REKLAMIN SAVUNUSUNDA TOPLUMSAL BİR PERSPEKTİF 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REKLAMIN SAVUNUSUNDA TOPLUMSAL BİR PERSPEKTİF 1"

Transkript

1 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:5 Sayı:9 Bahar 2006/1 s REKLAMIN SAVUNUSUNDA TOPLUMSAL BİR PERSPEKTİF 1 Barbara J. PHILLIPS 2 Çeviren: F. Fulya TEPE 3 ÖZET Birçok eleştirmen çağdaş Amerikan toplumundaki bir kurum olarak reklam etiğini sorgulamıştır. Bu makalenin amacı reklama atfedilen üç olumsuz toplumsal trendi eleştirel olarak incelemektir. Bunlar: (a) tüketimin diğer toplumsal değerlerin üzerine yükselmesi, (b) toplumsal gereksinimleri gidermek için gittikçe artan bir şekilde ürünlerin kullanımı; ve (c) birey tüketicilerin gittikçe artan tatminsizliği. Bu açıklama, sözkonusu olumsuz trendlerin altında yatan nedenin reklam olmadığını; fakat daha geniş bir toplumsal faktör olan kapitalizm olduğunu tartışan bir reklam savunusu üretmektedir. Makalede, bu olumsuz toplumsal trendlerin kapitalist kökenlerine seslenen çözümler önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Reklam, Kapitalizm, Tüketim IN DEFENSE OF ADVERTISING: A SOCIAL PERSPECTIVE ABSTRACT Many critics have questioned the ethics of advertising as an institution in current American society. The purpose of this paper is to critically examine three negative social trends that have been attributed to advertising: (a) the elevation of consumption over other social values, (b) the increasing use of goods to satisfy social needs, and (c) the increasing dissatisfaction of individual consumers. This explanation yields a defense of advertising which argues that the underlying cause of these negative trends is not advertising, but a larger social factor capitalism. Solutions that address the capitalistic roots of these negative social trends are suggested. Keywords: Advertising, Capitalism, Consumption 1 Orijinal başlığı In Defense of Advertising: A Social Perspective olan bu makale, Journal of Business Ethics, Cilt 16, sayfa , 1997 de yayınlanmıştır. Makalenin çevirisini yayınlama izni makalenin çevirmeni tarafından Springer dan alınmıştır. Makaleye orijinal metinde bulunmayan anahtar kelimeler ve Türkçe özet eklenmiştir. 2 University of Saskatchewan, Department of Management and Marketing, College of Commerce, Canada. 3 Öğretim Görevlisi, İstanbul Ticaret Üniversitesi.

2 Barbara J. Phillips / çev. Fulya Tepe Reklamlar Amerikan işitsel ve görsel çevresinin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. [Reklamların] insanlara ürünler, statüler, değerler, toplumsal roller, tarzlar ve sanatta genel bir eğitim sağlamadaki daha geniş rolünü görmezden gelmek imkansızdır (Schudson, 1984, s. 207). Reklamlar ortaya çıktığından beri, reklamın topluma zararlı olduğunu tartışan reklam eleştirmenleri de varolagelmiştir. Bu konunun birçok perspektiften tartışılmasına rağmen, çoğu zaman reklam eleştirmenleri ve yandaşları birbirine aykırı amaçları savunarak konuşuyor görünmektedirler her biri dar noktaları tartışarak şu merkezi soruya dikkat etmemektedirler: Reklamın toplumsal etkileri nelerdir? Yani reklamların toplumumuzun kolektif tutumları, inanışları ve davranışları üzerindeki etkisi nedir? Eleştirmenler reklam aleyhindeki en bilinen argumana saplanıp kalmaya meyillidir buna göre reklam, tüketicileri gereksinim duyulmayan ya da istenmeyen ürünleri almaları için manipüle eder ya da zorlar. Yandaşları, reklamın bilgi sağlamada önemli bir rol oynadığı; ve kuşkucu tüketicileri zaten almak istemedikleri bir ürünü almaya zorlayamayacağı fikirleriyle muhalefet ederler. Dolayısıyla tartışmada açmaza düşülür. Hem bu eleştiri hem de onun çürütülmesi, reklamın bireysel etkisine; yani reklamın her bir tüketicinin pazar davranışı üzerindeki gücüne odaklanır. Reklamın toplum üzerindeki kolektif etkisiyle ilgili daha temel ve belki daha da önemli olan meseleden dikkatini saptırır. Bu makalenin amacı reklama atfedilen şu üç olumsuz kolektif etkiyi eleştirel olarak incelemektir: (a) tüketimin diğer toplumsal değerlerin üzerine yükselmesi, (b) toplumsal gereksinimleri gidermek için gittikçe artan bir şekilde ürünlerin kullanımı; ve (c) hayatla ilgili genel bir tatminsizlik. Bu üç etki, toplumda artmış olan materyalizm şemsiyesi altında gruplandırılabilir. Bu makale reklamın bu olumsuz etkilerin altında yatan neden olmadığını tartışan bir reklam savunusu sunacaktır. Daha geniş bir toplumsal faktörün, kapitalizmin, toplumda artan materyalizmden sorumlu olduğu tartışılacaktır. Az sayıda reklam eleştirmeni ya da zanlısı materyalizme bu perspektiften yöneldi. Bu nedenle bu makalenin birincil katkısı, reklama atfedilmiş olan olumsuz toplumsal etkilerin yaratımında kapitalist bir ekonomik sistemin önemli rol oynadığı açıklamasıdır. Bununla birlikte bu argüman daha ayrıntılı bir şekilde geliştirilmeden önce, reklamın, nasıl olup da toplumun dizginsiz materyalizminden sorumlu kurum olarak görüldüğünü anlamak gereklidir. Bu makalenin gelecek bölümü reklamın toplumsal etkisini nasıl kazandığını açıklamaktadır. Üçüncü bölüm reklamın yukarıda tartışılan üç toplumsal eleştirisini incelemekte; ve bu toplumsal koşulların altında yatan nedenin kapitalizm olduğu argümanını inşa etmektedir. Son bölüm kapitalizmin olumsuz toplumsal etkilerini azaltmak için öneriler sunmaktadır. Reklamın Yükselişinin Kısa Bir Tarihi Tarihte, hepimizin doğanın çocukları olduğumuz andan önce gelen; ve ticaretin oğulları ve kızları haline dönüştüğümüz andan sonra gelen tek bir nokta yoktur (Schudson, 1984, s. 179). 82

3 Bahar 2006 / 1 Geçmişin gelenek toplumlarında, aile ve cemaat en önemli toplumsal birimlerdi. Toplumsal çevre nesilden nesile az değiştiğinden, yaşlı topluluk üyeleri dış dünyadaki tehlikeler ve fırsatlar hakkında değerli bilgilere sahiptiler (Becker, 1981); ve genç insanlara toplumda yerine getirmeleri gereken görevleri ve rolleri öğrettiler. Toplumsal yönlendirme, aile ve günün dini ve eğitsel otoritelerini de içine alan geniş cemaat tarafından sağlandı. Ancak 20.yy ın başında, bu toplumsal kurumlar Birleşik Devletler de değişmeye başladı. Sanayileşme ve kentleşme, işçiler şehirlere ve fabrikalara koştukça, bireyleri topluluklarından ayırdı (Harriss, 1991). Bireyler fiziksel olarak ailelerinden ayrıldılar, izole topluluklarından koparıldılar; ve daha geniş dünyaya maruz bırakıldılar (Bell, 1976). Bu hızla değişen toplumda, yaşlı topluluk üyeleri deneyimlerinin demode ve değerinin düşmüş olduğunu anladılar (Bell, 1976); sunacak pek de yararlı tavsiyeleri yoktu. Coğrafi ve toplumsal hareketlilik arttıkça insanlar giderek aileler, kiliseler ve okullar gibi geleneksel kültürel etki ve otorite kaynaklarından ayrıldılar. Bireylerin, bu kurumların eskiden sağladığı bilgileri edinmek için, başka bir yere bakması gerekiyordu (Bell, 1976; Pollay, 1989). Sanayileşme ayrıca bireyler ve kullandıkları ürünler arasında bir ayrılmaya sebep oldu. Üretim süreci bireylerin günlük yaşamından kaldırıldığı için, bir ürünün üretimi ve nitelikleri hakkında daha az kişisel bilgileri oldu. Tüketiciler ürünlerin nasıl yapıldığını bilmiyordu, ne kim tarafından, ne de ne amaçla yapıldığını da. Aynı zamanda, bireylerin pazarda gittikçe karmaşıklaşan ürünler hakkında bilgi aramaya harcamak için daha az zamanları vardı (Schudson, 1984). Sonuç olarak, tüketiciler ürünlere toplumsal anlamlar atarken zorlandılar (Jhally, 1989). Satın aldıkları ürünlerin haklarında ne söylediğinden, yiyecek, giyim, ulaşım ve hediye seçimleriyle diğerlerine hangi mesajların iletildiğinden emin değildiler. Yukarıda tarif edilen hızlı toplumsal değişimler geride toplumsal yönlendirme kaynağı için feryat eden bireyler bıraktı; ve reklamcılar diğer kurumların düşüşüyle boşalan yeri doldurmaktan mutluluk duyacaklardı (Leiss vd, 1986). Tavsiye için tüketici talebi olağanüstü büyüyünce, Birleşik Devletler de reklamcılık, odağını ürün özelliklerinden ürünlerin toplumsal anlamlarına kaydırmaya başladı (Leiss vd, 1986) civarında reklam, tüketicilere ahlak, davranış, toplumsal roller, zevk, tarz ve giyim konularında tavsiye vererek, toplumsal bir yönlendirme fonksiyonu üstlenmeye başladı (Bell, 1976; Marchand, 1985). Tüketiciler, karmaşık ve kafa karıştırıcı bir dünyada sıkıntılarını azaltmaya yardım edebilecek, umutsuzca gereksinim duyulan bilgi için reklama dönebildi (Dyer, 1982). Geleneksel toplumsal yönlendirme kaynaklarının hala bir etki uyguluyor olmasına rağmen, tüketiciler reklama yanıt verdiler; çünkü reklam son derece görünürdü, kolayca bulunabilirdi; ve otorite ile kesinlik veriyordu (Cushman, 1990). Bize dilediğimize dönüşmek için ne yapmamız gerektiğini söylüyor lerden beri ailenin, topluluğun ve geleneğin önemi azalmaya başladı; ve teknolojideki ilerlemeler reklamı daha yaygın ve etkili yaparken, dünya daha karmaşık 83

4 Barbara J. Phillips / çev. Fulya Tepe hale geldi (Berman, 1981). Kültürel etki ve otoritesi ile bir toplumsal kurum olarak reklamın toplum üzerinde Goldman ın (1992, s.2) şöyle tanımladığı bir kolektif etkisi vardır: Kültürel hegemonya verili bir zamanda ve yerde hakim olan, etrafımızdaki dünyayı görme ve ondan anlam çıkarmanın toplumsal olarak inşa edilmiş yollarına gönderme yapar. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında Birleşik Devletler de meta ilişkilerinin üstünlüğü hayatlarımızı kavrama biçimlerimiz üzerine orantısız etki uyguladı. Reklamların toplumsal gramerine rutin olarak katıldığımız hergün, meta hegemonyasının alan varsayımlarının kopyasını çıkarma süreciyle meşgul oluruz. Bu alan varsayımları önemlidir; çünkü kamusal ve özel konuşmalarımızın yer aldığı söylem sahasını koşullar ve kısıtlar. Yani reklam, toplum ile aramızdaki ilişkileri (Berman, 1981), biz ve diğerleri arasındaki (Schudson, 1984) ve biz ile nesneler arasındaki ilişkileri (Leiss vd, 1986) görmemizi sağlayan çerçeveyi etkilemek suretiyle toplumsal gerçekliğimizi yaratmaya yardım eder (Dyer, 1982). Satın alma alışkanlıklarımızı etkilemediği zaman bile reklamın, kültürümüzü etkileyerek hayatlarımızdaki en temel meselelerde tutumlarımızı, değerlerimizi etkileme potansiyeli vardır (Schudson, 1984). Reklamın toplum üzerindeki kolektif etkilerinin satın alma davranışı üzerindeki bireysel etkilerine karşıt olarak, iddialarına inanmamızı gerektirmediğini kaydetmek önemlidir (Schudson, 1984). Örneğin, Dow banyo temizleyicisinin bir reklamı bu düşük katılımlı ürün için doğrudan bir sebep-niçin iddiası sunar: Dow temizleyicisi banyoyu temizlemeyi kolaylaştırır. Bireysel düzeyde bir tüketici, ürün iddiasını kabul edebilir ya da reddedebilir ve sonra ürünü satın almayı ya da almamayı seçebilir. Reklam mesajını kabul edip etmediklerine bakılmaksızın, tüketiciler reklamı seyrederken toplumsal bilgiye maruz kalmışlardır. Örneğin Dow reklamı, parlayan temiz bir banyonun önemli bir hedef olduğunu ve bu hedefe bir meta satın alımıyla daha kolayca ulaşılabileceğini ima eder. Tüketiciler, reklam mesajını inandırıcı bulmayarak reddetseler bile, sunulan toplumsal bilgiyi reddetmeleri hatta incelemeleri bile muhtemel değildir (Dyer, 1982). Bu bilgi, örtülü bir şekilde, gerçeklik olarak kabul edilir. Ve tek bir reklamın az etkisi olabilirse de, tüketiciler her gün yüzlerce reklamda benzer toplumsal mesajlara maruz kalırlar. Dolayısıyla, reklamın kolektif etkilerinden biri tüketicilerin toplumsal gerçekliğini biçimlendirmeye yardım etmesidir. Tüketiciler reklam aracılığıyla sunulan değer ve varsayımları sorgulamadan normal olarak kabul etmeye meyillidirler; çünkü reklamın yaratılmasına yardım ettiği gerçeklikte yaşarlar (Pollary, 1989; Goldman, 1992). Gelecekte reklamın toplumsal etkisi çok daha yaygın hale gelebilir ların aşırı kullanılmış; ve çoğunlukla anlamsız ifadesi enformasyon otobanları, geleceğin görüntülerini uyandırmaktadır: tek başına bir birey, barikatla önü kesilmiş, sadece titreyen bir TV ekranıyla aydınlanan bir odada, kuşatan kitle medyası aracılığıyla aldığı bilgi dışında toplumun geri kalanından soyutlanmış. Modern Birleşik Devletler toplumunda, bireyler gittikçe diğerlerinden soyutlanmaktadırlar. Teknoloji, bireyin toplumsal bilginin geleneksel kaynaklarından ayrılmasına katkıda bulunmuştur. Belki gelecekte, tüm toplumsal yönlendirme kitle arabulucuğundan geçecektir. 84

5 Bahar 2006 / 1 Fakat bilim kurgu senaryolarını kenara koyarak soralım: Eğer reklam başlıca bir toplumsal yönlendirme kaynağıysa, bunun ne önemi vardır? Bu makalenin gelecek bölümü toplumsal yönlendirme fonksiyonu nedeniyle reklama atfedilmiş olan olumsuz toplumsal etkileri inceleyecek; ve bu kolektif etkilere reklamın değil, kapitalizmin neden olduğunu tartışacaktır. Kapitalizm: Altta Yatan Görünmez Neden Eleştirmenler materyalizm i desteklediği için reklamda kusur buldular saygıdeğer bir eleştiri, bir futbol oyuncusunu saldırganlığı yüzünden ya da bir modeli görünümüyle ilgili kaygısı yüzünden eleştirmeye oldukça benzer (Gold, 1987, s. 31). Önceki bölümde tartışıldığı gibi, reklamcılar hesaplanmış bir girişimle geleneksel toplumsal düzeni yıkmak için kontrolü diğer toplumsal kurumlardan çekip almamışlardır (Schudson, 1984); reklamcılık toplumsal bilgiye olan tüketici talebine yanıt vererek toplumsal önem kazanmıştır. Schudson (1984), reklamın sosyalleşme üzerindeki artan etkisi tüketiciler tarafından arzu edilirken etkilerinin büyük kısmını kaybetmiş olan dini, eğitsel ve ailevi güçlerin ise çoğunlukla hoş karşılanmaz ve zorlayıcı olduğunu kaydeder. Schudson un argümanına rağmen eleştirmenler, bununla birlikte reklamın uçsuz bucaksız etkisi varken, açık toplumsal hedefleri ya da toplumsal sorumluluğu olmadığını ileri sürerler (Pollary, 1989). Reklamcılığın ekonomik kazanç ötesinde toplumsal değerleri yokmuş gibi görünmektedir. Reklamcılığın neye inandığını gerçekten bilmiyoruz (Berman, 1991). Bu, vermeye çalıştıkları toplumsal değerleri açıkça belirten ve bu suretle kamu incelemesi ve tartışmasına açan eğitsel sistemler ya da dinler gibi toplumsal kurumlarla taban tabana zıttır. Reklamcılığın zanlıları, reklamın birincil işinin ürünleri satmak olduğunu belirtir. O zaman, anlaşılır bir şekilde reklamcılar, reklamın bireysel davranış üzerindeki etkisine yoğunlaşırlar; ve toplum üzerinde yarattıkları kolektif etkiyi incelemezler. Fakat güçlü bir toplumsal mesaj iletmektedirler. Her reklam bir tek çok amaçlı çözümle modern hayatın ikilemlerine seslenir: Bir şey satın al (Gold, 1987, s. 25). Eleştirmenlerin toplumun üzerinde amaçlanmamış olumsuz etkisi olduğunu söylediği kolektif mesaj budur. Daha önce tartışıldığı gibi reklama düzenli olarak üç olumsuz toplumsal etki atfedilmiştir: (a) tüketimin diğer toplumsal değerlerin üzerine çıkması, (b) ürünlerin kimlik ve diğerleriyle ilişkiler gereksinimleri gibi toplumsal gereksinimleri gidermek üzere kullanılması; ve (c) genel tatminsizlik. Reklam, kendini bu zorlayıcı suçlamalara karşı sadece reklamdan daha geniş bir toplumsal faktörün bu toplumsal koşullardan sorumlu olduğunu göstererek savunabilir. Böyle bir faktör vardır kapitalizm. Kapitalizm, toplam üretken çıktının maksimizasyonu için işleyen, kabul görmüş bir iktisadi sistemdir; ve niyeti kendi gereksinimlerini karşılamak olan bireyin öz-çıkarına dayanır (Leiss, 1976; Rotzoll vd, 1989). Bizim kendi kapitalist sistemimiz doğrudan, 85

6 Barbara J. Phillips / çev. Fulya Tepe artan materyalizme yönelten olumsuz toplumsal koşullara neden olur. Reklam, kapitalizmin sözcüsü olarak tüketicilerin gerçeklik algılarını renklendiren değerler ve varsayımlar sunar. Bu nedenle reklam toplumsal eleştirinin hedefi haline gelir. Ancak reklam sunduğu değerleri yaratmaz. Kapitalizm yaratıcıdır; ve belki de temel insan doğası tarafından teşvik edilen materyalizmin arkasında yatan olumsuz toplumsal koşulların nedenidir. Yine bireyler kapitalist bir sistem içinde yaşadıklarından, onun gerçeklikler ini doğal kabul ederler. Yani bireyler, kapitalizmin kültürel tutumları ve inanışları üzerindeki etkisinin, kapitalist çerçevenin büyük ölçüde içinde işleyenlere görünmez olmasından dolayı, farkında değillerdir. Buna ek olarak, zıtlaştırma ve mukayese için az sayıda alternatif çerçeve vardır. Böylece bireyler, kapitalizmin olumsuz toplumsal etkilerini reklam gibi daha görünür kurumlara yöneltmeye eğilimlidirler. Aşağıdaki bölümler reklama atfedilmiş olan üç materyalist trendde kapitalizmin rolünü inceleyecektir. Tüketimin Yükselmesi Reklamcılığın nihai amacı ürünleri satmak olduğundan, her reklam belirli bir markanın tüketimini teşvik eder. Bu, tüketicilerin bireysel pazar seçimleri yapmasına yardım edebilir. Bununla beraber toplumsal düzeyde tüketimin zaman içinde birçok reklamda teşviki, ürünlerin yaşamın tüm sorunlarına çözüm ve mutluluk ile başarının iyi yaşam ına erişmenin yolu olarak bir temsiline yöneltir (Pollay, 1989). Dyer (1982, s. 1), reklamcıların nesneleri almamızı, kullanmamızı, onları atmamızı; ve sürekli ve gösterişli bir tüketim döngüsü içinde onların yerini tutacak yenilerini almamızı istediklerini belirtir. Bu stratejinin olumsuz çevresel etkisinin ötesinde, toplam tüketimin teşviki, toplumdaki diğer değerlerin gözden çıkarılması pahasına materyal kaygılarla meşguliyete yönlendirebilir (Schudson, 1984). Bu, bireylerin dikkatinin toplumsal kurumların organize ettiği ve yönlendirdiği bir kıt kaynak olmasından ve reklamcılığın da dikkati tüketime yönlendirmesinden kaynaklanır (Schudson, 1984). Reklamcılık edinme ve tüketimle bağdaşabilir tutumları ve yaşam biçimlerini seçme ve teşvik etmeye eğilimlidir; ve bu mesajın birliği ile yaygınlığı, tüketici dikkatini bu seçilmiş yaşam biçimlerine odaklar (Dyer, 1982; Pollay, 1989). Reklamcılık, tüketicilerin dikkatini tüketime doğru yönelterek, aile, hükümet ya da dini kurumlar tarafından önemli görülen diğer toplumsal değerlerin ihmal edilmesine katkıda bulunabilir. Yani reklamın bu ilk eleştirisi, reklamın dikkatleri ürünlerin tüketimine odaklayarak ve diğer değerleri önemsemeyerek bireyleri materyalistleştirdiğini belirtir. Ancak kapitalist kültürümüzün modern reklamcılığın yükselmesinden çok önce materyalist eğilimler gösterdiğine yönelik bazı kanıtlar vardır (Pollay, 1989). Tarihçiler, üstün ürünlerin değerine olan inanışın Amerikan kültürünün doğasında olduğunu belirtirler; ve 1830 da yazarlar kolonilerin dizginsiz materyalizmini kaydederler (Schudson, 1984). Ürünlerin üretim ve tüketimleri kapitalist bir ekonomideki en önemli etkinliklerdir; ve kapitalist bir toplum, birikim üzerine olan vurgusunda, bu faaliyeti kendi içinde bir amaç yapmıştır (Bell, 1976, s. xii). Kapitalizm dikkati tüketime yöneltir; çünkü çok sayıda çeşitli metaların üretilmesi ve satılmasını gerektirir (Jhally, 1989). Bu tüketim döngüsü gereklidir; çünkü toplumumuzun istikrarı ve otoritesi miras 86

7 Bahar 2006 / 1 kalmış bir ayrıcalığa ya da geleneksel kurumlar üzerine kurulmamıştır; ekonomik üretimin başarıları üzerine kurulmuştur (Leiss, 1976). Bu yüzden sürekli artan tüketim, kapitalist toplumumuzun meşruiyetini ve iktidarını yitirmemek için gereklidir (Leiss, 1976). Kapitalizm, tüketicilerin dikkatinin ürünlere yöneltilmesini gerektirir. Her çeşit ürünün yaygın olarak mevcut olduğu genişleyen bir ekonomide bu, tüketicilerin nesnelerin daha dengeli bir karışımını ve ilginç iş ya da yaratıcılık gibi diğer tatmin edicileri arama yerine sadece materyal nesnelere saplanıp kalması için doğal bir eğilim yaratır (Leiss, 1976). Bu yüzden öyle görünmektedir ki kapitalist bir toplumda materyalizme neden olan tüketimin önemi ve ürünlerin bolluğudur; reklam altta yatan neden değildir. Tabii ki, reklamcılığın, kapitalizmin tüketicilerin dikkatini ürünlere odaklamak için kullandığı bir araç olduğu inkar edilemez. Ancak, reklamcılık, bir araç olarak, dikkatin herhangi bir toplumsal değere odaklanması için kullanılabilir. Bu sonuç, reklamcılığın bir tüketim aracı olarak kullanılmadığı; fakat bunun yerine farklı bir toplumsal gündemi ilerletmek için kullanıldığı az sayıdaki örnek tarafından desteklenmektedir. Örneğin, Amerikan Kalp Derneği, ebeveynlerin TV yi kapatıp, çocuklarının egzersiz yapmalarına yardım etmelerini teşvik etmek için bir gazete reklamı yarattı. Bu vakada reklamcılık, kitle medyasının daha az tüketimini teşvik etmek; ve dikkati tüketim temelli olmayan faaliyetlere odaklamak için kullanıldı. Reklamın dikkati tüketimden uzağa ve rekabet eden toplumsal değerlere çevirmek için kullanıldığı birkaç başka örnek daha vardır. Örneğin, sigara, alkollü araç kullanma karşıtı ve geridönüşümü destekleyen kampanyalar bu hedefleri gerçekleştirmede başarılı olmuşlardır. Bu örnekler reklamcılığın sadece tüketici dikkatini yöneltmede kullanılan bir araç olduğu, dikkatimizin neye yöneldiğinin reklamı kimin kontrol ettiğine bağlı olduğu argümanını desteklemektedir. Çoğu durumda reklamcılık, kapitalist bir gündemin toplumumuzda artan materyalizmin altında yatan neden olduğunu önererek, kapitalizme hizmet eder. Ürünlerin Toplumsal Gereksinimlerin Tatmini İçin Kullanımı Reklamcılığın ikinci ana eleştirisi, reklamın ürünleri sadece somut sorunlara çözüm olarak sunmaması (örneğin, Zor çimen lekesi? Wisk i dene! ); fakat ayrıca toplumsal sorunlara da çözüm olarak sunmasıdır. Reklamlar bize mutluluğu, başarıyı ve aşkı satın alabileceğimizi anlatırlar; ve tüketiciler zamanla toplumsal gereksinimlerinin metalar satın alarak giderilebileceğine inanmaya başlayabilirler (Schudson, 1984). Tüketiciler, ürünleri kendilerini ya da diğerleriyle ilişkilerini tanımlamak için kullanabileceklerine inanmaya başlayabilirler. Önceki bölümde tartışıldığı gibi reklamlar, tüketicilere kullandıkları ürünlerin onlar hakkında ne söylediğini anlatır. Reklamlar, tüketicilere kimliklerini tükettikleri ürünlerle ilgili tercih örüntüsü vasıtasıyla ifade edebileceklerini anlatır (Leiss vd, 1986). Örneğin, son Nike reklamları farklı tip ayakkabı giyen bireylerin kişiliklerini sunar. Nike koşucu ayakkabılarını giyen güçlü ve cesur ken, sandaletlerini giyen kişi sessiz ama atılgan dır. Bu yolla reklamlar, dünyaya kim olduğumuzu ve belli ürünleri satın alarak hangi gruplara ait olduğumuzu anlattığımızı belirtir. Buna ek olarak, reklamlar 87

8 Barbara J. Phillips / çev. Fulya Tepe bize ne olabileceğimizi anlatır (Leiss, Kline ve Jhally, 1986). Örneğin, süt reklamları çocuklara süt içerek güçlü, çekici ve popüler olacak şekilde büyüyebileceklerini gösterir. Tüketim, kendimizi daha üstün bir pozisyona terfi ettirmenin bir yolu olarak göklere çıkarılır (Berman, 1981); sadece bir ürün satın almıyoruz; bir yaşam biçimi satın alıyoruz (Dyer, 1982). Bu mesajdaki sorun, bir kendilik alabileceğimizi düşündüğümüz zaman, kimliğin içsel karakteri yerine dışsal tuzaklarına odaklanmamızdır. Eleştirmenler reklamcılığın görünümlerde gerçeklik bulduğunu tartışırlar (Bell, 1976; Leiss vd, 1986). Tüketim aracılığıyla kimliğe odaklanma bir yaşam biçimi inşa etmeye yöneltir, bir karakter değil; ve bu, kimliğimizin ve belki kendi değerimizin doğrudan satın alma gücümüzle ilişkili olduğu anlamına gelir. Kendi değerini tüketimle eşitlemenin bir örneği 1980 lerde, Birleşik Devletler in fakir bölgelerinde birkaç genç çocuk spor ayakkabıları için öldürüldüğü zaman meydana geldi (Grimm, 1990). Bu davranışta pek çok toplumsal ve çevresel faktör rol oynamış olsa da tüketim etiğinin uçlara çekildiği bir örnektir. Olaydaki fail bir kimlik almayı karşılayamadı, sonuç olarak bir tane çaldı. Reklamcılık, aynı zamanda tüketimi başka bir toplumsal ilişkide de, kendimizle diğerleri arasındaki ilişkide de arabulucu olarak sunar. Goldman (1992, s. 32), reklamların, toplumsal ilişkilerin, özelliklerin ve deneyimlerin insanlar tarafından yapıldığı olgusunun üzerini örttüğünü; ve bunların bize satın aldığımız ürünlerin bir parçası olarak hazır geldiğini önerdiğini gözlemlemektedir. Ürünler, toplumsal gereksinimleri doyurmanın aracı haline gelirler; bir ürün satın aldığımızda aşk da, arkadaşlık da ya da diğerlerinden gelecek saygıyı da satın alırız. Örneğin Big Red sakızlarından alırsak, biraz daha uzun öpebileceğiz. Buna ek olarak, diğerlerine karşı olan hislerimizi ürünler aracılığıyla gösterebiliriz (Dyer, 1982). Örneğin bir adam nişanlısına olan düşkünlüğünü ona pahalı bir pırlanta yüzük alarak ilan edebilir. Birçok reklam hem bir toplumsal ilişki yaratmayı hem de bu ilişkiyi dünyanın geri kalanına görünür kılmayı vaadeder. Bu tip reklamın bir örneği, üç genç kadını bir odayı boyarken gösteren bir Coors Light reklamıdır. Doğru birayı almanın yakın arkadaşlıklara yol açacağı; ve ayrıca arkadaşlarınızın onları ne kadar önemsediğinizi bilmelerini sağlayacağını önerir. Tüketimi toplumsal ilişkilere giden bir yol olarak teşvik eden reklamlardaki sorun, tüketicilerin sonuç olarak ürünlerin bu amaca hizmet eden tek araç olduğuna inanmaya başlayabilmeleridir. Yani aşk, saygı ya da arkadaşlık gibi toplumsal gereksinimler sadece bir ürün satın alarak edinilebilir ya da ifade edilebilir, diğerlerine ilgi göstermek ya da etkinlikler paylaşmak gibi diğer yollar aracılığıyla değil. Reklamla vurgulanan ana nokta, bireylerin ilişkilerinin kişilikleri ya da karakterleriyle hiçbir ilgisi olmadığıdır; bu ilişkilerin gerçekleşmesini sağlayan, üründür (Goldman, 1992). Bu yüzden bireyler ilişki kuramazlar; onları satın almalıdırlar. Bu yine bireylerin toplumsal değerlerini onların satın alma güçleriyle eşitler; ve iletişim gibi gerçek ilişki kurucuların zararına dikkati tüketime odaklar. Böylece reklamın ikinci ana eleştirisi, reklamın bize kendimizi ve diğerleriyle olan ilişkilerimizi ürünler aracılığıyla tanımlamamızı öğrettiğini; yani reklamın ürünlere 88

9 Bahar 2006 / 1 toplumsal anlam verdiğini belirtir. Reklam eleştirmenleri, bunun ürünleri yararcı fonksiyonlar yerine getiren metalar olarak almak yerine, toplumsal emelleri gerçekleştirecek araç olarak satın almamıza neden olduğunu hissederler. Bununla birlikte reklamın savunusunda araştırmacılar, genellikle her toplumun bireylerin kendilerini dünyayla ilişkilendirebilecekleri bir nesne anlamları kurduğu konusunda hemfikirdirler (Bell, 1976; Leiss vd, 1986). Bu şu anlama gelir: Tüm gereksinimler tüm insan toplumlarında toplumsal olarak inşa edilirler (Schudson, 1984), reklamın olmadığı toplumlarda bile. En temel insan gereksinimleri toplumsal olarak inşa edilirler. Örneğin, kültürümüz yiyecek gereksinimimiz için neyin kabul edilebilir neyin kabul edilemez besin olduğu hakkında keyfi kurallar kabul ettirir. Ne yiyebileceğimiz, nerede, ne zaman ve kiminle yiyebileceğimiz bize öğretilir; ve bu kuralların hepsi nesneler üzerinde temellenir. Örneğin, Amerikan kültüründe, at eti, beyin ya da böcekler yenmez. Kilisede yenmez; fakat arabalarımızda yememizin herhangi bir sakıncası yoktur. Eğer konukları bizimle iyi porselen, gümüş eşya ve mum kullanarak yemek odasında bir akşam yemeğine davet edersek, hamburger servisi yapmayız. Ancak, arka bahçede piknik masasında yiyorsak hamburger kesinlikle kabul edilebilir olur. Jhally (1987, s. 4) bu görüşü şunu belirterek özetlemektedir: Ürünlerin insanlar için sembolik anlamları değil, kullanım amaçları açısından önemli olması gerektiği görüşünü tarihsel, antropolojik ve kültürlerarası kanıtlar ışığında desteklemek çok zordur. Tüm zamanlardaki tüm kültürlerde, evrensel kişi-nesne ilişkisinin icra edilmesi için somut bağlamı sağlayan, kullanım ve sembol arasındaki ilişkidir. Nesnelere toplumsal değerler ve toplumsal anlamlar atamak temel bir insan pratiğidir. Örneğin her toplum, belli nesnelere, ister boncuk ister spor araba olsun, statü verir. Tüm bu toplumsal anlamlar zamanın yönlendirme kurumları aracılığıyla iletilirler (Schudson, 1984). Önceleri, toplumsal anlamlar din, eğitim ve aile yoluyla öğretilirdi. Şimdi, reklam yoluyla da öğretilmektedir. Sorun, reklamın ürünler hakkında toplumsal bilgi iletmesi değildir; fakat eleştirmenlerin iletilen toplumsal bilginin türüne karşı çıkmalarıdır. Tekrar görüyoruz ki reklam tarafından teşvik edilen altta yatan toplumsal anlamlar kapitalizm tarafından gerek duyulanlardır. Kapitalizm bu toplumsal anlamları gereksinimlerine göre organize eder; ve özelleştirir (Goldman, 1992); ve tüketicilere sürekli büyüyen metaların pazar ekonomisinin gerekliliklerine ulaşmak için zorla kabul ettirir (Leiss, 1976). Kapitalist bir sistem, tüketicilerin kimlikleri ve ilişkileri de dahil olmak üzere, tüm gereksinimlerin pazar aracılığıyla satın alınmasını tercih eder. Yine, reklam kapitalizmin bu hedefine ulaşmak için kullandığı bir araçtır; altta yatan neden değildir. Bu görüşü destekleyici bir şekilde, reklam, diğer kurumlar tarafından dikte ettirilen toplumsal anlamları teşvik etmede başarılı olarak kullanılmıştır. Bir örnek Jesus Christ of Latter Day Saints kilisesinin uzun süre devam etmiş olan televizyon kampanyasıdır. Bu kısa reklamlar, dini değerler ve tüketim dışı etkinlikler temelli aile ilişkilerini teşvik ediyor. Bir reklam, ebeveyn ve çocukları arabalarını yıkarken su savaşı yaparak ilişki inşa ederken gösterir. İlk eleştiride olduğu gibi, eğer reklam 89

10 Barbara J. Phillips / çev. Fulya Tepe sponsoruna bağlı olarak farklı toplumsal anlamlar sunabiliyorsa, bu anlamların çoğunluğu tüketimi toplumsal hedefleri karşılamada bir araç olarak teşvik ettiğinde, yalnızca reklam sorumlu tutulamaz. Tatminsizlik Reklamın amacı sürekli olarak ürünleri satmaktır; bu da tüketicilerin sürekli olarak ürünleri satın almak zorunda olduğu anlamına gelir. Bunu başarmak için reklam, mutluluk ve başarıya giden muhtemel yollar için kişiler, ürünler ve refah görüntüleri arasında birbirini takip eden çağrışım dalgaları yaratmalıdır (Leiss vd, 1986, s. 239). Örneğin 1980 lerde başarılı bir kadın genelde reklamlarda kariyerinde çok başarılı, Charlie parfümü ya da Secret deodorantı gibi belli ürünlerle desteklenir, yardım görür şekilde betimlenmişti larda başarılı bir kadın, ailesine ve çevresine bakar; ve bu yüzden bir dizi yeni ürüne gereksinim duyar. Tüketiciler tam tüketim hedeflerine ulaşmış olabileceklerini düşündüklerinde, reklam onlara yeni tüketim hedefleri gösterir. Yani reklamın üçüncü eleştirisi, reklamın kişinin hayatında genel bir tatminsizliğe neden olduğunu belirtir. Reklam, bize şu anda sahip olduğumuz ya da yaptığımız şeyle bir şekilde tatminsiz olmamız gerektiğini ima ederek, gayretli bir şekilde ve durmaksızın gereksinimlerimizi karşılamak için ürün araştırmamızı söyler (Leiss, Kline ve Jhally, 1986). Tüketiciler bu emri kabul ederler; çünkü sonucu caziptir. Hepimiz reklamlarda gördüğümüz kişi olmak; ve orada gördüğümüz hayatı yaşamak isteriz. Bir düzeyde tüketiciler reklamların gerçekliği idealize ettiğini ve aslını değiştirdiğini bilirler; fakat başka bir düzeyde böyle bir geçekliğin en azından bir olasılık olduğunu bilirler (Schudson, 1984). Moog (1990, s. 15) hastalarından biri hakkında şunu söylemektedir: Amy gibi insanları Pepsi ye susatmayı amaçlayan şu parlak reklamlar, aslında Amy gibi insanları bir yaşam fantezisine susatıyorlardı. Bizim kendi hayatlarımız reklamların sahip olabileceğimizi gösterdiğiyle mukayese edildiğinde sönük kalır (Pollay, 1989); ve böylece biz bir sonraki ürünü ve sonrakini almaya yetecek kadar tatminsiz hale geliriz. Tatminsizlik yaratımı için reklama güvenmeyle ilgili sorun şudur: tatminsizlik temel bir insan durumu olarak görünmektedir; kendini diğerleriyle karşılaştırma Kabil ve Habil zamanından beri yapılmaktadır. Tatminsizlik meydana çıkar; çünkü istekler psikolojiktir, biyolojik değil; ve dolayısıyla sınırsızdır (Bell, 1976). İsteklerinin tatmin edilip edilmediğini saptamak için tüketiciler komşularına dönerler; ve gereksinimlerini toplumlarının standartlarına göre tanımlarlar (Schudson, 1984). Yani biz tatmin olup olmadığımızı saptamak için, kendi tüketim örüntülerimizi ortalama tüketim normlarıyla karşılaştırırız (Jhally, 1987). Bu yöntemle ilgili sorun zenginlik ve rahatlıktaki geçmişte meydana gelmiş artışları doğal kabul etmemizdir (Liess, Kline ve Jhally, 1986); ortalama ulusal gelir zamanla arttıkça, ortalama mutluluk ve tatmin düzeyi aynı kalır (Jhally, 1987). Dolayısıyla kıyaslama yapma şeklimiz birçok bireyin bir şekilde tatminsiz olacağını gösterir 90

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

THORSTEIN VEBLEN VE GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM KAVRAMI

THORSTEIN VEBLEN VE GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM KAVRAMI THORSTEIN VEBLEN VE GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM KAVRAMI Araş. Gör. Cansu GÜLEÇ * Öz Thorstein Veblen (1857-1928), Amerika nın ürettiği en bilinen ve etkili sosyal düşünür ve eleştirmenlerinden biri olarak kabul

Detaylı

Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması

Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması

Detaylı

ÖĞRETMENLER ĐÇĐN EL KĐTABI

ÖĞRETMENLER ĐÇĐN EL KĐTABI UNESCO tarafından hazırlanarak Đngilizce ve Fransızca dillerinde yayımlanan özgün eser RTÜK tarafından UNESCO dan resmi izin alınmak suretiyle Đngilizce ye tercüme edilmiştir. Atıfta bulunmadan eserin

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2652 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1618 REKLAMCILIK

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2652 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1618 REKLAMCILIK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2652 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1618 REKLAMCILIK Yazarlar Doç.Dr. Ayhan YILMAZ (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Sinan ERGÜVEN (Ünite 2,6) Öğr.Gör. Bilge SANDIKÇIOĞLU (Ünite

Detaylı

SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ

Detaylı

Etik-Ahlâk İlişkisi ve Etiğin Gelişim Süreci

Etik-Ahlâk İlişkisi ve Etiğin Gelişim Süreci Journal of International Management and Social Researches Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi ISSN:2148-1415 Etik-Ahlâk İlişkisi ve Etiğin Gelişim Süreci Kadir AKTAŞ İnönü Üniversitesi,

Detaylı

ERKEKLERE YÖNELĐK TELEVĐZYON REKLAMLARININ ANALĐZĐ

ERKEKLERE YÖNELĐK TELEVĐZYON REKLAMLARININ ANALĐZĐ T.C. MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ HALKLA ĐLĐŞKĐLER ANABĐLĐM DALI REKLAMCILIK VE TANITIM BĐLĐM DALI ERKEKLERE YÖNELĐK TELEVĐZYON REKLAMLARININ ANALĐZĐ Yüksek Lisans Tezi HASAN VOLKAN GÜÇLÜ

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KENT VE MARKALAŞMA; ESENLER ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi AHMET AKBAŞ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KENT VE MARKALAŞMA; ESENLER ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi AHMET AKBAŞ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KENT VE MARKALAŞMA; ESENLER ÖRNEĞİ Yüksek Lisans Tezi AHMET AKBAŞ İstanbul, 2014 T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

KÜLTÜREL FARKLILIKLAR VE YÖNETİMİ

KÜLTÜREL FARKLILIKLAR VE YÖNETİMİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KÜLTÜREL FARKLILIKLAR VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ AĞUSTOS-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ NİN KURUMSAL İMAJININ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI

Detaylı

Iyi bir politikaci olmak

Iyi bir politikaci olmak ..... Iyi bir politikaci olmak Alfred Moser Stichting International Foundation for Social Democracy 2009 Alfred Mozer Stichting www.alfredmozerstichting.nl Postbus 1310 1000 BH Amsterdam The Netherlands

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANA BĐLĐM DALI YÖNETĐM VE ORGANĐZASYON BĐLĐM DALI ĐLETĐŞĐM TARZLARI ÜZERĐNDE KÜLTÜREL DEĞERLERĐN ETKĐSĐ: MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI İNTERNET REKLAMLARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANECİLERİNİN GELECEK İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ: 2025 DE YÜKSEKÖĞRENİM

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANECİLERİNİN GELECEK İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ: 2025 DE YÜKSEKÖĞRENİM ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANECİLERİNİN GELECEK İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ: 2025 DE YÜKSEKÖĞRENİM HAZIRLAYANLAR: Dr. David J. Staley Direktör, Ohio Eyalet Üniversitesi, Tarih Bölümü, Eğitimde Mükemmellik için Harvey

Detaylı

TURİZM REKLAMLARINDA YAŞAM TARZLARININ İNŞASI: GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÜKSEK LİSANS TEZİ

TURİZM REKLAMLARINDA YAŞAM TARZLARININ İNŞASI: GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TURİZM REKLAMLARINDA YAŞAM TARZLARININ İNŞASI: GÖSTERGEBİLİMSEL

Detaylı

Okulların Demokratik Yönetişimi 1

Okulların Demokratik Yönetişimi 1 Modül 11 Okulların Demokratik Yönetişimi 1 İçindekiler 1.Giriş 2.Demokratik Okul Yönetişimi nedir?...2 3. Demokratik yönetişimin faydaları nelerdir?...2 4. Demokratik Okul Yönetişimi için Kilit Alanlar:

Detaylı

POSTMODERN PAZARLAMA

POSTMODERN PAZARLAMA MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE POSTMODERN PAZARLAMA Alperen Timuçin SÖNMEZ Ceyda KARATAŞ Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu Muğla Üniversitesi MUĞLA

Detaylı

TELEVİZYONDAKİ GIDA REKLAMLARINDA CİNSELLİK OLARAK KADIN VE ERKEK İMGESİ

TELEVİZYONDAKİ GIDA REKLAMLARINDA CİNSELLİK OLARAK KADIN VE ERKEK İMGESİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEDYA VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI MEDYA VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ TELEVİZYONDAKİ GIDA REKLAMLARINDA CİNSELLİK OLARAK KADIN VE

Detaylı

TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİMDALI ELEKTRONİK TİCARETİN İLETİŞİM VE TANITIMDAKİ ROLÜ

TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİMDALI ELEKTRONİK TİCARETİN İLETİŞİM VE TANITIMDAKİ ROLÜ TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİMDALI ELEKTRONİK TİCARETİN İLETİŞİM VE TANITIMDAKİ ROLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Feyza SAVCI ERGÜN Ankara, 2002

Detaylı

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile fonlanmıştır. Bu doküman sadece düzenleyenlerin görüşünü yansıtmakta olup, burada bulunan bilgilerin

Detaylı

KONUMLANDIRMA. Yrd.Doc.Dr. Ferahnur ÖZGÖREN ŞEN 1

KONUMLANDIRMA. Yrd.Doc.Dr. Ferahnur ÖZGÖREN ŞEN 1 ISSN: 2147 3390 DOI: Year: 2014 Summer Issue:7 KONUMLANDIRMA Yrd.Doc.Dr. Ferahnur ÖZGÖREN ŞEN 1 ÖZET İletişim ve ulaşım alanında yaşanan gelişmeler dünyayı açık bir pazaryeri haline getirmektedir. Buna

Detaylı

SOSYAL MEDYA DÖNEMİNDE MÜZİK ÜRETİCİSİ VE TÜKETİCİSİNİN YENİDEN KONUMLANDIRILMASI RECONSIDERATION OF MUSICIAN AND MUSIC CONSUMER IN SOCIAL MEDIA ERA

SOSYAL MEDYA DÖNEMİNDE MÜZİK ÜRETİCİSİ VE TÜKETİCİSİNİN YENİDEN KONUMLANDIRILMASI RECONSIDERATION OF MUSICIAN AND MUSIC CONSUMER IN SOCIAL MEDIA ERA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 36 Volume: 8 Issue: 36 Şubat 2015 February 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SOSYAL MEDYA

Detaylı

The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management 2008, Volume III Spring

The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management 2008, Volume III Spring The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management 2008, Volume III Spring GARY S. BECKER İN İKTİSAT BİLİMİNE VE BEŞERİ SERMAYE TEORİSİNE KATKILARI ÖZET Mahmut BİLEN İbrahim Güran YUMUŞAK Nobel Ekonomi

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK *

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK * 319 BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY Süleyman KEVÜK * ÖZET Son yıllarda dünya ekonomisinde, ekonomik, toplumsal ve teknoloji alanlarında yaşanan değişimler, bilgi ekonomisi kavramı ile açıklanmaktadır.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) 10.7816/ulakbilge- 01-02- 01 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) Şengül BÜYÜKBOYACI Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

NİŞ PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN TURİZM SEKTÖRÜNDE A GRUBU SEYAHAT ACENTALARINDA UYGULANMASI: ETS TUR ÖRNEĞİ

NİŞ PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN TURİZM SEKTÖRÜNDE A GRUBU SEYAHAT ACENTALARINDA UYGULANMASI: ETS TUR ÖRNEĞİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI NİŞ PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN TURİZM SEKTÖRÜNDE A GRUBU SEYAHAT ACENTALARINDA UYGULANMASI: ETS TUR ÖRNEĞİ Hazırlayan: Gökçe Bahar ERCAN

Detaylı

MARKA BAĞIMLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

MARKA BAĞIMLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞL-YL-2007-0007 MARKA BAĞIMLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

Buna göre; Pazarlama, ürünlerin üreticilerden tüketicilere doğru akışını sağlayan işletme faaliyetleridir. [1]

Buna göre; Pazarlama, ürünlerin üreticilerden tüketicilere doğru akışını sağlayan işletme faaliyetleridir. [1] Özet Pazarlama, kişilerin ve örgütlerin, amaçlarına uygun şekilde değişimi (mübadeleyi) sağlamak üzere; ürünlerin, hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılması, fiyatlandırılması, dağıtımı ve tutundurma çabalarının

Detaylı

ÖNSÖZ. Reklâm sektörü firmaların veya ürünlerin tüketim olgusunu artırma ve bunun sürekliliğini sağlama çabasındadır.

ÖNSÖZ. Reklâm sektörü firmaların veya ürünlerin tüketim olgusunu artırma ve bunun sürekliliğini sağlama çabasındadır. ÖNSÖZ İki binli yıllara yaklaştığımız şu günlerde gittikçe zenginleşen teknik imkanları ve bu doğrultuda ardan etkileme gücü ile günümüzün en önemli pazarlama yöntemi haline gelen Reklâm ve Reklâmcılık,

Detaylı