Türk Kolası nın Düşündürdükleri:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Kolası nın Düşündürdükleri:"

Transkript

1 Bilgi (7) 2003/2 : 1-19 Türk Kolası nın Düşündürdükleri: Bir Muhayyile mi, Süreklilik mi? Cola Turka ve Milli İktisat Fırat Mollaer Özet: Bu çalışma, Cola Turca ya yönelik olarak yükselen yerlici toplumsal talepleri, milli iktisadın tarihselliğini düşünerek tartışmayı denemektedir. Çalışmanın temel varsayımı, bir fenomen olarak Cola Turca nın milli iktisadın bazı varsayımlarını sürdürüyor olmasına rağmen, milli iktisadın bir ideolojik program içinde, siyasal seçkinler tarafından, çoğulcu olmayan bir siyasal-toplumsal ortamda belirlendiği dönem ile Cola Turca nın toplumda yerlici bir simge olarak belirdiği dönem arasında bazı farklılıkların olduğudur. Dolayısıyla, milli iktisadın figürlerini çağrıştıracak bir söylemin bulunmasına karşın, farklı bir toplumsal-siyasal yapı içinde, kolektif bir tepkinin sonucu ve yerlici bir simge olarak beliren Cola Turca ile tarihin arenasına geç katılmış bir devletin bu sahnede yer alabilmek ve kalkınma problemini ivedilikle çözebilmek istemi sonucunda milliyetçi bir uygulama olarak ortaya çıkmış milli iktisat arasında bazı farklar bulunması gerekir. Esas ayrım, milliyetçilik-sert ideoloji-siyasal iktidarkatı bir şekilde şekillenmişlik ile yerlicilik-(yumuşak ideoloji ya da) toplumsal zihniyet(veya vaziyet alış)-sivil inisiyatif-az şekillenmişlik arasındadır. Anahtar Kelime ve Kavramlar: Milli İktisat, Toplumsal Dayanışmacılık (solidarizm), Milliyetçilik, Yerlicilik, Yerli Burjuvazi Üretme. 1. Giriş Piyasaya yeni çıkan Cola Turka nın televizyonda gösterilen reklamından ve toplumda uyandırdığı etkilerden yola çıkılarak, Türkiye de etkili olmuş bir iktisadi düşünceyi esas alan çözümleme denemesine girişilebilir. Bu izah denemesinin sonucunda, Cola Turca ve etkileri, sözü edilen iktisadi düşüncenin ve toplumsal zihniyetin analiz edilmesiyle belli bir sınıflandırma düzleminde ele alınabilir. II. Meşrutiyet sonrası döneme ve Cumhuriyet in yaklaşık altmış yılına damgasını vuran iktisadi zihniyet, Milli İktisat düşüncesidir (Toprak, 1997; Parla, 1999; Çavdar, F. Mollaer, Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü nde Araştırma Görevlis idir.

2 2 Fırat Mollaer 1998). Milli iktisat yaklaşımının izleri, Ziya Gökalp in iktisadi ve toplumsal düşüncelerinden (Parla, 1999; Öğün, 1992) İttihat ve Terakki nin ekonomi politikalarına; İzmir İktisat Kongresi ni açılış konuşmasından devletçi ekonomik politikalara ve 60 sonrası ithal ikameci döneme değin (Gürsel, Kuyaş, Toprak, 1999) izlenebilir. Cola Turka nın reklamının ve toplumdaki etkilerinin çözümlenmesinden çıkarılabilecek ilk izlenim, milli iktisadın temel varsayımlarının sürdürülmesidir. Reklamda gözlenebilenlerden biri, rakip markaya karşı izlenen rekabet politikasının yerli değerlere gönderme yapan Amerikan karşıtı bir tutumla birlikte yer almasıdır. Vurgu yapılan temalardan diğeri, yerli olmayan büyük bir markaya (Coca Cola ya da Pepsi) karşı yerli bir markanın da var olabileceğidir. Burada, uluslararası pazarlarda rekabete girişebilecek bir milli burjuvazi ve onun yerli niteliği ön plana çıkarılmakta ve örtük olarak - yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı biçiminde özetlenebilecek- milli iktisadın deyimleşmiş bir figürü kullanılmaktadır. Örtük olarak varolan bir husus da, yerliciliğin kolektif tepkisi 1 aracılığıyla toplumsal dayanışmacı felsefenin birlikte düşünülmesidir. Atıf yapılan kitlenin tepkisellikten kaynaklandığı düşünülen kollektivitesi ile toplumsal dayanışmacılık felsefesi birlikte düşünülmektedir. Daha doğrusu, rakip firmaya karşı piyasada verilecek rekabet, alaturka değerlere ilişkin göndermelerle ve Amerikan karşıtı tutumla birlikte verilerek, bir çeşit iktisadi vatan cephesi düşünülmekte ve bu cephenin çıkarlarının farklılaşmamış, ortak çıkarlar olduğu mesajı gönderilmektedir. Daha açık bir deyişle, Cola Turka nın milli iktisat düşüncesi bağlamında düşünülebilmesinin en önemli nedeni, ilk bakışta, her ikisinde de, (ilkinde) yerlicilik/milliyetçilik (ikincisinde), yerli burjuvazi üretme ve toplumsal dayanışma düşüncelerinin ortak payda olarak bulunabilmesidir. Burada asıl önemli olan, milli iktisat düşüncesinde bir üçleme şeklinde bulunan terkibin nasıl sağlanabildiğidir. Yerli burjuvaziyi destekleme düşüncesi ile toplumsal dayanışmacı düşüncenin bir araya gelebilmesi, aslında, teorik açıdan başarılı bir sentezden ziyade eklektizm olarak düşünülmelidir. 2 Zira, ulusal girişimci üretme 1 2 S. S. Öğün den ödünç aldım. Batılı olmayan ülkelerde batıya karşı biçimlenen (yerlici/milliyetçi, popülist, yasal popülist ) tepkileri anlatıyor (Öğün, 1992). Milli iktisada ve devletçiliğe getirilen eleştirilerin bir bölümü de bu başarısız sentez denemesinin toplumsal alanda ürettiği olumsuz etkilerden kaynaklanmaktadır (Yetkin, 1983: ; Küçük, 1985: ; Karpat, 1996: 89-91; Çavdar, 1998: ). Çavdar ın eserinde dayanışmacılık ile yerli burjuvazi terkibinin tehlikelerine dikkat çeken Tekin Alp in devletin sınıflara kaptırılması na dair çekinceleri dikkatle okunmalıdır. Bu eleştiriler şu cümlede özetlenebilir: Bu memlekette herkes aynı fedakarlığı yaparsa kalkınma olabilir. Fakat bir taraftan halktan fedakarlık istenirken diğer taraftan her gün beş on milyonerin doğuşu halka ızdırap vermektedir (Aslandaş ve Bıçakçı, 1995: 104). Ayrıca, bu eleştiri, İş Bankası ve Afferizm ile birlikte ele alınmaktadır (Afferizm üzerine özet bir bilgi için bkz. Aslandaş ve Bıçakçı, 1995).

3 Türk Kolası nın Düşündürdükleri: Bir Muhayyile mi, Süreklilik mi 3 düşüncesi, toplumsal dayanışmacı felsefenin -Marxizm le son tahlilde uzlaştığı düşünülebilecek- sınıfsız toplum iddiasıyla uyumlu bir birliktelik arz etmemektedir. Ancak, bu uyumlu olmama hali, merkez-çevre ilişkileri (Arı, 2002: ) dahilinde bir çeşit uyuma dönüşebilmektedir. Şöyle ki, dünya sistemi düşünüldüğünde çevrede yer alan bir ülkenin merkeze karşı geliştirdiği bir savunma refleksi ya da çevrenin kolektif tepkisi olarak beliren yerlicilik/milliyetçilik, yerli burjuvazi üretme düşüncesi ve toplumsal dayanışmacı felsefenin arasına eklemlenerek başlangıçtaki teorik uyumsuzluğun üzerini örtmektedir. Başka bir deyişle, yerlicilik/milliyetçilik, bu iki düşüncenin arasında bir çimento işlevi görerek milli iktisadın (ve Cola Turca gibi simgelerin) ortaya çıkmasında önemli bir katkıda bulunmaktadır. O halde, yerlicilik ve milliyetçilik, ayrıştırılması gereken iki kavram haline gelmektedir. Yerlicilik, sert bir ideoloji olarak sınıflandırılabilecek olan milliyetçilikten farklı bir yerde durmaktadır. 3 Yerlicilik, sert ideolojinin sıkı belirlenmişliğinden ve siyasal niteliklerinden farklı olarak daha gevşek bağlarla örgülenmiştir ve daha ziyade toplumsal nitelikler arz eder. Zira, milliyetçilik, siyasal seçkinler tarafından belirlenmiş bir ideoloji olarak düşünülürse; yerlicilik, tepede belirlenmiş milliyetçilikle eklemlenebilmesine karşın daha ziyade siyasal olarak şekillenmemiş bir toplumsal zihniyete karşılık gelir (Alkan, 1999). Her ikisinin ortak özelliği, biçimlenmelerinde, çevrenin merkeze karşı kolektif tepkisinin etkili olmasıdır. Ancak, milliyetçilik, siyasal seçkinlerin elinde şekillenme gibi bir ayrımla çevrenin seçkinlerine özgü ideolojik olarak şekillenmiş tepkiyi anlatırken; yerlicilik, çevrenin toplum kesimindeki daha az şekillenmiş bir öğeyi ifade ettiğinden, çevre ülkesinin toplum katındaki bir tepkiyi anlatmaktadır. Kimi zaman birbiri ile bütünleşebilen unsurlar olarak yerlicilik ve milliyetçilik arasında toplum halinde yaşamaya ilişkin olma-tarihte belli bir aşamaya tekabül etme(tarihsellik), sivil eksende (kendiliğinden) belirlenme-devlet tarafından bir ideolojik program etrafında biçimlenme, sivil inisiyatif-seçkinler gibi farklar bulu- 3 Sert-yumuşak ideoloji sınıflandırmasının yanında şu da gözden geçirilebilir: İdeoloji kavramının başlıca iki açılımı olduğu söylenebilir. Bunlardan ilki, sosyal bir kapsam taşır ve günlük hayat içinde tutum alma lar biçiminde ortaya çıkar. Bu anlamda ideoloji doktriner bir tutarlılık ve kararlılık göstermez. Yapısı itibarıyla son derece gevşektir. Bilişsel (cognitive) düzeyi sınırlıdır. ( ) İdeolojinin ikinci anlamı karşımıza ideolog düzeyinde çıkar. Burada entelektüel bir işlenme söz konusudur. İdeologlar marifetiyle işlenen ideoloji, sert bir yapılaşma sürecine girer. Kendisinden günlük tutum almaların ötesinde bir kararlılık beklenir. Sert ideolojilerin bilişsel düzeyi yüksektir (Öğün, 1997: 12). İdeoloji ve sınıflandırılmaları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mardin, 1990a; Mardin, 1990b; Demir ve Acar, 1997; Blackvell, 1994; Baykan, Bu çalışmada, yerlicilik (ile Cola Turca) Öğün ün ve Ma r- din in değindiği yumuşak ideoloji, milliyetçilik (ile milli iktisat) ise sert ideoloji bağlamında ele alınıp işlenmeye çalışılacaktır.

4 4 Fırat Mollaer nabilir. İbn Haldun un asabiyet teorisini anlatırken vurguladığı toplumsal dayanışmanın(asabiyet duygusu) değerlere ilişkin yönüne dikkat çeken yerlicilik, ulusal devlet üretme çabaları içinde keşfedilmiş olan milliyetçilikten bazı noktalarda farklıdır. Başka bir deyişle, yerlicilik, kendiliğinden bir karaktere sahip olmakla, keşfedilmemiş, hayal edilmemiş ve icat edilmemiştir. Görüldüğü gibi, yerlicilik ve milliyetçilik iki farklı kavrama tekabül etmektedir: Bütün milli devletler, tabi olarak milliyetçi siyasetler geliştirirler; böyle ülkelerde milliyetçilik sivil alana terkedilmiş bir öğe olmaktan çok, devletin siyasi rüknünü teşkil eder. (...) Bütün milliyetçilikler kaçınılmaz şekilde devletçidir. Biz duygusunun tabi hali ile milliyetçilik arasında önemli bir fark vardır. Milliyetçilik fikriyatı siyasi veçhesi ile Batı Avrupa da görünmeden önce de elbette tabii mensubiyet duygusu vardı ve hep varolacaktır. Milliyetçilik esas olarak tabii mensubiyet duygusu temeli üzerinde yerleşerek, onun üstüne daha geniş kapsamlı ve siyasi dinamiklerle donatılmış bir yapı kurar. (...) Milliyetçilik devletin gerekliliği ile devletçilik arasındaki nüansları örtmek noktasında ferde değil, daha ziyade devlete manevra sahası veren bir düşünce tarzıdır. (...)Yerlilik, elbette istikrarlı bir siyasi çatı olarak devlet olmadan tasavvuru mümkün olmayan bir duruş yeri, ama devletçi değil. Sivil inisiyatifi ön plana alan, demokrat, örgüt hiyerarşisine karşı soğuk bir yaklaşımı ifade ediyor (Alkan, 1999). Ancak, yerlicilik ile milliyetçiliğin ayrımını yapmak sorunu tamamen çözmemektedir. Zira, II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemi milli iktisat anlayışının yerlicilik ve milliyetçilikten hangisinin bağlamında değerlendirileceği sorusu ortada durmaktadır. Bu gerçekten kolay bir sınıflandırma değildir. Çünkü, yerlicilikle milliyetçiliğin birbirlerine ayrıştırılması güç olarak eklemlendiği yerler az değildir. Fakat açık olan şudur ki; II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet te milli iktisat, bir (sert) ideolojik çerçeve dahilinde düşünülmüştür. Milli iktisadın, ilkinde Türkçülük le, diğerinde de bir ulus-devlet kurmanın ideolojik manivelası olan 6 Ok un ilkelerinden devletçilikle birlikte düşünülmesi, milli iktisadın bir ideolojik çerçeve içinde ortaya konduğunu açıklayabilir. Sonuç olarak, milli iktisat, ortaya çıktığı dönem itibarıyla, ideolojik bir nitelik arz ettiğinden, -yerlici unsurların etkisini de dışlamamak kaydıyla- yerlicilikten ziyade milliyetçilikle birlikte düşünülmelidir. Örneğin, II. Meşrutiyet teki (büyük olasılıkla İttihat Terakki nin görüşleri doğrultusunda yayın yapan) bir gazetenin sayfalarında yer alan neskafe sütü içmek vatan hainliğidir (Gürsel, Kuyaş, Toprak, 1999: 180) şeklindeki yazılar veya Cumhuriyet döneminde tüm ülkede (devlet tarafından) teşvik edilen yerli malı (...) anlayışı, yerliciliğin siyasal iktidardan çok toplum tarafından belirlenmiş ve daha az şekillen-

5 Türk Kolası nın Düşündürdükleri: Bir Muhayyile mi, Süreklilik mi 5 miş olan özelliklerinden ziyade milliyetçiliğin siyasal iktidar tarafından, bir program dahilinde, sıkı bir biçimde belirlenmiş ve şekillenmiş özellikleriyle birlikte düşünüldüğünde açıklanabilir. Bu çalışma, Cola Turca ya yönelik olarak yükselen (yerlici) toplumsal talepleri, milli iktisadın tarihselliğini (de) düşünerek tartışmayı denemektedir. Bunun için, milli iktisadın özellikleri ve tarihsel gelişimi üzerinde durulacak ve daha sonra da bir fenomen olarak alınan Cola Turka üzerinde bir sınıflandırma denemesi yapılmaya çalışılacaktır. Çalışmanın temel varsayımı, bir fenomen olarak Cola Turca nın, milli iktisadın bazı varsayımlarını sürdürüyor olmasına rağmen, milli iktisadın bir ideolojik çerçeve içinde ve daha ziyade siyasal seçkinler tarafından, çoğulcu olmayan bir siyasal-toplumsal ortamda belirlendiği dönem ile Cola Turca nın toplumda yerlici bir simge olarak belirdiği dönem arasında bazı farklılıkların olduğudur. Dolayısıyla, milli iktisadın figürlerini çağrıştıracak bir söylemin bulunmasına karşın, farklı toplumsal-siyasal yapı içinde, kolektif bir tepkinin sonucu ve yerlici bir simge olarak beliren Cola Turca ile bu devlet nasıl kurtulabilir ve daha sonra da bir ulus devlet nasıl kurulabilir sorularına cevap ararken tarihin arenasına geç katılmış bir devletin bu sahnede yer alabilmenin ve kalkınma hamlesi yapabilmenin ivedilik isteyen çözümü sonucunda milliyetçi bir uygulama olarak ortaya çıkmış milli iktisat arasında bazı farklar bulunması gerekir. Esas ayrım, milliyetçilik-sert ideoloji-siyasal iktidar-katı bir şekilde şekillenmişlik ile yerlicilik- (yumuşak ideoloji ya da) toplumsal zihniyet(veya vaziyet alış)-toplum-az şekillenmişlik arasındadır. Cola Turca ile milli iktisat arasındaki ilişki, belki de, böyle daha iyi anlaşılabilir ve bir muhayyile mi yoksa süreklilik mi olduğu kavranabilir. 2. Milli İktisat: Yerli Burjuvazi Üretme, Toplumsal Dayanışmacılık, Milliyetçilik Milli iktisat düşüncesinin üzerine kurulduğu üçleme, yukarıda anılan, milliyetçilik, yerli burjuvazi üretme ve toplumsal dayanışmacılık düşünceleridir. Bu üçleme, Ziya Gökalp in sosyolojik sentez denemesi ile karşılaştırıldığında mahiyeti daha iyi anlaşılabilir: Gökalp in Türk Milletindenim, İslam Ümmetindenim, Garp Medeniyetindenim (1992) biçimindeki bilinen formülasyonu, milli iktisadın dayandığı üçlemenin parametrelerine uygun düşmektedir. Şöyle ki, milliyetçilik-türk Milletindenim, toplumsal dayanışma felsefesi-islam Ümmetindenim 4, yerli burjuvazi 4 Türkiye de solidarist düşüncenin etkili temsilcilerinden biri olan Gökalp in düşünce sisteminde toplumsal dayanışma düşüncesinin bir kaynağı, İslamiyet in sosyal adalete ilişkin hükümleri iken diğer bir kaynağı da Durkheim ın toplumsal gerçeklik düşüncesi ve organik dayanışmaya dayanan toplum modelidir. Başka bir deyişle, Gökalp in liberal kapitalizmin toplumsal dayanışmayı parçaladığını düşündüğü niteliklerine karşı bulduğu panzehirin bir bölümü, Durkheim sosyolojisidir. Bu aynı zamanda, Gökalp in

6 6 Fırat Mollaer üretme-garp Medeniyetindenim şeklinde eşleştirmek suretiyle birbirine karşılık olarak düşünülebilir. Buradan çıkarılabilecek sonuç: (i) Türk milletinden olan, (ii) uluslararası pazarlarda batının gelişmiş burjuva sınıfıyla yarışabilecek ve toplumsal kalkınma problemini batıda olduğu gibi yükümlenebilecek kadar garp medeniyetinden olan bir milli burjuvazi üretilmesi düşüncesi ile (iii) farklılaşmamış, türdeş bir toplumun 5 yaşatılabilmesi için İslam ın toplumsal dayanışmaya yönelik ilkelerinden ve Durkheim ın organik toplum modelinden mülhem bir şekilde değerlendirilen toplumsal dayanışmacı felsefenin sentezi olmaktadır. Dayanışmacılık, en yalın ifadeyle, Marksist toplum kuramının zıddı bir varsayıma dayanır. Bilindiği gibi, Marksizm, toplumu çatışan ve gitgide kutuplaşan bir mücadele ortamı olarak ele alır. Sınıf çatışması varsayımının sonucu ise, organik bütünlüğü olmayan birbirine karşıt unsurlardan oluşmuş, çatışan bir toplum tasavvurudur. Böyle bir toplumda, devlet de çatışan sınıflardan üstün olanının yanındadır. Yani devlet, egemen sınıfların baskı aracıdır (Moore, 1999; Thompson, 1997; Sabine, 1997; Sarıca, 1996; Göze, 1997). Dolayısıyla, devlet eliyle gerçekleştirilecek her reform, baskın olan sınıfın çıkarlarının idame ettirilmesinden ibarettir. Dayanışmacılık düşüncesinin çıktığı yönde ise, toplum çatışan sınıflardan değil, birbirinin lazımı ve gereklisi olan gruplardan oluşmaktadır ve toplumdaki gruplar arasında bir mücadele değil dayanışma söz konusudur. Yani toplum, sınıf çatışmalarının bulunmadığı kaynaşmış bir kitle olarak görülmektedir. 6 Toplumsal dayanışmacılık felsefesi, sınıf farkları bulunmayan bir kitleye işaret ederken, bazen, İslam toplumunun (cemaat) dayanışması veya Durkheım ın organik toplum modelinden hareket etmekte; bazen de Cumhuriyet döneminin sekülerleşmiş ortamının da etkisiyle İslami referansları kullanmamaktadır. Ancak her ikisinde de ortak noktalar bulunmaktadır: Marksizmin sınıf çatışmalarına dayanan toplum modelinin karşıtının kabul edilmesine ek olarak liberal kapitalizmin toplumsal uyumu ve dengeyi parçalayan bireyci niteliklerine karşı dayanışmacı (solibatıdan iktibas edilebileceğini düşündüğü medeniyet dairesi içinde yer almaktadır. Dolayısıyla, Gökalp in batıyı değerlendirmesi, liberal kapitalizm değil organik ve dayanışmacı toplum modelinin kurgulandığı solidarist kapitalizm dahilindedir. O halde, Gökalp solidarizmi, İslam Ümmetindenim parametresinde değerlendirilebileceği gibi Batı Medeniyetindenim parametresinde de bulunabilir (daha fazla bilgi için bkz. Parla, 1999). Bu eserde, solidarist düşüncenin manifestolarından biri olan Durkheim in Toplumsal İşbölümü adlı eserinin yeterli bir özeti de bulunabilir. 5 Türdeş bir toplum tasavvurunda, Tönnies in cemaat-cemiyet tasnifi düşünülecek olursa, cemaate ilişkin bir ülküleştirme yapılmaktadır. Bu sınıflandırmaya uygun bir biçimde organik-konvansiyonel toplum, asabiyet-haderiyet vb.kavramların tartışıldığı bir çalışma olarak (Öğün, 1992) zikredilebilir. 6 Solidarizmin ana damarlarından birini anlatan bu söylemin resmi solidarizm de yani Cumhuriyet kadrolarının söylev ve demeçlerinde takip edilmesi mümkündür.

7 Türk Kolası nın Düşündürdükleri: Bir Muhayyile mi, Süreklilik mi 7 darist, tesanütçü) kapitalist yöntemin benimsenmesi. Dolayısıyla, toplumsal dayanışmacılık düşüncesinden çıkarılacak sonuç, bir yandan Marksizmin toplum modelinin kategorik reddi olurken diğer yandan liberal kapitalizmin yerine solidarist kapitalizmin ikame edilmesidir (Parla, 1999). Ancak, milli iktisat düşüncesinin üzerine kurulduğu temelin (teorik olarak) dayanıksız yapısı da bu noktada ortaya çıkmaktadır: Marksizmin sınıflı toplum modeli kategorik olarak reddedilmesine ve toplumsal dayanışmacı felsefe ile, toplum, sınıf farkları bulunmayan (veya en azından sınıf çatışmaları yaşamayan) türdeş (farklılaşmamış) bir kitle olarak tanımlanmasına karşın milli burjuvazi üretme düşüncesi terk edilmemektedir. Aslında, üretilecek yerli burjuvazinin, kazanacağı milli vasıflarla toplumsal dayanışmayı zedelemeyeceği bir ön kabul (a priori) olarak bulundurulmaktadır. 7 Bununla beraber, milli burjuvazi üretme ve ona toplumsal kalkınmayı -batıdaki gibi- gerçekleştirme gibi önemli sorumluluklar yüklemek ile toplumu sınıf farkları bulunmayan bir kitle olarak muhafaza edebilmek bir hayli zor görünmektedir. Daha doğrusu, bu iki düşünce, burjuvazi üretme ve toplumsal dayanışma felsefesi, bir toplum modeli kurmak yönünde ele alındığında kendi içinde çelişiktir. Zira, her ikisi de birbirinden beslenemeyen iki düşünceye işaret eder. Yerli burjuvazi üretme düşüncesinde potansiyel (gizil) olarak bulunan toplumsal sınıflardan birine çeşitli şekillerde ayrıcalık verilmesi ile toplumun sınıfsız olarak tanımlanmasına dayanan toplumsal dayanışma felsefesinin tutarlı bir biçimde uzlaşabilmesi-etki edecek diğer koşullardan bağımsız bir şekilde düşünüldüğünde- kolay görünmemektedir. 8 Bu güçlüğün çözülmesinin gerektiği noktada ise devreye milliyetçilik girmektedir. Milliyetçiliğin milli iktisat düşüncesindeki milli katkısını yapacak derecedeki önemi burada başlamaktadır. Bu bağlamda, Türkiye nin iktisadi portresinin belirlenmesinde azımsanmayacak payı bulunan milli iktisat düşüncesinin biçimlenmesinde bu denli önemli ağırlığı olan ve o toplumda yaşayanlara toplumsal dayanışma felsefesinin etkisizleşmesini unutturacak kadar yanlış bilinç 9 getiren milliyetçilik 7 Ona göre (Gökalp e göre), bütün sınıflar, toplumsal organizmanın, uyum içinde bir arada yaşayabilecek eşdeğerde organlarıydı. Gökalp inki, (...) uyumlu bir toplumsal gelişme, bir milli birlik ve dayanışma temennisi idi (Parla, 1999: 206). Desteklenecek burjuvazinin sosyal dayanışmaya zarar vermeyeceğine yönelik iyimserlik, burjuvazinin idealize edilen milli (ve üretken) vasıflarından kaynaklandığı gibi, onun içinde düşünülen İslami kaynaklı sosyal adaletçi özelliklerinden de desteklenmektedir. 8 Bu teorik uzlaşmazlığın, pratikte, devletin sınıflar üstü olma iddiasını bir retorik olarak bıraktığına dair (Karpat, 1996: 89-91; Yetkin, 1983: ). 9 Yanlış bilinç, Marx ın ideolojiye verdiği anlamlardan biridir. En kısa anlatımıyla, evrendeki olayların belirleniminde, genel anlamda maddi belirleyicilerin ve daha özel bir anlamda da, toplumsal olayların belirlenmesinde iktisadi belirleyicilerin gözden kaçırılması veya bilincinde olunmamasını ifade eder.

8 8 Fırat Mollaer düşüncesinin çözümlenmesi gerekmektedir. Milliyetçiliğin yukarıda anılan iki düşüncenin uyumsuzluğunu görece uyuma dönüştüren etkisinin çözümlenmesi için çözüm yollarından biri, merkez-çevre asimetrikliğine çevrenin kollektif tepkisi bağlamında anlaşılmasıdır. Çevrenin kollektif tepkisi ise hem milliyetçiliğin hem de yerliciliğin ortak bir özelliğidir. 3. Çevrenin Kolektif Tepkisi Olarak Yerlicilik ve Milliyetçilik Yerlici düşüncenin ve bir ideoloji olarak milliyetçiliğin çözümlenmesinde, dünya sistemi ve merkez-çevre ilişkilerinin hatırlanması faydalı olabilir. Zira, bu kavramları sosyal bilimler literatüründe özellikle uluslararası ilişkiler alanında kullananlardan Wallerstein ın analizleri, bunların Osmanlı nın dağılma dönemine uygulanabileceğinin ve daha da ötesinde Türkiye nin iktisadi düşünce portresinin belirlenmesinde etkili bir dönem olan II. Meşrutiyet i ve bu dönemde ortaya çıkan milli iktisat düşüncesini, merkez-çevre ilişkilerine tepki olarak ortaya çıktığının ipuçlarını vermektedir. Başka bir anlatımla, milli iktisat düşüncesinin ortaya çıkması, dağılma dönemindeki Osmanlı nın ekonomik portresine (Mardin, 1999a ve 1999b) bir tepkiyi içerir. Bu portenin belirmesinde etkili olduğu düşünülen -dış- faktörlerde merkez-çevre modeline uygun bir biçimde betimlenebilir. O halde, dağılma dönemi Osmanlı ekonomisinin çevre konumunu oluşturan unsurlar, milli iktisadın kökenleri olarak ele alınmalıdır. Osmanlı ekonomisinin çevresel konumuna karşı ilk tepki, Yeni Osmanlıların ekonomik düşünceleri içinde bulunabilir. Yeni Osmanlıların milli iktisat düşüncesinin tohumlarını taşıdığını düşündürtecek fikirleri, Tanzimat dönemine yönelttikleri genel eleştirilerinin içinde değerlendirilmelidir. Dolayısıyla, milli iktisat düşüncesinin kökenleri, merkez-çevre asimetrikliğinin de eleştirisini kapsayacak bir biçimde ele alınmalıdır ve Tanzimat eleştirilerinden ayrı düşünülemez. Bu durumda, milli iktisada ilişkin bir çözümlemenin kökleri, düşüncelerinin önemli bölümünü Tanzimat eleştirisi üzerine kurmuş olan Yeni Osmanlılara dek götürülmelidir. Yeni Osmanlılar, imparatorluğun ekonomik bakımdan yabancılar tarafından sömürülmesini eleştirmekte ve Türk imalathanelerinin mahvoluşunu 1839 dan sonra yürürlüğe konan ticaret politikalarına yüklemekteydiler (Mardin, 1996: 186). Gerçekten, 1838 yılında İngiltere ile imzalanan Balta Limanı Ticaret Antlaşması nın Osmanlı nın bir çevre ülkesi haline gelmesinde etkili olduğuna dair önemli Başka deyişle, insanın bilincini belirleyen (maddi) varlığıdır biçimindeki düşüncenin tersine çevrilmesi, diyalektiğin (Marx ın Hegel de edildiğini düşündüğü gibi) tepetaklak edilmesi. Her halükarda, ideoloji, yani, yanlış bilinç, Marks a göre, ya bilinçsizlik ya da bilinç kay bıdır (daha fazla bilgi için bkz. Mardin, 1990a).

9 Türk Kolası nın Düşündürdükleri: Bir Muhayyile mi, Süreklilik mi 9 bir literatür mevcuttur. Namık Kemal in eleştirileri, ilk olarak, Osmanlı ekonomisinin genel durumuna yönelmektedir: Biz ne zaman ibret-bin olmaya başlayacağız? Halkımızın göze görünecek bir eseri-şinasi merhumun saye-i delaletinde-gazetelerin edebiyyatça hasıl edebildiği cüz i bir tahavvülden ibaret kalıyor. Bir fabrikamız yok. Mülkümüzde san at ne ile ileri gider? Bir şirket te sisine muvaffak olamadık. Ticaret böyle mi terakki bulur? Bir Müslüman Bankası var mı? Beynimizde servet nasıl vücuda gelir? (aktaran Mardin, 1996: 452). Ekonomik durumun tespitinden sonradır ki, Namık Kemal, bu durumun nedenlerini çözümlemeye girişir: Biz vaktiyle, ziraatte olduğu gibi, sanayide de kendi yağımızla kavrulurduk. Hemen her ihtiyacımızı karşılayacak tezgahlarımız vardı yılda onların hemen cümlesi mahvoldu. Bunun sebebi de hiç şüphe yok ki, mahut antlaşmalarla Avrupalılara verilen ticaret serbestliğidir. Fenni servet (iktisat) yazarlarının hepsi, ticaret ve sanayide mutlak serbestlik anlamına gelen bırak yapsın, bırak geçsin şiarını benimsediler (aktaran Avcıoğlu, 1979: ). Görüldüğü gibi, Namık Kemal, adeta, milli iktisat düşüncesinin tohumlarını atmaktadır. Daha açık bir deyişle, 1838 Ticaret Antlaşması nın serbest ticaret anlayışını eleştiren, ticaret ve sanayiin bu yüzden gerilediğini anlatan ve istikrazların çıkmaz yol olduğunu ileri süren Yeni Osmanlılar, daha sonra milli iktisat diye güç kazanacak olan milli kapitalizm görüşünün de öncülüğünü yapmışlardır. Namık Kemal, Müslüman şirketi, Müslüman bankası, Müslüman fabrikası ve Müslüman tüccarı sloganını ortaya atmıştır (Avcıoğlu, 1979: ). Yeni Osmanlıların öncülerinden bir diğeri olan Ziya Paşa nın da Osmanlı nın ekonomik durumu ve bunun nedenleri olan iktisadi zihniyete yönelik eleştirileri bulunmaktadır. Nitekim, Ziya Paşa, makalelerinde, Avrupalı tüccarlara bahşedilen ayrıcalıklar yüzünden Türk tüccar sınıfının harap oluşunu; Avrupalı Büyük Güçler in ve ayrıcalıklı statülerinden azami ölçüde faydalanan yabancıların küstahlığını (...) borçlanmak zorunda kalan hükümetin beceriksizliğini; Türk tüccarların, ticaretin dışına itildiklerini görüp, hükümet hizmetine yönelmeleri yüzünden devletin omuzlarına ilave bir yük yüklendiği gerçeğini (...) uzun uzadıya tasvir eder; bütün bunlar, onun Osmanlı İmparatorluğu nun çöküşü hakkında sıraladığı gelişmeleri ağırlaştıran faktörler olarak ele alınır (Mardin, 1996: ). Ziya Paşa nın iktisadi eleştirileri içinde yerli orta sınıfın ve yerli sanayiin çökmesi önemli bir yer tutmaktadır. Yüzyılın başlarında ekonomik hayatta bulunan

10 10 Fırat Mollaer Hayriye Tüccarları ortadan kalkmaya yüz tutmuştur: Ziya Paşa nın işaret ettiği gibi, yüzyılın başlangıcından beri, Avrupa tüccarı olarak bilinen yabancı tüccarlara verilenlere benzer bazı ticari imtiyazlar elde etmek için sabırsızlıkla uğraşan, bir süredir onlarla rekabet etmeye çalışan ve Hayriye Tüccarları olarak adlandırılan bir Türk-Osmanlı tüccarlar sınıfı vardı larla birlikte bu Hayriye Tüccarı tamamen ortadan kaybolmuştu (Mardin, 1996: 189). Yeni Osmanlıların ve genel olarak dağılma dönemi Osmanlı aydınlarının birçoğunda, Osmanlı ekonomisinin düzeltilmesi için sıralanan tedbirlerin arasında, yerli orta sınıf üretilmesi fikri önemli bir yer tutar. Bir bakıma, Ziya Paşa nın Hayriyye Tüccarları nın hayıflandığı durumu, sadece Osmanlı nın değil Cumhuriyet in de temel sorunlarından biri olacak ve II. Meşrutiyet in büyük bölümü ile Cumhuriyet döneminin hemen hemen tamamı çağdaş Hayriyye Tüccarları nın (ve sanayicilerinin) bulunması için uğraş ve ayrıcalık verilerek geçilecektir. Milli iktisat uygulaması da bu uğraşın önemli duraklarından birini teşkil edecektir. Yerli sanayi kurma, yerli orta sınıf üretme gibi temaların Yeni Osmanlılardan Tunuslu Hayrettin Paşa ya son dönem Osmanlı aydınlarından bir bölümünün düşüncelerinde görülebilmesi mümkündür. Buna karşılık, milli iktisat düşüncesinin olgunlaşması için II. Meşrutiyet in son yıllarını beklemek gerekecektir. Bundan başka, Yeni Osmanlıların iktisadi düşünceleri, daha önce sözü edilen, yerlicilik/milliyetçilik bağlamında düşünüldüğünde, sert bir ideoloji ve sistematik bir biçimde şekillenmiş olan milliyetçilikten çok yerlicilik yönünde değerlendirilebilir. Sonuç olarak, Yeni Osmanlıların, (sert) ideolojik belirlenim taşıyan ve milliyetçilikle birlikte daha rahat düşünülebilen milli iktisadın kökenleri sayılabilecek görüşler beyan etmelerine karşılık, yerlici bağlamda ele alınması daha yerinde olacaktır. II. Meşrutiyet te belirginleşen milli iktisat düşüncesi, Tanzimat ekonomisinin milli olmayan yapısına karşı yapılan eleştirilerde hem ideolojik bir aşamaya hem de Osmanlı ekonomisine bir çözüm bulma arayışlarında bir son aşamaya tekabül eder. Son dönem Osmanlı aydınlarının ve özellikle Yeni Osmanlıların yerli orta sınıf, yerli sanayi, yerli banka gibi kelimelerle özetlenebilecek olan ekonomik düşünceleri, bu dönemin düşüncelerinde mündemiçtir. Ayrıca bu aşamada, milli iktisat, bir (sert) ideolojik içeriğe de sahip olacak ve Türkçülük ün iktisadi boyutu bağlamında siyasal seçkinler tarafından belirlenerek İttihat Terakki tarafından bir ekonomi politika hüviyetini haiz olacaktır. Milli iktisat yaklaşımının ortaya çıktığı toplumsal ve siyasal ortam, Osmanlı nın son dönemindeki siyasal akımlardan Osmanlıcılık ve İslamcılık ın gözden düşmeye ve Türkçülük ün de yükselmeye başladığı bir döneme işaret eder. Milli iktisat

11 Türk Kolası nın Düşündürdükleri: Bir Muhayyile mi, Süreklilik mi 11 düşüncesinin dönemin yükselen siyasal akımı olan Türkçülük ile bütünleşmesi, aslında temel özellikleri hakkında bir fikir verebilir. Bunlardan en önemlilerinin arasında, ekonomik bağımsızlık, kendine yeterlilik (otarşi), himayecilik, ekonomi ile siyaseti birlikte değerlendiren bir yaklaşımın ağırlık kazanması sayılabilir. Bir başka deyişle, milli iktisat olarak tarif edilen iktisadi zihniyetin temel vurgusu, ekonomi ile siyasetin birlikte değerlendirildiği politik iktisat yaklaşımı, ekonomik kendine yeterlilik ve bağımsızlıktır ki, bütün bunlar, milli iktisat ile Türkçülük arasındaki bütünleşmeyi daha net bir biçimde gösterebilir. Milli iktisat, Tanzimat döneminin açık pazarının serbest ticaret yaklaşımına bir eleştiri ve çökerttiği yerli sanayii, serbest ticarete alternatif bir iktisadi zihniyet ve farklı yöntemlerle yeniden tesis etme çabasıdır. Bununla birlikte, milli iktisat, II. Meşrutiyet in ilk yıllarında siyasi liberalizme koşut olduğu düşüncesiyle benimsenen iktisadi liberalizme tepkidir. Daha başka bir deyişle, geniş anlamda, Osmanlı nın dağılma dönemi ekonomisinin belirleyicisi olduğu düşünülen Tanzimat ın iktisadi zihniyeti, dar anlamda da II. Meşrutiyet in iktisadi liberalizmine tepkidir. II. Meşrutiyet in ilk yıllarında benimsenen iktisadi liberalizm, Tanzimat tan bu yana olumsuz bir gidişata sahip olan Osmanlı ekonomisini daha da ağırlaştırmıştı. Ekonominin liberalleşmesi, Osmanlı ticaretini ellerinde tutan gayrı müslimlerin ve yabancıların etkinliğini daha da arttırdı. Müslüman zanaatkar serbest rekabet koşulları altında yoksullaşarak sanatından oldu. Nitekim II.Meşrutiyet le birlikte loncaların kaldırılışı serbest ticarete ve girişim özgürlüğüne ortam hazırlarken, ancak örgütsel dayanışmayla varlığını sürdürebilen küçük üretici müslüman esnafa büyük darbe indirdi. Türk ulusçuluğu, böyle bir ortamda yeşerdi. Kısmen, 1908 devriminin liberal fikir ortamından kaynaklanan Türk ulusçuluğu, diğer bir yönüyle, liberalizme, özellikle iktisadi liberalizme bir tepkinin sonucu olarak ortaya çıktı (Toprak, 1997: 4). Milli iktisat düşüncesinin Cumhuriyet in İktisat Kongresi nde de sürdürülecek olan en belirgin anlatımını Ziya Gökalp in ekonomik düşüncelerinde görmek mümkündür. Ziya Gökalp in diğer düşüncelerinin yanı sıra milli iktisat düşüncesi ile de Cumhuriyet e ideolojik kaynak sağladığı söylenebilir. Ziya Gökalp, İktisadi Vatanperverlik adlı makalesinde, milli iktisat düşüncesinin ortaya çıkmasından önce yaygın bir biçimde benimsenen iktisadi liberalizm fikrini Mançester iktisadiyatı olarak tanımlayıp kozmopolitlik iddiasını İngiltere nin milli iktisadiyatından ibaret olduğu gerekçesiyle eleştirirken, Frederik List ve John Rae nin iktisadi liberalizmin (Mançester iktisadiyatı) İngiltere nin milli iktisadı olduğunu anlayıp milli iktisat felsefesini vücuda getirdiklerini söylemektedir. Osmanlı aydınları ise bunu an-

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER*

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER* OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER* ÖZET Liberalizm, Yakın Çağda ortaya çıkmış ve dünyayı geniş çapta etkilemiş bir fikir akımıdır.

Detaylı

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER*

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER* OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER* ÖZET Liberalizm, Yakın Çağda ortaya çıkmış ve dünyayı geniş çapta etkilemiş bir fikir akımıdır.

Detaylı

Liberal - Muhafazakar Siyaset ve Turgut Özal ın Siyasi Düşüncesi

Liberal - Muhafazakar Siyaset ve Turgut Özal ın Siyasi Düşüncesi Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 12, Sayı: 23, ss. 107-140, 2014 Liberal - Muhafazakar Siyaset ve Turgut Özal ın Siyasi Düşüncesi A. Vahap ULUÇ* Özet 1970 li yıllarda ortaya çıkan küresel ekonomik kriz

Detaylı

OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDEKİ ÜÇ DÜŞÜNCE AKIMININ SOSYOLOJİK ANALİZİ: BATILILAŞMA, İSLAMCILIK VE MİLLİYETÇİLİK

OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDEKİ ÜÇ DÜŞÜNCE AKIMININ SOSYOLOJİK ANALİZİ: BATILILAŞMA, İSLAMCILIK VE MİLLİYETÇİLİK 1 OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDEKİ ÜÇ DÜŞÜNCE AKIMININ SOSYOLOJİK ANALİZİ: BATILILAŞMA, İSLAMCILIK VE MİLLİYETÇİLİK I. GİRİŞ M. Cengiz YILDIZ * İbn-i Haldun, "Mukaddime"sinde devletlerin de insanlar gibi tabii

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE DE İSLAMCI HAREKET GELİŞİMİ, İLİŞKİLERİ, AYRILIKLARI VE DÖNÜŞÜMÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Ekonomi Politiği: Kuruluş Süreci

Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Ekonomi Politiği: Kuruluş Süreci Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Ekonomi Politiği: Kuruluş Süreci Taner AKPINAR * Özet: Bu çalışma, Türkiye de sosyal güvenlik sisteminin kuruluş hikayesini konu almaktadır. Çalışmanın amacı, sosyal güvenliğin

Detaylı

Anayasanın Ruhu: Tarih, Kültür Ve Evrensel Değerler Arasında Bir Rota Arayışı

Anayasanın Ruhu: Tarih, Kültür Ve Evrensel Değerler Arasında Bir Rota Arayışı Anayasanın Ruhu: Tarih, Kültür Ve Evrensel Değerler Arasında Bir Rota Arayışı Spirit of the Constitution: Quest for the Route Between History, Culture and Unıversal Values Murat EROL 1 Özet Anayasa yapımında

Detaylı

Türk Dış Politikasında Karar Vericileri Yönlendiren Yapısal Faktörler

Türk Dış Politikasında Karar Vericileri Yönlendiren Yapısal Faktörler 145-170 Türk Dış Politikasında Karar Vericileri Yönlendiren Yapısal Faktörler Çağrı Erhan Ersin Embel Öz Bu makalede, Türkiye nin belli başlı dış politika kararlarını temsil eden örnek olaylar dört yapısal

Detaylı

Yeni Toplumsal Hareket Tartışmalarında Amerikan Ekolü: Kaynak Mobilizasyonu ve Siyasi Fırsat Yaklaşımları

Yeni Toplumsal Hareket Tartışmalarında Amerikan Ekolü: Kaynak Mobilizasyonu ve Siyasi Fırsat Yaklaşımları İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi - Sayı 39 / Güz 2014 Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Süreli Elektronik Dergi Copyright - 2014 Bütün Hakları Saklıdır E-ISSN: 2147-4524 Yeni Toplumsal Hareket Tartışmalarında

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİMDE ANADİLİNİN KULLANILMAMASI SORUNU VE KÜRT ÖĞRENCİLERİN DENEYİMLERİ VAHAP COŞKUN M. ŞERİF DERİNCE NESRİN UÇARLAR

TÜRKİYE DE EĞİTİMDE ANADİLİNİN KULLANILMAMASI SORUNU VE KÜRT ÖĞRENCİLERİN DENEYİMLERİ VAHAP COŞKUN M. ŞERİF DERİNCE NESRİN UÇARLAR TÜRKİYE DE EĞİTİMDE ANADİLİNİN KULLANILMAMASI SORUNU VE KÜRT ÖĞRENCİLERİN DENEYİMLERİ VAHAP COŞKUN M. ŞERİF DERİNCE NESRİN UÇARLAR DiL YARASI i Vahap Coşkun M. Şerif Derince Nesrin Uçarlar EKİM 2010 DİSA

Detaylı

TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK

TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK Ahmet ŞİMŞEK* Bizim şimdiye kadar doğru bir tarih-i millîye mâlik olamayışımızın sebebi, tarihlerimizin hakikî karilerin vesâika isnat etmekten

Detaylı

Türk Siyaseti nde Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Darbesi

Türk Siyaseti nde Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Darbesi Bilgi (14) 2007 / 1 : 36-66 Türk Siyaseti nde Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Darbesi Serdar Gülener 1 Özet: Bu çalışmanın amacı, Amerikalı sosyolog Edward Shils tarafından ortaya konmuş

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. KAMU YÖNETİMİ ve SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI. RADİKAL DEMOKRASİ ve TÜRKİYE DEKİ SİYASİ PARTİLER

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. KAMU YÖNETİMİ ve SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI. RADİKAL DEMOKRASİ ve TÜRKİYE DEKİ SİYASİ PARTİLER T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ve SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI RADİKAL DEMOKRASİ ve TÜRKİYE DEKİ SİYASİ PARTİLER (RADİKAL DEMOKRASİ KURAMLARINA 60. YASAMA DÖNEMİNDE TBMM

Detaylı

Kamusal/Özel Alan Tartışmaları

Kamusal/Özel Alan Tartışmaları Kamusal/Özel Alan Tartışmaları Kamusal Alan Sözcüğünün Tanımları Kamusal alan sözcüğünün tanımları şeklinde bir başlığın kullanılması daha başlangıçta bu kavramın genel-geçer bir tanımının yapılamaması

Detaylı

T.C. ĐSTANBUL BĐLGĐ ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KÜLTÜREL ĐNCELEMELER YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI

T.C. ĐSTANBUL BĐLGĐ ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KÜLTÜREL ĐNCELEMELER YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI T.C. ĐSTANBUL BĐLGĐ ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KÜLTÜREL ĐNCELEMELER YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI TEK PARTĐ DÖNEMĐNDE YAYINLANAN IRKÇI TURANCI ĐÇERĐKLĐ DERGĐLERĐN ĐNCELEMESĐ (ORHUN, BOZKURT, ERGENEKON,GÖK-BÖRÜ)

Detaylı

IDEOLOGY AS PART OF NEW FORMS OF DISCIPLINE

IDEOLOGY AS PART OF NEW FORMS OF DISCIPLINE Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 14, Haziran 2015, s. 39-51 Gülsüm KAYMAK 1 Nilüfer ÖZTÜRK AYKAÇ 2 YENİ DENETİM BİÇİMLERİ BAĞLAMINDA İDEOLOJİ Özet Bu makale, küreselleşme diye özetlenen

Detaylı

Devletçiliğe Yönelmede Bir Köşe Taşı: Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı A Claimant Economic Launching: First Five-Year Industrial Plan

Devletçiliğe Yönelmede Bir Köşe Taşı: Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı A Claimant Economic Launching: First Five-Year Industrial Plan Devletçiliğe Yönelmede Bir Köşe Taşı: Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı A Claimant Economic Launching: First Five-Year Industrial Plan Perihan Ünlü SOYLU Özlem YAKTI ** Özet 1930 lu yıllarda Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

TÜRKİYE DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE BAZI İLÇE BELEDİYELERİNİN KÜLTÜREL HARCAMALARI

TÜRKİYE DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE BAZI İLÇE BELEDİYELERİNİN KÜLTÜREL HARCAMALARI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MLY-YL-2014-0002 TÜRKİYE DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE BAZI İLÇE BELEDİYELERİNİN KÜLTÜREL HARCAMALARI HAZIRLAYAN Çağıl Serar

Detaylı

28 Şubat Haberciliği

28 Şubat Haberciliği Devrim İnce 28 Şubat Haberciliği: Bir Meşruiyet Restorasyonu > 57 28 Şubat Haberciliği Bir Meşruiyet Restorasyonu Devrim İnce Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim

Detaylı

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP)

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) ANALİZ MAYIS 2015 SAYI: 126 7 HAZİRAN SEÇİMİNE DOĞRU MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) MUSTAFA ALTUNOĞLU ANALİZ MAYIS 2015 SAYI: 126 7 HAZİRAN SEÇİMİNE DOĞRU MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) MUSTAFA ALTUNOĞLU

Detaylı

II. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU 27 28 NİSAN 2012 İTÜ-TAŞKIŞLA

II. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU 27 28 NİSAN 2012 İTÜ-TAŞKIŞLA 1 PEYZAJ MİMARLIĞI 2. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU - 2012 "Yeni Yüzyılda Peyzaj Mimarlığının Gelişimi, Değişimi, Dönüşümü" ÇAĞRI`MIZDIR "PMOGenç geçmiş Peyzaj Mimarlığı öğrenci örgütlenmelerinin bugüne devrettiği

Detaylı

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ ÜNİTE 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ KURTULUŞ SAVAŞI NDA PARA Ülkede korkunç bir para sıkıntısı vardı. Zamanın Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey o günleri şöyle

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı

BİR SOSYAL POLİTİKA PROJESİ OLARAK KÖY ENSTİTÜLERİ

BİR SOSYAL POLİTİKA PROJESİ OLARAK KÖY ENSTİTÜLERİ Alternatif Politika, Cilt. 1, Sayı. 2, 194-226, Eylül 2009 194 BİR SOSYAL POLİTİKA PROJESİ OLARAK KÖY ENSTİTÜLERİ Ali BABAHAN * ÖZET Bu çalışma, temel olarak, erken Cumhuriyet döneminde hayata geçirilen

Detaylı

TEK PARTİ DÖNEMİNDE PARTİ-DEVLET BÜTÜNLEŞMESİNE BİR ÖRNEK: DİLEK SİSTEMİ

TEK PARTİ DÖNEMİNDE PARTİ-DEVLET BÜTÜNLEŞMESİNE BİR ÖRNEK: DİLEK SİSTEMİ TEK PARTİ DÖNEMİNDE PARTİ-DEVLET BÜTÜNLEŞMESİNE BİR ÖRNEK: DİLEK SİSTEMİ Sevda MUTLU* ÖZET Bu araştırmanın konusu, Türkiye de Tek Parti döneminde CHP nin uygulamalarından biri olan, Dilek Sistemi ile 1939

Detaylı

TÜRK SİYASİ HAYATINDA MERKEZ SAĞ ÇİZGİNİN TARİHİ

TÜRK SİYASİ HAYATINDA MERKEZ SAĞ ÇİZGİNİN TARİHİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 19, Sayı: 2, Sayfa: 265-278, ELAZIĞ-2009 TÜRK SİYASİ HAYATINDA MERKEZ SAĞ ÇİZGİNİN TARİHİ The History of the

Detaylı

TÜRKİYE DE DEĞİŞİM SEMPOZYUMU

TÜRKİYE DE DEĞİŞİM SEMPOZYUMU 6-9 ARALIK 2010 Ösyf GAZİ ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. EROL GÜNGÖR ÜN ANISINA Sosyal-Kültürel-Siyasal-Ekonomik-Dinsel Açıdan TÜRKİYE DE DEĞİŞİM SEMPOZYUMU GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Ankara - 2010 Redaksiyon

Detaylı

ERKEN CUMHURİYET YILLARI MİLLİ KİMLİK TARTIŞMALARI: HASAN ALİ YÜCEL VE TÜRKİYE DE HÜMANİZMA ARAYIŞLARI * ÖZET

ERKEN CUMHURİYET YILLARI MİLLİ KİMLİK TARTIŞMALARI: HASAN ALİ YÜCEL VE TÜRKİYE DE HÜMANİZMA ARAYIŞLARI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 745-763, ANKARA-TURKEY ERKEN CUMHURİYET YILLARI MİLLİ KİMLİK TARTIŞMALARI: HASAN ALİ YÜCEL VE TÜRKİYE DE HÜMANİZMA

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI 28 ŞUBAT SÜRECİ VE ANA AKIM MEDYANIN SİYASET MÜHENDİSLİĞİNDEKİ ROLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı