T.C KARS ĠLĠ BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C KARS ĠLĠ BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C KARS ĠLĠ BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2010 HAZIRLAYAN Ömer BOLAT Bayındırlık ve Ġskân Müdürü 1

2 GĠRĠġ Müdürlüğümüz Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığına bağlı 2 Genel Müdürlüğün aģağıdaki iģ ve iģlemlerini yürütmektedir. -Genel bütçeye dahil kuruluģlara ait bina ve tesislerin; proje ve keģiflerini yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inģaatlarını, tadillerini, bakım ve küçük onarımları dıģında esaslı büyük onarımlarını yapmak veya yaptırmak. -Özel Ġdarelerinin bina ve tesislerinin proje ve keģiflerini; yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, talep halinde inģaatlarını yapmak veya yaptırmak. -Yapı Malzemeleri Piyasa Gözetimi ve Denetim konularında iģ ve iģlemleri yürütmek. -Kamu inģaatlarında Yapı Denetim Hizmetlerini yürütmek. -Kamu konutları ve afetle ilgili daimi iskana ait genel bütçeye dahil kuruluģlarca yaptırılacak her türlü yapıların ve konutların; etüd, proje ve yaklaģık maliyetlerini yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inģaatını, bakım ve küçük onarımları dıģında esaslı büyük onarımlarını yapmak veya yaptırmak, -Talep edildiğinde Acil Afet Durum Müdürlüklerine teknik personel desteği vermek,afetle ilgili daimi iskan yerleģmelerinde imar planlarını ve alt yapı tesisleri planlarını ve bunlara ait etüd, harita, proje ve yaklaģık maliyetlerini yapmak veya yaptırmak, onaylanmasını sağlamak, inģaat iģlerini yapmak veya yaptırmak. -Kıyı kenar çizgisinin tespiti iģlemlerini yürütmek -Ġl dahilinde kesinleģen imar planlarının incelenerek arģivlenmesi -Belediye mücavir alan sınırlarının tespiti iģlemlerinin yürütülmesi -Belediyelere yardım ve köy paylarının dağıtılması ve sarf iģlemleri -Özel çevre koruma alanlarında yapı ruhsatı düzenlenmesi iģlemleri -Kamu yapılarına ait plankote, vaziyet planlarını ve röleve planlarını hazırlamak, -Ġller Ġdaresi Kanunu kapsamında imar mevzuatı ile ilgili görüģ vermek -Talep edildiğinde Tarım ve Hayvancılık yapıları ile köy yerleģik alanlarındaki konut yapılarının projelerinin hazırlanması ve fenni mesuliyet üstlenilmesi -Yapı müteahhitleri ve ustalarının belgelendirilmesi -Sığınak tespiti ve patlayıcı madde komisyonlarına üye vermek -Yapı kooperatiflerinin izlenmesi, incelenmesi -Özel Eğitim Kurumlarına uygunluk görüģü verilmesi sayılı Ġskan kanununa tabi konutların yapılmasını sağlamak müdürlüğümüz görevleri arasındadır. Ġlimiz genelinde sürdürülebilir yerleģme, kentleģme ve güvenli yapılaģmayı temin etmek üzere; planlama, projelendirme ve yapım hizmetlerini teknolojik ve bilimsel geliģmelerden faydalanarak düzenleyici, denetleyici ve katılımcı bir anlayıģla yapmak, yaptırmak Müdürlüğümüz genel amaçları içerisindedir Sayılı Ġmar Kanunu ve Bakanlığımız TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan değiģiklikle talep edilmesi halinde köy yerleģik alanlarında yapılan ruhsata tabi olmayan binalar ile ruhsata tabi entegre tesis niteliğinde olmayan tarımsal yapılara proje ve teknik destek sağlanacaktır. Müdürlüğümüz bünyesinde yeni kurulan Yapı Malzemeleri ġube Müdürlüğü vasıtasıyla piyasa da üretimi ve pazarlaması yapılan yapı malzemelerine yönelik denetimler, Yapı Denetimi ġube Müdürlüğü ile de tarihinden itibaren Yapı Denetim Firmaları ile Yapı Müteahhitlerinin denetimleri de Müdürlüğümüzce yürütülecek, Yapı kooperatifleri de müdürlüğümüz denetimine tarihi itibariyle alınmıģ olup, iģlemler Ġmar Ġskan ve Kooperatiflerden Sorumlu ġube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 2

3 KURULUġ Bayındırlık ve Ġskan Müdürlüğü; tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 180 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile TeĢkilat ve Görevleri belirlenen Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığının TaĢra teģkilatıdır. Müdürlüğümüz bu Kanun Hükmünde Kararname ve diğer ilgili mevzuatla Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığına verilen görevleri Bakanlık adına taģrada yürütmekle görevlidir. Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı nın 17 Ağustos 2010 tarih ve B /1514 sayılı yazı ekinde Bakanlığımız taģra teģkilatı organizasyon yapısı 17 Ağustos 2010 tarihli 1513 sayılı Bakanlık Oluru ile yeni teģkilat yapısı,organizasyon Ģemaları ve görev tanımı yapılmıģtır. Bu tanıma göre Müdürlüğümüz B tipi il teģkilat yapısına sahip olup, Müdür,3 Müdür Yardımcısı ve 6 ġube Müdürlüğü ile hizmet vermektedir. MEVZUAT Hizmetler aģağıda maddeler halinde verilen Kanun, bu Kanunlara dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler, Tebliğler ve teknik mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu Bazı Kanunlarda ve Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında KHK de DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Sayılı Kamu Maliyesi Kanunu Sayılı Ġskan Kanunu Sayılı Ġmar Kanunu Sayılı Kıyı Kanunu Sayılı Yapı Denetimi Kanunu Sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Enerji Verimliliği Kanunu Kooperatifler Kanunu ile bazı kanun hükmünde kararnamelerde değiģiklik yapılmasına dair kanun Kanun ve Yönetmeliklerle Müdürlüğümüze verilen görevler 6 ġube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 3

4 MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN TEġKĠLAT ġemasi MÜDÜR Ömer BOLAT (1 ) (2 ) ( 3 ) Tuncer TEKĠN Timsal ÖZER Emrah AKALIN MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI Yapı Malz...ġb.Md. Proje.ġb.Md. Yapım ġb.md. Yapı Denetim.ġb.Md. Ġmar Ġskan ve Koop Ġnsan Kaynakları ve ġb.md. Destek Hiz.Sor.ġb. Md Faruk Vedat Lokman Ahmet Öztürk Aynur YILDIRIMTÜRK Aydoğdu URHAN GÖBEL ÇURKA YALÇINTAġ Yapı Malz...ġb.Md. Proje.ġb.Md. Yapım ġb.md.v. Yapı Denetim.ġb.Md. Ġmar Ġskan ve Koop Ġnsan Kaynakları ve ġb.md. Sorumlu ġb.md. v. Destek Hiz.Sor.ġb. Md Ġl Müdürlüğümüz Organizasyon Yapısı 1. Yapı Malzemeleri ġube Müdürlüğü 2. Yapı Denetimi ġube Müdürlüğü 3. Proje ġube Müdürlüğü 4. Yapım ġube Müdürlüğü 5. Ġmar Ġskan ve Kooperatiflerden Sorumlu ġube Müdürlüğü 6. Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetlerinden Sorumlu ġube Müdürlüğü ġube MÜDÜRLÜKLERĠNĠN GÖREVLERĠ, FAALĠYET VE SORUMLULUK ALANLARI 1-YAPI MALZEMELERĠ ġube MÜDÜDRLÜĞÜ: ġube Müdürlüğünün Görevleri: sayılı Ürünlere ĠliĢkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile verilen görevleri yapmak. - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ile Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Ġlgili Yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak. - Laboratuar ile ilgili iģleri yapmak. - Ġdarece verilecek diğer görevleri yapmak. 4

5 2010 Yılı Ġçindeki Faaliyetleri -10 adet piyasa gözetim ve denetimi yapılmıģtır. -4 adet beton santrali denetimi yapılmıģtır adet beton basınç deneyi yapılmıģtır. Laboratuarda Mevcut Bulunan Alet ve Cihazlar -Paslanmaz çelik tepsi 10 ad. -Numune tepsisi 6 -Özgül ağırlık terazisi 1 -Etüv 25 Lt lik 1 -Birim ağırlık kabı 1 Tk. -Betonyer 1 Ad. -Terazi 1 Ad. -Elektronik terazi 1 -Kumpas seti 1 Tk. -Kür odası nemlendiricisi 1 Ad. -Laboratuar tipi vibratör 1 -Çelik spatula 1 ad. -Cam mezür 10 -Slump takımı 3 Ad. -Balon joje kg baskül 1 -Derin dondurucu 1 -Elek sarma makinesi 1 " 2-YAPI DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ: ġube Müdürlüğünün Görevleri: sayılı Yapı Denetimi Kanunu ile ilgili Yönetmelikler ile belirlenen görevleri yapmak. - Ġdarece verilecek diğer görevleri yapmak Yılı Ġçindeki Faaliyetleri - Yapı denetiminden sorumlu ġube Müdürlüğü 2010 yılı içerisinde faaliyete girmiģtir. Bu ġube Müdürlüğünün faaliyet alanı yılından itibaren baģlayacaktır. ġube Müdürlüğünün faaliyet alanları ile ilgili Müdür Yardımcısı, ġube Müdürü ve teknik elemanları Bakanlıkça verilen konuyla ilgili Antalya da seminerlere katılmıģlardır. 1-Ġlimizde Yapı Denetim firmalarının denetimi için denetim elemanı görevlendirilmiģtir. 2-Ġl içinde firmalardan ve kuruluģlardan gelen sorulara karģı cevap verilmek üzere 1 mimar görevlendirilmiģtir. 3-Yapı Denetim sistemine elektronik ortamda girilmesi için 1 eleman görevlendirilmiģtir. 4-Yapı Denetim sisteminin tanıtım için Valilik toplantı salonunda sunum yapılmıģtır, 5-1 firmanın denetimi yapılarak bakanlığımıza sunulmuģtur. 6-Yapı Denetim sistemi için iģ süreçleri hazırlanmıģtır 5

6 3-PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ: ġube Müdürlüğünün Görevleri: - Kamu yapıları ve tesislerin ihtiyaç programlarını hazırlamak, proje ve keģiflerini yapmak. - Kamu Yapıları Tesislerinin Plankote, röleve ve Vaziyet Planlarını hazırlamak. - Kamu Yapıları ve tesislerin ihtiyaç programlarını ve keģiflerini(ödenek teminine esas tahmini bedel ile yaklaģık maliyet hesaplarını ) hazırlamak. - Bakanlığımızın tarih ve 936 sayılı yazıları doğrultusunda, Özel kuruluģlara uygunluk görüģü vermesi ve raporlarını hazırlamak. - Yapım ĠĢlerinde ihale öncesi ve ihale iģlemlerini hazırlamak. - Diğer kamu kuruluģlarının, proje müelliflerine hazırlattıkları projeleri incelemek. - Ġdarece verilecek diğer görevleri yapmak Yılı Ġçindeki Faaliyetleri a-proje ÇalıĢması Olarak; 1- SarıkamıĢ 100 öğrencilik Ana Okulu vaziyet planı, 2- Kağızman Denizgölü Köyü 8 derslikli ek bina inģaatı vaziyet planı 3- Merkez Ağa deve Ġlköğretim Okulu 5 derslikli ek bina inģaatı vaziyet planı 4- SarıkamıĢ EĢmeçayır Ġlköğretim Okulu 5 derslikli ek bina inģaatı vaziyet planı 5- Kağızman Ortaköy Köyü Ġlköğretim Okulu 5 derslikli ek bina inģaatı vaziyet planı 6- Kağızman 100 öğrencilik Ana Okulu ĠnĢaatı vaziyet planı 7- Mit Hizmet binası depo inģaatı ve tadilat projesi, 8- ÇeĢitli köylere ait wc projeleri, 9- Susuz Emniyet Müdürlüğü ihata duvarı projesi 10- Okul onarımlarına iliģkin röleveler. 11- Sosyal DayanıĢma Vakfı aracılığıyla yapılan Kağızman da 2, Akyaka da 1 yurdun rölevelerinin yapılması 12- Kağızman Denizgölü ilköğretim okulu ve Kağızman Anaokulu ile diğer onarım yapılan iģlerin as-built projelerinin yapımı 13- Susuz Öğretmenevi projesi 14- Kars Çocuk Kütüphanesi proje incelemesi 15- Milli Eğitim Müdürlüğüne ait derslik projeleri maliyet hesapları yılı içinde 200 ün üzerinde ödenek teminine esas maliyet hesapları yılı içinde yapımı devam eden, bitirilen ve 2011 yılında kullanılmak üzere 50 den fazla iģin yaklaģık maliyetleri 18- Kağızman maliye lojmanları röleveleri b-özel Eğitim Olarak: 1- Sürücü kursları teknik raporları, 2- Dershaneler teknik raporları. 3- Kağızman Belediyesince açılacak olan okuma salonuna teknik rapor verilmiģtir. 4- Özel Çelik BaĢarı Ġlköğretim Okulu Teknik raporu 6

7 c-ġnceleme ve Teknik Rapor Olarak: 1-Sosyal YardımlaĢma hasar tespiti raporları, 2-Emniyet Müdürlüğü tadilat raporu, 3-Arpaçay Karaurgan Köyü raporu, 4-Merkez Harmanlı Köyü Ġlköğretim Okulu raporu, 5-SarıkamıĢ Kâzımkarabekir Ġlköğretim Okulu raporu. Proje ÇalıĢması : 18 Ad. Özel Eğitim : 4 Ad. Ġnceleme ve teknik rapor : 5 Ad. Toplam : 27 4-ĠMAR,ĠSKAN VE KOOPERATĠF ġube MÜDÜRLÜĞÜ: ġube Müdürlüğünün Görevleri: sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili Yönetmelik ile belirlenen görevleri yapmak. - Coğrafi bilgi sistemi ile ilgili görevleri yapmak sayılı Kıyı Kanunu ile ilgili görevleri yapmak sayılı Ġskan Kanunu ile belirlenen görevleri yapmak sayılı Kooperatifler Kanunu ile belirlenen görevleri yapmak. - Jeolojik etüt raporlarını değerlendirmek ve onaylamak. - Ġdarece verilecek diğer görevleri yapmak Yılı Ġçindeki Faaliyetleri 1-Yeni yapılan bütün iģlerin plankote çalıģmaları 2-ġube Müdürleri ve ilgili teknik elemanlar konu ile ilgili Bakanlıkça verilen seminere katılmıģlardır. 3 Kıyı Kanunu gereği Yıllık Kıyı Kenar çizgisi tespit programı hazırlanarak Bakanlığımız gönderilmiģtir. 4-Kıyı Kanunu gereği Yıllık Kıyı Kenar çizgisi tespit programı hazırlanmıģ, programı uygulanabilmesi için gerekli hali hazır haritaların yapımı için ihtiyaç duyulan teknik donanımlar tespit edilerek Valiliğimizden alınması istenmiģtir. 5-Ġskan Kanununun 16. Maddesi Fiziksel YerleĢimin Düzenlenmesi kapsamında Ġlimiz Selim Ġlçesi Söğütlü Köyündeki hak sahibi kabul edilen ailelerden kredi kullanan ve yatırım programında yer alan 18 aileden 2 ailenin konutların KEYY yöntemi ile yapım sağlanmıģ ve tarihi itibarı ile teslim edilmiģtir. 6-Yapı Müteahhitleri Yetki Belge Numaraları 2011 Yılı Ġkinci Yarısından Sonra Verileceğinden Bakanlığımızca Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları Ġle ġantiye ġefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik ve Bakanlığımız kararı gereği; 1 ġube müdürü (Öztürk ÇURKA) Ġki Personel (Sultan TAMYÜKSEL YAĞCI Mimar; Arif ÇĠLĠNGĠROĞLU ĠnĢaat Mühendisi) görevlendirilmesine yönelik Müdürlük Makamı Olur ları alınmıģtır. Ġlimize bağlı belediye ve Kaymakamlıklarla; konut açığının tespitine yönelik toplantı yapılması kararlaģtırılarak, bu açığın kapatılmasına yönelik olarak kooperatifleģmenin bir araç olarak kullanılıp kullanılamayacağının sorgulanması amacıyla toplantı programı yapıldı. 7

8 1995K Proje No 7 a) Yapı Kooperatiflerinin devrine iliģkin olarak, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tarih ve 5983 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5. Maddesi ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa eklenen 3. Geçici Madde hükmü; b) Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı arasında tarihinde imzalanan Yapı Kooperatiflerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nca Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı na devrine ĠliĢkin Usul ve Esaslar konulu Protokol gereği; Yapı Kooperatiflerine iliģkin iģ ve iģlemleri kapsayan dosyalar Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlüğü nden alınmıģ, iģ ve iģlemleri takip edilmek üzere arģivimize konulmuģtur. 8-Yapı Kooperatiflerinin kuruluģ kayıtları tarihinden itibaren Müdürlüğümüzce tutulmaya baģlanmıģtır. 9-Bakanlığımız AraĢtırma Programı (BĠKAP) çerçevesinde Ġlimizdeki Kafkas Üniversitesi ile irtibata geçilmiģ ve yürütülebilecek araģtırma projelerine iliģkin önerileri istenmiģtir yılı içerisinde yapım Ġhalesi yapılan Kars Barajı nedeniyle yerleri kamulaģtırılacak ailelerin 5543 sayılı yasa kapsamında yeni yerleģim yerlerinin tespiti ve ailelerin mağduriyetin önlenmesi açısından Kars Merkez Boğazköy Köyü ve Susuz Ġlçesi ÇamçavuĢ köyü 2010 yılı Yatırım Etüt Proje programına alınmıģtır. DSĠ 24.Bölge Müdürlüğünce KamulaĢtırma çalıģmaları akabinde harita ve kamulaģtırma alanlarına ait tapu bilgileri ile maliklerinin bildirilmesinden sonra 5543 sayılı yasa kapsamında diğer çalıģmalara baģlanılacaktır 5543 SAYILI ĠSKAN KANUNA GÖRE YAPILAN ĠNġAAT Kars Selim Ġlçesi Söğütlü köyü 5543 sayılı iskan kanununa Göre Yeni yerleģim yeri seçimi yapılmıģ, Hak sahiplerinin ipotek tesisi belgeleri borçlandırma sözleģmeleri Mahalli Ġskan Komisyon Kararları alınmıģ olup, burada hak sahibi olan 44 kiģiden bir kısmı gerekli borçlanmayı yapmadığı, bir kısmı imalatları kendisi yapacağından kredi talep etmediği, bir kısmının ise imalatları kendisi yaptığı ve yapılan bu imalatların ise fen ve sanat kurallarına uymadığından bir kısmı ise Söğütlü köyünde ikamet etmediği için takyite takıldığından yalnızca 16 hak sahibinin inģaatları devam etmektedir. Bunlardan 2 kiģinin konutu tam bitmiģ olup, diğer 14 kiģinin inģaatları devam etmektedir 5543 Sayılı Ġskan Kanunu Uygulamalarına göre yapılan iģ. (2010 Yılı Yatırım Programı) 1 Adet Köy olup toplam konut sayısı : Yılı Dahil Biten : 2 Devam eden : 14 BaĢlamayan : 28 ĠĢin adı KÖYSEL ALANDA ĠÇ ĠSKANIN DÜZENLENMESĠ DEVAM EDEN ĠġLER : Karakte -ristiği BaĢlama BitiĢ Tarihi Kredi kulan maya nlar Proje Tutarı 2010 dan Önce Biten Devam Eden Önceki Yıllar Harcaması BaĢlamayan 2010 Yılında Biten 2010 Yılı Ödeneği Selim Söğütlü 44 Aile TOPLAM SAYILI KANUN GEREĞĠ ĠNġAAT :18 iģ devam etmektedir. 8

9 5-YAPIM ġube MÜDÜRLÜĞÜ: ġube Müdürlüğünün Görevleri: - Kamu Yapıları ve tesislerin proje hazırlık ve onay iģlemlerinden sonraki yapıma yönelik iģ ve iģlemlerini yapmak ve 4735 sayılı Kanunlarda belirtilen Ģekilde ihale sonrası iģlemleri yapmak ve yapı denetim hizmetlerini sağlamak. - Ġdarece verilecek diğer görevleri yapmak. - Genel Bütçe Bakanlığımızın Yatırım Programını uygulamak. YAPILAN VE YAPILMAKTA OLAN ÇALIġMALAR VE HĠZLETLER (GENEL BÜTÇE) : 2010 YILI ĠLĠMĠZ YATIRIM PROGRAMI (BĠN TL) PROJE NO PROJENĠN ADI KARAKTERĠSTĠK VE AÇIKLAMA ĠġĠN SÜRESĠ BaĢl. Tarihi Bitim Tarihi 2009H Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kars 500 KiĢilik Öğrenci Yurdu KONUT SEKTÖRÜ SÖZLEġME AġAMASINDA Yeni Projeler 2009K Kars Bayındırlık ve Ġskan Müdürlüğü Hizmet Binası Güç kaynağı yaptırılması ve lojmanlara Doğalgaz çekilmesi Onarım ĠnĢ. Onarım ve Doğalgaz DönüĢüm ĠĢi K Kars MĠT MüsteĢarlığı Kars Bölge Daire BaĢkanlığı1.Hizmet Binası Nizamiye jeneratör ve kazan dairesi tadilat ve onarımı ile depo yapım inģaatı Onarım ve Depo Yapım ĠnĢaatı YILI ĠÇERĠSĠNDE YAPIMI DEVAM EDEN ĠNġAATLAR A-GENEL BÜTÇE ĠHALE AġAMASINDA ĠġLER Bakanlığımızca 11 Kasım 2010 da 500 kiģilik Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurt ihalesi yapılmıģ olup sözleģme aģamasındadır. ĠġĠN ADI SÖZ. BED. YAK.MAL 1-Kars Bayındırlık ve Ġskan Müdürlüğü hizmet binası güç kaynağı , ,24 yaptırılması ve lojmanlara doğalgaz çekilmesi onarım 2-Kars Mit MüsteĢarlığı Kars Bölge Daire BaĢkanlığı 1.Hizmet, , ,02 Nizamiye, Jeneratör ve kazan dairesi tadilat ve onarımı ile depo binası yapımı inģaatı 9

10 SIRA NO ĠġĠN ADI ĠHALE BEDELĠ ĠHALE TARĠHĠ Ġġ YERĠ TESLĠMĠ- BAġLAMA Ġġ BĠTĠRME GECĠCĠ KABUL 1- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kars 500 KiĢilik Öğrenci Yurdu SÖZLEġME AġAMASINDA 2- Kars Bayındırlık ve Ġskan Müdürlüğü Hizmet Binası Güç kaynağı yaptırılması ve lojman lara Doğalgaz çekilmesi Onarım ĠnĢ TL Kars MĠT MüsteĢarlığı Kars Bölge Daire BaĢkanlığı1ı Hizmet Binası Nizamiye jeneratör ve kazan dairesi tadilat ve onarımı ile depo yapım inģaatı TL B- MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE TEKNĠK HĠZMETLER VERĠLEN KURUMLAR (2010) ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIMLARI ĠġĠN ADI SÖZ. BED. YAK.MAL 1-Kars SarıkamıĢ 100 öğrencilik anaokulu inģaatı , ,00 2-Kars Merkez G.A.M.P Endüstri Meslek lisesi onarımı , ,92 3-Kars 30 Ekim Anaokulu doğalgaz dönüģüm iģi , ,98 4-Kars Susuz Kazım Karabekir Anadolu öğretmen lisesi onarımı , ,27 5-Kars Kağızman METEM onarımı , ,59 6-Kars Merkez Subatan, Kümbet ve Demirkent köyü 4 gözlü , ,00 wc yapımı iģi 7-Kars Kağızman Denizgölü ilköğretim okulu 8 derslik ek , ,74 bina inģaatı 8-Digor Yağılaca, TürkmenĢen ve Derinöz köyü okulları için , ,00 4 gözlü wc yapımı iģi 9- Kağızman Akdam ve Çengili köy okulları için 4 gözlü , ,00 wc yapımı iģi 10-Kars Merkez Verimli köyü ilköğretim okulu genel onarım iģi , ,25 11-Kars Merkez Ağadeve köyü ilköğretim okulu 5 derslik , ,27 ek bina inģaatı 12-Kars Kağızman Ortaköy köyü ilköğretim okulu 5 derslik ek , ,41 bina inģaatı 13-Kars Merkez Gazi Kars Anadolu lisesi doğalgaz dönüģümü , ,82 ve tadilat iģi 14- Kars Merkez Anaokulu onarımı iģi , ,73 15-Kars Arpaçay YĠBO okul ve pansiyon binaları ıslak , ,26 zeminlerinin tadilatı iģi 16-Kars SarıkamıĢ Lisesi ihate duvarı,tretuvar yapımı ve , ,01 10

11 pansiyon onarımı iģi 17-Kağızman Merkez Anaokulu ĠnĢaatı , ,92 18-Kars SarıkamıĢ EĢmeçayır köyü ilköğretim okulu 5 derslik , ek bina inģaatı 19-Kars Arpaçay 3 Kasım YĠBO onarımı iģi , ,77 20-Kars SarıkamıĢ Zübeyde Hanım anaokulu onarımı iģi , , Kars SarıkamıĢ Mustafa Kemal PaĢa ilköğretim okulu , ,48 onarımı inģaatı 22-Kars Digor Kocaköy Ġlköğretim Okulu12 Derslikli Ek Bina ĠnĢaatı ve mevcut okulların tadilatı iģi , ,53 23-Kars Merkez Mihralibey Ġlköğretim Okulu Onarım ĠĢi , , Kars Merkez Arazoğlu köyü ilköğretim okulu onarımı iģi , , Kars Merkez Halefoğlu köyü ilköğretim okulu onarımı iģi , ,07 26-Kars Merkez Mezra köyü ilköğretim okulu ve lojman , ,95 Onarımı iģi 27-Kars Akyaka 70.Yıl H.Öztürk ilköğretim okulu ihate duvarının , ,28 sıva ve korkuluk yapımı iģi 28- Kars SarıkamıĢ (BaĢköyYĠBO, Çolaklı, Akkozyayla, ,00 Kayalıboğaz, Uzungazi, Köroğlu, Hamamlı, Yukarı Sallıpınar, Yağbasan ve ġehithalit )11 köy ilköğretim okulu küçük onarımı iģi 29-Kars Selim Latif Aras Ġlköğretim okulunun inģaat imalatı, ,00 makine tesisatı ve elektrik tesisatı yapımı iģ DĠĞER KURUMLARA AĠT ĠNġAATLAR ĠġĠN ADI SÖZ. BED. YAK.MAL 1-Kars Emniyet Müdürlüğü Polis evi onarımı , ,72 2-Kars Emniyet Müdürlüğü ġehit Sadullah KeleĢ 180 Dai.Polis , ,90 Lojmanı ısı merkezi doğalgaz dönüģüm iģi 3-Kars Susuz Emniyet Amirliği ihate duvarı inģaatı , ,88 4-Kars Halime Aslan Yıldız çocuk yuvası onarımı , ,22 5-Kars Merkez ġehir stadyumunun bakım onarımı iģi , ,14 6-Kars Emniyet Müdürlüğü ġehit Sadullah KeleĢ Lojmanları , ,84 R-S-D-E-F-G-C-H blokları ile kazan dairesinin çatı değiģimi iģi 7-Kars Merkez Polisevi doğalgaz dönüģümü ve tadilat yapımı iģi , ,18 8-Kars Devlet Hastanesi Ek Bina ve Kadın Doğum Hastanesinin Doğalgaza DönüĢüm ĠĢi ,00 9-Kars Arpaçay Malmüdürlüğü Lojmanı Bakım Onarım ĠĢi , ,37 10-Kars Arpaçay Gülyüzü Köyü Sağlık Evi Onarım ĠĢi , ,00 11-Kars SarıkamıĢ Merkez Sağlık Ocağı Onarımı ve Doğalgaz DönüĢüm ĠĢi , ,00 12-Kars Kültür Merkezi Doğalgaz DönüĢümü ve DıĢ Cephe Yalıtım ĠĢi , ,00 13-Kars SarıkamıĢ Armutlu Köyü Sağlık Evi Onarım ĠĢi , Kars Digor TürkmenĢen köyü sağlık ocağı onarımı iģi , ,00 15Kars Kağızman Aydınkavak köyü sağlık ocağı onarımı iģi , ,00 16-Kars Merkez EĢmeyazı köyü sağlık evi onarımı iģi , , Kars SarıkamıĢ Alisofu köyü sağlık evi onarımı iģi , ,47 11

12 HAYIRSEVER VATANDAġLAR TARAFINDAN YAPILAN ĠNġAATLAR ĠĢin Adı 1-Kars Merkez 13 Derslikli Sağlık Meslek Lisesi inģaatı 2-Kars Selim Osman Bakırcı 12 Derslikli Anadolu Lisesi inģaatı 3-Kars Selim 8 Derslikli Latif Aras Ġlköğretim Okulu inģaatı GENEL BÜTÇE : 2 MĠLLĠ EĞĠTĠM ĠġLERĠ : 29 DĠĞER KURULUġLARA AĠT ĠNġAATLAR : 17 HAYIR SEVER ĠNġAATI : 3 TOPLAM : 51 Müdürlüğümüzce; Bölgemizde çalıģılabilir iģ günü 15 NĠSAN 30 EKĠM tarihleri arasında kısa bir dönem kapsamasına rağmen, 2010 yılı içerisinde Genel Bütçe (2 ad), Milli Eğitim (29 ad), Diğer kuruluģlara ait (17 ad), Hayırsever vatandaģ (3 ad), Bir yerleģim biriminde 5543 sayılı iskan kanununa göre (18 ad.) olmak üzere toplam 69 inģaatın yapım iģinin ihale öncesi ile ihale sonrası yapı denetim hizmetleri yürütülmektir. 6-ĠNSAN KAYNAKLARI VE DESTEKHĠZMETLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ: ġube Müdürlüğünün Görevleri: - Personel ile ilgili görevleri yapmak. - Ġdari iģler ile ilgili görevleri yapmak. - Bilgi ĠĢlem ile ilgili görevleri yapmak. - Bütçe hazırlığı ve harcamalarla ilgili görevleri yapmak. - Döner Sermaye ĠĢletmesi ile ilgili görevleri yapmak. - Hizmet Binası ve araçlarla ilgili görevleri yapmak. - Ġdarece verilecek diğer görevleri yapmak. HĠZMET BĠNALARI ve TESĠSLERĠ : HĠZMET BĠNASI: Ġl Müdürlüğümüz, faaliyetlerini kendi Hizmet Binasında sürdürmektedir. Bodrum Kat da : Kazan dairesi Zemin Kat da: DanıĢma, Nöbetçi Memur Odası, Yemekhane arka cephe giriģinde Beton laboratuarı Birinci Kat da : Ġmar Ġskan ve Kooperatiflerden sorumlu ġube Müdürlüğü, Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri ġube Müdürlüğü ve Yapı Malzemeleri ġube Müdürlüğü Ġkinci Kat da: Müdürlük Makamı ve Yapım ġube Müdürlüğü Üçüncü Kat da: Proje ġube Müdürlüğü ve Yapı Denetim ġube Müdürlüğü bulunmaktadır. Dördüncü Kat da:salon MĠSAFĠRHANE: Misafirhanemiz hizmet binası bitiģiğinde 10 odalı 15 yataklı, salon,mutfak ve sorumlu odası bulunmaktadır. LOJMANLAR: Hizmet Binası yanında ve ġehrin diğer semtlerinde olmak üzere 3 ayrı yerleģkede lojman bulunmaktadır. Fevzi Çakmak Mahallesinde 3+1: 20 daire, Bülbül mahallesinde 2+1 : 18 daire, Fevzi Çakmak Mahallesi doğum evi mevkii 3+1: 10 daire, olmak üzere toplam 48 daire lojman mevcuttur. 12

13 ARAÇ DURUMU: Müdürlüğümüzün kendine ait araç bulunmamaktadır. Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmakta olan 2 adet binek ve 1 adet arazili aracın resmi kayıtları Ġl Özel Ġdaresi adınadır. Ġlimiz Merkez ve 7 ilçemiz ile bunlara bağlı köy ve mezralarda Yapılan inģaat ve tüm çalıģmalar bu üç araç ile yürütülmektedir. PERSONEL DURUMU : Ġl Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan personelin meslek-unvan ve sayısal durumu; Ġl Müdürü 1 Müdür Yardımcısı 3 ġube Müdürü 6 TOPLAM PERSONEL 71 Memur SözleĢmeli ĠĢçi ġube MÜDÜRLÜKLERĠMĠZ 1 ġube Müdürü Ġl Özel Ġdaresinde Geçici Görevli + 1 ġube Müdürlüğü boģ olduğundan; 2 Vekil ġube Müdürü bulunmaktadır. 1. Yapı Malzemeleri ġube Müdürlüğü 2. Yapı Denetimi ġube Müdürlüğü 3. Proje ġube Müdürlüğü 4. Yapım ġube Müdürlüğü 5. Ġmar Ġskan ve Kooperatiflerden Sorumlu ġube Müdürlüğü 6. Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetlerinden Sorumlu ġube Müdürlüğü TEKNĠK PERSONEL 40 ĠDARĠ PERSONEL 8 ĠnĢaat Mühendisi 7 Mimar 4 ġef 1 Harita Mühendisi 2 Makine Mühendisi 3 Ayniyat Saymanı 1 Jeoloji Mühendisi 1 Memur 2 Elektrik Teknikeri 2 Hizmetli 1 Teknisyen 17 Güvenlik Görevlisi 3 ĠnĢaat Teknikeri 2 Elektrik Mühendisi 2 Kimya Mühendisi - SÖZLEġMELĠ PERSONEL KADRO DURUMLARI ĠnĢaat Mühendisi 1 Mimar 3 Jeoloji Mühendisi 1 Kimya Mühendisi 1 TOPLAM: 6 ĠġÇĠ SINIFI PERSONEL KADRO DURUMLARI Teknisyen 1 Kont. Teknisyeni 2 Sürveyan 1 Yapı teknisyeni 1 Düz ĠĢçi 1 ġoför 1 TOPLAM:7 13

14 PERSONEL LĠSTESĠ ADI VE SOYADI ÜNVANI 1 Ömer BOLAT Müdür 2 Tuncer TEKĠN Müdür Yardımcısı 3 Emrah AKALIN Müdür Yardımcısı 4 Timsal ÖZER Müdür Yardımcısı 5 Vedat AYDOĞAN Proje ġube Müd. 6 Ahmet GÖBEL Yapı Den. ġube Müd. 7 Mikail KIZILAY Ġmar,Ġsk.ve Koop.ġube Müd. (Özel Ġd.Gecici Görevli ) 8 Faruk YILDIRIMTÜRK Yapı Malzemeleri ġube Müd. 9 Lokman URHAN Yapım ġube Müd. V. 10 Aynur YALÇINTAġ ĠnsanKay.ve Des.Hiz.ġube Müd. 11 M. Kenan ÖZKURT Personel ġefi 12 Emrah ARAS ĠnĢaat Mühendisi 13 Hande Yener DEMĠRCĠ ĠnĢaat Mühendisi 14 Ali Fuat URAL ĠnĢaat Mühendisi 15 Uğur ġelġman ĠnĢaat Mühendisi 16 Ekrem TOKSOY ĠnĢaat Mühendisi 17 Süleyman Arda AKÇAY ĠnĢaat Mühendisi 18 Arif ÇĠLĠNGĠROĞLU ĠnĢaat Mühendisi 19 Utku Ufuk BABURġAH ĠnĢaat Mühendisi (SözleĢmeli) 20 Bekir AKDENĠZ ĠnĢaat Teknikeri 21 Cahit TOPALOĞLU ĠnĢaat Teknikeri 22 Nurullah YILDIZ Makine Mühendisi 23 Yunus Emre ÖZPOLAT Makine Mühendisi 24 Mehmet AKSAKAL Makine Mühendisi 25 Öztürk ÇURKA Jeoloji Mühendisi (ġube Müdür Vekili) 26 Burkay BOY Jeoloji Mühendisi 27 Koray GÜRBÜZ Harita Mühendisi 28 Zeynep DEMĠRÖZ Harita Mühendisi 29 Ali KANDEMĠR Elektrik Elektronik Müh 30 Fatih YEġĠLKAYA Elektrik Elektronik Müh 31 Subutay ATALAY Elektrik Teknikeri 32 Ġhsan SĠNCAR Elektrik Teknikeri 33 Sultan TAMYÜKSEL YAĞCI Mimar 34 Funda ÇĠVELEK Mimar 35 Burcu HOPANCI Mimar 36 Hande ÖZTÜRK Mimar 37 Hacı Mehmet BAYRAKTAR Mimar 38 Enis SERTER Mimar 39 BüĢra UZUN Mimar 40 Emrah KAYA Kimya Mühendisi 41 Fatih ÇALIġ Ayniyat Saymanı 42 Ergün AYDIN Teknisyen 14

15 43 Erkan BABÜR Teknisyen 44 Musa TAġ Teknisyen 45 Nihat ÜÇÜNÇÜ Teknisyen 46 Suat EKĠNCĠLER Teknisyen 47 Zeki OĞUL Teknisyen 48 Kenan DOĞANAY Teknisyen 49 Turgay TORAMAN Teknisyen 50 Bülent DEMĠRCĠ Teknisyen 51 ġemsi ÇĠNAN Teknisyen 52 ġahismail ĠNĠK Teknisyen 53 ġentürk KAÇAR Teknisyen 54 Zafer FĠLTEKĠN Teknisyen 55 Hikmet GÖREN Teknisyen 56 Cihat ALP Teknisyen 57 Zafer EYAN Teknisyen 58 Çetin BÜYÜKTANIR Teknisyen 59 Sedat KIZILAY Memur 60 Cemil KILIÇ Memur 61 Kerem YILDIZ Memur 62 Bülent UZUNKALA Güvenlik Görevlisi 63 Soner ASLAN Güvenlik Görevlisi 64 Yunus ÜLKER Güvenlik Görevlisi 65 Alpaslan TAHRAN ĠĢçi (Kont.Teknsyeni) 66 Osman SALGAR ĠĢçi (Teknsyeni) 67 Selahattin AVġAR ĠĢçi (ġoför) 68 Halis HAGĠ ĠĢçi (Kont.Teknsyeni) 69 Ali AVġAR ĠĢçi (Yapı Teknisyeni) 70 M.Turan ÖRGÜZ ĠĢçi (Sürveyan) 71 H.Kemal AVCI ĠĢçi (Düz iģçi) SORUNLARIMIZ VE ĠHTĠYAÇLARIMIZ: SORUNLAR : 1. Araç Yetersizliği 2. Bilgisayar ve Yazıcısı Yetersizliği 3. Hizmetli Yetersizliği 4. Personel Yetersizliği 5.Hizmet Binası, Misafirhane ve Lojmanların genel onarıma ihtiyacı olması, ĠHTĠYAÇ VE TALEPLER : ARAÇ-GEREÇ OLARAK: 1- Binek Oto 2 Adet 2- Bilgisayar ve yazıcı 3 adet 3-3 adet GPS alıcısı(cors), 3 adet reflektör ve 3 adet sehpa ya ihtiyaç vardır. 15

16 PERSONEL OLARAK: 1- Güvenlik Görevlisi 2 Adet 2- Hizmetli 4 Adet 3- Memur 8 Adet 4- ġoför 2 Adet 5- Makine Mühendisi 2 Adet 6- ĠnĢaat Mühendisi 4 Adet 7- Elektrik Mühendisi 2 Adet 8- Harita Mühendisi 1 Adet 9- ġehir Plancısı 1 Adet 10- Jeoloji Mühendisi 1 Adet 11- Bilgi ĠĢlemci 1 Adet Müdürlüğümüzün teknik personel sayısal olarak bakıldığında mevcut kadro yeterli gibi görülse de bölgede hizmet yılını dolduranların baģka bölgelere tayin isteyerek gittiğinden sürekli personel değiģimi söz konusu olduğundan dolayı tecrübeli personele ihtiyaç duyulmaktadır.bu nedenle hizmetin devamlılığı ve personelinde gerekli deneyim elde edilmesi için dönemsel yeni teknik elamanlara acilen ihtiyaç vardır. Ayrıca, Hizmet Binası müstakil ve Ģehir merkezi dıģında olduğundan güvenlik görevlisi memur, hizmet binası, misafirhane ve bahçe temizliği için hizmetli, Ģoför, kaloriferci, arģivci, muhasebe servisi, evrakçı, dosyacı,bilgi iģlemci ve rutin iģlerde kullanılmak üzere acilen memur sınıfı personele ihtiyacımız vardır. BĠNA, LOJMAN, DĠĞER SOSYAL VE YARDIMCI TESĠSLER DURUMU Hizmet binası ve lojmanlar yapıldığından bu yana genel onarım ve bakım görmediğinden ciddi olarak genel onarım ve bakıma ihtiyacı bulunmaktadır. Tüm binaların dıģ cephe sıvalarında ve cephe boyalarında yer yer dökülmeler, kapı ve pencere doğramlarında yıpranmalar, balkon ve korkulukların boyalarının yıpranarak paslı hale gelmesi, çatı örtülerinde, saçaklarında yıpranmalar, tretuvarlarda bozulmalar,iç mahalde,tesisatlarında (sıhhı tesisat ve elektrik) genel yıpranmalar mevcuttur. Bu nedenle, Hizmet Binasında, Misafirhanede ve Lojmanlarda acilen genel onarımlarına ihtiyaç olup, konu Bakanlığımıza iletilmiģ ödenek temin edildiği takdirde gerekli onarım yapılacaktır. Arz Ederim. 16

2012 YILI FAALĠYET RAPORU

2012 YILI FAALĠYET RAPORU T.C. ANKARA VALĠLĠĞĠ Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü 2012 YILI FAALĠYET RAPORU Takdim Eden: Kasım KAYIHAN (Ankara Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürü) 1 / 133 SUNUġ: 04.07.2011 tarih ve 27984 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

2012 YILI. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

2012 YILI. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2012 YILI ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon..4 B. Yetki Görev ve Sorumluluklar.....4 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler...4

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Adres: Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi No: 11 22200 Uzunköprü / EDĠRNE Tel: 0 284 513 1108 Faks: 0 284 513 10 14 www.uzunkopru.bel.tr ozelkalem@uzunkopru.bel.tr

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 17 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28028 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI I. DÖNEM BRĠFĠNG RAPORU 1 SUNUġ 22/05/2008-5765 tarih ve kanun ile kurulan üniversitemizin saha hızlı, kaliteli ve sağlıklı hizmete

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU AMASYA

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU AMASYA 2013 YILI FAALİYET RAPORU AMASYA T.C. AMASYA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2013 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kurulan Bakanlığımız Çevre ve Şehircilik alanlarında

Detaylı

unsurları vurgulanmaktadır.

unsurları vurgulanmaktadır. SUNUġ: Günümüzde toplumsal yapı ve iliģkileri derinden etkileyen hızlı bir değiģim ve dönüģüm yaģanmaktadır. Hizmet sunumunda açıklık, katılım, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesi

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER Bölüm 1. GENEL BĠLGĠLER 1 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.2. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler... 9 1.2.1. Fiziksel Yapı... 9 1.2.2. TeĢkilat

Detaylı

T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU 2 ĠÇĠNDEKĠLER KONULAR SAYFA NO ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 4 I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon 6 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6 C- Ġdareye

Detaylı

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2012 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Antalya Ocak - 2013 1 AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI AYRINTILI FAALĠYET

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2009 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no.1.0 Tekirdağ, Haziran 2010 ii İçindekiler Üst Yönetici SunuĢu... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 6 B. Yetki, Görev

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İSKENDERUN BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Bu Rapor Ġskenderun Belediyesi Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü Tarafından HazırlanmıĢtır 2009 Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu 2009 Ġskenderun Belediyesi

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. DĠYARBAKIR SUR ĠLÇE BELEDĠYESĠ

T.C. DĠYARBAKIR SUR ĠLÇE BELEDĠYESĠ SUR BELEDĠYESĠ T.C. DĠYARBAKIR SUR ĠLÇE BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BILGILER A- MĠSYON, VĠZYON VE ĠLKELER...1 B- KURUMSAL BILGILER...2 C- KURUMSAL POLĠTĠKALAR...6 FAALĠYET

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05 ġubat 2008/26778 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı

Detaylı

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1 Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER: 1-BAġKANDAN : 7 2-2010-2014 STRATEJĠK PLAN ÖZETĠ : 8 3-GENEL BĠLGĠLER :14 3.1 Coğrafi Konum :14 3.2 UlaĢım :14 3.3 Samsun BüyükĢehir

Detaylı

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2011-31.12.2011 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2011 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

IV- KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

IV- KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı-Nisan 2014 içindekiler ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon 15 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 17 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 25 1- Fiziksel

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2011 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine istinaden 17.03.2006 tarih

Detaylı

DEGERLĠ MECLĠS ÜYELERĠ ARKADAġLARIM. Sözlerime baģlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum

DEGERLĠ MECLĠS ÜYELERĠ ARKADAġLARIM. Sözlerime baģlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum DEGERLĠ MECLĠS ÜYELERĠ ARKADAġLARIM Sözlerime baģlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum Değerli arkadaģlar bilindiği üzere belediyemiz 22.03.2008 tarih ve 26824 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmıģ

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 HAZIRLAYAN Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RĠZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

II. AMAÇ VE HEDEFLER...26

II. AMAÇ VE HEDEFLER...26 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 2 A. MİSYON VE VİZYON... 2 A.1. MİSYON... 2 A.2. VİZYON... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 C. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER... 6 C.1. FİZİKSEL YAPI... 6 C.1.1. TAŞINIR

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı