REKLAMIN SAVUNUSUNDA TOPLUMSAL BİR PERSPEKTİF 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REKLAMIN SAVUNUSUNDA TOPLUMSAL BİR PERSPEKTİF 1"

Transkript

1 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:5 Sayı:9 Bahar 2006/1 s REKLAMIN SAVUNUSUNDA TOPLUMSAL BİR PERSPEKTİF 1 Barbara J. PHILLIPS 2 Çeviren: F. Fulya TEPE 3 ÖZET Birçok eleştirmen çağdaş Amerikan toplumundaki bir kurum olarak reklam etiğini sorgulamıştır. Bu makalenin amacı reklama atfedilen üç olumsuz toplumsal trendi eleştirel olarak incelemektir. Bunlar: (a) tüketimin diğer toplumsal değerlerin üzerine yükselmesi, (b) toplumsal gereksinimleri gidermek için gittikçe artan bir şekilde ürünlerin kullanımı; ve (c) birey tüketicilerin gittikçe artan tatminsizliği. Bu açıklama, sözkonusu olumsuz trendlerin altında yatan nedenin reklam olmadığını; fakat daha geniş bir toplumsal faktör olan kapitalizm olduğunu tartışan bir reklam savunusu üretmektedir. Makalede, bu olumsuz toplumsal trendlerin kapitalist kökenlerine seslenen çözümler önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Reklam, Kapitalizm, Tüketim IN DEFENSE OF ADVERTISING: A SOCIAL PERSPECTIVE ABSTRACT Many critics have questioned the ethics of advertising as an institution in current American society. The purpose of this paper is to critically examine three negative social trends that have been attributed to advertising: (a) the elevation of consumption over other social values, (b) the increasing use of goods to satisfy social needs, and (c) the increasing dissatisfaction of individual consumers. This explanation yields a defense of advertising which argues that the underlying cause of these negative trends is not advertising, but a larger social factor capitalism. Solutions that address the capitalistic roots of these negative social trends are suggested. Keywords: Advertising, Capitalism, Consumption 1 Orijinal başlığı In Defense of Advertising: A Social Perspective olan bu makale, Journal of Business Ethics, Cilt 16, sayfa , 1997 de yayınlanmıştır. Makalenin çevirisini yayınlama izni makalenin çevirmeni tarafından Springer dan alınmıştır. Makaleye orijinal metinde bulunmayan anahtar kelimeler ve Türkçe özet eklenmiştir. 2 University of Saskatchewan, Department of Management and Marketing, College of Commerce, Canada. 3 Öğretim Görevlisi, İstanbul Ticaret Üniversitesi.

2 Barbara J. Phillips / çev. Fulya Tepe Reklamlar Amerikan işitsel ve görsel çevresinin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. [Reklamların] insanlara ürünler, statüler, değerler, toplumsal roller, tarzlar ve sanatta genel bir eğitim sağlamadaki daha geniş rolünü görmezden gelmek imkansızdır (Schudson, 1984, s. 207). Reklamlar ortaya çıktığından beri, reklamın topluma zararlı olduğunu tartışan reklam eleştirmenleri de varolagelmiştir. Bu konunun birçok perspektiften tartışılmasına rağmen, çoğu zaman reklam eleştirmenleri ve yandaşları birbirine aykırı amaçları savunarak konuşuyor görünmektedirler her biri dar noktaları tartışarak şu merkezi soruya dikkat etmemektedirler: Reklamın toplumsal etkileri nelerdir? Yani reklamların toplumumuzun kolektif tutumları, inanışları ve davranışları üzerindeki etkisi nedir? Eleştirmenler reklam aleyhindeki en bilinen argumana saplanıp kalmaya meyillidir buna göre reklam, tüketicileri gereksinim duyulmayan ya da istenmeyen ürünleri almaları için manipüle eder ya da zorlar. Yandaşları, reklamın bilgi sağlamada önemli bir rol oynadığı; ve kuşkucu tüketicileri zaten almak istemedikleri bir ürünü almaya zorlayamayacağı fikirleriyle muhalefet ederler. Dolayısıyla tartışmada açmaza düşülür. Hem bu eleştiri hem de onun çürütülmesi, reklamın bireysel etkisine; yani reklamın her bir tüketicinin pazar davranışı üzerindeki gücüne odaklanır. Reklamın toplum üzerindeki kolektif etkisiyle ilgili daha temel ve belki daha da önemli olan meseleden dikkatini saptırır. Bu makalenin amacı reklama atfedilen şu üç olumsuz kolektif etkiyi eleştirel olarak incelemektir: (a) tüketimin diğer toplumsal değerlerin üzerine yükselmesi, (b) toplumsal gereksinimleri gidermek için gittikçe artan bir şekilde ürünlerin kullanımı; ve (c) hayatla ilgili genel bir tatminsizlik. Bu üç etki, toplumda artmış olan materyalizm şemsiyesi altında gruplandırılabilir. Bu makale reklamın bu olumsuz etkilerin altında yatan neden olmadığını tartışan bir reklam savunusu sunacaktır. Daha geniş bir toplumsal faktörün, kapitalizmin, toplumda artan materyalizmden sorumlu olduğu tartışılacaktır. Az sayıda reklam eleştirmeni ya da zanlısı materyalizme bu perspektiften yöneldi. Bu nedenle bu makalenin birincil katkısı, reklama atfedilmiş olan olumsuz toplumsal etkilerin yaratımında kapitalist bir ekonomik sistemin önemli rol oynadığı açıklamasıdır. Bununla birlikte bu argüman daha ayrıntılı bir şekilde geliştirilmeden önce, reklamın, nasıl olup da toplumun dizginsiz materyalizminden sorumlu kurum olarak görüldüğünü anlamak gereklidir. Bu makalenin gelecek bölümü reklamın toplumsal etkisini nasıl kazandığını açıklamaktadır. Üçüncü bölüm reklamın yukarıda tartışılan üç toplumsal eleştirisini incelemekte; ve bu toplumsal koşulların altında yatan nedenin kapitalizm olduğu argümanını inşa etmektedir. Son bölüm kapitalizmin olumsuz toplumsal etkilerini azaltmak için öneriler sunmaktadır. Reklamın Yükselişinin Kısa Bir Tarihi Tarihte, hepimizin doğanın çocukları olduğumuz andan önce gelen; ve ticaretin oğulları ve kızları haline dönüştüğümüz andan sonra gelen tek bir nokta yoktur (Schudson, 1984, s. 179). 82

3 Bahar 2006 / 1 Geçmişin gelenek toplumlarında, aile ve cemaat en önemli toplumsal birimlerdi. Toplumsal çevre nesilden nesile az değiştiğinden, yaşlı topluluk üyeleri dış dünyadaki tehlikeler ve fırsatlar hakkında değerli bilgilere sahiptiler (Becker, 1981); ve genç insanlara toplumda yerine getirmeleri gereken görevleri ve rolleri öğrettiler. Toplumsal yönlendirme, aile ve günün dini ve eğitsel otoritelerini de içine alan geniş cemaat tarafından sağlandı. Ancak 20.yy ın başında, bu toplumsal kurumlar Birleşik Devletler de değişmeye başladı. Sanayileşme ve kentleşme, işçiler şehirlere ve fabrikalara koştukça, bireyleri topluluklarından ayırdı (Harriss, 1991). Bireyler fiziksel olarak ailelerinden ayrıldılar, izole topluluklarından koparıldılar; ve daha geniş dünyaya maruz bırakıldılar (Bell, 1976). Bu hızla değişen toplumda, yaşlı topluluk üyeleri deneyimlerinin demode ve değerinin düşmüş olduğunu anladılar (Bell, 1976); sunacak pek de yararlı tavsiyeleri yoktu. Coğrafi ve toplumsal hareketlilik arttıkça insanlar giderek aileler, kiliseler ve okullar gibi geleneksel kültürel etki ve otorite kaynaklarından ayrıldılar. Bireylerin, bu kurumların eskiden sağladığı bilgileri edinmek için, başka bir yere bakması gerekiyordu (Bell, 1976; Pollay, 1989). Sanayileşme ayrıca bireyler ve kullandıkları ürünler arasında bir ayrılmaya sebep oldu. Üretim süreci bireylerin günlük yaşamından kaldırıldığı için, bir ürünün üretimi ve nitelikleri hakkında daha az kişisel bilgileri oldu. Tüketiciler ürünlerin nasıl yapıldığını bilmiyordu, ne kim tarafından, ne de ne amaçla yapıldığını da. Aynı zamanda, bireylerin pazarda gittikçe karmaşıklaşan ürünler hakkında bilgi aramaya harcamak için daha az zamanları vardı (Schudson, 1984). Sonuç olarak, tüketiciler ürünlere toplumsal anlamlar atarken zorlandılar (Jhally, 1989). Satın aldıkları ürünlerin haklarında ne söylediğinden, yiyecek, giyim, ulaşım ve hediye seçimleriyle diğerlerine hangi mesajların iletildiğinden emin değildiler. Yukarıda tarif edilen hızlı toplumsal değişimler geride toplumsal yönlendirme kaynağı için feryat eden bireyler bıraktı; ve reklamcılar diğer kurumların düşüşüyle boşalan yeri doldurmaktan mutluluk duyacaklardı (Leiss vd, 1986). Tavsiye için tüketici talebi olağanüstü büyüyünce, Birleşik Devletler de reklamcılık, odağını ürün özelliklerinden ürünlerin toplumsal anlamlarına kaydırmaya başladı (Leiss vd, 1986) civarında reklam, tüketicilere ahlak, davranış, toplumsal roller, zevk, tarz ve giyim konularında tavsiye vererek, toplumsal bir yönlendirme fonksiyonu üstlenmeye başladı (Bell, 1976; Marchand, 1985). Tüketiciler, karmaşık ve kafa karıştırıcı bir dünyada sıkıntılarını azaltmaya yardım edebilecek, umutsuzca gereksinim duyulan bilgi için reklama dönebildi (Dyer, 1982). Geleneksel toplumsal yönlendirme kaynaklarının hala bir etki uyguluyor olmasına rağmen, tüketiciler reklama yanıt verdiler; çünkü reklam son derece görünürdü, kolayca bulunabilirdi; ve otorite ile kesinlik veriyordu (Cushman, 1990). Bize dilediğimize dönüşmek için ne yapmamız gerektiğini söylüyor lerden beri ailenin, topluluğun ve geleneğin önemi azalmaya başladı; ve teknolojideki ilerlemeler reklamı daha yaygın ve etkili yaparken, dünya daha karmaşık 83

4 Barbara J. Phillips / çev. Fulya Tepe hale geldi (Berman, 1981). Kültürel etki ve otoritesi ile bir toplumsal kurum olarak reklamın toplum üzerinde Goldman ın (1992, s.2) şöyle tanımladığı bir kolektif etkisi vardır: Kültürel hegemonya verili bir zamanda ve yerde hakim olan, etrafımızdaki dünyayı görme ve ondan anlam çıkarmanın toplumsal olarak inşa edilmiş yollarına gönderme yapar. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında Birleşik Devletler de meta ilişkilerinin üstünlüğü hayatlarımızı kavrama biçimlerimiz üzerine orantısız etki uyguladı. Reklamların toplumsal gramerine rutin olarak katıldığımız hergün, meta hegemonyasının alan varsayımlarının kopyasını çıkarma süreciyle meşgul oluruz. Bu alan varsayımları önemlidir; çünkü kamusal ve özel konuşmalarımızın yer aldığı söylem sahasını koşullar ve kısıtlar. Yani reklam, toplum ile aramızdaki ilişkileri (Berman, 1981), biz ve diğerleri arasındaki (Schudson, 1984) ve biz ile nesneler arasındaki ilişkileri (Leiss vd, 1986) görmemizi sağlayan çerçeveyi etkilemek suretiyle toplumsal gerçekliğimizi yaratmaya yardım eder (Dyer, 1982). Satın alma alışkanlıklarımızı etkilemediği zaman bile reklamın, kültürümüzü etkileyerek hayatlarımızdaki en temel meselelerde tutumlarımızı, değerlerimizi etkileme potansiyeli vardır (Schudson, 1984). Reklamın toplum üzerindeki kolektif etkilerinin satın alma davranışı üzerindeki bireysel etkilerine karşıt olarak, iddialarına inanmamızı gerektirmediğini kaydetmek önemlidir (Schudson, 1984). Örneğin, Dow banyo temizleyicisinin bir reklamı bu düşük katılımlı ürün için doğrudan bir sebep-niçin iddiası sunar: Dow temizleyicisi banyoyu temizlemeyi kolaylaştırır. Bireysel düzeyde bir tüketici, ürün iddiasını kabul edebilir ya da reddedebilir ve sonra ürünü satın almayı ya da almamayı seçebilir. Reklam mesajını kabul edip etmediklerine bakılmaksızın, tüketiciler reklamı seyrederken toplumsal bilgiye maruz kalmışlardır. Örneğin Dow reklamı, parlayan temiz bir banyonun önemli bir hedef olduğunu ve bu hedefe bir meta satın alımıyla daha kolayca ulaşılabileceğini ima eder. Tüketiciler, reklam mesajını inandırıcı bulmayarak reddetseler bile, sunulan toplumsal bilgiyi reddetmeleri hatta incelemeleri bile muhtemel değildir (Dyer, 1982). Bu bilgi, örtülü bir şekilde, gerçeklik olarak kabul edilir. Ve tek bir reklamın az etkisi olabilirse de, tüketiciler her gün yüzlerce reklamda benzer toplumsal mesajlara maruz kalırlar. Dolayısıyla, reklamın kolektif etkilerinden biri tüketicilerin toplumsal gerçekliğini biçimlendirmeye yardım etmesidir. Tüketiciler reklam aracılığıyla sunulan değer ve varsayımları sorgulamadan normal olarak kabul etmeye meyillidirler; çünkü reklamın yaratılmasına yardım ettiği gerçeklikte yaşarlar (Pollary, 1989; Goldman, 1992). Gelecekte reklamın toplumsal etkisi çok daha yaygın hale gelebilir ların aşırı kullanılmış; ve çoğunlukla anlamsız ifadesi enformasyon otobanları, geleceğin görüntülerini uyandırmaktadır: tek başına bir birey, barikatla önü kesilmiş, sadece titreyen bir TV ekranıyla aydınlanan bir odada, kuşatan kitle medyası aracılığıyla aldığı bilgi dışında toplumun geri kalanından soyutlanmış. Modern Birleşik Devletler toplumunda, bireyler gittikçe diğerlerinden soyutlanmaktadırlar. Teknoloji, bireyin toplumsal bilginin geleneksel kaynaklarından ayrılmasına katkıda bulunmuştur. Belki gelecekte, tüm toplumsal yönlendirme kitle arabulucuğundan geçecektir. 84

5 Bahar 2006 / 1 Fakat bilim kurgu senaryolarını kenara koyarak soralım: Eğer reklam başlıca bir toplumsal yönlendirme kaynağıysa, bunun ne önemi vardır? Bu makalenin gelecek bölümü toplumsal yönlendirme fonksiyonu nedeniyle reklama atfedilmiş olan olumsuz toplumsal etkileri inceleyecek; ve bu kolektif etkilere reklamın değil, kapitalizmin neden olduğunu tartışacaktır. Kapitalizm: Altta Yatan Görünmez Neden Eleştirmenler materyalizm i desteklediği için reklamda kusur buldular saygıdeğer bir eleştiri, bir futbol oyuncusunu saldırganlığı yüzünden ya da bir modeli görünümüyle ilgili kaygısı yüzünden eleştirmeye oldukça benzer (Gold, 1987, s. 31). Önceki bölümde tartışıldığı gibi, reklamcılar hesaplanmış bir girişimle geleneksel toplumsal düzeni yıkmak için kontrolü diğer toplumsal kurumlardan çekip almamışlardır (Schudson, 1984); reklamcılık toplumsal bilgiye olan tüketici talebine yanıt vererek toplumsal önem kazanmıştır. Schudson (1984), reklamın sosyalleşme üzerindeki artan etkisi tüketiciler tarafından arzu edilirken etkilerinin büyük kısmını kaybetmiş olan dini, eğitsel ve ailevi güçlerin ise çoğunlukla hoş karşılanmaz ve zorlayıcı olduğunu kaydeder. Schudson un argümanına rağmen eleştirmenler, bununla birlikte reklamın uçsuz bucaksız etkisi varken, açık toplumsal hedefleri ya da toplumsal sorumluluğu olmadığını ileri sürerler (Pollary, 1989). Reklamcılığın ekonomik kazanç ötesinde toplumsal değerleri yokmuş gibi görünmektedir. Reklamcılığın neye inandığını gerçekten bilmiyoruz (Berman, 1991). Bu, vermeye çalıştıkları toplumsal değerleri açıkça belirten ve bu suretle kamu incelemesi ve tartışmasına açan eğitsel sistemler ya da dinler gibi toplumsal kurumlarla taban tabana zıttır. Reklamcılığın zanlıları, reklamın birincil işinin ürünleri satmak olduğunu belirtir. O zaman, anlaşılır bir şekilde reklamcılar, reklamın bireysel davranış üzerindeki etkisine yoğunlaşırlar; ve toplum üzerinde yarattıkları kolektif etkiyi incelemezler. Fakat güçlü bir toplumsal mesaj iletmektedirler. Her reklam bir tek çok amaçlı çözümle modern hayatın ikilemlerine seslenir: Bir şey satın al (Gold, 1987, s. 25). Eleştirmenlerin toplumun üzerinde amaçlanmamış olumsuz etkisi olduğunu söylediği kolektif mesaj budur. Daha önce tartışıldığı gibi reklama düzenli olarak üç olumsuz toplumsal etki atfedilmiştir: (a) tüketimin diğer toplumsal değerlerin üzerine çıkması, (b) ürünlerin kimlik ve diğerleriyle ilişkiler gereksinimleri gibi toplumsal gereksinimleri gidermek üzere kullanılması; ve (c) genel tatminsizlik. Reklam, kendini bu zorlayıcı suçlamalara karşı sadece reklamdan daha geniş bir toplumsal faktörün bu toplumsal koşullardan sorumlu olduğunu göstererek savunabilir. Böyle bir faktör vardır kapitalizm. Kapitalizm, toplam üretken çıktının maksimizasyonu için işleyen, kabul görmüş bir iktisadi sistemdir; ve niyeti kendi gereksinimlerini karşılamak olan bireyin öz-çıkarına dayanır (Leiss, 1976; Rotzoll vd, 1989). Bizim kendi kapitalist sistemimiz doğrudan, 85

6 Barbara J. Phillips / çev. Fulya Tepe artan materyalizme yönelten olumsuz toplumsal koşullara neden olur. Reklam, kapitalizmin sözcüsü olarak tüketicilerin gerçeklik algılarını renklendiren değerler ve varsayımlar sunar. Bu nedenle reklam toplumsal eleştirinin hedefi haline gelir. Ancak reklam sunduğu değerleri yaratmaz. Kapitalizm yaratıcıdır; ve belki de temel insan doğası tarafından teşvik edilen materyalizmin arkasında yatan olumsuz toplumsal koşulların nedenidir. Yine bireyler kapitalist bir sistem içinde yaşadıklarından, onun gerçeklikler ini doğal kabul ederler. Yani bireyler, kapitalizmin kültürel tutumları ve inanışları üzerindeki etkisinin, kapitalist çerçevenin büyük ölçüde içinde işleyenlere görünmez olmasından dolayı, farkında değillerdir. Buna ek olarak, zıtlaştırma ve mukayese için az sayıda alternatif çerçeve vardır. Böylece bireyler, kapitalizmin olumsuz toplumsal etkilerini reklam gibi daha görünür kurumlara yöneltmeye eğilimlidirler. Aşağıdaki bölümler reklama atfedilmiş olan üç materyalist trendde kapitalizmin rolünü inceleyecektir. Tüketimin Yükselmesi Reklamcılığın nihai amacı ürünleri satmak olduğundan, her reklam belirli bir markanın tüketimini teşvik eder. Bu, tüketicilerin bireysel pazar seçimleri yapmasına yardım edebilir. Bununla beraber toplumsal düzeyde tüketimin zaman içinde birçok reklamda teşviki, ürünlerin yaşamın tüm sorunlarına çözüm ve mutluluk ile başarının iyi yaşam ına erişmenin yolu olarak bir temsiline yöneltir (Pollay, 1989). Dyer (1982, s. 1), reklamcıların nesneleri almamızı, kullanmamızı, onları atmamızı; ve sürekli ve gösterişli bir tüketim döngüsü içinde onların yerini tutacak yenilerini almamızı istediklerini belirtir. Bu stratejinin olumsuz çevresel etkisinin ötesinde, toplam tüketimin teşviki, toplumdaki diğer değerlerin gözden çıkarılması pahasına materyal kaygılarla meşguliyete yönlendirebilir (Schudson, 1984). Bu, bireylerin dikkatinin toplumsal kurumların organize ettiği ve yönlendirdiği bir kıt kaynak olmasından ve reklamcılığın da dikkati tüketime yönlendirmesinden kaynaklanır (Schudson, 1984). Reklamcılık edinme ve tüketimle bağdaşabilir tutumları ve yaşam biçimlerini seçme ve teşvik etmeye eğilimlidir; ve bu mesajın birliği ile yaygınlığı, tüketici dikkatini bu seçilmiş yaşam biçimlerine odaklar (Dyer, 1982; Pollay, 1989). Reklamcılık, tüketicilerin dikkatini tüketime doğru yönelterek, aile, hükümet ya da dini kurumlar tarafından önemli görülen diğer toplumsal değerlerin ihmal edilmesine katkıda bulunabilir. Yani reklamın bu ilk eleştirisi, reklamın dikkatleri ürünlerin tüketimine odaklayarak ve diğer değerleri önemsemeyerek bireyleri materyalistleştirdiğini belirtir. Ancak kapitalist kültürümüzün modern reklamcılığın yükselmesinden çok önce materyalist eğilimler gösterdiğine yönelik bazı kanıtlar vardır (Pollay, 1989). Tarihçiler, üstün ürünlerin değerine olan inanışın Amerikan kültürünün doğasında olduğunu belirtirler; ve 1830 da yazarlar kolonilerin dizginsiz materyalizmini kaydederler (Schudson, 1984). Ürünlerin üretim ve tüketimleri kapitalist bir ekonomideki en önemli etkinliklerdir; ve kapitalist bir toplum, birikim üzerine olan vurgusunda, bu faaliyeti kendi içinde bir amaç yapmıştır (Bell, 1976, s. xii). Kapitalizm dikkati tüketime yöneltir; çünkü çok sayıda çeşitli metaların üretilmesi ve satılmasını gerektirir (Jhally, 1989). Bu tüketim döngüsü gereklidir; çünkü toplumumuzun istikrarı ve otoritesi miras 86

7 Bahar 2006 / 1 kalmış bir ayrıcalığa ya da geleneksel kurumlar üzerine kurulmamıştır; ekonomik üretimin başarıları üzerine kurulmuştur (Leiss, 1976). Bu yüzden sürekli artan tüketim, kapitalist toplumumuzun meşruiyetini ve iktidarını yitirmemek için gereklidir (Leiss, 1976). Kapitalizm, tüketicilerin dikkatinin ürünlere yöneltilmesini gerektirir. Her çeşit ürünün yaygın olarak mevcut olduğu genişleyen bir ekonomide bu, tüketicilerin nesnelerin daha dengeli bir karışımını ve ilginç iş ya da yaratıcılık gibi diğer tatmin edicileri arama yerine sadece materyal nesnelere saplanıp kalması için doğal bir eğilim yaratır (Leiss, 1976). Bu yüzden öyle görünmektedir ki kapitalist bir toplumda materyalizme neden olan tüketimin önemi ve ürünlerin bolluğudur; reklam altta yatan neden değildir. Tabii ki, reklamcılığın, kapitalizmin tüketicilerin dikkatini ürünlere odaklamak için kullandığı bir araç olduğu inkar edilemez. Ancak, reklamcılık, bir araç olarak, dikkatin herhangi bir toplumsal değere odaklanması için kullanılabilir. Bu sonuç, reklamcılığın bir tüketim aracı olarak kullanılmadığı; fakat bunun yerine farklı bir toplumsal gündemi ilerletmek için kullanıldığı az sayıdaki örnek tarafından desteklenmektedir. Örneğin, Amerikan Kalp Derneği, ebeveynlerin TV yi kapatıp, çocuklarının egzersiz yapmalarına yardım etmelerini teşvik etmek için bir gazete reklamı yarattı. Bu vakada reklamcılık, kitle medyasının daha az tüketimini teşvik etmek; ve dikkati tüketim temelli olmayan faaliyetlere odaklamak için kullanıldı. Reklamın dikkati tüketimden uzağa ve rekabet eden toplumsal değerlere çevirmek için kullanıldığı birkaç başka örnek daha vardır. Örneğin, sigara, alkollü araç kullanma karşıtı ve geridönüşümü destekleyen kampanyalar bu hedefleri gerçekleştirmede başarılı olmuşlardır. Bu örnekler reklamcılığın sadece tüketici dikkatini yöneltmede kullanılan bir araç olduğu, dikkatimizin neye yöneldiğinin reklamı kimin kontrol ettiğine bağlı olduğu argümanını desteklemektedir. Çoğu durumda reklamcılık, kapitalist bir gündemin toplumumuzda artan materyalizmin altında yatan neden olduğunu önererek, kapitalizme hizmet eder. Ürünlerin Toplumsal Gereksinimlerin Tatmini İçin Kullanımı Reklamcılığın ikinci ana eleştirisi, reklamın ürünleri sadece somut sorunlara çözüm olarak sunmaması (örneğin, Zor çimen lekesi? Wisk i dene! ); fakat ayrıca toplumsal sorunlara da çözüm olarak sunmasıdır. Reklamlar bize mutluluğu, başarıyı ve aşkı satın alabileceğimizi anlatırlar; ve tüketiciler zamanla toplumsal gereksinimlerinin metalar satın alarak giderilebileceğine inanmaya başlayabilirler (Schudson, 1984). Tüketiciler, ürünleri kendilerini ya da diğerleriyle ilişkilerini tanımlamak için kullanabileceklerine inanmaya başlayabilirler. Önceki bölümde tartışıldığı gibi reklamlar, tüketicilere kullandıkları ürünlerin onlar hakkında ne söylediğini anlatır. Reklamlar, tüketicilere kimliklerini tükettikleri ürünlerle ilgili tercih örüntüsü vasıtasıyla ifade edebileceklerini anlatır (Leiss vd, 1986). Örneğin, son Nike reklamları farklı tip ayakkabı giyen bireylerin kişiliklerini sunar. Nike koşucu ayakkabılarını giyen güçlü ve cesur ken, sandaletlerini giyen kişi sessiz ama atılgan dır. Bu yolla reklamlar, dünyaya kim olduğumuzu ve belli ürünleri satın alarak hangi gruplara ait olduğumuzu anlattığımızı belirtir. Buna ek olarak, reklamlar 87

8 Barbara J. Phillips / çev. Fulya Tepe bize ne olabileceğimizi anlatır (Leiss, Kline ve Jhally, 1986). Örneğin, süt reklamları çocuklara süt içerek güçlü, çekici ve popüler olacak şekilde büyüyebileceklerini gösterir. Tüketim, kendimizi daha üstün bir pozisyona terfi ettirmenin bir yolu olarak göklere çıkarılır (Berman, 1981); sadece bir ürün satın almıyoruz; bir yaşam biçimi satın alıyoruz (Dyer, 1982). Bu mesajdaki sorun, bir kendilik alabileceğimizi düşündüğümüz zaman, kimliğin içsel karakteri yerine dışsal tuzaklarına odaklanmamızdır. Eleştirmenler reklamcılığın görünümlerde gerçeklik bulduğunu tartışırlar (Bell, 1976; Leiss vd, 1986). Tüketim aracılığıyla kimliğe odaklanma bir yaşam biçimi inşa etmeye yöneltir, bir karakter değil; ve bu, kimliğimizin ve belki kendi değerimizin doğrudan satın alma gücümüzle ilişkili olduğu anlamına gelir. Kendi değerini tüketimle eşitlemenin bir örneği 1980 lerde, Birleşik Devletler in fakir bölgelerinde birkaç genç çocuk spor ayakkabıları için öldürüldüğü zaman meydana geldi (Grimm, 1990). Bu davranışta pek çok toplumsal ve çevresel faktör rol oynamış olsa da tüketim etiğinin uçlara çekildiği bir örnektir. Olaydaki fail bir kimlik almayı karşılayamadı, sonuç olarak bir tane çaldı. Reklamcılık, aynı zamanda tüketimi başka bir toplumsal ilişkide de, kendimizle diğerleri arasındaki ilişkide de arabulucu olarak sunar. Goldman (1992, s. 32), reklamların, toplumsal ilişkilerin, özelliklerin ve deneyimlerin insanlar tarafından yapıldığı olgusunun üzerini örttüğünü; ve bunların bize satın aldığımız ürünlerin bir parçası olarak hazır geldiğini önerdiğini gözlemlemektedir. Ürünler, toplumsal gereksinimleri doyurmanın aracı haline gelirler; bir ürün satın aldığımızda aşk da, arkadaşlık da ya da diğerlerinden gelecek saygıyı da satın alırız. Örneğin Big Red sakızlarından alırsak, biraz daha uzun öpebileceğiz. Buna ek olarak, diğerlerine karşı olan hislerimizi ürünler aracılığıyla gösterebiliriz (Dyer, 1982). Örneğin bir adam nişanlısına olan düşkünlüğünü ona pahalı bir pırlanta yüzük alarak ilan edebilir. Birçok reklam hem bir toplumsal ilişki yaratmayı hem de bu ilişkiyi dünyanın geri kalanına görünür kılmayı vaadeder. Bu tip reklamın bir örneği, üç genç kadını bir odayı boyarken gösteren bir Coors Light reklamıdır. Doğru birayı almanın yakın arkadaşlıklara yol açacağı; ve ayrıca arkadaşlarınızın onları ne kadar önemsediğinizi bilmelerini sağlayacağını önerir. Tüketimi toplumsal ilişkilere giden bir yol olarak teşvik eden reklamlardaki sorun, tüketicilerin sonuç olarak ürünlerin bu amaca hizmet eden tek araç olduğuna inanmaya başlayabilmeleridir. Yani aşk, saygı ya da arkadaşlık gibi toplumsal gereksinimler sadece bir ürün satın alarak edinilebilir ya da ifade edilebilir, diğerlerine ilgi göstermek ya da etkinlikler paylaşmak gibi diğer yollar aracılığıyla değil. Reklamla vurgulanan ana nokta, bireylerin ilişkilerinin kişilikleri ya da karakterleriyle hiçbir ilgisi olmadığıdır; bu ilişkilerin gerçekleşmesini sağlayan, üründür (Goldman, 1992). Bu yüzden bireyler ilişki kuramazlar; onları satın almalıdırlar. Bu yine bireylerin toplumsal değerlerini onların satın alma güçleriyle eşitler; ve iletişim gibi gerçek ilişki kurucuların zararına dikkati tüketime odaklar. Böylece reklamın ikinci ana eleştirisi, reklamın bize kendimizi ve diğerleriyle olan ilişkilerimizi ürünler aracılığıyla tanımlamamızı öğrettiğini; yani reklamın ürünlere 88

9 Bahar 2006 / 1 toplumsal anlam verdiğini belirtir. Reklam eleştirmenleri, bunun ürünleri yararcı fonksiyonlar yerine getiren metalar olarak almak yerine, toplumsal emelleri gerçekleştirecek araç olarak satın almamıza neden olduğunu hissederler. Bununla birlikte reklamın savunusunda araştırmacılar, genellikle her toplumun bireylerin kendilerini dünyayla ilişkilendirebilecekleri bir nesne anlamları kurduğu konusunda hemfikirdirler (Bell, 1976; Leiss vd, 1986). Bu şu anlama gelir: Tüm gereksinimler tüm insan toplumlarında toplumsal olarak inşa edilirler (Schudson, 1984), reklamın olmadığı toplumlarda bile. En temel insan gereksinimleri toplumsal olarak inşa edilirler. Örneğin, kültürümüz yiyecek gereksinimimiz için neyin kabul edilebilir neyin kabul edilemez besin olduğu hakkında keyfi kurallar kabul ettirir. Ne yiyebileceğimiz, nerede, ne zaman ve kiminle yiyebileceğimiz bize öğretilir; ve bu kuralların hepsi nesneler üzerinde temellenir. Örneğin, Amerikan kültüründe, at eti, beyin ya da böcekler yenmez. Kilisede yenmez; fakat arabalarımızda yememizin herhangi bir sakıncası yoktur. Eğer konukları bizimle iyi porselen, gümüş eşya ve mum kullanarak yemek odasında bir akşam yemeğine davet edersek, hamburger servisi yapmayız. Ancak, arka bahçede piknik masasında yiyorsak hamburger kesinlikle kabul edilebilir olur. Jhally (1987, s. 4) bu görüşü şunu belirterek özetlemektedir: Ürünlerin insanlar için sembolik anlamları değil, kullanım amaçları açısından önemli olması gerektiği görüşünü tarihsel, antropolojik ve kültürlerarası kanıtlar ışığında desteklemek çok zordur. Tüm zamanlardaki tüm kültürlerde, evrensel kişi-nesne ilişkisinin icra edilmesi için somut bağlamı sağlayan, kullanım ve sembol arasındaki ilişkidir. Nesnelere toplumsal değerler ve toplumsal anlamlar atamak temel bir insan pratiğidir. Örneğin her toplum, belli nesnelere, ister boncuk ister spor araba olsun, statü verir. Tüm bu toplumsal anlamlar zamanın yönlendirme kurumları aracılığıyla iletilirler (Schudson, 1984). Önceleri, toplumsal anlamlar din, eğitim ve aile yoluyla öğretilirdi. Şimdi, reklam yoluyla da öğretilmektedir. Sorun, reklamın ürünler hakkında toplumsal bilgi iletmesi değildir; fakat eleştirmenlerin iletilen toplumsal bilginin türüne karşı çıkmalarıdır. Tekrar görüyoruz ki reklam tarafından teşvik edilen altta yatan toplumsal anlamlar kapitalizm tarafından gerek duyulanlardır. Kapitalizm bu toplumsal anlamları gereksinimlerine göre organize eder; ve özelleştirir (Goldman, 1992); ve tüketicilere sürekli büyüyen metaların pazar ekonomisinin gerekliliklerine ulaşmak için zorla kabul ettirir (Leiss, 1976). Kapitalist bir sistem, tüketicilerin kimlikleri ve ilişkileri de dahil olmak üzere, tüm gereksinimlerin pazar aracılığıyla satın alınmasını tercih eder. Yine, reklam kapitalizmin bu hedefine ulaşmak için kullandığı bir araçtır; altta yatan neden değildir. Bu görüşü destekleyici bir şekilde, reklam, diğer kurumlar tarafından dikte ettirilen toplumsal anlamları teşvik etmede başarılı olarak kullanılmıştır. Bir örnek Jesus Christ of Latter Day Saints kilisesinin uzun süre devam etmiş olan televizyon kampanyasıdır. Bu kısa reklamlar, dini değerler ve tüketim dışı etkinlikler temelli aile ilişkilerini teşvik ediyor. Bir reklam, ebeveyn ve çocukları arabalarını yıkarken su savaşı yaparak ilişki inşa ederken gösterir. İlk eleştiride olduğu gibi, eğer reklam 89

10 Barbara J. Phillips / çev. Fulya Tepe sponsoruna bağlı olarak farklı toplumsal anlamlar sunabiliyorsa, bu anlamların çoğunluğu tüketimi toplumsal hedefleri karşılamada bir araç olarak teşvik ettiğinde, yalnızca reklam sorumlu tutulamaz. Tatminsizlik Reklamın amacı sürekli olarak ürünleri satmaktır; bu da tüketicilerin sürekli olarak ürünleri satın almak zorunda olduğu anlamına gelir. Bunu başarmak için reklam, mutluluk ve başarıya giden muhtemel yollar için kişiler, ürünler ve refah görüntüleri arasında birbirini takip eden çağrışım dalgaları yaratmalıdır (Leiss vd, 1986, s. 239). Örneğin 1980 lerde başarılı bir kadın genelde reklamlarda kariyerinde çok başarılı, Charlie parfümü ya da Secret deodorantı gibi belli ürünlerle desteklenir, yardım görür şekilde betimlenmişti larda başarılı bir kadın, ailesine ve çevresine bakar; ve bu yüzden bir dizi yeni ürüne gereksinim duyar. Tüketiciler tam tüketim hedeflerine ulaşmış olabileceklerini düşündüklerinde, reklam onlara yeni tüketim hedefleri gösterir. Yani reklamın üçüncü eleştirisi, reklamın kişinin hayatında genel bir tatminsizliğe neden olduğunu belirtir. Reklam, bize şu anda sahip olduğumuz ya da yaptığımız şeyle bir şekilde tatminsiz olmamız gerektiğini ima ederek, gayretli bir şekilde ve durmaksızın gereksinimlerimizi karşılamak için ürün araştırmamızı söyler (Leiss, Kline ve Jhally, 1986). Tüketiciler bu emri kabul ederler; çünkü sonucu caziptir. Hepimiz reklamlarda gördüğümüz kişi olmak; ve orada gördüğümüz hayatı yaşamak isteriz. Bir düzeyde tüketiciler reklamların gerçekliği idealize ettiğini ve aslını değiştirdiğini bilirler; fakat başka bir düzeyde böyle bir geçekliğin en azından bir olasılık olduğunu bilirler (Schudson, 1984). Moog (1990, s. 15) hastalarından biri hakkında şunu söylemektedir: Amy gibi insanları Pepsi ye susatmayı amaçlayan şu parlak reklamlar, aslında Amy gibi insanları bir yaşam fantezisine susatıyorlardı. Bizim kendi hayatlarımız reklamların sahip olabileceğimizi gösterdiğiyle mukayese edildiğinde sönük kalır (Pollay, 1989); ve böylece biz bir sonraki ürünü ve sonrakini almaya yetecek kadar tatminsiz hale geliriz. Tatminsizlik yaratımı için reklama güvenmeyle ilgili sorun şudur: tatminsizlik temel bir insan durumu olarak görünmektedir; kendini diğerleriyle karşılaştırma Kabil ve Habil zamanından beri yapılmaktadır. Tatminsizlik meydana çıkar; çünkü istekler psikolojiktir, biyolojik değil; ve dolayısıyla sınırsızdır (Bell, 1976). İsteklerinin tatmin edilip edilmediğini saptamak için tüketiciler komşularına dönerler; ve gereksinimlerini toplumlarının standartlarına göre tanımlarlar (Schudson, 1984). Yani biz tatmin olup olmadığımızı saptamak için, kendi tüketim örüntülerimizi ortalama tüketim normlarıyla karşılaştırırız (Jhally, 1987). Bu yöntemle ilgili sorun zenginlik ve rahatlıktaki geçmişte meydana gelmiş artışları doğal kabul etmemizdir (Liess, Kline ve Jhally, 1986); ortalama ulusal gelir zamanla arttıkça, ortalama mutluluk ve tatmin düzeyi aynı kalır (Jhally, 1987). Dolayısıyla kıyaslama yapma şeklimiz birçok bireyin bir şekilde tatminsiz olacağını gösterir 90

11 Bahar 2006 / 1 Bazı eleştirmenler reklamın temel bir tatminsizlik nedeni olmadığını kabul edebilirler; fakat reklamın bunu aşırılaştırdığını iddia ederler. Ancak artan tatminsizlik, doğrudan kapitalizmin daha temel bir yönüyle ilgili gibi görünmektedir; pazarda gereksinimlerimizi karşılamak için gittikçe artan sayıda ürünler bulunmaktadır. Mevcut ürünlerin sayısı arttıkça, tüketici gereksinimlerinin her bir yönü gittikçe daha küçük parçalara bölünür (Leiss, 1976). Sabun, nemlendirici ve güneş kremi gibi sayısız ürünü düşünün; sadece tüketicinin teninin gereksinimlerini karşılamak için yaratılmış. Tüm bu minik alt-gereksinimlerin tutarlı bir gereksinimler birlikteliğine bütünleştirmek güçleşir; ve tüm bu karmaşık alt-gereksinimlerin karşılanıp karşılanmadığının saptanması gittikçe zorlaşır (Leiss, 1976). Tüketiciler tatminsizleşebilir; çünkü sahip oldukları çeşitli altgereksinimlerin hepsini ne izleyebilir ne de karşılayabilirler; her zaman tatmin edilmeyen bazı alt-gereksinimler olacaktır. Yani tatminsizliğin kökeni, bizim sadece göreli, mutlak olmayan tatmini gözönünde bulunduran temel karşılaştırma yöntemimizden kaynaklanır gözükmektedir. Bu karşılaştırmadan ortaya çıkan tatminsizlik, kapitalist ekonomimizdeki her biri sadece parçalanmış, bir tek altgereksinime hitap eden çok sayıdaki ürünlerin mevcudiyeti tarafından şiddetlendirilir. Sonuçta şu görünmektedir: Yukarıda açıklanan materyalizmin üç koşulu, bu toplumsal koşulların gerçek nedeni olan kapitalizm önemsenmezken, görünür bir saldırı hedefi olduğu için reklamı hedef almıştır. Kapitalist bir sistemde, pazarda ürün bolluğu vardır; ve ürünlerin üretim ve tüketimi toplumdaki en görünür ve önemli etkinliklerdir. Tüketimin kapitalist bir toplumdaki önemi, bu etkinliklere odaklanmaya neden olur. Genişleyen bir ekonomi meşruiyetinin ve iktidarının kaynağı olduğundan kapitalist bir sistem, ayrıca toplumsal olanlar da dahil tüm gereksinimlerin pazar aracılığıyla arabuluculuğa sokulmasını tercih eder. Reklamı, herşeyin üstünde ürünlere yönelik bir saplantı elde etmek için araç olarak kullanır. Reklam, bununla birlikte diğer toplumsal kurumlar tarafından, yarışan toplumsal hedefleri elde etmek için de kullanılabilir. Bu yüzden tüketici dikkatini yönlendirmek için kullanılan bir araçtır; fakat dikkatin nereye odaklanması gerektiği hakkındaki nihai kararı reklam vermez. Buna ek olarak kapitalizm, gereksinimlerimizi artık bu alt-gereksinimleri tutarlı bir birlikteliğe bütünleştiremeyeceğimiz noktaya kadar parçalayan pazardaki ürün taşmasından ve meydana gelen tatminsizlikten sorumludur. Eleştirmenler bu argümanın kılı kırka yarıyor göründüğüne işaret etmede hızlı olabilirler reklamın mı olumsuz toplumsal etkilere neden olduğu, yoksa kapitalizmin mi bu toplumsal etkilere reklam aracılığıyla sebep olduğu gerçekten farkeder mi? Farkeder; çünkü bu toplumsal sorunların gerçek nedenini keşfederek bunlara hitap edebilecek uygulanabilir çözümler araştırmaya başlayabiliriz. Sonraki Adım Bireylerin nesnelerin nasıl tüketileceği konusunda yönlendirme için toplumsal ipuçlarına bağımlı olma derecesini de küçümsememek gerektiği gibi genel nüfusun temel sağduyusunu da küçümsememek gerek (Leiss, Kline ve Jhally, 1986, s. 242). 91

12 Barbara J. Phillips / çev. Fulya Tepe Bu makale suçu reklamcılığa yüklenen birkaç farklı toplumsal sorunun nedenlerinin temelinin kapitalizm olduğunu tartıştı. Bununla birlikte bu gözlemi yapmak yeterli değildir. Yukarıda tartışılan eleştiriler, toplumumuzda yönelinmesi gereken büyümekte olan materyalizmin kökenidir. Materyalizm ile ilgili bu merkezi sorun; metaların kendisi ve onları satın almada kullanılan gelirin, insanları mutlu eden özerklik, kendine saygı, aile, saadet, arkadaşlık gibi şeylere sadece zayıf bir şekilde bağlı olmasıdır (Leiss vd, 1986, s. 252). Kapitalizm bu gerçeği gizler; ve tüketicilerin dikkatini, onların tüm gereksinimlerine çözüm olarak ürünlere odaklar. Toplumda büyüyen materyalizm sorununun hiçbir kolay cevabı yoktur. Reklamcılığın birçok eleştirmeni düzenlemelerin artmasını ya da reklamın bütünüyle yasaklanmasını istemektedirler. Bununla birlikte reklamcılık kapitalizmin kendi hedeflerine ulaşmak için kullandığı araçlardan sadece biridir. Diğer araçlar kitle medyasını, popüler kültürü ve diğer ekonomik işletmeleri içerir (Schudson, 1984). Sadece reklamcılığı etkileyen politikalar sorunun kökenini etkilemez; eğer reklamcılık gücünü kapitalist hedeflere erişilmesinden geri çekerse diğer araçlar kullanılacaktır. Bununla birlikte kapitalizmi ortadan kaldırarak sorunun kökenine saldırabilmemiz de olası değildir. Modern dünyada hiçbir uygulanabilir alternatif görünmemektedir. Buna ek olarak böyle bir fikir savunulmazdır; çünkü düzeltmesi umulabilenden daha fazla toplumsal sorun yaratabilir. İyi kötü, kapitalist bir ekonomik sistemde yaşıyoruz; ve sorunları çözmek için onun içinde çalışmak zorundayız. Bu toplumsal sorunlara yönelmenin bir yolu, içinde yaşadığımız kapitalist çerçeveye yönelik farkındalık yaratmaktır. Bu makalenin girişinde tartışıldığı üzere, tüketiciler kapitalist değerleri yansıtan, reklamlarda gömülü olan toplumsal varsayımları doğal karşılamaya eğilimlidirler (Goldman, 1992). Bu varsayımları açık hale getirerek, tüketiciler tutumlarının, değerlerinin ve hareketlerinin reklam ya da diğer kurumlar tarafından takip edilen kapitalist gündemden nasıl etkilendiğini görebilirler. Farkındalık yaratmanın bir yolu tüketici eğitiminden, özellikle okul sistemiyle çocuklar için tüketici eğitiminden geçer. Reklam ve medyayı anlama hakkındaki dersler şu anda bazı okullarda sunulmaktadır; genişletilmiş bir program, medya aracılığıyla iletilen toplumsal değerlere yönelik yaygın farkındalık yaratabilir. Bu programlar bireylerin reklamların pasif alıcıları olmadığını; fakat aktif olarak onların anlamlarını inşa etmede katılımcı olduğunu vurgular (Dyer, 1982). Tüketicilerin reklamlara ve diğer bilgi kaynaklarına eleştirel olarak bakabilme ve sadece ürün iddialarını değil; fakat toplumsal varsayımları da red veya kabul etme yetenekleri vardır. Bilgi, eğitim ve eleştirel uslamlama bu toplumsal sorunları çözmede anahtardır (Moog, 1990). Bu toplumsal etkilerle savaşmanın bir başka yolu alternatif değer sistemlerine dayanan daha fazla sayıda reklam yaratmaktır. Bu makalede dini ve hükümet kurumlarının değerlerini sunan birkaç reklamdan bahsedilmişti; fakat bu tip reklamlar, görülen reklamların çok küçük bir yüzdesini oluşturmaktadır. Tüketicilerin gereksinimlerini karşılayabilecekleri alternatif yolların dengeli bir resmini sunmak için daha çok sayıda tüketim-dışı değerlere dayanan reklama gereksinim vardır. Bu düzeltmeye başlamanın basit bir yolu, her reklam ajansının yarattığı ve yayınladığı kamu hizmeti duyurularını arttırmasıdır. 92

13 Bahar 2006 / 1 Bu alternatiflerin her ikisi de materyalizmin altında yatan nedene, kapitalizmin gerekliliklerine, kapitalist sistemin içinde işleyebilecek uygulanabilir ve etkili çözümlerle yönelmektedir. Araştırmacılar yukarıda tanımlanan olumsuz toplumsal etkilerin gerçek kökenlerine yoğunlaştıkça, birçok başka çare de bunu takip edecektir. Moog un (1990, s. 221) söylediği gibi reklam gerçeğiyle etkin bir şekilde uğraşmak için yaygınlığına lanet etmekten daha fazla şey yapılabilir. References Becker, G.S.: 1981, A Treatise on the Family (Harvard University Press, Cambridge, MS). Bell, D.: 1976, The Cultural Contradictions of Capitalism (Basic Books Inc., New York, NY). Berman, R.: 1981, Advertising and Social Change (Sage Publications, Inc., Beverly Hills, CA). Cushman, P.: 1990, Why the Self is Empty: Toward a Historically Situated Psychology, American Psychologist 45(5), Dyer, G.: 1982, Advertising as Communication (Methuen, Inc., New York, NY). Gold, P.: 1987, Advertising, Politics, and American Culture: From Salesmanship to Therapy (Paragon House Publishers, New York, NY). Goldman, R.: 1992, Reading Ads Socially (Routledge, New York, NY). Grimm, M.: 1990, New games to Play, New Rules to Learn, Adweek 31(38), S172. Harriss, J.(ed.): 1991, The Family: A Social History of the Twentieth Century (Oxford University Press, New York, NY). Jhally, S.: 1987, The Codes of Advertising: Fetishism and the Political Economy of Meaning in the Consumer Society (St. Martin Press, Inc., New York, NY). Jhally, S.: 1989, Advertising as Religion: The Dialectic of Technology and Magic, in I. Angus and S. Jhally (eds.), Cultural Politics and Contemporary America (Routledge, New York, NY), pp Leiss, W.: 1976, The Limits to Satisfaction: An Essay on the Problem of Needs and Commodities (University of Toronto Press, Toronto, ON). 93

14 Barbara J. Phillips / çev. Fulya Tepe Leiss, W., S. Kline ve S. Jhally.: 1986, Social Communication in Advertising: Persons, Products, & Images of Well-Being (Methuen Publications, New York, NY). Marchand, R.: 1985, Advertising and the American Dream: Making Way for Modernity, (University of California Press, CA). Moog, C.: 1990, Are They Selling Her Lips? : Advertising and Identity (William Morrow and Company, Inc., New York, NY). Pollay, R. W.: 1989, The Distorted Mirror: Reflections on the Unintended Consequences of Advertising, in R. Hovland and G. B. Wilcox (eds.), Advertising in Society: Classic and Contemporary Readings on Advertising s Role in Society (NTC Business Books, Lincolnwood, IL), pp Rotzoll, K.,J. E. Haefner and C. H. Sandage: 1989, Advertising and the Classical Liberal World View, in R. Hovland and G.B. Wilcox (eds.), Advertising in Society: Classic and Contemporary Readings on Advertising s Role in Society (NTC Business Books, Lincolnwood, IL), pp Schudson, M.: 1984, Advertising, the Uneasy Persuasion: It s Dubious Impact on American Society (Basic Books, Inc., New York, NY). 94

Neden Daha Fazla Satın Alalım?

Neden Daha Fazla Satın Alalım? Neden Daha Fazla Satın Alalım? Ana Tema Önerilen Süre Kazanımlar Öğrenciye Kazandırılacak Beceriler Yöntem ve Teknikler Araç ve Gereçler Giderek artan bilinçsiz tüketim ve üretim çevreyi olumsuz etkiliyor.

Detaylı

GÜDÜLENME. Doç.Dr. Hacer HARLAK - Psikolojiye Giriş I

GÜDÜLENME. Doç.Dr. Hacer HARLAK - Psikolojiye Giriş I GÜDÜLENME Dersin konuları Güdülenme ile ilişkili kavramlar Güdülenme kuramları Biyolojik kuramlar İçgüdü Dürtü-azaltma Uyarılma Psikososyal Kuramlar Özendirici Bilişsel Biyopsikososyal kuram Maslow un

Detaylı

Neden Sosyal Medyanın Geleceği Reklam Değil, Yayıncılık?

Neden Sosyal Medyanın Geleceği Reklam Değil, Yayıncılık? Neden Sosyal Medyanın Geleceği Reklam Değil, Yayıncılık? Bu pazarlamacılar, sosyal medya 'uzmanları' ve PR uzmanlarının her gün konuştuğu konu; Sosyal medyanın geleceği nasıl gözüküyor? 1. Geleneksel medya,

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

Medya Okuryazarlığı Programı NİLÜFER PEMBECİOĞLU

Medya Okuryazarlığı Programı NİLÜFER PEMBECİOĞLU Medya Okuryazarlığı Programı NİLÜFER PEMBECİOĞLU İletişim Nedir? Değişen İletişim Kavramı Yalnızlaşma ve Yabancılaşma Yüzeysel Etkileşim İlgi Eksik Etkileşim Otomatik Etkileşim İletişim Herşeydir! Değişen

Detaylı

TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ

TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ 1-) Türkiye de cumhuriyetin ilanından hemen sonra eğitimde, dinde, yönetimde, hukukta, ekonomide, sanatta, aile yapısında

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

10/14/14. Tüketici Davranışı Modeli Tüketici davranışını etkileyen faktörler Tüketici satınalma karar süreci

10/14/14. Tüketici Davranışı Modeli Tüketici davranışını etkileyen faktörler Tüketici satınalma karar süreci Tüketici Davranışı Modeli Tüketici davranışını etkileyen faktörler Tüketici satınalma karar süreci Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz.

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz. fırsatlara erişmek, barış ve Aile ilişkileri kimliğimizin oluşmasına katkıda bulunur. Binaların içindeki ve çevresindeki alanlar ve tesisler, insanlarin bu binaları nasıl kullanacağını belirler. Oyun aracılığıyla

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Reklama maruz kaldığınız mecralar (TV, Radyo, Gazete, Dergi, Sosyal Medya v.s.) En son ne zaman bir reklamdan

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999) PSİ354 - Prof.Dr. Hacer HARLAK

UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999) PSİ354 - Prof.Dr. Hacer HARLAK UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999) Sosyal Psikoloji Uygulamaları HUKUK SAĞLIK DAVRANIŞI KLİNİK PSİKOLOJİ TÜKETİCİ DAVRANIŞI VE PAZARLAMA POLİTİKA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ SOSYAL

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Çocuk Gündüz Bakımevi Evangelisch-lutherische Petrigemeinde

Çocuk Gündüz Bakımevi Evangelisch-lutherische Petrigemeinde - PDF Flyer - Çocuk Gündüz Bakımevi Evangelisch-lutherische Petrigemeinde Çocuk Gündüz Bakımevimiz, Hannover-Kleefeld Evangelisch-lutherische Petrigemeinde ye aittir ve Aşağı Saksonya nın en eski kuruluşlarından

Detaylı

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti M-CARE Engelli ve Yaşlı Bireylere Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarının Mobil Eğitimi Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti İş Paketi No: İş Paketi Adı: İP2 Durum Taslak 1 Araştırma ve Analiz

Detaylı

SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI

SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI YAPI TOPLUM KURUMLAR TOPLUMSAL GRUPLAR BİREYLER İLİŞKİLER TOPLUMSAL YAPI VE UNSURLARI T E M E L KÖY K A METROPOL TOPLUMSAL YAPI KENTLEŞME V R A KENT M L A MİLLET

Detaylı

Toplumsal dönüşüm. Modern toplumun net sınırları ve net bir şekli yoktur.

Toplumsal dönüşüm. Modern toplumun net sınırları ve net bir şekli yoktur. Toplumsal dönüşüm Modern toplumun net sınırları ve net bir şekli yoktur. Evrensel değerler tespit edilerek yerel anlamı olan değerler yanında bu değerlerin eğitimi verilmelidir. Yerel değerlere dayanan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Proje Yönetimi BBA 481 Güz 3+0+0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Proje Yönetimi BBA 481 Güz 3+0+0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Proje Yönetimi BBA 481 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:1 Reklam Nedir? ÜNİTE:2 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3 Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4 1 Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:5 Reklam ve Tüketiciler ÜNİTE:6 Reklam Planlama

Detaylı

Gözler ve beyin insan için neyse, ihtiyaç belirleme de eğitim için öyle..

Gözler ve beyin insan için neyse, ihtiyaç belirleme de eğitim için öyle.. Gözler ve beyin insan için neyse, ihtiyaç belirleme de eğitim için öyle.. Yani.. Gözler ve beyin insan için neyse, Vizyon ve muhakeme (doğru karar alma) ihtiyaç belirleme de eğitim için öyle.. Çoğu eğitimden

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VERİ BANKASI ÖRNEĞİ www.calismapsikolojisi.net Yrd. Doç. Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER Kocaeli Üniversitesi Gündem İnsan Kaynakları ve Çalışma

Detaylı

PROBLEM ÇÖZMEDE ZİHİNSEL SÜREÇLER

PROBLEM ÇÖZMEDE ZİHİNSEL SÜREÇLER PROBLEM ÇÖZMEDE ZİHİNSEL SÜREÇLER Problem, bir bulmacadan, uygun bir faaliyet kararını gerektiren bir soruna kadar çok geniş bir spektruma sahip olan kavramdır. En geniş anlamıyla hali hazırda var olan

Detaylı

1. Bir süre için hayatınızdaki iyi şeylerin artık olmadığını varsayın.

1. Bir süre için hayatınızdaki iyi şeylerin artık olmadığını varsayın. MUTLULUĞU ARTTIRMAK İÇIN BILIMIN KANITLADIĞI ON BASIT FAALIYET Bilimsel çalışmaların sonuçlarına kulak verdiğimizde mutluluğunuzu arttırmak için yol gösterebilirler. Aşağıdaki faaliyetleri 10 gün düzenli

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri

KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri 14 Haziran 2005, Salı A company of Pazarlama yönetimini geliştirmek için ilerleyebileceğimiz alanlar Hedef kitleyi geleneksel

Detaylı

1..., insanların fiziksel ve fizyolojik arzu ve istekleri olarak ifade edilmektedir. 2..., tatmin edilmediği zaman ızdırap, elem, tatmin edildiği

1..., insanların fiziksel ve fizyolojik arzu ve istekleri olarak ifade edilmektedir. 2..., tatmin edilmediği zaman ızdırap, elem, tatmin edildiği 1...., insanların fiziksel ve fizyolojik arzu ve istekleri olarak ifade edilmektedir. 2...., tatmin edilmediği zaman ızdırap, elem, tatmin edildiği takdirde de haz veren bir duygudur. 3. Talep, insanların

Detaylı

Matematiksel Modelleme Etkinlikleri. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr

Matematiksel Modelleme Etkinlikleri. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr Matematiksel Modelleme Etkinlikleri Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr THE BLIND MEN AND THE ELEPHANT John Godfrey Saxe's (1816-1887) Kafdağında Altı adam

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

MEDYA ÇOCUK - TÜKETİM

MEDYA ÇOCUK - TÜKETİM ÇOCUK VE TÜKETİM Yapılan araştırmalar dünyadaki nüfus artışına bağlı olarak marka sayısında da artış olduğunu söylemektedir. Nüfusun farklı gruplara sahip olması ve çocukların da bu gruplar içerisinde

Detaylı

SOSYAL MEDYA NEDEN? NASIL? Murat Güner SSUK Medya Yöneticisi

SOSYAL MEDYA NEDEN? NASIL? Murat Güner SSUK Medya Yöneticisi SOSYAL MEDYA NEDEN? NASIL? Murat Güner SSUK Medya Yöneticisi SOSYAL MEDYA Web 2.0'ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, teknolojiyi ve sosyal girişimciliği tek yönlü bilgi paylaşımından, kelimeler,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Girişimcilik İlkeleri BBA 04 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Yönetim Bilgi Sistemleri BBA 384 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Yönetim Bilgi Sistemleri BBA 384 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Yönetim Bilgi Sistemleri BBA 384 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi S.B.E. İktisat anabilim Dalı İktisat Programı 7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi S.B.E. İktisat anabilim Dalı İktisat Programı 7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri AÇIKLAMALAR: İktisat Ana Bilim Dalı İktisat yüksek lisans programı için belirlenen program yeterlilikleri 20 tane olup tablo 1 de verilmiştir. İktisat Ana Bilim Dalı İktisat yüksek lisans programı için

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri MATH 169, BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Mobil Pazarlama Stratejiniz İçin Çevrimiçi Video Neden Olmazsa Olmaz?

Mobil Pazarlama Stratejiniz İçin Çevrimiçi Video Neden Olmazsa Olmaz? Mobil Pazarlama Stratejiniz İçin Çevrimiçi Video Neden Olmazsa Olmaz? Günümüzde tüketiciler ihtiyaç duydukları ya da istedikleri bir şey olduğunda refleks olarak Yayınlandı Nisan 2015 telefonlarına uzanıyor.

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS. Etik ve Sosyal Sorumluluk BBA 208 Bahar 3, 0, 0 3 5. Ön Koşul Dersleri - İngilizce

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS. Etik ve Sosyal Sorumluluk BBA 208 Bahar 3, 0, 0 3 5. Ön Koşul Dersleri - İngilizce DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Etik ve Sosyal Sorumluluk BBA 208 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

G İ R İ Ş. SBÖ115 SOS. PSİ. - Prof.Dr. H. HARLAK

G İ R İ Ş. SBÖ115 SOS. PSİ. - Prof.Dr. H. HARLAK G İ R İ Ş 1 İnsanın duygu düşünce ve davranışları başka insanlardan nasıl etkilenir, onları nasıl etkiler? İnsanlar birbirlerini nasıl algılar? İnsanlar birbirlerine karşı niçin dostluk veya düşmanlık

Detaylı

21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar

21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar 30.10.2012 21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar GENEL DEĞERLER Okuma dünyaya açılan penceredir. Okuma öğrenme, kişisel gelişim ve zevk için temel beceridir. Öğrencilerin bütün içeriklerde ve formatlarda

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler

Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler Demografik ve ekonomik özellikler pazarlamacılar için çok yararlı bilgiler vermekle beraber, tüketicilerin birbirlerinden değişik davranmalarını açıklamaya yeterli

Detaylı

Hedef Kitlelere Mesajınızı Nasıl İletirsiniz? enveripab Konferansı Ankara, Nisan 29, 2008 Pirkko Kasanen, Koordinet Oy

Hedef Kitlelere Mesajınızı Nasıl İletirsiniz? enveripab Konferansı Ankara, Nisan 29, 2008 Pirkko Kasanen, Koordinet Oy Hedef Kitlelere Mesajınızı Nasıl İletirsiniz? enveripab Konferansı Ankara, Nisan 29, 2008 Pirkko Kasanen, Koordinet Oy Sunumun İçeriği Pirkko Kasanen nin Tanıtılması Bölüm 1. Tüketicileri Etkilemek Bölüm

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

GENERATION V MARKETING

GENERATION V MARKETING GENERATION V MARKETING Her kuşak kendisini tanımlayan ve önceki kuşaklardan ayıran özeliklere sahiptir! Generation V (Z) (2001 ) Generation Y (1982 2001) Generation X (1961 1981) Baby Boomer (1943 1960)

Detaylı

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama Tutundurma Karması Reklam Kişisel satış Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama İşletmelere tarihsel olarak, tutundurma metotları içinde önce kişisel satıştan; sonra reklâmlardan; daha sonra,

Detaylı

Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program

Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program Sorunlara farklı açılardan bakıp, değer katarak çözüm üretmek ve akıllıca konuşarak avantaj sağlamak Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program Konuşarak Fark Yaratma

Detaylı

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı.

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı. Değerli Basın Mensupları, Kıymetli Konuklar, İstanbul, 14 Temmuz 2008 Öncelikle Real Hipermarketleri Türkiye Genel Müdürü olarak gerçekleştirdiğimiz ilk basın toplantımıza katılımınız için çok teşekkür

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Mantıklı Düşünme aktifken bilim ve matematik gündemdedir, yani ölçer, hesaplar, karşılaştırır, olasılıkları tahmin etmeye çalışırız.

Mantıklı Düşünme aktifken bilim ve matematik gündemdedir, yani ölçer, hesaplar, karşılaştırır, olasılıkları tahmin etmeye çalışırız. DÜŞÜNME BİÇİMLERİ Mantıklı Düşünme: Bu bizim mantıklı yanımızdır. Gerçeklere bakarız, nesnel (objektif) değerlendirmeler yaparız ve eyleme nasıl geçeceğimize karar veririz. Örneğin bu durumda bir araba

Detaylı

PSİ3541 - PSİ362 Doç.Dr. Hacer HARLAK. UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999)

PSİ3541 - PSİ362 Doç.Dr. Hacer HARLAK. UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999) UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999) Sosyal psikologların iki şapkası Emprik araştırmalara dayanan kuramlar inşa eden bilimci Laboratuvar dışındaki pratik sorunları çözmek

Detaylı

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi GENEL ÇEVRE ANALİZİ

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi GENEL ÇEVRE ANALİZİ Bölüm 3 Dış Çevre Analizi 1 2 GENEL ÇEVRE ANALİZİ İşlemenin uzak çevresinde bulunan unsurlar; işletmenin sektörel çevresinin bir üst sistemi içinde yer alırlar ve işletme ile doğrudan ilişki içinde bulunmamalarına

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma

Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma Hareketlilik Koçu Koçluk Seansı Canlandırma Eğitmen talimatları Grup çalışması Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma Ana hatları, yapısı ve tanımı Bu çalışmadaki saptanabilir beceri ve yeterlilikler Saptanabilir

Detaylı

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Çocukları çocuk bakım evi yolunda olan ebeveynlere Århus Kommune Børn og Unge Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Tyrkisk, Türkçe 2-3 yaşındaki çocuk hakkında durum ve gelişim görüşmesi Çocuk bakım

Detaylı

1. BETİMSEL ARAŞTIRMALAR

1. BETİMSEL ARAŞTIRMALAR ARAŞTIRMA MODELLERİ 1. BETİMSEL ARAŞTIRMALAR A. BETİMLEME (KAMUOYU) ARAŞTIRMALARI Bir survey yöntemi olan betimleme yöntemi, grupla ilgili, genişliğine bir çalışmadır. Bu tür araştırmalar, çok sayıda

Detaylı

Bourdieu den Sonra Ekonomik Sosyoloji

Bourdieu den Sonra Ekonomik Sosyoloji Bourdieu den Sonra Ekonomik Sosyoloji Haz: Emrah GÖKER, 4 Mayıs 2007 Ekonomi insanların nasıl tercih yaptıklarıyla ilgili ise, sosyoloji insanlara nasıl yapacak hiçbir tercih bırakılmadığıyla ilgilidir.

Detaylı

KİŞİYE UYGUN MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

KİŞİYE UYGUN MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ KİŞİYE UYGUN MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Kişinin gelecekteki yaşam tarzını belirlenmesinde dönüm noktası olan mesleğini seçmesi; doğru ve isabetli karar vermesi tüm hayatının kalitesini ve mutluluğunu etkiler.

Detaylı

NO 5 Bağıntısız gençler için medya laboratuvarlarında öğretim ve danışmanlık etkileşimli araç

NO 5 Bağıntısız gençler için medya laboratuvarlarında öğretim ve danışmanlık etkileşimli araç BAĞINTISIZ GENÇLİK İÇİN MEDYA TABANLI GÜÇLENDİRME NO 5 Bağıntısız gençler için medya laboratuvarlarında öğretim ve danışmanlık etkileşimli araç LABlearning Rehber Koleksiyonu, toplumdan dışlanmış gençler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da YANLIŞ ALGILANAN FİKİR HAREKETİ: FEMİNİZM Feminizm kelimesi, insanlarda farklı algıların oluşmasına sebep olmuştur. Kelimenin anlamını tam olarak bilmeyen, merak edip araştırmayan günümüzün insanları,

Detaylı

GE Power & Water Water & Process Technologies. Değerli Kaynaklar, Baskı Yaratan Zorluklar, Daha Net Çözümler.

GE Power & Water Water & Process Technologies. Değerli Kaynaklar, Baskı Yaratan Zorluklar, Daha Net Çözümler. GE Power & Water Water & Process Technologies Değerli Kaynaklar, Baskı Yaratan Zorluklar, Daha Net Çözümler. Değerli Kaynaklar Su tüketimi aynı oranda artmaya devam ederse istatistikler uyarı sinyalleri

Detaylı

İşletmecilik ve Yönetimle İlgili Temel Kavramlar. Ekonomi, işletmeler ve ihtiyaçlar. İhtiyaç kavramını nasıl tanımlayabiliriz?

İşletmecilik ve Yönetimle İlgili Temel Kavramlar. Ekonomi, işletmeler ve ihtiyaçlar. İhtiyaç kavramını nasıl tanımlayabiliriz? İşletmecilik ve Yönetimle İlgili Temel Kavramlar Ekonomi, işletmeler ve ihtiyaçlar İhtiyaç kavramını nasıl tanımlayabiliriz? Karşılandığında haz, karşılanmadığında acı ve hüzün veren; karşılandıkça şiddetini

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

1.Yiyecek İçecek Sektörü. 2.Yiyecek İçecek Bölümünde Planlama. 3.Yiyecek İçecek Bölümünde Örgütlenme. 4.Yiyecek İçecek Bölümünde Üretim Süreci

1.Yiyecek İçecek Sektörü. 2.Yiyecek İçecek Bölümünde Planlama. 3.Yiyecek İçecek Bölümünde Örgütlenme. 4.Yiyecek İçecek Bölümünde Üretim Süreci 1.Yiyecek İçecek Sektörü 2.Yiyecek İçecek Bölümünde Planlama 3.Yiyecek İçecek Bölümünde Örgütlenme 4.Yiyecek İçecek Bölümünde Üretim Süreci 5.Yiyecek İçecek Bölümünde Maliyet Kontrolü 6.Menü Planlama 1

Detaylı

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci Neden Koçluk? İnsanların günlük koşuşturma içinde hayatlarının bazı yönlerinde dengenin kaçtığını fark edemez. (iş, aile, dostlar ve kendimiz

Detaylı

PAZARLAMA 3.0 ve DEĞER MÜHENDĐSLĐĞĐ

PAZARLAMA 3.0 ve DEĞER MÜHENDĐSLĐĞĐ PAZARLAMA 3.0 ve DEĞER MÜHENDĐSLĐĞĐ Đçinde bulunduğumuz bilgi çağında tüm müşteriler aldıkları ürün veya hizmetten bir değer elde etmeyi ve sorunlarının çözümünü bulmayı amaçlamaktadırlar. Müşterilerin

Detaylı

MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ

MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ Tutum Tutum bir kişinin diğer bir kişi, bir olay veya çevresi ile ilgili olarak negatif veya pozitif tavırdır. Tutum Tutumlar değerler gibi sosyal ve duygusal inşalardır

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Makro İktisat Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

Yaşam Boyu Sosyalleşme

Yaşam Boyu Sosyalleşme Yaşam Boyu Sosyalleşme Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 5. Ders Kültür, Toplum ve Çocuk Sosyalleşmesi Sosyalleşme Nedir? Çocuklar başkalarıyla temasla giderek kendilerinin farkına varırlar ve insanlar hakkında

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

LIK EKONOM S İ İN İ İ N N

LIK EKONOM S İ İN İ İ N N SAĞLIK EKONOMİSİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ Dr. Ferruh N. Ayoğlu Sağlığın ekonomisi olur mu? Sağlık k ekonomisi, i genel olarak ekonomi biliminin i i kurallarının sağlık sektörüne uygulanması ile ilgilenir.

Detaylı

ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri

ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri 21 Ekim 2005 A company of ( Kadınlar dan hatırlatma) Pazarlama yönetimini geliştirmek için ilerleyebileceğimiz alanlar Hedef

Detaylı

Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi SOSYAL GELİŞİM-2 Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi Maslow, sağlıklı kişiliğin nasıl oluştuğuyla ilgili derin araştırmalar yapmış ve sağlıklı bir kişiliğin gelişebilmesi için gerekli olan gereksinmelerden

Detaylı

2015 DİJİTAL SAĞLIK REHBERİ

2015 DİJİTAL SAĞLIK REHBERİ 2015 DİJİTAL SAĞLIK REHBERİ Teknolojinin ilerlemesiyle beraber değişen dünyada her sektörün değişmesiyle beraber sağlık sektörü de değişmektedir. Fakat sağlık sektörü diğer sektörlere göre biraz daha yavaş

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETME ALMANCASI II MAN 104 2 3 + 0 2 2. Program Öğrenme Çıktıları 5, 12

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETME ALMANCASI II MAN 104 2 3 + 0 2 2. Program Öğrenme Çıktıları 5, 12 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETME ALMANCASI II MAN 104 2 3 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

ÜRÜN KATEGORİSİYLE İLGİLİ:

ÜRÜN KATEGORİSİYLE İLGİLİ: ÜRÜN KATEGORİSİYLE İLGİLİ: 1. Gün içinde ürünü ne zaman satın aldı/tüketti/kullandı? (Hangi saatlerde) 2. Ürünü kendisi mi satın aldı, başkası mı? Kim? 3. Ürünü tüketmesini/satın almasını/kullanmasını

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II ÇALIŞMA EKONOMİSİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

REHBERLİK POSTASI -1

REHBERLİK POSTASI -1 ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ REHBERLİK POSTASI -1 TARİH: 02.11.2012 Sayın Velimiz, Anaokullarımızda, öğrencilerimizin katılımlarıyla renklenen, çeşitli branş dersleri,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2015Yılında Bilinmesi Gereken 5 Önemli Dijital Trend

2015Yılında Bilinmesi Gereken 5 Önemli Dijital Trend DIGINEWS 2015 2 2015Yılında Bilinmesi Gereken 5 Önemli Dijital Trend Temel bazı trendler 2015 te de değişmeyecek, fakat daha çok kabullenilmeleri ve akılda tutulmaları gerekecek. Mobil Aramalar Çapraz

Detaylı

Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları

Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya Metin Yazarlığı PR 427 Güz 0 3 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri İşletme Finansı Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler Tolga YAKAR UNDP Turkey Billion people 10 World 8 6 4 2 Africa Asia Europe Latin America and Caribbean Northern America 2050 yılında dünya nüfusunun

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

GELENEKSEL GIDA VE DİĞER TEMEL KAVRAMLAR

GELENEKSEL GIDA VE DİĞER TEMEL KAVRAMLAR GELENEKSEL GIDA VE DİĞER TEMEL KAVRAMLAR 2016 Geleneksel gıdalar, her kültürde olduğu gibi Türkiye de de coğrafya, iklim, tarımsal üretim imkanları ve hepsinin üzerinde de «geleneksel yaşam tarzının» etkisi

Detaylı

Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014 Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

BAŞARI İÇİN GERÇEKLER

BAŞARI İÇİN GERÇEKLER BAŞARI İÇİN GERÇEKLER Kitlesel medya kampanyaları çok yönlü tütün kontrol programının başlıca bölümlerinden biridir. Sigara bırakma, sigarasız ortamlar için uygulanan yasal düzenleme kampanyalarının reklamını

Detaylı

SayınBakanım, Sayın Valim, Sayın TK Başkanım, Sayın Büyük Şehir Belediye başkanım, Sayın Rektörüm, DeğerliMeslektaşlarım Sayın Basın Mensupları, Ve Sevgili Konuklar, Yıldız Teknik Üniversitesi çatısı altında

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL GİRİŞ Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından Faydalanılmıştır. 2 Ekonominin

Detaylı