KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DERBENT MESLEK YÜKSEKOKULU PROJE ÇALIŞMASI. Adı: Dilek. Soyadı: ATMACA Okul No: Sınıfı :TOP2/B

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DERBENT MESLEK YÜKSEKOKULU PROJE ÇALIŞMASI. Adı: Dilek. Soyadı: ATMACA Okul No: 093016048. Sınıfı :TOP2/B"

Transkript

1 KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DERBENT MESLEK YÜKSEKOKULU PROJE ÇALIŞMASI Adı: Dilek Soyadı: ATMACA Okul No: Sınıfı :TOP2/B

2 PROJENİN ADI: ZĠRVENĠN SOĞUĞUNDAN ĠNSANLARIN KALBĠNĠ ISITMAK ĠÇĠN... PROJENİN KONUSU VE AMACI: Kartepe Ġlçesinin turizm etkinliğinin artırılması ve bununla ilgili sonuca yönelik fikirler üretilmesi bunların uygulanabilirliği ve bölgeye sağlayacağı faydaların belirlenmesi. GİRİŞ: Kartepe Ġlçesinin Turizmini Değerlendirmek ve projelendirmek için öncel ikle Turizmin tanımından baģlayarak dünya turizmi, Türkiye nin dünya turizmindeki yeri ve potansiyeli, Kartepe'nin bu turizmin neresinde olduğunun tanımlanması ve bilinmesi gerekir. Turizm, dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezi ler ve bir ülkeye veya bir bölgeye gezmen çekmek için alınan iktisadi, kültürel, teknik önlemlerin, yapılan çalıģmaların tümüdür. BAġLICA TURĠZM TĠPLERĠ 1. Dinlenme Turizmi: Eğlence ve boģ zamanların değerlendirilmesinde dayanan bir turizm tipidir. 2. Spor Turizmi: Spora ilgi duyan kiģilerin spor karģılaģmalarına izlemek için bir yerden baģka bir yere gitmeleri. 3. Kültürel Turizm: Ülkelerin doğal ve kültürel değerlerini görmek folklorunu tanımak ve kültürel etkinliklere katılmak amacıyla yapılan geziler. 4. Dini Turizm: Dini açıdan kutsal sayılan mekânları gezip görmek amacıyla yapılan gezilerdir. 5. ĠĢ Turizmi: ĠĢ adamlarının yapmıģ olduğu geziler. Fuar, panayır gibi yerlere yapılan geziler. 6. Politik Turizm: Devlet adamlarının ve çeģitli politikacıların yapmıģ olduğu gezilerdir. 7. Kongre Turizmi: Uluslararası nitelikte yapılan kongre, seminer, konferans gibi faaliyettir. 8. Aile Turizmi: Dost ve akrabaları ziyaret etmek amacıyla yapılan gezilerdir. Özellikle dini bayramlarda aile turizminde artıģ görülür. 9. Sağlık Turizmi: Ġnsanların sağlığına kavuģabilmek, tedavi olmak ve doğanın Ģifa verici özelliklerinden faydalanmak amacıyla yaptıkları gezilerdir. Ġnsanlar yukarıda sağdığımız sebeplerden dolayı seyahat ederler. Dünyada 2010 yılındaki turist sayısı 915 milyon, turizm gelirleri ise 891 milyar dolardır. Ülkemizin bu pastadan aldığı pay 2010 yılı için 28 milyon 500 bin kiģi ve elde edeceği gelirde 22.5 milyar dolardır civarındadır. Bu verilerle ülkemiz dünyada turist sayısı sıralamasında diğer ülkeler içerisinde 7. Sırada, turizmden elde edilen gelirde de 9. Sırada yer almaktadır. Buda gösteriyor ki ülkemiz turizmde birçok geliģmiģ ülkeyi gerilerde bırakarak potansiyeli

3 yüksek bir görünüm sergilemektedir. Kartepe nin bu elde edilen gelirden alacağı payın artıģ göstermesi turizm için atılan adımların sağlamlığı ile olacaktır. Bu aģamada gerek kültürel gerekse sosyal olarak hazırlanan projeler turist sayısını etkilemekle beraber elde edilen geliri de artıracaktır. GELİŞME: Kartepe için turizm projeleri üretmek bölgenin tarihi coğrafi sosyal ve kültürel yapısının çok iyi bilinmesi ile olacaktır. Kartepe ilçesi tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı BüyiikĢehir Belediyesi Sınırları Ġçerisinde Ġlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun ile; Uzunçiftlik, Uzuntarla, EĢme, Acısu, MaĢukiye, Büyiikderbent, Arslanbey, SarımeĢe ve Suadiye ilk kademe belediyelerinin tüzel kiģilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Köseköy Ġlk Kademe Belediyesine katılmıģtır. Köseköy Belediyesi merkez olmuģ; Sultaniye, Pazarçayırı, Örnekköy, Karatepe, Balaban, Nusretiye, ġirinsulhiye, Avluburun, EĢme, Ahmediye, Ketenciler köyleri merkeze bağlanmıģ ve Köseköy Belediyesi'nin adı Kartepe olarak değiģtirilmiģtir. Böylece Kocaeli ilinin Kartepe ilçesi oluģturulmuģtur. Ġlçe 269 kilometrekare alanda toplam 81 bin 811 nüfusa sahip olup, nüfus yoğunluğu 304 kiģi/km2'dir. Nüfusun takribi yüzde 9'u (7037 kiģi) bölgede yer alan köylerde yaģamaktadır. Bölgenin nüfus yapısı farklı kökenlere dayanmaktadır. 1850'lerde Köseköy'e gelen Fatorlar, 1860'larda Sapanca yolu üzerinden Batum yöresinden gelenler, (93 Harbi) Osmanlı-Rus Harbi sonrası Kafkaslar ve Balkanlar'dan gelenler, Çerkezler, Abazalar, Gürcüler, muhacirler, 1930'larda mübadele ile Rum ve Ermenilerin çıkartılmasıyla onların yerine gelen Yunanistan muhacirleri ve sanayileģme ile 1960'lardan sonra Karadeniz ve ülkemizin çeģitli yerlerinden gerçekleģen göçler ile yöre farklı kimliklere sahip bir nüfus barındırmaktadır. Coğrafi yapı Ġlçe Ġzmit Körfezi ile Sapanca Gölii arasında yer almaktadır. Ġlçe'nin batı bölgesinde Köseköy ve Arslanbey yerleģim alanları dâhil olmak üzere, doğuya doğru derlendiğinde, Köseköy'ün hemen batısında SarımeĢe, kuzey kesimde Uzunçiftlik, Uzuntarla ve EĢme, güney kesimde Suadiye, Büyükderbent ve MaĢukiye, orta kesimde Acısu yerleģimleri bulunmaktadır. Kısaca ilçe, batıda Köseköy yerleģim alanından baģlayarak doğuda Sapanca Gölü ve Sakarya sınırına, yine güneyde ve güneydoğuda Kartepe Dağı'nı içine alacak Ģekilde Sakarya sınırına, güneybatıda ve güneyde BaĢiskele ilçesine, kuzeyde Ġzmit Ġlçesine dayanmaktadır. Arazi yapısı jeolojik yönden alüvyonlu malzemelerle kaplı olup, yerleģim alanının kuzeyinde Kuzey Anadolu Dağları uzantıları, güneyinde Samanlı Dağları mevcut olup. içinden Kilez deresi geçmektedir. Köseköy sınırları içinden Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan devlet demir yolla rı, D-100 Devlet Karayolu ile TEM (Otobanı) geçmektedir. Köseköy içinde yer alan Devlet Demiryollarının Köseköy Ġstasyonu Türkiye'de Ġstanbul-HaydarpaĢa Ġstasyonu'ndan sonra yükleme boģaltma iģlerinin yoğunluğu ve arazinin geniģliği yönünden ikinci büyük Devlet Demiryolları Ġstasyonu'dur. Köseköy sınırları içinde Türkiye'nin öncü sanayi kuruluģları mevcut olup, bazı sanayi kuruluģları son senelerde ekonomik nedenle kapatılsa da yeni açılan tesislerle önemini korumaktadır.

4 YaklaĢık 272 dükkânın bulunduğu Köseköy Küçük Sanayi Sitesi dıģında Pak- Holding, Türk Pirelli, Deva Holding, Çelikkord, Türk Sondel Enerji, Lifli Rulo, Nuh Beton, DetaĢ, Citroen gibi büyük sanayi kuruluģları üretim yapmakta; Madeni Yağ, Baktac Branda, Efe Mobilya, Özteks firmaları da faaliyette bulunmaktadır. Ġlçenin doğu kesiminde sanayi yer almakla birlikte, bölge verimli tarım topraklarına sahiptir. Halen belirli kesimlerde tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. UlaĢım Ġstanbul'dan UlaĢım: Ġstanbul Kartepe arası yaklaģık 1 ila 1.5 saat arasındadır. TEM otoyolundan Ġzmit (batı) sapağını geçtikten sonra Ġzmit (doğu)-kartepe çıkıģı istikametini takip edip TEM giģelerinden çıktıktan sonra tabelaları takip ederek Kartepe'ye ulaģabilir siniz. Bursa-Yalova'dan UlaĢım: Bursa Kartepe arası yaklaģık 2 saat, Yalova Kartepe arası yaklaģık 1 saat sürmektedir. Bursa ve Yalova'dan Kocaeli istikameti takip edilerek, Kocaeli Sanayi Sitesinin bitimindeki Kartepe tabelası takip edilerek ilçemize ulaģılır. Ankara'dan UlaĢım: Ankara Kartepe arası yaklaģık 3 saat sürmektedir. TEM otoyolundan Ġzmit istikametine devam edip Kartepe giģelerinden çıktıktan sonra tabelaları takip edip Kartepe'ye ulaģabilirsiniz. Sakarya'dan UlaĢım: Sakarya Kartepe arası yaklaģık 20 dakika civarındadır. Sakarya EĢme yolunu takip ederek Kartepe'ye ulaģabilirsiniz. Ġzmit'ten UlaĢım: Kartepe Ġzmit arası yaklaģık 10 dakika sürmektedir. Havayolu UlaĢımı: Kartepe Sabiha Gökçen Havaalanına 80 km uzaklıktadır. Tren Yolu: Ġstanbul ve Adapazarı istikametinden trenle gelmek isteyenler, Ġzmit 42 Evler durağında inip hemen durağın yanından geçen ilçe minibüsleri ile ulaģılabilir. TARĠHĠ ESERLER MERKEZ CAMĠĠ(UZUNTARLA): Uzuntarla merkez camii kartepe ilçesinin uzuntarla beldesinde bulunan Ģu anki merkez camiidir.yapım tarihi bilinmeyen camide 1933 tarihli bir tamir kitabesi bulunmaktadır depreminden sonra ağır hasarlı olan cami.cami derneği tarafından iki yıl gibi kısa bir süre içerisinde aslına uygun Ģekilde tekrar yapılmıģtır.kartepe belediyesine yaklaģık 15 km uzaklıktadır.kartepe ilçesi uzuntarla mahallesinde bulunan uzuntarla merkez camii anıt eser olarak koruma altına alınmıģtır. MESCĠT CAMĠĠ: Kartepe ilçesinin uzuntarla beldesinde bulunan mescit camii 1961 yılında mahalle halkı tarafından yapılmıģtır.66 kiģilik kapasiteye sahip camiinin tek kubbesi bulunmaktadır. Mescit uzuntarla beldesinde yukarı mahallede bulunmaktadır. UZUNTARLADA YALAKLAR VE SU HAVUZLARI: Uzuntarla beldemizde bulunan havuzlar ve su yalakları uzuntarla tarihindeki diğer eserlerimiz arasındadır.uzuntarla beldemizde bulunan uzuntarla tarihi su havuzu 1938 yılında Düzceli Hüseyin tarafından yaptırılmıģtır.yalaklar ise bölgede havyacılık yapılması sonucu ortaya çıkmıģtır.uzuntarlanm tüm giriģlerinde su yalakları

5 bulunmaktadır.bu yalakların tamamı yere yakın olup küçükbaģ hayvanların yararlanabileceği Ģekilde inģa edilmiģtir. HĠKMETĠYE CAMĠĠ: Kartepenin Ģirin yörelerinden olan hikmetiyede bulunan camii Osmanlı padiģahlarından ikinci Abdülhamit in eģi olan Habibe hanımın vefatından sonra hicri takvime göre 1317 miladi takvime göre ise 1880 yılında ikinci Abdülhamit tarafından yaptırılmıģtır.cami yaklaģık yıl önce restore edilmiģ olup,kartepe bölgesinde hikmetiye mahallesinde bulunan en eski camilerdendir. THÖKÖLY ĠMRE ANITI: Avusturyaya karģı amansız savaģlar yapan ve daha sonra Osmanlı imparatorluğuna sığınarak izmite gelen ve karatepe köyünde yaģayan macar kralı thököl y imre adına ölümünün 300.yılında ekim 2008 de Kocaeli BüyükĢehir belediyesi tarafından yapılmıģtır.arslanbey beldesi kartepe köyü merkezinde bulunan anıt kartepe turizminin geliģmesi açısından turk macar dostluğunun geliģtirilmesinde önemli bir yer tutmak tadır. Kartepe'nin Turizmini Geliştirmek için Yapılması Gerekenler -Kayak Merkezinin daha etkin bir Ģekilde kullanılması buralardaki tesis sayısının artırılması sağlanmalıdır. Bölgenin tercih edilen bir bölge olması için tesislerin ve bu tesislerde verilen hizmetlerin kusursuz olması gerekmektedir. -Sapanca gölünün daha etkin bir Ģekilde kullanılması sağlanmalıdır. Gerek su sporları gerekse kıyı Ģeridinde yapılacak aktivitelerle bölgenin değeri artırılmalı daha farklı kesimlere hizmet verebilecek bir bölge haline getirilmelidir. -Müze ve tarihi eserlere olan yatırımlar artırılmalı, turistlerin müzeleri ve tarihi eserleri ziyaret etmelerinin turizmin önemli bir basamağı olduğu gerçeği unutulmamalıdır. -Bölgedeki restoran sayısının artırılması buralarda yöresel ve dünya yemeklerinin sunulması gerekmektedir. Gelen turist kendi damak tadına uygun yiyecekleri her zaman için bulabilmelidir. Bu sayede tekrar tercih sebebi olunacaktır. -Kongre fuar ve konferans yapılabilecek tesislerin hizmete sokulması gerekmektedir. Dünyada bu tip organizasyonların önemi gittikçe artmaktadır. -Ġlçedeki ulaģım hatlarının modernleģtirilmesi ve verilen hizmetin kalitesinin artırılması, Ģimdiden bunların planlanması ve yapılmaya çalıģılması gerekmektedir. Geleceğin Kartepe'sinin yapı taģları Ģimdiden oluģturulmaya baģlanmalıdır. -Sağlık turizminin geliģtirilmesi için yatırımların artırılması, kaplıcaların çoğaltılması için gerekli çalıģmaların hızla yapılması gerekmektedir. -Cengiz Topel havaalanının açılmasıyla beraber bölgeye gelecek insan sayısındaki artıģ göz ününe alınarak bu bölgede yeni ulaģım yolları inģa edilmeli, ulaģım strateji ve planları düzenlenirken en iyi yöntemin belirlenmesi bölge halkına ve gelen turistlere en iyi ve en kaliteli hizmetin verilmesi sağlanmalıdır.

6 -Bölgedeki hipodromda at yarıģı müsabakaları bundan sonraki dönemde rutin olarak düzenlenmeli, bunun bölgeye katma değer sağlayacağı düģüncesi hiçbir zaman unutulmamalıdır. Bu spor bölgeye hem farklılık sağlayacak hem de bölgenin tanınmasında büyük rol oyn ayacaktır. -Sapanca gölündeki kuģ türleri koruma altına alarak türlerin devamı sağlanmalı, doğal yaģama verilen önem artırılmalı, bu doğal yaģamın turistleri cezp edebilecek bir olgu olduğu unutulmamalıdır. -Kartepe'nin reklamı gerek Türkiye de gerekse dün yada etkin bir Ģekilde yapılmalı, internet ve sosyal ağlardan gerektiği kadar yararlanılmalı, ĠletiĢim çağında bu tür çalıģmaların göz ardı edilmemesi gerçeği benimsenmelidir. -Neden kayak denilince Uludağ akla geliyor sorusunun cevabı aranırken, bunun rek lamın etkisi olduğu göz ardı edilmemelidir. Gerekli çalıģmalar hızla baģlatılmalı ve sürekli olarak devam etmelidir. -Tren yolunun lojistik üstlerinden birisi olan Köseköy tren garını daha verimli kullanmak için gerekli çalıģmalar yapılmalıdır. Bölge Ġzmit körfezinden doğru deniz ulaģımına da sahip olunduğundan yapılacak yatırımların boģa gitmeyeceği göz önündedir ve fayda sağlayacağı da aģikardır. -Kartepe'ye gelen turistlerin Kartepe'yi tercih sebeplerinin araģtırılması gerekmektedir. Elde edilen sonuçlar eģliğinde yeni yapılacak tesislerin planlaması yapılmalı, Turizm stratejisi bu bilgiler eģliğinde oluģturulmaldır. -Kartepe de her yıl düzenli olarak yapılan organizasyon sayısını artırmak ve Ģu anki yapılan organizasyonları kalıcı hale getirmek gerekmektedir. Bu sayede özellikle iç turizm artırılacak ve sürekli bir döngü sağlanmıģ olacaktır. -Yöre halkının turizm bilgisini artırmak için gerekli eğitimlerin verilmesi seminerlerin düzenlenmesi gerekmektedir. Eğitim ve seminerler sayesinde bilgi düzeyi artır ılacak ve turizme bakıģ açısı değiģecektir. Her bir bireyden daha fazla fayda sağlanacak turizme katkıları artırılacaktır. -Bölgede bulunan turizm okulunun etkenliğinin artırılması, burada yetiģen öğrencilerin bölgeye fayda sağlaması için istihdam alanlarının oluģturulması gerekmektedir. Çünkü eğitim kurumlarından mezun olmuģ bu gençler sayesinde bölgemizin ve ülkemizin daha bilinçli bir turizm alt yapısı oluģturulacaktır. -Sapanca gölünde yapılan su sporlarının çeģitlendirilerek artırılması ve bu organizas yonlara katılımın artırılması için gerekli tanıtım çalıģmalarının belediye kaymakamlık ve turizm okulunca yapılması sağlanmalıdır. -Bölgede ki sivil toplum kuruluģlarının turizmin geliģtirilmesi için desteklerinin alınması bu sivil toplum kuruluģlarının da itici güç olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde artık sivil toplum kuruluģları önemli yere sahiptirler. Sendika ve dernek gibi sivil toplum kuruluģlarının üye sayıları bugün yüz binler ile ifade edilmekte ve her geçen gün artıģ göstermektedir.

7 -Bölgeye dıģarıdan gelip okuyan öğrencilerin birer turizm elçisi gibi hareket etmeleri sağlanmalıdır. Bunun için öğrenci guruplarına kartepe'nin turizm yerleri gezdirilmeli, onlarında yaģadıkları Ģehirlere döndüklerinde birer tanıtım elçisi olarak çalıģmaları sağlanmalıdır. Bu sistem ülkemizde bazı illerde denenmeye baģlanmıģtır. -Bölgeye Kocaeli deki 572 koltuk kapasiteli ve yakınındaki Sakarya da bulunan 690 koltuk kapasiteli kültür merkezden ayrı bunların ortasında yer alacak büyük kongre ve fuarları kaldırabilecek kapasitede kültür merkezinin inģa edilmesi gerekmekte, sosyal belediye anlayıģının gereği olarak yerine getirilmesi gereken bir çok faaliyetin buralarda gerçekleģmesi sağlanmalıdır. -Ġlçeye simgesel yapıların inģa edilerek turizm alanların artırılması ve akılda kalıcılığın sağlanmaya çalıģılması. Bugün Ġstanbul için düģünüldüğünde dünya turizmini cezp eden bir çok yapıtı bulunmaktadır. Buda o bölgeye gelen turist sayısını bir hayli artırmakta dolayısı ile turizm pastasından aldığı payı artırmaktadır. -Kartepe benzeri bölgelerin dünyada nasıl değerlendirildikleri ve ne gibi tesisler bulunduğu araģtırılarak benzer yöntemler geliģtirilmelidir. Erzurum da gerçekleģtirilen kıģ olimpiyatlarının bölgeye sağladığı katma değer göz ardı edilmemeli, bir benzeri organizasyonun kartepede yapılması için gerekli tüm çalıģmalar hızla baģlatılmaldır. -Alt yapı ve çevre düzenlemesinin kusursuz bir Ģekilde yapılmaya çalıģılmalı, ileride yaģanabilecek alt yapı sıkıntılarına Ģimdiden çözüm üretilerek her haliyle mükemmele yakın bir bölge oluģturulmaya çalıģılmaldır. -Bölgeye gelen turistlere sadece birkaç aktivite değil bütün ihtiyaçlarını karģılayabilecek aktivite imkanlarının sunulması gerekmektedir. Tercih sebebi olmakta büyük fayda sağlayacak bir konudur. -Gelen turistlerin bölgede kalma sürelerinin artırılması için çalıģmaların yapılması, bu sayede gelen turist sayısı ile turizm geliri oranında gelirin artırılması sağlanmalıdır. Turist daha fazla zaman geçirdiğinde bölgeye daha fazla katma değer sağlayacaktır. -Bölgenin sadece mevsimsel turizm değil yılın 12 ayma yayılmıģ bir turizm planlamasının yapılması gerekmektedir. Bu hem istihdamı sürekli kılar hem de bölgenin cazibesini arıtıcı etken olur. -Bölgedeki eğlence mekanlarının artırılması için iģletmecilere teģvikler sağlanmalıdır. Çünkü gelen turistlerin amacı dinlenmek eğlenmek ve huzur bulmaktır. Eğlenme alanları artırılmalıdır ki turist bölgede geçirdiği vakit içerisinde haz tatminini sağlamıģ olsun. -Turizm acentelerine bölge hakkında sürekli güncel bilgilerin gönderilmesi, turistleri yönlendirdikleri için öncelikli olarak tüm turizm acentelerine bölgenin anlatılması gerekmektedir. -ĠĢletmeler arası rekabetin artırılması sağlanmalı bu sayede kalitenin artacağı da göz ardı edilmemelidir. -Arkeoloji çalıģmalarına hız verilmesi gerekmekte bu sayede yeni tarihi eserler kazanılmaya çalıģılmalıdır.

8 -Yer altı termal sularının turizme kazandırılması sağlanmalı, bunun sağlık turizmi baģta olmak üzere bir çok alanda turizme destekleyen bir olgu olduğu unutulmamalıdır. Kartepe için yapılacak Otel projesi Kartepe'nin yukarıda saydığımız yapılması gereken maddelerden bazılarına çözüm olabilecek nitelikte bir otel Kartepe'nin çehresini değiģtirecektir. Otel sapanca gölünün kıyısına hem Kartepe'ye hemde sapanca gölüne hakim bir mevkide olacaktır. GeniĢ bir alana kurulacak olan otel bölgenin en kapsamlı oteli olacaktır. Yapılacak bu otelin diğer otellerden farklı olarak hangi özellikleri olacaktır -Otelin inģasında Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden izler bulunacak. Otel geçmiģi ve geleceği simgeleyecek. Modern ve tarihi dokusu teknik alt yapı ile birģeltiğinde mükemmel bir sinerji yakalanacaktır. -Otel bir kompleks seklinde olacak. Kongre ve fuar için kendi bünyesinde hizmet verebilecek alanlar bulunacaktır. Kongre ve fuar turizmi dünyada gittikçe önemini artıran bir turizm Ģeklidir. Bunun bilincinde olunarak yapılan çalıģmalara bu Ģekilde yön verilmelidir. -Otelde bölge halkına ve gelen turistlere hitap edebilecek bir alıģveriģ merkezi bulunacaktır.ünlü markaların katılımıyla desteklenecek bu alıģveriģ merkezi otelin bir merkez haline dönüģmesine katlı sağlayacaktır. -Sendikalar,partiler ve farklı sivil toplum kuruluģlarıyla anlaģmalar yapılarak her d önem doluluk oranı yüksek tutulacaktır. Bu tip organizasyonlarda bazı bölgelerimizde öne çıkan yerler bulunmaktadır. Bu sayede doluluk oranlarını her zaman üst seviyede tutmaktadırlar. Ülkemizde birçok sivil toplum kuruluģu olduğu unutulmamalı, bunların turizme kattığı değerlerden alınabilecek en yüksek oranda pay alınmaya çalıģılacaktır. -Yurt içinde veya yurt dıģında bulunan spor kulüplerinin kamp yapabilecekleri alanlar oluģturulacak. Hali hazırda bulunan 5 tane saha bunlar için tahsis edilebilecektir. Bu sayede spor turizminden faydalanılmaya çalıģılarak otelin hem reklamı yapılmıģ olacak hem de farklı müģteri gruplarına hitap etmesi sağlanmıģ olacaktır. -Otelde Türk hamamı bulunacaktır. Bu otelin tarihi dokusunu simgeleyecektir. -Otel sapanca gölünün kıyısına sıfır olacaktır. Sapanca gölünün içerisine camdan doğru suyun altından uzanan camdan bir alan yapılarak doğal akvaryum Ģekli oluģturulacak. Burası restoran olarak kullanılacak. Ġnsanlara bu eģsiz manzara içerisinde yemeklerini yeme fırsatı sunulacak tır. Yapılan bu çalıģma bölgede örnek teģkil edecek, bir simge haline gelecektir. -Cengiz Topel havaalanında otele direk bağlantılar oluģturularak gelen yolcular en hızlı bir Ģekilde otele ulaģtırılacaktır. UlaĢımın önemi her geçen gün artmaktadır. -Otele bir çok dilde hizmet veren bir internet sayfası hazırlanacaktır. Son zamanlarda yapılan araģtırmalar göstermektedir ki turistler gidecekleri yerleri internet ortamından araģtırmaktadırlar. Bir çok dilde hizmet veren internet sayfası daha fazla kiģiye ulaģmayı sağlayacaktır.

9 -Otelin reklamı her türlü basın yayın organıyla yapılacaktır. Günümüzde reklamın önemi azımsanamayacak ölçüdedir. Hatta nu konuda bir Yahudi ata sözü derkiı'cebimde 2 liram olsa 1 lirasını reklama veririm'. Bunun bilincinde olarak reklam çalıģmaları ertelenmeden hızlı bir Ģekilde yapılmalıdır. -Otel içerisinde farklı din gruplarına ait kiģilerinde ibadet edebilecekleri alanlar oluģturulacaktır. Bu sayede gelen turistlerin kendilerinin rahat ettikleri bir ortamda bulunmaları sağlanm ıģ olacaktır. Buda bir sonraki sefer tercih edilebilmek için bir sebep olacaktır. -Otelin alt katında kapalı spor alanları bulunacaktır. Bu spor alanları hem bölge halkına hem de gelen turistlere hizmet verecektir. -Bölge sanayi bölgesi olduğundan iģ adamlarının oteli tercih etmesi için çalıģmalar yapılacaktır. -Yayla Ģenliklerinin organizasyonlarıyla bağlantılı olunmalı. Özellikle yaz aylarında yapılan yayla Ģenliklerinde bulunanların kalacak yer sıkıntısı çekmemesi için önceden planlamalar yapılmalıdır. -Otelde turizm okulunda okuyanlar için staj imkanı ve mezunları içinde iģ imkanı sunulmalı. Böylece eğitimli eleman yapısı oluģturulmalı. -Yapılacak otel bölge halkına da istihdam sağlayacaktır. Turizm gelirlerinin bölge halkına fayda sağlaması, bölgenin kalkınmıģlığının sağlanması bu sayede yapılabilecektir. -Kapalı ve açık yüzme havuzu, tenis kortları, golf vb aktiviteleri yapabilecek spor alanları oluģturulacaktır. -Sapanca gölüne sıfır olduğu yerde bir restoran olacak. Bu restoranda kuģların cıvıltılarıyla ve sapanca gölünün eģsiz manzarasıyla yemek yeme fırsatı sunulacaktır. -Bölgede düzenlenen yağlı güreģ organizasyonunu yakından takip edilerek Organizasyona katılanların kalacakları yer olarak oteli tercih etmeleri sağlanmalıdır. -Otomobil yarıģmasına katılanlara ve seyircilere kalabilecekleri yer olarak otelin reklamının yapılması hem otele fayda sağlayacak hem de bu organizasyonlara katılanların konaklama imkanları kusursuz bir Ģekilde yerine getirilecektir. -Kendi elektriğinin bir kısmını üreten çevre dostu bir otel oluģturulmaya çalıģılmalı. Bunun örnekleri yavaģ yavaģ ülkemizdeki yapılarda görülmeye baģlandı. Alternatif enerji kaynağı dediğimiz bu sistemler güneģ enerjisinden ve rüzgar enerjisinden yararlanılarak oluģturulmaktadır. Bölgenin yıllık güneģ alma ve rüzgar enerjisi potansiyelleri analiz edilerek hangi sisteme ne kadar önem verileceği saptanmalıdır. -Otel çalıģanlarının hizmet içi eğitimleri sürekli olarak yapılacak. ÇalıĢanların dinamik kalması sağlanacaktır. - Hızla değiģen dünyamızda insan davranıģlarının irdelenmesi önemli bir yer almaktadır. Otel için yapılacak stratejik planlarda bunlarda göz önünde tutulmalıdır. Otelde psikolog sürekli olarak bulundurulmalı. Bu psikolog insan davranıģlarını irdeleyerek gelen müģterilere yapılan

10 hizmetlerin verimliliği ve bundan sonra nasıl bir yaklaģım içerisinde bulunulması gerektiğinin çalıģmalarını yapmalıdır. Peki Kartepe turizmine çözüm için neden otel? 9 maddeyle açıklayalım 1- Turizmin geliģmesi ile birlikte konaklama ya ihtiyaç duyulacak olması 2- Bölgedeki havaalanının sivil ulaģıma açılması ile birlikte yöreye gelen kiģi sayısında artıģ olacağının tahmin edilmesi 3- Farklı aktiviteleri gelen turistlere sunabilecek kompleks bir yapıya sahip olması 4- Bölgedeki turizm okulunun bu sayede daha aktif olarak değerlendirilecek olması 5- Bölge halkının burada istihdam edilecek olması. Bunun bölge halkındaki turizm bilincine katkı sağlayacak olması 6- Sapanca gölü ile Kartepe'yi tercih eden turistleri birleģtirecek bir yapıya sahip olması. Gündüz kayağını yapmıģ birisinin akģam göl manzarasıyla farklı duygular yaģamasını sağlaması. 7- Ġçerisinde bulundurduğu alıģveriģ merkezi ile hem turistlere hem de bölge halkına hizmet edebilecek olması 8- Çevreci yapısıyla bundan sonra yapılacak bu tür iģletmelere de örnek teģkil edecek olması 9- Bölgedeki rekabeti artırarak Turizm hizmeti veren iģletmelerdeki kaliteyi artıracak olması.

11 SONUÇ Kartepe için yapılması gerekenler ve yapılacak otelin sağlayacağı faydalar neler olacaktır: -Bölgede turizm bilinci oluģturulmuģ olacak -Eğitim faaliyetlerinden dolayı daha bilinçli eleman yetiģtirilmiģ olacak -Bölgede yapılan aktiviteler artırılmıģ olacak. -Bölge kültürüne daha fazla sahip çıkacak ve kültür mirasını daha fazla değerlendirecek -Alt yapı ve çevre düzenlemeleri daha iģin baģında iken halledilmiģ olacak -Bölgede bulunan turizm okulu daha aktif bir Ģekilde kullanılacak ve mezunların istihdamı sağlanmıģ olacak. -Üniversite ve sivil toplum kuruluģlarıyla daha koordineli çalıģmalar yapılmıģ olacak. -Bölge halkı istihdam edilmiģ olacak. Sonuç olarak Kartepe'nin turizmini geliģtirmek için yapılan çalıģmalar ele alınırken Ģunlar unutulmamalıdır. Ülkemizde turizmin ilgili olduğu bakanlık Kültür ve Turizm Bakanlığı'dıı Yani kültür ve turizm birbirinden ayrılamaz birer olgudur. Turizm kültürden beslenir. Turizmin hammaddesi kültürdür. Yapılan çalıģmalar bunun bilincinde yapılmalıdır.

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi BÖLÜM ADI : İÇİNDEKİLER KONU YürürBaşvuru:lük Tarihi : Sayfa No 1 SAYFA NO GĠRĠġ 3 Tarihçe 4-13 Avcılar ın Ġstanbul daki Yeri 14 Mevcut Durum Analizi 15 Mevcut Örgütsel ġema 16 STRATEJĠK PLAN ÇALIġMASINDA

Detaylı

YOZGAT ĠLĠNDE DOĞA TURĠZMĠ MASTER PLANI 2013-2023 TASLAK

YOZGAT ĠLĠNDE DOĞA TURĠZMĠ MASTER PLANI 2013-2023 TASLAK YOZGAT ĠLĠNDE DOĞA TURĠZMĠ MASTER PLANI 2013-2023 TASLAK IX. Bölge Müdürlüğü YOZGAT ġube Müdürlüğü KISALTMALAR AB AD AFAD AÍ AK AKUT ASPÍM AvS AY B Ba BB BSTM Cn CBS Cz ÇEKÜL Çġ D DB DG DGR DKMPGM DSÍ

Detaylı

EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org.

EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org. EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org.tr ĠZMĠR MEDĠKAL TURĠZM SEKTÖR ANALĠZĠ PROJESĠ ARAġTIRMA RAPORU Bu

Detaylı

FETHİYE GİRMELER 4 YILDIZLI TERMAL OTEL VE SAĞLIK MERKEZİ FİZİBİLİTE RAPORU

FETHİYE GİRMELER 4 YILDIZLI TERMAL OTEL VE SAĞLIK MERKEZİ FİZİBİLİTE RAPORU FETHİYE GİRMELER 4 YILDIZLI TERMAL OTEL VE SAĞLIK MERKEZİ FİZİBİLİTE RAPORU 1. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 1.1.Projenin Gerekçesi Bu fizibilite etüdü, Fethiye Girmeler Köyü bölgesinde yapılması düģünülen 4 yıldızlı

Detaylı

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) BURSA, 2015 NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

Detaylı

RİZE İLİ TURİZM SWOT ANALİZİ

RİZE İLİ TURİZM SWOT ANALİZİ RİZE İLİ TURİZM SWOT (Güçlü / Zayıf Yönler, Fırsatlar / Tehditler) ANALİZİ NURAY KANSIZ Milli Prodüktivite Merkezi Karadeniz Bölge Müdürü ŞEBNEM AKIN ACUNER Milli Prodüktivite Merkezi Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer,

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, Kamu Mali Yönetimi alanında gerçekleģtirilen reformların yasal çerçevesini oluģturan 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu

Detaylı

MARKA KENT YOLUNDA İLK ADIM PROJESİ SONUÇ RAPORU

MARKA KENT YOLUNDA İLK ADIM PROJESİ SONUÇ RAPORU PROJESİ SONUÇ RAPORU Hümeyra SADAKLIOĞLU M. Said DÖVEN Tokat-2012 Bu rapor, T.C. Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet

Detaylı

Dr. Tulga Albustanlıoğlu Seyahat Acenteciliği Ders Notları, Ankara 2009 1

Dr. Tulga Albustanlıoğlu Seyahat Acenteciliği Ders Notları, Ankara 2009 1 SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ BÖLÜM I Seyahatin ve Seyahat Acentalarının Tarihçesi 1- Seyahat Kavramı Seyahat ve Zevk birbirine yakın kavramlar olarak kullanılmaya baģlanılmıģtır. Önceleri seyahat

Detaylı

ÇANAKKALE TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU

ÇANAKKALE TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU ÇANAKKALE TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU 11 NİSAN 2011 (Son güncelleme: Ağustos 2012) 1 SUNUŞ Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve yerel aktörlerin karar almada daha fazla etkin olduğu

Detaylı

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 2010 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika BirleĢik Devletleri AR-GE: AraĢtırma GeliĢtirme BBDK: Bankacılık Düzenleme

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı

( 21.04.2006 tarihi itibariyle Kültür Dairesi Başkanlığı na sunulan yazılardaki konular. )

( 21.04.2006 tarihi itibariyle Kültür Dairesi Başkanlığı na sunulan yazılardaki konular. ) ( 21.04.2006 tarihi itibariyle Kültür Dairesi Başkanlığı na sunulan yazılardaki konular. ) Şehirlilik bilinci İstanbul daki Türkiye/Bugün Eskişehirliler Günü. 1) Ġstanbul da; ġehirlilik bilincinin geliģmesine

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK - BARTIN - KARABÜK PLANLAMA BÖLGESİ 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ZONGULDAK-BARTIN-KARABÜK PLANLAMA BÖLGESİ 1/100

Detaylı

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ:

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU 19 NİSAN 2011 (Son Güncelleme: Ağustos 2012) 1 SUNUŞ Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve yerel aktörlerin

Detaylı

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 2014 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika Birleşik Devletleri AR-GE: Araştırma Geliştirme BBDK: Bankacılık Düzenleme

Detaylı

OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK ARAġTIRMA

OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK ARAġTIRMA T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI ĠġLETME BĠLĠM DALI OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK

Detaylı

BALIKESĠR BELEDĠYESĠ STRATEJĠK PLANI 2009-2014

BALIKESĠR BELEDĠYESĠ STRATEJĠK PLANI 2009-2014 BALIKESĠR BELEDĠYESĠ STRATEJĠK PLANI 2009-2014 Belediyenin Adı Balıkesir Belediyesi Belediyenin Adı KuruluĢ Yılı 1864 Nüfusu (2000) 215.436 Nüfusu (2007) 241.404 Nüfusu (2008) 247.072 Belediye Sınır Alanı

Detaylı

KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2010 MALĠ YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU

KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2010 MALĠ YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2010 MALĠ YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU KAĞITHANE BELEDĠYESĠ Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Sadabad Hizmet Binası Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 KAĞITHANE / ĠSTANBUL

Detaylı

KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI

KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI Rekabetçilik Temelli Bölgesel Kalkınma Projesi KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) nın Doğrudan Faaliyet

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU NUġeleri Kayseri BüyükĢehiz yıllarda oldua Kays SUNUġ Değerli Meclis Üyeleri Kayseri BüyükĢehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028 T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028 i ii MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ 20 YILLIK GELĠġĠM PLANI-TEMEL YAKLAġIM- Üniversitemizin, Diyarbakır-Kulp yolu üzerindeki kampus arazisi; yaklaģık

Detaylı

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI 1. 1885 ten Günümüze İzmir Ticaret Odası Ġzmir Ticaret Odası, 1884 yılında baģlatılan iģlemler sonunda 1885 te kurularak Ġzmir in ticaret hayatına

Detaylı

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 T.C 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SunuĢ Beyoğlu, hem Türkiye nin, hem de dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri. Çok-dinli, çok-dilli, çok-kültürlü, çok-renkli bir

Detaylı

TURGUTLU TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI. Doküman No: PLN010 Yayın Tarihi : 11.07.2012 Revizyon No : 0 Rev. Tarihi : - Sayfa No : 1/53

TURGUTLU TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI. Doküman No: PLN010 Yayın Tarihi : 11.07.2012 Revizyon No : 0 Rev. Tarihi : - Sayfa No : 1/53 Sayfa No : 1/53 TURGUTLU TİCARET VE SANAYİ ODASI 2012 2015 Sayfa No : 2/53 ĠÇĠNDEKĠLER 1.ÖNSÖZ....1 2.GĠRĠġ...2 3.STRATEJĠK PLAN SÜRECĠ..3 3.1.AKREDĠTASYON 3 3.2.STRATEJĠK PLAN ESASLARI..3 3.3.STRATEJĠK

Detaylı

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1 Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER: 1-BAġKANDAN : 7 2-2010-2014 STRATEJĠK PLAN ÖZETĠ : 8 3-GENEL BĠLGĠLER :14 3.1 Coğrafi Konum :14 3.2 UlaĢım :14 3.3 Samsun BüyükĢehir

Detaylı

KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU

KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2010 yılında da, ortaya konulan belediyecilik hizmetleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17 1 2 İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17 1.1. Amaç... 17 1.2. İçerik... 17 2. TURİZMİN KÜRESEL BOYUTU VE EKONOMİK KATKISI... 18 3. DOĞU MARMARA BÖLGESİ COĞRAFİ DURUMU...

Detaylı

ĠZMĠR TURĠZM MEVCUT DURUM RAPORU

ĠZMĠR TURĠZM MEVCUT DURUM RAPORU ĠZMĠR TURĠZM MEVCUT DURUM RAPORU ġubat, 2013 ĠZMĠR TURĠZM MEVCUT DURUM RAPORU Bu çalıģma 2014 2023 Ġzmir Bölge Planı ÇalıĢmaları kapsamında Ġzmir Kalkınma Ajansı tarafından YaĢar Üniversitesi ne hazırlatılmıģtır.

Detaylı