Mevlânâ medeniyetler ittifak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mevlânâ medeniyetler ittifak"

Transkript

1 2007 say 3 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR Mevlânâ medeniyetler ittifak Perakendenin beyin f rt nas PERAKENDE GÜNLER 06 Kemik lakapl beyefendi ERGÜN PENBE

2

3 Sunufl 50. y l nda grubumuz flirketlerinden baz lar n halka açarak daha da büyütmeyi planl yoruz. Öncelikle lider markam z stikbal i halka arz ederek genifl tabana yay lm fl sermaye yap s ile global dünyada rekabet edebilecek daha güçlü bir yap ya kavuflturmay arzuluyoruz 50. y l m zda en büyük 10 sanayi kuruluflundan biri olman n gururunu yafl yoruz Hedeflerimizin üzerine ç kt m z ve önemli baflar - lara imza att m z yo un bir y l geride b rakman n huzurunu ve yepyeni bir y lda yeni hedefler ile tekrar Biz Bize olman n mutlu unu yafl yoruz. Her y l bir daha ileri gitmeyi kendine ilke edinen Boydak Holding olarak, 2007 y l nda ç tam z biraz daha yükse e tafl yoruz ve bu ç tay siz de erli çal flanlar m z ve ifl ortaklar m zdan ald - m z güç ve destek ile hiç zorlanmadan aflaca m za, birlikte yeni baflar lar ve sevinçler yaflayaca m za inanc m z sonsuz. De erli dostlar m z, 2007 kurumumuz için oldukça özel anlamlar yüklü bir y l. Kayseri de küçük bir atölyede dönemin mütevaz koflullar içinde Hac Sami Boydak ve Hac Mustafa Boydak taraf ndan stikbal markas ile temelleri at lan flirketimiz, 2007 y l içinde Türkiye nin en büyük 10 sanayi kuruluflundan biri olarak 50. y l n kutlamaya haz rlan yor. Boydak Holding olarak bu baflar da en büyük pay n sahibi olan ve kurumumuzu bu noktaya tafl yan de erli çal flan m z ve ifl ortaklar m zla birlikte hakl gururumuzu paylafl yoruz. Yar m as rd r kazanc n düzenli olarak yat r ma dönüfltüren kurumumuz bu ilkesinden taviz vermeden bu y l da önemli yenilikler ve yat r mlar gerçeklefltirmeye haz rlan yor. Ciromuzu 2 milyar dolar n üzerinde ç karmay hedefledi imiz 2007 y l nda en büyük arzumuz özellikle mobilya ve kabloda dünya markas olma yönünde sa lam ad mlar atmak olacakt r. Bu nedenle özellikle yurtd fl yat r mlara a rl k verece imiz bir döneme giriyoruz. Boydak Holding olarak 2007 y l nda 100 milyon dolarl k yat r m hedefliyoruz. 50. y l nda grubumuz flirketlerinden baz lar n halka açarak daha da büyütmeyi planl yoruz. Öncelikle lider markam z stikbal i halka arz ederek genifl tabana yay lm fl sermaye yap s ile global dünyada rekabet edebilecek daha güçlü bir yap ya kavuflturmay arzuluyoruz. Boydak Holding olarak kurumumuz ad na önemli aç l mlar gerçeklefltirmeyi planlad m z 2007 y l n n Boydak Holding ailesinin tüm üyelerine sa l k, mutluluk ve baflar getirmesini temenni eder, sayg lar sunar m... Bekir Boydak 3 kas m-aral k

4 içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler 2007 GÜNDEM Perakendenin beyin f rt nas 6 V ZYON Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili fiükrü Boydak 12 PERAKENDEC L K Bilal Uyan k 14 ANAL Z Ekrem Dumanl 16 Reflat Karab y k 24 DÜNYAMIZ Küresel s nma 28 DEKORASYON stikbal Fresco koltuk 32 KAMERA ARKASI Bellona Ev Modas imaj filmi 34 NEREYE G DEL M? Konya 36 BAY lhano ullar 42 TASARIM Genç tasar mc lar 44 SINIR ÖTES Lojistik/Ahmet Mehmetbeyo lu PANORAMA Her gün yeni bir heyecan 50 SPOR Ergün Penbe 54 KÜLTÜR & SANAT Cengiz Han ve Mirasç lar Kapak foto raf R fat Ergan 62 Bulmacan n çözümü 12 mtiyaz Bahibi Boydak Holding ad na Bekir Boydak Yaz iflleri Müdürü Murtaza Durmufl Editör Meral Gündo du Görsel Yönetmen Nihal Atatepe Düzelti Ercan Yafla Foto raf Editörü Batuhan K ran Yay n Kurulu Bilal Uyan k Mustafa Büyükkat rc Bülent Al c Muzaffer Çetinkaya Ekrem Bakt r Hasan Ünal Ar n Saydam Ülkü Karaosmano lu Ayflin Kaymaz Reklam Ebru Balc Çal flkan Yap mc Kesiflim Yay nc l k ve Tasar m Hizmetleri Kasap Sok. Hilmi Hak Han, 22/ Esentepe fiiflli/ stanbul Tel: (212) Faks: (0212) Yönetim Yeri Organize Sanayi Bölgesi, 6. Cadde No: 35 Kayseri e-posta: Bask Elma Bas m kitelli Organize Sanayi Bölgesi Keresteciler Sit. Blok: 14 No: 1 kitelli/ stanbul Yay n Türü Yerel Süreli Yay n 4

5 34 28 UNESCO 800. do um y l olmas dolay s yla 2007 y l n n tüm dünyada Mevlânâ Bar fl ve Hoflgörü Y l olarak kutlanmas na karar verdi. Sözün içini elde etmek için harf kabu unu yar diyen Mevlânâ, tüm dünyay birli e davet ediyor ve Mevlânâ n n do du u topraklar olan Anadolu nun çocuklar olarak bu bizim için çok büyük bir gurur vesilesi Editörün notu 2007 Mevlânâ Bar fl ve Hoflgörü Y l 54 UNESCO, 2007 yi Mevlânâ Bar fl ve Hoflgörü Y l ilan etti. Mevlânâ n n ölüm y ldönümünde geleneksel olarak düzenlenen fieb-i Arus törenleri s ras nda Konya da bulunan ekibimiz, UNESCO nun bu karar na iliflkin heyecan yak ndan görme flans buldu. Konya Life dergisini yay nlayan dostumuz R fat Ergan, 17 Aral k tarihinde tüm dünyadan misafirleri a rlayan Konya n n atmosferini yans tt bizlere. Dergimizin kapa nda da R fat Ergan n sema ayininden bir enstantanesi yer al yor. Yüzy llar önce Sözün içini elde etmek için harf kabu unu yar diyen Mevlânâ, tüm dünyay birli e davet ediyor ve ne mutlu ki UNESCO gibi dünya ölçe inde bir kurum, 800. do um y l olmas dolay s yla 2007 y l n n tüm dünyada Mevlânâ Bar fl ve Hoflgörü Y l olarak kutlanmas na karar verdi. Mevlânâ n n do du u topraklar olan Anadolu nun çocuklar olarak bu bizim için çok büyük bir gurur vesilesi. Biz Bize nin üçüncü say s nda sektörümüzü yak ndan ilgilendiren konular yer al yor Kas m 2006 tarihlerinde tüm perakende dünyas n bir araya getiren ve stikbal in de oturum sponsoru olarak kat ld Perakende Günleri nden izlenimleri sizlerle paylafl yoruz. Ayr ca Ahmet Mehmetbeyo lu nun lojistik ve Bilal Uyan k n perakendecilik üzerine makalelerinin ilginizi çekece ini düflünüyoruz. Boydak Holding, bu y l temellerinin at lmas n n 50. y l n kutlayacak yat r mlar n özetleyen Yönetim Kurulu Baflkan Vekilimiz fiükrü Boydak, 2007 y l nda bayiler ve çal flanlar yla kurumumuzun daha da büyük bir aile haline gelece ini söylüyor. Zaman gazetesinin 20. y l dolay s yla kendisiyle yapt m z röportajda Genel Yay n Müdürü Ekrem Dumanl, dünyada 11 Eylül den sonra bir güvenlik sendromu gözlendi ini ifade ediyor ve Dini istismar ederek yap lan terör çok tehlikelidir diyor. Kendisine de erli görüfllerini bizlerle paylaflt için tekrar teflekkür etmek istiyorum. Dünyam z pek çok çat flmayla bo uflurken bir yandan da mdat diye ba r - yor. Ocak ay nda erik a ac meyve veriyor, ay lar k fl uykusuna yatam yor, kayak merkezlerine suni karlar dökülüyor. Prof. Dr. Mikdat Kad o lu ve Prof. Dr. Ferruh Ertürk küresel s nmaya dikkat çekerek bir an önce önlem al nmas gerekti ini ifade ediyorlar. Yeni bir y l n ilk ay nda, 2007 Mevlânâ Bar fl ve Hoflgörü Y l n anlam na yarafl r flekilde bar fl ve hoflgörü içinde geçirmenizi diliyoruz. 22 Murtaza Durmufl/Yaz iflleri Müdürü 5 kas m-aral k

6 Gündem Perakendenin beyin f rt nas Perakende sektörü temsilcileri, Perakende Günleri nde bir araya geldi. stikbal in sponsorlar aras nda oldu u organizasyonda Oliviera Toscani den Hülya Avflar a dek pek çok isim yer ald ve fuardan aç k art rmaya birçok etkinlik düzenlendi. Geçen y l stikbal in ald Perakendeye Katk Ödülü nün bu y lki sahibi Mavi Jeans oldu 6 T ürk perakende sektörünün bir araya geldi i Perakende Günleri, Kas m tarihleri aras nda stanbul Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray nda gerçekleflti. Soysal Dan flmanl k taraf ndan bu y l alt nc s düzenlenen Perakende Günleri nde stikbal, oturum sponsoru olarak yer ald. Fuar avlusundaki tüm oturma alanlar nda stikbal in koltuk, sehpa, sandalye ve masalar bulunuyordu. Perakende sektörünün çat örgütlerinin kat ld panelde konuflan Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mobilya Sanayicileri Derne i (MOSDER) Baflkan Memduh Boydak, Türk mobilyas n n kalitesi ve tasar m ile yerli pazarda yüksek rekabet gücü oldu una de indi. Perakende Günleri ndeki tart flma ve oturumlar stikbal, Bellona ve Mondi Pazarlama Koordinatörü Bilal Uyan k ve dergimiz Biz Bize nin Yaz iflleri Müdürü Murtaza Durmufl ve üst düzey yöneticilerimiz de takip etti. Perakendenin güneflleri Fuar alan nda firmalar standlar yla yer al rken, konferans salonlar yabanc konuklar Marian Salzman ve Oliviera Toscani nin konuflmalar n n yan s ra Türk perakende sektörünün farkl alanlar nda hiz-

7 met veren dernek yöneticilerinin ve flirketlerin sunumlar n dikkatle izleyen bir dinleyici kitlesine ev sahipli i yapt. Perakende Günleri kapsam nda Tescilli Markalar Derne i nin Taklitle Mücadeleye Katk Ödülü Global Refund Tax Free Shopping e verildi. Perakende Günefli ödülleri sponsoru Maximum un özel ödülü LCW Waikiki ye, Perakende ye Katk Ödülü Mavi Jeans e, Yaflam Boyu Baflar Ödülü Abdullah Ki l ya, En Baflar l Profesyonel Yönetici Ödülü ise Teknosa Genel Müdürü Mehmet Nane ye verildi. Beyaz t Öztürk ün sundu u ödül töreninin en nefleli anlar ndan biri Mavi Jeans Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Akarl lar a ödülünün Diyarbak r bayisi taraf ndan davul zurna ve bir forklor ekibi eflli inde sunulmas oldu. Türkler iyi ortak Ayhan Sicimo lu ve Latin All Stars grubunun dinletisiyle aç lan organizasyonda Multi TurkMall Genel Müdürü Levent Eyübo lu, müzisyen Ayhan Sicimo lu ile birlikte Müflteriye Kendi Sesini Dinletmek bafll kl bir sunum gerçeklefltirdi. Eyübo lu, önümüzdeki dönem projeler aras nda en önemli çal flmalardan birinin Kayseri de yapacaklar al flverifl merkezi oldu unu aç klad. Kayserispor a ait stad n y k laca n söyleyen Eyübo lu, "Kayseri deki kentsel dönüflüm çal flmalar n n merkezi olan projede flu an mevcut stad n yerine al flverifl merkezi infla edece- iz. Önce yeni bir stadyum yap lacak. Daha sonra mevcut stat y k lacak ve bizim inflaat m z bafllayacak diye konufltu. Daha sonra söz alan Metro Group Uluslararas Sat n Alma Baflkan ve Metro AG Yönetim Kurulu Üyesi Frans Müller Al rken Kazanmak ve Kazand rmak bafll kl bir konuflma yapt. Metro Group un ürünlerinin yüzde 90 n yerel pazardan tedarik etti ini, yerel ortaklar yla büyümeyi hedefledi ini vurgulayan Müller, Türk tedarikçileri ise "iyi bir ortak" olarak nitelendirdi. Birinci s n f perakendeyi Türkiye ye göstermeyi amaçlad klar n belirten Müller "Türkiye gibi bir yerde bunu yapmak çok önemli. Türk üreticileri Rusya ve Ukrayna gibi RAKAMLARLA TÜRK YE DE PERAKENDE SEKTÖRÜ Toplam ciro Toplam istihdam Toplam sat fl noktas 70 milyar dolar 2.5 milyon 190 bin pazarlara, Metro ile ulaflabilecekler. Bunun yan nda, Metro Group un pazarlama uzmanl ndan da faydalanabilecekler" diye konufltu. Kaostan koloss a Türk perakendesi Perakende Günleri nde Kaostan Koloss a bafll kl bir konuflma yapan AMPD Yönetim Kurulu Baflkan Nuflin Oral, perakende sektörünü rakamsal büyüklükleriyle özetledi. Oral, Sektörümüzün geldi i nokta, 70 milyar dolara gayri safi milli has lam z n beflte birine tekabül eden bir büyüklük. Son befl y lda yaflad m z krize ra men, sektörümüz yüzde 40 l k bir büyüme gerçeklefltirdi. Mevcut durumda perakende sektörü 190 bin sat fl noktas ve 2.5 milyon çal flana ulaflt dedi. Geleneksel perakende Organize perakende Hacim % 70 % 30 stihdam 2.2 milyon 300 bin Sat fl noktas 180 bin 10 bin Kaynak: AMPD 7

8 Gündem 2007 de perakendecileri bekleyen üç tehdit, üç f rsat 8 Perakende sektörünün profesyonellerinden Servet Topalo lu, 2007 de perakendecilerin en büyük f rsat n n pazar n hâlâ bofl olmas oldu unu ifade etti. fiu anda Pazar liderinin 2.5 milyar dolar cirosu oldu unu belirten Topalo lu, bu rakam n Wal-Mart için 300, Carrefour için 100 milyar dolar oldu unu ifade etti. Perakendenin de er yaratan bir sektör oldu unu ifade eden Topalo lu, Vade ile al r, peflin satars n z. Net iflletme sermayesiyle sonsuza dek büyüme imkân n z var. Gayrimenkul alarak de er yaratabilirsiniz. Örne in bugün Carrefour un Kozyata- ndaki arazisi, aç ld y llardakinden kat kat daha de erli. Ayr ca flirketinizi halka arz ederek de de er yaratabilirsiniz. Bunun yan s ra müflteriyi çok iyi tan r ve bilgiyi kullanabilirsiniz. Tansafl ve Migros a günde 500 bin kifli girer. Bu size müflteri konusunda muazzam bir bilgi de verir dedi. Topalo lu, perakende pazar ndaki ikinci önemli f rsat n ise stratejik iflbirlikleri oldu- unu söyledi. Bir zincir, en zay f halkas kadar güçlüdür diyen Topalo lu, üretici ve perakendeci iflbirliklerinin mümkün olabilece ini belirterek Kiler ve Canerler, birleflerek 500 milyon dolarl k bir ciro haline geldiler dedi. Servet Topalo lu, üçüncü f rsat n ise ana iflkoluna odaklanmay kaybetmeden mevcut iflkoluna yak n yeni alanlara girmek oldu unu belirtti. Toplao lu, perakendedeki tehditleri ise flöyle s ralad : Kurum kültürü, strateji ve icraat ekseninde yaflanan uyumsuzluk - kurum kültürü stratejiyi yer. Büyümenin yönetilmesi ve uzun süren kurumsallaflma - irileflmek güzel ama dirili i kaybetmemek laz m. K sa vade ve uzun vade hedeflerin dengesizli i. Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve MOSDER Baflkan Memduh Boydak. Yerli mobilya markalar avantajl durumda Perakende Günleri nin en önemli panellerinden biri Yerli ve Yabanc Markalar: Bir Sorun Var m? bafll n tafl yordu. Prof. O uz Babüro lu nun yönetti i panele Al flverifl Merkezleri ve Perakandeciler Derne i (AMPD) Baflkan Nuflin Oral, Tescilli Markalar Derne i (TMD) Baflkan Selçuk Güzenge, Birleflmifl Markalar Derne i (BMD) Baflkan Ali Murad K z ltafl ve MOSDER Baflkan Memduh Boydak kat ld. MOSDER Baflkan Memduh Boydak, al flverifl merkezlerinde (AVM), genifl mekâna ihtiyac olan mobilya sektörünün bir iki istisna d fl nda yer alamad n ifade etti. Kiralar n çok yüksek oldu unu belirten Boydak mobilya perakendecili inde düflük kâr marjlar yla çal fl ld için yüksek kiralara sektörün tahammül edemedi ini ifade etti. Mobilya sektöründe genel olarak yabanc markalar n çok öne ç kmad n belirten Boydak Bizim iflçili imiz hesapl. Ayr ca depolama ve transfer zorluklar nedeniyle mobilya ithalat çok zor. Ayr ca yerli firmalar m z, önemli markalaflma süreçleri yaflad. Örne in Kelebek 70 y ll k bir firma. Daha sonra ev tekstili ve yatak alan nda çal flan Yatafl var. stikbal de her iki alan kombine eden bir marka. MOS- DER in 25 üyesi var ve her biri de güçlü markalara sahip dedi. Mobilya sektöründe servis ve montaj hizmetlerinin tüketimi belirledi ini ifade eden Boydak, KEA n n Türk mobilya sektörünü etkilemekle birlikte Türkiye piyasas nda planland ölçüde baflar l olamad klar n belirtti. Zaman az olan tüketicinin hâlâ eve servis ve montaj hizmeti veren markalar tercih etti ini ifade eden Boydak, yabanc bir mobilya perakendecisinin Türkiye den çekilme öyküsünü de flöyle anlatt : Bir Alman firmas n n yetkilisi bana Türkiye, 75 milyon nüfusu olan, 2 milyar euro mobilya sektörü cirosu olan bir ülke olarak cazip göründü. 1.5 senede 12 ma aza açt k. Ama 3.5 milyar mark para kaybettik. Bo az da bir bal k yemifl olduk dedi.

9 Yerli markalar geri planda m? Al flverifl merkezlerindeki ma aza da l - m na bak ld nda yüzde 67 yerli, yüzde 33 yabanc marka oldu unu belirten AMPD Baflkan Nuflin Oral, al flverifl merkezlerinde bölgesel bir yo unlaflma oldu- una de indi. Bu yo unlaflman n farkl laflma bask s yaratt n ifade eden Oral, Markan n nereden geldi i de il, ne oldu- u önemli. Ürünüyle, servisiyle bir farkl l k getirip getirmemesi önemli. Perakendede yerli markalarda da zincirleflme ve büyüme izleniyor. Biz büyük ma azac l kta müflterinin istedi i markay almak durumunday z. Ancak grup kiralamalar nda özellikle dikkatli olunmas gerekiyor. Bununla birlikte ifl yapmayan, ilgi görmeyen markalar do al seleksiyonla ay klan yor. Buna ba l olarak AVM ler de kiralamalarda daha hassas davranmaya bafllayacaklard r dedi. BMD Baflkan Ali Murad K z ltafl ise AVM lerin kiralamada yabanc markalara öncelik tan d n belirterek Bir anda yerli markalar ikinci gruba itildi. Kötü lokasyonlar daha yüksek bedel ödeyerek almak durumunda kald lar. Biz yabanc markalara karfl de iliz ama marka olmayan yabanc lara karfl y z. Bu durum, güçlü finans gruplar n n agresif büyüme politikalar ndan kaynaklan yor fleklinde konufltu. TMD Baflkan Selçuk Güzenge ise AVM lerde yabanc markalar n az nl kta oldu unu, ancak genifl metrekarelere ihtiyaç duyduklar n belirtti. Güzenge Moda da genifl alanlara ihtiyaç duyan fast-food cu markalar var. Dolay s yla genifl mekanlarda kira avantaj kazanabiliyorlar. Bizim 80 e ald m z yeri onlar 40 a alabiliyorlar dedi. steyene Çin yak n Dünyan n yükselen y ld z Çin, Perakende Günleri nde özel oturumlarla ele al nd. Çin Halk Cumhuriyeti Eski Türkiye Büyükelçisi Wu Ke Ming, Çin'deki yat r m f rsatlar konusunda, ''Zeki ve cin gibi Türk ifladamlar bundan faydalanacakt r'' dedi. Wu Ke Ming, '' steyene Çin Yak n'' bafll kl Türkçe olarak yapt konuflmas na, Türkiye'yi çok özledi ini ifade ederek bafllad. Çin'in bugün durumunun gayet iyi oldu unu belirten Wu, ülkedeki siyasi istikrara dikkat çekerek, ülkenin sürekli yüksek oranlarda büyüme kaydetti ini anlatt. Çin'in nüfusu itibariyle büyük bir pazar oldu unu ifade eden Wu, Türkiye'nin de bu büyük pazardan pay alabilece ine de indi. Daha önce bir Karadenizli taraf ndan söylenen ''Her Çinli bir f nd k yese...'' sözünü hat rlatan Wu, Türkiye'nin f nd klar n n bu ihtiyac karfl layabilece ini kaydetti. Çin'deki yat r m ortam hakk nda da bilgi MÜfiTER KAYBETMEN N PÜF NOKTALARI letiflim Dan flman ve Bersay letiflim Grubu Yönetim Kurulu Baflkan Ali Saydam, Efl ve Müflteri Nas l Kaybedilir? bafll kl konuflmas yla iki gün süren Perakende Günleri nin en ak lda kal c simalar ndan biri oldu. Esprili yaklafl m yla ilgiyle dinlenen Ali Saydam, müflteri iliflkilerinde süreci hizmeti veren kiflinin yönetti ini ifade ederek, efl ve müflteri kaybettiren maddeleri flöyle s ralad : Standartlar alg da seçicilik ve tatmini öldürür Tatmin= Beklenti - alg lama nsanlar n temel problemi yaln zl k ve flefkat eksikli idir Israr felakettir Ben senin için do ru adresim demelisiniz Müflteri ve efl, velinimetimiz de il, orta m zd r Hangisi flikâyet, hangisi krizdir? Kendi krizini kendin yaratma Gerçeklere ne kadar dayanacaks n? Hakikat ve gerçeklik bir araya gelmezler Her söyledi in do ru olsun Her do ruyu söyleme En vahim aldatma, kendini aldatmad r En h zl nas l çak l rs n z? Sayg bitti mi her fley biter Kültür ve de erlere dokunmay n 9

10 Gündem 10 veren Wu, yat r m ortam n n mükemmel olmas ndan dolay yabanc sermayenin ülkeye olan ilgisine de indi. ''Çin, yabanc yat r mc lar n üretim ve sat fl platformu oldu'' diyen Wu, Türk ifladamlar n n da ülkelerinde ifl yapmas n istedi. Çin ile Türkiye aras nda benzerlikler oldu u kadar farklar da bulundu una dikkat çeken Wu Ke Ming, ''Çin de ifl yapacak flirketlere tavsiyem oradaki ifl ortam n iyi anlamalar d r'' dedi. Perakende Günleri kapsam nda Türk - Çin fl Derne i taraf ndan Çin le Nas l fl Yap - l r? bafll kl bir oturum da düzenlendi. Markaya sadakat bitti Perakende Günleri nin konu u olan ABD'li reklam ajans JWT'nin Baflkan Yard mc - s ve dünyada trend yarat c s olarak kabul edilen Marian Salzman, tüketicilerin art k marka ba ml l klar n n kalmad n belirtti. ''De iflime Haz r Olun'' bafll alt nda konuflan Salzman, küreselleflme olgusuyla dünyada art k müthifl bir flekilde benzeflme yafland n söyledi. Küreselleflmenin rekabetin yan s ra f rsatlar da bar nd rd n dile getiren Salzman, pahal olmayan ürünlere, iyi yetiflmifl insan kaynaklar na ulafl labildi ini anlatt. Rekabette avantaj sa lamak için de er yaratman n önemine dikkat çeken Salzman, sat n alma dünyas nda Çin ve Hindistan' n bugün ulaflt konuma de indi. ''Saatlerimizi temizlemeye haz r iki milyar insan bekliyor'' diyen Salzman, bu unsurlar n herkesçe göz önünde bulundurulmas gerekti inin alt n çizdi. Salzman, ''Himalayalar'daki kuzenlerimize al flmak zorunday z. Kendileri haz rlar ve peflimizden kofluyorlar'' dedi. Günümüzde tüketicilerin çok talepkâr olduklar na da de inen Salzman, Tüketiciler art k kral ve kraliçe gibi muamele görmek istiyorlar. ngiliz Kraliçesi ne nas l davran yorsan bana da öyle davran. Ama ben o paray ödemek istemiyorum diyorlar dedi. Bugün moda olan n küreselleflmeden çok yerelleflmek oldu unu da anlatan Salzman, en lüks olan n, nadide olan yerel fleyler oldu unu söyledi. Yerelleflmeyi, hay r kurumlar na ba fl yapmaya Perakende Günleri nde sosyal sorumluluk Perakende Günleri, bu y l düzenledi i iki sosyal sorumluluk projesinde tüm perakendecilerin deste- ini ald. Soysal Dan flmanl k Yönetim Kurulu Baflkan Suat Soysal n ça r s yla Omurilik Felçlileri Derne i ne destek olmak üzere ba fl mesajlar çekildi. E itime destek için düzenlenen aç k art rmada Abdullah Ki l n n perakendenin gelece ine iliflkin notlar, Beymen Genel Müdürü Serdar Sunay ve Koton Yönetim Kurulu Baflkan Y lmaz Y lmaz taraf ndan 51 bin YTL ye al nd. Notlar n kendisi almak için u raflan Ki l, Stephan Appiah ve Hakan fiükür ün kramponlar n sat n almak durumunda kald. Hülya Avflar taraf ndan boyanan tiflörtü sat n alan Eren Holding den Elif Eren, tiflörtten elde edilen gelirle A r n n Palandöken lkö retim Okulu na tenis kortu yap laca n söyledi. Aç k art rmada e itime aktar lmak üzere 250 bin YTL topland. benzeten Salzman, büyük markalar n yerelleflmeye verdi i öneme dikkat çekti. Marka konusunda önceki dönemlerde sadakatten bahsedildi ini an msatan Salzman, art k günümüzde bu konuda çokefllilik durumunun oldu unu, evlilik ve sadakat konular n n ise unutuldu unu, insanlar n art k reklam board lar gibi dolaflt n belirtti. Konuflmas n n sonunda Salzman'a, Orka Grup Yönetim Kurulu Baflkan Süleyman Orakç o lu taraf ndan, üzerinde üç dinin sembollerinin yer ald '' stanbul'' yaz l tiflört hediye edildi. Taklit, organize suç Tescilli Markalar Derne i taraf ndan her y l verilen Taklitle Mücadeleye Katk Ödülü nü bu y l Global Refund Tax Free Shopping kurumu ald. TMD Baflkan Selçuk Güzenge, AB pazar ndaki 75 milyar sahte ürünün yüzde 4 ünün Türkiye kaynakl oldu unu belirtirken, dava aç lma oran - n n yüzde 7 seviyesinde oldu unu belirtti. Avukat Vehbi Kahveci de 10 ayda dört markan n 1300 ifllem yapt n ve 251 bin taklit ürünün piyasadan çekildi ini belirterek Taklit, art k organize suç kapsam na al nd dedi. ki gün süren Perakende Günleri nin düzenleyicisi Soysal Dan flmanl k Yönetim Kurulu Baflkan Suat Soysal, iki günlük organizasyonu de erlendirirken, 6. Perakende Günleri nden En önemli gündem sistemli çal flmak. Akdenizli ve Karadenizli heyecan m za Bat l sistem anlay fl n da eklemeliyiz ; Önümüzdeki 10 y lda çok önemli yabanc yat r mc lar sektöre girecek. Herkes rekabete ve iflbirli ine haz r olsun ; Önümüzdeki y llar n en önemli sektörü perakende gibi sonuçlar n ç kt - n söyledi.

11 FRANKE ADVERTOR AL Geçen say n n 14. sayfas ndan al nacak 11

12 Vizyon Daha çok yat r m, daha çok istihdam Foto raf Mehmet lhan Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili fiükrü Boydak, holdingin 2006 da oldu u gibi 2007 de de yat r mlar na devam edece ini söyledi. Boydak, yap m na bafllanan holding binas inflaat n n y l sonunda tamamlanaca n ifade etti. fiükrü Boydak, kurumun 50. y l nda çal flan ve bayilerle büyük bir aile olduklar n vurgulad 12

13 Boydak Holding'in 2006 y l yat r mlar n özetleyebilir misiniz? Bu sene yap lan öncelikli yat - r mlar m z aras nda markalar m z n servis hizmetlerini tek bir merkezden yürütme hedefine yönelik giriflimler yer ald. Boy-Ser fabrikas ile stikbal markas için hizmet veren pazarlama flirketimiz spafl ve Bellona markam z için hizmet veren pazarlama flirketimiz Bimeks, 40 bin metrekarelik bir lojistik merkeze kavufltu y l n n son ay ndan itibaren bu belirtti imiz markalar ile birlikte Mondi markas na servis hizmeti veren yeni flirketimiz de hizmete girdi. Bunun d fl nda 140 bin metrekarelik toplam alan içinde 45 bin metrekarelik bir kapal alana sahip olan sandalye ve mutfak fabrikam z da di er bir yat r m m z oldu. Burada eski fabrikam z n kapasitesini art rarak üretim yapmay planl yoruz. Mutfak üretimimizi bu fabrika ile yüzde yüz art rmay hedefliyoruz. Ayr ca Boytafl tesislerinde üretilmekte olan panel mobilya ünitelerini de bu alanda 50 bin metrekarenin üzerinde kuraca - m z bir fabrikada üretmeyi planl yoruz. Sandalye fabrikam zda flu anda günde 2500 adet sandalye üretebiliyoruz. Bu oran yeni yat r mlar m zla yüzde yüz art rarak 5000 adet/gün miktar na ulaflt raca z. Bununla birlikte Boytafl-1 tesislerinde at l duran 20 bin metrekarelik alana yeni makine sahas kurarak burada da yüzde 40 l k bir kapasite art r m na gitmeyi hedefliyoruz. Yeni lojistik merkezler ve kapasite art r mlar için ne kadar yat r m yapt n z? Bahsedilen bu yat r mlar m z 5 milyon dolara mal oldu. Bunun d fl nda grubumuza ait çelik tel ve yay üretimini sa lamak ve bu üretimi tek bir merkezden gerçeklefltirmek için Boyçelik fabrikam z kurduk. Bu fabrika ayn zamanda profil üretimi de yapacak. 110 bin metrekarelik bir alanda üretim yapan fabrikan n 17 bin metrekarelik bölümünde boru profil, 30 bin metrekarelik alan nda ise tel yay üretimi yap l yor. Sünger ve elyaf üretimiyle pazarlamas n yapan Form Sünger fabrikam za da y l için ciro hedefimiz 2 milyar dolar. Çal flan say m z önümüzdeki y llarda 15 bine ç karmay hedefliyoruz. Bu arada Kayseri de 25 bin metrekarelik yeni bir arsa sat n ald k. Bu arsada yeni ma azac l k anlay fl m z tan tan bir merkez oluflturmay planl yoruz bin metrekarelik bir alan ekleyerek 6 milyon euro luk bir yat r m gerçeklefltirdik. Bu yat r mla Hennecke QFM yüksek bas nçl sünger döküm hatt m z 2006 Aral k ay itibar ile devreye al nd. Makinemizin beslenmesi için 29 tanktan oluflan toplam bin ton kapasiteli hammadde deposunun yan s ra üretilen süngerlerin kürlenmesi için de 3500 metreküplük ak ll raf sistemi kuruldu. Hatt m zda y lda 21 bin ton hammadde kullan m düflünülüyor. Bu yat r mla farkl özellik ve renklerde sünger üretiminin yan s ra uluslararas yanmazl k standartlar nda sertifikal süngerler, endüstriyel amaçl filtre sünger çeflitleri, süpersoft ve hypersoft gibi mobilya ve yatak sektörüne yönelik özel amaçl spesifik ürünler, viscoelastic ve high resilience sünger çeflitleri üretece iz. Serbest bölgedeki toplamda 37 bin metrekarelik alan m z n 23 bin 500 metrekarelik bölümü ise grubumuzun ihracat n gerçeklefltiren Boydak D fl Ticaret flirketimizin sevk yat ve depo alan olarak planland y l nda ayr ca holding binam z n inflaat na baflland. Bu binan n 2007 y l n n son aylar na do ru faaliyete geçmesi düflünülüyor. Binada grubumuza ait bütün pazarlama kurulufllar ve ba l departmanlar yer alacak y l n n gündemindeki yat r mlar nelerdir? Hes Kablo, Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi nde yeni yat r mlar n sürdürüyor. Bu bölgede, 40 bin dolarl k bir yat r mla 200 kiflilik bir istihdam yarat lmas düflünülüyor. Boyteks ise 2007 y l için 13 bin metrekarelik bir alanda ip boyama tesisi ile birlikte hafl r ve y kama tesisleri de kurdu. Toplam 40 milyon dolarl k bir yat r m yap ld. Daha önce de de indi- im gibi holding binas n n tamamlanmas di er bir 2007 y l hedefimizdir. Ayr ca stanbul Orhanl da 30 bin metrekarelik yeni bir alanda sevk yat ve depo alan infla edilmektedir. Bu yat r mlarla üretim, ciro ve istihdam aç s ndan ne gibi sonuçlar getirecek? 2006 da 1.5 milyar dolar olan ciro hedefimizi 1.8 milyar dolar olarak gerçeklefltirdik y l için ise hedefimiz 2 milyar dolard r. fiu anda grubumuzda hizmet veren 12 bini aflk n çal flan m z önümüzdeki y llarda 15 bine ç karmay hedefliyoruz. Bu arada Kayseri de de 25 bin metrekarelik yeni bir arsa sat n ald k. Bu arsada yeni ma azac l k anlay fl m z tan tan bir merkez oluflturmay planl yoruz. Ayr ca stikbal, Bellona ve Mondi bayilerimizin cirolar - n art rmalar na yard mc olacak yenilikçi anlay flla üretilmifl ürünlerimiz, sat fl ve raklam kampanyalar m za 2007 y l nda da devam edece iz. 50. y l m zda tüm çal flanlar m z ve bayilerimizle çok büyük ve çal flkan bir aile olman n gururunu hep birlikte yaflayaca z. 13

14 Perakendecilik ister? Müflteri ne Günümüzün perakendecilik dünyas bu soru üzerinden yükseliyor: Müflteri ne ister? Müflterinin ne istedi ini saptad ktan sonra ise bu isteklere uygun üretim için uygun lojistik deste i sa layaca n z bir sistem kurmal s n z Bilal Uyan k Grup Pazarlama Koordinatörü Günümüzün ticaret dünyas müflteri odakl l k üzerinde yükseliyor. Müflteri, her zaman ticaretin en önemli aktörüydü ama bugün çok daha kritik bir rol oynuyor. Sanayi eksenli ekonomiler -ülkemiz de dahil olmak üzere li y llarda pazarlama kavram ile tan flt - lar. Çünkü rekabetin giderek artt, öte yandan al m gücünün düfltü ü bir dünyada ürünü üretti iniz zaman, al c - s haz r de ildi. Al c larda da bir beklenti ve buna ba l bir talep yaratmak durumundayd n z. Ancak yine de sanayi baflat durumdayd. Bugün üretici merkezli ticaretten, tüketici merkezli ticarete do ru gidiyoruz. Özel hissettiren ürünler Tüketici art k kendini belli bir ürüne, belli çeflide ba l hissetmiyor. Seçenekleri art rabilece inin fark nda. Kendi ihtiyaçlar n n da fark nda. K sacas art k tüm dünya pazarlar, ne istedi ini bilen müflterilere sahip. Ayr ca bu müflteriler, kulland klar her üründe kendilerine ait, kendilerini yans tan, onlar hem kalabal klar n bir parças yapan, hem de o kalabal k içinde bir flekilde fark edilmelerini sa layacak, kendilerini ay rd edilir hale getirecek bir özelli in bulunmas n istemekteler. Kitlesel tüketimin bir aktörü olmaya devam ediyorlar ama bu endüstriyel üretim içinde kendilerini korumak, özellikli k lmak istiyorlar. Kas m ay sonunda tüm perakende sektörünü bir araya getiren Perakende Günleri nde dünyan n önemli trend analizcilerinden Marian Salzman n da belirtti i gibi müflteri bir markaya, bir ürünün belli bir çeflidine sad k de il art k. Al flkanl klar n oluflmad, be enilerin h zla de- iflti i bir dünyada yafl yoruz Dolay s yla ilk say m zda Referans Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Eyüp Can n da belirtti i gibi art k müflteri beklenti ve ihtiyaçlar n dikkate almadan üretim yapan flirketler, ne kadar büyük yat - r mlar yaparlarsa yaps nlar, baflar l olamayacaklar. Müflteri ile üretici firma aras ndaki iliflki art k klasik pazarlaman n da ötesine geçmek durumunda ve geçiyor. Müflterinin yaflam al flkan- 14

15 l klar na, duygular na hitap eden ve kendini ifade etmesine izin veren ürünler sunmak kadar, bu ürünlerin sunuldu u ma azalar n düzeni, sat c n n tutumu, servis ve hizmet özellikleri de ürün kadar önem kazan yor. Müflteriniz art k sizin sürekli iletiflimde oldu unuz bir ortak ya da birlikte ifl yapt n z bir komflu gibi hissetmek istiyor. Yapaca al flveriflte bir ihtiyac n karfl laman n yan nda yaln zca parasal bir al flverifli de il yaflama biçimine dair duygusal bir iletiflimi de talep ediyor. Bu nedenle ürünümüzü müflteriye ulaflt rd - m z ma azalar m z n düzenlenmesi, sat fl personelimizin anlay fl, güler yüzü çok çok önemli. Müflterinin çok zaman yok Yo un ifl yaflam içinde al flverifl için yeterli zaman olmayan müflteri, bir evde ihtiyaç duydu u tüm ürünleri ayn çat alt nda bulabilmek istiyor. Biz bu nedenle ev konsept ma azac l k anlay fl m z yayg nlaflt r yoruz. Önümüzdeki dönemde ortalama 8 bin metrekarelik 30 yeni stikbal ev konsept ma azas açmay planl yoruz. Deco aksesuar ürünlerimizle ev dekorasyonunda her bireyin kendini ifade edebilece i özgün tasar ml ürünleri müflterimize sunuyoruz. Ayn mekânlarda mobilyalar n farkl kombinasyonlar içinde kullan labilmesi de, günümüzün müflterisinin önemli bir ihtiyac. stikbal Desing Your Life serisi ile müflterimize bu imkân veriyoruz. Genifl ya da ufak mekânlarda farkl biçimlerde kullan lmas yla ifllevsel olan bu serimiz, müflterimize ayn zamanda evini kendisinin diledi i gibi döflemesini de sa l - yor. Bellona markam zda ise son reklam kampanyam zda da vurgulad m z gibi Bellona Life ürünleriyle evde uyumu arayan müflterilerimize nevresimden hal ya, oturma odas ndan ayd nlatmaya bir evin ihtiyac olabilecek her tür ürünü sunabiliyoruz. 33 bin perakendeci firma Mobilya Sanayicileri Derne i nin verilerine göre Türkiye de mobilya perakendecisi firmalar n say s 33 bini afl yor. Perakende tüketim rakam ise 5.5 milyar dolar. Üretici firmalar, kendi markalar n n adlar n tafl yan ma aza zincirleri ile tüm Türkiye ye yay lm fl mobilya perakendecileri olarak da oldukça üstün bir hizmet kalitesiyle çal fl yorlar. Müflteri ma azada istedi i kumafl seçebildi i gibi evine kadar mobilyan n getirilip yerlefltirilmesi için de bir ücret talep edilmiyor. Avrupa da ise bu hizmetler için ayr bir ücret talep edildi ini biliyoruz. Lojisti e yat r m stikbal, Bellona ve Mondi olarak ürünlerimizden ma azalar m z n düzenine dek müflteri iletiflimi en önem verdi imiz uygulamalardan biridir. Ayr ca perakendecili in baflar l biçimde sürdürülmesi iyi bir lojistik organizasyonuna ba l d r. Depolar m z n genifl olmas, bayilerimizin ürünlerini buralardan rahatl kla teslim almas, ürünlerin müflteriye söz verilen zamanda teslim edilmesinin önemli bir boyutunu oluflturur. Bu amaçla bu alandaki yat r mlar - m z sürdürüyoruz. Son olarak stikbal e hizmet veren spafl ve Bellona ya hizmet veren Bimeks, 1 Aral k itibariyle yeni depolar na tafl nd. 11 ildeki bayilerimize hizmet veren yeni depomuzda spafl n 15 bin metrekare, Bimeks in 10 bin metrekare kullan m alan mevcut. Bununla birlikte gerek bölge servisimiz gerekse genel servis birimimizin kullanmas için 10 bin metrekare de servis alan m z bulunuyor. Kullanmakta oldu umuz toplam kampus alan m z 35 bin metrakare. Depolar m z n en büyük özelli i komple düz zemin olmas ve yükleme-indirme rampalar n n verimli bir flekilde kullan lmas d r. Ayn zamanda depo alanlar m z n komple raf sistemli olmas ifllerimizi kolaylaflt r yor. Bayi iletiflimi Bizim gibi hem üretici hem de perakendeci firmalar için bayi iletiflimi de son derece önemli. Bayilerimizle düzenli bilgi aktar m m z, müflterilerimizin taleplerinin ne yönde ilerledi ini anlamam z da sa l yor. Nisan 2006 da, Antalya da Türkiye nin dört bir yan ndaki tüm bayilerimizle bir araya gelmifl, paylafl mlar da bulunmufltuk. 20 Aral k 2006 da ise stanbul Ritz Carlton Oteli nde anabayilerimizle bir araya gelerek geçti imiz y l de erlendirdik, 2007 y l n planlad k ve ma azac l k Müflteriniz art k sürekli iletiflimde oldu unuz bir ortak ya da birlikte ifl yapt n z bir komflu gibi hissetmek istiyor. Yapaca al flveriflle bir ihtiyac n karfl laman n yan nda yaln zca yaflama biçimine dair duygusal bir iletiflimi de talep ediyor. Bu nedenle ürünümüzü müflteriye ulaflt rd m z ma azalar m z n düzenlenmesi, sat fl personelimizin anlay fl, güler yüzü çok çok önemli üzerine görüfl al flveriflinde bulunduk Nisan ay bafl itibar yle de yine Antalya da Bellona bayilerimizle buluflmay planl yoruz. stikbal, Bellona ve Mondi olarak tüm Türkiye de bayi iliflkilerimizi güçlendiriyor ve ma aza say - m z art r yoruz. Üretim, nakliye ve depolama, pazarlama çal flmalar m z, bayilerimiz, sat fl ve servis hizmetlerimizle müflteri memnuniyetini en üst düzeye ç karmak için 2007 de de bütün gücümüzle çal flaca z. 15

16 Analiz Ço ulculuk bizim kültürümüzdevar 16

17 Zaman Gazetesi Genel Yay n Müdürü Ekrem Dumanl ile 20. y l nda Zaman n dünyaya ve Türkiye ye nas l bakt n konufltuk. Duman n bir referans gazete olarak tasarlad klar n belirtti i ve tasar m ile pek çok ödül kazanan Zaman, yakalad tirajla fikir gazeteleri nin de okunabilece ini gösteren bir örnek S iz, edebiyatç olmak isterken gazeteci oldunuz. Hatta Zaman n teorisyeni olarak an ld n z. Farkl bir bas n yöneticisi profili çizdi iniz fikrine kat l r m s n z? Benim küçüklü ümden beri ilgilendi im konu edebiyatt. Herhangi bir edebiyat fakültesine de il, özellikle stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ne gitmek istedim. Mehmet Kaplan hayattayd, Muharrem Ergin oradayd ; çok önemli edebiyat hocalar, dilciler vard. Bafltan beri böyle bir edebiyat merak m var. Tiyatro üzerine çal flmalar m vard. Benim kültür sanat sayfas na geçiflim de bu edebiyat merak mla oldu. Daha sonra yurtd fl na gittim, gazetecili in genel bir teorisini ö renme düflüncesiyle iletiflim alan nda bir mast r yapma imkân m oldu. Gazetede üst düzey yönetici olunca reklam geliri gideriyle, matbaa makineleriyle, kâ - d yla ilgilenmek, bir yönüyle iflletmeci olmak zorundas n z. Hayat n getirdi i flartlar içerisinde kültür sanat, edebiyat, tiyatro, yöneticilik, iletiflimcilik, yazarl k; bir miktar hepsiyle devam etti im için de iflik bir profil çiziyor olabilirim. Dostoyevski merak n z neden? Dostoyevski yi sevmem onun insan gerçe ine yaklafl m ndan kaynaklan yor. nsan de iflik durufllar, isyanlar, kabulleniflleri ile anlat yor ve sadece Suç ve Ceza da de il tüm eserlerinde ayn derinli- e ulafl yor. Budala da bana göre çok yüksek bir eserdir, Karamazov Kardefller de öyledir. Her okudu umda asl nda insan gerçe iyle yüzlefliyorum. Bizde de asl nda bunun izdüflümleri yok de il. Mesela ben Peyami Safa y çok be enirim, çok dikkatle okurum. Ayn anda ayn insan n bir yönüyle erdemli, bir yönüyle mariz, hastal kl psikolojisinin roman içinde verilmesi kolay bir fley de il. Dünya edebiyat nda o düzeyde bir baflka yazar görüyor musunuz? Halihaz rda görmüyorum. O derinlik, o derinli in içerisindeki insan s cakl n yans tmak çok kolay de il. Günümüzdeki romanlar n büyük ço unlu u bir film senaryosunu and r yor. Daha yüzeysel, daha action denebilecek biçimde. Dostoyevski de veya ona benzer yazarlarda gördü ümüz k sa bir an yakalama ve o an adeta sonsuzlaflt racak kadar derinleflme; bunu modern romanc lar n çok yapabilece ini sanm yorum. Ayn zamanda iyi bir Shakespeare okuruyum. Okumad m eseri kalmam flt r. Türk edebiyat nda da sevdi im yazarlar vard r. Tanp nar çok önemli bir isimdir. 19. Yüzy l Türk Edebiyat diye yar m kalm fl bir kitab var. Bitirebilseydi Türk edebiyat n n ansiklopedik de il felsefi, siyasi tarihini, belki siyasi olaylar n paralelindeki ferdin psikolojisini de tahlil eden muhteflem bir eser olacakt. 19. yüzy l demek bir imparatorlu un çöküflü demek, bir medeniyet buhran demek çünkü. Gazetelerimizden kültür sayfalar sessizce çekildi. Zaman gazetesinin kültür sayfalar konusundaki politikas nedir? Ben kültür sayfalar n n editörü oldu umda yay n yönetmenimle bir anlaflmaya vard m. Dedim ki Reklams z bir sayfa yapaca z. Beni kabul edeceksen böyle kabul et. kincisi yazarlar bulaca m. Hilmi Yavuz ve Sezer Tansu o dönem yazmaya bafllad. Ya iki üç sayfa kültür yapmal y z ya da reklams z tek sayfa yapmal y z diye düflünüyordum. Hâlâ da o gelenek sürüyor. Kültür sayfalar gazetelerde yavafl yavafl eridi, yerini magazin haberleri ald. Helga geldi, Türk erkeklerine bay ld! ; 80 li y llar n bafl nda böyle bir moda bafllad. Asl nda ne Helga var, ne Maria! Tamam yla kurmaca. Siyasal alandaki s k flma Türk bas n n bu noktalara tafl d, sonra da Türk bas n onu sevdi. Okuru da sevdi. Hafif, yormayan, kültürel bir derinlik getirmeyen, bak lan, tebessüm edilen, inan lmayan, varm fl gibi davran lan, okumas kolay haberler... Halbuki Türk bas n asl nda edebiyatç lar üzerinden geliflmifltir. Bütün kalem ustalar gazetelerdedir. Zaman gazetesi olarak biz buna srarla direniyoruz, direnmek istiyoruz. Büyük bir politik, iktisadi kriz yaflam yoruz ama sosyal bir kriz yafl yor gibiyiz. Bununla kültür dünyam z n küçülmesi aras nda bir ba var m? Bu sosyal krizin çok çeflitli sebepleri var. H zl bir nüfus art fl, göçler, flehirlerde 17

18 Analiz medyan n biraz dikkat etmesi laz m. Bak n, befl ay boyunca o kadar çok Bodrum haberi yap ld ki... Bizim bafl m za enteresan bir olay geldi. Bir anne her yeri ar yor, en sonunda da gazeteyi ar - yor, diyor ki Ben k z m bulam yorum. Anadolu da küçük bir flehir, 14 yafl nda bir genç k z kayboluyor. Polisler anneyi biraz daha dinliyorlar. Kad nca z bir ayr nt y, bir iki ay önce çocu uyla yapt bir konuflmay hat rl yor. Anne Bodrum neresi? diye soruyor k z, Gitsek ya.... O karakol di er karakola haber veriyor, k - z Bodrum da buluyorlar. Sebep? Her gün Bodrum da yalanc bir cennet. Her gün, her televizyonda olmaz ki... Türkiye de müthifl bir kimlik benzeflmesi var. Ben bir üniversitede bir dönem ders verdim, o s rada bir test yapt m; gazetelerin logolar n kapatt m, ö rencilere Bunlar hangi gazetedir? dedim. Gazetelerin hepsi ayn. Sa da -eskiden arka sayfa güzeli diyorduk, flimdi ön sayfa güzeli oldu- bir kad n, yan nda Lübnan da hadise, flu kadar insan öldü. Her gün bu yap l r m? 18 yeterince ifl imkân n n olmamas n n getirdi i bir maddi kriz var. Türkiye birçok konuda oldu u gibi bu konuda da bir planlama yapamad. Sosyal mühendislik anlam nda söylemiyorum ama bir k s m olaylar öngörebilmek gerekiyor. Zaten siyaset de budur; gelecekteki s k nt lar önceden görmek ve ona göre sosyal projeler meydana getirmektir. Bizde gelecekle ilgili bir tek kâhinler konufluyor, onlar da do ru konuflmuyor. Bu sadece siyasetçilerin meselesi de de il. Medyan n da kat ld topyekün bir mücadele gerekiyor. Ama medya maalesef -al nacaklar belki ama- gaflet içinde. Düflünebiliyor musunuz? 20 gündür kurgusal bir olay tart fl yor; bir anne çocu unun sa l için 150 bin dolara ahlaks z teklifi kabul eder mi, etmez mi? Ama çok da kurgusal say lmaz. Kurgusall k konuyu tart fl labilir k l yor. Tabii ki. Bunun için zaten polis kay tlar - na, istatistiklerine bakmak yetiyor. Ama Siz bu arada nas l baflar l oldunuz? Gazete bir sosyal ihtiyaç, gücünü de sosyal gerçeklerden al yor. Neticede de- iflik gazete kimlikleri olmal. Magazin gazetesi, bulvar gazetesi olmal. Ama her gazetenin, her televizyonun bulvarize olmas do ru de il. Bu kadar benzeflme aras nda farkl ve yeni iki anahtar kelime. Türkiye de farkl ve yeni olan yapan daima kazan r. Farkl ne yap labilir? diye düflündük ve Türkiye nin bir referans gazeteye ihtiyac var dedik. Ayr ca gazeteye ço ulculu u getirdik. Hatta birbirine z t düflüncelerin ifade edilmesi ve biraz da okur kültürüne, okur zekâs na, muhakemesine güvenilmesi gerekir. Peki sizce güvenilir bir okur var m, yoksa ayn benzeflme süreci okur aç - s ndan da m geçerli? Türkiye de okur hakk nda bilinen her fley yanl fl. Biz iki uluslararas firmaya araflt rma yapt rd k. fiu an Türkiye de okurun kim oldu u konusunda bizden daha yeni bilgisi olan kimse yoktur. Türkiye de önemli bir miktarda okur düzenli olarak bir gazeteyi alm yor. Ama haftada bir-iki

19 gün gazete al yor. E er düzenli bir gazete okusayd n z ne okurdunuz? sorusuna çok önemli bir yekünü Zaman yan t n veriyor. Burada ben özelefltiri yap yorum, neden bu insanlar ikna edip de Zaman gazetesi okumalar na sa layam yorum diye... Evet, Türk halk n n magazine bir zaaf var ama ayn zamanda gerçekten do ru bilgiye; derinlikli bilgiye ulaflmak istedi i de aflikâr. Bizim son çekti imiz reklam da biraz o ihtiyaca binaen. Yakalad m z önemli bir gerçek de flu: Türk halk medyay kavga arac olarak görmek istemiyor, bunu dürüst bulmuyor. Sivil-asker kavgas nda, iktidar-muhalefet kavgas nda, medya gruplar aras ndaki kavgada hep ç kar iliflkisi görüyor. Türk medyas n n Bizim asli görevimiz neydi? diye sormas laz m. Biz enformatif bir arac z. Bilgi sat yoruz. Baz gazetelerde Size hiç duymad n z haberler sunaca z deniyor. 20 y l önce böyle reklam yapabilirdiniz ama bugün bitti bu. 11 Eylül sald r lar n milyarlarca insan izledi. O zaman geriye ne kal yor? Dünya bunu çok tart flt ve flu noktaya vard. Gazeteler ne oldu unu de il, niçin oldu unu anlatan, sebep sonuç iliflkilerini kuran, hatta yar n ne olaca n anlatan biz çizgi izlemeli. Türkiye de gazetelerin marka de eri oluflturup referans kaynaklar bulmas gerekiyor. Bilgi kirlili- i ço ald kça güvenilir markan n önemi art yor. Yar n on binlerce, binlerce haber sitesi olacak, insanlar sansasyonel fleylere yine bakacaklar ama Do ru olan nedir?, Güvenilir olan nedir? sorusu daima büyük bir soru iflareti olarak orada duracak. Zaman gazetesinin baflar s ile ilgili birtak m söylentiler oluyor. Onlar gazeteyi da t yorlar. Asl nda bir cemaat gazetesi gibi. Nas l karfl l yorsunuz bu elefltirileri? Bu çok uzun bir konu, ben k sa bir fleyler söyleyece im. Bir, neden bin gazete da tal m ki? 300 da t r z! ki, bunu söyleyen insanlara flunu sormak isterim: 600 bin gazete, bunun içinde pazar eki, cumartesi eki, ÖSS eki, OKS eki, aile eki; de eri ne kadard r, kaç ton kâ tt r? Türkiye de bunu kim karfl - layabilir, kimin gücü yetebilir buna? Neden tek bir sat fl sistemi üzerine konsantre olal m? Ben Boston da bir sitenin sekizinci kat nda oturdum ve gazete da t c s çocuk sabah n beflinde, sekizinci kata ç k yordu. Onun ayak sesleriyle uyan rd m her sabah. Boston Globe a da t m nas l yapt klar n sordum. Befl bin ö renciyle yap yoruz dediler. Biz de ayn s n yap yoruz Dolay s yla abonelik sistemiyle bu tiraja ulafl yorsunuz. Ne kadar aboneniz var? Yüzde 90 abonedir. Bu da bir avantajd r. Abone sisteminin ne tür zarar var ki rahats z oluyoruz. Bütün dünya böyle çal fl r. Amerika da, yüzde oran ndad r abone sistemi, Uzakdo u ülkelerinde yüzde 99 dur. Japonya da abonelik sistemiyle 80 milyon gazete sat l r. Ama Japonya da gazeteler en çok güvenilen kurumlard r. Türkiye de gazeteler çok büyük iadelerle çal fl yorlar. Abonede ise s f r iade ile çal fl yorsunuz. Peki neden abone sistemine geçmiyor gazeteler? Türkiye de gazeteler 15 sent ile 25 sent aras nda. Dünyada bu kadar sayfa bas p da 15 sente da tan, bir mucize, bir keramet gösteren bir medya yok. Biliyorsunuz gazete kâ tlar n n hepsi ithaldir. Gazeteler ald klar her bir gram n hesab n veriyor. Trilyonlarca liray da - tamazs n z. Bunun alt ndan 10 tane cemaat gelse kalkamaz. Dört y l önce dolara al nan kâ t, bugün 700 dolara al nam yor. Gazeteler ise Türkiye de zam yapm yor. Bizim Zaman gazetesi olarak izledi imiz iflletme mant flu: Mümkün derece eklerimizin üzerine de ücret koyuyoruz. Ama aboneye Almak zorunda de ilsin diyoruz. Çünkü bedava veremem, bunlar n alt ndan kalkamam. Ayr ca biz yat r m yapt k, y l nda befl tane devasa gazete matbaas sat n ald k. Kan mca Türkiye nin gazete sat fl ve pazarlama yollar - n bir kere daha düflünmesi laz m Giderek zaman m z n darald, hizmetleri aya m za istedi imiz bir ortamday z. Herkesin de gazeteyi kap - ya b rakan apartman görevlisi olmayabilir. Söz konusu ankette buna yönelik sorular ve cevaplar da var m? fiöyle bir fleyi hat rlatt n z; Türkiye de gizli abonelikle gazeteler sat l yor. Hürriyet in, Milliyet in, Sabah n sat fllar n n önemli bir k sm gizli aboneliktendir. Sizin apartman görevlisi dedi iniz fley, bir nevi aboneliktir. Bizim yapt m z o sistemi daha gerçekçi ve sistemli hale getirmek. Neden tek bir sat fl sistemi üzerine konsantre olal m? Ben Boston da bir sitenin sekizinci kat nda oturdum ve gazete da t c s çocuk sabah n beflinde sekizinci kata ç k yordu. Onun ayak sesleriyle uyan rd m her sabah. O zaman Boston Globe a da t m nas l yapt klar n sordum. Befl bin ö renciyle yap yoruz dediler. Biz de ayn s n yap yoruz. Sabah da gazeteleri teslim ederiz. Bask merkezlerinin d fl na Yay-Sat götürüyor. stanbul a da lacaklar, gazete binas ndan bir kamyon al yor. fiiflli ye, Befliktafl a balyalar halinde teslim ediliyor aras nda da t l yor. Diyelim fiiflli de 100 abonemiz var; da tm - yoruz orada. Bir da t c n n kendini kurtarabilmesi için yaklafl k 200 gazete da- tmas laz m. Bu konuda bizim uzmanl - m z var art k. Yak nda baflka gazeteleri da t rsak hiç flafl rmay n. Siz yeni bir gazete ç karma haz rl - ndas n z. Nas l bir gazete olacak? Zaman matbaalar nda bas lacak ama müstakil bir kadrosu var. Tamam yla 19

20 Analiz bambaflka bir kulvarda, ngilizce bir gazete olacak. lk defa da size söylüyorum. Bir aflama sonra yurtd fl nda sat fl n düflünüyoruz. E er bize bin okuyucu garanti eden bir ülke olursa, o ülkede de basmay düflünüyoruz. Türkiye de flu anda ngilizce gazeteler üç-befl bin aras nda sat yor. Biz 10 bin satmay hedefliyoruz. Bu gazetenin Türkiye nin tan t m aç s ndan önemli oldu unu düflünüyoruz. Zaman bir referans gazete olarak düflündünüz, ngilizce gazeteyle de bu çizgiyi sürdürüyorsunuz. E er dünyadan Türkiye ye bakacak olursak nas l bir yer Türkiye? Siz nas l bir yer anlat yorsunuz dünyaya? Türkiye, herkesle masaya oturup rahatça konuflan bir ülke. Parti ad ya da flah s ismi önemli de il ama Recep Tayyip Erdo an, Türkiye Cumhuriyeti nin baflbakan olarak üç gün önce Ürdün de; bir kralla bir arap ülkesinde, ard ndan H ristiyan dünyan n önemli bir lideri olan Papa ile görüflüyor. Oradan ç k yor Riga ya gidiyor; Blair le, Bush la, Prodi yle, Merkel le, Chirac la görüflüyor. Geliyor, aya - n n tozuyla ran a gidiyor; Ahmedinejad ve Hamaney le görüflüyor. Sonra Romanya ya gidecek; oradan Suriye ye ve sonra da New York a gidecek. Türkiye, Avrupa liderleriyle Avrupal bir ülke olarak konufluyor, Ortado u ülkeleriyle bir slam ülkesi olarak konufluyor. Ayn zamanda demokratik ve laik bir ülke. Amerika yla görüfltü ü kadar Rusya yla da görüflüyor. Bu co rafyan n, bu medeniyetin, bu kültürün Türkiye ye verdi i bir avantajlar zinciri var. Sezai Karakoç un önemli bir benzetmesi vard r: Bir küheylan da lar, ovalar, ormanlar geçer, gelir küçük bir su birikintisinde kendi aksini görür ve ürker. Ben bu benzetmeye çok inan r m. Türkiye nin de en büyük korkusu kendisidir. D flarda güçlü olmak içerde güçlü olmakla mümkündür. Türkiye nin demokrasisinde defolar varsa, özgürlük anlay fl nda bir defo varsa inand r c olmuyor. Türkiye ekonomik olarak güçlüyse, özgürlükler ve vizyon aç s ndan bir mesafe alm flsa; kardeflçe, ço ulculuk içerisinde, kültürel farkl l klar zenginlik kabul ediyorsa; bir mezhep çat flmas, bir etnik çat flma, siyasi ideolojik bölünme düflünmeden Zaman Gazetesi Genel Yay n Müdürü Ekrem Dumanl, Zaman grubunun yak nda ngilizce bir gazeteyle, Türkiye deki yabanc okurlara yönelece ini söylüyor. ama onlara da ayr sayg duyarak Alevi sini Sünni sini ayr mutlu ediyor; bütün bunlar derleyip toplayabilirse güçlü olur. Aylard r Papa gelecek, Ruhban Okulu aç lmal m, aç lamal m? diye tart fl yoruz. Ama 600 y l boyunca aç kt buras. Fatih bizden daha m demokratt ya da biz ondan daha m dindar z? Çokrenklilik, çokseslilik, tahammül, inanca sayg duyma; bunlar bizim kültürümüzde var. Burada bir dünya bar fl kurulamazsa dünyan n hiçbir yerinde kurulamaz. Peki dünya nas l görünüyor Zaman gazetesine? Dünyada uluslararas iliflkileri belirleyen çok önemli parametrelerden biri güvenlik. Amerika 11 Eylül e kadar kendinden korkmuyordu, kendinden çok emindi. Hatta Amerikan filmlerinde Amerika hep uzayl lar taraf ndan iflgal ediliyordu. 11 Eylül den sonra bir anda bir güvenlik sendromuna yakaland lar. Bir ülkeye iç güvenlik sendromu girdi i an, bir virüs gibi herkes herkesten kuflkulan yor. Bütün endiflelerin bir gerçeklik temeli olabilir ama öyle tehlikeli bir nokta var ki bir zaman sonra cinnete de dönüflebilir. Amerika tarihinde de bizim tarihimizde de böyle cinnet dönemleri vard r, 6-7 Eylül öyle bir olayd r. Amerika da McCarthy dönemi var. Geçmiflte cad lar n idam edilmesine gönderme yap larak cad av dendi. Dünyada bir cad av var. Ama kurunun aras nda yafl da yan yor. Bunlar sizin yay n politikan za nas l yans yor? Zaman gazetesinin bütün bunlar de ifltirmesi mümkün de il. Herkes kendi çap nda bir fleyler yapmal. Dünyan n yeni bir dünya savafl na, hele dinleraras savafla katlanmas mümkün de il. Öncelikle tüm dinlerin di er dinleri kabul etmesi gerekiyor. Radikalizmin, dünyada her din üzerinde etkisi yay l yor. Bir dinin radikalleri, güçlerini, karfl gördükleri dinin radikallerinden al rlar. Dini istismar ederek yap lan terör hepsinden tehlikelidir. Adam, filanca kifliyi öldürünce cennete gidece ine inan yor. Bunu durdurmak mümkün de il. Buna tek çare, o dinin -bu ister Müslümanl k, ister H ristiyanl k, ister Yahudilik olsun- kendi müntesipleri ç kacak, diyecek ki Sen yanl fl anl yorsun, yanl fl yorumluyorsun. Do ru yorumu ancak orta yolda duran insanlar yapabilir. Büyük kitleler yapabilir, toplum vicdan yapabilir. Dünyada entelektüellerin -bunlara din âlimleri de dahil-, düflünürlerin, özellikle maceraperest yönetimlere Bu bir k yamet senaryosudur, aman dikkat edin, böyle giderse öyle bir k v lc m dünyaya atm fl oluruz ki hiç kimse huzurlu yaflayamaz demeleri gerekir. AB den Türkiye ye küçültücü elefltiriler yap l yor zaman zaman. Çok yanl fl. Avrupa s n rlar içerisinde 6-7 milyon Türk var. Toplumlar birbirine kar flt. Art k eskisi gibi de il. Dünyan n bir k yamet, kâbus senaryosuna feda edilmemesinin kilit noktas sivil toplum kurulufllar d r. Dünya bar fl na giden yolun bu olaca n düflünüyoruz ve gazete olarak da buna katk da bulunmak istiyoruz. 20

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Odalar planlama sürecinde bulunmal

Odalar planlama sürecinde bulunmal Servotel Yönetim Kurulu Baflkan Ömer svan: Odalar planlama sürecinde bulunmal Dubai Towers ve Zorlu projeleri konusunda, ülke olarak hatal davran ld n ileri süren Ömer svan a göre, bu tür sorunlar n giderilmesi

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı