UNIVERSITELERE teknolojik destek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UNIVERSITELERE teknolojik destek"

Transkript

1 Tan k, yeni temizlik araçlar n tan tt Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, Belediye nin temizlik filosuna dahil edilen yeni araçlar düzenledi i bas n toplant s yla tan tt. ÇANKALA Çankaya Belediyesi temizlik filosuna elektrikle çal flan, çevreyi kirletmeyen ve gürültü yapmayan yeni araçlar ekledi. Bas na bu araçlar tan tan, Baflkan Tan k, "Geçti imiz befl y l içinde her aç dan temiz bir Çankaya yarat lmas konusunda önemli ifller baflard k" Araçlar ilk olarak yeme içme odakl e lence yerlerinin yo un oldu u Sakarya Yaya bölgesi, Yüksel Caddesi, Bahçelievler 7. Cadde ve Tunal Hilmi Caddesi ve çevresinde kullan ma sokulacak. Baflkan Bülent Tan k, Elektrikle çal flan araçlar, 8 saatlik flarj ile çal fl yor, 100 kilometrede 3 liral k bir enerji harcayarak büyük bir tasarruf da sa layacak Baflkan Tan k, belediyenin yeni sat n ald küçük kar küreme araçlar n da tan tarak, önümüzdeki günlerde beklenen kar ya fl na haz rl kl olduklar bilgisini verdi. HABER FOTO RAF KENAN ERGEN 1 fiubat 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) TÜB TAK 10 üniversiteye y ll k 1 milyon TL ye kadar hibe deste i verdi Anadolujet ten Erciyes e TRANSFER KAMPANYASI Toplumun her kesimine cazip ücret seçenekleri ile uçufl kolayl sunan Anadolu- Jet, k fl ay n n en keyifli sporu kayak için Kayseri Havaliman ile Erciyes Kayak Merkezi aras nda çok avantajl transfer hizmeti bafllatt. 10 fiubat 2014 e kadar devam edecek kampanya kapsam nda havaliman flehir içi, flehir içi - havaliman ve Erciyes Kayak Merkezi havaliman aras ulafl m hizmetinin tek yön bedeli sadece 5 TL. HABER 16. SAYFADA Baflkan Ertürk seçim bürosu aç l fl na kat ld 13 TE Akgül ve mahalle temsilcileri bulufltu 16 DA AK Parti Çubuk aday Acehan a tam destek ÇUBUK HABER 2. SAYFADA Yenimahalle Pazar nda çal flmalar sürüyor 3 TE UNIVERSITELERE teknolojik destek Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK), üniversiteler bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisleri nin desteklenmesi amac yla 10 üniversiteye y ll k 1 milyon TL ye kadar hibe deste i verdi. Gökçek, seçim anketi sonuçlar n aç klad Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, 97 bin kifliyle yap lan son ankette kendisinin oy oran n n yüzde 51.45, CHP nin aday Mansur Yavafl n oy oran n n ise oldu unu ç klad. AK Parti Beypazar Seçim Bürosu nun aç l fl nda konuflan Baflkan Gökçek, yerel seçimler sonras Büyükflehir Belediyesi s n rlar na dahil olacak Beypazar na pek çok müjde verdi. Gökçek, Beypazar AK Parti Seçim Bürosu nun mitinge dönüflen aç l fl na kat larak Beypazar AK Parti aday Tuncer Kaplan a destek verdi 97 bin kiflinin kat l m ile gerçekleflen ankete iliflkin aç klamalar yapan Baflkan Gökçek, flöyle konufltu: Ankara Genelinde 97 bin kifli ile yapt m z ankette, flerefimi temin ediyorum ki oyumuz yüzde ç kt. CHP li Mansur Yavafl n oy oran yüzde 36.08, MHP ise yüzde 10 oran nda. Beypazar nda da gün geçtikçe bize olan muhabbetiniz art yor. HABER 13. SAYFADA GÜNCEL Üniversite ve sanayi aras nda koordinasyon ve iletiflimini sa layacak Teknoloji Transfer Ofisleri, akademik çal flmalar n ürün ve hizmetlere dönüflmesinde ve patentlenmesinde önemli rol oynuyor. Ulusal ve uluslararas kamu desteklerinden etkin yararlan lmas için proje ofisi görevini yürütüyor. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, stanbul Üniversitesi, stanbul fiehir Üniversitesi, stanbul Teknik Üniversitesi, zmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi ve Uluda Üniversitesi TÜB TAK taraf ndan hibe kredisi almaya hak kazanan üniversiteler oldu. K MLER KATILDI? TÜB TAK Merkez Binas nda düzenlenen törenle üniversite rektörleri protokole imza att. Törene, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k, TÜB TAK Baflkan Prof. Dr. Yücel Alt nbaflak kat ld. Törende, Üniversite Rektörlerine konuflan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k, TÜB TAK n bir üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisi ni destekliyor olmas bir prestij anlam na geldi ini söyledi. 10 y l boyunca bu program n devam edece ini söyleyen Bakan Ifl k, Teknoloji Transfer Ofisleri ni desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Ifl k, Türkiye nin teknoloji seviyesinin yükselmesi gerekti- ini söyledi. (CHA) Sanayi bölgelerine Yavafl tan çözüm sözü GÜNCEL 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: GÜNCEL CHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl, Sincan 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgelerini ziyaret etti. Yavafl; Organize sanayinin Ankara da istihdam n önemli parças oldu unu belirterek su, yol, altyap ve ulafl m gibi temel sorunlar na acil çözüm sözü verdi. HABER 16. SAYFADA

2 ANKARA Çubuk ilçesinde Ak Parti Çubuk Belediye Baflkan aday adaylar bir araya gelerek Ak Parti Çubuk Belediye Baflkan aday Dr. Tuncay Acehan a tam destek vereceklerini aç klad lar. A k Parti Çubuk ilçe baflkanl k binas n ziyaret eden Çubuk Belediye Baflkan Lokman Özden ve Ak Parti Çubuk Belediye Baflkan aday adaylar, düzenledikleri bas n toplant s nda aday gösterilen Dr. Tuncay Acehan a destek vereceklerini söylediler. -Ak Parti Çubuk lçe Baflkan Av. Baki Demirbafl: Baflbakan m z ve Genel Baflkan m z Say n Recep Tayyip Erdo an n defacalar söyledi i ve hepimizin idrak etti i üzere 30 Mart seçimleri ülkemiz aç s ndan ayr bir öneme tafl maktad r. Bas n toplant s n n aç l fl konuflmas - n yapan Ak Parti Çubuk lçe Baflkan Av. Baki Demirbafl, partileri taraf ndan belediye baflkan aday olarak Dr. Tuncay Acehan n n gösterildi ini söyledi. Yerel seçimlerinin partileri ve ülkeleri aç s ndan çok önemli oldu unu vurgulayan Demirbafl, Aday m z belediyemize, teflkilat m za ve ilçemize hay rl u urlu olsun diyorum. Ben bu süreçte adayl k baflvurusu yapan tüm adaylara göstermifl olduklar sa duyudan, çal flmadan ilgiden ve bizlere vermifl oldu- u destekten dolay ayr ayr teflekkür ediyorum. Bildi iniz üzere Baflbakan - m z ve Genel Baflkan m z Say n Recep /2 Tayyip Erdo an n defacalar söyledi i ve hepimizin idrak etti i üzere 30 Mart seçimleri ülkemiz aç s ndan ayr bir öneme tafl maktad r. Bu seçimleri belediye baflkan m zla, de erli aday adaylar m zla hep birlikte birlik ve beraberlik içerisinde yürütece iz. nflallah teflkilat m za ve partimize yak fl r bir flekilde çal flaca z ve tekrar belediyemizi kazanaca z. Ben buradan Belediye Baflkan m z Lokman Özden Beye göstermifl oldu u ilgiden ve bizlere vermifl oldu u destekten dolay teflekkür ediyorum -Çubuk Belediye Baflkan Lokman Özden: Nefsimizi ayaklar alt na alaca z, küçük detaylarda bo ulmadan ve büyük foto rafa bakarak Ak Parti Belediye Baflkan Aday m z Dr. Tuncay Acehan a inflallah hep birlikte destek verece iz. Yerel seçimlerde Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n ve Ak Parti nin elini güçlendirmek gerekti ine dikkat çeken Çubuk Belediye Baflkan Lokman Özden de, ellerinden geldi i kadar partilerine ve belediye baflkan adaylar na destek vereceklerini vurgulad. Her fleyin nasip ve k smet ölçüsünde oldu unu kaydeden Baflkan Özden, Biz 7 arkadafl m z ile birlikte bu yar fla girdik. Nasip k smet imifl eski ilçe baflkan m z ve a abeyimiz olan Dr. Tuncay Acehan Bey aday gösterildi y - l nda nas l bu görev bana tebli i edilmifl ve o gün nas l mutlu olmuflsak, ayn flekilde bugünde ilçe baflkan m z mutlu olacak. Tabi ki 2009 seçimlerinde kendileri bize nas l destek verdileri ise ayn deste i Allah n izni ile bizde verece iz diye konufltu. Ülkemizin içinde bulundu u durum da göz önünde bulundurmak gerekti ini hat rlatan Baflkan Özden, baflbakan n 7 düvel ile bir mücadele içerisinde Baflkan Yaflar dan Kayhan a ziyaret Ak Parti Çubuk aday Acehan a tam destek oldu unu ifade ederek, Say n Baflbakan m z 7 düvel ile mücadele etmektedir. Ülke gündemi bir hayli meflgul ve ciddi anlamda kendilerine güç kuvvet vermemiz gerekmektedir. Burada bizim için isimler önemli de ildir. Nefsimizi ayaklar alt na alaca z, küçük detaylarda bo ulmadan ve büyük foto rafa bakarak Ak Parti Belediye Baflkan Aday m z Dr. Tuncay Acehan a inflallah hep birlikte destek verece iz. Kendisine tekrardan baflar lar diliyorum, sayg lar m sunuyorum -Ak Parti Çubuk Belediye Baflkan Aday Dr. Tuncay Acehan: Ak Parti ad na zerre kadar yap lan iyilik, zerre kadar yap lan kötülük gözden kaç r lmaz. Bunlar n hepsi Ak Parti kozmik odas nda kay tlara geçer. Ak Parti ekolünde yap lan hiçbir hizmet bofla gitmez. Bu gün yaflanan tabloyu kelimelerle kelimeler ile ifade etmenin mümkün olmad n ifade eden Ak Parti Çubuk Belediye Baflkan aday Dr. Tuncay Acehan, bunun bir siyasi olgunlu un tezahürü oldu unu ve bunun için Cenab Allah flükür etti ini kaydetti. Bu güne kadar ilçelerine hizmetlerinden dolay Belediye Baflkan Lokman Özden e ve belediye meclis üyelerine teflekkür etti ini vurgulayan Acehan, Çubuk ta 10 y ldan beri Ak Parti belediyecili in mührü vard. Bundan sonrada devam etmesi ümidiyle biz yola ç kt k. Bu bir siyasi yar flt r, cenab Allah hakk m zda hay rl s n versin. Gerek 2 ayl k çal flmam zda ve gerek nasip olursa belediye hizmeti dönemimizde say n belediye baflkan m z n meclis üyelerinin duas n ve deste ini arzu ediyoruz. Bu anlamda istiflare aç s ndan birlikte hareket edece imizi ümit ediyorum. Baflkan m z n da buyurdu u gibi hakikaten bu bir seçim olmaktan Y enimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Yenimahalle lçe Milli E itim Müdürlü ü ne atanan Seyit Ahmet Kayhan makam nda ziyaret etti. Kayhan a hay rl olsun dileklerini sunan Yaflar, Yenimahalle Belediyesi nin 5 y lda e itime yapt yat r mlar da anlatt. Yaflar, Yenimahalle de e itimle ilgili güzel çal flmalar yapt k. Uyum içerisinde çal fl nca halk n güveni de art yor. flte Yenimahalle de bunu biz sa layabildik. Okullar m za ciddi yard mlar yapt k. Gelece imizi emanet edece imiz çocuklar n öte baflbakan m z n yüzünü a artacak bir süreç olacak. Bu nedenle hep beraber çal flmak istiyoruz. Birlikte baflbakan m z yüzünü a artacak ve özellikle Ankara ve stanbul gibi yerlerde ç tay da afla düflürmeden iyi bir sonuç almak istiyor fleklinde konufltu. Ak Parti nin çal flmalar, yap lan iyilikleri ve yap lan kötülükleri hiçbir zaman unutmayaca n n alt n çizen Acehan, tüm partililerin hep birlikte küsmeden birlikte hareket etmesi gerekti- ini savunarak, flunlar söyledi: fiunu da bir yere kaydetmek gerekiyor. Ak Parti ad na zerre kadar yap lan iyilik, zerre kadar yap lan kötülük gözden kaç r lmaz. Bunlar n hepsi Ak Parti kozmik odas nda kay tlara geçer. Bizim partimizde azc kta olsa hizmeti geçenlerin ne Cenab Allah n huzurunda nede partimizin kozmik odas nda kaybolmayacakt r ve bunlar n hepsi günü geldi inde de erlendirilecektir. Buradan meclis üyesi aday adaylar nda sesleniyorum. Hiçbir zaman biz aday olamad k diye kayg ya ve endifleye düflmeyece iz. Siyasette at lan her olumlu ad m bir basamakt r. Bir sonraki makama bir ad m teflkil etmektir. Bunun için yap lan hiçbir fley bofla gitmeyecektir ve gitmemelidir. Özellikle Ak Parti ekolünde yap lan hiçbir hizmet bofla iyi yetiflmesi bizim bafll ca hedefimiz oldu diye konufltu. Yenimahalle Belediyesi nin e itim-ö retime verdi i desteklerin çok önemli oldu unu ve di er ilçelere de örnek olmas gerekti- ini kaydeden Kayhan ise çal flmalar ndan dolay Yaflar tebrik etti. gitmez. Bir kez daha göstermifl oldu unuz samimiyet, siyasi olgunluk için teflekkür ediyorum. nflallah Cenab Allah n nasip edece i zaferi birlikte yaflamak üzere sayg yla selaml yorum. Di er aday adaylar da s rayla afla - daki aç klamalar yapt lar : Aday aday Lokman Öztürk, Güzel Çubu umuzun, güzel insanlar na hizmet için aday olduk. Nasip Tuncay Acehan arkadafl m za imifl, hay rl u urlu olsun Sakarya fliirini okuyan Lokman Öztürk, özellikle çal flanlar için her hangi bir ayr m yap lmamas n isteyerek, Devlet memuru idik, tekrar memurlu- umuza geri dönece iz. Hakk m zda hay rl s böyle imifl.. Çubu umuzda birlik ve beraberlik çok önemli.. Sorumluluk kifli baz nda de il, Çubuk baz nda olmal. Benim birde iste im olacak, o flunun adam yd, bu onun adam yd gibi belediyede çal flan insanlar hakk nda ayr m yap lmamal d r. Bu konuya dikkat edilmesini özellikle istiyorum. Önemli olan ilçeye en iyi flekilde hizmet etmektir Aday Aday fiükrü Özek de 30 Mart akflam ilçemizin dü ün günü olacak. nflallah en yüksek oy oran n Ak Parti olarak biz alaca z diye konufltu. Gökçek e Y l n Büyükflehir Belediye Baflkan ödülü BUGÜN Ankara S cakl k AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR 1 Rebi-ül Ahir 1435 RUM 19 Kanun-i Sani Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Siyasette ve Ekonomide Vizyon 2023 Dergisi taraf ndan Y l n Büyükflehir Belediye Baflkan ödülüne lay k görüldü. Baflkent te yapt çal flmalar ve uygulad projelerle say s z ulusal ve uluslararas ödüle lay k görülen Baflkan Gökçek e bir ödül de TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 23 Günefl :06 50 Ö le :12 09 YARIN kindi :14 49 Akflam :17 16 Yats :18 36 Vizyon 2023 dergisi okurlar ndan geldi. Dergi okurlar aras nda yap lan ankette aç k ara birinci gelerek 2013 Y l n n Büyükflehir Belediye Baflkan seçilen Baflkan Gökçek in ad na ödülü, Büyükflehir Belediyesi Bas n, Yay n ve Halkla liflkiler Dairesi Baflkan Ahmet Recep Tekcan ald. Rixos Otel de düzenlenen Siyasette ve Ekonomi de Vizyon 2023 Dergisi Y l n n Enleri ödül töreni, çiflleri Bakan Efkan Ala, milletvekilleri, Büyükflehir Belediyesi Bas n, Yay n ve Halkla liflkiler Dairesi Baflkan Ahmet Recep Tekcan, Vizyon 2023 Dergisi Yönetim Kurulu Baflkan Yüksel Günefl, belediye baflkanlar, bürokratlar ve çok say da davetlinin kat l m yla gerçekleflti. Dergi okurlar aras nda gerçeklefltirilen anket sonucunda belirlenen Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek Y l n Büyükflehir Belediye Baflkan ödülüne lay k görüldü. Baflkan Gökçek in ad na ödülünü, Ahmet Recep Tekcan ald.

3 Baflkan Akgül ve mahalle temsilcileri bulufltu temsilcilerinin çal flmalar n n önemine vurgu M amak Belediye Baflkan Mesut Akgül, yapt. Akgül, Sahadaki elimiz aya m z mahalle temsilcileriyle bir araya geldi. gözümüz kula m z sizlersiniz. Ziyaret etmedik Mamak Seçim Koordinasyon ev, elini s k p hat r n sormad m z hiç kimse Merkezi nde gerçekleflen de erlendirme kalmamal. Yapt m z yat r mlar çal flmalar toplant s na Ak Parti Mamak lçe Baflkan sayesinde bafl n z dik gezebilirsiniz ve bu Muhammed Abdullah Özer ve Mamak Seçim yat r mlar hemflerilerimize anlatmal s n z Koordinasyon Merkezi Baflkan Turay Aksoy da Göreve ilk bafllad günden itibaren insan kat ld. Mahalle temsilcilerinin belediye merkezli hizmet ürettiklerini kaydeden Akgül, çal flmalar n n vatandafla tan t m ve anlat lmas yeni hizmet döneminde de halka hizmetkâr konusunda bel kemi i oldu unu belirten Akgül, olmaya devam edece iz Genel Sekreteri Bihlun Tamayl gil ve CHP Parti Meclisi Üyesi Prof. Dr. O uz Oyan ile Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k taraf ndan 11 Ekim de temeli at lan Gökkufla Gündüz Bak mevi k sa sürede bitme noktas na geldi Gökkufla Gündüz Bak mevi TAMAMLANMAK ÜZERE Ç ankaya Belediyesi nin yaklafl k 3 buçuk ay önce temeli at lan yeni gündüz bak mevi neredeyse hizmete aç lmaya haz r hale geldi. CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamayl gil, CHP PM Üyesi Prof. Dr. O uz Oyan ve Belediye Baflkan Bülent Tan k taraf ndan daha 11 Ekim de görkemli bir törenle temeli at lan gündüz bak mevi, gece gündüz sürdürülen yo un bir çal flmayla bitme noktas na getirildi. Önümüzdeki 20 gün içerisinde aç lmas hedeflenen çocuk merkezinin k sa sürede tamamlanmas bölge halk n n da dikkatini çekerek be enisini kazand. Toplam 39 kiflilik 3 oyun odas, 52 kiflilik 4 e itim odas, 39 kiflilik 3 uyku odas, 60 kiflilik 3 etkinlik ve drama odas, 60 metrekare kapal tenefüs odas, 60 metrekare yemekhane ve aç k oyun bahçesi ile toplam 150 çocu a okul öncesi e itim verebilecek kapasitedeki Gökkufla Gündüz Bak mevi, modern mimarisi ile de dikkat çekiyor. Gündüz Bak mevi ne bitiflik alanda bulunan ve mülkiyet sorunlar nedeniyle y llard r yap lamayan park alan ndaki sorunlar da çözüldü ve inflaat bafllad. Park n da tamamlanmas yla bölgeye gündüz bak mevinin yan s ra çocuklar n özgürce oyun oynay p, e lenebilece i, vatandafllar n da dinlenebilecekleri bir yeflil alan da kazand r lm fl olacak. Beflikçio lu Çankaya da B aflkentin fenomen y ld z Erdal Beflikçio lu, Çankaya Belediyesi Emek Hizmet Binas ndaki kültür, sanat, sosyal ve iletiflim amaçl mekanlar gezdi. Behzat Ç karakteriyle Türkiye nin haf zalar na kaz nan Baflkentin unutulmaz komiseri Erdal Beflikçio lu Çankaya Belediyesi ni ziyaret etti. Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k taraf ndan projelendirilen ve hizmete aç lan Çankaya Gençlik Merkezi, Bas n Merkezi, Radyo Stüdyosu, Galeri Kara, Müze Çankaya ve Çankaya Web TV stüdyolar n gezdi. Çankaya Belediyesi Emek Hizmet Binas n n girifl kat nda yer alan merkezlerden etkilendi ini belirten Beflikçio lu, Bir baflkas olsa buralar kar amaçl iflletir. Ancak sizin sanata, iletiflime ve insanlar n sosyalleflebilmesi için mekanlara ay rman z gerçekten takdiri hak eden bir yönetim flekli Beflikçio lu, Behzat Ç Bir Ankara Polisiyesi adl dizinin çekimleri s ras nda kulland klar SSK binas yla flu an ki hali aras nda ciddi fark oldu unu belirterek, Biz bu binada çekim yaparken insan korkuyordu girmeye, o metruk yap s ndan bu flekilde ar nd rd n z yeniledi iniz ve Ankara n n kalbine bu canl l getirdi iniz için çok teflekkür ediyorum Baflkan Bülent Tan k da Çankaya Belediyesinin binas n K z lay a tafl mas n n bölgeye önemli bir ticari ve sosyal hareket- CHP ANKARA /3 Balkanlar n tarihi GALER URAY DA Ç ankaya Belediyesi nin Karada Büyükelçili i ile ortaklafla yürüttü ü Marubi bafll kl foto raf sergisi Çankaya Belediyesi Galeri Uray da aç ld. Karada a ba l Ulcinj kenti ile Arnavutluk a ba l flkodra kentlerinin bir döneme ait tarihini yans tan ve Arnavut kökenli talya do umlu ünlü mimar, ressam Pietro Marubi nin y llar aras nda çekti i foto raflardan oluflan sergiye Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k n yan s ra Karada n Ankara Büyükelçisi Ramo Bral c, S rbistan n Ankara Büyükelçisi Danilo Vucet c, H rvatistan n Ankara Büyükelçisi Drazen Hrast c, Bosna Hersek in Ankara Büyükelçisi Damir Dzanko, Ulcinj Belediyesi Uluslararas liflkiler Dairesi Koordinatörü Arslan Hajdinaga ve çok say da Türkiye de yaflayan Balkan göçmeni kat ld. Foto rafç Pietro Marubi nin flkodra kentinde bir foto raf stüdyosu kurmas yla bafllayan ve aile fertlerinin foto raf iflini devam ettirmesiyle bugün say lar 500 bini bulan foto raflardan oluflan büyük bir arflivi Balkan tarihine kazand ran Marubi ailesinin sergisinde ortak kültürel miras ve çevresel kaynaklar s n rlar aflarak birçok kesime ulafl yor. lk olarak Belçika n n baflkenti Brüksel de sergilenen ve Türkiye de sadece Galeri Uray da sanatseverlerin karfl s na ç kacak olan 30 foto raftan oluflan sergide eme i geçen baflta Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k olmak üzere tüm Galeri Uray çal flanlar na teflekkürlerini ileten Ulcinj Belediyesi Uluslararas liflkiler Dairesi Koordinatörü Arslan Hajdinaga, Ulcinj kentinin do al güzelliklerini yak ndan tan mak için herkesi Ulcinj e davet etti. Birçok farkl alanda Karada -Türkiye dostlu unun gün geçtikçe ilerledi ini görmekten memnuniyet duydu unu ifade eden Karada n Ankara Büyükelçisi Ramo Bral c, bu serginin Karada n sanat n ve do al güzelliklerini Türk halk na daha yak ndan tan tmas aç s ndan büyük önem tafl d n belirtti. Marubi ailesinin ve Marubi geleneklerinin birçok unsurunu bünyesinde tafl yan serginin Çankaya dan Türkiye ye ulaflmas nda arac olmaktan büyük mutluluk duyduklar n dile getiren Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, Yirminci yüzy l için düflünürler çeflitli s fatlar kullan yor. Kimisi k sa yüzy l diyor ama önemli tan mlardan bir tanesi yirminci yüzy l n Balkanlarda bafllad ve Balkanlarda bitti i yönündedir. Foto raf n bir tarih yaratmak ve olaylar paylaflma aç s ndan ne kadar önemli oldu unu anlatan bir boyutu oldu unu hepimiz biliyoruz. Marubi foto raf sergisi de bölgenin kimli ini tan tmak aç s ndan önem tafl yor. Marubi ailesinin sergisini bir flans olarak görüyorum. Kardeflçe yaflamak, bir arada bu co rafyan n havas n soluyan insan toplulu u olmaktan k vanç duymam z gerekti ini ifade ediyorum. Onun için emek veren herkese sonsuz teflekkürler diye konufltu. Galeri Uray da 30 Ocak ta sona erecek sergiyi sanatseverlerin bir an önce gezmeleri gerekti ini hat rlatan Tan k, Hacettepe ve Ankara Üniversitesi nde ö renim hayatlar n sürdüren Karada l ö rencilerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

4 Ç ankaya Belediyesi nin dezavantajl kesimlere yönelik yürüttü ü çal flmalar aras nda önemli bir yer tutan Çankaya Ahflap Çocuk Oyuncaklar Atölyesi ÇAÇOY da, mesleki becerilerini ifle dönüfltüren gençlerin üretti i oyuncaklar n ilk sipariflleri teslim edildi. Siparifllerin teslim adresi ise Çankaya Belediyesi Engelsiz flyeri Teflvik Ödülü yar flmas nda Engelsiz flyeri sertifikas almaya hak kazanan Ankara Taurus Al flverifl Merkezi oldu. ÇAÇOY un üretici gençleriyle bir araya gelen Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k ve Ankara Taurus AVM Müdürü Meriç Kaptan üretim heyecan n birlikte yaflad lar. Mesleki ve sosyal rehabilitasyon amaçlanarak hayata geçirilen ÇAÇOY Projesi, seri üretime geçildi inin aç klanmas n n ard ndan önemli say da yap lan ilk üretimi öngörülen sürede gerçeklefltirdi. Baflkan Tan k, engellilere yönelik yapt klar çal flmalardan biri olan projenin güzel ve olumlu sonucunun gururunu yaflad klar n söyledi. Ahflap oyuncaklar n, Çankaya Belediyesi ne de hizmet veren Belde A.fi. taraf ndan istihdam edilen 16 engelli genç taraf ndan ola anüstü bir performans gösterilerek öngörülen süre içerisinde üretildi ini belirten Baflkan Bülent Tan k, oyuncaklar n üretiminde, üretenlerin güvenli inin esas al nd n söyledi. Ahflap oyuncaklar ayn zamanda çocuklar n güvenli i öncelik al narak herhangi bir zarar görmeyecekleri flekilde üretiliyor. Oyuncaklar n neredeyse s f r hatayla üretildi i bilgisini ve ahflap oyuncaklar n uluslararas standart olan %12 nem oran alt nda üretildi ini kaydeden Bülent Tan k, bunun oyuncaklar n uzun ömürlü olmas n sa lad n söyledi. Çocuklar n sa l ANKARA K übal devrimci, flair ve yazar Jose Marti, do um gününün 161. y ldönümünde, Çankaya Belediyesi nin ad n verdi i parkta an ld. Törende, Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k n yan s ra tüm Latin Amerika ülkelerinin büyükelçileri yer ald. Çankaya Belediyesi Jose Marti Park, Kübal devrimci, flair ve yazar Marti nin 161. do um gününe ev sahipli i yapt. Parkta düzenlenen törende, Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k n yan s ra, Küba, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, fiili, Meksika, Ekvator, Peru, 4 Venezüella ve Paraguay n Büyükelçileri, Jose Marti Dostluk Derne i üyeleri ve Küba dostlar yer ald. Törenin aç l fl konuflmas n yapan Baflkan Tan k, Jose Marti nin do um günü nedeniyle, Simon Bolivar, Che Guevera, Fidel Castro, Hugo Chavez in yan s ra tüm Latin Amerikal devrimcileri bir kez daha selamlad n belirtti. Marti nin 42 yafl nda hayat n yitirmifl olmas na karfl n fikirlerinin ölümsüz oldu unu ifade eden Baflkan Tan k, Küba özgürlü ünün yan s ra tüm Latin Amerika halklar n n dayan flmas için yaratt düflünce onu son derece önemli bir devrim yapmaktad r Mustafa Kemal Atatürk ün de Türkiye nin Tar ma dayal sanayiye destek baflvuru süresi uzat ld G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl - nca tar msal sanayiye yap lan yat - r mlara verilen %50 hibe deste i için baflvurular 11 fiubat mesai bitimine kadar uzat ld. Tar msal ürünlerin ifllenmesi, depolanmas ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yap m ile mevcut tesislerin kapasite art r m Çankaya Ahflap Çocuk Oyuncaklar Atölyesi (ÇAÇOY) yaz aylar nda bafllad seri oyuncak üretiminin ilk sipariflini teslim etti. ÇAÇOY, ilk sipariflini teslim etti aç s ndan hiçbir tehdit tafl mayan oyuncaklar su bazl ve do al boyalarla boyan yor. Baflkan Tan k, engelli gençlerin ürettikleri teknik ç ng rak, ipli ç ng rak, yakalama fincan ve f r ldaktan oluflan 320 adet oyunca, engelliler için Çankaya Belediyesi ile ayn duyguda buluflan Taurus AVM yetkilisi Meriç Kaptan a büyük bir mutlulukla teslim ettiklerini söyledi. Engellilere yönelik çal flmalara özel bir önem verdiklerini destekleyici çal flmalar yürüttüklerini belirten Taurus AVM Müdürü Meriç Kaptan, ÇA- ÇOY da üretilen oyuncaklar tercih etmemizin bafll ca nedeni engelliler için yap lan çal flmalara destek olmakt. Kalite ve sa l k bak m ndan son derece uygun buldu umuz oyuncaklar, sömestr tatili nedeniyle Taurus a gelecek çocuklara arma an etmek istedik. Bundan böyle de ÇAÇOY la sosyal sorumluluk aç s ndan de erlendirdi imiz görüflmelerimizi sürdürece iz. Taurus AVM yi engellilerin kullan m na uygun hale getirmek baflta olmak üzere engellilere yönelik birçok çal flmam z var. Bu oyuncaklar n da al flverifl merkezimizde stant ya da ma aza sat fl fleklinde olmas için giriflimlerde bulunaca z ya da yar m kalm fl yat r mlar n tamamlanmas, alternatif enerji kaynaklar kullanan yeni seralar n yap m, alternatif enerji kaynaklar ndan jeotermal, biyogaz, günefl ve rüzgar enerjisi üretim tesislerinin yap m, koyun, keçi ve manda konular nda sabit yat r mlar kapsayan projelere verilen %50 hibe deste i 400 bin TL ye kadar ç kabiliyor. Ankara da bu projenin uygulanmaya bafllad 2006 y l ndan bu yana 974 kifliye yeni ifl alanlar aç l rken, baz firmalar ihracat kapasitelerini art rd, baz firmalar ihracata bafllad, baz firmalar da Türkiye ye örnek olacak çal flmalar n ilkine imza att. Bu projenin uygulanmaya bafllad 2006 y l ndan bu yana Ankara da 84 yat r mc ya 17 milyon TL hibe deste i verildi ini ve tar ma dayal sanayi için 35 milyon TL lik yat r m yap ld n belirten l Müdürü Muhsin Temel, bu yat r mlar n Ankara n n tar msal ürün yelpazesinin geniflli ine paralel olarak çeflitlilik gösterdi ini söyledi. fialvarl ressam n sergisin aç ld S anat dünyas n n fialvarl Picasso su olarak tan - nan Ayfer Bozkurt yeni bir sergisiyle sanatseverlerin huzuruna ç kt Ulus taki Vak f Eserleri Müzesinde aç lan ya l boya resim sergisi sanatseverlerin ak n na u ruyor. Kazan n Tekke Köyünde yaflayan ve hiçbir resim e itim almad halde tuvale harika resimler çizen Ayfer Bozkurt, yapt resimlerle usta ressamlar bile k skand r yor. Düfller gerçe in arka yüzüdür ad n verdi i resim serginin aç l fl n Kazan Belediye Baflkan Lokman Ertürk yapt. fialvarl Picasso yu serginin aç l - fl nda sanatseverler ve köylüleri de yaln z b rakmad. Kazan n Tekke Köyünde yaflayan Ayfer Bozkurt do ufltan ressam. lkokuldan sonra okuyamayan Ayfer maddi imkans zl k nedeniyle ara verdi i e itimine y llar sonra yeniden bafllad. D flar dan s navlara girerek ortaokulu ve liseyi bitirdi. Halen Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünde okuyor. fiimdilerde ise Kazan Belediyesinin kendisi için haz rlad atölyede, Türkiye nin ilk kad n milletvekillerinden Sat kad n için yap lan müzede sergilenmek üzere Sat kad n ve Kazan konulu resimler çiziyor. Bu güne kadar 200 den fazla resim yapan Ayfer somut çal flmalarla gerçe i anlat rken ayn zamanda soyut çal flmalarla da gerçe in arka yüzünü anlatmak istedi ini belirterek, Ben çal flmalar mda mesela bir resmi çal fl rken herhangi bir müzik veya kokudan anl k bir iletiden de resim çizebiliyorum. Resimlerimi yaparken empatiye de özel önem veriyorum. Kazan dan böyle yetenekli bir k z m z n ç kmas ve bugün onun sergisinde haz r bulunmak bizim için mutluluk verici diyen Belediye Baflkan Lokman Ertürk de konuflmas nda sergilenen resimlerin büyük emek harcanarak yap ld n belirterek, Hepsi de birbirinden güzel tablolar. Her ne kadar bu iflin e itimini almam fl olsa da Ayfer, köyde zor flartlar içerisinde olmas na karfl n çok güzel eserler ortaya koymufl. Biz de destek anlam nda her zaman sanatç k - z m z n yan nday z Tamam ya l boyadan oluflan 29 seçme eserin sergilendi i resim sergisi 5 fiubat tarihine kadar gezilebilecek. Jose Marti nin do um günü kutland emperyalizmden kurtulmas ve ba ms z olmas için mücadele etmifl özel bir lider oldu unu belirten Tan k, Onlar n, halklar n ileriye tafl yan fikirlerine sahip ç kmak, boynumuzun borcudur. Bedenleri belki yaflam yor ancak düflünce ve mücadeleleriyle ebediyen var olacaklar diye konufltu. Türkiye ile Latin Amerika halklar n dostlu unu güçlendirmenin kendileri için temel bir hedef oldu unu vurgulayan Tan k, parktaki Jose Marti heykelinin bir süre önce, siyasi içeri i olmayan vandal bir sald r yla tahrip edilmifl oldu unu hat rlatarak, Belediyemiz, heykelt rafl Mehmet Yurdakul un h zl çal flmas yla yenilenmifl heykelin ait oldu u yere ulaflmas n sa lam flt r Tan k, sözlerini, Yaflas n, özgürlük, bar fl ve kardeflçe yaflamak diye bitirdi. Küba Büyükelçisi Alberto Gonzalez Casals ise, Küba n n ve Latin Amerika halklar n n özgürlü ü için çal flan Martin in an s n Türkiye de yaflatan Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k a derin minnettarl k duydu unu belirtti. Parkta yer alan Marti nin heykelinin tahrip edilmesinin ard ndan hemen onar lmas n n kendilerini çok memnun etti ini belirten Casals, Havana da da Atatürk ün heykeli bulunuyor. Marti buradan ülkesine bakarken, Atatürk da, oradan Türkiye ye bak yor diye konufltu.

5 'Küçük esnaf fl Sa l ve Güvenli i primini ödeyemez' AYDIN (CHA) olan küçük esnaf n bu ek yükle A yd n Marangozlar daha da zorda kalarak iflçi ç - Odas Baflkan Süleyman Algün, fl Sa l - karma yoluna gidece ini iddia ederek, Küçük esnaf zaten kendi Ba -Kur ve sigortas n ve Güvenli i ( SG) Kanunu'nun özellikle küçük esnaf SG ödemesini nas l yaps n? ödeyemiyor. Her ay 140 TL zor durumda b rakt n söyledi. Ekonomik olarak zorda y td fl l k artar. Buna çözüm bulunmazsa ka- Günümüzde küçük esnaf n s k nt s n kimseye anlatamad klar n ve çözüm için muhatap bulamad klar belirten Oda Baflkan Algün, küçük iflletme çal flt rman n art k ak l kâr olmad n öne sürdü. Sa l k güvencesi primlerini ödeyemeyen esnaf n, SG nin getirdi i ek yükü kald rmas n n mümkün olmad n kaydederek, Kay td fl yla bafl m z belada. Bu uygulama, kay td fl n daha da artt racak. SG primini ödeyemeyen küçük esnaf, 'Eleman iflten ç kar r, sigortas z çal flmay kabul ederse öyle çal flt - r r m' hesab yap yor. EKONOM /5 1 fiubat2014 CUMARTES Dünyan n enerji haritas n toryum de ifltirecek Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Avrupa Nükleer Araflt rma Merkezi (CERN) Bilim Komitesi Üyesi Prof. Dr. Saleh Sultansoy, yeflil nükleer enerji olarak adland r lan toryumun, dünyan n enerji problemini çözebilecek en önemli kaynaklar aras nda bulundu unu belirterek, Toryumu enerjide kullanmaya bafllad m zda dünyan n önde gelen ülkeleri aras nda yer alabiliriz hracatç : Faiz art r m n n kurlarda denge sa lamas n umuyoruz ANKARA (AA) T OBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde de ö retim üyesi olan Sultansoy, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye nin cari aç n n en önemli iki nedeninin enerji kaynaklar ve ileri teknoloji ürünlerin ithalat oldu unu söyledi. Sultansoy, 2030 y l nda geliflmifl ülkeleri seviyesine ç kabilmek için en az 100 gigavatl k ek güç kurulmas gerekti ini belirtti. Y lda 50 ton toryum ile 50 gigavat enerji üretilebilece ini belirten Sultansoy, bu miktar n Türkiye nin toryum rezervinin onbinde birinden daha az oldu unu ifade etti. Gelecek 20 y l içerisinde dünyan n enerji haritas n n toryum ile de- iflece ini savunan Sultansoy, flunlar kaydetti: Geliflmifl ülkeler, enerjilerinin büyük k sm n nükleer santrallerden sa lamaktad r. Fransa, enerjisinin yüzde 85 ini nükleer santralden karfl larken, biz y llard r bu santrallerin kurulup kurulmamas n tart fl yoruz. fiu anki bilimsel verilere göre, Türkiye toryum rezervinde dünyada ikinci s rada bulunuyor. Türkiye nin geliflmesini istiyorsak toryumdan enerji üreten santraller kurmal y z. 1 gigavatl k enerji için 3,5 milyon ton kömür veya 200 ton uranyum gerekiyor. Asl nda 1 ton toryumdan da bu enerji elde edilebilir. Toryum yak tl reaktörlerin 2020 li y llarda ticarileflmesi öngörülüyor larda ise elektrik enerjimizin yüzde 50 sini yerli kayna m z toryumdan üretebiliriz. Türkiye enerji devi olabilir, yeter ki biz bu teknolojiye sahip ç kal m ve uluslararas iflbirliklerine kat labilelim. Toryumla çal flan santraller konusunda dünyada en büyük ilerlemeyi sa layan ülkenin Hindistan oldu unu belirten Sultansoy, ABD, Norveç, Kanada, Japonya ve Çin gibi ülkelerin toryumu elektrik santrallerinde kullanmak üzere proje ürettiklerini söyledi. Türkiye nin elektrik enerjisi üretimini OECD ortalamas na yükseltebilmesi için mevcut kapasitesini üç kat na ç karmas gerekti ine dikkati çeken Sultansoy, ülkedeki toryum rezervlerinin bin y llar boyunca enerji gereksinimini karfl layacak kapasitede oldu unu vurgulad. Sultansoy, toryumun tabiatta flu anki nükleer santrallerde kullan lan uranyumdan yaklafl k üç kat fazla bulundu u belirterek, dünyan n toryum yerine uranyuma yönelmesinin tek nedeninin nükleer silahlanma yar fl oldu unu savundu. Dünyada toryum rezervi aç s ndan üç ülkenin bafl çekti ini ifade eden Sultansoy, flöyle devam etti: Bilinen toryum miktar aç s ndan Hindistan ilk s rada bulunuyor. Onun hemen ard ndan Türkiye ve Brezilya geliyor. Uluslararas Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ve OECD verilerine göre 880 bin ton ile dünyadaki toryum rezervinin yüzde 11 i Türkiye de bulunuyor. Di er ba ms z kaynaklar ise ülkedeki rezervlerin bundan 3-4 kat daha fazla oldu unu ve Türkiye topraklar ndaki toryumun de erinin 120 trilyon dolar olabilece ini tahmin ediyor. Isparta da bulunan Çanakl Madeni nde kolay ifllenebilen torit minerali fleklinde 20 bin ton rezerv var ve sadece bu rezerv 100 y l boyunca elektrik enerjimizi karfl layabilir. Toryumla beraber atom bombas yap lamayan bir enerji üretilecek. Daha da önemlisi, h zland r c sürümlü toryum yak tl sistemler nükleer at k problemini çözmeye imkan sa layacak. Yüksek miktarda toryum rezervine sahip olan Türkiye nin bu iflten karl ç kmas baz güç odaklar n n ifline gelmiyor. Toryumu enerjide kullanmaya bafllad m zda dünyan n önde gelen ülkeleri aras nda yer alabiliriz. Sultansoy, Türkiye nin yak n gelecekte kal c bir stratejik de er oluflturabilmek için toryumla ilgili ulusal yol haritas n belirlemesi, gerekli insan kayna n yetifltirmek amac yla nükleer teknoloji üniversitesinin ve laboratuarlar n kurulmas gerekti ine dikkati çekti. Eskiflehir de 2003 te yaklafl k 100 bilim insan n n kat l m yla toryum çal fltay düzenledi ini an msatan Sultansoy, uzun vadeli bir program haz rland n ancak sürecin devam etmedi ini sözlerine ekledi. ABD, 2013 te 2,2 milyon kifliye istihdam yaratt STANBUL (CHA) T ürkiye hracatç lar Meclisi (T M) Baflkan Mehmet Büyükekfli, Merkez Bankas n n faiz art r m karar n önemli bir ad m olarak yorumlad. Büyükekfli, Faiz art r m n n kurlarda denge ve istikrar sa lamas n umut ediyoruz. Büyükekfli, Merkez Bankas karar na dair yapt aç klamada flunlar ifade etti: 58 bin ihracatç y temsil eden T M olarak her f rsatta dengeli, istikrarl ve öngörülebilir bir kur seviyesinin, sürdürülebilir ihracat art fl için büyük önem tafl d n defalarca vurgulad k. Ancak FED in parasal genifllemeyi bitirme konusunda ad mlar atmas yla birlikte baflta tüm geliflmekte olan ülkeler olmak üzere tüm dünyada önemli çalkant lar yaflanmaya bafllad. Bunun sonucunda da geliflmekte olan ülke paralar n n de er kaybetti ini gözlemledik. Geldi imiz noktada Merkez Bankas n n faiz art - r m karar almas n n kaç n lmaz oldu u ortaya ç kt. Bu faiz art fl ile birlikte kurlar n ve piyasalar n daha dengeli ve istikrarl olmas n n yolunun aç ld kanaatindeyiz. Bununla beraber FED in bafllatt bu çalkant l ortam ve ülkemizde yap lacak seçimler dolay s yla dalgalanman n alt ay kadar devam etmesi bekleniyor. Bu süreçte Merkez Bankas n n döviz piyasalar nda dalga seviyesini azalt c önlemler almaya devam etmesini ve tüm geliflmekte olan piyasalar n tekrar fiyatland bu dönemde Merkez Bankas n n daha zaman nda, daha pro-aktif ad mlar atmay sürdürmesini bekliyoruz. Son geliflmeler, faizleri art rman n da tek bafl na sosyo-ekonomik ve sosyo-politik çalkant lara çare olamayaca n göstermektedir. flte bu nedenle son senelerde Türkiye ekonomisinin baflar s n n en büyük sebebi olan ekonomik istikrar n korunmas için hepimizin gereken çabay göstermesi gerekti ine inan yoruz. Spekülatif hareketlerden ve aç klamalardan orta ve uzun vadede ekonomiye bir fayda gelmeyece i kan s nday z. STANBUL (AA) A BD de geçen y l ortalama her ay 182 bin 166 kifliye istihdam sa lan rken, y l boyunca toplamda 2 milyon 186 bin kifli istihdam edildi. ABD de aral k ay tar m d fl istihdam verilerinin aç klanmas n n ard ndan, AA muhabirlerinin yapt hesaplamaya göre, ülkede 2013 y - l nda toplamda 2 milyon 186 bin kisi istihdam edildi. Böylece, ABD de geçen y l ay bafl na ortalama 182 bin 166 kifliye yeni ifl imkan sa land. Dünyan n en büyük ekonomisi olan ABD de, Merkez Bankas (Fed) politikalar na yön vermesi aç s ndan önem tafl yan tar m d fl istihdam verisi, geçen y l boyunca piyasalar n oda nda oldu. Ülkenin ekonomik gidiflat na iliflkin bilgiler sunan bu veri, piyasa kat l mc lar - n n gelecek yat r mlar için öngörüler oluflturabilmesine verdi i destek ile önemli bir konumda yer al yor. Tar m alan nda yaz aylar nda çal flan mevsimlik iflçi say s, ülke ekonomisindeki iyileflmeyi tahmin etmek aç s ndan yan lt c sonuçlar do urabiliyor. Bu nedenle tar m sektörünün hesaplaman n d fl na ç - kar lmas yla elde edilen tar m d fl istihdam verisi, istihdamdaki geliflmenin analizinde daha sa l kl sonuçlar ortaya koyuyor. Analistler, 2008 krizinden sonra toparlanmaya çal flan ABD ekonomisi için ifl gücü piyasas n n normale dönmeye bafllamas n n, tar m d fl istihdam de iflimi rakamlar n n önemini art rd n belirtirken, ekonomik aktörlerin ayl k daha fazla kifliye ifl sa lamas n ekonominin bir çok alanda do ru yolda oldu unun göstergesi olarak de erlendiriyor. ABD de tar m d fl istihdam art - fl ocak ay nda 157 bin ile beklentilere yak n gerçekleflirken, bu art fl ilk olarak 119 bine, son olarak da 148 bine revize edildi. fiubat ay nda ise söz konusu rakamdaki art fl bir önceki aya göre h zl yükseliflle, beklentilerin oldukça üzerinde 236 bin aç kland. 160 bin yükselece i tahmin edilen flubat ay tar m d fl istihdam art fl, son olarak 332 bine revize edildi ve y l içindeki en yüksek aç klanan rakam oldu. Tar m d fl istihdamdaki art fl, mart ay nda 88 bin ile 190 bin olan beklentilerin oldukça alt nda gerçeklefltirken, iflsizlik oran yüzde 7,6 ile Aral k 2008 den beri en düflük seviyeye geriledi. Ülkede, tar m d fl istihdam may s ay nda nihai 176 bin artt. Bu dönemde tar m d fl istihdam raporunda, Fed in harcamalar k smas ve yükselen fiyatlara ra men, ifl piyasas n n istikrarl bir flekilde büyüdü ü kaydedildi. Analistler, ilk befl aydaki geliflmelere bak ld nda tar m d fl istihdamdaki art fl n ana kayna hizmet sektörü oldu unu belirtirken, bu sektörde siparifllerin artmas n n ekonomiye olumlu katk sa lad n kaydetti. Bu geliflmelerin ard ndan, ekonomik verilerdeki iyileflme e iliminden güç bulan Fed Baflkan Ben Bernanke, may s ay nda tahvil al mlar n n azalt m na bafllanabilece ini ilk kez dile getirdi. Haziran ay na gelindi inde, ABD de tar m d fl istihdam verisi ilk haliyle 165 bin beklentinin üzerinde gerçekleflerek, 195 bin olarak aç kland. Bu dönemde verilerin ABD ekonomisinde iyileflmeye net olarak iflaret etmesi, Bernanke nin söylemini eyleme geçirmesine yönelik endifleleri art rd. Temmuz ay nda ülkede tar m d - fl istihdam verisindeki art fl, mevsimsel etki nedeniyle ilk olarak 162 bin olarak aç klansa da son olarak 89 bine revize edildi. Söz konusu rakamdaki de iflim a ustos ay nda 238 bin art fl yönünde nihai sonuca ulaflt. ABD de eylül ay tar m d fl istihdam 148 bin artarken, 180 bin olan piyasa beklentisinin uza nda kald. Bu dönemdeki rakam, hükümetin kapal olmas nedeniyle yaklafl k 3 haftal k gecikmenin ard ndan aç klanm flt. Analistler, yaflanan bu geliflme nedeniyle, eylül ay istihdam verilerinin ABD hükümetinin kapand dönemi yans tmad n ve buna ba l olarak etkisinin s n rl olaca görüflünü dile getirmiflti. Ekim ay na gelindi inde, ABD de 175 bin yeni istihdam yarat l rken, bu rakam piyasa tahminin oldukça üzerinde geldi. Aç klanan bu rakam, söz konusu dönemde ülke ekonomisinin bir kez daha yaz rehavetinin üstesinden geldi ini kan tlad. Ekim ay istihdam ndaki art fl son olarak da 200 bine revize edildi. Kas mda ise söz konusu verideki ilk revize rakama göre, 241 bin art fl yafland. Tar m d fl istihdam verisi, aral k ay nda Fed in ayl k 85 milyar dolarl k tahvil al mlar n 75 milyar dolara düflürmesinin ard ndan, piyasalar n oda nda oldu. Söz konusu veri ise bu dönemde 74 bin yükseliflle hayal k r kl yaratt ve 200 bin olan beklentilerin alt nda kald. Böylece, tar m d fl istihdamdaki art fl n en düflük gerçekleflti i ay aral k oldu. So uk havalar nedeniyle aral k ay nda kötü geldi i ifade edilen tar m d fl istihdam verisi, piyasalarda Fed in ocak ay nda tahvil al mlar na ayl k 75 milyar dolarla devam edece i beklentisini art rd. Ancak, baz ekonomistlerin dikkati çekti i bir di er faktör, aral kta iflsizlik oran - n n uzun bir dönemden sonra ilk kez Fed in yüzde 6,5 hedefine yaklaflt noktas oldu. Tar m d fl istihdam verisine iliflkin ayl k bazda ilk aç klanm fl, revize edilmifl ve beklentileri içeren tablo flöyle;

6 /6 DIfi HABERLER FARUK AKKAN MOSKOVA (CHA)- E rmenistan Cumhurbaflkan Serj Sarkisyan, Türkiye ile iliflkilerin ön koflulsuz olarak yeniden kurulmas gerekti ini söyledi. Prag da Çek Cumhurbaflkan Milos Zeman la birlikte düzenledi i bas n toplant s nda konuflan Sarkisyan, Türkiye nin Avrupa Birli i üyeli i, AB üyesi ülkelerin meselesi. Biz Türkiye nin AB ye üyeli ini, Ermenistan n s n rlar n n aç lmas olarak görüyoruz Kendileri aç s ndan demokratik ve öngörülebilir bir ülke ile diyalogda olman n daha kolay olaca n kaydeden Sarkisyan, Biz Ermenistan ve Türkiye nin ön koflul olmadan iliflkileri yeniden kurmas gerekti ine inan yoruz. de erlendirmesinde bulundu. Azerbaycan topraklar Yukar Karaba n iflgal alt nda tutulmas nedeni ile Ermenistan la Türkiye aras nda diplomatik iliflkiler ask da bulunuyor. Ermenistan n Rusya n n öncülü ündeki Gümrük Birli i ne dahil olmas n n Avrupa Birli i E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ? D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM M DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI OSMAN EROL PEK N (CHA)- Ç in, geleneksel ay takvimine göre y lan y l n geride b rak p, at y l na girdi. Bu bayram ayn zamanda ülkede Çin yeni y l yada Bahar Bayram (Chunjie) olarak da adland r l yor. Bayram dolay s yla tüm haz rl klar yap ld. Saatler yerel saatle gösterdi inde havai fiflekler eflli inde Çin yeni y l na girildi. Kötü ruhlar korkuttu una inan lan havai fiflek ve Afrika Birli i zirvesinde 50 y ll k rüyalar konufluldu Çin at y l na girdi çatapat patlatma etkinlikleri de bu gece yine geleneklere göre yap l yor. Baflkent Pekin deki tarihi Saat Kulesi, her y l oldu u gibi bu y l da bayram n kutland en hareketli yerlerin bafl nda geldi. Kulenin bafl nda yeni y l için geri say m bafllad. Derken gong sesi duyuldu. Kulede görevli ve geleneksel k yafetleri giyen dört genç dev a ac zile vurarak, gong çald. Bu s rada etrafta havai fifleklerin fl lt lar belirdi. Havan n biraz sisli oluflu ve yetkililerin Ermenistan Cumhurbaflkan Serj Sarkisyan, Türkiye ile iliflkilerin ön koflulsuz olarak yeniden kurulmas gerekti ini söyledi. Sarkisyan: Türkiye ile ön koflulsuz iliflkileri yeniden kurmal y z ile iliflkilerine ileriye tafl mas na engel olmayaca n da savunan Sarkisyan, Gümrük Birli i üyeli imiz AB ile iliflkilerin kesilmesini istemiyor. Biz iliflkilerimizi gelifltirmek ve Ermenistan da reformlar için bunu kullanmak istiyoruz. Biz AB ile iliflkilerimizi geçmiflte oldu undan daha ileri tafl mak istiyoruz ifadelerini kulland. Yukar Karaba sorununun çözülmemesinde Azerbaycan elefltiren Sarkisyan, bar flç l bir çözüm için yap c ad m atma zaman geldi ini söyledi. kirli havayla mücadele için yapt klar mümkünse havai fiflek kullanmay n uyar lar neticesinde bu y l gökyüzünde eski muhteflem havai fiflek gösterisi görülmedi. Halk, yol kenarlar nda yada mahalle aralar nda havai fiflek atarak yada çatapat patlatarak bayram karfl lad. Cihan Haber Ajans na (Cihan) konuflan iki küçük k z, bugünün kendileri için en mutlu gün oldu unu söyledi. Sokaktaki baz lar ise konuflmaktan kaç nd. Rusya, Volgograd sald r lar n yapan teröristlerin kimli ini belirledi FUAT SEFEROV MOSKOVA (CHA)- R usya n n Volgograg kentinde y lbafl öncesi meydana gelen iki terör sald r s n yapanlar n kimli i belirlendi. Sald r ile irtibatl oldu u iddia edilen 2 kifli de göz alt na al nd Aral k'ta yap lan sald r larda 34 kifli yaflam n yitirmifl, 111 kifli de yaralanm flt. Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi (NAK) tan yap lan aç klamada terör sald r lar n Asker Samedov ve Süleyman Magomedov isimli intihar eylemcileri gerçeklefltirdi. Her iki teröristin Buynaksi terör örgütü üyesi oldu u kaydedildi. NAK aç klamas nda, 29 Ocak 2014 de Da stan Cumhuriyeti arazisinde yap lan soruflturma ve güvenlik çal flmalar sonucunda Volgograd a intihar eylemcisi, teröristleri göndermekle ba lant l bulunan Magomednabi ve Tagir Batirov kardeflleri gözalt na al nd. bilgisi verildi. Gözalt na al nanlarla ilgili gerekli soruflturmalar n yap ld n vurgulayan NAK, Volgograd kentinde terör eylemlerinin organizatörleri dahil, di er kat l mc lar n da tespit edilmesi ve aranmas yla ilgili soruflturma ve güvenlik çal flmalar devam ediyor. aç klamas nda bulundu. TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA TÜRKMEN TERZ JOHANNESBURG (CHA)- A frika Birli i nin (AU) 22. oturumunda k tan n "Vizyon 2063" kapsam nda planlanan 50 y ll k yat r mlar konufluldu. H zl tren, ortak dil, diplomatik birlik, uzay araflt rmalar gibi alanlarda ortak yürütülecek projeler masaya yat r ld. 54 üyeli birli in Baflkan Dlamini Nkosazana Zuma, dikkat çeken konuflmas nda flunlar söyledi: "21.yüzy l n bafl nda yabanc lar bizi bir milyardan fazla nüfusumuz ve 55 ba ms z devletimiz yokmufl da tek bir ülkeymifliz gibi Afrika diye ça r nca bundan rahats zl k duyuyorduk. Ancak flimdilerde bölgesel bloklara do ru geliflen global trend bize, birlik ve beraberli imizin Afrika n n rekabeti aç s ndan önemini gösterdi. Bu zamana kadar kendi gücümüzün fark na varamam fl, yabanc lar n yard mlar na ba l yaflam fl z. Demokratik Kongo, Angola, Zambiya n n bölgesel üretim üssü olabilece ini belirten Zuma, Ruanda, M s r, Nijerya ve Kenya n n silikon vadilerinin kad nlar n da eflit düzeyde e itim alabilece i ve ifl hayat na at laca merkezlerler olabilece ini" ifade etti. AFR KA YI AYDINLATTIK Afrika n n yenilenebilir enerjide at l mlar gerçeklefltirdi ini söyleyen Zuma, geçmiflte karanl k olan K tay, hidroelektrik, günefl, rüzgar, jeo-termal enerjilerle ayd nlatt klar n dile getirdi. Medyaya konuflan Dlamini Zuma, baz magazinlerin Afrika y ; çat flmalar, açl,yetersiz beslenmeyi, hastal klar, yolsuzluklar örnek vererek ümitsiz k ta diye tarif etti ini, ama bütün bu olumsuzluklardan ders alarak problemi kayna ndan çözmeye bafllad klar n sözlerine ekledi. Afrika n n Uzay Araflt rmalar, bütün k tay kaplayan genifl telekomünikasyon a, Avrupa dakine benzer h zl tren ile gelecek nesillerin farkl bir dünyada yaflayaca ndan emin oldu unu ifade eden Zuma, kolonilerden kalma ngilizce, Frans zca ve Portekizce dillerinin de yerini Swahili gibi yerel dillerin ald n sözlerine ekledi. AU Baflkan ayr ca, Kinsafla n n Paris ve Milan gibi dünyan n moda merkezi olaca n, Akra n n Brüksel gibi çikolata üretece inden emin olduklar n dile getirdi. Öte yandan Tar m ve G da Güvenli i temal zirvede Orta Afrika daki ve Güney Sudan daki iç çat flmalar gündemi iflgal etti. Son bir y ld r bar fl ve güvenlik konular na a rl k verdiklerini aç klayan Zuma, Orta Afrika ve Güney Sudan da acil çözüme gidilmedi i takdirde, çat flmalar n bölgeyi hatta bütün k tay olumsuz etkileyece inin üzerinde durdu. Her y l de iflen AU dönem baflkanl na Etiyopya n n ard ndan Moritanya n n lideri Mohamed Ould Abdel Aziz in gelmesi bekleniyor. Zirvede ayr ca, Uluslararas Ceza Mahkemesi nin Afrika hakk ndaki tart flmal pozisyonu de erlendiriliyor.

7 Valinin ismi kullan larak doland r c l k yap l yor TURAN TEMEL S VAS (CHA)- S ivas Valili i, baz flah slar n Vali Zübeyir Kemelek ve Valilik ismini kullanarak doland r c l k yapt na iflaret ederek, vatandafllar uyard. Valilikten yap lan yaz l aç klamada, Vali Zübeyir Kemelek ve Valilik ismini kullanarak baz flah slar n vatandafllardan, fl hayat ndan 'nefret söylemi kamplaflt r yor' uyar s GÖZDE ULUÇAY STANBUL (CHA)- Y aflananlar n 28 fiubat dönemindekinden bile a r oldu unu vurgulayan M HVER Yönetim Kurulu Baflkan Ecvet Çelik, "Birçok kesim aras nda kamplaflma paranoyas bafllat lm fl durumda. Nefret söylemi, etiketleme ve ötekilefltirmeleri insanlar kamplara ay rmaya sevk etti i için a r bir atmosfer olufltu unu düflünüyoruz. M HVER, yolsuzluk ve rüflvet operasyonu sonras nda yaflanan geliflmelere iliflkin Point Otel de bas n toplant s düzenledi. Toplant ya; KOÇ 21 Mart 20 Nisan K ZLER 21 Mayıs 21 Haziran ASLAN 23 Temmuz 23 Ağustos TERAZ 24 Eylül 23 Ekim YAY 23 Kasım 21 Aralık KOVA 21 Ocak 18 Şubat Çal flma iste inizin artmas ile olaylara bak fl n z yeniden de iflebilir. Sabr n z ve gücünüz yerine gelecektir. sorumluluk duygunuzun yeniden kabarmas ile ifl ve aile yaflam n z düzene giriyor. Çal flkanl n zdan baflar kazanacaks n z. Yine bu dönemin özelli i yafll kad nlarla iliflkilerinizin düzenli olmas fleklinde olacakt r. Daha sempatik birisi olarak görünmek isteyeceksiniz. Bunda da baflar l olacaks n z. De iflik sanatsal faaliyetler bu devrede yeniden gündeme gelebilir. Tiyatro, sinema, konferanslar ve seminerler dönemin hareketli geçece ini gösteriyor. Hatta genelde sosyal iliflikleriniz uyumlu ve her zamankinden daha gündemde olacakt r. Gün ortas na do ru ani bir maddi sars nt yaflaman z olas d r fakat fazla moralinizi bozacak bir fley yok. Çünkü k sa bir süre içinde s k nt n n feraha dönüflmesi ve maddi konularda rahatlaman z da olas d r. Bir arkadafl n z n bilerek ya da bilmeyerek, parayla ilgili bir iflinizi engellemesi mümkündür. Hislerinizi iyi anlatabildi iniz ve aktarabildi iniz bugün hofl kimselerle tan flman za ve özellikle de sevdi inizle iyi iletiflim kurman za yard mc olacakt r. Yeni ve kal c bir iliflki düflünüyorsan z iyi de erlendirmeniz gerekecek. fians n z n aflk ve sevgi konular nda size daha çok destek vermesi iyi bir f rsat olabilir. Sosyal yönünüzün bu dönemde a r basmas ile de iflik ortamlarda bulunmak ve de iflik sanatsal faaliyetlere kat lmak isteyeceksiniz. Gücünüz sizi ve beraber oldu unuz kimseyi oldukça flafl rtabilir. Gün sizin için en flansl yan ifl ve para konular d r. Olumlu haberler alabilirsiniz. ifl adamlar ndan ve çeflitli kurulufllardan telefon arac l ile para istedikleri bilgisinin bulundu u aktar larak, Bu nedenle vatandafllar m z n bu tür taleplere cevap vermemesi, herhangi bir flekilde aranmalar halinde güvenlik güçlerine bilgi verilmesi gereklili i, kamuoyuna sayg yla duyurulur. uyar s nda bulunuldu. GÜNLÜK BURÇLAR Gerek iliflkilerinizde, gerek duygusal iliflkilerde ba ms zl k ihtiyac duyman z olas d r. Bu ihtiyaçtan dolay birlikte oldu unuz kimselere karfl olumsuz tutumlar içine girebilir ve fark nda olmadan çevrenizdekileri kendinizden uzaklaflt rabilirsiniz. Karfl laflaca n z kimseler içinde ard niyetli birisi oldu u takdirde, sezgileriniz onun ne oldu unu anlasa bile içgüdüleriniz sizi ona itebilir. BO A 21 Nisan 21 Mayıs Harcamalar n zda da art fl görülüyor. Hofl eflyalar alabilirsiniz. Bu dönemde bireysel iliflkileriniz önem tafl yacakt r. Ayn fikre sahip kiflilerle beraber olma iste iniz ve beraber oluflturulan konularda çaba harcama arzunuz yo unluk kazanacak. Çabalar n z geliflen iste iniz do rultusunda geliflecektir. Çünkü bu dönemde oldukça sa l kl olacaks n z. Bunun d fl nda mal ve toprakla ilgili konular öne ç kabilir. Ev YENGEÇ veya arsa al m ya da kiralanmas 22 Haziran ile ilgili bürokratik ifllemlere 22 Temmuz dikkat etmenizi tavsiye ederim. Çünkü gözünüzden kaçabilecek ufak bir ifl daha sonra bafl n z oldukça a r tabilir. BAfiAK 24 Ağustos 23 Eylül AKREP 24 Ekim 22 Kasım O LAK 22 Aralık 20 Ocak BALIK 19 Şubat 20 Mart Sosyal iliflkiler ve etkinler için son derece baflar l s n z. Baz sosyal faaliyetleri organize edebilir ve bunda son derece baflar l olabilirsiniz fakat bu durumlar size biraz da masraf açabilir. Kalabal k ortamlarda baz konuflmalar yapman z ve oldukça be enilmeniz olas d r. Hiç bir konuda fazla aç lmamal s n z. Sevdi inizin size sad k oldu u kadar sizin ona sad k olmad n z görülüyor. Küçük ve heyecanl kaçamaklar yapabilirsiniz. Arzular n z n art fl sizi oldukça kar fl k düflüncelere götürebilir. Bu sebeple daha dikkatli iliflkiler kurman zda yarar var. Hisleriniz ve duygular n z fluursuzca yükselebilir. Hangi cinsiyetten olursan z olun bugün unutkanl ktan dolay bafl n z n a r yaca görülmektedir. Duygusal iliflkide oldu unuz kimseyle aran zda önemli bir k rg nl k ve hatta ayr l k olabilir. E er sürekli bir duygusal iliflkiniz yoksa sizden oldukça yafll bir kimseyle duygusal yak nlaflma içine girebilirsiniz. Bu kimse sosyal çevrenizden veya sosyal statü aç s ndan önemli konumda olan birisi olabilir. Sosyal iliflkiler ve etkinlikler için son derece baflar l s n z. Baz sosyal faaliyetleri organize edebilir ve bunda son derece baflar l olabilirsiniz fakat bu durumlar size biraz da masraf açabilir. Kalabal k ortamlarda baz konuflmalar yapman z ve oldukça be enilmeniz de olas d r. Bu dönem flans n z yüksektir. Marmara fl Hayat ve Emek Dernekleri Federasyonu (M HVER), ötekilefltirme ve nefret söylemlerinin insanlar kamplaflt rd n aç klad. M HVER Yönetim Kurulu Baflkan Ecvet Çelik, M HVER Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Karakafl, M HVER Federasyon Avukat Fikri Yaz c ve çok say da dernek üyesi kat ld. Toplant da konuflan Ecvet Çelik, son yaflananlara bak ld nda 28 fiubat ta yaflananlar n hafif bile kalabilece ini söyledi. Çelik, Her yerde bir huzursuzluk atmosferi oluflturulmaya çal fl ld n görüyoruz. Özellikle ifl hayat nda, çal flanlar aras nda 'acaba müdürüm nas l biri? Amirim necidir? Beraber çal flt m partnerim nas l biridir? gibi durumlar oluflmaya bafllamaktad r. Herkes aras nda böyle bir kamplaflma paranoyas bafllat lm fl durumda. Nefret söylemi, etiketleme, ötekilefltirme, insanlar kamplara ay rmaya sevk ediyor. diye konufltu. Türkiye de yaflanan süreçten çal flan vatandafllar n da etkilendi ini belirten Çelik, flöyle devam etti: Firmalar, inovasyon için, yenilenmek için gayret sarf etmesi gerekirken, içe dönük k s r çekiflmelerle, nefret söylemleriyle herkesin tedirgin edilmeye çal fl ld n görüyoruz. Biz bunlardan rahats z oldu umuzu, endifle duydu umuzu belirtmek istiyoruz. Gaziantepli dördüzlere bir destek de Kimse Yok Mu dan LKAY GÖÇMEN GAZ ANTEP (CHA)- G aziantep'te babalar, do umlar ndan bir hafta önce hayat n kaybeden dördüz bebeklere, bir yard m da Kimse Yok Mu Derne i nden geldi. Bir hay rsever, dernek arac l yla dördüzlerin bir y ll k mama ve bez ihtiyac n karfl lama karar ald. Mama ve bezlerin ilkini de Kimse Yok Mu Derne i gönüllüleri aileye teslim etti. Gaziantep'te Zehra ve Y lmaz Gökmen in, 7 y l aradan sonra tekrar çocuk sahibi olma sevinci hüzne dönüflmüfl, dördüz bebeklerinin babas, çat onar rken yüksek gerilim hatt na dokunmas sonucu hayat n kaybetmiflti. Yaflanan ac olay n ard ndan bir hafta sonra da Zehra Gökmen, 3'ü k z olmak üzere dördüz bebekleri dünyaya getirmiflti. Çeflitli sa l k sorunlar yla dünyaya gelen dördüzlerin bu dram na Türkiye sessiz kalmam flt. Ülkenin çeflitli flehirlerinden yard mlar n yap ld aileye Kimse Yok Mu Derne i de el uzatt. Bir hay rsever vatandafl, dernek /7 GÜNCEL YAfiAM TÜB TAK, Sivas'ta çevre projesine destek verdi S VAS (CHA)- C umhuriyet Üniversitesi, sanayi ile iflbirli i çerçevesinde önemli bir çal flmaya imza att. ESTAfi firmas ile Endüstriyel At k Sular n Ar t lmas ve Suyun Yeniden Kullan labilirli i konusunda yürütülen proje, üniversite-sanayi iflbirli ini gelifltirmeye öncelik veren TÜB TAK-Teknoloji ve Yenilik Destek Programlar Baflkanl (TEYDEP) taraf ndan desteklendi. Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisli i Bölüm Baflkan Prof. Dr. Meltem Sar o lu Cebeci taraf ndan haz rlanan proje ile TÜB TAK, Sivas ta ilk kez çevre konusunda destek alm fl oldu. Prof. Cebeci, sanayi-üniversite iflbirli i ile teknoloji gelifltirmeye öncelik veren TÜB TAK-TEY- DEB Projesi'nde ESTAfi firmas ile 'Endüstriyel At k sular n Ar t lmas ve Suyun Yeniden Kullan labilirli i' konusunda dan flmanl k hizmeti verdi ini ifade ederek, "fiehrimizde ilk kez çevre konusuna TÜB TAK-TEYDEB taraf ndan destek verilmifltir. Bu üniversitemiz ile ö retim üyesinin hem de firman n koordineli ve bir tak m ruhu çal flmas sonucudur." fleklinde konufltu. Prof. Dr. Meltem Sar o lu Cebeci, "Proje kapsam nda at k suyun tamamen ar t lmas ile çevreye personel ve iflçi sa l na duyarl hibrit ileri ar t m prosesi gelifltirme ve gelifltirilen bu prosesi birçok endüstriye uygulama düflünceleri oldu unu belirterek, flu ifadeleri kulland : "Dünyada ve ülkemizde her geçen gün artan su s k nt s gündemdedir. Bu proje ile ayn zamanda at k suyun tekrar kullan labilir hale gelmesi de hedeflenmifltir. De inildi i üzere, projenin hedefinde sadece at k su ar t m de il, ayn zamanda ar t lan suyun ve ayr lan maddelerin tekrar kullan labilirli i söz konusudur. Bu proje, bu tür sular ar tan endüstrilerin ekonomisi ve ulusal ekonomi aç s ndan çok de erlidir. Gerek ulusal gerekse uluslararas düzeyde özgün de ere sahiptir. Konu ile ilgili flu ana kadar yap lan çal flmalar baflar l d r ve ileri düzey çal flmalar devam etmektedir." arac l yla bebeklerin bir y ll k mama ve bez ihtiyac n karfl lamak istedi. Yap lan ilk yard m da Kimse Yok Mu Derne i gönüllüleri, ailenin oturdu u Eyüp Sultan Mahallesi ndeki evlerine götürdü. Ailenin hikayesini televizyonlarda izlediklerini dile getiren gönüllülerden Filiz fiahin, Kimse Yok Mu Derne i arac l yla ailenin yaras na bir nebze de olsa merhem olmaktan duyduklar memnuniyeti dile getirdi. Dram n herkesi oldu u gibi kendilerini de derinden etkiledi ini vurgulayan fiahin, bir y l boyunca her ay bebeklerin geliflimine uygun olarak mama ve bezlerin bizzat kendileri taraf ndan getirilece ini belirtti. Kimse Yok Mu Derne i ekibine teflekkür eden anne Zehra Gökmen ise ilgiden duydu u memnuniyeti ifade etti. Gökmen, en önemli sorunlar olan sigorta meselesinin de çözülmesi için hala bekledi ini kaydederek, çocuklar n geçimi için bunun çok önemli oldu unu aktard. Engelli epilespi hastas 10 yafl ndaki Ya mur, tedavi için yard m bekliyor EfiREF AKGÜN MALATYA (CHA)- M alatya da do ufltan görme, duyma ve bedensel engelli epilepsi hastas 10 yafl ndaki Ya mur Kelefl isimli çocuk, 2 yafl ndan bu yana belirli saatlerde kar n bölgesindeki iki küçük hortum yard - m yla besleniyor. 10 y ld r bütün varl klar n tedavi için harcayan Kelefl ailesi, son dönemde ortaya ç kan epilepsi nöbetlerinin sonland racak tedavi için yetkililerden yard m bekliyor. nflaat iflçisi baba Fikret Kelefl, k z n n do ufltan engelli olarak dünyaya geldi ini söyledi Ya mur un hayat n yata a ba l sürdürdü ünü anlatan Kelefl, K z m n sorunu çok. Gözleri görmüyor, konuflam - yor, yürüyemiyor, el ile ayaklar çal flm yor. Ayn zamanda epilepsi hastas. 10 y ld r ben her tarafa götürdüm. Tedavi imkanlar n araflt rd m. fiu ana kadar epilepsi için herhangi bir olumlu tedavi yap lamad. Ancak son günlerde bir televizyon kanal nda Yeditepe Üniversitesi Hastanesi nde görevli Prof. Dr. U ur Töre nin epilepsi için tedavi yöntemi gelifltirdi ini söyledi. Biz araflt rd k. Hastaneyle görüfltük. Özel bir hastane oldu unu ö rendik. Buradaki yetkililerle görüfltük. Orada tedavi yöntemi uyarsa tedavi ettirmek istiyoruz. Hastaneyle görüflmemizde bütün ifllemlerin ücretli oldu u, 100 bin TL nin üzerinde paran n gerekli oldu u söylendi. Biz 10 y ld r elimizdeki avucumuzdakileri hep bitirdik. Bu yüzden devletimizden, baflbakandan, sa l k bakan ve halk m zdan yard m bekliyoruz Konuflamad için k z n n herhangi bir sorununu anlayamad klar n söyleyen Kelefl, Az c k rahats zland nda hemen hastaneye götürüyoruz. Konuflamad için biz anlayam yoruz. Yemesi içmesi saatli. Belirli saatlerde a z ndan da de il kar n bölgesindeki iki hortumdan besleniyor. Yata a ba l hayat n sürdürüyor diye konufltu.

8 SA LIK /8 Obezite hastalar fazla kilolar ndan ameliyatla kurtuluyor Yozgat Bozok Üniversitesi Araflt rma ve Uygulama Hastanesi'nde obezite hastalar, yap lan ameliyatla fazla kilolar ndan kurtuluyor. Akraba evlili inden do an her 5 çocuktan biri risk alt nda GAZ ANTEP (CHA) Z irve Üniversitesi Sa l k Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyet Uzman Esin Fak l, halk aras nda zeka gerili i olarak adland r lan fenilketonüri hastal n n en s k görülen ülkeler aras nda Türkiye nin de bulundu unu aç klad. Fak l, Türkiye de do an her 4 bin 500 çocuktan biri fenilketonürilidir. Bu oran n yüksek olmas akraba evliliklerinin s k olmas ile ilgilidir. Hastal k anne ve babadan genler arac l ile bebe e geçiyor. 5 akraba evlili inden biri, baz bölgelerde ise 3 evlilikten birinde görülmektedir. Diyet Uzman Esin Fak l, Zeka gerili i olarak da bilinen Fenilketonüri (PKU) kal tsal bir hastal k olup karaci erden bir enzimin (fenilalanin hidroksilaz) yetersiz salg - lanmas veya salg lanmamas nedeniyle kanda biriken fenilalanin dedi imiz protein yap tafl metabolitlerinin beyinde harabiyet yapmas ile oluflur. diye konufltu. Fenilketonüri nin, do umdan 72 saat sonra bebe in topu undan al - nan kan örne i ile saptanabilen bir hastal k oldu unu söyleyen Fak l, Fenilketonüri, yenido an döneminde saptan p hemen tedaviye bafllanmazsa bebekte kal c zeka gerili ine yol açar. PKU'lu bebekler do umu izleyen ilk günlerde tan konulmuflsa beslenme ile bulgular önlenebilmektedir. Hastal n tek tedavi yöntemi beslenmedir ve yaflam boyu dikkat edilmelidir. aç klamalar na yer verdi. Hayat Y ld r m Mah. Cumhuriyet Mey. No:13 Akyurt Akyurt Harita Ataman Hac lar Mah. Selçuk Cad. No:111 Siteler Alt nda HACETTEPE YEfi L ANAFARTALAR MAH. AD- NAN SAYGUN CAD.25/D Alt nda Alt parmak Sakarya Mah. Ulucanlar Cad. No:82/C Alt nda Çal flkan Cumhuriyet Meydan Yeni Belediye flhan No:7-8 Ayafl Ayafl Aras Ayvafl k Mah. Dr. Hamdi Soysal Cad. A Blok No:4/12 Beypazar Beypazar Gökflen Birlik Mah. 448.Cad. No:79/D Çankaya Çankaya Yeni Aktafl Kazakistan Cad.(4. Cad.) No:3/B Emek Çankaya Nurten SAydan Ziyabey Cad. No:24/B Çankaya Çelikörs Barbaros Mah. Tunal Hilmi Cad. No: 67/C Çankaya Çankaya Bafltürk Onur Sok. No:38/B K z lay Çankaya Didim Harbiye Mah. Tavuskuflu Sok. No:7/14-15 Çankaya Çankaya Angora Park Cumhuriyet Mah. Medine Sok. No:13/A Çubuk Çubuk fiirintepe KEMAL PAfiA MAH.AR F ÇALIfi CAD.NO:19/B Elmada Y lmaz Menderes Bulvar Sa l k 1. Sok. No:2 Hasano lan/elmada Elmada 'Hamileyken so uk alg nl, gribe daha çok dikkat edilmeli' Baysal Piyade Mah Cad. No:36/A Etimesgut Etimesgut U urlu O uzlar Mah Sok. Eray fl Merkezi No:9/17-18 Etimesgut Etimesgut Ayman Altay Mah Ahmet Taner Ekici Sok.No:5/14 Etimesgut Nural Karfl yaka Mah. Haymana Yolu Bulvar No:86/A Gölbafl Gölbafl Güdül Yukar Mah. Gençlik Cad. No:10/A Güdül Güdül Cankara SAMSUN (CHA) K ad n Hastal klar ve Do um Uzman Jinekolog Operatör Doktor Hasan Çak ro lu, hamileyken so uk alg nl ya da gribe daha çok dikkat edilmesi gerekti ini söyledi. Çak ro lu, "Çünkü hamilelik sürecinde anne aday n n bilinçsiz ilaç kullanmas ciddi s k nt lara yol açabiliyor. Bu nedenle öncelikle hasta olmamak için tedbir almak gerekiyor. Fakat hasta olsan z da endiflelenmeyin, çünkü doktor kontrolünde çok rahatça so- uk alg nl n yenebilirsiniz. Cumhuriyet Cad. No:38 Haymana Haymana Yeni Ayflem Cuma Mah. stasyon Cad. No:15/7 Kalecik Kalecik Gülenyüz Atatürk Mah. 29 May s Cad. No:78/C Kazan Kazan Osmangazi Osmangazi Mah. Ba lum Cad. Sizin Sok. No:2/A Ufuktepe/Keçiören Keçiören Orçan fienlikköy Mah. Sedefçiler Sok. No:16/C Keçiören Keçiören Aksu Ayval Mah. Estergon Cad. No:18/B Ayval Keçiören Yeni Filiz Mestan Sok. No:38/A Etlik Keçiören Alp Akçay Mah. Ankara Cad. No:19 K z lcahamam K z lcahamam Gülsen Afl k Veysel Mah. T p Fakültesi Cad. No:78/D Abidinpafla Mamak Murat Nasuhpafla Mah. Bursa Cad. Olukbafl Sok. No:1/A Nall han Nall han Y ld z fientepe Mah. Hasan Polatkan Cad. No:15/A Polatl Polatl Yüksel Fatih Mah. Gülyaz Cad. Pay Kad n Hastal klar ve Do um Uzman Jinekolog Operatör Doktor Hasan Çak ro lu, konuyla ilgili aç klamas nda, "Hamillikte hastalan rsan z da doktora gidip tedavi olabilirsiniz. Kad nlar m z hamileyken ba- fl kl k sisteminin yan s ra dolafl m ve solunum sisteminde de de iflikliklere neden olarak komplikasyonlar aç s ndan daha yüksek risk alt nda oluyorlar. Öte yandan, hamileli in son dönemlerinde gribe yakalanan bir anne aday n n do um sonras hastal n bebe ine geçirme olas l da fazla oluyor. diye konufltu. Karaci er tümörleri mikro küre yöntemi ile yok ediliyor ANKARA (AA) laç ve kemoterapi gibi tedavilere direnç gösteren karaci er kanserlerinde, radyoaktif maddelerin sadece tümörü besleyen damarlar n içine enjekte edilmesi esas na dayanan mikro küre yöntemiyle tedavi flans yakalan yor. Nükleer T p Uzman Prof. Dr. Ahmet F rat Güngör, AA muhabirine, karaci er kanserinin Türkiye de ve dünyada en yayg n görülen kanser türlerinden oldu unu, dünya genelinde her y l 5 yüz bin ile bir milyon aras nda yeni karaci er kanseri vakas görüldü- ünü, bunun da en s k pankreas ve kal n ba rsakta metastaz yapt n ifade etti. Pankreas ve kal n ba rsak kanserlerinin yüzde 50 ile 70 inde karaci er metastazlar olufltu una dikkati çeken Güngör, kal n ba rsak kanserlerinde ölümlerin yüzde 20 sinin karaci er metastazlar ndan kaynakland n dile getirdi. Güngör, karaci er kanseri tedavisinde cerrahi, kemoterapi ve ilaç tedavilerinin yan s ra yeni nesil uygulamalar n oldukça etkili oldu unu bildirdi. Her hastan n cerrahi flans olmad n n alt n çizen Güngör, Çünkü bu durum, karaci erin tümör içeri i ile ilgilidir. E er karaci erin tümör içeri i çok yüksekse, birden çok say - da lezyon varsa cerrahi tedavi bu hastalarda uygulanmaz Metastaza ba l olmayan karaci er kanserlerinin tedaviye son derece dirençli oldu una dikkati çeken Güngör, lezyonlar n çok say da olmas ndan dolay genellikle bu tedavi seçeneklerinden fayda sa lanamad n söyledi. Bu konuda mikro küre olarak isimlendirilen radyo embilizasyon yönteminden baflar l sonuçlar al nd - n anlatan Güngör, uygulaman n yan etkilerinin yok denecek kadar az oldu- unu ve mevcut tekniklere oranla çeflitli avantajlar bulundu unu ifade etti. Mikro küre yönteminin, radyoaktif maddelerle iflaretli, mikron boyutlar ndaki kürelerin, direkt karaci er ve dolay s yla tümörü besleyen damarlar içine enjekte edilmesi esas na dayand n belirten Güngör, flunlar kaydetti: Mikro küre yöntemi spesifik, kemoterapi ve ilaç uygulamalar ise sistemik tedavi yöntemleridir. Yani tamamen karaci erdeki lezyona yönelik YOZGAT (CHA) H astanede, ça n en büyük halk sa l sorunlar ndan biri olan obezite hastalar kapal laparaskopik yöntem ameliyat ile tedavi ediliyor. Obezite hastalar, yap lan ameliyatla 40 ila 50 kilo vererek fazla kilolar ndan kurtuluyor. Bozok Üniversitesi T p Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Oktay Banl, dünyada ve Türkiye de obezitenin h zl bir flekilde yay ld n belirterek, Dünya Sa l k Teflkilat 'n n, obeziteyi sigaradan sonraki en önemli halk sa l problemi olarak tan mlad n söyledi. Türkiye de obezitenin giderek artt n, insanlar n kilo ald ktan sonra tekrar vermekte çok güçlük çekti ini, baz lar n n ise hiç veremedi ini vurgulayan Prof. Banl, "Obezite h zla yay l yor. Çocukluktan itibaren hareket azl beslenme fleklindeki hatalar afl r kalorili beslenme, az hareket ve teknolojinin getirdi i bu tür nimetler obeziteyi h zla art r yor. Hem obeziteyi art r - yor hem de obezitenin yafl n düflürüyor. Bedenimizi daha çok kullanmal y z. Yedi imiz içti imizde kaloriye çok dikkat etmeliyiz. Son 10 y lda ülkemizde hem diyabetin hem de obezite say s n n iki kat na artt - n görüyoruz. Böyle devam ederse bu say daha da artacak. Çocukluktan, gençlikten itibaren bunlara dikkat etmeliyiz." Diyet ve spor yaparak insanlar n fazla kilolar ndan kurtulabildi ine dikkat çeken Banl, obezite tedavisinin bir çeflidinin de cerrahi yöntem oldu unu belirtti. Banl, flöyle dedi: uygulamalar de ildir. Bu nedenle, kemoterapi tedavisinden sonra oldu u gibi hastay y prat c yan etkiler oluflmaz. Oirekt karaci eri besleyen atar damarlar n içerisine ilaç enjekte edilir. Böylece verilen ilaç sadece karaci er içerisindeki tümör dokular üzerinde tutulum gösterir. Karaci erin atar damar na ulaflmak için hastan n kas k damar ndan girilerek katater yard m ile karaci eri besleyen damara ulafl l r ve ilaç verilir. Radyasyonun do rudan hedefe yönelmesi ve di er bölgelerin radyasyondan etkilenmesine engel olmas avantajlar yla dikkat çeker. Di er tedavi yöntemleriyle kombine edilerek kullan labilen yöntem, radyasyona karfl herhangi bir önlem al nmas n gerektirmeyecek kadar güvenli olmas ve hastan n ayn gün eve dönüfl yap - labilmesi avantajlar sayesinde tercih edilmektedir. Tedavinin, hasta hikayesinin detayl analizi, çeflitli kan tahlilleri BT, anjio ve PET gibi baz taramalar n yap lmas n n ard ndan karaci erdeki kanser dokular n n haritalar n n ç kar lmas yla bafllad n anlatan Güngör, K sa "Obezite cerrahisi kitle endeksi çok yüksek olanlara normal kilosundan kilo fazla olan tedavi ile bu kilolar veremeyen, ona ait ciddi problemleri olan hastalara yap lan bir ameliyatt r. Yap lan iki ameliyat var, bunlardan birincisi dünyada yayg n olarak bilinen tüp mide ameliyat, mide küçültme ameliyat d r. kincisi de gastrik by-pass ameliyat d r. Burada yapt m z ameliyatlar tüp mide ameliyat dedi imiz midenin küçültüldü ü ve ifltah hormonlar n n azalt ld bir ameliyat. Bu ameliyatlar tamamen laparaskopik yap l yor. Kar n hiç aç lmadan dünyadaki cerrahi teknolojiye uygun olarak yap lan ameliyatt r. fiu anda bu iki ameliyat burada yapabiliyoruz. Bu ameliyat sonunda hastalar ayda ortalama 4-5 kilo vererek y l n sonunda kilo düflerek fazla kilolar n yüzde 80'inden kurtuluyorlar ve bu kal c oluyor. Diyetle veya bir spor yaparak verilen kilolar n kal c olma flans çok düflük olurken, obezite cerrahisi ile verdi iniz kilolardan kal c bir flekilde tedavisini sa lamak mümkün." bir sürede kanserli dokular etkisiz hale getirebilen bu tedavi, yaln zca kanserli dokulara odaklanarak, dokular n ço almas n engeller Güngör, mikro küre yönteminin en büyük avantaj n n, kemoterapide görülen y prat c yan etkilerin görülmemesi oldu unu vurgulayarak, yöntemin kemoterapi, kemoembelizasyon veya cerrahi tedavi uygulanm fl hasta guruplar nda da rahatl kla uygulanabildi ini söyledi. Mikro kürenin, di er tedavilerle kombine edilebilen bir yöntem oldu- una iflaret eden Güngör, hastan n tedaviden yarar görmesi durumunda, uygulaman n tekrar n n yap labilece ini dile getirdi. Güngör, Ancak tümör, karaci eri yüzde 70 gibi çok yüksek miktarda iflgal edilmiflse ya da karaci- er yetmezli i söz konusu oldu unda uygulama yap lamaz diye konufltu. Mikro küre tedavisinin, karaci er kanserinin yan s ra karaci ere do ru yay lma gösteren farkl kanser tiplerine sahip hastalarda da (kolon, akci er, meme kanserleri gibi) uygulanabildi- ine iflaret eden Güngör, yöntemin SGK taraf ndan geri ödeme kapsam nda oldu unu bildirdi. Sok. No:1/B Pursaklar Pursaklar Serpilin TANDO AN MAH. BAR- BAROS CAD. 155.SOK.NO:19/11 Sincan Sincan Fatih Mareflal Çakmak Mah. fiehit Ali Çal fl r Sok. No:89/B Sincan Sincan Urdo an Törekent Mah Sok. No:4/D-C Sincan Sincan Meral Uzunöz Yeni Mah. smet Pafla Cad. No:2 fiereflikoçhisar fiereflikoçhisar ESRA AYDIN AHMET TANER KIfiLALI MAH.2901.SOK.NO:2/7

9 srail'in çöldeki modern tar m çiftlikleri srail, Ölü Deniz'in güneyinde Ürdün s n r boyunca Akabe körfezine do ru uzanan deniz seviyesinin 150 metre alt ndaki suyun olmad Arava çölünde kurdu u tar m çiftliklerinde bölgeyi adeta bir vahaya çevirmifl durumda. 30 bin dönüm alana kurulu 7 çiftlikte srail'in toplam sebze meyve ihracat n n yüzde 66's gerçeklefltiriliyor. Yer alt sular, tuzlu ve tar ma elveriflli olmamas na ra men kurdu u tar m teknolojileri sayesinde hemen her türlü yafl meyve ve sebzenin yetifltirildi i Moflavlar'da 3 bin 500 kifli çal fl yor TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI KUDÜS (AA) BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA srail'de tar m denilince akla iki kavram gelir bunlardan biri Kibutzlar, di eri ise Moflavlard r. srail'in k rsal bölgelerde kurdu u özel mülkiyete dayal kooperatif tar m çiftliklerine "Moflav" ad verilirken, tamamen komün sistemin yafland özel mülkiyetin bulunmad - Kibutzlarda ise özel mülkiyet yoktur. Moflav sahipleri geçimlerini tamamen tar ma dayal olarak sa larken, Kibutzlarda tar m n d fl nda yüksek katma de er sa layan endüstriyel üretimlere de rastlan r. srail'in, Arava bölgesinde gelifltirdi i tar m teknolojileri sayesinde bölgede her türlü ürün yetifltirilirken topra n elveriflsiz ve iklimin çöl olmas nedeniyle topra n sadece üst k sm ndaki 30 cm. bölümünde ekim yap labiliyor. Kavundan karpuza, üzümden hurmaya, domatesten biber patl cana kadar her fleyin yetifltirildi i çiftliklerde üretilen ürünlerin yüzde 90' Avrupa ve Amerika pazar na ihraç ediliyor. Üretimin yüzde 10'u ise iç pazarda tüketiliyor. Toplamda yar m milyar dolarl k ihracat n karfl l - olarak ise 750 bin ton yafl meyve ve sebze ihracat yap l - yor. Y lda 3, bazen 4 kez ürün T.C. KAZAN CRA DA RES TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI 2013/802 TLMT. Afla da cins, miktar ve de erleri yaz l mallar sat fla ç kar lm fl olup: Birinci art rman n afla da belirtilen gün, saat ve yerde yap laca ve o gün k ymetlerinin %50'sine istekli bulunmad taktirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman n yap larak sat laca ; flu kadar ki, art rma bedelinin mal n tahmin edilen de erinin %50'sini bulmas n n ve flat fl isteyenin alaca na rüçhan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün önce bafllamak üzere art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, birinci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV.'nin al c ya ait olaca ve sat fl flartnamesinin içra dosyas ndan görülebilece i; gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numaras yla dairemize baflvurmalar ilan olunur. 22/01/ hale Tarihi : 12/03/2014 günü, saat 10:00-10:05 aras. 2. hale Tarihi : 27/03/2014 günü, saat 10:00-10:05 aras. hale Yeri : Yaz beyli Yolu Üzere Sümerler Otopark Kazan - null null/null No Takdir Edilen De eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %18 06 BH 9137 Plakal, 2005 Model, FARGO Marka, AS SN Tipli, beyaz renk, muhtelif yerlerinde çizik mevcut, ön sol lasti in havas inik, ruhsat olmad halde kamyon. (BASIN-1305)(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar al nan tar m çiftliklerinde, ülke genelindeki nüfusun yüzde 4'ü yaflarken, Arava'daki 30 bin dönüm alanda kurulu 7 çiftlikte toplam 3 bin 500 kifli çal fl yor. Yer alt ndaki kuyulardan çekilen sular n tuzlu olmas nedeniyle kurulan günefl enerji panellerinde üretilen elektrik enerjisi ile ç - kar lan su ar t larak tar m da kullan l yor. Her bir günefl enerjisi panelinin, günlük üretti i elektrik enerjisi ile 3 bin litre tuzlu su ar t l yor. Sulaman n tamam ise damlama sulamayla gerçeklefltiriliyor, vahfli sulama ise yok. Kurdu u kapal sera ortam nda bölgede kesintisiz olarak y l n 12 ay patl can üretimi yapan Boaz Watchel adl çitçi,, AA muhabirine gelifltirdikleri teknolojiyi flöyle aç kl yor: "Bitkinin köklerinin s - cakl n toprak alt na döfledi imiz borularla 12 ay sabit tutuyoruz. K fl n s - cakl artt r p, yaz n düflürüyoruz. Böylece sürekli yeni ürün al yoruz. Topra n s cakl n 12 derecede sabit tutuyoruz." Bölgede ürünler 30 bin dönümlük alan üzerinde yetifltiriliyor. Üretim gam çerisinde taze çiçekçilik de var, ancak bu genel üretimin sadece TEKNOLOJ yüzde 2'sine karfl l k geliyor. Çiftliklerden birinde çal flan tar m uzman Kitron Maayan' n, konuyla ilgili verdi i rakamlar ise oldukça dikkat çekici: " srail'in tüm sebze ihracat n n tamam buradaki gördünüz çiftliklerden yap lmaktad r. Tar m ihracat n n yüzde 66's ise buradan yap l r. Üretimin yüzde 70 sebzedir. Akl n za ne gelirse burada vard r. Ama en fazla flu T.C KIZILCAHAMAM CRA DA RES TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI /9 gördü ünüz dolmal k biberler gibi sebze üretiyoruz. Üretimin yüzde 26's hurmad r, yüzde 2'si ise çiçektir." Maayan flunlar kaydetti:"normal bir çiftçinin böyle bir üretim için kullanaca su miktar yüz birim üzerinden örneklendirirsek o suyun yüzde 70'ini kullanmas gerekir. Biz ayn suyun yüzde 30'unu kullanarak bu üretimi gerçeklefltiriyoruz. Ürünlerimiz a rl kl olarak Avrupa ve Amerika pazar na ihraç ediliyor. Amerika'ya daha az olmas n n sebebi ise mesafenin uzak ve ürünlerin raf ömrünün k sa olmas. Üretimimizin yüzde 90' ise ihraç edilmekte, yüzde 10 ise iç pazara yönelik." Üretilen ürünlerden tek ihraç edilmeyen ürün ise üzüm. Üretilen üzümün tamam srail iç pazar nda tüketiliyor. Bir çiftlikten di er çiftli e geçerken bölgenin tamamen çöl ve kireç renkli topraktan olufltu- u gözleniyor. Çiftliklerde tar m d fl nda son y llarda ilaç sanayii için de bitkiler üzerinde araflt rmalar yürütülüyor. Kanser araflt rmalar na yönelik çal flmalara yo unluk verilmifl. Özellikle kan kanseri (Lenfoma) ve gö üs kanseri üzerine bitkiler üzerinde araflt rma yap ld ifade ediliyor. 2013/42 ESAS Afla da cins, miktar ve de erleri yaz l mallar sat fla ç kar lm fl olup: Birinci art rman n afla da belirtilen gün, saat ve yerde yap laca ve o gün k ymetlerinin %50'sine istekli bulunmad taktirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman n yap larak sat laca ; flu kadar ki, art rma bedelinin mal n tahmin edilen de erinin %50'sini bulmas n n ve sat fl isteyenin alaca na rüçhan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün önce bafllamak üzere art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gbv.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, birinci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun satifl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV nin al c ya ait olaca ve sat fl flartnamesinin icra dosyas ndan görülebilece i; gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numaras yla dairemize baflvurmalar ilan olunur. 21/01/ hale Tarihi : 03/03/2014 günü, saat 14:30-14:35 aras. 2. haie Tarihi : 19/03/2014 günü, saat 14:30-14:35 aras. hale Yeri : K z lcahamam Sanayi Ünsallar Otopark - No Takdir Edilen De eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %1 06 HBR 28 Plakal, 2011 Model, NEWHOL- LAND Marka TT50 4W Tipi Çiftçeker arka kabin cam k r k Traktör (BASIN-1305)(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar Soldan sa a 1. Yüksek s da piflirilmifl topraktan yap lan vazo, çanak, çömlek vb. nesne... Züppelik Su (eski)... Özet, fezleke... Avustralya'da yaflayan, okaliptüs yapraklar yla beslenen, yaklafl k 80 santimetre boyunda, otçul, kuyruksuz, keseli, tüyleri soluk boz veya sar ms renkte olan bir memeli türü Yo un (eski)... Giysi ve mal de eri bilmeyen, derbeder, serseri, avare (kimse) Telefon konuflmas na bafllarken kullan lan bir seslenme sözü... Belirti... Geçmiflte yaflanm fl çeflitli olaylardan belle in saklad her türlü iz, hat ra Ölüm (eski)... Kendisine kitap indirilmemifl peygamber Baca n alt bölümünü ve ayakkab n n üstünü örten kumafl veya köseleden yap lm fl bir tür tozluk... Hitit... Azmak ifli Somurtkan (kimse) (eski)... Aksileflmek ifli Alüminyum elementinin simgesi... Halk hizmeti gören devlet organlar n n tümü... Bahçelerde çiçek dikmeye ayr lm fl yer (eski)... Aktinyum elementinin simgesi Dalgal ak ml elektrik motor veya dinamolar nda hareketli bölüm, rotor... Çok tekrarlama, diline dolama (eski)... Evlenmifl olan (kad n veya erkek) Çaba, güç... Genellikle Hindistan'da dokunan, özel motifleri olan de erli bir yün kumafl... 1,282 kilogram veya 400 dirhemlik a rl k ölçüsü birimi, k yye (eski) Ac l, üzüntülü, mükedder... Dernek, kurulufl, kulüp üyelerinin belli sürelerde, belli miktarlarda ödedikleri para, ödenti D fl (spor)... Aksileflmek, huysuzlanmak Dayan kl, sa lam... Yan ltmak ifli Baflkas taraf ndan yap lan veya kaza sonucu ortaya ç kan zarar ödeme (eski)... Güven, güvenç, emniyet Bir yer veya nesnenin s s n kendili inden düzenleyen, ayn derecede kalmas n sa layan cihaz, termostat... Keyifli bir durum anlat l rken ne güzel, ne iyi anlamlar nda söylenen bir söz.. Yukar dan afla ya 1. Evlere, çeflmeden su tafl may ifl edinmifl olan kimse... Asr saadet Ebesi olan... skambil oyunlar nda elindeki kâ tlar oldu undan baflka gösterme davran fl... Utanma duygusu Sorma ifli... Noktac l kla ilgili, noktac l uygulayan kimse Ahilik oca ndan olan kimse... Sedye (eski)... Kötü, çirkin, tuhaf (eski) Arabozan (eski)... Ac km fl olma durumu... Bir yap n n konut olarak kullan lan bölümlerinden her biri, kat Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, vilayet... Piramit (eski)... Biçim bak m ndan, biçim yönünden Kaçmak ifli, firar... Billurlaflm fl silisin do ada çok yayg n bir türü... Koyun, kuzu vb. hayvanlar n ç kard ses Güreflte hasm n s rt n yere getirmek için kendi üzerinden afl r larak yap lan bir atma hareketi... Nedensellik (eski) çinde yabanc bir öge bulunmayan, mutlak... San... -den -e kadar (eski) Gemilerin alabilece i yükü belirtmekte kullan lan, bir tona eflit birim... Bir tür yaban mersini Afrika da yetiflen, kerestesi parlak, öz odunu mor, d fl odunu pembe renkli bir a aç... Rütbesiz asker, nefer... Bir fleyin do rulu u, gerçekli i konusunda kanaat verici belge, delil, iz, argüman Kötü dikifl sebebiyle kumaflta oluflan büzülme veya k vr m... Baflhekim olma durumu, bafldoktorluk, bafltabiplik Lamac l k... Vadetmek ifli veya durumu Ey... Anlam, kavram, mefhum (eski)... S v maddeler veya çok ince taneli kat maddeler bir yerden baflka bir yere do ru gitmek Kaz mak ifli... Ten... Baba...

10 YAfiAM MEL H GASGAR BALIKES R(CHA) - T üm Emekli-Sen Bal kesir fiube Baflkan Bekir Ceylan, iktidar n emeklileri ma dur etmeye devam etti ini belirterek, "Hükümet övünerek aç klad büyümeden emeklilere pay vermedi i gibi ayl klar n, enflasyon hesaplama yöntemindeki rakam oyunlar ile düflük gösterdi i enflasyon art fl oran kadar art rmak suretiyle, milyonlarca emekli ile dul ve yetimi sefalete mahkum etmeye devam etmektedir." Tüm Emekli Sen Bal kesir fiubesine üye 50 kiflilik bir grup Yeflilli Meydan 'nda toplanarak maafl zamlar n protesto etti. Eyleme kat lan emekliler, 'Kendilerine yat, kat, han; emekliye, çal flana, din, iman', 'Kendilerine kazanla, emekliye kepçeyle', 'Ne zaman utanacaks n z?', 'Sefalete ve yoksullu a teslim olmayaca z' yaz l pankartlar açt. Emekliler 'Her yer rüflvet, her yer yolsuzluk' diye slogan att. Grup ad na aç klama yapan Tüm Emekli-Sen Bal kesir fiube Baflkan Ceylan, AK /10 TSK, fianl urfa n n Suruç ilçesine askeri sevk yat e-vize üzerinden vize almak art k çok daha kolay VEDAT DEN ZL ANKARA(CHA) - V izeye tabi yabanc uyruklu vatandafllar n daha h zl ve kolay bir flekilde vize alabilmeleri için bir dizi düzenleme hayata geçirildi. Buna göre internet ba lant s olan her noktadan halihaz rda ortalama 3 dakika içinde e-vize al nmas mümkün. 11 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazete'de yay nlanan 6458 say l Yabanc lar ve Uluslararas Koruma Kanunu uyar nca, 11 Nisan Parti'nin 1980'lerden beri dünyada ve ülkemizde uygulanmakta olan yeni liberal anlay fl n en hassas uygulay c s oldu unu savundu. "Bugüne kadar yapt klar da bunu kan tlamaktad r." diyen Ceylan, " ktidara gelir gelmez Sosyal Güvenlik Reformu diye topluma sundu u sa l kta dönüflüm program n hayata geçirmek için yo un bir çaba harcad ve sözde reformla sosyal devleti tasfiye etti. Bu tasfiye nedeniyle, devlet taraf ndan herkese eflit ve paras z verilmesi gereken, sa l k, e itim, sosyal güvenlik, yaflanabilir bir çevre gibi en temel hizmetleri bile özellefltirdi." diye konufltu. ktidar n emeklileri ma dur eden ekonomik ve sosyal uygulamalar n n bütün ç plakl yla göz önünde oldu unu belirten Ceylan, sözlerine flöyle devam etti: "2014 ve 2015 y llar için hükümet ile kamu çal flanlar ad na, en çok üyeye sahip konfederasyon olan Memur-Sen aras nda imzalanan sözde toplu sözleflmede, memur emeklilerine 2014 y l n n tamam için brüt 175 lira, ayl k art fl verilmesi sa lanm flt. Ancak bu 175 lira, emekli ayl klar na BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Devrimci flçi Sendikalar Konfederasyo nu'na (D SK) ba l Tüm Emekliler Sendikas üyeleri emekli maafllar na yap lan zamlar protesto etti. Emekliler, maafllar na yap lan zamm protesto etti 143 lira olarak yans maktad r. Bu rakam seyyanen büyük bir art fl gibi görünse de, y l n tamam için verildi inden, ayl klar n reel olarak gerilemesine yol açacak ve yoksullu u art racakt r. Di er yandan SSK ve Ba -Kur emeklilerinin ayl klar ise 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere 1 Temmuz-31 Aral k tarihleri aras ndaki alt ayl k dönem için TÜ K taraf ndan aç klanm fl olan yüzde 3,27 oran ndaki TÜFE art fl olarak art r ld." Konuflmas nda 17 Aral k tarihinde stanbul merkezli olarak bafllayan yolsuzluk operasyonuna da de inen Bekir Ceylan, flunlar söyledi: "Bu operasyon AKP'nin 11 y ll k iktidar n n üzerinde oturdu u kirli iliflkileri iffla etmifltir. Operasyonu komplo olarak aç klay p, karfl koymaya çal flan iktidar, devlet içinde devlet olan bir gücün yarg ya ve emniyete hakim olarak kendisini tasfiye etmeye çal flt fleklindeki propaganda ile operasyonu de ersizlefltirmeye ve bir kez daha ma duru oynamaya çal flmaktad r." 2014 tarihi itibariyle hudut kap lar nda bandrol/ kafle vize uygulamas n n sona ermesi öngörülüyor. Geçifl döneminde 2014 y l turizm sezonu dahil mevcut uygulaman n bir süre daha devam ettirilmesi yönünde gerekli önlemler al nd kaydedildi. D fliflleri Bakanl nca yap lan duyurdu Turistik veya ticari amaçlarla yap lacak vize baflvurular Bakanl m z n Yurtd fl Temsilciliklerinden veya Elektronik Vize Baflvuru Sisteminden (www.evisa.gov.tr) gerçeklefltirilebilmektedir y l nda uygulamaya bafllat lan Elektronik Vize Baflvuru Sistemi üzerinden, internet ba lant s olan her noktadan halihaz rda ortalama 3 dakika içinde kolay bir flekilde e- Vize al nmas mümkün olabilmektedir. denildi. e-vize altyap s n n güçlendirilmesi ve buna paralel al nacak baz önlemlerle vizeye tabi yabanc uyruklular n pratik yöntemlerle vize temin etmeleri için gerekli düzenlemeler yap ld. Mardin'de 'Herkes Onu Okuyor' kampanyas bafllad fieyhmus ED S MARD N (CHA) - P eygamber Efendimiz Hazreti Muhammed in (SAV) hayat yla ilgili kitaplar okumaya teflvik amac yla düzenlenen 'Herkes O'nu Okuyor' projesi tan t m toplant s yap ld. Mardin Teknik Elemanlar Derne i (MATEDER) binas nda yap lan toplant da bas n mensuplar ile bir araya gelen Mardin Aktif Memurlar Derne i Baflkan Abdulkadir Çelik, kampanya ile ilgili bilgi verdi. Peygamber Efendimizi hakk yla tan mak ve tan tmak için yola ç kan Peygamber Yolu Derne i, Herkes O nu Okuyor kampanyas n Türkiye genelinde bafllatt n belirten Mardin Aktif Memurlar Derne i Baflkan Abdulkadir Çelik, Kampanyan n bir aya da Mardin de bafllad n söyledi. Milyonlarca insan n Hz. Muhammed i (sav) do ru kaynaklardan okumas n sa lamak, do ru bir flekilde tan mak ve tan tmak amac yla düzenlenen kampanyaya kat lmak isteyenlerin sitesinden kayd n yapt rabilece ini belirten Çelik, 'Herkes O nu Okuyor' s nav ortaokul, lise ve yetiflkinler olmak üzere 3 ayr kategoride 2 aflmal olacakt r. Birinci aflama s nav Mardin de yap lacakt r. 'Herkes O nu Okuyor' 31 Mart-12 Nisan tarihleri aras nda belirlenen günlerde ve saatlerde yap lacakt r. Bu s nav n kaybedeni yok. dedi Kampanyada, ortaokul kategorisinde yazar Rahime Kaya n n Efendiler Efendisi Hz. Muhammed kitab, lise kategorisinde yazar Reflit Haylamaz n Efendimiz' kitab ve yetiflkinler kategorisinde M. Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Sonsuz Nur isimli eserleri okunaca n ifade eden Çelik, "Peygamber Yolu Derne i ile imzalam fl oldu umuz protokol gere i bu kampanyan n ilimizdeki organizasyonu MAMDER derne imiz taraf ndan yürütülecektir. fiu ana kadar bin kifli baflvurdu. Bir ay için yaklafl k 30 bin kifli kay t yapt rmas n bekliyoruz. Bu yar flmada dereceye giren 5 kifliye umre, 10 kifliye dizüstü bilgisayar, 15 mini tablet, 20 kifliye bisiklet, 63 kifliye kol saati hediye verilecek. fleklinde konufltu. BRAH M ÇEL K fianliurfa (CHA) - S uriye de 3 y l aflk n bir süredir devam eden iç savafl ve kaos ortam nda Esed rejiminin kanl sald r lar tüm ac mas zl ile devam ediyor. TSK, s n r güvenli inin azami flekilde korunmas için s n ra aral ks z askeri sevkiyat gerçeklefltiriyor. fianlurfa 20. Z rhl Tugay Komutanl 'ndan nakliye araçlar na yüklenen çok say da tank ve ZPT uçaksavar 2. Hudut Tabur Komutanl 'na ba l Suruç-Mürflitp nar Hudut S n r Karakolu'na sevk edildi. Mürflitp nar s n r hatt na konuflland r lan tank ve ZPT uçaksavarlar n s n ra s f r noktada bulunan askeri mevzilerde konuflland r ld görüldü. T.C. ANKARA 20. CRA DA RES TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI 2013/16247 ESAS Afla da cins, miktar ve de erleri yaz l mallar sat fla ç kar lm fl olup: Birinci art rman n afla da belirtilen gün, saat ve yerde yap laca ve o gün k ymetlerinin %50'sine istekli bulunmad taktirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman n yap larak sat laca ; flu kadar ki, art rma bedelinin mal n tahmin edilen de erinin %50 sini bulmas n n ve sat fl isteyenin alaca na rüçhan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün önce bafllamak üzere art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, birinci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci att rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV.'nin al c ya ait olaca ve sat fl flartnamesinin icra dosyas ndan görülebilece i; gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numaras yla dairemize baflvurmalar ilan olunur. 27/01/ hale Tarihi : 20/03/2014 günü, saat 14:00-14:05 aras. 2. hale Tarihi : 04/04/2014 günü, saat 14:00-14:05 aras. hale Yeri : ANKARA ADL YES 2 NOLU MEZAT SALONU Takdir Edilen No De eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 1 20,000,00 1 %18 06 DS 2428 Plakal, 2011 Model, FIAT Marka, Beyaz renkli, Fiat Doblo, arka bagaj 2 kap l, renkli cam, arac n yan nda Bonnyfood. cam tr yaz l, orjinal teyp mevcut, sa ön teker inik, klimal (Bas n -1283) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

11 EM TT te Diyarbak r rüzgar esti Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n da kat ld törenle 1,5 y l önce hizmete aç lan Ataflehir deki Mimar Sinan Camisi kompleksinde e itim faaliyetleri de yürütülüyor, kültürel etkinlikler de düzenleniyor. STANBUL (AA) - Konuyla ilgili AA muhabirine bilgi veren caminin genel koordinatörü Okan Kahraman, cami kompleksi dahilinde bir s byan mektebinin 35 ö rencisiyle e itime bafllad n söyledi. Bunun yan s ra ilk ve ortaokul ile lise ö rencilerine yönelik 4 etüt s n f n n oldu unu aktaran Kahraman, caminin çocuk kulübünün de gelece in haf zlar n yetifltirmeyi hedefledi ini anlatt. Kahraman, cami kompleksinde, hediyelik eflya dükkanlar, kütüphane, kafe, restoran ve çocuk oyun alanlar n n da bulundu unu kaydetti. Mimar Sinan Camisi nde yeni bir fley keflfetmedikleri dile getiren Kahraman, Allah n, Hz. brahim e emretti i Benim beytimi tertemiz ve mamur k l ayetindeki emirle Allah n evini tertemiz ve mamur k lmak istiyoruz. Mimar Sinan Camisi, Türkiye de 24 saat aç k olan tek cami. Bu 24 saatin içini dolduracak programlar yapmak istiyoruz. 400 bin küsur nüfusun yaflad bu bölgede böyle bir camiye ihtiyaç vard. Ramazan ay nda ve cuma gününde bu ihtiyac n oldu u ortaya ç k yor diye konufltu. Kahraman, caminin kurulmas ndan sonra birçok etkinlik gerçeklefltirdiklerini ifade ederek, ramazan ay nda kitap fuar açt klar n, yaklafl k 40 bin kifliye iftar verdiklerini, gelen her çocu a fleker hediye ettiklerini, çocuklara yönelik Nasrettin Hocal, Karagöz-Hacivatl tiyatro oyunlar n düzenlediklerini söyledi. Okullar n kapanmas ndan sonra yaz etkinliklerini bafllatt klar n anlatan Kahraman, bu etkinliklerde 150 den fazla çocu a Kur an- Kerim okuma, siyer ve hadis dersi verdiklerini dile getirdi. Kahraman, çal flmalar n herhangi bir grup ve parti ad na de il, sadece cami ad na yapt klar n vurgulayarak, Buras Allah n evi, herkesin gidip gelebilece i bir yer Ramazan ay nda çocuklar için bafllatt klar faaliyetleri sürdürdüklerini dile getiren Kahraman, flöyle devam etti: Ramazandan iki ay evvel, burada oturan 10 bin kifliye mektup yazd k. Camide yapt m z ve yapmak istedi imiz faaliyetleri s ralad k. O mektubun neticesinde, okullar n kapanmas n n ard ndan 150 den fazla çocuk yaz etkinli imize kay t yapt rd. Kur an ve siyer dersi verdik yafl grubu, di erleri ilk ve ortaö retim çocu uydu. Çocuklar n tamam Kur an- Kerim okumay TAfiINMAZ MAL SATILACAKTIR KADIKÖY BELED YE BAfiKANLI INDAN Afla da belirtilen Belediyemiz mülkü tafl nmaz n 2886 say l Devlet hale Kanunun 36.mad.gere ince kapal teklif usulü Belediye Encümeninde ihale edilecektir. fi N ADI: ALANI MAR DURUMU MUAMMEN BEDEL GEÇ C TEM NAT HALE DOSYA SATIfi BEDEL TL TL GÜNÜ VE TL SAAT Merdivenköy 204,00m2 Dosyas nda ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL 286 pafta, 2372 ada, 14:10 12 parsel haleye girebilmek için isteklilerde flu flartlar aran r: stekli flah s oldu u taktirde : a) -Kanuni kametgah (Onayl ) b) -Nüfus sureti (Onayl ) c) -Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu (muhammen bedelin %3 kadar) d) -Dosya bedeli tahsilat makbuzu e) -Gerçek kifliler ad na vekaleten ihaleye giren kiflilerden noter tasdikli vekalet stekli bir flirket oldu u taktirde : a) -fiirketin ticaret siciline kay tl ve halen faaliyette oldu una dair ihale ilan n n yay n tarihinden sonra al nm fl bir belge. b) -fiirketin sirkülerinin veya flirket ad na tekliflerde bulunacaklar n bu flirketin vekili oldu unu gösterir noter tasdikli vekaletname. c) -Yabanc tab'an t on seneden beri Türkiye de mukim ve ticaret sicillerinde kay tl bulunmas. d) -Yabanc flirketin b,c f kralar nda yaz l flartlar n her ikisinede haiz bulunmas (Türkiyede fiubesi olmayan flirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklar nca tasdik edilmifl bulunacakt r.) e) -Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu (muhammen bedelin %3 kadar) f) -Dosya bedeli tahsilat makbuzu g) - steklilerin ortak giriflim olmas halinde Noter tasdikli ortak giriflim beyannamesi ve ortaklarca imzal ortakl k sözleflmesi. Bu sat fla ait ihale dosyalar ihale gününden bir gün öncesine kadar mesai saatleri içinde yukar da belirtilen bedel karfl l Kad köy Belediyesi Emlak ve stimlak Müdürlü ünden temin edilebilir. steklilerin teklif zarflar n ihale saatine kadar Kad köy Belediyesi Yaz flleri Müdürlü ü Encümen fiefli ine vermeleri gerekir. Bas n-1067(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar D YARBAKIR (CHA) stanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi nde gerçeklefltirilen 18. Do u Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuar (EMITT) bugün bafllad. Dünyan n en büyük 5. turizm fuar olan EMITT te adeta Diyarbak r rüzgar esti. Kültür ve Turizm Bakan Ömer Çelik'in kat ld törenle aç lan fuarda Diyarbak r stand ziyaretçi ak n na u rad. stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl, milletvekilleri, bürokratlar ve çok say da turizmci, Diyarbak r n misafiri oldu. Diyarbak r Valisi Cahit K raç, standa gelen davetlilerle tek tek ilgilendi. Davul zurna eflli inde çekilen halayda davetliler uzun süre sahneden inmedi. Fuarda yerel mimariyi yans tan konak görünümündeki standta Diyarbak r n tan t m yap - l yor. Vali Mustafa Cahit K raç n yan s ra Vali Yard mc s Ahmet Dalk ran, AK Parti Diyarbak r Milletvekili ve Büyükflehir Belediye Baflkan aday Galip Ensario lu, Sur Kaymakam Ayd n Ergün, E il Kaymakam Taner Bircan, Karacada Kalk nma Ajans Genel Sekreteri lhan Karakoyun ve sivil toplum temsilcileri, misafirlere Diyarbak r tan t yor. TUR ZM /11 Mimar Sinan Camisi nde e itim de, kültürel etkinlik de düzenleniyor TAfiINMAZ MAL SATILACAKTIR KADIKÖY BELED YE BAfiKANLI INDAN Afla da belirtilen Belediyemiz mülkü tafl nmaz n 2886 say l Devlet hale Kanunun 36.mad.gere ince kapal teklif usulü Belediye Encümeninde ihale edilecektir. fi N ADI: ALANI MAR DURUMU MUAMMEN BEDEL GEÇ C TEM NAT HALE DOSYA SATIfi BEDEL TL TL GÜNÜ VE TL SAAT Merdivenköy 346,00m2 Dosyas nda ,00.TL ,00TL ,00.-TL 286 pafta, 2372 ada, 14:00 6 parsel haleye girebilmek için isteklilerde flu flartlar aran r: stekli flah s oldu u taktirde : a) -Kanuni kametgah (Onayl ) b) -Nüfus sureti (Onayl ) c) -Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu (muhammen bedelin %3 kadar) d) -Dosya bedeli tahsilat makbuzu e) -Gerçek kifliler ad na vekaleten ihaleye giren kiflilerden noter tasdikli vekalet stekli bir flirket oldu u taktirde : a) -fiirketin ticaret siciline kay tl ve halen faaliyette oldu una dair ihale ilan n n yay n tarihinden sonra al nm fl bir belge. b) -fiirketin sirkülerinin veya flirket ad na tekliflerde bulunacaklar n bu flirketin vekili oldu unu gösterir noter tasdikli vekaletname. c) -Yabanc tab'an n on seneden beri Türkiye de mukim ve ticaret sicillerinde kay tl bulunmas. d) -Yabanc flirketin b,c f kralar nda yaz l flartlar n her ikisinede haiz bulunmas (Türkiyede fiubesi olmayan flirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklar nca tasdik edilmifl bulunacakt r.) e) -Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu (muhammen bedelin %3 kadar) f) -Dosya bedeli tahsilat makbuzu g) - steklilerin ortak giriflim olmas halinde Noter tasdikli ortak giriflim beyannamesi ve ortaklarca imzal ortakl k sözleflmesi. Bu sat fla ait ihale dosyalar ihale gününden bir gün öncesine kadar mesai saatleri içinde yukar da belirtilen bedel karfl l Kad köy Belediyesi Emlak ve stimlak Müdürlü ünden temin edilebilir. steklilerin teklif zarflar n ihale saatine kadar Kad köy Belediyesi Yaz flleri Müdürlü ü Encümen fiefli ine vermeleri gerekir. Bas n-1069(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar Suni kar daha dayan kl ö rendi. 3-5 yafl ndaki çocuklar Kur an okudu, aileleri a lad. Üniversitede ve imam hatip lisesinde okuyan ö renciler ders verdi. 6 kad n, 6 erkek hocam z var. Kahraman, Türkiye de ilk kez bir camide çocuk kulübü kurduklar n dile getirerek, konuflmas n flöyle sürdürdü: Yaz etkinliklerini tamamlayan çocuklar bu kulübe kaydettirdik. Her cumartesi saat saatlerinde tiyatro ve Kur an, siyer ve slam tarihi e itimi veriliyor. Bunun d fl nda 25 er kiflilik, en son teknolojiyle donat lm fl 4 etüt s n f kurduk. Sal, perflembe ve cumartesi günleri ilk ve ortaokul ile lise talebelerine, üniversite ö rencileri takviye dersler veriyor. Bu ö rencilere emekleri karfl l nda burs veriyoruz. Ailelerden de etüt s n f için bir miktar katk al yoruz. Bu çocuklar m z ayr ca, okçuluk, binicilik gibi derslerin verildi i mekanlara götürüyoruz. Mimar Sinan Camisi bünyesinde bir s byan mektebi bulundu u aktaran Kahraman, bu okulda 3-6 yafl aras çocuklar n hafta içi 5 gün e itim ald klar n söyledi. Kahraman, mektepte 5 ö retmen ve 35 ö renci oldu- unu anlatarak, ö renci say s n n artaca n bildirdi. Çocukla birebir ilgilenerek, Kur an e itimi almas sa lamak amac yla camide bu hizmeti sunduklar n ifade eden Kahraman, 3-5 yafl grubundakileri, okumay ö rendikten sonra hatim program na al yoruz. Haf zl a bafllayacak olanlar da var. Osmanl, Selçuklu modeliyle caminin bir merkez üssü olmas n istiyoruz. Tüm çal flmalar m zda iyili i emir, kötülü ü neyh et düsturuyla çal fl yoruz. Buraya gelen her çocu a mutlaka fleker da t - yoruz. Bu caminin içinde koflan çocuklara kimse k zm yor diye konufltu. Kahraman, yetiflkinlere yönelik haftada 5 gün Kur an- Kerim, 2 gün siyer ve tefsir dersi verdiklerini, kad nlar n yo un ilgi gösterdi ini söyledi. Bu çal flmalar n n yan s ra farkl projeleri de uygulamaya sokacaklar n aktaran Kahraman, Çocuklara Nasrettin Hoca üzerinden namaz k lmay, Kelo lan üzerinden abdest almay, Hacivat-Karagöz üzerinden hac ibadetini ö retece iz. Bu projemiz 3 boyutlu çizgi sinema fleklinde olacak. Çocuklar Noel Baba y Nasrettin Hoca y birbirine kar flt r yor. Biz çocuklara Nasrettin Hoca y anlatmam fl z ki, çocuk nas l kar flt rmas n ifadelerini kulland. Kahraman, alan nda uzman konuklar n kat l m yla ayda bir konferanslar düzenlediklerini dile getirerek, Yapt m z etkinlikler asl nda bir camide olmas gereken etkinlikler. Cami deyince insanlar n akl na birilerinin elinde yönetilen, yats namaz ndan sonra kap s na kilit vurulan mekanlar anlam na geliyordu. Çal flmalar m z pankartla duyuran Türkiye deki ilk camiyiz. Sosyal medyay kullan yoruz. Camimizin ilimle kültürle an lmas n istiyoruz de erlendirmesinde bulundu. Cami kompleksindeki parkta, su havuzu, koflu parkuru, piknik alan bulundu unu, bunlar n da camiye olan ilgiyi artt rd n anlatan Kahraman, parkta iki Kangal köpe i beslediklerini, projeleri aras nda ufak bir hayvanat bahçesi, hal saha, izcilik kamp kurmak oldu unu sözlerine ekledi. ERZURUM (AA) D ünyada önemli kayak merkezleri aras nda yer alan Palandöken ve Konakl da, suni karlama sistemi sayesinde kayak sezonu erken aç l p, geç sona eriyor. flletme sahipleri, kar endiflesi yaflam yor. 25. Dünya Üniversiteler K fl Oyunlar sayesinde pistleri yenilenen, ilk kez suni karlama sistemleri kurulan Palandöken de, kar kalitesi sayesinde pistlerde yo unluk yaflan - yor. Tesislerde kar s k nt s yaflanmamas için kurulan suni karla sistemi sayesinde, bölgede faaliyet gösteren iflletme sahipleri hava durumuna ba l kalmadan k fl turizmi hizmeti sunuyor. Türkiye de ilk kayak sezonunu açan ve kesintisiz flekilde devam eden Palandöken de, ayd nlat lm fl alan sayesinde 21 pistte hem gündüz hem de gece kayak yap labiliyor. Söz konusu sistemle yap - lan kar daha geç eridi i ve pistler daha uzun süre bozulmad için turizm amaçl kaya n yan s ra uluslararas müsabakalarda da suni kar kullan l yor Erzurum Valisi Ahmet Alt parmak, AA muhabirine yapt aç klamada, Palandöken ve Konakl n n sadece Türkiye nin de il, dünyan n önemli kayak merkezleri aras nda yer ald n belirterek, havaliman ve flehir merkeziyle entegre oldu unu söyledi. Kayak merkezlerinin otellerle iç içe oldu unun alt n çizen Alt parmak, Ayr cal klar bu kadarla da s n rl de il. Buradaki otellerimizin suni karlama sistemleri var. Dolay s yla 21 pistimiz her zaman aç k. Bu pistlerde gece de kayak yapma imkan var. Bu da Türkiye de birinci s raya getirecek imkan diye konufltu.

12 KÜLTÜR/SANAT /12 Neflet Ertafl' n ad kültür merkezinde yaflat lacak KIRfiEH R (AA) "B ozk r n Tezenesi" olarak bilinen bozlak ustas Neflet Ertafl' n ad, inflaat süren kültür ve sanat merkezine verildi. Belediye Baflkan Yaflar Bahçeci, gazetecilere yapt aç klamada, K rflehir'in yetifltirdi i bozlak ustas Neflet Ertafl' n ad n, Eski Sanayi Sitesi'nin bulundu u alanda yap - m süren kültür merkezine verdiklerini söyledi. Merkezin, kentin kültür ve sanat hayat na katk sunaca - n vurgulayan Bahçeci, flöyle konufltu: "Kültür merkezinde 250 ve 1000 kiflilik çok amaçl salon, sergi alanlar, arkeoloji müzesi, dernek odalar, kurs odalar ve yönetim biriminin oldu u 6 bin metrekare oturum alan olacak. 18 bin metrekarelik inflaat alan ile K rflehir halk na hizmet verecek. Sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerçeklefltirilece i, K rflehir'e yak fl r bir kültür merkezi inflallah yak n zamanda tamamlanacak. Bölgede de örnek olacak. Bütün vatandafllar m z n kültür merkezimizden yararlanarak kültürel ve sosyal etkinliklerle buluflmas n sa layaca z. Vatandafllar m z, merkezimizle her alandaki kültürel aktivitelere doyacak." Hurdadan yapt dev aslan heykelini satacak GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Çankaya Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü yüksek lisans ö rencisi Selçuk Y lmaz, çöpe at lan 4 bin hurda parça kullanarak yapt ve uluslararas üne kavufltu u 330 santimetre uzunlu undaki ve 185 santimetre yüksekli indeki aslan heykelini, atölyesini kurabilmek için yar flmalara ve sergilere kat ld ktan sonra satacak. STANBUL (AA) sinem Daire 'Daire' üniversitedeki ö retim görevini kaybettikten sonra kullan lmayan bir havaalan nda güvenlik görevlisi olarak çal flmay seçen Feramus ile çal flt taflra belediye tiyatrosu kapat l nca hayatla inatlaflmak ad na bir Cami'de ölü y kay c olmay kabul eden Betül'ün f rsat bulamad klar hüzünlü aflklar etraf nda geliflir. Yaflamakta oldu umuz sert de- iflim dönemini konu alan 'Daire' s - rad fl güçlükler, engeller, durumlar karfl s nda döngüsel olarak daha s - ra d fl çarelere, karakterlerin kullan lmayan bir havaalan etraf nda geliflen trajikomik hikayesini seyirci ile buluflturuyor. A V ZYONA YEN G REN F LMLER Geçmifl Asghar Farhadi nin Oscar a lay k görülen Bir Ayr l k filminin baflar s n takip eden Geçmifl, Frans z efli Marie den boflanma ifllemlerini tamamlamak üzere, dört y ll k bir ayr l n ard ndan Tahran dan Paris e gelen Ahmet i izliyor. Marie nin niyeti, eski eflinin hayaline bile katlanamayan yeni sevgilisi Samir le evlenmektir. Ahmet, Marie nin önceki beraberli inden olan k z Lucie ile iliflkisinin s k nt l oldu unu fark edince aralar n bulmaya çal fl r, fakat böylece geçmiflten gelen s rlar aç a ç km fl olur. B ir y ll k çal flmas n n ürünü aslan heykeli ile hem Türkiye hem de yurt d fl nda son günlerin en çok konuflulan ismi haline gelen 29 yafl ndaki Selçuk Y lmaz, AA muhabirine yapt aç klamada, çocuk yafllardan itibaren resim yapt n, sanata olan ilgili dolay s yla Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okumay tercih etti ini anlatt. Üniversite ikinci s n ftayken ilk metal heykelini yapan Sivasl genç yetenek, korkmufl ve ürkmüfl görünen köpek heykelinin sonras nda ise metal ile çal flmay sürdürdü ünü ifade etti. Y lmaz, son olarak yapt aslan heykelinin foto raflar n internete koyduktan sonra en çok ziyaret edilen ilk 50 blogdan biri olan "Thisiscolossal.com" adresinden sanatç Christopher Jobson' n dikkatini çekti ini belirterek, aslan n, bir anda dünyan n dört bir yan ndaki sanat mecralar nda en ilgi gören ve en çok konuflulan eser haline geldi ini söyledi. Jobson'un blogunda yay nland ktan sonra, devianart, facebook ve Pinterest gibi internet sitelerinin kullan c lar ndan tebrik mesajlar alan Y lmaz, heykeli sat n almak isteyenlerin de kendisine internet arac l ile ulaflt klar n iletti. Çeflitli ülkelerden sanat ve magazin dergilerinden, heykelin foto raflar n n yay n hakk konusunda teklifler alan Y lmaz, flimdilik bu teklifleri reddederek, heykeli ile yar flmalara ve sergilere kat lmay düflünüyor. Uluslararas üne kavuflan heykelin ortaya ç k fl hikayesini de anlatan Selçuk Y lmaz, aslan n do adaki gururu ve yaln zl ile insan n kalabal k içindeki yaln zl aras nda ba kurdu unu ve bu fikirle çal flmaya bafllad n vurgulad. Y lmaz, "Daha önce yapt m metal ifllerden yola ç karak, metalin form olarak aslana uygun oldu unu gördüm. Anatomik olarak, aslan n yüzü ve gövdesi düflünüldü ünde, aslan zor bir hayvan. Metal parçalar tek tek düzenli olarak kesip, kütük üzerinde dövdüm. Tüm çal flma yaklafl k 1 y l ald. Aslan, do ada yaln z ve gururlu duruflu ile di er hayvanlardan farkl olarak, gücü ve cesareti sembolize ediyor" ifadelerini kulland. Günümüz toplumunda, bir yabanc laflman n söz konusu oldu- unu ve insan n kendine yabanc - laflt n ifade eden Y lmaz, "Aslan heykeli yapmak kolay de il, kendinizi toplumdan soyutlamak, bir yerlerden kaç p, zaman mekana çekerek bu tür fleyleri görsel olarak anlatmak istedim. Aslan, toplumsal yabanc laflmaya karfl ortaya ç km fl bir heykeldir" diye konufltu. Aslan heykeli için yaklafl k 4 bin hurda parça kullanan Y lmaz, 330 santimetre uzunlu undaki ve 185 santimetre yüksekli indeki aslan heykelini yaparken bu kadar dikkati çekece ini beklemedi ini söyledi. Y lmaz, flaflk nl - n "Heykele bafllarken yaln zl - ve felsefi fleyleri düflündü üm için bu kadar ilgi çekece i hiç akl ma gelmemiflti" sözleriyle dile getirdi. Yetenekli ö renci, çal flmas yla yar flmalara ve sergilere kat lmak istedi ini dile getirerek, "Sergiledikten sonra da sat fla ç - karaca m. Çünkü kendi atölyemi kurmak istiyorum. Bu saatten sonra daha büyük ifller yapabilmem için, elbette bu çal flmam satmam gerekiyor" nkara The Great Beauty Büyüleyici ve görkemli atmosferiyle bir Roma yaz ' lerleyen yafl na ra men karfl konulamaz bir cazibesi olan yak fl kl Jep Gamberdella, flehrin tad n sonuna kadar ç karmaktad r. fi k akflam yemeklerinden ç lg n partilere koflar. K vrak zekas ve mizahi kiflili iyle her zaman bafltan ç kar c ve ba ml l k yapan biri olmufltur. Ayn zamanda bir yazar olan Jep, gençli inde ödül ald kitab ile büyük bir baflar yakalar ve Roma yüksek sosyetesinde önemli bir itibar edinerek ihtiflaml bir hayat sürmeye bafllar. Roma'n n en güzel manzaral evlerinden birinde oturan Jep, teras nda e lenceli partilere ev sahipli i yapar. Eyyvah Eyvah 3 Büyük aflk Müjgan'a kavuflup evlenen Geyikli'li klarnetçimiz Hüseyin Badem için hayat zorlaflm flt r. Ailesine bakabilmek için her f rsat de erlendirmekte, hatta geceleri yörenin izbe pavyonlar nda bile klarnetini çalmaktad r. Dedesi ve babas ortak bir lokanta açmaya karar vermifller dolay s yla artan masraflar karfl s nda Hüseyin çok s k nt l bir duruma düflmüfltür. Can dostu, ablas Firuzan ise hayat na stanbul'da devam etmektedir ve gün geçtikçe daha meflhur olmaktad r. Hüseyin için Firuzan art k televizyonda seyredebildi i ve özledi i eski tatl bir hat rad r sanki...

13 Gökçek, seçim anketi sonuçlar n aç klad Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, 97 bin kifliyle yap lan son ankette kendisinin oy oran - n n yüzde 51.45, CHP nin aday Mansur Yavafl n oy oran n n ise oldu unu söyledi. AK Parti Beypazar Seçim Bürosu nun aç l - fl nda konuflan Baflkan Gökçek, yerel seçimler sonras Büyükflehir Belediyesi s - n rlar na dahil olacak Beypazar na pek çok müjde verdi. Y l: 40 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Mehmet Fatih KARACA GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet Atilla IRKIÇATAL Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Alp Aslan O UZ Polis-Adliye : Ersoy GÜNER nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz B eypazar AK Parti Seçim Bürosu nun mitinge dönüflen aç l fl na kat larak Beypazar AK Parti aday Tuncer Kaplan a destek veren Baflkan Gökçek, ülke gündemine iliflkin yapt de erlendirmelerin yan s ra rekor düzeyde bir kat l mla gerçekleflen son anket sonuçlar na da dikkat çekti. Baflkan Gökçek, Beypazar na yerel seçimlerden sonra yapmay hedefledikleri projeleri ile de yüzleri güldürdü. 97 bin kiflinin kat l m ile gerçekleflen ankete iliflkin aç klamalar yapan Baflkan Gökçek, flöyle konufltu: Ankara Genelinde 97 bin kifli ile yapt m z ankette, flerefimi temin ediyorum ki oyumuz yüzde ç kt. CHP li Mansur Yavafl n oy oran yüzde 36.08, MHP ise yüzde 10 oran nda. Beypazar nda da gün geçtikçe bize olan muhabbetiniz art yor. Mansur Yavafl ile ilk ankette arada 3 puan vard benim lehimde, ikinci ankette 9 puana ç kt, üçüncü ankette fark 12 puana ç kt. Bu topraklara hizmet vermek için var z. Benim hizmetim çoksa bana oy verin, azsa vermeyin. Her zaman bir sözüm var, üçlü olsun güçlü olsun. ktidar AK Parti, Büyükflehir AK Parti, inflallah ilçe de AK Parti li olacak. Sonra da isteyin bizden, biz de size hizmet edelim. Yapt klar m z yapacaklar m - z n teminat d r. Beypazar ilçesinin Ankara Büyükflehir Belediyesi s n rlar na kat ld n an msatan Baflkan Gökçek, Önce Ankara n n ilçesiydiniz, art k Ankara Büyükflehir in ilçesisiniz. Bundan sonra bu yolda birlikte yürüyece iz. Bugüne kadar Ankara Büyükflehir Belediyesi olarak, Beypazar Ankara ya ba l olmasa da sanki ba l ym fl gibi hizmet vermeye çal flt k diye konufltu. Baflkan Gökçek, s k s k alk fllar ve sloganlarla kesilen konuflmas na Beypazar na Büyükflehir Belediyesi taraf ndan yap lan ve yap lacak hizmetleri anlatarak sürdürdü. Rahats zl nedeniyle aç l fla kat lamayan mevcut Baflkan Cengiz Özalp e flifa dileklerini gönderen Baflkan Gökçek, Verdiklerimiz vereceklerimizin teminat olacak diyerek, Beypazar na 4 y l içinde yap lan yat r mlar flöyle özetledi: 80 km uzunlu- unda içme suyu borular n z yeniledik. 55 bin 430 metre kanalizasyon hatt döfledik. ki y l içinde 7 bin 466 ton asfalt döktük. Bir iki sokak var, önümüzdeki ay ona da asfalt gönderece im. 2 adet çöp kamyonu, 2 cenaze arac, 1 kepçe, 1 su tankeri, 1 itfaiye arac, 1 yol süpürme arac, 1 de transformers minibüsü hediye ettik. nözü Su Terfi stasyonu ve Güla aç Arsenik Ar tma tesisi yapt k. Ancak o küçük bir tesis oldu u için kireçten, asbestten ar nd r lm fl suyu içebilmeniz için içme suyu ar tma tesisinin temelini Aral k ay nda att k. Ya seçimde ya da seçimden sonra inflallah bitecek ve ar t lm fl su içeceksiniz. fiehir merkezi içinde kalan çöplükten Allah n izniyle kurtulacaks n z. Bugüne kadar kapat rd k da çöpün aktar lmas laz md. Büyük bir konteyn rla Sincan a gitmesi laz md. Baflkan Cengiz ile bask yapt k Çevre Bakanl na, bir çöp konteyn r almak için. Paras n ald k, ihalesini yapt k, konteyn r gelince çöpleriniz konteyn ra koyulacak. Direkt Ankara ya gidecek. Beypazar na dökülmeyecek. Konteyn r gelir gelmez bu çöplü ü kapat p mesire alan yapaca z. Bu da yeni sözümüz. Biliyorsunuz Atatürk Park vard. Ad parkt ama biçareydi onu yeniledik, p r l p r l yapt k. 23 bin metrekare Ankara Park n yapt k metre uzunlu unda Il - man Deresi Islah Çal flmas, 5 km uzunlu unda ana bulvar üzerine çimleme çal flmas, Gazi Gündüzalp flyeri önü yenileme ve Atatürk park önüne saat kulesi yap ld. Mevsimlik çiçekler ve ilaçlama için gerekli malzemeyi 3-4 senedir Ankara Büyükflehir Belediyesi hediye ediyor. Dirilifl Cami bahçe duvar restorasyonunu gerçeklefltirdik. Çöp konteyn - r, piknik masas ve bank yard m yapt k. Elimizden geldi i kadar köylerimiz dahil yard mlar yapmaya çal flt k. Bu yapt klar m z yapacaklar m z n teminat. Baflkan Cengiz Özalp in belediye kasas n 13 trilyon lira borç ile teslim ald n ve borçlar s f rlad n da vurgulayan Baflkan Gökçek, Geçen dönemde Mansur bey 30 dükkan satm fl, Cengiz bey 30 dükkan yapt ve belediyesini mülk sahibi yapt. Teflekkür ediyoruz diye konufltu. SEÇ M SONRASI YAPILACAK H ZMETLER Baflkan Gökçek, yerel seçimler sonras Beypazar nda gerçeklefltirmeyi planlad klar hizmetleri ise flöyle s ralad : Pis su ar tma tesisi bitecek y l ndan sonra Beypazar n n kanalizasyon derdi kalmam fl olacak. En büyük arzunuz buraya do algaz gelmesi. Do algaz Büyükflehirden ç kt ama 41 km Polatl dan buraya inflallah do algaz çektirmek için elimizden geleni yapaca z. Enerji Bakan n bizzat ben s - k flt raca m, bunun sözünü veriyorum. Beypazar maden suyu Do algaz buraya gelirse fliflecam kurup, 300 kifli istihdam edecek. Trona üretimi de yüzde 50 artacak. 500 kifli de orada istihdam sa lanacak. 800 kiflilik istihdam AK Parti nin do algaz getirmesi ile olacak. Özellikle K rbafl havzas nda 11 köyü sulayacak baraj projesi var. Sulama baraj yap lmas için Bakan bey ile görüfltük. Karg baraj ihalesi yap ld. K rbafl ve 11 köy civar bundan faydalanacak. Allah nasip ederse dev bir aile yaflam merkezini ben hediye edece im. BELMEK kurslar n açaca z. Gençlik merkezi kuraca z. Stad n z derleyip, toparlay p, yenilece iz. Ben Ankaraspor u amatörden ald m, süper lige ç - kard m. Ankara Spor un 19 yafl var. A tak ma atl yorlar. Beypazar ndan besleyip 3. Lige ç karaca m. Elimden gelen gayrete söz veriyorum. Bir de Beypazar ndaki amatör spor kulüplerinin forma, ayakkab, eflofmanlar n hibe olarak verelim. Sanayici kardefllerim baflka yere tafl nmak istiyormufl. Özel bir yer tespit edip alt yap s n bedava yapmak kayd yla vedik Organize Sanayide yapt m z gibi dört dörtlük sanayi bölgesi haline getirmek istiyoruz. Eski itfaiye meydan ve hastaneyi de sat n almak kayd yla buraya inflallah güzel bir belediye binas ve ifl merkezi ile otopark yapmak da bizim boynumuzun borcu. 22 dönüm filan. nflallah onu da Tuncer kardeflimle yapm fl olaca z. Turizm konusunda da oturup yeni projeler üretece iz. kinci geliflimde anlat r m inflallah. Ankara dan Beypazar na hafta sonlar nda özellikle, turlar düzenleyece iz. Vatandafl n kolay gelmesi için de büyük otobüslerimizden temin edilecek. Beypazar turizmi katlanm fl olacak. En önemli proje, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile birlikte önümüzdeki ay bir protokol imzal yoruz. Protokol ile Ankara n n tüm ilçelerinde üretilen her türlü ürünün Ankaral lara direkt birinci elden sat lmas n temin edece iz. Özellikle Beypazar nda tar mla ilgilenen kardefllerimize ayr bir müjde olacak. Ne üretiyorsan z direkt satabileceksiniz. Nerenin ürünü daha güzel ise ambalajlay p güzelce takdim edebiliriz. Ankara ilçelerini Türkiye ye tan t p mallar n en güzel ambalajlar içinde satmak istiyoruz. Tuncer kardeflimi size emanet ediyorum diyerek konuflmas n sürdüren Baflkan Gökçek, Allah nasip ederse bu seçimlerde Beypazar da bütün Ankara da oldu u gibi bize en güzel flekilde oy verecek Konuflmas nda Türkiye de son günlerde yaflanan geliflmelere iliflkin çarp c de erlendirmelerde de bulunan Baflkan Gökçek, 10 y ll k AK Parti iktidar nda Türkiye nin nereden nereye geldi ine dikkat çekti. AK Parti iktidara geldikten sonra 17 bin km otoyol yap ld n söyleyerek hizmetleri anlatmaya bafllayan Baflkan Gökçek, Önümüzdeki 5 y l içinde de Beypazar Nall han yolunu yapmak boynumuzun borcu AK Parti iktidar ile Türkiye nin h zl trenle tan flt n, her flehre bir havaliman yap ld n, Türk Hava Yollar n n Avrupa n n üçüncü havayolu flirketi haline geldi ini, 232 baraj infla edildi ini, 545 hastanenin hizmete aç ld n, 60 kiflilik s n flar n 20 kifliye kadar indi ini, tüm ö rencilere bedava kitap ve tablet bilgisayar da t ld n anlatan Baflkan Gökçek, Türkiye nin kendi silah n, helikopterini, tank n üreten bir ülke haline gelerek silah sanayi de de bir numaraya yükseldi ini vurgulad. Türkiye nin füze yap m na da bafllad na dikkat çeken Baflkan Gökçek, AK Parti iktidara geldikten sonra 10 y lda 107 katrilyon yard m da t ld n vurgulad. Son 4 y lda hükümet taraf ndan 4 büyük projeye imza at ld na dikkat çeken Baflkan Gökçek, stanbul a 3. Havaliman, stanbul Kanal, bo aza 3. Köprü ve iki nükleer santral ile ülkenin toplam 60 katrilyon kazanç elde edece ini aç klayarak, Yabanc lar n akl bafl ndan gitti. Onun için Türkiye yi kar flt rmaya karar verdiler ve Gezi olaylar n bafllatt lar. Bu olaylar tamamen yurt d fl nda organize edildi Ukrayna da benzer olaylar patlak verdi ine iflaret eden Baflkan Gökçek, Ukrayna y atefl gölüne çevirdiler, iktidar y kt lar. Daha önce Gürcistan, M s r, S rbistan, Afganistan da yapt lar. Baflar l olamad klar tek ülke Türkiye oldu diye konufltu. ANKARA/13 Yenimahalle Pazar nda ÇALIfiMALAR SÜRÜYOR Y enimahalle Belediyesi, ilkleri gerçeklefltirerek örnek ilçe olmaya devam ediyor. Yenimahalle Merkez de bulunan pazar yerinin yerine çok amaçl kompleks infla eden belediye aç l fl için gün say - yor. Yenimahalle Pazar Yeri ve Sosyal Tesis inflaat n sürekli denetleyen Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Hem pazarc lar, hem de vatandafllar m z daha rahat ve güvenilir ortamda al flverifl yapabilecekler. Buras sadece pazar yeri de il ayr ca önemli sosyal yaflam alanlar ndan biri olacak diye konufltu. Yaflar, tesisi bir an önce Yenimahalle halk n n hizmetine sunmak amac yla çal flmalar n h zland r lmas talimat n verdi. Yenimahalle Pazar Yeri ve Sosyal Tesis in aç lmas n merakla bekleyen pazarc - lar ziyaret eden Yaflar, yeni tesis hakk nda pazarc lar n sorular n yan tlad. Yeni tesisi bir an önce halka kazand rmak için h zla çal flt klar n belirten Yaflar, pazarda bulunan vatandafllar n da büyük ilgisini toplad. Hem al flverifl yap p hem vatandafllar n n s k nt - lar n dinleyen Yaflar, kurmaylar na talimat verip sorunlar yerinde çözdü. Yaflar, Üç katl planlanan merkezin en üst kat nda kad nlar ve gençler için YEN - MEK kurslar, konferans salonu, içinde kafeteryan n bulunaca gençlik merkezi ve yafll lar için kinci Bahar Merkezi yer alacak. kinci katta ise Pazar yeri ile vatandafllar n haftan n yedi günü al flverifllerini yapabilecekleri 16 dükkan vatandafllara hizmet verecek. Çocuklar n oynayabilece i, yafll lar m z n dinlenebilece i ve kad nlar m z n bir araya gelip sohbet edebilece i ayn zamanda pazardan al flverifl yapabilece i bir ortam oluflturma çabas içerisindeyiz. Bunlar n hepsini huzur, rahatl k, birlik, beraberlik için ve gelece i ayd nl k olan bir millet olmas için u rafl yoruz diye konufltu. Yaflar, Pazaryerinin en alt kat nda otopark n yan s ra bowling salonu, eskrim sporu alan, bay ve bayanlar için fitness salonu olaca n belirtti.

14 E T M /14 Özel okul ö rencilerinin de kitaplar da ücretsiz olacak ANTALYA - Milli E itim Bakan Nabi Avc, "Önümüzdeki e itim ö retim y l ndan itibaren özel okullarda okuyan ö rencilerin de ders kitaplar devlet taraf ndan ücretsiz verilecek. Böylece özel okul ö rencilerinin her y l yaflad klar kitap sorunlar na son verdi imizi müjdelemek istiyorum" Avc, Kundu turizm bölgesindeki Mardan Palace Otel'de düzenlenen ve "Teori, Uygulama ve De erlendirmeleriyle Farkl E itim ve Ö retim Model, Yöntem, Yaklafl mlar " konular n n tart fl laca Türkiye Özel Okullar Birli i 13. Geleneksel E itim Sempozyumu'na kat ld. Bakan Avc, burada yapt konuflmada, özel okullar n birçok yenili in e itim sistemine girmesine, yeni e itim yaklafl mlar n n oluflmas na öncülük etti ini, e itimde kalitenin artmas na önemli katk sa lad klar n anlatt. Özel okullar n desteklenmesini ve dinamik yap lar n n genel e itim alan na yans mas n önemsediklerini vurgulayan Avc, son y llarda özel okullardaki ö renci say s nda önemli ölçüde art fl oldu unu ancak bunun arzu edilen düzeyde bulunmad n ifade etti. Avc, e itim ö retim y l nda özel okullarda okuyan ö renci say s n n 223 binken, bugün bu rakam n 662 bine ulaflt n, yüzde 196 oran nda art fl yafland n belirterek, son 10 y lda e itim alan nda yap lan at l mlarla özel okullardaki ö renci say s nda önemli art fl gerçekleflti ini dile etirdi. Genel ö renci say lar nda özel okulda bulunan ö rencilerin oran n n yüzde 4 civar nda oldu unu bildiren Avc, Avrupa'da ise bu oran n yüzde 15 Köy okulu ö rencileri Marmaris te çal fltay düzenledi MU LA - (CHA) M u la n n Marmaris ilçesinde bulunan alt köy okulu Sürdürülebilir Ulafl m konulu bir çal fltay düzenledi. Orhaniye nci Narin Yerlici Ortaokulu baflkanl ndaki çal fltayda bisiklet fiyatlar n n ve bisikletlerin vergi oranlar n n düflürülmesi, deniz tafl - mac l n n yayg nlaflt r lmas, köylere civar nda bulundu unu söyledi. leriki y llarda Türkiye'nin de bu seviyeye ulaflmas temennisinde bulunan Avc, "Özel sektörün e itim yat r mlar nda daha fazla yer almas, özel okullar n kendine özgü e itim ortamlar ndan daha fazla ö rencimizin istifade edebilmesi için son y llarda bakanl m z de iflik dönemlerde giriflimlerde bulunmufltur. Bu giriflimler, üzülerek söylüyorum ki de iflik sebeplerle bakanl n hedefledi i anlamda gerçekleflememifltir" diye konufltu. Özel okullar n desteklenmesine yönelik çal flmalar n devam etti ini ifade eden Avc, gerek e itim camias n n gerekse sivil toplum örgütlerinin görüfllerini alarak hangi alanlarda ne tür iyilefltirmeler yap laca konusunda üzerlerine düfleni yapmaya çal flt klar n kaydetti. kald r m ve bisiklet yolu yap lmas baflta olmak üzere birçok konuda çözüm önerisi sunuldu. "Çevre ve Yenilikçi Fikirler" projesi kapsam nda sürdürülebilir ulafl m çal flmalar yla ad ndan söz ettiren söz konusu ortaokulun, aralar nda Hisarönü, Bay r, Sö üt, Bozburun ve Selimiye'nin de bulundu u alt köy okulundan toplam 45 ö rencinin kat l m yla düzenledi i çal fltayda ö renciler, ulafl m konusunda köylerinde yaflad klar s k nt lar anlat p çözüm önerileri üretti. Ö rencilerin haz rlad, sürdürülebilir ulafl m anlatan bilgisayar sunumlar yla bafllayan çal fltayda, farkl okullar n ö rencilerden oluflturulan çal flma gruplar, yaflad klar köylerin sürdürülebilir ulafl m durumlar n tespit ettikleri formlar doldurdu. BAfiKENT T CARET REHBER Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 skitler/ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: fiube: vedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vak f Çarfl s No. 22/A-1 Ulus/ANKARA fiube: fiehit Te men Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/Çankaya Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 vedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 Befliktafl, Jermaine Jones ile sözleflme imzalad STANBUL - Befliktafl, Almanya'n n Schalke 04 tak m ndan transfer etti i Jermaine Jones ile sözleflme imzalad. Befliktafl Futbol Yat r mlar Sanayi ve Ticaret Afi'den Borsa stanbul'a gönderilen ve Kamuyu Ayd nlatma Platformu'nda da yer alan aç klamada, Jones ile bu sezon sonuna kadar 700 bin avro garanti ücret karfl l nda anlaflma sa land bildirildi. Futbolcunun kulübüne fesih bedeli olarak 200 bin avro ödenece i belirtilen aç klamada, "fiirketimizin oyuncunun kontrat n ve sezonlar için tek tarafl 2 sene uzatma hakk bulunmaktad r. Bu takdirde oyuncuya her sezon için avro garanti ücret ve avro maç Eski milli futbolcu Rahim ABD'de tak m sat n ald Befliktafl' n eski liberosu milli futbolcu Rahim Zafer, ABD'nin Teksas eyaletinde futbol tak m sat n ald. Ailesiyle geçen y l eylül ay nda Teksas eyaletinin Dallas kentine yerleflen Rahim Zafer, ABD Ulusal Premier Lig'de (NPSL) mücadele eden Dallas City kulübünü sat n ald. NEW YORK - Zafer, AA muhabirine yapt aç klamada, bölgesel ligde mücadele eden tak m n hem yöneticili ini hem de teknik direktörlü ünü yapaca n belirterek, NPSL maçlar n n may s ay nda bafllayaca n söyledi. Rahim Zafer, ''De iflik bir maceraya girdik Amerika'da. Burada hem futbol akademisini kuraca z, hem oyuncu yetifltirece iz. fiu an Türk futbolcumuz yok ancak hedeflerimiz aras nda Befliktafl ile oyuncu al flverifli konusunda ortakl k yapmak da var. Paraguay'dan National tak m yla iflbirli i yap yoruz. Oradan da futbolcular alaca z. Bu ay haz rl klar m z bafll yor. Tak m m z kurup, Amerika'da baflar l olmaya çal flaca z'' diye konufltu. ABD'de futbola ilginin, her geçen gün artt n da belirten Rahim Zafer, özellikle ailelerin, çocuklar n futbola teflvik etti ini söyledi. Zafer, ''D flar dan, Amerika'da futbola ilgi yokmufl gibi düflünülebilir ancak durum bundan çok farkl. Amerika'da futbola olan ilgi her geçen gün art yor ve büyük yat r mlar yap l yor. Aileler çocuklar n n spor yapmas n önemsiyor. Burada k z-erkek 5-6 yafl nda çocuklar futbolla tan fl yor. Bu da iflimizi kolaylaflt r yor'' diye konufltu. Befliktafl' n bu y lki performans n da de erlendiren Rahim Zafer, son olarak Trabzonspor ile Befliktafl aras nda oynanan karfl laflmay izledi ini ve "tak m n ikinci yar ya haz r olmad n " iddia etti. Tak m n baz eksiklerini oldu unu öne süren Zafer, ''Trabzon maç nda özellikle defans blo undaki de ifliklikler maç n ilk yar s nda tak m zor durumda b rakt. kinci yar çok fazla pozisyon bulmamas na ra men kornerden gol bulduk. Befliktafl bu haliyle Riera'n n Galatasaray maceras 2,5 sezon sürdü Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sezonu bafllamadan hemen önce Yunan ekibi Olympiakos'la yap lan özel maçta be endi i ve sar -k rm z l ekibe transfer edilmesini sa lad Albert Riera'yla 2,5 sezon sonra yollar ayr ld. STANBUL - Sar -k rm z l kulübün bu sezon sonuna kadar olan hak edifllerini ödemek flart yla karfl l kl olarak sözleflmesini feshetti i Riera, zaman zaman elefltirilerin hedefi olsa da Galatasaray' n son iki sezonda elde etti i baflar larda pay sahibi oldu. lk sezonunda yabanc s n rlamas na tak lmas nedeniyle zaman zaman yedek kulübesine oturan Rieira, istikrarl oyunuyla dikkati çekerken, ikinci sezonunda ve bu sezonun ilk yar s nda ismi tak mdan gönderilmek istenen oyuncular listesinin bafl nda yer alm flt. Riera, Galatasaray'da ikifler Spor Toto Süper Lig ve TFF Süper Kupa flampiyonlu u yaflay p, UEFA fiampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynama baflar s gösterdi. spanyol futbolcu, "Devler Ligi"nde son 16 tak m aras na kalan sar -k rm z l ekibin gruptaki 6 maç - n n 5'inde de sahada yer ald. Albert Riera, Galatasaray'da Wesley Sneijder ve Didier Drogba'n n tak ma kat lmas - na kadar en fazla kazanan oyuncular aras nda yer ald ve bu yönüyle de zaman zaman elefltirilerin hedefi oldu. Sar -k rm z l kulüple yapt sözleflmeye göre, ilk sezonunda 2 milyon 700 bin avro, ikinci sezonunda 2 milyon 900 bin avro ve bu sezon da 3 milyon avro garanti ücret al p, 7 bin 500 avro da maç bafl geliri elde eden Riera'n n, oynad mevkisi itibar yla bu kadar yüksek bir maliyete de meyece i savunuldu. Galatasaray'daki ilk sezonunda sa aç k olarak oynayan Riera, ikinci sezonunda tak mdaki sakatl klar n ard ndan savunman n lige haz r de il bence. Franco'ya belki maç n bafl nda görev verilseydi, oyun anlay fl daha farkl olabilirdi'' de erlendirmesinde bulundu. Befliktafl' n lige iyi bafllad n, ancak Galatasaray ve Kas mpafla maçlar nda yaflanan olaylar n ve al nan cezalar n ard ndan tak mdaki genel moralin bozuldu unu da anlatan Zafer, sözlerini flöyle sürdürdü: ''Tak m n genel morali bozuldu u için bir düflüfl yafland. Oyuncular çok fazla sakatl k yaflad. Bence Atiba orta sahada oynamal. Orta sahay çok aktif hale getirebilir. Hem defans yönünden hem hücum yönünden soluna geçmesiyle yeniden Terim'in tercihleri aras na girdi. Sar -k rm z l yönetimin tak mdan ayr lmaya ikna edemedi i Riera, geride kalan sezonun ilk 6 resmi maç nda teknik direktör Fatih Terim'den forma alamazken, oyuncu eksikli inden dolay savunman n solunda görev verilmesiyle birlikte yeniden y ld z n parlatt ve o mevkiden tecrübeli teknik adam n ilk tercihi haline geldi. Albert Riera'n n sar -k rm z l ekipte geçirdi i 2,5 sezonda en fazla gündeme oturan olay, tak m arkadafl Felipe Melo ile etti i büyük kavga oldu. Galatasaray' n flampiyonluk yolunda büyük s k nt lar yaflad sezonunda normal sezonun bitimine k sa bir süre kala tak m toparlayan bir futbolcu. Bak yorum flu an sa bek ve sol bek, nerede eksik varsa orada Atiba oynuyor. Befliktafl sezon bafl ndaki kurgusundan uzaklaflt, bu da oyuna yans yor. Bizim zaman m zdaki tak m ruhu gerçekten iyiydi. Tabii flimdi de mutlaka bir tak m ruhu vard r. Kulübün içinde bulundu u s k nt lara ra men ellerinden gelen bütün mücadeleyi gösteriyorlar. Fedakarl k gösterip, forman n hakk n vermeye çal fl yorlar. simler her zaman gelip geçicidir. Biz formay seviyoruz. Sahaya ç kan her oyuncunun o forman n a rl n tafl mas gerekiyor." antrenmanda bafllayan ve soyunma odas nda devam eden Melo-Riera kavgas, spor gündeminin merkezine oturdu. Melo taraf ndan sald r ya u rayan ve ülkesine giderken gözündeki büyük morlukla medyaya yans yan Riera, daha sonra bu yaflananlar unutarak tak m arkadafl yla bar flt. Galatasaray Kulübü, kavga sonras her iki oyuncuyu da kadro d fl b rakmas na karfl n, teknik direktör Fatih Terim, Süper Final fiampiyonluk Grubu'nda yap lacak çok önemli maçlar öncesi oyuncular affederek yeniden kadroya dahil etti. spanyol futbolcu, Galatasaray formas alt nda geçirdi i 2,5 sezonda 80 resmi karfl laflmada forma giydi. SPOR /15 "Yi idolar" n baflar s n n s rr : Barcelona modeli S VAS - Spor Toto Süper Lig'de ald baflar l sonuçlarla zirve yar fl ndaki iddias n sürdüren ve forvetsiz oyun anlay fl na ra men 34 golle ligin en golcü ikinci tak m olmay baflaran Sivasspor, Avrupa kupalar na kat lma hedefine emin ad mlarla ilerliyor. Brezilyal teknik direktör Roberto Carlos, tak m n n oyun anlay fl n, spanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) tak mlar ndan Barcelona'n n sistemine benzetiyor. Carlos yönetiminde bu sezon ligde geride kalan haftalarda baflar l bir grafik çizen k rm z -beyazl lar, 18 maç n 10'undan galibiyetle, 2'sinden beraberlikle, 6's ndan ise ma lubiyetle ayr ld. Toplad 32 puanla ligde 3. s rada yer alan "Yi idolar", rakip fileleri 34 kez havaland rd. Maçlarda atak futbol sergileyen Sivasspor, ligde 18 maçta 45 gol atan lider Fenerbahçe'den sonra en fazla gol sevinci yaflayan tak m oldu. Sivasspor'da gollerden 30'u, savunma ve orta saha oyuncular ndan geldi. Yi idolar' n en golcü ismi, 12 golle Fas as ll Frans z orta saha oyuncusu Aatif Chahechouhe oldu. Ligde gol krall nda ilk s rada yer alan Chahechouhe'yu 6 golle, sezon bafl nda transfer edilen Portekizli stoper Manuel Da Costa ve gole dönük orta saha oyuncusu Burhan Efler takip ediyor. Nijeryal forvet John Utaka ile ara transfer döneminde tak mdan ayr lan Cezayirli golcü Rafik Djebbour ise ligde görev ald klar maçlarda 2'fler gol kaydetti. Ligde Utaka 6, Djebbour ise 4 maçta 90 dakika sahada kald. Teknik direktör Roberto Carlos, AA muhabirine yapt aç klamada, ligde iyi mücadele ettiklerini ve galibiyetler alarak üst s ralara do ru t rmand klar n söyledi. Lig bafllamadan önce ilk 5'te yer al p Avrupa kupalar na kat lma hedefi koyduklar n an msatan Carlos, bu hedefe ulaflmak için çal flmalar n sürdürdüklerini belirtti. Carlos, tak m n performans n n her geçen gün daha iyiye gitti ini ifade ederek, eksiklerini kapatmak için daha çok çal flmalar gerekti ini vurgulad. Ligde iyi bir konumda olduklar n dile getiren Carlos, golcü kimliklerinin ise toplu hücum anlay fl sayesinde oldu unu belirterek, sözlerini flöyle sürdürdü: "Sabit santrfor anlay fl n sevmiyorum. Bana ileride hareketli adamlar laz m. Barcelona'da da ayn hücum anlay fl var. Biz de bu anlay flla oynuyoruz. Barcelona'da ilerideki adam topu kanatlarla buluflturuyor ve ceza sahas içerisinde ço alarak hücum ediyorlar. Bizim de böyle bir hücum anlay fl m z var. Orta saha oyuncular Aatif Chahechouhe, Burhan Efler, Ayd n Karabulut ve Hakan Arslan hücuma kat l yor. Aatif, en ileride yer al yor. Forvetsiz gibi gözükebiliriz ama 4 kifli birden hücum ediyoruz. Sabit santrforumuz yok ama her zaman golü arayan 4 oyuncumuz var." Carlos, ara transfer döneminde tak ma kat lan Brezilyal santrfor Pedro Oldoni'nin gelifliyle de sistemin devam edece ini ifade ederek, "Pedro'yu bu sistem içerisinde de erlendirece im. Sistem de iflmeyecek. Do ru iflleyen bir fleyi de ifltiremeyiz"

16 1 fiubat 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: AK Parti'nin yerel seçimlerde Kazan Belediye Baflkanl - na yeniden aday gösterdi i mevcut belediye baflkan Lokman Ertürk, ilçe merkezindeki seçim bürosunun aç l fl na 10 kilometrelik araç konvoyu ile geldi. fi iddetli ya an ya mur ve so uk havaya ra men yeni kat l mlarla büyüyen araç konvoyu D-750 karayolunda 2 fleridin tamam nda 10 kilometreyi buldu. Müthifl bir sevgi selinin yafland konvoy seçim bürosunun önünde mitinge dönüfltü. Yan nda ailesi ve AK Parti aday adaylar da oldu u halde Seçim otobüsünün üstünde sevenlerine hitap eden Lokman Ertürk'ün konuflmas s k s k alan dolduranlar taraf ndan tezahüratlarla kesildi. Her kesimden ve her yafl grubundan insan n so uk ve sa anak ya fla ald rmadan, yaln zca Lokman Ertürk'ün yan nda olmak için geldi i alan bu coflkulu kalabal a yetmedi. Lokman Ertürk'ün konuflmas s ras nda konvoy kalabal ndan zorlukla alana gelen AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Haluk pek ve Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Yard mc s Ayhan Y lmaz'a da alan dolduranlar büyük sevgi gösterisinde bulundu. AK Parti iktidar döneminde Türkiye'nin geliflmesine paralel olarak Kazan' n da müthifl bir flekilde geliflti ini ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Baflkan Ertürk seçim bürosu aç l fl na kat ld Ü reticilerin sorunlar na de inen Mansur Yavafl: Organize sanayi bölgelerininadeta kendi hallerine terk edilmelerine anlam veremiyorum. Organize Sanayi Ankara da istihdam n en önemli parças. Aileleriyle birlikte 100 bin kifliye ekmek veriyor. Üreticilerimizin desteklenmesi yerel kalk nman n en önemli unsurudur. Ne kadar üretim yap l rsa kent de, kent halk da, yerel yönetim de o oranda kazan r diye konufltu. Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi Baflkan Ahmet Kaya ve Sincan 2. Sanayi Organize Bölgesi Baflkan Seyit Ard ç ziyarette Yavafl a, bölgenin en büyük sorununun flebeke suyu, yol ve ulafl m oldu unu vurgulad lar.belediye Baflkan seçilmesi halinde organize sanayilere her flekilde destek olaca n söyleyen Mansur Yavafl, Göreve geldi imizde, bölgenin su, yol, altyap ve ulafl m gibi sorunlar na biran önce çözüm getirece imize söz veriyorum Organize Sanayi Bölgelerinin ard ndan CHP Sincan ve Etimesgut lçe Baflkanl klar n ziyaret eden Yavafl;büyük bir kalabal k taraf ndan karfl land. Yavafl,ilçe baflkanl klar - n ziyaretinde 30 Mart tan sonra, fahifl fiyatlarla kimde oldu u belli olmayan otoparklar n belediyenin hizmet kapsam na al nmas amac yla düflük maliyetli otopark kartlar n hizmete sokacaklar n söyledi. ifade eden Lokman Ertürk, " Vaat köprüsüne dönüflen ve hiç kimsenin yapamad Ovaçay köprüsünü biz kendi olanaklar m zla yapt k. Sal Pazar 'n n üzerini kapatarak çok halk m za yak fl r bir pazar al n haline getirdik. Ovaçay 'na dökülen hatta kimi yerde aç ktan akan Kanalizasyon için biz 240 kilometre hat döfledik, içme suyuna 230 kilometre hat döfledik, ya mursuyu toplama hatt m z var. Allah'a çok flükür uzun süredir bekledi- imiz ya fl sa anak ya mur oldu ya yor, sizler flahitsiniz, Ankara Bulvar nda hiç su birikintisi var m? Çevre dostu yak t olan do algaz 2009 y l nda getirdik. çme suyu ar tma tesisimizin yan s ra at k su ar tma tesisimiz hizmette. Ovaçay slah çal flmalar nda 3. etaba bafllad k. Eskiden onlar n çöp döktü ü yere biz Ankara'n n en güzel parklar ndan dinlenme alanlar ndan birini yap yoruz. Lojistik üssünün Kazan'a gelmesini sa lad k. Saray bölgemizdeki fabrikalarda binlerce vatandafl m z ifl sahibi, afl sahibi yapt k. Türkiye'nin en büyük projesi Kazan Savunma Sanayi ve Havac l k Kümelenmesi TAI yak nlar nda yap lacak ve yine binlerce istihdam olana sa layaca z. Biz Kazan' yüceltiyor, Ankara'n n geliflmifllikte birinci ilçesi yap yoruz. Bizim yolumuz vatandafla hizmet yolu, biz sizlere hizmet etmek için var z. "fleklinde konufltu. AK Parti Genel Sekreteri Haluk pek Kazan'da Lokman Ertürk'le çok yüksek oy oran beklediklerini vurgulayarak," Kazan oylar n yat r - ma dönüfltü ü bir yer. Her alanda örnek gösterdi imiz bir ilçemiz. fiimdi sand kta da Kazan yüksek oy oran yla da örnek olacak inflallah" Konuflmalar ndan ard ndan seçim bürosu Haluk pek, Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Yard mc s Ayhan Y lmaz, AK Parti Ankara Milletvekili aday ve l Genel Meclisi eski üyesi Cihan Ankara, AK Parti Kazan Belediye Baflkan Aday Lokman Ertürk, efli Meral Ertürk ile birlikte Turkuaz renkli kurdela kesilmek suretiyle aç ld. Sanayi bölgelerine Yavafl tan çözüm CHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl, Sincan 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgelerini ziyaret etti. Yavafl; Organize sanayinin Ankara da istihdam n önemli parças oldu unu belirterek su, yol, altyap ve ulafl m gibi temel sorunlar na acil çözüm sözü verdi. Yaz YORUM lahi fl k makaleleriyle M. Kemal Pilavo lu Yaz dizileriyle Dr. Mehmet S lay Anadolujet ten Erciyes e TRANSFER KAMPANYASI A nadolujet, SecureDrive ile yapt anlaflma kapsam nda Kayseri de sundu u ekonomik ve güvenli havaliman transfer hizmetini, Erciyes Kayak Merkezi ni kapsayacak flekilde kampanyal fiyatlarla geniflletti. 10 fiubat 2014 e kadar devam edecek kampanya kapsam nda havaliman flehir içi, flehir içi - havaliman ve Erciyes Kayak Merkezi havaliman aras ulafl m hizmetinin tek yön bedeli sadece 5 TL. AnadoluJet in uçufl yapt on noktada halen devam eden SecureDrive hizmeti, son olarak Ekim ay nda Kayseri de, Aral k ay itibariyle de Çorlu da bafllam flt. SecureDrive anlaflmal transfer hizmetiyle AnadoluJet; yolcular n kap s n n önünden alarak havaliman na, havaliman ndan ise evlerine güvenli bir flekilde ulaflt r yor. AnadoluJet transfer hizmeti kapsam nda araçta internet kullan m, çocuk koltu u gibi ek donan mlar da sunuluyor. Özel e itimli floförler ile uça a binmeden önce bafllayan Anadolu- Jet konukseverli i, bindikten sonra da uçak içinde devam ettiriliyor. Bugüne kadar Ankara, stanbul, zmir, Antalya-Mersin, Kayseri, Çeflme, Bodrum - Dalaman ve Çorlu da geçerli olan SecureDrive iflbirli inde sunulan transfer hizmeti, havaliman na gidifl ve dönüfllerde AnadoluJet yolcular na büyük konfor sa l yor. TÜRK YE N N EN GEN fi KONU VE YAZAR KADROSU LE HERGÜN S ZLERLEY Z Adem Yavuz Irgato lu Tamer Karahan Ziya Demirel Yalç n çyer Kenan Ergen Erol Da l Abdullah Cengiz Deniz Tan k Kartal Göktan Muhammed Aslan Nazan Bozdemir Fazl K l nç Gülflah Güçyetmez Süleyman Göksu M. Recep Tiryaki Mehmet Akif Duman

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0827 1,4898 122,555 2,9105 1051,20 36,79 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Düşük

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı