UNIVERSITELERE teknolojik destek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UNIVERSITELERE teknolojik destek"

Transkript

1 Tan k, yeni temizlik araçlar n tan tt Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, Belediye nin temizlik filosuna dahil edilen yeni araçlar düzenledi i bas n toplant s yla tan tt. ÇANKALA Çankaya Belediyesi temizlik filosuna elektrikle çal flan, çevreyi kirletmeyen ve gürültü yapmayan yeni araçlar ekledi. Bas na bu araçlar tan tan, Baflkan Tan k, "Geçti imiz befl y l içinde her aç dan temiz bir Çankaya yarat lmas konusunda önemli ifller baflard k" Araçlar ilk olarak yeme içme odakl e lence yerlerinin yo un oldu u Sakarya Yaya bölgesi, Yüksel Caddesi, Bahçelievler 7. Cadde ve Tunal Hilmi Caddesi ve çevresinde kullan ma sokulacak. Baflkan Bülent Tan k, Elektrikle çal flan araçlar, 8 saatlik flarj ile çal fl yor, 100 kilometrede 3 liral k bir enerji harcayarak büyük bir tasarruf da sa layacak Baflkan Tan k, belediyenin yeni sat n ald küçük kar küreme araçlar n da tan tarak, önümüzdeki günlerde beklenen kar ya fl na haz rl kl olduklar bilgisini verdi. HABER FOTO RAF KENAN ERGEN 1 fiubat 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) TÜB TAK 10 üniversiteye y ll k 1 milyon TL ye kadar hibe deste i verdi Anadolujet ten Erciyes e TRANSFER KAMPANYASI Toplumun her kesimine cazip ücret seçenekleri ile uçufl kolayl sunan Anadolu- Jet, k fl ay n n en keyifli sporu kayak için Kayseri Havaliman ile Erciyes Kayak Merkezi aras nda çok avantajl transfer hizmeti bafllatt. 10 fiubat 2014 e kadar devam edecek kampanya kapsam nda havaliman flehir içi, flehir içi - havaliman ve Erciyes Kayak Merkezi havaliman aras ulafl m hizmetinin tek yön bedeli sadece 5 TL. HABER 16. SAYFADA Baflkan Ertürk seçim bürosu aç l fl na kat ld 13 TE Akgül ve mahalle temsilcileri bulufltu 16 DA AK Parti Çubuk aday Acehan a tam destek ÇUBUK HABER 2. SAYFADA Yenimahalle Pazar nda çal flmalar sürüyor 3 TE UNIVERSITELERE teknolojik destek Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK), üniversiteler bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisleri nin desteklenmesi amac yla 10 üniversiteye y ll k 1 milyon TL ye kadar hibe deste i verdi. Gökçek, seçim anketi sonuçlar n aç klad Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, 97 bin kifliyle yap lan son ankette kendisinin oy oran n n yüzde 51.45, CHP nin aday Mansur Yavafl n oy oran n n ise oldu unu ç klad. AK Parti Beypazar Seçim Bürosu nun aç l fl nda konuflan Baflkan Gökçek, yerel seçimler sonras Büyükflehir Belediyesi s n rlar na dahil olacak Beypazar na pek çok müjde verdi. Gökçek, Beypazar AK Parti Seçim Bürosu nun mitinge dönüflen aç l fl na kat larak Beypazar AK Parti aday Tuncer Kaplan a destek verdi 97 bin kiflinin kat l m ile gerçekleflen ankete iliflkin aç klamalar yapan Baflkan Gökçek, flöyle konufltu: Ankara Genelinde 97 bin kifli ile yapt m z ankette, flerefimi temin ediyorum ki oyumuz yüzde ç kt. CHP li Mansur Yavafl n oy oran yüzde 36.08, MHP ise yüzde 10 oran nda. Beypazar nda da gün geçtikçe bize olan muhabbetiniz art yor. HABER 13. SAYFADA GÜNCEL Üniversite ve sanayi aras nda koordinasyon ve iletiflimini sa layacak Teknoloji Transfer Ofisleri, akademik çal flmalar n ürün ve hizmetlere dönüflmesinde ve patentlenmesinde önemli rol oynuyor. Ulusal ve uluslararas kamu desteklerinden etkin yararlan lmas için proje ofisi görevini yürütüyor. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, stanbul Üniversitesi, stanbul fiehir Üniversitesi, stanbul Teknik Üniversitesi, zmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi ve Uluda Üniversitesi TÜB TAK taraf ndan hibe kredisi almaya hak kazanan üniversiteler oldu. K MLER KATILDI? TÜB TAK Merkez Binas nda düzenlenen törenle üniversite rektörleri protokole imza att. Törene, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k, TÜB TAK Baflkan Prof. Dr. Yücel Alt nbaflak kat ld. Törende, Üniversite Rektörlerine konuflan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k, TÜB TAK n bir üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisi ni destekliyor olmas bir prestij anlam na geldi ini söyledi. 10 y l boyunca bu program n devam edece ini söyleyen Bakan Ifl k, Teknoloji Transfer Ofisleri ni desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Ifl k, Türkiye nin teknoloji seviyesinin yükselmesi gerekti- ini söyledi. (CHA) Sanayi bölgelerine Yavafl tan çözüm sözü GÜNCEL 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: GÜNCEL CHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl, Sincan 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgelerini ziyaret etti. Yavafl; Organize sanayinin Ankara da istihdam n önemli parças oldu unu belirterek su, yol, altyap ve ulafl m gibi temel sorunlar na acil çözüm sözü verdi. HABER 16. SAYFADA

2 ANKARA Çubuk ilçesinde Ak Parti Çubuk Belediye Baflkan aday adaylar bir araya gelerek Ak Parti Çubuk Belediye Baflkan aday Dr. Tuncay Acehan a tam destek vereceklerini aç klad lar. A k Parti Çubuk ilçe baflkanl k binas n ziyaret eden Çubuk Belediye Baflkan Lokman Özden ve Ak Parti Çubuk Belediye Baflkan aday adaylar, düzenledikleri bas n toplant s nda aday gösterilen Dr. Tuncay Acehan a destek vereceklerini söylediler. -Ak Parti Çubuk lçe Baflkan Av. Baki Demirbafl: Baflbakan m z ve Genel Baflkan m z Say n Recep Tayyip Erdo an n defacalar söyledi i ve hepimizin idrak etti i üzere 30 Mart seçimleri ülkemiz aç s ndan ayr bir öneme tafl maktad r. Bas n toplant s n n aç l fl konuflmas - n yapan Ak Parti Çubuk lçe Baflkan Av. Baki Demirbafl, partileri taraf ndan belediye baflkan aday olarak Dr. Tuncay Acehan n n gösterildi ini söyledi. Yerel seçimlerinin partileri ve ülkeleri aç s ndan çok önemli oldu unu vurgulayan Demirbafl, Aday m z belediyemize, teflkilat m za ve ilçemize hay rl u urlu olsun diyorum. Ben bu süreçte adayl k baflvurusu yapan tüm adaylara göstermifl olduklar sa duyudan, çal flmadan ilgiden ve bizlere vermifl oldu- u destekten dolay ayr ayr teflekkür ediyorum. Bildi iniz üzere Baflbakan - m z ve Genel Baflkan m z Say n Recep /2 Tayyip Erdo an n defacalar söyledi i ve hepimizin idrak etti i üzere 30 Mart seçimleri ülkemiz aç s ndan ayr bir öneme tafl maktad r. Bu seçimleri belediye baflkan m zla, de erli aday adaylar m zla hep birlikte birlik ve beraberlik içerisinde yürütece iz. nflallah teflkilat m za ve partimize yak fl r bir flekilde çal flaca z ve tekrar belediyemizi kazanaca z. Ben buradan Belediye Baflkan m z Lokman Özden Beye göstermifl oldu u ilgiden ve bizlere vermifl oldu u destekten dolay teflekkür ediyorum -Çubuk Belediye Baflkan Lokman Özden: Nefsimizi ayaklar alt na alaca z, küçük detaylarda bo ulmadan ve büyük foto rafa bakarak Ak Parti Belediye Baflkan Aday m z Dr. Tuncay Acehan a inflallah hep birlikte destek verece iz. Yerel seçimlerde Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n ve Ak Parti nin elini güçlendirmek gerekti ine dikkat çeken Çubuk Belediye Baflkan Lokman Özden de, ellerinden geldi i kadar partilerine ve belediye baflkan adaylar na destek vereceklerini vurgulad. Her fleyin nasip ve k smet ölçüsünde oldu unu kaydeden Baflkan Özden, Biz 7 arkadafl m z ile birlikte bu yar fla girdik. Nasip k smet imifl eski ilçe baflkan m z ve a abeyimiz olan Dr. Tuncay Acehan Bey aday gösterildi y - l nda nas l bu görev bana tebli i edilmifl ve o gün nas l mutlu olmuflsak, ayn flekilde bugünde ilçe baflkan m z mutlu olacak. Tabi ki 2009 seçimlerinde kendileri bize nas l destek verdileri ise ayn deste i Allah n izni ile bizde verece iz diye konufltu. Ülkemizin içinde bulundu u durum da göz önünde bulundurmak gerekti ini hat rlatan Baflkan Özden, baflbakan n 7 düvel ile bir mücadele içerisinde Baflkan Yaflar dan Kayhan a ziyaret Ak Parti Çubuk aday Acehan a tam destek oldu unu ifade ederek, Say n Baflbakan m z 7 düvel ile mücadele etmektedir. Ülke gündemi bir hayli meflgul ve ciddi anlamda kendilerine güç kuvvet vermemiz gerekmektedir. Burada bizim için isimler önemli de ildir. Nefsimizi ayaklar alt na alaca z, küçük detaylarda bo ulmadan ve büyük foto rafa bakarak Ak Parti Belediye Baflkan Aday m z Dr. Tuncay Acehan a inflallah hep birlikte destek verece iz. Kendisine tekrardan baflar lar diliyorum, sayg lar m sunuyorum -Ak Parti Çubuk Belediye Baflkan Aday Dr. Tuncay Acehan: Ak Parti ad na zerre kadar yap lan iyilik, zerre kadar yap lan kötülük gözden kaç r lmaz. Bunlar n hepsi Ak Parti kozmik odas nda kay tlara geçer. Ak Parti ekolünde yap lan hiçbir hizmet bofla gitmez. Bu gün yaflanan tabloyu kelimelerle kelimeler ile ifade etmenin mümkün olmad n ifade eden Ak Parti Çubuk Belediye Baflkan aday Dr. Tuncay Acehan, bunun bir siyasi olgunlu un tezahürü oldu unu ve bunun için Cenab Allah flükür etti ini kaydetti. Bu güne kadar ilçelerine hizmetlerinden dolay Belediye Baflkan Lokman Özden e ve belediye meclis üyelerine teflekkür etti ini vurgulayan Acehan, Çubuk ta 10 y ldan beri Ak Parti belediyecili in mührü vard. Bundan sonrada devam etmesi ümidiyle biz yola ç kt k. Bu bir siyasi yar flt r, cenab Allah hakk m zda hay rl s n versin. Gerek 2 ayl k çal flmam zda ve gerek nasip olursa belediye hizmeti dönemimizde say n belediye baflkan m z n meclis üyelerinin duas n ve deste ini arzu ediyoruz. Bu anlamda istiflare aç s ndan birlikte hareket edece imizi ümit ediyorum. Baflkan m z n da buyurdu u gibi hakikaten bu bir seçim olmaktan Y enimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Yenimahalle lçe Milli E itim Müdürlü ü ne atanan Seyit Ahmet Kayhan makam nda ziyaret etti. Kayhan a hay rl olsun dileklerini sunan Yaflar, Yenimahalle Belediyesi nin 5 y lda e itime yapt yat r mlar da anlatt. Yaflar, Yenimahalle de e itimle ilgili güzel çal flmalar yapt k. Uyum içerisinde çal fl nca halk n güveni de art yor. flte Yenimahalle de bunu biz sa layabildik. Okullar m za ciddi yard mlar yapt k. Gelece imizi emanet edece imiz çocuklar n öte baflbakan m z n yüzünü a artacak bir süreç olacak. Bu nedenle hep beraber çal flmak istiyoruz. Birlikte baflbakan m z yüzünü a artacak ve özellikle Ankara ve stanbul gibi yerlerde ç tay da afla düflürmeden iyi bir sonuç almak istiyor fleklinde konufltu. Ak Parti nin çal flmalar, yap lan iyilikleri ve yap lan kötülükleri hiçbir zaman unutmayaca n n alt n çizen Acehan, tüm partililerin hep birlikte küsmeden birlikte hareket etmesi gerekti- ini savunarak, flunlar söyledi: fiunu da bir yere kaydetmek gerekiyor. Ak Parti ad na zerre kadar yap lan iyilik, zerre kadar yap lan kötülük gözden kaç r lmaz. Bunlar n hepsi Ak Parti kozmik odas nda kay tlara geçer. Bizim partimizde azc kta olsa hizmeti geçenlerin ne Cenab Allah n huzurunda nede partimizin kozmik odas nda kaybolmayacakt r ve bunlar n hepsi günü geldi inde de erlendirilecektir. Buradan meclis üyesi aday adaylar nda sesleniyorum. Hiçbir zaman biz aday olamad k diye kayg ya ve endifleye düflmeyece iz. Siyasette at lan her olumlu ad m bir basamakt r. Bir sonraki makama bir ad m teflkil etmektir. Bunun için yap lan hiçbir fley bofla gitmeyecektir ve gitmemelidir. Özellikle Ak Parti ekolünde yap lan hiçbir hizmet bofla iyi yetiflmesi bizim bafll ca hedefimiz oldu diye konufltu. Yenimahalle Belediyesi nin e itim-ö retime verdi i desteklerin çok önemli oldu unu ve di er ilçelere de örnek olmas gerekti- ini kaydeden Kayhan ise çal flmalar ndan dolay Yaflar tebrik etti. gitmez. Bir kez daha göstermifl oldu unuz samimiyet, siyasi olgunluk için teflekkür ediyorum. nflallah Cenab Allah n nasip edece i zaferi birlikte yaflamak üzere sayg yla selaml yorum. Di er aday adaylar da s rayla afla - daki aç klamalar yapt lar : Aday aday Lokman Öztürk, Güzel Çubu umuzun, güzel insanlar na hizmet için aday olduk. Nasip Tuncay Acehan arkadafl m za imifl, hay rl u urlu olsun Sakarya fliirini okuyan Lokman Öztürk, özellikle çal flanlar için her hangi bir ayr m yap lmamas n isteyerek, Devlet memuru idik, tekrar memurlu- umuza geri dönece iz. Hakk m zda hay rl s böyle imifl.. Çubu umuzda birlik ve beraberlik çok önemli.. Sorumluluk kifli baz nda de il, Çubuk baz nda olmal. Benim birde iste im olacak, o flunun adam yd, bu onun adam yd gibi belediyede çal flan insanlar hakk nda ayr m yap lmamal d r. Bu konuya dikkat edilmesini özellikle istiyorum. Önemli olan ilçeye en iyi flekilde hizmet etmektir Aday Aday fiükrü Özek de 30 Mart akflam ilçemizin dü ün günü olacak. nflallah en yüksek oy oran n Ak Parti olarak biz alaca z diye konufltu. Gökçek e Y l n Büyükflehir Belediye Baflkan ödülü BUGÜN Ankara S cakl k AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR 1 Rebi-ül Ahir 1435 RUM 19 Kanun-i Sani Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Siyasette ve Ekonomide Vizyon 2023 Dergisi taraf ndan Y l n Büyükflehir Belediye Baflkan ödülüne lay k görüldü. Baflkent te yapt çal flmalar ve uygulad projelerle say s z ulusal ve uluslararas ödüle lay k görülen Baflkan Gökçek e bir ödül de TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 23 Günefl :06 50 Ö le :12 09 YARIN kindi :14 49 Akflam :17 16 Yats :18 36 Vizyon 2023 dergisi okurlar ndan geldi. Dergi okurlar aras nda yap lan ankette aç k ara birinci gelerek 2013 Y l n n Büyükflehir Belediye Baflkan seçilen Baflkan Gökçek in ad na ödülü, Büyükflehir Belediyesi Bas n, Yay n ve Halkla liflkiler Dairesi Baflkan Ahmet Recep Tekcan ald. Rixos Otel de düzenlenen Siyasette ve Ekonomi de Vizyon 2023 Dergisi Y l n n Enleri ödül töreni, çiflleri Bakan Efkan Ala, milletvekilleri, Büyükflehir Belediyesi Bas n, Yay n ve Halkla liflkiler Dairesi Baflkan Ahmet Recep Tekcan, Vizyon 2023 Dergisi Yönetim Kurulu Baflkan Yüksel Günefl, belediye baflkanlar, bürokratlar ve çok say da davetlinin kat l m yla gerçekleflti. Dergi okurlar aras nda gerçeklefltirilen anket sonucunda belirlenen Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek Y l n Büyükflehir Belediye Baflkan ödülüne lay k görüldü. Baflkan Gökçek in ad na ödülünü, Ahmet Recep Tekcan ald.

3 Baflkan Akgül ve mahalle temsilcileri bulufltu temsilcilerinin çal flmalar n n önemine vurgu M amak Belediye Baflkan Mesut Akgül, yapt. Akgül, Sahadaki elimiz aya m z mahalle temsilcileriyle bir araya geldi. gözümüz kula m z sizlersiniz. Ziyaret etmedik Mamak Seçim Koordinasyon ev, elini s k p hat r n sormad m z hiç kimse Merkezi nde gerçekleflen de erlendirme kalmamal. Yapt m z yat r mlar çal flmalar toplant s na Ak Parti Mamak lçe Baflkan sayesinde bafl n z dik gezebilirsiniz ve bu Muhammed Abdullah Özer ve Mamak Seçim yat r mlar hemflerilerimize anlatmal s n z Koordinasyon Merkezi Baflkan Turay Aksoy da Göreve ilk bafllad günden itibaren insan kat ld. Mahalle temsilcilerinin belediye merkezli hizmet ürettiklerini kaydeden Akgül, çal flmalar n n vatandafla tan t m ve anlat lmas yeni hizmet döneminde de halka hizmetkâr konusunda bel kemi i oldu unu belirten Akgül, olmaya devam edece iz Genel Sekreteri Bihlun Tamayl gil ve CHP Parti Meclisi Üyesi Prof. Dr. O uz Oyan ile Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k taraf ndan 11 Ekim de temeli at lan Gökkufla Gündüz Bak mevi k sa sürede bitme noktas na geldi Gökkufla Gündüz Bak mevi TAMAMLANMAK ÜZERE Ç ankaya Belediyesi nin yaklafl k 3 buçuk ay önce temeli at lan yeni gündüz bak mevi neredeyse hizmete aç lmaya haz r hale geldi. CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamayl gil, CHP PM Üyesi Prof. Dr. O uz Oyan ve Belediye Baflkan Bülent Tan k taraf ndan daha 11 Ekim de görkemli bir törenle temeli at lan gündüz bak mevi, gece gündüz sürdürülen yo un bir çal flmayla bitme noktas na getirildi. Önümüzdeki 20 gün içerisinde aç lmas hedeflenen çocuk merkezinin k sa sürede tamamlanmas bölge halk n n da dikkatini çekerek be enisini kazand. Toplam 39 kiflilik 3 oyun odas, 52 kiflilik 4 e itim odas, 39 kiflilik 3 uyku odas, 60 kiflilik 3 etkinlik ve drama odas, 60 metrekare kapal tenefüs odas, 60 metrekare yemekhane ve aç k oyun bahçesi ile toplam 150 çocu a okul öncesi e itim verebilecek kapasitedeki Gökkufla Gündüz Bak mevi, modern mimarisi ile de dikkat çekiyor. Gündüz Bak mevi ne bitiflik alanda bulunan ve mülkiyet sorunlar nedeniyle y llard r yap lamayan park alan ndaki sorunlar da çözüldü ve inflaat bafllad. Park n da tamamlanmas yla bölgeye gündüz bak mevinin yan s ra çocuklar n özgürce oyun oynay p, e lenebilece i, vatandafllar n da dinlenebilecekleri bir yeflil alan da kazand r lm fl olacak. Beflikçio lu Çankaya da B aflkentin fenomen y ld z Erdal Beflikçio lu, Çankaya Belediyesi Emek Hizmet Binas ndaki kültür, sanat, sosyal ve iletiflim amaçl mekanlar gezdi. Behzat Ç karakteriyle Türkiye nin haf zalar na kaz nan Baflkentin unutulmaz komiseri Erdal Beflikçio lu Çankaya Belediyesi ni ziyaret etti. Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k taraf ndan projelendirilen ve hizmete aç lan Çankaya Gençlik Merkezi, Bas n Merkezi, Radyo Stüdyosu, Galeri Kara, Müze Çankaya ve Çankaya Web TV stüdyolar n gezdi. Çankaya Belediyesi Emek Hizmet Binas n n girifl kat nda yer alan merkezlerden etkilendi ini belirten Beflikçio lu, Bir baflkas olsa buralar kar amaçl iflletir. Ancak sizin sanata, iletiflime ve insanlar n sosyalleflebilmesi için mekanlara ay rman z gerçekten takdiri hak eden bir yönetim flekli Beflikçio lu, Behzat Ç Bir Ankara Polisiyesi adl dizinin çekimleri s ras nda kulland klar SSK binas yla flu an ki hali aras nda ciddi fark oldu unu belirterek, Biz bu binada çekim yaparken insan korkuyordu girmeye, o metruk yap s ndan bu flekilde ar nd rd n z yeniledi iniz ve Ankara n n kalbine bu canl l getirdi iniz için çok teflekkür ediyorum Baflkan Bülent Tan k da Çankaya Belediyesinin binas n K z lay a tafl mas n n bölgeye önemli bir ticari ve sosyal hareket- CHP ANKARA /3 Balkanlar n tarihi GALER URAY DA Ç ankaya Belediyesi nin Karada Büyükelçili i ile ortaklafla yürüttü ü Marubi bafll kl foto raf sergisi Çankaya Belediyesi Galeri Uray da aç ld. Karada a ba l Ulcinj kenti ile Arnavutluk a ba l flkodra kentlerinin bir döneme ait tarihini yans tan ve Arnavut kökenli talya do umlu ünlü mimar, ressam Pietro Marubi nin y llar aras nda çekti i foto raflardan oluflan sergiye Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k n yan s ra Karada n Ankara Büyükelçisi Ramo Bral c, S rbistan n Ankara Büyükelçisi Danilo Vucet c, H rvatistan n Ankara Büyükelçisi Drazen Hrast c, Bosna Hersek in Ankara Büyükelçisi Damir Dzanko, Ulcinj Belediyesi Uluslararas liflkiler Dairesi Koordinatörü Arslan Hajdinaga ve çok say da Türkiye de yaflayan Balkan göçmeni kat ld. Foto rafç Pietro Marubi nin flkodra kentinde bir foto raf stüdyosu kurmas yla bafllayan ve aile fertlerinin foto raf iflini devam ettirmesiyle bugün say lar 500 bini bulan foto raflardan oluflan büyük bir arflivi Balkan tarihine kazand ran Marubi ailesinin sergisinde ortak kültürel miras ve çevresel kaynaklar s n rlar aflarak birçok kesime ulafl yor. lk olarak Belçika n n baflkenti Brüksel de sergilenen ve Türkiye de sadece Galeri Uray da sanatseverlerin karfl s na ç kacak olan 30 foto raftan oluflan sergide eme i geçen baflta Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k olmak üzere tüm Galeri Uray çal flanlar na teflekkürlerini ileten Ulcinj Belediyesi Uluslararas liflkiler Dairesi Koordinatörü Arslan Hajdinaga, Ulcinj kentinin do al güzelliklerini yak ndan tan mak için herkesi Ulcinj e davet etti. Birçok farkl alanda Karada -Türkiye dostlu unun gün geçtikçe ilerledi ini görmekten memnuniyet duydu unu ifade eden Karada n Ankara Büyükelçisi Ramo Bral c, bu serginin Karada n sanat n ve do al güzelliklerini Türk halk na daha yak ndan tan tmas aç s ndan büyük önem tafl d n belirtti. Marubi ailesinin ve Marubi geleneklerinin birçok unsurunu bünyesinde tafl yan serginin Çankaya dan Türkiye ye ulaflmas nda arac olmaktan büyük mutluluk duyduklar n dile getiren Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, Yirminci yüzy l için düflünürler çeflitli s fatlar kullan yor. Kimisi k sa yüzy l diyor ama önemli tan mlardan bir tanesi yirminci yüzy l n Balkanlarda bafllad ve Balkanlarda bitti i yönündedir. Foto raf n bir tarih yaratmak ve olaylar paylaflma aç s ndan ne kadar önemli oldu unu anlatan bir boyutu oldu unu hepimiz biliyoruz. Marubi foto raf sergisi de bölgenin kimli ini tan tmak aç s ndan önem tafl yor. Marubi ailesinin sergisini bir flans olarak görüyorum. Kardeflçe yaflamak, bir arada bu co rafyan n havas n soluyan insan toplulu u olmaktan k vanç duymam z gerekti ini ifade ediyorum. Onun için emek veren herkese sonsuz teflekkürler diye konufltu. Galeri Uray da 30 Ocak ta sona erecek sergiyi sanatseverlerin bir an önce gezmeleri gerekti ini hat rlatan Tan k, Hacettepe ve Ankara Üniversitesi nde ö renim hayatlar n sürdüren Karada l ö rencilerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

4 Ç ankaya Belediyesi nin dezavantajl kesimlere yönelik yürüttü ü çal flmalar aras nda önemli bir yer tutan Çankaya Ahflap Çocuk Oyuncaklar Atölyesi ÇAÇOY da, mesleki becerilerini ifle dönüfltüren gençlerin üretti i oyuncaklar n ilk sipariflleri teslim edildi. Siparifllerin teslim adresi ise Çankaya Belediyesi Engelsiz flyeri Teflvik Ödülü yar flmas nda Engelsiz flyeri sertifikas almaya hak kazanan Ankara Taurus Al flverifl Merkezi oldu. ÇAÇOY un üretici gençleriyle bir araya gelen Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k ve Ankara Taurus AVM Müdürü Meriç Kaptan üretim heyecan n birlikte yaflad lar. Mesleki ve sosyal rehabilitasyon amaçlanarak hayata geçirilen ÇAÇOY Projesi, seri üretime geçildi inin aç klanmas n n ard ndan önemli say da yap lan ilk üretimi öngörülen sürede gerçeklefltirdi. Baflkan Tan k, engellilere yönelik yapt klar çal flmalardan biri olan projenin güzel ve olumlu sonucunun gururunu yaflad klar n söyledi. Ahflap oyuncaklar n, Çankaya Belediyesi ne de hizmet veren Belde A.fi. taraf ndan istihdam edilen 16 engelli genç taraf ndan ola anüstü bir performans gösterilerek öngörülen süre içerisinde üretildi ini belirten Baflkan Bülent Tan k, oyuncaklar n üretiminde, üretenlerin güvenli inin esas al nd n söyledi. Ahflap oyuncaklar ayn zamanda çocuklar n güvenli i öncelik al narak herhangi bir zarar görmeyecekleri flekilde üretiliyor. Oyuncaklar n neredeyse s f r hatayla üretildi i bilgisini ve ahflap oyuncaklar n uluslararas standart olan %12 nem oran alt nda üretildi ini kaydeden Bülent Tan k, bunun oyuncaklar n uzun ömürlü olmas n sa lad n söyledi. Çocuklar n sa l ANKARA K übal devrimci, flair ve yazar Jose Marti, do um gününün 161. y ldönümünde, Çankaya Belediyesi nin ad n verdi i parkta an ld. Törende, Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k n yan s ra tüm Latin Amerika ülkelerinin büyükelçileri yer ald. Çankaya Belediyesi Jose Marti Park, Kübal devrimci, flair ve yazar Marti nin 161. do um gününe ev sahipli i yapt. Parkta düzenlenen törende, Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k n yan s ra, Küba, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, fiili, Meksika, Ekvator, Peru, 4 Venezüella ve Paraguay n Büyükelçileri, Jose Marti Dostluk Derne i üyeleri ve Küba dostlar yer ald. Törenin aç l fl konuflmas n yapan Baflkan Tan k, Jose Marti nin do um günü nedeniyle, Simon Bolivar, Che Guevera, Fidel Castro, Hugo Chavez in yan s ra tüm Latin Amerikal devrimcileri bir kez daha selamlad n belirtti. Marti nin 42 yafl nda hayat n yitirmifl olmas na karfl n fikirlerinin ölümsüz oldu unu ifade eden Baflkan Tan k, Küba özgürlü ünün yan s ra tüm Latin Amerika halklar n n dayan flmas için yaratt düflünce onu son derece önemli bir devrim yapmaktad r Mustafa Kemal Atatürk ün de Türkiye nin Tar ma dayal sanayiye destek baflvuru süresi uzat ld G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl - nca tar msal sanayiye yap lan yat - r mlara verilen %50 hibe deste i için baflvurular 11 fiubat mesai bitimine kadar uzat ld. Tar msal ürünlerin ifllenmesi, depolanmas ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yap m ile mevcut tesislerin kapasite art r m Çankaya Ahflap Çocuk Oyuncaklar Atölyesi (ÇAÇOY) yaz aylar nda bafllad seri oyuncak üretiminin ilk sipariflini teslim etti. ÇAÇOY, ilk sipariflini teslim etti aç s ndan hiçbir tehdit tafl mayan oyuncaklar su bazl ve do al boyalarla boyan yor. Baflkan Tan k, engelli gençlerin ürettikleri teknik ç ng rak, ipli ç ng rak, yakalama fincan ve f r ldaktan oluflan 320 adet oyunca, engelliler için Çankaya Belediyesi ile ayn duyguda buluflan Taurus AVM yetkilisi Meriç Kaptan a büyük bir mutlulukla teslim ettiklerini söyledi. Engellilere yönelik çal flmalara özel bir önem verdiklerini destekleyici çal flmalar yürüttüklerini belirten Taurus AVM Müdürü Meriç Kaptan, ÇA- ÇOY da üretilen oyuncaklar tercih etmemizin bafll ca nedeni engelliler için yap lan çal flmalara destek olmakt. Kalite ve sa l k bak m ndan son derece uygun buldu umuz oyuncaklar, sömestr tatili nedeniyle Taurus a gelecek çocuklara arma an etmek istedik. Bundan böyle de ÇAÇOY la sosyal sorumluluk aç s ndan de erlendirdi imiz görüflmelerimizi sürdürece iz. Taurus AVM yi engellilerin kullan m na uygun hale getirmek baflta olmak üzere engellilere yönelik birçok çal flmam z var. Bu oyuncaklar n da al flverifl merkezimizde stant ya da ma aza sat fl fleklinde olmas için giriflimlerde bulunaca z ya da yar m kalm fl yat r mlar n tamamlanmas, alternatif enerji kaynaklar kullanan yeni seralar n yap m, alternatif enerji kaynaklar ndan jeotermal, biyogaz, günefl ve rüzgar enerjisi üretim tesislerinin yap m, koyun, keçi ve manda konular nda sabit yat r mlar kapsayan projelere verilen %50 hibe deste i 400 bin TL ye kadar ç kabiliyor. Ankara da bu projenin uygulanmaya bafllad 2006 y l ndan bu yana 974 kifliye yeni ifl alanlar aç l rken, baz firmalar ihracat kapasitelerini art rd, baz firmalar ihracata bafllad, baz firmalar da Türkiye ye örnek olacak çal flmalar n ilkine imza att. Bu projenin uygulanmaya bafllad 2006 y l ndan bu yana Ankara da 84 yat r mc ya 17 milyon TL hibe deste i verildi ini ve tar ma dayal sanayi için 35 milyon TL lik yat r m yap ld n belirten l Müdürü Muhsin Temel, bu yat r mlar n Ankara n n tar msal ürün yelpazesinin geniflli ine paralel olarak çeflitlilik gösterdi ini söyledi. fialvarl ressam n sergisin aç ld S anat dünyas n n fialvarl Picasso su olarak tan - nan Ayfer Bozkurt yeni bir sergisiyle sanatseverlerin huzuruna ç kt Ulus taki Vak f Eserleri Müzesinde aç lan ya l boya resim sergisi sanatseverlerin ak n na u ruyor. Kazan n Tekke Köyünde yaflayan ve hiçbir resim e itim almad halde tuvale harika resimler çizen Ayfer Bozkurt, yapt resimlerle usta ressamlar bile k skand r yor. Düfller gerçe in arka yüzüdür ad n verdi i resim serginin aç l fl n Kazan Belediye Baflkan Lokman Ertürk yapt. fialvarl Picasso yu serginin aç l - fl nda sanatseverler ve köylüleri de yaln z b rakmad. Kazan n Tekke Köyünde yaflayan Ayfer Bozkurt do ufltan ressam. lkokuldan sonra okuyamayan Ayfer maddi imkans zl k nedeniyle ara verdi i e itimine y llar sonra yeniden bafllad. D flar dan s navlara girerek ortaokulu ve liseyi bitirdi. Halen Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünde okuyor. fiimdilerde ise Kazan Belediyesinin kendisi için haz rlad atölyede, Türkiye nin ilk kad n milletvekillerinden Sat kad n için yap lan müzede sergilenmek üzere Sat kad n ve Kazan konulu resimler çiziyor. Bu güne kadar 200 den fazla resim yapan Ayfer somut çal flmalarla gerçe i anlat rken ayn zamanda soyut çal flmalarla da gerçe in arka yüzünü anlatmak istedi ini belirterek, Ben çal flmalar mda mesela bir resmi çal fl rken herhangi bir müzik veya kokudan anl k bir iletiden de resim çizebiliyorum. Resimlerimi yaparken empatiye de özel önem veriyorum. Kazan dan böyle yetenekli bir k z m z n ç kmas ve bugün onun sergisinde haz r bulunmak bizim için mutluluk verici diyen Belediye Baflkan Lokman Ertürk de konuflmas nda sergilenen resimlerin büyük emek harcanarak yap ld n belirterek, Hepsi de birbirinden güzel tablolar. Her ne kadar bu iflin e itimini almam fl olsa da Ayfer, köyde zor flartlar içerisinde olmas na karfl n çok güzel eserler ortaya koymufl. Biz de destek anlam nda her zaman sanatç k - z m z n yan nday z Tamam ya l boyadan oluflan 29 seçme eserin sergilendi i resim sergisi 5 fiubat tarihine kadar gezilebilecek. Jose Marti nin do um günü kutland emperyalizmden kurtulmas ve ba ms z olmas için mücadele etmifl özel bir lider oldu unu belirten Tan k, Onlar n, halklar n ileriye tafl yan fikirlerine sahip ç kmak, boynumuzun borcudur. Bedenleri belki yaflam yor ancak düflünce ve mücadeleleriyle ebediyen var olacaklar diye konufltu. Türkiye ile Latin Amerika halklar n dostlu unu güçlendirmenin kendileri için temel bir hedef oldu unu vurgulayan Tan k, parktaki Jose Marti heykelinin bir süre önce, siyasi içeri i olmayan vandal bir sald r yla tahrip edilmifl oldu unu hat rlatarak, Belediyemiz, heykelt rafl Mehmet Yurdakul un h zl çal flmas yla yenilenmifl heykelin ait oldu u yere ulaflmas n sa lam flt r Tan k, sözlerini, Yaflas n, özgürlük, bar fl ve kardeflçe yaflamak diye bitirdi. Küba Büyükelçisi Alberto Gonzalez Casals ise, Küba n n ve Latin Amerika halklar n n özgürlü ü için çal flan Martin in an s n Türkiye de yaflatan Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k a derin minnettarl k duydu unu belirtti. Parkta yer alan Marti nin heykelinin tahrip edilmesinin ard ndan hemen onar lmas n n kendilerini çok memnun etti ini belirten Casals, Havana da da Atatürk ün heykeli bulunuyor. Marti buradan ülkesine bakarken, Atatürk da, oradan Türkiye ye bak yor diye konufltu.

5 'Küçük esnaf fl Sa l ve Güvenli i primini ödeyemez' AYDIN (CHA) olan küçük esnaf n bu ek yükle A yd n Marangozlar daha da zorda kalarak iflçi ç - Odas Baflkan Süleyman Algün, fl Sa l - karma yoluna gidece ini iddia ederek, Küçük esnaf zaten kendi Ba -Kur ve sigortas n ve Güvenli i ( SG) Kanunu'nun özellikle küçük esnaf SG ödemesini nas l yaps n? ödeyemiyor. Her ay 140 TL zor durumda b rakt n söyledi. Ekonomik olarak zorda y td fl l k artar. Buna çözüm bulunmazsa ka- Günümüzde küçük esnaf n s k nt s n kimseye anlatamad klar n ve çözüm için muhatap bulamad klar belirten Oda Baflkan Algün, küçük iflletme çal flt rman n art k ak l kâr olmad n öne sürdü. Sa l k güvencesi primlerini ödeyemeyen esnaf n, SG nin getirdi i ek yükü kald rmas n n mümkün olmad n kaydederek, Kay td fl yla bafl m z belada. Bu uygulama, kay td fl n daha da artt racak. SG primini ödeyemeyen küçük esnaf, 'Eleman iflten ç kar r, sigortas z çal flmay kabul ederse öyle çal flt - r r m' hesab yap yor. EKONOM /5 1 fiubat2014 CUMARTES Dünyan n enerji haritas n toryum de ifltirecek Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Avrupa Nükleer Araflt rma Merkezi (CERN) Bilim Komitesi Üyesi Prof. Dr. Saleh Sultansoy, yeflil nükleer enerji olarak adland r lan toryumun, dünyan n enerji problemini çözebilecek en önemli kaynaklar aras nda bulundu unu belirterek, Toryumu enerjide kullanmaya bafllad m zda dünyan n önde gelen ülkeleri aras nda yer alabiliriz hracatç : Faiz art r m n n kurlarda denge sa lamas n umuyoruz ANKARA (AA) T OBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde de ö retim üyesi olan Sultansoy, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye nin cari aç n n en önemli iki nedeninin enerji kaynaklar ve ileri teknoloji ürünlerin ithalat oldu unu söyledi. Sultansoy, 2030 y l nda geliflmifl ülkeleri seviyesine ç kabilmek için en az 100 gigavatl k ek güç kurulmas gerekti ini belirtti. Y lda 50 ton toryum ile 50 gigavat enerji üretilebilece ini belirten Sultansoy, bu miktar n Türkiye nin toryum rezervinin onbinde birinden daha az oldu unu ifade etti. Gelecek 20 y l içerisinde dünyan n enerji haritas n n toryum ile de- iflece ini savunan Sultansoy, flunlar kaydetti: Geliflmifl ülkeler, enerjilerinin büyük k sm n nükleer santrallerden sa lamaktad r. Fransa, enerjisinin yüzde 85 ini nükleer santralden karfl larken, biz y llard r bu santrallerin kurulup kurulmamas n tart fl yoruz. fiu anki bilimsel verilere göre, Türkiye toryum rezervinde dünyada ikinci s rada bulunuyor. Türkiye nin geliflmesini istiyorsak toryumdan enerji üreten santraller kurmal y z. 1 gigavatl k enerji için 3,5 milyon ton kömür veya 200 ton uranyum gerekiyor. Asl nda 1 ton toryumdan da bu enerji elde edilebilir. Toryum yak tl reaktörlerin 2020 li y llarda ticarileflmesi öngörülüyor larda ise elektrik enerjimizin yüzde 50 sini yerli kayna m z toryumdan üretebiliriz. Türkiye enerji devi olabilir, yeter ki biz bu teknolojiye sahip ç kal m ve uluslararas iflbirliklerine kat labilelim. Toryumla çal flan santraller konusunda dünyada en büyük ilerlemeyi sa layan ülkenin Hindistan oldu unu belirten Sultansoy, ABD, Norveç, Kanada, Japonya ve Çin gibi ülkelerin toryumu elektrik santrallerinde kullanmak üzere proje ürettiklerini söyledi. Türkiye nin elektrik enerjisi üretimini OECD ortalamas na yükseltebilmesi için mevcut kapasitesini üç kat na ç karmas gerekti ine dikkati çeken Sultansoy, ülkedeki toryum rezervlerinin bin y llar boyunca enerji gereksinimini karfl layacak kapasitede oldu unu vurgulad. Sultansoy, toryumun tabiatta flu anki nükleer santrallerde kullan lan uranyumdan yaklafl k üç kat fazla bulundu u belirterek, dünyan n toryum yerine uranyuma yönelmesinin tek nedeninin nükleer silahlanma yar fl oldu unu savundu. Dünyada toryum rezervi aç s ndan üç ülkenin bafl çekti ini ifade eden Sultansoy, flöyle devam etti: Bilinen toryum miktar aç s ndan Hindistan ilk s rada bulunuyor. Onun hemen ard ndan Türkiye ve Brezilya geliyor. Uluslararas Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ve OECD verilerine göre 880 bin ton ile dünyadaki toryum rezervinin yüzde 11 i Türkiye de bulunuyor. Di er ba ms z kaynaklar ise ülkedeki rezervlerin bundan 3-4 kat daha fazla oldu unu ve Türkiye topraklar ndaki toryumun de erinin 120 trilyon dolar olabilece ini tahmin ediyor. Isparta da bulunan Çanakl Madeni nde kolay ifllenebilen torit minerali fleklinde 20 bin ton rezerv var ve sadece bu rezerv 100 y l boyunca elektrik enerjimizi karfl layabilir. Toryumla beraber atom bombas yap lamayan bir enerji üretilecek. Daha da önemlisi, h zland r c sürümlü toryum yak tl sistemler nükleer at k problemini çözmeye imkan sa layacak. Yüksek miktarda toryum rezervine sahip olan Türkiye nin bu iflten karl ç kmas baz güç odaklar n n ifline gelmiyor. Toryumu enerjide kullanmaya bafllad m zda dünyan n önde gelen ülkeleri aras nda yer alabiliriz. Sultansoy, Türkiye nin yak n gelecekte kal c bir stratejik de er oluflturabilmek için toryumla ilgili ulusal yol haritas n belirlemesi, gerekli insan kayna n yetifltirmek amac yla nükleer teknoloji üniversitesinin ve laboratuarlar n kurulmas gerekti ine dikkati çekti. Eskiflehir de 2003 te yaklafl k 100 bilim insan n n kat l m yla toryum çal fltay düzenledi ini an msatan Sultansoy, uzun vadeli bir program haz rland n ancak sürecin devam etmedi ini sözlerine ekledi. ABD, 2013 te 2,2 milyon kifliye istihdam yaratt STANBUL (CHA) T ürkiye hracatç lar Meclisi (T M) Baflkan Mehmet Büyükekfli, Merkez Bankas n n faiz art r m karar n önemli bir ad m olarak yorumlad. Büyükekfli, Faiz art r m n n kurlarda denge ve istikrar sa lamas n umut ediyoruz. Büyükekfli, Merkez Bankas karar na dair yapt aç klamada flunlar ifade etti: 58 bin ihracatç y temsil eden T M olarak her f rsatta dengeli, istikrarl ve öngörülebilir bir kur seviyesinin, sürdürülebilir ihracat art fl için büyük önem tafl d n defalarca vurgulad k. Ancak FED in parasal genifllemeyi bitirme konusunda ad mlar atmas yla birlikte baflta tüm geliflmekte olan ülkeler olmak üzere tüm dünyada önemli çalkant lar yaflanmaya bafllad. Bunun sonucunda da geliflmekte olan ülke paralar n n de er kaybetti ini gözlemledik. Geldi imiz noktada Merkez Bankas n n faiz art - r m karar almas n n kaç n lmaz oldu u ortaya ç kt. Bu faiz art fl ile birlikte kurlar n ve piyasalar n daha dengeli ve istikrarl olmas n n yolunun aç ld kanaatindeyiz. Bununla beraber FED in bafllatt bu çalkant l ortam ve ülkemizde yap lacak seçimler dolay s yla dalgalanman n alt ay kadar devam etmesi bekleniyor. Bu süreçte Merkez Bankas n n döviz piyasalar nda dalga seviyesini azalt c önlemler almaya devam etmesini ve tüm geliflmekte olan piyasalar n tekrar fiyatland bu dönemde Merkez Bankas n n daha zaman nda, daha pro-aktif ad mlar atmay sürdürmesini bekliyoruz. Son geliflmeler, faizleri art rman n da tek bafl na sosyo-ekonomik ve sosyo-politik çalkant lara çare olamayaca n göstermektedir. flte bu nedenle son senelerde Türkiye ekonomisinin baflar s n n en büyük sebebi olan ekonomik istikrar n korunmas için hepimizin gereken çabay göstermesi gerekti ine inan yoruz. Spekülatif hareketlerden ve aç klamalardan orta ve uzun vadede ekonomiye bir fayda gelmeyece i kan s nday z. STANBUL (AA) A BD de geçen y l ortalama her ay 182 bin 166 kifliye istihdam sa lan rken, y l boyunca toplamda 2 milyon 186 bin kifli istihdam edildi. ABD de aral k ay tar m d fl istihdam verilerinin aç klanmas n n ard ndan, AA muhabirlerinin yapt hesaplamaya göre, ülkede 2013 y - l nda toplamda 2 milyon 186 bin kisi istihdam edildi. Böylece, ABD de geçen y l ay bafl na ortalama 182 bin 166 kifliye yeni ifl imkan sa land. Dünyan n en büyük ekonomisi olan ABD de, Merkez Bankas (Fed) politikalar na yön vermesi aç s ndan önem tafl yan tar m d fl istihdam verisi, geçen y l boyunca piyasalar n oda nda oldu. Ülkenin ekonomik gidiflat na iliflkin bilgiler sunan bu veri, piyasa kat l mc lar - n n gelecek yat r mlar için öngörüler oluflturabilmesine verdi i destek ile önemli bir konumda yer al yor. Tar m alan nda yaz aylar nda çal flan mevsimlik iflçi say s, ülke ekonomisindeki iyileflmeyi tahmin etmek aç s ndan yan lt c sonuçlar do urabiliyor. Bu nedenle tar m sektörünün hesaplaman n d fl na ç - kar lmas yla elde edilen tar m d fl istihdam verisi, istihdamdaki geliflmenin analizinde daha sa l kl sonuçlar ortaya koyuyor. Analistler, 2008 krizinden sonra toparlanmaya çal flan ABD ekonomisi için ifl gücü piyasas n n normale dönmeye bafllamas n n, tar m d fl istihdam de iflimi rakamlar n n önemini art rd n belirtirken, ekonomik aktörlerin ayl k daha fazla kifliye ifl sa lamas n ekonominin bir çok alanda do ru yolda oldu unun göstergesi olarak de erlendiriyor. ABD de tar m d fl istihdam art - fl ocak ay nda 157 bin ile beklentilere yak n gerçekleflirken, bu art fl ilk olarak 119 bine, son olarak da 148 bine revize edildi. fiubat ay nda ise söz konusu rakamdaki art fl bir önceki aya göre h zl yükseliflle, beklentilerin oldukça üzerinde 236 bin aç kland. 160 bin yükselece i tahmin edilen flubat ay tar m d fl istihdam art fl, son olarak 332 bine revize edildi ve y l içindeki en yüksek aç klanan rakam oldu. Tar m d fl istihdamdaki art fl, mart ay nda 88 bin ile 190 bin olan beklentilerin oldukça alt nda gerçeklefltirken, iflsizlik oran yüzde 7,6 ile Aral k 2008 den beri en düflük seviyeye geriledi. Ülkede, tar m d fl istihdam may s ay nda nihai 176 bin artt. Bu dönemde tar m d fl istihdam raporunda, Fed in harcamalar k smas ve yükselen fiyatlara ra men, ifl piyasas n n istikrarl bir flekilde büyüdü ü kaydedildi. Analistler, ilk befl aydaki geliflmelere bak ld nda tar m d fl istihdamdaki art fl n ana kayna hizmet sektörü oldu unu belirtirken, bu sektörde siparifllerin artmas n n ekonomiye olumlu katk sa lad n kaydetti. Bu geliflmelerin ard ndan, ekonomik verilerdeki iyileflme e iliminden güç bulan Fed Baflkan Ben Bernanke, may s ay nda tahvil al mlar n n azalt m na bafllanabilece ini ilk kez dile getirdi. Haziran ay na gelindi inde, ABD de tar m d fl istihdam verisi ilk haliyle 165 bin beklentinin üzerinde gerçekleflerek, 195 bin olarak aç kland. Bu dönemde verilerin ABD ekonomisinde iyileflmeye net olarak iflaret etmesi, Bernanke nin söylemini eyleme geçirmesine yönelik endifleleri art rd. Temmuz ay nda ülkede tar m d - fl istihdam verisindeki art fl, mevsimsel etki nedeniyle ilk olarak 162 bin olarak aç klansa da son olarak 89 bine revize edildi. Söz konusu rakamdaki de iflim a ustos ay nda 238 bin art fl yönünde nihai sonuca ulaflt. ABD de eylül ay tar m d fl istihdam 148 bin artarken, 180 bin olan piyasa beklentisinin uza nda kald. Bu dönemdeki rakam, hükümetin kapal olmas nedeniyle yaklafl k 3 haftal k gecikmenin ard ndan aç klanm flt. Analistler, yaflanan bu geliflme nedeniyle, eylül ay istihdam verilerinin ABD hükümetinin kapand dönemi yans tmad n ve buna ba l olarak etkisinin s n rl olaca görüflünü dile getirmiflti. Ekim ay na gelindi inde, ABD de 175 bin yeni istihdam yarat l rken, bu rakam piyasa tahminin oldukça üzerinde geldi. Aç klanan bu rakam, söz konusu dönemde ülke ekonomisinin bir kez daha yaz rehavetinin üstesinden geldi ini kan tlad. Ekim ay istihdam ndaki art fl son olarak da 200 bine revize edildi. Kas mda ise söz konusu verideki ilk revize rakama göre, 241 bin art fl yafland. Tar m d fl istihdam verisi, aral k ay nda Fed in ayl k 85 milyar dolarl k tahvil al mlar n 75 milyar dolara düflürmesinin ard ndan, piyasalar n oda nda oldu. Söz konusu veri ise bu dönemde 74 bin yükseliflle hayal k r kl yaratt ve 200 bin olan beklentilerin alt nda kald. Böylece, tar m d fl istihdamdaki art fl n en düflük gerçekleflti i ay aral k oldu. So uk havalar nedeniyle aral k ay nda kötü geldi i ifade edilen tar m d fl istihdam verisi, piyasalarda Fed in ocak ay nda tahvil al mlar na ayl k 75 milyar dolarla devam edece i beklentisini art rd. Ancak, baz ekonomistlerin dikkati çekti i bir di er faktör, aral kta iflsizlik oran - n n uzun bir dönemden sonra ilk kez Fed in yüzde 6,5 hedefine yaklaflt noktas oldu. Tar m d fl istihdam verisine iliflkin ayl k bazda ilk aç klanm fl, revize edilmifl ve beklentileri içeren tablo flöyle;

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

Gecikmifl yollar hizmete girecek

Gecikmifl yollar hizmete girecek ANG AD a kad n baflkan aday 12. Dönem Yönetim Kurulu seçimlerine haz rlanan Ankara Genç fladamlar Derne i nde (ANG AD) ifl kad n Fatma Semiz tek kad n aday olarak baflvurdu. Ankara Genç fladamlar Derne

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl n yapt 2014 Yerel Seçimleri nde Büyük Birlik Partisi (BBP) den Keçiören Belediye Baflkan Aday olan Turgut Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl

Detaylı

Suriyelilere ulaflt r lacak.

Suriyelilere ulaflt r lacak. Suriye için bir araya geldiler Pursaklar Belediyesi Erdemli Gençlik Kulübü ve Nezaket Okullar yüreklerini ve yard mlar n Suriyeliler için birlefltirdi. Düzenlenen kampanyalarla toplanan yard mlar Suriyelilere

Detaylı

DUNYAYA TOHUM IHRAC EDIYORUZ

DUNYAYA TOHUM IHRAC EDIYORUZ AK Parti Çubuk Belediye Baflkan Aday Dr. Tuncay Acehan: Çubuk un yaflam kalitesini art raca z AK Parti Çubuk Belediye Baflkan Aday Dr. Tuncay Acehan, projeleri ve ilçeye kazand raca- de erler hakk nda

Detaylı

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde 21 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13837 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Emine Erdo an, Uygulamal Giriflimcilik E timi ni tamamlayan kad nlara sertifika verdi PURSAKLAR

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 23 OCAK 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13865 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti, Ankara da ilçe belediye baflkan adaylar n aç klad MAMAK GÜNCEL Gökçek e ziyaretler aral

Detaylı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, ev ve site toplant - lar na kat larak vatandafllar n istek ve flikayetlerini dinlemeye devam ediyor. Baflkan Yaflar, site yöneticileriyle bulufltu YEN MAHALLE

Detaylı

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü aras ndaki iflbirli i protokolü yenilendi. GÜNCEL Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar

Detaylı

Ankara tfaiyesi nin ocak raporu aç kland. Paylafl m Noktas yüzleri güldürüyor

Ankara tfaiyesi nin ocak raporu aç kland. Paylafl m Noktas yüzleri güldürüyor ODTÜ Yolu flubat sonunda aç l yor Ankara Büyükflehir Belediyesi nce yapt r lan ODTÜ Yolu flubat ay sonunda hizmete aç l yor. Eskiflehir Yolu ile Anadolu Bulvar n Konya Yoluna ba layacak bir k sm ODTÜ arazisinden

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Yenimahalle Belediye Baflkanl görevine yeniden seçilen Fethi Yaflar, düzenlenen bir törenle mazbatas n ald. KENAN ERGEN Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar ve

Detaylı

SAHTE ILACA CEP KONTROL

SAHTE ILACA CEP KONTROL Erdo an, Sincan Metrosu nda test sürüflü yapt Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Baflkent Ankara'n n en geç 2014 y l sonuna kadar yeni metro hatlar yla buluflaca n söyledi. GÜNCEL Yap m aflamas süren Bat

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz ATO dan kentsel dönüflüm önerisi Ankara Ticaret Odas Baflkan Salih Bezci, 300 metrekarelik imalathane ile mobilyac l k sektörünün geliflemeyece ini belirterek, Sitelerde acilen imalathanelerin üretim tesislerine

Detaylı

Türk K z lay na genç müdür

Türk K z lay na genç müdür Türk K z lay n n Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüo lu oldu. Bir süredir Teftifl Kurulu Baflkan Özkan Kalemci taraf ndan vekâlet edilen Genel Müdürlük için, Türk K z lay Yönetim Kurulu karar ile asaleten atanan

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13912 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com flsiz say s 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi GÜNCEL ISSIZLIK ORANI fl adamlar

Detaylı

Yoksullarla dayan flma sofras kuruldu. Keçiören Halli brahim Sofras nda düzenlenen. Hizmet elçileri kap lar çal yor

Yoksullarla dayan flma sofras kuruldu. Keçiören Halli brahim Sofras nda düzenlenen. Hizmet elçileri kap lar çal yor Yoksullarla dayan flma sofras kuruldu Keçiören de Yoksullarla Dayan flma Haftas münasebetiyle Dayan flmada Gönül ve Güçbirli i program düzenlenerek, yoksul aileler ayn sofra etraf nda buluflturuldu. KEÇ

Detaylı

AK Partili Ceylan projelerini tan tt

AK Partili Ceylan projelerini tan tt 22 MART 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: 13915 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan lansman toplant s düzenledi MAMAK Türközü

Detaylı

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti 4 OCAK 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yerel seçime 25

Detaylı