KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DERBENT MESLEK YÜKSEKOKULU PROJE ÇALIŞMASI. Adı: Dilek. Soyadı: ATMACA Okul No: Sınıfı :TOP2/B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DERBENT MESLEK YÜKSEKOKULU PROJE ÇALIŞMASI. Adı: Dilek. Soyadı: ATMACA Okul No: 093016048. Sınıfı :TOP2/B"

Transkript

1 KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DERBENT MESLEK YÜKSEKOKULU PROJE ÇALIŞMASI Adı: Dilek Soyadı: ATMACA Okul No: Sınıfı :TOP2/B

2 PROJENİN ADI: ZĠRVENĠN SOĞUĞUNDAN ĠNSANLARIN KALBĠNĠ ISITMAK ĠÇĠN... PROJENİN KONUSU VE AMACI: Kartepe Ġlçesinin turizm etkinliğinin artırılması ve bununla ilgili sonuca yönelik fikirler üretilmesi bunların uygulanabilirliği ve bölgeye sağlayacağı faydaların belirlenmesi. GİRİŞ: Kartepe Ġlçesinin Turizmini Değerlendirmek ve projelendirmek için öncel ikle Turizmin tanımından baģlayarak dünya turizmi, Türkiye nin dünya turizmindeki yeri ve potansiyeli, Kartepe'nin bu turizmin neresinde olduğunun tanımlanması ve bilinmesi gerekir. Turizm, dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezi ler ve bir ülkeye veya bir bölgeye gezmen çekmek için alınan iktisadi, kültürel, teknik önlemlerin, yapılan çalıģmaların tümüdür. BAġLICA TURĠZM TĠPLERĠ 1. Dinlenme Turizmi: Eğlence ve boģ zamanların değerlendirilmesinde dayanan bir turizm tipidir. 2. Spor Turizmi: Spora ilgi duyan kiģilerin spor karģılaģmalarına izlemek için bir yerden baģka bir yere gitmeleri. 3. Kültürel Turizm: Ülkelerin doğal ve kültürel değerlerini görmek folklorunu tanımak ve kültürel etkinliklere katılmak amacıyla yapılan geziler. 4. Dini Turizm: Dini açıdan kutsal sayılan mekânları gezip görmek amacıyla yapılan gezilerdir. 5. ĠĢ Turizmi: ĠĢ adamlarının yapmıģ olduğu geziler. Fuar, panayır gibi yerlere yapılan geziler. 6. Politik Turizm: Devlet adamlarının ve çeģitli politikacıların yapmıģ olduğu gezilerdir. 7. Kongre Turizmi: Uluslararası nitelikte yapılan kongre, seminer, konferans gibi faaliyettir. 8. Aile Turizmi: Dost ve akrabaları ziyaret etmek amacıyla yapılan gezilerdir. Özellikle dini bayramlarda aile turizminde artıģ görülür. 9. Sağlık Turizmi: Ġnsanların sağlığına kavuģabilmek, tedavi olmak ve doğanın Ģifa verici özelliklerinden faydalanmak amacıyla yaptıkları gezilerdir. Ġnsanlar yukarıda sağdığımız sebeplerden dolayı seyahat ederler. Dünyada 2010 yılındaki turist sayısı 915 milyon, turizm gelirleri ise 891 milyar dolardır. Ülkemizin bu pastadan aldığı pay 2010 yılı için 28 milyon 500 bin kiģi ve elde edeceği gelirde 22.5 milyar dolardır civarındadır. Bu verilerle ülkemiz dünyada turist sayısı sıralamasında diğer ülkeler içerisinde 7. Sırada, turizmden elde edilen gelirde de 9. Sırada yer almaktadır. Buda gösteriyor ki ülkemiz turizmde birçok geliģmiģ ülkeyi gerilerde bırakarak potansiyeli

3 yüksek bir görünüm sergilemektedir. Kartepe nin bu elde edilen gelirden alacağı payın artıģ göstermesi turizm için atılan adımların sağlamlığı ile olacaktır. Bu aģamada gerek kültürel gerekse sosyal olarak hazırlanan projeler turist sayısını etkilemekle beraber elde edilen geliri de artıracaktır. GELİŞME: Kartepe için turizm projeleri üretmek bölgenin tarihi coğrafi sosyal ve kültürel yapısının çok iyi bilinmesi ile olacaktır. Kartepe ilçesi tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı BüyiikĢehir Belediyesi Sınırları Ġçerisinde Ġlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun ile; Uzunçiftlik, Uzuntarla, EĢme, Acısu, MaĢukiye, Büyiikderbent, Arslanbey, SarımeĢe ve Suadiye ilk kademe belediyelerinin tüzel kiģilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Köseköy Ġlk Kademe Belediyesine katılmıģtır. Köseköy Belediyesi merkez olmuģ; Sultaniye, Pazarçayırı, Örnekköy, Karatepe, Balaban, Nusretiye, ġirinsulhiye, Avluburun, EĢme, Ahmediye, Ketenciler köyleri merkeze bağlanmıģ ve Köseköy Belediyesi'nin adı Kartepe olarak değiģtirilmiģtir. Böylece Kocaeli ilinin Kartepe ilçesi oluģturulmuģtur. Ġlçe 269 kilometrekare alanda toplam 81 bin 811 nüfusa sahip olup, nüfus yoğunluğu 304 kiģi/km2'dir. Nüfusun takribi yüzde 9'u (7037 kiģi) bölgede yer alan köylerde yaģamaktadır. Bölgenin nüfus yapısı farklı kökenlere dayanmaktadır. 1850'lerde Köseköy'e gelen Fatorlar, 1860'larda Sapanca yolu üzerinden Batum yöresinden gelenler, (93 Harbi) Osmanlı-Rus Harbi sonrası Kafkaslar ve Balkanlar'dan gelenler, Çerkezler, Abazalar, Gürcüler, muhacirler, 1930'larda mübadele ile Rum ve Ermenilerin çıkartılmasıyla onların yerine gelen Yunanistan muhacirleri ve sanayileģme ile 1960'lardan sonra Karadeniz ve ülkemizin çeģitli yerlerinden gerçekleģen göçler ile yöre farklı kimliklere sahip bir nüfus barındırmaktadır. Coğrafi yapı Ġlçe Ġzmit Körfezi ile Sapanca Gölii arasında yer almaktadır. Ġlçe'nin batı bölgesinde Köseköy ve Arslanbey yerleģim alanları dâhil olmak üzere, doğuya doğru derlendiğinde, Köseköy'ün hemen batısında SarımeĢe, kuzey kesimde Uzunçiftlik, Uzuntarla ve EĢme, güney kesimde Suadiye, Büyükderbent ve MaĢukiye, orta kesimde Acısu yerleģimleri bulunmaktadır. Kısaca ilçe, batıda Köseköy yerleģim alanından baģlayarak doğuda Sapanca Gölü ve Sakarya sınırına, yine güneyde ve güneydoğuda Kartepe Dağı'nı içine alacak Ģekilde Sakarya sınırına, güneybatıda ve güneyde BaĢiskele ilçesine, kuzeyde Ġzmit Ġlçesine dayanmaktadır. Arazi yapısı jeolojik yönden alüvyonlu malzemelerle kaplı olup, yerleģim alanının kuzeyinde Kuzey Anadolu Dağları uzantıları, güneyinde Samanlı Dağları mevcut olup. içinden Kilez deresi geçmektedir. Köseköy sınırları içinden Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan devlet demir yolla rı, D-100 Devlet Karayolu ile TEM (Otobanı) geçmektedir. Köseköy içinde yer alan Devlet Demiryollarının Köseköy Ġstasyonu Türkiye'de Ġstanbul-HaydarpaĢa Ġstasyonu'ndan sonra yükleme boģaltma iģlerinin yoğunluğu ve arazinin geniģliği yönünden ikinci büyük Devlet Demiryolları Ġstasyonu'dur. Köseköy sınırları içinde Türkiye'nin öncü sanayi kuruluģları mevcut olup, bazı sanayi kuruluģları son senelerde ekonomik nedenle kapatılsa da yeni açılan tesislerle önemini korumaktadır.

4 YaklaĢık 272 dükkânın bulunduğu Köseköy Küçük Sanayi Sitesi dıģında Pak- Holding, Türk Pirelli, Deva Holding, Çelikkord, Türk Sondel Enerji, Lifli Rulo, Nuh Beton, DetaĢ, Citroen gibi büyük sanayi kuruluģları üretim yapmakta; Madeni Yağ, Baktac Branda, Efe Mobilya, Özteks firmaları da faaliyette bulunmaktadır. Ġlçenin doğu kesiminde sanayi yer almakla birlikte, bölge verimli tarım topraklarına sahiptir. Halen belirli kesimlerde tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. UlaĢım Ġstanbul'dan UlaĢım: Ġstanbul Kartepe arası yaklaģık 1 ila 1.5 saat arasındadır. TEM otoyolundan Ġzmit (batı) sapağını geçtikten sonra Ġzmit (doğu)-kartepe çıkıģı istikametini takip edip TEM giģelerinden çıktıktan sonra tabelaları takip ederek Kartepe'ye ulaģabilir siniz. Bursa-Yalova'dan UlaĢım: Bursa Kartepe arası yaklaģık 2 saat, Yalova Kartepe arası yaklaģık 1 saat sürmektedir. Bursa ve Yalova'dan Kocaeli istikameti takip edilerek, Kocaeli Sanayi Sitesinin bitimindeki Kartepe tabelası takip edilerek ilçemize ulaģılır. Ankara'dan UlaĢım: Ankara Kartepe arası yaklaģık 3 saat sürmektedir. TEM otoyolundan Ġzmit istikametine devam edip Kartepe giģelerinden çıktıktan sonra tabelaları takip edip Kartepe'ye ulaģabilirsiniz. Sakarya'dan UlaĢım: Sakarya Kartepe arası yaklaģık 20 dakika civarındadır. Sakarya EĢme yolunu takip ederek Kartepe'ye ulaģabilirsiniz. Ġzmit'ten UlaĢım: Kartepe Ġzmit arası yaklaģık 10 dakika sürmektedir. Havayolu UlaĢımı: Kartepe Sabiha Gökçen Havaalanına 80 km uzaklıktadır. Tren Yolu: Ġstanbul ve Adapazarı istikametinden trenle gelmek isteyenler, Ġzmit 42 Evler durağında inip hemen durağın yanından geçen ilçe minibüsleri ile ulaģılabilir. TARĠHĠ ESERLER MERKEZ CAMĠĠ(UZUNTARLA): Uzuntarla merkez camii kartepe ilçesinin uzuntarla beldesinde bulunan Ģu anki merkez camiidir.yapım tarihi bilinmeyen camide 1933 tarihli bir tamir kitabesi bulunmaktadır depreminden sonra ağır hasarlı olan cami.cami derneği tarafından iki yıl gibi kısa bir süre içerisinde aslına uygun Ģekilde tekrar yapılmıģtır.kartepe belediyesine yaklaģık 15 km uzaklıktadır.kartepe ilçesi uzuntarla mahallesinde bulunan uzuntarla merkez camii anıt eser olarak koruma altına alınmıģtır. MESCĠT CAMĠĠ: Kartepe ilçesinin uzuntarla beldesinde bulunan mescit camii 1961 yılında mahalle halkı tarafından yapılmıģtır.66 kiģilik kapasiteye sahip camiinin tek kubbesi bulunmaktadır. Mescit uzuntarla beldesinde yukarı mahallede bulunmaktadır. UZUNTARLADA YALAKLAR VE SU HAVUZLARI: Uzuntarla beldemizde bulunan havuzlar ve su yalakları uzuntarla tarihindeki diğer eserlerimiz arasındadır.uzuntarla beldemizde bulunan uzuntarla tarihi su havuzu 1938 yılında Düzceli Hüseyin tarafından yaptırılmıģtır.yalaklar ise bölgede havyacılık yapılması sonucu ortaya çıkmıģtır.uzuntarlanm tüm giriģlerinde su yalakları

5 bulunmaktadır.bu yalakların tamamı yere yakın olup küçükbaģ hayvanların yararlanabileceği Ģekilde inģa edilmiģtir. HĠKMETĠYE CAMĠĠ: Kartepenin Ģirin yörelerinden olan hikmetiyede bulunan camii Osmanlı padiģahlarından ikinci Abdülhamit in eģi olan Habibe hanımın vefatından sonra hicri takvime göre 1317 miladi takvime göre ise 1880 yılında ikinci Abdülhamit tarafından yaptırılmıģtır.cami yaklaģık yıl önce restore edilmiģ olup,kartepe bölgesinde hikmetiye mahallesinde bulunan en eski camilerdendir. THÖKÖLY ĠMRE ANITI: Avusturyaya karģı amansız savaģlar yapan ve daha sonra Osmanlı imparatorluğuna sığınarak izmite gelen ve karatepe köyünde yaģayan macar kralı thököl y imre adına ölümünün 300.yılında ekim 2008 de Kocaeli BüyükĢehir belediyesi tarafından yapılmıģtır.arslanbey beldesi kartepe köyü merkezinde bulunan anıt kartepe turizminin geliģmesi açısından turk macar dostluğunun geliģtirilmesinde önemli bir yer tutmak tadır. Kartepe'nin Turizmini Geliştirmek için Yapılması Gerekenler -Kayak Merkezinin daha etkin bir Ģekilde kullanılması buralardaki tesis sayısının artırılması sağlanmalıdır. Bölgenin tercih edilen bir bölge olması için tesislerin ve bu tesislerde verilen hizmetlerin kusursuz olması gerekmektedir. -Sapanca gölünün daha etkin bir Ģekilde kullanılması sağlanmalıdır. Gerek su sporları gerekse kıyı Ģeridinde yapılacak aktivitelerle bölgenin değeri artırılmalı daha farklı kesimlere hizmet verebilecek bir bölge haline getirilmelidir. -Müze ve tarihi eserlere olan yatırımlar artırılmalı, turistlerin müzeleri ve tarihi eserleri ziyaret etmelerinin turizmin önemli bir basamağı olduğu gerçeği unutulmamalıdır. -Bölgedeki restoran sayısının artırılması buralarda yöresel ve dünya yemeklerinin sunulması gerekmektedir. Gelen turist kendi damak tadına uygun yiyecekleri her zaman için bulabilmelidir. Bu sayede tekrar tercih sebebi olunacaktır. -Kongre fuar ve konferans yapılabilecek tesislerin hizmete sokulması gerekmektedir. Dünyada bu tip organizasyonların önemi gittikçe artmaktadır. -Ġlçedeki ulaģım hatlarının modernleģtirilmesi ve verilen hizmetin kalitesinin artırılması, Ģimdiden bunların planlanması ve yapılmaya çalıģılması gerekmektedir. Geleceğin Kartepe'sinin yapı taģları Ģimdiden oluģturulmaya baģlanmalıdır. -Sağlık turizminin geliģtirilmesi için yatırımların artırılması, kaplıcaların çoğaltılması için gerekli çalıģmaların hızla yapılması gerekmektedir. -Cengiz Topel havaalanının açılmasıyla beraber bölgeye gelecek insan sayısındaki artıģ göz ününe alınarak bu bölgede yeni ulaģım yolları inģa edilmeli, ulaģım strateji ve planları düzenlenirken en iyi yöntemin belirlenmesi bölge halkına ve gelen turistlere en iyi ve en kaliteli hizmetin verilmesi sağlanmalıdır.

6 -Bölgedeki hipodromda at yarıģı müsabakaları bundan sonraki dönemde rutin olarak düzenlenmeli, bunun bölgeye katma değer sağlayacağı düģüncesi hiçbir zaman unutulmamalıdır. Bu spor bölgeye hem farklılık sağlayacak hem de bölgenin tanınmasında büyük rol oyn ayacaktır. -Sapanca gölündeki kuģ türleri koruma altına alarak türlerin devamı sağlanmalı, doğal yaģama verilen önem artırılmalı, bu doğal yaģamın turistleri cezp edebilecek bir olgu olduğu unutulmamalıdır. -Kartepe'nin reklamı gerek Türkiye de gerekse dün yada etkin bir Ģekilde yapılmalı, internet ve sosyal ağlardan gerektiği kadar yararlanılmalı, ĠletiĢim çağında bu tür çalıģmaların göz ardı edilmemesi gerçeği benimsenmelidir. -Neden kayak denilince Uludağ akla geliyor sorusunun cevabı aranırken, bunun rek lamın etkisi olduğu göz ardı edilmemelidir. Gerekli çalıģmalar hızla baģlatılmalı ve sürekli olarak devam etmelidir. -Tren yolunun lojistik üstlerinden birisi olan Köseköy tren garını daha verimli kullanmak için gerekli çalıģmalar yapılmalıdır. Bölge Ġzmit körfezinden doğru deniz ulaģımına da sahip olunduğundan yapılacak yatırımların boģa gitmeyeceği göz önündedir ve fayda sağlayacağı da aģikardır. -Kartepe'ye gelen turistlerin Kartepe'yi tercih sebeplerinin araģtırılması gerekmektedir. Elde edilen sonuçlar eģliğinde yeni yapılacak tesislerin planlaması yapılmalı, Turizm stratejisi bu bilgiler eģliğinde oluģturulmaldır. -Kartepe de her yıl düzenli olarak yapılan organizasyon sayısını artırmak ve Ģu anki yapılan organizasyonları kalıcı hale getirmek gerekmektedir. Bu sayede özellikle iç turizm artırılacak ve sürekli bir döngü sağlanmıģ olacaktır. -Yöre halkının turizm bilgisini artırmak için gerekli eğitimlerin verilmesi seminerlerin düzenlenmesi gerekmektedir. Eğitim ve seminerler sayesinde bilgi düzeyi artır ılacak ve turizme bakıģ açısı değiģecektir. Her bir bireyden daha fazla fayda sağlanacak turizme katkıları artırılacaktır. -Bölgede bulunan turizm okulunun etkenliğinin artırılması, burada yetiģen öğrencilerin bölgeye fayda sağlaması için istihdam alanlarının oluģturulması gerekmektedir. Çünkü eğitim kurumlarından mezun olmuģ bu gençler sayesinde bölgemizin ve ülkemizin daha bilinçli bir turizm alt yapısı oluģturulacaktır. -Sapanca gölünde yapılan su sporlarının çeģitlendirilerek artırılması ve bu organizas yonlara katılımın artırılması için gerekli tanıtım çalıģmalarının belediye kaymakamlık ve turizm okulunca yapılması sağlanmalıdır. -Bölgede ki sivil toplum kuruluģlarının turizmin geliģtirilmesi için desteklerinin alınması bu sivil toplum kuruluģlarının da itici güç olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde artık sivil toplum kuruluģları önemli yere sahiptirler. Sendika ve dernek gibi sivil toplum kuruluģlarının üye sayıları bugün yüz binler ile ifade edilmekte ve her geçen gün artıģ göstermektedir.

7 -Bölgeye dıģarıdan gelip okuyan öğrencilerin birer turizm elçisi gibi hareket etmeleri sağlanmalıdır. Bunun için öğrenci guruplarına kartepe'nin turizm yerleri gezdirilmeli, onlarında yaģadıkları Ģehirlere döndüklerinde birer tanıtım elçisi olarak çalıģmaları sağlanmalıdır. Bu sistem ülkemizde bazı illerde denenmeye baģlanmıģtır. -Bölgeye Kocaeli deki 572 koltuk kapasiteli ve yakınındaki Sakarya da bulunan 690 koltuk kapasiteli kültür merkezden ayrı bunların ortasında yer alacak büyük kongre ve fuarları kaldırabilecek kapasitede kültür merkezinin inģa edilmesi gerekmekte, sosyal belediye anlayıģının gereği olarak yerine getirilmesi gereken bir çok faaliyetin buralarda gerçekleģmesi sağlanmalıdır. -Ġlçeye simgesel yapıların inģa edilerek turizm alanların artırılması ve akılda kalıcılığın sağlanmaya çalıģılması. Bugün Ġstanbul için düģünüldüğünde dünya turizmini cezp eden bir çok yapıtı bulunmaktadır. Buda o bölgeye gelen turist sayısını bir hayli artırmakta dolayısı ile turizm pastasından aldığı payı artırmaktadır. -Kartepe benzeri bölgelerin dünyada nasıl değerlendirildikleri ve ne gibi tesisler bulunduğu araģtırılarak benzer yöntemler geliģtirilmelidir. Erzurum da gerçekleģtirilen kıģ olimpiyatlarının bölgeye sağladığı katma değer göz ardı edilmemeli, bir benzeri organizasyonun kartepede yapılması için gerekli tüm çalıģmalar hızla baģlatılmaldır. -Alt yapı ve çevre düzenlemesinin kusursuz bir Ģekilde yapılmaya çalıģılmalı, ileride yaģanabilecek alt yapı sıkıntılarına Ģimdiden çözüm üretilerek her haliyle mükemmele yakın bir bölge oluģturulmaya çalıģılmaldır. -Bölgeye gelen turistlere sadece birkaç aktivite değil bütün ihtiyaçlarını karģılayabilecek aktivite imkanlarının sunulması gerekmektedir. Tercih sebebi olmakta büyük fayda sağlayacak bir konudur. -Gelen turistlerin bölgede kalma sürelerinin artırılması için çalıģmaların yapılması, bu sayede gelen turist sayısı ile turizm geliri oranında gelirin artırılması sağlanmalıdır. Turist daha fazla zaman geçirdiğinde bölgeye daha fazla katma değer sağlayacaktır. -Bölgenin sadece mevsimsel turizm değil yılın 12 ayma yayılmıģ bir turizm planlamasının yapılması gerekmektedir. Bu hem istihdamı sürekli kılar hem de bölgenin cazibesini arıtıcı etken olur. -Bölgedeki eğlence mekanlarının artırılması için iģletmecilere teģvikler sağlanmalıdır. Çünkü gelen turistlerin amacı dinlenmek eğlenmek ve huzur bulmaktır. Eğlenme alanları artırılmalıdır ki turist bölgede geçirdiği vakit içerisinde haz tatminini sağlamıģ olsun. -Turizm acentelerine bölge hakkında sürekli güncel bilgilerin gönderilmesi, turistleri yönlendirdikleri için öncelikli olarak tüm turizm acentelerine bölgenin anlatılması gerekmektedir. -ĠĢletmeler arası rekabetin artırılması sağlanmalı bu sayede kalitenin artacağı da göz ardı edilmemelidir. -Arkeoloji çalıģmalarına hız verilmesi gerekmekte bu sayede yeni tarihi eserler kazanılmaya çalıģılmalıdır.

8 -Yer altı termal sularının turizme kazandırılması sağlanmalı, bunun sağlık turizmi baģta olmak üzere bir çok alanda turizme destekleyen bir olgu olduğu unutulmamalıdır. Kartepe için yapılacak Otel projesi Kartepe'nin yukarıda saydığımız yapılması gereken maddelerden bazılarına çözüm olabilecek nitelikte bir otel Kartepe'nin çehresini değiģtirecektir. Otel sapanca gölünün kıyısına hem Kartepe'ye hemde sapanca gölüne hakim bir mevkide olacaktır. GeniĢ bir alana kurulacak olan otel bölgenin en kapsamlı oteli olacaktır. Yapılacak bu otelin diğer otellerden farklı olarak hangi özellikleri olacaktır -Otelin inģasında Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden izler bulunacak. Otel geçmiģi ve geleceği simgeleyecek. Modern ve tarihi dokusu teknik alt yapı ile birģeltiğinde mükemmel bir sinerji yakalanacaktır. -Otel bir kompleks seklinde olacak. Kongre ve fuar için kendi bünyesinde hizmet verebilecek alanlar bulunacaktır. Kongre ve fuar turizmi dünyada gittikçe önemini artıran bir turizm Ģeklidir. Bunun bilincinde olunarak yapılan çalıģmalara bu Ģekilde yön verilmelidir. -Otelde bölge halkına ve gelen turistlere hitap edebilecek bir alıģveriģ merkezi bulunacaktır.ünlü markaların katılımıyla desteklenecek bu alıģveriģ merkezi otelin bir merkez haline dönüģmesine katlı sağlayacaktır. -Sendikalar,partiler ve farklı sivil toplum kuruluģlarıyla anlaģmalar yapılarak her d önem doluluk oranı yüksek tutulacaktır. Bu tip organizasyonlarda bazı bölgelerimizde öne çıkan yerler bulunmaktadır. Bu sayede doluluk oranlarını her zaman üst seviyede tutmaktadırlar. Ülkemizde birçok sivil toplum kuruluģu olduğu unutulmamalı, bunların turizme kattığı değerlerden alınabilecek en yüksek oranda pay alınmaya çalıģılacaktır. -Yurt içinde veya yurt dıģında bulunan spor kulüplerinin kamp yapabilecekleri alanlar oluģturulacak. Hali hazırda bulunan 5 tane saha bunlar için tahsis edilebilecektir. Bu sayede spor turizminden faydalanılmaya çalıģılarak otelin hem reklamı yapılmıģ olacak hem de farklı müģteri gruplarına hitap etmesi sağlanmıģ olacaktır. -Otelde Türk hamamı bulunacaktır. Bu otelin tarihi dokusunu simgeleyecektir. -Otel sapanca gölünün kıyısına sıfır olacaktır. Sapanca gölünün içerisine camdan doğru suyun altından uzanan camdan bir alan yapılarak doğal akvaryum Ģekli oluģturulacak. Burası restoran olarak kullanılacak. Ġnsanlara bu eģsiz manzara içerisinde yemeklerini yeme fırsatı sunulacak tır. Yapılan bu çalıģma bölgede örnek teģkil edecek, bir simge haline gelecektir. -Cengiz Topel havaalanında otele direk bağlantılar oluģturularak gelen yolcular en hızlı bir Ģekilde otele ulaģtırılacaktır. UlaĢımın önemi her geçen gün artmaktadır. -Otele bir çok dilde hizmet veren bir internet sayfası hazırlanacaktır. Son zamanlarda yapılan araģtırmalar göstermektedir ki turistler gidecekleri yerleri internet ortamından araģtırmaktadırlar. Bir çok dilde hizmet veren internet sayfası daha fazla kiģiye ulaģmayı sağlayacaktır.

9 -Otelin reklamı her türlü basın yayın organıyla yapılacaktır. Günümüzde reklamın önemi azımsanamayacak ölçüdedir. Hatta nu konuda bir Yahudi ata sözü derkiı'cebimde 2 liram olsa 1 lirasını reklama veririm'. Bunun bilincinde olarak reklam çalıģmaları ertelenmeden hızlı bir Ģekilde yapılmalıdır. -Otel içerisinde farklı din gruplarına ait kiģilerinde ibadet edebilecekleri alanlar oluģturulacaktır. Bu sayede gelen turistlerin kendilerinin rahat ettikleri bir ortamda bulunmaları sağlanm ıģ olacaktır. Buda bir sonraki sefer tercih edilebilmek için bir sebep olacaktır. -Otelin alt katında kapalı spor alanları bulunacaktır. Bu spor alanları hem bölge halkına hem de gelen turistlere hizmet verecektir. -Bölge sanayi bölgesi olduğundan iģ adamlarının oteli tercih etmesi için çalıģmalar yapılacaktır. -Yayla Ģenliklerinin organizasyonlarıyla bağlantılı olunmalı. Özellikle yaz aylarında yapılan yayla Ģenliklerinde bulunanların kalacak yer sıkıntısı çekmemesi için önceden planlamalar yapılmalıdır. -Otelde turizm okulunda okuyanlar için staj imkanı ve mezunları içinde iģ imkanı sunulmalı. Böylece eğitimli eleman yapısı oluģturulmalı. -Yapılacak otel bölge halkına da istihdam sağlayacaktır. Turizm gelirlerinin bölge halkına fayda sağlaması, bölgenin kalkınmıģlığının sağlanması bu sayede yapılabilecektir. -Kapalı ve açık yüzme havuzu, tenis kortları, golf vb aktiviteleri yapabilecek spor alanları oluģturulacaktır. -Sapanca gölüne sıfır olduğu yerde bir restoran olacak. Bu restoranda kuģların cıvıltılarıyla ve sapanca gölünün eģsiz manzarasıyla yemek yeme fırsatı sunulacaktır. -Bölgede düzenlenen yağlı güreģ organizasyonunu yakından takip edilerek Organizasyona katılanların kalacakları yer olarak oteli tercih etmeleri sağlanmalıdır. -Otomobil yarıģmasına katılanlara ve seyircilere kalabilecekleri yer olarak otelin reklamının yapılması hem otele fayda sağlayacak hem de bu organizasyonlara katılanların konaklama imkanları kusursuz bir Ģekilde yerine getirilecektir. -Kendi elektriğinin bir kısmını üreten çevre dostu bir otel oluģturulmaya çalıģılmalı. Bunun örnekleri yavaģ yavaģ ülkemizdeki yapılarda görülmeye baģlandı. Alternatif enerji kaynağı dediğimiz bu sistemler güneģ enerjisinden ve rüzgar enerjisinden yararlanılarak oluģturulmaktadır. Bölgenin yıllık güneģ alma ve rüzgar enerjisi potansiyelleri analiz edilerek hangi sisteme ne kadar önem verileceği saptanmalıdır. -Otel çalıģanlarının hizmet içi eğitimleri sürekli olarak yapılacak. ÇalıĢanların dinamik kalması sağlanacaktır. - Hızla değiģen dünyamızda insan davranıģlarının irdelenmesi önemli bir yer almaktadır. Otel için yapılacak stratejik planlarda bunlarda göz önünde tutulmalıdır. Otelde psikolog sürekli olarak bulundurulmalı. Bu psikolog insan davranıģlarını irdeleyerek gelen müģterilere yapılan

10 hizmetlerin verimliliği ve bundan sonra nasıl bir yaklaģım içerisinde bulunulması gerektiğinin çalıģmalarını yapmalıdır. Peki Kartepe turizmine çözüm için neden otel? 9 maddeyle açıklayalım 1- Turizmin geliģmesi ile birlikte konaklama ya ihtiyaç duyulacak olması 2- Bölgedeki havaalanının sivil ulaģıma açılması ile birlikte yöreye gelen kiģi sayısında artıģ olacağının tahmin edilmesi 3- Farklı aktiviteleri gelen turistlere sunabilecek kompleks bir yapıya sahip olması 4- Bölgedeki turizm okulunun bu sayede daha aktif olarak değerlendirilecek olması 5- Bölge halkının burada istihdam edilecek olması. Bunun bölge halkındaki turizm bilincine katkı sağlayacak olması 6- Sapanca gölü ile Kartepe'yi tercih eden turistleri birleģtirecek bir yapıya sahip olması. Gündüz kayağını yapmıģ birisinin akģam göl manzarasıyla farklı duygular yaģamasını sağlaması. 7- Ġçerisinde bulundurduğu alıģveriģ merkezi ile hem turistlere hem de bölge halkına hizmet edebilecek olması 8- Çevreci yapısıyla bundan sonra yapılacak bu tür iģletmelere de örnek teģkil edecek olması 9- Bölgedeki rekabeti artırarak Turizm hizmeti veren iģletmelerdeki kaliteyi artıracak olması.

11 SONUÇ Kartepe için yapılması gerekenler ve yapılacak otelin sağlayacağı faydalar neler olacaktır: -Bölgede turizm bilinci oluģturulmuģ olacak -Eğitim faaliyetlerinden dolayı daha bilinçli eleman yetiģtirilmiģ olacak -Bölgede yapılan aktiviteler artırılmıģ olacak. -Bölge kültürüne daha fazla sahip çıkacak ve kültür mirasını daha fazla değerlendirecek -Alt yapı ve çevre düzenlemeleri daha iģin baģında iken halledilmiģ olacak -Bölgede bulunan turizm okulu daha aktif bir Ģekilde kullanılacak ve mezunların istihdamı sağlanmıģ olacak. -Üniversite ve sivil toplum kuruluģlarıyla daha koordineli çalıģmalar yapılmıģ olacak. -Bölge halkı istihdam edilmiģ olacak. Sonuç olarak Kartepe'nin turizmini geliģtirmek için yapılan çalıģmalar ele alınırken Ģunlar unutulmamalıdır. Ülkemizde turizmin ilgili olduğu bakanlık Kültür ve Turizm Bakanlığı'dıı Yani kültür ve turizm birbirinden ayrılamaz birer olgudur. Turizm kültürden beslenir. Turizmin hammaddesi kültürdür. Yapılan çalıģmalar bunun bilincinde yapılmalıdır.

KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ

KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ Okulumuz Gezi İnceleme ve Tanıtma Kulübümüz 17-18 Ocak 2015 tarihinde bir gece konaklamalı KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA gezisi gerçekleştirdi.. 17 Ocak 2015 Cumartesi sabahı

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu ARAZİ VERİLERİ 2006 Grup Koordinatörü: Prof. Dr. Melih Ersoy : Doç. Dr. Tarık ġengül Öğr. Gör. Dr. Bahar Gedikli Osman Balaban Kommagene-Nemrut Alanı için yönetim alanı nın sınırlarının belirlenmesi; bu

Detaylı

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA 29-30 Nisan tarihleri arasında Malatya nın kültür ve turizmde mevcut durumunu ortaya koymak, mevcut yürütülen projeleri ele almak

Detaylı

SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI

SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURĠZMĠ DAĠRE BAġKANLIĞI 20-11-2012-ANKARA 1 SERBEST BÖLGE TANIMI Genel olarak serbest bölge; ülkenin

Detaylı

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 4.ANTRENMAN BĠLĠMĠ KONGRESĠ Aykut Çelik ALTERNATĠF ANTRENMAN TAKVĠMĠ

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 4.ANTRENMAN BĠLĠMĠ KONGRESĠ Aykut Çelik ALTERNATĠF ANTRENMAN TAKVĠMĠ HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 4.ANTRENMAN BĠLĠMĠ KONGRESĠ Aykut Çelik ALTERNATĠF ANTRENMAN TAKVĠMĠ YÜZME HAVUZLARI VE ĠġLETMECĠLERĠ Ülkemizde hizmet veren havuzların %90 ı kamu %10 u özel sektör tarafından iģletilmektedir.

Detaylı

T.C. AKYURT ĠLÇESĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI. MECLĠSĠ TEġKĠL EDENLER

T.C. AKYURT ĠLÇESĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI. MECLĠSĠ TEġKĠL EDENLER Karar Tarihi : 02.04.2010 Karar No : 49 Karar Konusu : Araç Parkı T.C. BAġKAN: Gültekin AYANTAġ ÜYELER: Ġlhan ġener - Hüseyin ALPASLAN Musa ÇAKMAK -Halil UYANIK - Ertekin ġan -Veysel FIRAT-Oktay BAĞCI

Detaylı

YENİ ŞEHİR ARNAVUTKÖY / 2. İSTANBUL. Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin

YENİ ŞEHİR ARNAVUTKÖY / 2. İSTANBUL. Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin İstanbul'dan yeni bir şehir doğuyor. Proje alanı büyüklügü 453 milyon metrelik bölgeye 7 milyonluk nüfusun yaşayacağı Yeni Şehir, 2. İstanbul planlanıyor.

Detaylı

AKHİSAR (MANİSA) DURASIL MAHALLESİ, 2 PAFTA 6, 7, 8, 9, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 PARSELLER ENERJİ ÜRETİM ALANI (GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ)

AKHİSAR (MANİSA) DURASIL MAHALLESİ, 2 PAFTA 6, 7, 8, 9, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 PARSELLER ENERJİ ÜRETİM ALANI (GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ) AKHİSAR (MANİSA) DURASIL MAHALLESİ, 2 PAFTA 6, 7, 8, 9, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 PARSELLER ENERJİ ÜRETİM ALANI (GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ) N A Z I M İ M A R P L A N I A Ç I K L A M A R A P O R U HAZIRLAYAN

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

ĠMAR ÇALIġMALARI. 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI

ĠMAR ÇALIġMALARI. 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI KOCAELĠ DEN SAĞLIKLI PLANLAMA ĠMAR ÇALIġMALARI 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI ĠMAR ÇALIġMALARI Gebze Planlama

Detaylı

YUNUSEMRE (MANİSA) TİCARET ALANI

YUNUSEMRE (MANİSA) TİCARET ALANI YUNUSEMRE (MANİSA) KEÇİLİKÖY MAHALLESİ, 2687 ADA 6 PARSEL E AİT TİCARET ALANI NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ A Ç I K L A M A R A P O R U H AZI RLAYAN DENGE PLAN ġehġr PLANLAMA OFĠSĠ Hakan ORHAN ġehir Plancısı

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

İlin yatırımlar yönünden cazibesi nedir? İlde hangi sektörler yatırımcıları çağırmaktadır?

İlin yatırımlar yönünden cazibesi nedir? İlde hangi sektörler yatırımcıları çağırmaktadır? İlin yatırımlar yönünden cazibesi nedir? İlde hangi sektörler yatırımcıları çağırmaktadır? 1. Konum (Taşımacılık ve Lojistik Avantaj) 2. Yetişmiş insan gücü 3. Zengin yer altı kaynakları (Maden, Termal)

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 23 OCAK 2013 GEBZE/KOCAELĠ Gürültü Mevzuatı Avrupa Birliği uyum

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU Tarih: 7 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 46 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

PEYZAJ MĠMARLIĞI MESLEĞĠ VE KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ MĠMARLIĞI MESLEĞĠ VE KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI BÖLÜMÜ PEYZAJ MĠMARLIĞI MESLEĞĠ VE KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI BÖLÜMÜ BU DOSYADA ULAġABĠLECEĞĠNĠZ BĠLGĠLER 1. PEYZAJ MĠMARLIĞI NIN TANIMI 2. PEYZAJ MĠMARLIĞI Ġġ OLANAKLARI VE ÇALIġMA

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular 6.15 TURİZM 6.15 TURİZM 334 6.15 TURİZM Başkent Lefkoşa çeşitli dönemlere ait tarihi, mimari, ve kültürel değerler açısından oldukça zengindir. Ayrıca Başkent olması nedeniyle ülkenin yönetsel, iş ve alışveriş

Detaylı

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ.

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. HAZIRLAYANLAR 2008463084 Gizem Özen 2008463055 Tuğba Gülseven 2009463097 Huriye Özdemir 2007463066 Raziye Sinem Sağsöz SUN GRUBU ŞİRKETLERİ SUN

Detaylı

RAKAMLARLA KARAMAN'IN TÜRKĠYE'DEKĠ YERĠ

RAKAMLARLA KARAMAN'IN TÜRKĠYE'DEKĠ YERĠ RAKAMLARLA KARAMAN'IN TÜRKĠYE'DEKĠ YERĠ KARAMAN BaĢlık Değer Sıra Türkiye'de 1. Sıradaki Ġl Değer TÜRKĠYE COĞRAFĠ YAPI Alan Büyüklüğü (göl dahil - km²) 9.427,43 34. Konya 40.813,52 783.562,38 %1,20 2011

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ Dr. ADNAN ASLAN 27 MART 2013 ANKARA KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM ve İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK 1.Dünyada ve Türkiye de Turizm 2. Türkiye

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ

1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ 1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ ĠÇĠNDEKĠLER 1.GAZĠANTEP SANAYĠDE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ... 2 NEDEN BAġVURMALI?... 3 BAġVURU SÜRECĠ... 4 Hangi kurumlar baģvurabilir?... 4 Büyük Ölçekli ĠĢletmeler...

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ mezunları iş olanakları. İzmir

TURİZM FAKÜLTESİ mezunları iş olanakları. İzmir TURİZM FAKÜLTESİ mezunları iş olanakları İzmir İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde ; Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Rekreasyon Yönetimi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Detaylı

PLATFORMUMUZUN YURTDIŞI TANITIM HİZMETLERİ

PLATFORMUMUZUN YURTDIŞI TANITIM HİZMETLERİ PLATFORMUMUZUN YURTDIŞI TANITIM HİZMETLERİ Hedefimiz, öncelikli pazarlarda ülkemizin sağlık turizmi potansiyelini tanıtmaktır. Sunmuş olduğunuz sağlık hizmetinin kalitesini ve imkânlarınızı tanıtmak, sağlık

Detaylı

DEMĠRYOLU YÜK TAġIMACILIĞINDA SERBESTLEġTĠRĠLME ve REKABET

DEMĠRYOLU YÜK TAġIMACILIĞINDA SERBESTLEġTĠRĠLME ve REKABET DEMĠRYOLU YÜK TAġIMACILIĞINDA SERBESTLEġTĠRĠLME ve REKABET Elektrikli Raylı UlaĢım Sistemleri Sempozyumu ERUSIS 15 09.05.2015 Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü UTĠKAD Türk TaĢımacılık ve Lojistik Sektörünün

Detaylı

TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ

TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ Aykut TERZİOĞLU Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü Fuarcılık Masası Uzmanı TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

KOCAELİÜNİVERSİTESİ DERBENT TURİZM İŞLETMECİLİĞİVE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

KOCAELİÜNİVERSİTESİ DERBENT TURİZM İŞLETMECİLİĞİVE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU KOCAELİÜNİVERSİTESİ DERBENT TURİZM İŞLETMECİLİĞİVE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU Yüksekokulumuz, Yaklaşık 800 milyon insanın seyahat ettiği dünyamızda, en çok gidilen 10 bölgeden birisi olan ülkemize nitelikli

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ PROJESĠ Trafik Güvenliği DanıĢmanlık Hizmetleri

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ PROJESĠ Trafik Güvenliği DanıĢmanlık Hizmetleri TÜRKĠYE DE ARAÇ MUAYENE ĠSTASYONLARININ KURULMASI VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKININ DEVRĠ ĠÇĠN ĠHALEYE DAVET 1. GENEL Türkiye deki Karayolları Genel Müdürlüğü Araç Muayene Ġstasyonlarının kurulması ve iģletilmesi

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı Okul: VAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Eylem Planının Süresi: 6 ay Geliştirilecek Alanlar (ÖD Raporundan Aktarılacak)

Detaylı

Gevaş Belediye Başkanı Sn. Sinan HAKAN makamında ziyaret edildi. 2 2 M a r t

Gevaş Belediye Başkanı Sn. Sinan HAKAN makamında ziyaret edildi. 2 2 M a r t Gevaş Belediyesinin organizasyonu ile katılım sağladığımız Gevaş ın Ticari Hayatı, Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 22.03.2016 tarihinde Gevaş Öğretmen Evinde gerçekleştirildi. İstişare toplantısına

Detaylı

EK 1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

EK 1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 307 Öğrenci Sağlık ĠĢleri SAĞLIK HĠZMETLERĠ Üniversitemiz Öğrenci ve Personeline ilk yardım ve acil sağlık hizmeti vermek. Psikolojik DanıĢmalık ve Rehberlik hizmeti sunulması Yükseköğretim Kurumları,

Detaylı

YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus )

YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus ) YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus ) MANTAR, VĠRÜS, KÜF VE BAKTERĠLERĠ YOK EDER, SAĞLIKLI YAġAM ALANLARI OLUġTURUR. % 100 EKOLOJĠK DEZENFEKSĠYONU SAĞLIYOR ve KÖTÜ KOKUKULARA SON VERĠYORUZ

Detaylı

Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor.

Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor. Sağlık Turizmi GENEL BİLGİ Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor. Türkiye 2002 de 17. Sıradan 2012 de 7 sıraya yükseldi. (Fransa, ABD, Çin, İspanya, İtalya, İngiltere,

Detaylı

Kaya Palazzo Ski Mountain

Kaya Palazzo Ski Mountain Kaya Palazzo Ski Mountain Otel Özelliklerii Genel Bilgi Dünyanın en ünlü kayak merkezlerinden beklediğiniz ne varsa, çok daha fazlası Kartalkaya'da. Lüks butik dağ oteli konseptiyle Aralık 2011'de hizmete

Detaylı

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI 1. Amaç Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Gençlik

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU Tarih: 8 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 36 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Seyitgazi ve Turizm Gürcan Banger

Seyitgazi ve Turizm Gürcan Banger Seyitgazi ve Turizm 31 Ağustos 2013 Seyitgazi 2 Elimizde ne var? Seyitgazi, ağırlıklı potansiyel olarak değerlendirilmeyi bekleyen inanç turizmi, tarih turizmi, doğa ve köy turizmi, dış alan sporları turizmi

Detaylı

1.1. Sosyal Yapı Nüfus. Harita 1: İBBS Düzey 2 Bölgeleri. Harita 2: TRB1 Bölgesi Ġlçeleri

1.1. Sosyal Yapı Nüfus. Harita 1: İBBS Düzey 2 Bölgeleri. Harita 2: TRB1 Bölgesi Ġlçeleri 1.1. Sosyal Yapı 1.1.1. Nüfus Harita 1: İBBS Düzey 2 Bölgeleri Harita 2: Bölgesi Ġlçeleri Tablo 1: Bölge Ġlçelerinin Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıraları, 2003 36. ELAZIĞ Merkez 71 Ağın 233 Keban 323 Kovancılar

Detaylı

YEBKO 2013. Kocaeli İli Kandıra Kıyı Bölge Turizmi Gelişiminin Önündeki. Engeller ve Geliştirmeye Yönelik Çözüm Önerileri: Bir Alan Araştırması

YEBKO 2013. Kocaeli İli Kandıra Kıyı Bölge Turizmi Gelişiminin Önündeki. Engeller ve Geliştirmeye Yönelik Çözüm Önerileri: Bir Alan Araştırması YEBKO 2013 Kocaeli İli Kandıra Kıyı Bölge Turizmi Gelişiminin Önündeki Engeller ve Geliştirmeye Yönelik Çözüm Önerileri: Bir Alan Araştırması Dr. Nilay Kaleli Karasakal ARAŞTIRMANIN AMACI Bölge turizminin

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Gürültü Haritalama

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Gürültü Haritalama ÇEVRE YÖNETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Gürültü Haritalama MART 2011 ANTALYA GÜRÜLTÜ HARĠTALAMASI NEDĠR? Stratejik Gürültü haritalaması, bir bölgede

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 81 - İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı

Detaylı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi. Turizm Fakültesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi. Turizm Fakültesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Çiğli/İzmir Temmuz 2012 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi; 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 22.07.2010 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü. İzleme, Değerlendirme ve Analiz Dairesi AĞRI İL RAPORU

T.C. Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü. İzleme, Değerlendirme ve Analiz Dairesi AĞRI İL RAPORU T.C. Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme, Değerlendirme ve Analiz Dairesi AĞRI İL RAPORU KALKINMA AJANSLARI Kalkinma Bakanligi - IDAD 1 / 14 A. BEŞERİ VE SOSYAL GÖSTERGELER

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI DÜNYA KRUVAZİYER PAZARI NEREYE GİDİYOR? Hazırlayan: Mine Güneş Kruvaziyer destinasyonlar içerisinde, son yıllara kadar

Detaylı

TURİZM YATIRIM SÜRECİ AHİLER KALKINMA AJANSI

TURİZM YATIRIM SÜRECİ AHİLER KALKINMA AJANSI TURİZM YATIRIM SÜRECİ AHİLER KALKINMA AJANSI 0 TURİZM YATIRIMLARI İŞLEM BASAMAKLARI Yatırım Türünü Belirlediniz Mi? Yatırım Yerini Belirlediniz Mi? Turizm Yatırımı Belgesi Başvurusunu Yaptınız Mı? AHİLER

Detaylı

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak STRATEJĠK AMAÇ 1: ÜYE ĠHTĠYAÇ VE BEKLENTĠLERĠNĠ KARġILAMAK ÖNCÜ KURUM OLMAK Stratejik Hedef HEDEF 1.1 Hizmet ÇeĢitliliğinin Artırılması HEDEF 1.2 Hizmet Kalitesinin Artırılması Stratejik Faaliyetler Faaliyet

Detaylı

HER YAKAYA BİR ROZET HER ARACA BİR ÇIKARTMA

HER YAKAYA BİR ROZET HER ARACA BİR ÇIKARTMA HER YAKAYA BİR ROZET 1 HER ARACA BİR ÇIKARTMA SUNUŞ 2011 Unıversıade kıģ oyunları Uluslar arası nitelik taģımaktadır. Bu nedenle organizasyonunla ilgili tanıtım çalıģmalarının sadece yerel ölçekte değil,

Detaylı

İlimizdeki Sanayi Kuruluşu Sayısı

İlimizdeki Sanayi Kuruluşu Sayısı GĠRĠġ Tekirdağ Ġli, konumu itibarı ile; hem Ġstanbul Ġline yakınlığı hem de kara, deniz ve demiryolu güzergahı üzerinde bulunması nedeniyle yatırımcının tercihi haline gelmiģ, bu durum ise hızlı ve plansız

Detaylı

SEDAŞ ın 23 Nisan da Yağan Karda Başarılı Mücadelesi

SEDAŞ ın 23 Nisan da Yağan Karda Başarılı Mücadelesi SEDAŞ ın 23 Nisan da Yağan Karda Başarılı Mücadelesi SEDAŞ Bolu, Düzce ve Sakarya ile Kocaeli nin özellikle yüksek mevkilerinde yağan ve etkili olan karda kesintisiz elektrik enerjisi için sahada ekipleriyle

Detaylı

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ Nüfus Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, il merkezi nüfusu 400 binin üzerinde, şehirleşme

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR 1.1. TURİZM KAVRAMI VE TANIMI...3 1.2. TURİZMİN ÖZELLİKLERİ...4 1.3. TURİSTİN TANIMI, ÇEŞİTLERİ

Detaylı

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin 80 81 de taçlandırmaktadır. Nitekim Mersin Serbest Bölgesi; 9 bine yakın istihdamı ve Türkiye de faaliyet gösteren 19 Serbest Bölge içerisinde

Detaylı

MARKA ŞEHİR ÇALIŞMALARINDA AVRUPA ŞEHİR ŞARTI SÖZLEŞMESİ DİKKATE ALINMALI

MARKA ŞEHİR ÇALIŞMALARINDA AVRUPA ŞEHİR ŞARTI SÖZLEŞMESİ DİKKATE ALINMALI ENER DEN MARKA ŞEHİR AÇIKLAMASI VAHDET NAFİZ AKSU, ERZURUM DA YAPILAN MARKA ŞEHİR TOPLANTISINI DEĞERLENDİRDİ: ENER olarak, Erzurum un Marka Şehir haline gelmesini yeni kalkınma paradigması oluşturulmasıyla

Detaylı

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :17. Syf Sayfası :1-9. Syf BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :24. Syf. (Sosyal Demokrat Belediyecilik Eki) Karabağlar da asansörler mercek altında Ġlçedeki bin 800 civarındaki

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜLTÜ NEDĠR? HoĢa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak

Detaylı

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011 9. GENEL SONUÇLAR... 1 9.1. GĠRĠġ... 1 9.2. DEĞERLENDĠRME... 1 9.2.1. Ġlin Genel Ġçeriği... 1 9.2.2. Proje Bölgesinin Kapasiteleri... 1 9.2.3. Köylülerin ve Üreticilerin Kapasiteleri... 2 9.2.4. Kurumsal

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TERCİH KILAVUZU

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TERCİH KILAVUZU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TERCİH KILAVUZU Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu 1989 yılından bu yana dünyanın ortası Akşehir den bilime açılan bir kapı olarak hizmet vermektedir.

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE

Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE 592 Dönüm Termal Arazi (aralarından asfaltlı yol geçen iki parça 514 ve 77 Dönüm) Konut ve Termal Turizm İmarlı (Bakanlık onaylı 1/100.000 lik plan) Yasal Bilgiler, Teşvikler

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Yrd.Doç.Dr. Gül GÜNEŞ Atılım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü İşletme Fakültesi ggunes@atilim.edu.tr

Detaylı

Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri

Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri Y. Doç. Dr. Şevki ULAMA 1 Yatırım: Şans oyunları oynamak Eldeki fonları uzun bir süre kullanmak Fonların yatırıldığı ve kullanıldığı

Detaylı

AK PARTİ ile SİLİVRİ de günü kurtaran değil geleceği kuran belediyecilik

AK PARTİ ile SİLİVRİ de günü kurtaran değil geleceği kuran belediyecilik Silivri, modern, verimli, etkin ENTEGRE BELEDİYECİLİK ile yarınlara hazırlanabilir. Entegre Belediyecilik tek çözüm: Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurumları ve Özel Sektör Kuruluşlarıyla didişen değil, entegrasyonu

Detaylı

DENĠZATI OKULLARI 7. SINIFLAR MATEMATĠK KÖYÜ GEZĠSĠ

DENĠZATI OKULLARI 7. SINIFLAR MATEMATĠK KÖYÜ GEZĠSĠ DENĠZATI OKULLARI 7. SINIFLAR MATEMATĠK KÖYÜ GEZĠSĠ ġirince köyünün 1 km uzağında, dağ baģında ve mutlak bir ıssızlık içinde, yemyeģil bir ortamda, herkesin her seviyede matematik yaptığı, öğrendiği, öğrettiği

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRÜNDE T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRÜNDE T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRÜNDE T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER 1- DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİ MARKALAŞMA DESTEKLERİ HAKKINDA PARA-KREDİ VE KOORDİANASYON KURULU NUN 2015/

Detaylı

T.C. KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DERBENT TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ VE OTELCĠK YÜKSEKOKULU KONAKLAMA ĠġLETMECĠLĠĞĠ BOTANĠK TURĠZMĠ'NĠN KARTEPE'DE UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ GĠZEM BARUT 082201055 AMAÇ Sanayinin artıģı ve küresel

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı