Beþ de yetmez, Yedi Tane Arýyorum

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Beþ de yetmez, Yedi Tane Arýyorum"

Transkript

1

2 2 arýyorum arýyorum Beþ de yetmez, Yedi Tane Arýyorum Beþ de yetmedi, yedi tane istedik. O da yetmeyecek, artacak, geliþecek, geniþleyecek, daha fazla öðrenci sesi olacak, daha fazla eleþtirecek, daha fazla üretecek. Bütün bunlar o ilk adýmla, o ilk heyecanla, o ilk macerayla baþladý. Öðrenci etkinliklerini desteklemek umulmadýðý kadar iyi sonuçlar doðurabiliyor aslýnda. Çünkü Türk öðrencisinin müthiþ bir potansiyeli var, her alanda. Bu potansiyelini kullanabilmesi için bazý olanaklara sahip olabilmesi lazým. Tabi öðrencinin önce kendine güvenmesi ve daha da önemlisi baþ koyduðu amaç için mücadele etmesi lazým. Bu mücadele süreci çok sancýlý geçiyor; bir sürü uðraþ, emek, çaba zaman zaman sýkkýnlýk yaratsa da oluþan ürün görüldüðü zaman her þey yerini mutluluða býrakýyor. Bu mutluluk, hele ki topluma yönelik üretimler söz konusuysa, dallanýp budaklanýyor, baþka mutluluklar doðuruyor Ve baþka üretimler Böylece bu bilinç yayýlýyor ve daha çok genç, daha baþka projeler üretiyor, geliþtiriyor, mücadele ediyor ve baþarýlý oluyor. Toplumsal geliþimler böylece sürüklenip toplumsal ve ülkesel kalkýnmayý gerçekleþtiriyor. Bilinç olarak daha da geliþen bireyler artýk ülkesinin de dýþýna taþarak dünya için projeler geliþtirmeye ve üretmeye baþlýyorlar. Ufuk geniþliyor, bakýþ açýlarý çeþitleniyor. Bir genç gözüyle baþarý böyle bir þeydir. Biz, Arýyorum ÝTÜ Gazetesi olarak bu düþüncedeyiz. Farklý görüþlerin çeþitlilik yaratacaðýný, proje üretmenin gerekliliðini, sürekliliði içinse mücadele etmek gerektiðini biliyoruz. Sosyal sorumluluk kavramý da iþte tam bu noktada devreye giriyor; gençlerin, giriþimcilerin, proje üretenlerin desteklenmesi. Biz, hiçbir ticari kaygý gütmeden çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz ve yalnýzca gereksindiðimiz kaynaðý yaratmaya çalýþýyoruz. Bu destekler, farklý projelere daha rahat adým atmamýzý saðlýyor. Öyle ki belli bir konuma ulaþtýrdýðýmýz ve sürekli geliþtirmeye uðraþtýðýmýz gazetemizle birlikte bir televizyon projesine de giriþmiþ bulunuyoruz. Önümüzdeki öðretim yýlýnda yayýn hayatýna sokmayý planladýðýmýz televizyon projesi üniversiteler arasýnda yine bir ilk olma özelliði taþýyor. Týpký bir yerleþke arabasý olacak "Gazete Arabasý Projesi" gibi. Bu yenilikler bizim için çok önemli. Türkiye'de bu tür çalýþmalarýn yapýlýyor olmasý önemli bir motivasyon gücü olmalý. Kendimize güveniyoruz, inanýyoruz ve çabalýyoruz. Gazete Arabasý Projesi tüm hýzý ile devam ediyor. Gelen tasarýmlar, Elektrik-Elektronik, Makina ve Mimarlýk Fakültelerinden deðerli öðretim görevlilerinden oluþan jüri tarafýndan deðerlendirilmeye alýndý. Kýsa süre içerisinde sonuç alýp yarýþma birincisini açýklayacaðýz. Son derece önem verdiðimiz bu proje çalýþmalarýmýzdaki yoðun uðraþlarýndan dolayý ÝTÜ IEEE Öðrenci Kulübü ne ve ÝTÜ Tasarým Kulübü ne teþekkürlerimizi sunuyoruz. ÝTÜ de kýþ geçirmek hem zordur hem de zevkli. Karlý bir ÝTÜ gününden alýntýlar yaptýk bu sayýmýzda. Eleþtirdik biraz da ÝTÜ nün tatil yapmamasýný ama içimizden iyi ki tatil deðilmiþ diye geçmedi de deðil zaman zaman. ÝTÜ Ýþ ve Ýnsan Kaynaklarý Merkezi ile uzun soluklu projemize, Ýþ ve Ýnsan Kaynaklarý Fuarý ile baþladýk. Süregelen sayýlarýmýzda öðrencilik yaþantýmýzý nasýl verimli geçirebiliriz, nasýl bir mezun olmalýyýz, sosyal etkinlikler iþ yaþamýnda etkili olur mu gibi sorular soracaðýz hocalarýmýza, firmalara, mezunlara... Önümüzdeki sayýlarýmýz için hazýrladýðýmýz güzel projelerimiz var. Bunlarý dosya þeklinde geniþ çerçeveler ile ele alacaðýz. Ýnþaat halindeki yapýlar, Teknokent, Öðrenci Kulüpleri, eðitim sistemi üzerine çalýþmalar, akreditasyon, öðrenci temsiliyeti gibi pek çok konuda ayrýntýlý çalýþmalar yapýp sunacaðýz. Çalýþmalarýmýz sürerken ansýzýn aldýðýmýz haber bizi derinden etkiledi. Arkadaþýmýz, yazarýmýz, paydaþýmýz; dostum, sýrdaþým, güzel insan Murat Bahadýr Kýlýnç ýn kýymetli annesinin vefat ettiðini öðrendik. Bahadýr a büyük sabýrlar diler, her zaman yanýnda olduðumuzu hissettirmek isteriz. Bu sayýmýzý tüm annelere ithaf ederim. Fatih Avcý ÝTÜ Basýn Yayýn Kulübü Arýyorum ÝTÜ Gazetesi, Süreli Yayýn, ISSN: Ýstanbul Teknik Üniversitesi Adýna Yayýn Sahibi Prof. Dr. Erkin Nasuf, Genel Yayýn Yönetmeni Y. Doç. Dr. Beyza Taþkýn Yayýn Danýþmanlarý: Prof. Dr. Fuat Anday, Prof. Dr. Bihrat Önöz, Doç. Dr. Yüksel Güvenilir Yayýn Kurulu: Fatih Avcý, Ufuk Sevim, Ufuk Çavuþ, Beril Alpagut, M. Bahadýr Kýlýnç, Hatice Gökcan, Yusuf Güngör, Güven Çalýþkan, Ömer Elmasrý, Cansev Baydar, Þeyda Hatiboðlu, Sefa Demir, Ufuk Þiþli, Bahar Saðlam, Leyla Iþýk Çelebioðlu, Melike Özkan, Ilgýn Yýldýz, Gülen Uncu, Ece Bekpýnar, Murat Özgür Doðan, Zeynep Ankay, Gökhan Onuþ, Burcu Albayrak, Esin Ekmekçi, Batuhan Çetin, Perihan Gürbaþ, Ýbrahim Uslu, Sinem Özcan, Harun K. Subaþý, S. Selçuk Bucak, Baský: Cenkler Matbaa, ÝTÜ Basýn Yayýn Kulübü Arýyorum ÝTÜ Gazetesi Öðrenci Ýþleri Otomasyonu Binasý, Giriþ Katý ÝTÜ Ayazaða Yerleþkesi Maslak-Ýstanbul Tel: Faks:

3 güncel gülümsetmeye hazýr mýsýnýz? Gelin siz de 23 Nisan da çocuklarý gülümsetin. Onlara oyuncak alýn... arýyorum 3 Ýstanbul Teknik Üniversitesi, Yabancý Diller Yüksekokulu'nda bulunan "Sosyal ve Kültürel Merkez" (SKM), Tayfun Talipoðlu ve Bamteli ile ortak olarak çocuklar için yepyeni bir sosyal sorumluluk kampanyasý baþlattý. Hastanelerde yaþamak zorunda olan çocuklara mutluluk götürmek amacý doðrultusunda çocuklara, zihinsel geliþimlerinde çok önemli olan ve yalnýzlýklarýný paylaþacak "oyuncaklar" hediye edilecek. Maddi yardým kampanyasý olmayan bu kampanyada yalnýzca oyuncak alýnarak çocuklara armaðan edilecek. 23 Nisan'da Bir Çocuðu "Gülümsetmek" Ýster misiniz? O halde onun için satýn alacaðýnýz bir oyuncaðý Sosyal ve Kültürel Merkez'e getirmeniz yeterli! Siz getiremiyorsanýz en yakýnýnýzdaki kampanya gönüllüsüne teslim edebilirsiniz. Onu Gülümserken Görmek Ýster misiniz? Dilerseniz 23 Nisan 2006 Pazar sabahý hediyenizi kendiniz de verebilirsiniz, ancak hediyenizi SKM'ye önceden teslim etmeniz gerekmektedir. Hediyelerin Son Teslim Tarihi: 12 Nisan 2006 Çarþamba Hediye Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler: Oyuncaklar hastanelerde yaþamak zorunda olan çocuklara hediye edileceðinden þu konulara dikkat edilmeli: Hijyenik açýdan olumsuz sonuçlar doðurmamasý için oyuncaklarýn paketinin açýlmamýþ ve kullanýlmamýþ olmasý Kaliteli malzemelerden yapýlmýþ ve güvenilir bir üreticinin ürünü olmasý Yaþça küçük çocuklara hediye seçerken oyuncaðýn mümkün olduðu kadar az ve büyük parçalardan oluþmasý Para yardýmý kabul edilmemektedir. Oyuncak dýþýnda bir hediye vermek isteyenler kampanya telefonlarýndan kampanya gönüllülerine ulaþmalýdýr. Tüm hediyelerde yukarýda belirtilen hijyen ve kalite þartlarýnýn saðlanmasý gerekmektedir. Geçen yýl olduðu gibi bu yýl da ÝTÜ öðrencilerinden oluþan kampanya ekibi büyük özverilerle çalýþarak çocuklar için en iyisini yapmaya gayret ediyorlar. Kampanya, çocuklara yardým amacý taþýmasýnýn yanýnda ÝTÜ öðrencilerine sosyal sorumluluk bilinci ile grup çalýþmasýný sevdirmeyi ve organizasyon becerilerini geliþtirmeyi amaçlýyor. Ayný zamanda farklý fakültelerden gönüllü öðrencilerle yerleþkeler arasý iletiþim de saðlanýyor. Gülümsetelim Sosyal Sorumluluk Kampanyasý - Sosyal ve Kültürel Merkez Ýstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü Yabancý Diller Yüksekokulu Kat:1 Maçka/Teþvikiye/Ýstanbul Telefon: (0212) (dahili) Kampanya sitesi: E-posta: E-PostaGrubu: groups.yahoo.com/group/gulumsetelim Oyuncaklarýnýzý (0212) nolu telefondan ya da e-posta adresinden kampanyayý düzenleyenlere ulaþarak bulunduðunuz yere en yakýn gönüllüye "hediye teslim formu" karþýlýðýnda teslim edebilirsiniz. Maslaktan hediye teslim etmek isteyenler: veya nolu telefonlardan Enis Saðol ile irtibata geçebilirler. Sosyal ve Kültürel Merkez, 2005 yýlýnda Tayfun Talipoðlu ve Bamteli Ekibi ile ortaklaþa düzenledikleri Elele kampanyasýnda ÝTÜ birimlerinden, öðretim görevlilerinden, öðrencilerden ve kampanyaya dýþarýdan destek veren baðýþçýlardan toplanan 50 bilgisayar ve 23 koli kitabý Giresun, Ordu, Van, Elazýð, Diyarbakýr, Aðrý ve Siirt'te bulunan ilköðretim okullarý ile Çocuk Esirgeme Kurumlarýna baðýþlayarak maddi durumu yetersiz olan çocuklarý bilgisayarla tanýþtýrmýþtý. (http://www.elele.itu.edu.tr/index2)

4 4 arıyorum şubat 2006 güncel uyumlu tasarımlar 11. Ulusal Ergonomi Kongresi Aralık tarihleri arasında İTÜ İşletme Fakültesi- Maçka'da gerçekleştirildi. Kongre, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Fahri Özok'un açılış konuşmasıyla başladı. Fahri Özok konuşmasında ergonominin önemine ve endüstrideki kullanım alanlarına dikkat çekti. Avrupa ve Türkiye'deki tasarımları ergonomik açıdan karşılaştırdı ve Türkiye'de bu konuda yapılan ve yapılması gereken çalışmalardan bahsetti. Dünyanın enformasyon teknolojilerine yöneldiğinden bahseden Özok, Türkiye'nin ergonomi konusunda eksikliklerinin bulunduğunu söyledi. Ayrıca Türk insanının antropometrik* ölçümleri ve buna uygun ergonomik tasarımlar konulu projelerinden bahsetti. Üç gün süren kongrede, fiziksel ergonomi, iş güvenliği, tekstilde ergonomi, iş analizi ve ergonomi, ürün ergonomisi, insan performansı, iş güvenliği, bilişsel ergonomi konularında yapılan çalışmalar ve yapılan ergonomi uygulamaları sunuldu. İlk kez bir öğrenci oturumunun da yer aldığı kongrede öğrenciler ergonomi çalışmalarını sundu. Kongrede bir de "Mercedes-Benz Türk A.Ş.'de İş Güvenliği ve Ergonomi Alanında Çalışmalar" konulu özel oturum gerçekleşti. Kongre "Fransa'da Ergonomi Uygulamaları" konulu konuşma ve kapanış konuşmalarıyla son buldu. *antropometri: Belirli bir kullanıcı kitlesi için, tasarım standartları geliştirmek ve özel gereksinimleri belirlemek amacıyla, fiziksel ölçüm teknik ve yöntemlerinin bu kitleyi oluşturan bireylere uygulanmasıdır. iletişimde çok ileri gittik Okulumuzun Şubat günleri arasında ev sahipliği yaptığı IEEE'nin bir kolu olan EESTEC komitesinin düzenlediği GetMobile 06 etkinliği bir çok farklı Avrupa ülkesinden öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik öğrencilerimize kazandırdığı uluslararası organizasyon tecrübesinin yanı sıra farklı kültürlerden gelen öğrencilerin birbirini ve Türk kültürünü daha yakından tanımasına olanak sağlaması, özellikle öğrencilerin Türkiye'deki üniversite öğretimi ve öğrenci yaşamı hakkında daha kapsamlı bilgi edinmesi açısından önem taşımaktaydı. Etkinliğin eğitim bölümünde ise öğrenciler son yıllarda hayatımıza giren ve hayatımızdaki önemini gün geçtikçe arttıran mobil yazılımlar, mobil teknolojileri ve 3G teknolojileri hakkında detaylı bilgi edinme olanağı buldular. Konunun uzmanı İTÜ öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mine Kalkan ve Türkiye'de mobil teknoloji konusunda ilerleme kaydetmiş Nokia, Siemens, ZTE ve HUAWEI temsilcileri, öğrencileri yeni nesil mobil teknolojiler konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirdiler. 3G ve Mobil Yazılımlar Avrupa ve Uzakdoğuda büyük atılımlar gösteren 3G teknolojisi şu an için maalesef ülkemizde yeterli ilgiyi görmüyor ve istenilen gelişmeyi gösteremiyor. Türkiye'nin 3G teknolojisine geçememesinde ekonomik etkenlerin payı büyük. Cep telefonu aboneliği artış hızı hala bir çok ülkenin gerisinde. Ama bunlara rağmen Türkiye'nin 3G teknolojisine geçmesi uzak olarak gözükmüyor. Hatta çoğu operatörün 3G konusunda denemelerini sürdürdükleri biliniyor.ilk defa sesli konuşma olarak hayatımıza giren mobil teknoloji, günümüzde sesli mesajlardan internet kullanımına, kablosuz iletişimden video paylaşımına hatta oyunlara kadar kullanıcılara sınırsız olanaklar sunuyor. Mobil teknoloji ile ilk tanıştığında hayretler içerisende olan kullanıcılar için ise artık bu özellikler sıradan olmaktan öteye gitmiyor. İnsanlara sürekli yenilikler getiren mobil teknoloji, 3G ile bu çıtayı daha da yükseltmekte. 3G'nin kullanıcılara sunduğu teknolojilerin en önemlileri yakın gündemden bildiğimiz "Bas-Konuş(Push to Talk)",mobil televizyon-radyo yayınları ve konuşma esnasında görüntü aktarımı.3g teknojisinin en öncelikli hedefleri ise daha hızlı veri aktarımı, her alanda yüksek kalite, daha ekonomik konuşma, kişiselleştirilmiş servis olanakları. Kısacası kullanıcıyı her zamankinden daha fazla tatmin etmek ve hayallerini biraz daha zorlamak. 3G ve mobil teknolojiler her geçen gün daha fazla gelişiyor.kullanıcıyı memnun etmek ve hayatı daha da kolaylaştırmak için mobil servisler artık hayatın ta kendisi olma yolunda. "Acaba bu da olur mu?" ile başlayan cümleler başdöndürücü şekilde gelişen teknoloji sayesinde artık "Neden olmasın ki?"ile bitiyor. Gökhan Onuş, Gerçekleştirilen Sunumlar 14 Şubat 2006 Salı 10:00-12:30 Elektrik- Elektronik Fakültesi İdris Yamantürk Konferans Salonu:TELSİM sunumu 14 Şubat 2006 Salı 14:30-17:00İdris Yamantürk,Konferans Salonu:IMP(IP Mulimedia Subsystem) ve RTVS(Real Time Video Sharing) hakkında Nokia'nın sunumu.dünyadaki 3G teknolojileri hakkında ZTE'nin sunumu 15 Şubat 2006 Çarşamba 9:30-12:00 İdris Yamantürk Konferans Salonu:İTÜ öğretim görevlisi Prof. Dr. Mine Kalkan'ın sunumu 16 Şubat 2006 Perşembe 10:00-12:30 İdris Yamantürk Konferans Salonu:UMTS servisleri ve uygulama alanları hakkında SIEMENS'in sunumu.3g teknolojisinin dünya üzerindeki dağıtımı ve pazarlanması hakkında HUAWEI'nin sunumu1

5 güncel arıyorum şubat 2006 İTÜ den 100 yeni doktor akademik yılı doktora ve sanatta yeterlik töreni büyük coşkuyla kutlandı İTÜ Süleyman Demirel Kültürel Merkezi'nde (SDKM) 15 Şubat'ta saat 15.00'te akademik yılının doktora mezunu olmuş öğrencilerin adına düzenlenen "Doktora ve Sanatta Yeterlik Töreni" büyük bir coşkuyla kutlandı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayarak Rektörümüz Prof. Dr. Faruk Karadoğan'ın konuşması ile devam etti. Konuşmasında gelişmiş ülkelere göre Türkiye'de yetiştirilen araştırmacı bilim adamın sayısının ve kalitenin artırılması gerektiğini belirtirken bilimsel gelişmeye engel olan siyasal, yasal ve kültürel güçlüklerin yanı sıra fiziksel güçlere de değindi. Rektörümüz elde ettiği sonuçları ve önerileri olarak şunları da belirtmiştir: Etkinliği artırmak üzere üniversitelere yönetimde ve mali konularda daha fazla yetki verilerek güvenilmeli, ancak denetim mekanizmaları da çalıştırılmalıdır. Kadro eksilikleri giderilmeli, DPT yatırımları mutlaka başarı elde edilinceye kadar izlenmeli ve sürdürülmelidir. Üniversiteyi kamuoyu önünde yıpratıcı her türlü davranış ve karar yön ve amaç fark etmezsizin yanlıştır ve bu bağlamda üniversitelerin önerileri dikkatle değerlendirilmeli, uygulamaya konulmalı, üniversiteden nasıl daha çok yararlanabileceği üzerinde durulmalıdır. Üniversitelerin kent dışına çıkarılmak istenmesi yanlıştır; üniversitelerin kent yaşamı ile bütünleşmesi sağlanmalıdır. Kitap yazılması teşvik edilmelidir; bu yönde bir kampanya başlatılmış bulunmaktadır. Yarım kalmış yatırımlar bitmeden yenisine geçilmemeli; yapılmış yatırımlara etkin kullanımı için önlem alınmalıdır. Bu konuda çeşitli girişimler başlatılmıştır. Rektörümüz Prof. Dr. Faruk Karadoğan'ın konuşmasından sonra Rektörümüzün elinden 2005 yılı TÜBİTAK Bilim ödülü alan prof. Dr. Oğuz Akay'a plaket verildi. Ardından TÜBA başkanı Prof. Dr. Engin Bermek "Bilim İnsanı Yetiştirmek Üzerine Düşünceler" konulu bir konuşma yaptı. Konuşmasında günümüzde ülkelerin gücünü bilimsel ve teknolojik yetkinlikleri belirttiğini ve yetişkin ve nitelikli insan gücün yetkinliğin temel öğesini olduğuna değinerek bir ülkenin bilimsel ve teknolojik gücü ön planda nitelikli bilim insanlarının yetiştirilmesi hedefiyle uygulamaya konan eğitim, istihdam ve yatırım politikalarına dayandığını belirtti. Ayrıca konuşmasında "Ne var ki, bilim ve teknolojide gereksinilen birikimi, yetişmiş insan gücünü kolay yoldan sağlayacak sihirli reçeteler bulunmamaktadır. Böyle bir EUA toplantısına İTÜ ev sahipliği yaptı birikimi sağlayacak eğitim, öğretim ve araştırma yapıları uzun, çoğu zaman sancılı bir süreç sonunda ortaya çıkmaktadır." gibi ifadelerinden sonra araştırıcı yoğunluğunun gelişmiş ülkelerin altında olduğunu ve üniversitelere yeterli araştırma görevlisi kadrosunun tahsis edilmemesi son dönemin önemli konularından biri olduğunu belirtti. Konuşmanın ardından Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezinden (MİAM) bestecisi J.S.Bach olan "Mi minör Sonat" ve bestecisi Hasan Ziya Tura olan "Bir Türk Halk Ezgisi Üzerine Çeşitlemeler" flütte Nihan Uç ve piyanoda Jerfi AJİ tarafından müthiş bir performans ile sergilendi. Konserin ardından doktora öğrencileri adına Dr. Özlem Karahan yaptığı konuşmasıyla "Ürettiklerimiz bir küçük su damlası gibi gözükse de bilim okyanusuna akan nehirlerdir." diye belirtti. Daha sonra Sosyal Enstitüsü müdürü Prof. Dr. Ümit Şenesen'in konuşması ile devam ederken konuşmada "Galileo'nun söylediği gibi doğrudan ölçemediğimiz büyüklükleri ölçmeye çalıştınız." olarak başladığı alıntıyla doktoralığın zorluğunu belirtti. Konuşmanın hemen ardından doktora öğrencilere Doktora Diplomaları takdim edildi ve törenin bu aşamasında anlamlı görüntülere şahit olundu. Avrupa Üniversiteler Birliği EUA, İTÜ nün ev sahipliğinde Avrupa Üniversitelerinde Kaynak Geliştirme ve Yönetimi konulu toplantısını 70 üniversite rektörünün katılımı ile gerçekleştirdi. 17 Şubat 2006 Cuma günü başlayan toplantı, EUA Yönetim Kurulu Üyesi, Prof. Dr. Gülsün Sağlamer, Yüksek Öğretim Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Karadoğan ve çeşitli Türk ve Avrupa üniversitelerinden rektörlerin katılımı ile gerçekleşti. Etkinliğin ilk gününde 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel de davetli olarak bir konuşma yaptı. Konuşmasında Türkiye nin üniversite eğitimindeki gelişmelerinden, kaynak yaratılmasından, iş adamlarının bağışlarının önemli yer tuttuğundan bahseden Demirel, Türkiye nin üniversite eğitiminin hızlı ilerlemeler kaydettiğinden de bahsetti.

6 6 arýyorum Uluslararasý Mühendislik Kulübü BACo yu ÝTÜ ye Getirdi 27 Þubat- 5 Mart 2006 tarihlerinde Uluslararasý Mühendislik Kulübü (UMK) tarafýndan 2. BEST (Avrupa Teknoloji Öðrencileri Birliði) Akademisyenler ve Firmalar Sempozyumu (BACo) ÝTÜ'de gerçekleþtiriliyor Geçen sene ilki Zagreb'de düzenlenen sempozyum, Avrupa mühendislik eðitiminin artýlarýnýn ve eksilerinin geniþ kesimlerce paylaþýlmasýný ve tartýþýlmasýný amaçlamaktadýr. BACo II Avrupa Birliði Tematik Aðlarý'ndan TREE'yi, Avrupa Ulusal Mühendis Örgütleri Federasyonu (FEANI), Avrupa Teknoloji Öðrencileri'ni, yerli - yabancý birçok öðretim üyesini ve firma temsilcilerini bir kez daha buluþturmuþ olacaktýr. Sempozyum boyunca, Avrupa Mühendislik Eðitimi'nde güncel olan "Mühendislik Eðitiminde Akreditasyon", "Avrupa Teknik Üniversitelerinde Öðrenim Çýktýlarý" ve "Mühendislik Formasyonunda Ders dýþý aktivitelerin önemi" konularý tartýþýlacaktýr. Resmi açýlýþý 28 Þubat 2006'da saat 18:00'da Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde olan sempozyumun; oturumlarý ve sunumlarý Mart 2006 tarihleri arasýnda ÝTÜ Makina Fakültesi Gümüþsuyu Kampüsü'nde olacaktýr. Oturumlar sabah 9:30'da baþlayýp öðleden sonra 16:00'ya kadar sürecektir. 3 farklý grubun ayný konular üzerinde yaptýðý oturumlarýn çýktýlarýnýn sunumlarý 16:00-18:00 saatleri arasýnda Orhan Öcalgiray Salonu'nda tüm ÝTÜ'ye açýk bir þekilde yapýlacaktýr yýlýnda gözlemci üye olarak katýldýðýmýz BEST'e (Board of European Students of Technology) 2005 Kasým'ýnda oy birliði ile tam üye olduk. Þu anda Avrupa çapýnda 71 Teknik Üniversite'nin üyesi olduðu BEST'in Türkiye'deki tek üyesi konumundayýz. Bu sene BEST'in düzenlediði en önemli eðitim sempozyumu olan BACo'yu organize ediyoruz. ÝTÜ rektörlüðü'nden büyük destek aldýðýmýz bu organizasyonda ÝTÜ'den de Prof. Dr. Ayþe Erdem Þenatalar, Prof. Dr. Ahmet Kuzucu gibi 10 öðretim üyesi katýlmaktadýr. Yurt dýþýndan TREE ve FEANI'yi temsilen toplam 5 öðretim üyesinin katýlacaðý bu sempozyuma ODTÜ Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mustafa Tokyay ve Marmara Üniversitesi Ýngilizce Ýktisat bölümü Öðretim Üyesi, Socrates Koordinatorü Prof. Dr. Aysu Ýnsel de katýlým gösterecektir. ÝTÜ'den UMK üyeleri hariç 20 civarýnda öðrencinin katýlacaðý bu sempozyumda hocalarýmýzýn ve biz öðrencilerin firma temsilcileri ile birlikte mühendislik eðitimindeki güncel konularý tartýþmamýzýn eðitim güncel sistemine katkýsý olacaðýný düþünmekteyiz. Geçen sene Zagreb'de düzenlenen ilk BACo'da Zagreb Teknik Üniversitesi Rektörü çýkan sonuçlarýn kendileri için büyük bir önem arz ettiðini ve eðitim sistemlerinde de uygulandýðýný belirtmiþtir. Ayrýntýlý bilgi ve iletiþim için:

7 güncel arýyorum 7 ÝTÜ Endüstri Mühendisliði Kulübü, projelerinizi firmalara sunuyor EMÖS ÝTÜ Endüstri Mühendisliði Kulübü (EMK) tarafýndan aralýksýz 12 yýldýr düzenlenen ÝTÜ Endüstri Mühendisliði Öðrenci Sempozyumu (EMÖS) bu yýl 13.sü ile karþýmýza çýkýyor. Üniversite öðrencilerini akademik çalýþmalara özendirmek, hazýrlayacaklarý proje ve bildirilerle kariyerlerine katký saðlamak, öðrenciler ile iþ dünyasý arasýnda yeni köprüler kurarak günümüz mühendislik problemlerine ýþýk tutmak ve hem ulusal, hem de uluslararasý çapta bilgi aktarýmý ve paylaþýmýna olanak vermek amacýnda olan sempozyuma ülkemizdeki ve Avrupa'daki çeþitli üniversitelerden Endüstri Mühendisliði ve Yönetim Bilimleri Lisans ve Yüksek Lisans Öðrencilerini, iþ dünyasýndan deneyim sahibi yöneticileri ve henüz iþ dünyasýnýn yeni üyeleri katýlýyor Mart 2006 tarihleri arasýnda düzenlenecek olan EMÖS, proje yarýþmasýný temel alan bir organizasyon. Belirlenen konu ile ilgili gönderilen projelerden 'Ön deðerlendirme Kurulu ' tarafýndan seçilenler yarýþmaya hak kazanýyor ve sempozyum süresince ÝTÜ Maçka Yerleþkesi'nde sunuluyor. Þirket temsilcileri tarafýndan da takip edilen sunumlardan beðenilen projeler bu yolla iþ dünyasýna kazandýrýlýyor. EMÖS te sunumlarýn yaný sýra çeþitli firmalarýn kariyer toplantýlarý ve konusunda uzman kiþilerin yer aldýðý, güncel olaylarýn tartýþýldýðý konferanslar ve oturumlar da yapýlacak. Program dahilinde düzenlenen ÝTÜ EMÖS Fuarý da firmalarla ziyaretçiler arasýnda bilgi ve özgeçmiþ (CV) paylaþýmý saðlanmakta; fuar süresince yapýlacak sinevizyon gösterileri ve stantlar ile katýlýmcý firmalarýn tanýtýmý yapýlacaktýr. Proje Yarýþmasý'nýn sonuçlarý akademisyenlerden, danýþmanlýk firmalarýndan ve önde gelen þirket yöneticilerinden oluþan jüri tarafýndan belirlenerek son gün yapýlacak Kapanýþ Töreni'nde ilan edilecek; birinci, ikinci ve üçüncü olan projeler ödüllendirililecektir. Ayrýca bu törende, EMÖS'e katýlan tüm katýlýmcýlara "ÝTÜ EMÖS Katýlým Sertifikasý" verilecektir. EMÖS sonunda sempozyum sýrasýnda sunulan tüm proje ve bildiriler "ÝTÜ EMÖS Proje ve Bildiri Kitabý"nda toplanarak tüm katýlýmcýlara, Türkiye'de Endüstri Mühendisliði Bölümü bulunan tüm üniversitelerin kütüphanelerine, endüstri mühendisliði öðrenci kulüplerine ve organizasyona destek veren tüm firmalara daðýtýlacaktýr. YÖNETÝM BÝLÝMLERÝ KONGRESÝ 7. YILINDA Her yýl ÝTÜ Ýþletme Mühendisliði Kulübü (ÝMK) tarafýndan düzenlenen Uluslararasý Yönetim Bilimleri Kongresi (YBK), Mart 2006 tarihleri arasýnda ÝTÜ Maçka Yerleþkesi'nde gerçekleþtirilecek. Yedincisi düzenlenecek olan kongrede üç gün boyunca üniversite öðrencileri, konularýnda uzman akademisyenler ve iþ dünyasýnýn önde gelen isimleri bir arada olacaklar. Kongre boyunca Türkiye'nin ve Dünya'nýn çeþitli üniversitelerinde öðrenim gören öðrencilerin yönetim bilimleriyle ilgili projeleri sunulacak, uzman akademisyen ve yöneticilerin tecrübelerini ve deneyimlerini paylaþtýðý paneller, konferanslar ve söyleþiler yer alacaktýr. Her yýl çeþitli üniversitelerden yaklaþýk 1500 öðrencinin katýldýðý kongre süresince sponsor firmalarýn katýlacaðý "YBK Kariyer Fuarý" düzenlenecektir. Fuar süresince, sinevizyon gösterilerinin yaný sýra kurulan stantlarda katýlýmcýlarla firma temsilcilerinin birebir iletiþimi saðlanýp katýlýmcý firmalarýn tanýtýmý yapýlacaktýr. YBK Kariyer Fuarý ile kongreye katýlan öðrencilerin þirketleri daha yakýndan tanýmalarý ve þirketlerin de kalifiye iþ gücüne ulaþmalarý amaçlanmaktadýr. Uluslararasý Yönetim Bilimleri Kongresi, deðiþen yönetici profiline katkýda bulunup, sýnýrlarý her gün geniþleyen yönetim bilimine alternatif bakýþ açýlarý sunar. Geleceðin yöneticilerinin kendlerini geliþtirmelerini ve birbirleriyle bilgi alýþveriþinde bulunabilmelerini saðlar. Tüm bunlarýn yanýnda YBK, akademik çalýþmalarý ve nitelikli öðrencileri firmalarla biraraya getirerek eðitim sistemine de katkýda bulunur. 15 Mart 2006 Çarþamba günü saat 19:00'da Rektör ve Ýþletme Fakültesi Dekanýnýn katýlýmlarý ile gerçekleþtirilecek açýlýþta konuþmayý Dr. Rüþdü Saraçoðlu yapacak Mart 2006 tarihlerinde düzenlenecek kongrede proje sunumlarý önemli yer tutacak. Bunlarla birlikte cari açýk, bankacýlýk sektörünün yakýn geleceði, AR-GE çalýþmalarýnda devlet, üniversite ve özel sektör iþbirliði, medeniyetler arasý çatýþma-ittifak gibi baþlýklarda yapýlacak oturumlarda akademisyenler, yöneticiler ve yazarlar bulunacak.

8 8 arýyorum ÝTÜ Öðrenci Konseyi Çalýþmalarýný Hýzlandýrdý 6 Aralýk 2005 te yapýlan seçimle belirlenen ÝTÜ Öðrenci Konseyi (ÝTÜ ÖK), çalýþmalarýný etkin biçimde sürdürüyor. Öðrenci sorunlarýna, öðrencinin temsiliyetine, YÖK uygulamalarýna, Türk üniversitelerindeki öðrenci konseylerinin durumuna, dünyadaki öðrenci konseylerinin yapýsýna kadar öðrenci ile ilgili pek çok konuda çalýþmalar yapan ÝTÜ Öðrenci Konseyi, Ýstanbul daki üniversitelerle yapýlan düzenli toplantýlara da katýlarak, çeþitli araþtýrma komisyonlarýnda geniþ araþtýrma raporlarý oluþturuyor Öðrenci Konseyi ve Fakülte Öðrenci Temsilciler Kurullarýnýn(ÖTK) amaç ve görevleri; öðrencilerin eðitim, saðlýk, spor ve kültürel gereksinimlerinin karýþlanmasý ve geliþtirilmesinde haklarýný gözetmek, ulusal çýkarlar konusunda duyuarlý olmalarýný saðlamak, resmi organlar ile öðrenciler arasýnda iletiþim kurmaktýr. Gerek yönetmeliðin yetersiz olmasý gerekse de öðrenci temsilciliðinin tam anlaþýlmamýþ olmasý bu organý etkin olarak çalýþtýrabilmiþ deðildir. ÝTÜ ÖK, bu yýl öðrenci temsilciliðini etkin hale getirmek ve kurumsallaþmasýný saðlamak amacýyla Ýstanbul üniversitelerinin öðrenci konseyleri/birlikleri ile yapýlan toplantýdan... güncel çalýþmalarýný sürdürmektedir. Öðrenci Temsilciliði ni ve Öðrenci Konseyi ni tanýtabilmek, çalýþmalardaki katýlýmý arttýrarak sonraki dönemlerde yapýlan çalýþmalarýn devamlýlýðýný saðlayabilmek için öðrenci forumlarý, açýk oturumlar, anketler gibi etkinlikleri düzenleyecek olan ÝTÜ ÖK, bu etkinliklere katýlýmýn amaçlara ulaþmakta büyük önem taþýdýðýný vurguluyor, bu çerçevede öðrenci kulüpleri ile de sýký iliþkilerde bulunuyor. ÝTÜ ÖK, Ýstanbul sýnýrlarý içerisinde yer alan diðer üniversitelerle de ortak çalýþmalar yapýyor. Bu çalýþmalarýn amaçlarý; Ýstanbul üniversitelerinde okuyan öðrencilerin sorunlarýný bir arada tartýþarak daha yaratýcý ve hýzlý çözümler üretebilmek, öðrencilerin sosyal haklarýný ve temsil haklarýný arttýrmak, ulusal ve uluslararasý ölçekte her türlü eðitim-öðretim geliþmelerinden ve sosyo-kültürel etkinliklerden haberdar olmak ve içlerinde yer alabilmek, karþýlýklý deneyimlerden yararlanarak gerekli durumlarda ortak hareket etmek olarak tanýmlanýyor. Düzenli toplantýlar ile farklý üniversitelerin bir arada olacaðý çalýþma komiteleri oluþturulmuþ. ÝTÜ ÖK, bu komitelerden Öðrenci Temsilciliðini Geliþtirme Komitesi nin koordinatörlüðünü yürütüyor. Bu komitenin hedefi Haziran ayýna kadar ülkemizdeki Öðrenci Temsilciliðinin ayrýntýlý yapýsýný çýkararak, mevcut durumu analiz etmek, yaþanan týkanýklýklarý belirlemek ve çeþitli ülkelerdeki Öðrenci Temsilciliði yapýlarýyla karþýlaþtýrarak daha geniþ katýlýmlarýn ve haklarýn olacaðý daha demokratik bir seçim sistemini içerecek en uygun modelleri belirlemektir. ÝTÜ Öðrenci Konseyi hakkýnda daha geniþ bilgi edinmek için adresinden yararlanabilirsiniz. Üniversitelerin bizler için olduðunu, sorunlarýmýzý dile getirebildiðimiz sürece çözüm bulacaðýný hatýrlatmak istiyoruz. diyen ÝTÜ Öðrenci Konseyi üyeleri, daha iyi bir eðitim, öðretim ve sosyal yaþam için sizleri de birlikte çalýþmaya davet ediyor. Bir fikrim var! Öðrenci projelerinin yaþama geçirilmesini kolaylaþtýracak bir yöntem: ÝTÜ Öðrenci Proje Merkezi. Düþünün, proje üretin, giriþimciliðinizi açýða çýkartýn... FÝKRÝM VAR AMA NASIL? Lisans ve lisansüstü eðitim gören gençlerin potansiyellerini deðerlendirmek üzere ÝTÜ PYM (Proje Yönetim Merkezi) büyük bir atýlým gerçekleþtiriyor. ÝTÜ PYM Öðrencilerin iþ fikirlerini hayata geçirmelerine imkân tanýmak ve kendi fikirleriyle iþ dünyasýna adým atabilmelerini saðlayabilmek için yepyeni bir projenin ilk adýmýný atmýþ bulunuyor. Nisan ayýnda gerçekleþtirilecek bir toplantý ile yeni fikirler üretme konusunda kendine güvenen tüm ÝTÜ öðrencilerine genel bilgi vererek, öðrencilere iþ fikirlerini oluþturabilmenin inceliklerinden bahsederek öðrenciyi harekete geçirmeyi planlýyorlar. Bu toplantýnýn ardýndan iþ fikirlerini oluþturan öðrencilerden TTGV'ninde (Türkiye Teknoloji Geliþtirme Vakfý) içinde bulunduðu bir jüri ile seçecekleri kadarýný GGGP (GENÇ GÝRÝÞÝMCÝ GELÝÞTÝRME PROGRAMI) kapsamýndaki eðitimlere ücretsiz olarak davet ederek eksiksiz bir iþ planý oluþturmalarýný saðlamayý planlýyorlar. Ýþ burada bitmiyor. Bu projeler arasýndan TTGV 'nin kriterlerine uygun projeler "incubation" adý verilen desteklenme projesine dahil oluyorlar. Bu destek ile 3 ay ile 1 yýl arasýnda projelerini geliþtiriyor ve iþ hayatýna atýlmak için büyük bir fýrsat yakalamýþ oluyorlar. NEDÝR BU GGGP Açýlýmý Genç Giriþimci Geliþtirme Programý olan programýn amacý iþ kurmak isteyen gençlerin yenilikçi fikirlerini nasýl tasarlayacaklarýný, nasýl uygulamaya koyup gerçekleþtireceklerini anlatmak ve giriþimciye bu konuda gerekli her türlü desteði ve yönlendirmeyi saðlamak olarak belirlenmiþ. Sanayide ve çeþitli kurumlarda çalýþan, konularýnda uzman kiþiler tarafýndan verilecek olan bu eðitimler ilk defa ÝTÜ de gerçekleþecek ve ÝTÜ öðrencilerine ücretsiz olacak. Öðrenciye düþen görev yenilikçi bir fikir yaratmak üzere yapýlacak konferanslara katýlmak olacak. Oluþan fikirler güvence altýna alýnarak toplanýyor ve baþarýlý projeler GGGP programýna dahil oluyorlar. SÝZÝN ÇÖZÜMÜNÜZ NE? ÝTÜ Proje Yönetim Merkezi (PYM) Müdürlüðünü yürüten Doç Dr. Atilla Dikbaþ "Ülkemizde bulunan genç nüfusun var olan sorunlarýmýza ýþýk tutabilecek tek kaynak" olduðunu söylüyor ve ekliyor "Gençler geliþen ve deðiþen teknolojiyi bizden daha iyi biliyor ve kullanýyorlar. Onlarýn bu alanlarda yapacaklarý küçük ama akýlcý çözümler ülkemize çok þeyler kazandýrabilir. Yani bir kez üretmeye karar verirlerse onlarý hiçbir güç durduramaz. Biz gençlerin bu kararý vermelerinde en büyük itici güçleri ve en sadýk destekçileri olmaya hazýrýz. GGGP projesini bu amaçla oluþturduk. ÝTÜ içerisinde var olan ama deðerlendirilemeyen potansiyeli ortaya çýkarmaya ve bu potansiyeli geliþtirmeye çalýþacaðýz. Eðer öðrenciler de bizlere destek olursa, bu projenin baþarýya ulaþamamasý için hiçbir neden göremiyorum." Bizler de buradan ÝTÜ'lü genç giriþimcilere sesleniyoruz "Peki Sizin Çözümünüz Ne?". YENÝ BÝR ÖÐRENCÝ YAPILANMASI ÖPM ÖPM (Öðrenci Proje Merkezi), atýlan bu adýmlarýn geliþimini ve sürekliliðini saðlamak üzere ÝTÜ PYM altýnda oluþturulmasý planlanan öðrenci odaklý bir ekip. Bu ekip tüm bir eðitim ve öðretim yýlý boyunca yeni iþ fikirlerini ortaya koyabilecek insan gücünü eðitmek, yaptýklarý projelere parasal destek saðlamak ve projelere danýþmanlýk için gerekli olan tüm iletiþim aðýný kurmak için çalýþmalar yapacak. Mezunlar, þirketler, kurumlar ve kuruluþlarla saðladýklarý baðlantýlar sayesinde öðrencilerin ihtiyacý olan parasal destek ve danýþmanlýk hizmetlerinin saðlanmasýna öncülük edecek. Bunlarýn yaný sýra ÝTÜ içerisindeki öðrenci ve akademisyenleri, yaptýklarý çalýþmalarla ilgili bilgilendirerek üniversite içerisinde kamuoyunu oluþturmaya çalýþacaklar. Bu ekibe katýlmak ve gönüllü olarak çalýþmak isteyen herkes ÝTÜ PYM'ye baþvurabilir. Geliþmelerden ötürü rektörlük de büyük bir heyecan duyuyor. Sayýn Rektör yardýmcýmýz Prof. Dr. Haluk Karadoðan bu projenin öðrencilere yeni iþ imkanlarý yaratabileceði gibi ülke ekonomisine de yarar saðlayacaðýný düþünüyor ve tüm ÝTÜ öðrencilerini bu projeye katýlmasýný diliyor. Bu projenin gerçekleþebilmesinde asýl iþin öðrencilere düþtüðü bir gerçek. Tüm öðrencileri bir kez daha bu kalkýnma projesinde yer almaya davet ediyoruz. Emre Tekeli

Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik

Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik 2 arýyorum Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik Antalya daki Efendilik Keyifli bir geziydi Antalya'daki. Hoþ kent. Keþfedilmeye açýk pek çok yeri var. Gitmeyenlerin düþünebileceði kadar pahalý

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

PARK Dört yaðýz delikanlýdan oluþan Park ile keyifli bir söyleþi... 17

PARK Dört yaðýz delikanlýdan oluþan Park ile keyifli bir söyleþi... 17 Kayýt Sistemi Yenilendi Yenilenen yazýlým ve donanýmla kayýt hýzý artýrýldý ERASMUS Avrupa Birliði Socrates/Erasmus baþvurularý baþladý. 10 3 Güneþe Kanatlandýk ÝTÜ Güneþ Arabasý Ekibi, Tübitak tarafýndan

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2010 Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül Hale Kýrmaz ile Tamek üzerine... Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði En iyi performans Cargill Dubai nin... Gýda güvenliðinin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. DOSYA: UIA ÝSTANBUL 2005 Editörler: Nurcihan Doðmuþ, Nuray Bayraktar. Neden UIA? UIA tarafýndan yayýnlanan WHY UIA?

ÝÇÝNDEKÝLER. DOSYA: UIA ÝSTANBUL 2005 Editörler: Nurcihan Doðmuþ, Nuray Bayraktar. Neden UIA? UIA tarafýndan yayýnlanan WHY UIA? Mimarlar Odasý nýn, mimarlýða ve mimarlara ait tüm bilgilerin toplandýðý bir arþive sahip olmasý çok sýk dile getirilen bir istek. Bu isteði hayata geçirebilmenin ilk adýmlarý, pek çok alanda deneysel

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a Bakýrköy Tarihini Yazmalý SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ Babalardan, dedelerden kalan miras bilgi ve dökümanlar ile Bakýrköy ü sonraki kuþaklara devredecek bilgi, fotoðraf, obje, kýyafet, aksesuar malzemelerinin

Detaylı

10-15 16-22 23-26. indeks. kolejliler MART2008. Kariyer. Portre Seta Ýnþaat Cengiz Ergüvenç 64

10-15 16-22 23-26. indeks. kolejliler MART2008. Kariyer. Portre Seta Ýnþaat Cengiz Ergüvenç 64 indeks 2 i n d e k s 7 8 Konuk Yazar Özlem Gürses 87 16-22 Aktüalite 23-26 Duyurularýmýz 27-31 Bizim Dünyamýz Saðlýk Geriatri Derneði Baþkaný 38 Prof. Dr. Yeþim Gökçe Kutsal 74 46 Gezi Rehberi Cunda Adasý

Detaylı

Makina Endüstri. Üretim. Uzay. Makina Mühendisleri Odasý -II-

Makina Endüstri. Üretim. Uzay. Makina Mühendisleri Odasý -II- tmmob makina mühendisleri odasý Makina Endüstri Ýþletme Üretim Uçak Havacýlýk Uzay Mühendisliði Bölüm Baþkanlarý Makina Mühendisleri Odasý Buluþmasý -II- 20 Kasým 2004 - Ankara YAYIN NO:... E/2004/366

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

Nisan 2005. Kütüphanelerimizde ders dışında ne kadar vakit geçiriyoruz? Peki ya kütüphanelerimizin hangi olanaklara sahip olduğunu biliyor muyuz?

Nisan 2005. Kütüphanelerimizde ders dışında ne kadar vakit geçiriyoruz? Peki ya kütüphanelerimizin hangi olanaklara sahip olduğunu biliyor muyuz? 3 Kütüphanelerimizde ders dışında ne kadar vakit geçiriyoruz? Peki ya kütüphanelerimizin hangi olanaklara sahip olduğunu biliyor muyuz? 12-13 İTÜ Mezunu Dr. Yücel Erdem le dolu dolu bir başarı öyküsü 8-9

Detaylı

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar Devamý arka kapakta ÝÇÝNDEKÝLER Yayýnýn Adý Farba Haber Yayýn ve Ýmtiyaz Sahibi Farba A.Þ. Ahmet BAYRAKTAR Genel Müdür Ayhan GÜRBAY Koordinatör Ýlknur YILMAZ Dergi Yayýn Kurulu Sosyal Etkinlik Komitesi

Detaylı

Kentpark a kredi izni çýktý

Kentpark a kredi izni çýktý Panel Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Kadýn Olmak Zor Zanaat Çorum Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜKAM) tarafýndan Kadon Olmak Zor Zanaat konulu

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2014 Sayý: 1 Birlik Faaliyetleri * Yalova Valisi Esengül CÝVELEK Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB nin 2016 da Faaliyete Geçmesi En Büyük

Detaylı

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak BYEGM den meslektaþýmýz Ýlkay Yorulmaz a ödül Müftü Mehmet Aþýk dün orum Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürü Muammer Ýstanbul ve Samsun Toprak Mahsulleri Ofisi Þube Müdür Yardýmcýsý Adnan Budak ile birlikte

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

Fatih Þanlý Çorum Halk Eðitim Merkezi örnek bir çalýþmayý hayata geçirdi. Kadýn Emeði Teþhir ve Satýþ Reyonu hizmete girdi.

Fatih Þanlý Çorum Halk Eðitim Merkezi örnek bir çalýþmayý hayata geçirdi. Kadýn Emeði Teþhir ve Satýþ Reyonu hizmete girdi. Ethem Erkoç un yeni kitabý çýktý Tasavvuf Geleneði ve Çorum da Son Devir Meþayýhý okurlarýyla buluþtu Gazetemiz köþe yazarý Eðitimci- Yazar Ethem Erkoç un yeni kitabý çýktý. Tasavvuf Geleneði ve Çorum

Detaylı

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý baþkandan Deðerli Dostlarým, Nisan ayýnda üçüncüsünü gerçekleþtirdiðimiz Yerel Zincirler Buluþuyor (YZB)organizasyonu, önceki yýllara göre rekor katýlýmla gerçekleþti. 10 binin üzerinde katýlýmcý, bir

Detaylı

"Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette oluþmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý, milletin güç birliði etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı