Mevlânâ medeniyetler ittifak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mevlânâ medeniyetler ittifak"

Transkript

1 2007 say 3 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR Mevlânâ medeniyetler ittifak Perakendenin beyin f rt nas PERAKENDE GÜNLER 06 Kemik lakapl beyefendi ERGÜN PENBE

2

3 Sunufl 50. y l nda grubumuz flirketlerinden baz lar n halka açarak daha da büyütmeyi planl yoruz. Öncelikle lider markam z stikbal i halka arz ederek genifl tabana yay lm fl sermaye yap s ile global dünyada rekabet edebilecek daha güçlü bir yap ya kavuflturmay arzuluyoruz 50. y l m zda en büyük 10 sanayi kuruluflundan biri olman n gururunu yafl yoruz Hedeflerimizin üzerine ç kt m z ve önemli baflar - lara imza att m z yo un bir y l geride b rakman n huzurunu ve yepyeni bir y lda yeni hedefler ile tekrar Biz Bize olman n mutlu unu yafl yoruz. Her y l bir daha ileri gitmeyi kendine ilke edinen Boydak Holding olarak, 2007 y l nda ç tam z biraz daha yükse e tafl yoruz ve bu ç tay siz de erli çal flanlar m z ve ifl ortaklar m zdan ald - m z güç ve destek ile hiç zorlanmadan aflaca m za, birlikte yeni baflar lar ve sevinçler yaflayaca m za inanc m z sonsuz. De erli dostlar m z, 2007 kurumumuz için oldukça özel anlamlar yüklü bir y l. Kayseri de küçük bir atölyede dönemin mütevaz koflullar içinde Hac Sami Boydak ve Hac Mustafa Boydak taraf ndan stikbal markas ile temelleri at lan flirketimiz, 2007 y l içinde Türkiye nin en büyük 10 sanayi kuruluflundan biri olarak 50. y l n kutlamaya haz rlan yor. Boydak Holding olarak bu baflar da en büyük pay n sahibi olan ve kurumumuzu bu noktaya tafl yan de erli çal flan m z ve ifl ortaklar m zla birlikte hakl gururumuzu paylafl yoruz. Yar m as rd r kazanc n düzenli olarak yat r ma dönüfltüren kurumumuz bu ilkesinden taviz vermeden bu y l da önemli yenilikler ve yat r mlar gerçeklefltirmeye haz rlan yor. Ciromuzu 2 milyar dolar n üzerinde ç karmay hedefledi imiz 2007 y l nda en büyük arzumuz özellikle mobilya ve kabloda dünya markas olma yönünde sa lam ad mlar atmak olacakt r. Bu nedenle özellikle yurtd fl yat r mlara a rl k verece imiz bir döneme giriyoruz. Boydak Holding olarak 2007 y l nda 100 milyon dolarl k yat r m hedefliyoruz. 50. y l nda grubumuz flirketlerinden baz lar n halka açarak daha da büyütmeyi planl yoruz. Öncelikle lider markam z stikbal i halka arz ederek genifl tabana yay lm fl sermaye yap s ile global dünyada rekabet edebilecek daha güçlü bir yap ya kavuflturmay arzuluyoruz. Boydak Holding olarak kurumumuz ad na önemli aç l mlar gerçeklefltirmeyi planlad m z 2007 y l n n Boydak Holding ailesinin tüm üyelerine sa l k, mutluluk ve baflar getirmesini temenni eder, sayg lar sunar m... Bekir Boydak 3 kas m-aral k

4 içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler 2007 GÜNDEM Perakendenin beyin f rt nas 6 V ZYON Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili fiükrü Boydak 12 PERAKENDEC L K Bilal Uyan k 14 ANAL Z Ekrem Dumanl 16 Reflat Karab y k 24 DÜNYAMIZ Küresel s nma 28 DEKORASYON stikbal Fresco koltuk 32 KAMERA ARKASI Bellona Ev Modas imaj filmi 34 NEREYE G DEL M? Konya 36 BAY lhano ullar 42 TASARIM Genç tasar mc lar 44 SINIR ÖTES Lojistik/Ahmet Mehmetbeyo lu PANORAMA Her gün yeni bir heyecan 50 SPOR Ergün Penbe 54 KÜLTÜR & SANAT Cengiz Han ve Mirasç lar Kapak foto raf R fat Ergan 62 Bulmacan n çözümü 12 mtiyaz Bahibi Boydak Holding ad na Bekir Boydak Yaz iflleri Müdürü Murtaza Durmufl Editör Meral Gündo du Görsel Yönetmen Nihal Atatepe Düzelti Ercan Yafla Foto raf Editörü Batuhan K ran Yay n Kurulu Bilal Uyan k Mustafa Büyükkat rc Bülent Al c Muzaffer Çetinkaya Ekrem Bakt r Hasan Ünal Ar n Saydam Ülkü Karaosmano lu Ayflin Kaymaz Reklam Ebru Balc Çal flkan Yap mc Kesiflim Yay nc l k ve Tasar m Hizmetleri Kasap Sok. Hilmi Hak Han, 22/ Esentepe fiiflli/ stanbul Tel: (212) Faks: (0212) Yönetim Yeri Organize Sanayi Bölgesi, 6. Cadde No: 35 Kayseri e-posta: Bask Elma Bas m kitelli Organize Sanayi Bölgesi Keresteciler Sit. Blok: 14 No: 1 kitelli/ stanbul Yay n Türü Yerel Süreli Yay n 4

5 34 28 UNESCO 800. do um y l olmas dolay s yla 2007 y l n n tüm dünyada Mevlânâ Bar fl ve Hoflgörü Y l olarak kutlanmas na karar verdi. Sözün içini elde etmek için harf kabu unu yar diyen Mevlânâ, tüm dünyay birli e davet ediyor ve Mevlânâ n n do du u topraklar olan Anadolu nun çocuklar olarak bu bizim için çok büyük bir gurur vesilesi Editörün notu 2007 Mevlânâ Bar fl ve Hoflgörü Y l 54 UNESCO, 2007 yi Mevlânâ Bar fl ve Hoflgörü Y l ilan etti. Mevlânâ n n ölüm y ldönümünde geleneksel olarak düzenlenen fieb-i Arus törenleri s ras nda Konya da bulunan ekibimiz, UNESCO nun bu karar na iliflkin heyecan yak ndan görme flans buldu. Konya Life dergisini yay nlayan dostumuz R fat Ergan, 17 Aral k tarihinde tüm dünyadan misafirleri a rlayan Konya n n atmosferini yans tt bizlere. Dergimizin kapa nda da R fat Ergan n sema ayininden bir enstantanesi yer al yor. Yüzy llar önce Sözün içini elde etmek için harf kabu unu yar diyen Mevlânâ, tüm dünyay birli e davet ediyor ve ne mutlu ki UNESCO gibi dünya ölçe inde bir kurum, 800. do um y l olmas dolay s yla 2007 y l n n tüm dünyada Mevlânâ Bar fl ve Hoflgörü Y l olarak kutlanmas na karar verdi. Mevlânâ n n do du u topraklar olan Anadolu nun çocuklar olarak bu bizim için çok büyük bir gurur vesilesi. Biz Bize nin üçüncü say s nda sektörümüzü yak ndan ilgilendiren konular yer al yor Kas m 2006 tarihlerinde tüm perakende dünyas n bir araya getiren ve stikbal in de oturum sponsoru olarak kat ld Perakende Günleri nden izlenimleri sizlerle paylafl yoruz. Ayr ca Ahmet Mehmetbeyo lu nun lojistik ve Bilal Uyan k n perakendecilik üzerine makalelerinin ilginizi çekece ini düflünüyoruz. Boydak Holding, bu y l temellerinin at lmas n n 50. y l n kutlayacak yat r mlar n özetleyen Yönetim Kurulu Baflkan Vekilimiz fiükrü Boydak, 2007 y l nda bayiler ve çal flanlar yla kurumumuzun daha da büyük bir aile haline gelece ini söylüyor. Zaman gazetesinin 20. y l dolay s yla kendisiyle yapt m z röportajda Genel Yay n Müdürü Ekrem Dumanl, dünyada 11 Eylül den sonra bir güvenlik sendromu gözlendi ini ifade ediyor ve Dini istismar ederek yap lan terör çok tehlikelidir diyor. Kendisine de erli görüfllerini bizlerle paylaflt için tekrar teflekkür etmek istiyorum. Dünyam z pek çok çat flmayla bo uflurken bir yandan da mdat diye ba r - yor. Ocak ay nda erik a ac meyve veriyor, ay lar k fl uykusuna yatam yor, kayak merkezlerine suni karlar dökülüyor. Prof. Dr. Mikdat Kad o lu ve Prof. Dr. Ferruh Ertürk küresel s nmaya dikkat çekerek bir an önce önlem al nmas gerekti ini ifade ediyorlar. Yeni bir y l n ilk ay nda, 2007 Mevlânâ Bar fl ve Hoflgörü Y l n anlam na yarafl r flekilde bar fl ve hoflgörü içinde geçirmenizi diliyoruz. 22 Murtaza Durmufl/Yaz iflleri Müdürü 5 kas m-aral k

6 Gündem Perakendenin beyin f rt nas Perakende sektörü temsilcileri, Perakende Günleri nde bir araya geldi. stikbal in sponsorlar aras nda oldu u organizasyonda Oliviera Toscani den Hülya Avflar a dek pek çok isim yer ald ve fuardan aç k art rmaya birçok etkinlik düzenlendi. Geçen y l stikbal in ald Perakendeye Katk Ödülü nün bu y lki sahibi Mavi Jeans oldu 6 T ürk perakende sektörünün bir araya geldi i Perakende Günleri, Kas m tarihleri aras nda stanbul Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray nda gerçekleflti. Soysal Dan flmanl k taraf ndan bu y l alt nc s düzenlenen Perakende Günleri nde stikbal, oturum sponsoru olarak yer ald. Fuar avlusundaki tüm oturma alanlar nda stikbal in koltuk, sehpa, sandalye ve masalar bulunuyordu. Perakende sektörünün çat örgütlerinin kat ld panelde konuflan Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mobilya Sanayicileri Derne i (MOSDER) Baflkan Memduh Boydak, Türk mobilyas n n kalitesi ve tasar m ile yerli pazarda yüksek rekabet gücü oldu una de indi. Perakende Günleri ndeki tart flma ve oturumlar stikbal, Bellona ve Mondi Pazarlama Koordinatörü Bilal Uyan k ve dergimiz Biz Bize nin Yaz iflleri Müdürü Murtaza Durmufl ve üst düzey yöneticilerimiz de takip etti. Perakendenin güneflleri Fuar alan nda firmalar standlar yla yer al rken, konferans salonlar yabanc konuklar Marian Salzman ve Oliviera Toscani nin konuflmalar n n yan s ra Türk perakende sektörünün farkl alanlar nda hiz-

7 met veren dernek yöneticilerinin ve flirketlerin sunumlar n dikkatle izleyen bir dinleyici kitlesine ev sahipli i yapt. Perakende Günleri kapsam nda Tescilli Markalar Derne i nin Taklitle Mücadeleye Katk Ödülü Global Refund Tax Free Shopping e verildi. Perakende Günefli ödülleri sponsoru Maximum un özel ödülü LCW Waikiki ye, Perakende ye Katk Ödülü Mavi Jeans e, Yaflam Boyu Baflar Ödülü Abdullah Ki l ya, En Baflar l Profesyonel Yönetici Ödülü ise Teknosa Genel Müdürü Mehmet Nane ye verildi. Beyaz t Öztürk ün sundu u ödül töreninin en nefleli anlar ndan biri Mavi Jeans Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Akarl lar a ödülünün Diyarbak r bayisi taraf ndan davul zurna ve bir forklor ekibi eflli inde sunulmas oldu. Türkler iyi ortak Ayhan Sicimo lu ve Latin All Stars grubunun dinletisiyle aç lan organizasyonda Multi TurkMall Genel Müdürü Levent Eyübo lu, müzisyen Ayhan Sicimo lu ile birlikte Müflteriye Kendi Sesini Dinletmek bafll kl bir sunum gerçeklefltirdi. Eyübo lu, önümüzdeki dönem projeler aras nda en önemli çal flmalardan birinin Kayseri de yapacaklar al flverifl merkezi oldu unu aç klad. Kayserispor a ait stad n y k laca n söyleyen Eyübo lu, "Kayseri deki kentsel dönüflüm çal flmalar n n merkezi olan projede flu an mevcut stad n yerine al flverifl merkezi infla edece- iz. Önce yeni bir stadyum yap lacak. Daha sonra mevcut stat y k lacak ve bizim inflaat m z bafllayacak diye konufltu. Daha sonra söz alan Metro Group Uluslararas Sat n Alma Baflkan ve Metro AG Yönetim Kurulu Üyesi Frans Müller Al rken Kazanmak ve Kazand rmak bafll kl bir konuflma yapt. Metro Group un ürünlerinin yüzde 90 n yerel pazardan tedarik etti ini, yerel ortaklar yla büyümeyi hedefledi ini vurgulayan Müller, Türk tedarikçileri ise "iyi bir ortak" olarak nitelendirdi. Birinci s n f perakendeyi Türkiye ye göstermeyi amaçlad klar n belirten Müller "Türkiye gibi bir yerde bunu yapmak çok önemli. Türk üreticileri Rusya ve Ukrayna gibi RAKAMLARLA TÜRK YE DE PERAKENDE SEKTÖRÜ Toplam ciro Toplam istihdam Toplam sat fl noktas 70 milyar dolar 2.5 milyon 190 bin pazarlara, Metro ile ulaflabilecekler. Bunun yan nda, Metro Group un pazarlama uzmanl ndan da faydalanabilecekler" diye konufltu. Kaostan koloss a Türk perakendesi Perakende Günleri nde Kaostan Koloss a bafll kl bir konuflma yapan AMPD Yönetim Kurulu Baflkan Nuflin Oral, perakende sektörünü rakamsal büyüklükleriyle özetledi. Oral, Sektörümüzün geldi i nokta, 70 milyar dolara gayri safi milli has lam z n beflte birine tekabül eden bir büyüklük. Son befl y lda yaflad m z krize ra men, sektörümüz yüzde 40 l k bir büyüme gerçeklefltirdi. Mevcut durumda perakende sektörü 190 bin sat fl noktas ve 2.5 milyon çal flana ulaflt dedi. Geleneksel perakende Organize perakende Hacim % 70 % 30 stihdam 2.2 milyon 300 bin Sat fl noktas 180 bin 10 bin Kaynak: AMPD 7

8 Gündem 2007 de perakendecileri bekleyen üç tehdit, üç f rsat 8 Perakende sektörünün profesyonellerinden Servet Topalo lu, 2007 de perakendecilerin en büyük f rsat n n pazar n hâlâ bofl olmas oldu unu ifade etti. fiu anda Pazar liderinin 2.5 milyar dolar cirosu oldu unu belirten Topalo lu, bu rakam n Wal-Mart için 300, Carrefour için 100 milyar dolar oldu unu ifade etti. Perakendenin de er yaratan bir sektör oldu unu ifade eden Topalo lu, Vade ile al r, peflin satars n z. Net iflletme sermayesiyle sonsuza dek büyüme imkân n z var. Gayrimenkul alarak de er yaratabilirsiniz. Örne in bugün Carrefour un Kozyata- ndaki arazisi, aç ld y llardakinden kat kat daha de erli. Ayr ca flirketinizi halka arz ederek de de er yaratabilirsiniz. Bunun yan s ra müflteriyi çok iyi tan r ve bilgiyi kullanabilirsiniz. Tansafl ve Migros a günde 500 bin kifli girer. Bu size müflteri konusunda muazzam bir bilgi de verir dedi. Topalo lu, perakende pazar ndaki ikinci önemli f rsat n ise stratejik iflbirlikleri oldu- unu söyledi. Bir zincir, en zay f halkas kadar güçlüdür diyen Topalo lu, üretici ve perakendeci iflbirliklerinin mümkün olabilece ini belirterek Kiler ve Canerler, birleflerek 500 milyon dolarl k bir ciro haline geldiler dedi. Servet Topalo lu, üçüncü f rsat n ise ana iflkoluna odaklanmay kaybetmeden mevcut iflkoluna yak n yeni alanlara girmek oldu unu belirtti. Toplao lu, perakendedeki tehditleri ise flöyle s ralad : Kurum kültürü, strateji ve icraat ekseninde yaflanan uyumsuzluk - kurum kültürü stratejiyi yer. Büyümenin yönetilmesi ve uzun süren kurumsallaflma - irileflmek güzel ama dirili i kaybetmemek laz m. K sa vade ve uzun vade hedeflerin dengesizli i. Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve MOSDER Baflkan Memduh Boydak. Yerli mobilya markalar avantajl durumda Perakende Günleri nin en önemli panellerinden biri Yerli ve Yabanc Markalar: Bir Sorun Var m? bafll n tafl yordu. Prof. O uz Babüro lu nun yönetti i panele Al flverifl Merkezleri ve Perakandeciler Derne i (AMPD) Baflkan Nuflin Oral, Tescilli Markalar Derne i (TMD) Baflkan Selçuk Güzenge, Birleflmifl Markalar Derne i (BMD) Baflkan Ali Murad K z ltafl ve MOSDER Baflkan Memduh Boydak kat ld. MOSDER Baflkan Memduh Boydak, al flverifl merkezlerinde (AVM), genifl mekâna ihtiyac olan mobilya sektörünün bir iki istisna d fl nda yer alamad n ifade etti. Kiralar n çok yüksek oldu unu belirten Boydak mobilya perakendecili inde düflük kâr marjlar yla çal fl ld için yüksek kiralara sektörün tahammül edemedi ini ifade etti. Mobilya sektöründe genel olarak yabanc markalar n çok öne ç kmad n belirten Boydak Bizim iflçili imiz hesapl. Ayr ca depolama ve transfer zorluklar nedeniyle mobilya ithalat çok zor. Ayr ca yerli firmalar m z, önemli markalaflma süreçleri yaflad. Örne in Kelebek 70 y ll k bir firma. Daha sonra ev tekstili ve yatak alan nda çal flan Yatafl var. stikbal de her iki alan kombine eden bir marka. MOS- DER in 25 üyesi var ve her biri de güçlü markalara sahip dedi. Mobilya sektöründe servis ve montaj hizmetlerinin tüketimi belirledi ini ifade eden Boydak, KEA n n Türk mobilya sektörünü etkilemekle birlikte Türkiye piyasas nda planland ölçüde baflar l olamad klar n belirtti. Zaman az olan tüketicinin hâlâ eve servis ve montaj hizmeti veren markalar tercih etti ini ifade eden Boydak, yabanc bir mobilya perakendecisinin Türkiye den çekilme öyküsünü de flöyle anlatt : Bir Alman firmas n n yetkilisi bana Türkiye, 75 milyon nüfusu olan, 2 milyar euro mobilya sektörü cirosu olan bir ülke olarak cazip göründü. 1.5 senede 12 ma aza açt k. Ama 3.5 milyar mark para kaybettik. Bo az da bir bal k yemifl olduk dedi.

9 Yerli markalar geri planda m? Al flverifl merkezlerindeki ma aza da l - m na bak ld nda yüzde 67 yerli, yüzde 33 yabanc marka oldu unu belirten AMPD Baflkan Nuflin Oral, al flverifl merkezlerinde bölgesel bir yo unlaflma oldu- una de indi. Bu yo unlaflman n farkl laflma bask s yaratt n ifade eden Oral, Markan n nereden geldi i de il, ne oldu- u önemli. Ürünüyle, servisiyle bir farkl l k getirip getirmemesi önemli. Perakendede yerli markalarda da zincirleflme ve büyüme izleniyor. Biz büyük ma azac l kta müflterinin istedi i markay almak durumunday z. Ancak grup kiralamalar nda özellikle dikkatli olunmas gerekiyor. Bununla birlikte ifl yapmayan, ilgi görmeyen markalar do al seleksiyonla ay klan yor. Buna ba l olarak AVM ler de kiralamalarda daha hassas davranmaya bafllayacaklard r dedi. BMD Baflkan Ali Murad K z ltafl ise AVM lerin kiralamada yabanc markalara öncelik tan d n belirterek Bir anda yerli markalar ikinci gruba itildi. Kötü lokasyonlar daha yüksek bedel ödeyerek almak durumunda kald lar. Biz yabanc markalara karfl de iliz ama marka olmayan yabanc lara karfl y z. Bu durum, güçlü finans gruplar n n agresif büyüme politikalar ndan kaynaklan yor fleklinde konufltu. TMD Baflkan Selçuk Güzenge ise AVM lerde yabanc markalar n az nl kta oldu unu, ancak genifl metrekarelere ihtiyaç duyduklar n belirtti. Güzenge Moda da genifl alanlara ihtiyaç duyan fast-food cu markalar var. Dolay s yla genifl mekanlarda kira avantaj kazanabiliyorlar. Bizim 80 e ald m z yeri onlar 40 a alabiliyorlar dedi. steyene Çin yak n Dünyan n yükselen y ld z Çin, Perakende Günleri nde özel oturumlarla ele al nd. Çin Halk Cumhuriyeti Eski Türkiye Büyükelçisi Wu Ke Ming, Çin'deki yat r m f rsatlar konusunda, ''Zeki ve cin gibi Türk ifladamlar bundan faydalanacakt r'' dedi. Wu Ke Ming, '' steyene Çin Yak n'' bafll kl Türkçe olarak yapt konuflmas na, Türkiye'yi çok özledi ini ifade ederek bafllad. Çin'in bugün durumunun gayet iyi oldu unu belirten Wu, ülkedeki siyasi istikrara dikkat çekerek, ülkenin sürekli yüksek oranlarda büyüme kaydetti ini anlatt. Çin'in nüfusu itibariyle büyük bir pazar oldu unu ifade eden Wu, Türkiye'nin de bu büyük pazardan pay alabilece ine de indi. Daha önce bir Karadenizli taraf ndan söylenen ''Her Çinli bir f nd k yese...'' sözünü hat rlatan Wu, Türkiye'nin f nd klar n n bu ihtiyac karfl layabilece ini kaydetti. Çin'deki yat r m ortam hakk nda da bilgi MÜfiTER KAYBETMEN N PÜF NOKTALARI letiflim Dan flman ve Bersay letiflim Grubu Yönetim Kurulu Baflkan Ali Saydam, Efl ve Müflteri Nas l Kaybedilir? bafll kl konuflmas yla iki gün süren Perakende Günleri nin en ak lda kal c simalar ndan biri oldu. Esprili yaklafl m yla ilgiyle dinlenen Ali Saydam, müflteri iliflkilerinde süreci hizmeti veren kiflinin yönetti ini ifade ederek, efl ve müflteri kaybettiren maddeleri flöyle s ralad : Standartlar alg da seçicilik ve tatmini öldürür Tatmin= Beklenti - alg lama nsanlar n temel problemi yaln zl k ve flefkat eksikli idir Israr felakettir Ben senin için do ru adresim demelisiniz Müflteri ve efl, velinimetimiz de il, orta m zd r Hangisi flikâyet, hangisi krizdir? Kendi krizini kendin yaratma Gerçeklere ne kadar dayanacaks n? Hakikat ve gerçeklik bir araya gelmezler Her söyledi in do ru olsun Her do ruyu söyleme En vahim aldatma, kendini aldatmad r En h zl nas l çak l rs n z? Sayg bitti mi her fley biter Kültür ve de erlere dokunmay n 9

10 Gündem 10 veren Wu, yat r m ortam n n mükemmel olmas ndan dolay yabanc sermayenin ülkeye olan ilgisine de indi. ''Çin, yabanc yat r mc lar n üretim ve sat fl platformu oldu'' diyen Wu, Türk ifladamlar n n da ülkelerinde ifl yapmas n istedi. Çin ile Türkiye aras nda benzerlikler oldu u kadar farklar da bulundu una dikkat çeken Wu Ke Ming, ''Çin de ifl yapacak flirketlere tavsiyem oradaki ifl ortam n iyi anlamalar d r'' dedi. Perakende Günleri kapsam nda Türk - Çin fl Derne i taraf ndan Çin le Nas l fl Yap - l r? bafll kl bir oturum da düzenlendi. Markaya sadakat bitti Perakende Günleri nin konu u olan ABD'li reklam ajans JWT'nin Baflkan Yard mc - s ve dünyada trend yarat c s olarak kabul edilen Marian Salzman, tüketicilerin art k marka ba ml l klar n n kalmad n belirtti. ''De iflime Haz r Olun'' bafll alt nda konuflan Salzman, küreselleflme olgusuyla dünyada art k müthifl bir flekilde benzeflme yafland n söyledi. Küreselleflmenin rekabetin yan s ra f rsatlar da bar nd rd n dile getiren Salzman, pahal olmayan ürünlere, iyi yetiflmifl insan kaynaklar na ulafl labildi ini anlatt. Rekabette avantaj sa lamak için de er yaratman n önemine dikkat çeken Salzman, sat n alma dünyas nda Çin ve Hindistan' n bugün ulaflt konuma de indi. ''Saatlerimizi temizlemeye haz r iki milyar insan bekliyor'' diyen Salzman, bu unsurlar n herkesçe göz önünde bulundurulmas gerekti inin alt n çizdi. Salzman, ''Himalayalar'daki kuzenlerimize al flmak zorunday z. Kendileri haz rlar ve peflimizden kofluyorlar'' dedi. Günümüzde tüketicilerin çok talepkâr olduklar na da de inen Salzman, Tüketiciler art k kral ve kraliçe gibi muamele görmek istiyorlar. ngiliz Kraliçesi ne nas l davran yorsan bana da öyle davran. Ama ben o paray ödemek istemiyorum diyorlar dedi. Bugün moda olan n küreselleflmeden çok yerelleflmek oldu unu da anlatan Salzman, en lüks olan n, nadide olan yerel fleyler oldu unu söyledi. Yerelleflmeyi, hay r kurumlar na ba fl yapmaya Perakende Günleri nde sosyal sorumluluk Perakende Günleri, bu y l düzenledi i iki sosyal sorumluluk projesinde tüm perakendecilerin deste- ini ald. Soysal Dan flmanl k Yönetim Kurulu Baflkan Suat Soysal n ça r s yla Omurilik Felçlileri Derne i ne destek olmak üzere ba fl mesajlar çekildi. E itime destek için düzenlenen aç k art rmada Abdullah Ki l n n perakendenin gelece ine iliflkin notlar, Beymen Genel Müdürü Serdar Sunay ve Koton Yönetim Kurulu Baflkan Y lmaz Y lmaz taraf ndan 51 bin YTL ye al nd. Notlar n kendisi almak için u raflan Ki l, Stephan Appiah ve Hakan fiükür ün kramponlar n sat n almak durumunda kald. Hülya Avflar taraf ndan boyanan tiflörtü sat n alan Eren Holding den Elif Eren, tiflörtten elde edilen gelirle A r n n Palandöken lkö retim Okulu na tenis kortu yap laca n söyledi. Aç k art rmada e itime aktar lmak üzere 250 bin YTL topland. benzeten Salzman, büyük markalar n yerelleflmeye verdi i öneme dikkat çekti. Marka konusunda önceki dönemlerde sadakatten bahsedildi ini an msatan Salzman, art k günümüzde bu konuda çokefllilik durumunun oldu unu, evlilik ve sadakat konular n n ise unutuldu unu, insanlar n art k reklam board lar gibi dolaflt n belirtti. Konuflmas n n sonunda Salzman'a, Orka Grup Yönetim Kurulu Baflkan Süleyman Orakç o lu taraf ndan, üzerinde üç dinin sembollerinin yer ald '' stanbul'' yaz l tiflört hediye edildi. Taklit, organize suç Tescilli Markalar Derne i taraf ndan her y l verilen Taklitle Mücadeleye Katk Ödülü nü bu y l Global Refund Tax Free Shopping kurumu ald. TMD Baflkan Selçuk Güzenge, AB pazar ndaki 75 milyar sahte ürünün yüzde 4 ünün Türkiye kaynakl oldu unu belirtirken, dava aç lma oran - n n yüzde 7 seviyesinde oldu unu belirtti. Avukat Vehbi Kahveci de 10 ayda dört markan n 1300 ifllem yapt n ve 251 bin taklit ürünün piyasadan çekildi ini belirterek Taklit, art k organize suç kapsam na al nd dedi. ki gün süren Perakende Günleri nin düzenleyicisi Soysal Dan flmanl k Yönetim Kurulu Baflkan Suat Soysal, iki günlük organizasyonu de erlendirirken, 6. Perakende Günleri nden En önemli gündem sistemli çal flmak. Akdenizli ve Karadenizli heyecan m za Bat l sistem anlay fl n da eklemeliyiz ; Önümüzdeki 10 y lda çok önemli yabanc yat r mc lar sektöre girecek. Herkes rekabete ve iflbirli ine haz r olsun ; Önümüzdeki y llar n en önemli sektörü perakende gibi sonuçlar n ç kt - n söyledi.

11 FRANKE ADVERTOR AL Geçen say n n 14. sayfas ndan al nacak 11

12 Vizyon Daha çok yat r m, daha çok istihdam Foto raf Mehmet lhan Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili fiükrü Boydak, holdingin 2006 da oldu u gibi 2007 de de yat r mlar na devam edece ini söyledi. Boydak, yap m na bafllanan holding binas inflaat n n y l sonunda tamamlanaca n ifade etti. fiükrü Boydak, kurumun 50. y l nda çal flan ve bayilerle büyük bir aile olduklar n vurgulad 12

13 Boydak Holding'in 2006 y l yat r mlar n özetleyebilir misiniz? Bu sene yap lan öncelikli yat - r mlar m z aras nda markalar m z n servis hizmetlerini tek bir merkezden yürütme hedefine yönelik giriflimler yer ald. Boy-Ser fabrikas ile stikbal markas için hizmet veren pazarlama flirketimiz spafl ve Bellona markam z için hizmet veren pazarlama flirketimiz Bimeks, 40 bin metrekarelik bir lojistik merkeze kavufltu y l n n son ay ndan itibaren bu belirtti imiz markalar ile birlikte Mondi markas na servis hizmeti veren yeni flirketimiz de hizmete girdi. Bunun d fl nda 140 bin metrekarelik toplam alan içinde 45 bin metrekarelik bir kapal alana sahip olan sandalye ve mutfak fabrikam z da di er bir yat r m m z oldu. Burada eski fabrikam z n kapasitesini art rarak üretim yapmay planl yoruz. Mutfak üretimimizi bu fabrika ile yüzde yüz art rmay hedefliyoruz. Ayr ca Boytafl tesislerinde üretilmekte olan panel mobilya ünitelerini de bu alanda 50 bin metrekarenin üzerinde kuraca - m z bir fabrikada üretmeyi planl yoruz. Sandalye fabrikam zda flu anda günde 2500 adet sandalye üretebiliyoruz. Bu oran yeni yat r mlar m zla yüzde yüz art rarak 5000 adet/gün miktar na ulaflt raca z. Bununla birlikte Boytafl-1 tesislerinde at l duran 20 bin metrekarelik alana yeni makine sahas kurarak burada da yüzde 40 l k bir kapasite art r m na gitmeyi hedefliyoruz. Yeni lojistik merkezler ve kapasite art r mlar için ne kadar yat r m yapt n z? Bahsedilen bu yat r mlar m z 5 milyon dolara mal oldu. Bunun d fl nda grubumuza ait çelik tel ve yay üretimini sa lamak ve bu üretimi tek bir merkezden gerçeklefltirmek için Boyçelik fabrikam z kurduk. Bu fabrika ayn zamanda profil üretimi de yapacak. 110 bin metrekarelik bir alanda üretim yapan fabrikan n 17 bin metrekarelik bölümünde boru profil, 30 bin metrekarelik alan nda ise tel yay üretimi yap l yor. Sünger ve elyaf üretimiyle pazarlamas n yapan Form Sünger fabrikam za da y l için ciro hedefimiz 2 milyar dolar. Çal flan say m z önümüzdeki y llarda 15 bine ç karmay hedefliyoruz. Bu arada Kayseri de 25 bin metrekarelik yeni bir arsa sat n ald k. Bu arsada yeni ma azac l k anlay fl m z tan tan bir merkez oluflturmay planl yoruz bin metrekarelik bir alan ekleyerek 6 milyon euro luk bir yat r m gerçeklefltirdik. Bu yat r mla Hennecke QFM yüksek bas nçl sünger döküm hatt m z 2006 Aral k ay itibar ile devreye al nd. Makinemizin beslenmesi için 29 tanktan oluflan toplam bin ton kapasiteli hammadde deposunun yan s ra üretilen süngerlerin kürlenmesi için de 3500 metreküplük ak ll raf sistemi kuruldu. Hatt m zda y lda 21 bin ton hammadde kullan m düflünülüyor. Bu yat r mla farkl özellik ve renklerde sünger üretiminin yan s ra uluslararas yanmazl k standartlar nda sertifikal süngerler, endüstriyel amaçl filtre sünger çeflitleri, süpersoft ve hypersoft gibi mobilya ve yatak sektörüne yönelik özel amaçl spesifik ürünler, viscoelastic ve high resilience sünger çeflitleri üretece iz. Serbest bölgedeki toplamda 37 bin metrekarelik alan m z n 23 bin 500 metrekarelik bölümü ise grubumuzun ihracat n gerçeklefltiren Boydak D fl Ticaret flirketimizin sevk yat ve depo alan olarak planland y l nda ayr ca holding binam z n inflaat na baflland. Bu binan n 2007 y l n n son aylar na do ru faaliyete geçmesi düflünülüyor. Binada grubumuza ait bütün pazarlama kurulufllar ve ba l departmanlar yer alacak y l n n gündemindeki yat r mlar nelerdir? Hes Kablo, Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi nde yeni yat r mlar n sürdürüyor. Bu bölgede, 40 bin dolarl k bir yat r mla 200 kiflilik bir istihdam yarat lmas düflünülüyor. Boyteks ise 2007 y l için 13 bin metrekarelik bir alanda ip boyama tesisi ile birlikte hafl r ve y kama tesisleri de kurdu. Toplam 40 milyon dolarl k bir yat r m yap ld. Daha önce de de indi- im gibi holding binas n n tamamlanmas di er bir 2007 y l hedefimizdir. Ayr ca stanbul Orhanl da 30 bin metrekarelik yeni bir alanda sevk yat ve depo alan infla edilmektedir. Bu yat r mlarla üretim, ciro ve istihdam aç s ndan ne gibi sonuçlar getirecek? 2006 da 1.5 milyar dolar olan ciro hedefimizi 1.8 milyar dolar olarak gerçeklefltirdik y l için ise hedefimiz 2 milyar dolard r. fiu anda grubumuzda hizmet veren 12 bini aflk n çal flan m z önümüzdeki y llarda 15 bine ç karmay hedefliyoruz. Bu arada Kayseri de de 25 bin metrekarelik yeni bir arsa sat n ald k. Bu arsada yeni ma azac l k anlay fl m z tan tan bir merkez oluflturmay planl yoruz. Ayr ca stikbal, Bellona ve Mondi bayilerimizin cirolar - n art rmalar na yard mc olacak yenilikçi anlay flla üretilmifl ürünlerimiz, sat fl ve raklam kampanyalar m za 2007 y l nda da devam edece iz. 50. y l m zda tüm çal flanlar m z ve bayilerimizle çok büyük ve çal flkan bir aile olman n gururunu hep birlikte yaflayaca z. 13

14 Perakendecilik ister? Müflteri ne Günümüzün perakendecilik dünyas bu soru üzerinden yükseliyor: Müflteri ne ister? Müflterinin ne istedi ini saptad ktan sonra ise bu isteklere uygun üretim için uygun lojistik deste i sa layaca n z bir sistem kurmal s n z Bilal Uyan k Grup Pazarlama Koordinatörü Günümüzün ticaret dünyas müflteri odakl l k üzerinde yükseliyor. Müflteri, her zaman ticaretin en önemli aktörüydü ama bugün çok daha kritik bir rol oynuyor. Sanayi eksenli ekonomiler -ülkemiz de dahil olmak üzere li y llarda pazarlama kavram ile tan flt - lar. Çünkü rekabetin giderek artt, öte yandan al m gücünün düfltü ü bir dünyada ürünü üretti iniz zaman, al c - s haz r de ildi. Al c larda da bir beklenti ve buna ba l bir talep yaratmak durumundayd n z. Ancak yine de sanayi baflat durumdayd. Bugün üretici merkezli ticaretten, tüketici merkezli ticarete do ru gidiyoruz. Özel hissettiren ürünler Tüketici art k kendini belli bir ürüne, belli çeflide ba l hissetmiyor. Seçenekleri art rabilece inin fark nda. Kendi ihtiyaçlar n n da fark nda. K sacas art k tüm dünya pazarlar, ne istedi ini bilen müflterilere sahip. Ayr ca bu müflteriler, kulland klar her üründe kendilerine ait, kendilerini yans tan, onlar hem kalabal klar n bir parças yapan, hem de o kalabal k içinde bir flekilde fark edilmelerini sa layacak, kendilerini ay rd edilir hale getirecek bir özelli in bulunmas n istemekteler. Kitlesel tüketimin bir aktörü olmaya devam ediyorlar ama bu endüstriyel üretim içinde kendilerini korumak, özellikli k lmak istiyorlar. Kas m ay sonunda tüm perakende sektörünü bir araya getiren Perakende Günleri nde dünyan n önemli trend analizcilerinden Marian Salzman n da belirtti i gibi müflteri bir markaya, bir ürünün belli bir çeflidine sad k de il art k. Al flkanl klar n oluflmad, be enilerin h zla de- iflti i bir dünyada yafl yoruz Dolay s yla ilk say m zda Referans Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Eyüp Can n da belirtti i gibi art k müflteri beklenti ve ihtiyaçlar n dikkate almadan üretim yapan flirketler, ne kadar büyük yat - r mlar yaparlarsa yaps nlar, baflar l olamayacaklar. Müflteri ile üretici firma aras ndaki iliflki art k klasik pazarlaman n da ötesine geçmek durumunda ve geçiyor. Müflterinin yaflam al flkan- 14

15 l klar na, duygular na hitap eden ve kendini ifade etmesine izin veren ürünler sunmak kadar, bu ürünlerin sunuldu u ma azalar n düzeni, sat c n n tutumu, servis ve hizmet özellikleri de ürün kadar önem kazan yor. Müflteriniz art k sizin sürekli iletiflimde oldu unuz bir ortak ya da birlikte ifl yapt n z bir komflu gibi hissetmek istiyor. Yapaca al flveriflte bir ihtiyac n karfl laman n yan nda yaln zca parasal bir al flverifli de il yaflama biçimine dair duygusal bir iletiflimi de talep ediyor. Bu nedenle ürünümüzü müflteriye ulaflt rd - m z ma azalar m z n düzenlenmesi, sat fl personelimizin anlay fl, güler yüzü çok çok önemli. Müflterinin çok zaman yok Yo un ifl yaflam içinde al flverifl için yeterli zaman olmayan müflteri, bir evde ihtiyaç duydu u tüm ürünleri ayn çat alt nda bulabilmek istiyor. Biz bu nedenle ev konsept ma azac l k anlay fl m z yayg nlaflt r yoruz. Önümüzdeki dönemde ortalama 8 bin metrekarelik 30 yeni stikbal ev konsept ma azas açmay planl yoruz. Deco aksesuar ürünlerimizle ev dekorasyonunda her bireyin kendini ifade edebilece i özgün tasar ml ürünleri müflterimize sunuyoruz. Ayn mekânlarda mobilyalar n farkl kombinasyonlar içinde kullan labilmesi de, günümüzün müflterisinin önemli bir ihtiyac. stikbal Desing Your Life serisi ile müflterimize bu imkân veriyoruz. Genifl ya da ufak mekânlarda farkl biçimlerde kullan lmas yla ifllevsel olan bu serimiz, müflterimize ayn zamanda evini kendisinin diledi i gibi döflemesini de sa l - yor. Bellona markam zda ise son reklam kampanyam zda da vurgulad m z gibi Bellona Life ürünleriyle evde uyumu arayan müflterilerimize nevresimden hal ya, oturma odas ndan ayd nlatmaya bir evin ihtiyac olabilecek her tür ürünü sunabiliyoruz. 33 bin perakendeci firma Mobilya Sanayicileri Derne i nin verilerine göre Türkiye de mobilya perakendecisi firmalar n say s 33 bini afl yor. Perakende tüketim rakam ise 5.5 milyar dolar. Üretici firmalar, kendi markalar n n adlar n tafl yan ma aza zincirleri ile tüm Türkiye ye yay lm fl mobilya perakendecileri olarak da oldukça üstün bir hizmet kalitesiyle çal fl yorlar. Müflteri ma azada istedi i kumafl seçebildi i gibi evine kadar mobilyan n getirilip yerlefltirilmesi için de bir ücret talep edilmiyor. Avrupa da ise bu hizmetler için ayr bir ücret talep edildi ini biliyoruz. Lojisti e yat r m stikbal, Bellona ve Mondi olarak ürünlerimizden ma azalar m z n düzenine dek müflteri iletiflimi en önem verdi imiz uygulamalardan biridir. Ayr ca perakendecili in baflar l biçimde sürdürülmesi iyi bir lojistik organizasyonuna ba l d r. Depolar m z n genifl olmas, bayilerimizin ürünlerini buralardan rahatl kla teslim almas, ürünlerin müflteriye söz verilen zamanda teslim edilmesinin önemli bir boyutunu oluflturur. Bu amaçla bu alandaki yat r mlar - m z sürdürüyoruz. Son olarak stikbal e hizmet veren spafl ve Bellona ya hizmet veren Bimeks, 1 Aral k itibariyle yeni depolar na tafl nd. 11 ildeki bayilerimize hizmet veren yeni depomuzda spafl n 15 bin metrekare, Bimeks in 10 bin metrekare kullan m alan mevcut. Bununla birlikte gerek bölge servisimiz gerekse genel servis birimimizin kullanmas için 10 bin metrekare de servis alan m z bulunuyor. Kullanmakta oldu umuz toplam kampus alan m z 35 bin metrakare. Depolar m z n en büyük özelli i komple düz zemin olmas ve yükleme-indirme rampalar n n verimli bir flekilde kullan lmas d r. Ayn zamanda depo alanlar m z n komple raf sistemli olmas ifllerimizi kolaylaflt r yor. Bayi iletiflimi Bizim gibi hem üretici hem de perakendeci firmalar için bayi iletiflimi de son derece önemli. Bayilerimizle düzenli bilgi aktar m m z, müflterilerimizin taleplerinin ne yönde ilerledi ini anlamam z da sa l yor. Nisan 2006 da, Antalya da Türkiye nin dört bir yan ndaki tüm bayilerimizle bir araya gelmifl, paylafl mlar da bulunmufltuk. 20 Aral k 2006 da ise stanbul Ritz Carlton Oteli nde anabayilerimizle bir araya gelerek geçti imiz y l de erlendirdik, 2007 y l n planlad k ve ma azac l k Müflteriniz art k sürekli iletiflimde oldu unuz bir ortak ya da birlikte ifl yapt n z bir komflu gibi hissetmek istiyor. Yapaca al flveriflle bir ihtiyac n karfl laman n yan nda yaln zca yaflama biçimine dair duygusal bir iletiflimi de talep ediyor. Bu nedenle ürünümüzü müflteriye ulaflt rd m z ma azalar m z n düzenlenmesi, sat fl personelimizin anlay fl, güler yüzü çok çok önemli üzerine görüfl al flveriflinde bulunduk Nisan ay bafl itibar yle de yine Antalya da Bellona bayilerimizle buluflmay planl yoruz. stikbal, Bellona ve Mondi olarak tüm Türkiye de bayi iliflkilerimizi güçlendiriyor ve ma aza say - m z art r yoruz. Üretim, nakliye ve depolama, pazarlama çal flmalar m z, bayilerimiz, sat fl ve servis hizmetlerimizle müflteri memnuniyetini en üst düzeye ç karmak için 2007 de de bütün gücümüzle çal flaca z. 15

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Baharla birlikte uyanan tabiat beraberinde bizlere canl l k ve mutluluk getirmifltir. Ülkemize de bolluk ve bereket getirmesini dileyerek,

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz.

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz. BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Bahar n bereketiyle canlan p renklenen tabiat gibi, ifl âleminde, perakendede, sanayide, ülkemizde ve tüm dünyada canlanma vaktinin

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Ocak/ fiubat/ Mart 2011

Ocak/ fiubat/ Mart 2011 Ocak/ fiubat/ Mart 2011 117 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu En önemli strateji farkl l k yaratmakt r Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir Üniversite-Sanayi iflbirli i geliflecek Çal flabilir engelliler

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Tepe yöneticilerden gençlere mektup Cazip ifl alanlar Özgeçmifl ve baflvuru hatalar ISSN 1308-5689 2011 fiirketler ve dahas Yeni Mezunun fl Rehberi 2011 Yeni Mezunun fl Rehberi

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ

KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Teknolojiyi yak ndan de il, ileriden takip ediyoruz Teknolojiyi, bilginin sanayideki ifllemlerde sistematik olarak uygulamaya al nmas ve

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012

BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012 11.SANAY KONGRES ve NOVASYON SERG S Sürdürülebilir Rekabet Gücü BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012 stanbul, fiubat 2013 ISBN: 978-605-137-228-0 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-229-7 (Elektronik)

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel

Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel dengesizli in giderilmesi konusunda büyük öneme sahip oldu unu belirterek, stanbul daki fabrikas

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE!

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE! Say : 8 2008/1 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Gürcistan ofisi pazar lideri > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! > Görüfl Makina: Yedek parçada Hyundai dört

Detaylı