Beþ de yetmez, Yedi Tane Arýyorum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Beþ de yetmez, Yedi Tane Arýyorum"

Transkript

1

2 2 arýyorum arýyorum Beþ de yetmez, Yedi Tane Arýyorum Beþ de yetmedi, yedi tane istedik. O da yetmeyecek, artacak, geliþecek, geniþleyecek, daha fazla öðrenci sesi olacak, daha fazla eleþtirecek, daha fazla üretecek. Bütün bunlar o ilk adýmla, o ilk heyecanla, o ilk macerayla baþladý. Öðrenci etkinliklerini desteklemek umulmadýðý kadar iyi sonuçlar doðurabiliyor aslýnda. Çünkü Türk öðrencisinin müthiþ bir potansiyeli var, her alanda. Bu potansiyelini kullanabilmesi için bazý olanaklara sahip olabilmesi lazým. Tabi öðrencinin önce kendine güvenmesi ve daha da önemlisi baþ koyduðu amaç için mücadele etmesi lazým. Bu mücadele süreci çok sancýlý geçiyor; bir sürü uðraþ, emek, çaba zaman zaman sýkkýnlýk yaratsa da oluþan ürün görüldüðü zaman her þey yerini mutluluða býrakýyor. Bu mutluluk, hele ki topluma yönelik üretimler söz konusuysa, dallanýp budaklanýyor, baþka mutluluklar doðuruyor Ve baþka üretimler Böylece bu bilinç yayýlýyor ve daha çok genç, daha baþka projeler üretiyor, geliþtiriyor, mücadele ediyor ve baþarýlý oluyor. Toplumsal geliþimler böylece sürüklenip toplumsal ve ülkesel kalkýnmayý gerçekleþtiriyor. Bilinç olarak daha da geliþen bireyler artýk ülkesinin de dýþýna taþarak dünya için projeler geliþtirmeye ve üretmeye baþlýyorlar. Ufuk geniþliyor, bakýþ açýlarý çeþitleniyor. Bir genç gözüyle baþarý böyle bir þeydir. Biz, Arýyorum ÝTÜ Gazetesi olarak bu düþüncedeyiz. Farklý görüþlerin çeþitlilik yaratacaðýný, proje üretmenin gerekliliðini, sürekliliði içinse mücadele etmek gerektiðini biliyoruz. Sosyal sorumluluk kavramý da iþte tam bu noktada devreye giriyor; gençlerin, giriþimcilerin, proje üretenlerin desteklenmesi. Biz, hiçbir ticari kaygý gütmeden çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz ve yalnýzca gereksindiðimiz kaynaðý yaratmaya çalýþýyoruz. Bu destekler, farklý projelere daha rahat adým atmamýzý saðlýyor. Öyle ki belli bir konuma ulaþtýrdýðýmýz ve sürekli geliþtirmeye uðraþtýðýmýz gazetemizle birlikte bir televizyon projesine de giriþmiþ bulunuyoruz. Önümüzdeki öðretim yýlýnda yayýn hayatýna sokmayý planladýðýmýz televizyon projesi üniversiteler arasýnda yine bir ilk olma özelliði taþýyor. Týpký bir yerleþke arabasý olacak "Gazete Arabasý Projesi" gibi. Bu yenilikler bizim için çok önemli. Türkiye'de bu tür çalýþmalarýn yapýlýyor olmasý önemli bir motivasyon gücü olmalý. Kendimize güveniyoruz, inanýyoruz ve çabalýyoruz. Gazete Arabasý Projesi tüm hýzý ile devam ediyor. Gelen tasarýmlar, Elektrik-Elektronik, Makina ve Mimarlýk Fakültelerinden deðerli öðretim görevlilerinden oluþan jüri tarafýndan deðerlendirilmeye alýndý. Kýsa süre içerisinde sonuç alýp yarýþma birincisini açýklayacaðýz. Son derece önem verdiðimiz bu proje çalýþmalarýmýzdaki yoðun uðraþlarýndan dolayý ÝTÜ IEEE Öðrenci Kulübü ne ve ÝTÜ Tasarým Kulübü ne teþekkürlerimizi sunuyoruz. ÝTÜ de kýþ geçirmek hem zordur hem de zevkli. Karlý bir ÝTÜ gününden alýntýlar yaptýk bu sayýmýzda. Eleþtirdik biraz da ÝTÜ nün tatil yapmamasýný ama içimizden iyi ki tatil deðilmiþ diye geçmedi de deðil zaman zaman. ÝTÜ Ýþ ve Ýnsan Kaynaklarý Merkezi ile uzun soluklu projemize, Ýþ ve Ýnsan Kaynaklarý Fuarý ile baþladýk. Süregelen sayýlarýmýzda öðrencilik yaþantýmýzý nasýl verimli geçirebiliriz, nasýl bir mezun olmalýyýz, sosyal etkinlikler iþ yaþamýnda etkili olur mu gibi sorular soracaðýz hocalarýmýza, firmalara, mezunlara... Önümüzdeki sayýlarýmýz için hazýrladýðýmýz güzel projelerimiz var. Bunlarý dosya þeklinde geniþ çerçeveler ile ele alacaðýz. Ýnþaat halindeki yapýlar, Teknokent, Öðrenci Kulüpleri, eðitim sistemi üzerine çalýþmalar, akreditasyon, öðrenci temsiliyeti gibi pek çok konuda ayrýntýlý çalýþmalar yapýp sunacaðýz. Çalýþmalarýmýz sürerken ansýzýn aldýðýmýz haber bizi derinden etkiledi. Arkadaþýmýz, yazarýmýz, paydaþýmýz; dostum, sýrdaþým, güzel insan Murat Bahadýr Kýlýnç ýn kýymetli annesinin vefat ettiðini öðrendik. Bahadýr a büyük sabýrlar diler, her zaman yanýnda olduðumuzu hissettirmek isteriz. Bu sayýmýzý tüm annelere ithaf ederim. Fatih Avcý ÝTÜ Basýn Yayýn Kulübü Arýyorum ÝTÜ Gazetesi, Süreli Yayýn, ISSN: Ýstanbul Teknik Üniversitesi Adýna Yayýn Sahibi Prof. Dr. Erkin Nasuf, Genel Yayýn Yönetmeni Y. Doç. Dr. Beyza Taþkýn Yayýn Danýþmanlarý: Prof. Dr. Fuat Anday, Prof. Dr. Bihrat Önöz, Doç. Dr. Yüksel Güvenilir Yayýn Kurulu: Fatih Avcý, Ufuk Sevim, Ufuk Çavuþ, Beril Alpagut, M. Bahadýr Kýlýnç, Hatice Gökcan, Yusuf Güngör, Güven Çalýþkan, Ömer Elmasrý, Cansev Baydar, Þeyda Hatiboðlu, Sefa Demir, Ufuk Þiþli, Bahar Saðlam, Leyla Iþýk Çelebioðlu, Melike Özkan, Ilgýn Yýldýz, Gülen Uncu, Ece Bekpýnar, Murat Özgür Doðan, Zeynep Ankay, Gökhan Onuþ, Burcu Albayrak, Esin Ekmekçi, Batuhan Çetin, Perihan Gürbaþ, Ýbrahim Uslu, Sinem Özcan, Harun K. Subaþý, S. Selçuk Bucak, Baský: Cenkler Matbaa, ÝTÜ Basýn Yayýn Kulübü Arýyorum ÝTÜ Gazetesi Öðrenci Ýþleri Otomasyonu Binasý, Giriþ Katý ÝTÜ Ayazaða Yerleþkesi Maslak-Ýstanbul Tel: Faks:

3 güncel gülümsetmeye hazýr mýsýnýz? Gelin siz de 23 Nisan da çocuklarý gülümsetin. Onlara oyuncak alýn... arýyorum 3 Ýstanbul Teknik Üniversitesi, Yabancý Diller Yüksekokulu'nda bulunan "Sosyal ve Kültürel Merkez" (SKM), Tayfun Talipoðlu ve Bamteli ile ortak olarak çocuklar için yepyeni bir sosyal sorumluluk kampanyasý baþlattý. Hastanelerde yaþamak zorunda olan çocuklara mutluluk götürmek amacý doðrultusunda çocuklara, zihinsel geliþimlerinde çok önemli olan ve yalnýzlýklarýný paylaþacak "oyuncaklar" hediye edilecek. Maddi yardým kampanyasý olmayan bu kampanyada yalnýzca oyuncak alýnarak çocuklara armaðan edilecek. 23 Nisan'da Bir Çocuðu "Gülümsetmek" Ýster misiniz? O halde onun için satýn alacaðýnýz bir oyuncaðý Sosyal ve Kültürel Merkez'e getirmeniz yeterli! Siz getiremiyorsanýz en yakýnýnýzdaki kampanya gönüllüsüne teslim edebilirsiniz. Onu Gülümserken Görmek Ýster misiniz? Dilerseniz 23 Nisan 2006 Pazar sabahý hediyenizi kendiniz de verebilirsiniz, ancak hediyenizi SKM'ye önceden teslim etmeniz gerekmektedir. Hediyelerin Son Teslim Tarihi: 12 Nisan 2006 Çarþamba Hediye Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler: Oyuncaklar hastanelerde yaþamak zorunda olan çocuklara hediye edileceðinden þu konulara dikkat edilmeli: Hijyenik açýdan olumsuz sonuçlar doðurmamasý için oyuncaklarýn paketinin açýlmamýþ ve kullanýlmamýþ olmasý Kaliteli malzemelerden yapýlmýþ ve güvenilir bir üreticinin ürünü olmasý Yaþça küçük çocuklara hediye seçerken oyuncaðýn mümkün olduðu kadar az ve büyük parçalardan oluþmasý Para yardýmý kabul edilmemektedir. Oyuncak dýþýnda bir hediye vermek isteyenler kampanya telefonlarýndan kampanya gönüllülerine ulaþmalýdýr. Tüm hediyelerde yukarýda belirtilen hijyen ve kalite þartlarýnýn saðlanmasý gerekmektedir. Geçen yýl olduðu gibi bu yýl da ÝTÜ öðrencilerinden oluþan kampanya ekibi büyük özverilerle çalýþarak çocuklar için en iyisini yapmaya gayret ediyorlar. Kampanya, çocuklara yardým amacý taþýmasýnýn yanýnda ÝTÜ öðrencilerine sosyal sorumluluk bilinci ile grup çalýþmasýný sevdirmeyi ve organizasyon becerilerini geliþtirmeyi amaçlýyor. Ayný zamanda farklý fakültelerden gönüllü öðrencilerle yerleþkeler arasý iletiþim de saðlanýyor. Gülümsetelim Sosyal Sorumluluk Kampanyasý - Sosyal ve Kültürel Merkez Ýstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü Yabancý Diller Yüksekokulu Kat:1 Maçka/Teþvikiye/Ýstanbul Telefon: (0212) (dahili) Kampanya sitesi: E-posta: E-PostaGrubu: groups.yahoo.com/group/gulumsetelim Oyuncaklarýnýzý (0212) nolu telefondan ya da e-posta adresinden kampanyayý düzenleyenlere ulaþarak bulunduðunuz yere en yakýn gönüllüye "hediye teslim formu" karþýlýðýnda teslim edebilirsiniz. Maslaktan hediye teslim etmek isteyenler: veya nolu telefonlardan Enis Saðol ile irtibata geçebilirler. Sosyal ve Kültürel Merkez, 2005 yýlýnda Tayfun Talipoðlu ve Bamteli Ekibi ile ortaklaþa düzenledikleri Elele kampanyasýnda ÝTÜ birimlerinden, öðretim görevlilerinden, öðrencilerden ve kampanyaya dýþarýdan destek veren baðýþçýlardan toplanan 50 bilgisayar ve 23 koli kitabý Giresun, Ordu, Van, Elazýð, Diyarbakýr, Aðrý ve Siirt'te bulunan ilköðretim okullarý ile Çocuk Esirgeme Kurumlarýna baðýþlayarak maddi durumu yetersiz olan çocuklarý bilgisayarla tanýþtýrmýþtý. (http://www.elele.itu.edu.tr/index2)

4 4 arıyorum şubat 2006 güncel uyumlu tasarımlar 11. Ulusal Ergonomi Kongresi Aralık tarihleri arasında İTÜ İşletme Fakültesi- Maçka'da gerçekleştirildi. Kongre, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Fahri Özok'un açılış konuşmasıyla başladı. Fahri Özok konuşmasında ergonominin önemine ve endüstrideki kullanım alanlarına dikkat çekti. Avrupa ve Türkiye'deki tasarımları ergonomik açıdan karşılaştırdı ve Türkiye'de bu konuda yapılan ve yapılması gereken çalışmalardan bahsetti. Dünyanın enformasyon teknolojilerine yöneldiğinden bahseden Özok, Türkiye'nin ergonomi konusunda eksikliklerinin bulunduğunu söyledi. Ayrıca Türk insanının antropometrik* ölçümleri ve buna uygun ergonomik tasarımlar konulu projelerinden bahsetti. Üç gün süren kongrede, fiziksel ergonomi, iş güvenliği, tekstilde ergonomi, iş analizi ve ergonomi, ürün ergonomisi, insan performansı, iş güvenliği, bilişsel ergonomi konularında yapılan çalışmalar ve yapılan ergonomi uygulamaları sunuldu. İlk kez bir öğrenci oturumunun da yer aldığı kongrede öğrenciler ergonomi çalışmalarını sundu. Kongrede bir de "Mercedes-Benz Türk A.Ş.'de İş Güvenliği ve Ergonomi Alanında Çalışmalar" konulu özel oturum gerçekleşti. Kongre "Fransa'da Ergonomi Uygulamaları" konulu konuşma ve kapanış konuşmalarıyla son buldu. *antropometri: Belirli bir kullanıcı kitlesi için, tasarım standartları geliştirmek ve özel gereksinimleri belirlemek amacıyla, fiziksel ölçüm teknik ve yöntemlerinin bu kitleyi oluşturan bireylere uygulanmasıdır. iletişimde çok ileri gittik Okulumuzun Şubat günleri arasında ev sahipliği yaptığı IEEE'nin bir kolu olan EESTEC komitesinin düzenlediği GetMobile 06 etkinliği bir çok farklı Avrupa ülkesinden öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik öğrencilerimize kazandırdığı uluslararası organizasyon tecrübesinin yanı sıra farklı kültürlerden gelen öğrencilerin birbirini ve Türk kültürünü daha yakından tanımasına olanak sağlaması, özellikle öğrencilerin Türkiye'deki üniversite öğretimi ve öğrenci yaşamı hakkında daha kapsamlı bilgi edinmesi açısından önem taşımaktaydı. Etkinliğin eğitim bölümünde ise öğrenciler son yıllarda hayatımıza giren ve hayatımızdaki önemini gün geçtikçe arttıran mobil yazılımlar, mobil teknolojileri ve 3G teknolojileri hakkında detaylı bilgi edinme olanağı buldular. Konunun uzmanı İTÜ öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mine Kalkan ve Türkiye'de mobil teknoloji konusunda ilerleme kaydetmiş Nokia, Siemens, ZTE ve HUAWEI temsilcileri, öğrencileri yeni nesil mobil teknolojiler konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirdiler. 3G ve Mobil Yazılımlar Avrupa ve Uzakdoğuda büyük atılımlar gösteren 3G teknolojisi şu an için maalesef ülkemizde yeterli ilgiyi görmüyor ve istenilen gelişmeyi gösteremiyor. Türkiye'nin 3G teknolojisine geçememesinde ekonomik etkenlerin payı büyük. Cep telefonu aboneliği artış hızı hala bir çok ülkenin gerisinde. Ama bunlara rağmen Türkiye'nin 3G teknolojisine geçmesi uzak olarak gözükmüyor. Hatta çoğu operatörün 3G konusunda denemelerini sürdürdükleri biliniyor.ilk defa sesli konuşma olarak hayatımıza giren mobil teknoloji, günümüzde sesli mesajlardan internet kullanımına, kablosuz iletişimden video paylaşımına hatta oyunlara kadar kullanıcılara sınırsız olanaklar sunuyor. Mobil teknoloji ile ilk tanıştığında hayretler içerisende olan kullanıcılar için ise artık bu özellikler sıradan olmaktan öteye gitmiyor. İnsanlara sürekli yenilikler getiren mobil teknoloji, 3G ile bu çıtayı daha da yükseltmekte. 3G'nin kullanıcılara sunduğu teknolojilerin en önemlileri yakın gündemden bildiğimiz "Bas-Konuş(Push to Talk)",mobil televizyon-radyo yayınları ve konuşma esnasında görüntü aktarımı.3g teknojisinin en öncelikli hedefleri ise daha hızlı veri aktarımı, her alanda yüksek kalite, daha ekonomik konuşma, kişiselleştirilmiş servis olanakları. Kısacası kullanıcıyı her zamankinden daha fazla tatmin etmek ve hayallerini biraz daha zorlamak. 3G ve mobil teknolojiler her geçen gün daha fazla gelişiyor.kullanıcıyı memnun etmek ve hayatı daha da kolaylaştırmak için mobil servisler artık hayatın ta kendisi olma yolunda. "Acaba bu da olur mu?" ile başlayan cümleler başdöndürücü şekilde gelişen teknoloji sayesinde artık "Neden olmasın ki?"ile bitiyor. Gökhan Onuş, Gerçekleştirilen Sunumlar 14 Şubat 2006 Salı 10:00-12:30 Elektrik- Elektronik Fakültesi İdris Yamantürk Konferans Salonu:TELSİM sunumu 14 Şubat 2006 Salı 14:30-17:00İdris Yamantürk,Konferans Salonu:IMP(IP Mulimedia Subsystem) ve RTVS(Real Time Video Sharing) hakkında Nokia'nın sunumu.dünyadaki 3G teknolojileri hakkında ZTE'nin sunumu 15 Şubat 2006 Çarşamba 9:30-12:00 İdris Yamantürk Konferans Salonu:İTÜ öğretim görevlisi Prof. Dr. Mine Kalkan'ın sunumu 16 Şubat 2006 Perşembe 10:00-12:30 İdris Yamantürk Konferans Salonu:UMTS servisleri ve uygulama alanları hakkında SIEMENS'in sunumu.3g teknolojisinin dünya üzerindeki dağıtımı ve pazarlanması hakkında HUAWEI'nin sunumu1

5 güncel arıyorum şubat 2006 İTÜ den 100 yeni doktor akademik yılı doktora ve sanatta yeterlik töreni büyük coşkuyla kutlandı İTÜ Süleyman Demirel Kültürel Merkezi'nde (SDKM) 15 Şubat'ta saat 15.00'te akademik yılının doktora mezunu olmuş öğrencilerin adına düzenlenen "Doktora ve Sanatta Yeterlik Töreni" büyük bir coşkuyla kutlandı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayarak Rektörümüz Prof. Dr. Faruk Karadoğan'ın konuşması ile devam etti. Konuşmasında gelişmiş ülkelere göre Türkiye'de yetiştirilen araştırmacı bilim adamın sayısının ve kalitenin artırılması gerektiğini belirtirken bilimsel gelişmeye engel olan siyasal, yasal ve kültürel güçlüklerin yanı sıra fiziksel güçlere de değindi. Rektörümüz elde ettiği sonuçları ve önerileri olarak şunları da belirtmiştir: Etkinliği artırmak üzere üniversitelere yönetimde ve mali konularda daha fazla yetki verilerek güvenilmeli, ancak denetim mekanizmaları da çalıştırılmalıdır. Kadro eksilikleri giderilmeli, DPT yatırımları mutlaka başarı elde edilinceye kadar izlenmeli ve sürdürülmelidir. Üniversiteyi kamuoyu önünde yıpratıcı her türlü davranış ve karar yön ve amaç fark etmezsizin yanlıştır ve bu bağlamda üniversitelerin önerileri dikkatle değerlendirilmeli, uygulamaya konulmalı, üniversiteden nasıl daha çok yararlanabileceği üzerinde durulmalıdır. Üniversitelerin kent dışına çıkarılmak istenmesi yanlıştır; üniversitelerin kent yaşamı ile bütünleşmesi sağlanmalıdır. Kitap yazılması teşvik edilmelidir; bu yönde bir kampanya başlatılmış bulunmaktadır. Yarım kalmış yatırımlar bitmeden yenisine geçilmemeli; yapılmış yatırımlara etkin kullanımı için önlem alınmalıdır. Bu konuda çeşitli girişimler başlatılmıştır. Rektörümüz Prof. Dr. Faruk Karadoğan'ın konuşmasından sonra Rektörümüzün elinden 2005 yılı TÜBİTAK Bilim ödülü alan prof. Dr. Oğuz Akay'a plaket verildi. Ardından TÜBA başkanı Prof. Dr. Engin Bermek "Bilim İnsanı Yetiştirmek Üzerine Düşünceler" konulu bir konuşma yaptı. Konuşmasında günümüzde ülkelerin gücünü bilimsel ve teknolojik yetkinlikleri belirttiğini ve yetişkin ve nitelikli insan gücün yetkinliğin temel öğesini olduğuna değinerek bir ülkenin bilimsel ve teknolojik gücü ön planda nitelikli bilim insanlarının yetiştirilmesi hedefiyle uygulamaya konan eğitim, istihdam ve yatırım politikalarına dayandığını belirtti. Ayrıca konuşmasında "Ne var ki, bilim ve teknolojide gereksinilen birikimi, yetişmiş insan gücünü kolay yoldan sağlayacak sihirli reçeteler bulunmamaktadır. Böyle bir EUA toplantısına İTÜ ev sahipliği yaptı birikimi sağlayacak eğitim, öğretim ve araştırma yapıları uzun, çoğu zaman sancılı bir süreç sonunda ortaya çıkmaktadır." gibi ifadelerinden sonra araştırıcı yoğunluğunun gelişmiş ülkelerin altında olduğunu ve üniversitelere yeterli araştırma görevlisi kadrosunun tahsis edilmemesi son dönemin önemli konularından biri olduğunu belirtti. Konuşmanın ardından Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezinden (MİAM) bestecisi J.S.Bach olan "Mi minör Sonat" ve bestecisi Hasan Ziya Tura olan "Bir Türk Halk Ezgisi Üzerine Çeşitlemeler" flütte Nihan Uç ve piyanoda Jerfi AJİ tarafından müthiş bir performans ile sergilendi. Konserin ardından doktora öğrencileri adına Dr. Özlem Karahan yaptığı konuşmasıyla "Ürettiklerimiz bir küçük su damlası gibi gözükse de bilim okyanusuna akan nehirlerdir." diye belirtti. Daha sonra Sosyal Enstitüsü müdürü Prof. Dr. Ümit Şenesen'in konuşması ile devam ederken konuşmada "Galileo'nun söylediği gibi doğrudan ölçemediğimiz büyüklükleri ölçmeye çalıştınız." olarak başladığı alıntıyla doktoralığın zorluğunu belirtti. Konuşmanın hemen ardından doktora öğrencilere Doktora Diplomaları takdim edildi ve törenin bu aşamasında anlamlı görüntülere şahit olundu. Avrupa Üniversiteler Birliği EUA, İTÜ nün ev sahipliğinde Avrupa Üniversitelerinde Kaynak Geliştirme ve Yönetimi konulu toplantısını 70 üniversite rektörünün katılımı ile gerçekleştirdi. 17 Şubat 2006 Cuma günü başlayan toplantı, EUA Yönetim Kurulu Üyesi, Prof. Dr. Gülsün Sağlamer, Yüksek Öğretim Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Karadoğan ve çeşitli Türk ve Avrupa üniversitelerinden rektörlerin katılımı ile gerçekleşti. Etkinliğin ilk gününde 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel de davetli olarak bir konuşma yaptı. Konuşmasında Türkiye nin üniversite eğitimindeki gelişmelerinden, kaynak yaratılmasından, iş adamlarının bağışlarının önemli yer tuttuğundan bahseden Demirel, Türkiye nin üniversite eğitiminin hızlı ilerlemeler kaydettiğinden de bahsetti.

6 6 arýyorum Uluslararasý Mühendislik Kulübü BACo yu ÝTÜ ye Getirdi 27 Þubat- 5 Mart 2006 tarihlerinde Uluslararasý Mühendislik Kulübü (UMK) tarafýndan 2. BEST (Avrupa Teknoloji Öðrencileri Birliði) Akademisyenler ve Firmalar Sempozyumu (BACo) ÝTÜ'de gerçekleþtiriliyor Geçen sene ilki Zagreb'de düzenlenen sempozyum, Avrupa mühendislik eðitiminin artýlarýnýn ve eksilerinin geniþ kesimlerce paylaþýlmasýný ve tartýþýlmasýný amaçlamaktadýr. BACo II Avrupa Birliði Tematik Aðlarý'ndan TREE'yi, Avrupa Ulusal Mühendis Örgütleri Federasyonu (FEANI), Avrupa Teknoloji Öðrencileri'ni, yerli - yabancý birçok öðretim üyesini ve firma temsilcilerini bir kez daha buluþturmuþ olacaktýr. Sempozyum boyunca, Avrupa Mühendislik Eðitimi'nde güncel olan "Mühendislik Eðitiminde Akreditasyon", "Avrupa Teknik Üniversitelerinde Öðrenim Çýktýlarý" ve "Mühendislik Formasyonunda Ders dýþý aktivitelerin önemi" konularý tartýþýlacaktýr. Resmi açýlýþý 28 Þubat 2006'da saat 18:00'da Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde olan sempozyumun; oturumlarý ve sunumlarý Mart 2006 tarihleri arasýnda ÝTÜ Makina Fakültesi Gümüþsuyu Kampüsü'nde olacaktýr. Oturumlar sabah 9:30'da baþlayýp öðleden sonra 16:00'ya kadar sürecektir. 3 farklý grubun ayný konular üzerinde yaptýðý oturumlarýn çýktýlarýnýn sunumlarý 16:00-18:00 saatleri arasýnda Orhan Öcalgiray Salonu'nda tüm ÝTÜ'ye açýk bir þekilde yapýlacaktýr yýlýnda gözlemci üye olarak katýldýðýmýz BEST'e (Board of European Students of Technology) 2005 Kasým'ýnda oy birliði ile tam üye olduk. Þu anda Avrupa çapýnda 71 Teknik Üniversite'nin üyesi olduðu BEST'in Türkiye'deki tek üyesi konumundayýz. Bu sene BEST'in düzenlediði en önemli eðitim sempozyumu olan BACo'yu organize ediyoruz. ÝTÜ rektörlüðü'nden büyük destek aldýðýmýz bu organizasyonda ÝTÜ'den de Prof. Dr. Ayþe Erdem Þenatalar, Prof. Dr. Ahmet Kuzucu gibi 10 öðretim üyesi katýlmaktadýr. Yurt dýþýndan TREE ve FEANI'yi temsilen toplam 5 öðretim üyesinin katýlacaðý bu sempozyuma ODTÜ Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mustafa Tokyay ve Marmara Üniversitesi Ýngilizce Ýktisat bölümü Öðretim Üyesi, Socrates Koordinatorü Prof. Dr. Aysu Ýnsel de katýlým gösterecektir. ÝTÜ'den UMK üyeleri hariç 20 civarýnda öðrencinin katýlacaðý bu sempozyumda hocalarýmýzýn ve biz öðrencilerin firma temsilcileri ile birlikte mühendislik eðitimindeki güncel konularý tartýþmamýzýn eðitim güncel sistemine katkýsý olacaðýný düþünmekteyiz. Geçen sene Zagreb'de düzenlenen ilk BACo'da Zagreb Teknik Üniversitesi Rektörü çýkan sonuçlarýn kendileri için büyük bir önem arz ettiðini ve eðitim sistemlerinde de uygulandýðýný belirtmiþtir. Ayrýntýlý bilgi ve iletiþim için:

7 güncel arýyorum 7 ÝTÜ Endüstri Mühendisliði Kulübü, projelerinizi firmalara sunuyor EMÖS ÝTÜ Endüstri Mühendisliði Kulübü (EMK) tarafýndan aralýksýz 12 yýldýr düzenlenen ÝTÜ Endüstri Mühendisliði Öðrenci Sempozyumu (EMÖS) bu yýl 13.sü ile karþýmýza çýkýyor. Üniversite öðrencilerini akademik çalýþmalara özendirmek, hazýrlayacaklarý proje ve bildirilerle kariyerlerine katký saðlamak, öðrenciler ile iþ dünyasý arasýnda yeni köprüler kurarak günümüz mühendislik problemlerine ýþýk tutmak ve hem ulusal, hem de uluslararasý çapta bilgi aktarýmý ve paylaþýmýna olanak vermek amacýnda olan sempozyuma ülkemizdeki ve Avrupa'daki çeþitli üniversitelerden Endüstri Mühendisliði ve Yönetim Bilimleri Lisans ve Yüksek Lisans Öðrencilerini, iþ dünyasýndan deneyim sahibi yöneticileri ve henüz iþ dünyasýnýn yeni üyeleri katýlýyor Mart 2006 tarihleri arasýnda düzenlenecek olan EMÖS, proje yarýþmasýný temel alan bir organizasyon. Belirlenen konu ile ilgili gönderilen projelerden 'Ön deðerlendirme Kurulu ' tarafýndan seçilenler yarýþmaya hak kazanýyor ve sempozyum süresince ÝTÜ Maçka Yerleþkesi'nde sunuluyor. Þirket temsilcileri tarafýndan da takip edilen sunumlardan beðenilen projeler bu yolla iþ dünyasýna kazandýrýlýyor. EMÖS te sunumlarýn yaný sýra çeþitli firmalarýn kariyer toplantýlarý ve konusunda uzman kiþilerin yer aldýðý, güncel olaylarýn tartýþýldýðý konferanslar ve oturumlar da yapýlacak. Program dahilinde düzenlenen ÝTÜ EMÖS Fuarý da firmalarla ziyaretçiler arasýnda bilgi ve özgeçmiþ (CV) paylaþýmý saðlanmakta; fuar süresince yapýlacak sinevizyon gösterileri ve stantlar ile katýlýmcý firmalarýn tanýtýmý yapýlacaktýr. Proje Yarýþmasý'nýn sonuçlarý akademisyenlerden, danýþmanlýk firmalarýndan ve önde gelen þirket yöneticilerinden oluþan jüri tarafýndan belirlenerek son gün yapýlacak Kapanýþ Töreni'nde ilan edilecek; birinci, ikinci ve üçüncü olan projeler ödüllendirililecektir. Ayrýca bu törende, EMÖS'e katýlan tüm katýlýmcýlara "ÝTÜ EMÖS Katýlým Sertifikasý" verilecektir. EMÖS sonunda sempozyum sýrasýnda sunulan tüm proje ve bildiriler "ÝTÜ EMÖS Proje ve Bildiri Kitabý"nda toplanarak tüm katýlýmcýlara, Türkiye'de Endüstri Mühendisliði Bölümü bulunan tüm üniversitelerin kütüphanelerine, endüstri mühendisliði öðrenci kulüplerine ve organizasyona destek veren tüm firmalara daðýtýlacaktýr. YÖNETÝM BÝLÝMLERÝ KONGRESÝ 7. YILINDA Her yýl ÝTÜ Ýþletme Mühendisliði Kulübü (ÝMK) tarafýndan düzenlenen Uluslararasý Yönetim Bilimleri Kongresi (YBK), Mart 2006 tarihleri arasýnda ÝTÜ Maçka Yerleþkesi'nde gerçekleþtirilecek. Yedincisi düzenlenecek olan kongrede üç gün boyunca üniversite öðrencileri, konularýnda uzman akademisyenler ve iþ dünyasýnýn önde gelen isimleri bir arada olacaklar. Kongre boyunca Türkiye'nin ve Dünya'nýn çeþitli üniversitelerinde öðrenim gören öðrencilerin yönetim bilimleriyle ilgili projeleri sunulacak, uzman akademisyen ve yöneticilerin tecrübelerini ve deneyimlerini paylaþtýðý paneller, konferanslar ve söyleþiler yer alacaktýr. Her yýl çeþitli üniversitelerden yaklaþýk 1500 öðrencinin katýldýðý kongre süresince sponsor firmalarýn katýlacaðý "YBK Kariyer Fuarý" düzenlenecektir. Fuar süresince, sinevizyon gösterilerinin yaný sýra kurulan stantlarda katýlýmcýlarla firma temsilcilerinin birebir iletiþimi saðlanýp katýlýmcý firmalarýn tanýtýmý yapýlacaktýr. YBK Kariyer Fuarý ile kongreye katýlan öðrencilerin þirketleri daha yakýndan tanýmalarý ve þirketlerin de kalifiye iþ gücüne ulaþmalarý amaçlanmaktadýr. Uluslararasý Yönetim Bilimleri Kongresi, deðiþen yönetici profiline katkýda bulunup, sýnýrlarý her gün geniþleyen yönetim bilimine alternatif bakýþ açýlarý sunar. Geleceðin yöneticilerinin kendlerini geliþtirmelerini ve birbirleriyle bilgi alýþveriþinde bulunabilmelerini saðlar. Tüm bunlarýn yanýnda YBK, akademik çalýþmalarý ve nitelikli öðrencileri firmalarla biraraya getirerek eðitim sistemine de katkýda bulunur. 15 Mart 2006 Çarþamba günü saat 19:00'da Rektör ve Ýþletme Fakültesi Dekanýnýn katýlýmlarý ile gerçekleþtirilecek açýlýþta konuþmayý Dr. Rüþdü Saraçoðlu yapacak Mart 2006 tarihlerinde düzenlenecek kongrede proje sunumlarý önemli yer tutacak. Bunlarla birlikte cari açýk, bankacýlýk sektörünün yakýn geleceði, AR-GE çalýþmalarýnda devlet, üniversite ve özel sektör iþbirliði, medeniyetler arasý çatýþma-ittifak gibi baþlýklarda yapýlacak oturumlarda akademisyenler, yöneticiler ve yazarlar bulunacak.

8 8 arýyorum ÝTÜ Öðrenci Konseyi Çalýþmalarýný Hýzlandýrdý 6 Aralýk 2005 te yapýlan seçimle belirlenen ÝTÜ Öðrenci Konseyi (ÝTÜ ÖK), çalýþmalarýný etkin biçimde sürdürüyor. Öðrenci sorunlarýna, öðrencinin temsiliyetine, YÖK uygulamalarýna, Türk üniversitelerindeki öðrenci konseylerinin durumuna, dünyadaki öðrenci konseylerinin yapýsýna kadar öðrenci ile ilgili pek çok konuda çalýþmalar yapan ÝTÜ Öðrenci Konseyi, Ýstanbul daki üniversitelerle yapýlan düzenli toplantýlara da katýlarak, çeþitli araþtýrma komisyonlarýnda geniþ araþtýrma raporlarý oluþturuyor Öðrenci Konseyi ve Fakülte Öðrenci Temsilciler Kurullarýnýn(ÖTK) amaç ve görevleri; öðrencilerin eðitim, saðlýk, spor ve kültürel gereksinimlerinin karýþlanmasý ve geliþtirilmesinde haklarýný gözetmek, ulusal çýkarlar konusunda duyuarlý olmalarýný saðlamak, resmi organlar ile öðrenciler arasýnda iletiþim kurmaktýr. Gerek yönetmeliðin yetersiz olmasý gerekse de öðrenci temsilciliðinin tam anlaþýlmamýþ olmasý bu organý etkin olarak çalýþtýrabilmiþ deðildir. ÝTÜ ÖK, bu yýl öðrenci temsilciliðini etkin hale getirmek ve kurumsallaþmasýný saðlamak amacýyla Ýstanbul üniversitelerinin öðrenci konseyleri/birlikleri ile yapýlan toplantýdan... güncel çalýþmalarýný sürdürmektedir. Öðrenci Temsilciliði ni ve Öðrenci Konseyi ni tanýtabilmek, çalýþmalardaki katýlýmý arttýrarak sonraki dönemlerde yapýlan çalýþmalarýn devamlýlýðýný saðlayabilmek için öðrenci forumlarý, açýk oturumlar, anketler gibi etkinlikleri düzenleyecek olan ÝTÜ ÖK, bu etkinliklere katýlýmýn amaçlara ulaþmakta büyük önem taþýdýðýný vurguluyor, bu çerçevede öðrenci kulüpleri ile de sýký iliþkilerde bulunuyor. ÝTÜ ÖK, Ýstanbul sýnýrlarý içerisinde yer alan diðer üniversitelerle de ortak çalýþmalar yapýyor. Bu çalýþmalarýn amaçlarý; Ýstanbul üniversitelerinde okuyan öðrencilerin sorunlarýný bir arada tartýþarak daha yaratýcý ve hýzlý çözümler üretebilmek, öðrencilerin sosyal haklarýný ve temsil haklarýný arttýrmak, ulusal ve uluslararasý ölçekte her türlü eðitim-öðretim geliþmelerinden ve sosyo-kültürel etkinliklerden haberdar olmak ve içlerinde yer alabilmek, karþýlýklý deneyimlerden yararlanarak gerekli durumlarda ortak hareket etmek olarak tanýmlanýyor. Düzenli toplantýlar ile farklý üniversitelerin bir arada olacaðý çalýþma komiteleri oluþturulmuþ. ÝTÜ ÖK, bu komitelerden Öðrenci Temsilciliðini Geliþtirme Komitesi nin koordinatörlüðünü yürütüyor. Bu komitenin hedefi Haziran ayýna kadar ülkemizdeki Öðrenci Temsilciliðinin ayrýntýlý yapýsýný çýkararak, mevcut durumu analiz etmek, yaþanan týkanýklýklarý belirlemek ve çeþitli ülkelerdeki Öðrenci Temsilciliði yapýlarýyla karþýlaþtýrarak daha geniþ katýlýmlarýn ve haklarýn olacaðý daha demokratik bir seçim sistemini içerecek en uygun modelleri belirlemektir. ÝTÜ Öðrenci Konseyi hakkýnda daha geniþ bilgi edinmek için adresinden yararlanabilirsiniz. Üniversitelerin bizler için olduðunu, sorunlarýmýzý dile getirebildiðimiz sürece çözüm bulacaðýný hatýrlatmak istiyoruz. diyen ÝTÜ Öðrenci Konseyi üyeleri, daha iyi bir eðitim, öðretim ve sosyal yaþam için sizleri de birlikte çalýþmaya davet ediyor. Bir fikrim var! Öðrenci projelerinin yaþama geçirilmesini kolaylaþtýracak bir yöntem: ÝTÜ Öðrenci Proje Merkezi. Düþünün, proje üretin, giriþimciliðinizi açýða çýkartýn... FÝKRÝM VAR AMA NASIL? Lisans ve lisansüstü eðitim gören gençlerin potansiyellerini deðerlendirmek üzere ÝTÜ PYM (Proje Yönetim Merkezi) büyük bir atýlým gerçekleþtiriyor. ÝTÜ PYM Öðrencilerin iþ fikirlerini hayata geçirmelerine imkân tanýmak ve kendi fikirleriyle iþ dünyasýna adým atabilmelerini saðlayabilmek için yepyeni bir projenin ilk adýmýný atmýþ bulunuyor. Nisan ayýnda gerçekleþtirilecek bir toplantý ile yeni fikirler üretme konusunda kendine güvenen tüm ÝTÜ öðrencilerine genel bilgi vererek, öðrencilere iþ fikirlerini oluþturabilmenin inceliklerinden bahsederek öðrenciyi harekete geçirmeyi planlýyorlar. Bu toplantýnýn ardýndan iþ fikirlerini oluþturan öðrencilerden TTGV'ninde (Türkiye Teknoloji Geliþtirme Vakfý) içinde bulunduðu bir jüri ile seçecekleri kadarýný GGGP (GENÇ GÝRÝÞÝMCÝ GELÝÞTÝRME PROGRAMI) kapsamýndaki eðitimlere ücretsiz olarak davet ederek eksiksiz bir iþ planý oluþturmalarýný saðlamayý planlýyorlar. Ýþ burada bitmiyor. Bu projeler arasýndan TTGV 'nin kriterlerine uygun projeler "incubation" adý verilen desteklenme projesine dahil oluyorlar. Bu destek ile 3 ay ile 1 yýl arasýnda projelerini geliþtiriyor ve iþ hayatýna atýlmak için büyük bir fýrsat yakalamýþ oluyorlar. NEDÝR BU GGGP Açýlýmý Genç Giriþimci Geliþtirme Programý olan programýn amacý iþ kurmak isteyen gençlerin yenilikçi fikirlerini nasýl tasarlayacaklarýný, nasýl uygulamaya koyup gerçekleþtireceklerini anlatmak ve giriþimciye bu konuda gerekli her türlü desteði ve yönlendirmeyi saðlamak olarak belirlenmiþ. Sanayide ve çeþitli kurumlarda çalýþan, konularýnda uzman kiþiler tarafýndan verilecek olan bu eðitimler ilk defa ÝTÜ de gerçekleþecek ve ÝTÜ öðrencilerine ücretsiz olacak. Öðrenciye düþen görev yenilikçi bir fikir yaratmak üzere yapýlacak konferanslara katýlmak olacak. Oluþan fikirler güvence altýna alýnarak toplanýyor ve baþarýlý projeler GGGP programýna dahil oluyorlar. SÝZÝN ÇÖZÜMÜNÜZ NE? ÝTÜ Proje Yönetim Merkezi (PYM) Müdürlüðünü yürüten Doç Dr. Atilla Dikbaþ "Ülkemizde bulunan genç nüfusun var olan sorunlarýmýza ýþýk tutabilecek tek kaynak" olduðunu söylüyor ve ekliyor "Gençler geliþen ve deðiþen teknolojiyi bizden daha iyi biliyor ve kullanýyorlar. Onlarýn bu alanlarda yapacaklarý küçük ama akýlcý çözümler ülkemize çok þeyler kazandýrabilir. Yani bir kez üretmeye karar verirlerse onlarý hiçbir güç durduramaz. Biz gençlerin bu kararý vermelerinde en büyük itici güçleri ve en sadýk destekçileri olmaya hazýrýz. GGGP projesini bu amaçla oluþturduk. ÝTÜ içerisinde var olan ama deðerlendirilemeyen potansiyeli ortaya çýkarmaya ve bu potansiyeli geliþtirmeye çalýþacaðýz. Eðer öðrenciler de bizlere destek olursa, bu projenin baþarýya ulaþamamasý için hiçbir neden göremiyorum." Bizler de buradan ÝTÜ'lü genç giriþimcilere sesleniyoruz "Peki Sizin Çözümünüz Ne?". YENÝ BÝR ÖÐRENCÝ YAPILANMASI ÖPM ÖPM (Öðrenci Proje Merkezi), atýlan bu adýmlarýn geliþimini ve sürekliliðini saðlamak üzere ÝTÜ PYM altýnda oluþturulmasý planlanan öðrenci odaklý bir ekip. Bu ekip tüm bir eðitim ve öðretim yýlý boyunca yeni iþ fikirlerini ortaya koyabilecek insan gücünü eðitmek, yaptýklarý projelere parasal destek saðlamak ve projelere danýþmanlýk için gerekli olan tüm iletiþim aðýný kurmak için çalýþmalar yapacak. Mezunlar, þirketler, kurumlar ve kuruluþlarla saðladýklarý baðlantýlar sayesinde öðrencilerin ihtiyacý olan parasal destek ve danýþmanlýk hizmetlerinin saðlanmasýna öncülük edecek. Bunlarýn yaný sýra ÝTÜ içerisindeki öðrenci ve akademisyenleri, yaptýklarý çalýþmalarla ilgili bilgilendirerek üniversite içerisinde kamuoyunu oluþturmaya çalýþacaklar. Bu ekibe katýlmak ve gönüllü olarak çalýþmak isteyen herkes ÝTÜ PYM'ye baþvurabilir. Geliþmelerden ötürü rektörlük de büyük bir heyecan duyuyor. Sayýn Rektör yardýmcýmýz Prof. Dr. Haluk Karadoðan bu projenin öðrencilere yeni iþ imkanlarý yaratabileceði gibi ülke ekonomisine de yarar saðlayacaðýný düþünüyor ve tüm ÝTÜ öðrencilerini bu projeye katýlmasýný diliyor. Bu projenin gerçekleþebilmesinde asýl iþin öðrencilere düþtüðü bir gerçek. Tüm öðrencileri bir kez daha bu kalkýnma projesinde yer almaya davet ediyoruz. Emre Tekeli

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

IEEE Türkiye Başkanlar Kurultayı

IEEE Türkiye Başkanlar Kurultayı İTÜ IEEE ailesinden merhaba! 1992 yılından beri İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi nde faaliyet gösteren, teknik üniversite öğrencisinin mesleki ve sosyal açıdan gelişimini hedefleyen sayısız çalışma yapan

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi 5-7 Ekim Tarihlerinde Fakültemiz Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi 5-7 Ekim Tarihlerinde Fakültemiz Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi 2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi 5-7 Ekim Tarihlerinde Fakültemiz Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi Süleyman Demirel Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi tarafından

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. ÜNĠVERSĠTELERLE ġube

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. ÜNĠVERSĠTELERLE ġube ÜNĠVERSĠTELERLE ġube GÜNCESĠ ĠLĠġKĠLER YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ MEZUNİYET TÖRENİ 2009-2010 Öğretim yılı Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik- Elektronik Fakültesi

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

KALİTE YOLCULUĞU. Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü. www.sakarya.edu.tr. EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul

KALİTE YOLCULUĞU. Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü. www.sakarya.edu.tr. EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul KALİTE YOLCULUĞU Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul 1970 : Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu 1971 : Sakarya Devlet

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJELERİ YARIŞMASI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJELERİ YARIŞMASI 2013 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJELERİ YARIŞMASI 1. YARIŞMANIN AMACI 2. YARIŞMANIN HEDEFLERİ 3. YARIŞMANIN KONUSU 4. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI ve ESASLARI 5.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

12-15 Kasım 2013 Kuşadası Sponsorluk Dosyası

12-15 Kasım 2013 Kuşadası Sponsorluk Dosyası BEC2013 BIOMED2013 12-15 Kasım 2013 Kuşadası Sponsorluk Dosyası Ege Üniversitesi, 2000-2001 yılında, devlet üniversiteleri mühendislik fakülteleri içinde Türkiye de ilk kez Biyomühendislik Lisans Programı

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

İSTE (Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi), DENİZCİLİK EĞİTİM KONSEYİ ile demir aldı!

İSTE (Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi), DENİZCİLİK EĞİTİM KONSEYİ ile demir aldı! İSTE (Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi), DENİZCİLİK EĞİTİM KONSEYİ ile demir aldı! Türkiye ve Kıbrıs'ta lisans düzeyinde denizcilik eğitimi veren 20 Üniversitenin yanı sıra Ulaştırma,

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

BEC2015. 19-21 Kasım 2015 İzmir. Sponsorluk Dosyası

BEC2015. 19-21 Kasım 2015 İzmir. Sponsorluk Dosyası BEC2015 19-21 Kasım 2015 İzmir Sponsorluk Dosyası BÖLÜMÜMÜZ HAKKINDA Ege Üniversitesi, 2000-2001 yılında, devlet üniversiteleri mühendislik fakülteleri içinde Türkiye de ilk kez Biyomühendislik Lisans

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Sayı : 36054236-/52843 17/09/2015 Konu : E-BEYAS 2015 Sempozyum Duyurusu

Sayı : 36054236-/52843 17/09/2015 Konu : E-BEYAS 2015 Sempozyum Duyurusu YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Yayın ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Sayı : 36054236-/52843 17/09/2015 Konu : E-BEYAS 2015 Sempozyum Duyurusu İlgi: 14.09.2015 tarihli ve 52966 sayılı yazı. DAĞITIM YERLERİNE

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI AMAÇ? 2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI Ýstanbul Deri ve Deri Mamulleri Ýhracatçýlarý Birliði (ÝDMÝB), Türk deri sektörünün yaratýcý gücünün yükselmesi, özgün tasarýmlarýný yaratma ve satma isteklerinin

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

VI. ULUSLARARASI BİYOMÜHENDİSLİK KONGRESİ (BEC2013) XIX. ULUSLARARASI BİYOMEDİKAL BİLİM VE TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU (BIOMED2013) Sponsorluk Dosyası

VI. ULUSLARARASI BİYOMÜHENDİSLİK KONGRESİ (BEC2013) XIX. ULUSLARARASI BİYOMEDİKAL BİLİM VE TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU (BIOMED2013) Sponsorluk Dosyası VI. ULUSLARARASI BİYOMÜHENDİSLİK KONGRESİ (BEC2013) XIX. ULUSLARARASI BİYOMEDİKAL BİLİM VE TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU (BIOMED2013) Sponsorluk Dosyası 12-15 Kasım 2013 Bölümümüz Hakkında Ege Üniversitesi,

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü Neden Makine Mühendisliği Teknolojiyi kullanan, teknoloji üreten ve teknolojiye yön veren, toplum yararına bilimsel bilgi sağlayan günümüz ve yarınların problemlerine çözüm arayan

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

1.TEOG Öncesi Test Çözüm Teknikleri ve Son 2 Haftayı Nasıl Değerlendirmeliyiz.

1.TEOG Öncesi Test Çözüm Teknikleri ve Son 2 Haftayı Nasıl Değerlendirmeliyiz. 1.TEOG Öncesi Test Çözüm Teknikleri ve Son 2 Haftayı Nasıl Değerlendirmeliyiz. Sınava sayılı günler kala heyecanı gözlerinden okunan 8.sınıf öğrencilerimize TEOG öncesi Test Çözüm Teknikleri ve Son 2 Haftayı

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı