Kurulması Ve İşleyişi Hakkında Yönerge

Detaylı

Karar Tarihi: 03/11/2009 Karar Numarası: 84 IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Karar Tarihi: 03/11/2009 Karar Numarası: 84 IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi: 03/11/2009 Karar Numarası: 84 IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye Başkanlığı

Detaylı

3473 SAYILI KANUN DEVLET ARŞĐV HĐZMETLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK TESPĐT VE DEĞERLENDĐRME ÇALIŞMALARI DOSYA MUHTEVĐYATI DÖKÜM FORMU

3473 SAYILI KANUN DEVLET ARŞĐV HĐZMETLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK TESPĐT VE DEĞERLENDĐRME ÇALIŞMALARI DOSYA MUHTEVĐYATI DÖKÜM FORMU 3473 SAYILI KANUN DEVLET ARŞĐV HĐZMETLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK TESPĐT VE DEĞERLENDĐRME ÇALIŞMALARI DOSYA MUHTEVĐYATI DÖKÜM FORMU ĐMHA LĐSTESĐ AYIKLAMA VE ĐMHA KOMĐSYONLARININ TEŞKĐLĐ ĐLE ĐLGĐLĐ ÖRNEK YAZIŞMALAR

Detaylı

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kısaltmalar.3-4 Önsöz... 6 Kırşehir Hastanelerinde Değişimi Yönetiyoruz..6 Birlik Organizasyon Şeması..7 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 8 İdari

Detaylı

AKUPUNKTUR YÖNETMELİĞİ

AKUPUNKTUR YÖNETMELİĞİ AKUPUNKTUR YÖNETMELİĞİ Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarih: 17.9.2002; Sayı: 24879 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik Sultangazi Belediyesi Yazı İşleri

Detaylı

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevre mevzuatı kapsamında her türlü izin, izleme

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın

Detaylı

SAYI : 70 KARARIN TARİHİ :06.04.2010 DEVRE :70 İNİKATI-CELSE :4-7. Çalışma Esaslarını Düzenleyen Yönetmelik

SAYI : 70 KARARIN TARİHİ :06.04.2010 DEVRE :70 İNİKATI-CELSE :4-7. Çalışma Esaslarını Düzenleyen Yönetmelik T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ MECLİS KARARI SAYI : 70 KARARIN TARİHİ :06.04.2010 DEVRE :70 İNİKATI-CELSE :4-7 ÖZÜ :Görev ve Çalışma Esaslarını Düzenleyen Yönetmelik ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28862 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE

Detaylı

PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar

PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, yaşamı tehdit eden hastalıklara bağlı olarak

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN HASTALARIN HEKİMİNİ SEÇMESİNE VE DEĞİŞTİRMESİNE İMKÂN VERECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN HASTALARIN HEKİMİNİ SEÇMESİNE VE DEĞİŞTİRMESİNE İMKÂN VERECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN HASTALARIN HEKİMİNİ SEÇMESİNE VE DEĞİŞTİRMESİNE İMKÂN VERECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Kiraz Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Kiraz Devlet Hastanesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Kiraz Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler Tablosu 1. GENEL ORYANTASYON

Detaylı

24 Eylül 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28064 YÖNETMELİK

24 Eylül 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28064 YÖNETMELİK 24 Eylül 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28064 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: ISMARLAMA PROTEZ VE ORTEZ MERKEZLERİ İLE İŞİTME CİHAZI MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE 2 İ Ç İ N D E K İ L E R TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1. Amaç... 9 2. Kapsam... 9

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KASTAMONU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KASTAMONU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Kastamonu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı