GEÇİŞLİ HAL ISI İLETİMİ PROBLEMİNİN SONLU ELEMANLAR METODU İLE ÇÖZÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEÇİŞLİ HAL ISI İLETİMİ PROBLEMİNİN SONLU ELEMANLAR METODU İLE ÇÖZÜMÜ"

Transkript

1 P A M U K K A L E Ü N İ V E R İ T E İ M Ü H E N D İ L İ K F A K Ü L T E İ P A M U K K A L E U N I V E R I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ L İ K B İ L İ M L E R İ D E R G İ İ J O U R N A L O F E N G I N E E R I N G C I E N C E YIL : 1995 CİLT : 1 AYI : 1 AYFA : 5-51 GEÇİŞLİ HAL II İLETİMİ PROBLEMİNİN ONLU ELEMANLAR METODU İLE ÇÖZÜMÜ üleman TAŞGETİREN, Muzaffe TOPCU Pamukkale Ünvestes, Müendslk Fakültes, Makne Müendslğ Bölümü, Denzl ÖZET Makna tasaımında sıcaklık dağılımının bellenmes, genellkle malzeme seçm, çalışma esnasında nomaln dışında sıcaklık etksne mauz kalan paçalaın tasaımı gb konulada b lk adım oluştuu. Bu sıada da çeve şatlaının bellenmes, kamaşık geometlen modellenmes ve en temel sabt özellkle olan zotop malzemeden e doğultuda faklı özellkle gösteen kompozt malzemee kada çok çeştl malzemelen dkkate alınması geekmekted. Bu noktada elemanlaın em ısıl em de mekank analznde benze öntemlen kullanılıo olması nedenle sonlu elemanla metodu büük b kullanım mkanı bulu. Bu çalışma lamel gaftl dökme demden apılmış dkdötgen kestl b çubuğun 6 oc le oda sıcaklığı aasında tekalı ısıtılması ve su le soğutulması sıasında mevcut b çatlakta medana gelen değşmenn ncelendğ b pojenn lk basamağını oluştumaktadı (Taşgeten, 1992). Isıl döngü sıasında çubuk kestnde medana gelen sıcaklık dağılımının elde edlmes ve düzgün olmaan bu sıcaklık dağılımının oluştuduğu gelmelen esaplanması pojenn en öneml k basamağını teşkl etmekted. Bu çalışmada genel geçşl al ısı letm poblemnn k boutlu sonlu eleman fomülasonu velmş, gelştlmş olan blgsaa pogamı kullanılaak konvekson sını şatı etksndek dkdötgen kestl çubuk çn önek çözümle apılmıştı. Anata Kelmele: Geçşl Hal Isı İletm, onlu Elemanla Metodu, Temomekank Analz. OLUTION OF TRANIENT HEAT CONDUCTION PROBLEM BY THE FINITE ELEMENT METHOD ABTRACT Detemnaton of tempeatue dstbuton s geneall te fst step n te desgn of macne elements subjected to ubnomal tempeatues n te sevce lfe and fo selecton of mateals. Dung ts eat tansfe analss, te bounda and envomental condtons must be modeled ealstcall and te geomet must be well epesented. A vaet of mateals devatng fom smple constant popet sotopc mateal to compost mateals avng dffeent popetes accodng to decton of enfocements ae to be analsed. Ten, te fnte element metod fnds a lage applcaton aea due to ts use of same notaton n eat tansfe analss and mecancal analss of elements. In ts stud, te geneal fomulaton of two dmensonal tansent eat conducton s developed and a sample soluton s gven fo aectangula ba subjected to convecton baunda condton. Ke Wods: Tansent Heat Conducton, Fnte Element Metod, Temomecancal Analss 1. GİRİŞ onlu elemanla metodu, gelme analz, sıcaklık ve ısı tansfe analz, akışkanla mekanğ, elektk ve magnetk alanla gb müendslğn e alanında kullanılmaktadı. Ele alınan bu poblemle genellkle skale ve vektöel alan poblemle olaak k şeklde sınıflandıılı (Huebne, 1982 ve Candupatla, 1991). Bu çalışmada b skale alan poblem olan geçşl al ısı letm poblem ele alınacaktı. kale alan poblemlenn en çapıcı özellğ, müendslğn ve fzğn emen emen e dalında bulunablmesd. Bunla genellkle Helmoltz denklem olaak adlandıılan 5

2 Geçşl Hal Isı İletm Poblem,. Taşgeten, M. Topçu x k x k x z k z Q z (1) Radason Tanýmlý Isý Akýþý 2 aanan alan değşkend. Temal olaak zotopk otamda, k boutlu ısı akışını fade eden Foue kanunu : q k T x q k T x, (2) d. Buada T= T(x,,t) olaak otamdak sıcaklık alanı, qx ve q; x ve doğultulaındak ısı akışı, k; ısı letm T, x T katsaısı, ve ; de x ve doğultusundak sıcaklık değşmled. Medana gelen ısı akışı;qx ve ve Foue asası da ugulanısa, q q x qz Q c T x z t (3) sıasıla oğunluk ve özgül ısıı t se zamanı göstemekted. Bu ısı letm denklem olup b başlangıç ve çeştl sını şatlaına göe çözülü. T x,, T x, Başlangıç şatı, k boutlu al çn şeklnde olup, başlangıç alndek sıcaklık dağılımı olaak ele alını. Şekl 1 de göstelen csm çn sını şatlaı se, sıasıla sabt ada zamana ve koodnata göe tanımlanmış sıcaklık, sabt ada zamanla ve konumla değşen ısı akışı, taşınımla ısı akışı ve ışınımla ısı akışı şeklnded. Bu şatla aşağıdak şeklde fomüle edl. üzende T T x,, t 1 s 1 üzende q q n q n 2 üzende T T q n q n 3 üzende T q q n q n s x x s e x x s x x () Buada T1 üze sıcaklığı, nx, n üzen doğultu kosnüsle, qs bm alandan tanımlı ısı akışı, konveksonla ısı tansfe katsaısı, Te çeve sıcaklığı, -Boltzman apılan adasonla ısı taansfen göstemekted. 1 Tanýmlý ýcaklýk 3 x Konvekson Şekl 1. İk boutlu genel ısı letm çn çözüm bölges. 2. ONLU ELEMAN FORMÜLAYONU Şekl 1'de velen düğüm bulunan M adet elemana bölünü. B eleman çndek sıcaklık ve sıcaklık gadent aşağıdak gb göstel (Huebne, 1982 ve Candupatla, 1991). T x,, t N x, T t 1 T x x t N,, x x, T t 1 T x t N,, x, T t 1 Mats notasonu kullanıldığında se,,, (, ) ) T x t N x T(t T x x,, t T B( x, ) T(t) x,, t (5) (6) (7) olu. Buada [N] sıcaklık ntepolason mats, [B] se sıcaklık değşm ntepolason mats olaak adlandıılı. T e düğümün sıcaklığı {T(t)} de eleman düğüm sıcaklıklaı vektöüdü. Buada enej denklem olan (3) numaalı denkleme mnumum potansel enej lkes ugulanı, q q x Q c T Nd x t ve q q x x N d (8) (9) Müendslk Blmle Degs, (1) Jounal of Engneeng cences (1) 5-51

3 Geçşl Hal Isı İletm Poblem,. Taşgeten, M. Topçu kısmı ntege edl ve fade enden azılısa, c T t N d N N q x q d Q. N. d q n. N. d x 1, 2, 3,... 1) olu. Yüze bölges e bölgede etkl olan sını şatlaının toplamı olaak fade edlebleceğ çn, son tem e b sını şatı çn aı ntege edlse, q n. N. d q. N. d s 1 2 e T T. N. d T q N. d 3 1, 2, 3,... (11) elde edl. onuçta genel denklem ve eleman denklemle aşağıdak gb bulunu. R. q. N. d şeklnded. Velen e b fade sıasıla şu şeklde tanımlanı. [C] eleman kapastans mats, [Kc], [K] ve [K] matsle eleman letm matsle olup sıasıla letm, taşınınm ve ışınım şatlaını fade etmekted. Taşınım ve ışınım matsle alnızca üze lgl sını şatına mauz elemanla çn esaplanı. {RT}, {RQ}, {Rq}, {R} ve {R} tanımlı düğüm sıcaklığı, ç ısı kanağı, tanımlı üze ısıt akışı, üze taşınımı ve ışınımdan kanaklanan ısıl ük vektöled. Elde edlen bu genel fade ele alınan poblemn duumuna göe çeştl şekllede düzenlenebl. Bunladan en çok kaşılaşılan döt önek aşağıda velmşt. 1- Lnee kaalı al ısı letm Kc K. T RQ Rq R (13) Kc K K T C T t Buada R R R R R C. c. N. N. d T K k B. B. d c K. N. N. d 3 t Q q (12) 2- Lnee geçşl al ısı letm C dt dt Kc K t. T t R Q Rq R 3- Nonlnee kaalı al K T K T K T. T c R T Rq T R T R T - Nonlnee geçşl al Q dt C T Kc T K T, t K T. T t dt R T, t Rq T, t R T, t R T, t Q (1) (15) (16) K. T. T. N. d RT q n. N. d RQ Q N. d Rq 1 q. N. d 2 R T. N. d 3 Elde edlen bu genel denklemle çözülecek pobleme göe enden düzenleneek çözüme geçl Genel Denklemn Çözümü Ele aldığımız taşınım sını şatına mauz k boutlu geçşl al poblem çn genel denklem dt Kc K ( t) T t R ( t) dt C (17) şeklnde elde edl. Yüze flm katsaısı üze sıcaklığına büük b bağlılık göstedğnden lgl mats ve vektöün üze sıcaklığına bağlı olaak esaplanması geekmekted (Şekl 2.). Bu aada sıcaklığa bağlı olaak Müendslk Blmle Degs, (1) Jounal of Engneeng cences (1) 5-51

4 Geçşl Hal Isı İletm Poblem,. Taşgeten, M. Topçu değşen oğunluk, özgül ısı ve ısı letm katsaısı gb malzeme özellklenn de dkkate alınması ve lgl matslen bu değşen özellklee göe değşken olaak ele alınması geekld. Tüev sonlu fakla aklaşımı le, değşmlende enden esaplanması oluna gdlmes olabl. Isý taþýným katsaýsý (kw/m 2o C) 5 T T K K T t R t n1 n C c (18) şeklnde fade edldkten sona bazı aalamala apılaak, 1 C T t R K K T C T n c n n (19) elde edl. Bu denklemn çözümünde dkkat edlmes bellenmesd. Bell b değen üzendek aalıklada büük genlkl salınımlı değele elde edlken çok küçük alınması duumunda da çözüm zamanı çok uzamaktadı. Yapılan çalı t k 2 m büük özdeğe olmak üzee değenn alınablecek en büük değe olduğu elde edlmşt (Huebne, 1982) Blgsaa Pogamı FORTRAN dlnde azılanan blgsaa pogamının akış şeması Ek-1'de velmşt. Çözüm bölgesnn elemanlaa aılması otomatk olaak azılanan pogamla apılmaktadı. Poblemn geometk olaak b şeklde tanımlanması em blgsaa zamanının kısaltılması em de sıcaklık dağılımının düzgün b şeklde esaplanablmes açısından önemld. Bu nedenle sıcaklık değşmnn ızlı olduğu üze bölgelenn daa küçük elemanlaa aılması fadalı olu. ıcaklıkla değşen malzeme özellkle bell sıcaklıkla çn glmekte aa değele lnee ntepolasonla pogam taafından esaplanmaktadı. Elemanla çn esaplanan matsle tüm sstem temsl edecek şeklde bleştlmekte ve daa sona çözüm denklem oluştuulmaktadı. Malzeme özellkle ve sını şatlaında zaman ve sıcaklığa bağlı olaak büük b değşklk olmaması duumunda, şlem baştan sona aklaşık olaak temsl edecek otalama değele alınaak aklaşık b çözümleme oluna gdlebl. Bu duumda eleman ve sstem matslenn değşen e değe çn esaplanmasına geek kalmadığından şlem sües büük oanda kısalmaktadı. Ele alınablecek ota b ol olaak ta matslen otalama sıcaklığın bell Yüze ýcaklýðý ( o C) (a) o Isý taþýným katsaýsý (W/m C) Hava Hýzý (m/s) Yüze ýcaklýðý o ( C) (b) Şekl. 2. Yüze flm katsaısının üze sıcaklığıla değşm a) üzene 5 m3/saat debl ve.5 MPa basınçlı su püskütülen çubuk çn, b) adde medanesnden çıkan çubuklaın soğutma alanına gdeken üzelene üflenen ava çn [*]. 3. ÖRNEK ÇÖZÜM Hazılanan blgsaa pogamı le başlangıçta oc düzgün sıcaklık dağılımına sap dkdötgen kestl b çubuğun üzeden su püskütüleek soğutulması sıasında zamana bağlı olaak değşen sıcaklık dağılımının esabı apılmıştı. Kest smetk b apıda olduğundan üzeden taşınım sını şatı eksenle üzende se tanımlı ısı letm sını şatı öneklenmş olmaktadı. Poblemn sonlu eleman model Şekl 3'te Müendslk Blmle Degs, (1) Jounal of Engneeng cences (1) 5-51

5 Geçşl Hal Isı İletm Poblem,. Taşgeten, M. Topçu velmşt. Elde edlen çözümle gafkle alnde göstelmşt. q=(ts-te) 5 q= q=(ts-te) 3 2 o x q= Boutla=1x6 mm Eleman aýsý=6 Düðüm aýsý=273 Şekl 3. Poblemn sonlu eleman model t=.1 sn x log (zaman) Şekl. Kest üzendek çeştl noktalada zamanla sıcaklık değşm t=.1 sn t=.5 sn t=,2 sn Müendslk Blmle Degs, (1) Jounal of Engneeng cences (1) 5-51

6 Geçşl Hal Isı İletm Poblem,. Taşgeten, M. Topçu t=.5 sn t= 1 sn t= 1 sn t=2 sn t= 2 sn t=2 sn t= 5 sn Şekl 5. Dkdötgen pzması çubuğun 1/ lük kısmında sıcaklık dağılımının zamanla değşm Müendslk Blmle Degs, (1) Jounal of Engneeng cences (1) 5-51

7 Geçşl Hal Isı İletm Poblem,. Taşgeten, M. Topçu. KAYNAKLAR Candupatla, T. R., Belegundu, A. D Intoducton to Fnte Elements n Engneeng, Pentce Hall, UA Holman, J.P Heat Tansfe, Mcgaw-Hll Kogakusa Ltd., ngapoe Huebne, K. H., Tonton, E. A Te Fnte Element Metod fo Engnees, Jon Wle and ons, UA Taşgeten, A tud on te Vaaton of tess Intenst Facto due to Temal tesses n Lamella Gapte Cast Ion, M. c. Tess, DEÜ, Fen Blmle Ensttüsü, İzm. * Te Tempcoe Pocess, Pocess Tecnolog and Opeatng Insuctons. BAÞLA Geomet ve malzeme le lgl blglen glmes ýcaklýða ve sýný þatlaýna baðlý olaak eleman matslenn esaplanmasý [C], [K], {R} vektö ve matslenn sstem çn oluþtuulmasý Çözüm Denklemnn Oluþtuulmasý C T t R K K T C T n 1 c n n Zaman Aalýðýnýn Bellenmes C. c. N. N. d T K k B. B. d K. N. N. d R c T. N. d Düðüm ýcaklýklaýnýn Hesabý ON EK-1. Blgsaa Pogamı Akış Şeması Müendslk Blmle Degs, (1) Jounal of Engneeng cences (1) 5-51

EN KÜÇÜK KARELER VE TOPLAM EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMLERİ İLE DEFORMASYON ANALİZİ

EN KÜÇÜK KARELER VE TOPLAM EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMLERİ İLE DEFORMASYON ANALİZİ MMO Hata ve Kadasto Mühedsle Odası. üke Hata lmsel ve ekk Kuultaı 5 Maıs 9, kaa EN KÜÇÜK KELE VE OPLM EN KÜÇÜK KELE YÖNEMLEİ İLE DEFOMSYON NLİZİ M. ca,. a, O. kılma İÜ, İstabul ekk Üvestes, Jeode ve Fotogamet

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI Cem Celal TUTUM İ.T.Ü. ROTAM, Makne Yük. Müh. ÖZET: Bu çalışmada düzlemsel kafes sstemlern belrl

Detaylı

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ, Zafe ĠNGĠZ Düzce Ünivesitesi, Düzce Meslek Yüksekokulu, Teknik Pogamla Uzunmustafa, 81010 DÜZE. Email: etemguel@gmail.com

Detaylı

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu Enerj Sstemlernde Yapay Arı Kolons (YAK) Algortması Kullanarak Yük Akışı Optmzasyonu Nhat Pamuk Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket (TEİAŞ), 5. İletm Tess ve İşletme Grup Müdürlüğü, Sakarya nhatpamuk@gmal.com.tr

Detaylı

Değişik Yüzey Profiline Sahip Tek Geçişli Plaka Tipli Isı Değiştiricilerinde Isı Transferinin İncelenmesi

Değişik Yüzey Profiline Sahip Tek Geçişli Plaka Tipli Isı Değiştiricilerinde Isı Transferinin İncelenmesi Fırat Ünv. Fen ve Mü. Bl. ergs Sene and Eng. J of Fırat Unv. 18 (4), 569-575, 2006 18 (4), 569-575, 2006 eğşk Yüzey Proflne Sap Tek Geçşl Plaka Tpl Isı eğştrlernde Isı Transfernn İnelenmes Hüseyn BENLİ

Detaylı

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi itüdergisi/d mühendislik Cilt:1 Sayı:1 Ağustos 00 Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi Güven KÖMÜRGÖZ *, Nurdan GÜZELBEYOĞLU İTÜ Elektrik Elektronik

Detaylı

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Uludağ Ünverstes Mühendslk-Mmarlık Fakültes Dergs, Clt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Emrah YÜRÜKLÜ * Osman

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI Ekonometr ve İstatstk Sayı:7 2008 51-87 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU:

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN TEŞHİSİ Robust Regresson Method and Dagnose Of Outlers on Several Socal Data Dayanıklı Yöntem 76 ÖZ Özlem YORULMAZ * Araştırmanın

Detaylı

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 007 : 13 : 1 : 911

Detaylı

5. ÜNİTE IS LM Analizi

5. ÜNİTE IS LM Analizi 5. ÜNİTE IS LM Analizi Bu bölümde mako iktisadın en çok bilinen modeli olan IS-LM modelini göeceğiz. Model statikti. Mako iktisatta statik vasayımı cai değişmelein stoklaı ve bekleyişlei etkilemediği vasayımıdı.

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 80 94 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ ÇOK

Detaylı

MADENLERİN ISIL İŞLEMLERİNDE SICAKLIK VE ZAMAN HESAPLARI

MADENLERİN ISIL İŞLEMLERİNDE SICAKLIK VE ZAMAN HESAPLARI 445 MADENLERİN ISIL İŞLEMLERİNDE SICAKLIK VE ZAMAN HESAPLARI Sadık KAKAÇ Orta - Doğu Teknik Üniversitesi ÖZET : Bu makalede katı cisimler içinde geçici (transient) rejimde ısı transferi incelenmektedir.

Detaylı

Çok Parçalı Basınç Çubukları

Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok parçalı basınç çubukları genel olarak k gruba arılır. Bunlar; a) Sürekl brleşk parçalardan oluşan çok parçalı basınç çubukları b) Parçaları arasında aralık bulunan çok

Detaylı

FARKLI METALLERİN KAYNAĞINDA GERİLME YIĞILMALARININ İNCELENMESİ

FARKLI METALLERİN KAYNAĞINDA GERİLME YIĞILMALARININ İNCELENMESİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

www.mehmetsahinkitaplari.org

www.mehmetsahinkitaplari.org MATEMA www.mehmetsahinkitaplari.org T T r. P ALME YA YINCILIK Ankara I PALME YAYINLARI: 76 Sinif Matematik Konu Anlatım / Mehmet Şahin Yaına Hazırlama : PALME Dizgi-Grafik Tasarım Birimi Yaın Editörü :

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 13501-1 Aralık 2003 ICS 13.220.50: 91.100.99 YAPI MAMULLERİ VE YAPI ELEMANLARI YANGIN SINIFLANDIRMASI BÖLÜM 1: YANGIN KARŞISINDAKİ DAVRANIŞ DENEYLERİNDEN ELDE EDİLEN

Detaylı

cademy Al/SiC METAL KÖPÜKLERİN ÜRETİMİ VE MİKROYAPISI

cademy Al/SiC METAL KÖPÜKLERİN ÜRETİMİ VE MİKROYAPISI NWSA ISSN:1306-3111 cademy e-journal 498. of New World Sciences Academy Bayburt, 2008, S. Volume: ve Bayburt, 3, M. Number: 3 Article Number: A0094 NATURAL AND APPLIED SCIENCES METALLURGY Received: June

Detaylı

ISITMA VE SOĞUTMA DERECE GÜN SAYILARININ ENTEGRASYONU

ISITMA VE SOĞUTMA DERECE GÜN SAYILARININ ENTEGRASYONU _ 425 ISITMA VE SOĞUTMA DERECE GÜN SAYILARININ ENTEGRASYONU Murat BAYRAM Bülent YEŞİLATA ÖZET Bu çalışmada; soğutma ve ısıtma deree gün verileri (CDD ve HDD) basit bir yaklaşımla entegre edilerek, TSE

Detaylı

Şek. 23-1a, s.710 Şek. 23-1b, s.710

Şek. 23-1a, s.710 Şek. 23-1b, s.710 Bölüm 3 ELEKTRİK ALANLARI Elektik Yükleinin Özelliklei Yalıtkanla ve İletkenle Coulomb Yasası Elektik Alan Süekli Bi Yük Dağılımının Elektik Alanı Elektik Alan Çizgilei Düzgün Bi Elektik Alanda Yüklü Paçacıklaın

Detaylı

TS EN 81-1 +A1 + A2 + A3

TS EN 81-1 +A1 + A2 + A3 ICS 91.140.90 TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 81-1+A3 TS EN 81-1 +A1 + A2 + A3 ICS 91.140.90 ASANSÖRLER - YAPIM VE MONTAJ ĐÇĐN GÜVENLĐK KURALLARI - BÖLÜM 1: ELEKTRĐKLĐ ASANSÖRLER Safet rules for the construction

Detaylı

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR Cilt D Kısım 70 Çok Noktalı Bağlama Sistemleri ile İlgili Kurallar 2009 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL

Detaylı

Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Cihazlarının TS EN 308 Standartına Göre Verim Testlerinin Yapılması

Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Cihazlarının TS EN 308 Standartına Göre Verim Testlerinin Yapılması Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Cihazlarının TS EN 308 Standartına Göre Verim Testlerinin Yapılması Makale Orcan KAYA Serhan KÜÇÜKA Abstract ÖZET Havadan havaya ısı geri kazanımı yapan ısı geri kazanım

Detaylı

* Mak.Müh.Uğur ÖZKARA, Yük.Mak.Müh.Kadir ÇELİK, TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü

* Mak.Müh.Uğur ÖZKARA, Yük.Mak.Müh.Kadir ÇELİK, TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü BÖLÜM 8... AÇIK İŞLETMELERDE SU ATIMI VE TULUMBALAR... 8. HİDROLİK ENERJİ... 8.. Potansiyel Enerji... 8...a Seviye (Konum) Enerjisi... 8...b Basınç Enerjisi... 3 8.. Kinetik Enerji... 4 8..3 Toplam Enerjİ...

Detaylı

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ ÖNSÖZ KOCELĐ ÜNĐVESĐTESĐ YYIN NO: 47 ULŞIM DES NOTLI 006 yılından ber gerek Kocael Đhsanye Meslek Yüksek Okulu (MYO) ve gerekse sım Kocabıyık MYO nda vermş olduğum Ulaşım derslernn brkmyle ortaya çıkan

Detaylı

Folkart Towers Temel Kütle Betonunda Sıcaklık Kontrolü

Folkart Towers Temel Kütle Betonunda Sıcaklık Kontrolü Folkart Towers Temel Kütle Betonunda Sıcaklık Kontrolü İnş. Y. Müh. A. Atacan ÜTE* Özet İzmir in Bayraklı semtinde yapımı devam eden, ofis ve rezidans olarak yaklaşık 180 m yükseklikte projelendirilen

Detaylı

İndirekt Temaslı Isı Değiştiriciler; Akışkanların ısı alışverişi sırasında karışması ara bir yüzey ile önlenir ( Boru-kabuk tipi ısı değiştiriciler).

İndirekt Temaslı Isı Değiştiriciler; Akışkanların ısı alışverişi sırasında karışması ara bir yüzey ile önlenir ( Boru-kabuk tipi ısı değiştiriciler). GİRİŞ: Isı değştrcler; Farklı sıcaklıklara sahp k akışkan arasında, brbr çersnde karışmalarına müsaade etmeden, ısı transfernn gerçekleştrldğ chazlardır. Yaygın larak ; Isıtma sstemlernde, klma sstemlernde,

Detaylı