T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 54 SAYI: 2005/3 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /7256, 7307, 7405 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. ( TL.) : 5.00 YTL. ( TL.) VOLUME: 54 NUMBER: 2005/3 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /7256, 7307, 7405 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LLÎ KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR Director of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YAN D NB L M HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...66 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL...138

8 670 MALAT SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H GENEL KUZEY AMER KA TAR H...168

9 000 GENEL KONULAR Sar, Yaflar - Metin Kozak. Turizm flletmelerinde Do rudan Pazarlama Akgün, Ali Ekber - Halit Keskin - Ayfle Günsel. Bilgi Ekonomisi Kapsam nda Teknoloji Transferinin Bilgi Transferlerine Dönüflümüne Dair Bir Literatür Taramas. Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 19(1) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 330, (1) 000 Çetiner, Bilgehan. Die Anwendung Des 305 BGB bei Kaufverträgen im Internet. Sosyal Bilimler Araflt rma Dergisi 3(5) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 380 Çolak, U ur. Topluluk ve Türk Hukukunda Veri Tabanlar na Sa lanan Sui Generis Koruma ve Spin-Off Teori. Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi 5(1) 2005, ss. ng. özet SA , (2) Erdem, O. Ayhan - Emre Uzun. Yapay Sinir A lar ile Türkçe Times New Roman, Arial ve Elyaz s Karakterleri Tan ma. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dergisi 20(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Çabalar Kapsam nda Bilgi Teknolojilerinin Kullan m. Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 19(1) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 380, (4) Thompson, C. Bittorrent. Çeviren: Ayflenur Topçuo lu Akman, Bilim ve Teknik (448) , ss SA (5) Toptan, Fatih. lk 'Bilgisayar Program n ' Gelifltiren Augusta Ada King. Popüler Tarih (55) , ss SB (6) Y lmaz, Murat. Teknik Aç dan nternet ve Telif Hakk. Türk Kütüphanecili i 19(1) , ss SA , B BL YOGRAFYA Unan, Fahri. Klasik Dönem Osmanl Medreselerinde E itim Üzerine Yap lm fl Çal flmalara Dair Bir Denemesi. Dîvân lmî Araflt rmalar 10(18) 2005, ss SA , KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 000 (3) 020 (1) nternette Doland r c l k H zla 21. Yüzy lda Bilgi Profesyonellerinin Yay l yor. Haz rlayan: Onur Altu, Yeterlilikleri. Çeviren: Figen fiahin, Ekonomik Forum (12) , Türk Kütüphanecili i 19(1) , ss ss SB SA ,

10 020 (2) 020 (7) Afzali, Mehdi. ran'da Lisansüstü Kütüphanecilik E itimi. Türk Y lmaz, Kütüphanecili i 19(1) , ss SA , (3) Avrupa Konseyi/EBLIDA Avrupa Kütüphaneleri için Yasal Düzenleme ve Politika K lavuz lkeleri. Çeviren: Selma Alpay Aslan, Türk Kütüphanecili i 19(1) , ss. Türkçe özet SA , (4) Çak n, rfan. Cumhuriyet'ten Günümüze Bilgi Profesyonellerinin E itiminde Bafll ca Yönelifller. Türk Kütüphanecili i 19(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. Bülent. Türkiye'de Kamu Yönetiminin Yeniden Yap land r lmas Süreci ve Halk Kütüphaneleri. Türk Kütüphanecili i 19(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (8) Y lmaz, Murat. Dijital Kütüphanelerde, Elektronik Veri Tabanlar nda ve Multimedya Ürünlerinde Telif Hakk Sorunu. Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi 5(1) 2005, ss SA , SA GENEL KURULUfiLAR 020, 370 VE MÜZEC L K Kesero lu, Hasan S. Köy Enstitülerinde Okuma ve Kütüphane. Türk Kütüphanecili i 19(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 020 Grinten, Josef Van Der. "Koleksiyon Aflkla Yap lmal " [Söylefli] Konuflan: Sezer Duru, Hürriyet Gösteri (268) , ss SB , (5) Kurulgan, Mesut. Bilgi Meng, Roch Shi. Gökyüzünün Teknolojisinin Üniversite Perileri Uçak Müzesinde Yang n Kütüphanelerindeki Planlama ve Önlemleri. Yang n ve Güvenlik (85) Örgütleme fllevleri Üzerine Etkileri ve Türkiye'deki Uygulamaya liflkin Bir Araflt rma. Türk Kütüphanecili i 19(1) , ss. Türkçe ve , ss SB , 060 ng. özet SA (1) 020 Y lmaz, Fikret. zmir'in Yaflayan ve Üreten Bir Birimi Ahmet Pirifltina 020 (6) Kent Arflivi ve Müzesi. Toplumsal Soysal, Özer. Geçmifl'in Belle i. Tarih (135) , ss. Türk Kütüphanecili i 19(1) , ss SB SA , 370 2

11 070 HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 070 (1) 1964 SB 152 Dölen, Emre. Darülfünun'dan 070, 810 Günümüze Üniversite Yay nc l. Türk Yurdu 25(211) , ss SB "Europa Kann Nein zu Amerika Sagen". Die Berichterstattung Uber den Irak-Krieg in Ausgewählten Deutschen und Turkischen Zeitungen. Ankara Avrupa Çal flmalar Dergisi 4(2) 2005, ss. Türkçe özet SA 8 320, (2) Gazel, Ahmet Ali. kinci Meflrutiyet Döneminde Bir Sivil taatsizlik Örne i: Lütfi Fikri Bey'in Tanzimat Gazetesi. Akademik Araflt rmalar Dergisi 6(24) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (4) Onaran, Mustafa fierif. Ölü Ozanlar Dergisi: Kaynak. Varl k 73(1170) , ss. 070 (5) Tunal, Ayten Can. Ceride-i Askeriye'nin Tarih Araflt rmalar ndaki Yeri. Tarih Araflt rmalar Dergisi 24(37) , ss. Türkçe ve ng. özet SA FELSEFE VE PS KOLOJ 110 METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) Orman, Enver. Hegel Felsefesinde 'Bafllang ç' Sorunu. Kutadgubilig (7) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 070 (3) 120 (1) Karadiflo ullar, Ekrem. Dergâh Sar, Mehmet Ali. Farabi Mecmuas 'n n Türk Edebiyat ile Millî Epistemolojisinde Ak l. Sosyal Mücadeledeki Yeri. Atatürk Bilimler Araflt rma Dergisi 3(5) Üniversitesi Türkiyat , ss. Türkçe ve ng. özet. Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 11(27/Özel say : Prof. Dr. fiinasi 2003 SA 51 Tekin) 2005, ss. Türkçe ve 120, 180 ng. özet SA , BEL RL FELSEF OKULLAR Keskin, Tülay. Demet Dergisi'nde 140 (1) Kad n ve lerleme Anlay fl. Tarih Brentano, Franz. Genuine and Araflt rmalar Dergisi 24(37) Fictitious Objects. Kutadgubilig (7) , ss. Türkçe ve ng , ss. özet SA SA , 070 3

12 140 (2) 150 (3) Brentano, Franz. Gerçek ve Durna, Ufuk. A Tipi ve B Tipi Kiflilik Kurmaca Nesneler. Çeviren: U ur Yap lar ve Bu Kiflilik Yap lar n Ekren, Kutadgubilig (7) , Etkileyen Faktörlerle lgili Bir ss. Araflt rma. Atatürk Üniversitesi 2002 SA 20 ktisadi ve dari Bilimler Dergisi (1) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet. 140 (3) 1976 SA 9 Taftal, Oktay. Zaman n Tin'i ve Bilgi Teorisi. Kutadgubilig (7) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (4) 140 Öz fl k, Ziya. Melankoli in Ölümü! 140 (4) Timur, Taner. "Kapital'i (Semptomal) Okumak"-3 Althusser: Felsefe, "Sorunsal" ve Tarih Bilimi. Evrensel Kültür (159) , ss SB PS KOLOJ Baflkaya, Aysu - Kemal Y ld r m - Mustafa S. Muslu. Poliklinik Bekleme Alanlar nda Fonksiyonel ve Alg - Davran flsal Kalite: Ankara, bni Sina Hastanesi Poliklini i. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dergisi 20(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Çiftçi, Bestami. Çoklu Zeka'dan Çoklu Dünya'ya. Yeni E itim 3(10) 2005, ss SB (2) Çöl, Güner - Hasan Gül. Kiflisel Özelliklerin Örgütsel Ba l l k Üzerine Etkileri ve Kamu Üniversitelerinde Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 19(1) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 150, Evrensel Kültür (159) , ss SB , (5) Sazak, Sergen. S n f Çoklu Zekâya Göre Yönetin! Yeni E itim 3(10) 2005, 46. s SB (6) Tamba, H. - F. Öz. Aileleri ile Birlikte ve Yetifltirme Yurtlar nda Yaflayan Ergenlerin Öfke fade Etme Biçimleri. Kriz Dergisi 13(1) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SB Topbafl, Eriman. Çoklu Zekâya Göre: Verimli Ders Çal flman n Temel Koflullar. Yeni E itim 3(10) 2005, ss SB , (7) Üniversite Ö rencilerinde Nevrotik E ilimler Kendini Gerçeklefltirme ve Okuma Al flkanl. Kriz Dergisi 13(1) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SB

13 150 (8) Sosyal Bilimler Araflt rma Dergisi Yavuz, Kudret Eren. 21. Yüzy l 3(5) , ss. Türkçe ve ng. S n flar nda Düflünme ve Ö renme özet. Üzerine Farkl Bir Yaklafl m: Çoklu 2003 SA 51 Zeka Teorisi. Yeni E itim 3(10) 170, , ss SB (3) 150, 370 Sa nak, Mesut. Etik klimlerin Örgütsel Temelleri the Organizational Bases of Ethical Climates. Ça dafl E itim 30(318) , ss. 160 MANTIK Türkçe ve ng. özet. Ç kar, Mehmet fiirin. Nahiv-Mant k Tart flmalar nda Yahya b. Adî'nin Konumu ve "Yunan Mant ile Arap Nahvi Aras ndaki Fas llar" Adl Makalesi. Kutadgubilig (7) , ss. ng. ve Türkçe özet SA SA , SA , ET K (AHLAK FELSEFES ) A ao lu, Ahmet Agayef. Terbiye-i Milliye. Yay na haz rlayan: Mustafa Gündüz, slâmiyât 8(1) , ss SA , 170 flcan, Ömer Faruk. Yönetsel De erler ve Örgütsel Siyasetin Ahlâkili i. Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 19(1) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 650, (1) Kuçuradi, onna. Felsefe ve Etik. Yap (280) , ss SA (3) 170 (2) Mercin, Levent. Piaget ve Kohlberg'in Ahlak (Moral) Geliflim Kurumlar n n Özellikleri ve Karfl laflt r lmas (4) Yayla, Ahmet. Kant' n Ahlak E itimi Anlay fl. E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 38(1) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet. 180 ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (1) Adam, Hüdaverdi. The Relationship Between Muhyiddin Ibn Arabi and Sadrettin âl-konevi. Akademik Araflt rmalar Dergisi 6(24) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) B çak, Ayhan. Türk Düflüncesi Araflt rmalar nda Yöntem Sorunu ve Devlet. Dîvân lmî Araflt rmalar 10(18) 2005, ss SA , 300 Demir, Remzi. Philosophia Ottomanica: Osmanl mparatorlu u Döneminde Türk Felsefesi 1 [Adl Eseri Üzerine] Tan tan: Hüseyin Gazi

14 Topdemir, Dîvân lmî Araflt rmalar 10(18) 2005, ss SA (4) Ekren, U ur. Nesneler Teorisine Girifl. Kutadgubilig (7) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (5) Fazl o lu, hsan. Türk Felsefe-Bilim Tarihi'nin Seyir Defteri. Dîvân lmî Araflt rmalar 10(18) 2005, ss SA , 500 Sar, Mehmet Ali. Farabi Epistemolojisinde Ak l. Sosyal Bilimler Araflt rma Dergisi 3(5) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (6) Yormaz, Abdullah. Muhalif Bir Metin Nas l Okunur? Osmanl Medreselerinde Hidâyetü'l-Hikme. Dîvân lmî Araflt rmalar 10(18) 2005, ss SA MODERN BATI FELSEFES 190 (1) Atak, Seyit Ahmet. Spinoza'da Özgürlük Kavram n n Yeri ve Önemi. Sosyal Bilimler Araflt rma Dergisi 3(5) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 320 Mercin, Levent. Piaget ve Kohlberg'in Ahlak (Moral) Geliflim Kurumlar n n Özellikleri ve Karfl laflt r lmas. Sosyal Bilimler Araflt rma Dergisi 3(5) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Mufassal Kamûs- Felsefe'nin Yay mlanmam fl "Zuhûr" Maddesi. Haz rlayanlar: Ercan Alkan, Osman Sacid Ar, Kutadgubilig (7) , ng. ve Türkçe özet SA , (3) Orman, Enver. Hegel Felsefesinde 'Bafllang ç' Sorunu. Kutadgubilig (7) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , D N 200 (1) Kirman, M. Ali. Küreselleflme Sürecinde Dinî Pazarlar. slâmiyât 8(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , HIR ST YAN D NB L M Sancar, Nuray. De Ki, Önce Vard. Evrensel Kültür (159) , ss SB , HIR ST YAN SOSYAL D NB L M 260 (1) Yavuz, fievket. Mesaj n letilmesi mi, Mesaj ile Dönüfltürüp Güce Eklemlen(dir)me mi? slâmiyât 8(1) 6

15 , ss. Türkçe ve ng. özet SA HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 297 (5) Atefl, Abdurrahman. 22 Hac 25. Âyet Ba lam nda Müslümanlar n Mescid-i Haram'daki Eflitli i. Akademik Araflt rmalar Dergisi 6(24) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (1) Bayatl, Nilüfer. XVI. Yüzy lda Güney Boyana, Hülya. Arkadia Kökenli Irak'ta Lahsa Eyaleti ve Osmanl Keçi Tanr Pan. Tarih Araflt rmalar Hakimiyeti. Türk Dünyas Dergisi 24(37) , ss. Araflt rmalar (155) , Türkçe ve ng. özet ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (6) Birey ve Toplum [Sonuç Bildirisi] Köprü (90) 2005, ss SA (1) Adanal, Ahmet Hadi. Dinde 297 Farkl laflma. Diyanet (171) , ss. 297 (7) 1969 SC 6 Bulut, Halil brahim. fiii F rkalarda 297 Gaybet ve Ric'at nanc. slâmiyât 8(1) , ss. 297 (2) Türkçe ve ng. özet. Akbafl, Abdurahman. Hz. Ali ile Hz SA 17 Fat ma'n n Evlili i (Mutlu Yuva Mutlu 297 Beraberlik) Diyanet (171) , ss SC (3) 1977 SA 32 Akyüz, Jülide. Evlenme 297 Sözleflmesinin Önemli Bir Ö esi Olan "Mehir" Hakk nda Baz Düflünceler. Tarih Araflt rmalar Dergisi 24(37) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (4) Arvas, S. Emin. Osmanl da Ehl-i Beyt Sevgisi. Diyanet (171) , ss SC 6 297, (8) Ça laro lu, Taha. Oratoryo, Roman, Tiyatro ve Bediüzzaman. Köprü (90) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (9) Çakan, smail Lütfi. Hicret-Tebli liflkisi. Diyanet (171) , ss SC (10) Çal flkan, smail. Tefsir Tarihi Tasavvurunun Yeniden nflâ Edilmesinin Gereklili i Üzerine. slâmiyât 8(1) ,

16 ss. Türkçe ve ng. özet SA , (11) Demokrasi Kültürünün Oluflmas [Sonuç Bildirisi] Köprü (90) 2005, ss SA SA Efe, Adem. II. Meflrutiyet'ten Cumhuriyet'e Geçifl Sürecinde ctimâî Usûl-i F k h Tart flmalar. slâmiyât 8(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (12) E ri, Osman. Kültürümüzde Ehl-i Beyt Sevgisi. Diyanet (171) , 5-9. ss SC (16) Güney, Ahmet Faruk. Gaza Devrinde Kur'ân' Yorumlamak: Fetih Öncesi Osmanl Müfessirleri ve Tefsir Eserleri. Dîvân lmî Araflt rmalar 10(18) 2005, ss. 297, (17) Hatipo lu, Mehmed Said. slam ve De iflim. slâmiyât 8(1) , 7-10.ss SA (18) ç letiflim [Sonuç Bildirisi] Köprü (90) 2005, ss SA (19) 297 (13) nsan n Evrenle letiflimi [Sonuç Evkuran, Mehmet. Bir Kimlik Bildirisi] Köprü (90) 2005, P litikas Olarak Kelam -Direnen Kimlikler, Yükselen Kimlikler ve Olas 1977 SA 32 Kimlikler- slâmiyât 8(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (20) 297, 300 Karakafl, Vehbi. lim ve Din 297 (14) Güçlü Toplumun Dinamikleri [Sonuç Bildirisi] Köprü (90) 2005, ss SA (15) Günefl, Abdulbaki. Kur'ân K ssalar nda Eski Uygarl klar. Akademik Araflt rmalar Dergisi 6(24) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Ba lam nda Said Nursi'ye Olan htiyaç ve Risale-i Nur. Köprü (90) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA (21) Karaman, Fikret. "Diyanet flleri Baflkanl, Sosyal ve Hukuk Devletinin Tabiî htiyaçlar Üzerine Kurulmufltur" [Söylefli] Konuflan: Yüksel Salman, Diyanet (171) , ss SC 6 297

17 297 (22) 297 (25) Kelefl, Ekrem. Ali Gibi Bir Genç. Menekfle, Ömer. Hz. Hüseyin'in Diyanet (171) , ss. fiehâdeti. Diyanet (171) , 1969 SC ss SC K z ltunç, Recai. Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun Mesnevisinde nançlar ve Gelenekler. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 11(27/Özel say : Prof. Dr. fiinasi Tekin) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , , 297 Kitapç, Zekeriya. Hazarlar Hakk nda Yeni Tarihi Gerçekler Mûsevili e Mahkum Edilmifl Müslüman Türk Kavmi. Türk Dünyas Araflt rmalar (155) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (23) Koç, Mustafa. 16. yy Osmanl Co rafyas nda Karanl kta Kalm fl Nakflî-Ahrârî, Yesevî ve Kübrevî fieyhleri. Kutadgubilig (7) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (24) Koflum, Adnan. slam Hukukunda Sivil taatsizlik Olgusunun Yeri. slâmiyât 8(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Mufassal Kamûs- Felsefe'nin Yay mlanmam fl "Zuhûr" Maddesi. Haz rlayanlar: Ercan Alkan, Osman Sacid Ar, Kutadgubilig (7) , ng. ve Türkçe özet SA (26) Okumufl, Ejder. Bofl Zamanlar ve slam. Sosyal Bilimler Araflt rma Dergisi 3(5) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (27) Onat, Hasan. 18. As rda Sünnî-fiiî ttifak Aray fllar Üzerine (47) , ss SB , (28) Özcan, Mustafa. slami Hareketler ve islam Devleti Mefhumu. Köprü (90) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA (29) Sivil Toplum Kurulufllar [Sonuç Bildirisi] Köprü (90) 2005, ss SA Koyuncu, Mevlüt. Emevî Ordusunda Mevâlî'nin Yeri. Türklük Araflt rmalar Dergisi (17) 2005, ss SA , 297, (30) Topal, Ali Seyid. Hz. Ali'de Yönetim Anlay fl. Diyanet (171) , ss SC

18 Türcan, Talip. Hukuki Merkezîleflme ve F k h. slâmiyât 8(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) A ao lu, 297 (31) Yals zuçanlar, Sad k. Bir Sivil taatsizlik Örne i Olarak Bediüzzaman Said Nursi. Köprü (90) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA (32) Yaman, Ahmet. Ehl-i Beyt Hukuku. Diyanet (171) , ss SC deoloji. Hürriyet Gösteri (268) , ss SB Ahmet Agayef. Terbiye-i Milliye. Yay na haz rlayan: Mustafa Gündüz, slâmiyât 8(1) , ss SA , (3) Akçam, Taner. Bir Kitap ya da Cinayetin Anatomisi ["Ermeniler ve Göç " Adl Kitab Üzerine] Konuflan: Taner Akçam, Birikim (191) , ss SB (33) 300 (4) Yaman, Ahmet. Osmanl Pozitif Alifl, fiehnaz. fiemseddin Sami'nin Hukukunun fier'îli i Tart flmalar na Kad nlar Hakk ndaki Görüflleri. Elefltirel Bir Katk. slâmiyât 8(1) Türklük Araflt rmalar Dergisi (17) , ss. 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , , (34) Y lmaz, Musa K. Bir Temel Ahlak Teorisi Olarak Bediüzzaman' n Gözüyle hlâs. Köprü (90) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA (35) Ziyao lu, R dvan. Bohr-Einstein Kavgas nda Bediüzzaman' n Yeri. Köprü (90) 2005, ss. Türkçe ve ing. özet SA , 530 Alt ndiflli, Ahmet - Tansel Kayg s z. Organit Tar m ve Sosyal Etkileri. G da Teknolojisi 9(3) , 90. s SB , (5) Aybar, Sedat. Yenidünya'da Liberal- Otoriteryanizm. Evrensel Kültür (159) , ss SB (6) Aytaç, Ömer. Kimlik Kamusal Alan ve Toplumsal Cinsiyet Ba lam nda Kahvehaneler. Akademik 300 TOPLUM B L MLER Araflt rmalar Dergisi 6(24) 300 (1) , ss. Türkçe ve ng. özet. Acar, Bar fl. mparatorluk 1999 SA 17 deolojisinin Yap sökümü Vanilyal 300,

19 300 (7) Cihan, Ahmet. Diyarbak r'da Ölüm Baydil, Emin. Taflköprü Çevresindeki Sonras nda Gerçeklefltirilen Taziye Köy Meskenlerinin Yerleflme Gelene i ve Seremoniler. Türk Co rafyas Bak m ndan Dünyas Araflt rmalar (155) , ss. Türkçe ve ng. özet. De erlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Kastamonu E itim Dergisi 13(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (10) B çak, Ayhan. Türk Düflüncesi Araflt rmalar nda Yöntem Sorunu ve Devlet. Dîvân lmî Araflt rmalar 10(18) 2005, ss SA SA 8 180, , 370 Bora, Tan l. "Kitle mhalarla Yok Etmek Laz m" -Geliflen Anti-Kürt H nç Üzerine- Birikim (191) , ss SB , (8) Bu dayc, Çi dem. Evvel Zaman çinde Bir Peri K z Yaflarm fl: Kad nlar n Romantik Aflk Temal Dizilerdeki Tele-Temsili. Varl k 73(1170) , ss. Çal k, Temel - Ferudun Sezgin. Küreselleflme, Bilgi Toplumu ve E itim. Gazi Üniversitesi Kastamonu E itim Dergisi 13(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. Çal flkan, smail. Tefsir Tarihi Tasavvurunun Yeniden nflâ Edilmesinin Gereklili i Üzerine. slâmiyât 8(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (11) Çapo lu, Bilge. Gençler Birbirinin Kopyas m? Yeni E itim 3(10) 2005, ss SB SB (12) Çeçener, H. Besim. Bo aziçi Arnavutköylüler Derne i Binas : Bir Can, Özber. Davran fl Kültürünün Turizme Yans mas : " liflkiler Zinciri" Gazi Üniversitesi Kastamonu E itim Dergisi 13(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. Basit Onar m n Öyküsü. 5(15) 2005, ss SB Mimar.ist 300 (13) 1998 SA 8 Çiftçi, B. Sait. Üç Boyutlu Yaflamak. 330, 300 Yeni E itim 3(10) 2005, ss SB (9) 300 Candafl, Deniz. Uygarl k Hastal klar. Bilim ve Teknik (448) 300 (14) , ss SA Çiftçi, Hasan. E. G. Browne'in Seyahatnâmesinde Do u Kültürlerine lgisi. Atatürk Üniversitesi

20 Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 11(27/Özel say : Prof. Dr. fiinasi Tekin) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (15) 300, 360 Eken, Ahmet. Koyu Renk Bir Paris Tablosu. Hürriyet Gösteri (268) , ss SB Evkuran, Mehmet. Bir Kimlik P litikas Olarak Kelam -Direnen Kimlikler, Yükselen Kimlikler ve Olas Kimlikler- slâmiyât 8(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (17) Gül, Songül Sallan. Türkiye'de Yoksullu un Kad ns laflmas. Amme daresi Dergisi 38(1) , III-IV.ss. Türkçe ve ng. özet. Hemflirelerin Acil Serviste fiiddet çeren Olgu Senaryolar na Yaklafl mlar. Gülhane T p Dergisi 47(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB 51, (18) Hürmüzlü, Habib. Kerkük'ün Demografik Yap s ve Bu Yap y De ifltirme Çabalar (47) , ss SB , 320 Evlilik Uyumu. Düflünen Adam 18(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (19) 1988 SA 27 Ifl k,. Emre. Mekân n Toplumsal, 300 Kuruluflu. Mimar.ist 5(15) 2005, ss. 300 (16) 2001 SB 68 Eyigün, Sabri. Farkl Göçmenlik 300 Olgular ve Göçmen Yazarlar. Türk Dili (639) , ss SA , 800 Fidan, Fatma. Çal flan Kad n n Sorunu: Çat flan Roller, Sorumluluklar ve Beklentiler G da Sektörü Örne i. stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (32) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 300 Gazigil, Orhan. Rusya'da Avrasyac l k Düflüncesi ve Yeni Alternatif Aray fllar. Avrasya Etüdleri 11(27-28) 2005, ss SA 5 320, Kankal, Ahmet. Ermeni Ebedî Eserlerinde Ermenilerin Türk Devletine ve Türk Toplumuna Bak fllar. Sosyal Bilimler Araflt rma Dergisi 3(5) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (20) Kaya, Faruk. H zl Kentleflme Sürecinde Çevre Sorunlar Önemli Boyutlara Ulaflan fiehirlere lginç Bir Örnek; A r. Gazi Üniversitesi Kastamonu E itim Dergisi 13(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 8 300

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri Mikroekonomik Analiz I IKT701 1 3 + 0 6 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih, Talep, Maliyet, Üretim, Kar, Arz.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta MEHMET AKİF ERSOY FARABİ KURUM ÜNİVERSİTESİ KOORDİNATÖRÜ Yrd.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER:

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER: KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Uluslararas li kiler I

Uluslararas li kiler I Uluslararas li kiler 0 :0 - :0 :0 - :0 :0 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 0:00-0:0 :00 - :0 :00 - :0 ULS Siyasi Tarih I ULS Türk Dili I 0 smet SARIBAL 0 Fikret KEDERS

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu. HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr Hukuk Arş. Gör. Yeşim ÇELİK ycelik@erzincan.edu.tr EĞİTİM FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 224 00

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Türkiye Ve Avrupa Birliği Açısından Serbest Bölgelerin İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi Ülkemizde Damping- Anti Damping Vergisinin

Türkiye Ve Avrupa Birliği Açısından Serbest Bölgelerin İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi Ülkemizde Damping- Anti Damping Vergisinin Adı Soyadı:S. BİNNUR ÇELİK Doğum Tarihi:02.10.1958 Ünvanı:Prof. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1980 Doktora Mali Hukuk Gazi Üniversitesi 1988 Doçentlik

Detaylı

1982-1983 Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümü Öğretim Görevlisi

1982-1983 Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümü Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Y. Doç. Dr. Mehmet Kabasakal 2. Doğum Tarihi : 5.11.1951 3. Unvanı : Öğretim Üyesi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İş İdaresi Boğaziçi Üniversitesi 1975 Y.

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

İslami Ekonomik Aktörlere Bakış: Katılım Bankaları ve. Yrd. Doç. Dr. Seda Demiralp (yürütücü)

İslami Ekonomik Aktörlere Bakış: Katılım Bankaları ve. Yrd. Doç. Dr. Seda Demiralp (yürütücü) Projenin Adı: Mevduat İslami Ekonomik Aktörlere Bakış: Katılım Bankaları ve Bankaları Arasında Karşılaştırmalı Bir Analiz Destekleyen Kuruluş: Proje Tipi: 1001 Yönetici ve Ekip: Yrd. Doç. Dr. Seda Demiralp

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 15.06.2015 Pazartesi 13:00 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME MALİYET MUHASEBESİ II İLKNUR ULUSLARARASI FİNANSA GİRİŞ CELAL T. KAMU YÖNETİMİ KÜRŞAD H. İKTİSADA

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :12.11.2010 TOPLANTI SAYISI : 2010/11 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulumuz 12.11.2010 Cuma günü Enstitü Müdürü Yrd. Doç.

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

5 KASIM 2015 / PERfiEMBE

5 KASIM 2015 / PERfiEMBE 5 KASIM 2015 / PERfiEMBE 08:00-12:00 Kay t fllemleri 11:00-13:00 S GORTA fi RKETLER LE ÖZEL GÖRÜfiMELER Detayl bilgi ve Randevu için Rubikon Turizm ile irtibata geçiniz 12:00-14:00 Ö LE YEME 14:00-14:15

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Ç NDEK LER BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Bellek ve Ö renme... 2 Davran n Yap Ta lar : Nöronlar... 3 Nöronlar n Bütünle tirme Fonksiyonu... 7 Ö renme ve Bellek... 12 Ö renme

Detaylı

Cilt: 1 Say : Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu

Cilt: 1 Say : Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu hhh 1 Cilt: 1 Say : 1 2003 Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu Yay n Kurulu fievket K. Akar, Ebubekir Ceylan, Coflkun Çak r, Ahmet Davuto lu, Fatih Ermifl,

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN 1305 0060 Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Aralık, Nisan ve Eylül Aylarında Yayınlanan

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI Ġzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari Proje YarıĢması 4734

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/04 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/04 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı

KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI ve TÜRKİYE

KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI ve TÜRKİYE KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI ve TÜRKİYE 17 19 KASIM 2011 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PROGRAM BİRİNCİ GÜN 17 Kasım 2011, Perşembe 08:30 09:30 Kayıt 09:30 12:30 Açılış Akıngüç Oditoryumu Gazi İpek, Düzenleme

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014 EY Eğitim Takvimi Eylül - Aralık 2014 EY olarak, verimli ve kaliteli bir iş modelinin kurulması ve sürdürülmesinde eğitimin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple, şirketimiz bünyesindeki farklı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI 12 13 Kas m 2013 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi nde düzenlenen Turkcell Teknoloji Zirvesi ne ubemizce kat m sa land. Turkcell Teknoloji Zirvesinde kat m sa lanan sunumlarda

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 01.07.2014 TOPLANTI NO: 24 KARAR:24-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

YATIRIM KARARLARININ BEL RLENMES NDE VERG SEL FAKTÖRLER N ÖNEM

YATIRIM KARARLARININ BEL RLENMES NDE VERG SEL FAKTÖRLER N ÖNEM YATIRIM KARARLARININ BEL RLENMES NDE VERG SEL FAKTÖRLER N ÖNEM Yrd. Doç. Dr. Nagihan OKTAYER Yrd. Doç. Dr. Nazan SUSAM Dr. Murat ÇAK MART-2008 Bu Araştırma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :18/02/2015 TOPLANTI SAYISI : 2015/04 Enstitü Yönetim Kurulu 18/02/2015 ÇarĢamba günü Enstitü Müdürü Doç.Dr. Mehmet

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

2015-2016 BAHAR DÖNEMİ YAZ OKULUNDA AÇILMASI DÜŞÜNÜLEN DERSLER

2015-2016 BAHAR DÖNEMİ YAZ OKULUNDA AÇILMASI DÜŞÜNÜLEN DERSLER 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ YAZ OKULUNDA AÇILMASI DÜŞÜNÜLEN DERSLER KODU DERSİN ADI KREDİ ÖĞRETİM ELEMANI 131111118 İktisat I 3+0 Prof. Dr. Sami TABAN (İKTİSAT,İŞLETME VE MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ALABİLİR)

Detaylı

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Doç.Dr. Lerzan KAVUT stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Doç.Dr. Oktay TAfi stanbul Teknik Üniversitesi flletme Fakültesi Dr. Tuba fiavli

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı