Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine"

Transkript

1 "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý ve birçok siyasi isim dershanelerin kapatmasýna tepki gösteriyor. MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan'da hükümetin bu politikasýna anlam veremediðini ve uygulamanýn yanlýþ olduðuna dikkat çekti. SAYFA TE "Dershaneler kapatýlmamalý, kapanmalý" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, dershanelerin kapatýlmasý ile ilgili yaptýðý açýklamada "Dershane sebep deðil, sonuçtur. Devletin görevi eðitimde fýrsat eþitliðini dört dörtlük saðlamaktýr. SAYFA TE 18 KASIM 20 PAZARTESÝ 0 KURUÞ Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine Gelecek Eðitim Öðretim yýlýnda öðrenci alýnacak Bahadýr Ömer Yücel Yasin Þevket Yücel - Çorumlu Hayýrsever Turizmci hayýrsever Ýþ adamý Rafet Kayýþ ve Oðlu Serhat Kayýþ Alanya da Yaptýrmakta olduklarý Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesi inþaatýnýn kalitesi Üniversite heyeti tarafýndan takdirle karþýlandý. Yapýmý devam eden inþaatýn malzeme ve iþçilik konusunda kalitenin ön planda tutulmasýndan dolayý Ýnþaatý incelemek üzere gelen Üniversite heyeti Ýþçilik ve kullanýlan malzemenin kalitesi açýsýndan Kayýþ ailesine teþekkür ettiler. SAYFA TE AK Parti'de temayül heyecaný sona erdi AK Parti'de Çorum merkez ve ilçenin belediye baþkan aday adaylarýna yönelik teþkilat temayül yoklamasý cumartesi günü Afra Düðün Salonu'nda yapýldý. Temayül yoklamasýna merkez ve ilçelerden aday adayý katýldý. SAYFA 7 DE Kerbela þehitlerini andýlar Hazýr Elbiseciler Odasý'nýn projesi 'örnek proje' seçildi Çorum Hazýr Elbiseciler Esnaf Odasý tarafýndan geçtiðimiz yýl hazýrlatýlan ve 100'e yakýn genç kadýnýn imalat sektöründe istihdamý ile... SAYFA 2 DE EKADER Ýmam Hatip'te Aþure daðýttý Eðitim Kültür ve Araþtýrma Derneði (EKADER), Muharrem ayý nedeniyle aþure daðýttý. Ýmam Hatip Lisesi ek binasý bahçesinde Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþlayan aþure programý dün yapýldý. SAYFA DA Hicri 1.yýlda Kerbela'da meydana gelen ve dönemin zalimi yezidin emriyle gerçekleþen Hz. Peygamberimizin 'Cennet gençlerinin efendisi, Hidayet güneþi' dediði torunu Hz.Hüseyi'nin ve neslinden 72 kiþinin katledilmesiyle sonuçlanan olaylarý anma ve anlama töreni dün Ehli Beyt Camiinde yapýldý.olayýn Muharrem ayýnýn 10.gününde meydana gelmesi nedeniylede Arapça 10. gün anlamýna gelen Aþura Günü anma ve anlama töreni öðle namazýndan sonra baþladý. Binasýný yalýtým yaptýrmayanlar, alýþ-satýþ iþlemlerinde ciddi sýkýntýlar yaþayacaklar Çevre ve Þehircilik Ýl Müdür Yardýmcýsý Fazlý Yýlmaz, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yürürlüðe giren Enerji Verimliliði Kanunu ve buna baðlý olarak kurtarýlan Binalarda... SAYFA 9 DA SAYFA TE Selahattin Aydemir, "Dünyanýn En Büyük Yalaný: Soykýrým" kitabýný imzaladý Çorum Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik ve Kültür Merkezi'nde, "Dünyanýn En Büyük Yalaný: Soykýrým" konulu konferans verildi. SAYFA 7 DE ÝHH yardým týrý Çorum'dan Suriye'ye yola çýktý SAYFA 9 DA Cansuyu ANALÝZ Temayül 'ün ardýndaki Tahmin.. CHP den Baþaranhýncal Teklifi Nadir YÜCEL Cumartesi günü Çorum Belediye Baþkan aday adaylarý arasýnda Temayül gerçekleþti. Temayül öncesinde ise 'Temayül Hýrsý' adýna yaþanan 'Siyasetin Þer sahneleri'adýna- Çorumda Türeyen'Sahte Anketçiler'de hak ettikleri yeri bulacaklardýr. Bu Konu adýna Savcýlýðýn soruþturma baþlatmasý da söz konusu olabilir. Gelelim AK PARTÝ Çorum Belediye baþkan aday adaylarý Temayül tahminlerine.. Bu konu adýna geçtiðimiz Cumartesi günü Ankara dan bazý iller ile Çorum dan bir çok okuyucumuz sonuçlar ile ilgili Tahminimizi sorma adýna aradýlar. Bu konu adýna ilginç aramalar arasýnda Meslektaþlarýmýzdan Hacý Odabaþ ile olan telefon görüþmesi oldu. Konuþmayý ilginç kýlan tahmin ise Favori tahmin adaylarýmýzýn farklý!oluþu idi. Beni Telefonla arayan Yayla Haber sahibi Hacý Odabaþ,' Baþkaným büyük gazetecisin, büyük tahmincisin ( Estaðfurullah )Temayül sonucu belli oldu mu? senin tahminler tutuyor' þeklinde girizgâh yapýnca bize de tahminlerimizi paylaþmak vacip oldu! Temayüle giren 7 isimden isim ön plana çýktý. Bu isimler Haþim Ahlatçý, Mehmet Karadað ve Muzaffer Külcü. Bu isimleri ön plana çýkaran Olgu ise Haþim Ahlatçý'nýn Partisinde Merkez Ýlçe baþkanlýðý yapmasý ve son Genel Seçimler adýna Milletvekili aday adaylýðý Temayülünden birinci çýkmasý. Mehmet Karadað ise Partisinde Ýl baþkanlýðý yapmýþ bir isim olmasý. Muzaffer Külcü de Mevcut Belediye baþkaný. Genel seçimlerde çok önem verilmeyen Temayül kriterinin Yerel seçimlerde biraz daha önemsendiðini de vurgulamakta fayda var. Biz temenni de deðil, tahminde bulunuyoruz. Bizi yakýndan takip eden kýymetli okuyucularýmýz bugüne kadar Tahminlerde bizi yanýltmayan Rabbimize þükrettiðimizi de bilirler. En son AK Parti. il Kongresi adýna Kongreden 1 gün önce yazýlý olarak 70 Delegenin oy kullanabileceði tahmini ile oylarýn adaylara Daðýlýmýnda Ahmet Ceylan (Ceylanlar Takýmýnýn ), Nihat Akar ( Akarlar Takýmý) nýn ise 2 oy alacaðý tahmininde bulunmuþtuk. Gerçekleþen Kongrenin resmi sonuçlarýnda ise 82 geçerli Oy'un daðýlýmýnda Ahmet Ceylan 2, Nihat Akar ise 28 oy almýþtý. ( Bu Tahmin sonuçlarýndan Daha fazla oy alýrýz diyen (Ahmet Ceylan'ýn hala Elbise borcu var) Gelelim geçtiðimiz Cumartesi gün yapýlan Temayül Yoklamasý Tahminlerimize Yukardaki isim noktasýnda Mehmet Karadað diyen Hacý Odabaþ'ýn Tersine biz, Haþim Ahlatçý Temayül birincisi çýkar diye tahmin ediyoruz. Tercihlerin Daðýlým Noktasýnda ise artý eksi 10 yanýlma payý ile çalýþmalarýna daha erken baþlayan Haþim Ahlatçý - Mehmet Karadað 7 ve Özellikle Kadýn Kollarý baþkaný Arife Betül ve Muzaffer Külcü'nün deðiþmez destekçisi Mustafa Köse'nin destekleri ile Muzaffer Külcü'nün 0 oy alacaðýný tahmin ediyorum. Bu arada Temayül öncesi özellikle benim ismimi yazmayýn telkinlerinde bulunan Ahmet Ceylan doðru olaný yapmýþtýr. Çünkü Baþbakan Erdoðan Ýl baþkanlarýnýn istemeleri durumunda Temayülden kendilerini çýkartma kabiliyetlerine sahip olacaklarýný bilecek kadar uyanýk ve tecrübelidir! Ahmet Ceylan bu davranýþý ile Genel Merkezden 1 artý puan daha almýþtýr. Aday kim olur? Sürpriz aday kim olabilir?sorusunun cevaplarýný yazmayý ise erken buluyorum. Ancak çok öncesinden silindi ancak yeniden yazýlýr mý? dediðim Belediye baþkaný Muzaffer Külcü'nün Bayramdan bir hafta önce Sapanca da yapýlan ve 20 civarýnda davet edilen Belediye baþkanlarý arasýnda olmadýðýnýda vurgulamakta fayda var!. Kimler Davet edilmiþti sorusunun cevabý ise: 'Gelecek dönem devam edilmesi düþünülen belediye baþkanlarý arasýnda bulunan Ýstanbul, Ankara, Kayseri, Samsun baþta olmak üzere Çorum ölçeði iller arasýnda ise Afyon, Kýrþehir ve Amasya mevcut belediye baþkanlarý davet edilmiþlerdi. Tokat ve Kýrýkkale Belediye baþkanlarý da orada yoktu! Unutulmasýn. Temayül kriterlerden sadece bir tanesidir.haþim Ahlatçý Temayülden birinci çýkabilir. Ancak Mehmet Karadað da Siyasi CV si ile durumu dengeler. Diðer bir konu TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a CHP DEN Baþkan adaylýk teklifidir. Bu konuda yalan yanlýþ yazýlan ve konuþulanlar oldu. Teklif yapýldýðý doðrudur. Baþaranhýncal ise' Benim sadece þahsi kimliðim yok konuyu istiþare eder cevap veririm. Dedi. Ýstiþare etti, teþekkür etti ve 'Hayýr' dedi. Aday olmamasý konusunun ise kesinlikle Muzaffer Külcü'nü aday olmasý ya da olmamasýna baðlý olmadýðýnýn da altýný çizdi. Esen Kalýn. Gülsün Mert 10 Yýlda Bakan deðiþtiren Milli Eðitimin En büyük icraatý Dershane kapatmak mý olacak! Sizde 'AKGENÇ' Dershanelerini açýn! SAYFA TE SORUNLAR SAVAÞARAK DEÐÝL DÝYALOG ÝLE ÇÖZÜLÜR AHMET ÖLÇER SAYFA TE

2 Kiralýk Dükkân Çepni Mahallesi Eski Ankara caddesi üzerinde bulunan Balaban Ýþ haný giriþ ve 1. Kat içten merdivenli olmak üzere 2 kat toplam 120 Metrekare dükkan kiralýktýr. Müracaat Telefon: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 0 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 80 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Kiralýk Yemekhane Ulukavak Mahallesi Söðütevler Caddesi No 10 de bulunan Yemekhane bütün ekipmanlarý ile birlikte kiralýktýr. Müracaat: ELEMAN ARANIYOR Kültür Sitesi Yanýnda Bulunan Otoparkta Oto Yýkama Bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranmaktadýr. Müracaat Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat numara de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi 2. Noter Üstü. kat No: 10 TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: KASIM 20 PAZARTESÝ HABER TBMM Baþkan Cemil Çiçek'ten Çorum Tanýtým Günleri'ne ziyaret Hazýr Elbiseciler Odasý'nýn projesi 'örnek proje' seçildi Çorum Hazýr Elbiseciler Esnaf Odasý tarafýndan geçtiðimiz yýl hazýrlatýlan ve 100'e yakýn genç kadýnýn imalat sektöründe istihdamý ile baþarýyla sonuçlanan "Genç Kadýnlarý Ýstihdam Etme-Dikiþ Operatörlüðü Kursu" projesi Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan Çorum'un örnek projesi seçildi. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'nýn 20 yýlý 2. Kalkýnma Kurulu Toplantýsý Tokat'ta gerçekleþtirildi. Gaziosmanpaþa Üniversitesi Taþlýçiftlik Yerleþkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantý Tokat Valisi Mustafa Taþkesen, Amasya Üniversitesi Rektörü ve Kalkýnma Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Metin Orbay, Samsun Ondokuz Mayýs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, Tokat GOÜ Rektörü Prof. Dr. Yýl: 9 Sayý: KASIM 20 PAZARTESÝ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: Daire: 2 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 00 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Mustafa Þahin ile kalkýnma kurulu üyesi Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'tan kurum ve kuruluþ temsilcilerinin katýlýmý ile yapýldý. Ev sahibi Rektör Þahin ile Amasya Üniversitesi Rektörü ve Kalkýnma Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Metin Orbay'ýn konuþmalarýnýn ardýndan toplantýda Tokat Valisi Mustafa Taþkesen konuþma yaptý. Vali Taþkesen, konuþmasýnda genel bir deðerlendirme yaparak ajansýn kurulduðu günden bugüne kadar yaklaþýk 00 projeye 70 milyon TL'lik hibe desteði saðladýðýný kaydetti. Eþ finansmanlar göz öne alýndýðýnda ise 2009 yýlýndan bugüne uygulanan projelerle milyon TL tutarýnda yatýrýmýn gerçekleþtiðini ifade eden Vali Taþkesen, ajansýn verdiði katkýlara deðindi. Konuþmalarýn ardýndan OKA'nýn bugüne kadar destek verdiði Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'ta hazýrlanan projeler arasýndan örnek projeler seçildi. Çorum'un örnek projesi ise Çorum Hazýr Elbiseciler Esnaf Odasý tarafýndan geçtiðimiz yýl hazýrlatýlan "Genç Kadýnlarý Ýstihdam Etme-Dikiþ Operatörlüðü Kursu" projesi oldu. Toplantýda projeyle ilgili AYLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : 10 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar ( st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st.x cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Ankara'da devam eden 2. Çorum Tanýtým Günleri'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Baþkaný Cemil Çiçek ziyaret etti. Çorum Valisi Sabri Baþköy ve Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'nýn karþýladýðý TBMM Baþkaný Cemil Çiçek ve AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Salih Kapusuz'a Belediyespor Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Ercan tarafýndan Belediyespor kaþkolu hediye edildi. Tanýtým Günleri'nin üçüncü gününde de ziyaretçi akýnýna uðrayan Atatürk Kültür Merkezi'nde kurulan stantlara, Ankara'da yaþayan Çorumlular, siyasetçiler ve üst düzey bürokratlar da uðramadan geçmedi. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek ve AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Salih Kapusuz'un yaný sýra Çorum eski Valisi Mustafa Yýldýrým, Çorum eki Milletvekili Ali Haydar Þahin, Çorumlu iþadamý Haydar Ali Öztaþ, ÇEKVA Genel Koordinatörü Erdal Karslý, ÇEKVA Ankara Temsilcisi Alper Bilan ve çok sayýda ziyaretçinin akýnýna uðrayan Çorum Belediyesi standýnda misafirlere leblebi, börek ve Çorum baklavasý ikram edildi. -FEDERASYONDAN BELEDÝYE'YE PLAKET- 2. Çorum Tanýtým Günleri'ne katký saðlayanlara federasyon yetkilileri tarafýndan plaket verildi. Tanýtým Günlerinin gerçekleþtirilmesinde büyük katkýlarý bulunan Çorum Belediyesi adýna plaketi Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül aldý. Çorumlu Dernekler Federasyonu yönetiminin tam kadro hazýr bulunduðu plaket töreninde Çorum Belediyesi'nin etkinliðe verdiði büyük katkýlarý nedeniyle teþekkür edildi. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN bir sunum yapan Çorum Hazýr Elbiseciler Esnaf Odasý Baþkaný Necati Þimþek, ilk olarak Hazýr Elbiseciler Esnaf Odasý hakkýnda kýsa bir bilgi verirken, odalarýnýn toplam üye sayýsýnýn 00 olduðunu ve bu 00 üyeden 0'ýnýn imalat sektöründe iþ yaptýðýný söyledi. Ýmalat sektörünün kalifiye eleman bulmakta zorluk çektiðini dile getiren Þimþek, bu kalifiye eleman açýðýný kapatmak için odalarý tarafýndan proje hazýrlandýðýný ve bu hazýrlanan projelerin ise OKA tarafýndan kabul gördüðünü anlattý. OKA tarafýndan desteklenen "Genç Kadýnlarý Ýstihdam Etme-Dikiþ Operatörlüðü Kursu" projesi ile Çorum'da 100'e yakýn genç kadýnýn imalat sektöründe iþe yerleþtirilerek istihdam edildiðini vurgulayan Þimþek, OKA yetkililerine projelerine verdikleri desteklerden dolayý teþekkür ederek sunumunu tamamladý. Toplantýda ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ýn yaný sýra Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkaný Özkan Þanal da hazýr bulundu. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým (2 98 8) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.0 TL 0.00 TL Baský yapýldýðý yer: 1.00 TL 1.00 TL 0.00 TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 0 KR Ýmsâk : 0:9 Güneþ : 0:22 Ýþrak 07:1 Öðle : 11: Ýkindi : 1:10 Akþam : 1:1 Yatsý : 18:00 Elâ gözlüm ben bu ilden gidersem Zülfü periþaným kal melûl melûl Kerem et aklýndan çýkarma beni Aðla göz yaþýný sil melûl melûl Yiðit, ey sevdiðim sen seni gözet Karayý baðla da beyazý çöz at Doldur ver bâdeyi, bir dahi uzat Ayrýlýk þerbetin ver melûl melûl Elvan çiçeklerden sokma baþýna Kudret kalemini çekme kaþýna Beni unutursan doyma yaþýna Gez benim aþkýmla yâr melûl melûl Karac'oðlan der ki, ölüp ölünce Ben de güzel sevdim kendi halimce Varýp gurbet ile vâsýl olunca Dostlardan haberim al melûl melûl KARACAOÐLAN 2 AJANDA Ay, 0 Gün, 7. Hafta HATIRLATMA: VERGÝ Geçici Kurumlar Vergisi ve Geçici Gelir Vergisi beyannameleri verilecek. Günün Þiiri ELÂ GÖZLÜM BEN BU ÝLDEN GÝDERSEM HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,028 2,029 EUR 2,7 2,78 STERLiN,21,279 JPY YENi 0,201 0,202 SAAT: 1.0 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DEVA ECZANESÝ TEL: B.EVLER MAH. DUMLUPINAR.SOK. NO:/B ERAY ECZANESÝ TEL: ÝNÖNÜ CAD. 2/E - EMNÝYET SARAYI YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis...1 Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta...1 Alo Jandarma...1 Elektrik Arýza...18 Su Arýza...18 Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi...221

3 18 KASIM 20 PAZARTESÝ HABER Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine Gelecek Eðitim Öðretim yýlýnda öðrenci alýnacak Bahadýr Ömer Yücel Yasin Þevket Yücel - Çorumlu Hayýrsever Turizmci hayýrsever Ýþ adamý Rafet Kayýþ ve Oðlu Serhat Kayýþ Alanya da Yaptýrmakta olduklarý Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesi inþaatýnýn kalitesi Üniversite heyeti tarafýndan takdirle karþýlandý. Yapýmý devam eden inþaatýn malzeme ve iþçilik konusunda kalitenin ön planda tutulmasýndan dolayý Ýnþaatý incelemek üzere gelen Üniversite heyeti Ýþçilik ve kullanýlan malzemenin kalitesi açýsýndan Kayýþ ailesine teþekkür ettiler. Bina maliyet ve donaným deðeri olarak 10 Adet Lise ye eþit Maliyeti olacaðý tahmin edilen Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüðüne baðlý olarak 2010/ sayýlý Bakanlar Kurulu Kararýnýn 2728 sayýlý Resmi Gazete 'de yayýnlanmasý ile tarihinde resmen kurulmuþtu. Rafet Kayýþ Alanya Mühendislik Fakültesi Alanya-Kestel'de toplam inþaat alaný m2, zemin oturumu m2. Ana bina odrum+zemin+ Normal Kat olarak tasarlandý. Derslikler, laboratuvar, bilgisayar sýnýflarý ve teknik resim atölyesi olarak planlandý.. Fakülte Ýþletme Mühendisliði, Endüstri Mühendisliði, Malzeme Bilimi ve Mühendisliði, Makine Mühendisliði, Ýnþaat Mühendisliði, Gýda Mühendisliði, Bilgisayar Mühendisliði ve Yazýlým Mühendisliði gibi bölümleri bulunacak. Yapýmý büyük oranda tamamlanan Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesi tam kapasiteye ulaþtýðýnda 000 öðrenciye eðitim verebilecek alt yapý ve donanýma sahip olacak. Fakülte öðrencilerine Ýngilizce hazýrlýk eðitimi verilmesi ve bazý derslerin Ýngilizce olarak programda yerini almasý hedefleniyor. Mayýs 1920 de Birinci Milli Eðitim Bakaný Rýza Nur ve günümüze gelindiðinde 7. mevcut Milli Eðitim bakaný Nabi Avcý. 9 yýlda 7 Milli Eðitim bakaný geldi geçerken son 10 Yýllýk AK Parti iktidarýnda ise Milli Eðitim bakaný deðiþti. Milli Eðitim'in ne kadar gerçekçi 'Milli Eðitim' verdiði yýllarca tartýþýldý. Gelinen noktada 8 yýllýk Eðitim dayatmasý ile Çýrak bulamadýðý için Alaylý olarak tabir edilen yeni ustalar yetiþtirilemediði için ölmeye mahkûm býrakýlan meslekler SOS verir oldular. Elbette Eðitime ve mümkün olduðu kadar yüksek eðitime kimse Hayýr diyemez. Okullarda merdivenlerinden tutunuz Lavabolarýna kadar alt yapýsý oluþturulmadan alel acele çýkartýlmak istenen ++ þartý..adetasýnavlar ile zýtlaþan Müfredat fiyaskosu v.s. onca sorun yaþanýrken birileri çýkýyor hesapsýz kitapsýzca Dershaneler Etüt merkezleri okuma salonlarý kapatýlacak deniyor? Mevcut sistemde çocuklarýmýz Üniversiteleri nasýl kazanacak?þayet Üniversitelere sýnavsýz alacaksanýz Dershanelerdeki Öðretmenleri de Devlet bünyesine alýn ve hemen kapatýn Dershaneleri itirazýmýz yok. Mevcut Cansuyu Gülsün Mert 10 Yýlda Bakan deðiþtiren Milli Eðitimin En büyük icraatý Dershane kapatmak mý olacak! Sizde 'AKGENÇ' Dershanelerini açýn! sistemde Dershanelere gitmeden Üniversite kazanmayý zor kýlan sizlersiniz. yýl 7 yýl Özel Üniversitelerde okutmaya gücü olmayan genelde Orta Direk bütçeli aileler 1 yýl Dershane ye gönderebiliyorlar. Mevcut sistemde Dershaneleri kapatýrsanýz bu çocuklar nasýl Üniversiteyi kazanacaklar. Zenginler - derse nasýlsa - özel hoca getirerek erdirecekleri özel ders zaten verirler. Peki Bunun önüne nasýl geçebileceksiniz. Adaleti böyle mi saðlayacaksýnýz. Diðer yandan Ücretsiz Etüt merkezleri ve Okuma salonlarý peki bunlarý neden kapatacaksýnýz. E bunlar bedava! O zaman bu ' Jakoben Tarzý' düþüncenin arka planýnda ki bilinmeyen hedef nedir! Bu Etüt Merkezleri ve okuma salonlarýnda Fakir zengin demeden Batý, Ýç, Doðu demeden en önemlisi Güney Doðu da canlarý pahasýna gençlere Aðabeylik yapan bu hocalarýn haklarýný ödeyemeyiz. Bu ülkeye Hainlik yapýlmasýnýn önüne geçme adýna can veren öðretmen ve bu duyguyu öldüremezsiniz. Kaldý ki Toplumun her kesimine hitap eden deðiþik Dershaneler de var. Bu sistemde kapatmak yerine keþke hizmette yarýþmak adýna sizde 'AKGENÇ' dershanelerini kurarak yarýþa dahil olsaydýnýz. Dahil olsaydýnýz da, Gerçek dershanecilik hizmetlerinden kar mý ediliyor zarar mý ediliyor kolay mý oluyor, zor mu oluyor, gerçekleri görebilseydiniz. Zaten yüzbinlerce atama bekleyen öðretmen varken yeni yüzbinlerce öðretmenleri kapý önüne koymayý hedeflemek Ne Devlet Babalýðýna ne de Devlet Analýðýna yakýþmaz! Üniversite web sayfasý 1 milyon ziyaretçiye koþuyor Kurumsal bilgilere eriþim ve bilgilerin paylaþýmý için kurumsal web sayfalarý sýklýkla kullanýlan önemli bir iletiþim aracý haline geldi. Dinamik yapýsý gereði içerik ve þekilsel olarak sürekli geliþim halinde olan Hitit Üniversitesi web sayfasý, Türkiye'de ve Ýngilizce sürüm seçeneði ile de dünyadaki pek çok ülkeden yoðun bir þekilde ziyaret edilir hale geldi. Gün içerisinde tekrar etmeyen baðýmsýz IP adresleri baz alýndýðýnda, 2011 yýlýnda toplamda 2 bin 7 kiþilik bir ziyaretçi sayýsýna sahip olan web sayfasý, 20 yýlýnýn ilk 10 ayýnda 879 bin 1 ziyaretçiye ulaþtý ve yýl sonuna kadar bu rakamýn 1 milyonu geçeceði tahmin ediliyor. Son istatistiki verilere göre, 20 yýlý ortalamasý olarak, Türkiye'de Çorum'dan sonra en çok ziyaretin gerçekleþtiði 10 il sýrasýyla Samsun, Ankara, Yozgat, Ýstanbul, Ýzmir, Kayseri, Adana, Bursa, Konya ve Trabzon olurken, ülke dýþýndan en çok ziyaretin gerçekleþtiði 10 ülke de sýrasýyla ABD, Almanya, Azerbaycan, Fransa, Ýspanya, Kýrgýzistan, UK, Belçika ve Ýtalya oldu.

4 18 KASIM 20 PAZARTESÝ HABER Mahir ODABAÞI Hemen Geliyorum (!) Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Türk Tarým Orman Sen'de Kasým Tuygun dönemi Türk Tarým Orman Sendikasý 17 Nolu Þubesi. Olaðan Genel Kurulu dün yapýldý. Otel Pithana'da düzenlenen genel kurula, Türk Tarým Orman Sendikasý Genel Baþkaný Ahmet Demirci, Türk Kamu Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan, Türk Büro Sen Baþkaný Sami Çam, Türk Saðlýk Sen Þube Baþkaný Fatih Gök ve çok sayýda sendika üyesi katýldý. Türk Haber Sen Ýl Temsilcisi Hüseyin Parpucu'nun baþkanlýðýndaki Divan heyetinde Türk Kültür Sanat Sen Ýl Temsilcisi Kamil Yiðit ve Türk Yerel Hizmet Sen Ýl Temsilcisi Erol Yaþýtlý görev aldý. Genel kurul saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Açýþ konuþmasýný yapan Türk Tarým Orman Sen Þube Baþkaný Mehmet Ferit Erkün, 1997 yýlýndan buyana sendika þube baþkanlýðý görevini üstlendiðini belirterek, "Biz bu iþe baþ koyduðumuz zamandan bugüne kaç siyasi parti iktidarý geldi, geçti. Hafýzalarýnýzý yoklarsanýz sayýyý bulursunuz. Bunlarýn hepsi ile mücadele ettik. Her siyasi parti geldiði gibi gitti ama Türkiye Kamu Sen her zaman büyüdü, gitmedi ve de gitmeyecek" dedi. Ülke gündemine iliþkin görüþlerini de belirten Erkün, þöyle dedi: Ferit Erkün Kerbela þehitlerini andýlar "Ülkenin bir bölümünde þehidimizin kanýndan rengini alan al bayraðýmýzýn hediye edilmesinin nasýl yasaklandýðýný, bu eylemi yapanlara devletin nasýl baktýðýný biliyorsunuz. Ülkemizin diðer bölgelerinde de al bayraðýmýzý taþýyanlara tahrik yapýyorsunuz diye nasýl baskýlar yapýldýðýný da biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kýsaltýlmasý olan TC harflerinin nasýl levhalardan kaldýrýldýðýný biliyorsunuz. Teröristlerle nasýl pazarlýklar içerisinde olunduðunu basýn Hicri 1.yýlda Kerbela'da meydana gelen ve dönemin zalimi yezidin emriyle gerçekleþen Hz. Peygamberimizin 'Cennet gençlerinin efendisi, Hidayet güneþi' dediði torunu Hz.Hüseyi'nin ve neslinden 72 kiþinin katledilmesiyle sonuçlanan olaylarý anma ve anlama töreni dün Ehli Beyt Camiinde yapýldý.olayýn Muharrem ayýnýn 10.gününde meydana gelmesi nedeniylede Arapça 10. gün anlamýna gelen Aþura Günü anma ve anlama töreni öðle namazýndan sonra baþladý. Tören de Kur'an-ý Kerim tilaveti günün anlamýný belirten konuþmalar, mersiye, þiir ve aðýtlarla sürdü, zinezan ve dua ile sona erdi. Tören bitiminde katýlýmcýlara Kerbela þehitleri þefaati hatýrýna ve þehitlere hürmeten pide daðýtýldý. Yasin YÜCEL Kasým Tuygun yayýn organlarýndan takip ediyorsunuz." Türk Tarým Orman Sen Çorum- Yozgat Þubesi'nin yeni Baþkaný Kasým Tuygun ise, "Kendimi bildim bileli duyduðum en önemli çaðrý birlik beraberlik çaðrýsýdýr. Atasözlerine baktýðýmýzda atalarýmýzýn da ihtiyaç duyup söylediði çok sayýda birlik-beraberlik mesajlý sözleri var. Her ramazanda, bayramlarda devlet idarecileri, din adamlarý bu çaðrýyý yapar. Bu konuda yazýlar yazýlýr. Siyasetçilerin parti içinde yaptýklarý istisnasýz her konuþmada bu mesaj var. Doðal afetler karþýsýnda mülki idare amirleri vatandaþý bu konuda uyarýr. Bitip tükenmeyen birlik beraberlik zamaný, her gün baþka biçimde ihtiyaç duyduðumuz sosyal uyan olarak karþýmýza çýkar. Bu mesaj yerini bulmamýþ olacak ki, otuzun üzerinde siyasi parti kurarak, ayný iþ kolunda deðiþik sendikalar, ayný amaca yönelik demekler kurarak ayrýlýk devam ediyor. Ayrýma giden hýzlý bir akýþ var. Sosyal parçalanmaya varacak bu ayrýmlar bazý yerlerde bölgecilik memleketçilik gibi adlarla karþýmýz çýkmakta. Ankara'da Ankaralýlar Derneðinin olmasý, Çorumlular, Yozgatlýlar vb. derneklerin olmasý birlik-beraberliðin deðil ayrýmýn sinyallerini veriyor. Ama bizim için bu zamana kadar Çorum-Yozgat ayrýmý olmadý, hep birlikte anýldýk" þeklinde konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan yapýlan seçimlerde Türk Tarým Orman Sen Þube yönetim kuruluna tek liste halinde gidilen seçimlerde Kasým Tuygun þube baþkanlýðýna, Necati Gül þube sekreterliðine, Þükrü Köksal mali sekreterliðe, Yusuf Bayçelik teþkilat sekreterliðine, Mehmet Ulucan basýn ve halkla iliþkiler sekreterliðine, Fatih Torun mevzuat sekreterliðine seçildi. Denetim kuruluna Murat Erbil, Murat Gökgöz, Akgül Balcý, Disiplin Kuruluna, Halis Kýlýçaslan, Habib Kalyon, Hakan Akdoðan, Genel Merkez Üst Kuruluna ise Mehmet Ferit Erkün, Kasým Taygun, Salih Þimþek, Necati Gül seçildi. Yasin YÜCEL "Sessiz Dil Projesi" katýlýmcýlarý paintball oynayarak stres attý Çorum'da gerçekleþtirilen "Sessiz Dil Projesi Türk Ýþaret Dili Eðitimi"nin 2. grup öðrencileri ve iþitme engelli sporcular, düzenlenen paintball etkinliðinde bir araya geldi. Verilen eðitimi, dostane bir iliþkiye dönüþtürme ve sürekliliðini saðlama amacýyla yapýlan karþýlaþmaya iþitme engelli sporcularla birlikte, Sessiz Dil Projesi'nin iþaret dili eðitmeni Ömer Albayrak, proje öðrencileri, Çorum Ýþitme Engelliler Spor Kulübü Derneði Baþkaný Mürsel Barýldar ve Karikatürist-Yazar Mustafa Arýkoðlu katýldý. Osmancýk yolu üzeri, Bayat köyü mevkiindeki paintball sahasýnda gerçekleþtirilen karþýlaþma, iki takýmada heyecanlý ve eðlenceli anlar yaþattý. Eðitimin bitmesinin ardýndan da, benzer etkinliklerle bir araya gelmeye devam edeceklerini belirten proje katýlýmcýlarý, iþitme engelli dostlarýyla her zaman iç içe olacaklarýný ve baðlarýný asla koparmayacaklarýný ifade ettiler. Üç þey geri gelmez.söylenen söz, atýlan ok, geçen zaman. Zaman çok kýymetlidir. Ama maalesef ekseri çoðunluðumuz bunun kadri kýymetini pek bilmeyiz veya en verimli zamanlarýmýzý, boþu boþuna harcarýz da haberimiz bile olmaz. Bazýlarýmýz zamaný geçiremeyip onu öldürmek için çalýþýrken, bazýlarýmýza da zaman yetmez. Planlanan programlarýn, etkinliklerin tam vaktinde baþlamayýp ta gecikmeli baþlayanlarýna öðrencilik yýllarýndan beri kýzarým. Hele birde tam baþlayacak derken ses sisteminde, bilgisayarda aksamalar olmasýna veya belirlenen saatten sonra, üçlü priz, ara kablo vb. aranmasýna tabiri caizse fýttýrýrým.bu nedenle olsa gerek; beni tanýyanlar bilir, bana baðlý olarak planlanan programlara öðrenci, öðretmen, idareci de olsa en az beþ on dakika önce orada hazýr bulunmaya çalýþýrým.bir kiþi dahi olsa önce gelene nezaketsizlik yapmýþ olmamak adýna.geçmiþ yýllarda tüm ilçelerde, okul idarecilerine seminer verirken hep erken gittim ve çoðunlukla ben katýlýmcýlarý bekledim.en son Sungurlu ilçemiz kalmýþtý.nasýl olsa bu katýlýmcýlarda geç gelir diye. Ona da ben gecikmeli katýldým.birde ne göreyim ilçe milli eðitim þube müdürümüz ve tüm katýlýmcýlar on dakika önce salonu doldurmuþ ve programýn baþlamasýný bekliyorlar.tabi böyle bir durumda bana düþen baþka yerde geciken programlarý bahane etmeden samimi bir özür dilemek.bende onu yaptým.kendi kendime ''bir yerde görülen aksaklýk her tarafta geçerli olmuyormuþ '' diye kýzdým. Bir çok kitabý bulunan, kitaplarýnda genelde Avrupa'dan örnekler veren ünlü bir yazar konferans vermek üzere yýllar önce Osmancýða gelmiþ ve salon tamamen dolmuþtu.yazar kürsüye çýkýp konuþmaya baþladý.bu arada kamera çekimi için yan tarafta bir görevli hazýrlýk yapýyordu. Program öncesi salona uðramamýþ olacak ki, bu hazýrlýk fiþiydi, ara kablosuydu derken bir türlü bitmedi ve yarým saati buldu.bu durum hem konuþmacýnýn hem de dinleyicilerin dikkatini daðýtýyordu.yazar dayanamadý ve sonunda bakýn arkadaþlar; ''Ben Türkiye dýþýnda da konferanslara katýlýyorum. Arkadaþýmýz yarým saattir kamerasýný ayarlayamadý.halbuki çekim yapýlacaksa, görevli arkadaþýmýz konuþmacý kürsüye çýkmadan hazýrlýklarýný bitirmiþ olmalýydý. Avrupa ile aramýzdaki en basit fark bu iþte '' demiþti. Gazetede, dergide, kitapta Japonlarla ilgili ne görsem, mutlaka okumaya çalýþýr ve ayný zamanda ilgimi çeken hususlarý unutmayayým diye ajandama hemen not alýrým.ýþte bunlardan bir tanesini sizlerle paylaþmak istiyorum.japonya'dan bir mühendis bir vesile ile Çomar barajýnýn bulunduðu yere gelir.öðle saatlerine doðru yanýndaki Türk arkadaþýna yemek kaçta diye sorar. Arkadaþý saat 12.0' da der.japon mühendis o halde þehre ne kadar zamanda gideriz der.arkadaþý - 10 dakika da diye cevap verir.japon mühendis: '' Olmaz en fazla bir dakika verebilirim. Çünkü beþ ile on dakika arasýnda yüzde yüz fark var!'' der. Bize göre beþ on dakika, hatta yarým saate kadar normal sayýlýr itiraz dahi etmeyiz. Bazen bir araca binmeden þoföre, ne zaman hareket edeceksiniz diye, bazen de bir öðrenci veya vatandaþ olarak iþimizi, sýkýntýmýzý, hastalýðýmýzý arz etmek için kapýsýnda beklediðimiz yetkilinin dýþarý çýktýðýný görünce ne zaman geri geleceksiniz sorusunu yöneltir ve cevap olarak ''hemen'' kelimesini alýrýz. Sonra bir bakarýz ki hemenler dakikalar sürüverir. O zaman sorarýz kendimize hemen acaba kaç dakika eder? Bazen konferans, sosyal etkinlik, veli toplantýsý veya düðün, sünnet için davetiye gelir.eðer siz bu konularda hassas birisi iseniz en az beþ dakika önce gider yerinize oturursunuz.saða sola bakarsýnýz salonun büyük çoðunluðu boþ veya katýlmasý beklenenler henüz iþtirak etmemiþtir.veya ekseri çoðunluðumuz nasýl olsa salonun dolmasý beklenir ve program on onbeþ dakika sonra baþlar düþüncesiyle gecikmeli iþtirak eder. Bu arada program sorumlularý baþlatsa salonda beklenen kalabalýk yok, konu bölünecek baþlatmazsa davetiyede belirtilen saate göre gelenlere nezaketsizlik olacak velhasýl iki arada bir derede kalýr. Veya çoðunlukla hepimizin muzdarip olduðu bir hususta evinize usta gelecek, servis gelecek yarýn sabah diye anlaþýrsýnýz, programýnýzý ona göre ayarlarsýnýz ama pencerede bekler durursunuz.bazen birkaç defa telefon etmek zorunda kalýrsýnýz.olmadý kýzýp yaptýrmaktan vaz geçersiniz.alim bir zat bahse konuyu ''Söz vermek borçlanmaktýr'' diye ifade ediyor. Netice olarak, dünden ders alýp, yarýný iyi planlamak ve mevcut zamanýmýzý en verimli þekilde ve israf etmeden kullanmak adýna, bu çerçevede þöyle bir kamuoyu oluþmasýnýn zamaný geldi de geçiyor diye düþünüyorum.konferans, sosyal etkinlik, açýlýþ, gezi, veli toplantýsý, düðün vb. faaliyetler olduðunda katýlýmcý az veya çok olsun mutlaka belirtilen saatte baþlamalý.eðer bende o programa katýlacaksam nasýl olsa baþkalarý da geç gelir veya gecikmeli baþlar fikrinden uzaklaþýp vaktinde orada hazýr bulunmalýyým. Ýnanýyorum ki, insanlar bunu kýsa sürede benimseyecek, katýlacaðý programlara vaktinde iþtirak etmek için titizlik gösterecektir. Ýnanmazsanýz bir deneyin. Gezi programý düzenliyorsunuz katýlýmcýlara duyurduðunuz saatte hiç beklemeden aracý hareket ettirin, geç kalan bir iki kiþi katýlamasýn.bu da çevrede duyulsun.bir baþka programda tüm katýlýmcýlar vaktinden önce orada bulunur. Kimse kimseyi beklemek durumunda kalmaz. Sevdiðim söz: ''BÜYÜK ÝÞLERÝ BAÞARMAK, KÜ- ÇÜK ÝÞLERÝ CÝDDÝYE ALMAKLA BAÞLAR!''

5 18 KASIM 20 PAZARTESÝ HABER ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 2 Cadde No:78 ÇORUM "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý ve birçok siyasi isim dershanelerin kapatmasýna tepki gösteriyor. MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan'da hükümetin bu politikasýna anlam veremediðini ve uygulamanýn yanlýþ olduðuna dikkat çekti. Böyle bir kararýn altýnda ne gibi hesaplarýn olduðunu anlamakta güçlük çektiðini ifade eden Daþdan ''Hükümetin, son donemde dershanelerin kapatýlmasýyla ilgili almýþ olduðu kararý doðru bulmadýðýmý belirtmek isterim. Böyle bir kararýn altýnda ne gibi bir hesabýn olduðunu da anlamakta güçlük çekmekteyim. Dershaneler genelde ülkemizin, özelde ise ilimizin bir gerçeðidir. Ayrýca eðitim sistemimizin bir parçasý halini almýþtýr ''dedi. Aslýnda temel problemin milli eðitim sistemindeki aksaklýklar olduðunu dile getiren Daþdan, bu aksaklýklar giderilmeden ve problemler ortadan kaldýrýlmadan dershanelerin kapatýlmasý kararýnýn alýnmasýnýn izah edilemeyeceðini aktardý. Daþdan ''Ayrýca dershanelerin eðitim dýþýnda gençlerimize saðladýðý sürat arttýrma pratik kazandýrma sosyal iliþkiler kurma gibi birçok alanda katkýsý söz konusudur. Dershanelerin kapatýlmayýp özel okul statüsünde eðitim vereceði bir yaklaþýmda Türkiye þartlarýnda mümkün görülmemektedir. Özel okullara giden bütün çocuklarýmýz buna ek olarak dershaneleri de tercih etmektedirler. Demek ki dershaneler bir ihtiyaçtýr. Ve bu ihtiyacý ortaya çýkaran baþka bir sorun ortadadýr. Bu sorunlar ortadan kaldýrýlmadan dershaneleri kapatýrsanýz sorunun daha da büyümesine ve çözümün imkansýz hale gelmesine sebep olursunuz." Dershanelerin Milli Eðitim sistemindeki adaletsizliklere karþý adaleti tesis etmeye çalýþan, yani her genci eþit bir þekilde eðitim almasý sonucunu ortaya çýkaran bir yapý olduðunu vurgulayan Daþdan ''Sonuç olarak görülüyor ki dershanelerin kapatýlmasý kararý tamamen akýl ve mantýk dýþý ve ülkemizin gerçekleriyle örtüþmeyen bir karardýr. Bu karardan dönülmesi ülkemizin ve milletimizin yararýna bir durum olarak görülmektedir '' diye konuþtu. Zaman Gazetesi'nin manþetten duyurduðu dershanelerin kapatýlacaðý haberinin ardýndan Türkiye'nin gündemine oturan dershanelerin kapatýlmasýna her kesimden tepki yaðýyor. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas da dershanelerin kapatýlmasý ile ilgili hazýrlanan taslaðýn yerinde bir karar olmadýðýný söyledi. ''Düþünülmeden ve alt yapýsý oluþturulmadan alýnmýþ bir karar olduðu görüþündeyim'' diyen Atlas, eðitimde fýrsat eþitliði olmadýðýnýn aþikar olduðunu kaydetti. Yeni eðitim sistemi ile de -0- kiþilik sýnýflarýn olduðu düþünülürse mevcut sistemle iyi bir eðitim verilmediðinin ortada olduðunu kaydeden Atlas ''Yine bölgesel eðitim deki fýrsat eþitliði olmadýðý bilindiði üzere dershanelerin bu açýk ve eksikliði kapattýðý kanaatini taþýmaktayým. Yine bu tasarý ile dershanelerin özel okula dönüþtürülmesi düþüncesi düþünülmektedir. Alt yapýsý olmadýðý için okula dönüþemeyeceði kanaatindeyim. Dershanelerin fiziki alt yapýsýnýn özel okula uygun olmadýðý ortadadýr. Bu baðlamda binin üzerindeki dershanede çalýþan öðretmen ve diðer elemanlarýn iþsizler ordusuna da katýlacaðý ortadadýr. Bu kararýn tekrar gözden geçirilerek, dershanelerin faaliyetlerinin devam etmesinde çocuklarýmýzýn geleceði açýsýndan eðitime verilecek destek açýsýndan da yararlý görüyorum. Ýsabetsiz bir karardýr alt yapýsý oluþturulmamýþ aceleci bir karar bu baðlamda eðitim öðretim faaliyetlerine devam etmesinde fayda görüyorum" dedi. "Dershaneler kapatýlmamalý, kapanmalý" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, dershanelerin kapatýlmasý ile ilgili yaptýðý açýklamada "Dershane sebep deðil, sonuçtur. Devletin görevi eðitimde fýrsat eþitliðini dört dörtlük saðlamaktýr. Bugün eðitim sisteminin, alt yapý, müfredat ve öðretmen gibi ayaðý var" dedi. Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Personel Danýþma Kurulu Öncesi Taleplerin Bakan Çelik'e iletildiðini belirtti. Memur Sen olarak, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik ile görüþerek Kamu Personel Danýþma Kurulu öncesi Memur-Sen'in taleplerini ilettiklerini belirten Ahmet Saatçi, "Akademisyenlerin mali haklarý,c'ye kadro, iþ ve meslek danýþmanlýðýnýn maaþ sorunlarý, sicil affý, bir derece verilmesi gibi birçok konuyu içeren raporu Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik'e sunuldu" dedi. Kadroya alýnan iþ ve meslek danýþmanlarýnýn sevinçlerinin yarým kaldýðýný ifade eden Saatçi, "00 binin üzerinde arkadaþýmýz Memur-Sen'in talebi Çalýþma Bakanlýðýnýn da gayretiyle kadroya geçirildi. Hükümet, sözleþmeli çalýþanlarýn kadroya geçiþi ile ilgili isteðimizi yerine getirdi. Hükümete bu çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ediyoruz. Sayýn Baþbakanýmýzdan ve Çalýþma Bakanýmýzdan Allah razý olsun. Bütün sözleþmeliler kadroya geçtikleri için sevinirken, iþ ve meslek danýþmanlarýnýn sevinçleri yarým kaldý. Kadroya geçtiði için maaþlarý düþen Çalýþma Bakanlýðýna baðlý iþ ve meslek danýþmanlarý var. Ýþ ve meslek danýþmanlarýmýzýn kadroya geçmelerine Memur-Sen olarak çok sevinmiþtik, çok heyecanlanmýþtýk. Bu arkadaþlarýmýza hep beraber mükemmel bir iyilik yaptýk. Onlarý iþ güvencesine, kadroya kavuþturduk ama maaþlarý 800 TL düþtü. Sosyal devlet ilkeleri açýsýndan, bu durumu doðru bulmadýðýmýzý ifade ediyorum. Bu arkadaþlarýmýzýn maddi anlamda kayba uðramamasý için Memur-Sen olarak Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn çalýþma yapmasýný istiyoruz" þeklinde kaydetti. /C kapsamýnda istihdam edilen geçici personel ile diðer kurum ve kuruluþlardaki /C statüsündeki kamu görevlilerinin kadroya geçirilmesine yönelik talep ve beklentileri için Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn harekete geçmesi gerektiðini belirten Saatçi, "Toplu sözleþmede /C'lilere yüzde 0 zam aldýk. Üzerine de onlara kadroyu vermemek olmaz. Burada bir çeliþki var. Bu çeliþkiyi ortadan kaldýrmamýz gerekiyor. Memur-Sen'in talepleri ve Çalýþma Bakanlýðýnýn gayretleri neticesinde Toplu Sözleþme masasýnda -C'lilerin bekâr olanlarýna 2 TL net, evli 2 çocuklu olanlarýna da 9 TL net zam aldýk. Biz daha önce 00 bin kiþinin kadroya geçiþine öncülük ettik. /Cli'lerin de kadroya geçmesi için Memur-Sen olarak mücadelemize devam edeceðiz" dedi. Akademisyenlerin durumunun iyileþtirilmesini ifade eden Saatçi, "Geçim sýkýntýsý çeken bir akademisyenin bilimsel çalýþma yürütmesi mümkün deðildir. Bugünkü ücret yapýsý ve mali haklar göz önüne alýndýðýnda öðretim üyeliðinin cazip ve öncelikle tercih edilen meslekler arasýnda yer almadýðýný görürüz. YÖK'ü de kapsayan daha geniþ bir çalýþma yapalým diye Toplu Sözleþme döneminde karar alýnmýþtý. YÖK Baþkaný ile birlikte düzenlenen bir basýn toplantýnda Eðitim-Bir- Sen'in akademisyenlerle ilgili çalýþtayýnýn raporu kamuoyuyla paylaþýlmýþtý. Memur-Sen ve Eðitim-Bir-Sen olarak üniversitelerde görev yapan profesörlere verilen maaþýn bin 702 TL'den 201 yýlý ocak ayý itibariyle bin 1 TL'ye çýkarýlmasý talep edildi. Doçentlerimize verilen bin 9 TL olan maaþlarýnýn Ocak 201 itibariyle bin 98 TL'ye, yardýmcý doçent maaþlarýn da 2 bin 701 TL'den bin 0 TL'ye, araþtýrma görevlilerinin maaþlarýnýn da 2 bin 20 TL'den 2 bin 92 TL'ye çýkarýlmasý talep edildi. Bu rakamlar verildiðinde rekabet eden bir akademisyen ailesine kavuþmak mümkün olacaktýr" þeklinde kaydetti. Üniversiteli iþçilerin sorunlarýnýn çözülmesi için de mücadele ettiklerini ifade eden Baþkan Saatçi, "Sayýsý çok deðil ama belediyelerde aðýrlýklý olarak mühendis, avukat, mimar olarak çalýþan üniversiteli iþçiler dediðimiz, memuriyet iþi yapan arkadaþlarýmýz var. Bunlar da yaptýðý iþe uygun, unvan istiyorlar. Yaptýklarý iþe uygun unvaný kazanmalarý için mücadelemiz devam edecek" diye belirtti. "Dershaneler kapatýlmamalý, kapanmalý" diyen Saatçi, "Dershane sebep deðil, sonuçtur. Devletin görevi eðitimde fýrsat eþitliðini dört dörtlük saðlamaktýr. Bugün eðitim sisteminin, alt yapý, müfredat ve öðretmen gibi ayaðý var. Alt yapýda mükemmel bir ilerleme var, müfredat oldukça iyi ilerliyor ama öðretmen açýðý bakanýn açýklamasýna göre 127 bin. Bu açýðýn bölgeler arasý daðýlýmýna bakýldýðýnda Haymana ile Diyarbakýr cezalý bir konumda. Dershaneler sistemin boþluðundan doðan merkezlerdir. Kaliteli eðitimi vererek, dershanelere ihtiyacý hissettirmeyecek bir yapýya gelmek lazým. Dolayýsýyla iþimiz kaliteli eðitimi veriyor hale gelmek olmalý. Eðer okullar diploma doldurma merkezi, öðretmenler de diploma doldurma memuru olmaktan çýkarýlýr, hayata hazýrlama merkezi haline getirilirse dershanelerin konuþulmayacaðý bir ortama gireriz. Yani eðitimde öyle bir kaliteye ulaþmalýyýz ki dershanelere ihtiyaç hissetmemeli vatandaþ. Bunu yaptýðýmýz zaman zaten dershane çok geri planda kalacaktýr" ifadelerini kullandý. Fazla çalýþma ücretlerinde yüzde 100 uzlaþma saðlandýðýný ancak bazý bakanlýklarýn "Mesaiye karþýlýk size izin verelim" dediklerini bildiren Saatçi, "Memur- Sen olarak bizim, uzlaþýmýz þuydu: ayý geçen bir iþe ihtiyaç varsa yeni memur alýmý yapýlmalý, aksi halde devlet mesai yaptýrýyorsa ücretini ödemeli. Çoðu kurumda fazla mesai yaptýrýlýyor ancak ücreti ödenmiyor. Fazla mesai yaptýrýlýyorsa ücreti de ödenmelidir" diyerek açýklamasýný tamamladý. SORUNLAR SAVAÞARAK DEÐÝL DÝYALOG ÝLE ÇÖZÜLÜR AHMET ÖLÇER Ben seni özledim, Ýnan ki seni özledim. Baharýn rengine sor Bu aðaçtaki güle sor Seni özledim Ýnan ki seni özledim. Bu kaç yýldýr ben tutsaðým, Çok zulüm gördüm Ama; aþkýnla yaþýyorum, Ýnan ki seni özledim. Her zaman aklýmdasýn, Bana güç veriyor, yaþýyorum. Ben seni özledim, Ýnan ki seni özledim. Aþk olmazsa, hayat þen olmaz Aþksýz hayat deðersizdir. Aþkýmýn davasýna sarýlmýþým Ýnan ki seni özledim Barýþ güvercinine sor, Arkadaþ ve dostlara sor, Hapishane duvarlarýna sor, Onlar sana doðruyu söylesinler Ben seni çok özledim Ýnan ki, seni özledim Sayýn Baþbakan bu þiirle sesleniyordu Diyarbakýr'dan tüm yurda, yýllardýr çekilen vatan hasretini, sýla hasretini, barýþ ve kardeþlik hasretini Dile kolay tam 7 yýl süren bir barýþ özlemi varken, nasýl hasret çekilmesin ki! Ýlkokul beþinci sýnýfta öðrenciydim. Terör yüzünden þehit edilen bir öðretmenimizin cenazesi için Valilik binasýnýn önünde, Çorum'un hemen hemen her okulundan öðrencilerin katýlýmýyla toplanmýþtýk. Hep bir aðýzdan baðýrýyorduk "Kahrolsun PKK, Þehitler Ölmez Vatan Bölünmez" diye Aradan yýllar geçti. Geçen süre zarfýnda ben üniversiteyi çoktan bitirmiþ, öðretmen olarak devletime hizmet vermeye baþlamýþtým. Ve bir gün yine hain bir terör saldýrýsý neticesinde þehit düþen askerimizin haberiyle sarsýlmýþtýk. O zamanlar Osmancýk'ta görev yapýyorum. Þehidimizin cenazesi için tören alanýnda toplandýðýmýzda bir husus dikkatimi çekmiþti. Benim öðrencilerim de oradaydý ve dün bizim baðýrdýðýmýz gibi baðýrýyorlardý "Þehitler ölmez vatan bölünmez" diye Dedim ki kendi kendime; Ey yoklarý ver eden Yüce ALLAH' ým, ben beni bildim bileli bu memleket kardeþ kavgasý yüzünden gözyaþý döküyor. Dün biz acýyla baðýrýyorduk, bugün bizim çocuklarýmýz. Ne zaman bitecek milletin çektiði bu acý. Ne zaman gülecek bu milletin yüzü Ve iþte önceki gün Diyarbakýr'da bir buluþma gerçekleþti. Þüphesiz ki bu buluþma Cumhuriyet Tarihinin en önemli buluþmasýydý. Bundan 10-1 yýl önce böyle bir buluþmayý kimse aklýnýn ucundan bile geçiremezdi. Bugün gelinen süreçte ise, ulusal ve uluslar arasý medyadaki yansýmalara da bakýlacak olursa, belki de ilk kez çözüme bu kadar yakýn bu ülke. Çatýþmayla çözüm olmayacaðý aþikar. Eðer öyle olsaydý bugüne kadar çoktan çözülmüþ olurdu. Artýk dostluk kurmaktan korkmamalýyýz. Bu ülke vatandaþlarýnýn görmek istediði tek tablo var barýþ ve kardeþlik. Belki bazý okurlarýmýz bu söylemlerime katýlmayabilir ancak biz ki, "Arap'ýn aceme, acemin de Arap'a üstünlüðü yoktur" diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Kardeþliðin yolunun, çatýþma ve kavgadan deðil, barýþ ve uzlaþýdan geçtiði artýk anlaþýlmalýdýr. Modern dünyanýn tüm ülkeleri artýk sorunlarýný, demokratik bir çerçevede diyalog ile çözmektedir. Dileriz ki artýk kan ve gözyaþý akmasýn. Bizden sonra gelecek olan nesiller birlik ve beraberlik içinde yaþasýn. Barýþ ve kardeþlik üzerine bir dünya dileklerimle hepinize saygýlarýmý sunarým

6 HABER TEK 18 KASIM 20 PAZARTESÝ ÇODÝMDER ile Çalyayla Derneði'nden Aþure etkinliði KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Çorum Diyanet Mensuplarý Derneði (ÇODÝMDER) ile Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'nin ortaklaþa düzenlediði Aþure Günü'ne siyasilerden katýlým yoðun oldu. Dernek binasýnda gerçekleþtirilen Aþure Günü'ne Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, AK Parti Çorum Belediye Baþkan aday adayý Mustafa Eker, HYP Ýl Baþkaný Ali Karabacak, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Hazýr Elbiseciler Odasý Baþkaný Necati Þimþek, Merkez Köy Muhtarlarý Derneði Baþkaný Celal Taþdelen, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Genel Sekreteri Hacý Odabaþ, Çorum Diyanet Mensuplarý Derneði Baþkaný Adem Duru, Köy Muhtarý Hüseyin Taþ, Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Necmettin Uzun, köy halký ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþlayan Aþure Günü'nde kýsa bir açýlýþ konuþmasý yapan Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, tüm insanlýðýn doðuþtan kardeþ olduðunu belirterek, "Hepimiz Adem ile Havva'dan olmayýz. Dolayýsýyla hepimiz kardeþiz" dedi. Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Necmettin Uzun da, katýlýmlarýndan dolayý davetlilere teþekkür ederken, Aþure Günü, Durmuþ Baba ve Aþýk Musa'nýn temel dini bilgiler içeren beyitleri ve aþure ikramýyla son buldu. Radi Eser Buharaevler Mahallesine aday Radi Eser Buharaevler Mahallesi muhtar adaylýðýný açýkladý. Geçtiðimiz hafta sonu cumartesi günü Aþiyan Cafe'de gerçekleþtirilen basýn toplantýsýnda adaylýðýný açýklayan Eser 19 doðumlu olduðunu Çorum Merkeze baðlý Uðrak Köyü'nde doðduðunu ifade etti. Eser, uzun yýllardýr esnaflýk yaptýðýný þuanda bir okulun kantinini iþlettiðini belirtti. Eser önümüzdeki temmuz ayýnda emekli olacaðýný belirterek, "Arkadaþlarýmla birlikte yola çýkmaktaki amacýmýz daha genç daha dinamik bir heyetle mahallemize layýk olduklarý en iyi hizmetleri kazanmaktýr" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL Belediye, 1 paket aþure ikram etti Çorum Belediyesi, Muharrem ayý nedeniyle cumartesi günü 1 bin paket aþure daðýttý. Belediye, Muharrem ayý nedeniyle yaptýrdýðý 1 bin paket aþureyi yedi farklý bölgede oluþturulan daðýtým yerlerinde vatandaþlara ikram etti. Belediye ekipleri belediye önü, Valilik önü, Piri Baba Çamlýðý karþýsý, Özdoðanlar Sinemasý yaný, Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Huzur Cami yaný ve Yazý Çarþý Abdibey Camii yanýnda vatandaþlara aþure daðýttý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ise belediye önün de açýlan stantta vatandaþlara aþure ikram ettiler. Bahadýr YÜCEL Ela Ev Tekstil hizmete girdi Ela Ev Tekstil düzenlenen törenle hizmete girdi. Bahabey Caddesi Mavi Su Aparmaný altýnda bulunan ve Ceyda Gümüþ'ün sahip olduðu Ela Ev Tekstil cumartesi günü saat.00'te yapýlan törenle açýldý. Ela Ev Tekstil de; nevresim takýmlarý, bornoz çeþitleri, havlular, masa ve yatak örtüleri, battaniyeler, yorganlar, yastýklar müþterilerin beðenisine sunuluyor. Bahadýr YÜCEL Bülent Özkömürcü ÇORDEF tanýtým programý Medya Tv'de Kýsa adý ÇORDEF olan Ýstanbul Çorum Dernekler Federasyonu Çorum'un tanýtýlmasýna yönelik yaptýðý televizyon programlarýna bu sezon Medya Tv'de devam ediyor. Her pazar saatleri arasýnda yapýlacak programa farklý konuklar ile sanatçýlar katýlacak. Programýn sunuculuðunu Adnan Keser ve Bülent Özkömürcü üstleniyor. Medya TV Türksat uydusu ve D-Smart 28. Kanal'da yayýn yapýyor.

7 18 KASIM 20 PAZARTESÝ HABER 7 20 YILI GÝYÝM KUÞAM ÝL SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜ SAÐLIK BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK AK Parti'de temayül heyecaný sona erdi AK Parti'de Çorum merkez ve ilçenin belediye baþkan aday adaylarýna yönelik teþkilat temayül yoklamasý cumartesi günü Afra Düðün Salonu'nda yapýldý. Temayül yoklamasýna merkez ve ilçelerden aday adayý katýldý. Temayülü, AK Parti Ýstanbul Milletvekilleri Erol Kaya, Osman Aþkýn, Ýzmir Milletvekili Nesrin Ulema, Gençlik Kollarý MKYK Üyesi Osman Kasap ve Kadýn Kollarý MKYK Üyesi Esra Özer'in gözetiminde yapýldý. Temayül yoklamasýndan oy kullanma iþlemi saat 10.00'da baþlayýp 1.00'de sona erdi. Temayül de ilk olarak AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan oyunu kullandý. Ceylan burada yaptýðý kýsa konuþmada Çorum Merkez ve ilçelerden belediye Baþkanlýðý için aday adayýnýn müracaat ettiðini belirterek, temayül yoklamasýnýn tüm aday adaylarýna, ilimize ülkemize hayýrlý uðurlu olmasýný temenni etti. Ýzmir Milletvekili Nesrin Ulema ise bugün Türkiye genelinde 1 ilde temayül yoklamasý yapýldýðýna dikkati çekerek, "Temayüller partililerimizin görüþlerini bildirme, tercihte bulunma günleridir. Temayüller bizim düðünümüzdür, bayramýmýzdýr. 0 Mart 201 tarihinden sonra da tüm il ve ilçelerimizde, beldelerimizde AK Parti'nin belediyecilik anlayýþý devam edecektir" dedi. Çorum Belediye Baþkanlýðý için mevcut belediye baþkaný Muzaffer Külcü ile birlikte Mehmet Karadað, Haþim Ahlatçý, Mustafa Eker, Ülker Mavral Ýlyas Damar ve Aslýhan Altýparmak olmak üzere toplam 7 aday adayýnýn katýldýðý temayül yoklamasý büyük bir heyecan içerisinde gerçekleþti. Temayül yoklamasýnda il baþkaný ve yönetim kurulu üyeleri, merkez ilçe baþkaný ve yönetim kurulu üyeleri, il kollarý baþkaný, il kadýn kollarý yönetim kurulu üyeleri, il gençlik kollarý, il gençlik kollarý yönetim kurulu üyeleri, il disiplin kurulu üyeleri, il demokratik hakem kurulu baþkan ve yönetim kurulu üyeleri, Çorum merkez il genel meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleri, merkez ilçeye baðlý beldelerin belde baþkanlarý ve belediye baþkanlarý ile mahalle temsilcileri oy kullandý. Çorum merkezde 2, ilçelerle birlikte ise toplamda 00 kiþinin oy kullandýðý temayül yoklamasýnda kullanýlan oylar sayýlmak üzere AK Parti Genel Merkezine götürüldü. Kubilay Kaan YÜCEL Selahattin Aydemir, "Dünyanýn En Büyük Yalaný: Soykýrým" kitabýný imzaladý 20 Yýlý Giyim Kuþam alýmý 7 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 20/ Ýdarenin a) Adresi : YAVRUTURNA MAH. GAZÝ CAD. ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ görülebileceði internet adresi (varsa) 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Ýl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Baþtabipliði c) Teslim tarihi : Sözleþmenin imzalandýðýnýn,idare tarafýndan yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiði adrese yapýlacak iþe baþlama talimatýnýn tebliðinden itibaren mal teslim edilecek/ iþe baþlanacaktýr. Ýþin süresi 20 (Yirmi) takvim günüdür. Ancak iþin en geç 1/12/20 tarihinde bitiril mesi esastýr. Sözleþmenin imzalandýðýnýn, idare tarafýndan yüklenicinin kendi sine veya tebligat için gösterdiði adrese yapýlacak iþe baþlama ta limatýnýn tebliðinden itibaren mal teslim edilecek/ iþe baþlanacaktýr. Ýþin süresi 20 (Yirmi) takvim günüdür. Mücbir veya sair sebeplerle iha le sürecinin, uzamasý nedeniyle öngörülen tarihte iþe baþlanýlamamasý halinde, Ýdare tarafýndan yeni tarihler yükleniciye bildirilir.yüklenici teslim edeceði giyim eþyalarýný 2 nüsha sevk irsaliyesi ile birlikte mesai saatleri ( ) içerisinde Ýl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Baþtabipliði ambarýna yetkili elemanlarýnca teslim edilecektir. Giyim eþ yalarýnýn teslim edilince ye kadar olan nakliye ve hammaliye gideri yükleniciye aittir. Giyim eþyalarýndan yýrtýk ve kullanýlmaz durumda olanlarýnýn tümünden yüklenici sorumlu olacaktýr - Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Saðlýk Müdürlüðü Konferans Salonu b) Tarihi ve saati : :00. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklan, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,.1.. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu..1.. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat..1.. Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz..2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir... Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 0 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Saðlýk Müdürlüðü Yönetim Hizmetleri Þube Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Saðlýk Müdürlüðü Yönetim Hizmetleri Þube Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10.Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren (Kýrkbeþ) takvim günüdür. 12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: 122 Resmi ilanlar de Çorum Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik ve Kültür Merkezi'nde, "Dünyanýn En Büyük Yalaný: Soykýrým" konulu konferans verildi. Selahattin Aydemir'in konuþmacý olduðu konferansa Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, Atatürkçü Düþünce Derneði Þube Baþkaný Uður Demirer, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý eski Baþkaný Ümit Uzel, þair ve yazarlar, öðrenciler ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Aydemir, ülkenin milli sorunlarýna karþý özellikle gençlerin duyarlýlýðýný artýrýlmasý gerektiðini söyledi. "Ermeni Soykýrým" diye bir þeyin olmadýðýný ifade eden Aydemir, "Bizim konumuz Ermeni yalaný, soykýrým yalaný" dedi. Çocuklara çalýþkan ve zeki olmalarý için tavsiyelerde bulunan Aydemir, "Ermenilere soykýrým yapýldýðý yalaný, bir avuç kinci Ermeni'nin ve Sevr'in intikamýný inatla sürdüren Hýristiyan Dünyasý'nýn Türk Milletine attýðý çok çirkin bir iftiradýr" diye konuþtu.konferans sonrasýnda Aydemir, NFK Gençlik ve Kültür Merkezi'nde "Dünyanýn En Büyük Yalaný: Soykýrým" isimli kitabýný imzaladý. Bahadýr YÜCEL EKADER Ýmam Hatip'te Aþure daðýttý Eðitim Kültür ve Araþtýrma Derneði (EKA- DER), Muharrem ayý nedeniyle aþure daðýttý. Ýmam Hatip Lisesi ek binasý bahçesinde Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþlayan aþure programý dün yapýldý. EKADER Akademi sorumlusu Dursun Cevizci, Muharrem ayýný ve Aþure Günü'nü kutlayarak derneðin faaliyetleri hakkýnda bilgi verdi. Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr ise emeði geçen herkese teþekkür ederek, "ÝHL Müdürlüðü olarak derneðinizin her zaman destek vermeðe devam edeceðiz. Muharrem ayýný ve Aþure Günü'nünüz kutlu olsun" dedi. Konuþmalarýn ardýndan ÝHL Müdürü Hüseyin Kýr'a ve Hakverdi Pastanesi Sahipleri Emine- Abdulkadir Mertek'e teþekkür belgesi verildi. Sonrasýnda ise aþure velilere ve öðrencilere ikram edildi. Yasin YÜCEL

8 18 KASIM 20 PAZARTESÝ YAÞAM 8 Bir gün Jilet Þeref, Cumhuriyet Caddesinde elinde tuttuðu böcek ilacýnýn reklamýný yaparak, etrafýndakileri ikna etmeye uðraþýr. Ýlaçlardan alan köylünün biri, bunu nasýl kullanacaðýný sorar. Jilet Þeref, gayet ciddi bir þekilde: - Bak caným kardeþim. Bu elindeki þiþenin kapaðýný bir sola, iki saða çevirerek açacaksýn. Sonra parmaklarýn arasýna bir tutam Kelime Avý ilaç alacaksýn. Bu ilacý, yakaladýðýn böceðin gözüne dökeceksin. Birkaç saniye sonra böcek ölür diye cevap verir. Bu yanýta þaþýran köylü, bir elindeki þiþeye, bir de Þeref'in yüzüne bakarak: - Eee aðabey, ben böceði tuttukdan sonra gendim öldürürüm diyince hazýr cevap Jilet Þeref, nükteyi patlatýr: - Daha iyi ya kardeþim. Aldýðýn ilaç yanýna kâr kalýr. Günün Sudoku Bulmacasý Türkiye'de kaðýtsýz ve dijital Hastane dönemi baþlýyor Saðlýk Bakanlýðý, Türkiye genelinde 'kaðýtsýz ve dijital hastane' projesi için ilk adýmý attý. Bakanlýk, hastanelerde dijital kullanýmý hakkýnda uluslararasý standart saðlayan Healthcare Information and Management Systems Society (HÝMSS) Avrupa organizasyonu ile yýllýk bir iþbirliði anlaþmasý imzaladý.saðlýk Bakanlýðý tarafýndan hayata geçirilen 'kaðýtsýz ve dijital hastane' projesiyle teþhis ve tedaviye yönelik tüm tetkik ve iþlemler dijital ortamda yapýlacak. Bu baðlamda proje ilk olarak Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'nde pilot uygulamayla baþlamýþtý. Uygulamanýn Türkiye genelinde yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Baþkaný Prof. Dr. Ali Ýhsan Dokucu, Saðlýk Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. Hakký Öztürk ve HIMSS Ceo'su Stephen Lieber arasýnda mutabakat anlaþmasý imzalandý.ýmza töreni öncesinde konuþan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Baþkaný Prof. Dr. Ali Ýhsan Dokucu, kamu hastanelerinin medikal alandaki tüm geliþmeleri ve kalite standartlarýný uluslararasý düzeyde takip edilmesi için bir karar aldýklarýný söyledi. Prof. Dokucu, "Dijital ve kaðýtsýz hastaneler oluþturmak adýna HIMSS EMRAM derecelendirmelerini kullanma kararý aldýk. Ýmzalanan protokol ile hastanelerimiz geleceðe dönük geliþimlerinde HIMSS tarafýndan desteklenen bir yol haritasýna sahip olacak. Bu sayede saðlýk biliþimi teknolojilerinde uluslararasý standartlara uygun hale getirilecektir." dedi.saðlýk Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. Hakký Öztürk ise tüm saðlýk tesislerinde biliþim teknolojilerinin doðru ve yaygýn kullanýmýný teþvik ettiklerini belirtti. Öztürk, hedeflerini ise þöyle açýkladý: "Bakanlýk olarak 201 yýlýnýn sonuna kadar stratejik plan hedeflerinin de önüne geçerek tüm hastanelerimizi 'dijital hastane sýnýflandýrma sistemi' ile deðerlendirmek ve belgelendirmek istiyoruz. "Toplantýya katýlan HIMSS Ceo'su Stephen Lieber de böyle bir anlaþmaya imza atarak bilgi teknolojileri yoluyla tüm Türkiye'de daha iyi saðlýk hizmetleri sunulmasýna katký saðlayacaklarý için mutlu olduklarýný kaydetti.konuþmalarýn ardýndan taraflar arasýnda mutabakat anlaþmasý imzalanarak hayata geçirilen proje ile dijital hastane kavramý, biliþim teknolojilerinin hasta ve çalýþan yararýna kullanýlmasý esasýna dayanýyor. Dijital hastaneye geçiþle insanýn mekanik çalýþmasýna ihtiyacýn azalmasýyla hastaya ayrýlan vaktin artmasý, kaðýt, röntgen filmi gibi giderlerin, dokümantasyona ayrýlan zaman ve emeðin, medikal hatalarýn azalmasý, hasta bakým hizmetlerinde kalitenin yükselmesi hedefleniyor. Her 10 bebekten 2'si Erken dünyaya geliyor Dram 20:00 Mehmet,Hasan ýn evini izlerken içeriye Feridun un girmesi ile þaþýrýr. Ancak tam konuþurlarken görüntü gider. Özlem in CD yi izlediðini gören Kemal panik içindedir. Ondan bu konudan kimseye bahsetmemesi için söz ister. Hapishanede saldýrýya uðrayan Mahir ise Mehmet ten yardým ister. Mehmet ile Murat, karýsýnýn cinayeti için tekrar karþý karþýya gelirler. Leyla ise tek baþýna rüyasýnda gördüðü evi bulmak için yola çýkar. 20:00 Komedi Kayýp Kutsal Damacana 2: Ýtmen Fikret, eski mesleði olan gemiciliðe dönmüþ, tayfa olarak çalýþtýðý gemiyle uzak denizlere açýlmýþtýr. Gemi Hint okyanusunda seyrederken Somalili korsanlarýn saldýrýsýna uðrarlar ve korsanlar gemiyi ele geçirir. Fikret, denize atlayýp kaçar. Ertesi gün baygýn bir halde Hindistan sahilinde bir kumsalda karaya vurur. Birkaç Hintli köylü Fikret'i bulur ve onu tedavi etmek için yakýnlardaki bir Budist tapýnaðýna götürür. Aradan beþ ay geçer, Fikret saðlýðýna kavuþur. Üstelik tapýnakta eðitim gören Serkan adýndaki bir Türkle tanýþýp, arkadaþ olur. Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Saðlýk Bakanlýðý, Türkiye'de doðan her 10 bebekten ikisinin 7 haftanýn altýnda (prematüre) dünyaya geldiðini, geçen yýl dünyaya gelen 1 milyon 279 bin 8 bebekten 9 bin 'inin öldüðü, doðan bin 98'inin ise 7. haftanýn altýnda hayata gözlerini açtýðýný bildirdi.bakanlýk, '17 Kasým Dünya Prematüre Günü' nedeniyle kamuoyuna yaptýðý bilgilendirmede, saðlýk alanýnda en önemli ilerlemelerin, anne ve yeni doðan saðlýðý alanýnda gerçekleþtirildiði, anne ve bebek ölüm hýzýnda önemli azalma saðlansa da çok sayýda bebeðin yeni doðan yoðun bakým ihtiyacý olabildiðine dikkat çekti.yeni doðan yoðun bakým uygulamalarýndaki geliþmelere baðlý olarak prematüre bebeklerin yaþam oranlarýnýn arttýðýna iþaret eden bakanlýk açýklamasýnda, "Bu iyileþtirme neticesinde hedef, artýk erken doðmuþ olmalarýnýn bu bebeklere getirdiði çeþitli problemlerin tedavisi ve onlar için kalýcý bir hasar olmadan normal yaþam saðlama olmuþtur. Erken doðan çocuklarda birçok geliþim alanýnda (biliþsel, motor, davranýþ, duyusal, duygusal) deðiþen düzeylerde (hafif, orta, ciddi) gecikme ya da bozukluklar saptanabilir. Bu sorunlar, doðum haftasý ve doðum aðýrlýðý ile yakýndan iliþkilidir. Doðum haftasý ve doðum aðýrlýðý azaldýkça geliþme riski artar." diye devam etti. PREMATÜRE BEBEKLERÝN ÝZLENMESÝ Bakanlýk, prematüre doðan bebeklerin izlenmesine iliþkin de çeþitli bilgiler verdi. Bebeklerin saðlýklý olabilmesinin, annelerin saðlýklý olabilmesi ve yine saðlýklý bir gebelik geçirmeleri ile mümkün olduðuna vurgu yapýlarak, þunlar ifade edildi: "Türkiye'de doðurganlýk yaþýndaki tüm kadýnlara gebelik öncesi izlemlerle aile planlamasý ve kadýn saðlýðý hakkýnda bilgilendirmeler yapýlmaktadýr. 'Doðum Öncesi Bakým Yönetimi Rehberi'ne göre; gebelerin herhangi bir riski yoksa en az kez izlemi saðlanmaktadýr. 200 TNSA'de yüzde 80,9 olan doðum öncesi bakým oraný, 2008 TNSA'ya göre yüzde 92'ye yükselmiþtir yýlý ulusal sistemimize göre bu oran yüzde 9'tir."Prematüre bebeklerin saðlýk ve geliþimsel izlenmesi, taný ve tedavisinin uzman bir ekip tarafýndan yapýlmasý gerektiði belirtilen açýklamada, "Bu ekipte yeni doðan uzmaný, geliþimsel pediatri uzmaný, göz uzmaný, odyolog, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmaný, pediatrik nöroloji uzmaný, pediatrik kardiyoloji ve cerrahi uzmanlarý ve beslenme destek birimleri yer almaktadýr." denildi. ZEKAÝ TAHÝR BURAK KADIN SAÐLIÐI EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ Saðlýk Bakanlýðý, Zekai Tahir Burak Kadýn Saðlýðý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde senede 10 ile 20 bin arasýnda canlý doðum olduðu belirtilen açýklamada hastanenin, Türkiye'nin en fazla yeni doðan bakým yatak sayýsýna sahip ünitesi olduðu belirtildi. Dram, Aksiyon Karadayý 20:00 Turgut delili alýp, yok edeceðini sanýrken karþýsýnda Feride ve Mahir i bulunca çok öfkelenir. Mahir ve Feride için Turgut la hesaplaþma aný sonunda gelmiþtir. Ama Turgut un buna niyeti yoktur. Turgut beklenmedik bir hamleyle Feride yi alt eder ve Mahir in elini kolunu baðlayarak kayýplara karýþýr. Ama bu kaçýþ, Turgut için kurtuluþ olmayacaktýr. Serra, Turgut aleyhine tanýklýk yapmaya kararlýdýr, bunun için önce kýzý ve annesini Turgut tan korumalýdýr. Bunu tahmin eden Turgut, çoktan harekete geçer ve onlarý kaçýrýr. Mahir ve Feride mücadeleye iki koldan devam edecektir. Pablo Picasso Picasso 2 Ekim 1881'de Malaga, Ýspanya'da doðdu. Babasý bir ressam ve resim öðretmeniydi. Küçük yaþta resim yapmaya babasý tarafýndan yönlendirildi. Resim yeteneði kýsa sürede keþfedildi. 189'te Barcelona Güzel Sanatlar Okulu'na girdi yýlýndan itibaren anne soyadý olan Picasso'yu kullanmaya baþladý. Desenleri Ýspanyol bir dergi olan Juventut'ta yayýmlandý. 1900'de ilk kez Paris'e gitti. Dönemin yenilikçi sanatçýlarýnýn yaþadýðý Montmartre semtinde bir süre para içinde yaþadý. Picasso yaklaþýk arasýndaki ilk dönem yapýtlarýnda sýradan insanlarýn, sirk palyaçolarýnýn, akrobatlarýnýn resimlerini yaptý. Büyük kentlerdeki yaþam kadar, sirk yaþamý da ilgisini çekiyordu. Ne var ki, tablolarýnda bu yaþamýn hüzünlü yanýný yansýttý. Sanatçýnýn bu dönemi 'Mavi Dönem' olarak tanýmlanýr. Picasso, Georges Braque ile kübizmin temellerini atmýþ sayýlmaktadýr. 1907'den 191'e kadar kübist olarak adlandýrýlan tarzda tablolar yapar. Kübist tablolarýn genel özelliði, geometri ve geometrik þekillerin kullanýlmasýdýr. Resmedilen nesneler geometrik formlar oluþturacak þekilde basitleþtirilmiþ yahut geometrik þekillere bölünmüþtür. Kübizmin bir diðer özelliði de uzaydaki üç boyutlu bir cismi iki boyutlu yüzeye aktarma çabasýdýr. Bu amaçla Picasso, þekilleri yanal yüzeylerine bölüþtürüp her birini iki boyutlu yüzeyde göstermeye çalýþýr. Yine bu nedenden portrelerindeki insanlarýn hem profili hem de önden görünüþü görülmektedir. I. Dünya Savaþý sýrasýnda Picasso, Jean Cocteau ile beraber Roma'da kalýr. Burada sahne dekoratörü olarak çalýþýrken dansçý Olga Kokhlova'yla tanýþýr. Picasso ikinci eþi olan Olga Kokhlova ve oðlunun birçok portresini yapmýþtýr. (Paul en Pierrot, 192, Picasso Müzesi, Paris) 20'li yýllarýn baþýnda ressam klasisizme geri döner: Trois Femmes à la fontaine (1921, Modern Sanat Müzesi, Paris). Ayrýca mitolojiden de esinlenir: les Flûtes de Pan (192, Picasso Müzesi, Paris).Picasso tanýnan en üretken sanatçýdýr. Guiness Rekorlar Kitabý'na göre, toplam resim, 100,000 baský,,000 kitap resmi ve 00 heykel ve birçok seramik ve çizim üretmiþtir. Bir genelevdeki beþ hayat kadýnýný gösteren ve Kübizm akýmýnýn en önemli örneklerinden biri olarak görülen ünlü eseri Avignonlu Kadýnlar, Fransa'da 1907 yazýnda çizilmiþtiren tanýnmýþ eseri Alman ordularýnýn Guernica kasabasýný bombalamasýný anlatan Guernica adlý eseridir. Resim 197'de yapýlmýþtýr. BÝBER DOLMASI Malzemeler ½ Kg. Dolmalýk Biber 0 gr. Orta Yaðlý Kýyma 2 Kahve Fincaný Pirinç 1 Adet Orta Boy Soðan 1 Demet Maydanoz 2 Adet Orta Boy Domates 2 Tatlý Kaþýðý Salça Diþ Sarmýsak ½ Çay Bardaðý Sývýyað 1 Çorba Kaþýðý Tereyaðý veya Margarin Tuz, Karabiber Yemeðin Tarifi Ön hazýrlýk olarak biberlerin sap kýsýmlarýný bir býçak yardýmýyle keselim. Çekirdek yataklarýný çýkaralým. Kolay piþmelerini saðlamak için biberlerin alt kýsýmýna býçakla küçük bir delik açalým. Geniþ bir kaba sývýyaðý Acý, acýyla iyileþir. Aþk ise daha büyük bir aþkla. Hz. Mevlana alalým. Küçük küçük doðradýðýmýz soðaný, pirinci, kýymayý, ince doðranmýþ domatesi, tereyaðýný veya margarini, 1 tatlý kaþýðý salçayý, küçük doðranmýþ sarmýsaklarý, tuz ve karabiberi ilave edelim. Tüm malzemeler özleþene dek yoðuralým. Hazýrladýðýmýz bu içi, biberlerin içine dolduralým. Biberlerin aðýz kýsmýna domateslerden kestiðimiz kapaklarý yerleþtirelim. Geniþ bir tencereye biberleri dizelim. Kalan salçayý sýcak su ile karýþtýrarak tencereye ilave edelim (suyun biberlerin yarýsý geçmeyecek seviyede olmasý gerekir). Biberleri kýsýk ateþte piþirelim. Ilýndýktan sýnra servis yapalým. 0.2 Caným Ailem 0. Aliye Kahvaltý Haberleri Müge Anlý ile Tatlý Sert.00 Kýzlar ve Anneleri 1.00 Baba Piknik Yapma 1.00 Zahide ile Yetiþ Hayata Atv Ana Haber Karadayý 2.1 Kim Milyoner Olmak Ýster 0.0 Kanal 7 de Sabah Büyük Yalan Dr. Feridun Kunak Show 11.0 Yabancý Damat 12. Anne Kanadý 1.20 Doða yla Haydi Bakalým 1.20 Þehidin Oðlu 17.1 Kýzma Bilader 17. Kanal 7 Ana Haber 18.0 Hayat Dediðin 19.0 Atla Gel Þaban 0. Kenarýn Dilbeleri 0.0 Yeni 1 Gün 08.0 Hayata Dokunmak Lazým Her Þey Dahil Bebek Ýþi.00 Gülben 1.00 Show Dünyasý 17.0 Kelime Oyunu Show Ana Haber Kutsal Damacana 2: Ýtmen 22.1 Hey Canlý 0. Ýrfan Deðirmenci ile Günaydýn 08. Doktorum Yemek Takýmý 12.0 Gün Arasý.00 Bana Her Þey Yakýþýr 1.0 Evim Þahane 1.1 Arka Sokaklar 18.0 Koca Kafalar Ana Haber 19.0 Spor Kayýp Aþk Kýrmýzý Sabah Haber 08.1 Ýyi Þeyler 08.0 Saðlýk Sýhhat Sarayýn Doktoru 11.1 Ýyi Fikir 12. Anma Klipleri.00 Haber.0 Mantý 1.0 Aileler Yarýþýyor 1.20 Anma Klipleri 18.0 Habere Doðru TRT 1 Ana Haber 19.0 Beni Böyle Sev 0.0 TV Filmi 0.00 Belgeser 0.00 Merhaba Yenigün 07. TV Filmi 08.0 Saðlýcakla TV Filmi 11. TV Filmi 1.20 Yeþil Elma 1. TV Filmi Ana Haber Bülteni 18.0 Ýki Dünya Arasýnda Fareler 2.00 Hýyanet Sarmalý

9 18 KASIM 20 PAZARTESÝ HABER 9 Vali Baþköy ve Çaðýl'dan teþekkür plaketi Binasýný yalýtým yaptýrmayanlar, alýþ-satýþ iþlemlerinde ciddi sýkýntýlar yaþayacaklar Çevre ve Þehircilik Ýl Müdür Yardýmcýsý Fazlý Yýlmaz, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yürürlüðe giren Enerji Verimliliði Kanunu ve buna baðlý olarak kurtarýlan Binalarda Enerji Performansý Yönetmeliðine göre binalara, Enerji Kimlik Belgesi uygulamasýnýn getirildiðini aktardý. Fazlý Yýlmaz, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarýnýn etkin ve verimli kullanýlmasý, enerji israfýnýn önlenmesine ve çevrenin korunmasýný saðlamak için asgari olarak binanýn enerji ihtiyacý ve enerji tüketim sýnýflandýrmasý, yalýtým özellikleri ve ýsýtma ve soðutma sistemlerinin verimini artýrmayý hedefleyen Enerji Kimlik Belgesi uygulamasýna 1 Ocak 2017 yýlýna kadar geçiþ süreci tanýndýðýný belirterek, bu süreye kadar binasýný yalýtým yaptýrmayan mülk sahiplerinin, alýþ-satýþ iþlemlerinde ciddi sýkýntýlar yaþabileceklerini kaydetti. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasýný ziyaretinde konu ile ilgili açýklamalarda bulunan Çevre ve Þehircilik Ýl Müdür Yardýmcýsý Fazlý Yýlmaz, binalara A'dan F'ye kadar enerji sýnýflandýrmasý yapýlacaðýný, sýnýfý D, E ve F olan binalarýn alým-satýmlarýnda zorluk çekileceðini aktardý. Söz konusu kanun ve yönetmeliklerin uygulanmaya baþlanmasýnýn ardýndan dairelerin fiyatlarýnýn, Binalarýn Enerji Kimlik Belgesi'ne bakýlarak belirleneceðine dikkat çeken Yýlmaz, "2017 yýlýna kadar yönetmelik kapsamýndaki binalarýn Enerji Kimlik Belgesinin olmasý zorunlu olup, tarihinden itibaren yeni yapýlan binalarda yalýtým özellikleri ve ýsýtma ile ilgili yönetmelik kapsamýnda hesaplarý yapýlarak en az C sýnýfý Enerji Kimlik Belgesi alacak þekilde yalýtýmlarý yapýlmaktadýr tarihinden önce ruhsat almýþ binalarýn çoðunda uygun yalýtým olmadýðýndan yalýtým yapýlýrken; hesap yapýlmadan ve uzman görüþü alýnmadan farklý özellik ve ebatlarda yalýtýmlar yapýlmaktadýr. Aslýnda kullanýcý, binasýný yalýtýmýný yaptýrýyor ama Kanun ve Yönetmelik hükümlerini karþýlayýp karþýlamadýðý hususunda bilgili deðil. Bu yüzden binanýn 2017 yýlýnda Enerji Kimlik Belgesini alýrken bina sahiplerinin beklentileri dýþýnda enerji kimlik sýnýfý çýkacak, D, E gibi sýnýflarda yer alan binalarda telafisi olmayan sýkýntýlara sebebiyet verecektir. Kullanýcý kendine göre binasýnýn yalýtýmýný yapmýþ ancak kanun ve yönetmeliklere uygun olmamasýndan dolayý tam enerji kimlik belgesini alýrken beklenmedik bir sorunla karþýlaþabilecektir. Binasýnýn yalýtýmýný yeniden yaptýrmaya kalksa ekonomisi izin vermeyecek veya kendisine çok pahalýya mâl olacak ve mükerrer iþ yapýlmýþ olacaktýr. Bunun önüne geçilebilmesi için kullanýcýlarýn araþtýrarak, uzmanlarýn görüþlerini alarak ve binanýn Enerji Kimlik Belge sýnýfýyla ilgili hesaplar yaptýrarak yalýtýmlarýný yaptýrmalarýnýn kendi ve ülke ekonomisi açýsýndan, iþin doðru yapýlmasý açýsýndan uygun olacaktýr" diye konuþtu. TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, enerji verimliliði konusunun ülkenin en önemli konularýndan bir tanesi olduðunu, bir taraftan enerjide dýþa baðýmlýlýðýn azaltýlmasý yönünde araþtýrmalar yapýlýrken, diðer taraftan da enerjinin verimli kullanýmý noktasýnda giriþimlerde bulunulduðunu aktardý. Baþaranhýncal, inþaat sektörünün hareketli olduðu Çorum'da vatandaþlarýn sorun yaþamamasý için Enerji Kimlik Belgesi uygulamasýna dikkat etmesi gerektiðini belirterek, "Enerjimiz boþa gitmesin. Verimli bir þekilde kullandýðýmýz enerjimiz, hem kendi bütçemize, hem de ülke ekonomisine katma deðer olarak yansýyacaktýr" dedi. Baþaranhýncal, konuya gösterdiði hassasiyetten dolayý Çevre ve Þehircilik Ýl Müdür Yardýmcýsý Fazlý Yýlmaz'a teþekkür etti. Fatih AKBAÞ Ankara'da düzenlenen Çorum Tanýtým Günleri Fuarýna katkýlarýndan dolayý Vali Sabri Baþköy ve Çorumlu Dernekler Federasyonu Baþkaný Hayri Çaðýl, Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü'ye kaymakamlýk ve belediye adýna teþekkür plaketi takdim etti. Ankara'da düzenlenen Çorum Tanýtým Günleri Fuarý'nda yoðun ilgi gören ve katýlýmcýlarýn büyük beðenisi ile karþýlanan Osmancýk standýný ziyaret eden Vali Sabri Baþköy ve Çorumlu Dernekler Federasyonu Baþkaný Hayri Çaðýl, Kaymakam Sezgin Üçüncü'ye kaymakamlýk ve belediye adýna katkýlarýndan dolayý teþekkür plaketi verdi. Vali Baþköy, parti çalýþmalarý nedeniyle Çorum'da bulunan Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý adýna da plaketi Kaymakam Sezgin Üçüncü'ye takdim etti. Vali Baþköy ve Çaðýl, Osmancýk standýnýn gerek görsel dizayný ve gerekse pilav daðýtýmý nedeniyle gördüðü ilgi nedeniyle teþekkür etti. Kaymakam Üçüncü ise, Vali Baþköy ve Çaðýl'a Osmancýk pirinci hediye etti. Fatih AKBAÞ Orman Mühendisleri arazi tatbikatýný Çorum'da yaptý Amasya Orman Bölge Müdürlüðüne atanan Orman Mühendislerine yönelik eðitim semineri Aðaçlandýrma Þube Müdürlüðü ile ilgili arazi tatbikatlarý Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü ev sahipliðinde Çorum'da yapýldý. Eðitimlere Bölge Müdürü Yaþar Sarý, Bölge Müdür yardýmcýsý Salim Sýðýrcý, Aðaçlandýrma Þube Müdürü Mustafa Tuncer, Eðitim Þube Müdürü Aydýn Yaðlýoðlu, Çorum Orman Ýþletme Müdür Vekili Halil Oflu, Toprak Muhafaza Baþmühendis Vekili Volkan Aksoy, Çorum Aðaçlandýrma ve Toprak Muhafaza Þefi Ersin Fýrat, Osmancýk Aðaçlandýrma ve Toprak Muhafaza Þefi Tacim Karakýl ve aday mühendisler katýldý. Mecitözü Aðaçlandýrma Sahasý, Çamdað Erozyon Kontrol ve Toprak Muhafaza Sahasý, Yeþil Kuþak Aðaçlandýrma Sahasý ve Kýzýldip Erozyon Kontrol Sahasýnda yapýlan çalýþmalar aday mühendisler anlatýldý. Daha sonra Çorum Fidanlýk Þefliðinde fidan üretimi ve tüplü fidanlarýn yetiþtirilmesi ile ilgili bilgiler verildi. ÝHH yardým týrý Çorum'dan Suriye'ye yola çýktý Ayþe Erbulak okurlarýyla buluþacak Yazar ve tiyatrocu Ayþe Erbulak Çorum'a geliyor. Ayþe Erbulak 19 Kasým 20 Salý günü saatleri arasýnda Dalgýçlar Otelde söyleþi düzenleyecek. Hitit Kültür Kulübünün katkýlarýyla Çorum'a gelecek olan Ayþe Erbulak, son kitabý 'Ödüllü Ölüm' adlý kitabýný da imzalayacak. Orman zararlarýyla Sisleme makinesi mücadele edecek Çorum ÝHH Suriye'ye ulaþtýrýlmak üzere bir týr dolusu 2 ton gýda yardým malzemesini cumartesi günü Ejder Un Fabrikasýndan uðurlandý. Çorum ÝHH Temsilcisi Selim Özkabakçý Suriye tarafýna geçerek daðýtýma refakat edecek. Hafýz Yusuf Demirel hocanýn yaptýðý duanýn ardýndan ÝHH Çorum Temsilcisi Selim Özkabakçý bir konuþma yaptý. ÝHH'nýn dünyanýn bir çok bölgesinde olduðu gibi savaþýn baþýndan beri Suriye'ye aralýksýz yardým çalýþmalarýný devam ettiðini kaydeden Özkabakçý, "Suriye'de açlýk ve sefalet inanýlmaz boyutlara ulaþmýþ durumdadýr. Suriye'de kardeþlerimiz açlýk çekmektedir. Suriyeli alimler erkeklerin oruç tutmasýný önerirken açlýktan aðlayan çocuklarýn da ölmemesi hayatta kalmasý için kedi köpek yemelerine fetva verdiler. Suriye'de yaþananlar insanlýk ayýbýdýr, Suriyeli çocuklarýn ve kadýnlarýn bu durumu bizim onurumuzu zedelemektedir. Suriye yardýmlarýmýz sürekli devam edecektir, bundan sonrada oluþacak yardýmlarýmýzý yerine ulaþtýracaðýz. Suriyeli kardeþlerimize Çorumlularýn yardýmlarýyla birlikte selamlarýný da götüreceðim inþallah" dedi. Çorum ÝHH tarafýndan hazýrlanan yardým týrýna Ýlke-Der ve Özgür-Der Çorum Þubesi de destek verdi. ÝHH Çorum Temsilcisi Selim Özkabakçý da yardýmlarý Suriye'ye geçerek savaþ bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrmak için Suriye'ye doðru yola çýktý. Fatih AKBAÞ Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü tarafýndan bu yýl alýnan 'Sisleme makinesi' ile ilk uygulama Osmancýk Orman Ýþletme Þefliði Kamil Köyündeki Kýzýlçam sahalarýnda yapýldý. Bu mücadele ile Kýzýlçam Ormanlarýna zarar veren 'Çamkese' böceklerine karþý etkin mücadele edilmesi hedeflenerek Kýzýlçam Ormanlarýna verdikleri zarar azaltýlmaya çalýþýlacak.

10 HABER 18 KASIM 20 PAZARTESÝ 10 Trafik kazasý maðdurlarý tazminatýnýz boþa gitmesin Yaðmur Damlasý'ndan eðitim desteði Çorum'da çeþitli hayýr faaliyetleri ile ismini duyuran Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði eðitimde fýrsat eþitliðini geliþtirmek için önemli bir adým attý. Eðitim konusunda dershane desteðinden mahrum olan köy ve belde okullarýna sýnavlar için eðitim desteði vermek üzere harekete geçen Dernek ilk olarak Sungurlu ilçesi Kaledere beldesi Þehit Bayram Kesekler Yatýlý Bölge okulunda eðitim gören baþarýlý 2 öðrenciye Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Ýngilizce hazýrlýk kitaplarýndan oluþan eðitim seti ile okullardan temin edilen hikaye kitaplarýný hediye etti. Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Ýl Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru yardýmlar hakkýnda verdiði bilgi de 2 Nisan Ortaokulu öðretmeni Vahit Kolcu, Mustafa Kemal Ortaokulu Öðretmeni Abbas Kolcu'nun katýldýðý daðýtým törenine Kaledere Beldesi Belediye Baþkaný Doðan Özkutlu ve Okul Müdürü Murat Gediri ile okul öðretmenlerinin katýldýðýný söyledi. Programda konuþan Baþkan Doðan Özkutlu ve Okul Müdürü Murat Gediri,Yaðmur Damlasý Derneði Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru ile okulun eski öðretmeni ve ayný zamanda köyün evladý olan Vahit Kolcu'ya desteklerinden dolayý teþekkür ettiler. Ahmet Sözüdoðru da konuþmasýnda geçtiðimiz yýl katýldýðý TÜBÝTAK projeleriyle adýný duyuran belde okuluna yardýmlarýnýn eðitim faaliyetlerinin ilk adýmýný oluþturduðunu ifade ederek, "Eðitim alanýndaki destek faaliyetlerimiz orta okul ve liselerimize kitap ve DVD setleri ile sýnava hazýrlýk programlarýnýn daðýtýmý ve ihtiyacý olan köy anaokullarýmýza oyuncak ve eðitim materyalleri daðýtýmý ile devam edecek. Toplam deðeri 10 bin TL'yi bulan eðitim setleri ile Derneðimize baðýþlanan oyuncaklar yakýn zamanda ihtiyacý olan okullarýmýza ulaþtýrýlacak. Yardýmlar kapsamýnda ihtiyacý olan bir okulumuza kütüphane tesis etmek üzere derneðimize baðýþlanan çok sayýda hikaye ve roman türü kitaplar hediye edilecektir. Daðýtýmlarla ilgili tespitlerimiz devam etmekte olup bu konuda ihtiyaç sahibi okullarýmýzdan gelecek taleplerde deðerlendirmeye alýnabilecektir. Bu kapsamda hemþerilerimizin her türlü kitap ve oyuncak baðýþlarýný Hayýr çarþýmýzda ve dernek büromuzda kabul etmekteyiz" dedi. Bahadýr YÜCEL Orman yangýnlarýna daha hýzlý müdahale için yol açýldý Türkiye'de trafik kazalarý nedeniyle her ay yüzlerce insan hayatýný kaybederken, binlerce insan ise sakat kalýyor. Maðdurlar yaþanan acýlar sonrasýnda bir de yasal haklarý olan tazminat durumuyla uðraþmak zorunda kalýyor. Bu yaþanan olaylarýn ardýndan maðdurlarýn yanýnda olan AKAR Hasar Danýþmanlýk Çorum Bölge Müdürü Habib Doðan, "Ölüm halinde 20 yýlý teminat limitleri olan 20 bin TL, maluliyet (sakatlýk ve aðýr yaralanma) halinde ise yine 20 bin TL'ye varan tazminatýn maðdurlarýn hesaplarýna aktarýlmasýný saðlýyoruz" dedi. AKAR Hasar Danýþmanlýk, trafik kazalarý sonrasýnda vefat eden kiþilerin birinci derece yakýnlarý ile sakat kalanlarýn tazminat haklarýndan oluþan ücreti kýsa zamanda maðdurlarýn hesaplarýna aktardýklarýný söyleyerek, "Trafik kazalarý nedeniyle ortaya çýkan sigorta iþlemlerinde AKAR Hasar Danýþmanlýk olarak müvekillerimize sigorta bilincini yerleþtirmek, sigorta þirketleri ile halkýn sorunlarýna eðilmek ve çözüm bulmak ve ücretsiz danýþmanlýk hizmeti vermek, amacýyla faaliyete baþladý. Trafik kazasýnda yaralanan herkes -kusurlu sürücüler hariç- istediði özel veya devlet hastanesinde her türlü ameliyat ve tedavi hizmetini 20 bin TL'ye kadar hiçbir ücret ödemeden alabildiðini söyleyen AKAR Hasar Danýþmanlýk "Kurumumuz hastaya yapýlan tedaviler sonucunda cebinden harcadýðý, ihtiyacý olan tüm medikal ve ortopedik ürünler, hastanýn kaza sonrasýnda iþ gücü kaybýna uðramasý ile birlikte hastanýn yaþamýný kolaylaþtýrabilecek tüm ürünlerin tedarik edilmesini ve ürün ücretlerinin SGK hesabýndan tahsil edilmesini saðlýyoruz" diyerek maðdurlarýn 7/ Müþteri Hizmetlerinden geniþ bilgi alabileceklerini söyledi. TBMM Baþkaný Çiçek'ten pirinç pilavý ikramý Ankara'da gerçekleþtirilen Çorum Tanýtým Günleri Fuarýný ziyaret eden TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Osmancýk standýnda vatandaþlara pirinç pilavý ikram etti. Ankara'da düzenlenen Çorum Tanýtým Günleri Fuarýný AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Salih Kapusuz, Vali Sabri Baþköy, AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ile birlikte Osmancýk standýný ziyaret eden TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Kaymakam Sezgin Üçüncü'den ilçe hakkýnda bilgiler aldý. Çiçek, stantta vatandaþlara Osmancýk 97 pirincinden yapýlan pilavý ikram etti. Çiçek, Osmancýk pirincinin dünyaya ün salan bir marka olduðunu ifade ederek fuar süresince gerçekleþtirilen pilav daðýtýmýnýn da önemli bir tanýtým vesilesi olduðunu kaydetti. Cumartesi Pazarýný fotoðrafladýlar Pirbaba Kafe müþterilerine aþure daðýttý Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü, Osmancýk Orman Ýþletme Þefliði Kamil Köyünde bulunan Kýzýlçam ormanlarýnda km'lik Yangýn Emniyet Yolu yaptý. Yangýn Emniyet Yoluyla Kýzýlçam Ormanlarýnýn yangýna olan hassasiyetlerini azaltmak ve muhtemel orman yangýnlarýnda ulaþým kolaylýðý saðlamak hedefleniyor. Pirbaba Kafe Muharrem ayý dolayýsýyla müþterilere aþure ikram etti. Ýþletme sahibi Nuriye Aþkýn masalarý tek tek dolaþarak müþterilere yaptýklarý aþurelerden ikram etti. Burada konuþan Aþkýn ''Hepimiz için önemli olan Muharrem ayý, bizim birliðimizin ve dirliðimizin pekiþmesine vesile olan zaman dilimlerindendir. Kaynaþmamýz ve paylaþmamýzýn saðlanacaðý zaman dilimlerinden birisi de Muharrem ayýdýr. Bizde iþletme olarak bu ayýn güzelliðini bir kez daha anlamak adýna müþterilerimize yaptýðýmýz aþurelerden daðýttýk" dedi. Muharrem ayýnýn önemine dikkat çeken Aþkýn, bu ayýn tüm Ýslam alemi için birlik beraberlik ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. Aþkýn, birlikteliðe en çok muhtaç olunan dönemlerde kardeþliðin pekiþmesi adýna Muharrem ayýnýn aþurenin bir vesile olmasýný diledi. Bahadýr YÜCEL Çorum Eðitim Sen Fotoðraf Topluluðu üyeleri kurs öðretmeni Altan Özeskici önderliðinde Cumartesi Pazarýný fotoðrafladýlar. Bir hafta teorik, bir hafta uygulama olarak devam eden kurs sonunda ise sergi açýlmasý planlanýyor. Teorik dersle birlikte fotoðraf okumalarý da yapýlýyor. Fotoðraf okumalarý çerçevesinde kompozisyon, altýn kesim, görsel estetik, oranorantý, renk kontrastý bilgileri pekiþtirilmekte birlikte, photoshopta fotoðraf iþleme aþamalarý gösteriliyor. Toplam üç saat süren fotoðraf çekimi süresince, pazardaki insan iliþkileri görsel estetik kurallarý dahilinde fotoðraflandý. Bir sonraki derste mod kadraný ve sinemaskop fotoðrafla ilgili bilgiler verilirken, "cumartesi pazarý" ile ilgili fotoðraf okumalarý da yapýlacaðý bildirildi.

11 18 KASIM 20 PAZARTESÝ SPOR 11 Futsal da gruplar belli oldu Çorumspor, ilk galibiyetini deplasmanda aldý 2- TOSYA BELEDÝYESPOR: 2 ÇORUMSPOR: SAHA: Ýzzet Salur Stadý HAKEMLER: Tolga Ahmet Kalaycý, Ýsmail Semih Ýleri, Zeki Karaca TOSYA BELEDÝYESPOR: Ümit, Fevzi(Mehmet), Yýlmaz, Bülent, Recep(Sinan), Hakverdi, Salim, Smart, Murat, Mahir, Ýsmail(Uður) ÇORUMSPOR: Ali, Osman Seçgin, Abdussamed, M. Ali, Orhan, Ercan(Þakir), Veli(Batuhan), Hüseyin, Arif, Abdullah, Avne(Ümit) GOLLER: Dk Orhan, Dk 2 Abdullah(pen), Dk 8 Ercan(Çorumspor), Dk 9 Salim, Dk 90+ Murat(Tosya Bld) KIRMIZI KART: Dk Hakverdi, Dk 7 Yýlmaz(Tosya Bld) Taraftarý Çorumspor'u yalnýz býrakmadý Bölgesel Amatör Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Çorumspor, zorlu Tosya deplasmanýnda Tosya Belediyespor'u 2- maðlup ederek ligde ilk galibiyetini elde etti. Ýzzet Salur Stadý'nda saat.0'da oynanan karþýlaþmada kýrmýzý siyahlýlar maçta cezalý olan Çorumspor'da cezalý olan Teknik Direktör Sunay Güneþ'in yerine takýmýn baþýnda yardýmcý antrenör Gökhan Karakuþ çýktý. Çorumspor maça iyi baþladý. Karþýlaþmanýn. Dakikasýnda kornerden Orhan'ýn golü ile 0-1 öne geçen kýrmýzý siyahlýlar, dakikalar 2'ü gösterirken Tosya kalecisinin Arif'i düþürmesiyle penaltý kazandý. Penaltýda topun baþýna gelen Abdullah skoru 0-2 yaptý. Ýlk yarýnýn 29. Dakikasýnda hakeme itirazlarýný sürdüren Tosya Belediyespor teknik adamý tribüne gönderilirken ilk yarý kýrmýzý siyahlýlarýn 0-2 üstünlüðü ile tamamladý. Karþýlaþmanýn ikinci yarýsýnýn hemen baþýnda Tosya Belediyesporlu Hakverdi ikinci sarý karttan oyundan atýlýrken ev sahibi takým saha 10 kiþi kaldý. Bu dakikadan sonra oyunda sayýsal üstünlüðü de eline geçiren Çorumspor'un oyunda rahatlamasý beklenirken Tosya Belediyesporlu Salim defansýn ofsayt diye duraklamasýndan yararlanarak skoru 1-2 yaptý. Dakikalar 7'i gösterirken Tosya Belediyespor Yýlmaz'ýn oyundan atýlmasý ile sahada 9 kiþi kaldý. Rakibin 9 kiþi kalmasýný iyi deðerlendiren Çorumspor'un geliþtirdiði atakta 8. Dakikada Ercan kiþiyi çalýmlayarak attýðý golle farký tekrar ikiye çýkardý 1-. Karþýlaþma bu skorla bitti denirken 90+'de ceza sahamýzda yaþanan karambolda Murat maçýn sonucunu tayin eden golü aðlara gönderdi 2-. Uzatmada baþka gol olmayýnca zorlu Tosya deplasmanýnda karþýlaþmayý Çorumspor -2 kazanarak Çorum'a altýn deðerinde bir puanla döndü. ADNAN YALÇIN AMATÖR KÜMEDE TOPLU SONUÇLAR Futsal Turnuvasý öncesi Cuma günü saat 18.00'de Serbest Muhasebeciler ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Toplantý Salonu'nda turnuvada mücadele edecek takým temsilcilerinin katýlýmýyla kura çekimi gerçekleþtirildi. Kura çekimi öncesinde turnuva hakkýnda detaylý bilgiler takým temsilcileriyle paylaþýlýrken, takým temsilcileri de bazý isteklerini dile getirdiler. Kura çekimi öncesinde sohbet havasýnda geçen soru-cevap bölümünde bir takýmýn sahada mücadele edecek sporcu sayýsýnýn 7'den 'ya düþmesi, deðiþiklik hakkýnýn 'ten 'e çýkartýlmasý ve taç atýþýnda top tribüne çýkýnca mý yoksa çizgi dýþýna çýkýnca mý olacaðý konularý dile getirildi. Sahada mücadele edecek sporcu sayýsýnýn 7'den 'ya indirilmesi konusunda oylama yapýlýrken, yapýlan oylamada çoðunluðun kabulü ile sahada oynayacak oyuncu sayýsý 7 olmasý kabul edildi. Taç atýþý konusunda da topun tribüne çýkmasý halinde taç olmasý kuralý aynen kalýrken, deðiþiklik hakkýnýn ise 'ten 'e çýkarýlmasý konusunda tertip komitesinin yapacaðý deðerlendirmeyle deðiþiklik hakkýnýn 'e çýkartýlabileceði dile getirildi. Daha sonra Halil Ýbrahim Kaya, Engin Ayan, Sefer Kurtaran ve Mustafa Alagöz'den oluþan Tertip Komitesi'nin nezdinde kura çekimine geçilirken, 0 takýmýn mücadele edeceði turnuvada 10 grup 'erli takýmlardan, 2 grup ise 'erli takýmlardan oluþtu. Kura çekiminde takým temsilcileri de gruplarý belirlemede kura çekimi yaparken, gerçekleþtirilen kura çekimi sonrasý gruplar þu þekilde oluþtu; 1. Grup: ÝÞKUR, Ak Gençlik, Beþir Derneði, ÇESOB 2. Grup: Sungurlu Belediyesi, SSK Gençlik, Ahi Evran, Öztürk Elektrik. Grup: Ak-Er Elektrik, Marangozcular Odasý, Votorantim Çimento, Emniyet Müdürlüðü. Grup: Göðüs Hastanesi, Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliði, 112 Acil, SGK Ýl Müdürlüðü. Grup: Hitit Üniversitesi, YGT Medya, Özel Ýdare, Muhasebeciler Odasý. Grup: Blok Tuðla, Milli Eðitim, Kent Ajans, TSO, Esnaf Kefalet 7. Grup: Sungurlu Devlet Hastanesi, Gökgöz Hukuk, Halk Saðlýðý, Mostar 8. Grup: Karþýyaka Ýlkokulu, Ýskilip Belediyesi, Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Güven Yem 9. Grup: Uður Grup, Ak Merkez Ýlçe, Hayat Hukuk, YEDAÞ, Orman Ýþletme 10. Grup: VÝP Oto Clas, Eðitim Araþtýrma, Çorum Akkent, Alaca Belediyesi 11. Grup: Þato Lojistik, Dil Dünyasý, Çorum Park, Ekmekçioðlu 12. Grup: Arda Orman Ürünleri, Ticaret Borsasý, Çorum Barosu, Sungurlu Ak Gençlik Çorum Amatör Küme'de hafta sonunda oynanan karþýlaþmalarda þu sonuçlar alýndý. U17 Ligi: He Kültürspor- Çorum Belediyespor 0- Ulukavakspor-Çorumspor- 0-8 U1 Play-Off Ligi: Ýl Özel Ýdarespor-Alaca Belediyespor - Çorum Belediyespor-1907 Gençlikspor 7-0 SPOR SERVÝSÝ Abdullah'ta golle veda etti Duþta Fenalaþan Fenerbahçeli Salih'e Acil Müdahale Edildi Futbolculara bin lira daðýtýldý Sezon baþýnda itibaren maddi kaynak içinde olan Çorumspor Yönetimi maç öncesi futbolculara bin lira daðýttý. Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak, futbolculara Tosya Belediyespor maç öncesinde bin lira para daðýttýklarýný dile getirerek "Futbolcularýmýzýn alýn terlerini vermeye çalýþýyoruz. Gönül isterdik ki daha fazla ve zamanýnda alacaklarýný ödeyebilelim. Yönetim olarak gücümüz doðrultusunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalýþýyoruz. Hafta içinde de futbolcularýmýza peþinatlarý karþýlýðýnda bir ödeme daha gerçekleþtireceðiz." Dedi. Çorumspor'a sezon baþýnda Bölgesel Amatör Lig takýmlarýndan Edremit Belediyespor'dan transfer olan Abdullah Saðlam bu hafta içinde askerlik görevini yerine getirmek için Çorum'dan ayrýlacak. Dün Tosya Belediyespor karþýlaþmasýnda oynayan Abdullah penaltýdan attýðý golle takýmýna adeta veda etti. Askerlik sorunu nedeniyle takýmdan ayrýlmak zorunda kalan Abdullah Saðlam, kýrmýzý siyahlý yönetimin ve takým arkadaþlarýnýn isteðini kýramayarak Aksaray Belediyespor ve Tosya Belediyespor karþýlaþmalarýnda da sahaya çýktý. Tosya Belediyespor karþýlaþmasýnda alýnan galibiyette büyük payý olan Abdullah hafta içinde Çorum'dan ayrýlacak. Hatýrlanacaðý üzere kýrmýzý siyahlý takýmýn bir baþka önemli futbolcusu Timuçin Türegün de yaklaþýk 1 gün önce askerlik sorunu nedeniyle takýmdan ayrýlmýþtý. ADNAN YALÇIN Ýskilip evinde vuruldu 1-2 Çorumspor ile birlikte ilimizi Bölgesel Amatör Lig (BAL). Grupta yer alan Ýskilip Belediyespor dün sahasýnda Aksaray Belediyespor'u aðýrladý. Ýskilip temsilcisi 1-0 öne geçtiði ve evinde oynadýðý karþýlaþmadan 1-2 maðlup ayrýldý. Ýskilip temsilcisi karþýlaþmaya iyi de baþlarken, seyircinin de desteðini arkasýna alan Mavi-Siyahlýlar aradýðý golü bir türlü bulamadý. Teknik direktör Nihat Armutçu'nun cezasý nedeniyle tribünden izlediði maçýn ilk yarýsý 0-0 sona ererken, skoru belirleyen gollerde ikinci yarýda geldi. Ýkinci yarýya da hýzlý baþlayan Ýskilip Belediyespor 'te Salih'le 1-0 öne geçerken, önce 80'de daha sonra da 89'da iki gol yiyerek karþýlaþmadan da 1-2 maðlup ayrýldý. Ýskilip Belediyespor ligin 9. Haftasýnda Kastamonuspor'un konuðu olacak. SPOR SERVÝSÝ Sahadaki gizli tehlike Çimlerde kullanýlan gübre, toz ve birçok faktörün Salih Uçan'ýn alerjisini tetiklediði ve Kuzey Ýrlanda maçý sonrasý nefes darlýðý çektiði anlaþýldý.milli Takým'ýn Kuzey Ýrlanda ile oynadýðý maç sonrasý soyunma odasýnda rahatsýzlanan Salih Uçan'ýn alerjik reaksiyona baðlý ürtiker geçirdiði ortaya çýktý. KAÞINTI VE KIZARIKLIK BELÝRTÝLERÝ Ýkinci yarýda forma giyen genç oyuncunun vücudu maçýn bitimiyle birlikte önce kaþýntý ve kýzarýklýk tepkisi verdi. Duþa giren Salih buharýn da etkisiyle nefes darlýðý þikâyetinde bulununca milli takým doktorlarý olaya zamanýnda müdahale etti. CÝDDÝYE ALINMALI! Alerjik vakalarda doktorlar bu alerjinin sebepleri konusunda farklý yorumlarda bulunsa da Salih'in son dönemde çýkan bu rahatsýzlýðýnda zemindeki çimin gübresinden kaynaklý bir durumdan þüphe ediliyor. Mutlak önemsenmesi ve tedaviye baþlanýlmasý gereken bu tip alerjik durumlarda ilacýn yanýnda sürekli bir iðne tedavi yönetimi de bulunuyor. Salih'in 2 aylýk süreçte nelere alerjisi bulunduðu tam olarak belirlenemese de rahatsýzlýðýn toz ve gübrenin yanýnda birçok þeyden de kaynaklanabileceði öðrenildi. SPOR SERVÝSÝ

12 18 KASIM 20 PAZARTESÝ Yakup, Evrenseki maçýnda yok Çorum Belediyespor dün Düzyurtspor karþýlaþmasýnda altýn deðerinde bir puan alýrken savunmasýnda tecrübeli ismini kaybetti. Ünyespor karþýlaþmasýndan itibaren sarý kartla mücadele eden Yakup Kayýþ Düzyurtspor karþýlaþmasýna kadar sarý kart görmeden mücadele ederken dün rakip takýmýn bir ataðýnda rakibine yaptýðý faul gerekçesi ile sarý kart görerek sarý kart sayýsýný 'e çýkardý ve haftaya oynanacak Manavgat Evrensekispor maçýnda cezalý duruma düþtü Çorum'a namaglup unvaný ile gelen grup lideri Düzyurtspor, Belediyespor karþýsýnda ilk maðlubiyetini tadarak evine eli boþ döndü. Karþýlaþmanýn gollerini 2. Dakikada Buðra ve 90. Dakikada Düzyurtspor'dan Hüseyin kendi kalesine attý. Belediye unvan' aldý 2-0 ÇORUM BELEDÝYESPOR: 2 DÜZYURTSPOR: 0 STAT: Dr. Turhan Kýlýççýoðlu HAKEMLER: Osman Ender Bulut *, Oðuzhan Þenler *, Murat Taþçýkar * ÇORUM BELEDÝYESPOR: Çaðrý Can ***, Osman ***, Yakup ***, Ýmam****, Murathan ***, Nedim ***, Furkan *** (dk. 90 Oðuzhan Yalçýn?), Emir ***, Ahmet Buðra *** (Dk. 7 Ýbrahim Selen *), Mehmet Akif ***, Oðuzhan Saraçoðlu* (Dk. 29 Macit**) DÜZYURTSPOR: Mustafa *, Samet *, Gürkan *, Halit *, Erdinç *, Uður * (Dk. 77 Muhammed*), Coþkun* (Dk. Utku*), Yetkin **, Halil Ýbrahim *, Hüseyin *, Hakan * (Dk. Mesut *) GOLLER: Dk. 2 Ahmet Buðra, Dk. 90 Hüseyin (kk) (Çorum Belediyespor), SARI KARTLAR: Yakup, Buðra (Çorum Belediyespor), Gürkan, Erdinç (Düzyurtspor) Spor Toto. Lig 2. Grupta haftanýn karþýlaþmasýnda Çorum Belediyespor evinde konuk ettiði lider Düzyurtspor'u konuk etti. Ligin namaglup tek takýmý olan rakibini yenip puan farkýný kapatmak isteyen Belediyespor mutlak kazanmak için çýktýðý maçta rakibini 2. Dakikada Buðra ve 90. Dakikada Hüseyin kendi kalesine attýðý gollerle 2-0 maðlup etti. Karþýlaþmanýn ilk yarýsýnda Belediyespor'un kontrolünde geçerken erken gelen golle daha özgüvenle oynayan taraf Belediyespor oldu. Karþýlaþmanýn ikinci yarýsýnda topla daha çok oynayan taraf Düzyurtspor olurken, kýrmýzý siyahlý takým kontra ataklarla mutlak gol pozisyonlarý yakaladý. Haftalardýr oyuncu deðiþiklikleri ve takýmýný geri çektiði yönünde eleþtirilen Sedat Özbað maç sonunda tribünlerin alkýþlarý ile soyunma odasýna gitti. MAÇTAN DAKÝKALAR 2. Dakika(GOL): Çorum Belediyespor'da soldan geliþen atakta Emir'in arka direðe yaptýðý ortayý Buðra kafayla topu aðlara gönderdi Dakika: Golden sonra yine atakta olan Belediyespor'da Murathanla verkaça giren Emir'in vuruþu yandan auta gitti. 2. Dakika: Yine Emir'in getirdiði topta ceza yayý üzerinde Oðuzhan Saraçoðlu'na býraktý. Oðuzhan'ýn vuruþu kalecide kaldý. 2. Dakika: Bu dakikalarda Belediyespor'un etkili futbolcusu Emir soldan aldýðý pasla çaprazdan ceza sahasýna girdi rakibinden kurtardýðý topu orta yapmak yerine kaleye vurdu top kaleci Mustafa'da kaldý. Ýlk yarý Çorum Belediyespor'un 1-0 üstünlüðü ile sona erdi. ÝKÝNCÝ YARI 0. Dakika: Düzyurtspor savunmasýndan çýkan uzun pasla soldan Belediyespor ceza sahasýna giren Coþkun, Halil Ýbrahim'in önüne býraktý kalesini zamanýnda terk eden Çaðrý açýyý kapatarak Halil Ýbrahim'in vuruþunda mutlak golü önledi.. Dakika: Konuk ekip ataðýnda saðdan Mesut arka direðe havadan kaldýrdý. Arka direkte Gürkan yatarak vurdu, kale direði dibinde kaleci Çaðrý uzanarak topu kornere çeldi.. Dakika: Savunmadan uzun atýlan pasý sürükleyen Buðra, ceza sahasýna girdiði anda penaltý noktasý üzerinde Murathan'a býraktý. Murathan'ýn kale yerine yandan topu auta attý. 8. Dakika: Yine savunmanýn uzaklaþtýrdýðý topu bu kez soldan Murathan götürdü, kaleci ile baþ baþa kalan Murathan'ýn vuruþunda kaleci Mustafa açýyý kapatarak topu kornere gönderirken Belediyespor ikinci golden oldu. 8. Dakika: Akif'in kullandýðý kornerde Emir'in kafayla kaleye gönderdiði topu Düzyurtspor savunmasý kale çizgisi üzerinden topu uzaklaþtýrdý. 88. Dakika: Murathan'ýn soldan kullandýðý serbest vuruþta savunmanýn ters vuruþunda havalanan topu kaleci elinden kaçýrýnca Nedim aþýrtma vuruþla topu kaleye gönderdi gol çizgisini geçmekte olan topu Halit kafayla kornere gönderdi. 90. Dakika(GOL): Osman Bodur savunmadan ileri çýkarak yaptýðý ortasýnda Düzyurtspor savunmasýnda Hüseyin ters bir vuruþla topu aðlara gönderdi Dakika: Mehmet Akif'in defansýn arkasýna býraktýðý pasta oyuna bir dakika önce giren Oðuzhan Yalçýn kaleci ile baþ baþa kaldýðý anda yaptýðý cýlýz vuruþ kalecinin ellerinde kaldý. Karþýlaþmanýn kalan dakikalarýnda baþka gol olmayýnca, Belediyespor karþýlaþmayý 2-0 kazandý. Toplu Sonuçlar HACETTEPE 1-1 DARICA G.B BURSA NÝLÜFER 0-2 MALTEPESPOR SANCAKTEPE BLD 0-0 ERZURUM BB ELÝBOL SANDIKLI 1-0 ELAZIÐ B. SAKARYASPOR 0-1 ORHANGAZÝSPOR ÜNYESPOR YENÝ AKSARAY BATMAN PETROL - M. EVRENSEKÝ ÇORUM BLD 2-0 DÜZYURTSPOR BALÇOVA BLD - 2 ÇIKSALIN Takýmlar 1.DÜZYURTSPOR 2.ÇORUM BLD.M. EVRENSEKÝ.ERZURUM BB.ELÝBOL SANDIKLI.ORHANGAZÝSPOR 7.HACETTEPE SPOR 8.DARICA G.BÝRLÝÐÝ 9.SANCAKTEPE BLD 10.BATMAN PETROL 11.BURSA NÝLÜFER 12.8 YENÝ AKSARAY.SAKARYASPOR 1.ÜNYESPOR 1.BALÇOVA BLD 1.MALTEPESPOR 17.ELAZIÐ BLD 18.ÇIKSALIN Puan Durumu O G B M A Y AV P ERZURUM BB - HACETTEPE DARICA G.B - BALÇOVA BLD ORHANGAZÝSPOR - SANCAKTEPE BLD ÇIKSALIN - BATMAN PETROL DÜZYURTSPOR - ELÝBOL SANDIKLI ELAZIÐ BLD - ÜNYESPOR MALTEPESPOR - SAKARYASPOR M. EVRENSEKÝ - ÇORUM BLD 8 YENÝ AKSARAY - BURSA NÝLÜFER GELECEK HAFTA MAÇ PROGRAMI

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI 08 11 ARALIK 011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI Firma ana sponsorluk sözleþmesini imzaladýktan sonra; Logosu Ana Sponsor olarak tanýtým çalýþmalarý ve fuar süresince belirlenmiþ her türlü yazýlý,

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Ceylan: Ýstifa etmem!

Ceylan: Ýstifa etmem! TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "AK Parti Çorum'a 11 yýldýr kaybettiriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 13 ilin nüfusunda 2008-2012

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ.

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. YURTTA SULH, CÝHANDA SULH Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. Sayýn Meslektaþým, Ýþ yerlerimizde ürettiðimiz

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

"Baþbakanýmýz kimi aday

Baþbakanýmýz kimi aday Mahmut Alparslan güven tazeledi Türkiye Kamu-Sen'e baðlý Türk Eðitim- Sen Çorum Þube Baþkanlýðýna Mahmut Alparslan yeniden seçildi. Türk Eðitim-Sen Çorum Þubesi'nin. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý geçtiðimiz

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Temayül öncesi Anket Kurnazlýðý!

Temayül öncesi Anket Kurnazlýðý! www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Temayül öncesi Anket Kurnazlýðý! Nadir Yücel - AK Parti Çorum belediye baþkan aday adaylarý için Yarýn Kritik Temayül yoklamasý yapýlacak. Mevcut aday adaylarý için Ýl Merkezi,

Detaylı

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri 4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri Habib-i Neccar Hz. Çeşit li Et kinliklerle Anıldı Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından 26-28 Mayıs tarihleri arasında

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı