Selim Aydýn SAYFA 3 TE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Selim Aydýn SAYFA 3 TE"

Transkript

1 Kamu Sen'den baskýnlara tepki! Selim Aydýn "Çöp atmak için bile makam aracý kullanýlýyor" Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn Ülke genelinde insanlarda kaygý yaþatmak amacýyla eðitim kurumlarýna gerçekleþtirilen algý operasyonlarýna Çorum'un da katýldýðýný ifade etti. 3 TE Mustafa Çelik Ortaköy Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Çelik, Çorum Ýl Özel Ýdaresi'nde müdür veya yetkili olmadýðý halde makam araçlarý ile gezen kiþiler bulunduðunu belirterek, "Bunlara kim izin veriyor? Bu kiþilere makam aracýný kim tahsis etti?" diye sordu. Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda yapýlan Ýl Genel Meclisi'nin dünkü toplantýsýnda gündem dýþý söz alarak bir konuþma yapan Mustafa Çelik DE 04 EYLÜL 2015 SALI 40 KURUÞ "Muhsin Yazýcýoðlu'nu kendi çirkin emellerine alet etmeye kalkmasýnlar" Sýklýk Tabiat Parký Nihat Argut Büyük Birlik Partisi Çorum Ýl Disiplin Kurulu Nihat Argut, son günlerde bir takým þahýslar ve bazý e-medya kuruluþlarý tarafýndan dillendirilen "kabinede Muhsin Yazýcýoðlu izleri" ifadelerinin en hafif deyimiyle edepsizlik ve... 3 TE Tarýmda çalýþan 500 kadýna eðitim verildi Arif Çamiçi Ýl Genel Meclisi Aile ve Engelliler Komisyonu Baþkaný Arif Çamiçi, aile içi þiddetin önlenmesi amacý ile Toplumsal Cinsiyet Eðitimleri verildiðini belirterek, 2015 yýlýnda tarýmda çalýþan yaklaþýk 500 kadýna eðitim verilerek farkýndalýk oluþturulmaya çalýþýldýðýný söyledi. Ýl Genel Meclisi'nin Eylül ayý üçüncü toplantýsýnda Aile ve Engelliler Komisyonu tarafýndan Aile Danýþmaný merkezleri hakkýnda hazýrlanan rapor meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. 10 DA Halk Saðlýðý Haftasý'na renkli açýlýþ Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürlüðü Sorumluluk alanýnda bulunan Sýklýk Tabiat Parký ilgi her geçen gün artýyor. Parka Çorum ve çevre illerden çok sayýda ziyaretçi geliyor yýlýnda toplam 96 bin 410 kiþi tarafýndan ziyaret edilen park 2015 yýlýnýn henüz ilk STK'lardan Zekeriya Iþýk'a hayýrlý olsun Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Teþkilatý 1 Kasým'da yapýlacak olan milletvekili genel seçimleri için çalýþmalara baþladý. MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir MHP seçim startýný verdi rekora koþtu Çorum'un önde gelen Sivil Toplum Kuruluþlarý Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüðüne atanan Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Iþýk'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. 2 DE Çetin ve parti yöneticileri ilk olarak Sera Otelde düzenledikleri toplantý da teþkilatýn emektarlarý ile istiþare yaptý. 2 DE 7 ayýnda 106 bin 715 kiþilik ziyaretçi sayýsýna ulaþtý. Orman ve Su Ýþleri Þube Müdür Vekili Yüksel Þimþir konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Aðustos ayýnda ise 55 bin kiþilik ziyaretçi sayýsý ile toplamda 161 bin 175 kiþilik rekor ziyaretçi sayýsýna ulaþýlmýþtýr. 5 TE Müftülükten Kurban standý Çorum Ýl Müftülüðü ve Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesi, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan birlikte düzenlenen Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu hakkýnda halký bilgilendirme çalýþmalarýna baþladý. 3 TE "Koruyucu saðlýk hizmetleri ile toplum bilinci arttýrýlmalý" Ýl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Alagöz, halk saðlýðýna yönelik koruyucu saðlýk hizmetleri artýrýlarak sürdürülmesi gerektiðini kaydederek, "Hastalýk hissedilir de, saðlýk hissedilmez" dedi. 11 DE Aile Hekimine cumartesi nöbetine gitmediði için soruþturma Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök Çorum'da görev yapan bir aile hekimine cumartesi nöbetine gitmediði için açýlan soruþturmanýn Türkiye'de ki skandal soruþturmalarýn bir örneði olduðunu iddia etti. Mustafa Alagöz 3 TE YEDAÞ'tan merkezde elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle Ýl merkezinde elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saat ve etkilenecek olan yerler þöyle: 4 TE Fatih Gök Eylül tarihleri arasýnda kutlanacak olan Halk Saðlýðý Haftasý'nýn açýlýþý yapýldý. Hafta nedeniyle Hürriyet Parký önünde kurulan stantlarda, broþür daðýtýmý, BKÝ (Beden Kitle Ýndeksi) ve karbon monoksit seviyelerinin ölçümü ve bilgilendirme çalýþmalarý yapýlýyor. A K P Agah Kafkas Salim Uslu Milletvekili Aday Adaylýðý baþvurularý hýz kazandý Faruk Özkader Þaban Iþýk M H P Muhsin Kocasaraç Vahit Kayýrýcý Ahmet Anak 7 DE 6 DA 2 DE 6 DA 6 DA 10 DA 10 DA 10 DA

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 04:32 06:03 12:46 16:23 19:18 20: Bilecik'in kurtuluþu (1922) - Bozüyük, Buldan, Kula, Týre ve Simav'ýn kurtuluþlarý (1922) - Sivas Kongresi (1919) - Býldýrcýngeçimi Fýrtýnasý Cuma günleri, Müslümanlara hayýr, bereket, iyilik vardýr. Hadis-i Þerif Günün Þiiri PATATES PATATES Yalan söylediðin yere elbet Döneceðim sana zamaný Geldiðinde... Renkleri ve günahý ve þiiri icat eden insanoðlu. Ve kadýný... Sese cevap veren sese cevap veren ses, Ulaþýlamayan sonuçlar Bulunamayan renkler unutmaya!... Hey þair!, çocukluðu uzun, renkleri ne yapacaksýn þimdi? Renkler olmasaydý asla hamile kalamazdý Meryem dedi ben usulca. Hey þair!, çocukluðu uzun, annen bir melek miydi her dem mutlu? Ýsa peygamber pembeydi pek tabii, þair þiir yazamaz, belki þiir þairi; Küçük sýrrýmýz olsun bu bizim Hiç anlamadýðýn Ýnka þarkýlarý gibi: þiir þairi yazar dedi ben yine usulca... Orgazmýn tavuskuþunun renklerinde yanýlsamasý gibi Çaresiz ve anlamsýz Bir intikam seninkisi, Benim suçum deðil ki saatin 2, 4 ya da 9 olmasý nýn farketmemesi ya da ne kadar da büyük bir gururla taþýrýyor olmasý geniþ ölümlü kýzýn göðüslerini... Ayrýca þu an saat iki, Ve de ben þiire inanmýyorum dedi ben. (hep böyle usulca konuþurdu...) Ali Erdem URAL STK'lardan Zekeriya Iþýk'a hayýrlý olsun Çorum'un önde gelen Sivil Toplum Kuruluþlarý Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüðüne atanan Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Iþýk'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Ayný zamanda Ýnsani Deðerler Platformu Üyesi de olan bu kuruluþlar adýna ziyarette konuþan Ýnsani Deðerler Platformu Sözcüsü Seyfettin Zengin, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüðüne atanan Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Iþýk'ýn hem idari tecrübe açýsýndan hem de sivil toplum faaliyetlerinin her daim içinde bulunmasýndan dolayý bu göreve atanmasýný oldukça anlamlý ve isabetli bulduklarýný söyledi. Zengin, "Gençlerimizin en iyi þekilde eðitim görmeleri için hocamýza her türlü desteði vermeye hazýr" dedi. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Iþýk ise kendisine zor ve önemli bir görev verildiðinin bilincinde olduðunu dile getirerek, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun kýsa sürede hem üniversite birimleri içerisinde ve þehirde hem de ulusal anlamda farkýndalýk yaratmasý için var güçleriyle çalýþacaklarýný belirtti. Iþýk, bu uzun soluklu mesaide en önemli paydaþýnýn Hitit Üniversitesi ailesi ve Çorum'un sanayi, iþ dünyasý, sivil toplum örgütleri gibi bütün dinamiklerinin olacaðýný ifade etti. Haber Servisi MHP seçim startýný verdi EKER BOYA Her Türlü Boya Ýþleri Yapýlýr. Daire-Dükkan-Apartman Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,9691 2,9698 EUR 3,3389 3,3408 STERLiN 4,5393 4,5393 2,4685 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Teþkilatý 1 Kasým'da yapýlacak olan milletvekili genel seçimleri için çalýþmalara baþladý. MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin ve parti yöneticileri ilk olarak Sera Otelde düzenledikleri toplantý da teþkilatýn emektarlarý ile istiþare yaptý. MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin toplantýya katýlan emektarlara teþekkür ederek, "Bizleri onurlandýran, tecrübeleri ile ufkumuzu geniþleten büyüklerimize teþekkürü bir borç biliriz" dedi. Haber Servisi Salim Uslu'dan aday adaylýðý baþvurusu Tel: Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. TEL: Yýl: 11 Sayý: EYLÜL CUMA 2015 Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 26.Dönem Çorum Milletvekilliði aday adaylýðý için baþvurusunu AK Parti Genel Merkezimize yaptý. Uslu aday adaylýðý ile ilgili yaptýðý açýklamada, "Kader ve siyaset denkleminde yüzünü hakka dönen biri olarak gündelik siyasi planým yok. Çorum'u bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da bir bütün olarak görerek, hizmet etmeye talip oluyoruz. Rabbim hakkýmýzda ve milletimiz için hayýrlýsýný versin " dedi. Uslu, "24 ve 25. Dönem Milletvekilliðimde þahsýma destek veren tüm AK Parti Teþkilatlarýmýza, Ýl ve ilçe Baþkanlarýmýza, yönetim kurulu üyelerimize, Belediye Baþkanlarýmýza, Belediye ve Ýl Genel Meclis üyelerimize, Kadýn ve Gençlik kollarýmýzýn baþkanlarýna ve yönetim kurulu üyelerimize, delegelerimize, köy ve mahalle temsilcilerimize, muhtarlarýmýza ve Tüm Çorumlu hemþehrilerimize teþekkür ediyorum" dedi. YÝTÝK Çorum Vergi Dairesine kayýtlý Çorum Gökkuþaðý Eðitim Kültür Yardýmlaþma Derneði Ýktisadi Ýþletmesi adýna kayýtlý numaralar arasýnda olan kullanýlmýþ perakende satýþ fiþi kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Müftülükten Kurban standý Kamu Sen'den baskýnlara tepki! Nihat Argut Büyük Birlik Partisi Çorum Ýl Disiplin Kurulu Nihat Argut, son günlerde bir takým þahýslar ve bazý e-medya kuruluþlarý tarafýndan dillendirilen "kabinede Muhsin Yazýcýoðlu izleri" ifadelerinin en hafif deyimiyle edepsizlik ve Muhsin Yazýcýoðlu'nun davasýna saygýsýzlýk olduðunu belirtti. Bütün ömrünü haksýzlýklarla yolsuzluklarla mücadele ederek geçirmiþ olan þehit Selim Aydýn Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn Ülke genelinde insanlarda kaygý yaþatmak amacýyla eðitim kurumlarýna gerçekleþtirilen algý operasyonlarýna Çorum'un da katýldýðýný ifade ederek, "Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Anayasal Düzene Karþý Ýþlenen Suçlar Soruþturma Büro'sunun þikayeti üzerine ilimiz Samanyolu Eðitim Kurumlarýna, Fem Dershanelerine ve Ýhtiyaç Akademi'ye hem mali þube hem de terörle mücadele ekiplerince baskýn yapýlmýþtýr. Siyasi iktidarýn, okul ve dershane baskýnlarýyla toplumda nefret suçu iþlediðini özellikle belirtmek istiyorum. Eðitim ve öðretimin yeni baþladýðý, öðrenci kayýtlarýnýn devam ettiði bir dönemde geçici hükümetin bazý dershane ve okullara denetim adý altýnda baskýn düzenlemesinin bir algý operasyonu olduðunu özellikle belirtmek istiyorum. 13 yýllýk AK Parti iktidarýnda Milli Bakanlýðý yaz boz tahtasýna çevrilmiþtir. Ýktidarýn, okul ve dershane baskýnlarý Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn ne hale geldiðinin açýk bir þekilde gösteriyor. Metre ile okul tabelasý ölçmek, çöp sepetinin boyutu, sigara yasak yazýsýnýn þekli? Tüm bunlarýn bu devirde utanç verici bir durum olduðu aþikardýr. Bu tür operasyonlarýn Türkiye'yi geliþmiþ dünya nazarýnda ayýplý bir ülke durumuna düþürecektir. Her kurumun mali denetime tabi tutulmasý normaldir ancak bir eðitim kurumuna bu kadar çok polisle, burada yasa dýþý iþler çevriliyormuþ gibi baskýn yapmanýn iyi niyetle alakasý yoktur. Bu, bu kurumlarýn lekelenmesine yönelik bir faaliyettir. Herþeyin bir usulü vardýr, Gelir maliye görevlileri, iddialarý araþtýrýr, mali yönden bir suç varsa kanunlar dairesinde gerekli iþlemi yapar. Tabi buradaki amaç vatandaþta kaygý yaþatmaktýr. Bu zihniyette olan iktidarýn eðitimi saðlýklý bir zemine oturtmasý mümkün görünmemektedir" dedi. Selim Aydýn açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Siyasi iktidarýn, kendisi gibi düþünmeyen herkesi ötekileþtirerek hayali düþman ürettiðini Milli Eðitim Bakanlýðýnýn uygulamalarýnda görüyoruz. Zulümle abat olunmayacaðýný, zulm edenlerin sonlarýný görmek isteyenlerin, tarihe bakmalarýnýn yeterli olacaðýný ifade edeyim. Hukukun ayarýný bozarsanýz, demokrasinin ayarýný kendinize doðru çevirmeye çalýþýrsanýz gün gelir bu bozduðunuz deðerlere sizin de ihtiyacýnýz olur. Tarih bunu söylüyor. Dolaysýyla bu baskýnýn bu usulle yapýlmasýný doðru bulmuyorum. Maalesef ülkemizde bu 'paralel' adý altýnda baþlayan, ne olduðunu halen daha anlaþýlamayan, dün Ergenekon'du, bugün paralel, yarýn ne olacaðý belli olmayan bir süreç, maalesef eðitimde nahoþ olaylara sebep olmaktadýr. Eðitimin geleceði ve çocuklarýmýz açýsýndan bunlar doðru þeyler deðildir. Çocuklarýmýzýn geleceði karartýlmaktadýr. Türkiye 17 Aralýk sürecinden sonra hukukun gözardý edildiði bir ülke haline gelmiþtir. Hukuk dýþý her þey paralel safsatasýyla meþru kýlýnmaya çalýþýlmaktadýr. Bu tür baskýnlar sadece okul ve dershanelerle sýnýrlý kalmamýþ medyaya da sýçramýþtýr. Kendi deðirmenlerine su taþýmayanlarý susturma operasyonudur bunlar. "Bu talimatý verenlerin millet vicdanýnda da yargýlanacaðýný ve iyi bir yerde olmayacaðýný düþünüyorum. Erken seçim öncesinde Türkiye'nin bir yandan terör ile mücadelede, her gün birden fazla þehidin geldiði bir günde birden demokrasi ayýbý sayacaðýmýz bu baskýnlarýnýn Türkiye'nin iyi yönetilmediði kanaatini güçlendireceðini, vatandaþlarýmýzýn yeni gelinen Türkiye'nin bu hukuksuz durumunu, anti demokratik uygulamalarý mutlaka deðerlendireceðini, hem vicdanlarda hem de seçim sathý mahalinde iyi notlar verilmeyeceðini düþünüyorum. Güneydoðu'da terör örgütü PKK ve sempatizanlarýnýn, sözde "özyönetim, özerklik" ilan ettiði bir dönemde eðitim kurumlarýnýn, Kaçakçýlýk ve Organize Suçlar Birimin dýþýnda terörle mücadele ekiplerince basýlmasý talimatýnýn ahlaký bir yaný yoktur. Ülkemizde AKP iktidarý ile baþta terör ve yolsuzluk olmak üzere daha ciddi problemlerimiz varken, ülkemizin bir bölgesinde özerklik ilan edilmiþken, Devlet algý operasyonuna girmesi, Ýktidarýn eðitim politikasý çökmüþken, kronik haline gelmiþ sorunlar ortadayken, bir de bu tarz uygulamalara imza atýlmasý tamamen siyasi bir karardýr." Çorum Ýl Müftülüðü ve Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesi, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan birlikte düzenlenen Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu hakkýnda halký bilgilendirme çalýþmalarýna baþladý. Bu kapsamda Çorum'da Hürriyet Parký'nda ve Merkez Ulu Cami avlusunda Vekâletle Kurban Kesim bilgilendirme standý açýldý. Vekaletle Kurban Kesim stantlarýnda her gün saatleri arasýnda Din görevlileri tarafýndan vatandaþlarý vekaletle kurban kesimi ile ilgili bilgilendirip, talepleri yerine getiriyor. Ýl Müftü Vekili Abdullah Pamuklu ve Müftülük Saymaný Abdullah Sanar Hürriyet Parkýnda açýlan standý ziyaret ettiler. Ýl Müftü Vekili Abdullah Pamuklu, kesilen kurbanlarýn etleri, yurt içinde ihtiyaç sahiplerine, Kur'an Kursu ve öðrenci yurtlarýnda barýnan öðrencilere, yurtdýþýnda ise öncelikle açlýk, yoksulluk ve iç çatýþmalarýn yoðun olduðu Afrika, Afganistan, Pakistan, Arakan ve Patani baþta olmak üzere Orta Asya, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri ve Kafkasya'daki Müslümanlar olmak üzere 90 Ülkede ve 500 kesimhanede "Muhsin Yazýcýoðlu'nu kendi çirkin emellerine alet etmeye kalkmasýnlar" Muhsin Yazýcýoðlu'nu kendi küçük hesaplarýna alet etmeye kalkanlara her ortamda gerekli cevabý bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada vereceklerini dile getiren Nihat Argut, "Bir takým kendini bilmez iktidar yalakalarýna yalakalýklarýný baþka yerlerde yapmalarýný tavsiye ederiz. Tarih bu tip yalakalarý hep deþifre etmiþtir ve bunda sonrada edecektir. O gün geldiðinde bu tiplerin insanlarýn içine çýkmaya insanlarýn yüzüne bakmaya yüzleri kalacak mýdýr? Ne tarih bunlarý unutur nede bizler unuturuz. Bugün kendilerinden olmayanlara her türlü zulmü layýk görenler medyayý susturmaya çalýþanlar kendilerinden olmayan iþ adamlarýna savaþ açanlara hatýrlatýrýz ki zulüm ile abad olunmaz.bütün bunlarýn ýþýðýnda ömrünü zalimlerle ve haksýzlýklarla mücadele ile geçirmiþ olan þehit liderimiz Muhsin Yazýcýoðlu'nu kendi çirkin emellerine alet etmeye kalkmasýnlar günü geldiðinde bugüne kadar olduðu gibi herkes bunun hesabýný verecektir. Çirkinlikleriniz sizde kalsýn yiðitlik, mertlik ve dürüstlük Muhsin Yazýcýoðlu ve arkadaþlarýnda kalsýn. Bu bugüne kadar böyle oldu bundan sonrada böyle olacaktýr. Çýkar peþinde koþan menfaat için fýrýl fýrýl dönenlerin Muhsin Yazýcýoðlu davasýnýn içinde yerleri yoktur ve olmayacaktýr. O dediðiniz þahýsa da tavsiyemiz ilk ziyaretini Keþ daðlarýna kurbanlar kesilerek vatandaþlarýn adýna ulaþtýrýlacaðýný ifade etti.abdullah Pamuklu, Vekaletle Kurban Kesim Stantlarýnýn 23 Eylül 2015 tarihi mesai bitimine kadar açýk kalacaðýný, vatandaþlarýn vekaletle kurban kesim taleplerine açýlan stantlarda din görevlileri tarafýndan yardýmcý olunacaðýný belirterek, Vekaletle Kurban Kesim ücretlerinin tüm masraflar dâhil yurt içinde 625 TL, yurt dýþýnda ise 450 TL olduðunu söyledi. Aile Hekimine cumartesi nöbetine gitmediði için soruþturma yapmasý olacaktýr tabi yüreði yetiyorsa. Memleketimizde hergün polisimiz, askerimiz ve sivil vatandaþlarýmýz teröristler tarafýndan þehit edilirken bunlardan hiç bahsetmeyen haksýzlýklar karþýsýnda susanlar iktidarýn acziyetini gizlemeye çalýþanlara hatýrlatýrýz ki haksýzlýk karþýsýnda susanlar dilsiz þeytan durumundadýrlar. Bir saniyesine bile hükmedemediðimiz bir hayat için fýrýldak olmaya gerek yoktur düsturu ile yaþamýþ þehit Liderimiz Muhsin Yazýcýoðlu'nu böylesi insanlarý anlamalarý mümkün deðildir.bir takým deðerlerden yoksun bu insanlara tavsiyemiz Þehit Liderimiz Muhsin Yazýcýoðlu'nu hayatýný yeniden incelesinler belki o zaman utanýrlarda bu oyunlardan vazgeçerler. Bütün ömürleri Türk milliyetçiliði ve Ülkücü düþmanlýðý ile geçen bu þahýslarýn bunu anlamalarý da zor olacaktýr ama biz yinede uyarmýþ olalým. Ülkemiz yangýn yerine dönmüþken nu konuda hiç bir þey söylemeyenlere sormak lazým bu nasýl bir vicdandýr? Ekonomi çökmüþ ülkemizde insanlarýn can ve mal güvenliði kalmamýþ her gün kutuplaþmalarýn büyüyerek devam ettiði bu durumlar sizi hiç mi rahatsýz etmiyor? Dünya kime baki kalmýþ ki size kalsýn bunun sonu bu dünyada da ahrette de hüsrandýr" dedi. Fatih Gök Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök Çorum'da görev yapan bir aile hekimine cumartesi nöbetine gitmediði için açýlan soruþturmanýn Türkiye'de ki skandal soruþturmalarýn bir örneði olduðunu iddia etti. Konu hakkýnda yaptýðý açýklamaya "Savunmasýnda kendisine nöbet teblið edilmediði için nöbete gitmediðini belirten aile hekimine savunmasýnda yer almayan bir durum savunmasýnda yer alýyormuþ gibi gösterilerek ceza verildi" diyerek baþlayan Fatih Gök, "Aile hekimi nöbetin kendine teblið edilmediði yönünde savunma yapmasýna raðmen Valilik ceza teblið yazýsýyla da savunmasýnda sendikal faaliyetten dolayý gitmediðini ifade ettiði belirtilerek ceza uygulandýðýna dikkat çekildi. 2 Mayýs Cumartesi günü nöbetine gitmediði için savunmasý istenen aile hekimi savunmasýnda kendisine gönderilen evraklar arasýnda Mayýs ayýna ait teblið belgesi bulunmadýðýný belirtti. Ýfade tutanaðýnda da bu durum aile hekimi tarafýndan "Tarafýma gönderilen evraklar arasýnda Mayýs ayý nöbetine ait teblið tebellüð evraký olmadýðý mayýs ayý nöbet tebellüð evraký incelenecek olursa tarihindeki ASM nöbeti tarafýma tarihinde teblið edilmiþtir. Bu nedenle nöbete gidilmemiþtir" þeklinde dile getirildi. Savunmanýn bu þekilde olmasýna raðmen Valilik tarafýndan sendikanýn bir günlük eylem kararýna istinaden nöbetinize ve görev yerinize gitmediðinizi belirten yazýlý ifadeniz ve soruþturma ile ilgili belgeler ile alýnan savunmanýzýn incelenmesi sonucunda, " mesai dýþý hizmet ve'/veya nöbete mazeretsiz gelmemek fiilinizden dolayý 20 ihtar puaný verilmesi uygun olacaðý bildirilmiþtir." Denilerek aile hekimini ifade tutanaðýnda yer almayan bu durum varmýþ gibi gösterilerek ceza verildi. Aile hekiminin "art niyetli bir ceza verildi. Böyle bir savunma yapmadým" þeklindeki itirazý da dikkate alýnmayarak cezanýn uygun olduðu belirtilerek itirazý reddedildi" dedi. Verilen ceza ile ilgili bir deðerlendirme yapan Türk Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Önder Kahveci de bunun skandal olduðunu dile getirerek "Devlette hukuk ve adalet yerle yeksan olursa keyfiyete göre yönetimler çýkar. Ýsteyenler canýný çektiði gibi cezalar verirler. Bu durumda bunun tipik bir örneðidir. Aile hekimini savunmasýnda yer almayan bir husus varmýþ gibi gösterilerek ceza veriliyor. Yani aile hekiminin savunmasý bile okunmadan kafalarýnda þekillendirdikleri bir þablona göre ceza veriyorlar. Savunma hakkýný yok sayýyorlar. Hatta bu iþ öyle bir piþkinlikle yapýlýyor aile hekiminin savunmasýnda dile getirmediði hususlar dile getirilmiþ gibi gösterilebiliyor. Resmi yazýya dökülebiliyor. Ýnsaftan, adaletten ve hukuktan yoksun cezalar veriliyor. Türkiye'de devlet idaresinin geldiði bu durum vahimdir. Bu açýkça görevi kötüye kullanmadýr" þeklinde kaydetti. Kahveci, "Kamu görevlisinin üyesi olduðu sendikanýn alacaðý karar doðrultusunda ve belirttiði süre içerisinde mali, özlük, sendikal veya her türlü konuda demokratik tepkisini dile getirmek adýna görevine gitmemesi veya görevini belirli sürelerde icra etmemesine iþ býrakma denir. Ýþ Býrakma kararýný kamu sendikalarý alýrlar. Kamu görevlileri açýsýndan iþ býrakma eylemine sendika üyesi tüm çalýþanlar katýlabilirler. Sendikalarýnýn aldýðý iþ býrakma kararlarýna uyarak eylem gerçekleþtirmeleri üzerine idareler tarafýndan çalýþanlara verilen cezalar yargý duvarýna toslamaktadýr. Anayasa Mahkemesi, Yargýtay ve Danýþtay olmak üzere tüm yüksek mahkemelerin iþ býrakma ile ilgili kararlarý ortadadýr. Hiçbir kamu görevlisinin iþ býrakma eylemine veya sendikanýn alacaðý her türlü eylem kararýna katýlmakta hiçbir tereddüt yaþamamasý veya çekinmemesi gerekmektedir. Sendikalarýn yetkili kurullarýnca alýnan karara uyarak mali, sosyal, mesleki hak ve menfaatlerin korunmasý için demokratik ve sendikal haklarýn kullanýlmasý ve sendikal faaliyetlere katýlmak Anayasa tarafýndan güvence altýna alýnmýþtýr. Türk Saðlýk-Sen'in kamu görevlilerinin iþ býrakma eylemi sonucu alýnmýþ disiplin cezasý veya her türlü idari iþlem üzerine kaybettiði hiçbir dava bulunmamaktadýr. Bu güne kadar açýlmýþ her türlü dava sendikamýzca kazanýlmýþtýr" diyerek sözlerini tamamladý.

4 Katý Atýk Tesisi 60 milyon liraya inþa edilecek Katý Atýk Düzenli Depolama projesinin inþaat ihalesi 18 Aðustos 2015 Salý günü yapýldý. Projeyle ilgili açýklamada bulunan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, katý atýk projesinin inþaat yapým ihalesinin yapýldýðýný ifade ederek, ihaleye 4 firmanýn katýldýðýný, Çorum Belediyesi'nden de temsilcilerin bulunduðu AB ve Çevre Bakanlýðý temsilcilerinden oluþan komisyonun ihalenin deðerlendirmesine devam ettiðini belirtti. Baþkan Külcü, þehirlerin en fazla üzerinde çalýþtýklarý konulardan birinin de temiz bir çevre oluþturmak olduðunu, belediye olarak yaptýklarý yatýrýmlarda Çorum'un, temiz þehir özelliðini koruduðunu ve bu özelliði daha ileri bir noktaya taþýmak istediklerini ifade etti. "Çevre yatýrýmlarýmýz arasýnda rüzgâr enerji projesi, atýk pil ve atýk yað toplama projesi, çöp bidonlarýnýn kaldýrýlarak yerine çöp konteynýrlarýnýn konmasý ve önemli caddelerimizde çöplerin yer altýna alýnmasý gibi yatýrýmlar var" diyen Baþkan Külcü, Çorum Belediyesinin çevre temizliði kapsamýnda þehre kazandýrdýðý projelerin bazýlarýnýn diðer Ýller tarafýndan örnek alýndýðýný hatta yurt dýþýndan bile, yer altý çöp konteynýr sistemini incelemeye geldiklerini vurguladý. ENTEGRE TESÝSLERLE "GAZ, ELEKTRÝK VE GÜBRE" DE ÜRETECEK Çöplerin depolama ve rehabilite alanlarýndaki metan gazýný toplamak için gaz toplama sisteminin kurulacaðýný ifade eden Baþkan Külcü, "Daha sonra burada kurulacak entegre tesislerle gaz üretimi ve sonrasý elektrik üretimine geçeceðiz. Ayrýca tesiste evsel ve bahçe atýklarýndan gübre üretebilecek" dedi. HAÞERE OLUÞUMU AZALACAK Baþkan Külcü, "Vahþi depolama bölgeleri haþerenin oluþma noktalarýndan biri olduðu için Katý Atýk Projesi ile bununda önüne geçmiþ olacaðýz. Düzenli depolama sistemi ile çöplerin üzeri kapatýlacak ve haþere oluþumu böylece buralarda son bulacak. Depolama alanýndan sýzan sular için arýtma tesisi yapýlacak. Merkez ve ilçelerde yapýlacak bu çalýþma ile çevre, doða ve yer altý sularý korunmuþ olacak" dedi. KATI ATIK TESÝSÝ ÝLÇELER ÝL E BÝRLÝKTE KULLANILACAK "Çorum Belediyeler Çevre Birliðine üye olan ilçe belediyeler bu proje ile vahþi depolamadan düzenli depolama sistemine geçecek" diyen Baþkan Külcü, "Ayrýþtýrma sistemi ile çöpler ayrýþtýrýlacak. Bu sayede çöplerin çevreye zararý engellenecek ve ekonomiye kazandýrýlmýþ olacak. Birliðe üye ilçelerdeki çöpler için Laçin, Ýskilip, Alaca ve Sungurlu ilçelerinde olmak üzere dört adet transfer istasyonu kurulacak. Týrlar vasýtasý ile çöpler merkeze taþýnacak. Çorum merkezdeki ve ilçelerdeki mevcut vahþi çöp depolama alanlarý rehabilite edilerek kapatýlacak. Çok küçük olan çöp sahalarý da en yakýn rehabilite edilmiþ çöp sahasýna taþýnacak" ifadelerini kullandý. KATI ATIK TESÝSÝ 2017'DE BÝTECEK AB, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý ve Çorum Belediyesi tarafýndan ortaklaþa yapýlacak olan Katý Atýk Tesisi ve çöp toplama istasyonlarýnýn, ihale dosyasý komisyon tarafýndan deðerlendirildikten sonra Avrupa Birliði delegasyonuna gönderilecek. Kabul edilmesiyle birlikte bir an önce inþaat çalýþmalarý baþlayacak. Ocak 2016 yýlýnda inþaatýn baþlamasý hedeflenirken, 2017 yýlýnýn sonunda tesisin faaliyete geçmesi planlanýyor. Katý Atýk Projesi'nin maliyeti 55 milyon TL'yi bulacak. Projenin inþaatý devam ederken ayrýca 5 milyon TL'lik makine ve ekipman ihalesi de yapýlacak. Böylece toplam yatýrým bedeli 60 milyon TL'ye ulaþacak. *Yol dar, zeminde oluþmuþ çukurlar / Solda heyelan saðda uçurum var / Karþýda ise sevgili durar / Ulaþ ulaþa bilirsen *Anlat bakalým daha neler yapýyorsun / Hiç! Sabah kalkýp akþamda yatýyorsun *Eskiden komþu komþuya HU dermiþ / Komþu da cevaben YA HU dermiþ / Ya þimdi, komþuluk sona ermiþ / Ruhuna Fatiha 4 NOT DEFTERÝMDEN-30 Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný *Eskiden kelimeler dokunmuþsa birbirine / Vefalý dostlar unutmaz ara ara hatýrlar yine *Yusuf misali düþünce kuyuya / Çýkmak için görmek lazým rüya *Hayat bazen nokta ister bazen de noktalý virgül / Yanlýþ yola girmiþsen öldürmez süründürür * Her yazýya mutlak bulunur bir sebep / Sebepsiz yazý yazýlmaz elbet *Dostlara hassas ol sakýn ola kýrma kalbini / Þayet kýrarsan bir daha bulamazsýn sahibini *Dedim kardeþ unut gitsin / Dedi sýkma canýný unuttum gitti / Lakin can çýkmadý umut bitti / Ve çekip gitti. Nereye mi? Bir daha gören olmadý *Her gönül çalýnýr, / Kimi dýþarý atýlýr / Kimi de içeri alýnýr *Kimi sevinci sever kimi de hüznü / Ýkisine de uzak kalmak çok üzücü *Yýllar, ben deyim otuz sen de kýrk / Anýlar var bütün anýlar var kýrýk / Merak ediyorsun demi çok / Boþ ver fazla merak edecek durum yok *Mazide yaþanmýþsa acý tatlý hatýralar / Atide anlatacak dost bulunursa insan rahatlar *Derler ki komþuyla konuþmak sevap / Ya komþu konuþmazsa ne yapak? *Aðaçlardan tane tane süzülürken yapraklar / 80'lik ninem nazarý ibretle ona bakar / Sonra hüzünlenir ve aðlar / Bizde böyle geçer son bahar / Ya sizde nasýl geçiyor ilkbahar? *Tren kalkýyor haydi sende gel / Kalma yapayalnýz buralarda / Lakin benim gideceðim yer ev / Sen ise kalýrsýn virane sokaklarda *Kökü köküne 550 kiþi / Ha sen olmuþsun ha da ben / Niyetimiz halisane hizmetse / Listeye giremedim diye asla üzülmem *Baþa gelene bazen alýn yazýsý bazen de kader denir / Dünyada kadere kazaya inanmayanlar delilir / Ýnananlara ise 'fesabrun cemil' müjdesi verilir * TAZÝYE: Geçtiðimiz günlerde Hakkýn rahmetine kavuþan belediye baþkan yardýmcýsý Sayýn Zeki Gül kardeþimizin anneleri, eski oda arkadaþým þube müdürü Cengiz Kýlýnç beyin halalarý muhterem Sündüs Gül teyzemize, Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabrý cemil dilerim. Ayrýca annesine düþkünlüðünden dolayý Zeki beyi kalbi olarak tebrik ederim. Zira anne- babasýna düþkün olanlarý çok seviyorum. Rabbim onlarýn duasýndan mahrum býrakmasýn Evlat, anne kucaðýnda büyürse güzel / Anne, ahirde evlat ocaðýnda ölürse güzel / Ýstersen dünyanýn en yüksek mertebesine gel / Anneler evlatlar için olmalý daima özel / Bunu becerebilenler güzeldir güzel / Rabbim de güzeli sever ( ) Uslu, Tayvan Kültür Gecesine katýldý YEDAÞ'tan merkezde elektrik kesintisi Tayvan Büyükelçiliði tarafýndan "Ýki ülke gençlerinin etkileþimi" temalý Tayvan Kültür Gecesi düzenlendi. Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte Tayvan kültürü tanýtýldý. Geceye Tayvan Ekonomik ve Kültürel Misyon Temsilcisi Yaser TaihsiangCheng ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer ev sahipliði yaparken, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ile çok sayýda Türk ve Tayvan vatandaþý katýldý. Gecede Tayvan'dan gelen gençlerin Tayvan kültürünü ve coðrafyasýný tanýtan gösterileri ilgiyle izlendi. Programýn ardýndan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve Tayvan Ekonomik ve Kültürel Misyon Temsilcisi Yaser TaihsiangCheng ile birlikte Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer'i ziyaret ettiler. Türk Hava Yollarýnýn Ýstanbul ile Taipei arasýnda direk uçuþlara baþlamasýný önemli bir baþlangýç olarak gördüðünü belirten Cheng, destek ve katkýlarýndan dolayý Türkiye'ye, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya teþekkür etti. Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer ziyarette duyduðu memnuniyeti dile getirerek Üniversite çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi. Uslu ise "Üniversite hakkýnda sevindirici bilgiler aldýk çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum" dedi. Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle Ýl merkezinde elektrik kesintisi yapacak.yedaþ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saat ve etkilenecek olan yerler þöyle: " tarihinde saatleri arasýnda: Köprübaþý 34., 15., 40., 2., 4., 3., 5., 6.,7.,8.,9.,11.,13.,14.,16.,20.,2 4., Sokaklar, Köprübaþý Caddesi ve Selçuk 1. Caddesi civarýna, Kargýn Köyü Ýçme Suyu, Haydar Kaya Saman Deposu, Küre Köyü Ýçme Suyu, Küre Köyü Avea, Küre Köyü Vodafone, Küre Köyü Turkcell tarihinde saatleri arasýnda: Köprübaþý 34., 15., 40., 2., 4., 3., 5., 6.,7.,8.,9.,11.,13.,14.,16.,20.,2 4., Sokaklar, Köprübaþý Caddesi ve Selçuk 1. Caddesi civarýna tarihinde saatleri arasýnda: Köprübaþý 34., 15., 40., 2., 4., 3., 5., 6.,7.,8.,9.,11.,13.,14.,16.,20.,2 4., Sokaklar, Köprübaþý Caddesi ve Selçuk 1. Caddesi civarýna tarihinde saatleri arasýnda: Kulaksýz 1 Sokak civarýna."

5 5 Sýklýk Tabiat Parký rekora koþtu Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürlüðü Sorumluluk alanýnda bulunan Sýklýk Tabiat Parký ilgi her geçen gün artýyor. Parka Çorum ve çevre illerden çok sayýda ziyaretçi geliyor yýlýnda toplam 96 bin 410 kiþi tarafýndan ziyaret edilen park 2015 yýlýnýn henüz ilk 7 ayýnda 106 bin 715 kiþilik ziyaretçi sayýsýna ulaþtý. Orman ve Su Ýþleri Þube Müdür Vekili Yüksel Þimþir konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Aðustos ayýnda ise 55 bin kiþilik ziyaretçi sayýsý ile toplamda 161 bin 175 kiþilik rekor ziyaretçi sayýsýna ulaþýlmýþtýr. Bu rakamýn 2015 yýlý sonuna kadar 250 bin kiþiye ulaþacaðý düþünülmektedir. Alanda, hýzla artan talep sonucunda mevcut bulunan 188 adet kamelya yetersiz kalmaya baþladýðýndan Þube Müdürlüðümüz tarafýndan 240 adet yeni kamelya alýmý ihalesi tamamlanmýþtýr. Yapým çalýþmalarý tamamlandýðýnda sahada toplam 428 adet kamelya bulunacaktýr. Ayrýca alana serpiþtirilmiþ 940 adet piknik masasý bulunmaktadýr. Fauna tanýtým alanýndaki hayvan sayýmýz gün geçtikçe artmaktadýr. Alanda hali hazýrda 7 adet kýzýl geyik, 20 adet karaca, 8 adet ceylan, 5 adet yaban keçisi, 1 adet yaban koyunu bulunmaktadýr" dedi. Rektör Alkan STK'larla buluþtu Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýnsani Deðerler Platformu üyesi 100'e yakýn dernek ve vakýf temsilcileriyle ile bir araya geldi. Toplantýda üniversitede gerçekleþtirilen çalýþmalara iliþkin genel deðerlendirmeler yapýlarak, üniversitenin ileriye dönük projeksiyonlarý ile ilgili bilgi alýþ veriþinde bulunuldu. Kurumlarýn ve özellikle de üniversitelerin kýsa deðil; orta ve uzun vadeli projeksiyonlara sahip olmasý gerektiðine inandýðýný ve bu kapsamda önümüzdeki 4 yýllýk sürecin planlamasýnýn yine hep birlikte yapýlacaðýný vurgulayan Prof. Dr. Alkan, bu amaçla yapýlan bu tür toplantýlarýn çok önemli olduðunu ve deðiþik kesimlerle de devam edeceðini söyledi. Yýllardýr çözülemeyen kampüs sorununun ortadan kaldýrýlarak üniversitenin bir kampüse kavuþturulduðunu, merkez ve ilçelerde pek çok inþaatýn tamamlanarak hizmete girdiðini ifade eden Rektör Alkan, inþaatý devam eden diðer binalarýn ise yapýmýnýn hýzla ilerlediðini ve kýsa bir sürede faaliyete geçeceklerini ifade etti. Binalarýn son teknoloji kullanýlarak yapýldýðýný; kampüste trijenerasyon sistemi kullanýlacaðýný, bu sistem ile doðalgazdan elektrik ve ýsýnma ihtiyacýnýn giderileceðini ve bu sistemin Türkiye'de sayýlý yerde olduðunu dile getiren Prof.Dr. Alkan, bu yönüyle kampüs binalarýnýn Çorum'a ve ülkeye katma deðer saðlayacaðýný dile getirdi. Rektör Alkan ayrýca çalýþmalarýn sadece bina inþaatlarý ile sýnýrlý kalmadýðýný, nitelikli öðretim elemanlarýný üniversiteye kazandýrmak için ellerinden geleni yaptýklarýný ve bugün gelinen noktada 45'i Profesör, 32'si Doçent ve 147'si Yardýmcý Doçent olmak üzere, toplam 600 öðretim elemaný ile güçlü bir akademik kadroya sahip olduklarýný ifade etti. Rektör. Dr. Alkan bugün 16 bini aþkýn öðrenciye ve 1000'in üzerinde akademik, idari ve yardýmcý personele sahip Hitit Üniversitesi'nin neredeyse 20 bine yaklaþan nüfusu ile ilin en büyük ve en önemli deðerlerinden biri olduðunu ifade etti. Bu aþamaya gelmede anahtarýn müþterek akýl ve istiþare olduðunu, Çorum'un her bileþeniyle kurulan yakýn diyalog ve iþbirliklerinin bunu açýk biçimde ortaya koyduðunu ve 100'e yakýn STK temsilcisi ile yapýlan bu toplantýnýn bunun açýk bir göstergesi olduðunu ifade ederek süreçte emeði geçen herkese teþekkür etti. Üniversitenin kapýlarýnýn her zaman herkese açýk olduðunu belirterek oluþturulan bu sinerji ile üniversitenin her geçen gün daha da büyüdüðünü ifade eden Prof. Dr. Alkan, geleceðe dönük istihdam garantili bölüm ve program açmaya gayret ettiklerini vurguladý eðitim-öðretim yýlýnda lisans bölümlerinin %99.50, önlisans bölümlerinin ise %99.15 doluluk oranlarýyla tercih edildiðini; yabancý uyruklu öðrenci alýmlarýnda ise 54 ülkeden 1185 baþvurunun olduðunu belirtti. Üniversitenin yakaladýðý bu baþarýda ulusal ve uluslararasý ölçekte gerçekleþtirilen tanýtým faaliyetlerinin de etkin rol oynadýðýný vurguladý. Ýnsani Deðerler Platformu Sözcüsü Seyfettin Zengin de üniversitenin yakaladýðý bu baþarý ve geldiði noktadan çok memnun olduklarýný ifade ederek "Burada yer alan tüm STK'lar adýna bu güzel buluþmadan dolayý teþekkür ediyorum. STK'larla yapýlan çalýþmalar hem sivil hayata hem de ortak çalýþmayý yapan kuruluþlara gerçek anlamda katkýlar saðlýyor" dedi. Birçok STK'nýn çoðu öðrencilerle ilgili olmak üzere çok sayýda çalýþmasý olduðunu belirten Zengin, "Bizlerin üniversite öðrencileriyle ilgili olarak ciddi çalýþmalar yürütmemiz, bu gençlere ulaþmamýz, milli ve manevi duygularýný geliþtirici çalýþmalar yapmamýz gerekli" diyerek katýlýmlarýndan dolayý tüm temsilcilere teþekkür etti. Toplantýda ayrýca ilerleyen dönemde üniversite ile Ýnsani Deðerler Platformu üyeleri iþbirliðiyle düzenlenmesi planlanan "Her Yönüyle Çorum" isimli panel hakkýnda da düþünce alýþveriþinde bulunuldu. Çorum'un her anlamda inceleneceði ve konuþulacaðý panelde tarih, sosyal, kültürel, ekonomik, spor ve tasavvuf gibi konu baþlýklarý altýnda yapýlacak olan sunumlarla Ýlin tanýnýrlýðýnýn artacaðý ve geliþimine katký saðlayacaðý ifade edildi. Ayrýca bir bölgenin kalkýnmasýnda rol oynayan en büyük paydaþlardan birisi olan STK'larýn bulunduklarý bölgeye daha fazla katma deðer saðlamalarý için proje hazýrlama kapasitelerini arttýrmaya yönelik olarak Üniversite Proje Koordinasyon Birimi tarafýndan Ýnsani Deðerler Platformu üyelerine "Proje Yazma Eðitimi" verilmesi ve bunun kýsa süre içerisinde gerçekleþtirilmesi kararlaþtýrýldý. Karþýlýklý iþbirliði faaliyetlerinin sürdürülebilir kalkýnmada önem arz ettiði vurgulanan toplantýda, bu ve benzeri iþbirliklerinin önümüzdeki günlerde daha da çeþitlenerek devam edeceði vurgulandý. Üniversiteden KOSGEB'e 'Giriþimcilik' dersi teþekkürü Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, HÝTÝTSEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Eþref Savaþ Baþcý ile birlikte KOSGEB Müdürü Hami Danýþ'ý makamýnda ziyaret ederek, yeni görevinde baþarýlar diledi. Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversite ile KOSGEB arasýnda devam eden iþbirliðinin daha da artmasýnýn önemini vurgulayarak, eðitim öðretim dönemi Ýþletme Bölümü'nde müfredata eklenerek öðrencilere seçmeli ders olarak sunulan "Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi" dersinin baþarýyla uygulandýðýný vurguladý. Üniversitede ilk defa uygulanan Giriþimcilik eðitiminin KOSGEB Çorum Müdürlüðünün de katkýlarýyla daha da baþarýlý bir biçimde ve yaygýnlaþtýrýlarak uygulanabileceðini belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, bu amaçla Eðitim Öðretim Dönemi Güz yarýyýlýndan itibaren Ýþletme bölümünün yaný sýra, Ýktisat Bölümü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Maliye bölümlerinde de Giriþimcilik dersinin müfredata eklendiðini ifade etti. Bu uygulamalý eðitimin üniversite diðer fakülte ve ilgili bölümlerinde de giderek yaygýnlaþacaðýný belirten Prof. Dr. Alkan, bu hizmetin saðlanmasý konusunda destekleri nedeniyle KOSGEB çalýþanlarýna teþekkürlerini sundu. KOSGEB Müdürü Hami Danýþ da yapýlan ziyaretten memnuniyet duyduðunu dile getirirken, Hitit Üniversitesinin, Üniversite-Sanayi iþbirliðine verdiði önemden son derece memnun olduklarýný ifade etti. Özellikle "Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi" dersinin bu dönemde de uygulanabilmesi için KOSGEB Uzmanlarýnýn saha deneyimleri ve mevzuat bilgilerinin aktarýmý konusunda bilgi alýþveriþine hazýr olduklarýný belirten Danýþ, ayný zamanda verilen bu eðitim ile baþarýlý olan ve kendi iþletmesini kuracak her öðrenciye TL'ye kadar verilen desteðin önemi vurgulayarak öðrencilere bu vesile ile büyük bir hizmet verildiðini sözlerine ekledi. Teknokent'in varlýðýnýn da büyük önem arz ettiðini ifade eden Hami Danýþ, Rektör Prof. Dr. Alkan'a destekleri için teþekkür etti. Ayrýca Teknokent bünyesinde kurulacak iþletmeleri eylül ayý içerisinde düzenlenecek olan Giriþimcilik Eðitimine davet ederek, eðitim sonunda iþletme kuruluþ desteði, ofis donaným ve yazýlým desteði, iþletme giderleri desteði kapsamýnda destek vermeye hazýr olduklarýný dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Alkan, iki kurum arasýnda yapýlan iþbirliðinden dolayý teþekkür ederek, Hami Danýþ'a baþarýlar diledi.

6 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. Faruk Özkader aday adaylýk baþvurusunu yaptý AK Parti Merkez Ýlçeden STK ziyaretlerine devam AK Parti'de aday olup olmayacaðý merakla beklenen önemli isimler arasýnda yer alan partinin eski Ýl Baþkaný Avukat Faruk Özkader, aday adaylýðý baþvurusunu Genel Merkeze yaptý. AK Parti Çorum eski il baþkanlarýndan Faruk Özkader, milletvekili aday adaylýðýný açýkladý. Bir dönem AK Parti Genel Merkez Ekonomi Ýþler Baþkan Yardýmcýlýðý görevini de yürüten Av. Faruk Özkader, AK Parti Genel Merkezine giderek adaylýk müracaatýný gerçekleþtirdi. ÇORUM'U EN ÝYÝ ÞEKÝLDE TEMSÝL EDECEÐÝM Adaylýk baþvurusunun ardýndan açýklama yapan Faruk Özkader, "Yeni Türkiye'nin ayak seslerinin daha gür bir þekilde duyulduðu bu dönemde, Çorum'u Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil etmek için adayým" dedi. "Kuruluþundan itibaren 14 yýldýr bütün ilçelerini, köylerini, mahallelerini çeþitli vesilelerle adýmladýðým Çorum'u, hakkýyla temsil edecek birikime ve donanýma sahip olduðumu düþünüyorum" diyen Özkader, þöyle konuþtu: "Partimizin bayraðýný en yükseðe taþýmak için bugüne kadar verdiðimiz emek, teþkilat mensuplarýmýzca, üyelerimizce ve hemþehrilerimizce bilinmektedir. Gerek AK Parti Çorum teþkilatýnda, gerekse genel merkezdeki görevim sýrasýnda edindiðim birikimle Çoruma ve Çorumluya en iyi hizmeti yapacaðýma, ülkemizin adalet ve kalkýnma hedeflerini daha ileriye taþýyacaðýma inandýðým için milletvekili aday adaylýðý müracaatýmýzý gerçekleþtirdik. Ülkemize, milletimize ve Çorum'umuza hayýrlý olmasýný diliyorum." AK Parti Merkez Ýlçe Teþkilatý STK ziyaretlerine devam ediyor. AK Parti Merkez Ýlçe Teþkilatý Memur Sen, EKADER, Hitit Akademi Derneði, Çorum Kerebi Gazi Derneði ve Çaðrý Vakfý'ný ziyaret etti. Ziyaretlere Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç'ýn yaný sýra Yönetim Kurulu Üyeleri Ayhan Boyraz, Yasin Özübek, Suat Aydoðan, Mahmut Ölçer, Cemal Yiðit, Recep Eker katýldý. Yaþar Anaç ziyaretler yaptýðý konuþmada, "Þehrimizin yerel dinamikleri olan sivil toplum kuruluþlarýmýz bizim sosyal hayatýmýzýn da temelini oluþturmaktadýr. Sosyal hayatýn yaný sýra eðitim ve kültürel anlamda da ciddi manada bir yükü omuzlamýþlardýr. Bu baðlamda yeni bir Türkiye inþa ederken daha donanýmlý bir nesil için sivil toplum kuruluþlarýna ve hareket alaný geniþ sivil bir topluma ciddi manada bir ihtiyaç söz konusudur. Siyaset kurumu olarak bizler yönetimin iþleyiþini yerine getiriyor, toplumun ihtiyaçlarý doðrultusunda kararlar alýyor ve uyguluyoruz. Halkýmýzýn ihtiyaçlarý ve talepleri konusunu en iyi istiþare makamýmýz sivil toplum kuruluþlarýmýzdýr. Bu bilinçle ziyaretlerimize devam ediyoruz ve her fýrsatta devam edeceðiz. Ayrýca yaptýðýmýz istiþareler ile her bir vakýf ve derneðimizin tabanýndan aldýðý bilgileri paylaþmaya ve karnemizi de görmeye hazýrýz. Dernek ve vakýf yöneticilerimizle yaptýðýmýz uzun istiþareleri kendi adýmýza çok verimli bulduk ve oradan çýkan sonuçlarý da kendimize ödev kabul ettik. Bizleri bu ziyaretlerimizde sýcak karþýlayan ve birikimlerini eleþtirilerini bizimle açýk yüreklilikle paylaþan Memur Sen ve baðlý sendikalar, EKADER, Hitit Akademi Derneði, Çorum Kerebi Gazi Derneði ve Çaðrý Vakfý'nýn deðerli baþkan ve yöneticilerine þükranlarýmýzý sunar, çalýþmalarýnda baþarýlar dilerim" dedi. Þaban Iþýk aday adayý 7 Haziran'da yapýlan milletvekilliði genel seçimlerinde AK Parti'den aday adayý olan Þaban Iþýk 1 Kasým'da yapýlacak seçimlerde de aday adayý olduðunu açýkladý. Aday adaylýðý baþvurusunu AK Parti Genel Merkezine yaptýðýný dile getiren Þaban Iþýk, "26. Dönem Milletvekilliði seçimlerinde Çorum'dan yeniden aday adaylýðý baþvurusu yaptýðýmý duyurmaktan memnuniyet duymaktayým" dedi. Agah Kafkas aday adaylýðý baþvurusunu Ankara'dan yaptý AK Parti Çorum eski Milletvekili Agah Kafkas, 1 Kasým 2015 tarihinde 26.Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde milletvekili aday adayý oldu. Agah Kafkas adaylýk baþvurusunu AK Parti Genel Merkezine yaparken Çorum'un ilk tercihi Ankara'nýn ise ikinci tercihi olduðu öðrenildi. Haber Servisi Ýskilip MYO için ek bina hazýrlýðý Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksek Okulu ek bina ve yurt yapýmý için temel atma hazýrlýklarý baþladý. Bir süredir maddi ve fiziki altyapýsýný oluþturan ve geçtiðimiz hafta ek derslik ile yemekhane tahsisinde bulunan Belediye Baþkaný Recep Çatma ek bina ve yurdun yapýlmasýna karar verilen terminal bölgesinde incelemelerde bulundu. Belediye Baþkaný Recep Çatma Ýskilip Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü, Ýmar Ýþleri Müdürlüðü ve meclis üyeleri ile binanýn yapýlacaðý alanda ön araþtýrmalarda bulundu. Kurban Bayramýndan önce temel atmayý hedeflediklerini kaydeden Belediye Baþkaný Recep Çatma "Ýnþaatýn yapýmý için yürütülen çalýþmalarda destek ve katkýlarý ile her zaman yanýmýzda olan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kaymakam Þuayib Gürsoy, Ýskilip Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil, Ýskilip Yüksek Öðretim Kurumlarý Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Nurettin Tanay ve dernek yönetimine, gönülden katký sunan çok deðerli Ýskilipli iþ adamlarýmýza, meclis üyelerimize ve emek sarf edenlere teþekkür ederim" dedi.

7 7 Halk Saðlýðý Eylül tarihleri arasýnda kutlanacak olan Halk Saðlýðý Haftasý'nýn açýlýþý yapýldý. Haftasý'na renkli açýlýþ AK Parti'den Hitit Akademi'ye ziyaret AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç beraberinde bazý yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Hitit Akademi Derneði'ni ziyaret etti. Hitit Akademi Derneði Baþkaný Yrd. Doç Dr. Zekeriya Iþýk ile yönetim kurulu üyelerinin hazýr bulunduðu ziyarette konuþan AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, sivil toplum kuruluþlarýnýn demokrasinin geliþmesinde büyük önemi olduðunu ifade ederek, "Demokrasinin olmazsa olmazý olan sivil toplum kuruluþlarý insanlarýn fikirlerini özgürce hukuk çerçevesinin içinde dile getirdikleri kurum ve kuruluþlardýr. Demokrasimizin kökleþmesi ve ileri demokrasiye geçiþte sivil toplum kuruluþlarý çok büyük etkiye sahiptirler. Bugün demokrasimiz üzerindeki her türlü vesayete karþý hem Türkiye'de hem de Çorum'da güçlü bir STK yapýsý vardýr. Bu da demokrasimiz adýna memnuniyet vericidir" dedi. 7 Haziran öncesi Recep Tayyip Erdoðan ve AK Parti düþmanlýðý üzerine tüm þer odaklarýnýn oluþturduðu bir kirli ittifakla karþý karþýya kalýndýðýný vurgulayan Anaç, "1 Kasým seçimlerine milli iradenin varoluþ meselesi bir milli mücadele olarak bakýyoruz. Mesele AK Parti'nin iktidar olmasýndan öte Türkiye'de, eski vesayet odaklarýn iþ baþý yapýp yapamayacaðý noktasýný çoktan geçmiþtir. Milletin içinden çýkan STK'larýn yine milletin partisi olan AK Parti'ye destek olmasýný umuyor ve bekliyoruz" ifadelerini kullandý. Anaç, parti teþkilatý olarak vatandaþýn taleplerini bir rapor haline getirdiklerini ve AK Parti Genel Merkezine sunduklarýný da söyledi. Hitit Akademi Derneði Baþkaný Yrd. Doç Dr. Zekeriya Iþýk ise tek parti iktidarýnýn istikrar demek olduðunu ifade ederek, "7 Haziran'da yapýlan milletvekilliði genel seçimlerine kadar istikrara alýþmýþtýk. Ancak 7 Haziran'dan sonra oluþan tablo istikrarýn ne kadar önemli olduðunu birkez daha gösterdi. AK Parti'de 7 Haziran milletvekili genel seçimleri sonuçlarýný iyi okumalý ve bundan sonra atacaðý adýmlarý geçmiþten ders alarak atmalýdýr. AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Ahmet Davutoðlu'da seçim sonuçlarýný iyi okuduklarýný ve gerekli deðerlendirmeleri yapacaklarýný söyledi. Ýnþallah bundan sonra daha önce yapýlan bazý hatalar yapýlmaz ve Türkiye yeniden istikrarýn tek liman olduðu bir ülke haline gelir. 1 Kasým'dan sonra oluþacak siyasi tablonun ülkemize yeniden huzur ve barýþý getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandý. Zekeriya Iþýk ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür etti. Ziyarete AK Parti Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu üyeleri Ayhan Boyraz, Yasin Özübek, Cemal Yiðit, Mahmut Ölçer ve Recep Bolat'ta katýldý. "Terörün her türlüsüne karþýyýz" Hafta nedeniyle Hürriyet Parký önünde kurulan stantlarda, broþür daðýtýmý, BKÝ (Beden Kitle Ýndeksi) ve karbon monoksit seviyelerinin ölçümü ve bilgilendirme çalýþmalarý yapýlýyor yýlýnda kurulan Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü, Çorum'un en ücra köþelerine kadar ulaþan 1000'e yakýn personeliyle vatandaþlara saðlýk hizmeti sunuyor. Aile Saðlýðý Merkezlerinde ve Toplum Saðlýðý Merkezlerinde çalýþan saðlýk personelinin yaný sýra çok farklý unvan ve meslek sýnýfýndan profesyonel ve ekip ruhu içerisinde hizmet veriyor. Halk Saðlýðý Müdürlüðünden hafta nedeniyle yapýlan açýklamada þu ifadeler yer aldý: "Yaþamýn ilk anlarýndan itibaren her vatandaþ aile hekiminden hizmet almaya baþlamaktadýr. Aile hekimleri, daha bebeklik ve çocukluk çaðýnda aþýlama faaliyetleri ile baþlayan "Koruyucu Saðlýk Hizmetlerini" bir ömür boyu sürdürmektedir. Aile hekimliði uygulamasý ile her birey, saðlýklarý ile ilgili her türlü konuda danýþmanlýk hizmeti alabilecekleri bir hekime kavuþmuþtur. Her yýl yaklaþýk 7000 kiþi aile hekimleri ile bir araya gelmektedir. Ülkemizde saðlýk hizmetleri sadece saðlýk tesisleri ile sýnýrlý kalmayýp, aile hekimlerince yaþadýklarý yerde ziyaret edilerek saðlýk problemlerine çözüm bulunmaktadýr. Bunun yaný sýra evlerinden çýkamayan yýlda yaklaþýk 2000 kiþiye evinde saðlýk hizmeti sunulmaktadýr. Kadýn ve çocuk saðlýðý Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü'nün öncelikleri arasýndadýr. Özelikle doðurganlýk çaðýndaki kadýnlara ve doðuþtan itibaren çocuklara yönelik yapýlan saðlýk hizmetleri itina sürdürülmekte ve yaklaþýk her yýl doðan çocuðumuz ve annesi yakýndan izlenmektedir. On üç ayrý hastalýk yapýcý etkene karþý sürdürülen ve dünyanýn en kapsamlý aþýlama programlarýndan birisi olan "Ulusal Aþý Programý" ile yýlda yaklaþýk doz aþý, geleceðin güvencesi çocuklarýmýza uygulanmaktadýr. Bulaþýcý hastalýklarla mücadelede hedef; hastalýklarýn ortaya çýkýþýný engellemektir. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü; 7 gün 24 saat boyunca bulaþýcý hastalýklara yönelik izleme yapmakta, herhangi bir salgýn tehlikesi durumunda süratle harekete geçerek salgýn kontrol çalýþmalarýna baþlamaktadýr. Saðlýðýn temel unsurlarýndan olan içme ve kullanma sularýnýn güvenilir olmasý için her yýl 1100 noktadan düzenli aralýklarla alýnan numunelerden yapýlan 4500 tahlille þebeke sularýnýn güvenliði takip edilmektedir. Birçok hastalýktan korunmak için saðlýklý beslenmek, hareketli bir yaþam tarzý benimsemek, sigara ve alkolden uzak durmak gereklidir. Ulusal programlarýmýz kapsamýnda saðlýðýmýzý tehdit eden risk faktörlerine karþý vatandaþlarýmýzla birlikte mücadele edilmektedir. ALO 171 sigara býrakma hattý 7 gün 24 saat esasý ile danýþmanlýk hizmeti vermekte ve 8 sigara býrakma polikliniðine yönlendirmektedir. ALO 191 hattý ile de uyuþturucuyla mücadeleye destek verilmektedir. Dünyadaki geliþmiþ ülkelerle ayný þekilde üç kanser türü (meme, rahim aðzý, kalýn baðýrsak) için erken teþhise yönelik her yýl tarama yapýlmakta ve kanserden korunmaya yönelik eðitimler aralýksýz sürdürülmektedir. Sonuç olarak Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü; Her gün 200 noktada 7000 kez vatandaþlarýmýzla buluþuyor. Her yýl saðlýk tesislerimize ulaþamayan 2000 vatandaþýmýzýn evine gidiyor. Her yýl doðan çocuðumuzun ve annelerinin saðlýðýný koruyor. Her yýl geleceðimizin güvencesi çocuklarýmýzý korumak için doz aþý yapýyor. Her yýl öðrencimizi aðýz ve diþ saðlýðý taramasýndan geçiriyor. Her gün 24 saat boyunca, bulaþýcý hastalýklarý ortaya çýkar çýkmaz tespit ederek; yayýlmasýný engellemek, sýnýrlarýmýz ötesindeki hastalýklarýn ülkemize girmesine mani olmak için görev baþýnda... Her yýl 1100 noktadan aldýðýmýz numunelerle 4500 tahlil yaparak, içtiðiniz suyu sürekli kontrol ediyor. Her yýl sizleri kanserden korumak için tarama yapýyor. Her gün ALO 171 sigara býrakma hattýmýz ve 8 sigara býrakma polikliniði ile sigaradan kurtulmak isteyen vatandaþlarýmýza destek veriyor. Her bir çalýþanýmýza, sizlere daha iyi hizmet etmek için çeþitli konularda ortalama yýlda en az iki kez eðitim veriyor. Halk Saðlýðý Haftasý boyunca Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü'nün etkinlikleri devam edecektir." Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk- Sen Çorum Þubesi Baþkaný Ahmet Saatcý gündeme iliþkin yaptýðý açýklamada, "Milli birlik ve beraberliðimizi, ülkemizin kardeþçe yaþama arzusunu hedef alan, bu tür hain giriþimleri kabul etmemiz, kabuðumuza çekilmemiz asla mümkün deðildir" dedi. "Terörün dini, dili, ýrký olmaz. Terör kimden gelirse gelsin ve kime karþý yapýlýrsa yapýlsýn terörün her türlüsünü lanetliyoruz" ifadelerini kullanan Saatcý, "Milletin huzur ve güvenliðine yönelik hain terör saldýrýlarýna asla fýrsat verilmeyecektir. Yüzyýllarca üzerinde Ahmet Saatcý birlikte kardeþçe yaþadýðýmýz topraklarýmýza, birlikte yaþama isteðimize nifak tohumlarý ekmeye çalýþanlarý kýnýyoruz. Farklý düþünenlere, terörü deðil kardeþliði benimseyenlere bölgede baský kuran ve akýttýðý kan ile korku meydana getirmeyi hedefleyen PKK terör örgütü, 'konuþacak' ve 'savunacak' hiç bir ideolojisi olmadýðýndan bu saldýrýlarýný sürdürüyor. Ülkemizde kaotik ortamlar yaratmaya çalýþan terörist eylemlerin milli birlik ve beraberliðimizi, ülkemizin kardeþçe yaþama arzusunu hedef alan bu tür hain giriþimleri kabul etmemiz, kabuðumuza çekilmemiz asla ve asla mümkün deðildir. Büyük Memur-Sen ailesi olarak son günlerde týrmanan terör olaylarýnýn ülkemiz ve aziz milletimizin huzurunu bozma, ülkedeki geliþme ve büyüme düzeyini sekteye uðratmak anlamýnda yapýlan alçakça faaliyetlerdir. Eski AK Parti Gençlik Kollarý Diyarbakýr Ýl Baþkaný Yunus Koca ve yine kamuda çalýþan Dr. Abdullah Biroðlu'nun örnek nitelikte çalýþmalarý ve gayretleri vardý. Kendileriyle birlikte baþta bölgede huzur, barýþ ve umudu aþýlýyorlardý. Dolayýsýyla yapýlan bu hain saldýrý barýþa ve istikbalimiz ile umudumuza yapýlmýþ bir saldýrýdýr. Bu saldýrýnýn bütün tetikçilerine haykýrýyoruz; bin yýlýk desende bir ve beraberliðimizi, sevgi ve merhametle mayalý bu topraklarda yeþeren kardeþliðimizi, sinesinde güçlü bir imanla yeniden diriliþin habercisi olanlara alçakça saldýrmakla muvaffak olamazsýnýz. Siz yenileceksiniz ve yenilmeye mahkûmsunuz" þeklinde kaydetti. Ýdeolojisi kan üzerine kurgulanan, ipleri emperyalistlerin elinde olan terör örgütü PKK'nýn, silah ve Molotof deðil, elinde kalem olan, yüreðinde kin ve nefret yerine iman ve kardeþlik olan her bireyi düþman olarak gördüðünü vurgulayan Saatcý, "Gözleri kör, vicdanlarý kuru olan PKK, davasý; insanlýk, amacý birliktelik olan herkese kalleþlik yapýyor. Tek bildikleri "pusu" ve "katliam" olan PKK, iyi olan her þeye savaþ açtýkça, ihaneti görmezden gelen, üç maymunu oynayan tüm yapýlar ve çevrelerde ihanete ortak oluyor, kötülüðün PR çalýþmasýný yaparak teröre örtülü destek veriyorlar. Örtülü ya da açýk terörü besleyen ve destekleyenleri de kýnýyoruz. Hedefleri birlik ve beraberliðimizdir. Bu kirli hedefi sahneye koyan, senaryoda rol alan, kýnayamayan ve sessiz kalarak ön açan tüm çevreleri de lanetliyoruz. Terör eylemlerinin bitmesini istemeyenler huzur ortamýnýn Ülkemizin ve Aziz Milletimizin üzerine doðmasýný istemeyen iþbirlikçi taþeronlardan baþka bir þey deðildir. Baþka amaçlar peþinde koþan, Ülkemiz ve Milletimizin çýkarýný düþünmeyerek birilerinin deðirmenine su taþýyan alçaklardan baþka bir þey de deðillerdir" þeklinde kaydetti. "Tarihimizden aldýðýmýz misyonu, bizden sonraki gelecek nesillere aktarmak için var gücümüzle çalýþmaya, Ülkemizin barýþ ve huzur ortamýný daha ilerilere taþýmak için bütün Memur-Sen teþkilatlarýmýz ile birlikte her türlü adýmý destekliyoruz" ifade eden Saatcý, "Terör olaylarýna karþý verilecek en güzel cevap; birlik ruhu içerisinde, ortak akýlla, aklýselime dayalý olarak teröre, terör örgütlerine, terörü besleyen ve yönlendiren kirli odaklara karþý yekvücut olduðumuzu göstermektir. Soðukkanlý deðerlendirme, ortak akýl ve feraseti hâkim kýlmak suretiyle, millet olarak birlik ve kardeþlik içerisinde ülkemize ve geleceðimize yönelik oyunlarý bozma tutumumuzu kararlýlýkla devam ettirmeliyiz. Oynanan kirli oyunu bozacak güçte ve dirayette olduðumuzu göstermeliyiz. Yunus Koca, Abdullah Biroðul kardeþlerimize ve tüm þehitlerimize Allahtan rahmet, ailelerine ve milletimize baþsaðlýðý diliyor, terörle mücadelede yaralý olan kardeþlerimize acil þifalar diliyorum" þeklinde kaydetti.

8 YAÞAM 8 Ressam Ressam iki arkadaþ, sergide bir tabloyu seyrediyordu. Biri: -Þuna bak, dedi, güneþin doðuþunu ne güzel canlandýrmýþ.öbürü düzeltti: Kelime Avý -Ýmkâný yok, mutlaka güneþin batýþýdýr. -Belki öyledir. Ama nasýl oluyor da bu kadar kesin konuþabiliyorsun? -Ressamý tanýrým, sabahlarý onbirden önce kalkmaz. Günün Sudoku Bulmacasý Hareketsiz yaþam, karaciðer yaðlanmasýný arttýrdý Karaciðer, vücudun en büyük ve çok görevi olan organýdýr. Ýlaçlarýn zararsýz hale getirilmesi, kanýn depo edilmesi, zararlý maddelerden arýnmasý, besinlerin sindirilmesi gibi birçok görevi vardýr. Karaciðer yaðýnýn yüzde 5'ten fazla olmasý karaciðer yaðlanmasý olarak adlandýrýlýr. Oluþumunda karýn içi yaðlanmasýnýn artmasý, þiþmanlýk, kan yaðlarýnýn artmasý, genetik faktörler, insülin direnci, ilaçlar ve toksinler etkili olabilir.hastalýk Batý toplumlarýnda fazla görülmekle birlikte tüm dünyada, beslenme alýþkanlýklarýnýn deðiþmesi ve hareketsiz yaþama geçiþle birlikte artmaktadýr. Alkol kullanýmýndaki fazlalýk da risk sebepleri arasýndadýr. Yaþlýlarda daha fazla görülmekle birlikte en çok yaþ aralýðýnda görülmektedir. Çalýþmalar yetiþkin her 4 kiþiden birinin yaðlý karaciðere sahip olduðunu gösteriyor. Bu sorunu yaþayan kiþilerde nedensiz aðrýlar, uyku düzensizliði, hareket isteksizliði, terlemede artýþ ve depresyon oluþabilir. Yaðlanmayý önlemenin 10 yolu: * Alkole baðlý olmayan karaciðer yaðlanmasýnda kullanýlan belirgin bir ilaç yoktur. Ýlk yapýlmasý gereken yaþam tarzý deðiþiklikleri olmalýdýr. Kilo kaybýnýn saðlanmasýyla vücut yaðý ve karaciðer yaðý azalacaktýr. * Günlük alýnan yað miktarýný azaltmak gerekir. Az yaðlý süt, yoðurt, peynir tüketimine özen gösterilmeli. Kýzartmalar ve fast food tarzý besinler, kavurmalar, þarküteri ürünleri tüketilmemelidir. Paketli ürünler fazla miktarda yað içerir. * Zeytinyaðýnýn insülin direncini iyileþtirerek, karaciðerin yaðlanmasýný azalttýðý kanýtlanmýþtýr. Günlük yað kullanýmýný attýrmadan yað seçiminde zeytinyaðýna yönelmek faydalý olabilir. Haftada 2 kez balýk tüketimi veya uzman kontrolünde balýk yaðý kullanýmý da karaciðer yaðlanmasýnýn azaltýlmasýnda etkilidir. * Yeþil çay, kafein ve kateþin adý verilen polifenolik bileþenleri içerir ve karaciðer yaðlanmasýna karþý koruyucudur. Günde 1-2 fincan tüketilebilir. * E ve C vitamini gibi antioksidan vitaminlerin karaciðer yaðlanmasýna olumlu etkileri biliniyor. Yeþil yapraklý sebzeler ve turunçgiller iyi birer C vitamini kaynaðýdýr. Yaðlý tohumlar ve zeytinyaðý ise E vitamini kaynaðýdýr. * Cevizde bulunan alfa-linoleik asit (ALA) karaciðer yaðlanmasýný azaltýr. Haftalýk 50 gramýn üzerinde tüketilmesinin toplam yað alýmýný arttýrarak yaðlanmayý tetikleyeceði unutulmamalýdýr. * Kahve tüketiminin kronik karaciðer hastalýklarýnýn görülme sýklýðýný düþürdüðü biliniyor. Günde 2 kupadan kahve tüketimi karaciðer enzimlerinin yükselmesini engellemektedir. * Likopen, domates ve ürünlerinde bulunan bazý meyve ve sebzelere karakteristik koyu kýrmýzý rengini veren temel maddedir ve karaciðer yaðlanmasýnýn önlenmesinde olumlu etkileri vardýr. Günlük sebze ve meyve seçenekleri arasýnda karpuz ve domates gibi kýrmýz renkli besinler bulunmalýdýr. * Probiyotikler de karaciðer yaðlanmasýnda bir tedavi seçeneði olmalýdýr. Özellikle kefir ve probiyotik yoðurt günde 1 kez beslenme programýna eklenmelidir. * Yüksek fruktozlu mýsýr þurubu, meþrubatlar, gazlý içecekler ve meyve sularýnda yaygýn olarak kullanýlan bir tatlandýrýcýdýr ve karaciðer enzimlerini yükselterek karaciðer yaðlanmasýný arttýrmaktadýr. Bu tür içeceklerin beslenme planýndan çýkarýlmasý gerekir. Beslenme planýndan çýkarýlmasý gereken bir diðer içecek grubu da alkollü içeceklerdir. NOT: Besin destekleri ve bitkisel ilaçlara baðlý geliþen karaciðer hasarlarýnýn ilaçlara oranla daha fazla olduðu da görülmüþtür. Besinsel takviye kullanýmýna baðlý görülen karaciðer hasarýnýn %7'den %20'ye çýktýðý belirtilmektedir. Bu tür takviyeleri kullanýrken son derece dikkatli davranýlmalý ve mutlaka uzman tavsiyesi alýnmalýdýr. Sinema 20:00 Çelik Adam Üvey anne ve babasýnýn deðerlerine göre büyütülmüþ olan clark, kýsa süre içinde süper yeteneklere sahip olmanýn zor kararlar almak anlamýna geldiðini fark eder. Saat : 20:00-22:45 (165 dakika) Tür : Sinema (Aksiyon) Oyuncular : Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon Yönetmen : Zack Snyder Eðlence 20:30 Güldür Güldür Günlük hayatta yaþanan olaylara farklý bir bakýþ açýsý ile yaklaþan Güldür Güldür Show'da, her hafta önemli bir konu mizahi bir dille ele alýnýyor. Oyuncular aileden aþka, þöhretten teknolojiye, futboldan arkadaþlýða, birçok konuyu kendi mizah anlayýþlarý, farklý yaklaþýmlarý ve çözümleriyle sergiliyor.saat : 20:30-21:45 (75 dakika) Tür : Eðlence (Komedi Programý) Oyuncular : Ali Sunal, Alper Kul, Doða Rutkay, Onur Atilla, Çaðlar Çorumlu Yönetmen : Meltem Bozoflu Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Taþýyýcý 19:45 Sinema Eski özel kuvvetler görevlisi Frank Martin, Fransa da sakin bir hayat sürmektedir. Geçimini ise taþýyýcýlýk yaparak saðlamaktadýr. Taþýdýðý bazen bir insan, bazense basit bir pakettir. Her ne taþýrsa taþýsýn, asla soru sormamaktadýr. Bir gün Amerikalý bir suçlu olan Wall Street tarafýndan bir paket taþýmasý istenir. Ýlk kez kurallara uymaz ve meraký galip gelir. Taþýdýðý þey bu kez Lai adýnda Çinli bir kadýndýr. Kurallarý çiðnediðini duyan Wall Street, bu iþin peþini býrakmaz. Ýlk iþi, Martin i öldürmek üzere bir suikast ekibi yollamak olur. Þehzade Bayezid Þehzade Bayezid 1525, Ýstanbul - 25 Eylül 1561, Kazvin), I. Süleyman'ýn Hürrem Sultan'dan olma üçüncü þehzadesidir. Kütahya, Konya ve Karaman sancak beyliklerinde bulunmuþtur. Annesi Hürrem Sultan'ýn korumasý ile kendini tahtýn varisi olarak görmeye baþlamýþ ancak annesi öldükten sonra güçsüz kalmýþken ablasý Mihrimah Sultan Þehzade Bayezid'e sahip çýkmýþtýr.fakat Babasýnýn Þehzade Selim'in tarafýný tutmasýyla kendisine taraftar toplamaya baþlamýþtýr. Babasý henüz sað iken kardeþi Þehzade Selim ile giriþtiði taht mücadelesinde yenilmiþ; sýðýndýðý Ýran Þahý nýn sarayýnda babasýnýn adamlarý tarafýndan oðullarý ile birlikte boðularak öldürülmüþtür. Oðullarý ve kendisinin naaþý Sivas'ta bulunan Melik-i Acem Türbesi'nde yer almaktadýr.1525 yýlýnda Ýstanbul da dünyaya geldi. Babasý Osmanlý padiþahý Kanuni Sultan Süleyman, annesi Hürrem Sultan dýr. 11 Kasým 1539 da erkek kardeþi Cihangir ile birlikte sünnet edildi teki Macaristan seferine katýldý da Karaman Sancak Beyliði ile görevlendirildi de Ýkinci Ýran seferine çýkan babasýný abisi Þehzade Mustafa'yla birlikte Akþehir de karþýladý.kanuni 1553 te Nahcývan Seferi ne (3. Ýran seferi) çýkarken Bayezid i taht muhafazasý için Edirne ye gönderdi. Ordu sefere giderken Konya da Þehzade Mustafa nýn boðdurulmasý ve ardýndan Þehzade Cihangir in de hastalanarak Halep te hayatýný kaybetmesi üzerine Bayezid, tahtýn iki varisinden birisi olarak kaldý. BEZELYELÝ ETLÝ BÖREK Malzemeler 1 Paket Milföy Hamuru (10 luk pakette) 250 gr Kuzu Eti 2 Adet Orta Boy Soðan 2 Adet Orta Boy Domates 1 Su Bardaðý Haþlanmýþ Bezelye 1 Yumurtanýn Sarýsý 1 Demet Maydanoz 1 Çorba Kaþýðý Tereyaðý 1/2 Çay Bardaðý Sývý Yað Yemeðin Tarifi Tencereye tereyaðýný ve sývý yaðý alarak, kýzdýralým. Fýndýk iriliðinde doðranmýþ kuzu etlerini ilave edelim. Býraktýklarý suyu çekene dek kavuralým.soðanlarý ilave edip pembeleþtirelim. Kabuklarý soyulmuþ ve küp þeklinde doðranmýþ domatesleri de ilave ederek 5 dakika daha piþirelim.tuz, karabiber ve ince ince doðranmýþ maydanozu ekleyerek ateþten alalým.milföy hamurlarýnýn ortasýna etli harçtan bir miktar koyalým. Zarf þeklinde kapatarak ters çevirelim. Üzerine milföy hamurundan kestiðimiz þeritlerle süsler yapalým. Hafifçe yaðlanmýþ fýrýn tepsisine dizelim. Önceden ýsýtýlmýþ 220 dereceli fýrýnda börekleri 5 dakika piþirelim. Isýyý 170 dereceye indirerek üzerleri kýzarana dek piþirelim. Kalp neyle doluysa, dudaklardan o dökülür. (Goethe) 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe Yerli Dizi 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 18:30 Spor Bülteni 19:45 Taþýyýcý 21:30 Kiracý 23:20 Ýzler 08:00 Yasemince Yerli Dizi Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý 18:00 Ana Haber 19:00 Tv Filmi 20:45 Haber Saati 22:00 Gol Kralý 23:45 Ýskele Sancak 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:30 Asla Vazgeçme 19:00 Ana Haber 19:15 Piramit 20:30 Güldür Güldür 21:15 Portekiz-Fransa 23:15 Ejderha Savaþlarý 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Yerli Dizi Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Ben Bilmem Eþim Bilir Böyle Bitmesin Yerli Dizi Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Gönül Köprülerimiz 18:55 Spor 19:00 Ana Haber 20:00 Çelik Adam 22:45 Ana Ocaðý 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut Yerli Dizi 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Çýnarýn Gölgesinde 21:15 Sungurlar 23:00 Çýnarýn Gölgesinde

9 "Rabbimiz! Peygamberlerin aracýlýðý ile bize vadettiklerini ver bize. Kýyamet günü bizi rezil etme. Þüphesiz sen, vadinden dönmezsin." Âl-i imrân, 3/194 2 AÐUS- 04 EYLÜL 2015 SALI Cumanýz Mübarek Olsun... DUA Allah'ým! Her zaman lütfunun aydýnlýðýný bana yol gösterici et! Ucu Sana ulaþmayan yolu bana gösterme. Amin 9 Allah'ým! Þüphesiz ben nefsime çok zulmettim, günahlarý baðýþlayacak olan yalnýz Sensin. Öyleyse katýndan bir af ile beni baðýþla. Bana merhamet et, çünkü baðýþlamasý ve rahmeti çok olan sadece Sensin.Buhârî, "Ezan", 149 GÜZEL AHLAK VE KAZANMA YOLLARI SALVELE 'Salvele', Hz. Peygamber (s.a.v.)'e salâvat okuma; Allah'a hamd ve senâ ettikten sonra Hz. Peygamber (s.a.v.) hakkýnda "... Ves-Salâtü ve'sselâmü alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain" þeklindeki duaya denir. Peygamberimiz (s.a.v.)'e imanýn, baðlýlýðýn ve O'na karþý sevginin bir ifadesi olan bu duayý okumalarýný müminlere Allah (c.c.) emretmiþtir. Allah (c.c.) Kur'an-ý Kerim'de þöyle buyurmaktadýr: "Hiç þüphesiz, Allah ve melekleri peygambere salât etmektedirler. Ey iman edenler, siz de O'na salât edin ve tam bir teslimiyetle ona selâm verin." [1] Bu ayette Allah (c.c.) kendisinin ve meleklerin Hz. Muhamed (s.a.v.)'e salât getirdiðini bildirmekte, müminlerin de salât getirmesini emretmektedir. Ayrýca O'na selâm vermemizi de bir görev kýlmaktadýr. Bu ayet-i kerimede Allah (c.c.), Peygamberi (s.a.v.)'nin hayatýný ve ölümünü þerefli kýldýðýný ve O'nun makamýný yücelttiðini açýklamaktadýr. Mevdûdi bu ayetle ilgili olarak þunlarý þöyler: 'Konunun akýþýndan bu hususa neden deðinildiði kolayca anlaþýlabilir. Bu dönem, bütün Ýslâm düþmanlarýnýn Ýslâm'ýn barýþýný kýskandýklarý bir dönemdi. Onu lekeleyerek, onun Ýslâm ve Müslümanlarýn her gün daha da güçlenmesine neden olan ahlâki olgunluðuna gölge düþürmeyi planlýyorlardý. Allah (c.c.) bu ayeti gönderdiðinde durum böyleydi. Bu ayetle þöyle denilmek isteniyor; "Kâfirler, münafýklar ve müþrikler, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in görevinin baþarýsýzlýða uðramasý için ne kadar iftira atsalar ve gözden düþürmeye çalýþsalar da, sonuçta kendileri baþarýsýzlýk ve rezaletle karþýlaþacaklardýr. Çünkü Ben, Peygamberime karþý merhametliyim ve bütün evreni yöneten melekler de O'nun destekleyicisidirler. O'nun düþmanlarý O'nu suçlayýp aþaðýlayarak hiçbir þey elde edemezler, çünkü Ben O'nun ismini yüceltiyorum ve melekler de O'na sürekli saygý ve sevgi göstermektedirler. Benim rahmetim ve bereketim onunla birlikte iken ve meleklerim "Ey âlemlerin Rabbi, Muhamed'i daha yüce makamlara çýkar, onun dinini yay ve geliþtir." diye gece gündüz sürekli dua ederken, kâfirler, fitne ve tuzaklarýyla Peygamberime hiç zarar veremezler." [2] Ýmam Kurtubî, bu ayetin tefsirinde 'rivayet olduðuna göre' þöyle bir hadis zikredilmektedir: Ashâb-ý Kiram, Rasûlullah (s.a.v.)'e: - Ya Rasûlallah! Ahzab sûresinin "Þüphesiz Allah ve melekleri Peygambere salât eder..." ifadeleri ile baþlayan ayetin manasýný açýklar mýsýnýz? Diye sormuþlar. Hz. Peygamber (s.a.v.) buyurdu ki; "Bu sorduðunuz ilm-i meknûndur (yani insanlara açýklanmamýþ bilgilerdendir). Eðer bu konuda bana sormasaydýnýz, onu size açýklamazdým. Allah benim için iki melek görevlendirdi. Bir müminin yanýnda ben anýldýðýmda bana salât getirirse, bu iki melek (ona) 'Allah seni baðýþlasýn diye' dua ederler. Allah'ýn (diðer) melekleri bu iki meleðin duasýný pekiþtirerek "âmin" derler, Allah da (bu duayý kabul) eder. Bir müminin yanýnda anýldýðýmda bana salât getirmezse bu iki melek 'Allah seni baðýþlamasýn' diyerek beddua ederler. (diðer) Melekler de bu iki meleðin beddualarýna "âmin" derler. (Allah da bu bedduayý kabul eder)" Türkçemizde salâvat ve salâvat-ý þerife dediðimiz kelime bu ayette geçen salât kelimesinin çoðuludur. Ayetten de anlaþýldýðý gibi salât: Allah'ýn salâtý, Meleklerin salâtý ve müminlerin salâtý olmak üzere üçe ayrýlýr. a. Allah (c.c.)'ýn Peygamberine salât getirmesi: O'na rahmeti ve O'ndan hoþnut olmasý, O'na yardým etmesi, teblið ettiði Ýslâm dinini yayarak onun þanýný arttýrmasý, O'nun iþlerini bereketli kýlmasý, ismini yüceltmesi, O'na ahiret mükâfatlarýný vermesi ve getirilen salâtý kabul etmesi anlamýna gelir. b. Meleklerin salâtý þu anlama gelir: Melekler Hz. Peygamber (s.a.v.)'i çok severler. O'na en yüce makamlarý vermesi, dininin ve devletinin geliþmesi ve O'nu yüksek derecelere ulaþtýrmasý için Allah (c.c.)'a dua ederler, istiðfar ederler, O'na salât getirenlere Allah (c.c.)'ýn rahmetini dilerler. c. Müminlerin salâtý: O'na saygýda kusur etmemeleri, O'nunla ilgili duada bulunmalarýdýr. Allah'tan, teblið ettiði dinin güçlenmesini, þanýnýn artmasýný dilemek ve Cenetteki 'Makam-ý Mahmud'u ve ümmetine þefaat etme hakkýný O'na vermesini istemektir. Salâvat konusundaki ayet, Hz. Peygamber (s.a.v.)'e salâvat getirmenin farz olduðunu göstermektedir. Ancak ayette bunun tekrarýna deðinilmemektedir. Hz. Peygamber (s.a.v.)'e salât ve selam getirmenin hükmü konusunda bir kaç görüþ bulunmaktadýr. Hz. Peygamber (s.a.v.)'e salât ve selam getirmenin þekli, miktarý, hükmü, anlamý gibi konularý, Ýslâm âlimleri bu konuda yazmýþ olduklarý özel kitaplara konu yapmýþlardýr. Hz. Peygamber (s.a.v.)'e salât ve selâm getirmenin hükmü konusundaki görüþleri þöylece özetlemek mümkündür: Genelde kabul gören görüþe göre, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in ismi anýldýkça salât getirmek farzdýr. Bu hususta birçok hadis rivayet olunmuþtur. Bu hadislerden bir kýsmý þöyledir: Hz. Peygamber (s.a.v.) buyuruyor: "Kýyamet gününde bana halkýn en yakýn olanlarý ve þefaatime hak kazananlarý, bana en çok salâvat getirenleridir." [3] "Yanýnda ben anýldýðým halde bana salâvat getirmeyenin yüzü yerde sürülsün, hakarete uðrasýn." [4] "Kim bana bir salâvat getirirse Allah Teâlâ bu yüzden o kimseye on katý maðfiret eder." [5] "En cimri (bahil) olan yanýnda anýldýðým halde bana salât-u selam getirmeyendir." [6] "Günlerinizin en faziletli ve en iyi günü Cuma günüdür. O günde bana çok salâvat getirin. Zira sizin salâvat ve selamlarýnýz (melekler vasýtasýyla) bana arz olunur." Namazda okunan 'teþehhüd duasý' bu hadiste açýklanan kelimelerden daha farklý lafýzlarla da riayet olunmuþtur. Bütün bu salâvatlar, lafýzlarý farklý olmakla birlikte ayný anlamý taþýmaktadýr. Bu salavatlarla ilgili þu bir kaç noktanýn çok iyi anlaþýlmasý gerekmektedir: Birincisi: Salâvatlarýn hepsinde Hz. Peygamber (s.a.v.) Müslümanlara, kendisine salât ve selam göndermenin en iyi yolunun, Allah'a "Allah'ým Muhammede salât eyle" diye dua etmek istediðini söylemektedir. "Allahumme salli ala Muhammedin" diye dua eden bir kimse aslýnda Allah (c.c.) karþýsýnda kendi acizliðini kabul ediyor ve "Allah'ým, Ben Rasûlüne gerektiði gibi salât gönderemem. Bu yüzden sana yalvarýyorum. Benim yerime Sen O'na salât et ve bu hususta benden dilediðin hizmeti al." [7] Ýkincisi: Hz. Peygamber (s.a.v.) bu duayý sadece kendisine özelleþtirmemiþ, ashabýný, hanýmlarýný ve soyundan gelenleri de buna dahil etmiþtir. Hanýmlarý ve soyundan gelenlerle ne kastedildiði bellidir. "Âl" kelimesi ise sadece Hz. Peygamber (s.a.v.)'in ev halkýný deðil, O'nu takip eden ve O'nun sünnetine uyan herkesi içine alýr." Üçüncüsü: Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafýndan öðretilen bu dua (dua ve selamlar) ile O'na Hz. Ýbrahim (a.s.)'in ve O'nun Âline salât, rahmet ve bereketin aynýsýný indirmesi için Allah'a dua edilmektedir. Allah, Hz. Ýbrahim'e (a.s.) yeryüzünde baþka hiç kimseye ihsan etmediði bir nimet vermiþtir. Peygamberliði, vahyi ve kitabý hidayet kaynaðý olarak kabul eden Müslüman, Yahudi yahut Hýristiyan olsun, bütün insanlar Hz. Ýbrahim (a.s.)'in önderliðini kabul etmiþlerdir. O halde Hz. Peygamberin (s.a.v.) söylemek istediði þu sözdür: "Allah'ým! Hz. Ýbrahim'i bütün peygamberlere inananlarýn sýðýnaðý yaptýðýn gibi, beni de bütün peygamberlerin sýðýnaðý yap ki, peygamberliðe inanan hiç kimse benim peygamberliðime inanma nimetinden mahrum olmasýn!" Peygamberimiz (s.a.v) için 'Vesile'yi istemek O'nun þefaatine ermemize vesiledir. Nitekim ezan okunduðu zaman ezandan sonra kendisine salât getirip Vesileyi isteyene Allah (c.c.)'ýn izni ile þefaat edeceðini Peygamberimiz (s.a.v.) müjdelemektedir. Ýþte bunun için bütün Ýslâm eserlerinde, Peygamber Efendimiz'in isminden sonra 'Sallallahu Aleyhi ve Sellem' kelimelerinin baþ harfleri (s.a.v.) þeklinde yazýlmaktadýr. 1 Ahzab sûresi,33/56 [2] Mevdudi,Tefhimü'l Kur'an. [3] Tirmizi, Vitir, 21. [4] Tirmizi, Deavat, 100. [5] Müslim, Salât, 70. [6] Müsned, 1/201. [7] Mevdudi, Tefhimu'l-Kur'an. SAHABE HAYATI HZ. ERKAM B. EBÝ'L-ERKAM (r.anh) VE EVÝ Mekke'de müslüman olan ilk sahâbîlerden biri. Erkam b. Ebi'l-Erkam b. Esed b. Abdullah b. Ömer b. Mahzûm; künyesi Ebû Abdullah'týr. Babasýnýn adý Abdü Menâf; annesinin adý Ümeyye binti Hâris'tir. Erkâm, Mekke'nin en zengin ve mûteber ailelerinden biri olan Mahzûm kabilesine mensuptu. Annesi Ümeyye, Huzâa kabilesindendi. Mahzûmîler, Hz. Peygamber'in muhâliflerinden olmakla beraber, Erkam onun sâdýk bir sahâbîsi olmuþtur. Ýbn Abdilberr'e göre (el-ýstîâb, I, 31) Erkam, "Zâlime karþý, mazlumla birlikte hareket edeceðiz" diye and içen ve islâm tarihinde "Hýlfü'l-Füdûl" cemiyeti diye bilinen fazîletli grup içerisinde zikredilir. Erkam, Hz. Ebû Bekir'in teþvikiyle, Ebû Ubeyde b. el-cerrâh ve Osman b. Maz'ûn ile ayný gün müslüman olmuþtu. Ýslâmî kaynaklar onu, müslüman olan ilk onbeþ kiþi arasýnda saymaktadýr. Oðlu Osman'a göre ise, yedinci müslümandýr. Onun, "Ben islâm'- da yedinci kiþinin oðluyum. Babam yedinci kiþi olarak müslüman oldu" dediði nakledilir (Ýbni Sâ'd, Tabakat, III, 242; Hâkim, el-müstedrek, III, 502; Reckendorf, ÝA, "Erkam " mad. IV, 316). Resulullah (s.a.s.) ile birlikte baþta Bedir ve Uhud olmak üzere, bütün savaþlara katýlmýþtýr. Medine'ye ilk hicret edenlerdendir. Hz. Peygamber onu, Ensar'dan Ebu Talha ile kardeþ yapmýþtýr. Hicretten sonra, Medine'de Zureykoðullarý mahallesinde bir evde oturmuþtur. Bu evin kendisine Hz. Peygamber tarafýndan verildiði rivâyet edilmektedir (Ýbn Sâ'd, a.g.e. III, 244). Erkam denilince akla gelen hususlardan biri de onun "evi"dir. Çünkü "Erkam'ýn evi", islâm'da ayrý bir özelliðe sahiptir. Sözkonusu ev; Kâbe'nin batýsýnda, Safâ ile Merve arasýnda, Safâ tepesinin eteklerinde, hacýlarýn hacc görevini yapmak için gelip geçtikleri en iþlek bir yerdeydi. Erkam, ilk müslümanlarýn sýkýntýlý günlerinde evini Resulullah'ýn ve dolayýsýyla islâm'ýn hizmetine sunmuþtu. Bu hareketiyle o, daima hakkýn ve haklýnýn yanýnda olduðunu göstermiþti. Hz. Peygamber, kendi evini terkederek bu eve taþýndý. Burasý islâm'ý tebliðe elveriþli emin bir yerdi. Bir süre bu evde emniyet içerisinde islâmî tebliðe devam etti. Ancak onun orada ne zaman ve ne kadar kaldýðý konusu tartýþmalýdýr. Bununla beraber, yýllarý arasýnda kaldýðý tahmin edilmektedir. Peygamberliðinin dördüncü senesinde taþýndýðý da söylenmektedir. Erkam'ýn evi, islâm'ýn ilk yýllarýnda, Peygamberimize ve ilk müslümanlara bir çeþit sýðýnak vazifesi görmüþtür. Ýslâm'a gönül verenler orada toplanýr, cemâat halinde namaz kýlarlardý. Hz. Peygamber de onlara, peyderpey nazil olan Kur'an ayetlerini okur, dinî hükümleri teblið eder ve oraya gelenleri islâm'a davet ederdi. Böylece bu ev, oraya gelen pekçok kimsenin müslüman EL-BASÝR "Ýncelik gösteren, sezilmez yollardan nimetler veren, en ince iþlerin içini bilen" manalarýna gelen "el-latif" ismi cemili Kur'an-ý Kerim'de 7 defa geçmektedir. "O hiç yarattýðýný bilmez mi? O Latif'dir, her þeyden haberdardýr." (Mülk 14) Yusuf aleyhisselamýn kuyuya olma þerefine nâil olduðu bir yer olmuþtur. Hattâ, Hz. Ömer gibi islâm tarihinin en mühim þahsiyetlerinin hidâyetine de sahne olmuþtur. Onun müslüman oluþundan sonra Hz. Peygamber bu evden ayrýlmýþtýr. Çünkü Hz. Ömer'in islâm'a giriþi, müslümanlara güç kazandýrmýþ ve daha rahat hareket etmelerini saðlamýþtýr. O dönemde Mekkeli müþriklerin ilk müslümanlara uyguladýklarý amansýz baský ve iþkence gözönünde bulundurulacak olursa, Hz. Erkam'ýn evini islâm'ýn tebliði uðrunda Resulullah'ýn hizmetine sunmuþ olmasýnýn mana ve önemi daha kolay anlaþýlacaktýr. Ýþte bu özelliðinden dolayý ona "Dâru'l-Ýslâm ", "Beytü'l- Ýslâm " gibi isimler verýlmiþtir. Hattâ bu evin, islâm uðrunda vakfedilen ilk bina olduðunu söyleyenler de olmuþtur. Bu hizmetinden dolayý Erkam ve evi, müslümanlarca hep saygý ile anýlmýþtýr. Evin diðer bir özelliði de, islâm'a ilk girenlerin sýrasýný ve dolayýsýyla islâm'a giriþte kimin kime sebkat ettiðini tespit konusunda, tarih baþlangýcý olarak kullanýlmýþ olmasýdýr. Tarihçiler bu hususa büyük önem vermiþlerdir. Ayrýca bu ev islâm'ýn yapýlan gizli davetinde merkezi ve karargâhý olmuþtur. Erkam b. Ebi'l-Erkam, bu mübârek evi sonradan oðlunun ve yakýnlarýnýn yararýna vakfetmiþ ve vakfiyesinde þöyle demiþtir. "Besmele... Bu, Erkâm'ýn, Safâ'dan biraz ilerideki evi hakkýnda yaptýðý ahid ve vasiyyetidir ki: Onun arsasý Harem-i Þerif'ten sayýldýðýndan, ev de Harem'leþmiþ, dokunulmazlaþmýþtýr. Satýlmaz ve kendisine mirasçý olunamaz. Hiþam b. As ve Hiþam b. As'ýn azadlý kölesi filan (ismi zikredilmemiþtir) buna þâhittir." Erkam'ýn bu mübârek evi, içinde oðullarý ve torunlarý tarafýndan oturulmak veya icarlarýndan yararlanýlmak surediyle Halife Ebu Câfer el-mansur (v. 158 h.) zamanýna kadar devam etti. Halife Mansur, hacc sýrasýnda, Safâ ile Merve arasýnda sa'yederken, Erkam'ýn torununun develeri evin arkasýndaki bir çadýrda bulunurken Halife de onlarýn alt tarafýndan geçiyordu. Arada mesafe çok kýsa idi. Hattâ Halife'nin baþýndaki serpuþu almak isteseler elleriyle uzanýp alabilecek derecede yüksekte idiler. Halife Mansur, Merve'ye inip tekrar Safâ tepesine çýkýncaya kadar eve ve evdekilere baktý, durdu. Halife Mansur, Erkam'ýn torunu Abdullah'ýn, Muhammed b. Abdullah b. Hasan'a uyanlardan olduðu halde onunla birlikte hareket etmemiþ olduðundan ilgilendi. Medine ESMAÜL HÜSNA atýlma, pazarda satýlma, hapise týkýlma ve Mýsýr'a sultan olmaya kadar giden yolu çizen, bilen ve hükmedenin Latif olan Allah olduðunu haber verir. (Yusuf 100) Gökyüzünden su indirip yeryüzünü yeþertenin Latif olan Allah olduðunu haber verir Rabbimiz. (Hac 63) Gökyüzünde, yeryüzünde veya bir kayanýn içinde hardal tanesi aðýrlýðýnda bir þey olsa onu dahi bilir ve huzuruna getirir. O Latif olan Allah (c.c.) ) (Lokman 16) vâlisine, Erkam'ýn torunu Abdullah b. Osman b. Erkam'ý hapsetmesi ve zincire vurulmasý için emir yazdý. Bu emri de Kûfeli Sýhâb adýnda bir þahýsla Medine valisine gönderdi. Abdullah b. Osman b. Erkam hapsedilip zincire vurulduðu zaman yaþý sekseni aþmýþ bir ihtiyardý. Bu durum onu son derece üzmüþ ve bunaltmýþtý. Halife Mansur'un Medine vâlisine gönderdiði Kûfeli Sýhâb b. Abdi Rabbin, Abdullah b. Osman'ýn hapsedildiði yere vardý ve ona, "Ben seni içinde bulunduðun þu halden kurtarýrým, Dâr-ý Erkam'ý bana satar mýsýn? Çünkü müminlerin emiri o evi istiyor. Eðer satacak olursan, senin hakkýnda halife ile konuþurum, suçunu da affettiririm?" dedi. Abdullah b. Osman b. Erkam, "O ev vakýftýr, sadakadýr. Benim onda ancak bir intifâ' hakkým vardýr. Buna da kýz kardeþim ve baþkalarý ortaktýrlar" dedi. Sýhâb, "Sen kendine düþen hakkýný bize ver, ondan ilgiyi kes, kurtul" dedi. Abdullah'ýn sabit olan hakký þehâdetle hesaplandý. On yedibin dinarlýk bir satýþ senedi yazýldý. Bunun peþinden kýzkardeþi de paranýn çokluðuna aldanarak hakkýný sattý. Halife Mansur, bu evde intifa' hakký olan herkesin haklarýný satýn alýp iliþiklerini kesti. Erkam'ýn evi, Halife Mansur'un ölümünden sonra oðlu Halife Mehdi'ye geçti. O da eþi Hayzûran'a baðýþladý. Hayzûran, bu evin çevresindeki evleri ve arsalarý satýn alýp ona katmak sûretiyle Dâr-ý Erkam'ý yeniden yaptýrdý (Ýbn Sâ'd, a.g.e., III, ). Bu imardan sonra adý Dâr-ý Hayzûran olarak anýlan ev içinde namaz kýlýnan bir mescid haline getirildi (Ezrâki, Ahbâr-i Mekke, II, 260). Bu ev daha sonra halife Ca'fer b. Mûsa'ya geçti. Bu evde bir müddet de Mýsýr ve Yemenliler oturdular. Daha sonra Gassân b. Abbâd, Musa b. Ca'fer'in oðullarýndan bu evin tamamýný -veya büyük bir kýsmýný- satýn aldý (Ýbni Sâ'd, a.g.e., III, 244). En sonunda bu evi, Mýsýr-Kahire defterdârý Ýbrahim Bey, Sultan ikinci Selim'e hediye etti. Üçüncü Murad da, hicrî 999 (1591) yýlýnda bu evi mescid tarzýnda yeniledi. Bugün artýk bu evi yerinde görmek mümkün deðildir. Harem-i Þerif için yapýlan çevre düzenlemesinde yýkýlmýþ, arsasý zaten Harem'in arsasýna dahil kabul edilen bu ev aslýna rucû etmiþtir (M. Asým Köksal, Erkam'ýn Evi, Diyanet Dergisi, Temmuz-Aðustos-Eylül 1984, Cilt: 20, Sayý: 3, sh. 3-8). (Ayrýca bkz. Ýbni Hacer el- Askalâni, el-ýsâbe JF Temyîzi's-Sahâbe, I, 28; Ýbnü'l-Esir, Üsdü'l-Gâbeî Ma'rifeti's-Sahâbe, I, 74; Dâiratü'l-Maârifi'l- Ýslâmiyye, I, ; Nedvî, Ashâb-ý Kirâm, III, 18-23; Mahmud Esad, Ýslâm Tarihi (tic.), s.433, 548). Erkam b. Ebi'l-Erkam, H. 54 veya 55'te seksen yaþýn üzerinde, Muâviye'nin hilâfeti döneminde vefat etmiþtir. Bedir ehlinin en son vefat edenidir. Vasiyyeti üzerine namazýný sâdýk dostu Sâ'd b. Ebi Vakkâs kýldýrmýþtýr. Kabri Cennütü'l-Bakî'dedir. Elimize alýp da inceleyemediðimiz aklýmýzý, ruhumuzu yaratan Latif yine görünmeyen gönlümüze, görünmeyen sevgimizi veren Latif'dir. Beynimiz en geliþmiþ bilgisayardan daha mükemmel çalýþýr. Ýnsan beyni ise Hz. Ademde de ayný idi. Ýþte o Latife iman edenler incelik gösterirler. Nazik davranýrlar, yaptýklarý iyilikleri onur kýrmadan, gönül incitmeden, hissettirmeden yaparlar.

10 10 Dodurga Hükümet Konaðý çevre düzenlemesi yapýlacak Dodurga Hükümet Konaðý'nýn çevre düzenlemesi iþlerinde kullanýlmak üzere Dodurga Kaymakamlýðý Köylere Hizmet Götürme Birliði Baþkanlýðý'nýn hesabýna 125 bin TL'nin aktarýlmasýna karar verildi. Ýl Genel Meclisi, Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda toplanarak gündeme alýnan maddeleri görüþtü. Ýl Genel Meclisi'nin Eylül ayý oturumlarý devam ediyor. Dün saat 10.30'da toplanan mecliste ilk olarak; Çorum Merkez'e baðlý Öksüzler, Örencik, Seydimçakallý, Sarýlýk, Sarýþeyh ve Sazak köylerine ait köy yerleþik alaný ve civarý sýnýr tespitinin 3194 sayýlý Ýmar Kanunu'nun 27. maddesi uyarýnca görüþülmesi gündeme geldi. Dosyalar, incelenmek ve rapora baðlanmak üzere Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu'na havale edildi. Toplantýda daha sonra Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu tarafýndan Merkeze baðlý Oymaaðaç, Mollahasan ve Küçükpalabýyýk köylerine ait yerleþik alan ve civarý hakkýnda hazýrlanan rapor görüþülerek meclis üyelerince oy birliðiyle kabul edildi. Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor, komisyon baþkaný Erhan Akar tarafýndan meclisin bilgisine sunuldu. Toplantýda ayrýca; 5302 sayýlý Ýl Özel Ýdaresi Kanunu'nun 64. Maddesi ve (a) bendi gereðince Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü'nün bütçe tertibinde bulunan 125 bin lira ödeneðin alýnarak, Dodurga Ýlçesi Hükümet Konaðý'nýn çevre düzenlemesi iþinin birlik eliyle yaptýrýlmak üzere Dodurga Kaymakamlýðý Köylere Hizmet Götürme Birliði Baþkanlýðý'nýn hesabýna aktarýlmasý hususu görüþülerek oy birliði ile kabul edildi. Yýlmam MERT Tarýmda çalýþan 500 kadýna eðitim verildi Ýl Genel Meclisi Aile ve Engelliler Komisyonu Baþkaný Arif Çamiçi, aile içi þiddetin önlenmesi amacý ile Toplumsal Cinsiyet Eðitimleri verildiðini belirterek, 2015 yýlýnda tarýmda çalýþan yaklaþýk 500 kadýna eðitim verilerek farkýndalýk oluþturulmaya çalýþýldýðýný söyledi. Ýl Genel Meclisi'nin Eylül ayý üçüncü toplantýsýnda Aile ve Engelliler Komisyonu tarafýndan Aile Danýþmaný merkezleri hakkýnda hazýrlanan rapor meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. "Ýl genelinde kaç tane aile danýþma merkezleri vardýr? Ailelere hangi alanlarda hizmet verilmektedir? Boþanma ve aile içi sorunlarda yeterli yardýmý saðlayabiliyorlar mý? Aile danýþma merkezlerinde çalýþanlarýn mesleki yeterlilikleri ne orandadýr?" þeklindeki öneriyi inceleyen komisyonun raporu dünkü Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Komisyon raporu hakkýnda bilgi veren Aile ve Engelliler Komisyonu Baþkaný Arif Çamiçi, ilimizde özel eðitim ve aile danýþmanlýðý, evlilik ve aile danýþmanlýðýnýn bireysel danýþmanlýk adý altýnda Sosyal Hizmetler Müdürlüðü denetiminde hizmet verildiðini kaydederek, "Yapýlan incelemede, 3 tane olan Fiza Aile Danýþmanlýðý, Ýçgörü Eðitim ve Psikolojik Danýþmanlýk ile Destek Danýþmanlýðý tespit edilmiþtir. Ýþletmelerde yapýlan incelemelerde boþanma danýþmanlýðý yapýldýðý ancak yeterli hizmet veremedikleri anlaþýlmýþtýr" dedi. Bu iþletmelerde çalýþan mesleki personelin Aile Danýþmanlýðý unvaný almaya yeterli eðitimin bulunmadýðýnýn tespit edildiðini kaydeden Çamiçi, "Yapýlan incelemelerde verilen hizmetin çözüm oraný ve kalitesi hakkýnda istatistiki ve somut bilgiye ulaþýlamamýþtýr" diye konuþtu. Çamiçi, rapor hakkýnda þu bilgiyi verdi: "Bu araþtýrma sonucunda yapýlan incelemede Aile Danýþma Merkezi adý altýnda hizmet veren iþletmelerin Gerçek ve Tüzel Kiþileri ile Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnca Açýlacak Aile Danýþma Merkezleri Yönetmeliðine uygun olarak hizmet vermedikleri ve Sosyal Hizmetler Müdürlüðünden açýlýþ izni almadan faaliyet gösterdikleri tespit edilmiþtir. Aile içi iletiþim sorunlarý, boþanma ve boþanma sonrasý sorunlarýn çözümü amacý ile Sosyal Hizmetler Müdürlüðü bünyesinde Aile ve Boþanma Süreci Danýþmanlýðý hizmeti verilmektedir. Ayrýca Aile içi þiddetin önlenmesi ve izlenmesi amacý ile Þiddeti Önleme ve Ýzleme Merkezi kurulmuþ olup þiddet maðduru veya þiddete uðrama ihtimali olan kadýnlara danýþmanlýk ve rehberlik hizmeti verilmektedir. Aile içi þiddetin önlenmesi amacý ile Toplumsal Cinsiyet Eðitimleri verilmekte olup 2015 yýlýnda tarýmda çalýþan yaklaþýk 500 kadýna eðitim verilerek farkýndalýk oluþturulmaya çalýþýlmaktadýr." Muhsin Kocasaraç MHP'den aday adayý Av. Muhsin Kocasaraç MHP'den Milletvekili aday adaylýðý baþvurusu yaptý. Muhsin Kocasaraç aday adaylýðý ile ilgili yaptýðý açýklamada, "Bilindiði gibi Ülkemizde olaðandýþý süreçler yaþanmaktadýr. Özellikle terör belasý ne hikmetse 7 Haziran seçimleri sonuçlarýnýn netleþmesi ile terör tekrar hortlamýþ,sanki bir el tarafýndan düðmeye basýlmýþ gibi ülke kavga, kargaþa ve þehitlerimizin acýlarýna dönüþmüþtür. Bu süreçte maalesef Anayasa,Yasalar çiðnenerek ve bilerek,istenerek bir hükümet kurulmamýþ,kurdurulmamýþtýr.adeta Yüce Türk Milletine AK Partiyi tek baþýna hükümet yapmadýklarý için ceza verilmiþ,millet cezalandýrýlmýþ ve bunun sonucu olarak ta Ülkenin son derece kritik günler yaþadýðý,doðu ve güneydoðu illerinde seçim güvenliðinin bulunmadýðý, her gün fidanlarýmýzý þehit verdiðimiz bu ortamda seçim kararý verilerek kaos ortamý devam ettirilmiþtir. Alýnan karara göre 1 Kasým 2015 tarihinde 26.Dönem Milletvekili Genel Seçimi yapýlacaktýr. Bu seçimler ülkenin geleceðini belirleyecek var olma yada yok olma seçimleridir. Milliyetçi Hareket Partisi bu seçimlere hazýr ve tek baþýna iktidar olmak hedefe kilitlenmiþtir. MHP'nin bir neferi olarak 7 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayý olmuþ ve 7 Haziran akþamýna kadar partimizin baþarýsý için elimizi deðil gövdemizi taþýn altýna koyarak çalýþtýk. Sonuçta halkýn tercihine saygý duyduk. Ve gelinen noktada ve alýnan seçim kararýndan sonra partililerimiz ve hemþehrilerimizin de destek ve telkinleri, parti ve davamýza inancým gereði kendime bir görev addederek 1 Kasým 2015 tarihinde yapýlacak 26.Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili aday adayý olarak Genel Merkezimize adaylýk baþvurumu yaptým" dedi. Ahmet Anak MHP'den aday adayý Kayrýcý aday adaylýðý baþvurusunu yaptý Milliyetçi Hareket Partisi eski Milletvekili ve 7 Haziran Genel Seçimleri MHP 1. sýra Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý yeniden aday adayý oldu. Kayrýcý, müracaatýný MHP Genel Merkezi'ne yaptý. MHP eski Milletvekili Vahit Kayrýcý aday adaylýðýný açýkladý. 7 Haziran seçimlerinde 1. sýra Milletvekili adayý olan ve seçimi az farkla kaybeden Kayrýcý, 1 Kasým seçimleri için aday adaylýðý baþvurusunu MHP Genel Merkezine yaptý. Haber Merkezi Ýþ adamý Ahmet Anak, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Çorum Milletvekili aday adayý oldu. Çorum'da, ülkücü camianýn önde gelen isimlerinden Ahmet Anak, MHP'den Çorum Milletvekili aday adayý oldu. Uzun yýllar MHP Teþkilatlarýnda görev alan Ahmet Anak, 2007 yýlýnda yapýlan Genel Seçimlerde de MHP'den Çorum Milletvekili aday adayý olmuþtu. Ülkücü camia içerisinde sevilen bir isim olan Anak, Çorum'da inþaat ve tekstil alanlarýnda faaliyet gösteren þirketlerin yönetim kurulu baþkanlýðý görevini yürütüyor.aday adaylýðýna iliþkin yazýlý bir açýklama yapan Anak, "Birlik ve beraberliðe daha çok ihtiyacýmýzýn olduðu bu günlerde ülkücü olmamýzýn gereðini yaparak 26. Dönem MHP Çorum Milletvekilliði aday adaylýðý müracaatýmýzý yapmýþ bulunmaktayým Yüce Allah yar ve yardýmcýmýz olsun" dedi yýlýnda Çorum'da doðan Ahmet Anak, ilk, orta ve lise eðitimini Fatih Lisesinde tamamladý. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Açýk Öðretim Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Ýþ hayatýnda iki ayrý þirketin yönetim kurulu baþkanlýðý görevini yürüten Ahmet Anak, evli ve 2 çocuk babasý.

11 2 AÐUS- 04 EYLÜL 2015 SALI 11 "Koruyucu saðlýk hizmetleri ile toplum bilinci arttýrýlmalý" Ýl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Alagöz, halk saðlýðýna yönelik koruyucu saðlýk hizmetleri artýrýlarak sürdürülmesi gerektiðini kaydederek, "Hastalýk hissedilir de, saðlýk hissedilmez" dedi. Ýl Genel Meclisi eylül ayý toplantýlarý devam ediyor. Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda dün düzenlenen toplantýda gündem dýþý söz alan Ýl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Alagöz, 3-9 Eylül Halk Saðlýðý Haftasý nedeni ile bir konuþma yaptý. Konuþmasýnda saðlýk çalýþanlarýnýn haftasýný kutlayan ve insan saðlýðýnýn önemine vurgu yapan Alagöz, "Halk Saðlýðýnýn önemini vurgulamak amacýyla; her yýl Eylül ayýnýn ilk haftasý, Halk Saðlýðý Haftasý olarak çeþitli etkinliklerle kutlanýr. Koruyucu saðlýk hizmetleri ile toplum bilincini arttýrarak, hastalýk meydana gelmeden önlemek ve hayat standardýný yükseltmek, halk saðlýðý çalýþmalarýnýn ana amaçlarýdýr" dedi. Alagöz konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Halkýn hem yaþam kalitesini yükseltmek hem de hastalýklarý oluþmadan önce önlemek için halk saðlýðýna yönelik koruyucu saðlýk hizmetleri artýrýlarak sürdürülmelidir. Saðlýðýn korunmasý ve geliþtirilmesi için koruyucu saðlýk hizmetleri kapsamýnda; egzersizin önemi, yeterli ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite, hareketli yaþam, þiþmanlýk ve þiþmanlýðýn oluþturduðu riskler, bunlarla ilgili doðru alýþkanlýklar kazanýlmasýnýn saðlanmasý ve anne sütünün önemi hakkýnda toplum bilincinin oluþturulmasý amacýyla, halkýn daha çok bulunduðu yerlerde stantlar açýlmalý ve konularla ilgili broþür daðýtýmý yapýlmalýdýr. Çeþitli etkinliklerle, saðlýk çalýþanlarýnýn her zaman halkýmýzýn yanýnda ve hizmetinde olduðunun bir kez daha gösterilmelidir. Saðlýk hizmetleri ve halk saðlýðý çalýþmalarý; etkisi uzun vadelerde ortaya çýkan, sabýr gerektiren, uzun soluklu çalýþmalarý içerir. Bu uzun soluklu yolda birlikte ilerlediðimiz tüm vatandaþlarýmýza saðlýk dolu günler dilerim. Saðlýk çalýþanlarýmýzýn da emeklerine, hizmetlerine teþekkür ederim." Yýlmaz MERT Meclis un deðirmenlerini araþtýracak Ýl Genel Meclisi, Çorum ve ilçelerinde bulunan, su ile çalýþan un deðirmenlerini araþtýracak. Ýl Genel Meclisi'nin dünkü toplantýsýnda un deðirmenleri gündeme getirildi. Ýskilip Ýl Genel Meclis Üyeleri Üzeyir Esenkaya ve Yusuf Kaya, un deðirmenlerinin durumunun araþtýrýlmasý için meclise bir önerge verdiler. Önerge hakkýnda bilgi veren Üzeyir Esenkaya, "Ýlimiz ve ilçelerinde su deðirmeni var mýdýr? Varsa kullanýlýyor mu? Burada öðütülen unlar pazar bulabiliyor mu? Halkýmýz tarafýndan kullanýlýyor ya da tercih ediliyor mu? Çalýþan un deðirmenlerinin sorunlarý var mýdýr? Mevcut deðirmenlerin güçlendirilerek, onarýlarak gelecek nesillere aktarýlmasýný saðlamak amacýyla ne gibi çalýþmalar yapýlabilir konularýnýn incelenmesini, gerekli tespitlerin yapýlýp meclisin ve kamuoyunun bilgisine sunulmasýný taktirlerinize sunuyoruz" dedi. Yusuf Kaya ise un deðirmenlerinin halk tarafýndan tercih edilmesine raðmen deðirmenlerin üretim yaptýðý için fabrika statüsünde vergi ödediðini, bu nedenle de yüksek vergiye dayanamayan deðirmen sahiplerinin çareyi kapatmakta bulduðunu, eskiden çok sayýda deðirmen olmasýna raðmen günümüzde yok denecek kadar azaldýðýný belirtti. Ýskilip Ýl Genel Meclis Üyesi Sadettin Babuçcu ise su ile çalýþan deðirmenlerde "has deðirmen unu" olarak bilinen katkýsýz, doðal, besin deðeri yüksek, son derece saðlýklý unlar üretildiðini, bu unlarla üretilen ekmeklerin ise lezzetli olduðunu dile getirerek, "geçmiþ yýllarda deðirmenlerin sayýsý bir hayli fazla idi. Ancak þimdi vatandaþ deðirmen unlarýný tercih ediyor ancak deðirmen bulamýyor. Eðer bu tür deðirmenlere iþlerlik kazandýrýlýrsa pazarlama sorunu yaþamazlar, vatandaþ da saðlýklý ve doðal unlara kavuþmuþ olur" dedi. Bazý meclis üyeleri ise un deðirmenlerinin önemine deðinerek hem bir nostalji olarak, hem de saðlýk açýsýndan deðirmenlere yeniden iþlerlik kazandýrmanýn yollarýnýn aranmasýný istedi. Konuþmalarýn ardýndan un deðirmenlerinin araþtýrýlarak meclise bilgi verilmesi için AR-GE Komisyonu'na görev verildi. Yýlmaz MERT ÇESOB'tan Dursunoðlu'na sürpriz ziyaret "Çöp atmak için bile makam aracý kullanýlýyor" Ortaköy Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Çelik, Çorum Ýl Özel Ýdaresi'nde müdür veya yetkili olmadýðý halde makam araçlarý ile gezen kiþiler bulunduðunu belirterek, "Bunlara kim izin veriyor? Bu kiþilere makam aracýný kim tahsis etti?" diye sordu. Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda yapýlan Ýl Genel Meclisi'nin dünkü toplantýsýnda gündem dýþý söz alarak bir konuþma yapan Mustafa Çelik, Ýl Genel Meclis Üyelerinin planlama ve yatýrýmlarý ayarlarken bir kuruþun bile hesabýný yaptýðýna dikkati çekerek, buna raðmen bazý Özel Ýdare personelinin çöp atmak için bile makam aracýný kullandýðýný iddia etti. Olaya sert tepki gösteren Çelik, konuþmasýnda þunlarý söyledi: "Buradaki bütün Ýl Genel Meclis Üyeleri, hangi köye ne kadar iþ yaparýz, nasýl bir fazla taþ koyarýz diye çaba gösterirken, Ýl Özel Ýdaresi'nde müdür bile olmayan bazý kiþilerin makam arabalarý ile köylerde boþ boþ gezmelerinin anlamý nedir? Kimi denetliyorlar? Çöp arabasý geliyor, süpürge arabasý geliyor, Ýþ-Kur'lularý taþýyan otobüs geliyor, arkasýndan makam arabasý geliyor. Bu kiþilere makam arabasýný kim tahsis etmiþ? Bizler burada bir kuruþun hesabýný yaparken, çöp atmak için bu israfa ve saltanata nasýl göz yumuluyor? Bu durum, Ýl Özel Ýdaresi'nde iþini hakký ile yapan, hizmet eden müdürlerimizin çalýþma ritmini bozmaktadýr. Bu devletin arabasýný, mazotunu boþuna harcamaya ve yýpratmaya hiç kimsenin hakký yoktur. Burasý çiftlik deðildir ve benim vicdaným buna müsaade etmiyor. Bu kiþiler Ýl Özel Ýdaresi'nin iþine yarayacak konumda deðilseler gönderin baþka kurumda yapsýnlar ne yapýyorlarsa." Yýlmaz MERT KOSGEB Çorum Þube Müdürlüðü görevinden Samsun KOSGEB Þube Müdürlüðü'ne atanan Ahmet Dursunoðlu'nun bugün sürpriz ziyaretçileri vardý. Çorum'da görev yaptýðý süre içerisinde baþarýlý çalýþmalara imza atan ve sýký dostluklar edinen Ahmet Dursunoðlu'nu ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ziyaret etti. Baþkan Kýlýç beraberinde ÇESOB Yönetim Kurulu üyesi Ömer Latif Akdað ile birlikte ziyaret ettiði Dursunoðlu'na yeni görevinde baþarýlar diledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren KOSGEB Samsun Þube Müdürü Ahmet Dursunoðlu ise, Çorumlulara her zaman kapýsýnýn açýk olduðunu ifade etti. Büyüme istihdama yansýmýyor Uluslararasý Para Fonu (IMF) araþtýrma ekibinden Prakash Loungani'nin hazýrladýðý bir çalýþmaya göre, Türkiye, G-20 ülkeleri arasýnda, ekonomik büyümeyi istihdam artýþýna çevirmede en baþarýsýz ülke. Bloomberg HT'nin haberine göre Loungani, G-20 maliye bakanlarý ve merkez bankasý baþkanlarý toplantýsý öncesi Ankara'da verdiði mülakatta, Türkiye'de iþsizliðin, büyümedeki her 1 puan artýþýnda yaklaþýk 0,1 yüzde puaný, düþtüðünü kaydetti. Loungani, bu iliþkinin Çin'de de sýfýra yakýn bir seviyede olduðunu belirtti. Loungani, Ýnsanlarýn kafasýndaki soru þu; büyüme daha fazla istihdama yol açýyor mu? Aralarýnda Çin ve Türkiye'nin de bulunduðu bir dizi ülkede, iþsizliðin ekonomik büyümeye tepkisi oldukça düþük. dedi. ABD ve Avustralya, büyümeyi istihdama dönüþtürmede en baþarýlý ülkeler oldu. Her iki ülkede de büyümenin her 1 puan artýþý, iþsizliði yüzde 0,5 puaný, düþürdü. Sony, Berlin IFA 2015 fuarýnda yeni akýllý telefonu Xperia Z5 Premium'u tanýttý. Dünyanýn ilk 4K çözünürlüklü ekranýna sahip Android akýllý telefonu olan dikkat çekici özelliklere sahip. 5.5 inç ekran geniþliði olan Xperia Z5 Premium'un 806 ppi gibi çok yüksek bir piksel yoðunluðu bulunuyor. Cihazýn ekran çözünürlüðü Sony dünyanýn ilk 4K ekranlý Android telefonunu tanýttý ise 3840 x 2160 piksel. 23 megapiksel arka kamerasý ve 5.1 megapiksel ön kameraya sahip olan Z5 Premium, 4K video kaydý, f/2.0 diyafram açýklýðý, 'e kadar çýkan ISO aralýðý ve 0.03 saniyelik oto fokus süresiyle oldukça geliþmiþ görüntü çekim özellikleri sunuyor. Kasým ayýnda satýþa çýkýyor Telefonun diðer özellikleri arasýnda Snapdragon 810 iþlemci, 3GB RAM, 32 GB dahili depolama, 200 GB'a kadar microsd desteði var. Sony'nin yeni amiral gemisi olan Xperia Z5 Premium krom, altýn ve siyah olmak üzere üç farklý renk seçeneðiyle gelecek. Japon teknoloji devi etkinlikte ayrýca Xperia Z5 ve Xperia Z5 Compact adlý iki ayrý telefonun tanýtýmýný daha yaptý. Sony'nin yeni akýllý telefon serisinin Kasým ayýnda Türkiye'de satýþa çýkmasý bekleniyor.

12 04 EYLÜL 2015 SALI "Bu maç benim için çok özel" Kastamonuspor 1966 Teknik Direktörü Ahmet Duman, Cumartesi günü Gazi Stadý'nda konuk edecekleri Dardanelspor A.Þ maçý öncesinde açýklamalarda bulundu. Kastamonuspor 1966 Teknik Direktörü Ahmet Duman, Cumartesi günü Gazi Stadý'nda konuk edecekleri Dardanelspor A.Þ maçý öncesinde açýklamalarda bulundu. Bu maçýn kendisi için çok özel olduðunu dile getiren Duman, " Dardanelspor köklü bir ekip, bu maç benim açýmdan çok faklý bir müsabaka olacak. Darnanelspor'da yýllarca çalýþtým. Ýlk kez resmi bir maçta Dardanelspor'un karþýsýna rakip olarak çýkacaðým. Bu maç benim için çok özel olacak. Bu maçý kazanmak için elimizden geleni yapacaðýz.bundan hiç kimsenin þüphesi olmasýn. Biz kendi sahamýzda Dardanelspor'u yenmek istiyoruz. Belediyespor'un rakibi belirleniyor Belediyespor taktik çalýþmalarý yaptý Çorum Belediyespor hafta sonu oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna dün yaptýðý tek antrenmanla devam etti.dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadýnda gerçekleþtirilen antrenmana Gökhan dýþýnda bütün futbolcular katýldý. Saat 10.00'da baþlayan antrenmanda Teknik Direktör Fahrettin Sayhan futbolcularýný savunmada yapýlan hatalar konusunda uyarýlarda bulundu. Geride kalan 2 haftada alýnan puan kayýplarýnýn savunma hatalarýndan geldiðini futbolcularýna hatýrlatan teknik adam Tavþanlýspor maçýnda dikkatli olmalarý konusunda futbolcularýna uyarýlarda bulundu.taktik antrenmanda futbolcularýn bir hayli hýrslý ve istekli olduklarý gözlenirken, teknik direktör Fahrettin Sayhan ayný hýrsý Tavþanlýspor maçýnda da sahaya yansýtmalarýný futbolcularýndan istedi. Bugünü dinlenerek geçirecek olan Çorum Belediyespor'da maç kadrosu bu akþamdan itibaren tesislerde kampa girecek ve maç saatini beklemeye baþlayacak.spor Servisi Özel Ýdare malzeme daðýtacak Her yýl geleneksel olarak Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafýndan yapýlan organize ile Ýl Özel Ýdare tarafýndan alýnan malzemeler bugün saat 15.00'de Ýl Özel Ýdare bahçesinde düzenlenecek törenle kulüplere daðýtýlacak. ASKF tarafýndan yapýlan açýklamaya göre bugün düzenlenecek törende 18 kulübe malzemesi daðýtýlacak. Ligleri daha sonra baþlayacak yedi kulübün malzemesi ise daha sonra daðýtýlacak. Buna göre bugün yapýlacak malzeme daðýtýmýnda Alaca Belediyespor, Bayat Belediyespor, Çorumspor, Çorum Belediyespor, Çimentospor, Eti Lisesi Gençlikspor, Gençlerbirliði, Gençlik Mimar Sinan, HE Kültürspor, Hitit Gençlikspor, Ýl Özel Ýdarespor, Ýskilipgücüspor, Ortaköyspor, Osmancýkspor, Osmancýk Belediyespor, Osmancýk Gençlikspor, Ulukavakspor ve Ýþitme Engelliler takýmlarý malzemelerini alacaklar. Ýskilipspor, Kargýgücüspor, Mecitözüspor, PTT Gençlikspor, Sungurluspor, Uðurludað Belediyespor ve Osmancýkgücüspor ise malzemeleri ligleri baþladýðý tarihte alacaklar, ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran, bugün saat 15.00'de Ýl Özel Ýdare bahçesinde düzenlenecek malzeme daðýtým törenine kulüp temsilcilerinin Ýl Özel Ýdarespor tarafýndan Çorum amatör kulüplerine alýnan malzemeler bugün düzenlenecek törenle katýlmasýný istedi. Ýl Özel Ýdaresi bütçesinden bu yýl kulüplere daðýtýlacak malzemenin toplam tutarýnýn 98 daðýtýlacak. bin lira olduðu açýklandý. Ziraat Türkiye Kupasý 1. Eleme Turu Kura Çekimi, bugün yapýlacka ve Çorum Belediyespor'un rakibi belli olmuþ olacak. Ziraat Türkiye Kupasý'nda bugün oynanan Ön Eleme Turu müsabakalarý sonucunda tur atlayan 15 takým 1. Tura yükseldi. Kura çekiminin 4 Eylül 2015 Cuma günü gerçekleþtirileceði Ziraat Türkiye Kupasý 1. Tur müsabakalarý 9 Eylül 2015 Çarþamba günü oynanacak. Ziraat Türkiye Kupasý 1.Turunda, ön eleme turu müsabakalarýný kazanan 15 BAL takýmý ile 57 Spor Toto 3.Lig takýmý mücadele edecek. 1.Tura yükselen takýmlar:altýnova Belediyespor, Arhavi Spor, Bartýnspor, Iðdýr Aras Spor, Karaman Belediyespor, Kýzýltepe Fýrat Spor, Kilis Belediye Spor, Kurtalan Spor, Nevþehir Spor Gençlik, Osmaniyespor Futbol Kulübü, Sinopspor, Tatvan Gençlerbirliði Spor, Utaþ Uþakspor A.Þ., Yeni Amasya Spor, Yozgatspor 1959 FK Kýrýkhan maçý zor olacak Spor-Toto Üçüncü Lig birinci grupta mücadele eden Zonguldakspor, sezonun üçüncü maçýnda Cumartesi günü deplasmanda Kýrýkhanspor ile karþýlaþacak. Maçýn hazýrlýklarýna devam eden Kýrmýzý-Lacivertli ekip zorlu maçtan puan yada puanla dönerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Kýrýkhan'da maçýn sýcak havada oynanacaðýný belirten Teknik Direktör Cahit Terzi, oyuncularýnýn sýcak havaya uyum saðlamalarý için antrenman saatinin erkene çekildiðini belirtti. Dün saat 15.00'de bir antrenman yapar zonguldakspor'lu futbolcular, bugün saat 13.00'de yapacaklarý son çalýþma sonrasý maçýn hazýrlýklarýný tamamlayacaklar. Kýrmýzý-Lacivertiler, bu gece kara yolu ile Ýstanbul'a, yarýn sabah saat 08.00'de uçak ile Ýstanbul'dan Kýrýkhan'a geçecek. Kýrýkhan ile Zonguldakspor arasýnda zorlu lig maçý Cumartesi günü saat 15.30'da oynanacak. Kýrýkhan maçýnýn zor geçeceðinin bilinci içinde olduklarýný belirten Zonguldakspor Teknik Direktör Cahit Terzi, yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi; " Öncelikle Kýrýkhan maçý bizim için çok zor olacak.maç orda büyük ihtimalle çok sýcak havada oynanacak.bizde bunu göz önünde bulundurarak antrenmanlarýn saatini deðiþtirdik. Öðle saatlerde antrenman yaparak sýcak havaya uyum saðlamaya çalýþýyoruz.bizim için zor bir maç olacak. Bir yenilgileri, bir galibiyetleri olan güçlü bir ekiple oynayacaðýz. Özellikle sahalarýnda iyiler.bizimde puana çok ihtiyacýmýz var. Oradan iyi bir þekilde dönersek yolumuzun daha çok açýlacaðýna inanýyoruz. Oyuncularýmýza hafta baþýndan bu yana Kýrýkhan maçýnýn önemini anlatýyoruz. Bu maçý kayýpsýz atlattýðýmýz takdirde her þeyin daha güzel olacaðýný anlatýyoruz. Sakat oyuncumuz yok. 2 tane oyuncumuz kart cezalýsý. Yerlerine oynayacaðýmýz oyuncular görevlerini en iyi þekilde yapacaktýr." "Çok çalýþan formayý kapar" Batman Petrolspor Teknik Direktörü Orhan Kapucuiki haftada aldýklarý 4 puanla rehavete kapýlmayacaklarýný belirterek: "Formayý çok çalýþan futbolcu kapar. Cumartesi günü karþýlaþacaðýmýz Çine'yi de devirerek yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.lige iyi start veren Batman Petrolspor, Cumartesi günü sahasýnda karþýlaþacaðý Aydýn ekibi Çine Madran maçýnýn hazýrlýklýklarýný tesislerinde sürdürüyor. Takýmda çok çalýþan futbolcunun formayý kapacaðýný belirten Teknik Patron Orhan Kapucu: "Lige iyi baþlayarak güzel bir hava yakaladýk. Amacýmýz bu havayý lig sonuna dek sürdürmek. Cumartesi günü sahamýzda önemli bir maça çýkacaðýz. Rakibimizin henüz ligde puaný yok. Bu durum da rakibi daha fazla motive edecektir. Ancak bizim sahamýzda kimseye puan verme gibi bir düþüncemiz yok. Futbolcularým idmanda sýký çalýþýyor. Cumartesi günü de sahadan galibiyetle ayrýlan ekip olmak istiyoruz" diye konuþtu.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

%50 ye varan indirimler

%50 ye varan indirimler Adliye Sarayý ihtiyaca cevap veremiyor Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Adliye Sarayý'nýn artýk talebi karþýlamadýðýný belirterek, ek binanýn 2016 yatýrým programýna alýnmasý için deðerlendirmeler

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Doðan, Koalisyondan kaçan namerttir dedi. MHP Milletvekili adaylarý. Fatih Özcan, Muhsin Kocaraç. geldi. sürdürdü.

Doðan, Koalisyondan kaçan namerttir dedi. MHP Milletvekili adaylarý. Fatih Özcan, Muhsin Kocaraç. geldi. sürdürdü. 14 EKÝM 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Facebook'u en çok kullanan üçüncü ülkeyiz" Hitit Üniversitesi ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý iþbirliðinde "Ýnternet ve Sosyal Medya" konulu konferans

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı