BAHARA MERHABA. Umarız sizlerin zevkle okuyacağı bir sayıya imza atmışızdır. Baharın bütün güzelliklerinin sizlerle olması dileğiyle.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAHARA MERHABA. Umarız sizlerin zevkle okuyacağı bir sayıya imza atmışızdır. Baharın bütün güzelliklerinin sizlerle olması dileğiyle."

Transkript

1

2

3 Üç ayda bir yay mlan r. Y l:2 Say 3 Nisan-May s-haziran 2007 ISSN: Uluda Kebapç s Ad na mtiyaz Sahibi Cesim YOLUDO RU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Burak ULUDA Yay na Haz rlayan ve Yay n Koordinatörü Recep Peker TANITKAN Editör Zeynep TANITKAN Aysun DO AN Foto raflar Recep Peker TANITKAN Sayfa Tasar m Özlem TÜRKMEN Renk Ayr m Harun EFE Kapak Tasar m Berrin NACAR Adres: Uluda Kebapç s Denizciler Caddesi No: Ulus - ANKARA Tel: (0312) (4 hat) Fax: (0312) Tasar m-bask BAHARA MERHABA 3. sayımızda yine sizlerle beraberiz her sayıda bir öncekinden daha iyisini sizlere sunmaya çalışıyoruz. Daha önce tecrübemiz olmayan dergi yayınlama konusuna adım atmak bizler için farklı bir deneyimdi. Bu sebeple sizlerden aldığımız olumlu tepkiler bizi çok mutlu etti. Bu konuda bizlerle bütün tecrübe ve birikimlerini paylaşan ve dergiyi yayına hazırlayan gazeteci ve fotoğraf sanatçısı dostumuz Recep Peker Tanıtkan'a buradan bir kez daha teşekkür ederiz. Ankara Çayyolu Şubemizi tanıttığımız bu sayımızda sizlerin zevkle okuyacağınızı düşündüğümüz konulara yer vermeye çalıştık. Son zamanlarda popülerliğini arttıran ve birçok televizyon dizisinin çekimlerinin yapıldığı 700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık'a yer verdik. Cumalıkızık aynı zamanda aile büyüklerimizin doğum yeri olduğu için bir de bizim gözümüzle görmek hoşunuza gidecektir. Doğdukları yerden bahsedince kısa da olsa onların dünden bugüne olan yolculuklarını sizlerle paylaşmak istedik. Her sayıda olduğu gibi bu sayıda da eski Uludağ dostlarının duygu ve düşüncelerini sizlerle paylaşmaya devam ettik. Bu sayıda ki güzel düşüncelerinden dolayı sayın Prof. Dr. Tuncay Ertunç'a, Orhan Mimarsinanoğlu ve ailesine, Op. Dr. Yılmaz Kadıoğlu'na, Fahri Bulgurlu ve ailesine teşekkür ederiz. Umarız sizlerin zevkle okuyacağı bir sayıya imza atmışızdır. Baharın bütün güzelliklerinin sizlerle olması dileğiyle. Saygılarımızla, ULUDAĞ Ailesi Dergideki reklamlar n sorumlulu u firmalara, yaz lar n sorumlulu u yazarlar na aittir. Bu yay n n bir bölümü ya da tamam yay nc s n n izni olmaks z n ço alt lamaz ve yay nlanamaz.

4 Ç NDEK LER Lezzet Duraklar ULUDA Uluda Kebapç s 'n n Kahramanlar BURHAN ve ERGÜN ULUDA KARDEfiLER Uluda n ALDI I ÖDÜLLER Uluda Et Lokantas ÇAYYOLU EK B Uluda n Tatlar ÇAYYOLU NUN LEZZETLER Vazgeçilmez Tatl lar KREM KARAMEL, MUZ SPL T, DONDURMA CUP ve KÜNEFE Osmanl Aç k Hava Müzesi CUMALIKIZIK Uluda ' n Eteklerindeki Eviniz MAV BONCUK Flamingo Cenneti NAKURU GÖLÜ Suyla Dans RAFT NG En K flk rt c Akdenizli BARSELONA Güzel Düfller Simgesi TOPAZ Sevda-Cenap And Vakf ULUSLARARASI ANKARA MÜZ K FEST VAL 5000 Y ll k Felsefe YOGA Sa l k BAfi A RILARI, M GREN ve AKUPUNKTUR Sa l k B TK LERLE GELEN SA LIK nsan Bafltan Ç karan Meyva ELMA Tanr n n Meyvesi ZEYT N-ZEYT NYA I Döviz Getiren Bitki KAPAR Nefes Kesen Adalar BORA BORA Bir Müze ANADOLU MEDEN YETLER MÜZES Sanatç lar ve Siyasetçiler ULUDA Ç N NELER YAZDILAR Onlar Uluda Yaln z B rakmad lar GÖRÜfiLER

5 ULUDA n Lezzet Duraklar ULUDA ET LOKANTASI FLORYA 800 kiflilik yemek salonu, 1200 kiflilik yeflillikler aras nda deniz manzaral bahçesi, kapal ve aç k oyun parklar, 400 kiflilik kafeteryas ve genifl otopark ile hizmet vermektedir. Ayr ca özel toplant ve yemekleriniz için tüm teknik ekipmanlarla donat lm fl projeksiyon ve slayt gösterilerinizi sunabilece iniz salonu ve buna ba l teras ile mavinin ve yeflilin kucaklaflt - do al güzelliklerin lezzetle birleflti i ULUDA ET LOKANTASI kaliteyi ve hizmeti FLORYA' da sunuyor. stanbul Cad. No: 12 Florya / STANBUL Tel: (212) Fax: (212) ULUDA KEPABÇISI- ULUS 1956 y l nda Denizciler Caddesi nde dört masal küçük bir lokanta olarak hizmet vermeye bafllayan ULUDA KEBAPÇISI kaliteye ve lezzete ad n vererek müflterilerinin be enisi ile geliflimini sürdürmüfltür. Bu geliflim 2 katl 250 kiflilik lokantas na geçifline sebep olmufltur. 40. hizmet y l na girerken de müflterilerinden ald güvenle Denizciler Caddesi ndeki yeni ve modern binas na tafl nm flt r. Denizciler Cad. No: 54 Ulus / ANKARA Tel: (312) (pbx) Fax: (312) ULUDA ET LOKANTASI ÇAYYOLU Yeni asr n ilk senesinde 2001 y l nda Çayyolu Bangabandhu Caddesi nde hizmete girmifltir. 400 kiflilik salonu ve 450 kiflilik bahçesi aç k ve kapal çocuk oyun alanlar yla baflkentimizin flehir merkezi d fl nda yaflayan de erli müflterilerine de Uluda kalitesini sunmaktad r. Çayyolu Uluda Et Lokantas Uluda Kebab n yan s ra ifltah - n z kabartacak di er et çeflitleri, birbirinden lezzetli meze, zeytinya l, ara s cak ve tatl çeflitlerini de bulabilece iniz menüsü ile hizmetinizdedir. Bangabandhu Bulvar No: 99 Çayyolu / ANKARA Tel: (312) Fax: (312) ULUDA ET LOKANTASI KÜÇÜKYALI 2003 y l nda hizmet vermeye bafllayan 300 kiflilik iki ayr salonu, adalar manzaral 130 kiflilik teras ve 120 kiflilik bahçesi ile kapal çocuk oyun odas yla aran - lan lezzeti ve kaliteyi KÜÇÜKYALI ULUDA ET LOKANTASI Anadolu yakas nda da sunuyor. Sahil Yolu No: 90 Küçükyal / STANBUL Tel: (216) (216) Fax: (216) ULUDA KEBAPÇISI- ARMADA Gün boyu al fl-verifl öncesi ve sonras rahat ve kaliteli bir restoranda yemek arzu eden müflterilerine hizmet vermek amac yla 2002 y l nda 350 kiflilik salonuyla sektöründe lezzete ve kaliteye ad n veren Uluda hizmetini Armada Al flverifl ve fl Merkeziyle tan flt rm flt r. Armada fl Merkezi 6/166 Sö ütözü / ANKARA Tel: (312) (pbx) Fax: (312)

6 Yar m As r Deviren ULUDA KEBABÇISI'n n Kahramanlar BURHAN ve ERGÜN ULUDA KARDEfiLER Burhan ULUDA Burhan Uluda 1933 y l nda, kardefli Ergün Uluda 1941 y l nda Bursa'n n Cumal k z k köyünde do dular. Burhan Uluda, okulu bitirdikten sonra küçük yaflta Bursa'da tarihi kapal çarfl n n giriflindeki day s n n dükkan olan Mavi Köfle Kebapç s 'nda ç rak olarak çal flmaya bafllad. Orada usta olduktan sonra askere gitti. Askerden dönünce 1955 y l nda Ankara'ya tafl nd ve Hac - bayram'da Güvercin sokakta küçücük bir dükkan açarak ifle bafllad. Burhan beyden bir veya 2 ay sonra kardefli Ergün Uluda da Ankara'ya tafl nd. O küçük dükkanda iki kardefl hem ustal k yapt, hem komilik garsonluk, hem de bulafl k y kad lar. Bir sene dolmadan Denizciler Caddesine o zamanki Numune Palas Oteli'nin Ergün ULUDA alt nda 4 masal küçük dükkana tafl nd lar. Dükkanda 4 masa 4 metrelik bir bank ve 8 tabure vard. Çok yo un talepler karfl s nda müflteriler kap da uzun kuyruklar oluflturuyordu. Konuyla ilgili 1958 y l nda ç kan Ankara'n n gözde gazetelerinden Zafer Gazetesi'nde flöyle bir haber ç kt : Denizciler Caddesi Ganioğlu apartmanı önündeki benzinliği kaldırdık ama halen kalabalık ve araba kuyruğu devam ediyor. Meğer benzinlik değil de Uludağ Kebapçısı'nda kebap yemek isteyenlerin oluşturduğu kuyrukmuş y l nda bu yo unluktan dolay Uluda Kebabç s hemen yandaki Ganio lu apartman alt ndaki daha büyük dükkana tafl nd. Ve 1995 y l na kadar bu dükkanda hizmet veren Uluda Kebabç s ayni tarihte, ayn caddede kendi dükkanlar olan 8 katl binaya tafl nd. Ankara'da Armada ve Çayyolu, stanbul'a Florya ve Küçükyal flubeleri ile Uluda Kebab yay lmaya devam ediyor. Denizciler Caddesi'nde iki kardeflin büyüttü ü Uluda Kebapç s 'n n baflar s n n ve ününün yay lmas üzerine stanbul'dan da yo un talep geldi. 1985' te Uluda lezzetini stanbul'a tafl d. 1985'te Florya'da Atatürk Köflkü'nün yan nda Uluda Et Lokantas aç ld. Lokanta, müflterilerine meflhur Uluda Kebab 'n n yan s ra zengin et çeflitleri ve zeytinya l mezeler sunmaya bafllad. 1995'te de, Uluda Kebabç s Ankara Denizciler Caddesi'nde daha modern ve büyük 8 katl binas na tafl nd. Ailenin genifllemesivle 2. kufla nda ifle dahil olmas yla Uluda büyümeyi sürdürdü. 2001'de Ankara'da Çayyolu, 2002 'de Armada ve 2003'te stanbul Küçükyal flubelerini açt 10 Burhan ve Ergün Uluda kardefllerin Cumal k z k da do duklar ev

7 ULUDA n Ald Ödüller Armada da y l n ma azas 2006 ödülleri muhteflem bir törenle sahiplerini buldu. Bu y l 3. kez düzenlenerek geleneksel hale gelen Y l n Ma azas Ödül Töreni Armada Al flverifl Merkezi Yönetim Kurulu Baflkan Rifat Hisarc kl o lu nun ev sahipli inde gerçekleflti Armada y l n ma azas yar flmas nda Trafik Artt rma Özel Ödülü'nü Uluda Kebapç s Armada fiubesi ald. Ödül, Ankara Ticaret Odas Baflkan Sinan Aygün taraf ndan Uluda n Genel Müdürü Cesim Yoludo ru ya verildi. Birinciler yönetim oylamas, halk oylamas ve ma azalar n birbirini de erlendirdi- i çapraz oylama sonucunda belirlendi. Ankara Vergi Rekortmeni Uluda Kebapç s y llar aras nda Ankara Vergi Rekortmenli inde hep ilk on s rada yer ald y l nda Rahmi Koç ve Vehbi Koç tan sonra üçüncü s rada, 1989 y l nda da alt nc s rada yerini ald. Ödüller 2004 Armada y l n al flverifl merkezi seçildi Armada y l n ma azas ödüllerinde Uluda Kebapç s, Yiyecek ve E lence Kategorisinde Y l n Ma azas Ödülü'nü ald Radyo Televizyon Gazetecileri Derne i Oskarlar ödül törenine katk lar ndan dolay Uluda 'a Y l n Oskar Ödülü verildi Genelkurmay Baflkanl 'ndan plaket verildi Armada Y l n Ma azas yar flmas nda Trafik Artt rma Özel Ödülü'nü ald. Birçok kamu kuruluflu ve vak flardan teflekkür belgeleri ve plaketlerle Uluda Kebap ödüllerine ödül katmaya devam ediyor

8 ÇAYYOLU ULUDA ET LOKANTASI EK B Uluda Ankara'n n son dönemlerdeki en gözde yerleflim alanlar ndan biri olan Çayyolu'nda, Uluda Et Lokantas ile hizmet veriyor y l nda aç lan Çayyolu flubesi 400 kiflilik salona 450 kiflilik bahçeye aç k ve kapal çocuk oyun alanlar na sahip. Çayyolu Uluda Et Lokantas, Uluda kebab n n yan s ra birbirinden lezzetli et çeflitlerini zeytinya l lar n ve mezelerini müflterilerine sunarken 70 kiflilik deneyimli ve iflinin ehli personeliyle hizmetinizde.

9 ÇAYYOLU nun Lezzetleri Kar fl k Izgara Uluda Kebap 1956 y l ndan beri Uluda ' n eflsiz lezzeti. Kebapta kullan lan pide, tereya, domates sosu özel olarak üretilmektedir. Uluda ' n birbirinden lezzetli tüm et çeflitlerinin bir arada bulundu u zgara taba. Mantarl Pilav Sadece Uluda 'da yiyebilece iniz mantarl pilav, yufkaya sar l p f r nda k zart larak servis edilir. Kuzu Tand r Kuzu eti tafl f r nda a r a r saatlerce piflirilerek haz rlan r. Kekikle birlikte servis edilir Kuzu Pirzola Süt kuzu pirzolas özenle ifllenip zgarada tam k vam nda piflmifl yumuflac k etler yerken a z n zda da l yor.. F r nda Mantar Tafl f r nda üzerinde eriyen ve k zaran peynirle piflirilerek servis edilen mantarlar. çli Köfte Uluda ' n en çok tercih edilen ara s caklar ndan özel haz rlanan içiyle birlikte siparifl an nda k zart l p servis edilir. 17

10 Vazgeçilmez Tatl lar Dondurma Cup Künefe Birer porsiyonluk özel kaplarda haz rlanan nar gibi k zarm fl peynirli künefe sipariflle birlikte piflirilerek s cak olarak servis edilir. stenirse üzerine flam f st ve süt kayma ilave edilir. Meyve salatas n n üzerine konulan dondurma ve krem flanti lezzet dolu bir renk flöleni sunuyor. Muz Split Dondurma muz ve çikolata sosun muhteflem birleflimi. Üzerine f st k ve ceviz eklenerek daha unutulmaz bir tat oluyor. Krem Karamel Hem hafif, hem de çok lezzetli bir seçenek 18

11 Uluda ' n eteklerinde, bitiflik cumbal evleri, Arnavut kald r ml sokaklar ve lezzetli ev reçelleri ile Cumal k z k Osmanl sivil mimarisinin en güzel örneklerini görebilece iniz bir tür aç k hava müzesi gibi ziyaretçileri selaml yor. Kuzeydeki dik etekler ile vadilerin aras nda s - k fl p kalan yöre köylerine bu konumlar ndan dolay ''k z k'' ad verilmifltir. Köylerin birbirlerinden ayr lmas için de dereye yak n olan - na Derek z k, Fidye verene Fidyek z k ve K z k köylerinden topluca gidilerek cuma namaz k - l nan köye de Cumal k z k adlar verilmifltir. Bir rivayete göre Orhan Gazi Cumal k z k köyünü Bursa'y fethetmeden önce orduya destek olmas için kurmufl. Bir di er rivayet ise kendisinden yerleflmek için yurt isteyen Karakeçililer'e Ertu rul Gazi'nin Uluda eteklerinde 7 köy yeri sa lay p afliretin 7 güzel k z n da K - z klar n 7 o luyla evlendirerek 7 k z k köyünü kurdu unu söyler. Osmanl Aç k Hava Müzesi Cumal k z k Geçmiflin aynas evler 700 y ll k geçmifli ile Cumal k z k, 180'i halen kullan lmakta olan toplam 270 evden oluflmaktad r. Bu evlerin bir k sm hala restorasyon çal flmas alt ndad r. Evler sar, beyaz, mor ve mavi renklerle badana edilmifl ve ahflap bölümleri genellikle boyas z b rak lm flt r. Eskiye sad k kal narak restore edilen Cumal - k z k evlerinde genelde iki türlü plan uygulanm flt r. Bunlardan birincisi etraf moloz tafllarla yüksek flekilde örülmüfl bir duvarla çevrili d fl avludur. Buradan eve girifl kap s na ve hayat k sm na geçilir. Evin girifli, böylece sokakla do rudan iliflkili de ildir, ikinci tip evlerde ise d fl avlu yoktur. Sokaktan kap yard m ile do rudan hayat k sm na girilir. D fl kap üzerinde dikey konulan a aç hat llarla zgaralanm fl, cams z bir ayd nlatma ve havaland rma bofllu u yer al r. Hayat bölümünden iç avluya, ah ra, depolara ve merdivenlere geçilir. Genellikle ceviz a ac ndan yap lan çift kanatlar dövme demir kuflaklar ve iri bafll çivilerle ba lanm flt r. Kap lar n çift kanatl yap l fl elde edilen ürünün ve tar m araçlar n n kolayl kla içeriye tafl nmas n sa lamaya yöneliktir. Gerek d fl avludan ve gerekse do rudan sokaktan girilen hayat k sm, üst kat tafl yan sa lam >>>

12 yer al r. Birinci ve ikinci katlardan hayata do ru yap lan ç kmalar n üzerine oturtulan köflk odalar ayr özellik tafl r. Ev döflemeleri kirifller ve bunlar n üzerine çak lm fl kaplama tahtalar ile sa lanm flt r. Evlerin s nmas incelikle ifllenmifl ocaklarla sa lanm flt r. Do al dizi platosu Yüzy llard r el de memifl gibi duran köy tarihi film, tarihi belgesel çekenler için do al bir plato ifllevi görmektedir. Cumal k z k aralar nda Yefleren Düfller ve "K nal Kar" dizisinin de oldu u birçok dizi ve filmde kullan lm fl. Köyün kuzeyinde Deliçay k y s nda bu gün defin yap lmayan Koca Mezarl kta köyün geçmiflini vurgulayan birçok Osmanl devri mezar tafl görülmektedir. Eski Çobanevi konukevi, eski muhtarl k sanatevi ve etnografya müzesi olarak düzenlenmifltir. Tarihi hamam köyün ortak mal d r ve dü ünlerde gelin hamam olarak yak l r. Köyde iki kiflinin yan yana yürüyemeyece i kadar dar yollar bulunmaktad r. Cin Aral, >>> ahflap direklerle çevirilidir. Zemini yass ve genifl tafllarla döflelidir. Hayat bölümü Cumal k - z k evlerinde en çok kullan lan mekand r. Elde edilen ürünler burada geçici olarak depolan r, ayr l r, bak m yap l r. Kestaneler dikenli k l flar ndan burada ay klan r. Dü ün dernekler burada yap l r. K fl aylar nda s tmay sa layacak malzeme de burada kendisine ayr lan bölümde usta ellerce düzenli flekilde istiflenir. Hayat bölümünün yüksekli i fazla ise bir asma kat yap larak, burada uzun süre korunacak malzeme depolan r. Hayattan geçilen iç avludaki f r nlarda ekmekler, börekler ve çörekler piflirilir. fiaraphane denilen ahflap teknelerde üzümler s k l r, kazanlarda pekmezler kaynat l r. Çamafl rlar burada y kan r ve kurutulur. Küçükbafl hayvanlar n kümesi buradad r. Birçok ifllerin yap ld zemin k sm nda, depolar, mutfak, tuvalet, ah r, kümes, ocak ve f r n yer al r. Kat yüksekli i az olan birinci kat, k fll k bölümdür. Burada yatak odalar, oturma odalar, banyo ve ocak yer al r. kinci kat yazl k k s md r. De iflik tip sofalara s ralanm fl odalar, eyvan, seki ve sedirler yer al r. Üst katta soka a uzanan en özenli yer baflodad r. Bu odalar ile hayat aras nda eyvanlar

13 Ana caddesiz köy tek bir insan n geçebilece i darl kta bu kestirme yollardan bir tanesidir. Evlerin yan yana, s rt s rta olmalar nedeniyle ço u sokak "ç kmaz" özelli i tafl r. Ya mur ya d zaman geçit vermez derelere dönüflen sokaklar nda hala atla dolaflanlara rastlanmaktad r. Uluda ' n K rkp nar' ndan ç kan ve Bal kl Vadisi'nden gürül gürül akan su, Cumal k - z k' n yan bafl ndan geçer. Köyde suyun bol oldu u da, hemen her köfle bafl nda bulunan çeflmelerinden anlafl l yor. Cumal k - z k sokaklar ndan, her zaman kaynak sular akar. Eskiden beri süren bu gelenek sayesinde köylüler, afla daki bahçelerini istedikleri zaman sulayabilmektedir. Köyün sokaklar yaya ve binek hayvanlar ile at ve öküz arabalar n n ancak geçebilece i genifllikte yap lm fl. Yass tafl döfleli tafl sokaklar n orta k s mlar ya fll günlerde suyun ak p gitmesi için hafif çukur bir kanal fleklinde yap lm fl. Cumal k z k Camisinin kitabesi bulunmad - ndan yap l fl tarihi, yapan ve yapt ran hakk nda bilgi bulunmamaktad r. Ziyaretçileri köyün giriflinde E rek mahallesindeki meydanda An t Ç narlar diye adland r lan iki tane ç nar karfl lar. Bunlardan daha genç olan n gövde çevresi 4 metredir. Gövdede çarpmalardan oluflan yumrular yo- undur. Di er ç nar n gövde çevresi 6 metredir. Gövde üzerinde oluflan urlar ve dikili hatlar dikkat çekmektedir. Cumal k z k Etno rafya Müzesi ve Sanat Evinde halk taraf ndan ba fllanan köyün geçmifline ait çeflitli eflyalar sergilenmektedir. Müzenin bahçesinde, sundurma ile örtülü k s mda at arabalar, flaraphane, üzüm çi neme teknesi, dibek tafl, yalak, sütun bafll bulunmaktad r. Müzede ev eflyalar, ayd nlatma ve s tma araçlar, mutfak eflyalar, tar m aletleri, silahlar, teknik araçlar, av malzemeleri, binek ve tafl ma araçlar bulunmaktad r. Köy Dere, De irmenyeri, E rek, Hamam, Köyüstü, Okul ve Orta adlar nda 7 ayr mahalleden oluflur ve köyde bir ana cadde bulunmaz. AB taraf ndan finanse edilen Cumal k z k Kültür Turizmini Gelifltirme Projesi ile desteklenen köyün bir di er özelli i Türkiye'nin frambuaz yetiflen say l yerlerinden biri olmas d r. Köyün giriflindeki meydanda reçelden turfluya, eriflteden mant ya, fasulyeden cevize ne ararsan z sat lmaktad r. Is rganl tarhana, patl canl ve cevizli salça Cumal k zkta muhakkak denenmesi gereken lezzetlerden sadece bir kaç d r. Cumal k z k'da yemek yenecek yerlerin bafl nda Mavi Bocuk geliyor. Ama e er haftasonu Cumal k z k'a geliyorsan z, evlerini açan köylülerin çeflit çeflit reçeller, peynirler ve tereya yla sundu u kahvalt lar son derece uygun fiyatlara yiyebilirsiniz. Cumal k z k eskiden kestanecilikle geçinir yörenin en güzel kestaneleri burada yetiflirmifl. Kestane flekercileri Cumal k z k kestanelerini kap fl rm fl zaman nda. Sonradan a açlar n yakas na yap flan hastal k kestane a açlar n n ço u kurumufl. Ancak tepelere do ru olanlar kurtulabilmifl.

14 Uluda ' n Eteklerindeki Eviniz mavi boncuk konukevi Uluda eteklerinde 700 y ll k Osmanl Köyü Cumal k z k'ta al flagelmifl konaklaman n kültürüne alternatif bir mekan Mavi Boncuk Konukevi. Günlük hayattan s k lanlar için tam kafa dinlenilecek bir yer Cumal k z k. 700 y ll k Osmanl köyünün geleneksel mimari dokusuyla insanlara geçmifli yaflatan Mavi Boncuk Konukevi, Osmanl misafirperverli i ile sizleri a rlamay bekliyor. 2 ayr köy evinden oluflan Mavi Boncuk'ta 6 ayr oda bulunuyor. Odalar al - fl lagelmiflin d fl nda tamamen do al, insan n içini s tan bir atmosfere sahip. Odalarda bulunan banyolarda eskiyi yans tan dolap içi banyo sistemi dikkati çeken farkl bir özellik. K fl n küçük oda sobalar n n insan n içine kadar iflleyen s cakl, yazlar ise, yerini güneflin yeflilliklerin aras ndan gülümsemesine b rak yor. Mavi Boncuk, Konaklaman n yan s ra otantik do al ortam nda gözlemeden mant ya eriflteden ev baklavas na bir lezzet yelpazesi sunuyor. Fatma Teyze'nin haz rlad meflhur gözleme, köyün do al ürünleriyle haz rlanan sabah kahvalt s, köyün bahçelerden toplanan domates, biber, ve çeflitli otlardan yap lan salata konuklara sunuluyor. Ihlamur a açlar n n alt nda eflsiz Uluda do a manzaras eflli inde kahvalt ve yemek keyfi bambaflka. Ankara Yolu 10. km. Saldede Sokak Cumal k z k Köyü- BURSA Tel: Gsm:

15 Flamingo Cenneti NAKURU GÖLÜ Kenya'da safari yapmak bir ayr cal kt r.. Ülkenin baflkenti ve en önemli merkezi Nairobi, genelde safarilerin bafllang ç ve bitifl noktas n oluflturur. Ulusal müze ve y lan park gezilmesi gereken yerler aras ndad r. Hint Okyanusu k y s nda yer alan Mombasa, Kenya'n n en ilginç yerlerinden biridir. Konumu nedeni ile ülke ticaretinin büyük bölümünü elinde tutar. Ülkede Fort Jesus, Eski Köle Pazar, Mombasa Camii ve Nakuru Gölü ziyaret edilmesi gereken yerler aras ndad r. Nakuru Gölü, Rift Vadisi'nin taban nda oluflmufl s göllerin bir uzant s d r. Nakuru Gölü göz kamaflt r c kufllar yla ünlü ve su bitkileri aç s ndan zengin olan do al bir parkt r. Gölde bulunan çok say da bal k, pelikan, karabatak, bal kç l ve kartallar göle çekmektedir. Masai Mara dünyaca ünlü bir ulusal parkt r. Tanzanya ile s n r çizen Mara Nehri her sene çok say da hayvan n göçüne sahne olur. Bölgede aslan sürüleri, filler, zürafalar ve Afrika Ceylanlar yaflamaktad r. Vahfli hayvan seslerini duyarak uyumak veya Kilimanjaro Da 'n n eteklerinde kahvalt yapmak ise ayr bir heyecan kayna d r. Kenya'dan ahflap oymalar ve heykeller al nabilir. Abanoz a ac ndan tik a ac na kadar pek çok tropikal a aç yetenekli ustalar elinde birer sanat eserine dönüflür. Yerel dokumalar ve otantik tak lar da son derece estetik ve ilgi çekicidir.

16 Suyla Dans RAFT NG YAZI: Suat D NG L FOTO RAFLAR: Recep Peker TANITKAN

17 nsan n suyla olan hafl r neflirli i do umuyla bafllar. Bir hava gerekir yaflamak için, bir de su. Nefes almaya bafllad nda a layan insano lu, daha sonra çok zaman, çok ihtiyac için; her fleyden önce yaflamak için kullan r suyu. Yaflam n içinde her birimiz için farkl bölümleri vard r suyun vazgeçilmez olmas d fl nda: Kimimiz sakin bir deniz k y s nda huzuru bulmak isteriz, kimimiz kulaçlar atarak yorulmak yada geliflmek; kimimiz demli bir çaydaki tad baflka fleye de iflmezken, kimimiz bir bardak limonatan n ferahl na sar l r z s cak yaz günlerinde; kimimiz denizde jet ski ile h z n tad n ç kar rken kimimiz de coflkun, deli, durmak bilmez, set dinlemez flekilde akan bir nehrin, ak nt s na ra men, damarlar m za pompalanan adrenalin sayesinde sonuna ulaflmaktan zevk al r z. flte bu sonuncusu nerdeyse geri kalanlar n hepsinden daha coflkulu, daha zor, daha tehlikeli ve her ne kadar son y llarda popülerleflse de daha az tercih edilenidir. Kullan lan botlar n ad raft oldu u için ad rafting olan, özel bir vücut yap s, kondisyon, vb. fley gerektirmeyen spor yada e lence. Tarihin bafl nda teknolojiden yoksun insan mecburen yapt avc l bugün spor olarak yapmaktad r ve tehlikesizdir art k avc l k. Ama genlerimizde o anlar n art oldu undan olsa gerek hala heyecan arar z. Baz lar da bu heyecan hakl olarak rafting de bulurlar. Nas l bulmas nlar? Bir düflünsenize. Alt n zda durmadan, coflkun, ça laya ça laya, gürültüyle, kendini tafllara vurarak, kayalar, topraklar afl nd rarak, gem vurulmaz flekilde akan bir rmak var. O rma n üstünde durman z sa layan tek fley ise içi hava dolu bir bot, hiçbir teknolojik özelli i olmayan basit bir bot. Elinizde kürekleriniz var sadece bota yön vermenize yard mc olabilecek ki o yard mda tart fl l r. Bir ak nt ya kap lm fl gidiyorsunuz. Sürekli ve dengesiz bir hareket halindesiniz. Bütün gücünüzü, artan kan ak fl - n zdan dolay kabarm fl damarlar n z n belirginleflti i kollar - n za vererek yönünüzü kaybetmemeye ve düflmemeye çal fl - yorsunuz. Ama bu ikisi de her an olabilir. Ya düflerseniz? Tamam. Can yele iniz var, kask - n z var, hatta tak m arkadafllar - n z var. Can yele iniz sizi yukar da tutacakt r, kask n zda suyun tan mad tafllardan koruyacak bafl n z ama arkadafllar - n z duramayacak ve siz raft tan düflmüfl biri olarak hala yüksek dozda adrenalini hissedeceksiniz damarlar n zda. Coflkunuz sudan ç k ncaya kadar bitmeyecek hatta soluklanacaks n z ama koflu solu u, yar fl solu u olmayacak bu. Yine de o soluklanma esnas nda kafan zda ve akl n zda yaflad n z heyecan n, coflkunun ve nehirdeki su gibi ça laya ça laya gürül gürül akan kan n h - z n hissedeceksiniz. Ancak tabii ki amaç düflmemek ve parkuru tamamlamak. flte o an! Bu hazz anlatabilmek gerçekten çok zor. Düflündü ünüz fleyler aras nda belki en son gelen fley di er rakipleriniz olur çünkü esas rakibinizi aflm fls - n zd r. Do aya hükmetti inizi dahi düflünemeyecek kadar zafer, heyecan ve coflku dolusunuzdur. Bir o kadar da yorgunluk vard r üstünüzde ama yine de baflar n n mutlulu uyla gölgelenir o yorgunluk. O anda yapm fls n zd r, baflarm fls n zd r, di erleri bir kenara do ay yenmiflsinizdir. Yine bir soluklanma an vard r. Kare kare gözünüzün önünden geçer küre i nas l zorlanarak tuttu unuz ve o kayaya o kadar yak nken nas l da yan ndan s yr l - verdi iniz. Bir an yükseldi inizde beyninizin kar ncal bir flekilde lütfen düz inelim diye geçirdi i düflünce an gelir akl n za. Arkadafllar n za sesinizi duyurabilmek için g rtla n - z n nas l da gerildi ine flaflars - n z. O nehir ki b raksan z belki koca arabalar yutar; sizi yutamam flt r! Bu fikirlerdir, o anda damarlar - n zda dolaflan adrenalindir, muhteflem bir tecrübe olaca hissidir insan raftinge iten. Bütün beklentilerinizi de karfl layacakt r bu etkinlik. Ayr ca, grup olarak yapt ysan z, gerçekten dayan flman n, birlikteli in, güvenin insanlara neler kazand rabilece ini de fark edersiniz. Rafting dendi inde, ülkemizde akla gelen çok önemli merkezler var. Hele ki bu sporun profesyonelleri için Çoruh nehri bütün debisi ve azg nl yla parmakla gösterilebilecek parkurlardan biri halinde. Ayn flekilde bugün Türkiye'nin Antalya gibi büyük turizm merkezlerinde de rafting e giderek artan bir talep görülmektedir. Bir gün f rsat n bulursan z siz de mutlaka deneyin. Heyecan için, adrenalin için, zafer için, coflku için Siz de deneyin. 33

18 Barselona En k flk rt c Akdenizli

19 Barselona Dali'nin tablolar ndan f rlam fl gibi duran sürreal bir kent. Ad m bafl heykelleri, sokak flovlar, olanca görkemiyle La Sagrada Familia Katedrali, durmak bilmeden e lenen genci yafll s yla Barselona spanya içinde sanki ayr bir ülke. spanya'n n kuzeydo usunda yer alan Barselona'da bir Akdeniz kenti k flk rt c l n n yan s ra gerçekten de görkemli bir tarih, gastronomi kültürü ve ilginç bir modernizm var. Tarihi binalar n yan nda yükselen tuhaf geometrik yap - lar ve heykeller kenti ve elbette eserlere hayranl kla bakan sizi gerçeklikten uzaklaflt r p bir tür masal kentinin içine çekiyor. Picasso, Miro, Dali ve Gaudi gibi sanatç lar n y llarca burada yaflam fl olmas ve yarat c l klar n burada ortaya koymalar, baflka nas l aç klanabilir! Fakat Barselona'y Barselona yapan ne Dali, ne de Picasso. Yap lara ruh üfleyen dahi mimar Antoni Gaudi flehrin mutlak hakimidir zira kent tüm ihtiflam n ünlü mimara borçlu. Modernizmin öncüsü ve art nouveau tarz - n n ç lg n uygulay c s Gaudi, müthifl bir süsleme ve ilginç geometriler içeren yap tlar n adeta kentin her yerine serpifltirmifl. çinde düz bir duvar bulamayaca n z her taraf kavisli La Pedrera apartman, Picasso'nun gençlik y llar nda s k s k ziyaret etti i, Gaudi'nin renk renk tasar mlar yla süslü Güell Park, renkli ve kaotik Casa Battlo binas sanat tutkuyla yaflatan Gaudi'nin süslü cümlelerle anlat lmayacak eserlerinden sadece birkaç. Ancak dahi mimar n en önemli eseri nak fl gibi ifllenmifl ancak mimar n ölümünden sonra bir türlü bitirilemeyen dünyan n en çok turist çeken flantiye sahas La Sagrada Familia (Kutsal Aile) Katedrali. fiark lara konu olan La Sagrada Familia (Kutsal Aile) Katedralini infla ederken Gaudi, "modern bir 20. yüzy l kilisesi" yaratmak üzere yola ç km fl. Ancak ölümüyle eseri yar m kalm fl. Katedral hala tamamlanabilmifl de il. Buna ra men Barselona'n n dünyaca ünlü sembollerinden biri olmay baflarm fl. Katedral Gaudi'nin a aç dallar ndan esinlenerek kulland dallan p budaklanan kolonlar, insani dehflete düflüren Çile Duvar ile son derece etkileyici bir yap d r. Üç cephesi bulunur. birincisi do ufl (nativity), ikincisi tutku (passion) ve üçüncüsü de ihtiflam (glory)d r. Her üç cephenin de inanç, umut ve hay rseverli i (faith, hope, charity) sembolize eden üçer girifli ve havarileri sembolize eden dörder çan kulesi vard r. Barselona'da çektirdi iniz hemen hemen her resme girecek kadar kendini be enmifl katedralin büyüsü belki de bitmemifl olmas nda yatmaktad r. Bitti inde 14 kulesi olacakt r. Bunlardan eflit boylardaki 12 tanesi sa'n n havarilerini, biri sa'y ve biri de Meryem'i simgeleyecektir. >>>

20 Vaatler kenti Barselona Bir yanda gece hayat, yemek, öte yanda tarih, al flverifl... Barselona size her fleyi vaat ediyor. Zengin kültürlerle yo rulmufl flehir sanki bir aç k hava müzesi gibidir. Picasso ve Miro müzeleri, flehrin dikdörtgen biçiminde ama ortas avlu gibi bofl b rak lm fl meydanlar, 1992 Yaz Olimpiyatlar için yap lan yeni marinadaki restoranlar ve küçük bir spanyol köyü Barri Gótic. Uyumayan flehir Barselonal lar kendilerini önce Katalan olarak kabul ederler. Onlar size spanya kurulmadan önce Katalanya'n n var oldu unu, kendi mutfaklar n n, dillerinin, bayraklar n n ve kültürlerinin farkl oldu undan söz edeceklerdir. Madrid'den daha kozmopolit, spanya'dan daha Avrupai olduklar n düflünürler. Yemek demiflken uyarmadan geçmemek laz m; Barselona'da yemek vakitleri sizi biraz flafl rtabilir. spanyollar ö le yeme- ini 14.00'ten sonra yerler. Akflam yeme i saati ise 23:00 civar. Bize flafl rt c gelse de e lence geç bafllar Barselona'da ne de olsa uyuman insanlar n kentidir Barselona. Hemen hemen Barselona ile ilgili her foto rafta veya her tabloda gördü ünüz her kitapta okudu unuz, o ünlü Las Ramblas soka limandan sadece bir kilometre uzakl ktad r. Liman n hemen yan ndaysa bir di er ünlü yap t Christopher Columbus Heykeli, yüzünü Akdeniz'e çevirmifl sizi beklemektedir. Futbol mabedi Nou Camp gezilmesi gereken bir di er önemli yer. Futbolla ilgilenseniz de ilgilenmeseniz de stat gerek devasa yap s yla gerek müzesiyle mutlaka görülmeli.

21 Güzel Düfller Simgesi Topaz A lbert E NSTE N' bir sözü vard r;" Deneyimleyebilece imiz en güzel fley mistik olan d r. O, gerçek sanat n ve bilimin ana kayna d r." Bu bence hepimizden ve her fleyden önce oluflmufl tafllar n gizemini iyi anlat yor. Onlar k zg n bir kor halinde bulunan dünya so umaya bafllad - nda olufltular ve yeryüzünün kal c varl klar oldular. Dünya yok oluncaya kadar da var olacaklar. Bizlere, milyar y lla an - lacak kadar uzak olan yaflamlar n izlerini tafl yan tafllardan biri olan Topaz' n güçlerinden bahsedece im. Eski zamanlar n en kudretli tafllar ndan biri olan topaz' n göz hastal klar ve veba gibi salg n hastal klar ortadan kald rd söylenir. Bu tafl n sa l ks z insanlar sa l na kavuflturdu u, onlar korkakl ktan ve ahlaks zl klardan korudu u bilinir. Do al ve muhteflem fl yla göz kamaflt r c bir taflt r ve özellikle mücevher yap m nda kullan l r ve pek çok rengi mevcuttur. Sar topazla, turuncu topaz en de erli çeflitleridir, içimizi güneflin s cak fl ve enerjisiyle doldurur. Bütün dünya yüzünde en de erli topazlar n ç kar ld ülke Brezilya'd r. Pek çok olumlu etkisi yüzünden ça lar boyunca topaz'a farkl s - fatlar yüklenmifltir.yayg n deyimiyle "Bereket Tafl " olarak bilinir. Etkisi ile manevi anlamda bollu u, bereketi ça raca na inan l r. Ortaça 'da nazardan korunmak için alt n bilezi e tak lm fl olarak sol kolda tafl n rd, mesela iki afl k aras na girebilecek bir so ukluktan korudu una inan ld için "Aflk Tafl " diyenler de vard r. Roma mparatoru Hadrian' n da en sevdi i taflt topaz. Romal lar yolculukta kendilerini tehlikelerden ve kötülüklerden koruyaca na inand kla- r ndan "Güç Tafl " ad n vermifllerdir topaza. Sar topaz (sitrin) da "Tüccar Tafl " olarak bilinir; kasaya bir parça sitrin konuldu- unda gelirin artt na inan l rm fl.cildi güzellefltirdi i, kalbi ferah tutup insana ümit verdi i söylenir. Ayr ca turuncu renkteki topaz'lar, cesaret, nefle ve hoflnutluk duygular n kuvvetlendirir. fieffaf topaz ruhsal bak mdan geliflmeye yard mc olur. Bilinmeyene karfl kifliyi yüreklendirir. "Sar Yakut" ad yla da litaratüre geçen topaz, Aslan, Baflak ve Bal k burcunun tafl d r. Pelin URAL 40

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMALEKMEK ekmek k vam nda sofralar n gözdesi Normal ekmek; un, su, tuz, maya ve gerekli durumlarda katk maddesi ilave edilerek üretilmektedir. nsan beslenmesi aç s ndan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Biberiye Eter Yağı. Biberiye Eter Yağı

Biberiye Eter Yağı. Biberiye Eter Yağı Biberiye Eter Yağı Biberiye, küçük, sürekli yeşil, açık mor, mavi çiçekli Akdeniz bölgesinde yetişen bir çalılıktır. Bu bitkiyi halk tıbbında uzun yıllar boyunca kullanıyorlardı. Eski Yunanlılar ve Romalılar,

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

Kan ya lar ve kolesterol

Kan ya lar ve kolesterol Kan ya lar ve kolesterol Kolesterol, beslenmeyle ald n z ya lar n, karaci erde ifllendikten sonra damarlarda dolaflan bir fleklidir. Kötü kolesterol (LDL-Kolesterol), damar sertli i (aterosklerozis) ve

Detaylı

Pizza! Geliflen Pizza Pazar

Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza bütün dünyada gittikçe tercih edilen bir yiyecek olmaktad r. ABD de y lda kifli bafl na 11 kg pizza tüketilmektedir. Günde yap lan pizza miktar ise 4000 dekar aflmaktad

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda.

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Kimlerle, nerede, nasıl ve ne için çalışıyoruz? OyaKamp, Gökova daki meşhur Okaliptuslu Yol un bitiminde Akçapınar köyünde Akçapınar, Gökova da, Ula/Muğla ya bağlı

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız Konya nın son dönemlerde en hızlı gelişen bölgesinde, DEKOR inşaatın 30 yılı aşkın tecrübesinin yansıması, yakından tanıdığınız yaşamınıza kalite kazandıran felsefesiyle MERAM PARK VİLLARI hayata geçiyor.

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r?

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? TARTMA B Z M MARKET Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? 5. 7. Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? Resimde yiyeceklerden tartarak

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Yazar: Prof. Dr. Rasim ENAR Kardiyoloji ABD 2007 Servier laç n Türk Hekimlerine Arma an d r 2007 NOBEL TIP K TABEVLER KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Editör: Prof. Dr. Rasim ENAR

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Türk nflaat sektörünün deneyimli ve yenilikçi firmalar ndan Reskon nflaat olarak, iki y ld r üzerinde çal flt m z Maritza Evleri projesiyle gelece i infla etmeye devam ediyoruz. Geçmiflten günümüze, hayata

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Yatay, Beyaz ve E risel

Yatay, Beyaz ve E risel 40 Yatay, Beyaz ve E risel YATAY ETK L, TEK KATLI, E R SEL B R YAPI OLAN TOB YÖNET M B NASI, BULUNDU U ARAZ N N EN YÜKSEK NOKTASINDA, MANZARAYA HAK M OLACAK fiek LDE KONUMLANMAKTADIR Prodek Mimarl k -

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Akdeniz in İncisi Antalya

Akdeniz in İncisi Antalya Akdeniz in İncisi Antalya Turizm zenginlikleri ve sahip olduğu birbirinden kaliteli tesisleriyle Türk turizminin başkenti kabul edilen Antalya, her sene milyonlarca turiste ev sahipliği yapmakta. Yüksek

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI İlk insanlar Taş Devri boyunca, çoğu Avrupa da olan mağara resimleri yaptı. Dinsel amaçlı olduğu sanılan resimlerde, hayvan ve insan figürleri vardır.

Detaylı

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Çiçeğin Yapısı Tohumlu bitkilerin eşeyli üreme organı çiçektir. Açık tohumlu bitkilerin çiçeklerine kozalak adı verilir. Erkek kozalaklarda

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4.1. ÇARPMA filem Bafllang ç Say iflleme makinesi 3 ile çarp 170 ekle 12 ekle 150 ç kar Say 350 den büyük mü? Hay r Evet Bitifl Bafllang ç say lar 15 30 45 60 90 Bitifl say lar 386

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar Konutkent Mah. 42. Cad. No: 66 06810 Çayyolu / Ankara T: 0.312 241 0 444 F: 0.312 241 2 212 www.arteinsaat.com SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE 30 Mart 2001 tarihinde

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Gulet gelene iyle buluflan. modernist çizgiler

Gulet gelene iyle buluflan. modernist çizgiler M M A R C A Gulet gelene iyle buluflan modernist çizgiler Daha önce sayfalar m zda da yer alan pek çok konut ve iflyeri dekorasyonuna imza atan mimar Dârâ K rm z toprak, bu kez Bodrum da bir tersanede

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Bölgemizi Tan yal m TEST 100 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki foto raflarda yer alan evleri inceleyiniz. Bu evlerin hangi bölgelerde yayg n oldu unu ve bu bölgelerin

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı