ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ..."

Transkript

1 Ýrsen Küçük, "Türkiye AK Parti hükümetiyle ekonomi ve dýþ politikada atýlým yaptý" diyor. Bunu muhalefetteyken söylemiþ olsa, ancak o zaman bir anlamý olurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ÞÝMDÝ DE SIRA ONLARDAYMIÞ l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... DAVUTOÐLU VARKEN... Zübeyir Aðaoðlu AYAÐA KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ... Ali Osman EROÐLU BREFAYA DADANIRSA MASADAN KALKMAZ Erdoðan Baybars TÜKETÝM HASTALIÐI Elvan Levent DAVUDÝ MAKAMI Mehmet Levent Deniz Baykal'ýn gidiþinden sonra Türkiye'de CHP yeniden dirildi. Ve en nihayet AKP'ye bir alternatif doðdu. Ancak kurultayda konuþan Kemal Kýlýçdaroðlu Kýbrýs hakkýnda yeterli bilgiye sahip olmadýðýný ortaya koydu... Kýbrýslýlar AKP yi sandýða gömmüþ n Kemal Kýlýçdaroðlu þöyle konuþtu: Kýbrýs'ý gördünüz. Kýbrýs halký ne yaptý? AKP'nin getirdiði iktidarý sandýða gömdü. Þimdi sýra bizim halkýmýzda... Önümüzde seçim var... Kýbrýslýlarýn yaptýðý gibi AKP'yi de burada sandýða gömeceðiz... n Kýlýçdaroðlu CTP ile Mehmet Ali Talat'ýn seçim yenilgisini AKP hükümetinin yenilgisi olarak kabul ediyor, ancak bu görüþ doðru deðil... n Rauf Denktaþ bile, "Kýbrýs'ta Türkiye'nin onaylamadýðý kimse cumhurbaþkaný seçilemez" derken, Kýlýçdaroðlu Eroðlu'nun AKP'ye raðmen seçimi kazandýðýný nerden çýkarýyor? n Geçerli 1189 oyun tamamýný alarak dünkü kurultayda yeni CHP lideri seçilen Kemal Kýlýçdaroðlu Türkiye'de 'Gandi Kemal' olarak anýlýyor. Gandi'nin yolundan giderse baþarýlý olmamasý için hiçbir sebep yok... l 3. sayfada Enerji depoluyor... Serdar Denktaþ Aþk Adasý'na gitti n DP lideri Serdar Denktaþ Eskiþehir'deki Aþk Adasý'nýn açýlýþýna katýldý... n Gazetecilerin sorularýný da yanýtlayan Denktaþ, Kasým ayýna kadar KKTC'de azýnlýk hükümeti bulunacaðýný ve erken seçime gidilip gidilmeyeceðinin Kasým'dan sonra belli olacaðýný söyledi... n TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun Kýbrýs'la ilgili son demecini de çok olumlu bulduðunu söyleyen Denktaþ, limanlar konusunda "AB ve BM bu teklifi çok iyi deðerlendirmeli" dedi... (6. sayfada) Gazetemizle birlikte... Arif H.Tahsin yazýyor: Ufukta yeni bir fuarda mý? n2. sayfada

2 Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin UFUKTA YENÝ BÝR FUARDA MI? Dünya iyice çalkalanýyor... Küresel ýsýnmayý bir yana býraksak da, dünya büyük sýkýntýda... Ekonomik güç dengeleri deðiþiyor... Rus Ýmparatorluðu'nun yýkýlmasýndan sonra sýra, Avrupa ve Amerika'da mý? Her neysa... Dünya doðum sancýlarý içerisinde... Kaçýnýlmaz olarak doðuracak ama ne doðuracak? Kapitalist ekonomik sistem sallanýyor. Týkandý. Üreten Büyük Burjuvazi pazar açýsýndan sýkýntýya girdi. Ýnsanlarýn satýnalma gücü geriledi, geriler... Dünya nüfusunun neredeyse çoðunluðu yoksulluk sýnýrýnda, ya da altýnda... Bunlarý kalkýndýrmadan sanayi ayný hýzda, ya da artarak nasýl üretime devam edebilir? Satýn alabilenler kaç araba, kaç buzdolabý ve saire ve saire satýn alacak? Gýda üretimi nasýl artarak sürecek? Ýklim da izin vermez, ama milyarlarca insan da aç... Nereye varacak bu nüfus artýþý ile dünya? Kapitalist ekonomik sistem yýkýlsa da Komünizm gelse dünya insanlýðý çok rahat bir nefes alacak. Ama kim yýkacak? Neysa... Küresel ýsýnmayý bir yana býrakalým. Ve önümüzdeki pilava bakalým. Yakýn çevremizde neler oluyor? Irak, Ýran, Ýsrail, Filistin ve Türkiye... Ve Rusya... Ve daha ilerde hýzla yükselen Çin ve Hindistan... Çin dünya ekonomisinin tahtýna ha oturdu, ha oturuyor... Ve ardýndan Hindistan... Ve krizden çýkýp yeniden devleþen Rusya... Türkiye eski rayda kalabilir mi? Mümkün deðil... Duraklama devrinden gerileme dönemine geçme olasýlýðý yüksek olan Amerika, ve gerileme dönemine girmiþ görünen Avrupa ile eski iliþkisini sürdürebilir mi? Ýsmet Paþa idi söyleyen. Aklýmda öyle kaldý. "Yeni bir dünya kurulur, Türkiye da yerini alýr." 1964'de söylediydi galiba sene evvel yani... Ýþte o yeni dünya epey yol aldý. Ne yapacak Türkiye? Büyük bir olasýlýkla bir süre daha "iki kapýlý" oynayacak. Avrupa'nýn Þahý, Padiþahý olma þansýný son ana kadar kollayacak. Kurulmakta olan yeni dünya Türkiye'ye nasýl bakacak. Ona nasýl bir rol biçecek? Ve doða insandan intikam almaya kalkýþmazsa, ya da küresel ýsýnma felaketini ertelerse Kýbrýs ne olacak? Kurulmakta olan yeni dünyada Kýbrýs kimin, ya da kimlerin nüfuz alanýna girecek? Ýngiliz-ABD hegemonyasý Kýbrýs'ta son zamanýný mý yaþamaktadýr? Ve sonlarý yaklaþtýysa, Kýbrýslýca söyleyelim, Kýbrýs'ýn yeni fuardasý kim olacak? Küçük-Arýnç görüþmesi... Ýrsen Küçük'ten AKP hükümetine övgü n Küçük: Türkiye AK Parti hükümetiyle ekonomi ve dýþ politikada atýlým yaptý... Baþbakan Ýrsen Küçük, KKTC'de temaslarýný sürdüren Türkiye Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç ve beraberindeki heyeti kabul etti. Arýnç, görüþmede yaptýðý konuþmada, Baþbakan Küçük'ü makamýnda ziyaret edip kutlamak istediðini belirterek, hükümeti kurma görevi alan Küçük'ün hükümeti kurduðunu, programýnýn da mecliste okunduðunu, pazartesi de görüþmeler yapýlarak daha sonra güvenoylamasýna gidileceðine iþaret etti. Küçük'ün Kýbrýs Türk toplumu, KKTC için hayýrlý görevler yapmasýný, baþarýlý olmasýný dileyen Arýnç, þunlarý dile getirdi: "Kendisine iyi þanslar diliyoruz. Biz heyetimiz olarak her zaman Kuzey Kýbrýs Türk halkýn her konuda, her zaman yanýnda ve desteðindeyiz. Burada siyasi istikrarýn, ekonomik geliþmenin olmasý, Kuzey Kýbrýs Türk halkýnýn kendi dinamikleriyle varlýðýný her geçen gün daha kuvvetlendirmesi bizim temel amacýmýzdýr. Anavatan olarak her zaman bu düþüncedeyiz. Hükümetimiz de her zaman Kuzey Kýbrýs Türk hükümetinin yanýnda olacaktýr. Ýþbirliðimiz devam edecektir ve atýlacak adýmlarý birlikte, hem düþünerek, hem planlayarak, beraber atmýþ olacaðýz." Bülent Arýnç, geçmiþten bu yana, YSK adaylarý geçici olarak ilan etti... Milletvekilliði için 6 aday baþvurdu Yüksek Seçim Kurulu, 27 Haziran'da yapýlacak Yerel Kuruluþ Organlarý Genel Seçimi ile Milletvekilliði Ara Seçimi için adaylýklarýný koyanlarý geçici olarak ilan etti Ȧdaylara her türlü yasal itiraz, bugün ve Pazartesi günü saatleri arasýnda ilgili Ýlçe Seçim Kurulu'na yapýlabilecek. YSK'nýn 25 numaralý duyurusuna göre, Gazimaðusa'da bir Kuzey Kýbrýs'taki varlýðýn iç ve dýþ politikada daha da güçlendiðinin görüldüðünü; Ýrsen Küçük'ün deneyimli bir siyasetçi olduðunu kaydederek, Baþbakanlýk görevinde bundan sonraki geliþmelerde çok büyük payý olacaðýný söyledi. Arýnç, Küçük ve hükümete baþarý dileyerek kutladý. KÜÇÜK: "ARINÇ ENDER POLÝTÝKACI" Baþbakan Ýrsen Küçük de, Arýnç'ýn geçmiþte ve þimdiki görevlerinde Kýbrýs'la her zaman ilgilendiðini, ilgisini hiç eksiltmediðini belirterek, Arýnç'ý yakýndan izlediðini ve Anavatan'ýn yetiþtirdiði ender politikacýlardan biri olduðunu kaydetti. Kýbrýs'a Anavatan'ýn desteðinin artarak devam ettiðini belirten Küçük, AK Parti iktidarýyla Türkiye'nin hem ekonomide hem de dýþ politikada atýlýma girdiðini; ekonomik istikrarýn saðlandýðýný, TL'nin yabancý para birimleri karþýsýnda güçlendiðini söyledi. Baþbakan Küçük, atak bir dýþ politika izleyen AK Parti Hükümeti'nin komþularýyla uyum içine girdiðini; iliþkilerini düzelttiðini ve bugün Türkiye'nin politikalarýnýn aranýr hale geldiðini ifade etti. milletvekilliði için yapýlacak ara seçim için 6 aday var. Milliyetçi Adalet Partisi'nden Ata Tepe; Özgürlük ve Reform Partisi'nden Dursun Oðuz; Toplumcu Demokrasi Partisi'nden Hüseyin Angolemli ve Ulusal Birlik Partisi'nden Resmiye Canaltay yanýnda; baðýmsýz adaylar Nüshet Ýlktuð ile Kaygýsýz Karaca adaylýk baþvurusu yaptý. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ÞÝMDÝ DE SIRA ONLARDAYMIÞ Merak ediyorum... Sivil toplum örgütleri denilen örgütler, Talat ve Hristofyas'a verdikleri desteði þimdi Derviþ Eroðlu ile Hristofyas'a da verecekler mi? "Liderleri cesaretlendirelim" kampanyasý yapacaklar mý yine? Pankartlý destek eylemleri düzenleyecekler mi? Görüþme salonuna girerken, onlara zeytin fidaný sunacaklar mý? "Eroðlu ile Hristofyas arasýnda yürütülen çözüm ve barýþ görüþmelerini destekliyoruz" diye bildiri yayýnlayacaklar mý sýk sýk? Eroðlu muhalifi gazetelerimiz çözüme dair iyimser manþetler atacak mý? "Müzakerelerde ilerleme" diyecekler mi? Yýl sonunda çözüm müjdesi verecekler mi halka? Bu yönde ciddi bir sinyal yok henüz þu ana kadar. Hatta Eroðlu eski fikirlerinden cayarsa ve çözüm trendine girerse, bundan büyük bir üzüntü duyacaklarýný gizleyemediler... Eroðlu'nun seçildikten sonra verdiði çözüm ve barýþ mesajlarýna içerlediler. Suçladýlar hatta onu... "Sen seçimlerde baþka söyledin, þimdi ise baþka yapýyorsun" dediler... "Halký kandýrdýn" diye hýrladýlar... Eroðlu egemenlik meselesinde hizaya gelmeye baþlayýnca, çullandýlar hep birden. Seçimlerde verdiði sözü tutmadýðý ve çifte egemenlikte ýsrar etmediði için yakasýna yapýþtýlar... Hele Birleþmiþ Milletler Genel Sekreterine mektup göndererek 23 Mayýs anlaþmasýna baðlý kalacaðýný söylediði zaman çýlgýna döndüler adeta... Dahasý þu: Ankara'daki Erdoðan hükümetini çözümcü bir hükümet saydýklarý için, Eroðlu'nun bu hükümetle uyum içerisine girmesini hiç hazmedemediler... AKP hükümeti ile Eroðlu arasýnda umduklarý çatýþmayý göremeyince derin bir hayal kýrýklýðýna uðradýlar. Bir de Erdoðan Eroðlu ile ikili muhabbete dalýnca, büsbütün þaþkýna döndüler... Ýstemeye istemeye Eroðlu'nun Talatlaþacaðýný teslim etmeye baþladýlarsa da pek memnun kalmadýlar bundan... Ne bekliyordu onlar? Eroðlu savaþ açsýn Ankara'ya... Mehmet Ali Talat da seçim kampanyasýnda öyle söylememiþ miydi zaten? "Ankara'ya savaþ açtý" diyordu Eroðlu için... Ýstedikleri buydu... Restleþsin Eroðlu Erdoðan'la... "Sen tek egemenliði Talat'a kabul ettirdin ama bana kabul ettiremezsin" desin... Federal çözümü elinin tersiyle geri itsin... KKTC'yi istesin... Hiçbiri olmadý bunlarýn... Olmayacaðýný da biz çok yazdýk zaten... Anlamadýlar... Anlamak istemediler, ya da öyle geldi iþlerine... "Talat nasýl Denktaþlaþtýysa, Eroðlu da Talatlaþacak" dediðimiz zaman güldüler... Herþeyi geç anladýklarý gibi, bunu da geç anlýyorlar þimdi... Ve "Kýbrýslýtürkler beni seçmezlerse intihar etmiþ olurlar" diyen Talat'ýn bu sözlerinin ne kadar absürd olduðu artýk daha kolay anlaþýlýyor. Türkiye'nin Kýbrýs'taki konumunu deðerlendirememenin bir sonucudur elbette tüm bunlar. Bizim burada böyle de, Türkiye'de daha doðru deðerlendirmeler mi var sanýrsýnýz? Bakýn, Deniz Baykal'ýn gidiþinden sonra yeniden bir umut ýþýðý yakan CHP'nin dünkü kurultayýnda ne demiþ yeni baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu: "Kýbrýs'ý gördünüz... Kýbrýs halký ne yaptý? AKP'nin getirdiði iktidarý sandýða gömdü. Þimdi de sýra bizde." Demek Kýlýçdaroðlu, Kýbrýs'ta Eroðlu ve partisinin AKP'ye karþý bir zafer kazandýðýný sanýyor! Burada böyle bir þeyin mümkün olamayacaðýný bile bilmiyor yani daha... Kendisine iyi bir Kýbrýs uzmanýný danýþman yapmaya baksýn... Yoksa çok tökezleyecek böyle... Biz AKP'nin bileðini büktük de sýra onlardaymýþ... Gazanýz mübarek olsun öyleyse...

3 AFRÝKA dan mektup... BATIK GEMÝLER VE 334 ÝMAM Türk sermayesinin Kuzey Kýbrýs'a akýþý ile burada üretim durmuþ, toplum üretici bir toplum olmaktan çýkmýþ ve büsbütün bir tüketim toplumu olmuþuz... Küçük sanayi iþletmelerimiz kapýlarýna kilit vurmuþ teker teker... Yüzyýllýk helvacý bile kepenk indirmek zorunda kalmýþ... Ayakkabýcýlarýmýz kapanmýþ... Terzilerimiz kapanmýþ... Marangozlarýmýz kapanmýþ... Konfeksiyoncularýmýz çoktan çekmiþ teslim bayraðýný... Basýnýmýz da can çekiþiyor aslýnda günlük gazetemiz var ama, bakmayýn siz... Parti sübvansiyonlarý olmasa, onlarýn yarýsý da kilit vurur kapýsýna... Türkiye gazeteleri yutar hepimizi de... 'Kýbrýs' gazetesi dýþýnda tüm gazetelerimizin tirajý Türkiye gazetelerinin tirajýnýn altýnda... * Otelcilik sektörü TC'li sermayenin eline geçmiþ... Casinolarýn hatýrýna 5 yýldýzlý oteller yapýldýktan sonra, Con Aziz'in Celebrity'si bile sinek avlýyor artýk... Eðlence sektörümüzün krallarý Türkiyeli krallar... Mesken tutmuþlar adayý... Milyarlarý götürüyorlar... Bir gecede yüz milyarý cebe atanlar var... Ya bizim sanatçýlarýmýz... Sefilleri oynuyorlar... Periþanlar... * Türkiyeli yatýrýmcý için bu ada kýyak mý kýyak... Bu toprak altýn mý altýn... 'Mutlu Barýþ Harekatý'nýn gerçek mutlularý... Onlara tanýnan haklar yerlilere tanýnmýyor... Onlara saðlanan muafiyetler yerlilere saðlanmýyor... Altyapý... Arazi... Kredi... Beðen da beðendiðini... Yap oteli... On yýl da ödeme hiçbir vergi... * Bir feryat yükseldi dün Daü- Sen'den... Üniversite mali sorunlar içinde çýrpýnýyor... KTHY gibi... Ha battý, ha batacak... Ne diyor sendika: "Yabancý yatýrýmcýlara sunulan imkan ve vergi muafiyetleri üniversiteye de sunulsun." Buradaki TC menþeli üniversiteler her türlü harç ve vergiden muaf... DAÜ'den ise vergi isteniyor þimdi... TC üniversitelerinin adaya yerleþmesinden sonra yerli üniversitelerin öðrenci sayýsý azalýrken, bir yandan da baþka külfetler sýraya konuyor... * Biliyor musunuz? 334 imam ve müezzin var burada... Tümü de Türkiye'den... Kýbrýslý 41 imam ve müezzinin defteri dürüldü... Hepsi de emekliye çýkarýldý... Aziz Nesin 'facia' deðil, 'efca' derdi kendisine memleketin halini soranlara... Efca, faciadan da beter demekmiþ... Bizim halimiz de iþte öyle galiba... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE CHP'de Gandi Kemal dönemi... Kýlýçdaroðlu: Kýbrýs ta halk AKP nin getirdiði iktidarý sandýða gömdü, þimdi de sýra bizde Kemal Kýlýçdaroðlu'nun adaylýðýnýn CHP tabanýnda ortaya çýkan coþku, partinin son çeyrek asýrýn en görkemli kurultayýný yarattý. Binlerce CHP'li Ankara'ya akýn etti delegeden 1189 oy alan Kýlýçdaroðlu CHP'nin 7. Genel Baþkaný oldu. Rahþan Ecevit, Kamer Genç gibi isimlerin de katýldýðý kurultayda 'solda birlik' ve 'iktidar' mesajlarý öne çýktý... Kemal Kýlýçdaroðlu, konuþmasýna, çok aðýr bir görev üstlendiðinin bilincinde olduðunu söyleyerek baþladý. Kýlýçdaroðlu'nun konuþmasýndan bazý baþlýklar þöyle: ZONGULDAK KADER DEÐÝL: Zonguldak'ta 30 canýmýzý kaybettik. Recep Bey diyor ki, 'Bu yörenin insanlarý bu tür olaylara alýþýk. Ölüm bu mesleðin kaderinde var.' Dünyanýn her tarafýnda maden çýkarýlýr, bizim kadar yaþamýný yitiren emekçi var mý? Yaþamlarýný kaybeden iþçilerimizin tamamý taþeron iþçisi. CHP iktidarýnda taþeronluðu gömeceðiz. Kamuda çalýþan hiçbir iþçi, yaþamý boyunca asgari ücrete mahkum olmayacak. Toplu sözleþme, grev haklarý olacak. Örgütlenmeden korkmayacaðýz. HEPSÝ KÖÞEYÝ DÖNDÜ: Her üniversiteyi bitiren iþ bulacak diye bir kural yok, diyor. Gözünü seveyim Recep Bey, bu kural senin için geçerli olabilir ama fakir fukaranýn çocuðu için nasýl olacak. Onun gemileri mi var, havuzlu villalarý mý var. FAÞÝZME GEÇÝT YOK: Anayasa deðiþikliðiyle kendi korku imparatorluklarýnýn hukuksal temellerini hazýrlamak istiyorlar. Bu ülkede sendikalar, örgütler korkudan konuþamýyor, sokaktaki vatandaþ bile telefonla konuþmaktan korkuyor. Bu demokrasi mi faþist yönetim mi? Recep Bey elini kaldýrýyor herkes ölüyor, Recep bey oturuyor herkes ölüyor, Recep bey konuþuyor aðzýndan bal damlýyor. Benim bildiðim iktidarlar eleþtirilir. KIBRIS HALKI AKP'YÝ SANDIÐA GÖMDÜ, BÝZ DE GÖMECEÐÝZ: Kýbrýs'ý gördünüz. Kýbrýs halký ne yaptý? AKP'nin getirdiði iktidarý sandýða gömdü. Þimdi sýra bizim halkýmýzda... Önümüzde seçim var. Kýbrýslýlarýn yaptýðý gibi AKP'yi de burada sandýða gömeceðiz. KILIÇDAROÐLU BAÞKAN Türkiye'de CHP 33. Olaðan Kurultayý'nda Ýstanbul Milletvekili Kemal Kýlýçdaroðlu, CHP Genel Baþkanlýðýna seçildi. Kýlýçdaroðlu, Atatürk Spor Salonu'nda yapýlan kurultayda, geçerli bin 189 oyun tamamýný alarak, CHP'nin 7. Genel Baþkaný oldu. Kurultayda, 8 oy da geçersiz sayýldý. DOHA'DA KIBRIS TÜRK MUTFAÐINI TANITTILAR- Kýbrýs Türk mutfaðý, Katar'ýn baþkenti Doha'da KKTC Doha Temsilcisi Arif Altay'ýn ikametgahýnda düzenlenen etkinlikte tanýtýldý. Temsilcilikten verilen bilgiye göre, Altay ve eþi Þaziye Altay, bugün ikametgahlarýnda davetlilerin katýlýmýyla piþirdikleri Kýbrýs Türk mutfaðýna özgü yiyecekleri tanýttý. Molehiya, hellimli, zeytinli ve Kýbrýs keki piþiren Altay çifti yanýnda, Doha'da yaþayan Kýbrýslý Türklerden Füsun Ýlkay, davetlilere kendi piþirdiði pirohuyu tattýrdý. ex istence Elvan Levent TÜKETÝM HASTALIÐI Tüketim konusuyla ilgili takýntýlý bir kiþi olmama raðmen, 'affluenza' terimine rastlamamýþtým daha önce. 'Affluenza', alýþveriþ baðýmlýlýðý demek. Kelime, aþýrý zenginlik, refah anlamýna gelen 'affluence' ve grip, bulaþýcý hastalýk anlamýna gelen 'influenza' kelimelerinden türemiþ. Ýki Amerikalýnýn, John de Graaf ve David Wann'ýn yazdýðý 'Anffluenza- Tüketim Hastalýðý' baþlýklý kitabýn farklý dillere çevirilmesinin ardýndan, birçok ülkede popülerlik kazanmýþ bu terim. Kitabýn tamamý hiç hýz kaybetmeden, týpký bulaþýcý bir hastalýk gibi gittikçe yayýlan tüketim sendromunu eleþtiriyor. Üç bölümden oluþan kitap, týpký bir hastalýða inceler gibi inceliyor tüketim çýlgýnlýðýný: semptomlar, nedenler ve tedavi yollarý... 'Anffluenza', Yunanca 'onios' ve 'mania' kelimelerinden türeyen ve satýþ çýlgýnlýðý veya daha yaygýn þekliyle 'shopaholism' anlamýna gelen 'oniomania' ile ayný belirtileri gösteriyor: Herhangi bir spesifik eþyayý bulma isteði olmadan maðazaya gitmek... Satýþa sunulan ürünlerin neredeyse hepsini incelemek... Moda dergileriyle ilgilenmek... Objektif bir neden olmaksýzýn bir eþyayý satýn alma arzusu duymak... Sürekli olarak satýn alýnan eþyadan bahsetmek... Maðazalarýn düzenli bir þekilde ziyaret edilmemesi takdirde, dugusal bir kayýtsýzlýða düþmek... Hepsi de bu çaðýmýzýn en çaresiz 'hastalýk'larýndan birinin belirtileri... 'Alýþveriþ hastalýðýný yenmek' baþlýklý bir baþka yazý ise þöyle diyordu: "Maðazalardaki bütün yeni ürünleri almak için yanýp tutuþuyorsanýz, dolabýnýzda bir kez olsun giymediðiniz bir sürü giyisi varsa eðer, etrafýnýzdaki dükkanlar sizi mýgnatýstan da öte bir güçle çekiyorsa ve eðer imkanýnýzdan daha fazla para harcýyorsanýz, teþhis ortada demektir. Ýngilizce olarak buna 'shopaholism', bilimsel olarak ise, 'oniomania' diyorlar." Bu yazýyý yazmama neden olan unsurlardan biri de, her gün maðazalardan cep telefonuma gelen mesajlardý aslýnda. Tüketim sektörü de, teknolojinin günden güne geliþen imkanlarýndan sonuna kadar faydalanýyor bildiðiniz üzere. Maðazalar artýk sadece vitrinlerini dekore ederek, oturup müþterinin gelmesini beklemiyorlar... Müþterilerin telefon numaralarýný kaydederek, yeni ürünlerin geldiðini, ucuzluk kampanyalarýný cep telefonlarýna mesaj göndererek, onlarý bir anlamda maðazalarýna çaðýrýyorlardý. Ve elbette, bu ilk bakýþta tüketiciye sunulan bir 'hizmet' gibi görünüyordu. Vatandaþý zamansýz alýþveriþten kurtaran bir hizmet. Ancak, bana kalýrsa bu uygulama ayný zamanda 'tüketim'i de kaçýnýlmaz bir þekilde körükleyen unsurlardan biriydi. Maðazalarýn bir suçu yoktu ancak, tüketicinin de 'tüketim' bilincine ermesi gerekiyordu. Bizim gibi, marketten küçük bir þiþe içme suyu alýrken bile kredi kartý kullanýlan bir toplumda, 'tüketim'in toplumu sadece ekonomik olarak deðil, ahlaki açýdan da nereye doðru sürüklediðinin ciddi bir þekilde ele alýnmasý gerektiði kanýsýndayým. Vatandaþýn boþ zamanýný televizyon izleyip, alýþveriþ yaparak geçirdiði bir toplumuz sonuçta. Burada henüz yeni reþit olmuþ gençler, binlerce sterlinlik arabalarla dolaþýyorlar etrafta. Can sýkýntýsýndan, ayný yollarda tur atýp duruyorlar saatlerce. Ýlkokul çaðýndaki çocuklar son model cep telefonu yarýþý içindeler... Ve en önemlisi bütün bunlar bizi daha 'mutlu' bir toplum kýlmýyor. Tam tersine, konuþtuðum birçok kiþi garip bir 'depresyon' hali içinde. Gustave Flaubert'in 'Bir Delinin Anýlarý' kitabýnda 'insan' için sarfettiði sözleri getiriyor aklýma: "Demek ki insanýn etrafýnda sadece karanlýklar vardýr; her þeyin içi boþtur ve o sabit birþey ister; herþeye tutunur ve herþeyi eksiktir: Vatan, özgürlük, iman, Tanrý erdem; bunlarýn hepsini almýþtýr ve bütün bunlar elinden düþmüþtür..."

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Davudi bir ses haykýrdý "Bütün sýnýrlar kalksýn" Birilerinin baþýndan kaynar sular döküldü Kanla çizilen sýnýr mümkün mü hiç silinsin? Sanki yüreklerinden birþey kopup söküldü Kalay GANDÝ KEMAL'ÝN KASKETÝ VE HALKÇILIK MUHABBETÝ CHP'nin yeni Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun konuþmasý boyunca Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan için sürekli "Recep Bey" ifadesini kullanmasý ilginçti. AKP bunu "saygýsýzlýk" þeklinde yorumlayýp tepki göstermekte gecikmedi. Neden kravatsýz olduðunun sorulmasý üzerine, kravatsýz kendini halka daha yakýn hissettiðini söyledi. Binlerce insanýn coþkulu sloganlarý arasýnda salondan ayrýlýrken Kýlýçdaroðlu'nun baþýnda Ecevit'in kasketine benzer bir kasket vardý. "Kasket" halkçý olmaya yeter mi bilemeyiz ama gerçek þu ki, CHP'de, 1970'li yýllardan beri ilk defa böyle coþkulu bir rüzgar esiyor... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik AYAÐA KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ... Ben pek istatistik falan tutmam... Ýlgilenmem de baþkalarý gibi... Görünen köy kýlavuz istemez çünkü... Þimdi siz bu ülkenin Türkiye'nin iþgal altýnda olduðunu binden fazla Türk askerinin burada konuþlandýðýný... Belki de 1 milyon Türkiyelinin buraya çeþitli kisvelerle taþýndýðýný veya kimliðini gösterip geldiðini bilebilmek için statistike mi gerek vardýr? Kýbrýs'ýn kuzeyine Türkiye'den gönderilen paranýn %70'inin nüfusun %10'unun cebine gittiði, paranýn geriye kalan %30'unu da nüfusun %90'ýnýn paylaþtýðý söylenir... Bu sadece bir duyum... Ýstatistik tutmuþ falan deðilim... Birilerinin konuþmalarýna kulak misafiri oldum sadece... Þimdi Türkiye buraya paketler gönderip duruyor... Bugüne kadar sallandý durdu bu paketlerin uygulanmasý... CTP döneminde hazýrlanan paket þimdi hayata geçirilmeye çalýþýlýyor... Ankara'nýn "baðbozumu"nu CTP yaþadý, UBP gördü... Ama daha önce UBP de yaþamýþtý... Ellerini ayaklarýný kaybettiler. Sudan çýkmýþ balýk gibi... Bir daha ayný durumda yakalanmamak için Ankara'nýn bir dediðini iki etmemeye kararlýdýrlar. Birçok bakanlýkta, dairede Türkiye'den getirilen uzman veya teknik adam dedikleri memurlar dört elle çalýþmalarýný sürdürmektedirler. Yasalarýn tadili, yeniden düzenlenmesi ve Ankara'nýn paketine uyumu çalýþmalarýný sürdürmektedirler... Ýrsen Küçük, geçenlerde KTHY çalýþanlarýna, ücret almadan yaptýklarý özverili çalýþmalarýndan dolayý teþekkür etti... "Buraya kadar" demenin dolaylý anlatýmý deðilse nedir bu? Bir vatandaþýmýzýn dediðine göre ayýn yirmisinde bile ödenmemiþler... Küçük, Taçoy'un görevden alýnmasýnýn sebebini biliyor. "Parayý ben veririm düdüðü de ben çalacam" anlayýþý deðildir bu artýk... Belki bir süre öncesine kadar öyleydi. UBP ve Denktaþ çok iyi kamufle etmiþti bunu... Ama CTP baþarýsýz oldu gizleme iþinde... Açýða vurdu herþeyi... Kralýn çýplak olduðunu görmeyenler de görmüþ oldu... Türkiye'nin uyguladýðý tam bir tüketim politikasýdýr... Tüketilecek olanlar da Kýbrýslýtürklerdir... Herþeyi yaptý... Gidenler gitti, kalanlar kaldý... Geriye kalanlarý da yoketmenin yolu pakettir... Paketlemek yani... Ferdi'nin baðlarýný çözdüðü, þimdi Ýrsen'in de kapaðýný açacaðý paketle, paketlenmek istemeyenler þimdiden hazýr olsunlar... Nereye mi? Kavgaya... Yeniden UBP tumba demeye... UBP giderken, baþka bir Ankara uþaðýný baþlarýna getirmemeye de dikkat etmelidirler... Her örgütün bir misyoneri var çünkü... Ankara'ya hizmet etmeye yeminli... Paket, nimetin yüzde doksanýný kullanan nüfusun yüzde onuna dokanmayacak... Onlar iþbirlikçilerdir... Geriye kalanlar, ayaða kalkýp direniþi örgütlemezlerse eðer, ayvayý yediler... Eroðlu-Arýnç görüþmesi... Arýnç: Yýlsonundan önce anlaþma umudu Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Kýbrýs sorununa çözüm bulunmasý için yürütülen müzakerelerde, yýlsonundan önce bir anlaþma umudunu ifade ederek, gözetilecek tek konunun Kýbrýs Türk halkýnýn milli çýkarlarý olduðunu söyledi. Arýnç, Türkiye hükümeti ve parlamentosunun, gereken her türlü desteði vereceðini de ifade etti. Cumhurbaþkaný Eroðlu, Arýnç'ý kabul etti. Kabulde, Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Þakir Fakýlý, AK Parti Manisa Milletvekili Ýsmail Bilen, Anadolu Ajansý (AA) Genel Müdürü Hilmi Bengi ve TC Baþbakanlýk Basýn Yayýn Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya ve öteki yetkililer de hazýr bulundu. "EROÐLU DENEYÝMLÝ SÝYASETÇÝ" Arýnç, ziyarette yaptýðý konuþmada, Kuzey Kýbrýs Türk halkýnýn oylarýyla Cumhurbaþkaný seçilen Derviþ Eroðlu'nu kutlayarak, haklý davada yýllardýr büyük azimle mücadele veren Eroðlu'nun çok deneyimli bir siyasetçi olarak cumhurbaþkanlýðý yapacaðýný, bunun çok sevindirici bir olay olduðunu söyledi. Eroðlu'nun davayý baþýndan bilen, büyük özveriyle bugünlere gelen çok deðerli bir þahsiyetçi olduðunu kaydeden Bülent Arýnç, çeþitli ziyaretlerde birçok kez görüþtüklerini, hükümetinin de selamlarýný getirdiðini belirtti. Bülent Arýnç, KKTC'de yeni hükümetin güvenoyu alarak görevine baþlamasý dileðinde bulunarak, ardýndan Ankara'yla karþýlýklý ziyaretlerin güdeme TC Dýþiþleri Bakanlýðý'nda atamalar... Þakir Fakýlý merkeze alýndý n Moskova Büyükelçisi Akýncý ve Tel Aviv Büyükelçisi Çelikkol da merkezde görevlendirildi... Dýþiþleri Bakanlýðýnda yapýlan atamalarla Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Þakir Fakýlý, Moskova Büyükelçisi Halil Akýncý ve Tel Aviv Büyükelçisi Ahmet Oðuz Çelikkol merkeze alýndý. Resmi Gazetenin bugünkü sayýsýnda yayýmlanan atama kararlarýna göre, Moskova Büyükelçisi Akýncý merkeze alýnýrken yerine Elçi, Genel Müdür Aydýn Adnan Sezgin, Tel Aviv Büyükelçisi Çelikkol'un yerine de Elçi ve Genel Müdür Yardýmcýsý Kerim Uras atandý. BM Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye'nin Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Üzümcü merkeze alýnýrken, yerine halen Ýsviçre Büyükelçisi olan Mustafa Oðuz Demiralp görevlendirildi. Büyükelçi Tanju Sümer Türkiye'nin yeni Ýsviçre Büyükelçisi olurken, Macaristan Büyükelçisi Oya Tuzcuoðlu, Uluslararasý Sivil Havacýlýk Teþkilatý nezdinde Türkiye geleceðini, iþbirliðinin eskisinden daha güçlü olarak devam edeceðini kaydetti. EROÐLU Derviþ Eroðlu da, Arýnç'la görüþmesinde yaptýðý konuþmada, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Anavatan Türkiye'yle birlikte yürüttükleri davanýn müzakere masasýnda en iyi þekilde, halkýn da onay vereceði bir anlaþmayla sonuçlandýrýlmasý için uðraþlarýný sürdüreceklerini söyledi. Türkiye'yle diyalog içinde müþterek davayý en iyi þekilde savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Eroðlu, diplomatik alanda müzakere masasýnda mücadelenin, anlaþmaya varmak için süreceðini belirtti. Dünyanýn hep Türkiye ve Kýbrýs Türk halkýndan anlaþma beklediðini, kendilerinin üzerlerine düþen görevi yýllardýr en iyi þekilde yerine getirme gayretinde olduklarýný oysa Rum tarafýnýn müzakere masasýnda her þeyi reddettiðini; referanduma sunulan bir anlaþmayý da reddederek uzlaþmazlýðýný sürdürdüðünü kaydeden Cumhurbaþkaný Eroðlu, þöyle konuþtu: TEMENNÝM YILSONUNA KADAR ANLAÞMA... "Temennim bu dönemde, yýlsonuna kadar bir anlaþma saðlama niyetinde olduðumuz dikkate alýnýr. Sayýn Genel Sekreter'in verdiði mesajý Rum tarafý da alýr ve bir anlaþmaya varmak için gerekli esnekliði gösterir. Her þeyi Türk tarafýndan ve Anavatan Türkiye'den bekleyerek bir yere varmak mümkün deðildir. Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Hasan Kemal Gür ise yeni Macaristan Büyükelçisi oldu. Merkeze alýnan Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Can Altan'ýn yerine eski Uluslararasý Sivil Havacýlýk Teþkilatý nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Ahmet Vakur Gökdenizler atandý. LEFKOÞA BÜYÜKELÇÝSÝ MERKEZE Atama karalarýna göre Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçiliði görevini yürüten Þakir Fakýlý, merkez görevine atandý. Portekiz nezdinde büyükelçilik görevini yürüten Ömer Kaya Türkmen de merkeze çaðrýlanlar arasýnda yer alýrken, Türkiye'nin yeni Bangladeþ Büyükelçisi ise Almanya'da Büyükelçilik Müsteþarlýðý görevini sürdüren Mehmet Vakur Erkul oldu. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent DAVUDÝ MAKAMI Türkiye Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun Ýstanbul'da düzenlenen Avrupa-Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantýsýnda yaptýðý konuþma, dün Kuzey Kýbrýs basýnýnda öne çýkan konulardan biriydi. Hiçbir yeni görüþ içermeyen ve aslýnda tam bir "temcit pilavý" olan bu konuþmayý, bazýlarý "Türkiye ataða kalktý" manþetleriyle duyuracak kadar heyecanlandý. "Biz evet dedik, Rumlar hayýr dedi. Biz cezalandýrýldýk, onlar ödüllendirildi" hikâyesinin, sözcüklerin yerleri deðiþtirilerek uyarlanmýþ yeni bir versiyonuydu bu konuþma. Davutoðlu'na göre, Kýbrýs'ta kalýcý barýþýn tek þartý vardý. Dünya Kýbrýs Türklerine 3 limaný (Ercan, Maðusa, Girne) açacak. Türkiye ise buna karþýlýk bütün limanlarýný Rumlara açacak. Yani izolasyonlarý kaldýrýn biz de limanlarýmýzý açalým meselesi! "Kýbrýs'ta tüm sýnýrlarýn kalkmasýný istiyoruz" demiþ Davutoðlu. Bu sözlerden birþey anlayan varsa beri gelsin... Bize de anlatsýn da anlayalým... Deðil sýnýrlarý kaldýrmak, bu sýnýrlar üzerinde bir delik açmak bile sizin kolay kolay kabul edebileceðiniz birþey olmadýðýný sanki bilmeyen mi kaldý? Allahýn bir Lokmacý Kapýsýný bile nasýl büyük bir sorun haline getirip yýllarca ertelediðiniz daha dün gibi akýllardadýr. Þimdi kalkmýþ, "Tüm sýnýrlarýn kalkmasýný istiyoruz" diyerek hiç de inandýrýcý ve heyecan verici olmayan bir þov sergiliyorsunuz. Ve o toplantýda bir Allahýn kulu da çýkýp sormuyor size... "Bütün sýnýrlar kalksýn derken neyi kastediyorsunuz sayýn Davutoðlu?" Böylece asla anlaþýlamayan bir mevzu olarak, herkesin kafasýnda soru iþareti þeklinde kývrýlýp kalýyor bu sözler. Kulaða hoþ geliyor ya!.. Yalan da olsa, anlaþýlmasa da önemi yok! Kimse eþelemiyor altýný! Kimse iþleri yokuþa sürmek, sözde çözüm çabalarýnýn üstüne turþu suyu sýkmak istemiyor! Eskiden, "Ýzolasyonlarý kaldýrýn, biz de limanlarýmýzý Güney Kýbrýs Rum Yönetimi'ne açalým" diyorlardý. Þimdi ayný pilâvý, baþka bir çeþnide sunuyorlar... "Dünya Kýbrýs Türklerine 3 liman açsýn, biz Türkiye'nin bütün limanlarýný Kýbrýslýrumlara açacaðýz." Davutoðlu bu açýklamayý, Kýbrýslý bir Rum parlamenterin "Eðer sýnýr istemiyorsanýz, niçin Kýbrýs ve Türkiye arasýndaki limanlarý açmýyorsunuz?" sorusu üzerine yapmýþ. Rum milletvekilinin, bu açýklamadan ne kadar tatmin olduðunu bilmiyorum. Ama merak ettiðim birþey var. Ýþgal konusunun neden hiç gündeme getirilmediði... Rum milletvekili þöyle bir soru sorsa, Davutoðlu nasýl yanýtlardý acaba? "1974'te, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin faþist Yunan cuntasý darbesiyle bozulan anayasal düzenini yeniden kurmak için bir garantör olarak müdahale ettiniz. Ama anayasaya yeniden iþlerlik kazandýrmak için hiçbir þey yapmadýnýz. Tam akisne, Kýbrýs Cumhuriyeti Devletinin yüzde 36'lýk topraðýný iþgal ettiniz. Aradan 36 yýl geçti. Askeri iþgali sivil iþgalle pekiþtirdiniz. Bunu neden yaptýnýz sayýn Davutoðlu? Ve Kýbrýs Cumhuriyeti'nin bozulan anayasal düzenini yeniden tesis etmeyi hâlâ neden düþünmüyorsunuz?" Kimbilir belki de Davutoðlu þöyle bir yanýt verebilirdi bu soruya... "Söyledikleriniz doðru olabilir. Ama güne bakacak olursak, biz güçlendik ve bahsettiðiniz iþgal, dünya konjönktürünün gündeminden de düþtü. Bunlarý gözönünnde tutarak bizim koþullarýmýza daha gerçekçi yaklaþýmlarda bulunmanýzý bekliyoruz."! Benimki sadece bir senaryo. Ne Rum milletvekili o soruyu sordu... Ne de Davutoðlu verdi o yanýtý. Çünkü en gerçekçi ve en hukuki çözüm olan Kýbrýs Cumhuriyeti temelli bir çözümü, ne yazýk kimse istemiyor!

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR. Zorlu bir hükümet isterdiniz deðil mi? Alýn size iþte Zorlu bir hükümet! Töresi de cabasý... Eðer sigarayý býrakýrsanýz Ýstanbul'dan gümrüksüz puro da getirir ayaðýnýza! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3024 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT VÝZYON VE GAFGARIT.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3024 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT VÝZYON VE GAFGARIT. Maraþ Rumlara iade ediliyor... 50 binin dýþýndaki TC'li nüfus geri gönderiliyor. Bunlara karþýlýk Kýbrýslý Türklere uygulanan ambargolar kaldýrýlýyor! Nisan biiiiiir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ Diþe diþ, göze göz, kana kan, kulaða kulak... Parmaða parmak, ayaða ayak, kola kol... Þeriat derler buna, þeriat... Söyle be Egemen efendi onlara... Limana liman!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3692 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLAN... Ali Osman

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3692 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLAN... Ali Osman "Çatýr çatýr iktidara yürüyoruz" diyen Mehmet Çakýcý'ya bir 'Afrika' okuru soruyor: Bu memlekette iktidar mý var? Ýktidarsýzlýktan muzdarip olan bu yerde hangi yol iktidara çýkar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN Derviþ Eroðlu üç saatte birçok konuyu görüþmüþ Erdoðan'la. KKTC'nin 'kendine has' ekonomik sorunlarýný enine boyuna tartýþmýþlar. Tak fiþi bitir iþi derler iþte buna! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13

Detaylı

PANTOLON. Erdoðan Baybars

PANTOLON. Erdoðan Baybars Kuzey Kýbrýs'ta 'asýl baba'nýn isminin yalnýz baþ harflerini yayýnladýk þimdilik. Bugün de lakabýný yayýnlýyoruz. Neden? Bizim millet bulmaca çözmeye çok meraklý da ondan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kurulacak yeni havayolu þirketinin %60'ý özel sektör, %30'u devlet ve %10'u THY'nin olacak. 7 kiþilik yönetim kurulunda ise 4 üye THY'den, 2 özelden, 1 de devletten yer alacak. En az hisse sahibi en çok

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk Ýngiliz piçi dediler, yetmedi... Rum piçi dediler, yetmedi... Þimdi de 'Or... çocuklarý' diyorlar... Bugünleri de gördük iþte... Ve daha neler göreceðiz kimbilir... Bunlara 'hassiktir' çekmek az bile!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Toplumumuzda geniþ tabanlý bir hükümet için yanýp tutuþanlar var. Geniþ taban için en iyi seçenek UBP-CTP koalisyonu... Böylelikle yalnýz geniþ tabanlý deðil, yüksek topuklu da olur ayný zamanda! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

BANDABULÝYA. Dolgun Dalgýçoðlu

BANDABULÝYA. Dolgun Dalgýçoðlu Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nin Kýdemli Ceza Yargýcý Fügen Ulutekin Maðusa'ya atandý. Lapta'da ikamet eden yargýcýmýz için uzayan yolun daha çekici olduðunu mu düþündüler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23

Detaylı

ONUR HAVAYOLLARI'YLA. Dolgun Dalgýçoðlu. Kendilerine ve hükümete 15 Aralýk'a kadar süre tanýdýlar... Yeniden idam istiyor

ONUR HAVAYOLLARI'YLA. Dolgun Dalgýçoðlu. Kendilerine ve hükümete 15 Aralýk'a kadar süre tanýdýlar... Yeniden idam istiyor Siyasi partilerimiz þimdiden seçim hazýrlýðýna baþladýlar. "Fasulyenin yahnisi, gitti geldi aynisi" demeyesiniz diye canla baþla uðraþýyorlar. Ýnanmayýn, mevzinizde kalýn siz. Kum torbalarý arkasýnda!

Detaylı

Küçük'ü CTP kurtardý

Küçük'ü CTP kurtardý Ankara'dan gelen talimat üzerine CTP ortak mutabakata attýðý imzayý da çiðnedi... Bir de yönetime gelirlerse, Ankara'ya baðlýlýklarýnýn o zaman nasýl olacaðýný düþünün... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý Troyka güneyin canýna okuyor. Maaþlar kýrpýlacak, emeklilik budanacak, 13. maaþ kalkacak! Elektrik Kurumu, Telefon Dairesi ve limanlar satýlacak... Bakalým bu yarýþý adada hangi taraf kazanacak... ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE. Sulara gömülüp batan KTHY deðil, KKTC'dir aslýnda... Altý uçaðý olan bir havayolu þirketini yönetemeyenler devlet yönetmesini mi bilir? Karada emekleyenler hiç havada mý uçar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı