T.C KARS ĠLĠ BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C KARS ĠLĠ BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C KARS ĠLĠ BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2010 HAZIRLAYAN Ömer BOLAT Bayındırlık ve Ġskân Müdürü 1

2 GĠRĠġ Müdürlüğümüz Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığına bağlı 2 Genel Müdürlüğün aģağıdaki iģ ve iģlemlerini yürütmektedir. -Genel bütçeye dahil kuruluģlara ait bina ve tesislerin; proje ve keģiflerini yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inģaatlarını, tadillerini, bakım ve küçük onarımları dıģında esaslı büyük onarımlarını yapmak veya yaptırmak. -Özel Ġdarelerinin bina ve tesislerinin proje ve keģiflerini; yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, talep halinde inģaatlarını yapmak veya yaptırmak. -Yapı Malzemeleri Piyasa Gözetimi ve Denetim konularında iģ ve iģlemleri yürütmek. -Kamu inģaatlarında Yapı Denetim Hizmetlerini yürütmek. -Kamu konutları ve afetle ilgili daimi iskana ait genel bütçeye dahil kuruluģlarca yaptırılacak her türlü yapıların ve konutların; etüd, proje ve yaklaģık maliyetlerini yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inģaatını, bakım ve küçük onarımları dıģında esaslı büyük onarımlarını yapmak veya yaptırmak, -Talep edildiğinde Acil Afet Durum Müdürlüklerine teknik personel desteği vermek,afetle ilgili daimi iskan yerleģmelerinde imar planlarını ve alt yapı tesisleri planlarını ve bunlara ait etüd, harita, proje ve yaklaģık maliyetlerini yapmak veya yaptırmak, onaylanmasını sağlamak, inģaat iģlerini yapmak veya yaptırmak. -Kıyı kenar çizgisinin tespiti iģlemlerini yürütmek -Ġl dahilinde kesinleģen imar planlarının incelenerek arģivlenmesi -Belediye mücavir alan sınırlarının tespiti iģlemlerinin yürütülmesi -Belediyelere yardım ve köy paylarının dağıtılması ve sarf iģlemleri -Özel çevre koruma alanlarında yapı ruhsatı düzenlenmesi iģlemleri -Kamu yapılarına ait plankote, vaziyet planlarını ve röleve planlarını hazırlamak, -Ġller Ġdaresi Kanunu kapsamında imar mevzuatı ile ilgili görüģ vermek -Talep edildiğinde Tarım ve Hayvancılık yapıları ile köy yerleģik alanlarındaki konut yapılarının projelerinin hazırlanması ve fenni mesuliyet üstlenilmesi -Yapı müteahhitleri ve ustalarının belgelendirilmesi -Sığınak tespiti ve patlayıcı madde komisyonlarına üye vermek -Yapı kooperatiflerinin izlenmesi, incelenmesi -Özel Eğitim Kurumlarına uygunluk görüģü verilmesi sayılı Ġskan kanununa tabi konutların yapılmasını sağlamak müdürlüğümüz görevleri arasındadır. Ġlimiz genelinde sürdürülebilir yerleģme, kentleģme ve güvenli yapılaģmayı temin etmek üzere; planlama, projelendirme ve yapım hizmetlerini teknolojik ve bilimsel geliģmelerden faydalanarak düzenleyici, denetleyici ve katılımcı bir anlayıģla yapmak, yaptırmak Müdürlüğümüz genel amaçları içerisindedir Sayılı Ġmar Kanunu ve Bakanlığımız TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan değiģiklikle talep edilmesi halinde köy yerleģik alanlarında yapılan ruhsata tabi olmayan binalar ile ruhsata tabi entegre tesis niteliğinde olmayan tarımsal yapılara proje ve teknik destek sağlanacaktır. Müdürlüğümüz bünyesinde yeni kurulan Yapı Malzemeleri ġube Müdürlüğü vasıtasıyla piyasa da üretimi ve pazarlaması yapılan yapı malzemelerine yönelik denetimler, Yapı Denetimi ġube Müdürlüğü ile de tarihinden itibaren Yapı Denetim Firmaları ile Yapı Müteahhitlerinin denetimleri de Müdürlüğümüzce yürütülecek, Yapı kooperatifleri de müdürlüğümüz denetimine tarihi itibariyle alınmıģ olup, iģlemler Ġmar Ġskan ve Kooperatiflerden Sorumlu ġube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 2

3 KURULUġ Bayındırlık ve Ġskan Müdürlüğü; tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 180 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile TeĢkilat ve Görevleri belirlenen Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığının TaĢra teģkilatıdır. Müdürlüğümüz bu Kanun Hükmünde Kararname ve diğer ilgili mevzuatla Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığına verilen görevleri Bakanlık adına taģrada yürütmekle görevlidir. Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı nın 17 Ağustos 2010 tarih ve B /1514 sayılı yazı ekinde Bakanlığımız taģra teģkilatı organizasyon yapısı 17 Ağustos 2010 tarihli 1513 sayılı Bakanlık Oluru ile yeni teģkilat yapısı,organizasyon Ģemaları ve görev tanımı yapılmıģtır. Bu tanıma göre Müdürlüğümüz B tipi il teģkilat yapısına sahip olup, Müdür,3 Müdür Yardımcısı ve 6 ġube Müdürlüğü ile hizmet vermektedir. MEVZUAT Hizmetler aģağıda maddeler halinde verilen Kanun, bu Kanunlara dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler, Tebliğler ve teknik mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu Bazı Kanunlarda ve Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında KHK de DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Sayılı Kamu Maliyesi Kanunu Sayılı Ġskan Kanunu Sayılı Ġmar Kanunu Sayılı Kıyı Kanunu Sayılı Yapı Denetimi Kanunu Sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Enerji Verimliliği Kanunu Kooperatifler Kanunu ile bazı kanun hükmünde kararnamelerde değiģiklik yapılmasına dair kanun Kanun ve Yönetmeliklerle Müdürlüğümüze verilen görevler 6 ġube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 3

4 MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN TEġKĠLAT ġemasi MÜDÜR Ömer BOLAT (1 ) (2 ) ( 3 ) Tuncer TEKĠN Timsal ÖZER Emrah AKALIN MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI Yapı Malz...ġb.Md. Proje.ġb.Md. Yapım ġb.md. Yapı Denetim.ġb.Md. Ġmar Ġskan ve Koop Ġnsan Kaynakları ve ġb.md. Destek Hiz.Sor.ġb. Md Faruk Vedat Lokman Ahmet Öztürk Aynur YILDIRIMTÜRK Aydoğdu URHAN GÖBEL ÇURKA YALÇINTAġ Yapı Malz...ġb.Md. Proje.ġb.Md. Yapım ġb.md.v. Yapı Denetim.ġb.Md. Ġmar Ġskan ve Koop Ġnsan Kaynakları ve ġb.md. Sorumlu ġb.md. v. Destek Hiz.Sor.ġb. Md Ġl Müdürlüğümüz Organizasyon Yapısı 1. Yapı Malzemeleri ġube Müdürlüğü 2. Yapı Denetimi ġube Müdürlüğü 3. Proje ġube Müdürlüğü 4. Yapım ġube Müdürlüğü 5. Ġmar Ġskan ve Kooperatiflerden Sorumlu ġube Müdürlüğü 6. Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetlerinden Sorumlu ġube Müdürlüğü ġube MÜDÜRLÜKLERĠNĠN GÖREVLERĠ, FAALĠYET VE SORUMLULUK ALANLARI 1-YAPI MALZEMELERĠ ġube MÜDÜDRLÜĞÜ: ġube Müdürlüğünün Görevleri: sayılı Ürünlere ĠliĢkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile verilen görevleri yapmak. - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ile Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Ġlgili Yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak. - Laboratuar ile ilgili iģleri yapmak. - Ġdarece verilecek diğer görevleri yapmak. 4

5 2010 Yılı Ġçindeki Faaliyetleri -10 adet piyasa gözetim ve denetimi yapılmıģtır. -4 adet beton santrali denetimi yapılmıģtır adet beton basınç deneyi yapılmıģtır. Laboratuarda Mevcut Bulunan Alet ve Cihazlar -Paslanmaz çelik tepsi 10 ad. -Numune tepsisi 6 -Özgül ağırlık terazisi 1 -Etüv 25 Lt lik 1 -Birim ağırlık kabı 1 Tk. -Betonyer 1 Ad. -Terazi 1 Ad. -Elektronik terazi 1 -Kumpas seti 1 Tk. -Kür odası nemlendiricisi 1 Ad. -Laboratuar tipi vibratör 1 -Çelik spatula 1 ad. -Cam mezür 10 -Slump takımı 3 Ad. -Balon joje kg baskül 1 -Derin dondurucu 1 -Elek sarma makinesi 1 " 2-YAPI DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ: ġube Müdürlüğünün Görevleri: sayılı Yapı Denetimi Kanunu ile ilgili Yönetmelikler ile belirlenen görevleri yapmak. - Ġdarece verilecek diğer görevleri yapmak Yılı Ġçindeki Faaliyetleri - Yapı denetiminden sorumlu ġube Müdürlüğü 2010 yılı içerisinde faaliyete girmiģtir. Bu ġube Müdürlüğünün faaliyet alanı yılından itibaren baģlayacaktır. ġube Müdürlüğünün faaliyet alanları ile ilgili Müdür Yardımcısı, ġube Müdürü ve teknik elemanları Bakanlıkça verilen konuyla ilgili Antalya da seminerlere katılmıģlardır. 1-Ġlimizde Yapı Denetim firmalarının denetimi için denetim elemanı görevlendirilmiģtir. 2-Ġl içinde firmalardan ve kuruluģlardan gelen sorulara karģı cevap verilmek üzere 1 mimar görevlendirilmiģtir. 3-Yapı Denetim sistemine elektronik ortamda girilmesi için 1 eleman görevlendirilmiģtir. 4-Yapı Denetim sisteminin tanıtım için Valilik toplantı salonunda sunum yapılmıģtır, 5-1 firmanın denetimi yapılarak bakanlığımıza sunulmuģtur. 6-Yapı Denetim sistemi için iģ süreçleri hazırlanmıģtır 5

6 3-PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ: ġube Müdürlüğünün Görevleri: - Kamu yapıları ve tesislerin ihtiyaç programlarını hazırlamak, proje ve keģiflerini yapmak. - Kamu Yapıları Tesislerinin Plankote, röleve ve Vaziyet Planlarını hazırlamak. - Kamu Yapıları ve tesislerin ihtiyaç programlarını ve keģiflerini(ödenek teminine esas tahmini bedel ile yaklaģık maliyet hesaplarını ) hazırlamak. - Bakanlığımızın tarih ve 936 sayılı yazıları doğrultusunda, Özel kuruluģlara uygunluk görüģü vermesi ve raporlarını hazırlamak. - Yapım ĠĢlerinde ihale öncesi ve ihale iģlemlerini hazırlamak. - Diğer kamu kuruluģlarının, proje müelliflerine hazırlattıkları projeleri incelemek. - Ġdarece verilecek diğer görevleri yapmak Yılı Ġçindeki Faaliyetleri a-proje ÇalıĢması Olarak; 1- SarıkamıĢ 100 öğrencilik Ana Okulu vaziyet planı, 2- Kağızman Denizgölü Köyü 8 derslikli ek bina inģaatı vaziyet planı 3- Merkez Ağa deve Ġlköğretim Okulu 5 derslikli ek bina inģaatı vaziyet planı 4- SarıkamıĢ EĢmeçayır Ġlköğretim Okulu 5 derslikli ek bina inģaatı vaziyet planı 5- Kağızman Ortaköy Köyü Ġlköğretim Okulu 5 derslikli ek bina inģaatı vaziyet planı 6- Kağızman 100 öğrencilik Ana Okulu ĠnĢaatı vaziyet planı 7- Mit Hizmet binası depo inģaatı ve tadilat projesi, 8- ÇeĢitli köylere ait wc projeleri, 9- Susuz Emniyet Müdürlüğü ihata duvarı projesi 10- Okul onarımlarına iliģkin röleveler. 11- Sosyal DayanıĢma Vakfı aracılığıyla yapılan Kağızman da 2, Akyaka da 1 yurdun rölevelerinin yapılması 12- Kağızman Denizgölü ilköğretim okulu ve Kağızman Anaokulu ile diğer onarım yapılan iģlerin as-built projelerinin yapımı 13- Susuz Öğretmenevi projesi 14- Kars Çocuk Kütüphanesi proje incelemesi 15- Milli Eğitim Müdürlüğüne ait derslik projeleri maliyet hesapları yılı içinde 200 ün üzerinde ödenek teminine esas maliyet hesapları yılı içinde yapımı devam eden, bitirilen ve 2011 yılında kullanılmak üzere 50 den fazla iģin yaklaģık maliyetleri 18- Kağızman maliye lojmanları röleveleri b-özel Eğitim Olarak: 1- Sürücü kursları teknik raporları, 2- Dershaneler teknik raporları. 3- Kağızman Belediyesince açılacak olan okuma salonuna teknik rapor verilmiģtir. 4- Özel Çelik BaĢarı Ġlköğretim Okulu Teknik raporu 6

7 c-ġnceleme ve Teknik Rapor Olarak: 1-Sosyal YardımlaĢma hasar tespiti raporları, 2-Emniyet Müdürlüğü tadilat raporu, 3-Arpaçay Karaurgan Köyü raporu, 4-Merkez Harmanlı Köyü Ġlköğretim Okulu raporu, 5-SarıkamıĢ Kâzımkarabekir Ġlköğretim Okulu raporu. Proje ÇalıĢması : 18 Ad. Özel Eğitim : 4 Ad. Ġnceleme ve teknik rapor : 5 Ad. Toplam : 27 4-ĠMAR,ĠSKAN VE KOOPERATĠF ġube MÜDÜRLÜĞÜ: ġube Müdürlüğünün Görevleri: sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili Yönetmelik ile belirlenen görevleri yapmak. - Coğrafi bilgi sistemi ile ilgili görevleri yapmak sayılı Kıyı Kanunu ile ilgili görevleri yapmak sayılı Ġskan Kanunu ile belirlenen görevleri yapmak sayılı Kooperatifler Kanunu ile belirlenen görevleri yapmak. - Jeolojik etüt raporlarını değerlendirmek ve onaylamak. - Ġdarece verilecek diğer görevleri yapmak Yılı Ġçindeki Faaliyetleri 1-Yeni yapılan bütün iģlerin plankote çalıģmaları 2-ġube Müdürleri ve ilgili teknik elemanlar konu ile ilgili Bakanlıkça verilen seminere katılmıģlardır. 3 Kıyı Kanunu gereği Yıllık Kıyı Kenar çizgisi tespit programı hazırlanarak Bakanlığımız gönderilmiģtir. 4-Kıyı Kanunu gereği Yıllık Kıyı Kenar çizgisi tespit programı hazırlanmıģ, programı uygulanabilmesi için gerekli hali hazır haritaların yapımı için ihtiyaç duyulan teknik donanımlar tespit edilerek Valiliğimizden alınması istenmiģtir. 5-Ġskan Kanununun 16. Maddesi Fiziksel YerleĢimin Düzenlenmesi kapsamında Ġlimiz Selim Ġlçesi Söğütlü Köyündeki hak sahibi kabul edilen ailelerden kredi kullanan ve yatırım programında yer alan 18 aileden 2 ailenin konutların KEYY yöntemi ile yapım sağlanmıģ ve tarihi itibarı ile teslim edilmiģtir. 6-Yapı Müteahhitleri Yetki Belge Numaraları 2011 Yılı Ġkinci Yarısından Sonra Verileceğinden Bakanlığımızca Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları Ġle ġantiye ġefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik ve Bakanlığımız kararı gereği; 1 ġube müdürü (Öztürk ÇURKA) Ġki Personel (Sultan TAMYÜKSEL YAĞCI Mimar; Arif ÇĠLĠNGĠROĞLU ĠnĢaat Mühendisi) görevlendirilmesine yönelik Müdürlük Makamı Olur ları alınmıģtır. Ġlimize bağlı belediye ve Kaymakamlıklarla; konut açığının tespitine yönelik toplantı yapılması kararlaģtırılarak, bu açığın kapatılmasına yönelik olarak kooperatifleģmenin bir araç olarak kullanılıp kullanılamayacağının sorgulanması amacıyla toplantı programı yapıldı. 7

8 1995K Proje No 7 a) Yapı Kooperatiflerinin devrine iliģkin olarak, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tarih ve 5983 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5. Maddesi ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa eklenen 3. Geçici Madde hükmü; b) Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı arasında tarihinde imzalanan Yapı Kooperatiflerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nca Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı na devrine ĠliĢkin Usul ve Esaslar konulu Protokol gereği; Yapı Kooperatiflerine iliģkin iģ ve iģlemleri kapsayan dosyalar Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlüğü nden alınmıģ, iģ ve iģlemleri takip edilmek üzere arģivimize konulmuģtur. 8-Yapı Kooperatiflerinin kuruluģ kayıtları tarihinden itibaren Müdürlüğümüzce tutulmaya baģlanmıģtır. 9-Bakanlığımız AraĢtırma Programı (BĠKAP) çerçevesinde Ġlimizdeki Kafkas Üniversitesi ile irtibata geçilmiģ ve yürütülebilecek araģtırma projelerine iliģkin önerileri istenmiģtir yılı içerisinde yapım Ġhalesi yapılan Kars Barajı nedeniyle yerleri kamulaģtırılacak ailelerin 5543 sayılı yasa kapsamında yeni yerleģim yerlerinin tespiti ve ailelerin mağduriyetin önlenmesi açısından Kars Merkez Boğazköy Köyü ve Susuz Ġlçesi ÇamçavuĢ köyü 2010 yılı Yatırım Etüt Proje programına alınmıģtır. DSĠ 24.Bölge Müdürlüğünce KamulaĢtırma çalıģmaları akabinde harita ve kamulaģtırma alanlarına ait tapu bilgileri ile maliklerinin bildirilmesinden sonra 5543 sayılı yasa kapsamında diğer çalıģmalara baģlanılacaktır 5543 SAYILI ĠSKAN KANUNA GÖRE YAPILAN ĠNġAAT Kars Selim Ġlçesi Söğütlü köyü 5543 sayılı iskan kanununa Göre Yeni yerleģim yeri seçimi yapılmıģ, Hak sahiplerinin ipotek tesisi belgeleri borçlandırma sözleģmeleri Mahalli Ġskan Komisyon Kararları alınmıģ olup, burada hak sahibi olan 44 kiģiden bir kısmı gerekli borçlanmayı yapmadığı, bir kısmı imalatları kendisi yapacağından kredi talep etmediği, bir kısmının ise imalatları kendisi yaptığı ve yapılan bu imalatların ise fen ve sanat kurallarına uymadığından bir kısmı ise Söğütlü köyünde ikamet etmediği için takyite takıldığından yalnızca 16 hak sahibinin inģaatları devam etmektedir. Bunlardan 2 kiģinin konutu tam bitmiģ olup, diğer 14 kiģinin inģaatları devam etmektedir 5543 Sayılı Ġskan Kanunu Uygulamalarına göre yapılan iģ. (2010 Yılı Yatırım Programı) 1 Adet Köy olup toplam konut sayısı : Yılı Dahil Biten : 2 Devam eden : 14 BaĢlamayan : 28 ĠĢin adı KÖYSEL ALANDA ĠÇ ĠSKANIN DÜZENLENMESĠ DEVAM EDEN ĠġLER : Karakte -ristiği BaĢlama BitiĢ Tarihi Kredi kulan maya nlar Proje Tutarı 2010 dan Önce Biten Devam Eden Önceki Yıllar Harcaması BaĢlamayan 2010 Yılında Biten 2010 Yılı Ödeneği Selim Söğütlü 44 Aile TOPLAM SAYILI KANUN GEREĞĠ ĠNġAAT :18 iģ devam etmektedir. 8

9 5-YAPIM ġube MÜDÜRLÜĞÜ: ġube Müdürlüğünün Görevleri: - Kamu Yapıları ve tesislerin proje hazırlık ve onay iģlemlerinden sonraki yapıma yönelik iģ ve iģlemlerini yapmak ve 4735 sayılı Kanunlarda belirtilen Ģekilde ihale sonrası iģlemleri yapmak ve yapı denetim hizmetlerini sağlamak. - Ġdarece verilecek diğer görevleri yapmak. - Genel Bütçe Bakanlığımızın Yatırım Programını uygulamak. YAPILAN VE YAPILMAKTA OLAN ÇALIġMALAR VE HĠZLETLER (GENEL BÜTÇE) : 2010 YILI ĠLĠMĠZ YATIRIM PROGRAMI (BĠN TL) PROJE NO PROJENĠN ADI KARAKTERĠSTĠK VE AÇIKLAMA ĠġĠN SÜRESĠ BaĢl. Tarihi Bitim Tarihi 2009H Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kars 500 KiĢilik Öğrenci Yurdu KONUT SEKTÖRÜ SÖZLEġME AġAMASINDA Yeni Projeler 2009K Kars Bayındırlık ve Ġskan Müdürlüğü Hizmet Binası Güç kaynağı yaptırılması ve lojmanlara Doğalgaz çekilmesi Onarım ĠnĢ. Onarım ve Doğalgaz DönüĢüm ĠĢi K Kars MĠT MüsteĢarlığı Kars Bölge Daire BaĢkanlığı1.Hizmet Binası Nizamiye jeneratör ve kazan dairesi tadilat ve onarımı ile depo yapım inģaatı Onarım ve Depo Yapım ĠnĢaatı YILI ĠÇERĠSĠNDE YAPIMI DEVAM EDEN ĠNġAATLAR A-GENEL BÜTÇE ĠHALE AġAMASINDA ĠġLER Bakanlığımızca 11 Kasım 2010 da 500 kiģilik Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurt ihalesi yapılmıģ olup sözleģme aģamasındadır. ĠġĠN ADI SÖZ. BED. YAK.MAL 1-Kars Bayındırlık ve Ġskan Müdürlüğü hizmet binası güç kaynağı , ,24 yaptırılması ve lojmanlara doğalgaz çekilmesi onarım 2-Kars Mit MüsteĢarlığı Kars Bölge Daire BaĢkanlığı 1.Hizmet, , ,02 Nizamiye, Jeneratör ve kazan dairesi tadilat ve onarımı ile depo binası yapımı inģaatı 9

10 SIRA NO ĠġĠN ADI ĠHALE BEDELĠ ĠHALE TARĠHĠ Ġġ YERĠ TESLĠMĠ- BAġLAMA Ġġ BĠTĠRME GECĠCĠ KABUL 1- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kars 500 KiĢilik Öğrenci Yurdu SÖZLEġME AġAMASINDA 2- Kars Bayındırlık ve Ġskan Müdürlüğü Hizmet Binası Güç kaynağı yaptırılması ve lojman lara Doğalgaz çekilmesi Onarım ĠnĢ TL Kars MĠT MüsteĢarlığı Kars Bölge Daire BaĢkanlığı1ı Hizmet Binası Nizamiye jeneratör ve kazan dairesi tadilat ve onarımı ile depo yapım inģaatı TL B- MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE TEKNĠK HĠZMETLER VERĠLEN KURUMLAR (2010) ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIMLARI ĠġĠN ADI SÖZ. BED. YAK.MAL 1-Kars SarıkamıĢ 100 öğrencilik anaokulu inģaatı , ,00 2-Kars Merkez G.A.M.P Endüstri Meslek lisesi onarımı , ,92 3-Kars 30 Ekim Anaokulu doğalgaz dönüģüm iģi , ,98 4-Kars Susuz Kazım Karabekir Anadolu öğretmen lisesi onarımı , ,27 5-Kars Kağızman METEM onarımı , ,59 6-Kars Merkez Subatan, Kümbet ve Demirkent köyü 4 gözlü , ,00 wc yapımı iģi 7-Kars Kağızman Denizgölü ilköğretim okulu 8 derslik ek , ,74 bina inģaatı 8-Digor Yağılaca, TürkmenĢen ve Derinöz köyü okulları için , ,00 4 gözlü wc yapımı iģi 9- Kağızman Akdam ve Çengili köy okulları için 4 gözlü , ,00 wc yapımı iģi 10-Kars Merkez Verimli köyü ilköğretim okulu genel onarım iģi , ,25 11-Kars Merkez Ağadeve köyü ilköğretim okulu 5 derslik , ,27 ek bina inģaatı 12-Kars Kağızman Ortaköy köyü ilköğretim okulu 5 derslik ek , ,41 bina inģaatı 13-Kars Merkez Gazi Kars Anadolu lisesi doğalgaz dönüģümü , ,82 ve tadilat iģi 14- Kars Merkez Anaokulu onarımı iģi , ,73 15-Kars Arpaçay YĠBO okul ve pansiyon binaları ıslak , ,26 zeminlerinin tadilatı iģi 16-Kars SarıkamıĢ Lisesi ihate duvarı,tretuvar yapımı ve , ,01 10

11 pansiyon onarımı iģi 17-Kağızman Merkez Anaokulu ĠnĢaatı , ,92 18-Kars SarıkamıĢ EĢmeçayır köyü ilköğretim okulu 5 derslik , ek bina inģaatı 19-Kars Arpaçay 3 Kasım YĠBO onarımı iģi , ,77 20-Kars SarıkamıĢ Zübeyde Hanım anaokulu onarımı iģi , , Kars SarıkamıĢ Mustafa Kemal PaĢa ilköğretim okulu , ,48 onarımı inģaatı 22-Kars Digor Kocaköy Ġlköğretim Okulu12 Derslikli Ek Bina ĠnĢaatı ve mevcut okulların tadilatı iģi , ,53 23-Kars Merkez Mihralibey Ġlköğretim Okulu Onarım ĠĢi , , Kars Merkez Arazoğlu köyü ilköğretim okulu onarımı iģi , , Kars Merkez Halefoğlu köyü ilköğretim okulu onarımı iģi , ,07 26-Kars Merkez Mezra köyü ilköğretim okulu ve lojman , ,95 Onarımı iģi 27-Kars Akyaka 70.Yıl H.Öztürk ilköğretim okulu ihate duvarının , ,28 sıva ve korkuluk yapımı iģi 28- Kars SarıkamıĢ (BaĢköyYĠBO, Çolaklı, Akkozyayla, ,00 Kayalıboğaz, Uzungazi, Köroğlu, Hamamlı, Yukarı Sallıpınar, Yağbasan ve ġehithalit )11 köy ilköğretim okulu küçük onarımı iģi 29-Kars Selim Latif Aras Ġlköğretim okulunun inģaat imalatı, ,00 makine tesisatı ve elektrik tesisatı yapımı iģ DĠĞER KURUMLARA AĠT ĠNġAATLAR ĠġĠN ADI SÖZ. BED. YAK.MAL 1-Kars Emniyet Müdürlüğü Polis evi onarımı , ,72 2-Kars Emniyet Müdürlüğü ġehit Sadullah KeleĢ 180 Dai.Polis , ,90 Lojmanı ısı merkezi doğalgaz dönüģüm iģi 3-Kars Susuz Emniyet Amirliği ihate duvarı inģaatı , ,88 4-Kars Halime Aslan Yıldız çocuk yuvası onarımı , ,22 5-Kars Merkez ġehir stadyumunun bakım onarımı iģi , ,14 6-Kars Emniyet Müdürlüğü ġehit Sadullah KeleĢ Lojmanları , ,84 R-S-D-E-F-G-C-H blokları ile kazan dairesinin çatı değiģimi iģi 7-Kars Merkez Polisevi doğalgaz dönüģümü ve tadilat yapımı iģi , ,18 8-Kars Devlet Hastanesi Ek Bina ve Kadın Doğum Hastanesinin Doğalgaza DönüĢüm ĠĢi ,00 9-Kars Arpaçay Malmüdürlüğü Lojmanı Bakım Onarım ĠĢi , ,37 10-Kars Arpaçay Gülyüzü Köyü Sağlık Evi Onarım ĠĢi , ,00 11-Kars SarıkamıĢ Merkez Sağlık Ocağı Onarımı ve Doğalgaz DönüĢüm ĠĢi , ,00 12-Kars Kültür Merkezi Doğalgaz DönüĢümü ve DıĢ Cephe Yalıtım ĠĢi , ,00 13-Kars SarıkamıĢ Armutlu Köyü Sağlık Evi Onarım ĠĢi , Kars Digor TürkmenĢen köyü sağlık ocağı onarımı iģi , ,00 15Kars Kağızman Aydınkavak köyü sağlık ocağı onarımı iģi , ,00 16-Kars Merkez EĢmeyazı köyü sağlık evi onarımı iģi , , Kars SarıkamıĢ Alisofu köyü sağlık evi onarımı iģi , ,47 11

12 HAYIRSEVER VATANDAġLAR TARAFINDAN YAPILAN ĠNġAATLAR ĠĢin Adı 1-Kars Merkez 13 Derslikli Sağlık Meslek Lisesi inģaatı 2-Kars Selim Osman Bakırcı 12 Derslikli Anadolu Lisesi inģaatı 3-Kars Selim 8 Derslikli Latif Aras Ġlköğretim Okulu inģaatı GENEL BÜTÇE : 2 MĠLLĠ EĞĠTĠM ĠġLERĠ : 29 DĠĞER KURULUġLARA AĠT ĠNġAATLAR : 17 HAYIR SEVER ĠNġAATI : 3 TOPLAM : 51 Müdürlüğümüzce; Bölgemizde çalıģılabilir iģ günü 15 NĠSAN 30 EKĠM tarihleri arasında kısa bir dönem kapsamasına rağmen, 2010 yılı içerisinde Genel Bütçe (2 ad), Milli Eğitim (29 ad), Diğer kuruluģlara ait (17 ad), Hayırsever vatandaģ (3 ad), Bir yerleģim biriminde 5543 sayılı iskan kanununa göre (18 ad.) olmak üzere toplam 69 inģaatın yapım iģinin ihale öncesi ile ihale sonrası yapı denetim hizmetleri yürütülmektir. 6-ĠNSAN KAYNAKLARI VE DESTEKHĠZMETLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ: ġube Müdürlüğünün Görevleri: - Personel ile ilgili görevleri yapmak. - Ġdari iģler ile ilgili görevleri yapmak. - Bilgi ĠĢlem ile ilgili görevleri yapmak. - Bütçe hazırlığı ve harcamalarla ilgili görevleri yapmak. - Döner Sermaye ĠĢletmesi ile ilgili görevleri yapmak. - Hizmet Binası ve araçlarla ilgili görevleri yapmak. - Ġdarece verilecek diğer görevleri yapmak. HĠZMET BĠNALARI ve TESĠSLERĠ : HĠZMET BĠNASI: Ġl Müdürlüğümüz, faaliyetlerini kendi Hizmet Binasında sürdürmektedir. Bodrum Kat da : Kazan dairesi Zemin Kat da: DanıĢma, Nöbetçi Memur Odası, Yemekhane arka cephe giriģinde Beton laboratuarı Birinci Kat da : Ġmar Ġskan ve Kooperatiflerden sorumlu ġube Müdürlüğü, Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri ġube Müdürlüğü ve Yapı Malzemeleri ġube Müdürlüğü Ġkinci Kat da: Müdürlük Makamı ve Yapım ġube Müdürlüğü Üçüncü Kat da: Proje ġube Müdürlüğü ve Yapı Denetim ġube Müdürlüğü bulunmaktadır. Dördüncü Kat da:salon MĠSAFĠRHANE: Misafirhanemiz hizmet binası bitiģiğinde 10 odalı 15 yataklı, salon,mutfak ve sorumlu odası bulunmaktadır. LOJMANLAR: Hizmet Binası yanında ve ġehrin diğer semtlerinde olmak üzere 3 ayrı yerleģkede lojman bulunmaktadır. Fevzi Çakmak Mahallesinde 3+1: 20 daire, Bülbül mahallesinde 2+1 : 18 daire, Fevzi Çakmak Mahallesi doğum evi mevkii 3+1: 10 daire, olmak üzere toplam 48 daire lojman mevcuttur. 12

13 ARAÇ DURUMU: Müdürlüğümüzün kendine ait araç bulunmamaktadır. Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmakta olan 2 adet binek ve 1 adet arazili aracın resmi kayıtları Ġl Özel Ġdaresi adınadır. Ġlimiz Merkez ve 7 ilçemiz ile bunlara bağlı köy ve mezralarda Yapılan inģaat ve tüm çalıģmalar bu üç araç ile yürütülmektedir. PERSONEL DURUMU : Ġl Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan personelin meslek-unvan ve sayısal durumu; Ġl Müdürü 1 Müdür Yardımcısı 3 ġube Müdürü 6 TOPLAM PERSONEL 71 Memur SözleĢmeli ĠĢçi ġube MÜDÜRLÜKLERĠMĠZ 1 ġube Müdürü Ġl Özel Ġdaresinde Geçici Görevli + 1 ġube Müdürlüğü boģ olduğundan; 2 Vekil ġube Müdürü bulunmaktadır. 1. Yapı Malzemeleri ġube Müdürlüğü 2. Yapı Denetimi ġube Müdürlüğü 3. Proje ġube Müdürlüğü 4. Yapım ġube Müdürlüğü 5. Ġmar Ġskan ve Kooperatiflerden Sorumlu ġube Müdürlüğü 6. Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetlerinden Sorumlu ġube Müdürlüğü TEKNĠK PERSONEL 40 ĠDARĠ PERSONEL 8 ĠnĢaat Mühendisi 7 Mimar 4 ġef 1 Harita Mühendisi 2 Makine Mühendisi 3 Ayniyat Saymanı 1 Jeoloji Mühendisi 1 Memur 2 Elektrik Teknikeri 2 Hizmetli 1 Teknisyen 17 Güvenlik Görevlisi 3 ĠnĢaat Teknikeri 2 Elektrik Mühendisi 2 Kimya Mühendisi - SÖZLEġMELĠ PERSONEL KADRO DURUMLARI ĠnĢaat Mühendisi 1 Mimar 3 Jeoloji Mühendisi 1 Kimya Mühendisi 1 TOPLAM: 6 ĠġÇĠ SINIFI PERSONEL KADRO DURUMLARI Teknisyen 1 Kont. Teknisyeni 2 Sürveyan 1 Yapı teknisyeni 1 Düz ĠĢçi 1 ġoför 1 TOPLAM:7 13

14 PERSONEL LĠSTESĠ ADI VE SOYADI ÜNVANI 1 Ömer BOLAT Müdür 2 Tuncer TEKĠN Müdür Yardımcısı 3 Emrah AKALIN Müdür Yardımcısı 4 Timsal ÖZER Müdür Yardımcısı 5 Vedat AYDOĞAN Proje ġube Müd. 6 Ahmet GÖBEL Yapı Den. ġube Müd. 7 Mikail KIZILAY Ġmar,Ġsk.ve Koop.ġube Müd. (Özel Ġd.Gecici Görevli ) 8 Faruk YILDIRIMTÜRK Yapı Malzemeleri ġube Müd. 9 Lokman URHAN Yapım ġube Müd. V. 10 Aynur YALÇINTAġ ĠnsanKay.ve Des.Hiz.ġube Müd. 11 M. Kenan ÖZKURT Personel ġefi 12 Emrah ARAS ĠnĢaat Mühendisi 13 Hande Yener DEMĠRCĠ ĠnĢaat Mühendisi 14 Ali Fuat URAL ĠnĢaat Mühendisi 15 Uğur ġelġman ĠnĢaat Mühendisi 16 Ekrem TOKSOY ĠnĢaat Mühendisi 17 Süleyman Arda AKÇAY ĠnĢaat Mühendisi 18 Arif ÇĠLĠNGĠROĞLU ĠnĢaat Mühendisi 19 Utku Ufuk BABURġAH ĠnĢaat Mühendisi (SözleĢmeli) 20 Bekir AKDENĠZ ĠnĢaat Teknikeri 21 Cahit TOPALOĞLU ĠnĢaat Teknikeri 22 Nurullah YILDIZ Makine Mühendisi 23 Yunus Emre ÖZPOLAT Makine Mühendisi 24 Mehmet AKSAKAL Makine Mühendisi 25 Öztürk ÇURKA Jeoloji Mühendisi (ġube Müdür Vekili) 26 Burkay BOY Jeoloji Mühendisi 27 Koray GÜRBÜZ Harita Mühendisi 28 Zeynep DEMĠRÖZ Harita Mühendisi 29 Ali KANDEMĠR Elektrik Elektronik Müh 30 Fatih YEġĠLKAYA Elektrik Elektronik Müh 31 Subutay ATALAY Elektrik Teknikeri 32 Ġhsan SĠNCAR Elektrik Teknikeri 33 Sultan TAMYÜKSEL YAĞCI Mimar 34 Funda ÇĠVELEK Mimar 35 Burcu HOPANCI Mimar 36 Hande ÖZTÜRK Mimar 37 Hacı Mehmet BAYRAKTAR Mimar 38 Enis SERTER Mimar 39 BüĢra UZUN Mimar 40 Emrah KAYA Kimya Mühendisi 41 Fatih ÇALIġ Ayniyat Saymanı 42 Ergün AYDIN Teknisyen 14

15 43 Erkan BABÜR Teknisyen 44 Musa TAġ Teknisyen 45 Nihat ÜÇÜNÇÜ Teknisyen 46 Suat EKĠNCĠLER Teknisyen 47 Zeki OĞUL Teknisyen 48 Kenan DOĞANAY Teknisyen 49 Turgay TORAMAN Teknisyen 50 Bülent DEMĠRCĠ Teknisyen 51 ġemsi ÇĠNAN Teknisyen 52 ġahismail ĠNĠK Teknisyen 53 ġentürk KAÇAR Teknisyen 54 Zafer FĠLTEKĠN Teknisyen 55 Hikmet GÖREN Teknisyen 56 Cihat ALP Teknisyen 57 Zafer EYAN Teknisyen 58 Çetin BÜYÜKTANIR Teknisyen 59 Sedat KIZILAY Memur 60 Cemil KILIÇ Memur 61 Kerem YILDIZ Memur 62 Bülent UZUNKALA Güvenlik Görevlisi 63 Soner ASLAN Güvenlik Görevlisi 64 Yunus ÜLKER Güvenlik Görevlisi 65 Alpaslan TAHRAN ĠĢçi (Kont.Teknsyeni) 66 Osman SALGAR ĠĢçi (Teknsyeni) 67 Selahattin AVġAR ĠĢçi (ġoför) 68 Halis HAGĠ ĠĢçi (Kont.Teknsyeni) 69 Ali AVġAR ĠĢçi (Yapı Teknisyeni) 70 M.Turan ÖRGÜZ ĠĢçi (Sürveyan) 71 H.Kemal AVCI ĠĢçi (Düz iģçi) SORUNLARIMIZ VE ĠHTĠYAÇLARIMIZ: SORUNLAR : 1. Araç Yetersizliği 2. Bilgisayar ve Yazıcısı Yetersizliği 3. Hizmetli Yetersizliği 4. Personel Yetersizliği 5.Hizmet Binası, Misafirhane ve Lojmanların genel onarıma ihtiyacı olması, ĠHTĠYAÇ VE TALEPLER : ARAÇ-GEREÇ OLARAK: 1- Binek Oto 2 Adet 2- Bilgisayar ve yazıcı 3 adet 3-3 adet GPS alıcısı(cors), 3 adet reflektör ve 3 adet sehpa ya ihtiyaç vardır. 15

16 PERSONEL OLARAK: 1- Güvenlik Görevlisi 2 Adet 2- Hizmetli 4 Adet 3- Memur 8 Adet 4- ġoför 2 Adet 5- Makine Mühendisi 2 Adet 6- ĠnĢaat Mühendisi 4 Adet 7- Elektrik Mühendisi 2 Adet 8- Harita Mühendisi 1 Adet 9- ġehir Plancısı 1 Adet 10- Jeoloji Mühendisi 1 Adet 11- Bilgi ĠĢlemci 1 Adet Müdürlüğümüzün teknik personel sayısal olarak bakıldığında mevcut kadro yeterli gibi görülse de bölgede hizmet yılını dolduranların baģka bölgelere tayin isteyerek gittiğinden sürekli personel değiģimi söz konusu olduğundan dolayı tecrübeli personele ihtiyaç duyulmaktadır.bu nedenle hizmetin devamlılığı ve personelinde gerekli deneyim elde edilmesi için dönemsel yeni teknik elamanlara acilen ihtiyaç vardır. Ayrıca, Hizmet Binası müstakil ve Ģehir merkezi dıģında olduğundan güvenlik görevlisi memur, hizmet binası, misafirhane ve bahçe temizliği için hizmetli, Ģoför, kaloriferci, arģivci, muhasebe servisi, evrakçı, dosyacı,bilgi iģlemci ve rutin iģlerde kullanılmak üzere acilen memur sınıfı personele ihtiyacımız vardır. BĠNA, LOJMAN, DĠĞER SOSYAL VE YARDIMCI TESĠSLER DURUMU Hizmet binası ve lojmanlar yapıldığından bu yana genel onarım ve bakım görmediğinden ciddi olarak genel onarım ve bakıma ihtiyacı bulunmaktadır. Tüm binaların dıģ cephe sıvalarında ve cephe boyalarında yer yer dökülmeler, kapı ve pencere doğramlarında yıpranmalar, balkon ve korkulukların boyalarının yıpranarak paslı hale gelmesi, çatı örtülerinde, saçaklarında yıpranmalar, tretuvarlarda bozulmalar,iç mahalde,tesisatlarında (sıhhı tesisat ve elektrik) genel yıpranmalar mevcuttur. Bu nedenle, Hizmet Binasında, Misafirhanede ve Lojmanlarda acilen genel onarımlarına ihtiyaç olup, konu Bakanlığımıza iletilmiģ ödenek temin edildiği takdirde gerekli onarım yapılacaktır. Arz Ederim. 16

T.C KARS ĠLĠ BAYINDIRLIK VE ĠSKAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C KARS ĠLĠ BAYINDIRLIK VE ĠSKAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C KARS ĠLĠ BAYINDIRLIK VE ĠSKAN MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2011 HAZIRLAYAN Ömer BOLAT Bayındırlık ve Ġskan Müdürü 1 GĠRĠġ Müdürlüğümüz Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığına bağlı 2 Genel Müdürlüğün aģağıdaki iģ ve iģlemlerini

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU ġirnak - 2010 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

14) Gümüşhane Torul-Kirazlık Söüğütağıl 30 Daireli Afet Konutu İnşaatı

14) Gümüşhane Torul-Kirazlık Söüğütağıl 30 Daireli Afet Konutu İnşaatı 14) Gümüşhane Torul-Kirazlık Söüğütağıl 30 Daireli Afet Konutu İnşaatı SÖZLEŞME BEDELİ BAŞLAMA YILI BİTİŞ YILI 2011 BEDELİ 1.165.000 2006 2006 1.685.988 15) Gümüşhane Merkez Balyemez Konağı İnşaatı SÖZLEŞME

Detaylı

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI A) TEMEL EĞİTİM : Okul öncesi eğitimi yaygınlaģtıracak ve geliģtirecek çalıģmalar yapmak, Ġlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini

Detaylı

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER DAĠRE BAġKANI Yapı ĠĢleri ve Teknik Rektörlük Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı nın en üst yöneticisi, temsilcisi, harcama yetkilisidir. Dairede çalıģan

Detaylı

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi GENELGE 2014/01 Amaç: Madde 1) Muğla Valiliği Yatırım Ġzleme

Detaylı

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLĠFE CĠTY KONUTLARI YÖNETĠCĠLĠĞĠ 01 NĠSAN 2017-30 NĠSAN 2017 FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi:04.08.2017 Karar Sayısı: 84516765-301-05/47 Meclis BaĢkanı: ĠnĢ. Müh. Hasan ARSLAN Belediye BaĢkanı MECLĠS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ OCAK - 2012 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Sayı : B.05.4.VLK.0.60.43.00-010.04-10 02/01/2012 Konu : Hükümet Konağı Amirliği Uygulama Yönergesi ile imzalanmıģtır. ERBAA

Detaylı

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN SIRA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESĠ 1-1- BaĢvuru Dilekçesi ( Amaca

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI HAZİRAN AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

TOPLAM :117. Merkez; 43 Niksar; 7 Pazar; 4. Sulusaray; 2 Reşadiye; 5 Turhal; 12. Başçiftlik; 2. Erbaa; 11. Artova; 5. Yeşilyurt; 3.

TOPLAM :117. Merkez; 43 Niksar; 7 Pazar; 4. Sulusaray; 2 Reşadiye; 5 Turhal; 12. Başçiftlik; 2. Erbaa; 11. Artova; 5. Yeşilyurt; 3. Merkez; 43 Niksar; 7 Pazar; 4 Başçiftlik; 2 Erbaa; 11 Artova; 5 Sulusaray; 2 Reşadiye; 5 Turhal; 12 TOPLAM :117 Almus; 4 Zile; 15 Yeşilyurt; 3 Yeni Proje-Tadilat Projesi Hazırlanması; 48 Vaz. Planı-Plankote-

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI MAYIS AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

2006 YILI 2007 YILI 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI

2006 YILI 2007 YILI 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 192 165 162 150 111 2006 YILI 2007 YILI 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI S.NO YAKLAŞIK MALİYET HAZIRLANAN İŞİN ADI 1 Almus Akarçay Yibo Oda Tipine DönüĢtürme ĠĢi Ve Almus

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü Personel Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, bünyesinde görev yapan personelimiz; 1 2 8 7 1 3 1 Şube Müdürü (Vekil) Mimar Mühendis Tekniker Teknisyen Kontrol Teknisyeni Şef Kastamonu Çevre ve Şehircilik

Detaylı

T.C KARS İLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ (MART 2014)

T.C KARS İLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ (MART 2014) T.C KARS İLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ (MART 2014) 1 SUNU PLANI MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YÖNETİM KADROSU (TEŞKİLAT ŞEMASI) MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPTIĞI VE YÜRÜTMEKTE OLDUĞUÇALIŞMALARI

Detaylı

D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 1-2012 YILI GENEL BÜTÇELİ YATIRIM PROGRAMINDA OLAN İŞLER; Yalova Bayındırlık ve İskan Hizmet Binası işinin sözleşmesi yapıldı. Yapım aşamasında. Altınova

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

Meclis BaĢkanı Belediye BaĢkanı Katip Katip Muzaffer KÜLCÜ Ġsmail AKGÖZ Süreyya DAġCI COġGUNSU (Ġmza) (Ġmza) (Ġmza)

Meclis BaĢkanı Belediye BaĢkanı Katip Katip Muzaffer KÜLCÜ Ġsmail AKGÖZ Süreyya DAġCI COġGUNSU (Ġmza) (Ġmza) (Ġmza) SAAT : 14:30 KARAR NO 104-105- 106-107- 108 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ġsmail AKGÖZ Süreyya DAġCI COġGUNSU Belediye BaĢkanı Üye Üye Zeki

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015 T.C. TARSUS MECLĠSĠ Karar No : 2015/3-1 (21) Gündem maddesi gereğince; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün 02/03/2015 tarih ve 5477 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 20 yaģındaki üniversite öğrencisi

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI I. DÖNEM BRĠFĠNG RAPORU 1 SUNUġ 22/05/2008-5765 tarih ve kanun ile kurulan üniversitemizin saha hızlı, kaliteli ve sağlıklı hizmete

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLARI YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1-Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul İnşaat Bakım ve Onarımlarının yapılması ve protokol dâhilinde ödeneklerin Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılması 2-Şanlıurfa

Detaylı

ISPARTA DEFTERDARLIĞI

ISPARTA DEFTERDARLIĞI ISPARTA DEFTERDARLIĞI BRĠFĠNG RAPORU ARALIK-2013 ISPARTA DEFTERDARLIĞI ISPARTA DEFTERDARLIĞI STRATEJĠK ÇALIġMA HEDEFĠ : Verginin bir vatandaşlık görevi olduğunun benimsetilmesi, mükelleflerin vergi ile

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 01 TEMMUZ 2017 31 TEMMUZ 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu yapı

Detaylı

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır?

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? SORU -1 RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? A) 13.07.2001 B) 13.07.2011 C) 17.03.2001 D) 17.03.2011 SORU -2 4708

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI OCAK AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 05,06,07,08,09/01/2015 tarihleri arası) G Ü N D E M

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI OCAK AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 05,06,07,08,09/01/2015 tarihleri arası) G Ü N D E M 1. Yoklama. İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI OCAK AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 05,06,07,08,09/01/2015 tarihleri arası) G Ü N D E M 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

1-) KURULUŞUN GENEL TANIMI:

1-) KURULUŞUN GENEL TANIMI: 1-) KURULUŞUN GENEL TANIMI: a) Kuruluş ve Görevleri: Nevşehir Merkez İlçe, Kasaba ve köylerinde yapılacak olan Devlet yapılarının Müteahhitlere İhalelerini yaparak yatırımların kısa zamanda tamamlayıp

Detaylı

2012 YILI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İL ÖZEL İDARESİ PROGRAMI

2012 YILI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İL ÖZEL İDARESİ PROGRAMI 2012 YILI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İL ÖZEL İDARESİ PROGRAMI NO OKUL ADI DERSLİK SAYISI YAPILAN İŞLER İlköğretim Okulları (Milli Eğitim Bakanlığı na onaya gönderilen yatırım programları 2011 yılından devam

Detaylı

T.C. ORDU VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ. YAPIM ĠġLERĠNDEN SORUMLU ġube MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORDU VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ. YAPIM ĠġLERĠNDEN SORUMLU ġube MÜDÜRLÜĞÜ YAPIM ĠġLERĠNDEN SORUMLU ġube MÜDÜRLÜĞÜ 1 YAPIM ĠġLERĠNDEN SORUMLU ġube MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERĠ Kamu Yapıları ve tesislerin proje hazırlık ve onay iģlemlerinden sonraki yapıma yönelik iģ ve iģlemlerini

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 13/4/2006 Resmi Gazete Sayısı: 26138 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 304)

Resmi Gazete Tarihi: 13/4/2006 Resmi Gazete Sayısı: 26138 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 304) Resmi Gazete Tarihi: 13/4/2006 Resmi Gazete Sayısı: 26138 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 304) 13/12/1983 tarih ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2009/077 Gündem No : 10 Karar Tarihi :

KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2009/077 Gündem No : 10 Karar Tarihi : TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan: Dr. Hasan GÜL Üyeler :Ali KAYA, Bahattin IġIK, Kazım ÖZKAN, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ BAġVURU SAHĠBĠ: Aktif ĠnĢaat Gıda San. ve DıĢ Tic. Ltd. ġti.,

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/38 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/38 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/38 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas. : Olağan Karar No : 41850698.301.05-118 : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre

Detaylı

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ. YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ. YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon 4 B. Yetki Görev ve Sorumluluklar 4 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmet Başvuruda İstenilen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi 1- Ġskân dilekçesi 2- Temel vizesi,

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1- Bu yönetmelik, Belediye Kanunu ile bağlayıcı yasa, yönetmelik, talimatlar ve

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKĠ,SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKĠ,SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKĠ,SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI TOPLULAġTIRILMIġ PROJELERĠN ALT PROJE SEÇĠMĠ VE ÖDENEK TAHSĠSĠ HAKKINDA USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI TOPLULAġTIRILMIġ PROJELERĠN ALT PROJE SEÇĠMĠ VE ÖDENEK TAHSĠSĠ HAKKINDA USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI TOPLULAġTIRILMIġ PROJELERĠN ALT PROJE SEÇĠMĠ VE ÖDENEK TAHSĠSĠ HAKKINDA USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu usul ve esasların

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı. Karar No Kararın Barış Mah. 1806/3 sokakta yeni yapılan parka isim 2012 / 175 Özü verilmesi talebi 1.ci oturumu / Cuma günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 175 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER 1 Ġmar Durumu(Ġmar Çapı) 2 Su Basman vizesi 3 4 Ġmar Planı DeğiĢikliği

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH GÜNEġLĠ PARK GARDENYA SĠTESĠ 2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE SİTE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Bağcılar Ġlçesi, Bağlar Mahallesi Mimar Sinan

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu Güner ATMACAOĞLU Toplantı Konu BaĢlıkları Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUġ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KENTSEL DÖNÜġÜM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KENTSEL DÖNÜġÜM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KENTSEL DÖNÜġÜM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA, 2011 TANIMLAR* Kentsel dönüģüm uygulama ve yenilikçi modellerinin yaygın olduğu Ġngiltere de, Merkezi Hükümetinin tanımlamasına göre; DönüĢüm, piyasa güçlerinin

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 TOPLANTI TARĠHĠ : 17.04.2013 TOPLANTI SAATĠ : 10:00 TOPLANTI YERĠ : TMO Genel Müdürlüğü Toprak Mahsulleri Ofisi

Detaylı

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ 211 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI-TEMMUZ 211 a) Personel Giderleri: 1.35. 1.2. 1.5. 9. 75. 6. 45. 3. 15. OCAK ŞUBAT MART

Detaylı

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

T.C. TOKAT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ. PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOKAT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ. PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ S.N. YILI YERĠ PROJE ADI Vaziyet Planı, Plankote, Zemin Sual FiĢi Hazırlanması 1 2011 Merkez Vilayetler Birliği Anaokulu V.P. 2 2011 Merkez

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2014/4-1 (32) Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 07/04/2014 tarih ve 10151 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 19. Maddesi gereğince, görev

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi.

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. ERYĠĞĠT (Katılmadı)-Dilek TEKĠN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMĠRCĠ -Muharem Aziz

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015

Detaylı

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH KAVAKLI KONAKLARI SĠTESĠ 2017 AĞUSTOS AYI FAALĠYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Kavaklı Mahallesi Kavaklı Caddesi

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 A.1. MİSYON... 4 A.2. VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ. YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ. YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon 4 B. Yetki Görev ve Sorumluluklar 4 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI İmar Durumu (İmar Durumu Birimi) Kitle Onayı (İmar Durumu Birimi) (Teknik Komisyon) Ön Olur Onayı Yeni İnşaat Ruhsatı İSTENEN BELGELER, Gerekiyorsa

Detaylı

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü T.C ERFELEK KAYMAKAMLIĞI 2013 YILI TOPLANTILAR TAKVİMİ İLÇE İDARE KURULU 5442 Sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu KOORDİNATÖR KURULUŞ Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğü lık Makam Odası Her Haftanın ÇarĢamba Günleri(Gündemde

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TEMMUZ- NĠĞDE SUNUġ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

BOLÜM BAŞKANI ĠġĠN ADI: BÖLÜM BAġKANI Ġġ KODU: 3003

BOLÜM BAŞKANI ĠġĠN ADI: BÖLÜM BAġKANI Ġġ KODU: 3003 BOLÜM BAŞKANI ĠġĠN ADI: BÖLÜM BAġKANI Ġġ KODU: 3003 MÜDÜR ĠĢ Görevleri Bölüm baģkanı bölümün her düzeyde eğtfim-öğretim ve araģtırmaları ve bölüme ait her türlü faaliyeti düzenli ve verimli bir Ģekilde

Detaylı

Ülkemizde ÇED Uygulamaları, Sorunları, Çözüm Önerileri. Nihat Ataman

Ülkemizde ÇED Uygulamaları, Sorunları, Çözüm Önerileri. Nihat Ataman Ülkemizde ÇED Uygulamaları, Sorunları, Çözüm Önerileri Nihat Ataman 1 2 ĠÇERĠK 1. GĠRĠġ 2. ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ 3. ÇED YÖNETMELĠĞĠ 4. HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 5. ÇED RAPORU 6. ĠNCELEME DEĞERLENDĠRME

Detaylı

HAZIRLAYAN: HÜSEYİN KARADAĞ SPK LİSANSLI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI HARİTA MÜHENDİSİ

HAZIRLAYAN: HÜSEYİN KARADAĞ SPK LİSANSLI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI HARİTA MÜHENDİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM HAZIRLAYAN: HÜSEYİN KARADAĞ SPK LİSANSLI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI HARİTA MÜHENDİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM Kentsel Dönüşüm Nedir? Kentsel sorunlar ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak bir bölgenin

Detaylı

ĠVRĠNDĠ ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

ĠVRĠNDĠ ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠVRĠNDĠ ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU 1- Birliğimizin 2013 Yılı Gelir ve Gider Bütçesi meclisimizce 1.958,00.TL.sı olarak kabul edilip yürürlüğe girmiģtir.

Detaylı

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF Türk Spor TeĢkilatını Meydana Getiren Kurum ve KuruluĢlar Ülkemizdeki spor kuruluşlarını hizmet ve faaliyetleri

Detaylı

2012 YILI. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

2012 YILI. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2012 YILI ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon..4 B. Yetki Görev ve Sorumluluklar.....4 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler...4

Detaylı

GÖREV TANIMLARI T.C. GEBZE BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

GÖREV TANIMLARI T.C. GEBZE BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI BĠRĠM FALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı