TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1 - Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında T. Ticaret Kanunu nun ani kuruluş hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir : - Koç Holding A.Ş. : İstanbul, Meclisi Mebusan Caddesi 33, T.C. - Makina Kimya Endüstrisi Kurumu : Ankara,Tandoğan Meydanı, T.C. - Türkiye İş Bankası A.Ş. : Ankara, Ulus Meydanı, T.C. - Ege Petrol T.A.Ş. : İstanbul, Cumhuriyet Cad. 31, T.C. ile - Internazionale Holding FIAT S.A. : Piazza Ciocarro 2/V, Lugano-İsviçre. TİCARET UNVANI : Madde 2 - Şirketin adı; TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. dir ve bu esas mukavelede kısaca Şirket kelimesi ile ifade edilmiştir. MAKSAT VE MEVZUU : Madde 3 - Şirket aşağıda belirtilen esas gayelerle kurulmuştur; a) Fiat Auto S.p.A. lisansı ile motorlu araçlar, montaj ve yarı montaj ürünler, ürün grupları ile bu araçların motor, aksam, yedek parça ve aksesuarlarının imalat ve montajının yapılması; b) Fiat Auto S.p.A. lisansı ile imal edilen veya Fiat Auto S.p.A. için veya tarafından üretilen motorlu araçlar ve bu araçların yedek parça ve aksesuarlarının yurtiçine ithalatı, dağıtımı, ticareti, satışı ve servis hizmetinin verilmesi. Şirket yukarıda sayılan bu amaçlarla: (İ) Fabrikalar, imalathaneler ve atölyeler kurup işletebilir, (ii) Fiat Auto S.p.A. firması ile, imalat için gerekli lisansları almak, istihsal ve teknik yardımı temin etmek için anlaşmalar yapabilir, (iii) Fiat Auto S.p.A. firmasının ve Şirket tarafından ithal edilen veya üretilen motorlu araçlar, montaj, aksam ve yedek parçalarının, yetkili ithalatçısı ve dağıtımcısı olarak görev yapmak üzere, Fiat Auto S.p.A. ile anlaşmalar yapabilir, ve aynı amaçla bağımsız perakende satış ve servis bayilikleri, dağıtıcılıkları, acentelikleri, satış büroları, perakende satış ve servis şubeleri dahil doğrudan şubeler kurabilir veya bunlarla ortak olabilir, (iv) İmalat ve servis hizmeti vermek için gerekli olan, monte edilmiş, yarı monte edilmiş ürünler, ürün grupları ve aksam, yedek parça, aksesuar ve ekipmanı ithal edebilir, (v) Her nev i gayrimenkulü alabilir, satabilir, yaptırabilir, kiralayabilir, ipotek alabilir veya ipotek edebilir, bunlar üzerinde diğer ayni haklar tesis edebilir, (vi) Sahip olduğu gayrimenkulleri üçüncü taraflara kiralayabilir, (vii) Sermaye Piyasası Kurulu nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir, (viii) Resmi ve özel kuruluşlar, organizasyon ve kurumlarla sözleşmeler ve muameleler yapabilir,

2 (ix) Şirketin satışı ile uğraştığı araçların bakım, tamir ve donanımlarının temini için akaryakıt ve servis istasyonları kurup işletebilir, (x) Elektrik enerjisi üretebilir, üreten, dağıtan, pazarlayan kurum ve kuruluşlara katılabilir. Hisse senetlerini aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği mahiyetinde olmamak kaydıyla alabilir, istendiğinde elden çıkarabilir, (xi) Fiat Auto Sp.A. ile devam eden anlaşmaların uygulanması için gereken işletme konuları ile ilgili her türlü ithalat veya ihracat muamelelerini yapabilir, (xii) Yukarıda belirtilen belli başlı dağıtım, satış ve servis hizmetleriyle ilgili kredili satışlar ve servis hizmetlerine ilişkin diğer faaliyetlerinin finansman ve sigorta gereksinimlerini karşılamak üzere faaliyette bulunabilir, (xiii) Sözkonusu işlerin sağlanabilmesi için özel ve tüzel kişilerle ortaklık yapabilir, kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak edebilir ve gerektiğinde bunları sona erdirebilir. (xiv) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, ticari bankalara ve tüketici finansmanı dahil finanman faaliyetinde bulunan şirketlere iştirak edebilir, hisse senetlerini satın alabilir ve gerektiğinde devrederek elden çıkarabilir. (xv) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, Şirket, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtabilir ve/veya çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul un tasvibine sunularak, işbu 3.maddenin Genel Kurul ca değiştirilmesi suretiyle, bir karar alınmadıkça, Şirket, dilediği işleri yapamaz. Ancak, Ana Sözleşme nin tadili mahiyetinde olan bu kabil kararların tatbiki için öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu ndan daha sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan gereken izin alınacağı gibi, bu kabil muamelelerin Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümleri veçhile, alınan müsaadeler dahilinde olması lazımdır. Bu maddenin tatbikinde 6/9910 sayılı Kararname hükümleri ve bu Kararnamenin ilerdeki değişiklikleri veya bu konuda çıkabilecek yeni Kararnamelerin hükümleri nazarı itibara alınacaktır. MERKEZ VE ŞUBELER : Madde 4 - Şirketin hukuki merkezi İstanbul da; iş merkezi Bursa dadır. Şirket faaliyetini teşmil ettiği bölgelerde ve icabında yurt dışında - Ticaret Bakanlığı na bilgi vermek şartıyla - şubeler açabilir. MÜDDET : Madde 5 - Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Şirket sermayesinin en az yüzde 75 ini temsil eden hissedarların iştirakiyle toplanan Fevkalade Umumi Heyetin, sermayenin 3/4 ünü temsil eden hissedarların kararı ile fesh olunabilir. Bu maksatla toplanacak Umumi Heyetlerin müteakip toplantılarında da aynı nisapların mevcudiyeti şarttır. SERMAYE : Madde 6 - Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 532 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi TL (bir milyar TL) olup, her biri 1.- KR itibari kıymette paya bölünmüştür

3 Sermaye Piyasası Kurulu nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş TL (beş yüz milyon TL) dir TL lik Şirket sermayesinin A, D ve E grubu tamamı nama yazılı payların gruplar itibariyle sayıları ve tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir YTL lık Sermayesinin A, D ve E Grupları İtibariyle Dağılımı : Grubu Pay Sayısı Tutarı % si A Grubu - Nama ,87 37,8560 D Grubu - Nama ,87 37,8560 E Grubu - Nama ,26 24,2880 TOPLAM Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde artırılıp eksiltilebilir. Sermaye artırımlarına Ortaklar, kendi gruplarından ihraç edilecek payları alarak iştirak ederler. Rüçhan hakları Türk Ticaret Kanunu ve işbu Ana Sözleşme hükümleri esaslarına göre kullanılır. Kullanılan ve kullanılmayan rüçhan hakları için Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğleri hükümlerine uyulur. Sermaye artırımlarında, Ortaklar pay bedellerini, nakden ve peşin olarak öderler. Bu konudaki ilan ve tebliğler Sermaye Piyasası Tebliğleri hükümleri uyarınca ve Ana Sözleşme'nin 25'inci maddesi hükümlerine göre yapılır. Yönetim Kurulu, yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar alabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanan Şirketin, D grubu hisseleri Yabancı Ortak FIAT Auto S.p.A. ya aittir. GEÇİCİ MADDE : Madde 6.Bis - Payların nominal değerleri 5000-TL. iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 YKR, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş ta yer alan Yeni ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her TL nominal değerli 2 adet pay için 1 adet 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Sözkonusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu Esas Sözleşmede yer alan Türk Lirası ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir

4 YABANCI SERMAYEYİ TEŞVİK KANUNU NDAN FAYDALANMA : Madde 7 - Şirketin D Grubu hisselerini taahhüt etmiş FIAT AUTO S.p.A., 2 Mayıs 1968 tarih ve 6/9910 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı veçhile 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan faydalanır. Diğer gruplara sahip hissedarlar, yabancı sermayedarın Şirket emrine sağladığı sermaye ile mütenazır olarak taahhütlerini ödemekle mükelleftirler. NAMA YAZILI HİSSELERİN SATIŞI : Madde A Grubu ve D Grubu nama yazılı hisselerin ve/veya rüçhan veya ön alım haklarının aynı grup hisseye sahip hissedarlar (bundan böyle Nama Yazılı Hissedarlar ) arasında satışı Şirket tarafından hiç bir şarta bağlı olmaksızın pay defterine tescil edilir Nama yazılı A Grubu ve D Grubu hisse senetleri ve/veya bunların rüçhan ve/veya ön alım hakları (bu hisse senetleri ve hakları bundan böyle tek tek veya topluca Nama Yazılı Hisseler olarak geçecektir) kısmen veya tamamen (satış, bağış, devir, ferağ, temlik vs. gibi) herhangi bir şekilde otomobil üreticisi olan herhangi bir üçüncü kişiye veya D Grubu Nama Yazılı Hisseleri elinde bulunduranlar hariç, herhangi bir otomobil üreticisini doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden veya herhangi bir otomobil üreticisi tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen herhangi bir Şirket veya kişiye herhangi bir şekilde satılamaz veya devredilemez. Nama Yazılı Hisseler herhangi bir üçüncü kişiye kısmen veya tamamen rehnedilemez, ipotek edilemez veya diğer bir şekilde takyid edilemez Nama Yazılı Hisselerin, Nama Yazılı Hissedarların haricinde ve otomobil üreticisi olan veya bir otomobil üreticisini doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden veya herhangi bir otomobil üreticisi tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen herhangi bir şirket haricinde herhangi bir şekilde satışı veya devri (satış, bağış, devir, ferağ, temlik vs. gibi), hisselerini satmak veya devretmek isteyen Nama Yazılı Hissedar tarafından Yönetim Kurulu aracılığı ile bir icap şeklinde diğer Nama Yazılı Hissedarlara bildirilecektir. Bu icap, iadeli taahhütlü mektup ile gönderilecek ve bu icapta muhtemel alıcının kimliği ve hisselerin bedeli dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere satış veya devrin hüküm ve şartları belirtilecektir. İcabın tebellüğünü müteakip 60 gün içerisinde diğer Nama Yazılı Hissedarlardan satın almak niyetini belirten bir cevap alınmaması halinde cevap vermeyen Nama Yazılı Hissedarın sözkonusu Nama Yazılı Hisseleri satın alma niyetinin olmadığı ve teklifi reddettiği varsayılacaktır. Bu durumda hisselerini satmak veya devretmek isteyen Nama Yazılı Hissedar icapta belirtilen üçüncü kişi alıcıya sözkonusu hisseleri satmak veya devretmekte serbest olacaktır. Ancak sözkonusu hissedar Nama Yazılı Hisseleri, Nama Yazılı Hissedara/Hissedarlara teklif edilen şartlardan daha iyi şartlarla kısmen veya tamamen satma hakkına sahip olmayacaktır. Diğer Nama Yazılı Hissedarların hisseleri satın almak istemeleri ve üçüncü şahıs alıcının teklif ettiği veya üçüncü şahıs alıcıya teklif edilen bedeli kabul etmemeleri halinde, hisseleri satmak isteyen Nama Yazılı Hissedar ve diğer Nama Yazılı Hissedarlar tarafların üzerinde müştereken mutabık kalacakları satış bedeli üzerinde anlaşabilmek için en iyi gayretlerini sarfedecekler ve bu amaçla her biri kendi seçecekleri bir denetçiden yardım alacaklardır( Taraf Denetçisi ). Tarafların 60 gün içerisinde bir anlaşmaya varamaması halinde satış bedeli, her iki Taraf Denetçisi ve her iki Taraf Denetçisi tarafından müştereken seçilecek birinci derecede üne sahip uluslararası bir ticari bankanın ortağından ( Bağımsız Değerlendirici ) oluşan bir heyet tarafından ilave bir 30 gün süre içerisinde tespit edilecektir. Her iki Taraf Denetçilerinin görevlendirilmelerini müteakip 30 gün içerisinde müştereken yapacakları bir seçimde anlaşamamaları halinde, Bağımsız Değerlendirici aşağıdaki şekilde seçilecektir:

5 (i) Her iki Taraf Denetçisi aşağıda listelenmiş uluslararası ticari bankalardan birini kura çekmek sureti ile belirleyeceklerdir; a) Credit Suisse First Boston b) Deustche Morgan Grenfell c) Goldman Sachs (ii) Yukarıdaki hüküm (i) gereği seçilen ticari bankanın Yönetim Kurulu Başkanı, Şirketinin ortaklarından birini, bu kişinin Türkiye veya İtalya dan olmaması kaydı ile, Bağımsız Değerlendirici olarak atamakla yükümlü olacaktır. Her iki Taraf Denetçisi ve Bağımsız Değerlendirici Tofaş Ana Sözleşmesi ne ekli bulunan 23 Temmuz 1968 tarihli, 1 No.lu Protokol de belirlenen metodoloji ile bağlı olmayacaktır. Tespit edilecek olan bedel nihai ve bağlayıcı olacak ve devir bu meblağ üzerinden gerçekleştirilecektir. Denetçilerin ve ticari bankanın ücretleri ve masrafları ( Ücretler ) adı geçen hissedarlar arasında eşit olarak paylaşılacaktır. Ancak; (i) Yukarıdaki şekilde belirlenen bedelin üçüncü şahısca teklif edilen veya üçüncü şahısa teklif edilen bedelden daha düşük olması halinde, hisselerini satmak veya devretmek isteyen Nama Yazılı Hissedar ın diğer Nama Yazılı Hissedara ve üçüncü şahıs alıcıya yapmış olduğu satış veya devire ilişkin icabını geri çekme hakkı olacaktır ve bu Hissedar Nama Yazılı Hisselerini elinde tutmaya devam edecektir. Ancak bu durumda sözkonusu Hissedar bütün Ücretlerden sorumlu olacaktır; veya (ii) Yukarıdaki şekilde belirlenen bedelin üçüncü şahısa teklif edilen veya üçüncü şahısça teklif edilen bedelden daha yüksek olması halinde, hisseleri satın almak isteyen Nama Yazılı Hissedar ın satın alma teklifini geri çekme hakkı olacaktır ve bu durumda sözkonusu hissedar Ücretlerin tamamından sorumlu olacaktır ve hisselerini satmak veya devretmek isteyen taraf söz konusu hisseleri belirtilen üçüncü kişi alıcıya satmak hakkına sahip olacaktır. Şu kadar ki, Nama Yazılı Hisselerin tamamını veya bir kısmını diğer Nama Yazılı Hissedarlara teklif edilen şartlardan daha elverişli şartlarla satma veya devretme hakkına sahip olmayacaktır Nama Yazılı Hisselerin Madde 8 in herhangi bir hükmü ile bağdaşmayan bir şekilde satışı, devri, rehni, ipoteği veya başka herhangi bir şekilde takyid edilmesi geçersiz olacaktır. YÖNETİM KURULU : Madde 9- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümleri çerçevesinde hissedarlar arasından seçilecek 8-12 üyeden oluşan çift sayıda bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kuruluna seçilecek üyelerin yarısının A ve diğer yarısının da D grubu hissedarlarınca gösterilecek adaylar arasından seçilmeleri zorunludur. A ve D grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylardan birer tanesinin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini haiz olmaları zorunludur. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir Murahhas Aza seçecektir. Türk Ticaret Kanunu nun 319. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Murahhas Aza ya (bu Ana Sözleşmenin 11.maddesi ve Türk Ticaret Kanunu nun 336. maddesinde belirtilenler hariç) Şirketin mutad işlerini yürütmek için ve/veya yürürlükteki Şirket Bütçesinin gerektirdiği faaliyetlerin uygulanabilmesi için gerekli yetkileri verecektir

6 Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir. Türk Ticaret Kanunu nun md.319/1 hükmü saklıdır. Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine Şirket e Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhas azalar dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurulca, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ : Madde 10 - Yönetim Kurulu üyeleri, azami üç sene müddetle seçilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyesini her zaman değiştirebilir. Müddeti biten üyeninyeniden seçilmesi caizdir. Yönetim Kurulu na bir tüzel kişinin temsilcisi olarak seçilen kişilerin bu tüzel kişi ile ilgisinin kesildiğinin yazılı olarak Yönetim Kurulu na bildirilmesi ile bu üyenin görevi kendiliğinden sona erer. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi durumunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve İlk Genel Kurul un onayına sunulur.şu kadar ki atanacak üyenin açılan üyeliğin mensup olduğu grup hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmesi şarttır. İşbu ana sözleşmenin 35. maddesi hükümleri saklıdır. YÖNETİM KURULU NUN YETKİLERİ : Madde 11- Kanun da ve bu Ana Sözleşmede Genel Kurul Kararı alınması zorunluluğu olan işlemler dışındaki bütün kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir

7 Yönetim Kurulu Murahhas Aza ya Şirketin mutad işlerini yürütmek için ve/veya yürürlükteki Şirket Bütçesinin gerektirdiği faaliyetlerin uygulanabilmesi için gerekli yetkileri verecektir. Aşağıdaki işlemler Yönetim Kurulu Kararları uyarınca yapılır: 1) 13 bis maddesi hükmü saklı kalmak kaydı ile, Murahhas Aza seçimi ve ücretinin belirlenmesi, 2) Murahhas Aza ya bağlı olan ve Madde 13.2 bis de belirtilen müdürlerin işe alınmaları, işten çıkarılmaları ile çalışma şekillerinin ve yetkilerinin belirlenmesi ve gerektiğinde müdürlerle Yönetim Kurulu süresini aşan sözleşmeler yapılması, 3) Şubeler ve sınai tesisler açılması, kapatılması veya feshi, 4) Şirket adına sağlanan krediler dolayısıyla ortaklığın menkul ve gayrimenkul malları üzerinde rehin ve ipotek konulması, 5) Amacına uygun iştirakler ve özel ortaklıklar kurulması ve bunların sona erdirilmesi, 6) Şirket adına gayrimenkul alımı, satımı veya kiralanması ve gayrımenkuller üzerinde inşaat yapımının düzenlenmesi, 7) Şirket İşletme Planlarının ve Yıllık Bütçelerinin onaylanması, 8) Bilanço, kar ve zarar hesabı ve çalışma raporlarının hazırlanması, denetçilere verilmesi ve Genel Kurul a sunulması. Yönetim Kurulu nda toplantı ve karar nisabı, Yönetim Kurulu nda ki tüm üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ve olumlu oyu ile sağlanır. Şu kadar ki; bu nisabın sağlanmasında, A Grubu hisseleri temsilen bağımsız nitelikte olmayan en az 2 (iki) üyenin ve D Grubu hisseleri temsilen bağımsız nitelikte olmayan en az 2 (iki) üyenin katılımı ve olumlu oyu şarttır. Bağımsız üyelerin katılımı ve olumlu oyunu gerektiren kararlar açısından işbu ana sözleşmenin 35. Maddesi hükmü saklıdır. Reyini yazılı olarak bildiren üyelerin oyları karar nisabında dikkate alınır. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE İCRA KOMİTESİ : Madde 12- Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılar Şirket merkezinde yapılır. Ancak, Yönetim Kurulu kararı ile başka bir mahalde toplantı yapılması caizdir. Türk Ticaret Kanunu nun 330. maddesi hükümleri mahfuzdur. Yönetim Kurulu lüzumu halinde iki toplantı devresi arasında işlerin süratle yürütülmesi için ve tesbit edeceği hususatla meşgul olmak üzere dört kişilik bir icra komitesi teşkil edilebilir. Bu komite, Yönetim Kurulu nun A grubundan 2 ve D grubundan 2 üyesinden olmak üzere 4 kişiden müteşekkil olacaktır. İcra Komitesi nin ekseriyetle alabileceği kararlar, müteakip ilk toplantıda İdare Meclisi ne arz olunur. İş bu Ana Sözleşmenin 35. maddesi hükümleri saklıdır. YÖNETİM KURULUNA AİT HÜKÜMLER : Madde 13 - Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul ca kararlaştırılacak bir tahsisat alırlaryönetim Kurulu na ve üyelerine ait olup,bu ana sözleşmede tasrih edilenler haricinde hak, yetki, mükellefiyet ve sorumluluklar, Yönetim Kurulu nun teşkilatı, toplantı ve kararları, ücret veya huzur hakları ve Yönetim Kurulu na ait diğer hususatlar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre cereyan eder. İş bu Ana Sözleşmenin 35. maddesi hükümleri saklıdır. YETKİLERİN DEVRİ : Madde 13.Bis Bis. Yönetim Kurulu ve Murahhas Aza şirketi temsile yetkilidir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların

8 şirketin resmi adı altına konmuş ve şirket adına imzaya yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekir. İmza yetkileri, Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilir Bis. Aşağıda belirtilen Yöneticiler sırasıyla D Grubu hisse sahiplerini temsil eden Yönetim Kurulu üyeleri tarafından gösterilen aday veya adaylar arasından ve A Grubu hisse sahiplerini temsil eden Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından gösterilen aday veya adaylar arasından Yönetim Kurulu nca seçilecektir. Yönetim Pozisyonları (i) Murahhas Aza (ii) Ticaret Direktörü (iii) Muhasebe, Finans ve Kontrol Direktörü (iv) Direktör Yardımcısı - Satınalma (v) Direktör Yardımcısı - Pazarlama (vi) Direktör Yardımcısı - Satış Sonrası Hizmetler Yönetim Pozisyonları (i) Endüstriyel Direktör (ii) Dış İlişkiler Direktörü (iii) Direktör Vekili - Muhasebe, Finans ve Kontrol (iv) Direktör Yardımcısı - Muhasebe (v) Direktör Yardımcısı - Satış (vi) Direktör Yardımcısı - Üretim Aday Gösteren Taraf D Grubu Hissedarları temsil eden Yönetim Kurulu Üyeleri Aday Gösteren Taraf A Grubu Hissedarları temsil eden Yönetim Kurulu Üyeleri 13.3 Bis. Sayın J. Nahum Murahhas Aza olarak kaldığı sürece, Şirketin Endüstriyel Direktörü, D Grubu hisse sahiplerini temsil eden Yönetim Kurulu üyelerince gösterilen adaylar arasından seçilecektir. Ancak, her ne sebeple olursa olsun Bay J. Nahum, Şirketteki Murahhas Aza görevini sona erdirmesi tarihinden itibaren, Murahhas Aza, D Grubu hisse sahiplerini temsil eden Yönetim Kurulu üyelerince gösterilecek adaylar arasından yine Yönetim Kurulu üyelerince seçilecektir. Endüstriyel Direktör ise A Grubu hisse sahiplerini temsil eden Yönetim Kurulu üyelerince gösterilecek adaylar arasından seçilecektir. Herhangi bir zamanda Murahhas Aza pozisyonunda boşluk olması halinde, D Grubu hisseleri temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinden biri derhal Murahhas Aza görevini üstlenecek ve yukarıda açıklandığı şekilde yeniden tayin edilen kişi göreve başlayana kadar bu görevi sürdürecektir. ŞİRKETİ İLZAM : Madde 14 - Şirketin işleri ve dışarıya karşı temsil İdare Meclisi ne aittir. İdare Meclisi bu yetkilerini kısmen başkalarına devredebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve şirket namına imzaya yetkili zevatın imzasını taşıması lazımdır. MURAKIPLAR : Madde 15 - Asgari bir adedi A ve asgari bir adedi D grubundan olmak şartıyla Genel Kurul, A ve D grubunun göstereceği adaylar arasından üç murakıp seçer. Yıl içindeki inhilallerde, hangi seri adaylığından murakıplık açılmışsa yeri o grubun adayı ile doldurulur

9 MURAKIPLARIN VAZİFE VE MÜKELLEFİYETLERİ: Madde 16 - Murakıpların vazife, yetki, mükellefiyet ve sorumlulukları ile murakıplığa taallük eden diğer hususatta Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik edilir. Murakıplara, Umumi Heyetçe tesbit olunacak aylık veya senelik bir tahsisat verilir. UMUMİ HEYET: Madde 17 - Şirketin Umumi Heyetleri olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantı, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa yapılır. Olağanüstü Umumi Heyetler, Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu nun tayin eylediği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Genel Kurula ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır. Genel Kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır. En az bir Yönetim Kurulu üyesi, bir Denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur. TOPLANTI YERİ: Madde 18 - Umumi Heyetler, Şirketin İdare Merkezinde veya İdare Meclisi nce ittihaz edilecek karar üzerine Şirket şubelerinin veya sınai tesislerinin bulunduğu mahallerde toplanabilir. Bu cihet ilan ve tebliğlerle belirtilir. NİSAP: Madde 19- Adi ve Fevkalade Umumi Heyet toplantıları, Şirket sermayesinin en az % 75 ini temsil eden hissedarların iştiraki ile yapılır ve kararların sermayenin 3/4 ünü temsil eden hissedarların müspet oyları ile alınması zorunludur. Takip eden Umumi Heyet Toplantılarında aynı toplantı nisap ve kararı aranır. Bununla beraber, D Grubu Hissedarlarının veya A Grubu Hissedarlarının aşağıdaki durumlarda bir sermaye artışı teklif etmesi halinde A Grubu Hissedarları veya duruma göre D Grubu Hissedarları bu sermaye artışında oylarını olumlu şekilde kullanmakla yükümlü olacaklar ve Türk Ticaret Kanunu nun 391. maddesine uygun olarak hem Genel Kurul da hem de A ve D grubu ilgili toplantılarında olumlu oy kullanmakla yükümlü olacaklar; 1) Şayet teklif edilen sermaye artırımının yapılmaması halinde Şirket iflas, tasfiye veya konkordatoya maruz kalacak ise, 2) Şayet teklif edilen sermaye artırımının yapılmaması halinde borç / özvarlık oranı 1,5 i aşacak ise, Yukarıda (1) ve (2) de belirtilen durumların ortaya çıkması halinde, tüm Nama Yazılı Hissedarlar Şirketin, borç / özvarlık oranının 1.5 veya daha düşük bir orana gelebilmesini teminen sermaye artışında olumlu oy kullanacaklardır. Ancak bu durumda her iki hisse grubunun da sermaye artırımına katılmama hakkı olacaktır. Söz konusu durumda diğer Nama Yazılı Hissedarlar

10 Grubu, katılmayan Nama Yazılı Hissedarlar Grubu yerine sermaye artışına katılabilecek ve bu doğrultuda Yönetim Kurulu nda ve Şirketin Yönetim Organizasyonunda gerekli değişiklikler yapılacaktır. REY ADEDİ: Madde 20 - Adi ve Fevkalade Umumi Heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir reye hakları vardır. VEKALET VE TEMSİL : Madde 21 - Genel Kurul Toplantılarında bulunmayan hissedarlar kendilerini diğer hissedarlardan veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Bu durumda, Sermaye Piyasası Kurulu nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ: Madde 22 - Umumi Heyet Toplantılarında reyler iş ari olarak verilir. Ancak, hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin 1/10 una sahip bulunanların talebi üzerine, gizli reye başvurulmak lazımdır. KOMİSER: Madde 23 - Umumi Heyetlerde, Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin bulunmadığı toplantılarda alınan kararlar muteber değildir. Adi ve fevkalade Umumi Heyet toplantılarının, içtima gününden en az 20 gün evvel Ticaret Bakanlığı na veya yetkili kıldığı merciye bildirilmesi ve gündemde toplantıya müteallik belgelerin birer suretinin gönderilmesi lazımdır. ANA SÖZLEŞME TADİLİ : Madde 24 - Bu Ana Sözleşmede Genel Kurul Kararı ile yapılacak değişikliklerin tekemmül ve tatbiki öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu nun daha sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur. İLANLAR : Madde 25 - Şirkete ait ilanlardan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde neşri mecburi olanların bu Gazetede ilanı ile iktifa edilir. Bunun haricindeki ilanlar Türk Ticaret Kanunu nun 37. maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi yanısıra Şirketin internet sitelerinde yayımlanarak yapılır. Genel Kurul toplantıları ile yapılacak diğer ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. BAKANLIĞA VERİLECEK BELGELER : Madde 26 -Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporları ile senelik bilanço, kar ve zarar cetveli, hazır bulunanlar cetveli ve Genel Kurul Toplantı Tutanakları ndan üçer nüsha, Genel Kurul un son toplantısından itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığı na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisere verilecektir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporları ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda, Bağımsız Denetim Raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde düzenlenir, Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur

11 TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLER İHRACI : Madde 27 - Şirket, Yurt içinde ve Yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul kıymetler veya kıymetli evrak ihraç edebilir. Bunların ihracı ile azami miktarlarının ve diğer şartların belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen hususlara uyulur. SENELİK HESAPLAR: Madde 28 - Şirketin hesap senesi takvim yılıdır. Fakat birinci hesap senesi, müstesna olarak Şirketin kat i surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder. KARIN TEVZİİ : Madde 29 - Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. - Ticaret Kanunu Hükümlerine göre % 5 birinci kanuni yedek akçe ayrılır, - Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. Bakiyenin kısmen veya tamamen dağıtılmasına veya fevkalade yedek akçeye ayrılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir. Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5 i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Birinci temettü dahil kârın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek Yönetim Kurulu nun teklifi üzerine Genel Kurul ca kararlaştırılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken Yedek Akçeler ile Esas Sözleşme de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, Genel Kurul başka Yedek Akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi olarak ödenmedikçe Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, hisse senedi sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzeri nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar veremez. Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ndaki düzenleme çerçevesinde, Genel Kurul tarafından yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu kararı ile ortaklarına temettü avansı dağıtabilir. İHTİYAT AKÇESİ: Madde 30 - Adi İhtiyat Akçesi Şirket sermayesinin 1/5 ine varınca İhtiyat Akçesi ayrılmaz. Fakat bi miktar, herhangi bir sebepten azalacak olursa, aynı nisbete varıncaya kadar yeniden İhtiyat Akçesi ayrılmasına devam olunur

12 FESİH VE İNFİSAH: Madde 31 - Şirket, Türk Ticaret Kanunu nda sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Bundan başka kanuni hükümler dairesinde Umumi Heyet kararı ile fesholunabilir. Şirketin feshi veya infisahı takdirinde tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesince icra olunur. HAKEM : Madde 32 - Şirketin gerek faaliyeti, gerek tasfiyesi zamanında şirket ile hissedarlar arasında veya yalnız hissedarlar arasında şirket işlerinden doğacak anlaşmazlıklar tahkim yolu ile halledilir. İhtilaf konusu D grubu hissedara taallük ederse, bu takdirde taraflardan her biri bir hakem tayin eder. Bu iki hakem, kararda veya üçüncü hakemin intihabında ittifak edemezlerse, üçüncü hakemi İsviçre Federal Mahkemesi başkanı tayin eder. BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ESAS MUKAVELELER: Madde 33 - Şirket Esas Mukavelesi nin neşredildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nden iki nüsha Ticaret Bakanlığı na verilir. Esas mukavele ayrıca bastırıldığı takdirde, hissedarlara dağıtılacağı gibi, on nüshası da Ticaret Bakanlığı na gönderilir. KANUNİ HÜKÜMLER : Madde 34 - Bu Ana Sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında T. Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur. İş bu Ana Sözleşmenin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı hükümleri uygulanmaz. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM Madde 35- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu İlkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, Ana Sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE TADİL TASARISI MADDE ESKİ METİN YENİ METİN KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ANA MUKAVELESİ KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. Madde: 17 DENETÇİLER Şirketin denetimi genel kurul tarafından

Detaylı

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GENEL KURUL Madde 9. Genel Kurul Olağan ya da Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul yılda

Detaylı

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ ESKİ METİN ŞİRKETİN ÜNVANI Madde -2- Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Şirketidir. ŞİRKETİN MERKEZ

Detaylı

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN UNVANI Madde 2: Şirketin Ticaret Ünvanı VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. Amaç ve Konu:

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. Amaç ve Konu: GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI Amaç ve Konu: Madde 3: a-sanayi: 1- Kablo kanalı ve Aksesuarları (Kablo Taşıma Sistemleri), Bus-Bar Kanal Sistemleri, Topraklama

Detaylı

SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI

SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI ESKİ METİN YENİ METİN MADDE 4 - ŞİRKETİN MERKEZİ Şirketin merkezi İstanbul ili

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI MAKSAT VE MEVZUU Madde 3 : Şirketin maksat ve mevzuu şunlardır. a-) Her çeşit plastik veya esas hammaddesi sentetik olan benzeri

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ SERMAYE Madde 6 ESKİ METİN SERMAYE Madde 6 YENİ METİN Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun 11.04.1984 tarih ve 97 sayılı izni

Detaylı

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI Gayrimenkullere Tasarruf Madde 5 Şirket maksadını temin için her türlü gayrimenkuller satın almak, inşa etmek, kiralamak ve satmakla yetkilidir.

Detaylı

KAV DANIŞMANLIK PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ ( Tic.Sicil No: 107457/53867)

KAV DANIŞMANLIK PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ ( Tic.Sicil No: 107457/53867) KAV DANIŞMANLIK PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ ( Tic.Sicil No: 107457/53867) KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim şirketlerinin ani surette kurulmaları

Detaylı

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI MEVCUT HALİ ORTAKLIĞA AİT İLANLAR Madde 6- Ortaklığa ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu nun 37. maddesinin 4. fıkrası ile

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ (2012)

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ (2012) Madde 1. Kuruluş : OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ (2012) Adları ikinci maddede yazılı kurucularla sonradan çıkarılacak hisse senetleri sahipleri arasında yürürlükteki kanunlara ve

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Madde 1 Madde 2 Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 Madde 11 Madde 12 Madde 13 Madde 14 Madde

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ 6. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ Sermaye ve Paylar Madde 6- Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş

Detaylı

TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş.

TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2 - Şirketin ünvanı KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2 - Şirketin ünvanı TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. ŞİRKETİN

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Adresi : Akçalar Sanayi Bölgesi, Akçalar 16225 Nilüfer BURSA Telefon No : ( 0 224 ) 4842170 ( 25 Hat ) Fax No : ( 0

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / IZOCM [] 19.04.2012 10:55:33 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Telefon ve Faks No. : 0216 3641010-02163644531

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / IZOCM [] 19.04.2012 10:55:33 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Telefon ve Faks No. : 0216 3641010-02163644531 . / IZOCM [] 19.04.2012 10:55:33 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : Organize San. Bölg. 3. Cad. No:4 Y.Dudullu- Ümraniye/İstanbul Telefon ve Faks No. : 0216 3641010-02163644531 Ortaklığın

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. TASLAK METİN Yeni Şekli Yönetim Kurulu Madde 7:

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. TASLAK METİN Yeni Şekli Yönetim Kurulu Madde 7: Yönetim Kurulu Madde 7: Yönetim kurulu üye sayısı 5 (beş) üyeden az olmamak koşulu ile, yönetim kurulu üyelerinin verimli, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2012 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2012 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2012 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 1. 28 HAZİRAN 2012 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL

Detaylı

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 3. Şirketin merkezi İstanbul / Beyoğlu ndadır. Adresi Rıhtım Caddesi, No.51, Karaköy, Beyoğlu İSTANBUL

Detaylı

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 05 Nisan

Detaylı

TOFAS TÜRK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. YÖNETIM KURULU KARARI

TOFAS TÜRK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. YÖNETIM KURULU KARARI TOFAS TÜRK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. YÖNETIM KURULU KARARI Karar Tarihi : 01.02.2010 Karar No. : 2010/1 Katilanlar : - Bay Mustafa Vehbi KOÇ : Baskan - Bay Sergio MARCHIONNE : Baskan Yardimcisi - Bay Ali

Detaylı

Şirketin sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Şirketin sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Eski Metin SERMAYE MADDE 6 Şirketin sermayesi 5.500.000 (beşmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası dır. Bu sermaye her biri 1.-TL (BirTürkLirası) nominal değerde 450.000 (dörtyüzellibin) adet nama yazılı A Grubu,

Detaylı

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ METİN SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8. Şirketin, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye tavanı 480.000.000 TL olup,

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

İDAŞ - İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ. Şirket in adı İDAŞ - İstanbul Döşeme Sanayii Anonim Şirketi dir.

İDAŞ - İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ. Şirket in adı İDAŞ - İstanbul Döşeme Sanayii Anonim Şirketi dir. İDAŞ - İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ Eski Madde No ve Madde Başlığı Madde 3 Şirketin Adı Yeni Madde No ve Madde Başlığı Madde 3 Şirketin Adı Eski Şekil Şirket in

Detaylı

KURULUŞ : MADDE -1 :

KURULUŞ : MADDE -1 : Anonim şirketler Ana Sözleşmesi.................................... ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ : MADDE -1 : Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular

Detaylı

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ :

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : ... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda isimleri, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Limited Şirket

Detaylı

Eski Şekli Yeni Şekli Gerekçe

Eski Şekli Yeni Şekli Gerekçe KURULUŞ : Değişiklik yapılmamıştır Madde 1 Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında T. Ticaret Kanunu nun ani kuruluş hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir : Koç

Detaylı

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı.

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Özel Durum Açıklaması Tarih : 04 Nisan 2008 Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 4 Nisan 2008

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2014 Yılı Çalışmaları

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 31.01.2013 17:22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : PROF. DR. BÜLENT TARCAN CAD. PAK İŞ MERK. NO:5 K:3 GAYRETTEPE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL:0 212 273 20 00

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları

Detaylı

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş OLAĞAN GENEL KURUL İLANI ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş OLAĞAN GENEL KURUL İLANI Şirketimizin 2013 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye

Detaylı

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir. ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ ŞEKLİ Madde 6 Sermaye ve Hisse Senetleri 1- Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye

Detaylı

EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazlı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirketlerin ani kuruluşlarına mütedair hükümlerine

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Coca-Cola İçecek A.Ş. Adresi : Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 34776 Ümraniye İstanbul Tel ve Faks No : 0 216 528 40 00-0 216

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ Merkez ve Şubeler Madde 3 Şirketin Merkezi İstanbul dur. Adresi; Yenibosna, Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, Kuyumcukent Sitesi, Bahçelievler, İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ (13.08.1998 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmek, 17.08.1998 tarih ve 4606 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde

Detaylı

: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon

Detaylı

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL Amaç ve Konu Madde 4 Şirketin amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE. Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No: 11/A

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE. Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No: 11/A Merkez ve Şubeler: Madde 4: PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE Merkez ve Şubeler: Şirketin merkezi İstanbul dadır. Adresi Aeropark Yenişehir Mahallesi

Detaylı

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 319 uncu Maddesi ne göre şirketi temsil ve

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 319 uncu Maddesi ne göre şirketi temsil ve TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN Şirketin Merkezi Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul Bakırköy Havaalanı Kavşağı İstanbul Ticaret Merkezi A-3 Blok,

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 : Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi, Balmumcu Mahallesi, Bestekar Şevki Bey Sokak, Enka

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI. Kuruluş

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI. Kuruluş ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI 1.MADDENİN ESKİ ŞEKLİ Kuruluş Madde 1- Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta Murakabe

Detaylı

Koç Holding A.Ş. Duyurusu

Koç Holding A.Ş. Duyurusu Tarih : 17.03.2010 Kimden : Koç Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Tel : +90 216 531 0535 veya +90 216 531 0537 e-mail : investorrelations@koc.com.tr Konu : Esas Sözleşme Değişikliği Yönetim Kurulumuzun

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI AMAÇ VE KONU MADDE.3. Şirketin maksat ve mevzuuna giren işler başlıca şunlardır: A- Kağıt Üretimi ve Satışı: Birinci hamur yazı ve baskı kağıtları, her cins ve gramaj kuşe kağıtları, ambalaj, temizlik

Detaylı

YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ MADDE 12. Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçilirler. Süresi bit

YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ MADDE 12. Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçilirler. Süresi bit YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU MADDE 11. Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 9 üyeden ibarettir. Yönetim Kurulunun 5 üyesi (A) grubu

Detaylı

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUS : Madde 1- Asağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin Ani Surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

ESAS SÖZLEŞMESİ USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. Kuruluş: Madde 1:

ESAS SÖZLEŞMESİ USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. Kuruluş: Madde 1: Kuruluş: Madde 1: Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin kuruluş hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur. Şirketin Unvanı Madde 2: Şirketin unvanı USAŞ Yatırımlar Holding Anonim Şirketi (USAŞ)

Detaylı

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ KURULUŞ: Madde 1 - Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında; Türk Ticaret Kanunu nun kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket

Detaylı

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. ESAS MUKAVELESİ

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. ESAS MUKAVELESİ Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ Şirket esas mukavelesi 11 Aralık 1963 tarihinde Beyoğlu 1. Noteri Tarafından tasdik edilmiştir. Şirket 13 Ocak 1964 tarihinde İstanbul Ticaret

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR

SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR ESKİ ŞEKİL AMAÇ VE KONUSU : Madde 3 - Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır. a) Soda ve Hafif Soda, Ağır Soda, Sodyum Bikarbonat ve diğer her nev i soda

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 Ticaret Bakanlığının tasvibi ile kurulup İzmir Ticaret Sicili Memurluğunun 22254 No. ile tescili yapılan ve 04.02.1959 tarihinden

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ METİN SERMAYE MADDE: 5 BANKA, 4456 sayılı Kanun un 6 ncı maddesi uyarınca 4487 ve 3794 sayılı Kanunlarla değişik 2499 Sayılı Kanun Hükümlerine

Detaylı

S Ö Z L E Ş M E. ( Şirket Esas Sözleşmesi 09 Mart 1968 Tarih ve 3303 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.)

S Ö Z L E Ş M E. ( Şirket Esas Sözleşmesi 09 Mart 1968 Tarih ve 3303 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.) ESAS S Ö Z L E Ş M E ( Şirket Esas Sözleşmesi 09 Mart 1968 Tarih ve 3303 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.) ( Şirket Esas Sözleşmesi ile ilgili son değişiklikler 18.04.2016 Tarih

Detaylı

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No: 14222 Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.06.2012 Cuma günü, saat 14.00

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 : Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi, Balmumcu Mahallesi, Bestekar Şevki Bey Sokak, Enka

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU : SABANCI CENTER KULE II LEVENT/İSTANBUL. Telefon ve Fax No. : (212)

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU : SABANCI CENTER KULE II LEVENT/İSTANBUL. Telefon ve Fax No. : (212) ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi : HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. : SABANCI CENTER KULE II 34330 LEVENT/İSTANBUL Telefon ve Fax No. : (212) 280 53 35-280 66 15 25.04.2006

Detaylı

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİLİ

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİLİ İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİLİ ESKİ ŞEKLİ MADDE 3 AMAÇ VE KONUSU Şirket'in amacı, her çeşit inşaat ve tesisat malzemeleri ile bunların türevlerini, yapı

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ MADDE -1 Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin kuruluş hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur. ŞİRKETİN UNVANI MADDE- 2 Şirketin unvanı

Detaylı

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DAN Yönetim Kurulumuz Şirket Genel Kurul unu aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28/05/2007 Pazartesi günü saat 14:00 da

Detaylı

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 04 Mart 2014 tarih 1502 no lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 15. maddesi gereğince 2013 Yılı Ortaklar Olağan

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

Ek-4 YENİ METİN ESKİ METİN ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ: ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

Ek-4 YENİ METİN ESKİ METİN ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ: ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ: Ek-4 ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ: Madde 3- Şirketin Merkezi Muğla İli;Bodrum İlçesidir. Adresi Ak- Tur Tatil Sitesi 1317 Sokak No:16 Bitez-Bodrum/MUĞLA dır.adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline

Detaylı

ESAS SÖZLEŞMESİ KAYITLI SERMAYESİ : 80.000.000,- TL. ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ : 41.091.670,33 TL.

ESAS SÖZLEŞMESİ KAYITLI SERMAYESİ : 80.000.000,- TL. ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ : 41.091.670,33 TL. ESAS SÖZLEŞMESİ KAYITLI SERMAYESİ : 80.000.000,- TL. ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ : 41.091.670,33 TL. MERKEZİ : İSTANBUL TİCARET SİCİL NO. : 127284 ADRESİ : Gümüşsuyu Mah.İnönü Cad.Miralay Şefikbey Sok. Hayrun

Detaylı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 11.30 da Şirket merkezi olan Savur yolu 6.km. MARDİN

Detaylı

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. HOLİDAY PLAN TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİCARET A.Ş ANA SÖZLEŞMESİNİN ŞİRKETİN MERKEZİ BAŞLIKLI 4. MADDESİ, ŞİRKETİN SÜRESİ BAŞLIKLI 5.MADDESİ, SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ BAŞLIKLI 6.MADDESİ, ŞİRKETİN

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

KURULUŞ Madde 1 : KURUCULAR. Madde 2: Şirket kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı tüzel kişilerdir.

KURULUŞ Madde 1 : KURUCULAR. Madde 2: Şirket kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı tüzel kişilerdir. KURULUŞ Madde 1 : İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu ana sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1 : İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu esas sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU: Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 (beş) en çok 11 ( on bir)

Detaylı

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat)

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat) İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı Adresi Telefon No. Faks No. : 0 (212) 641 96 44 Ortaklığın yatırımcı/pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin Telefon No. : 0 (216) 586

Detaylı

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler.

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler. VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 123725 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş ANA SÖZLEŞMENİN

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş ANA SÖZLEŞMENİN ANA SÖZLEŞMENİN 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30/A ve 32 NO.LU MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK ve Madde 7- SERMAYE: Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin 2012 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, 9 Ekim 2013 Çarşamba günü

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim şirketlerinin ani surette kurulmaları

Detaylı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Sirküler No : 2013-18 Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Tarih: 21032013 Bilindiği üzere sermaye şirketleri yeni TTK kapsamında esas (ana) sözleşmelerini

Detaylı

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi ESAS SÖZLEŞMESİ İSTANBUL İş Kuleleri, Kule-3 34330 4.Levent/İSTANBUL Tel: 350 50 50 Fax: 350 40 40 KURULUŞ: Madde 1: İkinci maddede yazılı kurucular arasında

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı 02.06.2016 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar

Detaylı