2010 yılında elde edilen kâr paylarının beyanı ve vergilendirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2010 yılında elde edilen kâr paylarının beyanı ve vergilendirilmesi"

Transkript

1 2010 yılında elde edilen kâr paylarının beyanı ve vergilendirilmesi I. GİRİŞ Kâr payı, yalın anlamda şirket ortaklarının dönem içinde şirket tarafından elde edilen kârdan pay alma hakkına dayanılarak elde edilen gelirdir. Prensipte, kâr payları ya nakit olarak ortaklara dağıtılmakta veya bedelsiz sermaye artırımına dahil edilerek karşılığında yeni senet verilerek dağıtılmaktadırlar. Dönem kârı veya geçmiş yıllar kârlarının ortaklara sermayeleri oranında dağıtılması kararını anonim şirketlerde genel kurul, limited şirketlerde ise ortaklar kurulu verir. Bilindiği üzere, 4842 sayılı Kanunla kurumlar vergisine tabi kazanç - istisna kazanç ayrımı kaldırılmış, GVK 94/6-b ye yapılacak tevkifat uygulaması kârın dağıtımı aşamasına bırakılmıştır. Mevcut düzenlemede kâr paylarının vergilendirilmesinde 4842 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu nun yeniden düzenlenen 22. maddesiyle geçici 62. maddesinde belirtilen esaslar dikkate alınmaktadır. Kâr paylarının beyan edilip edilmeyeceğini doğru olarak tespit etmek için kâr payının elde edildiği kurum kazancının ait olduğu dönem ile kârın dağıtıldığı kaynağın çok iyi belirlenmesi gerekmektedir. Zira bu belirleme hem gerçek kişiler açısından hem de kurumlar açısından yapılacak vergilemeyi doğrudan etkileyecektir. Bu hususta GVK nın geçici 62. maddesi çok önemlidir. Bu yazımızda, öncelikle kâr payı kavramı ve kâr dağıtımı üzerinde durulacak, daha sonra ise gerçek kişilerin elde ettikleri kâr paylarının vergilendirilmesi açıklanacak ve bununla ilgili örneklere yer verilecektir. II. KÂR PAYI KAVRAMI Kâr payı kavramı, Gelir Vergisi Kanunu nun 75. maddesinin ikinci fıkrasının 1, 2 (adi komandit şirketlerde komanditerlerin kâr payları hariç) ve 3 numaralı bentlerinde yazılı olan ve aşağıda açıklanan kâr paylarını ifade etmektedir: Her nevi hisse senetlerinin kâr payları (kurucu hisse senetleri ve diğer intifa hisse senetlerine verilen kâr payları ve pay sahiplerine hazırlık dönemi için faiz olarak veya başka adlarla yapılan her türlü ödemeler ile Sermaye Piyasası Kanunu na göre kurulan yatırım fonları katılma belgelerine ödenen kâr payları dahil), İştirak hisselerinden doğan kazançlar (limited şirket ortaklarının, iş ortaklıkları ortaklarının ve komanditerlerin kâr payları ile komanditerlerin kâr payları bu zümreye dahildir. Kooperatiflerin ortakları ile yaptıkları muamelelerden doğan kârların, ortaklara kooperatifle yaptıkları muameleler nispetinde tevzii, kazanç dağıtımı sayılmaz), 1

2 Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kâr payları (Kurum çalışanlarına ödenen temettü ikramiyesi, ücret niteliğinde olduğundan, kâr dağıtımı stopajına tabi olmayıp, ücret olarak stopaja tabi tutulacaktır.). Kâr dağıtımına bağlı gelir vergisi tevkifatının yapılabilmesi için dağıtılabilir bir kâr olması ve kâr dağıtım kararı alınması gerekmektedir. Kâr dağıtımı cari yıl kârından yapılabileceği gibi bu amaçla ayrılmış yedek akçelerden ya da geçmiş yıl kârlarından da yapılabilir. Cari yıl kârından kâr dağıtımı yapmak için öncelikle ticari kârdan vergi ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonra dağıtılabilir kârın bulunması gereklidir. III. KÂR DAĞITIM TABLOSU Kâr dağıtım tablosu şirketin ana sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dikkate alınarak aşağıdaki sırayla hazırlanır. Dönem kârından (ticari bilanço kârı) ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler çıkartılarak dönem net kârına ulaşılır. Dönem net kârından öncelikle varsa geçmiş yıllar ticari bilanço zararları karşılanır. Daha sonra, ödenmiş sermayenin beşte birine ulaşıncaya kadar dönem net kârının yirmide biri oranında 1. tertip yasal yedek akçe ayrılır. Mevzuat gereğince dönem kârından ayrılarak işletmede bırakılacak ihtiyatlar, karşılıklar, finansman fonu, yenileme fonu gibi işletmenin mali yapısını güçlendirmek amacıyla oluşturulan fonların da tenzili sonucu dağıtılabilir net dönem kârına ulaşılır. Dağıtılabilir net dönem kârından, ödenmiş sermayenin %5 i oranında birinci temettü, birinci temettü dışında kalan kârın dağıtılması kararlaştırılmış kısmının (ikinci temettü) 1/10 u oranında ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak dağıtılacak toplam kâra yani brüt temettüye ulaşılır. Birinci temettüden sonra kalan kârın tamamı dağıtılacaksa ikinci tertip yasal yedek akçe kalan tutarın 1/11 i oranında hesaplanır. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hesaplanan birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçeler dışında şirket ana sözleşmeleri doğrultusunda statü akçeleri ve genel kurul kararı ile olağanüstü yedek akçeler de ayrılabilir. IV. KÂR PAYLARININ VERGİLENDİRİLMESİ A. KÂR PAYI STOPAJI Vergi kanunları yönünden; şirketlerin kârlarını şirkette bırakmalarını özendirmek için sadece kâr dağıtımı halinde stopaj yapılması için Gelir Vergisi Kanunu'nun 94-6/b-i bendine "Kârın sermayeye ilavesi kâr dağıtımı sayılmaz" hükmü getirilmiştir. Buna göre şirketler dönem kârlarını nakit olarak dağıtmak yerine sermayeye ekleyerek ortaklarına bedelsiz hisse vermeleri halinde stopaj vergisi ödemeyecekler ve ortaklar da bir temettü geliri elde etmediklerinden yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyeceklerdir. Tam mükellef kurumlar, kurumlar vergisinden müstesna kazançlara isabet eden kısım düşüldükten sonra, istisna kapsamında bulunmayan kurum kazançlarına %20 kurumlar vergisi uygulandıktan sonra arta kalan vergi sonrası kâra mahsuben nakit dağıttıkları kâr paylarından kâr dağıtımı sırasında gelir vergisi stopajı yapacaklardır. Stopaj oranı ise halka açık olsun olmasın bütün kurumlar için %15 oranındadır. Stopaj yükümlülüğünün doğuş tarihi kârın dağıtımı için öngörülen tarihtir. Kârın dağıtımı için öngörülen tarih geldiği halde kâr fiilen dağıtılmamış olsa da, pay sahipleri bu tarih itibariyle 2

3 talep hakkı elde etmiş oldukları için hesaben ödeme yapılmış ve stopaj yükümlülüğü de bu tarihte doğmuş sayılır. Sonuç olarak, fiilen ödeme başlamadığı sürece, pay sahipleri açısından kâr payı elde edilmiş sayılmaz. Gelir Vergisi Kanunu nun 94/6-b maddesinin (i) ve (ii) alt bentleri ile tam mükellef kurumlar tarafından; - Tam mükellef gerçek kişilere, - Gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara, - Gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlara, - Dar mükellef gerçek kişilere, - Dar mükellef kurumlara, - Gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan kâr payları üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması öngörülmüştür. Buna karşılık tam mükellef kurumlarca; - Tam mükellef kurumlara, - Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde eden dar mükellef kurumlara dağıtılan kâr payları üzerinden ise gelir vergisi tevkifatı yapılması söz konusu değildir. B. KÂR PAYLARINDA İSTİSNA UYGULAMASI GVK nın 22. maddesinin 2 numaralı fıkrasında yer alan düzenlemeye göre, gerçek kişiler tarafından tam mükellef kurumlardan elde edilen, 75. maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarının yarısı gelir vergisinden istisnadır. İstisnadan sonra kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınır. Beyana tabi başka gelirlerinin bulunmaması durumunda, gelir TL yi aşıyor ise beyan edilir. Burada elde edilen kâr payı, beyan sınırının tespitinde tevkifat yapılmadan önceki tutarı ile dikkate alınır. Kâr paylarının yarısı gelir vergisinden istisna edildiği için, istisna edilen kısım (Buna isabet eden gelir vergisi tevkifatı da) beyan sınırının tespitinde dikkate alınmaz. İstisna edilen bu tutar üzerinden GVK nın 94. maddesinin 6 numaralı bendi uyarınca tevkifat yapılır. Diğer deyişle, kâr paylarının yarısının gelir vergisinden istisna edilmesi, kâr paylarının dağıtımı aşamasında istisna kısım üzerinden tevkifat yapılmasına engel teşkil etmez. Kâr payının beyanı durumunda ise (istisna kısma isabet eden tutarda dahil) tevkif edilen verginin tamamı mahsup edilir. Mahsup edilemeyen bir kısım kalması durumunda ise, yapılacak başvuru üzerine iadeye konusu olur. C. KÂR PAYLARININ BEYANI Gerçek kişilerin kâr payı gelirleri GVK nın 94. maddesi hükmü uyarınca % 15 vergi kesintisi yapıldıktan sonra dağıtıldığından, hisse senetleri karşılığında elde edilen kâr payları net tutarı ifade eder. Bu nedenle, elde edilen kâr payı önce brüt tutara tamamlanır, bu tutarın yarısı gelir vergisinden istisna tutulur, kalan tutar GVK nın 103. maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan haddi aşmaması durumunda (2010 yılı için TL) stopaj yoluyla yapılan vergileme nihai vergileme niteliğini taşımaktadır. Ancak, kalan tutar GVK nın 103. maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan haddi aşması durumunda yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilir (GVK md. 86/c). 3

4 Elde edilen kâr payı tek başına GVK nın 103. maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmamasına rağmen, GVK nın 86/c maddesinde belirtilen diğer gelir unsurları ile birlikte (tevkifata tabi diğer menkul sermaye iratları ile gayrimenkul sermaye iratları), haddi aşarsa beyan edilir. Diğer taraftan, ticari, zirai ve mesleki kazançlarla birlikte kâr payı elde edilmesi durumunda da kâr payı tutarı, tek başına TL lik haddi geçmemesine rağmen, söz konusu kazançlarla birlikte haddi geçerse beyan edilir. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, kâr paylarının beyan edilmesi durumunda tevkif edilen verginin tamamı, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir. Başka bir deyişle, kâr payının beyannamede gösterilmeyen kısmına isabet eden vergi kesintisinin de mahsubu yapılır. Bugünkü vergilendirme rejimi itibariyle; şirket kârları önce kurumlar vergisine tabi tutularak kurum bünyesinde vergilenmekte, ardından ortaklara dağıtılması halinde, dağıtım sırasında stopaj uygulanmakta ve son olarak temettü elde eden (gerçek kişi) ortak, elde ettiği kârın yarısını istisna ettikten sonra kalan kâr belirli tutarları aşıyorsa şahsi gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmektedir. Kârın yarısı beyan edildikten sonra, beyanname üzerinden hesaplanan vergiden stopajın tamamı mahsup edilir. V. KÂR PAYININ BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER Örnek 1: Bayan (A), 2010 takvim yılında (X) A.Ş. ye ait hisse senetlerinden TL kâr payı elde etmiştir. Elde edilen kâr payı kurumun 2007 takvim yılına kurumlar vergisine tabi tutulmuş kazancından kaynaklanmaktadır. Bayan (A) nın beyana tabi başka bir geliri bulunmamaktadır. Elde edilen kâr payı kurum bünyesinde % 15 nispetinde tevkifata tabi tutulmuş olup, tevkif edilen vergi ( TL x %15=) TL dir. Ele geçen kâr payı tutarı TL olup, bu tutar kurum bünyesinde yapılan tevkifat dikkate alınarak brüt tutara tamamlanacaktır. Bayan (A) nın elde ettiği kâr payının yarısı gelir vergisinden istisna olduğundan (25.000/2=) TL lik kısım beyan dışında kalacaktır. Geriye kalan TL lik tutar ise TL lik beyan sınırını aşmadığından yıllık beyanname verilmeyecektir. Bu durumda, kâr dağıtımı sırasında Gelir Vergisi Kanunu nun 94. maddesi uyarınca yapılan % 15 oranındaki tevkifat nihai vergi olacaktır. Örnek 2: Bay (B), 2010 takvim yılında (Y) A.Ş. ye ait hisse senetlerinden TL, (Z) A.Ş. ye ait hisse senetlerinden ise TL kâr payı elde etmiştir. Elde edilen kâr payı her iki kurum bünyesinde %15 nispetinde tevkifata tabi tutulmuş olup, tevkif edilen vergi toplam TL dir. Bay (B) nin elde ettiği kâr payının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan yarısı TL dir. Bu tutar beyan sınırı olan TL yi aştığı için beyan edilecektir. Kurum bünyesinde yapılmış olan vergi kesintisinin tamamı hesaplanan vergiden mahsup edilecektir. Bu durumda, mükellefin beyanı ve verginin hesaplanması aşağıdaki gibi olacaktır; Kâr Payı Toplam Tutarı (Brüt) TL İstisna Edilen Tutar ( x 1/2) TL TL Hesaplanan Gelir Vergisi TL 4

5 Mahsup Edilecek Vergi TL Ödenecek Gelir Vergisi 0 TL İadesi Gereken Gelir Vergisi TL Örnek 3: Bay (F) 2010 yılında, tam mükellef bir kurum olan (Z) A.Ş. den brüt TL tutarında kâr payı (temettü) elde etmiştir. Bu mükellefin başkaca geliri bulunmamaktadır. Elde edilen kar payı kurum bünyesinde % 15 nispetinde vergi kesintisine tabi tutulmuş olup, bu tutar TL dir. Bay (F) nin elde ettiği kâr payının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan yarısı TL dir. Bu tutar beyan sınırı olan TL yi aştığı için beyan edilecektir. Kurum bünyesinde yapılmış olan vergi kesintisinin tamamı hesaplanan vergiden mahsup edilecektir. Bu durumda, mükellefin beyanı ve verginin hesaplanması aşağıdaki gibi olacaktır; Kâr Payı Toplam Tutarı (Brüt) TL İstisna Edilen Tutar ( x 1/2) TL TL Hesaplanan Gelir Vergisi TL Mahsup Edilecek Vergi TL Ödenecek Gelir Vergisi TL Örnek 4: Bayan (K) 2010 yılında, sahibi olduğu üç adet dairesini kiraya vermesi nedeniyle toplam TL gelir elde etmiştir. (T) A.Ş. ye ait hisse senetlerinden ise TL, tutarında kar payı elde etmiştir. Ayrıca birikimlerini mevduat faizine yatırması karşılığında TL faiz geliri elde etmiştir. Elde edilen kira gelirlerinden dolayı TL konut istisnası uygulanır ve geriye kalan TL nin % 25 i kadar götürü gider olarak TL düşülür TL den TL düşüldükten sonra geriye kalan TL ise beyan edilir. Elde edilen kâr payı kurum bünyesinde % 15 nispetinde vergi kesintisine tabi tutulmuş olup, bu tutar TL dir. Bayan (K) nın elde ettiği kar payının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan yarısı TL dir. Bu tutar beyan sınırı olan TL nin altında kalmasına rağmen beyan edilen kira geliri ile birlikte TL yi aştığı için beyan edilecektir. Kurum bünyesinde yapılmış olan vergi kesintisinin tamamı hesaplanan vergiden mahsup edilecektir. Mevduat faizleri ise geçici 67. maddeye göre tevkifat yoluyla vergilendirildiği için tutarı ne olursa olsun beyan edilmez. Bu durumda, mükellefin beyanı ve verginin hesaplanması aşağıdaki gibi olacaktır; Kira Geliri Toplam Tutarı (Brüt) TL Konut İstisnası Tutarı (2010 yılı) TL Geriye Kalan Tutar ( ) TL Götürü Gider Tutarı (%25) TL TL Kâr Payı Toplam Tutarı (Brüt) TL İstisna Edilen Tutar ( x 1/2) TL TL Beyan Edilen Toplam Tutar TL Hesaplanan Gelir Vergisi TL Mahsup Edilecek Vergi TL 5

6 Ödenecek Gelir Vergisi TL VI. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Ülkemizde kişilerden ödeme gücüne göre vergi alınması temel ilkedir. Kâr paylarının yarısına istisna uygulanarak vergi dışında bırakılmasındaki amaç da hisse senedi kâr payları üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesidir. Ancak kâr payı istisnasından dolayı, GVK nın 103. maddesindeki tarifenin ikinci diliminde belirlenen TL lik sınırın altında kaldığı için beyannameye dahil edilmeyen kâr payları üzerinden stopaj yoluyla % 15 vergi ödenmektedir. Dolayısıyla % 15 lik bu vergi de nihai vergi olmaktadır. Diğer taraftan, kâr payı istisnası düşüldükten sonra geriye kalan tutar TL yi aşarsa, beyannameye dahil edilmekte ve hesaplanan gelir vergisinden kâr payları üzerinden stopaj yoluyla ödenen % 15 lik verginin tamamı mahsup edilmektedir. Böyle bir uygulama nedeniyle de, TL ile TL arasında kâr payı elde eden kişiler, devletten vergi iadesi almaktadır. Bu durumda da katlandıkları vergi yükü % 15 ten daha az olmaktadır. Görüldüğü gibi kâr paylarının vergilendirilmesinde az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması prensibi adeta ters çalışmaktadır. Bu durumda vergilemede adalet ilkesi ciddi bir şekilde zedelenmektedir. Eğer kâr payları üzerindeki vergi yükünün düşük tutulması isteniyorsa, kâr paylarının yarısına istisna uygulamak yerine, stopaj oranı düşürülerek bu amaca ulaşmak daha basit, anlaşılır ve adil bir yöntem olacaktır. KAYNAKLAR Doğan ŞENYÜZ - Mehmet YÜCE - Adnan GERÇEK, Türk Vergi Sistemi Dersleri, 5. baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, Nazmi KARYAĞDI, Kâr Dağıtımı ve Vergilendirilmesi, Oluş Yayıncılık, Ankara, Kasım Volkan YÜKSEL, Kâr Paylarında Beyanname Verebilmenin Önemi (Daha Çok Kâr Payı, Daha Az Vergi!), Yaklaşım, Şubat 2011, Sayı: 218. Soner ÜLGEN, Gerçek Kişiler Tarafından Elde Edilen Kâr Paylarının Vergilendirilmesi, Yaklaşım, Haziran 2010, Sayı: 210. Ercan ALPTÜRK, Muhasebe ve Vergi Boyutunda Temettüler, E-Yaklaşım, Eylül 2008, Sayı: 62. Taki KILIÇ, 2006 Yılında Elde Edilen Kâr Paylarının Beyanı ve Vergilendirilmesi, Yaklaşım, Mart 2007, Sayı:

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi 2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi Bu broşür, yat r mc lar m za yat r mlar ile ilgili olarak karş laşacaklar vergi uygulamalar ile ilgili ön bir bilgi vermek amac yla vergi dan şman m z Mehmet

Detaylı

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 1. KONU: Bu çalışmamızda; tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2014 takvim yılında elde edilen menkul

Detaylı

GERÇEK KİŞİLERCE 2005 YILINDA ELDE EDİLEN VE YILLIK BEYANA TABİ GELİR UNSURLARI

GERÇEK KİŞİLERCE 2005 YILINDA ELDE EDİLEN VE YILLIK BEYANA TABİ GELİR UNSURLARI GERÇEK KİŞİLERCE 2005 YILINDA ELDE EDİLEN VE YILLIK BEYANA TABİ GELİR UNSURLARI 5 GERÇEK KİŞİLERCE 2005 YILINDA ELDE EDİLEN VE YILLIK BEYANA TABİ GELİR UNSURLARI Bu sirkülerimizde tam mükellef gerçek kişiler

Detaylı

100 Soruda 2011 Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

100 Soruda 2011 Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 100 Soruda 2011 Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi Sunuş Gerçek kişilerin vergiye tabi gelirleri arasında önemli bir yer tutan menkul kıymet gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu nda, bu kıymetlerin

Detaylı

SMMM YETERLİK GRUBU GELİR VERGİSİ VE DİĞER KANUNLAR ÖNEMLİ KONULAR SON DÖNEM SINAV SORU ÇÖZÜMLERİ

SMMM YETERLİK GRUBU GELİR VERGİSİ VE DİĞER KANUNLAR ÖNEMLİ KONULAR SON DÖNEM SINAV SORU ÇÖZÜMLERİ SMMM YETERLİK GRUBU GELİR VERGİSİ VE DİĞER KANUNLAR ÖNEMLİ KONULAR SON DÖNEM SINAV SORU ÇÖZÜMLERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir www.yildizymm.com MART 2014 1 TURMOB & TESMER 2013 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN

Detaylı

GERÇEK KİŞİLERCE 2007 YILINDA ELDE EDİLEN VE YILLIK BEYANA TABİ GELİR UNSURLARI

GERÇEK KİŞİLERCE 2007 YILINDA ELDE EDİLEN VE YILLIK BEYANA TABİ GELİR UNSURLARI GERÇEK KİŞİLERCE 2007 YILINDA ELDE EDİLEN VE YILLIK BEYANA TABİ GELİR UNSURLARI 7 GERÇEK KİŞİLERCE 2007 YILINDA ELDE EDİLEN VE YILLIK BEYANA TABİ GELİR UNSURLARI I. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADLARININ BEYANI

Detaylı

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 2014/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 04 Mayıs 2014-Pazar 17:00 SORULAR SORU 1: Tam mükellef kurumlar tarafından 2003 ve sonraki yıllarda elde edilen kurumlar vergisine tabi

Detaylı

MENKUL SERMAYE İRATLARININ YILLIK BEYANNAME İLE BEYANI

MENKUL SERMAYE İRATLARININ YILLIK BEYANNAME İLE BEYANI ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI cilt: 27 sayı: 2 MART 2013 MENKUL SERMAYE İRATLARININ YILLIK BEYANNAME İLE BEYANI İmdat TÜRKAY Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir İdaresi Müdürü 1969

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE AÇIKLAMALI ÖRNEKLER

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE AÇIKLAMALI ÖRNEKLER YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE AÇIKLAMALI ÖRNEKLER YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ EKİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR (1001-A): Bağ-Kur Primleri: Bağ-Kur primlerinin,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU KÂR PAYI REHBERİ

SERMAYE PİYASASI KURULU KÂR PAYI REHBERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KÂR PAYI REHBERİ 1 A) KÂR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR 1. Ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 11/03/2013 ALFA GENELGE 2013/18 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR 1 MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2011 ÜCRETSİZDİR

Detaylı

MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ ÜCRETSİZDİR

Detaylı

MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi 1 MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2009 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik

Detaylı

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 17/03/2014 ALFA GENELGE 2014/15 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com Önsöz Değerli yatırımcılar, 2014 yılının ilk çeyreğinde de her ülke kendi ekonomisini istikrara kavuşturmayı

Detaylı

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 30 Eylül 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26305 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 258

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 258 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 258 Resmi Gazete Tarihi: 30.09.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26305 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/1 İstanbul, 02 Ocak 2006 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

ÜCRETSİZDİR MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

ÜCRETSİZDİR MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ ÜCRETSİZDİR MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere

Detaylı

MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014

MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

MENKUL SERMAYE İRADI

MENKUL SERMAYE İRADI MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR

Detaylı

2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME. Bölüm 2. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir

2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME. Bölüm 2. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME Bölüm 2 A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 1 TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname

Detaylı

DÖNEM KÂRININ DAĞITILMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, VERGİLENDİRİLMESİ VE KİTLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA

DÖNEM KÂRININ DAĞITILMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, VERGİLENDİRİLMESİ VE KİTLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI DÖNEM KÂRININ DAĞITILMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, VERGİLENDİRİLMESİ VE KİTLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi Birol ÇELİK

Detaylı

Gelirin toplanması ve beyanı

Gelirin toplanması ve beyanı Gelirin toplanması ve beyanı I. GİRİŞ Yıllık beyanname, gerçek kişinin çeşitli gelir unsurlarından bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların bir araya getirilip toplanmasına ve bu şekilde

Detaylı

SERMAYE ŞĐRKETLERĐNDE KÂR DAĞITIM ĐŞLEMĐ VE KÂR DAĞITIM TABLOSU

SERMAYE ŞĐRKETLERĐNDE KÂR DAĞITIM ĐŞLEMĐ VE KÂR DAĞITIM TABLOSU SERMAYE ŞĐRKETLERĐNDE KÂR DAĞITIM ĐŞLEMĐ VE KÂR DAĞITIM TABLOSU Sermaye şirketlerinde yapılacak kâr dağıtımı, Anonim şirketlerde genel kurul, ortak sayısı 20 yi aşan limited şirketlerde ortaklar genel

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı