ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ..."

Transkript

1 Ýrsen Küçük, "Türkiye AK Parti hükümetiyle ekonomi ve dýþ politikada atýlým yaptý" diyor. Bunu muhalefetteyken söylemiþ olsa, ancak o zaman bir anlamý olurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ÞÝMDÝ DE SIRA ONLARDAYMIÞ l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... DAVUTOÐLU VARKEN... Zübeyir Aðaoðlu AYAÐA KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ... Ali Osman EROÐLU BREFAYA DADANIRSA MASADAN KALKMAZ Erdoðan Baybars TÜKETÝM HASTALIÐI Elvan Levent DAVUDÝ MAKAMI Mehmet Levent Deniz Baykal'ýn gidiþinden sonra Türkiye'de CHP yeniden dirildi. Ve en nihayet AKP'ye bir alternatif doðdu. Ancak kurultayda konuþan Kemal Kýlýçdaroðlu Kýbrýs hakkýnda yeterli bilgiye sahip olmadýðýný ortaya koydu... Kýbrýslýlar AKP yi sandýða gömmüþ n Kemal Kýlýçdaroðlu þöyle konuþtu: Kýbrýs'ý gördünüz. Kýbrýs halký ne yaptý? AKP'nin getirdiði iktidarý sandýða gömdü. Þimdi sýra bizim halkýmýzda... Önümüzde seçim var... Kýbrýslýlarýn yaptýðý gibi AKP'yi de burada sandýða gömeceðiz... n Kýlýçdaroðlu CTP ile Mehmet Ali Talat'ýn seçim yenilgisini AKP hükümetinin yenilgisi olarak kabul ediyor, ancak bu görüþ doðru deðil... n Rauf Denktaþ bile, "Kýbrýs'ta Türkiye'nin onaylamadýðý kimse cumhurbaþkaný seçilemez" derken, Kýlýçdaroðlu Eroðlu'nun AKP'ye raðmen seçimi kazandýðýný nerden çýkarýyor? n Geçerli 1189 oyun tamamýný alarak dünkü kurultayda yeni CHP lideri seçilen Kemal Kýlýçdaroðlu Türkiye'de 'Gandi Kemal' olarak anýlýyor. Gandi'nin yolundan giderse baþarýlý olmamasý için hiçbir sebep yok... l 3. sayfada Enerji depoluyor... Serdar Denktaþ Aþk Adasý'na gitti n DP lideri Serdar Denktaþ Eskiþehir'deki Aþk Adasý'nýn açýlýþýna katýldý... n Gazetecilerin sorularýný da yanýtlayan Denktaþ, Kasým ayýna kadar KKTC'de azýnlýk hükümeti bulunacaðýný ve erken seçime gidilip gidilmeyeceðinin Kasým'dan sonra belli olacaðýný söyledi... n TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun Kýbrýs'la ilgili son demecini de çok olumlu bulduðunu söyleyen Denktaþ, limanlar konusunda "AB ve BM bu teklifi çok iyi deðerlendirmeli" dedi... (6. sayfada) Gazetemizle birlikte... Arif H.Tahsin yazýyor: Ufukta yeni bir fuarda mý? n2. sayfada

2 Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin UFUKTA YENÝ BÝR FUARDA MI? Dünya iyice çalkalanýyor... Küresel ýsýnmayý bir yana býraksak da, dünya büyük sýkýntýda... Ekonomik güç dengeleri deðiþiyor... Rus Ýmparatorluðu'nun yýkýlmasýndan sonra sýra, Avrupa ve Amerika'da mý? Her neysa... Dünya doðum sancýlarý içerisinde... Kaçýnýlmaz olarak doðuracak ama ne doðuracak? Kapitalist ekonomik sistem sallanýyor. Týkandý. Üreten Büyük Burjuvazi pazar açýsýndan sýkýntýya girdi. Ýnsanlarýn satýnalma gücü geriledi, geriler... Dünya nüfusunun neredeyse çoðunluðu yoksulluk sýnýrýnda, ya da altýnda... Bunlarý kalkýndýrmadan sanayi ayný hýzda, ya da artarak nasýl üretime devam edebilir? Satýn alabilenler kaç araba, kaç buzdolabý ve saire ve saire satýn alacak? Gýda üretimi nasýl artarak sürecek? Ýklim da izin vermez, ama milyarlarca insan da aç... Nereye varacak bu nüfus artýþý ile dünya? Kapitalist ekonomik sistem yýkýlsa da Komünizm gelse dünya insanlýðý çok rahat bir nefes alacak. Ama kim yýkacak? Neysa... Küresel ýsýnmayý bir yana býrakalým. Ve önümüzdeki pilava bakalým. Yakýn çevremizde neler oluyor? Irak, Ýran, Ýsrail, Filistin ve Türkiye... Ve Rusya... Ve daha ilerde hýzla yükselen Çin ve Hindistan... Çin dünya ekonomisinin tahtýna ha oturdu, ha oturuyor... Ve ardýndan Hindistan... Ve krizden çýkýp yeniden devleþen Rusya... Türkiye eski rayda kalabilir mi? Mümkün deðil... Duraklama devrinden gerileme dönemine geçme olasýlýðý yüksek olan Amerika, ve gerileme dönemine girmiþ görünen Avrupa ile eski iliþkisini sürdürebilir mi? Ýsmet Paþa idi söyleyen. Aklýmda öyle kaldý. "Yeni bir dünya kurulur, Türkiye da yerini alýr." 1964'de söylediydi galiba sene evvel yani... Ýþte o yeni dünya epey yol aldý. Ne yapacak Türkiye? Büyük bir olasýlýkla bir süre daha "iki kapýlý" oynayacak. Avrupa'nýn Þahý, Padiþahý olma þansýný son ana kadar kollayacak. Kurulmakta olan yeni dünya Türkiye'ye nasýl bakacak. Ona nasýl bir rol biçecek? Ve doða insandan intikam almaya kalkýþmazsa, ya da küresel ýsýnma felaketini ertelerse Kýbrýs ne olacak? Kurulmakta olan yeni dünyada Kýbrýs kimin, ya da kimlerin nüfuz alanýna girecek? Ýngiliz-ABD hegemonyasý Kýbrýs'ta son zamanýný mý yaþamaktadýr? Ve sonlarý yaklaþtýysa, Kýbrýslýca söyleyelim, Kýbrýs'ýn yeni fuardasý kim olacak? Küçük-Arýnç görüþmesi... Ýrsen Küçük'ten AKP hükümetine övgü n Küçük: Türkiye AK Parti hükümetiyle ekonomi ve dýþ politikada atýlým yaptý... Baþbakan Ýrsen Küçük, KKTC'de temaslarýný sürdüren Türkiye Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç ve beraberindeki heyeti kabul etti. Arýnç, görüþmede yaptýðý konuþmada, Baþbakan Küçük'ü makamýnda ziyaret edip kutlamak istediðini belirterek, hükümeti kurma görevi alan Küçük'ün hükümeti kurduðunu, programýnýn da mecliste okunduðunu, pazartesi de görüþmeler yapýlarak daha sonra güvenoylamasýna gidileceðine iþaret etti. Küçük'ün Kýbrýs Türk toplumu, KKTC için hayýrlý görevler yapmasýný, baþarýlý olmasýný dileyen Arýnç, þunlarý dile getirdi: "Kendisine iyi þanslar diliyoruz. Biz heyetimiz olarak her zaman Kuzey Kýbrýs Türk halkýn her konuda, her zaman yanýnda ve desteðindeyiz. Burada siyasi istikrarýn, ekonomik geliþmenin olmasý, Kuzey Kýbrýs Türk halkýnýn kendi dinamikleriyle varlýðýný her geçen gün daha kuvvetlendirmesi bizim temel amacýmýzdýr. Anavatan olarak her zaman bu düþüncedeyiz. Hükümetimiz de her zaman Kuzey Kýbrýs Türk hükümetinin yanýnda olacaktýr. Ýþbirliðimiz devam edecektir ve atýlacak adýmlarý birlikte, hem düþünerek, hem planlayarak, beraber atmýþ olacaðýz." Bülent Arýnç, geçmiþten bu yana, YSK adaylarý geçici olarak ilan etti... Milletvekilliði için 6 aday baþvurdu Yüksek Seçim Kurulu, 27 Haziran'da yapýlacak Yerel Kuruluþ Organlarý Genel Seçimi ile Milletvekilliði Ara Seçimi için adaylýklarýný koyanlarý geçici olarak ilan etti Ȧdaylara her türlü yasal itiraz, bugün ve Pazartesi günü saatleri arasýnda ilgili Ýlçe Seçim Kurulu'na yapýlabilecek. YSK'nýn 25 numaralý duyurusuna göre, Gazimaðusa'da bir Kuzey Kýbrýs'taki varlýðýn iç ve dýþ politikada daha da güçlendiðinin görüldüðünü; Ýrsen Küçük'ün deneyimli bir siyasetçi olduðunu kaydederek, Baþbakanlýk görevinde bundan sonraki geliþmelerde çok büyük payý olacaðýný söyledi. Arýnç, Küçük ve hükümete baþarý dileyerek kutladý. KÜÇÜK: "ARINÇ ENDER POLÝTÝKACI" Baþbakan Ýrsen Küçük de, Arýnç'ýn geçmiþte ve þimdiki görevlerinde Kýbrýs'la her zaman ilgilendiðini, ilgisini hiç eksiltmediðini belirterek, Arýnç'ý yakýndan izlediðini ve Anavatan'ýn yetiþtirdiði ender politikacýlardan biri olduðunu kaydetti. Kýbrýs'a Anavatan'ýn desteðinin artarak devam ettiðini belirten Küçük, AK Parti iktidarýyla Türkiye'nin hem ekonomide hem de dýþ politikada atýlýma girdiðini; ekonomik istikrarýn saðlandýðýný, TL'nin yabancý para birimleri karþýsýnda güçlendiðini söyledi. Baþbakan Küçük, atak bir dýþ politika izleyen AK Parti Hükümeti'nin komþularýyla uyum içine girdiðini; iliþkilerini düzelttiðini ve bugün Türkiye'nin politikalarýnýn aranýr hale geldiðini ifade etti. milletvekilliði için yapýlacak ara seçim için 6 aday var. Milliyetçi Adalet Partisi'nden Ata Tepe; Özgürlük ve Reform Partisi'nden Dursun Oðuz; Toplumcu Demokrasi Partisi'nden Hüseyin Angolemli ve Ulusal Birlik Partisi'nden Resmiye Canaltay yanýnda; baðýmsýz adaylar Nüshet Ýlktuð ile Kaygýsýz Karaca adaylýk baþvurusu yaptý. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ÞÝMDÝ DE SIRA ONLARDAYMIÞ Merak ediyorum... Sivil toplum örgütleri denilen örgütler, Talat ve Hristofyas'a verdikleri desteði þimdi Derviþ Eroðlu ile Hristofyas'a da verecekler mi? "Liderleri cesaretlendirelim" kampanyasý yapacaklar mý yine? Pankartlý destek eylemleri düzenleyecekler mi? Görüþme salonuna girerken, onlara zeytin fidaný sunacaklar mý? "Eroðlu ile Hristofyas arasýnda yürütülen çözüm ve barýþ görüþmelerini destekliyoruz" diye bildiri yayýnlayacaklar mý sýk sýk? Eroðlu muhalifi gazetelerimiz çözüme dair iyimser manþetler atacak mý? "Müzakerelerde ilerleme" diyecekler mi? Yýl sonunda çözüm müjdesi verecekler mi halka? Bu yönde ciddi bir sinyal yok henüz þu ana kadar. Hatta Eroðlu eski fikirlerinden cayarsa ve çözüm trendine girerse, bundan büyük bir üzüntü duyacaklarýný gizleyemediler... Eroðlu'nun seçildikten sonra verdiði çözüm ve barýþ mesajlarýna içerlediler. Suçladýlar hatta onu... "Sen seçimlerde baþka söyledin, þimdi ise baþka yapýyorsun" dediler... "Halký kandýrdýn" diye hýrladýlar... Eroðlu egemenlik meselesinde hizaya gelmeye baþlayýnca, çullandýlar hep birden. Seçimlerde verdiði sözü tutmadýðý ve çifte egemenlikte ýsrar etmediði için yakasýna yapýþtýlar... Hele Birleþmiþ Milletler Genel Sekreterine mektup göndererek 23 Mayýs anlaþmasýna baðlý kalacaðýný söylediði zaman çýlgýna döndüler adeta... Dahasý þu: Ankara'daki Erdoðan hükümetini çözümcü bir hükümet saydýklarý için, Eroðlu'nun bu hükümetle uyum içerisine girmesini hiç hazmedemediler... AKP hükümeti ile Eroðlu arasýnda umduklarý çatýþmayý göremeyince derin bir hayal kýrýklýðýna uðradýlar. Bir de Erdoðan Eroðlu ile ikili muhabbete dalýnca, büsbütün þaþkýna döndüler... Ýstemeye istemeye Eroðlu'nun Talatlaþacaðýný teslim etmeye baþladýlarsa da pek memnun kalmadýlar bundan... Ne bekliyordu onlar? Eroðlu savaþ açsýn Ankara'ya... Mehmet Ali Talat da seçim kampanyasýnda öyle söylememiþ miydi zaten? "Ankara'ya savaþ açtý" diyordu Eroðlu için... Ýstedikleri buydu... Restleþsin Eroðlu Erdoðan'la... "Sen tek egemenliði Talat'a kabul ettirdin ama bana kabul ettiremezsin" desin... Federal çözümü elinin tersiyle geri itsin... KKTC'yi istesin... Hiçbiri olmadý bunlarýn... Olmayacaðýný da biz çok yazdýk zaten... Anlamadýlar... Anlamak istemediler, ya da öyle geldi iþlerine... "Talat nasýl Denktaþlaþtýysa, Eroðlu da Talatlaþacak" dediðimiz zaman güldüler... Herþeyi geç anladýklarý gibi, bunu da geç anlýyorlar þimdi... Ve "Kýbrýslýtürkler beni seçmezlerse intihar etmiþ olurlar" diyen Talat'ýn bu sözlerinin ne kadar absürd olduðu artýk daha kolay anlaþýlýyor. Türkiye'nin Kýbrýs'taki konumunu deðerlendirememenin bir sonucudur elbette tüm bunlar. Bizim burada böyle de, Türkiye'de daha doðru deðerlendirmeler mi var sanýrsýnýz? Bakýn, Deniz Baykal'ýn gidiþinden sonra yeniden bir umut ýþýðý yakan CHP'nin dünkü kurultayýnda ne demiþ yeni baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu: "Kýbrýs'ý gördünüz... Kýbrýs halký ne yaptý? AKP'nin getirdiði iktidarý sandýða gömdü. Þimdi de sýra bizde." Demek Kýlýçdaroðlu, Kýbrýs'ta Eroðlu ve partisinin AKP'ye karþý bir zafer kazandýðýný sanýyor! Burada böyle bir þeyin mümkün olamayacaðýný bile bilmiyor yani daha... Kendisine iyi bir Kýbrýs uzmanýný danýþman yapmaya baksýn... Yoksa çok tökezleyecek böyle... Biz AKP'nin bileðini büktük de sýra onlardaymýþ... Gazanýz mübarek olsun öyleyse...

3 AFRÝKA dan mektup... BATIK GEMÝLER VE 334 ÝMAM Türk sermayesinin Kuzey Kýbrýs'a akýþý ile burada üretim durmuþ, toplum üretici bir toplum olmaktan çýkmýþ ve büsbütün bir tüketim toplumu olmuþuz... Küçük sanayi iþletmelerimiz kapýlarýna kilit vurmuþ teker teker... Yüzyýllýk helvacý bile kepenk indirmek zorunda kalmýþ... Ayakkabýcýlarýmýz kapanmýþ... Terzilerimiz kapanmýþ... Marangozlarýmýz kapanmýþ... Konfeksiyoncularýmýz çoktan çekmiþ teslim bayraðýný... Basýnýmýz da can çekiþiyor aslýnda günlük gazetemiz var ama, bakmayýn siz... Parti sübvansiyonlarý olmasa, onlarýn yarýsý da kilit vurur kapýsýna... Türkiye gazeteleri yutar hepimizi de... 'Kýbrýs' gazetesi dýþýnda tüm gazetelerimizin tirajý Türkiye gazetelerinin tirajýnýn altýnda... * Otelcilik sektörü TC'li sermayenin eline geçmiþ... Casinolarýn hatýrýna 5 yýldýzlý oteller yapýldýktan sonra, Con Aziz'in Celebrity'si bile sinek avlýyor artýk... Eðlence sektörümüzün krallarý Türkiyeli krallar... Mesken tutmuþlar adayý... Milyarlarý götürüyorlar... Bir gecede yüz milyarý cebe atanlar var... Ya bizim sanatçýlarýmýz... Sefilleri oynuyorlar... Periþanlar... * Türkiyeli yatýrýmcý için bu ada kýyak mý kýyak... Bu toprak altýn mý altýn... 'Mutlu Barýþ Harekatý'nýn gerçek mutlularý... Onlara tanýnan haklar yerlilere tanýnmýyor... Onlara saðlanan muafiyetler yerlilere saðlanmýyor... Altyapý... Arazi... Kredi... Beðen da beðendiðini... Yap oteli... On yýl da ödeme hiçbir vergi... * Bir feryat yükseldi dün Daü- Sen'den... Üniversite mali sorunlar içinde çýrpýnýyor... KTHY gibi... Ha battý, ha batacak... Ne diyor sendika: "Yabancý yatýrýmcýlara sunulan imkan ve vergi muafiyetleri üniversiteye de sunulsun." Buradaki TC menþeli üniversiteler her türlü harç ve vergiden muaf... DAÜ'den ise vergi isteniyor þimdi... TC üniversitelerinin adaya yerleþmesinden sonra yerli üniversitelerin öðrenci sayýsý azalýrken, bir yandan da baþka külfetler sýraya konuyor... * Biliyor musunuz? 334 imam ve müezzin var burada... Tümü de Türkiye'den... Kýbrýslý 41 imam ve müezzinin defteri dürüldü... Hepsi de emekliye çýkarýldý... Aziz Nesin 'facia' deðil, 'efca' derdi kendisine memleketin halini soranlara... Efca, faciadan da beter demekmiþ... Bizim halimiz de iþte öyle galiba... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE CHP'de Gandi Kemal dönemi... Kýlýçdaroðlu: Kýbrýs ta halk AKP nin getirdiði iktidarý sandýða gömdü, þimdi de sýra bizde Kemal Kýlýçdaroðlu'nun adaylýðýnýn CHP tabanýnda ortaya çýkan coþku, partinin son çeyrek asýrýn en görkemli kurultayýný yarattý. Binlerce CHP'li Ankara'ya akýn etti delegeden 1189 oy alan Kýlýçdaroðlu CHP'nin 7. Genel Baþkaný oldu. Rahþan Ecevit, Kamer Genç gibi isimlerin de katýldýðý kurultayda 'solda birlik' ve 'iktidar' mesajlarý öne çýktý... Kemal Kýlýçdaroðlu, konuþmasýna, çok aðýr bir görev üstlendiðinin bilincinde olduðunu söyleyerek baþladý. Kýlýçdaroðlu'nun konuþmasýndan bazý baþlýklar þöyle: ZONGULDAK KADER DEÐÝL: Zonguldak'ta 30 canýmýzý kaybettik. Recep Bey diyor ki, 'Bu yörenin insanlarý bu tür olaylara alýþýk. Ölüm bu mesleðin kaderinde var.' Dünyanýn her tarafýnda maden çýkarýlýr, bizim kadar yaþamýný yitiren emekçi var mý? Yaþamlarýný kaybeden iþçilerimizin tamamý taþeron iþçisi. CHP iktidarýnda taþeronluðu gömeceðiz. Kamuda çalýþan hiçbir iþçi, yaþamý boyunca asgari ücrete mahkum olmayacak. Toplu sözleþme, grev haklarý olacak. Örgütlenmeden korkmayacaðýz. HEPSÝ KÖÞEYÝ DÖNDÜ: Her üniversiteyi bitiren iþ bulacak diye bir kural yok, diyor. Gözünü seveyim Recep Bey, bu kural senin için geçerli olabilir ama fakir fukaranýn çocuðu için nasýl olacak. Onun gemileri mi var, havuzlu villalarý mý var. FAÞÝZME GEÇÝT YOK: Anayasa deðiþikliðiyle kendi korku imparatorluklarýnýn hukuksal temellerini hazýrlamak istiyorlar. Bu ülkede sendikalar, örgütler korkudan konuþamýyor, sokaktaki vatandaþ bile telefonla konuþmaktan korkuyor. Bu demokrasi mi faþist yönetim mi? Recep Bey elini kaldýrýyor herkes ölüyor, Recep bey oturuyor herkes ölüyor, Recep bey konuþuyor aðzýndan bal damlýyor. Benim bildiðim iktidarlar eleþtirilir. KIBRIS HALKI AKP'YÝ SANDIÐA GÖMDÜ, BÝZ DE GÖMECEÐÝZ: Kýbrýs'ý gördünüz. Kýbrýs halký ne yaptý? AKP'nin getirdiði iktidarý sandýða gömdü. Þimdi sýra bizim halkýmýzda... Önümüzde seçim var. Kýbrýslýlarýn yaptýðý gibi AKP'yi de burada sandýða gömeceðiz. KILIÇDAROÐLU BAÞKAN Türkiye'de CHP 33. Olaðan Kurultayý'nda Ýstanbul Milletvekili Kemal Kýlýçdaroðlu, CHP Genel Baþkanlýðýna seçildi. Kýlýçdaroðlu, Atatürk Spor Salonu'nda yapýlan kurultayda, geçerli bin 189 oyun tamamýný alarak, CHP'nin 7. Genel Baþkaný oldu. Kurultayda, 8 oy da geçersiz sayýldý. DOHA'DA KIBRIS TÜRK MUTFAÐINI TANITTILAR- Kýbrýs Türk mutfaðý, Katar'ýn baþkenti Doha'da KKTC Doha Temsilcisi Arif Altay'ýn ikametgahýnda düzenlenen etkinlikte tanýtýldý. Temsilcilikten verilen bilgiye göre, Altay ve eþi Þaziye Altay, bugün ikametgahlarýnda davetlilerin katýlýmýyla piþirdikleri Kýbrýs Türk mutfaðýna özgü yiyecekleri tanýttý. Molehiya, hellimli, zeytinli ve Kýbrýs keki piþiren Altay çifti yanýnda, Doha'da yaþayan Kýbrýslý Türklerden Füsun Ýlkay, davetlilere kendi piþirdiði pirohuyu tattýrdý. ex istence Elvan Levent TÜKETÝM HASTALIÐI Tüketim konusuyla ilgili takýntýlý bir kiþi olmama raðmen, 'affluenza' terimine rastlamamýþtým daha önce. 'Affluenza', alýþveriþ baðýmlýlýðý demek. Kelime, aþýrý zenginlik, refah anlamýna gelen 'affluence' ve grip, bulaþýcý hastalýk anlamýna gelen 'influenza' kelimelerinden türemiþ. Ýki Amerikalýnýn, John de Graaf ve David Wann'ýn yazdýðý 'Anffluenza- Tüketim Hastalýðý' baþlýklý kitabýn farklý dillere çevirilmesinin ardýndan, birçok ülkede popülerlik kazanmýþ bu terim. Kitabýn tamamý hiç hýz kaybetmeden, týpký bulaþýcý bir hastalýk gibi gittikçe yayýlan tüketim sendromunu eleþtiriyor. Üç bölümden oluþan kitap, týpký bir hastalýða inceler gibi inceliyor tüketim çýlgýnlýðýný: semptomlar, nedenler ve tedavi yollarý... 'Anffluenza', Yunanca 'onios' ve 'mania' kelimelerinden türeyen ve satýþ çýlgýnlýðý veya daha yaygýn þekliyle 'shopaholism' anlamýna gelen 'oniomania' ile ayný belirtileri gösteriyor: Herhangi bir spesifik eþyayý bulma isteði olmadan maðazaya gitmek... Satýþa sunulan ürünlerin neredeyse hepsini incelemek... Moda dergileriyle ilgilenmek... Objektif bir neden olmaksýzýn bir eþyayý satýn alma arzusu duymak... Sürekli olarak satýn alýnan eþyadan bahsetmek... Maðazalarýn düzenli bir þekilde ziyaret edilmemesi takdirde, dugusal bir kayýtsýzlýða düþmek... Hepsi de bu çaðýmýzýn en çaresiz 'hastalýk'larýndan birinin belirtileri... 'Alýþveriþ hastalýðýný yenmek' baþlýklý bir baþka yazý ise þöyle diyordu: "Maðazalardaki bütün yeni ürünleri almak için yanýp tutuþuyorsanýz, dolabýnýzda bir kez olsun giymediðiniz bir sürü giyisi varsa eðer, etrafýnýzdaki dükkanlar sizi mýgnatýstan da öte bir güçle çekiyorsa ve eðer imkanýnýzdan daha fazla para harcýyorsanýz, teþhis ortada demektir. Ýngilizce olarak buna 'shopaholism', bilimsel olarak ise, 'oniomania' diyorlar." Bu yazýyý yazmama neden olan unsurlardan biri de, her gün maðazalardan cep telefonuma gelen mesajlardý aslýnda. Tüketim sektörü de, teknolojinin günden güne geliþen imkanlarýndan sonuna kadar faydalanýyor bildiðiniz üzere. Maðazalar artýk sadece vitrinlerini dekore ederek, oturup müþterinin gelmesini beklemiyorlar... Müþterilerin telefon numaralarýný kaydederek, yeni ürünlerin geldiðini, ucuzluk kampanyalarýný cep telefonlarýna mesaj göndererek, onlarý bir anlamda maðazalarýna çaðýrýyorlardý. Ve elbette, bu ilk bakýþta tüketiciye sunulan bir 'hizmet' gibi görünüyordu. Vatandaþý zamansýz alýþveriþten kurtaran bir hizmet. Ancak, bana kalýrsa bu uygulama ayný zamanda 'tüketim'i de kaçýnýlmaz bir þekilde körükleyen unsurlardan biriydi. Maðazalarýn bir suçu yoktu ancak, tüketicinin de 'tüketim' bilincine ermesi gerekiyordu. Bizim gibi, marketten küçük bir þiþe içme suyu alýrken bile kredi kartý kullanýlan bir toplumda, 'tüketim'in toplumu sadece ekonomik olarak deðil, ahlaki açýdan da nereye doðru sürüklediðinin ciddi bir þekilde ele alýnmasý gerektiði kanýsýndayým. Vatandaþýn boþ zamanýný televizyon izleyip, alýþveriþ yaparak geçirdiði bir toplumuz sonuçta. Burada henüz yeni reþit olmuþ gençler, binlerce sterlinlik arabalarla dolaþýyorlar etrafta. Can sýkýntýsýndan, ayný yollarda tur atýp duruyorlar saatlerce. Ýlkokul çaðýndaki çocuklar son model cep telefonu yarýþý içindeler... Ve en önemlisi bütün bunlar bizi daha 'mutlu' bir toplum kýlmýyor. Tam tersine, konuþtuðum birçok kiþi garip bir 'depresyon' hali içinde. Gustave Flaubert'in 'Bir Delinin Anýlarý' kitabýnda 'insan' için sarfettiði sözleri getiriyor aklýma: "Demek ki insanýn etrafýnda sadece karanlýklar vardýr; her þeyin içi boþtur ve o sabit birþey ister; herþeye tutunur ve herþeyi eksiktir: Vatan, özgürlük, iman, Tanrý erdem; bunlarýn hepsini almýþtýr ve bütün bunlar elinden düþmüþtür..."

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Davudi bir ses haykýrdý "Bütün sýnýrlar kalksýn" Birilerinin baþýndan kaynar sular döküldü Kanla çizilen sýnýr mümkün mü hiç silinsin? Sanki yüreklerinden birþey kopup söküldü Kalay GANDÝ KEMAL'ÝN KASKETÝ VE HALKÇILIK MUHABBETÝ CHP'nin yeni Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun konuþmasý boyunca Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan için sürekli "Recep Bey" ifadesini kullanmasý ilginçti. AKP bunu "saygýsýzlýk" þeklinde yorumlayýp tepki göstermekte gecikmedi. Neden kravatsýz olduðunun sorulmasý üzerine, kravatsýz kendini halka daha yakýn hissettiðini söyledi. Binlerce insanýn coþkulu sloganlarý arasýnda salondan ayrýlýrken Kýlýçdaroðlu'nun baþýnda Ecevit'in kasketine benzer bir kasket vardý. "Kasket" halkçý olmaya yeter mi bilemeyiz ama gerçek þu ki, CHP'de, 1970'li yýllardan beri ilk defa böyle coþkulu bir rüzgar esiyor... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik AYAÐA KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ... Ben pek istatistik falan tutmam... Ýlgilenmem de baþkalarý gibi... Görünen köy kýlavuz istemez çünkü... Þimdi siz bu ülkenin Türkiye'nin iþgal altýnda olduðunu binden fazla Türk askerinin burada konuþlandýðýný... Belki de 1 milyon Türkiyelinin buraya çeþitli kisvelerle taþýndýðýný veya kimliðini gösterip geldiðini bilebilmek için statistike mi gerek vardýr? Kýbrýs'ýn kuzeyine Türkiye'den gönderilen paranýn %70'inin nüfusun %10'unun cebine gittiði, paranýn geriye kalan %30'unu da nüfusun %90'ýnýn paylaþtýðý söylenir... Bu sadece bir duyum... Ýstatistik tutmuþ falan deðilim... Birilerinin konuþmalarýna kulak misafiri oldum sadece... Þimdi Türkiye buraya paketler gönderip duruyor... Bugüne kadar sallandý durdu bu paketlerin uygulanmasý... CTP döneminde hazýrlanan paket þimdi hayata geçirilmeye çalýþýlýyor... Ankara'nýn "baðbozumu"nu CTP yaþadý, UBP gördü... Ama daha önce UBP de yaþamýþtý... Ellerini ayaklarýný kaybettiler. Sudan çýkmýþ balýk gibi... Bir daha ayný durumda yakalanmamak için Ankara'nýn bir dediðini iki etmemeye kararlýdýrlar. Birçok bakanlýkta, dairede Türkiye'den getirilen uzman veya teknik adam dedikleri memurlar dört elle çalýþmalarýný sürdürmektedirler. Yasalarýn tadili, yeniden düzenlenmesi ve Ankara'nýn paketine uyumu çalýþmalarýný sürdürmektedirler... Ýrsen Küçük, geçenlerde KTHY çalýþanlarýna, ücret almadan yaptýklarý özverili çalýþmalarýndan dolayý teþekkür etti... "Buraya kadar" demenin dolaylý anlatýmý deðilse nedir bu? Bir vatandaþýmýzýn dediðine göre ayýn yirmisinde bile ödenmemiþler... Küçük, Taçoy'un görevden alýnmasýnýn sebebini biliyor. "Parayý ben veririm düdüðü de ben çalacam" anlayýþý deðildir bu artýk... Belki bir süre öncesine kadar öyleydi. UBP ve Denktaþ çok iyi kamufle etmiþti bunu... Ama CTP baþarýsýz oldu gizleme iþinde... Açýða vurdu herþeyi... Kralýn çýplak olduðunu görmeyenler de görmüþ oldu... Türkiye'nin uyguladýðý tam bir tüketim politikasýdýr... Tüketilecek olanlar da Kýbrýslýtürklerdir... Herþeyi yaptý... Gidenler gitti, kalanlar kaldý... Geriye kalanlarý da yoketmenin yolu pakettir... Paketlemek yani... Ferdi'nin baðlarýný çözdüðü, þimdi Ýrsen'in de kapaðýný açacaðý paketle, paketlenmek istemeyenler þimdiden hazýr olsunlar... Nereye mi? Kavgaya... Yeniden UBP tumba demeye... UBP giderken, baþka bir Ankara uþaðýný baþlarýna getirmemeye de dikkat etmelidirler... Her örgütün bir misyoneri var çünkü... Ankara'ya hizmet etmeye yeminli... Paket, nimetin yüzde doksanýný kullanan nüfusun yüzde onuna dokanmayacak... Onlar iþbirlikçilerdir... Geriye kalanlar, ayaða kalkýp direniþi örgütlemezlerse eðer, ayvayý yediler... Eroðlu-Arýnç görüþmesi... Arýnç: Yýlsonundan önce anlaþma umudu Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Kýbrýs sorununa çözüm bulunmasý için yürütülen müzakerelerde, yýlsonundan önce bir anlaþma umudunu ifade ederek, gözetilecek tek konunun Kýbrýs Türk halkýnýn milli çýkarlarý olduðunu söyledi. Arýnç, Türkiye hükümeti ve parlamentosunun, gereken her türlü desteði vereceðini de ifade etti. Cumhurbaþkaný Eroðlu, Arýnç'ý kabul etti. Kabulde, Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Þakir Fakýlý, AK Parti Manisa Milletvekili Ýsmail Bilen, Anadolu Ajansý (AA) Genel Müdürü Hilmi Bengi ve TC Baþbakanlýk Basýn Yayýn Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya ve öteki yetkililer de hazýr bulundu. "EROÐLU DENEYÝMLÝ SÝYASETÇÝ" Arýnç, ziyarette yaptýðý konuþmada, Kuzey Kýbrýs Türk halkýnýn oylarýyla Cumhurbaþkaný seçilen Derviþ Eroðlu'nu kutlayarak, haklý davada yýllardýr büyük azimle mücadele veren Eroðlu'nun çok deneyimli bir siyasetçi olarak cumhurbaþkanlýðý yapacaðýný, bunun çok sevindirici bir olay olduðunu söyledi. Eroðlu'nun davayý baþýndan bilen, büyük özveriyle bugünlere gelen çok deðerli bir þahsiyetçi olduðunu kaydeden Bülent Arýnç, çeþitli ziyaretlerde birçok kez görüþtüklerini, hükümetinin de selamlarýný getirdiðini belirtti. Bülent Arýnç, KKTC'de yeni hükümetin güvenoyu alarak görevine baþlamasý dileðinde bulunarak, ardýndan Ankara'yla karþýlýklý ziyaretlerin güdeme TC Dýþiþleri Bakanlýðý'nda atamalar... Þakir Fakýlý merkeze alýndý n Moskova Büyükelçisi Akýncý ve Tel Aviv Büyükelçisi Çelikkol da merkezde görevlendirildi... Dýþiþleri Bakanlýðýnda yapýlan atamalarla Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Þakir Fakýlý, Moskova Büyükelçisi Halil Akýncý ve Tel Aviv Büyükelçisi Ahmet Oðuz Çelikkol merkeze alýndý. Resmi Gazetenin bugünkü sayýsýnda yayýmlanan atama kararlarýna göre, Moskova Büyükelçisi Akýncý merkeze alýnýrken yerine Elçi, Genel Müdür Aydýn Adnan Sezgin, Tel Aviv Büyükelçisi Çelikkol'un yerine de Elçi ve Genel Müdür Yardýmcýsý Kerim Uras atandý. BM Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye'nin Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Üzümcü merkeze alýnýrken, yerine halen Ýsviçre Büyükelçisi olan Mustafa Oðuz Demiralp görevlendirildi. Büyükelçi Tanju Sümer Türkiye'nin yeni Ýsviçre Büyükelçisi olurken, Macaristan Büyükelçisi Oya Tuzcuoðlu, Uluslararasý Sivil Havacýlýk Teþkilatý nezdinde Türkiye geleceðini, iþbirliðinin eskisinden daha güçlü olarak devam edeceðini kaydetti. EROÐLU Derviþ Eroðlu da, Arýnç'la görüþmesinde yaptýðý konuþmada, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Anavatan Türkiye'yle birlikte yürüttükleri davanýn müzakere masasýnda en iyi þekilde, halkýn da onay vereceði bir anlaþmayla sonuçlandýrýlmasý için uðraþlarýný sürdüreceklerini söyledi. Türkiye'yle diyalog içinde müþterek davayý en iyi þekilde savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Eroðlu, diplomatik alanda müzakere masasýnda mücadelenin, anlaþmaya varmak için süreceðini belirtti. Dünyanýn hep Türkiye ve Kýbrýs Türk halkýndan anlaþma beklediðini, kendilerinin üzerlerine düþen görevi yýllardýr en iyi þekilde yerine getirme gayretinde olduklarýný oysa Rum tarafýnýn müzakere masasýnda her þeyi reddettiðini; referanduma sunulan bir anlaþmayý da reddederek uzlaþmazlýðýný sürdürdüðünü kaydeden Cumhurbaþkaný Eroðlu, þöyle konuþtu: TEMENNÝM YILSONUNA KADAR ANLAÞMA... "Temennim bu dönemde, yýlsonuna kadar bir anlaþma saðlama niyetinde olduðumuz dikkate alýnýr. Sayýn Genel Sekreter'in verdiði mesajý Rum tarafý da alýr ve bir anlaþmaya varmak için gerekli esnekliði gösterir. Her þeyi Türk tarafýndan ve Anavatan Türkiye'den bekleyerek bir yere varmak mümkün deðildir. Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Hasan Kemal Gür ise yeni Macaristan Büyükelçisi oldu. Merkeze alýnan Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Can Altan'ýn yerine eski Uluslararasý Sivil Havacýlýk Teþkilatý nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Ahmet Vakur Gökdenizler atandý. LEFKOÞA BÜYÜKELÇÝSÝ MERKEZE Atama karalarýna göre Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçiliði görevini yürüten Þakir Fakýlý, merkez görevine atandý. Portekiz nezdinde büyükelçilik görevini yürüten Ömer Kaya Türkmen de merkeze çaðrýlanlar arasýnda yer alýrken, Türkiye'nin yeni Bangladeþ Büyükelçisi ise Almanya'da Büyükelçilik Müsteþarlýðý görevini sürdüren Mehmet Vakur Erkul oldu. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent DAVUDÝ MAKAMI Türkiye Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun Ýstanbul'da düzenlenen Avrupa-Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantýsýnda yaptýðý konuþma, dün Kuzey Kýbrýs basýnýnda öne çýkan konulardan biriydi. Hiçbir yeni görüþ içermeyen ve aslýnda tam bir "temcit pilavý" olan bu konuþmayý, bazýlarý "Türkiye ataða kalktý" manþetleriyle duyuracak kadar heyecanlandý. "Biz evet dedik, Rumlar hayýr dedi. Biz cezalandýrýldýk, onlar ödüllendirildi" hikâyesinin, sözcüklerin yerleri deðiþtirilerek uyarlanmýþ yeni bir versiyonuydu bu konuþma. Davutoðlu'na göre, Kýbrýs'ta kalýcý barýþýn tek þartý vardý. Dünya Kýbrýs Türklerine 3 limaný (Ercan, Maðusa, Girne) açacak. Türkiye ise buna karþýlýk bütün limanlarýný Rumlara açacak. Yani izolasyonlarý kaldýrýn biz de limanlarýmýzý açalým meselesi! "Kýbrýs'ta tüm sýnýrlarýn kalkmasýný istiyoruz" demiþ Davutoðlu. Bu sözlerden birþey anlayan varsa beri gelsin... Bize de anlatsýn da anlayalým... Deðil sýnýrlarý kaldýrmak, bu sýnýrlar üzerinde bir delik açmak bile sizin kolay kolay kabul edebileceðiniz birþey olmadýðýný sanki bilmeyen mi kaldý? Allahýn bir Lokmacý Kapýsýný bile nasýl büyük bir sorun haline getirip yýllarca ertelediðiniz daha dün gibi akýllardadýr. Þimdi kalkmýþ, "Tüm sýnýrlarýn kalkmasýný istiyoruz" diyerek hiç de inandýrýcý ve heyecan verici olmayan bir þov sergiliyorsunuz. Ve o toplantýda bir Allahýn kulu da çýkýp sormuyor size... "Bütün sýnýrlar kalksýn derken neyi kastediyorsunuz sayýn Davutoðlu?" Böylece asla anlaþýlamayan bir mevzu olarak, herkesin kafasýnda soru iþareti þeklinde kývrýlýp kalýyor bu sözler. Kulaða hoþ geliyor ya!.. Yalan da olsa, anlaþýlmasa da önemi yok! Kimse eþelemiyor altýný! Kimse iþleri yokuþa sürmek, sözde çözüm çabalarýnýn üstüne turþu suyu sýkmak istemiyor! Eskiden, "Ýzolasyonlarý kaldýrýn, biz de limanlarýmýzý Güney Kýbrýs Rum Yönetimi'ne açalým" diyorlardý. Þimdi ayný pilâvý, baþka bir çeþnide sunuyorlar... "Dünya Kýbrýs Türklerine 3 liman açsýn, biz Türkiye'nin bütün limanlarýný Kýbrýslýrumlara açacaðýz." Davutoðlu bu açýklamayý, Kýbrýslý bir Rum parlamenterin "Eðer sýnýr istemiyorsanýz, niçin Kýbrýs ve Türkiye arasýndaki limanlarý açmýyorsunuz?" sorusu üzerine yapmýþ. Rum milletvekilinin, bu açýklamadan ne kadar tatmin olduðunu bilmiyorum. Ama merak ettiðim birþey var. Ýþgal konusunun neden hiç gündeme getirilmediði... Rum milletvekili þöyle bir soru sorsa, Davutoðlu nasýl yanýtlardý acaba? "1974'te, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin faþist Yunan cuntasý darbesiyle bozulan anayasal düzenini yeniden kurmak için bir garantör olarak müdahale ettiniz. Ama anayasaya yeniden iþlerlik kazandýrmak için hiçbir þey yapmadýnýz. Tam akisne, Kýbrýs Cumhuriyeti Devletinin yüzde 36'lýk topraðýný iþgal ettiniz. Aradan 36 yýl geçti. Askeri iþgali sivil iþgalle pekiþtirdiniz. Bunu neden yaptýnýz sayýn Davutoðlu? Ve Kýbrýs Cumhuriyeti'nin bozulan anayasal düzenini yeniden tesis etmeyi hâlâ neden düþünmüyorsunuz?" Kimbilir belki de Davutoðlu þöyle bir yanýt verebilirdi bu soruya... "Söyledikleriniz doðru olabilir. Ama güne bakacak olursak, biz güçlendik ve bahsettiðiniz iþgal, dünya konjönktürünün gündeminden de düþtü. Bunlarý gözönünnde tutarak bizim koþullarýmýza daha gerçekçi yaklaþýmlarda bulunmanýzý bekliyoruz."! Benimki sadece bir senaryo. Ne Rum milletvekili o soruyu sordu... Ne de Davutoðlu verdi o yanýtý. Çünkü en gerçekçi ve en hukuki çözüm olan Kýbrýs Cumhuriyeti temelli bir çözümü, ne yazýk kimse istemiyor!

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mayýs 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3075 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT CTP'LÝ SEANSLARI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mayýs 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3075 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT CTP'LÝ SEANSLARI. Genel seçimleri yaptýk... Ardýndan cumhurbaþkanýný da seçtik. Sýra belediyelerde... Merak etmeyin, buna karýþmaz Türkiye! Muhtarlýk serbest 82. vilayette! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mayýs 2010 Cumartesi

Detaylı

Bir mektup da Anastasiadis e

Bir mektup da Anastasiadis e Sanki anlamayacak ne var bu basit denklemi? Talat saraya oturunca Denktaþ'laþmýþtý, Eroðlu da þimdi Talat'laþacak... Eroðlu'ndan sonra kim gelirse, o da Eroðlu'laþacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI. Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli, "Bir maþrapa da sen dök, kökün kurumasýn" diye çaðrý yapýyor. Vatandaþ, "Maþrapa ile deðil lengerle dökeceðiz" diye karþýlýk veriyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3072 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSAYDIM.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3072 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSAYDIM. Müzakere masasýnda milli birlik ve beraberlik ruhu aðýr basmýþ yine... Kanlý çatýþmalardaki gibi týpký... Faþistimiz de komünistimiz de bütünleþir hep mevzide ve masada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde KKTCyi Azerbaycanda düzenlediği road show etkinliğiyle tanıttı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde KKTCyi Azerbaycanda düzenlediği road show etkinliğiyle tanıttı. AVRASYA İNCELEMELERİ MERKEZİ CENTER FOR EURASIAN STUDIES KKTC, AZERBAYCAN'DA TANITILDI - 06.12.2016 6 Aralık 2016 kibrispostasi.com Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU

KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU Ekim, 2017 1 Araştırmanın Amacı ve Önemi Bu araştırma Gezici Araştırma Merkezi tarafından, KKTC genelinde sosyal, ekonomik, politik konular ile ilgili seçmenin düşüncesini

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mayýs 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3081 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 'DASEIN' - Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mayýs 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3081 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 'DASEIN' - Erdoðan Baybars Lefke bölgesinde baþlayan ve Rum tarafýna da yayýlan büyük yangýn Türk, Rum ve Ýngiliz helikopterleriyle söndürüldü. Garantör ülkeler Kýbrýs'ý yakacaklarýna keþke hep böyle yangýný söndürselerdi... ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mart 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3006 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DERE TEPE.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mart 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3006 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DERE TEPE. Ýnsan alemde hayal ettiði müddetçe yaþarmýþ... Ama ayaklarý da yere basmalý. Tahsin Ertuðruloðlu 2. tur hayalini býraksýn, bu yarýþta kürekçinin gerisinde kalmamaya baksýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN..

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN.. Talat seçimlerde belaltý darbeleri yemiþ!.. Ýstese o da belaltý vurabilirmiþ, ama vurmamýþ! "Eðer bunu yaparak seçim kazanmam gerekiyorsa, beytambal kalsýn, istemem" diyor. Beytambal kalmýþ zaten! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Beykoz Muhtarlar Derneği'nden...

Beykoz Muhtarlar Derneği'nden... Beykoz Muhtarlar Derneği'nden... Beykoz Muhtarlar Derneği 27 Şubat 2010 günü Beykoz Kristal İş Sendikası Genel Merkez binasında, Beykoz'un mülkiyet sorunlarının tartışıldığı toplantı sonrasında da sorunun

Detaylı

TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4897 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Acýlarla dolu Kýbrýs tarihi günlerinden birini daha yaþadý

TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4897 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Acýlarla dolu Kýbrýs tarihi günlerinden birini daha yaþadý Bir vekalet Dýþiþleri Bakanlýðý'nda, bir vekalet BRT'de ve bir vekalet de Polis Genel Müdürlüðü'nde... Boþuna mý derler Renga Cumhuriyeti diye! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı