I. SORUŞTURMA AŞAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 1- İfade alma işlemleri sırasında tespit edilen eksiklikler;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. SORUŞTURMA AŞAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 1- İfade alma işlemleri sırasında tespit edilen eksiklikler;"

Transkript

1 YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDA DOSYA İNCELEMESİ SIRASINDA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA AŞAMALARINDA GENEL OLARAK TESPİT EDİLEN USUL EKSİKLİKLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu nın himayesinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı nın Afyonkarahisar da düzenlenen 2012 yılsonu değerlendirme toplantısında, Yargıtay Cumhuriyet Savcılarının bölümlerine ilişkin olarak temyiz incelemesi sırasında tespit ettikleri, ortak ve sıklıkla karşılaşılan ancak mahallinde alınacak basit tedbirlerle çözümlenebilecek böylece yargısal faaliyetin etkin ve hızlı yürütülmesine katkı sağlayacak bazı usuli eksikliklere ilişkin genel değerlendirmelerin meslektaşlarımız ile paylaşılmasında kurumsal yarar görülmüştür. Dosyaların düzenlenmesi, soruşturma ve kovuşturmaların eksiksiz tamamlanması ile gereksiz emek ve mesai kaybı ile hak kayıplarına yol açılmaması amacıyla yapılan tespitler genel hatları ile ve ilgili mevzuat hükümlerinin herkes tarafından bilindiği kabul edilerek, mevzuattan bahsedilmeden özet olarak aşağıda sıralanmaya çalışılmıştır. Yararlı olması dileği ile saygıyla sunulur. I. SORUŞTURMA AŞAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1- İfade alma işlemleri sırasında tespit edilen eksiklikler; a) Kolluk tarafından el yazısı ile yazılan tutanakların okunaklı olarak yazılması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesinin, b) Olay yeri inceleme ekiplerince mümkün olduğu ölçüde olay yerinin ve suç materyallerinin teknik araçlarla görsel olarak kayda alınmasının, c) Suça konu eşyaların hangi şüpheli ve hangi suç ile ilgili olduğunun elkoyma ya da muhafaza altına alma işlemleri sonrasında emanet makbuzunda açıkça gösterilmesinin, d) Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi olan suçlarda mağdur veya suçtan zarar görenin şikayetçi olup olmadığının açıkça belirlenmesinin, e) Şüphelinin kimlik tespiti kısmında ikamet ve işyeri adresleri (Mernis ten faydalanılarak), kimlik bilgileri, sosyal ve ekonomik durumu, çocuk sayısı, tahsil durumu açık ve anlaşılır şekilde yazılmasının, f) İfadelerin tutanağa geçirilmesi sırasında, aynı veya benzer cümlelerin kurulması suretiyle ifade tutanaklarının kopyalandığı intibaını verecek yöntemlerden kaçınılmasının, 1

2 g) Adli kolluk tutanaklarında, özellikle suç tarihi itibariyle uygulanacak yasanın belirlenmesi bakımından, suçun işlendiği yer ve zamanın tereddüde yol açmayacak bir şekilde açıkça yazılmasının, Uygun olacağı değerlendirilmektedir. 2- Soruşturma evrakı tefrik edildiğinde; evrakın onaylı olması, koruma tedbirlerine ilişkin olarak örneğin; arama (CMK 116 vd.), elkoyma (CMK 123 vd.) ve iletişimin dinlenmesi veya kayda alınmasına (CMK 135 md.) ilişkin kararlarının asıllarının veya onaylı suretlerinin tefrik edilen dosyalara da konulmasının, uygun olacağı değerlendirilmektedir. 3- Uzlaştırma işlemlerine yönelik eksiklikler; a) 5271 sayılı CMK nın 253. maddesinde açıklanan usule uygun şekilde uzlaşma prosedürünün tamamlandığını belgeleyen evrakta eksiklikler bulunmaktadır. Uzlaşmanın teşvik edilerek taraflar arasındaki sorunun öncelikle Uzlaşma yolu ile çözülmesi konusunda tarafların yeterince bilgilendirilerek ikna edilemediği göze çarpmaktadır. b) 5271 sayılı CMK nın 253. Maddesinin 4. fıkrasının birinci cümlesine göre, Soruşturma konusu suçun uzlaşmaya tâbi olması halinde, Cumhuriyet savcısı veya talimatı üzerine adlî kolluk görevlisi, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifinde bulunur. Şüphelinin, mağdurun veya suçtan zarar görenin reşit olmaması halinde, uzlaşma teklifi kanunî temsilcilerine yapılır. hükmüne rağmen, adli kolluk tarafından yapılan uzlaşma tekliflerinde, Cumhuriyet Savcısının yazılı talimatının bazı dosyalarda eksik olduğu görülmektedir. Adli Kolluk Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 4. Fıkrasında geçen Cumhuriyet savcısı, adlî kolluk görevlilerine emirleri yazılı; acele hâllerde, sözlü olarak verir. Sözlü emir, en kısa sürede yazılı hâle dönüştürülerek mümkün olması hâlinde en seri iletişim vasıtasıyla ilgili kolluğa bildirir; aksi hâlde ilgili kolluk görevlilerince alınmasına hazır edilir. Ancak, kolluk görevlisi emrin yazılı hâle getirilmesini beklemeden sözlü emrin gereğini yerine getirir. hükmüne uygun olarak işlem yapılmasına özen gösterilmesi gerekmektedir. c) Uzlaşma teklifinin açıklandığı ve matbu olarak düzenlenmiş bir kısım formlarda, tarafların imzalarının alınmasına rağmen uzlaşma teklifine verdiği cevabı içeren seçeneklerin anlaşılır şekilde işaretlenmediği, dolayısı ile uzlaşma prosedürünün tamamlanıp tamamlanmadığının anlaşılamadığı görülmektedir. 4- Zorunlu Müdafi görevlendirmelerinde ortaya çıkan eksiklikler a) Baro tarafından atanan müdafilerin iddianame düzenlenmesi ile görevinin sona ereceği unutulmamalı, sonraki işlemler buna göre yerine getirilmelidir. Eğer soruşturma aşamasında özel vekâletnameli müdafi varsa tensip zaptı ile duruşmaya müdafii davet edilmelidir. 2

3 b) CMK'nun 101/3. madde ve fıkrası uyarınca, sanık istemese bile tutuklamaya sevk edilen sanığa müdafi tayin edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. 5- Evrakın savcılığa gelişinde yapılan eksiklikler a) yaş grubundaki suça sürüklenen çocukların, işlediği suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneği bulunup bulunmadığı hususunda rapor alınması gereğine dikkat edilmelidir. b) Suça sürüklenen çocukların, hırsızlık suçu ile birlikte işledikleri mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını bozma suçları nedeniyle haklarında yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda, TCK'nın 31/2. madde kapsamında alınan uzman hekim raporu ve Sosyal İnceleme Raporlarının her bir suç için ayrı ayrı alınması gerektiği gözetilmelidir. II. İDDİANAMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1-İddianamelerin yazılmasında esas ve usul bakımından dikkat edilmesi gereken hususlar; a) İddianamelerin düzenlenmesinde 5271 sayılı CMK nun 170. maddesinde yazılı unsurlara yeterince dikkat edilmediği gözlenmektedir. Özellikle iddianamenin kapsamının belirlenmesinde sıkıntı yaşandığı, iddia edilen suçlamanın, suçun unsurlarının, iddia edilen suçlama ile ilişkilendirilen delillerin neler olduğunun yeterli açıklıkta gösterilmesi; çok sanıklı davalarda, sevk maddelerinin hangi sanıkla ilişkilendirildiğinin, hangi sanık için uygulanması istenen ceza normunun kaç kez uygulama yapılması istendiğinin yeterli açıklıkta yazılması gerektiği gözetilmelidir. b) Soruşturma evraklarının soruşturma sonunda dizi pusulasına bağlanması ve iddianamede dayanak teşkil eden delillerin hazırlanacak dizi pusulası ile irtibatlandırılması hususunun dosya düzeni ve incelenmesi bakımından yararlı olacağı, c) İddianamenin, tensip kararının hemen altında bulunmasının, mümkün olduğu ölçüde soruşturma evrakı ile kovuşturma evrakının fiziksel olarak ayrılmasına yarayan tedbirlerin alınmasının uygun olacağı, d) Bir sanık hakkında birden fazla suç nedeniyle soruşturma yapılması ve dava açılması hallerinde, sanığın hangi suçtan tutuklandığının belirtilmesinin uygun olacağı, değerlendirilmektedir. 2. Ek iddianame düzenlenmesinde özen gösterilmesi gereken noktalar; a) Ek iddianame ile kamu davası açıldıktan sonra ek iddianameye konu olan suçla ilgili olarak da yöntemine uygun savunmanın alınması, ilgili tarafların dinlenmesinin, 3

4 b) Ek iddianamenin asıl iddianamenin hemen üstünde yer almasının, uygun olacağı değerlendirilmektedir. III. KOVUŞTURMA AŞAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. Kamu davasına katılma; a) Katılma hakkının ilgilisine usulüne uygun şekilde hatırlatılmadığı, müşteki - sanık sıfatı ile yargılanan kişilere aynı zamanda mağduru olduğu suçla ilgili katılma hakkının hatırlatılıp alınan cevaba göre katılma kararı verilmesi gerektiğinin unutulduğu, bu nedenle de temyizin kapsamının belirlenmesinde ya da temyiz hakkının kullandırılmasında sıkıntı yaşandığı görülmektedir. b) Davaya katılma talebi ve kararının büyük punto koyu olarak yazılması, katılma kararı verilen müştekinin gerekçeli karar başlığında mutlaka katılan olarak gösterilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. 2- Talimatların ikmali sırasında ortaya çıkan eksiklikler Kovuşturma aşamasında, başka yer mahkemelerine yazılan talimatların ikmaline özen gösterilmediği, ek savunma hakkının hatırlatılmadığı, aynı zamanda müşteki sıfatıda bulunan sanıklara katılma hakkının usulünce hatırlatılmadığı, talimatların kalemde ikmal edildiği izleniminin oluştuğu gözlenmekte, talimatın usulünce ikmal edilememesi nedeniyle yargılamanın geciktiği ve sağlıklı sonuca ulaşılamadığı gözlenmektedir 3-Şüpheli ifadeleri ile tanık, müşteki, mağdur, suçtan zarar görenin beyanlarının alınması sırasında ortaya çıkan eksiklikler a) Tanık ve sanıkların ifadelerinin alınması ve sorgulanması sırasında CMK nın 52, 212 ve 213. maddelerine uygun davranılmalı, taraf ya da tanık beyanları kovuşturma aşamasında atılı suçla bağlantılı olarak ayrıntılı olarak alınmalı, soruşturma aşamasındaki eski beyanımı tekrar ederim şeklindeki beyanlarla yetinilmemelidir. b) Soruşturma ve kovuşturma aşamasında, zarar bildiren mağdura maddi zararın nelerden ibaret olduğunun açıklatılmaması nedeniyle, zararın giderilmiş olmasının önem taşıdığı hallerde, özellikle hükmün açıklanmasının geri bırakılması konusunda gerçekte maddi bir zarar olup olmadığının tespitinde güçlükle karşılaşılmaktadır. c) Sabıka kayıtlarının okunmasında tereddüt bulunduğu hallerde mutlaka tekerrüre esas alınan ilamın infaz durumunu da gösteren onaylı suretinin temin edilmesi gerekmektedir. d) Suça sürüklenen çocuklarla ilgili olarak, 5395 sayılı ÇKK ve 5271 sayılı CMK, 5237 sayılı TCK hükümleri gözetilerek alınması zorunlu olan sosyal inceleme raporlarının alınmadığı, Sosyal İnceleme Raporu alınmamasının nedeninin gerekçeli kararda 4

5 açıklanmadığı görülmektedir. Çocuklar hakkında cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesi sırasında Sosyal İnceleme Raporunun dikkate alınması gerektiği gözden uzak tutulmamalıdır. e) Başka suçtan, aynı yargı çevresi içinde tutuklu ya da hükümlü bulunan sanıklara duruşmadan vareste tutulma hakkı hatırlatılmadan, hüküm duruşmasına katılması sağlanmadan, hüküm verilmek suretiyle savunma hakkının kısıtlandığı, bu hususun bozma nedeni sayılabileceği unutulmamalıdır. 4-Keşif, bilirkişi ve diğer raporlarla ilgili eksiklikler; a) Karara esas alınan bir kısım belgelerin onay işlemleri yapılmaksızın fotokopileri üzerinden karar verildiği, dosya içinde birbirinin aynı olan çok sayıda fotokopi evrakın rastgele bulundurulduğu görülmektedir. Bu nedenle belgelerin aslı, yoksa onaylı fotokopilerinin dosyada bulundurulması, birbirinin tekrarı olan onaysız fotokopi evrakın düzenlenmesi, b) Bilirkişilerin, bilirkişi listesi dışından seçilmesi halinde, usulüne uygun yemin yaptırılarak, atanma gerekçesinin belirtilmesi, uygun olacaktır. 5- Genel olarak tespit edilen eksiklikler; a) Bazı kararlarda iddia, suça konu somut olay, sanık savunması, delillerin değerlendirilmesi ve hukuksal nitelendirmenin denetime olanak verecek şekilde gösterilmediği, bazı gerekçeli kararların büyük bölümünün sanık ve tanık beyanlarının dosya içinden kes- kopyala yöntemi ile karara yapıştırılmasından ibaret olduğu, hükme esas alınan hukuki gerekçenin ise yetersiz bir satırdan ibaret bırakıldığı gözlenmektedir. Kararların CMK.nun 34 ve 230. maddesine uygun olarak gerekçelendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. b) Bazı dosyalarda yasa yollarının usul yasalarında belirlenen süre, şekil ve usule uygun olarak yazılıp, hatırlatılmadığı, c) Bazı dosyalarda temyiz dilekçelerinde, dilekçelerin kayda alındığı tarihi gösteren hakim yada yazı işleri müdürünün havalesinin bulunmadığı, d) Bazı dosyalarda şikâyetten vazgeçme dilekçelerinde, dilekçe veren kişinin kimlik tespitinin yapılmadığı ve belgelendirilmediği, e) Duruşmada bir kısım sanıklar müdafileri veya bir kısım katılanlar vekilleri geldi yerine hangi sanıkların müdafileri veya hangi katılanların vekilleri olduklarının tek tek isim zikretmek suretiyle belirtilmediği gözlenmektedir. f) Adli yargı ilk derece mahkemelerinde, dosyaların ayrım ve tasnifinin düzensiz olduğu, CMK ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre, dosyaların ceza muhakemesi mantık ve 5

6 morfolojisine uygun tasnif edilmediği görüldüğünden bir dava dosyası üç ana bölüme ayrılmalı, bunlar da kendi içerisinde alt ayırımlara tabi tutulmalıdır. Şöyle ki; i)soruşturma evresi: Şikâyet veya suç duyurusu yazısı-kolluk soruşturma işlemleri-olay yeri inceleme tutanakları-sorgu ve ifade tutanakları-iddianame ii)kovuşturma evresi: Tensip zaptı-müzekkereler-tebligatlar ve Çağrı kâğıtları- Ara karaları-nüfus ve sabıka kayıtları-deliller ve delil listesi-duruşma Tutanakları-Gerekçeli Karar. iii)kanun yolu evresi: Gerekçeli karar tebligatları-temyiz etmeyenler için kesinleşme şerhleri-temyiz veya süre tutum dilekçeleri-genel dosya dizi pusulası şeklinde yapılacak dosya düzenlemesinin hem ilk derece yargılaması hemde temyiz yargılaması sırasında hakim ve savcılara kolaylık sağlayacağı, işe verilen önemi ortaya koyacağı unutulmamalıdır. g) Vekâlet ilişkisinde, dosyaya vekaletname sunulup sunulmadığı hususu mutlaka kontrol ve takip edilmeli, eksiklik varsa mahallinde ikmal edilmelidir. h) İdarenin taraf olduğu ceza davalarında idare temsilcisinin yetki belgesinin dosyada bulundurulması sağlanmalıdır. IV. TEMYİZ AŞAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1-Tebligat işlemlerinde yaşanan sıkıntılar a) Kararların tebliğinde Tebligat Kanunu ve Tüzüğü doğru olarak uygulanmamakta, usule aykırı olarak kararlar tebliğ edilip kesinleştiği düşüncesiyle dosyaların Yargıtay'a gönderildiği gözlenmekte olup, 7201 sayılı Tebligat yasasında son yapılan değişikliklerde gözetilerek tebligatın usule uygun yapılmış olmasına dikkat edilmeli, b) 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve bu kanuna müsteniden çıkartılan Tebligat Tüzüğü hükümleri esas alınarak tebliğ işlemlerinde dağıtıcıların meslek içi eğitim programları dâhilinde eğitilmesinin yararlı olacağı, mahallinde ise PTT Müdürlükleri ile iletişim suretiyle eksikliklerin giderilebileceği değerlendirilmektedir. c) Tebligat zarflarında dağıtıcı tarafından yazılan yazıların hak mahrumiyetlerinin önlenmesi için okunaklı olması(özellikle 7201 sayılı Kanunun 21 ve 35.maddelerine göre yapılan tebligatlar) ve okunaksız olanlarda gerçek tarih veya şerhlerin araştırılması, gerekiyorsa mahalline iade edilmesi gerekir. d) Cezaevinde ya da askerde bulunan sanıklarla ilgili tebligatın yanlış adreslere yapıldığı, gerekli araştırmanın usulünce yapılmadığı ve tebligatların bu nedenle usulsüz yapıldığı görülmektedir. 6

7 2-Temyiz dilekçesinde yaşanan sorunlar; a) Temyiz isteminden vazgeçmenin hukuki sonuçları neyi gerektiriyorsa, ona göre işlem yapılmalıdır. Bu dosyalar Yargıtay'a gönderilmemelidir. Vazgeçme nedeniyle temyizin reddine ilişkin bir karar vermeye de gerek olmadığı mahallinde gözetilmelidir. b) Cumhuriyet Savcısının temyiz talebinin gerekçeli olması, temyizin kapsamının açıkça belirlenmesi, sanık aleyhine mi? yoksa lehine mi? temyiz isteminde bulunduğu anlaşılır olmalı; temyiz isteminden vazgeçmesi halinde, vazgeçmenin sanık aleyhine mi yoksa lehine mi olduğunun belirlendikten sonra dosyanın temyize gönderilmesi gerektiği gözetilmelidir, c) Temyizin süresinden sonra yapılması, cezanın kesinlik sınırında bulunması, ya da kararın itiraza tabi kararlardan olması hallerinde, 1412 sayılı CMUK, 5271 sayılı CMK, 5275 sy.lı Yasalar dikkate alınarak dosyaların mahallinde değerlendirmeye tabi tutularak gerekli işlemler mahallinde ikmal edilmelidir. 3- Dosya düzeni, duruşma tutanakları, tebligat ve bilirkişi raporları konusunda eksikler; Ceza dava dosyalarının düzenlenmesinde, dosyadaki evrakın yerlerinin belirlenmesinde belirli bir standarda uyulmadığı, dosyaların pek çoğunda evrakların karmaşık şekilde dosyada tutulduğu, gereksiz ve birden fazla fotokopiden ibaret evrakın soruşturma ve kovuşturma evrakının arasına rasgele yerleştirildiği, gereksiz yere çok sayıda gerekçeli karar çıktısı alınarak dosyanın incelenmesinde güçlüğe neden olunduğu gözlenmektedir tarihli RG yayımlanan Cumhuriyet Başsavcılıkları İle Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik hükümlerinin özellikle 79 ve 80. maddelerine uyulmasına dikkat edilmesi, kalem personeli üzerinde denetimin sağlanması ile bu eksikliklerin giderilebileceği düşünülmektedir. 4. Kesinlik sınırlarının tespiti Kesinlik sınırında bulunan doğrudan adli para cezalarına hükmedilmesi halinde hükmün kesin olduğunun belirtilmesi yerine temyiz yasa yolunun açık olduğu belirtilmek suretiyle tarafların yanıltılması sonucu dosyanın temyiz incelemesi için gereksiz yere Yargıtay a gönderildiği görülmektedir. 5.Gerekçeli kararların tebliği, gerekçeli temyiz dilekçelerinin beklenmeden dosyanın Yargıtay Cumhuriyet başsavcılığına gönderilmesi İlk derece mahkemelerinde temyiz dilekçeleri dikkatli incelenerek müddeti muhafaza niteliğinde olan dilekçe verilmesi halinde mutlaka ilgiliye gerekçeli karar tebliğ edildikten sonra dosyanın Yargıtay a gönderilmesi sağlanmalıdır. 7

8 6-Temyiz formunun değerlendirilmesi Temyiz formlarının, temyizin kapsamı ve davanın taraflarını belirleyici şekilde, özellikle temyiz edenler ve temyiz süreleri bakımından dosya içeriğine uygun şekilde eksiksiz düzenlemesi gerektiği gözetilmelidir. V. BAZI SUÇLARIN SORUŞTURULMASI VE KOVUŞTURULMASI SIRASINDA GÖRÜLEN EKSİKLİKLER 1-Sahtecilik suçlarına yönelik olarak, a) Sahtecilik suçuna konu belgelerin dosya içinde bulundurulmalıdır. b) Sahte olduğu iddia olunan belgedeki düzenleme tarihi ya da keşide tarihinin suç tarihi olarak kabul edildiği görülmektedir Resmi belgelerde sahtecilik suçlarında, özellikle çeklerde yapılan sahteciliklerde, sahte belgenin düzenlendiği gerçek suç tarihinin belirlenmeye çalışılmalıdır. 2- TCK nun 267 ve 268..maddelerinin uygulanmasında başkasına ait kimlik bilgileri kullanılmışsa, gerçek kişi araştırılmalı ve tespit edilmesi halinde gerçek kişiye tebligat yapılmalı ve davaya katılımı sağlanmalıdır. 3- TCK 245. maddesi uygulamasında kart hamili mutlaka dinlenmelidir. 4- Vergi suçlarına yönelik olarak; a) Soruşturma evresinde mütalaanın olup olmadığı araştırılmalıdır. b) Defter ve belge ibraz etmemek suçlarında, sanığın yangın ve çalınma gibi savunmaları varsa bu konudaki belgeler mutlaka dosyaya konulmalıdır. c) Sahte fatura kullanmak ve sahte fatura düzenlemek suçlarının tanım ve tespiti, bu suçlara ilişkin dava şartı olan Defterdarlık mütalaasına ve vergi inceleme raporlarına uygun olarak doğru yapılmalıdır. 5- Mala karşı işlenen suçlara ilişkin olarak, bazı dava dosyalarında, kesintili ya da kesintisiz takip sonucu yakalanan şüphelinin suça konu eşyayı rızası ile iade edip etmediği adli kolluk tutanakları ile yeterince anlaşılamadığı gibi soruşturma ya da kovuşturma aşamalarında da bu hususun yeterince açıklığa kavuşturulmadığı görülmektedir. Özellikle soruşturma aşamasında olaya ilk müdahale eden kolluk memurlarının durum tespitinde bu hususa da dikkat etmeleri sağlanmalıdır. 6- Kasten yaralama suçlarında; Adli raporların tanziminde, raporların okunaklı olması, matbu ve çoktan seçmeli olarak düzenlenmesi halinde yeterince açıklayıcı ve belirgin olması, yara ya da yaralanmaların derinliği, uzunluğu, şekli ve diğer özelliklerinin neticeleri 8

9 de belirtilerek ayrıntılı bir şekilde tarif edilmesi konusunda gerekli özenin gösterilmesi sağlanmalıdır. 7- Orman Suçları Bakımından; a) Orman suç tutanaklarının, uygun suç tipine ilişkin unsurlar açıklanarak, suç vasfının tayini için gerekli bilgiler tam olarak belirlenerek tanzim edilmesi gerekmekte olup bu eksikliklerin giderilmesi bu çerçevede orman suç tutanaklarına, fotoğraf ve kroki gibi açıklayıcı belgelerin eklenmesi yararlı olacaktır. b) Orman Yasasına Muhalefet kapsamında yer alan, Ağaç kesilerek yapılan açma suçlarında, ağaç kesme ve açmanın ayrı ayrı suç oluşturacağı, iddianamenin bu doğrultuda düzenlenmesi gerektiği gözetilmelidir. c) Orman idaresinin müdahil olduğu davalarda kendisini vekille temsil ettiren idare lehine, müsaadelerine karar verilen tesis ve taşınırların değerleri üzerinden nispi vekalet ücreti tayini gerektiği hususuna dikkat edilmemekte olduğu gözlenmektedir. 8- İmar kirliliğine neden olma suçunda (TCK.nun 184. md) imara aykırı olduğu ileri sürülen yapının fotoğrafının dosyada bulundurulması yararlı olacaktır. 9- Özel Ceza Yasalarında düzenlenen suçlar bakımından, örneğin kaçakçılık suçlarında kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlarının şikâyetçi sıfatı dikkate alınmadığından, davaya katılma olanağı tanınmadığı, bu hususunda temyiz aşamasında eksiklik ikmali nedeniyle yargılamanın gecikmesine neden olduğu görülmektedir. 10- TCK nun 142/1-b maddesine göre Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında, hırsızlık suçlarında, suçun unsurları açıkça soruşturma evrakında anlaşıldığı ve açıkça bir tereddüt bulunmadığı hallerde de gereksiz yere keşif yapılmak suretiyle yargılamanın uzamasına ve gereksiz yargılama giderine neden olunduğu anlaşılmaktadır. 11- Konut dokunulmazlığını bozma suçları yönünden; yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre depo olarak kullanılan yerlerin konut olarak kabulü mümkün olmadığından, bu yerlerin aynı zamanda insan yerleşimi, ikameti için kullanılıp kullanılmadığının araştırılmadığı görülmektedir. 9

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK ÖNÖDEME KURUMU

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK ÖNÖDEME KURUMU YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK ÖNÖDEME KURUMU Doç. Dr. A. Caner Yenidünya (*) Özet Türk Ceza Kanunu nun 75 inci maddesinde düzenlenen önödeme alternatif uyuşmazlık

Detaylı

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ULUSLAR ARASI SÖZLEŞME ve PROTOKOLLER B.M. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Türkiye 20-30 Eylül l990 da Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde toplanan

Detaylı

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 04.12.1999 gün ve 23896 sayılı T.C Resmi Gazete

Detaylı

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ GİRİŞ Hukuk sistemleri suçun aktif sujesini çocuklar ve yetişkinler

Detaylı

1-KİMLER UZLAŞTIRMACI OLABİLİR? (CMK. 253/9, Ynt. 13/2)

1-KİMLER UZLAŞTIRMACI OLABİLİR? (CMK. 253/9, Ynt. 13/2) 1-KİMLER UZLAŞTIRMACI OLABİLİR? (CMK. 253/9, Ynt. 13/2) Hukukumuzda kimlerin uzlaştırmacı olabileceği 5271 sy.nın 253/9 ve 26/07/2007 gün ve 26594 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanununa

Detaylı

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : 87742275-010.03-0124-2014 30/04/2014 Konu : En üst dereceli kolluk amirleri hakkındaki araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri GENELGE No: 3 Bilindiği

Detaylı

ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI

ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Bu kitapta yer alan değerlendirmeler yazarların kişisel fikirleridir. Söz konusu değerlendirmelerden, bu değerlendirmelerde

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMASINDA MALİYE BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMASINDA MALİYE BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMASINDA MALİYE BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE İÇİNDEKİLER MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ CEZA MUHAKEMESİNİN SORUŞTURMA EVRESİNE KATILAN KİŞİLER İÇİN CMK CEP KİTABI Rifat Çulha Turgay Demirci Feridun Yenisey ŞUBAT 2013 / 3. BASKI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ CEZA MUHAKEMESİNİN

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ HUKUK BÖLÜMÜ Yargıtay Kararları T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2011/33127 Karar No : 2013/25090 Tarihi : 07.10.2013 KARAR ÖZETİ: İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCU 4857 sayılı İş Kanunu nun 5. maddesindeki

Detaylı

YENĐ CMK DA BĐLĐRKĐŞĐ KAVRAMI

YENĐ CMK DA BĐLĐRKĐŞĐ KAVRAMI Yeni CMK da Bilirkişi Kavramı 1145 YENĐ CMK DA BĐLĐRKĐŞĐ KAVRAMI Yrd. Doç. Dr. Burcu DÖNMEZ * GĐRĐŞ Bilirkişilik, ceza muhakemesi hukukunun uygulamada ciddi sorunları bulunan kurumlarından bir tanesidir.

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE ARA MUHAKEME, KOVUŞTURMA EVRESİ VE KANUN YOLLARI

CEZA MUHAKEMESİNDE ARA MUHAKEME, KOVUŞTURMA EVRESİ VE KANUN YOLLARI CEZA MUHAKEMESİNDE ARA MUHAKEME, KOVUŞTURMA EVRESİ VE KANUN YOLLARI Avukat Ülkercan Özbey İlhan, Ankara Barosu CMK Kurulu üyesi, Gelincik Merkezi Rehber Avukatı Ara Muhakeme Evresi C.Savcılığı tarafından

Detaylı

VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT *

VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT * 95 VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT * Av. Gizem YÖNDER Özet Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde, tebligatın vekile yapılması asıldır. Kişinin birden fazla vekili varsa, tebligatın bunlardan

Detaylı

KOOPERATİF DENETÇİSİ EL KİTABI

KOOPERATİF DENETÇİSİ EL KİTABI KOOPERATİF DENETÇİSİ EL KİTABI SUNUŞ Türk kooperatifçiliğinin gelişimiyle yakından ilgili olan bir konu da kooperatiflerde denetim sorunudur. Etkili bir denetim kooperatif ortağının en büyük güvencesidir.

Detaylı

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802 ALACAĞA MAHSUBEN SATIŞLARDA KAMU BANKALARI VE ÖZEL BANKA AYRIMINA GİTMEDEN TÜM BANKALARIN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ SATIN ALIRSA TAHSİL HARCI ÖDEME ZORUNLULUĞU İNCELEMESİ Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES. Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Kasım 2011, İzmir Bu bir eğitim materyalidir ve tüm yayın hakları Prof.Dr.Muhammet

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI 2 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Detaylı

Av. Teoman SALGIRTAY* * Ankara Barosu.

Av. Teoman SALGIRTAY* * Ankara Barosu. Tebligat K anununda Yapılan Değişiklikler Ve Bir Yargıtay K ararı Işığında (Yargıtay 12. H.d. 2012 / 32459 E. 2013 / 3328 K. S. -11.02.2013 T.) Tebligat Kanunu Uygulamaları Av. Teoman SALGIRTAY* * Ankara

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ

HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ M. Bedri ERYILMAZ * Ayhan BOZLAK 1. Giriş Toplumsal güvenliğin sağlanması için öncelikle önleyici görevleri yerine getirme ve bundan sonuç alınamaması halinde

Detaylı

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ :

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : RED KARARI KARAR NO :2013/59 ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI :.. ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE :Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/Ankara ŞİKAYET KONUSU :Başbakanlık ve Çalışma Sosyal Güvenlik

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı

Detaylı

KAMULAġTIRMA HUKUKUNUN ADLĠ YARGI BOYUTU

KAMULAġTIRMA HUKUKUNUN ADLĠ YARGI BOYUTU KAMULAġTIRMA HUKUKUNUN ADLĠ YARGI BOYUTU Hüseyin Güngör Babacan, Yargıtay 18 Hukuk Dairesi Üyesi Kamulaştırma Kanunu 05.05.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4650 Sayılı Kanun ile değiştirilmiştir. Peki bu

Detaylı

ADLİ KOLLUK EL KİTABI EN SIK KARŞILAŞILAN OLAYLARDA

ADLİ KOLLUK EL KİTABI EN SIK KARŞILAŞILAN OLAYLARDA ADLİ KOLLUK EL KİTABI EN SIK KARŞILAŞILAN OLAYLARDA Cumhuriyet Savcısı Tarafından Verilecek Talimatlar Adli Kolluk Tarafından Yapılması Gereken Temel İşlemler HAZIRLAYANLAR Ramazan SOLMAZ Düzce Cumhuriyet

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

(a) "Sözleşme" terimi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya dair Sözleşme ve buna bağlı Protokolleri;

(a) Sözleşme terimi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya dair Sözleşme ve buna bağlı Protokolleri; AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İÇ TÜZÜĞÜ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlüklerini Korumaya dair Sözleşmeyi ve bağlı Protokolleri dikkate alarak, Bu İçtüzüğü yapmıştır: Madde

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2009/1615 Karar No : 2010/111 Özeti : İETT Genel Müdürlüğü özel

Detaylı

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 A GİRİŞ 4 B YARGI KOLLARI (ÇEŞİTLERİ), YARGI YOLU

Detaylı

ÖZELLİKLE FENNİ MESULLERİN FAİLLİK KONUMU AÇISINDAN İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU

ÖZELLİKLE FENNİ MESULLERİN FAİLLİK KONUMU AÇISINDAN İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU Özellikle Fenni Mesullerin Faillik Konumu Açısından İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ÖZELLİKLE FENNİ MESULLERİN FAİLLİK KONUMU AÇISINDAN İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU N. Kaan KARCILIOĞLU * I. Suçun

Detaylı

İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)

İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi www.csgb.gov.tr İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi Yayına Hazırlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma

Detaylı