T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 54 SAYI: 2005/3 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /7256, 7307, 7405 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. ( TL.) : 5.00 YTL. ( TL.) VOLUME: 54 NUMBER: 2005/3 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /7256, 7307, 7405 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LLÎ KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR Director of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YAN D NB L M HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...66 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL...138

8 670 MALAT SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H GENEL KUZEY AMER KA TAR H...168

9 000 GENEL KONULAR Sar, Yaflar - Metin Kozak. Turizm flletmelerinde Do rudan Pazarlama Akgün, Ali Ekber - Halit Keskin - Ayfle Günsel. Bilgi Ekonomisi Kapsam nda Teknoloji Transferinin Bilgi Transferlerine Dönüflümüne Dair Bir Literatür Taramas. Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 19(1) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 330, (1) 000 Çetiner, Bilgehan. Die Anwendung Des 305 BGB bei Kaufverträgen im Internet. Sosyal Bilimler Araflt rma Dergisi 3(5) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 380 Çolak, U ur. Topluluk ve Türk Hukukunda Veri Tabanlar na Sa lanan Sui Generis Koruma ve Spin-Off Teori. Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi 5(1) 2005, ss. ng. özet SA , (2) Erdem, O. Ayhan - Emre Uzun. Yapay Sinir A lar ile Türkçe Times New Roman, Arial ve Elyaz s Karakterleri Tan ma. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dergisi 20(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Çabalar Kapsam nda Bilgi Teknolojilerinin Kullan m. Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 19(1) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 380, (4) Thompson, C. Bittorrent. Çeviren: Ayflenur Topçuo lu Akman, Bilim ve Teknik (448) , ss SA (5) Toptan, Fatih. lk 'Bilgisayar Program n ' Gelifltiren Augusta Ada King. Popüler Tarih (55) , ss SB (6) Y lmaz, Murat. Teknik Aç dan nternet ve Telif Hakk. Türk Kütüphanecili i 19(1) , ss SA , B BL YOGRAFYA Unan, Fahri. Klasik Dönem Osmanl Medreselerinde E itim Üzerine Yap lm fl Çal flmalara Dair Bir Denemesi. Dîvân lmî Araflt rmalar 10(18) 2005, ss SA , KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 000 (3) 020 (1) nternette Doland r c l k H zla 21. Yüzy lda Bilgi Profesyonellerinin Yay l yor. Haz rlayan: Onur Altu, Yeterlilikleri. Çeviren: Figen fiahin, Ekonomik Forum (12) , Türk Kütüphanecili i 19(1) , ss ss SB SA ,

10 020 (2) 020 (7) Afzali, Mehdi. ran'da Lisansüstü Kütüphanecilik E itimi. Türk Y lmaz, Kütüphanecili i 19(1) , ss SA , (3) Avrupa Konseyi/EBLIDA Avrupa Kütüphaneleri için Yasal Düzenleme ve Politika K lavuz lkeleri. Çeviren: Selma Alpay Aslan, Türk Kütüphanecili i 19(1) , ss. Türkçe özet SA , (4) Çak n, rfan. Cumhuriyet'ten Günümüze Bilgi Profesyonellerinin E itiminde Bafll ca Yönelifller. Türk Kütüphanecili i 19(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. Bülent. Türkiye'de Kamu Yönetiminin Yeniden Yap land r lmas Süreci ve Halk Kütüphaneleri. Türk Kütüphanecili i 19(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (8) Y lmaz, Murat. Dijital Kütüphanelerde, Elektronik Veri Tabanlar nda ve Multimedya Ürünlerinde Telif Hakk Sorunu. Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi 5(1) 2005, ss SA , SA GENEL KURULUfiLAR 020, 370 VE MÜZEC L K Kesero lu, Hasan S. Köy Enstitülerinde Okuma ve Kütüphane. Türk Kütüphanecili i 19(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 020 Grinten, Josef Van Der. "Koleksiyon Aflkla Yap lmal " [Söylefli] Konuflan: Sezer Duru, Hürriyet Gösteri (268) , ss SB , (5) Kurulgan, Mesut. Bilgi Meng, Roch Shi. Gökyüzünün Teknolojisinin Üniversite Perileri Uçak Müzesinde Yang n Kütüphanelerindeki Planlama ve Önlemleri. Yang n ve Güvenlik (85) Örgütleme fllevleri Üzerine Etkileri ve Türkiye'deki Uygulamaya liflkin Bir Araflt rma. Türk Kütüphanecili i 19(1) , ss. Türkçe ve , ss SB , 060 ng. özet SA (1) 020 Y lmaz, Fikret. zmir'in Yaflayan ve Üreten Bir Birimi Ahmet Pirifltina 020 (6) Kent Arflivi ve Müzesi. Toplumsal Soysal, Özer. Geçmifl'in Belle i. Tarih (135) , ss. Türk Kütüphanecili i 19(1) , ss SB SA , 370 2

11 070 HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 070 (1) 1964 SB 152 Dölen, Emre. Darülfünun'dan 070, 810 Günümüze Üniversite Yay nc l. Türk Yurdu 25(211) , ss SB "Europa Kann Nein zu Amerika Sagen". Die Berichterstattung Uber den Irak-Krieg in Ausgewählten Deutschen und Turkischen Zeitungen. Ankara Avrupa Çal flmalar Dergisi 4(2) 2005, ss. Türkçe özet SA 8 320, (2) Gazel, Ahmet Ali. kinci Meflrutiyet Döneminde Bir Sivil taatsizlik Örne i: Lütfi Fikri Bey'in Tanzimat Gazetesi. Akademik Araflt rmalar Dergisi 6(24) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (4) Onaran, Mustafa fierif. Ölü Ozanlar Dergisi: Kaynak. Varl k 73(1170) , ss. 070 (5) Tunal, Ayten Can. Ceride-i Askeriye'nin Tarih Araflt rmalar ndaki Yeri. Tarih Araflt rmalar Dergisi 24(37) , ss. Türkçe ve ng. özet SA FELSEFE VE PS KOLOJ 110 METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) Orman, Enver. Hegel Felsefesinde 'Bafllang ç' Sorunu. Kutadgubilig (7) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 070 (3) 120 (1) Karadiflo ullar, Ekrem. Dergâh Sar, Mehmet Ali. Farabi Mecmuas 'n n Türk Edebiyat ile Millî Epistemolojisinde Ak l. Sosyal Mücadeledeki Yeri. Atatürk Bilimler Araflt rma Dergisi 3(5) Üniversitesi Türkiyat , ss. Türkçe ve ng. özet. Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 11(27/Özel say : Prof. Dr. fiinasi 2003 SA 51 Tekin) 2005, ss. Türkçe ve 120, 180 ng. özet SA , BEL RL FELSEF OKULLAR Keskin, Tülay. Demet Dergisi'nde 140 (1) Kad n ve lerleme Anlay fl. Tarih Brentano, Franz. Genuine and Araflt rmalar Dergisi 24(37) Fictitious Objects. Kutadgubilig (7) , ss. Türkçe ve ng , ss. özet SA SA , 070 3

12 140 (2) 150 (3) Brentano, Franz. Gerçek ve Durna, Ufuk. A Tipi ve B Tipi Kiflilik Kurmaca Nesneler. Çeviren: U ur Yap lar ve Bu Kiflilik Yap lar n Ekren, Kutadgubilig (7) , Etkileyen Faktörlerle lgili Bir ss. Araflt rma. Atatürk Üniversitesi 2002 SA 20 ktisadi ve dari Bilimler Dergisi (1) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet. 140 (3) 1976 SA 9 Taftal, Oktay. Zaman n Tin'i ve Bilgi Teorisi. Kutadgubilig (7) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (4) 140 Öz fl k, Ziya. Melankoli in Ölümü! 140 (4) Timur, Taner. "Kapital'i (Semptomal) Okumak"-3 Althusser: Felsefe, "Sorunsal" ve Tarih Bilimi. Evrensel Kültür (159) , ss SB PS KOLOJ Baflkaya, Aysu - Kemal Y ld r m - Mustafa S. Muslu. Poliklinik Bekleme Alanlar nda Fonksiyonel ve Alg - Davran flsal Kalite: Ankara, bni Sina Hastanesi Poliklini i. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dergisi 20(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Çiftçi, Bestami. Çoklu Zeka'dan Çoklu Dünya'ya. Yeni E itim 3(10) 2005, ss SB (2) Çöl, Güner - Hasan Gül. Kiflisel Özelliklerin Örgütsel Ba l l k Üzerine Etkileri ve Kamu Üniversitelerinde Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 19(1) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 150, Evrensel Kültür (159) , ss SB , (5) Sazak, Sergen. S n f Çoklu Zekâya Göre Yönetin! Yeni E itim 3(10) 2005, 46. s SB (6) Tamba, H. - F. Öz. Aileleri ile Birlikte ve Yetifltirme Yurtlar nda Yaflayan Ergenlerin Öfke fade Etme Biçimleri. Kriz Dergisi 13(1) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SB Topbafl, Eriman. Çoklu Zekâya Göre: Verimli Ders Çal flman n Temel Koflullar. Yeni E itim 3(10) 2005, ss SB , (7) Üniversite Ö rencilerinde Nevrotik E ilimler Kendini Gerçeklefltirme ve Okuma Al flkanl. Kriz Dergisi 13(1) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SB

13 150 (8) Sosyal Bilimler Araflt rma Dergisi Yavuz, Kudret Eren. 21. Yüzy l 3(5) , ss. Türkçe ve ng. S n flar nda Düflünme ve Ö renme özet. Üzerine Farkl Bir Yaklafl m: Çoklu 2003 SA 51 Zeka Teorisi. Yeni E itim 3(10) 170, , ss SB (3) 150, 370 Sa nak, Mesut. Etik klimlerin Örgütsel Temelleri the Organizational Bases of Ethical Climates. Ça dafl E itim 30(318) , ss. 160 MANTIK Türkçe ve ng. özet. Ç kar, Mehmet fiirin. Nahiv-Mant k Tart flmalar nda Yahya b. Adî'nin Konumu ve "Yunan Mant ile Arap Nahvi Aras ndaki Fas llar" Adl Makalesi. Kutadgubilig (7) , ss. ng. ve Türkçe özet SA SA , SA , ET K (AHLAK FELSEFES ) A ao lu, Ahmet Agayef. Terbiye-i Milliye. Yay na haz rlayan: Mustafa Gündüz, slâmiyât 8(1) , ss SA , 170 flcan, Ömer Faruk. Yönetsel De erler ve Örgütsel Siyasetin Ahlâkili i. Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 19(1) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 650, (1) Kuçuradi, onna. Felsefe ve Etik. Yap (280) , ss SA (3) 170 (2) Mercin, Levent. Piaget ve Kohlberg'in Ahlak (Moral) Geliflim Kurumlar n n Özellikleri ve Karfl laflt r lmas (4) Yayla, Ahmet. Kant' n Ahlak E itimi Anlay fl. E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 38(1) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet. 180 ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (1) Adam, Hüdaverdi. The Relationship Between Muhyiddin Ibn Arabi and Sadrettin âl-konevi. Akademik Araflt rmalar Dergisi 6(24) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) B çak, Ayhan. Türk Düflüncesi Araflt rmalar nda Yöntem Sorunu ve Devlet. Dîvân lmî Araflt rmalar 10(18) 2005, ss SA , 300 Demir, Remzi. Philosophia Ottomanica: Osmanl mparatorlu u Döneminde Türk Felsefesi 1 [Adl Eseri Üzerine] Tan tan: Hüseyin Gazi

14 Topdemir, Dîvân lmî Araflt rmalar 10(18) 2005, ss SA (4) Ekren, U ur. Nesneler Teorisine Girifl. Kutadgubilig (7) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (5) Fazl o lu, hsan. Türk Felsefe-Bilim Tarihi'nin Seyir Defteri. Dîvân lmî Araflt rmalar 10(18) 2005, ss SA , 500 Sar, Mehmet Ali. Farabi Epistemolojisinde Ak l. Sosyal Bilimler Araflt rma Dergisi 3(5) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (6) Yormaz, Abdullah. Muhalif Bir Metin Nas l Okunur? Osmanl Medreselerinde Hidâyetü'l-Hikme. Dîvân lmî Araflt rmalar 10(18) 2005, ss SA MODERN BATI FELSEFES 190 (1) Atak, Seyit Ahmet. Spinoza'da Özgürlük Kavram n n Yeri ve Önemi. Sosyal Bilimler Araflt rma Dergisi 3(5) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 320 Mercin, Levent. Piaget ve Kohlberg'in Ahlak (Moral) Geliflim Kurumlar n n Özellikleri ve Karfl laflt r lmas. Sosyal Bilimler Araflt rma Dergisi 3(5) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Mufassal Kamûs- Felsefe'nin Yay mlanmam fl "Zuhûr" Maddesi. Haz rlayanlar: Ercan Alkan, Osman Sacid Ar, Kutadgubilig (7) , ng. ve Türkçe özet SA , (3) Orman, Enver. Hegel Felsefesinde 'Bafllang ç' Sorunu. Kutadgubilig (7) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , D N 200 (1) Kirman, M. Ali. Küreselleflme Sürecinde Dinî Pazarlar. slâmiyât 8(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , HIR ST YAN D NB L M Sancar, Nuray. De Ki, Önce Vard. Evrensel Kültür (159) , ss SB , HIR ST YAN SOSYAL D NB L M 260 (1) Yavuz, fievket. Mesaj n letilmesi mi, Mesaj ile Dönüfltürüp Güce Eklemlen(dir)me mi? slâmiyât 8(1) 6

15 , ss. Türkçe ve ng. özet SA HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 297 (5) Atefl, Abdurrahman. 22 Hac 25. Âyet Ba lam nda Müslümanlar n Mescid-i Haram'daki Eflitli i. Akademik Araflt rmalar Dergisi 6(24) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (1) Bayatl, Nilüfer. XVI. Yüzy lda Güney Boyana, Hülya. Arkadia Kökenli Irak'ta Lahsa Eyaleti ve Osmanl Keçi Tanr Pan. Tarih Araflt rmalar Hakimiyeti. Türk Dünyas Dergisi 24(37) , ss. Araflt rmalar (155) , Türkçe ve ng. özet ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (6) Birey ve Toplum [Sonuç Bildirisi] Köprü (90) 2005, ss SA (1) Adanal, Ahmet Hadi. Dinde 297 Farkl laflma. Diyanet (171) , ss. 297 (7) 1969 SC 6 Bulut, Halil brahim. fiii F rkalarda 297 Gaybet ve Ric'at nanc. slâmiyât 8(1) , ss. 297 (2) Türkçe ve ng. özet. Akbafl, Abdurahman. Hz. Ali ile Hz SA 17 Fat ma'n n Evlili i (Mutlu Yuva Mutlu 297 Beraberlik) Diyanet (171) , ss SC (3) 1977 SA 32 Akyüz, Jülide. Evlenme 297 Sözleflmesinin Önemli Bir Ö esi Olan "Mehir" Hakk nda Baz Düflünceler. Tarih Araflt rmalar Dergisi 24(37) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (4) Arvas, S. Emin. Osmanl da Ehl-i Beyt Sevgisi. Diyanet (171) , ss SC 6 297, (8) Ça laro lu, Taha. Oratoryo, Roman, Tiyatro ve Bediüzzaman. Köprü (90) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (9) Çakan, smail Lütfi. Hicret-Tebli liflkisi. Diyanet (171) , ss SC (10) Çal flkan, smail. Tefsir Tarihi Tasavvurunun Yeniden nflâ Edilmesinin Gereklili i Üzerine. slâmiyât 8(1) ,

16 ss. Türkçe ve ng. özet SA , (11) Demokrasi Kültürünün Oluflmas [Sonuç Bildirisi] Köprü (90) 2005, ss SA SA Efe, Adem. II. Meflrutiyet'ten Cumhuriyet'e Geçifl Sürecinde ctimâî Usûl-i F k h Tart flmalar. slâmiyât 8(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (12) E ri, Osman. Kültürümüzde Ehl-i Beyt Sevgisi. Diyanet (171) , 5-9. ss SC (16) Güney, Ahmet Faruk. Gaza Devrinde Kur'ân' Yorumlamak: Fetih Öncesi Osmanl Müfessirleri ve Tefsir Eserleri. Dîvân lmî Araflt rmalar 10(18) 2005, ss. 297, (17) Hatipo lu, Mehmed Said. slam ve De iflim. slâmiyât 8(1) , 7-10.ss SA (18) ç letiflim [Sonuç Bildirisi] Köprü (90) 2005, ss SA (19) 297 (13) nsan n Evrenle letiflimi [Sonuç Evkuran, Mehmet. Bir Kimlik Bildirisi] Köprü (90) 2005, P litikas Olarak Kelam -Direnen Kimlikler, Yükselen Kimlikler ve Olas 1977 SA 32 Kimlikler- slâmiyât 8(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (20) 297, 300 Karakafl, Vehbi. lim ve Din 297 (14) Güçlü Toplumun Dinamikleri [Sonuç Bildirisi] Köprü (90) 2005, ss SA (15) Günefl, Abdulbaki. Kur'ân K ssalar nda Eski Uygarl klar. Akademik Araflt rmalar Dergisi 6(24) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Ba lam nda Said Nursi'ye Olan htiyaç ve Risale-i Nur. Köprü (90) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA (21) Karaman, Fikret. "Diyanet flleri Baflkanl, Sosyal ve Hukuk Devletinin Tabiî htiyaçlar Üzerine Kurulmufltur" [Söylefli] Konuflan: Yüksel Salman, Diyanet (171) , ss SC 6 297

17 297 (22) 297 (25) Kelefl, Ekrem. Ali Gibi Bir Genç. Menekfle, Ömer. Hz. Hüseyin'in Diyanet (171) , ss. fiehâdeti. Diyanet (171) , 1969 SC ss SC K z ltunç, Recai. Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun Mesnevisinde nançlar ve Gelenekler. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 11(27/Özel say : Prof. Dr. fiinasi Tekin) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , , 297 Kitapç, Zekeriya. Hazarlar Hakk nda Yeni Tarihi Gerçekler Mûsevili e Mahkum Edilmifl Müslüman Türk Kavmi. Türk Dünyas Araflt rmalar (155) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (23) Koç, Mustafa. 16. yy Osmanl Co rafyas nda Karanl kta Kalm fl Nakflî-Ahrârî, Yesevî ve Kübrevî fieyhleri. Kutadgubilig (7) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (24) Koflum, Adnan. slam Hukukunda Sivil taatsizlik Olgusunun Yeri. slâmiyât 8(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Mufassal Kamûs- Felsefe'nin Yay mlanmam fl "Zuhûr" Maddesi. Haz rlayanlar: Ercan Alkan, Osman Sacid Ar, Kutadgubilig (7) , ng. ve Türkçe özet SA (26) Okumufl, Ejder. Bofl Zamanlar ve slam. Sosyal Bilimler Araflt rma Dergisi 3(5) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (27) Onat, Hasan. 18. As rda Sünnî-fiiî ttifak Aray fllar Üzerine (47) , ss SB , (28) Özcan, Mustafa. slami Hareketler ve islam Devleti Mefhumu. Köprü (90) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA (29) Sivil Toplum Kurulufllar [Sonuç Bildirisi] Köprü (90) 2005, ss SA Koyuncu, Mevlüt. Emevî Ordusunda Mevâlî'nin Yeri. Türklük Araflt rmalar Dergisi (17) 2005, ss SA , 297, (30) Topal, Ali Seyid. Hz. Ali'de Yönetim Anlay fl. Diyanet (171) , ss SC

18 Türcan, Talip. Hukuki Merkezîleflme ve F k h. slâmiyât 8(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) A ao lu, 297 (31) Yals zuçanlar, Sad k. Bir Sivil taatsizlik Örne i Olarak Bediüzzaman Said Nursi. Köprü (90) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA (32) Yaman, Ahmet. Ehl-i Beyt Hukuku. Diyanet (171) , ss SC deoloji. Hürriyet Gösteri (268) , ss SB Ahmet Agayef. Terbiye-i Milliye. Yay na haz rlayan: Mustafa Gündüz, slâmiyât 8(1) , ss SA , (3) Akçam, Taner. Bir Kitap ya da Cinayetin Anatomisi ["Ermeniler ve Göç " Adl Kitab Üzerine] Konuflan: Taner Akçam, Birikim (191) , ss SB (33) 300 (4) Yaman, Ahmet. Osmanl Pozitif Alifl, fiehnaz. fiemseddin Sami'nin Hukukunun fier'îli i Tart flmalar na Kad nlar Hakk ndaki Görüflleri. Elefltirel Bir Katk. slâmiyât 8(1) Türklük Araflt rmalar Dergisi (17) , ss. 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , , (34) Y lmaz, Musa K. Bir Temel Ahlak Teorisi Olarak Bediüzzaman' n Gözüyle hlâs. Köprü (90) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA (35) Ziyao lu, R dvan. Bohr-Einstein Kavgas nda Bediüzzaman' n Yeri. Köprü (90) 2005, ss. Türkçe ve ing. özet SA , 530 Alt ndiflli, Ahmet - Tansel Kayg s z. Organit Tar m ve Sosyal Etkileri. G da Teknolojisi 9(3) , 90. s SB , (5) Aybar, Sedat. Yenidünya'da Liberal- Otoriteryanizm. Evrensel Kültür (159) , ss SB (6) Aytaç, Ömer. Kimlik Kamusal Alan ve Toplumsal Cinsiyet Ba lam nda Kahvehaneler. Akademik 300 TOPLUM B L MLER Araflt rmalar Dergisi 6(24) 300 (1) , ss. Türkçe ve ng. özet. Acar, Bar fl. mparatorluk 1999 SA 17 deolojisinin Yap sökümü Vanilyal 300,

19 300 (7) Cihan, Ahmet. Diyarbak r'da Ölüm Baydil, Emin. Taflköprü Çevresindeki Sonras nda Gerçeklefltirilen Taziye Köy Meskenlerinin Yerleflme Gelene i ve Seremoniler. Türk Co rafyas Bak m ndan Dünyas Araflt rmalar (155) , ss. Türkçe ve ng. özet. De erlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Kastamonu E itim Dergisi 13(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (10) B çak, Ayhan. Türk Düflüncesi Araflt rmalar nda Yöntem Sorunu ve Devlet. Dîvân lmî Araflt rmalar 10(18) 2005, ss SA SA 8 180, , 370 Bora, Tan l. "Kitle mhalarla Yok Etmek Laz m" -Geliflen Anti-Kürt H nç Üzerine- Birikim (191) , ss SB , (8) Bu dayc, Çi dem. Evvel Zaman çinde Bir Peri K z Yaflarm fl: Kad nlar n Romantik Aflk Temal Dizilerdeki Tele-Temsili. Varl k 73(1170) , ss. Çal k, Temel - Ferudun Sezgin. Küreselleflme, Bilgi Toplumu ve E itim. Gazi Üniversitesi Kastamonu E itim Dergisi 13(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. Çal flkan, smail. Tefsir Tarihi Tasavvurunun Yeniden nflâ Edilmesinin Gereklili i Üzerine. slâmiyât 8(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (11) Çapo lu, Bilge. Gençler Birbirinin Kopyas m? Yeni E itim 3(10) 2005, ss SB SB (12) Çeçener, H. Besim. Bo aziçi Arnavutköylüler Derne i Binas : Bir Can, Özber. Davran fl Kültürünün Turizme Yans mas : " liflkiler Zinciri" Gazi Üniversitesi Kastamonu E itim Dergisi 13(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. Basit Onar m n Öyküsü. 5(15) 2005, ss SB Mimar.ist 300 (13) 1998 SA 8 Çiftçi, B. Sait. Üç Boyutlu Yaflamak. 330, 300 Yeni E itim 3(10) 2005, ss SB (9) 300 Candafl, Deniz. Uygarl k Hastal klar. Bilim ve Teknik (448) 300 (14) , ss SA Çiftçi, Hasan. E. G. Browne'in Seyahatnâmesinde Do u Kültürlerine lgisi. Atatürk Üniversitesi

20 Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 11(27/Özel say : Prof. Dr. fiinasi Tekin) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (15) 300, 360 Eken, Ahmet. Koyu Renk Bir Paris Tablosu. Hürriyet Gösteri (268) , ss SB Evkuran, Mehmet. Bir Kimlik P litikas Olarak Kelam -Direnen Kimlikler, Yükselen Kimlikler ve Olas Kimlikler- slâmiyât 8(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (17) Gül, Songül Sallan. Türkiye'de Yoksullu un Kad ns laflmas. Amme daresi Dergisi 38(1) , III-IV.ss. Türkçe ve ng. özet. Hemflirelerin Acil Serviste fiiddet çeren Olgu Senaryolar na Yaklafl mlar. Gülhane T p Dergisi 47(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB 51, (18) Hürmüzlü, Habib. Kerkük'ün Demografik Yap s ve Bu Yap y De ifltirme Çabalar (47) , ss SB , 320 Evlilik Uyumu. Düflünen Adam 18(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (19) 1988 SA 27 Ifl k,. Emre. Mekân n Toplumsal, 300 Kuruluflu. Mimar.ist 5(15) 2005, ss. 300 (16) 2001 SB 68 Eyigün, Sabri. Farkl Göçmenlik 300 Olgular ve Göçmen Yazarlar. Türk Dili (639) , ss SA , 800 Fidan, Fatma. Çal flan Kad n n Sorunu: Çat flan Roller, Sorumluluklar ve Beklentiler G da Sektörü Örne i. stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (32) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 300 Gazigil, Orhan. Rusya'da Avrasyac l k Düflüncesi ve Yeni Alternatif Aray fllar. Avrasya Etüdleri 11(27-28) 2005, ss SA 5 320, Kankal, Ahmet. Ermeni Ebedî Eserlerinde Ermenilerin Türk Devletine ve Türk Toplumuna Bak fllar. Sosyal Bilimler Araflt rma Dergisi 3(5) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (20) Kaya, Faruk. H zl Kentleflme Sürecinde Çevre Sorunlar Önemli Boyutlara Ulaflan fiehirlere lginç Bir Örnek; A r. Gazi Üniversitesi Kastamonu E itim Dergisi 13(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 8 300

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/01 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/01 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/02 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/02 Türkiye

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/11 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/11 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr.

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. 2 üniversiteden haberler 8 16 20 24 bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Dilek Önkal fuarc l k MBA Mezunu Alper Arslan al flverifl

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/2 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

G R fi MC L K, KALKINMA VE REKABET L fik S

G R fi MC L K, KALKINMA VE REKABET L fik S G R fi MC L K, KALKINMA VE REKABET L fik S Hasan Fehmi K NAY YÜKSEK L SANS TEZ ktisat Anabilim Dal Dan flman : Yrd. Doç. Dr. Meriç SUBAfiI ERTEK N Eskiflehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı