Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine"

Transkript

1 "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý ve birçok siyasi isim dershanelerin kapatmasýna tepki gösteriyor. MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan'da hükümetin bu politikasýna anlam veremediðini ve uygulamanýn yanlýþ olduðuna dikkat çekti. SAYFA TE "Dershaneler kapatýlmamalý, kapanmalý" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, dershanelerin kapatýlmasý ile ilgili yaptýðý açýklamada "Dershane sebep deðil, sonuçtur. Devletin görevi eðitimde fýrsat eþitliðini dört dörtlük saðlamaktýr. SAYFA TE 18 KASIM 20 PAZARTESÝ 0 KURUÞ Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine Gelecek Eðitim Öðretim yýlýnda öðrenci alýnacak Bahadýr Ömer Yücel Yasin Þevket Yücel - Çorumlu Hayýrsever Turizmci hayýrsever Ýþ adamý Rafet Kayýþ ve Oðlu Serhat Kayýþ Alanya da Yaptýrmakta olduklarý Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesi inþaatýnýn kalitesi Üniversite heyeti tarafýndan takdirle karþýlandý. Yapýmý devam eden inþaatýn malzeme ve iþçilik konusunda kalitenin ön planda tutulmasýndan dolayý Ýnþaatý incelemek üzere gelen Üniversite heyeti Ýþçilik ve kullanýlan malzemenin kalitesi açýsýndan Kayýþ ailesine teþekkür ettiler. SAYFA TE AK Parti'de temayül heyecaný sona erdi AK Parti'de Çorum merkez ve ilçenin belediye baþkan aday adaylarýna yönelik teþkilat temayül yoklamasý cumartesi günü Afra Düðün Salonu'nda yapýldý. Temayül yoklamasýna merkez ve ilçelerden aday adayý katýldý. SAYFA 7 DE Kerbela þehitlerini andýlar Hazýr Elbiseciler Odasý'nýn projesi 'örnek proje' seçildi Çorum Hazýr Elbiseciler Esnaf Odasý tarafýndan geçtiðimiz yýl hazýrlatýlan ve 100'e yakýn genç kadýnýn imalat sektöründe istihdamý ile... SAYFA 2 DE EKADER Ýmam Hatip'te Aþure daðýttý Eðitim Kültür ve Araþtýrma Derneði (EKADER), Muharrem ayý nedeniyle aþure daðýttý. Ýmam Hatip Lisesi ek binasý bahçesinde Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþlayan aþure programý dün yapýldý. SAYFA DA Hicri 1.yýlda Kerbela'da meydana gelen ve dönemin zalimi yezidin emriyle gerçekleþen Hz. Peygamberimizin 'Cennet gençlerinin efendisi, Hidayet güneþi' dediði torunu Hz.Hüseyi'nin ve neslinden 72 kiþinin katledilmesiyle sonuçlanan olaylarý anma ve anlama töreni dün Ehli Beyt Camiinde yapýldý.olayýn Muharrem ayýnýn 10.gününde meydana gelmesi nedeniylede Arapça 10. gün anlamýna gelen Aþura Günü anma ve anlama töreni öðle namazýndan sonra baþladý. Binasýný yalýtým yaptýrmayanlar, alýþ-satýþ iþlemlerinde ciddi sýkýntýlar yaþayacaklar Çevre ve Þehircilik Ýl Müdür Yardýmcýsý Fazlý Yýlmaz, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yürürlüðe giren Enerji Verimliliði Kanunu ve buna baðlý olarak kurtarýlan Binalarda... SAYFA 9 DA SAYFA TE Selahattin Aydemir, "Dünyanýn En Büyük Yalaný: Soykýrým" kitabýný imzaladý Çorum Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik ve Kültür Merkezi'nde, "Dünyanýn En Büyük Yalaný: Soykýrým" konulu konferans verildi. SAYFA 7 DE ÝHH yardým týrý Çorum'dan Suriye'ye yola çýktý SAYFA 9 DA Cansuyu ANALÝZ Temayül 'ün ardýndaki Tahmin.. CHP den Baþaranhýncal Teklifi Nadir YÜCEL Cumartesi günü Çorum Belediye Baþkan aday adaylarý arasýnda Temayül gerçekleþti. Temayül öncesinde ise 'Temayül Hýrsý' adýna yaþanan 'Siyasetin Þer sahneleri'adýna- Çorumda Türeyen'Sahte Anketçiler'de hak ettikleri yeri bulacaklardýr. Bu Konu adýna Savcýlýðýn soruþturma baþlatmasý da söz konusu olabilir. Gelelim AK PARTÝ Çorum Belediye baþkan aday adaylarý Temayül tahminlerine.. Bu konu adýna geçtiðimiz Cumartesi günü Ankara dan bazý iller ile Çorum dan bir çok okuyucumuz sonuçlar ile ilgili Tahminimizi sorma adýna aradýlar. Bu konu adýna ilginç aramalar arasýnda Meslektaþlarýmýzdan Hacý Odabaþ ile olan telefon görüþmesi oldu. Konuþmayý ilginç kýlan tahmin ise Favori tahmin adaylarýmýzýn farklý!oluþu idi. Beni Telefonla arayan Yayla Haber sahibi Hacý Odabaþ,' Baþkaným büyük gazetecisin, büyük tahmincisin ( Estaðfurullah )Temayül sonucu belli oldu mu? senin tahminler tutuyor' þeklinde girizgâh yapýnca bize de tahminlerimizi paylaþmak vacip oldu! Temayüle giren 7 isimden isim ön plana çýktý. Bu isimler Haþim Ahlatçý, Mehmet Karadað ve Muzaffer Külcü. Bu isimleri ön plana çýkaran Olgu ise Haþim Ahlatçý'nýn Partisinde Merkez Ýlçe baþkanlýðý yapmasý ve son Genel Seçimler adýna Milletvekili aday adaylýðý Temayülünden birinci çýkmasý. Mehmet Karadað ise Partisinde Ýl baþkanlýðý yapmýþ bir isim olmasý. Muzaffer Külcü de Mevcut Belediye baþkaný. Genel seçimlerde çok önem verilmeyen Temayül kriterinin Yerel seçimlerde biraz daha önemsendiðini de vurgulamakta fayda var. Biz temenni de deðil, tahminde bulunuyoruz. Bizi yakýndan takip eden kýymetli okuyucularýmýz bugüne kadar Tahminlerde bizi yanýltmayan Rabbimize þükrettiðimizi de bilirler. En son AK Parti. il Kongresi adýna Kongreden 1 gün önce yazýlý olarak 70 Delegenin oy kullanabileceði tahmini ile oylarýn adaylara Daðýlýmýnda Ahmet Ceylan (Ceylanlar Takýmýnýn ), Nihat Akar ( Akarlar Takýmý) nýn ise 2 oy alacaðý tahmininde bulunmuþtuk. Gerçekleþen Kongrenin resmi sonuçlarýnda ise 82 geçerli Oy'un daðýlýmýnda Ahmet Ceylan 2, Nihat Akar ise 28 oy almýþtý. ( Bu Tahmin sonuçlarýndan Daha fazla oy alýrýz diyen (Ahmet Ceylan'ýn hala Elbise borcu var) Gelelim geçtiðimiz Cumartesi gün yapýlan Temayül Yoklamasý Tahminlerimize Yukardaki isim noktasýnda Mehmet Karadað diyen Hacý Odabaþ'ýn Tersine biz, Haþim Ahlatçý Temayül birincisi çýkar diye tahmin ediyoruz. Tercihlerin Daðýlým Noktasýnda ise artý eksi 10 yanýlma payý ile çalýþmalarýna daha erken baþlayan Haþim Ahlatçý - Mehmet Karadað 7 ve Özellikle Kadýn Kollarý baþkaný Arife Betül ve Muzaffer Külcü'nün deðiþmez destekçisi Mustafa Köse'nin destekleri ile Muzaffer Külcü'nün 0 oy alacaðýný tahmin ediyorum. Bu arada Temayül öncesi özellikle benim ismimi yazmayýn telkinlerinde bulunan Ahmet Ceylan doðru olaný yapmýþtýr. Çünkü Baþbakan Erdoðan Ýl baþkanlarýnýn istemeleri durumunda Temayülden kendilerini çýkartma kabiliyetlerine sahip olacaklarýný bilecek kadar uyanýk ve tecrübelidir! Ahmet Ceylan bu davranýþý ile Genel Merkezden 1 artý puan daha almýþtýr. Aday kim olur? Sürpriz aday kim olabilir?sorusunun cevaplarýný yazmayý ise erken buluyorum. Ancak çok öncesinden silindi ancak yeniden yazýlýr mý? dediðim Belediye baþkaný Muzaffer Külcü'nün Bayramdan bir hafta önce Sapanca da yapýlan ve 20 civarýnda davet edilen Belediye baþkanlarý arasýnda olmadýðýnýda vurgulamakta fayda var!. Kimler Davet edilmiþti sorusunun cevabý ise: 'Gelecek dönem devam edilmesi düþünülen belediye baþkanlarý arasýnda bulunan Ýstanbul, Ankara, Kayseri, Samsun baþta olmak üzere Çorum ölçeði iller arasýnda ise Afyon, Kýrþehir ve Amasya mevcut belediye baþkanlarý davet edilmiþlerdi. Tokat ve Kýrýkkale Belediye baþkanlarý da orada yoktu! Unutulmasýn. Temayül kriterlerden sadece bir tanesidir.haþim Ahlatçý Temayülden birinci çýkabilir. Ancak Mehmet Karadað da Siyasi CV si ile durumu dengeler. Diðer bir konu TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a CHP DEN Baþkan adaylýk teklifidir. Bu konuda yalan yanlýþ yazýlan ve konuþulanlar oldu. Teklif yapýldýðý doðrudur. Baþaranhýncal ise' Benim sadece þahsi kimliðim yok konuyu istiþare eder cevap veririm. Dedi. Ýstiþare etti, teþekkür etti ve 'Hayýr' dedi. Aday olmamasý konusunun ise kesinlikle Muzaffer Külcü'nü aday olmasý ya da olmamasýna baðlý olmadýðýnýn da altýný çizdi. Esen Kalýn. Gülsün Mert 10 Yýlda Bakan deðiþtiren Milli Eðitimin En büyük icraatý Dershane kapatmak mý olacak! Sizde 'AKGENÇ' Dershanelerini açýn! SAYFA TE SORUNLAR SAVAÞARAK DEÐÝL DÝYALOG ÝLE ÇÖZÜLÜR AHMET ÖLÇER SAYFA TE

2 Kiralýk Dükkân Çepni Mahallesi Eski Ankara caddesi üzerinde bulunan Balaban Ýþ haný giriþ ve 1. Kat içten merdivenli olmak üzere 2 kat toplam 120 Metrekare dükkan kiralýktýr. Müracaat Telefon: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 0 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 80 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Kiralýk Yemekhane Ulukavak Mahallesi Söðütevler Caddesi No 10 de bulunan Yemekhane bütün ekipmanlarý ile birlikte kiralýktýr. Müracaat: ELEMAN ARANIYOR Kültür Sitesi Yanýnda Bulunan Otoparkta Oto Yýkama Bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranmaktadýr. Müracaat Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat numara de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi 2. Noter Üstü. kat No: 10 TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: KASIM 20 PAZARTESÝ HABER TBMM Baþkan Cemil Çiçek'ten Çorum Tanýtým Günleri'ne ziyaret Hazýr Elbiseciler Odasý'nýn projesi 'örnek proje' seçildi Çorum Hazýr Elbiseciler Esnaf Odasý tarafýndan geçtiðimiz yýl hazýrlatýlan ve 100'e yakýn genç kadýnýn imalat sektöründe istihdamý ile baþarýyla sonuçlanan "Genç Kadýnlarý Ýstihdam Etme-Dikiþ Operatörlüðü Kursu" projesi Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan Çorum'un örnek projesi seçildi. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'nýn 20 yýlý 2. Kalkýnma Kurulu Toplantýsý Tokat'ta gerçekleþtirildi. Gaziosmanpaþa Üniversitesi Taþlýçiftlik Yerleþkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantý Tokat Valisi Mustafa Taþkesen, Amasya Üniversitesi Rektörü ve Kalkýnma Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Metin Orbay, Samsun Ondokuz Mayýs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, Tokat GOÜ Rektörü Prof. Dr. Yýl: 9 Sayý: KASIM 20 PAZARTESÝ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: Daire: 2 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 00 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Mustafa Þahin ile kalkýnma kurulu üyesi Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'tan kurum ve kuruluþ temsilcilerinin katýlýmý ile yapýldý. Ev sahibi Rektör Þahin ile Amasya Üniversitesi Rektörü ve Kalkýnma Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Metin Orbay'ýn konuþmalarýnýn ardýndan toplantýda Tokat Valisi Mustafa Taþkesen konuþma yaptý. Vali Taþkesen, konuþmasýnda genel bir deðerlendirme yaparak ajansýn kurulduðu günden bugüne kadar yaklaþýk 00 projeye 70 milyon TL'lik hibe desteði saðladýðýný kaydetti. Eþ finansmanlar göz öne alýndýðýnda ise 2009 yýlýndan bugüne uygulanan projelerle milyon TL tutarýnda yatýrýmýn gerçekleþtiðini ifade eden Vali Taþkesen, ajansýn verdiði katkýlara deðindi. Konuþmalarýn ardýndan OKA'nýn bugüne kadar destek verdiði Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'ta hazýrlanan projeler arasýndan örnek projeler seçildi. Çorum'un örnek projesi ise Çorum Hazýr Elbiseciler Esnaf Odasý tarafýndan geçtiðimiz yýl hazýrlatýlan "Genç Kadýnlarý Ýstihdam Etme-Dikiþ Operatörlüðü Kursu" projesi oldu. Toplantýda projeyle ilgili AYLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : 10 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar ( st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st.x cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Ankara'da devam eden 2. Çorum Tanýtým Günleri'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Baþkaný Cemil Çiçek ziyaret etti. Çorum Valisi Sabri Baþköy ve Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'nýn karþýladýðý TBMM Baþkaný Cemil Çiçek ve AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Salih Kapusuz'a Belediyespor Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Ercan tarafýndan Belediyespor kaþkolu hediye edildi. Tanýtým Günleri'nin üçüncü gününde de ziyaretçi akýnýna uðrayan Atatürk Kültür Merkezi'nde kurulan stantlara, Ankara'da yaþayan Çorumlular, siyasetçiler ve üst düzey bürokratlar da uðramadan geçmedi. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek ve AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Salih Kapusuz'un yaný sýra Çorum eski Valisi Mustafa Yýldýrým, Çorum eki Milletvekili Ali Haydar Þahin, Çorumlu iþadamý Haydar Ali Öztaþ, ÇEKVA Genel Koordinatörü Erdal Karslý, ÇEKVA Ankara Temsilcisi Alper Bilan ve çok sayýda ziyaretçinin akýnýna uðrayan Çorum Belediyesi standýnda misafirlere leblebi, börek ve Çorum baklavasý ikram edildi. -FEDERASYONDAN BELEDÝYE'YE PLAKET- 2. Çorum Tanýtým Günleri'ne katký saðlayanlara federasyon yetkilileri tarafýndan plaket verildi. Tanýtým Günlerinin gerçekleþtirilmesinde büyük katkýlarý bulunan Çorum Belediyesi adýna plaketi Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül aldý. Çorumlu Dernekler Federasyonu yönetiminin tam kadro hazýr bulunduðu plaket töreninde Çorum Belediyesi'nin etkinliðe verdiði büyük katkýlarý nedeniyle teþekkür edildi. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN bir sunum yapan Çorum Hazýr Elbiseciler Esnaf Odasý Baþkaný Necati Þimþek, ilk olarak Hazýr Elbiseciler Esnaf Odasý hakkýnda kýsa bir bilgi verirken, odalarýnýn toplam üye sayýsýnýn 00 olduðunu ve bu 00 üyeden 0'ýnýn imalat sektöründe iþ yaptýðýný söyledi. Ýmalat sektörünün kalifiye eleman bulmakta zorluk çektiðini dile getiren Þimþek, bu kalifiye eleman açýðýný kapatmak için odalarý tarafýndan proje hazýrlandýðýný ve bu hazýrlanan projelerin ise OKA tarafýndan kabul gördüðünü anlattý. OKA tarafýndan desteklenen "Genç Kadýnlarý Ýstihdam Etme-Dikiþ Operatörlüðü Kursu" projesi ile Çorum'da 100'e yakýn genç kadýnýn imalat sektöründe iþe yerleþtirilerek istihdam edildiðini vurgulayan Þimþek, OKA yetkililerine projelerine verdikleri desteklerden dolayý teþekkür ederek sunumunu tamamladý. Toplantýda ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ýn yaný sýra Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkaný Özkan Þanal da hazýr bulundu. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým (2 98 8) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.0 TL 0.00 TL Baský yapýldýðý yer: 1.00 TL 1.00 TL 0.00 TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 0 KR Ýmsâk : 0:9 Güneþ : 0:22 Ýþrak 07:1 Öðle : 11: Ýkindi : 1:10 Akþam : 1:1 Yatsý : 18:00 Elâ gözlüm ben bu ilden gidersem Zülfü periþaným kal melûl melûl Kerem et aklýndan çýkarma beni Aðla göz yaþýný sil melûl melûl Yiðit, ey sevdiðim sen seni gözet Karayý baðla da beyazý çöz at Doldur ver bâdeyi, bir dahi uzat Ayrýlýk þerbetin ver melûl melûl Elvan çiçeklerden sokma baþýna Kudret kalemini çekme kaþýna Beni unutursan doyma yaþýna Gez benim aþkýmla yâr melûl melûl Karac'oðlan der ki, ölüp ölünce Ben de güzel sevdim kendi halimce Varýp gurbet ile vâsýl olunca Dostlardan haberim al melûl melûl KARACAOÐLAN 2 AJANDA Ay, 0 Gün, 7. Hafta HATIRLATMA: VERGÝ Geçici Kurumlar Vergisi ve Geçici Gelir Vergisi beyannameleri verilecek. Günün Þiiri ELÂ GÖZLÜM BEN BU ÝLDEN GÝDERSEM HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,028 2,029 EUR 2,7 2,78 STERLiN,21,279 JPY YENi 0,201 0,202 SAAT: 1.0 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DEVA ECZANESÝ TEL: B.EVLER MAH. DUMLUPINAR.SOK. NO:/B ERAY ECZANESÝ TEL: ÝNÖNÜ CAD. 2/E - EMNÝYET SARAYI YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis...1 Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta...1 Alo Jandarma...1 Elektrik Arýza...18 Su Arýza...18 Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi...221

3 18 KASIM 20 PAZARTESÝ HABER Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine Gelecek Eðitim Öðretim yýlýnda öðrenci alýnacak Bahadýr Ömer Yücel Yasin Þevket Yücel - Çorumlu Hayýrsever Turizmci hayýrsever Ýþ adamý Rafet Kayýþ ve Oðlu Serhat Kayýþ Alanya da Yaptýrmakta olduklarý Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesi inþaatýnýn kalitesi Üniversite heyeti tarafýndan takdirle karþýlandý. Yapýmý devam eden inþaatýn malzeme ve iþçilik konusunda kalitenin ön planda tutulmasýndan dolayý Ýnþaatý incelemek üzere gelen Üniversite heyeti Ýþçilik ve kullanýlan malzemenin kalitesi açýsýndan Kayýþ ailesine teþekkür ettiler. Bina maliyet ve donaným deðeri olarak 10 Adet Lise ye eþit Maliyeti olacaðý tahmin edilen Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüðüne baðlý olarak 2010/ sayýlý Bakanlar Kurulu Kararýnýn 2728 sayýlý Resmi Gazete 'de yayýnlanmasý ile tarihinde resmen kurulmuþtu. Rafet Kayýþ Alanya Mühendislik Fakültesi Alanya-Kestel'de toplam inþaat alaný m2, zemin oturumu m2. Ana bina odrum+zemin+ Normal Kat olarak tasarlandý. Derslikler, laboratuvar, bilgisayar sýnýflarý ve teknik resim atölyesi olarak planlandý.. Fakülte Ýþletme Mühendisliði, Endüstri Mühendisliði, Malzeme Bilimi ve Mühendisliði, Makine Mühendisliði, Ýnþaat Mühendisliði, Gýda Mühendisliði, Bilgisayar Mühendisliði ve Yazýlým Mühendisliði gibi bölümleri bulunacak. Yapýmý büyük oranda tamamlanan Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesi tam kapasiteye ulaþtýðýnda 000 öðrenciye eðitim verebilecek alt yapý ve donanýma sahip olacak. Fakülte öðrencilerine Ýngilizce hazýrlýk eðitimi verilmesi ve bazý derslerin Ýngilizce olarak programda yerini almasý hedefleniyor. Mayýs 1920 de Birinci Milli Eðitim Bakaný Rýza Nur ve günümüze gelindiðinde 7. mevcut Milli Eðitim bakaný Nabi Avcý. 9 yýlda 7 Milli Eðitim bakaný geldi geçerken son 10 Yýllýk AK Parti iktidarýnda ise Milli Eðitim bakaný deðiþti. Milli Eðitim'in ne kadar gerçekçi 'Milli Eðitim' verdiði yýllarca tartýþýldý. Gelinen noktada 8 yýllýk Eðitim dayatmasý ile Çýrak bulamadýðý için Alaylý olarak tabir edilen yeni ustalar yetiþtirilemediði için ölmeye mahkûm býrakýlan meslekler SOS verir oldular. Elbette Eðitime ve mümkün olduðu kadar yüksek eðitime kimse Hayýr diyemez. Okullarda merdivenlerinden tutunuz Lavabolarýna kadar alt yapýsý oluþturulmadan alel acele çýkartýlmak istenen ++ þartý..adetasýnavlar ile zýtlaþan Müfredat fiyaskosu v.s. onca sorun yaþanýrken birileri çýkýyor hesapsýz kitapsýzca Dershaneler Etüt merkezleri okuma salonlarý kapatýlacak deniyor? Mevcut sistemde çocuklarýmýz Üniversiteleri nasýl kazanacak?þayet Üniversitelere sýnavsýz alacaksanýz Dershanelerdeki Öðretmenleri de Devlet bünyesine alýn ve hemen kapatýn Dershaneleri itirazýmýz yok. Mevcut Cansuyu Gülsün Mert 10 Yýlda Bakan deðiþtiren Milli Eðitimin En büyük icraatý Dershane kapatmak mý olacak! Sizde 'AKGENÇ' Dershanelerini açýn! sistemde Dershanelere gitmeden Üniversite kazanmayý zor kýlan sizlersiniz. yýl 7 yýl Özel Üniversitelerde okutmaya gücü olmayan genelde Orta Direk bütçeli aileler 1 yýl Dershane ye gönderebiliyorlar. Mevcut sistemde Dershaneleri kapatýrsanýz bu çocuklar nasýl Üniversiteyi kazanacaklar. Zenginler - derse nasýlsa - özel hoca getirerek erdirecekleri özel ders zaten verirler. Peki Bunun önüne nasýl geçebileceksiniz. Adaleti böyle mi saðlayacaksýnýz. Diðer yandan Ücretsiz Etüt merkezleri ve Okuma salonlarý peki bunlarý neden kapatacaksýnýz. E bunlar bedava! O zaman bu ' Jakoben Tarzý' düþüncenin arka planýnda ki bilinmeyen hedef nedir! Bu Etüt Merkezleri ve okuma salonlarýnda Fakir zengin demeden Batý, Ýç, Doðu demeden en önemlisi Güney Doðu da canlarý pahasýna gençlere Aðabeylik yapan bu hocalarýn haklarýný ödeyemeyiz. Bu ülkeye Hainlik yapýlmasýnýn önüne geçme adýna can veren öðretmen ve bu duyguyu öldüremezsiniz. Kaldý ki Toplumun her kesimine hitap eden deðiþik Dershaneler de var. Bu sistemde kapatmak yerine keþke hizmette yarýþmak adýna sizde 'AKGENÇ' dershanelerini kurarak yarýþa dahil olsaydýnýz. Dahil olsaydýnýz da, Gerçek dershanecilik hizmetlerinden kar mý ediliyor zarar mý ediliyor kolay mý oluyor, zor mu oluyor, gerçekleri görebilseydiniz. Zaten yüzbinlerce atama bekleyen öðretmen varken yeni yüzbinlerce öðretmenleri kapý önüne koymayý hedeflemek Ne Devlet Babalýðýna ne de Devlet Analýðýna yakýþmaz! Üniversite web sayfasý 1 milyon ziyaretçiye koþuyor Kurumsal bilgilere eriþim ve bilgilerin paylaþýmý için kurumsal web sayfalarý sýklýkla kullanýlan önemli bir iletiþim aracý haline geldi. Dinamik yapýsý gereði içerik ve þekilsel olarak sürekli geliþim halinde olan Hitit Üniversitesi web sayfasý, Türkiye'de ve Ýngilizce sürüm seçeneði ile de dünyadaki pek çok ülkeden yoðun bir þekilde ziyaret edilir hale geldi. Gün içerisinde tekrar etmeyen baðýmsýz IP adresleri baz alýndýðýnda, 2011 yýlýnda toplamda 2 bin 7 kiþilik bir ziyaretçi sayýsýna sahip olan web sayfasý, 20 yýlýnýn ilk 10 ayýnda 879 bin 1 ziyaretçiye ulaþtý ve yýl sonuna kadar bu rakamýn 1 milyonu geçeceði tahmin ediliyor. Son istatistiki verilere göre, 20 yýlý ortalamasý olarak, Türkiye'de Çorum'dan sonra en çok ziyaretin gerçekleþtiði 10 il sýrasýyla Samsun, Ankara, Yozgat, Ýstanbul, Ýzmir, Kayseri, Adana, Bursa, Konya ve Trabzon olurken, ülke dýþýndan en çok ziyaretin gerçekleþtiði 10 ülke de sýrasýyla ABD, Almanya, Azerbaycan, Fransa, Ýspanya, Kýrgýzistan, UK, Belçika ve Ýtalya oldu.

4 18 KASIM 20 PAZARTESÝ HABER Mahir ODABAÞI Hemen Geliyorum (!) Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Türk Tarým Orman Sen'de Kasým Tuygun dönemi Türk Tarým Orman Sendikasý 17 Nolu Þubesi. Olaðan Genel Kurulu dün yapýldý. Otel Pithana'da düzenlenen genel kurula, Türk Tarým Orman Sendikasý Genel Baþkaný Ahmet Demirci, Türk Kamu Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan, Türk Büro Sen Baþkaný Sami Çam, Türk Saðlýk Sen Þube Baþkaný Fatih Gök ve çok sayýda sendika üyesi katýldý. Türk Haber Sen Ýl Temsilcisi Hüseyin Parpucu'nun baþkanlýðýndaki Divan heyetinde Türk Kültür Sanat Sen Ýl Temsilcisi Kamil Yiðit ve Türk Yerel Hizmet Sen Ýl Temsilcisi Erol Yaþýtlý görev aldý. Genel kurul saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Açýþ konuþmasýný yapan Türk Tarým Orman Sen Þube Baþkaný Mehmet Ferit Erkün, 1997 yýlýndan buyana sendika þube baþkanlýðý görevini üstlendiðini belirterek, "Biz bu iþe baþ koyduðumuz zamandan bugüne kaç siyasi parti iktidarý geldi, geçti. Hafýzalarýnýzý yoklarsanýz sayýyý bulursunuz. Bunlarýn hepsi ile mücadele ettik. Her siyasi parti geldiði gibi gitti ama Türkiye Kamu Sen her zaman büyüdü, gitmedi ve de gitmeyecek" dedi. Ülke gündemine iliþkin görüþlerini de belirten Erkün, þöyle dedi: Ferit Erkün Kerbela þehitlerini andýlar "Ülkenin bir bölümünde þehidimizin kanýndan rengini alan al bayraðýmýzýn hediye edilmesinin nasýl yasaklandýðýný, bu eylemi yapanlara devletin nasýl baktýðýný biliyorsunuz. Ülkemizin diðer bölgelerinde de al bayraðýmýzý taþýyanlara tahrik yapýyorsunuz diye nasýl baskýlar yapýldýðýný da biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kýsaltýlmasý olan TC harflerinin nasýl levhalardan kaldýrýldýðýný biliyorsunuz. Teröristlerle nasýl pazarlýklar içerisinde olunduðunu basýn Hicri 1.yýlda Kerbela'da meydana gelen ve dönemin zalimi yezidin emriyle gerçekleþen Hz. Peygamberimizin 'Cennet gençlerinin efendisi, Hidayet güneþi' dediði torunu Hz.Hüseyi'nin ve neslinden 72 kiþinin katledilmesiyle sonuçlanan olaylarý anma ve anlama töreni dün Ehli Beyt Camiinde yapýldý.olayýn Muharrem ayýnýn 10.gününde meydana gelmesi nedeniylede Arapça 10. gün anlamýna gelen Aþura Günü anma ve anlama töreni öðle namazýndan sonra baþladý. Tören de Kur'an-ý Kerim tilaveti günün anlamýný belirten konuþmalar, mersiye, þiir ve aðýtlarla sürdü, zinezan ve dua ile sona erdi. Tören bitiminde katýlýmcýlara Kerbela þehitleri þefaati hatýrýna ve þehitlere hürmeten pide daðýtýldý. Yasin YÜCEL Kasým Tuygun yayýn organlarýndan takip ediyorsunuz." Türk Tarým Orman Sen Çorum- Yozgat Þubesi'nin yeni Baþkaný Kasým Tuygun ise, "Kendimi bildim bileli duyduðum en önemli çaðrý birlik beraberlik çaðrýsýdýr. Atasözlerine baktýðýmýzda atalarýmýzýn da ihtiyaç duyup söylediði çok sayýda birlik-beraberlik mesajlý sözleri var. Her ramazanda, bayramlarda devlet idarecileri, din adamlarý bu çaðrýyý yapar. Bu konuda yazýlar yazýlýr. Siyasetçilerin parti içinde yaptýklarý istisnasýz her konuþmada bu mesaj var. Doðal afetler karþýsýnda mülki idare amirleri vatandaþý bu konuda uyarýr. Bitip tükenmeyen birlik beraberlik zamaný, her gün baþka biçimde ihtiyaç duyduðumuz sosyal uyan olarak karþýmýza çýkar. Bu mesaj yerini bulmamýþ olacak ki, otuzun üzerinde siyasi parti kurarak, ayný iþ kolunda deðiþik sendikalar, ayný amaca yönelik demekler kurarak ayrýlýk devam ediyor. Ayrýma giden hýzlý bir akýþ var. Sosyal parçalanmaya varacak bu ayrýmlar bazý yerlerde bölgecilik memleketçilik gibi adlarla karþýmýz çýkmakta. Ankara'da Ankaralýlar Derneðinin olmasý, Çorumlular, Yozgatlýlar vb. derneklerin olmasý birlik-beraberliðin deðil ayrýmýn sinyallerini veriyor. Ama bizim için bu zamana kadar Çorum-Yozgat ayrýmý olmadý, hep birlikte anýldýk" þeklinde konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan yapýlan seçimlerde Türk Tarým Orman Sen Þube yönetim kuruluna tek liste halinde gidilen seçimlerde Kasým Tuygun þube baþkanlýðýna, Necati Gül þube sekreterliðine, Þükrü Köksal mali sekreterliðe, Yusuf Bayçelik teþkilat sekreterliðine, Mehmet Ulucan basýn ve halkla iliþkiler sekreterliðine, Fatih Torun mevzuat sekreterliðine seçildi. Denetim kuruluna Murat Erbil, Murat Gökgöz, Akgül Balcý, Disiplin Kuruluna, Halis Kýlýçaslan, Habib Kalyon, Hakan Akdoðan, Genel Merkez Üst Kuruluna ise Mehmet Ferit Erkün, Kasým Taygun, Salih Þimþek, Necati Gül seçildi. Yasin YÜCEL "Sessiz Dil Projesi" katýlýmcýlarý paintball oynayarak stres attý Çorum'da gerçekleþtirilen "Sessiz Dil Projesi Türk Ýþaret Dili Eðitimi"nin 2. grup öðrencileri ve iþitme engelli sporcular, düzenlenen paintball etkinliðinde bir araya geldi. Verilen eðitimi, dostane bir iliþkiye dönüþtürme ve sürekliliðini saðlama amacýyla yapýlan karþýlaþmaya iþitme engelli sporcularla birlikte, Sessiz Dil Projesi'nin iþaret dili eðitmeni Ömer Albayrak, proje öðrencileri, Çorum Ýþitme Engelliler Spor Kulübü Derneði Baþkaný Mürsel Barýldar ve Karikatürist-Yazar Mustafa Arýkoðlu katýldý. Osmancýk yolu üzeri, Bayat köyü mevkiindeki paintball sahasýnda gerçekleþtirilen karþýlaþma, iki takýmada heyecanlý ve eðlenceli anlar yaþattý. Eðitimin bitmesinin ardýndan da, benzer etkinliklerle bir araya gelmeye devam edeceklerini belirten proje katýlýmcýlarý, iþitme engelli dostlarýyla her zaman iç içe olacaklarýný ve baðlarýný asla koparmayacaklarýný ifade ettiler. Üç þey geri gelmez.söylenen söz, atýlan ok, geçen zaman. Zaman çok kýymetlidir. Ama maalesef ekseri çoðunluðumuz bunun kadri kýymetini pek bilmeyiz veya en verimli zamanlarýmýzý, boþu boþuna harcarýz da haberimiz bile olmaz. Bazýlarýmýz zamaný geçiremeyip onu öldürmek için çalýþýrken, bazýlarýmýza da zaman yetmez. Planlanan programlarýn, etkinliklerin tam vaktinde baþlamayýp ta gecikmeli baþlayanlarýna öðrencilik yýllarýndan beri kýzarým. Hele birde tam baþlayacak derken ses sisteminde, bilgisayarda aksamalar olmasýna veya belirlenen saatten sonra, üçlü priz, ara kablo vb. aranmasýna tabiri caizse fýttýrýrým.bu nedenle olsa gerek; beni tanýyanlar bilir, bana baðlý olarak planlanan programlara öðrenci, öðretmen, idareci de olsa en az beþ on dakika önce orada hazýr bulunmaya çalýþýrým.bir kiþi dahi olsa önce gelene nezaketsizlik yapmýþ olmamak adýna.geçmiþ yýllarda tüm ilçelerde, okul idarecilerine seminer verirken hep erken gittim ve çoðunlukla ben katýlýmcýlarý bekledim.en son Sungurlu ilçemiz kalmýþtý.nasýl olsa bu katýlýmcýlarda geç gelir diye. Ona da ben gecikmeli katýldým.birde ne göreyim ilçe milli eðitim þube müdürümüz ve tüm katýlýmcýlar on dakika önce salonu doldurmuþ ve programýn baþlamasýný bekliyorlar.tabi böyle bir durumda bana düþen baþka yerde geciken programlarý bahane etmeden samimi bir özür dilemek.bende onu yaptým.kendi kendime ''bir yerde görülen aksaklýk her tarafta geçerli olmuyormuþ '' diye kýzdým. Bir çok kitabý bulunan, kitaplarýnda genelde Avrupa'dan örnekler veren ünlü bir yazar konferans vermek üzere yýllar önce Osmancýða gelmiþ ve salon tamamen dolmuþtu.yazar kürsüye çýkýp konuþmaya baþladý.bu arada kamera çekimi için yan tarafta bir görevli hazýrlýk yapýyordu. Program öncesi salona uðramamýþ olacak ki, bu hazýrlýk fiþiydi, ara kablosuydu derken bir türlü bitmedi ve yarým saati buldu.bu durum hem konuþmacýnýn hem de dinleyicilerin dikkatini daðýtýyordu.yazar dayanamadý ve sonunda bakýn arkadaþlar; ''Ben Türkiye dýþýnda da konferanslara katýlýyorum. Arkadaþýmýz yarým saattir kamerasýný ayarlayamadý.halbuki çekim yapýlacaksa, görevli arkadaþýmýz konuþmacý kürsüye çýkmadan hazýrlýklarýný bitirmiþ olmalýydý. Avrupa ile aramýzdaki en basit fark bu iþte '' demiþti. Gazetede, dergide, kitapta Japonlarla ilgili ne görsem, mutlaka okumaya çalýþýr ve ayný zamanda ilgimi çeken hususlarý unutmayayým diye ajandama hemen not alýrým.ýþte bunlardan bir tanesini sizlerle paylaþmak istiyorum.japonya'dan bir mühendis bir vesile ile Çomar barajýnýn bulunduðu yere gelir.öðle saatlerine doðru yanýndaki Türk arkadaþýna yemek kaçta diye sorar. Arkadaþý saat 12.0' da der.japon mühendis o halde þehre ne kadar zamanda gideriz der.arkadaþý - 10 dakika da diye cevap verir.japon mühendis: '' Olmaz en fazla bir dakika verebilirim. Çünkü beþ ile on dakika arasýnda yüzde yüz fark var!'' der. Bize göre beþ on dakika, hatta yarým saate kadar normal sayýlýr itiraz dahi etmeyiz. Bazen bir araca binmeden þoföre, ne zaman hareket edeceksiniz diye, bazen de bir öðrenci veya vatandaþ olarak iþimizi, sýkýntýmýzý, hastalýðýmýzý arz etmek için kapýsýnda beklediðimiz yetkilinin dýþarý çýktýðýný görünce ne zaman geri geleceksiniz sorusunu yöneltir ve cevap olarak ''hemen'' kelimesini alýrýz. Sonra bir bakarýz ki hemenler dakikalar sürüverir. O zaman sorarýz kendimize hemen acaba kaç dakika eder? Bazen konferans, sosyal etkinlik, veli toplantýsý veya düðün, sünnet için davetiye gelir.eðer siz bu konularda hassas birisi iseniz en az beþ dakika önce gider yerinize oturursunuz.saða sola bakarsýnýz salonun büyük çoðunluðu boþ veya katýlmasý beklenenler henüz iþtirak etmemiþtir.veya ekseri çoðunluðumuz nasýl olsa salonun dolmasý beklenir ve program on onbeþ dakika sonra baþlar düþüncesiyle gecikmeli iþtirak eder. Bu arada program sorumlularý baþlatsa salonda beklenen kalabalýk yok, konu bölünecek baþlatmazsa davetiyede belirtilen saate göre gelenlere nezaketsizlik olacak velhasýl iki arada bir derede kalýr. Veya çoðunlukla hepimizin muzdarip olduðu bir hususta evinize usta gelecek, servis gelecek yarýn sabah diye anlaþýrsýnýz, programýnýzý ona göre ayarlarsýnýz ama pencerede bekler durursunuz.bazen birkaç defa telefon etmek zorunda kalýrsýnýz.olmadý kýzýp yaptýrmaktan vaz geçersiniz.alim bir zat bahse konuyu ''Söz vermek borçlanmaktýr'' diye ifade ediyor. Netice olarak, dünden ders alýp, yarýný iyi planlamak ve mevcut zamanýmýzý en verimli þekilde ve israf etmeden kullanmak adýna, bu çerçevede þöyle bir kamuoyu oluþmasýnýn zamaný geldi de geçiyor diye düþünüyorum.konferans, sosyal etkinlik, açýlýþ, gezi, veli toplantýsý, düðün vb. faaliyetler olduðunda katýlýmcý az veya çok olsun mutlaka belirtilen saatte baþlamalý.eðer bende o programa katýlacaksam nasýl olsa baþkalarý da geç gelir veya gecikmeli baþlar fikrinden uzaklaþýp vaktinde orada hazýr bulunmalýyým. Ýnanýyorum ki, insanlar bunu kýsa sürede benimseyecek, katýlacaðý programlara vaktinde iþtirak etmek için titizlik gösterecektir. Ýnanmazsanýz bir deneyin. Gezi programý düzenliyorsunuz katýlýmcýlara duyurduðunuz saatte hiç beklemeden aracý hareket ettirin, geç kalan bir iki kiþi katýlamasýn.bu da çevrede duyulsun.bir baþka programda tüm katýlýmcýlar vaktinden önce orada bulunur. Kimse kimseyi beklemek durumunda kalmaz. Sevdiðim söz: ''BÜYÜK ÝÞLERÝ BAÞARMAK, KÜ- ÇÜK ÝÞLERÝ CÝDDÝYE ALMAKLA BAÞLAR!''

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

"Türkiye'nin büyümesinden

Türkiye'nin büyümesinden Þehit polis topraða verildi 2013 BÖYLE GEÇTÝ... Yozgat'ta görev yaparken Ankara'nýn Elmadað ilçesindeki Polis Meslek Yüksekokulu'nda komiser yardýmcýlýðý kursuna giden Mustafa Ahýskalý Kýrýkkale'de trafik

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor 326 adet kaçak telefon ele geçirildi Çorum'da polisin yaptýðý çalýþmalar sonucu Aðrý'dan Ýstanbul'a yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yapýlan aramada; 326 adet gümrük kaçaðý GSM telefon

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

"Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler"

Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi inþaat ihalesi yarýn SAYFA TE Çorum'da trafiðe kayýtlý 1 bin 01 araç var Türkiye'de Eylül ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 17 milyon 7 bin 67 adet taþýtýn %1,'ini

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor! Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi),

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı