BAHARA MERHABA. Umarız sizlerin zevkle okuyacağı bir sayıya imza atmışızdır. Baharın bütün güzelliklerinin sizlerle olması dileğiyle.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAHARA MERHABA. Umarız sizlerin zevkle okuyacağı bir sayıya imza atmışızdır. Baharın bütün güzelliklerinin sizlerle olması dileğiyle."

Transkript

1

2

3 Üç ayda bir yay mlan r. Y l:2 Say 3 Nisan-May s-haziran 2007 ISSN: Uluda Kebapç s Ad na mtiyaz Sahibi Cesim YOLUDO RU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Burak ULUDA Yay na Haz rlayan ve Yay n Koordinatörü Recep Peker TANITKAN Editör Zeynep TANITKAN Aysun DO AN Foto raflar Recep Peker TANITKAN Sayfa Tasar m Özlem TÜRKMEN Renk Ayr m Harun EFE Kapak Tasar m Berrin NACAR Adres: Uluda Kebapç s Denizciler Caddesi No: Ulus - ANKARA Tel: (0312) (4 hat) Fax: (0312) Tasar m-bask BAHARA MERHABA 3. sayımızda yine sizlerle beraberiz her sayıda bir öncekinden daha iyisini sizlere sunmaya çalışıyoruz. Daha önce tecrübemiz olmayan dergi yayınlama konusuna adım atmak bizler için farklı bir deneyimdi. Bu sebeple sizlerden aldığımız olumlu tepkiler bizi çok mutlu etti. Bu konuda bizlerle bütün tecrübe ve birikimlerini paylaşan ve dergiyi yayına hazırlayan gazeteci ve fotoğraf sanatçısı dostumuz Recep Peker Tanıtkan'a buradan bir kez daha teşekkür ederiz. Ankara Çayyolu Şubemizi tanıttığımız bu sayımızda sizlerin zevkle okuyacağınızı düşündüğümüz konulara yer vermeye çalıştık. Son zamanlarda popülerliğini arttıran ve birçok televizyon dizisinin çekimlerinin yapıldığı 700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık'a yer verdik. Cumalıkızık aynı zamanda aile büyüklerimizin doğum yeri olduğu için bir de bizim gözümüzle görmek hoşunuza gidecektir. Doğdukları yerden bahsedince kısa da olsa onların dünden bugüne olan yolculuklarını sizlerle paylaşmak istedik. Her sayıda olduğu gibi bu sayıda da eski Uludağ dostlarının duygu ve düşüncelerini sizlerle paylaşmaya devam ettik. Bu sayıda ki güzel düşüncelerinden dolayı sayın Prof. Dr. Tuncay Ertunç'a, Orhan Mimarsinanoğlu ve ailesine, Op. Dr. Yılmaz Kadıoğlu'na, Fahri Bulgurlu ve ailesine teşekkür ederiz. Umarız sizlerin zevkle okuyacağı bir sayıya imza atmışızdır. Baharın bütün güzelliklerinin sizlerle olması dileğiyle. Saygılarımızla, ULUDAĞ Ailesi Dergideki reklamlar n sorumlulu u firmalara, yaz lar n sorumlulu u yazarlar na aittir. Bu yay n n bir bölümü ya da tamam yay nc s n n izni olmaks z n ço alt lamaz ve yay nlanamaz.

4 Ç NDEK LER Lezzet Duraklar ULUDA Uluda Kebapç s 'n n Kahramanlar BURHAN ve ERGÜN ULUDA KARDEfiLER Uluda n ALDI I ÖDÜLLER Uluda Et Lokantas ÇAYYOLU EK B Uluda n Tatlar ÇAYYOLU NUN LEZZETLER Vazgeçilmez Tatl lar KREM KARAMEL, MUZ SPL T, DONDURMA CUP ve KÜNEFE Osmanl Aç k Hava Müzesi CUMALIKIZIK Uluda ' n Eteklerindeki Eviniz MAV BONCUK Flamingo Cenneti NAKURU GÖLÜ Suyla Dans RAFT NG En K flk rt c Akdenizli BARSELONA Güzel Düfller Simgesi TOPAZ Sevda-Cenap And Vakf ULUSLARARASI ANKARA MÜZ K FEST VAL 5000 Y ll k Felsefe YOGA Sa l k BAfi A RILARI, M GREN ve AKUPUNKTUR Sa l k B TK LERLE GELEN SA LIK nsan Bafltan Ç karan Meyva ELMA Tanr n n Meyvesi ZEYT N-ZEYT NYA I Döviz Getiren Bitki KAPAR Nefes Kesen Adalar BORA BORA Bir Müze ANADOLU MEDEN YETLER MÜZES Sanatç lar ve Siyasetçiler ULUDA Ç N NELER YAZDILAR Onlar Uluda Yaln z B rakmad lar GÖRÜfiLER

5 ULUDA n Lezzet Duraklar ULUDA ET LOKANTASI FLORYA 800 kiflilik yemek salonu, 1200 kiflilik yeflillikler aras nda deniz manzaral bahçesi, kapal ve aç k oyun parklar, 400 kiflilik kafeteryas ve genifl otopark ile hizmet vermektedir. Ayr ca özel toplant ve yemekleriniz için tüm teknik ekipmanlarla donat lm fl projeksiyon ve slayt gösterilerinizi sunabilece iniz salonu ve buna ba l teras ile mavinin ve yeflilin kucaklaflt - do al güzelliklerin lezzetle birleflti i ULUDA ET LOKANTASI kaliteyi ve hizmeti FLORYA' da sunuyor. stanbul Cad. No: 12 Florya / STANBUL Tel: (212) Fax: (212) ULUDA KEPABÇISI- ULUS 1956 y l nda Denizciler Caddesi nde dört masal küçük bir lokanta olarak hizmet vermeye bafllayan ULUDA KEBAPÇISI kaliteye ve lezzete ad n vererek müflterilerinin be enisi ile geliflimini sürdürmüfltür. Bu geliflim 2 katl 250 kiflilik lokantas na geçifline sebep olmufltur. 40. hizmet y l na girerken de müflterilerinden ald güvenle Denizciler Caddesi ndeki yeni ve modern binas na tafl nm flt r. Denizciler Cad. No: 54 Ulus / ANKARA Tel: (312) (pbx) Fax: (312) ULUDA ET LOKANTASI ÇAYYOLU Yeni asr n ilk senesinde 2001 y l nda Çayyolu Bangabandhu Caddesi nde hizmete girmifltir. 400 kiflilik salonu ve 450 kiflilik bahçesi aç k ve kapal çocuk oyun alanlar yla baflkentimizin flehir merkezi d fl nda yaflayan de erli müflterilerine de Uluda kalitesini sunmaktad r. Çayyolu Uluda Et Lokantas Uluda Kebab n yan s ra ifltah - n z kabartacak di er et çeflitleri, birbirinden lezzetli meze, zeytinya l, ara s cak ve tatl çeflitlerini de bulabilece iniz menüsü ile hizmetinizdedir. Bangabandhu Bulvar No: 99 Çayyolu / ANKARA Tel: (312) Fax: (312) ULUDA ET LOKANTASI KÜÇÜKYALI 2003 y l nda hizmet vermeye bafllayan 300 kiflilik iki ayr salonu, adalar manzaral 130 kiflilik teras ve 120 kiflilik bahçesi ile kapal çocuk oyun odas yla aran - lan lezzeti ve kaliteyi KÜÇÜKYALI ULUDA ET LOKANTASI Anadolu yakas nda da sunuyor. Sahil Yolu No: 90 Küçükyal / STANBUL Tel: (216) (216) Fax: (216) ULUDA KEBAPÇISI- ARMADA Gün boyu al fl-verifl öncesi ve sonras rahat ve kaliteli bir restoranda yemek arzu eden müflterilerine hizmet vermek amac yla 2002 y l nda 350 kiflilik salonuyla sektöründe lezzete ve kaliteye ad n veren Uluda hizmetini Armada Al flverifl ve fl Merkeziyle tan flt rm flt r. Armada fl Merkezi 6/166 Sö ütözü / ANKARA Tel: (312) (pbx) Fax: (312)

6 Yar m As r Deviren ULUDA KEBABÇISI'n n Kahramanlar BURHAN ve ERGÜN ULUDA KARDEfiLER Burhan ULUDA Burhan Uluda 1933 y l nda, kardefli Ergün Uluda 1941 y l nda Bursa'n n Cumal k z k köyünde do dular. Burhan Uluda, okulu bitirdikten sonra küçük yaflta Bursa'da tarihi kapal çarfl n n giriflindeki day s n n dükkan olan Mavi Köfle Kebapç s 'nda ç rak olarak çal flmaya bafllad. Orada usta olduktan sonra askere gitti. Askerden dönünce 1955 y l nda Ankara'ya tafl nd ve Hac - bayram'da Güvercin sokakta küçücük bir dükkan açarak ifle bafllad. Burhan beyden bir veya 2 ay sonra kardefli Ergün Uluda da Ankara'ya tafl nd. O küçük dükkanda iki kardefl hem ustal k yapt, hem komilik garsonluk, hem de bulafl k y kad lar. Bir sene dolmadan Denizciler Caddesine o zamanki Numune Palas Oteli'nin Ergün ULUDA alt nda 4 masal küçük dükkana tafl nd lar. Dükkanda 4 masa 4 metrelik bir bank ve 8 tabure vard. Çok yo un talepler karfl s nda müflteriler kap da uzun kuyruklar oluflturuyordu. Konuyla ilgili 1958 y l nda ç kan Ankara'n n gözde gazetelerinden Zafer Gazetesi'nde flöyle bir haber ç kt : Denizciler Caddesi Ganioğlu apartmanı önündeki benzinliği kaldırdık ama halen kalabalık ve araba kuyruğu devam ediyor. Meğer benzinlik değil de Uludağ Kebapçısı'nda kebap yemek isteyenlerin oluşturduğu kuyrukmuş y l nda bu yo unluktan dolay Uluda Kebabç s hemen yandaki Ganio lu apartman alt ndaki daha büyük dükkana tafl nd. Ve 1995 y l na kadar bu dükkanda hizmet veren Uluda Kebabç s ayni tarihte, ayn caddede kendi dükkanlar olan 8 katl binaya tafl nd. Ankara'da Armada ve Çayyolu, stanbul'a Florya ve Küçükyal flubeleri ile Uluda Kebab yay lmaya devam ediyor. Denizciler Caddesi'nde iki kardeflin büyüttü ü Uluda Kebapç s 'n n baflar s n n ve ününün yay lmas üzerine stanbul'dan da yo un talep geldi. 1985' te Uluda lezzetini stanbul'a tafl d. 1985'te Florya'da Atatürk Köflkü'nün yan nda Uluda Et Lokantas aç ld. Lokanta, müflterilerine meflhur Uluda Kebab 'n n yan s ra zengin et çeflitleri ve zeytinya l mezeler sunmaya bafllad. 1995'te de, Uluda Kebabç s Ankara Denizciler Caddesi'nde daha modern ve büyük 8 katl binas na tafl nd. Ailenin genifllemesivle 2. kufla nda ifle dahil olmas yla Uluda büyümeyi sürdürdü. 2001'de Ankara'da Çayyolu, 2002 'de Armada ve 2003'te stanbul Küçükyal flubelerini açt 10 Burhan ve Ergün Uluda kardefllerin Cumal k z k da do duklar ev

7 ULUDA n Ald Ödüller Armada da y l n ma azas 2006 ödülleri muhteflem bir törenle sahiplerini buldu. Bu y l 3. kez düzenlenerek geleneksel hale gelen Y l n Ma azas Ödül Töreni Armada Al flverifl Merkezi Yönetim Kurulu Baflkan Rifat Hisarc kl o lu nun ev sahipli inde gerçekleflti Armada y l n ma azas yar flmas nda Trafik Artt rma Özel Ödülü'nü Uluda Kebapç s Armada fiubesi ald. Ödül, Ankara Ticaret Odas Baflkan Sinan Aygün taraf ndan Uluda n Genel Müdürü Cesim Yoludo ru ya verildi. Birinciler yönetim oylamas, halk oylamas ve ma azalar n birbirini de erlendirdi- i çapraz oylama sonucunda belirlendi. Ankara Vergi Rekortmeni Uluda Kebapç s y llar aras nda Ankara Vergi Rekortmenli inde hep ilk on s rada yer ald y l nda Rahmi Koç ve Vehbi Koç tan sonra üçüncü s rada, 1989 y l nda da alt nc s rada yerini ald. Ödüller 2004 Armada y l n al flverifl merkezi seçildi Armada y l n ma azas ödüllerinde Uluda Kebapç s, Yiyecek ve E lence Kategorisinde Y l n Ma azas Ödülü'nü ald Radyo Televizyon Gazetecileri Derne i Oskarlar ödül törenine katk lar ndan dolay Uluda 'a Y l n Oskar Ödülü verildi Genelkurmay Baflkanl 'ndan plaket verildi Armada Y l n Ma azas yar flmas nda Trafik Artt rma Özel Ödülü'nü ald. Birçok kamu kuruluflu ve vak flardan teflekkür belgeleri ve plaketlerle Uluda Kebap ödüllerine ödül katmaya devam ediyor

8 ÇAYYOLU ULUDA ET LOKANTASI EK B Uluda Ankara'n n son dönemlerdeki en gözde yerleflim alanlar ndan biri olan Çayyolu'nda, Uluda Et Lokantas ile hizmet veriyor y l nda aç lan Çayyolu flubesi 400 kiflilik salona 450 kiflilik bahçeye aç k ve kapal çocuk oyun alanlar na sahip. Çayyolu Uluda Et Lokantas, Uluda kebab n n yan s ra birbirinden lezzetli et çeflitlerini zeytinya l lar n ve mezelerini müflterilerine sunarken 70 kiflilik deneyimli ve iflinin ehli personeliyle hizmetinizde.

9 ÇAYYOLU nun Lezzetleri Kar fl k Izgara Uluda Kebap 1956 y l ndan beri Uluda ' n eflsiz lezzeti. Kebapta kullan lan pide, tereya, domates sosu özel olarak üretilmektedir. Uluda ' n birbirinden lezzetli tüm et çeflitlerinin bir arada bulundu u zgara taba. Mantarl Pilav Sadece Uluda 'da yiyebilece iniz mantarl pilav, yufkaya sar l p f r nda k zart larak servis edilir. Kuzu Tand r Kuzu eti tafl f r nda a r a r saatlerce piflirilerek haz rlan r. Kekikle birlikte servis edilir Kuzu Pirzola Süt kuzu pirzolas özenle ifllenip zgarada tam k vam nda piflmifl yumuflac k etler yerken a z n zda da l yor.. F r nda Mantar Tafl f r nda üzerinde eriyen ve k zaran peynirle piflirilerek servis edilen mantarlar. çli Köfte Uluda ' n en çok tercih edilen ara s caklar ndan özel haz rlanan içiyle birlikte siparifl an nda k zart l p servis edilir. 17

10 Vazgeçilmez Tatl lar Dondurma Cup Künefe Birer porsiyonluk özel kaplarda haz rlanan nar gibi k zarm fl peynirli künefe sipariflle birlikte piflirilerek s cak olarak servis edilir. stenirse üzerine flam f st ve süt kayma ilave edilir. Meyve salatas n n üzerine konulan dondurma ve krem flanti lezzet dolu bir renk flöleni sunuyor. Muz Split Dondurma muz ve çikolata sosun muhteflem birleflimi. Üzerine f st k ve ceviz eklenerek daha unutulmaz bir tat oluyor. Krem Karamel Hem hafif, hem de çok lezzetli bir seçenek 18

11 Uluda ' n eteklerinde, bitiflik cumbal evleri, Arnavut kald r ml sokaklar ve lezzetli ev reçelleri ile Cumal k z k Osmanl sivil mimarisinin en güzel örneklerini görebilece iniz bir tür aç k hava müzesi gibi ziyaretçileri selaml yor. Kuzeydeki dik etekler ile vadilerin aras nda s - k fl p kalan yöre köylerine bu konumlar ndan dolay ''k z k'' ad verilmifltir. Köylerin birbirlerinden ayr lmas için de dereye yak n olan - na Derek z k, Fidye verene Fidyek z k ve K z k köylerinden topluca gidilerek cuma namaz k - l nan köye de Cumal k z k adlar verilmifltir. Bir rivayete göre Orhan Gazi Cumal k z k köyünü Bursa'y fethetmeden önce orduya destek olmas için kurmufl. Bir di er rivayet ise kendisinden yerleflmek için yurt isteyen Karakeçililer'e Ertu rul Gazi'nin Uluda eteklerinde 7 köy yeri sa lay p afliretin 7 güzel k z n da K - z klar n 7 o luyla evlendirerek 7 k z k köyünü kurdu unu söyler. Osmanl Aç k Hava Müzesi Cumal k z k Geçmiflin aynas evler 700 y ll k geçmifli ile Cumal k z k, 180'i halen kullan lmakta olan toplam 270 evden oluflmaktad r. Bu evlerin bir k sm hala restorasyon çal flmas alt ndad r. Evler sar, beyaz, mor ve mavi renklerle badana edilmifl ve ahflap bölümleri genellikle boyas z b rak lm flt r. Eskiye sad k kal narak restore edilen Cumal - k z k evlerinde genelde iki türlü plan uygulanm flt r. Bunlardan birincisi etraf moloz tafllarla yüksek flekilde örülmüfl bir duvarla çevrili d fl avludur. Buradan eve girifl kap s na ve hayat k sm na geçilir. Evin girifli, böylece sokakla do rudan iliflkili de ildir, ikinci tip evlerde ise d fl avlu yoktur. Sokaktan kap yard m ile do rudan hayat k sm na girilir. D fl kap üzerinde dikey konulan a aç hat llarla zgaralanm fl, cams z bir ayd nlatma ve havaland rma bofllu u yer al r. Hayat bölümünden iç avluya, ah ra, depolara ve merdivenlere geçilir. Genellikle ceviz a ac ndan yap lan çift kanatlar dövme demir kuflaklar ve iri bafll çivilerle ba lanm flt r. Kap lar n çift kanatl yap l fl elde edilen ürünün ve tar m araçlar n n kolayl kla içeriye tafl nmas n sa lamaya yöneliktir. Gerek d fl avludan ve gerekse do rudan sokaktan girilen hayat k sm, üst kat tafl yan sa lam >>>

12 yer al r. Birinci ve ikinci katlardan hayata do ru yap lan ç kmalar n üzerine oturtulan köflk odalar ayr özellik tafl r. Ev döflemeleri kirifller ve bunlar n üzerine çak lm fl kaplama tahtalar ile sa lanm flt r. Evlerin s nmas incelikle ifllenmifl ocaklarla sa lanm flt r. Do al dizi platosu Yüzy llard r el de memifl gibi duran köy tarihi film, tarihi belgesel çekenler için do al bir plato ifllevi görmektedir. Cumal k z k aralar nda Yefleren Düfller ve "K nal Kar" dizisinin de oldu u birçok dizi ve filmde kullan lm fl. Köyün kuzeyinde Deliçay k y s nda bu gün defin yap lmayan Koca Mezarl kta köyün geçmiflini vurgulayan birçok Osmanl devri mezar tafl görülmektedir. Eski Çobanevi konukevi, eski muhtarl k sanatevi ve etnografya müzesi olarak düzenlenmifltir. Tarihi hamam köyün ortak mal d r ve dü ünlerde gelin hamam olarak yak l r. Köyde iki kiflinin yan yana yürüyemeyece i kadar dar yollar bulunmaktad r. Cin Aral, >>> ahflap direklerle çevirilidir. Zemini yass ve genifl tafllarla döflelidir. Hayat bölümü Cumal k - z k evlerinde en çok kullan lan mekand r. Elde edilen ürünler burada geçici olarak depolan r, ayr l r, bak m yap l r. Kestaneler dikenli k l flar ndan burada ay klan r. Dü ün dernekler burada yap l r. K fl aylar nda s tmay sa layacak malzeme de burada kendisine ayr lan bölümde usta ellerce düzenli flekilde istiflenir. Hayat bölümünün yüksekli i fazla ise bir asma kat yap larak, burada uzun süre korunacak malzeme depolan r. Hayattan geçilen iç avludaki f r nlarda ekmekler, börekler ve çörekler piflirilir. fiaraphane denilen ahflap teknelerde üzümler s k l r, kazanlarda pekmezler kaynat l r. Çamafl rlar burada y kan r ve kurutulur. Küçükbafl hayvanlar n kümesi buradad r. Birçok ifllerin yap ld zemin k sm nda, depolar, mutfak, tuvalet, ah r, kümes, ocak ve f r n yer al r. Kat yüksekli i az olan birinci kat, k fll k bölümdür. Burada yatak odalar, oturma odalar, banyo ve ocak yer al r. kinci kat yazl k k s md r. De iflik tip sofalara s ralanm fl odalar, eyvan, seki ve sedirler yer al r. Üst katta soka a uzanan en özenli yer baflodad r. Bu odalar ile hayat aras nda eyvanlar

13 Ana caddesiz köy tek bir insan n geçebilece i darl kta bu kestirme yollardan bir tanesidir. Evlerin yan yana, s rt s rta olmalar nedeniyle ço u sokak "ç kmaz" özelli i tafl r. Ya mur ya d zaman geçit vermez derelere dönüflen sokaklar nda hala atla dolaflanlara rastlanmaktad r. Uluda ' n K rkp nar' ndan ç kan ve Bal kl Vadisi'nden gürül gürül akan su, Cumal k - z k' n yan bafl ndan geçer. Köyde suyun bol oldu u da, hemen her köfle bafl nda bulunan çeflmelerinden anlafl l yor. Cumal k - z k sokaklar ndan, her zaman kaynak sular akar. Eskiden beri süren bu gelenek sayesinde köylüler, afla daki bahçelerini istedikleri zaman sulayabilmektedir. Köyün sokaklar yaya ve binek hayvanlar ile at ve öküz arabalar n n ancak geçebilece i genifllikte yap lm fl. Yass tafl döfleli tafl sokaklar n orta k s mlar ya fll günlerde suyun ak p gitmesi için hafif çukur bir kanal fleklinde yap lm fl. Cumal k z k Camisinin kitabesi bulunmad - ndan yap l fl tarihi, yapan ve yapt ran hakk nda bilgi bulunmamaktad r. Ziyaretçileri köyün giriflinde E rek mahallesindeki meydanda An t Ç narlar diye adland r lan iki tane ç nar karfl lar. Bunlardan daha genç olan n gövde çevresi 4 metredir. Gövdede çarpmalardan oluflan yumrular yo- undur. Di er ç nar n gövde çevresi 6 metredir. Gövde üzerinde oluflan urlar ve dikili hatlar dikkat çekmektedir. Cumal k z k Etno rafya Müzesi ve Sanat Evinde halk taraf ndan ba fllanan köyün geçmifline ait çeflitli eflyalar sergilenmektedir. Müzenin bahçesinde, sundurma ile örtülü k s mda at arabalar, flaraphane, üzüm çi neme teknesi, dibek tafl, yalak, sütun bafll bulunmaktad r. Müzede ev eflyalar, ayd nlatma ve s tma araçlar, mutfak eflyalar, tar m aletleri, silahlar, teknik araçlar, av malzemeleri, binek ve tafl ma araçlar bulunmaktad r. Köy Dere, De irmenyeri, E rek, Hamam, Köyüstü, Okul ve Orta adlar nda 7 ayr mahalleden oluflur ve köyde bir ana cadde bulunmaz. AB taraf ndan finanse edilen Cumal k z k Kültür Turizmini Gelifltirme Projesi ile desteklenen köyün bir di er özelli i Türkiye'nin frambuaz yetiflen say l yerlerinden biri olmas d r. Köyün giriflindeki meydanda reçelden turfluya, eriflteden mant ya, fasulyeden cevize ne ararsan z sat lmaktad r. Is rganl tarhana, patl canl ve cevizli salça Cumal k zkta muhakkak denenmesi gereken lezzetlerden sadece bir kaç d r. Cumal k z k'da yemek yenecek yerlerin bafl nda Mavi Bocuk geliyor. Ama e er haftasonu Cumal k z k'a geliyorsan z, evlerini açan köylülerin çeflit çeflit reçeller, peynirler ve tereya yla sundu u kahvalt lar son derece uygun fiyatlara yiyebilirsiniz. Cumal k z k eskiden kestanecilikle geçinir yörenin en güzel kestaneleri burada yetiflirmifl. Kestane flekercileri Cumal k z k kestanelerini kap fl rm fl zaman nda. Sonradan a açlar n yakas na yap flan hastal k kestane a açlar n n ço u kurumufl. Ancak tepelere do ru olanlar kurtulabilmifl.

14 Uluda ' n Eteklerindeki Eviniz mavi boncuk konukevi Uluda eteklerinde 700 y ll k Osmanl Köyü Cumal k z k'ta al flagelmifl konaklaman n kültürüne alternatif bir mekan Mavi Boncuk Konukevi. Günlük hayattan s k lanlar için tam kafa dinlenilecek bir yer Cumal k z k. 700 y ll k Osmanl köyünün geleneksel mimari dokusuyla insanlara geçmifli yaflatan Mavi Boncuk Konukevi, Osmanl misafirperverli i ile sizleri a rlamay bekliyor. 2 ayr köy evinden oluflan Mavi Boncuk'ta 6 ayr oda bulunuyor. Odalar al - fl lagelmiflin d fl nda tamamen do al, insan n içini s tan bir atmosfere sahip. Odalarda bulunan banyolarda eskiyi yans tan dolap içi banyo sistemi dikkati çeken farkl bir özellik. K fl n küçük oda sobalar n n insan n içine kadar iflleyen s cakl, yazlar ise, yerini güneflin yeflilliklerin aras ndan gülümsemesine b rak yor. Mavi Boncuk, Konaklaman n yan s ra otantik do al ortam nda gözlemeden mant ya eriflteden ev baklavas na bir lezzet yelpazesi sunuyor. Fatma Teyze'nin haz rlad meflhur gözleme, köyün do al ürünleriyle haz rlanan sabah kahvalt s, köyün bahçelerden toplanan domates, biber, ve çeflitli otlardan yap lan salata konuklara sunuluyor. Ihlamur a açlar n n alt nda eflsiz Uluda do a manzaras eflli inde kahvalt ve yemek keyfi bambaflka. Ankara Yolu 10. km. Saldede Sokak Cumal k z k Köyü- BURSA Tel: Gsm:

15 Flamingo Cenneti NAKURU GÖLÜ Kenya'da safari yapmak bir ayr cal kt r.. Ülkenin baflkenti ve en önemli merkezi Nairobi, genelde safarilerin bafllang ç ve bitifl noktas n oluflturur. Ulusal müze ve y lan park gezilmesi gereken yerler aras ndad r. Hint Okyanusu k y s nda yer alan Mombasa, Kenya'n n en ilginç yerlerinden biridir. Konumu nedeni ile ülke ticaretinin büyük bölümünü elinde tutar. Ülkede Fort Jesus, Eski Köle Pazar, Mombasa Camii ve Nakuru Gölü ziyaret edilmesi gereken yerler aras ndad r. Nakuru Gölü, Rift Vadisi'nin taban nda oluflmufl s göllerin bir uzant s d r. Nakuru Gölü göz kamaflt r c kufllar yla ünlü ve su bitkileri aç s ndan zengin olan do al bir parkt r. Gölde bulunan çok say da bal k, pelikan, karabatak, bal kç l ve kartallar göle çekmektedir. Masai Mara dünyaca ünlü bir ulusal parkt r. Tanzanya ile s n r çizen Mara Nehri her sene çok say da hayvan n göçüne sahne olur. Bölgede aslan sürüleri, filler, zürafalar ve Afrika Ceylanlar yaflamaktad r. Vahfli hayvan seslerini duyarak uyumak veya Kilimanjaro Da 'n n eteklerinde kahvalt yapmak ise ayr bir heyecan kayna d r. Kenya'dan ahflap oymalar ve heykeller al nabilir. Abanoz a ac ndan tik a ac na kadar pek çok tropikal a aç yetenekli ustalar elinde birer sanat eserine dönüflür. Yerel dokumalar ve otantik tak lar da son derece estetik ve ilgi çekicidir.

16 Suyla Dans RAFT NG YAZI: Suat D NG L FOTO RAFLAR: Recep Peker TANITKAN

17 nsan n suyla olan hafl r neflirli i do umuyla bafllar. Bir hava gerekir yaflamak için, bir de su. Nefes almaya bafllad nda a layan insano lu, daha sonra çok zaman, çok ihtiyac için; her fleyden önce yaflamak için kullan r suyu. Yaflam n içinde her birimiz için farkl bölümleri vard r suyun vazgeçilmez olmas d fl nda: Kimimiz sakin bir deniz k y s nda huzuru bulmak isteriz, kimimiz kulaçlar atarak yorulmak yada geliflmek; kimimiz demli bir çaydaki tad baflka fleye de iflmezken, kimimiz bir bardak limonatan n ferahl na sar l r z s cak yaz günlerinde; kimimiz denizde jet ski ile h z n tad n ç kar rken kimimiz de coflkun, deli, durmak bilmez, set dinlemez flekilde akan bir nehrin, ak nt s na ra men, damarlar m za pompalanan adrenalin sayesinde sonuna ulaflmaktan zevk al r z. flte bu sonuncusu nerdeyse geri kalanlar n hepsinden daha coflkulu, daha zor, daha tehlikeli ve her ne kadar son y llarda popülerleflse de daha az tercih edilenidir. Kullan lan botlar n ad raft oldu u için ad rafting olan, özel bir vücut yap s, kondisyon, vb. fley gerektirmeyen spor yada e lence. Tarihin bafl nda teknolojiden yoksun insan mecburen yapt avc l bugün spor olarak yapmaktad r ve tehlikesizdir art k avc l k. Ama genlerimizde o anlar n art oldu undan olsa gerek hala heyecan arar z. Baz lar da bu heyecan hakl olarak rafting de bulurlar. Nas l bulmas nlar? Bir düflünsenize. Alt n zda durmadan, coflkun, ça laya ça laya, gürültüyle, kendini tafllara vurarak, kayalar, topraklar afl nd rarak, gem vurulmaz flekilde akan bir rmak var. O rma n üstünde durman z sa layan tek fley ise içi hava dolu bir bot, hiçbir teknolojik özelli i olmayan basit bir bot. Elinizde kürekleriniz var sadece bota yön vermenize yard mc olabilecek ki o yard mda tart fl l r. Bir ak nt ya kap lm fl gidiyorsunuz. Sürekli ve dengesiz bir hareket halindesiniz. Bütün gücünüzü, artan kan ak fl - n zdan dolay kabarm fl damarlar n z n belirginleflti i kollar - n za vererek yönünüzü kaybetmemeye ve düflmemeye çal fl - yorsunuz. Ama bu ikisi de her an olabilir. Ya düflerseniz? Tamam. Can yele iniz var, kask - n z var, hatta tak m arkadafllar - n z var. Can yele iniz sizi yukar da tutacakt r, kask n zda suyun tan mad tafllardan koruyacak bafl n z ama arkadafllar - n z duramayacak ve siz raft tan düflmüfl biri olarak hala yüksek dozda adrenalini hissedeceksiniz damarlar n zda. Coflkunuz sudan ç k ncaya kadar bitmeyecek hatta soluklanacaks n z ama koflu solu u, yar fl solu u olmayacak bu. Yine de o soluklanma esnas nda kafan zda ve akl n zda yaflad n z heyecan n, coflkunun ve nehirdeki su gibi ça laya ça laya gürül gürül akan kan n h - z n hissedeceksiniz. Ancak tabii ki amaç düflmemek ve parkuru tamamlamak. flte o an! Bu hazz anlatabilmek gerçekten çok zor. Düflündü ünüz fleyler aras nda belki en son gelen fley di er rakipleriniz olur çünkü esas rakibinizi aflm fls - n zd r. Do aya hükmetti inizi dahi düflünemeyecek kadar zafer, heyecan ve coflku dolusunuzdur. Bir o kadar da yorgunluk vard r üstünüzde ama yine de baflar n n mutlulu uyla gölgelenir o yorgunluk. O anda yapm fls n zd r, baflarm fls n zd r, di erleri bir kenara do ay yenmiflsinizdir. Yine bir soluklanma an vard r. Kare kare gözünüzün önünden geçer küre i nas l zorlanarak tuttu unuz ve o kayaya o kadar yak nken nas l da yan ndan s yr l - verdi iniz. Bir an yükseldi inizde beyninizin kar ncal bir flekilde lütfen düz inelim diye geçirdi i düflünce an gelir akl n za. Arkadafllar n za sesinizi duyurabilmek için g rtla n - z n nas l da gerildi ine flaflars - n z. O nehir ki b raksan z belki koca arabalar yutar; sizi yutamam flt r! Bu fikirlerdir, o anda damarlar - n zda dolaflan adrenalindir, muhteflem bir tecrübe olaca hissidir insan raftinge iten. Bütün beklentilerinizi de karfl layacakt r bu etkinlik. Ayr ca, grup olarak yapt ysan z, gerçekten dayan flman n, birlikteli in, güvenin insanlara neler kazand rabilece ini de fark edersiniz. Rafting dendi inde, ülkemizde akla gelen çok önemli merkezler var. Hele ki bu sporun profesyonelleri için Çoruh nehri bütün debisi ve azg nl yla parmakla gösterilebilecek parkurlardan biri halinde. Ayn flekilde bugün Türkiye'nin Antalya gibi büyük turizm merkezlerinde de rafting e giderek artan bir talep görülmektedir. Bir gün f rsat n bulursan z siz de mutlaka deneyin. Heyecan için, adrenalin için, zafer için, coflku için Siz de deneyin. 33

18 Barselona En k flk rt c Akdenizli

19 Barselona Dali'nin tablolar ndan f rlam fl gibi duran sürreal bir kent. Ad m bafl heykelleri, sokak flovlar, olanca görkemiyle La Sagrada Familia Katedrali, durmak bilmeden e lenen genci yafll s yla Barselona spanya içinde sanki ayr bir ülke. spanya'n n kuzeydo usunda yer alan Barselona'da bir Akdeniz kenti k flk rt c l n n yan s ra gerçekten de görkemli bir tarih, gastronomi kültürü ve ilginç bir modernizm var. Tarihi binalar n yan nda yükselen tuhaf geometrik yap - lar ve heykeller kenti ve elbette eserlere hayranl kla bakan sizi gerçeklikten uzaklaflt r p bir tür masal kentinin içine çekiyor. Picasso, Miro, Dali ve Gaudi gibi sanatç lar n y llarca burada yaflam fl olmas ve yarat c l klar n burada ortaya koymalar, baflka nas l aç klanabilir! Fakat Barselona'y Barselona yapan ne Dali, ne de Picasso. Yap lara ruh üfleyen dahi mimar Antoni Gaudi flehrin mutlak hakimidir zira kent tüm ihtiflam n ünlü mimara borçlu. Modernizmin öncüsü ve art nouveau tarz - n n ç lg n uygulay c s Gaudi, müthifl bir süsleme ve ilginç geometriler içeren yap tlar n adeta kentin her yerine serpifltirmifl. çinde düz bir duvar bulamayaca n z her taraf kavisli La Pedrera apartman, Picasso'nun gençlik y llar nda s k s k ziyaret etti i, Gaudi'nin renk renk tasar mlar yla süslü Güell Park, renkli ve kaotik Casa Battlo binas sanat tutkuyla yaflatan Gaudi'nin süslü cümlelerle anlat lmayacak eserlerinden sadece birkaç. Ancak dahi mimar n en önemli eseri nak fl gibi ifllenmifl ancak mimar n ölümünden sonra bir türlü bitirilemeyen dünyan n en çok turist çeken flantiye sahas La Sagrada Familia (Kutsal Aile) Katedrali. fiark lara konu olan La Sagrada Familia (Kutsal Aile) Katedralini infla ederken Gaudi, "modern bir 20. yüzy l kilisesi" yaratmak üzere yola ç km fl. Ancak ölümüyle eseri yar m kalm fl. Katedral hala tamamlanabilmifl de il. Buna ra men Barselona'n n dünyaca ünlü sembollerinden biri olmay baflarm fl. Katedral Gaudi'nin a aç dallar ndan esinlenerek kulland dallan p budaklanan kolonlar, insani dehflete düflüren Çile Duvar ile son derece etkileyici bir yap d r. Üç cephesi bulunur. birincisi do ufl (nativity), ikincisi tutku (passion) ve üçüncüsü de ihtiflam (glory)d r. Her üç cephenin de inanç, umut ve hay rseverli i (faith, hope, charity) sembolize eden üçer girifli ve havarileri sembolize eden dörder çan kulesi vard r. Barselona'da çektirdi iniz hemen hemen her resme girecek kadar kendini be enmifl katedralin büyüsü belki de bitmemifl olmas nda yatmaktad r. Bitti inde 14 kulesi olacakt r. Bunlardan eflit boylardaki 12 tanesi sa'n n havarilerini, biri sa'y ve biri de Meryem'i simgeleyecektir. >>>

20 Vaatler kenti Barselona Bir yanda gece hayat, yemek, öte yanda tarih, al flverifl... Barselona size her fleyi vaat ediyor. Zengin kültürlerle yo rulmufl flehir sanki bir aç k hava müzesi gibidir. Picasso ve Miro müzeleri, flehrin dikdörtgen biçiminde ama ortas avlu gibi bofl b rak lm fl meydanlar, 1992 Yaz Olimpiyatlar için yap lan yeni marinadaki restoranlar ve küçük bir spanyol köyü Barri Gótic. Uyumayan flehir Barselonal lar kendilerini önce Katalan olarak kabul ederler. Onlar size spanya kurulmadan önce Katalanya'n n var oldu unu, kendi mutfaklar n n, dillerinin, bayraklar n n ve kültürlerinin farkl oldu undan söz edeceklerdir. Madrid'den daha kozmopolit, spanya'dan daha Avrupai olduklar n düflünürler. Yemek demiflken uyarmadan geçmemek laz m; Barselona'da yemek vakitleri sizi biraz flafl rtabilir. spanyollar ö le yeme- ini 14.00'ten sonra yerler. Akflam yeme i saati ise 23:00 civar. Bize flafl rt c gelse de e lence geç bafllar Barselona'da ne de olsa uyuman insanlar n kentidir Barselona. Hemen hemen Barselona ile ilgili her foto rafta veya her tabloda gördü ünüz her kitapta okudu unuz, o ünlü Las Ramblas soka limandan sadece bir kilometre uzakl ktad r. Liman n hemen yan ndaysa bir di er ünlü yap t Christopher Columbus Heykeli, yüzünü Akdeniz'e çevirmifl sizi beklemektedir. Futbol mabedi Nou Camp gezilmesi gereken bir di er önemli yer. Futbolla ilgilenseniz de ilgilenmeseniz de stat gerek devasa yap s yla gerek müzesiyle mutlaka görülmeli.

21 Güzel Düfller Simgesi Topaz A lbert E NSTE N' bir sözü vard r;" Deneyimleyebilece imiz en güzel fley mistik olan d r. O, gerçek sanat n ve bilimin ana kayna d r." Bu bence hepimizden ve her fleyden önce oluflmufl tafllar n gizemini iyi anlat yor. Onlar k zg n bir kor halinde bulunan dünya so umaya bafllad - nda olufltular ve yeryüzünün kal c varl klar oldular. Dünya yok oluncaya kadar da var olacaklar. Bizlere, milyar y lla an - lacak kadar uzak olan yaflamlar n izlerini tafl yan tafllardan biri olan Topaz' n güçlerinden bahsedece im. Eski zamanlar n en kudretli tafllar ndan biri olan topaz' n göz hastal klar ve veba gibi salg n hastal klar ortadan kald rd söylenir. Bu tafl n sa l ks z insanlar sa l na kavuflturdu u, onlar korkakl ktan ve ahlaks zl klardan korudu u bilinir. Do al ve muhteflem fl yla göz kamaflt r c bir taflt r ve özellikle mücevher yap m nda kullan l r ve pek çok rengi mevcuttur. Sar topazla, turuncu topaz en de erli çeflitleridir, içimizi güneflin s cak fl ve enerjisiyle doldurur. Bütün dünya yüzünde en de erli topazlar n ç kar ld ülke Brezilya'd r. Pek çok olumlu etkisi yüzünden ça lar boyunca topaz'a farkl s - fatlar yüklenmifltir.yayg n deyimiyle "Bereket Tafl " olarak bilinir. Etkisi ile manevi anlamda bollu u, bereketi ça raca na inan l r. Ortaça 'da nazardan korunmak için alt n bilezi e tak lm fl olarak sol kolda tafl n rd, mesela iki afl k aras na girebilecek bir so ukluktan korudu una inan ld için "Aflk Tafl " diyenler de vard r. Roma mparatoru Hadrian' n da en sevdi i taflt topaz. Romal lar yolculukta kendilerini tehlikelerden ve kötülüklerden koruyaca na inand kla- r ndan "Güç Tafl " ad n vermifllerdir topaza. Sar topaz (sitrin) da "Tüccar Tafl " olarak bilinir; kasaya bir parça sitrin konuldu- unda gelirin artt na inan l rm fl.cildi güzellefltirdi i, kalbi ferah tutup insana ümit verdi i söylenir. Ayr ca turuncu renkteki topaz'lar, cesaret, nefle ve hoflnutluk duygular n kuvvetlendirir. fieffaf topaz ruhsal bak mdan geliflmeye yard mc olur. Bilinmeyene karfl kifliyi yüreklendirir. "Sar Yakut" ad yla da litaratüre geçen topaz, Aslan, Baflak ve Bal k burcunun tafl d r. Pelin URAL 40

Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde

Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde Reflit Galip Caddesi Hafta Sokak 11/B G.O.P. ANKARA TEL: 0.312 447 12 00 - www.trilye.com.tr Y l: 3 Say 9 Eylül-Ekim-Kas m-aral k 2009 ISSN: 1307-0800

Detaylı

MERHABA. Bask. Yay n Türü Yerel Süreli Yay n, Dört ayda bir yay nlan r. Y l: 6 Say 16 Ocak-fiubat-Mart-Nisan 2012 ISSN: 1307-0800

MERHABA. Bask. Yay n Türü Yerel Süreli Yay n, Dört ayda bir yay nlan r. Y l: 6 Say 16 Ocak-fiubat-Mart-Nisan 2012 ISSN: 1307-0800 MERHABA Y l: 6 Say 16 Ocak-fiubat-Mart-Nisan 2012 ISSN: 1307-0800 Uluda Kebapç s Ad na mtiyaz Sahibi ve Genel Yay n Müdürü Cesim YOLUDO RU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Burak ULUDA Yay na Haz rlayan ve Yay

Detaylı

yemek sohbetleri Cemal Hünal

yemek sohbetleri Cemal Hünal a fl a Say 20 Mart 2009 y Yaflar G da Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. yemek sohbetleri Cemal Hünal mutfaktay z Sarp Levendo lu mekan Kitchenette rehber Çocuk yaflad n ö renir söylefli Yemek kardeflli

Detaylı

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak Nisan-May s-haziran 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 40 Dimes in İngiltere deki yükselişi Özel Dosya: Bu Bahar Siz de Yenilenin Sıcak günlerin serin dostu Limonata Dünyada Dimes tutkusu

Detaylı

Bursa Kent Rehberi. Raif Kaplano lu / smail Cengiz

Bursa Kent Rehberi. Raif Kaplano lu / smail Cengiz Bursa Kent Rehberi Raif Kaplano lu / smail Cengiz Bursa Kent Rehberi www.bursa-bel.gov.tr Yap m / Producer Kültürpark çi Açık Hava Tiyatrosu Altı Çekirge / BURSA Tel: +90 224 234 29 29 (pbx) Fax: +90 224

Detaylı

EL F KORKMAZEL den LEZZET DURAKLARI D YET AMA NASIL? BAHARATLAR. Yuva Mayal Kaymakl Po aça. stanbul un orta yeri Eminönü

EL F KORKMAZEL den LEZZET DURAKLARI D YET AMA NASIL? BAHARATLAR. Yuva Mayal Kaymakl Po aça. stanbul un orta yeri Eminönü EL F KORKMAZEL den Yuva Mayal Kaymakl Po aça LEZZET DURAKLARI stanbul un orta yeri Eminönü D YET AMA NASIL? Sa l ks z zay flama diyetlerinden kaç n n BAHARATLAR Bin derde deva içindekiler Elif Korkmazel:

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Dünya Miraslar Ha Long Koyu, Vietnam

Dünya Miraslar Ha Long Koyu, Vietnam Dünya Miraslar Tassili n'ajjer, Cezayir Dünya Miraslar Ischigualasto/Talampaya Ulusal Parklar, Arjantin Dünya Miraslar Büyük Mercan Resifi, Avustralya Dünya Miraslar Purnululu Ulusal Park, Avustralya Dünya

Detaylı

Dünyam z n Enerji htiyac ve

Dünyam z n Enerji htiyac ve Ocak - fiubat - Mart 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 2 - Say : 3 Dünyam z n Enerji htiyac ve Alternatif Çözümler Dimes in Yeni Yüzleri Gelece i Görmek Hedef 2012 Haflmet Babao lu Giriflimcilere Alt

Detaylı

KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ

KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Teknolojiyi yak ndan de il, ileriden takip ediyoruz Teknolojiyi, bilginin sanayideki ifllemlerde sistematik olarak uygulamaya al nmas ve

Detaylı

E-SOSYAL. Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları

E-SOSYAL. Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları Ocak-fiubat-Mart 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 39 Türk Kalp Vakfı kalp dostu Dimes i öneriyor Tanıdık Bir Yüz Çetin Yıldırımakın Kuşburnu Mucizesi 100 gr ı bir sandık portakala eşdeğer!

Detaylı

02 içindekiler. 58 moda. Yaz iflleri Yay n Direktörü: Fülay Yafla. çerik ve Tasar m

02 içindekiler. 58 moda. Yaz iflleri Yay n Direktörü: Fülay Yafla. çerik ve Tasar m Say :08 Ocak 2006 04 mekan: Burgazada 06 portre: Tuna Kiremitçi 10 yaflam rehberi 12 ifl dünyas : Saruhan Tan 16 müzik: Okay Temiz 20 yaflam rehberi 22 damak tad : Remix II 26 röportaj: Agah Özgüç 28 sualt

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI yar n n yaflam biçimi 2 ED TÖR beyaz kelaynaklar uçmal... Kelaynaklar ; y llar evvel neslinin tükenmesini önlemek amac yla infla edilen; Urfa-Birecik

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

Kar m kahveden ç km yor

Kar m kahveden ç km yor hepsi 10/6/06 4:40 PM Page 1 Büyüten ama büyümeyen bir çocuk: Trafikteki de iflikliklerin alt nda tek bir imza var... Kim bu UKOME? Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z 6 Ekim Cuma 2006 Say : 73 Ba ms z Haftal

Detaylı

SAYI BAHAR 2008 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit yılını kutluyor

SAYI BAHAR 2008 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit yılını kutluyor KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 05 BAHAR 2008 Kale Kilit yılını kutluyor SADIK ÖZGÜR\ SUNUfi 55. kurulufl y l m z... Yar m as rdan daha önce bafllad m giriflimin bugün 55. y l n kutluyor

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 26 Milletvekili DOLANDIRILDI HABER 18 DE 4 EYLÜL 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Bozk rda

Detaylı

Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 02 www.kavaklidereneresi.net

Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 02 www.kavaklidereneresi.net Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 02 www.kavaklidereneresi.net Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 03 www.kavaklidereneresi.net Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 04 www.kavaklidereneresi.net Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 05 www.kavaklidereneresi.net

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Yokufllar n yükünü s rt nda tafl yor MERD VENL SOKAKLAR

Yokufllar n yükünü s rt nda tafl yor MERD VENL SOKAKLAR 12/7/10 13:12 Page 3 KENT KONAK Kapak.rh Y A Z 2 0 1 0 / 3 Tar k Dursun K. yazd... DAMLACIK DERLER ADIMA Alt nordulu Milli Amigo SARI YAfiAR Marulun göbe i KESTANE PAZARI Seyyahlar n izinde BASMANE Mehmet

Detaylı

LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile

LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile UMUT! LG NÇ! Mesut Akgül ün beyan d r Kurakl ktan korkan çiftçiler, mart-nisan ya muruna bel ba lad HABER 12. SAYFADA AK Parti de 3 DÖNEM de iflir mi? Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, AK Parti Genel Merkezi

Detaylı

MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05

MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05 MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05 Ç NDEK LER MAKRO HABER 6 RÖPORTAJ 40 Lösemisiz bir dünya düfllüyoruz Makromarket ten çal flanlar na anlaml gece Hepimiz bir gün yafllanaca z Afra lar Makromarket oluyor!

Detaylı

Gökdelen modern bir "ifl merkezi" oluyor

Gökdelen modern bir ifl merkezi oluyor 71.sayi 11/25/06 1:35 PM Page 1 Gökdelen modern bir "ifl merkezi" oluyor Podyuma y ld z ya d Baflkent Moda Günleri podyumlar n ünlü mankenlerini a rlad. Önümüzdeki y l n sonbahar-k fl kreasyonlar dünyaya

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 8 Ekim-Kas m-aral k 2006 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 Tarihî Kentler Birli i ad na imtiyaz sahibi: Yaz iflleri müdürü: Yay

Detaylı

Aktüalite. Duyurular m z. Üniversite S nav nda Anne Babalar n Tutumu Dr. Gülseren Buday c o lu 65. Kabil Büyükelçisi Smokin Restoran & Bar

Aktüalite. Duyurular m z. Üniversite S nav nda Anne Babalar n Tutumu Dr. Gülseren Buday c o lu 65. Kabil Büyükelçisi Smokin Restoran & Bar indeks 2 N D E K S 7 Usta Kalem Serdar Turgut 72 8 Metifl Holding A.fi. Yön. Kurulu Baflkan Yard. Ayfle Sevgör Sever 72 20 Ça m z n Hastal : Bel ve Boyun A r lar Prof. Dr. Reyhan Çeliker 79 12 Aktüalite

Detaylı